Skip to main content

Full text of "(SANITIZED)UNCLASSIFIED FOREIGN LANGUAGE PUBLICATION(SANITIZED)"

See other formats


ae 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


we 


STAT 


Ἢ EIPHNH KATAKTIETAI” 


TA KAPABIA ΜΑΣ: cee OTETA 
ΤΗΣ EIPHNHS 


EKAOSH THE MONIMHE ἘΠΙΤΡΟΠῊΣ NAYTEPTATUN 


MIA THN ὙΠΕΈΡΑΣΠΙΣΗ ΤῊΣ ΕἸΡΉΝΗΣ ΣΤῊΝ EAAAAA 
ΚΑΙ Σ’ OAO ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 245, BUTE ST REET, CARDIFF 
. een 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


ENIAOFOS 
“ ΣΥΜΑΔΕΛΦΕ. Τώρα ποὺ διάβασες αὐτὸ τὸ βιβλιαράκι δὲν μπορεῖ wa- 
pa νὰ ξεκαθάρισες μέσα στὸ βναλό σου ὅτι οἱ ᾿Αγγλο-"᾿Αμερικάνοι ἱμπεριαλι- 
ovis καὶ οἱ Ἱαρσαλοποιημένοι σίμμαχαι τοὺς ἕνα σκοπὸ ἐκιδιώκου: Té ἅ - 
ναματῆς φωτιᾶς-τοῦ τρίτον Παγκόσμιον πολέμου. 
ἷ Τὸ Bee ϑὰ ξεκαθάρισες μέσα στὸ μναλὸ σον ὅτι τὸ Παγκόσμιο στρατό- 
ποδο τῆι εἰρήνης καὶ τῆς Δημοκρατίας ποὺ ἐπικεφαλῆς τον ἔχει τὴν Μεγάλη 
νικηφόρα χώρα τοῦ Σοσιαλισμοῦ, τὴν ἀκατανίκητη Σοβιετικὴ “Evwon καὶ 
pares τὰ Meyddo Στάλιν, ἐργάζεται ἀκούραστα ye τὴν ὑπεράσπιση 
Οἱ ἐμπρηστὲς τοῦ πολέμου, ᾿Αμερικανο-ΑὙγλοι ἱμπεριαλιστὲ πυὺ ὕπο. 
δούλωσαν καὶ ριμάζουν τὸν τόπο μας καὶ τὴν πατρίδα μας τὴν ἔκαμαν ὁλόκλη. 
wea Χιτλερικὸ στρατόπεδο, ὑπολογίζουν σὲ μᾶς γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ 
πολεμικοῦ τους ὑλικοῦ, γιὰ νὰ σκλαβώσουν κι᾿ ἄλλους λαούς. 
Θὲ πρέτει νὰ τοὺς δώσουμε νὰ καταλάβουν ὅτι θὰ βγοῦν γελασμένοι! 
MA τὴν παθημερινή, ἀσταμάτητη καὶ ἀκούραστη δράση μας δὰ πρόκει νὰ τοὶς 
δώσουμε νὰ καταλάβουν ὅτι ἐμεῖς οἱ ναυτεργάτες ποτὲ δὲν θὰ πολεμίσουμε 
Φάντια στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ τὶς Δαϊκὲς Δημοκρατίέες. Kai ἂν ὖ 
τὸν πόλεμο θὰ στρόψουμε τὰ ὅπλα ἀντίστροφα καὶ τὰ καράβια ποὺ δουλεύου- 
Μ θὰ τὰ κάνουμε ἄπιιρτα κάστρα καὶ ταμπούρια τῆς εἰρήνης. 
Ῥίξζου λοιπὸν συνάδελῴε στὴ δουλειά! Μὴ σταματᾶς καθόλου! Μὴν ἐπα- 
Te Ἐ Μέσα στὸ καράβι ποὺ δουλεύευς ὑπάρχουν κι᾿ ἄλλοι πολλοὶ ποὺ 
ἕτοιμοι νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τῇ διατήρηση καὶ ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. 
"Bie σ᾽ ἐπαφὴ καὶ μίλησε μαζί τους. Καὶ ὅλοι μαζὶ ὀργανῶστε μιὰ ἐπιτροπὴ 
μαχητικῆς ὑπεράσεισης τῆς εἰρήνης. Βοήθησε καὶ τ᾽ ἄλλα πληρώματα καρα- 
βιῶν τοὶ θὰ σνναντήσεις νὰ ὀργανώσουν τὴ δική τους bet ἡ αἰρήνης. 
Πάρε μέρος στὴν σνλλογὴ ὑπογραφῶν στὴν ἔκκληση τοῦ ΠΙΣΙῈ, ποὺ 
ἀσσαιτεῖ τὴν ὑπογραφὴ τυμφώνου εἰρήνης ἀνάμεσα στὶς πέντε Mey. Δυνάμεις. 
ὙὙσόγραψέ τὴν ἐσὺ xp vos καὶ ζήτησε καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ τὴν ὑπογρά- 
= μόνο στὸ καράβι σον ἀλλὰ καὶ στὰ ἄλλα ποὺ βρίσκουνται στὸ ἴδιο 
Φιλοδοξία μας ἃς εἶναι νὰ μὴ μείνει κανένα καράβι ἙἝλληνοπαναμέζικο 
χωρὶς τὴν ἐπιτροπή τον ὑπεράσεισης τῆς Εἰρήνης. Καὶ αὐτὸ εἶναι δυνατὸ ὅταν 
ὃ καθώνας μας κάνει τὸ καθῆκο τοῦ στὸ ἀκέραιο. ᾿ 
΄. 
ΤῸ ΓΡΑΦΕΙ͂Ο ΤῊΣ M.E.N. TIA THN ΕἸΡΗΝΗ. 


Printed by Hermes Press Ltd, 23-35, Broadwall, S.E.1. 


ΟΣΚΟΠΟΣ ΤῊΣ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑΣ 

‘H μπροσούρα αὐτὴ ἔχει σκοπὸ νὰ δώσει στοὺς ναντεργάτες 
συγναννρωβπας:- ΠΣ ἰ  ποτύρικὲς anopices ποὺ πάρϑηκαν στὸ 2o. 
Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν μαχητῶν τῆς Εἰρήνης στὴν Βαρσοβία, 
στὴν πῤώτη σύνοδο τοῦ Παγκόσμιοου Συμβρυλίον Εἰρήνης ποὺ 


Γερμανίας καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ aig hy τῆς Διεθνοῦς “Ενωσης 
Νανυτεργατῶν- Διμενεργανῶν (τμῆμα .Σ.Ο.) γιὰ τὴν ὑπεριίσπι- 
on τῆς Εὠῤρήνης. 

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πιστούουμε νὰ βνηθήσουμε τοὺς “Ελληνος 
νανταργάτες νὰ κατανοήσουν τὴν τεράστια σημασία τοῦ ἀγώνα 
τῶν λαῶν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο κι᾿ 
ἔτσι νὰ ὀργανώσονν τὸν δικό τοὺς ἀγώνα πιὸ ἀποτελεσματιεὰ γιὰ 
τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. 

ANTI ΠΡΟΛΟΓΟΥ 


ΚΙΝΔΥ͂ΝΟΣ ENEKTASHS ΠΟΛΕΜΟΥ͂ 


Οἱ ᾿Αμερικάνοι ἰμπεριαλιστές, ἐπεμένουν στὴν ἐπέκταση τοῦ 
πολέμου. Γι᾿ αὐτὸ οἱ κίνδυνοι νὰ ξεσπάσει ἕνας νέος πόλεμος γί-᾿ 
vovtas ὅλο καὶ μογαλύτεροι. : 

Καὶ νὰ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς κινδύνους: Ὃ πόλεμος στὴν Κορέα 
ἐξακολουθεῖ γιατὶ οἱ ἐμπεριαλιστὲς μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς ᾿Αβερμεκά- 
νους ἀρνοῦνταε va λυθεῖ τὸ ζήτημα εἰρηνικὰ καὶ κατὰ τρῦπο ποὺ 
νὰ ἐξασφαλίξει τὴν ἀρεξαρτησία τῆς χώρας καὶ τὸ δικαίωμα στὸν 
Κορεάτικο λαὸ νὰ ρυθμέσει μόνος tov τὶς ἐσωτερεκές του ὑποθέ- 
σεις. Τὴν ἐγκληματικὴ αὐτὴ περιπέτεια οἱ μοναρχοφασίστες τίς 
᾿Αθήνας τὴν ὑποστηρίζουν ὁλό Eppa μὲ τὴν ἀποστολὴ τῶν παιδιῶν 
τοῦ ᾿Ελληνικοῦ λαοῦ στὴν Κορόα. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ποὺ 
ὄφθασαν στὴν ᾿Αθήνα στὶς “8 τοῦ Γενάρη 1951, τὸ τάγμα ποὺ 
ἔφθασε στὴν Κορέα κατὰ τὰ μέσα τοῦ Νοέμβρη ἔπαθε καταστρο- 
φή. ᾿Εφτακόσιοι φαντάροι σκωτώθηκαν, τραυματίστηκαν ἢ πίει 
στήηκαν αἰχμάλωτοι. Φυσικὰ of ἀπώλειες αὐτὲς διαρκῶς ἀναπλη. 


1] 
Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


ρώνονται μιὰ καὶ τὸ θέλουν οἱ ἀρχιδολοφό! οἱ τοῦ Ἕλλη .ῦ 
λαοῦ Βενιξέλος, Παπώγος καὶ ἡ πιιρέα τους. 

“Ὅμως τὸ γεγονὸς ὅτι [70 στρατιῶτες, στὶς ἀρχὲς τοῦ Φλε- 
βάρη αὐτομόλησαν στον Kopeat txo Aaixo 37 uzo, δείχυει ὃ ὅτε οἱ 
“Ἕλληνες στρατιῶτες μισοῦν 3 τὸ πόλεμο καὶ χηησιμοποιοῦν καθε 
εὐκαιρία ποὺ τοὺς παρσυσιάζεται mea va pyr πολεμήσουν. 

Οἱ ᾿Αμερικάνοι πρωκαλοῦν τὴν Aaixn Δημοκρατία τῆς Κίνας 
μὲ τοὺς συνεχεῖς βομβαρδισμοὺς τῶι: πόλεων καὶ τῶν χωριῶν τῆς 
στὶς παραμεθόριες περιοχὲς τῆς Mar τξου ρίας καὶ τῆς ἀριυοῦνται 
τὴ θέση ποὺ τῆς ἀνήκει στὰ ᾿Ενωμένα “Εθυη καὶ στὸ Συμβούλιο 
᾿᾿Ασφαλείας. 

Οἱ ᾿Αμερικάνοι καὶ οἱ δορυφόροι τους ἐπανεξοπλίξουν τὴ Δ. 
Γερμανία καὶ τὴν ᾿Ιαπωνία πράγμα ποὺ σημαίνει νέο κίνδυνο γιὰ 
τὴν εἰρήνη στὴν Βυὐρώπη καὶ τὴν ΓἌπω ᾿Ανατολή. ᾿Ελευθέρωσαν 
μεγαλοεγκληματίες πολέμου, πολιτικούς, στρατιωτικοὺς καὶ Μιο- 
μήχανους καὶ σὲ πολλοὺς ἀπ᾽ αὐτοὺς ἔδωσαν ὑπεύθυνες διοικητικὲς 
καὶ ἐκτελεστικὲς θέσεις στὴ Δ. Γερμανία καὶ τὴν ᾿Ιαπωνία. ᾿νω- 
μεσα σ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἐλευθερώθηκαν εἶναι καὶ ὁ δολοφόνος τοῦ 
᾿Ελληνικοῦ λαοῦ στρατηγὸς Σπαΐντελ. Φυσικὰ τὰ ἀνδρείκελα τῆς 
᾿Αθήνας ἐφαρμύξζοντας τὴν πολιτικὴ τῶν ᾿Αερικαάνων ἀφει τικῶν 
TOUS ἄφησαν ἐλεύθερους τοὺς κουΐσλιγκ, Δογοθετύπουλο καὶ τὸν 
καθηγητὴ Aovpapn τὸν ὁποῖο διόρισαν ξανὰ στὸ πανεπιστήμιο 
᾿Αθηνῶν. ᾿Αντίθετα κρατοῦν στὶς φυλακὲς καὶ τὰ ξερονήσια τριώ- 
τα χιμάδες δημοκρατικοὺς πολίτες ἀπὸ τοὺς ὁποίους τρεῖς χιλ. 
εἶναι καταδικασμένοι σὲ θάνατο καὶ κινδυνεύουν νὰ ἐκτελεαθοῦν 
ἀπὸ στιγμὴ ge TT τιμὴ μιὰ ΑΓΕ ξαναρχισαν οἱ ἐκτελέσεις. 

Or ᾿Αγγλυαμεμικηι at Birvuy ἄφθονο πολεμικὸ ὑλικὸ στὸν 
ἀρχιπροδότη Τι- ἢ καὶ ide τὴ ΤΕ, ” συνεργασία τῶν μοι' αρχοφα- 
σιστῶν στὴ ᾿Ελλωξι πρυκαλοῦν ἐπεισυδιι στὰ σύνομα μὲ τὶς 
ἍΔαικες Anpoxpattey + σκυπὸ νὰ προκαλέπου τὸ ἄναμα μιῶς 
καινούργιας φωτιῶς στὰ αλκάνια μὲ κύριο στύχυ τὴ “αϊκὴ An- 
μηκρατίαι τῆς AN Barca. 

Τώμα ποὺ ἡ στε!ὴ “αθεργ σία ἀνπίμεσα στὴν ᾿Ελλαδὰ war 
τὴ" TiovyxooX\asia ἔχει Eastbay arti καὶ ἢ ποοδοσία tut Tero 


2 


γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχουν ὑποφέρει τόσο σκληρά. Kal σήμερα ἀπὸ τὰ βάθη τῶν 
κελιῶν Tous φανάζουν σ᾽ ὅλους τοὺς δημοκράτες τοῦ κόσμου καὶ ἰδιαίτερα σὲ 
σᾶς τοὺς ναυτεργάτες : “Θέλουμε Εἰρήνη καὶ Ἐλευθερία, 


Μόλις ἔλαβα μιὰ ἔκκληση ποὺὐγράφτηκε τὸν Αὔγουστο ἀπὸ τοὺς κρα- 
τουμένους τῶν φυλακῶν Κερκύρας. Ἡ ἔκκληση αὐτὴ ὑπογράφεται καὶ ἀπὸ τὸν 
ἄνδρα μου, ᾿Αντώνη ᾿Αμπατιέλο. Καλεῖ ὅλους τοὺς δημοκράτες, μὰ πρῶτα ἀπ᾽ 
ὅλα ἐσᾶς τοὺς ναυτεργάτες, μὲ τοὺς ὁποίους δούλεψε τόσα χρόνια, ν᾿ ἀγωνι- 
στεῖτε γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν Λεφτεριά. Νὰ φράξετε τὸ δρόμο τῶν πολεμο- 
vam wv. Θέλουν Εἰρήνη οἱ φυλακισμένοι συνάδελφοί σας γιατὶ ξέρουν, ὅτι 
χωρὶς Εἰρήνη οἱ θυσίες τους θὰ ἦταν μάταιες. Χωρὶς Εἰρήνη δὲν ὑπάρχει 
ἐλπίδα. Μὰ σὰν βλέπουν τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν Εἰρήνη νὰ μεγαλώνει μέρα μὲ τὴ 
μέρα, μεγαλώνει καὶ ἡ ἐλπίδα rous καὶ ζεσταίνει τὴν καρδιά τους. 


Οἱ δικές cas προσπάθειες γιὰ τὴν Εἰρήνη θὰ βοηθήσουν στὴν ἀπελευϑέ- 
ρωσή τους καὶ στὴν ἐπελευθέρωση χιλιάδων ἄλλων ἀγωνιστῶν. Καὶ οἱ προσπά- 
θειες ποὺ κάνετε γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Μπεκάκου, τοῦ ᾿Αμπατιέλου καὶ 
τῶν ἄλλων, βοηθοῦν στὴν ματαίωση τῶν ἐγκληματικῶν σχεδίων τῶν Ἑλλήνων 
λακέδων τῶν ᾿Αμερικάνων κατακτητῶν. Μέρα μὲ τὴ μέρα μεγαλώνουν οἱ δυνά- 
pecs τῆς Εἰρήνης. ᾿Ακόμα καὶ μέσα στὰ φασιστικὰ κάτεργα τῆς Ἑλλάδας, ὁ 
λαὸς ἀγωνίζεται παρ᾽ ὅλη τὴν τρομοκρατία. 


Στὸν Πειραιᾶ, δεκατρεῖς χιλιάδες ναυτεργάτες, λιμενεργάτες καὶ ἄλλον 
πολίτες δημοκρατικοί, ἀψήφησαν τὸν κίνδυνο τοῦ μπλὰκ λίστ, τῆς ἐξορίας» 
τοῦ στρατοδικείου καὶ ψήφισαν τὸν ᾿Αμπατιέλο γιὰ βουλευτή τους. Ὁ καθέναξ 
μὰς πρέπει ν᾿ ἀκολουθήσουμε τὸ παράδειγμά τους. Ν᾽ ἀψηφίσουμε τὶς ἀπειλὲξ 
καὶ τὶς φοβέρες. Οἱ φίλοι τῆς Εἰρήνης δὲν γνωρίζουν φόβο. 

"ἃς θυμηϑοῦμε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ θὰ μείνει πάντα στὴ μνήμη μας, ποὺ 
τὄνομά του θὰ εἶναι γραμμένο μὲ χρυσᾶ γράμματα στὴν ἱστορία τῶν ναυτερ- 
γατῶν καὶ τῶν δημοκρατικῶν τῆς Ἑλλάδας. "As θυμηθοῦμε τὸν Μῆτσο Τατάκη. 
Δὲν λύγισε ποτέ, ἀκόμα καὶ ὅταν ὑπόφερε τὰ πιὸ φρικτὰ βασανιστήρια. Καὶ 
τελιπὰ ἔδωσε τὴ ζωή Tou γιὰ σᾶς καὶ γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Δὲν εἶναι 
λοιπὸν πολὺ γιὰ μᾶς ποὺ γιὰ χάρη Tous πρόσφερε καὶ τὴ ζωή του νὰ δϑώσουμα 
τὶς δυνάμεις μας, τὸν καιρό μας καὶ τὰ λεπτά μας γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν 
Ἐλευϑερία. 


“As βοηθήσουμε λοιπὸν ὅλοι ἠϑικὰ καὶ ὑλικὰ στὸν ἰγώνα γιὰ τὴν ἀπε- 
λευϑέρωση τῶν δέκα, γιὰ τὴε ᾿Αμνηστεία γιὰ τὴν Εἰρήνη. 
MNET1H ἈΜΠΑΤΙΕΛΟΥ 


"Ἢ 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


΄ῳ 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


. “Δ ποστηρίχτε tis ἀποφάσεις τοῦ 11ο» Παγκόσμιον Συνεδρίου 
τῆς Εἰρήνης. 

Ναυτεργάτες καὶ λιμενεργάτες τοῦ κόσμου! Σεῖς ποὺ διατη- 
ρῆτε τὴν πίστη σας στὶς ἔνδοξες παραδόσεις τῆς πάλης ἐνάντια 
στὸν ἰμπεριαλιεστικὸ πόλεμο καὶ καταπίεση, μὴ ξεγελιώσαστε ἀπὸ 
τοὺς ἀργηγοὺς τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι συ- 
vepydres καὶ πράκτορες τῶν ᾿Αμερικάνων πολεμοκώπηλων. 

᾿Αρνηθεῖτε νὰ φορτώσετε, ξεφορτώσετε ἡ μεταφέρετε πολεμι- 
κὸ ὑλικὸ ποὺ προορίξεται γιὰ ἐπιθετικὸ πόλεμο ἐνάντια στοὺς 
λαοὺς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν λευτεριά TOUS 
καὶ γιὰ πόλεμο ἐνώντια ττὴ Σοβιετικὴ “Evwon καὶ τὶς Λαϊκὲς 
“Δημοκρατίες. 

ὃ , ᾿4γωνιστῆτε παληκαρίσια γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἀνεξαρ- 
τήσιας τῶν χωρῶν σας καὶ νὰ ἐξασφαλίσετε τὴν διαρκὴ εἰρήνη 
πράγμα ποὺ σημαίνει λευτεριὰ καὶ ἀσφάλεια γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους. 

ψ Ζήτω ἡ διεθνὴς ἀλληλεγγύη καὶ ἑνότητα τῶν ναυτεργατῶν 
καὶ λιμενεργατῶν. 

Ζήτω ἡ συμμαχία τῶν λαῶν καὶ ἡ φιλία ἀνάμεσα τους στὴν 
πάλῃ ya ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Ἑμὠρήνης. 

Ἢ ΔΙΈΘΝΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΆΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ 

: (Ἰμῆμα τῆς 11.5.0.) 

Γδύνια Ἰδη Φλεβάρη 1951 


τς ἘΚΚΛΗΣΗ THE ΜΠΕΤΤΗΣ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ 
oe τ ΠΡῸΣ ΤΟΥΣ NAYTEPFATEE 


2 ‘Tdowepa χρόνια τώρα οἱ δέκα ἡρωϊκοὶ ναυτεργάτες ὑποφέρουν στὰ κάτεργα 
τῶν φυλακῶν Κερκύρας καὶ Χρήτης. Τέσσερα χρόνια of φασίστες προσπαϑοῦν 
μ᾽ ὅλα τὰ μέσα νὰ λυγίσουν τοὺς ἥρωες αὐτοὺς καὶ σωματικὰ καὶ ψυχικά. Τὰ 
βισανιστήρια, ἡ ἔλλειφη τροφῆς, ἀέρα καὶ ἥλιου ἔχουν κάμει τὴ δουλειά 
Tove καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς δέκα δὲν Od βγεῖ γερός, ὅπως ἦταν πρὶν τέσσερα 
Χρόνια. Γιὰ τὸν ἔνα- -τὸν Δημήτρη Γαλάτη- ξέρω δτιμέρα βρίσκεται σὲ 
κατάσταση. 

ἡ τὰν τοῦς ὅμως δὲν μπόρεσαν νὰ τὸ σπάσουν. ᾿Αντίθετα, σ᾽ αὐτὰ τὰ 

τέσσερα χρόνια οἱ δέκα ἔχουν γίνει ἀτσαλένιοι. Μένουν πιστοὶ στὶς ἰδέες τοὺς 


38 


ive ὁλοφάνερη ἡ κλίκα ᾿Αθήνας. Bereypadiov προλωρεῖ γιὰ τὴν 
πραγματοποίηση τῶν ἐγκληματικῶν σχεδίων της. 

Ἢ πρώτη τοὺς δουλειά, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν 
πρεσβευτῶν στὴν ᾿Αθήνα καὶ τὸ Βελειγράδι τὸ Δεκέμβρη τοῦ 1950 
ἦταν μὲ ποιὸ τρύπο θὰ δώσουν τὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης στὸν 
Τίτο, ὅσο μποροῦν ποιὸ σύντομα καὶ πῶς θ᾽ ἀποκαταστήσουν τὸ 
ταχύτερο τὶς συγκοινωνέες ἀνάμεσα στὴν Ελλάδα καὶ τὴν Γιουγ- 
κοσλαβία. Σὲ ἀντάλλαγμῃ ὁ προδότης Tito παραδίδει, σὰν ὅμη- 
ρους, στὴν μοναρχοφασιστικὴ κυβέρνηση τῆς ᾿Αθήνας τὰ παιδιὰ 
τῶν πολιτικῶν προσφύγων ποὺ βρίσκονται στὶ Γιουγκοσλαβία. 


ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ͂Σ ΓΙΑ ΤῸ ΞΕΣΠΑΣΜΑ 
ΤΟΥ͂ ΠΟΛΕΜΟΥ͂ ΣΤᾺ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 


Οἱ ἐχθροὶ τῆς λαϊκῆς προόδου στὰ Βαλκάνια μὲ τὴ στενὴ 
συνεργασία τῶν ᾿Αμερικάνων ἀφεντικῶν τους βιάξοντωε γιὰ το 
ἄναμα τῆς φωτιᾶς. ὙὝπάρχουν πολλὲς ἀποδείξεις ποὺ βεβαιώνουν 
τὴν ἀλήθεια γι᾿ αὐτό. “Ὅπως πιχ. οἱ δηλώσεις τοῦ Βενιξέλου στὶς 
19 τοῦ Φλεβάρη 1951 στὸν ἀνταποκριτὴ τοῦ “Νταίηλη Main” 
ποὺ τοῦ εἶπε ὅτι Ελλάδα, Tovpxia καὶ Γ ἸἹουγκοσλαβια πρέπει νὰ 
προετοιμάζονται γιὰ Eva πόλεμο πρὶν ἀπὸ τὸ καλοκαῖρι. Ὃ ἴδιος 
σὲ γεῦμα ποὺ δόθηκε πρὸς τιμή του στὰ Γιάννενα τὸ Φλεμβάρη τοῦ 
1961 εἶπε: “rive στὴν ὑγεία σας xt ἐλπίζω ὅτι ἡ ἄλλη φορὰ θὰ 
συμπέσει μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου Ἠπείρου τὴν ὁποίαν 
οὐδέποτε θὰ ἐγκαταλείψω". Οἱ δηλώσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν ὁλαφά- 
vepn πολεμικὴ πρόκληση ἐνήντια στὴ Λαϊκὴ Anpoxpartia τῆς 
᾿Αλβανίας. ἡ ; ει τ 

Παράλληλα καὶ οἱ στρατιωτικοὶ δὲν ἀφίνουν εὐκαιρία ποὺ νὰ 
μὴ διακηρύξουν τὰ ἐγκληματικὰ σχέδια τῶν ξενόδουλων τῆς ᾿Αθή- 
vas. Ὁ στρατηγὸς Γεωργούλης σὲ ἄρθρο του στὴν “Καθημερινὴ" 
ἔγραψε ξεκάθαρα ὅτι “πρέπει νὰ ἐνεργήσουμε πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα νὰ 
βάλουμε ἕνα τέλος στὴν ᾿Αλβανία", ᾿ 

*Extos ἀπὸ τὶς δηλώσεις ἔχουμε τὶς συναντήσεις καὶ ἐπισκέ- 
Pets ὑπουργῶν καὶ ἐπιτελικῶν ἀξιωματικῶν στὰ ‘Edd nvoad Bave- 
κὰ καὶ ᾿Ελληνοβουλγωρικὰ σύνορα, τὸ ταξείδι τοῦ Παύλον καὶ 


8 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Βενιξέλου στὴ Μακεδονία, Θράκη καὶ τὴν "Ἤπειρο. “"Eyoupe ἀκό- 
μα τὶς συνομιλίες στὴν “Ayxupa ᾿ΕἙλλήνων καὶ Τούρκων ἐπιτελι- 
κῶν ἀξιωματικῶν τὸ Δεκέμβρη 1950, τὴν συνάντηση στὶς 9 τοῦ 
Γενάρη 1950, ᾿Αμερικανων, Ἑλλήνων καὶ Τούρκων στὰ ‘EXAnvo- 
τουρκικὰ σύνορα μὲ θέμα τὴν κατασκευὴ στρατιωτικῶν ἔργω' στὸν 
“EBpo, τὰ ταξείδια τῶν ᾿Αμερικάνων ὗ ὑπουργῶν στὸ Βελεγράδι, 
τὴν ᾿᾿θήνα καὶ τὴν “Ayxupa Ta συνδυασμένα ἀεροναντικὰ γυμνά. 

sta τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στόλου στὸ ᾿Ιόνιο πέλαγος ποὺ βασταξαν ἕνα 
μῆνα, τὴ συνεχῆ αὔξηση τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων ποὺ σύμ- 
φωνα μὲ τὸν Παπάγο θὰ φθάσει τὶς 500.000 κλπ., κλπ. 

Ὃ πραγματικὸς σκοπὸς ὅλων τῶν παραπάνω κινήσεων ξε- 
σκεπάστηκε στὶς 9 τοῦ Φλεβάρη ἀπὸ τὸ Ῥαδιοσταθμὸ τῆς ᾿Ελεύ- 
θερης ᾿Ελλάδας ποὺ μὲ συγκεκριμένα κι᾿ ἀδιάψεσστα στοιχεῖα 
ἀπόδειξε ὅ ὅτι κατὰ τὶς στρατιωτικὲς διαπραγματεύσεις στὴν ᾿Αθή.- 
va, τὸ Βελιγράδι καὶ τὴν “Ayxupa ἀποφασίστηκε ἡ ἐπίθεση 
ἐνάντια στὴ Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς ᾿Αλβανίας κατὰ τὸ τέλος τοῦ 
Μάρτη ἢ τὶς ἀρχὲς τοῦ ᾿Απροίλη. Ἣ ἀποκάλυψη τῶν λεπτουε- 
ρειῶν τοῦ ἐπιθετικοῦ σχεδιου ποὺ φέρει 7” ὄνομα “᾿Αστραπὴ" 
προκάλεσε σύγχυση ἀνάμεσα στὸ ξενόδουλο κυβερνητικὸ συγκρό- 
τημα τῆς ᾿Αθήνας καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ τὸ ἀναβάλουν. 

Τὸ σχέδιο εἰσβολῆς κατὰ τῆς ᾿Αλβανίας ποὺ καταστρώθηκε 
κάτω ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τῶν ᾿Αμερικάνων στρατιωτικῶν εἶχε 
καὶ τὴν προσωπικὴ ἔγκριση τοῦ ᾿Αϊζενχάονερ. 


APQNES ΤΟΥ͂ FAA. ΛΑΟΥ͂ ENANTIA 
ΣΤΟΝ HOAEMO FIA EIPHNHEH 
ΨΩΜΙ ΚΑΙ AOYTAEIA 


Me Buon τὸ ἐπι ετικὸ αὐτὸ σχέδιο τὸ ὁποῖο προβλέπει καὶ 
"τὸ ξεκαθάρισμα τῶν μετόπισθεν, Ὁ ΠΕΣ 1 ἐες συλλήψεις καὶ ἐκ- 
τελέσεις Δημοκυατ τικῶν πολιτῶν, Ἔτσι ἡ ζωὴ τῶν 3.000 καταδι- 


κασμένων σὲ Aurato sehen ae τῆς Aeuteptas καὶ τῆς Εἰρήνης 
βρίσκεται σὲ ἄμεσο κί: λυνυ. 
Παρὰ τὴν τρομοκμιτία ποὺ ὀρνγιάζει ὁ ᾿Ελληνικὸς λαὺς πα- 


4 


“Ενωθεῖτε γιὰ νὰ ἐπιβάλλετε τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Διεθνῶν a ἀπο- 
φάσεων τοῦ Σηάττλ ποὺ υἱοθετήθηκαν τὸν ᾿Ιούνη 1946 καὶ οἱ 
ὁποῖες συμπεριλαμβάνονται στὸ πρόγραμμα τῶν διεκδικήσεων 
ποὺ νἱοθετήθηκαν ἀπὸ τὴν ᾿Εκτελεστικὴ ᾿Επιτροπὴ tov Διεθνοῦς 
Tynpatos Ναυτεργατῶν---Λιμενεργατῶν τῆς Π.Σ.Ο. κατὰ τὴν 
συνεδρίασήη του (Βαρσοβία 12---19 Δεκέμβρη 1950) ποὺ συμπερι- 
λαμβάνει τ᾽ ἀκόλουθα : 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΡΓΗΤΕΣ 
1) Καθορισμὸς μισθοῦ ποὺ νὰ ἐξασφαλίζει ἀνθρώπινη ζωὴ 
στὶς οἰκογένειές τους. 
2) ‘H ναυτολόγηση νὰ γίνεται μὲ ἔλεγχο τῆς ὀργάνωσης. 
3) 40 ὧρες δουλειᾶς τὴ βδομάδα πόρτο πέλαγος, χωρὶς καμμιὰ 
ἐλάττωση τοῦ μισθοῦ. 


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ 


Bb) Ἴση διανομὴ τῆς δουλειᾶς, ἔλεγχος τοῦ συνδικάτου πάνω στὸν 
ἀριθμὸ τῶν ἐργατῶν ποὺ δουλεύουν σὲ κάθε λεμάνι. 
2) Anptoupya μιᾶς ἐξουσίας ποὺ νὰ ἐγγνᾶται τὴν πληρωμὴ ἑ ἑνὸς 
ἐλάχιστον ,“μεροκαμάτου" σ᾽ ὅλους τοὺς λιμενεργάτες σὲ 
περίπτωση ἀνεργίας. 


ENOTHTA ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ 


“Ενωθεῖτε παντοῦ γιὰ νὰ ἐπιβάλλετε τὸ τέλος στὴν ᾿Αμερι- 
κἀνική πολι τικὴ τῆς διαίρεσης τοῦ κόσμον σε δυὸ στρατόπεδα καὶ 
νὰ ἀπαιτήσετε τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων ἀνά- 
μεσα στὶς χῶρες ποὺ ἀνήκουν στὰ δύο διαφομετικὰ οἰκονομικὼ 
συστήματα. 

᾿Ενωθεῖτε μὲ τὶς πλατειὲς paves τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς 
εἰρήνης μὲ ἀπαίτηση τὸ σταμάτημα τοῦ ἐμπεριαλιστεκοῦ ἐπιθε- 
τικοῦ πολέμον στὴν Κορέα καὶ στὶς ἄλλες χῶρε- τῆς Νοτιο-᾿Ανα- 
τολικῆς ᾿Ασίας. 


Βοηθήσετε στὴ δημιουργία καὶ στὸ δυνάμωια τῶν ᾿Επιτρο- 
πῶν Εἰρήνης. 


87 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : 


Ὑποστηρίζουν τοὺς ἐργοδότες στὰ διάφορα λιμάνια γιὰ τὴν 
ἐπαναφορὰ τῆς ἐλεύθερης χρησιμοποιησης ἐργατῶν ἔ: ἔτσι ποὺ εὐκο- 
λότερα νὰ τσακίζουν τοὺς ἀγῶνες τῶν ἐργατῶν γιά τὴν διεκδίκηση 
τῶν αἰτημάτων. τους καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. 

Εὐνοοῦν τὴν καθήλωση τῶν μισθῶν ἡ ὁποία ἐπιβαρύνει πάρα 
πολὺ τοὺς épydTes μὲ τὴν χρηματοδότηση τῶν προπαρασκευῶν 
τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ πολέμου καὶ ὅπως ὁ Ντήκιν ἔκανε τὸ Pre- 
βάρη 1950 στὸ Λονδῖνο, ἀντίκεινται σὲ ade σοβαρὴ αὔξηση τῶν 
μισθῶν. Εἶναι ξεκάθαρο γιατὶ δὲν τολμοῦν νὰ μιλήσουν γιὰ τὶς 
διεκδικήσεις. 


ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ TOY ΑΜΕΡΙΚΑΝ. ἹΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ 


‘O Ἴρβιν Μπράουν, ὁ ἄνθρωπος ποὺ porpacer τὰ δολλάρια 
τῆς ᾿Αμερικάνικης ᾿Εργατικῆς Ὁμοσπονδίας Kat ὦ Peppe hilar, 
ὁ γκάνγκστερ τῆς Μασσαλίας κατέφυγαν σὲ ἀπειλὲς στὴ Μασσα. 
Ma. Δὲν διαφέρουν πιὰ ἀπὸ τοὺς πολεμοκαπήλους. 

“Τὸ συμφέρο ποὺ ἀνοικτὰ ὑποστηρίζουν οἱ ἀρχηγοὶ αὐτοὶ 
εἶναι τὸ συμφέρο τοῦ ᾿Αμερικανικον ime peas μοῦ" : 

Navtepyares - Atpevepyates, ποὺ εἶσθε ὀργανι ὠὡμένοι σὲ συν- 
δικάτα ποὺ ἀνήκουν στὴ δύναμη τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν, 

πότε θ᾽ ἀνέχεσθε τὴν ἀναβολὴ τῆς ἀποφασῆης σας γιὰ τὴν 
βελτίωση τῶν ὅρων ζωῆς καὶ δουλειᾶς; 

Μέχρι πότε θὰ ὑπυστηρίξετε ὡρισμένους ἀρχηγοὺς τῆς 
“Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν στὴν πραγματοποίηση τῶν ἐγκληματι- 
κῶν σχεδίων τοῦ ᾿Δμερικάνικου ἐμπεριαλισμοῦ; 

4 ὑπάρχει θέση μέσα στὸ ναυτεργατικὸ κίνημα γιὰ τοὺς 
ἀνθρώπους αὐτους. 


ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ 
OAOY ΤΟΥ KOZMOY! 
'Ἑνωθεῖτε παντοῦ, μέσα στὰ καράβια καὶ στὰ λιμανια. 
ἀνεξάρτητα πολιτικῶν ὴ συνδικαλιστικῶν διαφορῶν γιὰ νὰ τσα- 


κίσετε τὴν πολιτικὴ αὐτὴ τῆς κοινωνικῆς ἀντίδρασης καὶ τοῦ 
πολέμου. ᾿ 


36 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : 


CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


ever ἀποφασιστικὰ γιὰ THY ὑπεράσπιση TIS εἰρήνης. Χιλιάδες 
ὑπόγραψαν τὴν ἔκκληση τῆς Στοκ χύλμης καὶ μὲ ἀπερίγραπτο 
θάρρος κι᾽ ἐνθουσιασμὸ ὑπογράφουν τὴν ἔκκληση τοῦ Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Εἰρήνης ποὺ ζητεῖ τὴν ὑπογραφὴ συμφώνου εἰρήνης 
ἀνάμεσα στὶς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις. 

‘H λέξη * εἰρήνη" ἔγινε ὁ ἐφιάλτης τῆς ἀντίδρασης. Μέσα 
στὴν καρδιὰ τῆς ἀδούλωτης ᾿Αθήνας, πάνω στὸ Δημοτικὸ Νοσο- 
κομεῖο καὶ τὸ Δημαρχεῖο παρουσιάστηκε ἡ φωτεινὴ ἐπιγραφὴ 
ΚΑΤΩ O ΠΟΙΕΜΟΣ, EIPHNH, E.II.0.N. 

