Skip to main content

Full text of "Lexicon syriacum"

See other formatsPer t eon LM np bt ect o obe VU, S |. Ae COPROC asd RUF 6 
ܝ‎ 


^ 
ܚ 
. ܪ ܟܝ / "A‏ 4 2 1 
AM ¥ ,‏ ܐ E‏ 
^ ܒ X‏ ܶܥ Ml‏ : b^ TEL Mcd Mex 


m e EE DC EN 


̈ܝ 


jw 
ܢ‎ 
COLLECTION ORIENTALE — TOME XV U ܗ ܘ‎ 


DEUXIEME SÉRIE — TOME I 


——— D —o —À— 


LEXICON SYRIACUM 


AUCTORE 


HASSANO BAR BAHLULE 


ܪ 
ܣ 
"ESO‏ 


iuhie‏ ܕ 


7 


APPROUVANT ܇‎ 
F. 


p 


ES IMPRESSI 


ÉD 


‫: e 


Í 


(3 


L'AVIS DU COMIT 

" $ 
ܝ‎ - 
Mà a 
7 5 
: - 2 
3 d oo 
ܡ‎ 2 
d ܘ‎ 
: ܗ‎ 5 
uu 

- ܗ 
E‏ 

&B‏ ܬ 

m 

ao ܘ‎ 

un 

ܨܡ = ܐܧ ̈ܝ 
eo o£‏ 

B ox 

ܘ ܝ 

ܝ~ܝ 

ܘ 

— 

i1 

Bl 
3. 

- 

: — 

L-] 

a 

5 : 
E‏ ܢ 
ܣ ܝ 
]5[ 

- 

* 

ua 
m 
— 
o 
E. 
o 
2 
ܐܐ‎ 


DEUXIEÉME SÉRIE — TOME I 


LEXICON SYRIACUM 


ca 
ܡ‎ 
-- 
— 
— 
= 
ea 
= 
= 
L 
e 
ܐ‎ 
` ܵܐ‎ 
20 
ܐ̄‎ 
-— 
— IMPRIMÉ 


EN VERTU DE LA DÉCISION PRÉSIDENTIELLE DU 8 AVRIL 1886 ( " 
APPROUVANT 


L'AVIS DU COMITÉ DES IMPRESSIONS GRATUITES 
LEXICON SYRIACUM 


AUCTORE 


HASSANO 11111 1 


E PLURIBUS CODICIBUS EDIDIT ET NOTULIS INSTRUXIT 


RUBENS DUVAL 

TOMUS PRIMUS 

. 161643. 
b .23. 22€ 


PARISIIS 
E REIPUBLICJE TYPOGRAPILEO 


PROSTAT APUD ERNESTUM LEROUX BIBLIOPOLAM 


VIA BONAPARTE, 28 


MDCCCCI 
" ; 6) 


ܨ 
NM 7 7,‏ 
: tomes. sonprendsont le texte, savoir : le tome I, les 
PUE d ܡ‎ II, hs lettres: se —h, col. g85- 


73 ܢ 


" y 


e ܘܳܐ‎ ET. CORRIGÉNDÀ, p. 78-248. "Pour faciliter 
différentes parties, on a róimprimé les pages v et ' - 


Ascicota unu et les pages 5 et 6 de l'Aerzxpix ap LrTE- — ! 
i uade ܝ‎ qui verint dp oh 
ܝ 


± 
988 ܠܸܬܗܵܐ ܠܰܬܟܺܝܬܳܐ 984 
iOS‏ ܕܨ ܚ ܐܨ '܀ ܠܶܬܟܰܝܬܐ alat)‏ ܐܠܒܐ ܢܛܬ icis al‏ )ܐܨܝ ܬ ܝܨ 
ܠܬܸܟ ܣܟ݂ܛܝܣ ܗܵ ܦܸܠܓܗ ܕܟܘܪܐ ̈ܨ SANA. d,y| | P$ Duas‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ WELAM V. Lacs)‏ 
L^ Cua:‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܠܓܐ ܕܡܕܡ ܚܫܠܟ | ܐܬ݂ܚܶܐܢ݈ܬ݁ ܐܬܟܠ ܝܼܨ'. ܠܬܟܝܢ ܢܸܠܝܸܫܵܝܸ ° Ne N . asas‏ 
eia!‏ ^ ܐܨ Pe» ups. Is gae 455 3626 Joy xinas‏ 


ܝܫܠܡ ܣܕܪܐ ܕܠܡܕ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ ‏ -: 


! 8 ,)ܢܟ ܘܝܨ (ܐܝܼܟܐ ܚܨ‎ cf. col. 936, ܐ‎ . 4, — ? HF ܢܐܢܬ‎ cf. B. A., 5288. — * S glossa, preced. deest. — ^ V. add. (49g). 
— 5 § quod sequitur deest. 

v^ 981 

ܘܦܐܖܪ̈ܐ ܘܡܢ 7o s s‏ ܕܡܫܬܘܚܪ ܘܐܝܬܘܗܝ 
ܠܩܘܒܠܐ ܕܒܟܝܪܝܐ QI‏ ܙܝ ܢܨ !ܐܢܟ ܕܐ ܬܚܐ ܀ Ly‏ 
Use, ^ Lla syl RR EU ovo‏ ܠܐܐ 
ܬܘܒ ܢܠܩܫܘܢ ܢܫܝܢ ܐ ܕ d‏ . ܘܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ vas‏ ܐܚܪܝܐ ܬܘܒ von. V‏ ^ 
ܐܚܪܝܐܐ' ws‏ ܒܬܪ ܓܙܐ ܩܕܡܝܐ ܐ( 
ܐܨ lius Ut cuu‏ ܝ ܕܨ S eo d s 3la2‏ 
axes‏ ܐܚܪܺܝܝ̣ܢ ܘܠܰܩܝܫ̈ܝܐ JUS Qa‏ 
ܠܩܫܐ ܠܩܝܫ̈ܝܐ ܐܚܪܵܝܐ ` ܗ ܗ݂̄ ܕܐܚܪ̈ܝܝܼܢ 
ܐܝܟ ܙܪܥܐ BOATS Nous‏ 

ܠܡܠܐ So jonas Les Jus "culo‏ ܡܫ̈ܓܬܐ. 
Ji‏ ܐܬ ܪܨ ܚܝܧܠܬ. «rca, Cs!‏ ܡܝܪ ܣܝܪܘ ܝܪܘ ܘܐܝܬ 
ܕܐܿܡܪܝܢ 393a VN S‏ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܚܪܖ̈ܢܐ ܕܝܢ 
ܗ݀ܝ ܕܡܫܝܓܝܢ ܒܗ̇ wars‏ ܐܝܕܝܗܽܘܢ ܒ ܡܐܡ 
SAN o9 AS o9 * yl, celo‏ ܘܳܥܶܝܒ ܘ ܢܪ 
ܠܲܩܢ̈ܝܢ ܕܢܥܢ̈ܫܝܐ ܐܪܒܥܼܝܢ 8X a aw cx»‏ 
Yn‏ ܢܚܕ (sie)‏ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ele d cxlo‏ 
ܠܡܫܬܣܕܝܤ%¶ ܐܝܟ ܟܡ̈ܠܐܐ ܗܒ̈ܒܐ ܕܢܚܳܫܐ 
ous‏ ܐܬܣܐ ,ܢ 

d "Den NN, AN‏ ܘܝܬ 

ܠܰܪܕ݂ܳܐ1" ܒܠܫܢܐ ܝ ds‏ 

ܠܪܣܘ̣ܬܐ voca es‏ (ܠܓ݂ܵܨܢܼܬ݁ܐ'. ܘܩܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܩܬܿܬܸ. ܠܪܣܘܬܐ ܫܸܲܝܿܕܸܨ ܐܠܝ 62571 reel!‏ 
ܠܫܘ ip‏ ܐܝܘ ܕܢ ̱ܐ 


acus] ܐܬܐ ܕܨ‎ eom jo o ܐܚܐ ܟܐ‎ "AM. 

— 16 FS deest a», A) (uses, — 17. HF glossa preced. 
deest; S glossa sequens deest, — 19. HF ܗ݀ܘ ܕܫ ܒܥ ܳܐ‎ cf. 
col. 398, /. 18. — 19 Cf. col. 961, l9. — 39 F (yy su, 
ef. col. 702, l. 25; col. 703, 1. 8; col. 921,1. 16; S add. ܒܙܒ‎ 
ܒܪ $ # — . ܡܛܘܢܐ‎ v ov cos ܕܕܗܒܐ‎ vox 
Raab ܪܝ ܐܕ‎ Kfaju ܣܪܘ‎ cf. B. A., 684, — 92 S deest 
"^9 .ܗ ܣܘܪ“‎ — 2? S deest, sed add. hic cxt ܠܰܫ‎ et 
deinde | duly cese ܠܬܚܬ݀‎ , — 95 F add. S Nox ܐܘܿ‎ 
4 à 4t : . 


ALAS ܒܥܬ‎ ead uL). CAN 
? Kass lados ܘܬܐܕ‎ eR ܚ̇ܪܝܦܘܬ ܠܫܢܝܐ. ܠܫ̈ܢ̈ܝܐ‎ 
ܘܐܝܟ ܒܪ‎ Lacie] esl ܠܫܢܥܘܬܐ (ܚ )ܠܟܐܬ ܕܐܟ‎ 
ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܚܲܫܚܝܢ ܒܗ ܠ( ܬܨ ܥܬ ܘܚ ܐܬܝܨܢ ܬ‎ 
Ww 8 M x 750 ܠ̈ܫܝܐ ܣܓܝܐܐ‎ ex Pops. 
ܠܫ̈ܢܝ ܥܡ̈ܡܫܐ‎ . Ves aola ܢܸܡ̇ܫܸܟ݂‎ Kx ܠܵܢܵܝܹܕܬܵ‎ Quali 
ܠܫܰܢܳܝܳܐ ܝܲܨܵܝܐ ¿- ܡܓܳܖܦܿܺܝܳܐ ܀‎ UI ad 

ܠܸܫܶܢ ܐܡܪܐ ܕܗܼܘ Pa.‏ ܐܸܠܥܝ̣ܢ ܚ ܝ 
ܬܝܐܢ JU,‏ ܐܬ ܐܪܐ ܙ ܨ ܐ݀ܫ݂ܥ̣ܨ . ܘܗܟܝܢ ܡܝܪܐ ܠ .̄ܗ 
NU‏ ܠܲܫܵܢ ܐܡܪܐ '' ̱܀ 

4:353 gla ܘܪܬ‎ o 

ܐ( ܫܟܝܐܢ̇ܝܸܟ 46 

Mae Mn ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܙܪܥ‎ TENA S 
4i x 058 cov 

dew Aso ܟܠܕܝܐ ܣܘ̈ܕܐ‎ YN 

p LAS ܕܕܗ ܒܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܚܝ̣ܝ̱ܥܵܬ݁‎ v3 
ܠܠܫܢܝܐ‎ ox coo A ܐܝܟ‎ vA ܠܸܫܵܢܵܐ‎ 
gi, dote ENT EY ܣܘܪܝܝܐ‎ 0 oA ܡܪܐ‎ xA 
P Sodio 

ܠܫܰܝܢܳܐ vs wu‏ ܘܪܚܝܡ ܠܐܠܗܐ 
ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܢ Pow Sow‏ 

sm? "v NÀN‏ ܕܒܐܘܪܝܬܐ ܗ̈ܠܲܫܥܟܼܲܠܐ 
àv 7 was‏ ܣܦ̈ܪܝ Pav‏ 


982 


! Cod. 3g M, cf. B. A., 5278. — ? H add. jL£3,. — 
$8 ܠܩܫܐ‎ hic et infra. — ^ H glossa ¢¢. inde a ܬܘܒ‎ 
deest. — 9. S ܒܥܬ‎ loco ^. — 9 S explicit. — 7 F 
clo; HF ܠܥܐ‎ pro v&s3N. — 8 S deest ܟܠ‎ et eaplicit 
post ^. — 9 H cos, cf. col. 899, .ܐ‎ 5. — 19 S deest, sed 
sub vocab. seq. add. ܒܥܡܒܗ ܢܸܫܬܢ݈ܬ݁‎ 60; H add. hic ܕܢܸܫܵܝܬ‎ . 


ܐܢܝ̈ܟ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐ 12 — ,5389 cf. B. A.,‏ ,ܠܲܕܪܐ $ !! — 


Aye, c. B. 4. , 5983. — 15 ܝ ܗܟ ܨ 8 ;ܛܝ ]ܐ‎ 1; HF quod 
sequilur deest, — 1^ S deest. — 15 H add. 0 ܐܐܐ ܐܢܝܟ‎ $ 

ex‏ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܠܦܘܡܗܘܢ ܢܸܠܫܢܵܨ 


ܝܠܐ enlas Jl cos V all‏ 4 
ܠܦܘܬ ܘܢܬ( ܨ ܚ ܝ 4 


ܠܦ̈ܝܛܓܐܐ' ܡ ܗ ܝ PS‏ 


ܠܠܣܝܠܐ ܝܠܐ ܕܕܟ܀ 

ܠܦܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܪܘܼܚܐ ܡܥܲܪܒܝܐ ܣܲܬܘܝܐ 
dy Key uy‏ 

4. ee ܠܦܐ‎ 

ܠܲܦܡ ܚܘ̈ܪܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Sg‏ 

ܠܲܦܬܵܐ wA 33 wA. oui imo‏ ܘܪܝܫ 
um‏ ܐ ܨ ܣܪܓܝܣ ܚܠܦ ܚܪܕܠܐ vC‏ 


v AN Yn 3.‏ ܕܨ ܝܐܝ܀ 

deu indi 1 ܠܝ[ ܪܝܨܝ‎ axo ܐܝܟ ܒܪ‎ v5 

&óls sslÓ s. ex X e nM. s5b ܠܩܘܼܒܠܐ‎ 
TOR bel ܐܲܩܒܸܠܘ ܐܦ̈ܐ‎ uu 

BS os! D 9s. Je ܠܩܘܼܕ : ܘܝ‎ 

+ ܐܸܬܠܲܩܲܛ‎ JU eue! ix un 


ܨ vas xc i ace,‏ ܡܟܐ . ܐܘܚܕܢܝܝܐ 
ܘܟܘܪܐ ܗܘ 5533 ܡܕܝܝܬܐ PEOR 15e Lat‏ 


16 S ܐܧ ܐ[ܪܘ̈ܝܟܐܐܗ‎ quod sequitur deest; F. deest tantum "T ܐ‎ 
܆ ܐܢܫܐ ܐܬܢܝ‎ ax MAS quod sequitur dini:z 28.8 
(Qao, cf. Bar Ali, 5275. — 19. H deest Adieu 
;ܪܩܡܐܒܘܬܐ‎ 8 add. ܐܐܢ̇ܘܿܪܢ̄ܬ݁‎ post (y aad. L9] dije. 

— ?! 8 sequitur deinde ܐܡܟ ܐܝܒ‎ MAS. — 
= ܒܨ ܠܲܡ̈ܛܳܣܳܐ ܐ‎ vni M BE CH gr 


col. 179, £ 16, — ?*. HF sic; S ܘܡܢܝܐ‎ „ lege w 33 750. 
— 35 S ܠܘܢܝ̈ܟ‎ er doslss; HF xaxa V. — ?5 HF quod 


sequitur usque ad Axaà deest. 

ܐܠܒܢܼܟܐ Kx‏ ܗ . ܘܐܚܪܚܝܐ "Nass‏ ܡܕܡ ܐܘ 
ܦܩܥܬܐ ܆: 

id EAS‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܡܕܡ ܕܡܬܪܣܐ 
ܒܦܲܚܐ ܠܦ̈ܪܚܬܐ |ܠܐܡ̈ܐܟܐ £I 4 yes (9I CI,‏ 
dI audi‏ ܕܐܥ̇ܨܕܨܨ ܘܐ lado‏ ܝܕܨ del Jada‏ 

| ܕܐܢܕܐܢܐܠ ܩܬܐ‎ s ase cael. V iR 
PU S, ܐܐܚܢܨܸܨ‎ ieu, oll pel 


ܠܲܩܛܝܼܩܝܢ a, ocuo Ais‏ ܡܚܐܒܘܬܐ'! ܕܐܝܬ 


"AOL, ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ SE SCANS ܚܕ‎ oS 


980 


Rise‏ ܘܐܚܪ̈ܢܐ݀ ܗ̄ ܟܘܪܣܝܐ ܐܫܙܵܬ̈.:. 

ܠܶܩܛܺܩܳܐ# ܐܝܟ exo‏ ܝܶܩܕܺܢܶܐ PN‏ 
ܠܩܛܬܿ YA‏ ܒܨ ܐܚܨ ܕ ܐܚܐܘ RP ba‏ 
ܠܩܛܘ̈ܢܐ ܒܟܬ݀ ܕܦܕ ܚܥܛܳܐ ܕܝܪ̈ܩܘܝܐ 
eee she MS. pau euim‏ 
ܕܚܛܵܐ ܘܕܣܥ̈ܖܪ̈ܐ ܘܕܫܪܟܐ ܕܙܪ̈ܥܘܢܐ. Jw ioo‏ 
AEN d‏ ܛܚ ܗܝ Teig‏ ܕܚܨ̈ܕܟܘܢ ܠܐ 
ܠ ܠܩ ܐܘ̈ܟܐ ܐܬ̄ܬܟܐ݇ܐ 
ܐܝܟ ܙܲܝܬܐ LIN o oso‏ ܐܝܟ jo‏ ܕܠܲܩܝܓܛܓ 
ܛܠܝܐ ܕܝܘܼܢܵܬܵܢ ܓܐܪ̈ܐ Ss o‏ ܠܡܪܗ. ܘܢ̱ܼܬܪܐ 
e assis‏ ܠܐ ܬܬ̈ܠܡܛܘܢ ܐܝ̈ܐܟܐ܀ 

ܠܸܩܝ̈ܟܝ ܐܝܟ ܒܪ 4P PK usle axe‏ € 
ܠܩܝܫ̈ܝܐ#" ܐܘܟܝܬ ܐܚܪܺܝܐ ܡܢ E‏ 


! $ add, XII ,ܒܨ ܠܥܝܢ ܟܠܒ̈ܐ ܐܨ ܢܹܐܡܿܪܸܨܢ‎ 9 8 
add. ܟܐܚܨܐ.‎ ve 3c s. . (4-425934! di ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ‎ 
ܝ ,]ܐܬܒܝ‎ $ des em JS. de3l ; prior glossa deest, sed 
supra in margine legitur : &aa-A slo. wo conc N. — 
^ 8 add, (5. — 5 S 3 ܥܼܢܬܚ‎ Juil. — 9 S eas S, — 
? S add. ܕܒܘ‎ JS ܪܘܨ‎ idem B. A., Paris. 55. — 9 S deest 
— 9 F ܢܸ ܕܤ‎ |, — 19 S hic et infra , €f. col. 370,1. 1; 
col. 468, .ܐ‎ 8; F hec glossa deest. — 11 S deest, — !2 S add. 
CASSIA, cf. col. 968, ܐ‎ . ult. — 19. HF glossa precedens deest. 
— M4 F 3$; S hec glossa deest. — 15. FS. deest ,ܐܬܐ‎ — 

877 ܠܣܘܠܒܘܣ 


ܐܝܕܟܐ ܕܟ ' ܕܐܐ ds‏ ܚܨ ܢܟܐܝܵܐ ܬܝܠܬ Lio,‏ ܠܐܬ | 


i ° ܦܕܸܟܐ ܪܸܝ ܨ‎ (ool ܢܐܬܚ (ܐܩܢܝܿܕ݂ܢܼܟ‎ ? kx 
ܒܪ ܣܪܘ ܚܝ ܒ‎ xA ܡ‎ 


ܠܣܛܝ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܒܐܝܡܡܐ nds‏ ` 
ܐܢܘܢ ܓܝܳܣܐ :1 
ܝܡܐ ܠܡ ܢܐܢܬ" ܟܝܸܥܵܐܢܵܝܬܐ ܥܳܕܶܐܢܢ Pals‏ 

"Ewa 1) 7 ܠܣܦܐ'‎ 


4 v5 Nox 
vo oco vss XX A 90 ܠܣܪܩܬܐ''‎ 
TEE 


RUOLI esl sho 16-4221 o2 ܠܲܥܒܘܼܬܐ‎ 
ܐܬܠܲܥܡܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܺܕܩܛܐ ‫ ܠܠܥܒܐ‎ . KV 
Tm 

LLLI ܙܟܪܝܐ ܕܝܢ ܠܥܓܐ‎ Labb ܝܫܬ‎ Tene NN 
No No ܠܥܓܼܐ‎ oco ܘܩܐܝܟ ܒܪ‎ SN T e» 
ܐܠܨ " . ܠܥܓ ܠܫܳܥܳܐ ( ܝܫ ܐܠܚ )ܨ ܐܪܐ‎ Aus ui ub 
eae S m ܠܥܓܐ ܠܥܓ‎ Pob dada GUI. off 
ܒܡܣܕܖܒܟ݀ܬ ܀܀.‎ ov ܒܪܝܫ‎ voie ܒܚܕܐ ܡܢ‎ 
! JL ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ da^ ܠܥܘܒܐ ܐܘܟܝܬ‎ 
ܘܩܐܝܟ ܒܪ‎ CE aM ܓ݂̇ܪܡܩܺܐܝܼܬ‎ ELE cl 
wa P ܗܘ‎ wc sco N ܐܘܿ‎ vw osa ܣܪܘ‎ 
(59 esce No ܠܥܘܒܗ ܐܘܟܝܬ ܪܝܪܗ ܥܠ ܕܲܡܢܗ‎ 
l0 uses 

ex ex V keyA, AMD (ܐܥܐܚܬ (ܠܠܰܫ݇ܬ݁'‎ wes 


(0096 F aci KJ] anuLil; 8 !ܫ )ܝܥ | ܐܫܢ‎ , — 17 H 
yis. — 19 F ܐܬܤ‎ api: S (sic) ܐܒ ܐܥܟ‎ api. — 1 8 


€0 WA s... ܚܝܫ ܡܐ ܗܘ‎ ecco à 33 ܠܥܙܪ‎ 
(g-A»Àe vA mn. — 9 8 quod sequitur deest, — ?! F 
ܟ݀ܐܡܬ‎ pro 63. — 9 F Ava. — 23 H i xc; S add. 
ܕܸܥܠܒܚܝܬ̈‎ ܼ — 9 H A&&lIS: S ܂ ܕ[ ܒܫܬ‎ — 25. HF icy C 
LAM); $ quod. sequitur usque ad ܠܥܙܝܢ‎ deest. — 96 F deest 
Ra. — ?! H deest ܕܐܠܟܝܨܐܒ‎ eI sae. — 9 S add Jh, 


d s. ; ultima glossa deest. — 29 F (My. — 99 S deest.‏ . ܐܐ 


978 WIN 


ܐܝܟ ܙܟܪ wa o Uus aus‏ ܐܘْ ܡܢ WA‏ 
ܒܲܪܒܲܪܵܝܐ. V à‏ ܥܡ apis ved‏ )ܪܩܢ 9 
ME |‏ ܠܶܥܘܳܙܶܐ ܗ݀ܝ ܕܒܡܙܡܘܪܐ 0 ܕ̈ܠܥܙ ܒܠܫܝܐ 
¦ ܒܪܒܪܝܐ ܕܡܨܪܝܢ Musso‏ ܥܠ 4r AR.‏ 

ܠܓܪ vas on‏ ܥܢ ܢ ܬܘܒ ܐܠ ܗܐ 
ܡܥܲܕܪܺܢܝ . ܘܠܐܡܿܪܝܢ ܕܡܸܣܥܹܝܵܐ ܡܸܬܦܲܫܡܹ !ܬܥܢܨ 
ܕܨܒܐ ul‏ ܘܥ ܪܝܐ ܗܘ. ec‏ 0 ܒܥܫܝܐ 
ܣܘܪܝܝܐ ܡܣܟܸܢܐ ܡܬܦܿܫܡ ܐܚܪ̈ܢܐ cx‏ 
was‏ ܗ̇ ܡܬܚܝܝܐ. vao‏ ܕܫܿܪܝܪܝܢ ܠܥܙܪ 
ܝܥܘܕܪܢܐ ܕܐܠܗ݀ܐ. ܠܗܢܐ 3 Ww xo‏ ܐܚܪܝܐ 
ܡܙܕܲܡܝܥܢ ܕܝܬܝܪ osos‏ ܠܥܙܪ ܗ̄ ܥܘܕܪܝܐ 
ܡܬܦܲܫܡ. ܐܸܠܝܼܵܙܲܪ ܒܪ ܡܘܫܐ . ܗ݀ܟܢ ܐܬܩܪܝ és‏ ? 
ܕܐܬܼܐ ܐܠܗܐ ܠܥܕܪܝ ܘܥܿܕܪܢܢ. ܘܐܚܥܪ̈ܢܝܐ 
e P aM‏ ܡܬܥܿܕܪܢܐ ܥܝܢܨ ܘܵܐ ܀ 

ܠܸܥܙܳܐ eM‏ ܕܣܥܘܢܟܬܐ ܩܝܕܝ:܆ ܐ .ܕܠ )ܘܝܢ . ܨ 
P axi wA‏ ܕܩ ܪܐ ecd? X‏ ܘܝܨ AMI‏ ܕܐܐܩܢܝܕܒ 
Ressd‏ ܧܨܨ il!‏ ܐܢܦܐ . LAS] Sx escis oes,‏ 
ܕܐܘ̈ܕܐ. Gas!‏ (ܠܐܚܝܐ ܨ UE Reus‏ . ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
copo a-XJU vc DR syl] wa o wA‏ 
ciao:‏ ܥܒܬ uy T sea‏ ܘܐ ܐܠ pM pace Bo‏ 
SA AG] wá aoo ARN vao P olio,‏ 
en‏ ܢܸܬ̈ܘܿܕܸܕܸܙܢ opo‏ 4 

os‏ ܟܠ ܐܢܫ ees pas‏ ܐܬܐܢ . ܠܥܝ̈ܥܝܢܟ 
esae Labs‏ ܠܥܝܥܝܢ Rie ALI 7 es5) de JUo‏ :4 

4 edad 3 SN 

! S add. Kyo, JG. — 2. S 3G (os F (giis pro yeso». 
— 3 Sic, lege (yl cum Imm. Lew , Aram. Pflanz. , p. 235. 
— ^ F ܠܣ ܒܬܘ ]ܐ ܐܠܣܘܠܟܘܣ‎ S co 2 oco ܠ‎ cf. 
inf. ܣܘܠܒܘܣ‎ . — 5 S add. eh —6 F xx3l5; H deest; 
cf. col. 488, 1. 8, et Bar Ali, 5955, — 7 HF A3 L3; S 
AsULs.—8 8 aas. — 9 S deest, — 19 S deest, — 
n F X Sy. — 12. F deest. AM KJU; S QJ» d. — 
13 HF pub (8445: 8 (JUJUY ada et eaplicit lic. — 34 HF 
(rlossa praecedens deest, — 15. HF deest ܐܘ ܠܘܥܒܰܝܳܐ ܗܘ‎ 

62. 975 ܠܡܲܚܣܸܢ 

ܠܡܲܚܣܸܢ ܕܡ ܐܫܛܬ 
ܐܒܰܟ oun)‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ |(ܐܫܵܐܝܸܬܵ݁' .; 

ܡܰܐ ܗ 
LEA WC‏ 

ܠܡܝܼܡܐ ܗ̄ ܡܠܝܼܠܐ. ncn‏ ܡܥܼܬܐ 
ܕܡܢܗܿ 50 ܕܠܲܡ. 5ma‏ ܕܠܲܡܠܸܡ Non Nea‏ 7 
ܠܡܝܼܡܐ ܗ̄ ܡܠܝܠܐ ael "o‏ .ܕ 
ܠܡܝܣܦܪܝܓܘܣ݀ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܚ̈ܬܡܐ 
ܕܝܡܬܐ ܘܠܟ FÜR I‏ 

os aud CN yx nS‏ ܐܐܢ̈ܕܟܢ܀ 

wA a SA AS Ban ܠܶܡܡ̈ܪ ܥܒܘܪܐ‎ 
eI ܠܡܸܙܒܸܲܢ ܥܒܘܪܐ ܐܸܬܵܐ ܟܫܐܕ‎ 

ܠܡܵܝ̈ܐ 2d‏ ܕ ܝܡܝ ܐ ܡܳܐ 
ܕܠܐ ܡܬܚܬܚܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܬܐܘ ܩܿܝܸܟ݂ dean‏ 
3x23‏ ܐܠ Juli‏ . ܘܐܙܪ̈ܢܐ Juli el‏ 

ܠܡܥܝܨܪ' ܗ̄ ܥܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܪܸܫܢܘܬܐ. ܨ 
ܥܡܐ ܕܐܠܗ݀ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ PR‏ 

ܠܡܣܒܪ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܢ ܣܲܒܪܐ. ܐܝܟ 
ܕܠܡܨܒܪ ܫܒ SA‏ ܘܠ ܡܥܒ ܕ ܡܝܢ ܥܒܣܘ 
Juss aoc,‏ . ܠܡܶܣܡܰܪܘ ܡܢ ܡܶܣܒܪ ܐܟܡܣܐ 


ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܐ Aca‏ 

8 ܓ . ܘܠܡܥܒܕ sc i bu pom‏ 
± $ 1$ — .܆ ܠܡܥܲܫܢܘܬܟܝ ܗ ܠܘ ܒܥ ܟܪܝܘܬ ܬܟ add.‏ 

ܠܡܦܐܖ̈ܐ ܝܫܝܐ ܼܨ ܐܝܐ ܠܡܦܝܕܘܢ ܕܒܪ ܣܪܘ 

exea UJ] vas. — 15 S ܕܒܡܪ ܣܪܘ ܢܘܪܐ .ܵܐܘ‎ . — 

17. HF deest, ef. B. A., 5243. — 8 S seuitur Lh Ud AN er 

postea cas. X ya vw ܠܣ‎ quod vide infra. — 19 Sie, e glossa 

RN exepeciares ܠ ܘܒܬ ܥܝܘ‎ , cf. col. 336, 1. 16. — 39 H 

as e S M F osi A. ...9 HE ܚܨ‎ Ql. 

ef. Bar Ali, baba, in Prov., .xvui, 22, — ??. Cf. col. 963, 


1.24. — ?3 Feo: S lod eaae 6t ܣܐ‎ loco 


ook cf. col. 626, I. 3; Dioscor. , I, 85; Imm. Lew, Ara- 


meische Pflanzennamen , 335. 
col. 626, 1. 5. 


| ܕܠܡܥܒܕ ܡܢ 85^ Qlà:‏ 
976 


ܠܤܣܐܢܘܛܝܣ 
os‏ (ܐܦܐ ܝܨ ܠܡܶܣܚܰܒܰܪܘ 
ܡܢ ܣܒܪܬܐ pP UTI e ad‏ 

ܠܡܥܲܙ̈ܝܘܬܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ aee)‏ 4 
ܠܡ̈ܦܐܛܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܡܦܝ̈ܕܐ ًَّ ܒܨ̄ ܐܘْ ܙܠܺܝܩܐ 
ee‏ ܠܡܦܐܕܐ ܘܚܝ ܐܨ ܘܡܢ "aos‏ ܚܫܣܝܠ. 
ܠܡܦܝܕܘܢ ܢܬܢܐܝܬ ܢܘܪܐ . . ܒ̈ܢ ܘܒܪ ܣܪܘ 
ܘܟܝܐ ܝܐ (ܐܬܐ ܕ emat‏ )ܐ 43b)‏ . 
"eT‏ ܗ̄ ܠܡܐܚܕ edes vé ns‏ 


:. ܐܒܢܐ‎ ase Xe. ܠܡܬܓܪܕܘ‎ 
e de ܨ‎ gat ied ܕܨܦܵܐ(ܢ‎ Salad ܠܡܬܟ܂‎ 

ܡܲܒܰܥܘ ܐܨܢ݂ܟܺܝܕ̄ ܘ 
ܠܡܬܲܦ 4 
ܠܣܧܐܢܘܛܝܣ« Jupes JU‏ ܡܨ ܐܚܝܢ ~ )ܢܝܘܝ 
ܐܐܚܸܕܢܵܐܢܵܝ̄ܬ̈ GUI sas‏ ܕܐܠܐܝܬܳܟ ܐܬܬ cos‏ ܢܚܩ̈ܨ ܚܕܐܦܿܝ ܨܕ 
ܐܝܠܰܟ ܚܝܨ ܦܨܚ ܢܘܢܟ" ܐܬܝ ܛܔܧܟܟܫ ܙܝ )ܡܢ 
T e aiia‏ ܐܐܟܝܡܵܫܸܟ rl i uis panis JE Cd.‏ ܢܸܚܗܵܟ̱ 


ܠܡܒܚܙ̈ܐ jJ‏ ܕܼܟܝܟ . ܠ ܘܒ ܛܐ ܥܝ ̈ܝܢ. F add.‏ ± 

F au pro‏ :ܗ ܦܠܘܓܛܐ ܘܣ ܐܠܐ ܕܢ . ܠܡܚܕܪ ܐܠܢ̈ܩܢܬܵܟ̄ܢ 
ܕܸܬ cf. col, 871, 1. 9, — ? S sequitur i la. 5 les‏ ,94 
AM S. RAMS LM, cf. B. 4. , 5219. — ^ S deest. — 5 S‏ 
 . ali. — 9 S deest et add. ww o‏ ܐ ,934 cf. col.‏ ,"ܪܢܓܘܣ 
ܒܗ ܡܢ ܟ̈ܐܬܐ eM ew acc DESI‏ 
ܚܕܢܐܝܬ ܠܡܠܡ. .ܥܝ ܦܨ ~ 
ܠܡܲܡܪܘ ܒ ܟܬ݀ ܕܦ eed — $ 5. S‏ 

aid VN tile HF deest ܝܥܒܘܪܐ‎ post ܠܡܙܒܢ‎ . — 
8 S add. ܪܐ‎ L1. — 9? $ Jy ue. — 19 S Ls di )ܳܐ‎ di 
Uis. — 11 § deest, — 12 HF .ܨܰܒ̈ܪܐ‎ - — 13. HF sequitur 
Wis tont ܝܗ‎ ad ai 

ܠܟܣܝܣ 


ܠܟܣܝܣ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܝܫܘܚܠܧܦ ܡ̈ܥܐ 
ܐܘܟܝܬ ܫܡܗ̈ܐ (ܥܿܝܵܬܪܝܿ ܬܐܪ ܕܐ ܠ ܐܟܐ exa‏ 
ܬܘܒ ܢܢܫܢܢܬܐ | 1 )ܿܐ i!‏ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܟܣܢ ܬܘ (+ ܿܐ £ 
ܕܩܠܐ EX‏ 

ܠܟܣܝܩܘܢ[° ܥܐܘܝܤ |ܐܠ ܐܬܟܐ 
` ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܟܐ ܕܥܕ ܀: 
mew‏ ܘܟܝܐ ܒܬ̈ deb. Abe ys le^‏ ܡܨ 
ܒܫܠܝܚܐ mi cas‏ ܓܝܪ wo sos‏ ܗܢܐ. 
ܠܠܘܬܐ ܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܐܐ ifa.‏ ܧܬܿܬ݁ Lia JI‏ 
ܥ̣ܨܬܐ oue‏ ܠ voco‏ ܠܠܘܬܐ ܐܠܚܒ ; 

vele. Q-5) d! v NN‏ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܘܙܟܝܪ 
w^ S‏ ܘܣܲܟܠܐ ܘܢܢܣܝܪ ܪܥܝܿܢܐ JU, (up Jules‏ 
Qu‏ ܢܢ ܐܥܳܐܬ݁ ܕܐܥܿܕܐܬ݁ P‏ ܬܘܒ ܣܿܥܠܐ ܕܠܐ T‏ 
cy‏ ܟܠ ܕܢܐܡܼܪ ܠܠܐ usu o‏ (ܐ ܘ |( US‏ 
AN o S‏ ܒܟܬ ܕܦܪܪ ܗ݀ܘܐ om‏ ܠܠܐ dex‏ 
ܕܐܦܨ ܨܐ ܨ̈. ܠܠܐ o‏ ܠܐ ܝܺܕܘ̇ܥܐ ܐܦ ܕܠܐ 
iae‏ ܠܐ was‏ ܘܥܠܗܕܐ ܚ̇ܝ݇ܒܹܗ ܡܪܢ 
ܠܗ݀ܘ ܕܐܡܿ̇ܪ ܠܓܝܗܢܐ ܕܢܘܪܐ. ܥܠ ܕܐܦܩܼܗ 
ܠܐܢ̄ܘ̄ ܡܢ ܛܟܼܣ̈ܐ ܕܡ̈ܠܝܼܠܐ. ܘܥܡ ܚܝܘ̈ܬܐ 
ܠܸܠܝܵܐ' ܐܝܐ 1 ܒܪ ܣܪܦܟܘܢ 


deja 
ܕܡܢܬܕܲܡܝܐ‎ vx T M dc VONGNN 


973 


quod sequitur deest. — Y* FS (gs V. — !5 8 . &ey zs ܕܙܟܪ‎ 
355 ܐܙ ;ܙܒ ܐܶܟ݂ܕ݂ܪܹܫ݂‎ B. 4. Paris. 255, Key) em ܐܝܟ‎ , 
— 16 H XlaluJ!; S deest. — 1? F add. 2 c9 à ca 
quies] xd. — 18. HF deest, cf. B. A., 5210. — 1? S .ܐܐܬ‎ 
— 99 H quod precedit inde a ܘܳܐ‎ deest, — ?! S add. 
ܠܡ ܦܬܝܝܚܘܬܐ ܘܙܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̱ܝ ܡܢܠܝܘܡܘܬܐ‎ 
ܩܲܪܝܼܒܘܬܐ ܘܡܬܩܲܪܒܳܝܘܬܐ. ܠܡ ܗܿ ܗ̄‎ 503 
ܠܘܬܗ‎ dio. — 23: S XE ouo et deest ܐܝܟ ܒܝܪ‎ 


?? $ deest, — 9 8 JXJl, ܐܠܬܠ‎ lel; et ¦ o0. — ?* S add. (sic) «qd oun. 
974 


ܠܡܘܓܝܣ 
ܒܐܢܬܬܐ. ܝ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܐܕܐ vao ono‏ 
IN‏ ܠܸܫܵܢܵܐ ܝܘܢܝܐ BÜY (Uu‏ 
4e Jul UL es NN‏ 
ܠܦ Mach m. et) eps d quide up ole‏ 
ܦܪܨܘܦܐ Ma 6m‏ , ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ xa VN‏ 
WM‏ ܕܡܣܦܪܫ ܠܦܪܨܘܦܐ ܘܡܚ̈ܘܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ 


¦ ܗܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܥܝܕܝ dud Ue 9 de Jos‏ ܕܩܟ 


- a0 ܦܪܨܘܦܐ‎ Tt E NAR lel; 

o ܒܕܘܟܬ ܕܠܡܐ‎ vx ov.) ܠܡ̈ܐ‎ 
4d 

ْ ܠܡܐܢܐ ܐܬܕܥ ܐܬܚܘ ܨ ܕܢܸܚܘ̈ܝܬ݁ ܐܩܬ ܐܕܢܸܬ̈ (ܬܝ̱ܬܵܐ‎ 
vae iSi] j53JI I iaa] ell] sl waa 
(ܐܝܝܬ݁‎ (giras I ose (S 7I Lace wax Seo ܓܓ ܐܪ‎ 
PART 

33! ܐܛ‎ gas) Nas. um 

ܠܡܓܕܿܦ ܠܡܦܪܚ ܠܪܘܡܐ ܝܸܫܠܝܸܟ݂ dI‏ ܐܐܟ 4c‏ 
ܠܐ dh‏ 1000 

ܠ 0 ox ne ee‏ . ܘܩܐܝܟ ܟܝܬ ܕܦܪܕ 
ܠܡܗܿ ܩܪܒ oS‏ ܘܫܩܝܠ ܡܢ ܠܝ ܡܡܘܬܐ݀ ܕܗܝ 
ܡܲܪܝܒܘܬܐ weno‏ ܘܠܘ ܡܢ ܐܠܡܝܐ 
ܕܗܝ hona‏ ܐܟܿܬ݀ ܐ.̄̈ܠܡܵܗ̇ ܩܪܒ Ro‏ 
ܠܡܘܢ ܬ ܪܐ 

ܠܡܘܓܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܙܟܪܝܐ EJ aus‏ ". 
ܘܒܟܬ݀ ܕܦܪܪ ܐܿܣܪ ܚܣܝܢ ܡܢ B cono‏ 


! Fw |ܐܠܐܶܬ݁ܬܟ݁ܰܐ $ ; (ܐ ܠܿܟܐ‎ JUoas! et quod sequitur deest , 
cf. col. gh5, ܐ‎ , 17. — ? S deest, cf. col. 045, 1.93. — 3 F 
add. v NM; 8 sequitur. &GasJ] ,ܟܢܫ‎ cf. col. 943, ܐ‎ . 4. 
— ^ HF quod sequitur usque ad ܒܨ‎ deest. — 5 S ult. glossa 
deest. — 9 F x Xs»; S cquo. — 7 S (a aea. jos 
ܬ̣ܚܢ ܕܢܥ̈ܝܼܐܥܝܨ‎ quel yos, quod sequitur deest. — 8 8 deest , 
cf. col. 966,1. 13. —9 H deest"A.co ܐܝܟ ܒܪ‎ cf. col. o7, 
L3. — 19 8 add. 83s, lege 5l, cf. B. A., 5207. — 
" $ ܡܢ ܒ‎ 

62 


JEPRIMERIE NATIONALE. 

1 ܠܝܬܘܣ ܓܐܠܐܩܛܝܩܘܣ 


| wise ola. ܠܝܬܘܣ ܓܡ‎ 


ܚܿܠܒ̈ܢܝܬܐ ܤܟ Gy‏ ܐܐܝ ̇ܐ 
ܬܣ ܟܝ ܟܐܦܐ ܕܒܫܰܢ̈ܝܬܐ 


P oux, cy 2m 

e oao*sorn ܠܝܬܘܣ ܡܘܪܘܟܬܘܣ ܟܐܦܐ‎ 
dou as gaza ܣܵܟ‎ 

vw aw s ܠܝܬܘܣ ܐܠܒܐܣܛܪܛܓܝܣ‎ 
4B uuo 30 ܕܡܬܩܪܝܐ ܛܦܪܐ‎ 

5w cx ocs ww s ܠܝܬܘܣ ܬܐܘܝܛܝܣ‎ 
deem ܣ ܢܨ ܛ ܢܪܒ‎ 

ܠܝܬܘܣ ܐܝܘܕܐܢܩܘܣ ܟܐܦܐ ܝܝ̈ܘܕܝܝܬܐ 
ܣܟ didus gus‏ 


74 y -covc ܓܝܣ‎ ov a la! Lo Mao 
uv AWw ܘܟܘܟܒ‎ 

WC N L8 cos ܠܝܬܘܣ ܣܐܦܦܝܪܘܣ ܟܐܦܐ‎ 
ve» ܣܟ‎ 

ܠܝܬܘܣِ ܡܗܦܝܛܝܣ' xw Sx as‏ ܕܗ݀ܘܝܝܐ 
ܒܡܗܦܝܣ ܕܡܨܪܝܢ ܝܣܟ Poe ure‏ 

condos‏ ܣܗܠܝܥܝܛܝܣ .ܟܐܦܐ ܣܲܗܪܵܢܵܝܬܐ 
ܣܵܟ ܢܫܕ ܐܬܪܝ MI & aces‏ 4 

ܠܝܬܘܣ ܐܝܐܣܦܝܣ' .ܟܐܦܐ ܝܫܦܗܫܲܟ 
En eI!‏ 

ܠܝܬܘܣ ܣܘܠܝܬܝܣ!' ܟܐܦܐ ܢܚܢܘܝܢ̈ܝܬܐ ܣܵܟ 
xA Jus‏ ܐܒܳܢܺܬ݁ .: 

ܠܝܬܘܣ . ܣܦܘܢܓܝܛܝܣ ܟܐܦܐ ܕܡܫܬܟܚܐ 


col. 863, 1. 5,‏ ;ܟ„ ܐܚܬܝܼܐ ܕܨ S‏ 4! — , ܛܘܘ HF‏ 13 — ,$ ܐ 
Sic, cf. col. 488,‏ 19 — ,5 . ܐ ,865 cf. col.‏ ,"ܪܝܥܢܘ !& H‏ 
F co.xso sa ad cons e^; $‏ 9! — ̄ܓܝ L16, — !? F‏ 
S Liebe dl, Los t‏ ?1 — ; ܢܐܟܣܝܐ loco‏ ܢܠܐܟܣܝܗ 
ܝܐܡܘܪܝܐ ܐ{ !? — c5, 9$. —9 S quod sequitur deest,‏ 

— 9 Sic, ef. col. 961, 7. 9. , 

ܠܟܢܝܐ ܦܬܝܐ 


ܠܝܬܘܣ wv YN Na.‏ ܕܡܢ ܟܐܦܐ 
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܘܼܠܛܵܝܐ ܕܡܢ ܚܫܝܼܫܐ ܘܡܢ .ܬܸܬܵܐ 
Aaa‏ ܣܨ Au,‏ ܝܟ ܐܣ̈ܟ iple clon‏ ܐܐܝ̣ܢܵ 4 
ܠܝܬܘܣ ܐܘܣܛܪܐܩܝܛܝܣ". ܟܐܦܐ 
ar wei s‏ ܚܝܼܢ݈ܬ݁ ܝ doll‏ 

ܐܐܚܝܿܝܼܐܖܨ'. ܪܒܢ sx on‏ ܠܗܿ ܣܵܟ ܐܬ)ܟܢ܀ 

ܠܝܬܘܣ ܓܗ݀ܐܘܕܝܣ ^" ܟܐܦܐ ܡܸܕܪܵܢܝܼܬܐ 
ܣܨ Pe‏ 

ܠܝܬܘܣ ܣܐܐܡܝܘܣ ܟܐܦܐ ܕܡܫܬܟܚܐ 
ܒܡܸܕܪܐ ܕܡܢ co‏ ܡܘܣܐ% ° qo "Sr‏ & ܢܫܢܟ 
Rok‏ ܝܟ degegalo‏ 

ܠܥܝܬܘܣ ܠܐܠ ܢܐ ܐܕ e x Ya.39‏ 
ܐܦܘܛܪܝ ܡ ܡܐ ܟܐܦܐ .ܕܡܬܣܪܝܐ ܡܲܫܝܥܵܐ 
ܣܨ ܐܬܝܚܕ dr‏ 

4 als diy lala. CANO AN 

ex‏ ܐܬܝ 

ual WSAN‏ ܒܟ ܀ 

ܠܟܝܫ ܟܠܡܕܡ ܝܫܡܐ ܗܘ ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
ܐܬܪܐ ܘܟܠܡܕܡ Pss X‏ ܠܟܝܫ ܗܵ 9X. mac‏ 
ܦܘܼܠܚܢܐ. ܕܦܬܟܪ̈ܐ ‏ ܗ̄ ܕܒܥܠܐ ܘܕܥܓܠܼܐ »3 
ܫܒܛܝ̈ܢ ܕܪܘܫܥܐ܆. ܘܩܐܬܐ M‏ ܨܝܕܐܘܪ̈ܫܠܡܝܐ. 
ܘܐܝܬ ܕܐ݀̇ܡܪܝܢ. ܕܡܛܠܗܕܐ ܠܝܡ ܪܵܫܹܐ ܠܗ̇ 
ܢܒܝܼܐ aoa MA‏ ܥܠ ܕܐܬܩܼܛܠ .ܒܗ ܐܡܘ ܨܝ ܐ" 
SN‏ ܕܝܗܘܕܐ c».‏ ܕܗܕ ܒܟܰܪܬ݁ My‏ 
wA‏ ܒܡܶܠܟܳܘܬܐ ܕܒܝܬ 003 i:‏ 
ܠܟܢܝܐ" ܦܬܝܐ ܕ 


979 


E Cf 


! Conf. col. 865, L5. — 9 Conf. col. 865, 10. — ? S 
deest hic .ܘܒܘ‎ — 4 F ܟܐܦܐ ܐܘ݀ܐܢܛܛܓܝܣ‎ onis 
ܐܘܐ‎ ove "wow, cf. col. 865 , l. ult. — 9. Cf. col. 864, 
Ll 91. — 5 HF "± ܐܡܝܐ‎ utroque loco; S "vow. — 
? HF oA XS", cf. col. 508, 1 ,ܟܐܦܐ ܣܦܝܠܐ 9— ,ܕܦ‎ 
cf. col. 862, 7. 20. — ? HF coa. X". — !? HF ,ܐܢܐ"‎ 
col. 110, 1. 8. — 11 F ܣܘܦ ܝܣ ܬܝܬ‎ , — !?. (f. col. 865, 

ܠܝܩܘܣ 


ܠܝܩܘܣ ܒ¿ ܒܪ ܥܠܡܐ | ܐܫܛ )4 ܀ 

joan ܐܚ̈ܐ ܠܲܩܢܐ” ܐܝܟ‎ vexat 
ܝܥܢܘܬܐ ܘܐܝܟ ܕܥܒܹܪ ܡܨ‎ 7. E ܠܝܪܡܪܓܝܐ‎ 
;. ܐܚܬ‎ SN Ana 

ghe ANON ܠܝܪܘܛܘܡܘܣ‎ 

Pa‏ ܦܘܪܩܝܐ. ܠܝܫ ܘܥܥܬܘܬ ܗ̄ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܐܢܝ̈ܢ 
0 ܕܘܟ̈ܝܬܐ.܀ 

ܠܝܫܐ Lus‏ ܠܲܝܫܐ Avon‏ ܐܝܟ ܒܪ SA co‏ ܠܐ 
ama‏ ܩܪܐ ܠܝܫܐ ܡܨܪܝܐ 34 AUS!‏ . ܠܘܫ 


os! 
ܟܣܝܬܐ ܟܐܦܐ ܨܝܒܥܝܬܐ ܣܵܟ‎ "p ܠܝܬܘܣ“‎ 


909 


ܠܝܬ ܐܢܫ Mos‏ ܒܪܘܼܚܐ ܠ w Na n‏ ܪܘܼܚܐ.܇ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܠܝܬ ܐܝܫ 8-53 X, N‏ ܚܝܘܗܝ 
ܘܡܨܐ ܕܢܬܝܟ ܡܘܬܐ ges) oa‏ ܐܥܬ ܕܸܫܵܬ ܕܨ 
gis de‏ ܐܬܒ d‏ )43 

3 cs ov coo Ne ܠܝܬܐܪܓܘ ܢܳܐ ܝܬ‎ 
| POET 

ܠܝܬܐܪܓܘܪܘܣ ܡܕܪܟܐ7 ܝܟܐ ܚܨܪ ܨ ܥ̄ 
ܝܲܣܝܼܪܐ ܘܓܝܐܒܪܐ ܕܗܘܼ ܪܝܡ qd‏ ܚܥܕܝ ܨ 
ܠܝܬܪܓ ܘܪܘܢ ܘܗܟ ܘܬ ܒܝܪ ܣܪܵܘ܇ ܘܐܝܟ «D»‏ 
dies ay Aie‏ 

ܠܟܬ ud‏ ܠܝܬܘܗܖ ue‏ ܩܢ . ܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ 
ܙܟܪܝܐ Les‏ ܠܝܬܝܟ mac‏ ܥܓ ܿܡ ܐܝܝܼܐ 
ܕܗܘ. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܕܠܐ ܡܩܿܘܡܐ ܗܘ Um‏ 


(jf. col. 863, 1. 13.‏ .12 — ܿ ܠܝܬܦܘܢ%° S‏ ;ܠܝܬܦܘܦܘܪܘܛܓܠܣ 
HF add. (ge, cf.‏ .^1 — .18 .ܐ ,865 deest, f. col.‏ 8 .13 — 


col. 865 , 1. 16. — 15 F eonN 5309; $ ܦܘܒܕܛܝܣ‎ conl aos 


el deest coo dno, cf. col. 865, .ܐ‎ 16. — 19 H ܚܝ )ܪܝܬ‎ f. supra 
ܚܠܵܝܸܚܝܟܠܚ̱ܟܢ 8 ! — .9 . ܐ‎ genae S ܬ‎ JU. — 18 H. JUo 
JI ,ܢܛܐ‎ @ col. 863, 1. 18. — 19 S ܬܪܡ"‎ et deest 
" own post ܟܐܦܐ‎ ̇ — ?? FS add. cas Na No ;ܟܐܦܐ‎ 
S glossa arab. que sequitur deest; cf. col. 863, l. 6. 

ܠܝܬܘܣ ܐܙܪܒܝܩܘܣ 970 


Ls de xa cul‏ ܘܒܡܫܠܝܼܚܐ ܘܠܡܣ̈ܠܝܐ ܘܠܐܝܠܝܢ 
ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ ul, c‏ ܕܐܬܢܨܨ ¥ ܐܬ ܕܨ USE‏ 
ܠܝܬܘܦܘܪܘܛܘܣ ܟܐܦܐ ܕܢܘܪܐ 27 ,° .;. 
ܠܝܬܘܦܪܩܛܘܣ! ܐܝܟ ܒ݁ܪ̄ oe‏ ܣܓܥܛܓܛܐ 
3333902 ܢܘܪ̈ܐ uem‏ ܐܬܿܐܕ e UL.)‏ 

«s! qiue ܠܝܬܘܦܘܦܘܪܘܛܘܣ!' ܐܝܟ ܦܪ̈ܣܫܟܐ‎ 
«f no! 

ܠܝܬܗܡܛܘܣ ܐܝܟ ܦܠܥܢܕ ܐܘܡܥܘܬܐ ܕܗܝ 
ܟܐܦܐ ܕܕܡܐ wx »m3‏ 3 

ܠܝܬܘܣܦܗܪܡܘܢ Non‏ ܘܟܘܠܬ ܐܥܒ ܐܘ 
ܠܝܬܘܣ 5-8 wow a ea. 3 Neo s N‏ 
ܦܪܘܼܓ̈ܝܬܐ ܣܵܟ depo guis‏ 

ܠܝܬܘܣ GoQxc0.c0YC‏ ܟܐܦܐ ܡܢ ܐܣܘܣ ܨ 
ܨ ܢܐܚܨܟܨܢ4 

ܠܝܬܘܣ ܦܘܪ 5 ܟܐܦܐ Won‏ 
ܕܡܢܗܿ ܡܫܸܬܿܦܹܐ vds‏ ܤܟ ܐܬܸܢܝܣܵܝ̣ܚܵܐ ܕܘܬ dieci‏ 
ܐܐܐ ܚܢ : 

ܠܝܬܘܣ ܗܡܐܛܝܛܝܣ ܟܐܦܐ ܕܕܡܝܐ 
03 ܚܫܿܕܺܢܳܐ 11237 

SOY‏ ܣܟܝܣܛܘܣ ܟܐܦܐ ܣܟܝܣܛܛܘܣ 
pd‏ 

ܠܝܝܬܘܣ wow a te NEN‏ 
ܓܐܓܐܛܝܫܘ JUS Sum‏ ܐܘ ܩܵܐܫܵܐܟܠܝܟ dU‏ 
ܠܝܬܘܣ ܬܪܐܙܩܝܐܣ' ܟܐܦܐ ܬܪܐ ܩܚ ܐܣ 


à gx‏ ܝܵܕܐܥܵ ܽ܀ 


ܠܝܬܘܣ ܡܐ ܠܓܥܝܛܝܟܘ¢" ܒܼ̄ܟ݂ ܐܬܫܝ ܐܐܝ 
ܠܝܬܘܣ ܐܪܒܝܩܘܣ ܟܐܦܐ ܐܪܐܒܝܬܐ ,. 


! .ܠܝܩܢܝܐ ܐܐ ;ܐܠܟ ܠܨ ܐ‎ 9 F add. < 8 add. 


coUo. — 3 S sequitur tantum XXX) xabya WC ܕܘܟܬ݀‎ 0.— 
^ S add. coo . e ám; in B. A., Paris. 355, ye 
eg». —5H ` 5 ܡ ܒܓ ܓ ܓܠ‎ — 


5 FS add. ܒܪ ܣܠܘ‎ uU JI ܠܝܬܐܪܓܘܣ ܐܝܟ ܦܘܠܝ‎ 
ܡܬܢܫܝܢܘܬܐ‎ ܼ — 7 Fw A33 75, cf. col. 466, ,ܕܐ . ܐ‎ — 
8 S hic et inf. eb». cf. col. 406, .ܐ‎ 13. — 9 FS add. DAD 
cf. vocab. sequens, — 10 F ”" ܠܝܬܦܡ ¬ $ ܠܝܬܦܪܡ‎ ܼ ̄ ̄.1! F 

907 


ܠܝܡܘܢܝܘܢ 


. ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܪܝܢ 


459,223] Jl, &xALI ܕܐܐܐ‎ (a2! ܛܰܝܺܝܐܝܬ ܒܘܢܕܘܡ‎ 


ܠܝܡܘܢܝܘܢ:° ܛܪ̈ܦ̄ܘ̄ ܪܡܝܢ ܠܕܣܸܠܩܐ ܘܡܘܼܚܗ 
ܠܕܫܘܫܢܬܐ ܘܙܪܥܗ ܣܘܡܡ PORC ta» aye Jl‏ 
Hi axi‏ 

ܠܝܡܪܓܝܠ ܝܲܥܢܘܼܬܐ )ܠܚܟ 

ܠܝܡܢܝܐ ܓܝ ܘܗܠܝܡܢܝܐܣܦܪ̈ܐܓܝܣ 
ܐܝܟ ܪܒܢ ܡܟܰܪܐ ܠܝܼܡܢܵܝܵܐ ܘܛܒܼܫܐ ܠܝܼܡ̈ܝܵܝܐ 


4 ܕܝܲܡܬܐ ܘܠ ܧܣܵܢܵܝܸܟ‎ wo ܕܝܲܡܬܐ‎ vào 


ܠܝܡܘܬܐ ܒܥܬ SALSA‏ ܒܪܝ ܚܒ ܘܿܬܐܿ 
ܠܝ ܡ݀ܐܢܛܘܣ ܘܵܐ Joss.‏ ܕܢ̱̈ܐܐ" ܐܢ̄ܬ ܐܠܟܕ s‏ ܧܨ 
ous e los los‏ ܐܢܦَܳܝܐ ܢܘܚܐ ܢܰܨܨܳܐ uou,‏ ܣܰܝ̱ܬ݁ gp‏ 
d ebll dur Ke Kis,‏ 

ܠܝܡܛܘܢ ܒܣ ܘܢܢܕܘܣ ܦܳܠܚܳܐ aM‏ .4 
ܠܝܢܘܕܘܗܣܝܛܝܣ ܐܝܕܝܢܟ. ܠܝܥܘܕܘܗܣܝܛܓܝܣ 
ܐܝܟ ܪܒܢ ܐܡܪ ܕܥܣܼܒܹܐ ܐܝܬܘ e‏ ܛܪܦܘ 
wo 3 S‏ ܘܣܝܘ̈ܟܬܗ. e35‏ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒܘܪ̈ܟܐ. 
ܘܣܓ̈ܝܐܢ ܣܪ̈ܥ̇ܝܦܝܬܗܘܢ ܘܡܙܝܥ *PYY AA‏ 
ܠܝܢܘܣܦܗܪܡܘܢ ܙܪܥ vaa‏ ܒ ܫܝܪ 
ox‏ ܪܒ ܀ 

ܠܝܢܥܪܝܢ' Ow. "30s‏ ܒܨ ܠܝ ܨܢ܀ 
ܠܝܢܘܦܘܩܘܣ' ܥܒܕ ܟܬܢܐ ܝܝ ܐ :̇ܟ doll‏ 
ܢܐܐܫܸܕܸܢܵܐܢܵ̄ܬ̈ I aree‏ 

ܠܝܢܘܙܘܛܘܣ|! ܟܲܪܦܣܵܐ ܕܡ̈ܝܐ ܣܠܝ̣ܥܘܢ ܕܗܘ 
pe uei eiae.‏ ܐ carius‏ 

8,2U5 à ܕܸܥ݇ܕ ܐܕܡ‎ f. B. A., 5196. — !^ F add. ܐܝܟ ܒܪ‎ 
«0595.00; $ ܣܝܪܘ‎ 5 3 wine 8 V. — 15 S add. 
ss dl s e$ 4 ܘܠܝܦ‎ et sequitur ܂ ܢܬܠܝܦ‎ — 16 S aspi. 


ef. col. 960, ܐ‎ . 13. — !? F quod precedit deest et. quod sequitur 
cum vocab. preced. copulatum est, — 19 S v so ܠܝܣܵܐ‎ 


cose, Cosi? ܕܙܟܪ‎ 

968 he ms 


SN onc esae. ܠܝܣܛܝܐ ܨܘܡܐ ܝܘܼܢܵܝܐ‎ | 


degli ܝ̄ܡ̄‎ N ܓܲܘܵܢܵܝܐ ܢܝܣܛܝܐ ܚܠܦ‎ 
CEU E "eoe xS cos 


diga] ܬܒܨ‎ Pu! wes Von ܠܥܳܥܐ ܠܥܵܝܐ‎ 
4«gadsSya '' ܠܝܦ̈ܪܐ ܘܡܫܲܡ̈ܕܐ ܐܝܟ ̣ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
ܕܝ‎ uai ܠܐܟ‎ sus JI e, uz ܠܝܦܘܪܗ‎ 
" ES CN Ty bb 
dee. culs. ܠܝܦܘܪܘܬ¥ܪ''‎ 
Ss Mna "8141 ܐܝܪܨ‎ Jul ala! wena Sa 
LAU ܠܝܦܘܬܐ ܕܫܡܝܐ݀ ܘܕܐܪܥܐ‎ Loss, RM 
os rs ܐܠܝܟ ܐܧ‎ 

ܟܝܘܢ ܗܘܢܘ mos as woo‏ ܕܥ ܥܠ 
s wn‏ ܐܕܠ ܐ eam‏ ܨܕܒܝܛܓܪܡ ܚܝܕ ܨ 
ܕܥ̣ܝܼܕܢܹܬ. i gets]‏ 
ܠܝܦܣܗܛܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܣܒ 4L‏ 
ܠܝܦܘܣ ܡܥܪܒ ܬܝܢ ܕܨ ܢܗ guess cll‏ ܐܠ | 
Bey) exl‏ 
ܠܝܦܣ ܩܪܐ ܪܒܢ ܠܪܘܚܐ wx‏ ܡܢ . ܡܲܥܪܒܐ 
ܣ̈ܬܘܝܐ alo‏ ܨ ܨ C3‏ ܝܕ cose‏ ܐܝܬܐ 
ܠܝܦܘܼ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ deca ADS osi‏ 
eas M aa Sa‏ ܒܨ ܠܒܘܢܬܐ ܠܵܝܿܬܟ .; 
ux‏ . 
ܠܝܦܠܘܢ ܒܟܬ ܕܦ ܪ[ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܠܘܢ ܘܢܣܝܼܒ 
ܡܢ ܠܝܦܘܬܐ ܒܕ ܡܕܡ ܕܠܝܦ ܝܬܿܝܪ 100 
ܠܝܠܦܝܣ P$‏ ܒܚܐ( ܫܼܲܕܐܬܦ ܬܒܬܝ ܒܬܟ 
ܢܐܫܸܕܸܢܐܪܺܬ݁ ܠܫܸܢ̇ܫܸܚܨ : 
ܠܝܩܼܐ Cisl‏ . ܘܐܝܟ ܙܿܟܪܝܐ P SN‏ 
S deest‏ ? — . ܕܪܒܢ lege spai. — ? S add.‏ ,)ܚܝܕ US‏ 


JUay. — ^ Qf. col. 96, L. 19. — 5 S add. «3o. — 6 F 
eM — 7 H coo.coS 03V; $ coo... Saa. — 

cadera ;F cian: S p yiaiad. —? FS con Xy mnaaS, 
— 0 HF deest, — 1 S add. (gg ae m. — '? F add. ܐܝܟ‎ 
ܕܒܪ ܣܿܪܦܝܘܢ ܘ ;4 ܣܪܘ‎ . — !) S add. v So 8 


gx! (sic) ܧ ܐܢܝ & ܩܿܐܐܧܟ‎ sp, Lone auf (dl und! 

ܠܟܕܪܝܢ ddl, Jeu "e‏ 
ܠܟܝܘܢܤܣ ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܫܕ݂ܺ̈ܥܐ hob‏ 
ܠܝܘܛܪܘܡܗܢܘܣ ܕܦܪܡ ܝܢܝ̈ܥ ܨ diga‏ 


4 uelit ܦܪܘܡܐ ܘܥܿܢܬ ܨ‎ cas Ny oA Mess 
eu Ad ܓܓܪܬܐ‎ eon NS 
dos aede. Y Na 


ܠܝܛܥܝܐ 0 ܪܘܡܝܐ ܡܢ ܟܬܒܐ AA‏ ܚܬܝܡ ܀ 


ܠܝܓܐܢܗܐܝܘܐܘܣܕ ܢܬܟܫܦܘܢ ܢܝ̈ܟܝܨܲܧܨ ‏ 


ܠܝܛܪܘܢ ܕܗܘ ܐܦܢܝܛܪܘܢ « 45,5 ܕܗܘ ܝܬܪܐ 
ܐܲܪܡܥܵܝܐ. ܘܐܚܪܖ̈ܢܝܐ ܐܦܪܘܠܝܛܓܪܘܢ ܢܼܬܪܐ 
ܐܲܦܪܝܼܩܵܝܐ ܘܩܲܪܡܵܝܵܝܐ° ܀ 

ܠܝܛܪܐ ܬܪ̈ܬܥܣܪܖ̈ܐ ܐܘܢ ܙܟܐܐ ‏ , ܘܐܝܟ ܝܘܚܢܢ 
ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܠܝܛܪܐ ܕܝܢ ܪܘܡ̈ܝܬܐ vom‏ ܬܫܥ 
ܐܘܢ̈ܩܝܣ ܗ ܦܠܓܗ ej 1 aoa‏ 

ܠܟܦܝܐ ܐܝܟ ܙܟܪܢܐ Sai.‏ ܬܬܘ ܕܐܢ̈ܕܐ 45s aus‏ 


ܐܚܨ 4 


4l ܠܝܟܢ"‎ 


ܠܝܟܝܥܗܣ ܝܵܕܐܟ ً ܨ ܠܝܟܝܢ ܚܲܙܵܙܝܼܬܐ ܕܟܐܦܐ 
ܥܪܐܘ JE‏ ܵܬ ܟ̣ܝܸܼܨܢܹܬ. onu,‏ ܛ (oem J| óc‏ 


Je ܢܘܡܬ ܥܕܐܕܬ̄‎ ouo dp pil ܥܕܹܐ ܕܸܬ‎ , — !4 S deest, — 
15 F cassa M, — 16 {' ܘܝܚܨ‎ H deest. — 7 F cas; $ 
c»Juas ,ܬܒܬ ( ܨ‎ forsan leg. yl ?, ef. col. 965, 7. 233. — 
1 H ^a M 8 ^aa, 19 ' ܣܒܝܟ‎ , — 9 HF .ܛܠܠܐ‎ 
— *! F ܠܝܠܝ ܐܝ ܡܡ ܘܐܦ̱ ܝܘܡ̈ܝܬܐ‎ LJ ܠܝܿܠܝܐ‎ 
ܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܕܟܡ̈ܠܐܐ‎ S. ܠܝܠܘ̈ܬܐ ܠܝܠ‎ 
(dI vA. 32 pe ult. glossa cf. vocab. sequens. — 


33 RS cas N saa, cf. col. 438, L. 16. 
966 v 
ܐܝܟ ܪܒܢ . ܠܝܟܢܗܣܪ ܚܿܥ̈ܙܝܝܬܐ‎ Jud. dil ܠܝܟܝܢ‎ 
Pbi 

ܠܝܟܥܝܡܘܢ ܕܕܐ Pali‏ 

jov i Tr ܠܟܝܥܘܣ‎ 

(P arnlalo (uae ܠܝܟܣܘܣܝܢ" ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
ܕܛ !3,9 ܐܨ‎ Ja sa Jos. ܘܵܐ‎ P eeay Sa 
dome Jal aS ̈ܢܝܢܐ ܧܢܿܬ‎ 

WS 6. ܦܗܛܪܘܢ‎ . aV Sons 
ܢܒܕ ْ ܠܘܥܝܐ‎ Bj ܝܫܘܫܐ ܐܝܟ ܪܒܢ‎ Ma 
ossa ܐܝܬܝܗܿ ܕܒܫܘܫܿܐ ܣܒ '' ܡܢ ܛܐܠܐ"‎ 
DD ܥܠܝܗܘܢ‎ 

1 

ܠܝܡܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܲܦܝܵܐ ܥܼܬܢ̱ (pe‏ 


ܠܝܡܝܗ vi‏ ܰܪ + ܐ 


deu 
ܕܘܥܝܬܐ‎ aX co ܐܝܟ ܒܝܪ‎ ? eos M tassa 
(g-^ ܡ̈ܥܝܐ ܒܥ ܒܳܐ ܟ̣ܝ̇ܢܨܢ‎ Xo Ww xai ooa 


ܠܝܼܡܡܹ̈ܐ ܒ̈ܛܡܐ ܪܘܖ̈ܒܬܐ ܘܐܝܬ ܕܐܡܿܪܝܢ 


! F add. ܕܐܠܨܐܝܬ‎ ac vo. co ܒܨ ܐܣܝܪ‎ 
ܢܝܦ ܠܗ ܥܘܦܦܐ‎ ܿ -- 9 HF deest pets. df col. 97, 1. 3; 
col. 964, . 5. — 3 S ܠܝܟܝܗܣ‎ , H deest, — 4 H conNasN. — 
& HF (geile ܠܝܛܝܢ‎ — 6 Cf. col. 367, ܐ‎ 11. — ? S add. 
Joy ܠܺܝܛܪܝܢ‎ HF adl. ܝܪ‎ dp ec e Apa — 
24$ dy; confer. Bar Ali, Hoffmann, 5193. — 9 8 (gs x 
Je, lege Ju Qo — 19 S deest, — 11 HF coosas S. — 
1? HF eooxaY. — 1? S add. alio in loco 95 «.. e. x3 sca 
ܠܝܟܝܢ ܚܙܙܝܬܐ ܕܟܐܦܐ‎ csl ܕܥܼܬܒ ]$[ ܢܲܘ݀ܒܿܬܵ‎ 4X 

ܕܥܿܪܛܢܝܚܬܐ B eS 162 Dra Je!‏ 
ܝܐ ܗ 
ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ wA I‏ ܘܐܝܟ .ܒܝܪ ܣܝܪܘ 

P ܕܲܡܲܪ‎ 

d las ula ܠܛܰܫܐ ܠܛܝܼܫܐ‎ 

TRA 

TX &. om PW UU ܡܢ ܠܐܘܬܐ‎ -A4» ܠܫܳܐ; ܒܬܬ‎ 


ܠܐܝܼܬܐ nere‏ + 
ܕܟܹܐܦܐ ܐܢܛܝܦܘܪܘܢ :̈ܿ 


ܠܝܒܐܝܐ ܘܝܪܫ d‏ 

as‏ !+ ܢܬܒ (ܐܥܕܸܢ݈ܬܵ .ܐ 

ܠܝܒܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܪܘܚܐ te‏ 

ܠܝܒܝ M VAM, as‏ ܘܒܨ ܝܥܬ݀ ܘܒܪ ܣܪܘ 
EM‏ 

wax. 0902 ea ܠܝܡܐܢܘܢ ܝܫܝܵܦܼ̈ܐ‎ 
oed 58 Js uius oU 

dem lI a seh ahy py ܠܝܒܡܐܢܘܛܝܣ‎ 

ܠܝܒܡܐܢܘܣ" ܐܝܟ ܣܪ݂ܓܝܣ ܠܒܢܢ ܠܝܼܝ ܨ 
«392A I eon Nae 3S‏ ܠܒ ܘܢܬܐ ܕܗܘ 
ܩܘܢܕܪܘܼܓ. ܐܝܟ ܪܒܢ ܠܝܒܐܢܘܣ ܠܒܘܢܬܐ 
oL‏ ܐܕ̈ܫܐ ܝܫܬܐ. ܘܡܥܧܦܬܗ ܘܕܡܝܬܗ 
ܘܫܡܪܗ ܨ ܠܝܒܢܝܛܘܢ 3 a‏ ܛܘܢ ܐܝܐ ,\' ܀ 
ܠܝܒܡܘܢܘܛܘܢܣܘ " ܐܝܟ ܪܒܢ 0 ܪܘܼܚܐ ܕܒܝܬ 
ܡܥܪܒܐ ܠܬܝܕܒܢܐ ܕܨ ܢܘܢ coil!‏ ܕܐ1ܒ݂ܝ̇ܝܹܝ. ܐܝܟ 


deest, — 19 S tantum n ¿-- 17‏ ܕܗܼܘ 
— ;ܠܒܩ H dye: F aol; S‏ 18 — ܆ ܠܝܒܘܢܛܛܓܠܘܣ 
ܡܫܬܠܚܢܘܬܐ ܕܒܥܬ " S quod precedit deest, — 99. S‏ 19 
. ܠܝܒܘܪܣܛܛܘܣ F‏ ;"ܘܣ et quod sequitur deest, — ?! H‏ 
S‏ 95 — ;ܦܐ sic; H ay: F gas lege gea)‏ $ .9 — 
ܠܝܡܥܘܢ ܦܬܐ (u$‏ ܘܚܨܨ yel. — 9^ F sequitur : . e JI‏ 
aeu) S sequitur :‏ ܠܒܘܢܬܐ. ܒܥ ܐܠܝ ܒܥܘܢ 
FaXa‏ 5 — , ܠܒܘܿܢܬܐ EAT‏ ܒܝܬܕ 
.370 ܫܩܠܗ S‏ ;ܫܩܠܗ 
964 


AG ܠܝܓ‎ 

ܚܘܢܝܢ ܠܝܒܘܢܘܛܘܣ ܚܕܐ ܡܢ ܪ̈ܘܚܝܢ ܬܝܡܢܝܬܐ 
ܕܩܲܪܝܼܒܐ ܠܡܥܪܒܐ ܣܬܘܝܐ ܐܥܝܬܨ KU‏ ܢܐܟ 

Ans‏ ܛ ܐܠܥ cox o‏ ܐܐܝܚܝܐ܀'. ܠܝܝܒܘܢܘܓܝܟܣ 
io‏ ܕܬܝܡܢܐ ܡܥܪܒܝܐ ܕ ܨ deua Kanu.‏ 
canela‏ ܟܸܒܥܸܐ ܘܡܘܵܦܵܗ 
ܐܚܨ . ܘܐܝܟ ܪܒܢ ܙܘܦܐ ܘܬܒܠܐ .ܦܬܝܐ ܐܐܪܕܢܐّ܀ 

ܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܬܒ ܪܝܐܝ ܀܀ 

ܠܝܒܡܠܘܢ Ww oss‏ ܘܡܫ ܬܕܪܢܢܘܬܐ 
ܕܒܟܬ̈ܝܒܬܐ ܀ ܐ cuo‏ ܝܢܢ JP SU,‏ ܠܝܒܡܠܘܢ ܐܐܝܟ 
N Ano‏ ܘ ܟܬܝ e awe Lv s Ioa v‏ ܕܝܝܢ 
ܠܝܒܠܘܢ ܐܦ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ 3 ws‏ 
ܠܝܒܠܘܢ ܗ݀ܘ pa‏ ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܟܣܟܐ 
ܕܩܠܝܪܘܣ ܐܝܬܝܗܘܢ ّ ܘܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܠܝܕܥܬܐ 
ܠܝܒܡܪܘܣܛ ܝܟܘ" XUI oras inia ed‏ 
Klub‏ ܕܐܢܐܚܢ ܢܸܚܩܵܕ݂ܢܰܬ݁ c3 Pol xis aee)‏ 
PARS Ua (uas! A,‏ 
ܠܝܡܐܢܘܢ ܕܗܘ ܠܝܒܐܢܛܘܣ" ܠܒܘܢܬܐ 4 
ܐܝܬܘ ܕܬܪ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢ ܛܥ̇ܢܝܢ ܦܐܪ̈ܐ. ܬܠܝܿܬܝܐ 
ܕܝܢ EAS.‏ ܘܚ ܕ ܡܢ ܗܢܘܢ (Xy ww s‏ 
ܡܬܩܪܐ ܦܐܪܗ ܩܐܟܪܘ܆̄ ܗܘ ܕܝܢ cM rose‏ 
ܦܐܪܐ ܕܦܬܐ ܘܐܘܟܡ ܐܝܟ ܕܣ ܦܬܢ ܕܘܠܝܬܘܢ ً 
ܠܝܒܐܢܘܓܝܣ ܪܘܣ ܡܐܪܝܘܢ ܝܥ ܣܝ ܒܐ 702—523 
No iE Praise aii‏ ܫܪܐ 
ܠܝܓ ܠܟܓ ܝ AURI‏ 


GF So. —? S JU iy. — 4 8», s. — 
^H d) lali ; F ܐܠܛܘܪ ܔܔ‎ ef. col. 65, L 13 et 17. 
— 5 S add. ...ܐܫܝܢ‎ 5 FS lai ;ܚܟܐ‎ S add. v NN 
ql». — 7. HF deest, — 8. S sequitur o x2. S wo 
ܐܢܬܬܐ‎ . — 9? FS. ܘܐܢܛܝܦܪܘܢ‎ ܼ — 10 8 ico. — 
11 HF deest. — 1? F add. ܘܐܝܟ‎ deest ;ܢܘ‎ H praebet 
tantum |) ܐܢܢ‎ — 13. F add. oxi; S glossa tota deest, — 
14 F ܠܝܒܐܢܛܘܣ‎ . — 15. H quod precedit inde a ܠܒܘܢܬ ܐ‎ 
ܠܰܚܘܳܫܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܪܩܐ ܐܬܬ JUL,‏ 
re‏ 

ex) by K Led ܒܣܘܓܐܐ ܕܛܝܒܘܬܗ°‎ 

‫: e * ܟܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܝܢܐܝ‎ X AS 
ܠܢܙܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܒܨ ܐܢܒ ܘܛܬ ܒܬ ܐܬ‎ 

ܠܥܢܕܼ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܐܢܫܐ ܨ¿ LAN gl‏ 
NL‏ ܐܠܒ (Pes,‏ 

ܠܥܢܟܐ ܗ̄ ܠܫܢ uU Aor!‏ ܫܬ 

8:41 8 30301: 3 VEMM 
4^ obla! oU ܠܐ̈ܟ‎ 

ܠܢܢܟܐ ܐܝܟ ܣܪܓ SERT)‏ ܣܶܫܰܪ JeCELXN.‏ 
ܘܠܚܟܐ wA‏ ܠܗ ܣܪܼܓ ܠܫܢ ܐܡܪܐ do‏ 
ܠܲܚܟܘܫܬ̈ܢܘܬܐ ܫܘ Pus‏ ܠܥܢܝܟܘܫܬܝܚܝܐ 
TEMPE SUCI‏ 
¥ ܗܘ ܕܡ݀ܠܚܫ ܒܐܕ̈ܢܐ ܕܐܚ ܘܗܝ ܟܕ ܐܢܫ ܠܐ 
ܚܫܿܡܥ'. Cy‏ ܡܠܚܖܕܫ ܟܠܒܐ ܠܡܪܗ. A —X-c00‏ 
ww‏ ܡܠܥܢܟܫ Juil‏ ܚܸܝ̣ܩܝܝܼܧܨ ܢܸܬܿܢ̇ܝܼܬ݁. ܘܩܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܘ ܚܢ ܘܩܝ eo la‏ ܠܟ ܘܫܬܢ uaa S‏ 
ܠܚܡܐ WA‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܠܚܡܐ 
ܩܕܡܝܐ ܕܡܬ݀ܥܒܕ ܡܢ S‏ ܚܵܕܬܬܐ ܐܪ̈ܺܝ ܝ 
ܐܨ 3x‏ ܝܕܨ SAM xlaid‏ 

ܠܥܢܕܡܐ ܥ̇ܝ̣ܢܼ. ܠܚܡܐ ܪܘܼܡܵܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
ܠ̈ܫܐܝ. ܠܚܡܐ ܬܘܼܣܵ̈ܢܐ v Xe c‏ ܕܥ ܘܪܐ 
ܕܩܳܐܡ ܒܦܲܪܝܫܘܬ «Pow aaa cow‏ 


961 


cox‏ ܟܕ - duces‏ ܠܢܚܡܘܬܐ py‏ ܠܚܡܐ 
HF‏ 15 — .ܐܢ̈ܕܐ F‏ 4 — ,ܠܬ b WONG.‏ ܢܝܢܬܐ ܐܒܐ 
deest |. AK]. — 16 S add. e». — 17 HF. add. alio in loco‏ 
S hic ec infra‏ 19 — ܼ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܛܓܝܫܐ ze Quiet‏ 
on.‏ ܕ݂ܡܪܩܢ ܗܝܢ ܒܛܣܐ F add.‏ 19 — ܐܣܟܬ 
ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܠܛܡ̈ܐ ܥܝ HF add. alio in loco ay cr‏ .20 
HF add. alio in loco‏ !? — — ,ܕܨ 9 eai C c g^‏ 
. ܘܐ݀ܚܪ̈ܢܐܠ ܓܦ ܐܨ PP‏ ܢܸܚܝܙܵܐ܂ 
903 


¦ ܠܚܡ ܐܦܳܐ" ܗܠܚ .ܡܐ ܕܩ ܕܳܡ ܐܦ 
ܕܐܠܗܐ ܡܬܬܣܝ .ܡ ܗܘ݀ܐ!' Mea‏ ܝ ܘܡ ܒܒ 
ܓܪ̈ܝ ܨܢ ܨܠ ܠܝܒܐܝܬ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܬ̈ܠܬ ܬ̈ܠܬ 
TAY‏ 33 ܝܪܝܢ de JU, wA exo‏ ܐܬܬ ܝܨ . Jas!‏ 
uud VIUERE‏ ܐܢܢܬ . ܠܥܡ ww‏ 
ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ e‏ ܗܟܥܐ ܡܥ ܬܕܪ ܗܘܐ ̄ ܥܥ 
Lio‏ ܐܝܟܥܐ 33 ܣܥ ܝܪܘܬܗ ܛܘܦܣܐ 
ܕܨܠܝܒܝܐ ܢܛܝܦܼ ܘ . ܐܟܒܐ ܕܣܕܪܝܝܢ Wem‏ 
ܠܦܪܝܣܬܐ ܒܦ̈ܬܘܿܪܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐً ܒܛܘܦܣܐ 
oves‏ : 

aulas ܚ ܐܢܪ‎ Was 

ܠܲܚܫܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܪܛܥܘ I dy ealis‏ 
ܠܲܥܝܬܵܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܗ ܫܘܼܥܠܐ ܢܐ ܢܧܵ A‏ 
ܠܚܬܐ ܬܘܒ ܢܫܶܡܬܐ deo Ww‏ 

Ela (ܐܫ̈ܟܢܝܼܬ ܐܒܬ ܐܪܐ ܐܬܠܚܕܒ‎ Las ܥܐܒܬ̈ ܕܐܪ̈ܕܹܐ.‎ Aaa 
dla, 

Roc ul ܠܟ‎ 1 
ܩܝܥ‎ sl] Ll Jusly ܢܝܬܐ‎ ax X Nae. uoce 
UNS ܐܠܓܘܫ‎ Tee lx ܛ‎ csl, UE, cnini 
UAI GPs ܒܪ ܣܪܘ‎ 

Pad I os tl p il vé 
ܠܛܡ̈ܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ Usa ܥܝܼܲܬ̈‎ Ge ܘܐ ܠܝܟ‎ 
ܠܵܠܫܐܝ . ܬܘܒ ܠܛܡ̈ܐ ܦܣܬܩ̈ܐ ((ܢ̇ܚܝ̈ܢ̈ ̇ ܠܛܡ̈ܐ‎ 
: 7. ( EGER SI PECORE ܬܘܪ̈ܝܩܐ‎ 

iM. VANS <: ܨ‎ 

! $ ܕܐܐܬܒܝܟ‎ CASUM, 1I ;ܒܼܲܪܵܡܐ ܐܳܒܳܕ݂ܶܐَ‎ in S sequitur 
ܠܚܛܪܐ‎ in HF VAN. sine glossa. — ? HF add. alio in 
loco Vgl V. —? S Al Ad .— ^ Sic lege pae ef. B. 4.5172; HF 
quod sequitur deest. — S glossa preced. deest. —9 8 Ns 
ܘܕܪܒܢ ܕܝܢ‎ . — 7 H quod sequitur deest. — 5 S alo exis 
ܗ‎ ; F hac glossa deest. — 9. HF glossa preced. deest, — 19 H 
— ! S add. hic Lal Juil anode Jae ܘܐ‎ 
ܕܒܪ ܣܪܘ‎ . MI ܠܚܡܐ‎ , — 19 § sequitur tantum ܠܚ‎ 
ܦܬܘܪܐ‎ usque ad gy geo 9 S deest olla, et add. 


61. 


$ cle 
ro 959 


cua "esas‏ ܡܵܐܢܵܐ ܠܡ ܕܡܘܣܝܣܪܘܬܐ 
ܡܢܗ̇ܠܘܪܝܣܝܛܓܠܐ܀ 

;7 o La 

Pus ܠܘܝܫ‎ 

ܡܠܬܟܬܐ ܠܐ ܥ ܡܪܐ ܚ ܟܬܐ . ܬܘܒ 
Ale, wine‏ ܐܠܫܝܐܟܠܬ uae ^y lal‏ ܡܢ 
ܠܘܼܬܵܡܵܐ Koc!‏ 5 

ܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܬܘ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܝ ܚܵܒܘܿܫܬܐ 
ܕܟܠ ܡܐ ܕܒ ܦܚ ܡܐ ܣܝܼ ܡ . ܘܡܬܐܡܪ o‏ 
ܡܐ ܕܒ ܡܟܪܙܘܬܐ° vo sS o. S4 «o‏ 
ܘܒܟܠܙܒܢ ܡܬܩܛܪܓܐ wa wa‏ ܕܡܕܡ 
ܒܗܦܘܟܘܬܐ ܫܘܝܬܐ ܕܠܣܩܘܒܠܐܝ݀. ܬܘܒ ܗ݀ܘ 
ܡܐ ܕܟܕ ܡܬܐ ܡܪ. ܠܐܚܪܝܢ ܡܣܲܟܹܠ ܝܥܡܗ.܆܀ 
ܢܬܪܢܐ ܡܸܠܥܵܕ ܡܢ 
ܚܒܪܗ ܐܟ v‏ ܘܒܪܵܐ. ܘܡܵܪܵܐ woo‏ 
NNÀ‏ ܕܝܢ ܠܬܠܬܐ ܦܘܪ̈ܫܝܐ. ܡܢܗ ܓܝܪ 
Wim x‏ ܕܕܡܿܝܿܢ oun n‏ ܐܝܟ . wn om‏ ! 
ܕܪܡܐ am‏ ܕܕܡܐ. omo‏ ܡܐ ܕܫܿܘܐ ܠܗ «Vox.‏ 
ܘܪܵܚܘ̇ܡܐ ܕܪܡܡܗܐܝܬܘ ܪ̇ܡܐ . ܘܕܐܝܟ e‏ « 
mano‏ ܒܫܡܵܗܐ ܕܠܐ ܕ݀ܡܝܢ ܠܗ ܡܬܩܲܝܡ. 
ܐܝܟ am‏ ܡܐ x23‏ ܘܡܬܚܒܸܫ .ܐܝܟ ܦܠܓܐ 
ܒܐܥܦܐ. ܘܐܝܟ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܫܿܠܝܛ ܘܡܫܲܥܒܲܕ. 


ܘܠܐ "e‏ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ 


deest, — 1! F ils. — 2 F ܠܙܦܝܘܢ‎ , ef. inf. ܠܝܦܝܪܝܘܢ‎ . 
s 48^ gas; $ ܩܣܢ ܛ ܪܝܢ‎ et deest ܝܐ ܕܠܐ‎ cf. 
col. 37, l. ult. , et inf. ܕܒܥܐ‎ vc. — !4 $ AJ, et 
sequilur ` ܬܘܗܕ‎ v^ Wooten €» cas M coo S 
ܟܪܦܣܐ ܕܡܝ̈ܐ‎ , cf. inf. coo X ovas M. — 15 8 deest 
.ܝܒܬ ܬ̈‎ — 34 Fayacé J. — U. S glossa preced. deest, — 
15 8 ܦܘܢܟܘܣ‎ lege ܦܘܼܢܫܟܣ‎ ‫݂ — 1? HF au. — —»$s&.4 


| ܐܠܨܢ‎ EYE Rx: F deest jXlye. — ?! S ult. glossa 


deest. 

ܠܰܚܘ̇ܡܘܬܐ 960 


ܐܝܟ ܡ̈ܪܐ ܘܥܒܸܕܐ. ܘܐܝܿܟ am‏ ܡܣܐ x^.Àa‏ 
Le Sono‏ ܐܝܟ ܡܬܪܓܫܢܐ ܡ Sw coe NA‏ 
ܘܐܝܟ ܗ݀ܘ ܡܐ v3‏ ܠܝܘܠܦܢܐ. ܐܝܟ 
ܣܲܟܘܼܠܬ̈ܢܘܬܐ 5 A Ao co‏ ܘܩܐܝܟ ܠܗܘܡܝܚܐ 
ܕܐܝܬܘ ܥܠܬ݀ ܐ ܐܝܟ ܐܒܐ ܘܒܪܐ. ܘܐܝܟ oc‏ 
ܡܐ ܕܥܿܒܕ ܡܕܡ ܕܚܐ ܫ ܡܢܗ ̇ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܡܐ 
om via‏ ܕܒܠܥ . ܘܐܝܟ ܣܥ݀ܡܐ ܕܒܐܬܪܐ ّ 
ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܠܗ݀ܘ ܕܡܢ ܣܡܠܐ ܐܬܝܐ ܝ 
ܠܙܘܪܪܘ݀ܐ' ܕܨܕ 

ܠܙ ܪܘܬܠ isis] suem! Juil, cuo‏ ܘܩܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ Mufa vC. "e eu‏ ܘܐܚܪ̈ܢܝܐ 
ܠܙܝܙܘܬܐ ܬܐܨ 53s ciis‏ 

ܠܙܝܦܘ ܢ!' ܒܨ ܥ̄ om Ww co am‏ ܕܟܬܝܝܒ 
wA S nM ws‏ ܐܕܠܝܐ E Pes Ne‏ 
ܐܠܝܦܝܕܘܢ (ܐܚܵܝܼܢܐܟ ܨ .: 

ܠܙܬܐ ܐܠܗ ܝܢܬ ܝ ܠܙܝܙܘܬܐ LS‏ . ܘܒܪ 
K3 $5. Mc scale‏ ܐܫܚܢ ܠܐܫܢ NUNT‏ 
My,‏ 41 

ܠܚܘܿܕܖܕ̈ܝܘܬܐ PR,‏ ܕܸܥܬ .ܝܵܬ ܠܚܘܕܐܝܬ݀ omo‏ 
ܬܝܬ ܐ si soc, Pa‏ ܠܥ ܬܿܪܶܕ ܙܚܐ ja‏ 
ܠܚܘܕܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܬܘ om‏ ܕܠܝܬ ܠܗ ܒܪ 
vc‏ ܐܝܟ ܦܘܢܟܝ "eo‏ ܠܥܬ te‏ ܐܠ aus‏ 
4$ÁÀ‏ 

kai ܥܐ ܟ‎ won ܠܵܚܘ̇ܡܘܬܐ ܡܠܲܚܡܘܼܬܐ‎ 
ܢܕܲܐܢَܨ̄",‎ gus. duas qaem oid oa P ial. 


ܠܘܪܐ $05 Ala!‏ ܢܛܐ luec prebet : Ue 1 b‏ $ 1 
ܠܘܪܐ ܒܠܫܢܬܐ LJ] as‏ ܠܘܼܪܵܳܐ :5.9.3 — y‏ ܐܢ̈ܕܐ ܐܕܠ 
ܠܘܪܐ ܚܕ ܡܝܢ - ܐܿܣܪ ܒܛܘܦܣܐ am‏ ܕܠܘܪܐ 
ܠܘܪܝ 0 - ܐܕ̈ܫܐ was‏ ܡܬܐܟܠܝܐ !$3 
wins. — 3 S‏ )ܐܬܐܬ Gcr (sic) go‏ ܝܨ ܐܬܝܡ 


add. c5 ܢ‎ xis ;ܡܢ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܘܨ‎ HF add. eno 
59s aJ. — ? S add. ܡܢ ܠܝܫܐ‎ , — 4 H ;ܝ̈ܢܐ ܬ‎ S 


y —5 S add. Key My. — 5 H v 22.3.2 
ܕܟܠܥܥܢܪܙܘܬܐ‎ . — 7 HF v3 loco ܼܒܐ‎ — 
;ܠܙܪܕܐ ܐ 9 — ِ ܠܪ̈ܓܫܬܐ‎ 8 deest, — 19 8 quod sequitur 

957 ܠܘܩܕܡ 


4 dpil 351 os Jus 7702330 


ܠܘܩܘܢܘܢ ܐܝܟ ܒܢܪ 00 X0‏ 50 ܗ̇ ܙܪܥܝܐ 


ܬܘܒ wa NON‏ ܗ݀ܘܐ , ܚܕ ܕܡܬܬܩܝܢ ܡܝܢ 
pas‏ ^ ܘܐܚܪܢܐ ea‏ ܡܢ ܗܢܕܘ. vs No‏ 
om‏ ܕܡܿܝܬܝܢ ܡܢ ܛܘܪܐ w X33‏ ܘܡܬܩܪܐ 
0332033 ܘܐܘܚܢܸܢܵܐ Pee‏ 

Unas ܝܨ‎ Jess ܝܐܐ‎ consi ve aS 
Ql Pe ܝܕܨ ܐܚܐܘ ܘܐܐܠܢܫܰܨܝܳܨܝܨܢ‎ x3] ie erii, 
eI or aane ܐܬܢ ܨ‎ adus 653. ܢܐܬ‎ sou, Ji 
2000 ol 

ܘܒܐܘܡ̈ܢܘܬܗ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐ̈ܣܝܐ ܗܘܐ ܕܦܓܪܐ. 
ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ. ܕܫܳܐܠ ܫܠܡܟܘܢ Wo‏ 
ܐ݀ܣܝܐ ܕܥܡܢ. ܒܬܪ ܟܢ ܗܘܐ v oW.‏ ܕܢܦܫ̈ܬܐ, 
ܘܡܢ zx‏ ܐܝ ܬܘ ܗܘܐ . ܘܠܦ mn Nw ooo Vo.‏ 
ܘܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗ ܠܦܘܠܘܣ ܐܡܝܪ . ܐܟܒܐ 
ܕܗܘ ܕܡܪܩܘܣ ܠܦܐܛܪܘܣ .̇ ܐܠ̈ܐ ܚܝܫܒܩܼܘ ܕܥܠ 
ܚܫ ܡܐ ܕܬܠܡܝܕ̈ܝ ܗܘܢ ܢܬܩܪܘܢ wa‏ 
ܘܒܡܐܠܟܣܥܕܪܝܐ ax‏ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܠܫܝܐ 
S aos‏ ܘܟܕ 75 eoo X No. w n3‏ ^935 . 
ܕܒܕܡܘܬ ܓܝܚܘܢ ܓܥܕ cS Nos‏ ܗܟ ܘܬ om‏ 
ܒܦܲܬܝ̈ܬܐ ܟܬܒ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠ ܗ . ܐܘܟܢܝܬ 
ܠܣܒܪܬܐ. ܝܥܩܘܒ ܐܘܪܗܝܝܐ ܐ݀ܡܝܪ. ܕܠܘܩܝܐ 


H deest; F sequitur tantum‏ !1 — ݂‫ ܫܘ ܦܐ deest‏ 8 19 — ,4 . ܐ 
FS add.‏ 15 — , ܠܘܩܢܝܬܝܩܐ ܒܨ ܥܬ $ 12 — led],‏ 
S sic; H uiii]; F gal]. — 15 Sie,‏ #! — ,. ܒܕܘܪܕ 
cf. Imm. Lów in Z. D. M. G., XXXVII, 474. — 19 HF deest‏ 
:» ;ܠܣܐܦܣ .ܬܘܣ $ ; ܠܘܡܐܣܬܣ ܐܐ 7! — .¿ ܠܘܩܘܣ 
col. 996, I. 9.‏ 
958 con S A N esas 


ܡܢ ܐܠܟܣܥܕܪܝܐ ܐܝܬ݀ܘ ܗܘܐ ܘܒܠܫܝܐ ܝܘܢܝܐ 
ܐܟܬܒ ܠܟܬܒ̄ܘ. ܐܘܣܒܝܘܣ ܡܥܩܝܪܝܐ ܐ݀ܡܗܥܪ. 
ܕܠܘܩܐ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . vao‏ 
ܕܬܠܡܝܕܐ ܕܓܐܠܝܥܘܣ ܐܝܬܘ ܗܘܐ . ܐܚܖ̈ܝܐ 
ܕܒܪ ei‏ ܗܘܐ ܠܡ. ܘܟܕ ܝܫ ܢܡܥ ܥܠ ܡܪܢ 
ܕܐܬ݀ܚܙܝ ܒܝܗܘܕ ܓ ܒܪܐ ܚܝܕ ܕܕܠܐ WA so‏ 
ܘܣܲܡܡَ̈ܵܢܝܐ ܥܒܕ ܐܵܣ̈ܘܵܬܵܐ ܐܬܦܲܠܵܓ ܗܘ ܘܪܒܗ 
ܓ ܐܠܝܥ ܘܩ. avc‏ ܠܢܐ WAS xo‏ ܗܕܐ . ew‏ 
we NN‏ ܗܘ ܣ ܘܥܪܢ ܐ am‏ , ܘܟܢܕ op‏ 
ܡܪܕܝܬܗܘܢ ܠܝ ܗܘܕ ܕܢܥܙܘܢ. ܓ ܐܠܝܥܘܣ 
ܒܐܘܪܚܐ ܡܝܬ ܗܘ ܕܝܢ ܐܬ̇ܐ ܟܘܪܟ Acn‏ 
ܘܐܬܬܠܡܕ A oe. wx x55 wo‏ 
ܙܒܢܥܐ ܡܝܬ 3 «WA waa coo cow sw‏ 
uana. xiii "e. sme‏ ܬܝܬܢ ܀ 

ERU SU 10 we ox. ܠܘܩܝܘܢ‎ 

"Na‏ (ܐܚ̈ܢ̈ܐܟܐ das‏ ܐܬܐܝ 

pé! ܢܪܐ ܕܸܒ‎ P was xoa 11 ܠܘܡܝ ܬ ܝܪܢܟ‎ 
Kee icis ܨܘܐܠܢ̈ܨܝ'‎ Keg ܐܚܘܕ ܐܝܘܟ‎ Jenae. Ji, 
ܐܚܐܘ‎ dye ore, (ܠܕܰܝܢ ܐ‎ il oua 

ܠܘܡܘܢ ܒܪ ܣܪܘ ܕܐܒܐ i£ eoo. a S MID‏ 
ܠܘܡܡܣܘܣ os‏ ܐܚܐܘ uad 42 uns‏ . ܘܪܒܢ 
ܐ݀̇ܡܪ ܠܘܡܐܦܣܘܣ݀' ܐܦ ܗܢܐ cod‏ ܠܐܕ̈ܫܚܐ 
ܕܚܠܡܬܐ ܕܐܬܐܡܪܬ ܀܀: 

Romei 87 ܐܚܘܢ‎ Jones. Ji ܠܘܩܘܓܪܐܦܘܣ‎ 
ܢܝܫ ܐܨ‎ aed! yia Muere gis yt ee 
3B o UT 

1 H 5h. —2F ,ܚ ܟܣܢ¿ 8 ;ܝܐ ܨܢ‎ cf. col. 956, 
l.19. —3 F ܙܝܙ‎ loco ܓܠ‎ , cf. col. 705,1. 33. —^ H pia 
F ܕܪܫܡ‎ S $ ܙܪܡܫ‎ cf. col. 70h, ܐ‎ . 93. — ? S sequitur 
wA 3 ܠܘܩܝܐ 60 ܩܝ ܣܐ ܖܕܟܠܝܠ | ܐ|‎ . — 5 HS 
deest ^e ues 9Jb. — 7 S deest, — 8 F add. cov ܠܬܡ‎ 
c5 ww q ܠܘܩܘܣ‎ e. — ? S deest, cf. col. 957, 


61 

955 ܠܘܣܝܘܣ 


ܠܘܣܝܘܣ! ܠܙܝܙܐ ܀: 
Jai SN‏ ܕܩܕ cus‏ ܐܠܨ ْ 
ܠܘܥܐ ܩܒ )ܝ ܘܡܬܩܪܐ ܣܲܿܠܬܐ. ܘܩܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܝܘܼܪܵܩܵܐ ܠܘܼܥܵܐ” ܕܥܠ dod‏ 
ܠܘܼܥܺܓ݂ܐ (ܠܟܝܼ ܨ ܚܢ ܨ . ܠܘܼܥܵܛܘܗ̈ܝ ܒܟܬ 
ܣܪܘ »€ KS.‏ ܐܐܟ 
S.l, aal] A esca‏ ,4 
Ju 4 RxobuJ iuad 2, GUI xx. wo‏ 
ܠܘܦܐ ܕܢܿܦܡ ܒܡܐܣܬܐ 9 ܝܘܪܚܫܐ ܒܨܝܨܐ Ww ssa‏ 
ܥܠ ܐܣܬܐ ܐܒ ܟܝܪ de essc qr‏ ܐܝܩ )ܨܝ ܨ 
ܐܝܥ ܨ i‏ ܠܘܦܐ ܥܡܣ ܡܟܐ Seu uas, 5 s‏ 
ܐܵܬܘܿܪܵܝܐ oo‏ ܠܗ ܢܘܼܒܐ coul‏ ܠܘܦܐ ܫܒܛܓܐ 
ܐܨܝ la JI‏ ܠܘܦܐܵ ܐܝܟ ܟܝܬܒ 83 73A‏ ܕܗܘ 
ܠܘܦܐ ܐܘܟܝܬ ܐܘܪܘܣܪ. ܠܘܦܐ ܐܝܟ Go AN Ao‏ 
ܠܫ̈ܢܢܬܝܬܐ Pow o‏ 
ܠܘܠܦ̈ܢܳܐ' ܒܨ ܡ̇ܠܺܝܠܐ wee. Ww oA so‏ ܒܪ 
ܣܪܘ ܓܔܝ̈ܓܠܐ ܒܓܘ ܓܝ̈ܓܠܐ. ܘܚܪ̈ܝܦܐ 
eR FRIBU e &yls & Els v No‏ 3.30 
ܠܘܦܪܐ echo iyd s duo yi] Jag‏ )ܦܣܝ 
ܠܘܦܪܐ ܬܘܒ ܨܠܡܐ ܗܘ 33 w‏ ܠܒܼܪܢܫܐ. ܒܪܡ 
ܠܘ am‏ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܥܘܗܕܢܐ ܕܙܟܘܬܐ 
ܡܬܥ ܒܕ ܠܕܳܪ̈ܐ ܕܐܿܬܝܢ. ܐܝܟ am‏ ܕܐܣܝܼܡ 
ܝܩܐܫ ܡܡܕܝܝܬܗ. ܟܕ 3M‏ ܘ݀ܐܦܢ ܗܘ x Wo.»‏ 


ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܪܘ ܗ 


— 15 H ܐܣ ܘܣ‎ oe V. — 16 S ja. — ܐ‎ 
ܦܘܡܤܐܢܝܘܢ‎ . — 1 H ;)ܿܝܠ ܝܪܨ‎ S .)ܬܚܬ ܨ‎ — 19 F 
KaeseauA. — 99 F ;ܐܬܗ‎ H deest, — 21 F ܕܡܐ‎ pro 
ܪܡܝܐ‎ et deest Nasa. — 92. HF. Jas ܚܫܢܥ‎ cf. col. 9^5, 
L2. — ®" H (yl Get. — ?* H gus. — 95 S be er 
3)Ua. — 9 H "Nysso, ef. col. ghi, L a1. — 97 S JI. 
— 38 FS Ata. 

ܠܘܩܐܘܢ 956 


ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܗ ܐܩܝܡܗ .ܐܠܐ ܠܚ̇ܪܬܐ ܛܥܼܐ 
ܒܗ ܥܿܡܐ ܦܩܪܐ ܘܣܓܕ "m‏ ܘܡܬܩܼܪܐ ܬܘܒ 
ܐܢܝ ܕܪܝܥܛ > ' ܠܘܦܪܐ ܗ ܐܢ ܕܪܝ ܢܛܐ ܕܗܘ 
Pole‏ 

ܠܘܩܝܢܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܖ̄ܘ̈ ܐܘܟܝܬ ܕܐܒܰܥܝ̈ܬܐ 
e‏ ܕܪܰܥܝܰܢ dlJ2! vx‏ ܦܨ ܐܫܝ ܨܢ ܨ 
doo‏ 4 

gels | o ge den JU 1 ܠܘܩܐܦܣܘܣܣ‎ 
4 ܕܩܟ ܥܺܝܰܨܢ ܬܫܢ‎ aea 

ܠܘܡܩܝܘܢ ܘܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܦܘܟܣܐ ܦܢܝܘܢ݀7 


Jua Km‏ ܐܢ̄ܬ݁ ܐܐܐܧ Ji 5e‏ ܬܐܨ ܨܝ ܩ ܨ ܒܨܐ 
ao dtes clo;‏ ܢܨ (ܠܨܝܒܼܬ݁ is‏ ܒܚ ܧ̈ܨܨܔܬܝܨܢ ܩܢ Bj‏ 
Ly luas LJ PRESS‏ ܝܐܒ ܐܒܨ ܨ ig ly‏ 

ܠܘܩܘܛܘܢܘܣ ܐܝܬܘ voce dw My‏ 
ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܗܘܝܘ Manso!‏ . ܘܕ݀̈ܡܝܐ ܕܕ݀ܚܠ CAN!‏ 


xii Maso n ܕܐܒܐ‎ 
ܐܢܝܥ‎ y di jS ܐܨ ܐܚܘܕ‎ Juan ܠܘܩܝ ܥ݀ܬ‎ 
4D ܨܥ‎ 


ܠܘܩܝ ܗ̄ ܓܪܒܐ ܚܘܪܐ . ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ (ܢ ܨܣ 7 ,;. 
ܠܘܡܒܠ ܚܠܦ ܠܘܬ ܘܚܠܦ ܠܦܘܬ à sh‏ ܘܩܐܝܟ 
ܙܟܪܢܐ La Josl sl Puls AUI‏ .55 
ܣܪܘ Xie (ul‏ ܥܟܚܚܝܼ 4A‏ 

ܠܘܡܐܘܢ s aS COP‏ ܇܆ c»‏ ܪܘܼܦܘܿܣ ܕܗܘ 
51d ics cr Xe e, cula] Pasa AM ars‏ 
ܕܝܙ cues‏ ܐܬ i ebàJb 7 as, SU 7 JUN el‏ 


2 ܘܩܐܝܟ ܒܪ 


Lau 2‏ ܕܒܢܪ $ 5 — . ܪܘܼ̈ܥܐ deest, — 2 HF‏ 8 ܐ ܇ 
H 4,59 uo. — 5 F sic; H xx. &3; $‏ 5^ — ܣܪܘ 
col. 590, 1.17. — 9 S add. x23.‏ ;ܐ . ܐ ,292 cf. col.‏ ܐܬܚܢ 
Cf. col. 89,‏ * — .ܐܝܟ ܟܬ loco SA‏ ܕܒܦܘܠܠܘܣ $ ? — 
H deest‏ ?! — .10 . ܐ ,82 8 etc, — ? (f. col.‏ ,25 .ܐ ,95 col.‏ ;17 . ܐ 
ges. Haus S deest y quod sequitur. — —12 HF‏ 
quod sequitur usque ad‏ :ܝܐܕܪܝܢܥܛܓܐ S‏ 13 — . ܘܣܓܕܘ 
S deest.‏ ;¿ ܠܘܣܳܐܢܐ V4 H‏ — . ܕܗܘ JU deest; F add,‏ 

953 ܠܘܟܝܪܝܢ : 


gb 

ܠܘܟܫܬܘܢܝܬܐ' ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ oed.‏ ܐܣܝ 
ܐܐܝ is ae,‏ ܐܐܬ rius‏ 

ܠܘܟܬ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܫܝܫܬܐ ܵܕ 
ܠܘܟܥܝܛܝܣ ܐܚܪܬܐ e 33 Y‏ ܕܗܝܢܐ 
E «aso Sa 3.002 e‏ 

ܠܘܼܠܝܼܬ̈ܐ ܕܨ uai‏ ܠܘܠ̈ܝܬܐ ܙܙܥܼܲܬ݁ ܕܐ ܐܠ ܕܙ 
ܘܝܨ . ܨ¿ ܠܘܠ̈ܝܬܐ ܡܨܪ̈ܝܢܝܬܐ ܘܐܘܣܦ ܒܪ ܣܪܘ 
ܐܝܢܬ ARS‏ ܘܐܚܪܵܢܐ ܠܘܠ̈ܝܬܐ KA»‏ ܩܪܐ 
ܝ 

ܠܘܼܠܳܪܐ ܚܙܵܐܥܼܝܝܢ. ܠܘܼܲܠܪܘܼܬܐ kel‏ ܠܘܠܖܪ̈ܐ 
ܠܘܬ ܝܥܣܘܒܝ̇ܛܓܝܐ REA‏ ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ e^ co‏ 
ܥܒܕ̈ܝ ܣܪ̈ܓܐ 0 ܚ ܿܐܥܼܨ ً ܠܘܠܝܪܐ (&. ܠܘܼܪܵܐ 
v Noo m‏ ,ܚܟ Lu‏ ܠܟܼ̈ܠܪܐ ܕܗܘ ܥܒܕ ܣܨ̈ܥܐ 
ܗܹܵܝ ܠܘܿܠܪ̈ܐ sn SÀ en‏ ܣܖ̈ܓܐ ܚܕܲܐܥܹܪܹܝܢ܀ 
NON‏ ܐܝܟ ܒܪ ܕܲܩܝܵܢܐ 7‏ 

Axe Nass ܠܘܠܝܢܛܘܣ ܒܨ‎ 

ܠܘܡܐ° ܐܝܟ ܙܟܪ ܘܒܥܬ݀ ܕܦܕ M CU‏ 
ܕܗܘ ܦܘܠܣܐ ܬܐܨ . ܠܘܡ̈ܝܢ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ih PETS‏ 
S‏ ܗ̄̄ܡܵ̈ܫܐ", ܠܘܼܡܐ ܩܢ̇ܪܐ ܣܪܓܝܣ ܠܐܘܒܘܠܘܣ 
ܕܗܘ ܦܘܠܣܐ. ܠܘܡ̈ܛܐ ܦܫܝ̈ܛܐ ܦܘܠܣܝܐ 
ܪܐܨ 46 : 

ܠܘܡܘܣ ܗ̄ ܚܘܒܠܐ ܕܐܐܪ ܢܚܐ ܒ elg!‏ 
ܠܘܡܘܡܕ'' ܡܪܐ ܪܒܢ. amies‏ ܨܲܦܘܿܚܵܐ 


ܨܠ 
ܘܡܘܒܪ̈ܢܐ ܗܵ was‏ [ܐܠܘܝܕܐܡܿܢ RAE‏ ܐܨ (s‏ 
, ܠܝܘܡ̈ܥ .3 HF sic pro v‏ .13 — ܆ ܠ ܘܡܢܕ HF‏ ?1 — 


col. 177, 7. 9; S deest, — 1^ S vx. 15 S w^ o. 
— 16 S ܠܘܣ ܠܡܐ . ܪܒܐ ܪܫܐ‎ nota luec vocabula e 
glossa nominis coów Ma desumpla. huc falso irrepsisse , 
ef. col. 393, 31. — 17 S ,ܦܝ ܣܝ ܛܐ‎ — 18 F woo 
܂ ܕܒܝܪ‎ — !? HF ܘܕܗܒܥܝܢ 8 9? — ,ܟܘܣ‎ -- 21 (f, 


col. 952, l. 2b, et inf. ܫܒ݂̈ܥܐ ܕܩܡܗܢܛܪܘܦܘܣ‎ . ..9 8 
ܕܗܘܪܘܕܘܣ‎ , — 23 S deest .ܗ ܡܡܢܢܣܝܢܝ ܬܐ‎ 

954 


ܠܘܼܣܛܕܹ̈ܐ 
EA TEC] S) "Ww NaN-5aN‏ 
ܠܘܢܟܝܛܝܣ ܝܵܥܝܼܬܐ ܡܕܡ ܕܛܲܪ̈ܦܝܗܿ ܕܡܿܝܢ 
ܠܟܪܖ̈ܬܐ e Acn‏ ܘܨܠܝܢ Von. oos toS‏ 
ܘܗܒ̈ܒܝܗ̇ ܕܡܝܢ wan‏ ܕܐܘܟܡܝܢ ܿ ܘܦܬܝܼܚ 
ܦܘܡܗܘܢ. ܘܡܕܡ ܚܘ̈ܪܐ ܡܕܝ ܡ ܡܥ ܗ ܐܝܟ 
ܠܥܐ ܐܝ dm Rd‏ ܟ̣ܝܼܕܢܹܬ. ue‏ ܒܢܸܚܢ̈ܨܨܢ̱ܬܚܨ ܐܢ̄ܬ݁ colo‏ 
elf Qu» X3 Axis‏ ܐܐ ܚܘܢ yy‏ 5 ܗܕ ul ex‏ ܢܢܝܟ 
ܘܝܨ ܐܐܐ 
ܠܘܢܟܝܐ ܝܘܢܝܐ So Se‏ ܠܘܢܟܝܛܝܘ 
ܠܘܼܟܵܝܬܐ doe‏ 
ܠܘܣ ܥܡܐ. ܐܲܪܟܼܳܐ ve^‏ 4 
ܠܘܣܐܙ ܐ )ܦܬ ܀: 
ܠܘܣܐ ܦܪܦܣܝܛ X‏ ܡܢ ܟܬܒܐ ܕܦܪܪ 
ܣ̈ܦܪܐ A‏ ܕܟ̇ܬܒ ܐܓܖܪ̈ܬܐ ܐܘܿ Amos‏ 
ܟܲܣܝ̈ܬܐ a) vA os‏ ܢܘܼܛܵܪܐ ܕܗܘ ܪܙܕܒܝܪ"' ܐܝܕܐ 
ܟܝܝ Pe‏ 
ܠܘܣܝܡܐܟܝܘܣܐ!' ܐܝܟ ܪܒܝܢ ܝ̈ܥܝܬܐ 
ܡܲܛܝܢܬ̇ ܩܘܼܚܵܐ ܕܛܪܦܝܗ̇ ܕ݀ܡܝܢ ܠܕܥ ܪܒܬܐ. 
ܘܗܒ̈ܒܝܗܿ ܣܘܡܩܝܢ e$ ema ax‏ 
ܠܘܣܛܘܣ !4:944 
ܠܘܣܝܡܡܐܟܘܢ ܫܕ݂̈ܓܐ ܕܩܝܼܛܪܘܿܦܘܿܣ ܚܨܐ ܨ 
PAP‏ 
Ye. coa‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝ̄ܪܘ ܐܢܝ̄ܒܬ̄ "coc sao Sá‏ 
domi ys‏ 
ܠܘܣ̈ܓܛܐ ܐܫܟܥܚܬܗ ܒܣ ܘܢܥܕܘܣ WC —30x.‏ 
ܗܢܐ ܕܢ݀ܩܦ ܠܝܵܘܼܪܵܝܹܐ 4o No‏ 
ܠܘܼܣܛܪܵ̈ܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗ̄ ܡܚܣܝܢܝܬܐ":̈. 


! S sequitur tantum conso Svo. — 9 S ܬܘܢܬܐ‎ et 
sequitur glossa vocab. sequentis quod deest. — 9 S quod precedit 
deest, — ^ H ;ܟܝܢ‎ 8 col et sequitur lantum ܗ‎ cL 
ܓܐܪ̈ܐ‎ — 5 HF habent pro hac glossa : va. ܠܘܠܠܐ‎ 
QST 3X 83. — 9 S a3USI ܘܬܘܒ ܠܘܠܝܐ‎ quod sequitur 
deest. — 7 Sic, cf. inf. ܕܒܐ‎ A oM. — 8 S ܐܝܙܪܕ‎ f. 
col. 952, 7. 33. — 9 S add. (Js. — 19 S ,ܫܥ ܪܐ‎ B. A., 
5152, melius v ax9 = ye. — 1! 8 deest .ܨ ܗ ܡܵܫܳܐ‎ 

951 


Aj 

Aga aM July ܗ ܡܫܲܘܙܒܐ :ܐܬܢܝܫܥ‎ Aya 
ܘܫ ̄ܐ ܗܘ‎ ga sU »0 3.05.00 ܘܐܝܟ ܒܝܪ‎ 
i ܥܒܪܝܐ ܀:‎ 

«P Axadll ܠܘܛܬܐ'‎ 

7a Na‏ ܗ̄ ܠܥ ܛܟ ܢܢܐ ܐܘܟ ܝܬ 
ܡܬܟܿܫܦܢܝܬܐ ܀ 

de qd eo55, aS‏ ܕܪ ܨ ܘܐܝܟ vacas‏ ܐܝܒ ܪܝܐܝ 
Pd Lus.‏ ܘܐܚܪ̈ܢܐ Pena b‏ 

ܠܘܕܼ ܒܨ ܠܲܘܢܘܼܬܐ auo‏ ܘܟܝܐ ܥܝ̱ܼܬ Puck enis‏ 
ܬܘܒ ܠܘܝܐ pois‏ ܐܨܨ . ܘܥܒܪܝܐ T Joe‏ ܠܘܝܬܐ 
ܐܝܬܝ ܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܝܬܒܝܢ ܥܥ ܐܘܖ̈ܚܬܐ 
ܘܫ݀ܿܩܠܝܢ oes‏ ܡܢ ܥܰܒܘܪ̈ܐ. ce‏ 
ܘܥܿܠܒܝܢ ܕܠܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܠܘܕܒܨ ܡܶܥܚܒܢܐ. 
ܘܠܘܝ ܒܪ ܬܫܥܣܪ cix.‏ ܐܝܬܘ TEL Uc‏ ܘܐܝܬܘ 
ܡܰܟܣ̈ܐ ܗ̄ ܡܲܝܬܹܸܐܘܿܣ. ܠ ܘܝܐ ܡܝܢ ܠܢܘܝܝܬܐ 
quss ie, Rai neis‏ ܐܪ̈ܕ PLU Gales‏ ܠܘܝܐ 
ܗ̄ 4o xA x-o‏ 

ܠܘܟܝܗܐܝܘܐܘܡܗܝܐ ܐܝܟ A‏ ܣܪܘ 
ܕܝܿܠܕܝܢ HP, es qe)‏ 

RX es ܐܬܩ ܨ"‎ eas cops. ul! «SaaS 
Le Ke )ܪ‎ Leu oe Lass ssl Jule LooJlb alus 
eU ܝܟ‎ ERR. Mss ܐܐܥܼܣܟ‎ ess. ܐܠܫܸܛܐ‎ JBUJE asas 
Pw A ܕܠܐ ܕܡܘ ̄ ܐܘܿܢܘܼܢܐ‎ wu [yb 
ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܘܝܐ ܚܪܡ̈ܝܐ ܘܲܥܘܲܥܣܓܐ.‎ 


ܠܦܘܬ o‏ ܕܝܢ ܬܲܢܝܼܢܐ ܪܒܐ . ܘܐܝܬ ܕܐ݀ܡܝܪܝܢ . 


ܕܢܘܢܐ ܪܒܐ" ܗܘ ܕܡܬܡܪ̈ܐ ws.‏ (ܠܟܝܬ ܕܨ ܢ̈ܫܝܼ ܨ 


ef. ual in B. 4 ,‏ ,)ܐܝܫ ܐ̈ܝ )ܨ vox. — 1? S‏ ̈ܝܐ ܀ 
S ale s. — 9 HF vx^353a4.—‏ ;!ܥܬܬܐ ܕ H‏ 1 — ,5146 
glossa deest. —‏ ܐܐ F qox ; H‏ 14 ܢ HF deest C^.‏ 13 
ܢܘܢܐ wA o. 15 $1 cw scs‏ $ 1$ 


S quod‏ 18 — . ܗܘܬ H add.‏ 7 — . ܘܓܣܦ̈ܖ̈ܐ ܒܚܨܗܿ 
sequitur deest, — 19. H women. — 90 H deest eMe.‏ 

ܠܘܟ̈ܝܬܐ 
ܚܘܝܐ ܝܥܩܠܩܠܐ M oxi Bre Aou‏ ܠܘܝܬܢ 
ܐܝܟ ܡܦܫܒ ܢܝܐ woo‏ ܐܘ ܚܳܝܘܬܐ ܣܫܕܵܡ 


ER WT ܕܐܠܗܐ‎ Moe ܪܒܝܐ.‎ wa 
ܬܶܠܝܦܺܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܟܕܐܝܬܝܗܿ‎ e w^ ees 


952 


ܒܝܡܐ. ܥܐܿܠܝܢ ܒܗܘܢ ܡܝ̈ܐ wo‏ ܟܠ ܡܕܡ 


ܕܩܕܿܡܝܗܿ. ܟܕ ܕܝܢ ܢ̇ܿܦܩܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐ. ܡܟܲܣܝܢܝܢ 
ܬܠܝܦ̈ܐ ܗܠܝܢ ܠܥܰܝܢܶܝܗܿ. 4913 ܕܢܿܦܠܐ ܥܠܝ .ܗܘܢ ً 
ܕܠܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܡܪܝܼܡܝܢ ܠܗܘܢ . ܘܐܠܘ ܚ̈ܙܝܐ ܗܘܬ݀ 
ܗܕܐ ܒܕܒܖܐܢ | ܐܝܟ ܕܒܝ̈ܡܐ. ܡܣܟܼܦܐ ܗܘܬ 
ܠܟܠ ܚܿܝܘܬܐ vs‏ ܗܘܬ ܒܣ ܡܐ ܕܐܝܬ݀ ܠܗܿ 
ܒܚܙ̈ܬܗܿ. wa‏ ܡܿܫܠܡܝܢ. ܕܠܘܝܬܢ ܢܘܝܐ 
Mant ael‏ ܠܗ ܓܸܣܦܵܪܹ̈ܐ ene‏ ܐܝܟ 
ܩܘܼܢ̈ܒܐ ܕܣܦܝܢܬܐ. ܘܡܐ VU wd ss‏ ܠ݁ܡܠ̈ܚܼܐ 
ܕܒܚܲܝܨܗܿ ܘܡܪܝܼܡܐ ܘܪܺܕܝܐ ܠ ܘܩ ܒܠ ܐܸܠܦܵܐ. 
ces Ne‏ ܡܢܗܿ e LS‏ ܘܠܐ ܡܲܗܪܵܐ ܠܗܘܢ ., . 
ܠܘܝܬܢ ܐܝܬ ܕܐܡܪܘ ܥܠܘܗܝ vasa‏ ܗܘ ܪܒܐ. 
xac‏ ܕܝܢ oA‏ ܕܣܛܝܐ ܗܘ . ܘܠܘܝܬܢ ܡܿܢ 
ܐܬܩܼܪܝ ܓܘܫܡܗ ً ܡܛܠ wa N‏ ܒܝܼܫܐ o3‏ 
ܕܡܡܿܠܠ ܒ .ܗܐ o sooo‏ ܘܠܐ ܝܫܳܥܐ ܡܝܢ 
xw»‏ ܠܢ ܗ ܢܘܢܐ ܪܒܐ ܕܥܓܪ ܣܓ ܢ ܘܥܫܝܝܢ 
mes co»‏ :݀ܘ 

ܠܘܟܢܥܝܘܣ ܐܝܟ ܪܒܢ "wa‏ ܡܕܡ ܕܪܡܐ 
ܠܟܝܸܪܝܓ 6S IA‏ ܕܩ veh ae ce. suia‏ ܨ 
ܦܲܡ̈ܘ̣ܥܐ scs Pru,‏ ܠܘܟܼܢܝܐܓܪܝܐ ܐܝܟ 
wm .‏ ܕܕ݀ܡ݀ܐ̣ܠܗ݀ܘ i nan ua.‏ 
ܠܘܟ̈ܝܬܐ ܬܕܢܼܬ̈ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ai. co‏ ܪܘܡܥܙܝܐ 
Rye rd‏ ܨܢ ܨܦܢ 


8 ?— .5.3 ܣܪܘ H quod sequitur deest. — 2. S add.‏ ܬ 
caa b‏ ܐܕ quod sequitur. — * H‏ ܗܵ ܠܟܛܥܢܐ deest‏ ܐ deest;‏ 
d-$. — 9 S add. JH, glossa sequens. deest. — 9. S‏ »$3« 
nans. — 7 S quod. sequitur usque ad‏ ܡܪ oio‏ ]2 
deest, — 5 S add. "e. — 9 S sequitur‏ ܠܘܝܐ ܡܢ ܠܘܝܬܐ 
ܠܘܝܬܐ ܚ̇ܝܼܫܬ݁ Rao‏ ܘܫܐܝܼܬ̈, ܕܙܟܪ 3i‏ ܠܘܝܬܗܘܢ ܗܝܕ 

949 ܠܘܕܪܘܬܐ 


ܠܘܕܪܘܬܐ ܚܵܝ̣ܥ ) ܠܚܥ ܀ 

ܠܘܕܪ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ o‏ ܕܝܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܡܝܡܝܢ 
ܘܡܠ̈ܕܪܝܢ ܐܘܟܝܬ ܡܓܝܣܝܢ e‏ ܦ݀ܣܣܝܢ vov‏ 
ܥܠ ܒܥܝ̈ܢܫܐ ܢܵܟܠܳܐܟ݂ iy ladi‏ 4 

ܠܘܕܝܡ' ܗ̄ ܕܡܢܗ ܠܘܕܝܐ ܀;: 

TI osos‏ ܠܗܵܛܐ݀ ܠܗܝܼܛܘܬܐ ܡܬܠܗܛܥܘܬܐ 
ܘܡܬܠܗܛܢܘܬܐ ܚܝܼܝܸܝܝܼ Plu‏ 

ܠܘܕܝܩܝܐ'܀ 

ܠܘܼܗܵܠܗܳܐ Nom.‏ ܗܠܐܐ ܝܥ ܦܰܢ ܨ ܝܢܝܐ ܚܝ 
Pme‏ 

ܠܘܼܘܬܳܐ Glad!‏ ܐܢܟܝܐ 4e M Js‏ 
aS‏ ܗܢܕܘܝܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ ܕܐܝܢܬܘ° 
Mao‏ ܘܕܡ̇ܐ ܠܫܓ̈ܕܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܐܝܬ oM s.‏ 
SN‏ ܐܕܐ ܘܨ ܕܥܟ܀ ‏ . 

P 1 ܒܪ ܣܪܘ ܪܘܟܬܐ ܗ ܝܠܝܕܘܬܐ‎ DEWEY 
ܡܸܬܠܲܚܹ̇ܡ‎ yl xit ais SX ܠܘܼܚܵܡܡ̈ܐ‎ 
ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܪܘ. ܬܘܒ ܠܚܝܡ ܥܠܝܢ‎ 2344) MESS 
Us, EE ܨ¡ ܠܥܚܘܿܫܐ‎ ius, Ju. ܠܘܼܪܢ̈ܫܬܐ‎ 
a3. X9À ܠܚܫܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ P blu exon? 
ܠܙܢܘܿܫܐ ܘܶܺܐܫܘܳܦܐ ܗ̈ܠܚܘܶܫܐ ܠܡܸܠܒܲܟ‎ TC ads 
ܡܨܐ‎ c ܚܘܼܘܵܬ݀ ܐ ܘܥܸܣܲܖ̈ܒܐ ܘܕܐܝ ܟ‎ 


— 1$ Sic, lege ܕܘܟܬܗܘܢ‎ cf. col. 306, .ܐ‎ 14; col. 528 
ult, — 16 FS ww. — !? S quod sequitur deest, cf. col. 65, 
ܐ‎ . : 7. — 1$ HF "N,onsenove'; S "S enaovc. — 1? S deest. 
ܕܗܢܕܘܢ ܢܲܝ ܨ $ !9 — . ܠܘܛܪܝܐ ܡܗ‎ coo ^ Xo; 
H deest. ܒܝܢ‎ (345. — ?? HF quod sequitur usque ad ܨ ܥ̄‎ 
deest, — 93. S wf; HF "wa, cf. Imm. Lew , Z.D. M.G., 
XXXVII, 475. — 2^ H hic et inf. ubique (345 pro (349. — 25 8 
ye. — 99 S quod sequitur deest, — ?? HF 59u]. 

950 


SUA 
. e ami Sola ܘܠܥܒܬܦܪܣܘ ܢܦܓܐܫܐ ܕܡܢ‎ 
va ܕܒܥܐ ;ܥܪ‎ Aa PL omo: ܡܪܬܐ ܡܢ‎ 
cM ܥܠܝܗܘܢ ܝܫܵܡܵܗܝ ܚܫܼ̈ܐܕܐ. ܘܗܠܝܢ‎ 
1: Ne ܫ‎ > X ܡ‎ gx 37212 ܠܘܛܪܕܐ‎ 
€» ܝܫܤܣܝܠ‎ coa a Noa ܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܕܡܢ‎ 
uS ܢܐܐܬܬܒܐ ܨ‎ ous ܘܐܚܪܖ̈ܢܐ ܠܘܛܪܕܐ‎ I wA 
ܐܝܟ ܪܒܢ‎ o ܠܘܛܘܣ ܐܘܗ ܢܗܓܘܦܛܘ1!‎ 
» eS c3 ܒܡܝܐ ܕܒܡܨܪܝܢ. ܘܛܪܦܘ‎ wa 
ܝܫܡܫܐ‎ yc ܦܩ̈ܥܬܐ ܘܗܒܒܘ̈ ܡܬܦ̈ܫܛܝܢ‎ 
ܒ ܡܥܐܒܕܣ‎ eo ܡܢ ܡܡܒܝܟ̈ܐ.‎ enano 
 ܐܢܝܥܲܫܡ ܗ̄‎ Y eo Na 
7 m as 
ܛܘܕܗܝܕܪܘܢ !3 ܀‎ 
ܠܘܛܘܣ ܐܓܪܝܘܣ ܐܝܟ ܪܒܢ ܓܕܸܥܘܪܖ̈ܝܢܐ‎ 
ܠܘܛܝܘܣ‎ LZ u$s m ܕܕܒܪܐ ܗ ܐܠ ܝܥܝܲܝ̈ܝ‎ 
(sic) voe NANI ܐܝ ܗܪܘܣ ܒܨ‎ 
2 7( ܠܘܛܘܣ ܐܝܟ ܪܒܢ ܪ̈ܐ ܐ ܒܳܐ‎ 
aUe OUUUb uu ܝܕܨ ܢܲܝ̣ܫܵܝܵܐ ܕܩ‎ eol ܐܕܨ ܕܩ‎ 
PEU o audi $i ܐܚܘܢ ܐܐܚܝܬܕܸܬ̄ ܕܦ‎ IE Jonas ܕܠܟ‎ 
ܢܟ ܕܙܢ̄ܬ ܚܨ ܐܚܬܪ" ܕܐܣܝܵܟ‎ daddy: ܕܩܬܐ‎ 
. ܬ ܘܝܟܝܟ ܕܢܨܠܒܧܐ‎ quf ܘܐ‎ 


! F add. coal ; S add. joe de? coax). — 
2 S deest. — 9 F wey et. deest ܠܢܘܗܛܝܐ‎ H 
VN mes pro v Noe . —^ HF deest 
8 S quod sequitur deest. — 9 HF sic sine glossa; S deest; cf. 
col. gh3, ܐ‎ . 8. — 7 8 saa. _̈ܒܟܝܬܐ.‎ , — 8 H deest Ja, 
ܐܼܲܠܘܸܬ‎ . — 9 F add. hic ve Ng ܒܢܝܬ ܐܝܥ ܒ‎ 
€» ܠܠܐܡܐܘܣ‎ ̣ ̄ . 10 HF ose S, cf. col. 576, .ܐ‎ 10. — 
11 $ deest wo X. e. — 1? H yy) et A. —18 H 
Mlels. — 14 $ ly. €f. col. 330, .ܐ‎ 12; et quod sequitur deest. 


1 j 0 ܫܝ‎ 947 ܠܘܒܪܛܝܥܘ 

' ܝܐ‎ xo an ܠܘܡܪܛܝܥܘ ܗ̄ ܡܢܕܝܥܝܢܬܐ‎ 
PI yaoi e JU, ܐ ܧܬ̈‎ vam ܕܡܬܼܩܪܝܢ‎ 

ܠܘܡܣܤܛܝܩܘܢ ܬܸܒ̈ܠܹܐ ܦܬܲܝܵܐ ܟܪܫ ܐ° 
ܚ . sv‏ ܙܟܪܝܐ | eJ‏ 4 

4rd, nai Soo MS NN 

ܠܘܓܝܐܛܪܘܣ ܐܵܣܼܲܘ̈ܬܐ ܕܡ̈ܥܐ ܙ ܟ 
ܐ p‏ 

last! ܡܠܬܐ ( ܠܠܝ‎ SN aS 

9. coo No ܠ‎ A36 ܠܘܓܼܘܣ ܡܸܐܡܪܵܐ ܢܵܐ‎ 
P XUI ܠܡ̇ܚܣܢ‎ 

vxo $5 ala ܠܘܠܝܣܕܒܘܣ ܢܵܝܹܐܝܨ‎ 


ss N aS‏ ܐܝܟ ܒܪ aX‏ ܡܠܝܠܬܐ Kia]‏ .܀ 


6 ܐܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܬܢܝܝ̈ܟ‎ Nera N aX 
Jl 4I ܡܥܝܠܘܬܐ‎ c aos. ܠܘܓܝܡ̈ܐ‎ 
ܡܠܝܠ ܐܝܬ !ܐ :ܝ ܐܫܝ ܝ ܠܘܼܓܝ̈ܩܵܝܼܐ‎ ae aS oS 


uult‏ ܐܠܝܟ ܫܝܕ ܐܠܝ ܐܟܢ̈ܫܝ ܫ I‏ ܠܘܸܓܝܼܣܵܝܬܐ ܗ̄ 
ܡܠܝܠܝܬܐ uale‏ 1 


*easN aS‏ ' ܕܬ ܦܟ ܐܬܠ ܚܨ autas:‏ ܡ̈ܠܐ 
rw ANC‏ 


;ܠܘܠܓܐ S deest, — 16. 1 A343]‏ 15 — .230303 ܚܫܝܒ 
cf. B. A., 5132. — 17 H deest JU et. qe 34. — !5 S‏ 
— ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܡܢܐ deest, — 19. H deest wv‏ 
H quod sequitur deest. — ?! H eoa S o Me. —‏ 20 
col. 3o, l. 13. —‏ ;20 .ܐ ,27 eee AdI; Fees, cf. col.‏ 
S deest; 11 deest va N oM, glossa seq. ad vocabulum prec.‏ .23 
S quod sequitur deest, — ?6 H‏ 35 — . ܠܘܕܐ | ^9 — juncta,‏ 
(sla et alio in‏ ܐܝܝܢܬ ,355 sic; FS Kxauv; Bar Ali, Paris.‏ 
cf. Payne Smith , Thes. syr. ,‏ ,ܛܝܫܬܐ loco Kx, forsan leg.‏ 
col. 1905.‏ 

948 Ww 


Y NN, aN‏ (ܐܬܝܼܬܚܼܬ' à‏ ܙܠ Jo‏ ܡܠܓܠܿܓً 
ERR‏ ܝܝ 0 
agat eS‏ ܒܠܬܝܐܵܫ 

ܠܘܓܝܢܘܣ ܐܝܟ ܒܢܪ 30.00 50 en...‏ 
ܕܐܣܛܪܛܝܘܛܐ 0 ܗܘ ܕܕܩܪܗ ܠܝܫܘܥ ܣܵܪܹܢ 
ܒܓܲܒܗ ܐܚܘܕ esa‏ ܐܬܝ qual qao‏ ܢܵܐ ܛ ܥܲܫ̇ܢ݂ܬ݁܀ 
YN aS‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܐܡܪܐ'' ܝܫ̈ܐܠܬ̄.. 
udi YN, aS‏ )̈ܩ i‏ ܨ Lass‏ (̣̱̄ ܨ ܘܣܲܝܢ 
ܣܪܘ ܚܕ ܓܲܒܗ Poen! quos JUI Ped‏ 
HN oa con NS‏ ܐܝܟ ܚܘܢܝܐ ܡܥܝܬܐ 
ܘܠܘܓܝܐً ܒܝܘܢܝܐ wm‏ ܣ̈ܓܝܐܐܐ. 70 Waco‏ 
ܓܝܪ ܠܬܚܘܡܐ wA NA‏ ܕܡܕܡ. ܘܠ ܡܥܬܐ 
was‏ ܕܡܢ ܦܘܡܐ ܘܠ ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܢܦܫܐ. 
ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܗܒܝܢ ܒܥܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܥܝܕܕ̈ܐ. 
ܘܠ ws‏ ܕܡ xw Ww NN Ss‏ ܡܢ Ev‏ 
ܘܠܟܢܘܫܝܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ Oed‏ 
ܠܘܓܘܣ" JUs‏ ܥܼܚܐܐ ܨ ܨܝ me ame.‏ ܐܚܟ )ܟ 
ܡ 

ܠܘܓܠܥܝܐ" ܗ̄ ܝܫܡܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ ܕܦܝܠܐܛܝܘܣ 
ܗ݀ܝ aea‏ ܠܗ ܡܛܠ ܡܪܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܐ. ܕܠܐ 
eS‏ ܘܠܗܘ ܙܕܝܩܐܿ܀ 

ܠܘܟ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܡܕܝܢܬܐ XII‏ $9 ܘ݀ܬܢܸܢܬ݁ 
dX sux cole‏ 

ܠܘܕܬ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ RU exco‏ 4 


i ± Sic, lege vox, cf. col. 576, 1. 8. — 9 H fuo: 
et add. alio in loco : ܗܘ ܕܐܢܫܐ‎ vw x ܠܘܒܪܛܝܥܘ‎ 
ܦܝܠܘܣܘܦܐ‎ . — 3 S deest ܟܪܫܐ‎ , cf. inf. " ܠܝܒܡܘܣܛܛ‎ . 
— * HF male. ܬܘܒ 4-53 8 5 — .)ܝܢܙ‎ XM cooN oS 
dy$ o5.co. — 9 S deest da Ub, sed add. ^aa ante 
De et ܕܒܡܪ ܣܪܘ‎ postea, — ? S Ka &laxl vens oon. 
— 5 $ deest, — 9 8 ܠܝ ܟ ܢ̈ܝ‎ wo S Noo ܠܘܓܝܩܐ‎ . — 
10 S deest XXe UM. — 1! H AXXa AU Jos v ܡܠܝܠܬ‎ en 
qursXlaxl . — 12. S quod sequitur deest, — 19 S ܠܘܓܝܣܠܐ‎ 
ܕܒܪ ܣܪܘ ܐܬܢܐܟ‎ . — !^ S ܠܘܓܝܣ ܛܗ ܕܒܪ ܣܪܘ‎ 

Tow E828 ܣܨ ܢܬ ܕܕܘ ܢܝܬܢܐ ܘܨ ܬܫܝ‎ PT 
ܚܝܪܥܐ:.‎ Quas ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ cox nam 
dip eh As ܠܗܘܩܡܐܩܐܝܬܘܢ ܟܘܼܒܐ‎ 
ܘܐܝܟ ܪܒܝܢ‎ eu ܠܗܘܩܘܐܘܢ ܟܝܪܝܓ‎ 
ܟܝܪܝܓ.:‎ wes ܠܗܘܩܐ ܘܐܢܘܢ ܗܳܒܺܒܐ‎ 
ܠܗܘܩܐܩܝܬ݀ܐ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܗ̄ ܚܘܵܪܐ ܟܘܼܒܐ‎ 
ܐ̈ܕܫܝܐ ܡܕܡ ܕܟ ܫܒܐ ܕܫܡ ܪܗ ܪܡܼܐ‎ 
Paso 75 ܠܕܣܥܪ̈ܐ ˆ ܘܗܘ‎ 

ܠܗܘܩܝ Ld‏ ܘܐܝܟ ܪܡܢ ܚܘܪܐ oy‏ 
ܠܗܘܩܡܐܓܪܦܘܣ ܐܝܟ Loos S Aio‏ ܣܿܪܐ ܠܗ 
ܠܥܗܘܝܩܘܼܬܐ (ܪ݁ܚܺܫ ܝܨ ܬܨ kie JU‏ 
ܡܬ̈ܠܗܡ. ܠܗܝܼܡ ܐܝܟ was‏ ܘܝܟܐ GU S‏ 
di Ae eis Sloane‏ !2 ܐܸܬܠܗܲܡ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
Gas soo‏ ܢܵܺܚ̈ܨܵܝ̄̈. ܘܐ ܚܖ̈ܢܐ ܠܗܝܡ ܒܝ ܣܝܐ 
d‏ . ܠܗܝܡ ex‏ ܘܝܠܡܬܐ ܛܵܢ ܢ ܒܘܐܒܺܢܐ .ܕܘ 
ܠܗܟܣܝܣ BUJNI, FTT‏ ܝܢܐܬ ܕܕܐܥܬܬܿ ْ ܘܐܝܟ 
ܝܘܢܝܟܐ AV cascos No‏ »€ . ܐܝܟ ܣܘܪܝܝܐ ܘܡܘܢܝܢ 
ܠܗܟܣܝܣ ܚܫ̈ܚܬܐ. ܘܒܨ ܬܘܒ ܠܟܣܝܟܘܐ!. ܘܐܝܟ 
AMI‏ .:. 

p is vies ܗ̄ ܦܘܫܵܡ‎ I. asa tan aS 
E PICS 

dU. (gl ܪܐܒ‎ spia auto Juil ile ܠܗܠ ܫܪܐ‎ 
4$ 0 0 ܒܪ‎ «20a 

INEST RECS CA 

P339) o ܠܗܦܪܐ‎ ¦ 


vaca y] ܐܘܟܝܬ ܚܘܦ̈ܛܓܐ . ܐܝܟ‎ x M SS 
di pide ad as t ef. B. A., 5130; H add. alio 
in loco wy cya ܐܝܟ‎ vx So 4 wt M e 


19 $ ܙܠܘܿܒܹܐ‎ ef. Bar 
Ali, 5128. — 9 8 £5,Jl vw oM ܐܬܪܐ ܗܘܼ‎ , — ? 8 


22 S deest (sus; H ܒܫܰܨ‎ pro (e. —99$ 


| ܕܲܩܪܵܒܵܐ‎ a s. — 


| ܠܘܒܝܣ‎ — 
| dantum {ܬܢ̈ܫܬܬ܂‎ v Ns o3. 


ܠܘܒܵܟܳܐ 946 
ܠܗܦܝܣ oM S‏ ܐܝܟ ܪܒܢ ܙܲܢܓܵܪܐ ܕܢܚܫܐ 
jb‏ (ܐܬܣܐܚ ܟܝܬܐ܀ ‏ 

ܠܗܦܝܕܝܘܢ "eS‏ ܐܘܟܥܝܬ ܨܝ ܛܢ pA‏ 
ܣܝܟܟ ܨ 

ܠܗܩܛܝܩܝܢ ܙܟܪܢܐ Ju‏ ܩܢܿܬ ܕܨ̈ܢ ܦܫܟ "'.:. 
ܠܗܬܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܗ̄ ܟܐܦܐ 437 
ܠܬܐ Luis x JI‏ ܒܪ ܣܪܘ all‏ ܐܨܒ 
nae icd eu‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܚܲܒܠܐ 
ELE‏ 

ܠܘ݀ܐܝܘܣܟ Pe‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܐܰܣܥܢܳܐ diee‏ 
conca‏ ܝܪܚܐ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܲܡܘܼܙ ܧܵܟ ܝ 
wee‏ ( ܐܝܐܒ (ܠܝܪܫܳܟ. Mies! oc e?‏ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ |{ ASA)‏ 

ܠܘ'! ܡܢ ܠܐ ܗܘܐ -AÀco‏ ܘܐܝܟܢܐ eas‏ 
ܕܪܘܼܟ̈ܒܐ ܕܚܣܝܪܐ ܕܐܡܝܪ 1 

ܠܘܼܳܐ" ܡܢ ܡܬܠܲܘܝܢܘܬܐ Loose‏ ܒܪ ܠܘܝܬܐ 
a5;‏ ܐܥܝ ܠܘܐܘܢܥܕ ܚܵܢܲܫܝ̱ܪ :ܐ 

ܠܘܡܺ̈ܛܐ ܐܨܚ ̇ aos‏ ܡܠܲܒܛܝܝܛܐ 
ܝ ܫ LETS‏ 

Sosa‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܐܝܚܿܕܹܝܬ̈ ܘܗܟܢ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
Ky E Aaa‏ . ܬܘܒ Wwe‏ ܐܬܪܐ om‏ ܘ ܝ 
RAM‏ 7 

4s ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ‎ ? cov aN 

Bora s s wn ܠܘܼܒܵܟܵܐ ܠܡ ܢܘܬ‎ 
ܘܣ̇ܿܒܪ ܐܢܐ ܕܥܠ̈ܠܐ‎ MSS, nans Ae | 
«P Mati | 

1 Sco ay OUUas. — ? S ܣܠ‎ Dua, AS co 
dug. ess H ܐܠܝܓܘܪ $ 5 — ܠܕܶܣܥܳܪܐ‎ pam. — | 
5 8 deest ,ܢܘܢ‎ — ¢ 8 leaena. — 7 8 eye — 8 F. male | 

n VIS VA 3 His 2 Pus ^ E H ܐܟ‎ I X ; S luec 
glossa deest. — 19 S glossa precedens deest. — !! H deest. — | 


1? (f. col. 37, ܐ‎ . ult. — 13 H deest ise. 
—15 HF a coa wa S, 


— M^ S ܗ݀ܐܝܘܣ‎ 
— !6 S deest, — 17 H deest, — 18 S 


60. 


943 


ܡܘܡܿܝܕܬܐ ܕܨܵܐܼܲܪ peso‏ ܒܝܪ ܙܪܥ ܐ "hase La‏ 

dies enm gala «Rej; ܐܐܫܿܬܬܐܨܢ ܕܢ̱ܝܼܬܿܟ ܘܝܐ ܟ‎ 

ܠܠܸܠܫܲܗ” ole.‏ )ܼܝܐܘ ;. 

ܠܲܓ݂ܬܐܐ ܢܟܫܬ ܧ̇ܝܐܨܕ̄. ܠܓܬܐ ܪܒܬܐ ܙܺܝܟܝܧܧ̈ 
Li Lem‏ ܠܓܬܐ ܙܥܝܘܪܬܐ ܒ̈ܝ ܠܓܘܢܝܬܐ 

ܙܥܘܪܬܐ 7 ܢܟܫܬ ܫܵܝܸܟܬܵ 6 

ܠܓܬܐ ܬܘܒ ܡܫܪܬܐ݀ ܠܡ :: 

ais ܐ‎ Kx ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ vna 

ܚ ܒܨ ܥ LL AN‏ ܠܕܢܐ BÜQ5y‏ 

ܠܲܕܝܩܕܝܢ' o0‏ ܝܣ̈ܫܐ ܕܣܝܢܼ ܕܒܐ ܒܗܘܢ ܢܝܘܪ 

Pr eA ܒܩܠܦܬܐ ܕ‎ v NAS 

"con M ia S aS‏ ܩܠܲܦܬܐ ܕܢܚܵܫܵܐ alles‏ ܐܬܐܝ 

ܠܕܦܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܪܘ ܡܘܨܠ ^am.‏ 1334 


ܒܲܥܵܝܗܿ'' 


ܕܩܲܕ̇ܪ ܒܟܐܫܡܥܝܠ . ws scs 3m‏ ܦܝܪܣܝܐ 
"ws NS‏ ܩܪܐ .ܒܗ ܪܡܙܩܿܘܕ Ug. Sco edax‏ 
ܠܠܛ 

ܠܕܪܐܟܘܣ ܣܢܕܪܟܿܘܣܙ̇ܪܢܝܟܝܐ ܘܝ 
ܓܝ̈ܣܟܐ en‏ ܝܘܿܪܩܡܐ ܘܣܘܡܣ̈ܐ ܀ 
ܠܗ݀ܐܘܛܘܪܓܗ݀ܐܣܘܝ ܐܝܟ ܒܝܪ eA c0‏ 
ܠܗ݀ܐܘܢ ܐܝܟ ܕ ܟܪܝܐ )ܠܝܬ ; 

ܠܗ݀ܐܝܘ ܐ݀ܫܚܘܡ Em)‏ ܀ 


ܕܚܕܬܐ ܡܘܚܡܕ ܒܪ ܡܪܘܢ Hx Ao. o‏ 


p. 178, correait : ܟܲܝܝܳܗܿ‎ oO ܝܫܡܿܗܿ‎ ; Imm. Lew confert 
Talm. *n£3. — 1^ H deest e. —15$ eX». —16$ 
add. .ܨ ܠܝܐܘܢ ܐܪܝܐ‎ — 7 H. ual Sese. — 158 
deest, — 19 $ e Ne NN. — 99 ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܐ‎ 
quali. — ?!. S deest; sed add. hic ܗܘܒ ܐܛܘ‎ sine glossa. 
— 9? $ !ܧܥ ܐܐܣ‎ ; H scripsit ܐܫܠ‎ wwe. — 95 S deest, 
ef. B. A., 5121. — ?* S" ܠܗܘܝܛ‎ et postea ܘܠܗ݀ܐܘܝ ܛ‎ 
ef. inf. was AS. — 35 H yas A90; S ܘܐܙܪܒܘܖܕ‎ cf. 
col. 35, I. 4; col. 595, .ܐ‎ 20; col. 783, 7. 6. —?9 H ܩܘܩܐ‎ 
— 97 8 deest (yaas| hic, sed additum est post ܠ ܗܘܡܟ‎ infra. 
ܠܗܘܩܘܣ 
ܠܗ݀ܐܝܘܣܤܣܐܝܬܝܣܘܡܗ ܐܝܟ ܒܪ GA o‏ 


944 


Jal Sig 

ܠܗܒܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ TW eon‏ 395( 
aro‏ »0 ܕܡܝܗ ܡܲܦܘ̣ܕܩܰܝܼܶܐ ES‏ 

YN oS‏ ܡܐܕ ̇ܟ ܕ 

ܠܗܓܘܛܗ !' ܐܝܟ ܒܝܪ SA ao‏ ܐܡܿܢܪܝܢܢ 
ܐܢܬܘܢ ܢ̈ܙ̈ܝܐܟ ܙܢ ܀: 

ܠܗܠܘܣܘܢ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܢ ܪܘ wein ot‏ 
Passio‏ 

ܠܗܓܐ !? Ww MN‏ ܕܩܸܢܕܪܐ 5 om .wA‏ 
ܕܡܬܝܠܕ ܡܢ ܪܛܺܝܒܘܼܬܐ ܘܡܲܡܝܼܡܘܼܬܐ. ܐܘ 
ܠܬ̣ܢܵܝܵܐ am‏ ܕܡܢ ܦܘܡܐ ܢܿܦܡ ܒܙܒܝܐ Mons‏ 
Pur XY‏ 

134 ics] waca 

4a) ? vao 

ܠܗܘܢܛܘܦܗܛܐܠܘܢ*# Mà os.‏ 
(ܫܕܘܠܝܨܝ̈ܐ. ܘܐܝܟ «C‏ ܘܠ ܗܘܢ̄ܛܝܘܦ ܘܕܝ .ܘܢܗ 
ܕ̈ܥܠܐ ae S‏ ܥ ܝܪܛܓܢܝܝ ܬܐ ܘܐܕܪܒ ܢܘܕ 75 
ܠܗܘܩܘܡ݀ܐ(* ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܚܪܘ ܗ̄ ܚܘܲܪܘܵܪܵܐ 
Sall‏ ܐܒܒ ܛ Pen‏ 

ܠܗܘܩܘܣ ܚܘܳܪܐ race) Saad]‏ 7 ܡܒܲܕܪܵܢܵܐ 
ܘܚܼܬܕܐ ܙ ܵ ܘܩܐܝܟ ܙܟܪܝܐ Ji, sov oi‏ ܐܝܟ ܚܸܫܢܵܟ̱ܝܼ 


- * $ lax. — ? S deest, cf. Bar Ali, b113. — ? H deest 
&ybas: S sequitur tantum v vxo ss we NN ܒܨ‎ .- 
^H. deest ܒܨ ܠܓܘܢܬܐ ܙܥ ܝܘܪܬ‎ . — 5 S hec glossa 
deest , cum wa se ef. Ue col. glia, .ܐ‎ 22. — 9 S add. 
ܠܡܣܬܘܕ ܐ ܫܬܒ‎ «ey! usa ܚܚ ܠܕܡܓܪܐ‎ A., 
5117-5118, ܠܕܪܵܡܹܐ ܒܝܬ ܐܚ̈ܐ ܕܗܘܝܘ ܡܪܡܝܢܐ‎ 
,ܐܐ ܡܕܢ ܐܚܝܨܢ ܐܠ ܝܟܚ‎ cf. B. 4. , 5116, — 7 8 ,ܐܠܨ‎ ef. 


col. 93a, l. 18. — 8 S deest. — 9 S add. ;ܒܢ ܠܠ‎ CFM 


vocabula seq. usque ad we» eo con N eX desunt, — 19 H 
0132 et deest ܟܲܢ̈ܝܳܗܿ‎ . — 11 S 33:033. — 1? H ܡܠܳܟܝܐ‎ 


— !5 ¢, Hoffmann in Auszüge aus syr. Acten pers. Márt., 

ܠܒܬܐ 


decal! Au wn 


ܕܪ 7 ܀ 


941 


ܐܟܐ 

dh MES‏ ܐܝܟ 4 «o Na o5 co‏ ܬܘܒ 
Pell I‏ 

ܠܓܝܘ̈ܢܐ ܢܩܒܬܢܐܝܬ ܡܬܐܡܪ̈ܢ ܦܟ ܟܝܢ 
ܘܐܚܪܵܢܐ Lem Laos (uus S‏ ܓܘܕ̈ܐ ܕܚܝܠܥܘ̈ܬܐ 
CAI P8 is SLE xg uos Vf‏ ܝܕܨ Lodel]‏ ܘܡܟܬ݀ 
34983 ܓܠܘܕܐ ܢܦܝܫܬܐ ܕܗܝ ܣܓܝܐܬ ܡܫܰܢܫܥܳܐ܇܀ 
NS‏ ܫܡܿܢ LUI‏ ܠܓܝܘܢ ܒܠܥܫܝܐ ܪܘܡܝܐ 
ܪܸܒܘܼܬܐ ܘܪܒܘܬܐ݀ 3 ܐܠܦ̈ܝ̈ܐ. ¿̄ 3 [pese‏ 
ܚܕܐ ܪܒܘܬܐ ܝܘܢܝܐ vao NN : cow NN‏ ܐܝܟ 
n ooa‏ ܡܪܐ ܓ ܘܕܐ ܗܝ ܪܒܬܐ . ܐܝܟ ܗܝ 
ܕܠܓܝܘ̈ܢܐ ܢܦܩ̈ܢ ܡܢ ܐܪܥܐ Sas‏ ܟܕ ܪܡܿܢܙ 
ܝܥܠ ܓܘ̈ܕܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܝܐ. woe‏ 
ܕܠܓܝܘܢܐ ܒܠܫܝܐ ܪܘܡܝܐ ܥܪܐ ܐܠܦܺ̈ܝܐ 
ܐܝܬܝܗܿ. io‏ ܕܥܣܪ ܠܡ ܪܖܪ̈ܒܘܢ. vaa‏ 
ܕܐܠܦܐ'° w^ c2 750 79S‏ ܕܗܝ ܩܕܡܝܬܐ 
ܝܫܪܝܪܐ. ܠܓܢܘ̈ܢܝܢ. ܬܪ̈ܬܥܣܪܐ ܠܓܝܘ̈ܢܝܢ 
ܕܡܸ̈ܠܐܟܵܐ A CALU ssl gra onis. aee UU]‏ 
ܠܓܝܼܘܢ e‏ ܓܘܕܐ ܖ̈ܒܘܬܐ ܥܣܪ. cac N Aoeo‏ 
ܘܒܪ ܣܪܘ , ܘܐܝܬ݀ ܕܐ3ܡܿܪܝܢ ܬܪܝܢ ce‏ . ܬܘܒ 


| sequens pertinet, — 15 H ;ܩܠܫܝܐ ܘܦܪܘܛܠܐ‎ S ܩܪܝܫܐ‎ 


Lad in Dozy, Suppl. , 11, p. 482; Socin,‏ ܟ , ܘܦܪܘܛܝܐ 
Kurd. Samml. Texte , 135, not. 161. — 19 Cf. col. 100, 1. 18‏ 
et 19; col. 739, l. 6 et not, 1. — 1? H glossa preced. deest. —‏ 
H Ao; S lec glossa deest. — 19. H deest ANSA el‏ 18 
Ls V, et quod sequitur; cf. col. 891, l. 3; col. 905, L. 17.‏ 
cf. col. 277, ¢. 20. — ?! H a; F‏ ܐܦܘܪܢܘܪܘܣ $ ?9 — 
ܘܒܨ ox, cf. B. A., 5115. — 92. 11 quod sequitur usque ad‏ 
deest.‏ ܝܥܬ݀ 
942 


ܠܓܼܬܐ 


ܠܓܝܘܢܐ ܐܠܦܐ. eno‏ ܪܒܘܬܐ cu!‏ ܕܚܸܢܐܠ 
RON Be‏ 

ܠܓܝܥܐ Bras Eo‏ ܫܝ ܘܐܚܪܢܝܐ oS‏ 4 
AD»‏ ܠܵܝ̣ܟܸܟ݂ܬܵ Cyn‏ ܫܬ ܟܬ̈ ܝܙܬ sb‏ ܪܝܟ '' ܥܿܬܢ̣ܝܸܬ݁ 
pre‏ ܘܐܝܟ vacas‏ ܐܐܬ ܙ ). ` ܒܢܪ ܣܥܪܘ 
Jy‏ ܘ ܐܧ ܠܓܝܢܐ ܕܡܝ̈ܐ7”!, ܬܘܒ VON‏ ܒܚ .ܝܢܵܥܫܸܬ݁ 

odi ܘܠܲܫܓܼܹ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ‎ UON OMS 
DE su VU at 

9 rada ܢ‎ 

43e! ܐܢ̈ܕܐ‎ 1341 i3 XE ANN 

ܗ » 4 9 36 
ܕ( ܢܵܟܠܐܢܸܙ̇ܢ . ܒܐܘܪܝܬܐ ܘܠܰܓܢܐ ܦܛܝܪܖ̈ܐ ܕܦܝܠܝܢ 
ܘܦܪܘܛܢܐ 15 ܡܬܩܪܐ JU, MT‏ ܐܬ Ke,‏ 
Ki JU‏ . ܬܘܒ ܠܥܕ ܡܐ ܗܘ 15.33 MSN‏ 
ܠܥܪ ܡܢ ܟ Jw‏ ܠܛ wa‏ ܗ ܐܝܟ ܙܠܘܒܥܢܝܝܐ 
ܘܐܝܬܝܗܘ ܘܢ ܦܐܛܝܪ ܐ ܦܪܣܝܐ ܟܢܕܘܪ ° ْ 
ME DP NC‏ 
ܕܝܢ vs‏ ܐܚܪܢܐ ܕܐܦܘܢܘܪܘܣ7 ܡܬܡܪܐ. ܘܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܕܗܢܘܢ PX ess.‏ / 

ܠܓܬܐܐ i a‏ ̇ܟ ces‏ ܩܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܠܓܬܐ 
or P icd ses‏ × :- ܠܢ Ao om PS‏ 
ܐܣܝܪܐ ܐܘܟܝܬ݀ ܫܟܪܬܐ. am ovd‏ ܗܡܐ ܕܕ̈ܒܪܢܐ 


! HF. deest. — ° S deest, — 9 S ܠܒܘܢܬܐ ܒܟܬ ܕܦܪ‎ 
ܘܠܓܢܘ̈ܢܐ‎ vM ܝ . ܒܕܘܟܬ‎ 4 HF deest 3 J&. — 
9 S quod sequitur usque ad ܢܢ‎ deest. —9 F De 29 jx 
pro yes, cf. col. his, l3. — 7 H glossa praeced. deest. — 
% S quod sequitur usque ad vv 2 ܠܓܝܬ̈ܢܝܢ‎ deest. — 
? ܐ̈ܝܦܠܐܕ‎ . C 10 H quod sequitur usque ad Vo NN 
ܕܡܝ̈ܐ‎ deest; S usque ad ܫܬ ܒܬ‎ deest. — 11 8 quod sequitur 
usque ad ,JyO«s- deest. — 12. S deest ܠܓܝܢܐ ܕܡܥܐ‎ _ 
14 S solus. — !4 F add. ܠܘܥܐ ܠܳܬ̇ܬܟܸܕ‎ que glossa ad vocab. 

