Skip to main content

Full text of "Legenda aurea sanctorum, sive, Lombardica historia"

See other formats


I 


I 


I 


jv' 


0 


^ J f ' '‘‘P““''"‘'0'ie vcl quantu ao 

ni’'ia nf<.H5 f^l '?'^“*‘°’l^ 9? P*” augu-ta feusra crit vmoiaa 
.ta a ctia fplipam i-efpice non autiebit- vel qntu ao miftiVa 

..gn.ficacoem d,a fol iurtice spus tmc obfcue? crit dTnu^il? 

reliim ante ot l^ic aetm ci Helle vocantue 
a fuWanna ^a bnt f.iituomem (iel|a;e <, oicnnfftelle T, 

t«rcen0.t.Vno,-« fcripca 

fniprlaqSnTa” maxime fiet t&s 

fS4c?aZ fcabunoat « hoc fadet ons ao 

tent vel multi 

teni vei mnlfi,q viOebant flelle oe ccctefia caoe't vl’da retrahet 
in terris.^egit matb.xxiiipbritfunctribulaco olis nunaua 

^t '■•8"“ '■^ marislol 

fm i7/iim »^agrro fragwc^ibit a pftina qiitate 

eit vd alios ille Tonit^ 


... -ri' Iiia^rru Tra 

mt ntTnn^r’^'^ rion cl t vd bm alios ille fonieS 

uS fuB montes ele, 

et ina,rofia marT,^T A*' - ” '"T Stegotune fiet nou. 
h-bre"^ Znit V r ef»tbat,o.2-ero -aut in 'annalib 
£fa fint r • ? ^«^■ntia inoiau-SeO vtrfi gtiniu 

xVmbbirr '’'P'-f<1if-Prinia oie erigetfe mare 
xl cubifts fup alfituoine montiu flas in loco qfi mur? Scefa 

patent^^^ m‘ P°‘’''‘-3’‘'i-cia oie matine tene a 
f I ' ® Oabunt rugitus vfqj ao celum n eax mu/ 

fiTernt OT ^V" . •”"T m hac et, a qil^oie 

Vfj ao r“|^‘"blSfirfol^;g^ ftSmal 

iotui lUuf tm ?)eus.Ot'^aua fiet cr^alig terircmot? ain 

f?3nio”,iullu alal ftarep^rit 
et colles in nnfilf eqbitiir tena oiries motes 

nis cr ibunf^pli t^coigent.Deama exibunt f^oies ce cauct/ 
cima fn^ amentes nec mutuo libi loq’ poteiut. VnOe/ 

foUs vZfp^Z/r^T^ « ruE Milcra ab «tu 

cacent flelle oS e«- r ^ '"** Duocecia 

fe Igneas comae « v ^i^tanna 62 flationantia fperget ex 

bac^ctiam o^ A ^«^lerabunc a fubflaba in 

leoiciturq, omma animalia venient ao campos 

l * . 1 . . . . I , . . - 


mugientia nec guftantia nec bibentia.TccOedma moriuntur 
viucntes 62 cum moztuis refurgat.Qunrtaoedma aroebit ce/ 
Ium 62 tctra.Quintaoedmafict celumnouum 62 terra noua 
62 refurgunt omnes feainDiim preceoit iuoidum erit anti 
criib'tallatia.?piccnim omnes Oedpere conabitur quatuor. 
tnoois .Primo per calioam fuafione fiuc feripturam falfam 
expofitionem «rNitetur enim per fuaoere ci ex feriptura firma/ 
rc fe cfTc meflyam i lege ^mifliim vnoe » legem cnTh oeibru/ 
et ct fua ftatuet pfal^cofiitiie Domine legiflatotcm fup eos cte 
glofa io efl anttcriflum (egirprauelatoeem Oan*xrEt oabunt 
abbominacionem 62 cdblacionem templi-glofa.Anticriftus 
in templo Dei feDebit quafi Deus vt legem Dei auferat- SecuDo 
per miraculorum operationem- ii-tbc-ij - Cuius aouentus erit 
fm operationem fatbane in omnibus verbis et fignis et pro/ 
oigiis menoaciis Apoc.xiif Fedt figna vt etiam ignem face/ 
rct De celo m terram DefccnDere-Qlo vt apiis Datus cfl fpirtt? 
in fpecie igniset illi Dabunt fpiritum malignum in fpecie igis 
2*61 c6 per Donorum largicionem Dan-xiiP' Dabit eis potet fa 
tem in multis et terram DiuiDet gratuito- Qlo^Antccriihis Dc 
ceptis Dona multa Dabit et teram fno exerdtui oiuiDp Quos 
enim fuo terrore fubiugarc non poterit- auaricia iubiugabit 
Quarto per tormentorum illadoncm .Dan^viii- Supra qua? 
creDi potefl vniuerta vaftabit- 2tem Qregotius loques De an 
ticrillo Robuilos qui^e interfidt cum cos qui mente in uic 
ti fant cojpora liter vincit» Tcrcium quoo preceoet lutHcium 
erit ignis vehementia qui quiDem prcccDet fadem iuDids-2b 
Uim enim ignem emittet Deus- Primo propter muDi innoua 
donem purgabit enim et renouabit omnia elementa vnDe et 
aDinflar aque Diluui/ xv- cubitis montibus altioeerit ficut 
Didt in byfforia fco*quia opera bominum tantum afcenDere 
poterant. SecunDo propter bominum purgationem qiiia il/ 
lis quibus tunc viui repedent cdt locus purgatodf • sTcrcio 
propter maiorem Dampnatorum cruciadonem.Quarto pro 
pter maiorem (an^lotum illuminadonem . Nam fecunOum 
Bafilium Deus faS^ munDi purgadone Diuioet calorem a 
fplcnDore ct totum calorem mittet aD regionem Dampnato/ 
tum vt amplius crudentur ct totum (plenDorcm aD r^onc 
beaiorum vt amplius iocunDentur Concomitantia ante iuDi 
dum erunt plura-Primum eft Oifccptado iuDids uDex cni 
in valle 2ofapbatDefcenDet bonos ci malos iuoicabit bonos a 
Dextris ct matos a finifhis ftatuet • Et creOcDu c in locii emi 
n^ eu futuru vn ceteri potenit cu viDere Nec inteUigeOu cfE 


Illp 

q, omnes inttaiUam valliculam conduijaiitutr quia hoc eifet 
cucrilc vtoicit a crc.ScD erunt ibi..'? in locis circuiacetibo 
snparuaautc terra innumerabilia milia boTmefle polfunt 
maxime qfi cofbringimtur.Et fi neceffe fiierit eleOi erunt in. 
aere co?po;e agilitatc,iJampnati vero etiaj efie poterunt Dina 
iuipent3entc virtute^quia 62 tunc iiioex cum malis oifireptabit 
ros pro opibus mifericaoie qui no babuerut obiurgabit 
rt tunc omnes fuper fe plangent ^m qo oftenDit crifo. fcd^m* 
i^atn oicens plangent fe iuoei vioente* viucnte « viuificante 
quem quafi jx)minem mwtuii exiOimabant q coniungentes 
ic cw^re vulnerato /celus fuum Cenegare no poteruntPlan 
gent f e 62 gentiles qur varii» oifputationib? pbo?um cecepti 
wacionabilem aultieiam putauerunt efieoeum colewcrtid; 
nxu.b^langrot Je xpiani peccatores q magis Oilcxcrunt mcCm 
« Deum vcl xpm.^Plangcnt fe Inerctici qui pu;e boiem cruci/ 
fixum Dixerunt cu viDerunt ipm eife iuDice' in que spuxerut 
luoei.t^tangent feomnea trib? terte quia nec reriRcnoi virtus 
c(t 5tta aim nec fudcDi ncc facultas ante faciem eius efi nec 
penitctte locus ncc (atiffadionis tempus-ex angiiRia eni oim 
rc;c nibilqj eis remanet preter luiSu.SecunDu eR Differentia 
c»Dinis*^m ficut Dicit Qrcgorius.Tn lUDicio quatiioe erunt 
orDines.iJuo ex parte reprobo;^.^! Duo ex parte cleao;e.Alii 
? f^*^wnt ficut bii quibo Dicitur.Efuriui 62 
4 m^Pueare ^?c.Alii vero iuDicant q percut 

licut bi| ^ quibo Dr.C^ii non creDirxrit iam iuDicatus efl qa 
neciuDias verba peipiut 4 eius fioem nec verbotenus fiuarc 
votucmntAli^ luoicant 62 regnant ficut bi/ quibo Dicet. Efu/ 
riui^ pi ns nnbi manDucare c»c.Alii iuDicant <? regnat 
i^ut viri pfech q alios luoicabunt non q» fententia ferant qa 
Iroc folius ujoicis eR.SeD Dicunt iuDieareiiuDicanti aSiRcte 
iHa affiRentia eritPrimo ao fando^c bonore. Magn? eni 

Q ^niifit Dicens 

e i s fup feOes ctc.SeainDo aD fine fyforniacoem (enteba 
uiDias approbabunt ficut aliqn illi ^ luDicanti aifiRunt eius 
niam approbant <? aD ipam approbanoa fiibfcribunt pfabvt 
acian^in eis luDiciii fferiptu ^3^c.Tprc{o a^vmalo;c 9Dcpna/ 
onc qs quiDe f>^mpnabut ex vite fue apatioc.ferciu eR in 

daui 62 cicatriccsin cor»eJ'iecenim. ' 
ttu . nmo in onfione^c glonble vidozie ^ iDeo in excelietia? 
mone apparebunt vn Cri-flip matb • crux 62 cicatrices raDiia 
lolis erunt luciDicKcs.TDem ^lOeta quStafit virtus crucisfot 

1 ^ Dabit lumen Ilium vt Dtfcas quitum 

crux 62 Urna liiciDu» 62 foleprecUrior cR.SceiiDo in onliour 


fuc mifeticojDie boni flitit ialuati.Tetno in oficntionc fuc iu/ 
Oicie vt exJboc oHcnOatg^iuftiflinic reprobi fint oanati 4^ 
fq tantu precium fui fanguinis cotcnferiint vnce ifi boc ver/ 
ba eis exprobrabit vt oicit.Crifo-fup mafcbL^oicens ego pro' 
pter vos bortio fad? fum ^tev vos alligat? fimi et oelufus 
ct cefiis ct crucifixus vbi eft tantaru iniuriaru mparu fru^? 
Eocc precium fangumis mei qwc OeOi ,p reoepeone anhnap: 
vcftrarii vbi feruit? vfa quam inibi pro peio fanguinis mei 
oeoif^is Ego firp gloria mea vos babebo cu effem Deus afpa/ 
rens bomo et vitiorc me ominibo rebus vfis fccifris Na^ om/ 
nem rem viliflTtma terre ampli? DilexifHs qua iuffiriam mea 
ct fiDeTbGc* Crifb Qiiarto eftfeiieritas iuoicantis non enim 
fte^et tim ore -qa omnipotens cCrifo tiec refirtenoi virtf eff 
contra cu cre- ncc munere 4a oitifTim? cfl: bene venies veniet 
oies illa in q plus valebut pura cotoa q» afluta verba ct con/ 
feientia bona ^ maefubia plena ertr ille eff qui no vallet. vcc^^ 
bis nec fledet Donis -^te au* expedat Dies iuDicii et aDerit iltc' 
equiffim? iuDex cj niilliPpctdis pfbnam accipit an? pafaciu 
auro et argento q null? eps vel abbas vel comes ccerupe po 
terit Kec errore 4a fapietiflfim? efl leo pp • Ida eft fcTa fumi 
moidj iile tremfeus afpedus tibi puu e effe fbliDum ct aptu 
omiiefecrctu cui obfcura clardmutariiDent filenciu cofitet 
cf fi no voce mes loqiiic • Et i6 cu eius fapictia At talis et tata 
cetra ipi?iap?a^ nil valebut allcgacocs aouocato;c nec fopbir 
mata pBo;c nec pclariflfima clo^a orato;c nec aftueie verfu/ 
toru De bi/s iiif fic Oit t Tcro qriti illic eligues et muti fclico/ 
res loquacibe crut q aD pmu qnti pallores p1Sis q ao Cc^fm 
qnti niflin oratoribe 4a^ terdfi qnti cbetec argucijs prefe/ 
reDi fut ciccrois q at> qrtu • Quintu efl excufatio borribilis 
tres cni tuc aocufatores cotra petorem flabutprim? cftoya 
bolus pfto tuc erit Dyabolus recitat? verba ^feflionis nfcct 
abicicns nobis qcuqj fccim? in q loco in q bora peccauim? 
et qD boni tiic facere Debuim? Didur? efl eni ille aOuerfarius 
ecjfiime iuDex iuDica iflu meu efle ob dpa q tuus efle notuit 
P gratia tu? p natura me?p miferia tu? ob paflione me?^ ob 
fiiafione tibi in obeDtes a tc acceperat i mojtalitsttis flola a mc 
accepit bac panofam q in Dut? e tunica tua vefle Dim^it cu 
mea buc vcTt e^jfTimc iuDex iuDica illu meu efTcct mceu Dam 
nanou effe Meu poterit nc td’aperirc os q tarinucnit vt iuflc 
cu Dya*Deputcf bec aug- Sed!? accufato? erit ^riu fcd? peta 
cni ,^a vniiquccp accufabuntfapfii/.vcnietin cogitacoe pec 
catorum fiiorum timiDi ct tranroucerit illos ex aDuetfo ini/ 
quitatcs eorum bene tunc loquentia fimul eius opera Dicent 


tu nos egiRi opetatiia fumus non te cefercmus . fcDiempetr 
tccum enmus ^ tecu aD iuoicium pergimus multi fc]^ 62 mul 
tiplicibus cciminito eum accufabunt, Cercius acculatc» erit 
totus immOiis Qreg- Si queris quis te acciirabitoico totus 
munDus.Offenro em creatoec ofTcnoitur totus ir.unOus.Cri/ 
foRi-fiiper matbeu i n tUo oie nibil eR q? liioeanuis vbi celu 
62 terra aqua Ibi 62 !una ofes qr noRes q totus miious Rabut 
ante oeum aoncrfus vos in teRimoniu pcccatoeum vrorum* 
62 fi omnia tacerent ipiV tamen cogitationes noRre 62 opera 
fpecialitcr itabunt aouerfum nos ante erum nos fertiter accu 
fantes* Sextum eit teRis infaliibilis*trcs cnim tcRes tunc ao 
uerfum fe babebit peccat oe.V^num fiipra ie babcbit peocatoe* 
fc^ oeum qui erit luDex 62 teRis.Jcrc-xxix Ego ium iuDex 62 
teitis Dtcit Ons alium intra fe-fc? ^rcicntiam.AugP.QiMrquis 
fututu iuDicem times pntem c5l'c:cntia coerigc.Sermo enim 
tue cauic teRimoniu cR ^fcientic tue. Teteium iiixta fc fcilic^ 
^rium angeluaD cuRooia Deputatum qui tanqm confeius 
oim que fecit contra cum telHmoniu perbitxbit.^ob xx.Re» 
uclabut ccli io cR angeli iniquitate cius.Septimu eR accufa 
c6 peccatccis De fx)c ficut oicitQtc^ O qm anguRc erunt tut 
vie reprobis , Superius erit iuDex irntus . Tnfcaug Ix>rtenDe 
cbaos.A Dextris peccata accufantia.A finiRris infinita Demo 
nia aD fufpliciu traI?cntia.Tntus confeientia fais vrens feris 
munDus acDens mifer peccata fic Dep{?rnfug qui fugiet late/ 
rc erit impoilibilc afparere intollcrabile . Ocfauu eR fetentia 
irreuocabilis.3lla eni fententia nun^ poterit reuocari nec ab 
illa poterit afpellari. Triplici eni De caufa «fpellatio in caufis 
iuDicialibo non recipit. Primo .ppter iuDids excelle.ntia viiDe 
a rege ferente fententia a|pcHari m regno fuo non potei fqiiia 
in regno iiio nullum fupra fe babct.Similitcr nec ab impera' 
tere vcl papa poteif afpeUari.SccuriDo ^ppter criminis euioen 
tiam-quia quanoo crimen notcrium eit non poteif afpfllari 
Tercio ^pter rem non DcfcrenOanvquia res non recipit Dilati 
onem quia ferte ex Dilatione Detrimentum paterctur.Simili/ 
ter non a|pellatiir ^rpter banc triplicem rationem ab illa fen 
tentia non poterit afpcllan a papa . Primo ,fpter iuoicis excel 
lentiam -quia iuDex ille nullum fupra fe babetRcD ipfe ornes 
cxceoit cternitate Di^^nit.ite q ptate*vn De ab imperatore vcl pa 
pa poifet aliq mo afpellari aD Deum . A Deo aut nullu lic^ ^^a 
fup fenuUu babet.Se:uDo ppter crinus cuiDencia oia cni icc 
lera crimTa rproboiTi ibioe nota erut qt manifeRa.^cr* /^De 
rit illa Dies in qua faRa nra*qfi in qDam tabula piRa Demon 
ftcabunc. Tercio ,fp?er rem n an piffcrenDam nibilcm qo ib 


agit Oilatione patitur ^ oia in momeioin ictu ocaii j^agur/t 


Dc fan£lo T^nDrea apoftolo. 

K' orcas interpretatur oecozus ve* rfiOcns 
vel virilis-ab anoor quoo cft vir vroicic 
anOreas qiiafi antropos io eii homo ab 
ana quoo eft furfum 62 tropos quoO clt 
conuerfio quafi furfum aO celefiia con / 
uerfus c» ao fuum creato?em eteci? fuit* 
ergo Oeco?? in vita reipjnoens in fapieti 

. ^ oo^ina varilis i pena ct antropos in glia 

Bius paflionem prefbiteri 62 oyaconesacbayc feiiafie ficut 
''culis fuis vioerant confcripferunt. r 

/ Morcas ct 
l qoa^ alif 
A/» oifcipiili 
tribus viciba a Ono 
funt vocati .Primo 
eni vocauit eos ao 
fui notidapficiit qn 
ffante anOrea oie q/ 
Oam cii iobanc ma/ 
gifhro fuo et alio cii 
oifcipulo auoiuit a 
iobe. Eocc agn? Oe i 
ctc‘62fiatim cu ali o 
oifdplb vdt et vioit 
vbi manebat ibs et 
manferut apuo iUu 
oie illo •Tnueniefqf 
anOreas fratre fuu fimonem aOOuxit cum aO ibefum. Seqnti 
aut oie ao pifcacois opa rcoierut pPrnoOu fcd‘o vocauit eos 
aO fui familiaritate ficut cu oie qoa turbis irruentito ao ibm 
iuxta flagnu genefaretb q9 Or mare galilee nani intuit fymo* 
nis Q anOrec 62 capta multituoinc magna pifdu vocatifqj ia/ 
cobo q ioBc q erat in alia naui fecutc funt eu 62 ite;i: ao ^ria 
rcoierunt.ScO poflca terdo cr vltimo vocauit eos ao fui oifd 
pulatu ficut qfi ambulante ibu iuxta ioem litus vocauit eos 
Oe pifeatione oiccns*venitc pofl me fada^ vos cte. Qui relidis 
oito fecuti funt eu eiq^ femp poflmoOii aobeleriint nec vitra, 
ao ^da reoicnmtNibilominus tfi vocauit anorcaaqiiofoa 


•\f 

De filis DiiapUs aD appellatu oe q vocacoe Dc matr iipvocaiut 
ao fe qs voluit ipfe ^ venerunt ao eu fecit vt ciTent mtoDeci 
cum eo poft aiccniione Oni oiuif s apfis*anorcas apu&fytbi^ 
matbe? vero apuO mutrgunoia prcoicauit-viri aut illipOtca/ 
tionc matbei penitus refpuentcs ei oculos eiiieriint K vincSu’ 
incarcecaueriintp? paucos Dies ocxrioe cu oifponentes.i^ntea^ 
angelus Dni ran(So anOree aparuit ci murgunoia; aD fanfluj 
matbeu ire pcepit q rnoente i'e via nefcice iiiffit vt ao ripa ma 
ris iret 62 ao prima nane qua mueniret intret q veloci? iufla 
coplens aD vrbem preDicia venit angelo Duce 62 ^jfpero v^o 
flante*^» inuento apto carce fan^' matbei eoq^ vifo fieuit plu 
rimu ceauit-Tuc Dns matbeo rcDDiDit bfificiu Duo;c luminu 
quib) eu puaueratneqcia pcto;c‘matice? aut abinDe reccHlt c» 
antbioebia veitpficifces l/aut qD Dr De i ? libecacoe matl^i 
et reititucoe Duo;c luminu p anDrea no puto Dignii fiDei ne 
intato euageliftammoeatio infima Denotet qfi fibi non potuit 
obtine c}d anDreas ei ta Yacile impetuit.C^iiioaj iuuenis nobif 
Du inuitis pentib? aplb aDbcfif^ pentes ei? Domu in q moea/ 
bat cu apfo flioccDerut.Guq^ iaj i altu fiam a fuccrefcct puer 
accepta ampulla fuper igne fparfit 62 flati ignem cxtivit illis 
aut Dicctih? fili? nr magn? effed? e Du p icalas vellent afccDe 
a Deo fiint cxcecatc vt ipfas fcalas nenit? no viD^nt.?^’unc c}Da 
exclamans ait vt qD vos fluito lalx^re ^fumitis De?pugnat ;p 
eis 62 vos non vioebitis.Ceflate ia ne in vos ira Dei DefecnDat 
Multi gViDentes Dno creDioerut pentes fio ei? p? qnqginta 
Dies mo^tui i vno monuineto fut pofiti.QucDa multer cuiDa 
bomidoe siundla cu pare nonjmflet fojai fue Dixit vaDe c» p 
me Dyana Dnam nraj inuoca.Cui inuocati ait DyaKil? .Cur 
meinuocas cu tibi pDefle non poflim.SeD vaDe aD anDream 
aplVn <5 fojoee tuaj pout aDiuuare.AD ^ cu iuiflrt 62 apfm ao 
fcKOje pidi tante DuxifTetDicit ei apfus.Rede boc pateris (^a 
male niipfifli Dolofe <)ccpifb 62 Demones f)fuluifb.S? tn peniti 
ct in xpm creoe 62 pfim pice.Qiia crcDente abortiuu ptulit ct 
Dolojccflfauit^Senex c}Da noie nicolaiis aoiit apfm*D Dne eccc 
Ixx-anni vite mee fut in quib? fp luxurie Depuiui. Accepi aut' 
aliqn euageliu <Kas Deum.Vt mibi amaDo stinentia largcrec 
Si in ipo peccato inueteratus ct a mala f>aipia illediis ffatim 
ao opus lolitu reuertebar.Qiiaoam igitur vice ocupifeentia 
inflammatus oblitus cuangeliu qD fup me pofueram ao lu/ 
panar iui Ratiq^ meretrix Dixit mibi.EgreDere fenex egreoere 
quia angelus Dei es tu ne me contingas neq^ buc acceoc pre/ 
fiimas • viDeo enim fuper te mirabilia flupefaiSius aD verba 
meretricis recolui quoo mecum euangelium Detuliilem. 


r.unc igitiii: fancic txri puo faluic riica tua pia aatio itetrceOat* 
AuDiens loqc beatus anotcas flere cepit ct a tcrcia vfq^ at> no 
nam cMauit 62 fuegens noluit comeoece «Tcd ait non comcDa^ 
Donec fciani fi ofis milercbit buius fenis. Ciiq^ Diei» quinqj 
iefunaf ct venit vox aD anDrcam Dicens obtines anDrca ^ fc 
ne-fcD iicut per ieiiiniu macer af fi te fc 62 ipfe affligat ieiuniis 
vt faluetiir. Sicq3 fecit 62 in fex menfil» in pane ct aqua ieiiia 
uit Q poifmoDu plenus Ix^nis operibo in pace rcqeuit.Venit 
Igitur vox aD anDrca Dicens per oratione tuam nicolau que^ 
ptrcima accyiva.Qi.ti: iuuenis ctiflianus fecretius fani^o 
anDrce Dixit nuiter mea pulcru me siDens De opere mc illicito 
teptau.tcui Dum niUbtenus alTentire iuDice aDiit volens in 
me crimen tante neo.uitic tctojqte -fcD o?ra pro mc ne moeiat 
tam iniiiifema ct aaufatus penitus reticebo males vicam per 
Dcre q; inatre mea tam turpiter infamare. Tuuenis igitur aD 
iuDiciu vocatur 62 illuc eum anDreas profcqtiir accufac con 
P.anter mater ftliu q> fe voluerit violare interrogatus pluri/ 
es iuuenis an eeg taliter fc baberet nibil penitus niDebat tunc 
anDreas matri Dix^t cruDeliflima feminarii que per tua libiDi* 
nem vnicu filiu vis perire tunc^olito Dixit. Cne buic horni 
filius meus aobefit poffqm boc agire voluit feD ne^uit.Jrat? 
itaqj iuDex iulTit pi:cru in faecum linitu pice ^ bitumine mit 
ti ct in fiumie proi/cl'anDcea vero in carcere referuari Donec 
exccgitraec fuipliciu quo periret feD c«ante anDrca tonitruu 
bcitibilc omnes terruit-^ terremotus ingens cuneSos ^ffra 
uit ct mulier a flumine percufla 62 arefafb.i cccruit.Orantibo 
piK ceteris aplm r,c perirent- o?auit pro eis ct omnia ccflfaueft 
?^unc fpofitus creDioit ^ Demus eius tofci- Gum aute^ eflet 
apliis in ciuitate nicea Dixervit ei ciiies q» extra' ciuitate fecus 
viam fepte Demones erant qui ptereuntes boniTes occioebat 
quii» aD iufluni apU ante populu in fpene canum venietil» 
prcccpit vt iKuc irent vbi nulli boim nocete poflent qui ffati 
euanuirunt.Tllc aut boc vifio fiDem cbiifli receperut. Et cu 
V er ifet aD portam alterius duitatis-Ecce qDam iuuenis rnot 
tuus ferebatur qrente aplb quiD ei acciDiffet Dicfum cfb ei 
feptem canes venerunt ct eum in cubiculo necaucrunt ct lacri 
mars apeffolus ait Scio Domine q? fuerunt Demones quos a 
nicea vrbe rcpuli.Dixtfq^ patri QitiD Dabis mibi-fi fufdtaue 
to filium tuum. Cui ille nil carius e'gb pofliDebo ipfum ergo 
tibi Dabo 62 faSta ojationc furrexit ct apofiolo aDbefit. Cum 
quiDain viri numero quaDraginta kD apoffolum nauigio ve 
nirent-v t ab eo fDei Doctrinam reciperent cccc a Dyaboloma/ 
rt’ concitatur 62 ornes pariter fubmerguntur.Cum 'aut eo2u 


•vi^. 

corpora ao litus pelata fuiflcnt ante apoflolum oeportant ct 
ab eo continuo fufcitanc qui omnia que fibi aodoerant narra 
lierunt vnoe in quooam ymno ipfuis legitur • Quaternenos 
iuuenes fubmerfbs maris flucfribus vite rcDOioit vfibus-Bca/ 
tus igitur anoreas in acbaia cofi flens totam eam coclcfi|‘s im 
plcuit ac plurimos aC> fine^ crifli conuertit. Vxorem quoqj 
egee proconfiil fioem crifli tK5ciiitet facro baptifmatis fonte 
ipfam regenerauit- AiiDies l?oc egras patras ciuitatem ingre 
oitur conpellens crifbanos a& facrificia yoolorum* Cut od 
currens anoreas oixit oportebat vt tu qui iiiDex fx)minum 
ciTe meruiYli iuoiccm tuum qui in celis efl cognofccres et ag<^ 
nitum colores ct coienoo animum a falfis oiis penitus reuo/ 
cares • Cui ^eas tu es anoreas qui fuperflidofam preoicas - 
feStam quam rom^ni principes nuper exterminare iufldrunt' 
ao quem anoreas romani principes non Dum cognoucrunt 
quoinoDo Dei filius veniens Docuerit yDola efle Demonia que 
lic Docent vnDe offenDat Deus vt offenfus ab cis auertatur 6^ 
aucrfus non exauDiat ct non cxaiiDienDo ipii a Dyabolo cap 
tiuentur et captiuati tam Diu DeluDant Donec nuDi De cotpo/ 
re exeant nibii fecum preter peccata portantes^Cui egeas ifta 
vana ibefus veffer preDicas crucis patibulo eft affixus. Cui 
anDreas pro reftauratione nofira non pro culpa fua crucis 
patibulum f|X5nte fufeepit aD quem egeas Dixit . Cum a fuo 
Difcipulo fuerit traDi tus et a iuDeis tentus ct a militibus cru 
cifixus quomoDo tu Dicis cum fponte crucis fiibifle fuplici/ 
um «Tunc anDreas quinq^ rationibus cepit oflcnDere ctif^u 
voluntarie paflum fuiffe fcilicct ex eo a paflionem fuam pre 
uiDit et Difcipulis futuram prcDixit • Ecce inquiens afcenDi/ 
mus ierofolimam cte • Et ex eo q> petro cum ab boc auertere 
cupienti Dure inDignatus fuit Dicens vaoepoft me fatbana 
<?c*ct ex eo q? vtriufq^ fcilicet padenDi et rufurgenDi fe pote ' 
ffatcm babere manfeRauit Dicens poteffatem babeo poncDo 
dnimam meam et iterum fumenDi eam- Et ex eo q> proDito/ 
prccognouit cu m panem intindum ei DeDit ^tJec tamen 
vitauit-Ht « eo q> locum in quo proDitorem venturum fcie 
bat elegit • Et bi/soibus fe interftiifle afleruit aODit anDreas 
quoD millerium crucis magnum efleteui egeas miflecitim 
Dici non potefl icD fuplidum verum tamen vbi mibiob/ 
temperaueris ipfiim miflerium te faciam experiri crc. 


Cui anOreas fi crucis patibulum expauefccre crucis gloeia^ 
u6 prcr>icacc.AuC)irc a tc volo niiileriu crucis fi foete crcoas 
ipm agnitu colas vt falueris. Tunc ce pit ei miflcriu reOemp/ 
tionis pantsere 62 qua £)gruum 62 ncceflarium fuerit quinq^ 
rationibus perfuacere.Prima ratio eft qo quia prim? bomo 
per lignum mojtcm pelleret pacienoo.SecunOa-g> quia oe im 
maculata terra fadfus fuerat preuaricatc» congruum fuit vc 
oe immaculata nafcerctur virgine reconciliato?. Tercia qa 
aoam ao cibum vetitum incontinenter manus extenderet c6/ 
gruum fuit vt fecunous aoam in cruce immaculatas manus 
extcnoeret.Qtiarta q* quia aOam abum fuauem vetitum gu 
ffauerat congruum fuit ao boc qo contrariu pelleret strario 
vt xpus efca felUa cibaretur.Quinta quia ao boc q» xps nob 
fuam immoetalitatem conferrct congruum fuit vt noftrafibi 
mojtalitatem affummcret. Nili eni oeus fachas fuifl^ moetalis 
bomo non fieret immo?talis . Tunc egeas oixit bcc vana tuis 
narra 62 mibi obtempora oi/fqg omnipotetibus racrifica.Cui 
anOreas omnipoteti oeo agnum immaculatu cottioic offero 
Qjyi poftquam a toto populo commeflus fuerit viuus tZ in/ 
teger perfeuerat.Egca quomodo boc fieret requirente oixit an 
Orce vt fo?ma oifcipuli afliimcret.Cui egc.is cgo cu to?mctis 
a te exigam rei noticia^.Tratufcij iuflit eum in carccre reduoi 
Mane fado tribunali fifcitur 62 aO faciificia yooloeum egeas 
eum ircru inuitarc cepit oicens nifi mibi obtpaucris in ipam 
qua lauoafli cruce faciam te fufpenoi.Cuncp ei multa fufpli/ 
cia minaretur.Rnoit quicquio tibi vcflcr in fufpliciis magis 
x!XCOgita tanto enim regi mei ero acceptio? quanto fuero pro 
nomine eius in tormentis conftantio? . Tunc iuilit eum a vi/ 
gintiuno bominibus ccoi 62 cefum m artibus ct peoibus cruci 
alligari vt fic lorgiojcm reciperet cruciatum. Cunqj Oucerct 
ao crucem facTlus ell concurfus populo?um oicentiu.Tnno/ 
cens fandis eius fine caufa Oampnatur quos cum rogauit 
apoflolus ne fuum martirium impeoirent Vioens autem an/ 
Occas a longe crucem falutauit eam oicens.Saluc crux quei 
coepore xpi oeoicata es 62 ex membris eius tanquam marga/ 
vitis o?nata antequam in te afccnOeret oominus timo?em ter/ 
renum babuifli mooo vero amo?em celcflem obtines voto 
fufeiperis. Securus igitur ^ gauoens venio aO tc vt tu exultas 
fufpiaas mc oifdpulum eius qui pependit in te quia amato? 
tuus femper fui 62 defideraui ampleifii te.O bona crux que de 
co?em ct pulcritudinem de membris domini fiifccpifli diu de 
fiderata follicite amata fum intermifTionc que ita 62 aliquado 
concupifeenti animo preparata accipe mc ab bominibus et 


rcO?)c me magirtro meo vt pet te me tccipiat qui pec te me re 
tJemit ct bec oicens fe exuit et vefl imenta carnificibus traoi^ 
oit ficqj cum in cruce vtiuflium fu erat fufpenoerunt. Jn qua 
biouo viucns vigintimilia hominum aftantium preoicauit 
Tunc minante turba egee moJtcm et oieente virum fan(^m 
manfuetum ctpium non Debete ita pati venit vt ipfum Oepo 
neret. Que viDens anDreas Dixit* Quio tu aD nos venifti egea 
(i pro penitentia ipam conikfuetis (i autem vt me Deponas fei 
as quia ego viuus De cruce non DefcenDam* Tam enim vioeo 
regem meum qui meexfpc^at Et cu vellent eum foluere nui 
lo moDo poterat aD eum pertingere quia ilatim eorum brac 
bia ftupioa rcDDebantiir* ViDeni autem anDreas q> plebs vo 
lebat eum Deponere banc orationem in cruce fecit vt Diat^au 
gurtinus in libro De penitentia* Ne me permittas Domine De/ 
fcenDerc viuum fcD tempus efh vt commenDas terre co?pus 
meum tainDm enim portaui tam tamDiu fupercommenDatit 
vigilaui taboraui ^ vellem iam ab ipa obeDicntia liberari ip/ 
Ibgrauiflimo inDumento fpoliari-RecotDor quantum in por/ ; 
tanoo oneroilim in DomaDo fupcrbu in fbuenDo in firmu in 
cobcrcenDo letum laboraui (cis one quocieiis a puritate con/ 
templeris retrahere me cotenDebat quoaens a oilci^lTime cf 
ctis fue fomno me excitare obtenOebat qntum et quocies do/ 
lorcm ingerebatQui igit tamDiu vt potui patet benigniffimc 
puguanti refHti ct tua ope fupcraui* A te iulf o remunerato/ 
re Q pio polco ne mihi id vitra commenDes feo Depoli tum rcD 
Do-CommenDa alii micbi vitra non impeDias ct refurree 
turum feruet ct reDDat iplum quoq; meritum fui laboris rc/ 
cipiat Tcrre iD commenOa vt me amplius vigilare non opor/ 
teat libere aD tc fontem vite inDeficientis gauDiji* tenDerc anx 
antem iam non retrahat nec impeDiat-Mec augufHnus*Mi|si 
Di(^s fplcnDor nimius De celo veniens Dimioia hora cum cir 
cumOeDit ira vt nullus cum viDere pollet Et abfente lumine 
fimul cum ipfo lumine Ipiritum traDiDitS^aximilla vero vx 
or egee tulit corpus . Aportoli farK^ ec honorifice fepeliuit 
Egeas vero antiquam Domum fuat reDiflet-Areptus a Demo 
ne in via coram omnibus expirauit* Aiunt quoq; De lepulcro 
fandi anDree manna in moDil farine ct oleu cu oDorc liiauif 
fimo emanere a q q fic anni futuri fertilitas nicolis regionis 
oflenDit Mam fi exiguu ^pfluif exiguu terra exhibet ft udum 


Si copiofe copiofum ix)c forte antiquitus veru fuit feO mo 
eius cojpus apuD coitantinopolim traflatu eflepbibet. Bpi/ 
fcopus quioam rcligiofam babens vitam beatu anorea inter 
ceteros fan^tos i veneracoe babebat ita q> in cu<^s fuis ope/ 
ribo h ucfemp titulu ponebat ap bonore Dei et beati anDrec 
3’nuiDens igit viro fan&o boftisantiqu? aD eu DecipicnDum 
tota caliDitate fe cotulit feq^ in fb?ma mulieris pulcrimc tranf 
fo?mauit-V^enit igit aD palaciu epifcopi aflerens fe velle cofi/ 
teri eiDem maDat epifeopo vt fuo penitecionali cofiteat cui ple 
nituDine traDiDit potefiatisj.Renuciat illa q> nulli bominum 
nifi fibi fecreta Ilie colciencie reuelat ficq^ c6uid:us epifeop? 
eam aD fe venire precepit* Cui illa obfecro Domine mifercre 
mei ego vero in annis puellaribus vt cernitis conllituta 62 a 
pueritia Delicata nutrita ncc no 62 regia (lirpe progenita ctia 
in perigrino babitu fola veni.Maj pater meus rex itaq^ valDe 
potens cuiDam magno principi me volebat in coiugium fo/ 
ciare cui rfiDi omnem tbotum abbominer maritale^ quia vir 
ginitatem meam cbrifloin ipetuum DeDicaui •62iDeonun(^ 
poilem in carnalem copulam confentire, Deniq^ fic artata cb 
oportebat me aut eius volutati obeDirc aut terre Diuerfa llib 
ire fuplicia latenter fugam inii magna eligens exulare quam 
fpcnfo meo fiDem infringere. AuDiens veto vellre fan£iitatis 
pr cconium fiib alas vel Ire prote^onis confugi fperans me 
apuD \ os locum reperire quietis vbi pofi*um?£)templac6nis 
carpere fecreta lilentia prelentilqj[ vite vitare naufragia 62 per/ 
turbationem munDi fugere pflrepctis.ADmirans in ea epus 
nobilitate generis pulcrituDine coepis tam immenfu femore 
et tacire eloquentie venuliatcm placita 62 benigna voce rfiDit. 
EHo fecura filia ne foemiDes c|a ille obeui? amo?em te 62 tuos 
et tua tam viriliter cotempfiAi tibi ob boc cj in pfenti cumulu 
gratie ct in futuro plenituDinem glotie largietur. SeD 62 ego 
feruus eius me ^ mea tibi offero • eligafq^ tibi vbi placuerit 
manfionem volo aut boDie mecum pranDecc Debeas -Cui illa 
nolo inquit pater noli De bac re me rogare ne fo?tc ex b® aliq 
mali fulpicio proueniretEt nito? fame veRre Denigrationem 
aliquam pateretur.Ao quam epifeopus Dixit plures erimus 
et non foli.Ht ioeo nullum mali fulpicionis fcrupulum in ali 
quo poterit generari . Venientes itaq^ aD menfam epifeopus 
et illa ex ofpofito conceDerunt ceteris refiDetibus bine q inDc 
SlntenDit in eam crebro epifeopus eiufqjfadem no Definit in/ 
tueri 62 pulcrituDinem aomirari, Sicq^ Dum oculus figitur 
animus fauaatur.Et Dum cius fadem non Definit intueri an/ 
tiquus boflis cc» eius graui iaculo vulnerauit p^enDit De boc 


CK tuoictbus 62 fetis 
■ patentib) aiginein 
Oiixit patetf ci? epi; 
pbanus matev veto 
iobanna 5>i<3a e que 
cum tn primeuo iu 
uctutis fue flo?c pa/ 
rentes genuiflent oc 
inceps continentet 
viucntes celibc vitaf 
Duxerutbie prima 
oie oum balnearct*' 


.Jcoiaus 
'dui§ p a/ 
tere vtbis 


ftcA? ftetit in pelui. Jnfup qrta 62 fexta feria ttfj (cmel vbera 
fligebat fa^is aut iuuenis aiio;e oeuitaiis lafciuias eocteria;e 
poti? ^at limina q qcquiD ibfeej faeraferiptura intelligere 
poterat memoeit retinebat parentiio vero fuis oefundis cogij 
tare cepit qualiter tanta t)icta;c copia non ao lauoem buana 
fcO tunc Dei gloeia oifpenfaret qoam f)uitancus fuus fatis no/ 
bilis tres filias virgines ob inopia; ^flituere cogit 62 vt fic 
fami ea;c jmcrco aleret qo vbi fani^us £)pit fcelus ab1x>rruit 
62 maffam auri panno inuoluta in Do mu ei? pfeneilra node 
clam iecit cla recclfit mane aut furgens bo maifa? auri r pit 
Deo gfas agens pmogenite nuptias celebrauit no multo pofb 
tpe Dei famulus fill peregit opus qD rurfus ille reperies 62 in 
tauDes immefas ^ciimpens Decetero vigilare .ipofuit vt feiret 
ect q fue inopic fubueifl; P? paucos ctia; Dies Duplicatam 
auri maffa; i Domu ^piecit ao c? fonitu ille excieat 62 nicolau 
fiigiete infeqf taliq; voce alloqtriRc gofi teq; afpedui nc fub 
trabas meo.Sicq; accurres veloci? nicolau bimc ec cognouit 
mox bumi ^flrat?ofculati volebat peoes cius j*ille refugies 
ab eo exegit ne cii q;Diu viuet pubfiearct P? b‘^mirec citatis 
Defiin^^o epo £5ucnef t epi illi eccie De epo .puifuri aoerat autc 
inter eos qDa; magne atftoeititis cpus aD c? elccdioq ois fnia 
DcpbcDebat.Cu ig cudos iei.uniis ofoito inflitc monuifl^ noc 
te illa voce auoiuit Dicctc fibi vt boca matutiali fores eccie ob 
?uar;.Et ^ pmu aD ecda; c? etia noifi c nicota? veice 9fpicet 
ipm in epm ofecret b^g^ali/s miclas epis aOmonuit vt ornes 
ofoibo infiffdit q ipe ^ foeib? cxcubar^.Mtifc in moDu i bora 
matutiali qfi a Deo milTus an oms fe agebat Nicola? ^a^pre 
benDens eps Dixit ei qD tibi nom c ille erat colubina fimpliti/ 
tatcplen? inclinato capitc Nicolaus in gtvf e feritatis ieeuus 


Qiicm in ecclcfiam Ducctes lic^ populu rcnitentc iii catbeOra 
coUocauerunt ipfe aute canoem quam ptius burmiitatem 62 
m02um gcaiiitatein omnih> fc^tabatiicin otone pui^abat 
capus macctabat-muliccum£)rc»tia fugicbat.Mumifis erat 
in omnes fu fcipient»- Efficax in loqueoo. Alacer in exborta/ 
oo-feuefusin caripienoo. Fertur quoq^ficut legitur inero 
nicaquaDam nicolaum niceno interfuifle confilio.Quaoam 
aute t)ic oum quiDam nautc pariclitarent • ita cum lacrimis 
aauerunt . Nicolae famule m fi vera funt que oe te aiiDiui/ 
mus nunc ea experiamur -mox quidem in eius fimilituoinc^ 
apparuit oicens.Eoce affum vocaRis enim me.Et cepit eos in 
antemnis^ rudentibus aliifq^ iuuare nauis armamentis fla 
timq^ ceflauit tempeRas. Cum aut ad cius ecdefa^ veniffent 
quenunqm ante viderant fine indice cognoucrunt.Tunc deo 
ec libi de fua liberatione gratias egerunt qd ille diuinc miferi 
cadie cau fidei no fuis meritis attribuere docuit. Qwoda^ 
tempore totaprouincia fan£ii Nicolai fames valida ptulit- 
ita vt omnib? deficerent alimenta. Audiens aut vir dei naues 
oriuRas tritico portui ajplicafTc -illuc Ratim ^fidfcic rogas 
nautas vt faltem in centum modii per qmlibet naue fame pe 
riclitantibo fubuenircnt.Cui illi non audemus pater qamc/ 
furatum cft alexandrie opcrtjin botreaimpatais nos. redde 
Qiiibus fani^his dixit fadtc nunc quod dico ct vobis in dei 
virtute promitto q» nullam minorationem habebitis apud 
regiu exaclorcm- Qiiod cu feci flent ct eandem mdliram qu^ 
alexandrie acceperant reddidiflent miniRris impatoris nii/ 
raculum referunt et deum in fljo famulo magnifica laude atl 
tollunt frumciitiim aiitfjm vniufcuiufq?indigetia vir dei di 
Rribuitita vt niiraculofe duobp annis non tantu ad viRum 
fufficrrct fed etiam ad vfum Icminis babudarct- Cum autej 
regio illa ydolis dderuiictpre ceteris nefande dyanc fimula/ 
cnim populus coluerat adio vt vfq^ ad tempus viri dei non/ 
nulli ruRicipredi(£fe religioni excerabili deferuirent aefub 
quadam arbore confecrata dyane qfoam ritus gentiliu exer/ 
cerent at vir dei prediRum ritum de omnib? finibus expulit 
ipfamq^ arborem prccidi mandauit- Jratus ex boc cofra eu 
boifis antiquus oleum mydyaton qd in naturam in aqua et 
lapidib? atdet confcdtieq^ in formam cuiufda religiofefemiV 
nctranffigurans quibufdaadvitu dei naiiigatibD in qiiada^ 
faginula obuiauit* Sicqj affata cR eos mallem ad faniRu dei 
venire vobifeum fed nequeo rogo ergo vos yt boc oleu ad 
cius eoclefiam offeratis et ob mei memoria ex inde aule eius 
parietes liniatis Ratim euanuit et ccce alia cernutnauieula 


•xy 

cum fxjticfiia perTonis inter quos vnus erat fimitim? fan^lo* 
J^icolao Qui fic aitillis-Mcu qiiio mulier illa locuta eil vo/ 
bis vel quio attulit* Tlli aut cuntSa per «oincm narrauerut 
quibo ille boc efl impuDica Oyana ci vt me verum oicerc con 
probetis oleuilluD in mare proicitc quibo ^iacntibo ingens 
Ignis in mare fuocenDit 6Z contra natura oiucius in mari ar/ 
tjens 9fpicitur. V en ientes igitur aO fevuii oei aiebant vere tu 
es ille qui nobis in mari afparuifH 62 Oyaboli infioiis libera/ 
fti.Per ioem tempus aim queoam gens romano imperio rc 
bellaflTet contra eam imperato^ tres principes. Nepocianu vr/ 
fum Q apilione mifit quos portui aoeratico obuentu contra 
riiim afplicatos* Beatus nicolaus vt fecum comeoerent inui/ 
tanit volens vt gentem fuam a rapinis compefeerent c^uos in 
nunoinis exercebant. Jnterim Dum fanubus abcirctcoful coz 
rupt? pecunia tres innocetes milites iuflerat Oecollari.QuoD 
vt vir fandus aiioiuit togauit pcincipes illos vt fecum illuc 
vfqj graou concito perarent Venienlq^ aD locum vbi Decol 
lanDi erant -inuenic eos poplice flexo facie iam velata 62 in 
fpiculatojc enlem fuper eoeum capita iam vibraffe. At nicola 
us ^clo acecnfus ct in licba2an fc auDa^cr ingeilit ct glaoitim 
De manu cius eminus propulit innocentefq^ foluens eos in/ 
columes fecum Duxit.Jllico aD pretoeium confuMs properat* 
ct fo?es claufas vi referat. Mox lUi conful accurres falutauit 
cum.Afpemens boc fandus Dixit inimice Dei legis prcuanca 
toe qua temeritate prefumpfilbi tanti confdus fcelcris vultu 
confpicerc nrm.Que^polbqm plurimum obiurgaflTet aD pre 
ces tn illozum Duco cum penitente benigne recipit recepta igi 
tur bcncDidioneimperiales nunci/ifer pagunt d impios fine 
fanguinc hoRes fuboimt.RcDientcfcpab imperatoec magnifi 
cc fiint rcccpri*quiDam aut eoeum felicitatibo inuiDentcs pre 
fc(5bo imperatoeis prece ci pretio fuggelferut vt cos apuD im/ 
perato?em Dolofe manif?ftatis crimine aocufarct q> cum impe 
ratoei fuggefliflet ille nimio furoje replet? cos incarccrari pre 
cepit at fine aliqua interrogatione illa cos node ocxnDi man 
DauitquoD cum a aifbooe occiDiflem feioerunt veflimcnta 
fua 62 gemere amare ceperunt.Tunc vnus cocum fcilic? nepo 
cianus recolens q, beat? nicolaus tres innocentes liberaucrat 
^ exhortatus efl alios vt cius patrocinia flagitarent quib? oza 
tibus fandus nicolaus nodeilla confbantino imperatoci apoa 
ruit Dicens. Cur illos principes tam iniufbe comprebenDifbi 
62 mojti fme crimine abDicafbi*fiirgc velox cofq^ quantotius 
Dimitti iubeto. Sin aiitcm o?o Deum vt tibi fufeitet bellum in 
quo tu cocuas • 62 befli/s cibus fias cui imperatoc quis es tu 


qui bac nocTfc palaoum meum ingreifus tafia autJes foqui* 
cui i!lc Bgo fum »ikolaus mitree eiuitatis epdcopus.Sic cr p 
fc^m finufitcr tetruit petr viium ciccutt oieens mente 62 fen 
fu peroite cur in necem innocctiu confenfifti perge cito ^ eos 
liberare iluoe. Sinaiitc coipus tuum vermibo 1'caturirct 62 oo 
miis tua citius ocRructur.Cui ille quis es tu qtii nobis tan/^ 
fa minaris .Scito inquit me eflc nicotaum miree ciuitatis epi " 
fcopum vtriufqj cuigilantib? Hatim mutuo fua fomnia pan 
Ciunt 62 pro illis incarccratis stinuo mittunt. Quibo ait impe 
rato? quas mai/eas artes noTcis vt tatis nos illuoatis fomnis 
Cuirerpenoerunt fe magos non cflenccmojtis fententiam 
mecuiUc.Tunc imperato? norcis inquit bominem cui nomen 
elt nicoLiiis at iili auoito boe nomine manus exteoerunt at> 
celum rogantes oeum vt cos € nc^' nicolai meritis a ptefenti 
periculo !iberarct£t eum imperato? totam vitatn eius 62 mi/ 
rabtlia ab eis ^l>>icifl~ct oixk cis. 3^tc 62 oeo gratias agite qut 
vos cius predh? Itberauit.Seo ci ve noflris eioemaflFerte gan 
Ciolis rogantes eum vt slccrius micbi minas non inferat lt ?> 
pro me <i regno meo ao oominum preces fuOat poft paucos 
oies preoidi vici aD oei famulum fe prolletnunt ©icentes ve 
tc famulus ©ei es vere culto? ^ amato? cbrifli. Cumqjfibr o/ 
mnia per o?©inem retuliiTct ille elcuatis in celum manibo im/ 
tnenfas ©eo lau©es retulit ac bene inflrudos principes a© pro 
pria remifit.Cum autq ©ominus vellet eimtaflumere.roga/ 
iiit ©nm vt angelos fiios fibi mitteret n inclinato capite ange 
los a© fe venire vicit ©ido pfalmo.^^n te ©omic lperai;i vfqj 
in manus tuas^c • tra©i©it fpiritum ‘anno ©omini*ccc*\liit“ 
vbi celeliium melcCia au©ita efl.Qiiicum fepultus fiiiflet in 
tumba matmocea a capitc fons olei ^ a peoib? fons aque pro 
fluxit a vf'q^ booie cx eis membris facrum refucat oleum va 
letis in lalutem multo?um. Succedit autem ei quisam vir bo 
nu» qui cum a feoe fua ab inuicis eft ©epulfus . Quo cieifio 
olcu fiucre ©efi/t.Se© eo rcuocato protinus cm.anauit .Pofb 
multum vero temperis tburcbi mrrream vrbem ©eflruxerut 
xlvif milites barenfes illuc profe<Sis quatuo? ntcmacbisfibi 
odentibus tumbam fan<di nicolai aperuerunt oifaq^cius in 
cieo natantia in vrbem baceam reucrenter ©etulerimt. Anni- 
©rimilkfm0*lxxxvii»Virqui©a? ab vno iu©eo qn©am fum 
mam pccunie irtifuo accepitmras ftiper altaiclandi ntcolat 
oi aliu fi©eiufiro?e babe neqrct q> ^ citius poll§ fibi re©©ecct«- 


tenente autem iHo Oiii pt cuniam.?uCeus eam expoflulauit § 
eam iibi reDOiDifle affitmat trabit etgo cum ao iuDiciuni 62 
. iuramentum mOici t oebitoji. ?lle baculu caiiaturti que 4uco 
minuto impleuerat feaim ?>etu(ecaf ac fi cius aminicujta yir>i/ 
giret volens’ igitur facere iuramentum in Deo baculum traDi 
DitreferuanDum iurauit ille q? plus igitur rcDDiDerit , etiam 
q». Deberet*fa(^o iuramento baculu fuu repecift ci iuoeus igna 
. rus afHinc eum (ibi reDDiDit.RcDiens aut qui frauoem fe^c/ 
' rat in quoDam biuio ofprcflixs coeruit fbmno cucrufq^ cum 
. impetu veniens eu necauit 9 plenu baculum auro fregit 62 
;auru effuoit.^uDicn» bociuDeus conatus illuc venit. Guqj 
‘ polum vioiflet/» a multis ei fugeretur vt autu reciperet om/ 
^ nino rennuitnifi qui oefun^lus fiierat aP vitam beati nicolai 
; meritis rePPeretut afluens fe fi boc fieret baptifmu fufeeptu 
' rum <1 criflianum futiiru continuo qui Defuneffus fuerat fu 
fdfatiir ^ iupeus in crifH noTe baptizatur. QuiPam iuoeP.vi/ 
Pens beati nicolai virtuofam potentiam in miraculis faciepis 
ymaginem ciua fibi freti precepit eamqizin fua Pomo collo/ 
cauit cui res (liaS cum aliquo lonmus iret cu nimis comen/ 
Pabatbec vel (imilia verba piccns-Kcce nicolae omnia bona 
. mea vobis cuffoPienPa comitto 62 nifi omnia bene cufloPie/ 
titis vldonem expetam Pe vobis verberih? flagcllis.QuaPa 

• igitur vice pum ille abeflet fures aPueniunt cuniEla rapiunt 
fblam ymaginem Perclinquut.TuPeus aut repiens 62 fe f^/ 

• liatum viPens ymaginem alloquic talibus vd (jmilibus vfus 
' vetrbis .Domine nicolae none in Pomo mea vos pofueram vt 

res meas a latronibo (eruaretis cur bor facere noluiftis 62 la 
trones qtenon ^bibuiffis.Jgitur tormenta recipies 62 ,p la/ 
tronibo pena lues.Sicc;rz Pamnu meu in tuis recopenfabo tor/ 
mentis 62 furoje meu in tuis refrigeranpo verberito 62 flagel/ 
lis.Aocipiens ergo iupeus ymaginc*pire eam verberat pirecp/ 
flagellat.RIira res projflis ^ flupenPa piuiDentibus furibus 

• que rapuerant*Sandus Pei tan^ in fe verbera rcccpiffct afpe 
ruit bec vel fimilia verba Ptces.Cur tam Pire ^ vobis ftagel/ 

. latus fiim.Cur tam fiDelitcr verberatus.Cur tameta tot paf 
flis.Ecce cojpug meum liuct-Eccc qualiter effufione f angui/ 
nis rubet pergite eidus ct cuncta fcPDitc que tiilifHs alioqui 
: Pd omnipotentis in vos ire oefeuiet ita vt fcelus vefttum in 
mePiuin publicetur 62. quilibet veftrum fufpenpium patiat 
Ap quem lUc quis es tu qui nobis talia loqueris.Et ille ego 

• fiim nicolaiisferuus iefii crifti quem lUPeus ille pro rebus 
' fuis quas tuliftis tam cruDeliter flagellauit- Territi illi aP iu/ 

. Deum veniunt miraculu referunt ab co qiiio ymagjni fecerit 


auDiimt cun(3:arc0C»urit.Sicq^(Slatror.esat)v{am retJeunt 
re^tinicinis &2 iuCeus fioeni amplectitur faliiatoris. Vir qui 
Dam pro amore fili/ fui litteras aDifcentis fcftum iancti SliV 
colai annuatim foler.niter celebrabat. Quaoa igitur vice pa/ 
ter pueri conuiuium preparauit q multos clericos inuitauit 
Venit autem oyabotus ao ianuam in babitu peregrini petes 
elemofinam fibi oari iiibet ^ todus pater filio vt tJet elemofi 
nam peregrino ^erat puer feo peregrinum no inueniens in 
fcquTtur abeuntem- Cucp ao qooam £)pitum perueniflrt ap/ 
prebeoens oyabolua puerum eum firangulauit.Quot> auDi' 
ens pater vebementer ingemuit corpus tulit in tbalomo cof/ 
locauit*Ccpitq^ pro Polore clamare 62 orcere fili oilei^iifTime 
quomoDo e(l vobis fande nicotae banc eff < merces bonoriif 
quem vobis tam Diu exbibui.6t cum bec^ ^milia Diceret fla 
timpuer ^iDefbmno eu^lans oaitos aiparuerat furroat 
Vir quiDam nobilis rogauit beatum nicolanm vt (ibi filium 
a Domino impetraret promittens fe ditum aD ecdedam ems 
Dui^lunim 62 ripbum aureum oblaturuni^Ftluis ergo nafei 
tur 62 aD etatem pcrDucitur 62 dpbus fteri iubetur qui Dum 
ftbi valDe placeret (liis eum aDoptauit vfibus 62 altum eque 
valentem fieri precepit nauigantilo itaq; aD ecdefiam fan6H 
nicolai iubec pater filio vt in illo ripbo quem primo fictt ft/ 
dt a quam fibi afferret puer autem cum vellet baurire cum 
cipho in mari ceciDit ^ fiathn oifpuit pater autem amate ft» 
nicbilominus votum fuum profecit veniens igitur aD altare 
fandi nicolai cum obtuliflet fecunDum dpbum tan^proiec 
tus ceciDit De altari. Cum autem eum eleuaffet 62 iuM alta/ 
re iteru pofuifTet rurfiis De alteri longius c ,pie<5his* Miranti 
bus omnib? aD tam’granDe fpedaculum ecccpuerianiis ain 
colimis aDucnit primu dpbu fuis geflans manito. Marrauit 
q? coea oibo q? quanDo in mari ecdoit flatim beatus nicolaiis 
affuit 62 eum illcfum fhruauitSicq^ pater dus letus effedus 
vtrumqj dpbum beato nicolao obtulit. QuiDa vir Diues me/ 
ritis beati nicolai filium babuit quem a Deo Datum vocauit 
bic fando Dei capellam in Domo fua conflrucns omni anno 
fcfhim ei? folenniter cclabrauit erat aut loeus ille fitus iuxta 
terram agarrenorum n Deo Datus ergo quaDa vice ab agar/ 
renis capitur 62 in feruitutem regis eorum Deputatuc-fecjuen 
ti anno Dum fcflum fandi nicolai pater cius Deuotc ccleora/ 
' retpuercipbum predofum tenens regi aififlcret recolit fb a 
capnone parentii Dolore 62 gauDiu c^D in Domo fua ea Dic ftc 
bat cepitq^ alas fufpirae quo;c fufpirio^c caufa Du rex nimis 
cxtocfiflct ait rex qDqD tu? nicola? agat tu b nobifeu mancb 


Et fubito fa(?ro veto vcfrcmcti totaq^ cornu cocuaente pu?c 
cu npfx) tapit 62 ante fc»cs eccTe vbi paretes agebst Ibfennia 
collocant cj rnagiiu gauDifi olbo generat alibi legit tame p 
oit^? iuucnis fuitbe normanoia vitra mare pges aibloano 
capit aut eufepe vecbat g ou in felio fan^ii nicolai verbarec 
62 no Ictitia qua tuc baberet ccfueuerat fubito obcormuiit ci 
euigilas in capella paris fui Ic inucnit 

De ran<Sa luc ia virgine , 


Vda of a lucc.3Lux ciu bahet pulcbri/ 
tuoine i afpec^iionc ^a vt Oidt ambro* 
O' luds natura bic c vt ois i afpecftu eius 
i\^ 'grafit*Diffufioncfinc coiquinatone cfa 
!per qcuq^ Tmunoa oiftufa no coin^nac 
''' Redii inccfuni fine curuitate logiflima 
linea ptranfit fine m «ofa Oilati one per 

^ onOicqy beata virgo lu da babuit 

Cecoeem vii^nitatisfinc aliqua -ccoruptionc oiffufione carita 
tis fine aliq i muoo amore cedu incenfum intenfionis T ceizj 
finc aliq oblic^tatc logiiTima liriea oiume opatonis finc negli/ 
gentie taroitate vel liida q*luds via 


Veia vir/ 
go draai 

fana nobf 

lis genere auoien s fa 
mam fandeagatep 
tota ddlia oiuulga/^ 
rim f^ulcriim eius 
aoiVt cum matre fua 
eutbida anisqtuor 
fluxu fanguirris in/ 
cuabilic padete . Tnt 
ipa igit milfaru folc 
nia contigit vt illuO 
cuageliu legeret in q 
Ons muliere ab bac 
pafTione fanalfe nar/ 
ratur. Tuc luda ma/ 
tri oixitSj creois Njs que l^unt creoe agatba illu f^p ba 
berc pfente^ c? note fufKnuit pafTione fi ergo ei? fcpiilcrum 
crebens contigeris perfc(5ia cotinuo fanitate gauoebis. jgituc 


rcfctxn^ib? cunctis matre 62 filia iii\ta ^epij-crum in oione 
cxif^cntibiis Incia fomnus ariipnit viDitq^ a^atbain meoic» 
argeloju gemmis cerrata Hantc cj Dicentem fibi fo?» m^a lu/ 
cia virgo Deo Deuota qD a me petis quoD ipfa poteris pRare 
£)tnnio mfi tnc. Naj eoce perfiDcm tiia fanata eR. Euigilans 
aut {uaa matri fiie Dixit mater mea ccce fanata es per ipfam* 
ergo te Dcprccoe que (iiis oronito te fanauit nc niicbi De ceCeo 
nomircs rponfum. SeD quicejo micbi Datura eras pro Dote 
paup’ribD elargirc-Cui mater ait tege prius oculos meos 6< 
quici^D volueris De faailtatibus facito Ad qua lucia.QuoD 
mcKirns Das ioeo Das quia ferre tccu no potes. Da micbi Du 
viuis ft mcrccDem habebis. Cum ergo rcDiffent fit cottioic Di 
RratRio rerum q Dant in ncccflitatibo pauperu. Tntera ou pa 
trimonm Dif tribuit aD fponfi notitia^ peruenit requirit fpon' 
fiis a nutrice De bi/s . Rhoit illa caute q>vtilio?e poilciftonem 
fpcnfa fua inueniffet qm fuo volebat nomine comparare « 
iDco viDebat aliquata DiRrabere-CrcoiDit Rultus carnale co 
mcrciu q cepit auct<x eflfe venOentiu.Venoitis aut omnih? 62 
pauperib> erogatis fponflis trabit eam cota pafiafio dfblart 
Dicens ea criftiana efle «e contra leges egere auguRaru.Tnui 
tanti igit eam pafcafio aD iacrificia yDolocu rnDit (acrificiiim ! 
places Deo c vifitarc paupes <i eis in nec^tatik> fubuenirc’<t 
quia iam amplius non babeo QuiD offeram meipfam (ibi tri 
buo offnrenDa.Cui pafcafius iRa verba tibi fimili (futto nat 
rare poteris. Micbi autc qui ptindpu Decreta cuRooio iRa 
fruRra ^fcqueris aD que lucia. Tu principu tuoru Decreta 
cuRcDis ego Dei mei lege cuRoDia. Tu prindpes times 62 
ego Deum timeo Tu illos offenDere noli.^t ego Deum offenDe 
re caueo.Tu illis placere DefiDeras <i ego vt criRo placeam c6 
ctipifco Tu ergo fac qD tibi vtile efle cognofees q ego faciam 
qD vtile micbi ce ^^xcro.Cui pafcafiPpfimoniu tuu cum 
co?ruptc»ib? expcDiRi io qfi meretrix loqris.Cui luna pri 
monili meu ? tuto loco £)Rttui ccKtuptoees aut metis « co?po 
tis nuq? fciui.RfiDitparcafiP.Qui fiint co?rupto2Cs corpis 62 
Q metis Tucia DixitCoeruptoees metis vos cftis c} fuaDetis 
vt aie fuu Deferat creatote. Cotruptotes veo cotpis fut cor/ 
potarem Deledadonem preponunt epulis fempitftnis.Pafca 
fius Dixit' Ceflabiint verba cum perumtum fuit aD verba 
Cui lucia Dixit.Verba Dei ccfTare no pofTut.Cui pafcafiP.Tu 
g** De? es.RnOit lucia.Anci{la oei fu q Dixit. Cu Reteris ante 
rrges 62 pfiDes cte No ei vos cRis ctc’ Pafcafi? Dixit Tn tc g" 
fpus faci? e- Cui lucia*q caRe viuutteplu fpus rafbfut.Ciu 
pafcafi? ego fadate Duci aD lupanar vt ibi violacoq acqpias 
<ijptri faSiu pDas.cui lucia.N6 incjnat co?p?.n De f)fcfu metis 
Nam fi mc inuiti violari feceris-caflitas micbi Duplicabitur 


•XUIf* 

aD cofonarr.Niinqiia aut voluntate mea aD ofenfum fx>tienff 
jjuocare.Eccc co^pus meu aD omne fufpliciu eft patu.QuiD: 
ino?atis. incipe fiU oyaboli oeftoeria pena;c tua;f exerce. fuc 
pafcaiius lenones fecit venire Oicens cis inuitate ao ea oificm 
Iplm 62 tamoiu illuOat oonec moztua nundet. Volentes autc- 
eam trab^ tanfo ponDe ipuATaiK^hiS ea fixit vt otnaca mou^ 
iie^rent.FecitqjpafGari8 mille vicos acccoc 62 m^u;^eius 62? 
peOes ligare § eam nuUatenus poterant moiicre.TuncSZ cum- 
viris mille paria bou aobibuit § tn virgo Oni immobilis per/ 
manfit. Vocatis aut magis vt fuis incatationibo mouet oino 
moueri non pofuit.Tunc Oixit pafcafi? q flint iffa malefida* 
cj» vna puella a mille viris non moueret.iyuda oixit non fut 
ilia malefina § benefida xpi porro A aobuc oece milia aobi/ 
bueris eq vt pei? immobile me vioebis.PuJans vero pafcafi? 

qruoa figmentu q» Iodo fugarent malenda iuflit ea locio^ 
perfunoi cuq^ nec fic moueri poflet anguftiat? minis copiofu 
igne drea ea aoceOi pieeq^ refma ct feruens oleu up ea funoi 
iuflfit oixitq^ luda inoudas impetravi m artiri i mri vt cccoen 
tib) timoee aufera paflTionis 62 no creccniib? voce infuftacois 
vio^c» aut amici pjifcafif eu angufHari in gutture ei? glaoiu 
immerferunt q neqqua loqiam amittens oixit annudo voB 
pace ccclic reooita maximiano booic mc»tuo 62 oe regno fuo 
Oiocledano cxpulfo « fi£^ciuitati catbanefi fojor mea agatba 
oata eff cPtP<5lrix (ic ego ciuitad firacufanc ficefla fum inter 
uentrix.Dum bec virgo loquit eocc inTifri romano;c veniunt 
pafcafiu afprebcount vini5l:u ao cefare fecu oucunt auoicrat 
cni ccfar cj> vniuerT^fpuinda fiicrat oepreoatus veiens ergo 
romam 62 (enatui aocufatus pariter 62 duidiis aipiti^i fnia c 
punit?. Virgo vero luda oe loco in q pcufla c mota no c ncc 
ipifi traoioit q ao vf^facerootes veniret cocp? oni ei toerct 
et ornes afbatcs amcDno rfioerunt in eooc aut loco efcpulta 
et eoclefia fabricata palla elf autc tpc conflantini 62 m.ixcnciy 
drea annos oomini.occ x. 


Dc lancto iboma apoflolo.. 

^^^^^^Momas interpretat abyflTus vrgemin?' 

do 62 grece oioim?oidc''*vel tfoomas a 
tboinos c|o dt oiutfio.iiue fedio.Dicic 
Jg‘*abyHus eo q> ^funoitate oiuinitatis 
penetrare meruit qn ao fui incrogacocj 
xp 8 fibi rnoit.Ego fum via veritatis c* 
vita Or gemin? eo q» refurredioem xpi . 
qfi gemlate 62 1 Ouplu (5 ^lif cognouit 


Nam illi cognouetunt vioetiDo iflc viOenrxD « palpanjjo.Di 
uifio aut fiiie fc^io Or quia mente iiia ab amoje md*» Diuifit 
Vel qa ab ali|S m fioe refutrecSiionis oiuiTus ct fechis fuit vel 
Dr tbomas quafi totus means ih Dei fq amoee 62 f)tempac6e 
babuit eni tna q in ipfo iuDicauemnt fuifle amoze Cei ix qb? 
?5icit ^ipet in libro De vita f)templatiua, Quio eft Deu Dibge 
non animo £)cipe feruiDe vifionis Dei affedu pecxati oDium 62 
m-Ji fafciDifi vcl tbomas Dr a tbeos qD eil Deus 62 me?- vnDc 
tbomas quafi Deus meus et hoc ^ter illuo quoD Dixit cum 
certificatus ceeoiDit Deus meus. 

\{ y apfus cu 
X. ylg eC^ apuD 
cefaream amaruit ei 
Dns 0 ices. Kex T oie 
guDo ferus mifit ^p/ 
po fitu abbane que/ 
rere boiq arcbitedo 
ria arte eruoitum. 
V cni igit 62 mittam 
te ao eu cui tbomas 
i One q v is mitte me 
' pret aO inDos • Cui 
[Dns vaDe fecureqa 
j erocuflos tuicuq^ 
inDos c5uerteris aO 
mecu palma marti 
ri) venies cui tbomas oris me? es d ego feru? tu? fiat volutas 
tua cuq^ ^cfitus p fixu ambularet Dixit ei Dns qo spare vis 
iiiuenis aii ille Dns meus mifit me vt coDucam feruos in arte 
arcbitedccia eruoitos vt ro mano ope fibi palaciu sftruatur 
' Tunc DfistrapiDit eitboma^ afferens eu plurimu in tali arte 
pitu.Nauigates autao qnOa ciuitate veneft in q rex fiiie fue 
nuptias celebrabat h^^cu preconijari feciflet vt ornes nuptijs 
inteifent aaas rege offenoeptsti^t illu abauc aptm introire 
puella aut bebreafidula in manu gerfe vnuqueq; lauDe aliq 
smeo abat.ViDenfqj aplm intellexifibuc efle bei^Jreu eo q? tio 
maDu caret ^ oculos ao^celu fixos baberet.Cuqj puella coea 
eo bebraice canet Dicens. Vnus e De? bebreo;c q creauit oia ct 
funoauit maria apf|s ipfa bec eaoe verba repete fatagebat.Vi 
‘ Dens aut piriena q? no maDucaret nec bibd § tm octbs vixos 
ao celu babe’t aplm pei in maxilla pcuflfit. Cui apfs.Meli? e 
Vt in futo inDulgentia tibi traoat bec tnfito:ia plaga reODac 


•XV 

Non bine ruriJani c^nec manus que pemiflTit buc a ennibus 
affrratiii: bic. ? gitutr ao baiirienDam aquam abijt ^ leo ipm 
occiDcns ianguinem cius bibit .lacerantih? aut canibus eius 
c«piis vnus niger canis manum cius Dextraj in meoium c6' 
iiiiiiu apoetauit quo vilb omnis turba obltupuit 62 puella 
nus verba referens proie3:a fiRula ao pe^s apli reproiccit* 
Muius aut vlrionem faciam reprobat.' Aug?m libro contra 
faiiflum c» aflerit a pfruDo boc finifc infertum vncc rt Icgen i 
Oa bic quo ao plura furpecia baK’tuc -poffet tame oici q? no 
animo impetranoi fco rnooo prcoicanoi oicHam fit • fi tarnen 
augufbni verba oiligenter infpicianturno penitus reproba/ 
re iffa vioetur. Ait enim fic in eooem libro perlcgim? feriptu 
ras apocrifas manicl^ei an nefeio quibus futojibo fabularum 
fub aptcKurn nomine feriptas quifuojum feriptoeum tpiba 
in aubiojitate fande ecclefic recepi -merentur fi fancii 62 oo6ti 
bemires qui tiic in bac vita erant 62 examinare poterant eos 
non vera locutos efTe cognofccrcnt:5bi tamen legunt apoflo 
Ium tbomam cum cflct in quoOam nuptiarum couiuio pere 
grillus 62 proefus incognitus a quooam minidro palma per 
cun'um impetratum fuiiTe fxamini continuam fciiamq^ vinoi 
dam nam cum egrefU s ef)et aO fontem vnOc ct aqua conui 
uantiba minifiraretin eum leo irruens interemit manuq^ ei? 
qua caput apodoli leni idu peucuflcrat a cojporc aiiulfam fc 
cunOiun verbum apodoli io optantis atq^ imprecatis canis 
manu intulit men fis quibo ipfcapodolusOifcunbebat.Quic* 
boc vioeri criioelius petefb vcrii^quia ibi nifi ramen fallo? laoc 
etiam feriptum ed q? ei veniam in feculo futuro pccierit.Fa' 
da ed aute compenfatio bencfini maiccis vt 62 apodo’us qm 
carus tx’o efet per bac timo?cm comenOaretur ignotis 62 illi 
pod banc vitam qnq^finieoam in cterniim confulent. Vtru 
illa vera fit an conficda narratio nicbil mea nuc intcred.Ccr/ 
te enim manicl:?ei a quibo illefcriptuce quas cano ccclcfiad:i 
cus refpuit tanqm vere atqj fincere acceptant falcem Irce co/ 
guntur fateri il^am patidie virtutum qtn oocet Oominus oi 
cens. Siqiiis te percufTcrit in maxillam oextram prebe ci fini/ 
dram poflet cfTe in preparatione co?ois‘Ctiafino exhibeatur 
gedu co?poris ct expreflione verborum qnquioem apolbolus 
palma percufTus pc^ti? oominum rogauit vt iniuriofo bomi/ 
rum in futuro feculo pacerctur-in prefenti autem illa iniuria 
non multa relinqueretur quam vel prebuit ficrcnti alteram» 
i^ut vtiteriim feriret ammonuit.Tcnebat certe interius oilec/ 
tionis affecbum 62 exterius requirebat co?rcdionis exemplti 
fme boc veram fit fiuc confidum cur nolunt creDerc tili anio 


j 


famulum Dei m oyfen yooli fabricatacs ct aootato?cs glabro 
proffrauiire . Si autem penas illas compatamus quiD iimile 
ferro interimi ^ a feris cruciari atq^ lamari.Quaoo quioc iu< 
t)ices publicis legito feruientes maiotis criminis reos beffi/ft 
fuboiti qm glaDio percuti iubentur^ bec ftug? tuncapoffol? 
aD petitionem regis fponfum 62 fjxmfam benet>ixit.IDa in qui 
ens Domine aDolefcentibo bi/s^beneoi(3:ioncm tuc Dextre 62 in 
coGum mentito f^ina femen vite . Abeunte autem apoftolo 
in manu iuuenis efl repertus plerius Da^ilis palme ramus* 
ComeDentito vero ffx»iifb 62 ^nia De fru(Etu eius ambo ob/ 
Dormiunt 62 fomnum fimilc ambo cernuntur . Vioebat cteni 
cis q> rex gemmatos cos amplc^eret 62 Diceret apo/tolus be/ 
ncDixit vos vt eterne vite particeps (iti2^£uigilantib> autem 
62 mutuo fibi Cbmnia reiielatito apoitolus aD cos ingrcDitur 
Dicens eis.Rcx meus vobis moDo afparuit me claufis ianii 
is buc aDDixxit vt fuper vos beneDi^o mea babetis carnis in 
tpgritatcm que cft omnium regina virtutum ^ fvu6ivs falu/* 
tis g^etuc virginitatis foeo? eit angeloeum poflcflio omnium? 
benoeum vicbojia libiDmum fiDei tropbeum expugnatio De' 
monum cternoju fecuritas gauDiOGiim. De libiDine autej co? 
r^uptio gignitur De cotruptione pollutio nafcitiir De pollucoe 
aut reatus o?itur De reatu confufio generatur bec illo referen' 
te Duo angeli apparuerunt Dicentes cis. Nos fum? angeli vo^ 
bis aD cufto Diam Deputati • qui fi apoftoU bene fcruaueritis 
monita offerimus Deo omnia vota vfa • ros igitur apoflolus 
bapti^auit 62 De ftoe Diligenter cDocuit. Poft multu vero tem 
poris fponfa nomine pclcgia facro velamine fifecrata martirt 
um patitur ct fpemfus nomine Diomfms illi ciuitatiin epifeo 
pum cKDinatur. Pofl: bec autem apofl^olus 62 abbanes aD re/ 
gem inDie peruenerunt . Defignato vero ab apoflolo mirabi. 
li palacio ci cepiofo tbefauro accepto.Rcx in aliam pr ouin/ 
ciam proficifeit 62 apoftolus vniuerfum tbefaurum pauperi; 
bus elargitur -per totum autem bienium quo affuit rex apo/ 
Rolus picDicationeinfh’tit62 mirabilem fptm aDfiDem con 
uertit . ReDiens aut rex 62 que tbomas fecerat Difeens ipfum 
cum abbanc in ima rctruDit carceris vt poflmoDu viuos ex/ 
cociatos vltricibo Daret flammis Jnterca goD frater regis mo 
ritur 62 ei rcputcru cum ambitione nimia prcparatur.Quar/ 
ta autem Dic qui mo?tuus fiicrat rcTurrexit 62 flupefa^is om 
nib:) cr.nclis fugientib) Dixit fratri fuo bic bomo frater que^ 
excoeiare 62 intenDerc Difponebas amicus Dei cft 62 omnes an/ 
geli famulentur ei qui me in paraDiflim Ducentes quoDDam 
inicbi oRenDerunt palarium ex aiiro 62 argento cjJapiDibus 


•XV}* 


preciofis mirabilitct fabricatum 62 cum cius pulcrituoinem 
a&mirarct.Dixcrunt micbi hoc palacium quoO fratri tuo ex 
truxerat cumq^ oixcram vtinam ianito? cius cflTem Dixerunt 
micbi frater tuus lUc fecit inDignum.Si vis in illo manere ro 
gabim? Dominum vt (lifcitare Dignetur vt illuD a fratre tuo 
poliis emere reDDens ei pecuniam quam fe clfimat perDiDiffe 
62 bec Dicens currit aD carcerem apU fratri fuo pofiulans in/ 
Dulgerc abiedifq^ vinailis rogare apoflolum cepit vt vcftem 
acciperet preciolam. Cui apoltolus ignoeas g? nicbil carnale 
nicbil terrenum gcftiunt qui cupiunt baberc in cclcftib? po/ 
teflatem . Egteoienti aut apoltolo De carcere rex occurrit 62 
obuolutus eius peDib? venia^ pofbilabat. Tuc apoltolus ait 
multum vobis prcffitit Deus vtfecreta fua vobis olfenoerct 
CreDitc in cbriflum ci baptifamini vt eterni regni participes 
fitis.Dixit ei frater regis viDi palaciu quoD fratri meo fedfH 
62illuD comparare merui cui apoflolus boc in ptate fratris 
tui en.Cui tes illuD e mcu aplus. fabricet tibi alteru. Quod 
fi foete nequierit micbi 62 tibi vnum bic comune erit . Rnoit 
apfus innumerabilia pa!acia funt in celo ab initio feculi pre 
parata que fiDei precio 62 elc<3is comparanc.Diuitie aute^ ve 
ftre aD illa vos anteccDerc poffunt fequi vero onio no poffut 
per vnum aut rnenlcm fedt pauperes omnes illius prouintic 
congregari quib? £)gicgatis Debiles infirmos feoefum ftate 
iuilit 62 fuper cos o?auit.Cumq| qui DO(5b fuerant.RnDi(rent 
amen cojufatio De celo venies tam aplm qm ceteros fere per 
bora DimiDiam fic proRrauit vt omnes (e putarent i<Su vul/ 
guris intcriflTc erigens autej apoffolus fe Dixit. Surgite quia 
Dfis meus ficut fulgur venit vofqj fanauit ‘exurgentes autej 
omnes lani Deum ct apoftolurn glo2ificauerunt.?uncapolfo* 
ccpit cos Docere DuoDeciin graDus virtutum a(rignare.Pri 
mus cR vt Deum crcDent qui eR vnus in eflentia 62 trinus in 
perfonis DeDit cis triplex exemplum Icnfibile quomoDO fint 
in vna effentia tres perlbnc.Primu cR quia vna eR in bomie 
fapientia ct De illa vna proceDit intdle^s memotia ct ingenj 
um. Naingeniu cR vtinqt qD no DeDiRi inuenias. Menioeia 
vt no obliuifcaris q DiDiceris. 5 ntellc(Rus vt intelligas que o 
RcnDi pnt vel Doccri-^m q>in vna vinea tria funt fcj lignum 
folia fru^us o?a tria vnu fiint 62 vna vinea fut. Tcrcium 
cR quia caput vnum quatuor Icnlibus conRat in vno enim 
capite fut villis guRus auDitus oDoratus c» bec.plura funt 
a <\ nu caput funt.SccuDus graDus e vt baptifmu fufeipent 


Terctus c(l vt (c a fornicatione tenccet-Qiiartus vt (e nl au ~ 
ritia te mpamit. Quintus vt gulam refltingd-er.t* SextviS v. 
penitcntiam tenerenrScptimus vt in biis perrcucraccnt.Ocl^ti 
uus vt fx)(pitalifatem amarent* Monus vt voluntatem Dei it^ 
facicnDis quiecent C52 ea opere complerent. Deamus vt c.im 
in non fadenDis quererent <» ea vitarent. Vnoecimus vt cari/ 
tatem amicis inimicis impenDeret.DuoDecimus vt in cuflcDt 
cnDis bi/s vigilem curam baberent.PoilpreDicafionem veo 
baptizat! funt nouem milia virorum exceptis paruu'is '3 n u 
lienbo.Pofl bec autem in fupcriorem itiDiam abift in qua in/ 
numeris miraculorum infigniis corulcauit. Syntice etiaj amt 
cam migDomie v^oris carifif cognati regis apoflolus illumia 
uit*Dixiq; migDomsia aD l^ticej putas /i potero eum viDere 
Tunc migDo mia De confilio eius habitum mutauit <3 int pau 
peres mulieres vbi apolfolus preDicabat aDuenit apoflo^u» 
autem cepit vite huius miferia preDicare Dicens inter cetera 
quoniam vita hic efl vita miferia canito fubiecta 62 a beo fu 
gitiua vt cum teneri crcDitur effugiat lahefacla.DeinDe cepit 
quatuor rationibo exhortari vt verbum Dei libenter auoirent 
ipfum verbum Dei quatuor rerum generitn comparanDo-fc^ 
collirio*ex eo q? oculum noOri intellectus illuminat pafllonc 
ex eo noflrum affeCtum ab omni carnali amore purgat 62 
munDat.EmplaRro ex eo q» peccatorum noflrorum vulnera 
fanat Cibo ex co q? nos celeflium amore Delp<3:at 62 fic inquit 
hec egroto non iralcnt nifi ea in fc receperit fc nec anime lan 
guenti verbum cei propeft nifi illuD Deuotc auDicrit-prcDica 
te igitur apcfiolo migDon.ia creoiDit ct Deinceps viri tfx)nim 
abixrruit Tunc canfiiis a rege impetrauit vt apoftolu in car 
cerem pofuit aD quem veniens niigDomia rogauit v t fibi ig/ 
nofccrct q? ,|pter eam in carcerem miilus effet quam ille beri 
gmis confblans hec omnia fe libenter affcruit-Carifius autc^ 
regem rogauit vt reginam Ibrorcm fiie vxoris aD eam mitter^ 
fi forte eam rcuocarc tx^ffetMifla regina conuertic ab ea qua 
volebat peruerterc vififq^ toc miraculis que apoflo^us facie/ 
bat rixit maleDiCti funt a oeo qui non creDunt hi/s operito- 
tunc apcfloluson nes qui aDerant De trito breuiter inflruxit 
fcj vt ccclefiam Diligercnt-faccrDotes honorarent q afliDiie aD 
aupienDum verbum Dei conucnircnt.Rcuerente aufej regina 
Dixit ei rex vt quoD tam Diu morata es qui rcfpoDit putabam 
migDon iam ftultaj efle 62 fa pi en tiffim a eft 62 me aD apoflo/ 
lum Dei Ducens viam veritatis me cognofccre fecit 62 nimis 
flulti funt qiii in chriftum non crcDunt. No^uitq^ regfa rcgi 
Deinceps copulari.Stupefaclus autem rex Dixit cognato lito 


•XVII 

Dum tuam vxojc tecupccare vellem mea petDiDi 62 peio? mihi 
mea effecta efl qua tua tiH.Tuc rex iuffit apolioliim ligati i 
mar.ibus aD fe aDDuci prcdpiens ci vt aD Tuos viros 9iugt . ; 
reuocarct.Apofl:olus aiit triplici exemplo oftenoit qmDiii i r 
crrac pfirieret boc facere non oefceret vioelicet exemplo r^is 
exemplo tburris ct exemplo fontis. VnOe oixit tu cum fis rc ;• 
non vis babcre coinquinata feruicia feD munoos feruos pite * 
ct ancillas.Quantoniagis creoere Debes Deu amare cafliflima 
etmunoa feriiicia.QiiiD ergo culpor fi Deum amare preoico 
in feruis filis Diligis ci in tuis fabricam turrim excelfam ct 
Dicis mibi vt ego qui fabricaui eam Defl:cuam.FoDi terra p/ 
funoam 62 eDuxi fontem De abyflb 62 Dias mibi vt obflruam 
illum.Tunc iratus rex afferri iiiflit arDctrs lammas ferreas 62 
apoflolum flare nuDis pcDibus fuper eas protinus aut nutu 
Dei fons ibi erupit 62 eas extinxit.Tunc rex c5dlio cognati fui 
eum in foenacem arDentem mitti fecit. Qiie tn fic refrigerata c 
Vt Die altera f amis inDe exiret 62 illefus.Dixitqj regi carifius 
fac illum offerre facrifidum Deo fbli vt fic Dei fui ira incurrat 
que ab bii's eum libecat*Cunqj aD boc vrgeretur Dixit regi p 
ilantioe tu qrh fadura tua 62 quoniam tu verum Deum negli 
gis ct pidura colis.Tu putas g> ficut carifius De? mibi irafcec 
podqua aDorauero Deum tuum • magis autem irafcetiir Deo 
tuo eumq^ comminuet aDoratu igitur eu^ aDoro.Si ergo m e 
aDorante Deu tuum Deus meus non euertet illum.Sacrificabo 
illi.Si autem fic tu creDes Deo meo .Cui rex aDbuc mecum De 
pari loqueris .Precepit igitur apodolus l^braice Demoni qui 
in eo eratVt qmcito co?am yDolo genua flederet ffati yDolu 
cominiierct.Elecdcs igitur apofloltis genua oixit ecce aooro 
feD non yDolMm.Foce aoorofeO non metallum , Ecce aDoro 
fcD non fimulacrum. Aooro autem Dominum meum ibefum 
cbrirtum.Tn cuiiiStnomine precipio tibi Demon qui in co la/ 
titas vt fimulacrum ifhiD comminuas.Statimq^ ficuc cera li/ 

?uefa6lum ed . Tunc omnes facerootes mugitum Deoerunt. 

•ontifex autem templi eleuans glaoiu apodolum tranfuer/ 
berauit oicens.Ego vinDicabo iniurias Dei mei.Rex autem 62 
Carifius aufugerunt vioentes q* populus vellet apoflolum 
vinDicare ct pontificem viuum incenDere . Cbriftiani autem 
ccKpus apodpli tulerunt et bonoiiftce fepelierunt . Poff Ion/ 
guni tcmpus*fcilicet circa annos Domini Ducentos ct triginta 
cespus ape doli in eDyflam ciuitatem que olim Dicebatuc 


U»ri 


Sy*ia regiim mctx);^ tranflatiim efl alexanoro imperatae aD* 
fyro2o;c prc bec hdemeJn Ula aiitc ciuitate nullus Ixreticus 
nullus iuoepnulfus pagan? pt viuc nec tyrann? ali^s ibi no 
cere.Poftqua abagarus rex ilU? duitatis eplam manu falua 
toJis fdripta accipe meruit J^am fi qn gens aliq f)tra duitate 
illa infurrexerit infans bapdjatus fup porta ftans eptam dia 
legit ct ea oie ta faluatais fcriptis q» apii tbome meitts boltcs 
aut fugi ut aut pacantyfioorus in libto tJe vita obitu 
fic ce iffo aplb oicit.Tfxjmas oifcipulus xpi ac fundis filua 
tai auoienco increouUis vioeco ficelis fuit fx)c euangelium 
pCicauit parebis meois ct pfis byrcbanis 62 bracbianis intns 
oneTitaleir plaga 62 in tercia gentiu penetrans ibi pi cDic^ot^ 
flta vfq? aO tytulum fue paflionis pOuxit bwc laneos tnuiXit 

oorubuit boc yfiCorus.Ctifoftiniiis q^ ait q^ Du tbcwas aO 
regione mago!^ aoxpm aooranDti venerat DcucniiTet eos 

baptvauit«fa(flifunt aoiutaesficei xpiane , . 

-w 5;^oefefltuitatib?que incurrutinfra 

tctnpus renouacois qo incepit a moyfe 
j et jppbetis 620urauit vfq^ ao aouetum 
xpi in carne qo tempus rrpfenrat cccia 
'ab aCtietu vfq^ a& natiuitare cni inctu/ 
f, Ifuie.Scquit ce fclbuitatib que eueniut 
infca tempus qn ptim f)tinec fub tempe 
RC ,./>^dlia£ois parti fub tpe pegrinacois 

qO tempus reprefditat eoclelia a natiuitotc vfqj ao Icptuagefi 
mam ficut flipra in prologo oi^um cfi. 

Denatfuitate comini noflri iBu 
cciftifccunnum carnem incipit 


Atiuitas Oninoftri 
ibeili xpi fccunnurn 
came vtquioam ai/ 
unt completis ab aca^ qf-q? 
milibus Cucentis* xxviti-ann 
is vcl ^m alios.vpmilibus- vl 
frn cufebtu ccfariefem in cv>'*/ 
nicis fuis quinq^ milibus no/ 
getis tpc odatiiani impatais 
fada e sputaco aut fex miliu 
'annoje inueta fiiit a metbociopiHuiF 


•XVlll' 

mifliVe cronicc. Veniente autem ipCo filiO Tei in carne titi 
pacc vmueirrus muoiia gauDebat vt toti otbi vniciis-Roms 
nontm imperator pacifice prcfioerct» Mic oi<5lus eft odauia/ 
niis a prima impofitionc • Cefar a ? idi o cefare cu ilis ^it ne 
pcs.AugulHis ab augmento rcipublicc.Tmperator a oignit^ 
tis bonorc qui aD differentiam aliorum regum fuit primo b* 
nomen in fignitus.Nam ficut nafei voluit vt nobis pace tpisr 
pacem eternitatis tribueret fic voluit vt nicbilominus ortu 
(iiu pax temporis illuRrarrct. Cefar igitur augufi? vniuerfo 
ptefioens orbi fcire voluit quot prouintic quot ciuitatesqV 
caRra quot ville quot bomines in toto o^be eflent iuflit vt oi 
citur biRoei/sfcotarHcis vt oifis bomines ad vrbem vnde tra# 
bebant originem pergerent 62 quilibet denarium argpntcuin 
qui valebat decem numos vfualcs vnde <» denarius dicebatur 
prefidi prouintic tradens (e fubditum romano imperio proft’ 
fcretur.Nam ^ numus ymaginem proferebat cefaris fuper 
fccipcioncm nominis dicebatur autem profeflio et defectio' 
fcd oiucrfa confideratione profcfTio enim dicebatur C|uia'qui 
libet qn reddebat prefidi prouinrie cenfi caput id cft denanu 
illvim qui fic vocaoatur ponebat fliper caput fuiim ^ proprio 
oee profitebatur fe effe fiibitum romano imperio vnde dicebat 
tur ^feflio id efl ,tprio (xe fafUo ^ fiebat hoc coram omni po 
puloJDefcripcio autdiccbaturqanumeruseorum qui cenA 
fum capitis ferebant certo determinabatur iiurhero 62 redige 
batiir in fcriptisl^icc autdeferiptio primo fstda eff a prefide 
flric drino prima dicit vt in eiTdem byffori|s fcolafbrds babe 
tur q^tu ad ririnii*ga cnT iudam in vmblico terre noltre babi 
tabilis efle didtur prouifum eftvtinca inchoaret 62 deinde 
per rircuflantes regiones 62 ali/ prefides pcofequerenturvel 
prima didtur vniucrfalis quia alic preccffenint particulares 
vel forte prima capitum in ciuitate fiebat a pr^de fecunda 
duitatum in regione allegato cefans.Terda regionfi in vrbe 
coram ccfarc»Tofepb autem cum cfTet de generedauid a rtafa; 
rebt X betblee profed? c .Cu autc beate marie tepus periendi 
inftaret 62 ipfe de fuo reditu nefeiret eam fCcum afllimpfit 6Z 
in bctblebem fecum duxit nolens tbefarum fibi a deo eomiffu 
in aliena manu dimittere fcd ipfe per fc volens illum cura per 
uigili cuRodire.Ciim ergo brtblcem afpropinqiiaflet vt frn/ 
ter bartbolomcus in fiia copilatione tcf fatur. Et de Ubfo infa 
cie faluatoris eff fumptum. V idit virgo ptem populi gaude 
te 62 pte gcmcntC’Quod fibi angclP expones ait pars populi 


etiam populus gentilis qui in femine abral:e eterna 
beneni^one accipiet. Pars aittc gemens eft p?ebs iuoayca a 
peo filis meritis rc^bafa.Cum igitur ambo betbtlec veniflet 
ez quia pauperes crant 62 quia oia bofpicia ali/ cj ^ter boc 
ipm venerant oocupaucrant nuUu bofpiciu baberc potuerut 
Duiertunt ergo in comuni tranfitu qui cum Dicit in byftoriis 
fcolaf^cis erat inter Duas Domos opimentu babens qui oiu 
fozium Dicitur fiib quo ciucs aD coiloquenDu vel ao coucfcc 
Dum in Diebus ocii vel ,p aecis intemperie Diuertebat vbi foe/ 
te iofepb prefepe boui 62 afino fecerat* vel fecunDu quofDam 
tuflicu aD foru veniebant animali fua ibioej ligabant 6Z ioeo 
prefepe ibi conffru^m erat.^pfa igitur no£lc meDta oiei oo 
minice beata virgo filium fuu peperit 62 in prefepio fliper fe/ 
num redinauitQuoD fenum vt babetur in byftoeiis icolaffi 
ns beata belena poflmoDum romam Detulit .A cui? feni bos 
afinus eomef^ione abfli nebant .Notanoum autq^natiuitas 
crifH fuit mirabiliter fada tum ex parte generatis tum cx pte 
geniti tum ex parte mooi generanDi. Ex parte generantis eja 
ipfa fuit virgo ante partum q virgo poO partum 62 boc fcili/ 
cet q> virgo manens peperit quinc^ moDis ofienfum eff .Prio 
per ^biam yfaie*vi| ‘Ecce virgo concipiet cte SccunDo per ft 
guram boc em figuratum fuit q per virgam aaron que fine 
omni bumano fluDio floruit 9 per porta e^ecbtelis que femp 
claufa permanfitTercio per cufloDia iofepb em ex eo 9» ipfa 
cuftoDiuit teffis fuc vir^nitatis extitit. Quarto per experien/ 
dam aim enl vt in compilatione bartbolomei babetur oe li 
bro infantie faluatoris fumptufuifleviDetur -Cubeate ma/ 
rie parienDi tempus inffarct iofepb licet Deum De virgine na 
fdturum non Dubitaret morem tamen gerens patrie obfte/ 
trices vocaiiit.Quartu vma vocabatur jebel 62 altera falome 
Zebel igitur confiDerans q inquirens ipfa m inueniens excla 
mauit virginem peperiflc Salome autDum non crcoeretfcD 
boc ^sbare fimiliter velllct continuo aruit manus eiiis. JufTu 
tamen angeli fibi apoarcnti pueri tetigit ^ continuo fanitatq 
accepit. Quinto per miraculi eiiiDentiam ‘Rome eni vt teRac 
innocecius papa ter cius DuoDedm annis pax fuitT^tur ro/ 
mani templum pads pulecerimum conffriixeriint.ttibi Ra 
tuam romuli pofuenint confulentes autem afpoUinem quan 
tu Duraret Acceperunt rurfum quou% virgo pareret Moc 
autem auDientcs Dixerunt ergo ineternum Durabit impoffi/ 
bile enim creDunt q> vn^ per et virgo vnDe in fcttibus templi 
titulum bunc fcripferunt templum paqs eternum feD in ipa 
noeSe qua virgo peperit templum funDitus co?ruit 62 ibi eR 


•XIX* , ^ 

mooo ccxrlefia fande mane nouc-Sccunoo fint micabilitec tac 
ta cx parte geniti. Nam ficut oicit. Bern* q» m Caoem perfbna 
etemum antiquum c* noiium mirabiliter couenerut.Etemu 
iD eB oiuinitas antiquum io eft caro ab aOam traDuda.no/ 
uum iD efl: anima De nouo creata Jterum (icut iDej tres mix/ 
turas tria opera fedt Deus ira mirabiliter lingularia vt talia 
nec fadta fint nec amplius facicoa fint coniun^a quifpe fune 
aoinuiccm*Deus 62 bomo mater » virgo fioes cor bumanCi 
Prima valDe mirabilis qa coniunda funt limus ^ Deus maic 
iias 62 infirmitas tanta vilitas ^ tanta fublimitas .Nicbil em 
Deo (liblimius 62 nicbil limo vilius, SecunDa nicbilominus 
valDe mirabilis a feculo em no ed auDitu q> virgo eilet que 
peperit 62 mater eilet que virgo pcrmanfit .Tercia ct prima 62 
(ecunoainferiorieDnominus ^rtis. Mirum enf quomoDo 
tor bumanum fiDem bifs Duobus aocomoDauit quomo^ 
credi potuit q» Deus f>omo eflet q> virgo manfit que pepenflet 
MecbenvTercio fuit mirabiliter fada cx parte moDt genera 
Dveius enim partus fiiit fupra naturam ex eo q» virgo conce 
pit.Supra ratione ex eo q» Deum genuit fupra bumana coDi 
cionem ex eo q» fine Dolore peperit fitpra confuetuDine.cx eo 
De fpiritu fanato cocepit non en? genuit virgo ex bnmano 
femine fcD cx midico ipiramine. Nam fpiritus fan<d;us oeca 
diflimis purifTlmis fanguinibo virginis accepit^ inDe cur/ 
pus illuD foemautt 9 fic quartum moDu mirabilem facienDi 
bominc Deus odenDitNam ficut Dicit ancelmiis Deus potdf 
quatuor moDis bominc facere fcilicet fine bominc <i femina 
ficutfecit aDamDe bote fine femina ficut fecit euam De boTe 
62 femina ficut cois ^bat vfus De femina finevtro ficut boDie 
mirabiliter fafhim ed.SecunDo ci8 natiuitas fuit multiplidc 
odenfa.Oflcnfa edenim per omnes graDus creaturaru.efbei 
queDam creatura que tantum babet efTe ficut pure corporea 
vt lapiDes-queDam que babet efTe 62 viucre ficut vegetabilia 
vt arboresqucDam que babet cflc ci viucre ct fditire ficut ani/ 
malia-queDam que babet efTe viucre fentire oiTcernere 62 irr 
telligere ficut angelus* Per bas omnes creaturas booic cridi 
naduitas cdodenfa.Prima autem creature iDcd ptirc coepo’ 
rea triplex eff feilicet opaca trafperes fiue puia ludoa. P r?o 
ergo odenfa cd per pure corpoream opaca ficut per Dedruc/ 
tionem templi romanorum vt fupraDidum edet per ruina 
etiam altarum daturarum que tunc in alii>j locis plurimis 
ccdoerunt.2Lcgitur enim m bydoria fcoladicaq* ieremias* 


propbcta m egiptum oefccDcng poA nicrtcm gooofyc temtb" 
egipti figniim Ocoit 9? coni yoola canierunt eii vitgo nlii"! 
paitiirirct.Qiia^lptctrfaccrootesyooloirii ymaginem virgis- 
pueru in gremio baiiitans fccreto loco templi Aatuerut<t ea 
ibi atorabant. ScD a ptolomeo rege pDftea interrogati quit>’ 
' hic fibi vellet 9? a lando viro 62 propheta coru maioees acce/ 
perant 62 iicin rebus venturis creoebant .Secunoo perpura 
coepoream tranfjxrcntem ^ per viam .Nam in ipfa no<5tenati/ 
uitatis Dominice obfcuritas no^is in clantatem Diei veria efl 
Rome etiam vt attefiatur oroftus flt innocentius papa terd? 
fons aque in liquorem olei verfus eff 62 erumpens vfcg in ti^ 
brim pfluxic 62 toto Die illo larg^ime emanauit «(pb^ueA 
rat mi fibilU 9» quanDo erumperet fons olet nafeeretur falua 
ter. Ilerda per pure coepoream ludDam ficut per cotporea fu/ 
perceleRia.Nam in ipfa Die natiurtatis fecunDum anticf uoru 
rrladonem vt ait.CriforKmus magis fliper qtionDam mon/ 
tem otantib) (fella qucDa iuxta eos afparuit que fomia pue/ 
ri pulcerrimi habebat 62 in eius capite crux fplenDebat. Qui 
magos alloquens Dixit vt in inDeam pergeret <1 ibi natu pue/ 
rum inuenerintSn ipfa etiam Die tres fbles in oeiente afparue 
' runt qiii paulatim in vuu corpus folare reoa<5fe funt per qD 
‘ flgnabatur 9» trini a vnius Dei notida toti oebi immineat vC 
quia natus erat ille in quo tria fdlicet anima caro 62 oiiiini/ 
tas 62in vnam perfotiam conuencnint.?n hyff oriis tamc feo 
laffids Didtur cf» no ipfa Die natiuitatis tres foles aparuerut 
feD ante per aliquoD tempus fdlicet pott mertem iulii cefaris 
' quoD eufebius in cronica afferit Odauian? in fuper imiora 
t« vt ait innocendus papa terdus vniuerfo ojbe Didfioni ro 
mane fubiugitp intantum fenatui placuit vt cum pro Deo co 
Iere vellmtJ^ruDens autem imperator fe mortalem inteliges 
- inmortalitatis nomen (ibi noluit vfurpare. Ad illorum opor 
funam infiantiam fibillam ^hetiffani aouocat fcire volens 
per dus otacula in muDo maiot co aliquanoo nafccretur.Cu 
ergo in Die natiuitatis Domini confilium fuper bac re conuo/ 
caflet 62 fibilla fbla in camera imperatoris o?aculfs infiffcret i 
Die mcDia drculus aureus aparuit circa folem ct in mcDio cir 
culi viigo pulcerima puerum geffans in gremio. Tunc fibil/ 
la hoc ccfari offenDit .Cum autem imperator ao prcoi6ia vi/ 
fionem plurimum aDmiraretiir auDiuit vocem Dicentem ftbi 
Hec eff ara celi Dixitq? ei.Sibilla hic puer maior te efi ct ioeo 
ipfum aDpra.EaDem autem camera in honore fande maric De 
oicafa efbVnDe vfqj hoDie Dicitur fanda maria ara celi-Tnte 
ligens igitur » Jmperator «9» hic puer maior fe erat d tl:>ura 


•XX* 


cbtiilit 62 c^pus ce cetero Cici recuHiuit .De fx)c autem orqfi? 
ita Dicit ocftauiani tpc circiter terda repente liquico ac 
puro 62 fereno drailus aD fpeciem celeilis a^icuiiis oebem fo/ 
iis.Abiuit quafi venturus cfld qui ipfuni folem fblus mun/ 
Dumq^ totii ci feciflet ci regeret bec ojofius.TDem ait eutropi? 
refert q^ tbimoteus bydroriograpbiis le in antiquis romano 
rum byrioriis inueniflTe q> o<flauianus xxvv regni fui anno 
Capitolium afcenDit 62 quis pofl fe rem publicam gubernare 
aciis Iblicitc reqfiuit 62 auciuit vocem libi cicentej puer etbe 
reus cx Deo viuente fine tempore genitus non multupoftex 
intemerata virgine Deus bomo nafeitur line macula boc aiici 
to ibi aram ecificauitCiii bunc titulum infcriplit bec eft ara 
filii Dei viuentis.SeciinDo oftenfa efi ^ manifellata per cre^/ 
tura que babet efle 62 viuerc ficut funt piante 62 arbores “Tn 
bac eni noi^e vt bartbolomais in fua copilatione telbatur vi 
nee engaci que proferunt ballamum flotuerunt frurf^um ,p/ 
tulerunt ci liquorem DeoeruntTercio per creaturam que ba' 
betelTc viuerc 62 fentire ficut funt anima’ia»,T^coricif.ens en? 
iofepb in betbleem aim mana pregnante Ouxit fecum houe 
foete vt ipfum venDerct 62 cenfum pro le ct pro virgine folue 
ret 62 De rcfioiio viucret 62 vnum afinum forte vt virgo f iiper 
eum vel:?eret.Bos igitur 62 aliniis miraculofe Dominum cog/ 
nofcentes flexis genubus ipfum aDoraueriinf.Ante ctia cnfK 
natiuitatem per aliquos Dies vtait ciifebius in cronica ‘Cu 
quicam ararent boiies acaratores Dixerunt Ix)mines Deficiet 
fegetes profici ent-Quarto per creaturam que babet elTc viue 
re fentire 62 circcrncre vt clt Ixmo licut per paftorcs.Nam in 
ipfa bora pallores fiiper gregem liium vigilabant ficut bis i 
anno in longioribo ct breuiorib? notflibus anni conlueuerat 
Mo» enim fuit antiquitus gentilibus in vtroq^ folllido feVi. 
cet cfHuali drea fdlum iobannis baptille 62 byemali circa na 
tiuitatem comini vigilias nodis ailtocire ob iblis vencrado 
re qui forte etiam apuD iuDeos ex vfu cohabitantium inolcr 
ucrat ?pfis igitur angelus Domini ajparcns ^ faliiatore^ na/ 
tum nunciauit 62 quomoDo inueniret fignumDecitFadaqj 
dl cum eo multituco angelorum Dicentium -C^ona in altil/ 
fimis Deo cjfcPallores ergo venientes totii ficut angelus Dixc 
rat inucncrut. Sic iteru manifellata e p celare auguRu q tuc 
pceptu Deoit ne cu aliqs Deii vocare auoeret fic «ofius tefti v; 

•rw’ 

'• 'i ’ . ‘.I, . ■ ■ 


Fo:<e enim aim vifionem illam circa ibtcm vioiilet recolens 
fimtil De riitna templi 62 De fonte olei 62 intclligens q> in mun 
5X) natiis edet qui maio? erat nec Deus nec Domin? v ocari vo/ 
luitTn quibufDam quoqj cronicis legitur q> ajpropinquate 
Die natiuitatis Domini o»Sauian? per munDum vias publicas 
furi prccepit 62 omnia Debita ro manis Dimifit. Sic etiani ma 
nifeffata eft per foDomitas qui omnes in toto munDo illa no/ 
^e extincH iunt ficut Dicit ?cro fuper illuD lux oeta elt eis ta/ 
te-fc^ q? omnes laborantes in illo vicio extinxit cj boc fecit cri 
flus vt omnes eraDicarct ne in natura qua aflumpferat tanta 
De cetero immuriDicia inueniret. Karn vt Dicit Augu* viDens 
Deus vicium contra natura in bumana natura fieri fere Defi/t 
incarnati. Qitinto per creatura que babet eflfe viuere fentive 
Difccrnere q intelligerc ficut angelus Angeli enim ipfam ebri 
fii natiuitate paflaib? anunciauerunt vtfuperius Di^him efb 
STercio eius natiuitas nobis efl: vtiliter exbibita.Primo aD De 
monum sfufioneir.Nam boRis iam nobis vt ante preualere 
non poteR vTiDe legitur q> faneftus bugo abbas cluniacenfis 
in vigilia natiuitatis Domini viDit beatam virginem in vinis 
terentem filium 62 Dicente -ADeft Dies in qua ,ppbetarum ota 
cula renouanfur. V bi nuc eR boRis qui ante bunc Diem bo 
minibo preualebat* A»D banc vocem Dyabolus De bumo pru/ 
pit vt verbis Domine infultarct feD mentita eR iniquitas fibi 
qm Dum officinas fratrum circuiret ipliim ab ojatozio Deuo 
ta a refeRojio lecRio a Dormitesio Rramenta vilia a capitulo 
pacictia reiecit.Jn libro quoqj petri cluniace^.legit q> in vigi 
’ lia natiuitatis Domini fanRo bugoni abbati cliiniacenfi afpat 
ruit beata virgo filium in gremio tenens 62 cum eo lugens 4 
Dicebat. N oRi mater Dicj natali» mei ecclefia cum magno 

lauDe tripuDio celebrat 62 vbi eR nunc Dyabofi virtus vel 4^ 
Dicere poterit \ el faccre.Tuc Dyabofus v iDebatur quali De bu 
m.o furgere aut oicere • 62 li m ccclefiam vbi lauDes tue fiunt 
intrate non polium -feo tamen cap.tulum Dormitesium i^re 
fecRojium introibo quoD ille attemptans inuenitoRium ca/ 
pituli nimis artum libi grolTum oRium Doemito?i7 nimis De/ 
prelTum libi elato oRium refe^ioeii repagulatum impeDimen 
tis a caritate fcilicct Icruientium auiDitate auDienDi Iccbiones 
^ fobtietate cibi potus c» lic confufus euanuit.SecunDo aD 
venie impetrationem^vnDelegitur in quoDam libro exemplo 
rum qi cum qucDam mulier lubrica aD co? tanDem rcDiiflct 
De venia Delperabat.nam cogitans De iiiDico reputabat fe eflfe 
ream De inferno De celo repubat fe eflfe immunDam De pallio 
ne reputabat fe efle nigratam cogitans vero q> pueri Defacili 


•XX';» 

placantur cbnTlum per fiiani infantiam a&iiirauit 62 vocem 
, xx fiia venia auoirc meruit.Tercio ao infirmitatum cutacoej 
t^ebac etiam natiuitatis vtilitate Dicit. Bctn^triplici mo?bo la 
borat genus humanum in principio in meDio cj in fine io efb 
natiuitate vita 62 mo?te. Natiuitas erat immunOa vita perucr 
fa mcKS periculofa. V erit chiiflus 62 contra hunc triplicem 
mozbum attulit triplex remcDium.Natus enl e(\ vixit ci obijt 
cius natiuitas purgauitnoflram.Bius vita inflruxitnoflra^ 
Mo?s illius Deiltuxit noflra loec bern* De vtilitate etiam ipi? 
natiuitatis cbrifH. Qt?arto ao noflram fuperbie humilitate^ 
vnoe Dicit Aiig? q? huir.ilitas lilif Dei qua nobis incarnatioc 
exhibuit fiiit nobis in exemplum in facramentum ct in meDi 
camentum in exemplum couenientiirimum quoD homo imi 
taretur altum lacramentiim quo peccati noflri vinculum fol 
neretur 62 fummii mcDicamentu quo timo? noilre fupetbic 
fanaretur hec augP.Superbia enim pro primi hominis fana 
ta cft per humilitate chrilii Bt notanOiim q> couenienter hu 
militas faluatojis refponoeat Hiperbie ^Ditc»is* Superbia enT 
primi hominis fiiit contra Deum vfqj aD Deum 62 fupra Deu* 
Fuit contra Deum quia eius prcccptum quo preceperat non 
De ligno fcientic boni n mali commcDercnt.Fuit etiam vfq^ aD 
Deum quia vfq^ aD apaetitum Diuinitatis creDens q? Dyabol? 
Dixerat eritis ficut DiV fiiit fup Deum ficut Dicit. Anfcelmus 
volenDo q> Deus il’um veUc nolebat.Tunc enim fuam volun 
tatem pofuit at filius Dei iohannem Dam builiauit fe pro/- 
pter homines non contra laomines 62 fupra homines «^pter^ 
homines quia ,|ptcr caum vtilitatem 62falutem. Vfq^ aD ho 
mines per iiafcenDi moDum ofimilem fupra homines perna/ 
fccnDi ir oDu Diflimilem.Nam eius natiuitas ct aliquiD 
nobis fimilis fuit quia i’c; natus efl ex muliere ^ per eanDem 
porta j propaginis Ht ^m a^qiiio Diffimilis quia De fpiritu 
fan^ ex maria virgine natus' 

De fam^a anafialia- 

Naflafia Dicitur ab ana quoD efl furfum 62 flrafis 
qD eff l lans fiue ffatus quia furfiim flctit a vicijs 
62 a peccatis aD virtutes. 


r ^^aflafianobilifTimam romanccum filia pretaxati 
y I illuflris • feD pagani a matre fiia fantada cnTiiana 
;/ I V ct a beato.Crifogono fiDem chridi eDoda ed*trabi 
ta autem publio in vxoecm languojcm fimilans femper f’c ab 
eius <)ro?rio abdinebat.Qiii auDiens eam cum vnatm ancil/ 
la in vi!i babitu cridianoju carceres circuire G2 eis neceffaria 


minif^rare .Fccit ea ardf 
Time ciiRoOin ita vt etia 
eiocm alimonia Denega/ 
rcf volens aut eam fic :p 
iniere vt poflct in ei? lar/ 
gilTimis poflTeflioilx) laici 
uire putans igit fe ino?i 
Dolo?ofas literas crifo^o 
no mittebat-62 ille ^foio/ 
to?ias rcmittcbat.Jnteria 
vir ei? mojit 62 illa a car/ 
ceribus liberat hec babe 
bat tres ancillas pulcec/ 
rimas que forcKes erant 
quatil vna Dicebat aga/ 
beti altera tbionia ct alte 
rayrcnia queeu crifHa/ 
ne eflent 62 perfe(Si mom 
tis nullaten? obeDirct in cubilicu eas reclufit nifi coqne vtenfilia 
ifuabanc.Prcfcdus aut in earu arDens amo^e aD eas iuit vt lua li 
biDine excrcet.Qiii in amentia verfus puta» fe tra^re virgines 
cacabo patellas caloaria 62 fimilia amplc(^cs ofciilabat 62 cu ex 
b** faciat? fuiflkfcwas cxijt nigerrim? ct Defozmis 62 vcflimtis 9ci 
fis que ^ui q eu pfouib? expe^abant fic aptatu viDetes cogitates 
q> in Demone verfus effet eu verberibo affecerut c» fugientes folu 
tdiqrunt.OGq^ impatojc aDiret vt De b'’ £>qrerct. Alii virgis per 
curiebat. Ali| lutu 62 puluete in eu ^iefebant fufpicatcs q> infir 
mu verfus et oculi aii ci? tenebant ne fic fe Defoeme viDeret «Qua 
mirabat plurimu cu fic eu oies DeriDebat que in tato boncce 
babere sfucuerant viDebat ein ci q» ipc 62 oms albis vcflih? eent 
inDuti putas veo cu fiefe Defcxme ab ali/s DiDiciflet q> puelle fibt 
p arte mayca b” feciffent. ?uf1it eas ccca fe expoliari vt eas falte? 
nuDas afpice’t fbati ea;c veRimenta fic cojporib? aobeferut «vt 
nullo mo exui valcrct.Prcfeclus aut p aDmicatonc ita obDotmf 
uit Rertes q> etia a pulfantibo no poterat excitari. Tanoe virgies 
martirio ccKonat 62 anaRafia ab impatoje cuiDa pfedo traoit vt 
fi ea facrificare facet poRmoDu in vxojc ea babet.Cuq^ ea i taW 
mu inDuxiffet 62 ea apiexari vellet Rati cec? effed? c Deos aDiit 
^ens fi euaDcre poflet- RnDerut Diectes qa fetam anaRafia cctri 
RaRi nobis toit? e^ 62 amo fp nobifeu in inferno tozqberis.Cu/ 
Domu rDiicerec int man? puercKu vita finiuit* Tuc anaft .alii 
pfe^o tDit vt ea i cuRoDia Detinerj, AuOies ei q? ifinitas poifeflto 
nes babrt pmati Dixit ei. Ana-fi vis ee xpiana fac qD peepit Dns 
tu?.?lle eni peepit no renuciaueit omilt) q pofliD? <tc- Oia igit 
que bes m Da vaDc q volueris ^ vere xpiana eris .cui illa rnDit • 


62 non Omitiio.Cum ergo oiuca iis contra prcceptuin cei fa 
cerem fi aliquio tibi oarem . 3^unc anaftafia oiro crud fame 
grudanoo traoitur^feo a (and:a tbeooora que iam per marti/ 
tium coeonata fuerat per ouos menfes efea celefii paicit.^ari 
t)em cum Oucentis virginibo aO infulas palmarias oucla eft 
vbi multa ^ter nomen ebrifti fuerat relegati.Pofl aliquo» 
veo oies prefedus omnes ao fe vocauit cr anaflafia a& palos 
ligatam ignih? serem auit*alios vero oiuerfi (u^plici/s inte/ 
remitjnter quos vnus erat qui pluries ,|pter cbriflum mu! 
tis DiuicijS fpoliatus femper dicebat cbriflu faltem micbi n5 
auferetis.^fpolo*il3 capus fan^e anaiiafic in viridario 
fac^a ibi coclefie bonaifice fepeliuit.PalTa eii aut fub di/oclc 
ciano qui ccpit drea annos dni.cc.lxxxvii* 


Tepbanus grece latine didtur caonafed bebraf/ 
|cc nama^uit eni ccRona-id efl principiu martirii 
in nouo teflamento ficut abel in veteri.Fuit etiam 


nc»ma*id cfl exemplar rt regula alijs patiendi* Vel Oepban? 
didt quafi ffrenue fans quod pat^ in fui fermone ‘vel dicitur 
flepbaniis qii flrenue flans vel fans anus *io cfl flrenue fiue 
laudabiliter flansnd eft inflruens 62 regens annus -id eft vi/ 
duas 'quibus ab apiis fuerat pfeclus que ad litteram anus 
’ crant.Eft ergo caona qfi principiu martiri/ nozma propter 
exemplu paticdi ct bene viuendi fttenuefans ^ter luculenta 
|>dicationc flrenue ftas ^ter viduatu laudabile in ftrudoej 


non aO mittebant aut qa pve ceteris in cottioiano miniAri-ib' 
grauabant apli eni vt expeoitius pDicationi inficerent viou 
is miCratione ^mifcrant .vi Dentes itaq^ apli nnirmumtonej 
02tam pro aDmiitratione \ iDuaru volentis boc murmur fc/ 
Dare sgrcgata omni mnltituDinc Dixerut non eft equii nos 
Derelinqre vcrbu Dei a miCrare mcn^.Qlofa qa mclio?a fune 
fercula mentis qm Dapes cccporis-coliDeratc g** fratres viros 
cx vobis beni tcCimoniivii- plenos fpiritu fanefio 62 fapien/ 
tia qs coCituamus fuper b® opus.Qlo vt miCrent vel vt mi 
niflrantibopfint.Nos vero oroni 62 pDicationi inflantes eri 
mus. Et placuit fermo omni fplb 62 multituoini 62 elegerut 
fepte qrum be Cepban? primus ct pmicerius extitit ^ aD du 
xcrut eos aD Apoffolos 62 impofiierut fliper eos manus.Ste/ 
pbanus aut plenus gfa cf fcKtituDie faciebat rPDigia figna 
in iplb.^nuiDentcs igitiuDei 62 eii fupare 62 f)uincere cupien 
tes triplici mo eu vincere agrefli funt Difputationc tefHu 
VpDuclione ct to?mento2u illatione. SeD tn ipc Difputantes fit 
perauit teCes falfos conuicit 62 De fuis tojtoeib? triupbauit c» 
in c.libetpugra aDiutc»iu fibi De celo Datu efl. ?n pma e? oa/ 
tus eii fpuflani^lus q facuDia mlflraret. Jn fccuDa vult? an 
g' licus qui falfos telles terreretEt in tcrcia vifus eC crifKis 
aDiuuarc paratus qui martirc <)fo?tarct?n qlibet igit pugna 
pnit tria -fcj agrcffiim preliu collatu aDiuto?iu 62 aDeptum 
friupbum biftccia igit breuic percurrentes bic oia vioerc po 
terimus. Cu igit be.flepbanus multa figna faceret ct frequen 
tius fptb pDi caret iuDei pDicacoem prcliu cu eo inierut vt eu 
per Difputationc f)uinceret.Surrexerut eni cjDam De fynago/ 
ga libt ranocu*iD cC filio2U libertoju. ?Libertini cnT Dicunt filii 
libertCKu -iD e eo2U qui De ^uitute manumiffi funt 62 libertati 
Donati 62 fic De Cirpe f^uili fuerut q primo fiDei rcfliterut 62 
fyrcnenftU acirenc ciuitate 62 a'cxanDrincKu ^ ecKu qui erant 
a cilicia 62 afya Difputantes cu ffepbano. Ecce primu prcliu 
DeinDe fubiurgit triupbii 62 non poterat rcfiffere fapie poffre 
mo ponit aDiutojiu 62 fpm qui loqbatur. ViDentes igit g? p 
bunc moDu pugnanDi eii non poifcntfuparc aD fecunDum 
moDu cali De fe £)uertut vt.fc^ eu falfis teffibo fiiperarcnt.Sub 
mifjrut eni ouos falfos teCes cj euDem De quaDruplici blaO 
pbemia accufarent aDOucentes itaqjeum in concilium falfi 
tcfles fiim De quatuo? accufabant-fq De blafploernia in Deum 
in moyfem in legem 62 in tabernaculu flue templu.Boce pre/ 
lium 62 inturn'cs eum omnens qui fcDebant in concilio 62 vi 
Debat facie eius tanqm farie angeli ecceauxiliiuDeinDe ponit 
hui? fecuDe pugne vidaia.Cii falfi teCes De bi/s oib? £)futant 


-Xxtli 

Dtxit enim pcinccps facarDotiim fi boc ita fc babetctTunc be 
i^epbamis De illis quatiio? que fibi falfi tcRcs ini pofiieeut fe 
per aoinem excufauit • Et primo excufauit fc De bfarpbemia 
in Deum Dicens*Deum qui locutus fuit patribus 62 ^pbetis De 
um glozie fuifTc vbi Deu tripliciter firrenoauit q» looc ver/ 
bum poteft tripliciter expeni eii enim Deus g*o:ic i collatiu? 
glaie-vl^z Qiii bono^ificauerit me glociftcabo eum vel De? 
^aie-i contentiuus gl«ie proucr vni*mccum funt Diuitic-6t 
^02ia vel Deus gloeie.i oeus cui a creatura Debetur glcwia.i re/ 
gi feculoeu immoetali <»^c'Commeoant igu Deu triplicitcr.fc^ 
g> fit gloeiofus glc»ificatu8 62 glaificanoiig . DeinDc excufat 
fc De fecunDa blafpbcmia in moyfen multipliciter comenDan 
DoComenDat enim eum precipue a tribus fq ^cli feruoec qa 
pcrcutientc egigtium interfecit a miraculoeu operatione que 
in egipto 62 in Deferto fecit 62 a oei familiaritate quia pluries 
cu Deo familiariter locutus fuit poflmcDu excufat fe oeterj 
cia blafpbemia que erat in legem ipam tripliciter comenoan 
Do*fq ex ratione Dantis que fuit Deus ex ratione minidranfis 
que fuit nioyfcs talis 62 tantus 62 cx rone finis quia Dat vita 
poftmoou cepit fe purgare De quarta blafpbemia que erat in 
tibernaculu ct in templu.lpm tabernaculu qDriiplidt 9mcn 
DanDO‘fq q? fuit a Deo fieri pceptu in vifionc ofifum a moyfe 
f)fumat*ci arcbe tedimonii f)tentiuu« Templum aut Dixit ta* 
bernacula fuoceflriuc.Sic g" E Stepbanus Dc crimie fic obies 
d:o ronabiliter fe purgauit. \^iDentes igit iuDci q» in nec illo 
fecunpo mo eu fupararc valcrcnt*Tcrciu nioDu alVlimmit 62 
tercia pugna ineunt vt fq falte tojmentis 62 fufpliciis eu fup 
arent qD vt vioit be depbaniis volens prcceptum Dominicu 
fupna co:rcdione ^uare tribo mois eos conatus c c oerigere i 
a tata malicia cobibere fq piiDore timwc q amoce.Primo pii 
Dorc cis Duricia coeois ct fando?u nece i ^cranDo Dura inqt 
ceruicc 62 in circucifis coeDib? 62 auril» vos femp fpiritufan? 
(do rcflitiflis ficut 62 patres veflre ita 62 vos que enim ,jpbe 
tarum patres veftri non funt perfecuti 62 occiDerunr cos qui 
prenunciabant oe aDiirntu iufH vbi fic Dicit glofa tres graD? 
malicieeoeu ponit primus ed q> fpirituifando rediterut. Se 
cunDus ed ^frsetas perfecuti liint.Tcrcius cd ciefcentc mali 
cia eos occiDeriint • feD quia frons mulieris meretricis facfla 
erat eis 62 nefeiebant crubefeere nec fc a concepta mali cia De= 
diterut ymo auDientes bi'c Difcecabant co2Dih> fuis 62 driDe 
bat petirr) in cuPodinoDu g® ccwrexit cos timore per h^fq cy 
ibm dante a Dextris Dei ^e viDc pbibuit qi patu fe aniuuarc 
Et aDiierfarios conDcn pnarc - Cum enim eflet Stcp>banus 


picnus ipititu fanc^^o itiMics in cc!u vioft g{o?ia D:i cj nit.Rar 
vicco celos apettos filiu bornis Rantc a cextris \ irriitis rc« 
licet Igitur lam puOorc ^ ttmccc co?rcxcrit eos non tn ar>f?i;c 
oefliterunfreD c^etcria^cs qm prius fuerunt cxclam a htes cni; 
voce magna continuerunt aures fuas glofa nc blafpfTema- e 
auoircnt ci impetum fecerunt vnanimiter in eum ^ proicien^ 
tes eum extra ciiiitatem lapioabant. ?n Ix)c lege fe agere 
arbitrantes que blafpfeemc extra caflra manOauerat lapion 
ti « Kt ilU Ouo falfi tefles qui in eum primi lapidem mittere 
Degebant lege oicente -prima manus teibu lapiDabit ciu 
Depofucrunt veffimenta fua ne illius ta^fum coinquinarcnc 
vel vt ao lapioanDu expeDitioees reooerent fecus peDes arole 
fcentis qui vocabat laulus poftea vocatus eft paulus Qin 
Dum lapioantium vcflimenta cuflooiret ex eo q» aO lapioan 
Dum eos expeDiti(Kes reDDeretqiiafi manu omniu lapiDauit 
Cum aut cos ncepuDove nec timoec pollet ncquicia retral:5ei e 
terdu moDum aDbibuit vt faltem eos amote cob reeat an n6 
eximius amot fuit que cis onoit qn pro fe c? pro iplis otauit 
pro fe quiDc otauit ne fua palTio prolongaret ^ fic ipfi rei no 
xa maiota tenerenc.Pro ipfis aut otauit rebee ds in peccatu 
imputaret. CapiDabant inquit llepbanu inuocante Dicer.? 
te Dne Tefu accipe fpni mcu pofitis ai"it genub^ clamauit vo 
ce magna Diccns»Dnc ne llatuas illis boc peccatu q vi De auR' 
rem mirabile «quia otanDo pro fe Ifetit otanDo pro fuis iari? 
Datotib? genua flexit quafi plus otationem qm pro ipfis far 
ciebat qm illam quam pro fe effuDebat ciipevet cxaiiD ri pro 
ipfis etiam potius qm pro fe genua flexit quia vt Dicit glofa 
ibiDem quotum maiot iniquitas maius fufplicanDi rcmeDui 
poftulabat • ?n boc etiam martir criRum imitatias eff qui in 
paflTionc fua pro fe otauit Diccns.Pater in manus tuas come 
Do fpiritum meum-Etpro fiiis cructfixotibiis Dicens . Pater 
ignofec illis cre • Et cum !x)c Dixiflet obDormiiiit in Domino 
^ofa pulcre Didum elf obDormiinV-a non mottuus clbquia 
obtulit facrifteium Dilecffionis K obDormiuit in fpe refurre? 
6lionis • Fa<da e(i autem lapiDatio Srepbani roDem anno 
quo Dominus afeenoit in proximo nicnfe augufli cc rda Die 
intrante» Sandus vero gamaliclis nicoDem? qui erant pro 
tridianis in omnibus confilus luDeotum repelierunt eum in 
agro ipfius gama^elis 62 fecerunt piandum magnum fuper 
eum 62 faifta cll magna perfecutio cri (lia notum qui erant in 
Micrufalem quia occifio beato flcpbano vno De principibo * 


xxiTi;* 

alios gt:au\tei: petrfcqui ceperunt intantum q> omnes xpiant 
preter apoliolos qui eratit ceteris foetiores per totam iuOeoeu 
prouindam funt oifperfi . Juxta quoo oomin? prcceperat eis 
ii vos perfecuti fuerint in vna ciuitate fugite in aliam . Refert 
Augiiflin? Oodfo2 egregius beatum Stepbanum immineris 
miraculis claruifTe*62 mcKtuos fex fuis meritis fufeitafle mul 
tos a van;s languojibus curaffe. Preter hcc autem alia refert 
miracula oigne memozie comenOanOaAit enim q> floees fup 
altare beati Stepbani ponebantur 62 inDe ablati fup infirmos 
pc nebantur.Panni etiam zse cius altari (umpti 62 iuper egros 
impofiti multis extiterunt infirmantibus in mcoelam . Nam 
ficut ait in libro‘XXii oe duitate oei ftoecs ipfi oe altari afTum; 
pti cuiufbam mulieris cece oculis impofiti funt 62 iUa £)tinuo 
lumen recepit. Refert quoq; in eoDcm libro q> curn qiiioam 
vir primarius duitatis nomine Mardalis infioelis cfTet 62 ne 
qua^ conuerti vellet- cum tamen plurimu egrotarent gener 
fii? valoe fiDelis aD eoclcfiam fandi Stepbani vcnit*62 te ipfis 
flcKibus qui fuper altari erant aodpiensaD caputfuiim foert 
flo?es ipfos latenter pofiiit*fupcr quos cum ille oorinifld pro 
tinus ante Diluculum clamauit vt ao epiTcopum intraretur • 
cum autem epifeopus abeflfet* facerDos ao eum venit 62 ipm 
cum fe creDere Diceret baptifauit bic ^Diu vixit- hoc verbum 
femper in o?atiooc babuit.Criffc accipe fpiritum meum. Gu 
tamc bic beati flepbani vliima verba ncfdrct .Aliuo fimiliter 
l eoDem refert miratulum q> queDam matrona noie patrono 
cum oiu infirmitate grauifTima to?qucret -62 multa aDbibens 
remeDianullufentiret liberatiois veffigium tanDem quenDaj 
iuDeum confutuit qui anulum quenDaj cum quooam lapiDe 
ei tribuit vt ipfb anulo cu co?oa aD nuDa capis dngerctur • 
vtex virtute illius beneficium redperet fanitatis. ScD Du boc 
fibi nil valere cofpiceret aD eoclcfiam plbomartiris jfperauit 
62 pro falute fua inflatius beatum flepbanum cxaauit .Tuc 
fubito infolutacc«Da 62 illefio annulo remanente annulus in 
terram proriliit-62 continuo perfcdlc fanitatem fe fcnfit aliuO 
fimiliter in eobem no minus mirabile reftrt miraculu.Apuo 
namcy cefareaj capaoocie queDam nobilis matrona erat viri 
quiDem Deflituta folacio-fcD nobili vallata multituDine filio/ 
rum.Nam Decem filios babuille Didtur quaum fepte mares 
62 tres femiefuifle prohibent. Qiiaoam igitur vice Dil mater 
ab eis offenOitur maleDidioncm fiia filijs imprecatur fubito 
autem maleDidioncm matris oiiiina vinoiiEia fubfcquitur*cr 
omnes pena fimili 62 borribili feruntur.Nam omnes tremore 


nifTrjbpo;c oim lx)tribih’tct funt pcufllqiiaproptpr tiiwhiw 
JX) lentes 62 ec»iim ciumm oculos non ferentes p totiij c»lr n 
vagari ceperut 62 quocuq^ ibant ofm ih ifc £)uertebant afpcclu 
Et kvs aut J5UO frater fcco? paulus 62 paKaioa yponia^ vos 
nerunt ct ipfc aug ibioem epo que fibi f)trgerat narraiiecunt 
Cu ergo iaf xv-Oteb? ante pafca ecrlcfia beati fle*freqntantes 
fanitate ab ipo inultis precibus poftulantes in ipfo oie pafcc 
cum freqiiens fpfs pns r fTcnt vniis ex eis paulus repete cans 
cellum introiuit 62 ante altare aim multa fioe 62 rcuerentia 1 e 
^rirauitin o2atione.Etcum aflantes rei exitum ex peccarent 
fiibito futrexit fanus a tremoee cojpis oeinceps alienus, Cu? 
aut ao auguflinCi fiailTet aooudus ipfe eum ao fplm ,ptulit- 
et fequenti oielibellu oe narratione eius eis rccitanou .pmifit 
Cum aut fic aO fpbn loquerct ^ fo?o: illius ibioem omnibus 
membris tremens afllflerctrurgens illa e mcoio beati ffe can/ 
cellos intrauit 62 (fatim velut oboormies (libito fana furrexit 
?p(a fimiliter in meoium jpoucitur ct pe vtriufq? fanitate beo 
ct beato (fe in menie graticreferuntur.Orofius nanep a iero* 
ao Augu*reOiens quafoam rcliquias‘(q ri:cpbani oetulit aO 
quas preoida 62 plura miracula fa(5fa funt.Notanou aute q. 
be*(fe’bac oie paflus no eff ‘feo ea oie vt or qua riiis inuentio 
celebratur.Ei? autc inuentio bac or cxtitiffe.Sco quare feffa 
mutata fint oiectur cum oe inuentione agetur .Ao pns aut b* 
oixifle fuffiriat q ouplici oe caufa ecdefia bec tria fcRa q fes 
cuntur natiuitatem Oni fic voluit otOiare. Prima efi Vt criffo 
fponfo ^ capiti omnes fui comites aoiungant.Mat? eni xpus 
fponfus fponfe earie in bunc mdm tres fibi comites aoiunxit. 
jDe quibo comitibo or in canticis JDiledus meus can.62 rubi/ 
cunous eleeffos ex milibus.Canoious quo ao iobanne euan 
geli(fam pciofum^feflac RubicunOusquantu ao (fcpbanu 
^tbom artire. Eledus cx milibo quantu ao turba innoccntum 
virginalem.SecunOa ratio e(l vt fic edaa oim martirum gna 
^m graO? Dignitatis infimul aOunaret.Qrio;c quioe martin/ 
xpi natiuitas caufa fuit.Eff enim triplex martiriu vnum vo/ 
liintate ct ope.SecunOum voluntate 62 non ope. Teteiu ope 
fco non %?oluntatc Primum in beato fbepbano.SecunOum in 
Kato iobanne. Cercium in innocentibus. . 