“Eva τεράστ tu κίνημα ἀναπτύσσεται σ᾽ ὁλόκληρη τὴν Ἕλ- 
λάδα, ἐνάντια στοὺς ἐξοπλισμοὺς καὶ τὸν πόλεμο. Εἶναι ἀρκετὰ 
χαρακτηριστικὰ τὰ γεγονότα ποὺ συνέβηκαν στὸ Μενίδι τὸν 4ε- 
κέμβρη τοῦ 1950 ° Ὅλοι οἱ χωρικοΐ, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, 
ὡπλισμένοι μὲ τσώπες, ρόπαλα καὶ πέτρες ἔδιωξαν μιὰ στρατίω. 
τικὴ μονάδα ποὺ πρόκειτο νὰ χρησιμοποιήσει τὰ χωράφια τῶν 
κατοίκων τοῦ χωριοῦ ryta ἀεροδρόμια. Οἱ μοναρχοφασίστες γιὰ νὰ 
καταπνίξουν τὸ ξεσηκωμα ἔστειλαν ἐνισχύσεις ἀλλὰ at αὐτὲς 
διώχτηκαν ἀπὸ χωρικούς. Ἔτσι μπροστὰ στὴν ἑνωμένη, κι᾿ ἀπο- 
φασιστικὴ στάση Tous ἀποτράπηκε ἡ χρησιμοποίηση τῶν χωρα- 
φιῶν τους γιὰ στρατιωτικὰ ἀεροδρόμια. ᾿Ακόμη ἀποδεί τῆκε ὅτι 
ἡ ἑνομένη λαϊκὴ πάλη ἐνάντια στὸν πόλεμο καὶ γιὰ τὴν εἰρήνη 
μπορεῖ νὰ τοὺς χαλάσει τὰ σχέδια. 

“Ὅλες οἱ προσπάθειες τῶν ᾿Αμερικάνων ἐμπεριαλεστῶν γιὰ νὰ 
πνίξουν τὴν φωνὴ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ λαοῦ ἔχουν τὰ ἀντίθετα ἀποτε- 
λέσματα. Ὁ ᾿ΕἙλληνικὸς λαὸς δὲν καταβάλλεται ἀπὸ τὴν τρομο- 
«ρατία κι᾿ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ δώσει τὴ ζωή του γιὰ τὴν elpy- 
νη ὅπως γράφει. πρὸς τὸν ἐλεύθερο κύσμο μιὰ ὁμάδα κρατουμένων 
στὶς φυλακὲς τῆς Διβαδιᾶς. Στὸ μήνυμα τους ποὺ λαθραία βγῇ- 
κε ἀπὸ τὶς φυλακὲς λέγουν: “ Ὑποσχόμαστε νὰ πολεμήσουμε γιὰ 
τὴν εἰρήνη ὅπως πολεμήσαμε γιὰ τὴν λεντεριὰ τῆς χώρας μας om 
τὴν Δημοκρατία". Τέτοια μηνύματα στάλθηκαν κι ἀπὸ τις ov 
Lanes τοῦ ᾿Ιτξεδὶν καὶ τῆς Κέρκυρας στὶς ὁποῖες κρατοῦνται οἱ 
ἡρωϊκοὶ ἡγέτες τῆς O Ε.Ν.Ο. 

Ὃ ἀδάμαστος ᾿Ἑλληνικὸς λαός, ἐξ αἰτίας τῆς TpowOaeatias 

6 


CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


καὶ τῶν ἰδιόμορφων συνθηκῶν ποὺ ἐπικρατοῦν, μεταχειρίζεται 
διαρκῶς καὶ νέες μορφὲς πάλης. Μὲ διαμαρτυρίες, ἐκκλήσεις καὶ 
μαξικὲς κινητοποιήσεις ἀγωνίζεται γιὰ τὴν εἰρήνη, γενικὴ ἀμνη- 
στεία, συνδικαλιστμκὲς ἐλευθερίες ἐνάντια στὴν ᾿Αμερικανοαγγλι- 
κὴ κατοχὴ γιὰ ἀνεξαρτησία καὶ Δημοκρατία. 

‘O Ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἀποφασισμένος, σὲ περίπτωση ποὺ 
οἱ πολεμοκάπηλοι ἀνά υν φωτιὰ στὰ Βαλκάνια νὰ γυρίσει τὰ 
ὅπλα ἀντίστροφα καὶ νὰ κάνει τὸν πόλεμο τάφο τους. 


Οἱ πολεμεκὲς προετοιμασίες καὶ ἡ τρομοκρατία συμβαδίζουν 
μὲ τὴν φτώχεια τοῦ aod. ‘Trapyouy σήμερα 350.000 ἄνεργοι 
στὴν “Ελλάδα καὶ ὁ μέσος ὅρος μισθοῦ τῶν ἐργαζομένων εἶναι 45 
ὡς 5O% μικρότερος τοῦ προπολεμικοῦ. Ma καὶ δῶ ὁ λαὸς ἀγωνί- 
ζεται ἀποφασιστικὰ ἐνάντια στὴ φτώχεια. Διακόσιες πενῆντα 
χιλιάδες ἐργαζόμενοι πῆραν μέρος: στὶς ἀπεργίες τοῦ περασμένου 
“Δεκέμβρη. Περισσότεροι ἀπὸ 30.000 πῆραν μέρος στὶς 
ἀπερ' ς μέσα στὸν μῆνα ᾿Απρίλη τοῦ 1951, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
κερδίσουν τὰ περισσότϑορα ἀπὸ τὰ αἰτήματα τους, ἀνάμεσα στὰ 
ὁποῖα ἦταν. καὶ ἡ αὔξηση τῶν μισθῶν. Elvas φυσικὸ νὰ μὴ ὕστε- 
ροῦν καὶ οἱ Ἑλληνες ναντεργάτες. 1.500 ὑπόγραψαν. τὴν ἔκκληση 
ΤΕ Στοεχόλμης καὶ ἤδη ἄρχισε ἡ ὑπογραφὴ τῆς ἔκκλησης τοῦ 
pote ec Συμβουλίον Ἐϊρήνης γιὰ τὴν σύναψη συμφώνον 
Εἰρήνης ἀνώμεσα στὶς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις. 

Τὰ πληρώματα πέντε καραβιῶν “Ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας 
ἀρνήθηκαν νὰ μεταφέρουν wore pst ὑλικὸ καὶ πολλοὶ συνάδελφοι 
προτιμοῦν va ἐπολνθοῦν, παρὰ νὰ δουλέψουν σὲ καράβια ποὺ με- 
ταφέρουν πολεμικὸ ὑλικὸ ποὺ 6a χρησιμοποιηθεῖ ἐ ἐνάντια στοὺς 
λαοὺς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν εἰρήνη, τὴν ἐθνική τους ἀνεξαρτη- 
σία καὶ τὴν “δημοκρατία. 

αυτόχρονα οἱ ναυτεργάτες ἐντείνουν τὸν ἀγώνα τους γιὰ τὴν 
ἐπίλυση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων τους μέσα στὰ καράβια 
καὶ  ἐδιαίτερα γιὰ τὴν αὔξηση τῶν μισθῶν, κατὰ 40% καὶ τὴν 
ἀκύρωση τῆς προδοτικῆς “σύμβασης". 

Μπροστὰ στὴν ἀμετάκλητη αὐτὴ ἀπόφαση τοῦ ναυτεργατι- 
κοῦ κόσμου, οἱ ἐφοπλιστὲς μὲ τὴν στενὴ συνεργασία κι᾽ ἀνοικτὴ 


δ 


“Exavav ὅτι μποροῦσαν γιὰ νὰ διαιρέσουν τὸν κόσμο σὲ δυὸ 
μπλόκ, ἀρνούμενοι τὴ συνύπαρξη τῶν δνὸ οἰκονομεκῶν ce 
των τοῦ Σοσιαλισμοὺ καὶ τοῦ Καπιταλισμοῦ. 


ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΝ ΤΙΣ ἈΠΑΙΤΉΣΕΙΣ, 


Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους, ἡ Διεθνὴς τῶν Μεταφορῶν. dont 
σιωπηλὴ γιὰ πολὺ καιρό, σχετικὰ μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ναντόρ- - 
γατῶν καὶ λεμενεῤγατῶε. Οἱ ἀπαιτήσεις αὐτὲς  ἀναφέρθηκά». ese 
Συνέδριο τῆς Στουτγάρδης μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ παρασύρουδ. τὴν 
πλειοψηφία τῶν ἀντιπροσώπων στὴ διαφύλαξη τοῦ φιλοπόλεμον 
αὐτοῦ συνδικαλισμοῦ καὶ νὰ ἐλαττώσουν ὅσο Ἡποροῦδαν τὴν 
ἀντίθεση τῶν ἀντιπροσώπων στὴν πολιτικὴ αὐτή. 

Γιὰ εὐκολονόητους λόγους δὲν ἀναφέρθηκαν οἱ ἀπαιτήφως 
αὐτὲς στὴ συνδιάσκεψη τῆς Μασσαλίας το I ἐνάρη τοῦ 1961. 

"Aro τὸ 1949, μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη καὶ ai ἢ πὶ 
τῆς ἀπεργίας τῶν Καναδῶν ναντεργατῶν καὶ πᾳ 
μενεργατῶν,. ἡ πολιτικὴ ἐγκατάλειψης τῶν διακδεκήσϑων καὶ. μὰ 
ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὶς συνδικαλεστικὲς παραδόσεις τῶν. nore 
τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν ἔγινε περισσότερο. ἔντονη.. ὐτν 

Τὸν Γενάρη 1950, ὁ σχηματισμὸς τῶν “ἐπιτροπῶν. ἐπογρώ- 
πνησης" ποὺ εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὸ τσάκισμα τῶν ἀπερηγιῶν. “hep 
ναυτεργατῶν καὶ λεμενεργατῶν γιὰ τὶς οἰκονομικός τοῦς διἰέκδική» 
σεις καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης, κυνικὰ ἐξήγησᾳ. τὴ στἀθερὴ 
ἀπόφαση τῶν ἀρχηγῶν τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν νὰ βοηθή. 
σουν τὶς πολεμέκες προετοιμασίες τοῦ ᾿Αμερικάψικοι ἐμαριαλε- 
σμοῦ. ᾿Ἑπομένως οἱ ἀπεργίες τῶν λιμενεργατῶν. Μασααλίας 
(Μάρτης--- Απρίλης ΤΠ). τῆς ᾿Αμβέρσας (Απρίλης καὶ Atryou- 
στος 1950) καὶ τοῦ Δονδίνου CAmpiras 1950) διασπάστηκαν. 
᾿Εγκατάλειψαν τὶς ἀποφάσεις τοῦ Σηάτλ μὲ τὶς ὁποῖες θὰ βελ- 
τιώνετο ἡ κατάσταση τῶν ναυτεργατῶν στὶς καθυστερημένες 
χῶρες. Δικαιολόγησαι τὴν ἐγκατάλειψη αὐτὴ μὲ μιὰ bn κὴ 
καμπάν ta τοῦ λεγόμενον μποϊκοτὰξ τῶν Παν 'αμαϊκῶν μαραῤμῷν 
ποὺ βρίσκονται σὲ χάλια, λὲς καὶ εἶναι ἡ κατάσταση αὐτὴ μονα- 
δικὴ γιὰ τὰ Παναμέζικα καράβια. 

Ἂς 

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Ἢ M ‘ , A a 4 a 
ἐσογειακὴ πιτροπὴ ναυτεργατῶν καὶ λιμενεργατῶν 
fol - »-“ἭἬ ν᾽ “ 

τῆς “Διεθνοῦς Μεταφορῶν" (1.ΤΦ.) συνῆλθε στὴν Μασσαλία 

9 x Α , -" , _ Ν . ἢ > ia 

amo tis 10 μέχρι 14 τοῦ Γενάρη 1951, μὲ σκοπὸ va ἐπεκτείνει τὰ 

μέτρα αὐτὰ καὶ σ᾽ ἄλλα λιμάνια τῆς Γαλλίας. 

Οἱ ἀποφάσεις ποὺ υἱοθετήθηκαν στὴ σύσκεψη αὐτὴ ἀκολού- 
θησαν τὰ χνάρια τῶν ἀποφάσεων ποὺ πάρθηκαν ἀπὸ τὸ “Συνέ. 

» ~ ~ a ‘ ν ‘ , a 
Spo” τῆς Διεθνοῦς Μεταφορῶν ποὺ ἔγινε στὴ Στουτγάρδη τῆς 
Γερμανίας τὸν ᾿Ιούλη 1950. 

: , ᾿ ΣΤᾺ ote Ν 

“Ores οἱ προσπάθειες τῶν ἀρχηγῶν τῆς Διεθνοῦς τῶν Μετα- 

Ξ ; : é 

φορῶν σκοπεύουν νὰ συακοτίσουν στὰ μναλὰ τῶν ναυτεργατῶν 

καὶ λιμενεργατῶν τὶς ἀρχὲς τῶν Δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν καὶ 

τῆς εἰρήνης γιὰ τὴν “ὑπεράσπιση" τῶν ὁποίων οἱ nmapakevoe αὐτοὶ 
συνδικαλιστὲς καλοῦν τοὺς ἐργώτες ὄχι μόνο νὰ θυσιάσουν τὴν 

, Ἢ ἢ ὴ = ᾿ 
εὐημερία τους ἀλλὰ ἀκόμα νὰ ἑτοιμασθοῦν νὰ θυσιάσουν καὶ τὴ 
ζωή τους. 


ὙΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ 


Οἱ ἀρχηγοὶ τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν γιὰ νὰ ἐπιτόχουν 
τὸ σκοπὸ αὐτὸ ψεύδονται γιὰ τὴν πραγματικὴ κατάσταση τῶν 
ἐργατῶν στὴ Σοβιετικὴ "Ἐνωση καὶ τὶς Δαϊκὲς “Δημοκρατίες, ὅπου 
οἱ ὅροι ζωῆς καὶ δουλειᾶς βελτιωνονται σταθερὰ καὶ μπορεῖ νὰ 
ἐξακολονθήσει ἡ βελτίωση αὐτὴ μὲ τὴν προυπόθεση ὕπαρξης διαρ- 
κοῦς εἰρήνης. 

᾿Απὸ τὴν ἄλλη, ὁ ᾿Αμερικάνικος ἰμπεριαλισμὸς ὁ ὁποῖος βρί- 
σκεται μέσα στὸ λάκκο τῶν ἀντιθέσεων ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν 
ὑπερπαραγωγὴ καὶ τὴν φτώχεια τῶν ἐργατικῶν μαζῶν, προσπαθεῖ 
νὰ λύσει τὶς διαφορές του μεταφέροντας τὴν ἀνεργία στὶς χῶρες 
ποὺ ὑποτάσσονται στὴν πολιτική του καὶ μὲ τὶς διαρκεῖς καὶ ἀπο- 
φασιστικὲς πολεμεκὲς προετοιμασίες γιὰ ὄνα πόλεμο ἐνάντια στὴ 
Σοβιετικὴ Ἐνωση καὶ τὶς Aaixes Δημοκρατίες, 

“ἢ Νὰ γιατὶ οἱ ᾿Αμερικάνοι ἰμπεριαλιστὲς καὶ οἱ λακέδες τους 
τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν χρησιμοποιοῦν Ψψευτεὲς καὶ συκο- 
φαντίες. Δὲν ἔχουν καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν κανένα σοβαρὸ 
ἐπιχείρημα μὲ τὸ ὁποῖο νὰ μποροῦν νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἐγκλη- 
ματική τους πολιτική. 


84 


ὑποστηριξν τοῦ Υ ΕΝ. καὶ τῶν ἐργατοκαπήλων τῆς Π.Ν.Ο. ὑπό- 
γραψαν τὴν Νέα Σύμβαση" μὲ σκοπὸ νὰ βάλουν ἐμπόδια στὴν 
πραγματοποίηση τῆς δίκαιης αὐτῆς ἀπαίτησης κι᾽ ἀκόμα νὰ σύ- 
pour τοὺς ναυτεργώτες μὲ τὶς “νομικὲς ταχυδακτυλουργίες τους" 
στὶ; φυλακὲς καὶ τὰ ξερονήσια. 

Ma οἱ ναντεργώτες καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὴν δοκιμασμένη 
στὴν πάλη O.E.N.O. καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τους τὴν πεῖρα στραπα- 
τσάρουν μὲ τὸν ἀγώνα τοὺς κάθε ἀπόφαση, 'σύμβαση ἢ νομοθέτη- 
μα ποὺ ἀντίκειται στὰ συμφέροντα τους καὶ συντελεῖ στὴν ἐξά. 
πλῶώση τοῦ πολέμου. Γι᾿ αὐτὸ και τὰ “Ναυτικὰ Χρονικὰ" ὑπὸ 
μορφὴ ἔκκλησης καλοῦν τὰ συμβαλύμενα μέρη νὰ τηρήσουν αὖ: 
στηρὰ τὴν “Nea Σύμβαση". Εἶναι ἐκτὸς ἀμφιβολίας ὅτι ἐπειδὴ 
ἡ ἔκκληση αὐτὴ γιὰ τοὺς ναυτεργάτες εἶναι “φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 
ἐρήμφ᾽ κυρίως ἀπευθύνεται στοὺς ἐφοπλιστὲς στοὺς ὁποίους τονί- 
Set, ὅτι κανεὶς δὲν θὰ πρέπει νὰ πληρώνει, ὁποιαδήποτε σημαία 
xe ἂν ἔχει τὸ καράβι του, περισσότερα ἀπ᾽ ὅσα καθορίζει ἡ νέα 
σύμβαση. 

Ὁποιαδήποτε ἐμπόδια «i ἀποπουδήποτε κι᾽ ἂν προβάλλον- 
ται, οἱ ναυτεργατες μὲ τὴν συνδυασμένη κι᾽ ἐντεινόμενη πάλη TOUS 
γιὰ αὔξηση μισθῶν καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης, θὰ τσακί- 
σοὺν τὰ σχέδια τῶν ἐφοπλιστῶν καθὼς καὶ τὰ σχέδια τῶν ἀνθρῳ- 
πόμορφων τεράτων ποὺ ὀργανώνουν τὸ ξάπλωμα τοῦ πολέμου, 
Oa ἐπιβάλουν τὴν καθολικὴ adfyon στὰ μισθὰ καὶ θὰ κάμουν τὰ 
καράβια tous καράβια τῆς εἰρήνης. 


ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥ͂Ν 
ME ΤῸ ΑΙΜΑ TON AAQN 


Οἱ λαοὶ τῶν χωρῶν τοῦ Σχεδίον Μάρσαλ ὡδηγοῦνταε στὴν 
οἰκονομικὴ καταστροφὴ καὶ τὸ θάνατο ἐξ αἰτίας τῶν τεριίσ τιων 
πολεμικῶν ἐξοπλεσμῶν ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ ᾿Αμερικάνοε ἰμπερια- 
λεστὲς γιὰ νὰ πετύχουν τὰ κατακτητικὰ σχέδια τους. 

Οἱ μόνοι ποὺ κερδίζουν ἀπὸ τὶς πολεμικὲς προπαρασκεαυὲς 
εἶναι οἱ κλίκες τῆς πλουτοκρατικῆς ὀλιγαρχίας σὲ κάθε χώρα. 
Αὐτὲς θησαυρίξουν ἀπὸ τὴν δυστυχία καὶ τὸ αἷμα τῶν λαῶν. | 

¥ 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 

Τὰ κέρδη τῶν ᾿Αμερικάνων βιομηχώνων στὸ 1960, ἀφαιερου- 
μένων τῶν φόρων, ἦσαν 12 δισεκατομμύρια YOO ἑκατομμύρια 
δολλάρια. Δηλαδὴ 43% περισσότερα ἀπὸ τὸ [949. Μόνο δώδεκα 
᾿Αγγμκὸς ἑταιρεῖες δήλωσαν γιὰ τὸν τελευταῖο χρόνο, κέρδη 47 
ἑκατομμύρια 158 χελμάδες 688 λίρες. 


Φυσικὰ ὅλ᾿ αὐτὰ τὰ τεράστια κέρδη πληρώνονται ἀπὸ τοὺς 


᾿λαούς, μὲ μορφὴ φόρων, μὲ καθήλωση. τῶν μισθῶν, μὲ ἀνέβασμα 
τῶν τιμῶν καὶ μὲ ἀνεργία. 


ΤΕΡΑΣΤΙΑ EIPHNIKA ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ETH 
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ A. AHMOKPATIES.- 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ A@HNIAEMOE 
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ KANITAAIEMOY:! 


καὶ ἀρδευτικὰ ἔργα ποὺ θὰ μεταβάλουν μεγάλες ἐκτάσεις ἀπὸ 
ἄνυδρες καὶ ἐρημικὲς σὲ. πλούσιες καὶ καλλιεργήσιμες. Γι᾿ αὐτὸ 
βλέπουμε στὶς χῶρες αὐτὲς οἱ τιμὲς ὅλων τῶν εἰδῶν νὰ ἐλαττώ.- 
vovras δυὸ καὶ τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο κι᾿’ ἑπομένως τὸ βιωτικὸ ἐπί- 
πεδο τῶν λαῶν τους διαρκῶς νὰ ἀνεβαίνει. Καὶ νὰ ποιὰ ποσὰ 
ἀναγράφονται στοὺς προῦπολογισμοὺς τῶν καπιταλιστικῶν καὶ 
τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῷν. Στρατιωτικὲς δαπάνες ἀπὸ τὴ μιὰ 
μεριὰ καὶ γιὰ τὴν λαϊκὴ εὐημερία ἀπὸ τὴν ἄλλη. 

8 


τες 'τῶν ἄλλων χωρῶν, εἶναι ἀναγκη νὰ περιφρουρήσετε τὴν εἰρήνη 
ποὺ ξαναρθε ἔπειτα ἀπὸ γρόνια στερήσεων καὶ βασάνων. 

᾿Εργωζόμενοι τῆς ῤρώπηκ! Ὁποιεσδήποτε xa’ ἂν εἶναε of 
πολιετικὲς καὶ θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, πιστεύουμα ὅτι θὰ 
πάρετε ἐνεργητικὸ μέρος στὸ κίνημα ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ 
τῆς Γερμανίας. ᾿Εποφεληθῆτε ind κάθε κατάλληλη μορφὴ πάλης 
μέσα σὲ δεδομένες συνθῆκες, μὲ ὀργάνωση συγκεντρώσεων, συλ» 
λογὴ ὑπογραφῶν, ἐκκλήσεις στὶς κυβερνήσεις, δημιουργία ἐπι. 
τροπῶν γιὰ ἑνωμένη δράση σὲ ἐθνικὴ καὶ διεθνὴ κλίμακα. 

᾿Εργαζόμενοι ! “Avdpes καὶ Γυναῖκες ' Μόνο μὲ τὴν κοινή σας 
δράση ἐνώντια στοὺς ἐξοπλεσμοὺς θὰ ἐπιβάλετε τὴν Εἰρήνη στὴν 
Εὐρώπη. “Ὅλοι οἱ τίμιοι ἄνθρωποι εἶναι μαξί σας στὴν πάλη αὐτή. 

"As βοηθήσουμε ὅλοι μας ὅσο μποροῦμε περισσότερο τὸν 
Γερμανικὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖ τὴ δημιουργία μιᾶς ἑνωμένης καὶ 
εἰρηνόφιλης Δημοκρατικῆς Γερμανίας. 

ἤτω ἡ ἑνότητα τοῦ Γερμανικοῦ ἐργαζόμενον λαοῦ στὴν 

πάλη ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμό. 

Ζήτω ἡ διεθνὴς ἀλληλεγγύη τῶν ἐργατῶν σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο. 


ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥ͂Σ TMHMATOS ΤῊΣ 11.3.0. 
ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ-.ΛΙΜΕΝΕΡΠΑΤΩΝ 


ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤῈΣ 
ΔῈΝ ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ ΟΥ̓ΤΕ ΣΚΛΑΒΙΑ 


Ἢ ἄρνηση τῶν λεμενεργατῶν στὴ Γαλλία, ᾿Ιταλία καὶ στὶς 
ἄλλες Δυτικο- Εὐρωπαϊκὲς χῶρες νὰ ξεφορτώσουν ᾿Αμερικάνεκα 
πολεμοφόδια, ὑποχρέωσε τοὺς ᾿Δμερικάνους ἱμπεριαλιστὲς νὰ 
καταλάβρουν στρατιωτικὰ τὰ Γαλλεκὰ λεμάνια Ad Παλλὶς καὶ 
Μπορντὼ στὰ ὁποῖα ξεφορτώνουν πολεμικὴ ὑλικὸ μὲ τὸ στρα- 
Τὸ τοὺς καὶ μὲ τὴ βοήθεια καθαρμάτων τὰ ὁποῖα ἐξευρίσκουν οἱ 
“ἐπιτροπὲς ἐπαγρύπνησης" τῆς “Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν"͵ 

88 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


ἐκλέξει μιὰ Εὐρωπαϊεὴ Ἐργατικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ ἐνάντια στὸν ἐπα- 
νεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας. Τὸ βασικὸ καθῆκον τῆς ἐπιτροπῆς 
αὐτῆς elvas νὰ ἀποκαταστήσει ἐπαφὴ ἀνάμεσα στοὺς Γ΄ Ἑρμανοὺς 
ἐργάτες καὶ τοὺς ἐργάτες τῶν ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, μὲ σκο- 
πὸ τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν καὶ πείρας σχετικὰ μὲ τὴν 
ἑνότητα δράσης στὴν πάλη ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς 


Τελικὰ ἡ ἀπόφαση λέει. “Οἱ δυνάμεις οἱ ὁποῖες ἐπανεξοπλί- 
ζουν τὴ Δ. Γερμανία εἶναι ἀκόμη ἰσχυρές, ἀλλὰ εἶναι δυνατὸ νὰ 
Ττσακιστοῦν καὶ θὰ τσακιστοῦν. Τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ 
ὁτὴν ἑνωμένη δράση τῆς ἐργατικῆς τάξης, Ἢ συνδιάσκεψη ἔχει 
ἐμπιστοσύνη στὴν μεγάλη δύναμη τῶν ἐργαζομένων οἱ ὁποῖοι 
μποροῦν νὰ σταματήσουν τὸν ἐπανεξοπλισμὸ της Γερμανίας καὶ 
νὰ ἐπι βάλουν τὴν Εἰρήνη. 


EKKAHSH IT TOTS 
EPFAZOMENOTS T » ΕΥ̓ΡΏΠΗΣ 


γὼ οἱ καταστροφὲς ποὺ προξενήθηκαν ἀπὸ τὸ 4εύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο εἶναι ἀκόμα μπροστὰ στὰ μάτια μας, ἐνῶ ἡ 
φρίκη τοῦ πολέμον ἐκείνον εἶναι ἀκόμα ὁλοζώντανη μέσα στὴ 


Στὴ Δυτικὴ Γερμανία καὶ τὸ Δυτικὸ Βερολῖνο, I Ἑρμανεκὰ 
ἐργοστάσια μετατρέπονται γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ γιὰ πολεμικὴ πα.- 
ραγωγή. Οἱ καξζίδες διορίζονται ξανὰ στὶς θέσεις τους. Ὃ Κροὺπ 
εἶναι ἐλεύθερος καὶ ὁ Γ' ερμανικὸς στρατὸς (Βέρμαχτ) ξαναγενιέται. 

. Ἢ ἐπαναστρατικοποίηση τῆς Γερμανίας ἡ ὁποία γίνεται κά- 
Te ἀπ᾿ τὴν καθοδήγηση τῶν ᾿Αμερικάνων πολεμοκαπήλων, ἀποτελεῖ 
πολεμικὴ προπαρασκευή. 

᾿Εργάτες τῆς Γερμανίας! Παλέψτε ἐνάώντια στὸν ἐπανεξο- 
πλισμὸ τῆς χώρας cas. μὲν χρειαζόσαστε πιὰ νὰ σηκώνατε τὸ 
βάρος τῶν ἐξόδιον γιὰ ὄνα καενούργιο πόλεμο. Μαζὶ μὲ τοὺς ἐργά- 
89 


ZTPATIQTIKEE AANANEE ~ 
XQPA XPONOE ANO KAGE AIPA 
“Apepich 1951—62 13-360. 10 wéwes 
Μεγάλη Βρετανία 1950-—51 on Ee 
Tarra 1961 se — 
Σοβιετικὴ “Evwon _ 1950-51 3 ». 8°, 
Teeyoo\oBaxia 1950—51 i, 1, 
Πολωνία 19δ0--δ] Σοῦ, ἰὴ os 
Βουλγαρία 1950—51 1, ὃ 


ΛΑ ΚΗ EYHMEPIA 


᾿ ἈΠΟ KAGE AIPA 
Ταεχοσλοβακία (ἐκπαίδευση, ὑγεία κλπ.) 7 σελ. 7 πέννες 
Βουλγαρία ” ” ” 6 a 0 Py 
Σοβιετικὴ "Evoon (μόνο γιὰ ἐκπαίδευση) 5» FT | 
ολωνία (μόνο γιὰ ὑγεία) 4,0, 
Μεγάλη Bperavia (ἐκπαίδευση, ὑγεία) 3,6, 
"Ape pent (iryeia, εὐημερία κλπ.) 0,8, 


Ὁ πρῶτος πίνακας δείχνει ὅτι ἡ Σοβιετικὴ “Evecy καὶ οἱ 
A, δημοκρατίες ξοδεύουν γιὰ τὴν ἄμυνα τους, τὰ μισὰ ἀπὸ ὅτε 


τῶν λαῶν καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. Αὐτὸ ἄλλωστε τὸ 


ὅτι περιορίστηκε ἡ κατανάλωση. ᾿Επίσης ὅτι ἡ εἰρηνικὴ βιομη- 
χαρία δὲν μεταβάλλεται σὲ πολεμική. 


9 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


ΠΑΛΗ TON AAQN FIA EIPHNH 


Οἱ ᾿Αμερικάνοι ἱμπεριαλιστὲς μὲ τοὺς ὑποταχτικούς τοὺς 
ξεσκεπάξονται ὅλο καὶ περισσότερο στὰ μάτια τῶν λαῶν τους. 
Καὶ οἱ λαοὶ τῶν Μαρσαλοποιημένων χωρῶν ἐντείνουν τὴν πάλη 
τους γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. 550 ἑκατομμύρια ὑπόγρα- 
ψαν τὴν ἔκκληση τῆς Στοκχόλμης καὶ μὲ αὐξανόμενο ἐνθουσιασμὸ 
ὑπογράφουν τὴν ἔκκληση τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Εἰρήνης, 
γιὰ τὴν σύναψη Συμφώνου Εἰρήνης ἀπὸ τὶς πέντε Μεγάλες 4υ- 
νάμεις. Στὶς Μαρσαλοποιημένες χῶρες ὀργανώνονται μαξικὲς δια- 
δηλώσεις διαμαρτυρίας ἐνάντια στὴν παραμονὴ τοῦ Αἰϊξενχάονερ 
στὴν Εὐρώπη σὰν ἀρχηγοῦ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῶν χωρῶν τοῦ 
᾿Ατλαντικοῖ Συμφώνον. Πολλὲς χιλιάδες λιμενεργώτες ἀρνήθηκαν 
νὰ ξεφορτώσουν πολεμικὸ ὑλικό. Αὐτὸ ἔγινε στὴ Γαλλία, Ἰταλία, 
Β. ᾿Αφρική Ὁλλανδία, Βέλγιο, 4. Γερμανία Αὐστραλία καὶ Νέα 
Ζηλανδία. Παράλληλα, οἱ λαοὶ στὶς χῶρες αὐτὲς μὲ πρωτοπορεία 
τὴν ἐργατικὴ τάξη, ἀγωνίζονται μὲ ἀπεργίες καὶ διαμαρτυρίες γιὰ 
καλύτερους ὅρους δουλειᾶς καὶ αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τους. 

Ἔτσι ἡ πάλη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης γίνεται συνδυ- 
ἀσμένη μὲ τὶς ἄμεσες οἰκονεμικὲς διεκδικήσεις τῶν ἐργαζομένων 
και μὲ τὴν ἄρνησή τους μὲ τὴν τρόπο αὐτὸ νὰ πληρώσουν τὰ 
σπασμένιι τῶν ἔξαλλων πολεμικῶν ἐξοπλισμῶν καὶ νὰ γίνουν 
κρέας γιὰ τὰ ᾿Αμερικάνικα κανόνια. 


ISTOPIKH ATIO®AZH 


To Παγκόσμιο Συμβυύλιο Εἰρήνης μὲ βάση τὴν ἐπιθυμία 
καὶ τὴν πάλη τῶν λαῶν γιὰ τὴν εἰρήνη, καλεῖ ἄνδρες καὶ γυναῖκες 
καλῆς θέλησης, ἀνεξάρτητα πολιτικῶν πεποιθήσεων, νὰ ὑπογρά- 
ψουν μιὰ ἔκκληση γιὰ τὴ σύναψη συμφώνου εἰρήνης ἀνάμεσα 
στὶς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις : τὴν Σοβιετικὴ" Evwon, ᾿Αμερικὴ, 
Δαϊκὴ δημοκρατία τῆς Κίνας, ᾿Αγγλία καὶ Γαλλία. 

Ἢ ἱστορικὴ αὐτὴ ἀπόφατη τοῦ Παγκόσμιον Συμβουλίου 
Εἰρήνης ποὺ θὰ τὴν ὑπογρώψουι ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἄνθρω 
ποι, θᾶναι μιὰ πανίσχιρη Ke ἀπυφασιστικὴ ἔκφραση τῆς λαϊκῆς 
θέλησης.. Τὸ Παγκύσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης κατάληξε στὴν 


10 


ἀνακοινώσεις ποὺ τὸν συνοδεύουν, ἡ δημιουργία ἑνὸ πανίσχυρον 
ὁπλοστασίοι' στὸ κέντρ" τῆς Εὐρώπης καὶ ἡ τεχνητὴ διαίρεση τῆς 
Γερμανίας, ἀποτελοῦν éva ἄμεσο κίνδυνο γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν 
Εὐρώπη καὶ σ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀντί- 
θετα μὲ τὶς συμφωνίες τῆς Γιάλτας καὶ τοῦ Πότσνταμ. 

Ἢ ἀπόφαση σὲ συνέχεια ἀναφέρει ὅτι ἡ συνδιάσκεψη ἔδειξε 
τὴν ὁμοφωνία τῶν ἐργατῶν ὅλων τῶν ἀποχρώσεων---ποὺ ἐκλέ- 
χτηκαν καὶ στάλθηκαν ἀπὸ τὴν ἐργατικὴ τάξη --μἽπροστὰ στὴν 
ἀνάγκη τῆς πάλης ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλεσμο τῆς Δ. Γερμανίας. 
Ἢ ἑνότητα τῶν ἐργατῶν ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλεσμὸ τῆς Γερμα- 
νίας---λέγει ἡ ἀπόφαση---βασίξεται στὴν κοιιὴ καὶ ξεκάθαρα 
ἐκφρασθεῖσα ἐπιθυμέα τους καθὼς καὶ στὴν βαθειὰ καὶ εὐσηνεί- 
δητή προσπάθεια τους γιὰ τὴν εἰρήνη. ‘ 

Ἢ συνδιάσκεψη ἔκαμε ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς συνδιεαλι- 
στικοὺς ὀργανισμεοὺς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς διεθνεῖς τους σχέσεις, νὰ 
πάρουν ἐνεργητικὸ ΣῊ κάθε χώρα, στὸν ἀγώνα ἐνάντια στὸν 
ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανία». 

Ἢ συνδιάσκεψη ἀποφάσισε νὰ στείλει τὶς ἀποφάσεις της 
στὴν Παγκόσμια Συνδικαλιστικὴ Ὁμοσπανδία, Δειθνὴ 
Συνομοσπονδία Χριστιανικῶν Συνδικάτων, Διεθνὴ Συνομοσπον- 
δία Ἐλευθέρων Συνδικάτων καὶ σ᾽ ἄλλες ὀργανώσεις, καλόντας 
τες νὰ πάρουν μέρος στὸν ἀγώνα ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς 
Γερμανίας. Ἣ ἀπόφαση ἀναφερομένη στὰ καθήκοντα ποὺ 
σχέση μὲ τὴν πάλη γιὰ τὴν εἰρήνη λέει. Ἢ ᾿Εργατικὴ Εὐρωπαϊκὴ 
Συνδιάσκεψη ἐνάντια στὸν ἐπάνεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας θεωρεῖ 
ὅτι ἀμοιβαία κατανόηση ἀνώμεσα στὶς Μεγώλες Δυνάμεις θὰ 
ἐμποδίσει τὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας, θὰ ἀπομακρύνει τὴν 
διεθνὴ ἔνταση καὶ θὰ ἐξασφαλίσει τὴν εἰρήνη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ 
καλεῖ ὅλους τοὺς ἐργαζόμενους τῆς Εὐρώπης va ὑπογράψουν τὴν 
ἔκκληση τοῦ Παγκόσμιον Συμβουλίου Εἰρήνης ποὺ ἀπαιτεῖ τὴ 
σύναψη συμφώνονυ εἰρήνης ἀνάμεσα στὶς πέντε Meyares Δυνάμεις 
τὴ Σοβιετικὴ Erwan, ᾿Αμερική, Γαλλία, Μεγ'ίλη Βρετανία καὶ 
τὴν Aaixn Δημοκρατία τῆς Κίνας. 

Ἢ ἀπόφαση ἀναφέρει ὅτι ἡ συνδιάσκεψη ἀποφάσισε νὰ 

81 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


πρὶ στὴν ‘Agia (TaiSaw, Βωτνάμ, Madaia) καϑὼς 
και γεὰ τὴν εἰρηνικὴ διευθέτηση τοῦ Γερμανικοῦ καὶ ᾿Ιαπωνικοῦ 
ζητήματος καί, ἐπίσ οἱ σνμφιλιωτιεὲς ἐνέργειες ποὺ γίνονται 
ἐπὸ μερικὲς ἀσιατικές, ἀραβιεκὲς καὶ ἄλλες εἰρηνόφελες χῶρες, 

4S συντελοῦν ταυτόχρονα στὴ διαφύλαξη τῆς εἰρήνης καὶ στὴν 
roxy τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ αὐτοδιάθεσης τῶν λῶν. 