60 


IMPRIMERIE NATIONALE, 

989 ܠܒܝܐ 


ܢܠܲܒܛܘܢ ܐܝܟ ܙܒ ܪܝ ܐ ̣ܸܐ ܝܨ ܨ ' ge‏ ܝ ܐ ܨ ܐܝ 
uy p‏ ܙܧܢ oM AN.‏ ܠܰܚܖܳܕܐ m‏ ܝ̈ܢܐ ܝܼܫ ܚܝܢ 
gases‏ ܢܬܠܒܛܘܢ ‏ ܒܟܬ݀ ܕܦܪܕ ܢܬܟܥܫܘܢ ܐܝܟ 
ܗܝ ܕܩܪܢܝܐ ܡܠܒܛܢܝܬܐ eje‏ 

 ܐܬܢܝܕܡ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ "vea 
35 hm ܫܬ ܪܵ. ܠ ܡܒܘ‎ Rel ܠܒܝܒܘܬܐ‎ 
"MES (ܐܠܢ̈ܬܐ ܨ ܠܘܒܳܒܳܐ ܐܝܟ .ܙܟܪܝܐ‎ c2 
Mox No Ww x9 38e 5 ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ 
ܕܥܿܕܝܢ ܝܥܠܘܗܝ‎ e ܕܠܐ ܡܫܬܲܦܠ‎ ass 
ial aa-J] ܒܒ ܒܐ‎ c3 mae c ܘܐܝܬܘܗܕܝ‎ 
ܣܝܰܪܘ‎ A ܕܐܐܫܼܬܕ̈. ܠܒܡܝܒ ܗܕܝܘܓܐܝܬ ܐܝܟ‎ 
.;. ܠܒܝܒܐܢܝܬ ܢܐ ܐܟܝ )ܧܬܵ‎ suus 

ܠܒܝܕܘܬ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܠܒܝܼܕܐ ܐܬ ܝܢ̈ܝܥ 
ܡܬܠܒܕ ܒܟܬ $3483 ܡܕܡ Y can‏ ܡܢ dan‏ 
ܠܒܝܫ ܠܐܠ ܗܠ Jul‏ ܐܐܫܐܘܿܬ ܢ ܐܕܐܘܟ ܐܠܬ ܐܬܝ̈ܚܕܢܹܐ. 
cus‏ ܠܬܐ ܠܝܼܐܚܬ ܢܬ ܨ ܟ ܐܝܐܒ 

ܠܒܝܟ ܐܝܟ ܝܘܒܠܝܐܐܝܟ ܐܢܫ ܕܥܵܟܥܼܝܐ 
ܠܚܚܒܪܗ ܘܐܡܪ ܟܝܢ ܐܘ̈ܕܐ ܢܝܐܝ 

ܠܒܟܟ5 ܕܐܬܟܲܟܝܼ yas‏ ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܫܡܥܘܢ 
ov‏ ܘܬܠܬܐ ܝܫܡ̈ܗܐ ܐܝܬ ܗܘܐ XN mA‏ 
whos wn‏ ܒܪ ܝܥ ܣܝܘܒ ̇ ܐܠܝܐ M‏ 
ܚܟܼܡܬܗ xw‏ ܠܒܝ ܘܬܐܒܕ܆ ‏ 

ܠܡ̈ܟܐ ܠܒܝܼܟܘ̣ܬܐ ܝ .ܙܦ Lacus‏ ܡܬܠ ܒܟ 
ܘܡܬܬܚܕ co»‏ .ܐܠܐ ܐܝܬ coa c‏ 


deest , sed habet hic (39-25 ܠܒܝܛܘܢܐ ܗܵ ܓܘܒܖܐ‎ — 
10. (f. col. 103, ܐ‎ . 7. — 11 F quod precedit deest; 11 deest tan- 


tum glossa arab. ; S sequitur oia !ܐܪܬ‎ Ka LI wn S. 
— 1 FaxKJ.— 8 $65 ܥܒܪܝܐ‎ wu ܛܘܪܐ‎ 
was. — !4 S quod sequitur deest, — 1». S deest, sed habet 
hic v se 2S €» ܠܝܒܐܘܢܛܘܣ‎ « ex. — 16 8 


iyi. df. inf. ex. — 17 $ deest. 

ܠܡܣܬܿܪܗܘܢ 
ܫܘܚܠܦܐ ܕܗ݀ܘ ܡܳܢ ܓܝܪ pauco Aso sodio‏ 
ܡܠܝ̈ A VS‏ ܘܡܬܬܙܝܥܢܝܘܬܐ ܠܘܬ݀ ܗܪ "axis‏ 
JUosy «va Mas om vo‏ & ܕܐ ܫܚ ܐܝ &y‏ (ܢ̈ܝ )ܕ 


$10 


940 


lacia, ܨܢ ܠܟ‎ dl ܐܝܢ‎ PT 


ܣ̈ܚܝܐܝ. ܠܒܟܬܐ ܕܢܫܡܐ aas. v‏ (ܢܢ̈ܫܿܟܨ.:. 


4) IE ies sls ܐܠܨ )ܪ‎ wen SN 


y qoe o ܐܚܦܪ‎ Pam ܛܘܪܐ‎ os 
"^v ܚܝܘܪܘܬܐ ܐܢܬܘ‎ o3 .' ܐܝܝ ܕܘ ܧܐ ܨܐ‎ 


om |‏ ܕܦ ܘܢ ܝܣܢ ܡܫܬܡܼ ܕܝܢ ܠܥܒܢܢܢ ܠܗܘ 


qv w^ 7505 ܡܢ‎ Nan nasa 

ܠܒܢܝܐܿ ܒܟܬ ܕܦܪܕܝܣܐ ̇ܗ ܐܝܟ ܕܒܠܒܢ E‏ 
ܚܿܡܘܗܝ ܕܝܿܥܩܘܒ ›:܀܀ 

ܠܒܬܐ ud A ku) wi‏ ܠܒܥܘܬܐ 

ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܪܡܺܰܝ crue YN‏ ܐܠܟ݂ܢ܀ 

uU ܗ ܚܘܪܘܬܐ ܟܹܝܹܬ‎ 5e 

ܠܒܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܪܘܼܚܐ ܕܡܥܪܒܐ ܝܫܼܲܘܝܐ 

ܕܨ ܐܬܫܢ ܐܬܪܟ 46 

ܠܶܡܥܠܰܕܡܰܒ݁ܝ ܐܲܫܵܠ݈ܡ ܗ̄ ܐܸܛܲܠܲܡ ܘܐܸܓܲܡܲܪ 

de. Sus! 

tros olii Aa on leyes ܠܒܪ‎ 

ܠܒܪܩܢܘܣ ܒܨ .3 ama‏ ܢܘܢܐ Y NA‏ ܚܘܝܐ 

P la) 

ܠܒܫ݀ܐ ܠܒܘܫ̈ܐ ܐܘ̇ܣܬܪܐ ܙܠ̈ܝܼܟ .. ܡܠܲܒܫܝܢ 

ܗ ܗ̄ ܠܒܝܫܝܢ ܐܢܚܨܢ . ܡܲܠܒܫܝܢ o‏ ܠܐܚܪܢܝܐ ܗ 


Pops 
pP) de UV. am cac 


! H gay. — ?. H quod sequitur deest , cf. inf. v&s30M. 
— 3 H deest 8X6. — ^ FS xs; H quod. sequitur usque 
ad ܠܒܝܼܒ‎ deest, — 5 S ܬܪܥܝܬܐ ܘܪܥܝܢܐ‎ . — 
deest ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܨ‎ . — 7 S add. 6l dal 
OouJl, cf. B. A., 5098; H quod sequitur deest, — 9 S sequi- 
tur vs s xo x ܡܬܝ ܨ‎ Ald ܥܕܘ ܐܐܬ‎ Jas g^ 
eb (sic) gx] o3, cf. sup. col. 938, 1.931. — 9 S 

987 ` ܠܒܐ ܛܡܝܪܐ 

ܠܒܐ ܕܢܝܙܝܪܐ 1 ܕܗܘ vw s 33 AA‏ ܘܗܘ 
AN‏ ܠܘܬ dew As nx‏ 

ܠܒܐ ܕܐܪܝܥܝܬܐ' ܕܗܘ ܕܘܥܢܬܐ ܕܐܪܙܐ 
ܠܘܬ ܦ݁ܳܠܰܚܝ Pow e AS‏ 

"Poets siia ܠܒܐܠܝܘܢ‎ 

ܠܒܐ ܕ݀ܐܙܠܘ] ° ܐܿܫܟܥܬ݀ ܕܘܝ ܕ ܒܝܪ ܝܫܝ 
ܓܒܪܖܪܐ .ܐܝܟ ܠ ܒܝ ܐܨ codes,‏ ܒܐܕܸܕܸܒ ܢܨ ($e‏ 
Age S X,‏ 

4.5, aud ܘܟ‎ afe ܐܬܝ‎ Jill vov. wA zAN 
, fuss wA 
ܙܠܝܦܐ ܠܡ. ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܡܕܡ ܕܡܬܬܩܢ‎ 
ܘܚܿܠܛܝܢ ܒܗ ܒ ݀ܘ ܠܝܫܐ ܕܒܫܐ ܘܚܐܘܬܐ‎ 
ܘܙܖ̈ܥܘܢܐ ܒܣܝ̈ܡܐ ܐܝܟ ܝܫܘܫܡ̈ܐ ܘܫ ܗܕܢܓ°‎ 
ܬܘܒ ܠܒ̈ܘܬܐ ܕܠܚܣܡܣܐ‎ Jet ܠܗ‎ o3 ܘܟܢ‎ 
ܥܿ̇ܒܺܝ̇̈ܬܐ‎ wo o wa m N glas 
ܘܕܲܡܕܵܡܩܬ ܐ ܕܡܢ ܣܡܝܼܕܐ ܕܒܕܒܫܐ ܘܡܫܥܝܐ‎ 
ܕܕܡ̈ܥܐ‎ wan. ܘܡܸܬܐܲܦܝ̈ܢ‎ S vA aw 
܀‎ uU. va ܥܝܿܟܨ ܘܿܐܝܟ‎ «3e us di 

wA A qoc wa ܠܒܐ ܘܟܘ̈ܠܝܬܐ''‎ 
I x oos ܢܦܫܐ ܘܟܘܠܝܬ݀ ܐ ܕܒܗܝܢ ܡܬܬܙܢܥܝܢ‎ 


938 


Tx 


| ܨܐ M pn‏ ܘܐܝܟ ܟܬܒܐ ܕܦܪܕܝ ܣ .ܐ ܬܘܒ 


ܠܒܘܣܥܟܐܪ'! uua‏ ܩܝܼܢܐ. 
| ܠܒܘܐ ܕܝ ܐܬܪܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܫܿܟܥܙ V‏ ܒܨ ܨ 
` ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܠܬܝܡܝܐ ܡܢ eaa‏ ܢܡ̈ܫܝܚܐ 

¦ ,ܕܘܐ‎ 34 S plossa precedens deest; FS add. ws ܐܝܟ‎ 


| ܢܨ‎ AS ܠܒܘܣܛܝܐ ܪܵܢܹܐ܂‎ ܼ — 6 $ w Ne 2 .— 


16 Fw 33023; S deest; lege ܠܒܘܼܟܝ̈ܐ‎ ut supra. 77 $ 
quod. sequitur deest; sed add. postea ܥܐ‎ s. ܓܠܒܘܒܐ‎ 
ܐܟܝܪܝ‎ Glylel, forsan leg. va. - 15 H sequitur tantum 


| adde. — 19 H deest sau S. Jul. — 99 S. quod sequitur usque 


— $ sj. — 22 FS 4A 5 loro 
ܝ ܫܕ‎ 


ad wx. 3. deest. 


d ܘܣܝܓܪ‎ 

(etes ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܕܠܒ̈ܝܐ‎ Ina AN 
ETE 

Med véxass V. uL ܦܚ‎ Jar woke 
ܠܒܘܫܐ ܒܿܪܕܐ ܕܒܘܢ ܦܪ ܡ̈ܥܟܐ ܠܒܘܫܐ‎ 


ci. ܗܢܐ ܟܘܬܝܢܐ ܐܝܬܝ ܗܿ ܕܠܝܬ‎ v xo S 
ܠܐܠܗ݀ܐ ܘܠܗܝܟܠܐ ܕܒ ܐܘܪܫܥܡ. ܘܨܒܝܥܐ‎ 
ܗܘܬ ܒܕܡܐ ܕܥܠܺܝܙܘܼܢܐ. ܘܟܠ ܡ̈ܐܢ̈ܐ ܕܒܕܡܫܐ‎ 
ܗܢܐ ܡܨ ܒܥ ܇ ܝܿܗܒ ܬܪ̈ܝܢ ܓ ܘ̈ܢܝܐ ܒܬܪܬܝܢ‎ 
ܕܝܢ ܕܙܚܘܪܝܬܐ ܗ̄ ܣܘܡ̈ܩܐ. ܘܠܘ ܐܝܟ‎ A eS 
ܠܡ ܐܝ ܬܘܗܝ ܕܙܚ ܘܪܝܬܐ‎ asocia voces 
usd ܨܝ . ܠܒܫܐ‎ wax ܘܨܘܪܬܗ̇ܿ ܕܒܐܟ݂̈ܠܘܢܐ.‎ 
ܠܒܝܫ ܠܕܡܫܝܥܢܐ ܐܲܢܵܕܐ. ܐܬܝܥ ܨ" ܢܐܬ ܝܨ ̇ ܠܸܒܫܳܐ‎ 


ܠܒܘܫܐ. ܠܒܝܫ Ges June voa e‏ ܐܠܬ ܚܝܼܬܚܝܬ݁. 


¦ ܠܲܒܵܫܵܐ ܓܒܪܐ ܡܚܲܙܡܐ ܡܙܲܝܢܐ ܐܐܐܵܝ gui d‏ 


o‏ ܕܝܠܗ (ܢܝܼܚܝܬ݁ ܦܵܚܸܩܝܬ݁ dace, sl,‏ ܫܢ 


et d. — HF tantum‏ ܐܝܫܝ c: S‏ 4 . ܐܠܗܝܐ 
PSU pro 2l. cf. Bar‏ $ ܿܠܒܪܪܐ (ܠܒܪܕܐ y! (H‏ 
Ali, 5090. — 9 S deest. — 7 H. hic et inf. gU, ef.‏ 
H quod sequitur usque ad wo AN‏ 58 — .6 . ܐ ,685 col.‏ 
cf. cl. 3a, 7. 13. —‏ ܘܫܗܪܢܓ deest, — 9 F‏ ܕܠܥܝܡܐ 
Jet JI . exa «20. — !! 8 quod sequitur usque ad‏ $ 1 
deest, — 12 S deest, — 15 S LJ JUo,‏ ܠܒ̈ܘܬܐ ܕܕܡ̈ܠܐ wen ܠܐ‎ 


ܠܐ Yos»‏ ܐܳܝ ܬܨ y‏ ܕܒܐ 

deals dias y ܠܐ ܢܿܦܠ‎ 

TN‏ ܠܠܿܒܠ 9 dus J uus 9 il,‏ ܠ ܢܘ )ܥ ܨ 
ܡܢ ܚܿܒܪܘܬܐ Pax‏ 

ܠܐܣܛܘܿܟܹܝܶܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ ܐܬܘ̈ܬܐ 
ܕܝ ܝܐܒ 

epu, DUE ex ul, 5» eas 
ܠܐ ܩܪܒ ܠܗܘܢ‎ a012 ܠܐ ܥܕ̈ܐ‎ 
4l ¥ xus. ¥ ° ܠܐ ܦܪܘܣ‎ 

ܠ ܐܙܦܬܘܣ waa‏ ܐܗܢ . ܘܐܝܟ ܒܝܪ 
ܣܪܘ ܪܘ ܠܐܦܐܬܘܢ js xe‏ 

ܠܐܟ ܦܫܵܪܳܐ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ TN‏ 

ܠܲܐܦܺܝ ܚܝ܀ 

ܠܐ ܩܩܘܣ ܐܝܟ ܒܪ SA eo‏ ܒܹܐܪܐ ܢܝ .;. 
ow woes "V wy nw‏ ܩܒܘܬܐ 
ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܪܵܥܵܐَّ: 

ܠܐ uaió WENN, A‏ ܨ ܐܐܚܵܨܟܕ̄.:. 
ܠܐܪܝܘܓܢܣ" ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܵܪܘܓܳܓ݂ܲܪܬ݁ܵܐ 
ܠ ܐܪܣܐ digo coq: Jl.‏ 

ܠܐ ܬܣܦܣܪ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܠ Uem‏ 


935 


5079. — 1? S male ܒܪܫ‎ cf. Sir. , xvii, 22; sup. col. 43, 
.ܐ‎ 18, et inf. x3 5. — ! H Ue. — !5 F eon MS 
deest, — 16 F y xac. — 17. (f. col. 181, L3; inf. ܠܬܗܐ‎ 
— 18 FS ܪܒܢ ܘܐܦ ܗܢܐ‎ «orca . &loss als alos 
K3locoy le win ܒܝܬܘܫ̈ܐ‎ cf. col. 933, .ܐ‎ 9. — 
!9. S deest cwn vocób. aeg. uaque ad ܠܒܐ‎ — $» PABX 

we»; S add. eque &33*, ef. col. 431, l. 2^.‏ ܐܝܟ 


—H |o 8 E, omi ef. col. 65, L 25: 
eol. 186, I. 9^. 


936 


4 Es uis ̄ cus 9 am ܠ ܬ ܬܗܘܼ̈ ܐܙ‎ 


oves, m e ܠܲܐܪܝܣ×‎ | 


| 

ܠܐܬܪܐ ܒܣܸܬܪܵܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܟܪܘ 4i i‏ 
ܠܰܐܙܬܘܣ 1 aoo‏ ܕܗܘ wA NS‏ ܐ̈ ܐܨ ܀ 
ܠܐܐܙܬܘܪܝܣ ܕܐܧܨܕܐܝ̇ܬ݁. ܒܝܲܝܬܘܼܫܹܲܐ.ܡܸܬܡܢܹܐ 
TEENS‏ 

ܠܐ wá ool Mx‏ ܠܡܝܪܗ ܕܐܙܝܫ — 
ܝܥܡܡ̈ܐ ܕܐܬܐ ܘܡܬܓܘܣ ܒܕܚܠܬ̇ ܐܠܝܗܐ 
ܐܪ ܐܫ̈ܝܢ del ue‏ ܕܐܚ ܫܐܒ Coe. ues‏ ܠܐܬ 


ܢܐܡܪ NN, A sew!‏ ܐ ܘܝܢܣܗܕ ܐܝܟ ܕܢܬܒܟܝܐ 
ܡܢ ܫܶܡܘܫܿܐ ܕܐܿܟܠܒܪܨܗ ES‏ 

ܠܐ aS‏ ܚܸܠܛܵܐ ee, o‏ ,ܥܠ 
ܓܢܣܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܟ̣ܼܙܢܐ ܕܟܘܕܢܝܐ ܘܫܪܟܐ. fe‏ 
ܐܟܼܙܢܐ ܕܒܓ̈ܠܐ ܘܗܿܠܝܢ ܕܐܟܘܬܗܘܢ 

ܠܐ wA aui xu‏ ܗ̄.ܒܦܰܪܲܚܬܐ 
ܕܟܰܢܫܐ ܡܢ ܕܘܟ. ܘܨ̈ܝܒܐ ܠܕܘܟ. ea‏ ܟܝܦܐ 
ܘܨܘܒܐ ܚܕܐܢܘܢ 


| ܠܒܐ (ܪܐ e$‏ ܐܢܐ ܨ ܬܝܟ Vl, sli cds‏ 35$ 5 


ܨܝ xd us‏ ܠܒܗ ܕܝܲܡܐ. ܒܪ ܠܒܐ" ܐܝܼܝ܀ 


ܠܒܐ ܕܢܢܛ ܬܠܐ ܐܝܝ" ܐܒܝܟܬ 

1 S add. hic : Cis IAE 
qUUCHN ANTT 1 DTO- EMI confer infra 
- oM oe SoM sam et ܥܪܛܢܝܬܐ‎ ., — ? 8 deest. 
— 3 F glosse arab. desunt; H praebet tantum cA 3, ef. 
col. 715, 1.7. — ^ HS deest ...ܐܬ̈ܘܬܐ‎ HF ܠܰܐܝܰܥ‎ — 
¢ S quod sequitur deest. — 7. S deest, — 8. H. ;ܥ )ܝܒܨ‎ H. quod 
sequitur deest. — 9? S addit A se. — 19 S deest, — 1! S 
.ܓ݁ܳܠܳܘܣ‎ — !9 S add. hic Vs Y ,ܠܐ ܬܙ̈ܠܠ.‎ ef. B. A. 
coo S 


kx ie ܐܲܒܵܪܘܼܬܐ‎ m7, ܠܐܘܪܓܝܩܘܢ'‎ 
P5» 

ܠ ܘܼܬܐ M6 ssl cas‏ ܘܩܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܟܿܕܹܝ̱ ْ 
Lco ws‏ ܠܐܳܐ ces‏ ܩܝ ܝܪ Acus JUS‏ 
ܘܣܪܓܝܣ ܩܪܐ ܠܗ 4o NS.‏ 
ܠܐܘܬܪܪܓܘܣ x‏ ܨ ܠ ܐܘܬܪܓܝܪܘܣ 3 9s‏ 
ܝܲܒܪܘܼܚܹܐ ܦܸܪ̈ܢܬܐ ' ܥ ܙܕ¿ ܀ 

Cms ܐܝܟ ܕܝ .ܘܪܝܥܕܣ‎ Seas Aio 
ܐܚܘܨ‎ oem Jose JUS, ܐܬܫܚܵܕܸܢܵܬ݁‎ V. ܐܐܧܬܐܢ̄ܬ̈ܐ‎ 
uei] uasa, Kplpall ܐܨ ܚܢܼܫܸܢ‎ ago o, ܘܐܦܰܨܒܰܐܘܥܐ‎ 
pé gl Pà soos 

Pea] (axo JJ oy 3XI axo a ܬܐܨ‎ 

dcs en 

4 ge ex! ܐܨ‎ 

dl gans apad, ܠܚܳܝܢ ܗ̄‎ 

Gps dele & ܫܝܼ ܚ‎ 8 sa N aa nave N 
dj casam, 

ܠܐ xA‏ ܠܒܝܬ ܗܐ ( deu ame‏ 
ܠ ܐܟܣܗ݀ܐܝܘܛܝܪܝܘ ܗ̄ ܟܘܼܠܒܵܐ ܦܵܣܘܵܠܵܐ 
waa‏ ܪܐܨ 

ܠܐ ܡܿܣܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܪܝܫ MTS‏ 
Peli‏ 


933 


ܠܐܬܘܪܝܣ slo; Dozy , Suppl. , I1, 566; inf. sub‏ ܒ ܐܢܬܐܘ < ܐܢܬ 
"Noel omo. — 1? H ge;‏ ܕܫܒܝܔ sic; HF‏ 8 !1 — 
S g^. — 1? S deest, — 14 H (Qaa Us. — 15: S solus , conf.‏ 
Jai 6‏ 8 1— 
."ܣܐ ܟܕ F$‏ »9 — ܐܠ y; F ym‏ 533 $ 19— ̈ ܐܠ cy‏ 
ef. col. 787, L. 1h, et inf. s y et‏ ,ܢܝܣ $ 31 — 
F male (la, ef. Gal. , xut, 169.‏ ?2 — . ܠܡܝܣܦܪܝܓܘܣ 

—Ó6 Sic, lege ,ܒܓܬ‎ cf. I.Lów, | 
| col. 865, L. penult. — 19 HF (43s. 


934 C032 A S co Ya OY 


ܠܐܡܦܪܘܢ ܢܘܪܐ )ܐ ܿܐ 

ܠܐ ܡܦܘܕܘ ܢܝܛ GS wx‏ )ܚܝ 
Pda]!‏ 

ܠܐ ܡܙܰܓܳܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ uaJLi. jue‏ 
ܘܡܬܐܡܪ ܠܐ do Nen‏ 

ܠܙܐ ܡܣܿܝܒܪܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܐܪܥܐ ܗܝ 
D‏ ܐܟܚܕܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܠܐ ܝܥܺܪܝܶܐ 
ܗܘܬ ܠܗܘܢ . ܠܐ ܐܐ݀ܿܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ .ܥܿ̇ܝܝܩܐ 
ܗܘܬ Poe ads e gi d‏ 

ܠܐܡܦܪܘܛܝܣ ܐܝܟ ܒܢܪ ܣܢܪܘܫܢܘܝ 
ܡܦܪܓܘܬܐ USO‏ 

¥ La eX eo ܠܐ ܡܬܦܲܣܡܰܝܳܐ ܐܝܟ ܒܝܪ‎ 
tU ie ¥ ܠܐ ܡܬܦܣܣܟܲܐܝܬ‎ Iu 

ܠ P co ov‏ ܚܪܕܠܐ je wA‏ ܢܨ 
ܠܐ CN NA‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ dew vd‏ 
x‏ ܡܛܲܟܣܘ̣ܬܐ ܐܪ̈ܕܐ. ܘܐ Ass sae‏ ܪܿܝ ܐܗ 


7 ܐܢܐ‎ aae gere] cr ܨ‎ ceo cna ܨܢ‎ guess 
e. ded os galeJI est! oy s, EGUJI ijs 
ge o! ܢ݈ܬ݁ ܝܫܬ‎ gos ܕܟܐܚܝܸܚܨ ܬܨ‎ (9I ali 


! ܓܔܢܩܘܢ ܐܐ‎ ^, — 2. HF deest ,)ܐܠܒܐܕ‎ ef. col. 456, 1. 6. 
— * H dle loco cas. — ^ F Ci xus loco cÀses. — 5 F 
ܠܐܘܬܕܪ” $;ܠܐܘܬܪ ܗ‎ . 
Aram. Pflanz. , ܐ‎ 80. —7 S ܦܨܦܪܨܢܐ ܢܬܐ‎ lege ( ?)'53 ܒܨ‎ . 

— 5 HF ܠܐܘܬܪܢܥܘ‎ ef. inf. co s Sow ܼܠ‎ — ? HF 
,ܐܬܛ ܐܢܲܬ݁‎ — !0 F alos tle; S slo o, La, cf. Ibn Bailar, 
trad, Leclerc , x39 ܘ)‎ ; Vullers , Lez. pers. , 11, 1130, csl 

ܠ 


ܬܘܒ ܒܝܕ woe‏ ܡܪ̈ܐ ܟܠ ܕܡܡܒܚܿܝܠ . 
ܟܬܒܝܢܢ ܐܬܘܬܐ ܕܠܡܕ 


ܠܐ Y‏ ܕܢܸܠܵܝܸܨ ܐܝܼܚ ܢܝܨ .ܠܐ ܗܘܐ ܠܝ ܩ 
ܠܐ ܒܠܘܪ̈ܐ ܐܵܘ̇ܐܒܘ̈ܒܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ 
ܩܰܝܪܳܐܘܐܵܒ̇. 

ܠܐ ܡܲܗܬܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܠ ܡܣ ol‏ 


ܠܐ ܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܟ à ^y‏ ܠܐ 


7 ܪܘܚܟ ܥܠ ܪ̈ܕܘܦܢ. ܐܠܐ ܡܥܓ ܥ‎ AN S 


ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܬܒܥ ܡܢܗܘܢ Pe‏ 

ܠܐܓܘܣ ܬܠܐܕܣܣܝܘܣ cce‏ 5( 
ܐܪܢܢܒܥܐ ܕܝܢ ܡܝܐ ܐܝܚ ܝܨ ca NS.‏ 
ܟܗܪܘܗ݀ܐܘܣ m‏ ܐܪܝܒ̈ܐ vus‏ ܐܕ̈ܝ ܢܝ )394-9 * 
ܠܐܓܘܐܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Pel‏ 
ܠܐܓܘܦܘܣ ܐܝܟ ܪܒܢ ܟܪܵܥܵܐ ܕܐܪܝܒܐ 
Joss‏ ܕܝ ܢܼ. ܘܬܐܝܟ ܪܒܢ ܬܘܒ ܠ ܐܓ ܘܦܢܘܢ 
ܝܥܣܒܼܐ ܐܝܬܘ -xAas wo s x73 wa‏ 
ܐܪܢܒܐ ܘܵܐ ܟ̣ܝܼܕܢܹܬ. ܐܨ ܐܚܘܕ ܕܐ )ܢܲܝ ܢܝܸܪܬ :ܨܺܬ̄ 
ܠܐܓܘܦܘܢ (4S ces e‏ ܒܢܸܚܫܵܕܨܨܢ̱ܬܚܨܢ ܐܢܬ݁ ܝܝܒ ܢܗ 


— 10 8 Lace] et que sequuntur usque ad dy ass» 
desunt, — 11 S ult. glossa deest. — 1? FM coca", — 1$ S 
ܠܕܦܐܢܝ‎ . — 14 (f. col. 82, ܐ‎ . 10. — !5 S deest. 

ܘܢ . ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ ܣ݀ܦܪ̈ܐ Pr oo‏ 


ܠܐܓܘܢܗܣ ܡܢܣ̈ܥܐ ܘܐܙܒ̈ܐ ܕܢܢ̈ܐܐ. Rau.‏ 
ܡܲܚܣ̈̈ܢܐ ܘܓܣ̈ܐ ܕܡܠ̈ܣܥܐ ܐܐܐܝ )ܨ ܕܘܚܐ ܢܝܟ )° 
ܕܐܐܫ ܐܢܬ .;. 

ܠܐܓܐܝܘܢ ܗ̄ ܠܚܡܐ ܪܩܝܚܐ ܐܵܝ ܐܠܕܘܵܪ̈ܢ ܗ 
ܠܐܓܘܦܬܐܠܡܘܢ o‏ ܐܘܟܢܝܬ݀ ܥܝܼܢ 
ܐܪܢܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܡ ܡܬܬܪܝ ܥܒܢ ܘܬܐ 
ܕܬܠ̈ܝܦܐ NS.‏ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܟܲܣܼܐ v ovas (sic)‏ 
ܨ ܡ܀ 


ܠ ܐܕܐ ܢܘܢ ܘܵܐ ܟ̣ܝܼܨܢܹܬ. ܐܢ̄ܬ ܝܟ ܐܝܐ ܐܚ̈ܐ "ses.‏ 
ܧܨܨ ܒܢܸܚܧ̈ܨܨܢܸܬܚܨܢ ܕܢܸܚܗܵܢܸܬ݁ ua i‏ ܚܿܕܐܕܧܿܕܢܐܟܐ ܕܝ ' als‏ 
oops oe aei‏ ܕܐܨ ܕܘܐ ܒܿܕܐܕܚܨܢ 28S Ln Rasa‏ 
ܪܢ ܫܒ ܘܢ 1953 pt‏ 

ܠܐܕܘܢܝܘܣ" ܡ݀ܪܐ ܓܐܠܝܢܘܣ ܠ ܕܐ ܦܐ ܝܢ Uy‏ 
ju] 5s ari no‏ 4 

ܠܹܐܘ̇ܢ ܘܐܪܐ ܒܨ ܚܕ ܡܢ ܡܠܘܫ̈ܐ Ou]‏ 
ܠܐܘܼܦ̈ܝܹܐ× ee cd voa. ioi‏ 

4e sen ܕܝܼܢܐ‎ SPAM 

.. ܗ̄ܐܼܲܪܝܵܝܐ‎ eons M ov N 


! HF deest ,)ܐܢܚܨܢ‎ — ? S ,(ܐܛܸܚܨܢ‎ — 9. H deest c3. — 
^ HF deest, cf. B. A. , hg19.—5 HF deest ܐܟ‎ , — 9 S eon Nn". 
— 7 8 lepus. — 5 8 xo d. — ? HF uo, 2,35. 
930 ܟܬܬܐ‎ | A 929 


Kos dE d, lacia Lao! ܝܨ‎ i xem ܘܕܘܕܢܥܢܡ! ܨ ܒܪ ܣܪܘ‎ GA ܒܐܘܪܝܬܐ‎ A 


Sd dl) AaJULadly JE syn (gs ' ܕܒܵܕܸܢܵܫܸܟ‎ eiui. 
. ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܪܣܐܝ‎ iubemus (ܢܝܿܐܨ. ܨ ܟܬܝܡ ܐܟܐܝܐ ܕܐܝܬܼܝܗܘܢ ܟܲܬܠ̈ܬܳܐ‎ ds 


4POAXS quK ܟܬܦܐܐ'‎ 4o ܡܩܕܘܢܝ̈ܐ‎ 

ܟܲܬܟܘܼܬܵܐ ܚܣܥܘ̈ܣܐ ܩ̇ܟ ܝܢ ܘܗܟܢ ܙܟܪܝܐ. MAU‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗܲܘ݂ܵܐ caa AMA Juil, ubl‏ 
ܬܘܒ ai,‏ ܥܹܐܧ ܢ݈ܬ݁ ܛ UR "eue‏ ܦܩܘܕܐܝܬ Ao Lula! wan‏ ܬܫܥܝܬܢܐܝܬ݀ LA]‏ 
VUES. wA‏ ܟܸܬܵܢܵܐ às‏ ܘܠܐ ܕ ܀ uos‏ 0 


ܟܲܿܬܦܝ ܡܢ ܟܝܪܗܿ ܬܦܠܝ ܐܘܿܟܸܪܗܿ. ܐܝܟ ܬܬ %“ ` oli‏ ܵܬܝ ke Ais‏ ܬܝܥ ܀ 


ܝܫܡ ܣܕܪܐ ܕܝ̄ܠ̄ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ + 


! HEM 79330320; 8 79313030. — ? $ ;ܕܬ ܢܬ‎ | QUAM QUII. — 7. Sie, lege ܘܠܝ 8 9 . ܐܢܘܨ‎ cud ril. 
M deest, — ? 8 quod. sequitur deest. — 4 Cf. col. 928, ܐ‎ . 11. | — ? HFM deest, cf. col. 927, ܐ‎ 18. 
— 5 H quod sequitur deest, — 9 S sequitur ܟܬܠܬܬ ܐ‎ , LS | 


59. 

927 ܟܲܫܟܪܵܐ 
TE VS eJ be «4!‏ ܬܘܒ ܟܫ̈ܛܓܐ ܒܫܬܐ 
said!‏ ܫܝܿܔ oue‏ ܘܗܘܼܝܘ Ww.‏ ܪܒܐ :‫ :ܐ 


ܟܬܝ̈ܒܡܒܬܐ 
ܟܬ̈ܒܺܝܐ ܐܝܟ ܒܢܪ ܣ ܪܘܫ ܘܝ ܨܘܪܬܐ 
ܡܫܡܠܡܢܝܬܐ ܡܫܿܘܝܬܿ ܒܪܘܼܫܡܣܐ ܕܛܒ̈ܥܘܗܝ 7 


998 


Maa Was c3 75 |‏ ܪܥܟܥ̈ܝܢ. ܠܢܝܘܠܦ̈ܢܺܐ 


| ܒܳܫܢܳܢ ̈ܝܐ‎ Lau UayE ܙܟܪܝܐ‎ ovd ies 
¦ ܐܕܪ̈ܐ‎ IU Slt | ܟܰܫܝ̈ܢ‎ ax. voveo. ouai 
Mel JS ܡܲܟܬܒܢܘܬܐ݀‎ . Qu duae ' ye | 


ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Jue‏ ܐܢܝܲܝܼܥܝ Lic,‏ ܒܐܘܪܝܬܐ 
ܘܢܟܫܘܢ ܩܰܝܳܣܐ ܓܠ P208‏ 

ܐܠܨܨ ܐܤ ܟܲܫܝܼܪܐ P esci! ue‏ ܦܫ ܪ ܝܫܝ 
eS Ao‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܬܘܒ vx‏ ܡܢ ܟܐܫܝܪܘܬܐ 
Ax LUUAUI vao. .\ usati‏ ܠܥܝܪܢ.ܗ ܐܝܐܝ ܬ & 
al‏ ܛ 4RUglsy!‏ 

cil ܢܝܐ . ܡܲܟܫܠܵܐ݀ܠܟ ܘܫܿܚ̈ܝܬ݁ ܢܐܝ‎ wer Nen 
oss aes v Nos liam] . ܐܬܟ ܫܠ‎ Lu Anus 
PR ܟܸܫܠܵܐ ܬܘܩܠܬܐ‎ MEN 

ܟܸܫܬܵܐ" deg‏ 
QUAS MX‏ 
ܣܪܘ ܝܥܦܪܗܿ.ܕܐܪܥܐ ‏ ܘܐܡܪ̈ܢܐ was‏ ܕܛܝܵܝܐ 
ܥ̣ܝܼܠܬ̈ ܟܠ '. ܟܬܐ 32 ܓܰܠܠܝܙܪ 6 

ܠܕ ia d deca Quoc roi Klo‏ ܣ 4.2 
ܘܩܐܝܟ ܒܪ̄ vL olco‏ ܕܗܘܝܐ .ܡܢ ܝܫܰܪܟܺܝܳܐ 
ܕܙܙܪܥܐ ܕܫܥܬܐ LA sos‏ ܘܐ݇ܚܪ̈ܢܐ ܟܬܐ 
ܢܐ ܐܬܘܨ CAE, bed à exa?‏ $ ~ ܚܬܠ ܟܝܬ 


ye» £33 34 ga c Josh liat » 
B. A., 4898. — !? 8 mos Xo, lege ܕܛܒ̈ܥܝܗܿ‎ (1).— 
18: F ܐܘܪ‎ 30a vc; H quod precedit inde a v osa 7 
deest. — 1? HF deest Jy. — 90 $ quod sequitur deest. — 
31: § deest, vide infra wC voc ܠܝ ܥܬ ܠܝ‎ , — ?? S deest, — ??. FM 
Move on vam; $ ܕܝܢ‎ aw ao. — ?' S add. A 2 
GA co. — 9 FM ,ܝܫܓܝܫܐ‎ — 9 FM goon-o; df. B. 4. 
ligo1. — ?? HFM deest ;ܐܬܗ ܕܨ ܨ‎ $ sequitur £32 bee 
JxsJ! 5,22. ( ARAM . uam Is of. in B. A., 4069; JossJ 
— 38 S$ deest. 


ܘܠܡܬܥܗܕܢܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ lad oU‏ ܟܿܬܒܐ 
ܟܬܝܼܒܘܼܬܐ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܐ ]5304 Loos]‏ ܟܿܬܒܫܢ 
y al ae . "e‏ ܡܟܬܒܢܝܐ ܐܦ̈ܕܐ. Jo‏ 


. AUS. ܐ̈ܝܝܢ. ܟܬܘܒܘܬܐ݀‎ 68A ous vs 
ܟܬܒܐ ܕܓ̈ܟܢܝܐ‎ ً NlaJl ous w Noa ܟܬ̈ܒܐ‎ 
ܟܬܒܘܬ݀ܐ". ܗ̄ ܚܣܠܘ̈ܘܣܐ ܧܿܩܵܐܨܢܿ.‎ 
ܟܬܗܢܣܘ# ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܡܠ ܐܘ ܨܢ‎ 
ܣܓܘܡ‎ e^ ܟܬ̈ܘܐ ܒܨ ܣܦܗܪܘܓ ܗܘܙܐܝܬ‎ 


ܒܐܸܓ̣ܘܡ ܟܬܘܕ ܕܸܧܝܨ 4 : 


| ܩܐܝܟ ܒܪ‎ cl «3 ' 4 )ܐܟ‎ dons 


ܟܬܟܐ"# ܠܝܘܢܝ̈ܐ ܡܪܐ ܐܘܟܝܬ ܠܡܵܡܸ̈ܕܘܼܝܵܝܹܐ 
ala‏ 46 

ܟܬܢܫܘܬ ]ܐ ܩܥܲܒܐܨ Lupi Jis ollas!‏ ܟܬܝܼܫܐ 
yl Jaliti‏ ܨ ܐܝܒܟ ܐܩܬ Jute xad)‏ ܘܟ "uu ao‏ 

| $oo4l. 


ܫܵܓܘ̇ܫܵܐ. ܟܬܝܫܘܬܐ ܬܘܒ ܥܠ ܝܫܓܝܫܘܬܐ ܪ̈ܡܿܢ 
eel‏ ܼܟ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܘܙܟܪܝܐ ܟܝܬܝܫܐ ܗ 
ܫܓܝܫܐ T3 m‏ ܘܫܢܕܹܬ Qum o‏ ܘܝܟܕ ܕܨ . ܘܐܝܟ x‏ 
ܣܪܘ ܟܬܝܫܐ ܫܓܝܫܐ uae uel E]‏ ܐܬܫܬ 6 

ܠ ܬܝܒ ܬܢܐ 5 ܐܢ̈ܕܐ ܐܝܐ ܕܟܐ dot‏ 

! $ AI ܐܫܚܢ ܐܐ‎ et quod sequitur deest. — ? S deest, 
cf. col. 911, l. 1. —? FM .ܐܶܝ‎ CHO. aun 
ܠܰܡ̈ܢܰܢ ܢܰܩܰܢܬ 5 ܐܢܐܡ‎ S Ja» Jàs .ܐܐܐ ܟܫܢ ܟܡ̈ܟܐ ܐܲܢ̈ܪܹܐ.‎ 
— 5 FMS add. alio in loco ܟܫܿܝܬܐ ܢܟܫܘܢ ܒܟܬ ܒܦ ܒܗ‎ 
Manos ܡܢ ܟܫܝܬܐ‎ — 6 FMS ܣܨ‎ „ — 7 FMS deest 
laa V; S add. See A eil. — 9 FM add. ܟܫܪܐ‎ 
ܒܟܬܒܐ ܟܫܝܪ̈ܐ. ܟܫܕ‎ S ܟܿܫܪ̈ܐ ܒܟܬ ܟܫܝܪ̈ܐ :ܐܐܘ‎ 
ܢܐܚ ]ܐ 9 — .ܐܬܝܟ‎ — 19 S quod sequitur deest; H. glossa 
` sequens lantum deest. — 1 S deest, cf. inf. vx. — 1? S 
,)ܥܣ‎ — 19 H add. alo Jesse et desinit. — 1% 8 glossa 
preced. deest. — Y^. Cf. col. gh, L. ult, — 16 S sequitur: ^e 


| ܟܬܐ am wi a so‏ ܕܝܿܥܐ ܡܢ ܚܕ ܥܣܪܐ 

ܟܪܘܣܘܩܘܠܠܐܙ 


ܘܗܘܐ (ALS Ws cosa.‏ ܟܪܝ.ܣܝܛܢܥܘܬ݀ ܐ 
ܦܘܠܚܢܐ wf wá‏ | .ܿܟܝܨܐܝܲܝܼ̈ܬ̈. en‏ ܐܝܬܘ ܝܫܘܪܝܗܿ 


s s AS x5 a xo neas‏ ܘܐܚܢܪ 
ܟܪܘܣܘܩܘܠܠܐܙ ܕܘܒܩܐ ܕܕܗܒܐ. ܒܨ ܗ̄ 
ܕܩܝܩܐ ܕܕܗܒܐ° ܘܕܣܐ ܡܐ ܟܪܘܣ ܡܘܠܐ PR‏ 
ܟܪܣܛܝܘܢܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܟܕ ܝܫܥܝܐ SCR‏ 
Puglia‏ 

ܟܪܢܝܣܝܢܘ¢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ ܙܢܢܝܝܼܝܼ. ܘܒܟܬ݀ 
ܕܦܪܕ ܟܪܝܣܝܣ ܬܢܚܢܘܝܬܐ ܢܫܥܢܬܐ ܗܝ ܝܘܢܥܬܬܐ ^ :. 
ܟܪܝܣܛܘܦܘܪܘܣ ܝ¿ ܫܡ Tox x: x‏ 

ܐܟܣܛܦܪܘܣ ܨ 3 T‏ 

ܟܲܪܥܵܐ' ܐܝܟ ܒܝܪ w^ n. 75 QA c0‏ ܬܘܒ 
ܫܚ̈ܦܐ ܐܲܠܘܵܐ woo‏ ܘܩܘܪܫܐ Uu‏ 9 

UE ܕܐܟ ܕܩܕܐ ܧܕܪ̈ܨܢ‎ wA 

ܟܪܶܦܣܐ i‏ ܚܘܢܝܢ TOM‏ . ܟܪܦܣܐ ܕܡܝ̈ܐ 
"Ge oes‏ 

NOV MT M iaxiAE ܙܟܪܝܐ‎ Rs ܟܖ̈ܦ̈ܬܐ‎ 
Ed S ܘܒܪ ܣܪܘ ܐܢܬ 1531 ܨܒܘ̈ܬܐ‎ 
PU ܟܲܪܫܳܐ‎ 

ܟܲܪܫܟܳܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ w^ noU‏ 5 ܥܪܐ ܗ 
ܟܶܪܫܟܠܬ *r dig RE. iw‏ 

i: (ܠܟܚܐ ܢ‎ cue plea ܟܪܰܬܐ‎ 


995 


— ,94 . ܐ ,596 of. B. A., 4880. — !9 (f. col.‏ ,25 ܕܠ̈ܐܒ 
HF deest, — 19 8‏ 14 — .13 . ܐ ,885 cf. col.‏ ܠܢܙܘܡܝܐ $ 14 
eadem preebet ac supra col. 915, l. 11. — 19 S deest, — !? HF‏ 
(f. col.188, 1. 12;c01.189,‏ 18--, ܟܪܬܐ ee g^ paid‏ 
xi. — 99 FMS 342.5, of.‏ ܐܲܟܸܫ ,3 S add.‏ 9! — .33 . ܐ 
B. A., 4888. — ?! S Cuas; B. A., Paris. 355, cA A. —‏ 
cf. I. Lów, Arameische Dfl., p. 317. —‏ ܕܚܲܝܝ̈ܶܐ HF‏ 32 
ww. — ?^ HF deest glossa preced. , cf. B. A. , 4890.‏ $ 935 
MF wx o2 ; num huc pertineat‏ ; ܟܫܘܫܪ̈ܐ HS add.‏ 5? — 
. ܠܗܟܣܝܥܕ 8 99 — dubito,‏ 

926 uw NS 
S odUE lake ܐܝܕ̈ܐ"‎ SEN 

En enit ܟܖ̈ܬܐ‎ 

ܟ̈ܪܬܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܝܕ 

ܟܪܬܢܐ Gra Bad‏ ܐܝܫ 

ܟܖ̈ܬܝ ܟܪܡܐ ܠܐܒ ܐܠܠܘ ¥ ܗܘܝܘ ܪܳܣܺܝܢ 
ܘܪܺܫܰܢْ edad! eue Ji‏ ܕܩ ܠܰܕ݂ܶܐܒ Rl.‏ 

Dor exo ܐܝܟ ܝܘܒܠܝ̈ܐ ܟܲܬܲܪ‎ x 

"xA‏ - ( ` ` > ܀ 

ns ir ܐ ܒܨ‎ 

ܟܫܘܒܡܐ De ax‏ | ܟܫܘ̈ܒܐ wa‏ 
ܢܵܝܢ ܝܝ̈ܝ܀ ܟܫܘ̈ܒܐ ܒ̈ܠܢܝܬ̈ܐ̈ܐܝܢ X3‏ 
wá NA‏ ܪܝ ܫܚܕ 23 ܕܗ ܬܒ vw‏ ܟܐܝܬ݀ ܒ .ܗ 


Sow mec | 


ܟܫܘܪܘܬܗܘܢ ܒܟܬ݀ 3333 ܚܫܥܢܘܬܗܘܢ 
ܟܫܘܪ̈ܐ ܕܒܝܬܐ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ cosUlas‏ ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܟܫܘܪ̈ܐ Y oos)‏ ܕܫܿ̇ܕܝܢ h C‏ ܢܗܪܐ Qo‏ 
ܥܠܘܗܝ. ܘܡܬܟܬܒ ܐܦ ܓܫܘܪ E De‏ ܟܠ ܘ 
(de < peii de‏ $9 

ܟܫܘܬ̈ܐ ܩܿܪܐ ܣܪܓܝܣ ܠܗ ys soc SN‏ ܕܗܝ 
ܢܢܒܠܒܠܐ CONGU]‏ . ܟܫܘܬܐ ܠܰܝܚܵܟ̱ܒ :4 

ue EI ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ (ܢܫܵܨܨ. ܟܲܫܵܛܵܐ‎ CN XS 
ܕܣܿܓܝ ܐܘܼܣ̈ܢ ܠܡܫܕ̈ܐ‎ ac ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ.‎ 


ܓܐܪ̈ܐ. ܗ̄ ܡܿܠܦ ano‏ ܕܢܫܕܘܢ ܓܐܖ̈ܐ 

! S add. woo ܡܫܝܥܟܢܝܐܪ ܘܦܘܠܚܢ ܐܠ‎ 0.3 
ܡܫܝܥܢܐ‎ aca et desinit post Axa. — ?. F quod sequi- 
tur deest , cf. col. 918, ܐ‎ . 9. — ? S add. QU, cf. Bar Ali, 
Hoff. , 4877; in B. A., Paris. 2355 , melius i Ada (US, cf. 
Dozy , Suppl. , 11, 327; HF deest CY v 5x. aA. —^ HF 
add. coco. 3 A0, cf. col. 921, l. 4. — 5 S sequitur 


ܟܪܣܝܛܦܪܘܣ v co^, cf. col. 920, 1.36. — 8 S‏ ܐܫ̱̣ܬ 

ܝܪ wa‏ 7:5 — ._ ܟܪܝܣܛܛܪܘܣ. ܟܣܛܝܦܪܘܣ 

% F deest UII, cf. col. 168, ܐ‎ . 5. — ' HF deest s.» ;ܐܠܐܗ‎ 

H add. ad calcem ܟ ܒܬ‎ [| (ye yx! ܘܐܚܪܵܢܐ ܟܪܺܥܳܐ‎ ِ — 

?? HF add. ܟܪܦܣܘܣܝܐ‎ ̇ — !! S Jy ox. Aus, lege 
99 


IWPRIMENME NATIONALE, 

JL, Wess WA‏ ܐܢܵܬ݁ ܬܟ Jy Joe‏ ܐܧܝܝܼܵ 


ܟܲܪܡܝܼܣܵܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܠܚܡܐ ܪܩܝܩܐ 
il‏ ܚܝ S2‏ ܐ ܥܒܪ 3l,‏ 

ESTE MN DNSCRC ܒܝܘ‎ ACC UT 

ܟܪܡܠܐ ܝܕܲܥܬܐ ܕܓܥܢܘܼܪܬܐ. ܝ ܗܘ 
SA‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ LG cs‏ ܘܡܟܬ݀ 
ܕܦܪܕ ܕܘܟܬܐ ܕܣܒܝܣܐ ܒܐܝܠܥܝ̈ܐ Jw ism. Aa‏ 
ܒܨ ܛܘܪܐ ܗܘ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܥܼܲܡܐܪ. ܓܔܠܝܼܥܠ 
ܓܝܪ ܘܪܡ. ܘܒܪܝܫܗ ܐܝܬ sns‏ ܠܙܪܥܝܐ 
ܘܒܗ ܟܳܐܫ ܗܘܐ vw Aca vao e. we‏ 
ܚܟ crib asm‏ ܝܝ d edel‏ 

Ws Nn ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ TAa wA 
cen voa )ܝܐܟ‎ JU, ܚܕܕ‎ alas v ܕܩܝܣܐ‎ 
io ܟܪ̈ܡܬܐ .ܕܒ‎ Lose Lol ous) de I2 
ܥܡ̈ܘܕܐ‎ Moa ܡܲܘܬܒܵܐ. ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܥܢܼ̈ܬ̣ܼܐ‎ 
ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܥܖ̈ܣܝܚܐ ܕܟܠܒܡܠܝܢ‎ mix 
ܕܐ ܐܢܰܒ ܝܢܝ‎ Juil v ܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪܐ‎ nt 
ܐܐܫܕܲܨܵܢ ܐܢܬ ܢܸܬܒܿܬ.‎ uU, )ܬܚܐ ܟܠܗܢ‎ ess; de ܐܢܬܟ‎ 
e$, oA. co ܝܵܕ݂ܟ݂ܵܐ. ܘܬܐܘܣܼܧ ܒܪ‎ us, ܠܸܬܸܢ‎ SUI ܬ‎ 
ܐܡܝܪ ܥܠ ܚ̈ܬܐ ܒܡܣܕܪܐ ܕܩ̄. ܒܪ‎ Lo. ܐܪ‎ 1l 
icol, )ܠ ܘܠ )ܚܐ ܐܝܗ‎ Js] vna ܣܪܘ‎ 
wA coo. YA M. oo A3 0 3 ܫܝ ܢ ܨ‎ à (4371 
ܕܐܪܝܢܐ‎ wo ao ܖܕܐܪܙܐ. ܬܘܒ‎ woo aa 
ܫܐ ܝܨ‎ Jen) ܥܡ̈ܘܕܐ'. ܘܐܙܚܪ̈ܢܐ ܟܪ̈ܡܬܐ‎ Ma 


usb;‏ ܐܚܐܕ illod‏ ܀ 
Mp RACE‏ 03 ܦܣܡ ee ees‏ 


133 ' ܘܟܪܘܢܝܩܘܢ‎ cf. col. 918, L3. — ^ S add. ܥܚܐ ܝܢ‎ 
ܨ¿ ܡܫܘܕܥܘܬ ܙܒܺܢܐ‎ RJl. — 15 8 Xkyxe, — 15 S quod 
prcedit deest, — 17 F. ,ܢܡܥܢ‎ — 18 F e 586 S ܐܚܡܨ‎ 
cf. inf. ܢܘܢܐ‎ v xL. — 1? 8 lel. — 99 HF ,ܘܐ ܚܪ̈ܢܳܐ‎ 
df. B. 4. , 4876, — 21. S y X3 ܟܐܝܐ‎ v AN! ܥܠ‎ 
ܒܪ ܣܪܘ‎ uii) ܐܕ‎ ii ܐܐܬ ܢܘܨ‎ Zl. 
ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ 994 
ܟܪܢܘܣ ܠܟܪܠܘܢܤ!! am‏ ܕܟܬܝܼܲܒ ܵ ܒܐܦܘܪܝܣܡܘ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܠ ܙܒܢܐܐܿܡܪ ܟ ge‏ 
ܟܪܘܢܘܣ ܀: 

ܟܪܢܝܩܢ ܘܟܪܢܝܩܘܢ' ܐܝܟ ܣܪܓܝܘ ܚܰܶܫ ݀ܬ 
M s‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܫ̇ܘܕܥ ܥܠ wo‏ 
col, I Poss vá sexo‏ ܕܪܘܐ 46 

ula, Yee‏ ܐܢܬܚ )ܟ ,9 Rx‏ ܟܵܝ̣ܪܣܝܵܐ 
ola‏ ܛܫܬܕ̈. No Nha Ww eos‏ ܬܐ ܘܕܘܲܙܵܐ ܐܘْ 
ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܛܝܪܐ sail‏ ܐܝܟ eos‏ 
ܘܐܝܟ ܡܲܡܠܠܐ ܛܝܪܗܢܝܐ ܡܘܼܪܩܒܿܰܢܝܬ̈ܐ ܟܝܬ 
ܟܲܪܣܵܐ ܕܫ̈ܠܼܐ ܢܘ̈ܝܐ ܐܝܟ ܒ ܣܪܘ RJ) eas.‏ 
D SCIES‏ ܘܢܡܘܣܟ ܒܓܘ ܟܪܣܟ ܐܢ̈ܕܐ ܨ wal‏ 
ܿܐ vaso.‏ ܕܩܘ̈ܠܘܬܐ ܐܝܟ ܘܢܝܢ ܝܝ )ܩ P‏ 
ܐܐܬܢ̈ܬܐ ܝ ْ . ܟܪ̈ܣܬܐ .ܕܡܘܢܚܐ ܐܢ̈ܕܐ Pg lel‏ 
ܟܲܪ̈ܣܒ̣ܵܝܵܐ ܒܓ̇ܙܝܪܬܐܼ ܠܓܘܼܪܙܐ ܕܒܝ̈ܣܝܐ 
ܕܟܪܡܐ ܡ̇ܪܝܢ v ARN Pw mio.‏ ܡܪܝܢ 
ܗܟܥܐ (ܟܐܬܿܐ ܨܢ de f cras.‏ ܘܐ à Js‏ ܟܕܠ gae‏ 
ܐܟܐܝܐ (o‏ ܥܧܐܝܼ ܠܝܐ . eva‏ ܒܪ ܣܪܘ g US IA.‏ 
ܐܬܒ ܠܵܠܝܺ ܢ ܒܝܫܘܥ ܒ݀ܿܪܝܢܘܢ Noe No‏ ܐܢܘܢ 
ܒܝܬ ܟܲܪ̈ܣܒܵܢܹܐ vaa‏ ܕܣܝܼܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܝܥܥ 
ܐܸܓܵܪܵܐ. ܘܐܢܪ̈ܢܐ ܟܪ̈ܣ ܡܢܐ caus. JU, quuin v‏ 
ܐܐܫ̈ܟܠܨ'.;. 

ܟܪܣܿܪܘܠܘܣܝ̈ܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪ̄ܘ Qe‏ 
PSI‏ 

aM casia.‏ ܐܢܕܐ Ns ascia!‏ ܝܫܡ 
ܐܸܬܟܲܪܣܛܝܲܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ xx‏ ܡܢ ܬܘܕܝܬܗ 


! S deest dl .ܘܝܨ‎ — ? S add, .ܕܒܬ‎ — ? S add. ܕܘܬ‎ 
et desinit; H. quod. sequitur usque ad SN, | deest. — ^ Sic, 
lege was. cum P. Smith , Thes. syr. , 834. — 5 F ̈ܩܐܐܢܐܨܚܨ‎ 
6$ 8 .-.— 7 S wc .—83F ;ܐܫܟ‎ 8 
ܕ[ ܐܟܕܢ‎ . — 9 S quod sequitur deest. — 19 S deest, cf. col. 03, 
— 12 H gag semel ; S quod 
sequitur deest; F con s. ,ܒܝܨ‎ ef. col. 917, l 91. — 


1.23, — 11 FS coa a ܪܢ ܣ‎ . 

ܟܪܝܟܐ 


921 


0 30 LEN 

ܟܪܝܣܛܘܦܝܠܘܣ & ܪܚܡ ܠܡܫܝܼܥܐ ܢܫܝܼ̈ 
eo‏ ‫ 

ܟܪܝܣܦܝܣ dlaual] JJ, SS.‏ ܐܟܟ . ܟܪܝܣܝܣ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܬܚܘܝܬܐ (ܐܝܼܝܹܐ ܨ (ܠܚܝܼܝܢ: 
ܟܪܝܣܛܘܛܓܐ Eb. "na cy‏ 
^w aM coss.‏ ܒܣܝܡܘܬܐ )ܠܐ roule‏ 
ܟܪܝܣܦܘܣ ܥܒܕ Lo wm‏ ܐܬܩܝ 
ܟܲܪܢܘܼܬ 305 ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ݀ deae Juil‏ 
ܐܢܬ 

Wo x ܩܿܝܣܐ ܕܡܬܟܪܟ ܝܥܬܠ ܘܗܝ‎ NAA 
Iii ܝ‎ Wi 

ܟܪ ܟܕ ܝܫܥܝܐ Ux VE‏ ܢܢܝܩ ܝ̈ܬܐ Svo‏ 
ܩܘܙܬܐ ܗܕ ܟܕ ܗܕ [[ܫܵܟܝܝܹܝܬܵ Po!‏ 

ܟܪܟܘܙܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝ ܪܘ ܗ̄ ALB S‏ ܕܙܪܥ 
ܦܘܪܬܥܢܐ eaten YE Jac!‏ 

ܟܪ̈ܟܼܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ «des! CASUU. Rc]‏ 
ܟܪܟܬܐ ܠܥܳܙܝَܬ݁"', ܟܖ̈ܟܐ ܕܡܓܠܐ ܙܐܕܕܐܨ ܿ ܟܪ̈ܟܐ 
kl‏ ܐܖܕܐܨ. ܟܪ̈ܟܼܐ 2 ܐܟܐ ܢܟ wt a^a. gh»!‏ ܕܕܗܒܝܚܐ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ m‏ ܘܫܝܸܕ̇ܬܵ WLAALA JL ss‏ ܙܝܬܢܨܲܝܿܝܧ݁ 
e e‏ ܘܩܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܟܪ̈ܟܐ ܐܓܠܬ ܝܨ o‏ ܘܩܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ m‏ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܙܥܘܖ̈ܢܬܐ ܘܝܬܢܹܢܰܬ݁ ܘܝܫܿܨܹܝܬܵ ً 
Uo uad was LASS e‏ ܟܪܟ ّ(ܥܢܐܘܐ'. wA‏ 
Po box‏ 

ܟܪܟܐ U‏ ܕܡܬܩܪܐ ܐܦܪܝܡ {(ܠܫܿܟ 4 


— 95 8 Jae (5,5 ܘܫܬ ܒܢ ܨ ܓܥ ܐ‎ o lac. 5 8 
glossa sequens deest, — 15. HS deest. — !6 HS deest. — ? S 
ܟܪܟܘܙܐ‎ cf. B. A. , 4864. — 18 So ܟܪ̈ܟܝܕܐ ܐܢܕܥ‎ 
eU. — 19 $ ܢ݈ܬ݁‎ dye ܥܬܺܝܢ‎ 2. — 90 H sie; F ܢ݈ܬ݁‎ apes 
galley 8 adir JE ao eas. — ?1 H à. — 92 S quod 
sequitur deest, — ?*. HFM wa et deest ܠܦܬ‎ post wwe 
et post w soya. — ?^ 8 quod sequitur deest. — 95 8 

ye — 90 S pe ܘܕܢ ܥܕܢ‎ XAR et nto se- 
quitur deest , cf. 11 Reg. , xxv, 12; ler. , yu, 16. 
922 WAS 


donee 5. ANS ܟܪܟܐ‎ 

aAA‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝ̄ܪܘ $ ܟ ܘܪܟ ܢܡܐ 
foie‏ 

aAA‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪ̄ܘ ܝ ܬܨ ܢܐܰܣܰܬ ܘܚܢܬ݁ 
cua‏ ܐܵܠܵܗ ܕܦܟ ܢ̈ܨܨܢ ܥܝܼܕܐ ̇ 

ܟܲܪܟܝܕ̈ܐ del! pun Theb pem‏ ܢ ܐܬܩܥ 
5e‏ ܥܢ SUI Paus diss‏ ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ o«S Al‏ 
e» cM‏ ܼܬ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ am‏ ܕܒܗ ܙܿܡܪܝܢ 
Won‏ ܥܢܳܢ ay‏ ܐܐܬ ܨ ܢܸܝܛܲܝ ܢ݈ܬ݁ uas- JI‏ )ܥܬܐ 
Lege‏ ܟܪܟܝܕܐ Ria.‏ ܥܐܠܿܬ̈ ܐܕܐܝܟܢ 54 7 de‏ ܐܚܬ ّ 
July cepe cene‏ ܧܬܿܬ݁ ܠܥܬ ܐܣܐ oues‏ ܢܠܝ ܕܩ ܨ 
ܫܵܘܘ̇ܛܬܵܐ. ܗ݀ܝ ܕܢܫ̈ܐ ܐܡ̇ܪܺܢ ܫܘܬܐ ܘܟܪܟܝܕܐ. 
Le!‏ ܦܨ o £o cj" py làlà$ s,9‏ !9 
xao 05‏ ܐܠܬܿܣܝܝ̈ à‏ ܐܚܝܬ ܨ 

ܟܼܲܪܟܡܘܼܫ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܦܬܟܪܐ ܚܕܕ 
ܟܪܟ ܠܒܐ" ܟܪܟܝܬܗ ܗ̄ ܡܢ ܠܬܚܬ ܠܥܠ 
̈ܐܢ 4 | 
ܠܓܪ ܠܙ ̈ܐ 1% ܟܠܘ LAU v‏ ܟܪܟܬܐ ܕܚܘܝܐ 
Pug‏ ܟܪܟܬܐ ܕܟܪܡܐ ܐܢ݇ܢ ܐܠܠ ܀ 

ܟܪܟܬܐ Yea‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ijl5.J|‏ 
(ܬܢܵܝܸܢܵܬ oa‏ ܘܐܘ .ܐ 

ܟܪܳܡ̈ܳܐ ܟܪܘܼܡܝܵܐ qoe‏ ܟܼܪܡ ܓܼܪܡ pa) qe‏ 
ipie‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ reos Oi‏ 

WAR‏ ܝ ̇ ܟܲܪܵܡܵܐ LIES‏ ܝ݀ܬܶܨ Pe‏ ܟܖ̈ܡܐ 
ܥܒܪܝܐ ܓ݂ܐܒܝܼܡ 


! 8 deest, —?. HF. deest caue aV; S add. in marg. 
ܟܪܝܣܝܣ ܣ ܗܕܘܬܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ ܟܪܝܣܝܣ ܬܘܒ‎ 
co! ܟܪܝܣܝܣ ܬܘܒ‎ . Le. — 5 FS add. $» Ai. . — 
ES -.ܛܛܝܐ ܕܒܪ ܣܪܘ ܟܪܝܣܛܛܓܘܛܝܣ‎ 8 $235; 
H add. &44le. — 9 S ܕܒܝܪ ܣܪܘ‎ . — 7 8 eJ. — * HF 
deest , cf. B. A., 5862, — 9 Cf. col. 702, I. 25; col. 703,1. 8. 

— 19 HF glossa preced. deest; S glossa sequens deest. — 1 S 
,ܟܸܪܟܐ‎ ef. B. A., 4860. — 1? S add. ܟܪܟܝܐ ܙܬܬܐ ܕܨ‎ 


locii G3 Lt, y -2 (4. cA aU i ?) eua. 

919 ܟܪܘܣܠܟܘܢ 


ܟܪܘܣܠܟܘܢ ܐܝܟ ܒܝܪ oA co‏ ܩܛܰܢܦ̈ܐ 
ܘܡܬܩܪܖ̈ܝܢ ܝܼܲܪܩܐ tires Alas v‏ 
ܟܪܘܣܬܝܩܝ woo oco ao . Bolus Ra;‏ 


ܟܪܘܣܘܩܘܡܝ ܢܟ ܡܐ o ow?‏ ܕܕ݀ܡܝܐ 
osa‏ ܠܪܝܫܐ ܕܙܘܦܐ ܘܥܩܪܗ ܡܬܚܫܥܙ ܗܢܐ 
ܕܡܛܝܢ ܘܥܘܙܙ ,4 I‏ 
ܟܪܘܣܘܓܘܢܘܢ ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬ݀̇ܘ̣ Xs‏ ܪܦܬ 
ܡܿܢ ܕ݀ܡܝܢ ܠܕܒܲܠܘܛܐ. ܘܗܒ 3 X 83. S a‏ ܘܡܝܘܣ 
ܘܥܩܼܪܗ ܠܕܠܦܬܐ E] oma‏ 
wa‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܒܓܒܘܓܐ 3b‏ ܐܫ̈ܢ 5܀ 
ouo Mida v5 Axe ad! qud] YEA‏ 
ܝܥܢ̈ܐ ܘܡܿܛܥܢܝܢ ܠܗ Mox‏ ܐ ܡܐܢ̈ܝܗܘܢ ܪ da)‏ 
JS.‏ (ܫܿܘܿܨ . ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ (ܐܥܬ̄ (JI‏ ܢ̈ܢ̄ܬܝ (ܫܿܘ ْ 
ܬܘܒ ܟܪܙܐ ܬܿܝܫܐ ܐܘܫܢܐ ܕܐܿܙܠ ܒܪܝܫ . WAV.‏ 
ܕܫ̈ܢܐ. ܟܲܪܵܙܵܐ ܡܬܩܪܐ ܒܒܝܬ ܓܪܡܿܢ. ܘܡܐ 
oW con‏ ܥܡ Tw CN,‏ ܘܫ̈ܢܐ ܕܡܶܥܰ̈ܥܣܢܢ 
ܡܬܪܥܝܢ E‏ 
ܟܪܙܝܠܝܐ ܕܐܨ 2x)‏ ܘܐܝܟ ܒܪ .ܣܪܘ ܟܪܙܝܠܐ 
ܘܪܥܳܐ ܡ݀ܝܢܣܬܐ |{ ܓ ܐܧ à‏ ܟܝ )ܨ 355[ 
ܪܥܝܘܢܐ PRA wA‏ ܟܪܙܝܠܐ ܚܘܛܪܐ ܕܗܘܐ 
ܥܡ ܖ̈ܥܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒ ܟܗ ܐܚܪܝܐ ܐܝܟ 
ܟܪ̈ܘܠܐ. ܕܡܐ ܕܦܺܐܕܼܐ ܝܩܝܐ ܡܢ acoso.‏ ܐܚܕ 
o‏ ܒܡܣܟܗ vasis‏ ܧ ܟܢ ܐܪ (ܐܝܟܐ ܫ REI‏ ܘܢܝܐ 
Plu!‏ ܟܪܙܝܠܐ ܘܡ ܡܥܠܐ dS 105 ze‏ 
ܟܪܙܗܠܓ!' ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܥܝܿ ܛ ܿ ܛܪ̈ܦܐ 
ܕܟܪܙܗܠܓ jy‏ ܐܢܛ 
HF add.‏ ;ܚܝܢܐ 8 10 — deest,‏ ܟܿܝܪܙܝܠܝܐ ܚܘܓܪܐ 
dest,‏ 8 9 , ܟܪܙܗܘܠܓ aue daas, — ! F‏ ܘܫܼܲܪܝܪܝܢ 
HF deest 9 $LS. — ^4 HS deest‏ 14 — .26 . ܐ ,896 cf. col.‏ 
epe. — 15. @ col. 918, L 15. — 15 S add. i) ei —‏ 
S add, iy. — 1 HF‏ 1 — . ܐܢܐܟ A‏ ܕܘܬܨܢ US add. as‏ 
(f. eol. 916, I. 25.‏ !?3 — ܟ݂ܳܪܙܚܢܳܐ deest «yy on. — 9! S‏ 
S quod sequitur deest. — 93. S quod sequitur deest.‏ .39 — 

920 ܟܪܝܣܡܐ‎ 
ܕ ܢܝܨ‎ gll ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ ANANAS 
4i EK ܟܪܛܝܩܩ̈ܐ ܐܘْ ܩܪܛܝܣܐ ܝܵܕܟܠܐܟ‎ 
ܡܘܕܥ ܐܢܬ |ܫܵܩܝܸܟ.‎ ov 3 v ML "AA 
d 0.70 7a. s. 30 ov 3 ܥܠ ܗ݀ܝ‎ v AA Li, á 


2 


4e GU esl ܐܠ‎ d uaa ܐܢܬ‎ 
ܥܒܘܪܐ .ܕܡܫܲܦܲܝ ܡܢ ܬܸܒܢܐ.‎ Büus ilaus. YES 
7 4e ܙܟܪܝܐ‎ 


ܟܪܓܡܘܣܛܘܪܝܛܘܢ ܚܘܼܪܵܡ ܫܸܢܵܐ de‏ 
Aseo 2531‏ ܕܩܚܨܨܸܟ ܐܚܐ dg‏ 

ensis. iua Jules EAS‏ ܪܚܼܡܬܐ ܐܝܟ 
ܙܟܪܝܐ ܧܩܐܚܺܝܐ݁. ܒܢ WM ass aes jm‏ 
ܟܪ̈ܝܗܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܕܝܲܒܗܸܬ ܠܚ̈ܝܥܬܢܝܐ ܙܝ̈ܗܹ̄ܚܝ 
ܫܐ ܢܢܐ 4PRobusy! cM‏ 

ܟܪܝܘܣܘܣ ܐܝܟ A2‏ ܣܪܘ ܕܗܒܐ cues‏ 
ܟܪܝܘܬ ܐ ܥ݇ܕܲܨ\' ܥܨܨ ܝܩܨ ܝ ܟܪܝܐܝ̈ܚܝܼܟ 
ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ aAA‏ ܝܢܝ ْ ܘܐܝܟ .ܒܝܪ ܣܪܘ 
ܗ݀ܝ ܕܙܥܿܘܪܘܬ wA‏ ܗܕ 7 ܆: 


ܟܪܝܘܣܝܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܣܦܐ JU‏ 4 


pólaa Yos‏ ܡ ܠܟܐ (oa e‏ ܘܟܪܕܐ ܝܫܢ 
9 . 
ܫܚ .$ 


Jil ܒܨ ܚܬ ܩܪܒܬܢܐ ܙܪܢܼܙܐ‎ JJ) As 
PRO ܙܟܪܝܐ ܟܪܙܝܐ‎ Uaul TO 

ܟܪܝܟܐ ܩܲܝܣܐ ܕܡܬܟܪܟ ܥܠܘ dew ae‏ 
ܟܪܝܣܛܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܡܫܝܼܚܐ ed]‏ 9 
Py) sumo‏ 

E005‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܐ ܥܿ ܟ ܒܪ. ܣܪܘ 
ile, sl i,‏ ܢܨ P Lo 3a?‏ ܟܪܝܣܡܐ ܗܵ̄ ܢܘܪܬܐ 
ܡܚܠܛܬܐ .ܿܕ 

± S add. ܕܐܝܢܖ̈ܝܐ‎ nos. ܟܝܪܘܣ ܬܝ ܘ݀ܐ‎ 
v Aaa, cf. B. A., 4844-4846. — ? 8. --܆ܟܪܘܡܝܘܣ‎ 


# 8 ;ܘܥܘܙܙܐܢ‎ HF ܕܒܬܬܢܫܥܙ‎ /oco ssa 75. — ^ HF 
moscxiin 20. — 5. S. deest Jill, cf. eol. 355, .ܐ‎ 13. — 


¢: HF vocab. praced. inde a «53s X550 desunt. —7 F 


oM LS WM, 8 FS‏ ܓܕܪ̈ܐ 


gU. — 9 Gf. col. 917, not. 3; HF quod precedit inde a 

ܟܪܘܟܝܬܐ 


ys !ܢܟ‎ ue; ܐܕ‎ ! &xo yi e ܟܪܘܟܝܬܐ‎ 
4: ܕܕ < ܕܙ‎ RR ܟܪܘܟܬܐ°‎ 

ܟܪܘܼܠܐ ܚ ܕܫܐ ܨ Jes oes‏ ܨ ܒܘܼܓܛܓܪܐ 
ܠܡ ܕܩܝܕܝܠܐ ܕܟܦܝܦ ܪܝܫܗ ܘܫܪܪ̈ܐ ܗܘ ܕܒܪܝܫ 
Mas‏ ܪܡ ܠܥܪ Sall‏ ܫܢܐ d Rp‏ 
Lo Suas‏ ܝܬ Poss Juil,‏ ܟܪܘܲܠܐܝܼܬ ܠܐܛܘܡܟ 
deed. ud aM. iios‏ 

PT dl ܟܪܘܠܝܣ ܙܲܡܵܪܳܐ‎ 

ܟܪܘ ܡܐ ܨ ܝܟܐ ܇ ܘܚܲܨܝܦܘܬ ܐܦ̈ܝܐ Riley‏ 
Lies, JI‏ ܘܐܝܟ ܒܝ ܪ ܣ ܚܪܬ ao No ws‏ 
ܘܡܬܢܣ .ܒ ܬܘܒ ܗܢܐ ܚܫ ܡܐ ܥܥ ܚܘܨܦܐ 
ܘܡܿܪܵܚܘܬܐ d JI vae vox, 30h. R4‏ ܐܬܝ 
LY‏ ܐܬ .; 

Je Ro, ܐܝ ܨܸܥܹܝ݀ܬ݁‎ oio ܟܪܘܡܬ̈ܢܐ‎ 


NP WE MEN QA S o ܟܪܘܡܬܢܘܬܐ ܚܲܨܢܼܦܘܬ ܐܦ̈ܐ‎ 


917 

RÀ se ¥ xul à» ܐܦ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܓܘܗܕ̈ܵܢ̈ܐ‎ 


ܟܪ̈ܘܡܫ̄݀ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܙܘܙܦ̈ܐ ܘ̱ܓܘܼܒܲܝܪܹ̈ܐ 
eH e assi‏ 

ܣܪܽܘܳܢ ܙܙܚܼܝܪܐ. ܘܐ݀ܚܪ̈ܢܐ ܟܝܪܵܘܵܢ Los‏ 
xul‏ 4 

ܟܪܘܿܢܘܿܣ ܐܝܟ veas‏ (ܐܚܝܝَܬ̈ ܘܩܐ݀ܝܟ ܒܝܪ o^ c0‏ 
ܙܒܢܐ ܐܪܐ ܨ ܐܐܥܬܪ'. ܟܪܘܳܢܘܳܣ ܗܵ ܙܒܡܥܐ ((ܥܸܝܢܢܝ܇ 
ܘܐܦܪ̈ܢܐ ܟܪܘܢܘܳܣ gulae (ls; Aus‏ ܒܪ ܥܒܪܝܐ 
ܠܐ ܢܿܩܦܐ. ܒܐܡܝܢܘ ܡܪܟܟܐ ܐܝܟ ܟܪܣܛܝܢܐ. 
coo, cosi.‏ ܘܫܪܟܐ ̇: 


jS. 8 ܕܐܐܠܕܢ̈ܐܒ‎ A5! olus v5 ܡܫܘܕܥܘܬ‎ ܽ 
— 16 Sie, ܗ‎ inf. e. oa. — 7 S ill. — 15 8 
g——» ew). — 19 F coa 3303 coa a ; 8 
ܟܣܘ ܐܘܪܢܘܣ‎ .. — ?9 S add. ܐܥܐܢ ܥܚܝܢܬ‎ As ow 
ܢܛܐ ܚܪܢܬ݁‎ (ume. — ?! S hec prabet : ܗ‎ axo N 0.00. 
($99) ܕܗܒܢܝܐ‎ . — ?? (f. col. 919, .ܐ‎ 6. — 93. S deest; 
cf. infra. ܘܛܢ ܐ‎ Ny eo Aa et lege wf o 3 X, loco 
918 


ܟܪܘܣܛܛܘܛܝܬܐ 


355 Axio ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ Ga T 3.60230 


w 2 


42s 
e» L3, JI i3 xa ܟܪܘܢܝܩܡܘܢ ܡܫܲܘܕܥ ܙܒܡ̈ܥܐ‎ 
PU guy 

ܟܪܘܣܘܠܟܥܘܢ Xo,»‏ ܕܕܗܒܐ ܨܝ )ܕ 
ܐܬܩ PS‏ : 
ܟܪܘܣܛܠܘܣ ܐܝܟ ܦ̈ܠܚܝ ܟܡ̈ܠܐܐ ܒܲܠܘܼܖ̈ܐ 
«ha‏ 

ܟܪܘܣܘܩܘܠܠ ܕܢܼܨ ܐܢܬܿܩܚܼ ALS.‏ ܐܢܬܿܩܝܼ 
sua)‏ ܐܢܬܿܧܢܢܼ. x 3 os‏ ܕܕܗܒܐ wow cono‏ 
ܘܕܢܢܚ̈ܫܐ ܡܪܝܢ ܦ̈ܠܚܝ ܟܡ̈ܠܐܐ. ܩܢ xl J——‏ 
uus‏ ܐܬܩܝ Sul‏ ܢܝܐ 

ܟܪܘܣܩܘܠܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܝܘ̄ ܟܣܺܝܐ 
MUS E crond‏ 

193 ܢܬܿܣܩܝܼ‎ w^ o3 ܟܪܘܣܝܘܣ‎ 

ܟܪܘܣܐܘܪܝܘܣܐ'' ܕܗܒܢܝܐ ܘܐܝܟ ܒܝܪ GA co‏ 
sigo 7i‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܼܪܘ ܡܓ ܥ ܕܘܒܝܪ̈ܘܗܝ 
ܚܫܦܝܪ̈ܐ. ܘܐܢܫܺܝܢ ܐ݀ܡܪܝܢ ܡܛܠ ܝܫܦܝ ܪܘܬ 


ܚܙܘܗ 7 1̇;. 


ܟܪܘܣܘܣܛܘܡܘܣ ܦܘܡܐ ܕܕܗܒܐ ܝܢ 
PF‏ 


ܟܪܘܣܛܘܓܗܢܗ 4 (ܛܨܸܐܠܗ Peel‏ 


ܟܪܘܣܝܢ wan‏ ܕܕܗܒܐ uve‏ ܐܢܬܘ 


ܟܪܘܣܝܛܛܝܣ ܘܵܐ &ve Jap‏ ܐܬܩܝ ܢܐܐܫܸܕ݂ܢܵܐܢܝܲܬܵ 
ܕܸܢܸܚܩܵܨܢ IU aia, i Us]‏ 


dove, ® ܟܪܘܣܛܘܛܝܬܐ‎ 


1 S quod sequitur. deest, — 9 S. deest, — 9 8 hic et infra 
(usine. — ^ 8 deest Job; F Ja-b. — 5 $ .ܐܢܟ ܢܢܝ‎ 
— ¢ FS deest c x3 ;ܕܐܦ̈ܝܕܹܐ.‎ F ܟܝܐ‎ pro Jj. —7? S 
ܘܫܩ‎ Aw ܟܪܘܠܝܣ ܕܒܪ ܣܪܘ‎ — 9 S ܚ̈ܝܬܐ‎ of. 
B. A. , 4834. — 9 S quod precedit deest. — 10 S ܥܝܹܐ ܬ‎ y à 
Kg. — 11 8 Bye. cf. col. 732, .ܐ‎ 20. — 1? S quod se- 
quitur deest. — 13 $ ܕܒܪ ܣܪܘ‎ loco ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ , et ܨ‎ 
loco a^ co ;ܪܩܐܝܟ ܒܝܪ‎ quod sequitur deest, — 1^ S. deest 

915 ܟܪ 
ul ous V‏ ܐܝܟܿܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܟܲܪ AW n‏ ܟܪ 
ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܥܝܒ ܠܘ lus‏ ܥܫܸܒ Quad‏ ܩܢ ܐܦ : 
ܟܪ̈ܐ Eon as‏ ܚ ܨܕ ܀ 

e‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܪܝܼܫ ܟܬܦܐ cix.‏ ܝܢܚܐ 
s lul‏ ܐܝܟ ܒܪ 5g so Ws acc‏ ܥܣ̈ܪܐ 
CAE Jue juo‏ 4 

WO s A 75 wa on ܐܝܟ ܒܪ .ܣܝܪܘ‎ Xx 
JI ܝܬܕ‎ wA Sos o ܩܝܼܪܐ‎ m ܕܡܡܲܫܠܝܢ‎ 
4 aad 

ܟܪ̈ܐ ܙܘ ܝܙܦܬܐ PM‏ 

ܟܪܬܐ ܨܒܥܐ ܪܒܝܼܬܐ )ܨ‫ ;َ ܒܐܘܪܝܬܐ 
ܘܥܠ was‏ ܕܿܕ̈ܥܼܠܝܗܘܢ ܕܝܡܝܢܐ. ܘܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܟܪܬܐ ALI‏ ܝܟ ܐܝܬ Jus JI‏ . ܘܒܣܤܝܦܪ 
ܡܠܟ̈ܐ. . ܚܨܪ ܥܲܒܝܐ ܗܝ ܡܢ 4x oia‏ 
ܟܪܒܐ qus‏ ܫܫ ܟܲܝܼܚܹܐ. ܟܪܒܐ ܡܨܪܝܐ 
«ep uL uno wa y e$ xxl‏ 
ܟܪܒܐ ܕܡܝ̈ܐ 9 Pos‏ 

ܟܪܒܐ '̄ܫܢܝܼ. Lu S eem a‏ ܟܪ̈ܒܝܗܿ 
ܐܪܘܝܬ P‏ 

ܟܪܒܠܬ̈ܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ o3‏ ܢܐܝ 
ܟܲܪܒܲܥܕܡܵܐ ܝܨ" . 

4o ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ‎ AN AS 

ܟܪ ܗܠ ]ܼܕ 11 ܐܝܟ ܒܪܣܪܘ ܕܗܘ ܓܐܓܘܣܘܢܩܐ 
tes FAT‏ 

ܟܪܘܼܒ݀ܐ ܕܡܫܝܼܥܙ My sno‏ ܗ̄ ases‏ ܒܢܪ 


4: ܐܢܸܥ̇ܘܟ̱ܢ‎ quo ܒܐܕܸܕܒ‎ (ino vx 


goo ."ܠܨ ܐܝܒܟ‎ — '! S we Nos; ̈ܐ‎ dent, — 1? H 
deest. — 13. S quod sequitur deest; 1 ultima glossa deest, — 

14 H deest; in S sequitur. glossa. vocabuli seq. quod. deest. — 
15. F add, 34 LK c4). — !56 F add. Js. — _ 7 ܫ‎ 
8 JIà LJ. — 1 S conn aac. — 19 H deest, — 39 H 
Clas. — ?! S add. Us ST lel. 
ܟܪܘܟܐ 916 


ܟܪܘܼܒܐ e‏ ܡܲܘܩܕܢܐ !ܐ ܢ ܝ C»‏ ܝܫܬ 
Ww omo Ww es. geh‏ ܗ wá cs M)‏ 
ܕܡܪܟܒܬܐ. Y‏ ܟܪ̈ܘܒܐ ܚ̇ܝܠܬܢܘܬܐ ܘܐܝܟ ܒܪ 
wA oa ov wa N oss noc os aA co‏ 
won «2X2‏ ܘܬܚܘܡܐ ܐܠ ܐܘܬ ܂ LX. Rud‏ 
ܬܘܒ ܟܪܘܒܐ .79 53 Mc so Ww A X o5‏ 
ܩܘܼܕܫܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܪ̈ܘܒܝܢ eo.‏ ܬܘܒ . 03.3050 
ܕܟܪܘܒܐ ܚܕ ܥܣܪ (DV‏ ܟܪܘܒܐ ܚܝܠܬܢܘܬܐ 
ܢܵܨܕ̄ ܟܪܘܒܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܙ̈ܬܐ «qx! BL;‏ 
ܟܪܘܡܐ Noo‏ ܐܘܬ ܝ ܕܥܬܐ ܘܥ ܒܖܝܐ ܗܘ 
ܟܪܘܒܐ wA XL‏ ܕܐܘܡ̈ܝܐ ܫܡܫ )ܒܫܐ 
ܟܪܘܒܐ yk‏ !ܝܝ 30a‏ ܣܓܝ̈ܐܝ ܥܰܝ̈ܢܐ P‏ 
ܟܪܘܡܣܗܠܝܢܘܢ 
ܠܳܒܽܘ̇ܪ̈ ܛܪ ܐ݂ܳܪܰܨܢ ܐܬܝܐ ܗܨ Js] Am‏ ܢܢܐ ܒܨ ܨܬ ܧܕ"', 


.ܚ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܙܪܥ 


&y-e5 ܕܧܐ ܕܝ ܟܪܘܙܘܬܐ [ ܓܝ )ܬܐܡ ܐܪܐ ܕܨ ܢܬ ܐܬ‎ os 
Uy ܥܿܟܠܝ݈ܬ݁ ܚܐ ܨܬ ܕܐܡܒ̈ܛܐ‎ 

ܟܵܪܘܿܙܶܐ ܘܝܬܝ ܐ( »3 mm‏ ܩܝܪܘܪܘܣܤ ° 4I‏ 
CN‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܖܪܦܝ ܘܢ doy)‏ 
ܠ݁ܪܘܠܥܠܠܐ (ܥܐܟܐܬ Just 61d o5,‏ ܕܐܨ" 
a Ac AN‏ ܘܗ̇ ܠܢܨܗܝܘܢ ܘܚ ܘܕܪܘܗܿ f$ s.)‏ 
ܢܸܨܫܼܕܸܙܢ louis,‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܟܿܪܘܟ € 
ܐܠܒܘܟ ܀:܀ 

ܟܪܘܟܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܩܝܣܐ ܕܡܬܟܪ̈ܟ ܥܠܘ 
ܙܩܘܪܐ (ܐܝ̈ܕܐ wai n T‏ ܩܠܝܠܘܬ݀ «sos‏ 
a An‏ ܥܲܣܩܘܼܬ ܟܿܪܘܟܝܐ ܀ 


! 8 quod sequitur deest, sed add. alio in loco ܟܪ ܠܝܐ‎ 
Jb ܦܟ‎ Gam ܗܘܐ‎ . -*# H a5; FM ܟܘܵܝܗܿ‎ ; HFM deest 
...ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ M ܬܬܢ‎ al; S add. jail pelo. 

— ^ $ add. ܣܪܘ‎ A34. — 5 8 deest, — 6 8 (guis. AXIS 
H deest. — 7 Hl. deest glossa praeced. ; F. deest x-x-I8V. — 8. FS 
add. ܢܝܐܠܘܦܪ‎ . — ' HF deest, — 19. S add. ܬܘܒ | ܐܐ ܼܨ‎ 

913 ܟܦܘܫܐ 


ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ ܥܝܪܝ ,ܿܐ ܝ. ose‏ | 


ܡܓܣܿܘܗܖ ܘܟܦܘ̈ܗܖ ܘܙܒܘܪ̈ܘܗ܀ «P‏ : 

4| ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܘܼܪܒܲܟܼܢܐ‎ Tex Sa 
J- KE ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ ܟܦܲܪ‎ eve Ly) oasis 
ܘܟܦܝܼܪܘܬܐ‎ wo563À 3383 hao a iS 
ܘܟܦܝܼܪ ܡܢ ܟܦܝܪܘܬܐ :܀‎ 

ܟܦܺܝܳܐ ܚܫ comas sa,‏ ܚܒܕ Lote)‏ 
ܐܬܟ̈ܦܝ ܐܣ̈ܝܬܚܦܝ. ܘܐܝܟ ܦ ܘܠ ° ܡܬܟܲܟܦܝܐ 
ܟܘܣܠܬܐ݀ ]ܵܐ Kus]‏ ܕܢ̈ܬܟܚܝ̈ ݀ 

ܟܦܝܦܘܬܐܙ ܕܗܿܘܝܐ ‏ ܒܓ ܒܪܘܬܐ |ܐܐܧ ܢܥ :ܨ 
Peas yl,‏ ܟܠܝܼܦܐ ܐܠܨ 

4i joel, ܕܐܐܠܥܿܢ̈ܘܝܐ ܕ‎ "JUI Xia. ܟܠܟܝܣܘܬ ܠܐ‎ 
wena 

.̇ ܟܦܥܘ ܥܼܐ ܦܨܐ‎ p «e CN 

ܟܦܲܣ ܥܢܟ HP‏ 

ܟܸܦܣܵܐ Logan.‏ ܒܦܣ̈ܥܝܬܐ gas Us‏ 2 ܐܬܘܸܪ 
ܟܠ ܝܝ ܟܦܣܥܬܐ uasa‏ : 

ܟܲܿܦܦܘ ܡܿܘ̈ܡܬܗܘܢ Lue‏ ܟܦ̈ܦܐ ܫ ܘ ْ 
ܟܦܝܦܘܬܐ slc]‏ ܐܨ ܠ ܕܢܝܼܚܟܐܐ 4eKxali‏ 00 
ܟܲܦܪܵܐ ܘܟܲܦܪܘܿܢܵܐ $us‏ ܝܕܚܐܣ̈̄ܟ. ܐܝܟ ܒܪ 
w 303.8 a. A acce‏ ? ܗܠܝܢ ܕܐܝܼܬ݀ ܒܗܝܢ V‏ 
aes‏ ܘܗܢܘܢ cap) Uno uS I eoo Nae‏ 
Boss‏ ,8 ܐܬ ܚܐܣܣܟ LESSE USUS,‏ ܟܿܦܪܐ ܕܒܥܕܠ € 
ܢܒܘܼܬ S.‏ ܟܦܪܽܘܢܐ Les Joe (5 y Uus‏ 
joe els‏ ܗ̄ ܐܝܟ ܒܝܼܖ̈ܬܐ ܕܡܟܪܟ «om‏ 
ox‏ ܟܲܦܪܐ m‏ ܩܪܝܬܐ. ܟܦܪܘܢܝܐ ܡܢ ܟܦܪܐ 


—15 8 deest, — 156 Hw AA ܪܟܦܪ ܥܪ ܛܐ ܐ ; ܟܦܪ‎ 
D. 4. , Paris. 955, eque vx 38a. — V S deest. 
— 15 H giae]. — 19 H deest 22) gUaJl. — ?* S i$ 
&z- Kul, BjUl Kos le. — ?! S add. duae S, quod ad 
vocab. praecedens pertinere videtur ; quod sequitur deest , vide notam 
preced, — 92. S deest ; lege cum Payne Smith in Thes. syr. , 1702 , 
ܬܦܠܕ‎ osa ܟܬܦܕ ܡܢ‎ e olo, xxu, 22; cf. inf. ܬܦܕ‎ 

ܟܦܬܝ 
ܐܝܟ ܩܪܝܬܘܢܝܬܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܩܪܝܗܝ ܐܪܡܢܝܐ 
ܓܕ̈ܐܢܘܕ ܀;:. 
ܟܲܦܪܝܣܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܙܟܪܝܐ |( ܿܐ ܘܐܢܿܝ 4e‏ 
ܟܦܪ ܠܥܢܘܡ ܫܡ ܩܪܝܬܐ ܗ̄ ܟܦܪܐ ܕܒܘܼܝ̈ܐܐ 
iy‏ ܫܐ ܨ ` ܐܦ ܪ "paw‏ 9$ ܒܥܢ = 
ܕܝܠܗ ̇;:. 
PPSGUER TRI TIEREN. sc RAS‏ 
ܦܦܪ Aes,‏ ܓ pupa‏ 
ܟܠܲܬ odes‏ ܟܦ̈ܬܐ Lade‏ ܟܦܬ Lys Sois WARN‏ 
CEN‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ fox‏ ܛܪ̈ܦ ܐ ܘܦܐܪ̈ܐ 


914 


ܕܨ Ll,‏ . ܬܘܒ coss‏ ܙܲܪܥܐ ܘܝܼܪܟ ܿ ܐܝܟ ܗܿܝ 
ܕܒܐܡܝܪܐ ܥܠ won‏ ܕܐܗܪܘܢ ܕܲܐܦܸܼܡ VAN‏ 
ܟܦܬ PRAISE‏ ܲܨܨ det‏ 

ܟܠܬ ܡܠܠ" ܠܢܰܬ݁ aal‏ ܕܐܬܫ̈ܐܠܟ܀ 
MSS‏ ܟܕ WA Qm‏ ܘܫܲܠܝܐ RIS‏ ܩ . 
ܟܸܦܬܵܐ oJ]‏ ܐܕ EU‏ ܕܐܐܟܠܐܨ̈ ( 2e‏ 4 
ܟܲܿܦܬܐ ܕܢܙܠܠܐ ܐܝܟ ܙܟܪ 05 ܕܡܝܥܩܝܐܬܐ 
aA‏ ܐܐܬܬܘ̈ܟܝܬ".; 

ܟܦ̈ܬ̈ܐ ܒܝܪ $3 ̇ܐ ܦ ܘܬܘ ܓ ܘܪܒ w^‏ 
ܘܓܘܪܒܨܐ ܕܛܰܪܟ݂ܳܝܝܳܐ ܘܡܶܣܒ̈ܐ ܕܟܲܦܹ̈ܐ ܪܘܪܒܐ 
ܒܥܕܢ ܡܐܟܘܠܬ݀ ܐ . ܘܗܢܐ ܡܢ ܗ݀ܘ Ww AAA‏ 
ܢܣܝܒ̇: 


ܟܳܦܺܳܐ ܕܐܝܕ̈ܝܐ S LÀ Pw co oso‏ ܬܐ 

ܕܡܥ̈ܪܬܐ ܢܶܕܝܬ݁ ܐܬܝܐ ܕ 
ܟܦܬܝ ܡܢ ܟܪܗܿ ܬܦܠ" culi iss‏ ܗ̄ ܡܝܢ 


! HF glossa preced. deest. — ? HF. deest nad ` 59 
quod. sequitur deest, — ^ HF quod sequitur deest. — 5 S 
ܘܩܘܦܬܐ‎ w.&4. — 5 S (ܐܬ̈ܒܟܐ (ܠܙܫܼ)ܧܬܵ ܐܫ )ܕ‎ 2,2. et 
quod seq. deest, — ? S auauu3 9 (JY; HF. deest Y. — 8 HF 
quod precedit deest. — 9? ܐ‎ add. ܗ‎ wa Ao cs A. — 19 F 
ܙܥܘܖ̈ܐ‎ loco ܝܪܐ‎ _ 1! F add. ܨܝ ܪ̈ܐ‎ a. — 1? S 
3e cu» et infra «JUS pro ber cf. Bar Ali, 4812. — 
18 $ csl et quod sequitur deest. — 1^ S solus , f. B. A. , 4814. 


58. 

911 ܟܲܣܟܪܐ 


. ܐܚܣ‎ ie Jus ܐܝܣܟ ܐܬܝ‎ mcns. 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܩܝ̈ܣܐ ܡܪ̈ܒܥܐ ܕܥܠܝܗܘܢ‎ 
cJ 32-9 iade waa Nn ܡܬܛܥ̣ܢ ܛܝܢܐ ܠܲܛܒܵܥܵܐ‎ 

4 ܐ ܫܼܩܢ‎ Noon 
ܒ̈̄,ܨ̄ ̈ܥ̄‎ 9 won ܕ"ܫܼܢܸܨ'. ܟܝܕ‎ Js "dos 
BEI DA ܘܗܟܘܬ݀ ܒܪ ܣܪܘ ܥ )ܝܬܠܬ‎ il ' 


ܩܪܘ ܘܢ ܐܐܝܼܚܝܬ ܐܬܕܥ ܙ i‏ 

La a v 5 ܐܝܟ‎ wa» RUN 
Vglosó 

ܐܬܬܟܣܬ݀ ܨܲܡܝ݁ ^ ܐܬ݁ܬܰܟ݁ܣܰܬ PROS‏ 
ܟܣܳܣ̈ܐ ܪ Jue‏ ܠܒ̈ܫ݁ܐܝ̇. ܘܐܝܟ 
ܙܟܪܝܐ WANN,‏ ܕܡܝܬܥ ܡ 70 ܗܘ "wA Lo‏ 
v3 o‏ ܕܲܡܣ̈ܢܼܐ assa‏ ܕܠܥܠ )ܐܬܝܬ ܨ 
wA ae Eu‏ ܙܩ )ܚ ama‏ ܐܪܙܝܙ 
ܘܡܿܬܝܬ ܠܘܬ ܟܡ̈ܠܐܐ PR‏ 

ܟܣܣܬ݀ܐ ܙܢܟܿܢܨܟ ܙܢܫ̈ܢܨ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܘܒܪ 
oll aA‏ ,108 

ܟܣܦܶܐ guo, d»‏ ܕܢܲܐܢܲܝܸܟ. ܙܕܟܪܝܐ ܟܣܦܐ 
ܚܫܲܠܡܐ Pos‏ ܘܬܬ gy. RUE Ea 12] noua‏ 
8.0030 ܡ̈ܠܟܐ. Ww 8 co sa‏ ܠܐ ܚܫܝܼ ܒ ܗܘܐ 
ܒܝܘܡ̈ܘ ܕܫܠܝܡܘܢ ܡܕܡ ܩܬܐ KA. 3l de Jos‏ 
¥ ܪܧܝܼ ܢܬ cie,‏ ܐܪܒ Pu eus‏ ܕܐܨ ) exi‏ ܓܨ 


tur tantum KJ. — 14 H deest; ܫܲܝܫܢܙܪ ,ܦܣ‎ — 15 FF 
»012.235o wc et deest v 5305 . — 19 HF ܡܘܡܒܘܙ‎ , cf. col. 676 , 
L1 ,— V ' ܕܫܝܓܪ̈ܐ‎ . — 18 HF deest ܧ\ ܫܳܢ‎ . — 19 S quod 
sequitur deest. — 90 HF ܠܬܐ‎ et deest 85») Ul, ad calcem. 

— ܐ«‎ HF deest llle. — 32 H deest Xo: 8 yum pro ys: 
glossa sequens deest, — 39. FS ,)ܝܨܒ‎ — 35 S tantum v & a. 
cole Ae et quod pracedit deest. 
912 d UN 


ܪܩܝ . ܟܣܦ ܪܝܫܐ" ܝܘܢܝܐ ܩܝܢܣܘܿ ܘܢ KJ‏ 92-5 


ܐ 


ܠܣ ܪܚܦܣܥ©®َ ¢ ܦܳܣܳܪܟܝܣ ܒܥܬ ܕܦ̈̄ܪܪ ‏ ܗܘܝܬ 
ܫܡ ܟܘܣܪܘ ܡ̇ܿܠܟܐ. ܘܐܝܟ ܥܝَܿܕ̈ܐ ܕܠܫܢܿܐ ܝܘܿܢܝܵܐ 


ܐܘܪܒ ܘܗ , 5 ! 
ܟܣܪܘܛܪܒܝܠܝܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ 313 a‏ 6 
ܕܫܝܓܕ̈ܐ eno . LO‏ ܐ ܨܢ 6 c‏ 


kl qua íi pes OG s Waves 
ܚ ܘܐܚܪܖ̈ܢܐ ܝܝ‎ »! eai cow a Js penal 
4S ugs xe 

P, ܕܐܐܫ̈ܐ‎ Ab UJ «Ww ܟܣ‎ 

SÀ‏ ܥܢܿܐ us‏ ܐ]ܿܩ)*. ܣܳܦ ܥܠ ܝܫ ܡܟ ܙܝܫ̣ܩ̈ܚ. 
nal‏ ܐܕܩܢ ܘܛ ܐܚܨ )ܟܛ َّ ܙܟܒܪܝܐ gem S‏ 
IPLE dus‏ ܟܳܦ quse‏ 

LX CA‏ ܢܩܰܫ ܟܲܦܐ ous fi aas‏ ܟܲܦܐ 
o SUTU aS.‏ ܕܐܝܪ̈ܝܐ uw nw co2o30o‏ 

ܟܲܦܵܐ Bono! JA spas Jai Kay b‏ 
JUI y!‏ ܡܠܐ ܐܝܕܗ wapa‏ . ܐܝܟ ܒܪ e^ co‏ 
ܟܲܦܵܐ ܕܲܚܨܳܕܳܐ ܗ̄ ܩܵܦܠܹܗ cuts‏ ܕܐܗܫܿܐܒ Rey.‏ 
wA‏ ܘܫܵܐܨܘ) ܘܢܐ ace xeu‏ ܐܬܝܟ ܨ y ll ues‏ 
X3 ka wA‏ (ܠܚܠܵܕܥܼܬ. ܟܦܐ .)ܠ PSU I coles Ce‏ 
ais‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܩܲܒܠܝܢ ܠܫܕ̈ܓܐ 
ܥܠ ܡܢܪܬܐ Rus‏ ܐܬ̇ܐ ܨܕ̈. ܟܦ̈ܐ ܘܙܲܒܘܼܪ̈ܐ ܒܦܬ݀ 
ܪ̈ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ . ܒܪܡ ܟܦܐ ܙܥܘܪܝܢ Ao‏ 
ܡܢ wa‏ ܘܟܦ̈ܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܡܐܣܪܖ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ 
ܕܛܥܢܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܘܣܿܠܩܝܢ en NS‏ ܘܗܢܐ ܝܬܝܪ 


jUS5, jl eol s Ax‏ ܕܝܘܝ ܐܚܝ )ܪ ܘܬܘܒ 


! HF. ܟܫܟܪܐ‎ quod vide infra; S add. ws va. —? 8 
quod sequitur. deest; F. deest tantum ,ܐܢܝܢ‎ — 3? S w do. — 
5 S e ;ܐܡܟ‎ H hee glossa usque ad GJ deest. — 5 S add. 
3 ܘܨ‎ Re Á "aca. ± ܣܝ ܘ‎ —! HF ,ܪ̈ܝܨܦܐ‎ 
ef. inf. w^ » .ܪܨܦܐ‎ — 8 HF ܘܒܪ ܣܪܘ‎ . — ? S add. 
,ܒܨ ܥܬ‎ - — 19 $ add. 7 2? o lal, ef. col. 728, .ܐ‎ 5. — 
u S 3l, cf. D. A., 474. aibi o ad — 13. $ sequi- 
co. 909‏ ܐܣܘܢ 


ܟܣܐ ܣܘܢ ܢܵܐ Jayne‏ ܐܢ̄ܬ݁ ܢܝܒ ܢܸܚܘܵܨ Qt‏ 
enu, 'iuyll rper,‏ & ܝܟܠ ܨ 
PS Le Duas ($2! kelMll,‏ 
ܟܣܤܗܢܘܣ ܐܝܟ ܒܪ oigo‏ ܐܼܲܟܣܥܵܝܐ ܢܘܟܪܵܝܐ 
Tess‏ 
ܟܣܘܿܣܛܪܘܢ yy 55, ui;‏ ܚܝ ܬ ܐ ܨ 
ܒܺ̈ܬܐ NS‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ ܬܪܥܐ ܪܒܐ 
ܕܗ݀ܘܐ ܒܥܼܠܟܥܬܐ ܙ ܿܐ ܢ ܕ̄ . ܘܬܘܒ ܐܐ݀݀ܡܢܪܝܢܢ 
ܕܟܣܘܣܛܪܘܢ ܐܸܣܛܘ̈ܐ ܕܩܕܵܡ ܥܼܠܝܬܐ Gl»‏ 
ܘܒܢܝ̈ܢܝܐ ac‏ 29332 ܡܢ ܝܫܘܪܐ ܘܡܬܩܪܐ ܪܘܫܢ 
ܕܢ ܘܡܒܟܬ ܕܦܕ WA‏ ܕܡܶܥܒܪܕ̈ܢ ܕܐܝܬ 
ܒܒ̈ܬܐ. m.‏ ܐܝܟ wx.‏ ܡܕܡ 700 53 v‏ 
ESI‏ 
ܟܦܣܘܠ̈ܠ JUI dU‏ 4 
ܟܣܘܪܘܕܝܥܘܢ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ :ܥ 255( 
Do 3)»‏ 
ܟܣܤܣܘܪܢܝܣ ܐܝܟ EN‏ ܗܿ ܐܘܟ ܣܝܪܝܥܘܐܕܫܝܐ 
ܲܨܨ ܝܕܨ d ge]‏ 
ܟܣܘܩܡܘܠܘܢ ua Les]‏ ܐܚܐܘ Iud‏ 
"VLL NC J—4— Toa‏ ܗܢܘܢ 
ue es mna‏ 
ܟܣܿܥܝܚܢܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܠܝܐ ܨ ܠܨ Ies‏ 
ܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܣܘܣܝܐ ܕܐܟܝܠܘܣ 

4d) ܢܫܢܐܫ݁ܢ‎ Y ܠܐ ܡܬܬܪܣܝܝܐ ܒܐܲܢ̄ܬ‎ m 
ܬܟܣܝܬܐ‎ ; S add. ds! ܬܟܣܝܬܐ‎ . — 1! F add. dysly. 
— !? F add, ܒܪ ܣܠܘ‎ «xc. — 1? H deest, — ! 8 
"E: F (aM. . — 15$ Aa» ܩܐ‎ 
— 16 H deest. — 17 H vocab. preced. inde a. ܐܘ‎ desunt; 8 
ubique we Ns pro vs. — 18$ Aa pi yt qx?! Joco tes: 
H deest, — 19 F ܐ ; ܠܘܡܢܥܐ‎ deest, — 299. HF Q4. — 

91 $ glossa seq. deest. — ?? Hl deest. — 29 F ܡܬܦܪܡ‎ . 

ܟܣܤܝܘܬܐܙ 910 


iocos awe Lade us UJ V sllag v cos |‏ ܐܝܟ 


ܒܪ ܣܪܘ ܐܵܠ̈ܝ̈ܚܝܼܝ. ܒܐܘܪܝܬܐ wA xco‏ ܘܦܪܵܣܗ 
ܘܟܣܿܝܗ ܨ ܟܲܣܝܘ ܥܿܪܛܠܝܘܬܐ ܕܒܐܒܘܗܘܢ.ْ 
ܠܗ ܠܦܘܪܣ̈ܝܐ ܟܲܣܝܘ ܟܕ ܠܐ ܚܙܐܘܘܗܝ c I.e‏ 
ܐܢܝܓ݂ܺܝܘܐ' ܧܨܨܬ̄ Wann Lo LAE oU das edel‏ 
ܘܝܝܵܨܢܼ . ܟܲܣܝܘܼܬܐ TER‏ 

ܟܣܦܝܥܘܢ ܟܫܘܬܐ ܪܓܝܬܐ ܠܰܚܺܝܒ Pob,‏ 
ܟܣܤܝܘܪܘܢ ܐܐ ܡܕ̈ܟܺܝܐ XS w^ esc so‏ ܬܘܒ 
eal‏ 


"acie jenen JU p gue e Aa cns 


£ nass cxlo) ܐܫܢܐ‎ qas I5, ܕܣܕܘ‎ cola 
ܠܟܣܝܪ̈ܐܝܬܝܣܘܢܬܗ11 ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܢܪܘ‎ 
46 ܟܒܐܒܫܘܢ ܐܸܕܬܿܝܸ‎ 

ܟܣܝܪܝܢ ܘܟܣܝܼܪܐ ܐܘܟܿܝܬ݀ av x Ns‏ ܕܡܘܬ 
ܢܝܠܐ ܣܝܪܝܢ ܓܝܪ ܚܿܠܐ ܐܘܟܝܬ ܥܦܪܐ ܕܩܝܩܐ 
ܡܬܦܧܫ' ܐܢܬܿܕܕܨܼ ܢܬܪ[ gs S LI‏ . ܐܝܟ ܦ .ܘܠ 


Dr 25,4)! MU 35 T 5], oJ! ܟܣܝܪܝܘܢ‎ 


` ܟܣܝܪܘܦܬܠܡܝܐ'' ܗ̄ ܝܲܒܝܫܘܬ ܥܝ̈ܢܐ lis.‏ 


d ܫ‎ 

ܟܣܝܬܘܕܘܟܘܣ ܡܣܲܒܥ ܐܟܣ̈̄ܥ̈ܝܐ ܪ ܨ 
ܟ ܘܣܐܐܢܘܕܘܟ̈݀ܐܣ ܀: 

ܟܣܤܝܘܬ>)" am cue‏ ܡܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐܝܬ 
ܠܓܠܝܘܬܐ ܡܬܦܪܫ" ܘܗ݀ܘܐ ܒܥ ܡܫܐ Vas‏ 
ܒܐܬܪܐ. ܒܡܐܢܐ. ܒܪܥܝܝܐ. ܒܟܝܢܥܐ. ܐܘ 
ܒܙܒܢܐ. ܐܝܟ ܕܒܥܒܕܢܐ ܕܠܠܝܐ PX sls YI‏ 


1 Sic, confer de his vocab. Diosc., 1, 618,13 sg. —? F 
p39àa ܘܒܢܝܢܐ ܕܗ݀ܘܐ‎ ܼ — ? HF sic; S ܐܫܶܩܡܢܐ‎ Bar 
Ali, Paris. 355, ܚܫܣܡ̈ܐ‎ , cf. infra w oaa. — ^ 8 
"A coa; H deest cum vocabulis seq. usque ad vu cA. — 
9 ܐ[‎ quod sequitur. deest, cf. col. 61, ܐ‎ . 1. — 9 F ܘܬ‎ (Ae loco 
,ܬܵܝܐ‎ — 7 S priorem glossam bis repetit. — 8. H. tantum ܒܟܬ‎ 


j4*e: S quod precedit deest, — 9. 8 add. hic ܟܒܣܓܐ‎ 
Soul &-leL5 ܕܙܟܪܝܐ‎ leg. ܡܩܣܝܛܓܐ‎ . — 10 F add. 


98 


IMPRIMERIE NATIONALE, 

907 ܟܝܰܥܢܺܝܬܐ 


ܟܥܿܥܥܺܝܬܐ' ܗ̄ ܥܕܬܐ ܒܪܬ ܐܪܙ ܢܦܼܫܐ :. 
ܟܦܐ ܕܗ݀ܝ ܠܠ ̈ܐ ܆̄ ous‏ ܢܢܝܬܐ ܙ Gy-lo‏ 
VI asl raxs Xe! Jd‏ ܢܢ esl JY‏ 

ܟܢܥܦܝܘܢ ܦܰܪ̈ܐ wA‏ 

sx »À3a‏ ܒܐܝܘܒ ܢܒܒ ܐܝܝܬ 
ܕܐܡܪܘ ܕܝܲܫܹܐ ܐܢܝܢ ܘܩܐܝܬ ܕܐܡܼܪܘ ܕܩܘܼܦ̈ܫܝܝܐ. 
ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܢ̈ܦܝ en eos 3x‏ ܝܥܐ ܕܐܝܬܘ 
ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܐܘܪܗܝܐ ox »9Xaa 7X5‏ 
ܦ̈ܪܚܬܐ ܪܒܬܐ .ܘܥܿܫܝܢܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܗܢܕܘ 
ܗ݀ܘܝܐ w 8 Ny so‏ ܒܥ ܟܫ̈ ܦܫ̈ܠܐ 5 ܢܬܪ 
ܘܟ $95 . ܘܐܢܪ̈ܢܐ ex »À4‏ 
Uo, Pax‏ ܐܕܠ ailly‏ 4 

ROSEPIDCPN IP PURIS CCS 
« f oes S I ܐܢܬ‎ Jos, Lec ܘܐܝܟ ܙܟܝܪ‎ 


ܐܡ̈ܗ̈ܬܗܘ 


ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܐܘܪܢ 
ܬܘܒ { ܐܫܝܪ :: 

EX‏ (ܚ̇ܝܲܨ̈ܨ̈ܘܡ̇ܪܐ ܠܗܘܢ ܣܪܓܝܣ ܥܿܙܪܪ̈ܐ ܀ 
ܟܥܪܘܦܘܕܝܣܘ¢܇ ܣܛܘܡ̈ܵܐ܀ 

Pw o0 ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܡܕܟܪ ܠܗ ܥܿܡ‎ Aja 
ܐܝܕ̈ܝܐ ܘܐܝܟ ܠܫܝܐ ܓܘܢܝܐ‎ is SS 
ao VN ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܬܚܘܬ‎ 

KS wá Senso ܐܝܟ ܒܪ݇ܣܪ̄ܘܝܕܥܬܐ‎ nas 
Jl 

Py] v o5 ܟܸܥ̈ܪܣܝܓܐ'‎ 


ܢܘܢ ܝܥܣܝܪܝ . ܣܺܝܳܐ 


ܟܝܿܫܬܘܢ 3 5 ܣܝܪܘ am‏ ܕܡܬܟܥܫ ܘܡܫܬܕܐ | 


Mss ܠܗܠ . ܘܐܬܟܢܫ ܦܓܪܗ ܕܦܠܢ‎ cf. col. 906, 
ܐ‎ . 6, — !! HF deest S ܘܐܝܟ . . ̈ ܐܘ‎ Jose. — !? S deest 
5:45. — 13 8 deest. — 1^ HF deest. — 19 S add. Lacs, 
lege las]. — 16 8 2 lou 7g 5o A. — 7 $ glossa 
sequens deest; F' sequitur ܐܐܚ̈ܛܟ‎ ca 5S sx) ܘܐܢܢܪ̈ܢܐ‎ 
y! cina à JI slseyi veil ܐܶܢ‎ JUo,. — 18 $t 
,ܡܢ ܒ ܣܝܐ‎ — 19.H deest eum vocab. sequentibus usque ad 
ܟܣܐܢܬܢܘܢ 908 


033 ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܡܿܟܲܢܫܝܐ 
o‏ ܨܒ 
ܘܐܬܼܘ ܠܘܬܗ ܟܲܪ ܕܫܪܹܐ ܗܘܐ ܐܥܼܫ̈ܝܫܨܐ mm qr‏ 
cO C ec oxi T‏ ܠܗܘܢ 
wo x5 d‏ | ,)ܚ ܪ̈ܐ '!.:. 2 
ܟܢܝܬܐ Mines aman‏ ܐܐܘ Jeexgy sls‏ 
ܝܨ 3 . ܘܗܟܢ ܐܝܬܘ ܒܛܪܝܗܢ 

ach dil ܐܝܢ ܕܙܐܘ‎ f opi dis Nn 
- Mia UH, ܩܬܢ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܘܣܝܪ ܦܝ‎ 
P ܕܐ̈ܕܐܢܿܬܐ ܕܐܡܒܐ ܢܸܐ‎ listas 

qRSUU A, ܠܠܥܬܐ"‎ 

ܟ̈ܣܳܐ uui)‏ ܕܐܐܢ̈ܬܟܨ ܀ 

!& ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ )ܚܝ‎ SA. 

von ܗܘ‎ woo ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ ad CN 
My I Cina 594) X4 w ܕܗ݀ܘܐ ܒܦܠܓܘܬ:ܝܪܙܢܐ‎ 
(ܘܬ̈ܬܠܘ 3-21 )ܕܐ‎ raa Duas d (eI ܟܣܝܐܐ (ܐܠܧܨܐܗ‎ 
PFoguR 

aM cos‏ - 155—533 ® ܒܩܒܒܥܐ 09 ܒܝܢܝܐ 
ܐܝܬܘ ̇: 

ܟܣܐ ܢܬܝܘܢܐ! ܐܝܟ ܪܒܢ oou wv cs‏ 
e‏ ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܠܕܩܛܦܐ ܘܪܝܫܢܗ vC sss‏ 
ܘܥܩܪܗ ܓܠܝܠ ܐܝܟ ܙܝܬܐ ܪܒܐ ܘܟܘܒܢ ܐܝܟ 
ܓܘܙܐ ܕܕܘܠܒܐ EN‏ 


ܒܝܝܐܝܬܬ݀ ܠܘܬ ܚܕܕ̈ܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܟܥܫܘ 


S deest. 9 S sequitur tantum. ley Reie-V; F sequitur‏ ܨ 
voco‏ ܦܐܠ ܘܫ̈ܚ )ܢܢܬ Ww Saca‏ ܐܝܟ :ܒܪ ܣ݀ܝܪܘ 
UU) uu‏ ܐܪܥܐ ܒܐܝܘܒ Gel. — 3 8 ox, 5S.‏ 
MF 3sUs. —‏ ^ — ܼ ܡܬܪܘܪܒܐ ܘܛܝܣܐ ܘܐܿܬܝܐ 
sequitur tantum. ys]‏ ܐܘ ge, et desinit; H c9 $9 i‏ $$ 
H deest. — 7 H‏ ;ܣܪܘܦ ܘܖܪܝ ܘܟܙ lal S], 9. — 9 FM‏ 
ܟܢܫܐ deest, — 8 H deest. — 9 S solus, — 19 S d Jy3!‏ 
exe et add.‏ ܟܝܘܫܢܐ. ܦܥܫ݇ܫܟ s] wm‏ ܚܝܢ 

wa 905 


ܟܡܵܬܪܼ̈ܐ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ desi‏ 
ܟܡ̈ܬܬ̈ܐ ܐܝܟ ܪܝܐ )ܠܠܝܐ 
ea‏ ܫܒܘܼܡ ܐܪܦܼܐ Gym bua! á ya 3, LUS‏ 
Ade‏ ܩܬܐ ܿ e‏ ܝܥܡ ܡܶܢ ܕܥ ܡܕܗ ܚܿܓܥܵܥܹܢܿܢ ܚܨ Gr‏ 
cus Jis ds es. TUR EPOUS‏ ܕܐ ܐܨܨ« 
ܟܲܥܵܐ ܒܣܝܣ in‏ ܕܦܪܕ ܥܒܪܐ $ocsLs‏ ܢܝܬ 
15b Jas‏ ܘܵܐ vA axo‏ ܒܨܢ Alas‏ ܐܟܝܬ M&S‏ 
uis, Leu] ena‏ ܐܕ Pula os‏ ܒܐܘܪܝܬܐ ܥܒܸܕ 
ܡܛܠ wA coh‏ ܡܥܢܝ OY wd‏ ܫܝܟ ܝܥ Les‏ 
ܐܟܝܬܬ Suus]‏ . ܬܘܒ 4G, dau] Juss], Jac! c3.‏ 
ca‏ ݀ ܘܟܢܐܦܐܠܐ !eoccs M A s o‏ 
Ji‏ ܒ̣ܝܼܨܢܹܬ. ܐܨ ܐܚܘܕ ܐܟܝܨܘ Abb‏ ܩܬܐ .݀ 
To Na‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܘܦܪܣܝܐ ܡܬܐܡܪ 
ܫܝܛܠܓܥ ܝ 
ܓܠܥܓܪܝܣ * ܒܨ Ww oos X‏ ܕܠܓܝܐ e‏ 
Cus!‏ ܕܒܪ ܣܖܪܦܝܘܓܢ' dq», ANA‏ 
ܟܥܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܼܠܐ ܕܲܩܝܼܩܐ ܩ̇ܝܼܐ ‏ 
ܥܥܘܼܢܝ̈ܬܐ ܕܦܲܣܬܐ ܕܐܝܕ̈ܝܐ ܘܕܟ݂̈ܓܠܐ ܨ ܨܚܐܟܿ 
ܐܫܸܬܢܨ cona Joly csl‏ ܐܐܫܸܬܢܼܨܨ ܕܐܐܐܟ !' 
de "Dw5oaxa‏ 
Ie CN‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ical]‏ 
y wea‏ ܢܐ :ܟ Te Le Ls.‏ 
ܓܰܦ݁ܰܘܳܘܡܘܢ .| > 153 ܐܢܝܟ ܗ݀ܝ ܕܬ݁ܡܥ ܥܓܝܗ̇ܿ 


Jás ܢܝܚܬ‎ Rel wá XA ܘܐ‎ ; — 18 H quod sequitur deest. 
— 19 $.. oA ܐܘ‎ 5a — 99 S JUDI pro les; 
et add, Kass ly ܕܐ[ܐܡܨܢܸܚܝܬܿ‎ Basan] ao XI Jul ܟܢܿܝܣܝܬܐ‎ 
)ܟܝ ܫܿܝܸܟܧܵ‎ _; ... 9! HS deest ,ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܦܝܘܢ‎ — 
add, «s3o3s «ave. — 99 S glossa sequens deest. — ?* S deest. 
—* F ܐܫܨ‎ (ds, cf. col. 005 , Ll. 6. — 36 F ܟܥܡܝܣ ܘܣ‎ 
— 9! H quod pracedit deest; F' tantum inde a ewe deest, cf. 
Bar Ali, i768. — 98 HF (gla LJ. — 99 H quod. sequitur 
usque ad (Ju deest. 
ܟܥܦ̈ܺܐ ܕܪܘܢܢܐ 906 


| ܐܪܕܟܠܐ NAA à ais‏ ܐܝ ܟ ܕܺܐܙ݈ܠ 


ܘܡܬܩܪܐ ܡܶܬܝܓܐ ( ܐܚܐ ܪܕܐ aus)‏ 
ܟܥܘܼܫܟܐ MEL NEUE‏ 
Ael‏ ܝܫܐܝܿܐ ° ARAS‏ ܟܥܝܫܘܬܐ x oan I‏ 
ܐܝܕܟ ܐܝܟ ܗ ܕܐܝܬ ܒܫܡܘܐܝܥ S Vos‏ ܕܠܐ 
ܬܘܒ ܬܫܐܠ .̇ ܐܸܬܟܢܼܫ m‏ ܠܩܒܪܐ. ܟܢܥܫܬܘܢ ac‏ 
ss‏ ܐܬܟܢܫ ܦܓܪܗ ܕܦܠܢ ܠܫܚܘܠ ܐܘ ܡܕܡ 
va‏ ܕܗܘ ܡܬܟܥܫ ܀:. 

eal.‏ (ܐܬܡܒܐܢܢ sbAUI‏ ܐܐܬܚܕܐܟ܀ 

uel ly 31UI ea ala‏ ܐܬܣܐ" 

4X PL eA eo ܟܥܝܪ݀ܐ ܐܝܟ ܒܪ‎ 

M CES‏ |( ܢ̈ܝ ܐܝܐܝ ܐܬܫܬ (ܫܮܰܫܿ ܐܨ 
ܬܘܒ ܕܘܒܪܐ ܟܢܝܟܐ saos!‏ ܐܐܠܟܠܨ ܝ P‏ ܟܥܝܥܝܐ 
ܕܨܕ ܩܫܺܝܫܺܝܢ ܫܢܘ kae‏ 

quU PL 38 

4 ܨ‎ uS, "Jl. de ܠܢ‎ «2 

co cos 33.‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ ws Às‏ ܢܝ̈ܢܐ 


ܟܥ̈ܥܬ̈ܐ v xAx‏ ܕܟܸ̱ܬܢܐ ܐܘْ ܕܥܡܲܪ ܓܘܦܢܐ 
wa‏ ܥܩܠ ,ܟܝܝܬܐ ܪ¿ £ ܝܢܐܝ 25 ܠ̈ܝ ܙܝ 9H‏ 
du ux‏ 


ܟܠܥܢ ܗ̄" ܠܫܢܐ ܟܢܥܢܝܐ. ܠܠܫܥܐ ܥ ܒܪܝܐ 
ܡܪܐ GUI ea‏ (ܐܫܝܼܕܐܨ. ܟܝܲܥܝَܳܝܳܐ ܒܥܬ ܕܦ ܪܕ 


ܟܢܦ̈ܐ ܕܪܘܚܝܐ ܐܝܐܝ a JI‏ ܕܒܼܕܐܢ̇ܝܼܨܐ 


1 $ add. 5. — ? S deest, — 9. M add. (e$; S huc glossa 
deest, — ^ 8 ,ܐܩܝܐ‎ — 8 H JL Sa Ss. — 6 H deest, — ? F 
ً” ,ܘܐܧܟܐܨܝܨ 5 8 ܡܝܐ ܟܘ‎ ef. .ܦ ܐ .7 ,487 ܬܗ‎ — 9 H deest. 


— !0 $ ܕܒܪ ܣܪܘ‎ . — !! S add. ܐܢܥ‎ s. — 1? $ deest; 
F add. v 330v. — 13. Sic , cf. vw 30, col. 879, 7. 16. 
— !4 F add. 8 | vanas. ,ܐ .ܐܢ̈ܕܐ‎ — 15 FS deest 


Joa ܓܢܘܿܡܘܿܢ‎ ; S add. ܟܥܘܢܝܬܐ‎ aA 00 ܕܒܝܪ‎ 


eco ^2; ef. col. 185, ܐ‎ . 15; col. 468, 10. — 19 F 


Jud et add. 6-700 N, ; $ Joc). — 17. F add. 

NC 


ܕܡܢܗܝܢ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܪܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ 
ܐܡܪܘ ܠܡܚ̇ܘܝ̈ܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܦܘܬܐ ܕܟ ܡܝܘܬܐ 
ܕܠܘܬ ܐܘܣܝܝܐ. ܐܦܢ ܠܘ ܐܝܟ NE TO ENS‏ 

ܐܰܝܺܝܝܺܬ: ܚ A go Wess‏ ܝܥܐ 
xoa‏ ܒܡܢܝܿܢܐ. ܘܡܫܘܚܬܐ : ܕܡܚ̈ܘܝܐ ܣ݀ܟܐ. 
"aac‏ ܕܝܢ ܐܝܟ as‏ ܘܬܪܝܝܢ waa‏ ܘܐܝܟ 
ܬܪ̈ܝܢ eoe‏ ܘܬܠܬܐ . ܐܘܿ a3 wa‏ . ܕܡܬܦܠܓ 


owe woo NN nons xS‏ ܙܒܢܐ. 
ܘܗܢܝ̈ܢ o0‏ ܡܢܗܝܢ ov‏ ܘܠܐ 333.8« 
ܡܢܘ̈ܬܗܝܢ ܡܢ ܚܪ̈ܒܐ. ܐܝܟ ܡܢܝ̈ܫܵܐ ܘܡܠܬܐ. 
ܘܡܢܗܝܢ ܐܝܟ ܣܥܝܡܝܐ ܠܡܥܘ̈ܬܗܝܢ ܡܢ ܨܝܕ 
ܚܝܕ̈ܕܟܐ . ܐܬܪܐ No‏ ܘܫܢ ܡܐ :ܘܣ ܝ ̄ܘ ܪܛܺܢܐ 
xo‏ ܢܘܬܐ . ܘܡܟܗܝܢ ܠܐ ܡܘܬܪܢ! ܠܘܬ 
vs‏ ܡܢܘ̈ܬܗܝܢ . ܙܒܝܐ ܘܡܢܝܝܐ ܘܡܓܬܿܐ. 
ܟܡ̈ܝܣܐ LS‏ ܐܢܝܟ :ܒܝܪ keys! oALco‏ 
ܟܡܝܪܘܬܐ Sxco (cic esuei. RS eaae‏ 
ܨܵܫܝܼ̈ܨ . ܟܝܡܝܪܘܬܐ er laci! eJ oo‏ 
ܐܬܟܡܒܪܬ .cuuaas‏ ܟܡܝܪ̈ܐ ACA Aen: Qum‏ 

: ܣܘܓܝܢܬܐ (ܐܟܐܝܹܐܐ ܨ‎ 5e Sara 
ܘܟܡܠܐܘܢ .ܚܝܝܘܬܐ ܕܐܝܬ‎ con Ns 
S3 ܒܣ ܝܕܪܐ‎ ess xoa ܩܘܪܘܬܐ..ܬܢܝܳܐ ܕܝܢ‎ 
ܥܡ ܇ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܿܲܝܘܬ ܝܡܐ ܕܡܬܩܝܪܝܐ‎ 


903 


Imm. Lew, Aram. Pfl., p. 93. — '! S add.‏ .$ ;ܟܘܒܐ 
H euo‏ 19 — .ܐܕ SR add. ke, $ à t‏ 12 — .ܘܝܨ cea!‏ 
I. penult.‏ ܕ 489 utroque loco , cf. col.‏ ܐܠܟܘ (aeo; FM.‏ ܐܘ 
ue Cisl! et quod seq. deest; FM. cud?‏ ܐܡܪܝܢ AS‏ $ &! — 
cll (^ cx o2; H‏ ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܟܡܫ̈ܘܢܐ ܢܫܝ 
ef. Bar Ali, 159. — 19 S J453I Jl.‏ ;ܐ̈ܫܢ A loco‏ 

i-i 


ܪܘܐܠܟܲܟ݂ܟܼܕܒܵܘܗܿ̈ ܬܡܢ ܩܪܝ. ܟܸܡܲܠ̣ܐܘ̇ܢܐܝܵܟ ALS‏ 
ܣܪܘ ܦܿܪܚܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܘܢܐ . ܐܚܖ̈ܢܐ Vioc‏ 
ܕܡܫܬܲܚܠܦܐ ܠܟܠ ܓܼܲܘܢܐ ܣܤܣܛܪ ܡܢ ܚܸܘܪܘܬܐ 
ܘܡܛܲܒܥܐ ܐܸܠܵܦܹܐ Rust iocos‏ ܢܨ ܢܐ gd‏ ܘܐ 
ESQ 5‏ 

ܟܡܠܐܘܢ os‏ ܐܚܗ ܐܘ 3 ܀ ܟܝܡܠܝܐܐ 
ܘܙܝܬܐ wa‏ ܕܗܕ ܡܙܪܝܘܢ܀:. 
ܟܡܡܐܠܗܐܘ.ܢ 
ܟܸܡܸܠܹܐܵܐ ܐܘܟܼܝܬ ܟܝܼܡܝܼܐܼܵܐ ܠܝܹܐ ܗ ܕܗܝ ̇ܗܝ 
Jac‏ (ܐܟܢܚܹܐܦ̇ܬ e,‏ ܐܐܚܚܢ݈ܬ݁ glo, Sus),‏ 

ܟܡܸܝܬ̈ܢܘܼܬܐ' wo Los s‏ ܐܝܥ ܐܬܝ 
PM xs à‏ 

ee‏ ܒܣܪܗ ܠܲܓ̣ܡܪ Cose‏ ܥܫ ܒܬܵܐ܀ 


904 


ry ces ܩܘ̈ܒܠܐ‎ o 


ܟܡܿܦܝܛܘܣ 9 ܒܨ x‏ ܡܢ aAA‏ ܟܿܢܐܦܢܵܐ 
ܐܪܫܸܟܐܕܹܢ à,‏ ܐܠܚ ܢܐܢܬ oa Bola‏ ܣܪܸܓܝܣ :ܡܪܐ :ܠܗ 
ܕܪ̈ܫܬܐ PI‏ 


2j 


ܟܡܪܟܘ ܒܐܟ '' ola‏ 4 

CEP TU TRER 
Panel! ܫܢ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ cud! ܐܵܥ ܥܝ‎ 
ܘܡܬܚܒ̈ܠܢ‎ exa v». . ܐܚܝ ܬܘܒ‎ es ܕܩܕ‎ 
ܕܝܢ ܡܝܪܘ‎ vae ܣܓܘܠܢܗܝܢ.‎ v Ma 
ܐܝܬ ܫܬ‎ 5. V, o Na ܦܪ̈ܕܐ : ܕܥ̈ܝ̈ܒܐ‎ axo 
ܟܡܫܘ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗ݀ܝܕܟܡܫܘ .ܒ ܣܓܘܠܝܗܘܢܿ‎ 
ܫܛܘ‎ ue Dicta ܗܢܐ‎ acad ܘܐܬܿܚܲܒ݁ܠܵܘ‎ 
ܬ ܢܡ‎ te Ei d ^ iei; 

45),3J1 a. 


Óo FI Mal. — ? S glossa preced. deest. — ? F 
vua. — 8 add. x As ܣܘܓܝܢܬܐ ܒܨ‎ 
ܘܿܝܡܒ̄§‎ À xac COE APER —5$H 
deest, confer vocab. praed. et col. 315, l. 13-17. — 7 Cod. 
Wels ons et infra we mnc. — 9 H deest, — 9 F 
ܕܪܝܫܬܐ‎ cf. col. 596, ܐ‎ . 24. — 19 S. deest, leg. S s — 

901 ܟܵܡܡܘܿܫ 


X673‏ ܦܬܟܪܐ om‏ ܕܡܘܐܒܝ̈ܐ feo‏ ܐܬܕܐܝ̣ܝ̈ܗ.'. 
n‏ ܩܪܘܢܘܣ . ܟܡܘܣ do‏ 
ܟܡܝܕܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ $0 ܟܡܝܫܐ Roa il]‏ 
Jus quil quiS.‏ ܢ̈ܝ ܥܢ (ܠܸܚܵܬ݂ܵܐ. ܥܢ ܫ 
ܟܡܲܕ was. Jus‏ ܟܘܒܟܕܐ ܀ܵܐܵܢܬ ܢܘܕܫܢ Ros‏ ܝ 
Jy Jost‏ 2 ܐܢ̄ܬ݁ ܝܨ Ua‏ ܢܐܐܝܟܐܫܸܕܦܐ ܨ 
TA‏ ܟܐܦܐ ܟܡܝܼܪܘܬܐ TÉ aos Na 8L (sio)‏ 
ܕܐܘܡܥܘܬܐ ܕܫ ܒܫܐ mi cono‏ ܘܐܝܢܬ 
ܕܡܦܿܫܩܝܢ ܠܗ ܥܠ ܚܫܡ ܟܝܡܐ ܗ̈ ܬܡ̈ܝܝܐ 
ܟܡܵܝܘܼܬ̈ܐ Sla iii‏ ܟܡܵܝܘܼܬܐ ܗܟܝܥ 
cuc‏ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ Maa‏ ܣܝ̈ܟܝܐ 
ܘܡܫܘܚܬܐ ܕܟܠ ܓ ܘܫ ܡܐ . ܘܙܒܥܐ ܘܐܬܪܐ 
: ܘܡܠܬܐ.ܐܡܿܪܝܢ ܗܟܝܠ ܦܝܠܘܣܘܦ̈ܐ VAN M Loo‏ 
"oma‏ ܗܟܢܐ. "oo‏ ܠܡ w^ia cx‏ ܡܕܡ 
ܕܠܐ ܚܝܠ ܘܕܠܐ ܐܣ ܟܝܡ. ܕܒܥܒܝܕܘܬܐ 
ܕܐܠܗܐ ܐܫܬܡܫܬ̇ ܘܐܬܚܝܠܬ̇ Maso‏ ܛܒܫܐ 
ܘܕܡܘ̈ܬܐ ܘܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܐܕ̈ܫܐ. ܘܡܬܪܢܝܐ (A‏ 
ܕܡܩܲܒܠܐ ܩܕܡܐܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܠܐ ܐܘܪܟܐ. 
ܘܡܬܩܪܐ ܗܘ ܗܢܐ ܣܘܪܛܓܐ ܕܢ݀ܣܒ ܪܝܫܝܬܗ 
ܡܢ ܢܘܩܕܬܐ ܕܒܬܪܥܝܬܐ ܡܝܬܢܣ ܝܒܐ ܘܕܠܐ 
ܟܡ̈ܝܘܬܐ aio‏ ܘܐܝܬܝܗܿ ܪܝܫܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ 
ܕ݀ܓܘܫܡ̈ܐ X9... aca‏ ܕܡܬܩܿܪܝܐ ܡܢ wo‏ 
ܣܔܝܡܝܘܢ. ܬܘܒ ܢ݀ܣܥܢܒ ܡܬܚܐ ܕܠܦܬܝܐ 
ܘܡܬܩܪܐ ܫܛܝܚܢܘܬܐ. whos xo‏ ܟܕ ܬܣܒ 
ܡܩܲܝܡܐ ܕܩܝܼܐ ܬܠܬܐ ܩ̈ܺܝ̈ܡܐ. ܣܘܪܛܓܛܐ 
ܘܫܛܛܓܝܚܘܬܐ ܘܥ c3» .wL.70o 3.0 woo‏ 


d$ pro aS. — 5 S prx. — 5 H quod sequitur deest, — 
7 F deest ܗܘ ܗܢܐ‎ . — 8 F vocab. preced. inde a we ܐܟܙܢ‎ 


desunt. — 9 F deest e ܡܢ‎ 
ܟܡ̈ܝܘܬܐ 003 
ܗܟܝܠ ܡܨܝܢ ܕܢܗܘܝܿܢ ܘܐܝܬܝ̈ܗܝܢ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ 
Qao‏ ܠܗܠܝܢ ܒܡܬܪܥܝܬܢ ,ܝ ܥ ܘܡܐ ܐܟܥܕ 
ܘܫܛܝܚܘܬܐ ܘܣܘܪܛܓܠܐ ܟܠܗ . ܬܘܒ ܠܣܘܪܓܐ 
ܡܨܝܐ ܕܢܣܒܝܘܗܝ ܒܗܘܢ ܘܢܡܫܥܝܝܘܗܕ ܝܥܕܡܐ 
ases‏ ܒܗ ܢܘܩܕܬܐ ܡܕܡ ܠܐ acm on.‏ 
ܐܠܐ ܗܝ ܝܫܬܐܣܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܫܝܥܐܝܬ 
ܐܬܬܣܝܡܬܿ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܦܘܪܫܥܐ ܕܥܠ 
ܦܫܝܛܘܬܐ ܘܡܪܟܒܘܬܐ ܡܬܥܪܩܠܝܢ ܘܐ݀ܡܪܝܢ 
ܗܟܝܠ . ܕܪܐܝܬ ܐܘܣܝ̇̈ܐܣ ܦܫܝ̈ܛܛܓܬܐ. ܐܟܙܝܐ 
ܕܐܠܗܐ ܘܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܕܢܦܫ̈ܬܐ37. ܘܗܕܐ ܠܐ 
VAN S‏ ܐܦܢ ܒܢܚܬܝܬܘܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܥ.ܝ ܘܕ 
ܦܫܝܝܓܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܣܿܝܟܵܢܘܿܬܐ ܕܟܝ̈ܢܗ ܿ ܘܐܝܬ 
ܠܡ ܐܘܣܝܐ ܡܪܟ ܒܬ ܐ ܗܕܐ ܕܒܨܝܪܐ ܡܝܢ 
ܗ݀ܠܝܢ xS‏ ܐܟܙܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܓܘܫܡ̈ܐ. 
ܕܐܦ ܗܕܐ ܝܫܪܝܪܬܐ. ܬܘܒ ܐܝܬ ܐܘܣܫ̈ܐܣ 
ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܕܒܨܝܪ̈ܢ ܡܢ Mo‏ ܡܪ̈ܟܒܬܐ. 
wx‏ ܠܡ ܘܗܘܼܠܼܐ ܚܕ ܡܲܥܒܕܢܐ ܘܥ ܒܘܕܐ. 
ܘܐܚܚܝܪܬܐ ܡ woo saa s‏ ܪܘܫܥܝܐ 
ܡ̇ܠܝܐ ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ. ܐܸܢ ܐܘܣܝܐ ܗܟܝܠ 
ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܟܡ̈ܝܘܬܐ ܘܙܢܝܐ. ܘܕܠܐ e‏ 
ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ M,‏ ܟܣܐ ܕܠܘܬܢ. ܕܗܘܼܠܼܐ 
ܕܠܐ ces‏ ܒܚܕܐ ܡܢ e‏ .ܐܝܟܢܐ ܐܘܣܝܐ 
ܬܬܪܢܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܘ ܐܕܫܐ. ܘܐܕܢܐܘܣܝܐ 
ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܪܡ ܕܝܢ ܓܕ̈ܫܐ ܡܬܬܘܕܝܢ 
ܒܡ̈ܢܐ ܩܺܝܡܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܒܪܘܝܘܬܐ. ܘܐܢ 
ܒܒܪܝܬܐ ܩ̈ܝܡܝܢ. ܡ̈ܕܝܢ ܐܬܒܪܝܬ̇ ܒܪܝܬܐ c‏ 
ܠܐ ܡܕܡ. ܘܢܡܼܦܘ mi‏ ܓܕܫ̈ܐ ܕܒܗܿ ܘܡܝܗܿ 
ܐܬܟܲܝܢܘ. v‏ ܗܘܐ ܡܢ ܓܝܢܒ ܐܚܪܝܢ ْ ANN o‏ 
"om o‏ . ܘܐܟܚܕܐ ܐ̈ܕܫܐ ܥ̈ܒܘܕܐ ܬܪܝܢܐ. 
ܕܠܐ A owe‏ ܕܗܘܼܝܘ cms‏ ܒܕ ܪܚܝ ܡ ܐܝܟ 


!$ ܐܬܕܐܡ‎ quod sequitur deest. — ? S c ܸܬ‎ et quod se- 
quitur deest. — ?. HS sic; FM. ,ܐܒܝܬ‎ — ^ HFM , (p Le 
ܟ̈ܢ‎ JA Jost ܐܬܵܝܼܥܐܼ. $ :ܟܡܝܕܘܬܐ‎ pro dai Ue 

899 ܟܠܩܝܣ 

ܟܠܩܝܣ ܕܸܥܒܼܢܵܬ݁ ܚܨ ܀ 

Qe) oU! gis ܟܠܩܛܪܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܐ‎ 
ones pua, 

qe aco ܟܠܡܝܘܢ! ܗ̄‎ 

ܟܠܩܝܛܝܣ ܒܟܬ ܥ̄' .ܪܗܘ ܗܒܒܐ ܕܢܚ̈ܫܚܐ 
LUI JU,‏ ܨ ܘܐܝܟ sou MR‏ ܟܝ ܡ̈ܥܝܐܐ 
ܟܠܩܘܐܢܬܘܣ4 os Kx,‏ 

ܟܠܪܝܢ ܕܦܠܝܠܬܐ ܨ¿ 4A eu‏ 

ܟܠܫ̈ܐ% ܐܝܬܘ ܫ eos.‏ ܡܶܟܠܫܐ D‏ 
ܐܬܟ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ T3‏ . ܟܠܫܐ ( ܐܚܨ ܬ̈ 
dox‏ 

ܟܠܬܐ 43 ܕܦܪܕܪ ;0 ܣܸܕܘܢܝܐ v‏ ܘܐܪܝܟܐ 
ܘ ܝܦܐ ܕܡܟܲܪܟ. o.‏ ܫܘܫܦ̈ܐ 4o‏ 

wn‏ ܦܨ .2 ܝܫܘܝܘܬܐ ‏ ܚܰܫܡܗܝܬܐ ܗܝ. 
ܐܢܬܬܐ vé m s o5 wA NC «s‏ 
ܘܡܠܚܡܘܬܐ ܡܫܟܵܢ̈ܝܬܐ ܕܥܠ ܚܢܐ vs‏ ܐܕܐ 
o4Às SUUS, KS eyes‏ ܨ¿ ܥ̄ ܬܘܒ v M s wo‏ 
XUI wa Mess‏ :4 

v Nein wA‏ ܒܕܘܟ alus‏ ܟܠܬܐ ܗܨ 
wo AN x‏ ܠܘܪܕܐ ܣܿܪܝܐ ܕܗܘܐܝܡܘܢ 

ܐܬܟܡܢܘ ܟܡܝܼܢܝܢ was‏ ܕܘܟܬܐ. ܐܝܟ ܗܝ 
ܕܐܬܟܡܢܘ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܬܪ̈ܝܢ ܪ̈ܝܫܝܢ ܟܡܠ 
ܕܬܡܢ ܐܕ̈ܘܡܝܐ NS e»‏ ܦ C Re^‏ 
ܢܨ . ܐܬܟܳܡܿܥܘ ܘܟܡܝܢܝܢ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓ̈ܺܝܐܬܐ 
ܘܡܕܲܪܡܐܝܬ ܐܝܟ ܕܒܡܕܒܪܐ ܐܬܟܲܡܢܘ e‏ : 


— 0 ܕܒܪ ܣܝܪܘ 8 ;ܒܨ ܥ̄ ܘܝܘܡܥܢ ܐ{ ܝܘܗ‎ 
eaa o. — 1? H ues ܒܙ‎ )& et deest wt s wet. — 
13 H ܕܩܕ̈ܡܘ̄ ܡܐܡ ܐܐ ܢܝܨ‎ S. deest JS us i, 
qax! — ® S deest ,ܫܝܟ‎ — 15 S ܬܢܒܘܬ‎ ut supra, — 
16 F ;)ܨܝ‎ S deest hec glossa. — !? S ܕܝܫܘܥ ܒܘܟܬ‎ 

(ys oa von ;;ܟܡܘܢܐ‎ H deest hec glossa. 
ܟܲܡܘܼܢܶܐ 900 

ܘܟܡܝܢܝܢ ܒܛܘܪ̈ܐ ܗ݀ܘ ܒܪܒܪܝܐ ܘܡܬܦܲܪܣܝܝܢ 

ܗܘܘ ܠܢ ܥܢܐ ܦ kaslya‏ ܠܵܢܵܝܸܕ݂ܬܵ .ܕܘ 

ܒܗ ܒܟܬ ܕܦܪܕ NS S NAR‏ ̇ܛܲܫܝܼ. ܝܫܡܩܿܝܠ 

Pw heroe ܡܢ‎ 

ܟܡܐ es‏ . ܟܡ̈ܝܘܼܬܐ ܣܐ ܡ ܡܢܝ̈ܢܐ ܐܘܟܰܢܬ݁ 

ً eu jas e5 Joi ei ܧܐܝܸܛܐ‎ ais (9I Lil ܣܪܘ‎ 

i uaa] 45] we S ܟܡܐ‎ 

ܠܟܡܐ ܢܢܐ" ܥܬܵܕܸܒ ܘܕ 

ܟܡܒܠ ܕܥܪ̈ܒܐ ܐܡܪ ܒܪ 50.50 ee se‏ 

i ܒܐܠܝ̈ܬܐ ܕܥܪ̈ܒܐ ܕܢܩܘ̈ܬܐ‎ Na 

ܟܡܕܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ |ܦܶܐܟܿܐܬ݁: 

:. 5 ܗ̄' ܒܠܘܛ ܐܪܥܐ ܐܵܒܿܨܢܢܸܟ‎ coe ian. 

ܟܲܡܗܘܼܬ݀ܐܐ ܕܵܘܼܘܵܢܹܐ ܕܥܵܕܹܝܢ ܥܠ ܐܢܫ َّ ܘܟܿܡܐ ̇ 

ܙܒܢ̈ܝܢ ܟܕ ܦܬܝ̈ܚܢ ܝܥ̈ܢܝܟܫܘܗܖ ܠܐ A‏ —— 

maa‏ . ܦܪ̈ܣܝܐ 255555 ܢ ܐܫܟ ܕܐܥܨܕܟ ܪܠ 

9x3 us gU aa |. ܟ ܡ ܗܘܬܐ‎ D ܐܫܢ‎ 

WIL ms‏ ܗ ܓܗ̈ܪܘܬ cw os‏ ܗ ܬܝܒܘܬ 

5I ie sl ܸܐܒ‎ aaa! JM vns ܝܥܝ̈ܢܐ ܕܡܢ‎ 

Vs ܒܪ ܣܪܘ ܗ݀ܝ ܕܠܐ‎ exire. an JE Ju eal, 

ܐܢܫ ܟܕ ܡܣܬܒܪܐ :ܕܠܐ ܚ̈ܝܫܢ ܝܥܝܵܝܘܗܝ. ܬܘܒ 

ܟܡܵܗܵܐ (ܠܠܰܬ݁ ܕܟ ܐܧܨ . ܨ¿ ܬܢܘܿܒܘܼܬ"' ܒܒ̈ܬܐ 

ܦܬܝܚ̈ܬܐ ܟܕ ܠܐ DEOS‏ 

le ܐܝܟ ܚܘܚܢ ܠܝܟ‎ sias ecd 
RA JUR ܠܚ ܢܝܙ" ܐܠܫܬ‎ last s. csi ܟܳܡܘܼܢܳܐ‎ 

qim óleS wn ܝܫܘܥ ܠ‎ 


! S deest, sed add. ܠܘܬ‎ voe ܟܠܩܘܕܪܝܘܢ ܗܲܒܿܒ‎ 
oem JE Jos wá Na. ܦܠܺܢܢܝ‎ cf. vocab. sequens. — ? S 
Aaa ba.— 3 HF ܐܝܬ ܘ‎ as Nac. — 4 S add. $i 
ܟܠܫܐ‎ y €t ult. glossa deest; de glossa sequente f. col. 897, 
+. 3. — 5 HF ܐܪܡܝܐ‎ . — 9 Sic; H dest 3383 ha 3. 
— 7 $ wo o5, cf. col. 857, 7. 14, — 8 F JUS. — 
9 S add. Ae ܚܕܐܐ.‎ s ܟܡܐ ܫܘܐܠܐ ܕܥܠ ܡܢܝܳܢܐ‎ 

ܐܫܥ ܕ ܐܝܟ y‏ ܟܡܐ ܠܰܚܡܝܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ 

897 ܥܲܠܝܳܐ 

ܨ 5 .00.3 0-3 200 wA oc.‏ !394( ܗ ܐܘܼܪܗ̈ܝ 
ܘܢܨܝܒܝ̣ܢ ْ xA.‏ ܗ̄ ܣܠܝܡ ܀ 

OA, ܕܨ‎ Ge Son o "Na 

ܠܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܒܪܐ ܕܟܼܘܪܟܡܐ. 

ܦܪܖ̈ܣܝܐ ܨ ܟܘܪܟܡ ܕܪܘܼܓܓ m‏ 

D E °; ܐܬ‎ wv. ga v» 

ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܐ x Vae Loue‏ 9 ܟܕ 
ܐܢܫ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ wa on‏ ܡܕܡ ܐܝܝܚܐ 
(PX ama‏ 

4Á JA gs 

ܟܠܝܠܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܡܐ ܠܟܠܝܠܐ àv v3.03‏ 
ܕܕܗܒܐ. ܗ݀ܘ ܕܣܰܝܡ̈ܝܢ osa v xa‏ ܒܝܗ 
vas S n nl‏ ܐܝܟ ܬܪ̈ܬܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ 
ܘܗܢܝܐ ܟܠܝܠܐ ܗܘܢܘ ܕܡܬܩܪܐ :ܕܢܙܝܪܘܬܐ. 

Sco LZ), Lal me 3. TN, 2d ܟܠ‎ 
P» ܟܠ ܟܠܢܐܝܬ‎ 
ܛܲܠܫܢܐ )ܢܝܠܚ :ܙ ܨ‎ A85 ܒܟܬ‎ paa 


woe S, — 12 HF ܐܥܵܟ‎ loco Y. — S add. ܣ‎ 
ܟܠ ܡܝܣܐ .8 5 — ܘܢܬ ܗ‎ — 16 8. ual. — 

ܚܡ 18 — .91 cf. col. 596, I.‏ ܕܪܝܫܬܐ 7 F‏ ܕܪܫܝܬܐ 
ܟܠ Se‏ ܘܟܠ b: aM auge 1 D S adl SN.‏ ܝܟܬ 
ܕܦܐܣܘܣܘ 90 — .743 , J& iriuas a cf. B. A.‏ 5« ܨ 
S deest‏ 99 ,ܗ .3034 cf. col. 858, 1.18. — 9! FS deest wZ‏ 
ܟܠܩܡܖܕܝܣ 898 


ܢ̈ܟܠܝܸܬ. ܟܠܲܘܡܝܼܣ ܦَܝܼܐܬ ܐܕ ܪܵܫܸܩܨܢ ܘܚܕܵܟ de Les olio‏ 

ْ ܐܢܟ‎ pas cosa. ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ eus usd ܫܢ‎ 

ܟܠܡܝܣ rs ead waa‏ ¥ ܠܒܘܫܐ ܕܠܒܫ 

ܡܲܠܟܐ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Mr‏ .ܦܪ DW‏ 

ܐܘܟܝܬ ܠܒܘܫܐ ܕܡܲܠܟܘܬܐ ܠܝܼܐ ,ܢ ܐܬܬܝܐܝ i‏ 

ܐܬܬܬܝ sls‏ . ܬܘܒ gasii‏ ܐܕ ܟ̈ܝܼܐܧ ]7 ܐܕ ܼܝܬ VR aae‏ 

ow coca‏ ܐܲܦܣܵܪܵܐ ܐܚܝܨܢ ܕܐܒ ܐܨܨ ܐܚܐ ܕܘ̄"'. 

dress pni. uei I y ilo gll ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ‎ 

Us x8 EC ܟܠܡܝܛܝܣ ܡܨ‎ 

ܘܟܫܪܬܐ ܐܓܦܛܝܬܐ ܐ ܨ 

M ` 99 9 SS iar ܟܠܡܕܡ‎ 

gla! ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ. ܘܗܒ ܠܡܣܥܟܼܝ̈ܐ‎ e 

4 ܐܬܚܐܠܵܟ.‎ de Lando uas, Dads xus 

ܠܢ ii dí dac‏ ܟܠ ܟܠܗ ܚܟ 
eux.‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܙܢ caca de‏ ܢܨ . 

DET TIPS ܟܠܡܝܕ‎ 3 

ܟܠܣ̈ܐ ܝܺܐܨܒ ܀ 

d) ܟܠܥܝܩܕ‎ 

ܠܟܠܦܪܘܣ ]ܵܐ 4344 

ܟܠܩܘܣ ܣܩܘܦ̈ܐܝܘܣ" ̇ܗ̄ ܢܚ̈ܫܐ ܩܠܝܐ 

de ܒܐܟ‎ 

To sc s‏ ܐܬܪܐ ܗܘ ܡܝ ܕܝܥܝܬܐ ܗ̄ 

P nomas 

us gas! oos‏ ܐܡܪ ܕܡܫܬܿܚܠܦ ܠܩܠܩܛܪܝܢ 

Uv emis ܨ‎ 


1 HF deest, ef. vocab. preced.—?. S add. ܨ ܠܠܝ ܕܘܢܝ ܦܐ‎ 
cf. col. 895, ܐ‎ . 13. — 9 S glossa praeced. deest, sed. add. ad 
calcem (ie. Xxjle ܟܠܟܬܐ‎ . — ^ Sic, lege c5.— 5 HF 
ܘܡܪ̈ܒܥܬܐ‎ . — 9 SI deest ܨܘܪܬܗ‎ woo el figura. 
— HF deest, cf. col. 895, ܐ‎ . ult..— 9 HF quod sequitur deest. 


— ? HF deest ,ܟܐܐܝܐ ܨ‎ — 10 Fo: 8 gulis cf. 
B. A., h739. — ! 8 hic et infra »35.—128 ܦܝܡܘܙܢ ܀‎ 


37. 

895 ܟܠ ܡܣ ܪ 


ܕܥܠܝܗܿ wei c‏ ܘܒܗ ܡܬܚܫܚܝܢ 
ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܨܲܝܪܺܝ ܢܘ̈ܢܐ. ܘܪܐܦ ܚܠܝܨܐ ܡܬܩܲܝܪܝܐ 
see. uai‏ ܒܪ ܣܪܘ de $1 Rial] 5I‏ 
.lus‏ ܒܨ qva‏ 

ܟܠ 1.0 # ܪܨ Led.‏ ܟܠܗܘܢ e X‏ ܟܠܗ 
P juod] vos‏ : 

ܟܲܠܕ̈ܝܘܬܐ CI‏ ܕܢܗܝܪ̈ܐ pre EORR‏ 
MC‏ ܐܟ̈ܪܐ ܐܢ̄ܬ݁ ܝܨ ܥܨ ܘܫܕܚܬ pur sur‏ 
ܕܸܥܒܸܬܢܬ݁ de‏ ܥ )ܢܢ ܐܬܣ ܚܪܝ ܕܐ ܐܛܝܐ Ads,‏ ܫܬ 
ܐܢܬܵܬܢܢܵܝ̈ܟ ً ܨ¿ PLU coule‏ ܟܠܖ̈ܝܐ ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ (ܐܫܕܐ ܕܢ ܀ 

ܟ̈ܠܕܘܢܝܐ ܥܒ̈ܥܐ ܟܘܪܟ 3 ^w scs‏ ܕܗܘܢܝܘ 
ܟܘܪܟܡ Lex E»‏ ܘܐܘܚܨܟܐ ܨ ÷ 
ܟܠܗ݀ܐܝܘܐܣܡܘܣ .ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܘܙܵܚܵܐ 
Piper iae‏ 

5j 9 ܟ ܡ̈ܥܐܐ ܗ‎ Li VS ܟܠܘܕܘܢܝܘܢ ܐܝܟ‎ 
Jw Aa LL ܕܓܪ̈ܡܐ ܐܢܘܢ‎ QA WAS. TM 
ܚܥܒܐ‎ vasos ܬܦܫܘܪܬܐܕܦܝܠܐ'‎ Dose 
€» Ww o. X x 3 ܕܦܝܪ̈ܚܬܐ. ܐܠܢܐ ܡܕܡ ܗܘ‎ 
ܘܐܚܪ̈ܢܝܐ‎ Jus Li iE ܡܲܘܥܝܬܐ ّܒܨ̄ ܩܨܲܝܨ̄‎ 
4o ܒܘ̈ܠܣܐ ܡܪܝܢ‎ 

ْ ܕ ܐܝܼܕܐܟܐܐ. ܐܠܝܼܕܐܒܝ.‎ Ali Glo] lg ues Ya NA 
sU wo X so ܒܐܘܪܝܬܐ.‎ Lao ܒܪ‎ «200 
ܠܗܘܢ ܠܐܝܩܪܐ ܘܠܫܘܒܢܝܿܐ܇ ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ‎ 
We Xa we ܐܝܟ ܟܠܝܠܐ ܘܡܬܟܪܟ ܝܥܠ‎ 
ܕܒܐܘܪܝܬܐ ܐܝܟ ܟܠܝܠܐܿ ܡܬܟܪܟ ܥܠ ܪܝ̈ܫܐ.‎ 
VGL ܕܡܘܬܐ ܕܒܘܒ̈ܥܐ ܐܢܘܢ ܕܒܪܝܫܝ‎ 


15 $ ܕܒܪ ܣܪܘ‎ add. ad calcem ܟܕ ܦܬ ܠ‎ vo 
ܕܨܝ̈ܒܕܒܐ‎ Wo , forsan leg. voa Ma, ef. inf. "Cab Nas. 
15 HF quod sequitur deest. — 1? S ܝܟ‎ cA US, ef. infra 
ܟܪܛܘܠܪܐ‎ — 18 S add. ܟܠܛܘܢܪܐ ܗܵ ܪܒ ܡܲܝܠܐ‎ 
Ue ,ܩ ܐܥܝ‎ cf. B. A., 4799. — !9 S. quod sequitur deest ; 

HF aid, lys ܕܲܟ‎ 43 qp. f ܬܡܘ‎ seque 

LA EN 


ܡܬܬܣܝܡܝܢ 4 ܘܡܬܩܪܝܢ ܛܝܝܐܝܬ݀ coL‏ . ܒܗܿܝ 
ܕܠܣܲܝܘܪܬܐ ܒܠܥܚܘܕ ܕܪܝܫܐ ܡܟܿܝܣܢܝܢ o.‏ 
ܠܩܘܒܥܐ ܕܣ݀ܝܡܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ ܘܕܝܥܣܘܒܝ̈ܐ. 
arco‏ ܕܒܐܿܡܪܝܢ S aán co wa NA a‏ ܐܿܢܝܘܢ܆ c‏ 
ܕܟ̈ܪܟܝܢ x oS‏ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ ܥܠ amus‏ ܆ܘ̈ܥܥܠ 
ܗܕܐ ܠܝܡ ܡܬܩܪܝܢ ܟ̈ܠ ܘܐ َّ ܡܝܢ ym‏ ܕܐܝܟܿ̇ 
ܟܠܝܠܐ ܡܬܟܠܠ ܒܗܘܢ ܟܗܢܐ ܆:. 

was "eoo aXXa‏ ܪܒܐ a‏ ܗ ܐܚܘܢ ܀ْ ܕ 

drea) woes. !! NE AEN 

ܟܠܘܢ̈ܝܬܐ ܘܟܠܘܣܝ̈ܬܐ ܕܗ̈ܢܝܢ we‏ ܕܕܒܝܪܐ 
Uu aU] ulus‏ ܟܠܘܣܬܐ P e axo‏ 

ܟܠܘܙܐ osa xw‏ ܒܡ̈ܬܠܐ ܕܐܪ̈ܡܝܐ .ܟܐܢ 
ܫܬܟ geli‏ ܝܕܨ ܐܐܣ̈ܕܐܝܼ 

ܟܠܘܖ̈ܐ ܒܚܕ ܡܢ "XA‏ ܒܕܘܟܬ ܩܠܘܪܝܬܐ 


896 


vas LAS UR. dl) os eJ aJ UNS ܟܕ‎ woes 
(ܫܝܢܢ̈ܬ. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܘܟܬܐ ܕܝܐ ܒܗܿ.ܕܩܝܐ‎ 
ܐܢܬܝ̈ ܨ ܀‎ Jac] ANS 

Sox‏ ܐܝܟ wes‏ ܐܟܝ 

ܟܠ ܢܢܕ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ Pauly X syst‏ ܟܠܚܕܢܝܐܪ 
Lo, 2‏ ܟܠܡܪܢ̈ܝܬ < Pola‏ 

a. XY A ܝܕܝܨ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ xe cla 3 NA 


ww Xs o‏ ܕܣܥܛܪܘ. ao‏ ܓܢ ܪ ܣܬܔܛܪܘ 
ܓܢܒܪ̈ܐ ܗܘ݀ܐ. (Suas.‏ ,$ ܘܬܢܝܬ݁ *PFolU5yalaJE‏ 
ܟܠܛܘܠܪܐ ܝܝ '. LS wes Ne Ma‏ 
AUS,‏ 4 

ܟܠܝܐ ERU‏ ܘܐܝܟ ܓܪܝܓܘ ܩܛܝܣܦܘܢ. 