>ckv 

Ccfanc^lo lofeanne Apoflolo ct eusingeliRai 

;Ob»nncs interp^« oet gratia vd in q 
jcf t ^atia vel cui oonatu z{\ vel aii rx> f 
inatio fai^a pfii^Per bocinJ^efiiganr* iiij? 
Ipnuilegia q fiicriit in be To.Primu et 
precipua xpi pilcd:io.Xp as eni cjcis 
japtis eu oilexit « maio?a piled;onis 6^ 
|familiaitafis figna oncnt.E’ in le or oei 
. ^gtatiacJannogratiorus.Bciap’? petra 
ipm ^lIexl^Tc viDetiir.Sco e/t nilcdio animi ‘i fignr'^ i?ta que 
eit figni Ouplcx cff, V na q gfiftit in familiaritatis oftenfio le. 
ct alia in ^neficio;£'exbibic6c qntum a5 ^miim vtruq^ cqUc' 
^‘lexit-qjti^ ao ^^ni plus To^qntum aO Mriu plus petrum. 
ojcunrA eii carnis incoeruptio (^a virgo a oncveR' electus 6^ 
inoe Or in q efl gratia. ?n ipfo cni fiiit gratia puC>ifia\* virgis 
u.ilis*vn nuptiis volens nubere a Ono vocat? fiiir.Tet ciu 
cit ucretoru reuelatio.Bt inoe ov cui Donatu .cft»EiDem enim 
Donatum e (b multa fecreta ci ^ijfurtDa nolTe ficiit De Oiuinitatc 
verbi ^ ofummacoc leculi.Quartu efb mris Dei rctomenDatio 
ct inDe e(l occatio fida e.^Maxfa eni Donato a Dnok. 
ture ei^m fada s qn irf Dei in ei? culboDia Donata cfb . Eius 
vitj milctiis laoOicie epus fcriprit qua yfiDpin libro oe 02tu* 
Ci vita vel obitu ianiblaum patrum afpreui,auit. 

De nomine- 

"^Obannes* 
apoflolus 
Wil ft eu anges! 
lifba Dfledlus a do 
! n IO ct V irgo decb?' 
^Polb pentixeof-es 
.oiuifis apollof in 
aliam ct l: •Js ' 

^ vbi eoaas multas 
fUnDautt*oomicia 
I n? igic tm^atev ci?' 
mtclligens famam 
aocerf tu eu i Doliu- 
feruentis olei ante 
porta latina? mitti, 
i iuflit.Jllcaut moe- 
cxi/t tUefus licutMA 


ccKfupco^ carnis cxtiterat alienus. ViCJens igit impato? q> nec 
fic a preoicacone cefifleret eum in patbinos infulam in cxiUu * 
relegauit*vbifolus Tegens apocalifim fcripfit . Eodem anno 
imperato: propter fui nimiam crudelitatem occidit ct a fena/ 
tu quicquid fecerat reuocatur. Sicq^ fadlum cflvt fandus 
Tobannes qui cum iniuria in infulam deportatus fuerat cuj 
bonece cph^fi rediret occurrente ei vniuetfa turba 62 dicente 
Benedidus qui venit in nomine domini . Cum autem ingte/ 
deretur vrbem orufiana cius diledlrix que fuum plurimum 
defiderabat aduentum mortua efferebatur . Parentes igitur 
cius vidue ct o?pbam dixerunt ei fancEie Jobannes eccedru/ 
fianam efferimus que tuis femper monitis obfecundans nos 
omnes alebat, tuum q? defiderabat plurimum aduentum di? 
ccns.O fi videam apoflolum dei antequam moriar . Ecce tu 
venidi ci te videre non potuit . Tunc iuffit feretrum deponi 62 
corpus refolui oiccn« «Dominus deus biefus criftus fufeitet 
te drufiana furge 62 vade in domum tuam 62 para mibi re? 
fc(dionem«datim illa furrexit 62 cepit ire follicita de iuflione 
apodoli*ita vt fibi videretur q> non de mo:te fed defomno ex/ 
citaffet cam.Altcra autem die Gratbon pbilofopbus in foeo 
populum f)uocauit vt odenderet quomodo bic mundus con 
temnendus eflet.Duos oTm ditiflimos iuuenes fratres preco 
fiflimas gemas didraedo toto patrimonio erPere fecerat • 62 
eas in ^fpeclu oTm coftingi iuiferat «Contigit igfc aplVn illuc 
tranfitum facere vocanfq? ad fe pbilofopbu buuifmodi mu 
di 9temptum triplici ratione ^temnauit.Primo qa o:e boim 
laudatur .fed diuino iudicio condemnatur. Secundo quia ex 
tali contemptu vicium non airatur «62 ideo vanus ed • ficut 
medicina vana dicitur • exqua moebus nequaqm curatur- 
Tercio quia contemptus mcrito:ius cd -qui fua pauperibus 
elargitur ficut dominus iuueni dixit ' Si vis perfediis efle 
vade 62 vende omnia que babes- 62 da pauperibus . Cui cras 
tbon dixit .Si vere deus magider tuus cd 62 viilt vt barum 
gemmarum precium pauperibus erogetur • fac vt reintege? 
rentur vt ad cius facias gloriam quod ego ad bominum ftei 
fama.Tunc beatus To-gemarum fragmenta in manum fuam 
recolligens «auit 62 fade ibnt integre ficut prius . datimq^ 
pbilofopbus 62 illi duo iuuenes crcdiderut 62 gemas venden 
tes precium pauperibus erogarunt, Duo infuper iuuenes bo 
no:ati bo;c exemplo venditis omnibus 62 pauperib? erogatis 
apodolum funt fccuti .Quada aut die videtes feruos fuos p 
ciofis indumcnt^fulgetes in vno vero pallio fe egentes con? 
tridari ccpetunt.Q^ cu fdus Jo.aducitiffet eo q? facie trides 


XXVI 

efTent virgas ci lapioes a litore maris tieferri fedt ct eos tti au 
tum 62 gemmas conuertit.Qui iuflli apofloli vtnucrfos au? 
tifices ci gemmarios per vii oics querentes rcuerfi funt oiceti/ 
tes q» iUi nunqm tam puerum anum 62 tam prenofas gemas 
f e vioifle teffati funt . Dixitq^ eis 5 tc 62 reoimite vobis terras 
quas vcnoioiftis • quia cclccum premia peroioiflis . Bitotc 
fl 02101 vt marcefeatis. Eftote oiuitcs temporalitcrvt imperpe/ 
tuum mcnOicctis.Tunc apoffoliis contra oiuitias Diutius ce^ 
^pitoifputare oitenoens q> vf funt que Debent nos ab inmoDe/ 
rato Diuitiarum appetitu rctraberc.Primum efl fcriptura vn 
De recitauit byftoriam Deoiuite epulone que Dominus repro/ 
bauit‘Ci Dela^aro paupere quem Dominus elegit. SecunDu eft 
natura quia homo fine oiuitijs nafcitur ct nuous* t fine Diui? 
ti|s moritur. Tercium eft creatura.quia fol luna -fyDera-plu/ 
uia»aer omnibus funt communia .Et communiter fua bene/ 
fiaa largiuntur • fic inter homines omnia communia efle 
Deberent . Qii artum clt fortuna .Dixit enim q> Diues fer? 
uiis efficitur nummi rt Dyaboli . Nummi quia non pofliDet 
Diuitias • feo ipfe aDiuitiis pofTiDetur. Dyaboli quia iuxta 
euangelium . amator pecunie feriius cft mammone . Qi^iin? 
tum elf cura quia habent curam 62 foUicituDinern Diurnam 
no^urnam in acquirenoo -3 in cuffoDienDo timo2c^ . Sextu 
cn:ia(fiura ci oflenDitq» Diuitie funt caufa iadure que 
in acquifxcione Duplicis mali * fcrlicet mali inprefenti quoD e 
elatio • cimali in futuro • quoD clf eterna Damnatio <3 alte? 
rius quoD efl in peroitione eterna fcilicet Duplids boni- fcilicj 
boni in prefenti quoD eff gratia-cr boni in futuro qJ efl: etna 
glo2ia .Cumtgit fandus Jo contra Diuitias taliter Difputarc 
ecce iuuenis quiDem moetuus efferebatur qui triginta Dies 
habebat qd vxo2cm acceperat -veniens igitur mater viDua 62 
ceteri qui eum flebarit aD peDes apofloli ^ciDerunt rogantes 
q hunc quoq^ ficut Drufianam in nomie Dni fiifcitarct-flentc 
igit apoflolo Diutius 62 02ante -^tinuo rcfurrexit . Precepit q^ 
ei- Vt illis Duobus Difcipulis enarret quantam incurriflcnpct 
quantam glociam perDiDiffent q» multa glojia paraDifi • ct De 
penis inferni quas viDerat cnarrauit oicens O miferi viDi an? 
gelos veflros flentes 5i Demones gratulantes.Dixitqj eis-q p 
Diffcnt etna palada que funt gemmis chorufeantibus fabri? 
cata claritatis mirabilis contentiua copiofis epulis vefeSha De/ 
liti|s plena gauDiis gloeiofa p manfura .De inferno aut odo 
penas Dixit que his verbis £)tinentur .Vermes 62 tenebre fla/ 
gellu frigus ignis -Demonis arpe(5t? fcelc;c fifufio lii<ft?.Tnc 


R * q fiirrat 'iirritafus « i1{i Mio eifnpufi aO p Oes apfi fc v/ 

90qnt'.Qi„fo apis a,t XXK-Piel^ 

‘'i?* a>t eis J te « v^nw tu'iftis vitga- « 
rEiff l^piTes in fu. na?a, 

. STq^TJ" Sfaria q.ia habuerant receperut 

^ ^t?'obanfS 43 totaj afyam preoicaflct cultwcsvtio 

trif^a«""T '"•C*’’ ° i ofi'-'" ao teniplu Oyane 

?o)?cs haccfiuaiOMom 
^rr.'fii,L?"V'" r ’<P' cuterert « ipfcyoolis 

in xftm xp/fcmplu abiteret vtipft 

xpm cre^retHuic ergo fententir cu maioj pars tp:. gfers 

^ “P** ’ ft^nPlt^ten.ptu 

^n .f™l"' Pmtf smjnut. eft.Ar,ftorx-n.? aute 
pcnntcx yoolo;ff in jpfo feOiuone maxia; eriraiiit ita vt vna 

placcris.^ui . (e f. ns v t cteoa in Ceu tiiu Oabo tibi veneuu 
b.fere K fi nu'la in te leficne vet? DePeii* tuPafparebit C.ii 

etf! am 1 V ^-Ht ille noto Vt aii a'ios mccictts viseag 
et fi ampli? pt, etcas.Pergcns igif arido» m? ao pcofoicj 
Ouos viros t«cap.taoospciit et fota cis omifov enem', aoit 

qui mox vt v ciiemi cePit bi brrut fpni o.alaruf.? une arli.s 

I,?H M '"uriens totu verenu bibit- 

A ' 0°"- incurrit q^j.tet Oeu omnes lauoare cererimt 
ArirtooemPaut oixit ao hec mihi .neftoubietas •(? (i wrcno 

(T.5 tubud r «fPS tuc apis ei tunica 
af r u -' e “u Cc&ifti.Cui aplus vt 

l-re»^il.‘ a mfinelitate Pifcenat.Cui ille nugo tunica tua 

rim, Pices apis xp. me m.fit ao vos vt in xpi noie exfurgatis 
00 cum foitfet illi 9lwrexcrunt.?unc ap& pontifice « Jcon 
fulmi crcj^tcs cu omi paietela fiia in xpi noie baptijauit cf 
m tenotc fe lo-ecciaj sflruxerunt Jlefett beat? clcmms fic m 
m -nbro eraaOice bittotie inuenit -q, qoem tpe aplfe qnoam 
uijcnc pu cru j ci^frote siiertit <i cu cuioa cpo fiib txpofiti 

epm ^ifeauscrtpnncepslatronu. Apof.taqj aO epm vente 
et fx h."'" <•'' oc pecunia intelligcret 

^Poftoiuuenem Ium 
a c repeto que tibi tam (tuoiofe rccomenOaui.Cui lilc pater 
i^nde m anima m«tu? eft q in tali mont^ cu btrcnib Degit 


XXVI) 

qiio;c ipfepnriccps PXtitit.Qii.ib? aufiitis veftein fiia fcioit a 
capuO fliu pugilis feriens bonfi inquio te cuftoD^ fratris aie 
Cercliqui sfcftim igit equu fibi parare iufltt ci ao iUu motem 
trcpfeus cucurrit- Quem cum iiiucnis infpexifl^ pre puOore 
nimio (latim equu afeenoit 62 velocius aufugit Apoffo? aut 
etatis oblitus vrget calcaribus equu 62 pofi tergum clamitat 
fiigientis vt quio fili oilecliflimc fugis patrem -a inermem fe? 
nem.Kc timeas fili quia ^ te xpo ronem rcODam ci certe ,p te 
libenter moeiar ficut ^ nobis xps eft mottuP.Reueitcrc fili re 
iiertere qa Ons me mifit.Qiii auDi& 9pun<^? reDiit ct amarif/ 
fime fleuit Apo aut ao peoes ei? ,pcioit 62 manu tanquaj pr 
pniam iam purgata ofculari cepit leiunante igit oeante ^ eo 
Apo-veniam impetrauit ipmq^ poflrnooii in epm cKOinauit. 
Legit in eaOe bifloeia ecclefiaflica ^ babet in glo fiip rcd*aj 
canonica ioBis q> cu ioBes apue epbefim balnea lauanoi gfa 
introifl^ 62 ibidem tberintu bereticu vidilTet ,ptin? exilit pices 
fugiamus bine ne balnea fup nos coeruant in quito lauatur 
tberintus veritatis inimicus.Cum auis quedam pdix oiciV 
viua beato iobani a quoda oblata fuilTet 62 ille ea? qfi demul 
cendo tangeret 62 stra^laret.Quida adolcfcens boc videns ad 
cocuos fuos ridendo dixit videre quomo ille fenex cu auicula 
ficut puer ludit qd beatus ioBes p fpm recognofecns iuuene 
ad fe vocauit ^ qd in manu teneret inquiliuit cui cum fe ai ai 
diceret tenere ait qd inde facis 62 iuuenis aues inde ac beftias 
fagitamus.Cui apis qliter tunc inuenis arcu cepit tendere ct 
fenlii? in manu tenere-Sed cu nil ei aplk diceret inuenis arciq 
difcendit.Cui iobannes quare fili arcum difccdiffi.Et ille eja 
ciduci? tenfus teneret ad iacienda iacula infirmio? redderetur 
Et apU» ad boc fic 62 bumana fragilitas ad conte rh piati ocm 
minus valida ficrct fi femp in fuo rigoje perfiflens fragilitati 
fue interdum condefeendere rccufai^t.Nam q aquila cundfis 
auibus celfius volat ct folcm clari? confpicit 62 tamen nature 
neceflitate ad yma defcendit.Sic ct bumanus aniirius cum fc 
modicum a contemplatione retrabit crebra innouatione ars 
dentius ad cclcftia tcndit.Bcatus igitur Tobannes vt teffatur 
iero.Gum ipfe vfq^ad ipfam fuam vltimam fenediute epbeli 
mcKarctur 62 vix inter difcipulojum man? ad cccleftam defer/ 
tetur ncc plura verba dicere poflTct ad quamlibet paufam b* 
dicebat filioli diligite alterutrum.Landem fratres qui cum eo 
erant ad mirates q> femp eadem diccret.Dixcrunt ei magiflcr 
quare femper eadem loqiieris.Qui refpoditquia preceptum 


oomini cfi*etti folum Ix)C fiat fufficitRefctt quoq^ belinacD? 
q» cum lobannes cuangelifia euangelium fcribece Cebecet p? 
iciunium vt ccarent fe oigna fccipturum»fcrtiii: autem ipfum 
pro illo loco fccrctiflTimo tn quo Oiuina (cripturus fecefeat 
ojafle vt nullas buic infigens operi ventcKum ibi autimbeiu? 
inturias pateretur* baneq^ eioem loco vfqj booie reucretiam 
elementa feruare t)icuntur*bec belinarDus . Cum igitur cflTet 
nonaginta oAo anno2um«62 a paflfione domini fecundu yfido 
rum anno (exagefimofcptimo^afparuit ei dominus aim difei 
pulis fuis dicens-veni dilecte mi ad me quia tempus efl: vt in 
menfa mea cum tuis fratribus epuleris. Surg& autem ioBcs 
cepit ire cui domin? dominica die ad mc venies. Veniente igic 
dominica vniucrilis populus conuenitin ecclefia que fuerat 
ipfius nomine fabricata qui a primo puUoju cantu pdicauit 
cifdem bortas cos vt in fioe eflent (tabiles* 62 in mandatis dei 
feruentes cflTentpoff bcc fouea qua dextram iuxta altare fecit 
fiet i c» terram extra ecclefiam iaiiari.Defcendenfqj in fjucam 
expafis ad deum manibus dixit.Jnuitatus ad conuiuiu tuuj 
domine iefu criRc coce venio gratias ages quia dignus es mc 
ad tuas epuias inuitare fciens q; ex toto coede meo cefideraui 
te. Cuq^ orationem fmiflet tanta lux fuper eii emicuit q? null? 
eum refpicere potuit . Recedente autem lumine manna fouea 
plena inuenrtur quod in loco illo %'fqj bodie generatur* ita vt 
in fiindo fouec inflar minute arene ftaturire videatur ficut in 
fontibus fieri confucuit. SancH:? cadimund? rex anglie nulli 
petenti in nomie fandi io eiiageliflc aliquid denegabat. Vn 
contigit q» quidam peregrinus abfente camerario in noTc fdl 
iobannis euangelice importune a rege elemofina poRularct 
Cui rex preciofum annulum cum i aliud in ^mptu baberet 
dedit.Scd p? plurcs dies quidem miles anglie in trafinarinis 
partibus conCitutus ab eodem peregrino annulum regi re « 
ferendi i bec verba recepit.iile cui 62 ^ cuius amore anulum 
bunc dedilli tibi remandat «vt liquido paruit q> beatus ioHe» 
eidem i forma afparuit pegrini yAidor? de ortu vita vel obitu 
fandorum patrum mutauitJobanncs in auru filueCres fro/ 
dium virgas lidoreaqj faxa in gemmas gemmarum fragmTa 
i jfpriam reformauit naturam preccpto viduam fufdtauit 62 
rediuiuum iuuenis corpus remeante anima reperaiiit bibens 
letiferum bauCum euafit periculum 62 eodem proRratos tn 
vite reparauit ftatu.bec yfido rus 

De innocentibus 

rv • 

Nnocentes didi (unt triplici r6e*f ratioe vitc*roe pene 
^roc innocentie affecute. Roc vite dicRi funt innocetes 


T 

aZIU 


xxvn*. ■ V 

cxro q? vitam innocentem • iD eA ncn nocentem babueeunt 
niilli' enim vnqm nocuemnt • nec oeo inobeoientiam nec 
proximo per iniuibciam nec fibi per alicuius peccati malicia 
62 ioco oicitur in pfalmo* innocentes 62 redi aobeferunt nii^ 
fci.innocentes in vita 62 redi in fice.Ratione peneqm innoce 
ter 62 iniuAe paffi funt.vnoe ps.EffuCerunt fanguinem inno 
centcm.Rationc innocentie aflTccute qm in ipfo martirio a(Tc 
cuti fiint baptifmalem innocenti a j.io eA ab ojiginali peccato 
niuOicia ^ qua innocentia Dicitur in pfalmo.CuAoDi inno 
centiam cf viDe e^tatcm4o cA cuAoDi innocentiam baptirmas 
tis*62 poAomooum vioe equitatem bonco perationis 


"^Nnocentes ab be'^opee afcalonita interFe«fti Tunt • 
Tres cni herooes 0cra feriptura comemorat quos 
famofus fecit eojum infamis cruDelitas . Primus 


Didus eff berooes afcalonita*fub quo Dns nat? c a quo pu 
eri occififuntSecunDus Didus eA beroDes antipas qui loba 
ncj De coUauit.Tercius Didus c beroDes agri|pa qui iacobu 
oociDit c» perum incarcerauit vn De b® exffcins verfus Afcalo 
nita necat pueros antipa TobanncAgrijpa iacobu clauDens 
in carcerc petruScD primi bcroDis biAotia breuiter viDeam? 
antipf yDumeus vt in biffaia fcolaAicalcgit. Neptem regis , 
arabu Duxit vxo:cm ex qua filiu babiiit que vocauit bcroDe 
qui poAmoDum afcalonita Didus cA bic a cefare auguAo re 
gnii iuoea accepit ^ tuc pmit? ablatu c fceptru De iuDa binc 
fcxfilij fuT t fq antipf alexa ariAobolus arcbela? bcroDes an 
tipas 62 pbilifpus.Afcxaaut 62 ariAobolu ex eaDc mfe iuoea 
genitos roma miftt liberalib? artib) inbucnDos polf b'’ a Au» 
Dio rcDieriit ct erat alexa* accrrimu« perorato?.? amq^ licenti? 
De fufecptione regni cu pfc Difceptabant ab bcc pf offenTus 
antipfcm illis fponcre fatagebat.Cunq^ illi De mate pfis tra 
cAalient ctobb^ » pf e reicdi fuiflcnt ceiarem aDeunt q De pfis 
iniuria conqucAuri.?nterca magi bierofolima veniunt 62 De 
atu noui regis Diligenti? feifeitant bcrooes boc auDiens per- 
turbat timens ne oc verorum regum genere aliquis natus cA 
fet qui eum tanq^ regni inuafac expelleret. Rogabat igic ma 
gos vt cos iniicto fibi renutient fimilans fc velle aoorare que 
volebat occiDerc Veruntn magi per aliam via^ rcuerfi funt in 
regione fuaj vioens berooes q? ncqqm aD fc venirent Aelle vi 
fione eos Deceptos aD fe rcDtrc erubuifle crcDiDit . Et iDeo ab 
inquifitionc pueri animum reuocauit. Cum autem auDilVt t 
que paAacs Dixerant. Et que fymeon 62 anna propbetauc? 
rant vebemeter timuit a fc magis turpiter iUufum putaiut 


Tunc fxtooes Ce ncce purrcKU qui erant in bcttefxm tranare 
cepit vt cum eis ille quem ignwabat oaiDercc.Ao monitione 
aut angeli lofepb aim puero q matre in egiptum in ciiatatc 
bermopolis fugit ibiq^ fepte^ annis vf’q^ ao obitum beroois 
manfitTngreoiente igit t»mto egiptum pm ifaie vaticiniu 
vniucrfa ioola co?rucrunt.Traount quoqjq» ficut in exitu fi? 
liotum ifrael ce egipto non fuit cornus in egipto in qua pro 
curante comino non iacerct moetuum primogenitu • ita nec 
tunc fuit templum in quo non cocruiflet icolum*Rcfert cafTi 
ocorus in biftojia tripertita in bcrmopoli tbebaioe cieatur 
eiTc arbor que vocatur perficis valens in falutem rnultotum 
Si fiudus aut folium aut pars coetids collo egrotantium al 
ligentur.Cum igitur beata maria cum filio in egiptum fuge 
ret. Ficc arbor v^q^ ac terram inclinata cfb 62 xpm fupliciter 
acorauit bec cafllocorus. Cum igitur berooes ce necc puero 
rum cifponeret a cefarc augufto per epiffola^ cfl citatus fili? 
<»um accufacoib? refponfunis^Qui cum per tarfum iter fa? 
ceret intellexit q> magos naucs tarfenfiu tranfuexiflent • 62 io 
omnes naues tbarfis conburi fedt^m quoc precidlii fuerat 
5n fpiritu vehementi conteres naues tbarfis. Cunqj pater 
cum filifS coea ccfare cifccptarent ciffiniti'i eft vt filij patri in 
oinil» obecirent ezipfe cui vellet regnu cimitteret • Reciens 
igitur berooes 62 ex confirmatione fa^us auOacioe mittens 
oedoit ornes pueros qui erat in betblccm a bymatu infra 
fm tempus q* cxquificrat a magis boc aute Cuplicem intelli 
gentiam continet . Primo vt infra cieat ozcinem temporis 62 
cR foifus a bymatu infira ic cR ab infantibus cuoeum ano? 
rum vfq; ac pueros vnius no^is ciciccrat cni beroces a ma 
gis ea cie qua Rella ajparuit cis cnm natum efle 62 quia iam 
annus fluxerat ex eo romani ierat 62 recierat cnm anniculu 
62 rcliquoju infuper Cierum efl*e creoebat.3^ceoq^ fup ctatem 
eius vfq^ aC ymos 62 infra vfq^ ac vnius no^is infantis cefc 
uit in pueros times pueri mo?pbofeon ne •fcjpuer cui fiCera 
famulatur fupra etatem fuam \'el ita faciem trafiRccmaret 62 
bec fententia vfitatio? 62 verio? babetur reputatur. Alio mo 
exponitur fm Crifofbmum vt infra cieat O20inem numeri a 
cR fenfus a bymatu 62 infra ic cR a pueris cuo?um anncwuj 
cicit en? ftella per annu ante oetu faluatozis magis afparuifle 
Mcroces aut poRq» b® a magis cioicit roma vacens b** per 
annu ciRulit. CreCebat aut tunc cnm natu fuilTe qn magis 
Rella afparuit62 iceo cnm cuo^u annozu effecrccebant .vnOe 
pueros bimos occioit 62 Ceinceps vfqj ac quinqj annos feC 
non minojcs bymis .Cui affer tionem fioem facere vicetur q» 


•v\ix* 


qupOam oHa innocentium babent a Oeo granoia bino?uiTf 
elVc non peffunt potefi tn oici q? longe maiais erant bomies 
qntitatis qm mooo.^pfe autberoDes flatim ibioem punitus 
cft. Nam iicut ait macrobius 62 in qOam cronica Icgic vnus 
paruufus filius bcroois ibioem aO nuti ienou calu fuerat Oa 
tus qui cum alijs a carnificii» ell occifus . Tunc ao impletu 
efl per ^betam Vox plwatus 62 vlulatus piarufej matrum 
aut)itu in rama io cft in excelfo oeus aut iuoex iufliflim? 
vt in cifoem biffoeiis legit FcolaRicis non efl pafliis tantam 
beroois ncquicia remanere impunita Oiuino ei iuoicio fadu 
efl vt a multos c»bauerat fili/s ipfe fiiis miferabilibo oebaree» 
Nam alexanoer K ariflobolus iteru patri b abitu funt fufpe/ 
di • £)feflus efl aut vnus ce coju complicito q? alexancer mul 
ta fibi conaria promififTct fi patri venenum propinaret con/ 
feffiis efl etiam tonfe» ce promifTis fibi munerito.Si cum pa 
tris barba raceret eum £)tinuo vigularet acioitq^ alexancru 
Cixifle non eflfe ponenca fpem in fene qui fibi capillos tinger^ 
vt iuuenis ajparcret ob boc pater iratus eos occici fecit anti 
patrem aut ftiturum regem inflituit.fcc ipi antipatri berocc 
antipam in regnum (ubftituitTnfuper b^ooem agrjjpam ct 
bcrociaoem vxotem pbilifpi • quos ex ariflobolo fiifceperatr 
pfna cile^ione fouebat-bac cuplid Ce caufa antipf intollera 
bilem contra pfem cocepit ocium intm qr eum attemptauit 
occicere per vcneiiu qc beroCes iam pfentiens eu in carcerc 
pefuit Aug? aut cefar auciens q? filios occiciflfet-cixit malle 
ef1*e berocis porcus qm filius qa cum fit pro fe litus parcis p 
cit 62 filios occicit. Jple autem beroces cum iam annos -Ixx* 
baberet in greuiflima egrituCinem ceciCit*Nam febre valioa 
prurigine corpus tolli stinuis tormentis peCum inflammati/ 
one vermefccntil» telliculis intollerabili fetore crebro baneli 
tu 62 interruptis fu^iri^s torquebatur^a mecicis veo in oleo 
pofitus inCe quafi mortuus cft allatus. Auciens autem ince/- 
os mortem fuam cum gaucio exfpedare» nobiliores iuuenes 
ex omi iuCea colle(5los in carcere pofuit cixitqj falmoe fbrori 
fuc . Scio iuceos oe morte mea gauifuros • fec potero babere 
multos lugentes 62 nobiles exequias funeris. Si meis volue 
ris prttere maneatis vt cum fpiritum cmiferocuncflos occi' 
Catis qs in cuflocia ^uo vt fic ois iucea me cefleat licj i vita» 


habebat aute^ in confuetiiomc vt pofl omnem cibift pomum 
pec fe purgaret 62 comeoeret.Gumqj glaoium manu teneret 
'tufTiqi; violenta oilcinOerec ciraimfpiciens ne fe ali^s impeoi 
ret feipm percuflurus manu oextram fuftulit feo c6(bbrin2 
cius fuftinenco oextra impeOiuitProtinus aut qfi rex matu 
us eflet in aula regia vllulatus infonuit. Quo auoito exultat 
antipater multaqj fi foluit cuftoDito pollicet.QuoO cum co^ 
gnouiflet berooes grauius filif cxultatione qm ^priam tulit 
mcctc.Mitteniq^ fatellites cum ocacioi fecit 62 archealu pofl fe 
regnaturu inflituit ficq^ pofl Dies «v- mo?tuus eft in alifs fcc/ 
tunatiflimusin rebusDomeflicisinfelinfrtmus-Salomeaut 
fo?o? eius omnes abfbluitquos rex occidi maDauerat.Remi* 
aut in oeiginali fup matB* Dicit q> heroDes glaDio qui pomil 
purgabat fe peremit 62 cj? falome foea eius omnes vinAos ^p 
ut cum fratre oeDinaucrat interfecit* 


De fan<9o Thoma cantuarienfi 
Momas interpretatur abyflflis gemni? vel fc(3;us- 
, ftbyffus-iD eii profunDus in humiliatione ‘quot» 
^ s patet in eilitio 62 peDum pauperu lotione gemni? 
in prclationc quia gemiate prefuit «fcilicet verbo 62 exemplo 
Tedus in paflfionc. 

Momaa- 
cantuarie/ 
fis Dum i 
cura regis 
anglic f)fifleret ct que 
Dam ibiDe fieri cotra 
ria religioni vioeret 
curia^ ipam Deleniit 
^ cantuarienii archi/ 
epo fe eomifit a quo 
architJyaconP fa(^s 
aD preces tam iplius 
epi regis cancellaria 
fufeepit vtpruoentia 
qua erat preDit? ma 
lignoeu in eccleliam 

^biberet infiilt? que 

at3eo rex Dilexit vt pofl Deceflum archi epi eu in cateDrale ho^ 
ncKc ^curauerit fublimari*qui licet plurimu refifterct 
Ii) beDientie preceptu humeros llifpofuit aD^ portanDu- fiibito 
aut in viru perfecSu alteru permutat 62 caro eius cilitio Qmu 
nijs macerat, Mon folu cilicium pro camifia Deferebat . oeD^ 


•XXX. 

infcmcKalia atidna vTq^ ar» poblitcm baailabat.farK^iitatem 
autem ruam ita fubti!iter occultabat vt faluo fempee honefta 
tis rigo?c fub Decentia vcRiu 62 afpcratu vtcnfiliu cocoeDarct 
niaifco fingulau. TicDecim paupecu peDes cottioie cuniatis 
genubo abluebat rcfeclios Datis cuilibet-iui argenteis remit 
tebat.Rcx aut aD voluntate fuam in Detrimenta ecclciia ipm 
infte(3:ere nitebat volens vt ^fuctuDines quas contra liberta/ 
tem ecclefie pDeceflTcKcs lui habuerant ab eoDem fimiliter fir/ 
marent.Qui Oum oino aflfentire noluit contra fe iram regis ct 
prinapu ^uocauit . Qu^oa aut vice fic iple cum ali/s epis a 
rege artatus vt etia fibi moztis fententia minaret magnojum 
viroeu Deceptus sfili/s verboten? aflTenrum pbuit voto regis» 
Veru ex b® vioens aiaru periculu immine Idpm poflmoDu 
in pnia graui? cruciauit 62 ab altaris offirio fe fulpenDit quo ■ 
ufq; a fummo pontifice rcflitui mereret. Requirit Deniq^vt 
qD verbo Dixerat feripto cofirmaret •cui virilit ^traoiat 62 a 
curia eteda fibi baiulans cruce Difcellit exclamantib? impiis 
cotra eu capite fure lufpenDite proDitojc.Et ecce Duo magni 
^ceres 62 fiDeles aO eu in fufi lacrimis venientes fubiuramto 
afferunt qD in eius morte multi .peeres yiurarunt vir igit Dei 
ecclefie magis qm fibi metuens fuga^ iniit 62 fenonis a papa 
alexanDro fufeeptus 62 in monafteiio pontimacenli comen/ 
Datus poRmoDu in francia vfq^ Deuenit Rex v^ Du romam 
mififict vt legati venirent qui hoc negodil Diffinirent olno 
rcpulfam patit.Et ob hoc in iram contra arcbiepm amplius 
conatat* V^n oTa que erant arcbiepi ct fuoju Diripuit'62 tota; 
ei? 43gcnic exilio f)Demnauit nequaq; Deferens coDicioni vel 
fexui otDini vel ctati.Jpc aut pro rege ‘a fP regno anglic cotti 
Dic exoeabat.Reuelat aut arcbiepo g> aD fua effet eoaa; reDi 
turus 62 aD xpm cu palma martirif nigturus.Septio igil an 
no fui exili/ reDire f)ceDic 62 a cudis cu bonae fufeipie per ali 
qs Dies ante eius martiriu iuuenis <^Dam De cccpore exiens ci 
poRinoDu miraculolc reDiens aiebat q> vfq; aD lupremu fan 
dojum oeDinc Duef^us fuit- 62 int aplbsfeDem qDam vacuam 
viDi^pcuntanti aut cui? effet bec feDes angelus rnDit q? qDa 
magno facerDoti angclau feruabat.SacerDos (^Dam miffam 
De beata vitgie celebrabat cottioie- c] arcbiepo accufat? ab eo 
aoccrfitur-62 tanqm yoeota 62 infdus ab officio fufpenoitur- 
Cum autem beatus tbomas dliciu fuum fuere Debd 62 fub 
ledo ipm abfeoDiffet vt aD sfuenDu bora captu^.Bca-maria 
facerooti apparuit Dicens vaoe ao arcbiepifeopum ciq; Dicas 
g> illa ob cui? amoee miflas Dicebas ei? ciliciu qo e in tali lo/ 
co confiiit 62 fetam rubea De qua iliuD f)fuit ibioem reliquit* 


?Ua Igitur fibi mittit q> intctoii^u quoo fibi fecerat Oe^eat rc 
laxare qiioO ille auDies 62 ita iniienicns flupuit et intcrDictu 
relaxans facerDotem boc fccretum baberc pcccepit.DefcnDit 
vt pnus iura ecclefie ncc a rege flc(5fitur vi vel prece. Cum 
ergo nullatenus ftecH poflTet eoce milites regis armati veniut 
62 vH arcbiepife^us fic vociferant» inquirunt-quibus ille 
occurrens oixit ficce ego quio viiltis^ci illi venimus vtocci 
Daris vitra viuere non valebis. Qt'ib3 ille Dixit.Ego ^ Deo 
moji paratus fum.c» pro Dcfenfione iuftitie et ecclefie libertate 
Si igitur me queritis ex parte Dei omnipotentis 62 fub ana/ 
tbemate probibeo ne boram cuiqm aliquatenus noceatis Deo 
aut beate marie 62 fanclis omnih? 62 beato Dyonifio caufam 
ecclefie 62 nieipfum cemn enDo quih? Diclis veneranDiim ca 
put glaDiis impioeuni impetiturfacra capitis co?ona precioi 
tur cerebrum per ecclefie pauimentum oirpergitur 62 martir 
Dcmino confecratur.Anno Domini millcfimo*c lxxiiip Dum 
Igitur clerici requiem eternam inciperent 62 pro eo miflam 
agerent Defun(3:cKuin fubito vt aiunt angelorum cbori aflan 
tes \ cces cantantium interrumpunt martiris miilam incipi 
unt.JLetabitiir iufius ^annunt/r ceteri clerid profecunt bic 
cfl vera mutatio Dextre cxcclfi Diim cantus mcro?is vertitur 
in caticum lauDis cum illu cui DePuncloeiim fuffragiai nebo/ 
auerant martiru pofbnoDu ymnus lauDatReuera eximia c6 
probatur fanditatepreoitus ^ martir Dni glojiofusquem ta 
to boncec angeli prcuencrunt et f'and:o2um martiru catbalo 
go afcripferur.t.Pafius elt aut fandius ifle pro ecclefia in cc/ 
clefia in loco fancflo temporefacro inter manus facerDotum 
62 religiofbrum vt patientis fanditas 62 perfequentium cru/ 
Delitas ofteDafur multa infuper et alia miracula per fanedum 
fuu Dns operari Dignat? efb meritis enf ei? cccis vifus furDis 
auDitus clauDis grcflus vita mcctuis redituta funtQrtrDam 
Dna De anglia varios oculos babere ob lafciuiaQ maio?c pul 
crituoinc affedabat fiip q vouens votu nuDis peDibo fepiil/ 
cru beati tbd-v ifitauit quc cu i ofone ^pdrata cnetfurges in 
uenit penit? excccata* datiq^ penites cepit rogare be tbo*vt ia 
no vatios ^ falte fuos fibi rcDDerct qD tanpe cu magna pifiR 
cultate vix valuit obtinere. QiiiDa aut illufo? aqua fimpltcej 
iP aq fanedi tbo» Dno fuo in pixiDe obtulit £)iimati . Cui Dns 
ait fi nil vni^ furatus fliidi micbi fand? tbo. aqua buc te De/ 
ferre pmittat-fi aut rc? furti es aq ipa ,ptin? cuanefeat. Muic 
igit oido cofetifit feiens q> pixioc aq nup impieflet mira res 
pixiDem continuo aperuerunt vacuam inucnerunt . Sicq^ 
ieruies immeoatio reperit ei furti reus euiDentius a^batur- 


-xxxp 

Auis queoa fcife et oo(^a loq cu viT? ea in fcqvet ficut ofot 
cecat cepit clamate fctc thorna aoinuarne et (lati vifus ccci/ 
Dit mo?tu? et illa euafit. QuiDaque fci? thornas valoe Dilexc 
rat cu ^itei* infitmatet tuit ao ci? tumba ct ^ fanitaterua to 
. gauitet ao libitu impetrauitS^ cu fanat? reDitct cepit cogita 
re q» illa faitas aie lue fojfita fi expeoirct- V fi itetu icDies aO 
frpulcru orauit vt fi n efl^ vtile aie fue cotinuo ifirmitas ipa 
tcoitet flatimq^ infitmitas reoi/t ficut pri? . Tn ci? ailt inter 
fecE^orcsvlcio Omina oefcuic vt alii oigitos oentito fuis frulia 
tim oifccepentcs Aii? fanie Defluentes Ali;' palifi oifToluti Alif 
amentes effed:i miferabilitet in tencent 
JDe CattSio Siluefli » 


^ilv^ ilueffcr Dicit afileqD clux et terra qfi 
lux tere io eff ecclefe q inffar bone terre 
bt pigueDine bonne opacois nigreDine^ 
vibuiliacois etDulceDine Deuoco s piita 
!ei tria agnofeit bona tcra vt ait pallaDi? 

■ vlTiluelfc Didt a filuas c» tixos qa boles 
filuenires q icultos et Duros aD fiDc tra 
xit Vel ficut Dicit i glafaco filuef re Dicit 
viriDis agreftis vmbrof? nemorof? Viriois celeflia contepla 
Do Agreibs feipm excolcDo Vmbrof? ab omi cocupilcentia 
refrigerat? nemorof? iter arbores celi platat?* Ei? legenoa c6 
pilauiteulebi? eefaviefis q bt? blafi? i cofilio fepiuginta epi 
ftcoporuakatbolicis legeDa comem orat ficut in Decreto balx^t 


3!luerter a 
matre re 62 
nomic lufla 
geitus a cinno prelpi 
tro er u Dit? bofpitali/ 
tate fumme exercebat 
tbimotbe? aut quioaj 
crifbaniflim? ab eo in 
bofpiau fucipitcj tn 
ob pfecucone ab aliis 
vitabatur b-poft annu 
corona^ aflecut? mar/ 
tirii Dum prcDicaret 9/ 
f^iantiflimefioem crifli 
Putans autem tarqui 
nius prefe(3ais tbymo- 


multis babunoafTe Diiiiciis eas afitucrico expedit infccens ei 
minas moetis fcD cum vere tbymotbeum buiufmoDi Dmici/ 
as non babuidc concit filucfttum yoolis immolare precepit 
alioqiiin incrartinum oiuerfa redperet genera tamentoru 
cui liluciter ftultc bac node morieris ct fempiterna tojmcnta 
recipies et velis noC verum oeum c(Tc quem colimus recog/ 
nofccs filuefler igitur carceri tcaoitur et taquinius ao pran/ 
oium inuitatur Oum ergo commeoeret os pileis in eius gut/ 
ture fic verfatur vt nulla ratione reicerc potuerit vel gluttire 
Sicq^ mcOia node oefun(dus ao tumulu cum ludu Ducitur 
et lilueller cum gauDio a carcere liberatur -Qui non folum a 
criflianis leD etiam a paganis miro Diligebatur affeduernt 
enim afpedu angelic? lermone niuDus integer co?pore fand? 
opere confilio magnus fiDekatboliciis fpe padcntiiltmus ca/ 
ritate Diffuliis mojtuo igitur melcbiaDe epilcopo vrbis rome 
filueder ab omni plebe plurimum remitens i liimmum por» 
tificem efl eledus bic omni oepbanorum viDuarum etpau 
perum nomina in matricula feripta babebat et omnibus ne^ 
cellaria prouiDebat bic quartum et fextum Diem et fabatum 
iciuniis infbtuit obferuanDum quintum vero quafi Domini/ 
cum celebranDum greds vero crilbianis Dicentibus labbatii 
v oic podus celebranDum . Refponoit boc fieri non Debere et 
quia Dominice Debetur copalfio lepulture. Cui illi vnum elb 
labatum fepulturein quolemel m anno iciunium exbiben/ 
Dum quibus filuelier ficut omnes Dies Dominiais refurredt 
onis gloria fic omne labatum Decoratur Dominica Icpultura 
fgitur De fabbato acquiefeunt leDDe quinta feria vebemen/ 
fer contenDut allerentes non Debere criliianorum Iblemnitati/ 
bus fodari- Siluefter aut eius Dignitatem predpue in tnbu» 
ofbenDitQuoniam bac Dic Dominus edum afeenoit et coepo 
ris ct languinis lacramcntum inlbituit ^ facrum crilma eccle 
fia coficit Omnes igitur rationibus eius acquicfcunt-Perfc/ 
quente autem conflantino cnflianos^filuefferDevrbecxift ac 
in quooam monte cum fuis dericis manfit • Jpc autem con/ 
flantinus merito perlccutionis tyranice in incurabilem ceci/ 
doit plagam Icprc tanDem ao conlilium pontificum yooloru 
aDOuda funt tria milia puerorum vt eos oocioi faceret et le 
in eoru fanguinc recenti ct caliDo balnearet- Egreoiente autc 
eo aD locum vbi balneum parari Debebat matres puerorum 
doem occurret que refolutis crinibus milerabilitcr vlulabat 
ct lacrimans conflantinus iulTit Itare currum ct erigens le 
Dixit AuDite mc comites et comilitones ct omnes populi qut 
altatis Dignitas romani imperii • De fonte naldtur pietatis 


que banc etiam legem OeCiit vt capitali fentcritia iubDecetuv 
quicuq^in bello aliquem occiDilfet infantem qrita ergo edt 
cnioelitas vtfi bcc noftiris faciamus filiis quio ficri pecbibui 
mus alienis • Quib iuuat bairbacos rupecafj"? fi a ctruDclitate 
vincamucnam viciflee^iteaneas nationes ratione virium elb 
bellancium populorum vincere autem vicia et peccata virt? 
eft morum • in illis ergo preliis foetiores nos exii Krnus illis 
in biis vero nobifmetipis foetiores fumus- Qtii enim fuerit \ 
ifto certamine fuperatus vi(3:oriam obtinet vi^us vi^o? em 
TOfttriupbum vincitur feo pietas ab impietate fuperaiur 
V ineat ergo pietas in ifto congreffu bene enim omnium ao 
uerfantium poterimus efle vtftores fi fola piteate vincamur 
omnium enim fc eflepominiim coprobat qui feruum fc mon 
ftrauerit pietatis*Mclius eft ergo me mori falua vita innoce/ 
tium q> per eorum interitum vitam recuperare cruoelem qua 
tamen recuperare incertum eft cum tamen certum fit fic re 
cuperafa criioelis cfbiuflit igitur vt matribus fuis pueri reo 
Serentur et sona plurima et infinita vcbicula preberene r»cqj 
matres que flenso venerant aS locafua cum gausio resic/ 
runt Tpfc aute^ imperat02 as palacium fuum reuerfus eft Sc 
quenti vero nocfte petrus et paulus ajparuerunt et sicentes 
Qiioniam exboruifti effuifione fanguenis innocentis milxt 
nos sominus ibs criftus sare tibi recuperati se confiliu fani/ 
tatis Silucftru igitur epifeopu qui apuS montem firaptim 
latitat aoccrfircbic tibi pifeinam oltensit in quaimmerfus 
terco ab omni curaberis lepre mo2bo-Tu vero crifto banc vi 
ciflTituSincm reSSas vtysolorum templa siruas crifti rcftau/ 
res ecclclias et eius seinceps culto? fias- Huigilans igitur c6/ 
ftantinus ftatim milites mifitas lilueftrum visens autem fi 
iicfter milites Ifatim as palmam martirij cresisit fe vocari 
seo autem fc recomenSans et focios fecum asbortans coftan 
tino intrepisus prefcntatiir Cui coffantinus ait bene te vemf 
fc gratulamur qui a filueffro refalutatur narrauit ei per or/ 
sinem fuifomni/ vifionem pciimtanti vero coftantino qui 
cfTent illi Suo sij qui fibi afparuerut filueffer refjx>nsit illos 
effecrilbiapoftoloset non seos • Tunc aS preces imperatoris 
filucfter apoftolorum ymagines fibi iuflit afferri quos vtim 
perato? afpexit tales cfTe cj fibi ajparucrunt Seclamauit» Silue 
fterigiteu catbecuminu fecitet vniusebsomasefibiieiuniu 
insixit et carceres aperire monuit-Cuqj in aquam sefcensif^ 
baptifmatis mirabilis ibi emicuit fplesor luds ficqj inse mu 
Sus exiuit et crifbum fc visifVe afferuit • Prima autem sic fui 
baptifmatis banc lege sesit vt criftus ab vebe romana tan<J 


vetus mis colctetut-fecunoa vtfi quis ctifium plafpbema/ 
tet punietut .Terda vt quicuq? ctiftiano fcciflet inmriam bo 
notum fuotfi patte Oimioia priuatetut* Quatta vtheut im/ 
petate» tome fic tomanus pontifex caput ab vnmetlis epifco 
babeatut • Quinta vt qiucuqj in eoclefias confugent ab 
omnibus fetuetut in iuti/s.Sexta vt nullus mfi oe licentia iiu 
antiftitis ccclefiaj eoificet intta mutos alicui? duiratis bep/ 
timavt ao eoificationem ecclcTiatum oedme poflTeilionum te 
oralium tribuant . Odaua imperato? ao ecdefiam fan^ petti 
venit et (Defuis culpis fe lamentabiliter aocufauit poftmoOu 
arrepto bioente ao fiinoamentum bafilice eodefie confitucn/ 
Oum tertam primus aperuit et OuoDedm copbinos in fuis 
fcapulis foras eiecit bec vbi belena mater confcantini augu^ 
ili in betbania confiflcns auoiuit per litteras lauOat filium q> 
abrenuncianetiimulacris yoolorum feO Dure increpat^ re/ 
lido t3eo iuceorum crucifixum bominem peum colat- Referi 
bit autem auguRiuus vtiuoeorum magiffros fecum aODu/ 
cat et ipfc criffianorum twdorcs proferret vt fic et Oifputati 
one mutua afpareat ftoes vera Duxit igitur fanda belena ce/ 
tum fexagintaunum codiilimos luOeorum • 4^nter quos Oup» 
oecim erant qui fapientia et eloquentia pre ceteris rutilabat 
Cum igitur filuefter cum clerids fuis et preoidi iuDei ap Oi/ 
iputanOum coram imperatoze infimul conueniflent De cornu 
ni confenfu ouos iuoices gentiles fapientiflfimos q probatos 
nomine cratio et^enopbilum ffatuerunt aD quos pcrtinwet 
fententia oicenoorum qui licet gentiles erant tamen iurcifli/ 
mi et fioeles taliq^ inter cos fententia eff firmatum vt vno da 
te et loquente alius non loquatur • Jndpicns igitur primus 
De illis ouooecim nomine abiatar ait cum idi tres Jxos oicat 
patrem et filium et fpiritum fandum manifeftum elieos con 
tra legem agere que oicit vi Oete quia ego fiim folus et non 
ed alius tseuspreter meoeniqj fi oicunt cridum oeumeffe 
quia multa fecit figna in nodra etiam lege multi fuere c| mi^ 
racula plurima fecerunt « tamen nunq» ex boc oeitatis nome 
fibi vfurpare aufi funt ficut ide quem idi aoorant aD quem 
filucder-Nos vnum teum colimus fcD non in tanta folituoi/ 
ne cum Oicimus vt gauoium filii non baberet*Ex vedris au/ 
tem libris vobis trinitatem perfon arum oemondr are valcm? 
Kam patre oidm? oe quo propbeta ait «^.pfe inuoi^bit me 
pater me? es tu ^c • Filiu De q ioej fili? mc? ego bpoic genui 
te Spiritu fetm oeq ioej -Spiritu oeis ei? omnis virt? eorum 


•XXXllf 

Jn hoc etiam <3» oixit faciamus bominem aD ymaginem etfif 
milituDincm noflram euiDentec et pecfonatum pluralitatem 
Et Diuinitatis vnitatem oemonltrat-^Licet autem fint tres per 
fone vnus tamen Deus cft quoD exemplo vifibili aliquatcn? 
Demonftrare valemus* Et accipiens purpuram imperatoris 
tres ibi plicas Fecit Dicens coce vi Detis tres plicas ^ explicans 
ait ecce viDetis tres piice funt vnus panus ita tres perFone Filt 
vnus Deus De boc autem qD Dicitur q» ex miraculis Deus cre/ 
Di non Debet cu a!ii plures fancli miracula Fecerunt nec tame 
fe Deos Dixerunt Ficut vertet xp? Deuu per boc fe afferere vo/ 
luit • Certe Deus fupbientes cotra fe niiq pafllis ert Fine pena 
acerimapreterire- Sicut patet in Datban- Et abyron- Alijfq^ 
qua mpluribus- Quo mo ergo mentiri potuerit et Fe Deum Di 
cereq> non erat cum cum Fe oeum Dicentem nulla pena f ecura 
Fuerit et virtutu cFRcacia comittabatur* TFic iiiDiccs Dixerut 
cortat abiatbar a Filuertro Fuperatiim nam etDeolooc Docet 
quia fi Deus non efTet et Fe Deum DixiFTc coFcrre vitam mestu/ 
is non valeret tunc illo ammoto FecunD? qui et ionas Diceba 
tur aD coflidum acccDens ait abrabam a Deo circuciFioncm 
accipiens iufbFicatus Fuit et omnes filii abrabe per citcuciFi/ 
oncm iurtiFicabantuc igitur qui non Fuent circilaTus no n 
erit iurtificatus- Ad quem Filucrter cortat abrabam circuciFi/ 
onem oeo placuifFe et amicum Dei apellatu cfTe Tgitur no cii 
cumcifio ipm FandiFicauit Fcd Fioes et iufficia ipm Deo place 
re Fecit non igitur accepit circuciFionem in Fandificationem 
Fcd in Dirtindibnem- Trto flipato tercius qui goDolias acce/ 
Dens ait quomo ctirt? veffer po tert cfFc Deus cum afleratis eu 
efFe natum traDitum niiDatum fellc potatu ligatum Fepultii 
cum bec omnia in Deo ede non pofFint- Ao boc Filucrter Dc ve 
ftris libris bec omnia ^pbamus De crirto FuifFc prcDida.Nam 
De cius natiuitate Dixit yfayas Ecce virgo cocipiet <tc* De ei? 
temptatione jacbatias- ViDi iBm FacerDotem magnum ffan/ 
tem coram angelo et Fatban rtabat a Dextris eius -^c-De cius 
traDitionepFalmirta-Qui eDebant panes meos magnificauit 
Fup mcFufplantationcm ctc. De cius nuDationc iDem DiuiFc 
runt Fibi vertimenta mea ci^c^De cius Fellea potatione iDc Dc/ 
Derunt in cFcam mea Fel ^rc De cius ligatione EForas* Vinxi/ 
fti me no Ficut patrem qui liberaui vos De terra egipti clama/ 
tes ante tribunal iuoids bumiliartis me Ful^nDetes in ligno 
traDirtis mc«De cius Fepultura ?eroniir:us in fepultura eius 
reuiuiFcentrnoetui cum ergo goDolias quiD rnDeretnon ba/ 
berct Data lententia remojtus eff Quartus qui et annam acce 
Cciis ait .Ea que DealijsDida Funt Filiierter irte De Fuo crirto 


pi-eDi^a fuiflc firmat vnoe fuper eii vt probet fx)c De fuo cti 
i{o oi(3:a fuifle aD quem filuefter oabis ergo alium q> quem 
virgo concepit qui felle fxt cibatus fpinis coronatus ceucifix 
us moetuus et fepult? qui furrexit a moetuis et ao celu afcen 
Dit-Tunc conftantinus ait fi alium non Deoerit fciat fe fepera/ 
tum quoo cum facere non poffet bic amouetur et quintus 
etooetb proDucitur qui ait fi ex femine DauiD criftus natus 
effet et fandificatus vt Dicitis ergo baptifari no Debuit vt ite 
rum non fancHficaretur aD quem filucRer ficut ciraimcifio 
in crifli circumcifione finem accepit ita noRcr baptifmus in 
criffi baptifmate iniciiim fandificationis babuit non ergo 
baptifafus vtfandifi caretur feD fandificaret qui cum taceret 
ait non taceret Doetb fi haberet contraria que proferret- Tunc 
fextus qui et cbufi ait- Vellemus vt filuefler ille caufas bui? 
virginialis partus nobis exponeret aD quem filueRer- Jerra 
De qua aDam fwmatus eR incorrupta erat et virgo quia nec 
fe aD bibenDum humanum fanguinem afparuerat nec male/ 
DicKonem fpinariim acceperat nec hominis mortui fepultu' 
ram habebat nec fponti Data fuerat aD eDenDum oportuit er^ 
go ex maria virgine nouum aDam fieri vtficutferpens natu 
ex virgine vicerat fic a nato ex virgine vinceretur et qui aDe 
viclor extitit in paraoifo- ?tem temptato? faRus eR Domini in 
Deferto vt qui aDam vicerat manOucantem vinceretur a Do/ 
mino iciunante hic fuperato* Septimus qui eii beniamin ait 
quomoDo criRus filius Dei veRer efle poteR qui a Dyabulo 
temptati potuit vtmoDo infame panem ex lapiDibus facere 
vrgcrctur moDo in templi celfitiiDinem leuaretur-Mooo aD 
aDoraiiDum ipflim Dyabolu inDuceretur • Ad quoD filucRer 
Si Dyabolus ergo vicit quia ab aDam eR manDucante auDi/ 
tus‘ConRat iDeo eum fuifTe fuperatum quia eR a cn Ro ieiu 
nante cotemptus. Nos autem non inqantum Deus feD inqn/ 
tum homo cum temptatum efle fatemur-3 Deo autem tripli/ 
citer cR temptatus vt a nobis omnes temptationes excluDe/ 
ret et formam vincenDi DaretSepe namqjin homine visoria 
abffinentic fcqiiitur temptatio humene glorie* Et temptatio 
nem humane glorie afpetitus Domini/ et cxcellentie comita/ 
tur iDeo a criRo De hijs vincitur vt vincenDi nobis forma do/ 
netur* TRo fuperato oRauus qui et aroel ait conRat quia oe/ 
us fiimme perfcR? eR et nullius inDigct c}d ergo ei op? fuit 
vt nafccretur i criRo quomo iteru criRu verbu afpellas ScD 
ct hoc coRat <^a De? anteq» haberet filiu pater Dici no potuit 


ergo fi pater crifti poftea Di<3:us efh mutabilis cfl. Ao 
hcc ftluefler filius ante tempora patre eft genitus vt face/ 
ret que non erant et in tempore elt natus vt reficeret que peti 
erant que et li folo verbo reficere poterat feo per pallionem ni 
fi fx>m o fieret reoimere non valebat quia in fua Deitate aD pa 
cienDum aptus non erat nec hoc erat impfedionis feO perfec/ 
tionis fi in flia non erat Deitate pafTibilis poero filium verbii 
Dei Di ci exeo patet quia fpBa ait • firu^auit c<x meu verbu 
bonum Deus quoqi femper pater fuit quia fem per eius fili? 
extitit filius enim eius e(i verbum eius lapientia eius virtus 
cius Tn patre autem femper fuit verbum iuxta illuD Eruda 
uit c(K meum verbum femp fapientia iuxta illuD ego ex ore 
altillimi pro p ante o-cre-Semper virtus iuxta illuD ante coi* 
c.par.ncc Dum fon^cj^c.Cum ergo pater nun^ fuerit fine ver 
bo fapientia et virtute quomoDo putas fx)c nomen fibi ex te 
pore aDuenilfe boc ergo amoto ix- qui et iubal Dixit conifat 
quia Deus coniugia non Damnat nec eis maleDixit quate er/ 
go De coniugio natum Denegatis bunc efle quem colitis nili 
vt obfufeate coniugiafluDiatis* KurHisquomotcmptatur 
qui potens cft patitur qui virtP efl moritur qui vita eil-JDe/ 
nicy aD boc cogeris vt Duos filios elTe Dicas vnum quem pa/ 
ter genuit alterum quem virgo generauit^Rurfus quomoDo 
fieri potefl vt patiatur bomo qui affumptus eff fine lefionc 
cius a quo affumptus aD boc fil. Nos criftum non iDeo na/ 
tum De virgine Dicimus vt coniugia conDemnemus fcD cau/ 
fas virginei partus rationabiliter acceptamus nec bac alferti 
one obfufeantur feD cenantur coniugia quoniam bec virgo 
q uc criflum peperit De coniugio nata eft. Temptatur autc cri/ 
fiusvc omnes temptationes Dyaboli vincere patitur vtvni/ 
uerfas pafTiones fubiceret moritur vt moetis imperium fub/ 
iugaret Dei quoq^ filius vn? in cri flo cfV. Qui ficutc vere Dei 
filius inuifibilis ita vifibilis eft crilt?- Elf ergo inuifibile boc 
quoD efl Deus Et efl vifibile boc quoD efl bomo» Pati vero 
polfc bominem afUimptum fme palfione cius qui afliimpfit 
exemplo Doceri potcft*Nam vt prefentis purpurc regis vta/ 
mur extmplo*tyana enim fuit et buic lanc fanguis acceDens 
colorem purpureum prebuit^Cum ergo teneretur Digitis ct 
torqueretur in filo quiD torquebatur bic quoD regie Digni/ 
tatis coloz eft an boc q> lana extiterat anteq» purpura fieret 
Tane ergo aflimulatur bomo colori purpureDe? qui fimul 
in palfione fuit Dum pateretur in cruce feD palTioni in nullo 
fubiacuit ; Decim? qui ct tbara Dixit No micbi placet iftiiD 
exemplum quia limul ca!oe tcRquctur ^cum lana cui tamen 


omnes contcaOiccircnt.Silucn-ct Dixit accipe cego aliuo exem 
pium atbot habens in fe Tolis fplenDoircm cum incioitur i6tu 
quiDem fuTcipit fplenDor autem abincifione minimus exiiiit 
fic homine paciente Diuinitas nulli pafliione fubiacuic* V noe 
cimus qui filcon ait fi De ctifto tuo ^hete ita natiuitati funt 
tante imfionis palTtonis et mojtis caufasTcire vellemus «Et 
iiluell:ei: Efliiruit ctifl? vt nos reficeret Sitinit vt arioita ti n o/ 
Tire vitalia pocula miniifraret temptat? eft vt nos a tempta/ 
tione liberaret Tentus elt vt nos a Demonum captura Dimit/ 
teret Trrifus zft vt nos ab itrifione Demonum liberaret liga/ 
tus eftvtnosanoDo ligationis et maleDid:ionis abfolueret 
Humiliatus efi: vt nos exaltaret Expoliatus elt vt nuDitate 
prime priuationis inDulgentia tegeret' Spinarum coronam 
accepit vt flores paraDifi pDites reoonaretTn ligno furpefus 
effc vt concupifeentiam in ligno genitam Dampnaret Felle et 
aceto potatus cft vt hominem aD terram fluentem lac et mei 
introDuceret et fontes nobis mellifluos afpariret Seoet a Dex 
tris Dei vt pecces creDctium cxauDiatMec filueftcr ^pTequen/ 
te vTiiucrii tam imperatoz q? iuDices etiuDei in lauDej filueftri 
proruperunt vnanimiter*Tunc in Dignatus Duo Decimus qui 
et ^ambri inDignatioe magna Dixit- Miroz vos TapietiiTimos 
iuDices verborum ambagibus crcDere et Dei omnipotentiam 
efbimare humana ratione concliiDi ico iam cefient verba et 
veniamus aD fand:a-Stultiflimi naq^ funt qui crucifixum coi 
lunt cum ego nomen Dei omnipotentis fciam cuius virtutem 
nec fufferunt faxa nec auDire valet quelibet creatura et vt me 
verum Dicere conprobetis thaurus ao me ferociflimus aODu 
catur et Dum in cius aure nomen iiluD in ibnuerif thaurus il 
lico morietur aD quem filueftcr et tu quomoDo hoc nomen 
nonauDieris Dioicifb ^ambri Dixit non cft tuum hocnofcc 
mifterium qui iuDeorum inimicus cs ADDudtur aute thau/ 
rus ferociflimus vixa centum hominibus fbetiflfimis tradus 
atvbi jambri inaure cius verbum protulit continuo thau/ 
rus mugiens oculofq^ ciciens expirauit omnes igitur iuDei 
vehementer acclamant et filueftro infulcant quibus filucfter 
non Dei nomen protulit fcD nomen pefllmi Demonis nomina/ 
iiit*Deus enim meus ibus criftus non folum viuentes mati 
ficat ^ ctia moztuos viuificat nam occiDerc poflie et viuificare 
no polfe eft Iconu ferpentu et feraru- Si ergo vult vt cccDa ^ 
nomen Demonis non fiicrit Dicat itetu et viuifteet efo occioit 


XXXV 


nam « oco fcriptum cfl ego occioam et viueee factam 
quod (i non poterit nomen cemonis abfq^ Dubio nominauit 
qui viuentem occioece poteit moztuum viuificare non poteft 
Cumqj jambri aD fufeitanDum tbamm a iiiDicibus vrgere 
tur Dixit-Sufritet eum filucifer in nomine ibefu galilci ct om 
nes in eum creDemusmam et fi pennis pofTri: volate tamen no 
valeret perficere- Omnes igitur iuDei fi (ufeitauerit fe crcDitu/ 
ros promittunt-Tunc (iluefter oratione fadii aD aurem tbau 
ri fe afplicans Dixit o nomen maleDidionis et moetis egreoe/ 
re iufli Domini noflri ibefu crilti in cuius noTc tibi Dico tbau 
re (urge ct aD armentum tuum manfuetus receDe-Statim igit 
tbaurus furrexit ct cum omni manfuctuDine abift Tunc regi 
na iuOei iuDices et ceteri omnes conuerfi funt aD fiDem Poft 
aliquos vero Dies yDolorum pontifices aD imperatorem venc 
runt Dicetes iacratiifime imperate» ille Draco qui eit in fouea 
poflq» fiDej crifli rccepiltis plusqj tricenti bomines cottiDie 
interficit flatu flio • Confulentc fuper hoc cotifiantmo iilue/ 
ftnim RefponDit*Ego per ctifH virtutem eum ab omni cefla 
re leftone fariam. Promittunt pomtifices fe fi boc faciant ere/ 
DiturosOrante autem filueflro faneSus fpiritus ei afparuit 
Dicens fecurus aD Draconem DefcenDe tu et Duo prefoiteri q 
funt tecum cumqj aD cum venccis cum taliter alloqueris do 
minus nollcr ibefus crifhis De virgine natus crucifixus et fc 
pultus qui relurrexit et IcDet aD Dexteram patris bic ventur? 
eft iuDicare vinos et moetuos • Tu ergo latbana eum in bac 
fouea Dum venerit expeda os autem eius ligabis filo et anu/ 
lo crucis babente ftgnum De fliper figillabis poRca aD me fa/ 
ni ct incolumes venietis ct panem quem vobis parauero co/ 
mcDetis* DefecnDit itaq^ filueffcr cum Duobus pref biteris in 
fbueam per graDus cH/.lecum ferens laternas.Tunc Draconi 
preDida verba Dixit et os ipius ffrioentis ct fibilatis vt iuiT? 
fuerat alligauit et afccnDcns inucnit Duos m^os qui eos fe 
cuti fuerant vt viDent fi u§ aD Draconem DefecnDent ex Dra/ 
cois fetore pene mcctuos cos fecum aDDuxit incolumes atqj 
fanos qui ftatim cum multituDinc infinita couerfi funt ficqj 
aomanorum populus a Duplici eff moztc liberatus fcilicet a 
cultura t^emois et veneno Draconis -TanDem beatus filucrtcr 
moeti apropinquans clerum De tribus ammonuit fcj vt inter 
fc caritatem baberent • Ecclcfas fuas Diligendus gubernaret 
ct gregem a luporum moefibus cuftoDirent • Poff bec in do/ 
mino feliciter obDormiuit circa annum Domini ceexx- 


^rcumc^floms oiem iii/* celebrem facf 
unt et folempnem • Primum eft oda/" 
ua natiuitatis Domini* SecimDu impo 
fitio noui et faliitifcri nominis.Terciu 
cffufio fanguinis* Quattii fignaculu 
circucifionis • Primu ergo elt odaua 
natiuitatis Domini. Si em aliorufanc/ 
torum 0(3aue fblemnes fiint quanto/ 
magis 0(5laua oics fan^i fandorum fblemnis erit- Scd no vi/ 
Detur q? natiuitas Domini Debeat babere odauam quia ei? na 
tiuitas tenDebat aD mojtem Obitus autem fan^oru iDeo oc/ 
tauas habent quia ipitunc nafcuntureanatiuitatc queefb 
aD vitam etcmam vt poflea refurgant in ccKporibus glorio/ 
fis EaDem ratione viDetur q? non Debeat babere o^auam na/ 
tiuitatis beate virginis nec beati Jobannis bapti* fimiliter nec ' 
refurrc^o* Domini quiaiam fadji erat ipfa rcfurrdio in re/ 
riirre{3:ioncm'SeD notanOum q? ficut Dicit prepofitiuus funt 
odaue fufplctionis vt eil: odaua natiuitatis Domini in q flip/ 
plemus quoD minus in feflo facium fuerat fcilicet officium 
De parturiente-VnDe etiam olim in miffa confixeuerat canta/ 
ri aD honorem beate virginis vultum tuum tem funt oc 
taue venerationis vt palce pentecolles beate virginis beati io 
banais baptifle-? tem Deuotionis vt cuiuftibet fan^i poffunt 
fieri 0(^ue figurationis vt funt oclaue inilitute Defan(3:is q 
fignificant odauam refurrec^ionis . SecunDum eft impofitio 
noui et falutiferi nomis boDie enim impofitum cib ei nomen ■ 
nouum quoD os Domini nominauit • Nomen preter cmoD n 
efh aliuD fub celo in quo oporteat nos ialuos fieri «Nomen 
quoD IccunDum bernbarDum ert: mei in o?e melos in aure et 
iubilus in cozDe . Nomem quoD ficut Dicit iDem bernbarDus 
ini lar olei lucet prcDicatum pafcit recogitatum lenit et vngit 
inuocatum- Mabuit autem triplex nomen ficut ex euangelio 
manifellatur fcilicet filius Dei criflus et ibefus vocatur aute 
filins Dei in quantum effc De Deo Deus criflus inquantum cft 
homo a perlbna Diuina quantum aD humanam naturam af 
fumptusibefusinquantum efl Deus humanitate vnitus -De 
hoc triplici nomini Dicit bernbarD? vos qui in puluete eflis 
cxpgifcimini et lauDate • Ecce Domin? venit cum gloria neq^ 
enim fine falute venit ibefus neq^ criflus fine vn^ioneneq^ 
fine gloria venit filius Dei • SiquiDem ipe falus ipe vndio ipc 
gloria^Quantum autem aD boc triplex nomen ante paffione 
perfccle notus non erat . Nam quantum ao primum ab alu: 


wxvy 

quibus cogiiofccbatur cSteduralitec ficutraCJeinonibusqup 
Dicebant ipruni efte fitium Det» Quantum ao fecunOum pac/ 
ticularitcc abalicfuibus enim licet pacis cognolcebatut efle 
criflus • Quantum aD tercium vocalitce quia quo aD banc 
vocem ibefus licet non quo aD rationem nominis quoD eft 
falutare-Pofl refumclioncm autem boc nomen tripfex glo/ 
rificatum effc* Primum nomen quo aD certituDinem -Secun/ 
Dum quo aD infufionem-Tercium quo aD nominis rationem 
Prirnu igitur nomen ell filius Dei Et q> boc nomen fibi rede 
conueniat ficut Dicit bylarius in libro oe trinitate vere Dei fili 
um vnigenitum Dominum noflru ibefum criflum eflfe. mub 
fis moDis cognitum eii . Dum oe Deo teftatur pater Dum De 
fe ipe profitetur Dum apoiloli preDicat Dum religiofi creDut 
Dum Demones confitentur Dum iuDei negat Dum gentiles in 
paflione cognofcunt jtem Dominum noflrum ibefum criltu’ 
bijs moDis cognofeimusmomine natiuitate natura poteitate 
profeirioncSecunDum nomen eft crifhis quo interpretatuc 
vn6His* Tpfe enim fuit vndus oleo leticie pre particibus fu/ 
is Per boc autem quoD Dicitur vncfhis infmuatur q>ipc fuit 
propbeta pugil iacerDos vexliie eni quatu» perfone olim 
cofnuerantinungi*Fuitenim propbeta in Dodrine eruDitio/ 
ne pugil in Dyaboli Debellatione facerDos in patris reconcilia 
tione rex in premiorum retributione ab boc fecunDo nomine 
Denominamur quiaacriflo Dicimur criibani* De quo no/ 
mine fic Dicit auguftinus criffianus iuificie bonitatis Integri 
tatis pacictie caffitatis puDicide humanitatis innocentie pie ■ 
tatis efl nomen • Et tu ilf uD quon .odo tibi DefenDis et venDi/ 
cas cui De tam plurimis rebus nec puaca fubfiffut crifban? 
efl: ille qui non nomine tantum feo etiam opere eit bec aug? 
Tercium nomen efl ibefus boc autem nome iebefus bernbar 
Dus Dicitur dbus fons meoicina ct lux • Hic aute cibus mul/ 
tiplicem babet eflfedum efl enim cibus cbfojtatiuus imping/ 
uatiuus roboratruus et vegetatiuus De hifs ficDicit bernbar 
Dus efl cibus bocnomenibdits an non tociciis confoetaris 
quodens recoeDaris • Qihd eque mentem cogitantis inping/ 
uatquoD ita exercitatos repat fenfus virtutes roborat vege/ 
ut bonos mcBCS atq^ cadas fouet affediones* SecuDo Dicitur 
fons vnDe Dicit ioem bem. Tbcflis eit fons vite fignatus qui T 
quatuoz riuos fc DilfunDit in plateas” VnDe qui fadus efl n o 
bisfapientia iuflida iandificatio etrcDemptio fapientiain 
preDicatione iudicia in peocatorunr abfblutionc fandificati O' 
in coucrfatioe vel in coiicrfione vcDeptio in paflioe bec l^ern 


Alibi cjuoq^ fic Dicit tccs riiii fluxenint a ihcfu verbum Dolo 
ris in quo cft confclTio fangiiinis af^rlionis in quo cft aflic 
tio a, qua emcnDationis in qua crt: c6pun(3io*Tcccio cft me/ 
Dicina vnDe fic ait clbctiam boc nomen il^dis mcDidna*Nic^ 
hil enim ire ita impetum cobibet fiiperbie tumorem leDat fa/ 
nat liiioris vulnus reflringit luxurie fluxum extinguit libi' 
oinis flammam fitim temperat auaricie ac tocius Decoris fu/ 
gat pruriginem • Qiiarto eff lux vnDe ait vnDe putas in toto 
oebe tanta et tam fuboita fiDei lux nifi De preDicationc vel pte 
Dicato ibelu boc ed: npmcn quoD paulus portabat coram gc 
tibus tan^ lucerna fuper canDelabrum Ixfc iterum vnum no 
men ibefus ed multe fuauitatis vnDe bernbarDus- Si feribas 
non fapit mibi nifi legero ibi ibefum- Si Difputas ac coferas 
non fapit mibi nili Tonuerit ibi iloefus.Ttem ricbarD? De fanc 
to vidore-Tbefus nomen Dulce-nomen Deledabile-Nomen co 
fojtans peccatorem et beate fpei* Ergo ibelli edo mibi ibefus 
SccuDo cd multe virtuofitatis vnDe pe -Rauen vocabis nome 
cius ibefum boc cd nomen quoD DeDitcecis vifum.furDis au 
Ditum clauDis greflfum.lermonem mutis»vicam mo^tu^s• to/ 
tamq^ Dyaboli poteifatem De oblHUs cc«poribus virtus hui? 
nominis effugaiiit Tercio cd multe cxcelletic et fublimitatis 
vnDe bn nome laluatoris nodri fratris mei carnis mee fang^ 
uinis mei nomen a leculis abfeonDitum feD in finc feculoru 
rcudatum nomen mirabile nomen in effabile nomen inedi/ 
mabile ymo co mirabilius quo inedimabilius eo magis gra/ 
tum quo gratuitum boc autem nome ibefus impolitum cft 
ci ab cterno ab angelo ct a patre potatiuo i*a iofepb .^befus 
enim faluatoe interpretatur • Dicitur autem faluato; triplici/ 
ter vel a potentia faluanDi vel ab babitu vel ab adu fecunDu 
quoD Dicitur a potentia laluanDi conuenit ei boc nomen ab 
cterno fccunDum q> Dintur ab babitu laluanDi lic fuit impo/ 
fitum ab angelo et conuenit ei a principio coceptionis fecun 
Dum q? Dicitur ab adu laluanDi Dicitur impolitum a iol^b 
ratonc future palTionis vnoe glola fuper illuD vocabis nome 
cius ibefum Dicit nomen imponens cum Dicitur quoD ab an 
gelo vel ab cterno impofitum eft tanguntur alie Due • Rede 
igitur in Dic capitis anni condituta a roma capite inunDi et 
in fignita capitali littera alpbaben cridus caput coclcfie cir/ 
cumciDitur nomen cius imponitur et cius natiuitatis odau? 
Dies colitur*Tcrdum ed cflFulio fanguinis crilti.Hooie enim 
languincm luum primo pro nobis funDere cepit qui ipfum 
podmoDum pluries eflfunDere voluit . Quincg enim vicibus 


/* . - -XXKvii’ 

eTic'Zn‘f7. Primoin aVcumcifione 

ffisasiSiSHE 

^mnf1nn?r ° '" *““«« aipectibiic ■ Et fe fuit iioftce re/ 
»mpt.on.s facrement..m -fnce en.m c«u.t fangu," ecTaua 

quirem lanhTm "°f baptifmi rebere munoan q’ 

quirem baptifmus babiturus ecat efficaciam a (antniine cri/ 

qui^Ssl::'*™^" crreumcCnL 4^ 

te™ Sitrs ‘te* ^ 

tum fen ^ 'P<«n> non ereptis ve/ 

confutaret voluit drefidorplAn eremem 

enim fanfciftir..i^r ° Etfanguinem ibi emittere crep? 
noftri vt Ls ’ Secunoo ratione 

cumcifio ewerire «St • t T7 r u i!'- 

tahilic iri ari^; onliftit in tciI» fcilicet in babitu ne fit no / 

lemoti^fs r*' "• P^l^fibilis et in fermone ne fit c5 

c^n .„1 1 ■ ^"'““‘eni fimiliter in tribus confiiiit fciliV 

«ff^^one vt fit puta in inten 
ttone vt fit reaa hec bernbarous • Item ratione noftri vt nos 
fanaret quemaomooum ei fit cauterium invnom«brovt 

um crepus fanetur . Sic ctirtus voluit portare cauterium 

ree T mifticim falueretur Cot 

t' circumcifione non manu fala 

I exf^atione carnis feo circumcifione crifti . Qlofa a viciis 
lt"v ^ ^tiflimajretra eni erat crift? i co^e iii|' et exo- Iu 

•• petram et circucioit carnem p/ 

sum 'p^“' ? ■ Dupliciter exponitur fecun/ 

cT” circumcifi in^ eftis circumcift 

^^iiuiaifla iD efi biimano opere fe® oiuino io efb ciV 
cumctiione fpintuaii que quirem circumcifio fit iii expoliati 
one crepons carnis hoc cft repofitione carnalis bomin^ io e 
vicio;e a relirerio;c carnaliu fm q. caco accipi t pcreintg.viip 


Caro ctfanguis cc pof-non pof* crc.Eftis inq» circutndfi cir/ 
cumdiionenon manu faoU fco arcumcifione fpirituali. Se/ 
cunDo mooo fic cimimcifi in^ ertis in ctifto et hoc circum/ 
cifione non manu fada io cft circumcifione legali que quioe 
no manu fadafiue legalis fit in expoliatione cccporis carnis 
io ed: caporis quoO eft caro fcj cutis camis qfite in circumci/ 
fione legali aufFertur*Non edis in<^ circumcifi ida circumci 
fione feo drcumcifione cridi io cd fpirituali in qua omnia 
vicia amputata funtVnoe ro.j. Quam manifeda in carne cir 
cumcifio coeois in Ipiritu non littera cuius laus cd n5 ex ho/ 
minibus feo ex oeo- Circumcifi edis circumcifione non ma/ 
nu fada in expoliationc cozporis carnis feO circumcifi 6c cri/ 
di.Tcrcio ratione iuoeorum vt in excufabiles eflTefitEi enim 
circumcifus nonfuiflet potuiflfent fe iuoei excufare et Dicere 
ioeotenon recipimus quia oiflimilis eft patribus . Quarto 
ratione oemonum ne fcj in carnationis miderium cognofce/ 
rent-Cum enim drcumcifio fteret contra oeiginale peccatum 
creoioit Oyabolus et bunc qui drcumcioebatur fimiliter pec 
catorem efle qui circumdtionis rcmeoio inoigeret 4ptcr can 
Dem caufam voluit vt mater fua virgo perpetua eflfet zxfpon/ 
fataQuinto ratione petfede iudide aoimplenoe*Sicut enim 
baptifari voluit vt perfedam iufticiam io cff perfedam bumi 
litatem que e fiiboere fe minon impleret Sic etiam voluit cir 
cumdoi vt canOe^ nobis bumilifatem odenoeret Oum aude» 
et Dominus legis voluit fe fuboere legi- Sexto ratione mofay 
ce a^banOe que erat bona et f anda et complenDa quia non 
venerat legqfbluerc feo aDimplerc- Ro-xv.Dico enim ibefum 
cridum minidrum fuifle drcumcifio nis ^tcr veritatem oet 
Quare autem circumci fio o^fauaDie fiebat multiplex poteff 
ratio aflign ari Prima fumitur penes intelledum bydoricum 
fiue litteralem. Nam ficut Didt rabi moyfes maximus pbilo/ 
fopbus et theologus licet iuoeus puer in feptem Diebus tan/ 
tc aohuc teneritudinis ed quante ed aD buc in vtero matris 
exidens in odaua autem Die fortificatur et fblioatur et ioeo 
vt Dicit voluit Dominus paruulos ante odauum oiem circu 
cioi ne ob nimiam tenerituoinem nimium leoercntur* Vitra 
oi^auum vero oiem ipam circumcifionem voluit prolonga/ 
ri propter tres caufas quas pbilofbpbus ioem affignat. Pri 
ma vt periculum cuitetur nc fdlicet fi nimium Differetur fine 
circumcifione eos mori contingeret* Secunoa vt oolon par/ 
uulomm prouioeatur cum enim in circumcifione maxim? 
Dolor fit Voluit cos oomin? circumcioi Ou paruam ao buc 
ymaginationem baberent vt minorem ibi oolorem fentirent 


•XXXVltf 

Tercio \’t parentum triflicic confolatur Nam ex circumd/io 
ne pleriq^ paruuli morerentur fi drcumciftfuiflrcnt iaj mag 
nt et ex bocmojtui maio? ooIck fuifliet parentibus more/ / 
rentur odo tantum oies habentes «Secunoa rato fumiturpe 
nes intelledum anagogicum fiue cele<tem•^Deo enim o(5^aua 
Die fiebat vt Daretur intelligi/ in odaua refurredionis ab 
omni pena et miferia circum ciDemur* Et fccunDum hoc odo 
Dies erunt odo etates prima ab aDam vfq^ aD noe fecunDa a 
noe vfq^ ao abraba* teraa ab abraha vfqj aD moyfen qrta a 
moyfe vfq^ aD DauiD* quinta a Dauio vfq^ aDcnftum •fexta a 
crif^:o vfqj aD fmern munDi f^tima mexietium odaua refur/ 
gentium • Vel per odo Dies intelliguntur odo que in eterna 
Vita pcfliDebimiis q? enumerat augiiffinus Dicens Qiiio ali/ 
uD elfego ero illorum Deus nifi ero eis vnDe lacientur • Ero 
queeumq^ lx>nclte DefiDerdur fc^ vita falus vidus copia gio 
ria honcc et pax et omne bonum • V el aliter per feptem Dies 
intelligitur homo conftans ex cotpore anima quatucv enim 
Dies funt quatuc» elemda ex quibus co?pus confidit et tres; 
funt tres potentie que funt in anima fdlicet conaipifcibilis 
irafeibilis et rationalis ‘Momo igitur qui nunc habet feptem 
Dies quanDo vnitati eterneincom mutabilitatis coniungetuc 
tunc odo Dies habebit et in illo odauo Die ab omni pena et 
etiam culpa dreumdDetur . Terda ratio /limitur penes intel/ 
ledum tropologicum fiiie moralem et fccunDum hoc odo Di 
es DiucrfimoDe polTunt aocipi.Primus poted efle peccati cog 
nicio ps* Quoniam iniquitatem meam ego c?c-SecunOus ^p/ 
pofitum DefcrenDi malum et fadcnDi bonum quoD notatur 
in filio proDigo qui Dixit . Surgam et ibo aD patrem meum 
Cercius puDor De peccato vnDe apodol?* Quem frudum ha/ 
buidis in quibus nunc crubefdtis* Quartus tirno: De futuro 
iuDicio iob quafi timentes fuper me fludus timui Deum 'Jc/ 
ronimus fue comeDam fiuc bibam fiue aliuD aliquiD faciap 
femper mihi viDetur illa vox in auribus meis infbnarc . Sur/ 
gite mcctui et venite aD iuDidum* Quintus contritio - VnDe 
iere- ludum vnigeniti fac tibi cte * Sextus confelfio pfa* Dixi 
confitebor aouerfum me «fc* Septimus fpes venie* Nam et fi 
uiDas peccatum fuum confcilus fuerit tame non in fpe venie • 
ct ioeo n5 e mifcricozDia cofeait?. Oidau? fatiffado et in hac 
Die ho Ipualitcr dreudoit non folu a nilpa f ctia ab oi pena 


Vel Ouo pcimi oics fuut coloj De peupetcatioue peccan-Et xx 
fiDenum emenDanDi AH/ ouo confiteri mala que fecimus et 
bona que obmifimus Ali/ quatuo? funt Oratio*lacci?nai:u m 
eflfiifio-cccporis afflit^o elimofinarum largitio vel ocio otes 
poiTunt eflTc o<3:o quoru oiligens confioeratio omnem voluta 
tem peccati a nobis circumcioit fta q> q vnu confioerat vna 
magnam oietam faciet» Quorum fep.tem enumerat bn'Oiccs 
feptem funt De c.Tentia bominis que fi bonio confiDeraret in 
eternum non peccaret f c^ materia vilis* opatio turpis*cxitus 
flebilis* flatusinflabilis*mo?s triifabilis oiflblutio miferabi 
lis et Damnatio Deteifabilis Et vii/ poteft efle cofioeratio gfie 
in effabilis quarta ratio fumitur penes intelledum allegori/ 
cum fme fpirituale ctfccunOu lx)c quinq^ Dies erunt quinq^ 
libri moyfi in quibus continetur lex^Duo erunt ,]pbe etpfal^ 
mi. odau? Dies eric Dod:rina euagelica SeD in fex primis Dic/ 
busnon fiebat perfe<3a circucifio ?n oi^mo autem pfedia cir 
cumdfio fit ab omni culpa et ab omni pena nuc in fpe feO ta/ 
Dem in re Qiiare autem Data fuerit circucif io fex 1’unt caufe q 
notantur in bi/s verfibus • Cauteriu fignum meritu meoicia 
figura* Exemplu olim fuit circucifio oura De carne aut circii 
cifionis Deo Dicitur op angelus eam Harolo magno attulit et 
ipeeam aquifgrani in ecclefia fande marie bonorifice colloca 
uit karolus vero poftea fertur carofiu tranflulifre* Mune aut 
Dicitur effe romeio e\\ ecclefia que Dicitur fanda fandorum 
VnDe ctibiDem feriptum legitur *Circumcifa caroxpifan/ 
Dalia clara ac vmblici viget bec preafio caca • V noe et ea Die 
fit flato aD fandta fandorum SeD fi verum efl valDe vtiq^ mi 
rabile eR-Cum enim caro ipa fitDe veritati^umane nature 
CreDimus q> refurgente criflo reDiit aD locum fuum glorift 
catum -Aliqui Dixerunt q> boc verum fit iuxta opinionem il/ 
lotum qui Dicunt illuD verum ciTe De veritate bnmane natu 
re qD ab aDam traDudum efl et illuD folum tefurgere Nota 
Dum q» olim a paganis et gentilibus in bi/s kalenDis multe 
fuperfiitiones obSruabantur quas fandi etiam acriftianis 
vix exturpare poterunt quas Auguflin? in quoDam fermo 
ne comemorat* CreDentes enim vt Didt ianum Ducem quen/ 
Dam Deum effe in bi/s kalcnDis plunmum venerabantur cj ei 
Duas facies figurabant vnam poflfe aliam ante fc quia erat 
terminus anni preteriti ct principiu fequentis.Rurfus in bijs 
kalenDis fojmas monflruofas ailumebant alii vcRientes pel 
libus pecuDum-Afif^fTumentes capita befliarum ex quo iu/ 
Dicat.non tamen babitu fc beluinum babercq>fenfum* Ali/ 
tunicis mulieribo vefKebatur no crubefcefes inferere tunicis 


•\xxix> 

mulieribus militaris lacertos* Alif ita auguria obferuabant 
vt vocum De Domo fua vdaliiiD quoOcuq^ benefadum cuili 
bet petenti non tribuant Dyabolicas etiam ftrenas et ab aliis 
accipiunt <1 ab ali/s traDunt-Alij in noSie menfas laute prepa 
rant et fic tota node manere (inunt CreDentefqj per totum an 
num conuiuia in tali fibi babunDantia perlkierent et iuboit 
Auguftinus qui De paganorum confuetuDinealiquiD oblcr 
liare voluerit tantum iDem efl ne nomen criflianum ei pro/ 
Defle non poflit-Qui etiam fluitis lx)minibus luDentib? aliq> 
humilitatem impenDerit peccatis eorum participem fe cfTe n5 
Dubitet vobis aut fratres no fuffteiat q* non boc malu facitis 
^ vbicucj^ fieri viDebitis arguite cojrigete cafligate bec aug8' 
Ue Epiphania Domini 
pipbana Do 
mini qDru/ 
plici Decora 
tur miraculo et iDeo 
qoruplici vocabulo 
nucupat* Mobie eni 
magi xpm aDorant 
Jobanes xpm bati/ 
fat- Aqua 1 vinu cri/ 
fl? mutat ^iqnqj mi 
lia boim De qnqj pa/ 
nih? faciat^Cum en\ 
ibefus efld treDecim 
Dieru magi aD eum 
ffella Duce vener||ipt 
Et inDe Dicituc*Epi/ 
pbania ab epi qD c 
fupra et pbanos afparitio qa tunc Defup flella aiparuit fiuc 
ipe crilf? p flellam que Defup vifa eft magis ver? De? Demo/ 
ffrat? ell • EaD^ oie reuolutis vigintinoue annis cu lam an/ 
nu tricefimu attigif^ c^a babebat vigintinoue anos et treDeci 
Dies* Erat cni indpies quafi annoru triginta* vt Didt 2Lucas 
vel fecutiDum beDam babebat triginta plenos q ct romanam 
ecdefiam afferit tuc inq in iwoane baptifat? ef l: et ab boc vo 
cat tbeopbia a tbeos qo e De? et pbanos cfo e afparico quia 
tuc tota tnitas afparuit pater i voce fili?4 carnejpirit? in co/ 
lube fpecic Jpo iteru Dicreuoluto vno ano cu eflet triginta 
Vel trigintaunius annorum cttrcocayi Dieruin aquam in 
vinum mutatauit et ob boc vocatur betpbania a betb-quoD 
ef f Dom? quia in miraculo fado in oomo ver? oeus afparuit 


rplb fimilitet Die tcuoluto anno cu cflet anno;;: ttiginfaiini? 
vcl trigintaouaum quinq^ milia fx)niinu De quinq^ panib? 
^adauit*ficut Dicit beoa »^ ficut Dr in illo ymno.Qui i multis 
ecclefils cantatur ct fic incipit iUuminans altiflimP crc.Et ob 
boc vocatur pbagipbania fage qD cfl bucca fiue manDiicare 
De bcc aut quarto miraculo vtrum bac oie 5)tigerit Dubitac 
tum quia in ojiginali beoe non fic expreflc legitur • tum quia 
lobannis vi«vbi De boc miraculo agitur Dicitur, firat autem 
pafca cfc . Jita ergo quaDruplex afparicio illa Die fada efl . 
Prima faeSa ell per llellam in prefepio . SecutiDa per vocem 
patris in io2Danis fluuio.Tercia per mutatione aque in vinu^ 
in f)uiuio.Qtiarta per multiplicacoem panum in Delerto.Pri/ 
ma aut afparicio f^topue boDie cclebratur-62 ioeo ei? byfto/ 
riam ^requamuriMaito enim Domino tres magi ierolblima^ 
venerunt- qucKun^omina in bebreo funt afpellius amerius 
Damafeus grece galgalat malgalat faratbin latine gafpar bal 
tbafar melcbio? cuiufmooi aut magi flierint bii triplex extat 
lententia fecunDu q> magus tripliciter Dicitur .Magus enim 
Didtur illufo? maleficus 62 fapicns.Dicut ergo quiDam bos 
reges ab eflfecSu Didos fuiffe magos io efl illurcxes ex eo fcj 
q? beroDem illuffcrunt quia aD eum non rcDierunt.VnDe Dr 
De beroDe viDens q> illufus eflet a magis ac , Magus iterum 
Dicitur maleficus. V nDe malefici pbonis Dicuntur magi. Et 
inDe Dicit cri^*bo s magos vocatos.Dicit enim illos fuiflfe ma 
leficos fcD poflea conuerfos quibus Dominus voluit natiui/ 
tatem fuam reuelarc a eos aD le reDucere per boc peccataei/ 
biis venie fpem prebere . Jtcrum magus ioem cll q> fapiens . 
Nam per fc magus bebraice feriba grece pbus latine fapiens 
Dicitur -Dicuntur ergo magi iD ell lapiens - vnDe magi quali 
in fapientia magni • Venerunt ergo bi/ tres fapientes et re/ 
cum magno comitatu ierofolimam SeD queritur quare 
magi ierufalem venerunt cum ibi Dominus natus non fit fii/ 
per bocaflignatremigius qiiatuo2 rationes- Prima quoniaj 
magi tempus natiuitatis crilli agnouerunt feD locum igno/ 
rauerunt. Quia aute ierufalem erat ciuitas regalis et ibi erat 
liimmum facerDocium fulpicati llint q? tam egregius puer 
non nili in regia ciuitate nafei DeberefSecunDa vt eidus nati 
uitatis locum Difcernece potuiffent cum ibi fapientes legis et 
feribe reliDerent • Tercia vt iuDei in excufabiles manerent po/ 
tuilTent enim Dicere Mos quiDem natiuitatis locum cognoui 
mus-Tempus autem ignorauiuus etioeo non creoimus-ma 
ergo ollenDerunt iuDeis tempus et iuDei magis locum -Qi^iar 
ta vtficlluDio magorum conDemnaretur pigrieiaiuDeoru 


•xl* 

Nam i{(i vm’ crcoioetrunt pluribus crccerc nolue/ 

runt • J Hi qucrunt regem alienum ifii non querunt ^iprium 
illi venerunt elonginquo.? Iti manferunt euidno • reges 
fiierunt lucceflbtes balaam et ao vifioncm flelle venerunt 
pter illam ^betiam patris fui orietur flclla cx iacob ^^c•Ali/ 
am cauiam vnoe ifli moti funt aD venienDii pDnit crifo in o?i 
gina!i fuper matbeum aflerens quofoam dicere q» quiDam 
fecretorum in (pedores eligerunt de feipis xi/. et n quis mojic 
-batur filius eius autem aliquis ,p3inquorum in ei? loco (ub/ 
ftituebat.Mii ergo per fmgulos annos p? mefem afeendebat 
fuper montem vidorialem et tribus diebus ibidem morantes 
felauabant et orabant deum vt eis illam (feliam quam bala/ 
am predixerat offenderetQuadam igitur viccfc^ in die nata 
lis domini dum fic ibidem manerent (fella qucdam ad eos fu 
per monte venit q babebat fccma pulccdmi pueri fuper cui? 
capite crux (plendebat que magos allocuta dl dicens fte ve 
lociiis in terram iuda c» ibidem regem quem queritis natum 
inuenietis tunc illi continuo venire ceperunt- Sed quomodo 
in tam paruo tempore fq in trededm diebus per tanta ferra/ 
riim fpacia venire potuerunt fc^ ab oriente vfq^ in ierufalem 
que in mediculo mundi dicitur e(lc (ita-Dicendum e(f fecun/ 
dum remigium quoniam talis puer ad quem preperabant 
eos in tam breui (pano perducere potuit vel poterit din (ccu 
dum- ?ero- q> (up dramedarios qui funt animalia vclodfft/ 
ma qui tantum currunt vna dic q»tum equus in tribus- V n/ 
de dicitur dramedari? a dramos quod eft curfus cj ares qd 
c(f virtus -Cum ergoicro(blimam veniflent interrogauerut 
dicentes vbi cR qui natus c(l rex iudeorum* Non inrerroga/ 
ucrunt an natus (it quia boc credebant fed querunt vbi na/ 
tus fit et quafialiouis interrogaflet cos vnoefcitis buncre/ 
gem natum c(Tc re(fx)nderuut vidimus Rellam cius in o^ientc 
et venimus adorare cum boc cR nos exiRcntes in o2iente vidi 
mus Rellam eius id cRnatiuitatis oRenliuam vidimus inq> 
(iiper iudeam politam vel nos cxiRrentes in noRra redone vi/ 
dimus Rellam cius in otiente id c(f in oeientali parte.Mijs ver 
bis (icut didt remigius in ojiginali verum bo minem et veru 
regem et verum deum confelTi (iint • Verum bominem cum 
dixerunt vbi cR qui natus cR verum regem cum aiunt rex 
iudeorum verum deum cum fubiungunt venimus adorare 
cum preceptum oii fiiit vt nullus nifi folus deus adoracctu» 


’ f , 

ScDbcro?5es boc auDicns tutbatiis dl ct omnis ieeofofima 
cum illo triplici oe caiifa rex turbat? efh et omnis ierofblima 
cum illo*Primo ne iuoei regem natum tan^ fuum reciperent 
ct a fe lang? alienigenam expellerent • V noe crifoliimus ficut 
ramitm arboris in excelfo pofitum leuis etiam aura mouet 
tic etfublimes bomines in culmme Dignitatum exiii:entes leA 
uis etiam fama coturbat- SecuDo ne a romanis culpan pof5 
fi aliquis ibi rex vocaretur quem augufirinus non conliituif 
fet- Sic enim ocDinauerant romani vt nilus oeus vel rex fine 
fui licentia et imperio Diceretur • ?’ercio quoniam ficut Dicit 
gregorius • Celi regi nato rex terre turbatus elf quia ni mi/ 
rum altituDo terrena con^iinoxtur Dum celfituto celefHs ape 
ritur • Omnis autem icrofolinia cum illo turbata efl: triplici 
De caufa Primo quia impii gauOere nequeunt De aDuentu lu 
rti fccunDo vt regi turbato aDularentur per boc q>fe fitriili/ 
ter turbatos oflenDi^rent . Tcrcio quia ficut fefe ventis con/ 
cucientibus vnDa concucimir fic et regibus fele aoinuicem 
certantibus populus conturbatur ct ioeo ex boc tum erunt 
ne icilicet prefenti et venturo rege aoinuicem certantibus ipi 
per turbationibus iniiolucrentur bcc ratio cft erifo- Tunc be 
roDes omnes faceiDotes et feribas conuocans fcilcitabatur 
ab cis vbi criflus nafcerctur . Cum autem ab eis DiDiciflet 
in bctblebc iuDe vocatis aD fe clam magis Diligenter ab cis di 
Dicit tempus ftclle vt viDelicet fdret quiD faceret fi aD fe ma/ 
gi non reoirent • Dixite^ ei inuento puero ei renunciarent ii/ 
mulans Ic vdle aoorarc quem volebat oociDere Et nota q» cii 
magi ierofblima ingrclfi fuiHent flclle Ducatum amiferunt ^ 
boc jipter tres rationes- Primo vt De loco natiuitatis crilbi q 
rere cogerentur vt fic De ipius o?tu ccrtificarcntur tam ^pter 
Oclle apparitionem aflcrcion em ficut ct fadum efl 

SecunDa quoniam auxilium querentes bumanum iuflep/ 
Dere meruerunt oiuinum-Tereia quoniam figna in fiiDelibus 
Datafunt fecunDum apoflolum feD ,|pBia fiDelibus et ioeo 
fignum Datum ell iRis Dum aobue eflent infiDeles non Debu 
it apparere du aDbuc effent inter iuDeos ftDelcs- Mec triplex 
ratio tangitur in glofa- Cum autej icrufalcm egreffi fuiflent 
Rclla anteceDebat cos vfq^ Dum ve-fla-fu v-erat pu» De bac 
cuiufmoDi fuerit tres funt opiniones quas pxjnit remigius in 
originali • QuiDam Dicunt fuiffc fpiritumfe^ vcille qui pofb 
moDum DefccnDit fiipjer Dominum bapti fatum in fpecie co/ 
lumbe apparuerit etiam magis in fpecie fbelle «Ali/ vt crifoRi 
Dicunt q? fuerit angelus vtipfequi apparuit paRoribus iu/ 
Deis tanqiiam ratione vtentibus apparuit in forma rationalis 


»xxxxf‘ 

CJentilibus vero tanqua irronabilibutf in (pecie irrationalis 
Ali/ qo verius creoitur q> fuerit Itclla oe nouo creata q paeJo 
fuo minifterio rcoijt in prciaccntemateria.Tn:a aut ftclla 
q, oicit fulgentius offerebat ab aliis in trife> fc^ in ftu qa na 
erat localiter fita in ficmameto § penoebat in meoituUio aeris 
proximo terre in fulgo?e c}a ceteris erat fplcoioioe quoo inoe 
patet qa fplenoorcm ei? non poterat fplcnoor foli&obfu^are 
iinmo in merioielucioiiTima afparcbat.?n motu qa pccOebat' 
magos moec viatoris non enim monebat motu circulari.Seo 
quafi motu animali q ^pccfliiio Alie tres oifferentie tangunt 
in glofa matbei*iiq[ue incipit fie^Mec flella Onice natiuitatis. 
Prima in ojigine quia alie in munoi principio funt fa(5fe boc " 
mooo^SccunOa in offiao quia alie fa<Sie funt vt fint infigna ct' 
tempora vt or gcncfis primo boc aut vt magis viam peeberet* 
Tercia in Duratione quia alie funt jpetuc looc copleto officiO' 
fuo reoijtin materia preiacentem.Cum aut rtcllam vioilfent 
gauift funt gauOio magno valoe.MotanOu q? quintuplex cfl' 
ftella qua im m^ vioeruntfq ffella matialis flella fpualis 
(fella intcllc^ualis ffclla ronalis 6Z ftella flipcrrubftantialis 
Prima fq materialem vioerunt in «iente.Secunoa fq fpuale 
que cft fioes vioerunt in coeOe ..Nifi enim bec Itclla fcj fioes irt- 
eoeum coazr raoiaffet nequaqua ao villone prime ftcUe venif 
fent.FJabucnint enim fioem oe eius humanitate- cu oixerunt 
Vbi eft qui natus eft. Et oc eius regali oignitate cu oixerunt 
Rex iuoeoju 62 oe eius Oeitate Cum Oixerunt. Venimus aoo/ 
rare cum-Tcraam fcilicet intelle^ualem que eft angdiis vi/ 
Oerunt in fomno.QuanOo per angelum funt moniti ne rcoiret 
ao beroOem.Sco lecunoum quanOam glofam.Non angelus 
feo ipc Oominus cos aOmonuit.Quartam fcilicet rationalem 
que fuit beata virgo vioerunt in oiueriaio . Quinta frilicet 
fiiperfubftantialcm que fuit cbiiftus vioeriit inprefepio. Et 
oe bac Duplici oicitur.Tntrantes Oonium iniicnerunt pueru 
ct cetera . QucUbet autem iftojum oicitur ftella . Dc prima 
pfalm.3Lunam q ftellas que tu fiinoal h'X)c fecunoa ecclefia/ 
ftici quaOragcfimotercio fperies ccli gloria io cft ccleflis bo/ 
minis glojia ftcllarum io eft virtutum . De tercia barutb* 
ftellc autem OeOerunt lumc in cuftoOiis fuis. De quarca aue 
maris ftclla.Dc quinta apoca-vltimo. Ego fum raoix 62 gen? 
Dauio «ftella fplcnoioa 62 matutina propter vifionem prime ■ 
ct fc^oe ftdlc m^ gauifi funt propter vifionem tercic ftcltc * 
gauiii funt gauoio propter vifionem -quarte gauiit funt gaii 
Oio magno ^ter vifionem quite gauifi funt gauOio magno 
valcc yel flcut oicit glofa-JUe gaiioet gauoio magno quixe ’ 


iQeo gautJet qui’ eflyenim gaubiiim 62 at)T)it magno quia eo , 
tnibil dlrhaius 62 valbe quia oe m%no fotdl atius plus ali? 
minus gauoere. V e\ per borum verborum ex agregatione vo 
luit ollcnoere mangclifla q, bomines plus gau?5ent de rebus 
peroitis 62 iterum tnuentis qm oc femper poflTeflfis.Cunq^ w 
munculain intraflent 62 pueru cum matre inueniflent flexis . 
genubus finguli bec munera obtulerunt Icili cct auirum tbus 
et mirraiT^Moc exclamans augu*0iccns*O infantia cui aftra 
liibountur cuius edr ille magnituoinis 62 fupeme glozie ao . 
^i? pannos cr angeh exaibant 62 fioera obfecuoant et reges 
trepiOant 62 i*e(^ato?esfapietiegeniculant o beatum tuguriu 
o feoes pei fecunOa poft celum vbi non lucerna feO flella o ce 
lefte palacium i'n quo babitat non rex gctnmatus (eO Deus 
incojpatus cui erant pro mollibus tboris Dura pi^fepia pro 
laquearibus aureis fuliginea culminis tefla feo fiDeris obfe/ 
quia Decceata flupeo cum vioeo panos 62 ihtueoj cclos efluo 
cum alpicio in prefepio menOicum 62 fiiper aflra preciarum 
^tem bnrn.QuiD facitis o magi quiD fadtis lactentem pue^ 
aooratis in tugurio vili in vilibus pannis ergo ne Deus f iflc. 
Qiiio fadtis g> aurum offertis ergo rex eft ifle . Et vbi aula 
regia vbi tbronus vbi curie regalis frcquentia.Nuquio aula 
cfl: f fabulum tbron? ptefepiCi cririe ftequentia iofepb ^ ma/ 
ria.Tfb infipientes fadi Aint vt fierent fapientes De boc etiam 
fic Dicit bylariuS in libro fecunDo De trinitate parit virgo fcD 
partus a Deo efl . infans vagit lauDantes angeli aubiuntur 
panni fojDent Deus aDoratiir . Jtaiqj poteflatis Dignitas non 
amittitur Dum carnis buniilitas ptepicatur. Ecce quomoDo 
in ebriffo puero non tantum fuerunt bumilia ^ infirma leD 
etiam Diuinitatis Tublimia 62 cxcelfa De boc iterum Didt iero» 
fuper epiftolam aD bebreos refpicis dnias xpi inDe pariter 62 
celum vagientem in prefepe intueds irifantem . SeD angelos 
fin.ul aufculta lauDantes bcroDes perfequitur feD aDorat ina/ 
gi quem ignojant pbarifei feo lldla bemonffrat baptizatur a 
feruo IcD vox Dei Ocfuper tonantis auDitur aquis immergit'' 
SeD columba DelcenDitimo fpuffandus in columba. Quare 
autem magi buius niu ncra obtulerunt multiplex elf ratio 
Prima quoniam tfaoido antiquoeum fuit yt Dicit remigius 
vt nullus aD Deum vel aD regem vacuus introiret per fc autc 
et calDd talia munera confucuerat offcrre.Jfti enim yt oicit"' 
in biflozia feof* venerunt a finibus perlarum ^ calDeoeum vbi 
cR fluuius faba* a quo 62 fabea Dicitur rcgio.Secunoa que e 
bn-quoniam beate virgini aurum obtulerunt propter inopie 
fubletiationcm tbus propter Rabuli fetotem mirram ^ter 


'•XXXXV* 

tnembrojum pum confoliOationcm Q mafoiuni vermiw ta) 
pulfionem. Tertia qtri aurum aD tributu tbus ao facrifidu^ 
mitra aD (cpultura pertinet m«tiio;c per bec tria ergo in xpo 
intimatur regia poteftas Dina maieftas ^bumana mo?tafitas 
Quarta qifi auru fignificat Dilecflionem tbui «ationc mirra 
camis marificacoem Ht bec tria xpo Debemus offerre. Quita 
qm per bec tria fignificatur tria que erat in xpo fc^ Diuinitas 
pciofifTima.Anima Deuotiflima ct cato integra <» inco?nipta» 
Mec tria fignificabant p illa que erat in arcba .Nam virga q 
floeiiit caro xpi que refurrexit ps.Et refloeuit caro mea ctc‘ta 
bule vbi erunt feripta precepta anima in qua funt omnes tbe 
faiiri feientie 62 fapientic oei ablconDiti. Manna Deitas q bab? 
ornem faporem omne fuauitatcm. Per aurum ergo qD efl 
prcciofius omnib? metallis intclligit"' Diuinitas preciofiflima 
Per tbus anima oeuotiflfima quia tbus fignificat Deuotionc 
et ojatione ps.Dicigatuc ojatio mea c»^c.Per mirram q f)^uac 
a cozrupcoe caro incoerupta.ADmoniti autc magi in fomnis 
ne reDirent aD berooem per aliam viam reuerfi funt.Bccc quo 
magi ^fecerunt . nam flclU oucc venerunt per bomines imo 
per prophetam cOo^Tunt angelo Duce rcDicrunt in chtifio 
quieuerunt.Momm coepora meoiolam in eoclefia que nuc 
fratru preDicato;c «jacebant § nunc colonie rcv^efcunt. 


De fan(5b5 Paulo becemita. 


D Aulus p/ 
Imus bere 
mita • vt 
tiflatur icro cj cius 
vitam cofcriplit fer/ 
uente Decif pfecucoe 
berenm vafHilimaj 
aDiit ibiqj in qiiaDa 
fpeluca-bvannis bo/ 
minibu^ incognit? 
permanfit* iflcautc 
Decius Dicitur fuifle 
galienus qui fuitbi 
> nomius • qui cepit 
anno Domini cc lvp 
ViDens enim fandi? 


paulus cnfKanis tot to?mctito;c gcnCra uiogan in bcrcnm?' 
aufugit.Eo iVquioej tpc ouo iuuenes criftiani coprebenounc 
quo;r vnus toto cojporc mcllc perungitur* Et fiib aroore folis 
aculeis murcarum cffcrabanum q vcfparum laccratiOus ex/ 
pc nitiirlAltcr vero moUiflimo le(3:o imponitur ci in loco amc 
niflimo' cpUocatur* vbi ajris erat temperies riuo;c fonit? eant? 
auium cr ftcKum olfacEius funibus tamen ftcccis colojibus ob 
te^is*fic iuuenis cing^itur vt maniba vel peDibusfciuuarcno 
poiTetAtxfl: queoam iiiuencula corpore pulcerrima ct impu/ 
oica ac impuoice tradat iuuenem t5ei amore repletum. Cum 
autem ille in carne motus contrarios rationi fenfiilet n5 bns 
arma.quibus ab bofte fe eruat linguam propriam Gentibus 
fuis incipit in faciem in puDicc expuit ct fic temptationem 
rx)lor fugauit tropbcum lauGe Dignum promeruit . Moruj 
et aliorum pciiis fandhis paulus territus lirem um pecift. Eo 
tempori cum antfx)nius primum le inter monachos I^ercmi/. 
colam cogitaret in fqmnis alium fc multo meliorem heremu 
colere eGOcetur.Qili Gum eum per fiiuas inquireret obuium 
habuit ypocentaurum hominem equo mixtum qui ci viam 
Gexterar Gemonflrauit.PodrnoOum obuium babuit animal 
ferens fruciuS palmarum fupra ymagine hominis infignitu 
Georfum verp capre formam babensXJyi Gum ipfum per Geui 
coniuraref vt fibi Giceret quis effet.RefpcnGit fc eile fatirum 
Geum filuorum fccunGum errorem gentilium. PoRremo ob/ 
uiauit ei lupus cj eum aG cella fandi pauliperGuxit.Paulus 
autem anthonium prefenticns hofliu (era claufit.Anthonius 
vero rogat vt fibi apereat afferens fe nunqua inGe receflurum 
ScD ibi pocius moriturum.Vidus paulus ei aperuit •flatiqj 
ambo in amplexus ruiint.Cunq^ hora pranoii aGeflet coru? 
Guplicatam panis partem attulitCum quia Gc hoc anthoni? 
mirarctur.RefpoTiGit paulus q> Geus fibi omni Didaliter mini 
ifrabat-Et prebenoa ^tet hofpitc Guplicauerat.Pia lis orif 
quis magis Gign? eflet paneOiuiGerc* Gefert paul? hofpiti et 
anthoni? fcniori.TanGem vtcrq? manu afponut et in cqs ptes 
panem GiuiGiintCum aut anthonius reoiens ciiam cellefuc 
afpropinquarefviGit angelos pauli animam Geferentes-qui 
velociter reoiens inucnit torp? pauli flexis gmub? in moGu 
orantis eredu ita vt ipm vita efbmaret ^ cum ipm mortuum 
GiDiciflct ait.O feta aia qG gerebas in vita in morte moRrafti 


•xxxxiif 

Cum aut non babetct vnoc fepultura face coce Duo leones aD 
uenerunt 62 fDiiea pauctunt fcpultoqj co aD filua tcDierunt. 
Antboni? aut tunica pauli ex palmis <>textu afllimpfit qua 
pPmoDu i Iblcnitatib) vtebatobiit aut circa ^ os cc lxxxvij* 
JDe fan (Efo remigio, 

Emigius Dicit a remi qD eR pafccns 62 
geos qo efl: terra quafi pafccs terrenos 
Dodrina.Vfren iguis Dr a i-emi qD cR 
paRo? 62 gyon qD eR luciaco qfi paRoj 
ct ludato?«pauit enim giegc (iiu verbo 
preDicacois exeplo pDicacois fuffragio 
oeaconis.Fif ctia triplex genus armo;t 
Defenfionis vt fcutu pugnacois vtgla/ 
Dius municois vtlo^^ca fiue galea. Curatus cR igitur cotra 
Dyabolum fcuto fioei gtaoio verbi Dei 6? galea fpei.Eius vita^ 
Rcmen^ ignarus arcbi epileo pus rcripfit, 

B Emigius 
docRcc eg 
regius et 
sfclfoe Dni glojiofus 
a qDaj bcmita nafei 
taliter eR pcnietfue 
Cu cnT vuanDalo;c 
pfccutio tota fracia 
DeuaRaflet quiDam 
reclufus' vir fa6l? q 
lumen oculo;c ami/ 
ferat 4? pace ecdefie 
gallicane crebri «a 
coibo Dnm exojabat 
Et cccc angelus Dni 
in vmTu ei aRititcicy 
Dixit feito q> mulier 
illa noic cilina filiu noie remigiil gnabit*q gente fiia a malo;;: 
incurfb? liberauir.Cuq^ euigilailet Ratim aD Domum ciline 
venit 62 qD viDerat enarrauit.Cunq^ lUa non crcDct eo q> an? 
iaj efletillc rnDitfcias q> cu pum ablaclauis oailos meos De 
lacRc tuo punget f)tinuo mibi vifu refbcuetCuqj p oeoine 
bec oia otigilfcntRcm^? md'm fugit ct redufu intuit. Gre/ 
l cete aut ei? fama cii elTefxx Duo;c anno;e ab oi fpfo remen^ 
arcbiepus eR cled? tantc aiit ^fuetuDis fuit q> etia aD mcnfaf 
ei? palleres veniebant ct oe manu ei? relictas cibo;c £)meDebat 


QiioOa cum in tJomo cuiufoa matrone fcofpitatus fuifTct 
ctilla mooicu vini baberet.Rcinigi? ccladii intcoiutt cjfupec 
<X)liu ctucc fecit.Cunq^ ibioem «aflTct mox tellip vinix egrc/ 
Ditur ita g? p mcoiu celaciili funtXjbat.Cum aut cloDonc? rex 
francie tuc tpis gentilis ect nec ab vxoje fua xpianiflfima suti 
pcOet vioens q? infmit? exercit? alamano;c iiip fe venifl^ 
t5co que VX02 fua colebat votu vouit A De almanis Abi vic^ 
to?ia £)ceDerct mox fiDem xpi recipet y^ cu^ AjiOTet ao libitu 
sfccut? beatu rcmigiu aoift ct fc bapti^^u i popofcit-Cunq^ atr 
fonte bapAfmatis aOucnifTet nec ibiDem facru ctifma baberet 
ecce columba queoa ampula cu crifmatc in roAro Detulit De 
quo regem pontifex liniiiit.FIec aut ampula in remenfi eccia 
f fcruac cj inDe vfq^ boDie reges francie inugunt.Pofl: longu 
tcpus cu gcnebalDus vir ^'JUfDcns Digniis-nepte beati remigii 
in VX02C baberet cx fercligionis caufa mutuo abfoluiffent prc 
Dicflu grnebalDu beat? remigi? lauDuncnfem epm osDinaiiit 
ac genebalDus cu vxo?e fua cauAiinRrueoi aD fe fepi? venire 
pmittet ex frequenti colloqo anim? cius in ecupifcentia infla 
matur c» vfq? in peexratu fecii gelabit q ^dpies c» filiu piens b® 
epo intimauit 6Z ille ^Aifus aO ea remaoauit Dicens qfh puer 
De latrocinio acqfitus eR-volo vt latro vocet.Ne aut Axfpicio 
aliq (xictur vxore Aiaficut prius ao fe venite pmifit.Verutn 
peif pmi pt ecati fletu lecu ruit ire:^ in petm q cu Alia pepifl^ 
ct b^^epo retuliAet ille rfioit illa Alia vulpecula noiate-tanDem 
aD fe reuetfus beatu remigiutn aoiit cr aD peDes fuos peiDens 
ffolam Decollo Aio Depone votuit*Q^ cu lanci? remigi? pbi 
buiAet ab eo qD acciDerit auciuiAet blaDe eu cofolans ipm 
in quaDa cellula parua p fepte annos rccluAt ci ipe interi ei? 
ccclcfia gubcrnauit.ScpAmo igit anno cu in cena Dni in ofoc 
pAAeret angelus Dni ei Dem aftitit 6: peccatu fuii Abi DimiATuj; 
pbibuit ac vt fecis exite Debeat impaiiit*cui cum refponOiAer 
non polfiim qm Dns me? femigi? Ix>fliu boc claiiAt c» Agillcr 
Aio muniuit. Angelus ait ecce vt fcias tibi cclu apertu elfeb'' 
cAa bofpiciu faluo figillo nunc aperiefiir.Statimq^ vt Dixerat 
efl apertii.Tune genebalD? i adans (e in meoi o boflii in mo/ 
Dum crucis aitctiafi DnsmePibeAis xpus aD mevcniretbuc 
bine no egreDiar niA Dns me? remigi? buc veniat q mc reclu 
At.Timc fandus remigius aD ammoniconem angeli lauOun- 
venit ct ipm i locu Aiu rclHtuit d{ vfq^ aD obitii in fetis opib> 
perfeuerauTt 62 latro filius eius in epifcopatueiDem AicceAit 
qui ctia fandus fuit.TaiiDem fandus remigius multis clar?^ 
virtuAbo in pace quieuit circa armu-D D*^. 


•XXXXllll. -4 

De fanc^:o Malaria. 

Clarius oi^iis efb quafi bylaiis ' qa m 
fcvuitLitc oei valoe bylaris fuit vel byla/ 
rius q- alarius ab altus ares virt? qa 
fuit altus i»] fcictia 62 virtuofus ivi vita 
iVcl hilarius Didturq abyle qiioD elf 
quafi pnmojDialis maua queobfaira 
fuitci ipic in oidis fuis rnagnam babet 
cbfcuritatcm ct profiinoitatcm 

^ TlariiiS 

r )/ pu^iauo;;? 

/V iL^ (b vrbis cps 
regionis cqtanie o?i/ 
unous-q* lucifer re/ 
fulgens inter aflra 
^.icefTit bic vxojcui 
primit? bns 62 filia^ 
in laicali babitu mo 
nalbca vita Oucebat 
TanOc in vita cf feta 
fpficiens in epniell 
clcd^.Cu igit beat? 
bylarius non foluni • 
ciuirate fua feo tota 
franciarn ab bercticis Dtfcnf^et ap rugcfltoneOuo;e cpccum 
qui ab berefi fuerant cepuati abimj^toee q Ixrctico;^ fautoz 
crat cu beato nifebio ucellcn*cpo c in exiliu relegat? .Deniqj 
cu vbiqjarriana loerefis pullularet ^ ab inipato^e lx:tia oata 
eflet vt omres epi fjuenirent a Z)e veritate fiDci oifputardxu; 
iand? bylan? aOuenillct aD peuepem oi<ft:o;: epodum q cius 
eloquentia fttre non poterant piciauia reoirc cofx-liic Cu aut 
ao infula galli aria^ q tota erat plena fcrpentilo .ipinqiTet i in 
ipaj CefccoiDdoms fpentesex fui v ifione fugabat 62 i nuOio 
infulc palu fixit nec ampli? libtas Oata efb illis ocaiparc qt> 
vetuit tancj ps infule no iit tara IJ pelag?.Cu g^^picLiuis ect 
quenOa infante line baptifino Oefundu fuis ofonibe ao vita; 
reflituit.Ma oiii iacuit i puluc txinec pu furget ienex ne oroe 
ct infans De mo?tc.Cu filia ci? apia maritu vellet accipe by?* ' 
pf ei? ei pDicaiiitcj i facre virgitatis .piofito cofirmauitqou 
ille firma sfiDcras 62 ne aliqn fieclcret fojminas Dnm inlfati? 
cxojauit vc ea aO fc redperet ncc vlt viuc pmitteret qo <51 fadu 
cft- na pofl paucos nies ao Onm miguit q iple jfprifs manib? 


fe|:)eluiit qo rnat-b.apie.sfioerans cpm togauit vt fibi quoO ct 
filie impetraretQ^ 62 fecit ipfam otoc fua ao regnu pmifit 
Eo tcmpe leo papa beireti co^c petfiOia Depriuatus oim epo;c 
^filiu f)uocauit quib? £)iiocatis bylariiis non vocatis aDuenit 
Qd' auoicns papa prccepit nc aliqs fibi aiTucgeret nec aliquc 
locu&atct.Cum g^ingr^us fuiffet oixit ao eum papa ‘tu cs 
bylarius gallus c» ille Non fum gallus § C» gallia ct ego fum 
leo tromane feDis apfxais c» iuOcx.Cui bylarius ct fi fis leo no 
XX tribu iuoa ct fi iuDicas refioens § no in fcJ5e maieflatis.Tuc 
papa cu inoignacoe furrexit Dicens moDicii prellolacc Donec 
tebea 62 tibi qD mereris reDDa.Cui bylari? fi non rcoieris qs 
mibi fP te refponfurus erit ct ille f)citus ccDibo ci tua fiipbiam 
bumiliabo.Cum ergo aD fecreta fue nature iuifiet Diflercntia 
peri/t 62 oTa ir.telfina ibtDem fidens mildrabiliter vita finiuit 
interea vioens bylarius qy nullus fibi aflurget pacient ferens 
in terra 1 e pofuit Dicens Dni cll terra • Statimq; nutu Dei terra 
quam infeDerat furium fe extulit ct vfqj ao equalitatem alio;c 
epi<copo;c fe leuauit.Cum i^tur papa miferabilit nunciarct 
D^undiis aflurgens bylarius omnes epifeopos in fioe catbo/ 
lica confirmauit ct confirmatos aD ^ria remifit . Hoc autemr 
miiaculu De mccte leonis pape Dubitaconem babet tn ga by/ 
llcwia ccclefialfica vel tripertita nibil De boe loquitur tn quia 
aliquem papam talis nominis tuncfuilfe cronica non teilat" 
tn qa ?cro?«Dicit.Sanda romana ecclefia femp immaculati 
per manfit ct in futuro manebit fine vlla bereticoru infultacoc 
pollet tamen Dici g? tunc eifet aliquis papa fic vocatus non 
quioem canonice eled:? leD tbyranice intrufus vf foete liberi? 
papa qui conflatino beretico fauebatalio nomine DiduseU 
leo.TanOem multis miraculis perpetrans aim beatus bilari? 
infirmatus obitum fuum imminere cognofccret Icondti pre/ 
fbiterum quem maxime Diligebat aD Te vocauit ct node im/ 
minente vt foeas exeat aDmonuit et fi quio auDirce renundet 
imperauit^Ue iulTa complens voces aobuc duitatis tumui/ 
tuantis fe auDifle reuertens expofuit 62 cum drea cum vigila 
ret finem ei? expe^ns mcDia node iterum iubetur exire ct ^o 
aiiDiret latenti referet qui cum (enibilauDifierenuncialTet • 
mox nimia claritas quam etiam prcoiidus prcfbiter flifferre 
non poterat ao eum intrauit 62 fic paulatim receoente lumine 
ao Dominum migrauifflotuit autem circa annos Domini‘ccc* 
xMlib cotiftantino. 

■ - 


n 

% ’ 

t 1. 


•\xxxv 

De fan6io J^/Iacbati o . 

Acbarius oidtur a macba quoD e(i in 
genuim c» ares victns vel bicit a macba 
quoD eft perciifSo ct vio magiftee fuit 
enim ingeniofiis contra oemonis falla/ 
ciam virtuofiis qfitum ao vitaj pcuflio 
in Donaticme cojporis inagiRer in regi/ 
itntne prclationis vel macbariiis i>!) eR 
beatus. 


Acbarius 


abbas De/ 
f fceriDit De 
lyti 51 intuit Dormire 
in monumento vbi 
fepulta erant co?pa 
pagano;c extraxit 
vnu cctep? fB caput 
fuu tan^ pulmariu 
Demones aut vole/ 
tes eu terre vocabat 
qfi vnam mulierem 
Dicentes* furge veni 
nobifeu aD balneu^ 
ait Demon Hib ipo 
tancj» ex moetuo illo 
I ^ Dicebat peregrinum 

quwDa babeo fiip me GZ no poflTu venire.Jlle aut no expauit 
5 rnDebat co2p? illuD Dicens furge ‘s vaDe fi potes auDictes 
temones rligierunt voce magna clamatcs viciib’ nos Dnc.Du 
aliqn maeban? a paluDe aD cella fiiapterirct occurrit 

ci Dyabolu^u falce melibeia volens eum cii falce peuttere 
^on p^iit.Ht Dixit ei multa violenjia^acioe a te inaebari qa 
^o po^u preiialere aDueifu te.Fcce eni qi«cc]D tu facis ego 
racio leiunas tu ct ego |:«nitus non comCDo vigilas tu GC ego 

Iblummo in q mefupas 62 Dixit 
abbasqD eR UIud.CjIu ille humilitas tua p qua no preualeo 
aOuerfu tc.Du teptacoes ipm iuuene moleRarent 1 urgens ct 
ma^u fa^i arene bumeris fuis imponens Dieh? multis fic 
p Defert ibat que tbcofebi? inucnies oixit. abba cur tm on? 
portas Etille*vexo v^ate me. Abbas macbariPviDitfatbana 
tranleunte in bitu lx)is babenteveibmentii lineu laceratu^ 
« p oia fojamia DepenDebatampuUe 62 Dixit ei.Quo vaDis-Bi 


ille vaco potionare firatres.Cui fnacB*qce tot apullas portas* 
rnoit gurtu fratribo porto ^ fi vtiu alicui non placebit ofFeraj 
aliiiD vel tcrciu ci fic p ccDinc vt aliqo placcat.Et cum reoiret 
pixit ci maebari? qC' fecil H rnoit ornes fctificati funt q nemo 
tnibi acqeuit nifi vn? q vocat tbeotifl?. Suriens aut maeba* 
illuc iuit ^ fratre teptatu inueniens fua eu exDortacoe guertit 
Pofb bccitc;c eu niacbariPinueiens oixit q vaois.Cui ille ao 
fres vaoo reuei teti occurrit fenex c» Dixit.Qiiio faciut fres ilU 
cui Oyabolus malccr &ixit qre qa ornes fcu funt ci qo e maius 
malu vru ^ babeba amifi q oito f cticc fa^? c*auoies bTenex 
gfas agit rxo qOa^ oie l-macb caput oefu6fi repit cj ou oeaflj 
intro gauitilluO-c? caput fuit ci rnoit fc fuiflTe paganii-^i oixit 
ci macb -vbi c aia tua rnoit i inferno.Cuqj re^rerct fi multu 
i n ^fiinoo ect rncit q? tm in pfunPo erat qikum oiflaret tra 
a cclo.Cui maeb funt ne alicj te pfunoiojes rnoit etia; iuoei- 
cui itG;^? il’e vitra iiioeos funt aliq ^pfunoicKCScui ille »pfun 
oiojes oibo funt falli xpiani q xpi fanguine reoempti tm peiu 
puipcnout*ou p qnoa^ folituoT ^funoiflima pget ao miliare 
arunoine figebat vt p?moOu reoire faret.Seo Ou ia^ noucm 
oietas fcciflet 62 in quoOa loco i^cfcet Oyabolus oms aruOies 
collegit ^ ao caput ei? pofuitV n ao rcOeunOu plurimu labo 
rauit.Frater efoa^ plurimu cogitacoib? fuis moleflabat q^-f 
in cella fua inutiliter eflct.Sj fi int boies babitar^ mftis ^oelfe 
pofret.Q.ui cu cogitacoes fuas maebario rctulif§. ^lle ait-fiU 
fic illis rnoe bTalte facio eja xpm parietes ifb? celle cuilo 
oio.Du queoa culice fe pungente manu occioiffet.Et multu 
oe illo fanguis emanaflet repbenOens fe q> ^ria^ vmoicalfet 
iniuria nuO? fex mcnfibo in Oe^to manfit c? inoe a ferabonib? 
tot? lacat? exiuit.Po(f b^^multis clar? virtutib? \ pace i^euit. 

Elixpre/ 
W /pi^nemie in 
/ / ^ pineis or 

vfa loco \ q rcc}c(cit 
vtl afubulis cu qb> 
paflus pbibet.Mam 
pTca fubula oraiut 
eni q? cu mgr puo^ 
extiterit cj eis nimiu 
rigio? fuit tentus a 
pagais cu xpm libe 
1 f)fiterct traoitus fuit 
in manito puorum 
I <^s ipfe oocuat qui 

ciun cum flilis cifubulis occioerunt eoclefia tamen tenere 


V’ . 


•XXXXV1- 

vtoec q> noti martiV cxtirit ^ fifcffcR.Mic aD qOcunq^ yooium 
ouccbat vt ci facinficatet in illuo cxfufttabat^ ^trniio came 
batLegit aut i quaoa legeoa alia qy Ou maxim? ndan? eps 
pfccucoem fugies fame 62 gelu aflFlit^? folo caminet felix ab 
angelo aD eu mittit.Et cu^nibil ibi cibi baberet cefcntc^xia 
penOete vioit racemu Oe q in os eius expflit vinu bumenTq^ 
tnipofitu fecu OetulitJpfoigit Oefun^o felix in epm eligitiir 
Qui Ou preoicarj ^ pfecuta eii quetet inter parietes Oitrutes 
P mooicu aOitu fe occultauit.Statimq^ nutu Oci p aoitu illu 
telas armiee texcrunt.Quas Oii pfecutaes c)fpiciuiit nennne^ 
illic efle putates abfceDunt.^nDe aut ao aliu iocu fetus Felix 
pgens a quaoa vioua p tres nicnfes alimenta fufccpit nun^ 
tfi eius facie viti it. Tanoem pace ceoo ita ao ecclcfia fua rcDift 
et ibi in pace c€qcuit.Sepult? iuxta vrbcj in loco q or pinds 
biiic 62 alius erat frater q felix Itlr Dicebatur.Cunq^ etia ipfc 
ioola aoorare cogeret Dixit inimici cflis veoy: vf o;c quia fi me 
aD illos Duxeritis in eos ficut frater me? exfufrtabo n caruct- 
Excohl^at aut fan(5f? felix atu.QuiDa vero olera ei? rape cu 
pientes’bu furte fe fa<«rc cogitabat tota node atu Diligetius 
excolcbat-mane aut a fando felice falutati peexratu fuu sfiten 
tes aD ^ria reDictunt. Venientes aut ^ntiles vt fandu felice 
tenerent man? eo;c Dola nimi? afprcbenDit Qiii cii vlularct 
Dixit eis xpus efl Deus ^ Dola fitinuo vos Dimitteret quibus 
Dicctib? faiiati funt.Pontifex yDolo;c aD eu venit Diccns.Dne 
Deus meus vt te venientu viDitjjtinuo fuga arripuit. Cui Du 
Dicerem quare fugis. Ait virtute b? felicis ferre non pofl u.Si 
g®Deus me? ita tc timet qntomagis ego time Debeo.Qiic cum 
felix in fiDe inffruxifret baptizari fc ^‘t aDorantib? afpclline 
Dixit felix.Sx vero eft Deus aipotto oicat mi bi.QiiiD eff qD in 
manu nunc daufii teneo bebat aut in manu ceDula m q oro 
Dnica erat feripta q nibil rnDente getiles 9ufi fut.TanDe mifla 
celebrata*c» fplb Data pace in pauimdo in aatieme fe .piciens 
migrauitaD onm. 

De faniSo Marccllo. 


Arcell? Did? efi qfi arcens malum a fe 
vclof marcell? qfi maria peePens iDe 
munDas aDulitatcs pcutiens q iiculcas 
AflimilaC enim munDus mari ficut 
oieiterifo-fuper matb.?n mari c f onus 
confufus tima cotinuus imago m atis 
vnDarum contentio infatigabilis incon 
/Entia iugis. 


Atcclius 
i, cu^romc 
^fummuB 
pontifex cct maxi/ 
fTiianuj impat<Kc oe 
nimia in criffianos 
feuicia incrcpatct 62 
qiiaoa^ Domo c?oa^ 
matconc in ecclefia 
£)fecrata miflaj aget 
Tratus impate» do/ 
mu lUa fecit flabulu 
iumento^ *62 cunDe^ 
matcellu ibiDem aD 
^141 ciu cuj ciifloDia 
alaliu Oeputauit.Jn 
quo fetuicio poffc 
multos annos in Dno rcquicuit citea annos Dni.cc*lxxxvi| . 

De lancEio Antbonio. 

Mtbonius Dicitut ab ana qD efifurfum ^ tenens 
quafi fuperna tenens ct munDu Delpitiens D^f|!«xit 
_ __ autem munOum quia muDus inquietus tiifitosi? 

Deceptiu? amarus.Debiys Dicit augu-O mde immuDequiD 
pfhrepis qD aueete conatis nos.tenetc ius fugiens qD faceres 
fi maneres quem non Deciperes Dulcis qui amarus Dulcia ali/ 
menta mentiris.Eius vitam anarbaftus fbripfit. 