ὃ ἴδιο, οἱ ὠγῶνες γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῶν λαῶν βοηθοῦ» 
στὴ διαφύλαξη τῆς εἰρήνης. Παραδείγματα τέτοιων ἀγώνων εἶναι 
ἡ ἀντίσταση τῶν ἀποικιακῶν καὶ ἐξαρτημένων λαῶν στὸν στραγ- 
γαλισμὸ τῶν ἐλευθεριῶν τους, στὴν προσκόληση τῶν χωρῶν τους 
σὸ ἐπιθετικὰ σύμφωνα, στὴ δημεουργίᾳ στρατιωτικῶν σωμάτων 
στὶς χῶρες τοὺς ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐνώντια σὲ ἄλλους 
λαούς, στὴ χορήγηση στρατιωτικῶν βάσεων καὶ πρώτων ὑλῶν σὲ 

χῶρες, στὶς φυλετικὲς διακρίσεις καὶ στὸ χαμήλωμα τῶν 
πολετιστικῶν ἀξιῶν. 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης χαερετίξει τὴν ἀλληλεγ- 
γύη ὅλων τῶν λαῶν χωρὶς ἐξαίρεση στὸν κοινὸν ἀγώνα ἐνάντια 
στὸν κίνδυνο πολέμου ποὺ ἀπειλεῖ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα. 


ἈΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 


ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ENANTIA ΣΤΟΝ 
ENANEZONAIZMO THE SYTIKHE FEPMANIAE 


Ἡ συνδιάσκεψη σημείωσε ὅτι ὁ ἐπανεξοπλιεσμὸς τῆς Δυτεκῆς 
Γερμανίας συνεχίζεται μὲ γριγγορους ρυθμούς, ὅτι οἱ ἐμπρρηστικὲς 
30 


ἀπόφαση νὰ κάμει τὴν ἔκκληση αὐτὴ ὅταν εἶδε πὼς μεγάλωνε 
ὁλοένα ὁ κίνδυνος γιὰ ἕνα καινούργιο παγκόσμιο πόλεμο τὸν ὁποῖο 
οἱ ἀουνείδητοι πολετικάντ τοῦ Βορειοανατολικοῦ μπλὸκ προ. 
«τοιμάξουν κατὰ διαταγὴ τῆς ᾿Αμερικάνικης πλοντοκρατίας. Ἦταν 
ἀκόμα ἀνώγκη νὰ κάμει τὴν ἔκκληση γιὰ τὴν σύναψη συμῴφώνου 
τῶν πέντε Μεγάλων Δυνάμεων, τὸ Παγκόσμμο Συμβούλιο Εἰρήη» 
vm, γιατὶ ὁ O.E.E. ἔπαψε νᾶναι προπύργιο ὑπεράσπισης τῆς 
εἰρήνης καὶ κατάντησε ὄργανο τοῦ ᾿Αμερικάνικον ἐμπεριαλισμοῦ 
στὶς προετοιμασίες του γιὰ ἕνα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. 

“Av καὶ τὸ κίνημα τῆς εἰρήνης γίνεται διαρκῶς πλατύτερο καὶ 
δυνατῳτερο, ὅμως ἐάζεται νὰ γίνουν ἀκόμη ἀρκετὰ γιὰ τὴν 
περιφρούρηση τῆς iptv. 7 

Βασικὰ τὸ ξήτημα τῆς εἰρήνης βρίσκεται ατὰ χέρια τῶν 
λαῶν. “Ὅλοι οἱ τίμιοι ἄνθρωποι, σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο, ἑνώνονται στὴ 
μάχη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης καὶ τὸ τσάκισμα τῶν πο- 
λεμοκαπήλων. 


ΤΙ ΠΡΕΠΕῚ ΝΑ ΓΙΝΕῚ 


Πρέπει λοιπὸν καὶ οἱ ναυτεργάτες μαζὶ μὲ τὸ λαό μας νὰ 
πάρουμε ἐνεργὸ μέρος στὴν πάλη γιὰ τὴν εἰρήνη. Γι᾿ αὐτὸ ἐπι. 
βάλλεται νὰ γίνουν τὰ παρακάτω : 

1) Νὰ ὀργανωθοῦν ἐπιτροπὲς ὑπεράσπισης τῆς εἰρήνης σὰ 
κάθε ᾿Ελληνικὺ καὶ ᾿Ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας καράβι μὲ τὴν συμμε- 
τοχὴ καὶ τῶν ἀξιωματικῶν. 

2) Οἱ ἐπιτροπὲς νὰ δονλέψουν γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἔκκλη- 
σης τοῦ Παγκόσμεου Συμβουλίου Εἰρήνης γιὰ τὴν σύναψη συμ- 
φώνον Εἰρήνης τῶν πέντε Μεγάλων Δυνάμεων. 

3) Οἱ ἐπιτροπὲς εἰρήνης καραβιῶν, μὲ συνελεύσεις ἢ ὀργανω- 
μένες συζητήσεις νὰ συξητήσουν πλατειὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Παγ- 
κόσμιον Συμβουλίον Εἰρηνης γιὰ νὰ γίνουν κατανοητὲς ἀπὸ ὅλους 
τοὺς συναδέλφους μέσα στὰ καράβια. 

4) Νὰ ἐργασθοῦν ἀκούραστα γιὰ τὴν βοήθεια, ἠθικὴ καὶ 
ὑλική, τῶν φυλακισμένων καὶ ἐξορίστων ἀγωνιστῶν τῆς εἰρήνης 
ποὺ βρίσκονται στὶς μοναρχοφασιστικὲς βαστίλες, καθὼς καὶ τῶν 


11 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


οἰκογενειῶν tous. ᾿Ηθικὴ βοήθεια μποροῦμε νὰ δώσουμε μὲ τηλε- 
γραφήματα διαμαρτυρίας στὴν κυβέρνηση τῆς ἤάθηνας καὶ στὰ 
Ε.Ἔθνη, ἀπαιτῶντας τὴ γενικὴ, δίχως ὅρους, ἀμνηστεία στὴν 
Ἑλλάδα. Ὑλική: Μὲ ροῦχα, φάρμακα xa’ χρήματα γιὰ τὴν 
ἀποστολή τους στὰ θύματα τοῦ μοναρχοφασισμοῦ καὶ τῆς ᾿Αμε- 
ρικανοκρατίας στὴν Ελλάδα, ποὺ ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη. 


δ) Οἱ ἐπιτροπὲς εἰρήνης καραβιῶν νὰ κρατοῦν πώντα καλὰ 
πληροφορημένο ὁλόκληρο τὸ πλήρωμα γιὰ τὶς προβοκάτσιες τῶν 
ἐμπρηστῶν τοῦ πολέμου καὶ τὴν ἀνάπτυξη, δράση καὶ ἐπιτυχίες 
τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς εἰρήνης σ᾽ ὁχλόκλημο τὸν Koopa. Νὰ ἕεσκε- 
πάζουν τὶς προσπάθειες τῶν πολεμοκιίπηλων σὲ διεθνῆ καὶ τοπικὴ 
κλίμακα, ὥστε οἱ συνάδελφοι σὲ κάθε καραβι νᾶναι πάντα ἕτοιμοι 
νὰ ὑπερασπιστοῦν ἐνεργητικὰ xi ἀποφασιστικὰ τὴν εἰρήνη ἀρνού- 
μενοι κατηγορηματικὰ νὰ μεταφέρουν πολεμικὸ ὑλικὸ στοὺς ἐμπε- 
ριαλιστὲς προβοκάτορες. 

6) Νὰ ἀπαιτήσουμε ἀπὸ τοὺς ἐθνοπροδότες τῆς ᾿Αθήνας νὰ 
γυρίσουν πίσω τὰ παιδιὰ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ λαοῦ, τὰ ἀδέρφια μας, 
ἀπὸ τὸ ᾿Αμερικάνικο σφαγεῖο τῆς Κοόρεας, 

7) Ὃ ἀγώνας γιὰ τὴν αὔξηση τῶν μισθῶν, γιὰ τὶς ἔξτρα 
δουλειές, γιὰ καλύτερη τροφοδοσία καὶ γενικὰ γιὰ καλύτεμες συν- 
θῆκες ζωῆς καὶ δουλειᾶς μέσα στὰ καριίβδια, δὲν πρέπει οὔτε 
στιγμὴ νὰ ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι ἀπόλιτα συνδεδειιένος μὲ τὸν ἀγωνα 
γιὰ cht εἰρήνη. Ὅσο πιὸ περίσσοτερο μαχητικὴ κι' ἀποφασιστικὰ 
καλυτερεύουμε τὶς συνθῆκες ζωῆς καὶ δουλειᾶς μέσα στὰ καραϑια, 
τόσο περισιτύτερη δυναμώνει τὸ κίνημα τῆς εἰρήνης. ᾿Αγώνας γιὰ 
τὴν εἰρήνη θὰ πεῖ ἀγώνας γιὰ ψωμί, δουλειά, ἀνεξαρτησία, Χλευτε- 
υἱέ, γενικὴ ἰμιηστεία, συυδικαλιστικὶς ἐλευθερίες, θὰ πεῖ ἀγώνας 
ἐναντία στὴν προδοτικὴ “Σνυλλογικὴ Συμβαση" ποὺ ὑπέγραψε ἡ 
συμμορία τῶν ἐργατοκαπήλων καὶ τὴν ὁποία θὰ προσπαθήσοιν 
νὰ μᾶς ἐπιβιιχόυν. 


δ) Νὰ ὑψγών οὐῦπε darn διαμαρτυρίας ἐν αὐτιὰ TT δυλοφολικη 
TPOMOA TEE TT: EAN Sal στὸν σι Warns tor ewe Ne pets χα τας 
Crear meres te Maratea epee smear Th TENG unr TAM peat Tet 

YaTinmi στέλε yor Autti ver. Maexuant καὶ tar FN Nae Fert 
1? 


ΓΙ4 TON AS +0 X4PAKTHPIZMU 
ΤΗΣ AATKI:2 KINAY AMO TON O.FLE. 
ΩΣ “EVITIA#iMENO” ΣΤΗ͂Ν KOPEA 


‘ : : 4 ἢ 
To Παγκισμιο Συμβούλιο Ἑμὠρήνης ἐπαναλαμβάνει τὸν opt- 
σμὼ τοῦ ἐπιτιθέμενου ποὺ ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸ Β' Παγκοσμεο 
Συνέδριο Εἰρήνης. “᾿Ἐπιθεση εἶναι ἡ ἐγκληματικὴ ἐνέργεια τοῦ 
Ἶ ΄ - ᾿ ΄ 
κράτους ἐκείνου ποὺ πρῶτο θὰ χρησιμοποιησει ἔνοπλες δυνάμεις 
eee ν᾿ ’ . oF K ’ ͵ ᾿ , 
ἐνάντια σὲ ἄλλο κρώτος, μὲ ὁποιαδήποτε πρόφαση". Τὸ Συμβού- 
Ato καταδικάζει σὰν ἄνομη καὶ ἄδικη τὴν ἀποφαση τῆς Γενικῆς 
Συνἐλ ῦ O.H.E ὺ τηρί ἡ Δαϊκὴ Δημοκρατία 
Συνέλευσης τοῦ Ο.Η.Ε. ποὺ χαρακτηρίζει τὴ Aaien Anpoxp 
- ͵ cr 4 his ‘ , 
τῆς Κίνας σὰν “ἐπιτιθέμενο᾽ στὴν Κορεα. 
» , a 8 4 ee Ῥ x ᾽ ‘ , 
Η ἀποφαση αὐτὴ εἶναι σοβαρὸ ἐμπόδιο στὴν εἰρηνικὴ λύση 
5 ; ; j 
τοῦ Κορεώτικου ζητήμιτος καὶ περικλείει tov κίδυνο ἐξάπλωσης 
“ Ω » χ x ‘ 
τοῦ Todor στὴν ΓἌπω ᾿Ανατολὴ καὶ ἑπομένως ἑνὸς νέου TayKo- 
apsov πολέμον. 
Τὸ συμβούλιο ἀπαιτεῖ τὴν ἀκύρωση τῆς ἀπόφασης τοῦ OHE, 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜῈ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ TIA THN EIPHNH 
ΣΤΙΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ KAI ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ XNPEZ 


Ὃ Χάρτης τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν, βασιζόμενος στὸ δικαίωμα 
τῆς αὐτοδιάθεσης τῶν λαῶν, ἔδωσε μεγάλες ἐλπίδες στὶς ἀποικεα- 
κὲς καὶ ἐξαρτημένες χῶρες. ᾿Αλλὰ στὸ σημεῖο αὐτὸ καθὼς καὶ σὲ 
τόσα ἄλλα ἡ στάση τῶν ᾿ξνωμένων ᾿Εθνῶν ποὺ χρησιμεύουν γιὰ 
νὰ συγκαλύπτουν τὶς μεθόδους βίας καὶ καταπίεσης ποὺ ἐφαρμό- 
ζουται γιὰ νὰ κρατοῦν ταὺς λαοὺς σὲ κατώσταση ἐξάρτησης καὶ 
ἀποικιακῆς ὑποδούλωσης, ἔχει διαψεύσει τὶς ἐλπίδες αὐτές. 

Ἢ κατάσταση αὐτὴ ἐπιδειυνώνει τὸν κίνδυνο ἑνὸς νέου παγκό" 
σμιου πολέμου. Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰ "ἡνης καταδικάξει 
τὴ ψεύτικη προπαγάνδα πὼς ἕνας ἄλλος παγκύσμιος πόλεμος θὰ 
ὁδηγησει στὴν αὐτοδιάθιση τῶν ἀποικιικῶι καὶ ἐξαρτημένων 
λιμῶι, Τὸ Σιμβούλιο δηλώνει ὅτι ὁ ἀλχηλέγγυος ἀγώνας ὅλων 
τῆν χαῶν γιὰ τὸν εἰρήνη εἶναι τὸ ὠποφασιπστιτὸ στοιχεῖο στὸν 
ἀγώνα τῶν ἀττοικία κοι χα yia τὸ δικαίομα αὐτοδιάθεσης 

Οἱ soot acer pra epnvixy Avan τοῦ Kopeatexov καὶ ἄλλων 


29 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


᾿Απευθυνόμε: ‘a στουν «ἐρηνόφιλυυνς λαουν ὅλωι τω. Yat 
καὶ τοὺς καλοῦμε «ἁ ἀπαιτησουν ἀπὸ τὶς Κυβευνησεις τους va 
ὑποστηρίξονν μὰ duern σύγκληση μιᾶς τέτοιας Συνδιασκεψης. 


Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο ὑποστηριζει τὴν ἄποψη ὅτι τὰ 
ξένα στρατεύματα πρέπει νὰ ἀποσυρθοῦν ἀ ἀπὸ τὴν Κορέα, δινοντας 
ἔτσι στὸν λαὸ τῆς Kopéas νὰ λύσει μόνος του τὰ ἐσωτερικώ του 
ζητήματα. 


TIA ΤῊΝ EIPHNIKH ΔΥΣΗ 
TOT ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ITPOBAHMATOS 


Στρατιωτικὲς καὶ ναζικὲς δυνάμεις ἀναδιοργανώνονται στὴ 
Γερμανία. Οἱ συμφωνίες γιὰ τὸν ἀφοπλεσμὸ τῆς Γερμανίας, ποὺ 
εἶχαν ὑπογραφεῖ στὸ ὄνομα τῶν λαῶν, προδίδονται. Ὃ στρατιω. 
τικὸς καὶ βιομηχανικὸς ἐπανεξοπλισμὸς τῆς Γερμωνίας περικλείει 
τὸν κίνδυνο ἑνὸς νέου πολέμου. 


Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἑὠρήνης δημειώνει μὲ μεγάλη 
ἱκανοποίηση τὴν ἀνάπτυξη τῶν φιλειρηνικῶν δυνάμεων στὴ 
Γερμανία καὶ τὴν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου Εἰρήνης στὸ Ἔσσεν. 
Χαιρετίξει ὅλους τοὺς φίλους τῆς Εἰρήνης στὴ Γερμανία, οἱ ὁποῖοι 
μαζὶ μὲ ὅλες τὶς φιλειρηνικὲς δυνάμεις ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, 
ἑτοιμάζουν τὸ δημοψήφισμα ποὺ θὰ ἐπιτρέψει στὸ Γερμανικὸ 
λαὸ νὰ ἐκδηλώσει. τὴ θέληση tov σχετικὰ μὲ τὸν ἐπανεξοπλιαμὸ 
τῆς χώρας του καὶ τὴν ὑπογραφὴ συνθήκης εἰρήνης ποὺ θὰ ξώσει 
τέλος στὴ σημερινὴ ἀπαίσια κατάσταση. 


Τὸ Συμβούλιο καλεῖ ὅλα τὰ ἔθνη ποὺ ἀπειλοῦνται ἄμεσα, νὰ 
ἑνωθοῦν σ᾽ ἕνα ἀπ προφασιστικὸ κίνημα διαμαρτυριῶν, ἔτσι ποὺ 
ἑκατομμύρια ἄνδρες καὶ γυναῖκες νὰ ἐξαναγκάσουν τὶς Κυβερνή- 
σεις τους νὰ ὑπογράψουν μέσα στὸ 1551 μιὰ συνθήκη εἰρήνης μὲ 
μὰ εἰρηνόφιλη καὶ ἐνωμένη Γερμανία τῆς ὁποίας ἡ ἀποσ τρατεώ- 
τικοποίηση θὰ ἐξασφαλίζεται ἀπὸ διεθνὴ συμφωνία σὰν μιὰ ἐπὶ 
πλέον ἐγγύηση τῆς εἰρήνης στὴν Εὐρώπη. 


28 


τὴν καταργήση τοῦ φασιστικοῦ νύμου δύ. 

9) Οἱ ἱμπεριαλιστὲς ἐμπρηστὲς τοῦ πολέμον ἐργάζονται 
μερα καὶ νύκτα γιὰ νὰ “ξαπλώσουν τὸν πόλεμο. ‘O «ude ναυτερ- 
γάτης μαχητὴς τῆς εἰρήνης θὰ πρέπει νὰ δουλέψει ἀκούραστα γιὰ 
νὰ βοηθήσει τὴν πάλη γιὰ τὴν εἰρήνη. ᾿Εφοδιασμένος μὲ φόρμες 
τῆς ἔκκλησης τοῦ Παγκύσμιον Συμβουλίον νὰ πλησιάζει τὰ πλη- 
ρώματα ἄλλων καραβιῶν στὰ λιμάνια ποὺ φθώνει, νὰ μαξεύει τὶς 
ὑπογραφές τους καὶ νὰ βοηθάει τὰ πληρώματα στὴν ὀργάνωοη 
ἐπιτροπῶν ὑπεράσπισης τῆς εἰρήνης. 

10) Τελικὰ vi ἐπιτροπὲς εἰρήνης καραβιῶν θὰ πρέπει νὰ 
ρίσκωνται σὲ στενὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν “Μόνιμη ᾿Επιτροπὴ Ναυτερ- 
γατῶν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης", 945 Μπιοὺτ Στρὴτ 
Καρδιφ. (245 Bute Street, Cardiff, 8.W. England). 


TO FPA@EIO THE MONIMHE ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ NAYTEPFATON 


ΓΙΑ THN YNEPAZNIZH ΤΗΣ EIPHNHE 
Κάρδιφ, 1.8.1951. 


THOMNHMA ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕἸΡΗΝΗΣ ΣΤᾺ ENQMENA ΕΘΝΗ 


TO tl NAFKOZMIO ΣΥΝΕΔΡΙῸ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ 
ΤΗΣ EIPHNHE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ O.E.E. 


"O ¢ ν Ψ ~ , id Ν ᾽ . a 
ταν ot Naot ὅλον TOD κόσμου ἰδρυσαν τὸν Opyavia po τῶν 
'E , "EA ie , > (ὃ Κ Ν ¢ 

νωμένων νῶν, στήριξαν πάνω TOV μεγάλες ἐλπι ἐς. αι ἢ 

' ; 

μεγαλύτερη ἦ ἥταν ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν εἰρήνη. Ὁ πόλεμος ὅμως ava- 
στατώνει σήμερα τὴν εἰρηνικὴ ζωὴ μερικῶν λαῶν καὶ αὔριο ἀπειλεῖ 
ν᾿ ἀναστατώσει τὴ ξωὴ ὁλάκαερης τῆς ἀνθρωπότητας. 

"Ἂν 6 6 ὀργανισμὸς τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν δὲν δικαιώνει τὴ 
μεγάλη ἐλπίδα ποὺ στήριξαν πάνω του οἱ λαοὶ ὅλου τοῦ κύσμου 
-τόσο ἐκεῖνοι ποὺ ἐκπροσωποῦνται σ᾽ αὐτὸν με τὶς κυβερνὴσ εἰς 
τους, ὅσο κι᾽ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἐςπροσωποῦνται ἀκόμα--ἂν ὁ opya- 
νισμὸς τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν δὲν ἐξασφαλίζει στὴν ἀνθρωπότητα 


18 

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


τὴν ἡσυχία καὶ τὴν εἰ, .ἡ, αι “ὁ συμ "αἕνει γιατι βρέθηκε ἐπηρε- 
ao pévos ιἱπὸ τὶς ὀυνώμει, που Tapag ατησαν ἀπὸ τὸ μόνο μπο- 
ῥετὸ δρόμο τῆς παγκόσμιας εἰρήνης, τὴν ἐπιδίωξη τῆς γενικῆς 
συνεννόησης. 


Τὸ 20 Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν ὀπαδῶν τῆς εἰρήνης, ποὺ 
περιλαμβάνει ἀντιπροσώπους ἀπὸ 80 χῶρες καὶ ἀπηχεῖ τὴν ἀλη. 
Gen φωνὴ τῆς εἰρηνόφιλης ἀνθρωπότητας, ἐπιμένει, ὁ Ὄργανισ pos 
τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν καὶ τὰ Κοινοβούλια μπρὸς στὰ ὁποῖα eivas 
ὑπόλογες of κυβερνήσεις τῶν διαφόρων χωρῶν, νὰ ἐξετάσουν ἐπει- 
γόντως τὶς παρακάτω προτάσεις ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ ἀποκατα. 
στήσουν τὴν ἐμπιστοσύνη ἀνάμεσα σ᾽ ὅλες τὶς χῶρες, ἀνεξάρτητα 
ἀπὸ τὰ κοινωνικά τους καθεστῶτα καὶ νὰ διαφυλάξουν ἢ νὰ ἀπο- 
καταστήσουν τὴν εἰρήνη. 


1) ᾿Ανήσυγχοι ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πόλεμος ποὺ μαίνεται 
τώρα στὴν Κορέα ὄχε μόνο φέρνει ἀννπολόγιστες συμφορὲς στὸ 
λαὸ τῆς Κορέας, ἀλχὰ καὶ ἀπειλεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ σ᾽ ἕνα νέο παγκό- 
σμιο πόλεμο, ξητοῦμε τὸ ἄμεσυ σταμάτημα τῶν ἐχθροπραξιῶν, 
τὴν ἀποχώρηση ἀπὸ τὴν Κορέα τῶν ξένων στρατευμάτων καὶ τὴν 
εἰρηνικὴ ἐξομάλυνση τῆς ἐσωτερικῆς σύγκρουσης ποὺ ἀντιπαρα- 
τάσσει τὰ δυὸ τμήματα τῆς Κορέας, κι' αὐτό, μὲ τὴ συμμετοχὴ 
τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Kopedtinov λαοῦ. Ζητοῦμε νὰ λνθεῖ τὸ 
πρόβλημα αὐτὸ ἀπὸ τὸ Συμβούλιο ᾿Ασφαλείας, στὴν πλέρια του 
σύνθεση, δηλαδὴ pati μὲ τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς “Δαϊκῆς Δημο- 
κρατίας τῆς Κίνας. Ζητοῦμε τὸ σταμάτημα τῆς ἐπέμϑασης ᾿άμε- 
ρικάνικων στρατευμώτων στὸ Κινέξικο νησὶ Taiovay (Poppota) 


14 


ΓΙΑ THN EIPHNIKH ATIH TOT 
IANQNIKOT ZHTHMATOS 

Σὲ συνέχεια τῆς ἀπόφασης τοῦ Παγκόσμιου Συνεδρίου Ἑῤρή- 
νης, τὸ Παγκόσμεο Συμβούλιο Εἐρήνης ἀποφασισ.ικὰ καταδικάξει 
τὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς ᾿Ιαπωνίως ἀπὸ τὶς δυνώμεις κατοχῆς, 
ἐνάντια στὴ θέληση τοῦ ᾿Ιαπωνεκοῦ λαοῦ. Τὸ Συμβούλιο θεωρεῖ 
dvayxaio νὰ διενεργηθεῖ ὄνα δημοψήφισμα στὴν ᾿Ἰαπωνία καὶ 


γραφὴ συνθήκης εἰρήνης μὲ μὰ ἀποστρατιωτικοποιημένη καὶ 
εἰρηνόφελη ᾿Ιαπωνία. ; 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Expy καταδικάξει κάθε προ- 
σπάθεια ὑπογραφῆς χωριστῆς εἰρήνης μὲ την ᾿Ιαπωνία. Ἢ συν- 
θήκη εἰρήνης θὰ πρέπει νὰ συζητηθεῖ κυρίως ἀπὸ τὴ Λαϊκὴ Anpo- 
xpatia τῆς Kivas, τὴ EDA, τὴ Σοβιετικὴ"Ἐνωση καὶ τὴ Μεγάλη 
Βρετανία καὶ ἐπίσης θὰ πρέπει νὰ συμφωνοῦν καὶ ὅλες οἱ ἄλλες 
ἐνδιαφερόμενες χῶρες. 

Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ συνθήκης εἰρήνης οἱ δυνάμεις κατοχῆς 
πρέπει νὰ ἀποχωρήσυυν ἀμέσως. Στὸν Ἰαπωνικὸ λαὸ πρέπει νὰ 
ἐξασφαλισθεῖ μοκρατικὴ καὶ εἰρηνικὴ ζωή. "Ores οἱ στρατιωτιε- 
κὲς ὀργανώσεις, ἱδρύματα, φανερὰ ἢ κρυφά, πρέπει νὰ ἀπαγορευ- 
θοῦν καὶ ὅλη ἡ βιομηχανία ν᾽ ἀπασχοληθεῖ σὲ εἰρηνικὴ παραγωγή. 

Τὸ Παγκόσμεο Συμβούλεο Εἐρήνης καλεῖ ὅλους τοὺς φίλους 
τῆς εἰρήνης στὴν ᾿Ασία καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ Εἰρηνικοῦ, καθὼς 
καὶ στὴν ᾿Ιαπωνία, νὰ συνέλθουν τὸ γρηγορώτερο σὲ μὰ περιφε- 
ρειακὴ συνδιάσκεψη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης, μὲ σκοπὸ 
νὰ ἐξασφαλισθεῖ μμὰ πραγματικὰ εἰρηνικὴ λύση τοῦ ᾿Ιαπωνικοῦ 
ξητήματος καὶ ἔτσι νὰ ἀποτραπεῖ ὁ σοβαρὸς κίνδυνος πολέμου 
στὴν "λπω ᾿Ανατολή. 

ΓΙΑ ΤῊΝ ΕἸΡΗΝΙΚΗ͂ ΛΥΣΗ 
ΤΟΥ KOPEATIKOY ΖΗΤΉΜΑΤΟΣ 


Με σκοπὸ νὰ κατορθωθεῖ μιὰ εἰρηνικὴ λύση τοῦ Κορεάτικου 
ζητήματος, τὸ αγκόσμιο Συμβούλιο Εὐρηνης ἀπαιτεῖ νὰ συγκλη- 
θεαὶ ἀμέσως psd συνδιάσκεψη ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων χωρῶν. 


27 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 


᾿Απὸ τότε zai Ἡνωμένα "ἔθνη ἐξακολουθοῦν va διαψεύδουν 
τὶς ἐλπίδες τῶν λαῶν. ᾿Αντίθετα, προκάλεσαν τὴ δυσαρέσκεια 
τῶν λαῶν ἰδίως μὲ τὴν ἀπόφαση τους νὰ καταδικάσουν τὴν Κίνα 
σὰν “ἐπιτιθέμενο᾽, 

Τὰ Ἥνωμενα “E6vn ἐνέκριναν καὶ σκέπασαν μὲ τὸ κῦρος 
Tous τὴν συστηματικὴ καταστροφὴ στὴν Κορέα ἀπὸ τὶς ᾿Αμερικά- 
νίκες ἔνοπλες δυνάμεις, περίπου ἑνὸς ἑκατομμυρίου Κορεάτικου 
λαοῦ, συμπεριλαμβανομένων γερόντων, γυναικῶν καὶ παιδιῶν ποὺ 
ἀκρωτηριάσθηκαν ἢ κάηκαν κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῶν πόλεων 
καὶ χωριῶν. 

Τὸ Πιικόσμιο Συμβούλιο τῆς Εἰρήνης ἀποφασίζει νὰ στεί- 
λει στὰ Ηνωμένα "ἔθνη μιὰ ἀντιπροσωπεία ἀποτελούμενη ἀπο 
τοὺς ἑξῆς : 

Μ. Neu (Ἰταλία), κα ᾿Ισαβέλλα Μπλοὺμ (Βέλγεο), κα 

Ντέϊβις (Μ. Βρετανία), κα Τζέση Στρὴτ (Αὐστραλία), 

Ντασιὲ Ντελαβινζερὶ (Γαλλία), Μ. Τυχόνωφ (ΕΣΣΔ), 

Γου- Γιάο Τσοὺν (Λαϊκὴ Δημοκρατία Κίνας), Μ. Xpopuvtdaa 

(Τσεχυσλοβακία), Μ. Nr’ ᾿Αρμπουσιὲ (Μαύρη ᾿Αφρική), 

Παβ8λο Νερούντα (Xian), Μ. Xupa (Μεξικό), ad Ρόμπσον 

(EIIA), ᾿Απχάουξ (ΒΕΠ4)), Ap. ᾿Αττὰλ (Ivéia’. 

‘H ἀντιπροσωπεία αὐτὴ ἐξουσιοδοτεῖται νὰ ζητήσεε ἀπὸ τὰ 
᾿Ηνωμένα ἔθνη: 

1) Νὰ ἐξετάσουν τὰ σημεῖα ποὺ περιλαμβάνονται στὸ Ὑπο- 
prnpa τοῦ Παγκοσμίου Συνεδρίου καὶ τὰ ψηφίσματα ποὺ νίοθε- 
τήθηκαν στὴ Σύνοδο αὐτὴ τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου καὶ νὰ 
ἐκφέρουν τὶς ἀπόψεις τους πάνω σ᾽ αὐτά. 

Νὰ ξαναγυρίσουν στὴν πραγματική τους ἀποστολὴ ὅπως τὴν 
καθορίζει τὸ καταστατικι τους, συγκεκριμένα νὰ γίνουν ἕνα μέσο 
γιὰ τὴν ἐπίτευξη συμφωντας τῶν διαφόρων Κυβερνήσεων καὶ ὄχι 
νὰ μετατραποῖν σὲ Spyaiy ἑνὸς ἡ ἄλλου ὁμίλου. 

‘H ἀπόφατη abt: ιὺ Παγκόσμιου Συμϑουλίοι: ὑποστηρίξε 
ται ἀπὸ ἑκατονταδες φι ἰτομμι 4a ἄι Apes καὶ yura ees, σοι ἔχοι! 
κάθε δικαίωμα νὰ .-αγρυτι ὖνε ὥστε τὰ διεθι. opya. a: @ μ᾽ 
προδίδουν τὴν ὑποθεση τῆς Mynuns. 

96 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 


: CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


καὶ τὸ σταμάτημα τῶν ἐχθροπραξιῶν ἐνάντια στὴ Δημοκρατία 
τοῦ Βιὲτ. Νάμ. σὰν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ περικλείνουν 
ἐπίσης τὸν κίνδυνο ἑνὸς παγκόσμιου πολέμου. 

2) Καταδικάζουμε μὲ τρόπο κατηγορηματικὸ κάθε κίνηση 
ποὺ γίνεται καὶ κάθε μέτρο ποὺ παΐρνεται γιὰ τὴν παραβίαση 
διεθνῶν συμφωνιῶν ποὺ ἀπαγορεύουν τὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς 
Γερμανίας καὶ τῆς ᾿Ιαπωνίας. 

Οἱ ἀπόπειρες καὶ τὰ μέτρα αὐτὰ ἀποτελοῦν μεὰ βαρειὰ ἀπει- 
An γιὰ τὴν εἰνήνη. ᾿Απαιτοῦμε μ᾽ ἐπιμονὴ τὴν ὑπογραφὴ μιᾶς 
συνθήκης εἰρήνης we μιὰ ἑνωμένη κι' ἀποστρατικοποιημένη 1]Ὲρ- 
μανία, τὴν ὑπογραφὴ μιᾶς συνθήκης εἰρήνης μὲ τὴν ᾿Ιαπωνία καὶ 
τὴν ἀποχωρήση κι᾽ ἀπὸ τὶς δυὸ αὐτὲς χῶρες τῶν δυνάμεων κατοχῆς. 

8) Θεωροῦμε τὴ χρήση τῆς βίας ποὺ ἔχει γιὰ σκοπὸ νὰ 
κρατᾶ λαοὺς σὲ κατάσταση ἐξάρτησης καὶ ἀποικιακῆς καταπίεσης 
σὰ μιὰ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς εἰρήνης καὶ διακηρύσσουμε 
τὸ δικαίωμα τῶν λαῶν αὐτῶν στὴ λευτεριὰ καὶ τὴν ἀνεξαρτησία. 
Ταὐτόχρονα ὑφώνουμε τὴ φωνή μας ἐνάντια σὲ κάθε μορφὴ φυλε.- 
τικῆς διάκρισης, γιατὶ αὐτὴ ἐνθαρρύνει τὸ μῖσος ἀνάμεσα στὰ 
ἔθνη καὶ Bales σὲ κίνδυνο τὴν εἰρήνη. 

4, Θεωροῦμε ἀναγκαῖο νὰ καταγγείλουμε τὶς ἀπόπειρες ποὺ 
savour οἱ ἐπιτιθέμενοι γιὰ νὰ προκαλέσουν σύγχυση γύρω ἀπὸ 
τὴν ἴδια τὴν ἔννοια τῆς ἐπίθεσης καὶ μ᾽ αὐτὸ τὸ τρόπο νὰ δώσουν 
ἕνα πρόσχημα γιὰ ξένη ἐπέμβαση στὶς ἐσωτερικὲς ὑποθέσεις 
ἄλλων ἐθνων. Δηλώνουμε ὅτι κανένας πολιτικὸς, στρατηγικὸς ἢ 
οἰκονομικὸς λόγος, κανένα αἰτιολογικὸ ποὺ νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν 
ἐσωτερικὴ κατάσταση ἢ τὶς ἐσωτερικὲς διαμάχες στὸ ἕνα ἢ στὸ 
ἄλλο κράτος, μποροῦν νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἔνοπλη ἐπέμβαση 
ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλοϊ κράτος. ᾿Επίθεση εἶναι ἡ ἐγκληματικὴ 
πράξη τοῦ κράτους ἐκείνου ποὺ πρῶτο ρησιμοποιεῖ ἔνοπλη βία 
ἐνάντια σὲ ἄλλο κράτος κάτω ἀπὸ Εὐοδιο ἰμοϑ αι πρόσχημα. 

5) Φρονοῦμε ὅτι ἡ προπαγώνδα γιὰ ἕνα νέο πόλεμο ἀποτελεῖ 
uta σοβαρὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνεργασία τῶν λαῶν κι᾿ eva 

: 


‘a7 τὰ πιὸ σοβαρὰ ἐγκλήματα ἐνάντια στὴν ἀνθρωπότητα. 


᾿Απευθυνόμαστε στὰ Κοινοβούλια ὅλων τῶν χωρῶν ζητώντας 


1Ὁ 


: CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


νὰ ἐκδώσουν νόμο γιὰ THY προστασία τῆς εἰρήνης, ποὺ θὰ τιμωρεῖ 
σὰν ἔγκλημα κάθε προπαγάνδα γιὰ ἕνα νέο πόλεμο, κάτω ἀπὸ 
ὁποιαδήποτε μορφὴ xe’ ἂν γίνεται. 

6) "Ὅλοι οἱ τίμιοι ἄνθρωποι, ἀνεξάρτητα πολετικῶν ἀποχρώ- 
σεων, θεωροῦν τὴν ἄγρια μαζικὴ ἐξόντωση τῶν ἀστικῶν πληθυ- 
σμῶν σὰν ἔγκλημα ἐνάντια στὴν ἀνθῥωπότητα. ᾿Απαιτοῦμε νὰ 
συσταθεῖ μεὰ διεθνὴς ἁρμόδια ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ ἐξετάσω τὰ ἐγκλή- 
ματα ποὺ διαπράττονται στὴν Κορέα καί, ἰδιαίτερα, τὸ ζήτημα 
τῆς εὐθύνης τῶν στρατηγῶν Μακάρθουρ καὶ Ρίτζγουέη. 

7) ᾿Ἑρμηνεύοντα; τὶς ἀπαιτήσεις τῶν λαῶν ποὺ σηκώνουν 
στοὺς ὥμους τους τὰ βάρη τῶν πολεμικῶν προῦὔπολογισμῶν καὶ 
σταθερὰ ἀποφασισμένοι νὰ ἐγγυηθοῦμε στὴν ἀνθρωπότητα μιὰ 
στερεὴ «αὶ διαρκὴ εἰρήνη, ὑποβάλλουμε γιὰ ἐξέταση στὰ ‘Evepéva 
ἜἜθνη, σ᾽ dda τὰ Κοινοβούλια kal σ᾽ ὅλους τοὺς λαοὺς τὶς ἀκό. 
λουθες προτάσεις : ᾿Απαγόρενση χωρὶς ὄρους τῶν κάθε λογῆς 
ἀτομικῶν ὅπλων καὶ τῶν βακτηριολογικῶν, χημικῶν. ὅπλων ὅλων 
τῶν τύπων, δηλητηριωδῶν ἀερίων, ραδιενεργῶν καὶ ἄλλων μέσων 
- μαξικῆς ἐξόντωσης. 

Καταγγελία σὰν ἐγκληματία πολέμου τῆς Κυβέρνησης ποὺ 
πρώτη θὰ χρησιμοποιοῦσε αὐτὰ τὰ ὅπλα. 