! HFR wa Ma. ... 9 HF dest. —? S gel. — ^ S 
add. AS .—* S glossa prec. deest, — 6 S v 5^, cf. inf. 
ܟܠܝܕܘܢܝܐ‎ .--7 HF ܕܦܪܙܠܐ‎ ܼ —95 HF «a3. —? 8 
(gU ܐܩ‎ . — 19 $ add. exeo A ܕܒ‎ cf. col. 369, .ܐ‎ 9. — 
11 S add, ax co A 53. — 12 HF ܘܬܐ‎ 1000 X8 
ܕܡܢܣ̈ܢܐ‎ cf. B. 4., 4725. — 13. HF deest ܦܠ ܠ‎ a. 
— M6 8 aud! loco iaczd JV; 1] deest S 3S. quod sequitur. — 

898 ܟܲܟ̈ܪܝܬܐ 


0o exo 322.310‏ ܒܝܪ Je co‏ ܨ De uc WEN‏ 
ܒܥܘܪܐ ܐܝܟ «T WA WC) ° eo S NA Lco‏ , ܐܝ ܟ 
ܣܟ݂ܓܝܣ ܬܘܒ ܟܟܪܐ ܗ݀ܘܝܐ ܚܡܫܬܥܣܤܣܪ ܐܠܦܝܢ 
d‏ ܒܡܲܬܩܠܐ. ܘܕܚܪ̈ܐ coxa.‏ ܐܠ̈ܦܝܢ ; 
ܟܟܪܐ WI eoa‏ ܐܝܟ ܕܐܿܡܪ ܒܪ ܣܪܘ ܥܣܪܐ 
ܐܠ̈ܦܝܐ ܙܘ̈ܙܐ Bis‏ ܐܢܢ TL‏ ܟܟܪܐ ܕܕܗܒܐ 
ܝܫܒ̈ܥܐ ܐܠ̈ܦܝܐ ܡܬܩ̈ܠܐ ܕܨ ܚܝܼܫܬ ܐܠܝ ܘܝܢܵܧܵܐܐ. ْ 
ܟܟܪܐ i oy]! Xie ww‏ 

Jess ܐܨ‎ AURI wea Paez ܟܲܟ̈ܪܢܝܬܐ‎ 
ܟܟܪܝܬܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܦܘ ܚܕ ܡܢ‎ usa Je Uie 
eee) Rau Kus ܕܕܟܐܕ݂ܢܼܢ̄ܬ‎ vem] ܠܬ ܐܚܨ ܢܵܥ݈̈ܬ݁‎ Uo 
dI 

ܟܠ LE Jul‏ ܟܠܵܥܵܝܘ̣ܬܐ (ܲ(ܥܵܵܝܲܟ݁. -RXUUI wei NS‏ 
ܒܨ ܒܫܠܝܚܐ ܕܠܐ ܢܫܬܒܗܪ ܟܠܒܣܪ ܒܩܕܡܘ̄ 
ܬܵܝ Su,‏ ܐܥܥ ܘܕܨ ܠܐܝܼܚܵܟ݂ ܐܬܘܬ ْ ܟܠܐ obw‏ ܗ݀ܘ 
yoga‏ ܡܝܢ ܡܥܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̇̈ܐܬܐ.ܐܝܪܝܐ 
x Aa‏ ܘܫܪܟܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܝܠܐ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡ̇ܣܝܪ, ܘܬܘܒ ܟܠܐ ܥܠ 
ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܣܝܪ̈ܢ ܚܿܦܠ Lud‏ ܟܠܐ m‏ ܟܘܠܐ 
ܕܒܩܘܗܠܬ rco‏ ܚܝܐ ܐܠܦ oix‏ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒ̈ܥܝܢ 
ܘܝܛܓܒܬܐ ܠܐ ܚܢܐ .ܕܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܝܥܝܕ 
ܐܬܪܐ Ne‏ ܟܠܐ . ܘܡܥܘܙܝܐ ܩܿܪܝܢ Sw Nes‏ 
ܘܚܕ ܡܢ ܡܠܺܦ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡܘܨܠ ܕܫܡܗ 
ܝܥܘܢ ܕܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܝܠ Ny eoa‏ ܘܪ̈ܝܢܥܘ7 
Ame‏ ܟܵܠܹܐ dim‏ ܢܸܫ̈ܫ̇ܝ ies‏ ܕܐܐܕ̈ܐ. sna‏ ܐܠܐ .+ 


deest NS. —‏ ܐ| 11 — ܿ ܟܠܒܐ ܦܡܵܪܐ cS‏ ܐܨܝ 
ܟܠܒܐ S‏ ܟܠܒܐ ܕܝܥܐ F‏ .19 — .19 .ܐ ,858 (ff. col.‏ 12 
el sequitur glossa vocab. sequentis , quod deest ;‏ ܕܒܥܐ ܕܡܐ 
ܟܠܒܐ add. A]] wá‏ $ 4 — 
Sed vetus menda‏ 16 — 


F deest in glossa s) JU. 


ro X AMA , quod vide infra. 

cs ܐܟܝܐ‎ II, of. sup. .ܐ‎ 7. — 19 S deest. 

ܟܠ ܬܘܒ ܐܕܒ ܐܬܘܨ unas‏ ܬ PANE‏ 

ܟܠܐ ܒܟܬ݀ ܕܦܪܪ o ca‏ ܒܘܢܟܗܿ gdes lI‏ ܀ 
ܟܠܐ 4M‏ 

ܟܠ ܒܪܢܫ £ ܐܝܚܐ ܙ ܀: 

t as KL odi ܠܡܪ̈ܐ‎ ws 

ܟܠܒ̈ܐ Qa»‏ . ܘܐܝܟ ܒܝܪ 00 oA‏ ܗܢܘܢ 
woes emp‏ ܒܿܝܕ PRX.‏ 

wA‏ ܢܚ̈ܫܨܨ |( ESLeJI‏ ܘܒܥܝܐܬܪܢ ܡܪܝܢ ܠܗ 
ܟܠܒܐ ܕ osos‏ ܨ sy)‏ ܐܝܟ ܒܝܪ eA co‏ 
ܟܠܒܐ 5 ܣܝܒܪܬܐ 0 wi‏ ܕܟܠܒܐ 01.234 
ܡܬܪܒܝܢ JU. CU vox,‏ ܐܚܫ ܨ 6 

wA‏ ܕܐܝܬܝܗ̇ wa S Ns‏ ܘܕܡܘܬܐ 
ܐܝܬܝܗ̇ wA Ne‏ ܕܪܡܐ ܠܲܩܠܲܚܠܵܚܹܐ ܘܡܬܩܪܐ 
ds AO‏ ܐܕܪܒ ܕܟ ܢܬ ْ ¿ ܟܠܐܒܢܪܐܐ 0 

ܟܠܒܐ AY Na‏ ܡܝܐ" ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ 
ܝ de‏ ܐܬܫ ܐܕ Ps‏ 

ܟܠܒܡܐ ܕܗܦܟ ܥܠ o0‏ ܗ̄ ܟܠܒܐ 
ܚܘܪܡܥܵܥ̈ܐ Ww^UO‏ ܟܕ ܣ̈ܓܝ S5‏ ܓܓ 
ܡܐ ܟܘܠܬܐ. ܘܟܕ ܣܒܥ ܡܗܦܟ ܘܐܟܿܥ 
ܗܦܟܬܗ. ܐܝܟ ܗܝ ܕܟܠܒܐ ܕܗܦܟ ܥܠ ܬܝܘܒܗ 
ܗܟܼܢܐ am‏ ܣܥܼܠܐ w Nes‏ ܒܫܺܛܝܘܬܗ TUE‏ 
ܐܝܟ( us aos dV ee‏ 

INA‏ ܒܪ qi! cJ 9 vs‏ ܢܸܕܸܢ̇ܝܸܝܵܐ. 

YEN A‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܗܟܝܐ". ܙܼܩܐ ܕܢܦܝܚܝܐ 


! HF deest ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܪܘ‎ . — ° HF deest ܒܠܘܪܐ‎ 
Co5N, A. co Use _ $ 8 ܘܬܪ̈ܝܢ‎ loco ܐܣܬܪܝܢ‎ — 
ܕܩܐܢ‎ cy ܣܠܘ ܘܝܵܐܢܵܝܹܐ܂‎ A33. — 5 S add. J.« x3; H 
luec glossa. et. glossa seq. desunt. — 9 HF ܐ‎ NA. — 
tantum ܕܡܘܨܠ‎ ames 2204 ܡܠܦܢܝܐ‎ NE WW 
— 5 HF deest, cf. Bar Ali, 5717. — 9 S deest, — 10 HF 


LE NATIONALE 

e VN 891 

ܟܝܪܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܚܪ̄ܘ ia] wc None‏ ْ 
ܟܢܘܫܝܐ ܟܝܪܪܘܢܘ' ܀: 

ܟܝܪܘܣ ܐܝܟ Nes‏ ܠܣ ܪ܀ 

Sas‏ ܨ ܐܝܖܕ̈ܢܐ ܙܠܝܼܬ ܢ 

ܟܝܪܒܘ 1 ܐܝܟ ܒܪ ܡܣܘܕ ܕܗܘ ܗܝܠ : 
ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܒܨ̄ ܣ ܢܿܡ ܐܝܕܐ ܗ̄ MONS‏ 
ܐܬ ܕܥܲܬ̈ Ras‏ (ܝܵܢ̈ܝܹܢٍ. ܨ ܣܥܡ ܐܝܕܐ Alas en‏ 
a aulas ops‏ ܨ Poor ao oss‏ 

5 ܐܚܘ ܚܬܕ ܬܲܳܢ̱ܺܬ݁ ܥܿܕܟܐ‎ Juss. ܘܵܐ‎ come as. 

ܟܝܬ x cw eo‏ ܦܘܪܥܢܐ 86s‏ ܕܥܿܬܝܕܐ. àv‏ 
ܚܠܦ ܗܟܝܠ ̇ ܐܣܪܐ oss o‏ 5 | ܨ ܐܐܘܟܝܬ݀ ܐܢ̈ܕܐ 
ܦܨ .ܨ ܐܣܪܐ 75 ss ¥ Jw Ios À‏ 3 3» 
ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܬܐܡܪܬܿ ܡܫܪܪ. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
ܡܚ̇ܝܼܕ ܠܬܫܥܝܬܐ. ܘܡܚܵܟܩܳܐ ܕܠܐ ܢܘܟܪܝ oq‏ 
nans‏ ܠܗ݀ܘ ܕܐܬܪܢܕ xl», ea Jue‏ 4 

bey ܫܝ ܒܘܛ̈ܐ݀‎ coo A NS «EN 


ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܟܘܠܬܐ ܪܥܦܠܦܘܢܬܐ ܐܘܟܝܬ݀݀ 
ܣܓܕܬܐ ܕܡܬܬܦܝܠ (si)‏ ܥܠ ia woe,‏ 
obey‏ ܢܐܠܝܼܐܒܢ̱ܬܵ 4 
EC CEN‏ ^ ܣܪܘ eH elus]‏ 

ܝܟ ܒܪ 00 Qeb3! o3‏ ܀ 
ܟ̈ܟܘܫܬܐ oi‏ ܧܕܚܙܢ a! Jo,‏ ܣܝ ܘܒܦܪܣܝܚܐ 
T Mee 3 ies ossadl Pesca Kul! occows en‏ 


Paris. 355, ges f. — 1^ 8 idus; MF Leu ey, , 
col. 443, 7. 9 ܐ ܐ‎ 1 . — 19. Cf. col. 443,116. — 19. Cf. Physiol. , 
ed. Land in Anecd. syr. IV, cap. 1x; ed. Tychsen, cap. xi. — 
V. S add. 43, cf. col. 158, lg. — !9 S ($5; H luc glossa 
usque ad Sw deest. — !9 MF ex; S daa. —?9 8 
,ܟܟܢܬܐ‎ cf. B. A., 4700; HF sequitur tantum &s-Ls-5. — 
9! S deest, cf. supra vvv s. — 99 Cf. infra vw eo cos. 
et col. 728, ܐ‎ . 5. — ?3 HF vocab. praced. inde a $59«» ܐܰܒܳܟ݂‎ 
desunt, — ?* HF vocab. preced. inde a ܕܓ ܒܝ‎ desunt. — 
35 HF deest es eos. 

892 


glad! GU & cos. uU JI AM dy ܠܗ‎ 
ܐܢܝܥ‎ Gl» ܦܨܚ‎ o! C65 uelle]! d! cual 
ܬܩܝ‎ af eres ܝܟ )ܢܛܐ‎ ados ll ue Ju 
exules qua ܐܗܐ ܥܬ‎ ao cds, alae, jl AU, 
RAS. a3 (oo 5I ܘܕ¿‎ 

ܦܰܟܠܺܥܳܐ ܚܸܘَܪ ܐܘܼܟܵܡ (ܚܺܨܝܼ nU LI‏ ܟܵܟ̈ܠܬܐ 
ܚܫܩܝܼܠ. ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ wv‏ ܣܘܼ̈ܵܡ̈ܒܹܐ àv‏ 
Pays Jul cols. WONNAA‏ ܐܢ̈ܕܐ . ܟܿܟܠ̈ܬܐ ܐܦ 
Les] Rois‏ ܟܟܠܬܐ ܛܝܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܕܗܢܝ̈ܢ ܩܘܩ̈ܐ ܛܝ̈ܢܬܐ dall‏ ܐܚܐܢ" 
ܟܰܟܺܝܬܐܐ" 0 ܬܪܢܓܘܠܬ ܐ dsl s‏ 

: PB "Ww AA 

5h (92 PTUS o ue 2w casa 
(ܐܦَܰܟܠܰܨ ܐܢܦܐ‎ e, oua! 

ܟܲܟ̇ܪܵܐ ܐܢܢ go a4JI pais de 5s CUI Lise‏ 
jas‏ ܐܠܝ ܐܝܐܟ usi, iust‏ ܐܐܐ ܕܐܨ ܘܬܦ ܡܫܐ 
Lys Lu‏ ܐܝܒܟ ܐܝܫܝ Loud‏ ܪܒ ܘ ܒܟ xm P. as‏ 
ܕܒܡܬܝ. ܒܨ ܫܚܬ̈ o‏ ܢ̈ܝܢܐ ܝ. was‏ ܟܟܪܐ 
;llais‏ ܕܨ ܘܝܐܢܬ̈ spice,‏ ܕܙ ܒܪ aA co‏ ܘܐܝܬ 
ܕܐܡܼܪܘ ܐܠܦ uber?‏ ܐܝܬܝ ܗ ܐܚ poU‏ 
ܟܟܪܐ w^‏ ܘܚܡܫܝܢ ܠܝܛܪ̈ܐ Sw o‏ ܕܥ ܒܕ 
ܠܡ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܐܠܦܝܢ vé o 3 ho‏ 
cas mos PW S d sow?‏ ܠܡ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ 
ܐܣܬܝܪ̈ܐ ܘܚܿܬܝܬ. "Y‏ ܟܟܪܐ 7 eoo w^‏ 


! $ ܟܝܪܘ ܗܵ ܢܘܪܐ‎ L Xe]. — ? S add. X S ais, 
€f. col. 879, 7. 7 et infra vxo. — ? MF „ܟܝܪܟܘܣ‎ 
lege ܟܝܪܒܘ̈ܐ‎ = MIO p ef. Imm. Low , Aram. Pflanz. , 
p. 949. — 4 F oL; S eI )ܘ ܨܥ‎ asd] et quod 
sequitur deest. — 5 Cf. col. 489, 1.15. — 9 S v sess 5. — 
7 S glossa precedens deest. — 9 F v3; $ ܟ̈ܟ̈ܺ̈ܐܢܐ ܒܨ‎ 
A. — 9 HF deest. — 10 FS :ܗ ܪܪ‎ Bar Ali, Paris. 255, 
ܟܟܘܠܬܐ ܐܝܕܪܘܢ ܐܢ̈ܕܐܡ ܬܢ‎ ܼ — ! HF ܕܡ‎ ef. 
Bar Ali, 4705 et 4708; supra col. 866, 7. 17. — !2 S sic, 
HMF e$ A) JUo,. — $ MF cassadl; S cassdl; B. A., 

889 ܠܝܥܘܣ 


ܠܝܿܥܘܣ 0 ܡܐܟܘܠܬܐ ܟܠܐ ܓ ܘܗܟܢ ܒܪ 
ܣܪܘ P‏ 

ܟܝܥܳܐ ܡܬܘܼܡܵܝܐ ܕܒܕܘܟ ܠܐ ܡܣܝܬܝܟ ܐܘܿ 
ܝܥܠܼܬܐ ܕܟܠ àv.‏ ܣܿܦܡ. ܐܘ ܐܘܣܝ̈ܐܣ ܠܟܠ 
ܛܘܒ̈ܝܢ ((ܧܐܝܼܝܸܫ ܬ a3‏ )ܐܨ ܕܧܟ al‏ ܟ desea‏ 
om ox was‏ ܡܐ ܕܡܢ ܟܕ ܐܝܬܘ. ܡܕܡ 
ܝܥܡܗ ܐܝܬܘ. ܐܝܟ ܡܓܝܠܥܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ. 
ܘܚܲܡܝܡܘܬܐ ܠܝܘܪܐ vs Lola]‏ ܐܝܬܘ 
ܗܘ ܡܐ ܕܩܿܐܡ on ox vo . ox S‏ ܘ ¬ ܠ )ܫܡ 
ܕܢܬܦܪܫ ܡܢ ܓܕ̈ܫܐ ܕܠܐ ܡ݀ܝܡܝܢ ܠܥ ܬܗܘܢ 
ܘܗ݀ܝ ܕܡܩܲܒܠܝܐ ܕܡܕܡ. ܡܛܠ ܕܒܗ ܩܺ̈ܝܡܝܢ 
Ms‏ ܘܓܕ̈ܫܐ ܘܡ̇ܥܒܕܢܘ̈ܬ ܐ. ܡܫܬܬܚܡ ܕܝܢ 
ܐܦ ܗܟܥܐ. ܡܝܕܡ oW ma‏ ܡܥܢܗ s.o‏ ܘ 
ܩܢܘܡܐܝܬ. ܘܗ݀ܝ ܕܩܢܘܡܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܝܐ 
ܕܠܐ ܩܢܘܡܐ. ܐܠܐ ܟܠ ܟܝܐ ܕܐܝܬ. ܩܝܘܡܣܐ 
ܕܝܿܬܗ v‏ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܡܛܠ . ܕܡܒܝܡܒܝܐ 
ܐܢܬܘ ܡܬܦܓܓ ws oA‏ ܦܥܪ̈ܫܥܐ. 
ܠܡܬܝܕܥܝܐ ܘܠܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܠܓ݂ܲܘ̈ܢܵܝܐ, ܘܠܝܚܝܕܝܐ. 
ܡܬܝܕܥܝܐ ܐܝܟ ܡܥ ܐܟ̈ܐ ܘܢ 8 SX‏ 
ܡܬܪܓܫܝܐ ܕܝܢ ܐܝܟ c amas‏ ܓܘܫܫܺܺܐ 
ܡܬܢ̈ܙܝܢܐ. ܓܘܢܝܐ ܐܝܟ ܟܝܳܝܐ ܐܝܥܐ ܕܗܘ ܀܇ 
ܐܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘ݀ܐܢ ܕܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܐ݀ܚܪܖ̈ܢܐ. 
ܗܢܐ ܕܒܡܬܪܥܝܬܐ ܒܠܥܚܘܕ ܡܬܪܢ̈ܐ ܦܫܝܛܐܝܬ. 
ܘܐܘܣܝܐ cina‏ ܡܫ ܝܡܗܝܢ ܠܗ vac»‏ 
ܝܚܝܕܝܐ ܐܝܟ ܚܕ va‏ ܡܢ ܟܠܗܘܢ xs‏ ܐܘ 
ܚܕ ܩܢܥܘܡܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܕܫ̈ܐ. ܐܝܟ coa Sa.‏ 
ܘܦܛܛܓܝܪܘܣ. ܗܢܐ ܕܐܘܣܢܢܢܐ ܡܢܥܪܟܢ ܒܝܬܐ 
ܘܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܚܟܝܡ̈ܐ. ܢܩܼܝ̈ܦܢ ܕܝܢ ܘܠܟܠ 


cols 4,2. — 0 8 ܥܿܝܕܐ ܼܝܐܒ‎ K35) eo ܕܒܪ ܣܝܪܘ ܥܼܲܕܐܥ‎ 
i».—7 S deest. — 8 8 deest, — ? S2 ܟܝܪܬ ܐܝܕܟܐ‎ 


sed ultima glossa alio in loco invenitur. 

ܟܝܪܬܐ 890 


ܝܗܘܼܐ ܡܒܡܕܡ. ܐܠ̈ܐ ܟܠ. ܒܗ ̇ ܒ̄. ܘܗ݀ܝ ܕܢܬܼܠ 
ܡܢ ܝܫܡܗ ܘܡܢ ܬܚܘܼܡܗ ܠܟܠ ܡܐ ܕܡܬܐܡܪ 
ܥ ܓ . ܘܗܕ ܕܢܝܗܘܐ ܡܫܼܲܘܕܥ ܗܢܐ ܡܝܕܡ 
an as‏ ܡ. ܘܗ݀ܝ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܗܿ. ܘܗ݀ܝ 
ܕܠܝܬ ܒܗ ܒܨܝܪܘܬܐ ܘܝܬܝܪܘܬܐ. ܘ̄. ܘܗܝܕ ܕܟܕ 
ܚܕ ܗܘ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܬܘ. ܘܢܝ ܗܘܐ 5.70 va A S‏ 
ܕܗ݀ܢܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ. ܘܐܘܣܝܐ wa Na ww‏ . ܘܪܘܡܚܝܐ 
ܕܡܐܡ ܡܝܗ ܘܥܠܘ ܡܥܘܡܐܝܬ. ܘܐܘܣܝܐ 
ܡܲܪܝܒܡܒܬܐ ܕܡܬܢ̇ܣܒܐ ܒܬܪܥܝܬܐ ܘܒܡܝܬܐ 
ܕܗܢܝܐܘܬ ܬܚܘܡܐ ܡܢ ܡܣܝܡ̈ܵܘܬܿܐ ܝܥܚܝܕܝܬ 
Camo s "CASO uj WCAN‏ ܡܬܡ̇ܥܝ̇ܝܘܬܐ 
ܣܓܝܐܢܝܬܐ ܘܒܡܦܚܡܐ ܕܬܘܣܦܬܐ :: ] 
casa.‏ ܡ ܡܢܐ ܐ ܟ̣ܝܼܕܢܹܐ. ala ous‏ ܕܐܝܸܕܢܐ ܢܝܝܬ 
ܥܿܛܚܐܘܐ oslall 1a)‏ ܐܝܐ ܨ ' ܟܘܟܒ ܐܪܥܐ Po‏ 
ܟܝܩܣܩ̈ܐ ܕܙܘܙ̈[ܙ ܪܠ ܐ waa‏ ܪܒ ܪ on‏ ܪ ܝ ܐܪ ` 
cw‏ ܪܨ EE‏ 

e Jones J6 eM nass.‏ ܬܦܝܕܐܟ ܐܕܢ ܢܐܐܝܸܕܢܵܐܝ ܢ ܫ 
ܟܝܪܘܪܘܓܝܐ col 2 d‏ . ܘܩܐܝܟ co s Ace‏ 
ܡ̇ܶܫܠܡܢܘܬܐ . ܐܝܟ ܦܘ ܐܬܢܔ Juil 22 bs c9)‏ 
[yg Jl PU‏ ܨ ܟܝܪܘܪܓܝܐ4;: 

ܟܝܪ̈ܘܢܝܐ ܐܕܫܐ ܡܕܡ ܕܫܘܢ̈ܢܐ $363 ܝܥܝܿܕܐ 
us gp‏ ܕܐܐ ܝ OA cb [oM i‏ 
Nr‏ 

Poss oi ol Nau 


ܟܝܪܬܐ ܐܢ̈ܕܐ ܐܝܐ. ܟܥܝܪܬ os J4—) ve‏ ܝܐ 
ܟܝܢܐ we‏ ܕܗܘ ܕ v ox wo s Xs‏ . 50 ܕܠܐ | 


.. ܬܨ"‎ av la ܐܝܼܕܐ ܕܲܦ݀ܠܶܢ‎ ius c ܝܠܝܥ‎ 


1 Cod. ,ܣܐ‎ col. A88, 1. 15; col. 874, ܐ‎ . 15. — 2 HF 
deest ܣܪܘ ܒܨܢ‎ A 3. — 3 Cf. col. h98, L.1. — ^ HF 
"SN ooa; S deest ECCE de3). —5 FM ܐܦ ܕܐܥܼܬܒ‎ 

887 ܟܝܘܪ̈ܐܙܦܝܣܩܘܦܘܣ 


ܟܝܘܪ̈ܐܙܦܝܣܩܘܦܘܣܿ!' ܐܦܢ 5.0 Ww. 3a‏ 
ܕܡܘܪ̈ܝ̈ܣ cias]‏ ܥܨ : 

"eon Nass.‏ ,)ܘ ( ܫܝܢܟ ܕܩܕ (ܐܬ ܨܪ 

we‏ ܡܢ ܥܰܐܡܘ̣ܬܐ% suus‏ ܐܝܟ ܙܟܪ 
ܟܝܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܠܓܐ Pe v‏ 
ܟܝܛܪܝܣܐ ܒܟܬ ܕܦܪܪ ܐܦܝܣܒܩܿܘܦܐ ܀ 
Js wa‏ 35 ܐܬ ܘܪܨ ege JU Ks‏ ¥¿ ܚܕ ܡܝܢ 
ܝܥܣܪܖܪ̈ܐ ܠܡ ܕܣܿܐܬ̈ܐ. ܣܐܬܐ ܓܪܝ ܒܐ Q7‏ 
E‏ ܒܟܝܠܐ dela: ge vox.‏ 

ger 1 à y s SL, JU Ka ܟܝ̈ܠܬܐ‎ 
ܬܬܐ‎ 

4: X3 9a Ns 

par om '"casaa Saa‏ ܡܘܫܐ ܘܛܝܣܪܗ 
v Ns‏ ܬܨ fugat AS‏ 

ܟܝܠܝ̇ܪܟܵܐ ܪܝܫ ܐܠܝܦ ܐ am . LJ] de acsLs‏ 
ܕܝܘܢܚܝܐ ܟܝܠܝ ܐܪܟܘܣ ܣ̇ܿܪܐ''. ܕ̈ܡܝܐ ܕܪܝܫܚܐ 
P WS cows‏ ܟܝܠܝܪ̈ܟܐ ܒܨ ve Nea ales‏ 
ܐܲܠܦܵܐ CUI‏ ܐܲܪܟܵܐ ܪܝܫܐ ܕܐܨ 

qe waa 

4X9 aleae ܟܝܠܝܕܘܢܐ ܒܨ ܥ̄ ܡܲܡܝܪܢ‎ 
P ay 


col. 869, .ܐ‎ 8. — 19 8 o-3. in. HF. tantum. ܬܐ‎ No 


(lege G3) ,ܐܨܒ‎ ef. col. 408, ܐ‎ . 13; col. 520, .ܐ‎ 11. — 
17 S deest ga sin sve et add. Kj. — 15 HF ܙܩܝܐܦܐ‎ 
19 S alio in loco add. I yid ܘܥܝܘܬܐ‎ v», of. 
B. A., 1616. — ?9 S add. oco ܕܒܪ‎ of. col. 869, 4 ^. 
— ܐ‎ HF deat 5. — 8 S add. chay! y (oso: uli 
glossa deest. — 93. 8 esl (Ll ܐܠ ܒܠܒ‎ (ge. — ?^ HF 
tantum A ges, cf. B. A., 701. — 5 S add. 58 
e3.c0. — 99 ܕܠܘܬܗ8‎ (f. col. 889, 1.9. -- 7 F add. xal; 
S add. ܐܣܢܬ‎ gla 35.—35 8 gx! c va el 
quod sequitur usque ad wis. deest; F. deest !ܐܝ ܟܡ‎ et add. 
oed! ܐܝ‎ c ܐܠܟܕ‎ 35.—?9 8 aso y» et quod sequi- 


tur deest. 

2 S) 


ܟܝܠܝܕܘܢܝܘܣ e‏ ܣܥܘܢܝܬܐ ܡܘܩܝܕܬܐ ܪ̈݇ܭܳܝ 
o! Ja‏ ܐܚܨ ܬܒ̈ܟܐܐܟܐܨ ܙܝ ܢܐ ܝܸܝܸܢܵܐܢ̇ܝܹ̈ܬ̈ ܟܝܠܝܕܘܢܝܘܣܿ 
ܟܝܠܬܬܐ ܟܕ ܝܫܠܝܐ wx‏ ܘܐܦ ܓܶܪܢܺܦܳܐ ܟܕ 
Svo d 35‏ ܓܠ̈ܠܐ ܟܕ OX‏ ܓ $002 

ܟܝܡܐ Uia‏ . ¥¿ ܚܝܫܘܢܝܘܬ ܚܙܘܡܝܐ. ܘܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܝܫܒܥܐ "Ww Som. Vina wm Ao S‏ 
ܘܥܒܪܝܐ ioc‏ 

ܟܝ ܡܐܪܙܘܣ" ܢܲܚܠܐ ܕܐ ܕܨ ܀ 

ܟܝܡܘܢܐ us SLE‏ ܕܨ ܐܨܨ ܐܠܨ ge os‏ 
JI‏ 55 ܐܬܘܨ ܐܪ S‏ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܧܐܧܐܿ i3]‏ 
ܗܠܝܐ ܐܢܼܫܟ ܚܝܫܓܘܫܝܐ ܕܝ̈ܡܐ. ܟܝܡ̈ܘܝܐ gl!‏ 
ܦܛܸܣܹܐ ܨ ܐ ox‏ 

eas con as.‏ ܢܢ ܐܕ ܬܨ a. s‏ & )ܠܐܟ 
ܥ aao, Pesca! dax slo‏ ܢܐܟܝܐ ie y!‏ ܚܨܐ ܒ ܀ 
o‏ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܦܝܟܘܬܐ ܕܬܠܝܦܐ ܬܪܝܗܘܢ « ܝܿܫ)ܪܝ 
xus a. uu s YI‏ ܐܝܚܢܕ .ܕܘ 

3Juo (S91 ba, "eo 3a AA‏ ܕܟܐ ܝ 
am Sw Ys‏ ܕܩ̈݀ܐܡ ܠܝَ̇ܬܗ" ouo‏ ܡܩܲܿܒܠܢܐ 
ܕܡܕܡ &xa dal] we Saas 77 7 92 Kx. AJ!‏ 42 (( ܐܝܫ à‏ 
ܟܝ̈ܢܐܝܬ |ܐܟܐܝܼܝܼܫܬ (sic)‏ ْ ܟܝ̈ܥܝ ܝܐ | ܢܠ ܝܲܝܸܟ݂ i).‏ - 
ܟܝܵܥ̈ܝܬܐ Lineal]‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܐܟܿܝܢ Lio‏ ܕܟܐ .ܨܢ 
dx) Ze eo Loon. ids, "u$,‏ 


888 


! HF "2009 o scs, cf. col. 881, 1. 17. — ? S add. 
ܣܝܪܘ‎ 5 3, cf. col. 877, ܐ‎ . 8. -— ?. S add. alio in loco 
ye! ܐܬܐ‎ 56s Ana yel ܘܬܘ‎ coa Nasa. — 
^ Sic, lege ܟܺܐܘ̇ܡܘܘܬܐ‎ ef. col. 857, 7. 15 et B. A. , 4690. 
— 5 $ Jd: HF add. zy ܐܢ̄ܬ݁‎ jJ. — 9 8 guo Jua. — 
7 HF ,--35 loco à. — 9 S add. ܐܘܿ‎ v Ns ܟܝܠܝܐ‎ 
ܐܝܓܐ ܕܗܘ‎ 33 we ܕܣܥܪ̈ܐ ܐܘْ ܐܕܫܐ‎ 
Jua gu JuS, ¢: B..A., 5693; et antea ܟܝܛܓܝܘܣ ܕܒ‎ 
Jal ܧܚ ܚܢ َّ ܬܘܒ‎ ja) ܣܪܘ ܟܡܿܪ‎ , lege ܠ‎ et coóv X, 
que vocab. confer supra suo in loco. — 9 S add; a5 nh — 
10:8 add. eA co .܆ ܕܒܝܪ‎ — 1! HF. deest vA 0. — 1? HF 
ܕܪܐܣܦܝܪ‎ . — !3 S add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ . — 1^ S ܟ̈ܝ̈ܠܬܐ‎ 
JU Ks ܬܘܒ‎ XixJI G xxx ^5, confer supra l. 11 et B. A., 
695. — !5 HS deest Jos ase. &38*; S add. ܥ ܒܝܪ‎ ef. 

885 ܟܘܬܡ̈ܬܐ 


vcn €» o^ c0 ܥܒܢ ܟܐ ܐܝܟ ܒܝܪ‎ 
ْ ܕܝܼܟܕܸܒ‎ bla eo, «3.2070 M33 ܐܟܡܿܢ‎ 
woes wa owe Lus, ܬܘܒ‎ vo Mc 
ܟܘܬܝܝܚܐ‎ Dl bh ga2-i v S ܡܛ‎ 
ܘܐܚܪ̄ ܟܘܬܝܥܐ‎ all ܡܦܲܬܟܬܐ ܕܡܨܝܪܐ (ܢܨܝ̈ܨ̱‎ 
ܡܦܲܬܟܬܐ ܡܨܼܝܪܬܐ ܩܢ ܨ ܙܝ ܨܲܢܨ . ܟܘܬܝܥܐ‎ 
ܕܡܘܚܐ‎ waa sias . AI gl» ܕܦܸܕ̈ܝ̈ܬܐ ܢܵܝܹܘܨ̱‎ 
pe gula; 

V Jf, erdt, eredi ¥ pps JT vss 
^ e^o A723 «voa, coe Lus oA. CUT was 
ܘܐܚܪܢܝܐ‎ . CC se 850 à cox sls ܐ‎ 
o0 ܟܘܬܡܐ ܗܘ ܟܕ‎ 

wes‏ ܡܟܼܲܬܪܢܘܬܐ ls) vo‏ ^ ܩܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ AMA‏ ܝܥܠ was‏ ܕܡܠܼܐ ܙܒܢ ܡܬܐܡܪ. 
AME‏ ܝܬܒ ܐܝܝ ` 

vd oiii‏ ܐܡܪ ܝ ܝܥܠ ܒܠ̈ܦܐ ܕܐܝܥܝܐ 
ܐܝܢܐ ܕܟܕ s X970‏ ܘܡܬܦܠܥ ܗ݀ܘܐ ܠܗ ܐܝܟ 
cow as‏ ܒܛܳܟܦܳܐ ܪ̈ܟܝܟܐ ܡܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ 
ܓܒ̈ܘܗܝ ܕܥܿܒܕ ܠܗܘܢ. ܐܡܝܪ ܚܠܦ ܕܢܐܡܣܪ 
ܕܐܵܕܝܹܠ ܒܗܘܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܐܝܢܐ ܐܝܠܢܐ ax x^‏ 
ܠܘܬ ܗܕܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܲܥܘ ܝ ܗܼܒ ܠܐܢܝܬܬܐ 
ܚܟܼܡܬ݀ ܐ ܕܙܩܘܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܐܠܗܐ ܗܕ ̇;. 

ow ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ‎ SAN NS 
ves 334] vas exe 03302, 0-000. 


px in B. A. , Paris. 255, csl ex! ges áo 1yg!l, 
cf. D. A., Hoff. h691. — !7 esa E. 


ous‏ $ 19 — ܨܰܩ $ 15 — ̣ ܦܘܡܐ A32‏ ܣܪܘ I‏ ܚܿ ܨ 
— ,ܚܬܐ HF. sequitur tantum p‏ .99 — ,ܠܝܐ ܐܒܨ Jex2‏ 
ܟܘܪܘܛܘܢܝܐ FU in $ sequitur : (vide infra" sa)‏ !9 
03 ܡܶܣܪܚܢܘܬܐ ܘܣܝ݀ܡ ܐܝܕܐ ܐܚ̈ܪܝ EP‏ 
ܟܝܡܘܬܐ ܗܵ ܡܫܛܥܘܬ — ܕܐܐܚ ܝܢܹܐܘܚܹܬ csl d‏ ܠܛܝܿܕܹܢ̄ܬ݁ 
-ܕܸܓܠܘܬܐ ܥܝܨ̱ܐܬܵ (lege sy, ef. inf. vw 0) spam‏ 
v SS oaa -‏ (ܟܝܪܘܪܘܓܝ̈ܐ (vide inf.‏ ܚܫ .݀ܧ ܠܕܐܥ ܐܒ 

(vide inf. idem voc.) (j9à ܢܠ‎ la- MC ܐܝܕܐ‎ us. 

886 wA 


AN‏ ܩܪܒܬܢܐ ܙܪܝܼܙܐ ܐܐܝܼܟܐܐ܂ ܐܬܿܐ ܕܝ 
NX‏ ܗ̄ wel ons ca SA n‏ ܗ̄ 
ܩܪܒܬܢܘܬܐ AR UI‏ :4 

3510 7 VEI CS 

"eL iau] Jie] ejl ܕܐܒ‎ jb, Au doa 
Leia, 3p) ܐܬܚ‎ cessi! ana calis] pua, 
Parade ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܚܝ̈ܕܐ‎ Lue, xe 
Lj CPU 

Me Nasa. ES ܫ݁ܰܫܰܠܳܐ‎ JE) NASA 
4: ASI 

ܟܢܳܪܶܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ QULA]‏ ܐܡܵܒܼܬܵܟ݁ & ܐܠܚܕ 
ܐܐܬ ܨ Pg Qe‏ 

YEA,‏ ܡܲܫܒܐ ܢܝܚܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܐܦ ܙܝܐ 
ܡܬ݂ܩܪܐ ܒܗܢܐ .ܝܫ ܡܐ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܣܝܿܟܪ 
ܬܕܡܪ̈ܬܐ Lu‏ ܟܵܚܬܼܐ ܗܲܘܦܐ ܕܚܿܦ ܡ ܡܢ 
ܦܘܡܐ 271 (G9! u‏ ܫܿܟ ܨ Pel o‏ 

ܠܟܕ cux cu os]‏ ܒܕܘܟܬ̇ ܫܘܐܠܐ ܕܦܘܫܟܐ. 
ܟܕ gpl eol Jus‏ 

ܟܝܐܩܡܘܢ ܐܝܟ Glad! conos‏ ܐܬܚܡܨ ܥܝܹܐܢܵܟ " 
JUI à‏ . ܕܒܪ ܣܪܘ lys‏ ܢܸܚܘܵܨ ܢܸܛܬܳܐ ܐܬܚܘ 
ܠܶܐ Kuna‏ ܡܽܘܥܝܬܐ ܕܟ ܝܐ B.‏ ܐܬ ܟܝܢ . 
ܐܪܥܐ ܗܝ ܕܡܬܣܼܲܪܝܵܐ ܟܝܐ Qe dyà ere;‏ !43 ܟ 
ܕܟ 39 pBUUS‏ 

dena Alpe ܗܕ‎ YES3aAÀ, 


1 S hic et infra ܡܥܚܒ ܛܬܐ‎ . — ?. S grlossa prec. deest. 
— 9 F yu: S gia] et quod sequitur deest, — ^ S 5 
csl. — 5 HS deest ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ . — 6 F Jose 8 
dee et ultima glossa deest. — 7 $ plea .—8 $ c3 cake; 
deest e^ et v Aa. — 9 Fv AN; S YAN e 
10 S deest; 11 deest ult. glossa, — !! S. deest. — 12. FS deest 
ܐܚ ܫܐ‎ et S desunt quoque duo vocab. seq. — 19 S quod sequi- 
lur deest, — ^ S voa, cf. col. 873, ܐ‎ . 5. — 1». Cf. 
B. A., Hoff. 4686, v^; B. A., Paris. 255, WAS supra 
col. 695, L 16, wis. — ! S add. 4s ay xS. (eg 

883 ܟܘܪܝܛܝܣ 

aen ܘܐܚܪܝܐ‎ e asas NS ܘܒܟܬ݀ 34233 ܐܐܪ‎ 
de ܘܫܬ ܢܵܝܵܐܟ‎ Iob ܐܬܢ ܠ‎ Lal Sas 

ܟܘܪܝܛܝܣ ܠܘܬ ܦܠܰܚܝ wá s.‏ ܡܩܫܝܬܐܐ 7:. 
SER:‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ deo‏ 

doen ges ܟܘܪܣܝܐ‎ 

Nas‏ ܬܨܢܐ 

ܟܘܪܣܿܬܐ ܬܲܪܣܰܥܳܝܐ puni‏ ܠܐܚ ܫ 7 aca‏ 
ya vx‏ ܦܝ 3 ܚܫܵܝܸܟ 4 

ܟܘܼܪܦܵܐ ܒܢ ܘܐܟܝܕܢܝܐ ܗܘ ܟܝܕ ܗܘ ̇ Ig—9‏ 
ܐܣ «P 5I cow a S‏ 

ܟܘܪܝ݀ܐ a‏ ܕܦܪܪܖ ܟܪܝܢ ܡܝܗ ܝܢܣܝܒ ܀܀ 
ܟܘܪܬ̈ܡ̈ܐ gases i‏ :ܐ 

quad ܢܪܒ‎ xA 

"xo^‏ ܐܚܝ̈ܫ̈ܕܐ ܝ Jo‏ ܟܿܐܫ. ܕܝܨ Jie‏ ܝܫܠܝܳܐ 
wa 5‏ ܘܐܝܟ 535J] was‏ . ܟܘܼܫܐ Qa]!‏ 
PD‏ 

ܟܘܼܫܘܟܘܫܘ ܐܫܰܟܚܬܗ ܒܡ̈ܬܠܐ .ܕܐܪ̈ܡܝܐ. 
ܫܘܼܒܵܫܵܐ vas‏ ܚܟ ܚܟ ܢܝܨ ܐܠܝ 
ܦܘܡܶܥܐ uale‏ ܫܘܫܢܳܗ Kee uaa S RS‏ 
zu Cy‏ 

ܟܘܫܒ ܦܛ ܡ ܇̣ ܒ̈ܝ ܥ ܫ ܝܘܫ ܝܦ ܛܢ ̄ܨ 
ܟܣܘܩܛܘ es‏ ܪܡܐ ܠܙܪ̈ܓܐ Pw NOLS cows‏ 
ܘܡܪܝܢ ܠܗ Hxc‏ 


Dfl., 498, 12. — 19. S XM loco Klee et sequitur ܠܘܡܠܳܐ‎ 
ANI y KjlaX!] wn 3303.0; HF deest S533 A335; 
cf. col. 187, l. 3; col. 759, .ܐ‎ 5. — !^ HF deest Je ܕܐ[ ܐܠ‎ . 
15.$ ܠܝܥ‎ eos ave, df. eol. 738, 116. — 16 HF deest 
c.n F ܡܠܝܟ‎ S ܣܡܠܟ ܘܝܡܝܢܟ‎ Ax. — 
19 HF deest, ef. B. A., 4674; et inf. ܦܳܐ‎ S m. — 19 (f. 
col. 107,1. 12; col. 870, 7. a4. — 90 H deest. —?1. FAX Sy; 
S deest vs we quod. sequitur , cf. B. A., 4680. — ?? S 
deest Kex» Kxze . — ?* FS 8j. 
ܟܘܬܝܢܐ 


َّ ܠܝܟ ܠܗ ܝܨ ܘ ܐܢܕܐ ܝܿܨ‎ POSTE TES 
ܟܘܫܦܬܐ ܝܬܝܪ ܫܪܝܪ. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܩܲܛܝܼܦܬܐ‎ 
ܦܵܟܐܢ݂ܢ݁ܬ ܒܐܬ‎ oss, S ܘܝܩ‎ Aulas 

RU Uy, ead ܟܘܼܫܵܦܵܐ‎ 

c oce eU ܨ ܝܙ ܕܨ‎ uus Was 
ܘܐܡ̇ܿܪ. ܘܒܪܡܫܐ‎ cd! ܟܘܫܪ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
ܐܝܢܐ ܢ̇ܟܫܪ. ܡܠܟ" ܕܡܟܠ ܙܒܢ ܢܬܠ ܙܕܩ̈ܬܐ.‎ 
ܘܠܐ ܢܲܘܚܪ ܐܢܝ̈ܢ ܠܙܒܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܕܠܐ ܒܿܕܥܝܝܢ‎ 
ex, 8 & ܢܚ ܕܨ‎ oua, ܨ‎ ( diis Axe ܒܐܝܢܐ‎ 
«ij (sic) oii 91 veas. ܬܘܒ‎ . Js i$ ܕܠ‎ 

Y^ xn‏ ܘܐܦ ܟܪܫܟܐ om‏ ܟܕ Qc‏ ܳܐ ܗ 
4o oos‏ 

Lian iy i55 nas‏ ܟܲܘܹ̈ܐ ܝܫܛܝ̣ܦ̈ܬܐ ܡܝܢ 
ܠܒܪ iiM B‏ ܘܡܢ ܠܓܘ ܦܲܬܝܵܢ. ܟܘ̈ܐ ܐܛܝܡ̈ܬܐ 
o5‏ ܘܝܝ̈ܝܬ݁̈. ܟܘ̈ܐ ܝܫܛܝܦ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܙܝܫ݁ܢ 
ܬܪܝܨܐܝܬ ܘܡܢ ox‏ ܦܙ̈ܝܢ ܘܡܢ ܠܰܒ ܒ ܝܝ 
ܘܠܐ ܥܿܐܠܝܢ ܒܗܝܢ ܓܐܪ̈ܐ ܬܪܝܨܐܝܬ glo‏ 
ܨܐ P Rua‏ 

eoo 7 alas yI ܟܘܬ" ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ 
EP ܟܘܬܒ̈ܬܐ‎ 

uai Ya‏ ܘܐܝܟ ܙܟܖ̈ܝܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܐ 
ܟܘܬܝܢܐ ܢܵܝܹܘܢ Reo XAR‏ ܟܘܬܝܢܝ̈ܬܐ ܕܡܼܫܟܐ ` 
GUuaJ] Joy 7254‏ ܕܐܢܫ̇ܚܺ × d‏ ܐܢܫܢ . ܟܘܬܝܝܐ 


884 


! 8 quod sequitur deest, sed add. (1. ܠܝܬܪܢܳܐ‎ ( v 5o 
bà ell, eod c9)! 6S. — ?. Cf. col. 569, l. 22; 
col. 863, [. 32. —? S deest , cf. col. 881, 1. 33. —^ HF deest. 
—5 F 9b ܐܕ‎ ip. — 9 S deest cow eov, cf. col. 154, 
L19.—7 8 ((ܕܸܥܼܬ݁‎ Ciudad laaeseJ] ܙܟܪ‎ cf. D. 4., 670. 
— 8 Sic pro ܬܩ‎ in S tantum |J Ae ,ܟܘܫܐ‎ cf. col. 867, 
/. 32. — 9 S (ism. et add. jos J| wc o ܟܘܫܝ̈ܐ‎ 
ܕܐܬܒܢܼܬܨܢ ܕܐ ܐܚܝܨܦ‎ ; — 19 S glossa preced. deest. — 1 S ܠܚܢ‎ 
ef. col. 668, 1.17. — 12 S "3. ܕܣ‎ w^, cf. I. Lew , Aram. 

881 ܟܘܦ̈ܪܝܩܝܢ 


ܟܲܘܪܳܢܵܐ 883 


WA Loos. ܟܘܪ̈ܝܢ ܗ ܥܣܪܝܢ ܓܠܪ̈ܢܒ̈ܐ ܘܓܪܝܒܐ‎ | KCN LS Ji, o^ c0 ܒܪ‎ «200 JA Vt, eu? y 


ܐܐܥܼܣܟ |ܐܠ ܟܒ á‏ ܘܨ . ܟܦܘܪܝܗ̇ ܝܫܘܥܝܗ̇ ܒܟܘܦܪܐ 
loss‏ ً ܟܘܦܪܐ aga‏ ܚܘܡܪ ܐܝܟ ܒܪ 4o oiu‏ 
Jac Jii ace 8 oium‏ ܐܘْ 
ܟܘܦܪܝܣܝܢ' .; ܀ 

ܟܘܦܪ݀ܐܡ ܚܫܡܝܢܐ ܣܕܘܢܐ ܪܟܝܟܐ .004 Co x N A‏ 
Jc»‏ ܟܘܼܦܵܪܐ ܟܕ ܙܩܝܦܐ 98 Kad‏ ܘܚܿܬܢܐ v‏ 
ܡܿܪܒܥܐ ܕܐܝܬܘ. ܘܐܝܟ ܟܘܦܪ̈ܐ Jo‏ )9-3( 
ue‏ ܢ݈ܬ݁ ܢܬ ܢ dS)‏ 

ܟܘܦܪܓܐ Just‏ ܠܝܹܐ 

je ܘܐܝܟ ܪܒܢ‎ "s "gd JU ܟܘܦܬܐܙ‎ 
ܟܘܦܬܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܗ̄ ܦܘܡܣܓܐ‎ . Uu 5411 
ܕܐܐܟܕ ܕܝ‎ oU gi ܟܘܦܬܐ‎ 7 UI .)ܦܐܟ‎ omes 
AA .34 h.a o JI ܐ ܚܟ ]ܦ‎ cre ܟܘܪ ܒܨ ܥ̄‎ 
exl WARS Ll) S ARS ܕܕܸܒܘܼܪ̈ܝܵܬܐ.‎ win 
eI y ܨ‎ duel 

ASA E. aab, Aes LUI ei Jum A v 
ܕܘܟܬܐ ܕܐܦܝܣܧܤܘܦ̈ܐ ܘܐܚܪ̈ܢܚܝܐ‎ AM CUI 
ܐܠܨܨ‎ CA 

ܟܘܪ݀ܐ Bi S ese 5h, ee Jo Uus‏ ܐܝܥ 
dee‏ 

ܟܘܪ̈ܐ 5if‏ ܒܝܬ ܙܪ̈ܥܐ ܕܟ ܬܪ yj»‏ $$ ܘܩܐܝܟ 


Cae QoS s, SÍ ܒܪ ܣܪܘ ܥܣܪܝܢ ܓܪ̈ܝܒܐ‎ 
T$ ܟܘܪ ܙܪܥܐ .ܐ ܒܪ ܣܰܥ̄ ܘ‎ LÀ d X louis 
és D , 

: : E ܐܧ‎ 
Pea) ost ܕ݁ܪܺܝ̇ܝ݁ܥ . ܟܘܼܘܵܪܵܐ‎ "wwe 


— 15 8 deest e ,ܠܨ‎ — 16 HF ܨ ..ܟܘܪܘܛܘܣܖ܀‎ 8 
ܦܗܕܝܘ‎ , cf. inf. ܦܗܕܝܘܢ‎ . — 9 HF vw co S5 755, of. 
col. h6o, .ܐ‎ 7. — 19 S deest. — 99. S luec prabet : v S. as 
eMe "ee (uls» M ܟܘܪܟܐ ܒܨ ܘܟܝܐ ܘܙܢ‎ 553! 
eel ܐܬܐܟ ܕܐܐܠܧܬܐܒ‎ UI ;ܘ ) ܫ̈ܝ ܐܨ‎ in Bar Ali, Paris. 255, 
eadem , nisi ult. vocabula ܐ[ ܫܬ[ ܒܐ‎ aJ ܐܩܝܐ‎ ,»! P aal. — 
31 HF glossa preced. déest , cf..D: A. , h665. — ?? S :ܐ ܐܩܝ̣ܢ݂ܫܺܝܢ‎ &. 
gi 40h EE e ܩܦܝ̈ܙܐ ܐܘܟܝܬ݀‎ 


ܥܣܪܝܢ ܦܝܠܝܢ ܗ݀ܘܐ »€ ܗ ܐܝܟ eon» A cos.‏ ܕܗ݀ܘܝܢ 


!. ܟܘܪܐ ܕܡܫܢܝܐ 


de epe ܗ ܘܪܗܐ‎ Saas 

vas‏ ܠܐܟ Luo dU‏ ܟܘܪ̈ܚܐ ܕܙܟܪܝܐ 
ܐܣ̈ܕܐ' ܨ¿ ܥ̄̈ ܟܘܚ̈ܐ ܘܫܪܝܪ. ha‏ ܕܦܪܕ ܟܿܘܪܟܼܐ 
ܐܦ ܟܘܪܟܝܐ ܐܦ ܟܘܪܢܚܐ 4g ME‏ 

(Pg eme ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܡܝܪܐ‎ "esa Aes 
ܘܫܪܝܪ.‎ L1 I ! ܦܗܕ ܝܟܘ‎ às "^A ܟܘܼܪ̈ܗ̈ܢܐ‎ 
dos oeba v ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܟܪܝܗܘܬ݀‎ 

ܟܝܘܪܘܣ ܓ ܬܟܪܕܐ 753 SA‏ ܥܝ ܐ ܙ ܥܨ̈ܝܝܨ 
PAX‏ 

Rue cies eus 

ْ gly—-s5 ܟܘܼܪܟܵܡ̈ܵܐ ܕܗܘ ܩܪܘܩܝܘ ܟܘܪܟ ܝܡ‎ 
ole; wd Aaa. ܟܽܘܪܟܳܡܐ ܩܝܠܝܩ̈ܝܐ ܐܝܟ ܦܠܺܚܝ‎ 
Uo su] Ju ܢ݈ܬ݁ ܘܕ‎ de Suo ete J6, 
:: 1 Ao CSS. YEanAnn 

4:3. ܐܒܐܕܪ̈‎ Jas ena dali wA ASA 

ܟܘܪܟܡ̈ܐ Exe‏ ܐܝܟ ܒܝܪ oA co‏ ܘܪܕܐ 
S asd D ae‏ 

Wa‏ ܚܘܡܐ ܥܳܲܙܝܙܐ ܕܩܝܛܓܐ ܕܡܬܟܲܝܢ 
ܝܥܡܗ ܥ̇ܝܡܐ ܘܡܬܐܡܪ ܐܐܐܪ ܟܥܚܪܐ" jg‏ 
edd dI cial‏ ܝܫܬ ܕܨܹ vxo a I ges Jo‏ 
ܒܪ ܣܪܘ ܟܲܘܪܵܢܐ ܘܥܲܠܥܵܠܵܐ oh. eal, eli‏ 


ܟܘܪ̈ܢܘܗܕ ܕܫܡܫܐ eed!‏ ܬܵܘܢ (ܐܨܺܕܹܐ cia‏ 


! HF. deest. Jas; et ܟܘܦܪܝܣܝܢ‎ ev. —? 11 quod pre- 
cedit deest. — ? S add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ . —^ H ,ܟܘܦܙܓܐ‎ 8 
J2.—5H gd. — 5 H deest JY JU. ܐܝܟ ܪܒܢ‎ 
—— 7 8 quod sequitur deest; 11 sequitur tantum 2 ܐܕ‎ 533Jl. 
— 8 (f. col. 833, ܐ‎ . $, — 9 HF glossa seq. deest, — !? H 
deest ܨ‎ velo; S deest o. — 1! S. deest, — 12. S. quod. pre- 
S deest, — 1^ S gs et prior glossa deest. 


cedit deest, — 1? 


56. 

879 ܟܘܢܘܣ 


(Aude ܐܐܐ ܨ ْ ܨ ܥܢܿܟܐܬ̈‎ sana] ܐܬ‎ Uo ܐܢܬ‎ uil pe 
ܪܒܝܢ‎ uy Rl. Ve ܬܘܒ ܚܛܓܬܐ‎ 
ܬ(‎ Gy e, ܢ̣ܧ̈ܝܕܐܩܐ‎ eG & coy ܐܘ‎ al Joy cassa 
ܕܘܐ ܢܸܫܩܿܢܛܺܝܘ ܐܢܿܬ݁‎ 3l ܘܝܕܐ ܘܿܢ‎ d sana] sl kde ris 
eb e: e-5 o! ܐܬ ܨܬ ܕܐܥܒܚܪܝܼ‎ 

conta‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ ܕܕܸܩܐܟ̈̄܀ 

ܟܘܢܪܘܣ ܡܬܐ ܡܪ ܢܘܢ ܐܢܬ v Lacon‏ 
ܐܟܝܐ P AS‏ 

Ach "ao osos, ul os ss. ܟܘܢܝܡܣܘܣ‎ 
Pdl] ܬܠܬ ܐܘܢܝܦܣ̈ܝܣ ܢܐܝ‎ 

eoe "ias‏ ܟܲܢܫܬܘܢ ܐܝܟ ܕܠܣܘܢܒܝܐ 
am‏ ܕܡܬܟܿܢܫ ex voca JR‏ ܐܟܝܐ 46 

wA inias‏ ܒܟܬ ܕܦܪܪ ܐܝ̈ܕܐ. yell, 8147I‏ ܐܫ 
o pais‏ ܚܪܘܪܐ ܡܕܡ ܕܒܡܨܥܬ̇ ܟܪܣܐ ܣܟܝܪ 
P^ anon‏ 

cjr 5, ܬܨ‎ SI does ees ors "as 
ܘܪ̈ܟܝܟܢ ܡܢ‎ «ma ܠ̈ܚܝܛܠܐ ܒܪܡ‎ ea 2D 
dv non ܚ̈ܛܐ ܥܸܡܹܝܿܬ ܝܪ ܒܨܢ‎ 

ܟܘܣ ܐܘܟܝܬ݀ vas‏ ܐܚܢ ܒܨ ܟܝܘܣ ML‏ .ܪܐ 
ES cel‏ 

ܟܘܣ eL o. Y‏ ܨܐܐܝ ly‏ . ܣܪܘ 
ܟܘܣ ܒ ܪܬܝܐܐ Pass‏ ܚܢܕܕ v asco‏ 8,355 4 
m 4 73 0005.‏ ܝܫܡ so was wn av‏ 
ܕܙܲܡܪܕ܀ 

ܟܘܣܠܬܐ eos.‏ ܛܠ̈ܐ HF hec prebent : (sic)‏ 9'... ܿ ܥܨܸܐ 


Jel$ woes . loy eU cf. infra w S.N ico. — 
18 H ܕ[ ܐܮܢ ܐܪܬ‎ ; F ol ܕ[ ܐܦܢ‎ ; cf. B. A., 4656, — 1^ HF deest. — 


col. 809, ܐ‎ . 3. — 17 H glossa prec. deest. — 18 S deest hic 

Jani‏ ܘܨ ܐܐ ܝܼܚܹܫ aen. — 19 S ac‏ ܟܕ ܗܘ et add.‏ !0 ܕ 

eg» ms .ܨ ܟܪ̈ܣܘܥܐ‎ 90 $ sey! was. — 

2 HF deest quod praecedit inde a ܐܝܟ ܒܒܠ‎ — — 99 HF deest 
LX 4-5; HS deest glossa sequens, — 33 F add. ܒܢܪ‎ 
ܣܪܦܝܘܢ‎ 
ܟܘܦܪ̈ܐ 880 


ܟܘܣܿܝ ܐܦ̈̈ܝܐ Plo‏ 

ܟܘܣ̈ܠܬܐ zl‏ ܟܘܣ̈ܥܬܐ ܣܦܝܝܩ̈ܝܬܐ 
ܒ ܣ ܛܦ ̇ ܐ ,ܡ lo s‏ ܒܘܣ̄ܠܬܐ ܬܘܒ ܗ 
ܕܡܒܡܨܥܬ̇ܿ ܟܬܦ̈ܬܐ ܠܐܐ ° .ܿ. 

ips «3023 ܟܘܼܣܝܬ̈ܐ ܘܩܪܘܒܩܫܬܐ ܐܝܟ‎ 
died ܚܕ‎ (il sl, ܕܐ[ܐܫ̈ܕܐܚ̇ܢ̈ܬ''‎ xil, 

ܟܘܣܟ̈ܣܐ' ܕܓܪ̈ܡܐ ܥ̣ܕܒ (ܠܫܟܿܠܐܝ ܝܟ pe‏ 


di e3! 15 eis 


ܟܘܼܣܬ̣ܐ ܢ ܒܪ ܣܪܘ iudi]‏ , ܟܘܣܬ̈ܢܘܬܐ 
Min. ^ i dd Eo‏ ܥܵܬܢ݈ܧܵ. ܟܘܣܝܬܢܵ 
co!‏ ܝܨ ܢ݈ܬ݁ ܚܨ ܘ wa aan bs Ue‏ ܟܝܘܣܝܬܢܝܐ 
gas» YI o Xs I‏ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ os am‏ ܠܗ 
vs woo‏ ܡܢ ܒܝܬ݀ ܟܬܦ̈ܬܗ ܐܘ̇ܓܗܝܢ ܡܢ 
ܟܪܣܐ deco] oaov‏ 

Jer ety eoa, I5... ܟܘܼܥܐ ܘܟܲܪܣܘܥܐ‎ 
P ܐܠܫܬ ܕܐܐ ܥܬܐ‎ oe 

ܟܘܦ ܐܚܝܢ P Lael‏ ܟܘܦ one‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
ܐܪܟܢ ܪܝܫܗܐ dans) delle‏ 
ܟܘܼܠܪ̈ܝ ܥܢܘ uui,‏ ܐܢܢ ܟܕ ܫܠ ܦ̄̇ ܦ̄ܘ̄ ܛܖ̈ܦܐ 
ܕܟܘܦܪܐ vxo 262 &j»‏ ܕܟܘܿܦܪ̈ܐ 95( 1 
ܟܘܦܪܐ ܛܿܝܵܝܐ LCS ss.‏ ܟܘܦܪܐ ܕܝܲܡܐ Ll! P‏ & 
$i‏ )ܟܢܟ ܨ ܓܘܦܪܐ wai‏ ܟܘܼܦܪܐ ܝܘܼܗܕܵܝܐ 


! Glossa arabica inepla , cf. inf. wv oxa et I. Law , Aram. 
Pfl., p. 395; $ male ܣܝܪܘ‎ 5 9 v x33 ܟܘܢܪܘܣܿ ܝ̄ܘ̄‎ 


Lua!) &&Uall; Bar Ali, Paris. 2355, X$Ual] conso. — | 
¦ 15 $ gans. — 16 HF et Bar Ali, Paris. 355, ,ܒܬܬ‎ ef. 


3 8 ܒܨ ܥܬ‎ TUNES s ܟܘܢܝܩܘܣ ܕܥܸܬܢ̄ܬ݁‎ — 9 8 
quod sequitur deest. — ^ F et H in marg. add. 53v xa .ܗ‎ 
— 5 8 guste. et quod sequitur deest, ef. col. 821, 1.8. — 
5 F add. ue» ܟܘܢ ܕܘܣ‎ quod forsan coa Xaxo.a. legen- 
dum , ef. col. 878, l. a7. — 7 S add. ea] ܆ ܟܘܣ ]5 . ܟܘܣ‎ 
— 8 FS ;ܟܘܣܠܐ‎ cf. col. 76, 1.19. — ? H tantum 85555; 

S &p$ dye S. — 19 S deest, — !! S Liu] ܕܒܪ ܣܠܘ‎ 

ܟܘܠܗܐܪܐ 


ܕ[ܝܒܿܕܸܨ uie Mél, Jule!‏ 4 
ܟܘܠܗܐܪܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ vno cos NE‏ 
ܕܟܪܣܐ ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܠܣ ܢܬ ܨ No so‏ ܐܪܐ 


877 


«i ܬܘܒ‎ 

ܟܘܠܒܗ݀ܐ' ܐܘܪܚܐ ܕܥܵܓܲܠܬܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 
ܘܡܢ ܚܘܢܝܢ ܐܨܨ !» PRAXMI us‏ 

ܟܘܠܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܡܥܳܐ ܕܢܝ ܪܝܥܐ ܚ )ܧ 
addi‏ !233 + 

Jose, Le 3-2 cni. Jé, XjÀ&3l ijs. conan. 
Tp ܕܐܝܒܬܐ‎ Ea 2l, ܩܨ‎ suas aum od, . 
ea) ܢܼܫܥ‎ ÁX$JI B;Las ܟܘܠܘܣ ܕܡܐܟܘܠܬܐ‎ 
dos ܟܘܼܠܿܝܬܿ‎ n. ܟܘܠܝ̈ܝܬܐ‎ 

ܦܘܠܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܦܰܪܬܐ ܡܪܬܐ ܕܝܢܐ ܟ 
ܟܘܿܡܵܘ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܐܫܝ ܐܬܝܨܐ ܪ (ܐܥܵܟܹܝܸܟ܂ 
ARIES WS‏ ܦܘܡܘܣ ܥܿܐܟܐ ܥܹܐܧ ܢ݈ܬ݁ ܒܬܿܝܕ ܛ METUS‏ 
d‏ ܨ ܕܟ ܫܦܝܪܘܬ ܟܘܡܡܘܣ ܟܼܥܸܒܬܵ ܐܐܬ gsx‏ 
ee‏ ܟܘܡܘܣ ܚܰܝܐ GU m $ QuxeS‏ ܟܘܿܡܘ ܗ 
ܡܬܐ݀ܫܪ̈ܢܐ ܣܘܪܝܐܝܬ. ܝܘܢܐܝܬ ܕ݁݁ܝܢ ܟܘܡ̈ܘ , ܦܪܝܫ 
ܕܝܢ ܟܘܣܘ ܡܢ ܟܘܡܘܣ ܕܟܘܡ̈ܘ ܝܥܥ ܣܤܓܫܶܐܐ 
ܡܬܐ ܡܪ . ܟܘܡܘ ܣ :ܕܝܢ ܢܥܠ ܙ ܝܕ Que]‏ 
CRM NN T‏ 

TEN PCR CO (ܠܥܵܝܼ.‎ CES 
vA mo^ e.c ܕܐܘܢ ܐܐܝܟ ܡܝܪ‎ wA nas 
ܕܡܘ̈ܝܬܿ ܝܫܡܫܐ. ܐܡܪ 301.23 ܕܡܝܕܝܝܬܐ ܗܝ‎ 
ܕܠܐܝܩܪܗ ܕܫܡܫܐ ܐܬܦܼܪܫܬ̇ ܒܝܬ ܣܓ.ܕܬܐ.‎ 
gue ܘܦܘܛܝܦܘܪ ܟܘܡܪܐ ܗܘܐ ܕܗܿܝ ܡܕܝܥܬܐ‎ 
ܥܥ ܐܦܝ‎ Aj Xa ܐܕܨ ܬܘܒ ܟܘܡܪܐ ܡܢ ܗ݀ܝ‎ 


— 12 HF ,ܠܥܬܘ‎ — 13. H )ܙܐ‎ et infra arie ܕܐܟܐ‎ et quod 
sequitur usque ad ܕܒܐ‎ deest, ef. col. 40, ܐ‎ . 0; col. 789, ܐ‎ 19. 
— !4 $ hic dye: HF quod sequitur deest , cf. B. A. , 463. 
— 15 S e dI ies M ei ) ܟܥ‎ aus ella aus gate. — 
16 Sic cod. omnes et B. A. , Hoff. h64a , Paris. 255 ; cf. col. 751, 


(gue; FS us pro aoo quod sequitur.‏ 8 7 — .22 ܐ 
878 


ܟܘܢܕܪܘܣ 


SAT ܕܥܡܐ. ܘܬܘܒ ܡܦ̈ܫܩܝܢ ܠܗ ܟܠ‎ w mM» 
P5 NI ua, wA oa ܪܒ‎ 

ܟܘܡܪܝܫܗ V‏ ܕܒܪ ܡܣܘܝ ܟܝܠܝܕܘܢܝܐ ܕܗܘ 
[el A a5‏ 

qued uis PES 

vas‏ ܝܢ KS XS‏ ܐܝܘ aces‏ ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܟܘܢܝܐ ܐܢܬܘ ܒܝܪܬܿ ws sns Nis. Io‏ 10 
ܕܒܡܠܚܡܘܬ Aca oo w Nm‏ ܠ Woo cx‏ 
ܕܣܝܘܥܪ̈ܢܐ. ܘܠܦܘܪܫܥܐ ܕܒܥ ܘܡ̈ܢܐ. ܬܘܒ 
ܡܫܡܗܝܢܢ ܟܘܢܝܐ o‏ ܠܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܙܡܒܗ̈ܐ 
ܐܕܫܥܝ̈ܐ ܘܓܥܣܢܥܫ̈ܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ 
ܕܠܬܘܣܦܬܐ ܕܥܠ ܝܫܡܐ ܩܕܡܝܐ . ܐܝܟ ܗܿܝ 
ܕܝܘܣܠ : sc xA wá‏ ܡܝܢ ܒܠ AME‏ ܕܝܝܢ ْ 
ܐܝܟ ܐܕܫܐ ܐܝܬܘ ܟܘܢܝܐ ܬܚܝܬ ܫܘܒܐ. ja LI‏ 
ܐ ܬܳܬܟ݁ܳܐ Raoul‏ ܘܟ do SNE‏ 

dx cas wA ܟܘܢܒ̄ܐ !' ܘܬܚܝܬ‎ 

IND MÀ 334A 

Pdl esl ܐܪܒܥ ܐܘܢܝܡ̈ܝܣ‎ C00 S336. 
ܐܕܫܐ‎ eos aos ܐܝܟ ܝܫܘܥ ܒܘܟܼܬ̇‎ Aaa 
c yii all ܝܕܨ‎ gp wa ܡܕܡ ܕܚܕ̈ܒܐ‎ 
ܟܘܢܕܪܝܠܝ ܘܠܐ ܐܡܪ ܘܐܕ݂ܥܿܚܵܢܵܟܪܵܢ ܕܠܝܬܐ ܘܵܐ ܥܼܚܼܝܕܢܹܐ.‎ 
ܝ̇ܥܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܫܛܝܚܐ‎ yis b ga cas Xl 
«M5 m. 835. o wise o 70 2 ܐܪܥܐ‎ AUS 
ܠܕܓܪ݂ܓܝܪܐ ܘܩܪܝܪܐ ܡܒܡܘܕܙܓܗܿ ܀‎ 

Kb 43 4 G3 3 o o99i 3:0 Tees 
LEES 

ܟܘܢܕܪܘܣ ܚܠܺܝܓܬܐ" aj an‏ ܕܩ ܢܟ KlaxJ‏ 
ܕܐܠܚܵܫܝܟ 4a,‏ ܐܛ ܐܐܚܵܫܝܸܟ ܐܢ̈ܕܝ |¥ ܐܢܬ Ule‏ ܨܝܢܢ̈ܣܕܝܬ. ܘܢܬ 


! S quod sequitur deest , cf. col. 876,1. 5. —? Cf. col. 876, 

SR deest‏ ^ — .14 .ܐ ,775 HF vois, ef. col.‏ 3— .15 . ܐ 

pro Xo Nas. — 5 8 add.‏ ܟܘ̈ܠܝܬܐ $ et‏ ܟܘ݀ܠܥ̈ܝܬܐ 

PLE —$ S add. J8. —7 S deest eJ; up; —8$ 

add. Kxa4JV sus; (ea 5. — 9 S deest, cf. inf. idem vocab. — 

!" Fadd. ܕܒܡܠܝܠܘܬܐ ܝܨ‎ . — 1! 8 deest, leg. ?ܟܼܘܢܦܐ‎ 
56 


IXPRIMEBIE NATIONALE. 

875 ܟܘܟܝܬܐ 


ܕܳܡܳܝܐ ܠܥܘܼܕܐ ܘܡܫܬܩܲܪܝܐ ܡܘܦ ܘܐ Lala I‏ ! 
ܕܸܢܧܵܐܐ, Kos)‏ ܐ ܟܠ ܝܫܐ .ܨ aa.‏ ܕܦܪܪ ܪܒ ܒܢ 
ܟܘܼܟܝܬ̈ܐ: Kx;‏ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ I‏ ܫ (iJ‏ 
Los‏ ܬܘܒ ܬܠܓܐ os‏ ܣ̇ܓܟ el d‏ : 
ܘܐܝܟ ܝܫܘܥ 3 sa‏ ܐܝܬܝ .ܗ .ܗܝ ܕܟܕ WA‏ 
ܣܳܠܩܐ ܠܥܠ . ܥܛܪܐ ܒܠܫܢܐ P3 lel view‏ 
ܟܘܼܟܵܫܶܐ deles‏ 

ܟܘܟܠܝܐ ܕ 

ܟܘܟܫܟܐ ܘܟܪܟܫܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܐܡܪܐ . 
ܟܘܟܝܬܐ ܪܘܘܚܐ woo‏ ܕܥܡ ܫ̇ܫܳܚܐ 
ܢܝܣܥܝܵܬ̈ܐ ܘܬܫܪ̈ܝܢܝܬܐ. ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ SX s.‏ 
ܚܕ ܥܿܠܥܠܐ ܕܗܝ wie‏ ܬܩܝܦܬܐ. ܘܚܕ ܡܪܚܐ 
ܕܗܘ ܙܝܩܐ Ania‏ ܘܡܿܣܡ "no aco x va‏ 
ܟܘܟܝܬܐ 50 ܕܥܛܪܐ ox sica‏ ܪܘܚܐ.ܩܫܝܝ̈ܬܐ 
^ ܒܪܚܐ ܝܬܝ .ܪ :ܘܒ 03 no‏ ܠܫܝܐ ܡܕܡ 
Ww oM cowco‏ ܡܢܫܝܠ ܣ݀ܠܡ ܠܪܘܡܐ. ܟܕ ܒܥܦܪܐ 
ܠܚܘܕ. ܘܩܐܝܬ ܟܕ ܥܡ vas,‏ ܙܥܘܪܬܐ Moos‏ 
ܘܫܓܫ Aw IS‏ ܘܡܡܛܪ ܢܘܛܦ̈ܬܐً ܪ̈ܘܪܒܬܐ 
ܘܥܿܒܪ Porc‏ 

wA moa. ac wo xa x, ܟܘܟܒ̈ܐ‎ 
Wo. 3a 3.750 ܟܡܢܝ̇ܘ̈ܬܐ‎ s WIS conca 
Who L3 ܘܕܚ ܡܢ‎ wines ams wc os 
Ws A Ny ܘܩܺܝܝܡܢ‎ . Masa 5 8 5 
ܕܬܥܢܕܝܢܪܘܬܐ ܘܕܨܒܝܬܘܬܐ ܘܕܫܢܘܘ̈ܕܥ ܢܝܐ‎ 
NAR 

ܟܘܠ ܐܕܝܣ݀' ܐܝܟ ܒܪ Kass] via aA‏ * 


A33. —? $ x Nes, cf. col. 857, .ܐ‎ 19; et add. ad calcem 
dos) Kad. — 19 8 ܟܘܠܝܕܢ‎ cf. infra ea; I. Lew, 


Aram. Dfl., p. 333. —!! F GN 2:8 eX , cf. P. de La- 
garde, Ges. Abhandl., p. 56. — 1? HF A& ad vocab. sequens 


junzerunt, — 13. 8 Aas3xx3.co; cf. col. 771, l. ܐ‎ 0 et a4, — 
!4 $ Jani S58, of. inf. ܟܘܠܒܗ݀ܐ‎ . — ' HF. deest ܐܝܟ‎ 
— 16 $ in marg. l- 
ܟܘܠܡ̈ܫܐ 


vows‏ ܕܢܘܠ ܆: 
ܟܘܠܝܪܝܢ"' ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄. jm‏ ܕܙܪܥ ܟܬܢܝܐ 
old‏ ܨܠܬܐ 4 
ܟܘܠܗܖܪ̈ܝܐ Raus‏ ܐܵܕܲܝ̈. ܨ ܫܪ̈ܝܬܐ ܕܡܢ ܠܬܚܼܬ 
ܘܿܬܝ̈ܒܬܐ ܕܡܢ POM‏ 
ܟܘܠܘܢ ܐܝܟ qo ama‏ 
ܟܘܠܟ ܐܲܬ̈ܕܙ̄. ܪܒܢ ܡܪܪܬܐ :ܓܐ 
Neon‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܪ”' ܟܘܣܪܘܐܕܐܪܖܿ 
dole‏ 
PW x Nas‏ 
ܟܘܠܝ̈ܬܐ: 35.33.0021 13 ܘܪ" ܡ afs t‏ 
ܐܫܝܢܟ 3 ܪ 
ܟܘܼܠܥܒܐ deb‏ ܝ I ae‏ ܐܘܚܐ 
P Na‏ : : 
Nas‏ ܕܣܬܪܝܢ ܒܗ ܐܸܣܸ̈ܵܐ ܐܝܟ ܒܪ e^ c‏ 
ava‏ ܗܘܢܦܰܬܚܝܝܢ mo‏ ܟܝܘ̈ܐ. ܘܐ݀ܡܢܪܝܢ 
Ww 3.23‏ ܘܡܪܝܚܝܐ A3 « (sic)‏ ܗ݀ܢܘܐܣܟܝܼܡܐ 
ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܫ ܣ ܐܝܟ ܨܘܪ̈ܬܐ s co‏ 
ܘܫܨܵܐ.. Sea‏ ܨ 55 «Ses eM Ls oi‏ 
ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܘܫܨܵܐ. sl,‏ ܢ݈ܬ݁ ܥܰܝ̈ܟܨܒܟܘܠܒܐ ܕܬܪ̈ܝܢ 
TOEIC‏ ܐܢܬܟ ao‏ ܢ݈ܬ݁ vero . cula‏ ܒܪ ܣܪܘ 
ܠܥܰܒ݂ܓܥܐ ܕܡܐ ܘܦܬܼܐ ܘܚܘܪܦܗ : ܐܘܟܝܬ ܦܘܡܗ 
ܒܦܬܝܐ SENA eure‏ ܘܒܗ ܡܬܲܪܸܨ ܐܪܕܝܟ݇ܠܐ 
ALL wA onis 5 ow ocoX 3o A s‏ 
(D d aula ul sas An Sce tata‏ 


876 


! $ Kelyall. — ? SR sic; HF ult. glossa deest, cf. infra 
lin. 131. — ? HF ;݂ܐ‎ 5 deest hoc vocab. , sed post vxo, 
quod vide infra , add. A. ܘ݀ܐܦ ܟ ܪܫܥܐ ܗܘ‎ và xo 
wnevs m$ AJ am; ef. col. 544, 1.18. —^ S 
wa con. — 5 $ vos, ef. col. 687, I. 18; col. 695, 
ܐ‎ . 13; —6 Sw o2. — 7. § et Bar Ali, Paris. 255, 
cos ^w aa. — 9. Sic S et B. A., Paris. 355; HF v Xa 

873 ܟܘܙܬ 


4a 0 cA ܟܘܙܬ‎ 

sls WAS‏ ܘܐܚܖܵܢܐ Julia]‏ ܡܸܬܟܲܚܕܵܢܐ 
ܐܝܟ ܙܟܪܢܝܐ cs see Pales os ua‏ ܐܦ 
ܟܘܛܪܘܣ ܐܝܟ 5( ܥܣܼܒܐ ܐܝܬܘ ܚܪܘܥܐ 
ܘܣܓܝ ܣܪ̈ܥܝܦܝܬܐ ܕܙܪܥ ܗ Aces‏ ܠܟܠܗܝܢ 
ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܣܘܿܟܬܗ1܆;: 

ܟܘܝܢܢܘܬܐ Pius]‏ ܟܘܝܼܚܐ ܙܚܵܝ̈ܟ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ' 
om‏ ܕܲܪܦܼܐ ܬܠܝܦܗ in oss‏ 

ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܬ ui‏ ܙܝ ܒܟܬ ܕܦ ܪܕ ܐܬܬܟܝܢ 
Ue eil‏ ܡܢ ܟܘܢܥܐ ܚܫ ܣܝܠ ̇ ܐܬܬܟܝܥܘ ܕܝܢ 
ܡܢ ܡܟܝܢܥܘܬܐ' 233.003 

Po ܘ ܠܨ ܥܿ‎ E E ܟܘܹܝܢ‎ 
dix. xls 3o vÀxas 15] ܐܠܘܟ‎ (os ܥܐ‎ Jose, 
ܘܡܢ ܟ ܘܝܘܬܐ‎ Ix Ls (ees ܐܪܐ‎ ales. (ge (X 
PW oso ܫܡ ܝܠ '! ܐܝܟ ܙܗܝܐ ܡܢ‎ 

XI ܒܕܘܟ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ EE ܠܟ‎ EN 
ܐܝܟ‎ Lee; ܟܘܟ̈ܐ ܗ݀ܝܕܒܫܦ̈ܛܐ ܓܪܝܨܬܐ‎ 
m vw 033 (sic) ܐ‎ A Nea v Ao a Lo 00 ܒܪ‎ 
ON 

et alio in loco :‏ ܦܘ ܟܐ $- gane VI Cis‏ ܪܩ ܢܝ 
ܟܘܒܐ ( ܦ 469 B. A.,‏ , ܟܘܟܐ (cf.‏ ܘܩܠܘܪܐ ܗܘ ܟܕ o0‏ 
ܘܦܪܕܐ (sic)‏ ܘܓܪܝܼܨܬܐ ܘܛܘܠܡܬܐ ܘܣܝܪܒܢܚܐ 
eo A30‏ ܟܠܗܘܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܠܚܡܐ sy‏ ,)835,2 


252995. — V. (ff. col. 39, 1. 13; col. 508, ,ܐ‎ 23. — 18. Cf. 
col. 863, ܐ‎ . 13. — 19 S vocab. sequentia. desunt, — ?0 HF 


F add. ua! A. —‏ !?— .ܨܡܘܚܬܢ 8 ;;ܘܨܡܘܚܬܢ 
F deest (4MaJ, cf. supra. lin. 1. — 95 S. deest hec figura. —‏ 22 
cf. I. Lew, Aram. Pfl., p. 196. —‏ ,ܟܘܒܐ Sie, lege‏ 94 
HF deest go owe. — ?6 Sic, lege wt, cf. col. 870,‏ 35 
cf. B. A., 4624.‏ ,ܫܩ )ܓ S iogll. — 28 S‏ 37 — .19 . ܐ 

ܟܘܟܒܿܝܖܝ 874 


ae CEN |‏ ܛܝܢܐ ܗܘ ܕܡܬܬܝܬܩܬܐ ܡܢ ܣܘܣ 


HU wea 
oaa AE ܟܘܟܡܒܡܐ ܒܝܠ $ ܟܘܟܒܐ‎ 
0 ܕܙܘܣ ܐܬܬ ܨ‎ 


ÜYWÉTX334A was‏ ܨ)ܪܝ݁܀ 


qii vas NS veas‏ ܠܝܟ" £y‏ ܫܰܚ 
ugs!‏ ܥܬ yia‏ ܘܝܡ ܦܨܠ xls‏ 
ܟܘܟܒܐ ܘܼܨܝܵܢܵܐ 5,5 p Kilo‏ ܒܢܝܢ 
ܐܐܬ ܢܝܢ 

ܒܬܲܝܡܲܢ ܡܲܕܢܲܚ ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ (ܐܛܲܩܕܬ̄ deeem Jay‏ 
ܟܘܠܟܠ=ܫ= ܢܘܓܗ̈ܐ ܗ ܗ݀ܘ ܕܡܬܚܢܙܐ ܒܨܦܪܐ 
anus‏ .7 ܢܝܪܝ P^ eua‏ 

ܣܪܦܝܘܢ ܟܘܟܒ ܐܪܥܐ lai‏ 9 ܘܐܣ 2.2.5.5 
ܠܘܬ ܦܠܟܢܝ̈ w^ Na‏ ܘܟ ܀ 

9 ܐܘܟ ܠܝܡ‎ o. s ܝܘܼܗܕܵܝܐ‎ "won 
MARS x ea ܟܘܟܒܡܐ" ܐܪܐܒ̈ܝܐ‎ 
)ܐܢܙܠ‎ aX eo ܟܘܟܒܐ ܒܐܪܦܢ ܐܝܟ ܒܝܪ‎ 
4 Pd 

1 ± 8 ada pad ܟܘܿܙ‎ cas ܼܟܘܿܙܬ ܕܒܪ ܣܪܘ ܕܚܿܠܬ‎ 
et antea SL a (Q^ Q2 (Qui 02303V ܡܢ‎ es. — 
9 § glossa precedens deest. — 9. S aU. — ^ S deest. — 
? €f. col. 366, Ll. 10; I. Lew, Aram. Pfl., p. 80. — 5 HF 
,ܟܘܝܚܝܬܐ ܙܐ ܠܝܟܬ‎ quam glossam S alio in loco prabet. — 
7 F add. oco ܕܒܪ ܣܪܘ $; ܘܐܝܟ ܒܪ‎ oes. — 
* $ add. (yu | (ܐܠܚܝ̈ܟ݂‎ won. — 9 FS ܡܟܥܝܘܬܐ‎ ܼ — 
10 HF deest ,ܕܒܬܐܪܬܗܘܢ‎ cf. Il Tim., 1, 3. — ^ S 
asm. — 12H sic ; F uS S Q5. — 13 FS glossa 
precedens deest. — 14 S quod sequitur deest, sed add. ܘܗܕ‎ 
poa e ܢܫܺܚܝܬ݁‎ sho sil uis a3l$. Reload] ܬܘܢܝܘܬܐܐ‎ 
Aes. — 15 (jf. supra lin. 9. — 16 S ܒܣܢ‎ y et add. 

Yan 871 


ܟܘܒܕܐ ܪܟܝܟܐ ܕܣܪܓ . ܘܪܒܢ ܕܝܢ ܝܫܘܚܝܐ 
ܕܒܝܕ ܠܡܛܐ ܪܟܝܟܐ do‏ 

ܦܘܡܝܫܼܐ :ܘܟܐ LA Jil, Jyce usus‏ ܙܟܝ̈ܪܝܐ. 
ܟܘܒܫܐ des eM AS‏ ܢܵܬܘܼ̱ܬ݁ Pa ! loro‏ 

ܦܘܠܘܠܟܣ ܬܵܦܵܟ Jess‏ ܐܢܵܬ݁ ܐܝ ܐܝܬܒ ܕܩܟܕ 
dudo Tea‏ 

T^‏ ܕܡܐ ܕܐ݀ܬܐ ܒܬܪ ܝܼܠܕܐ pud eo‏ ܝܼܫܔܥ 
AMO EOEE E.‏ 
B, yid‏ ܪܦ̈ܪܸܐ «ex‏ ܟܘܕܐ ܡܕܡ ܕܓ݀ܕܫ ܠܐܢܝܬܬܐ 
ܟܕ ܝܿܠܕܐ 031353 ev‏ 3 8 005 ܗܿ. ܣܝܠ« ܘܢܥܝܬ 
ܘܡܿܟܐܒ ܠܗܿ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܦܡ ܝܥܡ ܝܠܕܐܿ. 
ܕܝܐ ܠܠܬܣܩܵܒ̈ܟܐ ܢ ܛܢ 
ossa LB. aa‏ ܠܝ ܐܢܝܬܬܐ ܕܓ ܕܫ ܠܗܿ 
ܘܩܐًܡܪܐ ܕܐܝ ܬܘ ܐܝܟ ܪܘܡܢܐ ܒܬܚܬܝܬܗܿ 
Lco an‏ ܘܡܝܐ Asa‏ ܐܢܝܬܬܐ ܢܝܕܪ ܗܘܐ 
oc irure‏ ܕܟܪܝܟ ܥܠ ܥܘܼܠܐ ܘܡܬܪܣ ܐ «(1S‏ 
ܘܦܐܫ ܐܝܟ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ d e S$5, pA Ma‏ 
AUG‏ ܐܢ̄ܬ݁ aJ, Ue;‏ ܕܦ ue. unus cds B. UK.‏ ܦܵܢܥ݁ 
EN CRU‏ 

ܟܘܕܚܐ ܐܨ ܐܟ . ܕܐܒ oie‏ ܐܕ 7S‏ 
ܟܘܕܢܝܐ PX Waco Svo vasos uo‏ 
eos TES‏ ܐܲܢܦܵܐ ܬܠܬܐ ܓܝܪ ܐܕܫ̈ܐ 
ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܠܐ ܩܪܩܣܐ ܪܒ ܡܝܢ ܟܠܗܘܢ.܀ 


| (0 ܕ ܐܐܚܸܕܐܛ ( ܐܘܐ‎ cf. B. 4. , 4614 ; sup. col. 312,1. 19. 


— 19 $ eoácn wes, ef. col. 869, L 1. — 1! F GL, JY. — 
'2 H 3.5 $52. — 13 HF deest JaS. — !^ HF deest jus. 
— 55 F... ena.a. ܘܗܘ‎ . — !^ HF tantum ((ܚ̈ܫܰܚܝܐܬ݁‎ 81, of. 
B. A., 4615; S add. hic in marg. go qo ܟܘܗ̈ܢܐ‎ 
ܐܒ ܟܝܢܝ‎ — 1 S add. ܢܰܫܢܝ݂ܕܰܢ‎ (L xao ?( cas. — 18 $ 
quod praecedit deest. — !9 S deest ,J,3V et add. ( aXX: sequitur 
pexXe loco axe. — ?? S luu] pro axe ܐܠܫܟ‎ 9! F 
ܝܥܣܪ̈ܐ ܩܘܩ̈ܐ‎ ܿ — ?? 8 add. (yes 7e R Ru Je$. 
— 33 $ deest, — ?^ HF .ܐ ܕܘܥ‎ 
ܥܟܘܙ̈ܢܐܪ 879 


ܘܟܘܕܪܐ ܒܬܪܗ , ܘܬܠܝܬܝܐ ܐܢܦܐ ݀ܵܐ. )555-1( ܐܕܐ 
ܐܪܒܬ GU‏ 1:31 ܕܐܐܬ̈ܐܐܝܒ ܐܠܣܼܨܒܬܵ .ܨ gu,‏ ܐܠܫܳܫ̄)ܢ̱܇ 
ܓܪܢܓܘܪܝܘܣ (ܐܝܿܚܟ . ܨ - ܟܘܕܪܐ eJ]‏ . ܘܬܐܘܣܝܦ 
ܒܪ ܣܪܘ .813 ܠܢܝܼܕ݂ܘܬ. ܘܗܟܘܬ ܒܟܬ 35.85 ܬܘܒ 
ܕܬܠܬܐ ܐܡܪ ܐܲܢܦܵܐ ܚܠܦ ܓܠܐ7" ܰ:. 

ܟ ܘܕܪ̈ܐܦܝܣܝܘܣ ܚܢܕ ܡܝܢ ܚܫܢܡ ܗ̈ܐ 
eoo won NA‏ 10 ܥ̣ܢ̇ܚܨܢ ܝܙ ܐܢܕܐ ܐܪܐ ܨ ܐܠܚ ܫ )ܧ 
es ' guod!‏ ܘܐ i‏ ܠܢ̄ܬ݁ d yy ayut‏ 

ܟܘܗܘܣ ܟܲܝܠܐ ܪܘܡܝܐ ܝܫܬܐ ܩܒܣ̈ܓܐّ 
goes y Ju ue Jib) iae jum‏ ܩܬܐ ܕܨ 


EET 
ܡܪܝ ܒܝܐܝܝܬܿ‎ Maas ܟܘܲܕܬܵܐ ܗ̄̄ܐܢܬܬܐ‎ 
.:. ܐܪܚ ܬ"‎ 


ܣܪܘ ܟܘܘ̈ܢܕ ܕܡܟܲܘܢ ve‏ ܠܢ $m es‏ ܐܬܝ 
ܐܢܠܝ̈ܐ 
ܝܩܢ ܐܝܕܐ '' ܧܢ̈ܫܿܘܙܢ . ܒܘܲܙ iac‏ 83 ܪܪ aia‏ 


29 
ܐ̈ܝܢܫ ue Ka‏ 
"was‏ ܕܡܼܫܥܝܐ ܗ̈ ܟܲܝܠܐ. ܘܗ̇ܘܐ ܥ Aso‏ 


I7 co ܕܗ݀ܘܝܢ‎ 21 «Nó. 
4l! odis. Yves. 
Laici, (ܛܨܐ܇‎ LAS ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ OS 


dU aal, 


! $ lose; H deest ܦܬ ܘܚܬ‎ oye. — 2 ܐ‎ acd n, ef. 
«ol. 468,1. 7. —3 FS $y ew. — ^ S hic et infra (e 21. — 
5 S$ w^ Ya loco ܆ ܕܟܪܝܟ‎ — 9 FS 8 SYLS, — 7 H ܦ ܐܧ‎ 
y 9 yel. — 8 H ;ܼܬ ܒ‎ F ;ܐܠܫܢܼܥ‎ S ;ܐܠܫܬ ܒ‎ Bar Ali, 
Hoff. 4615, ;ܐܠܫܬ ܕܬ‎ B. A., Paris. 255., 850x391, cf. col. 212, 
ܐ‎ . 6. —? S add. dV a3] (g9iey JI, ef. col. 212,15, 
et alibi 3 v ܟܘܕܪ̈ܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܫܠܡܘ ܠܢ ܡܝܪܢ‎ 
ܡܕܡ ܝܡܡܝܬܐ ܕܗ݀ܘܝܐ‎ wai à ܡܬܐܡܪ‎ 


ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܫܘ ܩܘܪ̈ܒܥ̣ ܗ ( (sic)‏ 
ܕܣܓܝ ܪ̈ܘܪܒܝܢ ܕܡܬ݁ܬܠܝܦܝܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܬܥܒܕ 


ܡܢܗܘܢ ܡ ܐܢܝܐ ܠܥܢ Qus Woo c‏ 

809 ܟܕܪ̈ܐܐܙܦܘܣ 


ܟܢ ܕܪܐ ܦܠܢܘ ܐܦ ܗܢܐ ܡܝܢ ܐܕܪܺܫܢܐ 
ܕܐܝܠܗܐܘܣ gem‏ ܘ kun,‏ ܐܠܚܙ 6 

 ܨܐܵܝܿܢܵܚܠ( ܗ̄ ܣܦܥܘ̈ܬܐ‎ "S ons 

duly Ns "eoi A oos 

dose dUÀ oA Sa, ܟܗ݀ܐܝܡܡܐܪܘ ܡܕ‎ 
cna ܕܐ . ܟܲܗܝܼܢܐ ܐܐܫܐܘܟ‎ cua. ܟܲܗܝܼܢܘܼܬܐ‎ 
Polo ° ܥܬ ܐܠܫܬ‎ Juil 

ܟܗܠܝܕܘܢܝܘܢ ܪܒܐ ܥܒܪ ܟ ܘܪܟܝܡܣܳܐ 
ams Pul cla‏ « ܗܘܘ v eet‏ ܧܕܕܸܨܵܢ 


ose e Ua i‏ ܟܒܗܠܝܖܕܘܢܝܥܘܢ ܙܥܘܪܐ ܡܝܪܢ 


ܐܬܐܘܚܼܕܐ ܙܢ ET‏ 
ܟܗܠܝܕܘܢܗܣ ܐܝܟ ܪܒܝܢ ܣܝِܢ ܘܢ ܝ̈ܬܐ 
ܬܒܟܠܐܘ ܐܝܙ ° .;. 


ܟܗܢܘܬܐ ܐܝܬܝ ܗ ܬܫ ܘܒܫ ܬܐ ܦܣܝܕܬܿ ܡܢ 
ܐܠܗܐ ܕܡܡ̈ܠܝܐ ܡܨܥܺܝܘܬ ܐ ܒܝܬ ܐܠܗܐ 
ܠܒܖ̈ܝܬܐ ܒܝܕ ܕܒܥܚ̈ܐ va moo‏ ܐܶܠܠܨܺܝܝ݂ܒ ܨ 
4e) 0 5103‏ 

ܟܗܪܝܐܘܦܗܕܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܟܪ vow‏ 
ܟܗ ܪܒܕܢ ,10 Io S‏ 

anuo was‏ ܨ cada] sd‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 
ܡܟܲܐܲܪ" ܨܝܥܵܒ. ܨ deae) eel 1 Jl‏ 


ubique le pro 53V; 8 lei. 


A tA i 5» ;ܐܒܐ‎ F 3599 13], cf. vocab. sequens. — 20 (Jod, 
ܥܲܪܒܐ‎ ef. col. 215, [..6-7; col. 59o, 16, — ?1 F 
ܟܐܡܐ‎ ; H deest ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ‎ vert. —?2$A-4 
3$ ܐܪܣܝܪܘ‎ in Bar Ali, Paris. 355, eque »-$. —9 H 
ܐܛܛܛܓܝܩܝ‎ cf. col. 233, .ܐ‎ 9. — ?* S add. ܕܒܪ ܣܝܪܘ‎ 
et antea. (99d was .ܟܘܒܐ‎ — 95 (ff. col. 6o, 1. 25. 
—36 FS UAI, cf. col. 182,113. —?? F add. &xcyo et desinit; 
in 8 eJ ܘܝܨ‎ qa (sic) ܐܬܫܢ‎ (ula! ܟܘ̈ܐ ܫܛܝ݇ܦ̈ܬܐ‎ 
ܒܐܥܿܐ ܕܐܚܝܫܬ‎ (ya AU, cf. col. 107, l. 12 et inf. vea. 


— 18 8 que sequuntur desunt. 

870 ܝܫܛܝܦ̈ܬܐ‎ was 
Tour ܦܘܒ‎ 

V eoa] ܟܘܒ̈ܐ ܘܕܪܕܪ̈ܐ‎ Jue 5 ܟܘܼܒ̈ܐ‎ 
J6, decals eI esdaidlaus Ji Juil] sas cud 
P0 Jesdi Xa 

JU lj] eua Ji, oiu S] Wap ܟܘܒܐ‎ 
Luca )ܐܬܟܐ ܕܧܲܿܟ ܨ‎ x3 eeu, I aal) ܐܬ ܐܚܠܬ‎ 
Beh ܐܬܿܟܢ ܢܛܬ‎ Ibl, ܐܫܢ‎ ell pp ino 
2,3 sad lo i0] Us] duas, ܕܢܸܬܢܸܡܿܕܸܨܨ ܢ݈ܬ݁ ܬܬ‎ Spes 
4 ܝܬ( | ܫܢܟ‎ 

ܟܘܒܐ Jost 2 Ga‏ ܐܢ̄ܬ :ܐܒܐ ܕܨܒܐ ܢܬ Qaa‏ 
ܕܩܬܐ ܐܨ ܀ 

"la je E JY ܨ‎ gr ܟܘܒܐ ܥܶܪܒ݂ܺܝܳܐ' 7 ܢܸܐ ܐܕܒ‎ 

ܟܘܒܐ ܕܚܲܛܵܪܵܐ TE. 3S‏ ܘܪܥ = > 
ܟܘܒܐ EE‏ 

ܟܘܒܐ ܣ ܐܩܝܥܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܦܝ ܘܢ 
ܗ̄ ܟܘܒܐ" v av cos‏ ܕܡ ܬܪܡܼܢܐ ܒܗܘܢ 
ܚ̇ܡܪܐ ܕܡܙ ܢܓ ܨܢ RA qua‏ ܕܨ YI‏ ܬܨ 3o‏ 


0 
EA 5 "Ei ATE ܟܘܡܐ‎ 

ܟܘܒܐ o "WIS AY‏ ܐܡܒ ܪܒ ܐܪܝܘ ܕܗܘ 
d, 1I P eoo e cos ovt‏ ܕܫܕܲܝܝ݁ uan;‏ (: 53( 
dala a‏ 

ܟܘܡܐ 1 ܒܨ [ܐܐܢ̈ܕܐܼ.܀ 

ܟܘ̈ܐ ܝܫܛܝܦ̈ܬܐ VE s yo‏ ܪ̈ܝ 


gol ARES ܕܐܚܝܫܬܿ ܐܬܐ ܥܿܬܢ‎ T Re is 


! S add. o^ co ^ 35, confer col. 167, l. a7. — ? FS 
ܟܗ݀ܐܝܠ‎ ; S add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ . — ? 8 add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ 

ܐ 0 ܩ 9 5 < 

(S5‏ 8 3 81 ܥܿܟܧܠܐܟܠܝܼܢܝܢ S‏ 7 - ܼ ܡܐܡܝܪܘܢ 
add.‏ 8 ? — ,ܝ̈ܬܐ ܨܢ . ܟܗܢܝܘܬܐ ܟܳܗܝܐ ܥܝܼܟ ܦܺܬܩܨܨ 
S deest , cf. col. 565,118. — ! HF waa.‏ 19 — , | ܥܵܛܝܵܢܹ̇ܬ 
S add. hic‏ ܝܐܝܟ 54 Aw ^i 4 75; H deest v3‏ $ 12 — 
et add. ad calcem "Aes.‏ ܘܨ A33. — 13 S (5gJJI‏ ܣܪܘ 
A 23a. — 1? H deest "laus JU.‏ ܣܥܘ addidit‏ $ ^ — 
JU. et AJ Uo; praebet‏ ܘܝܩ FS o3. — 17 H deest‏ 416— 
807 ܟܒܝܪܘܬܐ 


^ To! ܢܫܥܢ‎ Sul, de cosas o5; ܟܒܳܥܶܐ‎ 
ren DE CRUS ܡܢ‎ 3 XN wA 3483 haa 

wi. ewe. wu‏ ܟܒܺܥܳܐ 
cols!‏ . ܟܒ̈ܢܬܐ Lu ule‏ ܟܲܒܸܢ day X‏ 

ܟܒܝܪܘܬܐ ܘܡܟܒܪܢܘܬܐ ܢܵܠܵܢܵܝܸܟ 4 

Jud vaso P oar‏ ܢܐ ܠܝܹܢܬ.:݀. 

ܟܒܪ Yea‏ ܒܨ ܐܝܓܝܠܘܦܘ ܢ 1 

ܟܿܒܪ̈ܐ ܟܒܝܪܘܬܐ ܡܟ ܒܪܢܘܬܐ ܢܲܣ̈ܢܵܝܸܟ. 
ܐܲܟܒܲܪܬܗ ܐܲܣܓܝ̣ܬܗ as Les‏ ܒܲܒܟܼܪܐ ܗ̄ 


ܟܒܺܪ̈ܐ ܐܝܟ ܒܢܪ aA c0‏ ܟܚܘܪ̈ܐ 23 ܘܖ̈ܐ 


ܕܕܒܸܫܐ j»Si‏ ܐܐܐ 
aA A ca o . XA A‏ ܕܦ ܪܕ ܡܢ 


Uacss Ul, ܕܐܚܕܹܝܨܢ‎ duis ܠܬܐ‎ ue] casas ܡܘܩܕܐ‎ 
ureize j4$Yly ܐܳܟ‎ iei) JE ay ee) ܘܝܢܰܬ݁‎ eol VG 
« Cy Ji cB. Jerecx uas ge c 55» 5 
ܦܠ ܟܫ‎ a N ܘܐܣܟܝ ܡܣܐ ܕܟܢܒܥܪܝܢܬܐ‎ 
: 170)-o ܟܡܠܐ݀ܐ‎ 

4idyte :ܐܝܐܝ ܟܘ̣ܫܐ‎ Jus, Jj! xs 

ܟܒܵܫܵܐ Lacu S woes. Juil ki gea‏ ܠܐ 
ܡܬܟܒܫ llo Y‏ ܕܟܿܡܫܬܘܢ ܐܢܘ ܘܢ Pes‏ 
vf,‏ 

A323 a ܘܢܥ ܝܓܢܬܐ‎ ION 
P Ras ܡܠܘܚܐ ܘܩܘܢܒܪܐ‎ 


«20-22, £f. col. 364, .ܐ‎ penult, — 1? S ܣܪܘ‎ A 35 


@ ܢܡܟ‎ — 9 S quod sequitur deest. — 1^ S deest, — 15 S quod 
precedit deest. — 16. H vw MS, Sw NS. — U Sic, 
cf. inf. ܬ̈ܠܲܡܬܐ‎ . — 18 8 deest à; — 19 S deest gy.— 


30 $ add. ܣܪܘ‎ A33. — ?! F a£ eA wá sx 
ܐܛܚ ܝܢܫܝܼܥ‎ eet Oud] et quod. sequitur deest; in S 2 pro 


— ?? S deest. 


| goat eot jy pro .ܠܐܨܢ‎ 


| 
. 
| 
868 MASA 


ܦܓܘܣܬ ܝܘܪܩܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܡܿܝܪܝܢ ܠܗ 
v osa HA LS wa 10 PORT‏ 


2b (sene d ouem Ll Juil ܨ¿ ܥܝܒ ܐܒܐ ܥܕ‎ A 
vao 4 750 ܡܥܗܕܢܐ‎ AA ede c UL dns 
ܟܲܕ ܘܫܪܝܲܪ܀‎ loue ܝܨ ܥܝܼܧ . ܕܕܸܥܼܬ ܝ‎ D 2À ܐܝܬܘ.‎ 
ܘܩܐܝܟ ܒܪ‎ c o9 S Se AA LoIXS ܟܲܖܪܵܒܵܐ‎ 
. Ca ca ave ܗܝ ܕܒܦܘܪ̈ܣܝܐ ܘܒܨܢܫܬܐ‎ a^ co 
ܩܕܡܐܝܬ ܘܗܿܝܕܝܢ‎ woo ܕܡܬܦܠܚܐ‎ 
ers ܟܕܘܘܢܐܙ‎ 

ܟܲܕܘܼ uut‏ ܒܟ S us‏ ܝܵܬ ܘܠܐ ܡܢ ge onc‏ 
ܝ ܢܟ ً ܘܠܐ ܟܕܘ ܠܟ ܐܚܐ ܚܸܫ̈ܚܲܫ̄ܥ݀ܝ. ܡܝܢ ܟܕܘ 
ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ Lai‏ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕܘ ܣܿܦܡ ܥ ܚ ܥܨ 
ܐ dx,‏ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܕܘ gel,‏ ܘܨ cene‏ ܟܝܗ 
ܠܒ de‏ ]445 


Compta 
ܓܢܕܪܐ ܘܡܬܩܼܪܝܐ ܙܥ .ܘܪܬܐ ܟܝܕܵܢܝܬܐ‎ 
ܬܗ‎ Bk ܥܕܬ ܛ‎ v Nos ܗ̄‎ wA s No 
ܫܝܟ‎ 

Woo ܟܕܝܼܝܐ" ܐܝܟ‎ asus Pus ܟܖܵܢܶܐ‎ 
ܠܝܟ $99« ܒ ܚ‎ wá axo ܠܡܪܗ‎ 
i go533I sls 9I [w 8s] Jes ll 

RS o ܟܲܕܝܪܐ"‎ 


1 S ܐܚܢܕܕ‎ — 3 HF ܠܒܺܫܺܐ‎ vs. i S sequitur : 
Kee PLE (ade ܘܬ ܕܧܬ ܩܬܕܬ̈ ܕ‎ rad vas 
,ܐܕܩܢ ܕܒَܺܝ̣ܐܢܬ݁‎ cf. Bar Ali, 4585. — ^ S quod sequitur. deest ; 
F add. Vs. — * Cf. col. 111,1. 20; ¢; 108, 1.30, — * S 
add. MS, cf. infra .ܝܘܪ‎ — 7. S hec figura deest. — 8 S 
Priye s Pus oio ܕܒܪ‎ . — ? S add. s Us, ul 
ܕܸܥܿܕܖܐ.‎ . — 1? M ;ܐܢܓܣܡܢܕܘ‎ S ,ܐܝܓ ܡܣܕܘ‎ — 11 F 

865 ܟܐܦܐ ܕܡܫܬܟܢܝܐ 


gt Juke dose ܐܬ‎ Rad ܬܠܒ‎ us cd ܐܪܨ‎ a 
FREIEN PCR 

ܟܐܦܐ ܕܡܫܬܟܢܝܐ ܒܐܣ ܦܘܓܐ 
ܟܐܦܝܡ ܐܡܐܡܐܛܝܣ ܣܵܟ ܐܘܝܐ ܘܝܐ ܟ ܝܨ 
va,‏ ܐܬܐܬ d^‏ 

de el 18] ie ܐܨ‎ euo UA ad JU, ܬܨ‎ a 
dob sues ܥܨ ܐܬ ܝܐܝ‎ EE 

e ܡܠܝܛܝܛܝܣ ܗ̄ ܕܒܫܢܝܐ ܢܵܐ‎ YA 
dee diat ܥܵܟܝܨ ܐܬ‎ dan ܐܒܐ‎ Quse] ܣܟ ܕܬܐܚܸܟܐܝܼܟܐܝܸܚܨ. ܐܨ‎ 
ܐܐܫܚܚܝܐ ܐ‎ 

ܟܐܦܐ ܪܘܡܥܠ Jó‏ ܘܚܝܨܸ ܐܣܟ 371 Jis‏ ܐܬ los‏ 
ܟܐܦܐ ܡܣܛܓܘܣ ܢܵܐ ܘܝܚܨ JLi, S921 s!‏ 
ܐܘ de geplaana‏ 

ܟܐܦܐ ܒܿܐܣܘܢ ܣܟ us By]‏ ܛܠ .33 
EI‏ ¦ 

ܐܠܦܳܐ ܕܪܚܚܟܐ ܣܟ (ܐܨܥܐܪ̄ ܐܨ 
ܟܐܪܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ i saco 5 So io‏ 
Deus Juss‏ ܟܲܐܪܝܣ ܗ ܛܝܒܘܬܐ )ܐ ܝܿܫܝ݀ܬܵ .3 
v‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܡ̈ܐܢܐ ܕܚܠܐ 3 àv‏ 
ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܒܠܫܢܐ ܕܠܥܠ ܕܨ ܥܵܐܳܢܹܝܸܬܵ ܨܢ 
ܟܐܪܐܡ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܕܘܬܐ c,»‏ < 
ܦ݀ܐܪܘܝܥܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ naso‏ (ܠܨܒ ܀܀: 
Rau. Wax‏ ܙܟܪ ܠܐ se‏ ܠܒܝܬܗ 9 d! 34 x5‏ 
Xy‏ . ܟܶܐܫ ܢܝܼܢܿܗܿ. 


93:2 ܠܕ‎ et que. sequuntur usque ad. KAY ( yo]. desunt. — 

13 $ add, ܟܒܘܫܬ݀ܐܙ‎ 6v. — 1^ S add. (ge. ܐܕ ܐܕܚܢ‎ 

9 Aj. — 15 8 &; L5 ܕܒܪ ܣܪܘ‎ .. !9 HF deest 
y. 6f. col. 685 , ܐ‎ . 7; S glossa seq. deest. — 7 H vss 

i et postea, — 18 F AJ Ps Ux S hec glossa deest. — 

19 FS add, (4$. — 90 HF deest e». 
ܟܒܺܝܟܺܶܐ 866 


ܟܐܫܓܥܝܘܢ colo‏ ܚܨ uad eio‏ ܚܝܢ 


ܕܥܿܨ )ܪܕܐܕ ܣ܀ 

Jy eA e auo! oe; ܟܵܐܐ‎ oes ܐܬܐ‎ 
` ` d esl 

WLAATAA‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ ܐܘ̇ܟܝܬ ܡܪܝܪܐ 
ܘܢܲܨܪܵܢܐ sk.‏ ܟܼܬܵܟ ܕܦܕܐ ܢܨ 

Na‏ ܫܝܛܬܐ. ܐܪܥܐ ܕܡ̈ܘܥܝܐ ܟܘܒ̈ܐ 
ܘܠܐ v9:‏ ܠܝ ܘܡܶܣܠܝܐ ܗܕ dus] caus A3 3X‏ 
ܟܲܒܘܼܠܝ as‏ ܐܚܪܝܐ ܕܘܟܝܬܐ X oc Na‏ 
LU d Vs‏ ܟܲܒܘܼܠܝܼ 0 ܟܹܐܒ ܠܝ ܡܥ ܗܐ ܐܕܡ 
Us‏ ܚܬܐ . ܟܲܒܘܼܠܝ ܐܪܥܐ KAY (5I 3o‏ 
ܟܳܡܘܫܶܳܐ ' ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܵܘ ܦܢܪܘܿܡܝܚܼܘܿܢ 
ܐܘܿܟܝܬ݀ ܩܲܕܝܡܘܬ ܥܘܬܕܐ ܠܠܐ Des ues?‏ 
ܘܠܬ Y€ ASA‏ 51 ܝܐ ܝܐ ̈ܝܐ , 
ܘܒܟܬ ܕܦܪܕ ܟܒܘܢܐ ܪܒ ܡܢ ANM No on‏ 
Iis‏ ܟܲܒܘܼܢܐ ܕܠܲܚܡܐ ܢܵܕܸܟܝܬܵ ݀ 

vs. LR Rem) ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ "Ww xa 
Od! ss] wo 

«a‏ ܚܐ ' ܙܟܪ ܟܒܠܐ x NA o‏ ܫܝܐ 
Jis,‏ ܐܕ ܪܵܝܸܝܹܝ ¿ ܩܲܘܕܵܐ. ܦܪ̈ܣܝܐ ܣ ܬܢ ܕܘܡ JS‏ 
(ܙܵܝܸܝ݂ܟ. 73.30 v NS‏ ܕܐܪ̈ܡܟܐ ܥ̇ܝܬܠܥ̇ܥܫܹܬܐ܂ ܘܗܟܝܢ 
ܒܛܪܝܗܢ 

3 ܡܬܟܒܢܥܘܬܐ ,ܥ ERE‏ .ܨ ܡܚܵܐ 


c» xa av. peus S M ܗܝ‎ opi | 


! SR asloJ; F A$1oJ Ae1Ove. — ?. Cf. col. 863, 1. 13. 
— 9 $ ܐܐܝܼܟ‎ | Jie; HF ܓ ܐܠܐ ܛܝ ܛܬܢܬܘ‎ er .ܦܳܐܐܬܟܐ )ܟܐ‎ 
- $ deest. — 5 HF deest Mon. —5 HF quod seq. deest. — 
7 F add. x. ܕܥ‎ S ܕ ܝܒܝ‎ ef. ܗܐ‎ 
Lew, Aram. Pfl., 272. — 9 HF deest. — 10 S add. ܘܕܒ‎ 
ܣܪܘ‎ — 1! FS ܐܪܥܐ ܕܟܳܐܒ $ ?! — .ܿ ܕܓܒܝܘ‎ o 


22. 

863 ܟܐܦܐ ܕܫ̈ܡܝܪܐ 


ܟܐܦܐ ܕܫ̈ܡܝܪܐ uem‏ ܐܬܐܢ 

ܟܐܦܐ ܕܐܕܐܡܘܣ|' ܗܘ ܐܝ ܬܘ ܟܐܦܐ 

ܕܫܰܡܝܪܐ ܕܩܟ ܐܣܟ ܐܬܝ s), 11,2. x Cis‏ ܕܩܣܟܨ 

ܣܵܟ ܐܬܐܚܨܢ JUo,‏ ܐܢ݇ܬ݁ dde cas (371 val‏ ܐܐܬܿܣܐܚܙܢ ܕܦܟ 

ܐܟܝܬܚܝܼ iol‏ ܕܩ Sl Jo, Last m‏ ܐܚ̈ܨܝ̈ܐܒ ܨܐ 

ܟܐܦ݀ܐ ܕܡܓܥܛܝܣ ܫܸܢ (ܓܫܲܝ)ܢܝܼܟ. ܬܘܒ 

ܟܐܦܐ ܐܝܪܐ ܩܠܝܐ )ܢܨ ܒܼܬܝ ܐܝܬܝܬ ܨ 

1e coo. 3oX ow m ow 

ܟܐܦܐ aaa‏ ܟܐܦܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܩܫܝܼܬܐ 

RGB, Pad iym ܐܝܢܝ‎ iem ܕ‎ Roo ܫܐ‎ 

«4E yx! XA$ Joex) Y 

ܟܐܦܐ ܕܠܐ ܗܪ 

ܟܐܦܐ ܕܰܕܡܳܐ ܐܐܐ 

j—8 ܬܘܒ‎ Seas Ny NUN, ܟܐܦܐ‎ 

ܧܵܐܧܿܐܟܠܝܹܝܨܨ ܢܸܩܿܨܟ a‏ ܟ . ܟܐܦܐ ܔܓܐܓܐܛܫܥܘܢَܐ. 

&J JUis ܛܟ‎ d Racis ܢܝܨ‎ gealelélé ܣܵܟ‎ uana 

ܧܵܐܧܰܐܟܐܝܸܚܨܢ ܕܩܕ ܚܝܨܥ co ls! all‏ ܐܛ ܐܬܐ ܨ cesi‏ ܐ 

call Rel ܕܒܬ‎ 

ܟܐܦ̈ܐܝܐ ܚܪܫܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܐܐܿܬܝܢܐ ܡܢܵ 

ܡܒܘܫܿ̇ܘܗܝ ܕܙܝܟܓ ܘܫܿܡܗܘܗ̇ ܦܝܠܠܥܘܣܘ̈ܦܐ 

d e e a Neo ܫܡ̈ܗܐ‎ 

ܟܐܦܐ ܡܡܫܥܬ݀ܠ Jus‏ ܘܝܸܢ̈ܚܵܝܼܝܵܐ'.݀܇ 

ܟܐܦܐ ܕܡܬܬܿܝܬܝܐ ܡܢ ܝܡܐ 
ܕܦܥܛܘܣ ܘܵܐ ܚܚ ܣܟ od‏ ܝܟ ܣܨ 34 uelis‏ 

ܐܐ ale Ian‏ ܐܬܐܘ ucl,‏ ܐܚܐ qi Vol, Jat‏ ܧܐܝܫ݁ 

*PUdasl cul 

«PU (ܐܚܝܟܐܨܚܨ‎ Sat quce Ji ܟܐܦܐ ܐܠܣܛܘܣ‎ 


cox. — 9 H hic et postea P — 9? H ,)ܚܟܐ ܚܨ‎ — !3 FS 
deest (weh, cf. Diosc., I, 814. — 1^ H eS F xx, cf. 
Gal. , xu, 207, et supra col. 138, |. 4. — 19 S eS, ef. 
Gal., xii, 307. — 16 S ܘܐܣܪܐܦܢܛܘܣ‎ es la abad. 
— VF Aue; S Kavaest, — 19. S glossa sequens deest. — 
19 HF glossa sequens deest. — 99 H (suus. ,ܘܨ‎ —?! S oclo. 
— 39. (f. col. 2310, 1.9: col. 296,1. 9; col. 797. 1. 3; col. 801, 
ܐ‎ 22. 
ܟܐܦܐ ܕܡܬܬܝܬܝܐ 
ܟܐܦܐ ܐܪ̈ܐܢܝܘܣ ܙ e‏ ܐܕܝܐ ܣܒ 


8604 


gu xus 


MA‏ 6 ܡܢ ܡܩܲܦܲ̇ܕܘܿܣܹܝܐ 
DPAIAUCETEINC ij‏ 

ܟܐܦܐ A Ju, am WIAOO NUN,‏ ܕܨ 
ܟܐܦ݀ܐܐ ܐܘܣܦܛܘܣ "EU‏ 
m‏ ܬܝܢܺ ܘܵܐ de ile ail gestu.‏ ܚܝܢ ܟܼܵܬ ܘܰܫ̄ܬ݁ܐܦ 
Jos T xus‏ ܐܢ̄ܬ݁ gia‏ ܝܕܨ ud‏ )ܐܧ ܪ̈ܐ dió, َّ a XE‏ 
UI IP uuo‏ ܛ ܘܫ̈ܐܐܢ̄ܬ݁ (ܠܕܐ ܒܫܬ qe ol‏ ܥܫܬ à.‏ 
de ua‏ ܥܿܐܣܬ݁ xis, Us‏ ܐܨ dle A‏ 

ܟܐܦܐ JU con MA S A eor‏ ܘܢܟ 
ܐܚܝܟܐܕ(ܬܿܟܐܨܝܨ"' S55‏ ܥܹܐܠܝܝ̇ܨܸ. ܐܢ̄ܬ݁ ܣܟ d omae esi‏ 


ܡܝ 2,148 


Kk Boy. sl 


JL (ܧܰ ܝܪ ܐܟܠ ܨܝ‎ Lam eoa Aa a ves 
4- KS UU). aces) en 

ܟܐܦܐ ܒܪܗ Ji‏ ܘܚܛ ܣܟ JU,‏ & 
Hoepli‏ : 

x JLi ܘܚܝ ܣܟ‎ JUs ܦܪܘܓܝܐ‎ CA 
(ܫܸܚܲܕܸܗܨ̈ ܐܢܬ‎ oe uua Ji ires au 
à eno culi Ui ܐ ܥܿܟܐܕܟܐ‎ JI uus. (Lal ܐܛ‎ 
quc à Ve cxx — cr Glass As (5| à cocus 
ܟܐܦܐ ܕܕܘܢܝܕ ܐܿ݇ܡܪ 5 ܝܘܢܢ ܕܟܝܐܦܐ‎ 
ܘܗ݀ܝ ܕܡܓܘܗܿ̇‎ ca. x ܐܚܪܬ ܐ ܡܬܩܲܪܩܫܐ‎ 
190 ܐܘܟ ܡܬ̈ܐ‎ 

ܟܐܦܐ 0 ܡܢ ܟܘܫ Js‏ ܚܝܨ 


1 FS deest. —?. Sic , cf. col. 36, /. 8; .ܐ0>‎ 30 , 7. 25; col. 297, 
ܐ‎ 10, —3 SR o 2. ܐܕܐ‎ ABE ocu L2 5! ijr, ef 
col. h3h, .ܐ‎ 225 col. 551, 7. 21; et sequitur v NA ܟܐܦܐ‎ 
(ܐܥܵܬܵܟ‎ xs ܢܸܐ‎ Y ,ܣܺܐܒܳܐ ܣܵܟ‎ cf. vocab. sequens. — ^ Cf. 
col. a5, l. 12; col. 865, .ܐ‎ 14. — 5 (Cf. col. 637, 1.7; col. 758, 
L1. — 5 F add. ܕܦܕ‎ gn. — 7 f. col. hdi, 1.8. — 
8. H add. ܫܬܚܝ̄ܝ̄ܬ݁‎ a3, que glossa forsan ad we Sw a. 
ܕܰܕܡܳܐ‎ supra referenda est. — 9. (f. col. 569,1. 29. — 10 8 

861 ܟܐܦܐ ܣܘܡܩܬܐ 


ܘܩܪܣܐ ܘܝܒܝܫܐ ܕܠܐ M3‏ ܡܬܬ݀ܪܝܥܔ ܘܬܝ ! 
ܘܡܫܬܪܥܝܢܘܬܐ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܠܦܘܬ eo 75. S. x2‏ : 
ܘܠܐ ܐܝܬ 3 was sos 0 750a‏ ܥܧܥܪܢܘܬܐ 


ܕܡ ܬܓ ܒܠܐܐ ܕܠܐ ܦܘܪܣ ܝܐ voco‏ ܕܗܿܩܳܐ 


4i RII ua jl ܐܘْ ܒܡܕܡ ܐܚܪܝܢ‎ voie 

ܟܐܦܐ ܣܘܡܒܩܬܐ ܐܝܟ ܒܢܪ 00 Q^‏ 
ܝܲܩܘܼܢܕܐ ܣܘܡܵܩܵ̈ܐ "Meo‏ ܕܡܝ̈ܐ ܐܸܲܢܵܟ݂ܝ doe‏ 
ܕܢܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ idle ain no‏ 
ܟܹܐܦܵܐ ܕܫ̇ܠܡܘ̣ܬܐ o‏ ܠܟܐܦ̈ܐ ܕܦܪܝܣܚܐ 
ܪܐ deed ro de deed ad al‏ ܘܐ pb ed ed‏ 
ܠܘܕܬ 4JÀJ‏ ܀ 

t idi ER ees 

ܟܐܦ̈ܐ ܨ $ ܐܠܨ ܕܕܒ 
ܟܹܐܦ̈ܐ pA Y Noa‏ 

ܟܐܦܐ ܕܒܫܠܦܘܢܝܬܐ ܐܒܝܨܢ ܛ qol‏ 
ܟܐܦܐ ܕܥܘܕܪܢ݇ܐ AN‏ ܠܗܘܢ ܣܟ 
ge‏ 

ܟܐܦܐ : 3 

ܟܐܦܐ ܕܢܘܪܐ ܣܟ dou‏ 

< ܝܫܠܡ̈ܠܡܬܐ‎ vw RA 


"e Ryan B lm 


ܟܐܦܐ ܕܦܣܝܠܬ̈ܐ $ ܕܦܣܝܼܓ g— v‏ 


| doin 

d») ܫ ܟ‎ "heaps 6 ܟܐܦܐ ܨܚܥܬܐ‎ 
d bead pd opea ܠܡܬ‎ 

ܟ݀ܐܦ̈ܐ ca Warme,‏ )ܨ ܀ 

74 co S LÀ s ܗܵ‎ iS ܟܐܦܐ‎ 
ܣܕܪܵܐ‎ VÉ Avo ܕܦܕ݂ܬܵܐ ܕܟܗܵܢܵܐ‎ von) Mae 


X :Ws pro A. cos An ܟܐܦ̈ܐ‎ e, cf. Z. D. M.G., XLIIE 121. 
— 8 $ que sequuntur desunt. — 9 S deest Bye el pes add. 
QA 0o A. 51 post ܆, ܐܲܬܬܿܟ ܦ‎ — 19 F add. ܣܬ‎ 
ܐ)‎ . Sys.) sl, — 1! 8 ܕܐܬܛܢܬ ܘܬ‎ Aog. 


&k 


| 
| 
ܗܘܝܢ al‏ ܐܠܬ Ks,‏ 21( ܐܨ Gs‏ ܐܐܩ ܨ ܕܪ ܝܨ ܐ 
ܐܚܐܘ ()ܠܚܖܝܼܐܟܐ ܐܠܢ̈ ܨܢ ܫܝܚ̈ܟ ܘܥܵܝܨܢܼܬܵ. ܣܝܕܪܐ ܩܕܡܝܐ 
ܣܘܡܩܐ ܗ̈ܐܝܟ ܢܘܪܐ. S xo‏ ܗ̈ܐܝܟ ܚܡܪܐ. 
ܘܒܪܩܐ € ܐܝܟ ܣܥܠ ܗܐ ܘܗܠܝܢ WX o So Y‏ 
ܕܥܕܬܐ c Su‏ ܣܪ̈ܦܐ. ܟܪ̈ܘܒܐ. ܡܘܬܒ̈ܐ. 
ܣܕܪܐ ܬܪܝܢܐ ve‏ 0 ܟܘܚܠܐ. ܘܣܿܥܝܠܐ »€ 
ܘܗܠܝܢ ܛܘܦ̈ܣܐ vases‏ ܡܨܥ̈ܝܬܐ. ܡܦ̈ܘܬܐ. 
ܚܝ̈ܠܘܬܐ . ܝ c^ ax‏ ܣܕܪܐً ܬܠܝܬܝܐ ܡ̈ܥܟܥܘܢ 
ovre o‏ ܓܘܢ ܣܼܪܘܬܐ. ܘܡܪ̈ܟܕܢܐ m‏ ܐܪܓܘܢܝܐ. 
ܘܥܝܢ ܝܥܓܠܐ 9 amas‏ ܘܗܠܝܢ v co. Sa. Nj‏ 
ܕܥܕܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ. ܪ̈ܝܫܢܘܬܐ. Max X on 45A‏ 
ܡܠܐܟܵܐ. ܣܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ ܬܪܫܝܫ (n‏ ܝ ܬܪܡܿܝܐ. 
ܘܒܪܘܠܐ m‏ ܒܝܬ ܚܘܪܐ ܠܣܘܡܩܐ. m. S xo‏ »€ 
SEXY‏ ܘܗܠܝܢ ܛܘܦ̈ܣܐ ܕܥܕܬܐ ` 
ܐܪܥܢܝܬܐ. 65» ܟܗ̈ܢܐ. ܘܟܗ̈ܢܐ. ܘܡܫܡ̈ܫܝܐ. 
ܟܠܗܘܢ ܛܟ̈ܣܐ ܬܪ̈ܥܣܪܿ ܀܀: 

ܟܐܦܐ SANE Ls m‏ ܗ̄ ܡܢ ܟܐܦܐ ܫܼ ܨ 


862 


9* 


ܟܐܦܐ ܕܣܿܠܝܠ ܕܩܲܢܝܐܓܿܘܢܐ ܕܫܡܝܐ 


ioo 
33:86 ܐ‎ dis T ܥܩ‎ = SES 
(Pol, ܘܕܐܚܪ̈ܢܐ‎ Lue Yl 


diee! YE X cos.con ܟܐܦܐ‎ 


V oo s 3 ܗ݀ܝ‎ v ooa XL ܟ ܐܦ ܚ‎ 


ܡܪܓܢܝܬܐ ܘܝܡܘܢܕܐ OI‏ ܕܐܠܪܘܟ܀ ܟ .ܐܝܟ A Da‏ 
ܣܪܘ ܝܩܘܢܕܐ vxo‏ (ܫܸܐܘ̈ܢܸܒ Ham YA. Viae‏ 


ܟܐܦܺܐ ܫܠܡ̈ܠܡܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܛܘܪܐ 


ROGA ܬ݂ܚܨܳܐܬ̄‎ Ael d; le ܠܗܝܢ ܦܪܙܠܐ‎ 


1$ w Na vox 30 Ww eco ܪ̈ܐ‎ xo NE 
ܘܡܬܬܪܝܢܘܬܐ‎ xao. — ? 8 wA SA. — 
5 H piat ܕܚܘܪܐ‎ cf. col. 73, l. 16. — ^ S add. ܘܬܣܕܒ‎ 
— 5 FS deest Cosas, €. — 9 F eS y? SR sic; HF 


IMPRIMERIE NATIONALE 

859 ܟܐܠܩܘܐܢܛܘܣ 
ܟܐܠܩܘܐܢܛܘܣ uel Jus‏ 

oria. ge Jupes. es; ܟܐ ܠܐܐ ܡܛܝܢܛܐܫܣ)!‎ 
f (gh Kia ܢܸܬܪ ܕܢ‎ R33 (GaU. oues Sl BAS ܐܨ ܟ̈ܵܢ̄ܬ݁‎ 
do ul Ju os cnl! anas 

ܟܐܠܩܝܛܝܣ ܟܠܩܛܪܝܕܛܐ camo . lil;‏ ܪܒܢ 
ܨܠܬܐ ds‏ 

ܟܐܠܩܝܬܘܣ ܢ ܐܝܸܨܝܵܐܢܵܝܼ̈ܬ݁ uocis‏ ܘܐܝܟ ܪܒܝܢ 
ܟܵܐܡ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܩܢܝ̈ܢܐ .ܐܠܐ ܘܥܠ 
ܣܗܕܘܬܐ݀ ܢܸܫ̇ܟ̇ܝܝ̣ ܕܢܸܚ̈ܨܲܥ ܢܹܙܐ)ܨܝܝܼ. ܟܳܐܡ ܐܫܥ 
ܠܟ ܐܒܬ ܙܝܩ ܨ ܝܫܐ ¥ P Ls‏ ܟܐ ܡܬ &3US‏ 
ܘܬܘܒ ܡܣܲܒܪܢܐ ܗܘ tero‏ ܒܪ ܣܪܘ " ¥ Le‏ 
lud abs‏ ܢܐܐܚ̈ܬܬܢ̱ܥ ܕܐܚܝܸܨܢ܀ 

ܟܐ ܡܗܕܪܘܦܘܣܿ ܟܿܐܡܗܕܪܘܣ ܟܡܕܪܐܘܣ 
"cow s‏ ܘܗܘ ܒܠܘܛ ܐܪܥܐ ool ly‏ 
s‏ ܡ s AS 75 con M S m‏ ܐܦܟ 
ܟܐ ܡܗܣܘܩܝ ܐܝܟ ܪܒܝܢܢ ܬܬ Jo wt‏ 
ܐܝܬܝܗ̇ ܕܣܘܟ̈ܝܗ̇ ^0« vo wA M‏ 
ܚܿܠܒܫܐ oS lo‏ ܐܝܟ ܕܛܓܠܦܢ̈ܐ ܘܕܡܝܢ 
ܠܛܪܦܐ ܕܦܗܦܠܘܣ ܀܀:. 

ܟ݀ܐܡܗܕ̈݀ܐܦܥܕ ܕ̈݀ܡܝܢ SOSA M‏ ܠ ܢܕܕܐܦ̄ܝܢ 
ܘܦܐܪܗ NM‏ ܘܣܘܡܵܿܡ.َ £A oca‏ 
ܟܐ ܡܐܟܙ' ܡܬܩܠܐ :ܗܘ Y AN,‏ ܚܕ ܘܦܠܓܗ. 
ܨ̄ ܟܐܡܐ ܗ̄ ܬܫܫܐ dove‏ 

ܟܐ ܡܗܠ ܐ ܘܢ ܠ ܗܘܡ ܝ ܘܣ ܕܪܫܢܬܐ° 
ܚܘܪܬܐ ܘܡܫܪܬܐ"' ܚܘܪܬܐ. ܟܐܡܗܠܗܐܘܢ 


— ܡ̈ܝܙܪܝܘܢ. $ ܐ‎ F glosa ܐܐܘ ܐܐ‎ deest, — 12. HF 
«oS 30705; 8 alio in loco «.. o- 
eadem glossa. — 
usque ad v. . 
Pen ܘܨ‎ à eR Mna ܡܢ ܟܣܬܐ‎ 

AK, ܟܳܐܦ ܡܢ ܟܘܦܐ ܢܸܪܒܹܬ ܿܨ‎ — 
postea Uaal]. 18 FS (exea. 


(3 723.5. cum 
13 F add. ce; deest rM et quod sequitur 
14 HF deest, — 15 F ܣܥ̈ܐ‎ cow 

— 16 FS 
17 FS hic et 

860 CN 


ܘܚ ܕܨܢܨܢ. ܘܪܒܝܢ ܟܝܐܡ No‏ ܗܐ 4 a5‏ 
usb, Us oc No s‏ ܟܐܗ ܗܠ ܗܐܘܢ 
ܡܗܠܐܢܘܣ ܕܪܫܬܐ ܐܘܟ̈ܡܬܐ. ܪܒܢ ܡܵܫܲ̇ܪܬܐ 
ܐܘܟ ܡܬܐ ܀: 

ܟܐ ܡܗܠ ܬܪܳܝ ule‏ ܬ debe‏ 
ܟܐܡܕܪܘܐܝܛܝܣ ܐܢܘܣ ¿ ܚܡܪܐ ܕܒܝܕ 
ܟܡܕܪܐܘܣ ܚ̈ܨܐܝ ܨܡ d osssl Sb‏ : 
ܟܐܡܗܩܝܣܣܘܣ ܛܪܵ̈ܦ̄ܘ um‏ ܠܕܚ̈ܛܐ. 
ܘܣܘܟ̈ܬܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕ݁ܺܡܺܝܢ ܠܕ݀ܟܝܪܝܓ Ju nm‏ 
Ju Ads. d‏ ܪܐܐ 

e^ 995 ‫ ܕܐ ܚܝ‎ vea ܘܵܐ ܐܢܬ‎ 33a Noa wes 
ܐܠܨܨ .ܐܝܟ ܪܒܢ ܟܐܡܗܠܗܘܩܝ ܒܥܝܬܐ‎ gl! 
Porc mane ܬܸܫܬܬܹܐ ܟܕ‎ 

ܟܹܐܢܘܼܬܵܐ s ss olas! Gs. Jocs‏ ܠܝܬ 
6 ܦܘܪܥܢܘܬܐ es‏ ܕܡܬܬܩܚܝܼܒ̈ܢ܇ ܐܘ 
ܡܡܿܫܚܘܬܐً ER WXSo So v5 sco cos‏ 
ܘܡܥܿܬܪܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܦ̈ܠܓܐ ܘܣ̈ܝܫܝܐ 
7o a Xs‏ ܒܛܟܼܣ ܹܗ . ܘܥܶܒ݁ܕܐ ܢܦܚ̈ܬܐ 
ܒܫܦܝܪܬܐ (ܢܫܬ ܐ( Jacs wawa.‏ ܘܝ ܧܩܝܫܝܢ ܧ )ܪ ܐ܀ 
vA mi‏ ܡ ܡܚ S MERE‏ 
TIR c pes MS din‏ 

p ie ܚܐܥܼܲܬܵܐ‎ re S 

15 Uxes ܐܢ̈ܕܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ‎ Buell avs 
4j ܟܬܐ‎ JS, NU 

! HF eon". — ? S "Mes. — S add. 9x2 et ult. 
glossa deest; ܐ‎ add. ܧܬܚܢܝܬ݁‎ eaa diet ao idet Duet 
ff Ou ܟܝܐܡ‎ et quod sequitur deest. — 4 S quod pre- 
cedit deest. — 5. F add. «3^ .ܐܝܟ‎ — 6 F deest ܝܠܐ ܦܳܐ‎ 


H ܐܪܥܐ‎ pro ܟܐܦܐ‎ , cf. inf. ܡܪܪܬ ܟܐܦܐ‎ ܼ — 7 8 
deest. — 9 F add. ܕܪܒܢ‎ ̣ — - 9 H hic et infra v nat. — 


10. Sic hic et infra, cf. col. 596, ܐ‎ . 2& et inf. ca M ܠܝ ܕܒ‎ . 

ܡܚ 


ܬܘܒ ܒܝܕ ܐܠܗ݀݀ܐ ܡܥܕܪܢܐ ܕܟܠ .ْ 
qox‏ ܒܐܬܘܬܐ Saa‏ ܡܢ ܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ. 


. ܟܵܐܐ as‏ ܟܐܝܼ whos‏ ܕܩܲܢܝܐ 
ܟܢܘ̣ܫܬܐ ܕܐܪ̈ܘܢܐ ܙܲܕܒܼܟ ܐܢܬܿ ܨܢ ܢܸܫܝܼܬ ܕ peel‏ ܐܨ 
LAE SW cows‏ ܟܹܐܒܵܐ ܕܦܸܠܓܘܼܬ 
ܪܝܲܫܐ°7 [ܠܚܵܢ̈ܝ̣ܢ̈ܬ. ܟܹܐܡܹܵܐ lI‏ ܕܸܥܼܫ gore‏ ܐܟܼܐܒܘ 
ܐܝܟ ܙܟܪܢܐ Vl uae)‏ ܟܼܐܒ WV‏ ܕܡܝܢ 
ܡܲܡܪܐ ܟܝܬ ܐܟ ܝ ܝܐܝ ܟܹܐܒ ܪܝܼܫܐ Jis)! oss‏ 
E V EL ws (523 ez. M EE‏ 
Poo‏ 

ܟܵܐܘܿܡܘ̣ܬܐ gei‏ ܐܥܚܵܝܹܐܐ. Quel‏ ܟܳܐܡ݀ ܠܘ 
ܒܠܚܘܕ ܥܠ o aao‏ ܐܠܐ ܘܥܠ ܣܝ ܗܕܘܬܐ. 
f, 1231 dl, J5XI‏ ܵ ܘܒܟܬ݀ SA‏ ܟ̇ܐܡ. ܠܐ ܢܛܪ 
ܫܪܪܐ. ܐܝܟ ܐܢܫ ALS 8a‏ ܒܓ ܘܥܠܥܐ ܘ݀ܐܪ̈ܢܝܐ 
ܕܡܩܲܒܠ ܘ 

AUI wo TE sores‏ (ܐܲܚܢܵܿܝܹܝܬ݁.:. 

ܟܐܘܠܘܢ' wo‏ ܩܘܒ̈ܐ ܀ 


jii vd 


E ܟܹܐܒ ܚܫ̈ܪܖ̈ܝ̈ܬܐ‎ MS 


e aav eS. LS 16 ' ܘܡܥܛܓܐܪܝܐ‎ . — 15 H add. 
»5, forsan leg. yo, cf. col. 550,1. 1. — 16 H sic; F ;ܐܪܥ )ܠܗ‎ 

S eM, lego ees, ef. ܡܠܲܥܚܠܥܢܐ‎ sub v Xa infra, 
el Imm. Lew, Aram. Pflanz. , p. 463. —7 H sic; F ܐܢܟܐܡ‎ 
S ܦܙܝ ܢܝܨܢ‎ lege ܘܟܠ ܝܨ‎ e Diosc. , I, 437. — 18 F 
ܟܠܣܩܝܬܘܣ‎ cf. col. 859, L. 7. — 1? F ܡܢܝܘܣ‎ 8; S 
cocax 3a wes; cf. inf. ܟܠܩܘܣ‎ et cosa Ma. 
o» M 8 be VA Az ܘܐܦ‎ oc; ܟܼܐܘ̇ܢ‎ 
Py» (uox? M ELS ܟܡ̈ܠܐܐ‎ 

eel cov a ܟܝܢ‎ we ܠ݀ܐܙܘܣ ܘ‎ 

Os YEN ovs‏ ܚܝܿܤ܀ 

LI AEN, ܕܗܘ‎ "o ܠܐܰܙܠܝܥܘ‎ 
pU ܐܬܫܬ‎ Jas os acne js 
(ܢܝܼܟܕ ܗ̄ ܒܪܕܐ‎ Nec ܟܐܠܐܝܙܢܝܘܢ݀ܐ ܐܝܟ‎ 
dk d Made Aulo, LL 

e ܪܗ . ܘܩܐܝܟ‎ Ul iS ܚܠܒܢܝܬܐ‎ yas 
58 L2 wa a X So ܘܦܘܠ ܚܠܒܢܝܬܐ ܣܤܣܪܝܬܐ‎ 
gels ܐܢܬ ܐܕܝ‎ edu gie ݀ܬ ܟ̣ܝܼܨܢܹܬ. ܧܨܨ‎ AXI 
i (ܐܬܐܚܨܢ ܟ̈ܬܟܐܕܸܪ̇ܝܸܕܸܨ‎ acus b ee d cao 

Hf cAARÁS ܟܠܩܝܬܘܣܐܐ‎ ¿ xs 

(Gps ܡܗ݀ܐܩܐܘܡܝܘܣ ̇ܐ ܝܨ‎ con NA 
ܟܐܠܝܩܝܥܘܣܤ'! ܀‎ We ܘܢܚ̈ܫܐ ܡ̇ܘܩܕܐ‎ 


o--J-! sj. «s! 


| $ ܘܡܢ ܟܐܬܐ‎ $55 eom ܒܨ‎ wA 
ܫܩܝܠ‎ : FS quod. sequitur deest, — ? S add. ,Jy3Y. — 9 S add. 
5H deest yel. _ 0 8 
[e preced. deest. — 7 8 add. xus , cf. infra ——. — 
9 8 5» ܚܫܿܝܢܝܬ݁ ܫܢ‎ d$ sean :;ܟܹܐܘܼܠܐ ܡܐ ܒܘܬܐ‎ 
cf. inf. 8 Non. — 9 FS deest, cf. inf. ܟܘܠ ܘܣ‎ . — 10 gF 
deest , ef. inf. cow? . — ! HS «osa wea, cf. col. 448, 
.ܕܘ . ܐ‎ — !?. F add. kGacss dV. — 13 F «ov ;ܟܥ‎ 8 


QA. c0 A232. — ^ S add. 

855 ܝܲܬܪܵܐ ܝܬܪܘܼܢܢܿ 856 
ael, inis.‏ ܐܢܟ ss Tue CL ual cese‏ | ܢܬܪܘܼܢܢ ܙܢ I),‏ ܝܲܬܪܘܢ ܡܘܿܠܝܐ wee‏ 
(ܢܵܨܹܝܨܢ . ܐܝܟ AUI ws‏ ^4 ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ ܠܐܝ ܬܐ܂ ܘܕܥܒܪܝܐ .ܗܘ .. 


ܝܫܠܡ ܣܕܪܐ Za‏ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ Poo‏ 


± $8 Sá E adr ܥܐ‎ ge, confer col. 177, 1.33; | l&alyJV Rudy; F (ash A»Udl. — 9 S glossa precedens 
€ol. 5oo, ܐ‎ . 17; col. 658, ܐ‎ . ult.; Bar Ali, 45472 — ? H | deest. 


QUSS 

853 ܢܫܘܥ 


.:;̇ ܘܥܒܪܝܐ ܗܘܐ‎ TET e v 5648 ܝܫܘܥ‎ 
TÓANP las das] uus ܝܫܘܓܝܗ ܒ‎ 

wv NP‏ ܐܠܨ ܬܐܢ wv.‏ ܙܥܘܪ̈ܐ ܣܝܥܠ̈ܘܢܐ 
ܗ݀ܢܘܢ ܕܡܣܪܟܒܝܢ ܡܢ sacs‏ ܘ̈ܣܐ ܘܿܡܣܢܝܢ 
ܐܣܟܝ ܡܐ (s 21 Ja! CU) wA ox‏ ܛ ܐ ܢܢܬܿ. 
ܲܫܛܐ ܕܓܲܓܲܪܬܐ ܐܬܨܝ̈ Piel‏ 

GUI cessa)! ܐܒܰܟ‎ Ss ees cua] ! YS 
2 J6 53, us ie SS Nos 3 ܐܟܘܬܗ‎ m. Ses 
: ܥܒܢ‎ cs 9 ܬ ܟܝܪܬܧ‎ TEE TU 
Ac € ܘܝܫܦܗ‎ v Non o ܒܐܘܪܝܬܐ ܬܪܫܝܫ‎ 
P Mis 

ni ܢܫ̇ܚܝܬ݁‎ A315 ܟ‎ eo gi] uel oui] cols. WE OS 
ܐܚܘ )ܐܧ‎ esl v ܝܫܡܝܐ‎ S , ܢܳܬ݂ ܒܝ‎ LU] ܘܢ ܢܺܬܳܢ‎ 
ERES T ܗ ܩܢܥܘܡܐ‎ be ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
(ܠܚܠܵܝܢ ܘܨ̄ (ܠܨܝܝܫ. ܝܺܬܡܳܐ ܢܵܨܢܬ݁‎ uei ܢܲܬ݁ܒܳܢܳܐ‎ 
. ܪܬܐ ¿̄ ܫܥ ܐ ܙܝ‎ UE EE LRL 
ܬܘܬܒ̈ܐ ܕܗܫܐ ܐܝܟ‎ du. ܡܲܘܬܒܐ ܠܫ ܐܨ‎ 
ܕܡܢ ܥܒܕ̈ܝܗܘܢ ܒܝ̈ܫܐ ܕܢܰܬܒܺܝܗܿ ܝ ܘܬܪ̈ܢܝܗܘܢ‎ 
(sic) ܡܫ ܘܕܥ‎ v N Ao co so asso ox 
us o eJI ܕܝܼܬܸܒ ܘܝܲܬܝܼܒ‎ jm ܡܒܲܕܩܝܢ . ܐܝܟ‎ 
ܿܬܸܒ ܢܢ ܨ‎ EE CE 
ܟܕ ܙܩܝܦܐ ܝ̄ ܕܥܿܡܪܬܐ‎ wh ܝܬܒܬܐ ܐܐܝܼܕܐ ܪ‎ 
ܐܠܸܚܛܵܝܹܢܬ̈. ܝܬܒܬܐ ܟܕ ܙܪܝܒܐ 3 ܘܚܒܝܨܐ ܐܝܟ‎ 


c») pro cM, ef. col. 5^9, L6 et not. 2;‏ 8 ܐܝܟ ܦܘܠ 
ܝ in 8 sequitur eyX4J] v coa. 2o.— 9 H deest‏ 
ܝܬܝ (go 3L, S e‏ 8 9! .-- . ܕܒܪ ܣܪܘ add.‏ $ 11 — 
et quod se-‏ ܢܬ ܐܕ ܐܢ̈ܕܐ Less‏ ܐܬܢܔ LA: cues,‏ 
quitur usque ad &sbyaza Asin deest. — 19. HF add. x5 sls.‏ 
XS] vals sed add. Ua). — 15 S‏ ܐܠܝܐ deest‏ 8 4 — 
8 17— ܕܙܟܪܝܐ et Kk, — 16 S add.‏ ܩܸܨܵܡܵܥܵܝܵܬ݂ܳܐ deest‏ 
ultima glossa deest, — 18 S cad. —19$ Us HF que‏ 
ܕܙܟܪܢܐ ]3 8 99 — .1 sequuntur desunt , cf. col. 901, l.‏ 

—" 8 ܝܬܡܘܬܐ ܐܚܬܘ ܛܨ‎ ws; d. in Bar Ali, 
Hoff. , 4544 : eia ܝܶܬܡܘܬܐ‎ 723 35824 vs. 

(à oh» y Ne 

854 ws 
ܐܝܟ ܗܿܝ‎ ausa ܝܲܬܒܝܵܗ̇ ܗ̇‎ . lay] 5147] ܙܟܪܢܐ‎ 
ܐܢܘܢ‎ sae ܕܕܚܠܬܐ‎ 
5I 

ܝܬܘܥܐ ܫܒܥܐ ܝܫܡܗ̈ܐ ܐܝܬ 0 . ܘܫܒܥܐ 
ܐܕܫ̈ܐ ܗ݀ܘܐ ܐܠ ܨܚ ܨ̄ ّ(ܫܚ̈ܟ. ܚܲܠܒܐ ܕܝܬܘܝܫܐ 
oJ‏ ܐܝܼܝܹܝܢ'. ܝܬܘܫܐ ܐܘܝܿܐܝ ܐܝܝ ܚܝܨ 

Ads‏ ܓܝܪ ܡܥܲܙܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܚܲܝܠܬܢܘܬܗܘܢ"' 
ܢ ܐܝܥ IA aac aed Sev eig Ss‏ 
Los Jil,‏ ܐܵܨ Gm den, ou id ous,‏ 
Mise Kj olo. DAS JUS Adam Ass LU 9 UJ‏ 
Lis! npa d‏ ܝܲܬܝܼܪܐ easy! i531‏ ܝܬܝܪ̈ܘܬܐ 
IP ELE, Jas wx i-o‏ ܝܬ̈ܝܖ̈ܘܬܐ «Jeans‏ 

Aes ܐܝܟ ܙܟܪܝ̈ܐ ܝܿܬܝܪ‎ Lua 1 ܡܝܬܪܘ ܬܬܐ‎ 
ag Ss. 'z né 

ܝܬܩܪܐ ܐܵܕܹܐ ܡܫܢ ܪ ̄ܬܵ ܟܡ ܬܣܐ "EN‏ 
ܘܡܬܐܡܖܿ ܬܘܒ ܝܶܕܩܺܪܐ d‏ 

ee v NS AA vs‏ ;)ܝܝ 
ܐܘ NN S‏ ܐܘ ܕܬܘܪ̈ܐ ‏ ܀ 

> 

M33 xc Ne ܕܒܝܬ‎ oo v os ܝܲܬܪܵܐ‎ 


PET ܕܦܠܼܫܬ‎ cu SN 


1 $ in marg. ETE MEN ܘ‎ X a^. 8 c 0 x 
ܕܦܘܪܡܢܐ | ܐܬܐܝ ܐܘ ܡܪܝܐ ܦ̈ܪܘܩܡܐ‎ . -- 9 F tantum 
AP, paeem S deest. — 9. S in marg. 
m3 Uo. !ܠ ܫܬ‎ postea m v ^5 et vx 


` OPE ere — 5 F add. ic 4-3; 
$ in marg. á-e x ܕܝܨ‎ GJ! XJ JU 00-9 x5 


e; y — ܒܟ‎ JUo, eT uel! er 0 seq. 
usque ad ves desunt, — 5. HF. 2L &JI ad. calcem vocab. 
precedentis praebent. — 9 8 heec tantum. prabet : v ܢ¦ܢܬܒܬ‎ 
éyals ܝ݇ܬܒܰܢ ܡܪܗ‎ Gul uel] ܝܬܒ̈ܝܗ̇‎ LS]. — 
7 F add. (Js. — 8 Sic, cf. col. 366, .ܐ‎ 22 sq. — 9 F add. 

ܝܩܠܐ 
iy I Y Nos‏ ܝܩܠܐ ܩܕ ܕܘ̄ ܐܐܥܵܝܸܨ 
ܝܩܪ̈ܘܪܐ ܟܝܪܐ ܝܩܪܘܪܐ ܬܘܒ ܚܠܒ ܝܪܘܪܐ 


851 


BOUM 3 Rosie ܝܡܪܬܐ ܝܫܬ‎ . AM B we 


Jlsyl‏ . ܘܒܡܒܐܘܪܝܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܢܟܣܝ̈ܗܘܢ ܘܟܠܗܿ 
ܝܣܩܪܬܗܘܢ ed em‏ ܝܲܩܝܪ Ua o vom‏ 
ܝܡܿܪ dije)‏ 

2 ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܨܪܝܢ dan‏ 

st; oU e ܕܘܐ‎ b M 

434 ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ (ܠܝܸܕܐܢ̣ܝܸܫ'. ܐܬܿܐ‎ SL Tas 
KS.) Wap ܨ‎ o ܡܹܐܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܢ̣ܝܸܟ‎ ERAS 
ܐܠܐ‎ 

Yol;‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܡܐܝܬ ܡܬܩܼܪܝܢ 
ܗܪ̈ܢܝܩܝܬܐ ܘܦܪܣܐܝܬ ܛܘܿܒܪ ܕ 3( ܐܵܝ . ܝܪܘܪ̈ܐ 
e, el cols‏ ܐܨ ܐܒܐ ܘܐܒ lao,‏ ܐܘ me xs‏ 
ܐܨ cue ul! dl‏ ܝܥܡܪ̈ܐ ܕܝܪܘܪܐ Jac!‏ ܝܕܨ ܐܠ ܒܕܸܢ̱ܬ. 
ܚܠܒ ܝܪ̈ܘܪܐ Ot‏ 

Pel wes 

!5 ias y| aXX. Yesao s 

I5 egal ܘܝܪ̈ܢܢܐ ܐܐܚ̈ܨܟ‎ Ys 
ܝܪܚܝܣ ܐܝܪܝܣܐ ܐܕܫ̈ܐ ܬܪܝܢ ܐܝܥܥܘܪܝܒܝܐ‎ 
Pew ܐܚܚܨ‎ Axa P w^ xoso 

ܝܪܚܥܘ ܘܢ ܐܝܟ ܪܒܢ eacs ss was‏ ܬܩ ܨ 
RU iet eI uuu‏ 


deest (Sys Leu. — 15 S solus, ef. ܒܪܠܐ‎ supra col. 837, 
7, 12 et ܝܲܪ̈ܥܐ‎ in. B. A., h516, sed vas as in B. A., 4559. 
— 16 8 tantum Ke. wa. — 77 F esas, — 15 H 
glossa. praecedens. deest; ܐ‎ sequitur (e C (33i) ܘܐܚܪܵܢܐ‎ 
fols coal. — 19 F ܕܟܘܣܦܪܬܐ ]85550 8 ;ܐܚ ܝܼܢ̇ܬ‎ 
— 9» F add. ys; S sequitur tantum $9] ܝܪܡ ܬܢܐ ܐ‎ 
ܝܪ̈ܩܘܢܐ ܐܐܝܼܥ̈ܕܐ.‎ Ml. — 91 $ ܕܙܪܥܐ‎ aon s 
(Uy vns. ܠ ܝܚ̈ܛܟ‎ et que. sequuntur usque ad vx de- 
sunt. — 22. Sic , lege cum Payne Sihith in Thes. syr. v3 A. 0. 
— 93 F Ju. — ?* 8 ܐ ܚܝܕܚܨܢ‎ xd] 592; hoc vocabulum in 
margine. 

ܝܚܳܐ 852 
"^os‏ ! . ܐܕܫܐ ܡܕܡ ܕܦܪܚܝܬܐ ܐܝ ܬܘܗܪ 
ܕܒܠܠܝܐ SR‏ ܐܝܟ ܢܒܪܫܬܐ Wo‏ ܡܬܚܘܝܐ 
ܡܢ ܓܘ̈̈ܗܝ ܡܒܥܕܢ ܕܦܪܚܗ ܀ 
vL‏ ܢܬ Gs vas sls‏ ܐܛ ܩܝ )ܙܝ ܐܕ 
ܚܟ ܘܬܐܘܣܦ ܒܪ ܣ݀ܪܘ ܘܡܬܩܪܝܢ ܬܘܼܒ̈ eaa z‏ 
ܘܗܝ ܦܪܝܝܣܐ ܐܪܝܟܐ. Y 82 Ust L$t Ul JU,‏ ܟ 
Gc‏ ܚܫ uus‏ ܟܝܐ ܨܝ eR.‏ 
ܝܲܪܩܵܐ ܕܟܘܣܒܲܪܬܐ pude vA: ,'' auf‏ 
Jy. Judo von ." Nim‏ ً ܝܶܪܩܳܐ xo wa‏ 
ܝܶܪܩܰܝܢܳܐ uis,‏ ܐܘܟܿܡܐ (ܠܝܸܕܧܵ ܠܚܟ ܟ ̇ ܝܲܪܩܵܥܵܐ 
ei s edi‏ ܠܫܒܼ̈ܠܐ ܡܢ ܟܲܘܪ̈ܵܝܹ̈ܐ ܘܡܢ has‏ 
A‏ (ܠܝܹܝܘܵܢܢ . Jus vos‏ ܚܵܟ݂ܝ̱ .̇ ܝܲܪܩܵܝܵܐ ܒܙܝܐ 
ܐܚܪܢܐ ML‏ ܡ ܦܪܚܬܐ ܕܗܒܢܝܬܐ ew‏ 
ܘܒܥܘܙܗ oy 67505. ve"‏ 4 

ܝܪܬܘܬ Si Lake Juss cols‏ ܝܪܬܘܬܐ Jua!‏ 
S1 eol ll‏ ܐܬܝܕܪ ܐܕܒ Lic) E Ash,‏ ܒܿܪܬܐܿ «el‏ 
ܝܪ̈ܬܘܬܐ ܘܐ ܢܲܝ َْ vc» » diva :K35.J] ve Mes‏ 
ܝܪܬܘܬܐ ܘܡܢ ܪܬܝܬܐ ܐܙܪܧܐܝ JU,‏ !2.5 . ܬܘܒ 
ܝܪܬܘܬܐ ܕܡܣܿܪܗܒܐ ܒܩܕܡܝܬܗܿ. ܒܐܚܪܝܬܗܿ 
ܠܐ ܬܬܒܼܪ d$‏ ܣܘ ܥܵܪܢܝܐ ܕܠܐ s Na‏ ܬܐ 
ܡܣܬܥܪ ܕܐ FRAU Sas de 77 Judo‏ 
eus "x‏ ܣܺܥܣܳܐ ܕܝܿܦܥ. ioco‏ ܛ = ܨ 355 
ܐܚܨ ܟ .ܐ 


! $ add. ܘܳܐܦ ܬܐܼܝܬܐ‎ et quod sequitur. deest, confer 
eol. 145, I. 22; col. 276, .ܐ‎ 8; col. 771, l. 9; B. A., 4503. — 
2 HF que sequuntur desunt; B. A. , Paris. 255, eadem praebet, 
ef. infra wt os. —9 S glossa precedens deest. —^ HF glossa 
arabica deest. — 9 HF deest, cf. B. A., 508. — 9 HF quod 
7H ܛܘܒܝ‎ , 8 »oX, cf. Kalila et Dimna , 
ed. Wright , qj 1.—9 8 GA X XS. — — 9 8 deest, — 19 S 
ܥ‎ JU Billy ܘܨ (ܐܚܝܕܐܒ‎ esu (499) v 505 

— !! HF deest hoc vocab.; S add. deinde ܒܝ‎ 
OX» omm ܐܘܪܟܳܐ‎ quod a Bar Ali, 45:17, corrigas. — 
12 Sic, ܐ‎ v xoao; S deest, — 13 HF vá. — 14 8 


sequitur deest. — 

849 ܝܦܐܪܘܢܝܘܢ 


ܝܦܐ ܪܘܢܝܘܢ ܐܝܟ VÀ‏ ܒܝܕܐ ܕܚ ܝܡܪܐ 
ܠܝܥ ܐܝ 4 

$i jue WS 

ܝܿܦܬ ܦܬܝܘܬܐ SL em‏ (ܢܫܝܼܨ ܐܝܟ — ܣܪܘ 
ܝܝ eoi‏ 

, )ܬܫܝ ܨܐ ܐܠ ܧܿܰܥ‎ oA oo ܐܝܟ ܒܪ‎ wies 
ܐܬܡܢ̈ ܢ ܢܢܐ (ܓ݂ܢ̈ܫܫ݁ܰܥ‎ 395 : "ea ܝܨܘܦܬܢܘܬܐ‎ 
PRA ܝܶܨܘܦܐ‎ . LJ 

EC‏ ܕܒܪ ܣܪܘ ܕܘܟܬܐ ܕܗܕ ܗܕ ܀ 

«faa ܐܝܘܗܕ‎ 05 Menus 

ܝܼܲܨܝܠܐ $i‏ ܐܝܟ ܒܢܪ aA Lco‏ ܣ̈ܟܝܐ 
ܕܲܨܢ̈ܨܳܐ' ܛܘܗܡܐ ܘܫܖ̈ܒܬܐ ܀ 
ܚܨܒܨ NEC CRY‏ ܕܣܘܼܦܩܢܝܐ7; 4 
ܝܲܨܝܦܘܬܐ VATI TERRI.‏ 
ol!‏ ܠܐ ܬܹܐܨܦܘܢ ( ܢ̈ܚܲܫܕܹܐ ܀ 
ܝܲܨܪܵܐ engl‏ ( ܐܒܨ¿" )ܐܩܝܕܝܟ CAE‏ ܝܲܨܪܵܢܵܐ "xx.‏ 
(eoe laid, dE Aus‏ ܐܠܨ ce m sls!‏ 00 
ܐܚܫܚ ܨ do‏ ܢ yx‏ 

: adi "e 

2-23 . dais "ax3 . uas dal ܒܥܘ ܠܗ‎ 
253) V zn No vá ܢܲܩܕܹ̈ܐ ( ܢܢܝܟ‎ copie cegide 
ܝܩ̈ܕܟܐ‎ Poss urbs ܝܲܢ̈ܕܹܐ‎ Lal ous sd AK 
won Lock X, ܬܨ‎ Jod! wem x52 ܡܢ ܗܝ‎ 


xA ܝܦܐ‎ 


S add. 3: 15 $ glossam prec. sic prebet :‏ 14 — ِ ܧܶܩܝܝܳܐ 
ܝܡ̈ܫܐ ܗ̄ܫܘܪ̈ܒܚܝܚܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ AM SL‏ 


dye c! ܐܢܫܬ‎ v2; cf. Bar Ali, h4gh. — 16 H 
deest ܘܫܽܘܒܐ‎ sed add. c». — 1? HF quod sequitur usque 
ad. ܡܥܒܕܢܘܬܗ‎ deest , cf. B. A. , 45609. — 18. Cod. sic sine 
glossa, — 19. S wáxaccsav s ܝܩܡܘܢܕܢܐ‎ . — ?9 8 ANI sao 
ܕܘ‎ laxe JS. — ?! F A35; S deest, — ?2 S add. Jus. — 

38 8 1 dox ܠܡܕܪܟܐ‎ H dcus, HF deest 
ܐܣܘ̈ܬܐ‎ <> 2! HF Lg53J; F ܕܢܦܫܬܗܘܢ‎ ;; 8 
add. ad calcem : 3, 9$ E JA e» ܝܩܝܪܐ ܓܒܪܐ‎ 
vo 9» ܝܩܝܪ ܫܡܐ‎ . ($$ cA Ja Wo Asma. 