Mtboni? 

cu‘XX‘cet 
anno;c6S 
auDiret tegi in eoclia 
fi vis pfeA? ee vaDe 
et venDe oTa q habes 
et Da paupib? eroga 
uit ^ heremitica vita 
Duxit bic innuabilia 
Demonuj teptameta 
fufhnuit. QuaDam 
vice Dum fpiritum 
forni caconis virtute 
fiDei fiipas § Dyabo 
lusi fpede puinign 


‘xxxxvii*. 4^ 

ante eum ^flratus aiparuit ctfeabeo victu £)fe(Tus eft.Nani 
et boc precito impetrauit vt viOeret fojnicacois oemotie iuue/ 
nife) infiOiantcm que cum in ptcoida foema vioiflet Dixit vi/ 
ItflTima mibi afpamiiH fpecic te vitra no timcbo.Alia vice Du^ 
in quoDa tumulo latitaret multituDo Deinonu eum a Deo lacc 
tauit ^ minifler eius qfi mcKtuu eum ^iri/s bumeris afj»r/ 
tarct.Cunq^ eum omnes q f)ucnerant qfi mojtuu plo?afl'ent 
Dolentibus eundis fubito antbonius rcuiiiircit 62 a minirtro 
ao preDiiSii tumulu fe itc;c*fX)rtari fecit. Qi,ii cu ibi ex Dolo?e 
vulnc^ ^Ditratus iaccret ex virtuK' animi aD £)ftiftu Dcmones 
cxntabat.^unc illi in fo?mas varias fera;r afparuerut 62 eum 
itc;c Dentib? cojrib) 62 vnguibo cruDi liiTime lacerauevut.iYiG 
fubito ifolentnc mirabilis ibi afparuic 62 Demones cultos fu 
gauit Antbonius aiit 3tinuo fmatiis efl: ibiq^ xpm aDeffe in 
telligens ait vbi eras bone ibefu vbi eras qre a principio non 
fuifti bie vt me aDiuuares vulnera mea fanares .Cui Domi? 
antboni.Mic eram f expedaba viDerc certamen tuu.Nuc aur 
quia viriliter Dimicafti in toto oebe te facia notari. Tanti aute 
ferlions erat q> cu maximian? impatoe xpianos occioct.Tpfc 
m artires feqbat vt cuj eis martir fieri mereret 62 vebementer 
triflabat co q> fibi martiriu no Daret.Cu aut t altera beremu 
pget argenteu Difeu repit ^ int fc fic Dice cepit vn bic argde? 
Difcug vbi boim vefHgia nulla viDent.Si ent viatoei ceciDiflet 
vtiq^ p fui magnituDic late no poiTct b^Dyabole artificiu tuu 
eft voluntate tn mea nun^ pons immutare ^ b®oicens Difc? 
vt fum? euanuit p?moDu ingente mafl a^ veri auri repit § vt 
incenDiu auru fugit.Sicqj aD monte fiigiens xx annis ibi p/ 
manfit innuis co^ufcans miraculis. Quaoaj vice Du in fpiritu 
raptus eflet totu md^m laqis fe inuice snedctibo plenil vioit* 
qui exclamas ait.O {ftes euaDet 62 aiiDiuit builitas aliqn 
Du ab angelis in xve eleuaret. Aflunt oemones 62 ei? tranfitu 
^bibent peccata ei? ab exozDio natiuitatis ei? obi cictes .Quito 
angeli no Debetis illa narrare q xpi iam pietate funt Deleta.Si 
qua aut fdtis ex q facEt? efl monaebus illa pfcrte.Bt cum in 
pbacoe Deficeret liber antbeni? in fublie tollit ci liber Deponit 
Narrat antboni? De fe Dices vnDi alicjn Dyabolu ce! fu cojpe cj 
fc Dei virtute 62 puiDctia aufus c Dice c? ait qD vis vt a me tibi 
Det antbo*at ego Iputa i os ei? ^geinas totu mc in eu xpi noie 
armat ? igcflTi flati euanuit buic Dya? aliqn \ tafapccritate 
apparuit q» celu capite tange viDerct*<^ cil antbo i^s cct intro/ 
gafl5 ^ ipefe fatbana ce Dixifi^ aDDiDit fatbanascur mc fic im 
pugnat moebi ct malcDicut xpiani.Cui antbo iuflc bTaciut 
quia tuis fepe infiDi|s molefiant ci ille ego cos ncqcgmolclto 


fcD ipfi iniiiccre£)tutbant.Ego enim aD nibilu Tum vcOa(3:iisc 
quia iamin cuncSis partibus regnat xpus.QuitJa fagitarius 
, beatum antbonium gauDentem cum fratribus quaDam yicc 
ccipexit cj^ ei &irpIicuit.CuT antbonius pene fagittam inarcu 
et trabe, fecit. Cunq^ fecunoo ci tercio bTieri manDaflet 
' Dixit fagitarius . Tantum trabere potero q? De cius fra(fiionc 
mlebo Ciii antbonius «Sic eii in opere Dei qm fi lupra men/ 
furam tenDere vellemus citius frangcrcmurlExpeDit ergo ri/ 
goeealiqn relaxari b‘’auoies ille eDificat? receffit. Tnerogauit 
qiiiDe^ antlx^niu Dicensc^D cuRoO i es placebo Deo. Et rfiDens 
Dixit quocunq^ vaDis femp Deu p ociilis tuis babeas.?n bjs 
que ag is teRimoniu facru icriptura;/: aobibeas in quociiqj 
loco feDeris non inDe cito reccDcs t?ec tria cufloDe ^ falu? eris 
Abbas qiiiDa interrogauit antlxiniu Dicens quiD facia. Cui 
antl^onius nc^> sfiDas in tua iuRicia ventris 62 lingue fit tibi 
ftbncntia cf ne penifcaris De re tranfa^a.DiXit antixmius fic 
pifees fi in ficco tarOauerint mo?iunt ita 62 monachi ext cella; 
tarDantes aut cu viris feculariba imn.ozantes a qetis ^^ofilo 
tcfolininf.Tte;c Dixit antbonius d\ feDec ih folituoine ^ c]c/cit 
a tribo bellis eripi tfc;auDitus locutionis 62 vifus ct £)tra vnu 
tanti mo pugna babebit fc; cojDis.Qtiioa fratres cum qoam 
lene ap abbate antboniu vifitanDu iuerunt Dixitq; antlxmius 
fratii-bp bonu cernitem babuiRis feneVn buc DeinDe Dixit feni. 
Bonos fratres inueniRi tecu abba. Cui ille bonos cjDe; inueni 
fcD babitatio.eo;c non babetianiia.Qiiicunq;GnT vult intrat ^ 
in Rabulum q foluit afmu»boc aut Dicebat qm on.n^a q erat . 
in coede go;c ffatim 'erant in 02e. Dixit abbas ar.tboniut ^ 
cOuenit qm funt tres motus cccpales vnUs quiDe nature 
cx cibc^;c plenituDine-tercius ex Demone.Frater quiDa renu i/ ‘ 
riaiierat fcculo 5 ron plene quia queDa aDbuc fibi retinebat ^ 
Cui antlx:nius vaDe ^ eme catnes-q vaDens ct emit carnes 62 . 
portans eas Dum veniret lacerabant eum anes. Cui antboni? 
qui renunciant feculo volunt babere peccunias ita impiig/, ‘ 
nati a Demonih:) Defcribiint.Antbonius Dum in bcremo teDib 
afficeret oixit Dnc volo faluus fieri ct non pmittunt me cogi/ 
tationes mee.Htfurgens exiuitfo<as ct viDitqucnDa fcDetcm 
atq; operantem ct DeinDe furgentem ct «atem.Erat autem an/ 
gelus Domini Dixit ei fic fac ct faluus eris.Cuni quaDa vice 
fratres De Ratu anim.a;^ ab antbcnio quefiflent fequeti noiRe 
vox vocauit eum Dices. Surge ct exi ^ viDe 62 cece viDit qODa; 
longum terribile caput vfq; aD nubes tollentem q quofoa; 
pennatos aD cefum volare cupientes extenfis manibus probi 
bebat ct alios libere peruolantes retine non poterat maximu 


•xxxxviii* 

gauDium mixtum cum nimio Oolo?c auoicbat 62 intellexit 
anima;i: tUum eflc confciifum c? Dyabolum pmbibcntem qui 
qualbam obnoxias cetinecct ci oe volatu qs retinccc 

non poterat fic oolcret.Aiiquanpo cum fratribus operaretur 
antbonius fufpiciens in celum cum tciflcm viTioncm vioiflet 
prouolutus ante Deum rogauic vt futurum fcclus aucrterct 
fratribus vero fuper lx)c eum interrogantibus cum lacrimis 
et fingultibus oixit q» in aiioitum fecius feculis immineret. 
ViDi inquit altare Dei a multituDine circunDantium qui calci 
bus omnia DiTcrepebat.Magno enim tiubi ne fiDes eat(?olica 
fubuertet fx?mines lumenris fimiles xpi facramcca oiripiec 
Fadaq^ eft vox ciii Dicens abbominabitur altare meu. Polt 
DUOS aut annos erumpetifco ariianis ccclefie vnitate IciDerut 
baptiRerium c» erclelialbcas polluerunt ct fuper altaria xpia 
nos aDinilar ouium macbtauprunt.DuxquiDem egypti ar/ 
vianus nomine balacbius cum ita ecclefiam Dei infoRarct 62 
virgies ct monaebes niiDatos publice verberaretSic ei (crip/ 
fitantboni us vi Deo iiam Dei fuper te venientem . Jam Define 
petfequi criflianos ne ira Dei te occupet qui proximum termi 
natur interitum.Jn^clix legit epiRolam irrifit ct in eaj excreas 
aD terram proiccit ac fxutitcKcs verberibus multis afficiens 
antbonium talia remanDauit quanoo tibicR tanta cura De 
monaebis aD te quoq^ pueniet noRn Dilciplina rigo:!S.Pon: 
quitiq^ aut Dies equu fuu mafuetiiTiniu infeDens mcefu tpi? 
equi aD terra ^picitur ccxrolis atq^ laceratis cruribo intra tri/ 
Duum cxpitauit.Cum quiDaj fratres verbum falutis ab an/ 
tbonio qucfiuiflfcnt^ait ille.AuDiRis Dominum Dicctem- fi (^s 
te pcrciifferitin maxillam prebe ei alteram ‘Dicunt ei b^^imple 
non poflumus'62 ille faltcm De vna pacienter fisite.Et illi etia^ 
nec boc poffemiis.Tunc antbonius Dixit Difcipulo fiio fucos 
prepa fcatrihtiRis quia nimisoelicati funt.Sola cratio nccef/ 
faria cR vobis bcc in vitas patrti legum. Tan Dem beat? anebo 
nius‘C*vanno vite fue fratres Dcofculans in pace quieuit iub 
conffantino qui cepit cicca annum Dni ccc xl. 

De faniRo Fabiano. 


Abianus quali fabricans beatituDinem fupernam 
it5 cR eam fibi acquirens triplici fcilicct iurc aDop 
tionig emptionis Debellationis, 


Abianus 
ciuis ro/ 

_ manPfliit 

ct cii papa tJefundo 
fP alio eligenoo fpls 
SucniflTct intec eos ct 
ipe venitRegi exitu 
fcirc volens. Etecce 
columba canoioa 
oefceoit fuper caput 
eius.QuoO cu oms 
mirarcturab eis in 
papam cligit.Mic vt 
ait Damafus papa 
per omn es regi ones 
iepte oiacones mifit 
Et eifoem fepte fiib/ 
Dyacones toioit oTm geRa marti;c coUegcrut* vt ait baimo 
Mic impatoji pbiliflDO volenti inafle pafce vigili/s 62 comiy 
nicarc miReri/s reRitit nec qufqj peccata £)fiteret 62 inter peni/ 
tentes Raret interefle pmiTit paflTus eR circa annu Oni‘CC*liii. 
Tanoem pontificatus fui anno xiij iuflli tedj capitis obtrun/ 
cacione martirio coronatur, 
y ^ De feto SebaRiano. 

EbaRianus oi(3:us cR a fequens ^ bea/ 
tituoo ct aRim qD eR ciuitas ct ana qO 
l^eRfurfum qfi fequens beatituoine ciui 
^tatis f umme ct fupne glorie* bcc eR ea? 
pofliDens ct acquirens ct boc qntupiici 
Denario fecunou auguRinu^Pauptate 
jtegnum* Dolore gauDium‘lalx)re requic’ 
lignominia gloria morte vitaj. Vel oicit 
SebaRianus a baRo.Naj miles criRus-equus ecclefia baRu 
fiue fella fabaRianus-q meDiante criRus in ecclefia militauit 
ct De multis martiribus vi^oriam obtinuit .VelfebaRianus 
interpretatur vallat? vel circuiens vallatus c^a fagittis tan(^ 
bericius fuit circunDatus«circuiensquia omnes martires cir 
cuibate» omnes confortabat. 


Ebaflianus vir crinianifTimus.Narbonenfis gen^ 
j ciuis mcDiolanenfis Dyodeciano ct Maximiano 
>L - ^impatoribus aoeo car? erat vt pnnpatu^ ei patrie 
ccbortis traDeret c} fuo afpedui iiibcnt femp affare. Micmili/ 
tarem clamiDem aD boc tantum ferebat .vt xpianoru animas 


quas in toiincYitiji! 
vitsebat oeftce f)fcK'/ 

; tatet.Du aut precia 
; iriflirm vid marccUi a 
nus it mate? gemini 
ftattes ^ fice cbrifli 
i oecoUaci ceberet* aD 
cps petes aDucniut 
Vt ipro;e aios a Tuo 
^ofito rcuocaccnt. 
Abuenit g‘’matet et 
foluto capite idfriO 
c^vcfbbo vbenl'>3q^ 
oOenris aiebat.O p 
dulces filii citreuoat 
mc«n aut)ita miferiact intoUcrabilts tu6ius-beu me miferam 
ammitto filios meos ao mate vitro tcnrjentes.Quos fi micbi 
fxjffes aufierrent fxc meoia fequerer bella raptaes.Si violeta 
tuoicia 9clut)ent carcecc irtumpe m(»iar.Nouum btc peunni 
gen? crt in q carnifex rogat vt feriat vita optat vt peat mo?s 
inuitat vt veniat.Nouus bic lu^us noua miferia in q nato;e 
iuuenttisfponte amittit ct parentu miTeranOa cogit fenedfiis 
vt viuat bec oieete matre pf fenio? manito a:^ oucit f Ptuulo;c 
et capite afperib puluere b?mo0i voces oabat ao ccUim. Ao 
moetern vitro pficicntilr fili/s valeoiiEkir? aOueni vt que mee 
fcpultepaueram in filio;c fepultis infelix cxpenr»a.O filii mce 
baculu fetiediutis a geminu meo;e vifce;c lume.Cur fic mat^ 
oiligitis venite buc iuuenes flete l‘up iuuenes fponte peuntes 
Velte buc fenes n mecii f up filios meos plagit^ l5iic acceoat 
pres «» pbibete ne talia paciamini Deficite plcwanDo odiifi Jtidi 
ne vtDea filios meos glaoio ceoi bec bicente pvc aDucniCt oiu^ 
ges afpc^ib) eo;r ,ppo9 filios aficrctes atqj cingi’anDo clama/ 
tes ql» nos Dimittitis q erut Ix);c infantiu Dni.Quis noffras 
largas oiuiDet pofleffiones Ixu q» ferrea pectora qa pendes Dc/ 
fpicitis ateos rcfpiiitis vXo?rs abititis filios abbicatis c: vos 
carnificib? fpotaneos exbiK’tis.?nt I?ec aut ccjxTt t iro:r cojDa 
m ollcfce. Tu c fetus frbaffiq aDerat erupeus in mcDifi <’>i\'it.O 
fixtiffimi milites xpi nolite p mifera blaoimta caotia rx’jx>nc 
(cmpiternam^cD pentib) Dixit.Kolite timere no fepabunc 
a vobis'feD vaountin cdu vobis pare fi.Dcras maiifiones.^a 
ab initio miinoi bec vita in fc fperantes fefellit fcD expeeffantes' 
Derepent De fe prefumentes irrifit it ita nullum omnino ctim 
certu rcODiDit vt omnfbo ,pbet efle mentita vita bec aDmonct 


furem vt rapiat iracun&u vt feuiat mcnDacem vt fallat. ?p(a 
impat crimina iubet facinc»a fuaoet iniufta* bec aut pl*ecutio 
qua bic patimur boDic excanoefdt 62 cras cuancfdt booic ex 
aroefcit 62 cras rcfrigefdt fub vna bora inoucitur ct fub vna 
bora excluditur Dolo? aut cternus renouatur vt feuiat aug 
inentatur vt exurat inflammatur vt peruiat , amo?c ergo 

martiri/ vefbros cu iam fufeitemus affecflos.Jbi eni dyabolf 
fe vincere extimatqui oum capit captus cfl dum tenet vi^? 
ef^ dum to?quet to?quctur dum vigilat oociflis efl ct dum in/ 
fiilcat irrifus efb^gitur dum beatus fcbafhanus bec exae^pi 
ferret • fubito per vnam fere boram a fplendorc nimio de celo 
defcendcnte illuminatus eff q fub illo fplendorc pallio candi/ 
diflimo amicius 62 ab angelis feptem clariflimis circumdat? 
? uuenis etiam a jp aruit iuxta eum dans ei pace dicens.Tu 
femper mecum eris.Cum aut beatus febafHanus bec ci bi/s fi/ 
milia pdicarct pe vxo? nicoflrati in cuius domo faniSi ciifto 
diebantur que loquelam amiferantpedih? ciusnutibo veniaj 
poflulabant.S^unc febafHanus ait. Si ego cbrifH feruus fum 
et fi vera flmt omnia que cx o?c meo-bec mulier audiuit cre 
didit aperiat os eius qui afperuit os jaebarie ^bete deo.Ao 
banc vocem mulier exciam auit.Bcnedi(51us fermo o?is 62 hei 
nedidi qui omnito que locutus es credunt. Vidi eni angelu 
librum tenentem ante te vbi oia que dixifli feripta erantVir 
aute cius boc audiens procidit ad pedes fandi febaflianifibi 
poffulas indulgeri.Statimqj abfbliiens m artires rogabat vt 
liberi abirent Qiii dixerunt nullatenus fc deferturos vid:o?iaj 
quam cepiffent.^antam igitur gratia jci virtutem verbis feti 
febaRiani dominus contulerat q> non folum marcellianum rt 
marcum in martirif conflanda roborauit fed etiam patrem 
ecKum nomine tranquilinum cr matrem cum multis aliis ad 
fidem conuertitquos omnes policarpus prefbitcr baptifauit 
Tranquilius autem mo?bo grauiffimo laborans mox vtbap 
tifatus eflfanitatem recepitPrcfedus autem vrbis rome qui 
et ipfe mo?bo grauiffimo laborabat rogauit tranquilinum vt 
ad fe adduceret eu^ qui fibi fanitatem dederat. Cum ergo ad 
cum veniffet policarpus prcfbr 62 fcbaflian? at ipfe cos roga/ 
ret vt etiam fanitatem reciperet • dixit ei febafHanus vt prius 
ydola abnegaret 62 confringendi ea fibi potefbatem traderet «r 
fic fanitatem reciperet. Cui cum cromacius prefedlus diceret 
ferui fui boc facerent 62 non ipfe dixit febafKanus. Timidi 
deos fuos confringere fo?midat fed 62 fi dyabolus ea occafioc 
eos ledercr dicerent infideles eos effe ob boc Icfos q» deos con 
fringerentSicc^ policarpus ci febafH‘an?accin(5H plufqmcc^ 


X 

'V^ia contecruTft.Pofi hoc ancem ^ixenir it trotnado Cil 
i^bis yoola conftmgetibus fanitatem recipere certii 

cit qui^unnnDelifatcm nonDiim abicciHi aut aliqua vDoU 
telmialii . Jiinc in^Picauit fe babcre tba(amum'<ific|Uoet:at' 
omms oitciplina ftellacuni pro quo pafec fuus platqm bu/ 
rata ^n&ra aurisexpcnocrat a per que futura omnia preui 
8cbat.(_,ui (^aftiauus q.om boc int^rum babucris’tcipfu? 
mtcgruni non bab-bis.Cunqj an f:oc ille affentiret riburci? 
eius hlius luucnis egr^i? oixit.Ron paciat opus nefttui taj 
pKclarum fen ne paterne fanitati vioear efle contrarius Suo 
«ibam accendantur vt fi oeffrucio opepater me? fanitatefft 
non receperit ambo vmi concrenientur.Cui fcbaftian?.ficfiat 
vt locutus es-eum igitur i!Ia confringerent angelus prefeiSo 
^ai^mit 3 (ibi a twniino ibefu fanitatem reooifam nunciaiiit 
tot^mqj fanus effeifes cucurrit poft eum vt eius penes ofcu 
latetur qui eu m probibuit ex eo q, baptifmum nonnum re/ 

c***? u mille. cccc-oe cius 

familia baptifabfunt . Zoeautem ab inficclibus tentaa oiu 
ccuaatuemifitfpinmm QuoO cumauoiflrt tranquilinus 
p orupit 3 Oixit femmeJites an cotonam preceount vt quin 
viwmus.4pfe autem poft paucos bies lapidatus c(t Sand? 
aute tibutctus fuper prunas allatas lubetur aut incenfis diis 
imponere . Aut fuper ipfas nudis plantis incewre . Qui fibi 
faciens conftanter luper ipas nudis ingrcllus 

e pan si^tcens vioeturmibi g» fuper rolcosflcncs incedam 

m nommeoommi noftri ibefu ebrifti. Cui fabianus pfeftus 
mxit . l^iis ign«at mafflcam attem ebriftum vos oocuiiTe. 

obmutefee infelix-quia non es dignus nomen 
Um (anftum 3tammdlifluu nominare.Tunt iratirs prefe<S? 

mnmr r autem 3 mate? ftipite affi 

pntur.Cunqj ftiifrcntaftixi pfallentes oicebUntEccc dni bo 

/Ta-.Qyit^uspiefcftus . Jnftlices 
^mte amencram 3 vofipfos liberate .C^i illi . Nunquam 
ram tene epulati fumus vtmaj tamoiu (ic 110 1 elfe permittas 

prcfecft? iurtlt cos 

ti^r W^rberar.-, fic martiriitm confumma/ 

n^^^f ^ Oyocleciano imp:catoei w febaitia/ 

in ^ aMc voca?^ oixit . Hgo te intee primos 

m paUoo meo f^per Iwbui , fit tu contra falutem meam . 
tlt deoeum iniunam batftcnus latuifti . Cui Sebaftianus , 


Pto falute tua cbnYlum fempcr colui. Et pco flatu .Romam 
imperif Oeum qui in celis efl: icmper atjoraui • Oyoclecianus 
iuflit eum in meoium campum ligari 62 a militib? fagitari q 
ita eum fagittis impleucrunt vt quafi ericius vioerctur ct efU 
mantes illum mostuum abierunt . Qui intra paucos Diesli/ 
bcratus flans fuper gra&um palladf . 5 mperatojes venientes 
zr malis q criftianis inferebant Dure reDarguens,E)ixerutqj 
imperatoees ifte ne eli febaftianus quem Diu fagittis interfici 
iufTerimus . Cui febaflianui aO hoc me Dominus refufatarc 
Dignatus efl vt conucniam vos 62 rcDarguam vos De malis 
vellris que cbrifli famulis irrogatis.Tunc imperate» tamDiu 
eum fuliigari iuffit Donec fpintum exalaret fecitey coep? ei? 
in cloacam proici ne a criflianis pro martire coleretur fan^? 
autem .Sebaflianus requentinoe^lcfan^Sle lucie afpamitet 
capus eius fibi reuelauit et vt iuxta vefligia apoflolorum il 
luD fepeliret precepit quoD et faflum efl • PaiTlis efl autem 
fubDyoclcciono et maximiano imperatoribus qui ceperunt 
circa annos Domini cc^lxxxvipRefert gre?*in pmo libro Dya/ 
logorum q> queDa^ mulier in tnfeia nuper nupta cum aD De/ 
Dicationem ecclefie fandi fd?afliani ab ali/s inuitata cflTet • 
ipa no6te qua fequenti Dieirc Debebat carnis voluptatem Ili/ 
rnulata a viro luo 1e abflinerc non potuifFado autem mane 
magis erubefeens vultu hxDminis q» Dei illuc profeda efl mox 
autem vt oratorium vbi erat reliquie fandi febafliani ingref 
fa ef l Dyabolus cam arripuit et coram omnibus vexare cepit 
tamen prefpiter illius ccclefic pallium altaris arripiens in ea 
operuit fcD Dyabolus flatim ipm prcfpiterum inuafit. Dixe/ 
runt autem eam amici fui ao incantatores vt fuis cantationi/ 
bus Dyabolum efugarent fcD mox Dum incantaretur iuoicio 
Dei legis Demdnum •i*vi*m*D-c*etlxvi* in cam in grefli ipfam 
a ciuis vexare ceperunt- QiiiDam autem vir nomine fatuna/ 
tus f*anditatc cofpicuus fuis precibus eam fanauit • Legitur 
t^uoq^ in geflislongobarDorum q? tempore* Qumpti regis 
y tali a tota tanta peflc percufla efl vt vix vnus alterum fuffi/ 
ceret fepelire et bec peflis maxime Rome ac papie craffabat 
Lunc vifibiliter bonus angelus multis afpariiit malo angelo 
fequenti et v enabulum ferenti predpiens vt percuteret ac ce/ 
Derc faceret quociens autem aliquam Domum percutiebat 
totinDemojtui efferebantur tunccuiDam Diuinitus rcucla/ 
tum cR q> ncciuaq» bec peflis cefliaret Donec fan^lo febafhia/ 
Tio altare papie conflrucrctur quoDquiDam conflru6lum c 
in ccclcfia fan<5li petri qui Didtur aD vincula quo fa6io flati 
cedauit illa quafatio et illuc a roma reliquie /andi febafliani 


•Iv 

fiitit Celate. Ambrofius in prcfati fic ait.Bcati magiris febaO 
tiani f)f^i6c nois tui onc vencrabilit fanguis e^uis fimlf 
ct tua mitabitia manifcflat qo pficit in infirmitate virtu^ 62 
vcflris fluoifs Dat ^fectu a infirmis a prece pRat auxiliu. 
De {an(5^a Agncte virgine. 

Qnes Di(3:a elf agna qa mitis 62 butlis 
tanq, agna fuit-vel a grego qoaj agno 
qD eff pium qa pia ct mifeiiccss extitit 
vel agnes ab agnofccnDo quia vita^ ve/ 
Citatis agnouit. Veritas autfecunDum 
augufbnuiti ofponif vanitati ct falfitati 
pt Duplicati quetcia a fe rcmouit per 


f 

tH 

.1 

'nes vir 
1 go pruDe 

y tiflima vt 

teOat ambrofi? qui 
eiPpafTione Dfccipfit 
xiij anno etatis fue 
mo?tc pDiDit ct vita^ 

inueit.?nfantia (^De 
f)putat in annis feD 
erit fenecbus mentis 
immcfa coepe iuuc/ 
cula ^ animo cana 
pulcca facie § pul/ 
crio? fiDe puec Du a 
fcorrcuertit a pfecli 
filio aDamalis.Cui 
ille gemas 62 Dicias 
innumerabiles rpmifit fi sfenfum eius oiugio no negacet mi 
agties rnDit.DirccDe a me fomes peccati .nutri metu facinc»is 
pabulu moetis-qa ia^ab alio amatoeepreuenta Tum cepitq; 
ipm fuu amatoee ct fponfum a qnq^ comenDarc • q f^x^nfe in 
fponfis precipue requirunt fcj a nobilitate gnis a Decoee pul/ 
crituDinis a Diuiciariq babunDantia a foeDtuDine ct 1'otentic 
efficacia 62 ab amoeis excellentia fic Dicens^JUti amo l| longe 
te nobilioe efl 62 gnc Dignioe c? mater virgo efl c? pr femina 
nefcit.Cui angdi feruiunt c? pulcrituDine fol ct luna rniranc 
cuius opes nunq> Defidunt c? nunqj Diuicic oecrefciint cuiiis 
oDore rCLiiiiircut moenii «c? tadtu £)foetantur infirmi c? amoe 
caflitas efl>taebus fanditas^viiio virginitas.Mcc aiite qiiinc^j 


ponit in quaoam autaitatc Oicens.Cuius gcnetofifas cdlio? 
poflifcilitas facioz afpedus pulcna amc» fuauicK c» omni gfa 
elegando? .Deinr^e ponit quinq^ beneficia que fibi fponfus co 
tulit ct ali/s fponfis confert fcilicet quia eas fiod annulo fub/ 
artauit niultiplicivictutu vaietate eas vefHtcj o?nat paflfiois 
fuc fanguine eas affignat vinculo amo?is eas fily copulat.Et 
thefauris celertis glo?ie eas Ditat fic Dicens . Qiii annulo (uo 
fubarrauit me Dexteram meaj 62 collum meu dnxit lapiDibo 
prenofis.^nDuitme ciclaDeAuro texta ^ immefis mobilito 
o?nauit me pofuit fignum in faciem meam vt nullum pretec 
eum amato?em aflumma ^ fangiiis eius o?nauit genas meas 
iam amplexito eius aRritSa caftis fum.Ta^ co?pus ei? co?pi 
meo fodatum clt oltenDit mibi tbefauros incomperabiles . 
Quos mibi le Datu;c fi in eo pedeuerauero repromifit , Au/ 
Diens bec infan? iuuenis ledo proflernit.Et g? amo?e egrotet 
per alta fufpiria a meDicis apent''.Cunq^ pater iuuenis caDe 
virgini replicaret. Et illa prio?is fponfi feDera fe violare non 
poiTe aflereret. Cepit prefed? inquirere quis eflet ille fponfus 
De cuius fe agnes poteftatc iadaret.Cum ergo quiDa^ afferet 
q> xpm fponflim fuu Diceret blaDis prius fermonibo.Demu 
terro?ibus cam pulfat.Cui agnes quicquiD vis age qa quoD 
queris no poteris obtine re. Tpfum enitu terrente q blaDiente 
fimiliter DeriDebat.Cui prefecdus vnum tibi De Duobus elige 
aut cum virginibo Dee vefle facrifica fi tibi virginitas placet* 
aut cum meritricibus rco?taberis quia enim nobilis erat«vim 
fibi inferre no poterat.Et i Deo titulu fibi xpianitatis ofpofuit 
cui lUa nec facrificabo Diis tuis- nec fo?Dibus polluar alienis* 
mecum enim babeo aifboDem co?poris mei angelum Domini 
tuneprefed? iuffit eam expoliari ct nuDam ao lupunar Duci 
tantam aut Denfitate capillis eius Dns fjtulit vt meli? capillis 
qm veflibus tegeretur. ^ngrelVa autem turpituDinis locum 
Angelum Domini preparatum iniienit qui locum claritate 
nimia circumfulfit-fibiq^ ffolam canDiDiflfimam preparauit. 
Sicq^ lupanar locus fit o?ationis aDeo vt munDioe exiret qm 
fuifl§ ingrefla.Qrii immenfo lumini Dabat bonoeem.Prefedi 
autem filius cum ali/s iuuenibo aD lupunar venit 62 eos pri? 
aD ipfam inuitauitQui ingreifi- fcD ex miraculo territi reoie/ 
runt . Quos ille miferos a|pellans 62 aD eam furens intrans. 
Cu^m eam vellet contingere in ipfum lumen irruit. Qui cum 
Deo non DeDiilrt bono?e prefocatus a Dyabolo expirauitQ^ 
pfed? auDies cu ingrti plo?atu aD eu veit ct cam mo?tis ei? oi 
ligdi? fcifcitat.Cui agnes ille c? volutate volebat pficeptate 


m cum accepit et occioit . Nam fodi ciufoem viTo miraculo 
territi reoicrunt illefi.Cui prcfc^us*Jn fx)c apparebit g» non 
magids artibus boc egiib fi impetrare poteris vt refiifcttctut 
Orante agnete iuuenis refUfeitatur q xps ab ea publice pre/ 
Dicatur .Ao hec tcmpIo;c pontifices fcDicoej cxcitatcs in fplb 
cxdamauerunt* tolle maga tolle maleficam q mentes mutat 
et animos alienatPrefcd? aut vifo tanto miraculo ea liberare 
voluit. .SeO ^Icripcoem metuens vicariu Dereliquit q qa eaj 
liberare non potuit trifbs abccflit.Tunc vicarius alpafi? note 
iuflit ea; in copiofum ignem iadari.ScD in Duas ptes flama 
Diuifa feDidofum jpfm exurebat.Tuc afpafius in gutture ei? 
glaDium immergi precepit ct (icfponllis canDiOus rubicuD? 
ipfam fibi fponlam ct martire 9fecrauit.Pa(l a ei i aut vt a cDit 
tempe £)ilantini magni q cepit anno Dni*ccc*ix.Gu igit c«p? 
cius crifHani p arentes ipfius cum gauDio fepelirerit vHx 'a 
paganis in eos lapioes mittentib? euaferut.Emercntiana aut 
ei? collc6lanea virgo laniSiiTima licet aDbuc catbecumina Dii 
iuxta fcpulcru eius flaret ct c)flanter gentiles argueret ab cis 
lapiData eft.Stiitimqj terremotus cotrufcacoes ct fulgura ex 
titerunt a Deo ct ex paganis plurimi perieriint ita q» ipfi oc 
ceteio venientes aD fepulcrum virginis ndn lcferunt coepus 
aut cmcrcnciane iuxta cotpus fande agndtis pofitu c.Cunqj 
parentes eius viif oie iu?rta tumulum vigilaret viocrut cbo;ff 
virginu veflib) aureis raDiantem inter quas vioerut beatam 
agnetem (imile vefle fulgentem ct a Dextris eius canDiDiotem 
agnu niuc flantem.Quib? illa vioete ne me qfi mojtua lugea/ 
tis § f)gauDete mecum ct ^gratulamini quia cu bis omnibus 
ludDas fcDes aocepi.Propier bancvifionc celebratur felium 
agnetis fecunDo.Conflancia virgo filia coffantini lepra gra/ 
uiflTima laborans. Gum banc vifionem auDiflet tumulu eius 
aDijt ct ibi Du^ in «acoe perfifleret obDormiuit vioitq^ bcataj 
agnetem fibi Dicente ^llantcr age sflatia fi in xpm crcDiDeris 
continuo liberaberis aD banc vocem euigilans perfccfle fc fa/ 
natam inuenitCXic baptifmum recipiens fup cojpus Canale 
agnetis bafilica fSat ct ibi in virginitate Deges multas cxcplo 
fuo ibiDem virgines agiegauit.QuiDam vir noie paulinus in 
ccclcfia fande Agnetis facerDocii fungens officio mira cepit 
carnis temptacoe vexari. ScD cum Deu offenDc nollet a fumo 
pontifice licentia pedft gtrabeDi. Gui? bonitate ct fimplicitate 
papa ^fiDerans annulu ei cu fmaragDo Deoit 62 iuflit vtyma/ 
gini foemofe beate Agnetis q in fua eccfia Depi6la erat cx pte 
■fua preciperct vt fc pmittcrct Defponfari. Guqj boc facerDos 
ymagini impei aret illa cotinuo Digitu annularem porrigens. 


Et antiulo fufccpto Digitu rcttabens oniem temptationem a 
fa^tXJtefugauit.PceOid? aut anulus aobuc ov in ci? Digito 
afpatete. Alibi cunj legit-^^ cum ecclcfia beate agnetis niecct 
papa cuiDa facerooti oixit fe fibi velle qnoam f^nfaj culto 
DicnDa 62 nuttienDa fc^ ccctia^ faneSe agnetis amitte. Danfqj 
ei annulu iuflTit vt Diift^ ymagine Del^nfatet qua illa exten/ 
Dente a retrabente Digitum Defponf auit X)e bac virgine Dicit 
ambroan libro De virginilo-banc fenes-bae iuuencs*bac pui 
canant-nemo eft lauDabilio? q> q ab oibo lauDari pt q^t boies 
-tot precones q m artire preDi eant Dum locunc.Stupete vniuf» 
q, iam Diuinitatis teftis extiterit q aDbuc arbitra lui p etatej 
cfTc non pofTet^Fccit Deniq^ vt ei De Deo crcDeretur c^ja q? vitra 
natura eit boc De autoje nature cit. Nouu martirii gen? non 
Dum yDonea pene-62 iam matura vidojie certare Difficilis ba 
bilis ccKOnari . Magifteriu virtutis impleuit q iuDiciu vebe/ 
bat etatis non fic aD tbalamu nupta pararet • vt aD liifplii 
locum leta fucceflu graDu feltina virgo pceflit.5tem ambro» 
in prefacoe^beata agnes generolitatis oble^amenta Delpiciens 
<cicflcm meruit Dignitatefocietatis bumane vota coteinnens 
eterni regis eft fociata confoecio. Predofam mojtem ^p crifti 
sfdTione fufeipiens fimul eft ei fada «)fo2mis. 


De (ancSlo V incendo. 


jjnceneius quafi vicium incenDens. Vt 
, vincens incenDia.Vrl vidociam tenens 
,?pfc enim incenDit iD eft confumpfit 
vicia per carnis mortificationem. Vicit 
inccnDiafufplido;cp f)ftantcm pena;c 
perpeffionem.Viidcciam tenuit munDi 
per ipfius Defpedionem.Vicit enim tria 
.que erant in mdo fcilicet falfos errores 
immunDos amores muDanos timores quos vicit p fapientia 
munDicia c» conftantiaDe quibus Dicit augu vt cu omnibo 
erroribus amoribus 62 timoribus vincat bic muDus fando;c 
martiria Docent cr Docuerunt. Eius paflioncm quiDam beat? 
aiigu* afferunt conpillafTe quam pruDentius verfibus lucu/ 
lenter exequitur. 


acteligtoc nobilior 
beati valerii epifco/ 
pi Oyaconiis fuit* 
cui P^oif 

cio:is erat lingiic vt 
CCS fuas comtTcrat 
ct ipfc of oni 'i otcp ' 
lac5i vacabat.Tuflu 
igit" Daciani pfiois 
valencia trahunt 6^ 
Oiro ca rceri manci/ 
pantur. Cunq^ eos 
fame pene Pefeciflfe 
ccrnerct.Eos fuo a/ 


'Jnccncius 
nobilis gc f 
nere fep fioc 


fpe^u iuifjt aflarc ^unq^ fanos fcemerct 62 gauoentes irat? 
in hac voce ^rupit.QyiO oicis tu valeri ^ fub noic religiois 
£)tra pecreta princip um facis. Cum aiit beatus valeri? lenius 
rnoeret oixit ci vincendus .Noli pater venerabilis qfi mente 
timioafubmurmurarc § libera voce exclama.Si g® iubes pat 
(anftcrnfis iuPice aggreoioe.Gui illc.Jaj ouou tibi fili canT/ 
fime loqnoi cura cornifera ^ nunc ,p ftoe qua affam? relpofa 
£)mitto.Tunc vincentius puerius ao Padanu bac ten? inquit 
a te f mo oeneganoa fine poeauit § nephanu apun xpianoJii 
pruPentia ee cognofcc*Peitatis cultu abn^apo blarphemarc 
sunc iratus Pacianus epm inexiliu initti precepit vincendu 
vero tanqua $tumaccm a prefumptiiofum iuuenem vt eius 
exemplo alif terreant in eculeo piflentu mebris oibo pifTipari 
Cuq? coepe totus Pi(llparet.Ait Padanus Pic mihi vincenti 
vbi nunc tuu mif rimu cotpus f)fpids at ille fubdpcns ait h** 
en qP femp opeaui. ^Tunc iratus prefes cepit ei omia genera 
tc«mcnto;c minari nili ei aflenfum prebcrct Cui vincentius o 
felicem me q mibi irafei te grauiiis puras mo melius incipis 
mineri -infiirgc ergo mifer toto malignitatis fpu Pebacharc 
vipebis mc Pei virtute plus poflc Pum toequeoe qm poHis ipc 
qui toeques aP hoc prefes cepit damarc ci carnifices virgis 
fulfito verberare.Et ait vincei itius.Quio Picis Padane tuipe 
mc vinPicas Pe afparitoeib:) nids . ^un^reles amens fadus 
Pixit carnificilD mtfcrriifii nihil facitis. Cur Pefidiint manus 
vcflre aPulteros ct patricipas vincere potuifli vt nichil inter 
illata fufplicia celare peffent ct nunc folus vincenciiis vcfE» 


potuit fuperarc tcK meta. Tunc carnifices pei^ines ferreos vf 
aD intima coHarum vixerunt ita vt Te toto ei? co?pe fangui» 
efflueret 62 /olutis coffarum compaginibus * vifcera interna 
paterent.Etaitoacianus commiferere tui vincenti vt poflim 
tam pulcram’ recuperate iuuentutem 62 ca que fupra funt lu/ 
crari t«mcnta.Et ait vinccntius.O venenofa oyaboli lingua 
tozmenta tua non cimeo.SeO hoc folu vakx metuo q? te mibi 
fingis velle mifereri nam quo te magis iratum vioco eo am/ 
piius ct ma^s exuito .Molo vt aliqtiiO minuas Oe fufplicijs 
vt te viclii in omnibus fatearis.Tunc execuleo Oepofitus atq^ 
ignis patibulum raptus mo?as carnificum arguentJo ao pe/ 
nam alacriter ^erabat. Craticulam ergo fponte confccoens 
ibi Oem aflatur exuritur ct cremat •membrifq^ omnifco vncini 
ferrei 62 ar Dentes lamine infingfitur .Dumq; fanguine flama 
refpccgitur vulnera vulneribus imprimuntur falinfliper in 
ignem fpergitur vtin cccpus eius vnDiqj vulneratu refiliens 
ifriDentibus flammis cruDelius comburatur . Jamq^ non aD 
artus feD aD vifeera tela iaciuntur iaq^ intima vifeera De cius 
co2:pc extra labuntur.?ntcr ille manet immobilis 62 furfu 
eredis luminibus Onm precabat. Cuq^ miniffri becDaciano 
retulifTent.Meu ait Dacianus vincimini fco ia^ nuc vt in pena 
Diucius viuatipfum feterrimo carceri incluoitc ctibitcllas 
acutiflimas congerite peDes cius ligno afHigitcfine omni bu 
mano folacio extenfum fic liiper tcflas relinquite ct cum Defc 
cerithundatc fauentquantocitius miniftti cruDelcs Domino 
criiDclicci feD ccce rex pro quo miles patitur penam commu/ 
tauit in glc»iam.Mam tenebra carccris ab immenfa luce ex/ 
pellitur.Tellarum afperitas in omniu fto;c fuauitatem mutat 
peDes piflbluuntur 62 angelo?um folacio veneranDo pfruitur 
Guq^ fuper flaes cum angelis pfallens inceDeret moDulatio 
Dile<5fis ct mira fuauitas flojum procul oiffunDitur^perferriti 
cufloDes cum per rimas carccris q> intus viDifient aD fiDem 
conuerfi funt.Mec auDiens Dacianus amens faclus ait 62 qD 
ei amplius faciemus ecxrc enim vidi fumus . Tranlferatur aD 
leclfulum 62 flramentis mollic»ibus reponatur ne plus eum 
glaioliim faciamus. Si foete Deficerit in toementis . SeD pofl 
recreatur nouis iterum fufplicijs puniatur . Cum igitur aD 
fbratum mollioeem Deportatus cfTct ct ibioem paululu qcuiflj 
llatim fpiritum traDiDit • circa annos Domini‘Cc Ixxxvipfub 
Dyocledano 62 Maximiano quo auDito Dacianus vebemen 
ter expauit 62 ie fic viiEium Dolens ait ci fi no potui eu fupare 


•liiiV* 

vnicntem puniam vel Defun£Him 62 fic faciaboc pena « fic 
poterit mibi ^uenirc vt5o2ia.Juiru g^^oaci^no cofpus cius in 
campu ab auifco ^ befUjs oeucwanou exponit § ftati angclo;c 
cullooia premunit c» in tadu a belKjs sferuaroeniq? cckuu» 
ingluuiei Deoitus alias aucs fe maioues impetu alatit^ abe^t 
Gt liipu occurvete mafifco c» clamcwib? effuga uit.Qiu reflexo " 
capite in afpedu c«pis facri fixus cernit vtpotc q ibioe ange/ 
lo^ curt:ooia m!rabat'’.Q^ aiibieiis Oadanus^ait vt puto g> 
nec txfun^iu potero fupare.i ubet gVwpi cius ingenti mola 
alligari 62 in pelago ^ici.Vt qo in tetra a befbi/s cofumi noirt 
petuit falte in pelago a marinis beluis Oeuojctur-Maute igit" 
co?pus cius in pelagus Ceferentes Tubmergunt^ ipfis nautis 
velocius litcKa cap? pctit.Q^ a quaOa matrona a quibufoa 
alifs ipfb rcuelantc inuenit cj ab eis bonoeificc fepelif .De boc 
martire fic oicit augu.Beatus vincenaus vicit in verbis vidt 
in pcnis vidttn £>fefrione»vicitin tribulationc-vidtcxunus- 
vicit Tubmerfus* vicit «tu8*vidt mostuus . Toem torquetur 
vincecius vt cxcrcearflagcllat vt cruoiat tunoit vt fubroUoet 
exuntur vt purget. Ambroin prefafq^ oe ipfb fic ait torquet 
vinccncius tunOit flagellat ci exurit-J inui(5tus fando nole 
animus non £)cutit plus aroens igne ccli q» ferd plus necKt”* 
timore oei feciili-plus voluit placere oeo ^ foro pl? oilexit 
mori munDo OiVo .Jtem aug^,Ante oculos nfos miranouj 
fpe£i:aculu sfHtutu eft.TuOex iniquus tortor cruentus martir 
inuiduscruOelitatis pietatifq; certamen , Pruoentius q§ qui 
claruit tempe tbeooofij fdiioris c} cepit anno t)fn’Occ*lxxxvij» 
ipfum Oaciano tefponCtiflc ait*tormcnta carceres vngulc flri/ 
Cenfq^ flammis lamina atqj ipfa pena;c vltima mors xpianis 
luOus cfl . Tunc Dadanus vindCi retortum beaebiis furfum 
ac Deorfum cxteoitc.Compago ooncc ofTiuoiuulfa mebratu 
crepet-vtp lacunas vulne;c iecur refedum palpitct.Rioebat 
bic miles oei manus cruentas increpans q» fixa non ^Rinoi? 
intraret artus vngula.Gum eifet in carcerc angelus oixit ao 
cum.Exurgc martir indite-Exurge feairus.Exurge almis 
cetibus noflcr fooalis aooe.O miles inui(fbifrimefortifl*imo;e 
forcior .ipfa idia 62 afperfa tormenta viliorem tremunt. Excla 
mat priioendus . Tu folus infignitc Solus brauij Ouplids 
palmam tulifti.Tu Ouas fimul parafli laureas. 


De (aniflo Bafilio. 


81 Afilius ve F 
ncrabi^fcps 
' et 00^0? p/ 
cipuus CUIUS vitam 
fcripfit ampbiloti? 
yccKniy epus quate 
fatKf^itatis extiterit 
cuiDa beremite nole 
cflFtenj in vifu mon/ 
Rtatuj cft- cu enim 
oidus effrcm ir. ex/ 
tafi pofi tPeflct vioit 
columna ignis cui? 
caput vfq^ ao celu^ 
pettingcbat et vo ce 
oeTuper auoiuit Dicentem .Talis ei^ magnus Bafilius^qualis 
bec columba ignis quam cernis .Veniens igitur aD auitate^ 
in Dic cpipbanie.Vt tantum virum viDere fx)(Tet cum viDill^ 
eum l^ola canDiDa inDutum cum clericis venerabiliter ^cc/ 
Dcntcm.Ait intra fe.Vt viDeo inuacuum laboraui . ^fle enim 
cum in tali bonoeefit pofitus nequaqua talis potefl efle que/ 
aDmoDum cogitabam .Nos enim qui perteuimus ponDus 
Diei 62 eflusnibil tale confecuti fumus.Et bic cum in tali bo 
n(XC.Et confbpatione politus fit columna ignis e.Mircc ifla 
Bafilius igitur in fpiritu lx)c vioens fecit eu^ aD fe introDuci 
Qui cum introDu<^us effet viDit 'inguam igneam per os ei? 
loquentem .Et ait effrcm .V ere magnus bafilius. V ere colu 
na ignis bafilius.Vercrponfus loquitur per os eius.Dixitq^ 
illi effrem.Obfccro Domine vt mibi impetres q? grece loquar, 
Ciii bafilius.Rem Difficilem pon:ulaRi.Pro eo tamen CRauit 
Et continuo grece loqui cepit.QuiDem alius beremita viD& 
Bafilium alias in pontificali babitu proccDcntem eu Defpexit 
iuDicans eum in coeDe fuo in tali pompa plurimum Deleda 
retur ^ eocc vox fa<3a eft aD cum Dicens.Tu amplius Dele(3a/ 
ris in palpanDo catte tue caiiDam quam Deledetur Bafilius 
in aperatu fuo.Valens imperate» fautoe arciano2um ecclefii^ 
qfiDam a catholicis abftulit ^ arrianis DeDit aD que acccDes 
bafrait.Tmpatoj feriptu e bonoe regis iuDiciu Diligit ct iteru 


•Iv* 

luOlcium regis iufHcia 62 cur eoe tuum imj?auit vt catholici 
eiccrmtur pe ccclefia 62 oar^r arrianis.Cui imperato? iteru 
ao 9tuTnelias reuerteris o bafili non Decet te iUe Decet me ^ 
iufticia etia moei-Tunc Demofccncs prefed? epla;^ im^atoeis 
fautoe arciano;c loquens 43, cis fecit barbarirmum.Qia.ait 
bafilius tuum cfbDe pulmetariis tegis cogitare rio Dogmata 
Diuina Decoquere q mox ^rufus tacuit.Oicit impato? bafilio 
vaDe 62 iuOtca ititer eos fcD no»t f m immoDcratu? amo?c fpU. 
Abiens ergo Dixit coeam catlxiUcis arrianis vt fcccs eoctefic 
clauDercnt62 vtriufqiptis figillo mumrent 62 aD <^rCi orones 
afperircnt fua efletqD cum oibo placuifrctojantibo arrianis 
tribo Diebo 62 nodibo ct venietes aD fo?es ccclcfir no liint apte 
Tunc bafili? ^ceflioe o?Dinata venit aD ccclefia"? fav^a oroe 
kui iebu De baculo paffoea^i fo?cs tetigit Diccs.Tollitc pbrtas 
principes veflras c? cle*por*ercjc.Q f)tinuo funtapte intuta 
Deo gratias reDDiDerut 62 rcDDita cfl ccclcfia catholicis, Fecit 
aut impatoe multa bafilio vt in hyftojta teiptita legi t 

et fibi 9fcntitent.Et ille pueris ifla 9ucniunt,Nam 4 Diiiinis 
faginam eloquiis cc»rumpe‘De DiMinis. (Dogmafito nec vnam 
filaba padunc . Tunc impato? inDignatus vt ibiDem Dr Oiim 
De eius exilio fententia vellet feribere prim? fecunDus tdreius 
calamus ^adus cflDeinoetcemoe manus cius manu inuafit 
vnDe inDignatus car^ fregit. Vir quiDa^ venerabilis nomine 
hcraDilis filiarrf^i^nicam habebat qua? confccrare Dno Dtfpo/ 
ncbatScD oyatxiliis humane generis inimicus hoc aDiitctis 
vnum De feruis preDi(5fi heraDii in amc»em puelle pliirimum 
inflamauit verum cum impoffibile cerneret vt ipfe q ferUus 
erat inamplexus tam nobilis puelle acccoere poffet aD vnum 
De maleficis acccffit ^mittens ei multam pecunic quantitate 
fi aD hoc eum iuuarc vcllct.Cui Dixit malcfic? ego hoC agere 
non poi1um‘fcD fi vis mittam te ao Dyabolum meum Dnm ^ 
fi feceris que ipfe tibi Dixerit tuum DefiDcrium obtineWs .Et 
Dixit iiiuenis queeunq? Dixeris mihi facia.Tllc ergo malefic? 
cpiftolam aD Dyabolum fcdt 62 cam per Diduhi iuticncm ‘in 
Ixc verba tranfmifit.Qyomaquioem mi DDriiine oportet mc 
felKnar.tcr 62 folidte quafcunq? a criftianoeiim religione ab/ 
iirahere tuc aODucerc voluntati vt pars tua quotiDic miilti/ 
plicctur nifi tibi hunc iuuenem ciipioitatcin talem puellam 
exatfum ci poRulo vt fuu? DefiDerium aflk?uatur vt ci m iflo 
glociet <? alios tibi Decetero valeam agregare <t Dans ei epiifo 
lam Dixit . VaDe e? tali hora noeSis fba fiipra monumentum 
gentilis ibiDem Dem on es acclames q hanc cattam in aere 
exalta ^ flatim aDcrunt tibi.Qui vaDcns Demones inuocabat 


ct cartam pec actem ciciebatEt eccc aDeft princeps tenchvay: 
vallatus niultituoic oemonicKum qui cum cpiftolam perlcf 
giflfet ait ao iuuenem . Cteois in mc vt tuam compleam vo/ 
luntatem qui ait creoo Oominc . Cui Oyabolus 62 abnegas 
ebriitum tuum qui ait abnego Dicit byabolus perfiDi efbs 
cbrifbani quia quanDoquiDem mc opus babetts aD mc ve/ 
nitis quanDo autem DeriDerium veitrum aflfecuti cfbs liatim 
me negatis ctao criflum veftrum aoceDitis. Jllc autem quia 
clementifTimus enrufdpit vos.ScD fi vis vt tuam comple^ 
\ oluntatem fac mibi in manu tua feriptum in quo f)fitcaris 
te obrenunciare cbriflo baptifmati-ec cbtiibanc profeflioni 
ct meus fis feruus 62 mecum in iuDicio conDemnanOus.Qui 
fbitim manu ^ria feriptu fedt qualiter eri flo abrenuci aret* 
et fe feruituti Dyaboli manciparet. Cotinuo igitur Dyabolus 
acccffiuit fpiritus erant fuper fewnicacoem iubens cis vt aD 
preDi6lam puellam acccDercnt ^ ccc eius in amo?em iuuenis 
inflammarent.Qui aooenDentes eoe eius aDca acCenDcrunt vt 
puella fe in terra ^piccrd ^ aD patre lamentabilit exclamaret 
mifercre mibi pater miferere mibi qa Dire tojqo? ^ipter am«e 
talis pueri no Ari .Miferere yifccrib? tuis. Et paternii amozq 
mibi oAenDe 62 puero que amo 62^ quo crucio? mc siunge 
Sin aut po.R moDicum me medturam viDebis 62 ^ me in Dic 
iuDidi rationem rcDDes.pater aute eiulans Dicebat. Meu me 
mifdum qD 5tigit miferc filie quis meum tbefaurum furat? 
cA.Qiiis Dulce lumen oculo jc mcd;c cxtinxit.Ego tc voleba 
cclcfli fponfo £)iungere per te faluari putabaj c? tu in amccc 
lafciuic infanifli.Sinc filia vtte ficut Dif}x>fui Diio f)iungaj nc 
Ducas fcnecflute meam cum Doloec aD inferos.Jlla aut dama 
bat Dicens.Pater mi aut dto DefiDeriu mcut comple «aut mo/ 
rituram pof I moDicum mc viDebis.Cum igitilla amariffimc 
fleret 62 quafi infanirct pater cius in magna Defolacoepofit? 
ct amicwum sfilijs Deceptus fua voluntatem copleuit 62 eam 
puero in vxoeetn DeDit ac vniuerfam fubAantiarn fibi tribuit 
Dicens vaoe filia vere mifera . Cum ergo infimul pmanerent 
iuuenis ille ecclefiam non introibat nec fibi crucis f ignaculu 
faciebat nec Deo fe rccomenDabat. VnDe hic notatus eft a no 
nullis qui vxoei fu e Dixcrut.Sds quia vir tuus que tibi de/ 
gifli criAianus non e nec ecclefia ingrcDitur qD illa auDiens 
vebimenter extimuit bumo fc^Aernens vngulis feipfam 
Difeerpens pecAus fuu^tunDcrc cepit <1 Dicercbeu mibi mi^a 
cur nata fum nata f)tinuo rapta non fum.Cum g^iro fuo 
que auDierat retuliffet ille nequa^ rem fic efle aifereretfeD 


•Ivi* 

oTno falfil qD ipfa auDietat affirmatet illa aitSi vis vt creOa 
tibi ego tu ctas cocicnam ingreoiamur.Vioens lUe q? latete 
no fX)lTet narrauit ei totu oeoine gede tci.Qiioo lUa auoiens 
vefimeter ingeniuit.Et aD-b^bafilium ^etauit eiq^ oTa que 
vito fuo a fibi gtigerat cnartauit.Barilius aut pue;r vocans 
et oniia ab eo auoiens Oixit ei vis fili tcuerti ao oiVn.Qiii ait 
vtiqj one*5 non valeo quia oyalx^lo rin^^fclTus ct xpni abnc 
gaui ct abncgacois meefcWpru feci ct Oyabolo ipm DeDi Cui 
Bafilius non fit tibi cute.bcnignus eni elf Ons 62 tc penitente 
fufeipiet 62 £)tinUo afptebenOens pueru fignuj ctiicis in cius 
fronte fecit 62 pec tres oies cum rcclurit.jYiIfca eum vifitauit ct 
oixit quo habes fili*qui ait in magna fum One Defectione* nec 
fuffeto clamoces co;c 62 terroecs fcii Dilapioacoes.^enetes ent 
manufcciptu moi caufant me Diccntcs*tu vcnifli ao nos non 
nos ao tc-c» oixit fan(flu8*noli timere fili tinmoDo n coe.oans 
ei mooica efcam facicnfq^ fignu ctuds.?te;c cum rccluftt ^ ,p 
eo ojauit polt aliquot oies cum vifitauit ait quo habes fili 
qui ait patet a longe damotes eo;c a mias auOio fco eos no 
viDeo*62 Dans ei itc;c efcam cr fignans ci clauDcns hoftiu abiit 
et fD eo 02auit Q-xl oic teoies oixit. Qi^o habes refpooit.Bcne 
habeo fande Dei vioi enim te hooie i:i villi pugnantem ,p me 
et Oyabolum vincentem poB eum eOiiccns omnem clerum ct 
rcligiofos 62 populum conuocauit62 omnes pto eo o?arc aO/ 
mouit tencnfqj manum pueri Ducebat cum ao ecclefiam • et 
ccceOyabolus cum multituoinc Dctr.cinumaO cum venit 62 
inuifibiliter afprehenDens puerum conabatur cum rapere Dc 
manu eius ?i cepit clamare puer; fande Dei aoiuua ine 62 tata 
eum improbus inconBantia grciTiis cll: vt etiam rand:um im 
pelleret trahens puerum . Qui ait ao cum improbifllmc non 
fuffidt tibi peroitio tua nifi c» oei mei temptes plafma . Dya' 
bolus autem oixit ao cum multis auoicntibus • preiuoicas 
mihi obafili . Tunc omnes clamaucrunt hyrielcyfon oixitq^ 
ao cu»n Bafilius increpet te Dominus Oyabole qui ait preiii/ 
Dicas mibi bafili . Non abii ego aO eum feo iplc venit ao me 
abnegauit chriBum fuum 62 profeflus eff mihi ecce feriptuj 
cius in manu habeo . Qui ait non ceffabimus ojare ooncc 
feriptum rcOOas.Et «ante bafilio ct tenente in celum manus 
Ecce carta per aerem Delata 62 ab omnibus vifa venit cj im/ 
pofita cfl in manibus Bafilji * quam ille flifcipicns Dixit pue/ 
ro . Cognofeis has litteras frater . Et ille etiam manu mea. 
feripte funt-ct frangens bafilius Icriptu pouxit eii ao ecdiap 
ct oignum eum fecit milferio ct bene inlfrucns ci regulam fibi 


rans tcOOiDit mulieri. Mulier queoaj peccata multa babens 
et ea b carta f)lcnbens in fine qooa graui? sfcripfit c? feriptu 
if>m beato bafilio tra^ioit rogas vt ^ ea o?arct ct fuis ocoibo 
peccata ipf a DelerctQui cum ojaflfct q mulier catta afperuif^ 
omnia peccata pteter iltup graui? Deleta inuenit. Que ait aD 
bafiiiu mifetere inci ^ue Dei ^ h^mihi inDulgencia impetra 
ficut fP alijs impettafti*4 ait ao illaj reccDe a me mulier quia 
bomo peccato? egofum inDigens inoulcia ficut 62 tii.Cu aut 
illa inflaret Dixit ei*vaDc aD fanflu vi;c effrem*^ illa q poflu/ 
las tibi poterit impetrare* q atm abifTet aD fani^ vi;c cfFrem» 
et cur aD eii afan^o bafilio mifla fit intimafli ille ait.ReceDe 
quia Iximo peccato? ego rcDi filia aD bafiiiu a d{ tibi pro 
cctGfis venia impetrauitvp iffo q^impetre valebit fefiina rito 
V t eu vipu inucnias q cum in duitate veniffet ecce Bafili? aD 
tumulu ferebat.Tlla aut poft eu clamare cepit «t Dicevioerat 
Deus inter me q te cfa volens placare Deu ^ me ^ aD aliu tnf / 
. inififH me.Tunc ^iedt carta fup feretru ^ poff mooicfi illaj 
recipiens apiens illuD peccatu penit? Deletu inuenit . Sicqj 
ipfa ez pins q aDerant Deo immenfas gratias rcDDiDerut ante 
aut q> vir Dei migraret a coepe pofit? i infirmitate q ^ mojtu? 
eff.QiienDa iubeu nofe iof^b meDicinali arte valDe petitum 
: qua vir Dei multu Diligebat eo q? fe illu 9uerfu;c preuiDebat 
ao ftoem qfi, opa inoigerct vocauit.5 Ile vero eiPpulfu tanges 
et ex taclu mo?te in ianuis effe cognofeens Dixit familie q aD 
fepultura neccfrariafutiparatei^a ptinuo mo?iet.Qol’ bafili? 
aiiDiens Dixit ci nefcis ^D Dicis . Cui iofepb creDe Dne ^a fol 
cum fble occiDet boDie ^ tu cufole occioies boDies.Cui oixit 
bafilius.Quic^Dids finon moriar boDie.Cui Jofepb.Mo cfl: 
pcflibile Dne.blt bafilius.Et fi in ctaftinu vfqj aD lx)ra fexta? 
fiipuixero qD facies .Et iofepb ait.Si vfq? aD illa fupuixeris 
bqra-vtiq^ ego moriar, Et bafili? ctia moriaris peccato viuas 
aut xpo ille.Scio quiD oicis fi vfq? aO illa bcra fupuixeris 
faciam quoD bortaris. Tunc beatus Bafilius licet fecunDum 
naturam.illico moriturus eflet a Domino tamen mortis inDu/ 
cias irrpetrauit 62 vfqj crafltnum in botam nonam vixit.Q^ 
iofepb viDens 62 flupens in crifHim creDiDit. Bafilius autem 
virtute animi imbedllitatem corporis fuperans De cubiculo 
fuo furrexit*^ ccclefiam ingreDiens eum fuispropeiismani/ 
,bus baptifauit.Poffca vero ao Icdulum fuum reoijt.Et fla/ 
,tirn fpiritum Deo feliciter rcDOioit . Floruit drea anos Domini 
tricaftefimolxxx. , . . 


De faiiNTro ^obaiine eleniofinacio. 


^"7^ Obafics e(& 

I h mofinarius 
^/l v-A. p a tn' ai*cb a- 
alcxan^ifnus q?)aj 
nocte !n ocoe p'ifte» 
vtoif qnOa piieUam 
pufcbcitiinani fibi 
aflfifletcm ci caona^ 
olma;e in capite ba/ 
lufantc.Qiiaj ille vi/ 
oens nimium Itupe/ 
fad?*q effetinc^fiuit 
et illa. Ego fum mi/ 
fcricoeOia q zvi fdiii 
De cclo aODuxi. M c 
rponfam accipe bene tibi eirit.Jntclligens ei*go per oliua mi 
fcriccKOia Defignari ab illa Oic fadus eli- fte n,irerico?s vt ely/ 
17102 ioeft elemofinarius vocaretur , Pauperes autem fuos 
tximinos femper afpellabaf q inCe bofpitilarii babentur etia? 
vt pauperes oommos fuos voccnr^Omneg igit ir fuos famii 
losDuocauiteifcy Dixit.Euntcs per totim ciuitatcm £>fcribitc 
mibi vfqj aD vnum omnes oominos mcos*Tllis vero non in/ 
teUigetibus oixit.Qrios vos egenos ct mcoicos vocatis iflos 
egoofios ci auxiliatores prcoico.TOi cm nobis vere auxiliari 
ct celefte regnu Donare poterunt. Volens boies ao elemofina^ 
inuitarc narrare fifueuit q> pauperibus fcmel fc aD folcm ca/ 

- lefacicntibus ceperunt inuicem De elemofinatcwibo conferre 62 
bonoK collauDare 6C malos vituparc.Erat aut quiDa tfxolo/ 
narius noie petrus Diucs valDc q prepotes § nimis paupibo 
immifericcKS quia aD Domufuaj acccDcntes cum inDignacoe 
nimiarepellebat.Cum ergo nullus' illo;r inuent? fuilfet qui 
in Domo fuademolina recepiflet vnus illo;e Dixit • qD vultis 
mibi Dare fi ego boDie ab eo elcmofinam accipiam.Et facien 
tibus cum eo padurn Domum cius venit ct elcmofmxi poftu/ 
lauit.Atille Domu rcuertens ct paupere prefoeibus viDcns cuj 
tnandpiuj ei? panes filiginis tn Domum Deferret ifle fapiDem 
non inueniens pane vnu filiginis arripuit ct cum furcKC inDe' 
cu pcuflTit.Que ,ptin? accipiens paup aD focios rcDijt c» q? De 
manu ei? clcmolina accepit in Dicauitp? Duos oies infarmat?' 


aD mc«tcm vioit fe ante iuoicium Mare ct maiiros quofoam 
fiiper Rateta eius mala afpenoc ex alteia autem parte ftatere 
quidam dealbati triltes Itabat co q? nibil qd ibi afponercnt 
inuenire valebant. Tunc viius eoeum dixit. Vere nibil babc/ 
mus nili vnum panem filiginis quem ante duos dies cbriflo 
dedit coaicbiiS.Quem dum fupcrflaterani poneret equalitas 
vt fibi videbatur fa^a efl . Dixerunt ei Adauge ad filiginem 
banc-alioquin te mauri a|prebendent.Euigilans autem 62 li/ 
beratus dicebat . Si vna filigo quam per furcwem iadaui ita 
profuit quantomagis omnia fua indigentibus clargiri*qua/ 
dam igitur die aim optimis vcflibus indutus per viam per / 
geret quidam naufragus ab co vcftimentum aliquod poftu 
labat . Continuo ille preeiofo veftimento fe expoliauit 62 illi 
dedit Qiiod ille accipiens llatim vendidit-Cum autem tbclo 
narius rediret ci veltimentum fufpenlum videret contriflatus 
eft valdc adeo vt nec cibum fumere vellet dicens quonia^ no 
fui dignus vt mei memoeiam baberet egenus ^ Et coce dum 
dormiret vidit quendam lliper folem fulgentem ^ fup capue 
crucem ferentem c? babentem indutum vdtimentum quod 
dederat egeno- cf dicebat libi. Quid plccas petre qui cu caufaj 
fue ttiflicie fibi dixilTet ille ait eognofeis boc ille etiam do/ 
mine.Et don.inus ad eu illo ego veflioe ex quo mibi dedifl! 
et gratias ago bone voluntati tue quoni^ij fingo?e affligebar 
ct cooperuilfime.Tn fe ergo rcucrllis cepit egenos beatificare 
ac dicere viuit dominus «non moziar donec fiam vnus ex eis. 
Dans ergo pauperibus que babebat ct accerfito notario fuo 
dixit ei fecretum volo tibi committere q» fi propalaueris aut 
\\ me no audieris barbaris vendam te danfq? ei decem libras 
auri dixit c i vade in fancflaj duitatem q merces tibi eme ct mc 
alicui criftiano vende ci pauperibus precium ttibue.illo aut 
recufante dixit ei fi rhe non audieris ego barbaris vendam te 
Ducens ergo cum vt dixerat cuidam argentario veftibus 
fojdidis indutum tanqua fuum feruum vetididit c*.xxx num 
mifmata inde aedpiens pauperibus errogauit . Petrus ergo 
oTa officia vilia faciebat ita q> abomnibus contempnebatur 
ct ab ali|S feruis frequenter percuciebatur 62 ctia iam amens 
aipellabatur . Doniinus autem frequenter fibi afparebat ct 
vcflimenta ct alia offendens ipfum confolabatur.V e;c impc/ 
ratccc vniucrfis de amiflione tanti viri dolentibus .Quidam 
vicini eius a conflantinopoli ad vifitandum loca fan(5fa venc 
runt ct a domino ipfius inuitati aim pranderent fibi adinuice 
in aure dixerunt qm fimilis cfl puer iffe domino petro tbelo 
iicario.Et curiofe refpidentibus vnus dixit . Vere dominus 


•IviiV* 

petnis eH: fliirgam ^ tenebo eum.QucTD ille aucttens fafenter 
fugit.Erat autetn fx)nianiis futOus ct mutus qui p lignum' 
boAium ei afxticbat.Cui petrus vt fibi apenVet no lignis leO’ 
verbis imperauit.Etille £)ttnuo auDiens ci loquelam recipies 
fibiq^ refponoes ei aperuit 62 oomum regreoiens cun<5bs te 
cius loquela miraoo Dixit.Tlle qui coquinam faciebat exije 
et ftigit feO videte ne Dei Iit feruus.Cum enim mibi oixir tibi 
dico aperi mox cx o?e eius flamma exiit que lingua^ 62 aures 
meas tetigit c» continuo auditum ct loquelam recepi . Et exi'' 
lientes vniuerfi cr concurrentes po^R eum ipfum ampli? inuc/ 
nire non potuerunt. Tunc omnes de domo illa penitentiam 
egerunt eo q, talem viru fic viliter tra(3:auCrunt.Monacbus 
quidam vitalis nomine volens lanftum iobanem temptare 
fi pollet fibi verbis perfuaderi i ad fcandalum facile inclinari 
Jngrediens ergo ciuitatem omnes publicas meretrices con/ 
fcripfrt.intrabat ergo ad illas per adine dic ’ns cuilibet dona 
mibi nodem iftam ci noli foenicari.?pfe autem domum eius 
intras in augulo flexis geniibus tota node in ojatione Rabat 
et pro illis oeabat c» poRea mane exibat preripiens cuilib^ ne 
alicui reuelaret vna autem vitam eius marrifeRauit.Que I ta/ 
tim cwante fene a demone vexare cepit » Cui omnes dicebant 
reddidit tibi deus quod merebaris quoniam mentita es vt 
foenicetur enim ingreditur pellimus iRe ct non propter aliud 
Vefpere autem facio dicebat ptedicRus vitalis cuncRis audi/ 
entibus volo ire quia talis domina expedat me • multis vero 
illum crimin antibus. Refpondeb at nunquid ^o non babeo 
cojpus vt omnes aut monaebis folum iratus eR deus vere 
et ipfi bomines lunt vt ceteri.Diceb ant autem qui da? accipe 
tibi mulierem vnam abba cr muta babitu vt non fcandalifW 
alios. Jllc autem fingens fe iratum dicebat vere non audiam 
vos ita a me . Qui vult fcandalifari fcandalifetur c» oe fronte 
in parictem.Nunquid iudices conRituri eRis fuper me a deo 
?te ct vobis curam babete vos pro me non reddetis ratiocm 
Piic autem cum clamoje dicebat cunq? ad beatum iobanem 
querimonia deferretur coz eius deus rndurauit ne bijs fidem 
adbiberet .Deprecabatur autem deum vt poR moetem fuam 
opus fuum alicui reuelarct vt non imputaretur in peccatum 
bifs ^ de eo fcandalifabanc.Multas igit de pdidis mulieribo 
ad £)uerfione pduxit ct ? monaRerio plurias collocauit qda?. 
mane du ab vna illa;c egrederer obuiauit ei qda? ingrediens^ 


aof<xmcanoum cum ea.Danfq^cialapaoixit vfq^q peffime 
non emcnoas tc ab hijs tuis immiinDicijs .Et ille creoe mibi 
accipies a me talem alapam vt tota alexanoWa congtrcget.Et 
ecce poflmoOiim Oyabolus in fpede mautri fibi alapam ceoit 
oicens-bec efi Mapa quam mittit tibi abbas vitali? 62 itatim 
a oemone vexatur ita quot) ao voces cius omnes currebant. 
Set) tamen penitens per eius ccationc liberatus eft Vir aute 
pei mo2ti afpropinqns banc fbripturam reliquit.No!ite ante 
tempus iuoicare. Mulieribus aut confitentibus que faciebat 
omnes glorificabant oeum 62 precipue beatum iobannern oi 
cens.Quoniam alapam quam ille accepit accepiflem 62 ego. 
Quioam pauper in babitu peregrini aO iobannern venit q ab 
eo elemoiinam poflulauit . At ille vocato oilpenfatore oixit . 
Da ei fex numifmata • que ille accipiens 62 abiens habitum 
mutauitEt iterum aD patriarcham reoiens ab eo elcmofm» 
ponulauit.?lle autem oifpenratorc vocato oixit. JDa ei fex au/ 
reos.Qiios cum (ibi oeDiflet 62 ille abiflet Oixit ei Oil^nfator* 
Per orationes tuas pater ifle ioem lx)Oie mutato habitu bis 
accepit.Beatus autem iobanesq*boc fe nefeire oi(Timu’auit. 
iterum ille tcrcio habitum mutans ao beatum iobannern ve/ 
nit -3 elemoiinam poflulauit^tuc oifpenfatoe beatum iobanne 
tetigit-itinurns q> ille elfet: . Cui beatus iobannes refponoit. 
Vaoe 62 oa ei ouooecf numifmata ne forte fit oominus meus 
ibefus cbriflus qui temptare mc velit vtrum poflit bic plus 
accipere qm ego oarc.Qiiaoam vice cum patricius quanOa^ 
pecuniam ccclclic in mercacoibus ponere vellet patriarcha 
nullatenus confentirct feO pauperibus eam oifpenfare vellet 
ambo plurimum contenoentes irati abinuicem recelferunt .. 
Aoueniente hora nona manoat patnarcba per arcblpcefb^tc/^ 
rum patricio oicens oominc fol aO occafum eft . QuoO. ille 
auoiens lacrimis infulus ao eum venit veniam poflulauit 
Cum quioam fuus nepos a quoOam tabernario graucm in/ 
iuriam auoiuiflet62 ex hoc patriarche lamentabiliter con' 
querens nullatenus conlblan poffet . patriarcha rclix)noit 
Et quomooo efl aufus tibi aliquis contra Oicere os fuum 
contra tc apecire.CreOe fili mcc prauitati quoniam faciam in 
eo hooie talem rem vt tota allexanoria miret. Quoo auoiens 
ille confolationem recepit putans quia cum faceret giauiteir 
verberari .Vioens iohannes a confolationem rcccpiiTct ped? 
cius ofculatus clf oicens fili u vere nepos mcc humilitatis ex 
iflis prepara te . Et flagellart 62 conuida pati ab omnibus . 
V cra eni cognatio no ex came (anguine § ex virtute metis 
agnofcit.Confeflim igit,p illo hoie mifit ab omni penfionc 


•Iviiiy* 

«t ttibuto liberum eiTe fecit . Ec omnes auoientes mfratr 
funt . Ft intellexerunt hoc eflTequoO oixeraf faciam in eunt 
talem rem vt tota alexanOrta miretur . AuOiens pattiarcba 
confuetuoinem efle mox vt imperato? co?onat? efi £)feR{m 
fnonumetito;c coificato?es fumut quatuo? vel quinq^ minu/ 
das martno;e pufillas oiuerfi colo?is.Et ingreoientes ao im 
peratoeem oicunt.De quali marmo?e vel meJalfo iubet impiu 
tuum fibi fieri monumentum imitat? fx^c monumentu fibt 
fieri prccepit.SeD tame vfq^ ao obitum fuum illuo impfcdu 
manere precepit . Oroinauitq^ aliquos qui ao eum celebri 
fefliuitate cu clero perfifterent aocecerent fibiq^ oiccrcnt.Dnc 
monumentum tuum imperfe<ffum ert precipe vc confiimet*^ 
eo q> nefeias qua bora fur veniat.D.ues quioam cu vioiflet 
beatum iobannem in flatu viles pannos babere eo ceteris 
pauperibo et ogaflet quoOOa valoepreciofum cooperimentu 
emit 'it beato iobanni traoioit. Qui cum illuO nocle fuper fe 
haberet tota node Dormire non potuit cogitas q> ccc Domini 
fui De tanto precio cooperiri pollent tota igitur no6le lamen/ 
tabatur ct Dicebat- quanti in tenati quati in fo?o pluuijs ma/ 
Defadi qnti pre frigo?e Dentibus fhrioentes booie Dcftrmierunt 
Tu vero granDes pifees Deiioeans a in tbalamo requiefeens 
cum omnibus malis tuis. Tnltiper te coopto?io xXxvimum/ 
mifmatum te calefacis. Humilis Jobannes alia hic vice non 
veffietur.Statimqj fado mane! illuD venoi fecit preciu pau 
peiibus erogauit. QuoD auDiens ille Diues ipfum cooptoeiu 
fecunDo emit q beato iobanni traDiDit rogat vt ipm Decetero 
non venDeret feD fuper feiplum teneret.At ille idiiD accipies 
luflit iterum veDi- 62 Dominis fuis precium erogari qiioD ille 
Diues auDiens iterum abiit ct ipfum teDemit ac beato iobanni 
Detulit eiq^gratulabunoua Dixit vinebimus quis Deficiet aut 
tu venDenDo aut ego reDimenDo c? fic fuauitcr quafi Diiiitem 
vinDemiabat Dicens q» poifit aliquis intentione DanDi paupe 
ribus Diuites taliter expoliare nec peccat. Duo enim lucratur 
talis vnum quia animas ill(Kum faluat alterum quoniam ex 
bocmerccDem non moDicam accipiet. Volentes beatus ioBcs 
boies aD elemofinam prouocarc narrare confucuit De filicto 
ferapione q? cum amiclum fuum pauperi tribuiflct 62 alteri 
obuians qui frigus paciebatur tunicam fimiliter trtbuilfet it 
euangelium tenens nuDus fcDct .Tnterrogauit aim quioam 
Dicens abba quis te cxpoliauit 62 Demonllrans euangelium 
ipm Dixit ille me expoli auit. Alias aut alium paupere viDcns 
ruagcliti ipm veoioit q paupi pdu Deoit.Qui cu introgarec 
vbi ipm euangeliu baberctRnoit eiiangeliu precipit Dicens. 


J 


vaoe 62 vctioe onima qiie babes a Da paupenb?. Seipm ctgd 
babeba 62 fcipm venOiDi* vt manOabat.Cu cuiOa clemoflna 
petenti prcccpiflct beatus iobcs qnq; numos inDignatus ille 
q? maiwc fibi elemofina no feciflct £)tinuo aD £)tumelias ipfi?. 
^tupit ac in cius facie f)uiciari cepit. ci?famuli auoietes . 

ctia cuj voluemnt irruere ac ipni grauiter ccDere.Q^ beatus 
iobanes oino ^pbibuit Dicens finite fratres finite vt mibi ma/ 
leDicatEcce enim babeo fexaginta annos pla^bemas p opa 
mea xpni ct vnu 9uiciu non portabo ab iffo ‘Tuffitq^facculu 
aflerri <t cojaipfo afponi vt inDe tolleret qfitum vellct.Cum 
populus ledo euangelio ecclefia exiret 62 fxis ociofis verbis 
vacarct.QuaDa vice pof l euangelium patriarcha cu eis exi/t 
in meDio eo^ fcDere cepit ompito vero De hoc miratibo oixit 
aD cos.Filii vbi oues ibi pafto? aut igit intrate ci ego vobifeu 
intrabo q ingreDiar aut manete bic ct ego pariter manebo.Se 
mcl igitur 62 bis boc fecit K fic fpfm flare in ecclefia eruDiuit 
Cum quioam iuuenis fan^imoni^em quanDam rapuiflet* 
et cleriri talem iuuene coea beato iofcane exprobraret 62 ipm 
excomunicanDu efle Dicerent vtputa qui Duas aias pDiDerat 
fcilicet fuam 62 illius compefeuit cos beatus iobannes Dicens* 
non fic filif no fic.OffcnDo vobis*quia ct vos Duo peccata co/ 
mittitis. Primo quia contra prcccptu Dni facitis*q ait.Molitc 
tuDicare vt non iuDicemini.SecunDo quia nefeitis p certo fi 
vfq^ IxjDie peccent ct fe non peniteant.FrcquGnter aut exiliete 
beato iobanne in c«atione 62 in cxtafi mentis pofito talib) ver/ 
bis cum Deo Difputare auDitus cfl.Sic boneibefu ego Difper/ 
genDo ct tu miniflcanDo viDeamus quis vincat.Cu febre co?/ 
reptus fc mcRti afpropinqrc cerneret Dixit. Qratias tibi ago 
Deus quoniaexauDifb' miferia mea rogante bonitatem tuam 
ne inucnirct mojicti mibi nifi vnu tremiflc.Moc igit paupib? 
Dari iubco . Pofitu igitur venerabile co2pus eiiis-in fepulcro 
vbi c<Kpa Duoeum cpifcopo;c fuerant tumulata. Et cozpa illa 
mirabiliter fanfto iobanni cefferunt ct locum meDiu vacuu 
Dimiferunt-Ante autem Dies quaj mcKcrctur.Cum qucDam 
mulier quoDDam ftagiciofiflimum peccatum commififlet et 
nulli vnquam confiteri auDeret oixit ei fan(5lus Tobannes vt 
falte illuD feriberet eo q> feribere fciebat 62 figillatu ei afferret 
et ipfe pro ea oearct.Cui illa affenfit ct peccatum feribens oili/ ,* 
genter figillauit 6Z beato iobanni traoioit . Seo pofb paucos 
Dies beatus Jobannes infirmatus in Domino requieuit . Jlla 
vt auDiuit illum Defundum fe vituperatam 62 confufam pu/ 
tauit creDens q> feriptum alicui commififTet 62 aD manus al/ 
terius DeuenifletAkD tumulum igitur fandi iobannis aoceflit 


•Ix* 

,«tibi vberritTje flens damabat Dicens .Meu bew putaris con/ 
fLifioncm vitate confiifio oibus fada fum.Cuq^ amatiflimc 
fleret 62 beatum iobannem rogaret vt tibi olfenDeret vbi nam 
feriprum fuum Dimififfet . Ecce beatus iobannes in babitu 
pontificali De tumulo proceflic Duobus epifeopis qui fecum 
quiefcebant.Minc inoe vallatu® Dixitqj mulieri. Cur nos tifi 
infelfas me ct fandfos iftos qui mecum funt quiercerc non 
permittis . Ecce ifole nofhre lacrimis tuis omnes maoefadc 
luntPoercxitq? fibi feriptum fuum figillatum vt pi i? fuerat 
Dicens ei . ViDc figilliim boc ct aperi feriptum tuum cj lege . 

§uoD illa aperiens peccatum fuum omnino oeletuj inuenit. 

tibi taliter feriptum repent jpropter J obannem feriiu meu 
Deletum cit peccatum tuum.bicq^ illa immenfas Deo gratia» 
retulit* Et beatus iobannes cum alijs epifeopis in monumen 
tum reoift . Claruit circa annos Domini • Dc*quinto tempore 
ibee imperatojis. 


De conucrfionelanifbi Pauli apoAoli. 


01 Onuiio 
i Eancffi 
\ Pauli a/ 
pofloli fa(Sa ef l: eo/ 
Dem anno quo xps 
paffus cfl ^ flepba/ 
nuslapiDatus ano 
non naturali fcD e/ 
mergcnti.Nam xps 
viij Ijalen- februarii 
palTiis eft-flepban? 
coDem anno ♦ iif Dic 
Aup:ufli lapioatus 
eflPaul? vcioviii* 
kaf* Februarii con/ 
uerfus eft . Quare 
autem eius^ucrfio 
pocius qm alienum fando?um celebratur • triplex ratio folct 
aflignari^Prio exemplu vt null? qiitucunq^ peta Defpet 

De venia qn tm in cr.lpa poflmoOu confpidt fuiifc in gratia 


Sccunoo gauDuim.Sicut enim ecdia magna triflidaj 
habuit in ei? pfccuc6e*ita maxima leticia recepit i ei? s^ifione 
Cercio prcpter miraculum quoc» fq oomin? in co oitenoit. 
Dum oefeuiflimo perfecutae fecit ftoeliflimum prcoicatae. 
Fius eni 9uetfio fxiit miraailofa.Ratione efficietis io eft xfyi 
qui cum suertit ibi enim onoit f iia mirabilem potcntiaj in 
q> oixit Ou;cc tibi £>tra flimulu rccalcitrate.Et in hoc q» ipm 
tam fubito immutauitVnOe £>tinuo immutatus. Rfioit Dnc 
qiiio vis me face. Aug?*fup hoc verbo oocifus agn? a lupis 
fteit agnos oe lupis.Ta parat fc aO obcoicOi^i q pri? feuiebat 
ao pfequenOu.Seainoo eius mirabilem fapientiaj mirabilis 
enim fapientia fuit in hoc qa ipm a timore fupbie Deiccit offe 
renoo infima humilitatis non fublimia maieffatis.Fgo inqt 
Ium ibs nafarenus ^c-glofa non oeu vel oci filiu fe vocat feO 
humilitatis inquio mce fufeipe infima ci fupbic tue fquam‘as 
Oeponc.Tercio ibi onoit fuam m.irabilem clementia <qO notae 
ex lx)c q^ipin cxilfente in adu 62 voluntatepfcqueoi suertit 
licet enim baberet cefoemem affcclu quiafpirans mina;c cre* 
puerfum conatu quia acceffit ao prindpes facerootu cte* qf. 
fe ingcrens*Pemiciofum adu quia ibat vt vindos poucerct 
in icrufalem 62 ioro ei? iter pcflim.u erat ipm tn minima Oina 
f>uertit.SccuDo fuit miraculofa ratione Oifponentis io c lucis 
que ipm ao suerfioeni oifponit.^pfa eni lux Dr fuilTc fubita 
immenfa celica ^ fubito inqO circumfullit eum lux Oe celo 
Paulus enim tria vicia in fe habebat-primu erat auoacia qo 
notatur in hoc q? Or acceffit aD principes facerootu cic.glofa 
non vocatus feO fpente ^elo scitate euj.Seciinou erat 1'upbia 
quoo notatur in hoc q. Dicitur fpirans minarum cte Tcrciu 
erat carnalis intclligentia qua fc^ in lege habebat. Vfi glofa 
fliper illuD.Ego fum ihellis c^c.Ego Deus ccleflis loquo? que 
mcKtuu putas fenfu iuDeico.?pfa igit" lux Diuina fuit fubita 
vt auDacem terreret immenfa vt fublimem ^ fupbum in via 
humilitatis proflcrneret fuit celica vt carnalem eius intelli/ 
gentiam in cclcftcm mutarct.Vel poteff Dici q> illuD Diffxmes 
fuit in tribus fc^ in voce clamante in luce fulgente in virtute 
potentie.Tercio fuit miraculofa ratione patientis io eft ipfi? 
pauli in quo fada efb conucrfio ipfa.Tn eo enim hec tria mi/ 
raculofc exterius fada funt-fvpblratio obcecatio 62 triouana 
ieiunatio cR enim ^liratus vt erigatur qiitum aO Deprelfuj 
affeclum aug?*proflratus eil paulus vt cecaretur cccatus vt 
n utaretur mutatus eff vt mittarctur miflTus eff vt ^ veitate 
patercf.Ttem aug?»eliflis cfl feuiens 62 fad? e creoes* clilus e 
lup? ^ faift? elf agn?‘elifus elf plecutot ct fadus eft poicatot 


'!xf 

EHfusefl filius pecoicionis crc(5Ius eft vas f(c(fKoms Efl 
obcetatus vt illuflret qiiatu aD tenebtofum intcllcAu* Vrroe 
et in «lio ttiouo quo niafit cccat? oicit q> oodf ? fuit eiiageliu 
K'on en? accepit illiio ab bomine vt per bominem vt ipie te/ 
ftatur fco per rcuelationem ibefu crifti Aiiguftinus paulum 
oie cveiiim atbletam crifti Oodum ab «lio vndu oe illo ctuci 
fixum cu illo et gloriofum in illo .Eft in cacne maceratus vt 
iplacaro Diiponatiir ao bone operationis effedu optime cni 
ceinceps corpus ei? ao omme opus bonu oifpofitu e.Nla efu 
rite 62 babiinoarc feiebat «t vbiq^ cr in omnifco inflitut? erat 
a oTa aouerfa libenter fufFcrebatCrifb*tycannos ac populos 
fpiratesfiirorevelutqfDani ellctulices elfimabat mortem 
vero ate^ cruciatus 9 mille flipliaa qfi luDu putabat ee pue 
torum boc ampledabat libenter 62 magnu Cecorebat catbe/ 
tia vind? 4» oiaoemate coronatus ac libenci? recipiebat vul/ 
neta ^ alii munera. Vd ifla tria oicunt fuifle in eo cotra tria 
quefuetuttnpmoparente.^n ipo eni fixit cotra reuereiSio 
accotta I paulo aD terra ^ftracio*Jn ipo oculoru apercio 62 
redtra in paulo oculoru obcecacio.Sn i^ fuit manoucacio 
cibi vetiti ecotra iti paulo abfbnentia cibi liciti 
De fando i^uliano 

Vlianii» quafi iubilus o ana quoD iiirfum.Tn 
De iulianiis quafi iubilian? quia cum tubilo fupet 
_ na pcift .V el a iulius quoD eft incipi en» 62 anus 
Ka in Dei (ertiteio fiitt feu ex longanimitate feD incipiens fui 
teputaaone 

Vlian? 
cenoma 
^^nefisepi 
fcopiis fiiitbicfy 
mon ille leprofus 
Dr fiiiife que Dns 
a lep lanauit.Et q 
Dominu aD conui/ 

iiiu inuitaint*Qtii 
polt aCcefione Dni 
ab apUs cenoman- 
eps otDinat? c bic 
multis virtutibus 
clar?*tres etia mo? 
tuos fiifcitauit 62 
polfmoOuin pace 
quieuit .Tite DiciL 


cfle iltc iufianus que abitineranfibus ,p inueniendo bono hol 
fpicio inuocatut-eo qy in ?5omo eius fuerit bofptciatus. ScO' 
verius viOetur efle alius iulianus*que fq vtruqj parente ig/ 
rioranter bccioit.Fuit Q alius iulianus Te aluemia genere no 
bilis leo ftoe nobilior que oefioerio martirij fc vitro pfecuto/ 
ribiis offerebat tanOcm crifpiniis efularismifttmimftrum 
^ cum oocioi manbaiiit-qo fenctens iulian? fponte forfs ^fi 
liit.Furenti SZ querenti intrepious fe ofponcns ^tiniis i^u^ 
ferienti? excepit. Cuius caput leuantes ao faneftum ferreolu 
iuliani focium betuleruntcf eioem mortem fimilem minant 
nifi protinus immolaret.Quibus cum afl^tire nollet eum oc 
cirxTuntK caput fanc^ii iuliani cum corpore fan^' fcrreoli i 
vno tumulo po fuerunt. Ft poff multos annos fan(£lus ma/ 
mertus vienen epifeopus inuenit caputfiuliani inter manus 
fanefii ferreoli ita illefum integrum ac fi ea^em oie fiiifTct fe 
puitum.Tnter buius fan^i miracula folet referri q? cum qui 
Oain Oyaconus oues ccclefie fanc^i iuliani raperet 62 pa^to^es 
cibem ex parte fan^i iuliani probiberent.ille rcfponbit iuliaf 
nus non f)meDit arictcs.Et ecce poft mooicum febre veloeme 
tiffima perurgetur--^ inua’cfcentc febre q> a martirc incenbit 
confiteturFccitqj fuperfc iadari aquam vt refrigeraretur. 
Seo ff atim tantus fumus fetor Te corpore eius exift vt cuc 
ti que aberant fugerente» fpfe poff mobicum e xpiraret aim 
quibam ruRiais vt ait.Qre turonen in bie bomica arare vel 
Ict ^tin? contradus bigitis manubriu fecuris cu qua' vome/ 
rem munbare volebat eius bextre abbefit.Seb poft buos an/ 
nos in ecclefia fandi iuliani ab eius preces curatus eff.Fiiit t 
fuper alius iulianus frater b-iul if hi/ buo fratres ab tbeobofi 
um imperatorem cridianiffimu venerunt petentes vt templa 
yboloru vbicuq^ inueniret beffruerd ct cviiU eccias ebificard 
Quob imperator libenter faciens fcripfit vt omnes eis bebeat 
obebire 62 eos in oifco flib pena capitis abiuuare .Cum igitur 
beati iulian? 62 iuli? in loco ^ bt gaubianu eociam fabricaret 
eundi tranfeuntes cos in opere ob imperatoris imperiu ab 
iuuarent£>tigit vt quebam cu curru tranfitum facerent cj bi 
xerut abinuice qua excu facio ne pretenberepoterim? vtlibe 
ri tranfeam? ^ i ope ifto no occupemur bixerutq^ piciamus 
vnum ex nobis in plauffrum fupinum^i eum panis coopia/ 
m? bicemPqj q? boiq mortuu t vcbiculo Babem? 62 fiefibeti 
trafire poterwnP.Arripietcfq^ boic/ vnu fup plaufffu piecc/ 
runt eiqj bixerunutu file 62 oculos claiibe 62 qtioufq^ tranfie 
rimus-q-mortiius lace-cumq^ hoie^ tanq» mortuu coopuiffd 
n vfqj ab famulos bei iulianu iubu ventffet bixcrut cis fer/ 
Ue bei filioli parup f bflffite ci nos i ope n obicu ac^iuuate 


Qui rerponJJcrmit non pofluiuus hic ftafc quoniam homine 
mortuu in plauflro babemP.Quibus Hincflriis iuUanus Dixit 
vt quio ta mentimini fibi 62 iUi no mentimur Dne fcD fic e vt 
loquimur feofanenius iulianius Dixit feciinoum veritate Di^' 
veftri ita vobis contingat 62 illi boues pungentes perfranlie/ 
runt ciiq^ ^culptranfiSet accetentes ao carru ceperunt coKe 
gam fuu vocare ex note Diccntes.Surgc amon 62 itimula bo 
ues vt celerius tranfeamus. Citm aut nullatenus fe moneret 
cum pullare ceperunt Dicentes vtquiD Deliras Turge 62 flimu 
la boues.SeD cu nullatenus ille Turgeret vd reTponDeret acce/ 
Dentes aD eu Difeooperierut 62 mortuu inuenerut tantuTq^ ti/ 
moe ipos 62 ceteros inuaTit vt nullus De cetero Tamulo Dei mc 
tiri aiiDeret.Fuit etia alius iulian? q vtruq^parentu neTciens 
pociDitCu ergo eni iulian? preoidus iuuenis ac nobilis qua 
Dam Die venadoni inTifkret 62 quenDam ceriiu repertu inTcq 
retur fiibito ceru? verfiis eu Diuino nutu Te vertit eiqj Dixit 
Tu me inlcqueris q patris ^ matris tue oociTor eris .QyoD 
illeauDiens vehementer extimuit 62 ne (ibi Torte contingeret 
qD a cento aiiDierat relidis omnibo clam DiTceiTit aD regione 
valDe remotam peruenit ibiqj cuiDam prindpi aDheTit citam 
drenue vbiq^ 62 in bello 62 in palado Te habuit q» pneeps eu 
milite fedt <i quanDa caTlellana viDua in coniuge ei traDiDit 
62 caflellum ^ Dote accepit.5 nterea parentes iuliani ^ amif/ 
fione filii iuliani nimium Dolentes vagabunDi vbiqj pergebat 
62 filiu fiiu Tolicite requirebant- tanDem aD caftru vbi iulian? 
preerat oeuenerut.Tunc aiit iulian? a caftr o ca(u recefierat 
quos cu vxor iuliani viDiflfe: 62 qui nam efTent inquifiuifTet- 
Et illi omnia que filio Tuo aocioerant enarraffent. Tntcllexit 
q> viri Tui paretes erant vtpute qa hoc a viro Tuo forte freque 
ter auoierat ipos igitur benigne fiifcepit ci ^ amore viri Tui 
le^um Tuu ds Dimilit 62 ipa Tibi alibi le^ulu collocauit fac/ 
to aut mane caflellana aD eoclefiam perrexit ci ecceiitlian? ma 
ne venien» in thalamu qfi vxorc Tua exdtatunis intrauit 62 1 
ueniens Duos pariter Dormientes vxorem cum aoultero flio 
Tilcnter extcaiSo glaDio ambos pariter interemit exiens ante 
Domum vioit vxore d? ab eoclcTui reuertentem 62 aDmirans 
interrog auit q nam eflent illi qui Tuo lc(5io DormirenlAtil'» 
ait parentes veflri -'t qui vos Diutiffime quefierunt c» eos T 
yeftro thalomo collocaui g> ille auoiens pene exanimis effec/ 
tiis amatiflfime flere cepit ac Dicere heu miTcr qo facia qa Dut 
cidimos meos parentes occiDi.Eccc impletum elf verbu cei- 
ui qD Dum vitare volui miferim? aDimpleui Jam vale Ibrc^i'' 
Dulcidtma quia De cetero non quieTcam Donec fciam q Deus 


periitenciam meam aoccpeVit- Cui illa abfit DulafTlmc ftater 
vt te Dcfeirani ci fine me abeas Sco q fui tccu particeps gau^ 
oi/ ero parriceps 62 oqloris.Tuc i fimul receoctes iuxta qDOa 
magnu flumen vbi multi periclitabantur qOOam bofpitale 
maximu ffatuerunt vt ibi pcnitenciam facerent ^ omnes qui 
vellet tranfire fluuiu inceflanter tranfuel^crent ci bofpicio vni 
uerlbs pauperes reciperent.Polt multum vero temporis mc 
oia no(fte Oum iulianus felTlis quiefeeret 62 gelu grauc eifet 
auDiuit vofem fe miferabiliter lamentantem ac iulianum vt 
ie traduceret vocelugubri inuocantem q» ille audiens conci/ 
tus fiivvexit 62 iam gelu deficiente inueniens in domu fua por 
tauiter ignem accendens ipm calefacecc ffuduit Sed cu cale 
fieri non poflet 62 ne ibi deficeret timeret ipm in lecffulum fuf 
um portauit 62 diligenter cooperuit.Poif paululu ille qui fic 
infirmus 62 quafi leprofus afparuerat fplendidus fcandit ad 
etbera 62 bofpiti fuo dixit.^ulianc domin? mifit me ad te*na^ 
dans tibi q, tua pcnitenciam acceptauit ct ambo pofl modicu 
in domino quiefcctis.Sicqj ille difparuit 62 iulianus cii vxo/ 
re fua poff modicum plenus bonis operib) 62 ele molinis i do 
mino requicuit.Fuit ci alius iulianus non quidem fandius § 
fccleratilli mus fcilicct iulianus apcfl:ota.Mic iulianus priusf 
fuit monachus ci magne religionis fimulator.Qyedam autej 
mulier vt refert magifter iobannes belcch in fuma de officio 
eccTe babens tres ollas plenas auri.T^uru illud in orifici/s ol/ 
laru cinere ne appareret ofperuit ct pdidas ollas iuliano que^ 
landliflimum homine eflimabat coeam quibufda monachis 
feruandu tradidit.Qiiod auru ibidem elfct no aliter indicauit 
iulianus igitur predidas ollas accipiens q tam copiofu aur 
um ibidem inueniens totu illud auru furatus cft* 62 ollas im/ 
pleuit dnereJPofl aliefd tempus cu mulier depolitu Tuum re 
quireretille ollas eu cinere fibi reddidit-Cum vero aurii re/ 
quireret guincere illii non potuit-quia de auro teflcs non ha 
buerat qm monachi eoram quibus hocfibi tradiderat nil in 
fis nili cinerem viderant ci fic aurum obtinuit cum quo roma 
fugit‘62 per illud aurum lequenti tempore rome obtinuit co/ 
fulatiinrdeinde in imperin^ liiblimatus eR. Qui eum inllruc 
tus clfet a puericia in arte magica q nniltum fibi placeret ma 
gilfros inde plures fecum habebat-Dic aut qda licut T hyflo 
Ha triptita habet cu puer adhuc effet rccedcte magilfro fuo 
fjlus remanfifletc» adiuraciones demonum legere inccpilfet 


Ixrij 

Ante ciim maxima muUituno oemoniim in.Trac etbiopiim 
nigrcKiim aOuenit.Tunc iulianiis !x)c viDens 62 metuens 
gnum ccucis protinus fedt-ci omnis illa multituDo Demonu 
cuanuit- Quod aim mgfo reuectdi qo fibi acxnDerit retulcrij 
Dixit ei mgr fuus boc fignum ccucis maxime Demones oDuit 
62 timent- Sublimatus igit in imperiu bui? rei memojans cu 
per artem magica operari vellet apoflatauit 62 fignum crucis 
vbiqj Oeftruxit ac cnftianos inquatum potuit perfecut? efl* 
putans q? aliter Demones fibi minime obeOirent-DcfcenDens 
iulianus in perfioa^ ficut legit in vitas patrum n ifit Derrione 
in occioentem vt libi inne De-icrtarct rerpenfum eu aut Demo 
aD CjuenDa locu veniflet -per Dece Dies ibiDem immobilis fle? 
tit-ga quioa monachus ibioem Die ac noile o?abat-62 ci fine 
effedu regreiTu ‘Oixit Julianus Qiiaretm tarDafli qui rfiDit 
Sullinui per Dece Dies publicu monaebu fi fexte ab cx?ationc 
celTaret • fct tranfirc poHem * Ctmqj non cefiarct probibitue 
fum tranrire-62 reDij nibil agens* Tunc inDignatus Tulianus 
Dixit • q> cum illuc veniret vinoicla De illo monaebo faceret* 
Cum ergo oe perfis viclojia Ubi Demones jpmittent fcpbita 
fuus Dixit cuiDam xpianoQitiD putas nuc facit fabri fili?-62 
ille Sepulcrum parat Tuliano.Dum igitur vt in billo?ia fan 
di Bafili/ legitur ‘Fulbert? Carnoten^ epus teflatur cefarea 
CapatocicDeucnifletfan Bafilms ciDem occurnt-62 quatun? 
panes ozDeaccos pro munere ei mifit .at ?ulianus inDignat? 
eos recipere contemplit ‘62 pro panibus l^ibi ftnu mifitDiccs 
pabulu nobis irr6nabiN'u aialtum obtubfli reripe qD mifi? 
ili.RnDit bafilius.Nos qDem qvD comcDimus bbi mifim? tu 
vero DeDilii nobis-vnDe beflias tuas nutris-Ab boc irat? ? u 
lianusrfiDitCu perfas fubegero banc v rbcj Delicuam 62 ara 
bovtfarrifar magis qm bcmifar nominetur • Sequenti au 
tem node viDit Bafilius in ccclefia fande maric in vifu mub 
lituDinem angeloeum -62 in meDiii eojum qiianDa femina in 
tbrono flante 62 aflantibo Dicente- V^ocate mibi cito Mercui 
riii qui Tulianu apoflata occioit qui me.62 filiu meu fuperbe 
plalpbcmatEratautem Mercurius miles qDam qui ab ipo 
Juliano pro floe crifH fuerat intecfedus «62 in ea De; e Ha erat 
lepultus. Statinqjlandus Mercuri? cu armis fuis qefcebat 
que ibi leniebantur affuit 62 iuflfus ab ea in nrelium fe fp ii 
rauit- Expergefadus itaq; bafiiius ao locii vbi Mercuri? cu 
armis fuisquiefcat iuit 62 monumentum fuum afp:ncs nec 
cojpus ibiDem repetit nec arma inucnit-Tunc culloDe; afpae 
taucritinquifiuit. Jlle vero cum iuramentu affirmabat caoe 


vcrpLfC ibioem fuiiTe vbf perpetuo feruabanpTnOe igit Bafili? 
rcccoetis 6Z mane illuc ceDicns inuenit ibi^m cojpus eius 62 
arma 62 lanceam fanguine cruentatam -62 ecccquioem ve ex? 
ercitu rediens oixit cum iulianus imperatoj in exercitu mo/ 
rarctur ecce quiocm miles ignotus cum armis Uus 62 lancea 
vemens 62 calcatibus vrgens equum aupaci mente* iulianu 
Imperatorem impeti^t ^ lancea^ fortiter vibrans ipfum valipc 
per mcoium pcrfecauit-62 fubito abfeDens nufqm comparuit 
Jpfe vero Tulianus Dum aobuc fpiraret fangiune manum iu 
am impleuit-fic piatur in bylioria tripertita -62 in aera ,piecit 
oicens viciOi galilee vicifli-licq^ in bis vocibus miferabiutcr 
expirauit ab omnibus autem iuis in fepulcro relmquu 62 a 
pedis excoriac-c» De corio fuo regi petfaru fubBratorm efhcu • 


Telo re fcftiuitafiT^iisqup occurrunt infca temp? 

I auoOpatum continetur fub tempore reconcilia- 
M l t?on'S partim l'ub tempore peregrinationis quoO 

i'rvS;~n.;r»pS iur.. . iw- 

vCel) a» reptuagefima 

Eptiiagcfima fignat tempus oetiiati o/ 

nis . Scxagefimatcnipus^Duatioms 

qiilquagefima temp? remiffion sQiia 
prage'ima tempus pcmtctie fpiritualis 
jneboatur autej feptuagefimaacomi- 
/«flnica in qua cantatur • ^ 

K 'nif.K terminatur m fabbato pafca 

— — - Inftituta cft aute? 

tres rationes ficut innuitur De officio ma^ natrerflatuerut 
fq propter rcDemptioncm quoniam fandi P - 

vt ,ppter veneratione oiei femprr ipfa 

afecnDit 62 fuper cboros eiui^^ n^on 

quinta Dies folennis 62 folennis erat * 

obferuaretur • quia in pnmitiua coclelia cq 

ficut prima feria vnDe 62 tunc folennis pro angelo 

prefentanoum proceffion^ Difcipulorum P_ 
rum.lDeo in vulgare .puerbium fnlcms .§ fella 

Dica lignata Dies loi lis qa anti^tus ui q |x)nor ofum 

iamfloru Hiperiiencrut-Ht cciebrare o 


fxnii 

Jcjeo folennitas illa ccflauit.Tn redemptione^ ergo illoju die. 
fan^ patres vnam feptimana^ -xtin abflinentia addiderur 
62 iaptuagefima vocauerunt- Alia eft propter figniiicacone^ 
quonia per b® tempus figmficac deiiiatio exiliu 62 tribulatio 
totius bumaui generis^Ab adam vfq^ ad finej mundi «quod 
quidem exilium fiib reuolutioneleptem dierutn pagitur-Bt 
fub reuolutione feptem milium annorum includitur «per fes 
ptuaginta eni^ dies «reptuaginta centenas annoeu intelligim? 
Abinitio aut mundi vfqj ad afcenfione fex milia anno;i: cos 
putam?. Et tiic vero quicejd tpis Icqtur vfq^ ad fine mundi 
Ideo feptimo miliario £>prcbendimus cui? terminu folus de? 
nouit*Mos igitur cbrifbu» in fexta etate mundi ab boc exilio 
inipe eterne retributionis reddita innocentie Rola per baptir. 
fmu eripuit.Sed sfumato tempore nfi exilii vtraq^ fbola nos 
petfedle decojabit • Hinc eil q? in boc temfx^re deuiationis 62 
exili) cantica letitie deponimus .fcd tm in iabbato palce vnu 
alleluia decantamus tanqua in Tpe eterne patrie gratulates 
liola innoccntiein vpmudietatc per xpm rccupantes cui etia 
tradxis rubicitur.per quem fignificatur labor qua adbuc ad 
impletionc madatcKU dei baberc debcm?.In fabbato pofl pas 
fca in quo vt diclum efi terminat leptuagtfima duo alleluia 
cantamus quia coplcto buius mundi termino duplice llola 
gloeie confequamur.Alia eft ratio propter reprefentationem 
quoniam feptuagelima reprefentat feptuaginta annos qb? 
ftli) iirael fub captiuitate babilonica fuerunt.Bt que admodu 
illi depofuerunt ojgana iua dicentes . Qiio modo cantabim? 
catiaim domini ctcTicut 62 nos cantica laudis dejx5nimus po 
ftea vero Data illis licentia redeundi a ciro rcxagefimo anno 
ceperunt letari.Et nos quoq^in fabbato pafce tanqm in qua 
dragelimo 5no alleluia cantam? ccku repfentado Icticiam S j 
tamen illi in ajparatu redditus . 62 in colligendo farcinulas 
multum laborauerunt. Et nos alleluia-tracffu flati fub 
iungim? qui labore fignificat- oabbato aut quo feptuagefis 
ma terminatur-Duo alleluia cantam? eccum plena letida p 
quaperueneruntin pacriaj figurantes^Hoc etia tepus capti/ 
uitatis et exilif filioeum ifracl reprefentat tempus noffrepere 
grinationis 'qumficut ipfiinfexagefimo anno funt liberati 
Sic nos in fexta mundi etateEt ficut adbuc in colligendo far 
cinulas laborauerunt. Sic et nos etiam liberati in completio 
nc mandatoeum laboramus»Sed cum ad patriam peruentu) 
fuerit • labor omnis ceOabit 62 glojia perfecfla erit «Et duplex 
alleluia in cwpore 62 aninja cantabimus -Tn boc igic cempoje 


cxilij ccclefia multis tribulationis prefla 62 fere in baratro 
fperationis pofita ab alto trabens rufpiria clamat in offido-c? 
t)ieit circumoet>crunt me ctcHt oftcnDit ccxrlefia multiplicem 
fui retributionem quaj babet * ci pro miferia contrada ci pro 
?)uplid pena !nfli(?la ^ pro culpa qjuo aD aliquos commiOa- 
Seo tam nezxfpctet prcpcn-.tur ci in euangclio.62 in cpifloU: 
triplex falubre renieDium.62 triplex premium- Remeoiu clt . 
vtfi ab illis vult perfede Hberari in vinea anime fue laborat’ 
abfdnccnt» vida*^ peccata poftea in flaoio prefentis vite fue 
curratper penitentie opera • oeinoe viriliter ifi agone pugnet, 
contra omnia Dyoboli f en ptamenta . Et li boc fecerit triplex 
premium babcbit«quia laboranti babitiir oenarius-currenti 
brauiiim -pugnanti caoiia -quia etiam. Ixx-bgnificat tempus 
nolfre captiuitatis proponitur nobis remeDium per quoo a ^ 
captiiiitatc poflumus liberari-fq per curfum fugienDo per pu 
gnam preliantx)-per cenaruirrar^inienoo ^ 

([ Dc fcxagcfima 

^^^^^^^lExagcfima ineboat in Pominica i quar 
cantatur. Exurge quare obpormis On: 
^’62 terminatur i quarta fetia poR pafca 
jjnftituta efl autem propter retJemptis 
onem ‘propter fignificationem-ec pros ' 
pter rcptelcntatfoncm .propter reoepti' 
d onem quoniam MelcbiaPes papa a be - 
atus Silucltcr Ratuerunt vt bis in omi 
fabbato comeperctur ne propter abftinentiam qua homines ^ 
fuRinucrunt in fexta feria in qua omi tepore jciunanpum eff 
natura Pebilitaret* 5n rePemptione ergo fabbatccum illi? tc? 
potis vnain feptimana -xbaopipecunt 62 fexagefima vocaue^ 
rut-Alia ratio e 4pter fignificacbcj qm fexagefima fignificat^ 
t^us vipuitatis ccclefie ct merae illius pfo ablbnentia fp6= 
ji qm frudusfexagdin.? Pebetur viPuis.Tti cbiifolatione aut 
pro abfentia fponfi q ap celos raptus e Pane ecclefie 6ue ale- 
icj.vi-opm mi^iccepie exercitatio Pecalogi iplecio‘Vn fexa 
gefima fonat fexies Peeem vt per fex inteUigatur fex opera mf 
fcrico2pic‘per Pecem Pecalogus interlligatur . Tercia ratio cR 
ptoptert^pemptionc^ Kam fexagefima non Iblum fignificat 
t^us vipuitatis ft-P etiam mideriu nre tePemptionis repntat 
Nam per Pece intelligitur bo qui e Pecima Pragma co q> fa? 
dus fit ut ruina nouii oepinu reparet -vel intclbgit per Pecem 
eo q> condat ex qtua bumocilt) quantu aP capus -62 babet 
tres potetias in aia.f- n.err.aia intelligcntia 62 voluntate q fa 
de funt vt ^uiat bcatilTlme trinitati vt in ipam fiPelitcr crePa/ 
mus.ipam feVuenter Pi'igam? <t fempin memaia teneamus 


txv 

Per fex intclliguntur (tx mifkria per que homo Ccdmus ei \ 
recempt^^qucfUntincarnatio natiuiias^paflioJDcfccnrio ac 
inferos refurreeflio 62 in celum afccniio-^» ^jtcnDit fcxagcfiina 
vfqj aD quartam feriam poft paica-Tn qua cantatur, Venite 
beneoidi patria mei quia illi qui in operibu» mifeticoeoie io 
exercent auoiant iriuc. V enite beneoidi*vt ipc xpus tcftatui 
vbi tunc fponfe ianua aperietur »62 amplexu fponfi firuet**. 
epifiola pauU' acmoncc vt indar pauli tribulationem Oe ab^ 
fentia ff^nfi patieter tollet in euangelio vtfeminacoi bono;;;* 
opm femp infidat‘62 q quafi oeffxrans damauerat drcuoetJf 
runt mc gemitus rnoetis.Nuc q| ao fe reciens petit in offido 
i tribulacoibo aoinuari*» ab ipis eripi t)ices.Hxurge One ^?c,: 
Et |:»nit ibi triplex exurge quioa enim funt in eodefia 4 aO/ 
uerfis premuntur*^ no Oeiciunrquioa qui nec pmuntur nec 
oeiciunftn qui aouerfa non tollerant piculum ed ne^fpera 
ipfbs frangant .Clamat ergo ecclefia vt exurgat quatuni 
primos ipfos £)fc»tanoo cii oormire vi orat ipos no cripienob 
clamat v t exairgat qfitum aO fecunOos ipfof f)fc»tanoo‘aql» 
vioetur facie aiiertifle ipfos qoammo repellenoo.Clamat vt 
eXurgat quantu ao tercios in ^fperii aoiuiianoo « liberaOo, 

De quinquagcfima* 

Vinquagefima Ourat a ofiic« in q catat 
Edo mihi i ocu iec*6t terminat 

in ipfo oie pafce.^nditufci ed aut ,|pter 
rufplctionem*62 ^ter fignificationcm 9 
^tet repreiditacoq.Propter flifplccoe^ 
qm aim oebeam^-xtoictoieiunarc aO fi 
militiioine xpi 62 no funt ibi nifi xxxvf 
Oies ieiunabiles*qa in onids no ieiunar 
gnaliter tn ^tcr leticia cf reuerentia refurredionis tn excplq 
Xpi ipfa oie refurrecdionis bis comeoit fc^ qn intrauit aO ois 
fdpulos ianuis claufis -62 illi obtulerunt ei ptein pifeis afTi <t 
fauu mcllis.Et itc;c cum Oifdpulis cutibo. ioeo p fiifplecoc 
Onica;c aooiri funt quatuo? oies.Et ite^p derid vioentes iic 
preceoebat ppYm <xoinc ita preccoere Deberent fan(ditatc.Per 
Duos iteru oifs ante illos qtuo: abdinere 62 idunareindpiut 
et fic vna feptimana aooita ed q ct quinquagefima nominat" 
et hoc papa tbelclplxjrus ocDinauit vt ait ambro,Alta ratio 
eft ^ter fignificationc-qifi quinquagefima figniftcat temp? 
rcmiflionis io ed tempus penitentie in qtia omnia remittunt* 
quinquagefimus cnim annus erat iubileus qui erat annPtac 
miflionis* quia tunc Debita rcmittebantur.Serui liberabam. 


Et omnes aD fuas pofTcfliones rcucrfcbantur.Pcr q:> figJuTj 
cabatut op pententram oimittuntur cvbita peccato;^ libem r,- 
omries a feruitute r)emotiiim.Et reuertimtur aC> pofieflTioni^s 
ccleftiiim manfionum.Terda ratio eR ^tcr reprcrehtaiio>',>5 
Nani cjiunquagcfima non roliim tetnp? rcmiflTionis-fcp cTia;’ 
flatim beamuOtnis reprcfentat.Nam in qniqnagefimo an?Vo- 
pui efficiebant liberi in quinquagefimo oie a oie agni imn 
(ati lex Data efi in quinqiiagelimo oie a pafca oat? eft 
ioeo humerus beatituoinem reprefentat vbi eritaoeptio libiT 
tatis cognitio Veritatis 62 perfedio caritatis.Tria aut furtt nc? 
cefTaria que ponunt nobis i epla ci in euagelio ao 
pcnitcntic fint pfe^a fcj caritas que 4p'>onit in cpl'a ni€mah'a 
tX)mihicc paffionis rt ftpes que intelligit p illuminatione cjci 
ct bfc ponuntur in euangelio.Nam fioes ipfa opa facit aa:f’p 
tabiiia fipe impolTibile dt placere Oeo memojia ofiice 

paffionis facilia. Vnoe grego Si paflio xpi ao mcmb?ia reotr 
citur nibil cR q> non equo aio tolef^. Caritas facit efle f)tinua 
qiiia ficut oidt grego. Amot Dei r<6 potefl: efle ociofus. Opat* 
eniih magna fi cfl.Si aut opari negligit amoz no eff.Bt ficur 
in pnneipio ccclefia q^cefperans clamauerat. CircuOeOeru,*’ 
mcerc;Et poftmoDu ao fe reoiens aoiimari petebat. Jta b ia^ 
£)cepta fiOucia ct fpe venie ^ter penitetiam o?at ct oicit. El ' o 
mibi in Oeu ^tc^•^^c.^/bi quatucc petit fq ^tedione firma 
mcntum-refugiu'62 oucatu. Omnes enim filij fui aut f imt in 
gratia*aut fut in culpa*aut in aOUerfis^aut in rpfpetis.iUis q 
funt in gratia petit firmamcntu-vt fq in ipfa gratia sfirmenc 
JUis qui funt in culpa prtit vt t>eus fit eo;^ refugiu.Tllis qui 
funt in aouerfis petit ^p telonem vtin ipfis aouerfis ptegar. 
illis qui funt in pfperis petit Ducatu vt fq in ipfis a Ceo inno 
center Ducant.Ter minat aut quinqgcrima vt ci<5tu fn Dic 
pafcc qa penitentia ao houitate vite facit refurgere in boc tpc 
pfalmus quinquagefimus fc^ mifere mei Deus (j e{\ pfalrnua 
pemtcntic'& remiflioh'splurimufrcquentat. • . 

' DequaDragclima ' 

VaDragelima mcipit a Dnica qua can- 
tatur inuocauit me*vbi ecclefia que tot 
tribui ationibo p refla clamauerat .Cir^? - 
cumDt Derunt me cte d pcflmoDu relpi 
raiicrat inuocanDo aDiutotium Dicens? 
Exurge Do 62 efto mibi i Deu ^tedio -^c 
NunenonDu fc cXauDiam Dicens inuo 
cauit me.Notahbu aute q> qDragefima 


continet xlii'Otcs 9putatis' pominici* Dtebiis cx quibus Dum 
vpDies Dnicales rubtcabuntuc remanent xxxvi Dies in abfHs 
nentia qui funt Decima tucius anni. Annus eni babct teercctos 
fexagiritaqi^inq^ Dics-trigintafex funtDcdma . Seb quatuoc 
Dies prcceoentes aODutur vt iaccc nunierus qilaDraginta Die 
rum impleatur quem faluato? Tuo iciunio ccnrecrauit.Quarc 
autem in boc numero ieiuniu obferuam? triplex ratio affigi 
n^ri potcH-Prima efl auguRini^quas matbeus xbgeneras 
tiones crifti ponit .Ad boc igit" Dns fiio quaDragenatio nuo 
aD nos pefccnDit vt nos a.D eum noftro qDragcnarip afcenDa 
mus aliam aflignat iDem Diccr»s aD boc vt babeam? quaDra? 
genariu qDragenario aDDenD? e Denari?«qa aD b^^vt veniam? 
aD beatam. rcquiem oportet nos toto preientis vite tempore 
laborare.VnDe 62 Dns*xl Dicbus cum Difcipulis mandt 62 p? 
oedma Dic rpiritumfandu paraclitum mifit.I^crcia aflignat 
magifter prepofiduus in fumma De offico Dicens MunD? in 
quatuo? partes ci annus in quatuo? tempora DiuiDic bomo 
ex quatuo? elemetis Q quatuoe coplexionito f)flituitur ci nos 
uam Icgcm.quc in qiiatuo? euangelia cofifbt 62 veterem que 
in Decem manoata tranfgrefli fumus .Oportet igitur vtDena 
tiiis per quaternariu multiplicetur vt fic xlfaciamus io ef^ 
manData veteris 62 noue legis toto tpc vite buius impleam?. 
Confidit quiDej ccwpus npftrum ficut Diximus cx quatuoc 
clementis que^t qfi qiiatucc feDes in nobis babent. Nam xgs 
nis in oculis'.fcr in lingua c» auribus. Aqua in gcnitalibo ter? 
ra in manibus ct aliis membris Dominatur. Tn oculis igitur 
ciiriofitas in lingua auribus fcurnlitas in genitalibus vos 
luptas in manibo ^ in alijs membris cfl crcDulitas Mec quas 
tuo? confitetur publican? quia enim a longe fiat confitetur 
luxuria q cfl fctiDa quafi Dicat no auDeo a^inquare Dnc ne 
in narito tuis feteam.QtioD non aiiDet oculos aD celu leuare 
confitetur curiofitatem qD manu peutit pedus cofitctur eres 
Dulitatcm q? Dicit propicius edo mibi peccato?i fcurrilitatem 
Ka fcurre confucucrunt vocari peccatoecs vel pocius lecatos 
rcs.Mcc ^ofitiuus gregunn omef^tres ponit rationes oicens. 
Cur in abdincntiaqoragcnari? numerus cudooitur nificja 
virtus De calogi p libros qtiio? fancii euangelii impletur. Tn 
boc immoetali coepore ex qtuo: clementis fubfidimus 62 per 
voluptates ciufDem co?pcris precep tis Dominicis ^trariamuc 


quia ergo p camis oefi?3ena Oecalogi manOata cotempfimiis 
oigna eft vt canOem camcm quatcrDenes affligamus a pnti 
c§ oie vfqg ao pafca fex ehoomooe io cft qoragintaouo oies 
veniunt cx quibus Oum fex oies oominid Oe abfbncntia abf 
fivahuntur trigiiitafex in abRincntia remanent Dum vero p 
tricentas*txv Dies annus Ducitur anni noftri Decimas Deo Da 
mus.Mec grc.Quarc aut non obferuamus noflrum ieiuniu^ 
eoDem tempore quo criRus ieiunauit qui Ratim poR baptif 
mum ifhiD incboauitSeD cum pafca pocius iRuD continua 
mus quaOcuplex ratio aflignatur in fumma De officio magi/ 
i tri iobannis belctb.Prima eR vt fi volumus cum xpo rcfuc 
gere ^ nobis criRiis cR pafTus ez nos cum eo pati Debemus. 
SecunDa caufa cft vt ftlijs ifirael imitemur qui pnmo co tem 
porc De babiionia tamen ^batur quoniam tam iRi qm illi 
quanDo egreffi funt edebrauerunt pafca fic -K vos imitantes 
tos boc tempore ieiunamus vt oe egipto babiionia io cR boc 
muDo in terram etemc bercoitatis ingreoi mereamur.Tcrcia 
caufa eR quoniam ffucR libioinia in tempore veris magis fo/ 
let nos accenDere-vt ergo refrenemus ccwporis cRum in boc 
tpe maxime ieiunamF-Qiiarta c-eja Ratim poR ieiunium Des 
bemus coepus Demini accipere. Sicut ergo filij ifrael priufqm 
comeDeretiir affligebantur ct comeDebant agreRes lui^ucas 
et amaras, ita nos Debemus per penitentiam prius affligi*vt 
Digni valeamus comeDerc agnum vite. 


De ieiunio quatuc» temporum. 


"^Eiunia quatuo? temporum a calixto papa inRituta 
funt . Fiunt autem bec ieiunia quater in anno feains 
At>rim quatuo? tempora ipfms anni . Et buiiis multis 
plexefT ratio.Prima eR quoniaj ver eR caliou ^ bumiDiim. 
ERas eR caliDa 62 ficca.Autumn? ftigious ^ fiociis.Hyems 
frigiDa ct bumiDa. ieiunamus igitur in vere Vtnoxium bum 
o?em iD cR luxuria in nobis temperemus.in eRatc vt noxiiq 
calo?em iD cR auericiam nobis caRigemus.in autumpno vt 
caRigemus ariDrtate fliperbic.Tn byemc vt cafHgcmus frig? 
infiDelitatis in malide . SeainDa ratio eR quare fq quater 
in anno ieiunamus quoniam prima buiiifmooi ieiunia fiut 
in marcio fq in prima feptimana quaDragefime vt in nobis 
marcefeant viciamon enim omnino poffunt cxtingui.Velpo 
ctus in nobis virtutii germina o?iantur.?n eRate fiunt fecun/ 
Da vt in feptimana pentccoRes <^a tunc venit fpiritiiflancRus 
Et nos Debemus efle fruetes in fpufando.Jn feptembri fiunt 


IXvil 

fcflum fan^i MicbicHs io ei\ tcrcia iciunia qni fi iicflits'’ 
fune coUi^iintiic C< nos oebemus Oeo reooere frudiis bonosu 
Openim.Tn Oee^rnbci fiunt quarta quoniam tunc mociuntur 
b^be-^» nos oebemus mojtificari muoo.Terda ratio cR vt iui 
oeos imitemur .TuOei quioem quater in anno iciunabat ante 
pafca.Antc pentbeco Res «Ante cenopbegia lO eR an infixiona 
tabernaculi in feptembri.Et airte enjenia fO cR oeotcationem 
in oecembri . Qiiarta ratio eft qm Ix)mo conRat ex quatuor 
clementis quantum aO cc»pus ct tribus potenci/s fcf raconali 
conaipifcibili-^t irafcibili quantum aO animam Vt ergo bec 
mooeientur in nobis quater in anno per tres oies ieiunam?* 
vt quaternarius referatur aO co:pus terhatius vero aO aiam 
Et bee rationes funt magiRri iobannis beletb.Quinta ratio 
eR qm vt oicit io oamafce.Jn vere augmentatur fanguis.Tn 
eRate colera.^n autumno melancolia.Trfbyeme ftegma. 
iunamus igitur in vere Vt in nobis oebilitetur fanguis coeu? 
pifeentie 62 inepte Icticie.S anguineus' enim eR libiofnofus ^ 
letus.?n eRate vt oebilitet colera iraciioie ct faltacie Coleric?^ 
enim eR naturaliter iracti nOus 62 verfutP.in autumno' vt oe 
bilitetur melancolia cupioitatis fr{Ricie’.Melancolic? enim 
eR naturaliter cupio? 62 tf iRis.Jn bycine vt Oebilitet flegma 
bebetuoinis 62 pigritie.Na^ ftegma&us naturaliter eli cbes 
et piger .Sexta rafio eR qm ver com^ai atur «ri.ERas igni. 
Autumnus terre.Myems aque .Tciiinam? igitur in vere vt in 
nobis ojoinetu^ xt elationis ^ fuperbie.^n effate vc eoomet" 
ignis cupioitatis ^ auaricie.Jn autumno vt eoometur terra 
frigioitatis ct tenebrofeignojantie .?n byeme vt eoometur in 
nobis aqua leuitatis.Et inconRantie. Septima ratio eR qtn 
ver refertur aO puericiam.ERas ao noolcfcentia^.Autumn? 
aO maturitatem fiue virilem etatem.Hyems ao fenecRutc.fes 
iunamus igitur in vere vt fim? pueri per innocentia.Jn eRate 
vt efficiamur fcetes vitanoo incontinentiam. Jn autumno vt 
efficiamur maturi per iuRida.Tn byeme vt efficiamur fenes' 
perpruoentiam ct boneRam vitam vel potius in byeme vtfas 
tiffaciamus quicqiiio per alias etates Oni offcnOimP.Odaua 
ratio eR magiRri Willxlmi a^tificxOenTis-i oeo enim m qtuc» 
anni temporibus ietunamiis vt pmeoemus que in illis qtuor 
anni tcmpodbus oelinqiiiinns*Et fiunt per tres oies vt fatili 
faaamus in oie qo Oefinquim? imneiri^e.Et fiunt in feri arum 
quatucR quia tunc ofss a iiioa traOitus ft,iit.?n fexta feria qa 
crucifixus fuit (abbatqquia in fepulcro lacuit»:» quia triik» 
erunt apcRoli oe nece Wii oomii.i. 


Dc ran(5iu ignaifio. 