Τὸ 20 Παγκόσμιο Συνέδριο, ἔχοντας συναίσθηση τῆς εὐθύνης 
του μπροστὰ στοὺς λαούς, ἀπευθύνεται μὲ τὸν ἴδιο ἐπίσημο τρόπο 
στὶς μογάλες δυνάμεις καὶ τοὺς προτείνει νὰ προβοῦν, μέσα στὰ 
χρόνια 1951—1952, σὲ μιὰ προοδευτική, ταὐτόχρονη καὶ ἰσόμετρη 
ἐλάττωση ὅλων τῶν ἐνόπλων δυνάμεών τους, συμπεριλαμβανο- 
μένων τῶν δυνάμεων ξηρᾶς, ἀέρα καὶ θάλασσας, ἐλάττωση ἀπὸ τὸ 
&va τρίτο ὥς τὸ μισό. ᾿ 

“Eva τέτοιο μέτρο, βάζοντας ἀποφασιστικὸ τέρμα στοὺς ἐφο- 
πλισμούς, θὰ ἐλαττώσει τοὺς κινδύνους ὀπίθεσης. Θὰ βοηθήσει 
στὸ νὰ ἐλαφρυνθοῦν οἱ πολεμικοὶ προῦπολογισμοὶ τῶν κρατῶν, 
ποὺ Bapaivour πάνω a’ ὅλα τὰ στρώματα τοῦ λαοῦ. Θὰ βοηθήσει 
ἐπίσης στὴν ἀποκατασταση τῆς διεθνοῦς ἐμπιστοσύνης καὶ τῆς 
ἀπαραίτητης συνεργασίας ἀνάμεσα σ᾽ ὅκα τὰ ἔθνη͵ ὁποιοδήποτε 
κι᾿ ἂν εἶναι τὸ κοινωνικὸ καθεστώς τους 


16 


& 


Θὰ θεωρήσουμε τὴν ἄρνηση ὁποιασδήποτε ἀπὸ τὶς Κυβερνή- 
σεις τῶν πέντε Μεγάλων Δυνάμεων νὰ ὑπογράψει μιὰ τέτοια 
συμφωνία cat ἀποδειξη ἐπιθετικῆς διαθεσης ἐκ μέρους της. 

Καλοῦμε ὅλα τὰ φιλειρηνικὰ ἔθνη νὰ ὑποστηρίξουν τὴν 
ἀπωτηση ya τὴ σύναψη μιᾶς τέτοιας συμφωνίας εἰρήνης, ποὺ θὰ 
εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ ὅλες τὶς χῶρες. 

Ὑπογράφοντας τὴν ἔκκληση αὐτή, καλοῦμε καὶ ὅλους τοὺς 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες καλῆς θέλησης, ὅλες τὶς ὀργωνώσεις ποὺ ἀγω- 
νᾶξονται γιὰ τὴν Εἰρήνη, νὰ προσθέσουν τὰ ὀνόματα τους γιὰ τὴν 
ὑποστήριξη τῆς "Εκκλησης. 

Πρόεδρος: Φρειδερῖκος Ζολιὸ Κιουρὶ (Γαλλία). 

᾿Αντιπρόεδροι: Πέτρο Νένι (Ἰταλία), Γαβριὴλ 
Νταρμπουσιὲρ (Μαύρη ᾿Αφρική), Ζ. 4. Μπερνὰλ (M. Βρετανία) 
᾿Αλεξ. Φαντάγεφ (ἘΣΣ4), Δεσπ. Ἰνφέλε (Πολωνία), Κιοὺ Mo 
Τὸ (Κίνα). 

Μέλη τοῦ Τραφείον: ᾿Ηλίας "Ερεμπουργ (ἘΣΣ 4) 
"TB Supt (Tara), Ζὰν Μακαρόφσκι (Τσεχοσλοβακία), Τζέση 
Στρὴτ (Αὐστραλία). 

Γενικὸς Γραμματεύς: Ζὰν Λαφίτ (Γαλλία). 

 Γραμματεῖς: Π, Βορσάρι (Βραζιλία), Αἰδεσ. Τζὼν 
Ντὰρ (HITA), TE. Nré Σαμπρὸν (Γαλλία), "με Sido (Kiva), 
Τζωρξ Φενοαλτέα (Irada), Δουλαεφ (EXZA), “I Bop Μόνταγκιον 
(Μ. Bpetavia). 

ΓἜπονται ὑπογραφὲς 140 μελῶν τοῦ Συμβουλίου an’ ὅλες τὶς 
χῶρες, διανοουμένων, ἐργατῶν, ἀγροτῶν καὶ κληρικῶν. ᾿Ανάμεσα σ᾽ 
ἐκείνους ποὺ ὑπόγραψαν εἶναι καὶ ὁ καθηγητὴς Πέτρος Κόκκαλης, 
καὶ Μέλπω ᾿Αξιώτη, ποὺ ἀντιπροσώπευσαν τὴν "Ελλάδα. 


ANO@AZEIZ NOY ΠΑΡΘΗΚΑΝ 


AIIO@AZH ΣΧΕΤΊΚΑ ME TA ENQMENA ΕΘΝΗ 
To Παγκόσμιο Συμβούκιο Εἰρήνης σημειώνει ὅτι τὰ ‘Eve- 
μένα ἽἜθνη δὲν ἀπάντησαν στὸ Ὑπόμνημα τοῦ B’ Παγκόσμιου 
Συνεδρίου ποὺ περιλάμβανε προτάσεις ἀπὸ ἀντιπροσώπονυς ἑκα- 
τοντάδων ἑκατομμυμίων ἀνθρώπων γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆν εἰρήνης. 
26 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


μοποιηθοῦν μόνο γιὰ εἰρηνικοὺς σκοπούς. 

_ Τὸ Συμβούλιο ἀπευθύνεται a’ ὄλες τὶς ᾿Εϑνικὲς ᾿Επιτροπὲς μὲ 
τὴν παράκληση ὅπως Sogovy μεγάλη προσοχὴ στὴν περισυλλογὴ 
τῶν μέσων γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Παγκόσμιον Χρηματικοῦ Κεφα- 
λαίου Εἰρήνης. Ἢ ἐπιτυχία τῆς καμπάνιας αὐτῆς θᾶναι μιὰ πα- 
ραπάνω ἀπόδειξη γιὰ τὴν πίστη τῶν λαῶν στὴν ὑπόθεση τῆς 
Εἰρήνης. 

Αὐτὸ θὰ κάνει ἱκανὸ τὸ κίνημά μας νὰ ἐκπληρώσει πιὸ ἀπο- 
τελεσματικὰ τὴν ἀποστολή του. 

Ἢ πραγματοποίηση ὅλων αὐτῶν τῶν μέτρων θὰ βοηθήσει 
ἀποφασιστικὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ κινήματός μας τὸ ὁποῖο πρέπει 
νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὸ μὲ βάση τὶς ἀποφάσεις οἱ ὁποῖες καθο- 
ρίξουν τὴ στάση pas στὰ προβλήματα τῆς Εἰρήνης. Μὲ τὴ 
βοήθεια πλατειᾶς διαφωτιστικῆς καμπάνιας ἀνάμεσα σ᾽ ὅλα τὰ 
στρώματα τοῦ λαοῦ σὲ κάθε χώρα, θὰ δίδει τὴν εὐκαιρία γιὰ μιὰ 
ἐλεύθερη καὶ τίμια συξήτηση καθὼς καὶ μιὰ κοινὴ δράση γιὰ τὴν 
ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης. 


IIPQTH ΣΎΝΟΔΟΣ TOY ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ͂ ΕἸΡΉΝΗΣ 


ἘΚΚΛΗΣΗ TOY ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟῪΥ 
EIPHNHE ΓΙΑ ὙΠΟΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕἸΡΗΝΗΣ 


᾿Ανταποκρινόμενοι στὶς ἐλπίδες ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων σὲ 
ὅλο τὸν κόσμο, ἄσχετα μὲ τὶς γνῶμες τους γιὰ τὶς αἰτίες ποὺ δη. 
μιουργοῦν τὸν κίνδυνο ἑνὸς νέου παγκόσμιου πολέμου. 

Μὲ σκοπὸ τὸ δυνάμωμα τῆς εἰρήνης καὶ τὴ διαφύλαξη τῆς 
διεθνοῦς ἀσφαλείας, 

ΖΗΤΟΥ͂ΜΕ 
τὴν ὑπογραφὴ μιᾶς Συμφωνίας Εἰρήνης μεταξὺ τῶν πέντε 
Μεγάλων Δυνάμε» ν--Ηνωμένων Πολιτειῶν, Σοβιετικῆς “Ἐνωσης, 
Δαϊκῆς Δημοιρατίας τῆς Κίνας, Μεγάλης Βρετανίας καὶ Γαλλίας. 
94 ᾿ 

4 ᾿ e 
To Σνυνέδριο δηλώνει ὅτι ὁ ἔλεγχος ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀπαγό- 
- » n x n v C4 na 
pevon τοῦ ἀτομκοῦ ὅπλου Kai τῶν ἄλλων ὅπλων μαζικῆς 
; Ἐπ uae ae pee 
ἐξόντωσης τῶν ἀνθρώπων καθὼς καὶ τῶν ᾿συνηθισμένων ὅπλων 
καὶ τὴν ἐλάττωση τῶν ἐξοπλισμῶν, εἶναι τεχνικὰ μπορετύς. 

Στὸ ZupBovdo ᾿Ασφαλείας πρέπει νὰ δημιουργηθεῖ Eva διεθνὲς 
ἐλεγκτικὸ ὄργανο ποὺ νὰ διαθέτει ἐπιθεωρητὲς μὲ κύρος. Τὸ ὄργανο 
αὐτὸ θὰ εἶναι ἐπιφοριισμένο νὰ ἐλέγχει τόσο τὴν ἐλάττωση τῶν 
ἐξοπλισμῶν, ὅσο καὶ τὴν ἀπαγόμευση τῶν ἀτομεικῶν, βακτηριολο-᾿ 
γικῶν, χημικῶν καὶ ἄλλων ὅπλων paling ἐξόντωσης. 

Γιὰ νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὸς ὁ ἔλεγχος πρέπει νὰ ἀφορᾶ ὄχε 
μόνο τὶς στρατιωτικὲς δυνάμεις, τοὺς ὑπάρχοντες ἐξοπλισμοὺς καὶ 

Ag Ν ‘ a e ͵ ? ? > . 
τὴν παραγωγὴ ὅπλων, ποὺ θὰ δηλώσει ἡ κάθε χώρα, ἀλλὰ ἀκόμα, 
μὲ ἀπαίτηση τῆς ἐπιτροπὴς τοῦ διεθνοῦς ἐλέγχου, πρέπει νὰ ἐπε- 
κταθεῖ στὴν ἐπιθεώρηση τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων, τοῦ ὑπάρ- 
χοντος ἐξοπλισμοῦ καὶ τῆς παρωγωγῆς ὅπλων ποὺ ἐνδεχόμενα θὰ. 
ὑπῆρχαν ἐπὶ πλέον αὐτῶν ποὺ δηλώθηκαν. 

Αὐτὲς οἱ προτάσεις γεὰ ἐλάττωση τῶν ἐνόπλων δυνάμεων ἀπο- 
τελοῦν ἕνα πρῶτο σταθμὸ στὸ δρόμο τοῦ γενικοῦ καὶ ὁλοκληρωτικοῦ 
᾽ Lal Ἂς 4 € Ν 2 fa “~ ’ ~ ~ » a 
ἀφοπλεσμοῦ ποὺ εἶναι ἡ τελεκὴ ἐπιδίωξη τῶν ὀπαδῶν τῆς εἰρήνης. 

Τὸ 20 Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν ὀπαδῶν τῆς εἰρήνης ἐκφράζει 
τὴν πεπηίθηση ὅτι ἡ εἰρήνη δὲ μπορεῖ νὰ ἐξασφαλιστεῖ μὲ τὴν 
ἐπιδίωξη μιᾶς ἰσορροπίας τῶν δυνάμεων ποὺ συνοδεύεται ἀναγκα- 

x ’ 4 ~ > nm ‘ , , C4 
στικὰ μ᾽ ἕνα κυνήγι τῶν ἐξοπλεσμῶν. To Συνέδριο βεβαιώνει ὅτε, 
αὐτὰ τὰ προτεινόμενα μέτρα δὲ δίνουν κανένα στρατιωτικὸ πλεύ- 

ft \ - - " > ‘ -" ‘ » 
νέχτημα σὲ ὁποιοξήποτε ἔθνος, Ada ὅτι θὰ ἔχουν σὰν ἀποτέλε- 
σμα τὴν ματαίωση τοῦ πολέμου, τὴν ἐγγύηση τῆς ἀσφάλειας καὶ 
THY ἀνύψωση τῆς εὐημερίας ὅλων τῶν λπῶν τοῦ κόσμον. 

8) Ὑπογραμμίξουμε ὅτι σὲ ὡρισμένες χῶρες, τὸ πέρασμα 
ἀπὸ τὴν εἰρηνικὴ οἰκονομία στὴν πολεμικὴ οἰκονομία παρεμποδίζει 
ὅλο καὶ περισσότερο τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις καὶ τὶς διεθνεῖς ἀντ- 
αλλαγὲς πρώτων ὑλῶν καὶ βιομηχανικῶν προϊόντων. Θεωροῦμε 
ὅτε αὐτὸ ἔχει ἕνα ὀλέθριο ἀντίχτνπο στὸ βιωτικὸ ἐπίπεδο πολλῶν 
λαῶν, ὅτι ἐμποδίζει τὴν οἰκονομικὴ πρόοδο καὶ τὶς οἰκονομεκὲς 
σχέσεις ἀνώμεσα σ᾽ ὅλες Tis χῶρες καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ κατάσταση 


17 

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


εἶναι τὸ altio συγκρούσεων ποὺ ἀποτελοῦν ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑπό- 
θεση τῆς εἰρήνης. Παίρνοντας ὑπ᾽ ὄψη τὰ ξωτικὰ συμφέροντα 
τοῦ πληθυσμοῦ ὅλων τῶν χωρῶν, καὶ ἐπιθυμόντας νὰ ἐξυγειά- 
νουμε τὴ διεθνὴ κατάσταση, ζητοῦμε τὴν ἀποκατάσταση τῶν κα- 
νονικῶν ἐμπορικῶν σχεσεὼωὼν ἀνάμεσα στὶς διώφορες χῶρες στὴ 
βάση τῆς ἀμοιβαιότητας. “Ect θὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἀναγκες τῶν 


λαῶν, ἔτσι θ᾽ ἱποκλεισθοῦν οἱ οἰκονομικὲς διακρίσεις κάθε εἴδους, 


ἔτσι θὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἀνάπτυξη τῶν μεγάλων καὶ μικρῶν κρατῶν. 

9) Θεωροῦμε ὅτι τὰ ἐμπόδια ποὺ μπαίνουν στὶς ἐκπολιτιστι- 
nes σχέσεις ἀνάμεσα στοὺς Auovs ὁδηγοῦν στὴ διχόνοια, τὴ μὴ 
κατανόηση, δημουργοῦν ἕνα κλῖμα δυσπιστίας καὶ εὐνοοῦν τὶς 
φιλοπόλεμες προπαγάνδες. Θεωροῦμε ὅτε ἡ σύσφιξη τῶν ἐκπολι- 
τιστικῶν δεσμῶν ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς δημιουργεῖ τοὺς πειὸ εὐνοῖ- 
κοὺς ὅρους γιὰ τὴν ἀμοιβαία cuvevvinon τους καὶ στερεώνει τὴν 
ἐμπιστοσύνη τους στὸν κοινὸ ἀγώνα γιὰ τὴν εἰρήνη. Καλοῦμε ὅλες 
τὶς κυβερνήσεις νὰ συμβάλουν στὴ βελτίωση πολιτιστικῶν σχέσεων 
ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς, νὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ γνωρίσουν καλύτερα 
τοὺς ἀμοιβαίους θησαυρούς τοὺς στὸν τομέα τοῦ πολιτισμοῦ. 
Ζητοῦμε νὰ διευκολυνθοῦν ἡ ὀργάνωση διεθνῶν διασεέψεων δεατο- 
ουμένων, οἱ ἐπισκέψεις ἀπὸ τὴ μιὰ χώρα στὴν ἄλλη ἡ ἔκδοση καὶ 
ἡ πιὸ πλατιὰ διάδοση τῶν λογοτεχνικῶν ὄργων καὶ ἡ γνώση τῶν 
καλλετεχνικῶν ἔργων τῶν ἄλλων λαῶν. 

10) Προσκαλώντας τὸν ᾿Οργανισμὸ τῶν ‘Evopever ᾿Εθνῶν 
νὰ δικαιώσει τὶς ἐλπίδες ποὺ στήριξαν οἱ λαοὶ πάνω σ᾽ αὐτόν, τοῦ 
γνωστασοιοῦμε ὅτι ἱδρύσαμε ἕνα Παγκόσμιο Συμβούλισ Εἰρήνης 
-ἀντιπροσωπευτικὸ ὄργανο ποὺ περιλαμβαίνει ἀντιπροσώπους 
ἀπ᾽ ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμον, τόσο τῶν χωρῶν ποὺ ἀνήκουν 
στὸν Opyavic po ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν, ὅσο καὶ τῶν χωρῶν ποὺ δὲν 
ἀντιπροσωπεύονται σ᾽ αὐτόν, καθὼς καὶ τῶν λαῶν τῶν χωρῶν ποὺ 
σήμερα εἶναι ἐξαρτημένες καὶ ἀποικιακές. ᾿ 

Τὸ Παγκόσμ'» Συμβούλιο Εἰρήνης καλεῖ τὸν Ὀργανισμὸ τῶν 
᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν va ἐκπληρώτει στὴν πριίξη τὸ καθῆκον ποὺ 
ἀνάλαβε γιὰ τὴν στερέωση καὶ τὴν avant En τῆς παγκόσμιας 
συνεργαδίας ἀνάμεσα σ᾽ ὅλες τὶς χῶρες. Ar ἰναλάβει τὸ ὑψηλὸ 
18 


σχέση μὲ τὶς ὑγειονομικὲς ὑπηρεσίες τῶν λαῶν καὶ ἐνάντια στὰ 
καταστρεπτικὰ ἀποτελέσματα τῶν προετοιμασιῶν τοῦ πολεμον. 

᾿Αναθέτει στὴ Γραμματεία νὰ ἐξετάσει καὶ νὰ δώσει κάθε 
βοήθεια γιὰ τὴν ὀργάνωση διεθνῶν συνδιασκέψεων συγγραφέων, 
ἠθοποιῶν, ἐπιστημόνων καὶ ἐργατῶν κινηματογράφον, οἱ ὁποῖες 
θὰ συξητήσουν ζητήματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς κολτούρας 
κάθε χώρας καὶ γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς διεθνοῦς ἐκπολετιστικῆς 
συνεργασίας μὲ βάση τὴ διατήρηση τῆς Εἰρήνης. Νὰ γίνει συνδι- 
ἄσκεψη συγγραφέων καὶ καλλιτεχνῶν μέσα στὸ 1951. 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης προτείνει ὅπως ἡ Γραμ- 
ματεία ὑποστηρίξεε τὴν ἰδέα τῆς σύγκλησης στὸ μέ 
συνδιάσκεψης δασκάλων, δημοσιογράφων, ἀθλητῶν καὶ ἄλλων. 

Συστείνει ὅπως δεθεῖ προσοχὴ στοὺς δεάφορος τρόπους Bor 
Betas ποὺ μπορεῖ νὰ δοθεῖ γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ Μογάλον Παγ- 
κόσμιου Φεστιβὰλ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Εϊρήνης ποὺ μὸ τὴν 
πρωτοβουλία τῶν ὀργανώσεων Νεολαίας καὶ φοιτητῶν θὰ γίνει 
στὸ Βερολῖνο μεταξὺ ὅ καὶ 10 Αὐγούστου 1951. . 

To Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης ἀποφασίξει va ἱδρόσω 
κάτω ἀπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ Συμβουλίου μὰ διεθνῇ ἐπιτροπὴ 
γιὰ ἐκπολετιστικὲς σχέσεις ἡ ὁποία θὰ προαγάγει ἀμοιβαία tar 
ξείδια ὅπου εἶναι δυνατὸν μὲ σκοπὸ νὰ σταθεροποιήσει τὴν ὑπό-" 
θεση τῆς Εἰρήνης καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ δημοσιευμάτων καὶ ἐκπολι- 
τιστικῶν ἐκθέσεων. 

. ᾿Αναθέτει στὸ Γραφεῖο νὰ ἐξετάσει τὸ ξήτημα τῆς ἵδρυσης 


κινηματογραφικοῦ κέντρον μὲ προορισμὸ νὰ διαγείρεε καὶ 
συντονίσει τὴν παραγωγὴ καὶ. κυκλοφορία κινηματογραφικῶν 
ταινιῶν ὑπεράσπισης τῆς Εἰρήνης καὶ νὰ ξεσκεπάσει τὶς προσπά- 
θειες χρησιμοποίησης τοῦ κινηματογράφου γιὰ προπαγάδα ὑπὲρ 
τοῦ πολέμου. : 

Τὸ Συμβούλιο προτείνει στὴ Γραμματεία νὰ κάνει ὅτι εἶναι 
δυῥατὸ γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὥστε οἱ εἰρηνόφιλοι ἐπιστήμονες νὰ 
προωθήσουν προτάσεις οἱ ὁποῖες νὰ ουμπεριληφθοῦν στὰ κατα- 
στατικὰ τῶν ᾿Εθνικῶν καὶ διεθνῶν σωματείων στὰ ὁποῖα εἷνᾶε 


‘ " Ψ es. La 3 4 
μέλη, τὸ αἴτημα ὅπως οἱ ἐπιστημονικὲς TOUS ἀνακαλύψεις χρησι- 
23 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


ρινῶν συγκρούσεων καθὼς ἐπίσης νὰ ὀργανώσει oTn ἐνδιαφερό- 
paves χῶρες τὶς ᾿Ασίας καὶ τῆς περιοχῆς τοῦ Εἰρηνικοῶ ἕνα Aaiao 
pid pa σχετικὰ μὲ τὸν ἐπανεξοπσμὸ τῆς ᾿απωνίας καὶ 

τὴν ὑπογραφὴ συμφώνου εἰρήνης μέσα στὸν τρέχοντα χρόνο. 

8) Προτείνει ὅπως τὸ Γραφεῖο βοηθήσει στὴν ὀργάνωση 
περιφέρειακῶν συνδιασκέψεων : 

a) Τῶν χωρῶν τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς καὶ Βορείου ᾿Αφρικῆς. 

) Τῶν Σκανδιναυϊκῶν χωρῶν. 

4) Συστείνει στὴ Γραμματεία νὰ ἐξετάσει τὸ ζήτημα ὀργά- 
νωσὴς τέτοιων συνδιασκέψεων. 

a) Γιὰ τὶς χῶρες τῆς ᾿Αφρικῆς ποὺ κατοικοῦνται ἀπὸ μαύρους. 

B. Γιὰ τὶς χῶρες τῆς Βορείου καὶ Δατινικῆς ᾿Αμερικῆς. (Αὐτὴ 


ἡ συνδιώψε μπορεῖ νὰ γίψει κατὰ τὸν Αὔγουστο στὸ Μεξικό). 
+ pe 


To Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης καλεῖ τὶς ᾿Εθνικὲς ᾿'Ἔπι.- 
τροπὲς τῶν παραπάνω ἐνδιαφερομένων χωρῶν νὰ κατωβάλουν ὅλες 
τὶς προσπάθειες γιὰ νὰ ἐξασφαλιστοῦν οἱ μεγαλύτερες ἐπετυχίες 
ma τὶς συνδιασκέψεις αὐτές. 

Τὸ Παγκόομιο Συμβούλιο Εἰρήνης, θὰ καλέσει στὴ Σοβιετικὴ 
"Even τὸ καλοκαῖρι τοῦ 1951 μιὰ διεθνὴ οἰκονομικὴ σνυνδιάσ κεψη 
οἰκονομολόγων, τεχνιτῶν, βιομηχάνων, ἐμπόρων καὶ συνδεκαλι. 
στῶν ἀπ᾽ ὅλες τὶς χῶρες, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση οἰκενομε- 
κῶν σχέσεων wal τὸ ἀνέβασμα τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου τῶν λαῶν. 

Τὸ πρόγραμμα τῆς συνδιάσκεψης θᾶναι : 

α) Πιθανότητες γιὰ καλυτέρευση τοῦ βιωτικοῦ ἐπεπέδου τῶν 
λαῶν στὰ μέσα τοῦ Wot αἰώνα μὲ βάση τὴ διατήρηση τῆς Εἰρήνης. 

3) Πιθανότητες γιὰ καλυτέρευση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων 
ἀνώμεσα στὶς διάφορες χῶρες. ; 

Γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἀποφάσεων τοῦ ov Παγκό- 
σμίου Συνεδρίου σχετικὰ μὲ τὶς ἐκπολιτιστικὲς σχέσεις, τὸ Παγ- 
κύσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης, προτείνει ὅπως τὸ Γ' Ῥαφεῖο βοηθήσει 
μὰ κώθε τρόπο τὴν ὀργάνωση τῆς ᾿Ιατρικῆς Συνδιάσ ἡ ὁποία 

άθηκε ἀπὸ διακεκριμμένους Γάλλους καὶ ᾿Ιταλοὺς γιατρούς. 
Αὐτὴ ἡ συνδιάσκεψη ποὺ πρόκειται νὰ γίνει στὴν Ἰταλία μέσα 
στὸ χρόνο αὐτό, θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ προβλήματα ποὺ ἔχουν 
aa 


κανήκοι' νὰ ἐξασφαλίσει μιὰ σταθερὴ καὶ διαρκῇ εἰρήνη ποὺ 
ἀνταποκρίνεται στὰ ζωτικὰ συμφέροντα ὅλων τῶν λαῶν. Τὸ 
Παγκοσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης θὰ δόσει στὴν ἀνθρωπότητα τὴ 
MeBasotnta ὅτι παρ᾽ ὅλες τὶς ὑπάρχουσες δύσκολίες---δυσκολίες 
ποὺ δὲν πρέπει ἐξάλλου νὰ ὑποτιμοῦνται---ϑὰ ἐκπληρώσει τὴν 
ὡποστολὴ ποὺ ἀνάλαβε. 


ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ͂ ΕἸΡΗΝΗΣ 


ΑΠΟΦΑΣΗ TIA TA OPFANQTIKA ZHTHMATA KAI 
THN ANANTYEH TOY ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ THE EIPHNHE 


‘H πρώτη σύνοδος τοῦ Παγκόσμιον Συμβουλίον Εἰρήνης 
πῆρε ἀπόφαση γιὰ τὰ ὀργανωτικὰ ζητήματα καὶ τὴν ἀνάπτνξη 
τοῦ κινήματος τῆς Εἰρήνης ἡ ὁποία λέει: 

To Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης ποὺ συνῆλθε στὸ Βερο- 
Myo τὸν Φλεβώρη τοῦ 1951, σημείωσε μὲ ἱκανοποίηση ὅτι τὰ 
ἀποτελέσματα τὴς δουλφιῶς σχετικὰ μὲ τὴν πραγματοποίηση τῶν 
ἀποφάσεων τοῦ ἅν Παγκόσμιου Συνεδρίου τῆς Εἰρήνης, ὑπῆρξαν 
ἱκανοποιητικὰ καὶ ἀιεπίστωσε τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀκόμα μεγαλύτερη 
ἀνάπτνξη τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν. 

Τὸ Πουγκύσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης προτείνει σ᾽ ὅλες τὶς 
᾿Εθνικὲς ᾿Επετροπὲς νὰ κυκλοφαρήσουν πλατύτερα καὶ νὰ ἐκλαῖ- 
κεύσουν μὲ περισσότερη ἐνεῤγητικότητα τὴν ἔκκληση ποὺ στάλ. 
θηκε πρὸς τὴν Ὀργάνωση τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν, ἔτσι ποὺ νὰ 
φτάσει παντοῦ καὶ νὰ γίνει γνωστὴ στὸν καθένα. Τὸ Παγκόσμιο 
Συμβούμο ἀπευθύνεται σ᾽ ὅλους καὶ τοὺς καλεῖ νὰ δείξουν πρωτο- 
βουλία σ᾽ αὐτὸ τὸ ζήτημα σὲ ἐθνικὴ καὶ διεθνῆ κλέμακα. 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης σημειώνει μὲ ἱκανοποίηση 
τὸ ψήφισμα νόμου, σὲ μιὰ σειρὰ χῶρες, ἐνάντια στὴν προπαγάνδα 
πολέμου. Καλεῖ τὶς ᾿Εθνικὲς ᾽Ε πιτροπὲς νὰ πάρουν μέτρα γιὰ τὴν 
ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης καὶ ἐνάντια στὴν πολεμικὴ προπαγάνδα, 
ὑποβάλλοντες σχέδια νόμων στὰ κοινοβούλια τῶν διαφόρων 

«χωρῶν. 


29 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Οἱ ᾿Εθνικὲς “Emetpotes πρέπει νὰ κρατᾶνε καλὰ πληυσφο- 
ρημένη τὴν κοινὴ γνώμη σχετικὰ μ᾽ αὐτο ὥστε νὰ ἐξασφαλιζεται 
πλατειὰ ἡ ὑποστήριξη τῶν λαῶν γιὰ τὰ μέτρα αὐτα. 

Καλεῖ ὅλες τὶς ᾿Εθνικὲς ᾽᾿Επιτροπες νὰ κινητοποιοῦν τὴ λαϊκὴ 
γνώμη νὰ ξεσκεπάζουν καὶ νὰ μπούκοτάρουν ὅλα τὰ δημοσιεύμα- 
᾿ τα, γραφτὲς ἀνακοινώσεις, ὁμιλίες, κινηματογραφικὰ ἔργα, ραδιο- 
φωνικὲς ἐκπομπὲς κλπ., ποὺ προπαγανδίζουν ὑπὲρ τοῦ πολέμον. 

Προτείνει στὶς ᾿Εθνικὲς ᾿Επιτροπὲς νὰ ὀργανώσουν πλατειὲς 
καμπάνιες διαφώτισης μὲ τὴ συμμετοχὴ χιλιάδων ἀνθρώπων 
καλῆς θελήσεως οἱ ὁποῖοι σὲ κάθε χώρα, ἀκούραστα νὰ ἕεσκε- 
πάζουν τὰ διάφορα ψέματα καὶ συκοφαντίες ποὺ ἐξηπηρετοῦν τὴν 
προετοιμασία τοῦ πολέμου. 

Συστείνει ὅπως τὸ Γραφεῖο πάρει μέτρα γιὰ τὴ δημιουργία κάτω 
ἀπὸ τὴ δικαιοδοσία τῆς Γραμματείας, Γραφείου Πληροφοριῶν, τὸ 
ὁποῖο νὰ ἐφοδιάζει μὲ ἀντικειμενικὲς πληροφορίες καὶ yeyouuta 
ποὺ θὰ ξεσκεπάζουν τὶς ψεύτεκες καὶ διαστρεβλωμένες πληροφο- 
pies ποὺ ἔχουν σκοπὸ γιὰ νὰ καλλιεργήσουν τὴν πολεμικὴ ὑστερία. 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης σημειώνει μὲ ἱκανοποίηση 
ὅτι ἡ ἐπαφή, ποὺ ἀποκαταστάθητε μὲ πολυάριθμες ὀργανώσεις 
καὶ ὁμάδες κατὰ τὴν περίοδο τῆς πραγματοποίησης τῶν ἀποφά. 
σεων τοῦ ϑου Παγκόσμιου Συνεδρίου Εἰρήνης, διηνκόλυνε στὴν 
ἀκόμη μεγαλύτερη ἀνώπτυξη καὶ ἐπέκταση τοῦ κινήματος γιὰ τὴν 
ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης. 

Τὸ Συμβούλιο υἱοθετεῖ τὶς παρακάτω ἀποφάσεις : 

1) Νὰ συνεχιστοῦν οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὸ διεθνὲς κίνημα 
σ᾽ ὅλες τὶς χῶρες μὲ σκοπὸ νὰ καθοριστεῖ σὲ ποιὰ ζητήματα εἶναι 
δυνατὸ νὰ ἐπέλθει συμφωνία γιὰ κοινὴ δράση, ἐνθαρρύνοντας κοινὴ 
συμμετοχὴ σὲ Συνδιασκέψεις καὶ Συνέδρια. 

2) Θᾶταν ἐπιθυμητὸ νὰ ὀργανωθεῖ μὲ βάση τὴν ἰσότητα, 
στηριζόμενη σὲ ἔγγραφα καὶ ἀποφάσεις, ἡ σύσκεψη ποὺ προτά- 
θηκε ἀπὸ τὸν “Σύνδεσμο τῶν Φίλων" μὲ σκοπὸ νὰ ἐξευρεθοῦν 
τρόποι γιὰ μιὰ κοινὴ δράση. 

8) Elva: σοβαρὸ va πληροφορηθοῦν οἱ διάφορες ἐκκλησίες 
γιὰ τὶς ἀποφάσεις ποὺ πάρθηκαν σ᾽ αὐτὴ τὴ Σύνοδο τοῦ Συμβου- 


2% 


Mov καὶ va ζητηθεῖ ἀπ᾿ αὐτὲς va ὑποστηρίξουν αὐτὲς τὶς ἀποφα 
σεις. EE’ ὀνόματος τοῦ Γραφείου ὁ πρόεδρος Ζολιὸ Κιουρὶ ἔστειλε 
γράμμα σ᾽ ὅλα τὰ ἀνώτερα ἐκκλησιαστικὰ συμβούλια μὲ τὸ 
ὁποῖο τὰ πληροφοροῦσε γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Lov Tlayxoo pow 
Συνεδρίου Εὠρήνης σχετικὰ μὲ τοὺς ἐξοπλισμυύς. Μιὰ σειρα 
ἀπαντήσεις σ᾽ αὐτὸ τὸ γρώμμα δείχνουν τὸ ἐνδιαφέρο ποὺ ἕξεση- 
κώθηκε μ᾽ αὐτὴ τὴν πληροφορία. 

4) Εἶναι σοβαρὸ νὰ γίνει ἐπαφὴ μ᾽ ἐκεῖνες τὶς ὁμάδες ποὺ 
προτιμοῦν οὐδετερότητα, ὥστε οἱ ὁμαδες αὐτὲς νὰ κινητοποιηθοῦν 
καὶ νὰ παλαίψουν γιὰ τὴν ὑπερώσπιση τῆς Εἰρήνης. 

δὴ Νὰ βρεθοῦν τρόποι συνεργασίας μὲ τὰ εἰρηνόφιλα κινή- 
ματα καὶ bres τὶς ἄλλες ὁμάδες, ἐφ᾽ ὅσον ἡ ἐπαφὴ αὐτὴ καθὼς 
καὶ ἡ συνεργασία θὰ ἐξυπηρετοῦν τὸ ζήτημα τῆς Εἰρήνης. ; 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης σημειωνει μὲ εὐχαρίστη- 
on τὴν πρωτοβουλία καὶ συστάσεις γιὰ ὀργάνωση διεθνῶν συν- 
διασκέψεων οἱ ὁποῖες θὰ κάνουν δυνατό, ὥστε ἐξουσιοδοτημένοι 
ἀντιπρόσωποι τῆς λαϊκῆς γνώμης τῶν διαφόρων χωρῶν, ν᾿ avtad- 
λάξουν ἀπόψεις καὶ ὅλοι pate νὰ λύσουν ὡρισμένα προβληματα 
πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Παγκόσμιας Εἰρήνης. Τέτοιες συνδιασκέψεις 
θὰ ἐξασφαλίσουν τὴν δυνατότητα γιὰ νέες ἐπαφὲς καὶ μεγαλύτερο 
ξάπλωμα τοῦ κινήματος τῶν Ὑπερασπιστῶν τῆς Εἰρήνης. 

Σ᾽ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση τὸ Συμβούλιο Εἰρήνης: 

1) ᾿Εγκρίνει τὴ συγκέντρωση στὸ Παρίσι ἢ Βρυξέλλες, στὸ 
κοντινὸ μέλλον ἀπὸ τὴ Γαλλο-Βελγικὴ Ἐπιτροπὴ ἐνώντια στὸν 
ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας, μεᾶς συνδιάσκεψης τῶν λαῶν τῶν 
Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν τῶν ὁποίων οἱ Κυβερνήσεις εἶναι μέλη τοῦ 
᾿Ατλαντικοῦ Συμφώνου μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ 
σ᾽ αὐτὴ τὴ συνδιάσκεψη. ᾿Η συνδιάσκεψη αὐτὴ θὰ ἔχει σκοπὸ 
νὰ ἐξετάσει τὸ ζήτηι α τοῦ ἰγώνα ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμο τῆς 
Γερμανίας καὶ τῆς εἰρηνικῆς λύσης τοῦ Γερμανικοῦ προβλήματος. 

2) Παραδέχεται τὴ σύσταση γιὰ μιὰ συνδιασκεψ" tone 
χωρῶν τῆς ᾿Ασίας καὶ περιοχῆς τοῦ Εἰρηνικοῦ, ἡ ὑποιὼ “a ἔχει 
σὰ σκοπὸ νὰ συζητήσει τυρίως ζητήματα τοῦ ἀγώνα ἐναντια στυν 
ἐξοπλιτμὸ τῆς ᾿Ιαπωνίας καὶ ζητήματα εἰρηνικῆς λύσης τῶν σημε- 


41 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


STAT 


Ἢ ΕἸΡΉΝΗ KATAKTIETAL” 


TA KAPABIA ΜΑΣ: | SMHOTPIA 
ΤῊΣ EIPHNH 


1/- \ 


EKAOSH THE MONIMHE ENITPONHE NAYTEPTATUN 
MA THN ΥΠΈΡΑΣΠΙΣΕΙ “iS ΕἸΡΉΝΗΣ ΣΤῊΝ EAAADA 
ΚΑῚ Σ᾽ OAO TON KGIMO, 145, BUTE STREET, CARDIFF 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


ENIAOrFOS 

SYNAAEASE. Τώρα ποὺ διάβασες αὐτὸ τὸ βιβλιαράκι δὲν μπορεῖ πα- 
ρὰ νὰ ξεκαθάρισες μέσα στὸ μναλό σου ὅτι οἱ ᾿Αγγλο-᾿Αμερικάνοι ἰμπεριαλι- 
ovis καὶ οἱ Μαρσαλοποιημένοι σύμμαχοι τοὺς ἕνα σκοπὸ ἐπιδιώκου: TS d- 
γαματῆς φωτιᾶς τοῦ τρίτου Παγκόσμιον πολέμον. 