ܝܩܝ 850 
ܘܫܽܘܒܐ (ܥܲܥܵܪܐܟ̈ܢ ܝܚܨܘ ܿ REINES CE‏ 
o.‏ ܕ ܥܨܸܢܼ̈ ً ¿ ܝܫܘܒܐ ܡܶܢ ܥܠ'' ܐܝܟܥܝܘܬܐ 
ܕܐܐܪ ܡܬܢܣܒ. ܝܩܕܢܐ ܕܝܢ ܝܥܠ ܡ݀ܥܒܕܢܘܬܗ 
ܕܒܦܓܪܐ. ܘܝܬܝܪ̈ܐܝܬ ܒܪܝܫܐ. «0o‏ ܒܝܪ eA co‏ 
voca was‏ ܒܐܣ ܛܘܡܟܐ rcs] vw‏ ܐܝܬܝ & 
ܐܬܫܬܘ Pom. ud‏ 

45003703335 

ees ilJ] Peas 

ena NA eo ܐܘܬܐܘܪܛܐ ܐܝܟ‎ ans 
ܕܥ"‎ Se. AMI B; ao win ܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ‎ 
(3 Y qi 

ܝܵܩܘ̇ܪܐ aul; Jus.‏ ܝܵܩܘܿܪܘ̣ܬܐ P Jis w‏ ܝܲܩܝܼܪܐ 
ܠܘܗ Juss‏ ً ܝܲܩܝܼܪܘܬܐ . ܝܲܩܝܼܪܐ ܕܝܢ .ܘܝܲܣܘܪܐ 
ܘܥ ܥ a9‏ ܕܒܥܙܘܥ ܐ 3a x70‏ 5 , ܘܥܠ oc‏ 
ܕܒܐܝܼܩܪܐ Aion‏ ܡܬܐܡܪ. ܝܿܩܘܪܐ ܕܝܢ ses‏ 
ܗ݀ܘ ܕܒܝܙܠܐ as‏ ܒܠܥܢܘܕ ܡܫ̇ܘܒ ܥ (ܐܝܵܢܵܝܹܐ P7‏ 
o ym‏ ܙܥܘܪܘܬ݀ vxo‏ ܡܨ ̄̄ sU‏ )ܫܝܟ 
ܨ Gb‏ ܟܠܐ ܨ yd s, olla ves‏ ( ܫܝ ܀ 

ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܝܠܥ ܐܝ ܬ os n‏ ܠܗ cow!‏ ܘ̈ܬܐ 
ܠܡܪܕܟܐ ܐܸܬܕܢܵܬܝ ܐܛ ܒܐܚ ". 

cALALA S e. Q03x933 ܝܩܝܪ ܗܘ ܦܠܘܪܡܝ̈ܐ‎ 


ded 3 7 ܪܕܬ‎ 


1 ` ex yd, cf. col. 359, .ܐ‎ 29. — ? FS hic et infra 
cj». — ? 8 glossa praecedens deest, — ^. HF Moss. — 
5 S deest. — 9 S add. (ya3U, le adii. €f. col. 273, l. 16; 
B. A., 4488. — 7 HF deest. — 9 H sic; F ܒܥܬ ܕܦ ܪܕ‎ 
ܗ ܝܨ ܒܟܬ ܕܸܦܪ̈ ܕܢܥܠܘܢ 8$; ܕܢܥܠܘܢ . ܕܣܘܦܩܝܐ‎ 
ܕܣܘܦܩܝܢܐ‎ . — 9 S add. ܕܙܟܪ ܝܨܦܬܢܐ (ܠܶܫ ܨܢ‎ . ess. 
10 FS deest .ܐܝܕܒ‎ — 11 8 sequitur ܗ ܨܒܝܥ ܐ‎ vA 
iade JUics, c an oo N o Inr vex Soin 
ْ ܐܥܿܢܫܹܐܢܬ݁‎ eaa, (5ic) 3B. T, Lr) AXAd» etr gue 
£3» 3LCcsy! ey cg]! ` ܒܪ ܣܪܘ‎ . laid] aad Sas 
pe , ge) ue, . coll coul, c ¢ B. 4, 

4401 et 4492. — !? S deest, — 13 S dn ܣܪܘ‎ A34 


95. 

ETC EET 

ܕܢܡܠܟܝܗ̇ܿ mx.‏ ܕܡܘܫܐ݀ om Ww. hu‏ ܗ 
ܐ ܡܠܝܟܐ ܡܬܩܼܪܐ ܗܘܐ Pr‏ 

ܝܕܒ ܡܐ :ܐܿܝܟ :ܒܪ ܣܪܘ ( ܠܬ gef sei‏ & (ܪܵܚܼܝ 


S juni. Je; As 
!ܚܝܨ‎ az ܝ ܘܗ ܦ ܢ‎ Jugo ܚܬܢܝܐ‎ a; ܝܡܦܝܘܣ.‎ 


847 


4 oJfi 
ܐܫܟܬܬ̱:‎ 
ܐܐܫܕܕܟܢ܀‎ ono) ^ ܝܡܡ̈ܬܠܙ‎ 


ܡܬܐ wg mds iud‏ ّܥܓܵܝܬܐ 
ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܚܿܩܠܗ ܕܡܵܨܪܵܐ dio» ce Pi, S en‏ 
X‏ 

Pelaal] waa ܚܝܡܬܐ'‎ 

El ' ܘܐܝܟ ܒܒ ܣܪܘ‎ asd ܝܵܢܸܣܩܹ̈ܐ‎ Wa 
ܡܲܠܒܵܝܐ3.‎ «amas M v 3.0035 coa N A co ܩܐܝܟ‎ 
« ܝܲܥܘܼ̈ܡܐ ( ܠܟ ܝܼܝܹܐ ܨ |ܐܟܐ ܐܐ . ܝܲܢܘܼܣܵܐ ܘܐܧܚܿܬ‎ . aol; vas 


à; 4o vanas 
e à bk P cA ܐܚܘܕ‎ "eos 3.7350 ܝܢܝܣ‎ 


ܘܝܨ ܐܠܚܢ ui‏ 1$ ܦܐ ܨܕܒ ܕܘܐ ܕܒ .ܪ 
ܢܣܔܓܘܣ ܝܫܘܥ quas‏ . ܝܘܣܛܓܠܘܣ ܝܫܘܥ 4f‏ 
PASE CPUS wt‏ 

ܗ̄ ܦܩ̈ܚܐ ܐܣܦܪܵܘܹܐ ܠܠܝܼܐܝ ܝܟ ܀ 
ܝܣܪܺܐܝܠ ws‏ ܠܐܠܗܐ Lol‏ ܠ -; 


ܢܣ ܘܢܲܡܒܪܣ xs o3‏ ܕܩܼ ܢܒܬ $ 10 — .‫ ܕܐܠܕܟܿܝܫܬܵ 
ܐܥܒܐ ܩܕ F add.‏ 11 — ܼ ܠܘܡ ܒܠ ܡܘܫܐ ܐܚܘܢ $e]‏ 
gems ef. col. 8802, 1. 16. — 1? S solus, ef. B. A., 4474. —‏ 
A5; H pinzit‏ ܣܪܘ |( ܝܟܐ )ܝܬ S‏ ^1 — ,( ܠܝܚ )ܓ S Ran‏ 13 
ELS, df Dor Ai, 4476; Opue, nat. 87, 5: 105, 8. —‏ 


!5 S add. &3y«o ܣܪ ܘ‎ A233. — 16 F Gy 5; S ܚܶܨܒ݁ܰܰܐܝܟ‎ 
iam 17. 8 solus, — 18 ܒ‎ leg. ܘܢܬ‎ 
ܘܡܥܣ̇ܺܝܰܪ ܒܗ‎ [0^ ws wn ܆ ܠܗ‎ 


df. B. A., 447 ܇‎ — 19 S add. Jod pea ,ܐܒܰܟ‎ — 9 HS 
c0:353; S add. ܐܢܟ ܐܝܫ ܝ‎ |. 2! S ܐܚܝܬ ܚܟܫܢ‎ ono ^ ܕܡܪ‎ 


— 99 $ deest. — 4 H Jas) 7e Jal: S 5-33 JJ 
dax aeo, — 99 F loy. 

ܝܲܥܪܵܐ 848 


Ao as Vosa N xs Mo x ܝܣܿܪܕܝܠ‎ 
P )ܓܝܫܢ‎ 
Pai) ܝܥܐ(‎ Pium ܝܲܥܵܐ‎ 
esas I Eu wes ܢܝܐܝ‎ was cuu ܝܵܥܼܐ‎ 
Pad] ܐܘܓܕ‎ e cauxe colo ܰܐ‎ 
ܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܒܪ .ܣܪܘ ܛܲܝܝܵܐܝܬ ܫܘܼܪܵܦ ܘܐܝܬ‎ 
ds o 
ܥܪ" ܕܒܪ ܣܪܘ ܕܘܟܬܐ .ܕܗܝ ܗܕ܀‎ 

v NS‏ ܐܠܨ 55,21 ܝܕܨ JI‏ )ܨܧ ܐܢ ܘܐܝܢ̇ A5‏ ܣܪܘ 
n‏ ܪܒ ܒܓܘܫܡܗ ܘܡܥܣܪ ܒܡ[ ܐܝܠ̈ܢܝܐ. 
ܘܗܟܢ ܡܲܝܠܬܢ ‏ ܕܐܦ .ܐܪܝܐ .ܕ݀ܚܠ mun‏ ܘܡܬܩܼܪܐ 
ܩܪܘܫܓ ܠܐܝ ''܀ 
ܢܥܡ̈ܝܼܨܐ ܪܝ̣ܒܵܣ" ues‏ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܘܨ 


ܕܐܡܪܘ ܕܒܲܖ̈ܩܐ nd‏ ܕܐܨ JUo,‏ 


dx 
4 ܝܲܥܢܵܐ )ܐܚܕ‎ doli JI isl 55 )ܐܚܢ‎ YN QS 
dues Sls vans ܐܚܝܕ ܥܣܒܐ‎ anis 
E Rm pd 


ܘܥܒܪ ܗܘ * 


Nd caedi:‏ ܢܛܪ ܒܬܘܠܘܬܐ cx‏ ܦܕ 
ܘܡܝܬ ox. svo‏ ܒܪ ܡܐܶܐ ܘܐܪܒܥܝܢ A—.xa‏ 


ܒ 
ܝܥܪܐ ܐܝܟ 33033« SJ. kae oJ!‏ ܙܟܝ̈ܪܝܐ e‏ 


َّ ܠܝܕܐ‎ os el, )ܠܕܡ‎ Su ܦܪ ܕܘܬ ܦ ܟܝܡ‎ 
.: xs Jas Lo Nea was 


1 S add. Kx LÀ] ܘܨܨ‎ eA Ae! ܬܘܒ‎ vacas, et 
postea ܐܕܫܐ ܡܕܡ ܕܢ ܘܿܢܢܳܐ ܕܗܘ̈ܳܐ‎ wo s 
elo Q^ ge ܒܐܓܡ̈ܐ‎ Bar Ali, Paris. 255, eadem 
prebet; cf. B. A., Hoff. , 4400. — 3 F add. [[ܸܫܨܢܸܚܨ‎ , — 
Quas wn Na. — 1 S add, a^ co 5; F glossa deest, 
cf. supra l. 6. — 5 S deest cm ܕܫܐ‎ . — 9 S a eo à 58 
bye. — 7$ add. aco ^. et deest woo, ef. 
col. 564. penult, — 8 S sx; ܐ‎ deest. — 9 8 sequitur : ܗ‎ 
&eeyl !ܐ ܟܐܝܐ‎ aeo ܫܿܒܪܐ , 35^ ܘܝ ܝ ܣܝ ܣܐ ܗ ܘ ̄ܘ‎ 
et postea : ܕܐܬܝܟ ܟܝܫܬ‎ PU ܘܡܶܝܝܒܣܬܐ‎ woanas 
Geld, ;ܢܰܢܘܰܣܘܬ ܐ .(ܙ̈ܒܝܩܝ)ܟ܇‎ cf. Bar Ali, Hof, ha et 
4473; in B. A., Paris. 255 : Lag Mbdsiicun ܡܗ‎ 

845 ܝܚܡܘܪܐ 


Voc. ܗ݀ܘ ܕܡܢ‎ àv . ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܚ̈ܐ‎ am ܐܝܬܘ‎ 
ْ ܢܐܝ‎ os desi M ul ܐܬ‎ el Y ܬܨ‎ acusa ܦܪܝܼܫ‎ 
4 M oe ܗܢܘܢ ܕܥܡܪܝܢ ܠܥܢܘܕܐܝܬ‎ ras 

Y. c aee. ܕܥܡܘܼܦ̈ܠ (ܠܬܬܝܨܢܐ ܕܩ‎ 

(ܐܥܸܣܢ ܨܢ os AMI 215,2. LT.‏ ܢܐܢܬ 3 ܒܪ 
ܣܪܘ ܝܪܘ ܡܐܢ ܩܠܝܠ ܡܢ wat‏ ܒܓ 30 O3‏ 
ܘܬܪ̈ܬܝܢ vanas‏ ܐܝܬ jn‏ 

di ܧܨ‎ inl ess ܐܬܝܵܟܐܝ̈ܝܼ‎ cone ܝܛ‎ 
35 aUa cay «fA ܥܪܬܐ‎ Iren ja 
iod 

NM‏ ܒܪܝ ܢ Id‏ ܙܘܥܐ dis cse‏ ܕܙܘܗ̈ܪܐ 
ex‏ ܥܠ ܟܗܢܘܬܐ c‏ ܡܲܟܝܟܘܬܐ. ܐܝܟ ܒܝܬ 
ܡܘܼ̈ܬܒܐ ܒܣܦܪ ܡ̈ܠܟܐ. ܘܐܩܝܡ ܠܥܡܘܕܐ 
vc‏ ܝܲܡܝܥܐ. w^ ono‏ ܝܫ .ܬ Sacs‏ ܗ ܐܪܙ 
ܡܟܝܟܘܬ ܪܘܼܚܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܀܀: 

NS‏ ܚܪܕܢܐ (ܠ ܝܝ ً ¿ ܚܕ ܡܢ ܫܡ̈ܗܐ ܕܣܲܥܬܝ 
Pags vu‏ 

Godd ܝܠܐ ܐܘܐ ܬ̈ (ܐܬܿܐܢ̈ܝܪ̈ܢ‎ Mo. $ wA 
Ws ܒܪ ܣܪܘ ܝܠܕ̈ܬܐ 65 ܣܒ̈ܝܣܬ‎ . oJlJI L5 
jm ܕܡܲܘܠ̈ܕܢ. ܐܝܟ‎ wis ܝܲܠܳܕܵܬܟܝ‎ 33,3] cols 
ܕܡ̇ܘܠܖ̈ܢܝܿܬܟܝ ܒܝܘܡܐ ܕܝܠܕܬܟܟ |(ܢܵܐܝܼܬܫ . ܝܿܠܕܬܟܝ‎ 
ܗ ܐܡܐ . ܐܝܟ ܗܝ ܕܠܐ ܐܫܬܕܝܬܝ ܒܕܒܪܪܐܿ‎ 
ܒܥܲܫܝܩܘܬܗܿ ܕܢܦܫܟܝ. ܒܝܘܡܐ ܕܝܠܕܬܟܝ ܐܡܟܝ‎ 
ܝܬܝ ܨ". ܝܿܠܕܐ‎ E ܝܲܠܽܘ̣ܕܵܐ (ܠܨܝܥ 1 ܨ . ܝܺܠܽܘ̇ܕܐ‎ Las 
ܨܐܬ ܪ̄. ܝܿܠܘܕܐ ܨܥ ̇ ܝܼܠܝܼܕܘܬܐ‎ AM Lady 
483348 


10H. hec grlossa deest, — 11 S .ܝܠܠܬܐ‎ — 12 M v x Ns; 
S deest, leg. v IN ses, vide infra col. 848, l. 9. — 1? HF add. 
ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ‎ et deest JesJV. — 16 8 deest ܨ ܢܘܪ ܫ ܡܫܐ‎ 
—15 8 ܐܠ ܬܐܝ‎ «JV et deest elàs yl. —16 $ ga. — 7 F 
add. ܐܚܢ‎ y. — 1 8 v NS cocos loco "we ܿ݀ ܒܥ‎ et add. 
"...ܝܡܐ‎ HF deest px y 9 S quod sequitur deest. 
— 1 (ff. col. 833, l. 19. — ?? S deest ܒܪ ܝܫܕ ܡܥ ܬܢ‎ et 
Uis] axe. — 29 S add. (uel. — 9^ Gf. col. 132, ܐ‎ 23, 

846 COQ X72. 


ܝܲܠܕܐ ܕܲܟܪܵܒ݂ܳܐ ܙܐ Jupes‏ ܪܥܒ ((ܝ::£3 
ܢܰܚܩܰܫ݂ܬ݁ ܢܓ݂ܺܬܳܐ )ܐܬܚܘ ܕܦ Qaae‏ (ܐܡ̈ܬ̇ܝ̣ܫܸܟܐ .ܐ 

ally c us ga] I vedo.‏ ܝܟ . ܝܼ̈ܠ̈ܠܵܬܐ (ܐܕܐ ܕܬܒ 
ܝܠܝܐ" ܗ̄ ܪܒ ܡܢ ܦܝܠܐ aono‏ ܐܝܼܬ ܠܗ 
swa‏ ܡܢܗ̇ ܐܪܝܐ 4 

ܝܡܐ ܐܢ . PAESI C HEP‏ 
ܝܲܡܵܐ ܕܣܝܢ ܗ̄ ܠܝܡܐ ܕܡܕܢܚܐ ܩܪܐ UC‏ 
¿ ܢܘܪ - ܫܡܫܐ UI‏ ܝܡܐ ܐܢܝܛ ܠ JI eco maa‏ 
vadis veria 555.3 ad lal ela‏ ܣܟ ege‏ 
f‏ ܡܨ ܝܡܐ ܕܦܪܣ7'. ܝܡܐ ܕܡܠܚܐ ܝܲܡܫܡܬܐ 
700-00 .4 ܝܬܕ . v €» Saco» Wo‏ 
ܕܥܒܼܪܘ ܒܗ ܒܥܝ̈ AN e eo d‏ ܕܣ ܘܦ ܕܝܢ 
ܐܬܩܼܪܝ ܡܛܠ ܕܒܗ ܣܦܼܘ ܡܨܪ̈ܝܐ. w^ oh 5o‏ 
ܝܲܡܐ ܣܘܼܡܵܣܳܐ ܢܟ Jj ic!‏ ܡܛܥ ܕܒܗ 
ܐܸܬܛܵܲܠܲܡ ܕܡܗܘܢ Lam I‏ ܐܝܬ ܨ ܦܧܝܼ̣ܕܟܹܐ ri‏ —$( 


` > 

ܝܡ̈ܐ cA‏ ܐܢܚܘ" i.‏ ܐܢܬ ܦܩܘܕܐܝܬ. ܝܡܝ 
ܐܢܬܝ ܦܩܘܕ̈ܐܝܬ݀ ܀ 

coa 235‏ 2 ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗܝ ܗܕ ܐܘܪܫܠܡ ܚܒ 
Ps ox‏ 


ܝܲܡܘܲܐܝ̣ܠ ܗ̄ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܝܲܡܝܼܥܐ ܕܐܠܗܐ 
eye‏ ܠܐܬ xxey‏ ܐܢܒܐ 99 ܐܝܐ 
quld) PY aos‏ 
ܝܳܡܺܝܐ ܝ 
ܝܡܝܥܘܣ ܒܨ ܦܠܓܘܬ ܚܡ̈ܪܐ ܕܗܘ ܟܘܕܢܝܐ. 
ܘܒܨ ܐܝܡܝܘܢܘܣ ܚܬܝܬ P Jue‏ 


ܨ AN‏ ܘܥܒܪ $00 


! Sic, cf. ܠܠܝܐܘ ܨܕ‎ in Bar Ali, 4448. — ? H Js 2; $ 
ܪܐܙܢ‎ * F ܡܐܟ‎ - ^ Confer col. 833, 1. 8. — 
8 S add. c» conf. col. 193, l. 99. — 6 H CX, conf. 
col. 755, not. 9. — 7 S sequitur ܣܥܠܢ‎ vM ܝܲܘܡܵܢْ‎ 
weno. «c0. — 5 8 quod sequilur deest, — 9 De 
priore glossa cf. col. 539, ܐ‎ . 17; col. 77h, ܐ‎ 11 € YN in 
Physiol. , cap. x, ed. Land. , Anecd. syriaca. 1v, arab. ' os de 
posteriore cf. inf. v & 5 et Opusc. nestor. , 87, 8; 135, 8. — 


54 


NATIONALE.‏ £ ܐ ܐ ܐ ܐ ܐ ܐܐ 

843 ܝܘܦܕ̈ܡܩܘܣ 


deat ܥܕܐܘ‎ 'eonga mA; 

ܝܢܘܦܩܪܛܝܣ' ܠܒܟ ܣܘܣܝܐ 1 

ܝܘܦܐ ܝܫܘܦܪܐ uci JUg 337g‏ ܝܫܘܦܪܐ 
ܕܒܝܫܬܐ ULL‏ ( ܠܝܟ '. ܝܘܦܐ ܘܢܢܝܿܬ̈ 4A‏ 

ܢܘܓ ܟܪ ܫܘܒܢܢܗ ܕܡܪܝܐ 4A] OU‏ 

az unas‏ ܐ ܬܵܦܟ Jones.‏ ܐܢܵܬ݁ ܐܚܨ ܐܢܝܕ 
ial‏ ܧܥ ܐܐܢܵܨ uis,‏ 5 ܢܐܠܫܸܨܢܐܢܝ̈ܬ ܣܟ dS‏ 

4I 3E B, b La "S NS. 

ip Ae ܝܘܒܠܝ̈ܪܐ' ܗ̄‎ 

ܝܘܩܡܢܐ' oe ona‏ ܘܝܢܦ gem‏ ܨܘܪܬܐ 
JU «3s A 555 «4 ax; x27 . die‏ ܨ ܝܘܒܩܒܝܐ 
Xa o0‏ 

vá no,‏ ܠܫܘܳܝܬܐ ܩ .ܐܝܟ ܒܢܪ ܣܢܪܘ 
anas‏ ܓܪܰܢ o xo‏ ܐܼܲܪܙܸܢ "JUI‏ ܐܝ 
ܥ̇ܝܹܩܵܐ eL‏ ܝܘܩܪܢܐ o‏ ܐܸܓܪܢܕ ܘܝܫܘܝܬܐ o»‏ ܐܪܙܢܝ 
gas ud‏ 

"AT. xe‏ ܪܒܐ won t.‏ ܪܒܐ 
ܕܥܕܒܐ elis ade ss. easy] Co] ana‏ ܐܐܚ̈ܫܝܚܼ ْ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܥܡܐ ܪܒܐ ܕܡܪܢܐ. phe can‏ 
ܠܐܕ" ܘܫܡܐ ܕܐܡܗ ܨܪܘܥܐ 4 

GI caes. ya ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܐܡܘܡ ܕ‎ 70s 
ܢܐܠ ܪܝܢ‎ 

ܝܘܪܒ ܒܨ ܥܒܪܝܐ ܗܘ ܥ ܡܐ ED‏ 

do‏ !55 ܐܘܟܝܬ݀ c5 ard‏ ܢܘܗܪ̈ܐ ܕܢܥܕ 
ܠܢ ܡܬܦܲܫܡ. Moo‏ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܥܝ̈ܝܬܐ 0 ܡܢ 


!4 $ ܕܒܪ ܣܪܘ ܐܘܟܝܬ ܐܪܕܢܢ‎ . — !# S ܐܘܪ‎ , — 
16 S quod sequitur deest. — 1? S quod precedit inde a y deest. 


— 18. HF deest ,)ܝܢ‎ — 19 HF 5j. — 9? $ ܕܒܪ‎ a Ud 
on! CIE v ܣܪܘ ܡܝܪܝܐ ܪܫܐ‎ ., — ?1 S quod sequitur 
deest. — 32. HF deest 35. — 8 S deest ( 5,5. — ?* S deest. 


—35 HF deest MAI et (9I ante ARS], — $ S glossa 
pracedens deest, — Y! S ced et add. ܣܪܘ‎ A3; F je! 
Je 9. 
ܝܚܝܕܵܝܐ ̇ 844 
Aes‏ ܘܡܢ ܕܢܶܢ. ܐܘܪ 05 ܢܘܗܪܐ. a‏ ܕܢܥܕ ܠܢ 9 e‏ 
ܐܠܕ 16 Ie‏ ܡܢ ܣ݀ܥܝܪ ܘܚܪܡܘܢ ܪܕܐ . i owes‏ 
ܡܫܝܚܐ ܡܢܐܠܗܘܬܐ Pow osito‏ 

ܝܘܪܛܣܛܝܩܐ gs ésUx dU Saas ;¿ T‏ 
ܐ( ܫܐ ܒܬ .;: 
ܪܝܐ anal July aai‏ ܐܕܨ ܐܝܟ ܚܘܢܝ̈ܢ 
Joel‏ . ܘܬܘܒ ܟܐܝܸܟ à JUo, Baa. a. ns JI A JU,‏ 
ܐܥܿܟܝܟ ghi 1 Jo,‏ . ܝܘܼܪܵܡܵܐ ܕܗ̈ܘܐ vC NS ML‏ 
iua. ' eut‏ ܐܨ ܐܬܒ 43h23 de‏ 
7 ܕܝܐܒ .̇ ܕܿܪܬܐ ܕܐ ܕܒ 
ܝܘܼܫܟܐ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܕܡܪܢܐ UON Jul gl;‏ 
ܘܥܒ ܪ ܗܘ ܀ 
ܢܘܼܫܵܦ̈ܝܛ ܡܪܝܐ ܕܚܐ )ܢܨ ܐܦܢ ܐܘ̈ܪܝܲܫܐ 
eSUL 1T uas‏ ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ 
ܝܘܼܬܵܡ A cs ¥ HABRA iem‏ 
ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ. !"ܘܫܡ Por xs moo‏ 
ves‏ ܕܨ ܐܢܬ P sb;‏ 
TIEREN‏ 
ܝܙܕܦܢܗ"# ܕܐܠܗܐ ܒܥܕܪܗ AN]‏ ܧܕܢ݇ܬ݁.:. 
wea‏ ܐ ܬܰܥ ܨ m i I‏ ܬܸܢܵܫܵܐ 
ܣܡܝܟܐ ܘܥܲܡܘܼܛܐ gMat cix g JI‏ 7 ; 4 : 
ܝܲܚܛܳܐ NAA‏ ܕܒܪܢܫܐ á $52 KX.5]‏ 
Juil TUS 2‏ ܝܓܐ ܚܝ̈ܢܐ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܲܚܛܓܐ 
laa]‏ ܕ[ ܠܚܫ̈ܐܟܐ . ܝܲܙܢ̈ܛܐ elsi wo ms‏ ܐܝܬܝ & 
vns , TS‏ ܕܒܥܝܪܐ ܚܖ̈ܝܐ .)47 


mv vos‏ َّ ܝܚܝܕ̈ܝܘܬܐ ܕܝܒܬܐܢܝ̈ܘ̄ . ܢܢܢܝܕܝܐ 


± 8 solus , lege cum B. A., Paris. 455, coo.sa23A 805. — 
? $ cac Ny oc So s. — 3. 8 quod sequitur deest. — ^ S 
add. ;ܕܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ — 5 (f. col. 372, L1. — 9 S deest. — 
7 S solus, cf. col. 839, £. 4; — 8 S add. v ASox-.—? 8 
was. — !9 Sic pro dUdl, cf. col. 520, ܐ‎ . 7; S add. dI 
post ܡܝܢ‎ et. post «.. Nw, 11 FS. quod. sequitur deest , 
cf. I, Reg. , xi, 26. — 1? S add. mes — 93. Sic, luec vocab. 
ad ܘܪܒܥ ܡ‎ supra cum Payne Smith in Thes. syr. refer. — 

841 ܝܘܟܵܒܰܪ 


ܝܘܼܟܿܳܒܰܪ ܗ AL am vox‏ ܘܡܝܬܦܲ Bx‏ 
ܣܝܘܪܝܐܝܬ݀ Js sls 535 5o‏ ܐܝܬ . Aa‏ ^ ܗܪ 
ܕܒܫܡܘܐܝܠ 50 5^2( vo 0x2 "t‏ ܠܡܥܪܝ ܐ 1. 
ܝܘܟܒ ܪ 0o‏ ܐܡܐ Woo c704‏ ܘܐܗܪܘܢ. ܡܨ 
ܐܢܬܬܗ ܕܥܡܪܡ ܀܀: 

ܝܘܠܝܘܣ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ . "eon as Nes‏ ܕܐܠ ܕܘ 
Gm gs‏ ? ܫܟܝܪܐ e‏ ((ܥܿܟܿܐܨܸܫ“.;. 

. ܘܢܬ‎ Uil Als S o Lisa ܝܘܼܠܦܵܝܵܐ ܧܬܼ‎ 
ܝܲܠܝܼܦܐ ܝܫܐ‎ . fex] ܡܲܠܦܢܘܬܐ‎ . Je» ܝܰܠܘܿܦܐ‎ 
P t5 glo 

p ܝܘܡ ܡܛܪܐ ܘܬܠܓܐ‎ VN con vos 
4 d pae ep JU oae 

Cas‏ ܒܠܒ vo.‏ 6770 ܢܨ ܝܫܬ de‏ ܚܨ :ܳܝ 
ܝܘܕܒܐ ܕܢܘܡܡܠܠً lay d!‏ ܩܬܐ 7 
wes‏ ܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܕܟܡ̈ܠܐ݀ܐ¶ ܠܝܠܝ 
ܐܝ bl c‏ ܘܐܦ ܝ ܘܡ̈ܝܬܐ. ܝܬܡܐ ܙܒܢܝܐ 
viaa on‏ ܕܝܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥ ܚܫܫܿܝܢ ܢܣܒ ܚܝܫܘܪܕ 
ܡܬܼܚܗ ܡܢ "saco‏ ܫܡܫܼܐ , ܘܡܫܿܠܡ ex^‏ 
ܠܡܥܪ̈ܒ̄ܘ̄ ro! V wá erac‏ .4 

ܝܘܿܗܝ̈ ܡܲܿܠܘ ܡܢ ܓܠܕܿܕ ܩܘܝܢ' ܐܝܟ ܢܲܘ̇ܠܵܐ 
ܕܫܲܠܼܡ ܙܩܘܼܪܗ ܘܩܪܝܒ 4c ARAM‏ 

eX oso ܕܒܝܪ‎ ÜWw Nea ܡܿܠܘ ܡܢ‎ $7305 
rasis] ܨ" ܐܬܢ ܢܸܚܕܧܨܸܙ ܬ‎ p ܢܟ‎ e ܐܚܟ‎ all 
cS ܧܨ‎ Juss ܘܵܐ‎ uus ous ܝܲܘܡܠܗ ܝܪܐ‎ 
Pas) ܕܢ̇ܚܫܸܟ݂ܬ݁‎ sU 

v» 3e‏ ܕܡܝܪܢܝܐ ܘ ܢܝܝܬ | ܠܬ ܘܨܒܝܝܐ 
ܕܐܠܗܐ ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ ̇:;. 


SR deest, — 12. H deest, — 14 F addit‏ 11 — ܼ ܕܫ ܡܫܐ 
ܒܰܘܽܳܢ $ 15 — ,ܢܘܡ Cf. infra vé was S‏ .15 — .ܠܢ ܫ )ܪ 
et glossa sequens deest, —‏ ܐܡܘܢ A33‏ ܣܝ ܪܘ KA»;‏ 
ܒܨ deest cum ult. vocab. — 1? S add.‏ 8 ; ܗܠܥܥܝܘܣ F‏ 16 
cf. col. 118, 1.9. — 18. FS &- SUI‏ ܢܛ Aet Qs ante‏ 
ܒܥܘ ܬ et deest e quod sequitur. — 19. S tantum Kal]‏ 

— 90 8 deest. — 9?! S quod sequitur deest. 

842 &.coo» 


ܝܲܘܶܢ ܕܲܫܐܡܘܼܢ am‏ ܐܠ s‏ ܣܢܕܪܝ ܐ qo‏ 
T Rey‏ ܝܲܘܵܢ $m‏ ܝܫܡܐ sess | YAN‏ ܝܘܢ 
ܒܝܬ coU UuJI odo 45] vos‏ ܝܘܢܝ̈ܐ Se‏ ܝܘܢ 
ܐܝܟ A eoa‏ ܠܘܬ ܐܝܣܤܣܪܐܝܠ . ܘܬܘܒ ܐܡܪ 
ܟܘܢ ܡܕܝܥܬܐ ܕܗܕ ܗܪ eoo Neo 4, I‏ ܗ 
ܟܘܢ ܡܢܫܟܐ Ue oma‏ 

ܢܘܢܐ .ܨܐ ܝܫ̈. ܝܘ̈ܢܐ ܨܪ . ܝܲܬ̈ܢܝܐ ܛܘܪ̈ܵܝܬܐ ܗ݀ܝ 
ܕܒܦܘܪ̈ܢܣܐ ܡܬܬܪܣܝܐ c X35 lay ALL!‏ 
aos Jl, cud! cdass‏ ܬܲܡܝܼܕܒܬܐ ica!‏ 
Ve» "Lead‏ 

LECCE 

ܝܘܢܟܝܪ" ܝܫܡ ܓ ܒܪܐ ob ava‏ ܐܒ ܘܗ̇ 
ܕܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ Pm, qnl‏ 

ܝܘܣܛܘܿܣ ܐܝܟ No‏ ܩܝ ܡܬܐ 7g ALI‏ 
ܝܫܘܥ ܕܗܘ ܦ̈ܪܘ̇ܩܚܐ 4P oak gm]‏ 

ܝܘܣܠܦ ¥ ܬܘܣܦܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
ܘܪܨ ]8555 ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ . Vo‏ ܫ̈ܢܝܢ Vom vA‏ 
asm‏ ܒܪ eax S‏ ܐܙܕܒܢ . ܘܒܪ ܫ̄ܡ oo‏ ܥܠܘ 
ܡ̈ܪܬܗ. ܘܐܬܚܡܫ ܬܪܬܝܢ cx‏ .96 ܬܠܬܝܢ 
ܚܫܢ̈ܝܢ ܦܲܫܡ ܚ̈ܠܡܐ ܠܦܪܝܥܘܢ. ܘܬܠܬ ܥ ܪ̈ܐ 
ex‏ ܗܘܼܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܗܘܐ 
ܡܿܠܟܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܘ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܘܛ ܥܠ ena.‏ 
ܠܡܨܪܝܢ . ܘܗܘܼܐ ܡܿܠܟܐ ܬܡ̈ܥܝܢ . ܘܒܪ ܡܐܐ 
ܘܥܣܪܝܢ olx‏ ܡܝܼܬ. ܝܥ ܣܪܝܢ «23—X— «ho‏ 
ܐܬ ܐܒܠ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܝܘܣܠ ̇ܿ 


1 S quod sequitur deest. — 9 S ܐܢ ܘܟܘ‎ Nos. — 9 S add. 
33, ef. Bar Ali, 4423. — ^ S jJ. — 


OA co ܕܒܪ‎ " 
5 FS ult. glossa deest; H add. in marg. : dy E — Ads. 


Med Ul Jus X3, MI as‏ ܟܿܛܟ݂ deadly‏ )ܐܥܝ ܐܝܢ 
ܕܒܪ S add.‏ 9 — . ܕܐܸܬܲܫܕ݂ܢܬ݁ ܢܐܬܒܸܕܸܢܫܹܐܒ ܬܵܐ ܒܒَܳܟ݂ um‏ 0 ܒ 
ܐܝܟ ܒ Qc. — 7 8 add. y A Qr. —? F add.‏ 
F a33n loco aC s.‏ 10 — 


. ܒܡ ܕܢܥܘ F‏ ?— . ܣܪܘ 

8989 ܝܘ 


ܘܐܝܬܝܐ ܘܐܠ ܗܐ mos INA Low‏ ܝܗ ܝܫܡ 
ܡܪܝܐ ܒ ܗܢܐ ܛܓ ea So‏ ܐ LIE LII‏ ^ ܝܼܗ ܝܨ seu‏ 
TP‏ ¥ ܥܒܪܐܝܬ ܡܪܝܐ ܡܶܥܢܝܢܐ ْ: 

eM ܐܿܠܦܼܐ (ܚܢ̇ܝܹܬ݁“. ܝܘܩܠܝܪܘܗܐܠܦܪܐ‎ ^as 
P ܐܚܬܳܛܢܺܬ݁‎ cese Lo 

29685 ܡܪܝܐ OI wd‏ ܕܝ ܘܥܒܪܿܝܐ ܗܘ 
Mas‏ ܡܪܝܐ ܘܐܚܢܼ. ܨ ܡܪܝܐً ܐܢܝ ca] JI‏ * 
ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ 4 

ܢܘܼܝܼܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܲܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ 
&das‏ ܐܝ ܐܠܟܒ ܐܐܬ Pas Juss; lass o Jules‏ 

xa 0 AX $l s 3703 503053 x Xo;‏ ܗܘ 
POI Bs‏ 

ܝܘܐ ܢܥܝ ° ܝܘܚܢܢ ܟܪܘܣܘܣܛܡܘܣ ܗ̈̄ ܦܘܡܐ 
ܕܕܗܒܐ - ܐܐܬܿܩܝܼ܆: 

ܝܘܡܿܒ ° ܗ̄ ܐܝܘܒ ܙܕܝܩܐ ܕܢܣܝܘܢܗ. ܘܝܘܡܒ 
ܬܘܒ ܝܫܡܐ ܗܘ 3 4 ܝܶܬܪܘܢ :ܕܗܘ ܪܝܥ ܘܐܝܠ 
Ho»!‏ 

ܝܘܒ̈ܒܐ oma gy oye cue do‏ ܐܝܟ 
ܙܟܪܝܐ CUu e pas‏ . ܝܘܡܒܐ | vasco CJ]‏ 
x "o AX Ou‏ 

JD Aus yas ܐܕ‎ ol Sy Juuus Jio. YN -305 
Me DUI ܒܕܘܟ ܫܬ ܨ (ܠܢ̈ܢܶܐܚܳܐ܂‎ M» 
ܫܖ̈ܒܬܐ‎ M5os ّ (ܫ̇ܬ݁‎ dE AU us Js Sosa . Juss 
ENTIRE ً ܚܝܨܢ ܐܨܨ‎ 

sch ܢܨ ܕܢ ܐܝܐ‎ Saee 

denies quod huc pertinere non videtur. — 15. S solus, — 16 S 
deest (.uexà; H. deest JUicel (es A quod sequitur, — !? S deest 
lj$. — 15 HF € 2 43 vé Vào , spei]. — 19 S add, lic 
ܣܪܘ‎ A3 el ad calcem exys ܒܪܝܐ‎ o ܘܥܒܪܝܐ‎ . 
30. $ add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ , et sequitur tantum (y xen Col. — 
9! HF sequitur tantim ܇‎ c2! Y Ne Mes 


wes. — 9 S quod sequitur‏ ܐܬܘܬܐ àv‏ ܣܪܓܐ 
deest.‏ 

840 "Ao 


PEL LRL T. 
ܐܐܓܐܟ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܝܘܕ ܚܕܳܐ‎ RI o D ܝܗ‎ 
ܐܘْ ܚܕ ܣܸܪܛܐ ܠܐ ܢܥܒܪ ܡܢ ܢܝܡܘܣܐ ܥܕܡܐ‎ 

ܕܟܠ ܢܗܘܼܐ E‏ 

ܝܘܼܕ̈ܐ ܛܠܝ̈ܐ. ܘܐܦ ܩܝ̈ܠܬܢܐ ܣܺܝܢܳܐܨ Jis‏ 
JL‏ ,5( (ܧܢܿܐܝܼ . ܝܘܕ̈ܐ ܢܡܿܠܠܘܢ ܘܢܥ ܘܢ ELS‏ )ܐܢ̈ܕܐ 
ܬܘܒ wes‏ ܛܠܝ̈ܐ guo‏ ܦܝ ' ܀ 

ܝܘܕܵܝܐ ܫܒܥ ܐܪ̈ܣܝܣ ܐܝܬܝܗܘܢ Lu‏ ܦܪܖܝܼܫܹܐ َّ 
ܙܲܕ̈ܘܼܡܵܝܼܐ. ܐܰܣ̈ܥܵܝ̈ܐ. SC‏ ܐܝܼܪܘܼܕܼܝܵܐܢܬܼ. "os‏ 
ul, Lai wa va‏ 

9s‏ : ܡܖ̈ܝܐ Ou sb‏ ܨ ܀ 

ܢܘܼܠܲܥܵܢ ܡܪܝܐ ܚܲܢܵܥܵܐ" ܗ̄ was‏ ܘܪ̈ܚܡܐ ܡܲܝܬܝ 
ܫܡܗ woe, osse e‏ ܝܘܚܢܝܢ ܚܥܥ̈ܐ $2 

: de Mais ܢܝܐ‎ alos o5) 
ܝܘܛܐ" ܒܨ ܨܠܝܒܐ (ܢܧܝܠܚܹܝܢܼ. ܝܘܛܐ ܬܘܒ‎ 
ܚܨܨܘ̄‎ de lai ܿܐ ܛ‎ w ܒܝ ܘܛ‎ wes ܐܝܬܝܗܿ‎ as 
)ܨܝ‎ 

4&0) ܘܥܒܪܝܐ‎ e 

ܝܘܝ̇ܩܝܡ ܩܝܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕ̈ܝܹܐܝܬ̈ AM‏ ܘܥܒܪܝܐ 
Pam‏ ܐܙܪ̈ܢܐً ܝܘܝܩܝܡ 03 ܡܝ̇ܡܗ ܕܐܠܗܐ ܧܫܨܥ 

: Pol 
qi Nos ees. ܥܒܪܐܝܬ‎ LAS 

Eno 


^. F add. ... evt ܕܒܝܬ݀‎ . — 9 Hoc est VIE TII inversis 
litteris; F male vc Nw v we S deest hec glossa. — ? HF 
ܝܘܢܝܐ‎ leg. ,ܦܘ‎ quod vide infra, — ^ S quod sequitur deest. 
— 5 $ susc. — 6 F add. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ . — 7 S Xilae 
ANI et quod. sequitur deest. — 8 S aco ܐܝܘܐܢܝܣ ܕܒ‎ 
sequitur tantum ܦܘܡܐ ܕܕܗ ܒܐ‎ en. — ? S add. 5 5a 
GAL co ܡܿܢܚܵܢܝܐ. 23.530 ܕܒܪ‎ wo ܣܪܘ‎ — 10 8 
Quas. — 11 S quod sequitur deest, — F iis. — 1 S 
quod sequitur usque ad asladxA) vw oss deest, — ^ 8 
;ܢܝܘܒܪܝܐ‎ HS sic sine glossa; F add. » wA oco 75 vá 837 


Peel ܝܖ̈ܝܕܐ'‎ 

YEA‏ ܗ̄ ܐܲܦܥܵܐ kual]‏ ܚܝܼܫܬܵ LJ]‏ ܘܗܟܢ 
ܒܪ ܣܪܘ ܀ 

Pj. CE 

4/4) qu ܥܘܬܪܗ ܕܡܪܝܐ‎ YES As 
ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܚܲܬܝܼܬܬܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ‎ EOS 
des ܝܕܲܥ ܬܐ‎ P Eius] vis sanas ܒܦܘܪܫܢܝܐ‎ 
.ܗܐ‎ ca ܚܕܝܥܘܬܗ‎ TT ܝܕܝܥܠܐ‎ . KR 
ܝܺܪܺܝܥܰܝ ܝܫܡܟ ܧܙ ܢܟ ܐܝܥܝ ܿ‫ ܙܟܪܝܐ‎ AN) Xy 
AA» CÀyx) esl ܡܘܕܥܢܘܬܐ‎ . eas ܝܕܝܥܐܝܬ݀‎ 
+ ܡܲܘܘܲܥ ܡܲܝܵܟ݂‎ 

ܝܖܕ̈ܥܐ' ܐܕܫ̈ܐ ܡܕܡ ܕܦܪܚܬܐ ܕܦܲܪܚܐ. 
ܘܐܝܟ ܙܠܝܩ̈ܐ ܕܢܝܘܪܐ eoo oo‏ ܡܢ ܓ̈ܦܝܗ̇ 
ܒ݁ܰܒܳܟ݂ܽܘܢ ܦܪܚܣܿ. ܒܬܐ ܨܐ ܐܝܣܐ Ee‏ ,3( 
ܡܬܬܡܓܠ. cll ds Z7‏ ܦܨ inim‏ ܕܐܟ̈ܕܐܼ. gb‏ 
alas 3l os uà‏ :ܐܝܬ '. oe umi anis‏ ܟܐܢ 


«old! eis allo ca cae JUI salas 
ܚܕܢܐܝܬ‎ S39vo 35 3.9 ܘܝܕܝܫܐ ܟܕ‎ vs As 


«coles. Ke ܘܣܓܪ‎ 
ܕܙܟܪܝܐ ܝܗܒ‎ ܿ laxa oU, w 6m; .'! Js] ܝܗܒ‎ 
ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܝ̇ܬܒܝܝܐ‎ . dul) vA uL oo 
َّ ܐܠܨܐ ܨ‎ e P es Pas ܠܚܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܙܟܪ‎ 

ܢܟܠ ܕܟ ܐܢ̈ܕܐ ds‏ 


ܝܗܒ ܠܗܘܢ 


SF cy. — 19 S add. e Bar Ali in‏ 7! — .5-53 ܣܪܘ 


marg. : qs (B. A., P. 355, AK) (9 K& vegas ܝܗܝܒܘܬ݀‎ 
ܡܕܐܬܐ‎ ino a0 . &alo ges v5 ^on ܝܗܝܒܘܬ݀‎ 


Mo ams. (B. A. melius & aee) pat‏ ܣܘܓܐܐ 
ܕܥܠ̈ܠܬܐ ܠܥܫ̈ܝܢܐ ܕܢܥܫܘܢ cadi‏ $21( ܫܩ ܨ ( 8132 
lel! o»‏ . ܝܗܝܒܘܬ݀ ܟܳܠ ܐܝܐ ܐܝܼܐܥܬܵ. ܺܝܗܝܒܘܬ ܦܣܝܝܐ 
— , ܒܲܗܝܼܕ̈ܘܬܐ Koux$. — 19 S quod sequitur deest, — ?0 S‏ 
ܝܗܠܐ add. aA co ^ 2. — 99 S add. ww xs‏ $ !9 
o3 &slg:; quod sequitur deest, — 23. F‏ ܚܝܨ JU‏ .ܚܝ 
add. (yes 339] v aieo; 8 deest C59 » quod sequitur.‏ 
838 ܡ̈ܪܝܐ‎ ms 
ܝܗܘܼܕܝܐܣ̈ܐ'' ܝܘܼܕܵܝܐ .ܨܲܝܼܪܝ̈܀‎ 
ܡܿܠܐܟ̈ܐ ܝܘܠܦܢܐ" (ܠܝܨܝܸܟܢܵܬ.݀.‎ 
ܡܘܕܐ‎ ¿ VI Sl xs ܝܗܘܕܐܟܐ ܨ ܬܘܕܝܬ ܐ‎ 


ܗܟܝܠ ܟܕ ܝܼܠܕܬ̇ ܐܡܪܬܿ. ܕܙܒܥܐ ܗܢܐ ܐܼܲܘܟܹܐ 
ܠܡܪܝܐ (ܐܠܢ̈ܕܐܝ 64b‏ ܘܥܒܪܝܐ o0‏ 

ܝܗܘܕ ܒܨ ܐܪܥܐ oma‏ ܐܕܢ ܚܸܨܲܢܸܢܐ . 
Ns .'" wes‏ ܬܘܢܥܝ ܠܝ ܗܘܕ d! à ux‏ ܐ ܙܡܿܢ 
5p‏ : 

NA x oos‏ 5 ܐܠܗܐ ܕܢܿܢܐ ܐܠܬ eS‏ ܢ ܐܩܕܝܐ :ܐܟܐ 
ܝܗܝܒܡܘܬܐ M 3) 5Lla-sy) £x Els‏ 


ܡܘܗܒܬܐ Eas‏ ܩܝܼܬܵ 


ܝܗܺܝ ܝܺܗܺܝ eb sx Ae,‏ ܢܐܛ "'. ܒܨ ܐܣܪܐ ܗܘ 
ܝܗܝܕ̈ܬܐ" ܐܝܟ ܝܘܒܠܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܝܢ ܥܗܝ̈ܕܬܐ 
eoa‏ 4 

YE ons‏ ܟܝܼܫܐ ܓܢܼܣܐ ܢܨ Joy uei‏ ܕܐܐܝܼܢܥ 
ܬܨ ance aol‏ ܨ ܥ̄. ܝܗܠܐ ܓܘܕܐ ܕܤܣܝܕܝܪܐ 


ܠܩܪܒܐ. ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ KeU Qs‏ ܭܵܚܵܝܹܟܐܵ. 
ܝܗܠܗ Das‏ ܝܗܠܐ ܓܘܕܖܕܐ ed! sU‏ ܐܩܬ 
P oA‏ 


- 21 5s 9 3531 5I yd (ܐܕܣܼ̈‎ isl Wa ܝܗ‎ 


! $ deest. — ? S add. ܢܗ 8 9 — . ܕܒܪ ܣܠܘ‎ et 44. 
ܕܒܪ ܣܪܘ‎ . — ! $ add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ . — # 8 deest Kx. 
—5 F Ax S qe. —7 S ,ܝܖ̈ܝܥܐ‎ sed B. A. , Hoff. , 5518, 
et. Paris. 355 , v Ss, quod commendat arab. e ef. inf. 
vua; sed. sub n* 4559 D. A., Hoff. , etiam vss probet. 
—8H :;ܡܬܬܡܠܓ‎ F ܘܬܬܡܓܠ 8 ܪܡܬܬܡܠܓ‎ 
ef. inf. ܡܬܬܡܓܠ‎ —? S sequitur Asl cll oe: 10 8 
solus , cf. B. A. , h391, ubi vocab. ve vas et ܒ ܢܠܗ‎ confusa sunt. 
— 1! $ add. | Jae cy. — 12 S quod sequitur usque ad gs 
deest, — 13 S add. ܣܪܘ‎ ^ a. — 1^ S deest wa 3 S Nos; 
add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ . — 19 S deest ܒܫܠܝܥܢܐ‎ ݂ — 19 S add. 

835 ܝܡܠܘܢ 

ܝܒܡܠܘܢ' ܪܘܚܐ dj‏ 

ܢܡܝܗ ܢܰܕܕ݂ܺܝ lal‏ ܐܥܵܝܹܐܝ ܐܵ݇ܟ݂ lax,‏ ܗ̄ ܝܲܒܠܝܗܿ 
ܗ̄ ܘܝܿܒܠ ܡܥܗ̇ ܙܪܝܥܐ ܠܐܚ ܘܟ ܕܡܝܬ ܕܠܐ 
X a‏ ܘܗܘܝ ܠܢܗܿ Wwe wow. aos‏ 
ܝܒܲܡܬܸܟܝ 0 ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܡܩܝܡ ܙܪܥܐ ܠܐܚܘܗܝ 
elus‏ ܕܥܒ ܢ̈ܝܬܝ1. ܝܥܒܬܐ ( ܢܐܪ )ܪܨ Aia‏ 
Re‏ ———— 
ܒܐܘܪܝܬܐ܀: 

"is‏ ܟܕ ܦܬ ܝ̄ ܘܙ̈ܡܙ̄ ܒܢ ܒܠܫܢܐ ܕܒ̈̄ܥܝ 
ܓܙܝܪܬܐ ܚܒܝܪܐ uu UE‏ ܕܚܘܢܝܢ JU, "e Led.‏ 
ܢܸܚܗܵܨ buo‏ ܟܠܝܚ Ug illl,‏ 

Pe LXI ܝܲܒܪ̈ܘܼܚܐ ܕܚܩܠܐ ܚܲܙܘܪ̈ܐ ܕܒܲܪܐ‎ 
ܝܒܪ̈ܘܚܐ ܕܕܒܪ̈ܐ ܕܗܢܘܢ ܚܫܥܢܫܘܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ‎ 
ܐܪܥܐ .ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܝܫܘܥ ܡܪܘܙܝܐ‎ sas 
ܘܗܢܘܢ ܢܢܙܘܪ̈ܐ ܕܚܩܠܐ. ܝܒܪܘܚܐ ܕܝܫܲܝܝܐ ܡܨ‎ 
ܢܝܟ ܕܟ‎ à eU ܝܒܪ̈ܘܚܐ‎ . usb ܗ̄‎ Xuan xc 
Cus? ܘܚܨܸܚܨܸ ܢܨ‎ (oes. WA wow ܢܪ݀ܫܼܐܨܨ.‎ 
cedi Ql ger Rc: d qe ܕܥ‎ X Saa 
eye Xl, ܧܢܿܬ݁‎ JA aol, SAL ' 
Jc ܟ‎ ors I, gl ye oues i so á 
Bl-U de Gea al ܥܬܢ‎ adl, ܕܠܒ ܢܨ‎ Just, 
Lue ore cce Jas T ud des ܢܝ̈ܚܙ̈ܟܐ‎ "sU 
4e) ܕܠܘ‎ JUL nau Ut ܐܟܵܐܕܢܬ. ܕܐܢ̄ܬ݁‎ aas 

"we xs‏ ܒܠܫܢܐ ܕܒܢܝ̈ܓܙܝܪܬܐ is‏ ܘܩܐܝܟ 


1 ades! &Sb,Jb €— Jb, M3 «31033 


uei» d! ol ss 


"- 12 H ey et deest ܘܩܐܝܟ ܠܥܘ ܠܢ‎ — 85 F ades, 
6f. ܐܕܸܩܠ݇ܚܸܚܨܢ‎ supra ܐ‎ . 11. — !^ HF deest. — 15 SR quod sequitur 
deest. — 19 8 solus, qui scripsit eUasJV, confer col. 51, l. 26; 
col. 113, lin. 16; col. 612, lin. 33. — 17 HF (4 2m 1: 8 
qois ,ܐܬܢܬܣܝܼܨܨ ܐ‎ ef. B. 4. 4385. — 15 SR quod sequi- 
tur deest. — 19? F. cle dis v^ Sosa ܪܒܒ‎ 8 o is 
ܒ݀ܒܵܢܸܟ݁ ܐܐ ܡܐ‎ Q5) ;ܧ )ܐܘ‎ HF. quod sequitur deest, — *9. HF 
tantum às waa A. — ?! F add. Jio. — 99 SR 
wA Nass, HF ܕܢܕܠܐ‎ cf. col. 583, 1 12 0117. — 99 S quod 
sequitur deest, — ?^ HF cnl. 

836 vas 
ܝܲܒܫܐ ܝܬܒܐ‎ ̇ LAu) ܨܝ ܨ. ܝܼܒܹܫ ܟܼܢܺܝܢ‎ exo | 


ܕܥܠܡܐ ܀̇:. 
9 
an‏ ^ ܕܟܐܦ̈ܐ"'. ܝܓܪܐ db ua Ao‏ 

ܝܕ ܐܘܼܪܚܐ ܐܦܬ E dla‏ 


4g 16‏ 
ܝܲܕܘܼܫܹܵܐ aa‏ ܝܬ̈ܩܨܝܢ ܬ cadi‏ ܟܝܕ ܦܝܬܝ̣ܥܢܝܐ 


P as ܐܬܣ‎ c» s5.s ܘܡܩܲܫܝܐ ܕ ܕ̄ܘܪܒܝܼܐ‎ 3às 
ܐܫ ܕܝܕܢ ܐܢܬܨ ܢܬܧܝܢܢ‎ 18 RS l]] ܢܣ ܪܘ‎ A3 ܘܬܐܘܣܧܦ‎ 
E 

ܝܲܕܘܘܥܬܢܘܬܐ ܐܫܛ 3264« AUs v3 sos;‏ 
ole‏ ܪܥ "'. ܝܵܕܘܿܥܐ ܟܕ 33x‏ = ܘܝܲܕܘܥܬܝܐ ܟܕ ܦܬ 
Pes Kx $5 Ju, am as om 5‏ | 
Wu‏ ܟܢ ܕ ܦ ܬܝ ܡܢܕܡܢ ܢܬܐ ܘܪܡܒܝܝܨܐ 
ܬܪܝܢܝܬܐ 90 ܚܒܝܒܐ ($—29—o was‏ ܨܝ ܀ 
onis‏ ܚܝ ܐ ܟܝ̈ܬܵ LAE‏ ܐܬܝܕܪ ܐܬܪܚ ܡܢ t9‏ 


ܕܘܚܐܢܘ 


ܝܺܝ݂ܪܖܨ ّ ܝܿܕܝܼܕܗ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܪܚܚ ܡܗ usus] AMI ALS]‏ 
cud!‏ ܝ̇ܕܝܕܐ . ܚܣܝܼܕܐ ܪܚܝܼܡܐ ܐܠܵܒܝܼܨܝܢ ܐܠܫܝܚܢܼܸ ܟܒ 
ܐܬܝܪ ܒܟܬ݀ ܕܦܪܪ ܐܬܪܚܡܗܝ ܢܦܫܟܝ 4 

ܝܲܖ̈ܝܳܕܳܐ܆ ܐܝܬܐ(" ܕܩܕ ܐܬܫܨܪܢ ܐܢܫܬ ܕܰܐܕܢܲܫܗܢ: ܐܫܝ 
Jis‏ ܐܪܪ ܙ DS Sw‏ ܘܩܐܝܟ ܙܟܪ ܕܢܝܕܠܐ. 
ܘܒܬܐܓܪܝܬ «on‏ ܠܗ w NA 7o‏ ܘܐܘܣܝܦ ܒܝܪ 
ܣܪܘ NS‏ ܘܗܕܐ ܡܝܢ ܗܝ ܕܲܡܕܲܢܝ ܕܠ ܐܘܟܝܬ 
ܡܢܝܕ ܪܝܫܗ ܒܐܡܝܼܢܘ" ܘܡܬܼܩܪܐ ܣܓܝ ܕ݂̈ܥܓܠܐ 
EX‏ 


! $ add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ — ? S ܝܵܕ݂ܐܝܹܐܝ‎ J| ܕܸܥܟܿܐܝܢܝܵܐܝ‎ alles 
;ܕܸܥܟܿܐܝܹܢܶܐܝ‎ R ܕܸܥܦܿܢܨܸܧܵ ܐܝ‎ alas ܐܟ‎ lias. ,ܐܸܬܵܝ‎ — 
3 Sic SR et B. 4. , Hoff. , 4378, Paris. 955; in HF deest, sed 
Sub wx. , quod vide infra , l. a^, fere easdem glossas praebent , 
cf. et col. 711, l. 9. De recta forma. dubitantes utrumque voca- 
bulum damus. — 5 8 ey 4X. — 5 F eU S solus prabet 
quod. sequitur usque ad ܝܒܪ̈ܘܚܐ ܕܫ̈ܝܢܐ‎ cf. B. 4., 4380. 
— 6 HF (epa. — 7 S deest 3l. — 9. ܬܘ )ܬ‎ et quod 
% M5 c does 
— 10 HS sljV. — !! SR deest, cf. sup. not, 3. 


sequitur usque ad V a.5l, deest. — 
$334l les. 

3 


vasco Xo ME o‏ ܕܟܥ. 
wixw‏ ܒܐܐܙܬܘܬܐ Ses‏ 


AL "ees July Ges quas cett deis CO 
iq ܣܘܒܠܠܗܿ‎ vé Ius Us Z^ ass, Jae 


P JA 

cL ܝܐܛܪܘܣ݀‎ 

ܐܢܘܬ AS nr Jur o‏ ܕܐܟ̣ܝܼܬܵܐ݀. 
^L ovas‏ ܡܫܢܢܐ ܕܶܐܣܺܐ ܕܦ dus)‏ 
ܝܺܐܝܒܡܘܬܐ°' e Les) last‏ ܘܚܝܸܬܢܼܬ݁. ܙܟܪܝܐ 
mew ee‏ 7 ܢܰܢܝ Lco)‏ ܐܝܫܥܝܐ X93‏ 
ܐܬܐܘܒܬ' ܠܟ ܒܥܠܝܐ. ܡܥܼܲܒܵܐܢܵܐ ܚܠܦ 
ܡܸܬܝܲܐܒܵܥܵܐ. glas "agas guid‏ 

glas) ܝܶܐܢܘ̇ܩܘܬܐ''‎ 

é3 23:25 . vasi] was‏ ܬ uml‏ . ܢܫܿܒܝܒܘܢ 
ark‏ ܢܥܨܕ .46 

ܝܒܘܿܣ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܝܡ ܘܬܨܢܬܵ caus‏ ܐܬ݂ܦ̈ܬ ܚܨܢ 


ܝ݀ܒܝܫܬܐ aad!‏ ܠ ܠܝܹܐܝܼܚܬ݁. ܝܶܒܝܫܘܬܐ (ܢܝܵܝ̈ܢ݂ܵܟ'. 


et quod praecedit deest, — 19. F glossa ܘܒܡܥܠܘܒܘܬ ܐ‎ glos- 
sam. ܘܒ݀ܥܠܘܒܘܬܗ‎ antecedit; 8 [ܐܥܸܥ̣ܝܸܚܝܢܸܬ̇‎ pro ܐܐܚܸܢܼܕ݂ܚܝܬ̇‎ quod 
— & SR e II. — 15 8 yall, ef. eol 696, L a1. 
— 16 $ ܕܘ:ܿܬ݁‎ — 17 FS ܧ ܐ ܐ̈ܝ‎ 5; S add. ܣܝܪܘ‎ 33. — 
18 HF deest ܕܚܡܠܐ‎ . — !9. Sic, leg. ܡܫܕܪ ܥܡܪ̈ܘܗܖ‎ 
confer Ier., xvn, 8. — ?9 HF ܠܝܪܒܘܬܐ‎ gi. — 2! HF 
(qx4le G UU! et quod sequitur deest, — 33. SR glossa seq. deest. 


sequitur. 
ܕܒܪ ܡܒܗܠܘܠ ܣܦܪܐ 37370 4X‏ 


(sic) wi ws‏ ܡ̇ܥܒܕܢܘܬܐ ܡܓ̇ܫܡܢܝܬܐ 
ܘܡܩܲܫܝܢܝܬܐ wa N A750‏ ܒܥܝܘܝ̈ܕܫܗ ܬܪܝܨܐ 
ܘܒܥܿܠܘܒܘܬܗ ܣܥܪ ܛ .ܘܠܟܐ ܕܡܥܿܝܝܘܬܐ 
ܘܡܥܠ ܘܒ ܘܬܐ ܕܡ ܕܪܘܬܐ ܘܦܢ ܘܠ ܗܕܐ 3 


ܝܚܬ 


922 (ܐܟܠܐܨܟ' ܐܬܟ‎ s, !4 8] ܢܘ̈ܢܐ‎ ec ܝܒܝܣ‎ 
131 "D 0: 5 n 


MIU IE 31 ܡܢ ܚ݀ܝܐ‎ a» 
M 

ܝ wá wA ul Bv Nan‏ 
)ܠܿܟ ܒܨ ܫܥܝܼܥܐ ܕܝܡܐ ܐܐܢܵܝܹܐ.: 

v NS‏ ܡܫܪܪ Pao, v onc‏ ܒܥܐ ܢܕܡܥ 
ܒܚܪܘܪܐ ܕܝܫܘܼܐ ܠܗ ܒܪܒܘܬܐ cx $ Jos P‏ 
Lace TS, ° DGUU]‏ ܐܬ 4S à‏ 

ܢܒܠ Pus ao Jul.‏ ܘܐܡܪ do Jio‏ ܐܕܚܬ 


! SR p VE S add. (Qe et desinit. — 9 R add. (v 


Jo. — ? R add. ;ܣܝܐ‎ in S ܐ̈ܣܢܝܐ. ܐ̈ܣܥܢܐ‎ en 
cac cola). — ^ SR deest ܐܬܐܢ‎ sed add. ad calcem 


Juez, [4I wA Sax ness s. — 5 S add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ 


— 9 $ add. ܣܪܘ‎ A 3a. — 7 SR ܠܟ‎ Nw e. — 
8 SR A v «S.L? {1 eX QA. — 10 SR 


deest. — 1! SR deest sss. — 12 SR. ܕܒܝܫܘܬܐ (ܐܝܹܐܢ̣ܚܨܢ‎ 
53. 

831 ܛܪܦܐ 

ܬܘܒ ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܪܝܢܐ ܕܥܠ ܟܠܗ ܓܘܫܡܐ 
ܡܬܠܒܼܫ. ܘܡܪܟܒ ܡܢ ܙܡܙ̈ܩܬܐ ܙܝܥܘܪܝܬܐ 
ܘܓܠܿܝܼܠܬܐ. ܐܣܟܝܼܡܐ ܕܟܘܬܝܢܐ ܕܦܕܝ̈ܬܐ. 
ܘܡܬܩܼܪܐ ܣܘܪܝܝܐܝܬ ܙܪܕܐ ܘܛܝܝܐܝܬ p‏ 4 
wA x49 50a‏ ܐܘܟܝܬ £g‏ ܡܢ Ma AA Y‏ 
ܕܐܢܿܬܘ ܥܼܨܚ̈ܟ ܒܗܝ ܕܙܪܕܐ ܡܿܢ ܙܩܢܣ̈ܝܬܐ 
ܡܬܥܒܼܕ. ܘܛܪܦܝܢܣ ܐ ܡܢ d UST x. X,‏ 
ܕܦܪܙܠܐ. qo NS as ike Uo, 55 Ep‏ 

ܛܪܦܐ ܕܡܘܪܐ r5‏ ܦܣܬܩܐ Gem Mona‏ 
ܐܝܐ ܨ 

ܛܪܦܙܐ ܗ̄ ܦܬܘܪ̈ܐ݀ Gs‏ ܘܐܢܸܔܬ̈ i‏ 

ܬܪܦܣܒܣܐ ܡ ܳܐ 
P ee‏ 4 

4rcslilaila!l, iili] ( ܛܪܦܫܬܐ ܘܛܪ̈ܦܫܝܬܐ!'‎ 
jue ܘܐܚܖ̈ܢܝܐ ̇ܐ )ܫ‎ LL II JU SAY, 
gov AM jx MORS 

ܛܪܦ̈ܐ à. Y€73:0033‏ (ܙܲܩ ܫ ܝ. ܛܝܪ̈ܦܝܐ 
ܕܣܲܬܐ. ܛܖܪ̈ܦܐ ܕܒܣܡ̈ܐ ܐ݀ܿ݀ܡܪ ܕܝܘܣܩܘܪܝܕܝܣ 
ܕܬܚܦ̈ܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܚܠܺܙܘܢܐ7 onc‏ ܟܠܝ ܝ 
onim eoo call‏ ܕܐ݀ܟܠܝܢ 3x‏ ܀ 

4e das) iy Non An SAY, 

ܛܪܩܡܛܠܘܛܘܢ ܐܟܿܐܢܵܬ oae‏ ܝܐܠܝܸܕܢܵܢܵܝ̈ܬ̈ 


ܝܫܠܡ ܣܕܪܐ ܕܛܝܬ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ 


. ܟܪܙܗܠܓ. df. I. Lew , Aram. Pfl., p. 130 et inf.‏ , ܟܪܙܗܠܓܐ 
$s Uogi!; S jog]. — 19 SSs glossa precedens deest.‏ 9 — 
SSs quod sequitur deest. — 1? HS y43hle, ef. col. 819,‏ 11 — 
SSs quod‏ ^1 — ,ܐܠܗ ` SSs glossa deest et sequitur‏ 13 — .26 .ܐ 
:88 ܛܝ ܒܘܬ F‏ ; ܛܫܕܒܝ ܘܬ sequitur deest, — 15. H‏ 
cf. col. 2/4 , 1. 18. — 19 SSs quod sequitur deest.‏ ; ܛܫܡܝܩܬܐ 
832 


ܛܫܡܝܩܒܬ 
ܛܲܪܩܵܐ ܩܢ ܥܿܐܟܐ dera fe‏ 
ܛܪܒܪܛ݂ܘ Pd) B. vows as‏ 
ܛܪܩ̈ܐ oca‏ . ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܛܥ Mom‏ 
ܛܪܩܘܬܐ .8552 35 ܬܪܝܨ deed!‏ ܐܝ ܕܟ ܚܒ̈ܠܐ 
ܢܦܠܼܘ ܠܝ ܒܛܪ̈ܩܐ ܐܝܟ ܝܫܘܥ AR.‏ ܡܛܠ 
ܕܒܥܒ̈ܠܥܐ ܡܬܦܥܓܢܢ ܐܪ̈ܥܝܬܐ M5‏ 
ܥ ܡܘܪ̈ܝ ܗܝܢ. ܗܕܐ ALB‏ ܕܐܪܝܥܢܐ ܗܕܐ 
ܕܡܘܠܟܝܐ ܐܝܟ ܕܒܦܼܨܬܐ zx Xo . sa Ny oo‏ 
ܪܚܝܡܐ .ܥܠܝ ܘܡ̇ܘܕܐ .ܐܢܝܼܐ ܠܟ xA x23‏ 
ܒܝܪܬܘܬܗܿ ‏ : 
SNAM‏ ܒܝܘܢܝܐ ܐܿܡܪ ܛܪܩܠܝܢܐ ܦ cupa)‏ 
Kopie gelo, Aure (pem Lus‏ ܝܟܢ KGX‏ ܕܸܥ̣ܚܕܸܬ̣ 
oed‏ ܧܠܨܨܐ i‏ ܙܟܪܢܐ Rari y iio‏ ܒ̈ܝܬܐ 
ARAM M,‏ 7$ ܪܝܫܐ ܪܒܝܥܝܐ gua JE‏ ܐܕܐ ܰܨ" 
S‏ ܛܛܪܕܟܐ܀ 
ܛܪܬܝܪ ܛܝܝܐ ܗܘ icum a,‏ 
ܛܫ ܟܐܢ ܐܧ" ܛܵܫܹܐ܀ 
ܛܰܫܺܝܬܳܐ ܝܬܝ exl LA LAC X s M OS eo‏ 
Peli, al‏ 
ܛܫܖܕܒܝܡܬ 5 ܐܩܕܙ 3 ,55 Camo‏ ܣܿܪܝܢ ܠܝܗܿ 
Pen E M sn‏ 


ue ܡܗܠܘܠ‎ ^A 


' F. quod. sequitur. usque ad. ܡܝܢ ܛ ܪܦܥ ܦܐ‎ deest. — 
2. S$s quod sequitur deest. —9 F (UJ, cf. col. 351, ܐ .ܐ‎ et 20. 
—^ H deest eya. — 5 FSSs add. es3o33 «awe. — 5 SSs glossa 
precedens deest et sequitur waa AN, ܡܪܐ ܠܗ‎ S Ip 
ܒܢ ܘܣܝܪܹܓ ܩܪܐ ܠܗ ܓ ܪܡܥ ܐ‎ . ` ̄ 7 HF 
vov Xon, ef. col. 817, l. 12, et Diosc. , 1,170, ܐ‎ 4. — 8 C 

899 


qoc 9e o ܛܪܟܘܢܐ'‎ 

ܛܪܟܣܛ :ܪ̈ܐ ܟܰܟ̈ܠܬܐ (ܢ̈ܕܐܟ ܢ 

ܚܫ̈ܓܘܳܫܐ casual]‏ (ܠܛܫܕܝܼܥ ܘܚܲܬܝܬ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
TE‏ ܘܗܟܘܬ ܒܟܬ ܕܦܪܕ. ܒܒܪ ܐܣܝܪܐ 
ܘܦܘܡܐ ܕܛܪܟܢܐ ܥܿܒܕ PW oNx‏ 
ܛܪܟܠܘܣ ao veo wa‏ 4 

ܛܪܟܐ ܐܝܟ ܙܟܪܢܐ |ܐܘܿܩܸܬܵ ܚܧܐܢ̱ܬ̈. ܛܲܪܟܵܥܵܐ 
AUI‏ ܛܲܪܟܵܢ ܒܡ̈ܠܘܗܖ deut enne‏ 

4e bau! 62 v ܛܪܟܣܝܡܐ ܘܛܪܣܝܡܐ‎ 
ܐܘ ܐܠ ܕܙ‎ ROS pei. ܕܩܕ‎ uela! Yoon ܛܪ‎ 


ܡܡ : 
ܛܪܡܝܣܐ ܐܣܬܝܪܐ. ܘܬܘܒ Y‏ 2023 ܢ 
ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܣܬܝܪ̈ܐ ܀܀ 


ei‏ ܚܠ ܕܒܬܐ ܥܿܟܠܘܝܼܲܬܵ.:. 

ee 558 s c^ cood s 3 55 V, 
ܐܡܛܛܪܐܡܝܬܘܣ݀ ܒܛ ܘܬܐ ܐܒܳܝܲܬ݁ ܟܝܐ‎ 
ܬܢܟ ܐܕܩܬ ܐܵܥܿܟ‎ olil e, ollas ܛܪ̈ܡܣܝܬ݀ܐ'‎ 
eos ܘܐܝܬ݀‎ . VN ܘܠܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ lada, 
ܛܪ̈ܡܣܝܬܐ‎ A e-le ict el Lac] | ܦܪ̈ܡܝܬܐ‎ 
ܐܬܟܐ ܧܬܵ..‎ colendi 

à ܐܢܝܥ (ܢ ܣܟ‎ Lec) ܛܪܢܘܬܐ ܕܟܒܕ̈ܐ‎ 
O4. à iuo addi 

ira ܘܕܝ‎ R3 income deut, uli ܣܟ‎ VAN, 
Ru os ܐܥܫܬ‎ a] Jenaese de, ouod ossia 
ܒܪ ܣܪܘ ܟܲܐܦܐ ܝܲܒܝܫܬܐ ܘܩܪܣܝܬܐ‎ oua 


SSs quod sequitur deest, — 1 H TE —1 $s‏ 9 .22 . ܐ 

vao; $ (lla. cf. inf. ܣܠܛܠܐ‎ . — 1? (f. col. 78^, 
l.13. — 13 SSs deest, cf. col. 784, ܐ‎ . 7. —1* F aye. yes 
H. deest, — 19 SSs deest. — 16. SSs deest SX wt. — 


UH cypall J&s cyall; F ܐܟܝ‎ Jia CaJV; SSs cy222! 


. ܕܩܝ̈ܩܐ Xe. — 19. F quod precedit deest, — 1? H‏ ܟܝܢܝ 
ܛܰܪܦܺܢܣܳܐ 830 


JE |‏ ܢܥ ܕܩ ܣ ܠܬܘ ܢܝܪܝ ܐܝܬ 8 7 z3o‏ 
o0 0 SAY |‏ ܕܸܓܙܪܬ̇ ܒܗ ܐܢܬܬ ܡܘܫܐ 993.2 . 


ww aa a0 mi 5o ܡܬܩܿܝܪܝܐ‎ 1 No e 


ܚܲܪܝܦܬܐ ܠܚܟ ܣܵܟ ql‏ 


ܛܪܣܘܣ" ܨ ܝ̄ܘ̄ ܚܘܪܐ ܕܥܲܝܢܐ uolo‏ ܐܫܟ 
ܛܪܣܩܘܣܛܒܐ ܒܟܬ݀ ܕܦܪܕ o no as‏ 
ܛܪ̈ܣܐ' ܢܝܟ ܀ 

TES AY,‏ ܕܳܐܕܢܶܳܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܧܿܚܨ ܨܝ ܐܥܳܟ 
EU‏ 

à» WSAX, 

CNN ARAM‏ ܢܝܢܛܪ ܕܘܟܬܐ ܀ 

conss SAM,‏ ܗ̄ ܡܙܲܒܸܢ ܦܘܠ̈ܟܣܐ ܕܗܘ ܨܳܪܵܦܵܐ 
PD NUES‏ 

َّ ܚܬܕ‎ o ܗܘܐ ܥܠ €35323 ܐܵܕܹܐ‎ SAX, 
: ܢܬܢ‎ lada SAN, Likes $5. ܢܰܣܰܢ܂‎ CARN, 
ܝܸܝܠܵܫ̈ܕܨܢ܀‎ " gkiie ܡܛܪܦܝܢ ܙܟܪܝܐ‎ 
ܕܐܢ̈ܕܠ‎ cA. ce de Xu ܛܪܦܟܩܐ ܐܬܟܐ̄ܬ̈ ܐܠܨܢ‎ 
46 ܐܬܟ‎ 

Kal ܐܟܝ ܕܘܐ‎ alo Js cul ܐܢ̈ܕܐ‎ SAN, 
4a ܕܐ ܐܚܬܪ‎ aub sU xus cuo ܐܗܐ‎ 

WEEDS A AN,‏ ܝܫܢ e Ass ui‏ ܛܪܦܝܣܐ 
ouai‏ ;8 ܝܪܨ ܐܒ݂ܶܨܚܶܨܨ ܐܢ̈ܟܠ casn‏ ܥܰܨܚܶܢ. ܛܪܦܥܣܝܐ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 9 WAS‏ ܕܡܢ ܡܸܣܬܪܐ ܘܡܝܢ 
ܪܝܫܐ ܥܕܡܐ "S cow 5S‏ ܡܬܬܠܐ. axxo‏ 
ܡܢ ܛܣ̈ܐ ܪ̈ܩܝܩܐ'' ܘܐܪ̈ܝܟܐ ܕܡܪܟܒܝܢ ܫܥ 
ܚܕܐ ܚܕܐ ܒܦܬܝܐ ܕܸܓܘܫܡܐ. eco o‏ ܡܬܼܩܪܐ 
Via Sr a,‏ ܟ̣ܵܝ̱ܚ̈ܵܢ ܘܬܢܘܪܐ ܡܫܬ̈ܡܗ. ܐܝܬ 


!H ::ܛܪܘܟܘܢܝܐ‎ F ܛܪܟܘܢܝܐ‎ , et add. ^ ܐܝܟ‎ 
ܣܪܘ‎ , — 9 SSs 55s. — 3 SSs eon A A Y A ܩܕܠܐ.‎ 
ܩܫܐ ܒܩܕܠܐ‎ ca X aA YN ܩܕܠܐ‎ Cf. col. 82A, 
l. ult. — 9. SSs was en. — 9 F deest, cf. col. 27h, 
l. 3; col. 790, l. 11; SSs add... "ܐܝ‎ post vin 3N, 3. — 
7 HF :ܛܲܪ̈ܡܣܝ̈ܬܐ‎ SSs ܛܪ̈ܡ̈ܣܝܬܐ‎ cf. Ios., 1, 55 
B. A., h349. — 8 F add. jM ;ܛܪܡܫܝܪ‎ ¢ col. 786, 


93 


IMPRIMERIE NATIONALE, 

897 ܛܪܝܢܐ ܕܝܢ 
ܛܪܝܟܐܕܝܣܛܛܠܘܢ ܪܘܡܐ. ܘܥܘܼܡܩܐ ܘܦܬܝܐ 


ܐܬܐܦ ܐܚܘܕ Pis‏ 

Uic ܕܝܢ ܛܘܡܐܛܘܦܝܠ.ܘܢ.‎ SAN, 
ܐܠܫܕ ܀‎ d ܝܬܝܪ̈ܐ' ܕܒܬܠܝܦܐ (ܠܚܿܫܟ‎ 

draw oha m SAM, 

^eacaaA M,‏ ܐܚܕ Js‏ ܘܬܬ 

4 pese 5ea3Na SAN, 

ܛܪܝܦܠ ܫܗ ܬܠܝܬܝܐ. ܡܛܠ v‏ ܬܠܬܐ 
ܣܡܡܢ̈ܐ ‏ ܡܬܡܿܕܟ ܕܪܐ \ «i yo)‏ 

a casco TE cos V,‏ ܬܠܝܬܝ AUS wis‏ ܥܼܕܐܧܩܟ.ܿ 
ܛܪܝܣܦܘܣܛܘܠܘܢ ܨ̄ ܬܠܬ ܝܥܣܝܪܝܘܬܐ 
ܕܫܠܺܝܚܐ ܐܝܟ ܒܓܠ ܢܺܐܢܰܬ݁ ܧܚܳܟ݂ ܐܒܕ ܨܨܲܗܹܙ) 46 


eye‏ ܐܘܟܝܬ ܬܠܝܬܝ ܩܢܘܡ̈ܐ 


Pd. ES 1 

ܛܪܝܦܘܪܘܢ ܒܨ ܥ̄ esl Xy‏ 
ܛܪܝܣܛܪܝܐ eoo wo‏ ܐܝܟ Xon‏ ܠܐ 
ܕܟܼܪܐ ܘܠܐ ܢܩܒܬܐ Jl‏ ܬܒܨܢ 

ܛܪܝܓܢܘܣ ܕܛܝܓ̇ܢܘܣ ooa . ol‏ ܦܓܥܘܣ 


YN 
* Ke ܠܠ ܗ̄ܫܘܝܘܬ ܬܠܝܬܐܝܬ‎ 


4d ܬܕܡܘܿܪܬܐ‎ dien 

diesel ܝܐܘ‎ ys ܕܬܠ̈ܬ ܥܝ̈ܢܐ‎ a3 S95, 
25 ulpa ܢܟ‎ ^h ܛܪܝܦܘܕܘܢܣ'' ܒܫܘܘܕܫ̈ܐ‎ 
Pes. d ali 

ܛܪܝܣ ܡܐܓ ܐ ܗܣܛܛܘܣ" ܙܟܪܝܐ GjLs‏ 


I. ܗܘܢ‎ Arameische .ܬ‎ , 62, — 36 9 dy. — 19 HF 
ueslaxsglyl. — 17 ܕܐܢܸܨܨܬܝܝܟܐܨܝܨ ܢ ܐ‎ , — 15 S86 ܇ܕܩܐܨܛܧܬܝܨ‎ 


—19 Ss a.d c£. ܬܢܐ‎ »$.—?» F vM eoo M nos": 
Se deest, — 31. Se (giai); S. ty ef. Bar Ali, 3ho. — 


;ܝܗܢ $85 DU‏ ܚܝ 


ܛܪܝܣܡܕܐ ܕܐ݀ܢܕܪܢܝܘܣ SSs‏ .232 
ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܖܪܦܝܘܢ .74 
ܛܪܟܡܛܝܣܝܢ 828 
Juil eds‏ ܐܬܿܨܢ esl ais‏ ܐܫܟ Lc‏ ܘܐܝܟ ܒܝܪ 
ܣܪܘ ܛܪܝܣ ܡ ܗ ܓܢܣܛܛܘܣ o‏ ܬܠܝܬܝ ܪܒܘܬܐ 
ܐܬܢّܐܝܒ ܐܐܢܫܟܿܠܘ ݀ 

ܛܪܝܢܩܐ ܒܡ̇ܡܠܠܐ ܕܬܐ̱ܓܪܝܬ Juaa‏ :4 
ܛܪܝܣ ܒܝܬ.ܝܘܢܝ̈ܐ. ܡܥܝܢܐ ܗ݀ܘ ܕܡܫܬܩܠ ܥܠ 
ܕܟܪܐ ܘܝܥܠ ܢܩܒܬܐ.ܐܟܙܢܐ ܕܒܝܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ 
ܬܠܬܝܢ. ܐ݀ܡܪ ܓܝܪ ܐܢܫ ܬܠ̈ܬܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ 
ܘܬܠܬܝܢ 3JI de st 5E eX‏ 4 5 ܕܐ :ܐܒ ܀ 
ܛܪܝܦܘܠܝܘܢ Ww oss‏ ܐܝܬܘ ܕܠܐ Moss‏ 
ies‏ ܐܦܠܐ cw I‏ ܐܠܐ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ 
ܕܓܐܚ ܝܥܠܝܗܝܢ mac x^Àa vx‏ ܘܛܪܦܘ̈ 
ܕܡܿܝܢ "w^ ioa‏ ܘܗ̇ܡܒܒܗ ܡܫܬܚܠܦ ܟܠ ܝܘܡܫܐ 
ܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܒܨܦܪܐ 90« vm. M S Wem was‏ 
ܕܝܢ ܐܪ̇ܓܘܢܝܐ. ܘܡܪܡܫܐ ܣܘܡܩܐ jw‏ 

Los conma sa A M,‏ ܥܝ Juice‏ ܦܨ ܒܢܸܚܵܕܸܨܢܼܬܚܨܢ 
ܚܕ ܐܚܗܐ gens Lal uad, Sfi‏ ܛܨܢ uerbo‏ 
Palais ieu, (uio,‏ ܕܐܕܐܪ̱ܪ̇ܝܸܟܐܨܨ)" ܕܐܢܕܢܫ ܠܨ" 
ܕܐܪܨܘܬܟܿܨܝܨܢ cl Ra Uo, silos‏ ܕܵܕ PRA‏ 
ܕܐܐܬܐܢܪ BSEAY‏ ܩܬܿܬ݁ ܐܚܐܘ Q5 Kx VK Le‏ 
ܒܢܚܫ̈ܢܨܨܢܼܬܚܨܢ d Lgxj O3,‏ ܘܝܨܐܗܝܫܛܐ eU Ic ue.‏ 
Pose alea» (gs‏ 

ܛܪܝܣܛܘܛܐ"܀ 

E 2 see ܛܪܝܢܩܐ ̈ܝ‎ 

esse P eoa ia eA ences V,‏ ܒܚܕ 
ܡܢ ܓܪ̈ܦܕܝܢܐ ܕܐܡܪ ܕܐܝܬܘ 4S osA‏ ° 
ܛܪܟܡܛܝܣܝܢ" ܐܣܝ SL‏ 3-2 ܘܚܢ 


Iani sls, pere ils‏ ܕܐܬܒܬܬ̈. ܐ 


1. Conf. col. 825, ܐ‎ . 11. — ?. Sic, conf. col. 832, ,ܐ‎ 1. — 
3. SSs deest, — ^ SSs deest. — 9. SSs deest. — 9 SSs Js JleNl. 
— 7 S$Ss deest. — 9 HF Ao. — ? 8 Ky NAM. — 
10 SSs coa", — !!. FSSs coc, et SSs infra con". — 


12 HF ,ܛܝܪܝ ܟ ܕܒܘ "11 ?! — ; ܠ ܕܩܡܘܢܥ̈ܝ:> ܙ‎ cf. col. 826, 
l1. — 1^. FSSs TRENT de his vocab, cf. Diosc. , I, 318; 

825 


"T 

Ps RXAS wes ܘܝܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܠܬܐ‎ . gl»! 
deg 'usb; GÓ3 c paco gi. WOSANS 

MSAY,‏ ܒܟܬ ܕܦܪܪ ܗ̄ ܬ̈ܠܬ ܀ 

ܿ ܢ̈ܚܬܳܟ‎ SAN, 

islas oM,‏ ܠܝܟ Avo . ao oues‏ ܦܬܘܪܐ 
vaL‏ 

ܛܪ̈ܝܒܘܢܐ ܡܫܡ̈ܫܝܐ ܕܟܬܝܒ̈ܬܗ va M3‏ 
ܐܗ ܐܬܐܬ RU]‏ ܐܰܟ Ae‏ ܕܨܐܢ̱ܬܬ geo Lal‏ 
ܕܐܨ ܕܐܐܟ i‏ 

ACE‏ ܪܝܫ ܬܠܬܝܢ ܨܳܝܹܨ ܝܰܟ ًܿ ܙܟܪܝܐ 
osi oS‏ ܳܝ ܒܪ ܣܪܘ ܛܪܝܒܘܿܢܘܣ ܐܘܟܝܬ ܪܝܫܚܐ 


dS Riu oye ܥܹܐܧ ܢ݈ܬ݁‎ Mio o 
ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ‎ Leal ܛܪܝܢܓܘܢܘܢ ܕܬܠܬ ܓܓܘ̈ܢܘܢ‎ 
ܛܪ̈ܘ̱ܓܘܢܘܢ ܡܬܠܬܐ ܛܪܝܓܘܢܘܕ ܗܘܼ ܛܪܝܓܘܢܘܣ‎ 

ܘܛܪܝܓܘܢܐ Seda)‏ 
ܛܪܝܒܘܠܘܣ ܛܘܪ̈ܛܒܐ ܩܘܪ̈ܛܒܐ ܠܐܝ . 
ܛܪܝܒܘܠܝܐܘܢ SM‏ ܥܘܣ̈ܣܐ ܪܵܕ ܐܝܝ Pel a‏ 
ܛܪܝܗܣܝܦܗܪܘܣ ܣ݀ܓܿܝ ܡܥܪ̈ܒܐ gae‏ 

ܐܠܝ ܨ ܛܪܝܛܪܝܗܣܦܪܘܣ» ܀: 

ܛܪܝܛ conma‏ ܦܪܘܣܛܪܝܛܗܘܣ%\ dE uii‏ 
ܛܪܝܟܘܢܿܐ ܝܫܨܝ܀ 
ܛܪܝܦܝܕܐ' as‏ ܦܰܬܘܪܐ ܐܬܢܼܬܕܵ.. 


inf. ܛ ܪܦ ܙܐ‎ ‫̇ — 7 1 quod sequitur usque ad 5 y deest. — 
8 88; ܕܝܐܛܘܢ‎ , leg. o Nose, , col. 37, ܐ‎ . 4. — 


¦ 9 FS8s ,)ܛܐ ܕܒܘܐ‎ — 10 F is sa 2d, ef. col. 473, 119; 


col. 6:4, 116. — 1. 88: quod seq. usque ad wo AS 


| deest, — 12 HF v ܬܠܬܐ ܐܬܠܝܐ‎ . — 1? Ss add, ܐܝܟܪ‎ 


, ܘܕܬܠܬܐ 88s SUL), — 15. Leg.‏ ^1 — ,ܡܪ ܣܪܘ 
¢ /! _ ܛܓܪܝܓܝܘܢ :88 16 — ,121 Z. D. M. G., xum,‏ 


| col, 825, 7. 231. — 18 S$s ܡܥܘܡܐ‎ . — 19 S add. ܐܦ݂ܵܐܢ ܢ‎ y. 

| 
| 
| 


ܛܪܝܟܐܕܝܣܛܛܘܢ 
ܛܪܝܟܘܡܐܢܗܣ ܣܲܢ ܪܐ SACO Na‏ 
ܐܚܪܢܐ ue ux ei‏ ܚܵܫܟ UU‏ ܛܪܝ ܟܘܢ ܚܫ 
ܘܪܒܢ ܐ݀ܡܪ ܕܝܿܥܐ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܝܳܝܐ ܒܗܝܢ 
ܕܐܝܛܘܢ݀ ܘܣ݀ܥܪ ܗܢܝܿܢ ܕܣ݀ܥܪ Jl‏ ܥܼܥܲܝܨܢܹܬ. geo‏ 
ܘܢ ܐܐܧܼܕ[ܨܠܣܵܐ ܨ usto‏ 
ܛܪܝܦܘܠܠܘܢ ܛܪܖܝܦܘܪܘܢ ܓܪܓܘܪܝܝܐ 
ܕܗܼܢܝܘܢ eec am‏ ܐܧ o Pica‏ & 
ܛܪܝܣܘܠܘܢ ܕܡܐ Jae NAA‏ ܘܐܝܟ ܪܒܢ 
ܬܐ ܡܥ .ܘܣ ܡܕܡ ܕܕ̇ܡܐ ܠܓ ܪܓܘܪ̈ܝܢܝܐ 
ܒܛ ܪܦܘܗܝ ܬܠܬܐ Vw NS‏ ܡܢ Le WE ID MEN‏ 


ܡܫܘܚܬܐ. ܘܗܒܒܗ ܐܪ 


826 


ܕܐ 

ao "eoo aA M,‏ 753 ܝܥܒܕ ܒܡܒܥܤܣܪܪ̈ܝܝܢ 
ܘܐܪ̈ܒܥܐ ܝܬܪ ܐ . ܡܫܬܡܗ ܕܝܢ ܛܝܝܐܝܬ 
AI guai‏ 

ܛܪܝܦܘܠܘܢ ܥܩܼܪܐ ܕܣܓܝ̈ܐܢ ܓܘܢ̈ܘܬܗ. 
Fare w JD. c0‏ ܕܡܝܝܢ ܠܒܓ ܠ ܬܪ̈ܝ ܫܚܡ 
ܘܠܐܣܦܣܬܐ. ܪܝܚܬܢ m‏ ܪܫ ܗ ܐܢܕܐ cs) o!‏ 
ipsus‏ (ܐܚܫܳܐ܂ ܩܐ ܨܕܘܿܟܐ )46 

mJ AUS ܛܪܝܦܘܕܘܢ ܒܕ‎ 

ܢܠܘ > >< ܛ .)ܪܝܢ ܀ 
ܛܪܝܓܘܠܘܢ" ܛܪܝܒܘܠܘܢ܀܀ 

(o) cos! ܓܪ ܠܗܠ‎ 

as Ys conso SA V,‏ ܬܠܬܡܐܐ ܢܵܐܘܵܐܢ݈ܬ݁.݀. 

ܛܪܝܡܝ ܐܫܬܐ ov‏ 
ܛܪܝܟܐܕܝܣܛܛܘܢ ܗ̄ ܬܠܝܬܝ wd s‏ 


11 ܢܫܥ ܐܕ‎ ees ܨ‎ dy-s! Co s N A co ܐܝܟ‎ 


1 F add. (a; SSs add. a3, cf. infra l. 5; et SSs 
add. ad calcem ¿ «see ܐܬܛܪܝ‎ (5 9o AM 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܐܬܓܪܝܘ ܚܕܐ ܙܒܝܬܐ‎ . q^ 
(L.X Kao) xc ics aces ܒܠܚܘܕ ܓܫܦܘܿ ܡܗ‎ 
,ܐܬܛܪܝܘ ܙܒ̈ܥܝܬܐ ܣܓܝܟ̈ܐܬܐ‎ c^ Axes 


osa) by culpa ex» cf. col. 820, .ܐ‎ 6. — ? SSs deest. | 


— 3 88s (ܐܢܵܝܵܐܝ .ܝ‎ . — 4 F ^ ܘܗܟܢ ;88 ; ܛܪܝ ܗܛ‎ coll 
«22a. — 5. HF deest ܗܘܣ‎ Mal n0... — 9 (f. 

823 ܛܪܘܠܝܘܢ 

ܛܪܘܠܝܘܢ' ܡܢ ܡܬܣ̈ܠܐ ܗܘ. ܘܗܿܘܐ ܬܫܥ 
Jays J6 "eae M,‏ ܐܨ ܐܚܘ !125,3 ܢܐܐܥܝܕܢܐܢܛ ܬ 
ܘܠܠ + 

ܛܪܘܣ ܐܣܝܐ ܚܐܝܲܝܹܝّܼ̇:. 

:: assa ܐܿܬܐ‎ 3383 haa ܛܪܘܦܐܘܢ‎ 

ܛܪܘܣܪܐ wA conva ws x‏ ܕܗܘ ܦܵܢܳܣَ ܪ 
Te 2e‏ ܛܪܘܣܖܕܐ ܀܀: 

*eas Y one NAM,‏ ܕܐܝܸܕ݂ܠܢܵܝ̄ܬ ‏ ܠܫ spia‏ ܐܝܬܝ 


Ji )ܐܫܐܦܢ‎ sila ipa. al] d. piel sy ܢܘܐ‎ cai 
ܢ‎ S 8 AB he qua S15] 36 ael ܐ ܐܠܨ ܢܝܢ‎ 
ܥܐ ܒ̣ܝ̣ܚܹܬ݁ ܕܢܸܚܡܿ‎ dy ܐܠ ܘܚܧܳܟ݂‎ uu, 30 JE ܐܨܨ‎ oso ܕܟܐ‎ 
ans ܕܣܚܕܳܐܐ‎ gases lado A5 ds deo ܕܘܢܧܵܐܕܬ‎ (os 
& ܕܣܝܟ ܢܐܕ‎ olla! JoJo ܕܦ‎ Uels eras, Uels 
á y^ ܐܝܬܐ ܕܢܥ‎ & Sie à Lgs, o llaud 1, (La 
deny Uus 

ܛܪܠܘܠܝܛܘܣ ܡܐ 
ܛܪܘܓܠܘܕܘܛܝܣ [re se sss] wA LS,‏ * 
ܒܪܒܘܬܗܿ ܡܢ ܝܫܪܟܐ ܕܨܦܪ̈ܐ. ܣܛܛܪ ܡܢ ܗܝ 
ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܐܣ ܢ ܠܢ ܟ ccs ove!‏ ܢܝܬܢܝ̄ܪ (sic)‏ 
ܡܿܠܟܝܬܐ. ܝܬܝܪ ܓܝܪ ܪܒܐ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܿܲܠܺܝܠ . 
ܐܝܬܝܗܿ ܘܒܓܒܝܢܗ̇ ܓܠܳܦܢܐ ܕܗܒ̈ܢܝܐ nav!‏ ܠܗܿ. 
ܘܡܩܘܙܐ aM S‏ ܘܐܝܬ 303.23 33.73 ܢܘܩ̈ܢܬܐ 
ܘܒܨܝܪܐܝܬ vos n‏ ܒܦܪܵܚܐ. ܘ ܥ ܒܪܐ 
ܒܐܣ̈ܐ ܘܡܣܫ̇̈ܓܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܒܝܣܶܝܬܩܘܐ 


ܛܪܘܦܝ ܡܬܐܡܪ. ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ. ܗܦܘ̣ܟܝܐ | ܛܪܝܡܝܣܝܢ݀° ' ܦܠܓܘܬ cas wan‏ .55 ܝ ܢܨ 


leg. w aA M, quod‏ ,ܐܗ SSe‏ .!! — .ܐܛܲܚܝܚܹܐ܂ HF‏ 10 — ,ܕܦ ܪܕ 
vide infra, — 12 Sic, ef. infra . M, Nose AN. —‏ 
et ulii-‏ ܩܐ ܟܐܦܐ 8 S all. — ! FSs Jábllo:‏ ;ܪܬܬ Ss‏ 3! 


mum 00084. deest; cf. col. 818, l. 91. — 15 SSs deest. — 


16 F ,ܛܪܡܝܣܝܢ‎ cf. mf. ܛܪܡܝܣܐ‎ . 
ܛܪܝܡܝܣܝܢ 824 


| ܕܝܫܡܫܐ ܕܡܢ ܫܿܘܝܘܬܐ ܠܫܘܙܚܢܠܦܐ ܣܬܘܝܐ . ܐܘܿ 


«i exi] ܐܕ‎ ioa! diu] SN raso ܠܗܰܘ‎ 

ܛܪܘܠܘܢ ܢܘܢܐ ܝܲܡܡܝܐ ܕܐܝܬ WS X. oM‏ 
ܘܥܘܣ̈ܣܐ 032330323 ܀: 

dew eoo "aA NS 

ܛܪ̈ܘܦܐ ܣܝܒܖ̈ܬܐ weiss m‏ ܕܐܣܝ̈̄ܘ̈ܬܐ 
AY! Jus!‏ ܛ ܐܟܐ ܐܐܐܝ 

ܛܪܘܠܝܩܢܐ ܒܢ ܥܣܣ̈ܐ Pr aas‏ 

ܓܪܙܗ ܠܟ ,ܬܐ ܕܐܒ p aad‏ 

Pula ous ' ܛܪܚܐ‎ 

ܛܪܚܐ ܕܐܣܝܛܓ ܛ nw‏ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܒܢܫܐ 
ܘܐܘܪܟܝܐ ܘܦܬܢܐ ܐܢ̈ܕܐ | ܟܐܝܕܐ. (sx‏ ܕܐܐܢܚܩܝܐܒ 
duel‏ 46 

ܛܪܛܠܘܣܘܬ݀ܐܐ sey)‏ )ܠܥܿܝ̈ܐ܆ ܛܝܪܛܓܠܘܣ 
ܪܗܢܛܪ̈ܐ doles AE‏ 

Ma MAN,‏ ܛܒܩܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܣܝܦܬܐ ܘܐܝܬ 
ܠܗ Mosca Wa Mon wx‏ ܓܥ wc»‏ 
ܡܬܬܣܝܡ ܘܕ݀ܡܐ om‏ ܕܐܿܦܝܝܢ ܝܥܠܘ vao‏ 
ܠܚܡܐ ܕ݂ܪܘܢܐ. ܘܛܚ̈ܢܐ:ܒܥܪܩܐ JE‏ ܩܙ ܢܛ iE‏ 
Biel urs els ed, 39h do JI xs sus‏ 
L4 5l,‏ ܬܘܒ aa NAM,‏ ܠܓ ܘܡܪܐ As ca o9‏ 
o s coi. 175 woe X,‏ . ܬܘܒ ܡܚܠ ,ܪ̈ܐ 
ܛܪܐܛܩܠ" ܛܪܛܠܐ܀ 

ܛܪܐܛܝܣ' ܫܸܡ ܡ̇ܠܟܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. 
ܛܪܛܪܘܣ LS LII‏ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܛܝܪܛܝܪܘܣ. 
ܛܪܛܪܘܣ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܥܘܡܟܢܐ ܬܚܬܝܐ :÷ 
"Na‏ ܗܘܐ ܦܠܓܗܿ ܕܪܟܡܐ »0 wo‏ 


ܩܝܪ̈ܛܐ . 


1 SSs degst; cf. infra v eA X. ̄..3 HSSs ܛܪܘܟܘܣ‎ 
—3 F (£5. — ^ H deest Ao. e03a. — 5 HF "oSv X, °", 
eonfer col. 788, 16; col. 821, Ll. 6; et infra 1.18. — 9 H 
didus: F adus. —7 f. col. 821, .ܐ‎ 9.— 9 Cf. col. 288, 
ܐ‎ . 16; col. 821, 1. 7. — 9 SSs wo NS; F add. A s 5 

821 ܛܪܓܪܬܝܢܘܣ 
ܛܪܓܪܬܝܢܘܣ ܕܒܽܘܩܚܐ ܒܨ ܥ̄ PI‏ 
ܛܒܠܝܢܘܢ N Am Y,‏ ܢܢܕܘܡ ! ܗܵ VES aca‏ 
ܟܘܢܘ̈ܬܐ dS‏ 

× ܚܨ‎ de ܬܘܝܐ ' ܐܕ ܕܐܝܐ‎ y eia es ܛܠܘ‎ 
: etia ybi Med ܐܢܦܐ‎ quo, 

ܛܪܘܼܓ "cos oo‏ ܧ ܚ ܿܨ ܐܪܐ | go)‏ 
ܡܐܨ ܘܝܫ Jua‏ ܕܦ yao!‏ ܘܐ ܕܸܠܨܸܨܢ ܢܕ (ܠܫܟܢܐܢ̇ܝܸܟ. 
ܛܪܘܓܠܝܛܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܪܘܐ ܐܐ ܨܪ 
ܛܪܘܠܘܠܝܛܝܣ° ܡܘܪܐ ܕܟܝܐ ܕܐܬ̈ܐ ܡܝܢ 
ܛܪܘܓܠܝܘܢ ܪ 

vA M isl ܛܪܘܕܝܐ ܟܐܟܒ ܙܟܪ. ܛܵܪܘܿܕܐ‎ 
KP doe 3» laa aule 

D oe Um ܛܪܘܙܢ݀‎ 

ܛܪܘܙ ܩܪܝܪܐ ܝ ܙܟ 

Quad coo, novo M‏ ܢܥ ܪܣܿܟ AO)‏ ܝܲܝܵܟ̱ 


ܛܪ̈ܘܠ ܐ Aue coule‏ ܥܬܝܼܬܔ dla‏ ً ¥ ܗܢܘܢ 
ܕܡܸܫܬ̇ܦܼܐ ܒܗܘܢ ܢܘܡܝܢܐ. ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ. 
ܗ݀ܢܘܢ ܕܡܦ݀ܫܪܝܢ ܒܗܘܢ ܬܪܒܐ ܥܠ ܢܘܪܐ. 
ܡܒܲܙܥܝܢ ܗܘܘ ܕܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܝܛܦܘܢ ܬܪܒܐ 
ܥܠ ܢܘܪܐ . Kika‏ ܛܐ ܘܥ̈ܝ̣ܩܨܢ Rae‏ ܕܨ deo. elo‏ 
ܬܘܒ ܛܪ̈ܘܠܐ ܕܢܘܡܝܐ ܟܐ ܕܥܼܛܬܐ" Rie‏ ܟܝܪܐ ܐ̈.:݀. 
ܛܪܘܟܘܐܘܣܝܣ ܣܥܪܐ vs‏ ܒܥܝ̈ܢܐ (ܠܚ̈ܫܨ 
cuui‏ ܐܠܫܟ 

ܛܪܘܟܘܢܘܣ ew‏ ܣܛܪܘܟܝܘܣ ias.‏ ܬܥܠܐ 


P axi aule ܘܥܢܡ ܘܢܐ ܟ̣ܝܼܕܢܹܬ܂‎ CAI cus 


S‏ ;| ܐܟ ܐܕܐܐ 8s‏ ;ܒܝܕܐ quod sequitur, — 19. H deest‏ ,ܒܪ ܣܪܘ 
ܒܐ Cod.‏ 6 .ܛ ܚܟ ܘܒܨ SS x‏ %! — ,)ܐܟܐ ܕܐܢܿܬ̄ 
ܐ 37 ܰܝ . ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ cf. Iud. , xv, 15. — 16 SSs add.‏ 
ܪܛܪܘܫܘܬܐ et e, rn‏ ,ܛܪܘܦܓܥ̈ܐ add. v eo. X‏ 
:88 5 — .10 . ܐ ,792 ef. col.‏ ,ܕܛܪܘܛܠܘܢ Ss add. yaX.co‏ 
cf. col. 798, 1. 23.‏ ;ܛܟ deest, — 19. SSs deest; HF I pro‏ 


br 20 SSs deest. 
ܛܪܘܦܝܡܘܣ 822 


cox toa oM,‏ ܐܘܟܝܬ ܡܲܘܥܝܼܬܐ ܕܡܸ̈ܝܼܐ 
ܝܲܬܝܪ̈ܬܐ ܕܒܬ̈ܠܝܦܐ (ܠܚ̈ܫܟ (9I‏ ܢܢܝܒ ܛ gU ANI‏ 
415g‏ 

ܛܪܘܡܐ ܗ̄ ܚܒܪ̈ܬܐ. ro‏ ܢܟܝ̈ܢܐ Bpaa‏ ܢܺܕܥܬ݁. 
Tl»‏ 

dca ܘܡܬܡܪܐ‎ 

ܛܪܘܢܘܬܠ sU] vul] cdd]‏ . ܛܪܘܼܢܐ ܐܠܝ̈ܫܿܝܝܼ 
Lau! srall Gul 2‏ ܫܐܘܝ ܢܼ. ܘܒܨ ܛܪ̈ܘܢܐ 
ܪ̈ܝܫܢܥܐ, vae A asco‏ ܒܝ̈ܫܐ ,)ܐܟܠ ܨ (Py‏ 

ܛܪܘܢ̈ܐ ܩܲܫܝܐ ܢܝܙ ,ܼ. ܛܪܘܢܘܬܐ |( ܢܝ Pj‏ 
KSS* (ries d celo cao vo NS. ial!‏ ܥܝܿܟ̣ ْ 
ܘܒܨ x Laos, wa «M LS IE‏ 
ܕܒܫܦ̈ܝܛܓܐ , ܬ̈ܠܝܠܐ cos clo;‏ "', ܛܪܘܢܐ ܕܬܠܝܠ 
Maa‏ ܘܠܐ ܝܒܫ . ܐܙܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܠܘ xoc‏ 
ܐܝܟ SAY‏ ܘܡܢ ܛܪܢܐ ܐܫܬܩܠ ܫܡܐ ܗܝܐ 
ܕܛܪܘܢܐ y‏ )ܟܢܐ Er‏ 

ܛܪ̈ܘܦܐ ܣܢ ܒܪܬܐ ܐܣܵܥܬܲܵܢܹܬ݁ ‏ ܛܪܵܘܦܐ ܕܝܢ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܛܪ̈ܘܦܐ ܕܒܐܣܛܘܡܟܐ 
e e‏ ܥ ܬܘܥ ܡ 4T‏ 

Pina eal ܛܪܘܠܘܬܐܙ1'‎ 

ܛܪܘܢܘܣ!! ness‏ ܕܐܟܐ .ܕ 

ܛܪܘܦܝܩܘܣ ܗ ܕܝܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܿܒ݂̈ܝܐ ܕܫܝܬܐ 
Jaad!‏ ܝܕܨ FAUSSE duas‏ 

IU PE ܛܪܘܡܝܩܘܣ ܐܚܪܢܝ ܕܘܟܬܐ‎ 
Pa co c "esas 03M, 


! S85 ܛܗܓܝܕܘܡ‎ , cf. infra ܟܘܵܢܬܐ‎ . — 9 F ܕܚܘ‎ 
88s exxoasa, — 9 SSs !ܣܬ ܩܛܐ‎ , — 4 SSs eos NN, 
cf. inf. casN axo S, GN, et cas Na A oA M. — 5 Sic 
pro ,ܡܒܘܪܐ ܐܠܟ‎ cf. vocab. sequens. — 9 HF ܢ ^“ܛܝܪܘܣ‎ 
7 F add. o^ co ܝܐܝܟ ܒܝܪ‎ — 8 (f. col. 655, 7.4. — 
9 H Jos slo; F Jie. yo, cf. B. A., 6326. — 19 H e F 
ܝܐܝܟ‎ — 1! HF ,ܐܕܿܝܐ‎ — 12 H deest; SSs deest ܐܝܟ‎ 

819 


ܛܪܐܛܘܟܝܣ ܥ̇ܙܘܦܘܬܐ ܥܿܝܚܵܕ݂ܸܢܬ݁ Pon‏ 
ܛܪܐܠܘܕܝܐ! M M0‏ ܗܕܐ ANS‏ 
p*‏ ܠܡܕܥ ܕܟܕ ܬܪ̈ܝܢ ws‏ ܕܙܡܪܐ ܐܝܬ ܨܝܕ 
o aos‏ ܚܕ ܡܬܐܡܪ aso NAM‏ ܘܐܚܪܝܐ 
ܘܡܲܟ̣ܣܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܚܡܼܬܐ ܢܣܿܒܝ ܚܹܐܦܐ 
ܠܡܚܛܐ ܘܠܡܿܲܣ ܟܠܘ . ܒܣ ܘܡܘܕܝܣ ܗ ܕܝܢ 
ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܪ̈ܓܬܐ.ܚܛܝܢ. ܘܡܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢܝ̈ܐ 
ܡܬܚܿܫܚ ܓܐܠܝܢܘܣ ܒܟܬܒܐ Jw ioco.‏ ܘܿܟܕ 
ܦܿܓܥ ܐܢܬ ܐܣܬܲܟܠ . ܒܪ ܣܪܘ ܛܪ̈ܓܘܕܐ ܡܶܒܥ 

soU] ( ܨ‎ aue wA 


ܕܬܝܫ.ܐ° ww 8a MN o5‏ ܡܕܡ ܐܝܬ ܒܪܝܫ 
exse woes oos S M^ ensoo‏ ܕܝܝܢ 
ܥܣܒܐ 4o S noo‏ 

ܛܪܐܓܐܩܐܢܬܐ 0 ܟܘܒܝܐ ܕܬܝܫܐ 
ܐܢܩܬ Exi v ar‏ 

eon Noo NY,‏ ܬܐܡܥ S ena‏ ܘܪܐ 
ܕܪܡܐ ܠܗܪܦܘܠܠܘܣ d wA‏ * ܛ ܘܐ hec C52‏ 
see Uds panni‏ 

ܛܪܐܛܝܪ ܛܝܝܐ ܗܘ. ܗܢܐ poi»‏ 07232 
ܠܐܝ 

jin ܒܡܕܡܿ ܘܲܛܪܵܐ ܠܡܕܡ ܡܫܚ̈ܠܦܢ.‎ ANS 


cedit deest ; ultimum voc. (god. — 11 F ܛܟ݂̈ܠܘܢܬܐ‎ SSs 
deest; prius vocabulum wa N ANS. — 12. Cf. col. 819. 


F nuls‏ @! — .ܘܛܪܝܓܘܢܪܕܐ # H waa;‏ .9 — ,2:1 ܐ 
Payne Smith conjicit 3». — !* F add. cosN Ae ,‏ 
820 AA AN, 
c ܡܢ .ܒܢܪ ܕܕ̈ܚܼܐ ܠܗ ܡܫ̈ܘܕܥܐ. ܗܕܐ‎ 
ܟܝܬ‎ à !ܢ‎ d, !ܕܐ ܪܲܟ‎ & JU ox ܘܢܿܩܫ‎ vico 
Pez ܢ݈ܬ݁. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܘܒ‎ cya) ܸܬܚܶܫܬ݁‎ 
ܒܓ ܒܪܐ‎ Ww» II ܐܝܟ‎ als AN, o 
*JUe Jos, ܐܬܛܪܝ. ܘܩܐܬܛܪܝ ܒܗ ܢܗܪܐ ܘܢܦܼܠ‎ 
ܗ̄ ܛܪܵܝܹܐ ܣܓܝ̈ܐܵܐ ܐܝܟ .ܗܝ‎ y Ne cs 
ܘܦܥ ܘܢܰ݁ܣܰܥܰܬ݁‎ a& ܒܝܬܐ‎ m eA Mns 
ܠܢܵܝܸܟܼܬܵ ܹܐ‎ ls sull, ܕܟܝܬܘܢܬ݁ ܐܢܐܟ‎ 
-ACayaa l.l, ܛܲܪܒܢܫܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣ̄ܪܵܘ ܐܧ )ܝܫ‎ 
ܫܓܘܫܝܿܐ ܗܵ (ܐܠܚܝܠܕܙܐܝܼ‎ vos ܛܪܒܢܢܫܐ'!' ܐܝܟ‎ 
4 ܕܐܐܚ̈ܣ ܠܨ¡‎ 

Pas pax ££» cle! —€—"‏ ܒܒ 
(poe‏ 
uade‏ ܛܪܓܫܢܬܐ'' o‏ ܘܨ gh» P sued‏ 
yai‏ .ܡ ^ ܼܐܘ «i‏ 
ܓܓܛܓܝܐ3 :36 ܝ ܗ a cose, xau‏ 
pna‏ ܬܒܢܼܕܐ. + 
ܛܪܓܘܕܐ wA 43753 om‏ ܘܡܛܿܟܣܿ ܘܐܦ 
Na xa‏ ܐܣܝܬܐ. ܒܨ ܓܪܓ ܘܕܐ S3‏ 
«(gs p 5L xt, go Pw iso NS ANa‏ 
ܕܟܪܢܐܝܬ we NM ow nao‏ ܗܡܣܪܟܝܒ 
ܙܡܝܪ̈ܬܐ. ܝܚ ܪܓܘܕܘܬܐ X5‏ ܙ݀ܡܪ̈ܐ 


oi V vw ܡ . ܛܪܝܓܘܕܝܡܐ‎ 
PAX pet sla PRU] ܫܐ ܐܪ ܡ‎ 


! 88: ;“ܕ݂ܳܢܰܐ‎ HF vs". ܝܢ‎ 9 HF —3 ܐܐܐ‎ 
ܐܘܣܝܝܐ‎ , — ^ S8s & wA NS. — 5 ,"ܦܘܠܘܢ ܙܘ‎ — 


6 SSs quod sequitur usque ad ܦܠܘ‎ deest. — 7 H 59e: 88s 
esSlylel, cf. col. 618, 1.26, — 9 Ss add. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
—9 HF do; 8 Jus. — 19 SSs ve AX, et quod pre- 

817 


^d à ܙ‎ 


ܛܠܦܳܣܳܐ' (ܚܝ̈ܫܐܝܐ S V sit JI boe!‏ ܟܘ ܗ̄ 
ܐܬܓܿܘܣ "ex À Mna eoa... M sla que‏ 
boa‏ ܕܦܪܕ ܐܝܟ ܬܬܓܲܝܘܣ » ܘܚܝܫܝܩܝܝ ܝܥ ܡܝܢ 


Pr ܛܘܦܣܝܐ‎ 

ܛܦܩܐ' ܫ Js, ies‏ ܟܐܕܐ ܚܪ + 
ܛܸܦܪܳܐ C331 TONS‏ ܐܬܫܝ ܛܲܦܪܐ ܕܚܡ̈ܪܐ 
nsus‏ 3 ܐܟܺܐܢ̇ܝܸܟ݂ ܐܐܘܟ̈ܕ( ܕܘܐܝܨ ܢ 

ܛܦܪܐ ܕܫًܡܝܪܐ' ܟܹܐܦܐ .ܫܪܝܪܬܐ .+ 
ܛܦܪ̈ܐ ܕܡܲܓܖ̈ܒ̈ܢ ܕܙܐܛܥܝܢ ci )Lidayt‏ 
de les‏ 

ܛܦܪ̈ܐ ܕܡܒܣ̈ ܘܒܐ uli‏ )ܐܢܝܼܚܼ ܗ̄ ܛܦܖܪܐ 
ܙܝܥܝܘܪ̈ܢܝܝܬܐ ܨ caa wc sow mu‏ 
nt Ka) 5] v2.60:‏ 

d T gas ja! AS MS‏ ܐܠܫܟ ܘܚܠܺܙܘܢܝܐ° 
ed v3‏ ܕܗ݀ܘܢܐ d B, LIA] vasi‏ ܐܫܢܟ . 
!0 ܗ SAM‏ 

debe Pu As e ܛܦܵܫܵܐ‎ 

£I iai ܛܨܥ̈ܪܐ‎ 

Pr aas ܛܪ̈ܐܦܘܛܐ ܒܣܘܢܢܕܘܣ‎ 
lala. ܛܠ‎ 

venas AM,‏ ܩܐܕ ܐܓܣܐ 

ܪܐ 9 5 

ܛܪܐܓܘܣ ܐ݀ܡܪ ܪܒܝܢ ܒܝܕܘܟ ams.‏ ܐܢܬܘ 
ܐܠܝܩܢ ‏ ܘܡܿܪܝܢ ܠܗ ܚܘ̈ܝܝܐ .ܐ ܠܥܥܝܘܣ ܘܕ݀ܡܝܐ 
ܠܟܘܢܕܪܘܣ ܒܐܙܪ̈ܢܝܬܐ. ܛܪܐ̈ܓܘܣ ܡܢ ܓܝܼܣܐ 


ܒܨ ܨ ܐܘܿܢܘܿܦܝܘܿܢ 


deest, 5 SSs deest, — 16 SSs male ܘܚܪܝܦܢ ܘܒܪܝܫܗܘܢ‎ 
vx ,ܠܝܬ‎ cf. Diosc. 1, 543. — 7 H "aw NAM: 
' ܐ‎ M co NN, confer col. 213, lineam 14 et infra 
ܛܪܐܓܐܒܐܢܬܐ‎ . 38 coc NN AN F 
eo se ac N AL. ܚܝ‎ 19 Fi n NAM. ܐ 90 ܚܚ‎ 
ܚܚ ܛܝܪܐܓܝܘܣܢ ܘܢ $85 ܛܪ ܐܓܘܣ ܢܓܘܢ‎ 9! 88: 
ܛܪܝܢܔܘܐܝܢܘܢ ܗ‎ . — 99 Sie pro cocaa2.t0X, cf. Diosc. , 
1, 5493, — 23 F' add. o3 ,ܐܝܟ‎ — F NoM AN el 
infra So MA, ܚܚ‎ 35 F 322i ja ܘ݀ܐܝܟ ܙܟܪܟܐ‎ 

ܛܪܐܛܩܠ 818 
ܐ ܐܝܬܘ. ܬܘܒ ܐܡܪ ܬܐ ܡܥ .ܬܘܣ ove.‏ 
ܕܝܥܠ ܐܪܥܐ ܚܫܕܼܐ. AM so‏ ܝܩܳܝܘ̈ܫ̈ܐ ‏ ܟܝܬ ܠܗ 
ܥܥܒ̈ܐ ܙܝܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܣܘܡܩ̈ܢ ܘܣܓܝܐܢ 328« 
ܒܪ̈ܢܫܝܗܝܢ . ܠܝܬ ܠܗ qw ARN‏ 

ܛܪ̈ܐܓ e‏ ܩܬܝܬܐ'' ܐܢܩܬ ܐܝܠܐ ܠܰܚܺܝ̣ܟܐ ْ 
ܨ ܥܠ dy)‏ ܛܝܪܐ eo d NS N‏ — ܨ¿ ܠܚ .ܝܫ 
casia AY, ¿¥ ES Pana AM,‏ ܕܶܪ 

Kinds Wa 59. ܛܪܐܟܘܢܝܛܝܣ ܘܒܢ‎ 


A UR 
sU ܘܨ‎ e! ܕ‎ sU "m 5L! ssl (^ ܐܠ‎ 
ܨܦܪܝܐ ܕܥ̈ܙܐ ܀‎ T ase ܛܪܝܓܘܐܝܓܘܢ‎ 
ipia ܛܟܠܘܚܟܐ ܫܒܣܠܦܠܘܬܗ ܕܫ‎ 
E k VÀ P ܐ(‎ 

ܛܪܐܓܝܢܘܢ ow a é 0:2. *a e. A3‏ 
ܕ݀ܡܹܐ (sic)‏ ܠܕܗܟܝܢܘܣܪ". ܛܪܐܓܢܘܢ ܐܠܠܘ ܐܝܟ 
ܪܒܢ ܢܨ ܐܥ dota‏ 

ܛܪܐܟܘܡܓܐ VELLE RE‏ 
Jacls‏ )ܠܐܨܢ ܘܢܬ ܢܬܬ̈ .ܐ . 

Poux. ܐܘܟ‎ go»! ܛܪܐܓܘܕܘܬܐ‎ 

Mae AA, . ܥܬܝ̣ܬܔ‎ odia gallo P Na we NS 
ܘܕܒܝܐܘܪܝܬܐ ܐܢܝܬܘ̄. ܘܙܢ ܡܝܢ ܣܝ ܡܝܫ .ܕܐ‎ 
% ,ܢܝ‎ | jLaJa ( vano vA Non ܕܗ݀ܘܐ ܬܚܝܬ‎ 


dpi) vos ALS. ܘܢ‎ 


Qe c‏ ܢ݈ܬ݁ ܐܬܐܘ ܨ 


! Cod. add. cooN ewe, vide infra. — ? HF add. ܠܟܘ‎ 
SSs add. v.a Videns ca. N. — — 3 $Ss add. bone 
ܣܪܘ‎ A-.— 4 HF sic; S8s ,ܐܢܫܐ ܒ ܐܚ̈ܝܫܐ ܒ‎ leg. ܐܚܢ‎ 


dd F‏ ` ܘܐܬܛܦܲܣ —5H‏ ܐܚܢܫܲܝܣܿ ܝܥ 
ܚ , ܛܦܺܝܩܳܐ ¢ .. ; ܐܬ݀ܛܓܦܘܣ ca. Anda‏ 

F n‏ 8 ܝܚ ܟܐܦܐ ܕܫܡ̈ܝܪܐ cf. inf.‏ ܕܫܶܣܡܝܪܐ 
f,‏ .19 — ,ܪܝ ܒܚ̈ܐ HF «30v Nos; 88: desinit post‏ 9 — 
H yall B. A., Panis. abb, yy‏ !! — ,4 .ܐ ,71 col.‏ 
QS. — — 13. SSs deest, — 14 SSs‏ 


13 $8s ܒܡܣܘܢܗܕܘܣ‎ 


59. 

815 


ܛܥܝܼܡܐ 

w^ sa‏ ܠܡܿܐܝܿܢܘܬܼܐ. ܘܚܲܡܘܼܨܘܬܐ ܠܡ ܕܐܐܪ. 
ܡܢ jm‏ ܕܡܲܒܪܵܐ ܘܪܿܒܿܨܳܐ ܠܓܘܫܕ̈ܐ , ܘܙܡܬܝܼܠ ܕ 
ܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ , vno Na ono‏ ܠܡ won‏ ܗܝ . 
ܐܦܢ Mon cess X,‏ ܖ̈ܪ̈ܚܝܼܣܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ 
ܛܟ̈ܣܐ. ܘܡܪܝ݇ܪܘܬܐ݀ ܠܡ ,ً ܡܛܠ va Meus‏ 
«moa wes‏ ܡܬܐ ܡܪܐ . ܝܝ ܬܝܢ pu‏ 
LÁ e Lows AW Ww no a Ms‏ ܕܝܢ 
ܠܡܲܖ̈ܝܪܘܬܐ w os asc‏ ܩܪܝܪܐ ܠܥܟܚܫܘܼܟܐ 
ܝܿܗܒܘ. ܗܕܐ ܠܐ ̈ܝܫܪܝܪܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܪܒܥ , 
ܒܠܚܘܕ ܛܥܵܡ̈ܬܐ wii‏ ܣܡܘ َّ ܚܼܲܠܝܐ ܠܵܘܿܪܐ 
ܝܗܒܘ tM.‏ ܗܿܢܘܢ ܕܚܡܘܨܐ ܠܐܐܪ. wo ono‏ 
ܠܐܪܥܐ ܘܡܲܠܝ̣ܚܐ ܕܝܢ ܠܡܝ̈ܐ. ܟ ܕܐ݀̈ܪܝܢ َّ 
ܕܟܠܗܘܢ ܠܡ ܡܒܝ̈ܐ ܒܟ݂ܝܿ̇ܝܗܘܢ ܘܡܿܥܝܼܚܶܐ 
ܐܬܒܪܝܘ ܒܪܝܫܝܬ. ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܕܝܼܲܡܫܐ. eo‏ 
ܕܝܢ ܕܠܘܬܢ ܐܠ ܗܐ ܣܡ .ܐܢܘܢ ܚܥܝ̈ܐ ܐܝܟ 
ܕܠܚܫܚܬܐ ً ܘܗܕܐ ܠܡ ܝܕܝܼܥܐ. ܡܢ 90 ܕܟܕ 
ܡܸܬܝܲܣܒܝܢ ܡܝܐ ܡܢ ܠܬܚܼܬ ܒܝ ܕ Aw e‏ ܐܝܟ 
osos Sa‏ ܕܡܛܪܐ. ܐܘ Ms a ads con.‏ 
ܒܛܝܢܘܬܐ' ܠܐ ca sca oo‏ . 00.3.7523« 
ܡܬܩܠܝܢ ܒܪ ܚܫܿܥܼܬܗ , ܥܡ 3.02.3 «omo‏ 
ܘܡܬܐܫܕܝܢ ܥܠ ܐܐ ܪ. ܘܡܝܗܘܢ ܡܲܬܠܲܗ̱ܓܝܢ 
ܡܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܘܡܬܒܼܿܫܠܝܢ ms‏ ܡܲܝܝܓܐ ܘܚܠܼܝܢ , 
ܘܡܙܒܢܐ vo con‏ ܡܸܬܐܲܫܕܝܢ ܥܝ ܐܡܒ ܳܡ 
wma‏ ܡܣܬܥܪܐ ܐܝܟ ܚܲܝܠܐܘܿܕܝܼܠܝܬܐ ܕܝܗܒ 
ܐܠܗܐ ܠܙܠܝܩ̈ܐ ܝܫܡܫ̈ܢܝܐ. ܝܥܡ Voas amo‏ 
ܐܡܬܝ ܕܐܪܝܟ݂ܝܵܘܬܐ ܝ ܣ ܒ ܐܝ .ܿܡ ܡܫܐ , 
wo 5 N30‏ ܕܐܪܝܥܐܪ7. wo x Sa‏ 
ܢܫܬܼܡܪܘܢ MS‏ ܬܪܝܨܲܐܝܬ Msc‏ ܐܪܥܐ ܒܝܕ 


ܐܬܘ et‏ ܝܿܗܒܝܢܥܢ ܠܐ ?— .ܐܢ̈ܬܐܼ. ܩܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ add,‏ 
ܐ 10 — .ܛܦ̈ܢܚܐ pro‏ ܛܸܦܥܵܐ :88 ܪܡܟܬ ܕܦ ܪܵܕ 
ie.‏ ܥܣܨܳܡܨܢ ܐܬܐܟ Hgyss. — 1? H‏ " 

— 13. 88: quod sequitur deest. 

—5 ܐܫ ܐܝܬ‎ de. | ܡܩܛܟܬܐ‎ , — 
—. ,ܢܦܐ ܨܒ‎ d. col. 780, 1. 15; Bar Ali, hidoa. — * $8« | df. if. ,ܛܪܝܦܘܕܘܣ‎ 


816 


"x NC A 
ܡܿܘܪܒܹܼܐ ܕܠܘܬܢ ܝ ܡܬܢܸܓ̣ܖܵܐ ܠܘܩ ܒܠܗܘܢ‎ 
ܬܩܝܼܦܐܝܬ ܘܡܬܝܕܥܐ,‎ Av ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ‎ 
»n 72S bare osos wes. ܒܝܕ ܟܪܘܟܝܐ‎ 
ܩܕܡܝܬܐ ܡܣܬܝܥܪܐ, ܐܡܬܝ ܕܬܠܬܝܗܘܢ‎ 
ܥܡ ܥܒܘܕܘܬܐ ܘܡܠܚܡܘܬܐ ܝܫܟܝܼܚܝܢ ܿ ܐܦܢ‎ 
ܐܬܪܢ ܟܫܢ ܂ِ .‫ ܛܫܿܡܬܐ ܬܘܒ‎ xS o ܠܐ‎ 
i ܝܫܬ̈ܠܬܐ. ܬܘܒ ܢܲܛܥܸܡ ܢܨܘܼܒ‎ 
,;: ܛܦܘܡܝ̈ܐ ܐܬܐܘ‎ Lillo ܛܠ“ 96 ܛܦ ܢܪܓܐ‎ 
| ܛܦܐ ܝܢܚ ܒܠܟ ܛܥܐ ܠܟܕ‎ 
(ܐܫܝܨ: ܕ‎ 
ܛܦܘܢ ܓܒܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܣܤܪܒ ܗܘܐ‎ 
ܠܘ‎ aula 591 Jes wl e ܥܡ‎ 
d ܛܦ̈ܚܐ ܛܦܝܥܢܘܬܐ ܝ .ܝܬܐ ܝܸܧܐܐ ܚ‎ 
ܛܝܦܢܝܐ ܗ.ܐ ܥܐ ً ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܛܦܡܿܬ ܝܫܡܿܝܐ‎ 
0 32 ܪܟܕܐ ܪܰܥܰܒ‎ 
i asma ws ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܢܩܺܫܳܐ‎ TC 
ܘܠܝܫܚܝܬ̈ ܘܣܘܪܝܐܝܬ‎ July doas ܛܰܦ݂ܓ݂ܳܐ‎ 
wm Mon. ܗ݀ܝ ܡܡܲܛܦܬܐ ܐܘ ܡ‎ Noni 
‫. ܕܦ ܠܟ ܐܩܬ (ܐܟܐܝܼܕܧܐ ܨ ܒܲܕܚܿܕܐ' ܕܟܐܝܿܫܿܝܚܬ‎ 
ܡܬܐ‎ hei 

Peu alas (u^ ܛܦܝܢܕܘܣ ܕܫܘܘܕܫ̈ܐ ܚܵܨ܀‎ 

ܛܦܺܝܳܐ ܕܛܘܼܪܐ ܚ 1 ga»‏ 35 ܝ 
JL, Las] ucammerxz‏ ܐܬܛܲܟܵܳܐ 
ܡܬܛܦܝܢܘܬܐ ܛܦ̈ܝܢ ܘܟܒ ܕܸܒܬ̈ (ins‏ )»€ ܛܲܦܝܐ 
ܗܘܬ݀ ܕܟ ܕܕܪ ܛܦܝܘܬܐ ܗ 
ܛܦܝܢܘܤ ܥܒ 2 ey fus nos‏ 
NAM,‏ ܦܘܠܦ̈ܠܐ e; s wed,‏ ܛܦܠܘܬܐ 
ܡܛܪܛܫܘܬܐ܀ 


- . ܕܐܪ̈ܡܥܬܝܗܘܢ ܡܬܝܠܕܐ ܘܝܬܝ ܪܐܝܬ ;85 ± 


2. Cod. omnes sic. — ? Sic, leg, -;ܘܢܓܝܒܘܬܐ ܐܪܥܐ‎ 
^ SSs deest, — 9 SSs quod precedit deest. 

813 


ܛܢܝܢܬܐ 
ܛܢܢܐ ܒܒܪ ܐܣܝܪܐ ܡܙܝܥܢܐ ܕܡܪܚ ܘܬܐ 1. 
aM‏ ܕܐܠܗܐ ܗ݀ܝ ܕܒܡܦܘܠܘܣ ܒܝܨ uas‏ ܐܠܬ ܕܢ 
Da cas Juil,‏ ܐܡܝܪ ܓܝܪ ܣ ܗܕ ܐܢܼܝܐ 
ܥܠܝܗܘܢ waa‏ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗܘܢ Pe‏ 
ܛܥܝܥܬܐ' ES CN Y‏ 

às wx as !eaS M,‏ ܘܫܘܪܪܐ ܡܫܲܘܕܥ. ܀:. 
ܛܥܦܘܬܐ Rubr quos.‏ ܐܬܛܲܥܦ ܢܬܢ 
ܛܝܡܛܘܢܘܣ° ING‏ 4958 

daas cy ܠܟܘ‎ 

ܨ ܣܐ koc‏ . ܛܣܐ ܕܕܗ ܒܐ Q3 Qu5 Asiae‏ 


ܛܥܝܘܬܐ De, xau‏ ܛܥܵܐ joe sLs‏ ܐܪܨ ܪ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܘܒ XA cm Je xA.‏ ܢܬܐ 
Ll,‏ ܛܥܝ̈ܐ ܙܥܵܵܝܼܵܟ ܟܘܟܒ̈ܐ ܛܰܥܲܝ̈ܳܐ qe,‏ 

pA 
JIacs] ܛܥܘܢܬܐ .ܨܐ .. ܙܟܪܝܐ ܛܲܥܢܵܐ ܝܥܕܝ̈ܕܐ‎ 
a4 ܘܝܣܩܚܬ ܕܒܬ ܘܫܠܵܨܝܬ''. ܛܥܘܢܐ ܥܬܙܝ )ܬ ܛܥܘܢܐ‎ 
ܡܒܓܼܪܐ. ܘܫܡܝܝܥ ܡܝܢ ܛܢ ܘܫ ܘܬܐ ܕܗܕ‎ 


4I s oo 


— 8 S85 6o. I ica iae et deest we ܦ ܐܛ ܠ‎ as 
;ܕܕܗܒܐ‎ F hec prebet : ܘܣ ܓܕ‎ cv snos ܛܣܐ‎ 
ܕܐܠܟܝܙܿ )ܨ‎ KatciuaJ] ww cono ܕܕܗܒܐ ܐܘ ܕܢܥܢܫܐ‎ 
sy y] ܕܐ(ܟܢܘܿܠܸܣܬ݁ ܐܬܝܢ‎ , cf. D. 4., 4884. — 9 89.4 
in ܐ‎ JUI, lal, ܕܐܐܟܐܬ̈ܚܨܢ‎ cà ܛܣܒܩܐ 0 ܡܕܐܬܐ‎ 
.ܬܝܐܢ‎ — 10 HSSs deest, — !! SSs ܛܓܣܪܪܝܘܬܐ‎ ® 
ܐ ;,ܕܛܠܣܖ̈ܐ‎ vocabula seq. usque ad. ܛܥܼܡ ܢܘܡܪܗ‎ desunt. 
— 12 $Ss quod sequitur deest, — 19. SSs quod sequitur. deest. 
— V4 $8s cac No. — 15. SSs vocal. pracedentia inde a 
ܠܥܡܘ‎ desunt, — 16. H Nano. — 17 SSs glossa praecedens 
deest; F add. gy Al x3, — 18. HF ܕܡܲܝ̈ܠܲܝ ܘܛܘܟܰܣܳܐ‎ 
— 9 H ܡܟܝܥܢܘܬ̈ܐ‎ . 

814 


ܛܥܝܕܒܐ 


vM‏ ܐܡܪ ܒܥܬ ܕܦܪܕܪ ܐܬܛܥ ܗܘ 
opui‏ ܐܝܟ ܢܨܒܬܐ ܕܡܬܢܼܨܒܐ ܒܝܨܒܬܐ 
«enda ti eS dysl‏ ܠܒܢ ܪܐܝ̈ܝܐ vo V‏ 
ܕܿ̈ܝ ܙ s X,‏ ܝܟ Vno s M wc,‏ 
ܡܬܛ̈ܥܡ̈ܢܘܬܐ ܢ̄ܬܝܹܢܿܢ l5‏ ܐܝܼܬܥܐ(.. ܛܥܝܡܒܢܐ 
ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ nro‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ X334 NI.‏ 
ܡܢ ܣܘܡܩܚ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܗ 3 » ܡܢ ܒܘܫ̈ܥܐ 
ܗܢܐ ܣܘܡܩܐ Os X Na‏ ܣܘܡܩ̈ܝܢ ܓܝܪ 
ܛܠܦ̈ܢܚܐ ܓܪ̈ܝܣܐ. ܘܣ .ܘܡܐ ܐܦ ܩܠܦܬܐ 
(s ou] Aia co Nw wa NR‏ . ܛܥܸܡ ܚܿܡܪܗ 
asi,‏ ܛܥ̈ܡܬܐ ܙܥܳܙܐܝ̈ܬ݁ loce‏ ܛܥ̈ܡܬܐ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܒܥ Mam‏ ܐܝܬܝܗܝܢ v XY‏ 
ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܒܪ̈ܢ ܡܢ Nas was n‏ 
ܐܣ ܛܘܟ̈ܣܐ"! ܒܟܠ ܓܘܫܡܝܢ woe oae.‏ 
ܡܟ̈ܢ̈ܝܘܬܐ"' ܕܝܠܗܘܢ. ܐܘܐܝܟ vo o Ns‏ 
ܕܚܠܕ ܐܣ ܛܓܘܟ̈ܣܐ. ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ c‏ 5 
Sea Ns‏ ܘܡܥ ܢܥ ܘܬܐ. ܘܚܲܢܡ Mago‏ 
ܘܡܲ̈ܪܝܪܘܬܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗ̇ ܠܡܓܝܓܼܘܬܐ. 
ܐܝܟ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܥ ܒܼܝܕܘ , 23000« ܠܗܿ 
ܘܡܦ̈ܠܓܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܐܣܛܘܟ̈ܣܐ. Wo Ns‏ 
ܠܡ ܕܢܘܪܐ. ܘܗܕܐ ܠܡ ܝܕܝܼܥܐ. ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܡܚܿܠܝܐ 
ܠܗܘܢ ܠܡܝ̈ܐ wu‏ ܘܡܶܠܺܝܚܐ ܒܥܿܠܘܒܘܬܗܿ ; 
woes no‏ ܕܐܪܥܐ M‏ ܡܢ 0 ܕܢܝܿܬܦܝܐ 


! ]ܐ‎ add. jai$y Judas ܘܣܥܒܘܠ‎ No N, ܨܘܪܐ‎ en, 
quod huc non pertinet et legendum est sic ¢ ܠܦܠ‎ 
Ju. Jew ܘܣܝܒܘܠ »€ ܨܪܘܐ‎ £f. infra No aco el 
ܨܪܘܐ‎ — ? F (la EIE SSs add. 4X [ܐܠܘܥܵܫ )ܡܢ‎ , — 
$ HSSs deest. — ^ F deest. — 5 F. hec prabet : we S 3 MN, 
ܠܝܫ̈ܝܟ.. ܦܥܝܙܐ‎ (wa x9 wá . ܒܦܓܪܐ‎ 
Quee ܛܢܦܐ‎ Loud usb uem uS Loma 
oes E )ܟܐ ܢܨ , ܛܢܦܘܬܐ (ܠܢܥܼܚܝ݀ܬܵ‎ (gene JV; et deinde 
£ 9I ,ܛ ܝܘܫܐ‎ cf. col. 808, £. 9. — ° H ;ܛܥܘܛܘܢܘܣ‎ 
F deest; SSs deest JA ad calcem ; cf. col. 805, .ܐ‎ aa. — 7 SSs 
deest ; à F à gsx o à ܛܣ ܗ̄ 58 ܠܐܦ̈ܝ ܪܘܡܐ‎ 
<) - (0 cf. col. 805, .ܐ‎ 8 et B. A., 4283. 


52 


IMPRIMERIE NATIONALE 

811 


vov, 
ܘܢܝܬܐܟܥ‎ 3 55a ws ܠ ܡܐ ܟܘܠܬܐ ܘܠ‎ 
ܬܘܪܐ ܘܐܡܪܐ ܕܕܟܼܝܢ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܘܠܕܒܢܝܐ‎ 
uem, ܐܨܨ ܐܢܬܠ‎ ws Na ao ܢܬܩܪܒ‎ 
ܕ[|ܓܥ&', ܛܲܝܡܵܐ ܘܲܛܝܡܹܵܐ‎ aJ sl! xxl e 
ܦܫܐ‎ so ܐܢܬܢܿܟ. ܓܒܪܐ ܛ ܡ̈ܐ‎ usce 


doc IN, 
vw aon co ܕܒܩܢܢܥܐ‎ A ܒ ܐܝܟ‎ 


at Snare‏ (ܠܥ̈ܩܝ) ܟܢ 
nasi M aA "X‏ 
ܛܡܝܼܟ̈ܐ ܚ ef D S 3, oe Ass‏ 


ܛܡܝܘܢ 66 ܠ )ܐ ܐܠܠ 


ܛܡܝܡܐ Juil‏ ܘܝܕܒ ܐܘܝ ܘܟܝ ܨܝ ܠܝܒ 
ܘܚܬܝܬ dI trea‏ 

ܛܡܣܝܣ ܗ̄ ܟܡܡܿܢܝܘܬܐ ܥܵܢܲܬ݁.: 

whos. *ca M coca 73x,‏ ܥܝܼܕܐ ܢ 
ܛܡܖ̈ܐ ܝܫܟ̈ܒܐ wc MS‏ ܡܝܬܐܡܝܪ 
ܘܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܛܡܝܪܝܢ ܘܠܐ ܓܠܝܢ ܐܝܟ ܗܝ 
wines as co XXX‏ ܘܐܦ x X‏ ܐܘܟܝܥܬ 
Sox‏ )ܠܥܬ ܨ ܕܐܐܠܘܝܨ ܕ Baca] anal]‏ ]38-32 
EIUS‏ 


ܘܩܕܪܐ H‏ :12 — ܼ ܩܠܡܝܐ et infra‏ ܙܪܥܐ ܕܩܪܕܐ 
(ff, de hac glossa col. 786, l. 3 et vocab. precedens, —‏ .13 — 
F deest, — 15. Sic pro iie cu 10 FSSs vocab. seq. desunt.‏ 14 
$8s (gi. — 18 SSs uy S. — 19. FSSs deest, confer‏ 17 — 
eol. 811, 1. 7. — 9? F gas glue. — ?! F deest, — ??. Cf.‏ 
F. deest, cf. col. 802, 7. 7; H 6 pro‏ .33 — .14 .ܐ ,534 col.‏ 
SSs hac glossa deest; in‏ 95 — .6 . ܐ ,802 (f. eol.‏ ^9 — ,ܰܝܒ 
deinde. sequitur voa.‏ ܕܐܐܡܿܦܢܝܼܢܹܬ Rain Lau]‏ ܘܡܐ ܳܕ݂ܬ 
F add.‏ 7 — .ܐܝܟ ܚܬܝܡܐ ܡܢ ܚܬܡܐ F add.‏ 5 — 


lya$. — 35 F 552. Jano et vocabula seq. usque ad ܛܠܔܔܝܳܐ‎ 
ܕܐܠܗܐ‎ desunt, — 29 S8s ܕܒܝܬܟ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ 


du ܢܿܫܩܢܨ‎ et deest (gx. 
812 


won 3 5. acia wv xo Mn "wA 
, e X33 e a 13 «3.52 c3. 3 554.008 
pes ܘܛܲܒܘܥܵܐ‎ 

— M: 


i sioe qe As .ܡ ܕܒܪ ܐܣܝܪܐ‎ 
Ua ܫܢܲܟ ܢ‎ gulis wo V, . uibs wA, 
337-5. conos AM OS Aon, suse 
ܛܡܪܣܘܬܗ܀ ܨ‎ 

ܛܡ̈ܫܐ ܨ 

e "els AN,‏ ܒܗ ܡܝ̈ܢܝܐ. . ܒܗܝ 
ܕܐܝܬܘ ܡܵ̈ܪܘ̇ܩܫܐ s yes‏ 

condi cis. ܛܢܛܝܐ ,ܕܢܢ̄ܣܵܕܒܐ܀‎ 

PU lb b ܘܟ ܛ ܟܠܐ‎ o3, ys ܛܢܝܓܐܢܘܣ‎ 
ܩܢܘ ܕܐܟܐ )ܐܢ ܕܐ‎ luas YEA cl 
« gasta] cea ܟܬܝܬ‎ Góc] eX, Due SN, 
qol ܒܨܢ‎ coats RS mcs ܐܲܛܸܢܟܘ‎ 
17 je ܐܝܟ ܚܣܝܼܡܐ ܡܢ ܚܣ̈ ܕܒܐ‎ ^a 
.5 ܫ ܢܚܝ̈ܫܢܝܐ. ܐ‎ S Y ܝܥܘܠܐ‎ ax MUS 


!. 88: quod sequitur deest. — ?. F we m ;ܛ‎ Bar Ali, 
Paris, 255 , eque ܛ ܒܢܘ ܪ̈ܐ‎ , cf. infra wá oS M. — 
3 HSSs deest; Bar Ali, Paris. 355, eadem prebet. — ^ HSSs 
deest; Bar Ali, Paris. 355, wt s 3 X. — 5 SSs o Jose en 
e F ܐܚܪܝ‎ as: ܘܛܡܝܟܐ‎ wA oM, cf. B. A., 
la69; 11 add. sub vocabulo seq. ܛ ܒܥܢ ܥܐ‎ aveo 
om a4 ܘܛܡܝܟܐ ܗܘ‎ , — 6 88s es, ܪܡܛܡܠ‎ F 
hoc vocab. deest. — ?. SSs ܙܟܪܢܐ ܘܟܢܝܟ ܘܬܬ‎ sees 
F add. A2 Alo 7o, ef. B. 4. 47: . — 8 F ;ܛܡ‎ 
B. A., Paris. 355, ܛܓܡܘܣܛܘܣ‎ . — 9 F quod precedit 


deest; HSSs quod. sequitur deest, cf. Bar Ali, 4979, — !9 F 
sequitur tantum m ܐܘ ܫܟܒ̈ܐ‎ , — !! Sic forsan 
leg. ܩܪܦܬܣ‎ coove aso, cf. Payne Smith, Thes. syr., sub 

809 


SM 

ܢܦܡ ܡܢ ܐܣܥܝܡ ܗ ܟܝܥܝܐ ܗ ܐܣ ܥܛܪܢܝܐ. 
ܘܡܬܐܼܡܪ ܠܐ ܟܘܣܬܢܝܐ' ܛܠܝܼܢܢܐ. (ܠ ܪ̈ܐ las‏ 
Soa I Juss! GUI u.s‏ ܢܟܠ )ܠܨ ܐܶܢ J&‏ 
ܛܠܝܢܘܬܐ idu!‏ ܛܠܝܥܢܘܬܐ dao oos‏ 
(ܐܟܐܚܨܢ (Rub, 2y‏ 

ܛܠܝܛܓܐ oom.‏ ܐܪܒܥܡܐܐ ܠܝܛܪ̈ܐ cs‏ ! 
ܐܕܢܫܝܐܢ̱ܬ̇ ܕܟܐܬ 6 

4} 3 ܼ݀ ܘܐ‎ erasa J ܥ‎ 7p ܛܠܝܣܠܦܪ‎ 
dE ܘܕܨ‎ lo de Rae 

ܛܠܟܣܝܘܡ̈ܛ T€‏ ܗ̄ Xenia!‏ ܕܝܢ 
ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܘܢܵܫ̄ܢ݈ܬ݁ Lél, Kol,‏ 
d xeu) AGaulb qu‏ ܣ lpglàs‏ 

coll ܡܲܘܬܐ ܝܿܝܹܬܟ‎ X XX, Ls I NEN, 

ܛܠ̈ܠܐ ܕܝِܫܡܫܐ ܐܝܟ A‏ ܣܪܘ ܛܓܝܒܘܬܐ 
PREIS NTE AT‏ (ܠܫ ܝܬ ܘܟ ܐܠܬ ܐܢܒ 
ܐܟܿܐܬ ܢܨ ܐܚܐܢ 

ac ܕܡܲܝܘܬܐ: ܐܝܢܬܝܢܗܿ‎ wa XY 


4Pessl col laus] 2333302 ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܕܡܘܬܐ ܡܐ‎ 
& vns M ܛܠܥܵܬܐ' ܢܫܝܢ ܐܟܝܐ ܀‎ 
ܐܲܓܡܵܐ'܀‎ 
2000 Sell Boa vea M, 
gH CC ܥܢܟ‎ Ka ole, ue ES ANA 
POI ܦܸܽ‎ o Wn 

pos‏ ܪ $e uA,‏ ܡܪ̈ܝܪܐ ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ uox a, P Roue e Jl‏ ܟܢܫܐ P‏ 


uso! ; vocab. seq. usque ad ܳܐ‎ how desunt. — 13. Sic, 
cf. col. ga, 7. 35. — 1^ Sic; B. A., Paris. 255, ܛ݁ܦܩܘܢܿ‎ 
ܕܡܢ ܫܐܝܢܐ‎ cf. I. Lew, Aram. Pfl., 336. — 15 88: ܒܬ‎ 
c5» go - et quod. sequitur deest , cf. col. 37, 1. 6. — 
16 S8s Lu 5) a co ܐܝܟ ܒܪ‎ - ! 17 H quod precedit 
deest , cf. inf. ܡܪ̈ܡܐ‎ ̣ — 19. SSs add. Aaa aL. — 1 F 
«9E eee ܛܐ ܡܐܐ. ܛܡܘ ܠܣ ܨܢ ܐܠ‎ 
iSo E icu Les] ;ܛܐ ܡܘܬܐ‎ quod sequitur deest, — 
30 Sie, lege ܠܦ ܥܠܐ‎ et dele duas sequentes lineas. 

| 


i 


ܛܡܐܘܬܐ 810 


ܛܠܦܚܘܢ ܡܝ Lio "WOW‏ ܕܘ ܟ 


ܬܐܢ .ܐ 

wAanaNM,‏ ܪܪܡ 8 es‏ ܀ 

HA XX does uos TES HOS RM 
4o, y ܕܦܨ‎ Pus AU ax Lael 


4oJI Jas adi 

` ܡܫܝܐ‎ aM, 
ܚܘܝܫ̈ܒܐ‎ AAA ܛܠܩܘܢ ܒܟܬ‎ Lx XN) 
Jus AA, ܐܚܐ ;ܒ ܧ1‎ TE NS 
4$ JU! ܠܝܥ ܢܬ‎ vM eoa "55 YAN ܙܟܪܝܐ‎ 
:. Aulas 3 "Y DANN, 

` 7 

Lue vá n NS ue ܛܽܘ̈ܒ݂ ܬܘܬܐ ܫܢ‎ 
c— vec [a] v N e o ܬ ܐܟܼܠܘܢܝܗ‎ 
ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܘܛܡܐܝܢ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܐܠܐ‎ 
ܕܕܟ̣ܢܝܢ‎ v wa ܘܢܬܐܟܠ ܬܘܪܐ.‎ 3 55a 


! ܠܐ ܟܣܘܬܢܘܬܐ ܠ‎ NL. - 9 85: ܠܝܬ‎ — 3 SSs 
AX». — 4 88: ܩܐܛܐܝܚܬ݁ܳܟ‎ , — 5 SSs vocab. Sequentia usque ad 
v.e desunt ; ܐ‎ Aul, ܕܐܬܟܿܐܬܬܬܵ‎ Jun VN. — 
0 SSs Jla$. — 7 F deest. — 9 SSs ܛܠܠܬܐ‎ sed S in marg, 
ܐ‎ NAM; H deest, — 9 S solus in marg. hanc glossam prabet. 
— 10 SSs VOSAM; F deest, — 11 F deest. — 1? F' add. 


5o 38 V No voOX& NM‏ ܐ ܘܐܦ à‏ ܘܬܡ̈ܝܬܐ 
ܣܘܡ̈ܩܐ ܐܦ ܩܠܦܬܐ ܕܛܠܦ̈ܚܐ ܦܐܠܝܣ̈ܛܝܢܝܐ 

RR à 
ܨܦܬܐ ܦܐܝܬܐ ܕܗ݀ܘ ܡܐ ܕܣܝܡ.‎ E ܛܸܟܼܣܵܐ‎ 
ܐܝܟ ܨܒ̈ܘܬܐ‎ xS ܕܡܿܛܟܣ̈ܝܐ‎ quoa ܕܐܝܟ‎ 
ܟܠܗܝܢ ܟܝܢܝ̈ܬܐ. ܘܫܘܡ݇ܠܝ ܬܩܢܘ̣ܬܐܿ ܕܐܝܟܢܚܝܘܬܗ̇ܿ‎ 
| "o ܙܐ݂ܝ̈ܝܼܬ'. ܛܝ ܟܥܩ ܐ ܐܝ ܬܘ‎ cux! ܕܐܘܣܢܐ‎ 
ܡܕܡ‎ Ma ܡܐ ܕ݀ܡܣܬܿܥܪ̈ܢܘܬܗ ܕܡܘܼܬ̇ܢܐܝܬ݀‎ 
ܙܕܩܝܘܬܐ‎ » X 50 x. orco paco ܐܚܪܝܢ‎ 
ܕܐܢܨܲܢ̈ܝܟ̈ ܛܓܟܣܝܐ‎ cux]! w ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܘܣܝܐ‎ 
eas aeo ~¿ ܕܕܘܡܿܣܬܝܩܘܢ ܢܵܕܸܢܵܝܸܢܝܼ ܨܝ‎ 
cle wear A V, Lea ܪܕ‎ NS ܘܢܟܼܦ ܘܡܛܰܟܳܣ‎ 
ْ ܟܢ )ܝ‎ iss ܘܐܬ ܗܨ‎ "oos M, —— ܕܕܥܼܐܒ‎ 
ܙܟܪܝܐ‎ ^w caa N05 ܚܟܬ‎ Aya ܛܟܣܐ ܒܢܫܐ‎ 
ܡܝܬܐܟܼܥ.ْ‎ Js] wA! ܡܝܬܛ ܟܟ‎ Us -— 
331.2 €» WX eo. coa. V, . ܬܛܟܣܝܘܗܖ ܬܐܟܠܝܘܗ܂‎ 
ܡܣ‎ 

ܛܟܣܝܣ ܕܙܟܪܝܐ ܐܝܥ ual,‏ . ܒܪ oA eo‏ 
ܛܟܣܝܣ ܪܡܬܐ Pula! cas‏ 

Msg ܕܡܢ‎ nec S soci ܐܟܐ‎ CNN, 


iussa‏ ܒܩܼܲܘܡܐ ܒܩܛܝܢܐ ° ܘܪܛܝܒܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ 
ܕܡܬܢܣܥܐ ܥܠ ܐܦܝ ܐܪ̈ܥܐ. ܒܝܚܕ ܐܐܐܪ 
xa‏ ܪ̈ܘܟܒܐ° ܘܕܠܐ ܢܘܛܦܬܐ .. 


ܛܠܐܓܒܝܢ ܒܨ ܕܒܿܫܐ' v A js‏ ܐܘ 
ܡܲܢܥܵܐ ose ISl‏ 

dmn a, ils "WANN, 

ܛܠܒܡܣܪܐ" ܫܐ ܐܠܥ ܕܬܐ 

qo EN vns o ܛܸܠܗ̈ܓܼܐ"‎ 

15 FSSs eye ܕܒܬܐ ܐܢܐ‎ X33 et 88; add. eq. — 19 SSs 
quod sequitur deest. — 37 F add. (e ݂ܣ‎ — 18 FSSs 
,ܛܠܵܘܗܝ‎ — 19 FSSs deest ($$. — 9 H ܩܝܼܐ ‫ ܕܛܠܝܘܬܐ‎ 
ܬܐܢ‎ 21 SSs add. .ܒܒ ܪ ܣܪܘ‎ — ?? SSs quod sequitur 
deest, — 93. F as. — 9^ F add. ܕܠܐ‎ v XXX ܕܿܛܠܝܢ.‎ 
glas e Joy (oy ie Ad ܐ ܗܠܘ ܩܚܝܼܝܹܐܨ‎ vocabula 
sequentia usque ad wC NX, desunt, — 25. SSs (guo a3. — 
26. ff uit. glossa deest, — ?! SSs ܫܢܟܐ‎ et infra (col. 809, 7. 2) 
ܒܬܟܐ‎ pro lakes. 