"Vxii VQnaci? oidt 
d 1 qfi ignem pa 
^/ll/,cius>i& ertig 
ne pacicrs Dini amo 
tis.^g^acms fuit oi 
fcipulus beati iobis 
et cpus antbiocen? 
b cpiftola? aD beata 
virgine Direxiflc egit 
in bec vba Ceiftifcr 
mariefu? ignacius 
meneopbitu iobif^ 
tMTcipiil? £)fo?tare 62 
£)folari nebucras.De 
iefu enf tuo p ercepi 
mira oi<5ta 62 ihipe^ 
fa<^? exauditu a te 
aut q femper fuifti familiariter ^ii meta 62 fecrctcxruj ei? ^Icia 
Peferio ex animo fieri certio? cx au??itis valeas 62 neopbiti 
qua mecum funt exte ct per te ^ in te f)fo2?cntur.Beata autem 
virgo Pei genitrix maria in verba fibi relporfi^it . Egnatio 
oiledo conoifcipulo bumilis ancilla ctifti ih^fu Oeibcf u que 
a iobanne auoiiti ci oioiciBi vera funt illa creOas illis aoberc 
as ci cririianitatis votum firmiter teneas q wexes c? vita voto 
confotmes veniam autem vna cum Tobanne te 62 qui tccum 
Aint viferC'fi:a ct viriliter age in fioc ne te comoueat plecutio 
nis au (feritas feo valeat c» exultat fpus in tvo falutan .Tante 
autem audoeitatis beatus ignacius extititq? etiam Oyonifius 
Pauli apofloli oifcipulus qui fuit in pbilofopbia tamfums 
mus cr in oiuina feientiatam perfectus verbum beati Sgnaaj 
ao confirmationem Di(5fo?um fuojum tanqua ,p au<5fa'itate 
aOOuxerit.Gum enim vt ipfe in libro oe Oinis nominibus at/ 
leflatur quiDam nomen amo2is in oiuinis reprefxnOerent oi 
centes in Ominis effe nomen amoeis q. oilciffiois volens oftes 
Oere bic noTe amojis p oia in Oinis ce vtenOu ait. Scribit aute 
oiuinuft Ignacius amc« meus crucifixus rfl.Tegitur in My^ 
floeiatcipertita q ignacius au Ouiit angelos catantes antipbo 
nas intonari.Cum ergo beatus ignacius oiu ,p pace coclefie 
Onm exozaffet non fuum feo infirmo?um piculum metuens. 
Troiano impcratcci qui cepit anno oni c oe viccc^ia reorunti* 


62 criHiianis omnibus moetcm minant; oecum 
Hianum efle afleruit q> troianus feno vineum Cieccm mitiu 
bus traotoit ^ romam aoouci prcccpit minans cioem q, tr i 
cetetur ibiocm beftijs ocuoranDus-Cimi ergo romam oycere 
tur ao omnes ecclefias epyRolas oeiHnabat cj vos in hoe n 
fb confirmabat.Jntee quas vnam icnpfit aO romana eotlcaa 
ficut legitur m byOoais ecclefiaf^cts rogans ne f^m martin 
um im^Oiant vbi fic oicit a fyria vfcy romaj cu beftijs terra 
mariqj tK pugno oic ac no.ae connevus c» coilegatiS oece? leo 
parois militibus ouc« aO cuftoOtam Oatis qui ex bene.iCi^ 
nris feniozes fiunt feS) ego eoeum nequiens magis ci ^ 

falutares beftias que preparantur mibi 
quanoo eis licebit carnibus meis truiJnuitabo eas ao - 
ratione meam 6i Deprecabor nc foste vt in nonnullis fecerim 
timcantcontingerecwpus meu quim ymo ct u cudtabuntiiir 
ego vi facianvego me ingerap Date quelo veniam ego noui 
quio mibi expeoiat . ignes cruces belbc.Difperfioncs oli u 
Difccrptioncs oim oflium 62 membroju 62 toaus 
oia pene in me vniim fu|plicia oyaboli arte qucfita cobent^ 

Dummooo iefum ctiJlumjnercar^Diptfcn C-^um g ^ 


uertis.Cui Tgnatius vtina 62 te podem 

tineres fatifliir.u pneipatu-Cui troUn? Sacri ic u • 

62 faccrootum omniu princeps eris.Guugnati<: J . ^ 

facrificabomcc tuam affci^o oignitateni De me qui^q ‘ 
cere poteris § nullatenus me mutabis Troianus oixi p 
tis fcapulas cius ^tunoite rt vngulis latera laniate ^ 
pioib? eius vulnera Dficate Cunq^ bec omia in eu ^eebfen 

fpeimmobilis pmaneret Diximoian? Carbon^^^^ 

tccj ipm nuDis plantis befup abulare facite • C g -^^tc 
ignis arcensmec aqua bul' en g terit m rjatiens no 

extinguerc . Cui troianus Mal^icia funt • l? 

confentis.Cui Tgnatius Nos ee fti ani malefici n 
in lege nolTra maleficos viuere 

ci cfbs qui yDolaat«ratis trjnanus mis v^^.u 

lis laniate 62 plagas fale perfunDite-Cui l„ . ^ j- 
sDigne palTioncs b? teporis 

tollite viculis ferreis alligate i n;po in imo carce.3 c 


fine cibo 62 potu eum eflc permittite '62 poU trionum Oeiiora 
Oiim bcf ilis oate.Tcrcia igitur oie Jrr.peratcw 62 ienatus om^ 
mTq^ populus conuencrunt vt vioercnt epifcopum antbioce 
num qui erat cum befh;s pugnaturusDixitq^ traianus quo 
niam ignatius fuperbus 62 contumax eft ipfum alligate • Ht 
Duos leones ao iprum laxate • vt nec vllas reliquias exeo rc= 
linquant- Tunc fancflus ignatius oixit ao populu q aflabat 
Viri romani qui fxic certamen afpicitis • non fine merccoe 
laboraiii quia non propter praiiitatem-feO ^ter pietate boc 
paticK.DcinOe cepit oiecre ficut legitur in byiioeia eccleriafti' 
ca tmmentum crilli Tu beRiarum Oentibus molar • vt panis 
munOus efficiar.Moc auoiens Tmperato? oixit-granois efl to 
lerantia ebrii Hano?um. Qiiis grecoeum tanta toleraret pro 
Oeo Tuo. RefponOit Tgnatius non bec mea virtute- fco ebriib 
aoiutoeio toleraui. Tunc fani^us Jgnacius cepit leones pt o^ 
uocare vt ao fe oeuoranOum accurreret • Accurrentes igitur 
Ouo feui leones ipfum tantummooo prefocauGriint carnem 
tamen eius nullatenus tetigerunt»Troianus autem boc viOes 
cum nimia aomiratione oifceflfit prccipiens vtnon probibe/ 
rctur fiquis vellet tolerc coepus eius. Quapropter cbriTliani 
capus eius tulerunt • 62 ipfum bcnaifice fcpelierur.t . Cum 
autem troianus quafoam literas rccq^iflet in quibus linus fe 
cunous crillrianos quos Tmperato? occioi iuflerat plurimu^ 
commeoabat ooluit oe bis qiic ignatio intulerat 62 precepit 
vt nullus crillianus inquireretur fiquis tamen incioeret pu= 
nirctur legitur autem q> beatus Ignatius inter tot tccmento? 
rum genera nunqm ab inuocatione nominis lefu criRi cefla 
bat.Qiiem cum tcctacs requirerent cur boc nomen tociens 
replicaret ait.boc nomen co?oi meo infcriptum babfo'62 ioeo 
ab cius inuocatione afflare non vafeoPoR mcctem igitur ei? 
illi qui auoierant volentes airiofius experiri ca eius ab eius 
coepere audiunt . Et illuO fdnOentes per meoiiim totum eoe 
infcriptum boc nomine Tefus criRus literis aureis inucnert 
V noe quia ex boc plurimum creoioerunt Oe boc fando oicit 
BcrnTuperfpalmum qui babitat.Magnus ille Ignacius au/ 
oitoe oifcipuli quem oiligebat Tefus martir 62 ipfc cuius pre 
ciofis retibilijs cR noiira ceoicata paupertas , Maria quioej 
pluribus quas ao eam fcripfit epifcolis criRiferarn confalu? 
tat. Egregius pone titulus Dignitatis ^ commenoatio bonos 
ris immcnfi 


I^SequTtur Oe purificatione* 


De purificacionc beate marievirginis 


D.Vtifics 
cio bea/ 
tc virgi/ 
nis maric qiiaora/ 
gefimo Dic poft nar 
tuutate Domini fac 
ta e(l confueiiitaut: 
ilUiD fefiu tribus 
nominib? a|pcUari 
fq pu riftcacio ypo 
panti 62 canDelaria 
Purificacio autem 
DKitur exeo q? q/ 
Dragef.ma Die a na 
tiuitate Dni beata 
virgo maria aD tc/ 
pium venit vt fecii 
t^um legis confuetuDinem munDarec.Cum tamen fub illa le 
ge no teneret preceperat aut lex leuiticfxii «q? mulier que fu/ 
fccpto femine fiUu peperiflet immunDa cilct feptcm Diebus im 
mmiDa fq a conforcio boir.inu a ab ingrcflu templi.SeD cbl 
pletis feptem Diebus munDa quiDem efficiebatur quo aD con 
forciiim bominu.ScD aDbuc vfcjjaD xxxiipDiem quo aD in/ 
grcflum templi immunDa erat ^anDem conpletis quaDragi 
taDicb? xl-Die templu intrabat cr puerum cu munerib? offe/ 
rebat Si vero femina peperiffet Duplicabant Die» quo aD f)A 
forcium fximinu 62 quo aD ingrcflum templi .Quare autem 
Dominus preccperit vtqnaDragcfima Die puer in templum 
offerretur triplex potefl effe raao .Vna vt per lx)c in telligac 
q? ficut puer quaDragefima Die immateriale templum inDuct 
tur fic 62*xl Dic a concepeione vt fepius anima in corp? tanq» 
in fuii templum infiinDitufSicut Dicitur in fcolafHca byfto 
ria licet pfcifici oicant q>’xlv/‘Dicbus coipus pcrfidatur.Secu 
Da vt fiait anima xl-Die corpori infula ab ipo corpore macula 
tur fic xl*Dic templu ingrcoiens p bof lias ab ipa macula am? 
piius expietur. Tercia vt per boc Detur intelligi q. in templu 
ccledc merent ingrcDi cj Dece peepta cu fiDe qtuo? euagelilfa 
ru voluerut obfcriiare‘in pariete veo fenaa Duplicat Dies c| 
aO teplu ingrefTione fic Duplicant q aD corpis. foemacion^ 


?\am ficut (n \I c;iebii3 corpus marcuri organifetiir pficK 
ft in xl*Oic anima infunoit vt fxc corpus femine in Ixxx ‘pficit 
Ixxx-oie anima vt fepius infpiraf . Qurae aut Oiiplo co?p^ 
femine taroiiis pficitur in vtero corpii> viri ei aia infun 
oitur.Obmidis racionibus namraliba triplevrado aflignari 
peteif -Priir a quonia criRiis aflumptiirus erat carne in fexu 
virili iDeo vf ipm fexum benoraret 62 ampliorem fibi grada 
faceret voluit vt puer dcius munoarctur «SeeunOa vt quont 
am mulier plus peccauit ^ vir lic a erumpne eius ab erump 
nis viri Duplicate funt exterius in munDo fic 62 Duplicari De/ 
bucrunt interius in vtero.Tcrda vt per hoc intelligi Detut q» 
mulier qDamcDo plus vatigauit Deum ^ vir ex eo q» ampli? 
DeliquitDeus eni qDamoDo in noflris prauis operibus fati/ 
gar. VnDe ipc Dicit vfa-xlii|' Scruire me feafli i peccatis tuis 
Et iterum Didt p faM^aboraui fuflinens^^Beata %itur virgo 
buiclcgi purificacionis non tenebar quia non peperitfulcep 
to femine fcD miftico (piramine.Vnoe moylcs aDDiDit fuiixp 
to femine cu tamen necefle no erat qntu aD alias mulieres q 
omnes flifcepto femine pariut fcD ioeo aDDiDit .vt Dicit bern* 
quia timuit in matrem Dni blafpfxmiam irrogarc*Voluitta 
men in boc fefubDerc tegi propter quatuor radones.Prima 
rado cfl*vt exemplum humilitatis Darct-vnDe Didt berfi.V e/ 
re beata virgo non babes caufam nec tibi opus cft purificaco. 
nc’ScD nuquiD filio tuo opus erat drcumcifione. Efiointer 
mulieres tanq? vna illorum.Mam 62 filius tuus fic efb in me/ 
Dio pucrorum*Mec autem humilitas non iblum fiiit cx par< 
te matris feD etiam ex parte fili/ qui fimiliter voluit fe in hoc 
fuboere legi .Nam in natiuitate fe babuit vt pauper homo in 
circuuicifionc vt pauper peccaioe bomo.ScO boDie vt paup 
6i2peccatc« feru? homo vt pauper in eo q> oblationem pau/ 
perum elegit vt pcccat02 i eo q ipfe cum matre voluit expiari 
vt fenius qntum fq aD fimilituDinc in eo q voluit reDimi 62 
etiam v^oiuit poflmoDum baptifari non ^ter culpam purga 
Dum fcD ,|pter cius humilitatem maximam offenDenDa • Naj 
omnia remeoia contra aiginale peccatu inflituta chriftus in 
fe aflumere voluit no quia aliquatenus inDigcret fcD vt hu/ 
militate fuam maximam nobis oRenOerct62 vtilla rcmeDia 
pro tempore fuo bona fuifTc monfiraret . Quincy enim remc/ 
Diacotraipfum o?iginalc peccatum perproceflTum temporis 
inffituta funt quo2um tria fccunDum q? Dicit bugo De fando 
vidoee in lege veteri inflituta fiint fdlicet oblationes Decimati 
ones Q facrifidoeum immolationes per que maxime opus no 
‘Mrc reDemptionis exprimebatur .Nam moDiis reDimenDi 


•Ixx* 

fxpnmebaturjxr oblacionem.ipni preau pet factificiu iri q 
erarfanguinis cffufio ipin rcoeniptu pet Pecimadone qa ba 
fignificatiirp .x-Dtagmam-Primu ergo re rncDm fuit bb!ac5 
vnDe cayn obtulit ?5eo munera ce frugib? 62 abel ce gregibus 
SccunOu fuit oedmado. V n 62 abraba mclcbileoeeb facerco 
fi Cedmas obtulit.Na fecunOu aug-cedmat qc curabat, ^^er/ 
ciu fuit facrificioru oblacio.Tpfa ei facnfida $mqf oidt gre* 
erat contra c»iginale pctm*ga tn cxigd?at vt aCmin? alter pa 
tetu ficeliso e(fet-62 aliqnco vtriq^ infice.les ce poterat iceo at> 
uenitQiiartu remeciu fcj circucilio q fiue parctes fiCeles ei) 
fent ftueinficeles valebat Sec qi illuo rcmcCiu non poterat £> 
tichire nifi folts maribus nec ianua pacifi poterat aptre-iceo 
fud:eifit ei baptifmPq crt cbmunis oib? cr ianuam celi aperit 
Primu igit remeciu criflus aiTumpfiile vicet tpi Cns in tem/ 
^>lo a patentibus eff oblatus .Seciincu rcmecium quoCam 
moco aflumpiit qn \l cieto 62 noiflibo iriunauit quia eni no 
babebat vnce folueret Oecimas rau falte cco obtulit cecimas 
cieru.Terciuaflumpfitqfi mater ei? parturturu autcuos 
pullos coluba^e p eo obtulit vt inoe facrificiu fieret- Vel qn 
in cruce fe faaificinm obtulit .Qiiartu quanco ie eircumdci 
permifit-Quintum qn a iobanne baptifma iiifccpit.SecunCa 
tado efi vt legem impleret*Non enim venerat cominus lege? 
folucre fec acimplcrc^Mafi in boclegc foluiflct potuiilent fc 
iuCd excufarc ct cicere quonia codnna tua no recipimus ex 
eo q» ciillmilis es patrih) nec legis tracidones obieruas-lXi/ 

• plici aut legefexus ct virgo fitbiccit.Primo legi purificadois 
irrftgnificacionc virtutis vt pofli^ omnia bfi fecerimus cica/ 

• mOsq? ferui inutiles fumus-Secunco legi recempeionis ac 
exemplum bumilitatis.Tcrcio legi oblacionis aC exemplum 
pailpertatis.Tercia rado eft vt lege purificadonis terminat^ 
ficut eni aCueniente luce ceflant tenebre 62 acueniente fblc re 
decit vmbra fic 62 acueniente purificadone vera ccflauit pu/ 

- tificacio typica ibi enim acuenitvera purificacio noftraic 
efl cridus qui acliue cidtur purificacio ex eo q* nos per ficc 
purificat fecuncum q>cidtur fiOe purificans corca eorum* 
'Mine enim ed c|> nec ce cetero patres tenentur aC folucionc? 
nec matres acpurificadonem vel templi ingreflionem nec fi/ 
lif aC illam rcCempcionem.Qi^iarta rado ed vt nos p>urifican 
Cos tndrucret.Quiq? aut mocis fit purgacio ab ifancia licc 
tres inhibeant quofbam a nos purgari ecbemus fcilice 


iiiramento quoo flgnificat pcorati abrenundationem.Aqim 
que fignificat baptiTtlcm ablncionem.Tgne qui Defignat fpi 
ritualis gradcinfufioncm telHbus.Qui oefignant bonorum 
operum multituoincm^belloquoO fignificattemptadonem. 
Veniens autc beata virgo ao templum filium fiium obtulit 
62 eum qiiinqj fidis reOeniit J^otanOum eni q? qucDam pmo 
genita rcDimebantur ficut primogenita ouooedm tribuu q 
reoimebantur qnq? fidis queoam non reoimebantur ficut p 
mo genita Iruitarum que nun^ reoimebantur .Seo cum in 
aoultam etatem perueniebantfemper in templo Domino fer/ 
uiebant « fic primogenita munoorum animalium qucitc;e 
non reoimebantur feo Domino offerebantur.QueDam cornu 
tabanturvt primogenita afiniquoD comutabatur iu ouem 
QueDam cedDebantur vt primogenita canta. Cu fuerit cri/ 
ff us Detiibu iuDa que fuit vna xiftnbuum patet q> Debuit rc 
Dimi.Gbtiilerunt pro eo Domino par turturu aut Duos pul 
los columbarum boc em erat oblado pauperum, Seo agn? 
oblatio non aut Dixit pullos turturum fcD pullos columba/ 
cum quia pulli columbarum (bnper inueniuntur nec Dicic 
par columbarum ficut par turturum quia columba e auis 
libioTofa Wicco \ facrifido fuo De? voluit offerre* Turtur aut 
efi auts puDica*SeD none beata virgo maria paulo ante ma/ 
gis multa ponDera auri receperat* viDetur ergo q> bene potue/ 
tit agnum vnum emere. ScO DicenDu q> fine Dubio fccunDuj 
bern-magi magna ponDera auri obtulerunt quia non c vere 
fimilc g» tales reges tali puero vilia munera obtulifldit .SeD 
tamen beata virgo vt aliquibus illuD fibi non retinuit fcD Ifa 
tim pauperibus erogauit vel forte in egiptum peregrinado/ 
ni per feptenniu imminenti proiiioerc refeniauit vel forte no 
in magna quantitate talia obtulerunt cum hec iniignificaco 
nem mifbcam ofFcrrent.Ponit autem expolitor tres oblado/ 
nes De Domino faiSas. Prima fada cft De ipfo a pacent bus. 
SecuDO rP ipfo oc auibus.Terda fedt ipfe in cruce hoib? 
Pnma oftenDit eis bumilitatcm quia Dominus legis fe lege 
iubiedt.SecunDa paupertatem quia pauperum oblationem 
c*egit.Tcrda caritatem quia fc ,p peccatoribus traDioit.Pro/ 
prietates turturis babentur biis verfibus* Altapetittuvtur 
cantaDo gemit viues ver-Nunciat caffc viuit iLluscy morat 
Pullos no6^e vouet morti cum vimq^ fugi^ .ProprietatcTcp 
columbe bi/s vcrfibus iiotantur.Qrana legit volitat fbdata 
caDaucra vitat. Fellc caret plangit fbdum per ofcula tangit. 
Petra Dat buic niDum fiigit fx^ftem in flumine vifiim.Roftro 


non leOit geminos j^ullos bene nutrit-Dicitue fccuoo bicfe/ 
Oiiiitas ypopanti qo ioem eft q? tcpreientaco eX eo q? ceiftus 
cft in templo pfcotatiis vel ypopanti qO ioem e(\ q> obiiiacio 
quia fymeon 62 anna obuiauctunt Domino cum offeretur in 
templo fymeon in vlnas fuas.Kt notanDu q» triplex obubra 
cio fiuc exinanicio b oe faluatore nfo fada e Pcia c exinanico 
veri tatis. 5lle ent 4 ^ veritas cf omnem hoie; p feipm q e via 
in feipm cj e vita Ducit boDie ab ali/s fe Duci pmifit cu inDu/ 
cerent inquit puerum iefum c.SecuDa exinanido bonitatis 
qm ille qui folus fand? 62 bon? e tanq» imuDiis voluit cum 
matre expiari.Terda eft exinanicio maicflatis qni ille qui c 
portaris oia verbo virtutis fue boDie ivlnis fenis fe recipi 62 
portari pmifit q tn portabat portante fe ^m illuD. Senex pue/ 
rum portabat puer aut fe re* Tunc aut fymeo bfiDixit eu Di/ 
f ens Nue Diniifcruum tuu oiie c^c.Ft afpellat eu fymeon tri 
bus noibus fc^ falutare lume*^ gloria plebis ifrael Ro aute^ 
bui? triplicis nominis pt qDrupliciter fumi.Primo penes no 
fttatn iuffificacoej vt Dicat falutare remittenDo culpa quia 
iefus interptat falutare ex eo q> faluu facit populu fc^ a pecca 
tis eo;e.'Lume DanDo gracia-Qloria plebis DanDo gloria *Se 
cunDo penes noflra rcgeneracionc.Nam primo puer exorci/ 
jat 62 baptifac 62 fic a peccato miinDac c^uo aD pmu-SecunDo 
canDela accenfa ei Datur quo aD fecunDii-Tercio aD altare of/ 
fertur quo aD tercium.Tercio penes boDiernam ^ceffione. Na 
primo canDele bcneDicunt 62 cxorci^ianrSecunDo accenDiinn 
62 in manibo fioeliu DanbTercio eociam cu canticis ingrcDiu/ 
tur.Qiiarto penes triplicem hui? fefii Denominacione .Nam 
Dr purificacio q aD purgacoc^ culpe p boc q> Dr falutare.ID{ 
citur canDelaria q aD illiuacoe^ gei e- per boc q> Dr lumen-lDi ^ 
citur ypopanti quo aD collacione gloric-per Ixic q» Dicit glo/ 
riam plebis ifraebTunc enim occurremus obuia criflo in ae 
ra- V el peteft Dici quia lauDat criffus in boc cantico*vt pax 
vt falus vt lux vt glocia.Pax quia mcDiator e.Salus quia re 
Demptor-Rux quia Dod:or.Q!oria quia premiator .Didtuir 
62 tcrci ^ boc feflu canDelaria-exeo q> canDele accenfe in mani/ 
bus portant* Qiiare aut eccia boc orDinaucrit vt fc^ in bac Die 
canDele accenfe in manih? portent poifut aflignari qtuo? raco' 
nes.Primo 4pter remouenDa erronia cofuetuDinej .Romani 
enl olim in kal’ februarij aD bonore februe matris erat De?/ 
belli vrbe^ De quinto in quintum anu cu cereis ct facibus to/. 
ta node illufbrabant.vt filius fuus eis victoriam De inimicis 
conccDeret cuius matrem tam folenniter bonorarcnt*62 illuD 
fpaciu Dicibat luRru^Romani etia in februario facrifeabant 


februo lO e{\ plutoni 62 cctens Dtjs infernalibus 62 pra 
animabus anteccflToruin iuo;c vt ergo ^piciarcnt eoru.i?^ « 
cis folempnes boflias offerebant 62 tota nocfle eo^ lauOibus 
infiflentes cu cereis 62 acenfis facib? vigilabat.]Muuetes etia 
romanoru vt ait innocen cius papa bifs Duofe fertis lumina/ 
rium exercebat qo a (jbufba fabulis poetaru origine traxit ; 
Aiut eni q> ^ ferpina fuit a oeo fpeciofa q* pluto oe? infernar 
fis eam 9cupifcens ipam rapuit 62 rea eam fecit* Paretes aut 
fia’ per fluas 62 nemora cu facito 62 luTarito ea multo tempo 
re quef erunt ct irtuo mulieres romano;c reprerentantes cum 
facito ci luiaritodrcuibant.Kt qni oiff cile e 9rueta relinque/ 
re xpiani De gentilo aD fiDem couerf Diffcilc poratent relinq/ 
re buiPmoDi cofuetuDines paganoeiim. iDeoq^fergius 
banc conflietuDinem in meli? 9mutauit vt fc^ crirtiam^aD bo 
norem fande matris Domini omni anno in bac Die totu mim 
Dum cum acxrenfis canDelis 62 beneDicrtis cereis illurmarent - 
vt fblennitas quiDam rtaret feD alia intencione fieret.oecuoo 
^ter ortenfionem virginis puritatepAliqiii eni auOietes viir 
ginem purificata poffunt creDere ipfam purifeadone inDigu 
iffe vt vero ortenDatur q? tota fuit piirifTima 62 fplenDiDa m 
orDinauit ecxlefa vt lummofbs cereos baiulamus acu ipio 
facio Dicat ecclef a virgo beata purif cadonc non inDigens fj 
fplenDes vere eni purificacione non inDigebat q^ ^ fuicepto 
femine non conceperat ^in matris vteroperfedmime munDa 
ta 62 fan^iificata erat- A Deo aut fuit in matris vtero c» in^aDue 
tu fp iritus fandi glorificata ^ munData qD no folu aliqD in/ 
clinariu aD peccatu in ea penit? no remafit feD etia virtus lanc 
titatis cius vfq; aD alios extenDebat ^ tranffunDebatur ita q» 
fn aliis omnes motus carnalis cocupifcendc extinguebat vn 
Dicut iuDei q? cum mada pulcberima flierita nullo tnynchf 
potuit c6cupifci-Et rado ert quia virtus fue cartitatts cudos 
afpicientes penetrabat ct omnes in eis concupifcendas rcpel/ 
lebat.A/nDe conparatur ceDro cfa ficut ceDriis ferpentes oDo 
re interficit ita ems fancfbTicad o in ali|S raoiabat vt omnes 
motus in carne ferpentes occiDebat. Comparatur etia 
qa ficut mitra interfiat vermes fic eius fan(rtitas coneupijce/ 
tias carnales ^ banc prerogatiuam babuit preceteris fanctiti 
eatis in vtero virginibus quia eoru fan^itas 62 caffitas m 
alios no tnffuDebat nec carnales motus in dijs extinguebac: 


V 


'Ixxij. 

Virtus aut caflitatis virginis etiam impu5icori'i corOa me/ 
^mllitus penetrabat q ea quo ao ipam ^tinus cafta reDDebat 
Nereia ^ter reprefentanOum ix»oiernaj^pce(Tioncm*Na ma 
ria ci ioiepb c* fymeon ^ anna booic bonorabilem ^ccflTione 
fecerunt puerum tefum in templum pfentauerunt.Sic nos 
.pceflionem faci mus 62 cereum accefTum per quem fignificac 
iefus in manibus baiulamus c» vfqjin eoclefias rieferimP.Tria 
eni funt in cera ligm? cera 62 ignis«per bec figniftcatur tria q 
fuerunt in criflo*Nam tria fi gnificant carnem ariftique nata 
cft de maria virgine fine corrupdone carnis. Sic apes ceram 
gignunt fine alterutrum commixtione. 3Legimus in cera la/ 
tens fignificat anima canoiflima in carne latentem ,Tgnisveo 
fine lumine fignificat diuinitatem quia deus ignis confumes 
efl» V nde quidem fic ait banc in loonorc pie candelam porto 
maric accipe p ceram carnem de vfrgine veram per lume nu/ 
men maieffatifqj cacumen ligmiis q eff aia fub carne latens 
preopima Quarto propter inffiudioncm noffram* ?n boc 
enim inflruimur q? fi volumus efl e ante deum purificati 6e 
mundi tria in nobis babere debemus fcj fidem veram accionc 
beatam intedonem redam .Nam candela in manu accenfa c 
fides cu operadone bona 62 ficut cadela fine lumie df effe moe 
tua 62 lumen p fe fine cadela no licet fed mortuu efle videtur 
Sic ct operacio fine fide ct fides fine beno opere mortua efle dr 
3Ligmus aut intus in cera occultatus e intencio reifia .Vnde 
grego fic fit opus in publico vt tamen intencio maneat in oc 
culto.Qitedam matrona nobilis in beatam virgine^ maxima 
deuodonc babebatbec quandam capellam iiixtaoomum fu 
am c6ftruxerat*cr ^priu capellanu babens omni die miflam 
de beate virgine audire volebat.A^^inquante aiit fefto puri/ 
ficadonis beate virgims. Sacerdos ob qdam fuu negodu Ion 
gius feceffit ct domina die illo miffam babere non potuit -Vel 
vt alibi legitur oia que bf e poterat ct veflimenta p amojc vir 
ginis dabat.V nde cum clamidem dedifVct 'ct ad ecciam ire no 
poflet fine miffa illa ea dic manere oportebat.De quo cu plu 
rimu doleret eccleOam propria feu camera intrauit cr ante al/ 
tare beate virginis fc pArauit-^unc flibito in exceflum metis 
fada vi debac fibi fe in quadaeocia pulcberiina fpedofacol 
locatam efle-Et rcfpiciens vidit turbam m aximam virginuj 
in ecclefiam venientem quas quedam virgo puleberima dya 
demate coronata preibat.Cumq^ omnes p ordinem confcdif 
fent-Hocc turba alia iuuenum qui in ipfi iuxta ordinem con 
i cderunt.F.tccce quidam maximum cereorum fafcc deferes 


ecraim ptinio virgini que ceteris anibat OeOtt 62 poffea alifs 
virginibus iuuenibiis tribuitlDeint» aD illa matronam ve 
nit 62 cereum obtulit que illa libenter accepit .Tunc per cbo/ 
tum rerpidens vioit Ouos ceroferarios* fliboyaconu Oyaco/ 
num ct facerootem facris inoutos vcflibus aO altare ^pceDen/ 
tes tan^ miflaru iblennia celebrare volentes • Videbatur aut 
fibi q> acobti cfTent vincendus 62 laurencius oyaconus cr fub 
t>yaconus Ouo angeli facercos autccifl:us.Fa(3:a autf>fef1io/ 
ne Cuo puleberimi iuuenes in mercium cbo?i ierunt cr offidu 
mifle alta voce ct Peuotifliime inceperunt e^ ceteri qjui in cbotro 
erant ,piecunt.Cu aut aO obladone ventu fuiflet regina vir/ 
ginum ct certe virgines cu ali/s qui erat i cboro cereos fuos 
facerooti vt moris c flexis genib? obtui erut-Gu aut faceroos 
illam matrona expe5ac<.t vt fibi cereu fuum offerret illa ire 
nollet mifit ao ea regina virginu per nunciu q» ruibeitate fa/ 
ceret q, facertwte taoiu expedare pmitterct.T{la aut refponoit 
quaten? facercos in miffa fua ^ceceret ga cerefi fuu fibi n5 
offeri et.T une iteru regina aiiu nunciu mifit-Cui fimiliter illa 
rnCit*g> cereu fibi oatu penitus nulli oaret.SeO iliu ex DeuoeS 
ne t€neret*Regina aut virginu nuncio ptecepit oicens .valoc 
62 iteru eam roga vt cereum offerat.fin aut ipfum De maniba 
eius violenter auferas^Cumq^ nuncius iuiflet ci illa rogante 
auoirc recularet Dixit fe in manDatis baberevt ipfum abea 
violenter auferet* Tunc ille cu mangna violenda cereu ipm 
auferre conabatiirTlla aut fortius tenebat 62 fe virilit Defen/ 
Debat.Cuq^ longa fieret alteccac5 ct bine inDe cereus violen/ 
ci? tberet fubito cere? fad? e 62 meoictas i manu nfxci/ ct alia 
meoietas in manu ipi? Dne remafit.^D banc igit vebementej 
fraiiionc illa fubito aD fe reoift ct fe iuxta altare vbi fe pofue/ 
rat inuenies cereu fvaSu in manu fua reperit .De quo valoe 
aDmiras imenfas gfas beate virgini reDOioit que eam fine illa 
Die remanere no pmifit feD tali officio intereffe fecit. Jlla aute 
cereu Diligcnc repofuit ^ ^p maximis teliquifs refcruauit ScD 
« omnes vt Dr qui tunc tagebanc oe eo a quacuq^ Detinebant 
infirmitate ^tin? liberabantur -QueDa alia matrona Du effet 
grauiDa qDa node i fomnis vvDit fe portare cfDDam vexillum 
qD colore fanguineo erat tindu.Eiiigilans aut cotinuo fenfu 
amifit qua Dyabclus a Deo luDificabat vt viDeretur fibi g> cri 
fliani fiDem qua baden? babucrat inter mamillas baberet 62 
tamen continuo exirct*Qui cu nullatenus curari poffet in q/ 
Dam ecclefia beate virginis in fefto purificacionis pernodauit 
62 integram fanitatem recepit 


03LafiiJS quali blanO^.V el blafi? qli be afius ^ be a 
do e babitus 62 fyotpuulus Blaiious p oulceD / 
ne fctmonu bahitiis pet babxtiis vittutum^puLi/ 
ius pefcumilitatcni monim 

Deran(5to blafio 


^ j i^fius aim 

JK omni man/ 

JA -£i.fuetuoine ct 

andlritatc po*leret ctiV 
ririanu eu in febaBe ci7 
uitate capaDocic in cpi 
fcoputn clegerut -Qy' 
epifcopatuiulccpto ob 
Oyaclccianam pfecuco 
nem fpeluhca pecift 62' 
ibi betemiticam vitam ' 
Oiixit.Cui anes pabu 
Ium affetrrebat fere aD 
eum vnanimir coflue/ 
bant*62 Ou vfq^ iponc 
ret manii cis bencoicens no receoebant ab eo*E)cniq^ fi que in 
firmabant ao eu ^tiniio veniebat fanitate ao integru repor ' 
tabant.Prcfes igit illius regionis Dum milites fuos aD venah 
Dum mifiUet 62 illi in vanum alibi laborantes aO antru^ fanc/ 
ti blalii cafu puenifTent magnam ibidem beAiarum multitu/ 
Dinem anteipm Aancium repererunt.Qiias Du nullatcn? cM 
perc poli attoniti fuo ono nunciauerut. Qui Aatim milites 
pliircs mifit 62 vtipm cu omnib? criAianis aD fc aODuceret 
prcccpit.5 n ipfa aut noiAe ter criAus ci afparuit Dicens.Sur 
ge 62 aflfer-miebi facrificiu.Hccc aut aducncrunt milites dice 
tcs bgrederc vocat te prefes quib? refponoit fancfus blafuis 
beneucniAis filif nunc video quia deus non eA oblitus mei p 
gens vero cu eis nitnq» predicacione c eflauit 62 cora eis mira 
bilia multa fecit.Tunc mulier queoa fil iu fuu morientern in 
cuius guture os pileis tranfuerfum erat ao pedes eius attulit 
vt fanaret cu lacrimis poArabat.Sand:us veto blafuis fuper 
cum manus iponens oeauit vt puer ille 62 omnes cj in eius no 
mine aliquid peterent fanitatis beneficium obtinerent 62 Aati ’ 
lanatus eA.Mulier quedam paupercula vnum Iblum porcu 
babens-quem tamen violenter lupus rapuerat fandu blafm 


Orprccabatut^.vt fibi rc&C>i faceretfuu pomij ‘Qy* rubuioens 
Dixit.lVIulicr noli contriiiari reDoet tibi pomis tu?*c6tinuo 
lupus venit 62 potcum vioue tcPMOit Jngreoies vero blafi? 
duitate iuflli prindpis carceri maneipatur-Alia vero oie iuf 
iit prefes ipm fibi prefentari^que vicjens blatiois fcrmonibiis 
falutautt pices. Qauoe blafi amice oeo;e.Ciii bUfius gaiiPe 6? 
tu optime prefes feP ne Picas eos Peos feP Pe»roncs qa etna 
igni cu biis qui cos honorant trapun'.?ratus prefes eum fu 
i^bus cepi iuflit in carcerem retrupi fccit.C^ui blafius pixit 
infenfate (peras per penas tuas Pei mei a me auferre amoeem 
qui ipm in me habeo corroborante. Aupiens hoc vipua illa 
cui porcu reppiperat porcu ipm ocripit ct caput cU pePibus 
canPela 62 pane ap (ancSaim blafium PeportauitJlle gracias 
agens comcPitfibiq^ Pixit.Singulis annis canPelam m ecclc 
iia nominis mei offeras ci tibi qcumq^ hoc fecerit bene erit 
Qiiop (emper egit 62 fibi ^fperita*^ multa fuit.Poff hoc cum 
cPuclu prefes a carcere aP Peos inclinare non polTet iuffit eu 
in ligno (uipenpi er carnes eius cii ferreis peefiinibus laniari cr 
fic iteru in carcere reportari Septem ergo mulieri fequetes 
guttas (anguinis colligcb antique mox tenent 62 ap Peo;c (a/ 
ctifidu conpeKuntur- Qt^c Pixerunt .Si vis vt Peos tuos apo/ 
remus cu rcucrencia mitte eos ap ftagnu vt ibi fadeh> ablu^ 
tis munpius aPorate po(lim?*3Lctus picfcs efftdt ^ dcius qo 
pixerant aPimplctur ? Ue vero Peos arripuerunt 62 cos i flag 
ni mepium proiecerunt Picentes-H Pii (unt viPebimus.QiiOJ> 
prefes aupieris 62 pre ira in(aniens ct (eipdim percuciens pixit 
miniffris.Cur non teniiifhs Peos noftros vt non mitterentur 
in profimPum lad Qrii pixerut Poloie tccum locute fut mu/ 
lieres 62 eo« in flagnum proiecerin^Pcui mulieres Peus verus 
Polos non patitur.SeP cr (i Pii fuiflent preciuiflent vtiq^quip 
cis facere volcbamus-62 iratus prefes iuflit plumbum liqfac 
tum Q pec^nes ferreos cj vij «loricas igne canpentes ex vna pte 
parari 62 ex alia vipeamilias afferri lineas* Qtio Picente vt ex 
hiis qp mallent eligeret «vna illarii Puos paruulos habes au/ 
Pa^cr cucurrit ei lineas camifias accipiens in caminu ^iecit 
pueri vero matri Pixcrunt.Non nos mater Puld(Tima poffte 
rclinquas*(ep ficutreplcRi Pulcepine la^s*fic nos reple Pul/ 
cepie regni ccleflis ^lic pfes iuflit eas fufpcPi ct carnes ea;e 
pedinib:) ferreis laniari q;c carnes vt vix albiifie erat ct pfag 
uine lac fiuebat-Cu aut (ufplicia Tuite ferret %el? Pni ap eas 


•Ixxiiif. 

-venit cj eas vitilitcir «)foirtauit oiees nolite timetc bcnf n.opc/ 
tariiis q bfi incipite bn pficit et a ^Ducente fe bnDi(3:6ej metre 
turpio £)plcfo ope 62 tnecceoem accipit 45 labotc 62 gauDiu 
poflTitDct ^ merceoe tunc pies iiifllt eas Txponi ^ i caminu mit 
ti qui oiuinit? igne extin<5^o exienit iClefe-qb? ples iam nunc 
magica acte oimittitc deos ncos adocate‘qui rnderuntpecfi 
ce qd cepifb quia iam ad cegnu celcflc vocati fumus, iunc 
illi data fentencia eas decollari mandauit q dum decollati de/ 
berent flexis genib^ adocaueeunt diccntes.Deus qui nos a te 
nebris fepacafli ? luce dulciifima adduxifh q nos faccificiu 
tuu feciffi aias nfas fufeipe 62 ad vita eterna facias pcruenicc 
^ fic truncatis capitib? ad dominu migrauerut- pofl: hoc iuf 
fit ptefes blafiu libi pfentari 62 dixit ^ • Vel nuc adoras deos 
vel no .Cui blafius .^mpie no timeo minas tuas* Agevtius 
corp? cni meu pinitus tibi trado Tunc iuilit eu mitti in flag/ 
fium.Tpic vero aqua fignauit 62 mox ficut terra arida fixa p 
manfit-Dixitq^fi veri fut di| vfi olf edite virtute co;e ct ingre 
dimini buc.Tngrefliq^lxv vici ifagnu cbtinuo fut fubmerfi. 
Angel? aut dni defeendens dixit ci*Bgrcdere blafi cccona ti 
bi a deo parata fufeipe .Cumq^ exi flet dixit ad eu prcfcs*omni 
no decreuifH non adorare deos Cui blafius Cognofee mifer 
qa xpi feruus fum nec demenes adoro- 62 ifatim iufit eu de/ 
collari, Jpfc aut orauit ad dominu vt quicuq^ rP infirmitate 
gutturis vfalia quacuqj infirmitate euis patrocinia pofbila 
ret exaudiretur c* cotinuo liberaret-Et cccc vox de celis ad cii 
\’enit q> fic fieret vt orauit Sicq^ cu duobo puerulis decollat? 
eft circa annos domini cc lxxxii/. 

Qatbat^r ab agyos q? c fandus 62 1 bc 
os deus quafi fanda dei .Tria em fut fic 
dicit crifbfiim? que faniftu faciut q illa- 
peifede fuerunt in ea fcj cordis mundi/ 
cia-fpicit? fanefh pfencia 62 bono;e ope 
rum affluenda. Vel df ab a q^e fancii 
62 geos terra 62 tbeos de? quafi dea fine 
terra id efine amore tccrcnocu .V el ab 
aga qd c loques 62 tbau £)funiacio qfi cofumate pfede lo I 
quens qd patet in fuis rnfis.Vel ab agatb qo c feruit? <1 tba/ 
as fupioc qfi feruit? flipior 62 boc <|ptec illud q? dixit- Suma 
ingenuitas ifla e c^c- V el ab aga qO e (blennis 62 tbau confu/ 
mado qfi foleniter cefiimata ideft fepulta qd patet in ange/ 
lis qui eam fepelicrunt 

De fanda agatba virgine 


^r^T^Qata virgo jr 
igetiua ci- co?/ ' * 
dijporcpulcbm 
ina in vrl-)e catbamcn 
fium oeii femper in oi 
facftitate colebat (^ui 
rianus aut ^fularis- 
Sicilit' cu cflct ignobi 
lis libioinofus aiiar? 

^ yoolis oeoitus abe 
tamagata £)prebeiioe 
rcnitebaturVt qa er 
at ignobilis 9preben 

Oenoo nobilem time/ 

tctur.C^na libioinofus ei? pul^rituoinc frueret -qa auarus 
eius Oiuiaas rapet qma yDolatra oiis eam faceret immolare 
^ecitq^ eam ao fe aoouri que cu aOut^a cflct cj cius immo/ 
I CfipcJitu cognouilcet traoic)it eam cuioam meretrici noTc 
a roDo le K nouem filiab? cius cii Toem turpituoinis vt p tri 
ginta Oies fiiaoeirent ei quomo ei? animu immutaret .Et mo 
^mittenoo leta mooo terrciiDo afpera fperabant eam a ^no 
polito reuocare-C^ub beata agata Dixit mens mea fiiper pe 
^am foliData efl c» in xpo funData «Verba vertra venti limt, 
Jz^romiflioncs veftre pluuictcrrores velki flumina fut.Quc 
quantuiiis impingant Ifat-fimDamentu Domus mcc caDere 
non vatebit.Hec aut Dicens flebat cottiDie cf orabat fides aD 
martin^ palma puenirc-Vipens igit affroDifia ipfam imobilc 
9,^lciano’Eaci{i?poflunt faxa moliri-^» ferru 
in ptubi mollicie £)ucrti qua ab intencoc criffiana mens iffi? 
puelle coruerti feii reuocari*i uc quician? fecit ea aD fe aDD/ 
a 1* 9&idonis cs cui illa-Non folum ingenua 
leD «fpectabilis genere vt omnis paretcla mea teflatur* Cui 
quincia? . Si ingenua cs cur morib?tc feruilcm pfona babe 

ctilti fu iDeo fcruilem 
exbibeo perfonam.Qiiincianus Dixit fi te in genua Dicis quo 
moDo ancillam aflcris-i^lla rc(|x>nDit.Summa in genuitas efl 
in qua femit? xpi coibat quincian? Dixit*Eligc qo volucris 
au l Di;s laetificae aut Diufa fufplicia fuftinc .Cui agata Sit 
talis vxc» tua qualis venus Dea tua q tu talis fis qualis fuit 


•IxXv 

oeus tuus iupiteir-Tuc quinci^i^^t UifTit ca alapis ceoi biccns 
5n iniutia iuoicis noli tcmcrano o?e gamre-agata cnDit mic/ 
ot tc viru pt*u?5entc ao tanta (lulticia oeuolutu vt illos oicas 
tjeos tuos cflfc quoru vita no cupias tua coiugc vl’tc imitati 
vt oicas tibi iniutias ficti ft co;c viuas excplo .Nam fi oi/ tui 
fut bonu tibi optaui.Si aut cxcctatis eo;i: cofotcia mccu fen 
tis.Quincian? oixt qo micbi verbo;c fupfluis cutfus.Aut fa/ 
ctiftca oijs*aut fada oiuetfis fufpliciisintetitc .Agata rnoit. 
Si fetas ^mittas auoito xpi noie fnafucfoitSi igne aobibe/ 
as zx celo micbi totcm faluificu angdi minilltabunt. Si pia 
gas vd tormenta ingeras habeo fpiritu fadu p que oefpicio 
vniuerfa.Tuc iuflit ea trahi ao carcere-c^a voce eu publica c6 
fuDebant.Ao que letilTime 62 gloriam ibat .Et qfi ao epulas 
inu tata agone Hiu Dno £)menC>abat .Sequenti Oic oixit ei qui 
cian?*abncga xpni rt at»ra ceos que cu rennuctet iufliteam 
in eculcu fufpenoi q torqueri. Dixitq^ agata Ego in hiis pei 
nis ita oelcdor ficut q bonu niidu auOitaut cf vioet que oiu 
OefiDerauit aut qui multos thefauros inucnit-Non eni potdt 
triticum inhorreu poni nift theca eius fuit fortiter coculcata 
62 in paleis reOa(Sa*Sic aia mea non pt intrare in paraoifum 
cu palma martirii nifi oiligeter feceris corp? meu a carnifici 
bus attredari.Tunc iratus quincianus iuflit cius mamillani 
torqueri ^ tortam oiutiflTime iuflit abrcioi’Cui agata Tmpic 
cruoelis 62 oei tyranne no es cofufus amputare in femina qo 
ipe in matre fuxiffi.Ego habeo mamillas integras intus i an 
ima mea ex quibo nutrio ornes fenfus meos qs ab infada 
mino cofecraui.S^uc iuflfit eam in carcerem redptphibens in’ 
greflum meoicorum pane vd aqiiafibi ab aliquo miniTlra 
ri 62 ecce circa mcoia no<5lc venit ao ea quioam fenex que an / 
teceoebatpuer luminis portitor oiucrfa fecum ferens meoica 
menta cr oixit ei licet coliilaris infanus tormentis te afflixe/ 
rit tu eu tuis refpcnfis amplius afUixiilvQ licet vbera tua to2 
feht-leo illi? vbertas in amarituoinc couertet qtn ibi era qn 
hic paciebaris vioi quia mamilla tua pt cura falutis fufeipere 
Cui agata meoicinam carnalem corpori meo nil^ exhibui c» 
turpe c vt 4o tam oiu icruaui nuc poam .Dixit ei fenex^filia 
ego xpian? fum ne verccunoeris ,Cui agata ct vnoe verecun/ 
Oari polTiim cu tu lis Icncx graoeuus ego vero ita cruoeliter 
lacerata q» nemo oe me poilit concipere voluptatem.Seo ago 
tibi gracias One pater qa follicituOinc tua micbi impenoere * 
oignatus cs-Cui ille 62 quare non permittis vt curem tc.Aga 
ta rnoit*Qiiia habeo ofim ibefum criftum qui folo verbo cu 
rat oia-62 fermone reflaurat vniufa hic (i vult pt ne cotinuo 


cutravc.Et fvibrxcens feniot oixit-cj ego apoftol? ci? fum ct ipe 
nie mifit ao te*ci in iioic ei? fcias te efle fafiata,Et conWnuo p? 
ttiis apoftol?Dirpacuit.Et^ciDens teata agata gracias ages 
inucnitfevnoiqiranatam 6e mamilla fua pedori rdiitutam 
cum ergo ex immcnfo lumine cuftooes territi aufugii\mt<K 
apertu carcere relicfuiflfet rogant eam quioa vt abiret* Abut 
inquit vt fugiam 62 corona paciencie peroam 62 ciifloOes rhe 
os tribulaconib? traoa Poif Dies quatuoe pixit ei quinda^ 
vt Deos aDoraret ne grauiora fiqplicia furiineret^Cui agatpa' 
verba tua fatua fut ci varia.aere maculancia 62 iniqua .Mifer 
fine intellectu quo mo vis vt lapirxs aDorem 62 Deu celi q me 
fanauit oimitta.QuTcian? oixit.Bt qs te fanauit-Cui agatba 
xps fili? Dei*Qincian? Dixit-5.te;e tu xpm auDes noiare quem 
f go nolo auDTre-Agatba Dixit.QuaDiu vixero xpm co2De c» Ia 
bijs inuocabo quincian? Dixit .Nuc viDebo fi xps te curabit 
Et iuflit telfas fraC^as fpargi .62 fub teflas carbones ignitos 
mitti* 62 ipam Defup niiDo cojpe volutari* Quod cu fieret ecce 
terremot? nimi? fad? e tota duitate ita cocuiTLt vt ps cor/ 
ruens oiios confilarios quinciani o^rimeret 62 ois populus 
aD eu cocurrerct clamas qD ^ter iniiiflu Agatbe crudatum 
Talia pateren .Tucquician? ex vna pte terremotu ex alia^/ 
Dicione |pli metues*^pam itev in carcerc redpi iujfit vbi nc 
orauit Dices -Dneibu xpe qui me creafti 62 ab infacia cuffo 
Difli c| corp? meu apoUueoe feruafri 62 a me amore (eculi ab 
flulifli ^ q tormeta me vincere fedffi 62 in cis virtute paden 
de tribuifli accipe fpiritu meu ^ iube me aD tua mifericcKDia 
preuenire.FIic cu oeafTet cu ingenti voce fpiritu traDioit circa 
annu Dni cc liipliibDadano imperatore *Cu aut fiDeles curn 
aromatib? corp? ei? coDirent 62 1 farcbofago collocaret qui/ 
Daiuuenis ferids inDut? cu pluf^ cdu viris puleberimis 62 
ornati» ac albis inOiitis cf nuq^ i illis ptiba vifi fuerat aD cor 
pus ei? venit ^ tabula marmorea aD caput ci? pones ab ocui 
omniu ffati Difparuit Erat aut f pDida tabula fcriptu.3IIen 
te fanda fpontancu bonae Deo ^ patrie liberacoej. Quod fic i 
tclligic mete faCfa buit fpotaneu fe obtulit bonorc Deo DeDit 
Ci pfic libacocj fccit.Et b** miaculo Diuulgato ctia gentiles 6Z 
iuDei fepiilcbru ei? plurimil venari ceperut.Qindan? aut Du 
aD ci? imicftigaDas Diuicias pergeret Duobo equis inter fe rc 
mitu Datib? calccfq^ iadatib? vn? eu morfli afpetit.Alter cal/ 
ce pcuffu i ftumie piecit ita q? corp? ei? nuf^ potuit inucniri 
Reuoluto ano circa Dienatafei? mons quiDe maxim? circa 
ciuitate rupt? eru^iauit incenoiu q qfi toeres ce nionte Oefee| 


•Ixxvi" . 

SetiS faxa terraq, liqfadcs ao v Ac cu magtm tmi^i ventd 
fcatT uc pagan o;c multituoo tefcenmt Oe mote j an ftpuJA 
rumd?fugi& veluvnce cooptu ctat fcpulcjbeu awpuitM 
cu ftatuit cotra igne.Statimqyn natal ipi? y«'g'|''s 
ftetit « vitra vllatcn? tio ^ccflit- De bac virgme oicitamb. 
m ptefacoe.O ftlix inclita virgo q meruit om martiriu pro 
lauoe fioelis fanguic clarificare fuu- O iltuftris « gt<W'pfa ge 
mino illuikata t^corc quc inter termenta atoa cuCtis pre/ 
lata miraculis 62 miftico pollens fuflfragio apli meruit vilita/ 
cioiie airan.Sic nupta xpo furceperunt etbera Sic l^nntanoi 
artis gloriofa fulgent obsequia vt angcloru cbotus f anditai 
tem mentis 62 patrie inoicai libcracioneni 

De nomine 

EoaGrus quafi vere oans crtiis quia 
vere fibi oeoit eftus affliclionis 62 peni/ 
tenete «Vel quafi ve oiflans -quia ye 
etcrniim ab eo oiffcat. Mam Damnati fe 
per Dicent ve fcilicetquia Deum offenDi 
ve quia Dyabclo cOnfenfi ve quia nat? 
fui-vc quia mori non valeo-vc cj> tam 
^male torqueorve q> nuq> liberabor 

De fancflo veDafeo 


EDafcusabea 

Ito remigio in 
latiirbatenepi 
fcopum orDinatus fu 
it. Qiii cum aD poe/ 
tam ciuitatis veniflct 
ibiocm Duos paupe 
res vnum cecum a^i 
um clauoum petentes 
clcmofinam reperiflet 
Dixit eis- Argentum 
aurum non efl micbi 
qD autem babeo vob 
Do -Etfada oracione 
vtrofq^ ianauit .Cum 
aiitin quaDaecclefia Derelicta vepbusopta lupus habitaret 
eiDemprcccpit vtinDe fugeret nec vitra illuc rcDiue auDerct* 


QuoO ci facHum eH: JDeniq^ cu vccbo 62 ope multos couertif 
fe qDragefimo anno fiii epiTcopatus viDit columnam ignea^ 
a celo vf qj in oomum fliam oefccncentem.Qui finem fliu aO/ 
cfl’e sfioetas polf mooicu in pace ^euit citca annu Dni* b-D-l* 
Cu aut cotp? ei? tranffetret autumat? p f^io cec? oolcs q» 
corp? xpi vioete no poterat mox Ium recepit ft*D poftmoouj 
ao votum flium lumen aomifit 


jj^anOus Or qa amabilis fuitbuit eni 
tria in fc q faciut boTq amabilc*Primu 
ert focietas grata vpver-xix -vir amabil’ 
ao focietate -^c Secuou e £>uerfacionfs 
fx)neftas c» fic of oe befter^Secunoo q> 
omniil oculis amabilis vir)ebat.?’erciu 
e{\ pbitatis virtuofitag li Re ii-faul 62 
ionatas amabiles ct Decori 
Ee famato amant» 

^ '■^Maofex 
nobilibus 
parentib? 
ort? monaiferiuj in 

troiuit -Orii Ou^per 

monafteriu ambula 
ret quenoa maxitnu 
ferpetej inuenit que 
Rati ufute crucis ct 
ofone ao fouea nun 
^ inoe exitii;c reoie 
coegit- Venies autej 
aO fepulcrum fandi 
martini anis xv* ibi 
inafit cilicio inDutus 
^ aq ac pane oeoea/ 
ceo fiifldatPPofl b** 
Duromani iuiflet62 


n eceta fa^^ipetri x ofonepnodarct.Cullos eaxe ipni irreue 
renter foras eiecit-q Dua&ammonicoe^ fancfH petri q libi an 
te fores eocie tormieti ajparuit ao galli as iuiflfet ibioc regej 
oagobertu p fuis criminib? increparetirat? rex eii Oe (lio reg 
no ciedt.Deniq^ cu rex filiu no bfet 62 ofone fada ao Onm fi 
liu buiflet cogitae cepit aq infate fiiu faceret baptizari. Veni 
qj i mente ei? vt ab amat» eu baptizari faed-Quefuo igitur 
amat» 62 ao rege aOOudo-Rex ao peoes ei? pflc^it rogauit 
qj vt fibi inoulgeret 62 fiiu filiu que fibi ons oeOeatbaptijaet 


*!xxvi|. 

?lle vero pina peticoe^ «nignc cocefTit fcO fecularibiis nego 
cijs implicari metues (ccuoa rennuit 62 abrceflfit.Tan&e vi(5l? 
prccibo annuit voto regis que cu baptizaret tacetih? aindlis 
infans rfioit ame.Poft boc rex ipm litctra iacente i epifeopri 
fubtimari fecitQiii cu aplerifqz verbu pOicaconis cotemni vi 
tjerctin valconia iiiitvbi cu quioa ioculator verbis eius irri/ 
Ceret a cemonc arripit 62 ^riis oentib? fc Oifcerpens q^iro 
Cei iniuria fecerit cofitct cr ftatim miferabilltcr moric- JDum 
aut quaOa vice manus lauaret quioa epifeop? aqua illa fer 
liari fecit Ce qua quioa cccus poflmooii curat? fiiit .Cum in 
qoam loco ce volutate regis monafleriu sflruere vellet qui 
Cam eps^xime ciuitatis molcffe b® fuibnes miiit famulos 
Ilios vt aut ipm occiceret vel ince eiceret-q venictes eicem Oo 
Iole Dixerunt vt fecii pergeret rt fibi locu aptu aD monafleriu 
oflenOeretTlle aut malicia illoru pcognolc^ vfqz ao cacutfi 
motis vbi eii occioerc cupiebat cu eis iuit eoq? multu marti/ 
riu affedarct-feo cccc tanta pluuia tempeflate mons tegitur 
vt fe mutuo vicere no poflfent ci iam fe mori putan tes pffrati 
veniam poflulabat vt eos viuos abire pmitteret exorabat 
Qui oraaonc effucit ci ferenitate maxima inpetrauitJUi ergo 
ac fl3ria recierfit rt (and? amacus euacens a multa alia mi/ 
racula faciens \ pace qcuit-Floruit circa annum Comini C c- 
liipt empore eraCiY 


De nomine 


OAlentin?-q-valore tenens b* elt ifeitate perfcucras 62 
cf valentin?«q‘.vales tyro iccif miles xpi- miles cidc 
vales qui nun^ cccicit fortiter ferit fe valen ter cefc n 
citpotenter vincit fic valentinus non ccflfit martirium vitaco 
percufllt ycolatriam cuacuanco oefencit fioem comunicnco 
vicit pacicnco 


De fan£lo valentino 


OAletin?rcucrcnO?prefbitfuitquc claiici? ipatot ac 
fe aOCuci facies introgauit oices qO c valctic cur ami 
rida nfa n frucris vt Ceos nros acores fupfHcoq tne 


j^hici&s vanitatis . 
[Cui va!efin? fi gra 
na Oci firips ifla ne 
quaq» Diceres $ ab 
yDolis animu rciio 
caes ct Deu cj c i ccl’ 
aDorares tunc qDa 
qclauoio aRabat 
Dixit qD vis Dicere 
valetine Defanitate 
Deo;c nro;c cui va, 
letin? ego De cis nil 
Dico no q> fuerunt 
boics miferi 62 oi 
immunDicia pleni 
aD quem clauDiiis 
fi xps verus Deus 
cR cur mihi no Dids qD verum eft -Oui valcntinus vere xps 
Ibi? e 1 que fi crcDiDeris aia tua faluabit-Respublica augebit 
oim inirnico;c tibi viiRcria £)ceDet RnDcs aut clauDi? aRatib> 
Di>^it viri romaT aiiDite ^ fapicc c» reiRe loquit hb iRe ‘Tunc 
Dixit pfeRf feDud? c Tmpator qmo Deferemus q? ab infacia 
tcDuim? Ettuc cor clauDii inmutatu e.TraDit aut cuiDa pnei 
pi incuRoDia-Et cu i Do mu ei? Dud? fuiflet Dixit Dne ibu xpe 
vep: lume illumia Domu iffa vt te vc;c Deu cognofeat .Cui p 
fecR? miror te Dicete q> xps c lume 62 cjDej fi filia mea Diu ce/ 
ca illuminauit facia qcuqj pcepis uc valentin? oras eius fi 
lia ceca illuiauit ct 
ornes De Domo fua 
£)uertit ,Tuc impe/ 
rator valentinum 
Decollari precepit 
circa annuDnicc. 

Ixx • ' 

faniRaiuliana 

Vliana 
Du cule 
Mgtopre 
feRo nicfximeDie 
Defponfata effet 62 
nollet fibi aliqua/ 
tenus copulari ii 
recipctftDe criRi 


•IXXVIII* 

iufTit eam pater flius expoliari 62 graiiiiTimc ceDi ac ipi pre/ 
fctti traoiCui pi erccfl:? ait oulciffima mea iuliana cur me ita 
Oelufifti vt me fic rennueres * Cui illa (i tu aooraueris oeum 
meum acquiefcam tibi alioqti nuq^ ofis meus eris-Cui per/ 
fed? Oomina mea hoc face non pofi u cfa impator amputari 
faceret caput meum Cui Juliana ii ita times impatoe e moe/ 
talem qmo vis vt impatoee non timea in moetalem*Fac quio 
quio vis ^3 me Oecipe non valcbis.Tunc prefedus iufTit cam 
guidime virgis ceoi cj oimioia oie per capillos afpenoi ct plu 
bum liquefacftu in capite eius funoi -Quoo cu nicbil ei nocu/ 
iifet ipam catbenis ligauit 62 in carcerem reclulit ao qua ve/ 
nit oyabolus infpecie angeli oicens.Tuliana ego fiim angdus 
Oni qui me ao te mifit vt te oebeam £)mouere vt oifs fa^Ufices 
ne ta oiu crucieris ct ta mala morte moriaris. sTuc iuliana fles 
o?auit oices One tx? me? ne pmittas me pire leo oiieoe micbi 
(^s e qui mibi talia pruaoet FaiSa e aO ea vox vt ipm afpben 
Ceret 62 qs eflet ipm cogeret cofiteti.Que cu eu tenuiilet cr qs 
eflet interrogaflrt oixit ei cp Demon eet 62 q» ao ea DecipienDa^ 
pater fu? miriflct ipm.Cui Tuliana 62 qs e pater tuus rfioit ^ 
Belfebup q ao ofa mala nos Dirigit 62 facit nos guiter verbe/ 
rari qcies a xpianis fuerim? fuperati 62 ioeo feio c|» malo meo 
buc veni qa te fupare no potui.Tnt alia q sfelfus e Dixit qa 
tunc maxime a criflianis elongabat qn miftcriu Doici caepo/ 
ris agebat 62 quanoo oradones 62 prcDicacones ftcbant.Tuc 
iuliana retrorfum manibo ipm ligauit ao terra ipfum Deicies 
cu catbena cum qua erat ligata ipfum Durilfimc verberauit 
Dyabol? aut dama» rogabat ea Dices Domina mea .Juliana 
miferere mei.JTunc iuflfit prefeiSus vt^Juliana De carcere eDu/ 
ceretur Et exiens trahebat poft fe Demonem alligatu.Demo 
aut rogabat eam Dicens.Domina iuliana noli amplius De me 
rioiculu facere no eni potero vitra i quepiam preualere.xpia 
ni Dicuntur miicrfcocDes efle 62 tu nulla De me mifericorDiam 
habes. Sicqj per totum forum ipfum traxit-62 poliea in qua/ 
Dam latrinam ipm piccit. Cu aut aD prcfedu perueniflet in 
quaoam rota aDeo efl extenfa omnia cius oHa vfq; aD me 
Dullaru exitu fut cofrac^a angel? Dni rota cominues ipam in 
monictofanauit QuoD viDens q aDerat creDiDef t.Et ffati De/ 
coUati funt viri quingenti 62 muliercs-c*xxx-DrinDe cu in q 
Da olla plumbo liquefado plena mifla fuiffet § plubu velut 


temperatum balneu fatuum eflet maleOixit pfecft? oijs fuis q 
V na pucUa punire no poterant que tanta iniuria eis irroga/ 
bat.3^unc iuflit ea CJecollari-que oum aD pecoUanDu Ducerer 
Demon quem verberauerat in fpecie iuuerris ajpares clama/ 
bat Dicens Noli te ei parcere qm Deos vfos vituperauit 62 me 
bac ncci:e verberauit reDDite ergo libi qD meniit.Cumq^ iw 
liana paululu^ oculos apuiflTct vt vioeret quis eilet qui talia 
loqueret-Demon aufugiens cxclamauit«l?eu bcu me milcrn 
aD boc puto cp me \ult cape 62 ligare* Cum ergo beata iiilia 
na Decollata fuiflet prefedus nauigas in mari cu xxxiiij*viris 
orta tempeftate rubmerfus e bo;c aut corpora cu mare iadaf 
fet a feris 62 aiiib? liint comefta 


AtbeDra triplex efle Dr fc^ regalis fecu 
DO Re-xxiii-DauiD leDens i catbeDca 
facerDotalis pmire pmo beli facerDote 
feDentc fuper lellam magiftralem- ma/ 
tbei xxxiif fu per batbeDram moyficte 
Beatus ergo petrus feDitin batbeDra 
regali qui fuit princeps oim regu,Sa/ 
cptDotali quia hik paRor omnium cie 
ricoi um. rilagiBrali quia fuit Dodor omniu criftianorum 
De batbeDra fan<?ii petri 


cefiafelbiue recol 
litur quia tue bea/ 
tus pett? apuD an 
tbiocbiami batbe 
Drali bonore fub/ 
limatus fuifleper/ 
bibetur. Muius au 
tem folennitatis in 
ffitucio qDruplice 
caufam baberevi/ 
Detur. Prima cau/ 
la efl. Cu eni bea/ 
tus petrus apuD 
antbioebiam pDi 
caret theophil? pneeps duitatis illius ei Dixit .petre qua roc 
populum mcu fubuertis Cum ergo petrus fibi fioem criBt 
preDicaret ille eum vinculari fecit line dbo ct potu eu mane 
jxrmift.SeD cuns petrus iam pene Deficeret refumptis taih 


AtbeOra 
fan^ pe 
tri ab ec 


•fxxvmV 

viribus elciiatis oculos aS celu ait.JbcTu cvifie miferorum aD 
iutor aoiuua me in biis tribuladonw?? Oefidcnte*Cui Ons te 
fponoit fxtve crcois te oerefi(£Ki a me.Mec bonitati Derogas fi 
talia contra me Diccre no formiDas^Prcfto efi qui tue fubue/ 
niat miferic.AuDiens autc paul? De incarnacone petri aD tbeo 
pbilu venit 62 fe in multis operib) c» artibo fummu opificem 
cfle aiicruit • * jgna ct tabulas fe fcire fculpere^tentoria pinge' 
te’'7 multa alia inDuftre opari Dixit.Qiii a tl^eopbilo obnixe 
rogatur v t in eius curia fecum confiff at-Euolutis paucis DiV 
bus paulus aD petru abfconfc in carcere introiuit-Que iuDe? 
pene mortuu 6«2c6fumptii amariflime flere cepit 62 tn ample 
?ms ei? qfi flcnDo Deficiebat 62 ^^jrumpens fic inquit «O petre 
frater me?-glocia mea meu gauDiu DimiDiu aTe mec meo in^ 
troitu refume vircs.Tunc petr? oculos aperies 62 ipm cogno 
fccs lacrimari cepit § fibi loq no potuit 62 occurres* paulus 
vix ei? aperuit 62 ponens cibu ipm refocillauit .Cu aut petr? 
cibo £)fottat? fuiflet accurres i ofcula pauli ruit ct ambo pluri 
mu fleuerut paul? aut occulte reoies tbeopbilo 0ixit*O bone 
tbeopbile magna efl gloria tua 62 curialitas tua boneftatis 
amica Delx)ncfl:at multa exiguu malu .Reminifcere qD fecifti 
ille Deicole 4 Di* petr? velut eflet magnupannofusDeformis- 
macie confumptPp oTa vilefeit folo fermone clarelcit ci talem 
te Decet in carcere ponere Qui pociiis fi libertate folita fruerec 
pofld tibi t aliq vtilior ee.Ma fic De illo boTes qoa aiut ? nfir/ 
mos fanat mortuos fufcitat.Cui tbeopbil? fabulofa futiifa 
paule que Dicis. Quia fi mortuos fufdtare poflet ct fe ipm De 
carcere liberaretCui paulus ficut criflus fuus a mortuis re/ 
furrexit vt Dicunt^qui tamen De cruce DefcenDere noluit*fic pe 
trus vt aiut boc exemplo fe no liberat q pati ^p xpo no formi 
Dat. Cui tbcopbil8.Dic ergo ei vt filiu meu ia p quatuorDe' 
cim annos mortuu refufeitet 62 in colume eu rcDDa 62 liberuj 
^ngreDies igit paul? Dixitquomo refufcitacoej filij' pneipis 
fpoponoifIct.Cui petus re granOe paule ^mififti feo Oni vir/ 
tutefaciUmam*SeD cum petrus eDudus De carcere monumc 
to aperto pro eo oraflet continuo refurrexit .Fioc aut per oia 
verifimile non viDetur.Vt aut paulus bumana aftuda taliX 
fe talia fabrilia fcire coponere fingcrct.Aut vt fentenda iuue/ 
nis per quatuorDedm annos fufpenfa fuiffetTunc tbeopbil? 
^ vniuerfus populus antbioebie ^ ali/ q» plures Ono crcOiDe/ 
riit glofa eocTam fabicaiiert*i c? meDio excelfa catbeDra collo 
cauerut cj pet;c vt ab oilo viDcri auDiri poOet exaltauerunt 


^ n qua Teptcin annis feCiit.ScO poflmoOum veniens romam 
in roma cathvora feoit viginti quinqj annis.De primo Ixino 
re ecclefia celebrat-quia tunc primo prelati ecclefie ceperunt 
loco poteitate ci nomine fublimari.I^unc ergo impletum efk 
illuO qo legit in pfal* Exultet eu in ecclcfia .Et notanDum qr 
triplex eft ecclefia in qua beatus p fuit exaltatus fcj ecclefia 
militancium malignanciu-cj triunpbandu in banc triplicem 
ecclefia cxultatus eft ^m triplice fefliuitate qua 7x ipo eccle/ 
fia cclebrat EH: eni exultatus in ecclefia militanciu eioem pre 
fiDenPo-Et eam in animo in fioe ct nioribo lauoabiliter regen 
62 boc quantu aD folennitate booierna que oidtur catbe/ 
Ora Qi lia tunc fup antbiocena ecclefia pontificatu accepit 6Z 
eam feptem annis lauOabiliter texit Secunoo eft exaltatus i 
ecclefia malignanciu ipfam fq DiffipanDo ct eam ao fioem co 
uertenoo ct boc ^ptinet ao fecunoa fefliuitate que or aO vincu 
la.Tunc en? malignanciu eccTam oiOipauit 62 multos ao fiOe 
conucttit.Tcrcio e exaltatus in ecclcfia triunpbanciu in ipaj 
feliciter introeunoo boc quantu aO tercia folennitate que e 
pafilonis cius qa tunc ecciam triunpbanciu introiuit.Notan 
oum etia q^ pluribo alijs ronibe cccia ter in anno oe co fcfliui 
tatem facit fq^pterprimoroiale principiuvel priuilcgium 
^terofficiu',ppter beneficii;ni*jppter oebitum jpptcr exem/ 
plum-^ter priuilegiu qm beatus petrus ab ali/s apoffolis T 
tribus ftiit priuilcgiatus ^ter que tria priuilegia cccia ter i 
anno eum l^norat.Fuit cni p ceteris Oignior in audoritate 
quonia pneeps aplb;c extitit ci claues regni celorum accepit 
fcruencicr in amore .Cu maiore eni feruorc criflu oilexit q? 
ceteri ficut in multis locis euageli]i' manifeflat Et cfficacior i 
virtute.Nam ao vmbra petri vt legitur in adibo fanabant in/ . 
firmi.SecunOo ^ter officiu.J pe eni officiu prclacionis fu^ 
vniuerfam ecclefiam babuit ct iceo ficut pe-fuit pneeps c* pre 
latus tocius ecclcfie q oiflfufa e in tribo ptibo munoi fcj afia 
affrica 62 europa.Tn ecclefia ter in anno celebrat fcflum eius 
Terdo propter bnfidu qa ipe qui poteflatc accepit liganOt 
atq^ iblucnoi liberat nos a tribo genertb? peocato;c % cogita 
donis locucionis*62 operacionis«Vel qoin oeum qo in pro/ 
ximu qO i nos peccamus. Vel ifluO benefidum pt cflc triplex 
beneficium. AliuO qo virtute clauium peccator in eccia eofeq/ 
tur.Primu e abfolucionis a reatu oflenfio*fecuDu pene pur/ 
gatoriein temporalem comunicacio-tercium pene temporalis 
fccunoum partem re(axacio*Et propter boc triplex benefid/ 
um fancflus petrus cfl tripliciter loonoranous .Qyarto ^ter 
Oebitum quia cni ipe tripliciter pauit 62 pafeit nos fc^ verbo 


•Ixxn:* 

exemplo c? temporali fubfioiofjueoracionis fuflpragio ioeo 
oblif;ami ir vt ipfiim tripliciter bonoremus.Quinto ,p3ter ex 
•cmplum vt nullus peccato? oefperet etiatn fi tcrciofjcutpetrus 
txum negauerit fi tamen cum ficut ipic velit corDe* o?e- opere 
confitcri SccunOa caufainfbtucionis eR bec que quioem oe/ 
itinerario clementis eii fumpta Cum cni petrus verbum Oei 
preoicans antbiocbiam a^inquaret omnes oeciuitate illa 
ei obuiaueritnt nuDis peOibus pergentes cilicifs inOuentes 62 
caput pulucte afpergentes.agentespenitenciam q> contra eu 
fimoni mago confenfifl^t petrus vero eocum penitenciam ui 
Oens gracias oco egit.Tunc illi obtulerut omnes vexatos lag 
uocibus ^ Demonibus fatigato s.Quos ou petirus ante fc poni 
iufliOct 62 fuper eos nomen Domini inuocaflet immenfum lu/ 
men ibiDem ajparuit ct onmes protinus funt fanati currentes 
ofculantes vefHgia ianc^' petri.Tunc intra feptem Dirs pluf 
q> Decemmilia bominu baptifma fiifccperunt ita vi: tbeopbil? 
princeps ciuitatis illius Domum f uam in bafiiica fecerit con 
fecrari ci ibiDem petro excelfam batloeDram collocari vt ab oi 
bus viDeretur cj auDicetur.Mcc irtuD contrariu e biis que fu 
ferius Di^ta funtpotuit eni fieri q? petrus per operacione pau 
ii a tbeopbilo cjtoto populo magnificefit fufccptus.SeD recc 
Dente petro Tymon magus populu couertit cj £>tra petru guic 
incitauit.PoflmoOu vero pniam ages ite;r bonorabiliter eu^ 
recepit.Moc aut feffu De inkatbeDracoe beati petri confueuit 
apacllari feftu epularu beati petri q bine tercia racto fumitur 
inflitucionis bui? fefb* cofuetuDo eni fuit antiquitus gentilia 
vtait mgf Jo*belccb finguiis annis in menle februario certo 
Die epulas offerre tumulos paretu fuo;c cr eos De no<^c Demo 
nes cofumebat-? pi aut ab aiabus circa tumulos errantib? q 
n vmbras vocabat vaffari putabatfolebat ei anti(^ oicere vt 
ioem ait q, qn in bumanis corporib:* funt Dicunt anime in in 
feris inanes fpus vero vocabant qn aD celos afcenDebat.Vm 
bras qn recens erat fepultura fine quanDo circa tumulos er/ 
rabat b® aut cofuetuDo De ipis cplis vix a crifKanis potuit ex 
tirpari q> fandfi patres attenDentes penit? boc extirpare vo 
lentes fcftu De batbeDracionc beati jxr tum De illa q fuit rone 
tu De illa q fuit antbioebie ffatuerut illo fc? eoDem Die q talia 
fiebant vnDe ab illis cpufao boc ab aliqbus feffu epularum 
k pe- vocat* quarto inffituta e ^tcr reuerencia coronecleticar 
r^otanDum cuim q» iuxta aliqueeum traoicioncni cocona cie 
ricojuni bic primo fumpfitinicium.Na Dum pe antbioebie p 
Dicaret \ stumelia noTs xpiani fumitate ei? capitis abrafe etut 


QiloO quiscm fX)A nioou foti dcro toitfn fx)not*c qO xpo 
apro;r pncipi i c)tumclia fuerat irrogatu.CiVca aut ipam co/ 
rona clerico;^ tria attcnOiint fc? capitis abrafio •capiro;c De' 
triincacio*^ fbrmc drculacid abrafio aut in fliperiori capite 
fit triplici roiie quaru Duas affignat Dyoni in ecclefiaRica Tc 
rachia Dicens Detorifio capilloru figt miiDa 62 no formabile 
vita aD capillo;r'n.Detonfionc fiiie capitis abrafionc tria fecu 
tur fc^ munDiae-£)fcf iiacio Deforniacio-^i DeniiDacio.MuDicie 
ccnferuacio qa cx capillis forDes in capite aggrcgant-Defc» 
mado qa capilli aD ornatu fut fignificat ergo tonfura mu Da 
^ no formabile vita-Moc eni fignificat q? clerici Debenj: babe/ 
re iniiDicia metis interius ct no formabilem iD e no exquifitu 
babitii exteri?' DenuDacio aut fignificat q? inter fe 62 Deum 
nicbil Debet efle mcDiu feD in meDiate Deo Debent vniri ^ tcuc 
lata fade Dri gloriam ipeculari. Capilloru Detruncacio fit vt 
ex boc Detur intelligi q? clerici omnes cogitaciones fupftuas 
a mente flia Debent abfciDere cr aD verbu Dei femper auDitum 
paratu ci expeDitu babere oTa tem.poralia pterq^ aD neceffi/ 
tatem a fe penitus remonere .Fit aut circularis figura multi/ 
plici rac6ne*Primo qm bec figura no babet fine neq? princi/ 
pium. Per qD Datur intelligi q. miniffri Dd funt clerici q De? 
ree bt pneipiu neq^ fine.SccuDo qm bec figura nullii angu/ 
lu bt ^ fignificat q> clerid no Dnt bfe fbcDes i vita qm vbi an 
gul? ibi forDes vt Didt bern-Et Dnt bfe veritate i Dodria qm 
veritas angulos no aniat fic Dicit icro*Tcrcio qm bec Figura 
eff omniu fignraru pulcbcrima*Vn i bac De? celefles creatu 
ras fecit.Per cJd fignificat q» clerici Dnt bfepulcrituDine inte 
rius in mete ci exteri? \ couerfacoe.Qyarto qm bec figura crt: 
oim figura;r fimpliciflima. Nulla em figura vt Dicit aug-ex 
vna linea £)fiflit fpla drcularis figura c q vna tm linea clauDi 
tur Per qD fignificat q> clerici babere Debent fimplicitate co/ 
lumbarum iuxta illuD rt liinplices ficut columbe 

fanedo matbia apoftolo 

Atbias bebrayce latineDr Donatus Dno 
Donado Dni'Vel bumilis fiue parii? 
Nam Donatus a Domino fuit qn ipfiim 
De munDo elegit‘62 inter Ixxir Difcipu/ 
los DefignauitDonado Dni fuit quan/ 
Do ferte eledus inter apoffolos nomina 
ri ^meruit paruus fuit quia veram fc 
per builitate f uat.Eft aut triplex buili 
tas ficiit Dicit abro Pria c afflidois qua quis Dv humiliatus 


SccunOa confioerationis que proccoU ex confioetatioc fui* 
Tertia Oeuo tiois que proccoit ex cognitioc creatoris* Prfaj 
babuit ^at?matbias martirm paticoo.SccuDa feipfu? oefpi 
cicDb.T ertia maieftate oei aOniiratX)*ufor a mau qD e bonu 
K tbefis pofitio* moe matbtas bonu pofity malo fq pro 
iuoa. Ei? uita q p ecclefias legiiBeoa fcripfiflfe creoitur. 


^Atbias 
aptus i 
locum 
luOe iiibfHtutus e 
fet) primo ortum 
origine ipfius iuoe 
breuiter uioeam?. 
inegit enim i qua/ 
Dam biftoria licet 
apocrifa q» fuit 
Cam uir T iberufa/ 
lem nomie ruben. 
qui alio nomic T)\l 
iflus cfl: fymon xx 
tribu t>an-ulTecun 
Oum iero*De tribu 
yfaebar babuit 


vxorem que ciborca nuncupata efi, Quaoam igitur ncxSle 
cum fibi mutuo cebitum exoluifl^t ciborea oboormiens 
fbmnium vioit quoo perterrita cum gemitibus W fufpiriis 
viro liiQ retulit t)iccns.Vit)ebatur mibi q, filium flagiciofuj 
parere qui totius gentis noftre cauia peroitionis exifleret 
Cui rube nefariam inquit rem nec relatum tngnam ,p faris 
Q rpiritu ceupiito pbetonico rapis* Cui illa.fi me concepiiTc 
leniero q filium pepero abfq^ Oubio non fpiritus pbetoniais 
extitit feo rcuelatio certa ftritProceOcnte igitur tempore cu 
filiu peperilfet parentes plimu timuerut.^i quio oe eo faceret 
cogitare ceperunt. Cucgfiliu^ abhorreret ocooere nec vellet 
Deflrucflorcliii generis enutrire ipm i filcella pofitum ma» 
exjxinut.Que marini, enutrire ipm i fifccUa pofitu mari ex 
ponutQue marini flucfl? ao infula ppulcrutQue fcariotb 
of.Ab illa igit infula.TuOas Icariotis afpellatus c.Rcgia aut 
illi? loci cares liberis. Ao litt? maris.Gaula fpaciaoi peeiTit 
^ fifcella a marinis fludbli> ia^ari. V iocs ipj apiri precepic 
Tnueni^q^ Tbi Pue;c elegatis Forme llifpiras Ait O fi fo/ 
latifs Tate Subleuaq fotefNc rgnt mei ^>uarer Succeifore^ 


Puetum igitur fWrreto nutriri fecit. 62 fe grauioam (imula 
uit- tanOe fe filium peperiflfe mentitur 62 per totum regnum 
fama bec celebre Oiuulgatur. Principes pro fufeepta fobo/ 
le vebementer exiiltant E^t ingenti gauoio plebs letatur ipm 
igitur fecun Dum magnificentiam regiam eDucari fecit non 
poft multum vero temporis regina De rege concepit 62 fuo 
tempore filium parturiuit. Cum autem pueri aliquantu/ 
Ium iam creuiflent aDinuicem f^ius coUuDebant.62 puerum 
regium JuDas crebris moleflijs ^ iniuri/s molcRabat 62 ao 
fletum fepius prouocabat Regina autem boc moleflc feres 
^ iuoa aD fe non pertinere fciens ipflim crebrius verberabat 
SeD nec fic a moleRia pueri Defiftcbat.TanDem res panDitur 
62 iuoas non verus regine fili? feD inuentus aperitur QuoD 
iuDas vt coperit vebementer erubuit 62 fratrem fuum puta/ 
tiuu filium regis latenter oocioit ob boc capitalem fentetia^ 
timens cum tributari/s in il?erufalc aufugit feq^curic pilati 
tunc prcfiDis mancipauit Et qm res fimiles fibi funt abiles 
pilatus iuDam fuis maibus inuenit congruere. 62 iDeo cepit 
ipfum valDe caruj babere. Vuiucrfc igitur curic pilati iuOas 
prefidtur o^aD eius nutuj omnia Difjx)nutur QuaDa^ igitur 
Die pilatus Dc palatio fuo in quoDDam ^merium afpiciens 
illorum pomorum tanto DefiDerio captus efbvt pene Deficere 
viDeretur. Hrat autem illuD pomemim riiben patris iuDe* 
SeD ncc iuDas patrem neqj ruben filium agnofcebat.quia c? 
ruben ipfum i marinis ftui^ibus perifTc putabat* ^ iuDas qs 
pater aut q patria fua fuerit penitus igno?abat*pylat? itaqj 
accerfito iuDa ait Tanto illorum frudum captus fum Defioe 
rio g> fi bi/s firuf gratus fuero fpiritum exalabo Codtus igit 
iuDas in pomerium infilift 62 velotius mala carpit. Jnterea 
ruben venit 62 iuDam mala fua caipente^ inuenit. fortiter igit 
ambo contenDunt 62 iurgia fupaDDunt. pofl: iurgia furgunt 
aD verbera mutuis fc iniuri/s affecerunt. TanDem iuDas tu/ 
ben in ea parte qua ceruix collo conneeffitur lapiDe peraifTit 
pariter 62 occiDit-Poma igitur fufhilit 62 pilato quiD acci/ 
Derit enarrauit.Tam Die indinante 62 noi^c.fupcruenicntc ru 
ben mortuus inuenirur ^ fubitanca morte preuentus effe pu 
tatur.Tuncpylatus omnes facultates Ruben iiiDe traDiDit 
62 cyborea vxorem ruben in coniugen iuDe Deoit QuaDa igit 
Die Dum cyborea grauiter fufpiraret 62 iiiDas vir cius quiD 
baberet Diligenter interrogaret Tlla reiponDit ffcii in felidf/ 
funa fum oTm feminaruj' qa infantulum meum marinis flu 
£bbo imcrfl62 vi;c meu morte puentu meni.§ q Dolore mi fere 


.lxxx;i. 

pylatus aO?>ic»it Dolorem qui me meftiflTima nuptui traDiDit 
a luitiflima tibi i coiugc copulauit. cuqj illa oia De illo i fan 
tulo enarraflet K iuDas illa ^ l«bi acaoerant cctuliflct iuetu 
€ q> iuDas matre fua in uxore Duxerit q» patre fuu occioerit 
Penit^a igitDu<fi:us ruaoentccyborca Dnmnofl;c ibefum 
xpm aoijt 62 fuo^r Deli(?io;c ucnia ^lorauit-Muc ulq^ in pee‘ 
Dida byRoria apocnfa legit que ut;c rccitaDa At lefioris aif 
bitrio relinquat lic? fit potiiis relinqueDa qua afleranDa ons'- 
aut fiiu cuj fecit Difcipulu 62 De oilcipulo fuu eligit apoRolu 
qui a Deo fibi familiaris extitrt 62 Di^eRus vt eu faceret fuuj 
procuratore quem poRmoDu ptulit fuu pDitore*Poctabat 
cni loculos 62 ea que xpo Dabant furabat Doles uero tempe 
Dominice paO ionis q» vugentu cJd tricctos Denarios valebat 
no fuerat uenDitii ut illos eria Denarios Airaret Abi|t 62 Dnm 
xxx-Denariis venoiDit q;c vnufquifq^ valebat Dece Denarios 
ufuales cr Damnu unanti trccento;c Denario;e recopenfauit 
ucl ut quiDa aiut oim que xpo Dabant oedma parte fiira 
batur-5» iDeo pro Decima pte i ungento amiferat .fp.xxx. 
Denarifs Dominu uenDiDit quos cu penitenAa ducRus retulit 
> 62 abiens laqueo fc ftifpenDit 62 Aifp^fus crepuit meDius 62 
Diffufa funt oTa vifcera eius.Tn boc aut Delatu cR ori ne p os 
effunDeret Non cnT Dignixeratut os tam viliter iquinarctur 
qD tam glbfum os.f.xpi conAgerat Dignu eni erat ut vifcera 
q ^DiAonem concepetant rupta caDerent 62 gutt a quo vox 
proDitoris exierat laqo arteretur.Jn acre etja interiit vt q an 
gclos in celo ct bomies 1 terra offenDerat ab angelo;c 62 boim 
tegioe ieparet 62 \ acre cu Demonib? fodaretur. Ci 15;^ igitur 
inter afccnfionc 62 pentbecoRcn apii in cenaculo Amicent vi 
Dens petrus q> numerus.xii. aplb;c erat imminutus quos cu 
Dns in boc numero elegerat vt fioe trinitaAs in qtuo? munDi 
ptibo p Dicar ent.Surrexit f meDio fratrum Dicens viri Aatres 
oportet ut aliquej loco iiioe fubRitiiamus qui teRet nobifeu 
refurreiRionexpi quia Dns Dixit nob EriAs mibi teffes i ibe/ 
nifalcm in omni iuDea ^ famaria 62 ufq^ aD ulAmu terre 62 
quia teRis no nifi De bi/s que uiDit Debet teRimoniu ferre eli 
'geDus e un? cx bi/s viris nobifeum lemp fuerfit Domini 
miracula viDerunt 62 cius DoiRrina aiiDierunt 62 Ratuerunt 
Duos DeleptuagltaDuobo oifcipulTq Jufepb ^ fignomiat? 
c luR? p (citate fua 4 frater J acobi alpbei 62 matbia^ De 

cui? lauDe fubAcet qa AifAcit ei pro lauDe cjo i aplm c eUS:2 
Et o?antes oixerunt Tu Domine qui noRi corDa oim oRenDe 
que elegeris cx bijs Duob? vn u accipe locum miniRcrii bui? 
62 apoRolus quej Tuoas amifit 62 Daus illis fc«Abus ceciDk 


i^s matfciam 62 aniimcrat? cfl apof^otis Et no/ 

tanCiiim g? exempto fx>c vt ait ^eronimus no eit fcRtib) vtc/ 
oum qui4 priuitegia paueoeiim comune legem non faciunt 
Kiirfus etiam ficut ait beDa. oonec veniret veritas figura^ li/ 
ciiic obferuare* Vera enim fx)fKa in paflionefuit tmolata § 
ftiam in pentbecolfen confumata 62 ioeoin eleeSiione matbic 
foetibus vfi funt ne a lege oifcreparent.in qua fummus facer 
oos fcete querebatur poli pentbecolien vero iam veritate ^p/ 
palata vif Dyacones non fostefeO DifiripulcRum cledioe aplb 
rum vero ccatione 62 manus impofitioe o?Dinati funt-CuiuD 
mooi autem fo?tes fuerint ouc fancTioJum patruj cxtantfen/ 
tentie. ^eronimus enim ci beOa volunt q? fcee tecs tales fiic/ 
nmt quales ille quarum in veteri lege creberrimus vfus erat 
Dyonifuis autem qui fuit pauli oifcipulus irreligiofum ex/ 
ifiimat boc arbitrari Af erens fibi vioeri quoD ilia fo2s nibil 
aliuo fuerit nili quioa fplenOor 62 raonis oiuinitusfuper ma 
tbia cmiffus per quem tpfe ollenoebatur in aplm aHumeD? 
Ait enim fic i libro eccliaf lice Jerarcbie. De oiuina aut ib?te 
quefuper matbiam oiuinitiis cecioit Alii quiDem alia Dixett 
■ non religiofe fiCut arbitroe.meam autem tibi ipfe intentione^ 
oicam»Vi tuentur enim mibi eloquia fojtem nominare tbear/ 
ticum quoDOam oonum oemonllrans illi tbear tico cboto a 
oiuina electione fii(ceptum.{Jic igitur matbias apoRolus iu 
tJeam in fostej accepit cj preoicatione ibicem inftftcns mlta 
‘ nnraeula faciens in pace quieuit Tn nonnullis coCicibus le/ 
gitur q? patibulum crucis pertulit 62 tali martirio coeonatus 
celos afccncit buius ccwpus romet ccrlefia lancffe mane ma/ 
ioeis llib lapice porfiretico fepultum clTc cicitur 62 tbice ca/ 
piit eius populo Oemonffratur. ?n quaoa vero Icgcnca alia 
quetreueris iniicnitur ficut iter cetera legit matbias ce tribu 
iuca ciuitate h tbleem illufhri pro fapia otiuncus fuit. Qui 
litteris tracitus omnem in breui legem prophetarum Icic/ 
tiam afprebenCit.Lafciutam quoqj abb<»rens puerilos an/ 
nos mo2um maturitate v{ncebat.3!nfoematur quoq^ euis ani 
mus aC virtutem ut cifet acintelligentiam abilis ao mileri/ 
caciam facilis.in prolperis non elatus, Tnaoucrlis conrtas 
intrepious fatagebat vt quoO villi perceperat opere f)plerj 
62 oriscodrfna manus opatioe moflrai^. Mic cuj per iucea 
preoicarct cecos illuinabatle^fbs muoabat* Demoes expet 
isbat daucis greflruj.furois aucitu- mortuis vita rftituebat 


.Ixxxiij*. 

Qiii cii cora pontifice aocufarct in mUtis rfponcit Ce obices 
q crimia cidtis no opojt^ me mlta cicere qm xpianu eflc n6 
"le crimis ^ glie Cui porifcx-fi tibi Oant inciicie iiis pcmtece.^t 
^*He.Abfit ut a veritate qua femcl inucni p apoffaftam Cigrf/ 
t)iar. Jgit matbias in lege erat rxxfliiTimus coece^raucus.alo . 
pruoens-in folueeis qlfeib? facre feripture acut?- iconlilio 
jpuicus \ fermocinatioc expecitus. Qui cu uerbu oci p iuoea; 
pcicaret mCtos figntg 62 poig*?» fiuertebat- VniuSpi inuilce 
tes ipfujT 9cilio ffatucrut* Duo ergo falli teffes qtpm "accu 
faucrant.Ptio in ipm lapicesmilerunt quos lapioesmtd^ : 
tnoniu illis fecuj peoft fepeliri. Qui ou lapicaret fficuri inocc 
iromao pctitit 62 extenfisin celu manibo fpiritu cifto reocicit - 
€2 fubcituribioe.Cui? corpus ce iucea roina 62 ince treneri 
^etranltatu* \ quaca uero alia Icgenca legit q> Cum matbias... 
imaceconfa acuenifl^ 62 lice xpi poicarj quaCa potione toxt 
cata q vifu cuiSospritiabatfibi ocoerut qua \ note xpi bibit 
€2 nulla (efione :curnt«62 cu illapotioncplufquaccbexcecar/ 
fent idc fingurmanii ipnnes oes illuinauit.Dyabci|us autem 
a filttitcine infantis eis afparens fualit ut matbia oocicer^ 
q fou cirftu e(?acuaret 62 cu ipein mecio eo;e ^lilierct trib> 
tn t^iel» eu qrentes mime inuenerut tertia aut cie eis fe mai/ 
felfas cixit ego iiim. Que maibus poft tergu ligatis 62 fune 
collo ipnfito cruceliter affWxenint 62 fte in carcere recluldiut 
vbi cemoes apparentes oetib» i cu fremebat* $ appropiquare 
no poterat*'Cns autc cum multo lumieac ed uenies ipiri ce 
terra leuauit ^ vicuU folues 9 Culciter confottas bofbu atpe 
cuit. Qiii^refllis uerbu Cni pCicauit.Cu aut quica obftiatt 
pfifterent cixit eis.ceuudo vob q» viui in ifemu Celcenoetis 
Moxqj terra fe afpenitt 62 cucflos illos Ceglutiuit- rli^ 
ac cominum liint conuerlL 


l^cet 62 bene «at. ci? uita Idriplit paul? logobaroo;c byflo 
«Jograpb?.qua iobes Oyacon? Diligi? pollmocu s>pilauit . 


& f^^(3o tljregocio. 

Regonuf cr a grex a gore q» c prcCicaft 
^ 'jfiuc pice* un ^goei? qfi gregis peicatpr. 
SjUrcr gregod? qli egregou? ab egregius 
62 goee qfi egregi? pcicato: 62 coi^oe uel 
gregori? i Ifgua nf a uigilas fouat qa if^ 
jvigilauit libi Ceo <f gregi, fibi p mucide 
L ^^uatlo^ oeopCccma 9teplat6i^.Qrcgf 
alTicua ^icationc. 62 p bec 'tria meret 
Cei vifione Aug* i libro ce otCine.Ts vioet ceu di bn viuitbn 


O Regeritis 
Cuius pr 
gorDian? 
62 nir filuia Diceba 
tiir* Cum fummuj 
pbie apicem in ipla 
fui apolefccntia atti/ 
giffet ac rerum q oi/ 
uiciaruj copia plu/ 
rimu babuJ)aq cof 
gitauit tam bcc oTa 
Ceferere 62 in religio 
rem (e trafferre* f e?> 
Dum longius couer 
fionem protraheret 
62 tuciiis fe xpo fa/ 
m ulatu;c putaret ft 
iub pretoeis vrbani babitu munDo Ipentcnus Deferuiret cepe 
runt multa contra eum ex feciili cura fuccrelcerc ita vt non 
tam fpe feD tn eo retineretur 62 mente. TanDej pater abatus 
fex monaflcria in filida conflruxit ieptem itra menfe vrbis 
itt bonoec ran(3;i anDrceapoltoH in proprio Domate fabrica 
uit.^n quo rcli^iis fericis auro gemil^ r..Diantibus vili mo 
naflico habitu tegebatur. Vbi aD tatam perfedionc i breui 
Deuenit vt in ipfo fue conuerfionis initio poflfet iam imperfe/ 
^02um numerum coputaruCuius quicem perfecElio ex ver/ 
bis fuis que in prologo fuper Dyalogum ponit aliqualr per 
penDi potcfl vbi fic Dicit Tnfelix animus^ meus occupationis 
fuc pullatus vulnere meminit qualis afiquanDo in monafle 
rio fiictit qiiomoDo labentia ainda fubtereant quantum re/ 
bus omnibus que voluutur eminebat q» nlfa ni§ celeftia cof 
gitare ccnlucuerat q» etiam retentus coepore ipla iam carnis 
clauflra contemplationetranfibat q» mcKtq qfuoqjque pene 
cur £^is pena cfb vioelicct vt ingrcHum vite premium labo/ 
ris fui amabat Tanta Deniqj Difltitfiionc coepiis fuuj afflixit 
vt infirmato flomacbo liibliflcrc vix valeret 62 incifionem vi 
talium quam greci fincopi vocat paciens crebris anguflifs 
per bcra;e momenta ao exitu propinquarent. QuaDa^^ vice 
Dum qucDam i monadetio luo vbi abbas perat feriptitar^ 
Angelus Demini in fpede naufragi libiq^ milcreri lacriabifr 
poflufauit.Cui cu ggozi? lex argeteos Dari fecif§ abif^ 

Dc Dic ite^ rDi/t fcqg mUta ^Dioifle pauca uo reepifle ^bibu*^ 


* , .Ixxxiuf. 

Qui cuab eo itotioem argeteos reccpif§ ite;c oie tettia teueir 
fus mifcrcrifibi ipoctunis clamoeib? poflulabat.ScO gte cuj 
a jpcuratoec fui miniftetii DioiciflJ DanDu pretet fcutcUaj 
argentea qua mater fua cum legiimih? mittere folebat i mo 
naftcrio rcmafifle illa Ratim rsari pcq^it qua ille libenter ac 
cipiens letus abfcefTit. Mic autq angelos oni fiiit ficut fe fibi 
poftmoDu rcuelauit Quaoam Die beat? QregO' p fo;c vrbis 
romane tranfies cernit quofoam pueros foema pulcbeirios 
vultu venuftos capillo;c nitoee p ^'cuos effe venalcs.Tnter/ 
rogat igitur mercatc»em De qiiaiMos patria attulifl^* qui re/ 
ffX)nOit De britania cuius inc(^e fiit canDorerefulgent.^nter 
rogat ite;c fi xpiani funt Cui mcrcatcK no ^ pagais erraito 
iplicati tenrtur*tunc Crego*acritcr igemifees beu procb Do/ 
i(X inquit q> fplenDiDas facies princeps tenebra;^ nunc pofTi 
Oet.?ntecrogat infup qD efl^ vocabulu gentis illius.Gui ille 
Anglici vocatur Bene inqt anglici qfi angelici quia 6e angeli 
cos vultus babent.§Lnterrogantc ite;c eo qD nome bfet illa 
vincia ait mcrcatoe.Prouiciales illi oeiri vocatur- 62 gregoei? 
bene inqt Deiri .quia oe ira funt eruenoi Rurfus Denomme re/ 
gis interrogante ait q. mercato? q> aellc Diceret. Et gregozius 
bene aelle qa alleluia in ptibj illis Decatari opoctet Qui mox 
aD fiimmu pontificem aoceoens cum multa inftancia ct pdb? 
vix obtinuit ut aD illos conuertenDos mitteret. Cuq^ iaj iter 
arripuiflet Romani De eius ab (entia plimu pturbati papam 
aDeunt-ci eum taliter allocuntur.pet;r oRcnDifli. Romam De/ 
flruxifli*grego?ium Dimififb Sicq^ papa pterritus aD eu re/ 
voc aDu continuo nudos Deffinauit^Cuq^ gregosius ia iter 
trhl Dierujperegiflet 62 in quoDam loco Diuertens qucDam 
ceteris quiefeentibus lentaret . JLocuRa fuperueniens eum 
coegit a legenDo qiiiefcere* 62 ex confiDeratione fui nominis 
Docuit cum in coDem loco Rare Debere. QiioD ille fpiritu pro 
pbetico Difcens Rati comites aD bortatur vt velocius Debeat 
profidfci*ScD fupuenientibus apoRolicis nuncifs rcDirc c6 
pellit licet De boc pUmuj triRarct Tiic papa ipfum a moaRe 
rio fuo abRraxit 62 fuum Dyaconc^ carDiale oeDinauit quo/ 
Dam tempore tybris fluuius alueuj fiiii egrefllis in tatu^ ex 
creuit vt fup muros vrb influeret 62 plimas Domos euerterj 
^unc etiam per tyberum fluuium multituDo ferpentum cuj 
Dracone magno in mare DefcenDit SeD a ftuRibus prefocati 
62 aD littus proicdH totum acrem fua putreDine coJrupcrut, 
Sicq^ plaga pefTima qua inguinariam vocant fdruta cR. ita 
vt etiam coeporali viTui fagitte celitus venire fingulos qfq^ 
^cuterc viDcrctur Que primo omniu pelagium papa pculit 


Q fincmora c\ti*nxi*t. PoflmoDum iicro ita i reliquum vulg? 
Cefeuit vt fubtra^tis babitatojibus Dom? plurimas vacuas 
in vrbe rcliqucritSeo quiaeoclefia cei fine re<3:orc eflc no po/ 
terat gregaium licet totis viribus renitcntem plebs omnis 
elegit. Cum ergo beneoici oeberct 62 lues populum t)eucftarj 
fermonem ao populum fecit proceflionem fadens letanias f 
flituit*c» vt omnes oeum attentius exaarent aomonuit. Cuj 
igitur Deum omnis congregatus populus exoraret intatum 
lues ipla Defeuit vt in vna bora.lxxx. homines fpiritum exa/^ 
larent-feD nequa^ ceflauit populum aomonere vt ab oeatioe 
nuquam Defiilerent Donec peftem iplam Diuina propulfaret 
mileratio.finita proceflione fugere voluit leD nequiuit. quia 
Die noduq^ portas vrbis propter cum uigiles obferuabant. 
^'anDem mutato babitu a quibufDam negociatoribus obti/ 
tinuit vt in quoDam Dolio fuper quaDrigam De vrbe eouce/ 
retur.qui mOx filuam expeciit cauernarum latibula requifi/ 
uit.ibiq^ tribus Diebus latuit, verutamen Dum ibllicite que/ 
reretiir columpna lucis per fulgiDa a celo DepenDens fuper 
loaim in quo latitabat afparuitan qua columpna angelos 
DelccnDentes a afeenDentes quiDam reclufus arpexit.Moxqj 
ab vniucrfo populo capitur trahitur Etfummus potifex co 
fecrat. Quoo vero aD hoc honoris culmen inuitus afccDerit 
qui verba fua legit patenter aDucrtitNam i epiffola aD nar/ 
fum patricium fic ait.Dum contemplationis alta Delcribitis 
ruine mec mihi gemitum ren ouatus -quia auDiui quiD itus 
pcroiDi.Dum foras aD culmen regiminis Tmeritus afcenDi.ta 
to autem memerore percuifum ^gnofeite vt vix loquiui fuf 
ficiam. Nolite ergo me vocare nocmi ioeli pulchrum § vo/ 
cate me mara quia amarituDinc plenus flim. Jte alibi q? me- 
aD epifeopatus orDinem cognofeitis perucnilTc. Si me Diligi/ 
tis.quoD 62 ego incelfantcr Defleo» atq^ vt Deum ;p mc exore/ 
tis rogo. Jn prologo quoq^ fuper Dyalogum fic ait cx occa' 
fione curc paff oralis animus meus Ocularium hominum ne 
gocia patitur.^» poft tam pulchram fiie quietis fpecie terreni 
adus pulucre fcDatur perpenDo itaq^ quiD tolero perpenDo 
quiD amiftX)umq^ intueor illuD quoD perDiDi fit hoc 
qiioD porto .Eocc enim nunc magis maris fludibus quacior 
atq^ in naui mentis tempef tatis valiDe procellis illiDor- 62 cu 
poris vite f colo quafi poft tergii Dueffis oailViTo littore fuf/ 
piro’§ qa aDhuc romam Dca peitis vaflabat moe fblito^cef 
fione cu letanijs ^ ciuitatis arcuitu qDa tpe pafcali orDiauit 


in qiiaymagincm beate maric fetnpct* virginis qiic aobuc vt 
aiiit cfb rome \ ccclefia que Dicitur fhndla maria maio? qj lu 
cas arte meoicus ^ pidboe egregius fc»mafle Dicitur. 62 eiDe^ 
virgo fimilima peroiapbibctur ante ^cefllonem reuerenter 
pojtari fecit.Et eoce tota aens infecto 62 turbuletia ymagini 
ceDebat ac ii ipiam ymaginem fugeret 62 cius prefentia ferre 
non poil§-ficq^ poil ymagiem mira ierenitas 62 aeris puritas 
rcmanebat^unc in acre ut refertur iuxta ymaginem auDite 
funt voces angelo;c canetiiq Regina celi letare alla.Qy’^ ^ 
me. po?.ail’rc.fi.Di-aUa.itatiq^ beat? grcgo?ius qDiequic aD/ 
iurixit*Ora pro nobis Deum rogamus aUa. iTunc beat? grc. 
viDit fupra can:;r crcfcennY aigclum Domini qui glaoiu cru 
entatum Detergens in vaginam remittebat. ?ntellcxitq^ gre- 
q> pefiis illa cefllifT^.fct fic fadiiq e. VnDe 62 calt;r illuD caliru 
angeli Deinceps vocatuj c 5’aDc^ vt DefiDeraucrat auguRinii 
mellitum. 62 io. cum qurl^ufoa aliis i anglia mifit 62 eosfuis 
ptecibo 62 meritis aDfiDcm oiicrtit Tante ctia humilitatis be* 
grego.cxtitit vt Ic lauDari-nullo moDo pmitter;. Na Rephao 
epifeopo qui eu in fuis cpiflor lauDaucrat ita fcripfit Mfta 
mihi 62 vitra ^ auoirc Debui itiDignus fauc^e irrvns cpiRol 
DcmonRraflis. 62 tamen feriptum cR.NelauDes lx)mincm ^ 
Diu viuit.tamen 62 fi auDirc talia Dignus non fui oeationibus 
vefttis peto vt Dignus effinar vt fi Ix^na ioeo in me DixiRis» 
quia no liint iDeo ficut quia DixiRis.Ttc i cpiRola aD narfu^ 
patricium «q? caule 62 nomis fimilituDinc facienDo p feriptu/ 
ras clauliilas Dedam ationefqj formatis certe frater barilfunc 
fimea leone vocas quoD eo mo bos agere £)fpicim? q icabio 
fos catulos fepe pacDos uel tygres vocamusTtem in cpta aD 
anaRafiiim patriarcbam antbyocenu. qj vos me os Domini 
cp lucernam Dicitis q? loqucnDo multis ,pDefle mnltifq^ polle 
lucere pbibetis.cxiRimatroncm meam fateoemibi in Dubita 
tionem maximam pDuxiRis. CofiDero naqjqui lum-i nibil 
me ex buiufmoDi boni ligno DeprebenDo. ConfiDero aute; q 
cRis c» vos mentiri polle non arbitro? Cuj ergo o^eDcre volc> 
quoD Dicitis contraDiat mibi infirmitas mea. Cu Diljiutare 
volo quoD in lauDe mea Dicit contraDicit mibi fanditasvfa 
ScD quefo vir fancRc nobis aliquiD De boc certamic noRro 
conucniat vt fi no quoD Dicitis ita cR fit ita quia Dicitis, vo 
cabula etiam iacRatia uel vtilitate fonatia omnino refpucbat* 
unDe eulogio patriarcbe alexanDtino qui cum vntucrfalem 
papam vocaucrat ita feribit in ptefationc cpiRole quam aD 
me DirexiRis fuperbe afpcllatiois verbum vuniuerlalcm me 
papam Dicetcs imprimere curauiRisQiioD peto Duleiiluna 


fanditas vedta vitta non faciat, cjiiia nobis fubttabitu t qo 
alten plus tatio exigat ptcbctut. Ego enim verbis ^fpe/ 
tari non quero feO moeibus nec bonojcm cife Deputo in quo 
fratres fx)nc«em fuu peroere cognofeo. Receoant ergo verba 
que vanitatem inflant* caritatem vulnerant, bine eft q> cum 
To* epifeopus confla ntinopoli tamis boc vocabulum vanita 
tis fibi vfurparet 62 fe vniuetfalc papam vocari frauDulder 
a fynoDo obtinuiffet inter cetera. Sic De'eo feribit gregeeius 
Qiiis cR ifle qui contra Ratuta euangelica contra canon oe/ 
creta nouum fibi nomen vfurpare preTumit vt vel fine minu 
tione fit vnus que efleafpetit vuiiierfus. Verbum etiam iufli 
onis fibi a coepifeopis Dici nolebat. VtiDe aiti epiflolaaDcu 
logium epifeopum alexaDrinum. veflra mihi caritas loquic 
Dicens ficut iufTiRis g? verbum iuffiois peto a meo auDitu rc 
moueri quia feio qui fum 62 qi i eftis.loco enim mibifrates 
effis irojiba patres* Jnfuper ob nimiam humilitatem q erat 
prcDitus nolebat q> matrone fe andllas fuas Dicerent. Vnoe 
ruilicane patricie fcriK ns ait. Vnutn in tuis epiflolis cgrQ 
fufeepi quia q» femel efle poterat fepius Dicebat acilla vcfira 
62 ancilla veRra-Ego enim c]uiii per epifeopatus onera oim 
femus fum fadfus qua ratione te mibi ancillam Dicis cuius 
ante epifeopatum fufccptum propius fui* 62 iDeo rogo per 
omnipotentem Deum ne boc verbum aliquaDo ao mc T ferip 
tis tuis inueniam.Primus in Tuis epiffolis fe feruns fcriioru 
Dei nominauit cj alios nominari in ff ituit. JLibros fuos oum 
aDbuc umeret ob nimiam bumilitatem publicati nolebat 62 
in aliojum compationc fuos nibil valere effimabat* VnCe in 
nocentio prefedo affiicefic feribit Quod expofitionem fcilicj 
?ob vobis tranfmitti vofuiRis veRro Ruoio congauDemiis 
ScD fi Deliciofo cupitis pabulo fagina ri.Bcati auguRini c6/ 
patriote vcRra opufcula legite 62 aD compationem illius fi/ 
milaginis noRrum furfurem non queratis. Neq^cnim vo’o 
Dum in bac carne fum fi qua Dixiflc mc contigit ea facile bo/ 
ininibus innotefci.l.egitur quoq^ in quoDam libro De greco 
in latinu tranflato q> quiDam fancRus pater nomine abbas 
^o.ciim romam aD vifitanDum apoRolcsum limina veniflj 
62 beatum gregosium papam per mcDium ciuitatis tranfirc 
viDcrct voluit ci occurrere ac vt Decebat reucrentiam exhibe 
c trnes V ero be.gic. g>fei terra vellet proRernere feRinaiiit 
a prio fe cojam ipfo in terram proRrauit nec inDefurrexit q 
aD vfcy abbas primo furrcxif]§ T quo maxia eius humilitas 
smeOat tate aiit largitatis cIcofina;e extitit no folu pntib? § 


Jxxxv/. 

rt'a ir gc pofitis <3 T monte fynai moaebis ncccflairia niTHifarj 
Ka oTm lofgetiil noia fcripta bebat q eis liberali: fubueiebat 
nic aRcnii U erofolimis initituit 62 oei famlis illic CJegctibus 
r ecefi" atia mittere ,puocauit.trih> c§ milib? ancillis Oei ^ cot 
t r>ianis Ripenoi/s odogmta libras auri annualiter offerebat 
Cottir^ic etiam aD fliam menfam peregrinos quoflibet inui 
T ..bat «rnter quos Die quaDam vnus aoccflit \ cuius maibus 
riun ipfe cx biimilitatc aqua funCere vellet conuerfus vrceu 
.■ r: Gpit feo repente cum i cuius manibus aquam funoere vo 
icbat non inuenit Cumqj hoc fadium feaim ipfe miraretur 
r irem nb(5?e Dominus per vifione ei Dixit Geteris Diebus me 
t mebris meis berierno rae i me metipfo fufeepinii. Alio c§ 
ICH'. pote picccpit cacellario vt xi/ peregrinos aD pranDium 
iiuiitaret qui pergens iuffa compleiat.Dum autem fimul Dif 
* . berent intiiens papa trenecim numerauit a accerfito cacel 
‘ ario cur contra fuam iufVionem trcDecim inuirare prefiimp/ 
ierat nquiriuit.Qi ios cancellarius numerans 62 tantum.xii. 
t r i cnici s ait.CriDc inibi pf non funt nifi.xi/ animi aDuertit 
C;rcgo:ius virum ^ppius Difcumbente multu crebro mutare 
cv riinc aDolefccntom nunc vero fibi vetulum veneraDa qua/ 
D .m canifie fimufare.finito igitur conuiuio illum in cubiclo 
DL xit vcbcmctrr aDiurans vt ei fc nomec]^ fliu ^poerc Digna 
i ctur. Qin rcfponDens ait ct cur interrogas De noir.ie meo qD 
rf> mirabile- verutamen feito c^a ego fum naufragus ille cui 
icutcllam argenteam tribuifli quam tibi miferatciim Icgu/ 
minibus mater tua 62 boct bi^p certo fit cognitum quia ab 
iTo Diequo mibiDcDifli Deftinauit te Dominus fieri ecclcOc 
i' .e prefulcm 62 petri apofloli fuoceffojem. Cui gregoeiiis 62 
tu quo Ix»c nofli qa tunc meDns peffe fuc ecclcfie Deftinauc/ 
lif. At ille qm angelus cius fiim ct me tibi Dns nunc remifit 
V f te femp Debca ^ptegere 62 oc cfD pecicris per me apuD ipm 
\ aleas ifxtrare-Statiq^ ab co Difpauit Eo tempore fuit qDaj 
larcmita vir magne virtutis qui omnia propter Deum rcliq/ 

1 at '5 nifril preter vna cattam poffiDebat Qiia blaDies crebro 
q!i cohitr trice in fiiis gremijs refouebat. Oraiiit igit aD Deii 
' t ubi oflcnDt*re Digrct cu q future remuncrationis mafioej 
T i*c tx buiff; q lUi? amccc riil cx Diuici/s hui? fedV poflioer;? 
k a igic node fibi ruclac q, cu gregoeio romao potifice man 
•; iimc fibi fpare Debcr^ at ille fojtiter igemifccs pa;c fibi volu/ 
l ia paup rtate ^pfuiffe putabat fi cu co remucratione reci 
p ci et qui tantis muDialibus Diuicijs babuDaret. Cum ergo 
gi t rcci] oiuides fue pauptati dic nocfluqjfufpiraDo i)fcrrct 


Afra Dotnmii ftbt OfecTitem. Cum &mtifem no 

|X)fTcflio omicia^i: iie& cupiDo faciat* eur auDes paupcctatcm 
tuam gccgo?u oiuicijs eompate qui magis ilfam cattaj qua 
babcs cottioie palpantxD Diligere coptrobarts q? ille tantas Dt 
iiicias quas non amaDo leD cot^ncnDocundiifq^ liberaliter 
iargienoo Difpergit 3^ taq^ folitanus Deo gf as retulit ^^q me 
ritum fuu Decrcwifleputaueratri gregojto conferretur orare 
cepit vt cum eo manfionem qnqj peipere merctur.Cu apuD 
mauricium impatojem er filios eius fup raoete Guiufoa epif/ 
copi falfo accufaretur Sic ait in rpiif ola quam apocrifario 
mittit vnu eif qD breuiter fuggeras Dominis meis qa fi ego 
ftruus eo;c in mcctem longobarDo^c uel Damnu me mifeere 
voluiifem hc^ie longo barDoeu^ gens nec regem nec Ducem 
nec comites babt rct atq? in fua cofufione cflct. ScD quia Deuj 
timeo in mertem cuiuitibet bois mc mifccre formiDo. Ecce 
quatebumilitatis extitit quia cum ell^^timmfponnfex^m 
peratoris fe Icruu vocabat Dominu fuu cum appellabat Ecce 
quate innocentie quia T morte inimico;^ luo;c conlentire ner/ 
IcbatCuin mauricius impator gregorium 62 eccleftam Det 
pfcqucrctur ^nter cetera lic ei fcripfit gregorius Qtiia enim 
peccato? fum creDo q? omnipotentem Deura tanto vobis am/ 
piius placatis quanto mc ci mate ieruiente affligitis QuaDap 
Igitur vice quioa monafiico babitu inDutus fpatam euzg,il 
natam Dextra tenens coram impatorc incrcpiDis aftitit 62 9 
eum vibrans illuni glaDium inoritu;r preDixit Territ? mau/ 
ridus a pcrlecutione gccgo?i/ cdfauit cr ut pro fe 02are Deberet 
inffanter peciit quatenus ipfiim in bac vita De malis fiiis De?* 
puniret 62 non punienDum extremo examini rcferHaret.Qi^ia 
Dam igitur vice vioit fe mauricius an tribunal 'ifuDicis ftare 
62 iuDicem proclamare Date mauricium-cr capientes eu mi/ 
nifiri ipfum ante iuDicem pofiierut* Cui ille. Vbi vrs vtreD 
Da tibi mala qui in Ix)c feculo perpetrafH Jlle refponDit Mic 
primo ea Domine ir.ibi 62 no T feculo futuro retribue Statiqp 
Diuina vox iuflit traDi mauriciuj vxo?em filios ci filias focc- 
militi oGcioenDos.QuoD c? fai^um effNon pofl multum cn^ 
iemporis focas quiDam miles eius ipfum eu tota familia fua 
glaDio GCCiDit ei in imperio fuccc^it. Cum apuD fandam 
mariam maiocem in Die pafebe miflam celebraret 62 pax Do/ 
mini pronuneiaret angelus Domini alta voce tefponoit62 cu 
^iritu tuo-VnDepapa apuD itlam eoclcfia in Die pafcibe fba 
iionem facit nec fibi cum Dicit pax Domini in buius mrraeli 
feffim onium refponDetur QitoDam tempore traianus impe/ 
Itito? romanus aD quoDDam bettum vclimctiflimefeftiabat 


.Ixxxvif. . 

Cui viDua qucoam flebilitci: ocx:utnt oiccs.Obiccro vtfanA 
guincm fili| mei innocentee petempti viOicarc Digneris- cuqf 
traianus fi fanus rcuettcirctur vinDicarcfetcftatetur vioua 
Dixit 62 quis mibi fx)c pteftabit.Si tu in ptelio mcKtuus fuc 
ris.Traianus Dixit Jllc qui poffc meimpecabitCui vioua Et 
tibi quio ptooetit. Si altet mibi iufriciam fecerit. Traianu» 
Dixit Vtiq^nibil Et vioua none inquit melius c tibivtmibi- 
iu/ridam facias 62 pro boc mecceoem accipiat- q> atteri banc 
tcanfmittas.Tunc traianus pietate commotus De equo Defcc/ 
oit 62 ibioem innocentis fangiuem vinDkauitEertur quoqf 
q> aim qiiiDam filius traiani per vrbem equitariDo nimis laf 
ciue Difeurreret filium cuiufoam vite interemit quoD cu vi/ 
Dua traiano lacrimabiliter exponet? ipfum filium Ilium qui 
boc fecerat vioue loco fili/ fui Defuncie traoioit cr magnifice 
ipfum Dotauit- Dum igitur qiiaoam vice Diu iam Defunctio 
traiano Qregozius per foeum traiani tranfiret 62 buius man/ 
fuetuoinem iuoicis recccDatus fuiflfet ao fancfli petri bafilica 
peruenit 62 ibioem pro eius erroee amariflime fleuit. Tuc fibi 
Diuinitus eft refpofum. Eoce petitionem tua compleui c* trai 
ano penam eternam peperci. De cetero autem DiligentifTime 
caueas ne pro Damnato aliquo preces funoas- Damafcen? 
autem in quoDam fuo fermoe narrat q> gregoeius pro trai/ 
ano oeationem funOens auoiuit vocem fibi Diuinitus illataj.’ 
vocem tuam auDiui 62 veniam traiano De cuius rei vt ibioe^ 
Dicit teftis efl o?iens omnis 62 occioens. Super boc Dixerunt- 
quioam q> traianus reuocatus fuit aD vitam vbi gratia con - 
fixutus venia meruit fic glo2ia obtinuit nec erat in inferno . 
finaliter Deputatus nec lententia Diffinitiua Damnatus alif',/ 
q» anima traiani non fuit fimpliciter a reatu pene cterne ab/ 
Ibluta feD eius pena vfq^ aD tempus.f. vfqj aD Die iuDicii] fuit 
flifpcfa-alii qfD pca aD locu vlmoDu aliq"? to^meti fi4> £)Di/o 
tioe fuit taxata Donec orate gre- p xpi gra^ loc? vel mop? ali 
qs mutaret.aliy vt i o.Dyacon? q hac legeDa opilauit q» no Ic - 
git esaffe feD fleuiffe- 62 freq^ter Domin? mifertus coceoit q?> 
bcmo quauis Delioerans petere non prcfun.iit.62 qtioD ci? aia 
non eff ab inferno li berata 62 in paraDifo repijfita ko fimpli 
cit^ ab inferni cruciatibus liberata. Valnet cimmytpicit aTa 
62 in inferno exiftere 62 in inferni cruciatus jpec, Dei mifericor 
Diam non fentire ali/ cp pena eterna confiUi t in> Duqbus.fcili/ 
cct in pena fenfus. 62 in pena Damni que efi carentia vifionis 
Diuinc. Pena igitur ctema quatum aD pvii #nu;cf} fibi Dimifla 
feD quatu aD fecunDum retenta- Eertur c jiyaq^62 qa agclus 
iduD aDiecerit.qa enl p Danato rogalri D ligijc-tibi optio'. 


Aut cni'm fn putgatcKio Duobo crizciabetis* Aut certe 
toto tempoec vite tue in ifirmatibo oo!o2ibus fatigaberis, q 
pclegit toto tempo?e vite fue ooloeibus concuti q> oiiobo oie 
bus in purgatoeio cruciari.Vn fa£iu e q» femp oeinceps aut 
febrito laborauit.aut pooagre molefha preflus fuit aut vali 
ois t)ol«ibiis conquaflatus aut Ooloee Hromaebi mirabiliter 
cruciatu s.Vnoe in quaOa epfa fic loquit oices.Tantis poDa 
gte tantis rnolcftiajc oolojibus premo?. vt vita mea mibi gra 
uiflimapena fit eottioie enim in ooloee Oefido f>2 mo?tis remc 
oium expedanoo fiifpiro Tte alibi.oolo? meus intero uj mibi 
lentus cfl.intcroum nimi? feO neqj ita lentus ut receoat.ncqj 
ita nimius ut interficiat» vnoe fic vt qui cottioie in mo?tc fum 
repellat a mo?te.Sic autem me infe(5iio noxi/ bumcwis imbi/ 
bit vt viuerc mibi pena (it 62 mo?te oefioerantem expe(5le. qua 
gemitibus meis folam creoo c(1"e remcoiu^ Matrona queoa 
fingulis oiebus oominids be. gre. panes offerebat. Qui cum 
poit miflarum folemnia co?pus oomini offerret, 'i: oiceret c<x 
pus Oomini noftri ibefu xpi cu.tc.in vi^eternam 5Laidu a fiib 
rifit. Tlle continuo oexteram ab eius o?c coniiertcs parte illa 
oominici co?po?is fuper altare OepofuitPoflmoOum cc»a po 
pulo inrerrogauit qua ob caufa^ rioere prefumpferit.At illa 
quia panem quepropri/s manibus feceram tu co?p? oomi^ 
nicum afpellabas. Tunc grego, pro icreoulitate mulileris fe 
in c«atione proflrauit^» furgens particula^ illam panis iflar 
oigiti carnem fadtam reperit.ci fic matronam ao fiOe reoiixit 
Orauit iterum ^ carnem illam in panem conuerfam vioitw 
matronefumenOum traoioit- quibufoam principibus aliqs 
preciofas reliquias petentibus aliquatulum oe fTo euage/ 
lifle Oalmatica tribuit QuoO illi fufeipientes tanq> viles teli/ 
quias cum inoignatione nimia eioem reooioeriint. Tunc be. 
grego «ationc fa(5fa cultellum peci/t ^ pannu illu pupugit 
De c? pucflionibo fanguis protin? emanauit. Sicq^ q? pdofe 
eflent reliquic oiuinitus efl oflcnfum. Quioam Oiuitum ro/ 
mano;c relida £)iuge fiierat a pontifice comunione priuatus. 
QuoO ille molefhflime ferens ieO auto^itate^ tanti pontificis 
cuacuarenon valens mago;c iuffragia requifiuit qui fe fiiis 
carminibo agere promiferut vt in miflb oemonc tam oiu ca/ 
ballus pontificis vexaretur quoufq^ cum feffoee fuo piclita^ 
retur.Cuqj grego.aliquaOo fuper caballum tranfiret i miffo 
oemoc magi ci8 equu ta foztitcr vexari fecerut vt nequag^ ab 
. aliquo teneri valcret.Tunc gregoeius reuclante fpiritu Oya/ 
bolica flibmifTione fjgnofces fado crucis figculo ta caballuj 
. a pnte rabie libauit q? maleficos ppetua cecitate muldauit. 


Jxxxvuj. 

Qii| reatum fuum confitentes aD facti baptifini gratia podi 
mooum pcriiencrunt.Quibus lumen ne artem magicam re/ 
legerent reoDi nolutt.cus tamc ecclefiaflico fiibfiOio nutriri 
prGCcpit.?Lcgitur quoqj in libro qui a grecis lymon Dicitur 
q? abbas qui perat monaflerio fanc^ gregojij ciDem nucia/ 
iiit q» quiDam monachus penes fe numifmata tria baberet. 
Qi^iem gregocius aD aliojum tevv<xem excomunicauit poft/ 
moDicum temporis frater mojitur fando gregojio nefeiete 
Qiii iratus q? fine abfolutione mojtiius fuerat oeationem in 
cpitafio fcripfit qua eum ab excomunicatiois vinculo abfbl/ 
iicbat.DeDit eam vni Dyaconaum precipiens vt eam lup fo/ 
ueam fratris Defundi legeret quo iufla f)plete lequdi nocTte 
qui Dcfundus fuerat abbati afparuit K (e vfqj moDo i cudo/ 
Dia Detentum. feD beri ablbliitum fuiflc perhibuit officiuj 62 
cantum ecclefiadicum necnon 62fcolam cantozum indituit 
pro boc DUO habitacula vnum iuxta bafilicam pe.alteruin 
iuxta latraneh eccleliam f bricauit vbi vfqj booic ledus ei? 
quo recubans moDulabatur flagclluj eius qiio pueris mi 
nabatur cum antbipbo* autentico veneratione congrua re/ 
feruantur-^n canone ajpofuit Diefq^ nodros in tua paceDif 
ponas atq^ ab eterna Dampnaiione nos eripi 62 in eledoeum 
tuoeum iubeas grege numerari. ^'aDem beatus gregoeius cu 
fcDiifet annis*xii/.menfibus vi ci Diebus*x plenus operito bo/ 
nis migrauit a coeporc.Jn cuius tuba hii verfus feripti funt 
Sufeipe terra tuo capus De coepoee llimptup ReDDcre quoD 
valeas viuiheate Deo.lpiritus adra petit leti nil iura nocebut 
Cui vite alterius ma^ magis ipfaviaed pontificis fummi 
boc clauDiuntur mebra feplcbro. Q.niiueneris femper viuit 
vbicy bonis.Fluxerunt autem anni ab incarnatione Domini 
D.c.vfliib foca imperatae. Pod matem beati gregai/ regio/ 
nem totam maxima fames inuafit* VnDe pauperes quos li/ 
bcraliter gregaius pafcere fo!ebat aD fucx:efraem fuum veni 
entes Dicebant. Domine quos pater noder gregaius fole/ 
bat pafcere tua faneditas fame non linat perire. Qiubus verb 
papa inDignatus femper taliter relponDebat. Si gregai? aD 
famam fue (auDis cudos populos curauit fufeipere nos aut 
non polfuir.us pafcere ct Ite eos femper vaaios rmittebat. vh 
fandus Qregaius ter ei afparuit 62 tuncblanDe Deflia tena 
tia Q Detraidione reDarguit ^ ille fe De nullo emeDare airauit 
VnDe illi quarto terribilr afparens illu cari]f>uit ’62 i capite 
letaliter percuflit. Cuius Dolac velatus in breui vita finiuit. 


Dum aiit aobuc pD^(5^^a fames in/Tacet qiiiDa inuioi grego/ 
rio ccpcrut Detrahere aflerentes q? totu therau;c ecclic tan^ 
vir rPOig? :Drumpri1l5*^^ hui? vinoi^ia aO coburenoos 
libros fiios cctero;c animos iclinarut. Qiio;c ou quofoa ia^ 
conbufifl^t 6Z ceteros coburcre uellet Petrus oyacon? ei? 
familiarifTimus cu q qtuor libros Oyalogo;c Difputauerat 
traoit uehemctiflime reftitiflTe Afferens hoc ao eius oelenoa? 
tneoria nil ua’erc cii in oiucr^ muDi ptib? excplana tenerent 
aoiuges imanefacrilcgiu effc tanti pfis tot talcsiibros ex/ 
urerc.fup cui? caput ipfe fpiritu fan(£Ki in filituDinc colubc 
fi equetiflimc ^rpcxifl^ TanCem eos in haefententia aoouxit 
iit fi iUuo qo oixerat iureiuranoo confirnias mo2i continuo 
meruifT5 ipfi a libro;c exuflionc Defiftcret. Si vero moei non 
meruifl^ feD fiipiies fui teftimoni/ extitifl5 ^ cobuifori/ 
bus manus oaret.Fcrtur enim Qregoji? libi oixiffe q? fi mi/ 
culum De viftone columbe publicarj- poft hoc viuere non 
valeret atacp cum a|paratu Dyaconi euageliozum lib;c balu/ 
lans venerabilis leuita pe*aDucniens mox uttaclis iacrofan/ 
6tis euangeliis gregoeij fan<5btatis teftimoniu pbibuit a Do/ 
lo?c moctis extraneus fpiritu Tter uerba vere conicfli6i>J eftta 
uir.QiiiDam monachus monafleri/ fandi gregaij quoooaj 
ptnes fe peculiu sgrcgauit.Beatus aut gregaius alteri moi 
npcho afparens Dixit vtfibi Denuciaret qo peculiu oifpgeret 
6.’ pcnitcrrtia ageret quia Die tertia effet mojituriis qD ili' au/ 
Diens vehementer expauit penitentia egit 62 pecubu rODioit 
moxQj f bnb? a Deo cotcept? c vt a Diluculo oiei tertie uf qj 
aD hera tertia p nimio inccDio lingua ab c»c q?icies ultimuj 
flatu emittere vtDeret.ScD cu ciccuftates monachi cc»a^ ^pfo 
pfallerent pfalmoDia tanDcm intctrupentcs ei Detrahere cepe 
rut.?lli autem Stinuo reuiuifees 62 oculos fiibrioeDo £)cutics 
ait parcat vobis Dns fratres quare mibi De tahere voluiffis* 
Na impeoimentu mihi no moDicu gcncrailis quia ta a voB 
q» a Dyabolo fub vno tempe accufatus nefeieba cui caliinic 
primitus refponDerej. Seo fi quaDo qiidibet migrante viDe 
titis eiDem no Detra^one § copaff onem ipenDatis vtpotc q 
aD tam Difbridi iiiDids cum criminatoic fuo iuDicium vaoit. 
Nam aD iuDicium cum Dyabolo fleti aDiuuate fando gre/ 
g(»io eundis fias obie(%'onibus bene refponDi Tantum De 
V na obiedf ionc couidus erubui pro q vt viDidis taliter fiij 
vexatus 62 aohuc me no potui liherarc.CuqpDeea fratres re/ 
quirerent ait-non aiiDeo Dicere quia cum aD vos a beato gre 
gorio iuffus fum vcnirc Dyabolus De hoc plurimu cfl coqfl? 
f utas^qD me aD me penitentiam agcDam pro caufa illa oe? 


.fxxxix] 

CX7US remitterct-Qua propter beatum gregaium vasem Oe/ 

O» ne commotam calumniam cuilibet rcuclarcm.Moxq^ cla 
mans oixit O anOrca anorea hcc ano pereas qui me prauo 
ccnfilio ao boc penculum copulifh.Et (latim reuolutis ter/ 
ribiliter oculis cxpirauit.Erat autem in vrbe quioam nomie 
anDieas Qui eooem momento quo ei monachus moeies pe/ 
riculum fuerat inprecatus in tam grauem mozbc^ oecioit vt 
Defluentibus carnibus confiimi poflet mo?i autem non polfet 
Tunc monaebus monafterij fanefii gregoeif conuocatis c6/ 
fcillis e quoD cii preoicflo monaebo quafoa monaflerii' car 
Ullas rapuifi^ Hifceptis peiis extraneis traDiDiflet.Moxqj 
bi/s qui DuDum mai non poterat inter verba fuc confefliois 
fpiritum exalauit Eo tempore vt in vita fandi eugeni/ legi/ 
tur Dum aDbuc ambrofianum officiu? magis q» gregoeianu 
ab ecclefi/s feruaretur Romanus pontifex nomine Aorian? 
Concilium cor.uocauit vbi flatutum eib vtgregccianuofn/ 
ciiun Deberet vniuerfaliter obferuari Cuius rei karolus im/ 
peratoe exeeutoe exiffens per Diuerfas Difeurrens prouinaas 
minimis 62 fiqplici/s omnes clericos ao lx>c ipflim cogebat 
62 libros aiiibrofiani officii vbiq^ coburebat. multofq^ cleri/ 
cos rebelles incarcerabat.Proficifccs aut btus eugenius epif 
copus aD concilium inuenit iprum concilium per triDuu iaj 
roliitum.fuaq^ priiDentia Dominum papa^ fic inoiixit q» oes 
piatos qui concilio interfuerant 62 iam per tres Dietas recef 
ferant reuocauit. concilio igitur conuocato omnium pat;e 
l?ec fententia vna fuit vt miilale ambrofianu^ 62 gregoeianuj 
fuper altare beati petri apoffoli poneretur 62 fixes ecclefie op 
time claiiDerentur ac pluri moeum epifeope ruj figillis Dilige 
tiflime munirentur. Et ipfi tota noc5fc ojationi infifterent vt 
Dominus per fignum aliquoD reuelaret.quoo borum ab ec/ 
clefiis magis feruare vellet.Sicq^ per omnia vt ozDinauerant 
facientes mane ianuas ecclefie ajp aruerunt. 62 vtrumqj mif/ 
falc fuper altare apertum inuen erunt. Vel ut alii aflcrunumir 
fale gregeeianum penitus Diflolutum 62 buc illucq^ Difpfu? ^ 
inuencruntAmbrofianum autem folummoDo apertum fu/ 
p’r altare in eoDem loco qui pofuerunt repererut quo figno 
oiuinitus funt eoodi vt gregonanum officium Deberet p mu 
Dum totii^DiTpergi- Ambrofianum autem tantum iii flia cc 
clefia obfuari. Sicq^ fci pfes vt Diuinit? eDotfbi fuerat ftatuc 
rut 62 fic ufq^ bcDie obfjiiat narrat iobes Oyacon? q vita btf 
ggocij 9pilauit q? Du vita ei? f)fcbei7 ct £)pilar^ qDa virfacDo/ 
talir iiignit? ci.Dormietici aD Utnii vt libi vioebat febdi afHtit 


Cui Oefup caoi^jifTima ct aOeo tcnuiiTima veflis erat vt ei? ra 
ritate nigreoo fubterioris tuicc appareret hic ,fpi? accdVtt 6i 
iftatis buccis rifuj f)tiere n potuit.cuqj Tobanes eu iterroga 
ret cur vir guioris oflRcii Hc Oiflblute rioerj ait. qa tu ferib De 
mortuis qs luu^s iiuqua viDifH Cui ToBcs.'^ fi illu no no/ 
uerT fade tn De lUo feribo q Dioici ledioe at iUe.tu inqt ut uif 
Deo ficut voluifti feciffi 62 ego q face poto n ceflabo. Moxq^ 
illi lum e lateme extixit ci aDeo ipm pterruit ut vehe meter cx 
clamas putarj fe ab illo glaDi/s uigulatu Moxq^ Qregori? 
affuit comitate fccu Dextrorfii^ bto Nicolao.fmiffcrorluj uo 
petro Dyacono eiqj Dixit -moDice fiDei qrc Dubitarti. euepp? 
cortinam lc6ti aDuerfari? latitarj.gregori? cx mau petri Dya 
coni magna facie qua tenere viDebat arripiens eiufqj flamis 
os facieq^ ipi? aDuerfarif exurens ao TRar ctbiopis Deniguit. 
QueDa aut fcitilla ^uiflima caDens i ei? vcRe canDiDa ipfaj 
Dicio citi? £)flaguit ci fic ni^ri? totus afparuit.Dixitc^ beatus 
petr2 ^gosio fatis Denigm? eu cui gregori? tios illu n oenig/ 
iiimus § nig;c fuifle DemoRrauimus ficcy ibiDem multo re/ 
lido lumine abierunt. 

De fan(flo Congino. 


Onginuf 
fuit qDej 

centurio 

q cu? aliis militib? 
ctud Deo aRas iuf/ 
fu pylati latus la/ 
cca perforauit.c» vi/ 
Des fig que fiebant 
folciq obfcuratuj 
62 terre motum ^n 
xpm creoiDitmaxi 
me ex eo g>qDaDi 
eunt ^ cu^ ex infir/ 
m itate uffcnecRutc 
ei? ocii caligaflent 
Defitngine xpipet 
lancea? Decurrentit 
fortuitu odos fuos tetigit protinus clare viDit unDe renu/ 
nas milide ab apiis iRru<5ius Jn cefaria capaDocic vigiti/ 
odo anismoaRica uita Duxit*62 verbo 62 exemplo* aDfioem 
mftos f)uertit.Cu aut a pfiDe tentus fuifl^ ^ facrificare nolb 
juflit pfes ofe Ddes dus excuti*62 lingua abfdDi. Lon^n? 
tn ex bcc loqla n pDiDit.g accepta fecura oia yDola <>minuit 


.Ixxxxl 

62 ftcgtt oiccns Si oi/ funt viDebimus. DemSes aut Cc yt)ol 
cxcutes f pfioe 62 in oes focios ei? Ttrauerut Et ifanictes cf la/ 
trantes fc logini peoib? ^Rrauetut-ec ait Ibngin? Cemoibu» 
cur babitatis in yoot! '^i rfp6t)erut vbi no noiacxps 62 ei? 