TS ἴδω θὰ ξεκαθάρισες μέσα στὸ μναλὸ cov ὅτι τὸ Παγκόσμιο στρατό- 
wedo τῆς εἰρήνης καὶ τῆς Δημοκρατίας ποὺ ἐπικεφαλῆς του ἔχει τὴν Μεγάλη 
νικηφόρα χώρα τοῦ Σοσιαλισμοῦ, τὴν ἀκατανίκητη Σοβιετικὴ “Ἔνωση καὶ 
στματηλάτη τὸν Μεγάλο Στάλιν, ἐργάζεται ἀκούραστα γιὰ τὴν ὑπεράσπιση 
καὶ διατήρηση τῆς εἰρήνης. 

Οἱ ἐμπρηστὲς τοῦ πολέμου, ᾿Αμερικανο-Αγγλοι ἱμπεριαλιστὲ ποὺ tro- 
δούλωσαν καὶ ριμάζουν τὸν τόπο μας καὶ τὴν πατρίδα μας τὴν ἔκαμαν ὁλόκλη- 
on ἕνα Χιτλερικὸ στρατόπεδο, ὑπολογίζουν σὲ μᾶς γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ 
πολεμικοῦ τοὺς ὑλικυῦ, γιὰ νὰ σκλαβώσουν κι᾿ ἄλλους λαούς. 

Θὰ πτρέτσει νὰ τοὺς. δώσουμε νὰ καταλάβουν ὅτι θὰ βγοῦν γελασμένοι! 
Μὲ τὴν καθημερινή, ἀσταμάτητη καὶ ἀκούραστη δράση μας θὰ πρέπει νὰ τοὺς 

4 4 νὰ καταλάβουν ὅτι ἐμεῖς of vavrepydres ποτὲ δὲν θὰ πολεμίσουμε 
ἐνάντια στὴ Σοβιετυιὴ “Every καὶ tis Aaixés Anjoxparies. Kai ἂν τολμήσονν 
τὸν πόλεμο ϑὰ στρέψυυμε τὰ ὅπλα ἀντίστροφα καὶ τὰ καράβια ποὺ δουλεύου- 

θὰ τὰ κάνουμε ἄπιιρτα κάστρα καὶ ταμπούρια τῆς εἰρήνης. 

Ρίξον λοιπὸν σινάδελφε στὴ δουλειά! Μὴ σταματᾶς καθόλον! Μὴν ἐπα- 
varavera! Μέσα στὸ καράβι ποὺ δουλεύεις ὑπάρχουν κι᾿ ἄλλοι πολλοὶ ποὺ 
εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀγωνιστοῖν γιὰ τῇ διατήρηση καὶ ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. 
"Eda σ᾽ ἐπαφὴ καὶ μίλησε μαζί τους. Καὶ ὅλοι μαζὶ ὀργανῶστε μιὰ ἐπιτροπὴ 
μαχητικῆς ὑπεράσπισης τῆς εἰρήνης. Βοήθησε καὶ τ᾽ ἄλλα πληρώματα καρα- 
βιῶν ποὶ θὰ συναντήσεις νὰ ὀργανώσουν τὴ δική τοὺς ἐπιτροπὴ εἰρήνης. 

Πάρε μέρος στὴν σνλλογὺ ὑπογραφῶν στὴν ἔκκληση τοῦ Π.Σ.Ε. ποὺ 
ἀσαιτεῖ τὴν ὑπογραφὴ τυμφώνου εἰρήνης ἐνάμεσα στὶς πέντε Μεγ. Δυνάμεις. 
ὙὝπογραψέ την ἐσὺ πρ τος καὶ ξήτησε καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ τὴν troypa- 
Pour, ὄχι μόνο στὸ καρώβι cov ἀλλὰ καὶ στὰ ἄλλα ποὺ βρίσκοννται στὸ ἴδιο 


@ \obofia μας ἂς εἶναι νὰ μὴ μείνει κανένα καράβι ᾿Ἑλληνοπαναμέζικο 
Χωρὶς τὴν ἐπιτρυπή του ὑπεράσπισης τῆς Εἰρήνης. Kai αὐτὸ εἶναι ὀννατὸ ὅταν 
5 καθένας μας κάνει τὸ καθῆκο τον στὸ ἀκέραιο. 

μα ἢ ρα 


TO ΓΡΑΦΕΙ͂Ο THE M.E.N. ΓΙᾺ ΤΗΝ ΕἸΡΉΝΗ. 


Printed by Hermes Press Ltd, 23-25, Broadwall, S.E.1. 


ΣΚΟΠΟΣ ΤῊΣ MITPOSOTPAS 


‘H μπροσούρα αὐτὴ ἔχει σκοπὸ νὰ δώσει στοὺς ναυτεργάτες 
σνγκεντρονμόμᾳς:. ρικὲς ἀποφάσεις ποὺ πάρθηκαν στὸ Qo 
Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν μαχητῶν τῆς Εἰρήνης στὴν Βαρσοβία, 
στὴν πρώτη σύνοδο τοῦ Παγκόσμιον Συμβουλίου Εἰρήνης ποὺ 
συνῆλθε στὸ Βερολῖνο τὸ Φλεβάρη τοῦ 1961, στὴν Παρευρωπαϊκὴ 
ἐργατικὴ συνδιάσκεψη γιὰ τὸν κίνδυνο ἐπανεξοπλμσμοῦ τῆς Δ. 
Γερμανίας καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ Μανιφέστο τῆς Διεθνοῦς “Ενωσης 
Ναντεργατῶν- Λιμενεργανῶν (τμῆμα Π.Σ.Ο.) γιὰ τὴν ὑπερώσπε- 
on τῆς Edonuns. 

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πιστεύουμε νὰ βοηθήσουμε τοὺς "Ελληνες 
ναυταργάτες νὰ κατανοήσουν τὴν τεράστια σημασία τοῦ ἀγώνα 
τῶν λαῶν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης σ᾽ 80 τὸν κόσμο κιὶ 
ἔτσι νὰ ὀργανώσουν τὸν δικό τους ἀγώνα πιὸ ἀποτελεσματικὰ γιὰ 
τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 


ΚΙΝΔΥ͂ΝΟΣ ENEKTASHS ΠΟΛΕΜΟΥ 


Οἱ ᾿Αμερικάνοι ἐμπεριαλιστές, ἐπιμένουν στὴν ἐπέκταση τοῦ 
πολέμου. Γι’ αὐτὸ οἱ κίνδυνοι νὰ ξεσπάσει ὄνας νέος πόλεμος γί- 
vovtat ὅλο καὶ μεγαλύτεροι. 

Καὶ νὰ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς κινδύνους: Ὁ πόλεμος στὴν Κορέα 
ἐξακολουθεῖ γιατὶ οἱ ἰμπεριαλιστὲς μὲ ἐπικεῴφαλ ἧς τοὺς ᾿Αμερικά- 
νους ἀρνοῦνται νὰ λνθεῖ τὸ ζήτημα εἰρηνικὰ καὶ κατὰ τρόπο ποὺ 
νὰ ἐξασφαλίζει τὴν ἀνεξαρτησία τῆς χώρας καὶ τὸ δικαίωμα στὸν 
Κορεάτικο λαὸ νὰ ρυθμίσει μόνος tov τὶς ἐσωτερεκές του ὑποθε- 
σεις. Τὴν ἐγκληματικὴ αὐτὴ περιπέτεια οἱ μοναρχοφασίστες τίς 
᾿Αθήνας τὴν ὑποστηρίζουν ὁλόθερμα μὲ τὴν ἀποστολὴ τῶν παιδιῶν 
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στὴν Kopéa. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες που 
ἔφθασαν στὴν ᾿Αθήνα στὶς ἐ8 τοῦ Γενάώρη 1961, τὸ τάγμα πεὺ 
ἔφθασε στὴν Κορέα κατὰ τὰ μέσα τοῦ Νοέμβρη ἔπαθε καταστρω- 
$n. ᾿Εφτακόσιοι φαντάροι σκωτώθηκαν, τραυματίστηκαν ἢ πιι' 
στηκαν αἰχμάλωτοι. Φυσικὰ οἱ ἀπώλειες αὐτὲς διαρκῶς ἀναπλη. 


I 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


ρώνονταε μιὰ καὶ τὸ θέλουν of ἀρχιδολοφόνοι τοῦ Ἑλληνικοῦ 
λαοῦ Βενιζέλος, Παπάγος καὶ ἡ παρέα τους. 

“Ὅμως τὸ γεγονὸς ὅτι 176 στρατιῶτες, στὶς ἀρχὲς τοῦ Φλε- 
βάρη αὐτομόλησαν στὸν Κορεάτικο Δαϊκὸ Στρατό, δείχνει ὅτι οἱ 
“Ἕλληνες στρατιῶτες μισοῦν τὸ πόλεμο καὶ χρησιμοποιοῦν κάθε 
εὐκαιρία ποὺ τοὺς παρουσιάζεται γιὰ νὰ μὴν πολεμήσουν. 

Οἱ ᾿Αμερικάνοι προκαλοῦν τὴν Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς Kivas 
μὲ τοὺς συνεχεῖς βομβαρδισμοὺς τῶν πόλεων καὶ τῶν χωριῶν της 
στὶς παραμεθόριες περιοχὲς τῆς Μαντζουρίας καὶ τῆς ἀρνοῦνται 
τὴ θέση ποὺ τῆς ἀνήκει στὰ ᾿Ενωμένα “Εθνη καὶ στὸ Συμβούλιο 

Ασφαλείας. 

Οἱ ᾿Αμερικάνοι καὶ οἱ δορυφόροι τους ἐπανεξοπλίζουν τὴ Δ. 
Γερμανία καὶ τὴν ᾿Ιαπωνία πράγμα ποὺ σημαίνει νέο κίνδυνο γιὰ 
τὴν εἰρήνη στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν “Anew ᾿Ανατολή. ᾿Ελευθέρωσαν 
μεγαλοεγκληματίες πολέμου, πολετικούς, στρατιωτικοὺς καὶ βιο- 
μήχανους καὶ σὲ πολλοὺς ἀπ᾿ αὐτοὺς ἔδωσαν ὑπεύθυνες διοικητικὲς 
καὶ ἐκτελεστικὲς θέσεις στὴ Δ. Γερμωνία καὶ τὴν Ιαπωνία. ᾿Ανώ- 
μεσα σ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἐλευθερώθηκαν εἶναι καὶ ὁ δολοφόνος τοῦ 
“Ἑλληνικοῦ λαοῦ στρατηγὸς Σπαϊντελ. Φυσικὰ τὰ ἀνδρείκελα τῆς 
᾿Αθήνας ἐφαρμόξοντας τὴν πολιτικὴ τῶν ᾿Αἀερικανων ager τικῶν 
Tous ἄφησαν ἐλεύθερους τοὺς κουΐσλιγκ, Δογοθετόπουλο καὶ τὸν 
καθηγητὴ AovBapy τὸν ὁποῖο διόρισαν ξανὰ στὸ πανεπιστήμιο 
᾿Αθηνῶν. ᾿Αντίθετα κρατοῦν στὶς φυλακὲς καὶ τὰ ξερονήσια τριά- 
τα χιλλάδες δημοκρατικοὺς πολίτες ἀπὸ τοὺς ὁποίους τρεῖς χιλ. 
εἶναι καταδικασμένοι σὲ θάνατο καὶ κινδυνεύουν νὰ ἐκτελεσθοῦν 
ἀπὸ στιγμὴ Ge στιγμὴ μιὰ καὶ ξανάρχισαν οἱ ἐκτελέσεις. 

Οἱ ᾿Αγγλοαμερικάνοι δίνουν ἄφθονο πολεμικὸ ὑλικὸ στὸν 
ἀρχιπροδότη Tito καὶ μὲ τὴ στενὴ συνεργασία τῶν μοναρχοφα- 
σιστῶν στὴν ᾿Ελλαδα προκαλοῦν ἐπεισόδια στὰ σύνορα μὲ τὶς 
Aaixes Δημοκρατίες με σκοπὸ νὰ προκαλέσουν To ἄναμα μιᾶς 
καινούργιας φωτιᾶς στὰ Βαλκάνια μὲ κύριο στόχο τὴ Λαϊκὴ 41]η- 
μοκρατία τῆς ᾿Αλβανίας. 

@pa ποὺ ἡ στενὴ συνεργασία ἀνάμεσα στὴν ᾿Ελλάδα καὶ 
τὴν Γιουγκοσλαβία ἔγει ἐξασφαλιστεῖ καὶ ἡ προδοσία τοῦ Τίτο 


9 


γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχουν ὑποφέρει τόσο σκληρά. Καὶ σήμερα ἀπὸ τὰ βάθη τῶν 
κελιῶν Tous φανάζουν σ᾽ ὅλους τοὺς δημοκράτες τοῦ κόσμου καὶ ἰδιαίτερα σὲ 
σᾶς τοὺς ναυτεργάτες : “Θέλουμε Εἰρήνη καὶ Ἐλευθερία". 


Μόλις ἔλαβα μιὰ ἔκκληση ποὐξγράφτηκε τὸν Αὔγουστο ἀπὸ τοὺς κρα- 
τουμένους τῶν φυλακῶν Κερκύρας. ‘H ἔκκληση αὐτὴ ὑπογράφεται καὶ ἀπὸ τὸν 
ἄνδρα μου, ᾿Αντώνη ᾿Αμπατιέλο. Καλεῖ ὅλους τοὺς δημοκράτες͵ μὰ πρῶτα ἀπ᾽ 
ὅλα ἐσᾶς τοὺς ναυτεργάτες, μὲ τοὺς ὁποίους δούλεψε τόσα χρόνια, ν᾿ ἀγωνι- 
στεῖτε γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν Λεφτεριά. Νὰ φράξετε τὸ δρόμο τῶν πολεμο- 
γαπήλων. Θέλουν Εἰρήνη οἱ φυλακισμένοι συνάδελφοί σας γιατὶ ξέρουν, ὅτι 
χωρὶς Εἰρήνη οἱ ϑυσίες τοὺς θὰ ἦταν μάταιες. Χωρὶς Εἰρήνη δὲν ὑπάρχει 
ἐλπίδα. Μὰ σὰν βλέπουν τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν Εἰρήνη νὰ μεγαλώνει μέρα μὲ τὴ 
μέρα, μεγαλώνει καὶ ἡ ἐλπίδα τους καὶ ζεσταίνει τὴν καρδιά τους. 


Οἱ Binds σὰς προσπάθειες γιὰ τὴν Εἰρήνη θὰ βοηθήσουν στὴν ἀπελευϑέ- 
ρωσή tous καὶ στὴν ἀπελευθέρωση χιλιάδων ἄλλων ἀγωνιστῶν. Καὶ of προσπά- 
θειες ποὺ κάνετε γιὰ τὴν ἀπελευϑέρωση τοῦ Μπεκάκου, τοῦ ᾿Αμπατιέλου καὶ 
τῶν ἄλλων, βοηθοῦν στὴν ματαίωση τῶν ἐγκληματικῶν σχεδίων τῶν Ἑλλήνων 
λακέδων τῶν ᾿Αμερικάνων κατακτητῶν. Μέρα μὲ τὴ μέρα μεγαλώνουν οἱ δυνά- 
pecs τῆς Εἰρήνης. ᾿Ακόμα καὶ μέσα στὰ φασιστικὰ κάτεργα τῆς Ἑλλάδας, ὃ 
λαὸς ἀγωνίζεται παρ᾽ ὅλη τὴν τρομοκρατία. 

Στὸν Πειραιᾶ, δεκατρεῖς χιλιάδες ναντεργάτες, λιμενεργάτες καὶ ἄλλοδ 
πολίτες δημοκρατικοί, ἀψήφησαν τὸν κίνδυνο τοῦ μελὰκ λίστ, τῆς ἐξορίας» 
τοῦ στρατοδικείου καὶ ψήφισαν τὸν ᾿Αμπατιέλο γιὰ βουλευτή τους. Ὁ καϑέναξ 
μας πρέπει ν᾽ ἀκολουθήσουμε τὸ παράδειγμά τους. Ν᾿ ἀψηφίσουμε τὶς ἀπειλὲξ 
καὶ τὶς φοβέρες. Οἱ φίλοι τῆς Εἰρήνης δὲν γνωρίζουν φόβο. 

“As θυμηϑοῦμε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ θὰ μείνει πάντα στὴ μνήμη μας, ποὺ 
τὄνομά του θὰ εἶναι γραμμένο μὲ χρυσᾶ γράμματα στὴν ἱστορία τῶν ναυτερ- 
γατῶν καὶ τῶν δημοκρατικῶν τῆς Ἑλλάδας. "ἃς θυμηϑοῦμε τὸν Μῆτσο Τατάκη. 
Δὲν λύγισε ποτέ, ἀκόμα καὶ ὅταν ὑπόφερε τὰ πιὸ φρικτὰ βασανιστήρια, Καὶ 
τελιπὰ ἔδωσε τὴ ζωή row γιὰ σᾶς καὶ γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Δὲν εἶναι 
λοιπὸν πολὺ γιὰ μᾶς ποὺ γιὰ χάρη Tous πρόσφερε καὶ τὴ ζωή του νὰ δώσουμα 
τὶς δυνάμεις μας, τὸν καιρό μας καὶ τὰ λεπτά μας γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν 
Ἐλευθερία. 


“As βοηθήσουμε λοιπὸν ὅλοι ἠϑικὰ καὶ ὑλικὰ στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν dwe- 
λευϑέρωση τῶν δέκα, γιὰ τὴε ᾿Αμνηστεία γιὰ τὴν Εἰρήνη. 
MNETTH ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ 
39 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


-« 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


‘Troornpiyte τὶς ἀποφάσεις tov 11οὐ Παγκόσμιου Συνεδρίου 
τῆς Εἰρήνης. 

Navtepyates καὶ λεμενεργάτες τοῦ κόσμου! Σεῖς ποὺ διατη- 
ρῆτε τὴν πίστη σας στὶς ἔνδοξες παραδόσεις τῆς πάλης ἐνάντια 
στὸν ἱμπεριαμσ τικὸ πόλεμο καὶ καταπίεση, μὴ ξεγελιώσαστε ἀπὸ 
τοὺς ἀργηγοὺς τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι συ- 
νεργάτες καὶ πράκτορες τῶν ᾿Αμερικάνων πολεμοκώπηλων. 

᾿Αρνηθεῖτε νὰ φορτώσετε, ξεφορτώσετε ἢ μεταφέρετε πολεμι- 
KO ὑλικὸ ποὺ προορίξεται γεὰ ἐπιθετικὸ πόλεμο ἐνάντια στοὺς 
λαοὺς ποὺ ἀγωνίζονται γεὰ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν λευτεριώ τους 
καὶ γιὰ πόλεμο ἐνάντια στὴ Σοβιετικὴ “Evwon καὶ τὶς Λαϊκὲς 
“Δημοκρατίες. 

Η ,4γωνιστῆτε παληκαρίσια γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἀνεξαρ- 
τησίας τῶν χωρῶν σας καὶ νὰ ἐξασφαλίσετε τὴν διαρκὴ εἰρήνη 
πράγμα ποὺ σημαίνει AevTEpta καὶ ἀσφάλεια γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους. 

"Ζήτω ἡ διεθνὴς ἀλληλεγγύη καὶ ἑνότητα τῶν ναυτεργατῶν 
καὶ λιμενεργατῶν. 

Ζήτω καὶ συμμαχία τῶν λαῶν καὶ ἡ φιλία ἀνάμεσα τους στὴν 
πάλη ea ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Elonyns. 

Ἡ ΔΙΕΈΘΝΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ KAI ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ 

(Ἱμῆμα τῆς Π.Σ.Ο.) 
Γδύνια 1δη Φλεβάρη 1951 


EKKAHZH THE ΜΠΕΤΤΗΣ AMNATIEAOY 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ NAYTEPFATES 


Τέσσερα χρόνια τώρα οἱ δέκα ἡρωϊκοὶ ναυτεργάτες ὑποφέρουν στὰ κάτεργα 
τῶν φυλακῶν Κερκύρας καὶ Χρήτης. Τέσσερα χρόνια οἱ φασίστες προσπαϑοῦν 
p Qe τὰ μέσα νὰ λυγίσουν τοὺς ἥρωες αὐτοὺς καὶ σωματικὰ καὶ ψυχικά. Τὰ 
βασανιστήρια, ἡ ἔλλειψη τροφῆς, ἀέρα καὶ ἥλιου ἔχουν κάμει τὴ δουλειά 
τους καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς δέκα δὲν θὰ βγεῖ γερός, ὅπως ἦταν πρὶν τέσσερα 
Χρόνια. Γιὰ τὸν ἕνα- -τὸν Δημήτρη Γαλάτη --ξέρω ὄτιμέρα βρίσκεται σὰ 
τραγικὴ κατάσταση. 

Τὸ ἠβικό τοὺς ὅμως δὲν μπόρεσαν νὰ τὸ σπάσουν. ᾿Αντίθετα, σ᾽ αὐτὰ τὰ 
τέσσερα χρόνια οἱ δέκα ἔχουν γίνει ἀτσαλένιοι. Μένουν πιστοὶ στὶς ἰδέες τοὺς 
88 


yive ὁλοφάνερη ἡ κλίκα ᾿Αθήνας. Βελεγραδίον προλωρεῖ γιὰ τὴν 
πραγματοποίηση τῶν ἐγκληματικῶν σχεδίων της. 
Ἢ πρώτη tous δουλειά, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν 
πρεσβευτῶν στὴν ᾿Αθήνα καὶ τὸ Bedsypads τὸ Δεκέμβρη τοῦ 1950 
av μὲ ποιὸ τρόπο θὰ δώσουν τὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης στὸν 
Τίτο, ὅσο μποροῦν ποιὸ σύντομα καὶ πῶς θ᾽ ἀποκαταστήσουν τὸ 
ταχύτερο τὶς συγκοινωνίες ἀνάμεσα στὴν ᾿Ελλάδα καὶ τὴν Γιουγ- 
κοσλαβία. Σὲ ἀντάλλαγμῃ ὁ προδότης Tito παραδίδει, σὰν ὅμη- 
ρους, στὴν μοναρχοφασιστικὴ κυβέρνηση τῆς ᾿Αθήνας τὰ παιδιὰ 
τῶν πολιτικῶν προσφύγων ποὺ βρίσκονται att Γιουγκοσλαβία. 


ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ͂Σ ΓΙΑ TO ΞΕΣΠΑΣΜΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ͂ ΣΤᾺ BAAKANIA 


Οἱ ἐχθροὶ τῆς λαϊκῆς προόδου στὰ Βαλκάνια μὲ τὴ στενὴ 
συνεργασία τῶν ᾿Αμερικάνων ἀφεντικῶν tous βιίξοντωι γιὰ τὸ 
ἄναμα τῆς φωτιᾶς. Ὑ πάρχουν πολλὲς ἀποδείξεις ποὺ βεβαιώνουν 
τὴν ἀλήθεια yt αὐτό. “Ὅπως 7.x. οἱ δηλώσεις τοῦ Βενεζέλον στὶς 
19 τοῦ Φλεβάρη 1951 στὸν ἀνταποκριτὴ τοῦ “Νταίηλη Μαίηλ᾽" 
ποὺ τοῦ εἶπε ὅτι Ελλάδα, Τουρκία καὶ Γιουγκοσλαβία πρέπει va 
προετοιμάζονται γιὰ ἕνα πόλεμο πρὶν ἀπὸ τὸ καλοκαῖρι. ‘O ἴδιος 
σὲ γεῦμα ποὺ δόθηκε πρὸς τιμή τον στὰ Γιάννενα τὸ Φλεβάρη τοῦ 
1951 εἶπε: “πίνω στὴν ὑγεία cas κι' ἐλπίζω ὅτι ἡ ἄλλη φορὰ θὰ 
συμπέσει μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Βορείον ᾿Ηπείρου τὴν ὁποίαν 
οὐδέποτε θὰ ἐγκαταλείψω", Οἱ δηλώσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν ὁλοφά- 
vepn πολεμικὴ πρόκληση ἐνήντια στὴ Λαϊκὴ Anyoxpatia τῆς 
᾿Αλβανίας. : : 

Παράλληλα καὶ οἱ στρατιωτικοὶ δὲν ἀφίνουν εὐκαιρία ποὺ νὰ 
μὴ διακηρύξουν τὰ ἐγκληματικὰ σχέδια τῶν ξενόδουλων τῆς ᾿Αθής- 
vas. Ὁ στρατηγὸς Γεωργούλης σὲ ἄρθρο του στὴν “Καθημερινη" 
ἔγραψε ξεκάθαρα ὅτι “πρέπει νὰ ἐνεργήσουμε πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα νὰ 
βάλουμε Eva τέλος στὴν ᾿Αλβανίαἢ. 

*Extos ἀπὸ τὶς δηλιόσεις ἔχουμε τὶς συναντήσεις καὶ ἐπισκέ- 
ψεις ὑπουργῶν καὶ ἐπιτελικῶν ἀξιωματικῶν στὰ ᾿Ελληνοαλβανι- 
xa καὶ ᾿Ελληνοβουλγαρικὰ σύνορα, τὸ ταξείδι τοῦ Παύλον καὶ 


8 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Βενιξέλον στὴ Μακεδονία, Θράκη καὶ τὴν Ἤπειρο. "ἔχουμε ἀκό- 
μα τὶς συνομιελίες στὴν “Ayxupa “Ἑλλήνων καὶ Τούρκων ἐπιτελι- 
κῶν ἀξιωματικῶν τὸ Δεκέμβρη 1950, τὴν συναντησὴ στὶς 9 τοῦ 
Γενάρη 1950, ᾿Αμερικανων, 'Ἑλληνων καὶ Τούρκων στὰ ‘EXXnvo- 
τουρκικὰ σύνορα μὲ θέμα τὴν κατασκευὴ στρατιωτικῶν ἔργω στὸν 
“EBpo, Ta ταξείδια τῶν ᾿Αμερικάνων ὑ ὑπουργῶν στὸ Βελιγράδι, 
τὴν ᾿Αθήνα καὶ τὴν “Ayxupa τὰ συνδυασμέτα ἀεροναυτικὰ γυμνά" 
ola τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στόλον στο Lovio πέλαγος ποὺ βασταξαν ἕ; ἔνα 
μῆνα, τὴ συνεχῆ αὔξηση τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων ποὺ σύμ- 
ῴφωνα μὲ τὸν Παπάγο θὰ φθάσει τὶς 500.000 κλπ., κὰπ. 

Ὁ πραγματικὸς σκοπὸς ὅλων τῶν παραπάνω κινήσεων ξε- 
σκεπάστηκε στὶς 9 τοῦ Φλεβάρη ἀπὸ τὸ Ῥαδιοσταθμὸ τῆς ᾿Ελεύ- 
θερης ᾿Ελλάδας ποὺ μὲ συγκεκριμένα KO ἀδιάψεσστα στοιχεῖα 
ἀπόδειξε ὅ ὅτι κατὰ τὶς στρατιωτικὲς διαπραγματεύσεις στὴν ᾿Αθη.- 
να, τὸ Βελεγράδι καὶ τὴν “Arjxupa ἀποφασίστηκε ἡ ἐπίθεση 
ἐνάντια στὴ Λαϊκὴ Δημοκρατ ia τῆς ᾿Αλβανίας κατὰ τὸ τέλος τοῦ 
Μάρτη 4 τὶς apyes τοῦ ᾿Απρίλη. Ἢ ἀποκάλυψη τῶν het TOUE- 
ρειῶν τοῦ ἐπιθετικοῦ σχεδιου ποὺ φέρει τ᾽ ὄνομα ᾿Αστραπὴ" 
προκάλεσε σύγχυση ἀνάμεσα στὸ ξενόδουλο κυβερνητικὸ συγκρό- 
τημα τῆς ᾿Αθήνας καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ τὸ ἀναβάλουν. 

Τὸ σχέδιο εἰσβολῆς κατὰ τῆς ᾿Αλβανίας «οὺ καταστρώθηκε 
κάτω ἀπὸ τὴν καθοδηγηση τῶν ᾿ΔΑμερικάνων στρατιωτικῶν εἶχε 
καὶ τὴν προσωπικὴ ἔγκμιση τοῦ ᾿Αϊξειχάονερ. 


APQNES ΤΟΥ FAA, AAOT ENANTIA 
STON HOAEMO ΓΙᾺ EIPHNE 
POM KAT ΔΟΥΛΕΙΆ 


Me Bucy τὸ ἐπιετικὺὸ αὐτὸ σχέδιο τὸ ὁποῖο προβλέπει καὶ 
“τὸ ξεκαθάρισμα τῶν μετόπισθεν, duyerar  ἐες συλλήψεις καὶ ἐκ- 
τελέσεις Δημωυκρατίκῶν πολιτῶν, Ἔτσι ἡ Con τῶν 3000 καταδι- 
κασμένω!" σὲ Aametro i. dere: τῆς Mevrepeds καὶ τῆς Elpyens 
βρίσκεται σὲ ἄμεσο κι: Arie 

Παρὰ τὴν τοομηκμιιτία ποὺ ὀσγιάξει ὁ ᾿Ελληνικὸς λαὺς πα- 


4 


᾿Ενωθεῖτε γιὰ νὰ ἐπιβάλλετε τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Διεθνῶν ἀπο- 
φάσεων τοῦ Σηάττλ ποὺ υἱοθετήθηκαν τὸν ᾿Ιούνη 1946 καὶ οἱ 
ὁποῖες συμπεριλαμβάνονται στὸ πρόγραμμα τῶν διεκδικήσεων 
ποὺ υἱοθετήθηκαν ἀπὸ τὴν ᾿Εκτελεστικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ Διεθνοῦς 
Τμήματος Ναυτεργατῶν---Διμενεργατῶν τῆς 11.3.0. κατὰ τὴν 
συνεδρίαση του (Βαρσοβία 12—19 Δεκέμβρη 1950) ποὺ συμπερι- 
λαμβάνει τ᾽ ἀκόλουθα: 


ΓΙΑ ΤΟΥ͂Σ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ 
1) Καθορισμὸς μισθοῦ ποὺ νὰ ἐξασφαλίζει ἀνθρώπινη Coy 
στὶς οἰκογένειές τους. 
9), Ἢ vavTohoynen νὰ γίνεται μὲ ἔλεγχο τῆς ὀργάνωσην. 
3) 40 ὧρες δουλειᾶς τὴ βδομάδα πόρτο πέλαγος, χωρὶς καμμιὰ 
ἐλάττωση τοῦ μισθοῦ. 


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤῈΣ 


b) “Ion διανομὴ τῆς δουλειᾶς, ἔλεγχος τοῦ συνδικάτον πάνω στὸν 
ἀριθμὸ τῶν ἐργατῶν ποὺ δουλεύουν σὲ κάθε λιμάνι. 
2) Δημιουργια μιᾶς ἐξουσίας ποὺ νὰ ἐγγυᾶται τὴν πληρωμὴ ἑνὸς 


“ἐλάχιστου ᾿μεροκαμάτου" σ᾽ ὅλους τοὺς λιμενεργάτες σὲ 
περίπτωση ἀνεργίας. 


ENOTHTA ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ 


“Ενωθεῖτε παντοῦ γιὰ νὰ ἐπιβάλλετε τὸ τέλος στὴν “Apept- 
κἀνικὴ πολετικὴ τῆς διαίρεσης τοῦ κόσμου σε δυὺ στρατόπεδα καὶ 
νὰ ἀπαιτήσετε τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων ἀνά- 
μεσα στὶς χῶρες ποὺ ἀνήκουν στὰ δύο διαφομετικὰ οἰκονομικὰ 
σνστήματα. 

᾿Ενωθεῖτε μὲ τὶς πλατειὲς μάξες τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς 
εἰρήνης μὲ ἀπαίτηση τὸ σταμάτημα τοῦ ἐμπε; stardtatixov émibe- 
τικοῦ πολέμου στὴν Kopéa καὶ στὶς ἄλλες χῶρες τῆς Notto-’ Ava- 
τολικῆς ᾿Ασίας. 


Βοηθήσετε στὴ δημιουργία καὶ στὸ δυνώμωια τῶν Ἔπιτρο- 
πῶν Εἰρήνης. 


87 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Ὑποστηρίζουν τοὺς ἐργοδότες στὰ διάφορα λιμάνια γιὰ τὴν 
ἐπαναφορὰ τῆς ἐλεύθερης χρησιμοποιησης ἐργατῶν ἔτσι ποὺ εὐκο. 
λότερα νὰ τσακίζουν τοὺς ἰγῶνες τῶν ἐργατῶν γιὰ τὴν διεκδίκηση 
τῶν αἰτημάτων τους καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. 

Εὐνοοῦν τὴν καθήλωση τῶν μισθῶν ἡ ὁποία ἐπιβαρύνει πάρα 
πολὺ τοὺς ἐργάτες; μὲ τὴν χρηματοδότηση τῶν προπαρασκευῶν 
τοῦ ἰμπεριαλεστικοῦ πολέμου καὶ ὅπως ὁ Ντήκιν ἔκανε τὸ Pre- 
βάρη 1960 στὸ Λονδῖνο, ἀντικεινται σὲ κάθε σοβαρὴ αὔξηση τῶν 
μισθῶν. Εἶναι ξεκάθαρο γιατὶ δὲν τολμοῦν νὰ μιλήσουν γιὰ τὶς 
διεκδικήσεις. 


ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ TOY ΑΜΕΡΙΚΑΝ. IMMEPIAAIZMOY 


Ὁ Ἴρβιν Μπρώουν, ὁ ἄνθρωπος ποὺ μοιριζει τὰ δολλώρια 
τῆς ᾿Αμερικάνικης ᾿Εργατικῆς Ὁμοσπονδίας καὶ ὁ Φερρι Πιξζανι, 
ὁ γκάγγκστερ τῆς Μασσαλίας κατέφυγαν σὲ ἀπειλὲς στὴ Μασσα. 
Ma. Δὲν διαφέρουν πιὰ ἀπὸ τοὺς πολεμοκώπηλους. 

“To συμφέρο ποὺ ἀνοικτὰ ὑποστηρίζουν οἱ ἀρχηγοὶ αὐτοὶ 
εἶναι τὸ συμφέρο τοῦ ᾿Αμερικάνικου ἱμπεριαλισ μοῦ. 

Ναυτεργάτες - .«Διμενεργάτες, ποὺ εἶσθε ὀργανωμένοι σὲ συν- 
δικάτα ποὺ ἀνήκουν στὴ δύναμη τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν, 
μέχρε πότε θ᾽ ἀνέχεσθε τὴν ἀναβολὴ τῆς ἀποφασῆς σας γιὰ τὴν 
βελτίωση τῶν ὅρων ζωῆς καὶ δουλειᾶς; 

Μέχρι πότε θὰ ὑπιστηρίζετε ὡρισμένους ἀρχηγοὺς τῆς 
AteOvois τῶν Μεταφορῶν στὴν πραγματοποίηση τῶν ἐγκληματι- 
κῶν σχεδίων τοῦ ᾿Δμερικώνικου ἰμπεριαλισμοῦ; 

Δὲν ὑπάρχει θέση μέσα στὸ ναυτεργατικὸ κίνημα yla τοὺς 
ἀνθρώπους αὐτους. 

ΝΑΥΤΈΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ 
OAOY TOY ΚΟΣΜΟΥ! 

‘Ev@bette παυτοῦ, μέσα στὰ καράβια καὶ στὰ λεμάνια, 
ἀνεξάρτητα πολιτικῶν ἢ συνδικαλιστικῶν διαφορῶν γιὰ νὰ τσα. 
κίσετε τὴν πολιτικὴ αὐτὴ τῆς κοινωνικῆς ἀντίδρασης καὶ τοῦ 
πολέμου. 
ὅδ 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 


᾽ 


Never ἀποφασιστικὰ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. Χιλιάδες 
ὑπόγραψαι τὴν ἔκκληση τῆς Stow ὄλμης καὶ μὲ ἀπερέγραπτο 
θάρρος κι᾿ ἐνθυυσιασμὸ ὑπογράφουν τὴν ἔκκληση τοῦ Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Εἰρήνης ποὺ ζητεῖ τὴν ὑπογραφὴ συμφώνου εἰρήνης 
ἀνώμεσα στὶς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις. 

Ἢ λέξη “εἰρηνη" ἔγινε ὁ ἐφιάλτης τῆς ἀντίδρασης. Μέσα 
στὴν καρδιὰ τῆς ἀδούλωτης ᾿Αθήνας, πάνω στὸ Δημοτικὸ Νοσο- 
κομεῖο καὶ τὸ Anuapyeio παρουσιάστηκε ἡ φωτεινὴ ἐπιγραφὴ 
KATO Ο ΠΟΙΕΜΟΣ, EIPHNH, Ε.Π.Ο.Ν. 

"Eva τερώστιι. κίνημα ἀναπτύσσεται σ᾽ ὁλόκληρη τὴν 'Βλ- 
λάδα, ἐνώντια στοὺς ἐξοπλισμοὺς καὶ τὸν πόλεμο. Εἶναι ἀρκετὰ 
χαρακ:ηριστικὰ ta γεγονότα ποὺ συνέβηκαν στὸ Μενίδι τὸν de- 
κέμβρη τοῦ 1950 “Ὅλοι of χωρικοί, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιώ, 
ὡπλισμένοι μὲ τσάπες, ρόπαλα καὶ πέτρες ἔδιωξαν μιὰ στρατίω. 
τικὴ μοναδα ποὺ πρόκειτο νὰ χρησιμοποιήσει τὰ χωράφια τῶν 
κατοίκων τοῦ χωριοῦ γιὰ ἀεροδρόμια. Οἱ μοναρχοφασίστες γιὰ νὰ 
καταπνίξουν τὸ ξεσηκωμα ἔστειλαν ἐνισχύσεις ἀλλὰ κι᾽ αὐτὲς 
διώχτηκαν ἀπὸ χωρικούς. Ἔτσι μπροστὰ στὴν ἑνωμένη κι ἀπὸο- 
φασιστικὴ στάση τοὺς ἀποτράπηκε ἡ χρησιμοποίηση τῶν χωρα- 
φιῶν τοὺς γιὰ στρατιωτικὰ ἀεροδρόμια. ᾿Ακόμη ἀποδείχτηκε ὅτι 
ἡ ἑνομένη λαϊκὴ πάλη ἐνάντια στὸν πόλεμο καὶ γιὰ τὴν εἰρήνη 
μπορεῖ νὰ τοὺς χαλάσει τὰ σχέδια. 