808 


b ܛܠܝܥܢܘܬ‎ 


ics P ܛܠܝܼܡܵܐ‎ Lead] aJ) weisse NA, 
475 wo, 

ܛܠܘܩ̈ܐ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ eos‏ ܗܘܘ 
ܡܢ ܬܠܬܐ I se‏ ܕܒܥܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ Uo] A5‏ 
RS qua co Suus‏ ܐܚܝܼܐܟܐ ܢܨ dala!‏ 

Rb! wa Nono ܙܟܪܝܐ ܐܦ‎ LRL] aM, 
Ka ܛܠܘܪܬܐً ܛܘܪܠܐ‎ Las o JI ouod 
BOUM ܘܝܢ‎ 

Pe gy ܘܐܚ̈ܪܢܐ‎ JS yl ܠܩܒ‎ 
ܛܠܝܘܿܣܐ‎ ole sees MV, P ܕܐܥ )ܨ‎ x NN, 
ܛܲܠܚܘܼܲܬܐ ܚܺܝܼܙܝ‎ Lond, 14 ܛܠܝܐ‎ P GS ele 
$5 M Uk. ܛܠܝܘܬܐ‎ Ligue! ܘܩܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ 
ܛܝܠܝܘܣܝܬܐ‎ Ple ܛܲܠܚ̈ܬܖ‎ glo Si 
ܛܓܠܝܘܣܣܝܐ‎ . (guo 04d, ܛܠܝܐ‎ I RLoo ܛܠܝܬܐ‎ 
4JAb pe 

ܛܠܝܼܚܢܐ ܒ lesa‏ 

ܝ S‏ ܘܝܫܠܝ: xt PAR AX,‏ ܗ݀ܝ ܡܢ ܡ 
ܥܠ ܩܘܡܬܐ va‏ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܡܢ ܚܕܵܢ̈ܝܐ 
ܝܫܣܝܠܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܠ ܛܠܝ̈ܵܐ ܣܓܝ̈ܐܐ 
ܡܫܘܕܝܥܐ"7. ܒ ܝܫܡ̈ܗܝܗܘܢ ܐܦ .ܝܫܩܝܥܓܐ 
ܛܲܥܝ̈ܵܬ̣ܵܐ vao‏ ܘܲܛܠܵܝ̈ܵܬܼܐ MX, wi‏ 
ܒܬܪ̈ܬܝܢ ܢܘܡ os‏ ܛܠܝܐ ܕܝܠܕ "e‏ ܢܐ 5 ܛܿܥܠܝ ܡܢ 
ܛܠܝܘܬܐ ܗ̄ ܙܥܪ AM (o‏ ܐܙܥܪ ܫ : 
ܛܠܝܢܢ̈ܘܬܐ ܢܝܗ ܕ 


1 H Rs); FRLSJS.—? FSSs ܕܗ̇ܘ‎ . — ? SSs quod 
sequitur deest, — 4 1] addit ܘܛܝܠܐ‎ ‫. — 5 88: add. .ܟܠܗ‎ 

—6 Hw o5.—7 F add. ܕܛܵܐܦ ܨ ܛ‎ TN 
wes ,ܒܓܝ ܢܐ (ܓ̈ܝܝܬ݁ { ܥ > ܕܒܫܐ‎ — 


ܬܡܪ ܙܟܪܝܐ ܐܘܬܬܛܠܢܓܐ 


en, cf. Bar Ali, Hoff. 4940; Bar Ali, Paris. 355 :‏ ܩܐܕܥܼܬܐܬܵ 
SSs deest, cf.‏ 10 — ܛܠܓܝܪܐ KIC al‏ ܐܟܟ 8j c‏ 
col. 810, l. 19. — 11 SSs deest, — 1? SSs‏ ܝܛܠܦܣܝܪ̈ܐ 
^AMBJI. — 13 SSs add. v Xa va. — 1^ Foxy x. —‏ 

805 ܛܝܢܐ 

ܛܝܢܐ ܕܡܝܢ ܐܪܥܐ ܕܡܝܬܩܪܝܝܐ 
ܐܦܪܝܡܛܝܐ '! Ji‏ ܚܝܨ L4J JU os ele‏ 
ail‏ ^$ 

Gre Alano)! wá on ܛܝܣܪܐܩܘܣܝܐ ܐܪ̈ܒܥ‎ 
(£o 

Lyme ܕܐܪܒܥܝܢ‎ no, ܛܝܣܪܡܿܘܣܛܪ‎ 
do ܛܣܪܐܩܘܣܛܐ‎ ¬. csi 


ܛܝܵܣܐ ule‏ (ܢ̇ܫ̈ܚܐܕܿܢ. ܛܐܣ 2A CY. (AS‏ 
ܡܢ ܪܘܡܐ avc‏ ܠܪܘܡܐ. ܘܐܝܟ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܝܢ . ܗ݀ܘ 


v coo Nj o ܙܟܪܝܐ‎ bcn 01318 ܕܡܬܟܼܪܟ‎ 
ܩܝܼܟܐ ܢܨ‎ Cad ܠܟܘ‎ «oubli 

ܛܝܦܐ ܡܛܝܦܢܘܬܐ JU Lex v‏ ܛܠܦ Sx‏ 
pilas‏ ܚܝܢ ܐܛܝܦܬ ܐܝܟ A-‏ ܣܪܘ ܝܟܝܢ 
ܛܝܦܠܘܣ ܣܡܝܐ |(ܧ ܨ oV‏ ܢܝܢܝ ܗܝ ܕܟ ܨ ` 
ܕܙܟܪܝܐ EE‏ 

5eo 33a - S s NS 4 ! eos Sai‏ ܐܘܟܢ ܙܪ 
al‏ ܐܚܘ cea‏ ܐܚܐ )ܐܚܨ obl‏ ܝܪܢ delude XUI‏ 
qM «.aS3X,‏ 

Ra ܐܕ‎ Aule "M Ma ܛܝܦܬܐ ܡܢ‎ 


(d SAN ܡ̈ܐܢܝ‎ "we nM, 


«gem ܐܠܨܨ‎ 95 oh Space ܢܬ ܝܬܪ‎ VERAS 
Pla] 8,452 ܛܝ̈ܪܐ ܐܢܬܟ ܬ‎ va 
ovd ܛܝܪܐ ܗܝ ܕܒܥܬ ܕܦ ܪܕ ܐܝܟ ܚܫ ܝ ܟܥܐ‎ 


ue 9 xs 


12 SSs add. ܒܪ ܣܪܘ‎ sere. 48 p ܗܵܢ ܒܨܘܒ̈ܥܝܐ‎ 


!& SSs quod sequitur deest, — 19. HF ܛܪ ܓܐ‎ — 15 F 


SSs ult. glossa deest. — 1 H oMoolul:‏ 17 - .ܛܝܪܝܐ 
ܛܟ SSs deest, — 19. SSs deest. — 99 SSs c» 3» Ja‏ 
ܐܦܬ pu‏ ܀ Ss sequitur‏ .92 — ,ܛܝܠ ܝܥܘܣܘ ugs. ... 9! H‏ 


. Kk sLaal| ܐ ܘܡܥܘܬܐ݀‎ a^ ceo ܐܝܟ ܒܝܪ‎ Mis 
ܛܟܢܝܢ ܒܨ ܐܘܡܢܘܬܐ‎ 
ܛܟܣܝܣ 800 

uere eS 10 AS x,‏ ܒܪ ܣܝܪܘ ܝܫܒܝܳܐ 

ܛܝ uda)‏ ܪܕܐ ܣ Iura‏ ܐܒܐ ܟ. ܬܘܒ 

ܦܪܚܬܐ ܕܡܿܢ Y oo‏ ܡܬܬܪ̈ܣܝܢ 6 ܐܝܟ vox‏ 

. M» ient ` vaso vno ܐ‎ We 

($2 S——s5 OV 9 cg 11 Jos 

(x icon‏ |ܐܝܼܐܪ. ܘܬܘܒ ܛܝܪܐ 
ܝܪܐ ܗܘܬ ܘܡܦܬܟܼܐ ` ܐܝܟ 

ܦܪܚܬܐ ܕܡܨܝܪܐ Pu ssa‏ ܠܝܟ ܚ dian‏ 

ula)! vM,‏ ܨ ܨܐ wo, Lo.‏ ܡܨܝܪܬܐ 

dej 

oos as CN aM,‏ ܫܐ 

»350 ܐܝܟ ܝܘܒ̈ܠܝܐ 00 1555 ܐܠܦܐ‎ You 

4v avc 

Pas! o gag li oJI ܦܪܣܐܝܬ‎ ANSA 

ov hoa ܛܝܪܝ̈ܐ ܗ̄‎ 

4/7 Xo ܛܵܫ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ‎ Js alo: Wes 

ܛܝܬܐܘܠܠܘ vw sco. '£ PP vs obs‏ ܐܝܟ 

ܪܒܢ ܝܫܒܥܐ ܕܡܬܩܼܪܝܢ ܬܘ̈ܬܐ ܡܥܘ 

ܐܐܐ¿ ܐܚܝ ܨ FD‏ ܛܝܬܘܘܠ UM‏ 

"eov oia,‏ ܗ̄ ܐܪܥܐ 

ܛܟ ipse Jad‏ 0 ܟܒܪ ܣܪܘ ܕܠܡܐ\" P‏ 

ܛܟܝܥܘܣ ܝ̄ܘ̄ ܡܣܟܢܐ Xe‏ > ܛܦܝܢܘܣ !7 

PAN &sluall! P? 3: ܛܟܢܘܠܘܓܝܐ ܐܘܡܳܢܘܬ/‎ 

Pv 4 UA Jos 9I exl ܡܕܡ‎ 


ܡܨܝܪܬܐ ܗ ܕܝܢ 


ܘܢ (Sy‏ ܙܚܢܼܫܬܵ 


! ܢܟܠ ܨ ܢܵܝܹܬ݁ :ܬ 9 , ܐܦܪܝܛܝܩܝܐ :ܘ‎ , — ? HF 
deest C3. — ^ F eo sa. S 5. X, et deest ܬܕܝܬܘ‎ S ܛܢ‎ 
ܐܘܟܝܬ݀‎ quod sequitur. — 9 S$s ܕܛܝܠܘܕܢܘܣ‎ et add. ܐܝܟ‎ 
ܒܪ ܣܪܘ‎ , — 5 HSSs ܚܶܩܵܝܹܟ݁‎ — 7 S8s .ܝܛܝܩܛܘܢܝܣܐ‎ 
— 5 HSSs deest yo. — 9? 85: ܛܝܵܪܐ ܗܝ ܒܥܬ ܕܦ ܪ‎ 
wA Ow Ww Ax. ve. c 1 HF von, ef. Ier., 
xu, 9. — !! HF ܐܡܐ ܐܝܝ‎ 1; SSs add, ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ , — 

803 ܛܝܠܝܘܣ 

ܠܦܪ̈ܦܚܝܢܚܐ ܕܕܒܪܐ .ܐܘ » ܠܥܠܡ ܕܕܒܪܐ ܕܘܝ 
Tous‏ ܘܵܐ ܟ̣ܝܲܕܢܹܐ ° di ges‏ 

ܛܝܠܝܘܣ' ܡܫܠܡܢܐ ܐܠܚ ً ܨ¿ ܛܝܠܝܡܘܣ 4j‏ 
ܛܝܠܝܥܘܢ ܐܝܟ ܪܒܢ ܡܫܚܐ ܕܦܠܝܠܬܐ 


E e go ܘܬܘܒ‎ ox 
ܕܐܕܫܢܐ ܡܢܕܡ‎ am ܡܐ‎ x. ܛܝܠܗܦܝܐ‎ 
kj5 cle ci. ܦܘ‎ ex and was aX ܕ݁ܫܘܚ̈ܢܳܐ‎ 

ETUR NU 

TT ܗ̄ ܬܫܘܝܬܐ°‎ TUS ܛܝܼܠ̈ܝܬ̈ܐ‎ 
dada A AMD ܛܝܡܘܢ:ً‎ 

ܛܝܡܬܐܘܢܣ݀ ܗܐܝܥܫܝܪܐ ܕܐܠܗܐ ܨ¿ ܥ̄ 
ܝܩܝܪ ܠܐܠܗܐ Rol S.‏ ܐܠܬ PA à Ls Ke S]‏ ܘܐܚܪ̄ 
ܛܝܡܬܐܘܣ ܗ̄ ܦܘܡܐ wa wc‏ 4 
eoo re Nas,‏ ܡܝܼܲܩܪܐ dif‏ 
ܛܝܡܕ wat‏ 95 ܡܨ ܛܝܡܝܢ ܬܘܒ ܛܝܡܪܐ! 
ej Q!‏ 

ܛܝܡܘܪܝܐ ‏ ܕܠܥܠܡ ܡܬܬܓܪ̈ܢ ܠܗ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ 4139 


2335 ܛ ܢܥ ܥ ܘܘܬܐ ܐܐ ^1 — . ܕܒ .ܣ ܣܝܪܘܬ݀‎ Ss 
ܛܝܢ̈ܝܘܬܐ 8:ܪܛܝܚܝܘܬܐ‎ . — 15 F add. ܕܡܶܢܝܐ‎ , — 
16 $ ds; HF deest xJua]. — 7 ` ܕܣܝܠܘܢܘܣܐ‎ . — 
18. Sic, leg. coc s. — 19. FSSs (nra. — 99. Cf. col. 300, 


l. 19; col. 489, 4. 3. 
804 


ܛܿܝܢܐ 
ܛܝܥܢܣܙܡܘܣ ܗ̄̄ d] SAN,‏ 
ܓܛܝܢܥܝܘܬܐ" vi.‏ ܐܘܣܝܐ ܕܟܒܕ̈ܐ . ܡܿܢ 
ܟܬܒܐ ܖܕܡܚܠܡܚܵܬܐ . ܛ :ܿܒ ܠܡ M NS‏ 
ܡܟܝܐ ܕܒܣܩܝܪܘ ܬܬܚܕ'' ܡܛܠ ܛܝܥܢܝܘܬܐ "! 
vasos‏ ܐܘܣܝܗܿ' ܕܟܒܕܐ ܐܢ̈ܕܐ !54.2 Ja (sic)‏ 
Jus uds Xxule‏ ܬܟܚܝܐܧ ܕܐܐ ܟܝܠܢ̱ܼܬ̄ ܢܚܕܧܬ.: 1 
ܛܝܲܢܐ ܐܰܪܡܥܺܝܳܐ tee oso‏ 

ܛܝܢܐ ܕܐܪܥܵܐ Jó; rin Aaa‏ ܚܨ ܢܟܗ 
Lus,‏ ܐܠܣܕܕ݂ܢ̄ܬ݁ JG‏ ܐܟܿܦܢܬܬ ܘܐ ܐܨ ܚܝܨ xal‏ ܝܟ ܐܒܨ ! 
islas!‏ 
vw SA aa Le ERN‏ ܕܡܨܨܨܪ̈ܝܢܢ 
ܘܕܐܠܟܣܥܕܪܢܐ ono goes Jó‏ ܥ ܕܣ goa‏ 
ܕܐܐܠ ܚܠܬ P‏ 


ܛܝܢܐ ܕܐܬܪܐ eon‏ ܡܐ Jó‏ ܝܨ cal!‏ 


PU, S335 ($921‏ 
ܛܝܢܥܐ ܕܡܬܬܝܬܐ ܡܝܢ ܐܪܝܥܐ 
ܕܣܝܠܘܢܘܣܝܐ7" ܗ̄ ܣܗܪܢܝܬܐ cono‏ ܐܪܥܐ 
ܕܒܥܘܣܐ ܘܵܐ Gneci] tune‏ ܐܨ uj! AS‏ 

LET 

M SCA ܛܝܥܐ ܕܡܬܬܝܬܐ ܡܢ‎ 
ties ܙܟ‎ auus ܘܦܟܝܘܣ ܢّ(‎ cond con 
Puer os cula, ܐܕܸܡܿܢ ܚܐܐܚܸܥܿܨܹܝܨܢ‎ o 

Gym ܘܝܚܨ ܐܢܟ‎ J& ܩܝܡܘܠܝܐ‎ ^s 
4 ܐܝܐ‎ "S 

ܛܝܝܐ ܠ ܡܢ ܐܪܝܥܓܐ 
copo ona esca Ji aM‏ ܝܝ Ue‏ 


±. ' ܪܘܢܸܢ̣ܫܸܚܨܢ‎ 88 mat. — ?. SSs add. yo. — 

HSSs deest was. —‏ &... ܛܝܠܝܦܘܢ H‏ ^— ܛܝܠܝܣ 
en. — 7. SSs deest, — 9. F hic et inf.‏ ܬܫܘܝܬܐ SSs deest‏ .6 
. ܛܒܐ SSs quod sequitur deest, — 10 F‏ ? — . ܨܓܝ݀ܡܘܬܿ” 
SSs deest 5$, et addunt vs s NS. — 12 HSSs‏ !! — 
Aca 53; 8‏ ܘܬܬܚ ܕ Woo NS. — 0 H‏ 

ex NSAN S 801 

ܛܛܪܝܓܠܝܘܢ ܒܨ ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠܝ̈ܐ ܙܝ̈ܕܐܸ. 
Jas Ul‏ ܐܐܠ ܕܢܼܫܬܵ.:ً݀ 
ܛܛܪܐܓܘܢܝܣܩܘܢ 
ud‏ 

dde I ܛܛܪܦܝܣܛ‎ 

353] dl ܛܛܪܟܼܐ‎ JI i3, waa ANN 
ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܘܣܢܪܓ ܪܝܫܐ‎ v In ܨ ܚܕ‎ 
ܚܕܐ ܡܢ ܐܪܡܥ‎ sane ܐܟܐ ܝܫ‎ A5] ܪܒܝܥܝܐ‎ 
ARAM ܡܨ‎ sea 

ܛܛܪܒܝܬܝܢܐ 0 ܕܘܝܥܬܐ wo N53‏ 
ܘܕܘܝܥܬܐ ܕܐܪܙܐ ܘܒܝܢܣܝܬܐ° ܦ ܘܟܝ ܬܗ ܧܛ ܐ 
ܐܝܐܟܐ 

ܛܲܝܒܘܼܬܐ PTS‏ ܘܨܬ ܐܝܚܐ ܨ ܕܐܟ̈ܥܹܐ. ܘܚܢܰܝܬ݁ ْ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܦܝܪܬܐ ܕܡܣܝܬܝܥܪܐ ܠܘܬ 
ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܡ݀ܘܢܢ (ܐܢܫܫܬ̈ Hera, Y oue Jo sadly‏ 
ܒܫܠܝܼܚܐ. ܛܝܒܘ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ (ܠܚܬܵܟ 4. ܒܨ ܐܕ 
ܐܕܪ yall‏ ܛܝܒܘ ܐܪ̈ܕ JS‏ ܫܥ ܿ ܠܝܬ ܛܝ ܒܘ 
ܠܛܝܒܘܬܗ ¥ ܫܥ ( ܛ [ܢܒܢ݈ܬ݁ ܐܐ 

EC ܛܲܝܒܘ¢‎ 

Nel,‏ ܚܢ̈ܛ܀ 

ܛܝܒܘܠܘܬܘ' ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܿܪ̄ܘ ܫ̇ܪܺܝܬ݁ ܟܹܐܦ̈ܐ. 
ܐܬܫܬ ܚܨܢ ܢܸܘܢܰܒ݁ Lad.‏ ܛ ܐܬ݂ܫܵܐܢܬܵ .ܐ 

ܛܝܓܳܥܘܣ ܒܨ ܦܝܓܥܘܣ ܚܝܬܿܐ ܝܢ" 

Xu s Nos ܛܝܓܪܝܣ ܗܵ‎ 


ܪܘܒܥܐ 35.70 1 


cf. infra v So X. — 1^ SSs ult. glossa deest. — 19. SSs 
add. ܪܒܢ‎ «xv. — 16 HF eX; in F sequitur vau JS pro 
Oud], — 17 SSs glossa procedens. deest , cf. col. 582, 1.26. 

— 18 F 33 33, — 19 SSs (cos et que. sequitur. desunt; F 
post ^g «ss add. ܕܵܥܝ̇̈ܝܐ‎ wi. — ?* $Ss deest, — 
?! SSs deest, confer col. 789, l. 3. — 93 HF add. A zw 
ow a. — 23 HF deest lg. 
802 


ܛܝܠܗܦܝܐܘܢ 

Eyed uml, YARN, 
 ܒܐܕ̈ܝܐ ܛܝܘܠ̈ܐ'' ܣܲܝܒܖ̈ܬܐ ܐ̇ܬܰܢ̱ܬ݁‎ 
ܥ ܒܘܪܐܝܬ‎ A as ܒܟܬ‎ Mahal SV 
FL ܡܢ ܛܘܦܐ ܢܣܝܼܒ. ܛܰܝܘܳܦܐ ܩܐ‎ 
PAS) wu Na ܛܝܙܐ‎ 
ܛܐ‎ 
ܕܚܣܘܒܐ ܝܪ ܠܢܰܚܰܥ. ܛܝܼ̈ܛܐ‎ Y SM, 
oc w^ Ny SLE à ܙܥ‎ ua I vo ܐܦ‎ 
2 ܕܦܟ‎ Jl 93 43. 355 ܕܢ݀ܦܡ ܡܢ ܝܥܝܳܢܐ ܙܟܝܪܝܐ‎ 
ܨ ܢܬܩ ܠܚܙ‎ oc von ܕܐܐ ܘܐ ܒܥ ܫܐ ܐܬ‎ 
Hex à 

E ;̇ ܣܬܐ‎ 30 


3 ܡܩܝܣܘܬܐ és‏ ܛܗ ܛܐܢܘܣ 


EA‏ '7 (ܐܟܐܛܸܟܐ ܨܝ 

4 (ܐܟܐܝܸܟ‎ os cA Joys J6 ܛܝܛܝܟܘܿܣ"‎ 

Ga, Qoa aM,‏ ܘܐ side eil‏ ܢܐܘ ܕܸܬ ܚܟ 
ܐܬܐܢ ܐܕܐ ܥܬ edel, eMule 7 Lus‏ ܟܐܝܸܟܐܬܨܚܐ reo‏ 
ܝܐ ܡܘܩܕܢܐ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ. ܟܕ ACE‏ 
naa ca‏ ܙܒ̈ܢܐ ܥܠ Xa M ovs wa!‏ 
ܘܩܼܪܬ݀ ܢܦܫܗܿ ܒܝܪܬܗ ܕܐܠܝܬܣ ܛܝ ܛ ܐܢ ܗ 


ܛܝܗܟܘܣ ܫܘܪ̈ܐ ܢܘ Pa‏ 


ܛܝܠܗܦܝܐܘܢ ܦܪ̈ܦܚܝܝܐ waa‏ ܕܛܓܪܦܝܘ 
03330328 ܪܡܝܢ ܠܕܦܪ̈ܦܥܚܝܝܐ. ܘܩܐܝܟ ܪܒܢ ܪܡܐ 


! SSs add. ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܥܪܘ‎ . — 2 H deest; SSs add. 
ܝܐܝܟ ^ ܣܦܘ‎ — 3 85: deest v3. — ^ 88: quod 
sequ. deest. —9 F ܛܛܓܝܪܪܟܐ‎ . — 6 $85 52.00.3420; 
cf. col. hol, ܐ‎ . 21; col. 546, ܐ‎ . 3; col. 789, ,ܐ‎ ult, — ? Gf. 
col. 25h, ܐ‎ . 25; col. 790, ܐ‎ 3. — 8 SSs deest, — 9 SSs 
deest, cf. col. 788, l. 7. — 19. Cf. col. 796, I. 2, col. 797, 
L3. — ! H oaa, F ,ܬܐܢ‎ of. inf. wA NOS. — 12 FSSs 
add. ܐܐܐ ܘ‎ SSs ܛܝܓܪܝܘܣ‎ . — 13 H glossa sequens deest, 


530 

799 ܛܘܼܪܵܦܐ 

ܨܘܪܬܐ ܕܗ ܡܡ̄̄ܐ.܂. ܡܒܣܦܪ ܡܠܟܵܐ. ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ 
ܕܦܣܝܠܬܐ ܕܢܓܝܼܕܐ ܒܛܪܘܢܘܣܿ 

ello! ܐܬܝܕܪ‎ 5b pas ܛܘܼܪܵܦܵܐ ܝܐܟ ܦܨܝ‎ 
ܡܛܪܦܘܬܐ ܪܝܝܬ‎ o, e Gp de ܡܛܪܦܐ‎ . as 
Fic ܐܨ‎ otn ܵܟ̈. ܠܡܬܛܪܦܘ ܠܡܬܩܲܛܥܘ‎ 
XM ad e rn, e ol ܚ‎ ol 
«Jas woo 0n Ww sw ܛܘܫܘ‎ . 59 4.5 
«Jie xo- V ܐܬܛܲܘܫܘ ܢ̄ܥܿܒܼ̈ܚܨܐ'.‎ 

voe ow wx ܛܘܪܦܘܢ ܒܟܬ ܕܦܪܕ‎ 
ܒ̈ܝ‎ aA oA M Cg LR A ^. ܕܪܝ‎ 
ܛܪܘ̇ܦܘܢ‎ 

ܛܘܼܪܝܼܩܕ ܐܝܟ ܝܘܒ̈ܠܝܐ ܗ݀ܘ.ܕܡܝܗ ܡܬܟܲܥܝܢ 
a I, wA Sec e be Y,‏ ( ܝܢܐܝ * ܐܝܨܐ. 


doe S 
ROAST ule "naX, 


4r doa ܐܕ‎ ai. palo wá oa ܛܘܪܠܐ ܠܘܬ‎ 


ܛܘܼܫܵܝ̈ܐ Juil dia. jux]‏ ܡܛܫܝ̈ܬܐ ܐܝܟ 
ܙܟܪ̄ le‏ ܐܬܛܫܝ I oci‏ ܐܸܬܛܲܫܹܐ ܗ̄ ܐܝܕܐ 
ܒܐܝܕܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܝܢ ܩܕܡܝܟ ܐܸܬܛܫܹܐ° 
o vx ssl‏ ܡܝܝܪܕܐܝܬ ܐܝܟ ym‏ ܕܐܝܟܐ 
ܐܸܛܲܫܹܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟ rd dai qul‏ 

q-9 dapes deme K SU sls] us ܛܘܬܪܢܘܢ‎ 
a d 

Pas aX 

ܛܙܝܡܐ ܒܨ ܐܸܫܵܬܐ ud‏ ܐܫ moss‏ 
ܛܪܝܼܡܐ ܒܪܝܼܫ Odio‏ 

sov 3b ܐܕ ܘܢܝܫ‎ as 5-3 ܛܢܘܪܐ‎ 


—n» SSs quod sequitur usque ad. ws X, deest. —‏ ܐܢܝܟ 

11. SSs deest, cf. 1 Sam., vin, 13, — 1? F wx S. — 

13 FSSs deest i5). — 1^ F ;ܛܢ ܛ ܐܘܣ‎ SSs deest, — 

cn M A. — 17. FSSs‏ ܣܘܢܝܬܐ :89 .19 — FSSs deest,‏ &ܐ 
ܒܝܪ ;¢ deest we x3. ; $± add. vL sea ante ye‏ 
ante salva. — 19 SSe quod sequitur deest.‏ ܣܪܘ 

— 9 $Se 


ܛܛܪܝܣܡܛܐ 800 
ܡܼܲܦܩܟܐ ܛܚܪܐ as‏ .ܣ Ute qo‏ 
ܒܛܚܘܪ̈ܝܗܘܢ ܗ݀ܝ ܕܒܫܡܘܐܝܠ ‏ 0053.13.85« 
ܙ ܨ !554 ܘܫ̈ܐܧܫܬܗ ْ ܒܪ ܣܪܘ woo X‏ ܗܲܕ̈ܡܐ 
ܗܘ ܣܘܡܩܐ ܗ݀ܘ ܕܢ݀ܿܦܡ ܡܢ ܡܲܦܩܝܐ ܟܕ ܡܛܲܚܪ 
ܐܢܫ 425 . eoa v xs‏ ܕܕܗܒܐ 4 

4 JU ܛܚܳܠܳܐ‎ 

" ܙ ܡܐ ً ܛܚܰܝܳܐ ܙ ܐܧ ܨ ً ܛܚܝ̈ܝ ܬ ܫ‎ vrl, 
de ܐܢܝ . ܛܲܥܳܢ݇ܬܐ"' ܗ̄ ܥܪ̈ܫܐ‎ 

ܛܝܛܘܣ ܗ̄ ܝܫܡܗ ܕܓܿܝ̈ܣܐ ܕܡܢ ܝܡܝܥܐ pod‏ 
Gai‏ ܐܬܝܢ acl on ge oV‏ ,3703 

ܛܛܝܐܘܣ" ܒܨ x.‏ ܟܠܫܐ ܕܗܘ Won o‏ 
)ܐܬܝ B,‏ ܐܥ ܨ 

rx‏ ܒܟܬ݀ ܕܦܪܕ ܗ ܬܪܬܝܢ ܀ 

Ss 5 ܗ̄‎ 5 eon a M oe NS 
eoo M s MY, ܛܛܪܐܗܛܝܪܘܣ ܪ̈ܒܝܥܝܬܐ.‎ 
do as ܪ̈ܒܝܥܝܬܐ 00 ܫܢܝ̈ܐ‎ 

ܛܛܝܣܘܢܝܬܐ" ܐܝܟ ca S ioco‏ ܡܠܬܐ 
nsa s‏ ܘܰܐܬ݁ ܥܼܐܘܫܬ̈ ܥܐܲܢܸܬܵ :ܐ 

Ao sod a ko ܘܢ‎ NEUEN 


4: ܘܫܪܝܪ‎ cl] Ax] 95 cun U WS 

E »5 m ܠܛ ܗ̄ ܕܐܪ̈ܒܥܬ‎ 
dA 

ܛܝ̈ܓܪܐ ܐܝܟ aAA‏ ܐܪܒܥܐ PR‏ 


ܛܛܪܝܣ ܘ ܒܛ > ܙ ܕܨ delude.‏ 


1 SSs quod sequitur deest. — ? SSs huc glossa deest. — 
3. 88: (e 9S x: o ܐܬܛ‎ et ult. glossa deest. — ^. HF. deest 
ܫܐ :88 ; ܕܒܪܝܫ‎ loco ܢܝܫ݀ܐ‎ cf. infra .ܓܛܪܘܦܐܘܢ‎ — 
5 FSSs yl. — — 5 S8s deest , cf. inf. 1. 35. — 7 H ܐܬܛ ܫܝ‎ 
Q9]; SSs add. ,ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ — 8 F add, (S 
HSSs glossa inde a ez usque ad ܐܝܟ ܗܕ‎ deest, 

707 ܛܘܦܪܝܕܘܣ 


ܛܘܦܪܝܕܘܣ ܒܪ ܣܪܘ ܢܦܫܥܝܐ nda]‏ 4 
ܛܘܦܘܠܘܣ1' E‏ 

ܛܘܩܘܠܝܬܘܢ: ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܟܐܦܐ 05« 
ܝܗܘܕ ܡܬܬܝܬܝܐ Va v‏ ܐ ܐܝ݂ܟܝܟܝܵ 4 

ܛܘܩܘܣ ܗ̈̄ܪܒܝܬܐ |ܐܕܝܼܐ܀ 

ܛܘܩܦܠܝܘܣ ܒܣܘ ܢܥܕܘܘ7܀:. 

ܛܘܪܐܘܣ. lp‏ ܫܥ ܓ ܒܬܐ ܦܲܥܝܹܪ ܐܒܢ 
ܛܘܪܘܣ ܛܪܘܐܘܣܪ 0 

ܘܪ Jus‏ ܘܐܕ 

Ww aX‏ ܕܣ݀ܥܿܕ ܥܠ ܝܫܡ ܣܲܥܝܐ ܐܬܩܼܪܝ 
ܘܥܠ ܝܫܡ ܡܪܝܐ Pus Jas‏ ܘܗܘܝ ܘ ܚܘܪܝܝܒ 
ܘܠܦܘܬ ܦܢܝ̈ܬܗ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܫܡܗܘܿܗܖܝ ܀ 
ܛܓܘܪܐ ܕܐܡܒ.ܼܘܪ̈ܝܐ%° e‏ ܗܘܝܢܘ ܛܢܘܪܐ 
ܕܨܗܝܘܢ irse‏ 

ܛܘܪ̈ܐ ܕܦܵܪܳܢ 


ow AO ܕܦܪܢ‎ 


M ܛܘܪܐ‎ 


vo V ܠܛܘܪܐ ܕܨܗܝܘܢ ܘܢ‎ m € 


” ܛܘܪܐ ܕܨܗܢܝܘܢ J——‏ 


P yl, Bir ܕܨ‎ »! aa ܝܘ ܐܝܘ‎ 
doy dene "o AR ܘܪ‎ 


deest ult, vocabulum $e. — 17 SSs deest. — 19 Ss deest. 
— 19 SSs deest, — 90 HF. deest ,ܣ )ܨ )ܨ‎ — ?!. HF tantum 
d cos*^aX,, B. A., Paris. 355, melius 9c q v mod; 
32. SSs deest cum vocab. sequentibus 


usque ad ܘܡ‎ coo. — ?9. Confer col. hi6, ܐ‎ 10 et infra 
ܛܓܝܪܘܢܝܘܣ‎ , — ?^ S85 ܢ̈ܝܢܙ‎ s LU. — 29 HF ܬܘܒ‎ 

798 


ܛܘ̇ܪܢܘܿܣ 
TORO,‏ ܪܠ 59 ipla Jus.‏ 
ܓ݂ܽܘܪܳܐ ܗ̄ coss. 8X rho‏ ܛܲܘܪܐ ܡܬܚܐ 
ܡܕܡ Jy]‏ ܢܲܫܬܔ ܕܐ ܢܲܧܬܵ ܥ 


ܥܘܪܒ݂ܐ AE‏ ܐܰܝ Á;‏ . ܣܘܪܗܒܐ ܕܘܘ̈ܕܐ. 


PARVART 

ܛܘܪܒܝܗ ܐ qx‏ 

ܛܘܪܓܘ ܕܐ" ܕܐܝܟ ܘܬܒ 

Pío ܛܘܪܘܣ!!‎ 

ܛܘܼܪܘܢܘܿ̇ܣ ܛܪܘܢܐ gu!‏ ܐܢ̈ܕܐ ܐܬܘܟܒ 

435 vé N AN, 

WS NY,‏ ܒܟܬ ܕܦ݀ܟ̄ܖ ܡܸܬܛܲܪܛܲܥ ܡܬܕܠܥܚ 
ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܙܕܥܙ ܥ ܣ݀ܓܝ ܘܡܫܬܬܠܫ ܩܿܐܝܸܐ .° 
ܛܘܖ̈ܐ ܫܦܢ̈ܝܐ ܥܡ be‏ 

ܓܘܪܛܫ̈ܐ ܐܒܕ ܝܰܐ ܛܪܛܫܬ decani.‏ 
ܛܘܪܝܘܣ D‏ 05 ܣܗܪܐ ܬ 

ips "= ܛܘܪܛ‎ 

duly &axas Wa An Y, 

uide. WS SAN,‏ ܐܢܬܟ ܕܫ̇ܝ̣ܕܬ ܀ 

ܛܘܪܛܛܠܣ $55 

` ` 0 

ܛܘܪܣܘܡ Jupes 5h‏ ܘܫܝ E A Uo‏ 
ܓܘܿܪܢܘܰܣ ( ܐܬܟ ܕܦ ܝܨ 3 3 D‏ ܓܠ ܘܦ̈ܐ 
ܒܛܪܘܢܘܣ ܠܛܝܢܐ ܘܠܟܓܘܓܝܬܐ Waco Na‏ 
u,lel;ily "uut sU‏ . ܒܒܝܬ ܡܘ̈ܬܒܐ. ܒܕܡܘܼܬ 
ܐܡܘܡ̈ܐ. ܬܘܒ ܒܪ 50.03.00 ܫܗܝܪ 7 ܛܝܺܝܺܐܝܬ 


ow cA 3o |‏ ܘܬܪ̈ܝܢ ܦܖ̈ܙܠܐ ܐܝ ܬܘ ܐܝܟ ܗܕܐ 


! Sic sine glossa; SSs deest. — ? Cf. col. 796, 7] 3. — | 


1 
l 


| 
| 
¦ 


1^ SSs deest; HF ܕܐܪܛܓ‎ ̣- 15 SSs deest. — 16 SSs. | 


— Fes Ai 


ܛܘܡܦܠܘܣ ܒܡܣܘܢܗܘܕܘܣ SSs‏ 3 


SSs deest, — 5. H. Ua; SSs quod. sequitur deest. — 0 88: ¦ 


| leg. ea^ X [5-5] .— 


deest. — 7 SSs deest. — 8. F add, o& co ܐܝܟ ܒܢܪ‎ .— 
9 SSs add. aX co ܒܢܪ‎ Son. — 10 SSs deest. — 11 SSs 
deest. — 12 F add. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ — 13 $Ss add. ܒܨ‎ 


—— , ܛ@ܐܠܘ 


51 


IMPRIMEMIE NATIONALE, 
795 ܛܘܢܘܟܐܘܣ 


ls xS Jis‏ (ܢܚܝܝ̈ܟ. ܣܝܪ̄ܘ ܚܒ̈ܠܐ ܕܐ݀ܿܣܪܝܢ 
conr ena,‏ ܨ ܛܘܢܟܐܘܣ ܣܲܥܪܐ dix‏ 
ܛܘܢܘܣ ܗ ܡܬܘܚ ܐ ܩܬܐ ܥܝ ܚܝܨ Gym‏ 
ܐܐܫܸܕ݂ܢܵܢܵܝ̈ܟܢ . Js volo‏ ܐܬ ܐܪ asl‏ ܐܙܐܪ Ios.‏ 
ܛܘܢܦܝܢܐܘܣ ܗ ܛܒ̈ܠܝܐ ܐܝܐ ܀ 
ܛܘܢܣܩܐ ܒܡܿܡܠܠܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ( ܠܟܐ ܝܫ .. 
ܛܘܢܫܐ' ܕܒܡܪ̈ܢܪ̈ uuu]‏ ܛ ܐܬܘ ܐܐܝܼ )ܙܕ 
ܛܽܘܣܳܐ ܩܠܐܕܕܚܨܢ 4 

AUR ܛ̈ܥܝܐ ܐܝܟ‎ kie, ܘܠܟ ܐܢ̈ܕܐ ܝܬܐ‎ 
vs Ne Lal ܡܛܥܝܢܘܬܐ (ܐܫ̈ܟܝ ܬܝܬ‎ . Jal 
& &usly Jus! ܦ ܐܕܐ‎ Jo ond aS e ie 
ܐܬܛܥܿܥ ܐܢ̈ܝܪܐ.‎ Leyes ܕܐܟܠܧܵ‎ Jus! (ܐܥܵܐ ܪܢ‎ ds ܐܝܐܟܐ‎ 
RS ܛܘܥܥَܰܥ ܢܲܚܝܹܐܨ‎ eia 

: ܕܢܝ ܐܬܟ‎ w 033 ܛܘܦܐ‎ . coule ܛܘܼܦܵܐ‎ 
docs v5 ܆ܘܟܦܘܛ‎ 

ܛܘܦ̈ ܐ ܡܢ ܢܘܛܦ̈ܬܐ lai wA oos‏ ܐܬܠܟ 
ܛܘܦܥܝܩܘܣ ܐܘܪܩܠܝܖܪܘܢ cox»‏ 
uS Roo‏ ܕܣ ܐܨ (ܟܢܐܝܹܝ̣ܢܹܵܬ̇ ܐܠܛܐܢܲܬ݁ ܧܵ ܐܐܝܥܼܣܝܟ ܐܕܐ 
Lola‏ ܝܕܐܕ . ܒܦܪܟ ܣܝ ܣ ܛܘܦܘܢܝܩܘˆ i:‏ 
ܛܘܦܘܢ݀ ܢܝܫܐ. ܘܬܘܒ ܨܠܡܐ & ܐܕܐ Tes‏ 
ܕ yall GUJI‏ 18 ܣܪܘ Pv aon 0 AU sU‏ 
ܐܬܛܲܦܛܲܦ Pg‏ 

ܛܘܦܘܣܐ! as‏ ܕܘܟܬܐ ܝܙ ܀ ܘܩܐܝܟ ܒܪ oA c‏ 


col. 310, l. 9; inf. ܛܘܩܘܠܝܬܘܢ‎ et .ܟܐܦܐ ܝܗܘܕܝܬܐ‎ 
— $ Legendum wa 3. s con, I. Low , Aram. Dfl., 181. — 
!4 ]] ܘܒܝ ܡܡ̈ܐ‎ -. !5 HF (2225, cf. col. 788, 1:18. — 
16 SSs quod praecedit deest. — 17 ]¶ ܐܐܐ‎ sequitur usque. ad 
"ww deest. — 18 F add. (3la3J]. — 19. H asas; SSs olas 
clo et deest ܘܠܣܐ‎ , glossa ad vocab. praecedens juncta. 
—» ܘܘ‎ JuM, 8 JU cual. 
ܛܘܦܪܐ 196 
ܛܘܼܦܛܵܦܵܐ" ass‏ ܡܛܦܛܦܕܝ̇ܚܝ̈ܟܤܿܢ܀ 
ܛܘܦܘܠܝܩܘܢ!' ܟܐܦܐ ܝ ܗܘܕܝܝܬܐ /ܣܲܢܟ 
25544 (ܢܬܨ ܢܢܝܒ Pad.‏ 

AC‏ ܢܟ ܟ̈̇ ܐܬܛܲܦܹܐ ܠܝ ܀ 

ܛܘܼܦܵܢܵܐ ܩܐܝܸܝܿܢ. ܡܢܐܕܡ .ܥܕܡܐ ܠܛܘܦܝܐ 
ܥܣܪܝܢ EX t‏ 

ܛܘܦܝ ܐܝܟ ܪܒܢ ܝ̈ܥܝܬܐ ܡܕܡ ܕܛܪܦܝܗ̈ 
ܕܡܶܝܢ ‏ ܠܕܣܥܪ̈ܐ"'. ܘܗܒ̈ܒܝܗܿ ܣܒܝܣܝܢ. ܘܐܝܬ 
ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܣܿܥܪܐ ܕܙܩܝܦ ܿ ܘܒܥܝܐ ܒܐܓܡ̈ܐ 
Porc an "wa‏ 
uepialle- Ji: ona SN,‏ ܕܟܿܕܐܨܝܢ ܕܒܢܸܚܢ̈ܝܨܨܢܬܚܢ 
TOR A 1 eren c JA cu Les‏ ܀ 
ܛܘܼܦܠܝܩܝܕܼ ܗ̄ ܟܬܒܐ ܕܛܘܦܝܒܪ ael oS‏ 
ܛܘܦܝܩܐ ܟܬܒܐ ܕܕܘ̈ܟܝܬܐ. ge $32». Sa. Y‏ 
uses‏ ܕܐܠܢܿܨܐܟ. ܒܪ ܣܪܘ ܛܘܦܝܝܚ̈ܐ ܕܘܟ̈ܝܬܐ 
c2. So V . Li s, lo ge^‏ ܕܘܟܬܐ Re^‏ 
ܛܘܦܝܩܐ aha on‏ (ܬܟܿܚܨ̈. ܟܬܒܐ ܕܛܘܦܝܩܝ 
ܟܬܒܐ ܕܕܘܟ̈ܝܬܐ'' ܘܟܬܒܐ a0‏ ܚܡܒܝܫܝܐ 
ܕܐܪܝܣܛܐܛܐܠܝܣ ܥܠ ܡܥܝܠܘܬܐ c»‏ 
rolas east‏ ܕܩ ܬܐܨ ܝܟ¿" aal‏ 
ܛܘܼܠ̈ܣܼܐ ܒܫ ܬܢܸܨܐܒ ܢܐܢܬ" eic JUI‏ 
ܛܘܦܣܐ ܘܫ̈ܐ Boo‏ ܚܝܟ݁. ܡܬܛܦܣܥܘܬܐ dai!‏ 
ܐܬܝܵܐܐ5. ܘܣܪ݂̈ܓܝܣ ܬܘܒ ܛܘܦܣܐ ܡܒܲܕܩܢܝܐ oc‏ 
ܕܫܪܝܖܪ̈ܬܐ (obey‏ 

ܛܘܦܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ov‏ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܢܟܫܬ 5L‏ 
J,sl ala‏ ܘ̈ܟܠܟܬ̈ »8 )25 

PUT eus ii ܛܘܦܪܐ‎ 


! 88 ܐܒ )ܪܝܢ‎ et add. (Ss in. margine) . 4I ܛܘܢ ܛ ܪ̈ܐ‎ 
ܛܘܢܛܪ̈ܐ ܐܐܥܰܢܳܐܬ݁‎ , dein ܙܐ ܕܛܘܢܘܪ̈ܐ‎ spatio vacuo. — 
? (f. ܠܡ̈ܫܐ‎ col. 812,112. — 9. 88: quod sequitur deest. 
—h $8s eoo.Sa. V. — 5 SSs deest. — 9 F àMad3. —7 H 
;ܛܽܘܦܘܢܝܩܘܢ‎ F ܆ܛܘܦܢܝ ܣܘܢ‎ — 5 SSs add. «es sve 
ܣܝܪܓܝܣ‎ . — 9 FSSs (ܐܧܠܝܼܐ:‎ vw NN; H ܐܧ ܝܼܐ)‎ 
VAS. — 19 HF ea So M. .. !! 88: ,ܙܐ‎ 9 f 

"aX, 193 


vex ܛܽܘܝܳܒܳܐ‎ . uuu ܠܝ ܨܧ‎ d! Roy «03 ܐܝܟ‎ 
«e! Le Sos] ܛܺܝܒ‎ REDI 91 Sig! | ܙܟܪܝܐ‎ 
esu FS ܛܘܝܒܐ ܕܠܒ ܗܘܢ' ܕܐ‎ 

oU Mes, Mss A, Pays oa, 
Hey) Nae ܛܘ ܚܠܦ‎ 

"ial‏ ܐܢܢܬ 

ܛܘܼܝܵܦܵܐ ܛܝܦܘܬܐ ^y lo nr SN,‏ ܠܐ 

ܛܘܼܝܵܦܵܐ ܐܦ ܢܐܪ 

ܣܘܪ̈ܕܟܐ'°. ܨ ܥ OUS.‏ ܥܝܹܬܫ̈. ܙܟܪܝܐ ܕܘܪ̈ܕܝܥܐ. 
oca Mee‏ » ܐܥ SL‏ .ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ 
ܐܬܦܲܪܣܘ ܠܕ às Joel, de Us‏ ܿ ܛ̈ܟܥܝܢ e»‏ 
ܦܘܪܣܐ ܕܡܡܠܠܐ aeos, aae xti‏ . ܛܘ̈ܟܝܐ 
ܘܡܬܢܢܢܐ ܐܹܵܝܹܵܐ܂ ܕܐܐܠܝ̈ܬ ܐܒܐ 7 

ܛܘܼܟ̈ܣ̈ܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ jid]‏ ܐܢܝ̈ܬܢܼܝܼܟ . ܛܲܟܣ 
s Ps Ga‏ ܛܘܼܟܵܣܵܐ deii‏ 

PR, nd ܛܘܟܝܩܘܣ°'‎ 

ܛܘܟܣܛܝܣ ܕܗܘ ܨܠܡܐ ܪܒܐ ܘܡܫܬܐ ܢܚܕ 
ܡܢ ܡܠܘܫ̈ܐ (ܐܢܵܕܸܟܢ ܕܐܟܐ ܐܥܬ ܐܝܼܟܕ ܕܨ 
ܛܘܟܣܪܝܢ" VELA Las excea xn à‏ 
east e.can ay‏ 

ܛܘܠܘܣܝܣ 20.1 ܘܒܘܬܐ ܐܝܟ ܦܘ à ls‏ 
lis YI‏ ܨܢ . ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܐܘ ܥܼܐܘ ܢ݈ܬ݁ ܙܝܕܵܢ̈ܟ̣ܢ܀܀ 

s No X‏ ܘ̣ܬܐ Os‏ ܡ ܗܝܢܪܘܬܐ 


— 15 $ Li iae. — 16 H JU; SSs deest 
Dua! (3asso. — !7 FSSs deest a-3Usel, hic et infra; F add. 
ܒܪ ܣܪܘ‎ «veta. — 18. FSSs ,ܚܝܢܕ‎ — 19 SSs deest, — 
30 F lgas et sequitur Lg (Jio (9) &3,5l] ;ܘܐܚܢܪ̈ܢܐ‎ SSs 
luec glossa deest, — 91 SSs deest. e lo. — 9? SSs add. JY. — 


deest KJ cas. 


— ܙ ܐ‎ | 93 F Gà y; SSs cole yl. — ?* SSs deest s. .)ܬܢܟ‎ 
194 


EX 
P ܙܪܝ .ܢܐ‎ LL co ܕܒܐܘܡܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ‎ 
ܛܘܠܝܡܐ ,ܐܣܟ ܢܵܢܿܥܿ ܿ ܛܘܼܠܝܡܐ ܥܐܪܿܛܢ ܘܐܩܟ ܆̇‎ 
dalli «e NNaN, 

Dus, Lay, SU yas íowt»NeN 

ܛܘܠܥܳܐ" ܨ ` ( - 1:9 is‏ ܕܢܥ < 
cn‏ (ܐܬܿܨܹܝܕ ܬ 

ܛܽܘܠܡܳܐ ܝܕܨ ܒܝܨ wA Ne V, ui‏ ܐܝܟ 
ܝܘܒܠܝ̈ܐ ܣܕܪ̈ܐ ܚܢ̇ܝܝ. ré Sh won Me V,‏ 
Y. 302, vésial, 20i 59‏ ܒ )< jw‏ 
ܐܝܟ ܪ݀ܥܝܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܡܬܼܚܐ ܕܒܝܬ ܡܫܪܝܬܐ 
MOTOR T IT UNDUE CNN UT REA IEBA‏ 


ܦܚܠܟ. 4 


ܛܘܼܠܩ̈ܐ ܢ ܐܧ 23 ܐܝܪ 3 ܐܥܒ ܬ ܪ(15, 
ܛܠܲܡ ܓܡܿܪ àv! S3orfo‏ ܝܫܠܼܡ. ܐܬܛܠܡ. oco‏ 
ܢܒܕ . JUI auaus sos NS,‏ ܕܩܝ 4 &3Li‏ 
o oM Lilly‏ ܐܢܼܬܢ̈ܢِ wo Na.‏ ܕܣ ܗܪܐ 
I5 Gaul‏ ܐܐܬ݂ܵܟ݂ ܕܐܦܫܐܢ̈ܬ݁.:݀. 


P Aasj la ܘܠܦ‎ 

ܛܘܼܠܠܵܝ «Las d dI ya)‏ ܘܩܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 
ous UA‏ ܐܬܝ due, Paus dio‏ 4 

ܛܘܼܠܫ̈ ܐ ܨܵܚܵܟ dris vé, uS dg‏ 
TCOXSISQNS‏ ܝ 975 ܛܠ ܡܝ 9 
ܘܟܐ ܸܪ ܹ܀ 

ܛܘ ܘܒܣܠܐ ule 3l, ous a;‏ ܢܝ 
«je Riyy 9] cold 515 alas yl‏ 

dus Sad JU. Su Ped ou] weso3al, 


Lue 


Jii Jaime . coUley) ܕܝ̈ܪܢܥܬܐ‎ Nas , (ܿܚܝܝܠܐܟܐ‎ | 


1 SSs add. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ . — 2 F add. exse. — 


SSs quod sequitur deest ;‏ ^ — ܝܦܐ( ܓܠܠ ܓ ܨ HF xA‏ ܐ 
F deest tantum ] ¿| 6 5 SSs deest. — 9 SSs sic; HF‏ 
(Jac xal. . — 8. Ss quod sequitur‏ 8 7 — . ܣܥܕܪ̈ܟܝܐ 
deest, — 9 SSs deest, — 19 SSs deest. — 1! SSs deest. —‏ 
.ܛܘܠܠܐ :85 13 — , ܕܐܢܸܟܝܐ SSs deest i$,‏ 2! 

791 ܛܘܒܪܩܐ 

ܛܘܒܪܩܐ ܐܪܡܐ ܝܬ | )ܕ̈. ܬܘܒ ws can‏ 
ܛܘܒܬܢܘܬܐ Jua] & Ul‏ ܕܐܬܒܼܪܒ ܕܐܬܒ̇ܚܹܝ ܨܘܕܬ 
ܛܠܘ ܒܬܼܠܵܐ lopsio.‏ ܚܨ daily‏ ܚܫܝܼܥ .ܪ 

dato clan WEN a,‏ ܠ ܢܝ 
ܚܳܰܕ̈ ܡܢ ܛܝܓܢܐ ܫܩܝܼܠ . ܡܬܛܓܪ s dais (rio)‏ 
cux "AN, aX,‏ ܙܸܚܓܔܝܢܹܬܕ̄ ww. o,‏ ܒܝܐܢܫ 
ܬܬܛܿܓܿܪܘܢ ܗܝ ܕܒܠܘܩܐ vc UMSO INEST Y‏ 
ܬܬܛܓܪܘܢ ܗ̈ ܠܐ ܬܬܚܪܘܢ݀ ܥܡ (ow‏ 

ܛܘ ܢܓ ܢܬ ܨ ܨ ܕܥ݀ܬܬ CRESCE‏ ܠܨܘ 
ܢܐܐܚܸܕܸܢܐܢܵܝܺܬ̇ nuez "guess‏ ܢܐܐܫܿܕܐܚܚܼܨܸ KS) À‏ ܕܕܸܙ̈ܬ »32 

bs un "juo Sys $3, cuaé 

ܛܘܕܪܝܓ go p sls‏ ܚܐܒ ܀ E‏ ܬܪ̈ܝܢ 
voco 3. N,‏ ܗܘܐ . ܚܝܕ X3. 730. co‏ . ܘܚܕ ܚܘܪܐ 
ܐܬܒܨ 

ܛܘܕܪܝܠܘܢ ܐܝܟ ܪܒܢ woes‏ ܕܒܲܪܵܐ ܚ 


PF» 
Je ܐܚܝ‎ eil Juil) ipsc ܛܘ ܗ ܡܝܠ‎ 
4545 


RA o A sooo JUS ܙܐ‎ 58a, 
.;. ܠܚܕܐ‎ oa ܐܚܨ‎ (ao, (sic) wv eMe ܘܶܛܘ̇ܕ‎ 
ܛܘܼܚܛܵܚ̈ܵܐ ܐܝܫܟܚܬܗ 5.3 303 ܕܕܢܥܚܐ.‎ 
ܘܩܐܝܬܘ ܣ‎ 

ܛܲܘܚܵܐ ,3 —" ܗ sad! s.‏ ܐܛ݂ܝܝܪܝܿܬ̈. ܛܓܘܚܐ 
ܕܝܢ v5‏ ܘܐܪܝܼܟ ܒܣܘܟܠܐ ܡܝܢ ܛܲܘܪܐ. 


SSs deest, — 19 SSs deest; — 19 FSSs add.‏ 14 — -. ܛܘܛܐܝܬ 
ver en. — !7 $8s com. Na. V, £f. col. 789,‏ ܒܪ ܣܪܘ 
SSs‏ 19— — ܟܡܵܝܸܟ݂ ܥܿܟܝ ܐܬ l1. — 18. H deest XKuaz-; SSs deest‏ 
ܘܐܝܟ ܒܠ vocab. sequentia usque ad V3] desunt, — ?? F add.‏ 
FSSs Ra X; Hr deest‏ .33 — ,)ܥܝ eA Leo. — ?! 8 av‏ 
wn 6 M quod sequitur, — 99. H ada.‏ ܒܣܓܘܠܐ 
— .ܕܡܒ et quod. sequitur deest, — ?* F s Ny e cea‏ ܐܕ &je‏ 
SSs quod sequitur deest.‏ 5? 


| ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܚܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝ ܗܘ 
ܛܘܼܝܒܵܐ 192 


ܦܓ ܐܘܚ 
vu‏ ܕܐܪܝܥܐ 533050 ܐܢ̈ܕܐ SELL oux!‏ 


ou) wow wel‏ (ܨܟܢܝܝܼܢ̈ ً ܛܽܘܚܐ ܪܚܝܼܩܫܐ 


ܢܼܫܥ Da ios Ou‏ ܘܣܓܝܐܢܐܝܬ ܐܝܟ o on‏ 
ܛܲܘܪܐ ܡܢ pia.‏ ܥܒܐ ܘܟܪܹܐ ܒܕܿܝܠܝܬܗ 
ܡܢ S oM‏ ܛܲܝܘܚܐ wo No‏ ܚܕ ܐܢܘ 
ܘܚܚܐܢ̈ܬ ܕܘܐ )46 

ܛܘܢ" iX‏ )ܠܕܼܥܳܟ܀ 

ܛܘܘ̈ܫܐ" ܨܐܐܐ 

ܛܘܛܠܘܢ ܛܪܘܛܠܘܢ ܨܘܢܕܪ EL eo‏ 
ܛܔܘܛܐܠܘܢ ܚܨ .; 4 

INE Mao 57 fusci ܘܥܝ‎ 
dela ܛܘܛܝܐ"‎ 

sys SN al 

ܛܘܛܗܟܣ ܐܝܟ ܒܪ ܩܲܝܬܝܼܹܡ JA ILLI‏ : 
Voas M aM‏ ܨܦܪܐ ܗܘ ܕܫܦܝܪ ܩܠܗ |ܐܫܘ ܿܕ ܐܬܝܨܢ 
JU‏ ܐܬ ܦܪܐܕܒܚܝܐ 4« ܬܘܒ ܡܪܗܿ VU eon Na m,‏ 

sus ja]. uas. uuo ܝܝ‎ syl We MSAN 
((ܟܠܝܼܟܐܝܼܝ. ܝܥܥܼܒܬܐ ܚܕܐ‎ de Joy E à e 
(sic) 221 ܐܢ̄ܬ݁‎ JU, ܕܢܸ̣ܫ̣ܚܨܢ.‎ Pans ܐܐ‎ E s sys 
& ܕ‎ quas d sys ܠܓܝܝ̈ܟ. ܛܘܛܝܬܐ ܒܣܓܘܠܐ‎ 
ܝܘܪ ܛܘܛܝܬܐ ܒܟܬ݀ 35333 ܣܓܘܠ̈ܐ‎ 
LIEU EE ܙܝܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܒܣܛܓܝ ? ܣܓܘܠܐ ܕ‎ 
4E, ܠܬ )ܫܪܐ‎ Jus, uuo ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܛܘܛܝܬܐ ܧܝܿܬܵܫܸܝ‎ 
ܡܛܓܝܒܐܝܬ‎ Lou! uaa ܛܘܼܝܒܵܐ ܐܢܫܬ )ܒ‎ 


ܘܢ ܕ̈ܝ݁ 


± SSs quod sequitur deest, — ? F ܬܬܢܨܪܘܢ‎ pro "x. 
— 3 Sic pro (4s, cf. col. 93, .ܐ‎ 4; col. 657, .ܐ‎ 19. — 
^ FSs 3053; S ,ܦܥ‎ pro Jae, cf. col. 93, .ܐ‎ 25; Diosc., 1, 
p. 476, ܐ .ܐ‎ 5. — 5 H v^ A8; SSs we, df. col. 596, 
L ali; — 9 F deest WU; SSs deest fV Jy. — 7. F aJuisyt. 
— 8 R add. ܣܪܘ‎ 4-3. — 9 HF ܨܓܘܪܐ‎ ; Ss quod sequitur 


deest, — 10 SSs deest. — 1! SSs deest, — 9 Cf. col. 788, 


UY (opas, S tantum add.‏ ܛܘܝܓܐܝܬ Ss add.‏ ?! — .20 . ܐ 
789 ܛܗܛܝܓܗܣ 
ܛܗܛܝܓܗܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪ̄ܘ ܦܓܪܚܬܐ ܕܗܝ 


does 

ܢ < ܛܝܛܝܗܝܣ glad‏ 

quiae! fi Ie axe o, 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦܝܘ ܢ‎ con. ܐܘܿܟܝܬ ܪܒ‎ 
Ul) ܒܕ ܐܕܢܟ‎ peo el e ܛܗܛܪ̈ܐܠܓܘܢܘܢ‎ 
45851 Jal ܐܙܪ̈ܢܐ‎ 

"cons Nen M,‏ ܐܘܿܟܝܬ ܙܡܼܬܐ ܘܵܐ US Xie‏ ܺܢ 
eds‏ ܐܢ̄ܬ݁ ܐܐ( decl, S3 JE acis Qui] ao qgonas‏ 
Pos al‏ 

3l SRVENI ex Qeon‏ ܀ 

Pr ܪܒܝܥܝܘܬ ܪܝܫܢܘܬܐ‎ Sax oM, 

dis ܦܿܗܐ'‎ vei, ibus ܛܗ̈ܢܵܐ‎ 

E M 

Gy ܨ‎ Uie Glace! ܛܗܰܠܝܥܘ@ ܙܠܦܘܢ̈ܥܝܬܐ‎ 
osa adl 

ܛܗܠܝܢܘܣ Qu‏ ܘܝܐ ܧ .ܐ . 
ܛܗܠܝ ܕܓ ܛܪܫܩܘܡ ܐܐܐ 
ܡܪܪܬܐ ERRORS AE‏ 

4 AS lao "yes on X, 

ܛܗܠܝܙܓܙ Pob,‏ 
ܛܗܡܙܕܓܪܕܡܘܢܪܙܕܒܪ ܗ̄ ܡܛܟܣܝܐ 
ܕܡܓܘܫܘܬܐ Russ caus‏ 

ܛܗܦܪܐ ܡܛܡܐ EE‏ 

dall ss 3534300‏ .7 ܛܛܪܒܝܬܝܢܐ 


ܚܬ ܛܗܠܝܓ € 


col. 783, ܐ‎ . 18. — 12. R ;ܘܐܬ‎ HF ux ܨܝ :85 ;1 ܐܟܐܬܿܒܿ‎ nde; 
cf. inf. coc Nae; Lagarde, Gesamm. Abh. , p. ba; Imm. 
Lów, Die aram. Pfl., p. 2353-254. — 19 SSs deest cum voca- 
bulis seg. usque ad ܛܘܒ ܦܠܐ‎ . — 4 H deest wins. — 
15 F 540, ef. col. 180, 1. 8. — 1 Sic, cf. col. hoh, L 21; 
col. 545, .ܐ‎ 3; infra wa A NS. — V F add. «200 
ܪܒܢ‎ . — 19 H adi. ܗܪܟܝܐ‎ m ye X 5e 
ܐܬܟܲܗܢ ܡܘܫܐ 350 ܟܗܢܘܬܐ‎ 
ܛܘܒܥܐ ܝܫܗܪܢܝܐ 790 


le Ly) ܕܘܥܬܐ'' 3 ܡܐ |ܐܧ݇ ܐܐܐ ܧܥ ܝܐܝ‎ o 
LOIN ܛܛܗܪܐܒܢܬܝܢܐ‎ 

ܛܗܪܡܝܢܬܘܣ ܒ ܒܛܡܬܐ ܥܬ saa‏ 
RO‏ ܣܣ 0 

ܛܗܪܗܒܝܬܝܥܝ ܐܝܟ ܦܘ Jae e‏ ܘܐܝܟ 
ܪܒܢ ܒܛܡܬܐ ܐܡܿܪ Poi A‏ . 

ܛܗܪܐ ܣ!' ܒܝܘܢܐܝܬܼ dose vod‏ 


Aen,‏ ܐܢ̈ܕܐ ܝܢܢ LJ]‏ . ܘܒܨ buda]‏ ܛܲܗܪܺܝ 
ܠܠܝܐ ܗ̄ ܦܠܓܘܬ݀ PS SN‏ 
ܛܗܪ ܡܥܢܥܝܬܘܣ ܘܛܝܗܪܡܢ ‏ ܢܢܬܘܣ 


sal OL By ܘܛܗܪܒܝܬܬܝܢܕ 3 ܒܬܬ‎ | 


Pro 

EET uas ܛܗܪܐ (ܐܟܺܐܨܳܟ݂‎ 

ܐܠܒܐ :3 

ܛܘܒܐ ܝܫܐ ܒܬ Go Els‏ ܫܝܪ ܛ ܖܕܒܒ NES‏ 
oux lese‏ ܟܐ ܕܢܝ ܕܛܘܒܘܗ ܪ ܟܩ݀ܝܝ݇ܨ ܬ . ܝܿܗܒ ܠܗ 
ܠܒܪܢܫܐ Ve eon cu Maa‏ 9 ܘܐܵܬ̇ܝܨ Q3‏ 
LE oue‏ ܘܩܐܚܪ̈ܢܐ ܛܘܒܐ ܠܗ 4 4-555 
ܛܘܒܳܠܝ uus le qj‏ :39 300 

ܛܘܒܥܐ .03 colas JI TOSS‏ (1ܪ:܇ ܫܫ zi‏ : 
ܡܛܒܥܢܐ ܐܝܟ ܡܬܪܓܡ ܦܘ s‏ 8 . ܛܘܒܥܐ 
ܫܗܪܢܝܐ (ܐܚܝܼܐܒ P3 ue9JE‏ 


! HF deest, ef. inf. ;ܛܗܛܝܟܢܘܣ 11 9 — . ,ܛܘ ܛ ܗܟܣ‎ 
F ܛܗ ܛܝܒܢܘܣ‎ et postea ܛܝܝܛܓ ܗܣ‎ ; cf. infra eonN M, 
et ܛܝܛܝܟܘܣ‎ — 9 $8s le, ܐܝ‎ (|, — ^ F add. ܐܝܟ‎ 


H deest. — 0 HSSs tantum ey‏ ;23^ ܣܪܘ $8s‏ 5 . ܦܘܠ 
SSs add.‏ 8 — .93 . ܐ ,788 Ul» e» éd. — 7. f. col.‏ 
et deest‏ ܘܩܐܝܟ ܙܟ ܪܝܐ SSs add.‏ 9 — . ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ 
pro‏ ܐܟܝܐ ܢܟ Sors HF‏ ܙܟ ܪܝܝܐ "o. — 10 SSs add.‏ 
confer‏ ܐܝܟ ܪܒܢ goal, df. Bar Ali, 5169. — !! F add.‏ 

787 ܛܲܒܙܵܪܵܶܐ 

+ ܐܨܝ‎ "XN, 

ܛܒܸܠܲܪܵܐ ei j‏ ܥ̇ܟ iila‏ ً ܛܒܸܠܲܪܘܬ̣ܐ ܢ̇ܝܸܨܟ̣ܝ݂̈ܬ̈ 
cy m Kol‏ * ܘܩܐܝܟ ܒܪ va oA co‏ 
elec‏ ܕܪܗܿܛܝܢ ܩܕܡ ܪ̈ܟܫܐ «5e La JI Pole]‏ 
ܘܬܘܒ ܐ݀ܡܪ AULJI‏ ܐܨܨ acce‏ ܦܬܐ ܐܝܐܝ ْ 
ܘܒܟܬ݀ 3583 ܬܘܒ ܦܪܣܐܝܬ ܕܝܢ ܦܝܫܣܦܝܓ) dy‏ 
a EI v ASA, auda, i53 aad‏ ܐܐܚ̈ܐܣܨܝ ÷ 
e$ ^ NS ascay 3X,‏ ܡܢ Pw me X,‏ ܐܓܢܵܝܵܐܝܼܫܬ݁' 
Cas SA 88 C Lol os‏ ܒܝܬܐ ܡܿܝܢ܆ 
ܛܒܢܣܝܘܛܐ .ܘܛܒܢܣܝܘܬܐܐ 17 ;: 
PARZMFP-‏ ܗ̄̈ܐܘܡܢܘܬ ܡܿܡܠܠܐ ܟ ܿܐܧܬ̈ 
«JI‏ 

Ww ooa Ww ooh s ܕܠܡܢܝܐ‎ raa 
«$5 ܘܕ ܐܐܬّ݂ܣܺܝܸܕ݂ܬ̈‎ fole ܘܡܬܡܪ̈ܐ ܠܝܡܢܝܣܦܪܓܘܣ°‎ 


cxlo ܥܵܨܐܢ̈ܟܨܐ ܕܸܢܿܘܝܸܝܨܐ ܿ ܛܒܼܥܐ ܕܝܲܡܬܹܐ‎ max, 
Ap oso con SN ܛܒܸܥܐ‎ eit ܐܨ‎ 
ܐܬܘ ܕ‎ à dee ܕܛܒܥ‎ Ley ܛܒܥܐ ܕܠܝܡܘܣ ܘܢܕ‎ 
ܛܒܝܼܥܬܐ ܩܿܕܢ̈ܟ̈. ܛܰܒܥܳܐ‎ ijs ܡܓ‎ á 
ܧܐܢ݈ܬ݁‎ 3o (eol edo yid PN ܛܲܒܵܡܵܐ‎ 
dio aJ! de ܐܬܝ ܡ‎ 3h 2 

ܕܡܸܬܩܲܠܣ ܡܢ ܦܶܪܘܺܝܫܘܬܐ ܟܫܿܥܳܝܬܐ. ܘܡܝܢ 
ܢܡܘܣܐ ܟܬ̈ܒܺܝܐ ; ܘܬܘܒ wn‏ ܡܫ̇ܘܕܥ̈ܝܐ 
ܕܡܥ ܬܪܘܬܐ x70‏ ܣܓܝܬܐ ܕܡܬܦܢܪܫ 


14 Sic, lege o cum B. A., Paris. 355. — 19 F 


— ܛܝܓܪܝܬ SSs deest. — 19 SSs deest; F‏ :;ܛܝܓܝܫܢܐ 
H‏ 15 — . ܛܪܘܓܠܘܖܕܘܛܝܣ HF " oS gn, cf. infra‏ 7! 
vw sca 3o 33s. ocv eo o5 som YF‏ 
cf. I. Lów, Aram.‏ ܛܗܘܩܪܝܐܘܢ ܐܝܬܘ ܝܫܒܒܘܢܐ 
— ; ܣܠܦܫ̈ܐ Pfl., 367. — 19 H quod pracedit deest; F deest‏ 
HF tan-‏ 1*— -.ܛܝܛܐܢܘܣ H 3l, ef. col. 789; l. 9 e‏ 20 
pro else; in‏ ܟܚܝܼܐܟ sed H‏ , ܛܗܶܛܝܓܗܘܣ tum. Ji cle‏ 


D. A., Paris, 355, eque euo. 
788 


ܛܗܛܛܓܗܘܣ 


xo ܘܡܤ ܬ̇ܟܼܥ ܓܝܢ̣ܣܐܢܝܬ‎ v San 
ܬܚܘܬܘܗܕ ܗܸܢܝ̇ܢܐ ܦܓܪܢܝܐ. ܘܡܥܠܝܘܬ ܪܘܚܥܝܬܐ‎ 
ܛܰܒܘܬܐ ܛ̈ܒܬܐ ܥ̇ܝ̣ܟ ܥܺܝܹܕܝܵܬ̈'' ̈ ܛܒ ܚܿܙܘܼܐ‎ o 
ܕܥܝ̈ܢܐ ܡܢ ܗܠܟܼܬܐ ܕܢܦܫܐ (ܐܥܵܕܸܝ ܐܬܛܝܹ̈ܐ ܢܐܠ ܫܝ‎ 
deed, Rp ܐܬܟܐܐܨܢܟ‎ Us! ܘܪܨ‎ sais 
ܛܓܠܘܕܘܛܝܣ!'‎ 

ܛܓܝܳܐ d CCP P‏ 
XN‏ ܛܒܩܐ o0‏ ܛܓܢܐ ܛܒܩܐ ܕܐܝܬ ܠܗ 
ܣܦܬܐ ܕܗܘ ܕܘܩܐ «do v‏ ܨ¿ ܛܟܢܐ d‏ 

oam ܡܝܢ‎ vw ܗܘ‎ vc 725.0 ܒܨ ܥ̄‎ ANM 
ܘܠܐ‎ v x75 ܘܡܬܚܲܥ ܘܫ .'! ܒܗ 7355 ܝ̈‎ 


«f: 503333.004 


vw NN,‏ ܐܬܬ̈ܟܐܟܟ ܐܬܢܝ 


iou6 AN, 


denne duas gafas le .ܐܟ‎ conn 

0e " eos Xy ona A en,‏ ܨܦܪܐ ܕܙܥܘܪܝܐ ܐܝܢܝܟ 
ܫܪ̈ܟܐ ܕܨܦܪ̈ܐ ua ai‏ ܫܩ ܐܢܿܨܟ domo‏ 
ܛܗܘܩܪܝܐܘܢ olas vá cos‏ ܫܒܘܩܢܝܐ”! 
ܕܪܡܐ ܠܟܐ ܡܗܕܪܘܣܘ ܀,. 

ܛܗܘܢܛܠܘܢ ܣܠܩܐ ܚܨ "'. ܨ¿ ܛܘܛܠܘܢ 
ܣܠܩܐ ܨܘܢܕܪ. ܨ ܛܪܘܛܠܘܢ ܀܀: 

dug Cow mA oM, 

4 Auli wocasnon ܛܗܛܐܢܘܣ ܗ̄‎ 
20422! e Uo vas ܛܗܛܛܝܓܗܘܣ ܐܝܟ‎ 


7 ܐܠܨܐ‎ pua) Ra glee ܕܦܨ‎ 


± SSs deest. — ?. FSSs deest ,ܐܘܫܐ ܢܢ‎ — ? 88 sequitur tan- 
tum. Kj]; F Lid ue GsJI ܕܛܓܒܠܪܐ ܐܕܦ )ܨ‎ iul. 
— 4 HF ܛܒ݂ܒ`ܣܬܝ̈ܘܬܐ‎ . — 5 88s ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܗ‎ 
we» e. — 5 F Axlnl). — 7 H ܛܒܣܝܝܘܬܐ‎ 
;ܘܛܢܣܝܘܬܐ‎ SSs lantum ܐ‎ X os.c035 X. — 5. Cf. inf. 
ܠܐܡܝܢܐܣܦܪܟܝܣ‎ ...9 SS glosse seq. usque ad we AN, 
et ultima glossa desunt. — 10 SSs quod sequitur deest , cf. col. 785 , 
l. a2. — !!. SSs deest; F ˆ ;ܛ ܝܓ‎ HFR spatium vacuum deinde 


ostendunt, ef. infra ܐ‎ . 16. — 8 H ge. — 1? ,ܢܓ .ܐ‎ — 

coa. S NA SS ibo. A» Lg © 
ܣ ܕܟܐܢ‎ 


oua] ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ S3. 

ܛܒܐ ܢܶܟ ܘܝܐ TOS MEER Ew PUE‏ 
puo uas isse. nazi‏ ܛܒܼ Mu.‏ ܛܡܼ 
s‏ ܐܥܚܝܨܨ Le uas‏ ܕܘܟܪܢ̈ܐ ܛܒܐ ܙܝܐ 255 
ܛ̄ ܐܸܠܲܦ das‏ ܡܢ v hail,‏ ܐܼܲܛ̣ܐܒܹܬ̣ ܐܝܟ 
ܐܥܿܝܼܐ ܝ ܛܒܘ Ly cL‏ ܙܟܝܪܝܐ Ae‏ ܘܟܝܕ 
ܦܬ݀ ܐ ܘܪܒܝܼܨܐ ܛ QUI‏ ]415 ܡܢ ܡܲܛ̣ܐܒܵܢܘܬܐ. 
ܐܛܒ ܟܕ Wem‏ ܐ ܐ ܘܦܬ dg Ap‏ ܡܝܢ 
aX‏ < ܒܨ ܢܦܩܼܘ ܐܛܐܒ ܘܗܝ ܐܧ ܥܬ 
ܘܐܺܶܐܧܦܐ ܀ܐܐܝܭ ܛܒܐ ܗܕ ܐܚܪܵܝܬܼܗ ܕܦܬܔܛܓܡܐ ܡܢ 
ܩܕܡܝܬܹܗ ܗ̄ ܛܠܘܡܝܐ ܐܦ ܠܚܿܟܝܡ̈ܐ ܡܲܡܒܥܼܥ 
vxo‏ ܠܗܘܢ px x Ne. voe xi‏ ܠܗܘܢ 
ܠܡܣܲܝܡܼܪܘ ܒܫܬܩܐ. as‏ ܕܠܗ wn‏ ܐܚܝܪܝܬܗ 
ina‏ ܡܐ ܠܚܕܒ Juni]‏ ܝܕܨ ܐܐܝܕ d‏ ܦܫܟ ܘܨܬܝܧܬ݁. 
waa vw X,‏ ܡܝܢ Jv o8 as s No‏ 
ܡܝܬܪܐ ܗܝ ܒܫ̇ܝܢܝ v0‏ ܚܫܥܝܬܐ ܕܡܸܣܬܹܗ 
ܕܣܝܡ ܡܕܡ ܥ ܝܥ ܘܿ G.S wA so‏ ܡܢ ܥ ܘܬܪܐ 
ܕܡܠܼܐ ܬܫ̈ܫܐ ܘܕܘܘ̈ܢܐ (ܐܫ̈ܨܒ HR. eque Du UU‏ 
sU us‏ ܐܬܟܐܬ ܨܢ Zub‏ 5 ܕܐܐ" 


— 10 SSs deest. — 1! F add. UY. — 12. HFR sic; SSs deest; 
forsan leg. ܛܲܒܙܵܪܳܐ‎ cf. col. 787, ¢. ܙ‎ , — 8 F y, — 14. F 
,ܐܢܫܬ ܨ‎ — 15 F add. c5Ja5 V; SSs ܛܦܚܬ‎ pro "3X, of. 
col. 816, 7. 14. — 19 SSs quod sequitur deest; F add. > ܘܐ ܢܢܪ‎ 
vao 2, — 17 S$s add. ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ — 18 F 
ܛܒܒܫܝܪ‎ . — 19 Fes 230 VS, (f. col. 233, 1. 8. — 
9 .ܛ ܒ̈ܠܳܝܬܐ ܐ : ܛܲܒ̈ܠܲܝܬܐ ܐ‎ 1 H dest yas. 


— ?2 HF ܕܘܗܝ‎ loco aS. 


786 


IONS 


dd cce ܛܒܐ‎ 
ox 

Y. alo YES aM,‏ ܘܐܦ ܩܖ̈ܕܐ ܢܦܫ̈ܝܝܐ 
Jl‏ ܐܢ̈ܕܐ ܝܰܟ . amo‏ ܕܙܣܼܝܐ ܠܘܬܢ ܛܒܥܐ 
ܡܬܐ ܡܪ :ܐ 

4 sw SN, 

Cn‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ &j e 3M‏ ". ܘܬܘܒ 
V,‏ ܘܐܿܟܠ ܠܒܣܪܐ caca‏ ܐܶܢ domm,‏ 
5s. olas wines,‏ ܛܒܼܚ ܡܛܒܥܼ. ܛܲܒܺܚܐ 
clas‏ ܒ̣ܵܪܐܝ. ܬܘܒ ܛܲܒܲܚܬ݀ 0 ܡܢ Vox‏ ܢܫܒ 
il‏ ܥܢ . ܘܘܐܝܟ ܓ ܪܝܓ̄:ܬ̇ ncm Ny.‏ ܙܝܼܲܢܲ ܢ :4 
posui‏ ܕܠܬܐܐܝ ܘܵܐ Wc M laci. poe (il cjl‏ 
aX, . o Us‏ ܫܡ̈ܝܐ y) cA‏ ܪܟܠ ܝ :4 
PUT RNPRTTERPEN BRENT‏ ܢܲܨܝܸܕ ܒܛܒ̈ܬܐ 
ܐܦ xeu 5241 (o3 lI‏ ܐܬܒܛܕ ܐܬܥܫܒ dE oues‏ 
ܫܗ JEe AE quil al as‏ . ܛܒ 


ܨ 93990 


ܛܒܥܫܝܪ' © < ܘܠܝܼܬܚܵܢܝܟ ܘܒܨ ܥ̄ 


ܒܣܕܪܐ ܕܪ ܥܡ" Puoi‏ 


1 88 deest. — ?. SSs deest. 7 FSSs 342. loco ge: tn 
deest glossa sequens. — ^ H .ܐܛܒ ܟܕ ܚܒܝܼܨܐ‎ 
post Mz spatium vacuum an el cla sequilur ; 
o2 Jus]. — 9 SSs add. ܐܝܟ‎ 
ܒܪ ܣܪܘ‎ .--7 Cod. vss loco vex, ef. Eccl. vt, 9, 
et inf. col. 788, ܐ‎ . 4. —3 FSSs (pexxlU. — 9. SSs add. in mar- 
gne : SER M ܡܪܝܐ ܠܛܒ̈ܐ ܗ ܡܢ‎ Mc 
ir ܡܢ ܛ ܪܒ‎ Wo ܡܛܠ‎ mw ܘܠܐܒܪܗܡ‎ 


So: 


ܘ( 3 ܘܐ 9 


in SSs sequitur 

ܢ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ aA‏ ܐܬܘܬܐ Noa‏ 


ܡܢ 0334.00.03 — 22^ ܡܗܠܘܠ e‏ 


ew‏ ܕܘܟܬܐ ܕܗܕ ܗ܀ ܀: 

ܛܐܠܘܢ ܒܨ̈ ܥ̄ ܥܼܲܪܛܵܢܝܼܬܐ [Uia‏ 
ܛܝܐܠܘܢ. ܘܬܘܒ ܗ݀ܘܐ ܐܕܪܘܒܘܗܿ! ]44955 
ܛܓܐܓܘܐܝܬܝܣ RS‏ 

conv V. ܩܢ‎ laic L3] (5l d UI ^ eoo M, 
Waco eon ܕܛܓܐܘܣ‎ uus Jus Ue ܙܝܥܘܪܢܐܢܬ‎ 
de Up ܨܢ‎ Kxbs] ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ‎ 

4 iJ c» ܛܐܘܪܘܣ‎ 

4 Aus ܛܓܐܘܪܘܬܐ‎ 

ܛܐ ܘܒܘܬ݀ܝ Kiel & Jus‏ $45 ܘܚܝ 
aus vw Jus os‏ ܡܪܝܐ o‏ 

ܛܐܟܣܘܢ ܘܵܐ Jays.‏ ܒܚܺܝ̣ܝܫܬ݁ dos‏ ܢܙ 
"eX‏ ܕܬ canus, US‏ & ܐܢܸܟܠܐܠܨܹܐ.:݀ 

b dr eM 2 cx NS 

PEPSICUN ERE ܛ ܐܠܠܝܢܗ ܐܝܟ‎ 
4I xaJlo ܐܬ‎ JU 

PENETE d C dw 
deem AS gas dUl ܢܬܚܢ ܐܐܫܼܬ ܨ ܝܕܨ‎ xx 


uere, cf. inf. ax3NaaM,. — 0 88: ;ܛܓܐܡܘܬܐ‎ HF 
add. antea v Nw NS, cf. infra v NN. — 1! SSs deest, — 
12. SSs quod sequitur deest, — 19. SSs deest; cf. veo AN. — 
14 SSs deest. — 15 SSs quod sequitur deest. — 19 SSs sequitur 
glossa vocab. sequentis quod deest. — V! SSs deest, cf. col. 552, 
l. 93. 

iud] aM, ܡܢ‎ Ua Y 
ܛܣ ܫܸܨܝ̱. ܛܺܐܣ ܛܝ̇ܣܐ ܗ̄ ܦܪܘܚܘܬܐ‎ 
dee pem 3^À cow V, Dep Cy: ܩܠ̈ܝܠܬܐ‎ 
49a ܛܐܪ̈̈ܣܐ"‎ 
dallas eos "a: 
3b, wA oM ܛܓܐܦܪܐ ܡܛܡܐ.‎ 
ܣ ܪ̈ܐ‎ dvds Eos ܛܐܩܛܝܢ ܐܦ‎ 
ܕܡܬܝ݀ܗܒܝܢ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܠܦܠܚܝ ܗܘܢ ܧܲ ܐܝܪ‎ 
EN 
ܐܘܿܟܝܿܬ݂ ܕܠܘܼܚܝܐ ܐܝܟ ܦܘ‎ cos co e Y NS 
4« eon we ّ(ܢܨܝܥ". ܨ ܝ̄ܘ̄‎ d os LAS 
do ܘܐܝܟ ܦܘ ܝܘ‎ 5b ice new 
ܛܓܐܪܣܝܣ ܐܘܟܝܬ݀ 703 ܘܪܡܐ ܘܰܢ̈ܢ ܢܝܐ‎ 
Pos I 
adl wee 58 wa! ܛܐ ܪ ܦ݀ܗܹܐ. ܘܐܦ‎ 
ܕܝܢ ܗ݀ܘ ܕܡܬܟܪܸܟ‎ «xe ܘܐܝܟ‎ : gs ܐܕ‎ GAS 
ܛܐܣ ܀:‎ wo e ܒܲܦܪܰܚܗ‎ 

ܪܣ ܘ ܣ ' ܙܝܿܢ:܀܀ 


1 S8s ܐܙܕܘܪܒܘܗ ܕ‎ et add. ad calcem 5, cf. col. 35, Lh; 
col. h3, ;ܐ . ܐ‎ col. 548, ܐ‎ . 3. —? Cf. col. 2313, .ܐ‎ 15; I. Lów, 
Aram. Pf., ig. — * SSs add. w^ Aa ,ܐܝܟ‎ — ^ H deest 
luec glossa arabica. — 9 SSs 342) was See. — ¢ 88: 
,ܐܛܘܡ‎ 7 Sie, lege cum B. A., Paris. 355 : Kgad Kate 
(Je y»? i59. — 9 F oc e M; SSs deest, — 9 F 

Aon 781‏ 
ܕܫܩܒܘܠ ܠܩܘܒܠܗ. ܘܠܘܩܒܠ ܪܸ̈ܓܫ̄ܘ̄ .ܐܢܬ 
cll,‏ ܥܕܐ ܚܬ oso 13 S2‏ ܝܔܨܵ ܿ ܒܨ Ae omoes‏ 
ܥܦܝܼܦܘܬܐ. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܩܕܡ ܐܦ cn» BU‏ 
duas àyccaasé] (29s‏ . ܘܬܘܒ ܙܣ ܐܘܢܢ ܘܬܘܒ 
ܚܫܚܬܐ ܗܝ ܝܥܒܪܝܬܐ o‏ ܚܛܗ̈ܐ ܥܦܫ̈ܦܬܐ 

Ullas‏ ܘܟܝܐ ܧܐܿܬܵ.: 

VNLG. ܚܵܫܚܘܼܬܐ ܝܨܐܢܢ̄ܬ̈‎ Anas: ܕܢܶܫܘܿܢܢܬܐ‎ 
EUREN PCT 

4 MAL ܕܢܡܫܠܠً‎ 

ded ܘ ܢܢܝ ܐܫܪܒ‎ 5303 due tres ܚܫܝܫܐ‎ 
lI ܣܢ ܝܥ‎ ww ac xs LR SL uo ܚܫܠܬܐ‎ 
EMO 

0 ME HURLIRDMSEE RS IURE INS 
gu ves ܚܿܫܬܐ‎ 

ܨ 1 

nas‏ ܓܝܫܖ̈ܐ Msc‏ ܥܡܘܕ̈ܐ. ܘܐܝܟ 
ܙܟܪܝܐ ܐܐܚ̈ܝܸܕܐܝܙܐ ܐܬܫܐ ܐܨܝ ܨ "exa,‏ ܒܒܝܬ 
vd So on‏ ܘܐܝ ܬ ܐܡܝܬܝ WA x Na‏ ܡܝܪܐ 
ܠܗܘܢ (sic)‏ . ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܣܘܣܝܐ. ܘܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܒܝ̈ܣܝܐ oa‏ ܒܝܬ ܥ ܡܘܕ̈ܐ 
ܠܥܡܘܖܕ̈ܐ. ex Yo‏ ܩܿܳܪܝܬܐ cw NN Mes‏ ܐܘܿ 
ܩܝ̈ܣܐ ܕܡܬܬܣܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢ ܬܪ̈ܥ ܐ Ja‏ 

xa: 
ܐܕܝܐܕ ܠܐ̈ܟ ܒܣܦܪ ܡܠܟ̈ܐ. ܥܥ‎ o)1o55,5J1 
ܚܼ̈ܬܼܐ ܥܠ ܥܡܘܕ̈ܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܒܫ ܀;:.‎ 
ܕܝܬܝܡܒܐ܆ ܫܝܟ ܀‎ 
ܕܚܬܝܪܘܬܐ ܘܚܘܬܪܐ ܘܡܫܩܠܘܬܐ ܐܢ̈ܕܐ . ܠܝܟ‎ 
3-85 157) Cil; xxl; Bosh Massy 
NEL JL o ܙܩ ܢܨ‎ oL ܚܝܬܝܝܪܘܬܐ ܒܝ‎ 
Sho 03 om ܚܬܝܼܪܐ‎ x. ocio, ܘܡܿܥܟܬܪ‎ 
ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܝܪܘ. ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܥܬܝܪܐ‎ oa 
ْ ܒܥܘܬܪܗ. ܘܐܝܟ ܡܿܠܦܢܐ ܒܡܲܠܦܢܘܬܗ ܙܫܿܥܿܣܳܟ‎ 
ܗ݀ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ‎ Li Lua JI ܬܘܒ ܪܝܫܐ ܒܫܿܝܢܝ ܢܦܫܗ‎ 
ܘܡܬܚܬܪ ( ܠܒ ܢܬܐ ܝܨ ّ(.ܥ̇ܒܿܟ. ܡܥܢܝܬܪܐ ܪ̈ܥ ܕܐ‎ 
ܐܒܬܝ (ܧܝܟܝ̇ ܐܠܚܢ ܙܟܪܝܐ.‎ qued] ܠܢܬܢܬ ܠ‎ 
ܥܬܕ ܘܚܝ‎ Re nohis . 8 eb cili oh 
cASUS woes Pia ܚܬܝܬܐܝܬ݀‎ Pos is ܥܢܵܝܸܢܵܬ‎ 
GA ܚܬܲܡܵܝܐ‎ ie ܥܐܫ̈ܬ݁ ܧܵܐܨ ܝܢܝ‎ CS 
Jy] vox ܥܿܘ ܝ ܵܬܹܡ‎ Isle ܢܬܡ‎ , qe ܚܬܶܡ‎ 


783 


ܝܫܠ ܣܕܪܐ .333 ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ xao Aa‏ 4 


| ܠܠܫܵܓܸܙ̄ܬ݁‎ ; FSSs add. (pica vw odds; SSs quod sequitur 


deest, — 10 H Sls]. — 1! H deest B3 ics. e once; 
H add. ;ܚܬܦܐ‎ F add. QR ܚܬܦܐ‎ in B. A. , Paris. 355, 
e vA. — 12 Sic, lege ܒ‎ $ vel "a 

1 SSs vocabula seq. usque ad ܠܥܬܘ ܐ‎ desunt, —?. F ܠܘ ܬܐ‎ . 
— 3 HISSs ,)ܠܚܵܫܹܐ ܨܒ‎ — 4 SSs casae. — 5 SSs deest, — 
5 HF quod praecedit deest. — 7 H add. LT "v 
F' add. ܢܫ‎ 53V Css) ܘܐܚܪܵܢܐ‎ , — 8:85: EA pro 


CY, el add. dsl, anie K&s&s- , — 9 SSs ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 

779 ܕܢܫܘܟܵܐ 
ܒܪ ܣܪܘ inea Saa‏ ܚܫܘܝܫܘܬܐ Xo‏ ܐܢܢ . 
703 ܢܚܢܫܘܝܫܘܬܐܿ EDUC LE‏ 
EA 030‏ ܗ̄ܟܝܢܐ ܐܝܫܝܼܕܐ ܘܟܺܠܘܳܝܐ ܕܚܙܵܬܵܳܐ 
was‏ ܡܥ ܒܕܢ eine 3 x S 5 550 eo‏ 
ܒܓ̣ܠܝܙܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ( «saei . &MAJI‏ ܡܲܥ ܡܛ . 
Mà‏ ܦܝܸܢܵܫܹܐܝ ܕܸܢܸܬܢܸ ܨܐ ees ْ ouo‏ ܚܫܘܟܐ Macs‏ 
ܝ «sae 5o‏ ܬܚ .)ܘ vw Aoox. gd 3 on‏ 
ܝܬܘ ܛܠܠܼܐ ܕܓܘܝܫܡܐ Ss.‏ ܕܒܓ̇ܠܝܙܘܼܬ 
woo:‏ ܡܬܩܲܫܿܡ. ܡܬܬ̇ܚܿܡ ܓܝܪ ܛܠܠܼܐ. 
ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܝ̇ܢܐ ܗܘ. ܘܗܕ ܕܓܘ ܝܫ̈ܡܐ OW SC‏ 
ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܹܝܢ ܒܠܥܢܘܕ à No‏ ܒܗܘܢ 
ܣܿܥܢܝܚܘܼܬܐ. ܘܗ݀ܝ ܕܒܓܠܝܙܘܬ ܢܘܗܪܐ ܡܰܬܩܲܿܝܡ. 
ܠܐ ܗܘܼܐ ܚܫܘܟܼܐ. ܕܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܐܢܬܘ 
ܚܢܫܘܟܐ. ܡܬܝܕܥܐ ܡܢ ܗܕܐ xol 2 ow‏ ܐܢܫ 
ܕܐܝܟ ܕܠܓ ܣܪ ܢܝܘܗܪܐ ܠܐ ܢܫܲܘܠ A 3.m‏ 
ً ܝܫ݀ܥܬܗ ܗܘܐ ܒܗ ܚܫܘܟܐ. ܘܗܐ ܐܢ ܟܝܝܐ 
ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܠܗ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܥܐ ܐܢܝܫ ܝܥ .ܒܕ 
ܗܘܐ ܠܗ | ܐ ܟܿܢܛܐ̈ . ܘܬܘܒ ܚܢܫܘܟܐ ܐܝܟ ܕܐܢܫ̈ܝܢ 


ܐܡܼܪܘ ܓܕܝܫܐ ̇ ܗܘ ܕܡܢ ܛܠܠܐ ܒܓܘܝܫܡܣܝܐ 


ܕܐܝܬܘ ܚܕ ܡܢ ܝܫܒܥܐ ܟܝ̈ܥܐ ܩܕܡܝܐ owes‏ 
ܒܸܫܬ̈ܢܵܝܐ° ܠ ܗܘܳܝܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܝܫ ܡܢܐ . 
soe‏ . ܢܘܪܐ ً ܘܡ̈ܝܐ. ܘܐܐܪ, ܡܓܐܝ̈ܐ 
ul Ju xoxo‏ . ܚܢܫܘܫܘܬܐ dli‏ 4 


! H )ܪܨ‎ et infra ,ܐܪܟܢ‎ of. col. 99. 1.8. — 1! H kal: 
SSs aci css 3. — 12. HF deest, cf. col. 777, l. 91. — 19 SSs 
d ܙ ܪ‎ Jud ,ܐ( ܐܫܚܳܟ݂‎ — 15 f. col. 299, 1.5. — 15 H SU. 
— 16 H deest Juz-gJV, cf. supra l. 19. 

ܢܫ̈ܡܝܬ̈ܐ 780 
wen‏ ܥܠ ܩܵܝܪܵܝܬܐ ܕܠܟ ܣܢ ܣ ܡܘܕܥܿ 
ܐܢܬ )ܢܠܦ ()ܫܨܨ IA‏ ', ܠܰܫ̈ܥܢܬܐ &sil ipd‏ 
gus dun x. 7 A eta‏ ܐܓܬ aea aos v‏ 
Y duas Y noex wv olas Jail, cA, "S‏ 
kou‏ ܢܬ ܝ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ;ܚܫܚܬܐ ܥܥ ܨܒܘ̈ܬܐ 
ܕܡܬܢܚܫܙܚܙ ܒܗܝܢ ܐܢܫ ܠܩܘܝܿܡܗ ܡܫܽܘܕܝܥܢܐܝܬ 
ܐܝܟ ܠܚܡܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܝܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝ 
ga qno‏ ܚܝܢ ܐܠܟܐܫܐܟ xa LI wisis. colis‏ 
nee eme 3303‏ ܕܢܫܢܢܘܬܐ jud]‏ . ܢܢܫܢܢܬܐ 
ܗ݀ܝ ܕܬܚܦܝܬܐ ܐܠܩ sU!‏ ܘܬܘܒ ܘܢܫ m‏ 
ܚܫܝܡܬܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܠܨ" [ܐܝܬܿܨ] ܢܶܫܢܰܥ 

*F dead Ue on ܢ‎ 

&3< ܟܕ ܫܠܝܐ ܪ ܒܠܝܫ ܫܒܝܿܨܢ :ܐ‎ P303 

ܚܫܟܳܐ MAUI‏ ً ܡܸܫ̈ܟܵܝܹܐ jl E‏ ܕܐܢܚܬܝ tcv.‏ 
ܙܟܪܝܐ —- Y‏ ܠܠܝܐ ܕܠܐ ܣ ܗܖܪܐ ܩܿܠ A‏ 
Y JJ‏ 

DIN ܚ‎ vto ng 

4H gU ܐܲܪܣܵܥܵܐ‎ aea, Maus ais Y ܢܢܫܠ‎ 
gio] RI ܡܘܓܠܐ‎ Mos .ܼܿ ܚܫ̈ܠܬܐ ܥܛ ܚܧ ܐ‎ 
ܡܝܪܢ ܐܝܬ ܝܼܧܝܟܬܟ ܚ̈ܝ‎ Nas ge oes PRI 
à $XU Joa ܥܢܐ‎ ors eset out E de ܐܝܐ‎ 
A305 wore. iE ܛ‎ Bale cll ܟ‎ L2 


ER. ܚܫܠ .ܝܘ .ܐܪܙܐ‎ V amas A 
RAI 

a ws‏ ܟܘܢ ܝܥܨܪܐ ܕܐܪܣ̈ܥܐ ܐܢ̈ܕܐ 
ܐܛܚܐ Pid ole‏ 


: ܚܫ̈ܡܝܬ̈ܐ oJ,‏ ܢ݇ܐܪܐ Jas‏ ܕܪ̈ܡܫܐ ܩܐܕ JSLas‏ 


ܘܐܝܟ ܙܟܪ ܐܲܚܫܸܡ Lis‏ . ܘܚܫܵܥܡܝܬܐ J|‏ $53 
Pra,‏ 


! FSSs 33s. —? HF 2»».—? RSSs va x. — 
^ SSs deest. — 5 88: add. &^ eo ܆ ܐܝܟ ܒܝܪ‎ — 6 FSSs 
)ܙܝ‎ e SS« Jenae p ,ܐܢ̈ܕܐ‎ — 8 S8s eai F 


(add. ܕܢܸܚܵܠܐܲܝܟ݂‎ — 9. F Rui; H deest Lc] ܫܫ‎ | 

227 


MN 25 ܬܘܒ ܚܪܝܫܐ .ܕܠܐ ܣܶܟ‎ .45Xl à X. 
ܝ ܚ)ܥܟ.‎ LÁ S.S ܡܲܪܝܫܘܼܬܵܐ‎ ً usi Yl 
dos nex 

ܚܥܒ 2002« ܒܪ £000( 

ܐܰܝ )ܐ . ܚ̈ܝܪܬܗ ܬܘܒ c4‏ . ܐܝܟ m‏ —« 
ܪܘܡܐ ܓܿܪܬܗ ܢܺܫܰܰܝܝܝ Au)‏ ܝܟ (Quo‏ 

Po Bu Aule Yn 

ܚܘܪܬܐ ܡܬܚܪܬܢܘܬܐ ܥܒ jpAm‏ 
e eas‏ ܪ̈ܥܵܥܼܐ Lee ye‏ ܒܕܘܝܕ 
ܟܬܝܼܒܐ VQ»‏ ܝܚܳܐ ܝܘܿܢܝܐ ܢܝܪܝܼܝܡܘܢ ܢܗܪܖܪ̈ܘܬܐ 
»3 ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗ̄ ܪ̈ܝܥܰܥܐ ܕܢܠ ܗܘܢ ܢܸܕܟܿܫܝܐ 
BS yy‏ 

alas‏ ܚܿܦܪܝܿܢ ܐܘܿܨܿܪܝܢ ܐܪܥܐ ܐܘܿ ܩܿܪܛܝܢ ܠܗܿ 
ܐܘ exis‏ ܠܗܿ. ܘܗܟܘܬ ܒܪ ܣܪܘ (ga is‏ 
ܚܿܪܬܗ e 5 No x.‏ . ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܒܪܡ ܚܪܬܗ 
a‏ )ܢܟ yd‏ 

4d ܐܠ ܐܣܢܬ‎ ul WR As vA 

slo eara à (e Oi, Jil d JS vs‏ ܕܒ̣ܢܵܝܬ݁ 
ܐܕܐ ܐܥܝܢܨ ܕܨܸܪܢܸܬܵ“, ܕܲܫܟܫܳܐ «pea‏ ܫܝܫ ܫܢ , 
ܨ̄ ܚܫ ܐܪܸܓܼܫ mura e‏ ܢܫܘܙܢ bled‏ )ܢܘܢܟ de‏ 
gy, PANES‏ 

M £ eyed se d, lile. e ܚܶܫܳܐ‎ 
Pw a ܠܗܘܢ‎ wA ܥܙ ܚܐ . ܣܪܓܝܣ‎ 

ܝܫ '‏ ܒܨ ܐܲܪ̣ܠܹܫ. ܘܚܲܫ ܡܢ ܚܲܫܐ ܗܺܐܥܒܼܕ. ܒܗ 
ܦܬܝܼܢܢܐ d JU vd Anab s‏ 531 )ܥܝ ܕܠ( 


aM. ܐܠܨܐ‎ leg. S331, 51, ܕܠܒ‎ ut supra. — 98. SSs quod 
sequitur usque ad ܠܠܐ‎ N—.x3 deest, — 9 SSs deest wx A. 

— 10 FSSs deest ni —1 H xJl, oy y: 88s S 
LX] X5 ܒܪ ܣܪܘ‎ (52. et vocab. seq. desunt, — 12 H 

ܢ ܘܘ ܘ ܓ 


̱. ܚܲܫܬܵܐ uad ree‏ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܚܫܝܼܫ 
ܪܓܥܫܬܐ oa‏ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܓܝܪ ܒܝܦܫܝ 
os‏ ܐܢܐ ܐܥ . ܡܿܫܝܼܫ Lex‏ ܐܝܟ ܗܕ ܕܡܿܲܫܝܫ 
ܗܘܐ ܘܡܿܟܪܹܐ ܥܠܝܗܘܢ gy roe . pre‏ 
SUA‏ ْ ܩܕܡ sow‏ ܗ݀ܝ ܕܒܠܘܩܐ ܒܨ J-‏ 
Vis wo mw a co oov vies Lolo! ul‏ 
]ܡܢ am‏ ܡܐ ܕܣܩܘܒܠܝ aX‏ ܗ݀ܘܝܐ. ܠܐ ܓܝܪ 
xs‏ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܢ ܡܢ ܣܣ ܘܒܠ ܗ. ܬܘܒ 
ܚ̈ܫܐ ܡܶܟܐܒܢܘܬܐ Ww aos‏ ܚܫܘܝܫܐ ܕܗ݀ܘܝܐ 
ܒܚܫܘܫܘܬܐ ܦܓܪܢܝܬܐ. ܐܘ̇ ܒܡܚܝܩܘܬܐ ܕܡܢ 
ܒܬܐ o3‏ ܕܐ ܒܣܢܘ ܥܝܪܝ ̄ܐ ً ܐܘ 
ܒܡܩܕܡܿܘܬ݀ ܒܕܚܠܬܐ ܕܒܣܘܟ̈ܝܐ ܐܒܪܲܨܢ ܐܬܟܝܹܝ݈ܬܵ 
ܐܢܨܥܒܼܟ ܐܠܠܘ MI uc,‏ ܐܢܐܒ US‏ ܢܸܟܝ )ܒܪܬ mu‏ ܐܠܓܬ à‏ 
eai SS‏ ܚܫ̈ܐ wA‏ ܠܠܝ ܘܨܰܠ݈ܬ݁ Lco‏ ܡܲܫ ܡܝܢ 
Pg] ys] eS Ae on vos‏ 

ܚܫܒܘܢܼ ܒܨ ܗ ܚܘܫ̈ܒܐ ܕܟܪܝܘܬܐ. ܘܫܡܫܐ 
ܗܘ ܕܫܝَܬܬ ܚܵܠܵܟ ܫܝ ''. ܡܕܝܢܝܬܐ ܗܘܬ̇ ܕܡ̈ܥܟܐ 
ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ. ܘܣܓܝܐܬ ܒܐܢܫܘܬܐ. ܘܝܫܦܝܥܐ 
ܒܡܒܿܘ̈ܥܐ ܘܢܝܡ̈ܡܒܡܬ ܐ. mi aco‏ ܕܝܘܪܕܝܢ 
ܣܝܡܐ ܒܫܒ̈ܒܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܘܐܝܟ ܬܪܝܥܐ 
aua‏ ܗܘܬ ܠܥܡܡ̈ܐ ܠܡ̇ܿܥܠܬܐ ܕܠܐܪܥܐ 
ܕܡܘܠܟܢܐ D‏ 

ܢܫ ܒܬ 18 ܥ ܢܰܫܰܒܳܳܐ ܫܥ ܒܫܐ ]ܝܕܝ 
ܚܫ̈ܒܡܬܐ | ܝܿܬܢܼܬܵ ouod! c Silly‏ ܐܘܠܝ̈ܬܐ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ osos‏ ܐܬܝܼܠܵܝܸܬ݁ ܕܐܬܝܐ ܥܬܐ ܘܐ SCR‏ ܧܬܝܸܐܝ ْ 
ܘܬܘܒ x5‏ ]$5 . ܘܬܘܒ ܚܫܢ ܒܝܬܐ 


778 


5 ܕܢܲܫܒ ܫܫܢܝܝܼ‎ . creen 23308 win aoi 


ܫܝܐ ܐܚܫܘܼܒ ܝ ܝܰܫܘ̇ܝܫܘܼܬܐ 4I‏ ܘܐܝܟ 


! SSs deest; in F ܘܡܢ ܐܐܐܬܐܐܐܐܐܐ‎ MX 0. — ? (f. 
Field , Orig. Hexapl., Ps. xcu, 3, not. 5. — ? HF deest ܐܘ‎ 
ܠܗܿ‎ ox et gris: 85: add. lic ܬܘܒ ܒܪ ܣܪܘ ܗ‎ . 
! S85 opa. — 5 H sic; F e XUI, oe; SSs ܐܛܝܫ‎ 


B. A., Paris. 255, ge, ge vo c». | 9x3. ; 58 Jua, , — 19 SSs deest &s- lY. . — 1^. SSs gloss‏ ; ܕܐܥ ܕܟ 


seq. usque ad ܠܥܰܫܘܫܘ ̈ܐ‎ desunt. 


| 


— 9 (f. col. 691,1. 22. — 7 SSs antea add. — 49V ܫܳܢܐ‎ 

775 ܚܪܝ̈ܢܐ 


ܚܪܝܦ ܕܘܡܐ lakes]‏ ܥ )ܪ SL. S usos là E‏ 
ܡܲܪܝ̣ܦ ul,‏ . ܚܪܝܦܼܘܬܐ ܐܥܝ̈ܕܐ ܨ 4 
ܪܝܥܐ LEE Ra lil]‏ ܒܟܬ ܕܦܪ̄ܕܪ ܡܬܚܪܪܢܝܐ 


ܗ̄ ܕܗ݀ܘܐ ܒܗ Po uos‏ 


pre ys ܚܪܝܼܣܐ‎ PAL uL. Juil venas 


ܐܐ 


ܪܟܐ ܐܝܟ ws Aes Lalo wA‏ 
ܡܚܲܪܟܵܥܘܬܐ (ܥܝ̈ܨܐܝ̈ ً ܐܬܚܲܪܟ ܚܰܪܟ ܠܒܐ 
8S 4484 ha‏ 

ܚܪܡܐ Dy Reps. n T. OE 9s. SON‏ 
ܟܪ ܥܕܐ '. .7 ܕܦܪܝܫ ܠܐܠ ܗܐ , ws‏ 
ܡ ܐ ܘܚܪܡܐ ܥ) 3( Ales.‏ ܒܝܪ ܣܝܪܘ La‏ 
o-‏ ܐܐܬ ܕܘܐ Suas‏ 1.3 ܢܪܡܐ dsl JI‏ 

Lg Un acl, Ra (ܐܫܵܐܫܹܬ.‎ Ag.) was 
ܚܰܪܡܰܥܳܐ‎ Ww eas lA, 3 By Lus ܚܪ ܡܘܬܐܐ ܢܿܟܿܐ)ܟܰܠܬ݁‎ 
geni 2 50301 ܐܢ̄ܬ݁‎ 715 Lo, Bj gb 9x5 Xia 
«aJ. ice; Y (1I ASI wo In ¿ 
ܐܬ ܀‎ Rogo, Y ܐܐܬ‎ GUU wm . ̈ܝܟ‎ ioo 
e oa. pao ܚܪܡܐ ܗ̄ܦܘܪܝܫܢܐ‎ 
ܘܒܪܚܝܼܩܘܬܐ. ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܡܢ ܟܝܕ ܡܬܦܪܫ‎ 
ܡܬܣܲܪܒ .ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܬܗܘܐ‎ ex. Xo ܠܡܝܪܝܐ.‎ 
ً ܚܪܡܐ ܠܡܪܝܐ‎ di ܩܪܝܬܐ. ܗܕܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ‎ 
ܠܗ ܬܬܦܼܪܝܫܢ̣ ܘܬܬ̇ܩܲܪܒܝ܇ ܒܪܚܝܩܘܬܐ ܡܢ ܟܕ‎ 
ܡܬܦܪܫ݀ ܡܢ . ܡܪܝܐ ܘܡܝܬܪܣܰܡ ܐܝܟ ܗܝ ܕܡܶܝܢ‎ 
ْ ܕܠܐ ܪܚܡ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܢܢܐ ܢܗܘܐ ܚܪܡ‎ 
mae A Sri ܡܢ ܝܐ‎ poo ܦܪܝܫ‎ aos 


ܨܢܫܥܘܬܐ FSSs add.‏ 15 — 233 ܨܝ 88s add,‏ ;ܝ 
CAR. 14 S8s Bos Kl ph F deest eque c le ; FSSs‏ 
H‏ 15 — ܚܢܪܥܘܬܐ (ܚܪܝܥܘܬܐ add. Sky JUxs- | (S8s‏ 
Xd. — 16 SSs deest, — 1? F add.‏ ܘܗܟܢ deest cas, A. co.‏ 
ys. —‏ ܐܠܕ H deest "Te‏ 19 — ܘܐܚܪ̈ܢܝܐ »5 je‏ 
pro. AVV. —9 SSs labeo. —‏ ,ܢܐܚ (od, 33033; SSs‏ 19 


91 [7 ܥ̈ܥܝܲܟ݂‎ , — 2 SSs deest. 

ܪܫܐ 776 


oce Ul,‏ )ܠܠܝ ܝܨ wA Leu‏ ܥܪܝ ܡܐܝܬ 
ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ RSS y xe‏ ܬ 

Gelbe JE de pfo dee ܚܪܣܵܥ̈ܐ ܢܘ̈ܢܐ ܫܘܵܥܵܝܹܐ‎ 
915555) *4 5 2I ܘܐܚܪ‎ . slg i5, M sb, ca! 
ܐܐܚܝܩܐܝ܀:‎ o 

ܕܢܪ ܠܠ oUcs I als.‏ ܝܨ 6:21 ܪܣܝܐ ܠܝ 
ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ oA c0‏ ܓܓܝ̣ܒܲܓ ord‏ ܐܛ .ܢ ܕܗ݀ܘܐ 
ܒܬܠܝܦ̈ܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܐܟܕܢ ܐܬܝ deir) ulis & uso‏ 
ܚܵܪܥܘܼܬܐ ܝܥ ܥܝ Pas qr, ape‏ 
"e LAS‏ ܢܟܝܠܐ JU P gl$ eu egeat‏ 
ܘܦܨ Pouf cas Lo XR,‏ 5ܒܚܠܚܼܡܵܝܫ ܘܐ 
Xd! (gui,‏ ܢܠܟ des Jac‏ 

Fink ܚܪܦ̈ܐ‎ 

ܚܟܟܬܐ LOL Le Jd Jue‏ ܛܪܦܬܐ ܚܕܐ 
ܕܡ̈ܣܐܢܐ ܢܵܢܵܝܸܠܬ̈ 200« i Peas N Ano‏ 

ܢܢܪܦܘܫܘܬ ܐܠ ܥ ܝܚ)ً: 

ܚܪܨܦܬܐ ܢܕܦ ܒܦܵܢܝܘܸܢ ܠܘ ܢܸܣܢܬܵܣܬܵܝ aspe‏ 
ܚܲܪܨܵܢܵܐ *f* asas.‏ 

ܚܪܡܐ ܝܨ . ܚܸܖ̈ܩܹܐ iis SK‏ ܒܓܝ" ܥܙ 
ܐܬܘ e.‏ 
wes M‏ ܐܝܟ ܒܢܝܝܡܝܢ ܕܝܪܝܐ ܦܣܣܵܐ 
ean ANS‏ ܐܫܿܟܢܝܬܗ ܒܦܘܫ ܘ f 000x00310544‏ 


Suus 1?‏ ّ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 


ge, MODA‏ ܐܐܬܐܝ̈ܬ̄܀ 

| 


deRsaÁ we aas wA 
ܐܠܨܨ ܚܪܫܐ ܕܒܐܕ̈ܢܐ‎ uel pel Jul Seas 


! F deest Là 4.3] Ss. — 3. S85 glosse seq. desunt. — 

HF deest $$. — ^ H deest. Als. y; Se deest 95 
Cj, sed add. ܚܬܕ :88 5 — ,ܨ‎ as AN et deest quod 
sequitur. — 5 F add. ܚܨ‎ GCJ] ܘܐ ܢܢܪ̈ܢܳܐ‎ ; SSs qua sequuntur 
usque ad ܘܒܘܬ ܐ‎ s desunt. — 7 SSs. $5. — 9 SSs add, 
ܒܪ ܣܪܘ ܠܡ‎ wu. — ?. (f. col. 623, L 1. — 10 88s 
quod pracedit deest 11 pinzit ܪܰܣܳܐ‎ Ss. — Y H deest à 
Quis yay: SSs deest S arse. gy ids. — 12 F add. 

773 ܚ̇ܪܘ̇ܬܐ 


ܬܬܚܒܪܫ ig)‏ ܚ̈ܪܘܝܫܘܼܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܕܗܘ 
ܡܐ! ܕܢܿܚܬ ܠܓܓܪܬܐ |ܐܝ݇ܛܐܬ dM dicus (2I‏ 
ܚ̈ܪܘ̣ܫܘܬܐ Lis‏ ܡܲܪܘܼܫܘܼܬܐ ܫܡܸܝܼܸܥܬ݁. ܡܲܝܪܘܼܚܫܝܘܼܬ 
ܚܩܠܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Joy‏ ܐܠܘܟ 
ܢܢܪܘܬܐ' Buell‏ ܪܝܫ ܥܛܡܐ ܐܝܬ AUI‏ 
TEN‏ ܟܕ ܦܬܝܼܥܐ PUE‏ ܡܝܐ ܕܝܢ 
ܕܫܠܝܐ 3$ A weave‏ ( ܐܨܨ ܥܒܬܐ ܨ ^4 
ܚܪܘܬܐ ܘܡܬܼܩܪܝܐ ܣܝܪܣ݀ ܕܐܝܬܝܗܿ «goo‏ 
ܚܪܘܬܐ ܬܘܒ ܐܵܕܠܲܝ ܚܪܘܬܐ ܗ݀ܝ Ac‏ 
ܐًܣܝܪܐ. ܕܘܟܬܐ ܕܩܪܝܒܐ d) 421 won. 8 5S‏ 
jb i‏ ܐܠ ܢܢܬ 

P oS, 9 ܚܲܪܘܼܣܡ̈ܐ°‎ 

vA‏ ܥܛ Alae vaa‏ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
ܚܪܝܙܘܼܬ݀ ܡܠܬܐ ܠܠܚ das Gas‏ 7 ܐ ܬܪܚ . 
ܚܪ̈ܝܙܘܬܐ )ܚ ܫܝܐ ܝ NS n2 aon.‏ ܠܫ̣ܫܿܠܬܐ 
ܐܕܢܵܧܵܢܹܐ ' AJ, (eus;‏ 

LED cJ l;s 34-3930 ܟܠܒܐ‎ AxA» 
ܚܪܣܘܡܐ‎ ! wA ܦܲܪܛܘܝܫܐ‎ al Ax 
ib elo 2 I wd oxi ܙܘܡܐ ܙܪܙܘܡܐ‎ 

deAs6 ܐܬܚܿܪܛ‎ LN Aa 

& V ܒܠܫܢܐ ܕܠܥܠ ܚܲܡ̈ܨܵܐ.‎ as 
drgaee. ܚܪ̈ܛܡܢܐ. ܘܐܝܬ ܕܩܪܝܢ ܠܗ ܡܪ̈ܚܐ‎ 
dard | ܐܝܠܝܢ ܕܚܪܝܒܝܢ ܒܣܲܝܦܐ݀‎ E «c EV 
Ux, ReUS, dala; ܘܚܪܖ̈ܝܓܘܬܐ‎ Ye Nas 

ܚܪܝܥܚܢܳܐ ܘܝܲܢܕ݂ܖ ‏ ܢܚܪܝܢܘܬܐ ܝܢܪ : : 


18 HF 53) l3 ,ܘܕܨ‎ cf. B. A. Hoff., 4664, coul (ܢ̄ܬ݁‎ I 
ܝܨ ܐܕܐ‎ L3; B. A. Paris. 355, ܝܬ ܕܐ‎ cae] ail I. 
— 19 HF whos 3 3. — 99 SSs add. ܐܝܟ ܚܢܘ‎ — 
°! $86 Jg, — F Val ,ܝܨ‎ — 9 88: add. ܐܝܟ ܡܪ‎ 
ܣܪܘ‎ . 3 (ff. col. 502,1. 8. — 35 FSSs 443). — 26 FSSs 
que. — 97 F ya; SSs deest cum vocabulis seq. usque ad 
Qe. — 38 F s, et vocabula seq. usque ad e Joey 


"ha di desunt. — ?9 F ܕܥܢܢܝܼ ?88 ;ܕܥܒ‎ . __ 390 SSs 
vocabula seq. desunt. 
1 


ܚܿܪܝܦܘܬܐ 774 


oL ced cele VAM‏ ܚܸܝܪܝܵܝܘܼܬܐ 
I esL‏ ܚܪܢ̈ܝܘ̣ܬܐ ܝܵܬ ܡܪܢܟܐ x21 JI‏ ܐܟܝ ܝܼ ܝ ܨ 
5l aus‏ ܨ¿ vos‏ ܝܫ ܨ . ܬܘܒ ܬܒܥܬܢܝܐ 
Lud ejl‏ ܚܪ̈ܝܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܼܪܝܢ ܠܘܩ ܒܥ 
ܝܫܪܪܐ ܘܨܿܒܝܢ ܕܢܥܒܼܕܘܢܝ ܗܝ «uu We Na‏ 
ܚܪܚܪܬ'"' s mcs.‏ ܚܪܝܝܐ. ܘܐܝܟ v N os‏ 
ܚܪܚܪܗ oca eMe‏ . ܚܪܝ̈ܝ̈ܳܐ 1 JU‏ 
UE dC giu ll eo UU cupis‏ ܒܼܺܕܰܬ̈ (ܢ̈ܥܐܼ. 
boss eS Lal‏ ܝܫܐ" c.‏ ܥܨܝܥܘܬܐ. 23.236 4 
ܐܣܝܪ̈ܐ ܫܟܝܥܥ Usa! Qj ULzJ]‏ 

ܚܪܶܫ ܝܠܐ ܗ̄ ܚܪܝ ܚܼܲܪܕܢܐ" ܝܼܲܫܟ quad‏ ܚܪܝ 
ܚܪܝܥܘܬܐ ܕܐܣܛܘܡܟܐ ܘܕܠܒܐ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܝܿܚ ܀ waa). CAI, Baal!‏ ܡܘܪܝܝܐ 
ܗܒܒܐ ܕܟܫܘ̈ܒܐ deploy axi‏ ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܪܘ. 
wo‏ ܕܚܪܘܥ 0M‏ ܸܒ R^»‏ ܪܕܕ 
(ܝ̈ܘ ܢܨ E aal vaa s‏ 

de ܡܐ ܕܝܢ ܕܦܬܝܼܥܐ݀ ܪܪ ܚܝܢܢ‎ Eia Saas 
ceo laci, od ܐܢܬܐ‎ Ung de Juss ܘܫܐܨܢ‎ 
ܚܝܕܧ ܧ̄‎ de ape Ao, copce B3 de Jua, ܥܐܬܵܐ"‎ 
&ae$ ܐܟܠ ܢ ܐܒܐ ܐܨܨ‎ de Joy ܐܬܕܡܿܢ‎ de dla, KS, 
833 de gue, ܐܬܦܨ‎ »KS de uu, ܥܺܕ݂ܰܐܢܬ̇ ܥܬܡ‎ 
9I de Jaca ܝ ܐܢܬ‎ 8 wes (ܐܝܸܬܿ. ܡܐ ܕܝܢ‎ 
ܐܐܚ̇ܝ̣ܝܸܬܿ ܥܣ ܩܠܐܢܼܒ݁‎ emis. A ܐܐ ܨ‎ iuo, ܕܐܬܬܐܒܘܬ̈‎ 


ܢܢܶܚܝܬ݁ l3,‏ ܡܥܪ̈ܦܐ ܐܝܟ ܒܝܪ aA Dco‏ ܝܫܬ ܕ&̄'. 


! Sic, leg. cum Payne Smith w^ 30034. 3 SSs deest. — 
? F add. xa 7e. — 5 F SUV SSs deest, — 5 Gf. 
Opusc. nestor. , 130, 5; SSs lue gloss usque ad ܚܪܘܬܐ ܕܗܕ‎ 
desunt, — 9. SSs deest. — ?. FSSs deest. 4 —la 5. — 8 HF 
eoo», — ? HF V ol. < ܨ‎ F ܕܥ ܗ ܕ‎ 88$ 
£3 5230 ($5 !ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܥ ܟ ܟ ( ܕܥܟ ܨ‎ f. 
ܼܢ̈ܒܘܪܐ‎ . '% HF ܝܫܘܡܐ‎ cf. inf. va 3oxà. — 1? SS; 
;ܟܐܗ‎ F add. . ܚܨ‎ 2,47] wawa. — 15 SSs deest, — 
15. SSs deest, — 16 SSs Je. — 17 F add. ܐ )ܟܐ‎ Jy. — 

771 ܢܚܢܪܒܘܒܩܬܐ 


ܚܪ̈ܡܘܒܡܬܐ Iowa‏ ܒܠܫܝܐ ܕܠܥܠ ܘܐܦ | 


ܬܐܢ̈ܬܐ (ܐܫܨܕܬ̄ cue‏ ܐܠܬܵܫܸܩܨܐ݀ ܢܐܢܿܚ̈ܨܲܘܐܬ̈ ܕܫ̇ܝܸܟ.)ܢܚܨܘܐܬ݁܆)ܕ 
ܐܬܵܝܼܩܨܢ $5 ܢܪܒܘܡܬܐ d.e‏ ܥ݇ܕܢ̣ܕܸܢ̄ܬܵ: 
Sols qué. "3-35‏ 

Tte mea aia ܚܪܵܓ݂ܐ ܫ̇ܚ ܐ ܘܐܝܟ ܦܘ‎ 
ge» dl. is] w caen. S ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܪܘܼܓ‎ 
cs 3 di ܐܠܐܕ‎ ibd ܕܩܕ‎ Jod CN NA 
CA y Quy (ܨܐ.܇ ܒܪ ܣܪܘ .ܐ݀ܡܪ ܪܒ ܡܢ ܩܲܡܨܵܐ‎ 
Pole Lg ge ܥܐ ܐܬܿܐ‎ 

Pal! i lE ܨ‎ eli eas 

C0 3 N A co ܒܨ ܘܚܠܦ ܚܪܕܠܐ‎ Jay v NAA 
ܠܦܿܬܐ ܀܀‎ ws 

TAS‏ ܕܢܝܠܘܣ |( ܣ̈ܝܚ) )° 3E‏ ܪܝܢ ܗ̄ ܚܪܕܝܐ 
ܕܝܒܫܐ°. ܘܓܪܡܒܐܝܬܿ ܥܳܒܳܐ'. ܦܪܣܐܝܬ :ܕܝܢ 
TELS‏ ܒܨ "aos‏ ܕܝܢ ܗܘܼܝܘ ܣܿܥܣܥ ܣܪ 
wn cona e Ege‏ ^8 ܿܐ «mad! ier‏ 
ec»‏ ܓܝܪ ܥܥ ܚܪܕܝܼܐ.. ܕܡܐ ܕܪ̈݀ܡܐ 
ܒܝܫܐ ܡܢܗܝܢ S.‏ ܡܵܕ݂ܢ nos‏ ܚܪܕܢ̈ܐ ܗܘܐ 
ܡܢܗܝܢ ّ cue‏ ܕܛܚܦ̈ܢ ܠܥܠ ܘܡܬܕܲܚ̈ܥܵܓَܡܝܢ 
NS‏ ܠܝܒܫ̇ܐ. ܥܒܐ ܗ݀ܘܐ ܡܢܗܝܢ ܿ ܚܪܕܚܝܚܝܐ 
ܬܪ̈ܝܢ ܓܢܣ̈ܐ ܗܘܐ . ܚܝܕ ܕܒ̇ܝ ܡܐ ALTA‏ 
ܘܡܬܩܼܪܵܐ ܩܚ ܟ . ܘܐܚܝܪ ܒܥ̇ܢܒܫܝܵܐ ܗܘܐ 
ܘܡܬܩܪܐ ܣܣܝܢܩܘܪ ܡܢ ܐܣܘ̈ܬܐ. ܬܘܒ ܕܝܝܢ 
am‏ ܕܒܝܼܲܒܫܐ ܗ݀ܘܐ ܥܒܐ «moon‏ ܠܗ 
Xii‏ ܢܸܦܵܐ( ܐܨܒܕ 4 

ْ ܢܚܕ‎ oye ܨ‎ 52i ܐܦܠ‎ ouf. vean 


LA AI, cf. inf. col. 774, . 15. — 19 Ss‏ 1 12 . !ܠ ܪܫ 
ܕܟܫܘܒܐ àv, in Ss‏ ܕܟܘܚܫܒܐ deest $31, — V4 HF‏ 
SSs‏ 19 — .15 .ܐ ,^77 correctum , cf. inf. col.‏ ܕܟܘܝܫܒܐ a‏ 
cf. Bar Ali, 4040. — 16 SSs quod sequitur deest, —‏ ,ܐ ܝܒܬ !ܒ 
V7 F QUAS; S8 cu icS. — 18 SSs deest 83e; HF deest‏ — 
leg. wf ean, cf. col. 731, 18. —‏ ܚܘܪܐ Usado: pro‏ 


' HF ܐܬܣܟ‎ 
ܚ̈ܪܘ̣ܫܬܐ 779 


$ ܚܪ̈ܘܒܐ ܕܣܿܘܼܪܝܐ ܥܳܕܪܵܢܲܟ̱ܝ6ܐ‎ o5. uy, 
4 ܘܬܘܒ ܐܝܠܝܐ ܕܚܪ̈ܘܒܐ ܕܢܝ‎ 

woo af d‏ ܚܕ 4 ܡܬܐܡܪ 
ܝ ܝ : ܐ x x0 (QM‏ 
ܥܢܟ Lei sl OG.‏ ܢܼܫܥ s. KL]‏ ܆ܚܪܘܣ݀ܘܬ WX n‏ 
E fessa! s‏ 

JLicsy ql eel uu! 25531 I )ܘܢܟ‎ Sas 
o elei]! )ܠܫܟܝܢܟܐ'. ܙܪܝܥܐ ܕܡܲܝܪܘܼܥܐ‎ de 
ܚܪܘܥܐ ܠܘܬ ܦܠܝܢܝ̈ ܟܡ̈ܠܐܐ ܟܘܪܟ ܡܢܝܐ ̇ ܗܘ‎ 
ܘܠܕܗܒܐ ܪܡܐ . ܐܝܟ ܦܘ ܚܪܘܥܘܬܐ ܕ̈ܓܘܢܝܐ܇‎ 
ܡܘܪܝܚܫܐ‎ m ܠܡ‎ vA ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ (jose 
Jw a x 83 ax v ܗܒ .ܐ ܕܟ .ܬܝܫ‎ oc 
ܬܘܒ‎ v soos Lus ll do sl ܘܒܫܩܘܒܠܥ‎ 
i ܐܠܨܨ‎ Sas! 

YexÀ oaa‏ ܢܵܩܨܝܪܢ ܘ i, sd là al e SZ‏ ܐܢܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܘܚܪܘܦ ܠܚܲܡܪܵܟ ܘܕܪ Pasche‏ ܘܐܚܪ̄ 
ܢܚܪܘܦܝܐ ܐܨ xe‏ 

ܩܪܘܼܡܬܐ ܥܝܕܐܪܬ̈ ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܝ 
ܚܪܘܼܩܡܘܼܬܐ 5o *Kaog xl!‏ ܫܢܿܧܝܧܬ̈. ܚ̇ܝܪܘܣܝܚܐ 
gaks‏ 4 
ܚܪܘܪܐ EI‏ ܫܢܟܢ ܟܕ ܚܒܝܨܐ a‏ ܐܝܟ ܒܝܪ 
ܣܪܘ ܚܚܓܐܪܘܬ݀ wines os ec‏ ܘܚܛܛܓܗ̈ܐ. 
ܚܪ̈ܘܪܐ ܦܘܿܪ̄ܘ ܘܚܘ ܆ܚܪܘܪܐ ܢܝܢ '' vxo 0o‏ 
Sao‏ ܚܪ̈ܘܪܐ ܝ Geld! wAoRa , colis! Salo‏ 
geli 55 cni d‏ ܪ deles oe‏ 

ܚܿܪܘܫܬܐ ssi‏ 0331293 ܚܪܝܫܝܢ ܗ̄ ܢܿܟܣܝܝܢ ْ 


! S86 ܘܐܝ .ܣܥܡ‎ cf. col. 155, ®. 32; col. 76, ܐ‎ . 8. — 
?. FSSs add. (aad ܝܨ‎ Bs eI Ll Juil, ܐܬܪܪܫ‎ ees. — 
3. SSs ult. glossa deest. —^ F add. «290 ܒܪ ܣܪܘ‎ ext. 
— 5 88s add. 49V; F add. i; JY. — 5 HF ܕܢܦܫܐ‎ — 
7. HF ,ܥ ܒܳܐ‎ — 9 $86. exo. — ? H Sj, ef. Nestle, 
Syr. gramm. , 9* n! 88, 48. — 19 $85 US coy. 0; 
F ܐ ܐܝܐܦ‎ c, v3 oy ܐܝܟ ܙܘܢܝܢ‎ — !! 88: 35, Xiao! 

ܚܦܪܵܐ 


709 
ܚܸܦܪܵܐ ais iuis‏ ܬܒܬ res‏ ܕܢܠܵܝܨܸܨ ܧܺܚܚܽܘܕ݂ ܟܿܐܬ ܘ 
xus JU, «2 Aue uuo,‏ ܐܚܦܪܘ ّ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܠܐ 
wert ue As‏ ܒܪ e c9 y exo‏ ܬܘܒ 
ܒܗܬܬܐ ܥܿܨܨ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܦ̈ܝܟܘܢ ܠܐ ܢܲܚܦ̇ܪܢ 
Lu y eps,‏ ܚܦܪܐ ܐܰܣܶܐ ܝܝ ܐܨ ̇ ܚܸܦܪܵܐ 
ܕܡܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܘܟܬܐ ܕܡܬܚܦܪܐ J$ocs- woo‏ 
EU‏ 

(Xue qune Oe. cede unies. JU, Leo "eS 
ܕܐܐ .ܝ .)ܘܐ ܨ ܡܲܨܸܐ‎ Ll JI ܢ‎ Loco ܟܐ‎ aLla i 
:;̇ ܘܟܼܪܣܐ‎ 
MCI Aw )ܢܝܬ ܥܺܐܘ̈ ܢܨ‎ LL ܚܸܨܒܐ‎ 
ܪ̈ܘܿܪܒܬܐ ܕܒܐܬܪܐ ܥܠܝܐ. ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܘܒܟܬ݀‎ 
ܕܦ̄̄ ܚܨܒܿܐ ܩܵܠܬܼܐ܀‎ 

iris rus‏ ܡܢ X3‏ ܐܙܕܪ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘܝܫ ܘܕ 
ܥܩܢܬܕܐ WS. Soc AA e (5M esl us‏ 
isla‏ 

exu p 

ley gom lys ܡܨܝܗܿ‎ aio ܢܥܝܢ̈ܐ‎ 

"pen ܒܗ ܢܓܖ̈ܐ‎ em wes o0 "sen 
EE] 

4 UU vog 

ܕܲܨܢܦܘܼܬܐ ces Palos isl‏ ܡܲܨܝ̣ܦܐ di‏ 
ual‏ (ܠܨܸܥܼܬ. ܙܟܪܝܐ ܐܚܨܦ ]13 ܘܚܫܿܝܨܺܢ ܕܸܥ̣ܝܚܲܝܬ݁. 
ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡ̇ܨܝܦܘܬܐ T Macr)‏ ܢܨܦ 
ܦܐܬܐ. ܗ els xoc, adu‏ ܚܨܝܦܘܬܗ ܠܒ )ܥ 
ܚܼܨܦܶܐ OR‏ ܚܨܦܐ wá Sosa‏ ܕܝܡܐ ܒܶܝ 


15 SS. "As. — 16 HF deest jXàs SSs ultimam glossam sic 
praebent : ccs wax dus. — 17 H deest J- s ; SSs 
ult. glossa deest. — 15 F ܗܰܦ݂ܟ‎ pro AR, ܒܟܬ݀ ܕܦܪܰܕܖ ܘ‎ 
pro ܗ‎ forsan leg. ܡܘ ܒܘܫ‎ loco ܘܘܫ‎ , — 1? F deest (95; 
SSs deest ܟܢ‎ Jas. — 9? SSs eg e. — ?t SSs ܢܰܟ‎ A3 
dA. — 232 F ,ܐܝܐܝ‎ — 23 FSSs ܕܐܚ‎ Rer wA». 
—*3. H dex. — 35 SSs quod sequitur deest. — 80 H 


à enl. 
ܚܪܒܐ 770 
(za Ouid]‏ ܚܨܦܐ ܕܣܲܝܦܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪ̄ܘ 


ܕܗܘ avs e S‏ (ܠܥܼܟ.: 

shy LE raid "e p‏ ܐܠܨܨ Sol‏ ܘܐܝܟ 
ppp ` pude‏ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܕܡ '. 

ܚܸܨܪܵܐ. ܨܒܥ̈ܐ ܙܝܥܘܪܬܐ e aad‏ ܕܠܘܬ ܼܨܪܐ 
T Se E‏ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܨܪܐ 
ܨܒܥܐ ܙܥܘܪܬܐ ܀: 

ܚܨܪ ܟܲܒܕܳܐ oui Bb;‏ . ܒܝܐܘܪܝܬܐ. ܘܚܨܪ 
ܟܒܕܐ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ES‏ ܘܬܪܒܗܝܢ. ܘܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܗܝ ܕܢ̇ܦܚܫܐ ܡܢ ܟܠܗ ܐܝܟ ܚܨܪܐ ܡܕܡ ܀ 
wA‏ ܗ̄ ܫܪܵܪܐ 4d‏ 


JA Mis ils ois Mei o, ܕܢܡܺܛܺܐ‎ 


Feb? oy isse Jie Lans 
ܐܢܝܫ ܒܥܒܡܕܡ‎ Am ܕܡܫܬܒ‎ m ܡܢ‎ YA 
npe Jue! 3 Lc Ll ài ܕܠܝܬ ܠܗ‎ 

cns ܘܣܿܝܪܒ‎ 154 do ܐܝܟ ܡܽܘܫ‎ wA Dos ܗ̄‎ 
Ui o Ant Pie) ܐܝܢܒ 2 ܟܠܟ‎ AX 
cola eS ْ ܢܸܐ‎ á ܢܸܟܢܝܸܟ‎ gl de ܒܐܝܕ̈ܝܟ‎ 
PaL 

454) PU ܚܘܼܒܵܐ ܕܡܝ̈ܐ‎ YA 

ܚܪܡܐ cha‏ ܥܝ . ܚܰܪܒܳܐ wA E‏ ܗ̄ 
Cis] vao‏ ܢܸܫ̈ܐܐ. ws uei, R31, "Jul‏ 
o)‏ ܡ̈ܪܒܐ RC, vw SS S wA n P5) à‏ 
oH‏ 4 


1 Ss deest e .» eL SSs vocabula seq. usque ad ult. glossam 
desunt. — ? 1 vocabula. preced. inde a .J&y desunt. — 9. SSs 
deest &&& ܘܒܟܬ‎ , — ^ SSs qrlossa sequens deest. — 5. SSs 
deest, — 9. SSs glossa seq. deest. — ? SSs deest. — 8 SSs deest 
&3l co. — 9 FSSs eI de pro &3 3|. — 19 HF c 3. 
—! H o xu JI ;ܕܟܐ‎ 9 ultima glossa deest. — 
'? HSSs PRO cf. col. A93, ܐ‎ . 16. — 13 H deest M. 

AH $55 4!; F Y 3); SSs ܚ ܨܨܘܗܿ‎ et Uy. — 


Ag. 

761 ܚܣܝܡܐ 


C TID C033‏ ܝܫܚ ܝܟ 

ܠܢܦܦܥܠܠ | ܐܥܕܝ ull‏ ܐ̈ܒܐܟ 

ܕܝܚܣܝܦܕ.)ܐ 1 ܒܟܬ ܕܦܪܪ ܒܕܘܟ ܡܚܣܖ̈ܐ P‏ 
ܢܚܣܟܪܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪ "anas‏ ܩܝܪ̈ܒܘܣܝܐ 
iyi aile‏ 

ܚܣ ܕܒܐ ܥܥ ܩܿܝܼܡ dll, qa‏ ܬܝܬ dem‏ 
ܐܒܐ o! cann]‏ ܕܸܠܪܸܨܢ Js d‏ ܘܐ .ܐܝܟ 5.3 ܣܝܪܘ 
ܚܲܫܐ ‏ ܕܬܐܪܬܐ .ܕܒ naa‏ ܡܵܨܦ ܒܛܒ̈ܬܐ 
How a‏ ܝ 

"ola quas. ܡܸܣܢܘ̈ܢܹܐ‎ spans gps VC Sad: 
lee was ܡ̈ܣܼܝܢ‎ Ros LJE ܚܣ̈ܢܐ ܕܫܝܘܠ ܥܟܝܢܨܨܢ‎ 
ܐܢܫܬ‎ BOURaee (gains Waco ܚܣ̈ܥܐ‎ Pes lul 
ْ ܧܐܟܝ'. ܚܲܣܝܪ ܪܝܥܝܥܐ݀ ܥܼܬܩܬܐ.‎ gal ends 
4 AA gasl ܚܿܣܝܪ ܡ̈ܪܕܘܬܐ‎ 


45003 3031.3 aX ܕܟܿܝܫ ܡܕܡ ܘܫܿܩܠ.‎ s ܡܪ‎ 
ܬܫܐ‎ Uwe S s Ja gas ud ܢܚܦܘܪܐ‎ 
ܒܪ‎ poc DL EA ܐܚܦܪ.. ܕܐܚܦܘܪ ܠܐ‎ 
ܕܐܠ‎ Los, LCS 
eal, ܐܨ ܐܬܢ‎ daas] ܐܠ‎ (5l ܘܫܢ ܐܬ‎ "os 


$ (gue! wA NR (sic) ܣܪܘ ܕܢܗܘܼܐ‎ 
ܐܚܝܢܵܟܠܝܸܫ ܐܟܝ‎ 


— 


li. — 19 S8;‏ ܐܥܫ ܨܢ Ics; SSs‏ ܢܬܒ ܨܘܕܢ ܝܠܫ ܨܡ 
:88 ܆ܪܘܡܚܦܛܛܓܘܬܐ ܐܒܝܨܢ lAsJ!. — ?9 F add.‏ 
SSs 435; H add.‏ !? — . ܘܡܬܢܦܛܥܘܬܐ add. l& A ice]‏ 
SSs deest. — 9^. SSs deest.‏ 93 — ܥܛܢ G1. — 99: SSs add.‏ 
cf. col. 475 , L1,‏ ܡܘܪ ܡܝ : SSs deest, — ?5. HF‏ 35 — 
ܩܘܪܡܝܚܐ ܘܓܘ̣ܪܡ̈ܝܝܚܝܐ et in Bar Ali, hoo6 a,‏ 
ܢܢܦܝܦܘܬܐ Lus, SSs Us, of. 7.5. —28 H‏ ܧܿܟܐ)ܢܐ HF‏ 97 
cf. col. 575, 7. a; SSs deest cum vocabulis seq. usque ad penult.‏ 


glossam, — 99 $5531: $ 3,21. 

ܚܦܝܦܬܐ 768 


Je$y Jess 5b ܐܠܟܢ ܐܕ‎ Jet ܢܫܝܢ‎ xi! ܪܐ(‎ 
PSU Iw 5 ܨ ܢܢܦܘܪܐ‎ 

Son‏ ܝܨ ܐܨܒ 
ܚܦܵܝܵܐ sli!‏ ܢ̈ܫ̇ܟܝܼܬ. loai nasi‏ ܕܥ̣ܟܸܧܨܟ. ܘܐܢܟ 
Md urat quio Laeta itii waa‏ 
Tuas‏ ܕܢܸܫܿܠܨܸܨܢ. ܡܬܚܦܼܐ' dye) (epa‏ 
ܚܦܝܼܛܘ̣ܬܐ ܥܝܕܘܕܢ܀ ܡܶܦ݂ܛܺܝ ܐܚ ܘܥܝ Tw‏ 
ܕܥܨ̈ܨܢ. ܙܟܪܝܐ [Moos]‏ ܥܨܨܘܨ gli I$‏ 
S Sn‏ ]5-4 ''. ܡܚܲܦܛܢܐܝܬ .\ ܝܲܢ̈ܫ ܟܝܝ '! 
Diss‏ ܡܬܩܿܦܝܓ ܨ BM‏ : : 
ܕܢܦܝܢܘܬܐ suu.‏ ܚܸܦܝܵܝܵܐ ܐ" ܘܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܠܡ Saw‏ ܗ ܡܢ ܚܦܝܢܘܬܐ d Pala Max‏ 
EIU nave Sos‏ 


icol 


df los 9939.3 . 


ܚܦܝܦܬܐ wax V5‏ ܕܠ ܥܠ .ܘܕܛܝܝܝ̄ܪܗܢ 
ܩܘܪܡܝܩܐ" ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܥܦܝܼܦܬܐ..ܘܐܝܟ 5-2 
ܣܪܘ qii‏ ܗ ܐܝܟ ܟܲܣܝ̣ܢ ܕܕܘܡܚܲܦܝܢ Malone oC‏ 
A Saca S ca P Lila Us.‏ ܡܟܼܲܝܣܐ. 
ܚܦܦܝܬܐ [0ܚܝܫܢ̇ܬ̈. ܚܦܝܦܬܐ"ܙܝܼܢܠܵܝܵܬ. ܚܦܦܵܐ Joe‏ 
I‏ ..ܕܚܦܦܐ ܘܢܐ ܕܫܐ JI Ky‏ ܘܝܐܝܟ 5-23 ܣܝܪܘ 
ܚܦܦܝܬܐ ܬܘܡ ܒܪܐ 7. ܘܬܘܒ ܚܦܦܐ :ܡܕܡ 


P9 om ܕܡܬܫܝܓ‎ 


1 SSs deest, — 2. SSs deest, — 9. SSs deest. — 
F ;ܧܿܭܚܝܡܢ‎ Ss le: S le. — 5 F add. ܐܬܝܢܕ ܪܨ‎ 55. — 
5 H deest Ua. — ?. F add. px. —? SSs que sequuntur 
usque ad wd Ss desunt. — 9. F add. ܙ‎ acis vo s.co2s 
3e. — 19. Cf. col. ig, 1 8. — !!: SSs ܗ‎ pro 3383 ܒܟܬ‎ . 
— 1? $s (53 sed S corr. 3, — 13. SSs add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ 

— V FSSs es, de ܐܬܢ ܝܕܨ ܐܠ ܐܢܬ ܕ‎ 3, Lie ILL 5 F 
add. ܘܡܬ ܟܣܐ‎ , — 16 F add. (ox. — 7 H ܨ‎ gb 


F , rn; lieb: 88: (S 2x2) ak gie. — 18 F 


^ H gaxs; 

705 ܚܣ 


ܣܪܘ losa!‏ ܨܢ ܛ ܢܬܐ ܨܨ. ܚܢܝܩܬܐ ܫܵܝ̇ܕ݂ܝّܫ݁'. pao‏ | 


có gala. wards pal cols (ܢܫ̇ܟ‎ iila. ܢܸܡܪܐ‎ 

ܐܒܐ ܐܢܩ 46 
ܠܩ qus Just ufo‏ ܫܐܒ ܐܠܠܘ ܢܨ ܥܐ ܚܐ ܠ" 
gil ouf,‏ ܐܣܐܢ «o3. ue‏ ܢܦܬܐ ܫܝܫ ܠܝ 
ܥܪܐ ܒܰܣ i ` UR ales‏ 


ead «Kansas‏ ܢܝ Joys‏ ܡܸܣܪܵܐ 9 ܕܢ" 
wo‏ ܕܓܝܒܘܬܐ. v 0 N30‏ ܣܓܝܐܐ 
ܚܫܲܚܬܐ ܗܕܐ 5 3 ܐܝܟ ܗܝ ܕܢܕܥ ܚܣܕܼܗ 
ܕܡܪܝܐ. ܘܚܣܕܘ̈ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ ܐܠܡܫܢ ܘܠܐ 
ܕܡܬܩܪܝܐ ܥܒܪܐܝܬ ܒܝܬ ܚܣܕܐ (ܢܢܨܼܧ̈. ܬܘܒ 
ܒܗܬܬ݀ ܐ , welt‏ ܕܚܣܕܐ we Nas‏ ܠܐ .33.8 x32‏ 
Moms‏ 

ܕܢܣܘܼܟ̣ܟ̈ܐ eas.‏ ܚܝܨ nai‏ ܙܟܪܝܐ Macc‏ 
CAXAXA) cA‏ . ܡܬܚܣܟ ܡܪ 
ܚܿܣܥܢ̈ܘܣܐ' ܕܐܠܳܥܳܐ Js Lu‏ ( ܚܢ ܕܨ . 
ܚܣܘܢܣ̈ܐ ܚܣܘܢܚ̈ܣܐ ܗܿ ܚܣܥ̈ܘܣܐ |( ܫܒܐ ܝܢܢ - ܨ 
ܡܸܢ ܓܝܕ̈ܐ ܘܒܣܖ̈ܐ (ATO‏ 


. ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 


eod! ,ܒܪ ܣܪܘ (ܟܠܐܩܟ‎ el deinde — 16 FSSs 
add. 3». —"ny ܡܐܪܘܢ‎ 333 pro ܐܰܒܿܟ‎ Ss deest cum 
vocabulis seg. usque ad Ad es 18 H £ Aa]. — 19 H 
csyl (superscr. X3) ,ܚܡܣܝܪܘܬ 0 ܪܕܘܬܐ ܟܥ ܝܢ‎ of. 
col. 498, .ܐ‎ ab et I Sam., xx, 3o. — ?? H add. &——535; SSs 
ܢܢܣܝܪ ܡܕܝܥܐ‎ loco ܒܐ‎ SN ܪܲܣܥ ܪ‎ in Bar Ali, 


Paris. 255, eque we S3 ܬܩܥ 5 ܛܥ‎ ef. D Sam. , xxt, 16. — 
3! SSs add. ܕ[ ܐܫ̈ܮܐ܆‎ . — 32 SSs » ܕܡܬܡܪ̈ܐ .ܣܣ‎ om. 

ܢܢܣܝܠܘܬܐ 766 


ܚܣܝܕܐ coast‏ ܐܫܢ ܨܒ ܕܐܒ (yr‏ ܡ ܚܝ ley‏ 
ܚܣܝܕܘܬܐ ܐܵܫܝܼܝ̱ܝܼ̇:݀ 

ܣܝܐ ܡܢ ܡܚܲܣܥܘܬܐ (ܠܝܼܨܵܨ̈ Jail ELLE‏ 
((ܟܠܐܩܟ ܝܕܨ (ܠܟܐܛܐ ܬܐܐ )ܐܝܩܝܛ 11531 cial] zely‏ . ܚܡܶܣܥ̈ܟ 
lae a eue‏ 4 

dadas Juil eee,‏ , ܣܥܘ ܟܝܐ ܒܗܘܢ ܝܵܨܝܼܝ݁ 
ܡܲܣܝ̣ܢܵܐ ܥܼܐܥ das‏ ܘܥܝ eei dpi sab aT Ss‏ 
ܚܣܲܢ ܧَܵܠܰܝܢ݂. ܚܣܼܥܘ ܐܝܟ ܒܪ oA o‏ ܬܣܼܦܘ ܚܫܝܼܕܐ ܨ 
ܡܬܚܢܩܼܢ ܡܙܕܟܼܐ 550 8 A8 x50 «Leo‏ 
ܘܐܬܚܠܡܘ 30 de S53! coo X5] excea‏ 
ܡܣܝܢܘܬܐ 833.2 exa X. Aa 75 «205 5 7] Ael]‏ 
PUN DR.‏ 

aS, Juil ulaió We do Aa co‏ . ܚܡܿܣܝܼܪ ܢܘܗܪܐ 
03b‏ ܢܿܨܝܼ Asc Laus‏ ܡܪܕܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
Ios YE XS Jal ias‏ ܚܿܣܝܪ ܛܥ ܕܒܐ" Jaca‏ 
Ja!‏ . ܬܘܒ ܚܶܣܝܪܘܬܐ ym‏ ܕܡ ܣܝܪ ܐܢܫ ܡܝܢ 
ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒ̈ܥܝܢ ܠܡܘܼܠ̈ܝܐ ܕܣ .ܘ ܢܝܢܗ 
LS AI‏ ܡܲܣܝܪ gll gas we XS‏ ° 

ܢܢܣܝܠܘܬܐܐ ܢܝܠ ܝܼ. Leal Mose‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 
ܚܣܵܠܵܐ. ܬܘܒ ܚܤܣܝܠܐ elit eai‏ . ܩܐܝܟ ܒܪ 


ܣܪܘ ܚܣܤܠ ܗܒܒܐ ܗܵ ܦܣܡ ܗܒܒܐ ܢܵܝܠܟ !ܝ ܨ 


ܬܘܒ ܕܢܝܣܝܠܐ" oam‏ ܕܡܬܦܣܡ ܡܢ 5« nm‏ 
ܐܟܝ ܀ 


! FSSs deest luec glossa. — ? Ss deest cl, cf. col. 79 ܙ‎ 

.ܐܐ [SSs glossa‏ ^ — .ܪ et 97. — ? FSSs deest‏ 4 . ܐ 

deest, — 5» FSSs £3 6 SSs aub dos du. e glossa 
seq. deest; F Us ls] pro ܥܐ ܚܐ‎ . — 7. SSs deest; F add. (S9. 
8. SSs quod praecedit deest. — 9 Ss e»! d EM 5$ dl, 

— 9 FSSs deest &-g-,. — 1! SSs deest gp. — 12 FSSs 
deest ;ܚ‎ in S8 ܐ 18 ܸܡܫܹܬ ܪܫܐ ܟ‫ 8 ܐܙ ;ܒܢ ܬ‎ 
;ܢܢܘܩܩܘ̈ܣܐ‎ 85 deest cum vocabulis seq. usque ad ܘܠܦ‎ coss . 
— V $s a LI; S S LI. — 15. FSSe sequitur : ܘܐܝܟ‎ 


^o 


WPRIMERIE NATIONALE 

763 


Va 


ܚܥܵܩܹ̈ܐ 764 


id ES‏ ܐܧ i LI‏ ܚܝܝܓܐ ܬܘܒ ܙܟܝܪ | vas‏ ܡܿܚܢܘܬܐ eas gina! ad gl‏ ܒܟܬ 


ܘܣܪܘ , ܚܢܓܼܬܐ ( ܐܢܒܐ Nan DSL‏ ܣܨ gr Ka‏ 
.1 ܕܰܐܝ݈ܬ݁ ܿ ܕܢܢܓܬܗ ܙܰܒܕܳܢܬ݁ C Iit‏ 

ܕܢܥܕ ܘܠ ܢܟܝܐ 43s‏ 

ܠܢܶܥܘ̈ܢܳܐ ܝ ܐܥܝ Pis!‏ ܚܵܢܘܳܬܼܐ ܕܪܘܪ̈ܒܥܝܐ 
e esu‏ ܐܠܗ s Lax‏ ܿ ܚܰܢܘܳܝܲܫ̈ܟ ܚܿܠܛܝܢ ܡܝ̈ܐ 
tS‏ ܢܸܐ : 

e UNO‏ ܚܘܪ ܠܛܝܒܘܬܟ. oan‏ ܛܝܒܘܬܐ 
PARI, sed GUI dy cess Jo J$35 & sx‏ 
ܘܐܝܟ AS‏ ܣܪܘ ܡܿܕܬ ܛܝܒܘܬܐ݀ ܢ݇ܒܼܥܝܸܔ 3x]‏ 
ܚܘܕܬ ܛܝܒܘܬܟ ܐܵܒ̣ܬܢܸܔ dunes‏ 

cta‏ ܢ" ܪܝܨ ܨܒ݂ܳܐ;܀ 

ܚܢܵܥܘܿܨܰܐ' vg‏ ܸܢ 

ܩܶܢܘ̇ܩܳܐ ܝ arci‏ ܨ¿ ܐܕܝܫ̈ܶܐ ܕܡܥ ܘܡܐ !1,5 
ܬܐܢ ''. ܙܵܥܘܿܡܵܐ )ܬ ܬ݁:: 


€ 


4: ܘܥ ܟܥܼܲܫܐ)ܒ‎ d ETT 


eg i2 desc ܗ‎ Yos 
vom ! 5AX AAA asas. 1529 9 v 33 
ܕܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܗܿܝ‎ saos eo ea. ܡܠܝܳܐ‎ 
wawa wx ܗܘܐ ܠ ܕܬܚܘ ܡ‎ paa 


t iS loai, logos vas 
sos "wes 


ܢܓܘܗ 9 ܢܢܵܢܐ ܝܫ 


deest, — 18 SSs deest; F add. ad calcem ܚܢܚܛܘܬܐ ܒܟܬ‎ 
QASa, — 19 eter e di dv SS 
ji) (Se padB) sad ܐ ;ܐܠܟ ܨ‎ deest gii]. — «n 
— 9 ܬ ܗ‎ uet; SSs was 
ܪܘܒ ܗܨ‎ et glossa seq. deest; cf. Bar Ali, Paris. 255, 
»3 qd fixa. a ܐܐ‎ van. — 9 §$ ܘܟܲܦ̈ܝܗܘܢ‎ 
um 88: ss. — 2 Ces cs Cal Ino; HF 5-5. — 
35 SSs deest ° Mo a3. — 36 SSs ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ — 
97 SSs quod praecedit deest; F. «JV ܐܕ‎ 33€ pro ܐܕ‎ Je 
«91. — 39 $8s o£). —?9 SSs add. (559 1. 
ܕܦܪܕ ܐܫܚܬܘ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܒܕ̈ܘܥܬܐ. ܐܝܟ ܐܢܫ 


| ܕܨܐܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ ܗ݀ܘܝܐ݀ ܒܓܘ ܝܫ ܡܗ Joa‏ 


Pasa‏ ܪܝܚܗ ns c6‏ ܘܣܢܝܩܐ ܕܬܬܝܫܝܿܓܟ. 
ܚܢܝܢܬܐ ܓ ܢܝܢܐ vanas PI E‏ ܐܐܬ ܨ ܬܘ )ܢܬ 
BÀ jn‏ 

ܚܶܢܝ̈ܗܘܢ ha‏ ܕܦܪܕ ܟܢܼܦܝ̈ܗܘܢ ܘܢܦܝ̈ܗܘܢ 
Lulu ANS‏ ܙܟܪ̄ ܡ̇ܿܪܝܪ ܚܥܟ̈ܝܐ܇ ܘܨ¿ ܕܘܟܝܬܐ 
ܓܘܢܝܬܐ ܕܡܢܗ̇ dpi] wA NN o e wx‏ 


ܠܐ 


qeu 
1 0 »1030 ܙܟܪ‎ il, viis * ys! wis 
v0 VENAE go) vá ish 
4 ilt AN! eia! ܐܠܗܐ ܐܫܬܘܝܬܘܢ ܠܲܚܢܢܐ‎ 
goi ܩܬܐ ܐܕܘܢ ܢܨ‎ adaul ܚܶܥܦܘܬ݀ܐ‎ 
6» z! wo S aos ܢܐ ܟܝܙܐܝܼܝܵܟ݂ ܨ" & ܠܠܝ̈ܢ̇ܚܝܸܟ.‎ uou 
ܗ‎ MÀS .JeeU2. ܐܒܝܝܫܢ‎ wis ܗܸܠܲܝܢܝܘܣ".‎ as 
wá x ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܘܦܘܠܥܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܕܒܝܕ‎ 
ܡܢ ܬܩܥܘ̣ܬܐ‎ A X3 ܘܕܝ̈ܧܩܐ ܘܕܘܒܖ̈ܐ ܫܟܝܪ̈ܐ‎ 
P ESSI 

Jer weSalos‏ ܐܕ ܐܬ o) de dad‏ ܐܐܝ̣ܫ̈ܝܟ ܕܪܒ 
ds Lao ui Uwe is 9‏ ܐܝ ̄ܨ Jay‏ 
ee, pads‏ 7 ? ܠܠܝܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܒܥܰܡܲܥ̈ܗܘܢ 
ܒܐܡܘܡܐ ܕܡܼܪ̈ܘܬܐ. wá‏ ܕܩܝܚܘܐ ܐܝܟ ܒܪ 


F |‏ 3 — ,ܐܠܨ ܠܢ E‏ ;ܐܬܠܟ ]1 3 — ,)ܝܪܢ Hoadd.‏ ! 


ge 0s; S8s &-2-»2 exin Ns. — 4 Ss Jas et 
add. oto A2 ;ܐܝܟ‎ — — 5 88s )ܟ݂ܝ‎ et add. ܆ ܙܟܪܝ̈ܐ‎ — 
6 F sas3ai3s; SSs ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ ol; ef. 


Is. , 1, 32. — 7 SSs tantum exse exile , et quod 


sequitur deest. — 8 SSs deest, — 9 SSs deest, — 1? F add. 
;ܫ‎ $$ add, ܇ ܫ݂ܳܟ. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ — 11 H GU SS 


glossa sequens deest. — 12. SSs glossa praeced. deest, — 13. FSSs 


qrlossa arab. deest, — 1^ SSs (-gJV; F (4-39. — 15 SSs eque 


$4833, — !6 SSs Q3» (Quel 3» ga. 17 88: ܐ‎ 

v Nan ܢܝܡܪܐ ܕܬܚܝܬ‎ 761 
v Na ܕܬܢܢܝܬ‎ T7238 


e «4! um 539! D. "m" 
eA rie olx $9 ܫܥܘܬܠܟܐ‎ CEN 


"ow ) 
i ܘܬܕ‎ 535 


ܚܲܡܪܵܐ ܙܪܓܐ olus‏ ܘܢܟ ܚܡܪܐ ܕܕܒܘܪ̈ܝܬܐ 


el‏ ܐܫܚ ܐ . . ܚ ܡܪ ܕܒܫܐ Jus e JE‏ ܘܬܘܒ 
ܡܬܐܡܖܪ ܚܡܪ Pro‏ 


Svo‏ ܐܣܝܛܔܒܥܐ ܘܐܨ ܛܓܒܠܐ ܟܡܐ 
Ll, coil vanas I Jule‏ ܚܡܲܪܣܵܥܵܐ ܐܦ 
ois‏ ܐܝܟ ܙܟܪܖܝܐ P up y‏ 

ܚܡܪܐ se obosE‏ ܚܿܡܪܐ e‏ ܡ̇ܝܝܘܬܐ 
Sun‏ ܚܿܡܝܡܘܬܐ ܘܥܙܝܙܘܬ ܛܥܼܡܐ ܕܡܡ̈ܨܓܥܐ 
ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܒܓܼܦܬܐ vao‏ 
ܘܡܥ̇ܒܕܢܘܬܐ7 ܡܥ ܕܝܥܝܬܐ ܘܡܪܘܚܝܝܬܐ 
nao‏ 5 ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܡܪܝܪܘܬܐ ܘܠܟ̇ܿܓܝܘܬܐ 
i p bd‏ 

ܚܡܪܐ ܚܶܠܝܐ 0j‏ ܝܿܝܼܢ. ܚܡܿܪ ܕܸܒܫܵܐ cl‏ 
Lus‏ ܚܡܪ ܘܪܘܐ ܚܕܐ ܝ 25591 

»! EUR o ܡܢ ܣܗܪܐ‎ xwÀo ܠܺܝܠܽܘܢ ܕܢܦܡ‎ 
4 ܐܐܚܺܕ݂ܳܟ‎ o oso 

ܚܡܬܐ .cuas‏ ܚ̈ܡܝܬܐ ܠ ܗܘܢ ES‏ 
J,3l‏ ܦ̇ܩܐܝܼܐ'. ܚܚܡܬܐ ܐܝܬܝܗܿ Wo Aw ooo‏ 
ܕܝܕܥܬܐ. ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܝܼܣ̈ܢ ? v soo‏ ܘܐܝܬ݀ܘ 


13 FSSs Jul] ,)ܫ ܒܝܨ‎ — 4 FSSs ܝܫ ܢܝܨ‎ |, — 15 FSSs 
pru ܐܝܗ ܦܣ‎ 
81.1 (SS Juss) Jes ܨ‎ 3I Gail. — 15 H Lena, — 
19 FSSs quod sequitur deest. — "0 Sic , [. eue (2).—?! H 
glossa praecedens deest, sed add. coa) ax v sts vas 
,ܐܥ )ܪ‎ — 92 Sie, ef. Ny ܙ‎ col. 764, 1.4; H deest ܒܟܬ‎ 
܂ ܕܦܝܪܕ‎ — 23. FSSs deest caa; F add. ܐܝܟ ܒܝܪ‎ 
ܣܪܦܝܘܢ‎ 35 SSs deest. 
703 vs 


ܒܝܬ oux‏ ܒܟ ܒܕܐ. ܐܘْ ܒ ܡܥܒܕܢܘܬܐ 
ܕܚܲܝܠܐ visos‏ ܕܡܛܝܒܐ ܘܠܥܟܝܐ wx No‏ 
ܕܒܐܚܪ̈ܢܐ »4 

ܚܡܬ̈ܝܳܐ om ox‏ ܪܒܟܥ ܙܢ o‏ 
ܡܪܒܝܢܐ ܕܚܫܐ vao‏ ܒܥܢܘ ܝܫ̈ܒܐ ܠܐ 
ܡܛܟܼܣܐ ܨ 

wA‏ ܥܐ ܕ̄''; 

Pio Su ܚܡܬܐ ܨ‎ 

ܚܡ̈ܬ ܐܲܢܛܝܼܘܿܟܝܼܹܐ. ܒܨ" ܐܪܥܐ ܕܚܡܿܬ 
sj!‏ ܫܘ ܿ. ܬܘܒ ܐ݀ܡܪ ܨܐܬ Ka S as! JUo, NER‏ 
ܠܥܐ EUM ELI ETE ENTM‏ 
ܐܫܢܝܢ" Jas JI‏ ܐܠܢܰܬ݁ Juss‏ ( ܐܬܠܥ" & ܕܨܚܫܬ݁. 3373 e‏ 
Mox‏ ܠܗܘܢ ܐܢܢ" J-- Lal, sm d‏ ܝܟ ܨ 
B‏ ܘܬܘܒ «m2‏ ܙܬܐܣܝܸܟܦ ܢ . ܿܝܗ 
Ww NS‏ 0 ܕܟܪܐ. ܘܕܐܢܬܬܐ Jl rm c233‏ 
ܕܟ ܐܬܕܐܬ̈ ܕܩ ܝܨ )ܐ'. ܡܒܐܘܪܝܬܐ ܬܦܫܘܛܝ ܐܝܕܗܿ 
ܘܬܐܚܘܕܝ css K3| KR wA Sx vs P o‏ 
d eas‏ ܐܥܬ ܐܝܼܠܥ ܕܕ X‏ ܕܫ̈ܟܐܫܕܨ dll SS‏ ܕ¿ 
BI‏ ܕܢܩܫܨܨ graues eU Pull, gae gas‏ 
vh. màs ouai Ah. TELAM‏ ܐܢܬ Ouais‏ 
4.35 

x ܒܟܬ 3483 ܐܝܟ‎ ei 

vos‏ ܐܪܫܐ aii July!‏ ܀ 
"v in‏ ܐܚܘܢ ܐܨ[ ܕ̄:. ws‏ ܠܥܝܼܫܐ ܢܫ̈ܩܺܝܥ FoejxI‏ 


! Gf. col. 666, L. 4; col. 669, l. 9; FSSs add. ܚܡܪ̈ܘܢܚܝܐ‎ 
ܕܬܚܝܬ ܩܘ̈ܠܐ‎ ܼ — ? H (ܔܧَܰܐܐ‎ subscriptum ; SSs ܫܪܐ‎ et 
vocabula seq. usque ad Uy desunt. — 8 F ean. — 
deest ܘܐܨ ܛܒܠܐ‎ et Je! ; SSs deest ܆‎ he). — 
? $8s ܡܥܒܕܢܘܬܐ‎ Sw. — ¢ H ܿܘܡܫܝܐ ܐ ;ܘܝܐ‎ 
88s ܘܡܪܘܢܢܝܬܐ‎ pro ܘܡܪܘܚܢܝܬܐ‎ . — 7. S85 443, - 
8 FS$s aLaé. 4 Juil. —9 F 4. — 19 H add. 