. fignu no e pofitu ibi c ntatio nra. Cu ergo pfcs infaniret 62 
oculos amifif5 oixit ei login? Scito qa fanari no poteris nili 
qn we oociOeris Quaj dto cm a te moetuus fuero fP te cwabo 
, ct lanitate tibi cc«pis 62 ale Tpetrabo 62 ffati eu Decollari iuflit 
, p? hoc abi/t aD cojpus ei? 62 ^pAraf us cu lacrfs pdtetia^ egit 
.. 62 <)tinuo vifu^ 62 fanitatc fcepit 62 T bonis opib? vita finiuitv 
^ EneDidus DicSus cff. V el quia multa bene Dixit. 
V cl quia in bac vita multas bencDi(5i:i6es babuit., 
) Vel qa oes biiDicebat De co.Vel eterna meruit 
bnDi^one bfe. Eius vita fandi? grego-fcripfit 

EncDi/ 

dius ex 
nurlia^ 
vincia oz 
t? cu roe liberalibo 
RuDiff traDit? ell@ i 
ipa fui ifacias Iras 
Defuit ct Defcrtuj pe 
tere Decrcuit. Quej 
juutrix fuaque euj 
cenerrie Diligebat* 
vfq^ in queDam lo/ 
cum qui DidtefiDe 
Iccuta e-vbi aD pur 
gaDiim triticu mu/ 
tuo capifierium pe 

— — — cijtSeDfupermen/ 

fam incaute ponens cum c(»ruifldt in Duabus ptib? fradtum 
viDit qua btioid? flere conlpiciens ptes capifierii accepit 62 
ab oroc furges Ttegre IbliDatu iudt.PoRmoDu nutrice occt* 
te fugies i cf^Da locu udt.vbi trib^ anis boib? icognit? malit 
excepto qDa moacbo romao noie fibi leOulc necelfaria mi/ 
nifhrabat* cu uo aD fpecu a romai moalierio iter n ef^ pane i 
logiflimo fune ligabat ^ fic eu Depone £)fucucrat S^itinabulu 
etia ipi co?De infeniit vt ao ei? fonitu vir Dei Dgnofcit qn fibi 
roan? pane pbcrj que exiens accipeci^ atiqu? bofHs vni? ca 
ritati c» alteri? in uiDcs rfedini lapiDe iadauit ci titinnabuluj 
fregitf tn roanus ei mifirare n Deliit p? boc cuiDa pfbitero 
ffedioe^ fibi i pafcali folenitate pati ons p vifu^ ^^P^iiit oiccf 


Tu tibi odicias pccpas a fcruiis meus illo in loco fame cnir 
ciatur.C^ii ptotinus furirexit. a cum oifficultate magna eu^ 
inueniens Dixit-Surge rt fumamus dbum quia fx?oie pafeba 
Oomini efl. Cui brncoi<5tus Scio quia pafeba cquia uioece 
te merui iLongequifpc ab fx)mTbus pofitus quia oic caoej 
pafcalis dl§ folemnitas ignorabat Cui prefbitcr veraciter 
oie rcfiirre(5lionis oies oomtee efb abftincre te non conucnit. 
quia ob boc ao te miffus flim fteqj oeum beneoicentes fump 
fciur.t dbum Quaoam oic auis queOam nig que merula vo 
catur Tporcune drea cius fade uolitauit ita ut ab eo man u 
capi potuill^. Sj figno cruds eOito auis rccefTit-Moxq^ Oya 
bolus quaoaj fi^inam qua aliquaoo vicerat an dus odos 
mentis rcouxit eiufiq^ animu tanto igne in fi^dem illius ac/ 
cenoic. ut pene bercmii voluptate vicius oddercoelibe caret 
SgO fiibito oiuina gfa ao fc rcuerfiis continuo fc exuit 62 in 
fpinis vepribus que ibi aoecant fe aOeo volutauit-uttoto* 
corpeinoe vulneratus exiret percutis vulnera mentis vub 
ncra couccret.uicitq? peccatum ^ mutauit inceoium.Ab illo 
aut tempe nulla poftmooum temptatio in dus corpe pullu 
lauit. Crebrefeente itaqj ei? fama cu abbas moaflerij cuiuf/ 
oam obiiOct tola ipfius monaflcrij congregatio ao eu^ udt 
Q ubi peflf oeberct ds petift Qui oiu neganoo oif^ulit fuis il/ 
loruq^ frat^ moribus fc coucnire no pofle preoixit. SeO tan 
Oem ui<£tus aflenflu^ Oeoit Cuq^ regulam illic oiflri^ius fer 
uari predperet femetipfos reprebenoebant q? ipfum fibi pre 
effe pcpofccrant quo^ fcilicet tortituoo in norma eius redi/ 
tuoinis cf^enoebat. Cuq^ fibi cum eo afpiccrent illicita non 
licere feoulc affueta rdinquerevenetni vino mifcuerunt 62 
fibi rccubcnti obtulerunt.Seo bencoiefius fignum cruds eoi 
oit ct quali ia£iu lapiois vas illuo vitreum fregit- 2ntelligcs 
igitur quia potum mortis habuerat qo portare non potuit 
fignum vite illico furrexit ct placioo vultu oixit- Mifereatur 
veffri omnipotens oeus fratres .nuquio non Oixi vobis quia 
veflris ac meis moribus no conucnircm-Tunc ao locum te/ 
relide foli tuoinis rcoift vbi crebrdcentibus fignis claruit 62 
multis ao eum uenientibus OuoOedm monaflerta cofbruxit 
5n vno autem illo;c quioam monaebus erat qui aO ojatioej^ 
oiu dare non poterat fcO orantibus ali/s mox foras exibat ^ 
aliqua terrena q tranfitoria agebat Quoo cum abbas illius 
monaftcrif beati bencoidi narraf^ iuit illuc Et uioit q> illuj 
monaebum qui manere in oratione no poterat quioa niger 
pimlus per uedimenti fimbriam fotas trahebat Dixitqjab/ 
bati Tn moafteri/ 62 mauro moaebo- Nuquio non afpidtis 


•XCf* 

quis cft qui eum trabit «Cumq^ trerponoiflcnt tio ait- Ocem? 
vt vos etiam uiDeatis -Orantibus illis maur? viDit fco abbas 
vioerc non potuit Die igitur alia c\pleta oratione vir Dei mo 
nacbum fcxis reprit quem pro fui cecitatc virga prcuilit et 
ex tunc immobilis in oratione per manfit Sicq^ antiquus bo 
ftis Dominari non aufus elt in eius cogitatione ac fi ipfe per 
cudus fuiflfet ex verbere • Ex bi/s monaflcrijs tria futrum in 
rupibus montis erant que Deoefum cum magno labore aqs 
hauriebat Cumqj fratres illi virum Dei fcpe rogarent vt mo/ 
naflena liia mutaret quaDam no(Se cum quoDam puero m5 
tem afcenDit vbi Diutius orans tres petras in eoDem loco pro 
figno pofuit Cumq^ mane aD Domum reoiflsnt fratres pro 
caDem caufa aD cum veniil^t Dixit fte illam rupem in qua 
tres petras pofitas inueneritis ?n moDico cauetc- Valet enim 
Domus inDe uobis aquam proDiicere- Qtii euntes et iam illa 
rupem fuDantem inuenicntcs cocauum locu fecerunt ‘^rnox 
aqua repletum viDerunt Qui vfqj nunc tam fufficienter ema 
nat vt ab illo motis cacumine vfq^ aD inferioja OefceDat Qua 
Dam vice Dum circa monaiferium viri Dei quiDam cum fal/ 
caftro vepres abfciDerent ferrum De manubrio profiliens in 
qucnDam lacum profunDum cecioit cumcQ De boc ille nimis 
anguffiaretur vir Dei manubrium in lacu pofuit et mox fuu 
aD ferrum manubrium vfqj cnatauit-PlaciDus puer Et mo/ 
naebus ao bauricDam aquam cgreDiens Tn flumine ceciDit 
Et mox ipm.-ynDa rapuit Et pene Tn vni8iagittc cuffuma 
terra Tntrafus traxit Vir aut Dei ^n cella cofilfens hoc in fpi 
ritu ffatim nouit Et maurum vocans qD De puero acciDerit 
inDicauit Ac vt aD ipm eripieiiDu pergeret imperauit Accep/ 
ta beneDic^ione cocitus maurus prexitet per terram fe ire exi 
flimans fup aquas vfcnaD pueru venit eumqj per capillos te 
nens De aqua extraxit Qui aD virum Dei veniens retulit quiD 
acciDerat -ScD ipe boc non fuis meritis fcD ei? obeDientie De/ 
putauit -Prerbiter quiDem florentius nomine vico Dei inui/ 
Dens aD tantam Deuenit maliciam vt panem veneno infamum 
vico Dei tan<J ,p beneDidione tranfmitterct Quem fand? gra 
tintec accepit • Et cojuo qui De manibus ci? panem accipere 
cofueuctat ipfum proicdt Dicens* Tn nomic il:?efu crif ti tolle 
bunc panem et cum in tali loco vbi a nullo bomine fumi va / 
Icat proice * Tunc cocuus a perto «e expanfis alis circa eunt 
Dem panem cepit Dircucrere atq^ crocitare ac fi aperte Dicere 
et obeDire fe velle et tamen iuffa irnplere non poflfe Gui fand? 
iterum atqj iteru precipiebat Dicens -Eeua leua cum fecurus 
Atq? ipfum vt Dixi proice Qui tanDem eum tollens. Poft tce-' 


oies rcOiVt Et CJe manu eius annonam Quam confueuceat ac 
cepit Vioens autem florentin? quia co?p8 magiftn neccare n 
potuit fc aD extiguenoas Difcipulorum animas accenoit ita 
vtfeptem nuoas puellas in ojtu monaftecif luoece et cantare 
faceret et fic monaebos ao libioinem inflamaret Quoo fauc 
tus vir oc cella ^pfpiciens lapfum oifcipulis ptimefeens inui/ 
oie locum oeoit etquibufoam fecum aUlimptis fratnb) ipc 
habitationem mutauit Seo florentinus cum in folario confi 
flens eum recelfiile confpiceret et gauoeret repente folarium 
cecioit et ipm protinus extin xit .i^iiuc maur? poif virum oei 
currens aitReuertere quia qui p te fequebatur extinxtus eft 
Qiioo il^eauoiens vehementer imgemuit vel quia inimicus 
occubuit vel quia oe inimici mojte oifcipul? exultauit*Qua 
oerefa^um eft vt eioem penitentia in Diceret quoo manOas 
talia gauoere Oe inimici mojte prelumpfiflct • spe autem ao 
alia migrans locum non boftem mutauit • Nam ao montem 
caflimim venit et templum apollinis qo ibi litum erat in fan/ 
^i iobannis baptitle o?atorium fabricauit etdrcumaoiacen 
tem populum ab yoolatria conuertit . SeO hoc antiquus bo^ 
Ris grauiter ferens coepqralibus eius oculis teterrimusama/ 
rebat et in eum oje oculifq^ flamantibus vifibiliter feuiebat 
atq^ oiccbat Bneoicle bfiOi<^e fco cum ille nibil fibi Refponoe 
ret oiccbat malcoide maleoide non bencoide quio me perfe/ 
queris quaOam oie lapioem quenOam in terra iacentem fra/ 
tres in eoificium leuarc volebant feO nequa^ valebat Cuqj 
virorum multituoo aoefllet cj ab eis Icuari non poflet aOueni 
ens vir oei beneoichonem Oeoit et tunc maxima celeritate Icf 
uatus eft ex quo g^enoitur q» Oyabolus illi infioebatqui eu 
moueri non pmittebat Gumqj fratres parietem paulo alici/ 
us eoiftcarent antiquus boftis viro oei afparuit et quia ao 
laborantes fratres pergeret inoicauit qui protinus eis p nun 
cium mifit fratres caute vos agite quia ao vos fpirit? ma'i ^ 
nus venit vix autem nundus verba conpleuit et ccce parierc 
antiquus boftis euertit et quenOam puerum monachum ni 
ina contriiiit . SeO vir oei puerum mojtuum ct laceratu in 
facco ao fe aoouci fecit et oratione fua ipm refufeitans epi 
preoido reftituit .3Layc? c)utoam bonefte vite fingulis ann’S 
aO vifitanOum drum oei leiunus venire c5fueueracQuaOa? 
igitur oie Oum illuc iret fe ille alter viatoe aoiunxit qui fume 
Oos in itinere cibos portabat Gumq^ iam tarOioe bora excre/ 
uiffet Oixit veni frater fumamus cibum ne laflcmur in via 


•xcir 

Qiio rcfponDente nullatenus cibum in via gufiaret aD fx» 
ram ille fubticuit poftmoDum ao fx)c ipfum inuitauit feD il/ 
le confentite noluit • Deniqjcum fxjtra iam pcetecifirt ct eos 
longum fatigaflet iter pratum ct fontem ct quecuqj poterant 
ao reficient)um coepus Dele^rc inuenerunt Tunc viatoe boc 
ei oftenoens rogauit vt paululum guftaret ct ibiDem quicfcc 
ret Cum igitur verba auribus ct loca oculis blanoirentur ei 
oem confenfit Cumqj ao beneoi^um venilTent oixit ci vir cei 
cccc frater malignus boibs femel tibi perfuaDerc non potuit 
Secunoo non valuit fcD tercio fu^rauit Tunc ille peoiba ei? 
aoiiolutus fc Deliquiffe ingenuit Tbotila rexgotlxicum ex/ 
periri volens vtrum vir Dei ,ppbccie fpiritum baberct cuioa^ 
fuo fpatario vefbmenta regalia tribuit* Eumqj cu omni ap/ 
paratu regio aD monaflerium Dcibnauit quem ille veniente 
confpiciens Dixit pone fili pone boc quoD portas non el^ tuu 
Qyi protinus in terram cecioit et quia tanto viro illuDere p/ 
fiimpfinet expauit Clericus quioem qui a Dyabolo vexabat 
aD virum Dei vt fanaretur aDDuclus eit Cumqj ab eo Dyabo 
Ium cxpulillet ait vaDe et De cetero carnes non comcDas nec 
aD facros ozDincs acceDas • QyacumOT autem Die aD (aeros 
02DinesacccDercprefumpreris iiiri Dyacwli mancipabris Cu 
vero bocaliquo tempore cultoDidet feD minores fuos fibi p/ 
poni in facris o?Dinibus cerneret verba viri Dei quafi ex Ion/ 
go tempore oblitus poltpofuit atqj ao facrum ojDinem accej 
fit Quem mox bis que eiun reliquerat Dyabolus tenuit cuq^ 
vexare quoufq^ animam.eius excuteret non cclfauit Non 15/ 
ge ab cius monafferio Duc fande moniales femine ex nobili 
genere erant que linguam non rcricingcbat (eD cum qui eis 
precrat in cautis fermonibiis (epe aD iracunDiam prouoca/ 
bant Qui cum boc vico Dei rctuliflfet manDauit cis Dieens re/ 
flringitc lingua vedram alioquin cxcomunicabo vos Qua 
cxcomunicatconis (ententiam non ,pferenDo intulit feD inten/ 
tanoo Tllc autc nibil mutate intra paucos Dies Defunede funt 
ctincocleftafcpulte-VbiDum mille celelararcnter etDyaco/ 
nus cx mote Doccret qui no comunicat exeat fccas nutrix ea/ 
rum quc pro cis femper oblationem offerebat eas De fepiil/ 
crisfuis pcogrcDi et exire ccclcfiam viDebatCumq^ fando 
beneDi(do nunciatum cfld ille manu fua oblationem DeDic Di/ 
cens 3 te et banc oblationem pro cis offecte ct vltecius excon 
municate non erunt • QuoD cum fadum fuiflet et oyaconus 
more clamaret ab ecclefia De cetero exire viic n fut-QuiDa 
tnonacb? in monaderto manere no val& viro Dei tantu ind 
dt Donec ipm irat? ab ire permifi* Qui mox vt De monaderiu 


cxitt aperto ojetraconemm itinere inuenit Quem cum ceuo 
rare vellet clamauit oices currite currite quia oraco ifte mc 
vult txuorare Currentes autem fratres Draconem minime i 
uenerunticD trementem et palpitantem monaebum aD mo/ 
nafferium rcDuxerunt . Qui ffatim promifit fe nunquam De 
monafferio recelfurum QuoDam tempore Dum totam illam 
prouinciam fames valiDa occuparet et vir Dei omnia que in 
u enire potuerat egentibus traDiDillet ita q» nibil in monafle/ 
rio preter moDicum olei in vafe uitreo remanfi (Tet iuflit cellc 
rario vt illuD moDicum olei cuiDam egenti Daret • file vero 
imperantem auDiuit fcD implere contempfit eo q? nibil olei 
fratribus remanebat • QiioD vt vir Dei comperit vaf vitreum 
cum oleo per veneffram proia iuffit ne quiD in monaficrio 
per inobcDictitiam remaneret • ProiecS^um itaq^ cum fuper in 
getia faxacccioiffet Nec vas fradium Mec oleum cneffufum 
QuoD ille leuariiuflic et Dari integrum poiiulanti j^Jonaeb 
um autem illum oe inobeoientia et DiflfiDentia increpans fe in 
o?ationem DeDit et continuo quoDDam magnum Dolium qD 
ibi erat oleo plenum fuit quoD aDeo exercuit vt per pauime 
tum effluere viDeretur QuaDam vice ao vifitanDum fixovein 
fuam DefccnDerat • Cum autem aD rnefam fcDerct rogauit cu 
vt fecum illa node maneret Cui cum ille nullatenus acquie/ 
fccret illa caput in manibus Dominum rogatura indinauit 
Cum q; caput Icuafl et tanta cocriifcationis et tonitrui virtus 
tantaq^ inunDacio pluuie erupit vt nec quioem moue 
re potuiffet cum tamen ante lerenitas mira eflet 5 lla eni m qa 
lacrimarum fluuios fuDit ferenitatem aeris aD pluuiam c6/ 
uerti et traxit Cui vtr Det cotriflatus ait parcat tibi omnipo/ 
tens Deus fccor quiD eit qD fecilli Cui illa rogaui te ct auDi/ 
re noluilii Rogaui Dominu et exauDiuit mc Modo ergo egre 
Derc li potes (icqg fadum eft vt totam illam nodem petuigi/ 
les Ducerent atq? per facra doquia fele vicaria relatione 
iadarent -Tunc ecce poft triDuum cum ille aD monaflerium 
rcDiflct eleuatis oculis animam fozoris fuc in fpecie columbe 
celi fccrcta penetrantem afpexit Cui mox cwpus cius aD mo 
naflcrium iuflit Deferri et in monumento quoD fibi prepera/^ 
ucrat collocari Die qua vir Dei bencDidus De bac vita migra 
uit aD criflum Duo fratres viDerunt viam ludDam ac in nu/ 
meris ccKufcam lampaDibus a cella beati bencDidi verfus o?i 
entem aD edum tenoentem Cui veneran Do b abitu vir Defu 
per clarus afllflcs cuius eflet via quam cernerent inquifiuit 


Xcaj/- 

Qui cum nefatre fe ciicecent ait Mec e/ i: vta quam Diled? vir 
oci beneDi(3:us celu afcenOit Sepult? vcco e(\ in ojatotio fanc 
ti iobams baptiik qo oeitcudr ara apolinis ipe conftruxit 
Floruit circa annos eso mini D-xviii .tempore iunimiemais 

De fan do patricio 

^ ]' Atrici? qui 

cepit circa a 

Jj nos examini 

cc*lxxx* Dum rcoto;c 
vegiDecridi pafTio/ 
one pDicauet Itas an 
te eu ci afpoDians fe 
ferula qua manu tC/ 
nebat et cafu peDi te 
gis ruperpofuerat cii 
acu’ eo peDem ^fora’ 
uit Rex vero creDes 
landu epifeopu ex 
inDuftriaboc facere 
et fe aliter fiDem cri/ 

Ri non poffefufeipe/ 
re nifi fimilia ^p xpo 
pateret pacienter fuR inuit Sanclus boc tanoc inteliigens ob 
Rupuitet precib) regefanauit ac toti prouincic obtinuitq? 
nuUu venenofum animal ibioem poifit viuere Qjaoo nofolu 
obtinuit imo etiam ligna et cc«ia illi? regionis contraria vt 
Dicit funt veneno QiiiDa vir oucm vicini fui furat? fuerat et 
comcDerat cr cu vir fand? fepi? Ixsrtaret fatiffacere furem qui 
cucy ille efletet null? coparerct Du totus popul? aD ecclefiaj 
couenifletin virtute ibefii criRi pcepit vtin cui? ventre ouis 
intraflet coram omnib? balatu Daret • QuoD fadu eR et egit 
reus penitentia cj alii a furtis libi canebant Erat ei c5fuetuDo 
oms cruces qs vioebat Deuote venerari leD ante quanDa cru 
ce magna et piilcra inuifam pteriit A liiis aut Ibciis amoni/ 
t? cur illa no vioerit et inclinauerit Du peibus a Dno reqre/ 
ret cui? eflet auDiuit voce Oe terra Mon vtDiRi qa ego bic fe 
piiltus fimi pagan? et ligno crucis in Dign? V n fecit crucem 
illa ab inDe tolli . Cum beat? patria? p bybernia pDicaret et 
fcudu ibi pmoDicu faceret rogauit Dnm vt alicfD lignu oRe/ 
Deret p qo vel territi peniterct ^uflTu igitur Domini in quoDa 
locum nrculum magnum cu baculo Delignauit Et ecceter/ 
ra intra drculum le aiperuit Rcuclatumq^eR: beato patrido 
ibi quioam purgatorii locus elTet in quem cjfquis velle 


DeTcenoetc alia fibi per.irentia non rcflacet nec alium ,p peccc; 
tis puugatocium fcntitet Plcriq? autem int)e non reDicet • Et 
qui treoicent eos a mane vfq^ in Tcqucns mane ibioem m<ram 
facete opottetct igitut ingreoiebantut qui oecetero n 

reucrtebantut Poft longum imtut tempus moetuo patricia 
vbi quioam nobilis nomine Nicolaus qui peccata multa co/ 
miTcrat cum cum oileilorum Tuorum peniteret et purgatori 
um fandi patrici/ fultincre vcll^ cum antea qulnoecim oieb> 
vt omnes faciebant fcieiuniis maccrailet aperto boflio cum 
claui que in quaDam abbacia feruatur in ipam fpelucam ixt 
Tcenoit et quoOOam fxjfliam a latere ipius inuenitTn quoO 
ingreoiens cum quoDDam ibi oeatojium reperilTet quioam 
monacbi albis inouti (Kato?ium intrauerunt et officium faci 
ertes nico lao Dixerunt vir conflans effct quia multa Dyabo/ 
li temptamenta cum percurcre oporteret Cum ille perquire 
rct quoD aDiutorium contra boc baberc pofTet Dixerunt Cu 
te penis affligi fenferis protinus exclama et Dicibelu crifle ft 
li Dei viui mifercre micbi peocatoji RcccDentibus igitui: preDt 
dis viris cotinuo aflunt Demones et vt rcuertatur et fibi obe/ 
Diat primo blanDis promifllonibo perfuaDent * Afterentes q% 
cum cufloDict et aD incolumcn perDucet SeD cum cis 
ille nullatenus obcDire vellet protinus Diuerfarum ferarum 
auDiuit voces pariter ct mugitus ac fi omnia elementa terere 
turAoquoD cum ille terrcKC lx)tribili palpitaret Tfoefu erit 
f te fili Dei viui mi fere m ibi peccatori protinus cxclamauit et 
flatim omnes ferarum illarum tumultus terribilis conquie/ 
uit Dudus efl inDe aD alium locum et ibiDem aDefl Demonu 
multitiiDo Dicencium fibi putas q> manus noRras cuaferis 
nequaq^ feD nunc pocius incipies affligi et tojqucri • Et ecce 
quiDam maximus ignis ct terribilis ibiDem afparuit . Dixe/ 
runtq^ ei Demones niA nobis confenferis in ignem te iadabi/ 
mus conburenDum -Quo aim ille renueret ipm acceperunt 
ctin illum ignem terribilem proieccrunt vbi Dum cruciaret 
protinus exclamauit ibeAi criRc Ratimq^ ignis extind? 
clf «Ad alium Deniq^ locum Dudus viDit quofDam viros in 
igne viuos cremari ct laminis ferreis caDentibus a oemoni 
bus vfqj aD vifccra flagellari Afiosq^ ventres babentes Deor/ 
fum terram p Dolore mccDerc et clamare parce parce quos 
tunc Demones graiuus flagellabant • AUofq^ viDit quorum 
menbra ferpentes vorabant ct bufones ignitis aculeis eorum 
vifcera extrahebant • Qui eum cis affentire nollet in cunDem 
ignem et penas proicitur ct cifjxj laminis et penis ftagellatu-i 


•Xclll]* 

ScO cum iUe cxdamaflTet Cbefu ctiile ctc-a pena poida 
liberatus cll De inoe oucitiir ao quenoalocu v^>i bomines 
fartaginefrigebant vbi rota maxima erat vncinis ferreis tgf 
nitis plena in quibo p oiuerfa menbra bomines erant fufpen^ 
fi-Que tam velociter voluebac q» globum iaieum emittiat 
polb boc vioit maximam oomu babentem foueam niettallis 
buUientibo plenas Tn quibo ali? vnum peoem ali/ Duos babe 
bant Ali/ ibi erant vfq^ ao genua ali? vfq^ ao ventre alif vfq^ 
ao pedus ali/ vfcp aO collu ali/ vfqj ao oculos ScO bec omTa 
peurrens nomen Oei inuocabat • ProcelTttitcru et quenoam 
latiilimu puteum intuetur De quo fum? borrtbilis et fetoe in 
tollerabilis exibat inDeq? bomies vt ferru canDentes in moOu 
fauillarum exibant Ico Demones cos reinpingebat oixerutqj 
ci Demones locus ille que cofpicis clb infernus in quo Domi/ 
lius noder beljcbob babitat • Tn ipm igitur puteu tc tadabif 
mus fi nobis aflentirc reculas Poibey aut illuc ladat? fueris 
nullum inoe rcmcDiu cuaDenDi obtinebis Quos Oiini ille au 
Dire c5tempncrct ipm arripientes in preDidu puteu iadaue/ 
runt qui tam vebementi Dolore abfo?btus eft vt fere oblitus 
fuerit nomen Domini inuocare feD Du ille aD fe reDiens ibefu 
cridc crc*exclamafTet co?Dequia voce non poterat ptinPinDe 
ille/us exiuit et omnis Demonuni multituDo tanq» uicba eua/ 
nuit Dudus igitur aD locum alium viDit quenDam pontem 
fuper quem cum tranfirc oportebat Qui quiDem eratdridif 
fimus et infiar glaciet politus et lubricus fub quo fluui? in/ 
gens fiipburius ct igneus fluebat Super quem tranfire oum- , 
fc pofle omio oefjxrraret tfi recc«Datus verbi quoD eum De tot 
malis eripuit confioenter acccflu et vnum peDem fuper ponte 
ponens ibefii cridi ^c. Dicere cepit ValiDus aut clamo? aDeo , 
eu terruit vt fubfidcre vix valeret feD poidu verbum ,ptulit 
ct fecurus mafit DcinDe aliu peoem pofuit ct eaDem verba ite 
rauit aD quemlibet etiam pafliim eaDem verba ptuiit et fic 
fecurus tranliuit , Cum ergo tranfiflet in quoDDam pratum 
ameniiltmum Deucnit vbi Diuerforum florum mira iuauitas 
tcDolebatet coce Duo fpeciofi iuunes ei apparuerunt qui ipm 
vfqp aD quanDam ciuitatem fpedofiflimam ex auro et gemis 
mirabiliter rutilantem perDuxerunt De cuius porta oDor mi 
rabilis emanabat qui illum aDeo creauit quoD nullum Dolo/ 
rem vel fetorem fcnfifle vioebatur Dixerutqj ei q» illa ciuitai^ 
paraDiffus eflet 5n quem cum nicbo? intrare vellet oixerunc 
ei preDidi iuuenes q> primo aD fuos teDiret et per loca p qu® 
venerat eum rcDire oportet Demones tn eu no leoerd feD eo 
vifb territi fugerent et q> pod triginta Dies in pace quiefeeret 


et tunc illam^ciuitatcm duis ^petuus iV.tfoirec ^Tunc nicf>:>- 
inoe afcenoens in loco p quem afcetioit fe rcftitutu inuenit 6Z 
omnia omnito quefibi contigceant narrans poft trigintaoi 
cs in tx)mo feliciter rcquicuit 

De anun datione oominica 


Nnudaco 
oominica 
A Dicit quia 
tali Die ab angelo a& 
lient? filij Dei in car/ 
nem fuit anunciat? 
Congruu enim fuit 
vt incarnacionem p/ 
ceoeret angelica anu 
daco triplici roc Pri 
mo roe o?Dinis cono 
tanoi vt fcj crdo re/ 
paratiois refpooerct 
ccDini puaricationis 
VnDeficut Dyabol? 
teptauit muliere vt 
eam pertraheret aD 
Dubitationem et p Dubitationem aD confenfum et per cofen/ 
flim aD lapfiim lic angelus nundauit virgini vt nucianDo ex 
citaret aD fiDc et p fiDem aD cofenfum et p confenfum aD con 
cipienDu Dei filiu SecunDo roe miniflerif angelici quia eni an 
gelus eft Dd mTfter et ^uus et beata virgo eledia erat vt eflet 
Dei mater cogruu eft miniflru Domini famulari conueniens 
fuit vt beate virgini anuciaco p angelu fieret Terdo roe lap/ 
(us angelici rcpanDi Quia eni in carnaco non tantu faciebat 
aD repatione buani lapfus § ctia aD repacoej ruine angelice 
iDeo ageli n Debuerut exduoi vn ficut fex? mulieris no exdtt 
Dit a cognieSe inifberii incarnatois reflirrediois .Sic etia ne 
angelicus nucius Jmmo De? vtruqj angdo mcDiante nunci/ 
atmulieri fq incarnationem virgini mane et refurredionem ' 
magDalene Cu ergo virgo beata a tercio anno efatis fuc vfcff 
aD quartuoedmu annu in tcplo cu ali|S virginib? extitiffet ct 
votu DefuanDa caflitate emififlet nifi De? aliter Difponerd ea 
lofcph Defpofauit Dno reuelatc et iofepb virga fironDete ficut 
1 bydoria De natiuitate beate virgis pleni? cotinet et Ibetblce 
vn oeriuDus erat neceflaria nupdjs puifiir? init ^pavero 
ea/aretb in Domu pentum reoift nafarctb interpretatur floa 


•xcv 

VtiDe oidt becn- q> flos nafci volui f De flore in florem et flo 
ris tempore Tbi igitur et angelus apparuit tpni falutauit Di 
cens Aue gratia plena Dominus tecum beneDida tu in mulie 
ril»-Bern‘4nuitat nos ao mariefalutationem gabrielis exem 
pium iobanis tripuoiu et refalutationis lucrum SeD bic pri 
mo viDenDum efi quare Domin? matrem fua voluit Defponfa/ 
ri Super boc alTignat bern tres rationes Dicens Necefliario ot 
fjx)n(ata c/f maria iofcpb» quaDo per boc miflecium a Demo/, 
nibus abfeonDitur et afponib virginitas coprobatur et vir/ 
ginis tam vcrecuDic quam fame preuioetur Qyacca ratio eft 
vt ab omni graDu mulieris obprobrium tolleretur fq a coiu 
gatis virginito ct viDuis VnDe ipa virgo i boc triplici ftatu/ 
fuit Quinta vt viri miniilerio vterctuc Sexta vt matrimonii 
bonum coprobaretur • Septima vt per virum genealogie fb 
ries texeretur Dixit ergo angelus -Auc gratia plena Bern in 
ventre gratia Deitatis- in coeDe gratia caritatis in cwe ^atia af 
fabilitatis in manibo gratia mirericceDie ct largitatis ioem vc 
re plena quia oe plenituDine cius capiunt vniuerfi captiui rc 
Demptione^ triftes c5rolationem peccatores veniam iufH gra/ 
tiam angeli Icticiam Deniq^ tota trinitas gloriam filius bomi 
nis bumane carnis fubllantiam Dominus tecum Domin? pa/ 
ter tecum qui genuit quem cocipis et Dominus fpiritu? fkn/ 
dus Oe quo cociperis ec Domin? filiiis qiie^ carne tua inDuis 
ficiit Dicit Bcrn-Beneoi(3:a tu iri mulierib? iD eff fiiper omnes 
mulieres c}a fcilicc eris matre virgo ct mater oei Ttif^ici ma/ 
IcDido mulieres fubiede erant fc^.malcDido ob probni. quo 
aD non concipientes V noe Dixit raebd abihilit Deus ob pro 
brium meum maleDiclo peccati quo aD concipientes • Vnoe 
pfalm? Ecce in iniqtate cocept? fum cte • IMatcDido fuiplicif 
quo aD paturientes Vn genefis inDolore paries crc. Sola au 
tem virgo macia bencDida efi inter omnes mulieres cui? vic 
ginitati fecuDitas aoDitur ct fecuDitati in coceptu fanditas a 
fanditati in partu iocunDitas . Dicit ergo gratia plena ficut 
Didt Bern-^tec quatuo? q fuirtriit in eius mete que fuerat 
Deuoco buitatis reuerentiapuDoris magnituDo cccDulitatis 
tnartiriu coeDis Dicitur Domin? tccii ,fpter alia quatuoe que 
ei fulfecunt De celo ficiit iDem Dicit que fuut macie fandifica 
cio angelica falutacio fpiritus fc? fupueutio filii Dei in caena/ 
CIO Dicitur etiam bencDiiba tu fpter alia qtuoe c|ue ficut ioc 
Dicit fulfdut i ei? carne quia fcikt fuit virginitatis pmice ria 
fine coemptione fecunDa fine graiicDinc graiiioa -Ec finc Do/ 
]ore puerpera ''cjuc cum auDifUt turlati efi in fermone eius 
co- q!is erat ifla falutacio Fiinc apparet laus virgis in auDitu 


in affc(3:u et cogitatu Tn auoitii lauOatuc moDeflia quia au/ 
oit ct tacet in affedu vececunoia vnoe turbata eft Jn cogita/ 
tu pruDentia Turbata cft autem De angeli ^mone non oe ei2 
vi (ion e quoniam beata virgo angelos fepe vioerat feo nunc^ 
talia loquentes auoicrat petr? rauen- venerat inquit angelus 
blanOus in fpem (eo in Termone terribilis vnoe quam leniter 
fo Uicitauit viTus nimium turbauit auoitus Berii Quoo tiir/ 
bata eft fuit verecunoie virginalis q> non pturbata Fojtituoi 
ris q? tacuit et cogitauit pruoentic et Oifcretionis Tuc ange/ 
Ius cofoetans eam oixit ne timeas maria iniienifbi n- gretiam 
apiio oommu Bern. qua gratiam oei et bomini pace mo?tis 
txflru(5iionem vite repationcm Eccc concipies et paries filiu 
ct \ ocabis nome ei? ifxfUs io cB: f aluato? qa faluii faciet po/ 
pulu fc? a pe e bic erit magn? ct filius altifllmi vocabit Bern- 
. kic eft ille qui eB magn? Ceus futur? et magnus fc; magn? 
bomOmagn? codo: magnus ^pbeta Dixit aut maria ao an/ 
gelu quomo fiat iiluO quonia viru no cognofco iocil me no 
,ppono cognitura Et ita ftiit virgo mete carne ^ofito ^ ecce 
maria intetrogat ct qiu interrogat Oubitat Cur ergo fbl? ?a/ 
cbarias plaga taciturnitatis incurritTup lx>c petr? rauenfis 
aflignat qtuo? ratiOes Dices ilfc pedioru cognitoj no verba § 
ccKOa ,puioit Non qO Oixerint (eo cjo ('enferint inoicauit erat 
em interroganciii caufa oiffimilis (pes oiuerfa Mic cotra naf 
turam crcoioit iUc oubitauit^p natura «Fiic integre c^oincm 
qucrit ille que oeus vult fieri no pofle pfcribit ille impe lcnti/ 
bus exemplis no afccnoit ao fiCem bic fine exemplo pcurrit 
aO bic miratur oe partu virginis ille ce coceptu oifputat co/ 
iugali Non ergo Oubitat ce fado fco moOii qucrit et oeioine 
Nam cu triplex fit moOus cocipicnoi naturalis fpritualis et 
mirabilis quo ifforu cocipiat fdfcitat Et riicens angelus oi 
xit ci Spirit? (andus fupucniet in te qui ipm tuu coceptum 
efficiet vrice et cicit Ce fpiritu (ando cocept? boc ^ter qua 
tuoe roes Primo <|pter ofFcnfione eximie caritatis vt (q oiFe/ 
Oatur q> ineffabile Cei caritate verbu cei caro fadii eft ioBis 
tercio fic Ceus oilexit munOu hec rato e(l: rragiftri (en 

tenciaru 'Sccunco ,iptcr oftenfionem gratie ab(q^ meritis vt 
p boc qC cicitur coceptus Ce (piritu (ando Offenoatur q» fit 
ex fola gratia qua nulla bominu pceflerunt merita • Et hec e 
ratio auguffini Tercio »ppter virtutem operationi» qa fc^ ope 
ratione et virtute fpiritus fandi coceptus eft Et bec cB ratio 
ambro-Qiiarto ,fpter motiuu coceptionis et bec cB ratio bu 
gO’De fando vido?c ^Jotuiu vt ait aO coceptione naturalem 
eB amo?' viri in mulierem et amo? mulieris in virum • Sic in 


‘Xcvj' 

virgine inquit quia in cius cccoe amoe fpirit? fanc^' figulati/ 
ter aroebat ioeo in carne eius amo? ipirit? fan^i mirabilia fa/ 
ciebat Et virtus altiflimi obumbrauit tibi boe fecunou glo/ 
fam fic exponit vmbra a lumine eteapore oblecto fblet f«/ 
mari et virgo ficut et pur? bomo plenituoinc oiuimtatis ca/ 
pere nequibat «Seo virt? altiillmi obumbrabit tibi Oum i ea 
incoepealux oiuinitatis coepus fufccpit buanitatis vt ficut 
poflfit mim pati banc expofitioncm vioetuc tangere Bern* 4 
fic ait quia oeus fpirit? cR: nos vero vmbra cccporis fui tem/ 
perauit fe nobis vt per obicdii viuificc carnis viceam? vcrbii 
in came folem in nube lumen in tcRa ccrcu in laterna fccun/ 
oii bern^fic exponit quafi Dicat ^llum moDu quo De fpiritii 
fando cocipieSDei virtus criflusin fuo fecretiflimo colilio 
obumbraDo oculcabit vt fibi tantu notu babeat et tibi ac fi Di 
cat quiD a me queris qO in te mox expieris Scies feies et feli 
dter feies feD illo Docio?e quo auctcwc • Ego nuciare rniflus 
fum virginalem roceptu non creare V^cl obumbrabit io cR 
a vicioru cftu refrigerabit Etccce Ely;a*cognata tua ^^c ccce 
Dicit vt oRenDatboc e(1'e magnum nouu vianum Quatuoe 
De caufis coceptus’ eli^ibetb marie nuciatur ^m bern* Prima 
«R cumulus Icticie SecuOa perfecbo fcicntic Tercia perfecbio 
Dodrinc Quarta obfequium mif.Tico?Die Dicit cni fic iero* Re 
rilis cognate conceptus marie nunciatur vt Dum miraculu 
miraculo aDDitur gauDio gauDium aimulctur » \Rl iDeo qa 
profedo Decebat vt verbum mox DiuulganDum vbiqj fciret 
Prius virgo per angelum quem auDirct ab bomine ne mater 
.Dei a confi'i/s ftlif' vioeretur amotafi eorum que in terris tam 
^c geruntur rcnrafifldignora Vcl ioeo pocius vt Dum tuc 
faluatoeis nunc prccurrofcvis eDoccturaDuentus rerum tem 
pus et oeDinem tenens Jpfa poftmoDum fcrtptcwibus atq^ p 
Dicatoeibus referuct veritatem . Vel ioeo vt auDiens vetulam 
et grauiDam cognatam cogitet iiiuencula De obfequio vt fic 
pariiulo ^Be Detur locus obfeqiicnDi Domino et mirabili? 
miraculum fiat De miraculo Ttcm bern-Da virgo refponfiim 
fcRinantur O Domina ref|X)nDe verbum et fufeipe v^erbum ^ 
.fer tuum et fufeipe t>iuinum Emitte tranfitorium c» ample de 
te fempiternum furge currc'aperi‘per ftoem Curre per Deuo/ 
tionem aperi per confenfionem tunc maria expanfis manib? 
et oculis aD edum leuatis ait Ecce andlla Domini fiat micbi 
fm verbum tuum Bern-aii/s in oec aiifS inaure alifs i manu 
verbu Dei fa(Ru fuifle memwat Icarie aut feidu cft in aure p 
angelica falutationc in cozDe p fioem in oje per confeffionem 


in manu per contra<^tionem in ventre per in carnatonem in 
gremio per fuflcntationem in brachiis per oblationem • Fiat 
mihi f m verbum tuum bem-Nolo vt fiat mihi aut oeclama 
torie preDicatum aut figuraliter fignificatum aut ymagina/ 
toeie fompniatum feo filenter infpiratum* perfonaliter incac/ 
natum ciwporalitcr inuifccratum flatimq^ filius oei in vtero 
illius conceptus cft ^fcdus oeus pfcdus homo et in ipa pri/ 
ma oie coccptionis tante fapicntic ac potencie cxtitic quante 
in xxx-anno fuit ?unc furgens maria abijt in motana ao eli 
jcbet et cu eam falutaflfet ioha- in eius vtero exultauit glola 
Qiiia lingua no poterat animo exultante falutat et fuc pcur/ 
fionis officium inchoat Fuit aiit in ei? obfequio tribus men/ 
(ibus Donec Jo nafcerct quem manibus fuis De terra leuauit 
ficut in libro iufforum legitur in hac Die vt Dicitur p multa 
tempo;c curriaiU De? multa opatus cfl . Que quioa fic egre/ 
gifs verfibus fic Dedarauit Saluc feffa Dies que vulnera no/ 
dra coherces angelus eft miflus eft paflus in cruce xps- eff a 
Dam fadus et eoDem tempore lapfus ob meritum Decime ca/ 
Oit abel fratris ab en('e Offert melchifeoech yfaac fufponitur 
aris.Eft Decollatus xpi baptiffa beat?* Eff petr? ereptus ia/ 
cobusfub heroDe peren^ptus . Coepora fando ru cum criRo 
multa refurgut i.atro Dulce tn p criffu fufeipit ame Milcs 
quiDam Diues ac nobilis feculo abrenunciauit et ojDinem ci 
(ier cienfmm inteoiuit et quia literas nefeiebat erubefeentes 
monachi tam nobile pfonam inter laycos Deputari DeDerunt 
ei magiftrum fi fc»tc moDicu aDDiicerc poflrt et fub hac occa 
fionc inter monach? pmaneret «SeD cum Diu cum magiffro 
fuiffet et nihil omnTo pter hec Duo vocabula aiie maria Difce/ 
re potuiffet hec tam auiDe retinuit vt quocuqj^ Deambularet 
quite^t ageret ea inceffanter nominaret «Tanoem mo2itur et in 
cimiterio cu aliis fratribo /epelitur • Et eocefup ci? tumulum 
(pedofum excrefeit lilium et quoolibet folinm aue maria li/ 
teris aurei» habebat infcnptum • Currentes omnes aD tam 
granDe (pedaculum terram De tumulo effooerunt etraoicem 
lilii De o?e Defundi proceDere repererunt • Tntellexerunt ergo 
cu quanta Deuocione illa Duo verba Dixerat quem Dominus 
tanti honore proDigii illuffrauit •'Qyicam miles quoDDam 
in via cafhoim habebat et omnes tranfeutes (ine miferatione 
aliqua fpoliabat virginejtame matere Dei cottiDiefalutabat 
nec pro aliquo impeDimento emergenti ab ipa (alutacione 
aliqua Die cefTare volebat AcciDit autem vt quioam vir reli/ 
giofus et (ancRus inDe tranfitum faceret et ipfum preDi(5f:us 
miles continuo expoliari iuberet V ir autem fandus rogauit 


■ «xovif* 

prcDones vt ipfum at> Dominum fuum DeDucant quia ao fp 
fum fcabet fecccta que petferat Aooudus autem togauit mi A 
litem vt omnes De familia fua et cafteo congregari faceret vt 
eis verbum Domini preDicaret Cum autem congregati fuif/ 
fent JUc ait nequaq» bic eflis omnes feD aliquis aD buc Deelb 
Cui cum omnes feibiDem elTe aflererent aiebat Diligenter p/ 
quirite et aliquem inucnictis ab elTe Tuc vnus exclamans oi 
xit quoniam folus canauariiis illuc non veniflet Jlle autem 
Dixit vere ipe efl qui fblus Deell* Pro eo igitur cito mittitur 
et in meDium DcDuatur Cum autem virum Dei vioilTef reuo 
lutis terribiliter oculis caput inllar infani agitabat nec ,|pi? 
acceDere auDcbat Vir autem' fanc^? Dixit ei aoiuro tc per no/ 
men Domini nollri il^fu crifli vt quis (is nobis eDifleras et 
ob quam caufam buc veneris pala? panDas Cui iUe refpon/ 
oit Meu aoiuratus prboere cogoe inuitus ego enim non fum 
bomo feD oemon C| fo?ma bominis accepi et xiiii annis cum 
boc militi fic permali . Nam noflcr pnneeps me buc mifit vt 
Die qua bic (uemarie falutationem non Diceret Diligendus 
obferuar^ vt in eum potellate accepta ipm continuo flran 
gularem' ct fic in malis operibus vitam finiens noitereOet 
Quaaimque enim Die illam falutadonem Dicebat in cum 
poteflatcm baberc non poteram «Eoce autem De Die in Diem 
Diligendus obferuaui et nullum quin cam falutauerit preter 
mifit • Mcc miles auDiens vebementer obffupuit et aD peoes 
viri Dei fc proiciens veniam poniilaiiitetinmelius Deinceps 
vitam mutauit Vir autem (anibus Dixit oemoni Precipio ti/ 
bi Demon in nomine Domini noftri ibefu cridi vt bine abfce/ 
Das et talem badenus locum poffiDeas vbi nulli rforiofam 
Dei genitricem inuocanti nocere prefumas Picc voi iufTa oe/ 
Dit Demon abfcenDens euaniiit Et miles virum fandum cum 
rcuerentia et gratiarum adione liberum abire permifit 

V * . 

. A?- * 

Sequitur legenDa fan(51i tbimotei 


JDzfancto thimoteo 

^ ^ Andi tbim» 

> |tei tome celc/ 

btatut nata^ 
iis qui ab antbiocbia 
• torna venies fiib mei^ 
i cbiaoe papa filiiefiro 
; pfbiteto q poftea cpi/ 
i icop? vtbis effeci? cft 
liufceptus eit oflRcio 
I qo facere tunc tempo 
jtis etia ipi pontifices 
j fojmioabat .Siluefiet 
jvetonofoiu bofpico 
I eu tecepiOe gaudebat 
SeO etia timore abiec 
Ito tam Mta q» do(firi/ 
na ei? {auOabatQiii 
per vnii annu et mefes tres doces ccifii veritate cu multi per 
eu populi couerfi fuiflent dign? mattirio tent? a populo pa/ 
gano;c et traditus tarqnio vrbis pfedo to?metis plagatu ct 
carceris longa culfodia macerat?*Cu laetificare noliiif^ yoo 
lis qfi bonus ad letba dei terco cefus inter Ixjmicidas decolla 
tus efl Qyc Hind? filucflcc n ode ad domu fua tulit ihiq; fan 
du melcbiade^ epifeopu venire fecit Qui cu omib? pfbiteris 
ct dyaconifco p tota nodem in laudih? pmanes eius martiri/ 
um oedicauit Qucda aut criftianillima mulier note tbeoiie in 
o?to fuo iuxtafepulcru pauli apolloli Rogauit mcmcRatum 
papa vt fuo liimpto f^ulccu edificas fandi tbimotei cccpus 
excipetet .Qiiod facftu placuit omib? criftiais vt hui? nomis 
martir id c tbimote? paulo apoffolo pro eo quoniam difeu 
pulum quondam babuitin fepultura ad bererct 

De paiTione domini 


Aflio cridi fiiit ex dolore amara extllu/ 
fioe defpeda et ex vtilitate multiplici friic 
tuofa Dolo: aut caufabac ex quiqj • Pri 
mo ex eo q» ipa palTio fuit ignominola 
et boe fpptcr ignominollim locu quia in 
caluaria vbi malefaidoees puniebant ^p 
pter ignomiofu fufpltciu^a mottetur/ 
pilTima codenatus ed Crux eni fi-ifplict 
ic^ crux tuc edet multe ignominie nuiK e 


vmi erat latronu et 


' ' ' » '“'<1 *XC V l if' 

immcnfe glotie VnCe aug? Cnix q erae rufplicium latronu 
nunctcanfitaD frotes impatoru Si ttri l^onore Deus contulit 
iufplicio fuo qD cdfetetfevuo fuo dpter ignomiofum cofaci 
um qa cu fccleratis Deputat? cfl lO c cu latronib? q pno erat 
fcclerati f poflea vn? couerlus eft fc^ Difmas cf erat a Dextris 
ficut Dicit in cuagelio nicoDemi et ali? Dapnat? fcj gcfmas 4 
erat a finiRris Vni ergo DeDit regnu alteri flifpliciu Ambro 
fi? auefloe pietatis in cruce penDcs in finglis negod/s pietatis 
offtna DiuiDebatpfecutione apiis pace Difcipulis co?p? iuDe 
is pfi fpifi virgi parampbii latroni paDiTum pctozilx) ifernu 
cruce xpianis penitetib? comeDabat -Eocc tcflametu qo fecit 
xps in moete penoes in cruce «Sc^o ex eo qD in iufla cfa pec/ 
catu no fecit et no eff inuent? Dolo? in <xe ei? et ioeo q venit i 
oigne pena Doleoa venit De trito eniiniuRe pdpue eu accu 
fabant virelic^ qa tributu rcDoi q>bibebat eja fe regem Dice/ 
bat et quia fe filiu Dei Dicebat vel faciebat Gotra bas tres ac 
eufationes Dicim? in pafceue in plbna faluato?is tres excufa 
tiones fpVe me? ^^c vbi ex ,p>bat xps tria beneficia eis collata 
fcj liberatone ab egipto regimen in Defdrto plantatione v^incc 
in loco optimo qfi Dicat criR? Accufas me De rcDDicone tri/ 
buti poti? gratias agere Deberes qa liberaui te a tributo Aocu 
fas me qa Dixi me rege poti? Deberes gratias agere ^a regali/ 
ter paui tc inDelerto acaifas qa me filiu Dei Dixi potius grati/ 
as agere ^a te in vmea mea elegi ct in loco optimo plantaui 
Tereo ex eo q> fuit ab amicis tuUerabilio? eni eOet Dolo? ii pa 
teret ab bi/s cj aliq De caufa Deberet eife ei? inimici Vel ab bi 
/s q eflent alieT vt' extranei vel ab biis qbo aliq incomoDa in/ 
tulif§ ^ tfi patit ab bijs q Dcrent efle fui amici Ite a ^xis iDe 
ab biis De Rirpe nat? eii De bi/s Duoto Dr in pfabamici 
m- et^xT m* f obxxx noti m* qii aliei rc-a m-Tte ab biis qh? 
mfta Ixina stulerat io-viii mfta bona opat? ber q bone ibu q» 
Dulcit cu boifco Duerfat? es q> magna et bnDatifl ia largit? eis 
es q> Dura et afpa p eis pafl ? cs Dura uba Durio?a uba Durill i 
ma cruc^to?n cta • qrto ex roe tenerituDis co?pis vn i figura 
DauiD Dr i/ rc penfqfi tenerri? ligni verTcul? ber.o iuDei lapi/ 
Des eRis lapiDe pciititis mollioee De q refonat tinnit? pietatis 
Q ebulit oleu caritati Ite ie- traDit? e ib? militibo uberaD? et 
illd! factiflfim u co?p? ped? q; Dei capax flagella fecuerut qn/ 
to ex eo q? fuit vniufaUqa p oes ptes er oes fenf? prTo ei fiiit 
b Dolo? i odis qa lacrimat? c ficut Dr bebr v ber afccDit i altu 
vt logi? auDiret fo?tit claabat vt nlt? excufaret clamori lacri/ 
mas aDDiDit vt bomo copaterec- alias etia bis lacrias fiiDit f* 
I refurredoe la?ari c» Ir irbn itaqj pme lacme fuerut amoris 
vfi qDa cu viDiflet cu lacmate Dixcft ccce quo aabat eu fccfe 
fuert 9pafliois f bee teie fiiert Dolois f :^o fuit i auDitu cu ei 


fq obprobtia et blarpbem«'c itrcogate Tunc cWftus-n-fpccialitei: 
uii^buic in quibus obprobnablafpbeniias auDiuit Fiabu/ 
it enim exccUentiflimatii nobilitatem quia quantum ao oiui 
nam natucam fuit etetrni regis filius et quantum ao huma./ 
nam Ce regia flirpe genit? ita etiam in qntum lx)mo fuit rex 
regum ct cominus cominancium habuit ineffabilem verita/ 
tem quia ipe eft via veritas et vita vnce Ce fc iterum cicit fer 
mo tuus veritas efl Filius enim e(f ^mo fiue verbum patris 
habuit in fliperabilem potelfatem quia omnia peripmfacla 
funtet fine ipo facium ell nihil Mabuit in fup fmgularem bo 
nitatem quia nemo bonus non Iblus ceus in hi;s criffus au ' 
ciuit obprobria ct blafploemias Primo quicem quo ac nobi 
litate Mat xiii-Nonc hic eft filius fabri none mater eius cici 
tur macia cfc^Secunco quo aC potelbatem l^lat xij*hic no ei/ 
cit cemonia nifi in principe cemonioru ^ tem Pilat xxvif Ali/ 
os faluos fecit fc ipm non potcll faluum facere • Ecce ciamt 
ipm in potentem cum tame aCeo potens extitit q> plecutores 
Ilios fola voce proflraiiit Nam cum interogaflet quem cjuc/ 
ritis et illi rcfponciflcni il:!€lum na?arenum ct ipc cixiflct ego 
fum cotinuo cccicerut in terram Aug? vna vox turbam oci/ 
/s ferocem armis tribilcm finc uilo telo percuflit repulit flra/ 
uit virtute latentis ciuinitatis quic iucicaturiis faciet qui iu 
cicancus hoc fecit quic regnaturus poterit qui meriturus 
hoc potuit Cercio quo ac veritatem To. viii Tu ce te ipfo te/ 
nimonium perbibes teffimonium tuum non efb verum Ecce 
quia cicunt cum menoacem cum tamen ipc fit via veritas et 
vita hanc veritatem pylatus feire vel aucirc non meruit c}a 
ipm fecLinCum veritatem non iucicauic Jnchohauit quifpe 
iucicium a veritate fec non in veritate permanfit ct iceo ce ve 
ritate quedionem meruit inchoare^ non meruit folution^ 
aucire ratio alia eff fccunCum augudinum quare fblutione 
non auciuit quia cum illam quedionem fealTet fubito venit 
illi in mentem confuetuCo iuCeonim qua fblcbat vnus cimit 
ti in pafca ct i Ceo datim exiit ctfolutioncm nonexfpecdauit 
Tcrcia ratio ed fccunCum Crifodimum quia fciebat que 
dio tam Difficilis in Oigebat multo tempore ct multa cifcufll 
onc et ipc ac liberatiocm crifli operabat ct iceo danm exiuit 
Tegitur tame in euangelio nichocemi q? cu pylatus ilreflim 
interrogaffet qiiic efi veritas ihefiis ci r^poncit veritas ce ce 
lo ed Et pylatus in terris non cd veritas cirit ei ihefus quo/ 
moco poted veritas effein tertis que iiicicatur ab hi^s qui 
pDteffatem habent in terris Quarto ac bonitate Dicebant en? 
ipm eflc peccatorem in coeoe Jo*ix Nos fcimus 4^ hic homo 


•xcix’ 

pecx:at(K c/t ieDuc^o? eft in fermonc lucc xxit/Commouit pa 
piiliim rwccns p vniucrfam iurjeam incipiens a galilea vfqj^ 
buc legis pceuaricato? in opere io ix Non eft bic bomo a oea 
qiii faobatu non cuftooit • Terc5 fuit in oDoratu quia mag/ 
num fetcwem fentire potuit in loco caluaric vbi erant cojpora 
fetiDa moztuoru vtiCe Didt in fcolaflica byRoria q? caluaries 
,fpnc eil os capitis bumani vnDe et qa ibi t)ecoUabanc rei et 
multa offa capitii ibi afperla erant oicebac caluarie locus vel 
caluarium Quarto fuit in guffu vnc» cii clamaret fitio txTe 
runt ei accetu Cum mirra et fellc mixtu v^t ex acx:eto cici? mo 
retetur et ipi cui loces a cufloDia cicius liberarent Dicitur ef 
crucifixos cicius mozi fi acetum bibant c» ex mirra pateretur 
olfadusetex fellegudus Aug? pro mero repletur finceri/ 
tas aceto inebriatur fellc Dulccoo aoicitur innocentia reo mo/ 
ritur vita pro mcetuo Qiiinto fuit in tadu qa in oTbusptib? 
cojporis a planta enim peois vfqj aD verticem non fuit in eo 
fanitas ce boc autem qualiter in omnibus fcnfibiis ool orem 
babiiitoicit bern*Caput angelicis tremcDum Ipiritibus ren 
litate fpinarum piingitur facies pulcra pre filiis bominum 
fputis iuDeonim ceturpatur oculi luaoioecs folc caligant in 
mo2tc aures que auoiut angelicos cantus auDiunt peccatou 
infultus os quoO cx?cet angelos felle et aceto potatur peoes q 
tum Icabellum ac»ratur quoniam /andum cfl cruci claiio 
affiguntur manus qui fcemauerunt celos funt in cruce exten 
fc et clauis affixe co?pus verberatur latus lancea perfoeatur 
Et qu:0 plura non remafitin eo nili lingua vt 4) peccacceibo 
exojaret et mfe^ oifciplb comenoaret Sc3^o ei? pallio fuit ex 
illufioc oefpeda iiij* ent vicib? fuit fibi illufum • Prio in c»mo 
anne vbi recipit fputa alapas velationem oculoru Bern* vul/ 
tu tuu bone ibu oefioerabile in cjuem oefioerat angeli profpi/ 
cerc fputis inquinauerut manit» perculTcrunt velo ^ celufi 
oneopauerunt nec amaris vulncdb? peperccrut Secuc» in 
Como beroois qui cu fatuu ct non fanc metis eltimans ex eo 
q> nutlu ab eo rcfponfum baberc potuerat cerifione eu ve/ 

fle alba inouit Bern*tu bomo es ct babes fertu Oe floribus ct 
ego tJeus babeo coeona Oe fpinis tu babes cyrotbecas in ma/ 
nih? et ego babeo clauos Oefixos Tu in albis vcflibus tvipiU 
Oias ct ego ,p te t^erifus fui ab berooe in vdfcalba Tu tri pu/ 
oias cii peoib? et ego laboraui cu meia peOifco Tu in c!x)reis 
bracbia cxtcnDis in moDu crucis in gauoiu ct ego ea in cru/ 
ce extenfa babui in obprobriii ego i cruce oolui et tu in cru 
ce exilitas Tu babes lat? aptu et pedus in fignu vane gloric 
ct ego latus effoflum babui ,p te tn reuerte aD me ct fufdpia 
te S; qre Oris tjje fue p ifllonis tacebat buius triplex ell ratio 


Ptrima ratio eft quia iion erant oigni auoice fuarn reljxynfio/ 
nem SeciinDa quia cua peccauerat per loquacitatem et iceo 
criftus voluit fatiffacece per taciturnitatem feccia quia quio 
quio tefponoebat totum calumpniabanc et Deprauabantur 
fercio in t)omo pylati vbi milites clamioem co^ineam ciecu 
CeOerunt ci arunDinem in manu oeoerunt et coronam fpineaj 
fuper caput eius pofuerunt et genu flexo oicebant • Aue rex 
iuoeorum * Tlla autem (pinea corona oicituc Tui (Ve oe iuncis 
marinis quorum acies non minus fpina Dura efl et penetrati 
ua vnce et fanguinem Oe capite creoitur illa ccsona (pinea ex 
traxilVe V noc Bcrn caput illuo oiuinum multiplici fpin aru 
Cenfitate v(q? ao cerebrum confixum e(t De anima funt tres 
opiniones vbi (cilicet anima principale babeac (eocm (q vel 
in ccxrDe ^ter illuO De coeoeexeut cogitationes male -^c* Vel 
in (anguinem ^pter illuO leuitici anima omnis carnis i fang/ 
uine e(t Vel in capite ^ter illuo* ?nc!inato capite traoioit 
fpiritum ctc • FVanc triplicem opinionem iuoei ipo fado ui/ 
Dentur (ciuifle Mam vt ems animam a cc«pore eucllerent qfi/ 
erunt ipam in capite cum (pinas vTcy ao cerebrum infixerut 
Quefieriint in (anguine cum eius venas in manibus et peoi/ 
bus aperuerunt «Oiiefierunt in coeDe cum cius latus perfora/ 
uerunt Contra fcas tres illuiiones in parafccue premifctimus 
ante reuelationcm crucis tres aooratioes Dicentes Agyos cj c 
quafi ter honorantes ter illuium jfptcr nos Quarto in cruce 
matheixxvi/ Principes facerDotum illuDentes cum (eniccibo 
ctferibis Dicebant Si rex ifrahel e(^ OefccnDat nunc De cruce 
et creDamus ci Bern* fuper hunc locum Tnterin> pacientiam 
magis exhibet humilitatem comenDat obeDientiarn in^plet 
caritatem perficit in hi/s nempe virtutum gemmis quatuo: 
crucis coznua «nantur et fupereminencio: caritas • Aoextris 
obeDientia Afiniftris pacientia RaDix omnium virtutum bu 
militas in profunDo Fiec omnia que eriffus paffiis c(V Bern* 
breuiter recolligit Dicens mcm« croq>oiu vixero laborum 
quos pertulit in prcDicanDo fatigationum in DifairrcnDo vi/ 
gillarum in o?anDo temptationum in iciunanDo lacrimarum 
in conpacienDo indDiarum in colloquenDo po(bremo conui' 
ciorum fputorum Colaphorum fub fannacionum daiioru 
exprobrationum Jcrcio paffio fiuit vtilitate multiplici frudi i 
o(a Cuius vtilitas potefb efle triplex fcilicct peccatorii remif/ 
fio gratie collatio etglorie exhibitio <3 hee tria notantur in ti 
tulo crucis quia ihefus ejuo aD primum Nazarenus quo ao 
fecunDum rex iuDeorum quo aD tercium quia ibi erimus 
omnes reges De cius vtilitate Dicit augudi* Culpam Delenit 


*c* 

ctriftus prefetitem pcctetitam et futuram pretccita peccata tii 
litca rcmittcnoo Prefcntia bomines ab cts retrabenoo futura 
gratiam qua vitarentur confeccnbo • De cius etianj vtilitate 
Oicit auguftinus Aomiremur gratulemur. iauoemus aDore/ 
mus quoniam per reoemptccis nofiri mo2tcm oe tenebris at> 
lucem De mo?te ao vitam De cozruptione aD incotruptionem 
De exilio aD patriam De ludu aD gauDium vocati fum? Qua 
vtilis autem moDus rcDemptionis noilre fuerit patet ex liii* 
rationibus viDelicet quia fuit acceptiffimus aDplacanDum 
Deum congruentiflmms aD curanDum mo?bum . JBfficacifll^ 
mus aD attrabetiDum genus bumanum •PruDentiffimus aD 
expitgnanDum bumanigcnecis inimicum ‘Primo ergo fuit 
acceptiflimus aD placanDum et reconcilianDum Deum quia 
ficut Dicit anfodmus in libro Cur Deus bomo Nicbil alperi? 
et Difficilius potefi bomo pati aD boriorcm Dei fponte et non 
ex Debito q? mojtem*Et nequa^ magis bomo TOteit fe Dare 
Deo q> cum fe mo2tc traDit ao bonorem ipius «Et boc efl qD 
Dicitur epbos iij • traDioit fc metipm oblationem et Ixifliam 
Deo in oDorem fuauitatis Qualiter aute^ fuit faccificium nos 
Deo placans et reconalians Dicit auguf tinus De trinitate qD 
tam grate fufeipi poflct quam caro facrificij noftri cojpus ef 
fcdum facerDotis nottri • Vt quoniam iii/ • confiDerantuc in 
omni facrifido cui offeratur QuiD offeratur Pro quibus of 
feratur Et quis offerat J Dem ipc vnus vtriufq^ mcDiato? per 
facrificium pacis reconcilians nos Deo vnuin cum ipo mane 
rct cui offerebat vnum in fc faceret pro quib? offerebat vnus 
ipc effet qui offerebat et quoD offerebat Ue boc autem etiam 
qualiter per criftum fumus reconciliati Dicit iDem auguftin? 
q^criftus eft facerDos et facrificium Deus et templum Sacer/ 
Dos per quem fumus reconciliati Sacrificium quo fumus re 
conciliati Deus cui fumus reconciliati templum in quo fii/ 
mus reconciliati • VnDe QuibufDam banc reconciliationem 
puipenDentibo-Aug? in plona crifH ex probat DicenS . Cum 
effes inimicus patri meo rcconciliaui te per me Cum effes 15 
gc ego veni vt rcDimcrcm te ‘Cu inter omnes motes et filuas 
errares qiiefiui te inter lapiDes ctjigna inucni te et ne luporu 
fcra;cqj rapiDo otc laniareris collegi te humetis meis porta/ 
ui tepfi meo rcDioi te laboraui fuDaui caput meu fpinis op/ 
pofu! man? in clauis obieci lacea lat? aperui tot no Dica iniu/ 
tifs ^ afpentatib? l a matus fum fanguinem meum fu Di ani/ 
mam mea pofui vt coiugerc te mibi et tu OiuiDeis a me Sedi 
Do fuit cogrucntiffim? aD curanDum mojbu congruitas aut 
attenoitur ex parte temporis et ex parte loci ex parte moDi* 


% 


Ex pautc temporis quia aoam fa^s fuit et peccauit injmcn/ 
fe m arcio ct bota fexta et iceo ctiftus pati voluit in matcio 
quia in oie qua fuit anuciatus fuit ct paflus item fcria fexta 
et lx)ra fexta* Secunoo ex pacte loci quoniam locus fue paf/ 
fionis tciplicitcr^cofiDecatur fq aut comunis autfpecialis aut 
fingulacis-Locus comunis fuit tecca pcomifTionis «Specialis 
caluacie locus Singulacis ccux« Jn loco autem comunipri/ 
mus bomo fuit fo?matus quia in partibus illis iuxta oama^ 
fcum in agro oamafceno oicitur fuiffc fo?matus*Tn loco fpe/ 
dali fuit fepultus quia ibioem vbi cciff? paifus eft^aoam oi/ 
citur fuiffc fepultus licet autcnticum non fit Cum fccuoum 
5ero*aoam in cbron monte fepultus fuerit- ficutetia^ioflie* 
xiiii exprcfle babetur * ?n loco fingulari fuit Oeceptus non q? 
in illo ligno in qiio criRPpafllis eff aoam fuit Deceptus fco 
pro tanto Dicitur quia ficiit aDam Deceptus fuit in ligno ita 
criffus paflus fuit in ligfi'6 quaDam tame byfforia greco 
rum Dicitur q^ in coDem^^^crcio exparte moDi curanoi qui q/ 
Dem moDus fuit pec fimilia et per conteatia-Per fimilia quo/ 
niam ficut Dicit auguffinus in libro De oodrina criftiana per 
feminam De ceptus per feminam natus.bomo bominem mo?/ 
falis moetales mo?te mcxrtuos liberauitambrofi? «Ex terra vir 
ginc aDam-criffus cx virgine. 3^lle aD ymaginem Dei hic yma 
go Dei per mulierem ffulticia per mulierem fapientia.nuDus 
aDam nuDus criffus mo?s per arborem vira pec ccucem in De 
ferto aDam in Deferto ertffus- Per contraria quoniam pnm? 
homo fecunDum gregorium peccauerat perfuperbiam inobe 
Dientiam q gulam*v6iuit enim aflimulari Deo per fcientiefub 
limitatem. tranfgreoi pVcccpti Deifublimitatcm et gufiare po 
mi fuauitatem ct quoniam curatio babet fieri per contrariu 
J Deo ifte moDiis fatiffacienoi congcucntiflxmus ftiit quia fu/ 
it per bumiliationc Diuinc voluntatis impktioncm et afflidi 
onem- Dc bijs tribus aD phiUii. bumiliauit femetipfum quo 
aD primum-fa^lus obeDiens quo aD fccunDum-vfq^ aD moe/ 
tem quo aD teccium* Teteo fuit cfficaciflimus ao trabenDum 
genus bumanum • Nunquam enim faluo libertatis arbitrio 
magis aD amorem fuum -s fiDutiam genus bumanum atttk/ 
ht ve potuit Qualiter autem per boc aD amorem nos attrahit 
Dicit becn • fuper omnia reDDit te amabilem bone ibefu calix 
quem bibiff i opus ceDemptionis noftre-Mic omnino amore 
noftrum facilem venDicat totum tibi hinc efi q? noftru amo 
rem et blanDius allidt et iufiius exigit et citius ffringit ct 
veirementius afficit Et enim vbi te exinamfli vbite naturali/ 
bus raDijs exuiffi ibi pietas magis emicuit ibi caritas plu^ 


•t* p • ^ 

cf^uiric ibi gratia amplius raoiauit. Qiialita autem ai ' 
ciam Diciturro vii)- que etia^ proprio filio •f n-pc^^ p ii' 
illum quomooo no ctia omnia cum illo nobis oonaiiit. ^ 
fx^c etiam Betn.Quis no rapiatur ao fpem imjxtraOifiOut^^ 
que eius attenoit co?poris oirpofitionem vicelicet caput tcuA 
natum ao ofailum.bracbia evtenfa ao amplexum^ manus p" 
fojatas ao largicnOumiatus aptum ao Diligenoum peOis af 
fiXionem aO nobifeum comenoanoum.ccwpcxis extcnfionem 
ao fe totum nobis impenoenoiim. Quarto fuit pruoctinim? 
aO expugnaOum bumanigeneris inimicum Tob.xw.pruOc 
f i i cius pereuHit f uperbuni Q vltimo, Nuqt poteris cape Ic/ 
uiata bamo.crilhis enim bamu fucoeitatis abfeonoerat fiib 
efea bumanitatis.Ht Oyabolus capere volens efea carnis cap 
tus eft ab bamo Deitatis, De bac pruDcnti captione Dicit au/ 
guflinus venit reDempto? 6C v idus elf occepto? 62 quio fecit 
rcvfmpto: captiatoji noflro-tctcnDrt midcipubim cruce fuaj 
pcfiiit in ca ercam fanguine fuu.iTpre aut voluit funoerc fan/ 
guinem non Debitoeis propter qiioo receflit a Dcbito?ibo k?/ 
mooioebitum apoftoliis vocat cy cogpbiun quooquiocm 
ebriftus tulit 62 criid affixit De quo cyrogpfx) oidt Aiiguf 
Kiia peccatum Oyabolo miituauit cyrogpbuni fcripfit.fiDe/ 
iiiflbrem Deoit 62 vfura pofferitati creuit. Tunc enim a oya/' 
bc-lo peccatum mutuauit quanDo contra prccc|>tum Dei fiic 
prauc iuflioi ucl fugeftioni conicnfit cyrogpbu; fcripfit qn 
manum ao pomix vetitum perrexit j^x^rrexit» fiDeiiiffioncm oe 
Dit qiianoo Aoam peccato colcntirc fedt. 62 fic vfura peccati 
poft territari creuit. Contra i^tur contempnentes banc re/ 
Demptionem qua nos De inimici poteffate reOuxit. Bn.cxpro 
branDo Dicit i perfona chvifii popule meus ait Domin? quiO 
tibi facere potui 62 ii fcci.quio cae cfl q> inimico meo magis 
fib,^ fiiive cjua mibi, nec ille curauit vos ^ nec pauit. Si pua 
Ixc vaDent ingratis non ille ^ ego reDemi vos. quo ptio. No 
vtiqj auro corruptibili uel argento non fble aut luna-nofal/ 
tem angelo;c aliquo.^ rPPfio vos cruorc rcDemi. Ceterum fi 
neq^ tam multiplici iurc Debitum a vobis c cliccre famulatu^ 
omiffis oibus mecu faltem ex Denario Diurno f)uenitc Et qa 
in mo?tc xpm traoiDeruntTuDas p auaricia iuoei p inuiDiaj 
pylatus p timorem iDeo viDcnOum eflj De pena a Deo bijs in/ 
fiicffa merito buius peccati. ScD De pena 62 origine iuDe inue/ 
nics in IcgenDa fandii matbic. De pena 62 excioio iuDeo^ i Ic 
genDa fci Tacobi mioris. De pena autem 62 origine pylad i q/ 
bylforia licet apocrifa fic legitur. Fuit quioa rex nomie 
tirus qui quaoa puella noTc pyla filia cuiiifoa molcnoinarij 


rmc afus carnafitct cognoiiit a ix ea fiffum gcnetauit. Pvfa 
aut ex nomine fuo « noic pfis fiii qui oieebatur atus vnum 
nome gpofmt K nato puero ipofuit nomen pylatus. Cu aut 

py atus iii.annos haberet iprumpyla aoreg^ tranfmffi, 
babcbat autem rex filium ^ regi^^ comugT^qSt' 
lato coiSaneus yiosbat ifti oum annos oifcrctiois attigiirmt 
reptus Ititflamtne pugne 62 ftmt» aoinuicem coltuocbmit Si 
"A® nobilia fic i omni loco 

' « °™n' genere ccrtamis aptiot 

liuaecomotus ci fHIeo colojc ihmu 
iams fratrem fuu latenter oa-ioit- QuoO rexauCiens X 
mcnter tx)[uit62 conocne conuocata quio ce fcelerato 62 bot 
mtuoa fac.enoi.m fit filio fquir.uitC^n omnes rnirS 
efle vnamniitcr acclamaueiiit.Rex autem ao fe rcuerfus inid 
tatein iraquitatc noluit Suplicarc. feo ipfum pro tributo qo 

volens iSus 

^e ab oociaonc fni) tum a tributo romano^ cupies liberari 
a unc emm temp-.ris erat rome filius regis fiancie qu“St 
rex mtferat remam pro tributis btiic pylatus aStus c^ 
al eo ir ojibus (X mriiR ria precclli vitxret eum inuioie ili 
mu is agitatus occ,oit.Sco cum remani quio ee eSofi 
■ '”94n‘^*^nt Bixet unt- Hic fi fiipuixerit qui fratrem ne/ 
camt objici; uigilaujt mpublicc plimu vtilis erit 62 colla fo^ 
emm I»f,ium ferox tpfe Oomabit- Dixerunt ergo cum rcut 
matis bah-atur m pontitos infulam gentibus illis que nui/ 
|um patiuntur Hioiee iuCex prefuiatur. Si fate eius neS 
‘^'^"'ctur fi vero quoo meruit patiatur, 
fli.s Igitur pylatus aO gentem ferocem 62 fuo;c iuoicum 
^ emptricem no infei? ao quos mifllis fit , quam S.E 
Ite I uc fcntentia tacite rem confioerans vitam feruare voluit 
^ gentem neq, i^e minis ii promiflis fufpIicL^S 

Weroces autem 

n.inis illms inouRtiam vt auDiim vecfuciis eius consau/ 
»ns ipfe v erftitus eum ao fe muneribus 62 inSfis Inu 

Soit (5; • S fZ 

CUT71 pecuniam innumerabilem coRreo-aflet ncT 

X obmfitTr ® prcunian?t&“ 

p<.tai ol tulit 62 ab co fibi oan quoo ab fceroEc tenebat mu/ 
fyrmvo ^^niufinooi ca faiSi funt inimici pylat? 62 

tciooes q ao vfqjtempepaflloisonieufibifcociliauit eoq> 
i>i.m ao te mifit.Alia ca iimicirie aflignaf i byilaia firolailto 


QuiOam ctiT fc filiutsei fadcns multos Ce galilefs fcouxetat 
quos cum in ga^ct Oeouxiilct vbi oixetat fc arccnfu;c in cclu 
(iipuentcns pylatus ipfum cu omnibus occioit timens nc fi/ 
militer iuceos (coucerct*Ob boc fa<5li funt inimid quia bero 
Ces plioebat galileis 62 vtraq^ cauia potuit eiTc vera. Cu aut 
pylatus onm iuceis crudftgcnoam traoioiflettimens tamen 
oflfeniam tybenV-cefariis eo q> conoem.nall^ l^ugiiinem inno/ 
centem queoam fibi familiarem pro fui eveufatione ao cefa/ 
rem Cefiinauit Jnterca cum tyberius moebo graui teneretur» 
nundatur eicem q* Jerofolis quioam meDicus eil§ qui ornes 
mo?bos folo verbo curaret- ncfdens q> cum pylatus 62 iuoei 
occioiircnt.Dixitqj volufiano fibi priuato. vaoe citius tranf/ 
partes marias oicefq^ pylato vt bunc meDteum mibi m ittat 
qui me priffine (anitati relHtuat-Cum autem ille ao pylatu^ 
veniffet 62 manOatum imperatojis expofuiiTcteioem» territus 
pylatus' Xiii/.oieru^ moucias poft ulauit.Tnfra quoo fpaciu 
oum volultanus quanoam matronam que fuerat familiaris 
ibefu noTc veronicam vbi nam cbrifbus ibefus inueniri poll5 
interrogaflet aitMeu tx)miims meus Deus meus erat que 
pylatus perinuioiam traDitum conoemnauit 62 crudfigip/ 
cepit- STunc ille nimis Dolens ait-vebemeter Doleo quia quoD 
mibi Dominus meus explere iuflerat no valeo. Cui veronica 
Dominus meus, cum prcDicanDo circuerct ct ego dus pntia 
nimis inuite carerem volui mibi ipiius Depingi ymagiem vt 
Dum ei? priuarcr prefditia mibi faltem pfhret foladu yma/ 
ginis fue figura*Cuqj linteu pi^oji Deferrem pingeiiDu Diis 
mibi obuiauit ct quo tenDere requifiuit-cui cum vie caufam 
aperuiffe a mc peciit panu flt ipfum mibi venerabili fua facie 
reDDioit infignitum.ymaginis ergo buius afpedum fi Domi/ 
nus tuus Deuote intuebitur continuo fanitatis beneficio po/ 
detur.Cui ille.Eft ne buiufmoDi ymago auro vel argeto c6 
perabilis cui illa non. feD pio affe<3u Deuotionis. Tecum igic 
proficifear 62 vicenDam cefan ymaginem Defdram c» reiiectae 
venit igitur volufianus cu veronica roma* Dixitqjf tyberio im 
patociibefu^ a te Diu DefiDeratu pylat? 62 iuDei iniuftc mojti 
traDicerunt 62 per inuiDiam cruds patibulo affixerunt Vdt 
igitur matrona queDa mecum ipfius ibefu ymaginem Defe/ 
. rens quam fi Deuote profpexeris mox fanitatis tue benefidu 
obtiniis.Cefan igitur panis feri cis viam (terni fecit 62 yma 
ginc fibi prefditari peepit- qui mox vt ea fuit ituit? fanitatS 
pflina c affcicutus Pontius igit pylat? iperio cefaris capit « 
rQmapDucit.AuDies cefar pilatu aDuenifle nimio fliroje c6 
tra m repletus cu ao fc aDOuci fecit-pylatus autem tunicam 


Tcofutilefecutii oetuHt quam uioutam caam vpato?c 
portauit.mox vt im^atoz eum vi&it omnem iram oepofuit ^ 
ci protinus aflurrcxit nec fibi Ourc i aliquo loqui preualuit 
a qui in dus abfcntia vioebatur tam terribilis ci ftrus nunc i 
eius prefentia inucnitut quooamooo mafuctus. Guq^ cum 
licenciaflfetmox contra cum terribiliter excaoefeit fe miferuj 
clamans q> ei furoje fui pe(5tc»is mime oftenoiflct. ftatiq^ cuj 
reiiocari fecit iurans 6Z conteifas q> films mo^tIS efl nec faf 
fit cum viuerc fuper terram. Qui vt eum vioit continuo cum 
falutauit ct omnem aim ferocitatem abiccit. mirantur omnes 
mirabatur 63 ipfe cj» fic cotra pylatum ou abcfl^ excaoefccrct 
63 oum prefens effet nil ei afpcrc loqui pofTet.Taoem Diuino 
nutu vel foete alicuius cfcrifliani fuafu ipfum illa tunica ex/ 
fpoliari fecit 63 cotca illa prifHna animi ferocitate refumpfit 
Cuqj &e boc impatoj plimum miraretur, oii^um efl: fibi q* 
illa fuilfct tJomini ibefu.iuncimpatc» ipfum in carcere fcipi 
iuflit ?x)ncc fapientu confilio teliberarct quio xx eo fieri opo2 
tcret.Data efV in pylatum fertentia vt mccte turpiflinia Oam 
naretur. AuOiens Ix'c pylatus cultello proprio fcnccauit 63 
tali mo3te vitam finiuit. Cognita cclar mate pylati oixit vere 
mojtuus cR mate turpiffima cui manus propria nonpeper 
citMole igitur ingenti alligatur 63 in tibrim Huuiu imergit 
Spirit? vero maligni 63 faoioi capai maligno 63faoioo 
£)gauOentes 63 nuc in aquismuc in acre rapientes mirabiles 
inunoationes in aquis monebant ct fulgura tempeftates to/ 
nitrua 63 graoines iacrctcrribirr generabat ita vt cun^ii ti/ 
mae horribili tenerent. Qiia ^ppter romai eu a tibris ftuuio 
exthentes oerifiois ca.ipm vienna Oepataucrut a rooano flu 
Ilio imciferilt vienna eni of qfi via ichenne qa erat tunc loc? 
malcoidiois* Vel potius Or bienna eo g? ut Or btenio fitcon 
fhru^a.S^ibi nequa fpiis oefucrut ibicem eaCc opates. Mo/ 
mines ergo illi tanta ifcRatoc^ Cemonum n feretes vas illuo 
malccidois a fe rmouerut c» illuD fepeliecu lofanne ciuitatis 
fcrritaio f)miferut-Qui cum nimis prefatis infeflationibus 
guarentur ipfum a fe remoucrunt 63 in quocam puteo mo/ 
tibus circufepto imerferut vbi aohuc relatio e quauCa qoa 
Diabolice machiatoes ebullire vioec hucufq^ i pDcahyRaia 
apocrifa legunt-Qiie vt;c fcitaDa fint IctSais iuDitio relinqt^ 
Nota tn q> f hyfbaia fcolaRica legit g? pylatPa iuDeis accufa ' 
tus c apuD tiberiu De violenta inocentu interfectione <3 iuDeis 
reclamantibus ymagines gentilium i templo ponebat 63 qa 
peccuniam repofitamin cabanam infuos rcDigeret vfus* 


_ *CU)* 

facietis aqucOu<£lu in Domum fliam 62 pro bi/s omtiifco 
tjeportatus efl in exilium lugoum vuDe cxiuDus fuerat ut ibi 
in ojprobrium gentis fuc mojcrctur. Potuit eife fi tamen illa 
bifloeia f)tinj veritatem quia primo iam coi6tum DeDerat vt 
lugounu iam in exilium poetaretur 62 ante rener fio ne vo/ 

iufiani ao impatoeem Deputatus ibi fuerat Deputat?. Sj poft 
moDum tiberius auDiens qualiter ebriftum oociDifIct ipm 
De exilio eouci q fe torna aDDuci fecit. Eufebius autem 62 
beoa in Aiis cronicis non Dicunt ipfum in exilio relegatu. Ad 
tin q> in multas calamitates incioens ^ppria manu fe pemit* 
De refurredione ebrifti- 

J^o De feftiuitacibus que occurrunt infra temp? 
Dcuiattonis quoD Tcepit ab Aoam ^ Durauit ufq^ 
aomoyfem quoD tempus iprcfentat ccclefia a fcp 
tuagcfima ufq^ aD pafeba. Sequitur vi Dere De feRiuitatiba 
que eucniunt infra tempus rccociliationis quoD temp? rep/ 
fentat eoclefia a pafeba ufqj ao o^aiiam pentbccoRcs. 


Ri tertia oie a 
paAione ipfius 
faeba cR .Circa 
ipajrefurrecfci/ 
one Onica vii- 
per oeoinefunt 
ofiDeraoa.Pri/ 
mo quarrve;c 
fit q? tribus Oie 
bus 62 tribus 
noebbo in Apf 
cro iacuit 62 in 
tertia Die refur 
rexit. Secunoo 
quare no Rati vt mojtu? c reflirrcxit ^ vfq^ in Dic tertiu expe 
«Rauit.Tcrtio qlr rfurrexit. Quarto quare refurredoem fiia 
aocellerauit nec vfcy aD generale ^urre6iionc DiRulit.QuTto 
propter qD refurrcxit.Scxto reflirges qciens afparuit.Sep/ 
timo qualr fcos pres q erat in libo inOe cDiixit q qD ibi egit. 
Circa primu notanDu q> cbriRus triE) Dicb? -a trib? nocRito 
i fcpulcro fuifle Dr auguRinu p finooocben vtpria pies 
accipiat fm ptem fiii cxtremi- AcuDa Dies fccunou fe tota 62 


partem fili ij^gra-rretiafm Etefutpriml-R ficettmtfir 

pcceeteTuc eni Cn, 
Bcoa mutat? c hic «» a curfus Oie;c ac noaiu. Antea enit 

fcqbant- Poft paffione aut hic «c^ 
mutatus e ita ^nofles pceount 62 oies fecunt a bic mifte/ 
no agruit qm bomo prio Oe oie gtie cecioit i noae culpe 

Sem nofle culpe teOiVt w 

QfimSni ^'a r?«"'’“!?'3>9ucmes fuitvtnon ftatim 

qn^tuus ftiit cbnftus refurgcret feo vfqj in oie tertium 
«x^aar^ropter quiqj ratiocs.Prio prober fignificato» 
w fcjex boc fignificarec q, lux fue mojtis curauit noftram 
Oupla niottem. 61 lOeo yna oie integra a Ouabus noaite ia 

noi^ee If lux fue mojtis p Ouas 

Pa‘i -^tc. Secunoo propter 
q^bationem. qa ficut m ote Ouo;c vel trium tefliut ftat orne 
\ erbii Sic i trite Oiebus experit quis omne faaii- « iceo vt 
iwfr ® ^'Ptobafle oflenocret tribus oiebus 

ffnnrf P ^ ^««'o ptopter fue poteltatis olle/ 
(ioncm. quialHtatim rcfurrexifle non viocret poteftate bre 
^neoi anima fuam ficut refurgeoi. Et bec ratio vicet.i.coc- 
»'Jup ilio qni xps mojtuus e.ac.Joeo inqt Oe mojte pmittic 
V (iciitvcra motsoftcnoif- ita vera rc(urrei3io oftenOatur. 
^aito .ppter rcftauranoo;c pfiguratoej. bac roej aflignat 
^•raiien.oices ftes Oies voluit efle fue fepultute qui in edo 
unt ref uatuc? q in terra tepaturus q apuD inferos reoemp 
mrus.Qiiinto propter triplices ftat?iiifto;c rcprentati^ncT 

eie-oices vi. fcriaxpuspaflTuscfab/ 
bato quieuit m foulcro oomfco aute oie refurrexita motte- 
pns aut vita ao tec «oB fexta feria e.quia in angi^ft™» 
t<»ito cruciami^S^fabbatoq. ffepulcro efefeimP qa fqmem 

^ 50ihoe.vil^^.cuZ^^ 
a mate rfurgim? « in gtia aie etia cu carne gauOe?.ooi« e“ 

f excipit i'Vii(. B gre^- Circa tertiu; 

• ■9*‘;‘'*V'^^'^^'^^o®On'3’Ptioftirrexitpotftce daututejj/ 
r*® foi vite t^lu fo” 

^ Oepoita ot miferia io xvii-p?» 

aut fur p.v.i ga.gahiea iterptac tnfmigto. xps g" qfi fumw 
m galileam precefl.t quia te miferia To gi^^g % campae 

tuXv -Zir Paffiore^riffi 

ruptis Vinculis matis infirmitas tn virtutem mojtalitacin 

c^rnitate:3tueliatnfitigliaj.?er%uM^^^^^^^ 

.HF.afcctiOit leo Oe cubiculi fuo 3 poo gentiu Ce leuawt jfe io- 


Cum exaltatus fuero a terra omnia traba ao meiprum. cuj 
exaltatus fuero a terra animaT-eOucenoo oe Umbo 62 cccpus 
Oe fepulcro omnia t.^rc.Quarto mirabiliterquia remanente 
daufb fepulcbro ficut enim exiftente daufo matris vtero ex 
iuit 62 aO Oifcipulos ianuis daufis intrauitfic inmiru exfite 
daufo fepulcbro inoe exire potuit. VnDe legitur m biffosia 
fcotafUca g, cuioam monacbo.f laurentio ext muros ano ab 
incarnatione oni milefimo.c.x/.micante oe cTgulo fuo quo ac 
dntus erat in fbluto proiecH» ante illum vox in aece c fada. 
Sic potuit cbriflus daufo exire fepulcro. Quinto v^eracitec 
quia i cozpe vero 62 ^pprio-Sex moOis Ic vere refurrexifle ,p/ 
bauit*Pcimo p angelu qui no mentitur. Secunoo p firequc/ 
tem ajparitione.Tertiop c6meflionem*p quoo probauit q> 
no arte magica-Quarto p palpationem per qiioD pbauit q, 
in vero coepoee.Quinto per cicatneu oflenltoncm p qiioO ,p 
bauit q? in eooem co?po?e in quo moetuus fuit.Sexto per oo/ 
mus daufis ianuis ingreflionem p quoO ofteoit q> glorifica/ 
tus fiirrexit* Mee enim omnes oubitatioes circa cbrifli refur 
rectionem vioetur fiiiflfc in Dilcipulisvif fiirrexit immo2tarc 
quia nuqua oe cetero mo:ituc?.Ro*vvcbriftus refurex mos- 
iam non mojitur.Dixit tamen Oyonifius i epla aO Demopbi/ 
Ium ebriftum etiam poff afcenriocm aiioam fandio viro no 
mine carpo oixide paratus fum rurfus pro bomibus faluan 
Ois pati* per quoO vioetur fi poffibile eflet aobuc pro borni/ 
nibus mo2i paratus edet. Retulit enim prcoicflus carpus vir 
mire fan6iitatis beato Dionifio vt in eaoem cpla continetur 
q? cu qoa infiOeliu fioelem quenoam peruertide aoeo carpus 
moleRc tulit vt ex boc infirmitatem incurrcret.Tante autem 
fanc^tatis erat vt nuqua edebraret quin fibi celeflis vifio in 
feretur. Seo cum pro vtriufqj couerfionc o?are oeberj oeum 
tamen cottioie exaabat vt combufHonequaDam amborum 
fimul in mifericojoiter abrumperet vitas.Bt ecce circa nodis 
mcoium Dum euigilaret 62 banc orationem faceret fubito Oo 
mus in qua erat in Duo oiuifa fiuit 62 queDa fornax immenfa 
ibicem apparuit refpicienfq^ nirfum vicit celum apertum*62 
ibicem ibefum circucatum miti tueo angelo;c*DeinOe iuxta 
fornacem precidi Duo viri tremuli Rare cemutiir qui a^peii 
tibus Ce fornace proceCentibus morfibus 62 inuolutioib? vio 
lenter in fornacem trahebantur necnon a cjuibufoam alifs vi 
ns ipingebantur. Mec vicens carpus aceo in ifto;e vinpieSa 
Celedabatur vt (iipiorem quicem vifionem intueri stemnerj 
62 in borum vinciedam totus intentus maneret ita q? plimu^ 
molcRe ferebat q> in fornacem non cito cacebat. 2’anDc cum 


Difficulter in celum rcfpexiflet q prcDi^tam vifionem vt prius 
viDiflfct ecce ibcflis hominum illo;r mifertus ex fuper celefti 
throno furrcxit 62 vfqjaD illos cum multituoinc angcloeum 
oefcenDens manum extcnoit 62 ipfbs eripuit. Dixitcy ihelixs 
carpo manu extenta peute me contra De cetero paratus fum 
eni rurfus pro homibus faluaDis pati.62 Ix)c mihi amicu no 
alii peccent homies. hac aut vifionem cjua recitat Oyonifi? 
gfa huius verbi poflumus.Circa quartu quare non expecfta 
uit cum abis refurgere quaDo.f.fiet generalis refurre^iio (ci 
cnDum e(\ qD propter tres rationes noluit Differre- Primo 
propter corporis DigJiitatem. Cu? enim illuD corpus eflet Di/ 
gniflimu ex eo q> erat Deificatum fiue Diuinitati vnitum non 
fuit Decens vt tamDiu fub pulucre iaceret- VnDe ps-non Dab 
fandum*t vi-cor iD efl: corpus fanc^tificatum iD e(l Deificatum 
vioerc corruptione ?tem ps* Surge Domine i re.t.t.62 ar.fCt 
ct vocatur archa fanfiificationis corpus illuD quoO fuit con 
tentiuu Diuinitatis SecunDo propter Dei firmitatem fi enim 
tunc non flirrexiflct fiDes piflet nec verum Deum aliquis cre/ 
biDiflet quoD patet ex hoc g> in paflione excepta bta virgie 
omnes fiDem amiferunt.SeD agnita refurredioe ipfam recu/ 
fxrauerunt i cor xv Si chtiftus non refurrexit vana c fiDes 
noflra* Tertio propter noflre refiirrecSionis excmplaritatej 
raro eni inuenietur qui refurredionc furura fpcraretnifieaj 
in eXemplo prcccfliffc viDeq 62 propter hoc Dicit aplus quia 
fi xpus refurrexit ^ nos refurgemus quia eius refurre^o e 
caufa exemplaris noflrc refurredionis.grego. exemplo Dns 
mofirauit quoD ^Dmifit in premio vt ficut omnes ipm refut/ 
rexifle fiDeles cognofccrent ita in feipiis in f ne muDi premia 
rcfirrcdfionis fperarent-Ttem non plus ^ triDuanu eflc mor 
tem voluit nc fi in illa refurre<5i:io Differret in nobis omnino 
Defparetur. JDeo habemus fpem reflirredionis noflre sfiDe' 
Derata gloria capitis noff ri Circa quitum fcilicj propter qD 
refurrexit. ScieDu q» jppter qtuor magnas vtilitates nf as fur 
rexit-Eff enim eius reiurreclio opas iuffificatoej peccatorum* 
Doces nouitatem mo;e generans fpc De reDemptione remune 
ranDo;c ^ caufans refurreefionem oim De pmo romanoriim 
quarto traoitus efl propter Deli^fa noffra a re propter iufH 
ciam noflra.De-iy ro vi* Sicut chriflus rfurrexit a mortuis p 
gloriam patris ita 62 nos in nouitate vite ambulemus De.iif» 
•i pe.if Qui propter magna miam fua refufeitauit nos i fpc 
vitep refurreeffioem xpi a mortuis De qrtomcor.xv xps Dns 
refurrexit a*mortuts pmi*Dor.q.q*ph.mors 62 per ho* rc.moz- 


EtnotanOum g? ficiit patet p prcDicfla cbriflus in Tuareflir 
rectione qtuc» babuic^pnaPtimu c g> nfa cefutte^lo vfqj 
in fine Differt fua vero Die tertia celebrata e- SeciinDu qa nos 
p illu refurgim? ille vero p ie vnDe ambrofi? quo potuit aD/ 
iutojium fui coupis quere fufeitanDi qui alios fufeitauit.Ter 
tium eft quia nos incineramur fcD capus ei? incincrari na 
potuitQuartii e quia fua refurreilio c nre rcfurrcflionis ca 
efficies cxeplaris 62 facramentalisDe prla ca glo*lup pfar.a& 
vefpni Demaabit ftctus <rc refiirrecbio xpi eft caufa efficiens 
refurrctfhois aic in prefenti ct capais in futuro De fccuDaa- 
cof xv- Siebriffus refurrexit et cetera- De tertia-Ro-vf. vt 
quomoDo cbriffiis-^rc* Circa fextrl f quoties refurges afpa 
ruerit notanDu c q> ipfa Dic refurredionis aiparuit quiqj vi/ 
cibus alijs Diebus fequetil^o etiam qiuqj vicibus- pr?o eni^ 
afparuit maria magDalcne.I^o.xx. item mat{> vTc* furges iBs 
map*fabapprimo.m*magDalcnc.'5c.qui typu gerit peniten 
tium voluit autem prio afparere maric magDalcne.v.De cais 
primo quia arDentius Diligebat, luce.vii. Dimiffafunt ei pcc. 
mq-D-m-SecunDo vt oflenDecrtfc matuu pro peccataibus 
RlatB.ix. no vc*vo*iu.^ p. aD p.Tcrtio quia meretrices prece 
Dunt lapientes in regno celocuin.MatBAxi. Arnen Dico voB 
quia-ni-^JC‘ Quarto vt ficut mulier fuit nucia matis itaeflfet 
nuda vite lecunoum g’o.Quinto vt vbi babuiiDauit Deliflil 
fupabuDaret 62 gratia ficut Dicit Ro.iii/.feciiDo afparuit mu 
lieribus rcDeuntibus a monumento quaDo Dixit cis aucte 62 
aaciferunt tcnueriic pcDes eius MatB-vlt-c? tipu getut bu 
milium quibus Domi? afparct.tum ratione fexus.tum ratoe 
affectus quia tenuerunt peDes eius. Tertio afparuit fymoni 
§ vbi aut quanDo nefeitur non fate quaDo rcDibat a monu/ 
mento cum iobanne potuit enim eife g> petrus a iobanne ali/ 
cui Diuertit»62 ibi Dns fibi afparuit luce vlt* vel fate quanDo 
ao monumentil folus intrauit licut Dr T byflaia Ico .vel fate 
T cauea fiue fpdunca.Dr eni in cifDi^ billaiis q>qn xpm nega/ 
uit fugit in cauea que mo Dr gallicatus in qua vt Dr p tres 
Dies flcuit ex eo g> ebriffum negauit62 ibixps fibi afparuit 
62 eu £)fatauit pe, aut interpretat obcDicns gerit typu obe/ 
Dietiu ^a ilBons afparet. Qiiarto afparuit Dilcipul i cmaus 
qD interptac DefiDeriu ^fili/ 62 fignificat paupes xpi q volunt 
illuD f)filiu aDimplere vaDe 62 venDe oia q babes 62 &a paupe 
rib?,<»c. Quito afparuit Difcipul’£)gregatis i ynu*^ fignificat 
rligiofos cu faite.v.ldifuu^ claufos To-xx-bee v.afparitioes 
ipfa Die celiirre<Sionis faeffe funt 62 bas reprelentat facerDos 
i milia quiquies fe vertens aD populu.S^ tertia verfio c cum 


fikntlo qa figniTicat tertiam afparitionc facfH petro qucnc(7 
citiir vbi vel quaoo fa<5fa fuerit. Sexto afparuit.viij.oie OiTci/ 
puUs congregatis prefcntc tlx)ma qui Dixerat fe non creDerc 
nifi viDeret ct fignificat befitantes in fiDe-To.xx.Scptimo DiT/ 
ripulis pifbantibus io. vltimo 62 fignificat preDicates funt 
pifcatcKes bofm. Oi^auo Difcipulis in monte tbabocMatb* 
vU ej fignificat contemplatiuos quia in prcDirio monte traf/ 
figuratus fiiit Nono •xpDifcipulis recubentibus in ccnaclb 
\ bi increOulitatem eo;c Duticiam caois exprobrauit ma*^* 
vU per quos intclligimus peccatoees in unDenario tranfgrelTi 
onis pofitos quos Dominus aliquaDo vifitat miferico?Ditcr* 
Derimo cj vltimo a|paruit Difcipulis cxiflentibus in monte 
oliueti luce \ ft.per quos fignificantur mifericojDes 62 mileri 
co:Die clciim Diligcntcs.Dc boc loco afcenDit in cclu qa pie/ 
tas aD oia valet 4?miffionc babens •^^c*i*tbi*in7 • Sunt 62 alie 
tres afparitiones que referunt in ipfa Die rcfurrccTliois faric 
fcD tn lx5c ex textu no babetur.Prima qua afparuit iauuflo 
.i.ia. alpbci De ajpaiitione inuenies in legcnDa ipfius iacobi. 
Alia ipfa Die a|paruifTc Diritur iofepb ficut legit i euagelio 
nicoDemi.Nam cum auDiflent iuDei q? iofepb cospus ibefu a 
pylato petifi^ ^ ipfum in monumento fuo pofui ii et in Dignati 
aDuerfus eum ipfum ceperunt' 62 in quoDam cubiailo Dili/ 
genterclaufo ecfigillato rccluferunt* poflfibbatum ciitn oc 
ciDcre nolentes 62 ccce ibefus in ipfa noric rcfurrccflionis ilif/ 
penia Domo a quatiio? angUs aD eum intrauit 62 facic^ eius 
cxtcrfit 62 ofculurn DeDit 62 inDe faluis figUlis eum cDucens i 
Don^u fua m armatia ipfum aDDuxit. Tertia qua ante certos 
virgini matri apparuiife creDitur licet boc ab eu^clifbs ta/ 
ceatur boc romana eccicfia approbare viDetur que flati ipfa 
Die apuD ianriam mariam celebrat flatoncm.Si eni boc iDeo 
no creDitur quia null? euagclifta teriatur sfecjucs c ut poft 
refurrc(5i:ione nuQ’ apparuerit quia vbi uel quaDo null? 
euageliR a eDincrit.ScD abfit vt tale matre talis filius tali ne/ 
gligentia Debono<auerit. SeD iDeo fojfan bic cuangeliffc fub/ 
ticuerut qa co;e fiiitofficiu folumo rlurrc(^'ois tcftcs iDuce* 
matre aiit aD tefiificanDu pro filio inDucerc non Decuit* Si 
crii verba exmea;e feia^c Deliramenta vifa funt quantomagis 
mfem nen pro fili| amoce creDerent Delirare, boc igit euange 
liffefcribcrenoliierunt.g pro sffati reliquerut. Debuit cnip 
matre prius Utificarc De rcfurrc^lioc qua ampli? ceteris c6/ 
flat Doluifle Demojte nc matre pretereat qui fic alios ^folari 
feriinat boc etiam abtofi? teflat in li^ii/.De virginifco Dices vi/ 
Dit mater refurrccflionem Dni primo vioit 62 creDiDit viDit 


•C.VI. 

Matia magOalcna quatiis aDbuc ifta nutatct. Scoiilius qj 
agens oe cbtiYti afpatittonc fic oidt fem:g virgo man? s boc 
fe viTibiis aflaiis luce palam Oominus prius obtulit De«vi|* 
aut 61 vltimo qualiter fci patres q erant in li mbo xps eDux^ 
62 quio ibi egerit cu%elium apte n explanauit Aug? tamc 
in qiiooa ^mone ^ nicoOemus in ftio cuagelio aliquatenus 
boc oftenDit-Ait eni fcus AugP.mox vt xps fpiritu traoioit 
vnita fue Deitati ala af) infero;^ profunDa DcfcenOit.Cuq^ te/ 
nebrarum terminu*q qOani oepDatoe fplenOiDus ac tcrribil* 
attigiflh afpicientes cum impie ac tartare legiones territe in 
qrerc ceperunt Dicentes unoe e ifte tam fo?tis tam tcrribilVf 
(plcnDiDus tam preclarus MunDus ille qui nobis fubDitus 
fuit nuq> nobis talem moztuu milit niiq? inferis talia miiera 
Oeflinauit^cjs c ergo ifte qui fic intrepious noftros fmes igre 
Ditur 62 non foluni noff ra fufplicia no veretur- verum etia^ 
alios De noftris vinculis abfbluit ecce ipfi qui fub nolfris <b 
lebantfufpirare tormentis infultant nobis De perceptione fa/ 
lutis 62 no folum ia nibil verentur ^ infup nobis minantur* 
Kuqj b lic mojtui fupbicrunt nec aliquaDo fic potuenint leti 
efle captiui vt ^D b** iftum aDDuccre voluiflis o priiiceps nf 
periit letitia tua in lucftum coiiucrfa funt gauDia tua. Dum 
tu xpm furpenDis in ligno ignojas quata Damna fuilineas f 
infcrno.Poil: iflas oruDclium voces infernalium aD imperiuj 
Dni omnes ferrei confradi funt ve<3:es 62 ecce innumerabiles 
fandojum populi eius genibus prouoluti lacrtabili voce da 
mabant aDueniiH reDempto? munDi aDuenifH que DefiDeran/ 
tes cotiDic expedabamus Defeenoiiti p nobis aD inferos.noli 
nobis Dedlc cum reuerllis fiieris aD fupos. AfceDente Domic 
ibefu inferno expoliato 62 aucioze matis fuis viculis irretito 
rcDDe iam leticiam muDo Sucairre inqiit iam feuas extigiie 
penas 62 miferanDo rcfolue capfiuos Dum B es abfblue reos 
Dum DefeenDeris DcfenDe tuos b aug?.in euagelio aut nicoDe ^ 
mi legitur q> earinus ct leutius fili/ fimeonis fenis cu^ cbriflo 
refuiTcxerunt 62 anne caypbe 62 nicoDemo 62 iofcpb 62 ga/ 
malilei ab eis aDiurati que ebridus apuD inferos geflit nar/ 
raucrunt Dicentes* Cum effemus cum oibus patribus nfis 
patria tebis in caligine tenebra;^ fubito faeffus eft aureus fo 
lis colo? purpureufq^ 62 regalis lux illuflras flip nos. ftatiqj 
aoa buani generis pf exiiltaiiit Diccs.lux ifla auto?is e lumis 
fempiterni qui nob pmifit mitte lume cocternu fitu ct excla 
mauit yfayas Dic& bec c lux pris fili? Dei ficut pDixi cu eem 
vilius i terris fpUs ^ abulabat in tenebris viDit luce magna*- 


?*lmc^plIcr»^tgcn^to^ nofler fymeon ct cxiittas Osxit gtonfi/ 
catcOnm quia ego chtifium infantem natum f manibus fuf 
cepi in templo 62 compulfus fpitttu fan6io c^ixi. Nunc vioe/ 
runt oaili mei falutave tuum.QuoO parafti '^^^‘Pon: boc ili 
peruenit quioam hevemi culto: C2 inteteogatus a nobis quis 
edet Dixit ego fum Jo-qui ebriftum bapti^aui ci ante ipfum 
parare vias eius primi CC ipfum oftenDi oigito Dicens. Ecce 
agnus Dei-<?c.62 DefcenDi nudare vobis quia in proximo efi 
xpm vifitare nos-Tunc fetb.Dixit. Cum iuiflet aD pojtas pa/ 
raDifi rogare Dnm vt tranfmitteret mibi angelu fuii vt Daret 
mibi De oleo miferieojDic vt inungere cojpus patris mei aDe 
cum effet infirmus afparuit micbael angelus Dei Dicens.noli 
laborare lacrimis ocaDo propter oleum (igni mtfericozDieqa 
nllb moDo potcr.s De illo accipeveniCi quaDo completi fuerit 
*v milia quingenti anni. Mcc auDientes omnes patriarcbe 62 
propbtte exultauerunt magna exultatione.Tunc fatban pri 
ceps 62 Dux matis Dixit aD inferu prepara te fufeipe ibefum 
qui fe gloriatur ebriff um filium Dei elfe ct homo e times ma/ 
tem Dices tt iflis es aia mea vfq^ aD morte.^rc.62 multos quos 
feci fiiiDos fanaiiit a elauDos erexit. RefponDes inferus Dixit. 
Si potens es tu qualis eR bomo ille ibefbs qui timens moete 
potentic tucaDuarfatur. Mam fi Dicit fe timere mortem cape 
te vult cj vetibi erit in (empiterna feeula.Cui fatban ego illu 
temptaui 62 populum aDuetfiim illum excifaui* ia lancea ex/ 
acui fel ct- acetum mifciii lignu crucis prepaui in proxTo eft 
mors eius vt pDuca cu aD te. Cui inferus siuro te p virtutes 
tuas 62 meas ncpDucas eu aD mc.Ego enim cum aiiDiui im/ 
perium verbi eius cotrciniii nec ipfnm la^a;e itinere potui-^f 
cxcutiens fe vt aquila fuper omnem agilitatem faliens exiuit 
a nobis.Et cum toec loqueretur fada efl vox vt tonitruu oi/ 
ccns-Tollite portas principes veRras ct cleuamt porte eterna 
les ci introibit rex gloric*AD banc vocem £5currcruntDem6cs 
ct boRia cnea eum vecRibiis ferreis clauferunt-Tuc Dixit Da/ 
niel nonne ego propbetaui Dicens confiteatur Domino-^fc.qa 
contriiiitpoetas ereas“:rc. Facta cR iterum vox ma* Dicens* 
Tollite portas v eRras cto viDens inferus q> Duabus vidbus 
clamauerat quafi ignoras Dixit.Qiiis efi: ifie rex glorie. Cui 
DaiiiD .Dominus fortis 62 potens Dominus potens i prelioipe 
eR rex glaie-Tunc rex glorie fupuenit ct cternas tenebras il/ 
fuRrauit* 62 extenDens Dominus manum 62 tenens Dexteram 
aDe DixitPax tibi cum omnibus ftlt/s tuis iuRis meis.Et af' 
cenDit Dominus ab inferis ct omnes fancRi funt eum fecuti Do 
nimiis autem tenens manii aDc traoioit micbaeli arcbangclo 


♦C.Vlf* 

rt mtco?)uxit cos in paraDifum. Quibus oocutrcenlt ouo viii 
vctufti Oic;^ 62 interrogati funt a iancHs. qui cRis vos q no/ 
i?ifi:uni in inferis m02tui nonOum fuifbs e? i paOifo co2pc«e 
collecati cRis. Et rcipooit vnus ex cis ego fiim enocb q huc 
traflatus fum hic aut eR belias qui buc cueru igneo afllimp 
t?eci aobuc nioete no guifauim?.Sj in aouctu anticbriRi re 
feruati fumus eu eo preliaturi c? ab eo occioenoi p? triouu 
62 oimioiu Diem in nubibus afllimcnoi. Et cum bec oicerct 
cccc fupuenit alius vir portas T bumeris crucis fignum-Qiii 
interrogatus quis effet oixit ego latro fui ct cum ilxfu cruci/ 
fixus fui 62 creoioi ipfum efle creatoee 62 oeaui oices memoz 
cRo mei Domine quaDo veneris in regnum tuum.Tunc Dixit 
mibi amen Dico tibi boDic mecum eris i paoifo 62 DeDit mibi 
iRuD crucis fignum Dicens.Hoc poetans ambula inpaoifuj 
62 fi non Dimiferit te ingreDi angelus cuRospaDifi oRenDc 
illi fignum crucis 62 oiees aD illum.qiiia cbriR? qui nuc crii 
cifixus eR rranfmifit me 62 cum boc fcciflfcm 62 Dixiflem an/ 
gelo Ratim aperiens introDuxit mc 62 ao Dextram paDifi coi/ 
iocauit me-Cu boc carin? ct leuci? locuti fuiflcnt fubito traf 
figurati funt 62 amplius uifi non funt- Qregojius q} nifenus 
ct aug?.iecunDum quofoam libros De boc eoDem fic ait con/ 
fcRi eterna nox infero;c cbriRo DelcenOente rcfpleDuit mox 
ferruginei ianitoees talia inter Ic vmbrofa filentia metuineu 
bante fubmurmurant* Quis naq^cRiRe terribilis 62 nimio 
fplenDoee cboeufcus nuquam talem noRer excepit tartarus. 
Nuquain noRram cauemam talem euomuit munDus.Jn/ 
uafoe eRiRenon Debitoe effraRoj cR q DeRrudo? no peccatoe 
fcD preDatoj.TuDiccm viDemus non fufplice. venit pugnare 
non fuccubere eripere non manere. 


De fanRo SecunDo. 


'EcunDus Dicitur quafi fc coiiDens iD eR fe looneRafe" 
mioeum compones vel frcunDus Dicit quafi fecunDas^ 
^D eR obiecunDans io cR manDatis Domini obtepas 
vel fecunDus quafi fecum Dux fuit enim fuus dux quia r5nc 
icnfualitati beneprefuit 62 ipfam ao omne opus bonum per/ 
Duxitvel fecunDus Dicitur rcfpedu pmif • Duc enim llint vie 
cunDi aD vitam* Prima per penitentie lamentum fecunoa per 
martirium-JRe autem martir prcciofus no folum iuit p pt^ 
mamfeD etiam perfecunDam. 


Ecuous 
i miles 
nu8 ^iat/ 
leta ebrifti egtegi? 
martirqj tx^mi glo/ 
riofus in ciuitate af/ 
tenfi martirio cozoi 
natus eft.Cui? glo/ 
riofa pcefentia pre/ 
oida ciuitafillufltra 
tur et eo vclut fingu 
lari patrono letat 13 
a beato calocero q a 
faptio prcfe<So in ci 
uitate aflenH in car/ 
cere tenebatur fioe^ 
xpi coo<S? c cu tgic 
beat? marcian?in tooncfi duitate oetinerct in carcerc fapci? 
illuc .ptinfci voluit vt eii faceret fmolacc. fecuD? aut tanq» ca 
folacn fecii e ,pfc^? btm marcian vioere Oeft5erans»Cu ergo 
cxc aiiitate aAefem fxiifTdit coluba fup Oefccoit 62 capiti 

eius infeoitaii oixit fapd? vioe fecunoe q> Di/ nfi te amat vt 
etia aues edeffes aD te vifitanDu tranfmittant.Cu aut aO ta/ 
nag;e fluuiu pueiflent vioit lecunD? angelu Dni /lip aquam 
abulante 62 fibi Dicde^iecuDe fiDc beas- 62 fic fup yDolo;c cui 
tcccs ambiilab.Cui fapdus frater fccuDe Deos auDio aD te lo 
qUctes.Cui IccuD? abulem? aD Defioeria cojDis nri. Cu vero 
aD burnua flumc pudflfent agcl? lilr ibiDc fibi afparuit eiqj 
Dixit fecunDe creDis i Deu an fotte Dubitas. Cui fecuD? crcDo 
veritate paflfiois ei?. Cui fapei? qD c qD auDio Cu aut terDo 
nam igreDerct marcian? aD pceptu angeli De carcerc exies fe/ 
cuiiDo afparuit eiq^ Dixit. ?nt fecunDe via veritatis 62 pgc vt 
accipiaf palma fiDcufapci? Dixit ef3 q noB qfi fomnias lo 

quit cui fecuDus tibi fomniu ^ mibi amon itio et £)fcKtat6 efl 
P? boc fecut)? mcDiolan iuit et fauflinu 62 ionita q i carcerc 
Detinebant agelus Dni aD fe ext ciuitate aDDuxit et ab eis bap 
tifma quaDa nube a^ pbente fufcepit.Et ecce flibito coluba 
De celo ycit coep? et fanguiej Dni Deferes ea fauftino 62 ionite 
tribuitJDeoit aut fauflin? cojp? et fanguTc^ Dni fccuDo vt aD 
mardanu Deferrct.RcDies igit IrcunDus cu ia nox efl§ « aD ri 
pani paDi veifl^ %elus Dni frenu aonpies eq fup paDu ipm 
trafuexitcjufqf aD terDona ? carcerc aD mardanu cum Ttro/ 
DuxitX)eDitqj (ecuDus marciano mun? fauftini 62 ip(e illuD 


.c.viif 

fumeus Dixit ecs^pus 62 fanguis cotr^mi meeuiu fit in vitatr? 
cternain-Tunc aD manDatum angeli feeun&us De carccrc ex 
iuit 62 aD flium lx)fpidumiuit Pofl: boc I^Iarcianus capita^ 
Icm fententiam aexepit. Et iecunDus coepus eius rapiens fe/ 
peliuit QyoD auDiens Iapetus ipriim aD fe vocauit eiq^ Dixit 
quantiim vioeo cbrilfianum teefte profiteris 'Cui fecunDus 
Vere cbriflianuj profiteoe ir.c effe. Cui lapdus malam mc«/ 
tern DeliDeras Ciii fecunDus illa tibi potius Debetur.Cuq^ fa 
crificarc nollet iulfit cum expoliari Statimq^ agelus Domini 
ibi affuit 62 veftem fibi parauit* Tunc fapeius eum in eculcu 
lufpcnfum tamDiu toequeri fecit Donec ei? braebia a fuis c6/ 
pagmibus foluercntur*^ SeD cum fuiflet fanitati a Domino re 
flitutus iuflit cum in carcerem reDuci vbi Dum effet angeluf 
Domini aD eu venit eiq^ Dixit.furge IccunDe fequere me 62 Du 
cam te aD creatojem tuum Tunc ipliim ufep in ciuitate alte 
lem perDuxit 62 eum in cufioDia vbi erat calocerus 62 falua/ 
to? cum eo pofuit» Quem viDens fecunDus aD eius pcDcs fe ^ 
iccit-Cui faluatoj. Noli timere fccunDe quia ego fum Domi? 
Deus tuus qui te De omnibus malis eripiam. BencDicefqj cis 
afcenDit in celum. !Manc igitur fapeius aD carcerem mifit q 
carcerem quiDc lignatum inucnerunt fecunDum vero n5 in/ 
ucneruntpergcns autem fapeius De terDona aD ciuitate affen ‘ 
vtfaltem caloccrum puniret iuffit vt prcDicSus caloccr? fibi 
prcfcntaretur,62 ecce nuciauenint fibi q? fecunDus cum calo/ 
cero quo auDito cos aD fe aODuci fecit cifq^ Dixit quonia 
Di/ noftri fciunt vos cfTe cotemptojcs fuos vos infimul moei 
volunt* Cum autem facrificare nollent picem cum telina li/ 
quati fecit 62 fuper eozum capita funDi 62 in os eoeum ia^ari 
Tlli autem boc tan^ aquam fuauiffimam cum magno Defior 
tio bibebant 62 vocc clara Dicebant* Qyam Dulcia faucibus 
meis eloquia tua Dominc.Tunc fapeius fuper eos OeDit lente 
tiam vt fecunDus i ciuitate aften Decollaretur calocer?vero 
albigan mitteretur ^ ibioem puniretur.Cum autc beatus fe/ 
cunDus Decollatus fuiflet ccce angeli Domini co?pus cius tu 
Ierunt ipfum cum rriultis lauDibus 62 cante fepulturc DeOc: 
runtpalTus eft autem in baVaprilis» 


Dc faneffa Maria egiptiaca* 


/T^Z^A^tia zg\pt\2itSLqu^ peccatrix ajpellatur-^vij-anis 
M 7 1 l/iViberemo artiflTimam vita ouxit quam circa anos 
^o(^^oni-cc-lxx-tcm^c clauDii intrauit.Quioam autem 
abbas nomie ^o^imas Dum iojDanem tcanfifl^ ^ bercmii ma 
gnam peurreret fi f(Kte alique fandlupuem inucnirct vioit 
queDam ambulantem nuDo nigro q^ccKpoec 62 excenoio fbl’ 
cxuflo hoc aut erat maria egipeiata flatimq^ bec fuga arti/ 
puit 62 ^o^imas pofl eam velocius currere ccpit.Tunc ait illa 
abbas ^ojima quio me prcqucris.Tgnofcc mibi non poffum 
facie mea aD te ^uerte eo g> mulier fim 62 nuDa ^ paUiii tuu 
mibi pojrigc vt pofll^ fine verccunOia tc vicere. Qui fe noiari , 
auciens flupefaeffus pallium tribuit 62 in terram proRrat? 
vt fe bencDiccr^ rogauit.Cui illa aD te pater beneciRo magis 
fpcc^at que facercotif Dignitas ojnat.^lle vt auDiuit cp nome 
62 cfficium cius feirct amplius mirabatur 62 fe beneDici ob/ 
nixius precabatur. Tunc illa bencoitfl? Deus rcoemptoj ani/ 
marum noflra;c.Cuq^ illa extenfis maibus oearct viDit eam 
quafi vnius cubiti menfiira eleuari a terra. Tunc fenex Dubi 
tare cepit nc foete fpiritus ef^ ci fingcnco ofonem facerct.cui 
illa.Satiffaciat tibi Deus qui me peccatrice muliere immuDu 
fpiritu exiflimafli. Tunc jo?imas illam per Dominu £)iurauit 
vt f)Ditioncm fuam ci narrare Deberet. Cui illa.Tgnofce mibi 
pater quia fi tibi Ratu meu narraucro velut a ferpente terri/ 
tus fugies 62 aures tue a fermonibus meis cotamnabiitur ct 
aer a fo:Dibus pcUuetur.Cuq^ ille vebementer inRaret Dixit 
ego frater in egipto nata fiinvxip ctatis mee anno 62 alexan/ 
oriam veni ibiq^ xvi/.annis publice Hbioini me fubieci ^ nili 
vUatenns me negaui. Cum autem bomines regiois illi? pro 
aooranoa fandfa cruce iberofolimam afceDerent rogaui nau 
tas vt mc fecum mitterent profteifei. Cum vero mc De naulo 
requirerent Dixi, no babeo fratres aliuD naulu. feD ^ naulo 
co?pus babeatis meum.Sicqj fumpferunt mc 62 ccopus meu 
nauli gratia habuerunt. Cum autem ierafolimaj pueniflem 
62 pro aDoranDa cruce vfq? aD fwes ecclefie cu ali/s Deuciffej 
fubito CI inuifibiliter repulfam patioe nec int? intrare pmit/ 
to?. Tterum autem atqj iterum pueni vfqj ao limen ianue 62 
fubito iniuriam patiebat repulfc. Cum tamen omnes liberu 
baberent aoitum ncc aliquoD iniienirent impeDimcntum re/ 
Diens igitur aD mc cj cogitans q> hoc mibi obfcele;c mcoeum 
immaitatem aocioerct pedus meum cepi maibus tenoere la/ 
crimas amariflimas funoere 62 a cckDis intimo grauiter fufpi 
rare Refpicienfq^ vioi ibi ymaginem beate virginis .m.Tiinc 
ipfam lacrimabiliter ex ojarc cepi vt peccatore meoje veniam 


*c.{x- 

STunc ipfam lactimahiliter exojatrcccpf vtpfcxrato^ meaum 
venta ipetrarct ct ao aootanoa ccucc fan^ me intrate pmit' 
icret ^mittes me feculo abrcnuciatiira ^ De cetero cafte ma 
fura.Cuqj boc fKaflfcm 62 i noie be .virginis fiOucia reepiflem 
foees itqfi cocUe aoi/ fine aliquo impCtJimento cocleliam in/ 
traui.Cum aut fan(Sa crucem oeuotifTime aDoraffem qoam 
mibi*iii*numos tnl?uit De quibjii/.panef cmi-AtiDtuigj voce 
Dicete mibi.Si ioeoane trafieris faliia eris..J ccDane igit tnfiui 
62 in bec Def tu veni vbi xlvif.annis nullu penit? boTem viDcs^ 
manfuJlli aut tres panes qs mccuin Detuli inrtar lapiDis per 
tempora Diiructut ca xlvipams ex bijs comeDcnDo fuffecerut 
veflimeta aut mcaiam DuDum putrefacta funt.xvii annis in 
boc Deferto a temptatioibus carnalibus molcflata fiii.^ nuc 
per Dei gratiam omnes vici* Ecce omnia opera mea tibi nar/ 
raui ^ rogo vt pro me aD Dium preces funDas. Tunc fenex 
aD terram proftratus in famula fua Dnm bcneDixit Cui illa 
obfecro te vt in Die Dominice cene aD io:Oanem reDeas ct coz/ 
pus Domicum tecum feras •Ego ibiDcm tibi occurram 62 De 
manu tua capus fac;c fufeipia Na a Die qua buc veni c5mu 
nionem Dni non accepi. Rcoiens igit fenex aD monaffcriu vo 
tuto anno Du Dies cene afpropiqret tulit coep? Dnrcu 62 vfc?5 
aD ripam iaDanie venies cx alia ripa muliere ftante ^pfpexit 
Que fup aquas facio crucis Ognaculo iuit 62 aD fenem vfq^ 
perucnitQua vtDens fenex obfiupuit ci aD peDcs cius hiwn/ 
liter fc profirauit-Cui illa viDe ne feceris cum facraineta do/ 
minica penes tc babeas ct ficerootii Dignitate refulgeas. § ob/ 
fecro vt fequenti anno aD mc pater reDire Dignans Tunc illa 
facto figno crucis fup iojDanis aquas iuit 62 beremi fblitu/ 
Dinem petiuit* Senex vero aD fuu monaRaium vnies fcqueti 
anno aD loaim in quo prio fccu locut? fuerat venit 62 ea ibi/ 
Dem expirafle rcpit*Qiii lacrimari cepit ct ipfam tangere non 
prcfumpfit- Dixitqj intra fe ego qfuiDem capufculuiti fan/ 
^e fepelirc volebam feo timeo ne lx»c fibi Difpliccat boc ego 
cogitate viDit iuxta caput f* litteras in terra Deferiptas ita co* 
tinetes* fepeli jo?ia marie capufculu reDDe terre pulucre fuu 
62 o?a p mc aD Dnm aD cui? prcceptu fecuDa Die aprirreliq 
b® feclVnTuc fenexp certo q> mox vt Dnm facf j accepit.c» aD 
D^tu reoiit vita finiuit ill;Jq^ De^tu q» ^ojias p*xxx-Die;e fpa ^ 
ciu vix abulauit illa i vna boa peurnt ct aD Deu mi^it. cucr 
fcticx terram foDeret feD neqrct viDit Iconem aD fe venientem 
mafuete Dixitq^ illi fca buc mlicr pcepit fepeliri coep? fuu 62 
c® cu fim fenex foDe n ^x^flu nec etia aptu beo firmametu. tu 
ergo terra foDe vtpoffumuseius capus fan^ftimu fcpdirc 


Tunc leo cepk foTXK 6Z aj>tam fouea prepauit Quo p a^o 
Ico vt agnus manfuctus abi/t CZ fcncx ao fuum monaftcriuj 
glozificans Oeum venit. 

Dc fando Ambrofio. 


/ 

y 

t' 

(iis cxtitic 62 in oidis 62 in fadis (iiis valoe looluit* 
vel oidtur Ambrofius ab ambra 62 fyos q> c(t De? quali am/ 
bra Dei. Deus naqj per eum quali p ambram vbicp reooclt. 
Fuit enim 62 efh bonus oDo? chtifii in omni !oco*uel oicitut 
ab ambor g> eft pater luminis ci fcioi g» cit puulus quia pt i 
multaum filiaum fpirituali generatione (uminolus \ facte 
fcripturc expofitione 62 puulus in fua bumili eonucrfationc. 
Vel ficut Dicitur i glofario.anibrofius oDor vel fapoc cbrilti 
ccleIbs.Ambrofia efca angclorum-ambrofium celeltc mellis 
fauu fuit enim ccleftis oDoi per oDiferam famam* fapoe p c6i 
templationcm intna celcife mellis fauu^ per Dulcem feriptu/ 
rarum cxpofitioncm.Efca angelica p glcwiofam fruitionem. 
Ei? vita fcripfit paulinus nolanus epifeop? aD auguftinu. 

Mbrofi? 
filius ain 
brofif p/ 
fciSi rome cuj in cu 
nabilis in atrio pre 
taio ell5 politus 62 
Dormit^ exam apu 
fubito venies faci^ 
ei? os ita comple/ 
uit vt*q*in ahicolu^ 
fliu intrarent piter 
ci exiretQue |X)ltea 
euolantes in tantaj 
aeris altituDinc fub 
Icuate funt*vt bua/ 
nis oculis minime 
viDerentur.Quo p/ 
ado territus pf ait. Si vixerit infantulus iflc aliquio magni 
ctitPodea eum aDolciiilTct ci uiDeret matrem ^ Ibeoecm Iaera 
virginem manus laccrDotibus oldilari iplc luOens f MOci oex 
tram offerebat afleres ct fibi io ab ea fieri oportere. 5lla vero 
vt aDolelcentc 62 n efeiente qD Diceret f Ipucbat- Rome igitur 
Iris eruDit? cu cas ptoeii fpleDiDe p oearj a valentiao ipatote 


ao regcnOa liguria emitiamq? ^umeia OiVsi^us c.Cuq^me/ 
oiolanum veniflet 62 ibroem cpifcopus tunc oecfTet 9ueit po^ 
pulus vt fibi oe cpxTcopo ptouioeret. ScD cu mter amanos 
62 catfx}licos ne eligenno cpiTcopo (coitio non mooica otiec 
illuc ambtofius caufa fcoanoe feoitionis prcxit 62 flatx vox i 
fantis mfbnuit.oiccns ambrofiu cpifcopu* Cuius voci otncs. 
vnanimes confenferunt anibrofium cpifcopu acclamantes 
Quo ille cognito vt cos a^lc tetr»xibus remoneret earlefiam 
exiens tribunal confeenoit 62 contra f)ftictuOincm fua tomie 
ta perfonis aobiberi iullit* QitoO cum faceret populus riibil 
oTnus acclamabat peccatum tuu fuper nos.Tunc illrturbat? 
oomu rcoift 62 pbiam profiteri votuit. Quoo vt ne faccret rc - 
uocat? c publicas mulieres publice ao fcigreoi fecit vt bi/s 
vifis ab cius elej^ione populum rcuocaret SeO ctim nec pro/ 
ficcret feo femp populuj peccatum tuu ftipcr nos acclamare 
valeret fugam mcoia nocie cocepit. Cuq^ ticium pergere le 
putaret mane ao portam duitatis mcoiolane^ que romana 
oicitur inuenitiir. Qiii inuctus cu cuitooirec a populo miffa 
relatio elt ao clcmetilfimu ipatae valctimanu.Qui fummo 
gauoio accepit iuoices a f'c oirecK ao (acerootium peterce 
tctabaccni ^bus pfc(5^iis q> verbu fiiu fuerat I eo aoipletu» 
Dixerat cnicu fpfidfccti maoata conar; vaoe age n vt iuoex 
§ vt cpifcopP.Peoenterclatioc ite;c abfcooic § inuent? cti ao 
buc efl5 catbccumi? bapti;ac 62.vii7.Oie i epale catbeOra lub/ 
limat.Cu aut p? anosiiifroma iiiiiTct 62 fc«o?lua fac virgo 
ci? oextra ofcularcc fubrioes ait ccce vt oiceba tibi facCrootis 
manum ofcularis. Cum autem in quanOam ciuitatem ^p q/ 
oam cpiicopo otoinanoo iuiilet* 62 cius elecftioni iuftinaim/ 
peratrix 62 alij beretici contraOicerent volentes vt aliqui Oe 
fua fc6ia ojoinarentur vna Oe atrianoeum virginibus impu/ , 
centio? ceteris tribunal confccnoit 62 beatum ambroliurn p 
vcftimentum ajprdoenoit volens ipllim ao partem mulieru 
trabere vt ab eis cefus Oe ccclefia cum iniuria pelleretur* Cui- . 
ambtofius ait Etfi ego inoignus tanto facerootio tibi tame • 
no £)udtin qualecuq; faccroote rna? iniccre-Vn timere Oebii 
ifti tuoidu Oei ne tibi ali(^0 ftigat-Qiioo oicflu exit? £)ftrma/ 
uit na oie alio moetua aO leprc;e vfq; oeoux^ gf a; ^p <>tuclia . 
fpeoes cfo fa(5i:u oes pterruit p? hoc meoiorruerfus itinue/^ 
ras ifioias a iulHa ipatricc ptulit muctih? 62 bonodbo aoucr 
fuseti populos exdtate Cu g° miti cu \ exiliu pdlerc niter« 
\n? co;c ceteris ifelidoe intm furo?c excitat? e vt iuxta cocliaj 
tomum fibi locaret ac in ea quaOrigam paratam baberet q 
procurante iuftina fadliiis raptum aO exilium, Oeporlacct> 


rc&muic)icioipfooiequocumtapcrc arbittatur m caJrm 
qua fatiga tx caDem cwmo in exilium pulfi,is eft. Cui tamcti 
Ambroiiiis reDDens bona pro malis fumpt? cj necdTatia mi/ 
niRrauit Cantus 62 officium in ecclefia meoiolis celebranin 
ff itiut.Euant 62 tunc tempis mcDiolani multi a cemonib? ob 
fefli qui fe tocqueri ab Ambrofio magnis vocibus clamabat 
Jiifbna aut 62 multi acriano;c cum fimul babitarct Dicebat 
ainbrofium fx^ciinia loomines compare qui fc ab inmunDis 
fpiritibus vexari mentirertur ab Ambrofio Dicerent fe to? 
queri. Tiic fubito vnus cx illis arriar.is qui aflabat arrept? 
a Demonio in mcDium profiliiit atq^ clamare cepit vtinaj fic 
to?qucatur vt to?qucc« qui non crcDunt ambrofio.at illi con 
fufi in pifcin.im Dimerfum lx)nunem necaueriint QiiiDabe/ 
rcticLis accirmus DifputatcK 62 Diinis 62 inconiicrtibilis aD 
fiDem cum auDirct Ambrofium preDicantem viDit ange/ 
lurn aD aures cius loquetem verba que populo preDicabat 
que vifo fiDL’m quam perfl'qucbatur ccp)it DcfenDere- Qui/ 
Dam arufpcx Dcn oiics atuocabat ecipfos aD nocenDum am 
brofio tranfmittcbat- frD rcuciTi DiMnones rcnuciabant q> no 
folum aD ipTu; fcD nec etiam aD feces Domus fueafproptqre 
vaVbant quonia igr.is ifupabilis onic illuD eDiflcium 9mu/ 
niret vt etiam longe pcfite vrerctur. preDiclus vero arufpex 
cum a iuD:ce propter qucDam maleficia tccquerctiir clama/ 
bat amp>lius ab ambrofio fc tccqueri QiienDam Demoniacu^ 
mcDiolis ingrcD^cntcm Demon DimifitegreDietem inuafit.^n 
ferrogatus Di’ Ix^c Demon ait ambrofium fe timere.alius que 
Dam node ciP cubiculum aDi/tvt glaDio ipfum necaret pce 
ac peio a iufiia irDiicfliis cum Dextra glaDium eleuaflet vt ip 
fum percuteret continuo aruit manus cius QuiDam a Demo 
nio arreptus clamare cepit ab ambrofio fe tojqueri.Cui am 
brofius obmutefcc Dyabolc quia non te tccquet ambrofius 
feD tua iniiiDia quia illuc homines afccnDere confpicis. vnDe 
tu turpiter cotruifli* nam ambrofius iicfat tflari.at ille flati 
obmutuit. QuaDam vice cum beatus ambrofius p ciiiitatcm 
pgerct quiDam cafu lapfiis eR 62 1 terra profhratus iaceb^t 
quoD viDcns alter riDere cepit. Cui ambrofi? 62 tu que Ras 
viDe ne caDas.quo DkRo Ratim lapfum Doluit fuum qui rife 
rat alienum* quaDam etiam vice ambro* aDpalacium mace/ 
Doni/ magiRri officicKum vt pro qDam iterceDeret venit. fcD 
aim fo:es claufas inucniflfet nec intranDi copiam habere po/ 
tuifl§ ait ct tu quiDc venies aD eccliaj ct no clauf ianuis igrcDi 
§ aptis ianuis no valeb. Elapfo aliq tpe metues iimicos ma 
ceDcni? aD eccliaj fugit.c» patetib:» ianuis aDitu fpire n potu^ 


exi. 