“Ὅλες οἱ προσπάθειες τῶν ᾿Αμερικάνων ἐμπεριαλιστῶν γιὰ νὰ 
πνίξουν τὴν φωνὴ τοῦ ᾿Βλληνικοῦ χαοῦ ἔχουν τὰ ἀντίθετα ἀποτε- 
λέσματα. ‘O Ἑλληνικὸς λαὸς δὲν καταβάλλεται ἀπὸ τὴν τρομο- 
«ρατία κι᾽ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ δώσςει τὴ ζωή του γιὰ τὴν εἰρή- 
vn ὅπως γράφει πρὸς τὸν ἐλεύθερο κόσμο μιὰ ὁμάδα κρατουμένων 
στὶς φυλακὲς τῆς Διβαδιᾶς. Στὸ μήνυμα τους ποὺ λαθραία βγῇ- 
κε ἀπὸ τὶς φυλακὲς λέγουν: “ Ὑποσχόμαστε νὰ πολεμήσουμε γιὰ 
τὴν εἰρήνη ὅπως πολεμήσαμε γιὰ τὴν λενυτεριὰ τῆς χώρας μας καὶ 
τὴν Δημοκρατία". Τέτοια μηνύματα στάλθηκαν κι' ἀπὸ τὶς φυ- 
λακές τοῦ ᾿Ιτζξεδὶν καὶ τῆς Κέρκυρας στὶς ὁποῖες κρατοῦνται οἱ 
ἡρωϊκοὶ ἡγέτες τῆς ΟΕ.Ν.Ο. 

Ὃ ἀδώμαστος ᾿ΕΟλληνικὸς λαός, ἐξ αἰτίας τῆς τρομφακατίας 

ὃ 


: CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 

καὶ τῶν ἰδιόμορφων συνθηκῶν ποὺ ἐπικρατοῦν, μεταχειρίξεται 
διαρκῶς καὶ νέες μορφὲς πάλης. Μὲ διαμαρτυρίες, ἐκκλήσεις καὶ 
μαξικὲς κινητοποιήσεις ἀγωνίξεται γιὰ τὴν εἰρήνη, γενικὴ ἀμνη- 
στεία, συνδικαλεστικὲς ἐλευθερίες ἐνάντια στὴν ᾿Αμερικανοαγγλι- 
κὴ κατοχὴ γιὰ ἀνεξαρτησία καὶ Δημοκρατία. 

Ὁ "Ελληνικὸς λαὸς εἶναι ἀποφασισμένος, σὲ περίπτωση ποὺ 
οἱ πολεμοκάπηλοι ἀνάψουν φωτιὰ στὰ Βαλκάνια νὰ γυρίσει τὰ 
ὅπλα ἀντίστροφα καὶ νὰ κάνει τὸν πόλεμο τώφο τους. 

Οἱ πολεμεκὲς προετοιμασίες καὶ ἡ τρομοκρατία συμβαδίξουν 
μὲ τὴν φτώχεια τοῦ gov. Ὕπάρχουν σήμερα 350.000 ἄνεργοι 

"στὴν Ελλάδα καὶ ὁ μέσος ὅρος μισθοῦ τῶν ἐργαζομένων εἶναι 45 
ὡς 50% μικρότερος τοῦ προπολεμικοῦ. Μὰ καὶ δῶ ὁ λαὸς ἀγωνί- 
ξεται ἀποφασιστικὰ ἐνάντια στὴ φτώχεια. Διακόσιες πενῆντα 
χιλιάδες ἐργαζόμενοι πῆραν μέρος στὶς ἀπεργίες τοῦ περασμένου 
Δεκέμβρη. Περισσότεροεε ἀπὸ 30.000 πῆραν μέρος στὶς 
ἀπεργίες μέσα στὸν μῆνα ᾿Απρίλη τοῦ 1951, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ 
κερδίσουν τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ αἰτήματα τους, ἀνάμεσα στὰ 
ὁποῖα ἦταν καὶ ἡ αὔξηση τῶν μισθῶν. Εἶναι φυσικὸ νὰ μὴ ὕστε- 
ροῦν καὶ of “EXAnves ναυτεργάτες. 1.500 ὑπόγραψαν τὴν ἔκκληση 
ΤΠ Στοκχόλμης καὶ ἤδη ἄρχισε ἡ ὑπογραφὴ τῆς ἔκκλησης τοῦ 

αγκόσμιου Συμβουλίον Εἰρήνης γιὰ τὴν σύναψη συμφώνου 
Εἰρήνης ἀνάμεσα στὶς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις. 

Τὰ πληρώματα πέντε καραβιῶν Ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας 
ἀρνήθηκαν νὰ μεταφέρουν πολεμεκὸ ὑλικὸ καὶ πολλοὶ συνάδελφοι 
προτιμοῦν νὰ ἀπολυϑοῦν παρὰ νὰ δουλέψουν σὲ καράβια ποὺ με- 
ταφέρουν πολεμικὸ ὑλικὸ ποὺ θὰ χρησιμοποιηθεῖ ἐνάντια στοὺς 
λασὺς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν εἰρήνη, τὴν ἐθνεκή Tous ἀνεξαρτη- 
σία καὶ τὴν Δημοκρατία. 

Ταυτόχρονα οἱ ναυτεργάτες ἐντείνουν τὸν ἀγώνα τους γιὰ τὴν 
ἐπίλυση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων τους μέσα στὰ καράβια 
καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν αὔξηση τῶν μισθῶν, κατὰ 40% καὶ τὴν 
ἀκύρωση τῆς προδοτικῆς “σύμβασης. 

Μπροστὰ στὴν ἀμετάκλητη αὐτὴ ἀπόφαση τοῦ vavtepyate- 
κοῦ κόσμου, οἱ ἐφοπλιστὲς μὲ τὴν στενὴ συνεργασία κι᾿ ἀνοικτὴ 

"Exavav ὅτι μποροῦσαν γιὰ νὰ διαιρῥέσουν τὸν κόσμο ce δυὸ | | 


, 3 , ‘ 2 » ὃ ν. s lel 
μπλόκ, ἀρνούμενοι τὴ συνύπαρξη τῶν δυὸ οἰκονομεκῶν συστημά- 
τῶν τοῦ Σοσιαλισμοὺ καὶ τοῦ Καπιταλισμοῦ. ΟΝ 


EFKATAAEIVAN ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους, ἡ Διεθνὴς τῶν Μεταφορῶν. ἐἶναι 


σιωπηλὴ γιὰ πολὺ καιρὸ, σχετικὰ μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ναντόρ-᾿ 


γατῶν καὶ λεμενεργατῶε. Οἱ ἀπαιτήσεις αὐτὲς ἀναφέρθηκάν ate 
Συνέδριο τῆς Στουτγώρδης μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ παρασύρουϊ, τὴν 
πλειοψηφία τῶν ἀντιπροσώπων στὴ διαφύλαξη τοῦ φιλο πόλεμον 
αὐτοῦ συνδικαλισμοῦ καὶ νὰ ἐλαττώσουν ὅσο μποῤοῦσαν τὴν 
ἀντίθεση τῶν ἀντιπροσώπων στὴν πολιτικὴ αὐτή. 

Γιὰ εὐκολονόητους λόγους δὲν ἀναφέρθηκαν οἱ ἀπαιτήφεις 
αὐτὲς στὴ συνδιάσκεψη τῆς Μασσαλίας τὸ Γενάρη τοῦ 1981... 

᾿4πὸ τὸ 1949, μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη καὶ ἀνοεχτὴ π γία 
τῆς ἀπεργίας τῶν Καναδῶν ναυτεργατῶν καὶ Pir λει: 
μενεργατῶν, ἡ πολιτικὴ ἐγκατάλειψης τῶν διεκδικήσοων καὶ τῆς 
ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὶς συνδικαλιστικὲς παραδόσεις τῶν ἀρχηγῶν 
τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν ἔγινε περισσότερο ἄντονη. ..«’ 

Tov Γενάρη 1950, ὁ σχηματισμὸς τῶν “ἐπιτροπῶψ. ἐπαγρύ- 
πνησης ποὺ εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὸ τσάκισμα τῶν ἀπεργιῶν “ῶν 
ναυτεργατῶν καὶ λιμενεργατῶν γιὰ τὶς οἰκονομικός τοὺς διεκδική- 
σεις καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης, κυνικὰ ἐξήγησᾳ τὴ υτἀθερὴ 
ἀπόφαση τῶν ἀρχηγῶν τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν. νὰ βοῃθή- 
σουν τὶς πολεμέκὲς προετοιμασίες τοῦ ᾿Αμερικάνεκου ἰμψαριαλι- 
σμοῦ. Ἑπομένως οἱ ἀπεργίες τῶν λιμενεργατῶὼν Μασααλίας 
(Maptys—'Arpirns 1950), τῆς ᾿Αμβέρσας (Δπρίλης καὶ Αὔγου- 
atos 1950) καὶ τοῦ Λονδίνου (᾿Απρίλης 1950) διασπάστηκαν. 
᾿Εγκατάλειψαν τὶς ἀποφάσεις τοῦ Σηάτλ μὲ τὶς ὁποῖες θὰ βελ- 
τιώνετο ἡ κατάσταση τῶν ναυτεργατῶν στὶς καθυστερημένες 
χῶρες. Δικακολόγησαι τὴν ἐγκατάλειψη αὐτὴ μὲ μιὰ by γικῇ 
καμπάνια τοῦ λεγόμενου μποϊκοτὰξ τῶν Παναμαϊκῶν cana ae 
ποὺ βρίσκονται σὲ χάλια, λὲς καὶ εἶναι ἡ κατάσταση αὐτὴ μονα- 
δικὴ γιὰ τὰ Παναμέξικα καράβια. ᾿ 


x 


3% 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 
Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


‘H Μεσογειακὴ ᾿Επιτροπὴ ναυτεργατῶν καὶ λεμενεργατῶν 
τῆς “᾿Διεθνοῦς Μεταφορῶν" (1.Τ.Φ.) συνῆλθε στὴν Μασσαλία 
amo τὶς 10 μέχρι 14 τοῦ Γενάρη 1951, μὲ σκοπὸ νὰ ἐπεκτείνει τὰ 
μέτρα αὐτὰ καὶ σ᾽ ἄλλα λεμάνια τῆς Γαλλίας. 

Οἱ ἀποφάσεις ποὺ υἱοθετήθηκαν στὴ σύσκεψη αὐτὴ ἀκολού- 
θησαν τὰ χνάρια τῶν ἀποφάσεων ποὺ πάρθηκαν ἀπὸ τὸ “Συνέ- 
Opto” τῆς Διεθνοῦς Μεταφορῶν ποὺ ἔγινε στὴ Στουτγάρδη τῆς 
Γερμανίας τὸν Ἰούλη 1950. 

“Ὅλες οἱ προσπάθειες τῶν ἀρχηγῶν τῆς “Διεθνοῦς τῶν Μετα- 
φορῶν σκοπεύουν νὰ συακοτίσουν στὰ μναλὰ τῶν ναυτεργατῶν 
καὶ λεμενεργατῶν. τὶς ἀρχὲς τῶν Δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν καὶ 
τῆς εἰρήνης γιὰ τὴν “ὑπεράσπιση" τῶν ὁποίων οἱ παράξενοι αὐτοὶ 
συνδικαλεστὲς καλοῦν τοὺς ἐργάτες ὄχι μόνο νὰ θυσιάσουν τὴν 
εὐημερία tous ἀλλὰ ἀκόμα νὰ ἑτοιμασθοῦν νὰ θυσιάσουν καὶ τὴ 
ζωή Tous. 


. 


ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ 


Οἱ ἀρχηγοὶ τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν γιὰ νὰ ἐπιτύχουν 
τὸ σκοπὸ αὐτὸ ψεύδονται γιὰ τὴν -“πραγματικὴ κατάσταση τῶν 
ἐργατῶν στὴ Σοβιετικὴ“ Ενωση καὶ τὶς Aaixes Anpoxparies, ὅ ὅπου 
οἱ ὅροι ζωῆς καὶ δουλειᾶς βελτιώνονται σταθερὰ καὶ μπορεῖ νὰ 
ἐξακολουθήσει ἡ ἡ βελτίωση αὐτὴ μὲ τὴν προὐπόθεση ὕπαρξηε διάρ- 
κοῦς εἰρήνης. 

᾿Απὸ τὴν ἄλλη, ὁ ᾿Αμερικάνικος ἰμπεριαλεσμὸς ὁ ὁποῖος βρί- 
σκεται μέσα στὸ λάκκο τῶν ἀντιθέσεων ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν 
ὑπερπαραγωγὴ καὶ τὴν φτώχεια τῶν ἐργατικῶν μαζῶν, προσπαθεῖ 
νὰ λύσει τὶς διαφορές του μεταφέροντας τὴν ἀνεργία στὶς χῶρες 
ποὺ ὑποτάσσονται στὴν πολιτική του καὶ μὲ τὶς διαρκεῖς καὶ ἀπο- 
φασιστικὲς πολεμεκὲς προετοιμασίες “μὰ va πόλεμο ἐνάντια στὴ 
Σοβιετικὴ Ἐνωση καὶ tis Aaixes Δημοκρατίες. 

: Νὰ γιατὶ οἱ ᾿Αμερικάνοι ἐμπεριαλεστὲς καὶ οἱ λακέδες Tous 
τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν χρησιμοποιοῦν ψευτεὲς καὶ συκο- 
garries. Δὲν ουν καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν κανένα σοβαρὸ 
πιχείρημα μὲ τὸ ὁποῖο νὰ μποροῦν νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἐγκλη- 
ματική τους πολετική. 


34 


ὑποστήριξη tou T.E.N. καὶ τῶν “ἐργατοκαπήλων τῆς Π.Ν.Ο. ὑπό- 
γραψαν τὴν “Νέα Σύμβαση" μὲ σκοπὸ νὰ βάλουν ἐμπόδια στὴν 
πραγματοποίηση τῆς δίκαιης αὐτῆς ᾿ἀπαίτησης κι᾿ ἀκόμα νὰ σύ- 
ρουν τοὺς ναυτεργάτες μὲ τὶς “νομικὲς ταχυδακτυλουργίες τους" 

στὶ; φυλακὲς καὶ τὰ ξερονήσια. 

Μὰ οἱ ναντεργάτες καθοδηγούμενοι a ἀπὸ τὴν δοκεμασμένη 
στὴν πάλη Ο.Ε. N. Ο. καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τους τὴν πεῖρα στραπα- 

τσάρουν μὲ τὸν ἀγώνα tous κάθε ἀπόφαση, ᾽σύμβαση ἢ ἡ νομοθέτη- 
μα ποὺ ἀντίκειται στὰ συμφέροντα τους καὶ συντελεῖ στὴν ἐξά. 
πλωση τοῦ πολέμου. Γι᾿ αὐτὸ και τὰ “Ναυτικὰ _Xpoviwa” ὑπὸ 
μορφὴ ἔκκλησης καλοῦν τὰ ᾿συμβαλόμενα μέρη νὰ τηρήσουν av- 
στηρὰ τὴν “Nea Σύμβαση". Εἶναι ἐ ἐκτὸς ἀμφιβολίας ὅ ὅτι ἐπειδὴ 
ἡ ἔκκληση αὐτὴ γιὰ τοὺς ναυτεργάτες εἶναι “φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 
ἐρήμῳ" κυρίως ἀπευθύνεται στοὺς ἐφοπλιστὲς στοὺς ὁποίους τονί- 
ζει, ὅτι κανεὶς δὲν θὰ πρέπει νὰ πληρώνει, ὁποιαδήποτε σημαία 
κι’ ἂν ἔχει τὸ καράβι του, περισσότερα ἀπ᾽ ὅσα καθορίζει ἡ νέα 
σύμβαση. 

Ὁποιαδήποτε ἐμπόδια κι ᾿ ἀποπουδήποτε we ἂν προβάλλον- 
ται, οἱ ναυτεργατες μὲ τὴν συνδυασμένη κι ᾿ ἐντεινόμενη πάλη τοὺς 
γιὰ αὔξηση μισθῶν καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης, θὰ τσακί.- 
σουν τὰ σχέδια τῶν ἐφοπλιστῶν καθὼς καὶ τὰ σχέδια τῶν ἀνθρῳ- 
πόμορφων τεράτων ποὺ ὀργανώνουν τὸ ξάπλωμα τοῦ πολέμου, 
θὰ ἐπιβάλουν τὴν καθολικὴ αὔξυηση στὰ μισθὰ καὶ θὰ κάμουν τὰ 
καράβια τους καράβια τῆς εἰρήνης. 


ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥ͂Ν 
ME TO ΑΙΜΑ ΤΩΝ AAQN 


Οἱ λαοὶ τῶν χωρῶν τοῦ Σχεδίον Μάρσαλ ὡδηγοῦνται στὴν 
οἰκονομικὴ καταστροφὴ καὶ τὸ θάνατο ἐξ αἰτίας τῶν τερβστιων 
πολεμικῶν éfom uc paw ποὺ ἐπιβάλλουν of ᾿Αμερικάνος ipwepen- 
λεστὲς γιὰ νὰ πετύχουν τὰ κατακτητικὰ σχέδια tows. 

Οἱ μόνοι ποὺ κερδίζουν ἀπὸ τὶς πολεμεκὲς προπαρασκαυὸς 
εἶναι οἱ κλίκες τῆς “πλουτοκρατικῆς ὀλεγαρχίας σὲ κάθε χώρα. : 
Αὐτὲς θησαυρίξουν ἀπὸ τὴν δυστυχία καὶ τὸ αἷμα τῶν λαῶν. 

ᾧ, 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Ta κέρδη τῶν ᾿Αμερικάνων βιομηχώνων στὸ 1960, ἀφαιρου- 
μένων τῶν φόρων, ἦσαν 12 δισεκατομμύρια YOU ἑκατομμύρια 
δολλάρια. Δηλαδὴ 43% περισσότερα ἀπὸ τὸ 1949. Μόνο δώδεκα 
᾿Αγγμικὲς ἑταιρεῖες δήλωσαν γιὰ τὸν τελευταῖο χρόνο, κέρδη 47 
ἑκατομμύρια 158 χιλεάδες 688 λίρες. 

Φυσικὰ ὅλ᾿ αὐτὰ τὰ τεράστια κέρδη πληρώνονται ἀπὸ τοὺς 
λαούς, μὲ μορφὴ φόρων, μὲ καθήλωση τῶν μισθῶν, μὲ ἀνέβασμα 
τῶν τιμῶν καὶ μὲ ἀνεργία. 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ EIPHNIKA ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓᾺ ΣΤΗ 
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ A. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ.- 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΑΦΗΝΙΑΣΜΟΣ 
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ:! 

Οἱ ἱμπεριαλεστὲς γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς τεράστιες πολε- 
panes προετοιμασίες καὶ τὶς ἐγκληματικές τους πράξεις ἰσχυρίξον- 
ται ὅτι προετοιμάξζονταε γιὰ νὰ ἀποσοβήσουν τὸν δα υβὰ ποὺ 


τάχα προέρχεται ἀπὸ τὴ Σοβιετικὴ Evwcn καὶ τὶς Δαϊκὲς Δημο- 
κρατίες. Ta γεγονότα ὅμως τοὺς διαψεύδουν. Διότι στὴ Σοβιετι- 


κὴ "Ενωση καὶ τὶς Δαϊκὲς Anpoxpatics ψηφίστηκαν νόμοι mod’ 


τιμῳροῦν πολὺ αὐστηρὰ ἐκείνους ποὺ καλλιεργοῦν ποχεμικὴ προ- 
παγάνδα, γιατὶ οἱ λαοὶ στὴ Σοβιετικὴ “Ενωση καὶ στὶς ΔΛαϊκὲς 
Δημοκρατίες ἀσχολοῦντα, μὲ εἰρηνικὰ ἔργα μογάλης κοινωνικῆς 
σημασίας, μεγάλους ὑδροηλεκτρικοὺς σταθμούς, τεράστια κανάλια 
καὶ ἀρδευτικὰ ἔργα ποὺ θὰ μεταβάλουν μεγάλες ἐκτάσεις ἀπὸ 
ἄνυδρες καὶ ἐρημικὲς σὲ. πλούσιες καὶ καλλιεργήσιμες. Γι᾿ αὐτὸ 
βλέπουμε στὶς χῶρες αὐτὲς οἱ τιμὲς ὅλων τῶν εἰδῶν νὰ ἐλαττώ- 
vovtat δυὸ καὶ τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο xt ἑπομένως τὸ βιωτικὸ ἐπί- 
πεδο τῶν λαῶν Tous διαρκῶς νὰ ἀνεβαίνει. Καὶ νὰ ποιὰ ποσὰ 
ἀναγράφονται στοὺς προὔπολογισ μοὺς τῶν καπιταλιστικῶν καὶ 
τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῷν. Στρατιωτικὲς δαπάνες ἀπὸ τὴ μιὰ 
μεριὰ καὶ γιὰ τὴν λαϊκὴ εὐημερία ἀπὸ τὴν ἄλλη. 

8 


τος τῶν ἄλλων χωρῶν, εἶναι ἀναγκη νὰ περιφρουρήσετε τὴν εἰρήνη 
πον ξανάρθε ἔπειτα ἀπὸ γρόνια στερήσεων καὶ βασάνων. 

᾿Εργωζόμενοι τῆς ἔξρωπης: ὋὉποιεσδήποτε κι᾿ ἂν εἶναι οἱ 
πολιτικὲς καὶ θρησκαυτικές σας πεποιθήσεις, πιστεύουμα ὅτι θὰ 
πάρετε ἐνεργητικὸ μέρος στὸ κίνημα ἐνάντιο στὸν ἐπανεξοπλσ μὸ 
τῆς Γερμανίας. ᾿Εποφεληθῆτε imo κάθε κατάλληλη μορφὴ πάλης 
μέσα σὲ δεδομένες συνθῆκες, μὲ ὀργάνωση συγτεντρώσεων, συλ» 
λογὴ ὑπογραφῶν, ἐκκλήσεις στὶς κυβερνήσεις, δημουργία ὄπι- 
τροπῶν γιὰ ἑνωμένη δράση σὲ ἐθνικὴ καὶ διεθνὴ κλίμακα. 

᾿Εργαζόμενοι ! "Ανδρες καὶ Γυναῖκες ' Μόνο μὲ τὴν κοινή σας 
δράση ἐνώντια στοὺς ἐξοπλμσμοὺς θὰ ἐπιβάλετε τὴν Εἰρήνη στὴν 
Εὐρώπη. “Ολοι οἱ τίμιοι ἄνθρωποι εἶναι μαζί σας στὴν πάλη αὐτή. 

"As βοηθήσουμε ὅλοι μας ὅσο μποροῦμε περισσότερο τὸν 
Γερμανικὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἀπαιτεῖ τὴ δημιουργία μιᾶς ἑἐνωμένης καὶ 
εἰρηνόφιλης Δημοκρατικῆς Γερμανίας. 

Ζήτω ἡ ἑνότητα τοῦ Γερμανικοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ στὴν 
πάλη ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλεσμό. 

Ζήτω ἡ διεθνὴς ἀλληλεγγύη τῶν ἐργατῶν σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο. 


ΕΚΚΛΗΣΗ TOT 
ΔΙΕΘΝΟΥ͂Σ TMHMATO® TH II.2.0. 
NATTEPPATQN-AIMENEPTATOQN 


οι NAYTEPFATEZ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔῈΝ ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ ΟΥ̓́ΤΕ ΣΚΛΑΒΙΑ 


Ἢ ἄρνηση τῶν λεμενεργατῶν στὴ Γαλλία, ᾿Ιταλία καὶ στὶς 
ἄλλες ἀντικο- Εὐρωπαϊκὲς χῶρος νὰ ξεφορτώσουν ᾿Αμερικάνεκα 
πολεμοφόδια, ὑποχρέωσε τοὺς ᾿Αμερικάνους ἰμπεριαλιστὲς νὰ 
καταλάβουν στρατιωτικὰ τὰ Γαλλικὰ λεμάνια Ad Παλλὶς καὶ 
Μπορντὼ στὰ ὁποῖα ξεφορτώνουν πολεμεκὸ ὑλεκὸ μὰ τὸ στρα- 
To Tous καὶ μὲ τὴ βοήθεια καθαρμάτων τὰ ὁποῖα ἐξευρίσκουν οἱ 
“ἐπιτροπὲς ἐπαγρύπνησης" τῆς “Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν᾽. 


88 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


πὸ τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν καὶ wei : 
, λλαγὴ ὧν pas σχετικὰ μὲ τὴν 
Ter κα ae στὴν πάλη ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς 
4 ε ἃ ὀφαση ? i «Οἱ δ ᾿ ef a : ξι a. 
four τὴ A. la elvas ἀκόμη leven. ἀλλὰ elas ratacrr or 
τσακιστοῦν καὶ ϑὰ τσακιστοῦν. Τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ 


re ἜΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΓΑΖΟΜΕΝΟΥ͂Σ THS Ε 
1 EPPAZOME: ΕΥΡΩΠΗΣ 


“Eve οἱ καταστροφὲς ποὺ προξενήθηκαν ἀπὸ τὸ δεύτεροι 


Teyace pso Πόλεμο εἶναι ἀεόμα 4 
ὄλεμιο alo μπροστὰ στὰ » ἐνῶ 
. φρίκη τοῦ πολέμων ἐκείνον εἶναι sachs ὁλοζεδτανη oes 
carr net, γίνονται ἤδη προετοιμασίες γιὰ ἕνα τρίτο παγκόσμιο 
᾿ ᾿ Στὴ Aurich Γερμανία «καὶ τὸ duried Βερολῖνο, Γερμανικὰ 
ἐργοστάσια ματατρέπονται γεὰ μιὰ ἀκόμα eg γιὰ πολάμια τα- 
ραγωγή- Οἱ rafides διορίζονται ξανὰ στὶς θόφεις τους. Ὃ Κροὺπ 
εἶνε | ἐλεύθερος καὶ ὃ Τερμανικὸς στρατὸς (Βέρμαχτ) ξανωγενιέται, 
ane ee οι γὴμ τῆς Γερμανίας ἡ ὁποία γίνεται κώ- 
: r , ᾽ a 
redone Ete es μερικανῶν πολεμοκαπήλων, aToTEher 
ες Ἐργάτες τῆς Γερμανίας! Ta dvd ὸ - 
πλισμὸ τῆς χώρας σας. Ady χρεια ot Redcar ἣν a 
rg τῶν pkey 768 ἕνα καινούργιο πόλφμο. Μαζ μὲ τοὺς ἐργά- 


ΣΤΡΑΤΙΏΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
᾿ς ΧΩΡὰ ΧΡΟΝΟΣ ANO KAGE AIPA 
“Apinics 1951-62 devas 
Μογάλη Βρετανία 19δ0.--δ1 εὐχήν pis ae 
Tara Ὁ 1951 eee Beas 
Σοβιετικὴ “Ἕνωση  ὠῴ960.-- δ] 8, 3. 42: 
Ταεχοσλοβαεία, 1960--δ] tio. 
Ποχωνία 1960--δ] ey NR 
Βουλγαρία 1960--δ] ΟΣ ea 
ΛΑ ΚΗ EYHMEPIA ΕἸ 
ΛΑΊΓΚΗ _EYHMEPIA 
Ί' ᾽΄ cs ig tie 
Beker Basia Gerelees: = as) ἢ τὸς θένα, 
Σοβιετικὴ Erwan (μόνο γιὰ ἐκπαίδευσῃ) ὄ = 7 ἮΝ 
Metre Boerarin ,|4 δ γιὰ ὑγεία 4.0. 
aren Bperavia (ἐκπαίδευση, γί), 8 , ὅ 
μαρικὴ - (ὑγεία, εὐημερίᾳ λα. 0 ,, 8 
Ὁ πρῶτος πίνακας δείχνει ὅτι ἡ Σ' Preven ) “Evacy 
4. “Δημοκρατίες ξοδεύουν γιὰ τὴν rately τους, τὸ μισὰ ἀπὸ 


δὲν ὑπάρχει ἔνδειξη ὅτι κτίξονται ἀντιαεροπορεκὰ καταφύγια ἢ 


ὅτι περιορίστηκε ἡ κατανάλωση. ᾿Επίσης ὅτε ἡ εἰρηνικὴ βιομη.- 


9 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 
Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


TIAAH TON AAQN ΓΙᾺ EIPHNH 


Οἱ ᾿Αμερικάνοι ἐμπεριαλιστὲς μὲ τοὺς ὑποταχτικούς τους 
ξεσκεπάζονται ὅλο καὶ περισσύτερο στὰ μάτια τῶν λαῶν τους. 
Καὶ οἱ λαοὶ τῶν Μαρσαλοποιημένων χωρῶν ἐντείνουν τὴν πάλη 
τους γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. 550 ἑκατομμύρια ὑπόγρα- 
ψαν τὴν ἔκκληση τῆς Στοκχόλμης καὶ μὲ αὐξανόμενο ἐνθουσιασμὸ 
ὑπογράφουν τὴν ἔκκληση τοῦ Παγκόσμιου ae βονλίου Εἰρήνης, 
γιὰ τὴν σύναψη Συμφώνου Εἰρήνης ἀπὸ τὶς πέντε Meyanres Ap- 
papers. Στὶς Μαρσαλοποιημένες χῶρες ὀργανώνονται μαζικὲς δια- 
δηλώσεις διαμαρτυρίας ἐ ἐναντία στὴν παραμονὴ τοῦ ᾿Αἰξενχάονερ 
στὴν Εὐρώπη σὰν ἀρχηγοῦ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῶν χωρῶν τοῦ 
᾿Ατλαντικοῖ. Συμφώνον. Πολλὲς χιλιάδες λεμενεργώτες ἀρνήθηκαν 
νὰ ξεφορτώσουν πολεμικὸ ὑλικό. Αὐτὸ ἔγινε στὴ Γαλλία, ᾿Ιταλία, 
Β. ᾿Αφρικὴ ᾿Ολλανδία, Βέλγιο, Δ. Γερμανία “Αὐστραλία καὶ Νέα 
Ζηλανδία. Παράλληλα, οἱ λαοὶ στὶς χῶρες αὐτὲς μὲ πρωτοπορεία 
τὴν ἐργατικὴ τάξη, ἀγωνίξοι ται μὲ ἀπεργίες καὶ διαμαρτυρίες γιὰ 
καλύτερους ὅρους δουλειᾶς καὶ αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τους. 

Ἔτσι ἡ πάλη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης γίνεται συνδυ- 
ασμένη μὲ τὶς ἄμεσες οἰκονεμικὲς διεκδικήσεις τῶν ἐργαξομένων 
και μὲ τὴν ἄρνησή τους μὲ τὴν τρόπο αὐτὸ νὰ πληρώσουν τὰ 
σπασμενιι τῶν ἔξαλλων πολεμικῶν ἐξοπλισμῶν καὶ νὰ γίνουν 
κρέας γιὰ τὰ ᾿Αμερικάνικα κανόνια. 


ISTOPIKH ATIO®ASH 


To Tlayxoo peo Συμβούλιο Εἰρήνης μὲ Buty tyr ἐπιθυμία 
καὶ THY πάλη τῶν λαῶν γιὰ τὲν εἰρήνη, καλεῖ ἀνδρες καὶ γυναῖκες 
καλῆς θέλησης, ἀνεξάρτητ α πολιτικῶι πεποιθήσεων, νὰ ὑπογρα- 
ψουν μιὰ ἔκκληση γιὰ τὴ σύναψη συμφώνου εἰρήνης ἀνάμεσα 
στὶς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις : τὴν Σοβιετικὴ" Ενωση, ᾿Αμερικὴ, 
Aaixn Δημοκματία τῆν Κίνας, ἢ Ἰγγλία. καὶ Γαλλία. 

Ἢ ἱστυμικὴ αὐτὴ ἀπόφατη τοῦ Παγκόσιιον Συμβουλίου 
Εἰρήνης ποὺ θὰ: τὴν ὑπυγυάψου" ἑκατοντάδες Exatopurvta ἄντα 
ποι, Oavat μιὰ πανισχι νη κα ἀπ φασιστ ten ἔκφραση TR λαικ' 
θέλησης.. Τὸ Taycoraen Συμ ὑχίο Εἰμηθὴς καταληξε τὸ 


10 


ἀνακοινώσεις ποὺ τὸν συνοδεύουν, ἡ δημιουργία ἑνὸ πανίσχυρον 
ὁπλοστασίοι' στὸ κέντρ, τῆς Εὐρώπης καὶ ἡ τεχνητὴ διαίρεση τῆς 
Γερμανίας, ἀποτελοῦν éva ἄμεσο κίνδυνο γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν 
Εὐρώπη καὶ σ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀντί» 
θετα μὲ τὶς συμφωνίες τῆς Γιάλτας καὶ τοῦ Flee rai: 

‘H ἀπόφαση σὲ συνέχεια ἀναφέρει ὅτι ἡ συνδιάσκεψη ἔδειξε 
τὴν ὀμοφωνία τῶν ἐργατῶν ὅλων τῶν ἀποχρώσεων---ποὺ ἐκλέ- 
χτηκαν καὶ στάλθηκαν ἀπὸ τὴν ἐργατικὴ τάξη---μπροστὰ στὴν 
ἀνάγκη τῆς πάλης ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλεσμο τῆς 4. Γερμανίας. 
Ἢ ἑνότητα τῶν ἐργατῶν ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμα- 
νίας---λέγει ἡ ἀπόφαση---βασίξεται στὴν κοι. ἣ καὶ ξεκάθαρα 
ἐκφρασθεῖσα ἐπιθυμέα Tous καθὼς καὶ στὴν βαθειὰ καὶ εὐσηνεί- 
dnt προσπάθεια τους γιὰ τὴν εἰρήνη. 


‘H συνδιάσκεψη ἔ ἔκαμε ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς cuvdsears- 
στικοὺς ὀργανισμοὺς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς διεθνεῖς τοὺς σ᾽ ἐσεις, νὰ 
πάρουν ἐνεργητικὸ μέρος Awe κάθε χώρα, στὸν ἀγώνα ἐνάντια στὸν 
ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας. 


Ἢ συνΣδιώσκεψη ἀποφάσισε νὰ στείλει τὶς ἀποφάσεις τῆς 
στὴν [[αγκόσμια Συνδικαλιστικὴ Ὁμοσπανδία, στὴν Δεεθνὴ 
Συνομοσπονδία Χριστιανικῶν Συνδικάτων, “Διεθνὴ ᾿ὐβκηβεαμαιβέυ 
δία ᾿Ελευθέρων Συνδικάτων καὶ σ᾽ ἄλλες ὀργανώσεις, καλόντας 
τες νὰ ager μέρος στὸν ἀγώνα ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλεσμὸ τῆς 
Pr eppavias. H ἀπόφαση ἀναφερομένη στὰ καθήκοντα ποὺ ἔχουν 
σχέση μὲ τὴν mary γιὰ τὴν εἰρήνη λέει. Ἡ ᾿Εργατικὴ Εὐρωπαϊκὴ 
Συνδιάσκεψη ὁ ἐθίντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας θεωρεῖ 
ὅτι ἀμοιβαία KATAVONTH ἀνάμεσα στὶς Meyares Δυνάμεις θὰ 
ἐμποδίσει τὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας, θὰ ἀπομακρύνει τὴν 
διεθνὴ ἔνταση καὶ 4a εἰ ΠΟΘ ΛΕ ΤΕ τὴν εἰρήνη. [πὰ τὸ λόγο αὐτὸ 
καλεῖ ὅλους τοὺς ἐργαζύμενους τῆς Εὐρώπης τὰ ὑπογράψουν. τὴν 
ἔκκληση τοῦ Παγκόσμιον Συμβουλίου Eton, ποὺ ἀπαιτεῖ τὴ 
σύναψη συμφώνου εἰρη: ‘Ms ἀνάμεσα στὶς πέντε Meyares Δυνάμεις 
τὴ Σβιετικὴ Ενωση, ᾿Αμεμικη, Γαλλία, Mey rn Bpetavia καὶ 
τῶ Maten Δυμεκματία τῆς Κίνας. 

Η ἀπιῴφαστν ἀναφέρει ὅτι ἢ συνδιασκένν ἀποῴφιτισε "ὰ 


81 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


προβλημάτων στὴν ‘Agia (Ταϊβάν, Βιιτνάμ, Μαλαία) καϑὼς 
καὶ γεὰ τὴν εἰρηνικὴ διευθέτηση τοῦ Γερμανικοῦ καὶ ᾿Ιαπωνικοῦ 
ζητήματος καί, ἐπίσης οἱ συμφιλιωτικὲς ἐνέργειες ποὺ γίνονται 
ἀπὸ μερικὲς ἀσιατικές, ἀραβικὲς καὶ ἄλλες εἰρηνόφελες χῶρες, 
ὅλες συντελοῦν ταυτόχρονα στὴ διαφύλαξη τῆς εἰρήνης καὶ στὴν 
χα τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ αὐτοδιάθεσης τῶν λῶν. 

ὃ ἴδιο, οἱ ἀγῶνες γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῶν λαῶν βοηθοῦν 
στὴ διαφύλαξη τῆς εἰρήνης. Παραδείγματα τέτοιων ἀγώνων εἶναι 
ἡ ἀντίσταση τῶν ἀποικιακῶν καὶ ἐξαρτημένων λαῶν στὸν στραγ- 
γαλισμὸ τῶν ἐλευθεριῶν τους, στὴν προσκόληση τῶν χωρῶν τους 
σὲ ἐπιθετικὰ σύμφωνα, στὴ δημιουργία στρατεωτικῶν σωμάτων 
στὶς χῶρες tous ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐνώντια σὲ ἄλλους 
λαούς, στὴ χορήγηση στρατιωτικῶν βάσεων καὶ πρώτων ὑλῶν σὲ 
ἄλλες χῶρες, στὶς φυλετικὲς διακρίσεις καὶ στὸ χαμήλωμα τῶν 
πολετιστικῶν ἀξιῶν. 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης χαιερετίζει τὴν ἀλληλεγ- 
γύη ὅλων τῶν λαῶν χωρὶς ἐξαίρεση στὸν κοινὸν ἀγώνα ἐνάντια 
στὸν κίνδυνο πολέμου ποὺ ἀπειλεῖ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα. 