255-13. — !! FS8s & z- . — 1? S$s add. GA co 30. — 
759 ܚܡܝܠܬܐ 
ܚܡܝܠܬܐ lol. Rulas‏ ܝܬܕ ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 


ܨܐܐ ܕܗܝ ܗܝ Ne‏ ܘܗܝ ܗܝ ܛܓܢܦܣܬܐ 3[ 


760 YAT 


ܕܩܢܐ ܡܿܟܥܒܕܢܘܬܐ ܡܙܝܥܢܝܚܬܐ ܘܡܪܒܫܲܝܝܬܐ 


¦ ܘܡܪܚܫܢܝܬܐ ܘܡܪܦܬܢܝܿܬܐ ܝܿܥܺܝܡ ܦܪܘܚܝܘܬܐ 


ܗܕܐ ܕܐܝܬ eS‏ ܝܥܖܕܵ̈ܩܼܐ'. ܬܘܒ ܡܫܲܒܗܝܢ | 


ܟܘܫܦܬ̈ܐ ܘܗܢܐ ܝܬܝܪ As‏ - 

ܚܡܝܼܠܘܼܬ̈ܐ ܙܢܿܫܵܝ̣ܙܟܿ ܡ ܚܡܝܥܓܐ 

ܘܶܐܣܝ̱ܢܐ ܕܨܸܢ̇ܝܧܧܵ ܧܲܨܝܹܝܬ. ܬܘܒ Nonas‏ ܐ ܐܕܝܐ ; 

ܚܡ̈ܝ̈ܝܐ) ܢܵܐܝ̈ܨܝܼ܀ 

women Jér ܥܕܐ ܕܪ̈ ܨܐܘ‎ Tacna 

ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ ܸܨ ܟ eum [d‏ ܒܢܹܐܚܬ݁ ܕܐܐܬ ܐܢܬ eel,‏ 

PORUM, 

4 JU) "Xa Nas 

em) ܚܲܡܝܼܥܵܐ‎ Jui js] Wnesaan 
̈ܵ ܘܕܙܕܘܒܝ̈ܐ ܥܝ‎ wx Ss ܡܪܢ ܠܔܓܒܝܠܬ݀ ܐ‎ 

Jem‏ ܕܐ ܢܐܢܬ¿ 

ܨܢ ܐܒܐܟ 0 ܟܠܺܝܠܐ ܕܝܫܘܒܚܐ ܕܠܐ 


oci, aacra re. ܠ ܘܡܥܩܝܢܢ ܢܸܫ̈ܐܐ.‎ Vi iA 
ܘܝܬ ܕܐ ْ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 943( ܘܫ ܒ݁ܚ̣ܝܲܟܸܙܢ܀‎ cAsLas 


ܚܿܡܝܡܘܬ TE‏ ܗ̄ Mus‏ ܕܢܘܪܐ ܡܪܢܐܝܬ 
— ܂ ܘܡܡܠܟܘܬܗ HF‏ 15 — ܚ occurrunt, — 1^ SSs‏ 


16 SSs quod sequitur deest. — 1? SSs , esses ܐܝܟ‎ NS 
;ܒܨ ,55 ܐܬܝܪܒ ܚܕܐ‎ F oli ܚܡ̈ܠܐ ܐܝܟ ܙܘܢܝܢ‎ 
£35 (iR ܚ ܡܠܐ‎ eg ܡܡܠ‎ s uid cip sb 
(Bar Ali, lí, 3937; ܐܝܢܝܟ‎ o gi) .ܢܝܝܬ‎ — 18 $$s 
addunt oA c6 ,ܐܝ ܟ ܒܢܪ‎ — 19. SSs deest ultima glossa. 

—?» F oco ܘܐܝܟ ܒܪ‎ pro 7s. — 9?! $8s 3G). JI. 
— 3? H deest KA x JY. — 23 F ܓ‎ s X 72038: 
SSs ܘܕܘܡܒܠܝܢܓ‎ . — 9! FS8s ܂ ܟܕܣܢܘܪܢܓܢ‎ — 35 5 


H deest, cf. col. 396, 1. 5. — 96 SSs deest. —‏ :ܪܣ ܘܪܝܢܓܐ 
1 ܝܚ 
H good; F gov.‏ 27 


| 
| 


ܘܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܒܡܛܟܣ ܘܬ ܚܘ݀ܝܕܗ ܕܥܡ 


ܠܧܲܛܛܓܝܦܬܐ ܚܿܡܝܠܬܐ ܢ m‏ ܬܘܒ | 003 . ܘܡܡܥܠܒܘܬܗ ܣ݀ܥܪ 365 v‏ ܘܚܒ̈ܠܐܿ 


ܘܡܬܝܩܕܢܘܬܐ ܐܢܕ '. ܚܲܡܝܡܘܬܐ :ܐ )ܝܝ ) ܚ )ܣ 
uas dei‏ ܐܬܦܐ us cs‏ ܒܐܢ̈ܛܐ Uno,‏ 
obs uis vw N34‏ ܚܡܥ esses ege‏ 
ܿܨ ao.‏ ܕܕ ܀ 

475 Jus ܚܓܐܪܐ ܒܕܹܐܬ ܕܡܸܠܕܸܢ ܐܦܐ ܨ‎ wA 
Js, ܐܬܬ‎ a5, nn ܐܝ̣ܕܵܘ‎ emm 
4 s] Jed, puo ܢܝܝܚ (ܟܝܢܠܝܼܟ. ܘܐܡܪ‎ xus 
ܦܝܲܒܰܕܕ‎ woo "¿7 - )ܟ‎ UI CE ܚܡܥ̈ܐ‎ 


w^ 750^ | 
H |‏ ܬܐܝ ܟ 


ܚܲܡܨܲܠ̈ܝܬܐ ܘܨܒ̈ܥܬܐ QU eo 0m‏ 
T GNI elsi T auus‏ ܨ SC‏ ܫܘܫܢܝܬܐ ܘܗܟܘܬ݀ 
ܒܪ ܣܪܘ. ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܝܢ ܝܫܡܠܝܕܓ ܘܕܘܡܗܠܝ ܕܓ 3 
waa‏ ܕܣ ܘܪܢܓܐܢ". ocn s‏ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ 
ule E Do Naso‏ ܐܐܝ ܦܨ tert‏ 

Lp‏ ܝ qnl‏ ܘܝܬܘܢܢܬ ܕܘ 

ܚܸܡܪܵܐ. ܘܡܬܩܼܪܐ ܐܝܟ m‏ ܕܠܝܬ ܣܟܿܡܐ. 
el) Va aas‏ ܨ ܐܢ̈ܕܐ ܬܒܕ ܝܝܥ ‏ # 


! HF GU, ¢; Bar Ali, 3930. — 3 H deest ;ܒܸܬ‎ Bar 
Ali, 3930 , melius XA E. SSs deest vC 153 84 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ ܿ — 9. FSSs ,ܛ ܝܦ ܢܘܬܐ‎ cf. col. 187, 
L3. — ^. Gf. col. 187, ܐ‎ . 4 , ubi eque wa xs. legendum est , 
ut. notavit S. Frenkel in Wiener Zeitung , 1889, 355. — ^ F 


juxa-)s H jua]. — 6 So deest; H cgo pro qegi. — 


7 - S8s deest B3, sed add. ܐܝܟ ܗܕ ܕܟܕ ܚܡ ܟܝܢ‎ ios 
ܝܫܡܫܐ ܚܡ̈ܐ‎ ܼ — 8 SSs sequitur ܢܢܡܝܡ ܗ ܇‎ JU s! 
ܠܥܝܼܫ‎ ; — 9. SSs deest, — 19. SSs deest 43m; F cs. — 
11. SSo quod sequitur deest, — 12. SSs deest. — 13: SSs que pre- 
cedunt desunt; que. sequuntur sub exzzass post galeas supra 

757 ܩܡ 


| ORI IO A 


ܘܲܦܥܲܥܸܢ ܐܚܝܢ ܼܐ ܫܡ ܕܨ 46 

dudas Ct, Jesaas "nA 

ܚܰܡܳܐ m e‏ ܟܿܢܫܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܝ 
ܕܒܠܫܢܐ ܡܕܢܚܝܐ ܘܐܪܡܝܐ. wb osa s AV‏ 
ܚܘܼܡܵܝܬܐ ܩܿܪܝܢ ܿ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܵܡܵܐ ܒܝܬܐ QM‏ 
«f: cad!‏ 

de Ji, vm was ܚܡܐ ܗ̄‎ xa ܕܝܡܐ ܗ̄‎ 
ark esci e Qi so cse utor ud 
Je JG [ui] ً ula pov de [Juss] amens Jud 
sas! de Zu gl» Uu, ܨ ܐܵܦܲܬ‎ nd 8,2 
Qu Deam) ܘܫܢ‎ de ܐܢܟܝܐ‎ XlaANI soc JU, ܪܨ ܢܸܐ‎ 
Go Roe Kb rapa ܕܦ ܐܨ ܬܨ‎ x92 ܩܬܐ . ܿܡ‎ 
wh elus "ouam ܐܩܢܐ‎ Joy Xx ܟܿܢܸܬ݁ ܚ̈ܧ'‎ dias Y 
JI e louua! ܥܠ ܫܢܐ ܐ݀ܡܪ‎ 5o 33:4 
eX» hall elaiuady 

338 ܗܵܐ ! ܣܣ ܚ ܘܗܝ ܥܬ . ܚܡܬܗ 
ܚܡܘܓܝܬܐ ool‏ ܕܛ guise UJ Aix Xo‏ 
ܐܥܛܐ gal.‏ ܕܐܐܰܒ݂ܳܟ݂ yas. Sae‏ ܕܩܧܨ mec)‏ 
ܐܘܩܢ jl,‏ 2 ܦܵܫܸܟ݂ Jo, ael‏ ܐܬ dba RE‏ 
ܚܡܘܨܬ Ye‏ ܒܨ̄ SL‏ ܥܩܪܐ ܕܙܪ̈ܝܥܝܬܐ ܕܝܿ݀ܥܼܐ 
ܒܐܪܥܐ ܕܝܢ ܘܡܬܩܼܪܐ ܒܝܘܠܘܣ ܘܡܝܠ ܘܣ ܘܗܘ 


ܪܝܘܢ Te‏ 939 ܩܝܸܨܢ4:6 


. ܒܪ ܣܪܘ‎ gonona Js Re. ܚܡܘܨܘܬܐ‎ 


PESO .— V H deest, sed ultima glossa ad calcem vocabuli 


preced. invenitur, ef. col. 727, l. 18. —18 SSs ܡܝܢ ܛ ܐܘܣ‎ . 
— 19 Sic pro ܚܫ ܟܢ‎ , cf. col. 637, ,ܐ‎ 8. — ?9 SSs deest; 


F add. gas. — 91. Sic, cf. ܕܢܼܫܗܝܘܵܢ‎ col. 757, 10, et vr » 
in B. A. , 3924; F deest (jyKs» quod sequitur. — ?2 SSs deest, — 
23 SSs deest, — ?^ F é— —39F 


cub.‏ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܝ 
pro v awe. — 3% SSs quod sequitur deest, sed‏ 555 !4 ܪܫ 


«add. (jeaSS wa. wá r3, et deinde .ܚܰܡܝܳܐ ̇ܗ ܚܒܫܐ‎ 
15 HF add. C95, et quod sequitur deest. — 19 SSs cg pro | 


— Y! Sic , forsan leg. .ܠܐ ܡܬܚܡܰܝܢܐ‎ 
758 ܒܲܝܬܵܗܿ‎ wA 
ܚܲܡܘܼܨܬ݁ܵܢ ܗܘܐ ܛܒܿ ̇ ܡܢ ܬܚܡܨܬܐ ܘܟܘܚ̈ܕܐ‎ 
olas I ܐܨܨ ܣܵܬܢܔ ܐ‎ 
ܘܗܟܢ ܒܝܪ ܣܝܪܘ. ܘܬܘܒ‎ 1e DES ܢܚܝܡܘܪܬܐ‎ 
ܚܡܘܪܬܐ ܕܕܗ ܒܐ ܥܕܡ ܪܩܝ :ܐ‎ 
WIN ܘܐܝܟ ܙܟܪ‎ cua. ܚܡ̈ܛܐ ܕܸܥ̣ܬܢ̄ܬ݁‎ 
ܘܐܝܟ ܒܝܪ‎ JI ܐܝܟ ܦܘ‎ oni ܕܗܘܼܿܐ‎ 
Do ܕܠܐ ܒܫܼܠܘ‎ 
ܘܚܘܡ̈ܛܝܐ ]344 ܨ. ܘܗܟ ܘܬ ܒܪ‎ ie ECTS 
4a! ܣܪܘ‎ 
ܒܨ̈ ܚܡܝܢܐܛܘܣܪ ܒܨ‎ coo M Y M os 
ܟܐܦܐ ܕܕܡܐ ܫܕܝܐ'' ܘܚ ܡܨ ܛܐܘܣ ܚܺܬܪܰܝܬ݁̇:݀.‎ 
"pais poo coll ܕܵܕ‎ sila asp TELAM 
[y pee Koi uuu, (ܣܠܦܬܬܐ‎ Gli qe ܵܨ‎ 
Pana 
;̇ ܒܪ ܝܗܘܕܐ‎ 9? Naz 
"ac Wo m wA o 9X X. NM 
ܝܒܫ‎ wx . qal Jy usu. caus case US ܕܙܘܘܓܐ‎ 
ܒܪ ܣܪܘ‎ . Li, caos Jesuas, Juós ܘܡܬܛܲܠܲܡ‎ 
ܐܚܪ̈ܢܝܐ" ܩܳܡܺܝܢ ܝܫܝܐ ܨ‎ Lus qui wA 


oiu Al c2) asl,‏ ܚܫܘܚ̈ܝܐ 


và‏ ܒܲܝܬܵܗ̇ wn‏ ܐܦ Jw xu‏ ܒܥܬ 
ܕܦܪܕ ܡܬܚܡܝܢܝ ܐ" ܗܵ ܕܠܐ ܚܡܿܝܢ ܕܗܘ ܠܐ 
ܟܡܿܫܝܢ ܘܠܐ ܝ݀ܒܫܝܢ܀: 

! SSs add. .ܚܡ ܚܿܡܝܡܘܬܐ‎ 9 F deest; H. ݁ܒ ܛ ܂‎ 


pro d eas quod sequitur. — 9? SSs deest. — ^ ܐ‎ add. ܒܬ‎ 
- oo .— 
cf. B. A., 392h et 3925, et supra col. 721, l. 26 sq. — 9 Ss 
KJ, S; S ay b. — 7 S xxl b. — 8 SSs L5. — 9 Bar Al 
add. $e. — 10 $Ss — 1! SSs deest. — 12. FS 
) ܥܬ ܦ‎ — 13 HF vocabula seq. usque ad ,JUics, desunt , cf. 
B. 4. , 3926. — 1^ H 8o 23; SSs X393 et deest o*K.— 


$ HF vocabula seq. usque ad weenxz2os desunt , 

755 ܚܲܠܸܨ 

ܣܥܝܢܘܢ )ܐܠܒܿܥܳܟ vas (ee)‏ ܗ̄ ܚܢܦ̈ܐ ܕܣܓܕܚܢܿ 
ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܐܝܟ M sa 0m‏ ܥ ܡܐ ܕܿܥܓܧܝܐ 
ܐ݀ܝܫ̇ܕܪܝܘܗܝ sl.‏ ܥܢ̇ܝ̣ܢܿܢ. ܚܥܳܦܓܐ ܐܡܪ «Qoa‏ 
ܦܓܪܣܐܝܬ uon a‏ ܘܐܿܡܪܝܢ ܕܡܛܝܠܗܝܐ 
ܡܬܩܼܪܐ ܚܠܦܐ ܕܙܪܝܥܐ ܕܒܪܘܬܐ ܟܕ ܡܙܕܪܥ 
ܚܿܠܦܐ ^s‏ ܚܠܦ ܒܪܘܬܐ. MM on‏ ܕܡܝܬ݀ܚܲܓ 1S8.‏ 
ܙܪܝܥܐ ܕܡܝܕܡ ܠܥܒ ܕܡ aA ow‏ ܐ xw‏ 
ܫܡܐ ܡܬܐ ܡܪܢܘܬܐ 70270 ܕܡܬܢܲܣܒܐ ܚܠܦ 
ܝܫܡܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܡܫܘܕܝܥܥܝ ܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ 
5 ܘܒܫܠܝܚܐ am‏ ܕܝ ܗܒ 33 S.N s gio‏ 
ܚܛܗ̈ܝܢ ܐܢܬ ܢܬܐ xo‏ ܒ ܕܨ S Ms. Ublaa.‏ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܓܪܥܼܘ (se) eS Sio‏ ܩܐ :ܝ Jim‏ 
ܡܶܠܰܦܰܝ ܠܒܐ MERE‏ ܢܘܢܥܢ ܚܠܦ ܗܢܐ .)ܬ ܨ .J5‏ 
ܘܩܐܝܟ ܙܟܪܝܐ DC AS mS s‏ ܚܠܦܬܐ Jo‏ 
ܚܿܠܦܘܬܐ ,ܨܘ (ܠܐܢܵܝܼܬܢܬ.. ܘܒܪ ܣܪܘ ܡܲܠܦܝ̣ܢ ܘܒܝܼܫܝܼܢ 
es o‏ ܡܢ ܚܿܢܦܘܬܐ ܥܺܝ̇ܕ̇ܐܘ ܐܚܺܕܐܝܼ. ܚܠܦܘܬܐ 
ܛܝ + - ± Aaa c2.‏ 
ܘܥܒܪܐܝܬ7 1 


ܡܲܠܸܨ ܚܨ * ܢܝܨܢ 6 
d‏ ܐ 5: 
x SS‏ ܕܗ m‏ ܟܲܒܘܼܫܹ̈ܐ ܕܲܓܒܸܬܐ 


ܪ̈ܓܥܝܬܐ m‏ 
ܚܠܩ̈ܐ ܒܨ̄ ܒܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ deux‏ 
x No vw Ns‏ ܘܫܘܫܠ̈ܐ ܗܝ 3525-32 


14 SSs add. sx». — 19. SSs ult. glossa deest, confer infra 
ܦܪܦܣܬܐ‎ ݂ — 16 SSs deest gll]. — 7 HF v i Nes et 
deest ܒܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ‎ cf. B. A., 3921. — 19 HF deest 
cxx SSs Je, pro AK. — 19 HF glossa preced. deest ; 
in SSs sequitur tantum. Ace JI 2. ܝܬ‎ — ?? F add. 
3483 a3; in SSs ܢ‎ 8 XM ܟ‎ cw M, ef. Bar 
Ali, 3922. — ?!. Cf. col. 547, 7. 33; col. 555, .ܐ‎ 91 col. 79, 
l. uit. 

ܚܸܠܬܝܼܬܐ 


ܕܓܠܠܝܦ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܕܡܘ̈ܬܗܘܢ ܥܠ ܬܪ̈ܝܥܐ ܘܟܐܦ̈ܝܐ 
D‏ ܘܚܝ 25e do es, 9 Lal, ch-;3 de‏ 


756 


ENS 
B ܘܓ̇ܕܵܐ ܚܕܐ ܐܢܘܢ )ܐܥܿܒ ܕܐܬ‎ laa 
4X, 


ܚܠܶܩܝܶܐ c,JI iM MCI‏ ّ ܘܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܡܢَ̈ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ aas)‏ 
Pol‏ 

ܚܠܡ ܐܝܟ ܝܘܒܠܝ̈ܐ ܦܠܓ ܐܘܒܿܝܬ݀ 348 , ܢܚܠܘܡ 
ooa‏ ܕ sls]‏ ܚܲܠܵܫܳܐ ܕܢ ܕܙ ܐܝܕܐ 
ܐܝܟ Jul. sail‏ ܐܬܠܝܐ )ܟܝܪ 

ܚܠܫܐ ܦܪܣܦܣܬܐ ܠܡ ܘܩ̈ܠܫܐ ܒܠܫܢܐ ܕܒܢ̈ܝ̈ 
ܛܝܪܗܢ ܩܝܣܐ ܗ݀ܘ ܕܐ݀ܚܕܝܢ ܒܗ ܣܦܝܝܬܐ ܡܢ 
ܕܨܿܒܝܢ ܕܐ݀ܚܕܝܢ ܠܗܿ ܘܡܣܲܪܒܝܢ ܠܗ̇ ܠܲܣܦܵܪܐ. Jy‏ 
ܦܪܦܣܬܐܙ E‏ 

e vx»‏ ܕ̇ܘܝܐ JI‏ ܢܐܛ °'. ܠܶܐ c‏ ܕܘܕ ܐܚ̈ܥܢ܀ 
ܚܶܠܫܳܐ ܒܠܫܢܐ Jal U wow‏ ܐܝܬܝ Je K$‏ 
ell as‏ 4 

ܚܠܬ̈ܐ ܟܕܙܪܝܒܐ LS‏ ܕܣܟܚܢܐ ܐܘ ܕܣܝܦܐ 
Pus os‏ ܫܥ Tp s Lou‏ 
ON NN‏ 

ܝܠܬܐ % ܚܨܒܐ ES‏ 

"inl, AUI edad! à Joyas JG cese. ܚܠܬܢܬ̈ܠ‎ 
dolum usd, 


! HF ܠܝ ܘܘ‎ cf. Imm. Lów, Die Pflanz. , p. 167. — ? SSs 
ܕܚܡܠܦ‎ My. —? H LAE was ܣܘ ܥ‎ [ — ^ H 
ܐ‎ Mos s ܫܘܕ‎ 75; F luec glossa deest. — 9. SSs add. 

(cA Joc ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܚܠܦ‎ Ao cA. wa NS 
ܒܪ ܣܪܘ ܐܫܟ‎ SN. — 6 SSs :ܐܨܨ‎ F et Bar Ali, 
Paris. 355, asilo — 7 H ult. glossa deest. — 9 SSs add. 
qae; F add. ($e ܘܰܐ ܢܚܪ̈ܢܐ‎ (sic) ,ܐܥ̈ܒܨ‎ — 9. F deest 
($9 . — 19. SSs deest, — 11 Sic, cf. col. 381, L. 1; col. 396, 
ܐ‎ ult.; col. 636,1. 11. — 12 HF ll. — 1? So dest, — 

753 ܚܠܡܿܐ 


Qi Wow‏ ܚܠܡ̈ܐ.. 5o‏ ܕܒܙܒܢ ܝܫܝܬܐ܆ 
ܡܛܠ ܕܐܢ ܠܐ ܝܸܕܡܿܟ ܒܪܢܫܐ ܐܘْ eas‏ 
ܠܐ ܡܿܨܝܐ ܕܢܚܙܐ i Nos‏ ܘܗ݀ܝ ܕܡܫܬܝܣܘܬ 
ܡܥܒܕ̈ܢܘܬܐ ܒܲܪܵܝܵ̈ܬܐ ܕܙܘ ܫܝ ܦܓܪܐ. ܡܝܛܥ 
ܐܲܕ)ܲܡܲܥܒܵܕܢܘܬܗ ܓ݂ܘܿܢܫܰܬ݂ ܐ ܕܦܝܓܪܐ ܠܐ 
ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ. waa‏ ܘܐܣܛܓܘܡܟܐ ܘܟܥ ܚܕ 
ܣܲܝܒ̈ܪܬܐ. ܘܠܡܫܣܤܣܒ ܬܘܪܣܢܝܐ ܡܢ PA BEY‏ 
ܦܓܪܐ ܡܢ wax‏ ܘܐܬܿܬܿܢܝܚ ܡܝܢ ܦܘܠܥܝܥܐ. 
ܘܗ݀ܘܐ ܒܫܬܐ vas‏ ܗܘ ws‏ ܡܢ ܗܪܓ̈ܵܐ. 
ܘܡܢ ܡܩܲܕܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܡܢ ܝܘܩܪܐ 
ܒܐܣ ܛ ܘ ܡܢܐ . ܘܡܝܢ ܣܦ ܢܝܢ ܘܢ ܘܬܐ 
ܕܐܣܛܘܡܟܐ . ܘܡܢ .ܝܫܲܐܕܐ. ܘܡܢ ܐܠܗܐ. ܡܢ 
v No‏ ܗ݀ܘܐ. ܡܐ AX ooa‏ ܐܢܫ ܒܨܒ̈ܘܬܐ 3 
ܘܟܕ A UNDA‏ ܕܢܛܝܼܪ cmaamas‏ ܒܝܦܫܐ 
ܕܢܦܫܐ. ܐܝܟ vas‏ ܐܢܫ ܕܗܒܐ ܘܦܪܙܠܐ .ܐܘ 
ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܨܒܘ̈ܬ ܐ ܐܢܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܗ ܒܝܘܡܐ 

ܢܦܓܼܥ ܒܗܿ. ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܚܝܼܲܐ.̇ ܘܗܢܐ wa‏ ܚܙܘܐ | 


ܡܸܫܬܿܡܶܗ . ܘܬܠܐܝܬܘ ܡܩܕܡܘܬ vss‏ ܕܢܦܫܐ 
ܕܡܬܡܿܕܥܐ ܘܡ̈ܕܡܐ ܙ̈ܙܝܐ aca‏ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ 


ܕܢܦܓܥ ܒܗܿ. ܗ݀ܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܘܩܪܐ ܕܒܐܣܛܛܓܘܡܟܿܐ 


ܠ 


. ܘܐܘܟܡ̈ܐ. ܘܐܢ ܦܠܓܼܡܐ ܣܓܐ ܒܗ‎ wA oss 
ܡܝ̈ܐ ܣܓܫ̈ܐܐ ܐܘْ ܡܛܝܪܐ ܘܚܝܘܪ̈ܘܬܐ.‎ ws 
ܘܐܢ ܕܡܐ ܣܓܐ ܒܗ ̇ ܚܙܐ ܙܡ̈ܖ̈ܐ ܘܚܲܫܒܪܐ‎ 
ܕܝܢ ܕܡܢ ܚܫܐܕܐ‎ am ܘܡܫܬܘܬܐ ܘܦܨܝܚܘܬ ܐ.‎ 
ܐܝܬܘ ܡܐ ܕܚܙܐ ܐܢܫ ܕܡܘ̈ܬܐ ܝܫܟܝܪ̈ܬܐ‎ 
ܘܡܫܲܟܪܖ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܡܝܢ‎ 
ܗܠܝܢ ܙܚܝܳܐ ܕܐܬܐܡܪܘ ̇ ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ‎ 


754 


ܚܠܡܐ .ܝܫܪܝܪܐ ܡܚܘܹܝܢ vos om ww x‏ 
ܐܠ .ܗܐ ܐܝ ܬܘ. am‏ ܕܗܘܐ ܒܡ ܡܿܥܫ ܥ ܕܢܥܘܬܐ 
ww o‏ ܘܡܒܲܕܡ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܘ 
ܒܩܪܝܒܘܬܐ VAN ON ax. «0m‏ ܡܫܬܡܥܝܢ : 
ooa‏ ܐܝܟ ܗ݀ܘ 2033351 . 3.000520 . ܘܕܕܢܝܐܝܠ . 


ܘܕܦܪܥܘܢ. ܘܕܢܡܘܟܼܘܢܨܪ (ܐܨܕܢܐ܀ 


P ܐܬܝܬ‎ (| MA. Aaa ܐܝܟ‎ C ܚܢܠܣܐ'‎ ̇ 


ܚܠܲܣ̈ܠܵܣܹܐ cilius‏ . ܘܬܘܒ wx.‏ ܕܝܫܒ̈ܠܐ 
ao‏ ܕܝܘܼܢܚܚܶܐ c‏ ܐܝ ܬܗܪܝ ܥ ܘܣܐ ce‏ 
pu daily 5, ass cred)‏ ܐܐܚܝܝܼܬ. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
Laud! Uus‏ ܙܟܪܝܐ (o laa]‏ ܐܥ uas‏ ܛ Ped‏ 

ܚܶܠܦ݁ܶܳܐ ܡܚܠܦܢܘܬܐ )ܰܐ ܕܝܨ Vasco Las‏ & 
ܡܲܦܸܡ «SAX‏ ܚܠܦ ܒ VET NIS NC‏ 
)ܐܝܐܒ ܕ 00 s‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܚܠܦ 


ܐܶܦܪܰܥ y WIRE‏ ً ܢܢܘܼܠܵܦܵܐ aos‏ ܚܠ̈ܦܐ7. 


ܗ݀ܘܐ. ܡܐ ܕܣ݀ܓܝܢ ܟܘ̈ܡܘ ܒܝܫ̈ܐ ܒܦܓܪܐ | 
¦ ܥܪܒܬܐ. ܬܘܒ ܚܠܦܐ Ww 3o Nod o‏ ܐܝܟ ܗܝ 


ܒܗ ܒܐܢܫ ̇ܿ ܢܘܪܐ ܚܙܿܐ NICO CM CE‏ 


gl — HF ܢܠܦܐ‎ cf. col. 727, ܐ . ܐ‎ et B. A., 3914. — 
8 HF hic et supra ܐܬܘܢ‎ cf. ls., xxx, 4. — H od, 
confer col. 593, not. 5; SSs luec glossa et gloss seq. usque ad 


|OA Dow vC Xs desunt, — 19. Sic, cf. Sir. , xv, 15, Opusc. , 


nestor. , 16, 13, B. H., OEw. gr. , 1, 95, 25. 


ܚܶܠܦܶܐ ow Ma ANA Los ws Luis‏ ܗ̄ 


ܕܚܠܦܐ vx aw N‏ ܥܠܐ ܠܐ ܬܗܘܼܐ . ܬܘܒ 
RP MARS 3 Joc) x8 No‏ 


1 Cod. "eS — ? Sic, ef. ,ܚܸܠܣܵܐ‎ B. 4. , 3908; HF 
deest vá Xa ܐܝܟ‎ — 3 865; deest " ,ܐܝܬ‎ cf. col. 9 ܐ‎ 4 , . 5. 


—5^ H JA et vocab. seq. usque ad ws a desunt; in F 
sequitur wa 3x As JJuauJI Uus aX co ܘܐܝܟ ܒܪ‎ sls ;ܕ‎ 
de JJ. «JY pu cf. col. 315, ܐ‎ . 26; de Jue Uow confer 
col. 584, L 19. —? H ܕܨ‎ JI Dri F e o. — 9. FSSs deest 


A8. 

ܚܠܘܠܝܐ 


Nas‏ ܪܩܝܐ om‏ ܕܡܫܼܬܪܐ ܠܬܼܪܝܢ ܠܐܰܢܝܣܺܝܐܢ 
ys‏ ܐܢܬ ܕܐ ܕܐܝܐ vise‏ ܘ culi‏ ܕܡܿܢܐ.݀ 
ܚܠܘܼܠܬܳܐ! osos‏ ܕܧܢܬܢܐ cala] Jae‏ ܧܫܵܝܼܘܨ « 
ܙܟܪܝܐ Ao‏ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܚܵܠܦܐ ܐܘܟܝܬ ܦ̈ܣܢܫܐ 
oM‏ ܘܡܬܐܓܪܝܬ ^w 3o. Xs‏ ܘܚܿܠܝܦ ܗܘܐ 
ܘܐܿܟܠ .. ܟܬ݀ was co A93‏ ܪܒܬܐ ܘ c3‏ 
ܘܦ̈ܫܛܝܢ oS‏ ܒܐܣܬܩܒܗܿ ܘܫܪܝܪ ܀ 

«ore ܐܨܨ‎ oleum ܵܬܝ ܕܠܝ‎ ^ovlas 
Lily 55$, je 'ܨܲܪ݂ܰ ܘܒܪ ܣܪܘ ܐܚܝܬ ܝ‎ iss ll sl 
dl gaeye ce QUAS ܕܐܠ‎ cus LN esl] ܥܫܹܐܬ̄‎ ccs 
Jr gnJ-R w^» ܚܠܝܙܘ̈ܢܐ‎ Ps of ger 


751 


4 ܚܘܼܠܘܢ ܬܘܒ‎ MC ܐܬܪܐ‎ s NS 


Ple "Ay 

LA d MIS es aii ܗ̄ ܕܡܪܛܘܛܐ‎ Ns 
ܒܐܘܪܝܬܐ. ܠܐ‎ 1 Jus] NS ّ )ܠܢܵܝܹܐܢܼ‎ os 
ܝܥܠܠܬܗ‎ xs ܬܙܪܘܥ ܟܪܒܟ ܚܠܛܓܐ ܕܠܐ‎ 
Pr Aaa ܐܢܬ ܘܥܠܠܬܗ‎ scis ܕܙܪܥܐ‎ 
ܚܲܠܝܐ ܥܐܟ. ܒܪ ܣܪܘ ܚܲܿܠܝܐ‎ Lis, ܚܠܝܘܬܐܐ‎ 
deles ܒܐܛ‎ 

ܕܢܠܟܓ ܬܠܠ ܒܚܵܝܹܚܰܬ ܀: 

ܚܠܝܠܐ ܐܥܼܙ݇ܝ Ww cosas eias. o‏ ܠܐܦ 
vn ASA‏ ܬܝܚ ܨ ܠܦܐ ܨ ܠ 
ܚܠܝܠܘܬܐ s‏ ܚܠܝܠܐ ܫܸܨܵܝ َّ ܘܒܝܐܘܪܝܬܐ 
ܚܠܝܠܐ ܕܕ̈ܦܐ asas S‏ ܒܪ ܣܪܘ ܚܥܿܝܠܘܬܐ 
Judae vx‏ ܐܢܬܟ 

isl weno gala‏ ܐܝܩܝܐ܀' Rao, Ju‏ ܚܠܝܨܐ 


«ex ees cx ܚܝܫ̈ܐ܀‎ ga, ܘܚܢ̈ܫ̈ܐܿ.‎ qois 3l apfo 


praecedens deest, — 12. SSs add. vw X, S 3o. — 13. SSs deest. 
— 4 F esL s., ef. col. hg, 7. 9. — 1^. Gf. col. 657,1. 18. 
— 56 F save; 88s 8oddb. — 7 Fe Y; H Jh Y 
— 18 HF clo; 5l. — 19 SSs deest. — 3? SSs wa NN s, 
ef. ܚܠܼܲܠܹܐ‎ quod sequitur. — ?! H add. coli. "c | 
| 
| 


¥ ܓܒܪܐ 0h. uoce Jul wes‏ ܙܩܫܐ 
ܕܛܿܢܝܢ ܒܗܿ ܡܲܠܒܐ Ui cs E 5I woo‏ 
PS‏ ܣܰ݁ܥܰܬܢ ܢ̇ܢ݈ܬ݁ ܠܠܟ ܚܠܝܨܐ ܗ ܕܙܪܝܼܙܐ Aca LI‏ 
ܐܬܐ ܒܝܨ ܐܬܚܢ̈ܫ̈ܐ. .‫ 
ܕܝܠܝ ܕܡܘܙܬܐ 1 ܘܒܬ̈. ܚܠܝܡܐ dex‏ 
MNA‏ ܠܬ ܥܵܝܪ̈ܨܝܹܐ ܥܥ ܬܝܐ ܝܝ ܐܢ 
gei dUsm Kang slys ape t. Up,‏ ܐܬܒܬ ܪ̄ܐ 
ܕܲܢ݈ܬ݁ ܐܪܝ ' iui‏ ܥܐܕ Bod‏ ܛ 

Lade ܥܲܐܪܲܝ‎ Juil wi os ܗ̄ ܐܢܬܬܐ‎ LÀ 
dla. ܐ ܕܸܒ ܐܐܟ‎ 
495 » Las ܢܝܠܝܩܘܙܬܐ''‎ 
rM Xa. de à gl ܠܠܝܐ« ܕܐܪܥܐ‎ 
' ܠܚܕܢ (ܬܟܐܐ ܕܨ‎ v^ Non e wes 
ARS Jus CNN AN 
ܚܠܕܒܠܡܐܿ ܐܬܚܠܡܠܡ ܘܐܬܪܡܝܣ 3 ¥ ܥܬ‎ 
eM 
NS ܚܠܘܒܬܐ ܢܨ . ܨ ܚ̈ܠܡܬܐ ܡܣܒܡ‎ 
ܫܝ ܝ ً ܨ¿ ܚܠܡܬܐ ܒܐܝ .ܘܒ ܗܝ ܗܕ‎ Qu ܚܡ̈ܪܐ‎ 
ܐܘܟܝܥܢܝܬ‎ wx Ma ܢܒܛܲܦܬܐ. ܒܟܬ ܕܦ ܪܕ‎ 
yl] ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܫܝܢܓܐܪ‎ nas 
Wo 55 ܒܥ ܡܝܐ ܐܝܝܬܘ‎ LL TEN 

ܬܨܝܪܐ ܒܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ wo‏ ܡܠܝܠܬܐ. 

ܕܙܘܝ̄ܥ̄ܘ̄ ܕܦܓܪܐ. ܡܬܬ̇ܿܚܡ ܓܝܪ ܕܡܝܘܼܬܐ. 
ܡܛܠ ܕܟܠ Is‏ ܕܐܝܬ. ܐܢ ܚܫܪܝܪܐ ܘܐܢ 
NN A‏ . ܕܡܘܬܐ ܐܝܬܘ ܒܠܥܘܕ ܘܠܐ 75032 v‏ 
vos‏ ܕܝܠܗܝܢ Ere‏ . 500 ܕܒܡܝܦܫܝܐ 
ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܪ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܠܥܢܘܕ 
ܒܥܝܝܫܝܚܐ iW Ns en‏ ܐܠܐ ܐܦ ܚܥܘ̈ܬܐ 


752 


! HF Jy. —? 8s be edi v ses, Bar 
Ali, 3889. — ° HF ܚܠܘ̇ܛ :ܐ‎ . — ^ $85 3x et ld 
vows pro v aov A, — 9 FS8s acis. — 6 F 


glossa praeced. deest. — 7 SSs deest, — 9 BF vá Ys. | 
— ? FSSs laa. — !9 H à3U; F ܕܙܘܝ ܐܢܬ‎ . — !!. SSs glossa 

infos wo ܚܠܒܐ‎ 

ܚܿܠܒܐ ܕܟܠܒܬܐ ܕܗܘ Ww Sox.‏ ܕܦܪܙܠܐ 
ܠܘܬ ܦܠܝ ܐܘܡܥ̈ܘܬܐ 4s. dsl‏ 

445 olg doti imp ܚܠܒܐ‎ 

o^ c ܨܧ ْ . ܒܪ‎ cya ܕܝܲܬܘܼܫܹܵܐ‎ ws 
Isl s) ܡܪܡܚܝܛܣܳܝܐ ܡܠܒ ܝܬܘܫܐ‎ 
ܒܨ ܚܠܒ ܕܒܐ ܚܕ ܡܢ ܫܒܥܐ ܐܕ̈ܫܝܐ‎ RU 
ܕܝܬܘܥܐ ܕܗܘ ܡܐܙܪܝܘܢ‎ 

cols! veas‏ ّ(ܢܫܿ ܚܐ 4 eli uy t‏ ܐܝܘܪܢ 
ܕܐܠܝ̈ܝ ً ܦܘ ܡܕܟܪ ܚܠܒܐ am‏ ܕܒܝܝܬ ܪ̈ܘܡܝܚܐ 
ܒܝܬ݀ ܦܪ̈ܕܝܗܘܢ (ܧ ܝ ܬܐܨ Mos. os (9I‏ !ܙܩ ܨܢ 
Jas,‏ ܨܐܬ ܨ ܬܪܒܐ om‏ ܪܩܝܩܐ ܕܠܓ ܘ ܡܝܢ 
ܡܫܟܐ ܕܩܪܝܡ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܟܪܣܐ. ܒܐܘܪܝܬܐ. 
ܘܣܒ ܟܠܗ ܚܠܒܐ o‏ ܠܓܘܝܐ P‏ 4 

we‏ ܕܥܰܓ݂̣ܠܬܐ ܐܝܟ ܓܪܝ̄ܘ̄ ܠܕܒܫܐ 
ܕܟܝܐ IA‏ ܓܓܠܝܢܘܣ. ܡܛܠ ܕܗ̈ܢܝܢ ܕܒܬܪ̈ܝܬܐ 
ܡܢ vs‏ ܕܬܘܖ̈ܐ ܒ݀ܥܝܢ ܩ̈ܢܝܗܝܢ ol eue r^»‏ 
ܐܬܬܢ uma‏ ܝܕܨ SU‏ ܐ ܐܫܼܬܵܟ݂ ܛ Jus! 343 B5 eo‏ ܐܨ¿ ܩܬܐ 
à sh DUNT‏ 
cosas ($n O3. lys I axo‏ (ܐܫܚܝܬ ܢ Pas) Jue‏ 

oA c0 ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ‎ AO Le ܚܠܒ ܝܪ̈ܘܪܐ‎ 


749 


ܚܠܒܐ ܕܝܪ̈ܘܪܐ ܀:: 
ܡ uae ug‏ ܐܬܿܨܲܢ ܢܸܬܵܣܿܬ̇ܕܹܢܬ݁ 315-591 


dte eria. ܚܿܠܒܐ ܨܢ‎ 


11 $85 ;ܡܣܡ ܡܢܐ‎ H idem , sed ܒ ܒܬܘ ]ܥܐ‎ super- 
scriptum. — 12: F ܒܪ ܣܪܘ( ܢܝܐܢ‎ sere, in cod. AMA. 
— 15 H add. &X3Y. — 14 F wf Aon Xs; SSs deest, — 15 F 
2 ܝܟ ܙ‎ 10 SSs glossa preced. deest. — 1? F ;ܘܫܬ ܘܛ‎ 
H 3e; Bar Ali, Paris. 355, Xy; H woo pro 
:ܢܝܠܘܠܬܐ‎ SSs hoc vocab. deest. — 18 H &oxxe. 
750 vols 


ܚܠܒ̈ܢ̈ܝܬܐ OPUSC‏ ܫܬ ܢܝ ܨ¿ (ܫܵܢܝܬ݁ ܕ 
u4!‏ ,55^ ! ܘܚܬܝܬ e.‏ ܐܢܘܢ ܐܕ̈ܫܝܗ̇ ܒܣܤܣܝܡܬܐ 
ܘܣܪܝܬܐ 5G v‏ ܐܬܝܼܫܬܵ XXI GUI,‏ ܝܕ 4I‏ 55« ܘܩܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܐܣܛܘܪܟܐ ܪܛܝܒܬܐ. Wm sco‏ 
ܩܪܗ̇ ܒܶܣܝܡܬܐ ܐܘْ ܗܢܝܐܬ ܪܝܚܐ. ܕܬܬܦܪܝܫܝ 
ܡܢ ܗܝ ܣܪܝܬܐ wA Ss‏ ܒ ܘ ܡ̈ܓܥܐ !! Roxas‏ 
AXI cala‏ .ܐܘ 

oU sE ܚܠܕ‎ Jis ܚܲܠܝܼܕܘܬܐ (ܢܸܛܪܼܨ‎ YER Oa 
PACTI ܠܕܬ ܘܒܙܬܲ ܒܛܠܠܗܿ‎ 
*d ܨܢ‎ e) ܒ‎ es . cll ܛ‎ oU, v 
ܐܐܬܿܝ̱ ܢܼܬܒܼ̈‎ gd (ܐ̈ܐܬ.‎ SS ܘܐܝܟ‎ 33] wan Ns 
v 5o. 3 was Ns wow lo ܢ . ܘܡܠܬܗܘ‎ 


ܝܐ a.‏ ܥܪܘܒܐ ܕܡܢ ܟܠܠܥܣ ܢܸܫܢܩܿܨ ܘ̈ܐܝܐ 
axis elio eer‏ ܘܕܐ ay sepu‏ (ܐܣَܢܨܗܵܝܟ݂ ܕܢ̣ܫܡ 
ܐ ܝܰܐ ܢܬܢ QS ER aw EN‏ 
ܘܬܘܒ ܚܥܘܛܐ 0 Ns‏ ܘܬܐ vg Na‏ 
ܘܝܫܪ̈ܝܐ ܒܓܢܣܝ̈ܗܘܢ ܣܒܝ̈ܣܐ ܟܕ von‏ 
ܘܬܘܒ ܦܨܐ ܝܕܨ (ܠܚ̈ܫܝܼ ܥܿܐܟܐ ܕܢܬܵܨܸܪܨ A19‏ ܨ ܐܙ ܐܨ 
ܠܟ ܛ ܐܘܟ ue LJ]‏ ܢ̇ܝܸܫܨܲܢ sls‏ ܐܬܩܢܕܨ̈ܗ ܕܟ ira Uu‏ 
d!‏ ܕܨ sb!‏ 

ܚܠܘܠܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Axa‏ 4 
ܚܠܘܠܝܐ XN To‏ 


Po x3 ܢܚܝܠܘܝܐ ܕܡܢ‎ | 


! 11 erae, ef. col. 2358, ܐ‎ . ult, —? SS ܐܝܟ ܦܪ̈ܣܝܐ‎ 
cJ, cf. inf. v ois. — 9 Fus ue. — ^ SSs glossa 
preced. deest. — 5. HF. deest Asc . — 9 SSs deest 46]. — 7 F 
add. v s N. 3o. ܐܝܟ‎ . — 8 H deest glossa sequens. — ? H 
xs. , cf. col. 445, .ܐ‎ 4; col. 5^5, LL. 9; SSs add. ܐܝܟ‎ 
10 H 355429 SSs 55 4439. — 


A2. —‏ ܣܪܘ ܘܐܙܙܕ̈ܢܝܐ 

vs 747 


esL Ll aaa ܐܐܢ̈ܫܶܐܒ 2 ܬܚܝܪܝܘܗܖ‎ aas vis 
ugs ܢܚܿܟܶܐܨܘܨ‎ eo Jada els 

&aJle BU sla, ܚܝܪܡ ܚܝ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܫܡܐ ܗܘ‎ 
4) ado Raab; 

4M ils enl va oma ܐܚܕ‎ 

ܚܲ̈ܟܬܵܐ Juli‏ ܙܟܪܝܐ ܚܲܝ̈ܬܐ Lac secu] (o3‏ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܽܘܠܕܺܢܝܬܐ. PB was‏ 
ܟܬܘܠ 85,1 Le ciat‏ ܐܫܝܢ ܠܝܐ ܢܨ Jen‏ 
PU‏ 

ܢܝܬ ܢܦܫܥܝ̈ܬܐ' ܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̄ ܟܝܝܐ ܚܲܝܚܝܐ 
ܘܡܪ݂ܓܫܝܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܝܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ 


PAUL ad dead! 
ql Aic ܚܸܟܵܐ‎ 
ct ܒ ܐܫ̈ܢܐ‎ Jos ACT Re ܝܫܝ‎ 


ܡ 
ܐܘܟܝܬ݀ osos ws cs‏ ܝܟ CLE‏ ܡܲܫܹܿܡ «Gs‏ 
ܚܿܟܝܡܐ qe‏ ܚܟܡܬܐ ܥܥܧܵ. ܘܬܘܒ ܐܝܬܝܗ̇ܿ 
ܦܘܪܢܝܣܐ mios vx‏ ܕܝܕܥܬܐ .ܘܟܠ ܚܟܡܬܐ 
ܐܦ ܝܕܝܥܬܐ . ܠܘ ܟܠ ܝܕܝܥܬܐ .ܐܦ ܚܟܡܬܐ. 
ܘܐܝܬ gi‏ ܡܦܪ̈ܢܝܣܥܘܬܐ ܡܛܫܝ̈ܩܥܝܬܐ 
wA‏ ܘܣܘܥܖ̈ܢܐ wA soa woo‏ ܥܥ 
ܬܪܝܨܘܬ ܝܕܝܥܼܬܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܠܲܝܔܰܕܵ. ܢܚܟܝܡܘܬܐ € 
ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܚܘܝܫ̈ܒܐ ܕܡܥܬܕܐ ܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ 
nex se esos‏ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ «m‏ . ܗ݀ܝ 
ws Alas‏ ܐܢܫ ܬܪܝܼܨܐܝܬ iow anh. axo‏ 
ܛܒ̈ܬܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܒܿܚܝܢ 
ܘܡܬܸܓܲܚܹܝܢ ܒܥܠܡܐ sodas av‏ ܝܫܦܝܪ ܒܟܠܗܝܢ 


seq. usque ad ܕܝܠܗ‎ desunt, — 10. SSs ܐܝܬܝܿܗܿ‎ ; — 11 FSSs 
eai, ; — 12 H ܪܚܟ̈ܬܐ‎ F ;ܚܝܨ )ܠܦ 7[ .3! -. ܚܟܬܐ‎ 
ef. D. A., 3878; H ult. glossa deest. — !^ SSs glossa preced. 
deest. — 15 SSs ult. glossa deest. — 19 SSs deest sz x23, cf. 
col. 736, ܐ‎ . 3a. — 17 SSs deest. — !8. SSs deest, — 19. Sic, 
lege ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ‎ 


ܢܝܠܒܐ ܕܐܦܘܪܣܡܐ 748 


| ܛܒ̈ܬܐ va‏ . ܘܕܢܡܠܠ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܘܕܢܣ ܬܟܠ 


n oo ncs oos 75^ ioo ao v^ 
ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܫ̈ܥܝܢ.‎ vxo v ܘܕܢܗܘܐ‎ 
ܝܥܘܗܕܢܐ ܕܝܢ ܘܢܘܲܦܵܩܐ ܘܪܡܝܣ ܘܬܐ . ܐܘْ ܡܝܢ‎ 
ܡܢܗܝܢ‎ ox ܚܟܝܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ.‎ 
ܡܝܢܗܝܢ ܐܝܟ‎ óvc noc cs os S ܐܢܝ̈ܢ‎ "uos 
ܘܡܢܗܝܢ‎ , I mos..a ܝܥܠܬ݀ ܐ . ܐܟܙܢܐ ܕܢܘܩܦܐ‎ 


ܐܝܟ ܡܝܢܝܘ̈ܬܐ ܕܚ ܟܝ ܡܝܘܬܐ ܐܟܝܥܢܝܐ 


| 

ܕܪܡܝܣܘܬܐ. ܗܝ ܕܢܬܪܥܐ ܐܢܫ ܕܫܦܝܪ. JS]‏ 
us ! Easy‏ 49:16 
eas, - pera‏ ܚ ܚܟܬܐ ܐܛ 


"Nos caca ܕܐܛܪ̈ܘܓܐ‎ xs ܐܘܡ̈ܢܘܬܐܗ̄‎ 


d a NA oo ܕܡܦܶܫ̇ܪ‎ 

iil 3h «JU up rr WA‏ ܛܝ 
NS Js crx à Uv Nn‏ ܕܒܥܝ̈ܚܢܐ ܢܚ 
ܬܨ OU à‏ ܢܬ .: Sos Xs‏ ܒܪ vs‏ 
ܕܣܪܩܐ ܨ je‏ )ܠܝ ̈ܐ ܟܐ. v Ns‏ ܒܨ ܥ̄ ܡܐܝ̈ܐ 
jas was c aos S nas‏ '܀ 

a-5» Ua] ܚܵܙܘ̇ܩܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ Ns 
iR sli las Lal oll 

duos 

ܚܿܠܒܐ ܡܡ ܐܝܟ ܦܿܠܚܝ̈ wx as‏ 
ܕܢܘ ass‏ ܕܢ ܐܠܫܬ ܨܐ 

aaa vw»‏ ܐܢ̈ܕܐ )ܢܝܨ ܀ 

ܚܿܠܒܐ YAN Yes‏ ܐܝܕܐ ܘܝܫ dol‏ 
ܚܠܒ̈ܐ casco Wie «A‏ .ܗ ܒܝܪ 
ܣܪܘ" 451 ܗܩ (ܐܝܼܐܚܐ ܨܢ : 


! 88: que sequuntur desunt, 3 SSs ܦܐܠܝܼܬ ܘܐܝܟ ܒܪ‎ 
܂ ܣܪܘ .$5 ܟܝܝ‎ SSs deest; F e$ pro (ܦܺܝܚܗܨ‎ — 
^. SSs glossa praeced. deest, — 9. Sie , lege (a9, ef. col. 739, 
l.10. — 9 Gf. col. 7a, l. 9. — 7? SSs deest xx as. — 
5 Fo cs ,ܫܡ‎ forsan leg. C55 ܥܥ ܡ‎ ut infra. — 


— 9 H vocab. preced. inde a ܣܪܘ‎ 5-9 desunt; SSs vocab. 

745 ܚܝ̈ܠܐ 


ܚܿܡܝܡܘܬܐ ܠܢܘܪܐ. ܘܩܪܝܪܘܬܐ݀ܠܐܐܼܲܪ. ܐܢܗܘ 
ܓܝܪ ܕܝܫܩܼܠܬ݀ ܡܿܡܝܡܘܬܗܿ ܕܢܘܪܐ ܡܥܢ ܗܿ . 
ܐܘܒܕܿܬܝܗܝ Sw‏ ܠܟܝܝܗ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ Ww Nos‏ 
Ais‏ ܡܬܢܣܒ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܬܢܣܒ. ܚܝ̈ܠܐ ܕܝܢ 
ܕܢܦܫܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܢܘܢ . 0 ܕܝܢ wines‏ ܘܡܠܝܠܘܬܐ. 
ܘܚܲܝܘܬܐ ܐܝܬ ax‏ ܡܥܘ̈ܬܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܿ ܪܼܓܬܐ 
ܘܚܡܬܐ. ܘܠܡܠܝܠܘܬܐ ܐܝܬ ex‏ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ 
ܘܐܝܬ݀ܘ ܒܝܬ ܡܲܫܪܝܼܗ ܒܠܒ ̄ܐ ' ܐܘܿ won‏ 
v Sao‏ ܕܝ̈ܕܘܥܬܢܘܬܐ 75 c^ WOO NN‏ 
ܐܘܣܝ̈ܐܣ .ܐܝܟ ܕܠܦܘܼܪܵܝܫܗܝܢ ER‏ 
wines oss‏ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܙܝܥܢܝܬܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ. 
ܚܘܼܝܫܵܒܐ ܕܝܢ ܐܝܬ݀ܘ ܗܘ ܡܐ ܕܲܡܒܲܚܹܢ ܠܣܡܕܡ 
va‏ ܒܬܪܝܥܝܬܐ. ܘܐܝܬܘ ܒܝܬ ܡܲܫܪܝܗ 
ܒܟܘܼܠܝ̈ܬܐ . ovd‏ ܡܬܗ̇ܘܢ̇ܝܘܬܐ ܕܡܨܒܘ̣ܼܬܐ ܒܝܕ 
ܗ݀ܘ:ܕܡܢܫܝܠ ec‏ ܘܡܫܬ݀ܒ ܟ ܒܬܪܥܝܬܐ. 
ܪܥܝܢܐ ܐܝܬܘ ܡܓܒܪܢܐ ܘܡܠܒܒܝܢܐ oma‏ ܡܝܐ 
ܕܐܬܒܲܝܲܢ ܡܢ ܚܘܝܫܒܐ . ovo‏ ܒܝܬ 75 ex‏ 
ܒܚܼܠܒܐ ܦ̈ܪܘܳܝܫܐ. ܐܘْ ܚ̇ܝܠܐ ܡܠܝܠܐ vaio‏ 
ܕܚܘܼܝܫ̈ܒܐ. wx mo àv‏ ܕܚܘܝܫ ܒܐ ܕܗܼܘ 
ܗܢܐ ܡܬܩܪܐ ܐܦ AA coa MX oo c usd.‏ 
ܠܗ̇ vx a‏ ܒ .ܘܟܠܐ. ܗܿܘܢܐ owe‏ ܙܚܐ 
ܡܛܟܣܝܐ ܘܡܦ̈ܪܢܣ̈ܝܐ° ܕܣܘܥܪܖ̈ܢܐ v Non.‏ 
ܘܐܝܬܘ ܒܝܬ ܡܫܪܝܗ ܒܪܝܼܫܐ ܗ̈ ܕܝܢ ܒܙܡܒܘܚܐ 
ܕܒܪܝܫܐ. wt‏ ܟ ܢܘܬܐ 53 eom n.‏ 


3) 3 ܘܩܝܼܨ‎ qaom. — — 10 Sic; HF deest ;ܙܠ‎ SSe add. 
ܒܪ ܣܪܘ‎ See post ܕܟܬܢܐ‎ , — 1! 88 ads eg. — 
—14 H deest 


12 8s &a-55, lege $59 1 — 19 SSs ܢܝܝܬ‎ gun.— 
peut ;ܐܝܝ ܨܐ ܝܢܢ‎ SSs deest glossa que sequitur. — 


| 5 FSSs deest yao. — 19 8s XS. — 17- HSSs deest ܒܟܬ‎ 
| ܗ‎ 3483; HF nA. 

fes 


| 


| 


| 
| 


ܚܝܪܬܐ 746 
ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܡܬܪܢܐ ܒܙܿܥܟܝܡܘܬܐ ܒܝܕ ܡܠܬܐ 
ܬܪܝܨܬܐ ܕܒܟܝ̈ܢܐ aedi i$‏ ܐܢܬܝܐ 4A Ag‏ 

JU, Leia ga, ܚܠ‎ 
$90! d! TOP A 

ܚܝܳܦܳܐ Sr Sax JU, Juss culi £u‏ ܘܚܿܐܦܝܢ 
ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘܝܫܐ .ܘܕ ,ܥ 3 ܥ ܥ ܠܶܶܐ 
d ase‏ 

5 à sil ges ܠܚܢܝܠܕ ܚܐܦܝ ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ 
kel ܝܨ‎ cnp fio bos ܢܕ݂ܽܒܟ̱ ܕܢܝܵܕ݂ܐܲܥ‎ Jy uan) ܐܟܠܐ ܠ‎ 
ܘܒܥܬ݀ ܕܦܕ‎ cauaa E d Jes M ܐܐܝܝܼܝܼܬܿ ܕܐܢܚܺܥܟ‎ 
Pana! )ܘܝܨ . ܚܝܨܐ‎ lli; eae ܚܝܨܗ‎ 
ܐܝܝ ܢ ܐܚܵܥܝܼܥ.‎ SM ܐܟܝ ܨܕ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܟܪ̈ܢܐ‎ 
ܙܟܪ‎ S35 ca Spa go S S NS 85i Bde 
o gs «RA gU us QS vaa ܒܚܝ̈ܨܐ‎ Loup 
ܠ‎ Angl a2! 15; ܥܦܪ̈ܢܐ ܪ̈ܝܥܝܢܝܗܘܢ‎ 
^ o UAI lb; ܕܟܼܬܵܢܵܐ‎ vpn DE. TW ܢܚܒܨܘܢܝܗܕ܀‎ 
e v ܚܝܼܨܐ‎ iino 3 © ܢ‎ 
795 m "Me < ` ܚܝܺܩܳܐ ܝ‎ 
ܬܪܝܥܐ ܗ̄ ܐܘܟܝܬ݀ ܝܗܒ ܒܩܓܥܓܐ‎ pic» ܙܟܪܝܐ‎ 
53483 ܒܟܬ݀‎ pan. 5,320 |ܟܸ‎ cUJI copo ܕܡܬܦܬܡ‎ 
ܦܩܼܥ ܬܪܥܐ ܕܚܿܐܡ 0 ܝ݀ܗܒ ܩܠܐ ܡܢ ܚܝܨܘܬܐ‎ 
| EE ܕܥܡ̈ܠܐ‎ 

ܢܢܝܪܬ̈ܐܙ ܒܟܬ aX‏ ܗ̄7' ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܿ 
ܪ̈ܘܡܐ ܘܥܘܡܩ̈ܐ ܀:. 


! HF ܒܚܘܝܫ̈ܒܐ‎ , — ? FSSs ܕܠܘܬ‎ . — 9 SSs deest 
ܘܡܦܲܪܢܣܵܝܐ‎ . — 4 SSs 9 Uasl; HF. ܐܐܬ ܦܨ‎ pro (sei. 
— 5 H ;ܐܬܝܐ‎ F ܐܕ‎ eoacall, ef. col. 633, L 10. — € Sic, 
confer vA A aa infra. et in. Bar Ali, 3863. — 7 SSs deest 
each. u.s v aS wo; H deest inde a. 5? usque ad 


SSs A LÀ pro le Li. — ? Sic, forsan leg.‏ 8 — ,ܝܨ 

743 


ܝ 


TUSCTE ܐܠܬ ܠܨ ܐܐ ܒ̣ܪܝܼ ܕܐܬܕܳܢّܢܒ‎ ETT 


| ܐܥ . ܚܲܝܒܘܼܗܝ‎ due cases ls ܥܿܩܝܝܬ‎ XA] ܝܒܗ‎ 
ܐ ܐܝܟ‎ Moss ld. ܘܡܬܬܙܝܥܢ̈ܐ‎ S «So | 


ܒܫܠܝܚܐ ܒܨ ܘܠܐܢܫ ܡܕܡ ܠܐ ܬܚܘܼܡܘܢ » 


ena‏ ܡܥܿܓܝܢ ܢܸܝܼ̈ܬ ܕܨ gy Duis)‏ ً ܚܝܿܓܝܢ ܒܝܥܬ 
"ERE d‏ ܠܟܘܬܝܢܐ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ OE‏ 
Oe] Tad‏ 
ܝ ܕܡܠܼܐ ܙܒܢ ܘܟܝܕܘ f! Q5!‏ 
31s à;‏ ܢܲܚܘܼܣܬܲܢܘܼܬ̣ܐ ܘܚܼܲܘܣܥܐ ܚ݂ܺܕ݁ (ܢܝ̈ܫܢܢ̈ܙ 


ܕܐܐ ܘܵܬ 


ܘܢܡܪܐ oM 5o wwe‏ ܘܟܠܒܐ ܘܕܒܐ ܘܕܐܝܟ 
ܗܿܠܝܢ. pec ho‏ )ܠܝܟ o‏ ܦܪܚܬܐ Ye‏ 
ܒܡܣܪܐ ܐܝܕܐ ܕܨ ܝܨ ܟܠܟ َ ܚܲܝܘܼܬ̣ܐ ܣܵܪܘ̇ܚܬܐ 
ܝܕܐܨ ܐܟܐ vcre Ca LUI woes sees ues‏ ܒܪ 
E aA o‏ ܐܢܬܿܨ̱ edil El‏ ܚܲܝܘܬܼܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܬܐ 
ula. LUI‏ ܠܫ ܨ ܚܲܝܘܼܬܐ ܕܕܒܪܐ ܒܐܘܪܝܬܐ 
s‏ ܝܼܟ̇ ̇ ܚܲܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܟܝܢܐ ܚܲܝܐ ܘܠܰܓܘܺ̇ܝܫܝܐ 
ܕܢܬܼܦܪܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ (sic) xa‏ ܢܦܫܝܐܝ ܬ ܘܠܐ 
wa 50 . ox on‏ ܐܣ ܛܘܿܟܩܝ̈ܝܐ. ܕܢܬܦܪܫ 
ܡܢ wA M on‏ ܘܢܦܫ̈ܬܐ. ܕܠܘ ܡܢ ܡܝܙܥܓܐ 


ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ T‏ ܡܬܬ̈ܚܢܒܝܐ ܕܝܢ vec‏ | 


sequuntur desunt. — 8H. vocabula preced. desunt, — 9. FSSs 
deest K3Le V; HF deest ܒܪ ܣܪܘ‎ ssove quod procedit et sequi- 
tur, — 10. SSs glossa praecedens deest, — Y! SSs 853 95 xj 
...ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 12 SSs voc, preced. inde a gos 
des. — 19. SSs vocabula seq. usque ad vw vo^ s^ ܘܡ‎ desunt. 
ܚܝ̈ܠܢܐ 744 
ܐܦ ܗܟܝܿܐ ܡܬܟܲܢܫܢܘܬܐ c‏ ܐܣܛܘܟ̈ܣܝܐ 


(caca. vas ness es ga‏ . ܚܿܝܘ̇ܬ.ܡܝ̈ܐ 
"rid‏ 


ܢܓܐ Jascaes gafas Ael.‏ ܠ[ ܚܝܰܛܐ 


| ܕܪܝܫܐ ܗ̄ ܟܥܝܥܐ ܟܕܬ Uu.) 2I‏ . ܬܘܒ ܚܝܛܓܐ 


ܚܝ̈ܠܠܐ wan oll eb cs‏ ܡܫܰܶܚܠܦܳܥܳܐ ܗ̄ 
ܦܫܘܪܐ v Mos e Res LI 83i!‏ ܢܫܝ ܐܝܟ ܒܪ 


` ܣܪܘ cJ ve id‏ )ܠܩܐ ܬ̄'. ܡܲܝܠܐ ܐܵܚ̇ܘܿܕܵܐ ܘܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܐܫܝ ܐܬ)ܚܼܥܬܬ. ܚܿܝܠܐ ܢܶܬܘܳܦܐ ܐܢܝ )ܕܝܬ 


asses dues was vos‏ ܢܝܢܝܢ vos‏ ܡܢ 
ܬܐܸܓܡ̈ܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܝܨ ܨ ܗ 75 ܝܺܝ ao‏ 
ܘܲܕܚܝ݂ܥ ܚܙܘܗܘܢ ܐܬܫܬ oy‏ ܛܨ acie‏ ܟܩ ܢ 
ܚܲܝܠܬܢܘܼܬܐ ܪܕܬ Lys Bu uy i],‏ ܝܠܐ "ela,‏ 
ܡܲܝܠܬܢܐ c Lis, adf ys‏ '' ܡܲܝܠܬܢܘܬܐ ܕܢܦܫܹܐ 
ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܡܥܬܐ en—33 was conos‏ 
conos oo iae nsa‏ ܡܢ ox vn ois‏ ܣܢ 
ܡܿܘܬܐ Bil‏ (ܠܝ̇ܫܲܚܐܢܵܝܬ. ܒܲܝܠܘ̈ܬܐ Spicse‏ ܐܘ :ܐܠܙܐ 
s mes ius‏ ܚܿܝܠܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ |(ܥܼܝܿܐ ܠܨ 
Lux‏ ܚܿܝܠܐ ܢܨܝܒܐ {ܢ̈ܨّܝ̄ (ܫܿܨܝܼܝ̈ܬ'. ܚܲܝܠܐ ܐܝܬܘ 
am‏ ܡܐ ܕܕܟܝܢܐ ܘܥܡ ܟܝ̇ܢܐ ܘܲܠܩܘܼܝ̈ܡܐ ܕܟܝܝܐ 
ܡܬܐܡܪ ܕܐܝܬܘ ܐܝܟ Uwe wine s‏ 
vc‏ ܡܠܝܠܘܬܐ ܠܡܠܐܟܐ LL]‏ ܝܥܐ ܝܥܡ 
ܟܝܢܐ ܡܶܠܘܬ ܘܠܐ ܡܲܨܝܐ ܕܚܸܦܘܫ ܡܥܗ .ܐܝܟ 


1 FSSs add. e Ks (sic) mem Saec Bao. 


— 2 HF xe ; SSs que sequuntur desunt. —? F add. ܘܩܐܬܝܢ‎ 
4 F XJ. X33); SSs ܙܦ ܦܵܐ ܝܬ‎ . — 5 FSSs ܘܐ ܝܐ‎ 
ܠܐܝܩܿܝܟܸܐ ܙ̈ܫ>‎ , .. 6 F ܐܟܝܐ ܕܨ‎ ee ܐܝܟ :88 ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ 


Ei gi» (loai cua eu «D^. — 7 88 que 

741 


ܠ 


| ju vM ܐܝܢܐ ܕܕܠܐ ܬܚܦܝܬܐ‎ «XN S 


ܐܥ̇ܟܠܝܹܵܬ̇. ܚܝܓܝܬܗ ܕܩܼܨܡܐ ܗ݀ܝ 70333 Mate‏ 

ܠܕܒܚܗ ܕܝܫܐܘܠ oix‏ ܚܶܰܛܺܝܘ ܒܟܬ ܕܦܪܕ 

ܐܝܟ ܚܲܛܵܝܘ̣ܬܐ i‏ 

4: wa Ns 

ܚܛܝܝ̈ܐ ToS‏ . ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܒܓܛܝܝܐ 

ܚܛܗ̈ܐ aaa v Mes Lola‏ ܚܛܝܬܐ 

wo Nos wes vé Ns Aw. ܕܟܪܐܝܬ‎ 

ܐܝܬܝܗ̇ ܗܢܝ̇ܢܐ ܙܝܥܘܪܐ ܕܡܛܝܒ ܚܳܫܐ ܢܓܝܪܐ 

| ܐܝܬܝܗ̇ ܟܢܘܫܝܐ ܕܙܢܝ̈ܐ ܕܶܥܡܰܪ ܦܘܩܕܢܐ. ܘܫܡܐ 

e om. M a. wena cM, ܐܝܟ‎ xax ܗܘ ܓܲܘܵܢܵܝܐ‎ 

«—— 0o va ܕܚܛܗ̈ܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܐܠ‎ os 

ܕܡܸܒ̈ܢܝ̈ܡܐ ܝܐܝ ܚܛܝܬ̣ܐ ܗ̄ ܓܢܼܣܐ ܐܝܬܝ ea‏ 

ܕܟܠܗܘܢ ܣܘܝܥܖ̈ܢܐ ܥܥܕܝ̈ܠܐ ܘܩܐܝܬܝܗ̇ A SY NL‏ 

ܝܢܡܘܣܐ ܕܣܝܡ ao.‏ ܕܦ ܒܒ 7 3 SEX‏ 

oo vM‏ ܕܡܟܠܙܒܢ ܡܛܝܒ eas,‏ ܠܫܘܡܠܝܐ 

ܕܒܝܫܬܐ ܐܐܐ ܀ 

ܚܛܡ̈ܬܐ à pel uui cut.‏ (ܐܠܨܢ̱ܬ̈ܝܐܼ. 

ܘܐܡܗ̈ܬܐ |( oua]‏ ܕ !¥ ,ܘ ܆:. 

depu LANs 

& WC NN AS cow ܐܬܩܝܩܕ‎ nim. 
Pm ee E ܝܨ‎ ! lys, ܦܣܡ̈ܐ !ܐܢܝܠܟ‎ 

AN as‏ ܬܐܐ (ܐܚ ܿܐ ܠܥܢܼܬ̈ ܚܘܢܝܢ Aoi‏ ܕܡܬܚܲܫܚܝܢ 

ܒܫܡܐ ܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܪ̈ܡܩܝܐ. ܚܝܓܪܬܢܐ 

4s YI ܗ̄ ܟܘܣܬܢ̈ܐ‎ 

xdi ws‏ ܝ ܚܿܢܬ݁. uel, ees‏ ܐܬܝ 

AR y jo-l Padus vana ws. gelb 

PI) gos 


Cad de]. — 9 SSs glossa preced. deest. — 10. Sic , 
cf. B. A., 3855; F add. .ܐܬܟ‎ — —1 H Us; 8s Lom. 


— 12 (od. cx. cf. «38 eol, 713, ܐ‎ 12. 

ܚܝ̈ܒܘܘܬܐ 742 
ܠܟܼܺܝܳܐ ila‏ ܡܲܝܵܐܝܬ ܥܢܸܐܢܵܝ̈ܬ݁. ܚܲܝܵܐ ܥܨ . ܘܬܘܒ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܚܘܢܝܢ ܟܦ ܘܡܘܣ ܡܲܥܐ ܐܝܐ ܚ sl‏ 
ܪܕܢܘ cd ue dall‏ ܒܥܐ ܟܝܬ emo‏ 
ܘܠܡ̈ܠܝܘܬܐ ܕܟܘܡܘܣ ܥܒܝܐ ܐܝܟ ܒܝܪ 00 e^.‏ 
Blass‏ ܘܢܫܰܟܝܬ݁ ܕܘܨܐ LAUS‏ ܼܲܐ ܕܝܢ oos oo‏ 
am‏ ܢܛܝܪܘܬܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦ ܕܟܝ̈ܢܐ ܡܠܝ̈ܠܐ. 
ܓܠܘ ܝܫܡܐ ܢܦܫܢܝܐ ܐܝܬܘ ܟܝܢܐ ܚܝܐ ܕܒܙܘܝܥܐ 
ܕܬܪܒܝܬܐ ܚܫ ܣܥ WS cool‏ ܠܥܘ ܡܝܐ 
ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ. ܚܿܝܬ ܢܦܫܥܫ̈ܬܐ¶ ܐܝܬܝܗܝܢ 
ܟܝܢܐ w^‏ ܘܡ̈ܪ̈ܓܫܝܐ ܕܡܘܼܲܒܥ ܬܪܒܝܬܐ. 
ܘܠܝܬ ܠܗ ܝܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ 3 woo‏ 
ܟܝܢܐ ܕܒܙܝܥ os‏ ܕܡܣܤܝܒܪ̈ܬܐ vou o‏ 
ܚܝܘ̈ܗܕ. ܟܕ ܛ :ܒ ܒܗܢܐ scs woods‏ ܟܥ 
ܕܚ̇ܝ ܘܡܬܬ̈ܪܣܼܐ. ܐܠܐ ܦܘܪ̈ܝܫܝܐ oos‏ ܐܝܬ 
ܒܗܘܢ ܕܡܬܬܚܡܝܢ woo ran ass‏ ܐܡܪ 
ܐܢܐ ܘܒܥܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܘܢܬܵܢ̈ܐ a2‏ 
ܡܲܪܘܹܐ ܐܝܟ ge mai‏ ܢܕܩ Aa‏ ܚܝ̈ܐ ܥܝ ܐܪ 
ous, Wem‏ ܧܵܕܹܝܢ. ues ces AA‏ 
un‏ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܒܕܘܝܕ 790 ܗ a! b eR‏ 
v osx‏ ܕܘܢ ܐܢܘܢ ܐܠ E EE Jw‏ ܐܢ̈ܕܐ 
won Lora oak,‏ ܐܝܟ ܒܪ Wo oA co‏ 
dan ll ca‏ ܝ ܚܲܝܒܘܬܐ pls.‏ ܒܢ "Lud‏ 
ܒܫܠܝܼܚܐ ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܠܐ NICE‏ 
m XS Lys,‏ ܥܠ ܬܪܖ̈ܬܝܢ MS‏ ܕܟܪܐܝܬ 
ܙܕܩܐ. ban 3o‏ ܡܙܕܟܝܐ Kul,‏ ܢ̈ܫܿܐܢܼ .ً ܚܐܒ 


1 SSs add. ܒܪ ܣܪܘ‎ vc. — 9 $85 A 83. — 9 SSs 
deest. — 4 SSs ls JV et deest v 33 eo 8. — 8 @ col. 739; 
.ܐ‎ 15. — $ Sic, cf. inf. idem vocab. et vs 3. x S3 xo; 
col. 57, .ܐ‎ 14 et 16. — 7 RSSs hic desinunt, — 8 | ܡ{‎ 

739 ܢܢܢܢܝܬܘܪܐ 


740 


ܝ 


ܦܛܝܖ̈ܬܐ "p vox 75 eaa‏ ܒܝܪ ܣܪܘ | ܕܐܠܘ AW.‏ ܚܛܳܗܳܐ ܝܘܡܓܔ̈: ܥ .ܢ̈ܝ «uU!‏ 


ܚܚܪ̈ܬܐ ܩܠܘܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ݀ ܓܪ̈ܝܨܬܐ a us‏ 
vh. $5‏ ܬܘܒ ܗ̈ܢܝܢ ܕܡܬܬܩ̈ܝܢ ܡܝܢ 
ܡܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܫܥܝܐ ܘܿܗܵܢܝܢ ܦܛ ܪ̈ܬܐ 
ܕܡܬܬܦܝ̈ܢ ܒܬܢܘܪܐ ܕܢܝ ܐ(ܫܿܕܐܨܝܬܨ' dall‏ ܐܬܝ 
ܒܫܐ ܛ ]53 ܕܘܐ Lus aul‏ ܬܘܒ ܚܚܖ̈ܬܐ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܢܪܘ ܗ ܕܝܝܢ ܓܝܪ̈ܝܨܬܐ ܣܥܡ̈ܢ ܝܢܕܐ 
ܕܐܨ En‏ 
ܢܚܢܝܬܘܪܐ ܐܪܙܦܬܐ asco‏ ܥܥ ܒܢܦ̈ܐ 
ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܪܟܳܟ ܠܘܬ ܗܘܿܝܐ ass‏ ]5 ܝܼܩܢܝ 
oue Les sl os GU cons, JU Le‏ ܚ̈ܥܢܬܘܪܐ% 
ܘܣܿܒܪ ܐܢܝܐ PO ama‏ 
ܢܓܐ dieit Las]‏ 
ܓܐ Raus‏ ܙܟܪܝܐ َّ ܚܸܝܛܝܬܐ ܕܬܐܕܐܐ 
Klaus.‏ ܐܫܝܢ AXE uaKo,‏ (ܐܝ̈ܬܨܢ WORSE AME‏ 
ܕ̈ܡܟܚ̈ܠܐ ܐܝܟ ܦܘ vM o AW di»‏ 
hi‏ ܐܠܥܬܐ )4 
M»‏ ܘܚܛܗܿ ܦܨ Qu‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ;ܕ ܨ ܢܶܐ 
ܚܦܪܘ ܡܲܛܘ colli lias S‏ ܢܟ LaUG . sad‏ ܧ ܥܝܢܨ )'. 
quus Sis. Su‏ (ܠܥܸܢܹܝܸܬ ܐܠܨ ܐܰܒܢܳܟ ܠܕܚܝܬ'. ܘܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܟܢܫܘܗܿ ܘܐܣܩܼܘ ܡܕܪܗܿ ls ks‏ 
ܚܼܛܵܐ ܕܒܪܖ̈ܝܬܐ ܒܨ ܝܟ seu‏ ܬܐܚܨܐ E‏ 
ܨ ܒܢܸܚܝܢ̈ܨܨܢܬܝܨܢ :4 

dann 7‏ 
ܚܛܳܗܳܐ ܥܿܟܠܐ Idas vals.‏ ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 
cos‏ ܢܢܛܗ̈ܐ cs‏ ܒܪ ܣܪܘ ܚ̈ܝܓܛܗܐ ܕܝܢ .01233 


11 SSs que sequuntur desunt, — !?. FSSs cl Xi é et F add. 
Ks-XAJE qos — 13. Cod. v A6 NA; df. B. 4., 3825. — 
14 Cod, ܥܝ )ܪܩܐ‎ |, — 15. Cod. ܚܛܘܦܐ‎ — 16 Cod. ;ܚ̈ܰܛܘܳܦܐ‎ 
F deest m9 eo eris. — 17. SSs ܚܨܢ‎ et deest koX Al; 
H A3ol] ,ܐܕܚܢ‎ — 19 $8; wa 8 C800. — !? Sic, 
forsan leg. 12 — 20 FS deest (-43)3 ; Ss ) ,ܝܙ )ܩ‎ leg. ܐܐ‎ 

ܚܛܗ̈ܐ ܕܡܬܬܚܕܝܢ ܒܗܘܢ ܡ̈ܠܝܠܐ 9 | [vé‏ 


vas‏ ܡܬܼܐܡܪܝܢ. ܐܘ ܒܡܠܼܬܐ Mo‏ ܝܢ. ܐܝܟ 
ܕܓܘܠܬ݀ ܐ WIN Mana vUa a‏ ܕܐܙܚܪ̈ܢܐ܇ 


ܐܘ̇̈ܒܣ .ܘ ܝܥܪ̈ܢܐ. ܐܝܟ No vM M o‏ ܘܪܐ 
ów wa No‏ ܒܢܘܝܫ̈ܒܐ ܕܐܡܝܝܢܢ Ao‏ 
co‏ ܥܬܐ !1 2 LL‏ .ܐܡ ܗ̈ܬܐ ܕܚܛܰܠ̄ܗ̈ܐ܇ 
ܪܡܘܼܬܐ. ܘܪܘ̱ܓܙܐ. ܘܝ̇ܿܥܢܘܬܐ. ܐܝܟ ws Sw‏ 
ws oso ܐܬܘܠܼܝܥܡ . [re] V as‏ 
Pr Nea‏ 

ܕܢܛܘܛܰܐ dono ula.‏ )ܠܨ ّ ܚܝܛܘܿܛܐ 
ܗܝ ܕܡܒܝܪ SUN e wc sow!‏ ܕܙܪܝܥܵܝܐ. ܒܨ 
ܚܛܘ̈ܛܐ ܐܝܟ ܒܪ aA so‏ ܟܪܒܐ ܕܐܪܿܥܐ̈ 
ܕܒܣܟܬܿ ܦܕܢܐ ܐܝܐܟܐ & HU RAI‏ 

ܕܢܛܘܼܦܟܐ" Glxa|‏ ܚܚ ̈ܡ ܢܝܝ ܢܠܦ 
ܫ Ld] cda‏ ܝܠܝ 6 ܐܬܒ ܛܦ cedri‏ 
Pw Sols‏ ܕܡܣܥܸܢ̈ܐ cos 6 ollaza]‏ )ܣܟ 
ܚܨ ܢܬܐ ܣܵܟ . PAGARLE AMAJI was‏ 
Loa isle Wen ps‏ ܚܵܛܘܽܪܬܐ ܚܝܬ̇ܝܬܝ 
ܚܵܛܘܿܪܐ LSU‏ ܝܲܬܪܵܐ HACROLALA L5; wee Nis‏ 
ܩܫܬܐ M is‏ ܘܪܬܐ ܨܢ ܐܢܬܝܐ (Rae‏ 


lola!‏ ܝ ܨ ease AU A. ks. Jus‏ ܗ ܐܦܼܡ ܐܢܝܢ 
Mire Uads] e ssl‏ 


! Fe 531-03, ef. col. 100,118 019; B. A., 3820: p. 85593 


et 533. — ? H (aye (2992I. — 3 F add. 3»l.— 
inf. wf olas, — 5 SSs deest, — 9. FSSs deest 3421 Ka, 


cf. inf. ws; H deest (4. ay ܂ ܥ̇ܝ ܦܬ ܫܬ‎ — 
add. 5S1; de vocab. sequentibus ef. infra ve Nye N33. — 


8 FSSs La i$, . — 9 H deest XN. — 19 SSs deest, — 

787 ܚܙ̈ܙܝܬܐ 


Ts‏ ܐܝܟ ܒܝܪ 00 »a x03.‏ 0» ܕܗ݀ܘܝܝܐ 
ܒܫܛܝܚܘܬܐ v‏ ܕܡܫܟܐ!' TEXTS NS‏ 
vos alui] vis‏ ܗܕ Wes Jod, AX sb‏ 
ws‏ ܥܪܐܕ coy Kia.‏ ܗܕ (ܐܫܵܨܝܐ× ute‏ ܢܫܝܢ 
Lob il ys YS rss telo . À4JYI‏ ܘܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ o s Sos Riu!‏ ܐܝܝܐ ܕܙܥܘܪ̈ܝܢ 
ܐܕ̈ܢܘܗܝ. ܘܐܝܬ ܕܐܡܿܪܝܢ ܐܝܢܐ ܕܟܲܪܝܐ mia we‏ 
ܘܐܚܪ̈ܢܐ eve‏ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܒܡܫܟܗ ܚܙܙܝܬܐ 
ܐܢܟܫܵܝܟ 4I u53‏ 1 
ܚܙܙܝܬܐ vv‏ ܒܨ X.‏ ܕܗܝ ܒܝܪܘܝܕܐܝ 
we‏ ܚܚܙܙܝܬܐ ܬܘܒ 20v‏ 5 ܣܢܪܓ SN s‏ 
ܐܝܫܝܼܕܘܬ 703 S. S so‏ ܡܘܢܐܘܬܐ ܘܒܝܕܘܟ 
ܐܿܚܪܝܢ ܚܠܦ ܪܦܝܘܬܐ :: 

ܠܪܺܒܺܝܳܐ Jolie Bb ws Lx pula wes. as‏ 
ܚܙܵܬܐ 8,55 , ܚܙܝ̈ܬܗ ws Ls lou‏ ܕܡܫܡܘܐܝܠ 
ܢܒܝܐ. vs‏ ܐܝܟ à‏ ܣܝܪܘ ܝܒܝܐ ܗܘ ܕܚܰܢܳܐ 
o‏ ܗܝ waa waa‏ ܐܝܟ won‏ 
sus‏ )ܨ ose‏ ܐܕܨ ܝܨ (ܐܨܨܢܐ ' da ul,‏ .3 » 
ܚܙ̈ܘܢܝܐ ܒܟܬ 83 33^ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ 
ܐܬܫܝ ܨܸܧܨܨ sl‏ ܢ݈ܬ݁ ܥ ERAS ealya‏ 

WAS Annus TEMA‏ ܩܦܕܐ ܣ݀ܒܪ ܐܢܼܐ 
Sans‏ ܒܥܐ ܕܐ݀ܡܼܪ. «l5 ($21 SU veas‏ 


rave á 
vs nh 7 ܨܗܝܘܢ ܕܢܝܢ. . ܬܘܒ‎ e [PES 


ܨܗܝܘܢ ܡܨܪܘܬ''܀ 
ܘܥܠ ܠܚܡܐ ܡܬܐ ܡܪ Q.co. — 17. SSs add. ex B. A.‏ 
bara‏ ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܥܠ ܟܠ x22.‏ ܕܡ .ܘܠܕ 


ܦܖ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܐܕܝܫܐ ܐܝܥܐ ܕܗܘ 
ܙܕܩܐ )33 v ois ud (1L v‏ ܘܐܦ ܡܙܪܐ ܬܘܒ JUo,‏ 
Joy‏ ܐܚܬ ܒ ܕܐ[ ܠܨ ( ܐܝܬܐܒ oo, y‏ .1( ܕܐܐܚ ܐ à‏ ܐܕܪ 
l8 I vanos ie Ja JI [4] VERS‏ ,ܢܨ ܐܫܟ 
ܕܐܠܝܼܟܝܟܼ 6 ܢܢܙܝܟܡܦܐ ul)‏ ܕܒ vos HP cuaxl! le, R1.‏ 
enhn‏ ܚܥܘܒܝ̈ܢܐ ܕܡܬܩܝܡܝܢ ܒܨܘܪܐ ܓܠ 
[cU] 3,39 & XS JI uu [wes] 23S,‏ 
ܠܗ .3 19 — cx 1g qr. — 18. SSs glossa praeced. deest,‏ 


— . ܠܗܘܢ ܣܪܦܝܘܢ ;"ܡܤ ܡܪ ܣܪܘ 

ܚܢܚܢܘܪܬܐ 708 
Pb‏ 
S‏ ܠܐܠܗ݀ܐ ܒܟܬܒܐ ܕܦܟ̄ܕ qoa sos?‏ 
ܪܚ ܢ¦ ܦܠ ܐܬܪܢ ܐܚܬ ܕܒ (ܐܕܚܢܐ . 
ܚܙܚܝܡܐ "ps Ml‏ 
ܡ 
ܚܰܙܘܳܩܐ ܐܝܟ .ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ YOU‏ ܧܟܢܝܝܼ ܚܺܝܬܢܸܔ . 
ܚܙܼܡ ܦܰܩ̈ܘܝܢ vanus‏ ܐܐܠܣܕܝ. ܐܢܩܢܨܐܝܿ Psy‏ 
ܢܨܙܵܡܹܵܐ ܐܨ 454 
ܢܚܙܩܝܐܝܠ ܒܨ ܥܘܚܫܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܚܣܝܥܐ 
ܕܐܠܗܐ" ܝܫܢܐ ܫܦܿܠܝܬܵ ANI‏ . ܘܬܘܒ ܐܘْ ܥܘܫܢܥܗ 
ܕܐܠܗܐ àv‏ ܚܣܥܗ ܕܐܠܗܐ Juss‏ ܕܘܫܐ ܐܬ Bis‏ 
JaUJl, AX!‏ ܐܬܬ ܨܧ mix‏ ܕܡܪܝܐ. ܒܥܬ 84 aA‏ 
pio oo‏ ܐܠܗܐ'"', ܚܙܩܝܐܠ wis‏ ܕܐܠܗܐ 
ܘܓܥܘܫܢܐ ܕܐܠܗܐ (HAS. AN) &«làe‏ 
E Fes; yd "Xn. 52 Yos‏ 
ins‏ ܕܫܦܝܪ ` ܛܠܝܐ M n‏ ܒܛܝܼܠܘܬܐ 
aX a‏ ܡܫ ܘܕܥ ܐ. ܘܕܒܐܝܥܝܢ 5àm3‏ ܒܐܝܕܗ. 
ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ .ܐܝܢܘ ܛܠܝܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܥܠ ܐܡܗ 
ܐܦܢ ܣܥܼܳܐ E‏ 
xA‏ ܘܡܥ̈ܒܚܘܢܝܬܐ ܐܫܼܲ ܡܨ ܝ - ECCLE‏ 
ܘܩܐܝܟ ܚܘܢܝܢ wA 23 wx» rd Yos‏ 
ܡܕܟܪ ܠܗܘܢ ܣܪܦܺܝܘ 19 
ܢܢܢܘܪܬܐ Acus Gers P RSS. s vs‏ 
ܒܐܘܪܝܬܐ ܚܥܝܪ̈ܬܐ. ܦܪܣܐܝܬ »€ m homi‏ 


1 SSs add. E — 9? F$8s ce. As ܚܙܙܝܐ‎ 
ܙܝܩ‎ (| »5 et glossa sequens deest, — 9. SSs deest 2a 


F cle. — 6 S85‏ 9 — .53503 ܣܓܟ H‏ ^ — . !ܐܪܪ ܙ 
SSs‏ 8 — , ܒܥܬ ܕܦܕ «JV. — 7 SSs eoo No. S pro‏ 
w^A&n.—? H 3X3. — 19 Sic pro «| ovas, ef. Is. , xxi,‏ 
FSSs add. (94440. — 12. SSs deest, — 13. H sic;‏ .!! — .5 !¢ ܐ 


F gp» SSs deest; leg. A—e3Y cum Bar Ali, Hoff. 3811 et 
— ^ 88: deest ܕܐܠܗܐ‎ v coss ܐܘܿ‎ F add, 
ܠܬ‎ 3*3 Lans! Ne ܚܙܡܝ‎ ̣ — 15. FSSs n on we; SSs 
voc. quc precedunt et sequuntur partim desunt, — 19 HSSs 


ܚܙܩܝܐ ܒܨ ܚܙܪܐ ܠܟ ܘܩܐܝܟ ܒ F add. antea‏ ;33 


/ 
܀ 17 


Paris. 355. 

vos 735 
God ios Juil. )ܫ ܢܝ̈ ܫ ܚ‎ ANI wes ܟܠܗ݇ܘܢ‎ 


ܕܢܘܼܬ ܘܒ ie.‏ ܢܩ̈ܘ dede‏ 
ܚܘܬ̈ܦܐ ee‏ ܙܟܪܝܐ , Ss o‏ ܛܰܚ ܒܟ 


5 


b 

4b laa wan 

Ka 5 cA jue wines dos.) docs ܚܘܬܪܐ ܪܩ‎ 
ܐܝܬܘ ً . ܡܫܿܩܠܘܬܐ ܕܚܘܫܚ̈ܒܐ‎ whos ܨ¿‎ ً 7) 
« (sic) S Nes o sve n ܕܡܢ ܢ ܕܝܫ̈ܒܝܲܚܢ‎ 
ܡܢ‎ Ov nas ܘܐܢ :ܡܢ‎ Lena ܐܢܡܢ‎ 
4 ܡܕܡ ܐܪܝܢ (ܐܥ݇ܢ̈ܵܝܹܐܐ. ܝܨ ܐܐܐ ܕܐܠܝܵܢ݈ܬ݁ ܕܐܢܟܢܐ‎ 
^ii: wo. (ܫ̈ܫܟ‎ exl] ard] v ams 

Hà Ua em ܕܡܪܝ̈ܐ ܢ ܫܡܐ‎ aus Na aa 
E c3 

4IBUJI ܕܐܠܗܐ ܘܒܫܡܘܐܝܠ ܝ ܫܦܝܥܪ‎ vs 
P yy ܚܲܙܘܵܐ‎ Lus ܐܬܡܙܖ‎ Las Jus] vos 7 ܐܛ ܠ‎ 
4: BU veis . ܐܕܢ‎ es. (ܐܚ̇ܟܿܠܟ‎ 3o] oio 
ܡܬܚܙܽܘܙܝܵܫܘܼܬܵܐ‎ wSecsacis ': ܚܙܲܘܙܝܵܢܘܬܐ‎ 
von. ܝ‎ " e ܡܸܬܚܙܲܘܙܝܵܢܵܐ‎ vas. BLU! ba 
deo ar 

3 ere heuer IEVSLDMT ܚܸܙܘܵܢܵܐ‎ 
qe e. . 5L! 

de avs ܢܵܟܵܟ ̇‫ ܨ ܒܝܬ‎ Js uuu] ܨܕܢܹܐ‎ waa 
woo M3 ܙܘܪ ܕܗܒܐ ܗܝ ܕܒܩܘܗܠܬ̇‎ 
«o Uis JI ܕܗܒܐ ܐܡܝܼܪ. ܡܨ ܚܙܘܪ ܕܗܒܐ‎ Ma 
WÁAe Na 3 Ww 3908 ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܢܪܘ ܡ̇ ܢܘܪ‎ 
sed in Ss ܦܟܣܐ‎ e ܠܟܦܦܠܐ‎ eraso posterius S effictum est, et S 
e Ss ortus est; in Bar Ali, Paris, 355, eque wc. — 7. HF 
qua sequuntur desunt, ef. B. A., 3795. — 19 SSs ܐܫܝܬ( ܨ‎ 


deest, — 19. SSs deest, — 90 FSSs que sequuntur desunt, cf. 
col. 589, l. 23 et inf. v3 Nas. — 3! SSs tantum. ܚܙܘܡܝܐ‎ 


3 — SGs deest. aJ) à. 

ܚܚܙ̈ܘܢܘܬܐ 
ܕܣܐܡܐ »€ MM i‏ ܕܡܨܒܬ ܒ ܢܘܪܐ 
ܕܕܗܒܐ ܥ ܼܡ only ils‏ ܚܪܡ 
ܢܚܙܘܦܘܬܐ 4 Sw won.‏ ܥܙܘܦܐ 
dg pe gie. [om 2| eom‏ 
YA. 90a‏ ܬܐܨ Uis JE Juil)‏ )ܠܝܬܐ 18 
eS‏ 
ܠܢܙܘܼܪ LR‏ ܐܬܫ̈ܐܚ̈ܐ 4g sell ou‏ 
pam ws ow‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ gea‏ .3375 
ies)‏ 
rou‏ ܦܪܖ̈ܣܝܐ ܕܪܘܩܝܢܐ diga‏ 
scii vA Maus‏ 
ܥܙܘ ܪܐ ܢܢܐ ܧܵܕܵܟ o3 juo‏ ܐܗ BjLi-M à ge es‏ 
ܢܵܐ LAS adl‏ ܥ̈ܪܡܬܐ Keys wn Aes‏ ܫܟܬ ܹ:. 
ܢܝܙܘ ܕܠܡܐ ܡܬܚܫ ܒܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܝܼܫܬܐ 
ܘܐܙܿܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܟ̈ܘܢ.܆ ܘܠܐ ce‏ 
ܐܢܬܘܢ ܠܘܬܢ. ܘَܰܐܪ̈ܝܥܐ ܠܟܘܢ wo‏ ܐܘ 
ܡܢܢ ܐܘ ܡܢ las! was‏ ,1 ܠ lys‏ & ܐܠܝܟ 
ܩܿܘܪ ܒܲܪܐ ܣܨ 
ܚܿܙܘܪ ܕܗܒܐ ܒܲܢܓ݂ܘܼܕܵܐ ܒܐܟ ܪܩܝ Re duae,‏ 
3 
Jl, 13,1) aos‏ ܠܒܐ ܡܰܙܘܿܡܐ ua]‏ 4 
ܚܶܙܘ̇ܩܚܐ Lua‏ ܝ ܚܢܙܘܡܝܐ P Jos! Jesse y‏ 
ܘܠܓܲܘ̈ܢܐ ܦܿܪܫ ܿ ܘܗ݀ܟܢ ܝܫ ܡܥܐ ܚܝܕ ܡܬ̣ܬܲܚܿܡ. 
o wo co‏ ܡܬܐ 30 X.‏ 3621 ܒܗܵܪ̄ܡܵܐ 
Ao... amio323.733a‏ ܝܫܘܚܠܦܐ ]34822 


HT aaa 
! HF R23. — A3. — 9 FSSs — $$s add. 
w^owe, cf. Ps., xix, 5. — 5 F uy: S85 quia, , — 6 88s 
deest. — 7. FSSe deest ;ܢܛܐ‎ in SSs auo] Juil uo 45. 
—8 Ss os JI ܐܬܡܟ 8 ;ܘ ܙ¿‎ o. —? H add. Xs. . — 
10. SSs ult. glossa deest. — 1! SSs add. oe ܘܥܥܒܪܝܐ‎ , — 
12. FSSs quod sequitur deest. — 19. F' deest, — 1^ SSs gau. — 


15. SSs cesi, ef. B. A., 379^. — !9 SSs melius ܕܠ ܐ‎ 


736 

733 ܚܘܪܦܐ 


| ^d Maas WM am ܚܘܪܠܐ! 0 ܥܣܒܐ‎ 


"^n‏ ܕܫܒ̈ܠܐ. ܬܘܒ ܚܪܝܦܘܬ݀ ܡܲܘܥܝܬܐ ܀ 
Yo‏ ܚܘܪܩܫܐ!7 donee‏ 
ܚܘܪܩܵܝܳܐ syll ess‏ ܐܪܝܐ ܠ 
JG IAS,‏ ܐܢܼܨܢ Pay‏ 


Aa AJ! ܐܝܼܚ‎ d 


| kl e ܫ̣ܢܟ‎ 5 (| e ܚܘܪܿܡ ܝܫܝܐ‎ 


Sau ina » 0033, pn. celis ܐܨܚ‎ 
4axs Won 


| eoo. woo. gas] Joc ܩܘܖ̈ܬܐ‎ 
m s arp ܟܘܪܗܝܐ‎ | 


ܛܝܪ̈ܗܢܝܐ RI‏ 
YES‏ ܐܿܡܪ ܒܟܬ ܕܦܪ̄ܕ ܢܲܚܘܪ ܢܥܒܝܕ ܙܼܘܵܪܵܐ. 
ܢܘܪ ܕܝܢ Mx Mua Aon‏ ܕܘ ܢܢܕ c‏ 


ܚܘܪܘܬܐ ܢ̇ܚܘܪ ܡ̇ܚܘܪ ܡܲܥܚܘܪܐ ܘܝܫܪ ܥܥ |O9‏ 


ܦܪܘܝܫܐ. ܘܓܕ es‏ ܘܝܫ̇ܪܵܐ ܠܡܩܪܵܐ. ܘܟܕ 
ܡܠܬܐ ܢܥܠ 70 ܘܪܢܘܬܐ' x Nox 5m»‏ 
ܘܡܕܟܐ ܢܚܿܘܪ 0320 ܘܫܪܟܐ::. 

ܚܘܪ̈ܐ Mos I AX ARA‏ ܓܝܪ . A‏ 
ܩܝܢܝܐ ܕܝܫܠܡܘ ܚܘܪܘܗܿܝ c‏ ܦܚܡ̈ܵܘܗܝ ܘ 
ܟܘܪܗ ܀;: 

ܚܘܪܡܟܵܝܐ ܒܨ ܟܠܒܐ ܚܘܪܡܟܟܐ' ܗ̄ 
ܕܣ݀ܿܓܝ Signo‏ ܦ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܟܕ Ac‏ ܐܟܠ 
ܕܲܡܲܗܼܠܟ Aasco‏ ܗܦܟܬܗ ܀܀: 


E 


voa |‏ ܒܬܪܥܝܬܐ 


| ܕܢܝܘܬܚ̈ܬܐ ܬܘܒ (ܝܳܢܝ ܢܐܝ )ܒ 


ܚܲܘܵܪܵܐ am‏ ܕܒܐܪ ܒܡܕܡ. Ae].‏ ܐ| ܐܐܝܕܘܚܝܢ̈ ̣ 


4-88 pit 

ܢܚܘܪ̈ܐܟܐ ܡܕܡ e‏ ܚܼܠܒܐ ).ܐ 

ܚܘܪܫܐܟܐ ܐܝܟ ܒܝܪ 03-00 ܘ JUS‏ ܐܝܬ $m‏ 
ܼܐܕ : 


H‏ 8 — . ܒܕܘܟ 
(d‏ - 


confer col. 730, 7. 33. — 8 HF‏ ܕ ܐܢܝܢ 
.ܒܥܬ c5. — 10 $$; A Sa‏ ܘܪܘܬܐ 


— !4 ܢܢܘܪܬܒܐ .]ܐ‎ ; $$: deest, cf. col. 731, .ܐ‎ 22. — 1 SSs 


13 


34 id Mos 


ܵ XI oy! ܢܝܼܐܒ ܥܐ ܐܪܐ ܐܳܡ‎ aS c e YEA aa 


P Lux KI aS! eb ܐܢܼܨ‎ olas d Ji, . ܐܐܐ‎ 
Ax S ܢܢܘܪܫܐ‎ . ré Ry; vxo 

Pi ed 

336033 ܐܒܐ ܡܗܝܡܝܐ. ܫܡܐ ܗܘ cJ sLixce,‏ 
YES‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܵܘ aso‏ ܐܘܿ ܡܢ 
ܚܡܬܐ . ܐܘْ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܟܝܥܝܬܐ. ox‏ ܡܢ 


ܡܕܪܫܘܬܐ ܐܓ cJ&s‏ 

Pox-— ܢܥܢܫܘܼܒ‎ pode ܚܘܫܒܺܝܳܐ‎ 

dpa Ug 33363, Jeu! ܚܘܼܫܵܚܵܐ‎ 
JS cuc ܡܝܐ‎ o0 ܚܘܫܵܒܐ ܐܝܬܘ‎ 
ܒܝܬ݀ ܡܿܫܪܝܗ‎ oam. 
ܐ ܒܝܪ‎ Moa ܐܘْ̇ ܡܗܝܡܢܢܘܬܐ‎ Nas 
ܗ݀ܘ‎ SN NS ܡܫ̈ܝܢܐ ܐܘْ ܝܠܕܐ ܕܢܦܫܐ‎ s 
4j X] was S ܘܡܫܬܟܙ‎ x3 ܕܡܢܫܝܠ‎ 
MR 

CX OS‏ ܩܥܸܫܐܨܨ (ܠܚ̈ܨܨܝ̄ '. ܚܘܬܼܚܬܐ ܗ̄ ܚܕ 


oaa Ar |‏ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܢܣܓܘܢ ܠܢܟܦܫܗܘܢ 


« eis nli ܕܡܫܡܥܬܗܘܢ‎ X hshens alc 
ܢܙܠܘܬܙ̈ܬܐ‎ ,' 


me ܐܶܢ‎ iue uasa ܕܒܣܝܪܐ‎ Re S 


dice ܘܗܟܢ ܙܟܪܝܐ. ܡܥܬܚܬ‎ es Kxoles P xem 
vox 0 when. ܝܥܐ‎ ood 70 ܢܮܵܟ̇ܕܵ.‎ | 


| 


| ܣܓ̇ܝܐܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܡܬܼܢܟܪܐ ACA‏ ܡܝܢ 


! SSs add. ܒܟܬ ܕܦܪ̈ܣܝܐ‎ . — 3 Sic, leg. cum P. Smith 


v3 50, cf. vocab. sequens. — 9 F 3; 55:4 7 | 
| ܙܢܘܪܡܦܝܐ‎ . — !? HF deest d. — 13. SSs quod sequitur deest. 


| 


| vocab. praeced, desunt, — 16. 1 grlossa precedens deest. 


7 SSs ܒܡܡܢܘ ܛܝܪܗ̈ܢܝܐ‎ et deest. ¦ 


^. FSSs sequitur Kl, Komm ys ܒܪ ܣܪܘ‎ wore, confer 
Bar Ali, 3580. —5 F o aai; 55 ܡܟ‎ (Qus co ܩܝ‎ 
ܚܝ ܢܨ‎ diclazs! ,ܣܪܘ‎ — 9 F add. J& x3; SSs deest 
aad dMaaas. — 


h^ 
47 

"Aon 741 


ܚܘܪܒܐ ܟܕ ܡ ws AA‏ 39 ܐܢܫ )ܝܝ ܐܝܟ ܥܨ 9 
ܦܝܠܪܥܐ ܘܨ we» . cx s Mo N, o o‏ 
ܗܢܐ ܕܚܘܪܒܐ. ܠܘ ܚܕ ܐܕܝܫܐ olus‏ ܒܥܥܢܘܕ. 
ܐܠܐ ܕܐܕ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܗ݀ܕ ܓܝܪ ܕܒܡܙܡܘܪܐ. 
ܗ݀ܝ unis‏ ܐܲܪ̈ܙܢܐ ܐܝܬܝ ܗܿ. ܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܡܙܟܼܪܝܐ 
ܢܒܝܐ ܦܝܠܟܓܵܐ. ܗܝ ܕܝܢ ܕܛܲܡܐ ܡܘܫܐ ܟܘܕܪܐ 
ܐܡܣܪܗܿ. m‏ ܕܝܢ 3 "ÁN. ee 3c Naaw‏ 
ܕܐܢܬܬܐ. ym‏ ܕܐܫܬܿܡܗܬܿ oso‏ 

diei "CAS AQ 

ME £s». "es CQ C6 ܩ̇ܘܪ̈ܕܡܐ‎ 
ܬܘܠܥܐ ܕܗ݀ܘܐ ܒܦܐܪ̈ܐ ܀:‎ 

vos‏ ܚܘܪ̈ܕܡܐ &s de‏ ܐܝܢܬ Co‏ ܠܠ ܝ̈ܝܢ'. 
ܘܫܪܪܗ ܙܟܪܺܢܐ 4A‏ 

ܚܘܪܺܢܝܬܐ :5 ܘܩܐܝܟ ܙܟܝܪܝܐ ܚܘܪܐ 
ܥܵܕܸܕ ܀ 

aliia ܚܪܝܼܙܐ‎ Lea; ^an 

. ܚܨܐ )ܫܝܟ‎ d ܐܐܝܬܨܢ ܬܣ‎ ossa CE 
oA 00 ܕܐܚ ܝ . ܘܐܝܟ ܒܪ‎ Ji lá tl 
ܗ̄ ܢܦ̈ܝܐ ܕܗ݀ܘܝܢ ܒܥܝ̈ܝܐ. ܘܡܬܩܼܪܝܢ ܬܘܒ‎ 
ܪ ܠܫܟܢ‎ ola] Na v Sax 

ܕܢܘܪ ܕܟܐ ܚܘܪܕܥܐ ܚܘܪܕܩܡ̈ܐ &£A$ J|‏ ܘܡܢ 
ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܚܿܪܬܟܿ ܘܡܥܢܿܪܕܥ ܘܡܥܝܪܕܡ 
ܗܘ ܟܕ ܗܘ. ܘܡܫܚܠܦܐ cascos S‏ ܠܦܘܬ ܐܬܪ̈ܘܬܐ 
ܚܘܼܪܚܵܪܳܐ aas was LC eus JUS‏ ܢܝܹܕ 
Cx‏ . ܡܚܪܚܪ ܒܟܬ 3493 (xA 50 No‏ 
ܘܗܝ ܚܫܚܬܐ ܡܢ vw Ns‏ ܢܣܝܒܐ. ܟܐܡܬܿ 


10 SSs deest; F ܚܟܐ‎ pro laa3. —! Sic, in B. A., 3773, 
v. €f. et col. 572, ,ܐ‎ 16. — 1? SSs deest, — !3 SSs 
deest Jo. — 1^ F add. ܥܒܬܬ‎ et quod sequitur deest. — 15 H 
add. Kxey;. — 19 F deest. — 17 F hoc vocab. deest, et grlossa 
sequens ad vocab. wC& oss supra juncta est. 
ܚܘܪ̈ܦܢܣܚܝܐ 739 


ܡܨ ܛܢܥܥ ܟܠܐ ܒܥܢ v 353a‏ ܕܕܘܚܿܥܐ ܐܘ 
ܒܚܘܪܟܼܠܐ ܕܝܫܘܕܠܐ ܕܢܚܛ ܘܦ ܦܬܬܐ ܡܢ 


ܫܒܪܐ: 
ܕܗ݀ܘܝܢ ܥܠ vs‏ ܘܦܪܨܘܦܐ ܘܒܿܛܦܕܹ̈ܐ 
ܘܒܦܪܙܠܐ Noo‏ ܡܝܬܐ. ܚܨܐ ܫܬ ALI‏ 
J6, (yos. Sol obs‏ ܪ̈ܚܟܐܬܿܟܐܟܼ. ܣ ܩܵܐܢܵܫܹܬ ܛܰܚܝ̣ܕܸܢܛܵܐ 
Iesus, etam, de‏ ܚܘܼܪ̈ܛܵܬܵܐ ܐܒܬ ܕܝܢ ,93 ke‏ 
Qe UJ uas;‏ ܥܿܟܐܨܟܐ deba‏ 

ibi ly asas ܚܘܼܪܵܟܵܐ"‎ 


€» ܘܐܝ ܟ ܒܢܪ ܣܪܘ‎ Jy S 


ܠܒܐ ܕܡܡܬܢܪܟܫ ܢܐܝ݂ܪ ܕܙ ܀ 

voa os ܐܕܝܫܐ ܗ݀ܘ ܕܬܪܣܝܬܐ‎ "Man 
)ܟܠܝ‎ a3] ܐܙܥ‎ Jus! axo Ji ܛܘܪ̈ܐ‎ s Amas ܒܗܿ‎ 
CHOSEN TEN d 8 POSUER PARE 
ܘܬܘܒ‎ . 9L. lo I ܕܗܢܘܢ ܓ݁ܠܨܽܘܨܳܐ"'‎ wa ax 
dou ua, ܗ݀ܢܘܢ ܕܕܡܿܝܢ ܠܛܠܦ̈ܢܚܢܐ‎ 

rna A 3503‏ ( ܐܚ . ܡܘܪ̈ܡܟܐ݀ ܦܣܿܫ ܝܪ 
ܥܠ ܘܿܠܝܬܐ. ܚܘܪܢܘܬܐ P‏ 

ܚܘܪ̈ܡܫܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܙܘܙܦ̈ܐ. ܚܿܘܪ̈ܡܫܚܐ 
ܐܝܬ̈ܝܗܘܢ PI‏ 

7303 ܗ̄ ܐܬܪܐ 4 

ܢܢܘܪܢܝܬܐ ܪܘܡܝܬܐ 2 »4 

e Lco ܘܐܝ ܟ ܒܪ‎ uL) ܐܝܕ : ܝܨ‎ SA aas 
PASA 15 Ui wa ass 

ܠܢܘܪ ܠܝܬܐ 11 Pod‏ 

ܚܘܪܦܣ :8" CY d‏ ܓܙܲܪ ܕܒ ܪ ܐܧܟܝ ܢܝܝ 
B3 ual,‏ 


1. SSe deest; F' (oO ܥ ܬ‎ v5 53033. —?. SSs quod sequitur 
deest, — * F' add. 3! às. — ^ F 8; 4123; SSs add. 
e). — 5 Cod, ,ܚܘܪܕܒܐ‎ ¢ inf. v S Aoc. — 9 F 
add. s. A325. — 7 SSs add. 5 ܘܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܠܡ‎ 
55; F add. eS cv. FSSs deest 9 UM EN UN- ER 


deest P5555, ; SSs deest hoc vocab. et que sequuntur. — |‏ ܝ 

799 ܚܢܘܼܣܵܝܵܐ 


ܥܘܼܣܥܵܐ ܐܒܐ €( pb‏ )ܐܫ ܐܒܨܒ ܚܘܫܡ cca‏ ܢܨ ْ 
ܒܐܘܪܝܬܐ ܘܣܝܡ ܐܢܘܢ ܝܿܥܠ e‏ ܣܛܛܓܪ̈ܘܗܕܝ 
ܕܚܘܣܝܐ. ܒܪ ܣܪܘ 0 ܕܝܢ Ww ds‏ ܕܡܼܐܒܘܬܐ 
ܕܥܠܵܘ ܡܬܬܣܝܡ l'uso wi ex‏ ܝܕܒ ܐܝܬܝ 
ܡܚ̈ܣܝܐ ܐܝܿܟ ܒܪ ܣܪܘ ܠܟܐ ܬ ܐܠܬܟܨܟ. ܡܚܲܣܝܐ 
ܐܢܐ ܐܢܐ 4a‏ 

ܚܽܘܣܺܝܳܐ ܪܚܬ BALA‏ 

i obse ܚܿܘܣܪܢܐ‎ 

vos ܝܫܝܓܬܐ‎ "em TS NTC wx an 


ܘܕܕܩܢܐ E‏ 
db MEVS‏ ܗ ܚܦܝܛܘܬܐ ܫܝܐ ܝܫܐ ܕܐܟܿܟ݂ 
gan‏ ܐ 


LECTUS‏ ܥܢܿܝܬ݁ ܠ݁ܢܺܝܢ ܙܟܪܝܐ ܘܬ (ܠܠܢ̈ܵܟܢ݀ 


: ܠܫܰܥܰܕ‎ OLX eX A3 ܙܘ̈ܪܟܘܢ ܐܝܟ‎ oro 


ܚܘܼܨ̈ܐ Poe‏ 
ܡܘܨ ܗ ܣܲܪܗܒ ܐܝܸܢܼܐ ܀ 

ܚܘܨܦܐ ܘܕܨ ele‏ ܐܬܐܐ ܕܐܐܐ 

Y seas‏ ܐܢܬܐ ios JI‏ ܚܝܨ Lcd.‏ ܒܪ ܣܝܪܘ 


ܚܘܨܦܐ ܕܛܠܝ̈ܐ ܠܒ )ܨ uaa]‏ ܐܠܠ̈.ܧ̈. ܚܘܵܨܦܐ | 


BE 
ܚܝܘܩ̈ܺܐ ܕܟܬܝܒ̈ܬܐ ܚܠܨ‎ zm von 
* x dfi 


ad dle‏ ܐܐܬ ܨ ܀ 


in B. 4. , 3750, ,ܐܠ ܚܬܬ ܢܤ ܨ‎ — 12 SSs vocab. sequentia usque 
ad ܟܲܠܒ̈ܢܝܬܐ‎ desunt, — 19. FSSs ܐܕܝ‎ pro 55953] 95. — 
14 SSs deest; in F ,ܚܼܘܿܪܵܐ‎ cf. inf. v o3 wA a. — 
15 H cae cU; F eed; 88: cuiua , — 16 SSs quod sequi- 
tur deest, sed Ss in margine (393 wa NA NS. eo ܐܒܪܘܚ‎ 
cli. ao ܝ , ܚܢܘܪܝܒ ܥܠ ܫܡ ܚܘܪܒܐ‎ 
de ult. glossa cf. B. A., 3770. 

e Own wa NN vo Ww 2323 ܗܝ‎ | 

. ܐܝܢ ܚܝܢܐ‎ Qaa) ܥ̇ܝَܲܟ݂‎ won. Qa Wan | 

ܚܘܼܪܒܐ 730 


ܚܘܪܐ ܒܪ ܫܲܝܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ ܘܣ ܓܪ 
Bd‏ 

Le wes ܙܟܪܝܐ.‎ kd sum aal o2 Wo 
.:. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܚܪܘܪܐ ܐܝܢܝ‎ 

ܚܘܪܐ ܗ̄ ܐܝܠܝܐ ܚܲܠܝܐ ܘܕܡܐ" ܐܝܟ ܗܝ 
ܕܬܚܝܬ ܒܠܘܛܐ uS weno‏ ܠܝ (ܠܝܢܿܨܥ ܝܨ d e‏ 
odd wan‏ ܠܨ ܵܐ ܝܫܬ ܙܟܿܪܝܐ LS‏ ܚܲܘ̈ܪܐ 


SA ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ‎ x ec 
ܕܟܕ ܚ̇ܐܪ ܙܠܝܡܐܝܬ ܒܡܕܡ. ܡܬܚܿܙܝܐ‎ am ܣܪܘ‎ 
ܚܲܘ̈ܪܬܐ ܕܝܥܝܢܘ̈ܗܝ ܣܓܝܢܐܝܬ. ܘܬܘܒ ܩܶܗܺ ܝܡܶܐ‎ 


ܐ ܐܝܟ ܗܕ ܕܥܡ ܓܒܪܐ ܚܘܪܐ ܠܐ ܬܚܫܡ ܐܐܢܚܺܝܬ݁ 


ܪܕ )ܕܙܐ '. ܡܥܚܢܟ ܡܬܐ . ܠܐ ܬܲܚܫܸܡ ܥܡ 
ow An Ww AAN‏ 

PONIE ܟܐܦ̈ܐ ܕܚܘܪܐ‎ ATUS 

ܚܽܘܪܳܐ JI‏ ܐܠܵܣܬܙܢܝܪ̈ܢ. ܥܦܪ̄ es; cha sa‏ ܡܿܚܪ 
ܠܗ ooh m‏ ܠܐܦܝܿ ܕܘܟܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ. ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܚܵܪܬܗ ܗܵ ܕܒܡܬܗ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܢ ܪܘܡܐ 
ܨ lass!‏ !$5 


ܚ̈ܪܬܗ ܚܒ ^( ܢܫܥ . ܐܚܘܪ di‏ 


van VAN - ust‏ ܟܕ vid‏ ܪܪ ܐܝܐܟ ܐܝܬܝ 


5E has | kem. ions ܕ‎ Ies Lgs dy ms 


15 


ܚܸܘ̇ܪܘܼܬܐ Lou, Sox Usb‏ ܐܬܡ ܬܪܘ ܐ ya]‏ 
ܚܘܵܪܘܼܬܐ ܕܗ݀ܘܝܐ ܒܛܦܪ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Ue‏ 

ESI) 
obo. 8 veo 33 ܚܘܪܒܐ ܟܕ ܡܣܲܫܝܐ‎ 


! Hg,le. 


quitur deest, — ^ 


— ? SSs quod sequitur deest. — ? SSs quod se- 
F ,ܘܛܢ‎ — 9 $85 elo; F S2 pro 
,ܐܐܝ‎ cf. col. 76, l. 195 col. 9307. 10. — 9 S8s ܪܐܦ‎ 
11 Juec vocab. usque ad d v NN ܚܘܨܦܐ‎ desunt, — ? SSs 


quod sequitur ; ultim. vocab. de. —‏ ܢܝܝ deest‏ ܪܡܥܨܦ 
ܘܗܟܢ ܙܟܝܪܝܐ 200 FSSs eii; F add. v 5o o^.‏ 8 


SU IR vaa .— ? (f. col. 739 ,7. 35. —19 Sic, lege 
ܘܪܡ̈ܐ‎ . !! HSs sic; F gos ues ; S goo» I; 

Yos 727 


sos,‏ 3.00750 ܒܲܚܙܬܗ ܠܢܘܼܝܬܐ ܘܒܚܨܗ 
ܐܝܼܬ ܫܥܝܥܘܬܐ ܘܫܒܛܒ݂̈ܓܐܐܘܟܝܬ ܫܡܘܿܚ̈ܐ 
ܐܘܟܡܝܢ ܘܣܘܡܩܝܢ' - oes!‏ 
era Nos‏ ( ܫܬ ܕ[ ܿܨ Rie Rails‏ ܚ ܫܝܐ 
ܚܠܝܕܡ ܣ݀ܦܩܐܝܬ €5 4I EU “ sd‏ 
$m] Cu wx Nan‏ ^ ܢܘܠܝܐ wa so x‏ !ܐܐܐ ܀ 
v Nox‏ ܕܥܦܪܐ ܚ ܡܥܪ̈ܐ . Seoul Pw IcSa‏ 
xis‏ (ܬܟܠܐܘܝܟ ܕܐܬܫܐ ܕܐܒ ܝ )ܢܵܫ ّ omen‏ 2 ܒܟܬ 
ܕܦܪܕ 0025.3 Ue‏ 
vw Nan‏ ܐܢ݈ܬܐܐ ܐܢܝ̈ܬܐ܀. ܚܘܠܦܝܢ wee. Loxsax‏ 
ܙܟܪ ܝܼܬܐܝܐ. asm‏ ܒܪ ܣܪ̄ܘ. ܡܿܚܠܦܝܢ ܒܟܬ݀ 3483 
ܡܲܦܪܥܝܢ ܚܕ v ds Ws‏ ܘܦܣ ܤܡ \ ܐ̄ܝܝܨܿܐ. 
ܡܐܢ aon ws cuu‏ ܭܚܘܼܠܦܐ 4 
ܢ dA‏ 

o 5S.‏ ܩܲܝܛܐ ّ(ܚܢܝܹܿܢ..ܚܘܡܣܐ ܨܚܝܚܐ 
ܕܠ ܢܗܪܐ ܐܟ ܒܪ ܣܪܘ ܨܚܢܚܘܐ ܕܥܠ ܛܗܪܐ 
«t (sic) E RII eec‏ 
"X nos‏ ܚܨܨ ܨ D‏ 
ܚܘܡܣܵܝܳܐ ܝܟ ܵ ܡܿܲܡܧ̣ܝܢ ܐܘܝܚܝܐܦ3 ܐ ܥܬܐ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܲܡܣܢ ܒܗ ܗ̄ ܫܦܝܪ ܠܒܘܟܝܗܝ 
ܐܩܝܼܟܐܬ݁"' ܐܚ̈ܩܚܝܐܝ ܝ݈ܬ݁. ܕܢܘܡܘܩ݀ܝܟܘܢ ܢܝܼܐܝܥ !1 T‏ 
ܬܘܒ ܚܘܡܣܝܐ ܗ̄ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ qe Ua] es id]‏ 
Jy! Ule yt‏ 
3033 ܩܝܣܐ ܐܝܬܘ ud‏ 4 
aas‏ )ܵܨ ܐܫܟ ܀ 
ܕܡܐ ܬܒܨ yum ley 357] d‏ ܘܩܐܝܟ ܙܕܟܪ 


Bar. Ali, Hoff. , 3728, sed in Bar Ali, Paris. 355, d 2d. 
— 15. SSs deest, — 16. HF add. wc Na 353 ܬܘܒ‎ . — 7 F 
35-9: S85 3 Xa. — 18. SSs glossa precedens deest; 11 deest 
ܣܐܝ‎ 5 4i. . — 19 SSs (epos, ef. Bar Ali, 3733, e. — 
90 HF b.e U3!; S8s xe Us. — 2t 88: $7 lax. — 
3? HF ܠܬܐ‎ eoa. — 25 H eoa. — 2^ SSs add. xac, . 
— 35 Sie pro wax, cf. col. 723, 7. 17. — 99 FSSs gp! 
gaod ܐܕ‎ — 9? SSs deest. 
738 cao 


jy ܚܨܐ‎ neas s axl| '' ܥܕ‎ 


Vw Nass A700 
di 18 ܐ( ܐ‎ 


ܚܘܼܡܖ̈ܬܼܹܐ o» eal ys‏ )ܨܢ ores‏ ܘܢܝܐ 
d‏ ܫܳܢ ܚܝܕ jouall rl,‏ ܐܟܢܝ̈ܐ ܩܬ ܕܬ" Lay‏ ܒܕܢ 
ܗ̇ܐܬܦ Jo‏ ܐܬ Joy "laii‏ ܬ ܝܐܠܚܨܐܢܵܝ̈ܬ P wA co daa.‏ 
Z^ ge‏ ܪܠ Lug.‏ ܒܪ ܣܪܘ ܚܘܡܪ̈ܬܐ.ܕܚܨܵܐ 
juo‏ ܐܳܟ ܥܿ ܨܪ (ܢܦܢܨܟ ule ua‏ ܬܘܒ ܦܩ̈ܝ̈ܪ̈ܐ 
ܕܐܐܐ ܥܒܬܬ XS‏ 

ܢܢܘܡܿܕ ܡܪܓܐ qe eeu‏ 
ܚܘܡܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܥܡ( )ܐܙܣܛܘܢܐ 
co^‏ ܡܐ ܗ de c5 (opas‏ ܢܝܨ ܝܨ 4A‏ 
ܢܚܢܘܡܫܐ ܫܬ )ܥܕ ܠܬܚܬ ܡܢ ܟܘܼܢܲܬܝ̈ܫܹܪܐ. 
ܒܪ ܣܪܘ ܚܘܡܫܗ da cav v Loos s‏ ܡܥܿ̇ܬܼ̈ܐ 
ܡܸܨܥܵܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܪܝܫܐ ܘܚܲܕܝܐ. ܬܪܬܝܿܢ ܡܢܲܘܵܢ 
ܕܠܥܠ ْ ܘܥ̇ܓܡܐ ܘܝܫܺܩܺܵܐ ܬܼܪܬܝܢ ܕܠܬܚܬ. 
ܘܟܪܣܐ ܕܐܝܬ݁ܝܗܿ ܡܢ݇ܬܐ .ܚܡܝܫ̈ܝܬܐ ܕܣܝܼܥܒܐ 
pe P gladi ie ve ea‏ 

wo i$ Té dos‏ ܥܬܝܼܩܐ. oso‏ ܣܘܪ̈ܝܝܐ 
ܡܫܥܢܐ ܚܢܝܢܐ 45( ܫܧܝܵܚܹܟ̈ :4 

las weis Logis. YN oaa‏ ܒܲܢܛܝܵܘܗܝ 
ܥܒܢܵܟܐܨܬ ܕܸܠܵܬܵܬ̇ܝ݂ܬ̱݁.݀. 

dec ܢܘܠܟ‎ 

ܠܦܘܼܠܠܵܠ daa cose, dal, dais]‏ )ܐ ܟ" 
ܚܘܥܘܢܡܐ ܗ̄ PU weiss‏ 

de xe».6h «e 03 

PA) "eocd 


! HF 415.550.200 4 30v. — ? F deest 9L; SSs 
deest luec glossa. — ? Fora; 856 aa. — ^ H A eds. 
—5 1 ܡܟܦܪ̈ܐ݀ ܘܦܥܪ̈ܐ‎ «vr; F ܐܝܟ ܡܥܦܪ̈ܐ‎ 
ܘܦܸ̱ܚ̈ܬܐ‎ 885 33a ܐܝܟ ܡܟܪ̈ܐ‎ — 6 H ct 
— H jill. — 5.H w^ eo&a. — ? SSs deest, — 10. FSSs 
,ܒܫܬ‎ — !! FSSs eSSya5 et postea esu] pro ,)ܐܢܝ )ܝ‎ — 
12 FSSs deest . ܥܬܐ(‎ 3). — 1. HF sic , SSs deest, cf. v. 2038 
in. Bar Ali, Hoff. , 3728, et Paris. 355. — !^ Sic, idem in 

735 ܚܘܝܠܝܐ 
A lasst]‏ ܡܼܲܒܝܒܘܟ dL I (NEWS‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 


elo (o Ir oso‏ = ܝܸܥܼܬ݁ Js‏ ܚܘܝ̣ܥܢܘܼܬܐ 
o0‏ ܕܝܗܒ ܦܨܝܚܐܝܬ vw aoa Ta Ras Loi‏ 
AUN!‏ ܐܝ̈ܪܐ ܨ ܿ ܚܘܝܼܥܝܘܬܐ ܐܝܟ ܚܬܢܝܢ .ܚܕ 
ܐܠܢܢܛܐܨ (ܠܛܣܐܚܵܝܬ ܚܛܝܨܐܬ̈ ܬܒܵܐܝܕ̈ܢ ܐܚܐ ܝܒܬ̈݀ 

"son‏ ܐܥ .ܐܝܟ ܙܟܪ ܐܪܥܐ ܕܗܢܕܘܝ̈ܐ 
Y‏ ܐܪܥܐ ܕܚܘܝܠܐ ܢܐܥ 40a]‏ 

4g ܚܘܼܝܵܠܐ‎ isle] izs YEN Seas 

UT PUE i v‏ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܚܝܐܚܝܼܬ̈. ܡܬܚܲܝܲܝܢ 
TP‏ 

ܚܘܼܝܵܨܐ passt‏ ܕܚܝܬܐܒ Juil)‏ ܧܩܝܝܬܵ̈. ܘܢܐܝܟ ALAS‏ 
pan‏ ܘܚܬ ܒܐ , ܐܝܟ M Ais‏ 

dde "nv. 81] ܢܘܢܼܗ‎ . .4l5] ܘܕ 0 ܡܢ ܕܚܢܘܘܝܐ‎ 
ipee "Wesen. 

&J JU, Ue e o ܢܚܐ‎ sanas "aac ܡܣܡܵܘܡܵܢܳܐ‎ 
4 aod] esit ܨ‎ sins 

ܕܢܘܼܟܵ̈ܐ" ܐܝܟ eon‏ )ܘܨܕ . erii,‏ ܐܬܝܕܪ ܐܢܬ 
c5 ops ud Ju‏ ܝ ܝ̣ܕ̇ ܣ ܀ 

uL vans‏ ܡܲܚܠܝܢ use‏ 7$ ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ 
"Nos‏ ܘܐܦ ܡܕܡ vaca‏ ܘܠܐ ܐܣܝܪ. ܐܝܟ 
ܗ݀ܝ ܕܟܗ̈ܢܐ ܒܗܝܟܠܐ ܡܿܥܚܠܥܝܢ ܠ ܗܿ ܠܫܒܬܐ. 
0 ܝܫܳܪܝܢ ܠܗܿ. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܡܿܲܚܥܝܢ ܠܗܿ. 
ܘܠܦܘܬ ܪܝܥܝܢܝܐ vao‏ ܥܿܡܠܥܝܢ ܟܗ̈ܢܝܐ 
ve‏ ܕܫܒܡܬܐ ܒܡܐܙܠܬܐ ܘܒܡܐܬܝܬܐ 


ܒܬܟܠܐ ܩ 7 oou»‏ ܩܘܪ̈ܒܢܐ. ܥܕܡܐ | 


deest. — 13. S8s wax. — 1^ HF ܕܗܝܟܠܐ‎ . — 15 88: 
des €» ܢܢܘܒ̈ܠܐ‎ quod sequitur deest, — 19. HF NE 
cf. B. 4. , 37106, JJ]. — 17. FSSs deest ܒܐܪܥܐ‎ Mo. 
— 18. (od. add. Save ܢܘܠ ܕܢ‎ . — 19 FSSs quod sequitur deest. 
— 9» Sic, in B. Ali, Paris. 255, ܂ ܕܒܡܚܠܬܚܠܘ ܬܐ‎ — ?! 88s 
C33 pro eis el deest Jas; HSSs ܐܒܐ ܨܢ‎ pro ܐܒܐ ܨܝ‎ F 
ܢܢܘܠܚܝܠܐ‎ uil pro A5. — 32 F eem H deest, — 
33. SSs quod sequitur deest, — 2^ SSs »UG. — 35 SSs (gJues. 
— 35 8 deest . owe. Nn... — 7 88: add. ܘܙܟܪ‎ 
796 


ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܗܠܟܬܐ ܫܸܙܿܨܝ. ܚܘܼܠܐ ܘܚܪܡܐ 
phil, Jud‏ 4 

ܚܘܠܒ̈ܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪ̄ܘ Jd, Là A Xy aoo‏ 
ܘܐܢܚܪ̈ܢܐ ܚܘܠܒܢܐ (ܐܚ̈ܕܐ .:. 

ܚܘܼܠܕܵܐ ܐ ܝܝ cei‏ ܣܝܐ }1:6 
ܢܚܘܼܠܕ̄̈ܐ om.‏ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫ̇ܝܢܐ ܘܢܢ̇ܠܕ Uds Aw‏ 
ܥܐܥ u$ jb‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܘܩܒܪܐ ܪܒܐ 
ܕܠܝܬ ܠܗ wax.‏ ܘܚܠܕ ܡܐܡܝܥܘ X Ny no‏ ܗܕܐ 
ܐܬܩܪܝ ܚܘܠܕܐ. ܘܚܘܠ ܕܝ ܐܪܥܐ ܥܳܠ ܬ (ܲܠܙܡܿܢ 
odd‏ (ܢܬܿܨ ea‏ ܐܬ Peel‏ 

ܚܘܼܠܖ̈ܐ ls‏ ܨܩ ܘܨܬ" Ja,‏ ܐܝܐ ܢܬܢ̈ܝ̣ܝܶܨ .4 
ܢ ܠܚ̈ܠܐ ܡܚܲܠܚܢܘܬܐ" asco deis‏ ܒ ܨܝ 
e "‏ 

Xs] WX Nos 

ܚܘܼܠܠܝܐ vi o‏ (ܐܟܐܬܠܘ Pasa‏ 921 ܝܕܨ ell!‏ « 
ܠܬܐ ܘܵܐ oii ue oil‏ ܐܢܸܩܵܐ ً ܨ ܗ̄ ܚܘܠܝܐ ܗ̄ ܒܙܝܥܼܐ 
ܐܘ ܚܠܠܐ ܐܘ ܚܪܐ" ܚܘܼܠܵܝܵܐ ܘܡ̈ܠܝܐ does cy‏ 
ܕܢܘܼܠܠܐܐ ܫܚ Pss]‏ ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܚܠܲܠܝܥܝ 
Eos Pi uel‏ ܢ ܚܘܠܠܐ ܡܪܢܐܝܬ c‏ 
Ac‏ ܢܥܠ ܡܐܢ̈ܐ. ܝܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ Aso‏ 
ܟܠ ܕܡܫܬܩܠܐ ܨܰܐܬܐ ܡܢ ES‏ ܐܦ ܡܝܢ 


ܥܘܡܡ ܀܀ 


TL ocean v Nan‏ ܚ ܐܝ oe!‏ ܕܝ 
Las yl &- $3,‏ . ܘܗܟܘܬ݀ 3^ eco‏ 7 ܐܪܝܟ ܡܢ 


1 SSs la cs) LE Lal. — ? SSs o3 eoo pro 
ܘܐܚܖܢܐ‎ et glossa sequens deest, — 9. F' deest (yog o. — 
^ S8s ܕܐ ܚܘ ܐ ܥܝܬ̈‎ isla, Alano! ܦܨܝܚܐܝܬ‎ et quod 
sequitur deest. —9 F ܥܨܙܬܪܒ‎ oJo ܚܘܝܠܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ 
ܠܨܝܿܥ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܪܥܐ ܕܗܢܕ̈ܘܝܐ‎ SJ. — 
0 SSs deest glossa praeced. ; F deest X3lsY. ܝ‎ 7 8 quod. sequi- 
tur deest; F add. hic. ܐܬܩܘܬ‎ 9s. — 8 88; deest. — 
9 H JA; SSs Ouaes. . — 10. SSs deest ult. glossa. — 11 SSs 
vwAoA, — 9 Cf. I. Law, Die Pflanz. , 150; SSs quod sequitur 

723 ܢܘܕܐ 


To‏ ܐܝܟ Xu‏ ܩܡܘܠܩܐ ܠܡ. ܘܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܚܘܕܐ 4B, le, oce‏ 

ܕܢܘܼܘܿܢܐ ܢܝܥܝ . ܡܽܘܕ݂ ieoul‏ ܐܬܝܕܪ ܐܟܿܐܛܟ ܐܧܐܨ . ܡܲܘܘ 
sx‏ ܢ̇ܝܼܐܳܕܹܐ . sone‏ ܗ̄ ܥܠ ܡܕܡ ܕܸܓܠܼܐ ܗܘܐ 
e»‏ ! ܝܨ ܘܐܝܟ ܒܪ 47g oo‏ 

ܘܢܽܘܘܳܪܳܐ wa caSa i75‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ 
ܐܐܢܝ̣ܫܸܫܹܘܿܢ.:. 

ܢܢܘ̈ܘܝܬܐ ܒܟܬ ܕܦܟ̄ܪ ܪܡܝܐ ܠܚܼܘܝܐ. ܘܡ̇ܕܟܪ 
CCS‏ ܣ݀ܒܪ ܐܢܐ ܕܨܪܘܪܝܬܐ 
EE ae‏ 

As waa‏ ܚܘܵܘ̈ܝܵܬ̣ܵܐ es‏ ܢܒ . ܚܵܘܲܘܵܬܵܐ 
ܐܝܐܒ PI‏ 

ܢܢܘܘܙܬܐܐ܆ ܟܝ ܐܫ .)5 xz‏ ܝܨ sero «os‏ 
ܒܪ .ܣܪܘ ws va ww.‏ ܬ̈ܥܠܐ ܘܗܢܐ 
ܝܬܝܪ ܥܣܡ ܡܢ ܬܬܥܠܘܬܐ !ܕ ܟ (ܐܫ̈ܕܧܬ̈7 
ܠܢܘܠܢܥܝܿܙܬ̈ܐ 3 ܕܗܝ Mos‏ ܘܩܐܠܝܩܒܪܘܢ E Urge‏ 
Judd) "Pw seas‏ ܬܚܢ 4e.‏ 

oO ae e as 

v 5o. ex $e iv den‏ 65 ܚܙܘܦܐ ܕܕܡܒܐ 
ܠܚܖ̈ܒܐ ܢ̣ܚܺܝ݈ܬ݁ Ue UI uS vasos acq]‏ ܨ 
ܚܘܢܚܐ ܚܙܘܦܐ ܕܪܡܐ ܠܚܕ̈ܒܐ. c.‏ ܚܘܚܐ ܝܪܩܘܢܐ 
ܙܥܘܪܐ. ܘܐܝܟ ܒܪ Akne B2 auno‏ ܨܸܥ̇ܝܬܵ ܥܿܫ̇ܝܕ݁ܬ݁ 


4l Lay uiii ' ܢܵܐ‎ 


3-x 


He LUI. —‏ 18 — ,"ܢܝܐ ܐܐ 77 — Mu.‏ ܥܝ̈ܢܝܢ 


19 SSs tantum c gàJV (SM). — 99 Sic, in B. A., Paris. 255 : 
5» oues LA 9A Mox, cf. I. Lew, Die Pflanz. , 35. 
—9 88 ܒܪ ܣܝܪܘ‎ «ve, cf. col. 11, l. 22; col. 526, 
ܐ‎ . 11. — 99. SSs deest, — 95 SSs add. . 2E ܚܘܽܘܬܐ ܕ ܐܧ‎ 
ܡܚܘ̈ܘܬܐ݀ ܐܝܐܒ‎ wax, cf. col. 723, ,ܐ‎ 11. — 9^. SSs deest. 
— 35 88s La JI. — 26 Ss 80s oo; 8 8559 Qul, cf. 
col. 265, l.19. — ?? FSSs glossa praeced. ad calcem invenitur. 

—38 F ca JI; SSs deest luec glossa. — ?9 FSSs s 
ex gam 5. — 90 FSSs deest «se; SSs exse pro .ܘܝܬ ܧܨ‎ 
ܚܘܝܚ̈ܐ 724 


I a Js ّ ond] juae. YN Nos 


e m So va ܩܘ̈ܛܓܐ ܘܰܦܰܡܰܡܶܐ‎ 
: ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܪܘ‎ . Ii ܫ‎ Joost ܐܐܬ ܐܬܐ‎ 
PURA Mum JJoail ܚܘܛܝܐ‎ 


Pallas 


ܕܢܘܛܪܐ ܕܫ̈ܢܳܐ" ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ 
ܚܘܼܛܪܵܐ Las‏ . ܐܸܬܩܲܘܛܲܪ ܐܝܟ ܒܪ QA co‏ ܡܢ 
4las de Pa vA Nan‏ 

ܚܘܛܪܐ deed. ils MA‏ 
2D von‏ ܠܝ 
ܘܓܪܝܓܘ ܘܐܝܫܥܝܐ ܝܚܝܕܝܐ ܛܘܼܦܣܐ ܚܝ ܫܣܠ̈ܘܗܿ 
ܕ AR‏ ܐܒܐ ܢ 

ܘܕ ܕ ܠܬܪܹܝܢ ܐܚܘ" ܗ̄ܐܘܕܥ ܠܬܪ̈ܝܢ ܐܚ̄ܘ. 
ܢܘܢ Med‏ (ܥܿܕ݂ܢ̄ܬ݁ «i (sie)‏ 

ܢܘܝܐ ܕܗ݀ܘܐ ܒܓܘܫܡܐ ܐܢ̈ܕܐ. Pas‏ 

9$ ܗ‎ e» ܩܶܪܡܺܝܳܐ‎ Wen 

Wien‏ ܐܬܥܩ (ܐܠܧܿܐܟ .ܐܝܒܟ JU)!‏ ܚ 
ܐܥ BU S) ma. » ad‏ 

wo‏ ܡܚܶܝܕܘܬܐ sli‏ ܐܟܐ Tao‏ ܗܘ ܠܗ 


Q3W 5031 05033170 


481 ase ܘܒܥ"‎ e» ܘܣܒܝܲܣ‎ 


ܠܢܘܦܠܐ Gad)‏ (ܠܟܐܬܚܪ de uas‏ )ܘܨ )ܐܝ ܐܡ 


܇ hic sequitur‏ :88 ^ — . ܙܟܪܝܐ 
V insons; F add.. ad calcem vw .3ao.9s‏ ܚܘܝܐ Mar a‏ 
— .3 4 3383 ܚܘܘܝܬܐ ܚܘܝܐ M ona‏ 

WÜoan. — 9 98: jUzG]. — 7 SSs deest &e,3)]. — 5 HF 
deest, confer col. 179, l. 65 col. 179, ܐ‎ 12; col. 561, ,ܐ‎ 7. — 
? SS add, zi eI ܕܢܘܕܢܬܐ ܗ‎ f. Lagarde, Pratern. libri 
duo, h5, 32, éd. — 10 SSs deest; cf. Imm. Law, Die 
Pflanz. , 150. — !!. SSs deest, cf. col. 582, .ܐ‎ 20 et inf. v sas. 
— 1? Ss hic et infra ;ܘܡܐ‎ — 13 H (ey. — 18 F 
uel. — 15 88s JULs pro Jes. — 16 Sie, ef. infra 

ܚܘܒ̈ܐ 


ܕܐܨ s‏ ܘܩܠܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܓܥ ܥ ]ܘܬ ܣܝܐܬܐ 
ܘܝܫܟܝܚܘܬ ܪܚ ܡܬܐ ܟܝܥܓܝܬܐ ܘܨܒܝܓܝܬܐ. 
ܟܨܥܝܬܐ ܐܝܟ ino Y m we‏ 5 ܕܝܢܗܘܢ. 
ܨܒܝܢܝܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܪܚ̈ܡܐ ܠܘܬ ܪ̈ܡܶܡܝܗܘܢ 
ܢܚܘܒ̈ܐ. ܟܕ ܙܩܝܼܦܐ 3 ܪܢܿܲܨܝܼ |ܥܨܐܝܼ. WU med‏ 
ܡܪܢܐܝܬ ܬܨ e‏ ܢܚܝ̈ܫܝܬ. ܐܵܨ ܚܲܘܒܵܝܐ us Keri‏ 
pss‏ ܕܨ ܚܘܲܡ̈ܠܐ quao‏ ܥܫܵܕ݂ܢ̈ܵܐ Uie, Kaos ly‏ 
A23 naa mo‏ ܣܪܘ ܀ 

ܚܘܒܝ̈ܐ $ ܚܫܘܼܟܐ ܥܲܡܝܩܐ | ܐܦܐ ܬܬ ܐܠܥ JR‏ 
Locus Y,‏ ܠܐ ܡܬ݂ܡܲܒܶܠ Y, Vus J‏ ܚܬ 


ܚܘܒܪ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 23050 ܒܪ ܝܬܪܘܢ 


721 


ܚܡܘܗܝ ܕܡܘܫܐ "pa clase‏ ܘܨ : 

PASS ܐܝܘ‎ 5-03 

eno. Wo 3.700 ena ܕܢ̇ܓܪ‎ o0 vo» 
ܐ‎ oc. ܬܪܝܥܝܬܐ ܕܠܬܬ‎ nos aos 75 ܘܐܝܬܘ‎ 
ܕܪ̈ܡܢ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܟܬ݀ܒܐ ܕܝܢ ܕܝܫܘܒܐܝܬ‎ 
Aso ܚܫ ܝ ܡܿܗ̈ܐ.‎ eom ܒܬܪܝܗܘܢ‎ sae n 
ܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܗ݀ܘܝܐ ܕܝܢ ܪܚ ܡܬܐ‎ Aso ܐܠܗܐ‎ 
ܡܥܒܕܢܐܝܬ‎ ox ܟܝܢܐܝܬ‎ ox ܐܟܢܕ ܘܚܘܼܒܐ.‎ 
ܐܘ ܐܟܣܝܢܐܝܬ. ܐܘ ܐܠܗܐܝܬ.‎ rS qas ܐ‎ 
ܗܘܝܐ‎ wx 73.550 ܪܚܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܕܒܬܢܘܝ‎ 
JUI cue de JU, e ܘܨܪܬ ܘܫܕܸܫܬܵ ܘܝܐ ܕܝܬ '. ܙܚܘܒܐ‎ 
× Kis! bd de xs gb ܝܕܐܨ‎ gos de Jis, 


col. bo, L.11. —9 F ܘܦܐ ܮ ܐ ܝܝ‎ , — 10 HF deest aaa Q3». 
— !! HSSs deest wf x3. — 1? H ܐܨ‎ esl. — 14 SSs glossa 
sequens deest, — ^ F (asas ao IPS ef. col. 705, l. 2. 
— 15. $8s cs UJ! à ܟ̇ܨܐ‎ à 3s. ; Fo aque Jy32s- pro 
oss). — 16 HF (oU, cf. col. 102, 1.17. — 7 SSs ܕܐܥ ܐܟܐ‎ 
et ult. glossa deest. — 18 SSs deest. 

722 


ss JUo, Joos‏ ܐܠܐܬܟܿܠܬ̈ que de Las]‏ ܢܸܫܫܸܥ Que‏ ܦܬܐ 
ܢܝܽܘܒܐ ܗ̄ om‏ ܕܠܐܠܗܐ ^o-s 003 Quo»‏ ܚܐ 
Ao Nos‏ ܣܪܓܝܣ ܚܠܦ ܣܘܡܧܐܐ!܀:. 
ܚܘܼܓ̣ܒ̣̈ܐ ܐܘܝܐ RT‏ ܘܝܫ ܕ ْ ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 
ܚܘܓܒ̈ܐ | !939( "Y nal‏ ܦܬܟܪ̈ܘܢܐ ܙ ܦܥ ܪ̈ܐ. 
ܕܐܠܗܐ copus‏ (ܠܩܝܝ̈ܐܟ̱ Gs‏ ܚܘܓܒܐ )ܐܕܝܨ (ܢܟܝܫ̇ܝܟ. 
YN eas‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܛܥܘܢܐ 4HAAE dul»‏ 
ܚܘܓܪܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܠܥܢܘܕܪܗܿ ܕܐܪܝܥܐ 
E et‏ ܘܠܨܒܘܬܐ ܐܚܪܬܐ &,ls‏ |/ܪ ܡܢ ܀ 
ܚܘܓܪܘܬܐ mcos. ce I3‏ ܐܚܓܢܪܗ 
ܢܬܢܚܢܓܪܘܢ ܐܝܟ ܙܟܪ ܫܸܝܸܬܕܨ daas?‏ 
ܚܘܓܬܐ .ܥܠ ܐܦܝ ܬܗܘ̈ܡܐ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܒܐܢܪ̄ܵ ܘܠ XUI scs‏ ܚܘܨܓܬܐ ܐܢ ܟܐ 
ܐܚܝ̈ܬܐܨܬ̈ [ܥܵܟ Na S LiyulaJI‏ 4575 ܕܸܫܿܟܐܟ ̇ ܐܠ ܕܨ ܠܐ 
ܚܘܓܬܿܐ ܐܟܐ ܼܬ݁. ܒܪ ܣܪܘ ܚܘܓܬܗ̇ ܕܐܪܝܥܐ 
ܒܐܢܸܬ̈ ܐܠܨܐ ܚܘܓܬܐ ܕܣ ܗܪ̈ܐ Po Bulls‏ 

q^ galt ܕܥܘ ܠܥܘ‎ 

ܚܘܼܕܪܐ EDATREEPI PNE SENT po‏ ܝ 
ܘܕܪܐ lel]‏ . ܚܝܘܕܪܘܗܿ Lis lacs]‏ . 5 3053» 
Ame. ED‏ ܟܕ ܦܬܝܢܥܝܐ jh yj M se x‏ 
de‏ ܐܚܨ bl»‏ ܕܐܥܐܘܬ݁', d? won‏ 

feo o ܚܘܼܖܵܝܐ"‎ 


SSs add. 9] we. — ? FSSs‏ ; ܕܘܝ deest U‏ ]1 !ܐ 
ܐܝܟ ܒ SSs quod sequitur deest. — ? 11 deest‏ — 
sce pro‏ :88 ^ — . ܘܐܢܬܬܗ .ܥܥ ܐܝܥ et add.‏ ܣܪܘ 
Hec glossa‏ .7 — . ܩܚ ) deest. — 9 FSSs deest x33‏ ;88 5 — . - ܢܣ 
Y Nac»‏ ܐܪܡܢ infra pertinet, 8 SSs‏ ܚ ܡܢܐ ad‏ 
loco Ww N oos; (f. VN o‏ ܚܘܒ̈ܓܐ ܐ ;ܣ ܘܡ̈ܩܣܐ 


46. 

719 ܕܝܡ 

ܕܣܝܡ' ܬܪܒܐ ܥܠ à 5L. joa] wA SS‏ & 
osi‏ ܦܬ ܐ , ܘܩܐܝܟ ܟܝܬ ܕܦܪܕ ܚܰܕܰܘܳܬ݂ܳܐ "ws‏ 
ܘܿܡܚܿܕܝܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ c‏ ܢܝ ܨ ܦܝܹܝܬ݁ wA.‏ ܬܘܒ 
a‏ ܐܝܬܝ̈ܢ ܕܚܕܝܢ ܘܟܝܕܘ WS Jur‏ ܕܚ 
e vA eo‏ ܡܩܒܪܢܘܬܐ yx‏ ܧܐ݇ܢܸܬّ݁:. 
ES‏ ܟܕ Ww‏ ܘܦܬܝܚܢܢ ܡܘ ܝ̄ ܘܪ̈ܟܝܟܝܢ 
ܕܦ ܘ ܒ cans Dis Ka! A, 5j * xb‏ ْ ܘܩܐܝܟܝܟ ALS‏ 
ܣܪܘ ܡܶܙܳܐ EVEN‏ 

ܢܢܥܟܝܘܢ ܗܵ ܕܘܟܬܐ ܕܗܕ ܗܕ ܙܥ ܢܝܢ̈ܫ ܀ 

yt‏ ܗ݀ܝ ܕܐܪ̈ܙܐ ܘܡܐ ܚܕܝܘ 
ܕܒܒܝܫܘܬܗܘܢ ܚܕܝܘ ܠܡܠܟ̈ܐ 3.0 «emo XN‏ 
ܗܩ à‏ 

Yos‏ ܐܝܬܝ ܗ ܗ݀ܘ ܡܝܐ v^‏ ܬܪܝ ܢ ܐܘ 
ܠܘܬ :33 ܡܕܡ ܠܐܝܠܝܢ ooa‏ ܗܘܝ ܘܡܬܦܪܝܫܚܐ 
was vw‏ ܠܟܝܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܦܓܪܐ ‏ ܡܢܦܫܐ. 
ܘܐܣܛܘܟܵܣܐ ܕܡܚܿܝܕܝܢ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܟܝܢ nca‏ 
wA co àv‏ ܕܡܬܢܚ̈ܝܕܢ ܝܥܡ ܦܓܪܐ. ܘܗܘ̈ܢܝܢ 
ܚܕ .9323S‏ ܘܠܨܒܝ̈ܥ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܗܕܕܠܟܝܫܐ 
s P Sew‏ ܗܘܐ ܕܚ ܙܪܐ ܢܦ ܫ 7.30 e oA‏ 
ܘܠܦܲܪܨܘܦ̈ܝܬܐ oy t ad‏ ܦܪܨܘܦ ܐܠܗܐ 
AN ue avt‏ ܕܡܠܟ ܐ. va Noa ao‏ ܐܝܟ 
ܡ̇ܡܚܐ ܘܟܼܠܫܐ ex.‏ ܕܠܡܘܙܓܥܐ ܐܝܟ WA os‏ 
ܘܡܝ̈ܐ ܘܕܠܪܘܼܟܵܒ̈ܐ ܐܝܟ ܕܒܝܬܐ ܘܬܪܒ̈ܝܥܐ. 
ܘܕܠܫܘܬܦܘܬܐ ܐܝܟ ܓܒܪܖ̈ܐ PNE was e‏ 


ܢܝܥܕܝܘ ܗ ܗܢܘܢ 


deest, — 19 88» deest 392a x. 5 S ja 30; HF‏ ܦܪ 
sed add. ad calcem vá so33s232.‏ ܕܡܡܝܩܢܘܗܕ deest, — 15. HF‏ 
SSs uy ce. — 18 SSs‏ 7! — . ܕܐܒܪܗ ܡ Ss add.‏ .16 — 
hic desinunt; F deest $y0«2o quod sequitur, sed add. ad calcem‏ 
de JU, . — 19 SSs glossa praecedens deest. — ?9 FSSs‏ ܟܬܝܬ 
SSs quod sequitur deest. —‏ .!? — ,ܐܬܐܝ deest ace‏ 
ly. — 98 SSs deest, — ^ SSs deest Kx. ~‏ ܨܐ FSSs‏ :9 730 von 


ܚܕ ܟܡܐ ܝܢܥܢ ܐܒܨ ܚܝܕ o‏ ܐܦ 
ܠܬܐܘܛܰܪܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ yq)! Cela‏ 4 
uad) wen d‏ ܐܝܟ ܙܟܪܢܐ xdi d uas‏ 
Ww 51053 ea. Ol aJI & Lal‏ ܟܪܘܟܝܐ «ex X53‏ 
ܚܕܰܪܰܘܗܰܪ auia‏ ّ ܚܰܕܪ̈ܬܐ:ܗ̄ ܐܣܛܘ̈ܐ Bio dil‏ 
de‏ ܐܚܝܨܢ ܢܕܝ (ll aui‏ . ܘܡܣܤܣܦܪ ܡ̈ܠܟܐ܇ܘܒܢܫܼܐ 
ܥܠ ܐܣܿܘ̈ܗܕ ܕܒܝܬܐ . ܚܕܪܬܐ ܟܕ ܚ̇ܕܪܐ (sic)‏ 
ܚܕܵܪܵܐ ܦܵܕܘ̇ܪ̈ܘܽܺܬܐ PRG was. obs?‏ ܡܝܕܵܪܘܚܫ° 
ܐܥܕ ܬܨ" ܡܒܪܘܢܙ' ' Mull]‏ ܨ 4'. ܡܪܘܗܝ Kass.‏ 
ܚ̇ܕܪܘܗܪ ܐܥ ܐ ܘܐܕܐ Lao‏ ܚܕܪܬܗ ܕܪܘܚ ܐ ܕܕܐ ܨ !ܝܕ e‏ 
LP Aaa yas AS‏ ܚ̈ܕܪ̈ܬܐ és Les ocu]‏ 
«aoa Sans 34‏ ܘܬܘܒ ܢܬܒܬܢܫ **eq ^4 aco‏ 
ܢܕܕܪ̈ܐܐܘܣ ܒܗ wa 7505 x‏ ܕܫܡ WM s‏ 
ܕܡܝܩ̈ܘܢܐܪ uera. I‏ 

ܚܕ ܕܣ ܡܝܟ ܠܐܐ 75 ox os‏ ܗܪ 
ܕܒܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܛܐ ܒܨ "gsm de Ux.‏ 
ܣܬܙܩ̣ ܘܗܘܼܝܘܝܘܚܢܢ ܐܘܢܓܠܝܣܝܓܐ st.‏ 

JR ܚܕܳܬܐ ܥܟܸܬܢܸܔܬܵ ܥܬ‎ cos cu ܕܬܐ‎ 
ܬܬܚ̈ܝܕܬ.‎ Pase eulos] Bocs- on 
CP ܐܫܛܬ‎ cus ܚܒܬ‎ nas uo ܚܕܼܬ݀‎ ys 
ܘܚܝ̈ܘ̈ܬܐܐܘܐܡܝܐܕܒܝ̈ܝܐ‎ Ls Tas 
sm Ts Les yl )ܢܝܐܘ (ܟ‎ LU. ves ܕܝܼܠܕܬܼܿ ܥܘ̈ܠܐ‎ 
WÁox ܕܗܘܬ̇ ܐܡܐ ܕܟܠ 333 ܘܝܿܥܒܪܝܐ ܗܘ‎ 
: y V ܒ ܡܝܐ ^$( ܐܚܘܢ‎ 
ܡܚ ܠܝ‎ disyyam- ܚܘ̈ܐ ܓܲܝܒܪܘܬ ® ܐܟܿܐܛܟ‎ 
P cro! osa an. alors Lab] asas 

3s 5l 39342) wes P ids EN ܚܘܒܐ‎ 


1 Sic, ef. B. H., OEuv. gramm. ܕ‎ ll, 9h, 5 et 20. — ? SSs 
quod sequitur deest. — 9. SSs 33 ,. — 4 SSs add. ܐܘ ܒܢ‎ 
...ܬܠܐ‎ 5 HF deest w yw. ܝܚ‎ 6 SSs B, mJ. — 
7 H ܘܐܿܝܪ‎ AM SA s. — 5 H tgo Kee &33-5; 8 
vas ,ܕܪܐ« ܙ«‎ — 9 Sic, leg. 5a, ef. Ps. , x1, 12. 

—30 Hqgole xs]. — !! F ssoSsone, cf. Bar Ali, 3677, 


i ur, 77. 2— 1? $ dle s; SSs quod sequitur usque ad 

717 ܚܕ̈ܐ 

ܠܥܠ mac‏ ܡܥܝܥܢܐ ܐܚܪܝ ܐ. ܐܠܐ ܕܗܘܝܢܘ 
ܕܡܢܝ̈ܢܐ, ܚܕ ܓܝܪ co‏ ܘܬܠ ܬܐ ܘܐܪܒܥܐ. 
ܝܥܣ ܪ (MAS‏ ܘܡܢ ܗܕܐ ܢܣܤܣ ܒܘ ܐܢܫܺܝܢ ܡܢ 
ܦܝ̈ܠܣܘܦܐ ܘܐܡܝܪܘ. ܕܚܕ ܕܘܡܝܐ ܕܐܠܗܐ . 
ܘܗܕܐ ܫܦܝܪ ܐܘܕܝܘ. ܘܬܪ̈ܝܢ ܠܡ ܕܘܡܝܐ ܕܗܘ̈ܠܐ 
ܘܐܵܕܝܫܵܐ. ܘܗ̈ܕܼܐ ܪܝܫܝܥܐܝܬ ܦܣ ܩܘ. ܘܐܪܒܥܐ 
ܕܘܡܝܐ ܕܐ ܣܛܛܘ̈ܟ̈ܣܐ ܕ [ܥܬ PEG, vos.‏ 
ܚܢܕܐ ous‏ ܚܕܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܟܫܐ . ܐܝܟ 
ܗ݀ܝ ܕ݂ܓܘܡܪ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܗܘܐ Is‏ ܥܠ ܩܪܩܦܬܗ3 
ܠܦܐ ܘܠܚܕ ܨܥ ܕܐܥ ,ܬ ܕܵ ,^ ܚ ܕ ܐܝܢܬܘ 
ܝܥܠܬܐ ܘܪܝܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܢܝ̈ܢܐ (ܠܝܨܐܥܥ . ܚܕܐ 
ܠܟܡܐ ܛܳ PsUJI‏ ܘܚܕܐ S‏ ܢܓܝܪܐ 4o‏ 
iua eni‏ 

Gal! ܠܥܬ‎ aie. ܗ̄ ܡܵܪܵܢܵܝܐ‎ "wem a 
PUE ܚܝܼܫܬ̈‎ WEN ECCE TENE ܢܨ‎ 
LAS, 

*Pgaxe) Qgax) axo Uaax, ܘܐ ܐܕ‎ Jus ܚܕܵܕܹ̈ܐ‎ 

SNL‏ ܐܒ ܐܘܐ ' (ܢܝܥܝܼܟ !ܐܬܫ ܕ ܐܢܸܩ ܬ ܨ 
Pe aa zo‏ ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 9-2( CES‏ 
ܒܪ ox oA c0‏ ܒܢܓ̈ܐ (sic) Jesus vos‏ 3 
ܚܕܖܿܘܓܘܬܐ ܫܘܫܒܝܢܘܬܐ Po‏ 

[fia ܚܕܐ ܠܟ ܢܝܝ‎ JE ' ܨ‎ SUI rows 
ܚܕܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܘܙܐ ܕܬܪܥܝܬ݀ ܐ ܕܡܢ ܐܝܠܝܢ‎ 


— 15 SSs vocab. seq. usque ad ܠܥܝܪܰܘܳܬ݁ܳܐ‎ desunt, — 36 SSs 
B, 9 2a-JI 53-223] ,ܙܚܕܘܬܐ ܒܐܘܪܝܬܐ‎ — 17: 88: 
ase sin H sequitur ܪܝܫܗ ܐܚ ܪܺܢܳܐ‎ Ns atas JU 
e !ܝ‎ F id. sed add. co! de Jo ܐܬ ܸܨ‎ ante ves 
Ss ܐܢܬ ܥܠ ܪܝܫܗ ܚܕܐܝܬ‎ v x ܨ ܗ̄‎ XUI de Uo 
en 3x55 Ms, ef. col. b5o, .ܐ‎ 10; col. 717, 1.9. — 18 H 
melius alio in loco 31 ܛܥ ܬ‎ — 19. H. deest ks, — 20 H 
ܡܚܒܪܢܐܝܬ‎ ܼ, — ?! Sic, ܐ‎ visco; ef. col. 49; 
col. h3, .ܐ‎ 11. — 22 H ܪܐܪܡܕ‎ ; F sov s, of. col. 4: ult.; 
col. h3, l: 11; Gal., xiu, 370. — ?3 SSs TOUS 

718 "an 


ܕܡܿܗ̈ܢܝܢ Anco‏ ܘܬܘܒ 50 ܕܒܠܒܐ DN e‏ 
ܢܚܕܘܬܐ ܟܥܬܐ ܐܝܬܝ c‏ ܠ ܫܢܟ . wann‏ 
ܚ̇ܕܘ̇ܪܬܐ xa‏ ܪ won Lui‏ ܬܘܒ 4SUL YI‏ 
ܚܲܕܘܼܬܐ ܝ MONDE‏ ܗ̄ ܓ .ܘܒ̈ܢܐ ܐܝܟ ܗܝ 
ܕܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܢ ܚܕ̈ܘܬܐ 2 3 Pw‏ ܕܚ̈ܝܛܐ 
ܘܕܣܥܪܖܪ̈ܐ ous‏ 496 

$3 3l, ܐܕܘܪ ܐܒܨ‎ y. $ 9a i ܚܶܕܘ̇ܪܳܐ‎ 
bU enl, 

4253 Jus! và 

depo» XA , ܩܝܬܕ‎ "Ww as 

ܠܲܕܘܪܐ WhoAónA ̄ܨܵܬܝܩ̈ܝܚ Jub,‏ ܕܨܨܐ ܨ܀ 
ܚܢܐ ܚܕܵܝܘܼܬܐ ics.‏ ܚܸܧܵܐ. de‏ ܐܢܟ ܨ . ܚܝ̈ܕܐ 
ܐܢܬ ܥܠ e 0 moe‏ ܐܢܬ ܢܥܠ eoa‏ 
ܚܕ̈ܝܘܬܐ ws, NET‏ (ܢܝܼܸܥܬܙܵܝܵܝܐ݁"'. wan oo‏ 
)ܫܬ ܿ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܕܢܝܐ ܐܝܬܘ ܘܠܝܬ ܒܗ 
ܡܕܡ ܘܡܕܡ (ܢܿܕܝܔ waa. us aJ‏ ܡܚܿܕܝܥܘܬܐ 
ܥܐ ܚܬ" ua Js‏ ܐܡܚܿܕܝ ܡܪܝܐ dese‏ 

xou P aas ܚܕܝܪܬ ܠܩܲܢܝܐ ܡܣ‎ 
ans ܐܬܡܪܘ‎ waa be CR LY ton NN, 
| ܘܐܕܐܪܡܝܥܘܢ :ܡܝܢ‎ P, nA ܒܝܲܡܬܐ‎ van 
ܚܲܕ̈ܝܲܘܵܬܵܐ ܟܝܥ . ܘܐܝܟ‎ ail, Sua] ܠܥܢ‎ 


1 SSs glossa praeced. deest. -- 7 Sic, cf. Prov. , xxv, 22 , 7 
et col. 718, ܐ‎ . 15. — ? Fx. —5 F ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
— 5 FSSs 8j o 2.2! & ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ‎ cf. Bar Ali, 3658, & 
܂ )ܠܝܪ‎ —9 SSs add. ܐܝܟ ܠܢܘܢܟܢ‎ —? F add. ^ ܐܝܟ‎ 
ܣܪܘ‎ ̣ — 9 FSSs deest ܐܠܥܝܬܔ‎ | us (eoe 3. — 9. SSs 
add. $ zy (soy. , cf. B. A., 3660. — 19 H vocabula 
seq. usque ad v Mh oN os desunt ; SSs usque ad veo. 
tantum desunt. — !! F add. cM 3. — !? 88: ܕܒܠܒܐ‎ 
--܇ ܐܒܬܝܗ‎ 13 Sic, confer Opusc. Nestor. , 16, 10; B. H., 
OEuv. gramm. , 11, 94, 19. — !^ H lx X4); F eA. 