Fuit etiam tarte abfiinetie g» cotiDiemTj in fabbato ^ Dieco 
mit^ico 62 feibs prcnpuis ieiuriabat. Tante etiam largitatis 
erat q» omnia que babere poterat ecclefi/s <» pauperibus nil 
fibi retinens tribuebat tante copaflionis vt cum aliquis lap 
fum fuu libi confitebatur lic amarillime flebat q^iilum filV 
flere fipcllcbant* tante humilitatis ac laberis vt libros quos 
Oi^bat propria manu feribebat hifi cum infirmitate coepis 
grauaretur tante aut pietatis 62 oulceoinis vt cum alicuius 
fan£li facerootis uel epifeopi fibi obitus nuciaretur fic ama 
riflimc flebat vt vix confblari valeret. Cum autem interroga/ 
retur cur viros fandos qui ao glociam ^Dficifcebant fic fleret 
aiebat. Ne putetis me flere q> recclTerint fco quia me preceflc 
rint 62 quia oifficile uienitur qui tam oignus eius officio ha 
beatur. Tante etiam conflanrie 62 foctitiiOinis q^impatocis vr 
principium vicia non palpabat feO cos voce libera conftan^ 
tiflime arguebat. Quaoam vice vt aiut- cu beatus ambrofi? 
comam pgetet 62 1 quaOam villa tulcic apuo qucDam bomi 
nem nimiu locupletem bofpitatus fuifTct illum homine fup 
flatu fuo follicite reqfiuit. Cui ille rfioit flat? me? One lemp 
felix extitit q glociofus.Eccc enim oiuiaVs infinitis habunoo 
feruos famlas q^plures habeo copiam filiocum 62 nepotii 
turbam poflioeo q omnia femp ao vota babui ncc vnquam 
michi aliquio aOuerfum aocioit vel quoo Contriflaret 
cucnic • QtioO auoiens ambrbfius vehementer obflupuit 
62 hifs qui erant fecum in f)munitate Oixit Surgite quato «7 
cius fligiam? guia Ons non 'e in loco iflo.Feflinatc filii fefli/ 
nate ncc i fugieoo rrioea facite ne nos hic Otuina vlcio ajprehe 
Oat 62 in peccatis illo;c piter nos luoluat. Cu ergo fugerent 
^ alicf^mlu ^cefiffent fubito fe terra ajperuit 62 hoiejtUu cu 
vniuerf qui ao illu ptinebant ita abfoebuit vt nullum vef 
tigium remaneret-qo cernes abcofi? oixit.Ecce fratres q? mi/ 
fcricoJOitcr heus peit cu hcc aOuerfa tribuit ct ^ feuere iraf/ 
citur cu femp ^fpera clargit. Tn eotxj aut loco fouea queOa 
.pfunoiffima remanfilTc Dicit que vfqj hoDic i hui? fa^i tcfli 
moniupfcuerat*Cu aut abrofi? raoicc oim malo;;: auanria 
magis ac magis in hoib? crefeere cerneret 62 maxie in hi/s q 
erat in potcflatibo sRituti apuD qs oTa precio venDebant nec 
non 62 in bifs q erat facris miflcrifs Deputati vehemeter inge 
miiit 62 fe De hui? fcdi erupna liberari inflanti? cxo^auit•qui 
cu fe iD obtinuifle gauDeret rcuelauit fratribus q> viq; aD re/ 
furrciflione Dnica fecu eet* Arite vero paucos Dies Ob Icc^lo 
Detineret cu^xliiii pfal’ cu notario Didtarct llibito ipfo vioctc 
r.otario in moDum fccuti breuis ignis caput cius ofpcruit* 


irlq^ panfatim pct cos eius taqm in ?50Tniim Babitatc» mtaifr 
Tunc facies eius tan^ nix effc^la dl feD pof^nioC)i*i aO fiiair» 
fpem miefa effTpfb igit oic fcribenoi 62 oiclanoi finem fedt 
nce ipm pfalmu cxptere potuit poffc igit paucos oics infirmi 
tatc cojporis laborare cepit. Tunc comes ytalic drmeDiolani 
eflTet nobiles couocauit oieens tanto viro receoente piciilu 
eflet tie ytalic interit? imincret. Rogauitq^ vt ao viru oei acce/ 
terent rogantes vt fibi ao hoc fpaciCi viuenoi vno anno a ofio 
impetraret. Quoc» ille vt ab illis auoiuit. Riioit non ita inter 
vos vixi vtme viuere putxat nec mozi timeo 62 bonum Dfim 
babeamP.Ho tcporciii/^eius Oyaconi inuicc £>uenerut tradans 
tes inter fe qs poR ei? obitu bon? dlet . Cu g*’ a loco in q vir 
t3ei ambto' iacebat foge cflmt q fimpliciannu ita filent noiaO 
fent vt vix inuicc fc auoiret ille ab eis longe pofitus tcrcio ex: 
damauit renex*^^ bonus. Quot? auoicntcs territi fugerut 62 n 
nif rllti poR eius obitu elegerut. ?n loco aut in q iacebat vi 
r>it ibefu ao fe veniente 62 fibi vultu alatri arrit)ente.Monoea 
tus vero epus vercellin ^ beati ambro*obitu cxfpedabat cuf 
fe fbpori tseoiflet voce tercio fc clamatis auoiuit. Surge quia 
mo c reedlurus.Qui sffur gens meoiolanu cocitus venit 62 ei 
Ofiici corporis facmentu Oesjit. Moxey illeman? i moDu cruA 
cis expanoit 62 vltim fpm inter ubaoeis cfflauitFloeuit circa 
annos oni ccc.lxxix»Cum aut in noi5be pafebe cotpus ei?ac> 
cccUam fuiffet Delatum plurimi infante&bapti^ati eum vioe/ 
runt ita vt aliqui eum feDentem in batbeDra in tribunali ©ice 
rent Aln* afcenDentc Digito fuis pentibo DemoRrarent-nonulli 
vero ffcHa fii pcorpus eius fe viDerc narrardQuiDaprdbiter 
cu in f>uiiiio cum multis ali/s elfet ct fancRo ambrofio Detra 
bcre cepiflrt eo 9tinuo aD IciRum DuiRo vitaj finmit. 5n vrbe 
kartbagincfi cum tres epifcopifimul coniuuarent ct vnus eo 
rum beato ambrofio Detraxiffctrelatum cR quio illi prcfbite 
ro qui fibi Detraxerat acciDiffet . QuoD cum ille vilipenDeret 
(libito letale vulnus accepit 62 extremu continua Dicm clau7 
fit.NotanDiim q> beatus^ambrofiusin multis comcr.Dabilis 
fuifle viDetur-Primo in liberalitate quia omnia quebabebat 
pauperum erat.VnDe refert De feipfo q> i mperatoji petenti ba 
filicam fic refponDit 62 eR in Decreto xxiiif' qucRione‘vii.* fi a 
me peteret q^ meum dTct . iD cR funDum meum «argentu me 
um ct buiufmoDi meum ncnrefrangrer qmquam omia que 
n:ca fut pauperu fintSecuDo in muDicie puritate fuit cT ugo 
vn refert Tcro cu Dixifle virgitatc n folu efferim? § Ruamus. , 


STcrcio in fioei firmitate vnoe Dixit cum imperato? peteret ba 
filicam 62 cfi in eoOem capitulo pri? e(l^ vt aTam micbi qm fi 
Oem aufcratQiiarto in martiri/ auioitate*vn legit in cpiflola 
fua De baAlica non traOenDa g? politus \'alentiani ambrofia 
manDauit Diccs tu f)tcmnis valentinian caput tibi tollo, Cuf 
ambrofius Deus permittat tibi vt facias qD minaris atej^ vtf 
nam Deus auertat eos ab edeia in me omnia tela (ua auctant 
62 meo fanguine fitim liia expleant. Quanto in oronis inilatr 
tia*vn Dicit De eo 62 babet in libro*xi*byfto?ic ccclefialbce-am 
brofius aDuerfum reginc furoec non fc manu Defcnfabat aut 
telo-feo ieiuniis 62 f)tinuatis vigilias fub altari pofitus per obA 
fecrationes Defcnfbee libi atq^ corie Deu parabat. Sexto in Ia/ 
crimaru abunDantia*babuit eni tria gna lacrimaru’fcj lacri 
mas f)pairioni8 pro alio?u culpis vn Dicit paulinus De eo in 
legenDa q? cu alicjs lapfu fibi cofitebat fic amarifltme flebat 
q> illu flere fimilit f)pel(ebat^acrimas Deuotionis pro eternis 
DefiDeri/s vn fup Dicftii eft a paulino g> cu interrogabat cur 
fandos q maiebant fic fleret-rfioit ne me putetis flere rc 
ceflitfeD qa me aD glo?ia pcef1*erit-5Lacrimas ^paiTionis pro 
alio?u iniurifs • vn ipe oicit De (e 62 efl T Decreto in fuperioei ca* 
aDuerflts milites gotbos lacrime mee arma funt mea^talia et 
muni meta facDotis funt>alitec nec Deo nec pofllim refiffe^Sep 
timo in forti antia-cui? f)flantia maxic in trito a|paret-pri. 
mo in Defcnfione catholice veritatis «vn Dv in li-xii coflice by 
floeie g> iuftina mr Valentiniani impatoeis arriane berefeos 
alupna sturbare cepit eoiaru ftatu ^minari facDotilo Depul 
fiones exiliamon arimincn*£)CTlij Decreta rcuocarent q bello 
eoae mu;c ac terrim valiDiffima pulfabat ambro- in eius qj 
pfacionc fic De eo cantat tanta abrofiu virtute folioafh'9flan 
tic tanto munere celit? Decoeafti.vt per eu exclufa toqrent De 
monia arrianau impietas ,|pulfa tabefeet ac feculariu pnd/ 
pum colla tuo iugo fub acta reDDerent bumilia.Secf5Do intu 
itione ecciaflice libertatis*vn cu imperato? aufferre vellet qn/ 
Dam bafilica Ofpofuit fc ambrofius f)tra impecato?e ficut ipe 
tcflar ct eft in Decreto.xxiiii*q vifi f)ucnio? ipe a comitih) vt p 
mc bafilice fieret matura traoido Dicentib? imperatoc iufifle 
iure flio traDi Debere. RnDi fi mfimoniu petit in vaDite fi cor/ 
pus oourra-vultis in vincula imponite vultis in mo?te volil 
tatis cffmibi.No ego mc vallabo «jfufionc fplou nec altaria 
tenebo vita obfccrans-^ p altaribo gtius immolabor «maDat 
tr aDere bafilica vrgemur-igie peeptis regalib? fcD £>fluamur 
feripture ^monib? q JlnDit tanqm vna ex infipientib? locuta 
es • Noli guarete imperato? vt putes te in ea que oiiiina funt 


IUS hahete. Ad impcrato?eni palacia pertinent -aD facerDofes 
ecclefie Sancflus nabotb vinea fuo .jprio ctuo?e DefcnDit.fi il/ 

Ic vinea non tcaDiOit fua nos ttaDemus xpi eoclefiaj tributu 
cefaris eft non negee eocliam Dei eft cefari vtiep non Donetur* 
fi De me aliquiD compelleret- aut pofeeret fiinDus aut Domus 
aut auru aut argentu io q? iuris mei effet libent offerreTem 
pio nicbil pofium Decerpere nec Detrahere cu illuD cuRoDien 
Du non DecerpenDu accepim . Terei o inobiurgatione vicij 6? 
omnis incjtatis.vn legit in byftcRia triptita in qoam cronica 
qf cu apuD tbefolanica ojta fcDitione qoam iuoices fuifl*ent a 
fplb lapioati.TbeoDofms impato: inoignat? luflit ornes inte 
rimi nocentes ab innocctibo no fecemens vbi fere cfnq^ milia 
boim funt occifa .Cum igit imperato? mcoiolanum veniflfet 
62 cectiaj intrare vellet occurrit ei ambro-ao ianua eiq^ aoitu 
pbibuit Dicens. Gur imperato? poft caufaj tanti furozis non 
agnofeis mole tue pfumptionis. ScD foete recognitione^ pec/ 
cati prohibet poteifas imperii.Decet te vt vincat ratio ptate^ 
Princeps es imperatoju ^ ^feruoeu.Quih? ^ oculis afpicies 
comunis Dni templu peDib? calcabis fan^lu pauimentu 
Quo manus extenoes De c^bus aobuc fanguis (Hllat iniuR?* 
Qua pfumptione ojc tuo podm fanguinis ei? percipiens du 
furo:e tuoeu f monu tantus iniuflc fit fangiiis effufus.Rece/ 
De g® receDe ne fecuDo peoiato poeem nesciam augere 9tenDas ~ 
Sufeipe vinculu q te Dns nuc ligauit-eif ei meoicina maxta 
ianitatis . Mis ^monih) imperato? obeoiens gemens K flens 
aD regalia remeauit. Cum g® oiu in fletu manfiflet. Rufinus 
mgf militu caufam tante trilfitie reqfiuit.Cui ille tu inquit “ 
mea mala non Tentis ieruies 62 menoicantibo aperta funt 
templa mibi vero aD ea ingrclTus non clf» Et boc Dices fingu 
la verba fingultibo interrumpebat. Cui rufinus Curro fi vis ' 
aD ambro vt tibi foluat vinculu q te ligauit.EtilleMon po^ 
teris fiiaDere ambrofio quia no verebif imperiale poteifatem 
vt lege poflit preuaricari oiuinaSeD cum ille ^mitteret q eii 
fledfereteum imperato? ire precepit ci ipe poft paululu eft fe/ 
cutus » Mox autem vt ambrofius Rufinum viDit ait. Tmpu 
Dencia canUm imitatus es* O rufine tante viDelicet necis au/ 
to? exiiEns 62 ne puDorem ex fronte Detergens non erubelcis 
contra maieftate latrare Diuinam. Cumqj rufinus pro impe 
rato?e fu jplicaffet 62 Dicet eu feq fupno jelo aocefus. Ambro* ‘ 
ait* Ego tibi pDico qm ingreDt eu facra limia ^bibeo fi \ eo 
poteffatem in tyranniDem ir.utaucrit necem libenter fufdpio* 


QitoD cum rufiniis impcrato?i nunciaflct pcrgam inquiVaC^ 
cum vt in(his in fiicirm f)tim:e!ias rccipiXCum g* vemiTet cr 
fiia foiui vincula pcOul..f!ct occurrens ambro*62 ingreflum: 
prohibens ait*Qiiam pniam onDifii poR tantas incftatcs. Et 
iHc tuu cR imponere mcu obteperare . Verum eu imperator- 
aKegaret q> S2 oauio aOultcriu 62 fx)mioDiu ^mififlet «ait ani 
bro(lus.Qui fecutus es errante feqtre cozrigente. Quot) ita g 
tan ter imperato? fufcepitqy publica pniam agere non recufa'. ?. 
uit. Cum igit reconciliat? ccxiam intraflTct 62 intra cancellos ; 
flaret rec^rit ambro- quio ibi expedarct.Cum oiccrct fc pccp ^ 
tionc facroeu miniRcriu expe&are ait ambrofius. O impato? 
intcrio?a loca tm facertotibus funt collocata. Egreoerc igit 62 ' 
hanc expedatione cum ceteris comiinionem habe purpura 
naqpmperato:es facit non facertxites Cui imperato? prinus 
obet)mit.Cum g* sflantinopoU reuerfus extra cancellos fta 
ret maoauit eioem epus vt intraret q ille ait vix oifcere potui 
q Ori a fit impcrato?is 62 facertiotis^vix eni veritatis inueni ma 
giOru.Ambrofiu nanq^folu noui vocati pontifice. O<5lauo- 
in fana Do(ffrina eius nanqjt)o<^rina babrt alta^fiinoitate^* 
?ero-oe xii oo^foeibo ambrofius fup ^funooru penna rapt?* 

^ acris voluc ^oiu in ^^funou ingrcoit frudu oe alto capere 
‘vioet firma fblioitate. ? ero -ibioc cius ornes fnie fitJei 62 coclie . 
62 oim virtutu firme funt colupne elegante virtutu vcniifla/ 
tc.Aug? in li* oe nup*62 can • Pc’agius hercfiarcba fic lauoat . 
ambrofiii vt Dicat be. ambrofius* epus in cui? peipue libris 
romana lucet fioes q fci*ipto?u inter latinqs flos qoam cmicu 
it rt fuboit aiig? Cui? fioe c» purifiimu in feripturis fenfum , 
*nc inimicus <^Oem aufus c rephenoere magna aut02itatcj cja. 
anticj oocffo?es fic aug? verba fua pro magna aucte bebant* 
vn refert Aug? ao ianuariu q> cu mf eius mirata fui fiet cur- , 
mcoiolis fabbato non iriunarct 62 oe boc aug? ambrofium 
interrog afict ait ambro.Cu venio roma ieiuno fabbato.Sic 
’ 62 tu aD qua fo?te eexiam veneris cius mo?c ferua fi cui^ no 
inoe vis fcanoalu efie nec queqm tibi fuboit Aug? ego oe 
bac fnia ctia atq^ etia cogitas ita lemp babui tanc5 ea celcfli - 
otaculo aocepenm. Vita 62 pafiio tiburcif 62 valcmani.tn paC. 
fionc fan^ Cccilic continetur. 

De fan(5io Qrego?io 

/l Eoegius Dicit a geos q» cQ terra 62 oege qiioD cfb‘' 

U ^ V colere quafi colens terra -iD clt carne luam. Aug?' 

^ aut in libro oe tri* Dicit q» bona terra efl: altituDiiic 
montiu teperamento collium planicie camporu.Prima enim^ 
c bona aD virentes berbas.Sc<ia aDvincas.Terdaa&frugcs»* 


Sic beattis Qeojgms fuit altus tJefpicient» inferio?» 62 ioro 
babuit viro?e puritatis. Temperat? per Diferetione 62 ioeo ba 
tuif vinu eterne iocunDitatis • planus per bumilitatei 62 ioeo 
^tulit fruges bone opationis . Vcl Dr a gerar qb ell factu 62 
gyon qO df arena qfi facra arena. Fuit ero arena ^a ponbd 
toflis mo?u guitate minutus builitate 62 fiocus a carnali vo/ 
luptate. V el bf a gerar q» clt factu 62 gyon cf b c luiffatio qli 
facer lunato? ludatus c cum bracone ct carnifice* Vd gd 
oegius bf a gero cfb cft peregrinus ct girpcifto 62 ys £>filiato? 
Tpc cni fuit peregrinus in f)temptu miibi prcciliss in cozona 
martirij ^ 9filiato? in prebicattone regni. Hius tegcnba inter 
fcriptiiras apocrifes in niceno c6 cilio f>numcrat ex co q> cius 
martiriii certa relatione non babetMa in tjalenbario Bene bf 
q? fit paiUis in perfiba ciuitatebyalfxjfi q prius libba vocaba 
tur Q e iuxta Topen Alibi cp paiTus fit fitb byodedano ma 
ximiano impatoztl». Alibi g? liib byodcciano imperatoee per/ 
fatu pfenti1r.lxxx*rcgil» imperif fui. Mic g> fnbbyocleciano 
prefioe imperantfto byodcciano 62 maximiano 


✓"^Eagiustri; 
n ^bunus gene 
N<,^reea epabo/ 
ruperucnit qiiabam 
vicein ^uinciaj libie 
in duitate q br filena 
iuxta quaj duitatem 
erat flagnum inite 
maris i q braco pefhV 
fer latitabat qui fepe 
fplm contra fc arma/ 
tu in fiigaj suerterat 
Flatuq^ fiio ab mu/ 
ros duitatis aocebcs 
ornes infici ebat.Qua 
^tcr conpulfi ciucs* 
buas oues cottibieli 
bi babant vt eius furo?cm febarcnt.Alioqum fic muros dui 
latis inuabebat q aerem inficiebat q> plurimi interibant . Cu 
ergo iam oues pene beficerent maxime cum barum copiam 
babete no poflent mito f)filio ouc cn abiuiflo boic tribuebat 
Cum igicfo?te oini filii 62 filic boTm barent 62 fxs neminem 
exciperet ct iam pene omes fili/ 62 filie jpli cifent s^fiimpti qba 


ckixif 

vicc fifia regis vnica fb:fe c Deprebcnfa 62 f^raconi iiiJ5;c"at^ • 
^uncrex otrirtatiis ait*ToUite auru 62 argcntu 62 DiniiOiuni" 
rcgtii mei cr filia meam micbi Dimittite ne taliter mC>?iar. C^ui ^ 
fplus cum furoje rfjDit Tu o rex boc eDidu fecidt 62 nuc oni 
nes pueri nofiri mcwtui funt 62 tu vis filiam tuam laluarcmili 
iri filia tua splcueris qD in ali/s o^Dinafii fuccenDemis te 62 
bomu tua.QuoD rex viDens repit filiam fuaj flere Dicens ixu 
me filia mea Dulciflima qo De te faciam autqD Diram qiitxi 
plus viDebo nupdas fu as. Et puerius aD fpfm Dixit 020 v t in * 
budas odo Dicru lugenoi mihi filia tribuatis . QuoD cu po/ 
pulus abmififldin fine.viif bieru reuerfus fplus eft cu furo 
rc Dicens Quare perbis fpfm tuu ^pter filiam tuam.En oms 
afflatu Draconis mcsimur.Tunc rex viDens qb non polfct filv 
am liberare inbuit eam vellibo regalibo 62 amplexati ea cum 
lacrimis Dixit* beu me filia mea DulcilTima De te filios in rCga 
li gremio nutrire creDeba 62 nunc vaDis vt a Dracone Dcuocc/ 
ris-beu me filia mea Dudflima fperaba ab tuas nupeias pdn - 
dpes inuitare. Palaciu magaritis ojnarc timpana 62 c«gana 
aubire 62 nunc vabis vt a Dracone beuoreris 62 Deofaxlans bi 
milit eam Dicens • vtina filia mea ego ante te mojtu? eflem qj 
te fic amifilTem. Tunc illa ^cibit ab pebcs patris petens ab co 
bfiDidionem fua. Qua cum pater cum lacrimis bnbixit aD 
(acu procedit . Qiia be geojgius cafu itiDe tranfiens vt plora 
tem vibit eam <^o baberet interrogauit.Et filia bone iuuenis 
velodter eqiiu afcenbe fuge ne mecu pariter mojiaris Cia' 
geo2giusNoli timere filia*^ Dic n.icbi qO bic prcflolaris om 
ni plebe fpecn:antc‘62 illa -vt vibeo bone iuuenis magnifici ccx 
bis es tu -feD cur mecu mai oefiDcras fuge velociter cui ge^. 
gtus . Mine egcxno Difceba Donec mibi qb babeas intimabis 
Cum g^totu fibi expofuidet ait geocgiP-filia noli timere -qa 
in xpi noic te iuuabo.Et illa bone miles mecu no pereas-fiifiB ^ 
cit eni fi fola peamma me liberare non podes 62 mecu perires 
Du bcc loqret eocc Draco veniens caput De lacu leuauit. Tiic 
puella tremefada bixit fuge bone Dfie fuge velociter. Tiic ge ^ 
o?gi? equu afeenDens 62 cruce fe munies Dracone £)t fe aDueni 
entem auoader aggrebit lancea fortiter vibrans 62 fe Deo 9 
menbans ipm guiter vulnerauitet a& terram Deiecit»Dixitq? 
puelle, pice jonam tua in collii braconisnibil Dubitans filia- 
QiioD cum fecidet feqbatur caj velut mandtetidimus canis 
Cum ergo eum in diatatej Duceret fpli lx?c vibentes per mo 
tes “5» colles fugere ceperunt-Dicentes ve nobis quia iam onis 
peribimPTunc be-geozgius innuit cis Dicens-nobte t mere ab > 
boc enim me mifit Dominus ab vos vt a penis vos libcraicm i 


Oraconis.TantuinoOo in cbrif^um circDitc ri vnufqtuTq^ vcm 
baptifer cf Dracone iitu occiDam. Tunc rex 62 omnes populi 
baptizari fiint. Beatus aut gecKgius cuaginato glaDio Draco 
nem oociDit ^ ipm extra ciuitatem efferri preccpit.Tuc qtuo^ 
paria boum ipm in magnum campum fwas DuxcrutBapti/ 
fati aut funt in illa Die-xx* M. exceptis puulis 62 mulieribus. 
Rex aut in bonoee beate maric 62 beati gcc»gi cocUa^ mire ma 
gnituDinis 9fl:ruxit.Dc cuius altari fons viuus emanateui? 
potus omnes languiDos fanat Rex vero infinitam pecuniam 
Wato geoegio obtulit qua ille rcipere nolens pauperib? eam 
Dari peepit . Tunc gecKgius rege De-iiifbrcuitcr inflruxitfcy 
vt ecciarum Dei cura haberet TacDotes bonoearet-Dinum offi/ 
cium Diligenter auDiret 62 femp pauperu memoe eflef^i ofeu 
lato rege inoe reccffit . 5 n aliqfco tn libris legit q? Dum Draco 
aD DeuoranDu puella^ pergcret^geojgius fe cruce muniuit 62 
Dracone aggreDiens interfecit.Eo tepore imperantibo Dyoclc 
ciano maximiano fub pf De Daciano tanta perfccutiorxpia 
nojii fuit vt infra vnii menfem*xvi/ M*inarfirio coronaretur ' 
vn inter tot tormentoru gna multi xpiani Definebat 62 yDolis 
immolabant.Quoo viDens fandus geor .talius Doloec corDis 
intrinfecus omia que habebat Difperfit-militare habitu abie/ 
cit*xpiano2u habitu inDuit 62 in meDiu ,pfiliens exclamauit' 
omnes Dif gentiu t^monia-Dnsafit celos fecit.Cui prefes ira" 
tus Dixit. Qua pfumptione auDes Deos nfos Demonia afpclla 
reX)ic tn vnDe es tu qui noie vocens Cui geo?gius ait geo?* 
voco? ex nobili capaDo cu ^faria ortus.Paleftina xpo fou6' 
te Deuici icD omnia Delenii vt leruire poffej liberius Deo celi- 
Cum aut prefes cum aD fe inclinare non poflet iulTit cum in 
cculeurn leuari 62 mebratim co?pus eius vngulis lanfarr.Ap • 
pofitis infuper aD latera facibo patentibo vifcerum rimis fale 
plagas eius fricari iiiffit.EaDem node Dominus cum ingenti 
lumine ei afparuit 62 ipftim Dulciter confortauit.Cuius mef/ 
liflua viflone 62 allocutione ffc sfortat? eR vt pro nicbilo Du 
ceret cruciatus . ViDens Dacianus q? eum penis fuperarc non " 
polfet qucDam magum accerfiuit-eiq^ Dixit crvRiani fuis ma/ 
gyeis artib? tormenta luDifioint 62 Deorum noRrorum lacrifi 
cia paniipenDut.C^ui magus. Si artes ei? lupare nequero ca^ 
pitis ve? ero. ?pfc igit maleficiis fuis iniedis oeorii fuorum 
tioih? luocatis venenu vino Imifaiit -^iTgeorTumcDu prcxife 


Gontra quoO vir oei lignum crucis coioit . MauHoqj eo nil 
Ic/ionis feorit Rurfuni magus prio?e foutius venenum immi 
fcuit quoO vir Oei figno crucis coito fiiic lefione aliq totum 
bibit. Qrio vifo magws ftatim ao peoes cius ccdoit-vcniaj U' 
mentabiliter peci/t 62 fc criftianu fieri poftulauit. Quef mox 
luCex oecoUari fccit.Scqu^ oic iulfit geojgium poni in rota 
giaoi/s bis acutis vnoiq^ circumfepta.S^ Ratim rota frangit 
62 gco?giu6 iUellie penitus inuenit. Tunc iratus iuifit cum in 
fattaginc plunib) liqfa(5^o pfcnaproici.Qriifa^o figno cru 
cis in cam intrauit leo virtute Cei cepit in ea quafi in balneo * 
rcfoueri. QyoO vioens oacianus cogitauiteu emollire blan/ ' 
cicifs que nimis fuperare non poterat vel tc«mentis. Dixitqj 
illi. Vices fili geo?gi quate manfuetucinis funt cif ttn ejui tc 
bfafphemu tam patienter fufHncnt parati ni cbilom? fi f)uer/ 
ti volueris inCulgerc.Age g* cilceff iffime fili qC horto? vt fitv^ 
perlbone rcli(5ia ci/s nfis facrifices • vt magnos ab ipfis «2 a - 
nobis £)leqris honoeesCui geoegius fubricens ait*vtqO a^n^ 
cipio non magis micbi perfuaoiifi blanCts ^monito qm tor/ ’ 
mentis . Ecce paratus fum facere qo hortaris hacCattanus ' 
Vpmiffio ne Celufus letus elfidtur. Jufiitq^ fub voce prcconis 
vt ornes ac rc£)ueniret 62 geojgiii tamciu rcludiante tanCc ce 
Cere facrificare viceret.Ornata igit tota ciuitatepre gauoio’ 
cu geoegi? icolotu templu facrificatur? intraret fi oms ibice 
gaucentes alf arent flexis genito cnm exoeauit vt templu cu 
ycolis fic oio ceflrueret qntu aC fui iauce^ n pjli couerfione 
nichil Ce eo penit? remaneret.Statiq^ ignia ce celo cefcenCcns 
teplu cu cifs 62 facercotil» scremauit terraq^ fe apiens oms 
eo?u relidas ceglutiuit.Hic exclamat ambrofius in pfationc 
Dices geoegi? fiCeliflimus miiles xpi cum xpianitatis pfeflio 
filento tegerce folus inter xpicolas intrepicus cd filiu eft c6 
fcIfus.Cui ct tanta ^Itantia gtia ciuina ^cefiit «vt 62 tirannicc 
poteftatis pcepta £)tcnerct ^ innuabiliu non fodearet to:mta 
penaru O felix a inclitus oni preliatoj.que no folu teporalis • 
regni blanca non pfuafit pmiflio § pfecutoee celufo fimula/ 
ctoeii eius portenta in abyffum ceient . Ffcc ambrofius* hoc 
auciens Catianus gecwgiu ac fc aCCiici fecit eiq^ cixit q ma/ 
lida tua peflime hoim q tantu facinus iimififH • Cui gco?.nc 
creCas rex fic elle fec mccu perge 62 itetu me immolare vice 
Cui ille intelligo ftauCe tua quia ius me facere abfo?teci*fic 
teplu 62 Ceos meos abfoeberi fedfti- Cui gecK-cic mihi mifer 
Dii nii ^ fc iuuare non potuerut quo tc iuuabunt*Jcat? rex 
nimis Cixit alexanCrie vxoei fueDeficiens mo?iar quia ab h° 
boie me fiipatum cerno - Cui illa tiranne crucelis ^ carnifex< 


minquic) non ^^x^ tibi fepi? ne crinianis molcfhra ecs quia 
t)eus C02U pro ipfis pugnaret 62 nimc fetas mc vclfc fieiri xpi 
anam. Stupefactus rex ait-K*u procb colo?. NunquiD 62 tu 
€8 feoaCta -fccitq^ eam per capillos flifpenoi 62 flagellis Ourif 
fime ceoi.Qyc Ou ceoeret Dixit gcc«gio*gcc»gi lumc veritatis 
quo putas peruenia tionDu aqua baptifmr renata. Cui geoe 
gius. Kicbil befites filia quia fanguinis tui cffufio baptifm? 
tibi reputabit ct co?ona.Tunc illa oeans aD Dnm emifit fpiritu 
'Huic atteflat ambrofius in pfatione Dicens-ob b® 62 gentiu 
regina perfaru cruDeli a viro Dictata fnia .rioDu baptifmi gra ' 
tia sfcciita glcciofc palbonis meruit palma -vn nec Dubitare 
podum? q» rofea pfufa fanguinis vnDa referatas poli ianuas 
ingreDi meruit.regnuqj pcfliDetcccloeii bec ambroSequenti 
vero Die geo?gi? tale accepit fniam -vt per totam ciuitate tra/ ' 
berct-poftmoDu capite puniretOrauit aut aD Dnm vt <jcuq^ 
cius implcKaret auxiliu petitionis fue £)fequcrcl: cffeCtu.Diui' 
na aut vox aD eum v cnit-Q> fic fieret vt oeauitCcpleta ofone 
capitis abeifione marririu cofiimmauir. Sub Dyocicdano 62 
maximianoqui ceperut circa annu Dnicclxxxvif-Dadanus 
aut cum De loco in q Decollat? cft aD paladu reDirct ‘ignis De 
celo ccciDit‘Ci ipm cum miftris fuis £)fumpfit. Refert geo?gi? 
turonenfis qD cum qDam qfDam reliquias fani^ gcotgif oe/ 
ferrent in qDam ofone bofpitati fuifldit mane nuUaten? ca 
pfarp mouere po tiierut-Dc nec ibiDe rcliqaru particula oimi/ 
ferunt. iLegit in bif tojia antyoebena q> cu xpiani aD obfiDen 
Dum irim pergerent ^oam iuueuis fpeciofiflim? cuiDam fa/ 
ceiDoti afpariiit d\ fandu gcozgiu Duce xpianCKu effe fe D!C& 
monuit vt ei? rcliqas fecu in irim Deportaret 62 ipfe cu cis eet 
Cum aut irlin obfcDiffcnt 62 faracenis per fcalas refioentilo 
afeenOere non auoerct beat? geoegius armis albis inoutus 62 
cruce rubea infigtus afpariiit innuens vt poff fc fecuri afeen/ 
oeret 62 ciuitate obtinerent.Qui ex boc animati duitatej cepe 
runt 62 faraccnos occiDei unt 


De far. (3:o iv'] areo euangelifla 

/"^^^^Arciis interptatur fliblimis manDato-certus' Declina/ 
\\ V ^ amarus. Sublimis manDato roc pfeCbonis in- 
J ^vita qa non folu f uauit manData f>miinia § etia fub 
limia ficut fiint £)filia.Ccrtus rone certituDis in Dofena cua 
gelii fui certa coiDit vtpctc qua a petro mgfo fiio DiDidtDe/ 
clinatus rone ,pfunDe biiilitatis, Nam »fpter nimia biiilitatcj 


'CXV}‘ 


JwUiccfibi ampuf-aflc DrVt facccDotio re.pbus baberer-A^ra 
rus rone pene accrbitatis^qa vbiq^ pec ciuitatc traclus fuit 6Z 
inter h^ctoementa fpni traOiQit. Vel maccus or a macco quv 
eii malleus maia qui quioe^ coOem i<^u fermm oomat.Mc ’ 
lot»iaj gcnecat*incur)em firmatfic marcus vnica ooificiiia fui- 
cuangelif tx>mat bereticoeum pecfioia oilatat lauDem Dinarn 
confirmat eoclefiam. 


.Arcus euan 
, gelida leuiti/ 
^cus genere cr 


(^certos ptri apofla 
liin baptiTmate fili? 
atq^ in oiuino icemo 
ne oifcipulis cu ipfo 
beato petro romaj ^ 
fecfhis efb . Cum aut 
petnis ibfoem euage 
|lium pDicaret roga/ 
ueriint fioeles erat 
rome beatum marcii 
j vteii%clium ao per/ 
petuam fioelium mc 
. mojiam ceberet^feri ’ 


j-- : — ^ berc. QiioO ille «^oej 

vt ex ac maglffn' fui beati petri auoierat fioeli rhlo cofcriprit 
Petrus aut illuO oiligenter exammans vbi omne vcritatein 
plene confpexit rccipienOii ab omniboftoelibo €on^bauit.\''i " 
tJens aut petrus marcil f)flante in fioe ipm a^egiam oedina^ 
uit vbi vccbu oei prcoicans innumeras gentiu multituoines 
at) fioem xpi suertit ac cuangeliu fuum fimiliter ibicem coit 
fcripriflTe or qC 4^”^ bocic in aqlcgicn ecxrUa oncitur c» 
t«uotione£)grua referuat. Tant)em beatus marcus acjligien* 
ciuemfcj ermagona^ quem aO ficem ebriif i conuertit ac ro/ 
mam at) petruaCOuxit vt eum aqlegie in epiTcopum cofccra 
ret.Sufcepto iamqj crmago nas pontificatus ofticio cum aq 
legien* ecclcfiam cptimegubemaflcttancem ab infioelibo ca- 
pitur K ibicem martirio caonatur JMarcus vero a beato pe/ 
tro alexanCna^ miflus ed 62 ibi primus vetbu cei prccicauit 
Tn primo aut introitu fuo alexaCria vt ait pbilo cifertiffirn? 
iuCeau maxia multituco in fice ci ceuococ 62 otincntie obi er 
uatoc aCunata ePapias c§ Teropolitan? eps valce pclara ci? 
pconia pnpuo Celucicat ffilo-petr? veo camiani lic ak ce eo* 


tantam eioem apuD alexanona gratiam prcrogaiiit vt oms 
qui tunc ao fioei ruoimcnta confluerent • mox per f)tinentia| 

. ac totius fancle ^uetfationis inflantia tanqm aO monafHce 
perfe<^tonis faffigiu peruolarent aO qo non mo permiraculo 
rum pro&igifs non mo poicationis eloqifs •§ ctia eximiis 
uocabat cxGplia infra*fadu cfl aiit vt poff moete ao ytalia 
DeinOe fit rcuerfus vt terra in qua oatu cfl fibi cuageliu fcH 
bere facras meret eius relidas poiTioere. Beata es o alexaOcia 
' triupbali boc fanguine purpurata felix 62 tu ytalia coeporis 
hui? tbefauro oiues eflFc^fa . Tante aut humilitatis Or fuilfc 
vt pollice fibi amputauerit nc aO ojoine facetcocif poflet bua 
' no iuoitio ^moueri.Veruntn Oifpofitio t)ei 62 au(io?itas fan 
petri pualuit q ipm alexanoria epm oefHnauitMox aut 
V t alexanDria efi ingreflus iiibito calciamentu eius ruptu cfl 
atey folutu qo in fpiritu intelligcns ait*vere expeoitu fecit oo 
' minus iter meu • nec me fatbanas impeoire potent quem ab 
^ eperib? mojtuis Ons iam abfbluit. Vioens aut marcus quen 
Dam vetera f)fiiente eioem calciamentu traoioit co?cigenOu 
' Qi«oo cu faceret fwiftra manu guiter vulnerabit ac fatic ex 
clamare cepit vnus Oeus*quo auoitu vir oei ait. Vere ^fperu 
fecit Dns iter meu fadfoqj luto ex (puto manu eius vnxit 62 
dtinuo fanitate reccpit.ViC)ens bo ille tanta eius efficacia^ in 
Cornu (iia illu introOuxit*^! cjs effet vel vn percurri cepitat 
ille fe Drii ibefu f uum ^feflus c(l. Cui ille ait velle ego vicere 
cu.Et marcus ego eu tibioemonflrabo^Jncipieufq^ marcus 
xpm ei euaugelijauit ft ipm cu tota tomo fua baptifauit.Au 
oietes aut vitri ciuitatisilli? qnoam galileu q Deccu facnfida 
f)temncret aDuenifle ei i»ifiOtas pofuerunt qo ^le cognofeens 
IxDiem illu que curauerat ^ bicebacanian? ibicem epm o?Di 
nauit ct ipc petbapolim pr€Xt«62 cu ibibe buc^ annis Bretif^ 

' iteril alexanoria rebiit qui 62 iuxta mare in rupib? cccftam 
£)flruxerat i loco q buoculi 62 fiDeles ibibej multiplicatos 
inucnit pontifices aut teplotii cu 9ptcbeRberc conabant.Ciip 
aut in folennitate pafcbali beat? marcus miiTam celebraret £)/ 
uenerut illuc ornes 62 fune in collo eius miffo ipm per duita 
te^ trahebant bicentes-traham? bubalii ab loca buoculi Car 
ne s aut eius in terra fluebant 62 fanguine lapioes rigabatuir 
Pofl hoc in carcere rccluoit 62 ibibe ab angelo sfoetauSeo 
ipe bns iefus xps eum vifitauit euqj^foetauit 6icen.s pax tibi 
marce euangeUfta meus noli timere qa ego tecu ■iim vt eru 
am te mane g° facito fune iterum collo cius immittut 62 huc 
illucq^ rapti m cum pertrahunt exciam ates. Trahite bubalu 
ao loca bucculi.Tpeaiit bum trahaherec gtias agebat Oices 


•CXV|« 

5n manus tuas commcntx? fpiritiim meum ^ h° Dicens fpm ; 
exaiauit fub nerone que erptt circa annum Dni lvirCu aute ‘ 
pagani eum vellent £)burete i ubifo aer turbat granDo exo?ic 
tonitrua intonant ‘fulguraq^ coerufcant- ita vt qlibet euaDere 
niteretur 62 fan(5iu cojpus ibicem tntadhim rcliqruntxpiani 
vero coepus eius rapuerut 62 in ecclefia cu omni reueraitia 
fepelierutFuitaut fcsma beati marci bui? longo nafu fubou ' 
^lo fupdlio pulcbris oculis recaluafter prolixa barba babi » 
tiioinis optime etatis meDie • canis afperfus affe<5iionc f)tincsr 
gratia Dei plenus.Bcatus aut ambroftus t5e eo fic ait.Du bea* 
marcus innumeris coeufcar^ miraculis f)tigit vt futoe cui cal/ 
cramentu traDiDerat cojrigenou itniitram fibi in cius labore 
pertuDeret manum. Mic cum inflt(fl:o vulnere vnus Deus cla/ 
mauit oei famulus auDiens letus affuit lutu ex fputo faSiu 
accepit eiufq^ manu iniixit fanaq^ illico reODiDit62 labori c6 
tra DeDit. Jllius cui? nempe preoicabat euangeliu ftmiil imi/ 
tatur miraculu ceci viDelicet a natiuitate illuminati a ono fa - 
flum bec ambro- Anno abincarnatione Oni cccc^lxviii-teporc ' 
leonis imperatoeis veneti cccrpus fandii marci.De alexanDria* 
venetias tranftulerunt vbi ecclefa in bonore fancli marci mi 
repulcrituoinis fabricata efl.QuiDam namq^ mercatojcs ve/ 
neti qui alexanDtiam perrexerant Duos prefbiteros cuff oDes ' 
co^poris fandi marci precibus 62 promiflionibus inDuxerut 
vt occulte cCKpus illuo tolli permitterent' 62 venetias tranfpor 
tarent. Verum cum coepus De tumulo leuaretur tantus oDc« 
totam abexanDriam fic perfuDit vt omnes vnDe tanta proDiret 
oDoris fuauitas mirarentur-Cum autem nauigaretitci quali 
ter cccpus fan(5ii marci Deferri alifs nauitito reuelaffcnt vn? 
illoeum ait.fojfitan alicui? egipeii coepus vobis Datum Defer ' 
tis 62 landi marci coepus vos Deferre putatis. Continuo igic 
nanis in qua erat cojpus fandi mard per fdpfam mira celeri 
late fc vertit 62 in nauem in qua ille refiDebat infurgens late/ 
rfs partem fregit non prius illam Dimittens Donec omnes fe ' 
ibioem cozpus efle beati marci creoere acclamarent- Cu^ cpi3 
Dam noifle naues curfii velocifVimo Ducerent 62 naute tempe' 
flate £)quaf1ati 62 tenebris obuoluti quo pergerent ignoearet - 
fan-marc? cuiDa monaebo cufkiDi cwpis fui afparuit Dices?. 


Dic cmdhD illis vt veiocifa- vela Deponant -quu notijorrg^r 
a terra Dillant. Qviibus Depolitis nianc fado fe luxta qnDam 
infulam inu^ncrutA erttm cu per littcsa Diuer.a tranfircnt ci 
fanctu tlx-faiiru omnib:? occultarent venieritcs incole £)latn a/ 
bant o qm beati ellis qui (nudi marci ccttptis portatis, bini/ 
te vt ipfum fufpliciter aDorcmus.Quioani nauta aDbue om 
nino incrcDiilus a Demone arripit 62 tamOiu veratur Doncc 
aD ccKpus aDDii^sfc crcDere ^fitetur qui liberatus glo2iam 
Deo DeDit 62 beatum marcii in Deuotioue magna txinceps Pa 
buitC^oDam tempore Dum capus fan^i marci intra qua/ 
Dam columnam Delapioibo marmoreis fadam paucis com 
feifs eflet repofitum vt ibt cautius feruaret contigi^t tel tito 
illis ex fcac luce fublatusmcmo vbi nam fandus ctict tbel au 
tus poffet cognofcc nec aliquib? inoiciis inuemre. t\t ex b 
pianedus in cleri cis.Defolatio ingens in laycis-M^» irnmi 
net vniuerfis-famiDabat fiquiDe^ plebs Deuota. r^e patronr 
tam inclitus furtiue fuillet lublatus, ^oeoqj ieiunium Io ni^ 
inDicit-Proccifio folcnnia aDinat. Et ecce cuneis vi Dentito 
^ llupentih? lapioes a columna profiliunt 62 arebam vbi ct» 
pus eius latebat omilx) cuiDenter onDunt.]Mox Deuotas lau 
Des agunt creatai oim qui fuu eis Dignatus cfl reuelarc pa 
tronu.Sicq^ Dies illul Irata tanti proDigij glaia annis 
rcntibopofleris fitfclliua . Du c^Dam mercatoees veneti tup 
quanDam naue faraccnau aleXanDria pergerent cr immines 
periculu ciiiDentcr viDerent !Mox fuper fcapbam alcenDut ^ 
funem prcciDunt- Statimqg nanis vi flucluu refoliua peti| t 
62 vniiierfos faracenos vnDa vorax inuoluitV niis aut cx eis 
be* marcum inuocans quo potuit fe allrinxit q>(i fuum fibi 
cofetet auxiliu Q facrum baptifma fufdperct 62 ipius limina 
vifitaret.l^ox libi virlplcnDiDus quiDain a|paruit cfui erep/ 
tum De du^l» in fcapba cutn ceteris collocauit.Tlle autem 
alexanDria veniens ^ liberatai luo ingratus exillens nec lan 
marci feRinataDliminaneCnrcfiDeifufcrpjt facramenta 
Cui Denuo marcus ajparuit 62 ipm De fua in gtituDine incre 
pauit.RcDiens igic aD fe venccias venit 62 ibiDe^ facro bapti/ 
fmatis fonte renatus ct marcus appellatus 62 in cbriflum per 
fede cecDiDit cs in bonis operibo vita finiuit.Vir qDa Du infii 
mitate campanialis fancdi marci De venectjs qDam operis ex/ 
erceret fiibito caDitin prouiDe membratim toto capore lani 
atusin ipfo tamen cafu fuo fandi marci non immemo? cius 
patiocinium implcKauit.qui caDens ex infperato cuiDa bgno 
prominenti ful ftititK Dato funeillcfus euaftGCaD opui 


•cxvii/- 

priflinum coiifumanOum Oeiiotus afTurgit quioam cuiufoa 
nobilis ptouincialis teniporalitct fccuus Oum voto afliri(^us 
ccKpus fandi marci vifitare vellet feo a tmo fuo licentiam ob 
tinerenon pofTet tanoem timaem carnalis Oomini timoji celc 
ilis poflpofuit 62 infalutato Dno aD fandum vifitanoum oe/ 
iiotus acceflfit.Quot) cominus egere ferens ipfiim reiierfum 
exoculari manoauitfauent q^todus cruceli Ono cruOelio:es 
fatellites ^ Cei famulum fandum marcu inuocantem ao ter/ 
tam proidunt 62 acutos palos oculis effocientes afponunt. 
Seo nicbil palosu ^ficiebant conamine quia in fe tabefeebat 
(libita ftadione.Jubet igic vt fccurito crura frangant ci peces 
predcantfeo ineo mabile ferrum fecurium protinus molle/ 
icit in plumbu» Jubet malleis ferreis os 62 Centes contunoi § 
ferrum fiic virtutis obliuifcit 62 cei potentia ebetat.QuoC co 
minus vicens 62 fhipens veniaj peci/t 62 cum fenio f^ulcru 
(an<^' mard Oeuotionc fecula vifitauitMiles quioam in pre 
lio (ic vulneratns in braebio vt manus a braebio oepencerct 
aceovtipfam precioenCam meoid 62 amici confiilerent ille ^ 
veo crub^cens fieri mancus qui confiieuit baberi tam prob> * 
manum in locum (lium reditutam pannis fiue mecicametis . 
ligari feit. Tnuocauit igitur beati marci (liffragia 62 manus : 
£>tinuo fuit (anitati prifHne refHtuta • fola tn deatrix remafit 
62 in tanti miraculi tedimoniu ct in tali bencficif monimentu 
Vir quicam ce ciuittate mantuc falfb abinuiois accufatus 
in carcere ed redufus qui cum.xboies peregiflet ibicem ^ ni 
mio afficeret tecio tanCem tricuano idunio fe macerans bea* - 
marci patrodniu inuocauit (j fibr afparcns iubet vt Ce carce 
fecurus abfceCat Jllc vero cormitans pretecio neglexit pare- 
re iufTionil» fandi exidimans illufionib? fe oduOi.Deince fe 
cunco ^ tancem tcrcio ibi ajtparuit 62 eanCem fimiliter impa 
uit.Qua aO fc re«ens q bodiu apertu conipiciens ce carcere 
fecurus exiit 62 indar fki|pc conpeces mox £)fregit.Jbat igit 
cie mecia per mecium codooum ceteroeumqj omnium • ita 
vt ipfc eundos vicens a nemine viCercturQui veniens aC fan ^ 
£li marci tumulum exoluit Ceuote cebtium gratum . Cum 
totam apuliam derilitas magna inuaceret nec terram illam .' 
benecicdionis pluuia irrigaret reuelatum ed q> tali plaga p 
‘cutitur eo g> ibi fanidi mard fediuitas non colatur. Du igit ’ 
fandum marcum inuocarct .62 fedum eins fediue fe celebra 
turos pmitterent derilitate ab eis marcus ce pulit^» in fuper- 
abCicantia midrauit Cas eis falubre aere c» pluuia ;9gructettt; 


fit. Vetutamm in capite infirmato fottia membra refurgunc 
62 minas prindpu paruipenount . Tunc fiodcs aD fummum ' 
l^ntificem sucniunt 62 ipfiim plurimum rcoargunt . Quoo 
illc certiens in condlio epoeum fc fufpofuit iuoicanoum ao ‘ 
^uem illi abfit vt fummus pontifex ab aliquo iuoicec fcD tu 
in te collige caufam tuam 62 .fprio <»e te oiiuOica.Jpe autem 
iam peiiitcns plurimum ingemuit 62 feipfum oepofuit «rcD tn 
dim omnis turba iterum relegit .QuoO cefares auoientes ita 
rum eum campi fecerunt 62 Oum nullatenus facrificare vellj 
eum t^collari inanOauerunt • 62 iterum creuit furo? bofHlis 
yt infra menfcm.xvij. M*cbriffiano?um perimerentur.]^ ar/ 
cellinus autem oum t5ecapitari txberet fc crifltana fepiiltura 
inoignum effe afreriiit 62 ioeo omnes qui fe fepelire prefume/ 
rent excomunicauitQiiaproptct co?pus eius infepultu-xxxv' 
?)ieba rcmafit pofl boc bepetrus apo-Marccllo rucccflb?! eiu^' 
afpaniit oiees frater marcellc qre non fepelis me. Cui ille no 
re OuDu fenultus es onc-Cui apo*mc infepultu reputo qm/ 
oiu marccllinu in fepulm vioero. Cui ille none One noffi 
ille omnes qui eu fe^lirent anatbamauit. Cui pe-N6ne feri 
ptu efl qui fe humiliat exaltabit* vn boc atteoere oebuifti va 
oe igic ^ ipfum ao peoes meos fepelias-qui (fatim iuit q iuffa 
laiioabiliter compleuit. 


De faneff o V itali. 


Jfcilis quafi viucns talis qa qlis viuebat exterius^ 
in opere talis erat int? in co?oe* Vd vitalis a vita vf 
vitalis \ iuens alis • io e(f tuens fe alis virtutum • 


3Jpfe eni fuit tanq> vnu oe aialib? oei que vioit ejecbiel babes 


infc*iiivaiasT- ala fpci volabat i celu •afaamcKis q volabat ^ 

\ ceu-ala tlais q volabat i inferriuAlaj cognicois q volabat ' 

\ fcipm Ei? paflio ilibello geruafii ci ^ufii cepta fuifl e putat 

OJtalis miles * 
cofulariscx - 
valeria vxo ■ 
regeruafiu csfptaftu 
genuit.Mic cu pauli/ * 
no iuoice raucnna in ; 
grdfus cu qnOaj ibi ‘ 
De xpianu nieoicum 
noic vcficinu p? mul 
ta toemetcRii giia iuf/ 
fum Oecollari vicetct 
«illcmeoic? nimiu 
expauifTet exlamauit " 
at» eu lan»vitar«okcs • 
noli fcVcficTc meoicc 
4 aii6s curae f)fueiii 
iii teipj etna moefe ci 
occioe q ao palma p mltas pafliocs vtifH noli caona amitte 
tibi a Oeo pataQol' vcficin? auDies £)fc»tat? c 62 oe paiUKC fuo 
penites martiriu libent accepit-fan aut vita cu bonoeifice fepe ' 
liti fecit 62 p? b** aO pauli*^nn fuu vlt veire sjtepfit.^lle vero 
nim inftignat? tu ^a ao fc venire noluit tii eja vrfein facficare 
volente rtraxit‘tu ^a xpianu fe elle onoit.iuflTit cu in eculcu^ ' ' 
Icuari.Cui oixit vitarStultidim? cs fi me putas JDecipere qui 
alios fp (fuOui liberare . Et ait paulin? miRris^Oiiate eu ao 
palma fi facficare tioluat fouea ^funoiffitna Donec pnene ' 
ritis aO aqua ibide facite ci ibi eu viuu ct fupinu iepeiitc.Q^ 

62 fccerut 62 be; vita* ibioc viuu fepclierut fub nerone q cepit ^ 
drea aniiu Dni*1ivSacbos aut ^ b*^ £)fitiu oeoerat Rati a Demo / 
ne arrcpt?p.vi/'Diesinfaiensi illo loco exclamabat Dic&*5n) ' 
cenDis mc*lvita-Dieaut*viiinflumc a Oemone peipitat? mi^ 
abilit cxpirauit.Vxa? aut fan vita cu mcDiolanu rcDirct inue 
ntt qfoa yDolis imolates. Qui cu ea bortarct vt vDoFimolata 
comeod-RnDit xpiana fu.Mo lic^ m De vtis facficiis maDuca 
re. illi auDictes ta Dire ea uberaucrut boTes fui q cum ea 
erat yfqj meDiolan ea femiuiua oeDuxeunt *vt infra triouum - 
felidter miguitaDDnm* 

O^rgo qba fuit atbioebie c? biRoeia ambro in if-li De 
virginibo recitat in bec verba. Antbioebie nuper ugo 
queDaj fiiit fugitans publici villis ofitatione.Sj qut ' 
Tftgis viro;c vitabat odos afped? eo iceDebat apii? ipuDicxjfi^^^* 


Pulcbritur» aiim auoita ncc vifa plus cefioeratur Duobus 
ftinuilis cupiDitatu arnojis «cognitionis Du 62 nibiroccur^ 
rit qm minus placeat 62 plus putae efle qo placeat • qo non 
inDcx oculus c?iplo?at-^ anim? amato: exoptat. 5taqj ran<3a 
virgo ne Diutius alerent potienoi fpe cupiDitatis integritatem 
putoris ^fefla fic reftrixitin prolx>tu faces vt iam non ama 
ret 5 proDeret.Hcce perfecutio Puella fugere ncfda etate pa/ 
uiDa neinciDerct in inliDiatojcs putoris aim aD virtute para 
uit ta religiofa vt mo:tc non timeret tam puDica vt moete exi 
pedaret. enit cni coeone Dies maxia oim expedatio «ptude 
puella Duplex ^fefla cectamc 62 caflitatis 62 religionis . ScD 
vbi vioerut £>fl:antia^fe(Tionis metu putons parata aD cni^ 
datus erubefeente aD afpe^His excogitare ceperut queaDmo 
Dum fpem caiHtatis religione tolleret vt cum iD abnuliffent 
qD erat amplius etia iD eriperent qD DerelinOTent. Aut facrifi/ 
care virgine aut lupanari proflitui iubent. (^i6 colunt Deos 
fuos fic iuDicant aut qucaDmoOu ipi viuut q ita iuDicant* 
Mec puella non q Oe religione abigeret § quo De puDOte tre/ 
piDaret ipa fecum inqt. QuiD agimus teDie aut martir aut 
virgo altera nobis inuiDet coeona -feD nec virginis nomen ag 
nofnt vbi virginitatis au^oe negat Naj queaDmoDu virgo 
fi meretrice colas. QueaDmoDu vir^ fi aDulterum Diligas* 
QueaDmoDu virgo fi amoec petas .Tolerabilius eA mentem 
virgiem qm carnem babere.Vtruqj bonu fi liceat 62 fi non li 
ceat faltem non bomini cafti feD Deoiius q raab meretrix fuit 
f poitqm Dno creDioit falute inuenit 62 iuDitb fe vt aDultero 
placeret oenauit Qiie tn i^a boc religione non amore fadebat 
nemo eam aDultcram iuDicabat CJene flicceflic exemplu |ija 
fi illa que fe f)mifit religioni et puDorem fmiauit 62 patriam 
foetailis 62 nos feruanDo religione feruabimus etia cafHtate 
Quod fi iuDitb puDicida religioni pferre noluiflet pDita pa/ 
tria etia puDicida pDiDiflet. itaqptalib? info:mata exemplis 
fimul aio tenens verba Dni quilo ait.Quicuq|^ peroiaertt ani 
ma fuam ,|ptec me inueniet eam fteuit 62 tacuit ne eam vel 
loquente aDulter auDiret nec pu Doris elegit iniuria § cbrifli 
recufauit. Eflimate vtru aDulterare potuit ccRporc q nec vo/ 
cc aDiilterauit. Jam DuDu vcrecuDabat oeatio mea 62 qfi aDi 
re geftcKU feriem criminofam atq^ explanare fo?miDat.Clau 
Dite aures virgines Dei Ducit puella Dei aD lupanar aperite 
aures virgTes Dei virgo ^ditui pt aDulterari non pt. Vbicu 
qj Dei virgo efl nec lupanaria infamant caflitate feD caditas 
etia lod abolet in famiam. Jngens petulatium £)cucfus fit aD 
faniccm. Difcite martiru miracula fanede virgines. Difdte 


•CW' 

!occ»u vocabulacl iiiDituf intus columba-flrcput aocipitrcs 
faris ccirtant Anguli qui preoam primus inuaOatAt illa ma 
rib:> ao celu Icuatis qA aD oomu oraconis vcniflct no ao libi 
oinis OmcrfoGU xpe inc^t oomuifb virgini fcros lcones*potC8 
comare etia fx)Tm feras mcntesCaloeis Rorauit ignis iuceis 
fele vnca Aafpenoit-mi^icojcia tua non natura fumF-Aifanna 
aC Aj|pliciu genua flexit ct ce aCultcris triupbauit aniit cex 
tra que templi tui cona violabat.Nuc templu ipm attrahat 
tuu ne patiaris in ceflu facrilegif q non pafTus es furtu.Bn/ 
cieat K nuc nome t v§ aculteriu veni virgo cifcecam^viv c6 
pleuerat oroem-62 cccc miles fpe terribilis irrupit queaCmo 
Cu virgo tremuit fpls tremes ccflfit non illa in mcc» Iconia 
6Z Caniel incjt ceflit fufpliciu fufanne rpe<9aturus acuenerat 
62 qua fplus camnauerat vn? abfoluit pt 62 in boc lupi bitu 
ouis latere babet 62 xpus milites fuos q etia legiones babet 
aut fataflfe pcuflTo? intrauit ne verearis aia ci tales folet mar/ 
tires facere.O virgo Aces tua te falua fedt. Cui miles qfo nc 
paueas Axoz ff buc veni faluae aiam n percere f ua mc vt ipfa 
f ucris-q-aculter ingreflus fi vis martir egreciar veflimenta 
niuteP.Coueniut mibi tua 62 tua mibi § vtraqj xpo.Tua ve/ 
Ais me veru milite faciet 62 mea te virgine. Bene tu veAieris 
ego melius exuar .vt me pfccuto? agnofcat.Sume babitu qui 
abfeocat fciajtce 4 f)fecretmartirc .inCuere clamiCe q ocertj 
mebra virgis fuet puCore*A4mc pileu cj tegat crines abfeon/ 
oat ota.folent erubefcc di lupanar intuerut fane cu egrcAa Ai 
eris ne rclpicias retro*me<» vxotis lotb q natura fuam cfa im 
pueicos liq caAis odis afpcxit*amifit leone qc peat lacnAca 
ego pro te boAia ceo recco tu ;p mc milite xpo-babens bona 
miliciaj caAitatis q Aipencifs militat fempitemis lo?ica iuAi/ 
tte q fpuali muiminc capus inCuat fcutu Acei q vuln? repef 
las.galea falutis ibi eni cA preAciu no Are falutis vt cA xps* 
quonia mulieris caput virginu xpus- Et inter bec verba cla/ 
micem exuit Aifceptus tn ac boebabitus perfecutais ci aC 
ulteri virgo ccruicem clamice^ cepit miles offerre. Que poin 
pa illa que ^a cu in lupanari ce martirionio certarent acca 
tur perfbne miles 62 virgo.Piee ciffimilcs inter fc naturam A 
Cei miferationc conAmiles vt coplcatur aaculum. Junc lupi 
62 agni Amul pafccntur • coce agnus 62 lupus non folum fi/ 
niul pafcuntur-fec etiam immolantur. Quic plura mutato 
babitu euolat puella Celaquco iam non fuis alis vtpote que 
fpiritualibus ferebatur 62 quoc nulla vnqm vicerunt fecula 

c 


I 


Fgi coitur Ce (iipanan virgo crifti • At ilii qiii viCebant ocu/ 
lis ct ncn vi cel antcojoe ceu- raptojcs aC agnam lupvfrcmc/ 
re acprecam vnusqui erat immoDeflio? introiuit ScD vbi 
baufit oculis rei tc?<:tum • Qiiio boc inquit efl puella igreflTa 
eft vbi vicetur • Eccc enim fabulofum illuO cerua pro virgi' 
r.c feo quoP verum eft miles ex virgine At etiam audieram 
ct n crcdicera q» aquas criflus in vina cpnuertit iam mutare 
cepit fexum recedamus bine dum ad huc quod fuimus fu/ 
mus V t quid et ipe mutatus fum qui aliud cerno q> cerdo 
ad lupanar veni cerno vadimonium ct tamen dum mutatus 
^egrediar pudicus exibo qui adulter intraui iudicio rei quia 
debebatur tanta colona vidori • Dampnatus c/f pro virgine 
qui ita de lupanari non folum virgines -Sed etiam martires 
exierunt Fertur puella ad locum fufplici/ cucurriOc certafle 
ambo de nece Cum ille diceret ego fum iulTus occidi te abfol 
uit lententia quoniam me tenuit at illa clamauit Non ego te 
vadem m<Ktis elegi Si prccfle pudoris optaui Sed pudor q/ 
re manet fexus Si fanguis exponitur fideiuflbrem non defide 
ro vnde difloluam babeo in me lata e(} fcntentia que pro tc 
lata efl .Certe fi pcocunie fideiuiTorem dedilTem et abfente me 
iudex tuum cenfum feneratai adiudicalTet eadem me Icnten/ 
tia couinceres meo patrimonio foluere tuos nexus . Si rccu/ 
fare quis me indignam moete cenferet ^to magis efl- capitis 
buius cenfura mcciar innocens ne mo?iar nocens Nibil medi 
um efl bodie aut rea ero fanguinis tui aut martir mei fi cito 
redii quis me audiat excludere fi moram fed quis me audi/ 
at abfbluere «Plus legib? debeo rea n folu fuge mec fcd etiam 
cedis aliene-Sufficiunt mcnbra moeti que non flifF»atbant in 
iuric efl in virgine vulnerum locus qui non erat contumdie 
ego obprobrium declinaiii non martirium. tibi cefli veftem 
non profelfioncm mutaui quiafi mihi pveripis mottem no 
redemifli me fed ciccum uenif fi caue quclb ne cotendas caue 
ne contradicere audeas noli eripere bencfidiim quod dedifli 
Dum mibi banc fcntcntiam negas illam rcffituisliiperiore; 
Sententia enim fcntentia fliperioji mutatur Si poffrriot me 
non tenet fuperic» tenet pofliimus vtriq^ fatifFacere fen'cntie 
fi me prius paciaris occidi 2^nte babent aliam q> cxcerccant 
penam in virgine obnoxius pudorem ?ta q? g^oriofiotfi vi/ 
dearis de adultera martirem fedflc q> de martire adulter.ij re. 
didilTe Qind expedas duo cotenderunt et ambo vicerunt nec 
diuifa efi coeona fed addita • Jta fanfli martires imiicem fibi 
beneficia conferentes altera prindpium matrimonio dedit 
alter effcclum At etiam pbilofopborumgimnafia damonem 


•cxx^* 

€t rmtbiatn pi(3:agor€os mcolas ferunt • Quotum vnus ami 
edet mo?ti aOtuOicatus comenOanDocum fuorum temp? po/ 
polcit Titannus autem aftutiflimus cum repetiti no poflfe ex 
iflimatct petiuit vt (ix)nfbrem oaret qui pro fe finiretur fi ipe 
mo2am faceret Quio oe Ouoh? preclarius nefao vtruq? pda 
tum alter vnrxm mojtis iniienit alter fe obtulit Jtaqj cu reus 
motam fuplico faceret fcDeiuflbt fereno vultu mottem no re/ 
cufauit Cum oucerec amicus reuerfus eft ceruicem fuftituit 
colla fubiecit Tuc amirat? tbirannus cariorem pbylofopbis 
amiciciam q» vitam fuifle petiuit vt ipe ab ipis quos Damna/ 
uerat in amiciciam reciperetur tantam virtutis eflegraciam 
vt tbyrannum inclinaret Digna laude fed minora noltris na 
illi ambo viri bic vna vit^o que primo etiam fexum vinceret 
5lli amici iffi incogniti .illi tbyranno vrii fe obtulerunt Jfti 
tbyrannis pluribus boc etiam crudelioeibus q» ille pepercit 
ilti occiderunt Tnter illos in vno abnoxia nccefiltas T n bijs 
amborum voluntas libra Moc quoqj ifii prudecio?es q? illi 
us ftudif fui finis amicicic gracia ?il:i coeona martirif illi et 
cettauerunt bominibus ifii domino bec ambrofius 

De nomine 


Etrus interpretatur agnofeens vel oi/ 
fcalciatiis vel dicitur petnis a petros 4^ 

Ulefi firmum per boc inteligutur tria pri/ 
/uilegia que fuerut in beato petro -Fuit 
I em predicato? egregius et inde oidt ag/ 
^ ^ I nof :cns qa et perfectam feripturaru n o 
^ ^ ticiam babuit et in poicationc 4® cuiqj 
conucnirct agnouit.Secudo fuit virgo 
puridimus ci inde dicitur difealfeians quia a pedibo fuarum 
affei^ionum omnem amorem mojtuum difcalciauit et exuit 
vt non folum coeporc fed etiam mente virgo effet iercio fuit 
martir domini gloriofus et inde fiat firmus quia martirium 
pro defenfione fidei conftantcr fufiinuit 

Dc fanefio petro inar* 

jEtrus nouus martir deojdine prcdicatorum fidei 
pugil egregius de ciuitate veronenfi extitit oriundus 
,Hic tanq^ fplcndidum lume de fumo lilium candes 
de fentibus cubens rofa de fpinis exojitur dum de parentib? 
^^r erorem excecatis liiddus predicator exurgit et defancia/ 
tis mente corporeq^ corruptis v irginale decus procedit ac dc 
fpinis id cfl eterno incendio deputatis inditus martir aften ‘ 
dit parentes namq; fuos infideles et berecicos b p«babuit a 


1. 


qiioru tamen ercKefe 
penit? munDufeirua/ 
iiit Cutn aute aDbuc 
xii cflet annorum et a 
fcori^fefliret a patruo 
fuo q berdim fapie/ 
bat qo iam mfcolis 
Dio icerit Iterrogatur 
Qui rnoit reDioiciilc 
creoo in Deu patre o* 
ctc et ille noli Dicere 
creato?cm ccli et terre 
cum ipe viTibilai crea 
to? no fuerit leD Dya/ 
bolus oTa ilia que vi/ 
Dentur creauerit Tpfe 
vero puer fc poci? vel 
le Dicere ficut legerat 


affirmabat et ficut feriptu erat fe pocius crecere velle Dicebat 
^runciilcpautccifates lx)c ci pfuaoer e vt no poterat nitebat 
Quas omes puer fpu fan^ replet? lic cotra eu 9uertit euqi 
»TP9 iteremit vt ille q Diuerteret n haberet q inoigne 

feres a puero fe £)fufu pri totu qD ifer fe gcflu fuerat retulit 
vt petnu a fcol’ remouerf mois omib? pfuafit Timeo el ne 
cu ixm? bn fueit ecuDit? aD meretrice illa romana eccia^ fe 9 
ferat a fic fiDe nfa^ Deiiruat et ofuDat q nefeies ve;c Dixit Du 
pt't;c herctico;c pfiDia Dencucflii;^ efJe ta<^ alc caypbas ^phe 
taiiit ^ qa res a Deo n fiebat pf ffis moTtis aflenf u n pbuit fi? 
pans q> p aliq^ herefiarcba aD fua fe^a trabi faceret cu 1 gra 
maticalitr) fuif^ eruDit?*viDes igit puer fanci? fi cfCe tutu cu 
fccvpioib? habitare muDupetesq^Oelpicies muD? ipefratru 
pDicato;c ojoine itroiiiit i cf qoe? c«D?e ^ laiiDabilic vixerit in 
noceci? papa i f iia epla apit Dices Cu eni beat? petr? a muDi 
fallacias ? aoolefcecic annis p inoe DecliafTct aD 02Dine frat;c p 
Dicato;c fe trafiulit in q qoe^ ojDie Xxx fere anorii fpac5 fui/ 
t? catua ututu fiDe pambfa fpe afiate«cu ot caritate fic pualu 
it ^ fpfecit circa Defdioe^ ipi? fiDei p q tot? aDebat qD £)tra illi? 
Diros hofies mete itrepiDa ferueti qj fpu f>tinuu certam exci/ 
tas fiiu tn agone Diutinu vidrici (pate mrio felicic f)fumauit 
^ ftc jxtr? firm? i pet fioei pet Demu paflTiois allif? aD petra cri 
fiu Digfie faureaD? afceDit ugitate q? met'^ '7 co?pis Ip illiba 
ta ^liautt alie? mojtafcmis uq^ felit £)ta^u fic fuo;c ofeflb 
ru fioeli tefiimeio c pbatu ct eja ^u? Delicate nutrit? pteruit 
i Dnm cane fua aHiDua cibi et pot? peitate rei Irlxit ne vei*o p 
ocij Dtlipiam hoffilibo pateret infiDiis i iuRificacoibo Domini 


•CXXIJ* 

No^tna quccDem filencia bumane Deputata quieti' poft Dor 
mitionem breuem inRuDi/s ledioni ci fompni temp? vigili/s 
occupabat Dies aut impenDebat comoDis aniaru vel feDulis 
immineriDo ^icationib? vel cofeflionu auoiencie infiftenDo 
aut beretico;c Dogma pefbfetu valiDis ratioib? cofutanDo 
quib? fpecialis gratie Dono nofeit claruifle Deuotione in fu^ 
grat? builitate lenis obeDiecia placiD? benignitate fuauis pie 
tate copaciens paciencia co flans catitate pflabilis c» in cudis 
motu maturitate copofitus alios ^fufis virtutu aromatibus 
attrahebat Ferues qj amate^ftoei cultcw peipuus ^pugnato? 
arDena fic animo fuo fiDem imprcflerat fic fe totu illius man 
cipaiierat obfequiii q? queqj ipius opera et verba virtute fi/ 
Dei rcDolcbant ^pbac qj mo^tem Tubire cupies hic principali/ 
a Domino attentis et crebris poflulationib? ruplicaffe proba 
tur q> non fineret eum ex bac lucc migrare nifi fumpto pro 
alia calice paflionis nec frauoatus ell tanOem a Defioerio fuo 
Multis vero in vita fua miraculis claruit nam cu apuD me/ 
Diolis quenDa epifeopu berctico;^ afioelib? captu be.pe^ex/ 
aminaret et multi epilcopi et rcligiofi et maxia ps ciuitatis il 
luc coucniflet et Dies tu ex pDicatione tu examinacoe in Ion/ 
gu ptra^a fiiiflct et maxim? cllus cuAos affligeret Dixit be/ 
refiarcba co?a omnib? O petre puerfe fi tu es ita fand:^ ficut 
bic fluit? popul? te elfe affirmat Cur eu eflu mo^i p mittis et 
non rogas Dominu vt nube aliq» interponat vt no moeiat bic 
fluit? popul? tanto elfu Ad que pe r^ponDit Si vis pmitte/ 
re te abnegaturu berefim tua et fiDem catholica recepturum 
rogabo Dominu et faciet qD Dixifli tuc fauto?es hetetico;c cdl 
clamantes berefiarcbe Dixerut pmitte pmitte CreDebant ei 
qD fieri no poflet qD beatus petr? fe faAuru caam omnibus 
fpoponDit et maxime cum nulla vel minima nubecula m aere 
afpareret Katbolici aut fup pmiflfione be pe trillari ceperunt 
timetes ne fiDes catholica ex boc confufioni pateret Cu e^o 
bereticus fe obligare nollet be pe-cu magna fiDucia Dixit Ao 
boc c}d ver? Deus vifibiliu et inuifibiliu creato^ m6(tretur et 
aD cofolatione fiDeliu et aD cofufionc bereticoru rogo Deu vt 
aliqua nubecula afcenDat et fe inter folem et populu interpo 
nat Quod mox premiflo crucis fignaculo fadu fuit p mag/ 
nam horam in moDu papilionis populu nubecula protegen 
te Contta(3:us quiDam nomine af erbo cum per quiq? annos 
manfllflet cotracl? ita vtp terram in Icxtario traheretur me/ 
Diolanu aD beatu pe«Diidus fuit quem cu beatus pe fignalfet 
♦cotinuo lanatus furrevit QiieDam etia miracula quep eum 
Dominus Dum viueret fecit innocencius in preDi^a epiflola 


recitat Dicens CuiusDam nobilis filium prcnimio et foorribi 
li tocius gule et tumore nec loqui nec fpirace valente leuatis 
aD Dominu manibo et crucis in eo fado fignaculo Tlloq^ ac; 
cipiete ipi? cafpa et infirmo llxfponetc eu illico fanauit ^Dem 
nobilis vehem eti pPmoDu co^poris toecoe graviat? creDens et 
metues exin libi moztis iminere Difcrime caipaipam qua ex 
tuc coferuauerat reuerenter fecit afferri q fuo a|poTta pe^oji 
mox verine qnoa^ ouo habente capita et piloru Oenfitate vil 
lofum euomuit plena liberacoe fecuta CuiDa inueui imiflb i 
os Digito fuo q^ ligue foluto Itgamie benefxciu loqle cocefllt 
Mec et alia plura du viueret Dignat? eif per eu Domin? opa' 
ri Veru eum pellis heretica in lubarDic puincia pullularet 
etmultas iam ciuitates cotagione peftifera infecilletfumm? 
pontifex aD pellem Dybolicam abolenDam Diiierfos inquifi/ 
tojes De oeDine preoicatoru in Diuetfis lumbarDie partifco De/ 
legauit ScD cum apuD meDiolanum heretici non folu multi 
rumero feD etiam magis feculari potencia acuti frauDuleta 
cloquencia et pleni Dyabolica fciencia refiDerent Sumus pon 
tifex feiens et intelligens be pe- virum efle magnanimu qui ab 
hoflium multituDine no paueret AnimiaDuertens q) eius 9 
flantem virtutem p quam aDuerfarioru potentie nec in mo ' 
Dico ccDeretCognofcens etiam eius tacunDiam p quam faei 
iehei^ticoru fallacias Detegeret non ignorans infup ipm in 
Diuina plene fapiencia eruDitum per quam finiola herctico;c 
argumenta racionabiliter cofutaretipm tam flrenuum fiDei 
pugilem et ipm tam inDefefllim Domini bellato?em in meoio 
lano et eius comitatu inllituit et inquefitoee fuii auclem con 
cella plenaria ccDinauit ?pe igitur inu^um oflFiciu Diligen/ 
ter exercens hereticos vbiq^ pquerebat nulla eis tequiem tri/ 
bucs leD mirabiliter omnes cofunDens potenter expelles fapi 
enter couincens ita vt non pollent rcfiricre fapiecie et fpiritui 
qui p eu loquebat Quod heretici et Doletes De ipi? mcKte cu 
filis fautosib? tradare ceperut Arbitrates fe polle pacifice vi/ 
uere li eorCi ta valiD? pfecut02 De meDio tolleret Cu igitur p 
Dicatoe intrcpiD? mox martir futur? De cumis meDiolis pin/ 
quireDis hercticis pgerctin ipo itinere palma martirij allecu 
tus e licut innoceci? explicat in hec verba Gu De ciuitate cu/ 
mana vbi frat^ fui ojois ibi mojanciu prio2 erat meDiolis per 
geret p exequeDa inquilicoc cotra hereticos libi ab apofloli/ 
ca fcDe cocdla ficut in publica pDicaeSe pDixerat quiDa^ De 
ipo^c hcretico;c creDentibo prece illoru inDud? et preco in eu 
falutaris propofiti inter profequente funeffus infiUjt in ag/ 
niim vtiq^ lupus ferus in mitem impius in pium furibun/ 
D? in manluetum in moDeftura effrenis pro fanus in fam^u 

« 


•cxxiiy 

prcfumit infultum exercet conatum mcRte^intemptatfacrrt 
autem caput illius ccuoeliter impetens ci oicis in ipm impref 
fis vulneribus (aciato fanguine iulH cnfc veneranOum illuo 
non Diuertentem ab hofte fcD exhibentem fe ^tinus bofliam 
ctcefonsruriincntc in paciencia truces i^us oimifit fpiritu 
petente fupna in ipo loco paflionis occifum ^pfo iacrile/ 
go pcufluras in xpi miilrum geminas inculcate Xlle non q/ 
rula voce gemes vel murmuras feo fiifferes omnia pacienter 
fuu Ono comenDabat fpiritu oicens ?n man? tuas oo* co.fpt 
ritu meu fimbolu etiam cepit Dicere fiDei cui? nec in lx)c arti 
culo Defi/t eile pco vt ipe ^p ncpbanDis q a fiDelito capt? fuit 
et quonOa frater Do mmic? q comes illi? erat et ab ipo li^o/ 
repercufTus Dieba aliqbus fiipuixit poftea retuleriit Seo cu 
aobuc martir Dni palpitaret Giiltellu cruoelis li^o? arripuit 
ctplatcta et? tranlTixit Tn ipa aut Die fui martir li confeflb? 
martir ^pbeta et Do^oe quoDamo efle ^meruit cofeiTo? in eo 
q? fiDem xpi inter toemeta cof tanti (lime cofeifu» fuit et in eo 
ipa Dte cofeflioc mo?c folito fada obtulit Deo facrifiau lau/ 
Dis Martir in eo g» ^p Defenfioe fiDei fanguine f fuoit ,ppl?eta 
in eo q? cu ipe tuc quartana pateretur et focij Dlcer^t q? non 
poiTent meDiolanu afplicare Tlle rnDit fi no poterimus aD do/ 
mu fratrii puenire apuD f*fimplicianu poterimus ^fpitari 
QuoD et fa^tu eft Nam cu facrum eius co?p? oeferec fratres 
^ter nimiam populi frequencia non potuerut illuoeapem 
oie aD Domu Deoucere feO apuD ffimplicianu Depofuerut et 
ibiDehi ea no5e pmanfit Dodo^ in eo q> etia cu pateretur fi/ 
Dem vera eoocuit Du finibolu fiDei clara voce cecinit Eius qj 
pafTlo veneraoa Dominice paflioi fimilis multu fuide vioetur 
xps eni palTiis eft p veritate qua pDicabat pvp veritate fioei 
qua DefenDebat ^ips palfus eft ab infiDeli populo iiiDcoru .p- 
ab infiDeli turba fcreticov xps in pafcali tpe crucifigit p- eo 
Dem tpe martiriu patie xps cu pateretur in man? t D-co-l m- 
Dicebat p.cu occioeretur verba eaDej clamitabat xps ,p xxx 
De traoitus fuit vt crucifigeret p «pro xl.lib papien fuit venoi 
tus vt interficeret xps p pafTionem fuam aD fiDe^ multos aD 
Duxit pe- p martiriu bcreticos multos couertit q»ujs enl egre 
gi?Dodl:o2 et fiDci pugil bcrcticoru Dogma pefbTeru i vita fua 
plurimum eraDicauerit pod moerem tamen fuam ems meri/ 
tis ct cojufcantilr» miraculis fuit aDeo cxtirpatfi vt q»pliinmi 
crocem fuum relinquerent et aD gremiu fancie eixlefie couo/ 
larent ita vt ciuitas mcDiolis et comitatus eiufDe vbi tot bere/ 
tTcoru couenticula refiDcbat aDeo purgata ed vt aliis expul/ 
fis et alijs aD fiDem couerfs nullus ibicem auDeret aliqualiter 


compatere Plutes etiam Te eis maximi q famofi pve&icatoy: 
CRDinem fu nt in gtefli q vfq; nuc cudos betcticos et fauto?cs 
fetuote mirabili preciint Sic nofler fampion plures pbiliflc' 
os interfecit mosics ^ occideret viues Sic granu frumenti ca' 
tjens in terra et infioeliii manib? coprebenfum et mojtuu vbe 
rem cofurgit infpicam Sic botr? in tcKculari calcat? licfris rc/ 
Duoatin copiam Sic aromata pilo cotula ooore plenius cir 
cufunout fic granu finapis cotritu virtute iua multipliciter 
t^emolfrauit polt fanifti viri gloriofum triupbu multis eum 
Comin? miraculis ilfuftrauit qy: quioafum? pontifex refett 
Dices Polf mojte ipi? lampaDes aD lepulcv ei? DepenDentes 
pluries p fe ipas abfq^ omni buano ftuDio et milferio Diuini 
tus funt accenfe qa couenies nimis erat vt q igne et lumie fi - 
Dei excellenter claruerat fingulare De ipo ignis ac lumTs mira 
cLilu afpareret QuiDa aut cii vefcercc cu ali/s ct eius landita 
tem et miracula De prauaret fumpto qDa^ obteflacois mo?fel 
lo que cu no poflet leD circa boc Derelinqret traf^utire fenfit 
mox ipm fic gutturi inl?erente vt illu inDucere vel eDucere no 
valeret Qiiate illico penites c» iam vultus mutato coloje quia 
lenciens vicinu montis euentu facio intra fe voto qD ligua De 
cetero ao talia no laxaret fuit ^ptinus illo euomito liberat?*cu 
aut fumus pontifex innocecius iiii* be pe*fanclo;e catbalogo 
afcriplilfet fratres apuD meDiolanii aD capitulit coucnerunt 
volentes aut eius cc«p? aD alcio?e locu tranfferre cu pl? q, p 
annu fub terra iacuillet ita lanu et integru ac fine alicui? exa/ 
laede fetesis reptu efl ac fi eaoe Dic fuif^ fcpultu fratres igic 
fup magnu pulpitu iuxta platea co?p? ei? cu magna reucre/ 
cia DeDuxerut ct ibiDe fic lanu et integru co?a omi fplb e often 
fum ctab eo fufpliciter aDoratu QuiDa iuuenis noiccuifre/ 
D? De citate cumana Du oe pano tunicc Icti pe* haberet et qDa^ 
beretic? ciDc DeriDeDo Diceret vt li fetm cu creDeretin ignepa 
nii ipm piceret ct fi 9buri no cocingcret abfqj Dubio fet? 
ct ipc lue fiDei aDbereret moxq^ fup carbones accclbs pannu 
feti pe piecit § ab ipo igne alti? refiluit Oein p fe fup ipos car 
benes rcDies ipos arDetes penit? extixit Tuc increDul? ille oi 
Xit fic p oia panus tunice mee faciet Politum e igit fup alios 
carbones ex vna pte panus berctid ci ex alia pte pann? feti pe 
tri panus aut berctici mox vt ignis calore leniit penit? c^bu/ 
flus panus vero feti pe' in igne pualuit et igne ipm extinxit 
ita qD nec pilus aliqs cobufl? fuit qD viDes beretic? aD viam 
veritatis rcDiit et iriraculum omnibus publicauit apuD flo/ 
reiiciam iuuenis quiDa^ berctica prauitate caruptus aim in 
ecclef a fratrum De florencia cum quibulbam alijfs iiuienib? 


•CXKvij' 

ante tabulam vbi eft zxpidxim martiruim (an<^‘ petn 
flatet vioens lidaem eum ^cucientem cuaginato glaDio ipe 
Pixit vtinam ego ibi fuifTcm quia valioius pcufliflcm • Quo 
oido flatim mutatus effed? eft Cuq^ fodi requiceWnt quio 
babet et etipe nibil tcfponoete pofTet eu cx>mu tePuxemt feo 
cu in via codefiam ^am fandi micbabelis viPiflet elapfus 
Pe manibo fociotu eccldiam inttauit et fledens genua cccoe 
fandum pettu togauit vt fibi pcevet voto quo potuit fe obfi/ 
gans q> fi liberarent peccata fua cofitcretuc et omnen bercfim 
abnegaret • Tunc fiibito loquelam rccuperauit et veniens ao 
oomu fratru abiurata berefi peccata f ua cofeflus eil oatali/ 
cenda c6fdl’o?i q?boc i populo pDicaret Tpe qf i publica fra 
trum pPicationc furgens coja omni mulntuoine bec cofeff? 
cdJn ^uinda tbeutonio apuP traicdu mulieres queoaj vi^ 
Pentes aP eociefiam ftatru prePicatoru in bonoje fancli petri 
martiris magnu concurfum fieri popiiloru Dum ipe in pla^ 
tca confiderent et filarent aflantibo fe picebant ecce ifli prepi 
picatojes omnem mopu lucranpi nouerut nam vt magnam 
pofllint peocuniam cumulare et lata ePificare palacia vnu nof 
iiu martirem inuenerut Dum bec et ftmiUa Picerct Ecxre fub 
ito filu totum fanguine cruentatur et Pigiti quibus filu to?f 
quebant fanguinc mox replentur QiioP ille viPentcs et aP/ 
mirantes Digitos Piligcntcr extergat ne foete in ei» acciPiflet 
aliqua incifura Sep cu Pigitos oio fanos cofpicevent et filu 
ficfanguinolentu vioerent trementes ac penitentes Picere ce' 
perut Vere quia precioli martiris fanguini Detraxim? nobis 
boc (anguinis miraculu tam ffupenpum ciicnit • Currentes 
igitur aP pomum fratru prioei omnia expofuerunt ac filum 
fanguinc cruentatu eioem prefentauerut Prioe aut ap multo 
tum indanciam folempne poicatione conuocauit ct qiiiccjp 
prepidis miilicribo acciperat coeam omnibus retulit et filum 
ipm fic cruentatu omnibo offenPit \''e;c quipa magider ar/ 
tis gramatice in eaPem pPicationc cofiffens fadu ipm cepit 
plurim u Perioerc ct adantibo picere • ViPete mo qualiter idi 
fratres fimpliciu coePa Pedpiut Nam cu aliquih? muliercu/ 
lis Pefuisfamiliarib? c5oixccut vt filum ipm in aliquo fang 
uinc tingerent et fic miraculofc acciPifle narrarent • Du boc 
ille piceretfPtiniis vltionis piuine plagam accepit et ipm va/ 
lipiflimacu febriuedus multis afpicientifco fic vexauitvta 
prePicatione illa inter manus amico;c in ^priam Pomu Pefe/ 
retur SeP cu vebemetetr febris excrcfcevet ct ille moetem vici/ 
nam timeret ppidiim priorem iicccr firi fecit q reatum fuum 
cofitens Peo et beato petro co?am pido priore votum vouit 


q, n cius meritis fanitatc.n recipeeet cum rcmper’in fpeciati De 
iiocionc baberct ctDe cetera linguam ao talia rron laxaret 
Rlira res mox vt preoic^u votum protulit fanitatem integra 
recepit San^monialts queoam erat in aleman c» in claufiro 
octebaeb aroinis faneSi Axti coftanden- Oyociiis que per an/ 
num et amplius graue guttam ni genu g^ela c/t ita q> nullo 
remeoio poterat liberari Mec quia repulc;eran(3i petri corpo 
taliter viTitairc no poterat vtpote que erat fiib obeofecia colti 
tuta et qa infirmitate grauifilma vrgebat cogita uit faltem p/ 
oid:um fepiilcru mentali grelTu aoite ac Deuocoe fcDula vifita 
te* Difeens vero q? in xiipoietis De loco illo mcoiolis poflet 
aDiri cottioic pro qualibet oicta*c- pf nr aQ benore far.dli pe- 
Dicere cepit TiJirir in rnoDu cii iflas mentalas Dietas taliter 
cepit facere luccefi iue femp et paulatim cepit fc meli? babere 
At vbi vltima Dietam pfccit et aD tumbam mdali greffupue 
nit flexis genibo ac fi pfencialiter co?a tumba aflarct pfaltert/ 
um cu Deuocoe maxia totii legit Quo expicto ab illa infirmi/ 
tate a Deo liberata fe fenfit vt iam inDe moDicu qD fentiret Re 
Diens veto eo mo q in erat anteq» omnes Dietas cxpleuifTet 
penit? cR fanata Cu quiDa beretic? acerrimus DiTputato? et 
eloqueeiefingmlatis cu be‘pe- cu aD bec viuerct Difputarct cj 
crrcccs fuos fubtiliter et acute ^oluifiTct i meDiu ac be pe vt 
tnDeret aD ^pofita inportu? purgeret Tlle Deliberacoe^ petes 
oratcciu qDDam qD ,|pe eratintrauit cu lacrimis orans Deu 
vt caufam fiDei fuc DefenDeret ct Icqucntc tumiDu aut aD fioei 
veritate reDuccret aut liguepuacoe puniret ne p eam Decete/ 
ro cetra fioei veritate tumeret reoiensq; aD bereticu cesea om 
nibo pala Dixit vt fuas iteru ^poneret racoes Qiiiita penitus 
fa^us c mut? vt nec vnu folii verbu aliqtcnus ^ferre valeret 
VnDe berctici coftifi recefferut et catholici Deo gratias retulc 
rut Vir quioa nofe opito creDcs berctico;c cu occafioe cui?/ 
Da heretid cofanguic fiie aD coclefia fratru veniflet c» aD tuba 
fandi pe-pgens Duos ibi Denarios cofpexifTet ipc Denarios ac/ 
dpiens Dixit Bonu eR vt bibamus iftos Ratimq^ totus cepit 
tremere nec De loco eooe^ aliquatenus potuit fe monere 
territus poiRos Denarios in loco fuo mox rdtituit ctficfnDe 
abceffit Vioens aut be pe* virtute berefim Deferuit ct ao fioej 
catholicam fc conuertit Scolaris quiDam cum De magalana 
ao motem peffulanum reDirctcx quoDaj faltu a Deo cR rup/ 
tus in ignine vt Dolore nimio vexaretur et inceoere non vale/ 
tet Mic aliq-Do auDiens pDicare ^ qucDa mulier terra faguTc 
be pe- rcfperlam fup cancri coerofionc ponens fuerat liberata- 


•cxxv* 

Dixit Oominc Ceus zx terra illa non babeo feZf qui illi terre 
meritis be pe* tantam oeoifti virtutem potes et ilii Dare Acci/ 
piens igic De terra cu figno crucis a inuocacoe martiris loco 
flifpofuit et Ibatim curat? fuit Anno Domini m cc lix in ciui/ 
tate copoilell-fuit qDam vir noie beneDii^? qui tibias iflatas 
habebat in moDu vtriu ventre tumente inftar pregnatis faci 
em pnimio tumcce horribile totuq? eexp? inflatu ita vt mon 
flru aliqD viDeret • Mic cu a quaDa matrona vix fup baculu 
fc luftcntaMS elimofma peteret • ?lla rnDit magis folia q? alio 
bono in Digeres fcD meo cofilio acqefce et aD Domu fratru p/ 
Dicatoru pgens et peccata confitens be-pe-patrocTa inuocato 
Tlle aut cu mane aD Domii fratru venilfctet hofliu ecclefie 
claufum eflet fec? porta fe ^x>fuit et Dormiuit et ecce quiDa re/ 
uercnD? in habitu pDicatoru eioe^ afparuit et ca^pa ipm cof 
opiens eu in ecclelia inteoDuxit ‘Tlle aut euigilans et in cccle 
lia fe die repit et pfede fanatu inuenit QuoD multis aomira 
tibo intulit ct ffuporc cum viDeret Ix)min3 pene matuutain 
fubito a graui infirmitate fuide lil^eratum 


De lancflo fabiano 


AnA? fabian? rexit romana ecclefiaj an 
nis multis ettanDe teporib? Decij pailus 
?llc Dum eligeret aD ponti ficiu vrbis ro 
me fpirit? fandus in l^cic columbe mul 
tis vifus ed afparuiHe Jrte pallio es fan/ 
cioru qneglecSe feruant a notariis fecit 
excipi ct feribi et multas bafilicas per ci/ 
miteria fancloriim fabricari fecit auas 


ct Di Dicauit hic inflituit vt crifma vetus cremaretur et nouu 
omni anno in cena Demini confecrarctur alia require in fefto 
beati fabiani etfeb alliani martirum 

De nomine 


^ YjMilifpus Diriti ir os lampaDis vel os manuum vel Di 
j a philos q» elb amcw ct yp quoD elf fuper quafi 

Z! ^amato? fupernorum Dicitur igitur os lampaDis pro 

pterfuam luculentam preDicationem os manuum propter 
alliDuam operationem amato? fupernorum propter celeflej 
conte mplacionem 

Defan^o philijpo afj-^olbolo 


p?M‘caflet a pagais te/ 
net ec ao imoIaDu fta 
tue mattis ab cifbe 9 
pellit Tucfubito Dta 
co qoa^ ingcs De fub 
bafe exiuit 4 fiHu po 
tificis q Igne miilta/ 
bat i factifico Ttecfecit 
Duofq^ ttibunos q;: 
miiln' pbilifpu i vin/ 
culis oetiebat extixit 
cetetofqj aDeo fbi fla/ 
t? fctoze ifecitvtoes 
mabiDi reODecent Di/ 
xitq^ pbi*CteOite mi 


r Hilifp? apo 
^ftoliis cuxx 
^anis p fitba 


cbi ct ftatua ifla ^ftigite ct i loco ei? ctuce Dni aootatc vt infir 
mi V ti fan^’ ci mojtui fufcitet At hif q cmciabat clamabat.tm 
fac vt fanem et buc matte ^tin? ^fcigemP tuc pbi*Draconi p 
cepit vt T locu De^tu DefceDet ita vt nulli oio nocet^a^ ftati tc 
ccflit et vlteci? n £)patuit'tuc pbi*oes fanauit et ilfttib? moc/ 
tuis vite bnficiu ipetuit ficq^ viuetfis ctcDetito p anu vnu eis 
aDbuc pDicauit c? i eis pfbiteros ct oyac5es ojoinas T afia cita 
te ierapoli veit ibiq; betefim bebtomita;c d{ xpm cane fantaffi 
ca aflupfifTe Do^ijabat extixit'ctat aut ibi Duo factiflTime vit 
giespqs Dns mtlos aD fiDe9uettit pbi. at an vij* Dies obit? 
fui efK)s et pfbitetos £)uocauit eifqj Dixit bos vipDies ani 
moTcoe; vta^ tii Dns 9ceflit eiit aut ano Ixxxvipp? boc i fioeles 
ipm tenueft et ctuci aD ilfat mgf i fui que pDicabat affixef t 
et ficaD Dnm miguit et felicit vita fipleuit iuxta aut eu Due fi 
lie ei? vna a Dextris ct alia a liniif cis fut fepulte'Dc iflo pbili- 
lic Dicit yliDor? i li-De vita et o?tu et obitu fcto^c pbi galf pDiV 
cat Xpm barbatas gentes viciafqj tenebra» et tumti occeano 
^iuctas aD fcie lume fiDeiq^ portu DeDucit Demu i ierapoli fri/ 
gie 43111 cie vrbe crucifix? lapiDatPq^ obift filq^ cu filiabo fuis 
ibi rec|efcit bec yfi^*De pbi*aut q fuit De vipDyacoib? Dicit ie 
tO'i martirologio q> viipyD? iulij fignis et pDigijs iclit? ap^ 
cefavia re^euit iuxta que tres filie ei? tumulate funtna qrta 
apuD cpbefum reqercit primus ergo pbilifpus ab illo Differt 
quia itle fiiit apoOolus ilfe Dyac? Jlle quiefeit apuD ierapoli 
iffe apuD cefarea ille babuit Duas filias ^pbetiflas ifteqtuc» 
fic^ bylforia cccle/iaftica viDeat Dre qa fuit pbili- apoRol? q 
babuit iiivfilias jpbetiOas Ceo i looc magis*iero* e crcDeDum 


•CXWp 

Dc idndo Tacobo apcftolo minoci 
Acobus fu fplantator vel fufplantans fi* 
flinatem . V cl patrans vel oicic iacobus 
'a ia qO cfl Oeias ct cobar qo eii onus vel 
ponD? Vel iacob? qfi iacop? a iacuio et 
cope qO cR cefio quafi ccfus iaculis Dici 
c fu|platat<» muoi p cotemptu «Sup/ 
platans feRinantc oyabolu parans ao 
_ omne bonucojpPfuu ^lalceni paflio/ 

nes nobis infunt ex teibo ficut oidt ^egoti? niTen? Bx mala 
eOucacone fiuc £)uetrfac6e Bxco?pons mala babituOie Ex vi 
cioignoratie Curant aut vt oicit ex bona ^ruetuoTc bona ex 
crcitacoe StuOio oodrine fic beat? iacoto curauit ct ioeo coe 
pus ao omne bonu patii babuit Dicit ctia pono? oiuinu per 
f grauitatem morum Jaculis ccfus per martirium 
Acoh) ilie apoilol? vocatus cR iacoh? alpbei fc^ fili? 
frater Oni Jacob? mio? et iacob? iuR? • Jacob^ alpbei 
^oicit no tantii f m carne fco ctia ^m nomis interpta/ 
coem Alpbe? eni interptat oocRus vel oocumentu vel fugiti/ 
iius vel Dicit ergo iacoh? alpbei eja fuit ood? p fci/ 

endcinfpitacocj Dociimentu p alio;/: cruoicoe^ fugitiu?De 
miioo p oefpciSionc et millcfimus p builitatis rcputacioem 
frater quioe oni oicit ex eo q> fi milii? (ibi fuifle pbibet a oeo 
vt plcriq^in eorufpc fallerent • Vnoe cu iuDd aO capienOum 
xpm pgerct ne fo?te • Jacobii in pfona xpi caperet a iuoa q 
xpm a iacobo tanq» eoy: familiads optic oiferenebat fignum 
oiciili accepeft boc ctia tcRat ignati? i epfa ao ioban*cuagcli/ 
Rafic oices Si licitu e mibi apuO te ao ierofolie ptes volo a/ 
fecoere vt vicea illu venerabile iaco*^ cognofat iuR? que re/ 
ftrut xpo ibefu fimilimu facie vita et mo coucrfacois ac fi ei? 
Oe vtcri frater cf§ gemelt?- que oicut li vioeo vioeo ct ipm ibe 
fum ^m oia cc»pis ei? liniameta vel oicit frat Oni qm xps et 
iacoli fit a Oiiofco forodlr» oefceoerat fic a Ouobo ff ih> iofepb 
ct cleopba oeiceoerc putabant n eni Or ff ofii (^a fiieit fili? io 
fcpb fpofi maric Oe alia vxoje fic ali(^ volut Dicere § a erat fi 
li? marie filic cleopbe q <^c clcopbas fuit frater ipi? iofepb 
fpofi marie liq magiRer Jo*belctb Dicat c^ja alpbe? pr ipius 
iacobi fuit frater Jo fpofi maric QyoD ve;c no creDit JuDd 
ergo fres vocabat cj fe ex vtraqj pte fanguis otigebat vel Dr 
frater Dni ,fpter progatiaj et exccUeda fcitatis ob qua p cete 
ris apiis icoiblis c eps ojDiat? Dr ctia iacobo mio? ao Dr a^ ia/ 
co-filii jcbeDei lic; eni iaco^^cbeoei nat? fit po? fuit tn vocacoe 
poRerio? • Vnoe etiam bcc confuetuDo in plcrifq^ religioni / 
tusobferuatur vtille quiprio? ingreoitur maior vocetur 


et ille qui poftedc» mino? • Licet fit ptio? aut ctate maio? aut 
(anditatc oignio? Dicitur” etiam iacobus mO:? ^ter meritu 
cxceHentifll me fanc^itatis Nam ^m jeronimu tante reucren/ 
cie et fanc^itatis popul? extitit vt fimbria veftimenti ei? certa 
tim cuperent tangere Vnoe et oe ci? fanditate fic fcripfit egi 
filpPaplbru vicinus ficut in ecclefiafticis byitori/s legitur 
Sufeepit incjt ccclefia frater Domini iacob) q ab omib? noia/ 
tus eii iuif? ab ipis teporibo Dni pDurans vfq^ aD nos hic ex 
vtero matris fue fanci? fuit vinu et ficeram non bibit carnes 
nu^ manDucauit fer;i: in caput ei? no afeenoit oleo no eft vn 
<flus balneis non eft vfu s SinDone io e veile linea femp Toii' 
tus Tociens in orac5c genua flexerat vt catlos i genibo ficut 
in calcaneis vioerec babere • Pro bac inceflfabilt et fumma iu/ 
Ricia aipellat? cR iuR? ct abba qo eR interptatii munimen/ 
tum populi et iuRicia bic fol? inter apoRolos ^l^^ter nimiam 
fanditate pmittebatur intrare in fanda fan(5bo;!:’bic egififp? 
no quioa caufa immolacois feo oracois Dicitur etiam q» pri 
mus inter aplbs mifam edebrauit Narn 4pter fueexcellenci/ 
am fanditatis buc fibi bonorc apli fecerunt vt poR afcenfio/ 
nem oomini primus inter eos miffam ierofolimis celebraret 
titia ante^ effet epus ccoinatus cu ante eius oeoinatione in 
adibus oicatur q> oifcipuli erant pfeuerates in oodrina apo/ 
Roru et comunicatione fradionis panis qo oe mille celebra, 
tione accipitur vcl fo?te ioeo prim? celebralfe oicitqa prim? 
in pontificalibo eam oixille pbibetiir ‘Sicut et pe* poRmoOu 
primus in antbioebia milfam celebrauu et mare? in aUexan 
Oria Mic g^etue virginitatis extitit ficut teRat Jo in libro c6 
tra iouinianu ?n pafceue aut mo?tuo Ono ficut oidt iofepb? 
ct Jo.in libro oe viris illuifrib? iacobo votu vouitle no come 
Ruru ooncc vioeret oominu a mo?tuis furrexifle Tn ipa aute 
oie refurrediois cu vfq^ aO Oiem illa iacob? no guRaflet cibu 
cioem oomin? afparuit ac eis q cum eo erat oixit ponite men 
fam et pane Deinoe panem accipiens bfioixit q oeoit iacobo 
iuRo oieens Surge frater mi comcoeqa fili? bominis a mo?/ 
tuis refurrexit Septio igit anno epatus eius cu ao oiem pa. 
febe apii lerofolimis veniflcnt interrogante cos iacobus q^ta 
per eos fcciflet oomin? coram populo referebant Cum ergo 
vivoieb? iacobo cu ali/s apiis in templo poicaflet coram cay. 
pba et aliquibo iuoeis et iam cflet vt baptilari velfcnt re. 

pentcqoam templu ingreoies clamare cepit O viri ifrabelite 
qO facitis «Gur ab iRis nos magis Oecipi pmittitis tantu 
aiit iplm cocitauit vt aplbs lapioare vellet Afeeoit aut fxiai j 


•CX.VVlY* 

ille fiiper geaoum vhi iacofco poicabat et ipfum pcecipitaiiit 
cecefum et ex tue plunmu c’auDicauic Mec aut vi/*arino p2 
afcenltonc Dni be iacoto paflfiis elb ?n anno autem epatus fui 
xxx-vioetC8 iuoei 9?paulu n5 po(Tcntoccioeteeaq> cefacem 
aipllaiTet ct torna milTus fuiflfet pfccucois Ilie tyt^oem in 
iacobu couettetut cotra euoccafione queterrtes etficut potc 
tuscgififpus aplbeu cotempotaneus relert 9» in byiio/ 
ria ccclcTialbcairruenic-JuDei ao cum couenetut oicctes ota/ 
mus te vt reuoces populu qa ipe erat in ibefu putans q> ipe 
fit evifius Precamut etgo vt fuaoeas omnib? couenictib? iu 
oie pafebe ce ibef li tibi em obtempabim? omnes ec ce te tam 
nos ^ populus tefbmoniu fenVn? eja iuftus es et plbna nui 
lius accipis ■ Statuerut igit illum fup pmam templi ct voce' 
magna clamctes cixerut • Vitocu iuAifTimc cui nos omnes 
obtempare Cebem?qm populus etat polt ibefumq-ctucifix 
us efl cnficia nobis qc tibi vioet Tuc iacobo cu ingenti voce - 
tncit Quic me in tetr agatis ce filio IxKninis coce ipe fecet in 
celis acextcis fumme virtutis mcicare viuos et m(»cuos bec 
aucientes xpiani valcegauirifiintct libenter eu auoi erunt 
pbarifei aut et (cribe cixerut male fedrn? tale tcflimoniu p/ 
ibarc ibefu SeC alcecam? et pcipitem? eu ceojfu vt ceteri ter 
reanc et ei crecere no pfumat ct fimul voce magna exciam a/ 
uerut cices o o et iuft? errauit Arcececut ergo et pcipitaiic/ 
rut eu Gu ergo peipitaflent lapicibo eu obruebat cicctes la/ 
picemus iacobu iuftu Qui ceiedus no Colu mo?i non potuit 
fec couerfus ct fup genua ^peubens ciccbatKogo comine Ct 
mitte eis qa nefeiut qcfaciut Tuc vn? cx facercotito ex filifs 
raebab exclamauit peite qfo cjc facitis p vobis o?at bic iu/ 
ftus que lapicatis Tuc vn? ex ipis pticaj fullonis arripiens 
valico idu caput ei? pecijt et cerebru cxcufTit bic cgififpus ta 
licg martirio miguit ac onm fub nerone d\ cepit ano Dni Ivif 
fcpult? ibice; pje teplu Cu aut fplus veli; ei? moete vinC ica 
re ct malefadotes cape et putre ,ptin? aufugerunt refer tiofe/ 
pb? p>tcr petm mojt^ iacobi iufb fetm e exciciu in ierim 
ct cifpfio iuceo^: § no folii ob motte iacobi § etia ob mc«tc; 
Cni peipue ceflrudo ifta fada eff f m q? Cns cint no reliquet 
1 te lapicc fitp lapio: eo q> n £)gnoucris tp? vifitacois tue S; 
qm n vult ons moete petoeis vt ipi excufacoc; no bfent p xl* 
anos eo;c ptila? expedauit ct p aplbs maxicp iacobu fo* inc 
cos pcicate; ao pnia; reuocabat ^ cu p amolcoe? eos n poilj 
cuocare voluit cos falte poigijs exterere Ma I bifs xl*anis fi/ 
bi ao pnia; oat^ mfta mortra et poigia euenef na flcllc pfitl 
ges glaOio p oia fimif vifa cR: ciuitate ce fr I mtcre ac p totu 
anu cxicialibo flamis arcere I qca feffo a;imoru bora nodis; 


nona tantus fulgor aram retnpiumqj dccumoeoit vt omnes 
oiem clariffimu fadurn putarent in eaoem fertiuitate vitula 
ao im molanDu aoouda inter miniRroru manP agnam fubi 
to eft enixa poRaliquos oics ^ipe folis occafum vifi funt cur 
fus et quaorigc in omni regioe per aerem ferri c» armocu co 
bortes mifceri nubib:» et vrbes drciioare ageminib? in proui 
fis Jn alio oie felio q pentbe^afpelatur nodu facerDotes tem/ 
pium ingrefli aO miniReria ex mo?c coplenoa mot?quofoa^ 
Rrepitufq^ fenfcmt ac voces fubitasauoierutoicetitcstranf 
eamus ab biis feoito Ante quartu etiam annu belli quioam 
vir nomine ibefus ananie filius in feRo tabernaculoru repen 
te clamare cepit V ox ab oricte vox ab occioente vox a qtuo^ 
ventis vox fup ierofolima et fup templii vox fup fponfos et 
ffX)nfas vox fuj> populu vniuerfum Preoi^us igitur vir ca/ 
pitur ceoitur verberatur leo ille aliuO oicece neqens quanto 
plus verberatur tanto forci? cLimabat Ao itioice^ igic aoou/ 
citur tormentis oiris afficit v(qj aD patefadione oflm laniat 
Seo ille nec pces nec lacrimas effunoebat SeD a'i quoOa vlu/ 
latu pfingula pene verba caoc ^pferebat acoes etia boeve ve* 
ierofolis bec iofepb^ Cii at iuoei necamonicoito couertenc 
fat^ (p^ijs tererent p?-xl anu do? vefpafian et titu irim ao 
Duxit q ipam ciuitate funDit? Defiruxetut Mec aut fuit cau/ 
fa aDuentus ipforu in irlrn ficut in quaDa byRoria inucnitur 
licet apocrifa ViDens pylat? qa ibefum innocente cdn.enoaf 
u erat timens offenfam tyberii ccfaris ^ fe cxcufanDo nunciu 
noic albanu aD celarem DeRinauit ♦Eo aut tempore vefpafia 
nus monarchiam in galacia atyberio cefarc tenebat Nucius 
igitur pylati a ventis cotrariis in galadam pellitur ct aD ve 
fpafianu aDDucit Talis aut ibi feruabat cofuctuDo vtqcuq^ 
ibi Dem naufragiu pateret rebo q feruituti pnndpi llibDeretur 
Que vefpafian? qs eflet aut vn veniret feu q tenDeret requifi 
uit Cui ille ierofolimatanus ilim De ptibus illis veni romam 
vfq^ tenDebam Cui vefpafian? De terra fapienciu venis arte 
noRi mcDicamis meDic? es currareme Debes Vefpafian? em 
qDDam gen? vermiu narito infitu ab infanda gerebat vnDe 
ct vpfpis vefpafian? Dicebat Cui vir ille rfioit Artem meDtca 
minis Dom.ine nefeio et iDeo curare te no valeo Cui velpafia/ 
nus Kifi me curaueris morte morieris • Cui ille ait Tlle qui 
cecos illumiauitDemoncs effugauit mortuos fufcitauit ille 
nouit qa artem meDenD» ignoro Cui vefpafian? quis eR ille 
tx quo tanta pfaris et lUe ibefus najaren? que iuDei p inuiDi 
am occiDerut in que fi cteDiDeris fanitatis gratiam cofeque. 
tis vcfpafianus CrcDo qa qui mortuos fufcitauit meetiam 


•CXXVll^ 

ce infirmitate bac liberare poterit ct bec DicenDo vefpe oe nari 
bus eius cccioerutet cotinuo fan itate recepit Tunc vefpafia/ 
nus in genti gauOio replet? ait Gert? fiim qa fili? txi fuit cf 
me cutare potuit Petita igit a cefare licecia Jerofolimacum 
manu armata pgam et omnes ^Ditores bui? et occifores fu/ 
Ditus euerta Dixitq^ albano nucio pilati veho et vita fanus et 
incolumis oomu tua mei licecia rcuertaris Vefpafianus igic 
roma aDiftet tJeilmeDi iuoea ct ierim a tyberio cefare licencia 
impetrauit Per anos igit plurcs exercitu congregauit tepore 
f.neronis impatoris cu iut^ei impio rebellaflcnt vn eroni/ 
cas n5 fecit hic ^elo xpi ^ eja a Onio rcceflcrant romanorum 
ierim igit tu copiofo exercitu vefpa? aOiieltct in oie palcbe 
ierfm p circuitu poteter obfeOit ihiq; infinita multituDinem 
que ao oie fcflu couenerat coclufit p aliqo aut temp? ante/ 
^ vcfpafian? ierlVn aoucnirct fitxles q ibi erant a fpiriai feto 
aOmonent vt inoe receoat ct in quooa ofpioo teanfioroanem 
qO pella vocatur feceoat vt ablatis ab vrbe fani^is viris celelli 
vinoi(3:e fieret loc? tam oe urbe facrilega q> Oe populo fce’cra/ 
to Quaoaj aiit ciuitate iucee nomie ionapata in q iofepbus 
ct Oiix ct princeps erat pmo omniu c agreflus feO iofepbus 
cu fuis viriliter refiifebat Tn vioens iofepb? in minere cxcioiu 
ciuitatis aflumptis xi • iiioeis fubterranea oomu intrauit vbi 
qOriOuana famcafflich' iuoei no cofimcicte iofepbo malebat 
ibioc mori q> vefpafiani le fiibicere^uituti Volebantq^ fe mu 
tuo Tferficcre ct (angiue^ lliu in facrificiu oeo offerre ct qtfi 
iofepb? inter eos oigioe erat volebat eu pmit? occioere vt ei? 
effufioc fanguis oe? citius placaret Vel vt in quaoa cronica 
Ocit ioeo fe mutuo iterficere volebat ne oarent i maibo roma 
no^ At iofepb? vir pruoes ct mori noles iuoice moetis ct fa/ 
crifinj fe coflituit et qs por alio oocioenOiis effet inter binos 
et binos forte rnittere iuffit • I^liffis igit fortib? for» nuc vnu 
nuc aliu morte traoioit Donc,c ventu efl: ao vltimu cu q iofe/ 
pb? forte miflur? fuit Tuc iofepbus bomo flrenu? ct angelis 
glaoiu illi abRulit ct qO magis eligeret vitam f aut mortem 
tc(^fiuit ct vt fine Oilacoe eligeret peepit et ille times rnoit vi/ 
uerc no recufb fi gratia tui \ita coferuare valeo Tuc iofepbus 
vni familiari vefpafiai ct fibi ctia familiari latetor locut? c et 
vt fibi vita Donaret pecift ct qo peci/t ipetrauit Cu aut afi ve/ 
fpafianii iofepb? effet aDDueftus Dixit q vefpafianus mortem 
mcruifles fi buius peticionibus liberatus non clfcs ct iofepb ' 
us Si qiiiD perperam adum cfl: in melius conmutari potefl 
ct vefpafian? 'Qui vid? equio facere potcflet iofepbus ali 
qo facere potero fi Didis meis aures tuas Demulfero et vefpa* 


C5ccDatur vt verbis tnbcrcas ct qtqino boni oi(3:urus es pa 
cificc auDeatur et Jofepbiis impato? ro manus interiit et fena 
tus impate?cm te fecit et vefpafian? (i ^ipbcta es quare n5 es 
vatidnatus huic duitati q? m ee fit fubicieoa Oitioi et ioibpb? 
per xl oies boc eis p?)ixi Tntcrea legati romanorii veniunt ve 
ipafianu in imperiu fublimant afferut eumqj romam oeOu/ 
eunt Moc quoq^ eufebi? in cronica teffatur qO fo iofepbus 
vefpafiano pOixit tam oe impat<»is mo?te q? zx fuafublimat 
one Reliquit aut vefpafian? titiim filiu fuu i obfiDione iberu 
falcm -T^us aute^ in eaOem byftoria apocrifa legit auoiens 
patrem iuum in imperiu fublimatu tanto gauDio et exultati 
one repletur q? neruoru cotradione ex frigioitate corripitur 
et altero crure Debilitatus paralifi torquet ^^ofepbus aut au/ 
Diens Tytum paralifi laborare caufam morbi et temp? morb» 
Diligenter inquirit caufa nefeitur morbus ignoratur De tern/ 
pore aut quonia auoita patris cledione bic fibi acciDerit ape 
ritur Jofepbus aute^ vir puiDus etfapiens ex paucis multa 
coiecit et ex tempore morbu et caufam inuenit fccfis qa gau/ 
Dio et leticiafuperbabuDanti Debilitatus fueiit i^^nimaDuer/ 
tens itaqj qa cotratria cotrariis curant .fciens etiam quia qO 
amore coqueric Dolore frequet amittit querere cepit an alicas 
eflet q principis inimic? obnoxius teneret Et erat ibi feruus 
aDeo tyto molciius vtfine vebementi coturbatioe nullaten? 
in eu poflet relpicere nec etiam nome eius auDire Dixit itaqj 
tyto Si curari DefiDeras omnes q in meo coitatu venerint fal/ 
uos facias Cui tytP qcuq^ in tuo comitatu venerit iecurus 
ba beatur ct falu? Tiic iofcpb? dto pranoiu fieri precepit et 
menfam fuam m efe tyti ofpofitam locauit ct feruu a Dextris 
fuis fcoere fecit Qye tytus refpiciens molelbia coturbatus in 
fremuit et cj prius gauDio infcigiDat? fuerat accenfioe furo/ 
ris incaluit neruofqj DiftcnDens curat? fi at Pofir boc tyt? et 
feruu in fui graciam et iofepbu in fui amiciet am recepit vtyi 
autbee byRoria apccrifa narraDafit ledoris iuDico rclinq/ 
tur Bienio igitur a tyto irim obfcHa inter cetera mala q ohl 
feilbs grauiter perurgebat tanta fames omn es tenuit q> pa/ 
renfes fili/s ct filij paretib) viri vxojibo et vxoses viris cibos n 
tantu manibo feD etia ex ipis Dentito rapiebat ^uuenes etia? 
efate fo?do:es velut fymulacra p vias oberraDo pie fame ex/ 
animes caDebant qui mortuos fepeliebat (epe liiper ipos mo2 
tuos mertui caDebat Fetore itaq? caDaucru no ferctes ex pu 
blicofiimptii ipfa fepeliebat .SeD Deficicte fimptu vincente 
caDaucru multicuDine Demuro caDauera predpitabat -Ait 
tytus circuies cu viDiflet valles repletas caDauetibo et totam 


•cxxix* 

patriam cx eorum fetae caruptam manus iiiascu lacrimis 
aD celu leuauit oices Deus tu vioes qa ego bic no facio Tan 
ta eni ibi fames erat q> calciameta fua et carigias comeoebat 
7iIatrona queoa i fup genere et oiuicifs nobilis ficut i byfto 
tia eoclefiaAica legit cu poones in ei? oomu irruetes ea oib? 
expoliaffet nec fibi vitra cfo comeoeret rcmafifTetpuulu lade 
tem tems in manibo ait 3!n felicis matris infelicia fili in bello 
in fame in oirepeoe cui te referuabo Veni ergo nuc o mi nate 
Eflo matri cibus preoonifco fcanoalum furo? feculis Bt bi/s 
oi^is filiu vigilauit et coxit et oimioiii comeOes ptem altera 
occultauit Et ecce preoones ocore carnis code lenci 

entes in Domu irruutet nili carne pDant mo?te minant Tuc 
illa oetegens infantis mebra ecce inquit vobis ptem optima 
refcruaui At illos tant? borro? inuafit q? nec loqui potuerut 
et illa jMeus inquit fili? bic meu eft peccatu Securi eoite qa 
prioeego comeoi que genui nolite fieri a matre religio fiozes 
aut femis mollio?es Quoo ft vincit vos pietas cj borretis ego 
totu conieOam q oimioiu iam comeoi jlli vero trementes et 
tecriti oicefferut tandem lecudo anno tmperi/ vefpafiani tyt? 
ierim cepit et capta fubuertit tcmpluq^ fundit? Del Iriixit et 
ficut iiitJei criduxxx* denari/s emerat et fic i pe vno denario 
xxx*iudeos vendidit Sicut aut narrat iofepb? nonaginta/ 
feptem milia iudeoru vendita funtet vndeciescetena milia fa 
meet gladio perierut t.egitur q^ q»tytus intrans irelVn que/ 
dam muru denOflimu vidit ipfumq^ pfoeari precepit fa(3:oq|^ 
fo?amie quenda int? fenem afpei^u et canicie venerabile inue 
nerut Qyi requilit? quis elfet rndit fe effe iofepb ab arima/ 
tbia ciuitate iudee fe q^ a iudeis ibidem cfaullim et muratum 
fuifle eo q> criflru fepeliflet addiditqj q? ab illo tempore vfq^ 
nuc cclefti fit cibo paftus et diuino liimie cofortat? 7n euan 
gelio tam e nicbo* dicitur q> cu iudei ipfum ceclufiflTcnt crifl? 
refurges eu inde eripuit cc T arimatbia duxit pt dici qd cum 
edu6l? a pdicacoe xpi no cefTaret a iudeis itc;c c reclui ? mor/ 
tuo q? vefpafiao im patori tyt? filius cius eide impio fuccef 
fit q fuit vir clemetilfimus et multe liberalitat^ tateq^ bonita/ 
tis fuit ficut ait eufebius cefarin*in cronica ^ teftatiero q» dii 
cfdajfero recordatus fuill^ ^ dic nil boi egifl5 aut nibil de 
diflet ait o aici buc die pdidi pofl loga tpa qda^ iudei ierim 
edificarc voletes cxcutes pmo mane plimas cruces de crorc 
inuencrut cjs territi fugictes ct fcd‘o mane redeutes vnufqfqr 
vt ait miletns i cronica cruces fanguTcas veftib? (uis infitas T 
ucnit q vebemeter territi in fuga iterum vcrfi funt fed tercio 
die reuerfi vapore ignis de terra pdeuntis penitus funt exufti 


De inuencione fande crucis 

*Tir Nuencio fande crucis Dicitur quia tali Die crux inuen 
ta fuifl e refrertMam et antea fuit inuenta a fetb filio a 
Dam in terrcrtri paDifo fient infra narrat a falo mone 
inlibano a regina faba in lalamois templo a iuDeis in aqua 
pifcine fxoieabbelenain montecalua 

Nuencio fand 
\| te cnicis poif 
anoscc. ctam 
piius a refureeSiione 
Domini fada e inegit 
eni in euangelio nic; 
boDemi q> cu aDam i 
firmaret fetb fili? ei? 
portas paDifi aoiite» 
oleu ligni mie q c(Xf 
pus ptis perungeret 
etfanitate recipetpo 
rtulauit cui ajpares 
micbabel arcbange/ 
Ius ait noli laborare 
neq^ flere oleo lig/ 
ni mie obtinenDo qa 
nullaten? illuD affeq poteris n trafadis et qn copleti fuerit v- 
m*quigenti ani lic^ ab aDa vfq^ aD pallio ne xpi ani tantu qui 
qj m*c-n6genti xxxiif fluxiffe creDant 31egit q| alibi q> ange/ 
Ius eiDe^ ramufculu quenDa obtulit et iulTit q? in mote libani 
plantaret in quaDa vero byflojia grecoru i; apocrifa legit q> 
angel? Delingno in q peccauit aDam eiDe traoioit Dicens q? 
qn faceret fruc^iix pater fanaret Qxii reoi& et patre mojtuum 
inuenies ipm ramu fup tu mulu pfis platauit <5 plantat? in 
arborem magna creuit et vfq^ aDlalomois tempa pDurauit 
aut bec vere fint le(3:o2is iuDico relinquat cu in nulla cro 
nica vel byftoria autetica bec legant Salomo aut arbore tam 
pulcy: cofiDeras ipam pcepit indoi et in Domo faltus locari 
Nufqua tm ait Jo beletb locari poterat nec alicui loco apta 
repiri valebat § mo aut exceDebat logituDine aut Defaciebat 
nimia breuitate fi qii vero ^m loci exigeeia ipa? roabilit De/ 
curtalTcnt aDeo breuis’ viDebat q? oio incogrua babebat Ob 
boc in Dignati artifices repbauerut et fup queDa lacu vt ef^ 
pos trafeutib:) piecerut‘regia aut laba cu vcnill§ aliDire lapi 
entia falomois ct pDidu lacu trafirc vell^ viDit in fpii fal/ 
uate» muDi T ligno lufpeoenD? fuerat et iDeo fup illuD lignu 


cx\x^- 

tranfirc noluit ffO ipm ,ptin? aootraiiit Jn byftoriatn fcola/ 
itica legitiiir q> pceoidu (ignii Re^na faba in como (ait? vi/ 
oit Cuq? aO comu.fua ccoiflet intimauit Salomoni q» in illo 
ligno c}oam fiirpenDenO? efTct p cui? mcKte iuDeo;c rcgnu oe 
leri oebrret Salomo igic prcoi(^u lignu inoe (iiRulit ct in p/ 
funoiflimis terre vilcento illuo Demergi fecit Poflea pbatica 
pifdna ibioem fada e vbi natmei boflias abluebat et no (blu 
€X Defccfu angeli § etiam ex virtute ipi? ligni traoit ibi ficri et 
aque comocone et infirmo;e curatione A,fpiqnte v^cre padi/ 
onc xpi pDiclu lignu fuperenatafle perbibet Cu aut illuo iiif 
Dei vioident ipm aoceperuf ct cruce Dno paraucrut ?pa autc 
crux xpi ex iiii* gcncribo lignoru fuide pbibet f palme cypdt 
oliue etceDri Vii verfus ivigna crucis palma ceDr? cypilua 
oliua in cruce enifuic l?cc qoruplex oiffcrccia ligno;e fc; lig/ 
nu cre5u lignu tralucrfum tabula fufpofita ct truc? cui crux 
erat ifixa ^goriu tu roti tabula trafuerfa q fuit fub pe 
Dib> xpi vn cfolib^ looy: potuit ede alicui? ptfcd;c bac oiffere 
da ligno;e vioec apo? innuere cii oicit vt poditis coprebeDcre 
cu oibo fcis q fit logituco latitiico fublitas ct pfunOu q ver/ 
ba ibioe coelo? egregi? fic exfonit io c cruce Oni cui? latituoo 
Dr in tranfuerfo ligno q extenDiitur man? logituco a terra 
v(} ao ipa^ latituDiq q a maib? tfra totu co?p? affigit altitu/ 
Do a latitiiDlc vf? furfii cui aDixYct caput pfuDu vero qD tre 
ifixii abfcooit' q figno cruc? ols aclo bua ct xpiana Defcribit 
bn opari i xpo et ei pfeuerat ilxrcre fu pare ccleflia facmeta 
n ^pbanare.JduD lignu cruc^ peiofu p anos cc»ct vltfG tra 
latuit § ab belca mrc ^ftatini Ipatois boc mo reptu (iiit in te 
porcillo £)^gata ciuxta oanubiii ftiiuiu mlcituDo innumera 
birbarbaro^e voles fluuiu trafire ctoes regioes v(qj[ aD oeci 
Detej fuo Dnio fbiiigarc qD vbi 9(fatin?Tpato? ^pitcaflra mo 
uit ct «)t Danubiu fc cu fuo exercitu collocaiiit- at barbaroru 
crcfcctc mUituDie et ia fluuiu trafeute^cofbatin? nimio terro/ 
re f)ciitit viDes tja edet Dic dHo cu eo pliu 9mifruri fcqnte igi 
tur node ab agclo excitat ct vt furfu refpiciat aDm onef q in 
celu afpicies viDit dgnu cruc? rx clari dlmo lumTe fadu litris 
aureis buc titlm babes (criptu i boc figno vices ^ cclefli V'ifi/ 
one £)fo?tat? fimilituDiC;? cruc^ fecit et ipa^ an fuii exercitu fer 
ri iudit irruefey i bodes ipos i fuga vertit et mCtituDie^ maxi 
ma intfecii tuc £)datin? oes tcplo;c potidees 9uocauit et cui? 
rei boc fignu cet Diligeei? iqfiuit 4l‘’!5 fc nefeire Dicctito 4^^? 
xpiani aDueneftet ei feti criic? mifbcriu -3 fioc trltat‘if plenius 
narraiiert q i xpm pfedc tue creoiDit et ab eufebio papa vel 
fm qfba libros a cefarfi epo fac;e baptifma fUfcepit*§ in by/ 
doria multa penuntur quib? 9traD cit bydoria tripertita ec 


ccclefianrica et vifci (an6ii filueftti et geRa pontiftcu Romano 
tum^m quofoam non.fiiitUteCoftanrinus impetatotqui 
a beato filucRro papa fuit baptifatus et ao ficem coucrflis fi 
cut aliqiic byRoric vioentur innuecc Seo fuit coftantin? pa' 
tcir ipius coftantini ficut in aliquib? byRoriis inuenitur 5lle 
cni coRantiniis alio mooo aO ficem venit ficut in byfforia 
fandi filueRn legitur nec ab eufcbio feo a filucRco baptifat? 
fuifle narratur Mortuo tamen ipo conRantino conRantin? 
mcmozvi^oric patris quam virtute fan(3:c crucis babuerat 
belenam matrem fuam ^eofofiam pro ipa cruce iniienienoa 
tranfmifit ficut inferius eR notatum HyRon a tamen eccle' 
fiafKca banc vi(Roriam alifer fadam narrat Ait enim cum 
maxencius romanum imperium inuafiifet coRantinus impe 
rator iuxta pontem in albinum cum maxencio confli^urus 
aouenit Cum igitur anxius multum edet et pro fibi mitten/ 
po auxilio aO celum oculos crebro leuaret vioit per foporem 
aP orientis partem in celo figniim crucis fulgore igneo ruti 
lare angelofq^ aR-are ct fibi picere ConRantine in lx)c vinces 
ct vt picitur in byRoriateipertita Pu conibantinus quiP eitet 
miraretur criRus noRe fiiperueniete eioem afparuit cum fig 
no quoP viPit in celo iuflitq^ vt fieret eius figni figuratio q 
foret auxilium in egredibus pretiorum -Tunc conffantinus 
Ictus rcPPitus et Pe viRoria iam fecur? fignum crucis quoP 
in celoviperatin fua fronte Pe fignat vexilla militaria infig/ 
liaculum crucis tranfTbrmat et in manu Pextra auream cru/ 
cem portat PoR boc Pominii exorauit ne Pextera fua quam 
figno crucis munierat falutare cruorc romani fanguTs crueta 
ri vel maailari pmiteret ^ fine fanguTs effufione viRoria fibi 
Pe fyrano pibaret Maxeei? aiitiulfit nauito aP pedpula con 
pofitis fl uuiu Rcrni ct lufpofitis potib? execjnari Cu ia uate 
coRantin? ap fluuiu a^inqret maxeeius in occurfum cum 
paucis veloci? ei pgit iubes vt ceteri fe feqntur Suiq^i obiit? 
opis ponte cii pauas cofcenpit et Pecipla qua coibantinu Pe/ 
cipe voluit e Pecept? et inftuuii ^funPu Pemerf? ConRanti 
niis vero ab.omil» vnanimitee e fufcept? et deut legit in qPa 
cronica fatis autRica . Colbatin? tuc pfeRe non crepipit nec 
tuc facru baptifma fufeepit fep aliato tpis interic(5bo vifione 
illa petti et pauli viPit ct lacto baptifmate p liliieRru papam 
renat? et a lepra muPat? iri criRu Peinceps pfcRc crcPiPit ct 
iic matre luam belena ?e(5foliam mifit vt crucem' Pbmini req 
reret Ambrofi? tri in epla Pe obitu tbeopofii et byRoria trip 
tita.Picut cfp in vltimis coRitutus baptifmu lufcepit baptif/ 
mupifferes vt podet in iorPanis flumine baptifari boc ipoti 


bicit Tci-oninnis ui cionica.Ccrtuni efl: aut 4o fub fflucftra 
papa xpianus eficcbus c( K V tn.ni aut baphlmu P>i\^ ‘"■ 
cubiuni vcrt.t.V noe oe iUa Icgcnoa fana, i.l.iertn q abplu 
ra fuiiiliter oubitat . Mec igit billojia oe i.iuoitone crucis q 
in ea liafi.c.'s biitreiis inucn.i cui etiam confoiiat cronice vi 
ectuc cflTe magis autentica qm illa que per ecclias reatatur. 
conflat eni inulta ibioem efle que non confonant vcrrtai. nifi 
fotte quis vellet bitere vt fuperius Oiduni eit q, non tuit con 
flantinus feb coflantinus pater eu.s q°o tn multu autenticit 
non vibet-licetin i^bufoam vitra marinis bifloiiislic legatur 
Cum aut betena irim abiieniffet omnes iubeocu fap«ntes q 
ocr tota regione reperti funt ab fe sgregari precepit bcc aute 
belena prius ftabularia fuerat-feb fliter cius iwlcntubincm 
aftantiniis eam fibi aiunxit^Secunbu q. bicit 

vcrba.Stabulaciabanc fuifle aderunt-SeO amnaaelt^altan/ 

tino feniai qui poftea regnum aoeptus dl. Bona ilabulana 
que tam biligcnter prelcpe bnt rcqfiuit. Bona ftabulaua qtic 
illum ftabulariu no ignotauit qui vulnera ciirauit a lattom/ 
bus vulnerati . Bona (labulariaque maluit omnia eltimare 
(Icrcoca vt xpm lucrifacerct.J beo illa criftus be flctcoee leua/ 
uit ab regni, bec aut Ambto AW vero aderunt « in qiMba 
cronica fatis autentica legitur qy ipa belena fuit filia clobdis 
Regis Britonum .Qiia aftantin? in br. tama vemens euebet 
vnica patri fuo buxit vxaem vnbe infula poit m«tem Uloe/ 
lis f.bi bcucnit • Moc « ipfi britones attcllantur .licet al.b. Ic 
gatur q. fuerit trcueranfis . ?ubei igitur nimium toe mibates 
abinuice.Quarc putatis q> regina nos ab ft faciat conuocan 
Vnus autem ex cis nemine Jubas bixit . Scio cm quia v u. 
a nobis bifeere vbi nam fit lignum cnicis in quo criltus ctii 
cifixus fuit.Vibetc ergo ne aliquis fibi cofitcri prcfumat.._,in 
autem cettilfimc fciatis q, lex noflra cuacuabitur 62 paterne 
trabitiones funbitus bcflriicntur Zacbeiis cm anus meus p/ 
nunciauit patri meo fymoni « pater mnis monens bixit m. 
Vibe fili quanbo inquiretur crux crilh illam manitel ta ante 
quam aliqua patiatis tccmenta.Nufquam emm extunc ges 
Jubcoiu rcgnabit-Sebilli qui crucifixu aoorant qaiplexps 
filius Eci erat.Cui ego bixi Pater mi. Si vere prre nri ijMum 
cdebci filium cognoucrunt.Cur ipm cruaspaUbulo attixc/ 
riint . Et refponbit Kouit bominus qa nunqm in conlilio eo 
rum extiti f cis fcpiius strabixi.Qua vero ipe pbatiicoeu W 
cia exprobrabat ipfiini crucifigi fecerut.Tpfe vero bie tem 
refuttexit « cclos bifcipiilis vibentite penetrauitln que &te 
pbanus frater tuus creoibit quej iiibeoju velama lapibauit- 


Vi?x ergo fiU ne ipm vel oifcipulos ei? valc.is Marpixtnare» 
Non vicet aiit multum probabile q> pater ilbus ?uoe tempo ^ 
rc paflionis xpi eflc potuerit cu a paflionc xpi vfq^ ao belena 
fub qua 5uoas fuit flxuerint pulfqm Ducenti feptuaginta 
anni nili fo?tc Diceretur q? tunc bo mines plufqm moDo viuc 
bant.Dixcrunt ergo iuDei aD iuDam.Nos talia nunqm auoi/ ' 
iiimusvetumtamen fi De boc regina qucfierit viDe ne boc fi/ 
bi aliquatenus confitearis. Cum ergo illi ante reginam ftetif 
fent 62 illa eos intercogaifc De loco vbi fuerat Dominus cruci 
fixus ^ ipfi locum nullatenus inDicare vellent iuifit eos om/ 
nes igne cremari. At illi omnes timentes traDioerunt iuOam 
Dicentes.Mic Dominaiulti 62 pro pbete filius optime nouit le 
gem Q tibi omnia que quefieris ab eo irDicabit.^unc illa om 
nes Dimittens tenuit JuDam fotum . Cui Dixit. Moes 62 vita 
tibi propofita funt-quoD malueris elige- OlfeDe igitur mibi ^ 
locum qui golgatba Dicitur vbi fuit Dominus crucifixus -vt 
crucem eius inuenire poflimRefponDit JuDas QuomoDo lo 
cum feire valcaj cu Ducenti anni iam ampli? fluxerint q nc 
quaquam illo tempore natus cflem. Cui regina Per cruci fi/ 
xiim fame te perimam nifi mibi Dixeris veritatem .Jpfum igi 
tur in puteum ficcum iufTit proicietibiDq famis moleflia cru 
ciari.Cum g* ibiDem-vj Diebus fine cibo manfiflet Die feptio 
extrabi petiit ^ crucem fe inDicaturum promittit.Cum ergo 
extraiSus ao locum veniffet 62 ibiDem o?aflet loais fubito co 
mouetur 62 fumus aromatum miri ODoris (entitur ita vt mi 
ratus iuDas ambab? manibus plauDeret 62 Diceret.Tn verita/ 
te criRe tu es faluatee munDi.Erat autem in loco illoficutiii 
ccclefiaRicis byltoji/s legitur templum veneris quoD aDria/ 
nus imperato? ibiDem conRruxerat vt fi quis crifhanoeum in 
loco illo aDorare voluilfet viDeretur venerem aDorare 62 ob 
boc infrequens 62 pene obliuioni Datus fuerat loeus.Regina 
autc^ templum funDitus fecit DeRrui 62 locum inarari . Poffc 
boc ^uDas precingens fe viriliter foDere cepit 62 -xx* pafUis 
foDiens tres cruces abfeonDitas reparit quas aD reginam 
tinus Deportauit. Cum autem crucem cbriRi ab illis latro/ 
num refrirent Difcernere eas in nicDio ciuitatis pofiierunt ibi 
Dem glo?ia^ Dni preRolates -62 ecce cum circa boram nona^ q 
Da iuuenis mo?ai? Deferet iuDas feretrii tenuit ^ prima 62 -ii» 
crucem fup co?pus Defun6fi afpofuit fj neqqua illefurrexit» 


•cxxvif- 

Attjoncns autem tctciam protinus rcoi|C defunctus aD vita 
Jn hyfio?ii8 aut ecctiafhcis legit cum qDaj mulier prima 
ria duitatis fcnauiua iaceret maebarius epus ^erofolornita/ 
nus prima 62 feainDa crucem aobibuit fep nibil profecit 'ter 
ciam vcro amofuit K mulier aortis oculis protinus fanata 
furrexit. Ambro.vero oicit oifereuit ipfam cruce Dni per ti 
tnlum que pofuerat pilatus que titulu ibicem inuenit ct {egit 
Dyabclus aut in aere vociferabat cicens* O iuoa quic bic fe 
ciiii.Juoe meo f)traru operatus es. Nam ille me fuacente fe/ 
cit ^Cicionc 62 tu me renuente ibefum inueniffi ^uccm.Per' 
illum multcKu lucratus fum aias per te percere vicec» iam luy 
cratas.Per illum regnaba in |plb per teiam expellar a regna 
Verutamen tibi vicem repenca contta te regem aliu fufeita 
bo « qui ficem oeicrens criicifixi cu tosmentis te negare ^det 
crucifixu . QuoO qoem ce iuliano apoilota Ci<3um vicet eja 
iucam epm ^orofolomis fa£him multis tozmentis affecit « 
martirc crifli fedt, Auciens iuCas vociferante oyabolu nibil 
extimuit-^ <)ifantcr Oyabolo malecixit cices xps te oampnet 
in abiffuni ignis ctcrni.Pon: boc iuCas baptijat*qriacus ap/ • 
pellatur 62 ^erofolijnotu cefundo epo ibicem in epm «cina 
tur. Verum cu beata bclena dauos cni non haberet rogauit 
epm (^riacum vt aC locum pergeret 62 clauos cfii quereret* 
Qui cu veniffet 62 aC Cfim preces fiiCilTct gtinuo velut auru 
claui fulgentes in terra afparuerunt. Qiios ille accipiens re/ 
ginc Cetulit-Jlla aut genua figens in terra caput inclinans 
ecs cum multa reuerentia acorauit. drucis g partej belena 
cetulit filio partc vero tbecis argenteis 5Citam reli(^t in loco 
dauos vero qbus Cni cum ccwpus fuerat affixum portat ati 
filium ex quito vt eufebius cefarien* refert frenos quilo vte/ 
rct aC bellu f)pofuit 62 ex aliis galea fuam armauit • nonnulli 
aut aflerunt vt gregoei? tiiroh-dauos’iiiuin cnico cojpore fu 
iffe ex (^bus belena Cuos in freno impnratoeis pofuit terdum 
in imagine 9Rantini q romefupereminet yrbi locauit 62 uif- 
in mare aoriaticu qC vfq^ tunc fuerat nauigantiii yotago ^p/ 
iccit peipiens boc feffiim ce iniidione fandte crucis fingulis 
annis folenniter celebrari . Ambro*vero ftc ait • qfiuit belena 
dauos cni inuenit. Et ce vno freno fieri prccep>it ce altero cia 
cema intexuit. Rede clauus in capitc cccona in vertice 62 in 
manu belena vt fcnfixs prcmineat*flces ludat «poteflas regat* 
SccunCu aut qriacum epm Julianus apoRota poftmocum 
interfecit ex eo q> fincRa crucem inuenit cu vbiq^ fignum ccu 
cis ceflruere niteret.Cum eni contra perfas pergeret cepit q/ 
riacum inuitare aC facrificia yoolozu.Quoc cu ille renueret 


ce\ti*am fibi abfcioi fecit oices. Hac manu inultas epifk>las 
fcripfit quibus multos a iuoeozum faccificiis rcuocauit.Cui 
oixit quiriacus multum mihi in caufis infOTfatc profuilbi qa 
priufqm in cbriflum creoerem fepius aD finagogas iuoewu 
fetibebam epiliolas vt nullus in criltum cteoetret 62 cocenuc 
fcanoalum mei co?poris abfeloifH .Tunciulianus plumbum 
fecit liquari 62 in os cius infunoi. Dcinoe le(^m ferreum af/ 
ferri 62 in eo qriaciim extenoi 62 Oe fubter carbones lal 62 at)i7 
pem fpargi. SeD cum quiriacus immobilis permaneret oixit 
ei iulianus fi non vis facrificare oifs faltem Dic te crirHanum 
nou'efl'c.(^ii cum exeerans recufaret iuflit altam foueam fie/, 
ri 62 ferpentes venenatos ibiDem poni 62 qriacum in eaoem ja 
^ari ‘feD tn ferpentes 9tinuo mojtui funt ^uflfitq^t iulianus, q/ 
tiaaim in calDaria oleo feruentirtimo plenam mit^. Qyi Du 
fe fignans Dnm vt iterum in martirio lauacri baptifiret irat? 
Julianus iuflitpecnus eius yaDio perfocari q ficin Dno ^furn 
mati ^meruit •qntaaut fit virtus crucis in illo fiDeli notario 
patet que qOam magus Decepit 62 aD quenDam locu trr quej 
Demones aDuocaucratDuxit ^mittens ei q> multis oiuiciis a 
bunDaretci ecce viDit quenDam magnum etbiopem fuper ex/ 
celflim tronum feoentem in circuitu eius alios etbiopes cir 
ca eum cum lanceis 62 fuflibus flantes. Tunc ille magum p/ 
Diclum interrogauit Dicens. Qiiis efl iffepuer*62 ille-Domxnc 
feruus noffer efiCui oemon.Si vis me aDorare ^ feruus mc 
us cfle 62 cbriflum tuum negare facia te feDere in Dextra mea 
Jlle autem fignum crucis mox cDiDif 62 fe cbrifH faluatoeis 
fetuum libere efTe exclamauit* Statimqj vt cDiDit fignu cru/ 
ds.Omnis illa Demonum multituDb euanuit. Pofl boc cum 
quaDam vice templum fande Sopbie preDidtus notari? cu 
Domino fuo intrafTet 62 ante faluatoeis imaginem ambo ffa/ 
rentviDit Dominus fuus g>prcDida imago fuper notarium 
oculos fixos baberct 62ipfMm attente refpiccretQuoD vioes 
Didus Dominus 62 aDmirans iuuenem ex parte Dextra fbare 
fedt. ViDitq^ g? imago in illam iterum partem oculos volui 
iffet ct fuper notariu fixos baberct Kurfumqi^ fcdt ipliim ire 
ex pacte finiflra rt coce iterum imago oculos voluit 62 notan 
um vt prius rcfpiccre cepitTunc aDiuratus a Domino vt fibi 
Diceret ^uiD apuO Deum meruiflet propter quoD fic cu ima/ 
go refpiceret Dixit fe nullius boni cofeium efte nifi quoD euj 
ccRram Dyabolo negare noluiffet* 

De fando Jcbanneaplb' ‘ ' 


cxxxii/. 