ANO@AZH THE ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΊΓΚΗΣ EPFATIKHS 
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ BEPOAINOY ENANTIA ΣΤΟΝ 
ENANEZONAIZMO THE AYTIKHE ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 


Στὶς 95 τοῦ Μάρτη 1961 τελείωσε τὶς ἐργασίες της ἡ συιδιά- 
σκεψη τῶν ἐργαξομένων τῆς Εὐρώπης ἡ ὁποία ἔγινε γιὰ νὰ ἐξε- 
τάσει τὸ ζήτημα τεῦ ἐπανεξοπλισμοῦ τῆς Δ. Γερμανίας ἀπὸ τοὺς 
"Apepecavo-“AyyAcvs ἐμπεριαλιστὲς καὶ τὸν κίνδυνο τῆς διατάρα- 
Ens τῆς εἰρήνης στὴν Εὐρωπη. 

Στὴν συνδιάστεψη πῆραν μέρος 1900 ἀντιπρόσωποι ἄνδρες 
καὶ γυναῖκες ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης. 

Ἡ συνδιάσκεψη κατέληξε στὶς κάτωθι ἀποφάσεις καὶ δια- 
πιστώσεις καὶ παριίλληλα ἔκαμε ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς ἔργα- 
ξόμενους τῆς Εὐρώπης. 

Ἢ συνδιάσκε ψη σημείωσε ὅτι ὁ ἐπανεξοπλισμὸς τῆς Δυτικῆς 
Γεέμμαιιας συνεχίζεται μὲ Ὑρήγορονς ρυθμούς, ὅτι οἱ ἐμπρηστικὲς 
30) 


ἀπόφαση νὰ κάμει τὴν ἔκκληση αὐτὴ ὅταν εἶδε πὼς μργάλωνα 
ὁλοένα ὁ κίνδυνος γιὰ ἕνα καινούργιο παγκόσμιο πόλεμο τὸν ὁποῖο 
οἱ ἀουνείδητοι πολετικάντηδες τοῦ Βορειοανατολικοῦ μπλὸκ προ- 
«τοιμάξουν κατὰ διαταγὴ τῆς ᾿Αμερικάνικης πλουτοκρατίας. Ἦταν 
ἀκόμα ἀνάγκη νὰ κώμει τὴν ἔκκληση γιὰ τὴν σύναψη συμφώνον 
τῶν πέντε Μεγάλων Δυνάμεων, τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Eipr= 
νης, γιατὶ ὁ O.E.E. ἔπαψε vavat προπύργιο ὑπεράσπισης τῆς 
εἰρήνης καὶ κατάντησε ὄργανο τοῦ ᾿Αμερικάνικου ἐμπαριαλισμοῦ 
στὶς προετοιμασίες tov γιὰ ἕνα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. 

“Av καὶ τὸ κίνημα τῆς εἰρήνης γίνεται διαρκῶς πλατύτερο καὶ 
Suvatwrepo, ὅμως χρειάξεται νὰ γίνουν ἀκόμη ἀρκετὰ γιὰ τὴν 
περιφρούρηση τῆς εἰρήνης. ᾿ 

Βασικὰ τὸ ξήτημα τῆς εἰρήνης βρίσκεται ata χέρια τῶν 
λαῶν. Ὅλοι οἱ τίμιοι ἄνθρωποι, σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο, ἑνώνονται στὴ 
μάχη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης καὶ τὸ τσάκισμα τῶν πο. 
λεμοκαπήλων. 


ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ͂ ΝΑ ΓΙΝΕῚ 


ἤρεπει λοιπὸν καὶ οἱ ναυτεργάτες μαζὶ μὲ τὸ λαό μας νὰ 
πάρουμε ἐνεργὸ μέρος στὴν πάλη γιὰ τὴν εἰρήνη. Γι᾿ αὐτὸ ἐπι- 
βάλλεται νὰ γίνουν τὰ παρακάτω: 

1) Νὰ ὀργανωθοῦν ἐπιτροπὲς ὑπεράσπισης τῆς εἰρήνης σὲ 
κάθε ‘EXX nuke καὶ “Ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας καράβι μὲ τὴν συμμε- 
τοχὴ καὶ τῶν ἀξιωματικῶν. 

9) Οἱ ἐπιτροπὲς νὰ δουλέψουν γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἔκκλη- 
σης τοῦ Παγκόσμιον Συμβουλίου Εἰρήνης γιὰ τὴν σύναψη συμ- 
φώνου Εἰρήνης τῶν πέντε Μεγάλων Δυνάμεων. 

3) Οἱ ἐπιτροπὲς εἰρήνης καραβιῶν, μὲ συνελεύσεις ἢ ὀργανω- 
μένες συξητήσεις νὰ συξητήσουν πλατειὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Παγ- 
κόσμιον Συμβουλίου Εἰρήνης γιὰ νὰ γίνουν κατανοητὲς ἀπὸ ὅλους 
τοὺς συναδέλφους μέσα στὰ καράβια. 

4) Νὰ ἐργασθοῦν ἀκούραστα γιὰ τὴν βοήθεια, ἠθικὴ καὶ 
ὑλική, τῶν φυλακισμένων καὶ ἐξορίστων ἀγωνιστῶν τῆς εἰρήνης 
ποὺ βρίσκονται στὶς μουαρχοφασιστικὲς βαστίλες, καθὼς καὶ τῶν 


11 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 


οἰκογενειῶν tous. Ηθικὴ βοήθεια μποροῦμε νὰ δώσουμε μὲ τηλε- 
γραφήματα διαμαρτυρίας στὴν κυβέρνηση τῆς “Atay καὶ στὰ 
ΕΒ. Εθνη, ἀπαιτῶντας τὴ γενική, διχὼς ὄρους, ἀμνηστεία στὴν 
“Ελλάδα. Ὑλική: Me ροῦχα, φάρμακα κα' γρηματα yin ΤῊ! 
ἀποστολὴ τοὺς στὰ θύματα τοῦ μοναρχοφασισμοῦ καὶ τὴς Ἅ“με.- 
ρικανοκρατίας στὴν ᾿Ελλάδα, ποὺ ἔχουν ἄμεση ἀναγκη. 


5) Οἱ ἐπιτροπὲς εἰρήνης καραβιῶν νὰ κρατοῦν πάντα καλὰ ἢ 
πληροφορημένο ὁλόκληρο τὸ πλήρωμα γιὰ τὶς προϑοκάτσιες τῶν 
ἐμπρηστῶν τοῦ πολέμου καὶ τὴν ἀνάπτυξη, δρώση καὶ ἐπιτυχίες 
τῶν ὑπειασπιστῶν τῆς εἰρήνης σ᾽ ὁχλόκχι, ἡ τὸν Koopa. Νὰ ἕεσκε- 
πάζουν τὶς προσπάθειες τῶν πολεμοκιιπηνων σὲ διεθνὴ καὶ τοπικὴ 
κλίμακα, ὥστε οἱ συνάδελφοι σὲ κιίθε καμαι νᾶναι πάντα ἕτειμοι 
νὰ ὑπερασπιστοῦν ἐνεμτητικα KE "ποφασιστικὰ τὴν εἰρήνη aprou- 
μενοὶ κατηγηυηματικὰ νὰ μεταφέρουι" πολεμικὸ ὑλικὸ στοὺς ἱμπε- 
μιαλιστὲὶς πυοϑοκάώτορες. 

6) Νὰ ἡπαιτήσπουμε ἀπὸ τοὺς ἐθιυπροδότες τῆς ᾿Αθηνας νὰ 
γυρίσουν πίσω τὰ παιδιὰ τοῦ ᾿Ελλνηινικοῦ λαοῦ. τὰ ἀδέρφια μας, 
ἀπὸ τὸ ᾿ἀμενικάνικο σφαγεῖο τῆς Ko. eas. 


7, Ὃ ayovas γιὰ τὴν αὔξηση τῶν μισθῶι, γιὰ τὶς ἔξτυα 
δουλειές, γιὰ καλύτερη τροφοδοσία καὶ γενικὰ γιὰ καλύυτέμεν OU 

θῆκες ζωῆς καὶ δουλειᾶς μέσα στὰ Karta, ben πρέπει οὔτε 
στιγμὴ τὰ ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι ἀποόλυτα σαὶ Cee ένος μὲ τοῖ ἄγονα 
“τὰ σὶρ εἰρηθο, “O70 πιὸ πειισσοτεῦ μαχητικὰ KE ἀποφαπιπ-ικα 
καλυτερεύουμε τὶς συνθῆκες ζωῆς καὶ δουλειᾶς μέσα στὰ Kapu Sta, 
τόσω περιτιτύτερο δυναμώνει τὸ κι mud τὴν εἰμήνης. "Aywras γιὰ 
τ]! εἰρη" η Ba πεῖ ἀγώνας γιὰ ψωμί, enue, ἀνεξαρτησία, λευτε- 
μεν PEPE TE ἡστεία, συνδικαλιστικὲς CMT ME LEN, θὰ πεῖ ἀγώτην 


ἐναντία στη πυωδοτικὶ “Sud eye Lewsey ποὺ ὑπέγμαψε " 


PUM τῶν εἰ VATON ET NOD καὶ τὴ! gta Ae προσπαθησοῦι 
"αὶ yay ἐπε Neue 
ὌΠ Palpaiie: Sethi epee get a Ea λοφ' an 
eee geee 1 ᾿ ᾿ ΝΣ {Be Ah τόσας Ἂς : «ὃ = νὰ ee gs GED 
Me: oy ; ὲ " = 
ae oe . Ἔσο ‘ Mo, 4 ᾿ aS 
fae 


: CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


ria TON 4 sO X84) 4KTHP!2MG 

THY ΔΑ] ΚΣ KINGS AMO ΤῸΝ O.HLE, 
LS “EDI (ee MENU) THN KOPEA 

To Haya. tuts Σιμδβούλιο Βαυήνης ἐπαναλαμβάνει τὸν ὑρι- 
sun τοῦ ἐπιτιθέμενον tou ἔγιιε δεκτὸς ἀπὸ τὸ Β Παγκόσμεο 
Συνέδριο Eipyrns. “ Ἐπιθεσὴ εἶναι ἡ ἐγκληματικὴ ἐνέργεια τοῦ 
κράτους ἐκείνου ποῦ πρῶτο θὰ γοησιμοποιήσει ἔνοπλες δυνάμεις 
ἐνάντια σὲ ἄλλο κράτος, με ὁποιαδήποτε πρύφαση". Τὸ Συμβού- 
Ato καταδικάζξει σὰν ἄνομη καὶ ἄξικη τὴν ἀποφασὴη τῆς Γενικὴς 
Συμελευσης τοῦ Ὁ.Η.Ε. ποὺ χαρακτηρίζει τὴ «Δαϊκὴ Δημοκρατία 
τῆς Κίνας σὰν “ἐπιτιθέμενο" στὴν Κορέα. 

Ἢ ἀποφαπη αὐτὴ εἶναι σοβαρὸ ἐμπόδιο στὴν εἰρηνικὴ λύση 
τοῦ Κορεώτικου ζητήμιτος καὶ περικλείει τὸν κίδυνο ἐξάπλωσης 
τοῦ πολέμοι στὴν Ἄπω ᾿Ανατολὴ καὶ ἑπομένως ἑνὸς νέον παγκό- 
σμίου πολέμου. 


Τὸ ovpBovrtn ἀπαιτεῖ τὴν ἀκύρωση τῆς ἀπόφασης τοῦ OHE, 


YXETIKA ME TON ΑΓΩΝΑ TIA THN EIPHNH 
ΣΤῚΣ ANOIKIES KAI ΤΙΣ EZAPTHMENES XNPES 


Ὃ Χώρτης τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν, βασιζόμενος στὸ δικαίωμα 
τῆς αὐτοδιάθεσης τῶν λαῶν, ἔδωσε μεγάλες ἐλπίδες στὶς ἀποικια- 
κἐς καὶ ἐξαρτημένες χῶρες. ᾿Αλλὰ στὸ σημεῖο αὐτὸ καθὼς καὶ σὲ 
soca ἄλλα ἡ στάση τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν ποὺ χρησιμεύουν γιὰ 
pa συγκαλύπτουν τὶς μεθόδους βίας καὶ καταπίεσης ποὺ ἐφαρμό- 
vor ται γιὰ νὰ κρατοῦν ταὺς λαοὺς σὲ κιτάστατη ἐξαρτῆσης κα 
ἀποικιακὴς ὑποδουχώσης, ἔχει διαψεύπει τὶς ἐλ πιδὲς αὐτές. 

Ἢ καταττασὴη αὐτὴ ἐπιδεινώνει τὸν κίνδυνο ἑνὸς νέου παγκό- 
σμίυυ πολέμου, Τὸ Παγκύσμιο Συμβούλιο Εἰ ἡνῆς καταδικάζει 
τοῦ Ψειτικη πμοπαγανδα πὼς Gas ἄχλος παγκύσμιος πόλεμος θὰ 
ὑδηγησει στὴν αὐτοδιαθιση τῶν ἡποικιοκᾶν καὶ ἐξαρτημένων 


λα; Τὸ Srp set dw διηλώνει ὁτι ὁ ἀλνηχέ γος ἀγώνας ὅλων 
sar Name vie cree ἐν πὴ εἰ τὸ meat <0 OTOLKELO στὸν 
ΎΩΟΥ a rey te Κα τα Van n Tee PEALE OE οὐτοδιάθεσης 

)} mae ὅρια eerie Ata τοῦ Βομειτικου καὶ ἄλλων 


29 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


"Are inwela orar - υηνοφιλ υῦς A@oty ὅλων των. χα τὸν 
καὶ τοὺ, . at νὴ ἀπαιτησουν ἀπ᾿ τὶς Νυβεριησεῖς tov, va 
ὑποστηριξυι οὐμμᾷ Teor συγκλησιη pty τετοίας Συνδιασκεψ"ν. 


Τὸ Παγκοσμιο LepSovreo ὑποστηριζει tH ἄποψτη ὅτι τὰ 
ξένα στρατεύματα πρέπει νὰ ἀποσυρθοῦν ἀπο τὴν Κορέα, διιόντας 
ἔτσι στὸν λαὸ τῆς Κορέας νὰ λύσει μόνος του τὰ ἐσωτερικὰ του 


ζητήματα. 


ΓΙΑ THN EIPHNIKH ATZH 
TOT TEPMANIKOT IITPOBAHMATOS 


Στρατιωτικὲς καὶ ναξικὲς δυνάμεις ἀναδιοργανώνονται στὴ 
Γερμανία. Οἱ συμφωνίες γιὰ τὸν ἀφοπλισμὸ τῆς Peppavins, Tov 
εἶχαν ὑπογραφεῖ στὸ ὄνομα τῶν λαῶν, προδίδονται. ‘O στρατιω. 
τεκὸς καὶ βιομηχανικὸς ἐπανεξοπλισμὸς τῆς Γερμανίας περικλείει 
τὸν κίνδυνο ἑνὸς νέου πολέμου. 


Τὸ Παγκόσμιϑ Συμβούλιο Εμρήνης onpetwver μὲ peyary 
ἱκανοποίηση τὴν ἀνάπτυξη τῶν φιλειρηνικῶν δυνάμεων στὴ 
Γερμανία καὶ τὴν ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου Εἰρήνης στὸ “ἔσσεν. 
Χαιρετίξει ὅλους τοὺς φίλους τῆς Εἰρήνης στὴ Γερμανία, οἱ ὁποῖοι 
μαζὶ μὲ ὅλες τὶς φιλειρηνικὲς δυνώμεις ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, 
ἑτοιμάζουν τὸ δημοψήφισμα ποὺ θὰ ἐπιτρέψει oto Γερμανικὸ 
λαὸ νὰ ἐκδηλώσει τὴ θέληοη του σχετικὰ μὲ τὸν ἐπανεξοπλισμὸ 
τῆς χώρας του καὶ τὴν ὑπογραφὴ συνθήκης εἰρήνης ποὺ θὰ ξώσει 
τέλος στὴ σημερινὴ ἀπαίσια κατάσταση. 


Τὸ Συμβούλιο καλεῖ ὅλα τὰ ἔθνη ποὺ ἀπειλοῦνται ἄμεσα, νὰ 
ἑνωθοῦν σ᾽ ἕνα ἀποφασιστικο κίνημα διαμαρτυριῶν, ἔτσι ποὺ 
ἑκατομμύρια ἄνδρες καὶ γυναῖκες νὰ ἐξαναγκάσουν τὶς Κυβερνή. 
σεις TOUS νὰ ὑπογράψουν μέσα στὸ 1951 μιὰ συνθήκη εἰρήνης μὲ 
μιὰ εἰρηνόφιλη καὶ ἑνωμένη Γερμανία τῆς ὁποίας ἡ ἀποσ τρατιῶ- 
τικοποίηση θὰ ἐξασφαλίζεται ἀπὸ διεθνῇ συμφωνία σὰν μιὰ ἐπὶ 
πλέον ἐγγύηση τῆς eorvys στὴν Εὐρωπη. 


28 


στοὰ καταργήση τοῦ φασιστικοῦ τὐμουν ἤθη, 

’ Οἱ ἐμπεριαλιστὲν ἐμπινττὲς τοῦ πολέμου ἐργάζονται 
μέυὰ καὶ νύκτα γιὰ νὰ ξαπλώσουν tor mureno. Ὃ καθε ναυτερ- 
γάτης μαχητὴς τῆς εἰρήνης θὰ πρέπει va δουλέψει ἀκου βάστα γιὰ 
va βοηθήσει τὴν πάλη γιὰ τὴν εἰμηνή. ᾿Εφοδιωσμένος μὲ φόρμες 
τῆς ἔκκλησης τοῦ Παγκόσμιον Συμβουλίου νᾶ πλησιάξει τὰ Thy 
ρώματα ἄλλων καραβιῶν στα λιμανια ποὺ φθάνει, νὰ μαξεύει τὶς 
ὑπογραφές Tous Kal va βοηθάει τὰ πληρώματα στὴν ὀργάνωοη 
ἐπιτροπῶν ὑπεράσπισης τῆς εἰρήνης. 

10, Τελικὰ οἱ ἐπιτροπὲς εἰρήνης καραβιῶν θὰ πρέπει νὰ 
ϑρίσκωνται σε στενὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν “Movipn ᾿Επιτροπὴ Ναυτερ- 
γατῶν γιὰ ὙΠ ὑπεράσπιση τῆς ΩΣ, 245 Μπιοὺτ Στρὴτ 
Καρδιφ. (245 Buti Street, Cardiff, SW. Enyland;. 


TO ΓΡΑΦΕΙΟ THE MONIMHE ENITPONHE NAYTEPLATON 


ΓΙΑ THN YNEPAINIZH THE EIPHNHE 
Καρδιφ, 18.1951. 


YTHOMNHMA ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ 
ΤΗΣ EIPHNHS ΣΤᾺ ΕΝΏΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 


TO tt! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤῊΝ ΟΠΑΔΩΝ 
ΤΗΣ EIPHNHE ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ O.E.E. 


“Ὅταν οἱ λαοὶ ὅλου τοῦ κόσμου ἰδρυσαν τὸν Ὀργανισμὸ τῶν 
᾿Ενωμένων ᾿Εϑυῶν, στηριξαν πάνω του μεγάλες ἐλπίδες. Καὶ ἡ 
μεγαλύτερη ἧταν ἡ ἐλπίδα γιὰ τὴν εἰρήνη. Ὁ πόλεμος ὅμως ἀνα- 
στατ νει σημερα ΤῊΝ εἰρηνικὴ ζωὴ μερικῶν λαῶν καὶ αὔριο ἀπειλεῖ 
ν᾽ ἀναστατώσει τὴ ζωὴ ὁλακαιρης τῆς ἀνθρωποτητας. 

“Av 6 ὀργανισμὸς τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν δὲν δικαιώνει τὴ 
μεγάλη ἐλπίδα ποὺ στήριξαν πάνω του οἱ λαοὶ GAG’ τοῦ κύσμου 
--- τόσο ἐκεῖνοι ποὺ ἐκπροσωποῦνται σ᾽ αὐτὸν με τὶς κυβερνὴσ εἰς 
TOUS, ὅσο Ke ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἐςπροσωποῦνται ἀκυμα---ἀν 0 apya- 
vig pos τῶν Ενωμένων ᾿Εθνῶν δὲν ἐξασφαλιζει στὴν ἀνθμωπότητα 


18 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


τὴν ἡσυχία κα. τοι εἰ oy, a ουσυμ᾽ ver ats βρέθηκε ἐπηυε- 
ασμένος ATO Th ῥενάμι. TOL Tupad ᾿τησὰν “πὸ τι OVO μ'"ο- 
ρετὸ δρόμο τῆς παγκοσμίας . vs, Ρ ἐπιιωξη “oS γενία ἧς 
συνεννόησης. 


“Av ὁ Ὀργανισμὸς τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν θέλει νὰ δικαιώσει 
τὶς ἐλπίδες ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα στηρίξει πάντα σ᾽ αὐτόν, ὀφείλει 
νὰ ἐπισπεύσει στὸ δρόμο ποὺ τοῦ χάραξαν, ἀπὸ τὴ μέρα τῆς ἴδρυ- 
σής τον, οἱ λαοί, καὶ σὰν πρῶτο βῆμα πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση 
ὀφείλει νὰ ἐπιτύχει τὸ ταχύτερο, τὴ σύγκληση μιᾶς διάσκεψης 
τῶν πέντε Μεγάλων Δυνάμεων--.Π.Α., Γαλλίας, Σοβιετικῆς 
“Evwons, M. Βρεττανίας καὶ Δαϊκῆς Anuoxpatias τῆς Κίνας--- 
γιὰ τὴ σνζήτηση καὶ τὴν εἰρηνικὴ διευθέτηση τῶν διαφορῶν ποὺ 
ὑπάρχουν. 

Τὸ 20 Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν ὀπαδῶν τῆς εἰρήνης, ποὺ 
περιλαμβάνει ἀντιπροσώπους ἀπὸ 80 χῶρες καὶ ἀπηχεῖ τὴν ἀλη- 
θινὴ φωνὴ τῆς εἰρηνόφιλης ἀνθρωπότητας, ἐπιμένει, ὁ ᾽Οργανισμὸς 
τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν καὶ τὰ Κοινοβούλια μπρὸς στὰ ὁποῖα εἶναι 
ὑπόλογες οἱ κυβερνήσεις τῶν διαφόρων χωρῶν, νὰ ἐξετάσουν ἐπει- 
γόντως τὶς παρακάτω προτάσεις ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ ὀποκατα- 
στήσουν τὴν ἐμπιστοσύνη ἀνάμεσα σ᾽ ὅλες τὶς χῶρες, ἀνεξάρτητα 
ἀπὸ τὰ κοινωνικά τους καθεστῶτα καὶ νὰ διαφυλάξουν ἢ νὰ ἀπο- 

καταστήσουν τὴν εἰρήνη. 

1) ᾿Ανήσυχοι ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πόλεμος ποὺ μαίνεται 
τώρα στὴν Kopéa ὄχι μόνο φέρνει ἀνυπολόγιστες συμφορὲς στὸ 
λαὸ τῆς Κορέας, ἀλλὰ καὶ ἀπειλεῖ νὰ ἐξελιχθεῖ σ᾽ ἕνα νέο παγκό- 
σμιο πόλεμο, ζητοῦμε TO ἄμεσυ σταμάτημα τῶν ἐχθροπραξιῶν, 
τὴν ἀποχώρηση ἀπὸ τὴν Κορέα τῶν ξένων στρατευμάτων καὶ τὴν 
εἰρηνικὴ ἐξομάλυνση τῆς ἐσωτερικῆς σύγκρουσης Tov ἀντιπαρα- 
τάσσει τὰ δυὸ τμήματα τῆς Κορέας, κι᾽ αὐτό, μὲ τὴ συμμετοχὴ 
τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Κορεώτικον λαοῦ. Ζητοῦμε νὰ λνυθεῖ το 
πρόβλημα αὐτὸ ἀπὸ τὸ Συμβούλιο ᾿Ασφαλείας, στὴν πλέρεα tow 
σύνθεση, δηλαδὴ μαξὶ μὲ τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς Δαϊκῆς Anpo- 
κρατίας τῆς Κίνας. Ζητοῦμε τὸ σταμάτημα τῆς ἐπέμβασης ᾿Αμε- 
ρικάνικων στρατευμάτων στὸ Κινέξικο νησὶ Taiovav (Φορμόζα; 


14 


ΓΙΑ THN EIPHNIKH ATZIH TOT 
1AMNQNIKOT ZHTHMATOS 

Σὲ συνέχεια τῆς ἀπόφασης τοῦ Παγκόσμιου Συνεδρίον Eipy- 
vm, τὸ Παγκόσμιο Συμβούμο Εἰρήνης ἀποφασισιεκὰ καταδικάζει 
τὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Ιαπωνίεις ἀπὸ τὶς δυνώμεις κατοχῆς, 
ἐνάντια στὴ θέληση τοῦ ᾿Ιαπωνικοῦ λαοῦ. Τὸ Συμβούλιο θεωρεῖ 
ἀναγκαῖο νὰ διενεργηθεῖ ἕνα δημαψήφισμα στὴν ᾿Ιαπωνία καὶ 
στὶς ἄλλες ἐνδιαφερόμενες χῶρες τῆς ᾿Ασία, ᾿Αμερικῆς καὶ Ὥκεα- 
νίας σχετικὰ μὲ τὸν ἐπανεξοπλεσμὸ τῆς ᾿Ιαπωνίας καὶ τὴν ὑπο- 
γραφὴ συνθήκης εἰρήνης μὲ μεὰ ἀποστρατιωτικοποιημένη καὶ 
εἰρηνύφιλη ᾿Ιαπωνία. ᾿ 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνη, καταδικάξει κάθε προ- 
σπάθεια ὑπογραφῆς χωριστῆς εἰρήνης μὲ την Ιαπωνία. ‘A συν- 
θήκη εἰρήνης θὰ πρέπει νὰ συζητηθεῖ κυρίως ἀπὸ τὴ Λαϊκὴ Anpo- 
κρατία τῆς Kivas, τὴ ELLA, τὴ Σοβιετικὴ" Ἐνωση καὶ τῇ Μεγάλη 
Βρετανία καὶ ἐπίσης θὰ πρέπει νὰ συμφωνοῦν καὶ ὅλες οἱ ἄλλες 
ἐνδιαφερόμενες χῶρες. 

Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ συνθήκης εἰρήνης οἱ δυνάμεις κατοχῆς 
πρέπει νὰ ἀποχωρήσουν ἀμέσως. Στὸν Ἰαπωνικὸ λαὸ πρέπει νὰ 
ἐξασφαλισθεῖ ᾿φπιλυβρδόθαι καὶ εἰρηνικὴ ζωή. “Odes οἱ στρατιῶτες 
κὲς ὀργανώσεις, ἱδρύματα, φανερὰ ἢ κρυφά, πρέπει νὰ ἀπαγορευ- 
θοῦν καὶ ὅλη ἡ βιομηχανία ν᾿ ἀπασχοληθεῖ σὲ εἰρηνικὴ παραγῳγή. 

Τὸ Παγκόσμιο ξυμβούλιω Εἰρήνης καλεῖ ὅλους τοὺς φίλους 
τῆς εἰρήνης στὴν ᾿Ασία καὶ στὴν περιοχὴ τοῦ Εἰρηνικοῦ, καθὼς 
καὶ στὴν Ιαπωνία, νὰ συνέλθουν τὸ γρηγορώτερο σὲ μὰ περιφε- 
ρειακὴ συνδιάσκεψη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης, μὲ σκοπὸ 
νὰ ἐξασφαλισθεῖ μιὰ πραγματικὰ εἰρηνικὴ λύση τοῦ ἸΙαπωνικοῦ 
ξητήματος καὶ ἔτσι νὰ ἀποτραπεῖ ὁ σοβαρὸς κίνδυνος πολέμον 
στὴν "λπω ᾿Ανατολή. 

TIA THN EIPHNIKH ATSH 
ΤΟΥ KOPEATIKOT ZHTHMATOS 

Με σκοπὸ va κατορθωθεῖ μιὰ εἰρηνικὴ λύση τοῦ Kopedtixov 
ζητήματος, τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εὠρήνης ἐπαιτεῖ νὰ σνγκλη- 
θεὲ ἀμέσως μιὰ συνδιάσκεψη ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων χωρῶν. 

27 

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


“Ano τότε τἀϊ Ἡνωμένα "ἔθνη ἐξακολουθοῦν va διαψεύδουν 
τὶς ἐλπίδες τῶν λαῶν. ᾿Αντίθετα, προκάλεσαν τὴ δυσαρέσκεια 
τῶν λαῶν ἰδίως μὲ τὴν ἀπόφαση τους νὰ καταδικάσουν τὴν Κίνα 
σὰν “ἐπιτιθέμενο". 

Τὰ Ἡνωμένα "Εθνη ἐνέκριναν καὶ σκέπασαν μὲ τὸ κῦρος 
τους τὴν συστηματικὴ καταστροφὴ στὴν Κορέα ἀπὸ τὶς ᾿Αμερικά- 
νικες ἔνοπλες δυνάμεις, περίπου ἑνὸς ἑκατομμυρίον Κορεάώτικου 
λαοῦ, συμπεριλαμβανομένων γερόντων, γυναικῶν καὶ παιδιῶν ποὺ 
ἀκρωτηριάσθηκαν ἢ κάηκαν κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῶν πόλεων 
καὶ χωριῶν. 

Τὸ Πιυυικόσμιο Συμβούλιο τῆς Εἰρήνης ἀποφασίξει νὰ atet- 
λει στὰ Ἡνωμένα [ἔθνη μιὰ ἀντιπροσωπεία ἀποτελούμενη ἀπο 
τοὺς ἑξῆς : 

Μ. Νένι (Ἰταλία), κα ᾿Ισαβέλλα Μπλοὺμ (Βέλγιο), κα 

Ντέϊβις (M. Βρετανία), κα Τζέση Στρὴτ (Αὐστραλία), 

Ντασιὲ Ντελαβινζερὶ (Γαλλία), Μ. Τυχόνωφ (EX ZA), 

Γου- Γιάο Τοοὺν (Λαϊκὴ Δημοκρατία Κίνας), Μ. Χρόμωντάα 

(Τσεχισλοβακία), Μ. Nr ᾿Αρμπουσιὲ (Μαύρη ᾿Αφρική), 

Παβλο Νερούντα (Χιλή,), Μ. Xupa (Μεξικό), Πὼλ Ρόμπσον 

(EIA), ᾿Απχαουζ (EITA), Δρ. ᾿Αττὰλ (Ivéia’. 

‘H ἀντιπροσωπεία αὐτὴ ἐξουσιοδοτεῖται νὰ ζητήσεε ἀπὸ τὰ 
Ηνωμένα "Εθνη. 

1) Νὰ ἐξετάσουν τὰ σημεῖα ποὺ περιλαμβάνονται στὸ Ὑπὸ- 
μιημα τοῦ Παγκοσμίου Συνεδρίου καὶ τὰ ψηφίσματα ποὺ υἱοθε- 
τήθηκαν στὴ Σύνοδο αὐτὴ τοῦ Παγκόσμιον Συμβουλίον καὶ νὰ 
ἐκφέρουν τὶς ἀπόψεις τους πάνω σ᾽ αὐτά. 

Na ξαναγυρισυὺν othr πραγματική τοὺς ἀποστολὴ ὅπως τὴν 
καθηρίξε: τὸ κασαστατικι τους, συγκεκριμένα νὰ γίνουν ἕνα μέσο 
γιὰ τὴν emitevts τυμῴω, ὡς τῶι διαφόρων Κυβερνήσεων καὶ ὄχι 
νὰ μετατραποι. τε Opry.) ἑνὸς " ἄλλοι ἡμέλου. 


Ἧ ἀπόφα τη αὐτ' ὑ Πανεύσμιν Συμβουλιου ὑποστηρίξε 
ται ἀπὸ ἑκατονταδες ««τοα. τὰ my καὶ γυ τ κεν. τι ἔχοι 
κάθε δικαίωμα τὰ youre ve ὧν τ. τὰ διε" OOYi + ἃ μ' 
προδίδουν τὴν ὑποίίε τὴ τῆς διυηνῆς, 


26 


καὶ τὸ σταμάτημα τῶν ἐχθροπραξιῶν ἐνάντια στὴ Δημοκρατία 
τοῦ Βιὲτ. Νάμ. σὰν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων ποὺ περικλείνουν 
ἐπίσης τὸν κίνδυνο ἑνὸς παγκόσμιου πολέμου. 

2) Καταδικάζουμε μὲ τρόπο κατηγορηματικὸ κάθε <ivnan 
ποὺ γίνεται Kai κάθε μέτρο ποὺ παίρνεται γιὰ τὴν παρωβίαση 
διεθνῶν συμφωνιῶν ποὺ ἀπαγορεύουν τὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς 
Γερμανίας καὶ τῆς ᾿Ιαπωνίας. 

Οἱ ἀπόπειρες καὶ τὰ μέτρα αὐτὰ ἀποτελοῦν μιὰ βαρειὰ ἀπει- 
An γιὰ τὴν elunvyn. ᾿Απαιτοῦμε μ᾽ ἐπιμονὴ τὴν ὑπογραφὴ μιᾶς 
συνθήκης εἰρήνης μὲ μιὰ ἑνωμένη κι' ἀποστρατικοποιημένη Lep- 
μανία, τὴν ὑπογραφὴ μιᾶς συνθήκης εἰρήνης μὲ τὴν ᾿Ιαπωνία καὶ 
τὴν ἀποχώρησὴ κι' ἀπὸ τὶς δυὸ αὐτὲς χῶρες τῶν δυνάμεων κατοχῆς. 

3) Θεωροῦμε τὴ χρήσῃ τῆς βίας ποὺ ἔχει γιὰ σκοπὸ νὰ 
κρατᾶ λαοὺς σὲ κατάσταση ἐξάρτησης καὶ ἀποικιακῆς καταπίεσης 
σὰ μιὰ ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς εἰρήνης καὶ διακηρύσσουμε 
τὸ δικαίωμα τῶν λαῶν αὐτῶν στὴ λευτεριὰ καὶ τὴν ἀνεξαρτησία. 
Ταύὐτοχρονα ἐφώνοιμε τὴ φωνή μας ἐνάντια σὲ κάθε μορφὴ φυλε- 
TLKIN διάκρισιν, γιατὶ αὐτὴ ἐνθαρρύνει τὸ μῖσος ἀνάμεσα στὰ 
ἔθνη «αἱ Bale. τὲ κινδυνο τὴν εἰρήνη. 

4. Βεωμρυῦμε ἀναγκαῖο νὰ καταγγείλουμε τὶς ἀπόπειρες ποὺ 
κανοῦν οἱ ἐπιτιθέμενοι γιὰ νὰ προκαλέσουν συγχυση γύρω ἀπὸ 
τὴν ἴδια τὴν ἔννοια τῆς ἐπίθεσης καὶ μ᾽ αὐτὸ τὸ τρόπο νὰ δώσουν 
ἕνα πρόσχημα γιὰ ξένη ἐπέμβαση στὶς ἐσωτερικὲς ὑπυθέσεις 
ἄλλων ἐθνῶν. Δηλώνουμε ὅτι κανένας πολιτικὸς, στρατηγικὸς ἢ 
οἰκονομικὸς λόγος, κανενα αἰτιολογικὸ ποὺ νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν 
ἐσωτερικὴ κατάσταση ἢ τὶς ἐσωτερικὲς διαμάχες στὸ ἕνα ἢ στο 
ἄλλο κράτος, μποροῦν νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἔνοπλη ἐπέμβαση 
ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλοϊ κράτος. ᾿Επίθεση εἶναι ἡ ἐγκληματικὴ 
πράξη τοῦ κράτους ἐκείνου ποὺ πρῶτο χρησιμοποιεῖ ἔνοπλη Bia 
ἐνάντια σὲ ἄλλο κράτος κώτω ἀπὸ ὁποιοδήποτε πρύσχημα. 

3) Φρονοῦμε ὅτι ἡ προπαγίνδα γιὰ ἕνα νέο πόλεμο ἀποτελεῖ 
μιὰ σοβαρὴ ἀπειλὴ γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνεργασία τῶι λαῶν κι' ἕνα 


wate ν 
"απὸ τὰ πιὸ σοβαρὰ ἐγκλήματα ἐνάντια στὴν ἀνθρωπυτητα. 


Απευθυνόμαστε στὰ Κοινοβούλια ὅλων τῶν χωρῶν ζητώντας 


15 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


νὰ ἐκδώσουν νόμο γιὰ τὴν προστασία τῆς εἰρήνης, ποὺ θὰ τιμωρεῖ 
σὰν ἔγκλημα κάθε προπαγώνδα γιὰ ἕνα νέο πόλεμο, κάτω ἀπὸ 
ὁποιαδήποτε μορφὴ xe’ ἂν γίνεται. 

6) “Ὅλοι οἱ. τίμιοι ἄνθρωποι, ἀνεξάρτητα πολετικῶν ἀποχρώ- 
σεων, θεωροῦν τὴν ἄγρια μαξικὴ ἐξόντωση τῶν ἀστικῶν πληθυ- 
σμῶν σὰν ἔγκλημα ἐνάντια στὴν ἀνθρωπότητα. ᾿Απαιτοῦμε νὰ 
συσταθεὶ μιὰ διεθνὴς ἁρμόδια ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ ἐξετάσω τὰ ἐγκλή- 
ματα ποὺ διαπράττονται στὴν Κορέα καί, ἰδιαίτερα, τὸ ζήτημα 
τῆς εὐθύνης τῶν στρατηγῶν Μακάρθουρ καὶ Ρίτξγουέη. 

7) ᾿Ἑρμηνεύοντα: τὶς ἀπαιτήσεις τῶν λαῶν ποὺ σηκώνουν 
στοὺς ὦμους τους τὰ βάρη τῶν πολεμικῶν προῦπολογισμῶν καὶ 
σταθερὰ ἀποφασισμένοι νὰ ἐγγνηθοῦμε στὴν ἀνθρωπότητα μιὰ 
στερεὴ «ai διαρκὴ εἰρήνη. ὑποβάλλουμε γιὰ ἐξέταση στὰ ᾿Ενωμένα 

Ἔθνη, σ᾽ ὅλα τὰ Κοινοβούλια καὶ σ᾽ ὅλους τοὺς λαοὺς τὶς axo- 
λουθες “προτάσεις : ᾿Απαγόρενση χωρὶς ὄρους τῶν κάθε λογῆς 
ἀτομεκῶν ὅπλων καὶ τῶν βακτηριολογικῶν, χημικῶν ὅπλων ὅλων 
τῶν τύπων, δηλητηριωδῶν ἀερίων, padtevepyav καὶ ἄλλων μέσων 
- μαζικῆς ἐξόντωσης. 