^6 


IMPRIMERJE NATIONAL 

AA 

Mom . )ܝܢܫܠܒ‎ JUI "esu ܢܘܪܐ‎ yas ܐ'.‎ 
usb ܥܿ ܚܕ‎ namo ܣܲܪܢܐ‎ S Loue cus 
eee Juil (sic) «S33. ܕܐܐܟ ܚ‎ JUI 

A uuu INS 

7d ܐܠܝ ܕܕ‎ sls ܚܕܕ‎ E dene Sues NC 
woo. ov ܗ̄ ܝܥܐܕܐ ܧܝܹܬܔ ًَ ¥ ܝܥܐܕܐ‎ WINS 
ܘܩܐܝܟ ܗܠܝܢ‎ . xe et ܟܢܘܝܫܝܐ‎ aA ceo ܘܐܝܟ ܒܪ‎ 
Tau ܒܟܬ݀ ܕܦܪܕ ܐܝܟ ܗܝ .ܕܚܓܐ ܠܡܪܝܐ‎ 
ܐܿܡܪ ܬܘܒ ܕܒܗ ܐܝܬ ܬܐܓܘܪܬܐ ܪܘܚܝܝܬܐ.‎ 
ܒܟܬ݀ 3383 ܪܩܼܕܐ :ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢܫ̈ܐ ܟܕ‎ VOS 
.: 1 ܐܚܝܕܝܢ ܒܐܝܖܕ̈ܝ ܚܕܕܖܕ̈ܐ ܓܠܝܐܝܬ‎ 

NS‏ ܐܝܕܝ ܐܨ ܘܗ݀ܟܢ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܐ )ܘ 
Jp‏ ܚܰܓܺܳܐ ܗ̄ ܚܪ̈ܘܒܐ ܕܟܘܒ̈ܐ. ܘܐܚܕܖ̈ܵܝܐ 
Ja (XI dui SS‏ ܢܟܝ . ܦ̈ܓܼܬܐ x‏ 4 
ܝܲܓ݂ܘܿܠܬܐ ܕܨܝܕ ܩܒܪܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Jes‏ 


719 


EET e» à qa o?! gem d, ̈ܝܟ ܕܩܬܐ‎ 2 

ܚܓܝܣܘܬܐ Js‏ . ܚܓܝܟܼܣܐ Juil‏ ܕܝܨ ّ ܐܝܟ 

ܒܪ ܣܪܘ ܐܧ ܕܨ ܐܢܬ ܝܒ݂ܵܫ ܐܠܝܿܧܳܫܰܥ .݀. 

Yea Na‏ ܘܚ ܘܓܪܐ )ܲܧ e‏ !ܠܫܫ ܥ 55 ܕܣ 
ܐܪܟ AA am . es oe‏ ܡܣܝܪܪܕ. ܚܓܝܪܐ 

PAM ܐܚܓܪܗ‎ 

(E oe 4 mÀI sa T. ܣܬ )ܠ‎ Ju! NNUS 

ws‏ ܗܝ .ܕܒܒܪ ܐܣܝܪܐ ܩܘ ܒܥܐ" .. ܘ ܘܩܐܝܟ 

ܙܟܪ ܚܓܼܠܬܐ Ev‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪܘ ܘܡ ܡܥ ܢܝܙ 1! 

PASSE Ae 


nde M 


LU‏ ܕܢܰܓ݂ܠܘܬܐ Gia ghe?‏ ܐܬ 


— 14 FS8s Af. 


pro . — 15 SSs deest, — 16 HF‏ ܣܪܘ 


i GS et add. X55 Jus, . — 17 HF ܠܝܘ‎ pro ܬܗ‎ 


add. Jada (e. ܟܐܝܼܐܚܕ‎ uas i; ܘ88‎ add. o, wt aS 
Ge o cose c3 xA a. , — 19. HF quod sequitur 
deest. — 99. F add. 3X8 Is 3. — 91 F ܩܝܖ̈ܛܓܐ‎ hic 
et infra, — 92. SSs ܠܐ ܪܝܫܢܘܬܐ‎ . ܢܚܕ ܠܝܬܘܗܝ 710 


ܕܢܓܿܠܘ ܘܚܕܪ̈ܘܗܝ ܗ ܡܢ ܚܓ̈ܠܐ HK Melt, une‏ 
ܠܢܵܓ̣ܠܝ̣ܢ ap‏ 

Bé ME SNR 

ܚܓܳܣܳܐ T‏ ܡ c555-M‏ * ¿ ܚܓܼܲܣܼ̈ܵܝܐ 
ܠܚܝܘܨ̈ܐ ܕ݀ܡܝܢ ܨܧ Mono . ua. uuo‏ ܠܗ ! 
ܬܪ̈ܬܝܢ ܝܫܢ̈ܐ ܒܩܘܕܡܐ ܐ݀ܪܝܟܬܐ. ܕ ܥܐ 


| ܘܒܟܬ ܕܦܪܕ ܕ݀ܡܝܢ ܠܟܠ ܘܢܐ ovx‏ ܠܓܘܪ̈ܢܨܐ 


0 exo ܘܚܦܪܝܢ ܒܫܩ̈ܝܦܐ‎ was 

T S P keel ܐܚܓܪܗ‎ o ܢܢܓܪܗ‎ 

vn NS‏ ܣܪܝܬܐ ܐܸܚ̇ܝ̣ܕܸܒ ܐܬܘܬ desse‏ ܐܢ̄ܬ݁ 
ux,‏ ܢܐ ܫܐܪ̈ܬܐ ey dus SN‏ 


Lus VN |‏ ܚܓܼܬ݀ ܡܒܥܬ݀ e‏ ܐܬܬܦܝܣܬܿ 


ܘܗܿܟܘܬ ܒܪ ܣܠܘ NN casual,‏ ܒܨ ܐܬܟܚܕܬ 


ܘܫܩܝܠ ܡܢ ܕܢܘܓܬ݀ dM af‏ : 
ܠܢܓܐ ܕܟܪܐܝܬ ܘܥ AU‏ ܐܢܘܢ .ܝܥܘܪ̈ܐ. 


ܬܘܒ ܚ̈ܓܬܐ vM‏ ܐܢܘܢ ܪ̈ܘܡܝܐ ܘܐܝܥܝ̈ܐ 
ܐܢܘܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܗܼܢܝܘܢ XM‏ !? 003.721« 


ܦܸܖ̈ܘܲܝܩܪ̈ܛܐ܀ 


| ܚܕ ܠܝܬܘܗܝ 0 ܡܝܬ ܠܗ ܝܐ . ܚܝܕ ܬܘܒ 


A3 0 ob sz‏ ܡܠܐ ܡܫܘܕܥܥܥܢܝܝܬܐ ܕܠܝܐ 
ܪܝܫܝܬܐ necs ss‏ ܠܐ woes‏ 7 ܘܕܠܝܐ 
ܦܼܚܡܐ. ܪܝܫܝܼܬܐ ܕܝܢ ܘܡܼܲܘܠܕܢܝܬܐ ܕܟܠ ܡܢܝ̈ܢܝܢ ْ 

sco‏ ܕܬܪܝܢ . ܘܗܢܐ ܕܬܪܝܢ ܠ ݀ܘ ܕܐܪܒܥܐ܆. 
ܘܗܢܐ vw Aw‏ ܟܕ vx‏ ܡܢ ܚܕ ܘܡܬܝܲܿܒܥ 
ܠܪܒܝܥܝܘܬܐ ܒܬܘܣܝܦܬܐ ܕܐܬܘܬܐ hus‏ ܘ̄ 
ܡܲܘܠܕ ܠܗ݀ܘ ܡܢܝ̇ܢܐ ܝܥܣܝܪܝܐ ܕܡܫܲܠܡܢ . ܘܠܝܬ 


DF Jai H deest; SSs vocab. seq. usque ad c» desunt. 
—? F coy. — ? H cx Ios. — ^ SSs deest; — 
5 SSs deest ̣܇ ܒܟܬ ܕܦ ܪܕ‎ — 5 F ܆ ܐ ܐܚ݂ܬ̣̇ܢ ܨܒ‎ — 7 Ss vocab. 
seq. usque ad ܚ̈ܓܬܐ‎ desunt, — 9. F add. 9-5 ,)ܐܫ‎ — 
9 SSs quod sequitur deest, — 19 F ܡܘܒܓ̈ܐ‎ ;- !! F ܪܘܩܘܒܢܐ‎ 
88 ܘܡܘܩܐ‎ cf. inf. ܡܩܡ ܒܔ̇̈ܐ‎ et v o3: ; Opusc. nestor. , 
p. 97, 7. 8. — 1? SSs glossa precedens deest, — 13 SSs ܒܢܪ‎ 


NE 


S oo 1 33‏ ܕܠܝܥܝܘܬܗ 503 02.3 ܡܬܚܿܫܢܚ 
ܝܥܬܝܪܐ ܕܢܥܠܘܼܒ (ux)‏ ܘܐ (S oXJI Aene‏ ܛ ܐܚܝܬ 
eal‏ 
Ww NA‏ ܐܝܬܘܗܖ om‏ ܡܐ ܕܡܢ ܡܕܡ ܕ ܟܠܠܼܐ 
ܘܡܝܩܪ UNA‏ ܠܡܕܡ ܕܟܣܩܼܐ ܘܡܫܿܟܪ“ ܘܐܝܬܘ 
ܒܬܠܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܟܝ̈ܢܝܚܝܐ ܘܣܘܝ݀ܥܪ̈ܢܝܐ ܘܓܕܝܫܝܝ̈ܐ. 
oii ax‏ ܡܬܚܿܒܠ ܡܕܡ. ܐܝܟ ܕܪܥܐ ܟܕ 
exeo s 00.730 pco. Ss 75‏ ܟܕ ܝܒܢ ܫ ܘܠܝܐ 
ܡܬܬܙܝܥ . ܐܘܿ ܟ« ܢ ܬܦ .ܬܠ . ܐܘ ܟܥ ܝܬܦ ܫܥ. . 
óc‏ ܟܕ ܢܓܪܒ Ert «Ana à NASA P SL]‏ 
ܣܬ ْ X ANS.‏ ܡܛ ܐܘܘܗܿ ܚܸܒ̈ܠܹܐ i cAAA ANS‏ 

p cus) ܡܡܓܗ (ܐܢܨܝܼܒ‎ 
QNS wi Aa PRJLl, ܚܒܓܥܥܘܬ݀ܐ ܚܬ‎ 
ܒܫܠܝܼܚܐ ܗܘܝܬܘܢ ܚܦܝܼܛܝܢ ܘܠܐ ܚܒܲܟ̇ܢܝ̣ܢ ܒܨ̄.‎ 
ܡ̈ܧܦܨܪܛܐ ܥܺܝ ܕܘܐ‎ aol Juil, ܒܚܐ ܛ"‎ ue elem qs" 
Rea) pna lake Kg "joe 


4l ܚܒ̈ܐ ܗ̄'‎ 
4 guaxaci: eo sinas 


qam‏ 0 ܡ ܢܕܩ ܐ ax‏ ܡܢ ܗܢܥ ܐ. ܨ 
d Jo vom‏ ܐܕܐ ds gae caua‏ ܐܚܐ ܪ 3 
ܐܬܝܪ ".4 

KJ ܕ݂ܥܺܝܢܝܬܛܵ̄‎ KS Bets ܗ ܦܸܥܢܬܐ ܢܨܸܟ݂‎ DECENT 


oe & "e US Ud. ˆ ܝ‎ Ris, Rue 
—— ܬܘܒ ܠܐܝܫܘܦܐ ܩܝܿܪܐ ܢܵܐ ܐܥܺܝܟ ܐܬܩ‎ 


713 


vA X. 


Site ܡܪ‎ nalla: — U Mocac Lad, 
ܕܐ ܥܼܬܵ‎ . — 99. 88s vocab. seq. usque ad ܛܫܘܫ ܬ ܐ‎ desunt. 
— 9! H gl s et add. ad calcem vocab. ܢܪܬܐ‎ supra : 
ܐܬܪܐ‎ m 2-03 ܘܒܶܚܡܰܪ ܢܗܪ ܓ ܘܪܵܢ ܒܬܪܝܐ‎ 


pu^ oos wA Un oa ܐܪ̈ܐܒܝܐ ܠܦܪܣ‎ ia 


,3 .ܐ ,6546 supra, col.‏ ܕܰܘ̈ܢܳܬ݂ܳܐ Sie, cf.‏ 9 — ;ܒܝܘܡ̈ܬܢ 
PUES‏ ܐ ܦ ܪܣܐܝ ܬ ܕܝܝܢ : et sul, con Sansa infra‏ 
iin Hor ec N, pro‏ ܓ s aec‏ ܕܘܝܬ ܐܐܬ ܙܐ ܡ 
H glossa preced. deest, cf. col. 709, l. 26.‏ 23 — . ܓܠܘܢܕܐܕ 
ܚܒܬܐ 714 


Pocos 212 EIS‏ ܘܐܚܪ̈ܢܐ )24 ܥܕܿܨܹܬܵ 
POL‏ 
ܚܒܪ̈ܐ Lal! woo‏ ܥܝܼ݈ܬܵ LP GLA‏ ܚܝܒܝܪܐ 


17 


oA €» 49 wA» .AXMS 

ܘܢ. 
ܒܡܘ ܥܝܢܢܗܘܿܢ ova‏ ܘܕܡ ܘ ܫܝ 1 : 
ܚܲܒܪܘ̣ܬܐ (ܛܟܝ)ܥܝܼܬܵ. ܡܒ ܪܐ IU La)‏ ܠܐ 
Y cala) Y dus, ¥ Axa‏ )ܐܟܐ 

pua ev NERONE e SCSTS 
ܘܝܫܘܚ̈ܝܚܐ‎ wA s e»? ch ܙܟܪ‎ c» 
ܩܪܝܒܝܢ ܠܥܝܕܕ̈ܐ ܐܠܐ —— ܒܢܗܝ‎ 
ov aon ܕܚܒܪܬܐ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܡܢ ܡܥܢܘܼܬܐ‎ 
݂ܟ ܨ . ܝܫܘܚܝܥܐ ܕܝܢ ܗܘ‎ RJ Hy ܡܬܐܡܪܐ.‎ 
ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܪܘ :܀:‎ "RS IJI 8, ܕܒܠܥܕ ܡܥܢܘ̈ܬܐ‎ 
ܐܬ ܥܝ ܨ‎ Jüs ue ܢܢܒܪܘܣܠ‎ 

sas‏ ܐܵܝܨ ܟܼܕܐܥܐܨ̈. wA‏ ܘܲܚܒܵܪܬܵܐ ܗ̄ 
ܫܘܢܐ deese AE col al‏ 

áp eoa. ܚܲܒܫ̈ܘܼܫܝܵܬ̣ܵܐ‎ suni ܡܒܫܘܼܫܬܐ‎ 
7 ܕܝ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܓܘܢܕܐܕ ܕܘܝ. ܢܤ‎ m ns ovt 
Pd! ail) )ܐ . ܚܒܫܘܫܐ ܓܠܝܠܐ‎ sud 
ܚܒܬ̇ܿ‎ PIU c2! 55» [qe ui vn 
ܣܝܪܘ (ܐܔܲܪܚܶܢ‎ 5c ܘܐܘܣܦ‎ . cus M3 ܐܝ̈ܨܝܒ.‎ 
ܨ‎ o! qoasi Vy X aus sU ys sys M 


! HF. deest (goxdV. — ?.— Gf. col. 711, 7. 20. — ? SSs quod 
3 3 deest. — ^ SSs deest cJ, cf. col. 709, 7 91. — 
* HF glossa preced. deest. — 9 11 3 JL. 5; SSs QM S. — 

7 Fo ܚܵܠܵܟ‎ dU S sae; SSs dU S us c»lams.— 5 HF 
÷ 9 F ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ pro .ܗ‎ — 0 HSSs 
deest, — 11 HF vá24202. — 9 SSs 5 A! 354 F add. 
:ܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 8 ss h-2. 8o, ; S tantum |] ܕܠܝܬ‎ ; 
cf. B. A., 363^, 80 a, ܐܥܲܨܸܢܬ‎ ; — 14 FSSs im. — 15 SSs 
quod. sequilur deest. — 19. SSs glossa praeced. deest. — 1? SSs 

711 


ܐܝܟ 0 ܕܒܓܒܝܘܬܐ amas‏ ܐܢܘܢ 
USUS] no‏ (ܐܫܿܕܝܼܐ ܬ 

ܕܚܢܒܝܨ̈ܐ gau!‏ ܟܢܘܝܫܝܐ Eee S aes‏ ܨ 
ܐ( ܫܟܝܢܼܬܬܵ .ܐ 

ܚܰܺܝܒܳܐ: ܝܼܝܹܚܼ܀ oos‏ ܓ ܒܪܐ d Lx‏ 
Xs‏ . ܘܡܥܬ݀ ܕܦܪܕ Lose‏ ܬܝܫܥܝܬ݀ܢܐܝܬ 
d‏ ܕܝܢ ܦܩܘܕܐܝܬ.܀܀: 

bad Joly Suas Gye ܬܒܝܼܐ ܨܝ . ܙܥܿܟ‎ vas 
ܪ̈ܐ‎ oo» ܝ ܒܫܐ ܨ ܘܐܦ‎ es ܢܐܘ‎ EPIIT 


Men 


wo 20 753.3 ܘܚܒܝܪܬܐ ܕܝܥܡܪܐ ܕܡܣܬܪܕ‎ 
dude ܘܙܢ‎ lade ܝܨ‎ ye Cao 

ܠܚܥܒܢܐ ܥܝܼܲܝܼܨ̈:. 

CIN MACC TS 

ܚܵܒܝܬܵܐ Al‏ . ܘܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܘܣܛܛܓܪ ܕܳܝܳܐ 
ܪܒܐ Pow A34‏ 

ܠܠܐ ܬܝܐ ْ ܣ ocio owe m‏ 
Mak lesus‏ ܗ ܡܿܘܠܕ ܢܐܥ ܿ LAUS sacs ws‏ 
w os L1 9:43] eX . ulus‏ ܝܢܿܚܝܬܕ݁̈ ܿ wN AS‏ 
Lasse‏ ܘܐܝܟ «esr y] gaciics] A osi cas‏ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܒ̈ܠܐ. ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܡܕܡ ܕܸܥܠܹܐ 
ܘܡܝܿܒܡܪ ܝܫܪܸܟ ܠܡܕܡ ܕܟܣܐ ܘܡܫܟܪ7 ܐܝܟ 
ܩܝܣܐ ܕܗ݀݀ܘܐ ܡܛܡܐ. ܩܐܝܟ ܐܢܝܬܬܗ Moa‏ 
ܕܗܘܬ ܩܝܡܬܐ JU "c v Nas esu]‏ ܢܙ 
$0003 

ܚܲܒ̈ܠܸܝܐ ܟܡ Ae von M s‏ 
ܝܫܘܝܥܝܗܒ wa AG.‏ ܒܛܠ ܕܡܟܒ̈ܠܝܐ 
ܡܬܦ̈ܠܓܢ na ws Aw‏ ܥܡܘܪܝܗܝܢ܇ ܐ݀ܡܣܪ 
vs‏ ܗܕܐ ܕܡܘܠܟܢܐ v oco $ 3 Semen‏ 
ܡܛܬܢܝ. ܛܒ ܪܚܝܡܐ ܥܠܝ . ܘܡ̇ܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ 


13. SSs add. (je as ܕܢܸܬܵܒܸܨܢ‎ , id. Bar Ali, Paris. 255; F add. 
Quies las quos. — 1^ SSs add. AMI we N55, vide infra 
vw N SA. — 45 Fou Le, et inf. cue. — 19 SSs add. 
ܬܝܙ ܢ‎ Xs. — 17. FSSs deest. Au. — 18 F JU; SSs xxx 
pro sx. — 19. SSs deest J| Jus ܕܐܪܝܟ‎ em. 
712 ܟܣܦ̈ܐ‎ Ma 


pal d cxx, "Jud! Koss ino ܕܫܪܪܬܢܕ‎ 
£46 195. 

GA eo A ܫܲܟܐܣ. ܐܝܢ :ܒ‎ go uo ON 
I io LE Sg ܚܸܒ̈ܠܹܐ ܕܫܝܘܠ‎ 

ܩ̇ܒܠܐ ܕܢܒܝ̈ܝܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘܚܫܢܘܕ 
ܢܩܝܦܘܬܗܘܢ ܕܠܚܕܕ̈ܐ Aon ep Ul‏ 
Leila‏ ܡܲܒ̈ܠܹܐ JU‏ ܕܘܫ ܐܕܕ ܚܛܐܟ ܒܪ (OSA co‏ 
ܚܒ̈ܠܐ ܕܝܿܪܬܘܬܗ ܝܵܠܟ ܚܝܹܐܝ݁. ܚܲܒܵܠܐ JUL.‏ 4 
ܚܒܠ ܐܪܓܘܒ & mo Nw wo‏ 
ܐܟܡܿܢ ܕܐܪܥܐ ܒܚܲܒܠܐ ܡܝܬܦܠܓܐ aaa‏ 


ܣܓܝܐܬܐ ܢܕܫܼܕܸܢ ܕܢܸܣܝ̈ܕܨ'. ܢܢܿܒܠܝܢ Mao‏ ܕܪܧܝܨܢ 
ܗܝ clas‏ . ܘܒܟܬ 3483 ܚܿܡܠܝܢ ܡܣܲܟܝܢ ܣ݀ܓܝ 
ܝܸܚܵܝܵܐܝܵܟ"'. woo v Nas‏ ܡܩܲܪܝܒܝܢ ̈ ܐܠܐ 
ܡܫ̇ܚܠܦܝܢ ܒܗܿܝ ܕܚܒ̈ܠܐ ܚܘܒ̈ܠܐ ܓܡܝܼܪܐ ܝ̈ܚܐ 
b‏ ܕܝܼܛܸܢ. ܡܬܐܡ̱ܪ ܕܝܢ ܚܒܿܠܐ ܕܝ̣ܠܢܐܝܬ ܘܥܠ 
ܡܿܘܬܢܐ SA c‏ ܠܗ ܠܒܝܬ̈ܝܐ ܗ ܡܛܵܘܐܢܘܢܿ 
ܚܒ̈ܠܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ eee‏ 

ܚܒܲܠܲܝ ܐܝܫ̇ܟܚܬ ܒܕܝܐܬܝܩܝ ܕܐܦܪܝܡ Xo‏ 
ܕܐܘܦܝܘ ܫܥ ܥ̇ܝܼܐܛ5'.:. 

4 coU ܚܒܸܠܒܿܠܵܐ‎ 

ܚܒܠܬܲ ܒܨ ܥ̄ vao‏ ܗܘ ܡܟܼܲܦܨܢܐ Aue‏ 


deum ܗ ܟܐܪܝܼܟ‎ oem E ܢܝܬܝ‎ SU GENUS 


dello eps ܐܐܥܣܟ‎ 
Xm WS oca ܕܨ ً ܨ¿‎ BÓ ܚܒܠ ܟܸܣܦ̈ܐ‎ 


' 88: add. wa ss .ܐܝܟ‎ — £ HF ܒܢ‎ in utroque 
loco. — * SSs loyuuce. — ^ F ܝܒܝܫܐ‎ ,: inf. ܝܒܫܐ‎ — 
5. H (uae ; SSs deest. — 9. SSs deest. — ?. Confer col. 713, 
L4, —5 HF ܕܡܡܬܦ̈ܠܢ‎ M on. —? FSSs JUJI, — 10 F 
add. 4-5! . — 1! SSs ult. glossa deest. — 12 H gy]. — 

X «s 709 


| ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܚܲܘܪܐ‎ ouai ܢܝܝܬ‎ axis Juil, 


PSU 

.ܐܫ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ3. Wa‏ 
ܩܠܐ ܕܡܫ̇ܘܕܝܥܐ ܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܝܥܒ̈ܕܢ 
Jn Nan‏ ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܡܐܢܐ ܟܕ ܝܿܩܕ ܘܠܩܝܣܝܐ 
ܕܝܢ ܠܬܪܝܢ v NM os s‏ ܘܠܫܘܡܠܝܐ. ܠܥܚܝܒܠܐ 
vss‏ ܚܙ̈ܬܐ ܘܡܫܬ̈ܚܠܦܐ ܡܢ ܗ݀ܘ ܡܐ ais‏ 
ܐܝܟ ܬܪܝܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. vos‏ ܠܝܐ 
ܡܬܐ ܡ :ܪ .ܐܠܐ ܐܢ ܥܓ ܨܒܘ̈ܬܐ v3‏ 
ܚܿܝܘܬܐ ܘܡܬ̇ܪܲܓܫܢܝܘܬܐ P9 JI‏ 

does ole ܐܬܳܐ‎ 


)ܙ 1 < 3 5 ‫ 
ܢܝܒ ܠܟܝܥܢ Job a, - DAE‏ ܘܐܚܪ̈ܢܝܐ 


vA‏ ܒܟܬ ܕܦܕ Mo NO 750 wá xw‏ ܐ 
ܘܒܕܘܟ ܢܦܚܫܐ ܒܚܐܦܐ. ܐܝܟ ܗܝ ܕܓܝܘܡܪܐ 


| ܡܫܒܒܫܒ‎ o Mo N cS (sic) ܫ ܡܢܗ »€ ܢܿܦܩܝܢ‎ 


(OLI we à ܚܿܒܘܒܘܬܐ‎ ws uL 
dal This ܚܲܒܒܘ̣ܟ‎ 

ܚܒܘ ܡܢ Yo.‏ ܐܐܬ ܫܡ .4 
ܚܲܒ̈ܘܒܹܐ ܫܳܚܺ̈ܢ݂. ܚܶܒܘܒܳܐ ܥܒܢ" 
ܚܿܒܚܘܒܐ ܘܚܿܒܬܐ ܘܬܘܢ̈ܕܐ e ia sos‏ 
ܡܝܣܐ n osos‏ ܬܥ ܪܝܬܐ X‏ ܒܪ ܣܝܪܘ 
NL‏ ܥܡܝܪܐ ܕܡܬܬܓܝܼܠ ܠܣܦܰܪ ܝܡܐ Ls‏ 


—9F Ter SSs deest luec. glossa, — 19. SSs glossa. preced. 
deest; — 1! SSs deest Xa-se. — 12. SSs glossa que sequitur 
| 


| 


¦ deest; — 12 ;ܥܐ ܕܝ‎ $s Gli , forsan leg. ei: $5. — 


15 FSSs (gens. 


| 14 SSs quod sequitur deest. — 


1 


710 eI 
PETS POL ܢ‎ «mdi. dT ܝܕܨ‎ SU de ܨ‎ 
DINUENTSE VT 

Ys‏ ܥܿܙܝܐ. ܚܒܸܟ Xy so‏ ܩܪܖ̈ܝܒܢ. ܐܠܐ 
ܡܫܙܠ̈ܦܢ. Jm‏ ܕܚܘܠܼܛܝܐ ܝܬܝܪܐܝܬ Ac ooo‏ 
ܛܠ ܪ̈ܛܝܒܐ. ܚܒܝܟܘܬܐ ܕܝܢ ܓܠ ܝܫ 18 
ܬܝܒ ܐ ܥܠ 5 ܠܠܐ ܘ ܪܘܬܐ 
ܡܕܐܡܘܢ ܪܢ ܕܝܢ ܒܪܡ ܫܐܝܠܐܝܬ ܘܚܠܦ ܚܕܕ̈ܐ 
ܢܐܐ ܢܝܬ xx‏ ܥܿܐܟܐ Pale,‏ 

ܚܡܘ ܡܝܐ ܐܝܟ ܝܘܒ̈ܥܝܐ ܗ̄ ܐܬܟܲܝܫ ܘ 
ܘܩܒܘ ܡܝ̈ܐ ܐܬܟ PASS, sl‏ 

4p ܫܐ 35 ܩܐܝܟ ܪܒܢ ܐܦܐ ܨ‎ Wes 
ܒܰܒܘܺܝܫܐ‎ ust às. slim! Quse ܢܢܒܡܘܫܝܐ‎ 
BUE 

ܚܒܘܼܫܼܐ ¿ «amo zl‏ ܒܪ ܣܝܪܘ ܘܦܪܣܝܐ 
ܣܝܒ 0 ܢܙܘܪ̈ܐ ܦܪ̈ܣܝܐ: 


ܙܟܪܝܐ vas‏ ܠܒ ܐ ܨ . ܚܒܘܫ 7 ܒܝܪ ܣܝܪܘ 


Nas‏ ܕܙܝ̈ܬܐ ܐܫ̈ܟܐ opi)!‏ ܀ 


| ܚܒܝܝܓܐ ܥܠ ܡܛܪܐ ܚܠܦ ܬܟܝܒܐ ܩّܵܝ ܠܐܐ 


iy‏ ܘܟܠܟ elo! Vall vemos 5e GI.‏ ܨ 
P lei! - dn‏ 
eo e Q3‏ ܐܝܟ ܕ MM‏ ܕܚܒܺܝܒܝܢ 


vw no^ 0 ܢܚܒܝܒܝܢ‎ : 583 15 és) US Ll olt 


1 11 ܢܩܬܬ‎ — 2 F add. Jd x ves. —? Ss in margine | 
et S in textu ܡܬܚܫܠ‎ . — ^ S$Ss deest , in B. A. , Paris. 9:56 : 
ܩܐ‎ Af, ܘܐܠܦ 45 ܐܟܝ‎ ias ܟܕ ܙܩܝܦܐ‎ es 


. ܐܟܦܐ. ܚܬܬܐ cs.‏ ܡ 
SSs deest. — 7 SSs glossa preced. deest. — 8 SSs Ye ga.‏ 65 — 


— 5 SSs quod sequitur deest. 

33 


ܐܝܫ̇ܪܹܐ ܒܡܐܬܘܬܐ Ma‏ ܡܢ ܠܗܟܣܝܩܘܢ 


diuo ܐܘܟܝܬ݀ ܡܙܕܟܐ!‎ E 

tI ld! ua iom, ܐܦܐ‎ ues ܠܠ‎ 

ܚܼܐܘܬܼܬܐ !55-2 3 vM * ge]‏ 03 
23x75‏ ̇ ܚܐܘܬܐ ܚܕܬܐ &(. ܝ ܬܢܝ ܕܩܬܐ 


(5e‏ ܦܨ es‏ ܀ 


yx, d A: "DP «NÉS 
dee NÉS 


:; 7 ܐܐܬܘܵܨ‎ JUI 5v 

Meroe num 9 

«QN x w NS vag as 3 ܡܳܐ‎ 
AMI ys ܦܪܣܐܝܬ‎ 

vs us ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܢܸܬܠܠܝ‎ Ss 
P ܢܸܡܿܚܐܨܨ‎ qais 


DES 


| 
| 
1 
| 
| 
| 


| ܡܡ 


wv Nn ܐܘܟܝܬ ܝܗܒ‎ appe Ez < p | 


ܕܒܪ ܒܗ̇ܠܘܠ 4370 


PU as 


Pa bs ܡܐ ܕܡܬܐܣܪ ܘܡܬܦܬܙ‎ 
wow. »5 5 sas CAS WAS 
ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܐܝܟ ܦܘ‎ SR RR, ww i2.E 


ܝ 


ash rati al de ܗܘ‎ v7.00 | 


ciere Ht Fibra MIN | 
ܘܐܚܪ̈ܢܢܐ ܐܡܝܪܘ‎ Ww o5 ܡܢ‎ Max ono | 


| ܒܪ‎ Socoow I1 ܐܒܨܬ‎ ay B3 SS ܨ‎ Ax ܚܐܦܶܐ‎ 


do os AS s ܕܢܐܦܲܝ ܒܟܬ ܕܦܪ̄ܕ" ܚܐܦܲܝ‎ 


Axis , cf. Bar Ali, 359^. — 11 H deest ܢܐܒ ܕܬ‎ es, cf. Bar 
Ali, 3595, ܙܬ‎ AUI loco 8, «3. — 12. SSs deest ܕܦܕ‎ a3. 

— 5 H a; F deest. — !^ H ,)ܐܚܝ ܨ‎ cf. col. 358 ult. — 
15. SSs deest cow A 3 5; PRÉ DIA PUn — 16 F deest 
wán&5a. — 17 SSs deest, ef. sup. ܐ‎ 10. 

ܕܕܘܟܬܐ ܐܝܬܝܗ ܕܚܰܦܝܼܠܐ ܟܕ ܢܟܪܐ (o—ini.‏ 
ilia‏ ܕܐܥܵܐܕ̈ܝܹܝ̈ܢ 4e A as‏ 

who NN xo Goo! Eos‏ ܠܐ 
Was n‏ ܕܟܝ̈ܝܐ Ww X o5‏ ܘܡܝܬܪܘܬܐ 
ܕܝ̇ܦܣܐܐ'' ܕ̈ܥ̇ܿܒܕܐ a WW WE‏ ܝܫܥܢ̣ .ܪ ܪ̈ܬܐ 
ܘܡܢܢܫܒ̈ܬܐ ܕܕܠܐ ܩܘܛܓܐ ueni‏ : 
ܚܐܪܵܝܬܵܐ" v No‏ ܗܵ wes‏ ܕܒܿܒܥܝܢ 
ܡܢܗܝܢ 4v‏ 

J— ܐܢܬ ܕܢܫܬܠܲܡ ܒܐܝܼܪܺܝܟ‎ Ans 


! HF deest ܗ̄ :889 ? — . ܐܘܟܝܬ ܡܙܕܟܐܡ‎ Nas 
ܫܐ ܟܐ‎ gr ܝ ܡܙܕܗܪ ܡܢ ܗܝ ܕܢܦܼܕ ܒܡܠܬܐ ܣܬ‎ 
cf. B. 4. , 3589. — * HFS deest. —^ HF deest. ..5 HF deest. 
— 6. SSs deest. — ? F gt. — 8 HF deest. — ? HF deest, 
cf. in B. 4. , 3593, v .eo04 loco ܠܢܘ ܘܟܐ‎ quod sequitur. — 
10 88: ܕܐܚܙܝܬ݁‎ dics Jc, ܚܐܦ ܡܢ ܚܦܦܐ ܕܪܒܫܝܐ‎ 

700 WA 705 


Y co^ s ܛܓܘܪܐ ܕܛܝܳܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܠܗܘܢ . ܘܣܲܪܝܪܝܢ ܒܥܿܝܠܗܘܢ ܘܐܣܝܪܝܢ‎ c» ܕܡܿܝܬܝܢ‎ o0 
ܐܢ̇ܬ݁ ܠܐܠܘܚܼܕܢܐܨܢ̣ܚܨܢ ܕܦܟ (ܐܬܸܢܸܨ@'.:‎ Jus | won ܕܒܐܬܪܐ‎ A oo ܚܘܕܚܘܕ°. ܡܪܝ ܝܘܢܢ‎ 

ܘܒܛܘܖ̈ܐ ܓܪ̈ܒܝܝܐ ܗ݀ܘܐ. ܘܦܐܪ̄ܘ ܐܘܟܥܒܝܢ wA‏ ܪܬ GUI 5,1 55 Lux‏ . ܒܐܘܪܝܬܐ. 
ܐܝܟ nsa‏ ܐܣܐ ܘܡܛܝܢܝܢ ܡܢ ܒܺܥܬ ܐܣܐ ܙܪܬ mcs Sore‏ ܘܙܪܬ݀ ܦܬܝܗ ܗܿ ܙܪܸܬ. ܐܝܟ ܒܢܪ 
ܘܚܡܘ̈ܨܐ ܒܛܥܡܝܗ̈ܽܘܢ , 20501120« cx.‏ ܣܪܘ ܬܘܒ ܙܪܬ SÓRAS‏ 


ܠܗܘܢ ܒ ܣܝܪܐ . ܘܕܠܐ ܒܟܣܝܪܐ ܘܐܟ̇ܥܝܝܢ | 


ܝܫܠܡ ܣܕܪܐ 51a‏ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ. 

! H vocabula preced. inde ܗܢܘ ܐ‎ dest, — 9 Cf. infra | «yz J] ܣܝܛܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ‎ Svo 3 ܙܪܬܐ ܟܕ‎ 
403202. — ? HF deest ..... eno. — ^ $8s Jos, ܘܐܦ ܙܪܬ݀ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܢܵܝܵܟ ܀‎ : 4 D. A., 3582. 
cf. col. 00, ܐ‎ . 90; col. 182, ܐ‎ . 13; col. 187, |. 10. — 5 SSs 

703 ܙܪܝܥܐ ܕܦܪ̈ܚܕܘܕܐܙ 


ܙܪܥ݀ܐ ܕܦܪܚܕܘܪܕ̈ܐ ܐܝ ܟ ܡܚܪ da—$ oco‏ 
Poli‏ 

T e ܙܪܥܐ ܕܩܲܪܕܐ‎ 

ܙܪܥܐ ܕܐܢܦܝܣ¶' ܒܨ̄ ܙܪܥ ܟܪܦܣܐ do‏ 
ܙܪܥ o UI ss TA‏ ܀ 

ܙܪܥܐ ܕܥܿܪܐ D:‏ ܐܕܐ PL‏ ܐܪܐܗ 
ܙܪܥ ܩܛܘܢܐ ܢܨ ܟ̈ܟܐܕܸܢܐ ܕܐܦܬ ܢ Uo‏ ܨ il»‏ 
"Juil‏ ܢܸܚܒ̇ܕܸܢܬ݁ PI open]‏ 

ܙܪܥ ܩܩܘܠܘܓ ܕܗܘ ܠ ܡ TY Lx‏ 


2 


ܙܲܪܥܵܐ m‏ ܝܬܝܪܘܬܐ vasa‏ ܕܡܬܟܲܢܝܫܐ ܡܝܢ 
MA s oo‏ ܐ 3 ws A‏ ܕܡܝܢ Was‏ 
ܒܢܩ̈ܒܬܐ. ܘܗ݀ܘܝܐ ܝܫܬܐܣܬܐ ܠܦܓܪܐ ܐܬܝ . 
ܙܪܝܥܐ ܗ̄ ܓܘܝܫܡ̈ܐ ܡܬܬܙܝܫܢܐ ܒܬܪܒܝܬܐ 
ܕܡ̈ܘܥܝܬܐ ܕܢܣܝܼܒܘܬܐ ܕ݁ܢ̇ܿܣܒܝܢ ܢܝܣܝܼܒܘܬ 
ܗܘܝܗܘܢ ܕܠܥ ܫ ܢܢܝܬܐ ܒ 53 ac. s‏ — 
I. amus o‏ ܕܒܐܪ̈ܥܐ ܕܡܬܦ̈ܠܚܐ ܒܐܝܼܕܐ 
ܐܢܫܝܬܐ ܐܝܟ cac ow wma‏ ܓܘܫܡܐ 


ܘܒܫܘܡܠܝܐ ܕܦܐܦ̈ܐ. ܡܡܩܘܝܢܘܬܐ ܙܥ ܘܪܬܐ | 


enl ܠܐܝܠܝܐ̈‎ ar Sas 


ܙܪܥܐ ܕܪܘܡܢܐ ܕܕܡܒܪ̈ܐ ܥ Js‏ ܕܗܘ | 


| Ne 

ܙܪܥܡܐ ܦܠܝܢܝܓܠܗ ܦܨ Pu‏ 

ܙܪܥ ee‏ ܢ ܐܝܼܚ 

cA‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܢܫܝܹܟܪ ܕܧܟ݂ 0521 . ܙܪܦܐ 
ܗܘ A Dow wA enl! Roue‏ ܪܒܝܢ Y ooa. co‏ 


superseripta , cf. col. 702, l. 15. — 14 SSs ܙܪܩܘܒܬܐ‎ . — 
15. Sic hic et infra , ef. col. 702, /. 15. — 16 SSs vaoN Aseo, 


ef. if. w eS Aa. — V. SSe hic et inf. ,ܫܢܓܘܨܐ‎ — 18 F 
vocab. praecedentia inde a ܘܕ‎ desunt, — 19 HF ܒܓܘܪ݂̈ܓܥܐ‎ 


ܙܪܚܫܡ 704 


ܕܠܥܠ ܩܩܿܪܝܢ ܠܗ (3s.‏ ً ܝ̈5̄ܣܛ ܝܓ ܡܐܛܐ ܡܢ 
5m‏ ܕܡܝܕܡܘܼܬ 70 ܕܡ ܕܡܝܬܪܕܦ ܘܡܝ ܬܦ ܠܓ 
5o‏ ܐ Pel omuia was‏ 

(sic) ܐܕܨ . ܙܪܩܼܚܘ‎ X oou J à s, 2I ܙܪܡܘܬܐ‎ 


eins cal ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ‎ 


| ܙܐܪܡܘܠܦܬܐ 3a waa os m '‏ ܪܣ ܐܝܬ 


E Oeo Nox Voss c^»‏ ܥܠ Vs Sa x35‏ ܕܗܘ 


DRE v5.75 Ja. |‏ ܘܕܡܐ ܠܟܝܪܥܝܐ 


S& a aA eo ܥܐ .35-2 . ܘܩܐܝܟ ܡܝܪ‎ Ey 


XN AUN CS woo |‏ ܘܐܕܪܡܘܣ ܘܐܪܗܟܘܒܐ 

ܘܪܡܐ ܠܟܪܥܝ ܩܡܨܐ. ܘܡܛܛܓܠ ܗܕܐ ܐܬܟܿܥܝܫ 
ܟܪ̈ܥ ܩܡܨܐ v5‏ ܠܗ ܚܫܢܓܘܨܐ we NS Axa‏ 
cus, JI‏ ܢܝܚ ܫܼ)ܚܝܬܵ. ܙܪܩܣܘܦܬܐ ܕܗܘ ܚܫܥܓܘܨܐ". 
ܡܲܘܕܼ ܝܘܢܢ Wax Aa,‏ ܟܕ ܐܡܝܪ ܕܝܫܥܓܘܐ "ܐ 
ܒܓܘܪܓܐܢ݀' ܗܘܶܐ ܒܒܘܣ̈ܬܢܐ", vaio‏ ܡܢ 
ܨܒܘܼܬ oon a 33. o mx 3a‏ ܡܢ "was‏ 
ܕܟܘܣܒܪܬܐ. ܘܩܩ݀ܿܠܡ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܙܪܬܐ 
ܘܦܠܓܗܿ ܘܩܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܟܕ ܡܬܥ̇ܫܝܐ ܦܡ 
ܘܠܩܛܝܢ ܘܐܿܟܠܝܢ MS Sas NN o.c‏ 
ܛܥܡܗܿ ܘܗܿܚܝ. ܘܡܒܿܫܠܝܢ Lx o‏ ܓ ܒܥܶܐ 
0 ܙܒܥ ܐ ܕܬܕܐܐ ܗ݀ܘܐ. oa‏ ܗܢܘ «S cas‏ 
Aw won‏ ܝܘܢܢ . ܕܪܣܝܢ ܐܝܬܘܗ+܀ «f‏ 


ܙܪܚܫܡ ܡܕܡ ܕܡܬܬܩ ܢ" ܡܝܗ ܡܶܢ ܒܬ 


ARD Ac» . ܟܝܚ‎ 8» n Xi hdi pn ܐܕ̈ܫܐ‎ ¦ 


¦ ܒܡܦܳܘܣ̈ܬܢܐ ܐ :9 ܝ‎ , —?! Hic et infra cum feminino genere. 


—?92 HF ܕܡܿܬܼܩܢ‎ . — 98 [e hoc numero , qui 3 valet , confer 
Z. D. M. G., XLIII, 122. — 35 Sic pro ܬܠܬܐ‎ confer infra 
ܠܘܩܝܘܢ‎ ܽ 


eh‏ ܓܢܣ̈ܐ ܐܢܬܘ ;ܚܝܕ oc‏ ܕܡܬܼܬܩܝܢ ܡܢ 
ܙܪܝܫܲܡً ܘܐܚܪ̈ܢܐ vaca‏ ܡܢ 02105 . v s Mna‏ 


1. 88 (3:3. — 2 SSs ܆ ܕܐܝܦܝܣ‎ — ? SSs e. 
ef. col. 271, 1.65 col. 480, ,ܘܦ .ܐ‎ — ^ F J,3l; Ss e dol : 
S deest, — 9 SSs ܕ ܐܢܡܢ‎ cf. oan, col. 702, L. 94, — 
8 F ss, ef. B. A. , Paris. 355 :. ($9.8: 555 5A co ws 
(9$ Cos. ܙܪܥ ܡܣ ܘܠܓ‎ . — 7 FS c5 
— Lomas A. — 9 Fs Aso Na. — 9. (f. col. 436, 
I. 3. — 9 HF deest, cf. Bar Ali, 3580. — 11 F Ki», JV. — 
12 FSSs 4L ܦܨ‎ — 13 S «oc; in Ss littera & 

701 ܙܪ̈ܛܓܐ 


ܕܐ݀ܡܢܪ ܕܥ ̄ܠ ܕܙܚ XM sov fo‏ ܐܝܥ ܕܘܗ̈ܝ ܩܝܥܕܡ 
ܐܚܘܗܝ , ܐܬܩܪܝ vam‏ ܘܗܘ ܡܕ P$] rasan‏ 
ZU NS‏ 

Hdai uM adgerlio, 6 A. 
PA Cv AN, 0 CL 0 

de càicilyJI u$, ܙܪܝܐ‎ Pala! de ܐܕܠܝ‎ | ves 
ܒܐܢܲܝ̄ܬ݁. ܡܙܕܪܝܢܘܬܐ (ܲ(ܕ݂ܢܵܟ݂ܝ ܘܛ ]4513 . ܘܗܟܝܢ ܒܪ‎ 
eS» de gulis eoo ܣܪܘ.‎ 

< ܥܐ(‎ zm Ayo ge ܙܪܝܙܘܬܐ ܐܟܬ“‎ 
CMS qp YES svo Ww Sas ܘܐܝܟ‎ men 
ܝ ܐܕܐ ܥ ܕܨ ܥܐ ܕܟ‎ 

ܪܪ3ܡܘܬ̈ܐ ܚ ܫܢܐ jb‏ ܥܐܘ )ܪܒܥܐ ܦܬܐ Jb‏ 
ore‏ ܕܐܧܕ݂ܢܿܬ݁ $ ܐܬܟܠܟ c CuaJ] O33)!‏ ܘܩܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 
ao) was wn‏ ܕܥ ܒܐ M.‏ ܘܝܫ ܝܡܗ. 


P ܐܬܫ ܢܨ ܣ ܕ[ ܟܝܫܢܐ‎ eos os 


: ܡܓܠܬܐ ܘܫܝܸܘ̇ܬܵ ܩܐܕ ܨ‎ M 
ܙ݇ܪܝܼܦܬܐ ܚܝ ܝ‎ . UUI ܫ )ܨ‎ Yea ܪܲܪܝܼܦܬܐ‎ 


ܕܦ ܝܪܢ Jal!‏ ܐܬܢܔ (ܐܫܟܿܐܘܢ (ܐܫ̈ܟܠܟ ܘܕ ܐܨܚ (ܠܚ̈ܬܢܬܘ̈. ¦ 


ܨ¿ wA‏ ܚܒܝܛܓܐ° ܕܝܥܡ ܪܘܚܐ vox‏ 


uoi‏ ܕܩ ܐܬܟܐܟ ܐܐܚ̈ܬ ܕܬ (ܐܫܟܿܐܘܕܼ Lal, aiU]‏ (ܐܬܸܕܢܼܫܬ̈:̇. 


ܙܪܝܩ݀ܐ ܡܒܕܪܐ. ܙܪܝܩܘܬܐ݀ ܢܝܼܥܝܼܥ . ܐܙܕܪܡ 
ܒܟܬ 83 An Se ax‏ ܐܙܕܠܚ ܐܝܟ ܡܫܝܐ 
ܘܡܫܢܢܐ ܘܢܚܝܡܪܐ ܘܒܪܐܝܟ p^awc. eo‏ ܕܝܢ Sx‏ 


333 ܣܥܥܪ ܒܟܠܕܘܟ. exa‏ ܒܕܝܪܝܢ aede‏ 
ܙܪܝܦܐ ܐܠܫ ܢܟܐܝܚܿܢ̇;:. 


cu. ܚ‎ !& v sca M. — 15 H deest ܙܘܪܢ ܒ‎ €. — 
16 H. ܘܙܪܝܦ :89 ; ܘܙܪܒܦ‎ cf. col. 705,1. 8. — 17 F deest 
ܕܣܐܡܐ‎ leg. ܕܣܳܡ̈ܐ‎ (1). — 19. HF ܐܝܬܘ‎ — 1? 8: 
ܠܨܪܬܐ‎ . — 99 SSs deest, — ?! Ss (hue 3; S TISSUE 
cf. (oes , col. 703, l. 8, et (uan JI sub ܟܪܟܘܝܐ‎ 
39 SSs glossa precedens deest. 

702 Tes 


e^ vow. glo hr d TC qM | 
- oco ܪܒܝܢ‎ "5 Ow sS amas ܙܪ̈ܝܥܐ‎ | 
ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܡܙܕܪ̈ܥܝܐ ܬܘܒ ܀:‎ | 

. ܙܪܝܘܢ ܐܝܟ ܝܫܘܥ ܒܘܟܬ݀ wa»‏ ܡܕܡ :܀: 

Pep áss Hw SA. 

Pe] ܘܕܨ ܐ‎ cedet "WIN | 

| ܐܦܢܝܒܘ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ cA, JI v5‏ ܕܗܘ 
| ܙܪܢܝܘܦܝܬܐ Loo JI‏ ܙܪܝܘܦܬܐ »€ 3 "obo‏ 


ܘܐܝܟ ܒܪ oc‏ ܐܐ c3‏ ; ܨ ܕܝܘܝܢ . ܕܗܕ ܗܝ eh on.‏ 


| ܙܲܪܢ̇ܦܵܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܲܝܘܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܬܬܝܬܝܐ 


ܡܢ ܚܡ ܕܗܝ ܗܕ ܨܦܪ ܠܡܠ ܐܢ ܐܚܬ 
Yo‏ 


DE 


Y Soa |‏ ܗ ܙܘܪ ܙܝ 5 ! ܕܢܝ ܘܙܪܢܢ ܗ '! ܕܗܘ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪ̄ܘ ܙܪܘܒܝܐ ܀ WA luo‏ ܒܟܫܐ | ܕܗܒܢܝܬܐ JI‏ ܿܢܼ. ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܐ݀ܡܪ ܕܫܡ̈ܗܐ 
2S‏ ܝ ܒܝܫܿܫܐ ܿ ܙܪܝܒܐ ,ܝܒܝ ܫܿܟܹܩܐ, ܙܪܘܒܝܐ ܬܘܒ | Sa wr con‏ ܐܝܬܝܗܘܢ. e A Ow. So‏ 
ܒ ܨ ܐ ܗܘ݀ܐ c2‏ ܗ݀ܢܢܘܢ sw‏ ܗܘܢ ܪ! 


2 ܐܝܟ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܡܝ̇ܢ ava.‏ ܬܠܬ Mo‏ ܪܪ ܘ 


ܒܪܒܘܬܐ ܪܡܝܢ ܠܨܬܪܐ"' ܘܒܐܣ ܟܡܐ ܠܡ 


ri NC aere 10 - 
4d Prax 


ܐܟܝܬ ܐܚܝܼܫܸܕ݂ܚ 1 


ܐܕܫ̈ܐ ܕܙܪܥܘܢܐ vano‏ ܘܫܪܟܐ ܿ ܐܙܕܪܩܘ ܠܡ : 


£5 ܙܪܥܐ‎ . R55 de RÀ ܙܪܝܥܿܐ‎ Lii "e 009 


. 22 


"5-399 1 

"OO Cete ܙܲܪܥܘܼܢܵܐ‎ | 
! SSs deest. — ?. Ss deest; S deest laa... ad calcem. — 3 SSs | deest. — 1? Confer col. 101,1. 33. — 14 H c5; 58s ܙܪܝܒ‎ 
glossa precedens deest, — 5 Y & alg xe coax. — 5. HSSs | 
Gite ܐܘ‎ deest 2.3, cf. B. 4., 3573. — 9 ܘܐܝܟ ܒܪ ܙܬ‎ 
ܐܪܨ‎ exeo. — 7 HF. ga xl, cf. ue, col. 700, ܐ‎ 10. | 
—5 ܙܘܕ‎ Nos wA ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ . — | 


9 S85 grlosse precedentes desunt. — 19 SSs ܟܘܪܵܗܢܐ‎ ws As | 


SSs‏ 11 — .1 .ܐ ,391 forsan leg. V we, cf. col.‏ ܙܪ̈ܝܥܝܐ 


A» 

e 699 


QM‏ ܩܪܕ ܘܪܲܟ݂ܳܟ݂ ܒ̄ ܘܗܟܼܢܐ ܐܦ ܢܙܕܪܒܘܢ'܀ | ܡܝܫܐ 


eph xy ioa XC, "wAan 


4x am 


| 
| 


¦ ܙܪܝܒܘܬܐ‎ Llosa] ܬܘܬܐ‎ o ܡܢ‎ ER 
ܕܕܗܒܐ. ܙܪ ܕܗܒܐ ܘܝܫܝܬ‎ ws Mea | 


WELLE MESE QU‏ ܐܛ ܬ ܚܕܪ̄. 
ܐܒܰܟ ܢܗ oy uel Aye‏ 93« ܨ Q2! g^‏ 
ܐܚܺܝ݂ܺܝܐ܂ uas‏ ܐܝܐܝ (ܝܢܸܫܵܨܢ̈ܨ̈ ܨ¿ ܙܪܠܓܐ ܙܪ̈ܓܐ 
On sso‏ ܦܫܟ Lol ge‏ ܕܙܪ݂̈ܓܢܐ s Se‏ ̄ܗ ܗܝ 
ܕܒܚܟܡܬܐ. ܥܬܝܩܐ ܘܡܨܠܠܐ ܒܨ elo‏ 
ax!‏ ܟܝܐ ܕܼܿ. c NO SINUS‏ ܒܪܐ )ܫ̈ܝ : 
o‏ ܘܫܬ̇ܕܠܥܢܢ ܘܛܵܥܥܵܝܬ ܕܡܠܟ 

8g» ܓܘܢ ܚ ܡܪܐ ܕܠܐ ܣܝܘܡܰܝ.ܡ‎ VN 
P5! JU, 

ܙܕ ܟܕ ܡܪܟܿܟܐ ܕ̈ܠܪ ܡܐܢ̈ܝ ܩܪܰܒܐ digas‏ 
owe . "ucl voa‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Miel‏ 
ܬܘܒ ܙܪܕ݀ܫܐ T (sic) sel eJ‏ 

QA‏ ܒܥܬ݀ PX CP‏ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܬܦܲܫܡ 
ܕܗܒܐ ܕܡܿܠܟܘܬܐ. ܙܪ ܕܗܒܐ ܘܝܫܬ ܒܗܝܫܬ 
ܡܠܟܘܬܐ݀ LL cues‏ ܙܲܪܕܘܝܫܬ ܒܥܬ ܕܦܚ̄̇ܪܕ. 
ܗܢܐ ܕܝܢ ܙܪܕܘܫܬ݀ ܗܘ ov‏ ܪܛܢܼܐ ܕܡܓܘܫ̈ܐ. 
ܐܝܟ ܥܥܝܿ̇ܕܐ ܕܝܢ ܕܫܡܗ̈ܐ ܕܡܬܦ̈ܠܚܝܢ PEE‏ 
ܐܙܙܪ̈ܢܐ ܠܘ ܙܪܕܝܫܬ Qn‏ ܐܝܟ ܦܪ̈ܣܝܐ ܐܠܐ 
ܙܪܗܕܘܝܫܬ. ܐܝܟܝܐ ܕܠܘ ܐܝܟ «Qoo vU.‏ 


desunt ; S ultima glossa tantum deest et ܪܘܒ ܐ ('ܟܲܕܹܝܼ ܬ‎ , 
leg. Kx595JY cum B. A. , Paris. 255; cf. B. A. , Hof., 3586. — 
15. FS É 355295 Ss deest eum vocab. sequentib. usque ad ܙܪܘܡܬܐ‎ 
— 16. (yf. col. 122 ult, — 1? SSs deest. — 18 S8s ܒܓܬ‎ 
ܕܦܪܶܕ‎ — 19 F deest ܢܘܢܗ‎ SSs deest co» et ܪܝܥܐ‎ 
quod sequitur. — ?) F Ge. — ?!. HF sic; SSs deest; Payne 
Smith conjecit ܐܒ ܥܠܐ‎ quod vide col. 386, .ܐ‎ 17. — 32 SSs 
255» VA 5555 ܙܪܙܘܪܐ‎ — # F add, ܘܐܝܟ ܒܪ‎ 
ܣܪܘ‎ S8s ܡܪ ܣܪܘ‎ , — 94 88: add. :݀ܩܕܡ ܐܚܘܗܖ‎ 


SSs glossa sequens deest. 
700 334 


(sic) ve.‏ ܐܠܐ ܡܘܼܝܫܹܐ. ܕܗܟܢ ܝܫܦܝܪ ܘܟܳܐܢ 
ܙܪܕܒܠܝܙܙܪ ܚܿܒܠܘ 3.72.00 A ALTA wa‏ 


ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܒܘܟܬ P‏ 


4o ales ܙܪܘܕܠܕ‎ 

435 wo 

agn m yr ܐ ܐܫܟ‎ as ܙܪܘܒܝܐ ܕܥܝܚܐ‎ 
Ue] ܬܘܒ ܡܥ̈ܣܐ‎ vo^ . 515) ri ܙܪܘܒܝܐ‎ 
laxi 

PU sl ܙܵܪܘ̇ܥܳܐ‎ 

Peu ܙܲܪܘܼܦܝܐ‎ 

ܠܪܘܕ .]465,553 

4 Sax! $25 Uv aAA 

ܙܪܘܡܬܐ ܐ݀ܡܪܝܢ ܦܠܥܖ̈ܟܡ̈ܠܐܐ ܕܗܘܼܝܘ 
ܓܽܘܢܐ Jui, v ass‏ ܐܟܒܐ ܢܢ Ue‏ ܐܢ̄ܬ݁ gud‏ ( ܐܟܝܐ ܧܿܝܬّ̈. 
To‏ ܒܟܬ ܕܦܪܪ°' xa io‏ ܗ̄ 
voa Mos. J531 Aa‏ .ܝܘܝ jux‏ ܢܫܥ 
ܙܪܙܦܬܐ ܐܝܟ ܒܪ oo‏ 4 

ܙܪܙܘܪ̈ܐ. ܙܪܙܝܪܐ )35 4b;‏ 

3 ܕܥܠ ܫܡ ܚܘܛܐ ܕܙܚܘܪܝܬܐ. ܨ¿ ܡܲܕܢܚܐ 
ܝܨܒ ܘܡܢ ܗ݀ܝ ܕܗܘܼ ܕܢܲܥܚ 35 v LS‏ ܐܘ c‏ 
ܙܚܘܪܝܬܐ ܕܐܬܡܲܛܓܝܪܲܬ ܥܥ yes s‏ ܘܐܝܬ 


1. $ add. (493-2 «322v. — ? Ss ܙܪܒܘܪܐ‎ ef. col. 397, 
ܐ‎ . 16. — 3 .SSs deest, — 4 FSSs Xa); deest ܐܫܟ‎ 
Uye,.—5 HF 8,425. — 5 H add. ܕܒܡܬ̈ܪܠܢܢܢ‎ vw San. 
ܐܬܝ‎ Bye DIT Ss ܘܬܒ ܢܝܢܬ‎ Bos; S ܦܫ )ܕܬ̈‎ 
Beer. — 8 F (sS; SSs ܪܨ‎ Le. — ? SSs deest. — 
'0. H glossa precedens ante ess won supra invenitur ܒܟܬ ܐܘ‎ 
ܕܦܪܕ‎ deest; ܚܫܝܬ ܐ‎ ox ܪܐܙ ܕܗܒܐ ܘܚܫܬ݀ܒ‎ pro ܙܪ‎ 
ܘܫܬ ܒܗܫܬ݀‎ wm, cf. Legarde , Gesamm. Abh. , p. 45. 
— 1. SSs deest, cf. col. 699,1.18. — 1? F 3l»: SSs deest , 
confer col. 685, /. 6. — 13 S e yyse . — 1^ Ss glosse sequentes 

697. 


ܙܩܘܛܓܐ 

ܙܥܘܪܐ ܩܿܪܝܢ ܠܗ ܣܩܘܛܝܐ. y‏ ܘܐܝܟ ܝܘܒܠܝ̈ܐ 
ܬܘܒ ܗܟܢ: 

ܙܩܘܝܓܐ ܗ ܘܝܬ ܨܢ fue)‏ ܘܐ 

coxa om ܟܕ ܐܝܬ ܙܣܵܦܐ ܥܠ ܙ‎ Nai 
4l ܘܥ̈ܫܿܚܝܬ݁ ܐܐܬ‎ waa ܒܗ‎ 

ܙܡܘܬܐ dca‏ ̄ܵ. ܙܩ ܘܬ̈ܐ ܗ̄ WS Mos‏ 
ܕܡܿܚܝܢ em‏ | ܕܐܨ ܐܨ ܢܝܟܝ ܨܐ 4 

OON‏ ܨ . eo vez‏ (ܠ ܝܚ )ܨ Lulu‏ ܙܣ̈ܪܐ 
Was ܐܪܘܩܙ e‏ ܕܐܪܐܐܟܥܕ e)‏ (ܢܫܝܬܝܼܟ̱ܒ. 
ܙܲܩܪܲܣܬܐ ܗ̄̄ܦܢܢܐܐ! ܘܐܝܢܟ ܗܠ ܚܝܢܢ 
ܕܡܬܩܲܒܥܝܢ ܒܥܪ̈ܣܬܐ ܕܥܥܢܝ̈ܕܐ ܘܡܪܒܥܝܝܢ. 
ܘܩܐܝܬ oo‏ ܐܪܒܥ ܓܘ̈ܢܘܢ. SUA‏ ܐܝܥܝܢ 
ܕܡܬܣܲܒܥܝܢ ܒܗܝܢ ܣܘܟܪ̈ܐ ܕܬܪ̈ܥܐ ‏ ܘܚܠ̈ܝܐ 
ܕܦܪܙܠܐ (oM scs oos‏ ܒܗܝܢ ܣܘܟܪܖ̈ܐ ܐܘܿ 
ܝܥ ܝܡܘ ܪ̈ܐ ܥܸܢܲܣܼܲ ‏ ܝܠܥܡ ܙܡ ܙܡܝܬܐ ܥ .̱ ܥ ܨ 
ܒܐܘܪܝܬܐ Mus UNA «00m. wow‏ 
acus‏ .^ ܥܠ aou‏ ܚܕܐ ܆; 

dedans) Yi 

ys "Eia 

ܙܩܝܦ݀ܐ ܠܐܢܫܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܨܠܝܒܐ ܕܝܢ ܠܩܝܣܐ 
ܕܝܥܥܘܗܝ ܐܨ «caue Wa cS scs JAM X,‏ 
notae‏ ܬܘܒ culo‏ ܙܣܘ̈ܦܐ ܙܩܼܦܘ TA‏ 
ܐ̈ܢܐ Y‏ ܸܫ Pad)‏ ܙܡܝܦ ܒܗ vo xs‏ 


— ܐ‎ FS8s ܐܝܢ‎ Ioco es]. — 12 S85 wan; id. B. 4. , 
Paris. 255; ef. wes, B. 4. , Hoff. , 3559. — 19 s ;ܥܕܬ‎ 
S &5,4!; cf. col. 81, 1, 8. — 1^ 8 esc xl, ull. — 
!& FS8s quay. — 16 F add. coll5JV; SSs coll, ;ܐܐ‎ confer 
Bar Ali, 3557, &365. — 17 SSs ܐܙܡܝܘܬ‎ , — 18. Ss hic et 
inf. ܡܡܛܘܣ‎ cf. ܡܡܡܛܘܣ‎ et eon M, So in serie ܆݀ܡ‎ 
— 1? S$s e]. — 9 H lola; Ss Jul; S JU I er 
add. es303$ ܒܝܡ‎ . —?!. SSs glossa praecedens deest. — ?2 SSs 


— 35. SSs addunt ܓܠܐ‎ , forsan leg. v SN 


glossa ult. deest. 
vs. 
698 TM 


ܕܪ݂̈ܓܝܓܬܐ ܐܝܟ ܒܪ o La Aso‏ ܐܦܝܫ )ܝܨ 
ܕܐܚ̈ܛܕܐܒ ܫܢ 4 

ܙܩܝܦܬܐ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ A Moo‏ ܩܢܝܼܨܨܸܟ ܿ. ܘܩܐܝܟ 
ܙܟܪ ܡܙܘܪܬܐ. ܙܩܝܦܬܐ ܘܫܢܨܐ. ܀ 

ܙܩܦ ܢ ܐܪܥܗ ܗ Ka») cy,‏ ܣܝ 
ܢܼܫܥ e Re‏ 

sack, Bal, ipa ܘܢ‎ Jo, ܕܐܨ‎ ' wn 
y, "oS sl, diode ܩܬ‎ (pide SORA! ܡܝܬ‎ 
35-5 es ܐܝܟ‎ voa ܐܠܐ ܙܡܩܡܫܬܐ ܕܡܢ‎ KO eda 
pU ad ܡܡܿܝܣܘܬܐ |ܐܢ̈ܫܵܝܝܹܐ‎ was 

ܠܼܩ̈ܬܐܐ glass‏ ܚܫܵܐܨܟ. ܙܩ̈ܬܐ ܚܘܛܪ̈ܐ ܫܒܘ̈ܩܐ 
wn‏ ّ((ܫّ ܨ ܘܡܐܘܪܝܬܐ ܚܫܟܝܚ. ܒܪ ܣܪܘ 
ܙܩܘܬ 7 ܥܝܠܐ ܠܘܬ݀ ܡܲܡܦܛܘܿܣܪ' ܗ݀ܝ ܕܡܡܐܡܪܐ 
ܕܬܐܘܠܘܓܘܣ ܕ ܥܠ ܦܼܨܚܐ woo m‏ ܡܝܪܐ 
ܩܡܦܛܘܣ. ܘܬܘܒ ܡܬܩܼܪܹܐ ܝܫܒܝܥܐ ܬܪܝܨܐ 
ice ecl‏ (ܢܚ̈ ܐܝ ܙܸܩ̈ܬܹܐ ܗ̄ ܚܘܛܖ̈ܐ ܐܢܝܘܢ 
ܕܕܘܠܒܐ ܘܠܘܙܐ ܢܣܒ JUS g Las Spo‏ 
ex‏ 0 ܒܝܕ ܚܛܝܬܐ ܕܒܥܝ̈ܢܫܐ ܘܚܘܫܒܐ ܐܝܟ 
ܗ݀ܝ ܕܝܥܕܡܐ ܠ ܐܡܬܝ voa‏ ܠܝܬ ܢܫܝܢ ܪ $55-39(- 
PE NECS‏ ܐܝܟ ܗܝ ܕܗܝܼ ܡܝܢ v CN os‏ 
dye ains‏ ܝܪܝ P‏ ܙܣܳܬܳܐ d UU‏ 

ܙܪܐ &laxlaxJ! Jupsd!‏ . ܡܪܝ 3 Pe s XV c0‏ ܘܙܖ̈ܐ 


ܚܕ ܐܢܘܢ 


! ]] ܦܢܐ‎ —2? 85s QW wA Lco ܕܡܬܫܿܠܢ ܒܗܝܢ‎ 
ܐܡܘܕ̈ܐ‎ . — 9 HR vnu GL; 88: gos 
d) wi ܨ݀ܠܶܡ‎ — 4 H ,ܪ̈ܝܫܝܗܝܢ‎ cf. Ez. , xxv, 4. 


— 5 S$Ss deest, cf. in Bar Ali, Paris. 35b, t4 en vos 
àyJU cops ;|ܐܠ ܢܝܦܐ ܧ‎ H add. in marg. : ܛܢ‎ 
6 SSs deest , leg. 8. pro bi. cum Bar Ali, 3553. —? F 
ܟ̇ܝܝܐ‎ eas Leon ܨܠܝܒܐ ܕܝܢ‎ S3; H hec 
vocabula desunt; SSs grlossa sequens deest, — 8 SSs & eaa. 

? (f. Bar Ali, Paris. 9:55 , wa o 3v a ܡܝܢ‎ Som 


> ܟ‎ _ ̄ 10 Haie, ; F Les ; Ss Leap. 

vou 695 


ܳܐ 
ܠܒܬܘ̈ܠܬܐ ܀: 

ܙܰܢܩܝܐ ܝ̄ܘ̄ ܡܣܵܝܹܐ ܡܘ̈ܩܐ .ܗ̄ ܒܪ ܙܕܢ̈ܩܐ ܒܪ 
Ie ai‏ ܘ̇ܛܲܪܵܦܟܵܣܐ.. ܗ݀ܝ ܕܡܫ .ܗ AM e‏ ܐܝܟ 
ܛܣܐ "ono e oes‏ ܕܝܢ ܥ ܕ ܦܬܝܼܥܝܐܥ 
ܘܬܚܝܬ ܙܢܡ̈ܐ (ܐܫ̈ܺܝܼܰܝܢ݂ Red ue Just,‏ ܨ Hg RE‏ 
ܘܐܝܟ :ܒܪ ܣܪܘ .CCEG Moss So wb‏ ܐܘܿ 
ow Mais na‏ ܢܥܠ ܝܬ ܚܩܐ CIE Murs ^a‏ 


ܕܡܫܲܚܛܝܢ ܗܘܘ 


ܒܨ̄ gà oaa‏ ܘܡܙܕܢܡ ܗ̈ܝܫܕܝܐ ܕܠܗܼܗܠ a!‏ 


ܫܕܝܐ̈ ܠܗܠ ܗܟܢ ܒܟܬ ܕܦܪܕ: ܙܢܺܩܳܐ à‏ ܕܐܲܟܵܥܳܐ. 


E^‏ . ܬܙܢܘܡ ܢܝܟܢ ܢܝܨܢ ܙܕܘ 

ܙܠܡܬܐܐ ܐܝܟ à‏ ܣܝܪ̈ܘ Aw‏ ܕܣܝܛܛܝܐ 
ܘܩܪܝܪܐ ܕܝܥܡ Pw axo Mone‏ ܐܘ v aoa‏ 
JV 3) UJE Lula 51,2] 5S3‏ ܝܩܐ ܢ ܪܢܸ̈ܪ ܝ 
7WÓÉAM‏ ܩܘܪܪܵܐ ܘܕܘܒܐ ܚܝ PU,‏ 
ܙܣܝܩܠܘܣ ܐܝܟ .ܣܪ̈ܓ ܚܝ̈ܐ ܗ ܒ 
ܟܝܐ ܬܒܬ PRA Sb‏ 

ASA‏ ܚܠܦ ܙܥܘܪܝܐ ܚܢܫ̇ܝ̱ܝ. ܙܝܥܘܪܐ ܐܝܟ ܇ ܒܪ 
ܣܪܘ waa wa m‏ ܒܡܲܘܡܬܐ݀ Aa cas‏ 
ܙܝܥܘܪܘܬ̇ ܢܦܫܐ aeo‏ ܐܝܬܝ ܨ ` si‏ ,ܐܝܥܪ 
Js‏ ,455 

ܙܥܝܦܘܬ̈ܐ ܪܦܐ ܕܬܐ ܢܨ ܝ. Sas‏ ܫ ܘܩܐܝܟ 
ܙܟܪܝܐ d] s.‏ ܕܡܙܕܥܦܝܢ V xaJ us aas‏ ܥܐܘ 


glossa inde a sls... — 13 F 3483 ܒܟܬ‎ pro €; SSs ܐܝܟ‎ 
— ^ HF &n pro ܙܟ ܪܝܐ‎ «sea. — 15 HF 
€n pro ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ — 16 H Aic deest KS; SSs 
luec glossa deest, — 17 F ܙܦܘܪܘܬܐ‎ . — !5 HF sic; SSs 
Maa ܙܦܓܪ̈ܐ‎ . — 19 88: add. ws 5 ܬܪ̈ܬܝܗܝܝܢ‎ 
ܦܬܐ‎ vs cocos, cf. supra ܐ‎ . 5. — ?9 H. vocab. preced. 
inde a ܒܝܬܐ ܕܣܥܪ̈ܐ‎ desunt, ܝ‎ 9! FSSs deest ܕܐܐܚ ܐܕܒ‎ . 
݇_ H NX $5: S ܐܐܠ ܫܚܢ‎ cf. col. 607, l. à5. 


ܒܪ ܣܪܘ 
006 


db MESS 


ܙܥܰܡܬܐ cu‏ ܘܐܲܝܟ ܙܟܪܝܐ" ܐܙ ܝܥܡ ܝܨ 
a5‏ ,15$ ܘܠܐܝܟ ܒܪ wins 156A. co‏ ܩܫܝܼܬܐ 
gal‏ 
ds‏ ܣܥܪܐ | ܠܚ̈ܫܝ . ܙܦܐ as‏ ܦܬܝܚܐܪ̈ܘܙܦܬܐ 
ܟܕ cama x MA‏ ܒܝܬܐ ܕܣܲܥܪ̈ܐ Bux,‏ 
d ECC‏ . ܚܨ̈ܝܪܬ. ܙܿܦܪܘܬܐ ܣܐܚ ܚ̣ܧܲ̈ ܨܭ , 
QA Aw on‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܙܦܪܐ ܣܲܿܪܝܐ 
ܢ ܙܦܪܘܬܐ" Liga]‏ ܐܙܕܦܼܪ 55 43 

4e 1S3 1S ܐܝ ܘ̄ܠܥ \ ً ܢܸܦܠܢ ܘܢܸܦ݀ܠܢ‎ e 
4 ܐܚ ܕܐ ܙܝ ܦܢ‎ en ONE. 
Mp ms mar qs jn ܙܢܦܬܐ‎ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܬܐ ܚܕܐ ܣܥܪܬܐ ̇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ‎ 
aco ܙܦܬܐ . ܚܫ ܟܪ ܝܫܢ ܬܘܿܒ‎ acis ܕܐܢܫ‎ 
ܕ݁ܒܪ ܐܵܣܿܝܿܪܐ‎ 5m ܕܐܢܫ ܕܒܿܠܥ ܙܦܬܐ"'.‎ yo ܐܝܟ‎ 
ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܙܦ̈ܐ‎ uso ܡܢܬܐ ܕܣܥܪ̈ܐ‎ 
)ܪܫ‎ & Jas LL (ܐ̈ܚܫܟܝܲ‎ wá ܡܢܐ ܐܢ̈ܝܢ ܕܣ̄ܥ‎ 
46 ܕܐܐܚ̈ܕܐ‎ 
ܕܲܡܙܲܦܲܬ݀ ܒܙܦܬܐ ܗ̄ ܡܣܝܪܐ‎ am us ܙܦܬܐ‎ 
ܙܦܬܐܒܿܒܪܐܣܚܥܪܙܐ. ܐܝܟ‎ ess iiia ܘܨܰܢܰܒ݁‎ 
ܠܙܦܬܐ ܘܥܦܪܗܿ ܠܟܒܪܝܬ̈ܐً‎ gus s ܕܢܬܗܦܟܘܢ‎ 
ܐܠܚܢܒ ܘܗܟܢ .ܒ ܪ̄̇ܣܝܪܘ ܙܦܬܐ ܢܝ ܟ‎ SAX 


¦ ܙܦܬܐ ow oa we oos xo‏ ܦܬܐ 
de oca wai o els‏ 


ܙܡܩ̈ܐ ܕܗܕܖܪ̈ܘܠܝܐܙ ܐܝܟ ܒܢܪ 20.00 30x‏ ܗ | 


| ܕܐܘܪܲܓܐܵܢܘ ܢ ܐܝܩ DI‏ 
| ܙܩܘܓܐ ܟܕ rue V xo‏ ܘܐܚܪ̈ܢܝܐ 


1 S8s ܒܪ ܙܢܕܝܩ̈ܐ ܒܪ ܙܢܳܩܳܐ‎ df. col. 438,1. 18. — 
3 88s w^ OS, ef. D. 4., 3533. — ? H :ܫܝܠܐ ܥܠܝ ܕܘ‎ 
idit loe ghyitinirin acta Ae s, ati 88: 
vs. — 5 HF deest, confer col. 087, .ܐ‎ 18. — 9 Sic, leg. 
ܘܥܪܝܐ‎ cf. col. 687, 7:1. —7 S wá; B. A. , Paris. 255, 
add. ad calcem $e. — 8 FSSs eel (eee. — ?. H deest 
;ܟܝ‎ 8s cea pro ;ܬܒܫܢ‎ $ deest usas; Ss inter lineas 
manu recentiore etS in textu scriptum : Kad, AXI d »a$.— 
do SSs deest JY e. — !! F add, ,ܘܟܐ‎ — 12H deest harc 

693 ܙܲܡܪܝ ܒܪ ܣܲܠܘܼ 

ܘܡܐ ܕܡܫܬܡܥ ܩܠܗܿ ܢܓܕܐ ܠܗܘܢ 333 Wo‏ 
ܕܢܹܐܙܠܘܢ ܒܬܪܗܿ . ܘܙܝܨܘܬܘܢ ܡܥ c osa‏ 
ܘܢܪܟܒܘܢ ܥܠ ܩܠܗܿ Pw‏ 

A YA‏ ܣܿܠܘ ܪܝܫ ` ܕܝܫܡܥܘ 
wn sm e Joco sey Jucs, WAT‏ ܬܘܒ 
ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܢܵܕܝܵܝܸ)ܪܒ ܙܡܪ ܙܡ̈ܪܐ ܐܝܟ ܗܝ Q^ 70a‏ 
Aus oS‏ ܘܒܩܠܐ wA‏ ܩܿܝ܀ ܿ. ܙܡܪܢ 


ܙܡܪܘ ܪ̈ܐ ܐܒܢ wi o‏ ! 03 ܣܢ ܬܟܢܪܐ 
Pv Ao‏ 


TIS vC 

ܙܡܪܢ m‏ ܕܘܟܬܐ ܕܗܕ ܗܝ ܙ݀ܡܪܝܢ ܕܸܓܒܪܖ̈ܐ ܀ 
ܙܲܡ̈ܪܬܐ AyÀL Tas Ja‏ 4 

ܕܡܠܬ Logis iiU Tuae] uad)‏ ܗܝ 
Pl, ME»‏ 

ܙܡܪܘܬܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠ ܗܐ VA 750v‏ . 
ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐ݀ܫܒ܀ܥ ܘܐܙܡܪ ܒܐܝܩܝܪܝ > Js‏ 


45, ^ 
Doe RET OUR: ܪܒܝܢ‎ wn wa 93a vc A 


ܕܣܿܥܪܐ ܀ 

V‏ ܡܐ ܟܢܘܫܝܐ ܓܙܡܬܐ܆ ܡܫܒܚ̈ܝܐ 
ܘܡܫܒܚ̈ܢܝܬܐ ܗ̄ ܙܲܡܵܖܹ̈ܐ ܘܙܲܡܵܪ̈ܵܬܵܐ ݀. 

TEM‏ ܐܝܬܘ ܒܪܬ̇ ܩܠܐ ܕܐ݀ܡܪܐ ܐܝܟܥܝܘܬܐ 
ܐܘ ܡܬܚܿܫܚܬܐ' ܒܦܘܪܝܫܝܐ ܕܚܕ ܓܕܝܫܐ. 
ܠܘ ܓܝܪ ܚܘܪܐ ܡܢ ܐܘܟܡܐً 15.8 ܙܝܐ .ܐܠܐ 
ܚܘܪܐ ܡܢ ܚܼܘܪܐ. ܘܩܐܘܟܝܡܫܐ ܡܝܢ wow‏ 
ܘܡܬܦܠܓ ܠܐܪܒܥܐ ܦܘܪ̈ܫܢܐ. ܠܡܣܝܬܬܘܬܐ 


col. 691, £. 23, — 11 F ܢܪ‎ Nas ox Na; in H tantum 
J-——55 ܙܢܓܘܦܪ :88 12 — . ܙܢܓܒܝܪ ܙܢܓܒܝܪܘܢ‎ ef. 
col. 681, ܐ‎ . a, — 19 SSs ,ܐܝܟ‎ — 14 85: JU 2 v Neo 
ܢ‎ Emu. — 15 SSs deest glossa precedens, — 16 HF 
ܙܢܓܦܐ‎ : 17 SSs lel ss. — 15 H sequitur Les al, 
ܚܝܫ ܩܝ ܨܐ ܢܫܝܢ‎ tantum, — 19 H. ܘܓܝܝܪܬܐ ܐܝܪܐ ܨ‎ ¥ 


| 5 gi TN , sequentia demint. 
| ܕܐܥ‎ u)JI ;ܘܓܝܪܬܐ‎ SSs vocab. sequentia desunt 
ܙܢܝܘܬܐ 694 


ܘܠܥܐ 75 co‏ ܬܬܘܬܐ. ܘ ܝܬܡ ,ܝܥܬܬܐ 
Pw aono vx co xoa‏ ܘܠ ܐܣ ܟ ܡ̈ܝܐ 
Jis Juil, eai vaca‏ ܝܨ s ckue‏ ܙܝܐ ܐܝܟ 
ܙܟܪܝܐ ܝܫܦܝܪܘܬ quus. vx‏ ܠܥܐ . ܨ Aie. Jul‏ 
iA‏ ܘܕܢ ܝܕܨ cuya‏ ܨ¿ L3‏ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܝ̄ܪܘ 
ܒܪܬ̇ ܩܠܐ ܕܐ݀ܣܪܐ' ܐܝܟܢܝܘܬܐ. 30 vox co‏ 
gn‏ ܐܠܨܬ T"‏ ܡܙܺܢܺܶܐ. ܬܘܒ ܙܢܝ̈ܢ ܙܢܝ̈ܢ AX Jiu!‏ 
UU JE o, aJ] 3s YI veas‏ )ܥܕܐ( ܕܐܘ̈ܕܐ. «Jb:‏ 
ܙܥܒܘ ܪ̈ܐ 11 ܐܝܟ ܙܟܪ vx‏ ܐܟܕ c‏ 10 

ܙܰܢܓ݂ܰܒܼܺܝܪ ܙܰܢܓ̇ܒܝܪܘܢ ܙܢܝܸܓܒܸܪ ܕܝܼܝܹܐ܂ ܪܵܕܓܒܿܝܠ ْ 
- ܨ ܐܝܟ ܪܒܢ ܙܚܓܝܒܗܪܕ܀ DNE HANS‏ 


ܙܘܓܦܪ" ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦ dS‏ 


D era: CLA AAA 92d 33 23e NS 
JUL L2. v ܨ ܨܒܼܬܐ ܕܡܢ ܣܝܢܡܼܓ‎ cel 
*— MC 934 :ܕ .7 ܣܕܝܪܘܬܐ‎ A33 D eo XK 
ܡܪܟܝܒܬܐ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪ ܪܘ‎ 
oss lo ܕܡܪ̈ܟܒܬܐ ܘܢܩܼܦܗܝܢ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܟܐ.‎ 
xv No Mox A às waa LN oa ܕܐ ܡܪ‎ 
Jua ' los] NUS ܕܡܪ̈ܟܒܬܐ ܐܝܝܬܘܗܝ.‎ 
ܐܝܪ̈ܐ ܢܫܘ‎ cS c Ulaue! 1 esl ܚܨ‎ JUo, 

UAM‏ ܀ 
ܙܢܝܘܬܐ ool;‏ ܙܲܢܵܝܵܐ ARN o‏ ܡܫܲܚܠܦܝܢ. GS‏ 
ܡܢ o‏ ܗܘ 703 S20 x‏ ܠܢܐܢܢܬܬܐ vd Nas‏ 
ܕܝܠܗ. VANS‏ ܕܝܢ om‏ ܕܗܕܐ ܘܣܥܪ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ 
ܐܢܬܬܐ. amo‏ ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܒܥܝܠܬܐ. ܘܗܟܝܐ 


vo^ aa co P? 


1! Fw a-we.—? H deest ܐ ܕܝܢ‎ ef. col. 692 , 
ܐ‎ . 4, — 3 F gsx; S KU; ܨ :]ܐ‎ dae UE o adl. 
— ^ FS$s LJ. — 9 HF sic; SSs deest; leg. và ܙ‎ 
ܙܲܡܵܪܹ̈ܐ ܘܙܲܡܵܖ̈ܬܵܐ ܡܫܒ̈ܚܝܥܐ‎ als v xcasn 
vasa 33722, cf. col. 692, 1.16. — 9 S et Ss in marg. 
ܡܬܚܫܚܢܝܬܐ‎ ܼ — 7 F ܦܪܝܫ‎ .. 8 F ܘܡܶܚܫܝܵܝܐ‎ ̣ — 
9 Sic, leg. ut supra ܐܡܪ‎ ‫ 19 Confer col. 673, 7 1 

091 


e 

ܝܥܠ ܢܬ̈ܦܐ ܕܡܿ̈ܣܐܬܐ ܡܬܐ ܡܼܪܐ ܠܘܩ ܒܥ 
ܗ݀ܘ ܕܢ݀ܬܥܐ'! f gis! o lai;‏ 

ܙܠܘ ° ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܢܫ 0 Pr nil A)‏ 
ela] ES‏ ܐܚܝܵܢ̈ܐ. ܙܠ ܘܥܘ ܐܘ ܪܣܝܐ lesa‏ 
ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܪܘ ܐܲܩܵܕ݂ܚܿܕܹܐ : 

Sw NS‏ ܘܙܒܘܪ̈ܐ €0 Ks. yas‏ ܘܡܥܝܿܣ̈ܝܬܐ ܗ̄ 
ܙܠܦܐ ܦܘܡܐ ܕܐܠܗܐ WA os. am vao‏ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܒܟܬܿ 3483 ܣܩܝܠܬܐ P‏ 
ܙܠܦܐ esas S Ss‏ ܕܐܢܝܬܬܐ .ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܢܵܫܵܟܠܝܸܟܫ )ܢܟ . ܙܠܦܐ cuo‏ ܨ¿ ܢܣܺ̈ܟܐ ܕܡܝܶܐ 
ܕܒܣ̈ܦܙܐ wave‏ ܟܝܕ ܚܫܳܫܿܦܢ am.‏ ܡܐ ܕܡܝܗ 
ܙܠܦ̈ܬܐ ܐܝܟ 833 ܚܵܝܬܰܝ. ܘܐܝܟ ܒܝܪ OA Lco‏ 
eaae!‏ »5555 ܐܝܬ( ܘܠ ܨܐܐ َّ SM‏ ܚܨ ܘܨ 
evo Lu, YI‏ ܒܝܪ ws 8 M SA eo‏ ܪܒܬܐ 
ܐܪܒܬ ܥܣܪ ܝܫܡ̈ܘܢܐ. ܙܠܦܝܬܐ ss‏ ܘܪܬܐ 
ܫܒܥܐ .ܝ ܫܘܒ̈ܘܢܐ )ܬܚܰܬ ܚܨ ܝ ܝܨ ܐܠ ܕܐܨ R$ in]‏ 
ܝܼܚܕܬܐ olas (aux, us!‏ ܐܬܘܬ ByauaJE‏ ܐܣܝ 
4e olas uar,‏ 

ܙܡܒܘܪ̈ܐ'"' ܩ̇ܪܐ ܣܠ̈ܓ ܠܡܵܐܝܫܹ̈ܐ UU‏ .4 
ܙܡܘܪܘܬ ܐ 341 Jd vom‏ ܬܘܒ 
ܙܡܙܡܝܩܐ Ee‏ 


deest ܕܦܪܪ‎ ba ...ܐܝܟ‎ H ,ܙ̈ܡܝܬܐ‎ cf. B. A., 3521. 
— 15 88s ;ܐܝܫ ܬ‎ H hec glossa deest, cf. col. 693, l. 13. — 
10 $ ܠܫܪܘܬܐ‎ . — !7 FSs ;ܘܝܬܧܢܿܨܸܢܨ‎ S pae Oe; H voca- 
bula inde à. exis ܐܬ‎ € usque ad €) ܕܡܙܕܡܒܥܝܢ‎ desunt, — 
18 H ,)ܐܢܚܨܢ‎ — 19 FSSs deest ka ys. — 20 Sg add. in marg. 
ܠܝ ܢܚܳܙܐ ܕܙܐܡ‎ uam (sulle. — ?! HF jS. — 9? $8. 
hoc vocab. et vocabula sequentia usque ad wf» desunt, — 
933 H ܕܡܙܗܪܐ‎ . 


| 
ܙܡܪܘܢ 692 


ܙܡܝܪܬܿ Wi‏ ܐܝܟ ܟܝܬ ܕܦ ܥܰܪ ̇ܗܝ 
aac‏ ܕܝܫܠܝܡܘܢ ܕܡ ܬܩܲܪܝܐ aw os‏ 
ܫܹܐܪܲܬ̇ erre‏ 

"vrina‏ ܐܝܥ y wA.‏ 15 ܦܨ ܀ 

ܙܡܝܢܐ ym Jedi‏ ܡܝܕ . ܘܐܝܟ ܙܟܝ̄ܪ 

ܐܙܕܡܢ ܕܨ ܠ yes‏ ܡܙܲܡܢ ܐܢܐ Ub‏ ܘܚܐܕܪܥܬ ܝܐ 


ܐܬܡܼܪܝ ܠܚܕܘܬܐ"'. ܐܙܕܡܝܢ ܡܥܪ ܐܝܟ AL‏ 
ܣܪܘ vC ass we d‏ ܐܚܬ̈ܫܬܪܐ e JUI‏ ܬ | َّ 
ܗܙܿܡܢܝܢ ܗܵ ܡܛܿܝܒܝܢ PU gaiedus‏ 

ܠܡܠ¿ ܚܶܬܟ݁ ܚܥܟ܆ ܘܝ ܟܟܦ ܪܝܢ VE‏ ܚܝ ܩܝ ܟ ْ 
ܙܡܠܝܐ ܐܘܿ ܙܡܝܠܐ ܕܐܚܫ ܟܦܐ . A.‏ ܣܝܪܵܘ 
ܙܡܠܝܐ ܕܣܰܦܪܐ ondas‏ ܐܠܦܝܢ ܚܬܕ Kl]‏ ܠ ܢܝܐܝ 
cons‏ ܐܝܟ ܦܠܥܝ̈ ܟܡ̈ܠ ܐܐܐ ܠܠܝܼܫ̈ܕܐܒ܀܀ 
D‏ ܒ ܢܘܟ c5 uci‏ ܝܛ ܙ «ZA‏ 
ܙܡܡܐ ܕܟܘܝܫ̈ܝܐ XII‏ ܐܠ ܐܫܟ Gel à Joc dli‏ 
ETE‏ ܕܓܡܠܐ ( ܢܢܝ ' ܕܬ ܐܢܫܝܪ ܐܬܝܢ 
Alli à ey,‏ ܦܐ Qe, wm.‏ ܢ̈ܟܠܫܬ Kock‏ 
Je‏ ܛ ce ellas. Jed! Ll‏ ܟܐܥ ܕ" diily Lad‏ 


ܝ 


ܣܪܘ ܠܐܡ dry‏ 
M ec)‏ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܐܝܟ a3 Mo‏ 4 
ܙܡܪܘܢ ܕܝܢ ܦܪܐ ܐܝܬܝ ܗ̇ 5.3 5 — Wo.‏ 


ܕܐܢܫ̈ܐ ܠܐ ܥܒܪܐ . wA DA‏ ܕܝܢ ܒܩܝ̈ܢܥܝܬܐ 
ܗܢ̈ܝܐܬܐ. voca‏ ? ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ECC‏ ܩܠܗܿ. 


0 ܥܪܬ ܙܡ ܡܐ ܐܝܟ ܦܘ ܕܕ̈ܝܵ Cama‏ ܒܪ 


1. Cod. sic sine sensu , leg. cum Bar Ali, Hoffmann , 3513, et 
Paris, 255 : wf ܟܠ‎ "NS A D 75 ܙ̈ܠܐ ܓܝܪ‎ 
ܕܢܬ̈ܥܐ‎ 50 Xo ܕܡܙܣܐܐܬܐ‎ . — ? S solus. — 
3 FSSs UE — ^ H deest ys ol. — 5 S solus; Bar Ali, 
Paris. 255 , eadem prabet. — 9 SSs cx sa, leg. cum Payne 
Smith ,ܪܝܗ‎ — 7. Cod. sic, ef. B. A. in P. Smith »5093 3. 
— 8 F deest e ;ܐܩ ܝܬ ܐܝ‎ S8s c a9 ce tantum, — 9. SSs 
.)ܚܝܢ‎ — 10 (f. eol, 673, L5, et inf. Ae c. — 
"IH 3,gal, cf. B. 4. , 3524. — 12 HF Kc aae]. — !? SSs 
089 ܙܠ ܒܝ 


deg ܒܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܰܬܰܣ‎ .M 

bd ;‏ ܝ 
zibuI us sys I MN‏ ܕ( ܒܨ MS‏ ܐܩܝܝܼ g‏ 
ܐܐܥܼܣܟ yo,‏ ܝܢܫ ܬܵ efe US de‏ ܘܒܢ Q3‏ ܓܢܝܼܒ ܡܢ 
ܝܫܓܝܫܘܬܐ ܕܝܲܡܐ. c‏ ܐܝܬ ܕܝܢ ܥܓ ܟܠ 
ܫܓܝܫܘܬܐ em clas!‏ ܨ gll‏ 
"cual CM‏ ܙܐܝ̇ܝܼ. ܨ vu‏ ܩܛܝܼܝܐ ܀ ܙܠܐ 
PÜÓRasb ls Ap ES‏ 
ܙܠܒܪܢܝܐ ( ܢܢܝ dle, v anc M‏ ܐܠܟ )ܣ . 
ܙܠܒܕܝܐ !345 ovas‏ ܠܺܝ̣ܝܸܟ 6 
ܙܠܒܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ RSS‏ ܠܝܬ .: 
ܙܠܒܢܐ ܘܚܪܘܪܗ . Penso‏ 
ܙܲܠܓܳܐ NI Sei sb‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪ̄ܘ 
INN. ks yis‏ ܠܠ ܚܝܨ e‏ ܚܝ ܟܠܟ dl,‏ 5353( 
ܙ̈ܠܓܐ ealall‏ 4 | 
ܙܠܘܥ oss‏ 4 
ca ws ES R$ Tas Mn‏ ܐܠܟܝ 
vM‏ ܟ ܨ ܨܘ ܣܨ ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
ܛܣ̈ܐ elio kis ule‏ ܛܣ̈ܐ ܕܣܐܡܐ geo‏ 
B as‏ 
TEC NAM‏ ܐܝܟ :ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܪܝܚܐ ܐܒܝܼܝܼܣ GUI‏ 
LI lE d sadi‏ ܙܲܠܝܠܘܼܬܐ 2o DÀ SL ad‏ 


(OAK. — 9 F yy, pro 2l, ; SSs we NM pro ܙܠ̈ܓܐ‎ 


— V! F Mss él; SSs deest. — !!. SSs deest, — 1? F 5, — 
13 FSs TTE H deest; SSs deest ܛܣ̈ܐ‎ sed S in margine 
Woo. V, en ܙܠܝܚܐ‎ . — 14 F add, (aane sigh 9). — 
15 H ye E d, JI, — 16 SSs wa xL. — 17 SSs 
add. $53. — 19 HF vocabula preced. inde a. (ess desunt, — 
19 Sie, leg. cum Payne Smith Ms. — ?9. SSs glossa preced. 
deest, — ?1 SSs i aeo «2023 et deest ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ 
quod sequitur. — 99 SSs quod sequitur deest, — 95 H ;]ܠܥܐ ܠܬ‎ 
— 9^ F add. e ܐܢܫ‎ 
ܙܠܝܡܘܬܐ 690 


V SAN cow |‏ ܪܦܝܘܬܐ ,ܫ ܗ ܝܙܬ ܐܙ 16 ܚܝܨ ܬܠ 


ܙܠܝܠܐ ܥܢܵܝܹܸܟ݂ i aes | wo NM e LAE cse‏ 
Lla2 à due‏ ܪܦܝܘܬܐ ܕܡܫܪܥܐ ܠܘܬ ܦܘܠܥܢܢ 
ܒܝ̈ܫܬܐ"', ܙܟܪܝܐ M‏ ܟܕ asa‏ (ܥܿܟ ܨ d!‏ 
f Moon Lao, ciuem‏ ܕ ܫ ̄ܝ dacily‏ ܫ 
ܙܠܝܠܝܐ ܒܚܟܼܡܬܐ. ܥܠ ܬܪܝܢ ar lia. i‏ ܠܝܐ 
ܡܛܟܣܐ. M sco‏ ܐܢܥܐ Nas‏ ܘܠܐ ܝܬܒ "! 
ܒܡܿܬܩܠܐ ܕܢܸܬ̈ܐܐ. & ̈ܐ Jia UI &y oA yas‏ 
à go S32!‏ 5,21« ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܙܠܝܥܐ 
Lu‏ ܙܠܺܝܠܬܐ v No Laudis‏ )ܒܛܠ ܝ 
eu‏ ܡܢ ܙܠܝܠܘܬܐ ܚܠܦ 30-3« 47€ JA Ait‏ 
ܘܐܝܟܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܙܠܬ ܡܢ cx 8) wa NN‏ * 
ܐܙܠܬܗܿ ܡܢ ܙܠܝܠܘܬܐ ܐܧ ܐܝܢܫ . oca WEN aM‏ 
ܡܙܕܠܠ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ dien,‏ ܬܘܒ ܗܫ ܬܓ x‏ 
ܡܬܒܡܲܥܪܪ e (Ae,‏ ܗ ܡܢ ܙܠܝܠܘܬܐ ܚܠܦ ܦܗ̈ܝܢ 
Asus 96€‏ ܙܠܝܠܘܬܐ ܪܦܝܘܬܐ ܝܫܗܝܬܐ 
Pos) sla nul‏ 

ܙܲܠܝܩܵܐ pes‏ ܘܩܐܝܟ ܙܟܪ Lay pc»‏ َّ ܘܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ PASS ns ma‏ 

ܙܠܝܡܘܬܐ 5M Lue‏ $9 ܡܨ ܛܠܼܐ 
AM Lue‏ ܙܠ ܝܥ ܒ݂ܘܬܐ Jus]‏ )ܐܧ ܢܢܬ ّ()ܐ ܨܐ 
P342‏ ܐܙ ܕܠܡ vM Jt ssl‏ ܢ . ܘܡܥܬ 
ܕܦܪܕ "SN.‏ ܕܡܢ ܬܪܝܼܨܘܬܐ Foy Jusl,‏ 

! HF x. — 3 (od, AM. 3. — 9 HF ܐܫܢܝܢ‎ — 
^ SSs glossa sequens deest; F addit NS a iL]! VN 
(1. 5) Je ܪ‎ loca (L uese) ܐ‎ — 5 $8s deest, — 
9 ,ܝܿܫܵܩܝ ܨ ܐ{‎ — 7. FSs (43,1, cf. inf. coN ss Ne 8 et Tm. 
Law , Pflanz. , 97 ; Ss vocab. sequent. desunt; in S: ܠܲܒܪܺܢܳܚܢܐ‎ 
ܗ̄ ܠܒ ܘܬܐ‎ w M ܙܠ ܘܡܘܬܐ.‎ aM ܗ̄‎ 
-—- oU JUo, dus ܙܿܠܒܪܢܝܐ‎ a2! et infra 
ܙ̈ܝܫܐ‎ J| wA Nes in Bar Ali, Paris. 255 : ws sS nM 
!ܕ‎ dA ܙܠܒܕܝܐ ( ܚ ܘܬܝ‎ «o2 cl Jus, (ܪܢ̇ܝܲܝܹܐ.‎ 
lac; J| w S M . oen yl. — 8 FS8s ܙܠܓܐ‎ Les 


Ah. 

wA 687 


sl. ܒܥܕ‎ cuff. Qual & ܚ ܕܐܐܬܚܝܼܬܼ ܘ ܢܨ‎ "a 


ܘ ܡܘ ܣܨ ܢܝܢ 


ܙܚܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܚܘܣܪܢܐ Lus.‏ ܕ 
ܙܲܝܳܐ Dente pia ee‏ 0 
ܣܪܘ ܙܝ݀ܢ̈ܫܥ DW‏ . ܡܙܲܝܥܝܢ ܕܐ 
ܕܢܘܗܪܐ iJ 5$xXe uve coa Saa 5c»‏ 

ܙܝܥܢܘܒܝܐ' ܐܝܟ ܙ̄ܘ̄ ܫܡܐ dre) am‏ 
ܙܝܥܬܐ ܒܟܬ ܕܦܪ̄ܪ ܫܦܠܬܐ Ww soc esc‏ 
ܙܝܼܥܬܐ RAS,‏ ܙܝܥܐ de‏ 

448547 ܐܕܐ ܨܢ ܐܠ‎ Sus "woo ܝܠܐ‎ 
1 alis jaulas ܝܠܝ‎ nA83 ܟܘܟܒܐ‎ m Yn 
݇ܕ݂ܢܵܫܵܬّܵ. ¥ ܙܝܩܐ ܟܕ‎ vanas LI Res e Yn 
1 £ !ܚ ܝ ܚܝ‎ ae JI ܪܒܝܼܨܐ ܝܘܕ ܪܘܼܚܐ ܝ ܥܫܝܢܝܬܐ ܗ‎ 
Aw a Docs c soo ܘܒܟܬ݀ ܕܦܪܕ ܪܘܚܐ‎ 
ow woo ܘܩܪܝܪܐ ܕܥܡ ܨܚܘ ܐ‎ Ww ana 
ܐܩܝ )ܢ‎ y s; JT Cc JUI 51,47] 393 aos 
456; ܕܝܘܣ"‎ 

AUI uM (sos AL Y‏ . ܘܠܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 


&KaJue a qsfes. — 1? Ss ܩܝܧ ܫܬ‎ |, /. Kio UI, ef. inf. 
VERE. — 13 SSs deest , confer col. 118, .ܐ‎ 10. — ^ SSs 
,ܝܚ ܨܝ ܢ‎ — 15 HF ܕܨܘܖ̈ܐ‎ wc Na s. — 16 H sic; F 
aver ܝܐܝܙܪܘܐ‎ ; S8s ܐܐܝܙܪܘ ܐܢܙܪܘ‎ cf. col. 100,1. 21: 
col. 101, l. 20; leg. ܐܙܙܒ ܪܘ‎ cum Bar Ali, h5a. — 17. Confer 
col. 684, 7. 3a. — 18 SSs deest. — 1?. HF deest. — ?9 Confer 
e» in Bar Ali, 3491. — ?! S (44 SL et add. as. — 
32. $85 ܘܬܘܒ ܙܲܟܝܐ‎ Via ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ vA. A 
dp. HF adi. ܙܳܟܺܝܬܐ ܝܺܐ‎ leg. 85Uo )?)ܙܲܟܵܢܘܼܬܐ‎ 
— 3^ HF fe; H deest ܕܐܠܗܐ‎ ante ܐ ;ܧܬܬ݁‎ AX! lys (?). 
688 MAS 


ܡܘܿܠܐ ܕܨܘܪܐ' vé mns vn Lis o‏ ܕܐܟ 


ܐܢܬܿܦܝܼ. ܐ݀ܝܙܪܘ'! ܗܐܣܛܢܘ ovt aos‏ ܕܐܐܪܐ ° 


ssl 
4 ÉL ܒܨ ܥ̄ ܙܘܬܘܣ‎ "ea | 


ܙܝܬܐ qus‏ ܕܡܥܬܐ ܕܙܝܬܐ. ܙܝܬܐ ܕܒܲܪܐ 


asy 
ܙܝܬ̈ܘܢܝܬܐ ܕܐܪ̈ܥܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܣܫܿܕܐ‎ 
ܝܫܬ ܆.‎ 


Paga ܙܢ̈ܬܐ‎ Leurs weist 

4«3À» 9 Asl cé 19e AN 

LLedislas o« ܢܝܨܢ"‎ qilzs dx ܘܝܼܲܕ̈ܘܥܐ‎ TASA 
ܠ ܸܡܿܢ. ܐܡܪ‎ o ܐܢ̈ܝܟ ܢܸܩܝܥܸܣ ܨܢ‎ urpis vedi, 
ܘܒܿܗܡܝܢ. ܡܢ ܟܪܣܝܐ ܕܝܝܢ‎ xy ܐܫܥܝܐ.‎ 
ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܕܦܝܐ ܢܨܪܝܢ‎ . o 
ܒܐܘܪܝܬܐ. ܠܐ ܬܐܙܼܠܝܘܢ ܒܝܬܪ‎ como 
(Por ܙܟܽܘܪ̈ܶܐ ܘܝܕܘܫ̈ܐ‎ 

LAS Was‏ ܐܙܕܟܝܕ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ p‏ ܐܝ 
ܢܰܟ ܨ P Luis cds wá iode IS Lh‏ ܙܼܲܟܵܝܘܼܬܐ 
ÀlaJI‏ 51,41 ܙܟܢܐ ܘܰܟܶܐܬ݁ܳܟ݂ 9A 355 (5s 9U5‏ 65( ]33922« 
ܠܐ ܡܙܕܟܼܝܢܐ 4$ ho. ili. Voas Lc, Ute‏ 

P ܙܟܝܐ ܢܸܨܨ ܿܐ(‎ aw o (s ܙܵܟܼܐ‎ 

Dec‏ ܥܿܘܗܕܢܐ ܕܐܠܗܐ cama ANI SS‏ ܒܪ 
aA co‏ . ܬܘܒ ܒ̈ܘܝܐܐ ܕܐܠ ܗܐ sls‏ 2 ܪܨܐ : 
ܘܝܥܒܪܝܐ ܗܘ ܒܪܝܟ vae AW S as Wu cn‏ 


Posta 


! SSs add. JU, 31.2 Ra eS c9 ܙܝܥܢܝܐ ܐܕܐ ܕܨ‎ 
ܝܐܟ‎ (leg. sd?) ܠܬ ܐܢܟܝܐ ܐܐܬܢܼܬ ܐܕ‎ , — 9 SSs Jus 
ܗ‎ SSs male ܚ ܫܥ ܪ‎ pro .ܓܟ‎ — ^ SSs deest, — 
5 Fee, forsan leg. eae das cien. — 5 HF 
Bas.—7 H wo: 8: woes. — 5 Hw 5 
in SSs sequitur eque $A S3 b a 5, sed deest in F. — 9 F 
;ܪܘܡܙ̈ܢܦܼܐ‎ H ܘܡܫܭܟܙܦ݀ܧܙ̣‎ : S85 ܪܩܐ‎ 720; in Bar Ali, 
Paris. ,ܡܙܝܦܔܘܬܐ ,85 ܘ‎ — 10 FSSs deest (ya-Rkis. — 
11 H sie; FSSs Kakao ; ef. Bar Ali, Hoff. , 3487; in Bar Ali, 
Paris, 255 : 3 e ܙܝܩܐ ܗ̄ 305 ܡܫܝܝܬܐ‎ 


ܙܪܐ ܡ 
- 

685 ܠܥ 


ܕܡܬܩܲܪܒ ܠܨܠܡ̈ܐ ܕܡܘܼܬ ܠܒ ܘ̈ܬܐ. ܙܘܬܕ̈ܐ 


ܐ 


ܙܝܟܘܢ 080 


Ava . CA US ܙܝܥܦܐ‎ x 5 a a5 vA | 


. 


ENCHRSUL ACCU eM gez ܙܘܬܪ̈ܐ ܐܡܝܪ ܐ‎ JO ܕܥܺܝܕܸܬܵ ܕ‎ guo ܪ̈ܦܝܐ‎ 


«va‏ ܚܐ ܢܨ VÀ]‏ ܘܐܝܟ wo‏ ܕܛܪܝܗܢ ܙܘܬܪ̈ܐ 
ܩܝ 252 wa‏ ܠܒܘ̈ܬܐ y‏ ܡܬܥܒܼܕܝܝܢ 
ܡܢ ܣܡܝܕܐ : ܘܡܫܥܢܐ ܘܕܒܸܫܐ. «wo‏ ܡܝܪ ܣܝܪܘ 
ܙܘܬܪ̈ܐ ܩܨܵܬܐ (ܥܼܕܐ܇ uS‏ . ܬܘܒ Ra "uua.‏ 
ܲܕ݂ܢܲܢ̄ܬ݁ xai‏ ܢܙ ܥܫܳܚ̱. a m wa‏ ܕܦܕ $ 
AM no vw 323‏ ܐ ܘܩܡܝܫ̇ܐ ܐܝܟ ^75 wx‏ 
ܡܕܡ ܕܨܘܪܐ ܘܩܐܣܖܪ̈ܐ ܡܕܡ ܕܠܚܨ̈ܐ 53a‏ 
[ܲܕܐܲܝ̇ܗܒܝܢ ܚܪ̈ܝܫܐ ܠܕܛܥ̇ܝܢ ܒܗܘܢ ܙܘܬܪ̈ܐ 
141 

pom Vs ܘܐܝܟ‎ Lx & 5x ao aco 
4j Jo) a C55) ܕܰܝ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܛܣ‎ 
ܙܚܘܠܘܬܐ ܕܥܝ̈ܢܳܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘܝܫ ܘܝ‎ 
ܥ̇ܡܘܛܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܡܢ ܩܛܝܢܘܬܐ ܕܒܒ̈ܝܬܐ‎ 
ܕܫܿܕܨ.;:‎ BU de 

ܙܚܘܦܘܬ̈ܐ' ܗ̄ ܡܬܕܠܩܒܢܘܬܐ ܕܠܓܫܬܐ. 
ܙܕܚܘܦܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘ ܗ݀ܘ ܕܡܬܕܠܤ ܒ ܠܓܫܢܬܐ 
ܘܠܐ ܡܬܪܟܢ ܬܚܝܬ݀ ܟ ܒܫܐ vacas‏ ܕܙܩܝܐ 
ܕܡܠܝܐ B‏ 

JU o US, 5-5 oe ܘܐ ܐܚܨ‎ nd ܙܚܘ̣ܪܝܼܬܐ‎ 
ܘܨܘܒܥܐ ܕܙܚܝܘܪܝܬܐ ܘܒܘܨܐ‎ wow . 2I 


SEX‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܣܘܡ̈ܩܐ ܘܡܿܣܝܒ ܗ 
ܠܥܘܪ̈ܐ PA‏ 


v Na‏ ܗ van‏ ܧܫܦܘܦ݀ܐ° wa‏ ܡܥ ܘܠ ܝܠܝ 


E PCR 
wx ^A3 3.70 oa 2. ; iden in. B. A., Paris. 355. — 
15 Sic, forsan leg. ܠܟܘܢ ܚܠܦ ܘܢ‎ 6f. inf. lineam ultimam. 
— 16 Ss Bs, cf. Bar Ali, Paris. 255, Bes y. —17 S86 
haec figura. deest , ef. col. 658, .ܐ‎ 21, — 18. SSs deest, — 19 HF 
luec figura deest, sed 11 hoc in loco Y probet, — ?? SSs deest, 
confer supra l. 8. — ?! FSSs add. e! . — 32. $8s deest, leg. 
.ܐܝܘܢ‎ col. 118, 1. 3. 

Ua ¿ ْ ܢܶܟ‎ XX 

due ܗ̄ ܛܲܠܝܐ‎ IAN 

\܀ ܗ ܚܝ ܥܨ : 

ܙܝܓܘܣ ܕܗܘ ܩܢܥܫܠܡܐ ܘܡܣܼܲܢܐܬܐ ܚܝܕ ܡܝܢ 


ܡܠܘܫ̈ܐ ܒܨ ulall‏ ܐܥܫܬ deg]‏ 
ܠܢܓܘܢ eoa s‏ ܙܝܘܢ ܚܠܦ des‏ 


ܙܝܼܘܵܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܦܪܚܬܐ acil dur‏ ܕ 


43,2 
4p ܝܘ‎ 

wx ON 0s SX VS ܕܡܢ ܐܪܣܚܿܩܒܘܢ.‎ Qo 
x» M9. (2) M oa ܠܗ ܠܟܣܝܪܐ ܕܙܪܢܝܟܐ‎ eM 
«MX ܘܟܕ‎ cono ܐܘܡܢܘܬܐ ܡܪܝܢ ܠܗ‎ 
wo. .''"¢ ܪܫܿܡܝܢ ܠܗ ܒܗܢܐ ܙ ܢܐܘ ܬܘܒ‎ 
ܠܘܬ ܦܠܺܚܝ ܟܡ̈ܠܐܐܳܐ ܙܝ̱ܘܲܓ ܨܢܝ̣ܝ̈ܢ܀‎ 

4p) ܝܐܘ‎ Rus slg; ITA 

l3 va‏ ܥܳܐܢ case y‏ ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
esL‏ ْ ܬܘܒ ܙܝܘܢܐ ܘܕܠܐ ANA‏ ܪܕ !ܐܝܿܙܐ܀ 
ܙܝܘܣ ܠܘܬ ss X8‏ ܟܡ̈ܠܐܐܐ «acis JI 14 oss‏ 
ܘܒܨ yx‏ 

"eon Nt‏ ܡܲܣܐܬܐ ܝܝܸܪܐ ܙ ܀ 


NAR As |‏ ܚܨ[ ܨ 
Max‏ ܘܐܘܥܝܕ Vy) ca) d clos 3h "VAM.‏ | 

47 5 wo o. 08 N QV 


dee ec d 


! HFS 523. — 2 H lou. , ef Dozy, Suppl. , 1, 373. 
— 3 F ܘܠܟ̈ܬܐ‎ . — ^ SSs glossa seq. deest. — ^ HF deest 
ܙܡܝ ܦܐ ܥ‎ 3A. — 5 SSs sequitur tantum ܘܝܩ ܝܨ‎ Oy; 
ܒܢܝܢ‎ , 7 HF deest, confer Bar Ali, 3478. — 8 SSs vocab. 
sequentia usque ad WC ܒܐ ܘܪ ܢܬ‎ desunt, — 9. FSSs ܚܫܠܐ‎ 
— 19 FSSs deest Y. — 11 SSs quod sequitur deest, — 19 SSs 


deest, — V 086 7 e ri Ra QA. c0 ܐܝܟ ܒܝܪ‎ x NA 
(S Moa M) ܐܢ‎ — V^ § solus qui deinde add. 


^^ 

683 ܙܘܦܪ̈ܝܐܝܐ 


684 eS 


ܬ݁ܒܺܝܗܰܝ Oed.‏ ܡܢ ܕܡܐ ܕܐܝܼܬ ̈ܝܐ ܙܟ݂ܳܪܳܐ o‏ ܕܐܝܼܕܐ ܕܦܫܝܝܓܐ SS‏ ܲܒ T‏ 


ܘܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ LA‏ ܕܙܘܦܐ 7« ܐܕ̈ܝܫܝܚܐ 
ܕܪ̈ܝܚܢܐ ܕܪܵܐܣܝܼܢ ܗ݀ܘܘ ܒܥ̈ܝ ܐܝܣܪܐ ܝܥ ܠܘܬ 
ܕܘܟܬܐ . ܘܡܛܠܗܕܐ ܐ݇ܡ ܪ ܕܘܝܕ. ܕܪܘܣ ܥܥܿܥܤܢ 
ܒܙܘܦܐ ss LL, wie‏ ܛ camo‏ ܐܒܪܘܚ ܝ ܨ 
dolar;‏ ܐܢܐ JUG ° Usa xi cuu,‏ ܩܨ G^ «roe‏ 
JU cual‏ ܐܬ Go cy GM oem ug. c5!‏ ܢܝ ܕܘܝܬ݁ 
suec,‏ ܫܚܬܐ csl oco‏ ܟܬ ܐܝܐܝ Jus‏ ܬܐ ܕܸܕܸܬ ܪܘܣ 
ܥܠܝ ܒܙܘܦܐ ܘܐܬܕܿܟܼܐ ܕܦ Lec X au)‏ ܦܫܝܬܕ ܀ 
ܙܘܦܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ P ag, ds‏ : 

(WAS‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ° ܬܪܐ ܐܘܦܪܐ7̇: 
ܙܘܦܐ ܝܒܝܫ݀ܐ ܐܝܟ ܒܪ 010 decr,‏ 

ei m cA ܒܨ‎ YX co.cosÀ o 

ܙܘܦܬܛܠܝܪܝܕ' ܒܨ̄ xc‏ ܦܪܣܝܐ "om‏ ܣܼܲܡܐ 
ܗܢܐ . ܘܕ݀ܡܼܐ ܠ̈ܫܢܐ ܕܬܘܡܐ, ܨ̄ ܙܘܦܬܐ ܦܪܝܕܐ 
p al‏ 
ܙܘܦ݀ܿܐܐ ܪܛܝܒܐ ܕܗܝܢܘܬܐ wo sca‏ ܬܘܒ 
ܥܪ̈ܩܠܐ Pow anas‏ 

Tg ܠܝܟ‎ o ܚܨ ܐܢܝܟܕ ܩܨ )ܘܝܫ‎ cue "sao 
ܝ‎ bid ܙܘܒܩܝܚܐ ܘܚܪܨܦܬ‎ 30 Loos 
^os ܕܙܝܥܘܪܝܢ. ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܥ ܗܘܢ‎ 
ono ܚܒ ܨܦܬܐ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܪܒ ܒܬܪ ܒܪܕܐ‎ 
Brno à ܘܒܬܪ ܡܨܥܝܐ‎ 

Aun wA‏ )ܪ Ks. CAS‏ ܠܢܺܢ .ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 


ܘܲܙܘ̇ܪ ܡܢ ܚܨܵܨܵܐ anas Qaa mA OA‏ ܝܨ ܥܫܩܝܨ 
ܘܫ݇ܐܙܢ̄ܬ. ܙܘܪܗ ܟܝܪ" ܐܝܟ ܒܪ s &s aÀ.c0‏ 32.003332 


5 :ܒܝ‎ BOUM ܒܫ‎ Ao. — 14 88 ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
ܕܦܫܝܛܓܐ ܘܟܝܦ̈ܢ ܪܝܫ ܨܒ‎ o ܙܘܳܪܳܐ‎ — 15 HF 
nee inf. 330. — 16 SSs deest 3&8 ܒܡܟܬ݀‎ . — 
U H ܘܒܕ‎ cf. inf. v S — 1$ HSSs ;ܘܡܢ‎ in Bar Ali, 
Paris., 355, ܘܡ . ܠܬܐ‎ — 1? SSs 
jt FSSs vocab. sequentia desunt. — ?9 SSs sic, confer 
col. 679, l. 10; HF wA a5. — ?! HF cy; SSs ga, 
;)ܟܝܢ ܐܟܝ‎ S ܟܝ ܐܪܙ‎ 1» cbs. 


ܪ ܡܝܗ 

ܡܲܿܠܝܠ ܥܘܿܝ݀ܬܵ݁ ܕܐܥܬ̈. ܬܘܒ ܙܘܪ ܕ (dS‏ ܘܒܐܘܪܝܬܐ 
ܘܢܙܘܪ ܡܢ ܬ݀ܡܢ do won‏ 

woo xo ܐܐ‎ s Sox VÀ ܙܘܪܘܢ ܠܘܬ‎ 
49d sIaus w ASA 

ܙܘܪܒܕ wo‏ ܗܝܐ ܬܪܝܢ ܓ̈ܢܣ ܐ (Mom‏ 


ESL; ܐܘ‎ 5L. Sw os vao, ܚܕ ܙܘܪܒܢ‎ 


deli ܕܨ[‎ os GXENI ܙܘܪ̈ܒܡܐ‎ 

ܙܘܪܡܒܝܠ ܐܝܟ ܝܪܣܝܪܘ ܪܗ 2 1 
ܘܒܟܬ 153483 £5 EA‏ 

ܙܪܟ 17 ܬܼܐܛܪܐ om‏ ܕܡܢ ܚܨܒ̈ܵܐ vn a‏ 
ܒܣܚ̈ܐ ܘܡܬܥܨܪܐ ܡܝܗ1'! ܡܨܠܬܐ J-3 Jil‏ 
sb‏ 

ܙܘܪܕܝܬܐ m‏ ܡܲܒܠܘܥܝܬܐ ܀ 

ܙܘܪ̈ܛܓܐ ܡܣ ܡ̈ܡ݀̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ Ai] oco‏ 
ܙܘܪܘ݀ܐܣܛܪܘܣ ܒܡܟܬܒܢܘܬ 5 ܕܚܘܢܝܢ 
CAA. 35‏ 

ܙܘܼܪܟ̈ܠܐ ܡܙܕܪܟܠܢܘܬܐ ܝܢ ܕܡܙܕܪܟܠ 
pas wo‏ 

ܙܘܬܘܣ HS‏ 2 ܘܐܝܟ ܪܒܢ ܙܘܬܘܣ ܙܘܬܝܢ E?‏ 
ܙܘܬܝܐܝܢܗܣ Naxos d‏ ܥܘܩܒܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ 
WA co‏ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܐܿܒܿܝܼܕܨ P‏ 

pone bise obs ܕܒ̈ܢܢܐ ܕܠܫܐܕ̈ܐ‎ 0 we 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ . ܡܕܡ‎ VNB ܐܚ ܟܐܟܐܟܼ.77.‎ eus 


! S8s 953. — ? HF add. Ups. —? HF Je x5. — 
— ^ ܘܐ‎ GA eo ,ܩ ܚܝ̈ܐ. ܫ̈ܝ .ܝ ܐܝܟ ܒܪ‎ — 5 FSSs 
add. bs. — 56 F Lia loco ܘܩܐܝܟ .^ ܣܣܚܪܘ‎ . —2F 
ܕܐܐ‎ SSs 3-9. cf. Bar Ali sub xx, 3476. — 8 SSs 
܆ ܦܪܣܝܘ̈݀ܐܣ ܐ 9 — ܆ ܙܘܦܛܦܝܪܝܪ‎ — 10 SSs Oo; H 
ܦܿܚܼܕܪܐ‎ [oco ܦܪܝܕܐ‎ ̄.. 1! F wo. -- 19 Adde ex B. A. 
Hoff. , 3468, et B. A., Paris. 355 : ܗܢܘܢ ܟܝܕ ܗܢܘܢ‎ 
"s ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ‎ in B. A. melius vao pro ܙܘܡܝܐ‎ 
et v 3308 ܒܬ‎ pro ܙܘܡܢܐ‎ 3. — 19 H ܒܝܙ‎ (2); 
1 eme E EE LL 


ܤܣ 
"Pen 


681 ܙܘܢܘܣ 


ܙܘܢܘܣ 13 ܙܘܢܘ ܙܘܢܘܙ' ܠܥܠ ܨ EMO NI‏ 

poA ܢܓܦܪ‎ o^ 

ܙܘ̇ܢܐܣ na‏ ܕܦܪܕ ܡܲܡܪܐ ܙܝܿܢܐܢܵܬܿ.:. 
ܙܘܼܥܙܵܥܵܐ eu Seys‏ ܙܐ ܥ digi‏ 
ܥܐ 

ܙܘܣ ܒ ܐܘܣܝܐ ܡܡܝܡܒܬܐ°7 pum‏ ܝ 
(ܐܫܺܝܳܩܳܟ݂ SU!‏ ܘܣ oe, ecu‏ ܚܝܕ ܡܝܢ ܐܠܗ̈ܐ 
iaa‏ ܘܦܠܝ ww Ns‏ ܡܪܝܢ wow‏ ܕܗܘ 
(x5 (eoe;‏ ܙܘܣ. ܘܟܕ ^« ܠܗ AMA‏ ܠܗ 
wo‏ ܐܣܟܝ ܡܐ ܠܧ). ܬܘܒ ܐܣ ܡܗ ܠܘܬ 


ܐܣܛܪ̈ܘܢܘܡܝܐ ܘܟܡ̈ܠܐܐ ܟܟ @. ܬܘܒ ܠܘܬ ̇ 


we Na s XÀ‏ ܬ« | ܦ ܢܐܝ 

ܙܘܥܐ 255 ܙܐܥ Pie‏ 

ܙܘܘܥܪܥܐ Ris‏ ܕܐܟܐ̱ܬ̈. ܙܪܝܥܬ ܢ̈ܟܠܟܠܒ݁. ܘܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܙܘܥܐ geli‏ ܐܢܦܬ :ܐ 

ܠܘܥܬ S A Pol cus ous‏ . ܙܘܝܥܐ 
ܡܪܐ ܕܟܠ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܩܿܪܐ ܠܫܡܝ̈ܐ ܐܝܟ 
ܡܠܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ (ܠܚܲܟܐ܀. vw xo‏ ܕܢܦܫܝܐ 
dis‏ . ܡܙܝܥܢܐ d‏ . ܡܬܬܙܝܥܢܐ ds‏ .ܐܙܥ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ T‏ ܐܬܬܙܝܥ ܐܽܘܟ݂ܿܝܬ ܐܬܦܠܡ 
(ܗܟܠܕܝܟ. ܙܘܫ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܐ "e‏ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܲ̈ܕܥܐ. 
ܡܲܚܫܒܬܐ. ܪܥܝܢܐ. ܗܲܘܢܝܐ. ܦܪܘܫܘܬܐ. cos.‏ 
ܐܢܚ ܨ 4 

[pex c» v NS ܙܘܼܥ̇ܡܵܐ ܬܲܗܠܠܬܐ‎ 
Lor ys Axe ye 

Ju ine 3a ܐܝܬܘ ܒܡ ܪܰܡܳܥ‎ YESLON 


HSSs ve osos. — 1^ SSs glossa preced.‏ .19 — . ܕܙܒܝܐ 
deest, — 15 Sic incorrecte , cf. B. A. , Paris. 255, y Joss‏ 
FSSs‏ 16 — ,)ܐܕܣ Lgs (sys (eI‏ ܐܧܟܝܐ GUI ds o4,‏ ܬ )ܫ 
H‏ 15 — )ܬܝܟ ܢܲܝ 8 classes. — 17 F Je il; 8& enl‏ 
eh Boa). — 19 SSs‏ ܨ Aye but 8 viel);‏ 
F w^ 319.00, hoc est wo 920, cf. col. 337,‏ 39 — ,ܝܬ ܐܝ 
l. 24.‏ 
ܙܘܦܐ 682 


ܘܡ̇ܪܕܝܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ. ܐܘ ܝܫ ܘܠܡ ܝܫܥܝܐ 
ܘܝܫܘܪܪ ov ao‏ ܡܬܕܪܟܥܘܬܐ Pw sos‏ 
ܘܕܡܢܝܿܢܐ. ܕܐܝܬ݀ܘ ܢܒ݂ܺܝܗܳܐ cs‏ ܘܬ̇ܢܢܢܐ"', ܐܘ 
aac v mia‏ ܕܝܫܘܠ .ܡܝܗ ܒܐܙܚܪܢܝܘܬܐ. 
AM»‏ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ݀. Wow wA‏ 
ܠܟܝܥܝܚܝܐ. ܘܠܨܒܝܢܝܐ. ܘܠܕܡܢ ܠܒܪ. ܘܠܕܡܢ ܠܝܓܘ. 
ܟܝܢܐܝܐ. ܐܝܟ ܗܝ ܕܢܝܘܪܐ Ov ES‏ ܨܒܝܥ ܢ ܐ 
ܐܝܟ ܕܡܶܠܐܟܳܐ ܘܕܢܦܫܐ. ܘܕܡܝܢ ܠܒܪ ܐܝܟ 
ܕܥ̈ܓ̈ܠܬܐ eM ^ Va‏ ܐܝܟ ܦܓܝܪܐ 
ܕܒܪܢܫܐ. ܕܡܬܬܙܝܥ ܡܢ ܢܦܫܐ ܕܥ ܡܪܐ ܒܗ. 
ܘܟܠܥܢܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ Wo‏ ܒܫ ܒܥ ܙܢܥ̈ܐ. 
ܠܥܠ . ܠܬܚܬ. ܠܝܡܝܢܐ. ܠܣܥܡܠܐ. ܠܥ ܝ ܘܕܡܐ. 
ܠܒܣ ܬܪܐ . ܘܠ ܗ݀ܘ ܕܝܥܥ ܕܘܟܝܬܗ ܡܝܬܬܙܝܥ ,ْ 
ܘܡܬܟܪܟ ܕܐܦܢ ܒܡܝܕܡ ܚܫܟܼܵܐ ܥܡ ce‏ : 
ܐܠܐ ܒܡܕܡ ܦܪܝܫ ܟܠܬ 

ܙܘܦ݀ܐܝܐ 022.00 vs o sc.‏ ܘܡܿ̇ܪܒܘ ܠܘܬ ܦܘܡܗ 
ܕܝܫܘܥ"'. ܐܣ ܦܘܠܓܐ ܐ re J6 vA. d]‏ ܐܢܬ go?‏ 
P SU Lass Jos Kass Pul à UI JUA3‏ 
oll de‏ ܐܒܐ ܟܝܝ AGO JEU eil ves LP‏ ܚܵܨ ܘ 
Kx Kio» ee tui »! SIC x‏ ܐܬܟ pex‏ 
P‏ ܢܨ 900 ܢܝܬ QA 00 A5 CET‏ 
ܣܦ̈ܪܡܩ̈ܐ ܕܗܲܢܝ ܘܪܡܐ ܠܡܪܕܝܓܘܫ Ma‏ 
ܛܠܦܘ Moxao‏ ܣ ܒܛܪܦܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ 
b.S2! 9 oA LS co‏ ܒܨ CER‏ 
ܒܐܘܪܝܬܐ ܒܥܘܒܕܝܐ ܕܦܨܚܐ. ܘܬܣܝܒ ܘܢ 
ܡܐܣܿܝܪܬ ܐ ܕܙܘܦܢܐ . (uo‏ ܨܡܢ ܘܢ 5 753 xw‏ 
ܕܒܐܡܪܐ. ܘܬܼܪܣܘܢ ܥܥ ܐܣ ܦܬܐ ܘܝܥ ܥ 


! HF ܙܘܢܕ ܙܘܢܘ܀ܕ‎ . — 9 Cod. ܙܚܡܡܝܕܡܘܬܐ‎ , — $ S85 


A. -- 4 F p: 88s .ܠܢ‎ --5 FSSs deest &5 2! ; SSs 
.ܩ ܝ ܟ ܨ‎ pro .ܐܝܝ ܕܐܟ‎ —5 H ;ܐܝܐܝ‎ Ss go sicut in 
B. A., 3465. — 7 HSSs deest p iJ). — 8 H X Ne. 

_ 9 ` 9 i ef — 10 HF 355-2; 
H deest & -2ce ; F Ke pro ܡܒ‎ , ef. B. A., 3404; SSs add, 


HF deest‏ 12 — ݂ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ F add. v‏ !! — .4-3 ܣܪܘ 

679 ܙܘܕܝܡܘܢ 


ܡܬܩܪܝܐ ܙܘܕܝܢ c»‏ ܝܨ !33 ܫܚ̈ܟ.ܐܝܫܿܟܚܬ 
ܒܟܼܬܒܐ ܕܙܪ̈ܢܝܐ. ܕܐܢܬ ܗܘ! ܕܠܫܡܝܐ ܐܣܼܪܬ 
ܒܙܘܕܝܐܩܘܢ Py ans S‏ 

ܙܘܕܝܡܘܢ ܐܘܟܝܬ ܡܓܕܠܐ dI oe eI‏ 
Leu] T3601‏ ܙܘܐ ܚܐ . ܙܘܢ ܙܘܘ̈ܢܐ ܠ ܡܥܚܙܐ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܐ )ܪܝ ܀: 

deg SUL ܙܘܘܓ ܐ‎ 

Pv os‏ 0 ܡܙܕܘܙܝܥܘܬܐ ܐ ܥܼܫܵܢܐܬ. ܡܙܕܘܝܝܚܐ 
[ܘܲܡܫܬܥܠܝܢܐ am‏ ܟܕ yea om‏ : 

Q^ 20 ܒܝܪ‎ ho. 50m rex «x03 tyre ܙܘ̈ܙܦܐ‎ 
1" ܐܡܪ ܕܐܡܐܣܟܝܢܝܢܐ‎ 
ܬܘܐܘܢ‎ s 3 ܙܘܙܡܡܚܘܣ‎ 
ܐܝܩ ܐܝ ܀:‎ 31e vein wo 
ܙܘܼܝ̈ܥܝܐ‎ . (osa nonas dum; Jam Tuo 


» (sic pro ܟ ܢܬܘܐܘܢ‎ 5) 


diras, ܒܨ‎ sous . ܐ(‎ 

ܠܘܢܲܦܵܠܲ iIIa. oL eS quels: Gus)‏ )ܒ 
ܡܬ ܥܒܕܝܢ. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܗ݀ܘ ܡܝܐ ܕܢ̈ܥܼܐ 
ܐܝܟ ܢܬܪܐ° ܡܢ ܡܹܐܒܘܬܐ. ox‏ ܡܢ ܐܣܝܬ̈ܐ. 
ܘܥܠܘ ܡܬܬܣܝ̈ܡܢ Mo,‏ ܐ. ܘܐܝ .ܬ ܕܐܿܡܝܪܢܝܢ 
eA Ra‏ ܟܘ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ. ܝܘܝ̈ܝܚܐ ܕܝܢ 
S5‏ ܨ Ww ina‏ ܐܿܡܪ. ܘܥܒܪ ܟܘ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐّ 
ܨ asas‏ ܟܕ LOS‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ Eos‏ 
ܢܥ 


ܝܚ 
"we No‏ ܗ̄ ܛܠܝܐ ܙܥܘ ܪ̈ܐ (ܐ ܘܐܬܐ 
ܙܘ̈ܝܘܬܐ !35 ,]5 eu em yl‏ ܘܲܙܘܝܘܬܐ 
ܗܘ ܟܕ o0‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ daily 312 X9] SM Lal‏ 


ua! ܕܐ̈ܪܕܐ.‎ (S o) ܗܘܐ ܡܢܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܢܝܢܝ‎ 
S add. alio in loco : , ee e ܙܘܝ̈ܢܝܟܐ ܗ̄ ܡܫܬ‎ 
cy. — ? F eon". —13 FSSs ܝܢ‎ laus] et ܆ ܝܫܢܬ݁‎ — 14 66 
$a. — 15 H xi^, cf. if. wt Non et B. A., 5651. — 
16 Cf. col. 678, not. a2. — 17 SSs soli. — 18 H ܕܝܢ‎ Sus. — 
19 HF «ae, — 3 S add. deinde 5b ܙܘܢܒ̈ܪ‎ confer infra 

SSs deest.‏ .!? — ܂ ܙܪܘܚܒܡ ei‏ ܙܘܪܒܕ 

ܙܰܘܢܽܘܠܳܘܣ 680 
ܙ̈ܘܝܬܐ ܓܘܼܢܝܙܬܐ JI‏ ܕܸܢܸܬ P‏ 

ܙܘܝܥܐܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܡܥܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪ̈ܘ̄ 
ܐܵܬ pad Jail‏ 

cns «2007203 €» "coa cosa 0‏ ܒܗ 
ܐܫܒܝ : 


ܝ cea‏ ܙܘܠܒܢܐ ܕܐܝܠܐ cana‏ ܢܐ 
ܙܘܠܗܵܙ̈ܐ JoJ-5 (sic) Ln rm ol‏ 


ios santo qe‏ ܘܒܪ ܣܝܪܘ. ̄ܪܘ. ܙܘܼܠܗܵܙܵܐ 
ܚܝܘܣܪܢܐ ܕܡܢ ܐܝܥܝܢ ܕܡܬܒ̈ܥܝܢ ܠ ܐܢܫ 
ܠܣܘܢܣܥܗ ܢܫ̈ܟܝܐ ܨ ّ(ܫܳܬܳܐ ‏ ܫܬ ww Less iE A‏ ܗܢ 
ATUM‏ ܙܲܒܝܐ ae oo‏ ܡܬܐ ܡ × ܨ !ܨ | .ܢܢܝ 
XN » E‏ 

Jaco Tua‏ ܢܟܕ '' LN on Los‏ ܕܝܨ 
oes‏ ܘܒܟܬ݀ ܕܦܪܕ ܣܡܝܠܘܬܐ ܀ 

SAN Ax‏ ܐܘܟܝܬ ܐܫܛܪܐ ܕܫܘܩܪܐ ܐܝܟ 
ܝܫܘܥ ܒܘܟܬ ܘܦܪܣܐܝܬ݀ ܐܝܬܝܗܿ ܐܲܝܢܐ. )535-4 ܚܝ 


«Pos JI 


ܙܘܡܓ .ܘܣ" ܐܝܟ ܣ X‏ ܡܢ ܨܘܬܐ. 
ܕܘܡ̈ܟܣܐ ܡܨܘܬܐ lass‏ ܢܟܪܐ ܥܿܫܝܨܘܝܬܵ ̇ܐ 
ex e» Uv 30V‏ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܙܘܡܓ ̇ܰ;:. 


ܙܘܼܡܵܐ eio‏ ܘܚܲܪܛܘܼܡܐ ܘܦܲܪܛܘܼܝܫܐ 


Pesos 

dM ܙܘܡܕ‎ 

ܙܘܼܡܵܪܵܐ ܢܲܕܢܵܫܹܐ܂ ܕܘܫܬܐܬ ܐܐܘܣܥ ܧܿܪܐ.݀ 

ܙܘܼܡܵܝܵܐ ܙܡܝܢܘܬܐ ܡܙܕܿܡܝܝܘܬܐ ܒܬܐ 
ܙܡܝ̈ܢܐ c». MESTRE‏ ܐܢܐ |;] ܘܐܕ 

or EE jx T ܐܣܪ‎ w^ os ܗ̄‎ 930^ 

ܪܽܘܢܽܘܢܳܘܣ" ܗ̄ ܡܘܗܒܬܐ iw‏ 


! $$: ;)ܠܚܝܫܟ ]ܐ 9 ...- . ܕܐܝܬܘ‎ SSs !ܝܟܢ‎ cf. col. 678, 
not. 22 el B. 4. , 8448, — * 88 add. ܙܘܼܙܵܢܐ‎ . — ^ SSs duo 
- ultima vocab. desunt , f. col. 579, /. 30. — ? F Jez-5, H deest 
Jem: cf. Bar Ali, 3451. — 9 H elici). — 7 Fs; 
.ܐ̈ܫܢ ܢܟ ܘܬ ܥܐ‎ — 9 S et Ss in margine vw na. — 
9 H colt v et postea y» ox pro ܸܕ‎ N3. — 19 S solus, — 11 H 
sic; F gis pro ܥܬ‎ teo t 


wo 677 
Pozo Amo o vox À 
ܐܝܟ‎ Clos ! wo 7500 . T ܙܗ̈ܘܡܐ‎ 
ܕܩܨܝܐ ܙ ܗܡܐ ܙܗܡܘܬܐ ܐ !'ܙܲܝܟ܆‎ Rules; eo» 
4 ܙܗܡܡܐ ܗ ܡܢ ܙܲܗܘܼܡܘܬܐ ? ܐܐܟ‎ 
ܕܐܢܲܝ̈ܟٍ‎ de ܘܣ ,ܚ ܕܲܠܝܚܼ‎ oat 
ܕܝ‎ 5L ܦܐ ܢܕ ܨ‎ isl sla, ܢܘܬ‎ 
Aca ܐܝܟ‎ Lus ow. ܡܫܬܒܗܪ.‎ ws . Lacs 
ܢܚܵܝܼܐܘ ܟ ܡܢ‎ os Sos els YXs lue dX) ܐܙܕܗܖ‎ 
P aA V3 dug Sms ܙܼܲܗܝܘܬܐ.‎ 
Ki il, gall, ܙܗܝܼܪܘܬܵܐ ܥܬܿܕ ܨ ܝܬܟ‎ 
ܐܝܟ‎ ALAS ܐܒܨܢ‎ Alae, Juil vAéos P AMI, 
eM a 5m ܒܝܪ ܣܝܪܘ. ܐܸܙܕܲܗܪܘ ܦܘܩܕܢܐ .ܐܝܟ‎ 
1p] ܕܝܿܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܬ ܨܐ‎ aae oec 
ܐܙܕܗܲܪܘ ܝܫܘܡܠܝܐ. ܐܝܟ ܗܝ ܕܗܝܘܢ‎ . NA 
55 S0 . ܥ ܬܨܕܐ‎ lacis hx, ܐܙܕܗܿܪܘ ܒܩܪܒܐ‎ 
Pe 39x lale 
÷. ܢܘܗܪܐ‎ . "AL pu ܙܗܪܝܪ̈ܐ‎ 
oe Poe! ܸܨ ܚܘ‎ hil, ܙܲܗܪܵܐ ܘܪܨ ܝܛ‎ 
E) Ple ܐܢܬ ܢܝܪܝ ܕܐ‎ f Va ܡܪܬܐ‎ won 
ܙܲܗܪܵܐ‎ Pile ܚܵܫܐ ܟ‎ NN, s ܙܲܗܪܵܐ‎ Jal] 
RR. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ nsi erbe oui pe 
ܡܕܟܪ‎ !. eA eo ܐܝܟ ܒܪ‎ Ne Ao» 
iU aut ܒܐܢܬܕܝܛܘܣ°' ܦܪܣܤܣܐܝܬ ܕܡܬܩܪܝܐ‎ 


ܙܘܐܣ er eos‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܢܩ )ܡܤ ܢ܀ 


ܙܘ݀ܐ ܕ ܐܝܟ Nuno‏ ܘܒܪ ܣܪܘ ܚܵܐ Py!‏ 


Jules. — 18 F ܡܒܢܫ ݇ܬ‎ Rams & ;ܟ ܣܫܢܵܐܢ݂ܬ݁‎ —— 19 FSSs 
qua. — 39 SSs ausa ca. — 2! SSs o ova. — 
32 SSs ܙܘܓܘܪܝܐ‎ ante hoc vocab. S add. in margine e codice 
aliquo Bar Aliano : S sain ve ܡܨܘܬ‎ 0 v ܙܘܓܡܟܣܐ‎ 
ܚܝ̈ܐ- . ܝܝܪ̈ܐ‎ hoa Na 751 05 ܙܘܘܓܘܢܝܩܘܣ‎ .- 
ܕܐܐܝܼܟ ܨ ܝܕܨ ܐܟܝ ܨ‎ i ܙܘܕܝܩܘܢ ܗ̈ ܡܓܕܠܐ‎ . — 
?3 (f. col. 917, .ܐ‎ 60, — 34 HSSs Ww» *Noe SSs ultima 
vocabula. &y,3 p! desunt. 
678 de 
t. ܙܘܒܡܪܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܠܐܝܼܐܝܼܬܝ‎ 
ܙܒܝܲܢܘܬܐ ܢܟ ܨ .ܙܒ݂ܝܝܳܐ‎ Laud] ܙܘܼܒ̈ܟܳܐ‎ 
deg wm Least 
17 dr ܒܪ ܙܘܓܐ (ܐܚܵܢܝܝ‎ Le) VN OA 
ܕܠܒ̈ܘܝܫܚܐ‎ eX ܥܓܠܬܐ.‎ ^ mor ܙ‎ I6 odi 
ܢܥ̈ܬܐ ܥܦ̈ܝܦܐ ܕܡܝܢ ܬܡ̈ܝܐ‎ oA co ܐܝܟ ܒܪ‎ 
4 cle - ܡܬܬܚܝܛܝܢ ܢܐܐ‎ 

[qae canis "SL. us Y NN‏ ܪܨܥܼܬܥܒ ܥܝܿܗ 
ܝܥ P Lem ua Rose oso Roux d L5 Ss‏ ܐܧ i ao‏ 
Abos eS Bs xo call, Kuba‏ ܿܬ La à sal‏ 
abu à Us Ss Uel,‏ ܘܚܡ ecily E5301‏ ܕܐܐܢܿ ܕܐ ܕܤ 
ed xut‏ ,3 ܨܢ ܐܨ de elici oy € s‏ ܩܝܬܐ. 
ܘܐ ue PS BE‏ ܡܝܢ Ww aoi‏ ܕܒܥܫ ܐܘܪܗܝ 7 
ܕܙܘ̈ܓܠܐ Wwe sc Ww NOS Lao son!‏ ܘܙܿܕܡ 
ܕܢܝܗܘܘܢ ܦܪ̈ܘܓܐ (sic) NN no e‏ 


Nia‏ ܘܕܐܟܘܬܗܘܢ 
"YAN o‏ ܐܝܟ ܒܝܪ LJ] eS eo‏ ܨܝܥ. ܬܘܒ 
EN‏ 

A Lco 3 WA cow a^ eo ܐܝܟ ܒܪ‎ "No 
SS 
x» ܙܘܓܡܐ ܕܒܟܬ ܕܦܪܿܕ ܘܕܣܝܪܓ‎ 
PASS p ܕܨ̈ܓܐ‎ 


Yo‏ ܐܟܐ ܒ .ܕ 
wo ow voa‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܘܝܫ̈ܐ 
ܬܪܢܥܬܩ ܪ ܐܝ ܕܨ ̈ܝܐ ae‏ ܕܚܕܐ 23.70« 


1 SSs :ܐܲܗܡܘܬ ܐ‎ glossa praecedens deest. — ?. F ,ܘܛܘ‎ 
— 3 ' ܙܗܡܘܬܐ‎ SSs deest luec glossa. — ^ SSs vao 
ce (ܬܢܵܫܸܟ݂‎ di! go. — H ,ܕܐ ܚܝ ܐܪܨ‎ — 9 SSs ^o». 
—"H e el add. (ya; , leg. (yas . — 8 F crac ox 
fe» elegi Joli. — 9 F aM. — 10 H deest, — 1 F 
ܣܪܘ‎ pro ܂ ܣܪܦܝܘܢ‎ — 1? SSs eoo Ny S se^, confer 
col. 316,1. 4. — 13 F e: S e. — 14 SSs ܕܝܢ‎ 
cf. inf. ܙܘܣ‎ et ܡܣ ܛ ܝܪܝܢ‎ . — 15. Cf. ܙܒܡܘܪܬܐ‎ col. 191, 
I. 21; col. 673, 1.7. — 16. SSs 323; ܐܐ‎ deest, — 37 F add. 

675 


o EN ES‏ ܐܢܐ eel‏ (ܢܿܕ ܝ 


ܐܰܐ ees ey‏ ܒܨܐ 

ܐܓܓ̄ܝܿܐ ! vaa‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ i95‏ !ܪܪ ܙܨ 
Lora!‏ ܘܲܨܓ̈ܓ̈ܬܐ” ܬܘܒ ܐܓܝܓ .ܘܬܐ »€ ܕܝܢ 
ܥܿܣܩܘܬܐ ܕܫܡܥܐ !334 & ܐܪܢܟ 

ܐܵܓܙܘܼ 
ܕܐܒܪܐ 1e sla] os‏ ܘܐܣܟ݂ܡܗ ]4 
ܐܓܘܓܝܬܐ ܐܙܠܟܣܥܕܪܝܬ̈݀ܐ : gU; —J‏ 
)ܐܚܝܬ ܕܐ ' (ܐܚܿܕܧܝܢ݀ ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܪܘ *P‏ 
ܐܓܘܣܛܪ̈ܐ܀ 

We NON‏ ܗ̄ ܓܘܫܡܐ ܕܐ ܫܝܕ ܦܪܕܝܐܝܬ 


Ax S 2o. ܘܕܡܬܟܲܥܫ ܐ ܘܡܥ ܐܝܬ‎ Ns 
A 5.750 ܘܡܬܢܣܤܟ ܠܚܕܐ ܓܘܼܝܫܡܢܘܬܐ.‎ 
ܐܝܕܗ‎ wes ܒܡܨܝܥܝܘܬ݀ ܐ‎ van ܬܘܩܵܢܐ‎ 
ܒܕܲܘܣܵܢܐ ܐܝܟ ܬܒܥܬܗܿ ܕܚܫܝܝܬܐ .ܐܥ ܐܨ ܀‎ 
ܚܚ‎ geriet mI ܐܪܡܐܝܬ ܘܣܘܪܝܐܝܬ‎ ERNLA 
ܐܐܚܘ ܬܦ‎ 

o YN‏ ܓܠܝܼܪ USE Samen‏ ܒܪ ܣܝܪܘܓܓܪ 
m‏ ܟܠܐ . ܓܓܝܪ CN ous ye‏ ܐܢܬ (£a cei‏ 
ܢܢܓܠܘܪ ܒܟܬ݀ ܕܦܪܕ ܕܡܒܥܓܠ ܢܟܼܠܐ/ܢܓܝܪܘܬܐ 
os‏ ܢܢܝܟ 

ܕܙܓܪܘܪ̈ܐ ܐܬܒܟ ْ 2 ܐܓܪܘܪܐ ܘܓܪܕܢܝ܂ܣܫܚܫܐ ܒܟܕܬ݀ 
ܕܦܪܕ ܨܘܪܐ7' :;. 


Ps NN S 


EN 


? ܗ̄ ܒܶܒܘܣܐ 4 


et $922. —415 FSSs K.— 16 HF 3. Nos. — !7 SSs 
Kad ܐܝܟ (ܩܢܬ ܢܟ‎ — 18 SSs deest hec glossa. — 19 -SSs 
add. ܐܹܨ‎ Ky ܙܕܝܒܫܘܬܐ‎ . — 99 HF deest; cf. supra 
col. 598, 7. 16, et inf. v 
l. 5 et not. 3; sic et in Bar Ali, Paris. 255, — ??. Sie, confer 


et vaN Ax. —?!. Cf. col 129,‏ ܫܕ 
SML, col. 99, l. 17; col. 129, Ll. 7; col. ho6, [. 15;‏ ܢܝ 
Lagarde , Gesammelte Abhandlungen , p. 12, n'^ 20. — ?3. €f.‏ 
leg. cua, ef. col. 633,‏ ,]ܢܫܝܢ sup. col. 671, 1. 3; FSSs add.‏ 


l. ܦ‎ et not. 9 Imm. Lew, Die arameischen Pflanz. , p. 105. 
| ܙܗ݀ܐ ̇ 


ܙܙܘܓ"! ܐܢܝܛܪܝ VN va 70.» !! o‏ ܢܝܫ 
"T‏ 


cS 
(ܐܝܢܐܟܢ̈ܬ̈ ܘܨ‎ ve. eu s ܘܨ‎ e iioii 


4 we oso 
ܙܕܢܒܫܘܬܐ‎ caa ܟܬܝ ܐܝܝ‎ ( 5UJI ܠ ܕܝ ܩܐ‎ 
ܕ݁ܺܝ 12 ', ܙܕܝܩܘܬܐ 0 ܡܒ̄ܢܝܬܪܘܬ ܨܒܝܝܐ‎ 
Eu Vo on s Mm ܡܠܝܠܐً‎ 
Macon ܡܬܐܡܝܪܐ‎ Son NS ܒܐܓܠܘܢܐ‎ 
ܐܝܬ ܐܘْ‎ Nox 8 ܐܘ‎ mw ܙܕܝܩܘܼܬܐ ܘܥܠ‎ 
ܡܛܠ ܠܐ ܡܙܕ ܥܢ ܥܥܘܬܐ ܕܡܝܢܬܪܘܬܐ‎ 
à joe. (4| ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ a, T oa (ܢܝܼܐܨܕ̄'.‎ 
pii. o4 35 sace. ucc ܙܲܕ݂ܡܬ̣ܵܢܝ‎ LT 
ܒܟܬ ܕܦܪܕܪ ܐܝܟ ܚܫܘܘܕܝܗ ܒܕܘܟ.܀‎ oma. ܗ‎ 


070 


0o pa‏ ܙܕܩܝܐ ܐܢܟ ܗܝ ܕܟܢ ܕ ܗܘ ܙܲܿܕܡ ܗܘܐ 
xus uu »03055363‏ ܥܢ cam]‏ ܣܬܵܝܬܐ. ܐܒܰܪ | 
ܩܝܬܘ̈ܐܒ. Uis. ex ccex p‏ ܕܐܟ̣ܝ̣ܝܵܐ. ܙܿܕܡ m‏ ܝܐܐ 
ܘܥܗܢ ܐܝܟ ܗ݀ܝ pa‏ ܗܘܐ ܕܢܬܡܿܠܼܐ̈ ܟܝܬܒܐ 
ܗܸܢܝ̣ Lis‏ 63 0 ܡܢ wow ao wm‏ 
cas ly v LIAE, Sogl‏ ܙܕܩܡܐ ܢܟ RD RO‏ 
Lees Uouuas exo L5,‏ ܙܖ̈ܡܐ eB]‏ 4 

ܙܕܡܘܿܣ 1 ܒܢ ܥ̄ ܐܢܘ ܝܫܠ ܪܦܠ Hc Lus‏ ܨ 
ܙܒܕܘܩܘܦ * 

Pena sl ? wes ܗ̄ ܐܝܠܢܐ‎ val 

ls)! 7553.1 ܐܢܫ‎ does ees ole vias won 
4E o uA ܐܢ̄ܬ݁‎ Jum d. 


1 Sic, ef. NN in Bar Ali, 3421, —2 Fw oS. 
— 9 SSs deest , sed in S legitur infra. ܙ‎ xaJ ( ܗ‎ vw NS 


Ais ed gu ܧ88 4— .ܐܬܢ‎ luec figura deest. — 5. FSSs 
deest 25, ܝܝ ܥ‎ Ka JY. — 9. SSs deest; HResic sine glossa, cf. 
inf. AN con N co. — 7 SSs MN et vocab. seq. des. — 
8 SSs tantum "^o, ܐܓܪܘܪܐ ܘܓܪܕܢܝܩܐ ܐܬܒܟ ܗ‎ ef. 
£0l. 516, /. 4. — 9 SSs deest. . 19 S N, om. — !! SSs ܐܝܟ‎ 
ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ‎ pro €. — !?. f. col. 592, 7. 17. — 19 SSs 
deest xd a ܘܨ ܙܕܘܩܝܘܬܐ ܐܘܬ ܘܨ‎ __ 4 SSs deest ܠܝܐܕ‎ 


073 ܙܲܒܘܿܪܐ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܙܒܕܐ ܕܠܸܠܝܐ! (a 3L‏ 


ܘܥ ܒܪܝ ܐ Joe‏ ܒܨ ܐܝܘ ܵܐ ܘܒܨ ܒܥܝܬ 
ve‏ ܟܦܬܐ ܣܝܩܘܪܡܐ EVER Rey,‏ 4 
Ya‏ ܡܲܕܟܪ ܝܫܘܥ ܒܘܟܬ ܒܡܘܕ̈ܟܝܐ 
ܘܣ݀ܒܪ ܐܢܐ ܕܙܪܒܘܙܐ° ܒܳܥܐ UU‏ 
JI, o» (o ^u wa‏ ܘܩܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܦܝܘܢ ܝܫܬ ܐܣܬܪ̈ܐ ܐܘ̇ ܪܘܒܥܐ Ks. Ls]‏ 
ala Hi‏ ܨܝ . 

ܙܒܘܿܪܬܐ X s.a‏ ܘܕܒܘܪܟ̈ܐ ܚܢ )ܐ 
al 4,57) cse Jg‏ 4*8 

ܙܒܘܖܪ̈ܝܬܐ 3,5 ܐܧ -;. 

Biel Juil, ܐܢܬܟ‎ Asp e ܙܒܝܢܬ̇ ܒܘܡܠ‎ 
NV ܐܝܘ‎ 733 20A 


DXVORUCE ܙܒܝܠܐ‎ 


ܙܒܝܕܝܪ ܣ̈ܡܐ ܗܘ ܗܢܕܘܝܐ ܡܲܕܟܝܪ m.‏ ܒܝܪ 
ܣܪܦ 


ܡܬܫܒܕܢ. ܐܝܟ ܕܘܢܝܠܝܐ ܕܬܡܪ̈ܐ ܘܒܨ 
ܚܠܦܕ ܗ̄ ܚܠܼܒܐ ܕܬܐ̈ܢܐ'.̄ 

E 
ܘܡܬܩܼܪܐ ܝܿܘܢܝܐܝܬ ܩܝܘܦܪܘܣ‎ Ns ELE 
ܼܐ . ܙܒܠܐ ܕܦܣܐܪܗܘܣ ܐܘܟܝܬ݀ ܚܪܕܢܐ. ܐܝܟ‎ 
ܫܩܿܠܙܢܹܬ̈. ܙܡܥܐ ܕܦ ܟ ܐܪܗܣ ܐܘܟܝܬ‎ J25 FEY 


bula. post 55133 desunt ; cf. infra cotra iw eo, — 1! SSs add. 
ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ et glossa sequens deest; F add. ad calcem 
fe vos. —d? Ss ;ܥܢ ܟܢ‎ S deest. — 19. SSs vocabula 
sequentia usque ad ܘܐ ܘܙܘ ܠ‎ wy desunt, — 1^. SSs voca- 
bula. sequentia usque ad ܓ ܢܝܠ‎ vw sn 0 desunt, — 15 F 
ܕܙܘܝܥܐ ܕܙܒܝܐ‎ ݂ — 16 HF deest v sos. — !7. Cod. 
Gal, ef. Bar Ali, 3817. — 19 F add. elus Bar Ali, 


Paris. 255, ,ܙܘܪܢ‎ ef. (e. 
ܕܓܐ 674 
ܙܪ̈ܙܚܪܐܐ'' L5 3I Jos‏ ܬܘܒ ܦܘ ܒܕܘܟ ܙܒܥܐ 
Jus vs‏ _ܐܫܩܿܠ ܐܝܬ :. 

4o ܦܩܘܕܐ‎ v .' ܚܝܨ‎ e ܙܡܼܢ‎ 

4. US ܒܙܒܢ ܕܝܢ‎ cou, usas ܐܨ‎ ul] YEA 
Macy qe ܙܲܒܹܝܢ‎ (rie) ܙܵܡܸܢ ܝ̱ܚܿܝܼ ܐܟ‎ ee SY 
ْ ܢܝܨ‎ YE Ls m cesso ܙܲܒܥܲܬ‎ cvs iil 


(Pe Xd wm 
ܕܢ̇ܫܙܐܝ. ܙܒܥܝܬܐ ܕܝܿܫܕ̈. ܙܲܒ̈ܥܼܐ‎ jj. CORAN 


ܘܐܸܡ̇ܬܼܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܢ̈ܒ ܝܝܵܨܵ. ܬܘܒ Wa‏ 
o‏ ܡܬܚܐ ono‏ ܕܡܝܬܬܙܝܥܢܘܬܐ '' «ge‏ 
ܬܘܒ ܙܒ ܙܝܐ ܐܚܬܘ 75 oss‏ ܐ ܘܡ W^ a xa‏ 
ܕܡܬܬܙܝܥܥܘܬܐ. ܘܡܬܚܐ ܓܝܪ ܕܙܲܒܝܢܝܐ 
P Lois‏ ܡܬܬ̇ܚܡ ܙܲܒܢܐ. ܡܛܠ ܕܡܩܕܡܐܝܬ 
Pw as‏ ܗܘܐ. n5 «mo‏ 3 ܠܝܗ — a0 Ww a3‏ 
ܡܬܬܚܡ ܕܝܢ aoc‏ ܐܦ ܗܟܥܥܐ. ܡܢܬܚܝܐ 
ܕܐܡܝܼܢܘܬ:ܙܘܥ ܐ ܕܐܝܼܬܘܬܐ wins cos.‏ ܐܘْ 
ܫܘܪܝ ܩܘܝܡܐ v‏ ܝܥܒܝܕ̈ܐ ܕܡܫܬܲܡܥܼܐ 
ܒܬܪ̈ܝܢ va‏ ܕܐܝܠܝܢ ܪܰܥܰܒ AS s cao 3A‏ ܨ 
wa‏ ܕܒ ܒܪܝܫܝܬ ܡܫ̇ܡܗ. ܠܐܪ̈ܒܥܝܐ 


ܝܫܘܚܠܦ̈ܐ ܕܝܫ̈ܢܝܬܐ.ْ ܬܐܕܐܐ ܐܘܟܝܬ ܢܝܥܩܝܢ. 