'p^Obancs apo 
rtoliisKeua 
J[\^gclifl:a Pum 
epbcfi prcoicarct a 
ptocofulc capitur K 
vt Oifs immolet inui/ 
tat.C^ii Dum tenniic 
ret in carccre mittit 
aocomicianu inipe^ 
ratoee epiflola mittit 
in qua magnus facti 
legus 62 oeozu £)tcmp ' 
toj 62 crucifixi ailtro 
noIaturJuflu igit tx> 
miciani.Romaj cieDu 
citur cr ceDu6io oms 
capilli pro Oetifionc 


a capite pfcin&unt.Ac ante porta vcbis q latia or in Doleu fec 
nentis olei igne oe (libtcr woente mitti iubet. Nullu tn ibicej 
t»lo?em fenfit feo pnitus illefus exiuitJn illo igit loco ccxrlc/ 
fia a J^ianis fabricat 62 oies illa tan^ oies fui martiri| folen 
nifat.Ciim g® nec fic a poicatione xpi ceflarot iuffu Domida' 
ni inpatbinos infula relegat? cft -nec tin imperato:cs romani 
aplbs perfcqbant ^a xpm preoicabant cum ipfi nullu oeu re 
fpuerent-f'cO c}a ipm fmc (enatus autc»irate Oeificatu aiebant* 
qo ipfi Oe nemine fieri ^bibiierant.Vn legit in biRozia ecclia 
fiica q> cu pilatus qoam vice aO tiberiu epilfolas ce xpo mi/ 
iiifct 62 ipfe tiberius eius ficem a romanis tedpi aflentiret fe/ 
natus oino refpuit ex eo q> non fui audositafe Deus vocatus 
fuit. Alia caufa e que legit in qOam cronica ex eo q> romanis 
pus no afparucrat.Alia caufa c ex eo q> oim ceoeu cultu cui 
Romani inf uiebant cuacuabatAlia ca cft ex eo q> muoi oe/ 
fpeiflu poicabat 62 romani auari 62 ambiciofi erant*xpus etia 
fx>c fieri non pmifit ne boc buane potentie afcriberet.Alia ca 
f m mgrm Jo-bclecb qre imperateees 62 fenat? xpm 62 aplbs 
pfeqbant erat qa vicebat eis Ceus nimis fupb? 'i: inuious eo 
q> confocte babere no cignaret . Alia ca eff qua o?ofius refert 
jqa fenat? incigne tulit q* pilat? aD tiberium 62 no fenatu ce 
xpi miraculis Itas ceftinauit ct ioeo ei? £)fecrationc inter Ceos 
fieri noluit.VnCe iratus tiberius multos ce fenatoeib) oedoit 
62 qfcam exilio Canauit.Mater aut ipius To-auCiens filium 
rome Cetineri materna £)pa(fionc pmota roma aC eum vifita* 
Cum acceflit Cu veniffet 62 ipm in exiliu relegatu auciffet 


reDtrct K in cnmpania ciuit^tc ncvulana migramt ao 
xpm.Cui? cocpus in qDam fpecu fcpultu multo tepore iacu/ 
iffeO pcflmoDu a filio ftio iacob reuclatu fuit QiioO qoem 
multo oooie reoolens ac miraculis multis refulgens ao pre/ 
Didam ciuitatem cum multo bono:c tranflatum eff*^ 

De Detaniis* 

Etanie tn anno bis funt Wq in fcflo fani^ii marci que 
Dicit letania maio? triba Dicto ante afccnfioncDomi 
ni q Dicit mino? -K interptatur letania iufplicatio vel 
rogatio pma igit Ictanta tripliciter voeat.Primo letania mai 
CR-fccunDo Dicit ^xeffio feptifo?mis tercio Dicit cruces nigre» 
Dicit aut letania maio? ^ipter tres caufas f rone illius a quo 
inflituta eft fcj a magno greg02io papa.Ratione loci in quo 
inflituta eft -qa rome q cit Domina 62 caput munDi » ex eo q> 
ibi eft co?pus principis aplb?u 62 aplica leDes • ratione caule 
pro qua inflituta eft qa pro magno «i ^iffimo mo?bo«roma 
ni eni cum in xl-£)tincnt vixiifent 62 in pafeba co?pus Dni reci 
^ent poftmoDu smeflationifco luDis 62 luxurie frena laxabat 
Toeoq^ Deus ^uocatus peftem maxTam in eos mifit quaigui 
naria vocant iD e apoftema fme inflatura in inguine. Tara fe 
ua aut illa peftis fuit vt boies in via in menfa *in luDis in cot/ 
loqui/s liibito m(»crenc ita q, cura aliqs vt Dicit Iterniitabat 
fepe cum ipfa ftcrtiutationelpm exalabat^Vn cura alic|s ali/ 
quem flernutante auDiebat ftatim accurres Deus te aDiuuet 
acclamabat ct abinDe vt Dicunt aD b® bec sluetuDo feruat vt 
cu alique fternutante auDim? Deus tc aDiuuet acclamamus» 
Rurfus vt fert cum aliius obfeitabat freqntcr f)tinuo Q fubito 
fpm emittebat. Vn cum alicjs fe velle obfciftare fentiebat 9ti 
nuo fignum crucis fibi impmerc feftinabat 62 bec cofuetuDo 
fimiliter vrq^m5 feruat. Mec aut peftis qliter o?tum babucrit 
in vita fandi grego?i/ reperit .SecuDo Dicit ^celTio %)tifo?mis 
cx eo q? beatus grego?ius procclTlones quas tuc faciebat per 
Septe o?Dincs Difponebat. Nam in pnrao o?Dine erat omnis 
clcrus.?n fecunDo omnes monaebi 62 religiofi.Tn tcrcio fan/ 
dimonialesTn qtto omnes infantes.^n quinto omnes layd* 
?n fexto omnes viDue 62 continentes- Jn feptimo omnea con 
iugate • SeD quoD moDo non polTumus in numero perfona/ 
rum fufplem? in numero letaniariim ‘quia fepties Dici Debet 
antequam inlignia De ponantur .Tercio Dicutur cruces nigre 
quoniam in fignum mero?is cx tanta ftrage bominura 62 in 
fignum pcnitGtic boies nigris veftibus inDuebantur-Et fo?tc 
^ter eantxm caufa^ criiccs ^ altaria laccis cilicinis velabant 


•cxxx'iiV*' 

'Monn^ies efiam fiDeles veRes penitcntial^s Debent aflumerr; 
•Alia aut Ou Ictania mino? que fit tiibo oieb:> ante afar.fion^ : 
.qua beatus mammertus epus vienenfis tempore leonis impe/ 
tatccis qui cepit anno ofii -cccc-lviivante inflxtutione prime 
infiituit.Qiie Dicit letania mints rogationes 62 prpccfiio.Di 
citur aut letania minee ao Differentia prime quia f indituta. 
dl amincei epo in minoji loco ^ ^p minoei mcebo.Caufa aut' 
inditutionis buius bec fuir.^unc cni apuo viennam freque/ 
tes 62 maximi terremotus fiebant que Domos 62 ecclefias plii 
rimas fubuertebant noidurni fonitus 62 clamcxes fepe auDie/ 
fcantur.Tunc etiam aliuD terribile aocioit quia tn Die pafebe 

• ignis De celo cecioit 62 regis palaciu concremauit. AliuD infu 
per mirabili? fiebat. Sicut enim Demones porcus intrauerut 
fic permiffionc Domini ^ter peccata boim lupos 62 alias fe/ 
ras intrabant 62 nullos verentes non folum per vias ' feD per 
duitatem publice Difeurrebant 62 paflim pueros 62 fenes vi/ 
ros 62 feminas Deuoeabant . Cum igitur tam oolcxofi cafus 
cottiDie fierent preDidusepus triDuanum ieiunium inDixit- 
3Letanias indituit.Et fic preDiida tribulatio conquieuit. De 
inDe datutii ed ab coclcfia 62 firmatum vt bec letania vniuec' 
faliter obferucturDicunt etiam Rogationes quia tunc om/ 
nuium fan^ocum fuffragia imploeamus.Et merito talis ob 
feruantia bi/s Diebus feruanDaed. Et Rc^ationib:) fanedoeu 
62iciuni|S bi/s Diebus' infidcnDum multiplici ratione.Primo 
vtDeus bella pacificct*que in vere frequentius concitant.Sc/ 
citnDo vt teneros aDbuc fruidus conftmanDo multiplicet* 
S^crcio vt motus carnales qui boc tempore magis feiucnt in 
fc quifq^ magis mojtificeti^n vere cni fanguis magis feriiet. 
Et illiciti motus magis pullulant. Quarto vt aD receptione^ 

• fancdifpus fe quifq^ magis babilitet. Nam per iciuniu bomo 
magis babilitat.Et per rogationes Dignio? rcDDit . Duas ali/ 
as rones affignatmgr guilbelmus altilioDorcn. Pnma vt fcj 
xpo afcenDentc 62 Dicente petite 62 accipietis c)fiDentius petat 
catia.SccunDo qa ccclcfia ieiunat 62 ojatvt parum babeat De 
carne per ipius carnis macerationem . Et aci^irat fibi alas per " 
orocm d{a o?atio ed ala ale qua volat in celu-vt fitxpm aicen - 
Dente libere poffit aflequi -qui afcenDit iter panDens ante nos. 
Et volauit fuper pennas vcntcRii. Auis cnT que multu abun/ 
Dat in carne 62 parum in plumis bene volare non potcd ficut 
patet indtudiioncDicic etiam proceffio quia tunc coclefia gc 
neralcj facit proceffione. Tn bac aut proceflioe crux Defertur 
campane pulfant vexilum portaturDraco qDarmeu ingenti 
cauoa in quibufDam ecclefiis baiiilatur 62 omnium fandedi 


finsuIaiitcrpattociDia impto?atiir.Toeo aiitcm ibioem ctucB 
TDeferimiii» 6? campanas pulfamiis vt oemoncs tcnriti fugiat* 
Nam ficut rex mfuo excrdtu habet infignia rcgalia-f tuba» 
vexillafic cbriifus rex ctcrnua in fua e^cfia miUtanti bab; 
campanas pro tubis « cruces pro vcxiHis^fiC ficut afiquis ty 
rannus vafec timeret qui alicui? regis potentis 62 ibi inimici 
tuba^in fia terra auDiret 62 vexilla vioerct • iic cemones que 
fiint in iifo aerrcafiginofo vehementer metuunt qnDo tuba», 
crilti-f campanas putfari fentiut 62 vcxilla-i&cil cruces ^fpi 
ciunt*«ilta oidt cflTc ratio qreecdeiia campanas dfueuit^ul 
fare qn tempefiates condtari vioet vt*f oemones qui hic faci/ 
unt tubas eterni regis auoiant ct fic territi fugiant 62 a tempe 
itatis cocitatione qefcant . i^icet alia ratio (ic quia campane 
^ tunc fiCefes admonent 62 prouocant vt pro initanti piculo' 
ozalione infiitant Almo ctia vexillu etemi regis eft fpia crux 
fm dluD‘VCXflla regis prooeut<Tc-Quio qdem vexillu deme» 
nes valtx timent f m q»- dicit Ghri*vbicunqfinqt demones fi/ 
gnu dnicum viderint fugiunt timentes baculu quo plagam 
acceperut ‘62 hec c ratio qre in cjbuf dam ecclciifs tepore tem/ 
peltatis crux de eoclia extrahit 62 tepetaiti oxponit «vt^f demo 
nes vexillum fummi regis videant » territi fugiant. Jdeo igir 
crux in ^cefTione defert ^ capane pulfant vt demones in ipo 
aere exiftentes territi fugiant 62 a noitra ii^fcftationc defiftat 
Vexillum aut ibidem defert ,|pter repididandam viftriam 
refurre^onis ct vuftoeia afcenftonis crifti c{ aim magna pre/ 
da celos afeendit *vnde per acta vexillu incedes eft criftus in 
cclu afeendens 62 ficut vexillu qd in proceflione defert multe 
tudo fideliu fcquit fic xpm afccndentc^ magna faniboeu coi/ 
le<5tio comitat. Cantus aut qui ibi fiunt fignificam cantus 62 
laudes angeloeum q crifto afeendenti obuiauerunt « ipftint 
cu fua focietate vfq^ in celu cum multis laudilo pduxerunt* 
Jn quibufdam autem ecclefi|’s 62 maxime in ecclefifsgallica 
nis £)fuctudo habet q? draca quidam cu longa cauda 62 infla 
ta plena*f palea vel aliq tali duobo dielo pmis ante cruce^ 62 
terno cu cauda vacua poft crucej defert per quod fignificat 
quod in pmo dic ante legc^ 62 in fecundo flib lege dyabolu» 
in hoc miido regnauit.?n tercio aut dic^fgf c per paffionent 
xpide fiio regno cxpulfus fuit.Rurfus in ipa ^ceflione oTnt 
fandoeu parit pfocinia poftulam? . Quare aut tunc fandos 
rogamus plures caule funt fuperius aflignate. Sunt autem 
62 alie caufe generales propter quas de? oedinauit vt fando» 
acm?‘fcj ^ter nfaj in opia faniSlosu glozia 62 dei reucrentia^ 


Sancli etn vota fuiplicantiu fcicc poflunt quia in itio ctcmo 
fpcculo intclligimt qntiim vel illis pettinet ao gauDiu vel no 
bis ao au\ilium-pma g** ratio eft ^ter nram in opiam 62 b® 
vel .fptcr in opiam qua^ babemus in mcrcnoo vt vbi nolte' 
non fufpetut merita pfocinentur aliena* vel ^terin opiam' 
qua babemus in f)tcmplanOo vt q non poflTumus fummam 
luce rcfpiccre in fe falte in f an dis afpicere valeam? «vel .ft^ter 
in opiam qua babemus in amanoo qa plerumqj imperfeifl:? 
bomo magis fcntitfe afftei circa vnii fandum qm etiaj circa 
beum. Secunoa ratio e(l ^pter fandoeum glojiam vult enim 
oeus vt faiKf^os inuocem? vt ou per eoeu fuflFragia qo petim? 
impetrem? ipos magnificem? ct glo?ificanJ5o collauoem?*Ter 
cia ratio eit ^ter oei reuerentia vt pecrato? q oeu offenOit q* 
non auOeat ipm in .tpria pfona aoire amicoeu poflit proci 
nia implo?arc.Jn bui?mooi aut letani/s eflet illuo agelicum 
canticu freqntanOu.Sancfle tx?fan6ie fcKtis*fandc 62 immee 
talis miferere nobis.Refert eni io oam li iii q? cu apuO £)Ra/ 
tinopoli ,|pter qoam tribulatione latanic fieret «cloa^ puer ce 
meoio fpil in celu c rapt?.Et iRuO canticu ibioe coodus. De 
inoe ao jplm reoiens illuO angelu canticu in f)rpedu fpfi oe/ 
cantauit.Et mox ornis tribulatio ceflTauit. Jn calceooncn*qj 
fynoDo fuit iRuD canticu a,ppbatu 62 concluDit ita oam-Nos 
aut oicim? q> per iituo canticu oemones receOantMui? g® ca 
tici laus 62 audo^^tas ex qtuoe colligic.Primo ex eo cj? angel? 
illuo eoocuit. Sccuoo ex eo q> aO eius ^latione illa tribulac5 
«)quieuit.Tercio ex eo q? calccoonen*fynooos illuO a^iphauxt 
Quarto ex eo q> Oemones illuO timent. 

AflTio fan(Ri * 
BoTfaci/ mar 
tiris fub oyo 
cleciano 62 maximia^ 
no apuO tbarfum ci 
uitate pafli feo rome 
in via que latina nun 
cupat lepulti.Qui cu 
efletfpcuratoc: rerum 
cuiufoam nobils ma 
trone noTe*Agla es ^ 
cum ea in l^upro mi/ 
fcerettanoem \ tcrq| 
oiiiino nutu opundi 
cofilium babuerunt. 
vt aO reqrenOum co2 
peta martiru . Boni* 


iTiitteretur fi quo fcruTcntes atq^obfcqueTitcs cis |xr eoeum 
<Kationcs fakian meicntiir pcrurnicns igic ptrc^ics aliquo& 
tbarfiim duitate-Dixit ao cos qi?i cum co erant.Bonifaci? vi/ 
n euntes teqritc nobis fx^fpiciu • Rgo afit ibo vioere cos q» 
valoe ocfioero matrtires ccrtantcs feftinans itaq^ aD locum vt 
tit bcatifTimos martitcs aliii (iifpenfuni per peDes igne lujpa 
(ito Aliu in qtuo: lignis extenfum 62 oiutiflime affli(3:u.aliuf 
vngulis exaratu . Aliu manib? abrcifiim aliu (bpitem in coi/ 
lo habente afftxu ct a terra clcuatii.Et fic per oiucrfafuiplicia 
martiria ab impio carnifice Difpofito ni eminus feruens 65 
ipfc amoeexpi refpiccret magnii Ocii fanclcttu martirii clama 
re cepit 62 accurrens £)fcoit peoib? ecKu ceofculans vincula ac 
oiccr.s.Certantcns matires xpi calcate Oyabolu.MoDicu pcc 
fcucrate paru? ^oem laborTeO multa reqcs 62 inaffabilis p?/ 
moOu facictas.?(ta em tojmcta q ^poiuinitatis amcRC patimi 
teporalia funt ci-q‘in momento tranfeutia.Pofl breuiflimi tn 
teporis fpaciu ao jpctuc felicitatis vos trafmittet gaiioia vbi 
regis vri vifione gauDctes illiqj ccleftiu cantionu laudes intec 
cIx)ros angelau immo:talitatis decore vefliti refereteain ctet 
nc calamitatis abiflb iinpiflTimos vfos videbitis crudari totf 
torcsAfpicicns aut fimpliti? iudex iuilit eu afplicari ad tribu 
nal ciq^ dixit.gs es tu-fancliis. Bonifaci? dixit xpianus fum* 
Q Bonifadus vocor.Tunc icat? iudex iufTit eu fufpendi tam 
diu corpus ei? vngulis radi donec ofla ci? appareret. Ddnde 
calamos acutos (iib vngulis manuu cius affigi cuq^iandus 
dei martic in celu afpiciens alacriter dolores tolerarct-videns 
impius iudex iufTit aperiri os cis ct plumbu buliens infundi 
Sandus autc martir dicebat gfas ago tibi diic ihefu xpi fili 
dei viuiJDdnde iudex iufTit afferri olla 62 ea pice implen*atc0 
verfo capite fanefiu marticc in bulicnte picem mitti . Sed cuj 
nichil Icius cflb iufTit Judex vt gladio caput eius abfeideret* 
Quo fado terremot? facflus c magnus -ita vt multi infideles 
virtutu xpi in martirc cernetes credercnt*£)lcrui vero martiris 
bonifaci/ dreuibat vbiq^reqrentcs eu 62 non inucni^es adin 
uice dicebant Jlle mo in adulterio aut in taberna pofitus epu 
lac . Cum g° inter fe colloqrenc £)tigit vt obuiarct cis vn? dc 
comentarien-que interrogant vidif ti aliqiie viru peregrinum 
romanu ille ait •hefferna dic vir peregrin? abfeifus e capite in 
f tadio 62 iteru intcrrogant*Quaiis erat afpedus eius at illi di 
xerunt vir qdratus 62 crafTlis robuffo capillo-codinea armii 
lafia indutus • 62 dicit ille quej qritis apud nos hcfleme dic 
martirio e finifus*at illi boiem que nos qrimus adulter eff <i 
cbdofiis dicit eis ille venite 62 videte eu.Cumq^ oftedifTet ds 
bcatiflimi martiris corpus 62 predofum caput eius dixerut* 


ei.Jlle efl qitc qnmiis pctin»P v t Des nobis eu.Qiii rnDit ego ^ > 
gratis cozpiis ciiis vobis Dare non poflum. illi aut Dantes ei • i 
fofiDos qngentos acxrcperut co?piis fandi inarticis 62 vr^cn/ 
fes €u arematib:) inuolucntcsq^ linteamib? preciofis pomert t 
illuD in baikrna ci fic rcuertebant g.iuDentes 62 gloeificantes ' i* 
ceu.Angelus aut Dni afparcns Dnc cuiDam ipius rem facf^a^ z 
beati martiris inDicauit que £)ferHm cum omni veneratione 
obuiauit fando cojpori 62 cDificans ci Domu Dignaj repeiuit . t 

illuD in ea ab vrbe romana fpacio iiaDioeiVvmartirifatus dt 
aut bonifaci? -xiii/- Dic mefis mai/ apuD tarfum metropolim » 
cifide 62 fcpultus eit rome nona iulifBcatus vero aglaes ab/ 
renunciauit muDo 62 pompis ei? Didribucn s vniuerfa q pof/ ^ 

fiDebat egenis ac monaficriis relaxans vniuerfam familiam i 
fua a iugo ^uitutis 62 ipfa fine interfniflione vacans oeacoib? 

62 iciunifs tanta gram a Dno ibdli ^pmeruit vt in eis nomine 
virtutu clarefcerct fignisSupuixit aut in babitu fandimoni ? 


ali annis*xii fcpulta apuD pfatu martire opih? pi|s ^fiimata 
De afecnfione Domini' 


^""^Sccnfio " ^ 

Domini* 

^ QZ4?d'Diea 
rdurreiStionc fa « 
da c. Circa qua 
afcenfione^ .vip 
per ozDinc ^fiDe/ 
raDa funt- pmo » 

vn afcenDit fccil 
Do qre non dati ' 

poft refurredio 
nem afcenDit ' 

tot Dies expecSla 
uit iip qualiter 
afecnDit-quarto» > 

cum cjb? afeen/ 
oit* quinto quo 

merito afcenDit- fexto quo af cenDit-feptIo qre afcenDit. Circa ^ 

pmum notanDu qtfi De monte oliueti vedlis bctbaniaj celos 
afccDitqj mons 0m alia tranflationc Dicit mons triu luminu* 

Naj De node ex parte occiDentis illuiabat igne templi q erat 
ignis. iugis in altari.Mahc ex pte esientis pmo excipiebat ra/ 

Dios folis anteqj illuminaret ciuitatc^.Mabebat infiip in fe eo 
piam pici quoD eft fomentum luminis*62 iDeo Dicitur mons 
trium luTriinu.?n bufic igir monte xps Dilcipulos ire peepit* . v- 


Nam m ipfa Pie afcenf tonis fcis ajpariut • femct^xf apoflolis^ 
comeoeiitib:) in ccnaculo.Omncs qi ioein tam apoitoU' q» alii 
oirdpuli necnon 62 mulieres habitabant in illa parte irtrii q 
ricebat mello fcj in monte lyon vbi oaiiiD f>ftruxerat fibi pa 
lacium 62 erat ibi illuD cenaculu granoe liratu in quo ons p 
cepit fibi parari pafcba ct in illo cenaculo tunc vnoecim apli 
babitabant.Cetcn autoiicipuli ^ mulieres habitabant circu 
quaq^per Diuccfa bofpitia • ou igic i illo cenaculo comederet 
Ons eis afparuit 62 in cruoelitatc eoju ex^brauit 62 cu come/ 
oiflct cum eis 62 pcepiflfet vt in montem oliueti verfus betba 
niam irent ibioe cis iteru afparuit ac inoifcrcte querentibus* 
Rnoit 62 cleuatis manibs cis bnOixit 62 intJe cora cis in celunr 
afeenoit. De loco aut arccnfionis Dicit fufpliciiis eps Tcrofo/ 
lomitan? 62 babet in glo • quia cum ibi poilca eDificata cflTet 
ccclcfia locus ille in quo inftitucrut vcfligia xpi afecnDentis 
nunq^ potuit flerni pauimento imo refiliebant marmoja in 
oja collocantium.Calcati etiam pulueris a Oiio boc oicit efle 
Dccumcntu q? veRigia impfTa cernunt 62 canoem aDbuc fpeci 
em velut prefils vedigi/s terra cufloDit . Circa qrc f non 
flati afeeoit vt refurtexit fcD perxboies cxpecdacc voluit.No 
tanDu q> fecit flater tres rones.Primo ^tev rcrurrcdionis 
certificatione* Dificilius eni erat q^barc veritate refurredionis 
q^ pafTionis qa a pma Die vfq^ aD tecrcia vere poterat ^bari 
paffio. ScD aD vcrarcflictC(5l:ionc ^banDa plures rcqrAatur 
62 iDeo mai? tepus reqrebat inter rcflirrcdionc 62 afecn^one 
q? inter pafTIone 62 refurrcclione. De boc fic Dicit. Ceo papa 
in^moneDeafccnfioneq&ragenari? boDie Dicru replet? cd 
numerus facratilTima osDinationeDirpofit? ctaD vtilitatenre 
eruDitionis impenfUs vt Du a Dno in n fpacio mo?a pntic co? 
poralis extenDit ftDes refurredionis Documentis narifs mu/ 
niret .Qras agimus Dlne Difpefattoni ^ fanedau patru n^ie 
tarDatiDubitatu cd ab illis ne Dubitaret a nobisSecuDo ffp 
ter aplbzum ^fblatione* qa eni sfolationes Dinc flipabunDat 
tribulationibo tps pafTionis fuit tps tribulationis aplbeum 
iDeo plures Debueriit efTc Dies idi q^ iili.Tcrcio ^tcr midica 
fgnificatione vt per b*" Daret intelligi q> ^folacones Dine com 
parant aD tribulationes fic annus aD Dic* Dies aD bora* bora 
aD momtu QuoD eni spent fic ann? aD Die patet per illuD q» 
legit yfa xl/- pDicare annu placabile^ Dno 62 Dic vlcionis Deo 
nfo.Ecce pro Dic tribulationis teDDit annu f)fb{atiois.QyoD 
aut £)parent fic Dies aD bora p^ per b® q. Dns-xl-boris mojtu? 
lacuit q, fuit tribulati onis.Et pcr*xl Diens furgens Difnpulis 
apparuit qD fuit confolationis . Vfi glofa.xl-boris mojtuus 
fuerat ^ter b^^-xlDieb? fe viue £)firmabat. Quop vero £>pent 


•cxxxviv 

ficut bora ao momentum infinuatut yfa-li/- Tn momento in 
oignationts mce abfeonoi facie mea -^rc-Cicca tecciu qualiter 
fq afeenoit.Pcimo poteter qa .ipri/s viribo yfa^lxvf Quis cft 
ifte d venit oe oOem graoiens in multituoinc virtutis fue 
Jte io-Kcmo afecnDit in celu fq ffptia virtute nili qui Oefcert 
Oit Zx celo filius bois qui c in cclo.i^icet cni qli in qDam glo/ 
bo nubis afeenOetit. Moc tn non fecit g» nubis miftcrio inoi 
^ gcretScO vt per b® onoecetur q> ornis creatura parata eR ob 
fequi creatai fuo. 5plc ei poiia oeioatis lue afcenDit 62 in boc ' 
notae pona fine oominium q? oicit in bifto?i/s fcol* Nam 
enocb tranflatus c Melias lubuc(5hi6 df.Sco ibelii ^ria vic 
tute afcenoit.PrimP^m gregotiu per coitu generat? gnans 
fecunOiis gnatus feo no generans .Terei? non gnatus nec gc/ 
nerans. Secuoo afeenoit patenter ^a vitientib? oilcipulis -vn 
t)r vioentib? illis eleuatus cft.Jtem*io*xv/.V at» aD eu q mi/ 
fit me » ne*cx vo-inter m*q*va glo?ta pala vt rico interroget ' 
qt) vilii coeporali fieri cernatJoeo eni illis vioentibo afeenoere 
voluit. Vt ipfi teftes afcenfionis cxiftcrcntEt natura buana^ 
in celu ferri gauOerent.Et ipm feq oefioerarent. Terefo letant 
Quia iubilantib) angelis psalcenoit 7x2 in iubilationeAu^ 
g? afeenoente xpo pauet celu*afb:a miranter*plauOunt agmi 
natube fonant 62 letis aomilcent blanoa mooulamia cbori* 
iiipvelodtcxultauit vt gigas ao air*vi*valoe ei velociter afcc 
t)it qn tm fpaciu quali in momento percurritReferteni rabi 
mo>Tes maxim? pBus q» qolibet celu cui?libct planete babet 
in Ipiflfituoie via qngentoeu annotu io elf Ipaciu tm ventum 
polfet aliefs ire via plana in cfngentis annis ^ oiRantiainter 
celu ^ celu clb fimiliter vt oicit via (^ngentoeu annotil ct ioeo 
culint vif celi erutam ipm a cetro terre vfqj aO £)cauum celi 
fatni Q q» c celu* vi/vi a- vi/-M. anozu vfq^ ao scauu celi vij* 
M*<i occ*anc»u*i*tm Ipaciu qntu De via plana alicjs icet i vii • 
milibo*ooc*anis fi tm viuet*ita q> cjlibj anus sputat ex ccc lxv 
oicl» 62 ite;e cui?lib^ oiei fit xl.m*62 qolibet miliare Iit ouckuj ' 
milium palTuum fiue cubitcKu.bec rabi moyles.Vtru autem > 
boc veru fit Oeus fdt.Manc ei menluratione ille nouit cj om/ 
nia fedt in numero ponoere 62 menlliraJfle igit fuit magnus 
faltus que fecit xps De terra fq in celu 62 De boc faltu 62 qui/ 
bufoam alijs faltito crifli fic oidt . Ambro*faltu qOam xpus 
venit in buc munou apuo patre erat in virgine venit 62 ex 
vir^c in pfepe tranfilift.oefcenoit in io20ane.Afccoit in cruce ' 
Defeeoit in tumulu furrexit c tumulo 62 leoet ao peis Dextera». 


0jicaq?iai*timi aini quibus.rarccnOit notanOu<^ afccnoit 
ciim magna pieoa hoim 6c magna n iiltituDine angeloeum* 
QiJoO enim ciim pteDa fx)?m afcenDit patet per illiiD q> Oicic 
in pfal arcenOiTii in altu cepilli capiuitatem Quot) autem 
afeenoit cu multituoine angeloju patet per illas interrogati/ 
ones quas criflo afcenDente minoees angeli fecerunt maiojil» 
vt babet ? (aie xliii*Quis eft ifle qui venit oe eoom tine ve 
bofra vbi oicit glofa q» (^jpam angeli non plene cognofeentes 
mifleriu incarnationis paflionis 62 refurreiflionis vitxntes a/ 
fcenCere aD cetos Dnm cum multituoine angeloju c» fandail 
boim ^ria virtute ipm incarnationis 62 paflionnis miltcriu 
aDmiranc 62 angelis comitantibo ofim dicunt • qs e(l iffe qui 
venit crc.Et in prabqiiis eft ifte rex glcxie-Dionifius aut in li 
bro angelice iearcbie. Can*vif intinuare videtur q? dum xps 
afeenderet tres qftiones ab angetis fade funt. Prima fecerut 
maiojes angeli adinuicem fibipis.Secunda fecerunt ipi mai 
CKCs xpo afcendentc-Terciam fecerunt minoees maio?il»Quc 
rut i^c inter fe maio?es dicetes.Qiiis eft: ifte d{ venit de edom 
tinc-ve ^i^c edom fangtiinca interpretat bofra minuta qti dicat 
quis eft ifte q venit de mundo tanguineo per peccatu 62 minu 
to per maticiam contra deum vel qui venit de mundo fangui/ 
neo ct inferno rhinuto.Rndit dfis ego 4 loquoe iufticiam ^tc, 
Dyonitius poniftalem Iram ego em dicit ditputo iuftitiaj 62 
iudicium falutaris* Jn redemptione buani generis fuit iufti/ 
tia mqntum ffaiftc» creaturaj fuam a dno alieno reduxit 62' 
fuit iudiciu inqntum dyabotum inuafiKem alieni iuris ab eo 
quem poilidebat boiem potenter ciecitSed ^m boc fadt dyo» 
qftionem bic cum ipi fuperiojcs angeli fmt deo ^pximi 62 imf 
mediate a dno illuminent qre abinuicem qrunt q* abinuic^ 
difccre cupientes fed fiaitibluit ipe ^ £>mendatcK exponit in 
eo q. intetrogantfignificant ic feiam afpetere.^n eo autem q 
pmo inter fe <)fcrunt demonftrant q diuinam in te ^cefllonc 
non audent puenirc.Apud fe g** primo interrogare deliberat 
ne foete illuminatione que ipfi3 a deo fit nimis feftia interro 
gatione pueniant. Secuda qftio' eft quafecerilt ipi lupremi 
angeli ad xpm dicentesQiiare g° rubru e indumentu tuum 
62 veftigia-t fic calcantium inf ojculari.Dns dicit babuilTein 
dumentu id e coepus fuu rubru id c fanguine cruentatu ex 
co q adbuc dum afeenderet in coeporefuo ncatrices babebat 
Voluit eni cicatrices in co:pore fuo feruarc q dictt.Beda 
v de caufis ait ci ficiit cicatrices don*? ^uauit ct in iudicio fer/ 
uatus e vt fidem refurreclioms af iruat vt pro !x)ib) fufplica/ 
do eas pfi repntet*v t beni q miferico:dit fint redempti videat 


•cxxwnr 

vt reprobi qm uiHc fint Damnati rccognofcant • vt perpetue 
vidc:ic fue certu triiimpbu Dererat.Min*c g® qflioni Dfis fic* 
rtot . Tojailar calcaui folus 62 De gentib? non c vir tnccu 62 
pc tcfi: vocari torcular crux in qua tanq^ in plio fic pflTus cfb 
vt etia fanguis fic cflfunDercc. Vcl tojcular vocat Dyabolu^ <5; 
bumanu genus fic funib? peccatojum iniioluit 62 ftrinxit vt 
quicqD in eis fpuale erat expmeret.Et folu vinaria rmaneret 
SeD nf bellato? to?cular calcauit vincula peccatoeu Dirupit ct 
in celu alcenDens poftmoDu tarberna celi aperuit.62 vinu fan^ 
difpus effuDit. Terna qftio eft qua fecerunt minc«es angeli 
maio?ib) Dicentes.Qi^iis e ille rex gloeie illi rnDerunt Dns 
virtutu ipfe ell Rex glo?ie. De bac angelozu qfHone c» aliozu ' 
f)uenienti Rnfione fic Dicit • Aug? fanc^ificat Diuino coitatu 
immeulus. Aer'62 otnis ilia volitans per aera Demonu turba 
xpo afcenDete tranffugit .Qitibus accurrentes angeli cjs eflet 
fciflitant Dicentes. Quis e iRc rex glccie cjbo ali/ RnDentes Di/ 
xerut*Mic eil ille valoe canDious ci rofeus.Mic c ille qui non 
babet fpem neq^ Decoje.Jnfirmus in ligno fbetis in fpolio-vi/ 
lis in cojpufculo. Armat? in plio feDus in mo?te«pulcer in rc 
lurredione.CanDiDus ex virgTe.RubicunDus in ccuce fufciis 
in ob^prio clarus in celo.Orca (^ntum q fq merito afcenDit 
NonDum triplid merito afeenoit De q fic DicitTero*^tcr 
veritate qa illa q per ^betas ^milcras aDimpleRi 62 malixe/ 
tuDinc d\a ficut ouis pro vita fpli immolaris 62 iufbcia no cii 
poteRate • feo iuflicia eripuifli boiem 62 DeDucette-mi Dex t* 
potentia t-fiue virtus DeDucet te boc cR in celu. Circa fextu q 
iq afcenDit. NotanDu fuper ornes celos afeenOit fm q> Dt 
cpbe*iiii- qui DefcenDit ipfe e 62 qui afeenoit fuper «o celos vt ' 
aoimpleret oiaSuper ornes celos Didt (Ja plures funt ce-fu^ 
qs ipfe afcenOit.ER cnT celu materiale. Ronale- Jntclledualc 
62 fupfubRantiale.Cclii matenalc multiplex c fq cduaereu 
62 etbercu olimpiu.5gncufiDeriu'criRalinu 62 empirreu.Ce 
Ium aut Ronale cR bomo iuRus qui Dicit celu ratione inba 
bitationis Dine fic celu cR feoes 62 habitatio Dei f m g* Dr* 
in yfa lxv/.Celu mibi feDes eR fic aia iuRi f m q> Dicit in.fapi 
entia aia iiifli feDes eR fapientie. Ronc f>uerfationis fce qa fci 
per <)ucrfationc 62 DefiDeriu femp babitat in celo.Sic Dicebat 
apoRolus.Noflra conuerfatio in cclis c . Ratione opationisr 
continue quia fic celum stinue mouet .Sic 62 fandi per bona^ 
opera £)tinue mouenc- Cdiim intdlcdualeefl: angdiis*Angc 
li enim Dicuntur edum quia inRar funt edi altiffimiBatione 
Dignitatis 62 excdletic.Dc quoeu Dignitate ci excellentia Dicit 


Dycnifius in libro C)e oiuinis nominibo ca ui^Diuinc metes 
funt fiiper icliqiia exiftentia 62 viuut fuper reliqua viuentia' 
62 intelligilt 62 cognofeunt fiip Icnfum 62 roem 62 pluCq? oia 
exigentia pulcru ^ bonu oefioerant eo ptiapant.Secunoo 
funt pulcherrimi ronc nature ‘a glcKie.De cjrum pulcrituOic 
oicit Oyo* in coOem li «angelus eil manifeflatio occulti lumis* 
fpeculu piiru clariilimu incontaminatii incocjnatum imma 
culatii fufdpiensfi vas c oicere pulcritu&inc oei bonifismis 
oeifcKmitatis . Terno funt fcKtiflinii rone virtutis 62 potentie 
Oe qtiitn fcKtituOine oicit oam* li*ivca iii* fottes funt 62 parati 
aO cei voluntatis expletionne vbiqj sfeibim inueniunc vbi/ 
cunq^ Diuin? iuflbrit nutus. Cclum cni habet altituoine pul/ 
chrituoine fo2tituoinc De Duoba pmfs eocfiaflidsxliir altitu/ 
Dinis ficmamentii ^tc*De*iij‘Tob«xxvipTu fafita cu illo fabri 
catus es ^^cCelum aut fuprubftanttale e eqlitas Diuine excel 
lentie De quo xps venit 62 vfq^ aD illuD poflmoDu afcenDit De 
q Dicit in pfalmo a fummo cc*egee oc*e vfq^ aD f c»Super 

omnes igit hos celos vfq^ aD ipm celu rupfubftantiale xpus 
afcenDit. QuoD ent afcenDit fup omnes celos materiales ha/ 
bet per illuD cJd Dr in pfalmo. Eleuata eft m agni «t-fec Deus* 
Sup ornes cni celos materiales vfqj in ipm celu empirreum 
afcenDit non ficut helyas qui in curru igneo afcenDit vfq^ aD 
f liblunarc regione nec eam tranfcenDit feD in paraDiflim ter 
reflre traflatus e que aDeo eminet vt pertingat aD fliblunare 
regione nec ea tranfcenDit. Jn hoc g® celo empirreo xpus refi 
Det 62 efl fpedalis ci ^ria cius manfio 62 angclcRU 62 alicKum 
fan^lcKU ci f>gruc £)ucnit hec habitatio habitatoeibo-JlluD cni 
ccluj 62 ceteros celos excellit Dignitate pcKitate fitu*c» ambitu 
62 iDeo eft: oueniens habitatio xpi q ornes celos ronalcs ci in/ 
tcllcftualcs tranfcenDit Dignitatc-eternitate-fitu immutabilita 
tis .cj ambitu pcteftatis, Similiter eff£)grua habitatio fanfto 
ru.JlluD em celu eft vnifcKme immobile luTofitatis perfeifte ct 
capacitatis immenfe 62 rede £)gruit angelis 62 fandis fueft 
vnifcKmes in opatione immobiles in Dilecftione luiofi in fice 
fme f)gnitionc capaces in fandifpus receptione. QyoD autq 
fup celos ornes ronalcs io c omnes fanftog afccnOerit patet 
per illuD qD Dr cant fecunDo ecce ifte venit faliens in montib) 
tranf col.62 vocant montes angeli - colles vero viri fancfti Q^ 
vero fup onics celos intelleduales-iD e angelos afcenDerit pa 
tetper illuD qD Dr in fpalmo ^ ponis nufim afeen tef am-f 
ven*Ttem afcenDit fup cheru*-5Vo vo fuper pen*ve- QiioD 
aut vfq^ aD celu fupfubftantiale -iD e Dei eqlitatem afcenDerit 
patet per jlluD qD Dicit mar • vlti-62 Diis qDem ihefus poftqni 


cxxxi>^* 

locuti^s efl cis afcenoo in cclum 62 fcoeo ao Dextra Dei-wxtrt 
ftiim txi c(l cqualifas Dei . Betn-Dno meo fingiilanter a otio 
62 oi^m 62 Oatum efl: froere a oextris gto2ic ipfuis vtpotc in 
glozia cocquali in efl*cntta confubRantiale pro gn^nonc con 
fimili maicBatcnon Oifpari cternitate non f^ftcricRry rt 
teit oici q> criftus in afccnfione fiiblimis fiiit qoruplin fubit 
ir.itatc-Rocali remuticratione premif cognitionali ^ VTrtualt 
ce iUo epbe iiii- qui Defccnoit ipfe c 62 ^ afccnoit fupet yurcc- 
Denpbil-irfaaus obeoies cre vbi oicit-Aug? biirmlitas da 
ritatis ed meritum dacitas builitatis efl premiu . De terao ' 
poft afeenoit fuper cbe-io eMipev omne Tde plminiOmc.Dc ‘ 
qrto patet qa afeenoit etia fufser fcrapbi epbeiif fate etia hij 
pereminente karitate xpt.Q‘rca»virqrc fq afccnmtmotanDu 
q, alirenfionis tuc.ix-funt frudus fiuc vilitates. Prima vtilj/ 
ta9 eil buitiatio amoeis oiuini.? o*xvi«nifi ego abiero paracii 
tus no veniet vbi oicit Aug? Si carnaliter micbi bei^itis ca 
paces fpus non eritis fecunoa eft mai<» cognitio cei-lo-xinp 
Si oiligcritis megau v qa-va^aopa-^rc* Vbi oicit augciceo 
fubtrabo foema ifia ferui in qua pater maic» me cft vt oeum 
rpiritu aliter vicere poflitis.Tercia c(t mentu ficei.De bac iic 
oicit 5Leo in ^mone ce afcenfione . Tunc ao cqlem pri filium 
cruoitio? fices ^eflfu mentis cepit aocecere 62 «ttrac^lione cco/ 
poree in xpo fublfantie cq premino? c non cgere.Magnatuj 
ei bic iugoz e mentiii incun^lant crecere q coei^eo non ^cenc 
intuitu 62 ibi figere cdiceriu q nectas inferre cof^otu.Aug? 
ce £)fe*exultauit vt gy ao cut viT.Non ei tarOauit f cucurrit 
clamas 0idis*fa6bs.mojtc*vita'Cefceniu. Arcefii clamas vt re/ 
Ceam? aO eu 62 oifceffit ab oculis vt receam? aO co? 62 inueia 
m? eii.Quarta e nfa fecuritasTceo eni afeenoit yt nr aOuoca 
tus fit apuO prem V alce aut fecuri effe poiTiim? qn tale ao/ 
uocatu apuO pfem nosbaberc£>fioeram?.?0'ivApuocatum 
bcm? apuO pfem ibefnm xpm iuflu ci ipfe eff ^idatio pro 
peccatis nfis.Dc bac fecuritate oidt. Bertrfeairum aorefum ^ 
babes o bomo apiiO oeum vbi mater ante filiiim K filius an' 
tepfem«mater offenoitfilio pe<5fus 62 vberafili? oR^citpa/ 
tri latus vulnera . Nulla g° poterit cfl e rcpulfa vbi tot mnt 
cavitatis infignia . Quinta eft nfa oignitas* Maxia ^oem nCa 
oignitas c qn natura nfa vfqj ao oextra Cei exaltata db -vn^ 
ci angeli banc Cignitate in boibo f)fiCerantcs ceinceps ,pbibu 
erunt fe acorari ab boibe* ficut cidt apoexix cecici inqt ante 
peces ei? vt acorante cil 62 cixit m vice ne feceris ^feru? tuus 
fii ci fratru tuoje vbi O glo Tn \’eteri lem «pbibuit fe acorari 


fcD pofl afcenflonc? ViDens fiipei: (c exaltari fx)minem timuit 
aDorari.iLeo papa in f mone De afcenfione.HoDic natura no 
(Ire humanitatis vitra condarum altituoine potcflatu aD Dei 
patris cft ,pue(fla Dfcfllim vt mirabilic» fieret gra Dei cum re/ 
motis a conf^du boim ^ metito reucrentiaj fui fenciebanc 
inoicere fiDes non DiffiDerct fpes non fiuduarct caritas n5 te 
pcrct.Scxta efl fpei nrefoliDitas hebreaiif habentes g® pontifi 
cem in q penetrauit ce-illum fiDeliu Dei te/pei nofhrc f)fei1ione 
Jfem bebre VI- Qiu sfugimus aD tencnDam .ppofitam fpem 
qua ficut ancoea habem? animaru tuta «Ac firma 62 inceDen 
tem vfq^ aD interi oja velaminis vbi pcurfoe pro nobis intro/ 
iuit ibefus.Dc bac itetu 2Leo chrifH afcenfio nfa efl prouee/ 
tio 62 quo pceffit gloria capitis eo fpes tenDit 62 corporis.Sc/" 
ptima eft vic oflenfio Michee iij* AicenDit panDens iter ante 
cos Aug? via tibi farflus cd ipfe faluato? furge 62 ambula ba 
bes quo noli pigrefcerc.O^riaua ianue celeRis apertio fic cni 
prim? aDam aperuit ianuas inferni fic fecuDus paraDifi. Vn 
ccclia cantat tu Deuido morrtis aculeo creJ^ono lod fparaco 
f o-xiiif vaDo parare vobis locum Aug? Dnc paca qD paras- 
nos eni tibi paras q te nobis paras qn locum paras . Et tibi 
in nobis.Et in te nobis. De (pufarido* 

:pufran6i:us boDiema oie vtfacra ai^Hiii tedatur by/ 
doria in aplbs in lignis igneis miflus elt.Circa cui? 

miifionc fiue aDuentu vifconfiiDeraDa funt -primo a 

quo mifiiis e-fecunDo moDis mittit fme miflus c-tcrcio q 
tempere miflus elf-qrto qciens miflus ed. Quinto qlitcr mif 
fus ed-fexto in qs miflus e-feptimo .fptee qD miflus ed.Gir/ 
ca p mum fc^ a quo miflus c.NotanDu qD ipm fpiritu pater 
mifit-62 filius mifit-T fpuflandus fcipm DeDit ct mifit. Dep/ 
mo Jo xiu/ paclitus aut-r-fque-m p-in ^^c-De fccuDo Jo-xvf- 
fi aut abiero-m-e-aD vos J^liflio eni in idis inferiorih? babec 
fipationem aD fuu mittente fub triplici babituDic -f.vt aD Da 
tem effe 62 fic mittit taDius a fole vt aD Dantem virtutej 62 fic 
mittit iaculu a ^iedore vt aD Dante iurifoitione fiue aucdori^ 
tate 62 fic mittit iiuncius a pceptore- IccunDu bunc triplicem 
inoDu miffio potcd £>ucniie fpuiflando Mittit em a patre 62 
filio tanqm ab eis habens efle cf virtute q audoritate in opan 
DO, Nihilominus 62 ipe fpuflfandus feipm DeDit mifit q» vi 
Detur infinuariJoxvicu Dr Cum aut ve il-f ve <»c- Nam fic 
Dicit leo papa in fimone De pentbcn Beata trinitas incomuta/ 
bilis Deitas vna cd in fubdantia inDiuifa in opere f)fi»s in vo 
lun^ate par in omi potentia eqlis in gloriaDiuifit autem fibi 
opus nre rcDcmptionis mifeticorDia trinitatis vt pf ^iciarer 


ftlius ,fpi'ciarct fpintuflanctus igniret. Qiiia cnlfpuflanc^us 
Ceus eft icco rcde cidc feipm Dai'C.I?oc aut ^ fpintuflandus 
Ceus fit ofiDit ambro in li-ce fpufando fic Oices. Ex quatuc» 
irtis manifeAa piiunitatis cius glcwia £)pcobatur.Deus enim 
efle cognofet aut qa finc peceato c aut quia peccata ^tJCnant* 
aut qa creatuta non eih^ creato? eft*aut qa no acorat^^ ano/ ' 
ratur 62 in boc onoitur qliter beata trinitas fe totaliter nobis 
exbibuit • Pater eni omnia que babuit nobis exbibuit qa fic 
Cicit aug? mifit nobis filium fuum in preciu nre reoemptio/ 
nis fpmfanc^um in puilegium nre acoptionis 62 feipm totuj 
reieruat in berecitatej? acoptionis. Similiter filius totaliter fc 
nobis exbibuit*qa ficut oicit.Bern ipfe pallo? ipfcpafcbua. 
ipfe recemptio. Deoit ei nobis aiam in peium fanguinem in 
potum '62 carne in cibu 62 Deitate in premiu .Similiter »fpuf 
lan^us totaliter omnia fua Dona nobis exbibuit 62 exbibet 
qa ficut Dicioi-cof xiif Ali/ per fpmfancBum Dat ^mo fcictic 
alii ferrno lapientie ^m eunDem fpm alteri fiDcs in eoDem Ipi ' 
ritu.5Leo papa SpuUanclus infpirato? c fiDei-Doclo? fcie fons 
5ile<3:ionis iignaculu callitatis 62 totius caufa falutis. Circa 
fm cft f moDis mittit fiue miffus eft nonDum q> fpuflanclus 
Duob? moDis mittit fvifibiliter 62 inuifibilininuifibilit cii me 
tib? fandis illabitvifibilit cu in aliq figno vifibili Demonllra 
tur.De milfione inuifibili Dicit.? oiii*Spus vbi vult fpirat 62 
vo’e*au-^nc*vn’vc'aut q vamec miru eja licut Dicit. Bern-De 
verbo inuifibili per oculos non intrat qa non cfl colo?atu • ^ 
neqj per aures ^a no Ibnuit*^ neq^per nares da aeri n miTcct 
§ menti nec inficit aere feo fecit neq^ vero per fauces qa non 
c mafum vel bauftu nec ta<5lu co?poris qa illuD papabile no 
e .Qiieris igit cu ita fint inuclligabiles vie cius vn aDcfle no/ 
uerit.Ncptc ex motu co?Dis intellexi pntiam ei? ct ex fuga vi/ 
cio?ri aDuerti potentia virtutis ei? ex Difciilfionc liuc reDac 
gueone oculo?u meo?u aDmirat? llim ^^fun Ditate lapTe ei? cr ■ 
ex c^ulacuq^ cmenoacoe mo?u m ‘expertus fum bonitate ma/ ^ 
lu etuDis ei? 62 ex refo?macoe 62 renouacoe Ipus mentis mee 
peepi vt cuq^ fpdn Dcco?is ei? 62 ex cotuitu borii oim limul 
expaui multituoinc magnituoTs ei?.bec Bern-Miflio aiit^ili '' 
bilis efl cu in aliq viTibili figno onDitiir* EtnotanDiim q? in 
qntupfici^fptde vili bili fpui1 anilius mollratus efl. Primo in 
l^cie coliibe liipxpm baptqatum luee-iii*lDercenDit Ipulfan 
ctus co?porali fpccie ficut columba in iplum.SeciinDo in fpe ' 
ne nubis luciDe liiper xpm tranlTiguratam--riiab xvii*aDbuc 
co loquente eccenu* luciDa obumbra* cos vbi lic oicitglofa? - 


Sicut t aptilato ccmino fic 6^ glorificato mifteriutT) farK^C' 
tirinitatis oflcn^itur l'pititufTan(5ius ibi in coluba-bic in nube 
luaDa^Teccio in fpecie flatus*5o*xx Tnfufflauit ct oixit eis ac' 
cipitc (piritufan^um ctc. Quatto in fpecic ignis. Quinto in 
fpecie in liguc \5Z in bac Oufplici fpecic a^paniit booiema oie- 
??5eo aut in bac qntuplid fpecie rerum monftratus eft vt Ce/ 
tur intelligi g? baru rerum ^rictas operat in corcibo in qui 
bus illabit . Columba gemitu pro cantu babet fcUe caret in 
fora ?r inito petre manet . Sic fpuffaniftus illos qs replet facit 
pro fuis peccatis gemere yfa.lix Rugicm?.q*vr(i omnes K q. 
cclumbe meoitantes gemem? Ro-viip ?pfe fpiritus poRulat 
pro nobis gemitito in enarrabilito io eft nos poftulantes 62 
gemente* facit-SecurCo fine felle amarituoinis effe.Sajp xif» 
O c,m bonus 62 fuauis eft Ons*ft in*nobis. Jtem ibicem-vip 
vocatur fliauis benignus buman? cx eo q? fuaues benignos 
^ buanos fliciat.Suaues in fermone- benignos in corCe 62 bu/ 
manos in opere.Tercio in petre foraminibo io cR in xpi vutner 
ribiis babitare cantico «if furge amica mea ffxmfa ^ ve co m* 
glofa foucns micbi pullos meos infiifionc fpuffanftiin fora/ 
minito petre glofa in xpi vulnerito tre* vltimo fpiritus oris 
nfi criRus Dns captus c in peccatis nfis cui cixim? in vmbra 
tua viuemus in gentibo qfi oiceret fpus qui eft oris noftri qo 
os nrm eft criftus Cns qui eft os noftru 62 caro nra facit nos 
cicere crifto in vmbra tua io eft in paflionc tua in qua xps 
fuit tenebrofus ct oefpeiRus viiicmus per iugem mcmoria.Se 
cunoo moftratus e in fpecie nubis nubes a terra elcuat refri/ 
geriu preftat 62 pluuia generat.Sic fpus quos replet a terra 
eleuat per cotemptu terrcnoru.Eje.viipElcuauit mc fptis in 
ter celii •:ic ?tcm e^c p^cunqj ibat illuc eu te fpu ct rote paric 
eleuabant feqntes eu fpiritus cin vite erat in rotis, Jtej g‘gu/ 
flato fpu txfipit.o ca Sc3:’o refcigeriu pftat f)t incentina vici 
orum vn 62 bern Maric Oi^tu eft fpufiandtus fupuenict in te 
62 virtus alti ob*tibi io eft te ab orni eftu vicioru refrigerabit 
v n 62 fpufland^us vocat aqua que babet vim refrigeratiuam i 
To vif Flumia oe vc-cius flu a-vi.boc aiit oixit De fpufanc^o 
que erant accepturi crecentes in eu.S^crcio gnat pluuia Incri 
maru pfal Flauit fpus eius 62 ftu.aquefc^ lacrimaru. Tercio 
moRratus c in fpecic flatus. Flatus leuis cR ct aO rcfpiranOu 
ndrrius eft-Sic fpus-f leuis io cR velox e ao fc oeferenou-om 
riho ei mobilito mobilior c glo* fup illuo faRus c rej^nte oe 
celo fenus cic*KcrcittarDa molimla fanclifpus gfa. Scciloo 
calious c ao inflamniariDu i^nee xif- Jgne veni mittere in ter 
ram ^ ^0 volo r.ifi vt aroeat^vn 62 auRro vento calioo operat 


•CXXWy 

Cantico;ciiivrurgc aqlo q veni auilec pcrfla^crcTcrdo lenis 
eftao oemulccnoirvnoe aD ei? Icnitateinfinuanoa vocatut 
noic vndionis-io iifvncfHo eius Docet nos oe olb? note Rccis 
VnDe cantat ecaa afui rccis intima c^c.Noie aure tcnuis*iii. 
regu*X!X*<? poffc ignem i’ibilus.Auce tenuis ibi Dns.Quairto 
neceflfatri? eit ao refpiranDu aDeo quifpe necelTari? e(\ q? fi aD 
bora fubtrabet*’b6 <)ti'nuo mojecetric 62 De rpu rintcUigeou 
eft.Piabaufeccs fpm co;c 62 Deficiet cr in pl-f-miec-io-vj fpus 
eff cj viuificat-Quarto moffrat? elf in fpecic ignis.Qiiintom 
fpecie lingue^quat-e aut in bac Dic Duplici fpede apparuit Di/ 
cetuc infta.Circa-iiy-f-quo tpe miflus cib t^otanu q? milTus 
eii: qnquagcrimo Die a pafca. 5 Deo aute in Dic qnqiiagcfima 
miflus efb vt Detut intelligi qm a fpui-f^eO: legis pfcdio etna 
remuneratio**:i peccato;^ remilVio legis pfccbio qm ^m glofaj 
a oie agni pimmolati qfiquagcfimo Die Data eft Icx in igne . 
^n nouo ctia tefiarneto cJjnqgcTimo Die a pafeba xpi DefccDit 
fpus in igne lex in monte fynayfpiritus in monte f ton lcx in 
fublimis montis loco fpicit? Datut in cenaculo vnDe pei* boc 
infinuat q> ipe fpus f-elb perfectio tocius legis qa plenituoo 
legis ertrDilecflio rcdi^o etetna remuneratio vn glofa ficutxb 
oiebo quibo pofl: refurredione cum Difcipulis coucefatus cft 
pntem ecclclia Defignat ita qnquagcfim? Dies q rpuflfctus Dat 
Ocnaiiu cteirnc remunecacois expmit-tiTcio peccato ;£> remifTio 
vn glofa ibiDe^ ioeo in quinqgelimo anno inDulgentia ficbat 
in iubileo ct p rpriifandiu peccata remittunt fequit in glofa 
in fpuali iubileo reroluunr Debita Dimittunoexules in patria 
reuocanrbereDitas amifla reDOirfcnii iD cfl (x)ies peccato ve 
nunOati a iugo feruitutis liberant buc vfq^ glofa Rei meetis 
foluunt 62 liberant. Vii i-o^viii/Lcx fpu» vite m xpo liberauit 
me a lege peccati matis., Debita peccatori: Dimittunt"' quia 
caritas opit multituoinc peccato;c.Exules i patria rcuocant 
pfabfpus tuPbon? oeDucet me in terra rei^a lrercDitas amilTa 
rcDDic ro-yiii.Tpferpus teflimoniii rcDDit fpiritui noffro q^ 
fumus filij Dei fi aut fili/ ct bi^reDes f?ui peccato liberanc ii-cor* 
iiipvbi fpus Dni ibi li bertas* O rea qr tu fef ciens apiis milfus 
cft fcienDu cfl q>fm glofam tribus vicibus cis Datus cib fc^ 
antepaffronem pofl refurredionem ct pof^ afcenfionem.Pri/ 
mo ao.facienDum miracula- fecunDo ao rclaxanDiim peccata 
Cercio aD confirmanOutn caDa. Primo quanDo cosaD pre^ 
DicanDum mifit 62 fuper omnia Demonia ct vt langucces-cu/ 
rarent poteffatem DeDitcis.Mcc enim miracula per fpiritum 
fan<3:u fiunt feainDu c^o Dr matb xi/ fi aut in fpiritu Dei eicio 
Demonia crc*non tn s)ftqucns clb vt quicuncy babet fpiritum 


fanau faciat miracula qm ficut gregcKius ait miracula hotn 
lancum noii faciunt g ollcnOunt nec qcmiq^ facit miracula 
babet fpiritum fanarii qm 62 mali aflTcnmt fe fcciffc miracf a 
^centcs ooinine tomtne none in no mine tuo .^plSauim? qx 

iJeus enim fa«t miracula pa^to^itatcm angeli per materie 
bumilitatem. Demones pet virtutes naturales rebus infitas 
Map per ocultos contrariis cum Oemonil» boni xpiani per 
publicarn mfticiam mali xpiani per figna publice iui^icic ii* 
^oit eis rpincufanaum qii in eos infufflauit Dicens- accipite 
ipintumfanaum quo;c re peccata cic-non tamen poteR quis 
gccatum remittere quantum aD maculam que eli in anima 
Aut quantu ao reatum io eR obligatione" ao penam eterna? 
aut quantum ao oei onenlam que folum ex infufionegratie 
et virtute contricois remittutur-or tamen faceroos abfolucte 
tum quia a culpa abfolutum efletum quia penaj purgatoeia 
m tempalem comutat-tum quia Oeipa tempali ptem relaxat 
ierao OeOit eis boOierna oie qn eo?um caoa fic fblioatafut 
yt nil tojmenta timerent pfaf.fpiritus ojis ei? o u- co;cAugu; 
Riniis talis eR gratia fp us f q» fi triRiciam inuenit OifTbluit 
oi oehoerium perniciofum cbfumit.Si trepioationem abicit 
• papa fpcvabatuv ab apoRolis Ipirituflandus no vt tunc 
primr Jancto;c babitate» efte innpcrct feo vt facramenta fibi 
peco^a ct feruentius acccnoeret ^ copiofius inunOaret.Cumu 
tans lua ^namon inchoans necioeo nonus ope • qa oicicK 
largitate.Circa qntu qlitcr.f miflus elb^fotanOu q? miOus e 
gi lono in linguis igneis ipfe lingue apparuerunt feoenoo. 
&on^ aut fuit repentin? veloemes 62 reples-rcpentin? <^a fetus 
Ipus taroa molimina nefcit.CeleRis qa celd tes effidt. Vehe 
mens qa timo?e filiale inOucit vel qa eternu ve aoimit vii ve/ 
bemens^qfi ye aoimens*vel c|a mente ab omni carnali amote 
vebit vfi vehemes qii vehens mente.Fuit c? reples qa ipus f 
ornes aptos repleuit-vn repleti fut ornes ctc,Ttiple\ efi autc 
fignu plenituOis qo fuit in aptis. Primii eR non refonare vt 
^t^ i oolio qo cu plcnu e no refonat Job- vi/.Nuqo mugiet 
TOs cu ante pfepe plenu fuit q-o cu prefepe cotois pleituoie? 
bt gre no lom no bt mugit? impacictie.Moc iignu habueft 
apti qa in tribulacoib? p impacientia no refonabat imo ibat 
gauoentes a confpe6iu confilij crc.Scd‘m fignum eR no plus 
recipere nue iacietatem babere . Quanoo enim vas aliquo li/ 
quo^e plenum eRaliuo recipere non poteR • iimiliter homo 
iatur non afpetit amplius.Sic fandi qui babentplenituoine 
gratie non poilunt recipere alium liqueeem OilecRionis terr/ 
ene • yfaie • primo . Plenus fum et ioeo holocauRa et cetera * 


•cxxxxii* 

Similiter qui guflaucrunt ederem fiianitatem iJJeo no ficiut 
terrenam voluptatem AugufHnus.Qui bibent oe fluuio pa/ 
raoifi cuius vna gutta maio? cH ooccano.Reftat vt in eo fitis 
buius muoi extinda fit.Moc fignum babebant apoftoli qui 
nibil jfprium voluerunt babece feo in comuni omnia oiuio^ 
Tercium fignum efl fuperefflucre vt patet in fluuio inunoatc 
ccdcfiafbci xxiiu qui implet quafi pbiTon fapientia. Ao Iraj 
illius fluuii ^rium eff effluere ^ circumaOiaccncia irrigare 
fic apoffolt ceperunt effluere ^a ceperut loqui vanjs litiguis 
vbi oidt glofa. Hece fignum plenituoinis pleniq vas erupit 
ignis in finu non poteff occultari. Ceperunt iterum circum' 
aoiacencia irrigan*VnOe ffati petrus poicare cepit ct tria-M* 
conuertit. Secunoo miffus efl in linguis igneis circa qo tna 
vioenoa flint.Pnmo quare siundim in linguis igneis. Sc-Jo 
quare in igne pocius q» in alio clemento.Tercio qre in lingua 
pocius in alio membro .De primo feienDu q? triplici rone 
afpaniit in linguis igneis. Primo vt verba ignea proferrent. 
Secunoo vt legem igneam prcoicarent fc^ legem amo?is . De 
bijs ouobo bern-venit fpuffariid? in linguis igneis vt linguis 
oTm gentium verba ignea loquerentur 62 legem ignea lingue 
ignee pDicarent.Terdo vt fpmfan^lu ignis efl p eos loqui 
cognofccrent^i boc ncOtffioerent‘62 ne alioru; 9ucrfionc fibi 
attribuerent q vt omnes eo;c verba tanqua on auoirent. De 
fcd^ofcienOu q> miflTus cftin fpede ignis multiplici rone.Pri/ 
ma lumic penes cius fetemplice gfam «Spus cnT ao mooum 
ignis.Alta bumiliat*p oonu timoeis* emollit Oura- p conum 
pietatis.Jllumiat obfcura p fcTajredrigit fluioa p ofliu f)fo 
lioat mollia p fcctituoTq clarificat metalla tollcco nibigicm 
per conu intellcd?fuifu tenoit p conu fapicntic.Sc3'o fumic 
penes cius cignitatem 62 cxcellentiam.Jgnis cni excellit omia 
demcntafpecie acine virtutc.Specic ratione pulcritucinis in 
luce.Orcine ratione fublimitatis i n Ii tuacoc. Virtute ratione 
vigojofitatis in adione.Sic^ fpiritiiffancft? in his omnia ex' 
ceCit ^ter primum Oicitur fpirituflancius incoinquinatus 
propter fecunCum quia capiat omnes fpiritus intelligibilis- 
propter tercium babens omnem virtutem fap vif. Tercia fu' 
mitur penes cius multicucinis cfficacia-banc ronem aflignat 
Rabanus fic cicens.Jgnis quatua babet natas* vrit purgaf 
calcfacit ci iUuminat.Similitcr fpiritus exurit peccata* purgat 
caca teporem cxcutit.^gnaantias illuffrat boc Rabanus ex 
urit peccata vncc Zaeba xiiipper ignem vram cos ficut vrit'' 
argentum hic etiam igne vti petebat ^'»bcta Cicens vrc renes 
in*i?c.Purgar cocca yfaiiif.Si finginq irtm laucrit ce mcoio 


cius in fpititu iu&iciy ca fpiritu atDotis.Teporem cxcutit vnDe 
oicitOe illis quos replet fpuflfand:? Ro xipSpu fecuetes cre* 
gregcRiP.^n igneafpatuit fpus <^aab omni coeoe qo replet 
, tojpore frigojis excutit ^ b^in Defitcrio fue eterni tatis acccoit 
Tgnaanaas illurtraffapMX.Senfu aut tuu quis fciet nifi tu, 
DetJeris fapientiaj c» miferis fptn fancfKi tuu Oe altiflfimis cj ita 
co^ iy.Mobis aut reuelauit ceus per Ipm fuu . Quarto fumit'' 
penes iplius amozis natam. Amc» eni p igne babet fignificari 
tnplici radone.Primo qa ignis femp efl in motu fic K amo? 
fpuflandi quos replet femp facit eile in motu bone opacois 
Vnoe greg-nunc^ efl amo? Oei ociofus.Opatur eni magna ii 
eft.Si aut opari negligit amo? no elt. Scd'o quia ignis inter 
cetera elementa efl maxime fo2malc 62 mooicu babet oe ma/ 
teria c» multu oe fozma.Sic amo? fpuflandi quos replet facit 
babere mooicu oe amo?e tcrrcno;e ct plurtmu oe amo?c fpua 
lium vt iam no carnalia camaliter § poti2 fpualia fpualitec 
oiligat.DifKnguit eni Bern qtuo? mooos oiligenoi ic^ oilige 
carne camaliter fpm carnalit carne fpualiter 62 fpm ipualit. 
Tereo qa ignis bt alta inclinare furfii tenoere-fluioa aounare 
et congregare.Per bec tria intelligit triplex vis amo?is.Amo?' 
enim iicut balrt ex verbis Dyonifij in libro Oe oiuinis noib? 
babet triplicem vim fq inclinatiua-eleiiatiua^qf coo?Oinatiua 
Jnclinatiua q:a inclinat fupio?a inferio?ib?.Elcuatiua qa ele/ 
uat infcrio?a fiipio?ii».Coo?oinatiuaquia coo?Omat equalia 
coequalibo b^^ Dyonifi?-bac eni triplice vim amo?is fpuflfcts 
efficit in bijs quos replet qa inclinat eos p humilitate 62 fui 
cotemptu.Eleuat in oefioeriu fupno;c*5j coo?oinat inuice per 
vnifo?mifate mo;r JDe terdo fdenou q> ajparuit poti? in ling 
ua qm in alio membro tnplid rone.tingua eni efl: membru 
igne iebenne inflamatu Difficile ao rcgcnDu-62 vtile bn recHna 
Quia g® lingua igne infernali inflamata erat • ioeo igne fpus 
fan<Si inoigebat ioco |,2Lingua nra ignis e <3hc. Quia Difficile 
regit.TDeo p ceteris membris gracia TpuATandi inDiget-iaco*, 
iti.Omnis natura beflia;^ crc.Quia vtilis valDe fi bene regitur 
'TDco neceffe fuit vt fpm fandu redoee baberetTn lingua etia 
afparuit ao fignifteanDu q> preDicantibo valoe neceflari? fuit 
preDicantih) enim neceffarius efl: qa facit eos loqui feruent 
ab/q^ trepeDitate • ct iDeo miflus eii in fpede ignis.Bern -venit 
fpufTan<n:? fiiper Difcipulos in linguis igneis vt verba ignea 
loquerentur*62 legem igneam lingue ignee pDicarent sfiDenc 
abfqj pufillanimitate aduuiij.Repletifunt omnes fpufando 
et ceperunt loqui cum fioiicia vctbiim Dei cre . Multipliciter 
' 4pter capacitatis auDitoru Diuerfitatem 5» iDeo Dr aduu»if Q? 


•CXXXXUV 

cepetunt loqui vatijs linguis-vtilit aO eoificacocm^ vtilitatc 
yfa lxif.Spintus oni fuptv me eo q, vnxent me c^c.^crclO 
lingue afparucrunt feDenDo aO figntficaoum q? prdi^ntito. 
nccclTatius erat.Peeficjentib? q^ c? iuoicib? neceflaui? eit 
£>fctt autocitatc aD peccatu remittenou iobannesxx.^ccipiK 
(pmlancflum quo;/: ccmi^itis •p-ctc.Sapientia aD iucicanDii 
yfaxiui.Pona fpni meum ilipcir eum iiioicmgcntib?, pleret* 
Manfuetuoine ci fufpoztanOu nui x/ .Dabo eis oe fpu q in tc 
eft vt fufpojtet onus ^li tecu. Spiritus moyfi etadpus ma/ 
fuctuDinis vt patrt niiuxii. Erat movfes manfuctimmus 
ojnatu fanaitatis aD infojmaOu ^oivxxviSpus Dm cvnauit 
celos.Circa vvin qs fc^ miflTus eft. NotanOu mifliis eft itt 
oifcipulos q fucrut receptacula munOa c» babilia ao iuicep/ 
tionem ipufTancfh ,ppter fepte q fuerunt in^eis.Tpu^ctn pmo 
fuerunt animo qeti qO notatur in hoc q>pr oum coplcrent 
oies pentB iD eff oles reqctionis.? lluo eni feftu erat ao wqcp 
Ocputatuyfa-lxvi.Sup que rcqcfcet fpiritus meus niii luper 
bumilem cjc.Sc^o oileaionc vniti qo notae in boc q? o^it . 
Erant omnes paritcr.Erat ent eis co2 vnu ct anima yna^icut 
enim fpus hornis non viuificat membra cozpis nifi in vita fic 
nec fpufland? fcj membra {pualia BZ ficut ignis lignopr o?ui/ 
fione extinguit fic fpus^fp oifcojoia in bomilr) 62 toco cantat 
ce apiis inuenit cos scojoes caitate a illuRrautc eojs inunOas 
Oeitas Oeitatis.Tcrco loco fecreti qO notat in b*q of in cooem 
loco fc^ in cenaclb OfecMvOiica eajin iblituoinc loquar aO 
ca eius.Qiiarto ofone affiOui-vn pmittit.jErant pfcuerantes 
vnanimit in ovonC‘vn cantam? oe cis oeanti^ apl^s eu vcni ly 
05 cni oro neccflaria fit aO furcepeocm fpusT-onoir fapa^» 
Jnuocaui ct venit in me fpHis fapientie.? tc ioB xiiir.Kogato 
patre meu <t aliu paraoavo. Quinto bumilitate ^ 

notat in boc q> or feoentes-pfal.Qiii emittis fontes ipuallib> 
io c gratia fpuflandi oonatbumilib?p fuper q reqcfcetrpus 
meus c^c.Sexto paccf)iun6ii qO notat jn boc ^ erant in irlm 
que interpretat vifio pacis* Q5 ^u^ rccipipiOu ipmicmT 
pax neceiTaria ft onoit Onsio-xxi.Primo pace obtulit oicesp 
pax vobisDcinoe (fatim infufdauit cj^oixit.Arcipitc ^u*itu 
fandiaSeptimo in 9tcmpl^6€. eredi c]0 notat in E q fpirtta 
fandu receperunt in Hipioci cenaculo* vn oicit giofa ibioejyi 
rptTTroefiOerat carnis oomiciliuj tranfccoens metis £)teplacoe 
calcat. Circa feptimum ^ter ejo fq miflus cff.NotanOi^ q 
mifllis cif ffptcr fex cauias q notant"* in bac aut(»itatc.Para/ 
clitu s aut fpuflfancSus q-c.Primo ao ^folanOum mei ros qj> 
notat cum of pacUtus qO lOem c q £>rolat<K yfa^lxi fpus ons 


fuper mc cre et fequitur vt ponere ofolacoem lugentibo Tyon- 
grego?ius ^folator fpiritiis or q Ce peccati ^etracoe meirciih> 
num fpem venie ^arat ab afflictione triflicie mentem leuat , 
Sc-Jo ao viiiificaCiim mojtuosqO notat cum cr fpus quia 
fpus eni q viuificat qe*xxxvipoila arioa auoite vrrbu oni cre 
Ecce ego tmmitta in vos Ipm c» viuetis.Terao ac fctificaouj 
immuncos qc notat cum Or (anctus* ficut enim or fpus qm 
viuificat Ita far.ctus qa fancftificat ci munCat. Vn faniEt? icej^ 
eft qc mdiis.Poft flumis impe ic eff munCans a babuCans 
gratia fpuffan(5ti letificat ciuitatc Cei ic eft ecclefia Cei 62 per 
iftuC flumen fani^ificauit tabemaculu fuu altiflimf.Qiiarto 
ac <)fKtanCu amccem inter ci('cc»ces cr ociofos qc notae cu^ 
cr pater pf n ef eo q? naturaliter ciligit nos 5 o xiif.Jpc em 
patet amat nos fi patet 62 nos filii eius 6C fratres acinuice 62 
inter fratres pfeda amidcia pfeuerat.Quinto aC faluancum 
iuftos qy notat in eo q> cf in noTe meo qC eft ibus 62 falus in ' 
terpretat.^n noie igit ibefuic eftfalutis. Patet mifitfpm vt 
ofiencat q» ac faluancas gentes vcnit.Sexto ac cocenCu ig/ 
natos qc notat in eo q> Ct.JUe vos coccbit oia.Orca odauu 
notarCu q> Cat (iuc mifllis eft in pmitiua ecclefia p o?ac6em 
vnce ojantifco apiis cre-c? luce-uf orante ibefu cefcencit fpus-f 
crc.Scd^o p verbi cei Ceuota 62 attenta aucicoem actuu x*acy 
buc Icquente pe*te‘crc.Tetdo p afftcua opacoem qc notatur 
in manuii impoficoe a^uu*vii.Tunc imponebant man? (iip 
illos cre vel impofitio manuu fignat abfolutionem que ht ir> 
confeifione. 

Qorcianus. 


Otcianus a geos q? eft cogma fiue cor/ 
mus 62 Cyan q? eft clarum quafi data 
Cornus in qua habitabat Ceus . Sicut 
autem oiat auguftiniis in libro Ce dut 
tate Cei. Bona cornus eft paribus mem 
bris cifpofita ampla 62 lucica. Sic ille 
faneftus fuit pariter cifpofitus per con/ 
caoicimitati6em*amplius per caritate 
udcus per verita tem.Epymacbus ab epy quoc eB fupra c» 
maebos q? eft pugna qf»rP iupnis pugnans. 

De fanato Qcxoiano. 


•CJtfCXXlUV 


VI/ 

M ^^cari? iuliant 
impecatojis 
cu^ quenOa xpianu 
noic lanuariu aO fa/ 
crificanDu ^pelleret 
an prcnicacopm tn 
ipi8 ianuarii an finc 
cum vx«e fua noie 
maniriac** Iiii*vins 
sucrfus au/ 

nicns Tulian? iuflit 
ianuactu in exilium 
mitti.Qojnianuuo 
fi facti ficarc nollet 
capite ttuncari. De/ 

collat? efl igtt beat? 

Ganianus 62 cc»pu« ci? an canes p-vii/ nies piceum e. Sen 
cu ouio ccmanfiilet in ta£lu tanne a familia fua rapit^q^ cum 
beato cpymacbo que nunu pteni^? iulian? oaini fecerat no 
longe ab vtbe miliatio fete vno citca annu nni'ccc*ix fepelit. 

OEteus intptetat lucis gfiliu vel Nete? a netetb q. eft 
lucetna vs feflinasvel nete? qfi nc-:neq(^ te?.Buit 
g®5filiu lucis in vitgitatis pnicacoc lucna inlx»nefla 
£)ufac6e?cflinas in edi fctu<KC.Ncte?.i-ncq^ te? in ^fcie puti 
tate Achille? ab acbi qn c ftat me? 62 lefa q, c fal? qfi ftattu 
fal? Mo;c paflionc cutbices vidoji? ck mato fui xpi fctipfett 

Ete? ci acbil 

] jyle? eunuchi 
l^ubiculatif 
nomicille neptis no/ 

I miciani impctatccis 
j fuetut qs beat? Pe* 
apis Laptijauit.Ou 
g**ptencta Domicilia 
Aureliano filio ^fuf 
nupta eet gemis ^ 
putpeis veflib? tege 
tet*Nete? ct acbillc? 
fioe pnicauett c* vi^ 
ginitate multiplicic 
f)mcoauett onDetea 
vitginitatej Deo eile 


proximam-angc^is gcmanam boniinibiis in natam vxaem 
viro fiitici 'pugnis 62 calcibo ceci • Defcwmes partus fq^ius 
procreari^Rurfus q vix matris pia monita fuRinebat oporte 
granr>ia £)uicia pati mariti.^Ua aut int cetera t5ixit. Scio pfej 
meu fuifle ^elotipum 62 mrem mea ab eo conuicia plurima 
pailam efTc.KiinqtJ \^r meus talis futurus eR.Cui illi Qiio 
niam qmoiu funt fponfi vioent efle benigniTcD mariti effecRi 
cruOelitcr cfiant ct aliqii ancillas pferunt Onabo.Omnis aut 
fanditas amifla per pniam reuocari poteR-fbla nifi virginitas 
aD fuu Ratum reuocari non poteR-Reatus enl per pniam ex 
pelli poteR-virginitas reuocari non poteR.Tunc flauia oomi 
cilia creoioit 62 virginitate vouit 62 a fanc^o demente velata 
cRQiioD rponfus eius auoiens licentia a txamiciano impetra 
ta virgine cum fanciris.Nereo 62 acbilleo in pontbiana infula 
relegauit putans fe per Ix5c polle virginis ^ofitu immutare 
PoR aliqo tempus cum ipfc ao infulam petrexiflct62 mulfts 
muncrib:) fanctos vt virgini fuaoerent inOuceret buiufmooi 
penitus refpuentes magis ea in Dno confoztabant. Qua,]ptcr 
cum ao facrificia ^pellerent Dicerent fe a beato petro apoRo 
lo baptifatos nulla ratione polle yoolis immolare capite cefi 
funt circa annum oni^lxxx* quoeum cojpora iuxta fcpulcru^ 
petronelle pofita funt. Alios etiam fc^ viciainum euticem 62 
marenem quito Domicilia aoberebat tanqm feruos totaoic 
in fuis preoijs lal^rare faciebat. Et vefpere cantabru aO man 
DucanOu eis Dabat.TanDem eutice ceoi iuflit qufqj Ipiritum 
exalaret Vi dominum vero in aquis fetentibo fuffocari, 5Iaro 
nem vero laxo ingenti Ofprimi iulfitCum aut immaiflimam 
petram quam vix lxx viti mouere poterant fuper eum iacRaf 
fent ipfc preoicRum lapioem in humeros fuos accepit ct cpia 
fi leues paleas ao Duo miliaria portauit <? cum plurimi creoi 
oillent £)fulans eum occioi fedtPoR boc aurelian? Domicil/ 
lam De exilio reOuxit 62 Duas virgines Eufrofina 62 tbeoDora 
coUedaneas eius vt ei fuaoeret mifit qs tn Domicilia ao fiDej 
£)uectit 5unc aurelianus cilTfjxmlis prcDid:arum puellarii 
trito ioculatccito ao Domicilia^ venit vt cius nupeias celebra 
ret ipfam falte violenter ojprimcret.SeD oi Domicilia preoi/ 
d:os fandos iuuenes suertillct aurelianus Domicilia in tbala 
mu introDuxit 62 ibiDem minos canere fcdt 62 ceteros fecum 
faltai c iuflit volens ea poRmoDu^violare-Sj cu Deficerent mi 
mi in canenDo 62 ceteri in faltanDo • ipfe tn per Duos Dies non 
cclfauit qulq^in laltaoo Deficiens expirauit.Euxurius veo fi- 
ci? i m intrata licctia ornes q creDiDerant interfedt 62 cubiculo 
vbi pDicte virgies morabant igne fufpofuit q o?ates Ipm emi 
rerut*Qiiatw co?pa fan* Cefari? mane illefa tfepiens fepeliuit» 


•C':\XW‘ 

Angraciiis a pan qo eft totu gtus qO eft cicius»q' 
/totus cito grarus qain <iia pueticia-vi^ficor in glo* 

pancs*Ov rapia pancnari? flagellis rubiediis^panct:? 

lapis vane colo?at?-ipe em rapuit poa captio;criue fubicd? 
flagellis toementoy co-<»at? vanetate virtutum.” 

OArgracius 
robilinini? 
o?t? pentib:> 
Oum apuD frigia 62 
pfe ^ matre orbat? 
f f et fiib cura Oyoni 
fii patrui fui reli^? 
efl. Ambo g‘’roma? 
vbi largii babebant 
patrimomu reoiert 
?n qy: vico fO?rcli? 
papa cii fiDelib:) lati 
tabat A quo quioej 
coerclio cii p&i^Hius 
I Dyoclccianus pati 
craci us fibc x pi recc 
piiTcjittabc Dyoclc* 
tti pace moeit a pancci? capit 62 cefari pfitat.Hrat aut pane* 
qfi ano^c-xiiij.Cui Oixit ^jyoclcaanP.Cefar infantule fiiaoco 
tibi ne mala morte moriaris qa cu puer fis facile occipis cj eja 
nobilis coprobaiis ci cariflimi mei filius cxtitifU.Rogo te vt 
ipceOas ab bac vefania vt velut filiu mcir te babea. Cui pan- 
fi puer Ium corpc cor tn gero (cnilc.Et virtute ofii mei ibu 
xpi terror vefler tm apuD nos e qntum l:»ec pidura qua cerni 
mus.Di/ aut tui qs me hortaris colere deceptores gmatta^ 
flupratores fucrut cj etia nec pentik) pepccrunt. fi boDie 
^uos tuos tales cognofees ptin? occioi iubcs.Tales ocos mi 
ror quo cole no crubefeis .Aiigiilf? igit putas fc a puo vi(^u? 
iuflit eu in via aureliana dccollari circa annos ofii cc lxxxvii ' 
Cui? corp? cocaiulla fenatrix diligent (epe! iuit.Ao ei? fqoul/ 
cru vt ait greg turonen-Si qs falA'i iurarc voluerit ante^ ad 
cho^c cancelli pueniat aut R^*m a demone captus infanit-aut 
cadens in pauimetu ptin? vit5 pdit.SLis no modica int duos 
etat ct iudex reii minime ignorabatZelo igitur iufHcic iudeX 
duiSius ambos ao altare lan(5K Petri deduxit 62 ibidem reuj 
innoccnciam fii^n quam pretendebat luramenta expiare 
coegit . Rogans apoflolum vt aliquo indicio of tenderet ve/ 
trita tem . Cum autem ille iuraflttci nihil mali paffus fuiiTet; 


?ucex Cius tualiae cofcius jclo acxrenfus iufHcie exdarnauit. 
SenicK iflc petrus aut nimis mifericcKs cfl^aut minoji oefcrt. 
Eamus aD pancranu iuucne ^ ab eo tequitam?. Cum ergo 
yeniflcnt 62 fup tumulu ve? curare falfu prefumpfiflret manu 
inDe trabere non potuit 62 iccm poftmoDu expirauit vn vfqj 
boDie a picrifq^ obferuaC vt fuper reliquias beati Pancracif 
pro arDuis iuramentum fiat.. 

O? c^o oe fefiiuitatibo q occurrunt inter tcpus recocilia 
tiois qD tepus intat ecclefia a pafcba vfq^aO odaua 
pentB.Scquic vioere oe felbuitatibo q cueniunt infra 
tepus pegrinacois qO tepus rntat eoclefia ab o<5^aua pentB* 
vfq^aD at>ucntu. Principiu aut hui? tpis no femp B incipit 
fpD iuxta pafcbalem terminum variatur. 


Rbanus ab vrbanitate oid? vf vrban? 
^ vr q, e lumen vfignis ci banai rnfio 
Fuit eni lumen p suerfacoem boneftaj 
Jgnis per caritate fuccenfam.Hniio per 
ooj^rina.Fuit lumen frue lux- qa lux e 
in afpedfu amabilis -in abfentia imma/ 
teiiafis.In fitu cclclbs.Tn a^u putilis. 

-Sic ille fanclus fuit amabilis in £)uerfa 

tfone.lmmatcrialis in mun&icefpe^ioc celeffis in £>teplac6e 
vtilis in preoicatione. Dc fancflo V^rbano. 

O Rbanus ca/ 
lixto pape 
fuccelTit.C? 
tpe cu fuifp niaxTa 
pfecutio in xpianis. 
^anDe alexanoer c? 
mater amea xpiana 
erat qua otigen-^u/ 
terat impiu^ fupfit. 
J pfa igic filiu pcibo 
maternis inOuxit vt 
a pfecucoexpiao;c 
ceflarct.Verutn AI/ 
macbifvrbis pfed? 
qui beata cedliaj tx/ 
collauat in xpianos 

”, .r ; cruoeliter feuiebat. 

feanctu igit yrbanu Diligenter in quiri fecit in qoa? atro a>/ 
curate carpafio ^oa? mifbro cu trifa> pfbiteris a tribus oyaj 


•cxxxxvv 

coibus rcptuj in catcctc mitti iuflTit poffc b^coja feipm aooiici 
pcepit 6Zq>qnq^ milia boTm cu facrilcga cccilia q illuftiribus 
viris tyburcio ^ valeciao fcouxctat cioe obicdt ct tI:dauros 
crcilie rcqfiuit.Ciii vrba.vt viceo plus te at* (cuicoii in fetos 
Ducit cupioitas cult? oeo;c.Tbd’aur? cecilic p ma? paupu 
celos f)fccnDit.Cu igit fandu vtbacu foci/s plubatis ccDcnc 
et ipfe nome Dni Elyfon inuocaretTubriDens pfedus ait.Sa' 
piens vultiltefenex viocri 62 ioeo nuc ignota loqtiir.Cu aut 
fupari no poffent itc;c i carccre recluount. Vbi tres tribunos 
ao fc vcTentes cu ciiRoDe carccris anolino fets vtba baptiza 
uit.AuDito Igit q> anolin? xpian? facfb? rffet pfecSo fiihtiic ct 
facrificare renues oecollarfcts aut vrba cu focijs aO fu nfac;e 
Ducit.Et tbura imponi vrgcttuc «ate vrba fimulac;e cecioit 
et^xxii facootes q igne miftrabat oocioit.Tuc guiffime laniat 
et p? b°ao facrificanDu Oucunt-Qui in ipm yoolu expuentes 
frotes cruce muniert-a inuice oato pacis ofculo capitale fnia^ 
accepeft fub alexaoro q cepit circa annu Dni cc-xx* SeD ftati 
carpafi? a Democ arripit c» oeos fuos blafpbemas ct xpianos 
inuit? magnificas a Semone fuifocat.Q^ ci? vxo? armenia vi 
Oens cu filia fiia lucina 62 rota familia a fanabo foctunato pre 
fbitero baptifma fufeepit 62 poff bocfandaum cc»poca bo/ 
noaficcfepeliuit. 

Etronella c? 
I L i/ vita fan ctus 
/-V marrell? feti 
pfit fuit filia*fPetri 
apllOiic cu^ nimis 
rpeciofa effj rt ex vo/ 
luntate pris febrib^ 
laboraret oifcubenti 
bus apuDeu^ Difci/ 
pulis sixit ao cum 
tytf.Cu omnes a te 
fanetur infirmi cur 
pctronella iacc pmit 
tis-cui petrus qa fic 
ei expeOit' vc;ctn ne 
putet imjT)(libilitas 
(anitatis ei? meis 
monito excufarbait aD illafiirgc petronella veloci? q miltra 
nob q flati fanata Hurcxit ^ eis miff raiiit.Cbplcto aut miflc 
«o Dixit petr?.Petronclla reoi aD ledu tuu q flati rcDi/t 62 vt 
pri? febribo laborare cq^it-at vbi in Dci amozc cepit ce pfccfla 


cam pFcdefanauit.Comcs igitur flaccus aD caj venit vt ipa; 
^^tec cius pulcrituoine accipetin vxcK?c.Cui lUa rnDit^fi rn e 
in vxcKC tciioefas iube aD tne virgines venire que me vfqj aD 
Domii t Debeat fodare.Quas cu i^lc paret petronella iciuw/s 
et ofonih? inf.ife cepit cr co?p? Dni fufeipies ac in ledo fe recU 
lians pbfltriDuu aD Dnm migrauit.Flaccus oetufu fe viDens 
aD felicula focia petronclle fe fiucrtit cr vt aut fibi nuberet aut 
ybolis yn.olarct pcepit.Qd cu illa vt;cq^ rmuerct pfedP^yii.v 
Diebo fine cibo 6Z potu in carcerc caf efle fecit ac poiftmoDu irr 
cculco tcKta ocnDit ac ei? cocpiis iri cloaca ^iecit.Qua tfifcts 
NieboDem? eleuans fepeliuit. V ri a flacco comite Nicbo 06?" 
acccrfic ct facrificarc renuens plubatis ceDi^ 62 in tyberl eius, 
corpus fpicit 5 a iuflo ciuf» clerico Iciiat ct borifice fcpelit. 

De fancio Petro exorcifta. 


Etrusexor/y 
cifla Duj ab 
arcbemio in 
carcere Detincret.Et 
‘pDidi arcbemif filia 
a Dem onc vexaret 62‘ 
ob boc a patre fepi?- 
plangcreC l3ixit cif 
Petilis q? fi in xpm 
creDerct flarim fani/ 
tate filia ei? rccipet 
cui arcbemiP-miro? 
qua ronc Dris tuus 
filia mea liberare pq 
tit q te tata pacietej 

^ eo libare no valet 

cui pe-potens qDem eR De? me? eripe me vult vt p pafTioc^ 
tranfitpria pucniam?ao glia^ fempitef ria.Cui atcl:«mi? fi me 
catbenas fup te Duplicante peus tu? te libemuceit ct filia mea 
fanauctit ptiniis in xpm crcDa.Qd cu fadu f uiflet fand? pe* 
canDiDis veRibo inDut? Q tenens fignu crucis ciDem afparuit. 
ct ille eius fe peDib? pRrauitA filia cius fanata ipe cum tota 
Domo fua baptifma fufccpit pmifitq^ aliis incarceratis ext 
rent liberi qcunqj vellent fieri xpiani multifq^ alifs creDdib? 
a beato Marcellino prcfbro baptizant. auoiens prcfc6l? 
omnes in carceratos aD fe aDDuci preccpit.Quos arcbemi? c5^ 
uocans 62 manus eotu Deolculans Dixit vt fi 4* vellet venire. 
aD martiriuj veniret intrcpiDus qD fp^s npUstiibitct illefus.; 
Comperto aut iuoex q> marcellin? 62 petrus eos baptijalfent; 


ipfos acceiTiuit 62 cos fcparatT in catcccc rcclufit* Matcellin? 
qOcm nuDiis iupct vittu fta^lum £)(ictnitui* 62 ei 62 ac| 
negat. Pettus vero in alio carcere altiflTimo 62 artifumo cibo 
confringit . Angelus aut Oiii marcellinu intuens ez folucns 
ipm cu petro in oomo arcbemii rcibtuit 62 vt vif 
£)f<Ktarcnt 62 pof ea fc Jnouci pntar^ pcepit* Cuj g poidus 
JuOex cos in carcere non inucniflTet aocerfitu arcbemiu^ 62 (a 
crificare volente in terra cu vxo?c fua obrui iuflit.Qiioo ian 
cH macellin? 62 petrus auoietes illuc venerut 62 in illa cripta 
fandus marccllirusxpianisfe^tcgentil» miflam celebrauit 
Dixeri'itqj fandi ao increOulos. Bece arcbemiu potuiilemus 
liberare 62 nos abfccoere g ncutru volui m? facere. Tunc iratt 
gentiles.Arcbemiu glaoio necauerut.l^Jatre vero cu filia la 
pioib) obrucrut .Marcellinu aut 62 p tru ao fiUia magnam 
que nunc canoioa .p^ter co2u martiriu vocat pecollarut tem 
pore Oyocleciani q cepit enno ofii cc*lx?Os:vii qrum anias ve/ 
f ib) fplenoiois 62 gemis inOut? ab angelis in celu tx-ferri fpi 
culat 02 noie oorotbeus vioit- vnoe 62 crif ianus effefius ef- 
PofmoOum i n pace quicuit. 

' — ' Rimus qfi fumm? 62 magnP.Felician? qfi felix anus 
)io c felix fcnex.Tlle eni Dr fumm? fiuc magn? oignita 
, , te jvtev martirii g?c(fionc pctef ate ^tcr miraculo2U 

opationc.Sa^itafc ^ter vite pfecft ionc. Felicitate ^tcr glo 
riofa^ ftuitione.Jfle aut orfenex non tm ,p3tcr teporis antiq 
tate fco ctia ^tcr rcucrentc oignitate ‘^ter fapientic matu/ 
titate 62 ^tcr morum grauitate. 

^ Rim? felicia 

n? apuo Oyo 
clca-62 maxia 
nuateploeu potifici 
bo accufant q? n eos 
facficare fecerit nulla 
a oiis bnficia obtine 
valebut iufi u igit im 
pat02U in carce rcclu 
Dut^ ab agelo foluti 
p?moOu itc;e ?mpa 
t02ib3 pntatq cu in fi 
Pe firmi pfif eret cru 
Pelit laniati abinuice 
(epat oicitq^pfcs feli 

, ciano vt fue feneffu/ 

ti £)fiilerct 62 piis immolaret . Cui felician? ccce ia*lxxx anos 
beo Q*xxx*am funt cx q veritate agnoui a eligi oeo viue qui 


TTJC potcft Oe tuis manito liberarc.Tuc iufiit prcfcs eum ligati 
et dauos in manib) ct peDibo affigi eiq^ Dixit tamDiu fic etis 
Donec nobis sfonfecis q Dum leto vultu perfilbetet eiiibiDem 
to?queri iuflfit c» nihil penit? miftcati.Poft hoc faneSu pmuj 
aDDuci fedt eiq^ Dixit.Ecce frat tu8 impato;c Dectetis sfenfit 
fi ob hoc magn? in palaco vcnetabtu g** fillr age eui ille.i^iq 
Dyaboli fili? fisvc;ctn in pte Dixilfi qa ftatet me? impatcKis 
celeflis Decreto :9renrit.Tunc iratus prefes iufTit facito latera 
eius incenDi ct plumbu bulliens in os ei? infunDi cernete feli 
ciano vt fic terreri pofTet.Jplc aut plubu tanq? aqua frigiDa^ 
fuauit bibit.Tunc pfes irat? Duos leones aD eos mitti pcepit 
qui Ratim aD peDes co;c fe ^iecerunt tanc^ agni manfueti 
coea eis fleteruntRurfus vrfas cruDeles Dimittit a cu leonito 
manfiiefcunt.Aoerat aD bTpe^laculu plufq^xi/* milia viro;c 
De quilo qngenti viri in Dno creDiDerunt^refes aute fandos 
fecit Decollari ci eo^ co2pa canilo 62 auito ^^ici leD tn ab hifs 
illefa a xpianis honcKiftce fut fepulta. Pafli llint autem circa 
annos Domini- cc lxxxvi/. 

Barnabas. 


) Amabas interpretat filius venientis vel filius confo/ 
lationis aut filius ^hete aut fili? f)cluDens.Quatuc» 
%icilo ponitur filius ^ter quatuoj moDos filiationis 
ipfius.Dicitur enim fili? in feriptura ratione gnationis.eru/ 
Ditionis ‘imitationis aDoptacois.Fuit enim a xpo regnatus 
per baptifmu Eruoitus ^ euangelium- effc ipm imitatus per 
martiriu ct ab ipfo aDopTat?p celefle premiu 62 hoc qfitum 
aD fe-qntum vero aD alios fiiit aDucniens £)folans ^hetans 
et concluDensADueniens DifeurreDo « preoicaiiDo vbiqg qD 
patet quia ftiit focius pauli.Confolans paupes cr Defolatos 
paupes quibus elemofina Detulit Defolatos quibus ex parte 
apro;c epfam Deflinauit-^hctans quia ^bicfpiritu claruit 
ConcluDens quia magnam multituDinem in fioe coclufit 62 
aDunauit ficut patet cum miifus fuit in anthiochia^JDe hij s 
quatuoj a<duum‘X/.Erat vir iD eft virilis quatum aD primu 
bonus quantum aD lecunDum-plenus fpintufancflo quantu 
aD tercium- 62 fiDelis quantum aD quartum.Eius paflionem 
compilauit Jobannes q ct marcus cius conibbrinus ct maxic 
a vifione ipfius Jo* vfqj fere in finem quam beDa De greco in 
latinum creDitur tranftuliflc. 


p. ? •CXNJOwVll/* 

Dc fan6^o Bamaba- 


8 Ornabas le 
iiitcs cypt? 
gne vnuSOe 
lxi|-oircipiil'S Dorni 
ab biRojia aduu in 
rnUtis extollit <t laii/ 
Oatiic.Fnitnamcj 
optime informatus 
et (Koinatus 62 hoc 
qf.tuj ao fe qntuj 
aD oeiim «62 qntum 
ao ^ximu.Qyatii? 
ao fe (»Dinat?c\'titit 
fecunoum tres vnr^ 
fq rationabilem c5/ 
aipifabilcm <i irai / 

cibile.Wabiiit naqjl 

rottabilem illuftrata lumine cognitionis-vnOe Dv acftuuxiil 
Erant autc in ccclefia q erat antbioebie ,p^>bctc 62 todexes in 
quib? barnabas ^ lymon crc.Sc^o habuit scupifcibile pur/ 
gata munoanc affedioris.vnCe of a(5iuu uii*qj iofepb ^ cog 
nominatus efi barnabas cum baberct agru veoioit illum et 
attulit preciu q pofuit ao peoes aplbeu voi oicit glofa.Deiii/ 
tucnou ^bat qo tange oeuitat 62 ooc; calcanou clTe au;c qo 
liiboit grciTito aplb;r.3’ercio habuit irafcibilc roborata mag/ 
nituoinc ^bitatis hoc vcl viriliter aggreoienDo arnua • vel 
pfcucrant agenr» fo?aa vcl sBanter fufltnenro aoura virilij 
aggreoienoo arOua fic patet in b^q» illa maxima antbioebia 
aouertennu accepit ficut etiam patet a<^m ix*quia cum pofl 
£)u er fionc paulus icrofolima veniiTct 62 oifcipulis fe iungere 
vdleta omnes eum tanqua lupum agni fugerent barnabas 
ipdim auoader afprePcnDit 62 ao apoffolos ouxit pfeueranc 
Ofjeranoo foecia quia co?pus fuu macerauit a ieiuniis afflixit 
VntJcoicitur aduunrxiivDebarna^c» quibufbam ali/s mini/ 
ftrantibus aut illis tornino ^ ieiunantibus ct cetcra.Conlfa 
ter fuflfercnt» aoucrfa^ficut apodoli perbibent ei teftimoniu^ 
oiccntcs.Cum cariiTimis noftris bamaba paulo bominib? q 
traoioerunt an'as fuas noTc Oni nfi ibu xpi.Sc^o fuit o:oi 
nat? qntuj aD Dtu DefercDo Dei auderitati maiefbati bcitati 


Auto?itati cj> patet ex boc q> officiu prcDicacoia fibi no vTuW 
paiiit.J boc ex autesitate oei aoripe voluit licut babet a(5tuu« 
xiij JDixit TpuiTaneSus fegregate mibi barna <a faulu in opus 
aD qo aflTumpfi cos.Sc3*o Oei maieflati.Cu cni ficut babetut 
ac5^uu*xiiii.Maieflatc oinam fibi qoaj vellent attribuere a ei 
fan^ Deo bofHas immolare vocantes eii ioucm tanqp prioeej 
et paiilu mercunu tanc^ pruDente ct cloquentc’£)tinuo barn* 
ct paulus 9rcifiis tunicis clamaucrut.Viri ejo facitis*Ettios 
mortales fum? files vobis annunciantes vobis ab bfis vanis 
<>iierti aD Deu viuu.Tcrcio Dei , bonitati .Na^ ficut babet iaduu 
xv*aim bonitati gfc Dei q gratis 62 non ex lege fum? faluati 
qtiioa suerfi De iuDeis artare ^ Diminuere vellent afiferetes b® 
fine circucifionc nequaq» fufficcre-Pauliis 62 bacna£>tra cos 
viriliter refliterut 62 fola bonitate gre Dei fine lege fiiffice onOe 
runt.^nfup ^ qRione ao aplbs Oetulerut ^ £)tra illote etxoie 
apro;c epfas irnpetrauerutTerao fuit optime orDiat? qntuj 
aD pximuqa grege fuum pauit verbobenefido 62 exemplo 
V ecbo qa vccbu Dei folidtceuagelqauit.VnDe Dr a^ufuxv* 
Paulus ct Batna-Demorabunt antbioebie Docetes cuagdijan 
tes cum aliis plurib? verbu Dni.Moc etia pat^p illa maxta? 
multituDine qua antbioebie Sfuntit a Deo vt i pmo vocarent 
Difdpuli xpiani.Sc^o exemplo vita fiia fuit oih? fpeculu^ 
fanefiitatis cf exemplar religionis.Fuit enim in omni opefuo 
virilis ^teligiofus q fl:renu?»oim mo;ff bonitate f)fpieu? omt 
gratia fpufiancBi plenus ci omni virtute ct fiDe pra lanis. De 
biis quatuoz babet ad:uu*xv.Mirerunt barna*antbiOcbra< 62 
fcqutt.Mo2tabat omnes ^ofito co?Dis pmanere in Dno quia 
erat vir bonus*pIenus fpu-f cr fioe.Tercio beneficio ct b^^OupU 
citer . Eft cni Duplex benefidii fiuc elcmofina fc^ tempalis q 
£)fifbt in ncceflario;c fubminiflracoe -62 fpualis que ^Cxfiit in 
offenfe Dimiflionc -pnmam babuit beatus barna-qn elcmo / 
fina qui erant in irim fratrib? Detulit. Nam ficut Dr aduu xj' 
cuj facfta eflet fames maxima flib clauDio ^tn q? ^bauerat. 
Agalo Difcipulus put quifi^ babebat ^ofucrut in minilte 
rium mittere babitantibo in iuDea fratnfe.QuoD 62 fecerunt 
mittentes aD feniores p man? Barnabe Pauli.Scd’am quia 
Tobanni q cognoTabat marcus offcnfaj Dimifit. Cum enim 
preDid? Difdpulus bamaba 62 faulu reliqui(ret.Rct5eunti tn 
ct penitenti.Barnabas inDulfit q iteru in Difdpulu refumpfit 
Paulus aut ipm itc;c aiTumcrcin Difcipulu rcnuit*62 ioeo int 
cos fepaco fada fuit.Vtcrqj eni ex pia caiifa q intenconc fteit 
Nam q? barnabas ipm afiumpfit b® fecit ex oulccDinc miferi 
corDie. QuoO autem paulus ipfum afiumerc noluit boc fcqt 


•CXXXJftX* 

ex fetuosis te<5b*tuoiiic. Naj ficut ibioem Dicit glofa a^trxv. 
Quoniam in frontis facie fc £)ftitiicns nimis tepiDus Hictcrat 
merito ipm pautus abiecit ne illius-q*c6tagionc vires aliom 
cotrumpcnt.^Ua aiit fepatio non eft fa^a cx gmocoe viaf ^ 
cx infbn^ fpuflancii vt fc^ abinuice feparentur pluribus 
preoicar^ iiait 62 pofbnoDu faclu cit.Na cu efl*et barnabas 
in yconio ciuitatepreDi<So.?0‘ cius £)fobrino vbi qiiiDa fple/ 
DiDus in vifu afpaniit Dicens To‘f)ffans ei io quia am?no no 
Jobanes $ excelfus vocaberis. cum ille Barnabe retulif^ 
RnDit ei .CaucDiligcter ne ciiiquaj qD vioiBi reiiclcs.Nlam 
et mibi fimiliter Dns bacno6te ajparuit Dicens*Conftas cflo 
Barnaba qa eterna premia pnpies co gentem tua relii^ifB 
et atam tua ^p meo noie traDiDiibi.Cum ergo paulus ^ bar/ 
nabas Diu in antbioebia preDicaflcntAngelus q^ Dni paulo 
afparuitDiccns.FcBina venire icriifalem quia quiDa fratres 
aDuentu tuu preffolantibiDem.Cum ergo Barnabas cypru 
vellet pergere ct parentes fuos inuifere JPaulus aiit iberuf alc 
^crarc vellet fan(3o ficinfbgate fpiritu abinuice Difccfleriit. 
V ey: cum paulus barnabe qD frf?i Dixerat angelus inDicaflet 
RnDit barnabas fiat voluntas Dni.^^^nc aut cyprum vaDo c» 
ibiDem vita finiens te amplius non viDebo.Et cum flens cius 
peDibo fe humiliter volutaret copaciens ei paulus Dixit .Moli 
flere quia fic Dni cR voluntas.Mam 62 mibi Dns in bac no(5l:e 
aiparuit Dicens Mc ^bibeas Barnabam ire cyprum qa mul 
tos ibiDem illuminabit ci martiriu £)fummabit.Pergcns igit"^ 
Barnabas cyprum cum Jobanne euangelium fancii matbei 
fecum Detulit ct fuper infirmos ponens multos Dei virtute fa/ 
nauit.Cum aut De cypro exiffent in ucn erunt elima m magii 
que paulus luxe oculo;c aD tepus priuauerat q cis rcRitit ct 
papbum intrare prohibuit. Dic igitur quaDam viDit barna- 
boTes 62 mulieres nuDas currentes ct fc^ fua feRa agetes .Vix 
inDignatus templo malcDixit ct fubito ps eius coquens mul/ 
tos ofpreflTit.TanDcm falaminam Deucnit q ibiDem prcDidus 
magus fcDicion em non moDicam exdtauit*C6prcbcnDentcs 
Igitur iuDei Barnabam multis affe^um iniuriis trahebant ct 
iuDid duitatis punienDu traDerc fcRinabant.Copcrto aut q» 
Eufebi? vir magn? ct petens De gx^ie Meronis illuc aDucnifi^* 
tirnuerunt.?uDei ne ipm De manibo eo;c eripet 62 fic liberum 
abire pmitteret.Digates igitur fime in collo eius extra porta 
m traxe^t ci ibioem eu ptin? ^bufierut-Deniq^ nec fic impii 
iuD?i faciati offa ei? in quoDa vafe plubeo rcclufcrutin mare 
eaDe prenpitarc vclcntes.J obes aiitDifcipulus et? cu Duob? 
. alijs De node ^furges ca rapuit ct i qDa cripta ocdic fepeliuit 


Que ibioem vt ait Sigbertus vTq; ao tempa Xenonis imjja/ 
tais et Qelafif pape et vfcy aO annu Dni‘0*latuerunt. ScD tue 
ipfo rciiclante repta fucrunt.Beat? autoorotbeus fic aitBar/ 
nabas in Roma xpm pmu preoicauit cps MeOiolYad?. 

Vitus. 


Ttus Or a vita^oiibnguit ante aug?«m 
libro 7x duitate Oei- triplex genus vite 
fcj acfluofu qO ptinct aO vita adiuam» 
odofiu^^ ptinct aO odu fpuale vite 
£)terriplatiilc « ex vtroqj spofitum. Et 
iduo triplex gen? vite fuit ui eo vf vit? 
quafi vit? io cd virtuofus*moOed? qfi 
fias in mcoio Ix)c ed in mcOio virtutis 
quMibet eni virtute tan^ meoiu dreudat Ouo inida tanqua 
extrema. Nam extrema peuoentie funt oolofitas 62 fatuitas* 
Extrema temporantie oelioeriojum carnalium aoimpletio ct 
omnimooafui affti(dio. Extrema fostituoinispufiUamitas et 
temeritasExtrema iudide cruOelitas et remifTio. 

Defanedo Vito. 

Dictus puer 
[egregius 62 
\fiOet’anno;c 
xii-i ficilia martiriu 
paflus e. Mic a pre 
crebro verberat" ex 
coq>yoola f)tcpne/ 
bat nec ipfa aoorarc 
volebat. auoies 
valenan? prcfcidus 
pue;; accerfiuit et fa 
crificare nolentem 
fudibus ceoi iuflit. 
Bracbia aute vctbe/ 
ratiu et man? pfeSii 
datim atrucrut*cla/ 
m auit q^ prefed? ve 
mibi quia manu amifi.Cui vitus. AcceOant oii tui Q te fanet 
fi pnt.Cui illcNunqO et tu face vales boc.Cui vitus.Tn noie 
ofii mei valeo datimqj p eo «auit et fanitatem fibi obtinuit. 
Dixitq^ prefedus pater cojripe pur;c tuu ne male pereat*Tuc 
cum inoomu Ducens oiiicrfis mufico;c generito et pucllaru 
iuffl» alia^ccy oeliciajc gnito immutare animu piii fatagebat 


•cl* 

Ciyn aut cum in tbalamum inclufilTet mirabilis oooris fra / 
gtantia inTx cxi/t q patre 62 tota familia nimio oDore j^fuoit 
Afpicienfq^ pater 45 fx)liiu vioit*vii*angelos circa infante fta 
tcs.Dixitqj Dij venerunt in Oomu mea. Statimq^ cecatus eft. 
At), c? damcKC tota ciuitas lucana f)mota efl ita vt valerian? • 
accurreret c» 4^ ^’t‘i accioifletintrogauit Cui ille.Deos vioi 
igneos 62 vultu eo;r ferre non potui .Ao t^lum igit iouis 
oucic cr ^ rccupacoe luminis tau;c cu co2nib3 aureis polliccc 
SeO aim nibil ^ficeret ftliu ,p fua fanacoc rogauit cr lumen 
fuis preab) rccupauir.Cum aut nec fic crcceret $ poti? filiuj 
occioe cogitaret angelus ofii moreRo pcpagogo ei? afparuit 
et vtnaue f)fccnOes pue;e aO alia terra DeOucct impauit. 
cum fedffet aquila eis cibum afferebat multa ibirem mira 
bilia faciebat.Jnterea filius oyocleciani impatozis a Demonc 
arripit 62 nifi vitus lucanus veniat fc nunq» exire fatet. Vitus 
queric ci inuentus aD impatose Ducit.Cui Dyoclecian? puer 
r pue;c meum fanare vales.Cui iUe.Non ego feo ons Ratimcp 
fup cum manus impofiiit ciptinus ab eo Oemon aufugitEt 
ait oyoclecian?.Pucr £)fule tibi ni oi/s facrifica ne ma’a moete 
intereas .Qd' cu ille recufaret 62 in carcerc cu moOeRo mifllis 
fuiffct fiibito ferri moles que eis erat impolita cecioit ct carccr 
immenfo lumine coeufcauit. cu impatoji nunciatu fuillj 
eoudus in clibanu arOente mittit ^ tamen iileflis egreditur. 
Tunc leo terribilis ao eu CcuoeanOu mittitur § tii ab eo fiOei 
virtute placat-Tanoem ipfe cu moOcRo ct crefccntia nutrice 
fua q femp eum fccuta fi-ierat in eculcum fulpenoi iubetur § 
fubito aer pturbat terra 9cutit tonitrua mugiunt* ytX)lo?um 
tepla coeruut 62 multos ceOunt.Tmpatoe aut territus fugies 
pugnis fepeutiebat oicens.Ve mibi abyno puero vidus 

(iim.Tlli autc ab angelo £)tinuo foluti iuxta qooa^ flumen fe 
inucnerunt 62 ibioc paufantes 62 oeantes aias ono rcODioer t. 
Quo;c coepa ab aquilis cuRoOita floeccia illuRris macrona 
fancRo vito rcuelante repit 62 ea accipiens Ix^noeifice fepeliuit 
PalTi funt auf fub oyocleciano qut cepit circa annos Domini 
Ducentefimo ocRuagefimovii^ 

querens arcii vel acbifil qo cll fortituDo et 
vel a quiris qo eff baRa vel a qriles q> ot* 
pfc enim fiiit arcus io cR curuus in fui b limi 
liadone'fxtis in totmento^ pafllonemigcr in Rii oelpe^iione 
ba^ in inimici cebellacoe.lDci feoile ex Dei babitationc.Mec 
enim gra flipleuit q etas negauit. Tulita iuuenis viti qa vitat 
fpuali vixit c? p banc multis profuit 


Dc rahcn:o Qiiitiaco. 

1 Viri ac? 'fuit ' 

(( Ijfilms Julite 
^^^^s^illufhriflTime 
matronc iconi/ que 
pfecucoq CeclinaiJe 
voles i tbacfu dlicie ' 
cii puo fuo qriaco- 
qui erat triu ano^ 
vcnit*§ tn alexabro 
pfibi pntatin vinis 
fuis pueru gcflans 
buc famule fuc 
, vibenfes fugerunt 
ea^ ^tin? rcliqrunt • 
Prefes igitur pueru 
in vln^ fuis fufccp it 
et matre facrtficarc 
nolente crubis neru^ flagellari pcepit.Puet aut matrf fta^ 
lari cofpicieWs amare flebat 62 lamentabiles voces babatAt *; 
prefes pum quirvacu in vlnas <i fiip genua pones eu oiculis 
et ali/s blanbieiis Demulcebat Tnfans aut ab maue refpfacs 
pre^iDis ofcula ablx)rrcbat cj caput,cu inbignacoe auettens 
vultu ci? vngulis lamabat ci matri, olon as voccspabat*q*b* " 
ct ego xpianus fum.Tanbe biu reluctans prcfibc in fc^yulis 
mcmccbrt.Tiinc pfes inoignat? boloee cruciat? pum ab alto ^ 
p grabus precipitauit ita vt tribunali tcncUu cercb;c abbe^t • 
?ulita vero fihii ab regnu precefliife vibens leta gfas beo reb ^ 
bibit.Tunc iulita itifla efl excojiari ci bullienti pice pfufibi » 
bcmu rapite truncari.?n quaba aut legeba inuenit -q» qria^/ 
fyrannu blanbiente eq vt minante puipenbens xpi^nuietiVe 
gfitebat ^m qbem t^us elinguis infantulus f in euloqba^*' 
ipiiflctus^q^ cu prefes introgarct cfs cu bociiiflct ait’tuam.O. 
prefes miro? infipiencia q mea tantilla^ cernes etatula. tiecbup 
tpis circulo trima pcondaris qs mc bmam bocuit fapiam‘q 
cii ceberet clamabat xpian? fu'<» qciens b‘’clamabat tocies^vi 
rcsintto?mta rccipicbat.Prcf‘cs3autmatrc cii puo mebraUm 
fcinbi fedt ^ eoy: mebra ne a xpianis fepelircnc bilpgi 
uitԤ tn ab angelo fut colleda node a xpianis fcpVta.Mo;^ 
co?pa tpe Conffantini magni cum pax effet rebbite ab vna^ 
be ancillis que abbuc fupat rcuelantur <? in beuococ magna 
ab omni populo babcnt.Paffi funt autej circa annos bni cc. 
xxx-fub alexanOro imperatote. 


•c.l)* 

De fan^la Manna* 


aut pf quoODa moa 
ftenu ittrafl5 »nutau!t 
habitu ftli e fuc vt no 
feia § mafcul? viOec« 
tur. rogauitq^ abba/ 
tcm 62 fratres vt filiu 
fuii vnicu recipcnt q 
cius pcib? anucntes i 
moachu c recept? 62 
frater Marin? ab oh 
bus afpell atus cepit 
aut valoe liigioic vi/ 
uerc 62 valt5e obeoiec 
ec- Cu aut cll^ vigiti 


Arina virgo 
'vnica catpa 
>tri (lio-Gum 


^pte ano;c 62 pf ei? fc m<xti ajpropiquarc fentiret filia fua^ 
vocauit ^ ipaj in bono ^poiito cofirm^ peepit ne aliquaoo 
alicui f udaret q> mulier ef^.^bat igit frequeter cu plauftro 
bobus«62 ligna moaflcrio cefcrcbat-Confueuerat aut Ix)f/ 
pitari in pomo cuiufoa viri. Cui? filia cu oe qoam milite co/ 
cepiiTet interrogata-Narinu moachu violaflc afleruit Jiiter 
rogat? aut mautin? cur tm flagiciu pcrpetraflj ^ peaallc fa 
tetur 62 venia pcat. Stati oe moaflcrio ciecl? aO hofliu moa/ 
fferif manfit 62 tribo annis ibiocpmancs buccella pais fuflc 
tabatur.Poftmoou fili? ablacElat abbati mime ct mario eOu 
canO? traoic ^ cum co ibioe p ouos anos comoeat* oTa autc 
cu maxia pacientia recipiebat 62 in oTto gfas Deo Deferebat. 
TanDe ei? huilitatis 62 patie fratres miferti eu i monaflcriu^ 
fcipiut 62 queq^ officia vilioea fibi iniugut* ?pfc aut ola hy/ 
laritcr fufeipiebat 62 cun^a pacienter ^ Deuotc agcbat tanDc 
in bonis operibus vitam Ducens migrauit aD Djim-Cu autS 
cozpus ei? lauaret 62 1 vili loco Icpelire oifponcret vcfpicict^ 
muliere ipm cfle viDeruc.Stupefai^i funt oes 62 pterriti fe in 
Dei famula plimu Delicjflc fatenc* Currut oes aD tam gr^Dc 
fpec^aculu 62 venia pofbulat igno?atic 62 Delidi.c<»p? igit ei? 
l eoclia fx)nc»iflcc pofueruc-Tlla aut q famula Deiffamauerat 
a Denioe arripit 62 fcclus fuu ^fites 62 aD fepulc;;: virginis ve: 
nies c» liberat *Ad cui? tumulu populi vnDiq^ f)fluut multa 
miracula ibi fiunt.Obi}tautcm-xiii]\batTuiip 


Dc nomine* 

Emafius a icac quoo e fac;c vas vel a gena quoo e 
^ p incolatus 62 fyo? puulus quafi facer p vite meritum 

vas p virtutum receptaculu Peregrinus p muoi c5 
temptu m.puulus per fui Defpedum- 
Rotbafius 'a protli)s qo e pmu ct fyos Ceus fiuc Oi/ 
/uinus vel a procul ct ftafis qo c pofitio quafi prim? 
^ ^ p Dignitatem Diuinus p OilciSioncm. procul pofitus 
a muci affeiSione Mozum paiTionem Ambrofius i libello aD 
caput eojum pofito feriptam inuenit 

De fanefio Qeruafio Protbafio- 

yf^^^Hvuafms 6i 
n ^^Protbafius 
gemi fratref 
fili? fue runt fet vital* 
62 beate valerie Qui 
omnia iua pauperi/ 
bus e rogantes ma/ 
nebant cum fan<flo 
Manatio q apuD eb/ 
ruDun (xatojiu con/ 
ftruebat 62ei celfiis 
puer lapices pari/ 
gebatQiiot vero na 
parius iam cel/iijba 
buifle narratur fate 
P antidpationem ac 
cipitur cum loge p? 


cum fibi fuifle oblatum ex fcyftaia Najarif colligatur* Cu^ 
autem omnes ao Keronem impataem Duceret fequebatur 
eos eiulans puer celfus Que cum vnus militu alapis ceDeret 
ct ceDentem Na^arius increparet irati milites Ma^ariu caldb> 
ceciDeiunt a ipfum cum alijs in carcere reclulerut ct poftmo/ 
Dum in mare precipitauerunt* Qeruafium vero 62ptbaliu^ 
MeDiolan Duxerut Na^arius vero miraculolc liberatus me/ 
Diplis venit Eo tempe fupiicniente Comite aftafio ^ contra 
marcbomanos pfidfcebat aD bellu Dco;c cultaes ciDe occur 
rerut afierentes q? Dii fibi rnDere £)tepneret nifi pd? Qcrua/ 
fius 62 ptba imblaret. £)tinuo igittenent vt facrificctiuitanc. 
cui cu Qcruafi? oia yDola furDa ct muta Diceret 62 ipfum ab 
oTpotente Deo vi(5i:aia bre Doceret Jrat? tatnDiu cu plubatis 
ceDi iuflit <^Diu fpm exalar^ Deinptba*aocerfiri fccit ciq^ Dix* 
Mifer vftu uiuercihiDe 62 noli cum fre tuo mala mate pire 


Cui ^tbafif.Quis c mifeir Ego q tc r>5 timeo aut tu q me ti/ 
mere ,pbans.Cui aflafip.ego te mifer bo qiio timco.Cui 
ibafius.Jn boc me timete 61 tc leoi^pbatis fi tjofacrificauero 
oi/s tuis Si em tc leDi a me nequa^ tleres nug? aD facrificiuj 
yDolo;e me ipfe £)pelleres 3’unc eu comes i ccu!cu furpeoi pre 
cepit.Cui ^^tbafms.no tibi comes irafec» qni cccos tui odbf 
cojOis atteoo quT poti? tui mifereo? qa nefeis quio facias*agc 
igit qo cepifti vt mibi cu fratre meo occurrere poflit benigni 
tas iiiluatojis.Tunc comes iuflit eii Decollari.Pbilifpiis autej 
feruus xpi cu filio fuo co?pa eo;r rapuit-Et occulte in oomo 
fua in arcba faxea fepeliuit K lilillu co^ oztii fmem 62 vitam 
Dtinente ao eo;c caput pcfuit. PaflTi fiint aut fiib Kerenequi 
cepit circa anos Oni quigcntcfimo quai to Ho;e c(»pa mlto 
tempe latuerunt. Sj tempoee beati Ambrofii boc mo reperta 
fuerut Ambrofius naqpn ecclia {cby: Naboris ^ felicis T c«a/ 
tione pofito ita vt nec v igilaret apte nec Docmiret itegre afpa 
ruerunt ei ouo puleberrimi iuuenes vellito canoiois io efl 
colobio 62 pallio inOuti. caliculis calceati, lecu manibo exten^ 
«antes.Orauit igit Ambrofi? vtfi c illufio no vitra afpareat 
fi aut veritas txnuo reiiclct. fill igit mo canente gallo o^antes 
fccu iuuenes afparucrut. Tertia vera notSe oefedo iaj coepe 
vigili/s no Oocmicti flupenti cu tertia fibi afparuere pfona 
q fiUs paulo aplb vioebat. fccunou q> I pi(5fura profpexcrat 
Jllilq^ tacentilo apliisfibi oixit.iPci funt qui nibil terrenuj 
Oefioerantes monita mea fecuta funt quo:u^ cojpa in eo loco 
repies in q flas OuoDecim peDum altituoine terra cooptam 
arebam inucnies ci ao caput eo^c libellum in q oetiis co;c c6 
tinet 62 finis. Couocatis igitur vicinis coepilcopis iplc prio2 
terre fofle» 'a ocelli t a oia prout oixerat fibi paulus iniienit.62 
licet iam tricenti anni ct vitra fluxiflent. Tta tame carpa co^c 
funt reperta ac li ipfa bo?a ibioc fuillcnt polita, ^nfiiper vero 
0002 fuauilTimis 62 nobilis ihOe fragrabat.Cccus aut quioa^ 
tanges fccrct;c illuminatus cll- Et multi alij meritis cop cu/ 
rati funt Tn bo;r fo’emnitate pax iter logobaroos ^ romanu 
iperiii reformata fuit- 62 ioeo Qrcgocius papa loquct ons pa/ 
cen) in plebem fua in introitu mtlfe cantari inflituit^VnOe 6Z 
officia partim fandis f)ueniut'Partim euetibo que ipfis con 
Kgcrc oiebo.Rcfert Aug?-i li®.xx-oe d-oei.g? iplb preleirtc 62 
impatoje ct multa turba Quioa ccciis' apiio meoiolanum ao 
co2pa marti;c Qemafij 62 Protbafii lume recepit. Vt;c aute 
Iit preoieffus cccus an alius igno2at. Joc q^ refert ibioe q? q/ 
Oam iuuenis in villa videsiana que ab yfporegio trigita mi/ 
liaribus oiftat cu in quooa flumine equu lauaret continuo 


?)yal^!iis cum veaxuit 62 ih ftiimen tanq^j mojftiu /pieo^t- cil 
autem vcfpcre in ecclefia beato:um Qccuafii ct Ptrotbafif que 
prope ccant cantaretur ille vocibus illis qiiafi pcufliis cum 
granoi fremitu ecclefiam intrans altare tend^at* lOe amoueri 
non valens tanq^fi ibioem alligaiUS fuilTet Et cum Demo vt 
tn exir^ aDiuraret.ille fe ei? mebra aputae cii exirj nuabat cu 
g°aDiurat? exirj odos ei? i maxilla fufus tenui venula Depe 
Debat ^ i loco fuo ficut potuef t oculu rcuocarut 62 ecce itra 
paucos Dies meritis fco;/: Qcniafi/ 62 Protbafi/ plene fanat? 
e Ambrofius cn in prefatione fic ait* Mii funt qui vexillo ce/ 
lefti fignati viaricia apclioli arma fumpferant a munDanis 
nexibus abfoluti nequilfimi boflis vicio;;: aciem proflcmc/ 
tes liberi cxpeDit xpm Dominu funtfecuti O ^ felix germani 
tas que iacris inlr^erenDo eloqueis nnllo potuit iterpellari co/ 
tagio O q? glojiofa certamis caufa vbi piter coronatur quos; 
vnusvterus maternus effuDit. 

De nomine. 

Obannes baptifba multipliciter noiat- Dr eni ,ppba 
amicus fponfi.liicerna. an gelus vox belyas^ Baptifla 

faluatoeis-Preco tuDicis- 62 precurfoe regis* ?n pro 

pbeta Defignatur prerogatiua cognitionis. ?n amico fponfi 
prerogatiua Dilectionis* Tn lucerna aroenti progatiua fan 
ditatis. Tn angdo prerogatiua virginitatis- Tn voce prero' 
gatiua bumilitatis, 5n belya prerogatiua ftruojis Tn bap 
fefia prerogatiua mirabilis bonocis-Tn pcoe progatia poica 
tiois i pcurfojc progatia pDicaticis 

Dc fando Tobanne 
baptida. 

Atiuitas io> 
^ 1 .bannis bap 

JL ^tide ab arb 
angelo gabrielc fxc 
in aniiciata fuit oa/ 
uiD enim Rex ficut 
babetur in bydoeia 
IcolaRica voies cui/ 
tum Dei ampliare * 
xxiiipfum mof facer 
Dotes indifuitquo/ 
riim tamen vn? ma 
icK erat q princeps 
facerDotum Dicebat 


.c Inu 

Statuit autcj.xvf- viros zx eleajar K.vuf- oe ytamar ci fecuou 
fxtcs Ocoit vnkuiq^ cboomaDam vicis fue» Abyas aute-viif'. 
eboomaOam babuit zx cuius genere jacbarias fuit* Erat aut 
Zacbarias ^ vxa cius fenes 62 ahfc^ liberis- Cu ergo Zaeba 
rias templum tx)mim vtincerjfum poneret ingreflfus ^ 
mlHtuoo populi oefais* expecflarj afparuic ei Qabriel arcba 
gdus.Cum autem Zaebarias i cius vifione timeret ait ange/ 
Ius Ne timeas Zacbaria quoniam cxauoita eff oeatio tua ,p 
prium cfl enim boncKum angelojum fccuuDum q> oicit glo* 
ex fiia vifionc territos benigna exbo?tatione protinus confo; 
lati Econtra mali angeli fe in lucis angelis tranlfigurantes ll 
quos ex fui prefentia territos fenlcrint amplio^i cos boeroec 
concuciunt- Anuciat igitur gabriel Zaebarie (e filium babi/ 
turum cuius nomen ?o c(1et qui vinu 62 ficeram non biberet 
62 an Onm in fpu 62 virtute belic pcc:?et Jo. vocat belyas roe 
iitus quia ambo in Oeferto ratione vuftus qa abo vidu parci 
Roe cult? qa abo vefiitu iculti roe officif.q^ «abo preciirfojes 
Seo ille prccurft» iuoicis ifie faluatoeis ratioc ;cli ^a vtulqj 
verbum quali facula arOebat.Zacbarias autem conlioerans 
fui Icneifiaitcm 62 vxojis Uerilitatem Oubitare cepit 62 mo^e 
iuOeozum fignum ab angelo requifiuit* Angelus autem pro 
eo q, verbis luis non cteoioit ipfum taciturnitatis plaga per 
culfit. NotanOurn autem ^ Dubitatio cofucuit fieri 62 excu/ 
fari aliqn propter promifl[o;c magnituoine^ licut legit De ab 
rabam Cum enim Dominus fibi promifilfct cp fancflum fiiii 
tcrr.im canaam pofliDeret Dixit aD cum abrabam. Domie De? 
vnDe feire poflTum cp poUcllurus fum cam£t rcfponDens Do/ 
minus Sume inquit mibi vaccam*^?ic* Aliqu^Do propter fra 
gilitatis proprie confiDerationem ficiit patet m*geDeonc qui 
ait Obfecro mi Domine in quo liberabo ifrabel. Ecce familia 
mea infima e imanalTe ego minim? i Domo ptis mei 62 ex 
b® fignii peci/t 62 accepialiqn ^ppter nate ipofiibilitate lic p^ 
in fara.Cum enim Dixilfet Dominus reuertens veniam ao te 
babebit Sara filium rifit fara poli boliium Dicens Poliq^ 
eonfenui ^ Dominus meus vetulus eli-crc-QuiD eli ergo q> fi> 
Ius Zacbarias ex eo q? Dubitauit plaga^ inairrit cum ibi cfij 
62 magnituDo promilTionis ct confiDeratio ^pric fragilitatis 
qua talem filium fc babiturum iriDignum reputabat.Et bec 
impolfibilitas naturalis Moc multiplici De caufa faiSiu fuille 
putatur Primo IccunDum BeDam Quoniam DifereDenDo lo 
cutus cli’ iDeo filentio pleditur vttacenDo crcDercDifcat- Se/ 
cunDo quoniam iDeo mutus efferus eft vt maius miraailu 
in natiuitate filif appareret Cum enim in natiuitate Jo*pri: 


ioquela ireODittit miVaculum miraculo cumulatur • 5’crtio 
quia congrim fliit vt vocem amitteret quanoo vox nafccbat 
c»leg!litentium imponebatur.Quarto quoniam iprcaono fi 
. gnu^tiit 62 ipfam taatiirnitatcm in fignu accepit.Cu: autc 
^acbanas faas aD populum exiflct 62 eum fadtum mutum 
viDLWt cognouerunt ipfb innuente g, vifionem vioineti tc/ 
pto- (completa autem feptimana officii fui abiit i Domu fua? 
g 9ccpit lilyjabet 62 mclihj.v. fe occultauit qa ficut ibi oicic 
Ambrofius partus fui crubefcebat etatem ne i feneaute va/ 
cane libioinivioerctur.62 tamen gauoebat ilerilitatis caL-eee 
otprobno quia obprobnum eft mulieribus no babcre prc 
irium nupciarum propter quoD nupeie celebrantur 62 cai/ 
nalis coitus excubatur Mcnrcaut5 vi b Maria q ia onm con 
ceperat congratiilans virgo fccunoa ablata fleiilitate coni 
patiens feneeSuti veitao Ely^abet Et cum eum faiutalfet be 
atus iobanes iam Ipjrim lancfo repletus fenfitfilium oci vc 
nircao fe 62 prcgauoio in matris v tero f xultauit tstripueia 
uit K niotu falutauit quem voce non potuit.Exultauit enim 
quaa gcfhens falutare 62 Pomirio fuo anurgere- Mafit er^^o 
virgo beata cum cc^gnata liia tribus menfibus rninifitans ti 
natumqj puerum fuis fin<5i:is inaibus Pe terra Icuauit vt ba 
betur in byffcRia rt olafbca r>2 qfimoee^ gerule officioriflime 
pcic^ibfiic Domini prcairfo? beatus nouem fpccialiter ci fm 
gularitcr pnuilcgns claruit- nam iDem angelus qui Dominii 
anuciauitipjimi anunciauit ?n vtero matris exultat. Mater 
Donum ipfum a terra leuat.Eingua patris referat, baptirmil 
pnmus clinat Cbrifbum iiiDice Demoffrat. Jpllim cbrifhl 
bapn^t.ipfum p omnibus lauDat ebrifius in limbo pofitis 
cbriitum venturum prenuciat-propter bec.ix. prinilegia vo/ 
catur ab ipfo Dommo propheta pluf^ proplt^ta Cn^.qre 
icatur etiam plufq? propheta fic ait. propbetc eft bcneficiin 
a Deo accipere uquit propte cft beneficium baptiTmatis 
Jo Dare.,ppbe db vt ipfe pe oeo^phetifet Nuquit ^pbetifae 

t ° ‘PP^fif^t^Omnes propbcte ^pbauerut De 

cbriJfo.J^c illis autem ^pbatum non eft.Ipfe autem no fo/ 
um rppbauit pe cbrifbo fbo etiam alii rPpbc rPpbauerunt De 
i.lo omnes ptitcxes verbi fuerunt. Jfbe autem ipfa vox g til 
autem vox proximio? verbo non tamen verbum tantum ?o/ 
bannes propinquio? cbrifbo.non tame cbHfbus fm abroful 
3US iobannis ex quinq^ colligitur vel comprcfcnDitur fer 
€X pcntibus.cx mo2ibD.ex miraculis.exmucre.expreDicatioe' 


SLaus aut pentum cunoem ambirofium cx quTqj manife' 
ftatuc.Ait enim fic Plena lauoatio que genus in rnojito. mo 
res in equitate- Officinm in facerootio* facfhirn in manOatis 
Juoidu in iuflifLcaticnihs fJprehtn&itvSecunDo ex miraculis 
q;c queDa fuerunt ante eius conceptionem in vtero-f* anjge/ 
lica annuciatio.nois impofitio ^ loquele patris amiflfio- que/ 
Oa quatu ao eius conceptione in vtero fcj fupnaturalis con 
ceptio. Eius in vtero fandificatio. 62 prophetalis Doni reple/ 
tio. QueDam quatuj ao eius natiuitatc ex vtero fq vtriiifq^ 
parentis fpiritus prophetalis aOeptio* quia 62 mater nometi 
feiuit ci pater caticum eoioiti^oquelcpatris referatio- 'i: Ipi 
ritus landii repletio.vnoe 62 Xacharias pater eius repletus e 
fpiritu (ando.crcAmbrofius refpicitc 3 o -quala vis fit i eius 
vocabulo cuius nucupatio rcooic muto vocem -patri prolej 
pietatem populo faccrootem-Prius enim erat tacens lingua 
fterilis filio- priuatus officio At vbi To- nafeitur fit repente 
pater propheta.loquelc vfum recipit-, piem a fpufancto fu/ 
/iccpit facerDotcm fiincfiio recognofeit. Tertio ex mo^ibo quia 
fanc^liflime vite fuit-Dc cuius fanditate oicit Cri^.f)uetfat5 
To«oim vitam culpabilem faciebat ajparere- QiicapmoOum 
enim fi viocres alba^ vcflcm oicis fatis caoioa veftis.Si vero 
propofueris eam iuxta niucm incipit tibi fbeoioa afparere-ci- 
fi vere foeoioa nen cft-Sic quatum ao copationem To.oniis 
homo vioebatur irniiOus-Cuius quioc fancSlitas triplex ha/ 
buit tc/iimonium.Primo a fiipcelcflibus io efl ab ipfi trini 
tate 62 primo a patre qui vocat cum angdum. Matl3.i.Ecce 
mitto angelu meu-cre* angelus autem nome cfl officii no na 
ture 62 ioeo oicitur angelus ratione offidj.exeo q? oTm ange/ 
Ipeum officium exercuiflb vioetur- Mabuit niimofficium Se 
raphin Tnterpretatur enim ferapbin atoens quia illi nos ar/ 
Dentes faciut 62 in Dei amoe pl? arod-62 De To-Or i cccf Sur 
rexit helyas quafi ignis-cjc- ^pfeenim venit in fpiriai 62 vir/ 
tute hclye.SecuiiDo habuit officium cherubin-Cherubin ent 
iterprctatur plcnitiiDo feientie ct To-of lucifer- Tob.xxxviii. 
ex eo fuit terrimus nodis igncwantie ininum lucis gfc. Ter- 
tio habuit officium trono?um-quo;c officium efl iuoicare.62 
De Jo-Dicitur quia arguebat IrcroDem Dicens.No licet fibiha 
bcre vxcKcm fratris tui -Quarto habuit offidu Dominationu 
cjui Docent nos erga fuboitos Dominu gerere To^erga fiib 
. Oitos habeatur in amojc.erga reges in timoee-Quito officiiij 
prindpatum qui Docent nos fupiojcs rcucrcri/^ To.De fc Dicc 
bat-Qrii Dc terra elf De terra loquitur-Dc ebrido autem qrii 
De celo venit liipcr o c.qc-Tte cuius no fuj oign? coj.cal.fo?^ 


Sexto officium potcrtatum per quos poteflates aeree vel c5 
traric arcentur que non potuerunt nocete fibi ia fan^iiftcato 
A nobis etiam arcebat eum aO^baptifmu penitentic nos OiT/ 
ponebat.Septimo officium virtutum per quas fiunt miracu 
la 62 be.To.multa miracula in feipfooftenOit-Magna eni mi/ 
raailamd filucRreci locuRas coete pilos camelcRu^ iDuete- 
62 buiufmoDi O^tauo officium arcbangelccum quaoo reue/* 
labat maioea ficut ca que fpedbant aO nofbra retDemptione aij 
oicebat»Eece agnus Dei-cre- Nono officium angclojujquabo 
anuciabatmi02a ficut ea q ff^eSataO mo:es vt illut>penitetia 
agite.^rc.Ttc nemine cocuciatis.^jc.Secunoo babuit teflimo 
niiun a filio ficut Natb x vbi eu xps inlHpHciter <3 mirabiTr 
f)mcOat oieers inter cetera Jnter natos mulie;;: n on futrexit 
maio: ic.bap-Petr? Damiani ab ilio verbo J o-funt oe^mpta 
prcconiaper quoO funoata eff arioa 62 mouetfyoera 62 fu nt 
cenoita elementa. Tei tio afpecfiu cum per patrem fuu Dixit- 
^'u puer propbcta al.vo <5ic SccunDo ab angelis vcl celeflib? 
ficut patet lu *i- vbi eum angelus multipliciter comenDabat 
oOenDens quante fit Dignitatis quo aD Deum cum Dicit Etit 
enim magnus co Do Qitantc fanefiitatis quo aD feipfu^ cum 
fiibDit vinum ct ficctain no bibet fpiritufan^ re* abuc.^c* 
quante vtilitatis quo aD proximum cum Dicit. Et multos fili 
ocu ifiabel conuertct^c Tertio a fub celeflito iD efl ab boib? 
ficut a patte fiio 62 vicinis cum Dicebat quifputas puer ifte 
crit.-^c-qito £)pbcDit laus JoBis ex munere-Muit eni miin? 
i flatu in vtero in egreflu ex vtero. in munDi progreifu 62 in 
niunDi cgreffu.Tn vtero babuit triplex niirabile munus gfc* 
primo gfa; qua in vtero fanc^ificat? fiiit vn fuitan fand? q» 
ratus Sere.itPriufq» te fixmarcm in vtero no tc-c^c-SecunDo 
gratiam qua propl?etai c meruit ficut quanDo in vtero ma/ 
tris exultans Deum aDefl'e£)gnouit.vnDe Ctifoflomus voles 
oflenDcre qualiter fuerit plufq> propheta Dicit propbete efl 
pro merito conuerfationis 62 fiDei prophetiam accipere, nil/ 
quiD piopl^ete fuit vt prius fuerit ^pbeta q? bcmo 62 quia 
cenfuetuDo erat vt propbete inungerent* Tunc quaDo beata 
virgo Ely?abet falutauit cbriflus lobanuem in prophetam 
inunxit fccunDum q? Dicit Crifortom? i bec verba ?Deo xps 
fteit matiam falutare Ely^abet vt fermo proccDens De vtero 
matris vbi habitat Dominus Et p aures Eli^abet igreflus De 
fcenDeiet aD Tobannem vt illic eum vm geret in prophetam»- 


•clv. 