Καταγγελία σὰν ἐγκληματία πολέμου τῆς Κυβέρνησης ποὺ 
πρώτη θὰ χρησιμοποιοῦσε αὐτὰ τὰ ὅπλα. 

Τὸ 20 Παγκόσμιο Συνέδριο, ἔχοντας συναίσθηση τῆς εὐθύνης 
Tov μπροστὰ στοὺς λαούς, ἀπευθύνεται μὲ τὸν ἴδιο ἐπίσημο τρόπο 
στὶς μογάλες δυνάμεις καὶ τοὺς προτείνει νὰ προβοῦν, μέσα στὰ 
χρόνια 1951—1952, σὲ μιὰ προοδευτική, ταὐτόχρονη «αὶ ἰσόμετρη 
ἐλάττωση ὅλων τῶν ἐνόπλων δυνάμεών τους, συμπεριλαμβανο- 
μένων τῶν δυνάμεων ξηρᾶς, ἀέρα καὶ θάλασσας, ἐλάττωση ἀπὸ τὸ 
ἕνα τρίτο ὥς τὸ μισό. : 

"Eva τέτοιο μέτρο, βάζοντας ἀποφασιστικὸ τέρμα στοὺς ἐφο- 
πλισμούς, θὰ ἐλαττώσει τοὺς κινδύνους ἐπίθεσης. Θὰ βοηθήσει 
στὸ νὰ ἐλαφρυνθοῦν οἱ πολεμικοὶ προῦπολογισμοὶ τῶν κρατῶν, 
ποὺ βαραίνουν πάνω σ᾽ ὅλα τὰ στρώματα τοῦ λαοῦ. Θὰ βοηθήσει 
ἐπίσης στὴν ἀποκαταστασὴ τῆς διεθν.ῦς ἐμπιστοσύνης καὶ τῆς 
ἀπαραιτήητης συνεργασίας ἀνάμεσα π᾿ ὅλα τὰ ἔθνη͵ ὁποιοδήποτε 
av ἂν εἶναι τὸ κοινωνικὸ καθεστώς Torn 


16 


& 

Θὰ θεωρήσουμε τὴν ἄρνηση ὁποιασδήποτε ἀπὸ τὶς Κυβερνή- 
σεις τῶν πέντε Μεγάλων Δυνάμεων νὰ ὑπογράψει μιὰ τέτοια 
συμφωνία cat ἀπόδειξη ἐπιθετικῆς διάθεσης ἐκ μέρους της. 

Καλοῦμε ὅλα τὰ φιλειρηνικὰ ἔθνη νὰ ὑποστηρίξουν τὴν 
ἀπωιτηση γιὰ τὴ σύναψη μιᾶς τέτοιας συμφωνίας εἰρήνης, ποὺ θὰ 
εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ ὅλες τὶς χῶρες. 

Ὑπογράφοντας τὴν ἔκκληση αὐτή, καλοῦμε καὶ ὅλους τοὺς 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες καλῆς θέλησης, des τὶς ὀργωνώσεις ποὺ ἀγω- 
νἄξονται γιὰ τὴν Εἰρήνη, νὰ προσθέσουν τὰ 6 ὁματα τους γιὰ τὴν 
ὑποστήριξη τῆς "Εκκλησης. 

Πρόεδρος: Φρειδερῖκος Ζολιὸ Κιουρὶ (Ταλλία). 

᾿Αντιπρόεδροι: Πέτρο Νένι (Ἰταλία), Γαβριὴλ 
Νταρμπουσιὲρ (Μαύρη ᾿Αφρική), Ζ. 4. Μπερνὰλ (Μ. Bpetavia) 
᾿Αλεξ. Φαντάγεφ Γ(ΕἘΣΣ4), Λεοπ. Ἰνφέλε (Πολωνία), Κιοὺ Mo 
Τὸ (Κίνα). 

Μέλη τοῦ Γραφείου: ᾿Ηλίας "Ερεμπουργ (ΕΣΣ4) 
“TB Φωρξ (Γαλλία), Ζὰν Μακαρόφσκι (Τσεχοσλοβακία), Τζέση 
Στρὴτ (Αὐστραλία). 

Γενικὸς Γραμματεύς: Ζὰν Λαφίτ (Tarra). 

Γραμματεῖς: I, Βορσάρι (Bpatiiia), Αἰδεσ. Τζὼν 
Ντὰρ (HITA), Τῷ. Ντὲ Σαμπρὸν (Γαλλία), "Εμε Σιάο (Kiva), 
Τζωρξ Φενοαλτέα (Ἰταλία). dovrach (ΕΣΣ4Δ), Ἴβορ Μόνταγκιου 
(Μ. Βρετανία). : 

ἜἜπονται shies Aad 140 μελῶν τοῦ Συμβουλίου ἀπ᾿ ὅλες τὶς 
χῶρες, διανοουμένων, ἐργατῶν, ἀγροτῶν καὶ κληρικῶν. ᾿Ανάμεσα σ᾽ 
ἐκείνους ποὺ ὑπόγραψαν εἶναι καὶ ὁ καθηγητὴς Πέτρος Κόκκαλης, 
καὶ Μέλπω ᾿Αξιώτη, ποὺ ἀντιπροσώπευσαν τὴν Ἑλλάδα. 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ NOY NAPEHKAN 


AIIO@AXH YXETIKA ME TA ENNMENA ΕΘΝΗ 

To Παγκόσμιο Συμβούμο Εἰρήνης σημειώνει ὅτι τὰ ‘Eve- 
μένα ἽἜθνη δὲν ἀπάντησαν στὸ Ὑπόμνημα τοῦ Β' Παγκόσμιονυ 
Συνεδρίου ποὺ περιλάμβανε προτάσεις ἀπὸ ἀντιπροσώπους éxa- 
τοντάδων ἑκατομμυμίων ἀνθρώπων γιὰ τὴν ὑπερώσπιση τῆς εἰρήνης. 


26 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


μοποιηθοῦν μόνο γιὰ εἰρηνικοὺς σκοπούς. 
᾿ Τὸ Συμβούλιο ἀπευϑύνεται σ᾽ ὅλες τὶς ᾿Εθνικὲς ᾿Επιτροπὲς μὲ 
τὴν παράκληση ὅπως δόσουν μεγάλη προσοχὴ στὴν περισυλλογὴ 
τῶν μέσων γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Παγκόσμιον Χρηματικοῦ Κεφα- 
λαίου Etonuns. ᾿Η ἐπιτυχία τῆς καμπάνιας αὐτῆς θᾶναι μιὰ πα- 
ραπάνω ἀπόδειξη γιὰ τὴν πίστη τῶν λαῶν στὴν ὑπόθεση τῆς 
Εἰρήνης. 

Αὐτὸ θὰ κάνει ἱκανὸ τὸ κίνημά μας νὰ ἐκπληρώσει πιὸ ἀπο- 
τελεσματικὰ τὴν ἀποστολή του. 
Ἢ πραγματοποίηση ὅλων αὐτῶν τῶν μέτρων θὰ βοηθήσει 
ἀποφασιστικὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ κινήματός μας τὸ ὁποῖο πρέπει 
νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὸ μὲ βάση τὶς ἀποφάσεις οἱ ὁποῖες καθο- 
ρίζουν τὴ στάση μας στὰ προβλήματα τῆς Εἰρήνης. Μὲ τὴ 
βοήθεια πλατειᾶς διαφωτιστικῆς καμπάνιας ἀνάμεσα σ᾽ ὅλα τὰ 
ᾳτρώματα τοῦ λαοῦ σὲ κάθε χώρα, θὰ δίδει τὴν εὐκαιρία γειὰ μιὰ 
ἐλεύθερη καὶ τίμια συζήτηση καθὼς καὶ μιὰ κοινὴ δράση γιὰ τὴν 
ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης. 


ΠΡΏΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ TOY ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ͂ ΕἸΡΉΝΗΣ 


EKKAHZH TOY NAFKOZMIOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
EIPHNHE ΓΙΑ ὙΠΟΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ EIPHNHE 


᾿Ανταποκρινόμενοι στὶς ἐλπίδες ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων σὲ 
ὅλο τὸν κόσμο, ἄσχετα μὲ τὶς γνῶμες TOUS γιὰ τὶς αἰτίες ποὺ δη. 
“εουργοῦν τὸν κίνδυνο ἑνὸς νέου παγκόσμιου πολέμου. 

Μὲ σκοπὸ τὸ δυνώάμωμα τῆς εἰρήνης καὶ τὴ διαφύλαξη τῆς 
διεθνοῦς ἀσφαλείας, 

ZHTOTME 
τὴν ὑπογραφὴ μιᾶς Συμφωνίας Εἰρήνης μεταξὺ τῶν πέντε 
Μεγάλων Δυνάμε» ν--.Ηνωμένων Πολιτειῶν, Σοβιετικῆς Ἐνωσης, 
Aajeis Δημο ἐρατίας τῆς Κίνας, Μεγάλης Βρετανίας καὶ Γαλλίας. 
94 ' 

Ἂν 


Τὸ Συνέδριο δηλώνει ὅτε ὁ ἔλεγχος ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀπαγό- 
ρβένση τοῦ ἀτομκοῦ ὅπλου καὶ τῶν ἄλλων ὅπλων μαξικῆς 
ἐξόντωσης τῶν ἀνθρώπων καθὼς καὶ τῶν συνηθισμένων ὅπλων 
καὶ τὴν ἐλάττωση τῶν ἐξοπλισμῶν, εἶναι τεχνικὰ μπορετός. 

Στὸ Συμβούμο᾿᾿Ασφαλείας πρέπει νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα διεθνὲς 
ἐλεγκτικὸ ὄργανο ποὺ νὰ διαθέτει ἐπιθεωρητὲς μὲ κύρος. Τὸ ὄργανο 
αὐτὸ θὰ εἶναι ἐπιφορι:ισμένο νὰ ἐλέγχει τόσο τὴν ἐλάττωση τῶν 
ἐξοπλισμῶν, ὅσο καὶ τὴν ἀπαγόμευση τῶν ἀτομικῶν, βακτηριολο- 
γικῶν, χημικῶν καὶ ἄλλων ὅπλων pallets ἐξόντωσης. 

Tid νὰ εἶναι ἀποτελεσματικὸς ὁ ἔλεγχος πρέπει νὰ ἀφορᾶ ὄχι 
μόνο τὶς στρατιωτικὲς δυνάμεις, τοὺς ὑπάρχοντες ἐξοπλισμοὺς καὶ 
τὴν παραγωγὴ ὅπλων, ποὺ θὰ δηλώσει ἡ κάθε χώρα, ἀλλὰ ἀκόμα, 
μὲ ἀπαίτηση τῆς ἐπιτροπῆὴς τοῦ διεθνοῦς ἐλέγχον, πρέπει νὰ ἐπε- 
κταθεῖ στὴν ἐπιθεώρηση τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων, τοῦ ὑπάρ- 
χοντος ἐξοπλισμοῦ καὶ τῆς παραγωγῆς ὅπλων ποὺ ἐνδεχόμενα θὰ, 
ὑπῆρχαν ἐπὶ πλέον αὐτῶν ποὺ δηλώθηκαν. 

Αὐτὲς οἱ προτάσεις γιὰ ἐχάττωση τῶν ἐνόπλων δυνώμεων ἀπο- 
τελοῦν ἕνα πρῶτο σταθμὸ στὸ δρόμο τοῦ γενικοῦ καὶ ὁλοκληρωτικοῦ 
ἀφοπλισμοῦ ποὺ εἶναι ἡ τελεκὴ ἐπιδίωξη τῶν ὀπαδῶν τῆς εἰρήνης. 

Τὸ 20 Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν ὀπαδῶν τῆς εἰρήνης exppates 
τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ εἰρήνη δὲ μπορεῖ νὰ ἐξασφαλιστεῖ μὲ τὴν 
ἐπιδίωξη μιᾶς ἰσορροπίας τῶν δυνάμεων ποὺ συνοδεύεται ἀναγκα- 
στικὰ μ᾽ ἕνα κυνήγι τῶν ἐξοπλισμῶν. Τὸ Συνέδριο βεβαιώνει ὅτε, 
αὐτὰ τὰ προτεινόμενα μέτρα δὲ δίνουν κανενα στρατιωτικὸ πλεό- 
νέχτημα σὲ ὁποιοξήποτε ἔθνος, ἀλλὰ ὅτι θὰ ἔχουν σὰν ,ἀποτέλε- 
σμα τὴν ματαίωση τοῦ πολέμου, τὴν ἐγγύηση τῆς ἀσφάλειας καὶ 
τὴν ἀνύψωση τῆς εὐημερίας ὅλων τῶν λαῶν τοῦ κόσμον. 

8) Ὑπογραμμίξουμε ὅτι σὲ ὡρισμένες χῶρες, τὸ πέρασμα 
ἀπὸ τὴν εἰρηνικὴ οἰκονομία στὴν πολεμικὴ οἰκονομία παρεμποδίζει 
ὅλο καὶ περισσότερο τὶς οἰκονομικὲς σχέσεις καὶ τὶς διεθνεῖς ἀντ- 
αλλαγὲς πρώτων ὑλῶν καὶ βιομηχανικῶν προϊόντων. Θεωροῦμε 
ὅτι αὐτὸ ἔχει ἕνα ὀλέθριο ἰντίχτυπο στὸ βιωτικὸ ἐπίπεδο πολλῶν 
λαῶν, ὅτι ἐμποδίζει τὴν οἰκονομικὴ πρόοδο καὶ τὶς οἰκοτομεκὲς 
σχέσεις ἀνάμεσα σ᾽ ὅλες τὶς χῶρες καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ κατάσταση 


17. 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


εἶναι τὸ αἴτιο συγκρούσεων ποὺ ἀποτελοῦν ἀπειλὴ γιὰ THY ὑπό- 
θεση τῆς εἰρήνης. Παίρνοντας ὑπ᾽ ὄψη τὰ ξωτικὰ συμφέροντα 
τοῦ πληθυσμοῦ ὅλων τῶν χωρῶν, καὶ ἐπιθυμόντας νὰ ἐξυγειά- 
νουμε τὴ διεθνὴ κατάσταση, ξητοῦμε τὴν ἀποκατασταση τῶν κα- 
νονεκῶν “ἐμπορικῶν σχέσεων ἀναμεσα στὶς διάφορες χῶρες στὴ 
βάσητ τῆς ἀμοιβαιότητας. “Eat θὰ ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἀναγκες τῶν 
λαῶν, ὄτσι θ᾽ ἀποκλεισθοῦν οἱ οἰκονομικὲς διακρίσεις Kade εἴδους, 
ἔτσι θὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἀνάπτυξη τῶν μεγάλων καὶ μικρῶν κρατῶν. 

9) Θεωροῦμε 6 ὅτι τὰ ἐμπόδια ποὺ μπαίνουν στὶς ἐκπολιτεστι- 
κὲς σχέσεις ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς ὁδηγοῦν στὴ διχόνοια, τὴ μὴ 
κατανόηση, δημιουργοῦν ἕνα κλῖμα δυσπιστίας καὶ εὐνοοῦν τὶς 
φιλοπόλεμες προπαγώνδες. Θεωροῦμε ὅ ὅτι ἡ σύσφιξη τῶν ἐκπολε- 
Teo Tey δεσμῶν ἀνώμεσα στοὺς λαοὺς δημιουργεῖ. τοὺς πιὸ εὐνοῖ- 
κοὺς ὄρους γιὰ τὴν ἀμοιβαία συνεννθησή τους καὶ στερεώνει τὴν 
ἐμπιστοσύνη Tous στὸν κοινὸ ἀγώνα γιὰ τὴν εἰρήνη. Καλοῦμε ὅλες 
τὶς κυβερνήσεις νὰ συμβάλουν στὴ βελτίωση πολιτιστικῶν σχέσεων 
ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς, νὰ τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ γνωρίσουν καλύτερα 
τοὺς ἀμοιβαίους θησαυρούς τοὺς στὸν τομεα τοὶ πολιτισμοῦ. 
Ζητοῦμε νὰ διευκολυνθοῦν ἡ ὀργάνωση διεθνῶν ‘tac «ἐψεων δεανο- 
ουμένων, οἱ ἐπισκέψεις ἀπὸ τὴ μιὰ χώρα στὴν ἄλλη ἡ ἔκδοση καὶ 
ἡ πιὸ πλατιὰ διάδοση τῶν λογοτεχνικῶν ἄργων καὶ ἡ γνωσὴη τῶν 
καλλετεχνικῶν ἔργων τῶν ἄλλων λαῶν. 


10) ἸΠροσκαλώντας τὸν ᾿Οργανισμὸ τῶν ᾿᾿νωμένων ᾿Εθνῶν 
νὰ δικαιώσει τὶς ἐλπίδες ποὺ στήριξαν οἱ λαοὶ πάνω σ᾽ αὐτόν, τοῦ 
γνωσταποιοῦμε ὅτι ἱδρύσαμε ἕ ενα Παγκόσμιο Συμβούλισ Εἰρήνης 
deren pos ὡπευτικὸ ὄργανο ποὺ περιλαμβαίνει “ἀντιπροσώπους 
ἀπ᾿ ὅλους τους λαοὺς τοῦ κοσμου, τόσο τῶν “χωρῶν ποὺ ἀνήκουν 
στὸν ργανισμὸ ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν, ὅσο καὶ τῶν χωρῶν ποὺ δὲν 
ἀντιπροσωπεύονται σ᾽ αὐτόν, καθὼς καὶ τῶν λαῶν τῶν χωρῶν ποὺ 
σήμερα εἶναι ἐξαρτημένες καὶ ἀποικιακές. 

Τὸ Παγκόσμ'» Συμβούλεο ᾿ἰρήνης, καλεῖ τὸν Ὀργανισμὸ τῶν 
᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν νὰ ἐκπληρώ ree στὴν πριίξη τὸ καθῆκον ποὺ 
ἀνάλαβε γιὰ τὴν στερέωση καὶ τὴν ἀνάπτιξη τῆς παγκόσμιας 
συνεργαδίας ἀνάμεσα o ὅλες τὶς χῶρες. Θὰ ἰναλάβει τὸ ὑψηλὺ 
18 


σχέση μὲ τὶς ὑγειονομικὲς ὑπηρεσίες τῶν λαῶν καὶ ἐνάντια στὰ 
καταστρεπτικὰ ἀποτελέσματα τῶν προετοιμασιῶν τοῦ πολέμου. 

᾿Αναθέτει στὴ r, Γραμματεία νὰ ἐξετάσει καὶ νὰ δώσει κάθε 
βοήθεια γιὰ τὴν ὀργάνωση διεθνῶν συνδιασκέψεων συγγραφέων, 
ἠθοποιῶν, ἐ ἐπιστημόνων καὶ ἐργατῶν κινηματογράφον, οἱ ὁποῖες 
θὰ συζητήσουν ξητήματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς κολτούρας 
κάθε χώρας καὶ γιὰ τὴν ἀνάπτνυξη τῆς διεθνοῦς ἐκπολετιστικῆς 
συνεργασίας μὲ βάση τὴ διατήρηση τῆς Εἰρήνης. Νὰ γίνει συνδι- 
ἀσκεψη συγγραφέων καὶ καλλετεχνῶν μέσα στὸ 1951. 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης προτείνει ὅπως ἡ Γραμ- 
ματεία ὑποστηρίξει τὴν ἰδέα τῆς σύγκλησης στὸ μέλλον "μᾶς 
συνδιάσκεψης δασκάλων, δημοσιογράφων, ἀθλητῶν καὶ ἄλλων. 


Συστείνει ὅ ὅπως δεθεῖ προσοχὴ στοὺς διάφορος τρόπους Bory 
ϑειας ποὺ μπορεῖ νὰ δοθεῖ γιὰ τὴν ὀργάνωση τοῦ Μεγάλου Παγ- 
κόσμεον Φεστιβὰλ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης ποὺ μὲ τὴν 
πρωτοβουλία τῶν ὀργανώσεων Νεολαίας καὶ φοιτητῶν θὰ γίνει 
στὸ Βερολῖνο μεταξὺ 5 καὶ 10 Αὐγούστου 195]. 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλεο Εἰρήνης ἀποφασίζξει νὰ ἱδρύσα 

κάτω ἀπὸ τὴ δικαιοδοσία τοῦ Συμβουλίου μεὰ διεθνῆ ἐπιτροπὴ 
γιὰ ἐκπολετιστικὲς σχέσεις. ἡ ὁποία θὰ προαγάγει dpotBala | τα» 
ξείδια ὅπου εἶναι δυνατὸν μὲ σκοπὸ νὰ σταθεροποιήσει τὴν ὑπό- 
θεση τῆς Εἰρήνης καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ δημοσιευμάτων καὶ ἐκπολι- 
τιστικῶν ἐκθέσεων. 
. ᾿Αναθέτει στὸ Γραφεῖο νὰ ἐξετάσει τὸ ξήτημα τῆς ἵδρυσης 
κινηματογραφικοῦ κέντρου μὲ προορισμὸ νὰ διεγείρεε καὶ 
συντονίσει τὴν παραγωγὴ καὶ κυκλοφορία κινηματογραφικῶν 
ταινιῶν ὑπεράσπισης τῆς Εἰρήνης καὶ νὰ ξεσκεπάσει τὶς προσπά- 
θειες χρησιμοποίησης τοῦ κινηματογράφου γιὰ προπαγάδα ὑπὲρ 
τοῦ πολέμου. 

Τὸ Συμβούλιο προτείνει στὴ Γραμματεία νὰ κάνει ὅτε εἶναι 
δυνατὸ γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ὥστε οἱ eipnvopiru ἐπιστήμονες νὰ 
προωθήσουν προτάσεις οἱ ὁποῖες νὰ ουμπεριληφθοῦν στὰ κατα- 
στατικὰ τῶν ᾿Εθνικῶν καὶ διεθνῶν ,»σωματείων στὰ ὁποῖα εἷνᾶι 
μέλη, τὸ αἴτημα ὅπως οἱ ἐπιστημονικέ; τους ἀνακαλύψεις χρησι- 


23 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


piney συγκρούσεων καθὼς ἐ ἐπίσης νὰ ὀργανώσει στὶν ἐνδιαφερυ- 
paves χῶρες τὶς ᾿Ασίας καὶ τῆς περιοχῆς τοῦ Εἰρηνικὼν ἕ ἕνα λαίκ" 
δημοψήφισμα σχετικὰ μὲ τὸν ἐπανεξοπλισ ὸ τῆς Ἰαπωνιας και 
τὴν ὑπογραφὴ συμφώνον εἰρήνης μέσα στὸν τρέχοντα χρόνο. 

8) Lporeives ὅπως τὸ Γραφεῖο βοηθήσει στὴν ὀργάνωση 
παριφερειακῶν συνδιασκέψεων : 

a) Τῶν χωρῶν τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς καὶ Βορείου ᾿Αφρικῆς. 

β) Τῶν Σκανδιναυϊκῶν χωρῶν. 

4) Σνστείνει στὴ Γραμματεία νὰ ἐξετάσει τὸ ζήτημα ὀργά- 
νωσῆης τέτοιων συνδιασκέψεων. 

a) Γιὰ τὶς χῶρες τῆς ᾿Αφρικῆς ποὺ κατοικοῦνται ἀπὸ μαύρους. 

B. Γιὰ τὶς χῶρες. τῆς Βορείου καὶ Aarti ᾿Αμερικῆς. (Αὐτὴ 

,«ἦ συνδιώσκεψη μπορεῖ νὰ γίνει κατὰ τὸν Αὔγουστο στὸ Μεξικό). 


Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης καλεῖ τὶς ᾿Εθνικὲς "Enc. 
τροπὲς τῶν παραπάνω ἐνδιαφερομένων χωρῶν νὰ καταβάλουν ὅλες 
τὶς προσπάθειες γιὰ νὰ ἐξασφαλιστοῦν οἱ μεγαλύτερες ἐπιτυχίες 
ma τὶς συνδιασκέψεις αὐτές. 


Τὸ Παγκόομιο Συμβούλιο Εἰρήνης, θὰ καλέσει στὴ Σοβιετικὴ 
“Evwon τὸ καλοκαῖρι τοῦ 1951 μιὰ διεθνὴ οἰκονομικὴ συνδιασεεψη 
οἰκονομολόγων, “τεχνιτῶν, ϑιομηχάνων, ἐ ἐμπόρων καὶ συνδεκαλι- 
στῶν ἀπ᾽ ὅλες τὶς χῶρες, μὲ σκοπὸ τὴν ἀποκατάσταση οἰκονομε- 
κῶν σχέσεων καὶ τὸ ἀνέβασμα τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου τῶν λαῶν. 

Τὸ πρόγραμμα τῆς συνδιάσκεψης θᾶναι: 

α) Πιθανότητες γιὰ καλντέρευση τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου τῶν 
λαῶν στὰ μέσα τοῦ Bod aiwva μὲ βάση τὴ διατήρηση τῆς Εἰρήνης. 

β) Πιθανότητες γιὰ καλυτέρευση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων 
ἀνάμεσα στὶς διάφορες χῶρες. 

Γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἀποφάσεων τοῦ 2ov Παγκό- 
σμέου Συνεδρίον σχετικὰ μὲ τὶς ἐκπολετιστικὲς σχέσεις, τὸ Παγ- 
κόσμεο Συμβούλιο Εἰρήνης, προτείνει ὅπως τὸ Γραφεῖο βοηθήσει 
μὰ καθε τρόπο τὴν ὀργάνωση τῆς ᾿Ιατρικῆς Συνδιάσκεψης ἡ ἡ ὁποία 
προτάθηκε ἀπὸ διακεκριμμένους Γάλλους καὶ ᾿Ιταλοὺς ysatpow. 
Αὐτὴ ἡ συνδιισκεψη ποὺ πρόκειται νὰ γίνει στὴν Ἰταλία μέσα 
στὸ χρόνο αὐτό, θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ προβλήματα ποὺ éyouw 
a3 


κανῆκον νὰ ἐξασφαλίσει μὰ σταθερὴ καὶ διαρκῆ εἰρήνη ποὺ 
ἐνταποκρίνεται στὰ ζωτικὰ συμφέροντα ὅλων τῶν λαῶν. Τὸ 
Παγκόσμεο Συμβούλιο Εἰρήνης θὰ δόσεε στὴν ἀνθρωπότητα τὴ 
βεβαιότητα ὅ ὅτι παρ᾽ ὅλες τὶς ὑπάρχουσες δύσκολίες---δυσκολίες. 
ποὺ δὲν πρέπει ἐξάλλου νὰ ὑποτιμοῦνται--ὲὰ ἐκπληρώσει τὴν 
ἀποστολὴ Tov ἀνάλαβε. 


ΠΡΩΤῊ ΣΥΝΟΔΟΣ TOY ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ZYMBOTAIOY ΕἸΡΗΝΗΣ 


ἈΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ TA ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ZHTHMATA ΚΑΙ 
THN ANANTYEH ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ EIPHNHE 


‘H πρώτη σύνοδος τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλ΄ tov Εἰρήνης 
πῆρε ἀπόφαση γιὰ τὰ ὀργανωτικὰ ξητήματα καὶ τὴν ἀνάπτυξη 
τοῦ κιυηματος τῆς Εἰρήνης ἡ ὁποία λέει : 

To Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης ποὺ συνῆλθε στὸ _Bepo- 
hive τὸν PeBuyn τοῦ 1951, σημείωσε μὲ ἱκανοποίηση ὅτι τὰ 
ποτα Neo pata tm δουλειᾶς σχετικὰ μὲ τὴν πραγματοποίηση τῶν 
ἀποφισεων τοῦ ΤΥ Παγκόσμιου Συνεδρίου τῆς Εἰρήνης, ὑπῆρξαν 
ἱκανοποιητιεὰ Ka: ἐιεπίστωσε τὴν ἀνάγκη γιὰ ἀκόμα μεγαλύτερη 
ἀνάπτνξη τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν. 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης προτείνει σ᾽ ὅλες τὶς 
Ἔθνικες ᾿Βπιτροπὲς νὰ κυκλοφαρήσουν πλατύτερα καὶ νὰ éxXai- 
κεύσουν μὲ περισσότερη ἐνεῤγητικότητα τὴν ἔκκληση ποὺ στάλ. 
θηκε πρὸς τὴν. ᾿ργάνωση τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν, ἔτσι ποὺ va 
φτάσει παντοῦ καὶ νὰ γίνει γνωστὴ στὸν καθένα. Τὸ Παγκόσμιο 
Συμβούλιο ἀπευθύνεται σ ὅλους καὶ τοὺς καλεῖ νὰ δείξουν mpeto- 
βουλία σ᾽ αὐτὸ τὸ ζήτημα σὲ ἐθνικὴ καὶ διεθνῆ κλίμακα. 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης σημειώνει μὲ ἱπανοποίηση 
τὸ Ψήφισμα νόμου, σὲ μεὰ σειρὰ χῶρες, ἐνάντια στὴν προπαγάνδα 
πολέμου. Καλεῖ τὶς ᾿Εθνικὲς Επιτροπὲς νὰ πάρουν μέτρα γιὰ τὴν 
ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης καὶ ἐνάντια στὴν πολεμικὴ προπαγάνδα, 
ὑποβάλλοντες σχέδια νόμων στὰ κοινοβούλια τῶν διαφόρων 
«χωρῶν. 

19 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


Οἱ ( ᾿Εθνικὲς πιπροπὲς πρέπει νὰ κρατ ave καλὰ πληρυοφυ- 
μὰ, τὴν κοινὴ γνώμη σχετικὰ μ᾽ αὐτὸ wa τε va efachartiletat 
πλατειὰ ἡ ὑποστήριξη τῶν λαῶν γιὰ τὰ μέτρα αὐτα. 

Καλεῖ ὅλες τὶς ᾿Εθνικὲς ᾽᾿ἔπιτροπες va κινητοποιοῦν τὴ λαϊκὴ 
γνώμη νὰ ξεσκεπάξουν καὶ νὰ μποῦκοτώρουν ὅλα τὰ δημοσιεύμα. 

; τα, ypapres ἀνακοινώσεις, ὁμιλέες, κινηματογραφικὰ ἔ epya, ραδιο- 
φωνικὲς ἐκπομπὲς κλπ., ποὺ προπαγανδιζουν ὑπὲρ τοῦ πολέμον. 

Προτείνει στὶς ᾿Εθνικὲς ᾿Επιτροπὲς νὰ ὀργανώσουν πλατειὲς 
καμπάνιες διαφώτισης μὲ τὴ συμμετοχὴ χιλιάδων ἀνθρώπων 
καλῆς θελήσεως οἱ ὁποῖοι σὲ κάθε χώρα, ἀκούραστα νὰ ξεσκε- 
πάζουν τὰ διάφορα ψέματα καὶ συκοφαντίες ποὺ ἐξηπηρετοῦν τὴν 
προετοιμασία τοῦ πολέμου. 

Συστείνει ὅ ὅπως τὸ Γραφεῖο πάρει μέτρα γιὰ τὴ δημιουργία κάτω 
ἀπὸ τῇ δικαιοδοσία τῆς Γραμματείας, Γραφείου Πληροφοριῶν, τὸ 
ὁποῖο νὰ ἐφοδιάξει μὲ ἀντικειμενικὲς πληροφορίες καὶ γεγονότα 
ποὺ θὰ ξεσκεπάζουν. τὶς ψεύτεκες καὶ διαστρεβλωμένες πληροφο.- 
ρίες ποὺ ἔχουν σκοπὸ γιὰ νὰ καλλιεργήσουν τὴν πολεμικὴ ὑστερία. 

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης σημειώνει μὲ ἱκανοποίηση 
ὅτε ἡ ἐπαφή, ποὺ ἀποκαταστάθηκε μὲ πολυάριθμες ὀργανώσεις 
καὶ ὁμάδες κατὰ τὴν περίοδο τῆς πραγματοποίησης τῶν ἀποφά.- 
σεων τοῦ 2ou Παγκόσμιου Συνεδρίου Εἰρήνης, διηυκόλυνε στὴν 
ἀκόμη μεγαλύτερη ἀνάπτυξη καὶ ἐπέκταση τοῦ κινήματος γιὰ τὴν 
ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης. 

Τὸ Συμβούλιο υἱοθετεῖ τὶς παρακάτω ἀποφάσεις : 

1) Νὰ συνεχιστοῦν οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὸ διεθνὲς κίνημα 
σ᾽ ὅλες τὶς χῶρες μὲ σκοπὸ νὰ καθοριστεῖ σὲ ποιὰ ξητήματα εἶναι 
δυνατὸ νὰ ἐπέλθει συμφωνία γιὰ κοινὴ δράση, ἐνθαρρύνοντας κοινὴ 
συμμετοχὴ σὲ Συνδιασκέψεις καὶ Συνέδρια. 

2) Θἅταν ἐπιθυμητὸ νὰ ὀργανωθεῖ μὲ βάση τὴν ἰσότητα, 
στηριζόμενη σὲ ἔγγραφα καὶ ἀποφάσεις, ἡ σύσκεψη ποὺ προτά- 
θηκε ἀπὸ τὸν “Xuvdecuo τῶν Pirwv” μὲ σκοπὸ νὰ ἐξευρεθοῦν 
τρόποι γιὰ μιὰ κοινὴ δράση. 

8) Εἶναι σοβαρὸ νὰ πληροφορηθοῦν οἱ διάφορες ἐκκλησίες 
γιὰ τὶς ἀποφάσεις ποὺ πάρθηκαν σ᾽ αὐτὴ τὴ Σύνοδο τοῦ Συμβου- 


20 


λίου καὶ νὰ ξητηθεῖ ἀπ᾽ αὐτὲς νὰ ὑποστηρίξουν αὐτὲς τὶς ἀποφα- 
σειν. "EE ὀνόματος τοῦ Γραφείου ὁ πρόεδρος Ζολιὸ Κιουρὶ ἔστειλε 
γράμμα σ᾽ ὅλα τὰ ἀνώτερα ἐκκλησιαστικὰ συμβούλια μὲ τὸ 
ὁποῖο τὰ πληροφοροῦσε γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Φου Taryxoo prov 
Συνεδρίου Εἰρήνης σχετικὰ μὲ τοὺς ἐξοπλισμουύς. Μιὰ σειρὰ 
ἀπαντήσεις σ᾽ αὐτὸ τὸ γράμμα δείχνουν τὸ ἐνδιαφέρο ποὺ ξεση- 
κώθηκε μ᾽ αὐτὴ τὴν πληροφορία. 

41) Εἶναι σοβαρὸ νὰ γίνει ἐπαφὴ μ᾽ ἐκεῖνες τὶς ὁμάδες ποὺ 
προτιμοῦν οὐδετερότητα, ὥστε οἱ ὁμαδες αὐτὲς νὰ κινητοποιηθοῦν 
καὶ νὰ παλαίψουν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης. 

5) Νὰ βρεθοῦν τρόποι συνεργασίας μὲ τὰ εἰρηνόφιλα κινή- 
ματα καὶ ὅλες τὶς ἄλλες ὁμάδες, ἐφ᾽ ὅσον ἡ ἐπαφὴ αὐτὴ καθὼς 
καὶ ἡ συνεργασία θὰ ἐξυπηρετοῦν τὸ ξήτημα τῆς Εἰρήνης. 

Τὸ Παγκύσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης σημειωνει μὲ εὐχαρίστη.- 
on τὴν πρωτοβουλία «ai συστάσεις γιὰ ὀργάνωση διεθνῶν συν- 
διασκέψεων οἱ ὁποῖες θὰ κάνουν δυνατό, ὥστε ἐξουσιοδοτημένοι 
ἀντιπρόσωποι τῆς λαϊκῆς γνώμης τῶν διαφόρων χωρῶν, ν᾿ ἀνταλ- 
λάξουν ἀπόψεις καὶ ὅλοι μαζὶ νὰ λύσουν ὡρισμένα προβληματα 
πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Παγκόσμιας Εἰρήνης. Τέτοιες συνδιασκέψεις 
θὰ ἐξαο φαλίσουν τὴν δυνατότητα γιὰ νέες ἐπαφὲς καὶ μεγαλύτερο 
ξάπλωμα τοῦ κινήματος τῶν Ὑπερασπιστῶν τῆς Εἰρήνης. 

Σ᾽ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση τὸ Συμβούλιο Εἰρήνης: 

1) ᾿Εγὐκρίνει τὴ συγκέντρωση στὸ Παρίσι ἢ Βρυξέλλες, στὸ 
κοντινὸ μέλλον ἀπὸ τὴ Γαλλο- Βελγικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ ἐνάντια στὸν 
ἐπανεξοπλισμὸ τῆν Γερμανίας, μιᾶς συνδιάσκεψης τῶν λαῶν τῶν 
Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν τῶν ὁποίων οἱ Κυβερνήσεις εἶναι μέλη τοῦ 
᾿Ατλαντικοῦ Συμφώνου μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ 
σ᾽ αὐτὴ τὴ συνδιάσκεψη. ‘H συνδιάσκεψη αὐτὴ θὰ ἔχει σκοπὸ 
νὰ ἐξετάσει τὸ ξήτηι α τοῦ ἀγῶνα ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς 
Γερμανίας καὶ τῆς εἰρηνικῆς λύσης τοῦ Γερμανικοῦ προβλήματος. 


x Παραδέχεται τὴ σύσταση γιὰ μιὰ συνδιάσκεψη τῶν 
χωρῶν τῆς ᾿Ασίας καὶ περιοχῆς τοῦ Εἰρηνικοῦ, ἡ ὁποίω a ἔχει 
σὰ σκοπὸ νὰ συζητήσει «υρίως ζητήματα τοῦ ἀγώνα ἐναντία atu 
ἐξοπλιτμὸ τῆς ᾿Ιαπωνίας καὶ eon npete εἰρηνικῆς λύσης τῶν σημε- 


ai 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 
Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6 


25X1 

«ἢ 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6