Tertio gratiam qua <uis meritis matri propbetie fpiritu tra/ 
oioit.vutx Crif* volens oftenoere qualiter fuit pluf^ rPpl^ 
ta ait.Quis ^ppbctarum cum eflfet propbeta. prophetam fa/ 
cere potuit.Helyas quioem vnxitMclifeum in propheta no 
tamen prophetanoi gratiam contulit- f fle aut in vtero mfis 
exiliens oiuini introitus feietia matri Conauit os illi? verbo 
sfeffionis aperuit vt cuius non vioebat perfonam cognofcerj 
Dignitatem Dices- VnDe hoc mihi vt mater Domini mei veiat 
aD mc.Tn egreflu ex vtero habuit triplex munus gratie qm 
wtus eius fuit miraculofus fandus 62 iocunDus.Quia mira 
culofiis cxcluDit Defeciusipotentie quia fandius reat? culpc 
QiiiaiocunDus lamentum miferie- Cc’cbratur aiit eius oet? 
fiuenatiuitasfccuDum magiffrum Quilhelmu altifioDoncn 
triplici ratione* PrTo ratiore far.dificationis i vtero* SceuDo 
ratione Dignitatis in officio Tpfc enim tanq- lucifer venit ez 
cternum gauDium nobis primus nunciatur.Tertio ratioe io 
cunDitatis in ojtu fuo.DiXTat cnim angelus 62 multi in nati/ 
iiitatc eius gauDebiint 62 iDeo Dignum efl vt nos in natiui/ 
tate cius gauDeamus.^n .pgreflfu habuit fimilitcr multiplex 
munus. 5n hoc autem patent cius cxcellentilfima 62 Diucrfa 
munera gfc-qm perfedionem oim fan^to;r* Nam .ppbafuife 
quaDo Dixit Qui poft me vdurus efl.oc.Pl^q? propheta qn 
chriftum Digito Dcmonflrauit Apoflolus quia a Deo miffus 
fuit.Apoflolus cnim iDc e miffus.VnDe fuit ho miflus.crc 
Martir quia pro iuflicia mcctcm fiiflinuit.Cofcflo? quia c6/ 
feffus cR non negaiiit Virgo. vnDe 62 propter ipfius virgi/ 
nitatem angelus cfl afpellatus Malii’. Ecce ego mitto ange 
Ium meum.^rc- 5n egreffu De miinDo habuit triplex munus. 
Quia efficitur martir inuidus Tune cnim palmam martiri/ 
aDeptus efl.Dirigitiir nuncius prcciofus. ?pfc enim tuc iilis 
qui erant in fimbo precioflim nuncium attulit fcilicct De aD/ 
uentu chrifH rcDemptionc ipfoeum.^i colitur exitus glojio 
fus.Eius cnim exitus De omnibus qui aD limbum DefcenDe/ 
runt rpcrialr ab ccclia folemnijatur 62 glcxiofe colitur Qiuto 
ex prcDicatione Circa cuius prcDicationcm angelus quatuo? 
ponit cu Dicit cr multos ft. ifrahel con.aD D* Deum ipfomm 62 
ipfe preceoet Et tangit quatuoe fcilicct fruiSum ccDmemvir 
tutem 62 fincm.ficutin littera patet. Et notanDunt q> prcDica 
tio Jofriplieiter fuit comeOabilis.Tpfc naq^ preDicauit frii/ 
enter- efficaciter 62 pruDenter.Eeruentcr cum; Dicebat Qeni/ 
mina uipa^e-frc.qui quiD^ feruc» fuit iflamatus caritate qa 
erat lucci*na arDens*Vnoe ipfe Diritin perfona Terc-pofuit os 
meum quafi glaDiiim acutum infamatus veritate qarcrat; 


lucerna lucens. Vnoe Jobannis «v vos fnifrilis ao ?oban/ 
nem 62 ille pecbibuit teftimonium veritati .Direcflus aoi 
fcrctione iiuefcientia. VnOe turbis 62 publicanis 62 militibus 
vniurcuiufqj exigentia ^priam lege ceoit firmus dflatia 
vn tam conlf anter poicauit g> tx boc vita amifit Mec enij 
qtuoz Oebet babere jelus f m q? okit Berfi.^elum tuu rrtamet 
caritas •infamet veritasRegat feia* 62 firmet conflantia* Se/ 
cuoo efficaciter quonia aO poicatione eius multi f)ucrfi funt 
Pre&icauit eni verbo per affioiiitate oo^ne. 62 exempto per 
fanAitate vite preoicauit suertit meritis c» ojationife) oeuo 
tis Tertio priioenter cui? pruOentia prcOicationis in tribus 
fuit Primo i eo q> vfus fuit cominationiba vt malos terreret 
Sices ^a enim fecuris aD raoicem ar po-cfl Secunoo promif/ 
fionibus vt bonos alliceret oicens-Penitentia agite ap.n.r.cc. 
Tertio moocrationib? vt meciocres paulatim ao pfe^tionej 
attral^eret vnoe turbis 62 publicanis 62 mtlitibo lenia impoe/ 
bat vt poflmoDuj aO maiaa ^ueberentur*turbis vt opa nii 
ferictxoie facerent publicanis vt fe ab aliorum appetitu abfH/ 
nerent Ji^Iilitibus vt nemine concuterentjiulli calumniam fa 
cerent cr fuis flipenoiis contenti effent Et notaOum q> iobes 
cuangelifla bac oie migrauit ao ofim.Sj eoclefia ipfius fclfu 
in tertium oiem poftcbrifli natiuitatem celebranDu inflituit 
qa tunc eiP eoclefia oeDteata fuit. Et folemnitas natiuitatis 
be.To.bap.in fiio oie remanfu J^imirum quia bec oies ab an 
gelo gauOio natiuitatis precurfoeis autetieatus fuit. No aut' 
DogmatijanOum e q> euageliffa baptiffe ceflerit tanq; mino2 
maio?i*Non enim oeces e quis maia fit co;c oifputare. quoO 
etiam quoOam exemplo oiuinitus c oflen/um. Erat eni vt le 
gitur*ouo oo^o?es tixologi quo;c vn8 To* baptiflam Alter 
vero io euageliftam preferebat.tanOe fiip boc folemni oif/ 
putatione inoida quitib^ valoe fbllicitus erat auifloeitates 62 
efficaces rones inuenite quibo fuu Jo.poflet prefetre Aoueni 
ente autc oifputationis oie quilibjfc6;c cmulatoji fuo afpa/ 
ruit eiq^ oixit Bn concojOes fumus in celis oe nobis non oif? 
putetis in terris Tunc lEi fibi aoinuicc « oi populo vifionem 
publicauerut 62 ofim bnoixerut Paulus byfloeiogpbus Ion 
gobaroo;r romane ccclefie Oyacon? 62 caflinen monacb? cuj 
oeberet quaoam vice cereum sfecrarc fauces eius rauce fai^e 
funt cu pti? vocaVefl^ ergo vox fibi reflituerct ymnu fc^ 
V t qant laxis <3ic*ao bonoee beati To*£)pofuit* Vbi in princi 
pio petit fibi voce reflitui ficut Zacbarie reffituta fuit offa 
ino?tuo;c aialiu vnOecuq^ collefla in bac oie ab aliquibo con 
buruntiir* Cuius Oiiplcxefl eaufa vt ait Jo-beletb Vna c ex 


.c.Iv/. 

antique inflitutonis obreniantia Sut ct eni qucDa animalia 
que Dracones vocant que in aere volati aquis natant i terra 
ambulat .QuaDoqj aute oum aera ambularent aD libiDine 
condtabantur ct in puteis 62 in aquis fluuialih) fpma ia(^a< 
bant 62 inDc fequebat letalis annus. Contra boc ergo iftuD 
inuentum fuit remeoium vt De offibus aialium rogus fer?- c? 
fic talia animalia fum? fugaret Et quia iifuD maxime boc te 
poee fiebat iDeo ifluD aDbuc ab aliquibus obf uatur Alia ca 
c aD reprefentanDum qa oflfa lan^^i Jobannis in febaRe ciui 
tate ab infioelito conbuRa fuerunt.Fcruntur etiam faaile ar 
Dentes quia Sb.fuit lucerna arDens 62 luces- Et rota vertitur 
quia fol tunc in circulo DefcenDit aD fignificanDum fama 
io-qui cbriRus putabatur DefcenDit f m q> ipfc teibmoniu? 
pbibuit Dicens Me opojtct mi. illum aut cre-Moc fignificatu 
c f>m q> Dicit Awg in eo;c ojtbus ci in eo;;: mcKtibus- Jn eo;e 
CKtibus quia circa natiuitate Jo-Dies incipiut Decrelcere- circa 
natiuitate xpi crefeere. 5uxta illuD SolRiciu Decio xpm pit 
atq? To.?tem in eo;c mojtib? quia cojpufcbriRi in cruce fuit 
exaltatu Capus Joxapite minaatu Refert Paulus T byRo 
ria longnbacDo;c q? roebaritRex logobarDo;: iuxta ecetiaj 
fan^ To.baptiRe cum multu oenatu fcpultus ftiit QuiDami 
vero cupiDitate illed? node fepulc;: apies abRiilit vniuetfa 
Ciii.b.Jo.afpares Dixit Cur auilis fuilti tangere mibi f)mii7 
fum eccUa? meam De cetero ingreDi no valeb QyoD vtiq? fic 
eucit Na quaDocuq? prcDida ecclia? intrare uolebat q.a vali 
Dilfimo pugile guttur ei? feriebat 62 fic fubito retro rueb.it 

IDe fando Jobanne 62 Paiilo^ 

V\ 1^ Obanes 
P ( Paul? pt i 
/y \\A micer i/ Et 
prepofiti coRantie 
fihy conRantini au/ 
guRi fucrut.eo aut 
tempe cu gens Cy 
tbica Datiam c? tra' 
tia occuparet c» gal 
licanus Dux romai 
exercitus contra p 
Didam gente mitti 
Deberet CoRatiam 
filia £)Ratinip mer/ 
ceDe' laboris fibi in 
vxae? Dan petebat 


QiioO etiam romatii principes inf^atitius fien pofiufaBant. 
pater autem plurimfi triftabatur feiens fiiiam fuam poftq» 
a beata Agnete fanata fuerat in virginitatis propdfito pofitaj 
facilius occioi pofle ao confenfum inclinari. Virgo tamen 
XX t)eo confioens patri confuluit vt eam fibi Tponoeat cu vl/ 
rcciirct Vcrutamc Ouas filias (lias qs ex vxbzc OeftiniSa 
fufeeperat ioem gallicanus feciim manere pmitteret vt p cas 
mojes 62 votum patris feire poflet. Et ipfa Ouos prepofitos 
fuos Jo-62 paulum fibi conccOerct in fpe quafi maioeis firmi 
tatis-Rogans CJeum vt iptiim 62 filias conuerteret Qiioci vbi 
omnibus pUeuit gallicanus afliimptis ?o.62 paulo 62 copio 
fo exercitu proficifcitur Seo tamen a citbicarum gente eius 
exercitus frangitiir ci in vrbe tracia;c ab bodibus obfiOetur* 
STuncacccoentcs paulus cioem Oixerunt-fac votum Oeo 
•ce’i eris \ i<5f 02 mclicK §’ fuidi QuoD cum iuuenis i 
bumero ferens aiiccm datim fibi afparitit eiq; oixit Silmc 
glaoium tuu ci fequere me Quem ille accipiens per meoia ca 
dra init 62 ao rrgem v fq^ Deucniens lUumq^occioens folo ti/ 
mexe vniucrfiim exerdtu fubiugauit ^ Romanis tributarios 
fecit. Duo q^? milites armati eicem afparentes cum bine inoe 
confirmabant.Eacdus igitur cbpdianus romai re^ijt 62 cu 
multo bono^e ftifccptus rogauit augudum vt fibi inOulgei^ 
fi filiam inttne txTponfaret eo q» oe cetero ebrido fitincter vi/ 
nere propenctrt Qiioo cu Augudo plimu placuiflfct 62 oue 
filie gallicam a Condantia virgine ao xpm conuerfc eflent* 
ipie gallicanus Ducatui cefiit 62 omnia paupiba tribues xpo 
cum aliis feruis Dei in pauptate fcruiuit*I^Julta autem mira/ 
cula faciebat ita vt folo vifii Demones De obleflis coepaibus 
effugaretMuius facie opinionis fama in toto o?be terrarum 
intantum exercuit vt ab o?icnte 62 occi Dente venientes viDcret 
virum cx patritioconfule lauantem peDes pauperum*poncn/ 
tem menfam^aquam manibus cfiunDentcm languentibus fb/ 
licite minii lrantem.?rc»fan<dc feruitutis offida exbibente.con 
dantino igitur Defundo condantius condantini magni fili? 
arriana Itcrefi Deprauatus in-perium tenuit Verum cum con 
danti as frater condantini Duos filios fc^ Qallum ^ iulianu^ 
reltquillet Condantius impato? Di^im gallu cefarem fecit 
o contra iiiDeam rebellantem mifitQuc tamen podmoDum 
interfecit ?ulianus vero timens ne exemplo fratris a Coda/ 
tio perimeretur monaderium ingreflus ed Vbi magna rcli/ 
giorem fimulans ledoe'oeDinatus cd Qui per maleficum De 
inonem £)fiiluit rcfpofum accipiens q* ao imperia fublimart/ 
Dus effet Pod aliquoD tempus vrgcntibc aliquib:) ncgoci/s 


.c*lvi|. > IV- n- 

Conftantuis mlianuni ccfatem fecit « ipfum in gallia ^itt/ 
nauit Qui omnia Rrcnniie agebat Matuo autem v^idum 
€\\ Conftantio 62 Juliano apoff ota in impenum a Uonita/ 
tio fublimato iuirit Julianus vt Qailicanus aut Di^s imoia/ 
ret aut abfccoeret* Janto enim vitro non auoebat nec e »nl^trjre 
Jlle isitut alexanOtiam perrexit ct ab infioelibus per ca tral/ 
fixus martirif cozonam percepit At iulian? capt? cupiOitate 
facrilega auariciam fuam cuagelii tcftimonio colaabat. naj 
facultates a ebriifianis auferens Dicebat xpus veftcr picit m 
cuagelio Qiii non renuciauerit otbus que poflioet no poteit 
meus effe oifcipulus- Auoicns igitur cb Jo.p paulus ex opv/ 
bus quas virgo conflatia reliquerat cbrifttanos paupes iu/ 
ilentabant manDauit eifoem q? ficut conRatino tto quoq^SZ 
fibi aolocrere Deberent at illi Dixerunt Dii glo?ioU iinpatojcs 
Confbantin? 62 filius cius coffanti? fc efle icruos cbrifti gio 
tiabanturnosfabubmur dfDem.j:u vero quia religionem 
plenam virtutibus rcliquifti a te oino recellimus ^ tibi ote 
Dire contemnim? Qinbus iulianus manDauit ego inecc. e 
fia clericatum obtinui fi voluiflem aD pnmii ccclelie Itatii 
peruenilfcm-ScD confiDerans vanum cilc incrciam lectari 62 
ocium miltcieaTmDcDiDiyfqjfacrificans co;cfuftragifs im/ 
pciium obtinui. VnDe vos in aula regia nutriti non Dc^fis la 
feri rrco Dcelfe vt primos vos in palatio meo habeam Q^iop 
a vobis cotempuis fuero agam necefle elt vt contemni no 
polfim (^li rcfponDcntes Dixerunt Deu tibi prejpnpitcs mi 
nas tuas nequa^ timemus ncOei ecemi inimicitias incurra/ 
mus aD bcc Julianus-Si infra.x Dies vitro aD me venire con 
tcmpferitis coadi poftmoDum facietis qD fponte facere non 
curatis. Cui fanai rcfponDerut Jam- x. Dies ppnlTe citima 
62 hcDic facito quoD tunc te fadu^ elfc minans Quibus lu/ 
lianus putatis q» martires vos faciantxpiani niu rnibi 
feritis punia vos-non vt martires § vt publicos boltcs. iuc 
Jo.62 paulus per totos -x- Dies elimofinas inliftcntes omnia 
fua paupibo crogabat.oeela aut Die milfus e aD cos Jeretia^ 
^ Dix^ cis • Dfis nf iulia? (f atiuculu aureu iouis aD vos mi^t 
vt iDe tbura iceDatis Alioqut abo iimul pibitis Ctu janOT 
Dixeft.fi tuus Diis e iulia? beto pace oi illo* nob au? n e nui 
Dns ibs xps.tuciulfit cos occlte Decollari ^ i fouca int oc>mu 
fepeliri fama facies q> i exiliu cenc mifli- p? hoe fili? tl^retiat 
a cemoc arripit 62 intra Domu clamare cepit q» a p^o^re/ 
rctur Quod viDcns tbercntianu&fccl? £)fitet 62 
Palfio fc6;f ab eo conferibit 62 cius filius liberat. Pali liunt 
aut circa annu Domini*ccc*lxui|» RcFcrt greu omelijs euagCvif 


St quis vult venicc pofl: me q> qucoam mattrona ou eccnam 
iiTtccum martitum fcequctius vHitavetct oie quaoam itioe re 
oiret Ouos ftantes monacbos fub pegrino babitu luenit qs 
ptregeinos creoens eternofiriaj fibi Oari prccepit. Seo poftq> 
Oif^nfata eis ao largienOum afpropinquaf^ aftitceut ei vi 
cinius 62 oixenmt.Tii nos mooo vifitas.nos te in oieiuoicii 
requiremus 62 quicquio poterimus tibi preftabimus^Qiio 
oido ab oculis eius ablati funt Ambrofi? oe bi|s martirife) 
in prefatonc iic oicit* Beati martires Jobannes 62 Paulus ve 
raciter impleuerut quoO Oauitica voce oicitur-Ecce q> bonu 
ct qnocunoum habitare fratres in vnum* Nafcenoi lege con/ 
foztesfioeli focictate coniundi paflionis equalitate cofimiles 
in vno lemper oomino glcciofi* 

De fancflo 3Leo papa- 

V" Eo papa vt 
q in miraculis 
,ZluOv beate virgis 
legitur Oum i ccclta 
fande Matie maiaif 
miflam celebraret 62 
Oum f Oeles per o?oi/ 
nem comunicarct* 62 
queOa^ matrona ma 
niiin ei? olculata fu/ 
iilet ex Ixsc i eum ve 
bcmens carnis temp 
tatio infurrexit • At 
viroei infemeripfuj 
fdiiflimus vlt02 ifutf 
git-Et eaoem oie ma 
num le fcanOalijante 
■ occlte peit? aputau*^ci a fe vkcithevea murmur aiebat i iplb 
eu fummis potifex oiuina mac folito no celebraret- Tuc leo 
aO beatam virginem fe conuertit eius prouioentie totaliter 
fe comiiit-Tunc ilia continuo fibi alTitit 62 manum illis fuis 
fan6tiiTimis manibus reftituit Q confirmauit iubes vt proce 
oeret 62 filio fuo facrificium imolaret.i.eo igitoi populo qo 
fibi contigerit preoicauit er manum reRituam oTb? euioeter 
oRenoit*Mic calceooncn 5cilium cclebrauit folas virgies ibi 
' ocm inRituit-Tbi etiaj Ratutu fuit vt virgo Ma.mater oci ap 
pellaret eo q^ tempe Attila ytaliam OeuaRabat Jgitfand? 
5Leo in ccclia apro;c tribo oieb? q trib? nocRib? aoi vacas p? 
boc oixit ao fuos*Qui vult me fequi fequat Cum igitur ao 


clviij* 

attila fppinqfl^ tcatu leone vibit De eq° DelceOtt eiufqj 
pcOibc» ^iioliit^rogauit vt pcter^ qiiie^D vellet Qin' pcri/t vt 
ab y talia DifceDccet captiuos relaxatet Et Du argiietetuc a 
fins q?tnupbatoe abis a lacecDote vidus efl^ Rnc>itpi*ouiDi* 
inibi 62 vob' Vioieni a Dextris cius fatiflimii milite eiiagla/ 
to glaoio.ltantc mibiq^ Dicente Nifi buic parueris cu oibus 
tuis interibis Cii beat? 3Leo cplam aD fabianuepm Confta 
tiopolitan aDuerfu^ eutbidu 62 nclloriu rcripfifi^ fup iepul 
erum beati pc.ipfam pofuit Q ieiuniis of oibus infirtcs oixit. 
QiiicqD in bac epla vt bomo erraui tu aii eoclefu comilla c 
carige 62 cmcnDa Et poR Dies .xl. cx-anti iUi Petrus afparuit 
Dicens. Eegi 'ScmenDatii aceipienfq^ Leo epilbolam inucnit 
ea maito apii carccla 62 cineData Alias ctia fepulcro b.pc.xl. 
Dicbo iciunifs ci ofoibo^Leo aibitit obfccras vt fuo^ fibi pco;e 
venia Tpetrarct Cui pe ajparens Dixit- Depeat? liim ^p te Dnni 
62 oia peccata tua Diinifit SolilmoDo De manuu ipoliticnc De 
bes inquiri iD efl fi bene fiuc aliter alicui manus ipofucris ex 
igeris Obijt circa annos Domini-cccc lx- 

De nomine. 

Etrus trinomius extitit. Vocatus cfl cnl Symon ba 
riona Symon interpretatur obeDiens vel pones trifti 
ciam Bariona filius columbe bac. lingua fyra. filius 
icna-Ieebraice columba- Euitenim obcDies quaDo xps eum 
vocaiiit.quia aD vnius iufliois vocem Domio obeDiuit.poncs 
triBiciam quaDo cbriBum negauit aim cgrcffus faas fleuit 
amare-Filius columbe quia Deo fimplici intentione feruiuit 
SecunDo vocatus cB ccpbas quoD interpretatur caput, vel 
petra-vcl increpas ae ratione £)Bantic in preDicationc.TertS 
vocatus cB petrus quoD interpretatur agnofeens vel Difcal 
cians vel DilTbluens quia xpi Diuinitate agnouit cii Dixit tu 
es Xps fili? Dei viui peDes affeBuu fuo;r ab oi ope mafuo 
62 terreno Dilcalciauit cu Dixit-Ecce nos reliqnms oia.^c.Et 
vincula peccato;:' a nob Diflbluit 62 !?oc p claucs quas a Dno> 
accepit Mabuit aut triplex cognome. Diclus cB enim fyni5 
•Tobanna q interpretat Dni pulcrituDo. SccunDo fymoiobis 
q interpretatur cui Donatum cB- Tertio fymon bariona qui 
interpretatur filius columbe, per quoD Datur inteliigi q? ipfe 
habuit pulcrituDinem maum Dona virtutum AbunDantia 
lacrimamm quia columba habuit gemitum ^ cantu ^But> 
autem nomen petrus ihefus primo fibi irnponetiDum promi 
fit* Et Dixit ^ob i. Tu vocaberis CephasquoD interpret.y 
tur Petrus fecutiDo prom.iffum impcfuitlicut Dicit Mar .iif^ 


^mpofuit fymom nomcpettPTcttio impofitu £>firiTiauit cu 
^)fxi^MatB.xxv^*^l ego Dico tibi quia tii es petrus e» fup bac 
petram .cjc.Eius martirium Marcellus linus papa Egififp? 
62 3Lco papa fcripferunt. 

De fando Petro» 

Htrus aplus 
1 i/inter ceteros 
^ liip ceterof 
apodolos maiojif fer 
uccis extititna feie 
DnipDitoje^ voluit, 
quia vt Dic auguiH? 
Si cuj rduiffet Ddibo 
Difcecplifl5 ^ boc 

Dns poitccc fuu no/ 
miare nolebat* quia 
vt ait Cri^, fi ipfum 
nominaflet petrus c6 
tinuo furrexiflet Et 
ipllim protinus tru/ 
ciDafH^ b fup mare aD 
Dominum «Mic am/ 
bulauit Jn Domi transfiguratione 62 puelle fiifcitatioe a Deo 
elegius fuitdatcrcm in c«e pifeis inuenit-daues regni celo;£ 
a Domino accepit- pafcenDas oiiesaxpofufeepit tria milia 
boim in pentb.fua pDicatioe <)uertit Ananie 62 fapbiremcRtej 
pDixit enea^ paliticu cucauit Caneliu bapti^auit Tabita fu/ 
Idtauit-vmbra fui co2pc«is infirmos fanauit^ab beroDeincar 
ceratur-f ab angelo liberat- Qualis aut ei? nb? vel inoumen 
tum fuerit ipfe boc in libro demetis tcRat. Panis incjt fblus 
c mibi cu oliuis 62 raro cum olcrib? in vfu e- JnDumentum 
aute boc c mibi qiioD viDes-tunica cum pallio. 62 boc babens 
nibil aliiiD requiro Fertur q^ quia in finu femp luDariu po? 
tabat quo crebro fluentes lacrimas tergebat. Quia quanDo 
Dulcis allocutionis 62 pntie Dni memo2 erat p nimia amojis 
DulceDine lacrias £)tiere no poterat- QriaDo etia culpa negati/ 
onis aD memojiaj reDiicebat. vbertim lacrimas emittebat. vn 
aDeo in £)fuetuDine babuit flere vt cius facies tota aDufta la/ 
crimis viDeretur ficut Di cit demes. Jdc etia Dicit q> auDito in 
no(5le gallicantu aD oeationc furgere £)fueuerat. tunc fimiTr 
aD fletu prorupere <)fueuit- refert q^ demes fecuDii q> i ecclia 
flica byftc»iainuenit q? cu vxo? petri aD pafllone Duceretur. 
Petrus ingenti gauDio exultauit ac eam ^prio vocas nomfe 


c-lvuif. 

poft cam clamaiiit O coiunx itiemcnto Oomirn* Qiia&a vice 
cum ixttiis apcrtolus Ouos ce cifCTpulis Tuis mififlct ao pt?e 
DicanOiini.Dum viginti oictasnuiflent vnusillo^c Cefuncf^s 
cR: Altet veto aD pettum teCijt 62 qiioO accicetat nundauit. 
Mic Dicitiit fiufle beatus matcialis* vellccunDum quofoam 
matetnus Alibi legitutc}> ptimus fuit beatus fironco focius 
qui cefuncRus cR fidt prefbitet geojgius. ^unc pettiis fuu? 
baculum fibi ttaoioit ptccipicns vt ao fbcium petgetet c» eft 
fupet fe ponetet QuoO cu fcci ffet ille qui iam pet Dies ia 
ccbat mcKtuus ptotinus fui rcxit viuus.Et tempoee ctat i ibe 
tufalem qiuDam magus nomiclymo qui Icpnma vetitate 
Dicebat fibi ctcDentcs perpetuos effici affetebat q nulla fibi 
in^poffibilia Dicebatiegitur etiam in libto clementis iplum 
Dixifle acotabo: vt Deus pniblice Diuinis Donabot bonojibus 
62 quicquiD voluero facete potero AliquanDo cum mt mea 
Racbcl iub’tct me exire ao campum vt metetem eius falcem 
vioens pofitam ptccepi falci vt pet Ic meteret -st meflliit DeciU 
pio antpliiis ceteris Aocioit quoq^ ^m q» oicit ?croniinus 
ego fum fetmo Dei ego fpeciofus. ego paclitus. ego omnipo/ 
tpns.cgo omnia Dcf. Serpentes qiioq^eneas faciebat fc mouc 
Statuas encas 62 lapiceas tiDerc- 62 canes cantare, hic igit vt 
J^inus ait volens Diiputare cum petro 62 oRenDere q De? eHj 
Ratuta Die venit aD locu certamTs petrus 62 alfantibo pe.Dixit - 
pax vobis fratres qui veritatem amatis Cui fymonNos tua 
pace opus non babemus* Si enim pax fit 62 conccKDia aD in/ 
venienDam veritate nibil proficere poterimus- Mabcnt cnim 
inter ie pacem latrones propter quoo noli inuoeate pacem 
feD pugna.Duobus eni Dimicantibo tunc erit pax cu alter fu/ 
erit lupatus Et pe-cur times auDire pacem.Ex peccatis enim 
bella nafcunt.vbi aut peccatu non fitpax c* ?n Dilputatioib? 
veritas in opib? iuRicia inuenitur c? lymo nibil Dids-S^ ego 
olbenDa tibi Deitatis mce potentia vt repete aDoces me ego fu^ 
prima virtus 62 polium volare per aera- ^^oiias arbexes face 
lapiDes in pane mutare, in igne fine lefione Durare 62 omnia 
que volo poflum facere- Contra buc igitur petr? Difputabat 
cj omnia eius maleficia Detegebat. Tunc lymon viDens quia 
petro no pollet refiRcre omnes libros fiie magice artis ne fo2 
te magus proDcretur in mare proiecit 62 romanf vtibi Deus 
baEatur perrexit Quod vbi petrus compit ipfu^ mlequitur 
c» roma vfqj ^ficifcit Qi^iarto igit anno daiiofi' Tmpatocis- 
petr? roma applicuit ^.ibi anis.xxv* IcDit Et Duos epifeopoK. 


5Linu <3 cfctu fibi coaDiiitcwcs vt aitJo. bclctb vnu extta jmt/ 
ros VTbis.aliri intra «oinaiat.Preoicatiom aittinfiflcs mul/ 
tos ab fibc £)ucrtcbat 62 mfirmos q» pluccs ciirabat*Scb i p/ 
bicationefua fcmp laiibas c» prcfcrcs canitatcm*quatu(x c5 
cubinas agti^e prefe^i abeo suertit q, ab prefc^um ibire 
vitcnus recufarunt.vnbe iratus pfccftus abuerfus vet^ occa/ 
fionem qucrebat. Poft boc adaruit bns pe. biccns fy/non k 
nero contra te cogitant § nc timeas quia tecii fum vt eruam 
te ci bato tibi lerui mei pauli foiacium qui cras roma inore/ 
igit petrus vt ait linus quia velox ciTj bept^ito 
tabernaculi fui inconurtu fratrum pofitus manum Clemen 
tis a^rehnbit 62 eum in epifcopum ojbinauit c? in catbebra 
loco lui feberc coegit poff boc paul? ficut biis preoixerat ro/ 
ma vemt ct cum petro cktiftu prcbicare cepit* Symo autem 
maps intni a netone amabat g> vite dus 62 falutis 62 tocius 
enutatis cuflos fine bubio putabat* Quaba aut bie ficut oi 
cit i^eo papa burn ante neronem aftaret cius effigies fubito 
mutabat q mo fenioj n o abclefcentio? vibebatur. Quob cu? 
viberct nero vc;^ bunc efle bei filium efbmabat.bixit itaq^ fy/ 
men 7 agiis neroni ficut ioem refert vt feias optime impato? 
me bei filiu efie iube me becollari cj oie tertia refurga. Prece' 
pit igitur Kero carnifici vt eu becoUarc beberet. Qui cu pu/ 
taret fc becoliare Syrnonem becoUauit ariete.Sywon autem 
arte magica lUefus euafit 62 arietis mebra colligens ea abfc5 
bit Q tribus oiebus fe occultauit.fanguis aut arietis ibioe c6 
gelatus remanfitJDic aut tertio oRetibit fe Neroni bices* fac 
fanguinc meum q effuflis eft extevgi qiiia ecce ego qui becol 
latur fueram ficut promifi bie tertia refurrexi. Quej nero vi/ 
bens obRupuit 62 ipfum ve;c bei filium putauit. bec31eo ali 
quabo etiam cum in conclaiii cum neronc effet-cemon i cius 
fpecic fojis populo loquebatur-Deniqjromani in tanta vene 
ratione eum babuerunt q* cibem ymaginem fecerunt 62 buc 
titulum fuperfcripfcrunt.Symoni beo fando Petrus autem 
L aulus vt Leo teRatur ab Neronem introierunt 62 omnia 
CIUS maleficia betegebant. abbibit cg petrus q, ficut i cbriRo 
fimt bue uibRantie fdlicet bei q bominis* fic 62 in iRo maoo 
funt bue fubRantic fc^ bois 62 byaboli.Dixitq^ fymo vt feRat 
lanclus J^arcctlus 62 J^eo Ne biutius bunc patiar inimicuj 
prccipiam angelis meis vt vinbicent me be iRo. Cui petrus* 
Angelos tuos no ticc) $ ipfi me timet Nero bixit. non timeo 
•ymor.iqui piuimtiite fua rebus affirmat* Cui petrus Si bi/ 
uinitas c in ipfo bicatnuc mibi qb cogito vlquib facio qua 
cogitatione njca pri? autib? tuis ifinuo vt no aubeat metiri 


i Ncco Dixit acccDe huc K Dic mibi quiD cogitas.Petrus autc 
I acccDens fccteto Dixit Jube mibi pane ozDeaceu affcm 62 oc/ 
j eultc Daci qui cum allatus fuiffet 62 peallu beneDixilTet fub 
I manica ablconDiflfet Dixit* Dicat fymon qui ic Deum fecit qD 
i fit cogitatum quiD Di6bam* vel quiD. fit facHium. RefponDit 
i fymon Pctcus magis Dicat quiD cogitem cgo Dixitqj petcus 
; Qyio cogitet Symon mcfcirc Docebo Dum quoD cogitaue/ 
, cit fecero J^unc fymon inoignatus clamauit ProceDat canes 
magni 62 Deuccent eum* Et fubito canes maximi afparuecut 
62 in petrum impetum fecerunf jlle vero panem beneDidium 
obtulit 62 fubito ipfos in fugam conuectit Tunc Dixit aD ne/ 
ronem pe-Eoce ofienDe me noffe quiD contra me cogitauerat 
fymon no verbis feo fai^is. Nam qui promiferat contra me 
angelos venturos exbibuit canes vt oftenDat fe Diuinos an/ 
gelos non baberc feD caninos* Dixitqj Symon AuDitc pe-62 
paulum* Si B vobis nibil poflum facere veniem? vbi opoetj 
me yos itiDicare-Ego autem moDo vobis parco.B JLeo* Tiic 
fymon vt ait Egififpus 62 linus in fupbia elatus aufus efb fe 
iaifiare q» poflet mojtuos fufcitare*Et aodDit vt quiDa^ iuue/ 
nis mozeretur-Vocatis ergo pe*62 fymone banc omnes De vo 
lumate fymonis fententia firmauerunt vt ille occitxretur qui 
moetuu fufeitare no poflet. Sym5 igitDu fupec moetuu flias 
incantationes faceret vifus eft a circuflatibus caput agitare 
DefundusTunc omnes exclamantes petru.lapiDare volebat 
petrum Petrus autem vix impato filentio Dixit fi viuit Defun 
dus furgat ambulet 62 loquar* Alioqui fciatis fantafma efTe 
g? caput moetui smouetur* feparee fymon a ledulo vt plene 
figmenta Dyaboli DenuDent fepat igit fymo a lecSulo ^ puer 
imobilis remanfit*Petrus autem a longe ftans 62 oroe fiida 
e^^ctamauit Dicens ADolefcens in noTeibefii ebeifti natarem 
fiirge 62 ftati viuiis furrexit ci ambulauit Cum autq popu 
Ius vellet fymonem lapiDare aitpefyus. Satis ed illi aD pena^ 
Qj fei fuis artibus agnofeit fupatum- magider autem noffer 
nos Docuit vt pro malis bona rcDDamus. Dixit autem fymo 
fcitote vos petre ci paule.Non vobis contigit quiD cupiti^ vt 
martirio vos Digner ADueni at nobis quiD cupimiis tibi aut 
nucfuam bene fit quia queeuq; loqueris' metiris. Tuc fymo 
vt ait fincdus Marcell? iuit aD oominum marcelli Difcipuli 
cius ligauitq^ maximum canem aD bofbum cius Domus Di/ 
cens*Nunc vibebo fi Petrus qui aD te venire confyeuitigre/ 
Di poterit Pod Paululu venit Petrus 62 faedo figno crucis 
canem fofyit • Canis autem omnibus ali/s blanDus folum . 


SyTTicon perfequebatur^Qui afprcbcnDcus cuj aD terra fub' 
tiis fc Oeiecit cum ftrangulatc volebat- Accurres aut petr? 
cani clamauit ne ei noceret* Et canis quiDe co?pus cius no Ic 
iit ieD vcftcs aoeo lacerauit vt ille niiOus pofitus remaneret* 
Populus autem K maxime pueri cum cane tamoiii pofl euj 
cucurrerut oonec illum quaii lupu De ciuitate fugaret-Cui? 
obprobri puoorem non ferens per annii nufqua comparuit 
iRJarcellus autem hec miracula vioens oeinceps Petro aobe 
fitPoitea autem fymon reoiens ite;i: in Neronis amicitia efl 
teceptus.Symon igitur v t refert iLeo populu conuocauit 62 
fe a galileis grauiter offenfum pbibuit 62 ioeo vrbem quam 
tueri folebat fc Oeicrerc velle dixit ct oiem flatuere qui T celuj 
deberet afccnderc quia non dignabatur in terris amplius ba/ 
birare. St.ituto igitur die turrem exceliam vel f m t.inu ca/ 
pitolium confeendit 62 inde fe deiciens cojonat? lauro volare 
ccpit.Dixic autem paulus ad petrum* Meu efb oearc 62 tuuj 
eft impare.Dixitq^ nero-verax eft bic bomo.vos autfcdu^io 
res eflis.Pctrus autem dixit ad Paulum. Paule erige caput 
•ci vide-Cucj^ eleuaffet caput q vidifl^ Symonc volante dixit 
ad pct;c*Petrc quid ceflas pfice c}d cepifti. 5a enij vocat nos 
dns. Tunc Pe ait Adiuro vos angeli fatbane q cum in aera 
fertis p dnm noflrum ibefum xpm vt ipfum amplius non fe 
ratis fed coeruere dimittatis Et continuo dimiflus cocruit 62 
f)fra(3;is ccruicibo expirauit. Audies boc Neto talem vi;cle 
petdidifle doluit Dixiteg apiis fufpecSo alo n^c feciftis prop 
tcrea malo exemplo vos pdam bec 3Lco Deditqjcos i manu 
Paulini viri clarifllmi* Et paulinus tradidit eos in cuflodia 
Mamertini fub cura militum ^ceflfi cj martiniani Quos mi/ 
lites petrus ad fidem conuertit vnde carcere aperuerunt cof 
liberos dimiferunt* Qua propterpaulinus pPpaflione apo/ 
ffolo;;: proccflum 62 martinianu acccrfiuit-Et copto q> ebri/ 
fliani cent capite cefi funt* Rogabat ergo fratres petru vt ide 
difcederet C2 cum difcedere nollet tande vidius prcdbus ab/ 
fccflit 62 cum venifl§ ad pojtam vt leo ^ linus tcfbantur ad Io 
cum vbi nuc dr fanda maria ad paflus vidit xpm fibi oocur 
rente 62 ait Domine quo vadis.Qui rndit Venio roma iteru 
crucifigi.Cui petrus domineiteruj crucifigeris* Cui domi? 
etiam Petrus vero ait Ergo domine reuertar vt cccum cruci/ 
figar-FIifs didis dns vidente petro 62 lacrimate in cclu afee/ 
dit*Quod.cnm de fua pafiionc didu inteUigeret tcdift Ciiq^ 
boc fratribus rctuliflTet a minifhris Neronis capitur pfec^o 
prefcntatur.Fadaqj efb eius facies fiait fol vt ait Ti 
uus.. Cui dixit Tu nc es ille qui in plebibus 62 muliercuf qs. 


c!xi • 

a tfx)ro vironi fepas glotiatis. Qiic apis incccbans oiccbat 
fe in ctuce?x>mun gloriati -Tuncpetnis tan^ alienigena iuf 
fus e cruci figi.Paiilus vero Cfuia ciuis erat romanus iuifus c 
capite truncari. De bac aut fentcncia in ipos Data Didt Dyo/ 
niAus in cpiltoia aD tbinio*?:e morte painin bcc verba O Fra 
ter ini tbi-Si vi Dides agones cofumacionis ipoir Defecifles q/ 
Dem pre trilHcia 62 ooiote-Qius non fterc illa bcra qn pcep/ 
tum ientencie egrefTum in eo efl vtpe-lq crucifigeret 62 pau/ 
fus Dccollarctiir.ViDilTes fuc turbas gentiliu KiuDeoru peu 
cier s eos <7 expuentes in facies eo;e. ADucniente aut terribili 
tempore c ofumacionis ipo^c cii feparentur abinuicem ligaue 
riint columpnas mimDi no veiq^ abfq^ftutvu gemitu plac 
tu .Tunc inquit paul? petro- pax tecu funDameutu eccterta;e 
K pador oiiiii q agnoru xpi. Petr? ait aD paulu • VaDe i pa 
ce pDicator bono;c ir.o;e .McDiator '7 Dux falutis iudorum 
Cu aut elengaflent eos abinuicem fecutus fum mgvni meu^ 
non enl in eoDcm vico ocr iDerut eos. Ficc Dyo* Petrus aiit vt- 
Teo ct marcell? tedant*Dum veniifet aD crucem ait.Q_nonia 
Dns meus De celo aD terra DefcenDit recla cruce fublimatusc 
!Me aut que De terra aD celu vocare Dignat crux mea caput 
meum interra Debet odenDere62 peoes aD celum Dirigere .Pt/ 
go quia non lUin ita in cruce efle otgnus vt Diis meus crncc? 
meam girate 7 capite Demiflb me crucifigite -Tue illi cruceni 
verterunt ct peDes turlum manus aut Oeorfum fixerunt.Tunc 
fpls ftirore repletus volcbat.Meronem ct pfeciu occiDere 62 
apoftolum liberare* Qui eos rogauit ne paflTionem fuam im/ 
pcDire DeberentDominus autej vt ait egiTifpus a Tinus ape 
ruit oculos eorum qui ibi flebant 7 viserunt angelos dantes 
cum coronis De ftoribus.Rofarum 62 liliorum q petru in cru 
ce dantem cu eis K librum a xpo accipientem 62 ea verba q 
loquebatur ibi legentem. Tunc petr? vt tedatur ioem-Bgifip 
pus De cruce Dicere cepit-Te Dnc imitari optaui feD te<St? cru 
cifigi non vfurpaui.Tu femper reclus excelfus 62altus.Nos p 
mi bominis filij qui caput fuu Dimerfit in terra cuius iapfuj 
fignificat fpecies gcrieraconisbumane*fic enim nafeim vt pro 
ni in terram viDeamur effunDi.I^Tutata qfconDicione vt bic 
putet munDus Dextrum qD condat cfTe finidrimi.Tu Domie 
micbi omnia es totum q> es tu micbi totum 62 nicbil aliuD nt 
fi tu folus gracias tibi ago fpiritu toto*q viuo*quo inteUigev 
quo interpello. Vb i Duo alie raciones tanguntur* quare Rec 
tus noluit crucifigi. ViDenfq^ petrus q? fiDelcs gloriam fiiam 
viDident gracias agens Deo comenDas fpintiim emifit Tunc 
maicellus Apuleus fratres Difcipuli. eius eum De cruce 


Ccpofilcnmt 62 piuerfis connientes aromatibiis (cpclienint 
Yfi •in Ubco oe octu ct obitu farK^otum fic ait Petcus poftq» 
antbiocena funDauit eonam fub ctauoio.Ccfaee contta fvmo 
nem magu-Roma pecgit ibiqj pceoicans euangelia xx anis 
ciulbem vebis pontificatu tenuit xxx«autfcxto anno a paflfio 
nconi a.Nctone Peorfum vtipe vohiit ctucifixus c hcc yfi* 
?n ipa aut oie pe-62 pau*Oyonifio aiparuenlt fecunou q» ipc 
ait in pou^a epiffola in bec verba .Attenoe miraculum vioe 
^oigium frater mi tbimo*oici vidimacionis ipforum .Nam 
preffofui in tempore feparacionis ipo;c Pon: mortem autef 
illoru vioi eos inuicem manu aO manum intrantes portas vr 
bis 6Z inOutos veTles luminofitatis*vel veffe luminis 6Z coroTs 
claritatis ct lucis ornatos bec .Dyonifius-nero aut impunit? 
non extitit fuper bcc Icelere 62 ali/s que commifit.Nam manu 
^ria fe peremitQuorum Icclerum bic aliqua breuiter ilera/ 
mus.Cum feneca magilfer fuus vt \ quaoam bylforia licet 
apocrifa legitur cooignam merceoem laboris fui fperaret iuO 
iit.Nero ipfum eligere in cui? arboris ramo {ixfpenoiu affeciia* 
ret oicens q> boc premium laboris fui ab eo recepturus eflet. 
Cum autem feneca requireret* vnOe boc mortis fupliciu me/ 
riiiiTet acutum glaoium fuper eius verticem crebro vibrari fe- 
cit Seneca autem nutu capitis minanti glaoio ceoebat vebe/ 
menter timens peclitari mortis piculo -Cui nero ait .Magi/ 
fler vtquio nutu capitis minanti glaOio ceois cui. Seneca re 
fpenoit bomo fum*62 ioeo mortem vereor ct inuitus morior- 
Cui nero ait Sic ego aobuc te metuo vt puer metuere cofue/ 
ui Quare te viuente quiete non potero viuere .Dixitq^ feneca 
Si me mori neceffeeff faltem micbi c5ceoe vt qo voluero eli/ 
gam genus mortis -Cui nero feRin? eligas tantu mori ne Dif 
feras ?!iic fweca balneo in aqua fado in vtroqg braebio fibu 
minui fecit fic nimio fanguinis fluxi ibioem vitam finiuit‘C* 
fic quoDam pfagio feneca quafi fe necans- quia quooamoDO' 
licet coacRus manu ^pria fe necauit.Mic feneca Duos fratres 
babuiffe legitur vnus fuit.?ullianus gallio Declamator egre 
gius qui manu ^ria fe pereml^Alius mela pater lucani poe 
te Qui lucan? iuflu Neronis incifione venaru obifle legitur 
Rurfiis nero nefaria metis vefania Dud? vt i eaDem byRoria 
apocrifa reperitur matrem occioi 62 fanDi iufiit vt viDeret qli 
ter Tei? vtero fouebat Pbifici vero eu De mfis pDicoe argue/ 
tes Dicebat.^ura negat ^ fas ^^bibet vt fili? mf e^ necet q ipm? - 
«u^tato Dolore peperit 62 cu tato labore ci folicituDie enutriuit 


Qiiibus nero faciatis me puero iprcgnari pofica parere vt 
qj?tus Dolor matri mee fuerit pollim fcire.Manc infu^Tcr volun 
tatem parienDi conceperat coq? per vrbem tranfiens quanDa 
muliere pariente nociferante auDierat* Dicunt ei non c poili/ 
bile qD nature contraria e nec e facile q> racioni no e confen/ 
taneum Dixit ergo eis.Nero nifi me feceritis impregnari 62 
parere omnes vos fadam cruoeli morte interire. Tunc illi eu 
Tpocionantes rana fibi occulte aD bibenDii DeDcrunt 62 ea aiti 
ficio fuo in ei? ventre excrefccre fecerut-Et Aibito venter ei? 
nature contraria non fuftinens itumuit ita vt^^xcro fe pluero 
grauiDum cfhmaret Faciebantq^ fibi feruare Dyetam quale 
nutrienDum rane nouerantconiicnire Dicentes q^ ^fpter con/ 
ceptu talia eu obferuareoporteret.TanDem nimio Dolore ve/ 
xatus mcDicis ait Accelerate tempus ptus quia laguorc pa/ 
rienDi' V \x anbelitii babeo refpiranoi.Tuc ipm aD vomitu^ 
fpocionauerunt 62 ranam vifu terribilem bumorib:) infcaa 62 
ianguine eDioit cruentata. Kcfpidenfqp Kero partum fuiim 
ipm abboruit ci mirabat a Deo monltruofum. Dixerunt aut 
q> tam Deformem fetum rptuletit exeoq^ temp? partus nolue 
rit expe(5larc .Et ait «fui ne talis De matris egrelfus latibulis ct 
illi etiam 'Precepit ergo vt fetus fuus alleret 62 teftuDini lapi 
Dum feruanD? incluDeret-Mec aut i cromeis non legunt feD 
apocrifa fut.DeinDe mirat? qlis 62 q^ta ftierit fuocenfio troie 
Roma p viy-oies cj noeSes fuccenoi fecit qD ex altilfima turri 
,pfpedans letatufq^ flame pulebrituDine turgiDo babitu bely 
aDam Dccantabat.Mic ficut babet i cronicis retibo aureis pi/ 
fcabat-cantibo intenDebat ita vt omnes Cytbariflas ci trage/ 
Dos fuparet viru in vxorem Duxit.?pe a viro 62 vxor aocep/ 
tus eft ait orofius.Romani vero ei? vefania vlteri? no feren/ 
tes in eu impetu fecerut 62 vfq^ extra ciuifate pfecuti fut-Qtii 
viDens q> euaoere no poflet fullc Denciu motfibo exacuit ct fe 
per meDiu palo traffixit cj tali morte vita finiuit.Alibi tamen 
legit q? a lupis Deuoratus fit .Rcooeuntes -Romani ranam in 
tcfluDine latitante inuenerunt 62ipam extra duitate ^icietes 
cobuflerut.Vn 62 ps illa duitatis vt alid\ Dicut vbi latuerat 
rana lateran-nome accepit- Tempore fadE Cornelii papa gre 
ci fiiDelcs apro;c corpora furati eaoem afporabant.SeD Demo/ 
nes in yDolis habitantes Diuina coacli virtute clamabant.Vi 
ri romani fuccurrite ^a Dii veflri auferunt- Qua dpter fiDeli/ 
bus intelligentibus De apoflolis gdilibo vero De fuis Diis mul 
titiiDo aDunata fiDeliu mfiDeliu illos perfequit- V^nDe greci 
ti mentes apuD catbacumbas apoHolo;c corpora in puteum 
proieceiu..t icD a f Delib? inDc pcllmoDu fut extrada grego* 


tamen in trcgiflto oicit g> tanta eos vistomtriii atq^fufgiin^ 
tetruit ac Dipfit vt ea apuD catbacubas Oimitterent.SeD cum; 
t)ubitarcnt que ofl’acfllentb'pe 62 quebpauli' orantibus fioe/ 
libus Q ieiuni/s mfiftentibus oe celo eis rcrponfum ci^r-JMaio^’ 
ra ofla funt poicatoris.IMinora veto pifcatoris » fic oflTa abitr 
uice fepaucrut ^ in fliis cccicfifs qs cuilibet coificauerant po' 
tuerunt-AG/ vera oicunt q» filuefter papa volens ecclefias cO‘ 
(ecrarctam magna ^ parua offa rn lance fumma reucreneia 
poraJaerauit 62 mcoietate in vnaccdefta ct meoietate in alia coi 
locauit Rcfert gregorius in oyalbgo q? in ecclefia (andi petri 
vbi corpus eius requiefcit q* quioem erat agonti? noie mag/ 
ne buniilitatis 62 fanabatis exiflens.Cum vero queoam pu/ 
clla palitica in cius ecclefia p manens manibus repet ct oiflo/ 
lutis renibus corpus p terram traberet oiuq^ a beato petro 
fanitatem pcteretei p vifionem aflitit oicens. Vaoe ao agorr 
eium manfionariu 6ripe te ialuti reftituet.Cepit igitur illa p> 
ccclefic loca ie buc atq^ illuc trabcre 62 cjuis effet agonicius 
ueftigare.Cui repente obuiam ipe fa£ius ed quem qrebat ei 
q^ oixit-Paflor 62 nutritor noficfbpe-apls ao te me mifit vt 
ab infirmitate mea me liberes. Cui ille Rnoit- Si ab ipo miflfa 
es furgc-Afprebenfaq^ ei? manu ipfam leuauit* ^llaq; nullo 
languoris vcRigio remanente plena fanatafuit .3 n eoOem q^i 
libro ait gre q> galla vrbis Rome nobiliflima puella fymaebi 
confulis ac patrici^ filia marito traoita in vni? anni fpado ei?' 
eif morte viouata.Qua Ou ao iteranOu tbalamu etas 62 opes 
vocarent cle^t magis fpiritualih) nupeifs copulari Oeo in q 
bus a ludu incipitur ico ao eterna gauoia peruenitiir q car/ 
nalitonupdfs fubici q aleticia feper indpiutcrao fmccum 
lu6iu tenOunt.Huic autem cu valoe ignea confperfio corpof 
ris inefl et ceperunt meoici oicerc quia nifi aO amplexus viri 
rcoirct calore nimio contra naturam barbam habitura e ifet. 
Quoo ita poR faiRum cR.SeO illa nicbil exterius oeform it a/ 
tis timuit que interiore fpecie amauit Fiec verita;cR ficboc in 
cafcOatet qO a celeRi fponibno amarctAbiedo igitur fecula 
ri habitu apiiO ecclcfia^ fandi petri monaR^rio fe oeoitibiq^- 
multis annisi fimplicitate oracionibo 62 elemofinis Oeo ferui- 
uit-^anoem cancri vicere in mamilla pcuila ou ante ei? ledu 
Ouo canOelebra lemp liicerd quia velut amica lucis non iblu- 
fpiritualis feo etiam corporales tenebras ooio habebat vioit 
b*pe.aplm int ipa Ouo caoelebra ante ei? Icdulu :9Ritifl’e Qyi? 
ixamoje ilimcs auoaciaexultauit62 oixitqo e oomine meus. 


cixiif 

Dimtflra furit micbi fxccata mea.Cui illa benigtiiffimo vuftii 
inclinato capite aniiit Dices .DimifTa veni cr illa* Rogo vt for 
oc beneoi6l:a veniat mecu ct ille n6*lcD talis veniat tecu. Tlla 
abbatilTc inoicans Die terda cu illa Defiicla c Tn eoDetn in fu/ 
per libro- Qregorius ait q, Du prefoiter quioa magne lan6H 
tatis aD extrema DeDucfRis eflet cu magna letida clamare ce/ 
pit Dicens.Beneueniut Domi mei bn veniunt Dni mei^C^iD aD 
tatillu f>ruu vrm Dignatieftis venire -venio venio geias ago 
gradas ago.Cuq^ qni artabant quib:? bec piceret interroga/ 
tent ille aD miraoo rnDitWuquiD couenifle bic fados aplbs 
petru ct paulu no viDetis*Cu vero iteru pri? repeteret fan(rta 
illa aTa a came fbluta SDubitac aut ab aliqto vtrueaDc Dic pe 
tr? ct paul8 pafli fut Dixerrt ei (^Da q? ea Dic reuoluto ano feD 
SCcro-c» oes fere iandii q De b® trairtant in bocconcorDat q? ea 
Dic 6Z anno pafli funt-ficut maniferte etiam babec ex cpirtola 
Dyonif i c» (icut Didt.3Lco vd maxim? fccuDii quofoa in quo 
Dam fermonc vbi ficait.No cni fine caiifa facium putam? q» 
vna Die T vno loco vnius tyranni tolcraucre fentcncia.J n vno 
Dic paflfi fiit vt aD xpm parit pueniret vno loco ne altcri-Ro/ 
tna Decflet (ub vno pfecutorc vt cqlis cruDelitas ytruq^ con/ 
rtringerct-Dies ergo ^p merito locus aut ^ gloria pfccutorc 
Vectet? § q> virtute* bec Leo licet aut caDem Die-Et bora paflie 
funt-n5 tam eoDem locofeD in Diuerfis Ft qD Dicit leo q? coDc 
loco*pa(rifut*boc Dicit exeo q> ambo.Romc paffi fuerut- Dc 
boc quiDa fic verfibo Dixit ,Enfc coronat paul? cruce lytrus 
coOem-fub Duce luce loco Dux.Nero romalocus.Tte ali? En 
it facrat paulu pax lux*Dux.vrbs*cruce petru-Licet aut caDe 
Dic palTl fuerit OrDinauit tfi grego ri? vt ipa Die fpeciali? fie/ 
ret quo aD officiu folenitas petri* Et in fcqueti Die comemo/ 
rado pauli.Tu qa ea Dic fuit DeDicata cccia lancrti petri tu qa 
maior c Dignitatetu qa prior coucrfione tum quia primatu 
obtinuit Rom 


Dc nomine 

Aul? interptat os tube vel os coru fcu 
cledu mirabile vel eletrtionis miraculu 
vel Paul? a paula qD c rcqes- vel oicit 
moDic? latinc.Pcr toc intclltgit viipre 
rogatiuc qs babuit .Primum e lingua 
fruduofa quiaabylidco vfq^ilxrufa/ 
Icmreplcuit cuangeliu criDeoDidt os 
tube.SccuDu caritas vilcerofa quia c}s 
infirmat 62 ego no infir-cixr Et inDe Dicit os eo;c-os fcj corDis 
Ce quo ipe oicit os nortru patet aD vos o corintbi* cor nf m 


,t>i!atatu e-Tcucium c cotiuetfio miracidofk ri inDe oiatur efec 
^ tum mirabile quia mirabiliter clc<Rus 62 conuerfus fui<-.Qua 
tum e man? operofa 62 inoe oicit ele^onis miraculu. !RIag/ 
num cni miraculu fuit qn elegit fibi jfpriis manibo fuptus ac 
quirerc 62 inceflanter preDicare*Qiiintu fuit contemplaco oe 
liciofa-quia raptus eft vTq^ in terdu eelu 62 inrc fuit Dni req 
es qa in cotemplacone exigit reqes mentis- Sextu e bumili/ 
tas virtuo(a-62 mZe 2)idt moDicP De b" aut noie paulus tres 
Cit opiniones-Origenes vult (^iemp fuerit binoini?' 62 voca^ 
tas fitfemp laulus 62 paulus.Rabanus vero vultq> ante Dic- 
tus e faul? a Taule rege fupbo. Seo poft c6uer!’onc vocat? e 
paulus qfiparuulus a moDico q bumili fpiritu-Vn 62 nome 
fuii inter poicaDo DicebatEgo liim minim? apoftolorum cte 
BeDa aut vult q? Di(^? cpaul? afergio paulo ^pconfule qu^ 

, aD fiDcj c6uertit.Paflrionem fancfH pauli.Lin? papa £)<criplit; 

De fando paulo aplb 

/ ^ ^ Aulus apis 


'pofi fui con 
iiiione mul/ 


tas pfecuciones paf 
fus efi-Qtias beatus 
bylari? breuit enu/ 
merat DicesPaulus 
apis in pbilifpis vir 
gis ceDit-i carcerc po 
nitur 62 ligno peDito 
affigitur in liifris la 
lapiDat Tn ycoriio ct 
tbefalonica ab iniqs 
perfequiuJn epbcfo 
feris Datur.Jn Doma 
feop fportam e mu/ 
ro Deponit ‘in iberula 


le filfu crcDitur ligatur-inliDiatur-in cefarea clauDitur-crimf 
natiir.Mauigans in ytaliam piculo Dirigit Roma venies fub 
Nerone iuDicat 62 occifus finit.Mcc bylari? apoRolatu inter 
gentes accepit-Qy^nDa cotradu in iflris erexit. Juuene qui 
De fcneflra ceciDerat 62 expirauat fufe tauit c? multa afia mira 
cula fecit-apuD JMitilene infula vipa manu ci? mafit § nicbil 
eu lefit-qnpoci? in igneipam excuflit- Dicit q| q> omnes q De 
progenie illius bominis qui paulu fufpido rufeepit nafciui 
tur a venofis vllatenus non IcDuntur vnDe cii puen nati fiint 
isicuiiii? eoje ferpentes ponuntvt ^^bent li veri eojp ffi/ funt 


S^ntiuitut autem aliquaoo palus eft minor ^teo quaDoqj 
maiorquanooq^ cqiialts*SeO rcucra minor oignitatcmaio2 
preOicacione^eqlis fanditatc Refcctbaymo q? paulus a pul/ 
iorum cantu vlq^ ao quintam horam labori manuu infiRc/ 
bat.DcinOe prcoicacioni vacabatitaq? plctumq^ vfq^ap noc 
tem fermonem prottahcbat.RcriOuu vero temporis comelRo 
ni fompno ozacioni fatis neceflarium crat*Dum venifletvero 
romamcu.Ncro nonoum cfletin imperium confirmatus 62 
etiam auoiens q> oe lege iuoeorum ct fioe xpianoru inter pau 
Ium 62iu0ebs queRio vertebatur non multii inoe curauit 62 
fic paul? 4 Volebat libere ibat ci- libere preoicabat? er onim? 
q5 in libiriobe viris illuRribus ait q> xxv*anno a paflione Dni 
hoc cR*Mcronis fecunoo paulus Roma vinR8 mittitur ct per 
biennium in libera manens cufloOia aouerfus iuoeos oifputa 
uit.DeinOe a Nerone oimiilus euangelium in oaioentis pti 
bus prcoicauit xiiifveto Neronis anno eooem anno Oie q 
crudfixus cR petrus capite truncatur hcc.?ero tiius aute fa/ 
piencia 62 religio vbiq; oiuulgabatur 62 ab omnibo aomira/ 
bilis habebat.IWultosetiam oe oomo cefatis fibi in amiacia 
copulauit c» cos aoxpi fiOem couertt QiieOam etiam feripta 
eius coram ceiarc redtata funt 62 ab omnih? mirabiliter c6/ 
menOata.Senatus etiam tJe illo alta non meoiocriter fencief 
bat'QiiaOam vero oie ou»ti paincirca velperas in quoOam fo 
lario poicarct qoarn iuuenis nomine patroclus pincerna* Me 
ronis ct fibi ao moOum oilecftus vt paulum ^ter multituoi 
nem comooius auoicct fcncRram afcenOit ct paululu ibi oor 
mitanoo oeci 0 ens expirauit.Qiioo auotens Nero plurimum 
re eius morte ooluit 62 Ratim alium in eius offidu oroinauit 
Paulus vero per Ipirifum hoc cognofccns oixit aRantibus 
vt illuc irent 62 patroclum cefiris carimiflimu aO le oefundu 
afferrent que allatu paulus fufdtauit 62 ao cefarem cu foci/s 
fuis mifit qui cum morte eius lamentaretur ecce patroclus 
viuen» aoefle pforibus nunctatur auoicns Ncro patrocnim 
viuu que pa*antc nouerat mortuu plurimu qoe^ expauit 
cum ao fc ingreoi reciifauit feo fanoem pfuafi amicoru intro 
ire pmifit,Cui nero ait patroclc viiiis 62 ille cefar viuo*62 Ne 
ro quis tc fecit viuere- cui ille Ons ibefiis xps omniu rex fccu 
lorumnratus -Nero oixit*ergo ille regnabit in Iccula 62 refol 
uet oia regna munoi.Cui patroclus etiam cefar. Tucnero oe 
oit ei alapam oieens-Hrgo militas illi rcgi-62 ille vtiq^ milito 
quia me amortiiis cxcitauit-T unc qumq^ miniRri imperato 
ris qui ei iugiter affiRebant oixerunt ci.Cur imperator preu 
tis illuenem pruoentem ct veraciter refponOcntem.Na 62 nos 


illi Regi inui^iiifTitno militamus -Quoo au&ies Meto eosreT 
clufttin catcctem vt nimiu torqiietct qs ante nimis Oilexetat 
^Tune omnes xpianos fecit inquiri 62 omnes fine interrogac5 
tormeta vatia puniri.Tunc pauliis vin^? inter ceteros 
ante.Mcroncm Otid? e.Cui neco O bomo magni regis fccu? 
rnichiaiit vin^?-Cut milites meos micbi fubtrabis 62 tibi te 
colligis. Cui paul? no fotu Oe tuo angulo milites collegi- fe& 
etia Pe oebe vniuecfo quib) tex nc oena t^ia que nunq? Defici/ 
ent que omne excluDentinDigencia largietMuic fi fubiei^? 
eflTe volueris faluf eris .Qiii tante extat potencie vt iuoex om/' 
nium veniat 62 niunoi bui? p igne figura cefoluat-MocauOi 
ensMfero ct ira fuccenfus ^a figura muoi p igne paul? Dixe/ 
rat DiflblucDam omnes milites cciffi igne iufTit ctemari-Pau 
Ium vero tanqua maieflatis recu capite truncact .Tanta aut 
xpianoru tunc occifa e turba vt popul? roman? palaciu vir/ 
tute irrumperet 62 feoicione contra eu excitare moliens ^Dcla 
inaret pone rnoDu cefar tpa occifione vel iufiionem noftrates 
funt qs petois.Romanu tuentur imperium .Timens imperatee 
mutauit eoieffum vt nullus criRianos tangeret Donec .3 mpe/ 
tator De eis pleni? iuDicaret.Qua ,p3tec paul? itecu eft teouc 
tus 62 afpedui ‘Meronis oblatus. Qiicm vt Mero vioit vebe/ 
mentiflime exclamauit.ToUite maleficium Decollate impoRo 
tum -nec finite vkiete criminatorc^perDite fenfim alienatorem 
Auferte De fi(perfiGic terre menciu immutatote aD que paul? 
ait-Mero tempore moDico paciar* feD viua etemalitcr Domino 
ihefu xpoMero DixitAuferte ab eo caput vt me rege fuo fcc 
tioreintelligat qui cu Deuici^Ft viDeam? fi femp viuere valeat 
Cui paul? vt fetas me poR morte eorpis etnalit viuere cum 
micbi caput abfcifu fuat viu? tibi ajparebo 62 tuc cognofee 
potetis quia xps c Deus vite q no mortis^Et bifs DicRis aD lo 
cum fli|plkii Ducitur «Qui cu Duceret Dixetut ei tves milites 
qui cu Ducebant. Dic nobis paule quis eille rex vcRcr quem 
tantu Dil^t«5 q> pro eo magis mori q» viuere eligitis 62 qlcj 
inDe mcreeDem babebitis-Tunc paul? De regno Dei 62 pena in/ 
fetni aDeo cis pDrcauit q» eos aD fiDem 9wertit.Qiii curoga/ 
rct eu vt libere abiretq vdlet ait- Abfit fratres vt fugiai.Mon 
gT fu rpRig? miles xpi legittim?.Scio en? ^ p banc vitam 
trfitoria aD vita tranfibo ctcrna.Mox aut vt fiicro Decollatus 
viri fiDelcs rapient corpus meu.Vos autloiiu notate 62 illuc 
cras mane vcnite.3nueictis ei luxta fepulc^ meu Duos viros; 
€Jiates-f tytu q luca-dbo cu Dixdtis q De cu vos aD cos n ipi vos 


cixv- 

t)aptijafcunt n tcgni celeftis facient cobcteces.QuoO cu (oq 
tctuc mifit.Ncro Duos milites vt viDeuent fi aobuc efiet occi 
fus 62 cum cos vellet conuettere illi oixnrunt.Cum moctuus 
fuccis ^ refutrexetis* tunc cteDemus biis que Dicis ‘r^iinc 
aut cito veni qD metuiTH accipe.Cuq^ aD locu paiTionis Du/ 
ccrctut in potta boflicnfi cuioam mateone nomine plantilte 
DiTaplc pauli q fecunDu Dyonifiu alio noie Dicebat lemobia 
quia fotte binoniia fuit obuiam babuit* Que flens fuis oea 
cionib? fe tccomenDarc cepit. Cui pajuliis vaDe plantilla etee . 
ne falutis filia ccmioDa micbi velum q caput tiiu tegis 62 inDe 
oculos meos ligabo ^ poftmoDu tibi rcitituam illuD* Quod 
Du fibi traDeretirtiDebant ei carnifices Dicentes ‘QiijD impo/ 
ftoci iffi 62 mago tam pccciofum pannu ttibiiis vt ipm amit 
tas .Cum ergo ao locu paflionis Paulus veniflct aD oriente 
Verius 62 manibo in celu exteJis Diutiffime cu lacrimis patria 
voce orauit c» gracias egit.Pofl boc valefaciens fratrib? ocii 
los fibi De velo plantille ligauit vt vtruq^ genu interra figens 
collum cxtcnoit*c* fic Decollatus elf* RIox ei? caput Dc corpo/ 
re cxillcns ibefus xps qo fibi in vita tam Dulcc extiteratj? ta 
crebro nominauerat-bebraicc clara voce infonuit 'Dicit cni 
ipm in fuis cpiflolis xpm vel ihcfum vel vtruq^ qiiingentts 
vicibus nominaflc.De eius aut muliere vnDa ladis vfq^ in ve 
fli menta militis cxiliuit-62 poflcafanguis effluxit .in aere lux 
immcnfa cmicuit*Dc corpore oDor fuauiflim? emanauitDyo 
nifius aut in epillola aD tbim-De morte pauli l’ic Didt.Tn bora 
aut illa trilticic plena^frater mi oilec^e Dicente camifice.P au/ 
lo collu para.Tunc beatus apoflolus fufpexit in cclum muni 
ens frontem 62 pedus fuu figno crucis ci Dixit.Dne mi ibefii 
xpe inman?tuas f)menDo fpm meum 62 tuc abfq^trillida 
62 coputfione extenDit collum fuum 62fu1ccpit coronam per 
cudente aut carnifice 62 amputante paiih caput.Tunc beatif 
fimus in iplb i(^u explicuit velii 62 collegit lan^iinc tp^rium 
in velo c» ligauit eum 62 obuoluit 62 traDiDit illi femine 62 re/ 
uerlb militi carnifid Dixit lemobia vbi Dimifilfi magiifru me 
um.Paulum rcfponDit milcs.Cum focio iacctibi extra vtbej 
in valle pugilum 62 velo tuo velata efl: facies eius ^pa aute? 
RnDcns ait.Ecce intraucrunt nunc petrus 62 paul? inDuti ve 
fle preclara.Ft coronas fulgentes luce raDiantes babebat in 
capitib) fuis 62 q^tulit velum fanguine cruentatu ^ monflra/ 
uit eis 4pter qD opus multi creDiDerunt Domino 62 crilbani 
fa(^i funt-bee Oyonifius auoiens.Nero que contigerant vcbe 
meter extimuit c» De kiis omnibus cum pbilofopbis Et ami 
as loqui cepit -Dum bec inuicem loquerentur venit Paulus 
ianuis ciaulis.Et ante-Cefarem flans ait Gefar cccc Paulus 


tegis etetni 62 inuicli miles- Vel nunc ctcDe quia no fiim moj 
tuus fcD viiius-Et tu mifet ctcma motte moticcis.Eo q? fanc 
tos t)ei fniurte intecficis.Et biis ?5idis t?irpatuit.Neeo aut ex 
nimio timotc velut amens effc(^s quio ageret ignotabat 62 
fuafu confilio amicorum patroclum barnabam cu aliis fol 
uit-Et quo vellent libere abire permifit-^Ui vero milites Lon 
ginus magiRer militum 62 acccllus aO fepulcbru.Pauli ma/ 
ne venerunt Et Ouos viros fq tytum 62 lucam otantes.Et in 
eorum meoio Paulum ftantem vioerunt .Qiios tytus 62 lu/ 
cas vioentes vebementer territi fugere ceperunt -ct Paul? C)i/ 
iparuit Jlli aut pofl eos clamantes oicebant- Non vt putatis 
vos perfeqiiimur.Seo a vobis baptizari volumus ficut«Pau 
Ius nobis oixit quem moOo uobifeu ozante vioimus.Moc illi 
auDientes reuerfi funt cjcu magno gauoio eos bapti^auerut 
Caput aut pauli in quanOa vallem rpie^um efl «Et pre mul 
tituoine aliorum qui intcrfeif^i fuerut.Et illuc proicdi inue 
niti non potuit- Cegitur aut in eaOem epiflola ^yonifii q? cu 
quaoa^ vice fouca munoaretur-Et capnt illuc-Pauli cu ali/s 
purgamentis proieefium fuiflet quioam paflot illuo in vir/ 
ga fua leuauit Et iuxta caulas ouiuni fixit • Vioit aut p tres 
nodes continuas ipe cuoomino fuo fuper preoidum caput 
lucem ineffabilem refiilgere. QtioO cum epifeopo fi?5elibus 
nundatii fuiffet Mxerut. Vere boc e caput Pauli Egreifus 
igitur epifeop? ct vniuerfa fioeliu multituDo caput illuO fe/ 
cum t)etulerunt.Etin quaOam menfa aurea iliuo Seponetes 
illuD corpori coniungete volebant.Qiiibus patriarcha relpo 
Dit-Nos fcimus q^5 multi fioeles occifi funt-Et eorum capita 
fut Difperfa-Vntx Dubito illuD caput corpori Pauli coniiigc 
re-SeD caput boc aD peDes corporis ponam?- Et omnipoten/ 
tem Dominum exoremus Vt fi caput fuu c conuertat corp? 
Et capiti coniungat QuoO cu omnib? placuifl et caput ipfuj 
aD peDes corporis pauli pofuerunt* Et ecce euneffis orantib? 
Et ftupentib) corpus fe conuertit-Et in loco luo capiti fe iun 
xitEt fic omnes Deum bencDixerut 62 boc efle caput pauli vc 
taciter cognouerut.Mec Dyonifi? Refert grcgori?.Turonen-q 
tempore iuf fini iunioris claruitq» quiDam Defperans laqueii 
fibi parabatNomen tamenPauli inuocas femper Dicebat aD 
iuuamc fande paule.Tunc affuit qucDam vmbra fqaliDa bo? 
tans eum ac Dicens.Eya bone vir age quiD agismioram ne fe 
ceritis.Ac ille femp parans laqueu Dicebat Beatiifi me pau/ 
le aDuiua me.Expecito iam laqueo affuit alia vmbra tanqiia 


laminis sicen^ilU qi.i tem.-nem tortabat. .t ’ 

cjuia paulus aDiiocatus aoucnit Tunc fqalioa vrabra manu 
itcrbomo aoTcteM^ens '62 laqueum ptoidcns pemtmcjam ^ 
Pignam accepit, Qicgotiusin rcgiftro cx catlpems.beatipau 

10 multa mitracuracemonfkatur 62 0u miati pamm^o ex 

limatura petunt alTiftit facerobs cum lima-Et aliquito peten 
tibus ita incite aliquio catbenis ip fis excutitur vt nulla mo 
ra fttOuiburoam vero petetibus oiu per catbenas ipUs lima 
Ducitur 62 tamen vt aliquio inDe exeat no obtinetur in eaDc 
07 epiitola que fupra Dic^a cfl beatus Dyonifiiis morte pau/ 

11 macriftri fui piis verbis Deplorat oiccns. Quis Dabit oculis 
aquas 62 populis noftris fontem lacrimarum vt ploremus 
Die ac noae lumen eoclefiarum extincflu eR .(^us non in/ 
Duet fletum 62 gemitum aut non velHetur lugiibrito 62 men 
te attonitus non obfbupefcet -Eocc ct etii petrus funDamentu 
ccclefiarum-gloria fan^oru apiorum a nobis rcceflit ct nos 
orpbanos Dereliqt Paulus quoq^ genaum familiar^ conio 

lator parentu Defecit nobis 62 vltcrius no iniienitur Qui tuit 

pater patru Doi^or Doclorurn paftor pai^orir Abiflum fapi 
encie fifbolam altifonam preoicatore veritatis infatigabilem 
paulum Dico nobiliffimu apoflolu. Hic angelus celdtis 62 
bo terreftris- Vmago 62 limilitUDo Deitatis 62 fpiritus peito?/ 
mis omnes nos^t^cliqt Mos inq^inopes 62 inDigno.y ti boc 
munDo contemptibili 62 maligno ingreflfus c aD Deu luu c»; 
minu 62 amicu. Hm ftater mi tbimotbee Dileae aie mec ybi 
efl pater tuus magifter ci amator .VnDe te viterius fabitabit 
Ecce ei orpban? fa^Ug es 62 remanfifli iolus lam neqq, fcri, 
bet tibi fua fanaiflmia manti Dices tibi fiU kariffime veni tra 
ter mi tbimotbce.QiiiD bic acxriDit trifticic a tenebram y Da/ 
ni quia orpbabi fa^t fum?Tam no venient aD te epiftole ei? 
in quib? feriptu fit-Paul? moDicus femus ibefu^xpi lam no 
feribet Dc te vltcrius ciuitatibus oieens .Sufcipitc pltu meuj 
Dilcdum.Complica frater libros ^iphctara 62 . 

qa pemine babem? interiDretc pabolaru aDigmatuj^idoq 

orum ipforum-Dauio ^beta plangebat filium fuu 62 bteiff 
bat ve micbi fili mi ve micbi.Ego aut ve micbi magil ter mi 
vere ve micbi* AmmoDo Defecit 62 ccifauit concuruispifcipu 
lorum tuorum ‘Romam veniencium ^ qucrencium nos Ta 
nemo Didur? eft camus 62 vineamus Dodores noflros 62 m/ 
terrogem? cos qlir nos rege oporteat coclas nob gmiflas ^ i 
terptabut noB eloqa oni nfi ibu xpi elo(^a ^fpbeta^ vere ve 


hi}s filiis frater mi q> priiiati llint patribus fpualib? quibus 
priuatus eit grex 62 nobis etiam frater yc qui priuati fumus 
magiiiris noftris ipualib? jqui collegerant intellectu aefeien 
ciam veteris ac noue legis 62 colligauerant in fuis cpiff olis. 
Vbi eflcurfus pauli 62 labor fanctoru peDu eius. Vbi cR os 
loquens 62 lingua confulens 62 fpiritus beneplacens fuo 
Qyis non ploret 62 vlulet*Nam qui meruerunt gloria 62 bo/ 
norem apuD Deum tan^ malefaceres traoiintur in mortem 
Ve micbi quoniam in illa bora intuitus fum corpus fan6lu 
fanguine innocui cruentatum .Meii micbi pater mi magiRcr 
62 DocRor non quinem reus tali morte extitiRi .Mune ergo cj 
ibo te querere gloria xpi amorum 62 laus fiOelium-Quis con 
ticefeere fecit vocem tuam fiRula ecclefiarum ct fiRula altifo/ 
na plectrum pfalterii Decaeorof Hcce introiRi aD oominum 
Deu tuu que DefiDeraRi 62 toto affe^u concupiffu^berufalej 
^ roma praua amiacia equales faCe funt in malo.^berufaf 
Icm crucifixit Dnm nfm ibefum xpm. Roma vero apoRoIos 
cius interemit -^berufalem aut feruit ei quem crucifixit- Rcy 
ma aut folennijanDo gloriteat quos interemit- Et nunc frat 
mi tbimotbce quos DilexiRi 62 toto corDe DefiDerabas faul Di 
co regem 62 ? onatam in vita fua non funt feparati nec i mc» 
tr-Et ego non fum feparatus a Domino mgfo meo nifi cum 
feparauerut nos boies peflimi 62 iniqui 62 lepacio bui? loore 
ron erit femper-Aia ei? «ignofat DileCos-etia fecuDu boc q, ei 
Icquant q nunc ab eo elongati fut-Tn oie aut refurreCionis 
magna ladiira effet fepari ab eis bec Dyonifi?-To -crilbRim? 
in libro oe lauDib? pauli buc gloriofum aplVn multipliciter £> 
menDat fic Dircns.Micbil prfus errauit cq paratu in figne vir/ 
tutuacpaDifuin fpeciale pauli anima nucupauit’ Que autej 
lingua lauDilp cius inueniat equalis cu oia que ftint in omni 
bus bona aia fua vna poffiDeat 62 ea cuncRa plene accximulart 
te nec folu bominu fco etia qo e ampli? angcloru Mcc tamen 
iDcirco reticebim?qnpoci? pauca Dicem?- ER ei boc maximu 
lauois gen? cu oracionis copiam virtus fiiperat 62 magnitu 
Do lauDati-Sicq? vinci multo e nobis gloriofius q» fepe vicifle 
vfi igit oportii? lauDu ei? fuem? exoroiu n ab b** ipo pmu vt 
oRenOam? eum bona cmniu poifiDentem»Abel obtulit facti/ 
ficiu ci inDe lauDat IcD fi pauli boRiam aDDucam? in meoium 
q^tu celu a terra fuperior apparebit Siqoem femetipm pe» oi 
es fingulos ymmolabat Qua tam boRiam Dupliciter offete/ 
bat'tum in corDe- tu in corpore mortificacionein circuferens^ 
Mon eni OLies offerebat autboues fcD feipm Dupliciter ym/ 
molabat-Metg bifs contentus fuitfeD etiam orbem vniuerfu 


I 


-clxvi). , , 

fhiouit offerre q terram ac mare grcctam atq? barbarie omf 

nemqifubfolercgioneqfivolitans circuniitcx hominibus 
angelos facicns-i^nymmoiposhCTesqri ex oemomto man/ 

getos jjuchens huic hodie ceBict equale qim paulus 

claoio fpiritus fandi ymmolauit 62 in lUa altan qO fupet cd 
Ium iocatu c obtulit. SeO abel colo g^mani :^ul1us occii/ 

buit Paulus vero ab eis «ntcrfc^lus eftq® 

iis cupiebat eruere Vis aut ei? mnunTcr^ tibi oitenot mop 
fes tot vtiqj qt ctia oies vixit.Woc ie tantu ni le^t len 

uafle cu liberis hic aiit multo fcuiore lunoate inliuio no arcb 
am coaptanoo a 9paginih) tabula;/: feo f>p(^60o jp 

tabulis vniuerfu orbe piclitatc ex meoijs nuctih? Itbe^uit* 
h** autarcba no vno loco citeufert q orbis termTo^ £)prebegit 
nec bitiimie ac picc fco fpicitLi fanc5bo ei? tabule fut puncte* 
bicfufdpies bn irronabilib? aialib? (tuldores imitatores et/ 
ficit angelo;c ‘Fiic q^ illa vincit arcbaeja illa coruu redp^ens 
coruu ruvfu emifit cr incluDcs lupii feritate ei? mutate no po 
tuit.Mic vero accipi tres miluofq^ fufeipies fecit combas K 
excluoes omne feritate maruetuoinc Ips introDiixit •Abraba 
mirat oes qa ao oei pceptu pata^ atq?£>gnatc8 reliqtb? qmo 
pau pofl’it cqri qui no tantumo patriam vU^gtiatos feO 
quocy munOu reliquit ymmo ctia celum ct celurn ceu K Vxc 
omnia xpm fufeipient» tJefpexit vnu p eundis ilhio folu lO/ 
efl xpi caritate requirens-neq^ plencia inqt* neq^ fiitura neqj 
altituoo cre ScO rt abraba in piculu fe traoens Ixiflib? nuum 
fratris eripuit. At paul? vniuerfu orbe vt ?3e ipa oyaboli e^ 
traheret manu innumerabilia picula ftirtinuit ,ppilq? mortibp 
maxima fccuritate aliis compauitfiliu quoq^ abrabS vduit 
ymmolarc.paul? vero femetipm milies ymmolauit.in yfaac 
padecia aliq aOmirant qmo puteos a fcfaiffos obftrui pacic 
babAtpau.vcro puteos cernes lapioib? obrutos ^ ^'tium 
corp? no folu fic ille ceoebatf eos etia a qb? padebac i celu^ 
fluoebat eucbcre-Qiiato ei ampli? obruebat idc fos tato ina 
gis erupebaPac pluries a fc effuDeoo fluuios manabat.De lo 
ganimitateatq^ pacieda iacob ferip a miac 62 q na illa e a oa 
matia aia q pauli paciccia poifit imitdi.Keq^ ei vi| annoj^^*teO 
toci? vite fcriiiciu p fpofa ptuUt xpi Non aoudus folu eitu 
oiei 62 nodis gelu ^ tcptaconcs niillc peties 62 niic qiiioem 
vcberibo*nuc vero lapioibc fcifiiis atqj collifus int 
vbicK profiliens captas oues ex Os atoli faucibus abifrabe/ 
bat.Seoiofepb puoicide virtute necorat? c 62 ego vereor ne- 
iam rioiculu fit bmc etiam laiioarc qui (emetipiiim crueifi/ 
gens nonfolum biimanorum corporum pulebrituoinis, fto 


omnia etiam que vioent rebus clara -ac Oecora cerncbat-que 
aDmoOum nosfauillam cineremq^ coipidm? qui quafi mo? 
tuus prorfus^aO mortuum Tmobilis pmanebat- Stupent iob 
omnes bcmfnes cil cni athleta mirabilis at paulus non men 
fibus tantu.fco annis pluribus in agone perOurans tam clar? 
emicuit non tefle gleba fame carnis raoens feo in ipi? intelli/ 
gibilc os leonis frequenter incurrens 62 pugnans aouerfiis 
temptacionem mumeras omniu erat apioetolerancioj.Qiii 
non a tribo 62 quatuor amids*feD a cumSis infiOelibus a fra/ 
tribus etiam ob ^pbria luflincbat.colputat? ab omnib? male 
oi(Sus*Bt illius erat magna bofpitalitas 62 cura pauperum 
SeO qua ille curam Tpenoebat carne Oebilibus- hanc iltc ani/ 
mis morbiois exbibebat.^llius omnium aOuenienti aperieba 
tur Oomus huius vero aia vniuerfo patebat orbi-Kt ille quf 
Dem cum oues 62 boues haberet inumcros erat in pauperes li 
beralis.Piic vero nichil amplius corpore fuo poiTioens oe hoc 
fufficienterinoigentibo mTftrabat‘Qubo alicubi comemoras 
necefl itatih? inquit meis 62 hijs qui mecu erant miniftrauef t 
man? ilie.Seo etiam vermes atq^ vulnera fenos ran(5^^o Tob i 
ferebant oolo2eS‘SeD fi pauli verbera fam cathenafq^ feu piat 
la confiOeres que a Oomeflicis ab extraneis acertopadebat 
orbe Iblicituoinem quam ipep ecclefifs vflionem qua ^pTcan - 
oali^atis finguHs pferebat vioebis q? omni erat faxo Ourior* 
aia illa 62 ferrum atq^ aoamantem firmitate fupabat -Oye ei 
ille corpore hec mente.Paulus iliflinuit -Quem omni merore 
moleflior oefingulis quibvifoam labentibo mellicia confume/ 
bat' Vnoe 62 iuges ex eo fontes lacrimaru no oieto feo etiam 
nodibuseffluebantomniq^ muliere parturicti vehetneci? af 
fligebat in fingulis ,?ptcr qo etia oiccbat Filioli mei qs itcril 
parturio .Moyfes pro iuOeorum faliitc Deleri elegit Delibro- 
IMoyfes itaq^ fe cu ceteris obtulit pirc.Paul? pro ceteris N5' 
eni cu peuntibo pire voluitSeo vt alii fatuarentur ipe De glo/ 
rie etern itate DeciDere.Et qui Dem ille pharoni hic Dyabolo co 
tioie rcpiignabat.Jllc p vna gente ifte pro vniuerfo o?be cer/ 
tauitno fuDore feD fanguinc*?ohannesin dbum locuftas 62 
mei filueflre fumebat fco paulus ita in meDio muDi flrepitu 
queDamoDu ille in heremo quiete verfat? efl.Mon quiDe^ pa- 
ffus locuRus autmcllc filue<bri.Multo aut vidu viliore hi/s 
contentus efl ac necelTario qfuiDem ibi inDulgens cibo feruett 
ifuDio prcDicanti-Verum illius aDuerfus herooyaDem a|pa/ 
ruit magna conftancia^Bt ille no vnu aut Duos aut trcs.SeD 
innumeros 62 limili pofitos potelfate corripuit ymo longe lU 
los feniores tyranno s-Reffatvtpaulu iam angelis compare 
aaius in quibus magnificum preoicam? qui aim omni cura 


clxvtiV ■ 

Xxo obe&iunt QuoS OaiiiD ammiranJ» Oicebat-potens^virtu: 
tc facientes vcibum ems efe QiiiO veto aliiiO ^beta in ange 
lis nlitat*Qyi facit inquitangelos f fpus ct minifltos fuos ig; 
tiem vtentem ScO boc in paulo pofTum? inuenirequi vclut 
ignis ac (pus totu tcrta;c putgauit orbem -SeD nonou^ czlii 
i< Ic fortitus cf b 62 bcc eft omnino mirabile -^a talis vecf atiie 
in terris cj mortali aobuc carne circuoatus .Qyata ergo nos 
conoempnacionc oigni f\um? cii vno boTebena in fc oa couf 
gregante nec minima quipem ptem coru iluPem? imitari.No» 
cni aliam efl ille fortitus naturam nec Piflimilc uact? anima 
nec alteru babitans munPu-fep in eaPej terra eaPemq^ regioA 
ne fub eifpem etiam legib? nutritus morib? cuncios q nuc 
boTes fut vel fuerut cu virtute tranfcenDit.Nec vero in illo 
folum mirabile c qo pre babunPancia Peuocionis quoPamo 
non ferflt Peiores ^ virtute fufceptosTeP q> virtute^ ipam 
mercePepenfauit.Nam nos quipem ^iptetea nc^ofita merce 
Pe certamus qua ille cople^es etia fine premio pingebat* cuc 
ta illa que afperitate liii viPent impePirc virtutem cu omni 
manliietiipine jpcciens*cotipie celfior cotipic adurgebat ar/ 
Pencior Et in tantis fibi piculis noua iemper alacritate pug 
nabat.Qui cum fibi mortem iam iminentem viPerct ap con/ 
munio ne Pele^iaaonemqj gauPij' alios ^uocabat Picens gau 
Pete ^ 5gratulamt miicbi.?taq;aP £)fufionc ct iniurias qs ob 
ppicanpi flupiu fulbinebat magis ap bonoru oblecffamcn/ 
ta ^erabat mortis poci? ^ vite PefiPetiu afpetcns paupta/ 
tis q» opulencic 62 multo amplius labores alif requic poci? 
laborem ac merore magis eligens q> ali/ voluptate l^uPiofi? 
^inimias 62 fru(5iuofius oras ^ aliV aPuerfus inimicos. Vn 
illi foriniPanPu erat atq^ metucnpu offenfa nimt^c Pei nec Pe/ 
fipcrabile aliuP eratnifi placere Peo Icniper Non pico aut q> 
nicbil pfenciu PeliPerabat fep nec futuro;i:. No eni tniebi Pi/ 
cas mcrcepes ct gentes cxercit? pecunias ^uincias poteflates 
Mec enim nec quafi arane aurum fila reputauit fcP ea que 
promittuntur in edis 62 tunc cius atpentem in xpo amorem 
viPebis*Mic fiquiPem pro eius amore non angelorum non 
arcbangcloru oignitatem nec qPq? boru limite conciipiuit 
QiioP eni erat maius omnib? xpi amore fruebatur cu b bea 
tiorc ciinifiis fc putabat fine boc auteneqj Pominanciu neq? 
prinapatum focius elle cupicbat feo cum bac Piledione ma 
gis ei1’c vel extrem? ymmo etiam ex numero punitorum q> li 
ne bac inter fumos bonores fublimcs Moc enim erat ili ma 
ximuni ac fingulare tormentum ab bac caritate PiTcePcrc 


Moc illi ctat gcbcnna boc fola r>ena bec infinita a intoletaoa 
fiiplida (icuc petfiii cantate xpi* Moc illi vita boc munDus* 
boc regnu bec ^mifTio bec betia videbantur in numera. Sic 
oefpinebat vniuerfa que timem? vt foiet berba iam putrefac 
ta contempm.Tvirannos vero ac plurimos fpirantes fiirore 
velut quofbam efle ailices eflimabat.IVTojte vero atq^ crucia 
tus.Kt mille fliplicia qfi ludu putabat eflfe puero^. Duma^ 

. ;p crifio alii^D luftincret* Decorabat eni viniEl? catbena ma/ 
gis qua Dyademate coronat?- EtenT roartat? carcere babita»' 
fcat \ celo.Adibenci? verbera recipiebat <3 vuViera ^ ali/ bra/ 
uia Oenpiam 62 dolores non minus qua premia diligebat dt 
tposvtiq^ dolores loco duceret premioruf flDtereaipos etia 
graciam nominabat quoniam cpie nobis funt caufe trifKcic* 
boc illi maximam piebant voluptatem .Merore quoqj ma/ 
xime vrebatur .jpter qd 62 diccbat.Quis fcandalijatur ct ego 
non vror- Etiam fi in merore dicat quis inefle aliqua? volup 
tatem.Multi eni qui filioru mortibo vulnerantur.Aliquid c5 
iblacionis accipiunt cu fuis fletibus relinquutur magifq?do 
lent cii dolore pbibentur.Sk ^ paulus node ac dic cofolaco 
nem accipiebat ex lacrimia Nullus quifpc tanto affcdu ma/ 
ia 4pcia quanto ille deflebat aliena Queadmodum ei illu opf 
naris afflidiim cu pdicionc defleret peccatoru q vt illi falui 
fierent a celoru gloria cupiebat cxcindi.Na non faluari illos 
multo a cctbius cftimabat ^ femetipm pire -Mune ergo cui 
nam reru poterit quis c5pararc‘cui ferro-cui adamati. Quid» 
na aliquis afpcllet anima aurea vel magis adama ntina.Nam 
a omni erat adamante forcior auro gemifq? prcciofior cj alte 
tam quidem materiam firmitate alteram lupabat prcciofita/ 
te.Cui igitur rei buius ab aliquo anima spctur.Earu quide? 
que (iit omio nulli.Quod fi vel auro adamantis fortitudo vr 
adamanti bonoe daretur auri tunc forti aliquo mo compac5 
eius pauli poflet afe conuenire.Sed quid ego adamante au;c 
ad fimiiitudinem adduco paulbmundum fi ex diucrfo afpen 
das omne tunc vkcbis apte pauli ingens pondus cxamis. 
IMundo igitur ci omnibus que in mundo (unt.Paulu diam? 
digniorem Si igitur mund? eo dignior non e (cd forte vel cc 
Ium fed iflud quoq? inucnitiir inferius. Si eni non fblu celuj^ 
(fed etiam que babentur in Gclis dei poflpofiiit caritati qmo 
non magis domin? qui tanto eni benigniorPaulo q»to malici 
am bonitas antccclHt;innumeris celis cumiudicat digniorem 
Non enim nos tantu dilexit deus q^tum a nobis ipe diligitur 
(fed tanto effufius q?to nec fer mo fufficit explicare.Jn paradi 
fiim q? bunc deus rapuit 62 in cclu ternum fubleuauit- Nec 
mmerito fi quidem paulus in ferra gradiens fic fe gerebat i 


t • 

ClXVlllI • 

cuneis quafx angclotu focietate friietetuc ‘Nam vifibilis ao/ 
huc cotpori colligatus illo;^ pecfedionc gauoebat tantis fra/ 
gilitatibus fuboitiis in nullo infctior {upemis victutibus ap 
patere certabat-Nam 62 tanq» pennatus tonim tJoeenJX) puo 
fauit otbem 62 velut in cc»pore laboris picula quecontemplTt 
» qfl iam celu pofliSens eunda ptojfus terretia oefppxit ct tan 
cum ipis iam in corporeis virtutibus ©egens nigi mentis^ 
intencione iugilauit ^ angelis quicem fepe oiwerfaru genciu 
cura comiflfa efl (e© nullus illoru ita crertitu fibi peprdu gu/ 
bemauit vt paulus vniucrfum orbem* Sicut autem aliquis in 
OulgentilTim? pater afficitur erga fiiiu freneli conprebenfu 
cui? q^tomagis eouici/s icnibulq? pullatur tanto eius poci? 
mifwatur 62 Oeflerita paulus ifbis a cjbus affligebatur maia 
ra aobibebat fomenta pietatis Mamq? fepe pro illis qui eum 
quinae» verberauerantci cius fanguinem ficiebant lacrima/ 
batur ct vebementer Dolcbat 62 pro eis orabat- fratres inquir 
voluntas quioem corois mei. Et cu vehementer q§morDeba 
tur ac penitus ©ifecabatur cum eos pereuntes vioeret vt eni 
miflum in ignem feru totum profe^io ignis efficituffic pau/ 
Ius caritate lucccnfus effedus eft totus caritas*Qui Cfuari ca 
munis tocius muDt eflet pater ita in amoec vel aiHiione bomi/ 
num 62 ipibs eo?u imitabatur pentes ymmo eundos non car 
nales veru etiam fpirituales patres folicituoine ac pietate fu/ 
perabat.Omncm cni ^prlus hominem Deo exhibere cupiebat 
quafi cum vniucrfum munOum ipfe genuiflfet fic omnes T Dei 
regno feflinabat in Ducere corpus 62 animam pro hiis quos 
Diligebat impenoens-Momo ifle ignobilis 62 dreumferarius 
qui artem exercebat in pellrbus-tanta virtute progreflus dt 
vt vix xxx-annorum fpacio ci.Romanos*62 perfas-62 parthos 
62 nieDos’inDos 62 fithas-cihiopes*^ 62 (aramatbas atq^ farace/ 
nps 62 omne ^prl? hominu genus fub iugo mitteret veritatis*; 
Etficut in flipulas aut fenii ignis inmiflus*Sicofr.niaDetno 
num opera confumpfit Paulo eni infonante lingua cj omni 
ignevehemencius irruente ceDebant omnia atq^ fugiebant 62 
Oemonum cultus 62 tyrannorum mine-62 ^mefticovum infi 
Die-Magis aut ficut raDifS folis orientibus 62 tenebre fugan 
tur 62 aDulteri ac fures fotieis GonDuntur-62 latrones receDiit 
bomiciDe aD antra fugiunt -Omniaq^ lucire efficiuntur ct cla 
ta Oefuper illiiflratibo raoiis- Sic vbiq^ euagelio Difcminate 
paulo fugabat error veritas rmeabat • Aoiilcia <i alia oidu 
feDa Defeceft atqj ofupta filt ifio igis vapoe palea;c vice peu/ 
tes‘Claca veo inc hec uitatis fama feu flama fligebat ifplcDes 


K vfq^ a?> celi rublimitatcm confccnt^ens ab bifs pOiifTimum 
fubicuata qux eam ofpnmerc viDebantur necpiciila aut im/ 
fetus ^ceflum eaisipeOitcpotuerunt jBnoiis vero talis elb 
conoicio q? nullo libi obfiOenti confenefatac oefluit vel oefi/ 
nit alis autem e Omerfo veritatis flatus qf> multis impug/ 
nantibus fufeitatur ct crefeit-Quoniaigit ita genus nfo;c no/ 
bilitauit ?xus ei fimiles fiiiT^eamus inueniri.Neq^ TpoflTibilc 
iflurt putem? qm tale illi qle nobis corpus fuit talis aia tales 
cibi ? Dem illum teqj formauit 62 que aOmoDu illius ita effc 
62 Deus tuus .Vis Dei Dona in paulo co^nolcere vcRimeta ei? 
terror Demonil» erant*Mcc vero ampli? aD miranDa qa Paii 
Ius nec cii in pericula irrueret temeritatis argui poterat nec cu 
pericula furgerent timiDitatis.Amabat em prelentem vita ob 
lucrum Docmoi-Etturlus eam valDe Defpicicbat ob pbilofo 
pbiam aD quam il!u munri cotemptus euexerat.Deniq^ cu 
viDetis paulu pericula fugiente no mm?iUu aDmireris cuj 
fe periculis gauDet ofponere.Vt em boc fbrtituDinis itaiiluD 
cii fapiencie-Et cu viDeris illu De feipo aliqua fonantc.Simili 
ter aDmireris ac fi viDeris illu femetipm Defpicere* vt em illuD 
bumilitatis e ita iiiuD magnamentis. Magis cni merebatur 
loquenDo De fc tacenDo'Qi?oniam nifi feci flet iiiuD culpabi 
lior illis ect q fcipos importune lauDare DiDicerut- Nifi enim 
gloriatus fuiffet creDitos fibi ornes perDiDiflet quia Du fe bu/ 
miliailet eos cxtuliflct^Amplius tunc paul? placuit glorian^ 
Do q? alter lauDes ,fprias occultanDo -Mec tantu quiiq^ ^^ftiit 
cu fiia merita celaret q? iife cu ^Deret* Eii aut granDe maliij 
De feipo granDe aliquiD Dicere atq^ mirabile e^tremeq^ Demen 
cie c nulla iminenfe neccffitatcre^i: violenta prorfus lauDiba 
velle Decorari.Non boc fecunDu Deu loqui iuDiciu eft fcD poci 
us infame efh.Moceni omne mctceDem cuacuat laboribus fii 
Dorilrq^ qfitam.Eteni alcius De fe efferre fermone glorioli eff 
62 infolentis fe fcq^ iaclantis-Dicere aiit illa que prefenti cau/ 
fc tmmo neceflaria funt fructu amantis ct multo;r remeDia co 
gitantis ficut ct fecit paulus cj Du a pleu do capetur in lauDes 
fuas ire conpulfus eff maxime que Dignitate fua oflciiDercnt 
Plura aut cr maiora eelauit. Venia inquit aD vifioncs 62 te D‘ 
parco ^c Tanta Paulus tamq? crebra cu Deo babans eloquia 
q^ta nec ^betaru nec aponolo;^ vllus babuit p ea ipe humi 
lior rcDDebatur vifus eft plagas metuere vt Difeeres quia fecu 
Dum naturam vnus erat ex pluribus p voluntatem non folii 
fiipra multos bomines .Verum etiam vmis ex angelis erat* 
neq^ vero metuere plagas repuebcnfionc Dignum feD plaga;c 
nictu aliquiD inDignii pietate comniiUeie*bocipo eni quQ 


clxx 

plagas timet qui in certamine no vinatur aOmirabilior ode 
oitur q* ille qui non timct Sicut nec merere culpabile c(\ fer» 
per merorem oicere aut facere aliquio eorum que Ceo oifpli 
cent.Minc ^is fuerit paulusoffenoiturcjuiain tali’natura 
viuens potuit qC)ammooo iiipra naturam q> fi mortem tirau 
ii nec ipfam quiTxm rccufabatMon ctiim naturam Babere m 
firmitatibus fubDitam feD feruire infirmitatibus criminoiu^ 
eft vt merito ille mirabilis habeatur q imbecillitatem nature 
voluntatis virtute ftiperauit q> fi-Jobannem qui otcebat mar 
nis a conforcio fepauitMecitaq^rediflfimc per preOicaconis 
officium effecit cufiquinem quiifluo fufcipit officium non 
oportet effe mollem aut refblutum feD fortem 62 pereunda ra 
biifhim-Ncq^eni aliquis ixbet attingcrepreclari kiii? mune 
ris funifHonem nifi patus fit anima milies traoere in morte^ 
atqj oifcirmina^Otii enim non tali animo cum multos alios 
fuo perDet exeploMagifq^ vtile e fi qefcat fibiq^ tatu vacet n5 
ita gubernatore no ao befiias oimicate no luDo glaoiatoees oe 
flinatu*n6 quepia omio fic ao oifcerimia atq^ mcKtes patii ai 
mam oportet habere vt cum qui officium fufeepit preoicaoi 
Nam 62 picula pfecffo maiora 62 aouecfarij foiiorcs nec 
prorfus fimili conOiconc certatur Gelum namq^ in premio i 
fuplicicio gehenna dponitur.Si vero aliq inter eos conmoc5 
fa(5^a eff noli hoc oeli6ium putareNon eni conmoueri malu 
eff fco irracienabiliter nullo q^ iuflo flagitante negocio con/ 
moueri malum cfl-Munc cm affecflus prouious nobis crea/ 
tor inferuit vt oormientes animas atq^ rcfolutas ab inercia 
atq^ oefioiafurcitaret Quari enim glaoio ariem ita menti no/ 
flrc ire acumen impofuit vt cum oporcet vtamur «Benignitas 
autefemper bonaeB‘fcO cum illa tempus efrtagitat.Quanoo 
vero io no aocft etia illa viciofa e. ?ta 62 paul? fepe vius c af/ 
fcdu 62 imoOeftc loqntil» melio? cat irat?* Moc aut i eo erat 
miabilc eja cu vicul’ verberito atq^ vulneribo loge fplcoioior 
erat OyaOcate purpaqj fulgetibo.Guq^ vid? p ta vafKi pela/ 
g? Oucebat Ita gauoebat tanq. i maximu tperiu OuccrccPolb 
^ vco‘Roma igrdf? e nec ibi flare cotentPc § i hyfpania per/ 
currit nec vnu qoe; oie i ocio paff? c qete trafire f? i poicaoi 
aroore ipo igne aroecior nec picla timuit nec irrifiones eru/ 
buith® veo maiori aomiracoe oignu c q? cu tam auoax clTct 
ac vclut ao pugna femperaocincfliis 62 ignem quenoam belli 
afpirans .Rurfus placabilem atque flexibilem fe prebebat. 
N am feuienti vel pocius feruenti preccperiint vt iret tharfuj 
non tccufauit-oixeriint p muru cu oportere oepone palf? e 


FTuius rei geia ita faciebat vt pOicadoni oiucius iniifteret 
multis bic crecentibo iret aD xpm ‘Metuebat ^fec^o ne forte 
paup bine atqjanops ralutismrto;cabfccnerct.Ceteru cuqj 
bii q fub vno pugnant magiilro viotrint infixa vii;tieca flue 
tc fanguine cr ne fic bofiibo aliqn cenente feo Ifantein fortiter 
baftafq^ vibrante ct crebris icflib) aOuerfarios coeruere facie 
tem nec omnino tx^Iori peente maiora abfq^ Dubio tanta Oi« 
fi a claritate fubountur.Mocita facfti ef} in paulo- Vioentes 
tni iUu ligatu catlxnis ct nicbilomin? in carcerc poicante vi^ 
Dentes etia v i lneratu ct tn verberantes ipos fermone capien 
te maiore ,pfecto fiDucia colligebant io qO fignificans ait ita 
V t plures efratrib:? confiOentes in vincurmeis* babunoantcir 
auOtrent fine timore vecbu Oei loqiii.Tunc cerciore alacrita 
te ct ipe capiebat ac vebemenci? in aoiictrarios ferebat.Sicut 
eni ignis in oiuerfas plimii materias incioens auget magis 62 
incremeta fortit fic etia ligna pauli q uibufcfiq^ fuiiTec aomo 
ta ao fe eos continue tranfferebat-^ npugnatores q? in ei? pa 
bulu fpiritiial e efficiebat quia per ipos euangeai flamma ma 
gis crcfcebat-HecCrifo* 

De fjptem fratribo q fucrfit fili| be-felicitatis 


Epte? fratres 
fueruc fili/ be- 
felicitatis q;^ 
noia iuntianuari?-fe 
lix-pbilifp^-filuanus 
alex a Oer- vitalis -mar A 
cialis.Mos omnes cu 
matre iuflli imperato 
ris antbonii bublius 
prefredus a fc vocari 
I fecit -Sua fitq? matri 
!vt fui ct filio;c fuot uj 
mifereri Oeberet-q aic 
|Neqj blanOiciistuis 
potero allici nec terro 
tibo fragi -Secura ei 
fum oe fpiritu fandfco 
que babeo q» te fupalao iuua ct meU? vinea occifa -Et couerfa 
ao filios aitviocte filif in cclu cj furfum aipicite cariflimi -qa 
ibioe^ xps nos expedat-fortiter ^ xpo pugnate ct fioeles vos 
in xpi amore exbibete .QuoO prefeclus auoiens eam alapis 
ceoi iulfit.Cu ergo mater cj filif in fioe coifantiflimiafpareret 


•clxxf. 

omnes matte vioentc 62 confortante Diucrfis fimt fiipiidis p 
empti -Mane hea* felidtatem vocat gcego plui^ matrem qa 
fepeies pafla e in vi|*filiis 62 oc^auo in corpore fuo.Qregori? 
in omcli|s beata felicitas que creoenoo cxtitit ancilia xpi pre 
oicanoo etiam fada ed martir evifii feptern qui|pe filios (ic 
poli fe relinquere timuit viuos i carne licut carnales paretes 
idlent metuere ne mortuos premittant parturriuit fpu quos 
earne peperat vt preoicanoo pareret zeo quos carne peperat 
njunoo filios fuos quos carne^ fuam ef1”e noueratfine Dolore 
non potera^ morientes viDere.Sco erat vis amoris interior q 
Dolorem vinceret camis*Rede ergo banc feminam vitra ma/ 
trem Dixerim quetociens in filiis efl 62tam DefiDeranter extfc 
ta.Dum enim multiplex martirium obtinuit ipla quoqjmar 
tirv palmam vicit. Quia ci amore xpi fola mors fua ei mini/' 
me 1’uffecit-Pafli funt circa annos Domini-M ix- 


Ce fancla TbeoDora 


IP^eoDora nobiTmulier apuCr 

I ilexanoriam tempore jenonisimperato 
^ ris virum habebat oiuitem ac timente 
Deiim.Dyabolus autem TheoOrc inui/ 
Dens faneSirati virum quenoam Diuite 
in illius cocupifccndam incitauit* Qui 
eam crebris nunciVs 62 muneribus mo 

lleffabat vt aflienfum fibi preberet «SeD 

illa nuncios refpiicbat 62 munera contepnebat* Jntantu aut 
eam molcftabat q? iplam quietem babere non permitteret. Et 
pene Deficere viDeretur.TanDein quanoam magam ao ca mi^ 
fit que eam vt viri illius mifcrerctur fibiqj confentiret pluri/ 
mum hcKtabatur.Que cum oiccrct fe cc»am oculis oei eunda 


cernentis tam granDe peccatum nunquam conmitterc male/ 
fica. Aoiunxit quiDqD in Die fit hoc vtique Deus fcit cr viDet 
Quioquip autem aDuefperafcente 62 oodoente fble conmittit 
Deiis minime intuctur-Oxitq^ puella malcfice.NunquitJ veri 
tatem Dicis-Et illa etiam Dico vcritatem.lDecepta puella ver' 
bis malefice Dixit vt aDuefperafcente Dic virum aD fe venire fa 
ceret 62 voluntatem fuam aDimplcrct «Quop cum iuro rctu/ 
lifletillc vehementer cxultanshora qua conDixerat aDeam 
venit fccumqj concubuiter abceflit.TfoeoDora autem ao feip 
fam reoies anianirime flebat 62 faciem fua percuciebat Dices 


Heu ‘beti me petOibi anima meam oeflruxi arpe«nm Cecoeis 
mei. Vir autem cius oomu reoiens 62 vxorem iuafic Oefolata 
^ merentem videns •caufam tamen nefeiens eam confoiari ni 
tebatur .SeO illa nulla confolatione percipere volebat.Mane 
autem fado q&oam monaftcriiim monialium aoiit 62 abba/ 
tiflWj inteerogauit an r?eus quoOOa graue Oelidum quod die 
adrrerperarcente comiferat feite poflet «Cui illa .Nibil deo ab/ 
fcondi potefl: 62 deus fcit ervi det ome quod fit quaciiq^ bora 
illud con mittat .Que flens 62 amare dixit .IDamibi librum 
faneSi euangelii vt fortiar me mctipfam .Aperiens reperit qd 
rcripfi fcripfi.Rediens ergo domum dum quadam die virfu?^ 
abeflet comam fuam procidit .Veflimenta viri aflumens ad 
quoddam monaflcrium monaeboru cfd per viii ‘milia diffa/ 
bat feftinauit 62 vt ibidem cum morraebis reciperetur pecijt cr 
qd peci/t impetrauit.Tnterrogata de nomine dixit fe tbeodo;^ 
nuncupari.Tlla vero officia omnia bumilitec faciebat 62 cius 
feruiciu omnibus gratum fuit-Poff aliq^c ergo annos abbas 
frattem tbcodorum vocauit62 vt boues iunget et a oleum de 
ciuitatc afferret precepit - Vir autem eifplurimu flebat times^ 
ne cum viro altero receififfct.Et ecce angelus domi fibi dixit. 
Surge mane cj ffa in via marMrif petri apoff.Et q tibi obuia 
ucrit ipfa tua vxor erit .Quo faiflo tbeodora cum camelis vc 
nit 62 virum fuum videns 62 recognofccns intra fe dixit .HeU' 
me vir bone meus quatum laboro vt enpiar a peccato quod 
feci in te. Cum aute a^^inquaflet falutauit eum dicens. Qau/' 
deat dominus meus .?ilc autem eam penitus non cognouit • 
Sed crm diutiflime expecTlaret 62 fe deceptum clamaret faeffa 
efl: vox ad eu diccns.?lle qui te beri mane falutauit vxor tua 
erat .^'anfe aute fanc^itatis fuit beata Tbeodora vt multa mi / 
racula faceret .Nam cr bominem a beffia laceratum eripuit ct 
iliis precibus fufeitauit .Tpfam beiliam infecuta maledixit q 
iiibito mortua corruit .Dyabolus autem faniflitatcm fuam 
ferre non valens eidem afparuit dicens .Meretrix preomniba 
62 adultera reliquifli virum tuu vt buc venires 62 mecontep/ 
neres per virtutes meas tremendas in te iiifcitabo prelium -cti 
it non te fecero crucifixum negare non dicas quia egofunr- 
Tpfa autem in fignum crucis fibi edidit 62 protinus demen' 
euanuit.Quada aut vice du de ciuitate cu camelis redirctEt 
w quoda loco bofpitata fuiifet puella queda nodfe ad ea ve/ 
nit dicens.Dormi mecu .Qiie cu refpueret iuit ad alteriiq in^ 
aode loco iacebatCu aut ei? veter intumuifl^. 62 oe q ocepii^; 


clxxiV 

intetirogata fuiflct aitMonacb? ille tbeotX)r? ocMmmit mccu 
Natum igitur puecum ao abbatem monaflerif traurmiTerut 
Qi« aim tbeoDoru inerraret et ille fibi infulgeri pefetet fea/ 
putis filis puerum impofuit et Oe monafterio proiecit • Ttfa: 
aut abieda per vij.annos extra monafteriu manfit et De 
pecoru infantem nutriuit Dyabolus aut tante eius padcncie 
inuitJens in fpeciem viri fui fe tranffigurauit eiq^ oixit Quio 
hic agis Domina mea ecce langueo pro te nec aliquam confo 
lationem recipio veni ergo lux mea quia fi cu viro alio iaaii 
fH boc tibi iuOulgeo • At illa crcDens virum fuu effe Dixit aD 
iUu niinq» amplius tecum manebo quia filius iobannis mili/ 
tis iacuit mecii et volo agere penitcncia dc eo q? in te peccaui 
Ht cu oraffet (fatim euanuit et Demonem fuiffe agnouit Alte 
ra iteru vice Dyabol? volens eam teerere in fimilituDineni fera 
rum terribiliuDemonesaDeamvenerut et vir quiDam inftiV 
gas eas Dicebat ComeDite meretricem bancilla aut orauit ct 
euanuerunt Altera vice multituDo militum veniebat qua pri 
ceps preceDebat et eum ceteri aDorabant . Dixerutq^ milites 
tl?eoDore Surge et aDora pnneipem noflrum • Qiie rcfponDit 
Dominii Deum aDoro QiioD cum principi nianciatum fuiffet 
iuditeam aDDiici et tot toementis affici vt mortua putaretur 
et poftmoDum omnis turba euanuit Alia iteru vice viDitibi/ 
Dem aurii multu quefignans fe illuD refugit et Deo fe rccomc/ 
Dauit Altera etia vice vioit quenDam camflru plenum omni 
genere ciborii ferentem et Dicentemm fibi Dicit princeps qui 
te ceciDit tolle comeDe quia nefeiens fecit boc .?lla aut fe fig/ 
nauit etfptiniis euanuitCopletis aut vii-annis abbas pacien 
ciam eius coftOeras eam recodliauit cu puero fuo in mona 
fleriu introDuxit «Vbi cu Duos poflmoDii annos lauDabili/ 
ter peregiffet puerum accepit et fecum illu in cella fua claufit 
Quod cu abbati reuelatu fuiffet mifit quofoam monaebos 
qui Diligencius afcultarcnt quiD nam cum eo loqueretur illa 
autpueru amplexans et Deofculans Dixit Fili mi Dulciflime 
tempus vite mee venit Relinquo te Deo ipm patrem et aDiu/ 
torem babeas fili Dulciffime ieiuniis et orationib) infiffaset 
fiatrib? tuis Deuo c feruias et bec Dicens fpiritu traDiDit et in 
Domino feliciter cbDormiuit circa annos Orii cccc-lxx- QiioD 
puer cernens pluri mu flere cepit • ?n ipa autem no(ffe vifio 
abbati monaflerif monaflrata efl in bunemoDum nupeie 
maxime parabantur et veniebant oroines^ angelorum et ^p/ 
plectarum et martirum et omnium fanclotum et ecce in me/ 
Dio eocu mulier fola gloria ineffabili circuData*et venit v!qj 
aD nupeias et (cDit fu per ledu et oes aflantes aDorabant eam 


Et eccc vox oiccs .Mic ei} abbas tbeo?X)r?q«i falfo oe piicro' 
accufatiis efi .V tempora fuper ea mutata funt*cafiigata cfl: 
cni quia cubile viri fui coinquinauit .Excitat? autem abbas 
conatus ojm fvsitviho ab cellam ei? iuit 62 eam iam Oefunc^a 
inuenit Et intrantes ct oifeo opientes ipfam eife femina inuc/ 
neruP mifitq^ abbas patre puelle q ea infemauerat ct oixit 
illi Vir filie tue mortu? efl Et auferens veflimerum muliere 
efle cognouit -FacEbas efi igitur timor magnus liiper omnes 
qui bocauoierunt Angelus autej oomini abbati loaitus efl 
Surge velociter equum afeenoe ct vaoein ciuitatem 62 {i quis 
obuiauerit aflime 62 tecum aooucqui oum pgeret quiDam 
vir currens fibi obuiauit Qiiem cu abbas interrogaret quo 
pergeret ille ait ^Mulier mea mortua efl 62 vaoo vioere eam • 
Et aflumplit abbas virum Tbeooore in equum Et venientes 
plurimum fleuerunt 62 ipfam cum multis lauoibo fepeberi! t 
V ir aut cius cellam vxons fue tbeoo-aocepit 62 ibioe? perma*' 
nens tanOe in Domino obDormiuit .Puer aiit tbeoDore nutri 
ceni fequens omni morum boneftatc pollebat ita q? mortuo’ 
abbate monaffcri| in abbatem ipfe vnanimiter eft elccius., 


Denominer 


gc/' 


Argareta DiattiPa"quabajprcciora 
ma que margariti vocatur Qi'cgema 
cfl canbiDa *parua 62 virtuofa -Sic bta 
margareta fuit canbiba per virginitate* 
parua per bumilitate.Virtuofa per mi/ 
raculorum operatioem .Virtus aut e rn 
buius lapiDis Dicitur eflfe contra farg/ 
uinis cffufionc contracorois palTione 
62 aD fpiritus confortacionem .Sic beata marga* babuit vir / 
tutem contra effulionem fui fanguinis «per coftanciam quia 
in fuo martirio coRantiffima extitit .Contra corois paffjone 
iDefl Demonis temptationem per vi(3:o^iam quia ipla Dyabolu 
fiiperauit .Ac fpiritus confottationem per Dodrinam -quiap 
fiiam Do^lrinam muftozu ani mos confojtauitci aD fiDem xpii 
conuertit .Cuius legenDam tbeotmus vir eruoitus fcripfit 


c*Kx\lii. 

De farnflaMargarctb.'». 

Argatcta 
I XX citate a/ 
J^thiocbic fi 
Ustuit tbeo^fV ge 
pattiatcbe‘bcc 
rrutrici traoit GZ- aD 
at)i litam etat^ vc/ 
niens bapti^ 'iP^! 
ter boc exofapri pU 
mum babebat-Qua 
Oani igituc oicOum 
lam anri.xv.attigif5 
Bt entaUfs virgini 
bus ouef niitricif cu 
f^oDtrft prcfc61?oli 
(rriiis inDe tranfitu^ 
faciens 62 puella ta^ 
f^jetiofam confioetans mox eius amote exarfit 62 pueros aD 
fe concitus mifit oiccs. ? te 62 eam comprelt^nOrte vt fi libera 
clt eam mibi in vxoec accipi a.Si ancilla e ea mtbi \ cocubina 
bab?a. Cu ergo eius fuif^ cci^dui prefentata ea xx genere 
fiio ac nomine 62 religione requifiuit.Jda autem rcfponoitfe 
genere nobilem note Margarctbam ac religione criftianam 
Cui prefe^us Duo prima tibi rccSle^fiueniut quia nobiVba/ 
bcris 62 pulcherrima margarita coprobaris- oeb tertiuj tibi 
non coniienit vt puella ta pulebra ct nobilis oeu babeat cm 
cifixu.Cui illa.Vii fcisxpmfuiflc crucifixu.Etille ex libris 
xpiano;e. Cui Margarctba. Cu igit legatur pena cbnfli 6? 
glotia que verectmbia efl veilra vt vnu ctebatis ct alte;c ce/ 
negetis.Cum autMargaretba cu fpote crucifixu fuiOe pro 
recemptioe nfa aflereret § nunc eu in cternu viuere affirma/ 
ret iratus pfed? ea f carcerc mitti uiflit.Sequeti aut cie eam 
aC fc vocari fccit-Eiq^ cixit vana puella miferere pulebritu/ 
cinis tuc Ceos nf os acora vt tibi bn fit* Cui illa illu aCo?a 
que terra £>tremifc!t mare fbtmicat 62 omnes creature timet 
Cui pfcft? niTr mibi £)fentias cotpus tiiu faciaj laniari. Cui 
M^r*xps in motte femetipfum ^ me traefeit 62 icea^p xpo 
moti oefioero* Tilc pfed? iuffit ea in cculcu fufpcci 62 ta cru/ 
Celitcr prio virgis «oeince pe(3:inib? ferreis vfq^ac niicationej 
ofliu laniari q? fanguis Ce eius cotpote tanq^ ce fonte puriill/ 
mocmanauit. flebat autem qui ibi accrat 62 ciccbac O Mar 
garetba vere De te colemus quia cotpus tuum ta^ cruCeliter 


fanian confpinmiis O qiia!cm amiflRi pulchritudine 
tuam incredulitate «^amc nue vel falrem crede vt viuas Qui 
bus illa .O mali crfiiiarii recedirc 'i abite hec carnis cruciaco 
cfl aniir c ^aluatiq Dixitq^iad prefedu^ Tmpudens canis 62 in 
fatiabilis 3Lco in carne poteftatc habes led anima xps refeuat 
Prcfc(3iis autcrn faciem clamide operiebat .Nec tantam fang 
uinis eflRifionem videre poterat. De inde eam deponi fecit ^ ea 
in carcerem recludi iuflit 62 mira ibi claritas fuKit vbi du eiT^ 
orauit dominu vt inimicu qui fecu^ pugnat fibi vifibiliter de 
monflraret .Rt eoce draco in maniflimus ibide^ afparuit qui 
dum ea deuoraturus impeteret fignu crucis edidit 62 ille eiia 
nuit .V el vt alibi legit os fuper caput eius ponens 62 fingua^^ 
fuper calcaneum porigens eam protinusdeglufiuit .Sed du? 
ca abforRre vellet figno crucis fe muniuit .Ft ideo draco vir 
tute cnicis crepuit c? virgo illela exiutt .?fiud aut q» didt de 
draconis deucratioc fr ipiiis crepatione apecrifum -a friuolu 
reputat .Dyabolus iteru vt eam decipere polfer in (peciem Ix) 
minis fe mutauit.Quem videns in oratione? fc dedit ez dum 
furrexiilet dvabolus ad eam aoccflit 62 manum tenens dixit. 
SufRciant tibi que fccilli ?deo nuc cella demea perfona .3.Ua 
autem eum per caput aiphendit-62 fib Ic ad terram deiecit 62 
fuper ceruicem eius dextic pedem pofuit 62 dixit .Sternere fu/ 
perbe demon fub pedibo femine Demon aut clamabat .O bfa 
l^^Targarcta fupatus fum.Si iuuenis nie vinceret no curaflem. 
Rccc a tenera puella fuperatus llim 62 inde plus doleo qa pa 
ter tuus 62 mater amici mei fuerunt .^lla vero eum coegit vt 
diceret cur venilfet - qui fe venif e ait vt fibi gfulerct q? moitis 
prefidis obediret .Coegit q? vt diceret cur xpianos tam mul 
tiplidter temptaret Qiii refpondit .Maturalem odium libi ee 
contra viros \ irtuofbs-Bt q^uis fepe ab eis repellat fed tamen 
defideno fedoceuoi iple infefius cxiflit -62 quia imiidet horni 
de felicitate quam ipfe amifit ^uis eam recuperare non poflit 
ipfam tamen ali/s auferre contendit .Addiditq?qi Salomo in 
finitam demonum multitudine in quodam vale inclulit polf 
mortem fuam cum de illo x^afe demones igne mitterent ct Ix)/ 
mines ibidem magnum elfe thefaurum putaret vas confrege 
rwnt demOnes exeuntes a?tcm impleucrunt .Miis diclis vir 
go pedem lubleuauit 62 dixit .Fuge mifer 62 demo Ifatim eua 
nuit.Secura igitur efficitur quia que principem vicerat mini 
flruni proculdubio fuperaret JSequenti igiturdie conuenien 
tiba populis iudici prefentat ^ faerificare etempnes exuibeor 
pufq? facib? ardentil» coburit ita vt cudi mirarent quo tam 
tenera puella, tot pol5 tormeta fuftineDeinoe « vale pleno aq; 


*clx\iur * 

ipfam ligari 62 poni fecit vt ex piinanim commutatione cre/ 
fccrct vis Ooloizis.Ser» fiibito terra concutit»Etcun<fl:is vicen 
tih? virgo illefa egrcoic.Tunc-vmilia virorum creoioenint 62 
pro nomine ebrifti capitalem fniam acceperunt. P refectus au 
tem timens ne ali/ conuerteretur concit? beatam maria^ Mac 
garctbam ecco liari precepitJlla autem impetrato o?anoi fp.i 
CIO pro fe62 fuis perfecutccibus nccnon 62 pro eius memoeiaj 
agentito cr fcinuocantibo oeuotc ojauit . Aooens vt quccuqp 
in partu peclitans fe inuocarct illefam prolem emitteret. Fa/ 
(Saq^ eii De celo q>in fuis fe nouerit petitioniba exauDita^ fur 
gcnfq^ ab oeatione Dixit fpiculatcwi fratci tcUc glaoiu j tuum 
62 percute me.Qyi percutiens caput cius vno i(^u ablhilit 62 
fic mactiri/ coeonam fufcepit.Pafla eft aut xiij.bar.augiifti vt 
in ei? biftoeia inuenitAlibi (egit q^ iiryDus T ulir.De bac f an* 
virgine fic Dicit qDam fanemus be- Macgareta fuit timo?is Dei 
plena iuflicia pDita religione copta* Compuci:ione pfufa-bo 
neflate lauDabilis^pacientia fingularis Nicbilq^ iuea otrariu 
religione criftiane inueniebatiir ooiofa patri fuo Oelicfla Do/ 
mino iefu crbiflo* De fanclo Alexio* 

^Dexius fuit* 
filius Eupbe 
^miani viri no 
bilili (ViniiRoman ccu 
62 in aula imparato 
ris pmi Cui tria-M 
puero2u a(1iilebat.4 
^onis aureis dngeba 
tur 62 veflitnetis (eri 
cis inoucbanr . Erat 
aute pfectus Eupbe 
mianus valDe miferi/ 
C02S 62 fingulis Diebo 
in Domo fua tres me/, 
fepaupih*) cvpbanis 
viDuis 62 peregrinis 
pabant qli iirennue 
fuiebat^a bora ix-ipic cii viris rcligiofis cibu in timore Domi 
capiebat* Cui vxo2 noie Aglaes eiufDem religionis ac ^pofiti 
eratCujiut filiu non haberent aD preces tn fuas Dns eis con 
tulit filiu.PoR que ipfi Deinceps in caflitatc viue firmauerut 
TraDitus aut puer liberalib? Difciplinis cu omih? pbie arDb? 
ipfe flotcrct 62 iam ao puberem etate veniifet puella fibi Dc Do 
mo impali cligibEt fibi in i)iugcm copulat. Venit nox i qua 


cum fponfa fua fufcepitff creta filcnda .Tuc (an^us iuiients 
cepit rponfam fuam in m timore inflnicrc ac ip{am aD virgi 
tiitatis fpuocavc puDorem .DeinOe anulu fuu aureu 6Z caput 
baltei' quo cingebatur fibi TeruanOa fraoioit oiccris .Sufcipe 
hcc 62 ferua C)onec txo placuerit 62 oomin? fit inter nos *Pofl: 
boc oe fubflancia fua arcipicns aD mare DefceDit-ArceDenfcfr 
occulte naiiem laoDiciam vfqj Deuenit .TnDeqjpgcs in cDifi 
ciiiitatefirie ^^fed? c Vbi ym.igo Dni nfi iheCu xpi fine bua / 
no ope facfla in finDone balxbat .Quo pucnies oia q fccu oe/ 
tulerat pauperito Dif tribuit et vefbmta vifia iDu^ cu ceteris 
paiipcnfco T atrio Dei genitricis M-feDerc cepit. De elemofin s 
vero qntu fibi fiiffice poterat fibi retinebat .Cetera vero aliis 
pauprril» erogabat.At vero pr rje receflu filii plurimu wge/ 
mifccs p vniuias muDi ptes pueros fiios mifit q eu inqreret 
Diligenter .Qiioru cu alicf aD ciuitate EDifTa^ veniflent ab e o 
cogniti fcD ipfi eum mime cognofeentes eioem cu ceteris pau 
perito elemofmas tribuerut Qifas accipiens Deo graciis ages 
Dixit .Qracias tibi ago Domine eja a feruis meis eleinofina re 
cipere me fkifii .Rcuerfi aut pueri nuciant patri q, nufq? va,' 
leat repiti .Ma ^er igit flia a Die f ui recefTus faaru in pauimen 
to cubiei.li fui flrauit Vbi eiutans lametabiles voces Dabat 
Dicens Hiefemper in luc3:u manebo Donec filiu n?cu recupa / 
uero.Sponfa vero aD foqj: Dixit Donec aiiDia De fponfo meo 
DulcifTtmo inflar turturis fblitaria tccu manebo.Cu igitur a 
Icxius in pDi(?lo