ܘܩܝܛܓܐ . ܘܬܫܪ̈ܝܬܐ. ܘܣܿܲܬܘ̈ܐ ܀܀ 
am vw‏ ܡܕܡ ܕܡܸܙܕܒܸܢ 200 «39x‏ !ܐܤ ^ 


1 SSs add. NS ܘܫܘܙܒܐ‎ et antea pinzerunt vA 
et ܕ̈ܠܠܝܐ‎ . — 9 88: vocab. sequentia desunt, — ? H ܐܐܝ ܢܝܬ‎ 
de Ks s confer col. 495 , l. 16; col. 539,15. — ^ H 
wo mw; ܕܙܒ̈ܘܙܐ ܐ‎ . — 5 S add, ܙܒܬܪܬܐ ܬܘܒ‎ 
Ae 2 hal ܐܵܬܐ‎ ua sh eame ܡܕܡ‎ 
ܟܝܡܿܐ ܟ‎ Su ܕܦ ܝܕܨ ((ܦ̈ܕܸܐ‎ SLUT. — 6 HF C2; Ss Ced; 
S 3 cx. cf. Bar Ali, 3412. — ? SSs deest, — 8. €f. 
col. 531, .ܐ‎ 8. — 9 H deest )ܒ‎ Lew. — 19 F wA et voca- 

A3. 

ܥܠ v emo SN wx NS o‏ ܒܡܐܬܘܬܐ ܕܙܐܕ 
SR‏ ܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ xa aio‏ ̇:. 


355, ܐܬ ܐܐܬ ܕܐܨ‎ JUay oi ܙܗܹܐ'. ܟܘܼܢَܵܬܵܐ‎ YES 
ܐܬܕ ܒܨ ܥ̄ ܙܢܐܢܐ ܗ̄ ܟܘ̈ܝܬܐ ܐܦ‎ AE does 
S Turpe, i$ enfe wines 

ܙܐܕ ܗ̄ ܫܥܢܝܢܐ ܀: 

ܙܐܘܡܘܬܐ «(nul‏ ܙܘܡܐ ܩܢܝܿܟ̣ܢ. ܙܵܐܹܸܡ ܝ ܢܨ 
ܨ ܢܗܡ ܚ 4 

ܙܐܘܪܝܘܙܬܐ? ܥܕ( ܨܘ ܐܢܬ dou;‏ 
ܙܐܘܢܢܘܘܬܐܙ܀ 4s‏ 

| dew as ܙܘܕ‎ 


«200 ܒܥ̈ܬܐ.‎ cos s) oy ev VN 
ْ ܫܝܸܨܚ̱‎ Jose Ion ion cus 7o in ens S no 
ܠܨ‎ JUas Jal JUas ܡܪ̈ܫܘܬܐ ܒܥ̈ܬܐ‎ XY 
MAUI caduca IE ܐܠܫܬ(‎ AR ܬܟܕ[‎ C 

resi cus oin 
ER ܕܗܘܝܐ ܒܟܘܠܝ̈ܬ݀‎ gr^ Jo Fem AM 


+. ܐܠܛ‎ 4 ufo oi usa 


SSs deest dz quod sequitur. — 11 SSs vocab. prece-‏ ;ܢܫܥ 
dentia desunt. — 1? FSSs 81. — !* F add. 4.33; SSs deest‏ 
luec glossa. — !& SSs deest. — 15 H wa. — !5 F áss:‏ 
H deest; FSSs à y» pro 9M. — 7 SSs vocabula sequentia‏ 


desunt. — . ' 
as aA A vw NR‏ ܦܬܐ ܕܙܐܠܥܐ ܗ̄ 
ܕܩܠܝܠܐ ܘܣ݀ܠܩܐ ܠܥܠ ܡܢ ܒܠܝ ܝܘܩ ܐܧܝ 
m MA -‏ ܘܣ݀ܠܡ ܠܥܠ d» d! gis‏ ܨ¿ ܢܵܐ 


eS. ܠܠܐ‎ are ܐܢ‎ eui, Na ܠܢ‎ 


dei dun 

dida "osa utei SR 

wes e^‏ (%ܝܿܐܝܐ'. ܙܲܐܦܵܐ ܙܢܿܐܝ ܙܲ. ܢܹܐܦܵܝܵܐ ܪܝ 
Tes‏ ܡܕ݂ܰܪܡܳܐ ܝܨ ܐܨ ܕܵܩܧܳܐ'. ܙܐܦܢܐ JUS]‏ 4 
Pohl v A‏ 

ܙܒܳܐ ܙܪܪܐ ܗ ܙܒܪܕ ]25553 

"$55 dial xim won lee. Ses rA 
ܡܐ ܕܡܘܒܥ‎ am ܘܐܝܟ ܒܿܪ ܣܪܘ‎ cái. ܐܥܝ‎ 
ܒ ܡܟܘܪ̈ܐ ܐܢ ܡܒܐܢ̈ܐ ܢܗܘܼܘܢ. ܘܐܢ‎ ws 
s» m .'" ܡܐ ܟܠܐ ܘܐܢ ܡܶܫܬܝ̈ܐ ܐܨ ܟ ܐ ܨܐ‎ 
| 4E yeu ܡܪܝܐ‎ 
Pss lulu! Xo ܙܒܠܐ ܕܗܘ‎ o0 ܙܒܡܘܠ‎ 


| ܙܡܘܠܘܢ ܫܘܘܙܒܐ ܕܠܼܠܝܐ ܐܘْ wo‏ ܛܒܐ 


! SSs deest vs, — 3 88: ܥ ܐܕܚܢ‎ eon e No, cf. infra 
Yn a6 a. — 9 SSs deest, cf. we supra. — ^ SSs deest; 
H glossa. tantum deest. — 5 88; € wea Nw. — 9 Sic, 
leg. )58? — 7 Gf. col. 513, L 13. — 9 SSs deest Ja e. 
— 9 $$; J ܐܠܠ‎ (J5—4— et vocab. sequentia desunt, — 19 FSSs 


ܝ 
TY —‏ 11 

pee qr v STE W VS REP as 
3e 669‏ ܕܐܪܝܥܐ 


ܘܕܚܝܘ̈ܬܐ ܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ ܘܒܐܝ̈ܠܝܐ 
ܘܒܕܗܒܐ ܘܒܣܹܐܡܐ ܘܒܦܪܙܠܐ ܠ ܫ vo «(y‏ 
ܕܡ ܟܠܝ ܩܣ .ܗܛ ܐܪܘܢ -x2I‏ ܕܝ !ܢܗ ܚܿܟܹܝܐ ܢܗ 
ܬܠܐܐܝܼܟܨ' vo ALI,‏ ܓ݂̇ܘܝܐ ܡܕܟܪ ܠܗ ܒܪ 
ܣܪܦܝܘܢ o0‏ ܕܡܬܬܕܝܠ ܒܥܘܒܝ̈ܝܐ ܕܟܝܒܕܐ 
ܕܩܬܐ ܩܕ (ܢܝܼܚܛܟܹܝ̣̈ܢ P" o3.‏ ܘܪܝܕܐ xol o‏ ܐܕܨ 
JI‏ ܘܪܝܪ݇ܐ̈ iamen aee JI ado! v aas.‏ 
cas I ua,‏ ܢܗ ܥܬܢ̣ܬ̈ Sul‏ ܕܢܸܚܘܵܨ dre‏ 

ܘܖ̈ܝܕܐ YS Av‏ ܕܗܘ ܚܡܪ̈ܐ ܕܬܚܝܬ ܩܘ̈ܠܐ 
ܐܐܝܬ ܕܒ ql) (s‏ . ܘܪܝܫܐ wA o5 wx xov‏ 
ܣܪܓ ܠܡ̈ܥܝܐܪܥܐ. ܘܐܦ ܒܢܝ̈ qw AW.‏ 
ean Noa‏ ܒܨ̈ ° ܩܘܪܢܝܬܐ gil vos‏ 
ܘܲܪ̈ܫܵܥܹܵܐ uL,‏ ܕܗܘ w^ os SL‏ ܐܢܚ ܨ omo‏ 
PAN‏ 

w^ yu, 0 5v xo‏ ܓܘ̈ܢܐ ܟܬܪ̈ܟܥܡܢܝܐ 
oisi oo‏ ܒܗ ܠܒܒܘ̈ܣܐ ue, ni‏ 4 
ܘܬܘܢܝܐ 670 


ܘܪܬܝܩܪܕܐܟ° 0 ܡܕܝܢܥܬܐ ܕܥܠ ܚܫܡ co‏ 
ama‏ ܕܬܠ ܡܕܗ ܡܪܝ ܡܐܪܙ e| asc Nee‏ 


ܘܪܬܝܘܢ ܘܲܪܬܝܐܘܢ݀' ܒܟܬ݀ ܕܦܪܪ ܥܠ cx‏ 
ܩܪܝܬܐ. ܒܥܐ ܗܘ ܕܐܚܝܕ vA X nox‏ 


v5 5h 5o ܢ !! ܕܣ̈ܦܝܢܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ.‎ ones 
ܘܗ݀ܝ ܕܡܪܕܝܬܐ ܒܕ‎ "aos aw. ܩܛܝܪܐܝܬ‎ 
Jue Jus, LL oso ܡܠ‎ v ܠܘ ܟܠ ܡ̇ܪܕܝܬܐ‎ 
6 ella ܐܢܬ ܝܝ ܢ݈ܬ݁ ܚܕܐ ܐܢܚܢܢ‎ 

Woo sona ܗ݀ܘ ܕܪܐܝܬ ܠܗ ܟܬܒܐ‎ S. co xo 
Pow. 

ܘܬܘܢܝܐ ܐܝܟ ܖܪܒܢ .ܐܝܟ ܐܢܫܝ̈ܢ ܡܢ ܢܥܸܨܵܪܐ 
ܡܣܡܕܡ. ܕܐܝܟ ܐܚܪܦ̈ܢܐ ܘܐܚܥܪ̈ܢܢܐ ܐܚܥܪܢܝܐ 
ܘܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘ. ܐܝܟ ܐܢܫܝ̈ܢ ܕܝܢ. ܟܐܦܐ ܡܕܡ 
een‏ ܕܗ݀ܘܝܐ P eov av n‏ ܨܢ ܦܗ K3)‏ 
ܧܩܝܐܨܬ̈ oue "336 uu fem 31 urs ess, cols‏ 
ܘܕܨ ܘܟܢܟ ̇ܘ 


ܝܫܠܡ ܣܕܪܐ ܕܘܐܘ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ. 


— 5 88s add. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ . — 9 F ,ܕܪܐ‎ — 10 H 
- ovx a0; F ܕܐܪܡܝܢܥܘܢ ;85 11 — ܘܪܬܐܝܘܢ‎ 
cf. col. 296, ܐܒܕ ܡܿܥܝܬ݀ ;88 19 — .15 .ܐ‎ o Nn. 


— 13. 88s cov a et infra (e as, pro o» S ef. 


Diosc. , I, 333. — 1^ F 335 á. 

! HH ons. — ? FSSs ܕܡܬܬܙܝܥ‎ ... ? H 233; 
SSs deest Ya» !ܪ‎ cum vocab. seq. usque ad v sas. Y 5^0, 
df. col. 203, ܕܘ . ܐ‎ . — ^ F AXI ܐ ܐܒܚ‎ Et .ܫܝ‎ 


— 5 (f. col. hob, l. 10. — 9 F add. as, conf. col. 92, l. 13. 
— 7 SSs add. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܒܨ ܥ‎ deest ܣܓܕ‎ . 


43 


IMPRIMERIE. NATIONALE. 

607 ܘܦܘܣ 


ܘܦܘܣ ܒܨ ܝܘܢܝܐ ܩܘܪܚܢܐܩܘܣ ܕܗܘ ܚܠܬܝܬܐ 
ܘܦܘܣ! ܐܵܢ 

ܘܦܘܦ݀ܐܢܟܣ ܒܨ ܥܬ[ ܡܠ Yes‏ ܝ ,5 
Yo‏ ܕܗܘ ܐܬܪܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 

(essem ܕܰܟ ܝ ̄ܘ ܕܝܢ‎ pn 

ܘܩܝ ܡܘ ܐܝܟ C»‏ ܚܘܟܐ deis‏ 

woo ws a 5605 223.:Da‏ ܗܟܝܢ 
ܐܫ̇ܟܚܬܗܿ ܒܦܘܼܫ̈ܡ ܫܡܗ̈ܐ ܝܘ̈ܢܝܐ ܡܒܣܘܪܝܝܐ7܀ 
ܘܩܝܕܡܝܥܘܢ ܐܝܟ ܪܒܢ v axo‏ ܕܚܘܿܟܐ (y-85‏ 
ܐܡܰܥ TOS‏ ܬܘܒ ,3322.3 ܒܣܕܪܐ ܕܐ 458 
ܘܲܪܕܵܐ ܝܫ ܡܐ ܗܘ ܓ̇ܣܩܝܢܝ̄ܐ 8 MS‏ ܠ 7 
ܒܠܥܘܕ M s‏ ܒܥܘܡ ܕܘܪܕܐ ܗ݀ܘ:ܪܒܙܒܝܐ 
ܢܝܣܢܝܐ'' ܗ݀ܘܐ. ܐܠܐ :ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܣܡܵܕܪ̈ܐ 
ܘܟܠܡܕܡ ܕܦ݀ܿܩܚ ܘܡܿܦܡܚܿ ܡܢ ܘܪܕܐ.ܕܪܘܡܝܐ 
ܘܢ̈ܪܩܝܣ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܫܢ̈ܐ ܘܠ̈ܪܘܕܘܖܦܢܐ݀ !ܢܝ '' ܀ 
ܘܪܪܝܥܝܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܠ ܫܡ ܘܪܕܢ ܐܝܘ ÀSS‏ 
Ya‏ ܕܪ ܪ ܘܪܕܐ 8 «eI guo Pw‏ 
waa‏ ܕܨܝܪ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܣܘܢ ܓ Pa‏ 
yy M rin;‏ 
ܘܲܪܘܿܪ̈ܐ ܗܼ݀ܢ݇ܘܢ ܐܢܘܢ ܩܚܘܪܘܪ̈ܐܐ'' cola‏ ܚ dendi‏ 
ܘܲܪܘܵܪܐ wai à.‏ ܡܕܡ ܦܬܝܟܬܲܓܘܢ̈ܐ, 
ܕܡܡ̈ܪܐ (sic)‏ ܒܩ̈ܠܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ܆ ܘܐܦ ܐܝܬܝܗܿ 
ܠܡ ܣ ܒܝܣ ܝܬ vA scs NS n NS‏ . ܘܬܘܒ 
ܐܫ̇ܟܚܬ ܟܕ ܝܥܠ ܢܡ̈ܫܐ ܪܒܐ. ܝܫܝܡܒܐ vao)‏ 


, . ܕܠܥܙܪܦ̈ܘܪܵܐ Cod,‏ 56 ̣ ܙܢܪܘܪܐ H‏ 4 ܼ ܣܘܢܓܘܦܪܐ 
(od. wA s NO. — 7. € col. g1, l1. — !9 HF sic;‏ 16 — 
SSs hoc vocab. et vocab. sequens desunt, — 19 Cf. col. 91, l. 9.‏ 
Qe: H deest , confer col. 91, l. 13 et infra‏ 8 ; ܕܝܗ $s‏ 90 — 
H "505a. — 99 F add. J-x&2-. —‏ % .. , ܟܘܝܫ̈ܝܐ 
col. 392,0. 6. — ?^ Ss sic;‏ ;ܐ .ܐ ,95 (f. col. 9o, l. 25; col.‏ 93 
JU. — 26 F Aul, hic et‏ ܕܐ HF‏ 35 — ܡܐ ܨܥܪܐ HFS‏ 
infra; SSs KJ, hic tantum.‏ 
50 ܕܡܗܣܐܪܘܢ 668 


ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܡܝܪ cm OO‏ ܕ݀ܠܥܙ Pw oso‏ 
ܟܕ , ܡܕܡܐ ܒܣܝܼܪ̈ܝܢ. pado‏ ܡܢ ܚ ܬܢܝܢܐܝܤܟ 
ܕܣܒܪ e‏ ܕܐܝܟ ܗܟܢ. ܘܪܘܪܐ .ܡܢ ܦܪܚܬܐ 
ܕܠܥ %°' ܐܝܬܝܗܿ َّ ܘܗ݀ܘܝܐ ܠܐܦ ܬ MÀ.‏ 3-30« 
.»^ ܠܗܿ £3 ܐܬܪܐ ac»‏ ܡܝܤܢ .ܐܝܓܝܢ 
ܕܥܡܪܝܢ ܒܝܬ ܐܪ̈ܡܝܐ ܙܪܝܒ ܡܪܝܢ ܠܗ َّ ܣܝܪܝܢ 
ܕܝܢ ܓܒܘܠܝܐ ܦܘܐܝܛܝܐ ܐܝܬܘ. ܕܡܢ ܒܪ̈ܝܫܐ 
ܠܡ ܘܦܪܚܬܐ cs Na‏ ܠܺܥܢܙܐ ܥܡ :ܩܝ̈ܝܬܐ 
ܗܢܝ̈ܐܬܐ. ܘܡܬܝܕܥܐ ܒܝܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ 3€ v‏ 
ܗܢܐ ܣܝܪܝܣ Fels J$3I‏ 

G^ ܚܚ ܕܕ‎ ay D WÁAoA ܘܪܘܢܝܐ ܐܝܟ ܪܒܢ‎ 
US S ܒܡܣܕܪܐ‎ sano ܐܕܨ‎ 

oa alas JI cb! wee*o‏ ܠ̈ܝ" 

doli ܘܪܘܪܘܬܐ‎ 

ܘܪܘܢ ܐܝܟ ܪܒܢ v‏ !44 . ܘܫܟܝܚܕ ܡܣܕܪܐ 
RÀ‏ 

ܘܪܘܡܘܣ ܒܨ ܝ̄ܘ̄ ܟܘܫ̈ܢܳܐ ܐܚܝܬ ܝܪܚ 
ܘܪܘܒܐܩܝ" ܐܝܟ ܪܒܢ ܐܪܝܐ ܕܐܪܥܐ ܢ̇ܝܼܐܒ 
oss Led cue‏ ܐܢܫܬܚܨܨ e$,‏ ܝܟ Rei cano!‏ 
P uis‏ ܡܕܟܪ ܒܣܕܪܐ Pw‏ 

Me xe WAT ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܙܝܪ‎ vao 
pe ܘܪܠ ܕܗܘ‎ o3 co ܐܝܟ ܒܝܪ‎ vw. 
45), i ee tem 

Bou! us 6 olg ܕܡܗܣ݀ܐܪܘܢ‎ 3o 
ܘܲܖܪ̈ܝܒܐ ܘܓܝ̈ܕ̈ܐ‎ $us ܘܲܪܝ̣ܪܺܫ ܧܢ̈ܨ. ܘܪܝܕܐ‎ , RUJI, 
ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܒܓܘܫܡܐً ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ‎ oA ܐܝܟ ܒܪ‎ 


! SSs deest. — ? HF ܘܦܘܦܐܝܘܣ ܒܨ ܝܗ‎ . — ? HSSs 
deest ,)ܢ‎ — ^ HF deest ܐܝܟ ܒܢܪ ܣܢܘ‎ —5 HF 
«62.330 el deest 423 ܐܝܢܟ‎ quod sequitur. — 9 SSs 
ܘܩܝܒܪܘܣ‎ , — 7 88s ܼܒܘ ܘ‎ H c, forsan v3 c0 ܒ‎ 
avos. — 8 (f. col, 86, £. 14. — 9 HF deest aV. — 10 HF 
ܢܝܣܝܢܝܐ‎ . — !! Cod. hic add. ܘܪܕܐ ܕܨܝܪ̈ܐ ܩܳܪܐ ܒ‎ 
,ܣܪܦܝܘܢ‎ vide inf. |. 20, — 12 F ܕܡ ܪ̈ܐ‎ cf. col. 201, 
lineam 7; SSs. deest hec. glossa et glossa precedens. — !3. SSs 


— c U^ 


"WCC€XC€ ܝ‎ 


DEM 


AM We" 
ÁO UPON‏ ܐ 

. 
. 

"Ne 665‏ 
No‏ ܝܢ c,‏ 3 ܛܝܗܘܼܓ ܨ ܛܝܗܘܢ܀ܿ 
ܘܰܐ ܝܝ joues,‏ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ̈ ܘܲܝܥܘܵܝܵܐ 
we osa‏ ܬܠ̈ܬܝ ܗܘܢ vas sos‏ ܡܬܛܦܝܢܢ 
wA Xa coa‏ ܘܢܦܝܣܟ oo‏ ܕܐܿܡܪ ܒ ܡܕܪ̈ܝܫܝܐ 
ܕܣܝܘܪ̈ܝܝܐܐ'. và‏ ܝܗܒ V‏ ܟܢܥ ܠܥܐ wo sLo‏ 


ܠܟܠܗܘܢ 5o 900 X 3 x‏ ܠܝܕ "d. Jal‏ ܘܕ »o‏ ܕܐ 


ue 5 Udo, 

ܘܝܐܝܬܝܢܘܢ ܐܝܟ ܪܒܢ 0 ܡܫܚܢܐ ܕܣܡܕܪ̈ܐ 
oO ri Odin) OUS o5‏ 4 

ܘܝܕܢܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ ( ܐܨܥ 

Mw ow ܘܕܢ ܐܝܥܝܢ ܕܟܪܝܗܝܢ‎ 
pel. ܕܩܕ‎ quisi 

Pana) ° ܘܝ‎ 

«9I es o I ܙܘܦܐ ܪܛܝܒܐ7‎ 0o. ܘܝܘܣܘܦܘܣ‎ 
4: )ܐܟ ܨ‎ adl ܨ ܝܕܨ‎ yas 

4d. ENS ܝܘܚܢܢ‎ y ܘܟܣܘܣ‎ 

don canino cux deu ܘ̈ܠܼܳܐ‎ 

eanala‏ ܙܙܟ̣ܝܼܬ݁. ܘܵܠܝܵܐܝܹܬ ܐܝܟ ܚܘܢܝܢܨ £ ܥ 
JUAN! acus day ssl Rer án‏ ܢܐ ܕܐܥ ܝ ܨ 
ܘܳܠܝܬܐ 3 4o‏ 

ܘܝ̣ܼܠܼܐܣ݀ ܗܿ ܣܕ̈ܪܐ ܕܕܪܬ̈ܐ Pow‏ 

ܘܠܓܐ ‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝ̄ܪ̄ܘ ܡ ܛܝܪܦ .ܠܢ ܛܢ "e‏ 
ܕܢܨܝܒܝܢ EN rl‏ 

ܘܠܘܠܬ݀¥ܐ )43,4 

ܘ̈ܠܝܟܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܫܡ ܓܿܒܪܐ ܗܘ ܡܿܠܟܐ 
vw‏ ܗ݀ܘ ܕܛܪܕ ܠܝܘܠܦ̈ܝܐ ag‏ ܚܫܘܒܥܝܝܐ 10 
ܐܝܘ JÀ5‏ ܨ 
ܘܰܠܝܳܐܝܬ cese lll‏ ܨ £ e aus‏ ܘܿܠܝܬܐ uas]‏ 


10 S85 ܕܛܪܕ ܠܕܒܝܬ݀ ܕܝܕܘܪܘܣ ܡܢ ܥܕܬܐ‎ am. — 
11 Ss glosse preced. indea ^ e desunt. —12 SSs ܘܝܘܘܦܘܕܪܢܳܐ‎ 
— 1? 88s deest eS, en. — 14 Sic, cf. col. 91, 1.17. — 15 SSs 
deest, — 19. Ss 5,3, S ܐܬܟܐ‎ er glossa sequens deest. — 1? F 
cx! ual ܐܝܟܣ. ܐܝܟ :88 ;ܐܢܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 

SSs deest.‏ 18 — .4-3 ܣܪܘ e‏ ܝܢ̈ܝܒ 

ܘܲܦܵܐ 666 


v Nó‏ ܠܟ cese‏ ܛ deus Juil,‏ ܢ . ܘ̈ܠܝܐ oux‏ ܘܿܠܝܐ 
LA cox o‏ ܘ̇ܠܝܬܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Lo‏ 
ܘܢܘܘܠܘܘܼܕܪܝ̈ܥ "eov‏ ܐܝܟ ܪܒܢ ܚܡܪܐ ܕܬܚܝܬ 
x Nes‏ ܘܩ̇̈ܪܝܢ ܠܗ ܘܐܦ ܚܘܡܪܖ̈ܐ ܘܐܝܬܘ ܖ̈ܚܫܝܚܐ 
ܡܕܡ. ܕܡܐ SN oo‏ ܡܬܓܿܠܥ ܘܗܟܸܐ ܐܝܟ 
ܐܣܠܝܪܐ ܀:. 

ܘܢܘܟܗܣ ܗܓܢ" ܐܒܟ MU MU AMEN‏ 
ܛܦܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܦܪ̈ܣܬܐ LaL. oss‏ ܠܢ .ܕ ْ 
ܡ̇ܕܟܪ ܒܣܕܪܐ ܕܐܠܦ. ܘܢܝܘܟ ܗܣ ܗܓܢ ܕܐܝܟ 
ܪܒܢ ܛܦܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܦܪ ܣܘܐ ܕܝܥܙ̈ܐܐ ܽܲܦܿܐ )ܪܝ 
oH‏ 

Poe As &5 ܘܢܘܣ .ܒܨ‎ 

ܘܢܘܟܣ ܐܝܟ ܪܒܢ ܛܦܪ̈ܐ v0.33‏ )383 
Somos ced‏ ܢܛܐ (alo y‏ ܣܵܬܝ̇ܢ O34) Aue‏ (ܐܸܢܲܕ݂ܢ̇ܝܸܟ. 
ܘܲܣܐ ܒܨ ܐܘܪܛܪܘܝܐ" ܓܘܪ̈ܒܐ csl!‏ 4 
ܘܣܛܪܗ݀ܐܘܢ ܐܢܕܐ RTT‏ 
ܡܫܟܐ sie‏ : 

ܘܲܣܣܵܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܖ̈ܘ ܥܼܒܕܐ ܙܒܝܢ WM Sos‏ 
ܐܐܫܝܼܥ.:. 

du aM ܗ̄‎ UY on 

ܘܥܕ̈ܐ ܕܝܸܫܐ ܟ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ sai‏ ܕܘ ܠܟ 
(ܐܫܬܕ̈. ܘܥܕܢܕ ܢܸܧܬ ܨ . x6‏ ܠܗ ,56 aeu‏ ܒܟܬ݀ 
ܕܦܪܕ ܡܡܿܝܥܐ. ¥ ܐܘܟܝܬ ܠܡܐܢܐ. ܘܬܘܒ 
isla UAI Lco LI l.l Ses‏ ܘܲܝܥܕܐ ܐܢܥܢܘ à!‏ 
(ܐܝܝ̈ܝ̄ 7. wa‏ ܐܬܘܲܥ̇ܕ ܠܟ ܬܡܢ ܐܩܥ ܘܬܘܒ 
ܘܥܕܐ ܕܨܦܪܐ PETI cu,‏ 

dew o ܗ̄ ܡܠܬܐ . ܒܨ̄ ܪܝܼܡܵܐ ܗ̄‎ LÀ 
! SSs add. ܐܝܟ ܕܥܘܢܟܢ‎ — 2 FSSs ܛ ܗܘܓ ܘܐܝܟ‎ 
` om ܣܪܘ‎ ^23. —? (f. B. A., Paris. 255, ܐܝܟ‎ 
ܡܪܝ ܐܲܦܪܹܝܡ ܒܡܕܪܫܐ‎ ݂ ...' SSs vocab. seq. desunt, cf. 


col. 613, ܐ .ܐ‎ 4. — 5 F ܐܢܝܥ ܓ‎ , — 9 SSs add. ܐܝܟ ܒ‎ 
oco. — 7 HF add. hic £g»! quod ad calcem deest. — 8 SSs 


deest. —? HF ܡܛ ܪܦܘܬ ܝ‎ 05; 585 No pro xx Vo. — 

ܘ 


ܒܝܕ ܐܠܗܐ Nau‏ ܠܡܚ̈ܝܠܐ. 
ܐܝܫܿ̇ܪ̈ܐ vor‏ ܘ݀ܐܙܘ ܘ ܕܡܢ ܠܗܟܣܝܩܘܢܕܒܪ ܒܗܠܘܠ 43370 


ܕܐܠܦ ܘܒܗ busow‏ ܡܿܘܥܝܬܐ. we‏ ܿܨ 
ܐܐܚܘܐܝ ̇: 

ܘܵܐܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 45s‏ 

ܘܐܠܥܛܝܥܘܣܤ' ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܕܐܬܗܪܛܡ 
ܐܝܗܨ ec,‏ ܨ al]‏ ܘܐܠܥ̈ܛܝܼܢܵܝܹܐ ܗ̄ de aoro‏ 
ܘܐܠܗܢܝܗܢܪܝܢܥܘܣ 0 ܡܠܥܐ ܕܪ̈ܘܡܢܐ. 
ox mx‏ ܒܪ ܐܪܕܫܝܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܢܝܐ. 
ܘܡܝܬ ܒܝܬ ܢܨܝܒܝܢ ܠܐܘܪܗܝ. sp e»! eJ rl‏ 
eve uu. ELMO‏ ܒܪ ܣܪ̈ܘܐܦܝ̈ ܬܪ̈ܥܐ 
59i‏ )ܐܝܢܝܟ UI, CE‏ ܐܚܬܪ ܠܐܥ coo‏ ܐܬܒܝ (. 
ܕܐ ܐܠܬܕ̄ Rua‏ | ܓܠܓܼܺܝܐ jue‏ ܐܢܪܐ ܐܬܐ ܨ ܒܘ̄ 
i: "cogo wee‏ 

o ܕܦܠܝܓܬ̈ܐ‎ Must ܡܠܬܐ‎ 0 v e 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 0313 ܕܙܪܕܘܫܬ‎ S coe Y la 
ENS fl 

: ܐܐܚܘܩܐܝ‎ gas 2203s "T we 

ܘܲܕܝܳܐ ܗ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ vi‏ ܕܐܟ ܨ ÷ 


et glosse vocabuli sequentis quod deest ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ addi- 
derunt, — 19 88: ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ caosa ܘܲܗܘܝ̈ܗܳܐ‎ . 
—1H ܒܫܬ ܗ‎ H deest, — 12 H ܘܰܘ‎ SSs hec 
glossa deest, — 19 SSs vocab. seq. desunt. — 1^ H deest c». 
Ia 88: ܕܡܝܬܥܢܒܕܝܢ‎ . — 16 HF wA o3 ܟܝܕ‎ 
ܘܐܘܪܝܐ ܣܝܡܐ ܝܥܠܘ ܕܝܫܡܒܐ‎ , — !7 SSs deest; in 
Bar Ali, Paris. 355, 9,53 ܐܬ‎ JU sulle, f. inf. ܘܲܪܘܳܪܵܐ‎ . 
woe. ܘܝܫܟܝܼܥܙ‎ BLUE WAS 0 ܘܕܝܘܢ‎ 
498 A 

4g] ܥܒܪܵܘܗܖ‎ $ Yao 

ܘܼܗ eia‏ ܚܕ ܐܢܘܢ ܗ̄ JI vase‏ )ܠ 
ܘܗܘܐ ܠܙܒܢܿܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܐܝܟ ܚܘܢܝܝܢ 
UL,‏ ܐܨ (PASE Rue] Oud eg! AXS ouo‏ 

ܘܘܠܝܣ ܦܠܝ̈ܣܛܝ̈ܢܝܐ ܐ ܐܝܗ + 
ܕܦܪܕ!' ܗ̄ om‏ ܕܐܬܚܓܪ ܡܢ ܝܫܒܝܼܠ ܩܕܝܫܘܬܗ 
ܘܢܦܠ ܒܓܘܡ̈ܨܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܓܘܡܨܐ 
ܝܡܕܘ :. 

ܘܰܘ ܟܕ ܙܩܝܦܐ ܘ( ܐܝܲܝܬܥܝܵܬ. ܨ¿ ܘܵܘܼܳܐ”' ܢܲܝܿܬܢܵܬ.݀ 

ܒܛ ܕܫܝܢܐ lI‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ )"ܕܨ we. Lal‏ 
EUM B3,‏ 

ܘܙܒ ܙܘܦܐ ܝܒܝܫܐ t Mess‏ 


15 


g- TcMa‏ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܗ݀ܘ ܕܥ ܡܕܝܝܢ ܒܝܗ 


ܛܠܝ̈ܐ a»!‏ ܥܰܕ݂ܡܿܢ ܪܨ ܟܕ ܙܩܝܦܐ ܘ̄ 162 ܀ 
dob! "wee‏ 


1. SSs vocabula sequentia desunt , confer col. &7,1. 15. —2 H 
"Moa et deest y. Xy Sonde quod — 93 $85 
Grand! loco Uti et vocab. sequentia desunt. — ^ FSSs ;ܚܫ ܒ‎ 
H hunc passum omisit. — 9. F ;ܬ(‎ — 6 FSSs 
ܕܓܠܰܺܓܠܐ‎ df. col. liga, ܐ‎ . 7 et 20. — 7 SSs deest cs 
eom. Meo. = S$s ܒܝܪ ܣܪܘ‎ vv pro ,̈ܨ‎ ef. supra 
| — 9 ܡܘ‎ deest Sv, cf. eol. 54, L6; ܐܝܟ ܪܒܢ‎ 


sequitur. 1 
| 

661 ܗܐ 


ܐܕܐܧ' ial obo‏ ܗܿܪܝܢ ܢܸܨܬܿܕܨ JI‏ 5 ܗܸܪܵܬܵܐ 
rues‏ ܡܪܡܨ ܗ̄ ܘܙܩܧܦ 3 ܘܬ. ܗܪܬܐ ܗܪܪܐ 
Pia.‏ 

Js Aie ܐܬܐܤ‎ ax) d ipse ܐܢ̄ܬ݁‎ Juil, (UI ܗܠܠ‎ 
Po v en x0 ܚܢ ܕܦܵܢܵܐܝ ܀‎ 

ܗܫܬܕܗܢ ܒ S.‏ ܣܲܡܐ ܗܘ ܕܚ̇ܿܫܚ ܠܪ̈ܘܚܐ 
ܐܝܟ ܕܐ݀ܿܡܪܝܢ. ܘܠܐ sans‏ ܦܘܫܩܗ :: 
ܗܬܐܐܝܘܡܐܣܛܣܗ܆ ܐܲܬܡܿܢܗ 555 
TM‏ 

662 Y coosd oo 


M. 2. i ܐܐܘܣ ܐܣ ܗ̄‎ o3. 230051 0n 
Ho cAsas] ( ܫܬܐܣܬܐ‎ 

Wai on‏ ܐܝܟ Pass‏ ܝܫܠܐ ܝܘ̈ܢܝܐ ܚܐ ܐܥܝ 
Pond‏ 

ܬܝܪ ܐܝܟ ܗܓܝܢܐ ܗ 4I‏ ,1 ܫܐ ܐܝܬܝ Y‏ 
ܗܬܝܪܢܝܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ (ܐܠܢܵܫܸܕܢܵ̄ܬ̇ ܝܝ d S3‏ 


ܝܫܠܡ ܣܕܪܐ ܕܗ݀ܐ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ. 


1 (f. col. 658, ܬܫܕ̈ܨ 883 ?— .10 .ܐ‎ |, — 9. SSs vocabula sequent. desunt, — ^H. hoc vocab. et vocabula sequent. usque ad ܗܬܝ‎ 
desunt, — 9. S8s cut, — 5 F ܪܒܢ‎ wee. — 7 S add. 4331. — 8. Cf. col. 8,1. 16; col. 327 uli, — ? Gf. col. 327, 1. 20, 

659 ܗܪܡܘܕܩܛܘܠܘܣ 


ܗܪܡܘܕܩܛܘܠܘܣ 1 ܐܝܟ ܪܒܢ 8 ܨܒܥܗ 
ܕܐܠܗܐ ܕܒܗܝܼܠܘܬܐܐ 1 

ܗܪܢܗܬܐܪܬܠ ܐܣܐ ܝܼܲܡܐ ܣܘܡ̈ܟܝܐ 
ܗܪܢܘܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܖܪܦܝܘܢ ܬܝܝܝܪ ܀ 

ܗܪܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܘܪܩܝܐ K53 co^en oe‏ 
SES‏ ܢܺܝܫܺܝܨ ܚܸܛܝܬܳܐ qne‏ ܨ¿ ܗܪܣ ܪܚܝܕܒܬܐ. 
ܒܐܝܫܥܝܐ. Coen‏ ܬܬܩܪܹܐ, ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
ܐ݀ܣܐܕܡ'°. ܬܘܒ eoo‏ ܥ ܡܬ ܐ CAL.‏ . ܗܪܣ 
ܬܘܒ ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ a^ c0‏ ܘܣܛܓܪ ܢܝܝܬ ܣܘܣ 
5e‏ 

ܛܐ ܙ ' vas SES‏ ,7 ܗܪ̈ܣܝܣ. x.‏ ܡܐ ܗܘ 
ܒܣܘܪܝܝܐ ܕܝܢ vasos‏ ܡܬܦܲܫܡ. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
ܟܢܘܫܝܐ. ܬܘܒ opc‏ ܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܫ̈ܠܡܒܝܢܢ 
ܠܚܕ̈ܟܐ ܒܡܕܡ. v»‏ ܡܢ ܐܚ ܪܝܐ ܘܟܝܠ 
ܕܡܬܚܪܝܢ gu» cod‏ ܐܨܝ cj ah‏ 95( 
ܒܨ s con‏ ܣܘ 75 vw 8 Ns x‏ ܕܡܝܢ ܡܓ̈ܝܬܐ 
ܚܠܝܼܡܬܐ ^S aso‏ ܕܫܪܪܐ°. ܗܪܣܢܬܘ P» sh‏ 
ܗܿܪ̈ܣܝܘܛܐ° "IC‏ ܚܸܖ̈ܝܵܝܼܐ . ܒܝܘܿܢܥܝܝܐ 
ܗܪܣܝܣ ܡܬܩܪܐ ܗܪܣܝܘܛܐ.ً ܒܕ ܗ݀ܘ ܕܦܠܝܓ 
ܡܢ ܝܘܠܦ̈ܢܝܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܡ̇ܚܓܪ ܡܢ ܚܫܪܪܐ ܫܐ ܪܐ 
LJ. oU ad os‏ ܗܪ ܣܟܿܘܛܐ ܧܝܼ )ܟܕ pee‏ 
Aids‏ ܠܐܬ Jo. Le‏ . ܗܪܣܥܘܛ ܐ cU‏ ܐܐ ܸܩ 


.& ܙ̈ܫ‎ UE v ecco o : Jd, Su E s de» ees 


)ܠܨ )ܝܛܐ ( d‏ ܠܬ Jess Sce‏ .7 ܗܪ̈ܣܿܝܘܛܐ 


cJ]. —- 14. Ss (ups e, leg. ܩܩ ܘܢܟܘܣܘ‎ quod vide infra. — 
15 F eon M saco, cf. col. 297, 7. 3. — 16 S85 ܗܳܪܘܬܐ‎ . 
—V HF /A42a-i. — 18 (Cf. col. 602, l. 15. — 1? FSSs 
5,41] pro ;]ܐܟ ܐܚܨ‎ — 29 SSs By et sequitur wá ܐܝܟ‎ 
cum ultima glossa, deinde à —co ^ ܘܩܐܝܟ‎ cum glossa 
prozima, — ?! SSs (5936; H deest o. 
ܗܪܬܢܐ 


aoo os‏ ܬܘܒ ܐܝܥܝܢ Nos‏ ܐܢܫ̈ܝܝܬܐܿ 
ܡܬܚܪܝܢ eje‏ 

ܗܪܦܗ ܝܛ SY‏ ܕܪ݇ܚܫܝܼܢ Lai Gc, La‏ 
ܗܸܪܦܗܸܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 9 P1 ves‏ 
ܚܺܕܐܒ ܐܢܬ ܢܹܝܢ .. 

ܗܪܦܠܠܘܣ ܒ ܢ ܘܥܢ ,10 QUI‏ ܘܗܟܝܢ 
7o NA on‏ ܦ̄ܘ. ܗܪܦ ܘܠܥܘܢ ܬܘܒ ܒܪ eso‏ 


000 


ܘܣ ܥܒܝܣܝܟܘܢ (i‏ 

ܗܪܦܝܣ ܗ ܪܚܫܐ ܐܝܢ ܦ̄ܘ ܐܚܝܪ '' ܐܐܬ )ܫ 

70s en‏ ܐܘܿ ܗܸܪܲܩܠܝܼܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܡ 
ace‏ ܕܡܠܟ ܝܢܙܕܡ. ܗ݀ܘ soos wá‏ ܒܓܲܥܝܢܝܐ 
ܠ conss S S e‏ ܐܦܝܣ ܩܘܦܐ ܕܡܩܘܦܪܘ% ° ;: , 
ܗܪܩܠܘܫܐ ܒܨ ܩܕܢܵܬܝܕܝ̈ܢ Jes J6‏ ܐ là‏ 
ca ad‏ ܐܐܥܝܼܒܐ ܢܸܚܗ̈ܨ ܢܐܐܫܸܕܢܢܢ̄ܬ (era‏ ܕܩܟ ܩܫ̈ܐܨ ܕܘܐ 
S nope d‏ ܦܨ ܐܚܘܕ te bacca ell uan Tees‏ 
ܣܘܢܦܘܣ ܐܐ ܕܐܨ Do‏ ,$3 ܘܬ Dus‏ ܛ ܘܨܒܝܫܬ.. 
ܗܪܩܠܝ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܡܓܢ ܛ en. s‏ 
ܟܐܦܐ ܕܢܿܬܦܐ ܦܪܙܠܐ ox o3 "m‏ 
ܗܪܪܘܬܐ" jen‏ ܘܬ" ̱ܢܐ ܗܿܪܝܢ. ܘܐܝܟ ܙܟܪ̄. 
ܝܚܠܦ ܢܲܨܵܝ̈ܐ ܝ Aw‏ ܐܝܟ ܕܪܪܐ ܕܪܐ JA‏ 
ev wA‏ ܒܪ ܣܪܘ ܗ w Sa NA‏ !ܢܝܨ '' JUI‏ ܀ 
ܗܪܪܝܦܣܣܝܣ c‏ ܡܲܦܘܠܬܐ݀ Fly.‏ 

ܗܪܬܐ 7T Ms‏ ܐܗܪܬܘܢܥܝܿܐܒܐܫܬܘܢ ܠܝ 
ܕ݁ܒܗ̱ܪܬܐ .ܘܒܫܚ̈ܩܐ ̣ ܥܒܕܬܘܢܢ̇̈ܝ Ifa e»‏ 
ܗܪܪܐ ܣܟܐ ܕ e‏ ; 

1 dU ܗܪܬܡܢ‎ 

ܗܸܪܬܢ̈: Lcx]‏ ܗܪܬܐ TE‏ ܐܢܫܬ ܐܫܝܬ 


1 HF "Ao.2235, cf. col. 296, ܐ‎ . 4. — ? SSs glossa pre- 
cedens deest , in Hl ad calcem vocabuli preced. reperitur. —? SSs 
Que — ^ SSs guy lll. — 5 SSs glossa. sequens deest. — 
$ H ܗܪ̈ܣܝܘܬܐ‎ , — 7 FSSs deest J.-L oS L2. — 
add, antea v 33.3 en sine glossa. — 9 F' (se JI 8,2 2; 
S85 (sci JI iyd. — 10 88; ,ܣܥ ܬܘܥ ܒܪܐ‎ — 11 SSs 
Bye, cf. col. 657, .ܦ .ܐ‎ — 12. Cf. col. 261, .ܐ‎ 2. — !3 HSSs 


657 ܗܪܘܣܝܦܗܠܐܣ 


ܗܪܘܣܝܦܗܠ cov‏ ܡܰܫ wA‏ ܡܝܢ ܡܝܪܬܐ 
ܣܘܡܩܬܐ ܐܝ ܐܵ 0 

21 élu pal ay ܨ‎ s Y 530303 

ܗܪܘܪܖ̈ܐ 1 ܐܝܟ ܡܝܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܩܕܡ vs‏ 
qui‏ ܪܘ̣ܚܩܐ܀̄ 

Pe 0M Ao ܕܙ݀ܡܪ‎ ao 0 ܗܪܕܘܠܐ1‎ 

ܗܪܘܕܝܐ ܗ̈ܟܚܘܪܒܐ ܬܚ̈ܕܙܝܢܟ ܬܘܒ ܗܪܘܕܝܢܘܣ) «i‏ 
ܗܪܘ 5 rl‏ ݂ܐ Ww La M 5 m‏ ܕܝܢܝܗܘܕ. 
ܗܪܘܕܝܣ oXov às‏ , ܦܓܝܠܛܛܝܘܣ ܪܘܡܝܐ ܐܝܬܘ. 
ܗܪܘܛܿܘܬܐ orco Den E]‏ ܗܪܘܛܓܘܬ݀ Jes v‏ 
ܗܪܘܬܪܘܕܐܢܘܢ݀' ܪܒܢ ܦܘܬܐ $55 Pon Ua‏ 
ܗܪܘܬܪܘܕܐܝܘܣ ° vno.‏ 455 

ܗܪ̈ܘܼܡ > ܙܵܙܹܝܬ݁. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ( ܫܢܠܟ ܐܢܢܝܼܝܼ. 
ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܒܣܡ̈ܐ ܪܝܫ̈ܝܐ ܕܡܕܟܿܝܢ'. ܗܪ̈ܘܡܝܐ 
alo‏ 4 

ܗܪܘܣܝܡܘܢ. ܗ̄ ܕܝܢ ܚܠܝܢܐ!' «20a aus‏ 
ܦܘ݀ܡܕܟܪ ܠܣܘܪܝܝܐ . ܘܪܒܢ ܚܠܝܼܠܐ ܨ ¿ ܛܘܕܪܝܓ 
M‏ 

ܗܪܘܢ ܓܝܘܢ)' ܒܨ ܥ ܥܘܪܓܥ ܘܢ ܕܗܘ 
ܫܢܬ PA) vv‏ 

qp) ܗ݇ܪܙܡ݀‎ 


A s. e03 aA 00 ܗܪܙܐܓܘܡܗܢܘܣ ܐܝܟ ܒܪ‎ 
4P Jesu! 


ܗܪܛ ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ (ܠܰܚܳܨ Peu]‏ 


ܗܪܛܝܩܘܬܐ ܐܝ dein‏ 


16 SS; JF ܕܒ‎ — V7 88 vocabula preced. inde a 
ܗܠܝܢ‎ desunt, — 19. SSs wd scs N en. — 19. SSs deest ult. 
glossa. — 99 SSs deest, in F sequitur tantum cxx. — 2! F 
84, cf. col. 661, 1.1, — ? HF ܂ ܙܟܘܪ̈ܐ‎ — ?9 H ܛܘ ܐ‎ 
ef. inf. N ov. — 34 F. 4—0—€; SSs deest, — 95 S solus, cf. 
col. 296, l. 20. — 36 F wa ܝ — ; ܗܪ ܡܢܢܩ‎ 97 F (edel; Ss 


QUA $ as Kl, cf. col. 177, ܐ‎ . 23; col. 5oo, I. 17 et Bar 


Ah, 3356. 

658 Y 60.723305 


ܗܪ̈ܛܝܩܐ ܚܖ̈ܝܝܐ ܗܠܝܝܢ ܕܥܥ ܐܠܗܐ 
ܘܐܠܗ̈ܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܣܪܓܝܣ Uy caos wn Ms‏ 
vom MS‏ . ܘܗܟܝܢ ܒܝܪ ܣܝܪܘ p Now.‏ ܗܘܐ 
Pw ans ee‏ ܢܝܥ ܪ 
ܒܝܫ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܚܪܝܝ ܠܐܠܗܐ ܢܝܥ gu‏ ܡܨ 
ܗܸܪܛܵܥܵܐ v ev‏ ܝܥܡ "noa Mo coe‏ 
Uu‏ 

de ܐܕ‎ ou) 7 ܗܪܘܦ̈ܠ‎ 

P» WAT. 0 ܗܪܝܘܢ‎ 


ܢܝܒ Adel‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 


ܗܪܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܚܪܝܢܐ I Sl‏ 

ܗܪܝܣܐܙܝܘܒܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܪܩ̈ܢܝܐ vs ANA‏ 

En QUY! PREN 

ܗܪܝܡ ܐܝܟ Mes AS. e‏ 2 ܐܕܐܫ ̈ܨ ܗ 

t ܐܪܼܝܓܒ ܒܨܝ°ܨܐ‎ 

ܗܪܝܡܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܕܒܪܐ ܚܘܪܒܐ 

P 

ssl YEAAOO 

USUS wA ܗܪܟܘܡܗܠܕ‎ 

ܗܪܡܣܡܝܣ ܐܝܟ ALS‏ ܧܧܠܐ ܝ ܒ. ܘܐܝܟ PEETTER GE‏ 

ܟܡ̈ܠܐܐ Xo e‏ ܗܪܡܚ .ܥܢܘ܆ ܘܟ܆ܕ ܪܡܿܙܝܢ 

qu^ 3720‏ ܠܗ ܒܗܢܐ ܐܣܟܝܡܐ ܢܫ 

;̄ ܬܘܒ es‏ ܠܙܓܘܓܝܬܐ ܗܪܡܝܬܣ. ܨ Y Noo‏ 

ܕܐܒܪܐ ܕܗܪܡܥܟܘ ܕܘ ̄". ܗܪܡܝܘ ܐܝܟ ܒܪ 

ܣܪܘ ܪܚܡܬ̇ ܟܣܦܐ del cest win Nono‏ ܕܐܢܥܐܪܟ ܀ 
o? 000 3 3 7 `‏ ܬܠܝܬܝ 

ܛܘܒ̈ܐ 

PRU KD abe aae ܐܐܣ‎ Rund §$ ܨ‎ 


1 SSs $52, cf. col. 660, L. 9 —? Sic, cf. col. 656, .ܐ‎ 20. 
— 3 88 deest, cf. col. 607, l. 35. — ^ HF casa" et add. ܗ‎ 
y qul, cf. sup. .ܐ‎ 3. — 5 SSs deest. — 9 SSs vocab. seq. des. 

— 7 HF .. asvc^, cf. col. 622, ܐ‎ . 19. — 8. Gf. vocab. pra- 
cedens. — 9 SSs seq. vocab. desunt. — 19 F coUle] cale. — 
11 iiis E 12 Sic, 3 — 


* 


)} at a ad 148, Us 46 (Cel B9. T ss. — 


ha. 

P ܐܢܟ‎ S SI 
ܐܦ ܐܬܠܝܐ .ܐܝܟ‎ o, 2 ܗܩܠܝܦܣܝܣ‎ 
ܝܘܒܠܝ̈ܐ ܐܝܬܝ ܗ̇ ܬܚܦܝܬܐ ܡܕܡ ܕܩܝܳܣܝܐ‎ 
ܩܕܡ ܫܡܫܐ ܡܡܢ ܣܟܵܪܐ ܘܦܟܵܪܐ ܕܬܪ̈ܥܐ ܐܝܟ‎ 

* Aa ܚܟܝ̈ܡܵܐ‎ AN 

45e pacacn m ܗܩܡܝܘܛܗܩܛܝܪ'‎ 

ܗܡܣܠ݇>ܙܣܘܣ : ܗ Sia‏ ܐܶܫܼ ܐܪܝ ܀ 

ܗܡܣ cox co c X,‏ ܗ̄ ܒܘܠܗܝܐ ܥܝܹܝܬܵ: 

ܗܩܦܘܪܡܗ݀݀ܐܝܘ̈ܐܘܡܗܢܝ ܬܘ ܕܢܦܡ ܐܝܐ ,ܨ ܀ 
ܗܩܦ ܝ݀ ws o $ coa. cov‏ ܘܟ̇ܢܝܢܬ 


4 cat ܕܒܥܐ‎ m WT. C 

«P gae] vn ܨ 0 ܗ̄‎ 

ܗܩܪܝܘܦܣܐܙܣܡܘ ܗ̄ ܓܪܬ ܘ 
4d‏ 

ܗܩܪܝܘܦܣܐܙܢ en‏ ܨܛܫܝܘ |( ܥَܿܘܿܕܹܐ ܀݀: 
ܗܡܡܬܣܝܣ ܗ̄ vw once‏ ܐܝܟ ܙܟ ques]‏ 
4l! ow wo oco S s Nin 305‏ 
deed! eto Nas, e$. Yen‏ 


we a, de glossa‏ ܘܗ̄ ܦܬܝܥ̈ܐ forsan legendum‏ ܗܪܦܬܝܐ 
ܚܨܐ vocabuli hic omissa cf. col. 602, l. 17. — 55 H deest‏ 


—15 Hw An. — 17 88s os. — 15 HN Sm 


— 9 $8s V; H deest, — 99. Cf. col. 642, 1. ܘ‎ 4. — 3! H 
»^e. 3.22. — 9 F < ܐܚܝܬ‎ S8s ܚ ܝܟܒ‎ , — 93 $Ss 
ܗ݇ܘܪܗܝ ܛܗ‎ et add. ܐܝܟ ܒܢܪ ܣܝܢܪܘ‎ 9C HF 
ܗܪܗ݀ܐܝܛܠܗ‎ ut vocab. praecedens. 
656 


ܗܪܗܣܓܗܛܗ 
ܗܪܒܝܠܝܣ ܐܝܟ LAE "HAAS‏ 
ܗܪܒܝܥܬܘܣ ܗ̄ om‏ ܚܡ̈ܨܐ PX‏ . ܘܐܝܟ ܪܒܝܢ 


ܗܪܗܒܝܢܘܣ7'. ܘܐܚܪ̈ܢܝܐ .600347300 «i:‏ 

xe m Seen‏ ܧܵܝَܸܵܬ݁.: 

qv Am ܩܲܫܵܐ‎ V ܗܪܒܝܕ‎ 
= ܫܓܘܫܝܐ ܕܥܵܘ̄ܒܵܐ‎ Mo Leyes Ke YETAAOO 
ܕܕ ܐܧ‎ Woo. wn. ܗܪܒܐ ܪܘܒܝܐ ܪܘܡܐܝܬ‎ 
ܐܪܐܦ ܕܢܘ ܝܛ‎ Lenin 1 Loo 
EOPS P ARCTRRS SUED 

Soo Lue. Jul aUa )ܢܬ ܕܝܨ‎ CN Soo 
ܕܣܲܝܘܝܙ‎ peli Jos] ܘܗܿܟ݂̈ܠܝܢ‎ oS Aen ܐܚܨ ܀.‎ d ܐܬܟ‎ 
QA Leo ܐܣ̈ܟ ܨ܆. ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ‎ Jussly ace oes Tae 
ܘ̈ܣܠܔ̄‎ Uds ܢܕܝ‎ Ke Ah XU iE ܗܪܓܐ‎ 
4v Ns nS wA ܗܟ݂̈ܓܐ"!‎ 

OS Jas wA ܘܢ ܗ̈‎ 

PME Su ua ܗܖܪܕܘܦ‎ 

ܗܪܗܓܡܘܣ dall ausa‏ ّ ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ 
3s‏ ܐܧ y‏ ܗܪܗܓܡܘܣ ܬܘܒ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
pis qaae cea ard‏ 9 

ܗܰܪܗܺܪܐ colas‏ ܩܐܝܟ ܒܪ ai oo‏ ܐܝܬܝܗܘܢ 
ܕܡܘܬ ܡܝ̈ܐ ܕܡܬܚܙܝܢ 3373 và‏ ܝܫܗܝܐ ܡܢ 
ܪܘܼܚܩܐ acis 2 v me css M ooo‏ .... ܬܘܒ 
ܦܢܝܛܐܣܝܐ ܕܡܬܚܿܙܝܐ ܒܛ wm‏ !7 ܒ ܕܡܘܬ݀ 
ܝܲܡܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܚܢܐ ua,‏ ܐܬܐܟ ܐܐܚܝܕܐ ܢ 
oa toan‏ ܗ̄ ܐ݀ܡܪܝܢ geli «ouv‏ 
ܗܪܗܣܓ "en e‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܣܲܒܲܥ 
draco vao.‏ 


ܗܪ 


! ܐܘܩܝܘܢ }ܐ‎ ", cf. col. 655, .ܐ‎ 19. — 9 SSs iz ܆‎ zl 
3. FSSs Goose, cf. col. 39, 1.17. — ^ Cod. ܗܩܡܝܘܛ ܗ‎ 
,ܡ ܓܝ ܪ‎ cf. Payne Smith, Thes. syriac. , col. 1056. — 5 H 
ܛܪܝܙܘܬܐ‎ cf. inf. ܓܪܘܙܘܬܐ‎ . — 5 H "No ,ܗܡ‎ — 
7 ]' < ;ܥܐ‎ $8s c. — 8 F 3ous. — ? SSs deest, — 19 H 
voe, cf. col. 8, 1.21; col. 187, 1. 20. — 11 SSs cons V 
eA ico ,ܐܝܟ ܒܝܪ‎ — 1? SSs vocabula sequentia desunt. — 
33. SSe deest, confer infra vv. — 1^ SSs ܡܲܥܵܐ‎ et deest 653 . ܗܦܬܪܝܐ 


ܗܦܬܪܝܐ ECT‏ ܥܘܖ܀ :: 
usce ci! eo — o6 00. S05‏ . ܘܐܝ ܟ ܪܒܝܢܢ 
ܗܦܝܬܝܡܘ 4L‏ 
ܗܒܢܐܬܝܣܐܪ ܣ ܗ̄ ܐܘܬܒܬ 4c]‏ 
ܗܩܐܛܝ ܗ̄ ܟܠ ܚܟܐ c‏ ܬ 
ܗܩܐܙܘܬܕ 0n‏ ܝܩ« \ܐܝܢܲ.ܚܒ. ܀ 
gae. »22.20 X ve en‏ (ܠܚܵܝܹܐ ܿܒ (ܠܨ Les Je EG‏ 
(Mus xo olo.‏ (ܢ̈ܐܟܐܝܿ ܟ 
con M cov on‏ ܗ̄ iX], K a»Xs‏ 
whos a xov d$ Ye NX 30.730 233300‏ 
ܐܝܟ ܠܘ coluasjl‏ ܐܐܬ & ܐܢ 4 
ܗܡܓܗܠ ܐܣ ܗܛ ܐܣܗ ܬܒܲܥܬܐ 
Xl‏ .;. 
ܗܩܕܝܛܝܛܝܣ ܗ̄ ܡܬܢܣܕܒܢܐ (ܠܝܿܝܵܢ̈ܢ ܀ 
e ca Y 39 033300‏ ܢܝܬ ,ܥܢ ܣܚ 
ܥܝܒ 
ܗܡܩܘܦܐܣܢܗܢ ܗ̄ ܐܬܟ ܠܟ ܶܥ ܣܳܢ 
Pm‏ 

5s] ܗ̄ ܠܐܝܬܿ‎ TE cov Sa 
de o ra, 0 ܗܩܘܣܝܘܣ‎ 
KISS EPI E T SEO NEL ܗܩܛܝܩܘܣ‎ 
ܘܣܛܓܝܣܝܘܣ‎ . b idol, weno ܐܘܟܝܬ݀‎ 
4:6 ܗܨ‎ en n ܣܛܪ ܡܢ ܐܫܬܐ‎ 
dew css ܣܝܿܡܐ‎ Xo ܐܝܟ‎ YN roo 


ܗܡܛ ܐܣ ܛ eas. 60 Y‏ ! ܐܝܟ ܙܟܪܝܝܐ )€ | 


9 FJ. — 19 FSSs coll! pro &xj6 &4Blya. — !! HSSs 
Juss. — 12 F ܡܐܢ‎ ^, — 13 HF co s cow MN," f. Bar 
Ali, 33ho. — ^ F add. ܗ‎ Na cow? Ny cow? M 30. — 
15 SSs deest, — 19 F wáscoxaw NV, — 17. HSSs 853442, of. 
col. 655, .ܐ‎ 4, — 18 FSSs vocabula sequent. desunt. — 19 SSs 
'avésaen, — 90 FSSs ܟ‎ jl. 

654 ܗܩܠܗ ܝܝܪܘܪܘܛܝܣܗ‎ 
n bg xe he 
TEEN RUNS 5 na mo» 


MEMO‏ ܗ̄ ܩ̈ܝ̈ܡܐ ܥܼܕ̈ܬܢܝܐ ܙ( ܢܚܝܼܳܟ 


Pads «sas o sooo ve Noa x3oo 


ܗܡܛܪܣܦܝܘܢ ܐܘܟܢܝܬ Wo A s 8o‏ 
ܕܬܠܝܦ̈ܐ ܕܗ݀ܘܝܐ ܡܢ ܫܘܡܬܐ (ܐܚܝܟܟܵܐ' )ܢ̈ܝ Ga‏ 
d‏ ܐܕܨ eh. 3I oa‏ ܐܕ LA.‏ ܟ. ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
ܗܦܝܟܘܬܐ ܕܬܠܝܦ̈ܐ N‏ ܐܦ̈ܙ̈̄ ܠܒ ܪ ( ܝܪܝܢ ܐܪܥ ܝܨ 
ܐܛ eju‏ 

ܗܡܩܛܪܡܘܢ Jos es;‏ ܐܢܬ ܝܟ ܐܚܗ .ܐ ܐܒܶܝܕ ܕܚ 
P Abo‏ 

d.e assu m ul YS ܗ‎ 

VC co. co ܫܟܼܝܪܬܐ. ܕܗ݀ܘܝܐ ܒܙܒܢ ܒܛܢܐ ܕܡܬܩܝ‎ 
AJ aas SAT ex 18g c^) 
ܥ̇ܝܸܨܨܵ ܚܝܿܬ ܕ ܕܸܚܨܢ46‎ G0033.603323 00 
PX ܫܘܼܪ ܚܝ‎ m ܗܡܟܗ݀ܐܙܘܢ''‎ 

con Sav oa aoo‏ ܗ̄ ܕܢܿܘܦܘܢ ܢܢ̇ܝܿܝܨܢ܀ 

4 gae: lof oom aa ܗܩܠܗ݀ܐܘܢ ܗ̄‎ 

ܗܩܠܗܩܛܘܣ & wo X.‏ ܝܐܐ ܝ܀ 
ܗܩܠܗܝܝܪܘܪܘܛܝܣܗ ܗ̄ ܐܘܪܬ ܐܕܒ ܀ 


1 #' ܗܦܬܪܘܢ‎ ; SSs deest ;ܗܦ ܬܪܝܥܐ‎ in HF spatium 
vacuum post v ܬ ܒ‎ Sos. — ? H ܗܦܦܬܝܡܘܢ‎ — 3 $SSs 
deest. — ^ H Mr 9 SSs ell. — 5 glossam seq. 
ad vocabulum éx8Bíxyis omissum pertinere docet Field, Otium 
Norv., 11, 37. — 5 HF. v cov A ,”ܡܢ‎ — 7 SSs deest. hic 


CX. sed glosse vocabuli seq. additur. — 8 SSs cA ae. — 


ha 


IMPRIMERIE NATIONALI, 

"AS 651 

ܗܦܟܐ s e‏ . ܡܗܦܟܝܘܬܐ 33« Nw eo‏ 
ܗܦܟ E v aoa dy Scl‏ ܗܿܦܟ ܢܫ ܫ 
ܗܦܝܢ ° ܐܝܟ ܝܘܒ̈ܥܝܐ Ww NN‏ ܘܡ̇ܛܥܝܝܐ 
ܘܡܗ̇ܠܟ ܒܬܪ̈ܬܝܢ 0 ܗܦ ܘܦ ܬܢܐ J$91 & JUS‏ 
Jua UC‏ ܒܬܳܐܝܢ Lusia 3UJI á,‏ ܗܦܝܟܝܬܐ 
ܕܢܝܘܟܝܪܝܐ ܗ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ Lo sl‏ 
es Ss vaxa Mig. nto Vi MA‏ 
ܗܦ̈ܥܼܬܐ ܝܢܪ ܪ ܝܫ ܢ . wA So‏ ܧ ܐܩ ܐ Us‏ 
wA A‏ ܙܢܐܝܝܟܝ )ܝ ܀ ܫܐ eo b wA Ren Les Ls‏ 
ܗܦܵܟ ܬܹܐܪܬܵܐ uie‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ (ܐܝܥܼܫܿܬܵ.݀. 
WAS‏ ܒܟܬ X85‏ ܗܦܝܼܟܝܐ Jes]‏ !ܐܝܢܝܢ 1 
ies Se Lco]‏ ܐܬܗܦܟܼܘ ܐܝܟ ܩܫܼܬܐ ܢܟܝܼܠܬܐ 
ܗ̄ ons ee!‏ ܐܝܟ ܩܼܫܬܐ ܡܦܬܠܬܐ ܢܝܥܿܩ 
deed! eun cddal,‏ 

5e00335335 305‏ ܐܘܟܝܬ݀ 20 vac Ns‏ ̈ܝܢܐ 
dem‏ 

J6 «. 232302‏ ܟ̣ܝܼܕܢܹܐ. ܙ¿ ܠܚ ܨܚ ܨ ܐܢܝ ܨܝ Kel‏ 
ܢܐܚܸܕܸܢܐܢܵܝܹ̈ܬ̈ ܗܦܝܡܒܝܪܘܢ ܕܢܐܐܚܚܕܸܢܢܐܢ̇ܝ̈ܬ̈ Uus‏ 4541 
ܗܠܝ ,ܗܪܘܢ ܗ̈ ܐܕܝܫܢܐ ܐܚܢܪܝܢܐ 
ܕܚܡܨܠܝܬܐ oU I oa x ep‏ 4 

ov ܗܦܝܦܐܩܛܝܣ ܬܐ݀ܡܒܔܘܣ ܙܥ ܘܪܐ‎ 
5g ܐܪ̈ܝܕܐ܇‎ e NS v 73.72.00 ܕܡܫܬܬܐ ܡܛܠ‎ 
depend] aJ cris 

ܝܫܘܚܠܦܐ ܕܗ݀ܘܐ ܠܐܐܪ ܡܢ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܡܝܕܡ 
ܠܐܚܪܝܬܐ | ܐܝܕܘ ocu IE‏ ܕܐܐ ܪܨܐܘ Pai‏ 

ܗܦܝܕܝ ܡܐ ܡܪܹܐ ܪܒܝܢ ܠܟܝܘܪ̈ܗܝܐ ܨܲܦܘܿܚܵܐ 
ܘܠܐ ܥܝܪ̈ܢܝܐ ܠܘܐ ܘܢ udi‏ ܨ ܢܸܫܵܝ݇ܬ݁.:. 


— !!. ' ;ܐܝܟ ܣܠܓܝܣ .ܐ»‎ SSs add. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
— 12 HF "v3 ܗܦ‎ quod seriei vocab. congruit , cf. col. 650, 
ܐ‎ 5. — 13. SSs eX. 723. — !^ SSs ܗܝܕܝܢ‎ 


leg. eon cum Field , Otium Norv. , V,‏ ܕܘܕܡܠܚܡܝܢ 


p. 26. 
ܗܿܦܪ 652 
ܗܦܝܩܐ ܘܡܐ c5 Eie $ Ai ius?‏ 
com dre! xs b sUacey opel d‏ 
ܗܦܝܟܣܘܢ ܗܦܝܣ ܛܘܢ ܬܘܒ Jas]‏ ܚܢܐ 
ܗܦܠܘܣ ܚܫܚܝܡܐܝܬ ܨ¿ ܚܫܝܥܐܝܬ ܥ̣ܝܪܐܝ̈ 2& 9 
^[ ܡ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ «i Mel gol‏ 

4 o1 d qu V5 ws o "eon y en 
M. sow bsc av ܗܦܠܐܛܝܘܢܐܣ. ܗ̄‎ 


w 


«P can) 
ܗ ܣܓܝܼܘ ܠܵܝܵܟܕܸܐ ܀‎ '' ܗܦܝܠܝܝܢܬܝܘܢܬܝ ܩܣܐ ܢ‎ 
«oM ܕܗܘ ܟܒܘܫܐ‎ (s. Ul ܗܦܝܐܠܛܘܣ!'‎ 
ܐܝܫܬܡܗ.ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢ‎ wA. ܕܡܢ ܫܡ‎ 
(0 ܐܘ ܡܢ ܡܢܕܡ ܕܝܫܼܢܘܪ‎ mos ܗܝ‎ 
la oo "cs a ܗܦܣܝܐܝܬܗܕܝܙܘ‎ 
ones 

ܗܦܠܝܣܝܡܝܘܢ 4« $ om‏ ܡܐ ܣܝ P gel!‏ 
oM S aX s noon si n co on‏ ܪܬ ܚܨܐ܀ 
ܘܡܫܬܒܗܪ ܒܡ ܕܡ go 33) Vom Lco, eacus ul‏ 
:̈ܨ , Aa. ub w AR‏ ܐܗܼܦܪ )59.2( 90«( 
ܒܪ ܣܪܘ. ܗ݀ܦܪܝܢ ܘܡܫܬܿܒܗܪܝܢ ܘܒܓܿܠܝܢ ܒ̈ܓܺܠܐ 
ܗܪܝ ܬܘܟ ܐܝܐܟܐ ܣܵܟ ܸܨ 46 
ܗܦܪܝܘ̈ܐܟܣܐܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣ̄ܪܘ̣ܝܦܝܪܘ | 
ip‏ ܝܵܟܕܹܐ ܀ 

ܕܝܢ as A‏ ܐܝܟ ܐܢܫ 733 ܕܝܢܐ ܗ ܡܕܡ 
ܕܥܬܡ ܡܬܦܪܣ ܠܡܡܲܪ݇ܬܘ Jus (S321‏ ܠܐܦܢܢ̈ܬܐ ܟ : 


! 88: vocabula preced. inde a ܘܐܠ ܪܓܝܳܐܐ‎ desunt, 9 SSs 
add. vesc xL. — 9 SSs Ule. — ^ SSs vocabula seq. usque 
ad ܗܦܵܟ ܬܹܐܪܬܐ‎ desunt, — 5. FSSs deest JU). — 
6 (f. eol. 79, .ܐ‎ 5. — 7 HF 8, 4X0, cf. col. 648, .ܐ‎ 12. — 
8. Qf. col. 656,1. 19. — ? H deest 53. — 19 H eon M, S". 649 ܗܦܝܦܘܬܗ݀ܐ ܕ 


ܗܦܝܦܘܬܗ݀ܐܙܕ' ܗ̄ ܡܬܝܿܐܝ ܒ ܢܢܵܚܿܝܵܝ̱ܢ ܀ 
ܗܦܝܩܗܦܛܝ .$9 kon Ulis aw ico‏ ܚܵܚܵܢܝ 
S. 033.0059 00‏ ܛܗ ܣܣ ܗ̄ ܠܥܝܬܐ ܐ 
*Sa33.co3& 0n‏ ܗ̄ ܣܥܘܪܘܬ ܐܙ ( ܝܕܐ HAS, eos‏ 
ܗܦܝܣܛܪܐܦܝܛܗ Portes etii‏ 
ܗܦܝܣܛܪܗܦܣܘܢ ܗ̄ ܐܬܦܝܼܕ 4A!‏ 
ܗܦܝܛܝ ܗ̄ ܥܠ ds‏ 

ܗܦܝܛܝܣܗ̈݀ܐܝܘ ܡܝܐ“ ܗ̄ ܐܲܡܥܵܐ ܥܒ̈ܕܐ 
4S‏ 

«f» gla! aaa ܗܦܝܦ݀ܐܙܢܘܢ݀̄ ܗ‎ 

ܗܦܝܝܛܓܝܡܝܣܝܣ݀ m‏ ܦܢ ܐܬܐ ܝܢ .ܝ ̈ܨ 7 
ples‏ 

5 e Noe Lco ܗܦܝܛ‎ 
IE 

ܗܦܝܛܝܡܝܩܘܢ en‏ ܟܐܙܟ yia!‏ ܐܝܬ" 
ܗܦܝܟܐܢ ܗܐ ܢܐܬ ܟܘ ܐܡܘܝ ܗ̄ 
Te ans‏ ܠܗ dà pisi:‏ 

ܗܦܝܪܪܝ ܡܐ ܗ ܠܒ )ܚܝ ܝܨ (ܥܿܟ ܐܠܨܐ (ܟܐ݇݁ 
pad‏ 4-1 
ܗܦܝܘܓܘܢ݀! 
ܗܦܝܠܝܣ ܗ̄:ܐܘܿܟܝܬ ܬܪ̈ܩܡܬܐ UC,‏ 
ܗܦܝܠܘܛܝܣ 0 ܪܘܼܚܐ ܡܕܢܥܢܝܝ ܬܐ ܪܘ̣ܚܝܐ 
EXE RU Ry 1 e osx.‏ 

ܗܦܝܠܘܓܝܣܡܘܣ 0 ܡܠܬܐ ܡܥܿ̇ܘܝܝܝܬܐ 


ܗ̄ ܥܠ ܚܕܐ ds‏ 


Pl ess. 0 


l. 185 SSs deest. v s osx .ܝܪܘܚܐ‎ — 15 HF Kays e 
Eis, sed F add. X33) ܘܩܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܗܦܝܠܝܘܛܢܬܘ‎ 
KyyXeMAY. — 16. Conf. inf. col. 652, l. 10. — 7 SSs deest, — 
18. HF deest. — 19. Sic, leg. s-3v€, confer col. 15a, l. 20; 
col. 359, l.19. — 9 F vases — — 91 SSs 6. ܘܗܟܝܢ‎ 
xe — 39. F deest xxx o ; forsan leg. coo-s- co. oa. 
px 5 ܡܶܢ‎ — 93 H wA as; FAS. — 
2^ HF deest ܕܗ݀ܘܝܢ‎ 

!4 HF sic, leg. vox, cf. col. 260, | 


ܗܦܝܟܐ 650 


| ܕܒܝܕ ܪܓܫܬܐ ama‏ ܡܐ 503 ܦܝ ܗܘܐ wo‏ 


ADAM‏ ܐܟܙܢܐ ܕܐܢܫ ܢܬܦܫܟ NL‏ ܦܠ ܫ 
Das‏ . ܘܟܕ ܝ̇ܗܒܝܢܢ ܠܗ ܡܝܗܝܢ. ܡܬܚܿܘܝܐ 
ܚܿܡܝܡܘܬܗܝܢ 32 s Lin! we SS‏ ܐܟܿܐܐܧܟ P3 de‏ 
ܗܦܝܐܠܛܘܣ ܟܒܘ ܝܫܐ Kal aU oes I‏ 
ܐܝܼܐܐܟܐܨܝ FU eB sys,‏ | 

decals ܥܿܒܕܬ‎ YELcas Yee S 0n 

ܗܦܠܝܘܐ Co Y coa‏ ܗ̄ ܝَܫ )ܝ ::. 

Maas ܡܨܛܠܐ ܒܩܠܝܠ‎ conos Son 
esl di Jue em 

ܗܸܦܝܟܪ Redi Wem‏ ܘܙܟܪܝܐ. ܗܦܝܟܪܝܡܐ 
dod av yo‏ 


ܗܦܝܦܐܢܘܦܘܠܝܣ. ܗ̄ ܡܕܝܢܬܿ ܢܨܝܥܢܐ" ܘܬܢ̣ܝܿܫ 


«f: ܐܐܚ̇ܝܼܢ݈ܬ݁‎ 

ܗܦܝܣܝܩܘܦܘܣ ܗܵ ous) wes‏ ܀ 
ܗܦܝܝܛܪܝܦܣܝܣ ܗ̄ ܦܝܠܘܟ ܣ ܘܣ ܡ̇ܿܝܢ 
Sox 7n‏ 9 ܚܪܬܐ ܡܝܢ Pw ose s‏ ܘܡܢ ܗܕ 
ܕܚܪܬ̇ ܓܓܪܬܝ ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܛ WAS‏ ܕܩܿܦܪܝܢ 
ܡܝ̈ܐ ܒܣ ܒܝܣܘܬ ܚܼܐܦܐ ܕܪܕܝܐ eam ss‏ 
"e‏ ܕܢܘܕܥ ܗܢܐ ܫܡܐ ܘܥܠ ܫܟܚ̈ܣܐ vo‏ 
ܣܒܝܣܬܐ ܕܒܫܓܘܝܫܝܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܝܫܘܥ ܒܪ 
ܢܘܢ ܐܿܡܪ As‏ ܡܢ ܚܪܵܪܐ. As‏ ܕܝܢ ܠܡ ܐܢܬܘ 
eom VN‏ ܒܚ̈ܠܐ ܡܢ ܪ̈ܘܚܐ. ceo zo‏ 
ey os Jal & ou‏ 

(ga) Vom ܗܦܝܼܟܘܬܐ‎ Lco ܗܦܝܟܐ‎ 


| SSs sequitur hic glossa vocab. ܛ ܗܣܐܣ‎ S 72.13.09 n 
quod vide infra. — ? Restitue ܕܣ ܥܪ ܐܢܬ ܠܗ‎ cf. Field, 
Otium Norv. , Il, 96. — 9 SSs deest, confer supra notam 1. — 


% SSs ܗ݀ܐܢܢܘ ܡܢܐ‎ Neo s Seo. — 5 R sic; HF 


elo 3.30; S$s ܗܦܝܦ .ܗܐܢܘܢ‎ , — 9 R sic; HFSSs. | 


H 45. —9 F hic sequitur glossa vocab. sequentis‏ 7 — ,ܣܘܣ 
SS;‏ 11 — ܼ ܠܡܚܕܘܢ quod deest. — 9H deest 51. — 10 H‏ 
.ܗ݀ܦܝܓܘܢ # 12 — ,4 . ܐ ,648 Kel et pax), cf. col.‏ 


= 13:11 117 

647 


ܗܦܝܢܘܩܛܝܕܝܣ. 
ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܕܗ݀ܘܝܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓ ܒ̈ܝܐ 
eI Jal) Ue yl‏ ܸܢ ܝ ܬܟ݂ܐܢܵܝ̣ܗ.܆4 
ܗܠܝܢܘܩܡܛܝܕܝܣ ܗ̄ ܒܝ̈ܬ ܠܸܠܼܝܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ 


ue ce 
«P daa] ܗܦܝܦܗܪܘܢ ܫܛܝܚܘܬܐ‎ : 


ܗܦܝܦܠܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪ̄ܘ ܗ̄ ܛܝܘܦ̈ܐ ܢܝܟܝ ܀ 


€» a^ c0 ܐܢܝܣ ܬܝܟܘܐ ° ܐܝܟ ܒܝܪ‎ NS on 
AMI ܗܦܝܠܘܠܘܣ ܢܩܝܼܦܘܬ ܡܠܬܐ )ܢܝܐ‎ 
Pr 9o ܐܘܟܝܬ‎ xls, 

ܗܦܝܡܗܪܘ quem‏ ܚܨ y‏ ܗܦܝܡܗܪܘܣ ܀܀ 
ܗܦܝܠܝܣܬ܀ ܗ̄ ܐܬܡܠܝ ܣܒܥ 
ܗܦܝܠܘܡܘܣܘܢܕ ense 70 sos aV, e‏ 3 
yu Qua‏ 

UI wá c33 ܗܦܝܡܘܪܪܣ .ܝܫܘ ܝܫܝܐ‎ 
iyd gere 

c2! cog )ܙܟ‎ eon No ܗܦܝܦܘܩܘܣ ܐܝܟ‎ 
ܘܐܝܟ ܚܢܘܢܝܢ‎ Gn ea Lal (ge 
ܕܡܟܼܲܣܐ ܠܚܘܪܐ‎ am ܗܦܝܦܗܦܘܩܘܣ݀ ܚܠܒܐ‎ 
EE ܕܥܟ̈ܢܐ‎ 

ܗܦܝܠܝܡܣܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܚܝܕܘܬ ܕ݂̈ܓܫܐ 
go‏ ܘܡܿܦܘܠܬܐً 750 wo s^ x‏ ܕܟܝܠܝܗ 
ܗܦܝܡܝܠܐܙܣ ܫ ܘܚܙܘܪ̈ܐ ܕܕܒܪܐ 
ܐܚܚܨ eU ELE‏ ܼܨ 

ܗܦܝܩܐܘܡ݀ܐܐ ܗ̄ ܝܫܘܚܝܐ Me‏ ܘܕܠܐ 
ܕܟܼܐ ܘܐܝܬ ܒܗ ܣܟܐܪܘ¶ ose axo‏ 7 ܕܐ 


quod ad vocal.‏ ܗܦܝܐܣܛܛܪܝܘܢ HF. add. antea‏ ܙܟܪܝܐ 
sequens spectat. — 1? SSs deest ܠܥܠܗ «0. — !?. Cod.‏ 
c 9l, cf. Bar Ali, 3389, Les (geo (V qu et supra‏ 
col. 143, l. 30. — 14 Confer infra col. 651, 7, 34. — 19 SSs‏ 
Cod. lj 3]. — 18. HSSs‏ 7! — . ܕܢܝܥܚܐ HF‏ 16 — ,”ܣܘܣ 
F "Ww coooa V. — 19. Sie, leg. cr. —‏ ;^“ ܠܗܗܐ” 
H deest.‏ 20 

ܗܦܝܦܗ݀ܐܙܢܘܢ 648 


luo Y‏ ܢܰܬ݁ 3l, xs‏ ܘܐ dis‏ ܬܝܟ ܘܐ eas‏ ܕܟܐ ܢܬ 
ox)‏ ܘܬܐ 
ib] egal) vns ?w-5oYc233o0‏ 
v 43 533 3 905‏ ܕܡܫ̇ܝܘܵܕܥ .ܥ ܠܘܙܢ̈ܝܐ 
ܕܩܘܛܪܓܥܐ dO maa‏ 
ܗܦܝܡܪܘܢ' ܐܝܟ ܪܒܢ Mio‏ ܒܪ ܝܘܡܗ܀ 
Nain‏ ܐܣܛܪܝܘܢ ܘܒܨ ܗܦܓܣܛܪܘ Pe‏ 
ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܡܪܡܣܐ ls‏ !ܢܝܨ ܘܩܐܝܟ a‏ 
ܣܪܘ ܚܠܒܐ cols!‏ 4 
con S Son‏ ܐܝܟ ܙܟܪ̈ܢܐ ܐܧ ܨܢ La‏ ܢܟܕ & 
ܟܿܠܐܩܟ ܐܐܝܼܬܨܢ iles‏ ܛ drlezd us ibl‏ 
ܗܦܝܣܝܡܐܣܢܗ 1 cw scia m‏ ܘܢ ܪܵ̈ܒܝܐ 
ܕܟܘܟܒ̈ܐ. ܘܐܦ̈ܐܒܝܐ c^»‏ ܠܗ ܐܢܘܐ ss»‏ 
Pell, aal‏ 
sa on‏ ܗ̄ ܐܬܬܪܝܼܡ deg) Xe‏ 
ܗܦܝܒܡܪܗܟܣܗ݀ܬܙܕ ܗ̄ AM aco‏ ܝܢܠܟ ܀ 
ܗܦܝܗ݀ܐܙܝܩܝܘܣ'' ܗ̄ ܢܝܢܐ colo‏ )ܣܨ 
ܗܦܝܬܝܘܡܝܛܘ 9 ܪܓܝܓܐ ܚܨ ܨ 
ܗܦܝܒܐܠܗ݀ܐܝ ܥܣ ܝ ܬܗ g) Y o‏ 
d! yon‏ 

wA osos d$ . ܦܝܡܐܠܗܣܐ ܘܡ ܗܬ݀ܐܪ''‎ 


aU ܚ‎ 


EO We] ܗ‎ SES ON 
xs o ܗܦܝܥܐܢܬܐܝܘܡܗܢܝܐ‎ 


ue (sic) (Ja UJ 
deos ܗ̄ ܡܬܛܥܐ‎ 250.0033 00 
.:. ܗܦܝܦܗ݀ܐܐܢܘܢ ܗ̄ ܝܬܝܪ ܣܓܝܐܝܬ | ܠܢܵܟ‎ 


1 F dedi. 3 F. veo sin s co". — 9. SSs s30.00" 
ܡܙܡܫܝܬܐ‎ ics ow ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ . — / H 
ܝܐܝܒܝܐܦܘܩܘܣ‎ cf. col. 79, l. 5 et infra col. 651,1. 15. 
— 5 HF ܗܦܝܦܘܿܗ^‎ . — 5 H con ww 5o, cf. col. 643, 
L15. —7 Fg yi, leg. ghi. — 9 S85 Jena. — 9 HF 
ܗܦܝܪܝ ܕܒܐ ]ܐ 19 . ,“ܩܚܐܡܐ‎ , cf. col. 649, l. 90. — 
!! H "23 53305, cf. col. 651, ܐ‎ . 17; in SSs sequitur ܐܝܟ‎ ܝ" 
645 | ܗܦܗܠܝܣܬܝܢ : 


ܗܦܗܰܠܝܣܬܝܢ ܗ̄ ܐܬܛܥܿܝܬ ܢܲܚܝܼܚ' ܀ 

PI uas] excl ܗܦܗܩܠܝܘܦܬܝܐܢ ܗ̄‎ 

ܗܦܗܢܬܝܬܝ ܣ ܗ̄ Nee;‏ ܪܕܩܟ ܨ ܀ 

ܗܦܗܪܝܦܝܢ ܗ̄ܐܝܫܬܕܝܬ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܥܢܪܘ 

TTWO 

ܗܦܗܓܐܣܬܝ 0 553 ܟܠܐ ܀ : 

ܗܦܗܛܝܡܗ݀݀ܐ ܣ ܐܢܘܛ ea so‏ ! ܗܵ ܕܝܝܢ 

ܟܐܝܬ ܡܗܘܢ eI‏ 

63050302 ܗ̄ ܪܓܬܬܐ ܚܵܛܲܝܬܵ.:݀. 

ܗܦܗ݀ܐܝܕܘܢ ܗ̄ ܐܬܒܝܥܘ ܢ ܐܬܟܐ 
ܦܗܛܪܘܢ ܗ̄ ܥܣ ܒܐ ܐܝܬܘ ܕܡܓܥܝܚ 

ܛܥ ܡ ܗ. ܘܬܚܬܝ .ܗ ܐܦ ܡܪܝܪ ܘܡܝܦܨܢܐ 

i a0 

ܗܦܗ ܡܗ ܢܝ ܡܛ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܣܦܪ 

4 JI ܪܝܚ‎ Js yl ܬܵܪܵܟ݂‎ woes. 

"ga s oio Son‏ ܗ ܡܬܩܿܠܣ ܫܲܬ݇ܟ ܀ 

dS Ww co Nas ܗܦܗܢܘܣ[ ܗ̄‎ 

ܗܦܘܪܗ݀ܐܝܘܬܕ' ܗ̄ ܪܵܕܹܐ ܢܐܬ . 

ܗܦܘܣܝܣ ܛܝܣ ܡܘܣ vov às."‏ ܐܐܐܪ ܀ 

ܗܦܘܠܝܣܐܘܪܝܣܐܐܣ ܐܣܓܢ ܬ ܢܛܝܪܬ 

ܕܩܬ ܢ̈ܫܲܔ̈ܬ ܝܒܨ 4f enu;‏ 

ܗܦܘܪܝܗܢܘܣ݀ܐܢ ܗ̄ ܪܲܚܘ d‏ ܕܢܿܕܸܐ܀ 

dide] anam! ܝܡܗ ܗ̄‎ cos Na S on 

ܗܦܘܦܣܘܡܗ! o.‏ ܐܬܚܙܐ ܐܢ̈ܕܐ 


monuit Field, Otium Norvic. , ll, 25. — 15 Sic, confer vocabul. 
sequens, — 16 SSs Lil; F Ux, lY. — 17. F addit ܘܒܪ‎ 
ܡܣܬܪܝܐ‎ , — 15 S8s ܗܦܝܡܝ ܗܢ ;83 19 — ܙܥ ܲܟ݂ܸܟ‎ 
— 99 $8s As. .. 91: F LAiu. — 32 HF. vn", -- 99 
8,2341, cf. Z. D. M. G., XL, 195. — 94 F ܕܨܦܓܘܚܝܐ‎ ef. 
col. 651,1. 97. — 9?95 F Jub "T $ Job (uade: 8s 
dU (fs, cf. col. 143, L 1 1; col. 657, L. 91. 
646 603.600 03353 05 


ܗܦܘܢܘܩܛܘܢܐܝܬܝ ܗ | ܢܨ .ܬ 4E CAL‏ 

:. ܗ̄ ܡܛܠܘ ܢܵܪ̈ܐܕܐ‎ ^X eoa S on 

eM ܗܦܘܢܗܦܣܐܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪ̄ܘ‎ 
UTERE ܗܦܘܣܐܘܩܛܘܪ̈ܐܙܝܬܝ‎ 
IUS, s, Lus! UM oc. ܗܦܘܟܝܐ ܒܝܪ‎ 


dy iie 
9A 93 v ܗܦܘܠܡܣܝܣ ܗܝ ܬܝܫܥܥܝܢ‎ 


Poles! 

4o o3 270 ܗܦ̈ܛܝܐ ܒܟܬ ܕܦܪܕ‎ 
cQUS à xo, w A33 ܗܠܝܡܒܝܕܘܼܢ݀ ܟܦܐ‎ 
a2» ܢܐܐܚܸܕܸܢܵܐܢ̇ܝ̱̈ܬ̈ ܩܝܸܪ̇ܗ̣ܫܸܬܢܕܸܙܢ‎ oues ESAE Reyas anam 
P oseoddl ? las, P SX xx je 

dedu ܗ̄ ܕܒܿܪ ܐܢܬ‎ "S ONE NOS on 
deges AM» ܗܵ‎ 030003333 02 

ܗܦܠܝܕܝ ܡܝܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܘܢܐ ܢ Pa. 31 JI‏ 
ܘܫܡ ܦܝܠܣܘܦܐ ܬܘܒ. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܐܘܟܝܬ݀ 
ܨܲܦܘܿܚܢܐ '? 5,371 PAS‏ 

ܗܦܝܠܝܡܢܣܩܝܐ ܐܝܟ aX‏ ܗܟܝܠ ܡܩܝܣܘܬܐ 
ܐܝܬܝ aw noce No aas‏ ܥ := ܒ ܟܫܚ 
ܕܡܲܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܓ ܗ ܡܘܢܝܩܝܬܐ ܐ̈ܝܬܐ ܖ ܠܝܥ 
ܘܝܡ Tia y! JU Bruna‏ (ܐܕܢܵܝܚܝܬܵ .ܐ 

Q03.000 033302‏ ,ܝ̱ܐ.. ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܘܟܝܬ 


! S85 cus]. — ? 8: (9-5, 5, c S wee en, ef. 
vocabulum sequens. — 9 Cod. ܐܬ ܐܒܠܝܢ‎ cf. notam praeced. 
et Field , Otium Norv., IT, 35. — ^ HF .^ܣܤܣܐܢܘܛܘܝܣ‎ — 
.FSSs 4-43). cf. infra vá a. — 9 SSs sequitur glossa 
vocabul. sequentis quod deest. — ? SSs ܨܬ 8 . . ,^ ܐܢܛܓܗ‎ 
c.» . — ? 88s deest. — 19 SSs ܓܢ ܝܘܣ‎ ^, — 1! H 
ܚܿܧܰܥ̣ ܣ‎ opi AMA. — 12 HF dest L2. — 15 F 


[Hanc glossam a vocabulo alienam esse‏ ^1 — . ܗܦܘܣ ܘܡܗ 

643 ܗܣܛܓܐܟܣܐܢ 


ddl SMS. ܗܣܛܗܪܝܣܐܣ!'‎ 

"eoe coni Y S oM con‏ ܗ̄ ܟܠܠܬ ܠܠܝ ܀ 

ܗܣܛܝ ܗ ܩܼܡ Vl‏ ܗܣܝܛܝܢ ܗ ܐܝܬܘ 5-2 & 
dept Jil, es;‏ 

s V con‏ ܪܝܓ ܗܢܝ ܗ̄ ܡܣ ܬܬܬܐ 
ܗܣܝܝܥܘܣ Jes. J6 wá Sen‏ ( ܫܚ ܐܚܬ ܚܘܝ 
droit. Kbps‏ 

Pues ܐܢܬ‎ vam m 3.00023 

LA) ܐܬܪܝܫܡ‎ o 5 ܐܐܝܕ‎ Y OO Y 23.00 02 


deni) 
KC, ise en cad 

4o MA ܗܣܟܐܛܘܣ ܗ‎ 

ܗܣܥܐܪ̈ܐܙ' ܗ ܐܒ ܕܐܥܼ)ܒ ܐܨ à gae eS‏ ܐܢܕܐ . 
ܬܘܒ ܐܡܝܪ v5 A coo "wd‏ ܠܗ 
ܫܘܪܢܩܐ ܀: : 

P) aas] . ܐܙܥܠܘ‎ eo. 500305 35.72.0002 

YES con‏ ܟܐܦܐ Jue cd de qe uas‏ ܚܐ 
de gas‏ ܥܨܛ̈ ܐܐܐ ܨ cT Us RADI Juil, Ansa.‏ 
oS‏ 

ܗܣܦܐܘ̈݀ܐܪܣ ܐܝܟ ܦܘ ܀! ܢܝ colla! de‏ 
D oil, daddy bal! eel,‏ ܨ̄ ܣ ܟܐܪ̈ܐ. ܘܨ 
eS com‏ 3 ܘܒܕܘܟ sions‏ ܗܟܣ ܘܪܐ ܰܪ 


desunt, — 12 SSs ܕ[ ܢܵܫܵܟܹܝܢ‎ — 13. F ܐܪܐܣ‎ S coc, confer 
sup. ܐ‎ . 15 et 19. — ^ SSs ,”"ܡܠܝܥܘ‎ — 15 H DE SSs 
lpu]. — 19. HF ܆;"ܐܙܡܬܕ‎ — !7 FSSs cue :ܗ ܗܒܠܕ‎ 
H ($las! 3A c, cf. inf. lin. 8. — 15 F ܬܣܝܣܐܢ‎ ". 
— 19. SSs deest. — ?9 F (94 ,ܢܢܝ‎ — ?!. FSSs (em. — 
22 HF deest. — 39 H :"ܕܗ݀ܐܝܘܣ ܐ‎ F 5ܪܗܐܝܘܣܐ‎ SSs 
ܕܗܐܣܤܣܐܢ‎ ^ 

PM X ܗܦܐܓܓܗܠܝܐ 0 ܫܘܘܕܝܐ‎ 

ܗܦ݀ܐܓܘܢ 0 ܕܡܝܬܼܐ {ܠ̈ܝܐܐ. ܀ 
ܗܦ݀ܐܕܘܢ ܗ̄ܠܚܘ̇ܫܐ ( ]4577 

:;35 ܘܬ‎ XM m 1 ݀݀ܐ ܘܠܕ‎ eS oo 

ܗܦܐ ܡܗܣܘܝܡܗ ܗ̄ xxx.‏ ܐܟܼܝ̇ܬ܀ 
ܗܦܐ ܠܗ݀ܐܘܬܝܣ ܐܢ ܐܬܡܠܼܝܘ ܐܿܥܿܐܚ̈ܕܐ. 
ܗܦ݀ܐܢܝܣܛ ܐ ܡܗܢܝܘ" ܗ̄ ܕܡܬܥܪܡܝܢ 
ܢܣ ܕܨ P‏ 


ܐܛܝܐ ܗ $ 


ܐܬܬܥܝܪܘ ܥܠܝ 5 ܕܐ ܠ 

ܗܦ݀ܐܪܬܝܛܗ ܗ̈ܐܬܬܪܝܡܘ ܡ 
ܗܦ݀ܐܙܪܘܢ 0e‏ ܪܡܪܡ Pe‏ 

cor eon M e on‏ ܗ̄ No, iso‏ ܚܨܝܧ 
Ta‏ ܒܨ ܥ̄ ܟܒܕܐ jg S wá sos‏ 
P s ali‏ ; : 

ܗܦܓܘܓܐ ܗ 70 Nw ino a n‏ 
ܡܬܬܝܬܝܢܘܬܐ ܕܒܬܢܚܘܝܬܐ ̈:܇ 

"con Y eas n S n‏ ܗ̄ ܢܫܐܠܘܢ ܠܚܡܐ 
d asia;‏ 

2030 ܟܘܬܗ d$‏ ܪܟܒ ܢܪܝ ܀ 
ܗܦܗܒܝܒ̄ܐ ܣ ܐܣ ܗ̄ ܐܬܪܟ ̄ܒ ܬ (si)‏ 


ܐܝܒ E‏ 
ܗܦܗܕܗ݀݀ܬܙܝܘܣ:ܐܙܢ? ܗ ܪܕܘ ܐ ܪܝܼܨܸܐ܀ 
ܗܦܗ݀ܐܐܝܢܐ ܣܢ ܗ̄ ܟܦܢܼܘ ܫܼܲܐܩܕܐ :܀ 


! H glossa vocab. sequentis , quod deest, hic sequitur. 9 ܐ‎ 
"Sw ܇ ܗܣ ܛܓ‎ — ? HF ܥ‎ LOI; ef. col. 627, .ܐ‎ 34. — 
4 H as Yo; Fas a3 W'agy. — 5 SSs ܐܢܢܬܕ‎ 
HF deest ܐܙܬܪܫܡܗ‎ quod sequitur. — 9. ܚ̈ܥܝܢ̈ܝܢ‎ , — 7. Cod. 
v3, cf. B. 4. , 3323, et infra lin. 32. — 8 SSs ."ܣܘܝܘܢܗ‎ 
— 9 Cod. sic, leg. cum Payne Smith Masc), — 19 H ,ܒܐ‎ 
ef. sup. lin. 15. — 11 H vocabula precedentia inde a Ve.) Xe 

CUOI COMITER 


ܡܝ 
041 


ܗܢܗܓܩܐܛܗ 


ܟܝܳܝܐ ܕܐܐ ܪ ܕܒܗܿ. I eso‏ ܥܝܕ̈ܢܝܐ. oS No‏ 
ܣܝܒܪ̈ܬܐ ܘܗܘܦܟ̈ܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܀ 
ܗܢܗܓܣܐܛܗ ܗ̄ ܐܝܬܝܘ uas‏ ܟܼܐ ܼܐ 
ܗܢܗܕܪܐ'° mo‏ ܟܡܐܢܐ P cedi‏ 

ܗܢܗܢܝܢܫܐ ܗ ܗ AM‏ ܝܕܨ m‏ 

ܗܢܗܩܢ' e‏ ܡܛܠ ,ܨ d‏ 

wn cav as scs w^ ܣܣܼܝܪܘ‎ d eM o0 
 ܐܝܼܝܺܚ̈ܝܢܲ( ܗ̄ ܐܬܣܒܥܘ‎ Ye. cos N, S onaon 
ܗܢܗܛܗ݀ܐܝܠܘ ܗ̄ ܦܩܕܬ ܐܝ ܟܚ܀‎ 

dy ̈ܝܟ‎ inco i$. QM oaa 

ܗܢܗ݀ܐܢܘܠܘܓܗ݀ܐܝܛܗ ܡܬܒܲܪܟ ܚܝܼܐܙܐܝ 
E CS‏ 

Onus] ܗ̄ ܐܣܬܟَܲܪ‎ SN Y S ona on 


ܗܢܘܢ d‏ . ܗܢܘܢ ܗ݀ܢܘ ܣܧܣܬܿܐ .4 . ܗܢܘܢ !,53 .2 


ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܠܦ ܡܲܐܠܘܢ ܒܡܝܒ̈ܠܝܐ ܥܬܝܝܩ̈ܐ 
ܨ¿ ܣܰܡ̈ܟܐ v mnis‏ ܨ coxa,‏ ܩܬܐ ܕܐܢ̈ܕܐ. ܐܨ 
ܗܢܛܘܠܝ PI waa o‏ 

oso AM as ܗܢܛܪܐܦܗܐ ܐܝܣܐ ܗ̄‎ 
draps 

ܗܢܛܪܘܡܘܣ ܗ̄ ܪܥܳܠܝܐ disi) ausa‏ 


col. 621, l. 19; col. 626, 7, 36. — 13 HF cocsadn ove 0308 
(H cocoa"). — !^ HF "sw sca. — !5 H "vov coc; 
F 53.cosv ov coo . — 19 SSs deest; glossa que sequitur ad 
vocabulum egre pertinet ; videlur aliquid. omissum esse, cf. infra 
co ܗܪܗ‎ cum eadem glossa. — 1? FS8s ;ܐܡܘܢ‎ cf. 


col. 613, ܐ‎ . 11 et inf. ܗܩܛܓܪܣܦܝܘܢ‎ . 
642 


ܗܣܛܪܘܦܝܘܢ 
ܗܢܛܪܘܩܝܠܝ ܗ̄ ܡ̈ܥܝܐ ܕܢ̇ܚܬܝܢ ܠܐܝܫ̈ܟܝܐ 
sla! Juss‏ ܐܛ ܐܢܝܟ ir] ay‏ 
ܗܢܝܘܠܥܝܘ ° ܗ̄ ܚܠܡܐ Pe‏ 
ܗܢܝܢ x33 AE‏ ܩܨ debel uui‏ 
ܗܲܢܝܐܘܼܬܠ Juil Lui‏ ܐܝܬܿܐܪܙ̈. oo‏ ܐܥܪ 
ܙܟܪܝܐ ܘܚܘܢܝܢ sell eqs 3049] vf aoo‏ ܒܪ 
uo wá sao P‏ —— 
ܗܸܢܝܘܼܟܼܐ CST, JI Soo.‏ . ܘܗܢܝܘܟܐ ܬܘܒ 
ܡܕܒܪ ܥܓܠܬ̈ܐ ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ (ܬ,ܢ̄ ܠ "eS‏ 
EIAS cu Le‏ 
ܗܢܝܺܥܶܳܐ :̇ܫܼ. WAP‏ ܟܕ ܙܩܝܼܦܐ $ ܘܪܒܝܼܨܵܐ ܝܡ 
eus MU‏ ܘܙܟܪܝܐ ܡܗܢܐ ܠܗ ܢܝܥܫܬ Ma à‏ 
"Suo‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܘܡܠܝ As (£ vA‏ 
LB, ol‏ ܗܸܢܝܵܝܵܐ ܗ̄ ܢܣܺܝܒܘܬ ܪ̈ܓܫܬܐ ܣܘܥܪܢܝܬܐ 
ܕܗ݀ܘܝܐ asa‏ ܕܦܓܪܐ. ܐܦ ܡܬܬܣ ܢܕܒܐ 
ܐܦܠܐ ܓܫܝܡܐܝܬ ܐܠܐܬܬ̄.:. 
ܗܢܩܐܬܝܕܗܣ ܗ̄ܥܘܒܝܝܐ ܕܓܘ̈ܢܘܬܐ 
"las‏ ܐܛܝܐܝ̈ܟܼܢ. o es ssa oso‏ ܬܪ̈ܒܝܬܐ 
ܝܬܝܪܖܪ̈ܬܐ ܕܡܣܪܐ. amo‏ ܕܒܓܘܢܝܐ w^‏ (ܝܿܕܐܟܐ 
ܢܐܪ ܐܝܢ (ܟܠܝܼܝܨܢ ܐܝܬܝ ܢܸܥܵܝܸܙܨ à‏ ܐܬ ܐܨ ܐܠܧܟܿܐ ܢ‫ ْ 
ܗܢܩܐܢܬܝܕܗ ° ܬܘܒ .ܐ 
ܗܣܐܦܝܘ݀ܐܐܙܢ ܐܬܡܣܕ ܫܢܿܟ : 
ܗ 02.60« ܝܟܣ 1550 ܗܵ CS‏ ܐܙ ܕܥ ܙܥܡܿ ܝܵܪܼ ܝܟܢ ܲ̈ܝ܀ 
ܗܣܘܬܝܣܣܐܐ ܟ ܗ̄ ܐܝܪ̈ܣܐ ܚ ܚܨ Piles!‏ 
ܗܣܘܬܗܢ ܗ ܡܢ ܠܓܼܘ da‏ ܐܥܿܬ ܢ 


& En CEP Y voc ܗܣܛܛܓܗܝ ܗ ܗ‎ 


ܗܣܛܪܘܦܝܘܢ" M xao o‏ ܗܦܢ ܟܢ ܘܬ 
ܬܠܝܼܦ̈ܐ ( ܢܫ̄ܬܕܝܢ pls JE‏ 


ܣܪܘ ܐ BI‏ 


! HF add. ܂ ܘܕܡ̈̈:‎ — ? HF ܕܪܐ‎ 303. — 9 SSs deest. 
^ SSs deest; V add. ad calcem doo, c9. — 5 $$8s 
v, cf. col. 306, 1.10. — 9 HF eaa S. LT SSs 
deest XU Lem. — 5 H deest BON) aA co ܒܝܪ‎ DORT 
SSs quod sequitur deest. — 9 FSSs 85). —10 FSSs 
d6—395—. — !! SS deest + 5. : Tu E. confer 

hi. 

639 


ܗܡܦܘܛܝܣ 

«Hil ܠܚ )ܪܒ‎ cAS.e 

ܗܡܦܗܪܝܩܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܡܝܣ̈ܝܝܐ 
0 

TEN, 033.300‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܨܳܕܘܳܐ (ܠܫܝܼ ܀ 
ܗܡܠ ܗܘܐ ܪܝܐ ? 730 3 CAS voca‏ ܐܬܝܬܬ̈. 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܪܩܝܡ EX Gas, w Noo‏ 
PW‏ 

ܗܡܦܝܛܪܘܢ ܕ݀ܡܐ ܠܟܪܬܐ ܠܡ Od.‏ 5,6 
ܪܨܐ ܢܫܥ ܛ (ܐܠܟܐ ܢܐܝ 

ܗܗ ܠܫ ca‏ ܬܗ݀݀ܐܟ ܕ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝ̄ܪ̄ܘ ܗ̄ 
ܬܬܡܠܼܐ US‏ 

ܗܡܦܝܘܪܝܕܗܛܗ ܐܝܟ݀ ܒܪ ܣܝܪܘ »€ ܝܣܕ 
dps‏ 

ܗܡܦ̈݀ܐܓܝܓܗ ܗ ܠܡܬܩܒܥܘ ܐܨ "Ie wr‏ 


ܨ 


ys 

ܗܡܦܗܣܗ݀ܐܢܛܘ e‏ ܢܦܠ geom‏ ܝ‫ ܨ 
ܗܡܠܝܗ݀݀ܐ ܢܘܦ .ܟ © 75 8 ܡܰܥܝܬܐ ܢܿܒܙ 
ܘܝ̇ܬ̇ܒ̇ܬ̈. so‏ ܡܠܚܒ̈ܐ ܕ ܐܠܬܤܐ ܢ c yy‏ ܘܝܬ ܠܬ ܟܠܬ 
ܕܐ ܫܝܟ 5999( ܢ݈ܬ݁ ܚܟ ey‏ ܥܵܚܝܬ݁ ܨܐ Roos‏ ܐܩܝܐ ܝܟ 
ET‏ 

ܗܡܦܐܢܝܬܕ ܗ̄ ܐܬܓܠܕܝܐ݀ ܟܟ 
ܗܡܦ̈ܐܢܘܣ ܗ̄ ܓܲܠܝܐܝܬ ܟܿܐܐܩܟ . 

qeXAs WAado ܟܣ ܗܕ‎ X A T€ S 2300 

T7724. 001€ 2300‏ ܐܘܟܝܬ ܢܦܫܢܝܐ )ܝܢܚ )ܪ . 
ܬܘܒ ܢܦܝܚܐ d»‏ 3 


quod vide‏ ܗܢܿܘ ܕܝܢ ܚܠܦ ..... Ww soni leg.‏ ܥܬܝ̈ܩܐ 
ܡܬܘܐ inf. col. 651, L. 20, hic falso insertum. — 1? H. deest‏ 
cf.‏ ܘܡܠܬܐ Cod.‏ .15 — .ܘܝ ܐܟܪ̈ܐ HF‏ ^! — ܂ ܡܬܬܘ̈ܐ F‏ 
F‏ 7 — , ܦܥܢ ܪܐ H deest 338; S85‏ 16 — . ܡܠܐܙܐ inf.‏ 
post spatium vacuum ;‏ ܐܬܘܨ .4925€( in H tantum‏ ;ܬܪܡܪܡܝܢ 
forsan cum Field, Otium Norv., l, 2^, (Quee legendum. —‏ 
S$s a. — 19. Cf. supra l. 15.‏ 18 
ܗܢܕܝܡܐ 


ܗܡܦܘܐܝܡܐ o‏ ܐܘܟܝܬ ܩܒܝܘܼܬ ܡܘܓܠܐ 
ܘܐܘܦܘܦ wa‏ ! ܬܘܒ ܡܝܬܩ ܪܐ BO S4 ge‏ & 
ܐܕܨ ܀ 

ܗܡܦܛܪܘܢ ܘܗܡܛܪܘܢ ܥ݀ Jerem‏ ܧܨ 
oes‏ | ܙ¿ ܩܬܐ JUGE duas JUI‏ ܐܠ Bue,‏ 
"aif‏ 
ܗܡ Yea SA S‏ ܐܝܟ ܒܪ a ibus‏ 65 
ܡܢܣܥܢܝܬܐ «Por‏ 

ܗܡܬܘ̈ܐ ܐܝܡܝܬܗܐܘܣܤ1' aas‏ ܐܠܬ ܘܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܕܦܠܓܗ ܐܠܗܐ. ܗܘ ܚܠܦ ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ 
ܕܡܝܒܠܝܐ c5 09 Ros Loos. v ns‏ . ܒܪ ܣܪܘ 
P lo s‏ ܕܥ ܐ cou. I Rs‏ ܢܝܬ )ܠܒ 

ܗܵܢ ܗܵ ܒܕ ܝ . 0 wo .us ylX5.‏ ܣܬ ܐ ܀܀ 
ܗܢܕܝܡ̈ܐ ܘܗܦܝܟܘܪܝܐ ܐܘܟܝܬ ܐܬܪ̈ܢܝܐ 


E CoU 


640 


ܗܢܕܝܩܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܡܠܐ݀ܐ ‏ ܦܢܝܟ ¢ 
Sb‏ ܘܡܨ x‏ ܐ ܐܢܢܥ 4i‏ 

nica ܗܢܕܝܐܒܐܠܐܘܝܛܗܣ ܗ‎ 
: Haee oil 
ܗܢܕܝܡܒܐܠܘܡܗ .0.0 ^30» ܗ̄ ܣܲܣܪܘܚܝ‎ 
da dete ܪܨܐ‎ lui, Aude 

ܗܢܕܝܘܡ̈ܐ ܗ̄ܠܒܘܼܫܐ egal‏ 
ܗܢܕܪ̈ܐܢܘܗ݀̈ܐܙ ܟܿܡܢ ܝܨ dro!‏ 

ܗܢܕܝܘ݀ܐܘ ܡܝܪܐܕ . ܗ̄ ܠܒܫܬ ܠܝܚܒ ܀:. 
ܗܢܕܝܡܐ' Sema‏ ܟ ܘܪܝܥܐ ܡܿܢܪܹܐ ܪܒܝܢ 
ܠܟܘܪ̈ܗܢܐ ܥܝܕ̈ܢܝܐ ܗ̄ ܥ .ܡ ܡܥܟܰܝ̈ܐ ܘܐܐܪ̈ܢܝܝܐ 
ܗܿܢܘܢ . ܕܡܥ̇ܕܝܢ ܠܡܓܕܫ ܒܕܘܟܬܐ ܡܕܡ ܠܦܘܼܬ݀ 


± ܥܒ‎ SSs )ܒ :ܝ :ܟ‎ 3l, ef. col.190, 1.18. —? F 
;ܗܡܦܘܐܝܐ‎ S$s ,ܗܡܦܘܐܢܐ‎ cf. col. 650, I. 1. — 
*. Gf. col. 65o, .ܐ‎ 4. — ^ F add. ܐܘܟܝܬ‎ , — 5 F (wc. 
ܝܝ‎ FSSe deest (ih, JV. — 7 FSSs add, 4-18). — 9 SS; 
ܘܢܝܐ‎ 000.3. 7005. — ? SSs wo. Sa. Svo, leg. 
ܘܐܘܦܘܦܘܐܐ‎ cf. col. 81,1. 15. — 19. Cf. col. 639, 1. 10. 
— !! HF eaxvc'en", — !? SSs ܚܠܦ ܗ݀ܘ ܡܠܠܘܢ ܕܝ‎ 637 ܗܡܒܘܠܗܘܣ 


ܗܡܒܘܠܗܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐ ܧ:»& LAS‏ 
eas‏ ܘܛ M‏ 4 
ܗܲܡܗِܠܗܼܛܝܣܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܗܲ̇ܓܝܘ 
ܐܬܥܢܝܘ ܒܕܚܛܐ loy‏ 
ܗܡܘܪܪ̈ܐܢܢ ܕܗܣ ܝ ܚܨܢ ܨ ܗ̄ 
ܡܡܘܪܕܘ݀ܐܝܕܗܣ ܀܀ 
ܗܡܛܛܝܣ ܒ̈ܝ ܥ̄ ܟܐܦܐ ܗܝ ܝܫܢܕܝܔ 
ܘܫܕܢܐ! ܕܕܡܐ ܚܐ ܪܝ݇ܬ݁ ¿~ Xy s m.m‏ ܘ ܘܗܟܝܢ 
ܒܪ ܣܪܘ d e‏ 
Ww so‏ ܬܘܒ ܐܝܟ ܒܝܪ o^ c‏ ܡܬܬܩܥܓܐ 
ܕܗ݀ܘܼܐ ܦܠܓܗ 039 Cras YN‏ ܪܝܫܐ ܕܨ ܫܒ݂ܶܚܝܬܵ 
ܕܸܘܵܬܢܸܿܨܨ ܕܕܣܛܵܐ. ܘܥܣܪܘܢܐ ܕܢܫܝܦܐ ܕܦܝܠ ܡܒܡܫܥܚܐ 
i 453720094 0332205‏ 
ܗܸܡܝܢ̈ܢܶܐ Sy xus S uLa-$‏ ܒܥܐ ܘܪܝ we‏ 
ܢܦܬܐ ܘܗܡܢܝܥܐ. ܘܐܝ ܟ ܒܢܪ ܣܪܘ 
ܕܘܣܬܝܦܐ', ܦܪܣܐ ܟܘ ܚܫ ܬܝܓ ܡܬ݂ܩܢܪܐ 
ܘܕ̈ܡܼܐ vo‏ ܓܠܝܠܐ .܀ ܒܪܡ ܗܡܝܝܐ ܚܘܪܐ 
lady uei ex. ap‏ ܦܝ )4 
ܗܸܡܝܝܵܐ Ju‏ ܐܨܒ bass was‏ . ܘܩܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܟܝܠܐ ܘܐܝܟ ܩܼܣܛܐ WAS.‏ ܒܟܡܝܘܬܗ. 
ܗܡܝܢܐ ܕܝܢ Ww eoo‏ ܠܝܛܪܐ ܘܦܠܓܗ ܐܚܕ 
ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ 3 (sic) vcn soma wA s‏ ; 
ܘܪܘܡܒܥܗ ܕܗܡ ܝܥܐ ܐܘْ ܐܪܒܥ .33.30 C0.‏ 
ܘܦܠܓܗ̇ ܗܘܐ ܘܥܵܝܹܐ(. yy Ciaas, Jo; ges‏ ( ܫܢ ܟܐ . 
ܬܘܒ :ܐܡܪ ܒܕܘܟ ܟܝܥܓܐ ܕܡܥܐ ܬܠܬܐ 
ܠܟܛܪ̈ܝܐ ܢܺܐܥܰܬ݁ ܐ ܕܟܠ vocem de, Lacs Uo Jus,‏ 
ܬܘܒ ܡܬܐܡܪ ܪܘܒܥܗ ܕܠܝܝܓܪܐ e3 JJ), E»‏ 
ܕܐܝ̣ܢ ܗ ܟܝܠܐ ܕܬܫܥ ܢܡܣܛܝܢ (ous‏ 


v 1337205, cf. col. 133, 1L 11, — 1 F dans. wd. - 
!1 HSSs deest | o5 caen. — 1? F doy dax. 
13 FSSs AMA! ܗܡܘ ܒܝܗ ܐܵܫܲܬ݁‎ ܿ — !^ FSSs deest hic 
As. 
ܗܡܣ 638 


ܗܡܝ݀ܐܠܐܢ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܛܘܝܫܘ ܕܝܲܚܨܐ ܀ 
eoa Na 7302‏ ܪܢ ܗ̄ ܐܬܒܠܛܘ ܐܥ݇ܖ̈ܐܟܐܕܐ. 
003.004.7202 ܐܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ voi co‏ 
«P caax!‏ 

QAI oe ܘܐܝܟ ܒܝܪ‎ Laus Kcacd) We Mk27300 
»—3o ܡܠܥܐ‎ moa ܗܡܝܪ̈ܐ ܡܫ̈ܟܺܝܼܐ‎ 
va A x75 ܘܬܐ ܠܥܢܕ̈ܕܐ ̇ ܘܐܝܬܝ ܗܘܢ‎ s 
ܒܥܝܗܘܢ ܐܘܿ ܪܖܪ̈ܘܪܒܢܝܐ ܕܒܡܗܘܢ. ܗܕܐ ܕܣ݀ܟܪܝ_ܢ‎ 
ee A saa ܒܬܪ ܬܪܥܘܬܐ . ܐܝܟܝܢܐ ܕܠܐ‎ o 
ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ ܕܦܐ ܢܨ‎ 


ca Ncc ܒܨ ܦܠܓܘܬ ܕܝܝܪܐ‎ BU 
(Ua 


90-0277) ܐܝܟ ܝܘܚܢܢ ܒܪ‎ TU rane 
 ]ܐܵܝܲܟܵܗܲ[ ܐܫܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ‎ 

ܗܰܡܺܢ ܗ̄ ܡܿܘܬܐ ܐܬܨܚ܀ 

PAM wan e ܗܡܥܝܣܝܢ‎ 

ܗܡܥܝܟ݀ܐ ܟܐܨܸܨ̈ܢ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗܡ̈ܝܝܟܝܐ 
ܗܠܝܢ ܕܒܨܘܪܐ ܡܬܪܡܝܢ. ܘܡܬܩܼܪܐ ܐܪܡܐܝܬ 
s‏ , ܘܗܕܐ ܡܢ ܗ݀ܝ wo A iw Aus‏ ܘܒܚܿܕܪ ܠܗ 
i ,lo‏ . ܢܝܟܐ ܐܟܐܟܐ ܟ P‏ 

(= ܓܥ 06 ܪ ܫ‎ cS ¬ > ` ܗ‎ ? Y 333205 
ES CR) 


ܗܡܣ ܪܵܢܼܐ plex‏ 10 ܕܦܕ ܰ e. 7. o0.‏ ܗܰܿܡܣܝܢ 


9 ܣܐ ܕܐܟ ܘܗܵܝܹܝܼܢ. ܗܡܣ ܕܡ‎ uem o NA 
15. SDN ܪܝܐ‎ 0 050. ypeesed igi 
ama oco .! AK) Qe com ܬܘܒ‎ Hass 


J-x—- i» ܥܐ‎ osa o! Dx QA ܘܗܿܡܣ‎ QA 
Pw AN «S ܗܡܣ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܐܝܟ‎ . Jue ܬܐ‎ 


! H deest vxo Nan ܗܕ‎ . — 3 SSs deest, cf. inf. 
ܐ‎ . 19. —? HF deest 34S ; Ss yan S : 8 ; confer 
col. 844 , 7. 18. — ^ F ܕܘܣ ܝܡ ܬܐ‎ . — 8 SSs vocabula 


sequentia desunt. — 6 H o. — 7 FSSs coo MAN," 
confer col. 133, l. 15. — 8 Cod. ܐ‎ A ܗ ܡܢ‎ — 9 HF 

ܗܠܟܣܝܥܝ 


b» ܗܠܟܣܝܥܝ ݀ܧ ܟ̣ܝܸܨܢܹܬ: ܐܢܰܝܬ݁ ܐܚܘܕ ܧܺܝܚܝܪܝܼ ܐܝܬ‎ 
uarie KJ Jc, uam ܠܝܕܐ‎ a Kan 
P Usbul, 

ܗܠܠ ܢܐܗ .ܥܘ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ »€ 
ܣܝܪܘܬܐ ܐܝ̈ܫܩ «£o‏ 

Sy— Yl 31-2 ܗܠܠܗܒܘܪܘܣ ܚܘܪܒܲܟܟܳܐ‎ 


635 


1i ga422 ܕܐܐ‎ 

ܗܠܠܗܝܣܦܘܝܛܘܣ A 3 net‏ ܣܪܘ ܘܢܝܐ 
ܐܘܚܨ 46 , 

ܗܵܠ̣ܠܘܼܝܶܗ ܬܪܐ ܪܐ. ܗܵܠܸܠܘܼܝܵܐ ܬܝܫܒܘܚܬܐ 
ܠܐܝܬܝܐ ܥ wA m‏ ܗܘ ° ܨ €¿ ܬܝܫܢܒܘܚܝܬܐ 
ܠܐܝܬܘܬ݀ ܐ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܘܒܥܝܐ ܠܐܝܬܝܐ 
ܒܪܘܝܐ. ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܩܕܡܐܝܬ ܒܪܟܘܿܗܝ ܠ ܗܝܐ 
ܝܫܡܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܚܙܿܐܘܘܗܝ ܠܥܘܗܪܐ ܕܐܬܒܼܪܝ 
ܒܥܕܢ ܨܦܓܪܐ ܕܚܕ ܒܫܐ ܡܥܘ ܟܠ ܗܘܢ 
ܝܫ̇ܘܝܐܝܬ ܗܠܠܘܝܐ ܝܫܘܒܢܚܐ ܠܐܝܬܝܐ ܒܪܘܝܐ 
ܕܝܠܢ ܘܕܟܠܗܝܢ o1 v‏ 1 .ܐܠܝܠ ܘܝܗ 
ܒܝܪ as co‏ ܬܘܒ ܬܝܫ ܘܚܬܐ ܠܐܠ ܗܐ ܠܝܐ 
as‏ ܘܠܐ oso ws‏ ܗܠܓ ܘܝ .ܗ €3 
ܬܫܒ̄ܘ̄ audi vn S‏ 4.4 

ܗܠܠܗܒܘܪܘܣ ܠܗܘܡܘܘܟ݀̇ 9 va ^e»‏ 
ܕܨ ܐܚܝܸܡܙܼ.. ܗܠܠ ܗܒܘܪܘܣ ܡ ܗܠܐܣ .ܗ 
ܚܘܪܒܟܝܐ ܐܘܟܡܐ Ps» or‏ 

"Ye on‏ ܐܝܟ ܣܟ݂ܓܝܣ ܗ̄ܙܝ̈ܬܐ ܐܠܥܸܢܝ̈ܝܝ܀ 
EOD‏ ܐܝܟ ܝ̄ܘ̈ܚܟ̈ܦܐ ܐܝܟ ܒܝܪ GX eo‏ 
udi‏ 7 
cov Nob‏ ܐܠܣ we‏ 


dy ܚܘܪܐ‎ 


ES coa 23.covcoós Non ܨ‎ » 


desunt. — *! Cf. eol. 382, .ܐ‎ 2; col. 446, .ܐ‎ 15. — 19 Confer 
col. 63^, l. 6 et vocab. sequens. — 1. F a; H ܬܝܬ‎ et deest 


ur», ef. col. 397, 1. 9 et inf. l. 19. — !^. Cf. col. 381, L. 1. 
— 5 HF add. ܗܰܠܩܳܝܳܐ ܗ‎ . — 19 S85 wa NN, So; F add. 
ܢ¿ ܒ̈ܛܠܐ‎ cf. supra lin. 9. — 17. deest ܚܫܠܦܝܪ̈ܐ‎ cf. 
col. 397, ܐ‎ . 4; H. deest «73 quod sequitur ; SSs deest glossa 
seq. usque ad sS Ao. — 19 HF ܕܡܝܨܝܪܝܢ‎ , 

636 


ܗܡܐܛܘܣ 


ܗܠܦܝܤܣܐܛܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܣܪܘ Phys;‏ 


ܗܠܦܝܣܤ° ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܣ ܒܪܐ Psi,‏ 


PA ܗܠܠܩܐ‎ 
emi acr ܸܨ ܢܢܝܟ‎ ^g loyal Yea on 
ܠܝܼܵܥܼܟܨ̱ܢ ܒܣܦܼܪ ܡ̈ܥܟܐ‎ 91 duda! Pisas (uio 

4r xoxo wo ܗܠܩ̈ܐ‎ 

ܗܠܩܢܘܣ ܗ e‏ ܠܡܬܿܦ ܨ ܫ݀ܝܬܿܝ܀ 
ܗܰܠܩܺܝܳܐ oii c‏ ܕܐܠܗܐ ܘܗܟܢ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
AN AI‏ ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ 151 ̇;. : 
ܗ̈ܠܩܐ TN No‏ ܐܝ ܝ̈ܢܐ ܐܢܝܘܢ 
ܫܦܝܪ̈ܐ RE‏ ܕܡܢ ܡܘܥܝܬܗܘܢ ܣ̈ܠܣܝܢ. ܘܐܝܟ 
ܣܟ̈ܓܝܣ ܘܐܝܟܼ ܒܪ ܣܪܘܐܝܠܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܫܦܝܪ̈ܐ 
SN Aa‏ ܒܚܙ̈ܬܐ ܕܟܝܢܐܝܬ c‏ ܟܕ aep‏ 
VE‏ ܐܢܒ ܘܨ Kad‏ ܘܢܰܬ̈ܨܚܶܨܢ exi.‏ : 
ܗܠ̈ܩܐ ܐܝܟ ܒܪ oA eo‏ ܚܒ̈ܥܐ ܥܒܝ̈ܐ 
ܕܡܬܟܪܟܝܢ ܥܠ ܐܣܛܘ̈ܢܐ ܥܪܬܐ de JS BXL&‏ 


ERRANT 
p 0! uer ܧܨ‎ Jupe ,5$ : ܗܠܩܘܣ ܡ‎ 
4-loasila Ep Usuly ARAM pa. 


cde ds vh o ܗܠܬܗܛܘ‎ 
ܗ̄ ܐܪܩܬ ܐܝܼܫܬ ܝܝ ܆:.‎ Tea Ja 200 
Pel ܗܡܐ‎ 45 wevrca ܗܡܐܛܘܣ‎ 


±. H "Meo; SSs ܦ ܘܣܥ .ܬܘ‎ s. X. Ne. — 9 H i3, 
confer infra lin. 3. — * HF glossa praecedens deest. — ^ H 
ܐܠܠܝܠܘܝܐ‎ ;$$9: oso we. — 5. HF deest coo. sa; 
SSs vocabula sequentia maaima pro parte desunt. — 9 Sic, ef. 
col. 165, ܐ‎ . 11. — ? HF ܐܒܝ )ܬ‎ ; SSs quod. sequitur deest. — 
8 SSs ܗܿܠܠܣ ܐܬܪܐ‎ . -——9 Ss ܗܠܠܝܬܘ $ ;ܗܠܝܣ‎ . — 


18. Cf. col. 631, 1. 25; SSe voca. sequentia usque a ܗ‎ 


038 ܗܠܝܟܣܝܣܘܢ 


UU TOS 
LET ܦܫܟ‎ Lei xd, JU. ܕܢܸܚܩܵܨ‎ P cusf auus 
J£ das sei acce qu gale 11 ܢܟ ܐܨܨ‎ penal 
ܐܬܐܬ‎ Lal dala od, Duces ܢܠܰܣܰܬ (ܠܫܸܕܢܐܪܺܬ'‎ xe, 
g-*3 o! dec oai ܚܪ‎ RAS ܬܨ‎ yl es, 
ee, yr ܐܨ‎ Ke I Des Kos dI ܠ‎ ead, Ural 
es dual cao sae oues ܕܐ‎ e R5 ܐܕ‎ e ܐܨܢܼܫܬ̈‎ 
Pool y da ree» 

g-^ p» ܐܡ݀ܐܪܝܛܘܢ‎ ܆ܢܘܣܝܣܟܝܠܗ‎ 
PLE 

ܗܸܠܝܘܿܣ ܦܘܿܠܘܿܣ ܐܝܟ ܙܟܪܢܐ . ܘܬܢܸܹܝَܬ݁ ܝܘ ܢ 
rg‏ ܘܳܠܐܘܢ ܒ̈ܝ ܠܦܝܼܬܘܼܡ ܐܝܼܠܝܼܘܿܦܘܿܠܝܼܣ.ܐܘܿ 
ܗܠܝܣܦܐܣܩܘܣ ܕܛ̈ܠܦܚܘ̈ܢܐ ܕܕܒܪܐ Quen)‏ 
ܢܝܨܢ ܘܐܝܟ sails) ence‏ ܣ : 
ܘܒܡܿܘܫܚ̈ܬܐ܇ܘܒܬܚܘܡ̈ܐ.ܐܟܙܝܐ v Ny aa‏ 
uri ee eei SMS Juil‏ ܐܢܫܬ de sp‏ ܐܒܨ )ܐܚܲܕܟ̇: 

oA. eo A 5 ܘܐܝ ܟ‎ LAXE ora (e Do 
dg, ܘܚܬ‎ Alais. ܗܠܝܩ̈ܢ ܘܟܘ̈ܢܬܐ‎ 

ܗܢܥܘܢ wA Co S.‏ ܗܘ ܩܪܝܪܐ ܘܡܨܪܦܢܝܐ 
ܘܡܦܝܓܝܢܐ OR‏ ܫܢ ܀ 

ܗܠܝܩܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ .ܗ :ܬܦ .ܐܢܐ (ico)‏ 
ܗܠܝܩܢ̈ܐ" (ܐܐܥܿܕܢܬܵ.:. 


|| Low, Die Pflanz. , ba. — 19 Cf. col. 396 ult. et inf. ܗܠܚܩ̈ܐ‎ , 


— !! H q«95 et deest ov co. — 1? HF Uses. — 13 $85 
vno. — 14 SSs ܆ ܗܠܝܦܗ̈ܐܕ‎ — 15. FS8s ere EI. — 
16 H doll; F das Ua]; SSs Jeacs Lal. — 17: HF 
aar lup Ss S85 ܥܨ ܨܚ ܐܢܸܝܝܹܗܟܹܙܢ‎ — 19. HF deest ,ܬܣ ܝܢ‎ 
— 19. $85 "aas. — 30. F "as ܗܠ‎ cf. col. 632, 1. 16; 


col. 635, l1. — 91. Sie, cf. inf. ܦܗܪܖܕܝܩܡܘܢܢ‎ , — 99. SSs 
;ܐܬܢܐ ܕܐ ܐܢܬ‎ 2 FSSs (Que. 
ܗܢܝܥܘܢ .ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܥܓܪܝܫܐ [tob‏ 
ܗܠܗܢܝܘܢ ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܪܘ Pao‏ 
ܗܠܝܩܛܪܘܣ ma‏ ܣܐܡ !' aw‏ ܡܚܲܒܟܵܐ. 
cce‏ ܣܘܠ ue cea S33 e o Ny cs‏ ܪܩ ܢܢ 
PTS‏ 10 

Loy No‏ ܬܪ̈ܝܢ ܓܸܢܣܼ̈ܐ ܚܕ ܝܘܪܩܐ 
ܘܚܕܐܘܟܡܫܐ isl) Xiao] dudas‏ 

Pus ܕܗܢܼܬ‎ o ܗܠܝܦܐܢܐܙܐܣ‎ 

ܗܠܝܦܙܘ ܕ “* ܗܵ ܖܕܡܡܸܣܲܟܹܐ !ܐܢܐܟ ܀ 
ܗܠܝܘܠܝܬܕ ܗ̄ܐܬܬܥܝܡܬ ()ܦܿܟܵܢܝ"'.:. 
ܡܠܥܟܪܘܣ ܘܢ ܕܢܥܚܝܸܕܬ݁ (ܠܩܿܝܼܐ ܚܐ" ܢܬܩ ܝ ܫ 
gal] Ratis‏ ܥܿܨܕܚܐܢܢ̈ܨܨ' ܕܐܘܐܕܐܟܠܨܨ ܝܐܒ AS‏ 
ܬܬܐܫܹܬܐ܂ caa)‏ 4 

ܗܠܝܲܠܝܼܣܦܡ ܘ derum. Ke.‏ ܧܨ ܥܼܬܢܝܼܚܝܸܟ. 
eden pias,‏ ܐܢ̄ܬ݁ ܣܬ ܚܨܢ yl]‏ ܕܐܚܩܝܬ ܢܐܐܢܸܨܢܵܐܪ ܝܬ 
EXTUS‏ 

93.22 ܐܝܟ coU 6S‏ ܢܐܐܝܸܕܢܐܢܝܰܬ ܕܬܐ 
ܠܗ RL anso3‏ 

ܘܗܲܠܵܟܵܬܵܐ ܐܬ ܢܨ ܕܐܸܠܙܚܵܝܼܬ". ܗܠܟܼ̈ܬ̣ܐ do.‏ . ܩܐܝܟ 
POPE c9 MM vta No aca 5 3‏ 
ܐܪܝܣܛܐܛܠܝܣ ܐܶܡܪ ܟܕ ܡܗܰܠܟܝܢ ܗܘܘ 
ܓܝܪ ܡܫܲܡܠܝܢ ܗܘܘ vc Nes‏ ܐܠܚ .ܰܨ ܐܝܐ 
ܡܗ̈ܠܟܝܐ ܬܘܒ ܡܬܩܼܪܝܢ ue‏ 


634 


! $$s Ay. — 9 HF sic; S8s erae XN b, leg. tail 
oU ues, f. Imn. Lew , Die Dflanz., 105. — 5 F 
Ku AJ. — ^ SSs . cos", cf. col. 63^, ܐ ܙ .ܐ‎ et Diosc., 1, 
546. — 5 Ss sic; 8 pue; HF juae, ¢ ܘܝܟܐ ܙ‎ inf. 
sub go ,ܚܫ ܠܥܠ‎ — 0 88: vocab. sequentia desunt. 6 
col. 172, l. 31; col. 63^, .ܐ‎ 14. — 8 Cf. col. 632, l. ult. ; ante 
ܗܠܝܩ̈ܢ‎ HF vocab. ܗܠܝܪܘܣ‎ S8s ܗܠܝܐܘܣ‎ , prabent , quod 
forsan ad calcem vocab. precedentis referendum est. — 9: HF 
sic; S8s ܥ݂ܬܢ݈ܬ݁‎ lo, leg. ܕ ܘܐ ܢܝܬ‎ cf. col. 177, 1. 13, et Imm. 

mw o 631 


ܗܠܐܐܙܬܗܛܘ en‏ ܛܥܐ dui]‏ ܚܨ 

ܗܠ 03.005 ܗ ܡܿܠܠ es‏ " 
ܗܠܐܛܛܝ Pop ans NN mar en‏ 
ܗܠ ܐܛ ܓܘ ܬ ܣܥ ܘܢܝ ܛܝ 3 ܗ ܚ ܥܚܝܪ 
à con S Non‏ ܐܝܠܝܐ ܙܝܐ.܀ 

ܗܠܐ ܔܝܥܘ ܐܝܟ ܪܒܝܢ ox ae Ww 00 S.‏ 
ܕܣܘ̈ܟܐ ܚܡܫ ov‏ ܚܫܝܬ ܐܝܬ ܠܗ (sic) eos‏ 
ܡܢ ܚܕ ܥܣܝ̈ܖܐ —— "v3‏ ܕܚܪ̈ܘ̈ܡܝܢ 
ܪܥܝܐ ܕܐܝܠܐ. ܗܟܝܐ ܕܝܢ ܐܬܩܼܪܕ. ܡܛܠ ܕܟܕ 
ܪܝܥܝܢ os‏ ܐܝܠܐ M. 2a. vn‏ ܚܘܘ̈ܬܐ 
ܣܝܪ̈ܘܚܬܐ. ܘܡܛܛܠܗܕܐ ܡܬܝ ܗܒܡܪܙܪܿܥܗ 
ܠܥܘ̈ܟܬܬܐ 038 4o‏ 

ܗܸܠܲܐܛܝܼܢܘܿܢ ܗ eon‏ ܒ݂ܓܘܦܪܐ 25( 
ܗܠܗ݀ܐܣ ܗ̄ܙܝ̈ܬܐ doy)‏ 

ܗܠܗ݀ܐܘܢ ov nass aseo‏ ܐܟ ܒܪ ܣܪܘ 
soul‏ ܘܐܝܟ ܪܒܢ ܟܐ .(L5$‏ ܘܬܘܒ ܗܠ v m‏ 
Pg! B, vns‏ 

IR eR ܗܠܗܦܘܒܘܣܩܘܢ݀°‎ 
joe «Xe Joy 

ܗܠܗܠ ܘܛܘܚ ܐܝܟ es Seas‏ 9 ܕܠ ܗܸܠ 
ܪܚܝܼܡ ܘܫܸܘܹܐ | ܟܠܟ ܨ c^ Jy quail,‏ ܘܝܨ 
coe S oan‏ ܗ̄ܺܐܪܝܢ ܘܬܐ ܐܝܟ ܦܝ ܘܠܚܘܣ 
PA‏ 


cf. Dioscor. , 1, 47-48. — !? HF ^ ,ܗܠ‎ — !! H add. 3,321. 
— 12. $Ss deest, — 13 HF coo ܬܒ‎ Nen. — ^ HF 4.— 
15 $8: 7ooN m. — 16 HF elo. — 177 H ܐ ;ܐܐܬ ܕܨ‎ 
QuayX)). .. 185 88 ܬܗܪܡܘܣ‎ . — 19 S85 ܘܝܠ ܢܨ‎ cf. 
Diosc. , I, 241, 9. — 99 SSs deesi, cf. col. 343, 7 3. 
ܗܠܝܩܐܝ̄ 


ܗܠܗܟܣܗܝܣ .ܗ ܬܦܲܪܣܹܐ ܢܝܢܿܣ ܀ 
22a «033‏ 310.600 ܗ̄ ܡܪܚܡܢܘܬܐ .ܐ ܝܼܥ̈ܬ܀ 


632 


ܗܠܗ݀ܐܝܣܘܢ ܗ 7935 go)‏ ܀ 


Ag Wo m ܗܠܗܘܘܣ܆܀‎ 


ܗܠܗ݀ܐܝܘܬܗܪܘܣ .ܒ 0 ܐܪܐ .4$ 
ܗܠܗ݀݀ܐܦ݀̈ܐܢܛܝܥܘ ܆ es‏ ܦܝܠܐ .ܝܫ )ܨ 
moo‏ ܬܘܒ "eo Amo‏ 

L0 Sa N en 7. asso on‏ ܥܰܓܪܝܫܳܐ 
ܡܨܪܝܐ (ܐܕܐܚܨܨ 4eeepall‏ 

g—S55 vxo noon 0o ܗܠܗ݀ܐܘܡܗܠܝ‎ 
ܥܵܝܬܘܳܝܟ]‎ g ܐܒܨ‎ EAE os p os ܐܢܬ‎ eis 
bs "ell eges ܥܐܨ‎ Juan] ܝܟ‎ S1 

ܗܠܗܠܝܣܦܩܘܢ ܬܐܡܢܘܣܡܕܗ ܆ܕܐܪܝܟ 
(sic) 5 Neo‏ ܣܥܘܟ̄ ܘ ܘܕܡܿܝܝܝܢ Fere‏ 
Wa aw oo x NN os 535 co. o3 on‏ 
JS, (9321 cU‏ ܗܠܗܟܣܝܥܝ ܬܘܒ woo s...‏ 
ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܗ̄ ܡܬܡܿܪܩܒܐ ܒܗ ܓܘܓܝ̈ܬܐ 
ܘܢܬ ܐܐܬܲܝܒܼܐ ܨ dgle 3 "Le dee dI e,‏ 

ܗܠܘܛܪܘܐܝܕܝܼܣ܆ܗ̄ܚܠܼܒܐ:ܕܐܝܬܘ ssa‏ 
ܟܝܣܐ. ܘܢܢܿܒܫ .ܠ cols vae‏ ܐܐܬ ܨ ܛ Pose‏ 
ae‏ 455 

Jl, J so x ER, ܕܘܼܚܢܐ ܗܳܥܺܝܨܨܢ‎ "ese 3a Non 
ape 15 )ܐܚܨܦ‎ op ics Jue d$ Jut daten 
ܐܢܘܨ‎ Ses ܘܐ‎ Jue essays ca ܐܿܬ‎ GE ee osa, 
ܢܫܦܝܛܝܟ ܝ‎ iy ܢܸܚܗܵܨ ܘܫܸܹܐܚܸܨ'‎ o3 gay cu ܐ‎ mni 
POS gem ܐܢܬ݁‎ 

"cona a San‏ ܗ ܣܘܣ ܒܪܢܫ܀ 


ܗܠܝܡܐܢ ܘܵܐ Jas Jupe‏ ܘ ܠܧ̈ܐܝ ()ܠܘܠܫܚܝܬ̈ ܐ 


± S85 (S. Uu) eme ,ܐܨܨ‎ ? HF "X Nen; SSs 
^"ܣܒܘܢܓܗ‎ — 3 HF ܗܠܗܦܘܟ.܆ً݇‎ ef. supra lin. 33. — 
^ F ܗܠܗܘܣ‎ . — 5 F add. axxo. — 6 F cow Nos. — 
7F ܗܠܟܝܘܢ̇̈‎ leg. ܗܠܗܢܝܘܢ‎ cf. col. 173, l. 33 et inf. 
ܗܠܝܢܘܢ‎ , — 9 88: (4X ܨ‎ yx. ? $s eU; 8 LU, SER iu 


C03.60.5. 02 629 

Us cass ced! ܣܓܝܐܐ ܐܠܩ ܐ ܪܘ‎ vim ܕܡܩܼܲܲܘܝܐ‎ 
4X 

toa S ron M oo 0n‏ ...$5 ܠܚܕ Ist!‏ ܐܢ̈ܕܐ 
ܣ݀ܒܪ ܐܢܼܐ ܕܦܩܘܕܐܝܬ ܐܝܬܘ i4]‏ 
ܗܟܣܐܦܗܣܛܗܠܗ ܗ̄ܫܲܕܪ idus]‏ 

! ܬܐܘܕܪܘܣ‎ ax. ܗܵ.‎ ea cos Y cos en 
ܕܸܥܼܬܒ ܛ (ܠܥܽܘܒܿܬ݁..‎ TAS. ܦܵܝܵܐ‎ Juil 

ܗܟܣ ܗܒ݀ܐܠܗܢ ܗܵܐܦܡ ܿܨ ܀ 

ܗܟܣ ܡ ̇ܐ ܕܘܢܛܘ ܗ̄ ܙܪܒܘ lake‏ 43 

ܗܟܣ ܗܪܗܦܝܣܝܣ ܗܵ ܬܪܣܟ IAS‏ 
ܗܟܣ o aao‏ ...$$ ܣܛܘ ܥܐ ܒܕ(“ 
ܗܟܣ ܗܩܗܙܢܘܬܕ A SA cov‏ ?÷ :2 

($3 ܗ ܐܘܦܕ‎ 5. ea Sa oos. ܗܟܣ‎ 

» . aS o os.cos 05 
4, 945 

4o] ܓܒܐ‎ em eM cos en. cos en 

ܗܟܣ .ܗ ܠܬܘܕ3 pea m‏ ܢ ܨ ܀ 

4I MN o ܗܟܣ ܗܠܝܘ‎ 

joli Mae ܗ̄‎ co Na ar a cas on 

qo US vom p.93 ܗ‎ "ex enos^eS 03.25.00 
| ܕܨ ܀‎ => 

ܗܟܣ ܗܪܗ݀ܐܢܘܓܘܡܗܝܐ" ܗ̄ ܕܫܿܦܥܝܢ 
(gas dedi‏ 


ܗܟܣ ܗܛ ܐܙ ܗ݀ܐ ܕ" ܗ̄ ܡܿܚܪ jeux‏ 209 1 


ܗܟܣܗܛܝܟܣܐܣ ܗ m‏ ܦܿܫܪܬ ܕܝ ̈>ܥ :ܐ 


ܗܟܣܗܸܫܝܘܬܝ en‏ ܐܬ sev‏ ܨܝ !. 


$a). — !^ SSs cado). — 15 85; ܗܟܣܪܝܬܦܣ ܗܢ‎ 

— 16 (f. col. 629, 1. 1. — 17 HF "3a sco a cn. — 18 H 
ܬܕܗ”‎ “; S$s add. wá Adae. — 1? Sie, leg, wá Nez cum 
Field, Otium Norv. , I, 23, teg pro. qaia — 90 $s 
ܐܝܟ ܒܪ ܦܘܠܘܣ ܐܐ !?— ܗܸܠܠܐܛܝ‎ — 39 88: (423, 
cf. col. 631, I. 18. 
As en 0‏ ܝܕܒ 
ܗܟܣܝܪ̈ܐܝܬܕ $9 ܝܒܫ ܥܼܙܿ.. 
ܗܟܣܝܓܗܪܬܝ Peaux] Basin a‏ 
ܗܟܣܝܪܝܬܡܝܣ݀݀ ܗ̄ ܡܿܥܘ ܧܬܕܐ܀ 
ܗܟܣܝܪܦܠ ܗܢ e‏ ܐܠܫܬ Peu!‏ 
ܗܟܣܝܠܐ ܣܡ ܗ̄ ܬܲܚܠܘܦܐ ܦܘܪܩܝܐ 
Jà$‏ ܪܬܐܬ :ܐ 

ܗܟܘܣܝܣ ܗ̈ ܣ .ܘܒܠܝܘܬܐ ܗ ܕܡܧܲܘܝܐ 
vx‏ ܣܓܟܐܐܐ (ܬܟܝܐ܀ܿܘ̈ ((ܟܠܨܝܬܬ̈ )ܛܝ '. 
ܗܟܣܝܫܥܝܐܣ̈ܐܣܢ ! cenas Momo sl m‏ 


ܗܟܣܣܘܠܘܬܪܡ݀ܐܙܝܘܣܣ݀ܐܕ m‏ ܥܢ ܢˆ 


o G03.00030210.60.3 OD‏ ܫܝܛܘܬ̈ܐ ܬܕ ;܆_܀ 
ܗܟܣܘܕܣܥܘܛܗ o‏ ܡܶܣܥܝ polen‏ 
ܗܟܣܘܣܝ݀ ܗ̄ ܝܫܘܠܛܝܢܐ plas.‏ 
ܗܟܣܘܣܘܢ ܗ ܡܟܕ ܐܢܬ PRO‏ 

ܗܟܣܘܣ ܩܐܠܝܼܹܝ̱ܨ܀ 

SN e Nen‏ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ" ܒܨ o‏ ܒܝܨ 
de‏ . ܘܐܝܟ ܐܝܘܐܢܝܥܝܣ ܒܥ ܬܒܐ ܕܐܟܪܘܬܐ 
ܓܢܣܐ ܡܕܡ ܕܚܘܪܢܝܬܐ UE e‏ ܐ dom,‏ ܥ̣ܝܼܕܢܹܬ. 
s‏ ܟܿܕܐܨܝܨܢ ܐܢ̄ܬ݁ Lo] ip eie‏ ܘܒܨ ܡܫܼܥܝܐ 
ܕܗܠܐܛܝ Uy uad, à AS 455 wax a‏ 


! $8s ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܘܪܘܣ‎ ̇ — 9 8 JI pro VJlasoe. — 
3 H S. — ^ F ad. ,ܐܦܐ‎ — 5 SSs ܠܘܢ‎ et vocabulum 
sequens deest, — 9 H ,"ܐܦܠܝܘܢ‎ —7 H AX C. 
ܬܘܕ‎ Na co Ac. — 9 HF. o5]. — !0 H deest, — 1! H 
ܗܟܣܤܣܗܦܘܕܗܐܣܘܡܗܝܐ‎ ; F ܗܪܗܐܣܓܘܡܝܐ‎ 
— 1? SSs glossa vocabuli seq. , quod deest , hic sequitur. — 13 FSSs 

627 ܗܟܘܡܗܢܘܣ 


ell &rni4 oc 6003103700405 
INE ܗܟܘܿܕܛܓܐܣܬܝܩܐ ܗ̄‎ 
Pol ܗܦܘܕܗܢܘܢ $ ܕܡܬܕܠܩܒ !]ܫܐ ܪܝ‎ 
qid ܐܢܝܢ ܗ̈ܐܬܢܓܪܘ‎ ass n 

ܗܟܝܢܘܢ ܕܐܣ ܛܘ ܡܦ dial jap‏ 
ܗܟܝܕܢܐ ܐܝܟ P833] wav eon‏ 

ܗܟܝܘܢ ܥܣ ܒܐ ܐܝ ܬܘ ܕܛܝܪܦ ܘ 3« 
ܠܕܐܝܟܘܣܐܐ. ܘܗܒܒ̄ܘ ܐܝܟ ܐܟ̈ܓܘܢܝܢ. ܘܦܐܪܗ 
ܕܡܐ ܠܪܝܫܐ ܕܐܟܕܢܝܐ , ܘܥܣܼܪܗ ܥܝܡܵܝܐ 
ܘܐܘܟܡ܀̇: 

ܗ̇ܟܘܬ ܘܗܟܢܐ ܦܥܬܳܐ܀;:. 

uS aen‏ ܗܟܝܠ ܐܪܝܐ ܐܘܟ !ܢܨ ̇ ܨ̄ ܗܟܝܠ 
ܘܟܪܘ ܣܡ̈ܟܐ7 ܐܢܘܢ ܕܣܣܩܠܐ ܗܝܐ. ܗܟܝܥ 
ܐܢ̈ܕܐ |¿ ܩܬܐ ܨ ܗܟܝܠ ܬܝܫܥܝܼܬܐ ܝܬ( RAS de‏ ,ܐ ْ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܣܝܪܐ 50 co id‏ 3 ܘܚܠܦ ܗܝ 
ܕܗܫܐ ܕܐܟܐ ܥܐ ° ܕܪܐ Mao "V.‏ 
T. SUN n‏ : 

c5 C85. V". aMaS oM, ܗܟܝܢܘܣ‎ 
23.36» v 12:3 ܠܕܚܘܼܟܐ ܘܣܘ̈ܟܬܗ ܙܥܘܪ̈ܝܢ‎ 
ew ow Ns e 01350330 ܘܛܪ̈ܦ̄ܘ‎ As 
ܐܘܟܡ ܘܙܥܘܼܪ::‎ 

ܗܟܝܥܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܲܝ̇ܨ uei G^‏ ܐܠܣ ܕܨ 
JUo‏ ܠܬ (ܥܲܨܢܵܟ݂ ̇ܐ 

ܗܟܝܢܘܣ ܬܐ ܠܠ ܐܙܣܣܝܘܣ!! ܗ̄ ܩܘܦܕܐ 
dau! vhs‏ ܐܥܼܒܨ 

eam coo a. COQ 3 s A 0D‏ ܐܝܟ ܪܒܝܢ 
ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗ ܩܘܦܕܐ ܝܒܫܝܐ | ܐܦܝܫ Pel]‏ 


^ 


14 HSSs sic; F Q3322.5; Bar Ali, Paris. 255 : ܗܟܢܥܝܬܘ ܗ‎ 
vam. — 15 S8: ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ mico" et add. yl. — 
166 He NN. 1 HF m MEN, ef. supra 1. 6. — 
19 SSs ;"ܢܘܒܓ ܐ‎ — 19. SSs glossa vocabuli seq. , quod deest , 
hic sequitur. — 9? F glossa hujus vocab. deest, — ?* H glossa 

¦ vocabuli seq., quod deest, hie sequitur. 


SSs (E gasdi.— |‏ ;)ܚܝܙܢ àen. — !?. H deest‏ ܩܘܛܘܣ 


dies al uas! ܗܟܝܢܘ ܢܘܗܘܩܡܘܛܘܟ ܣܐ"‎ 
& eas cadis al ܘܐ ܦܠܟ ܥ̣ܫܼܨܢܹܬ.‎ de ܗܟܝܥܘܣ‎ 
deg Sl aaa, ܐܢܐܕ‎ lola de capu 

ܗܠܥ ܝܥܐ" ` ܦܬܿ ܐ PR.‏ 

ܗܟܥ̈ܠܐ JJAS‏ ܠܵܬܐ܀ 

ܗܟܣܐܓ )ܓܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܦܝܙܡ 
oU‏ 

ܗܟܣܐܓܓܗ݀ܐܝܠܘ wee‏ | ܧܔܿ ܟ 

 ܟܕܐܟܚܠ( ܗ̄ ܐܛܚܝܬܝܨ ܝܨ‎ 4 Ga N Y cos on 
(si! paw ܗ̄‎ "a ܗܟܣܐܓܘܕܗ݀ܐܝܘܣ‎ 
43s 

ܗܟܣܐܓܗܪܬܝܛܝ ܗܺܐܬܬܥܝܪ ܐܲܢܲܢ̇ܝܼܬ݁.. 
ܗܟܣ ܗܪܓ ܐܣܘ ܗ̄ ܥܿܒܕܬ ܫܠܒ ܚܝ̈ܫܟܒ܀ 
ܗܟܣ ܗ݀ܐܝܪܓ J-$ Ax 0 "M Y eov‏ 
ܗܟܣܤܣܗ dgxPeAw mU. oM v‏ 
NN 0.005 00‏ ܝܠܐ ܗ̄ܐܘܿܕܥ̱ܬ dca]‏ 
Ive Nasa cos cn‏ ܗ̄ ܚܡ̈ܛܐ ܐܝܟ ܦܘ 
PoxAJÁI‏ 

eso 0. 003.00‏ ܐܝܟ A3‏ ܣܪܘ ܡܦ ݀ܧ ܝ ̣ܨ 
ܬܘܒ ܫܘܩܢܐ .ܚ ܨܲܢ̈ܢ܆: 

coa A o co 050‏ ܗ̄ ܢܕܝܘܬܐ:: 

ܗܟ ܣܘ̈̈ܐܝܣ .3 às ?! yr‏ ܡܲܦܸܡ ܫܿ deg‏ 
ܗܬܟܟܣܝ ܣ All JUL ̄¿ Reb‏ . ܒܝܫܘܼܬ݀ eocs-co.s n‏ 
ásls;‏ ܐܐܠ . ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗܬܬܣܬܬܘ Pier]‏ 
ܗܟܣܝܠܘܓܘ e‏ ܡܝܲܩܪܕ ܡܠܐ y‏ 35 !ܠܥ̣̣̇ܚ̱ܝ ܢ 
EIC‏ 


! ]' ;ܐܬܝܢܝ‎ SSs add. kb]. — 9 FSSs ܒܫܐ‎ ; — 9 SSs 
Jes. cf. Dozy, Supp., 1, o6. — ^ Sic, cf. col. 126, ܐ‎ 22. 
— 5 SSs deest. — 9 SSs vocabula precedentia desunt, — ? H 
wa 3 75.00. — 8 1 ܆ ܝܐܟ‎ ... 9 H ,ܢܹ ܐܬܒ ܨ‎ 1^ F 
ܛܦܛ݁ܘܢ‎ S8: ܸܓܘܦܘ ܛܘܢ‎ — 1 HF "oM. 


— 1? F hec vocab. copulantur ; in SSs sic dividuntur ܗܠܢܥܘ ܢܘ‎ 9 8 EEPCSEREPS 


db. n di.andin.. ܝ‎ 


625 0 ܗܝܟܠܐ 

vaso‏ € ܐܝܟ ܣܓܝܐܘܬܐ ܡܢ ܣܘܓܐܐ. 
ܘܪܦܝܘܬܐ ܡܢ ܪܦܝܐ ܀: 

dre duas ܗܲܝܟܠܐ'‎ 

FRE. EI db. 

ܗܝܠܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Pola!‏ 

ܗܝܠܝܢ ܗ̄̈ܝܘ̈ܢܝܐ ّܒܝܬ ܗܲܘܬܐ dei] vorat‏ 
ral‏ ܨܐܬ )ܫ ܝܫܬ 

ܗܝܡܥܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ casa!‏ ܦܟ̈ܣܝܐ 
ܠܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܣ ܒܪܬܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ 
»à0^‏ ܠܗ ܝ ܒܣܘܥܪܢܐ ܦܨܐ 9 . ܗܝܡܝܘܬܐ ܒܨ 
Ue‏ ܨ Ju5l‏ (ܠܝ̈ܩܝܬܢܼܨܼ̈ܢ. ܡܗܲܝܡܸܢ ܒܗ ܘܡܗܿܝܡܢ 
m‏ ܦܖ̈ܝܫܝܢ .ܗܝ ܡܶܢ ܓܝܪ ܡܫܪ M zn M‏ ܘܗܝ 
aac‏ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܝܕܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ.܆ ܘܡܢ 
ܠܘܬܗ ܐܚܝ ܫܬܒܪ. JU‏ & ܕܐ ܕܩܝ ܬܝܬ & 436 áy‏ 
AI Ao capa UD!‏ ܢܡܘܢ AMI‏ ܕܝܕ BOCALS‏ ܪܝ ܐܕ ܐܢܰܝܬ݁ 
Mio‏ 

dass] sea al a mosca uc] 32733023‏ ܘܝܬ̈ܚ̈ܝ܀ܟ. 
ܐܬܗܲܝܡܲܢ quis]‏ ܡܗܲܝܡܢܐ ܝܳܨܰܝܝ̱ ܐܨܝ "ge‏ ܢܲܢܵܬ̈. 
ܡܗܲܝܡܝܢܐ ܬܘܒ ܒܨܐܚܐ'° Y Lco 5. co‏ ܡܢ 
ܓܓܠܠܝܼܙܘܼܬ wax o.‏ ܐܝ .ܚ ܨܼ. ܗܝ ܡܥ ܘܬܐ ܬܘܒ 
ܐܝܬܝܗ̇ ܠܒܝܟܘܼܬ ܬܘܕܝܬܐ ܝܫܪܝܪܬܐ .‫ ao‏ ܡܣܐ 
ܡܥܒ ܟ ܡܝܢ Wn x NA‏ ܘܡܢܢ ܒܢܨܨܬܐ 
ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܘܡܣܘܟܝܐ. ܗܝܡܢܘܬܐ ܐ݀ܚܥܟܝܕܘܬ 
ܣܼܲܒܪܐ ܠܐ ܡܬܕܓܠܝܐ ܥܠ ܐܝܥܝܢ ܕܠܐ 
eui‏ ܐܝܟ woo‏ ܒܩܥܘܡ̈ܝܐ. ܗܝ ܡܝܘܬܐ 
ܒܢܦܫܐ aA‏ ܝܫܪܪܐ ܘܐܚܝܕܿܬ̇ 2 oco n‏ 
ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܐܫܕܢܘܬܐ eh‏ ܐ coa‏ ܗܕܘܬ݀ 


cf. col. 620, I. 11.‏ ܡ ?1 — , ܠܣܤܐܢܘܛܝܣ 


— 15 HF ܕܘܬܬܿܫܫ̈ܛܐ‎ Kal (ܐܬ̇ܐܚܨܢ‎ des (3l; SSs vocabula 


sequentia desunt, — V SSs ܦܛ ܝܬܚܢ‎ , confer col. 60h, [. 6. 
— 15 (ff. infra ܗܢܒܩܐܬܝܕܗܣܘ:‎ 
ܗܟܘܡܗܢܐܣܤܫ 626 


ܒܪܝܬܐ. voa waa eso‏ ܘܕܪܚܢܝܼܢܡ ܡܝܢ 
ܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘ "A‏ ܘܦܘܠܓܐ Po Uu‏ 

ܠ ܒ ܝ A eric‏ 
EN ER T‏ ܩܫ ܢܬܠ ܠܝ ܬ ܬܝ ܕܚܓܝܰ ܬ ܠܝ 8 
ܦܝ ܢܟܘ ܘܟܤ 1! ܕܨ |ܐܠܥܳܒܟ .: 

ܗܝܦܘܣܝܡܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ ܐܘܟܝܬ 
ܢܦܝܢܘܬܐ vL Mese P was.‏ )33 )ܨ 
EQ APR‏ 

ܗܝܠܝ ܐܡܪ ܕܝܢ ܗܸܪܘ̇ܕܝܼܛܘ̇ܣ ܕܡܢ ܦܪܚܬܐ ym‏ 
o x 53‏ ܗܐ ܗܝܦܝ vw os oos Bos S se o‏ 
ܕܡܣܟܵܐ. ܐܝܬܝܗܿ ܓܝܪ ܗܕܐ ܦܪܚܬܐ ܣܿܓܝܐܬ̇ 
ܡܐܟܘܠܬܐ. ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܕܠܐ ܡܲܪܦܝܐ ܠܥܕ 
ܡܢ ܒܣܚܪ̈ܢܢ ܐ ܕܠܢܐ ܐܟ̇ܓܐ. ܘܡܢ ܓ ܘܢ 
muss. sos a‏ ܨܒܘܼܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܓܕܝܫܚܐ 
wo o‏ ܡܚܕܐ "VAN‏ ܠܝ̇ܡܐ ܘܡ̇ܿܠܝܐ 0100.8 
ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܕܝܡܐ ܘܡܶܣܟ̈ܐ 3537373 ܘܡܫܬܪܝܐ 
ܟܪܣܗܿ. ܕܡܬܢܦܨ ܢ ܝܬܝܪ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܕܡ̈ܠܙܥܢ 
ܗܘܝ s No wA Na o‏ ܡܐܟ̈ܠܬܐ v0‏ 
vxo‏ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܦܪܚܬܐ we‏ ܟܡܘ 
ܒܥܝ̈ܢܫܐ ܚܫܢܝܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܶܣܟܐ. !5-222 
ܬܨ gel] dcs‏ ܘܝܬ vaso LP Lexic, ja‏ ܗܝܦܟ 
(ܟܐܐܢܸܟ ܐܬ ܨ (Rs‏ ܢܿܫܶܚܝܬ݁ Poem) sl‏ 
ܗܝܦܝܣܩܡܘܣ. ܘܵܐ o! Jays‏ ܨ ܠܦܟܠܝܨ ibo‏ 
T gei‏ ܕܦ ܬܘܬܐ ܨ dI‏ : 

ܗܝܩܐܬܝܕܗܣ ' ܥܢܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܢܘ̈ܬܐ ls‏ 


Post 


ܗܟܘܡܗܢ̈ܐܣܝ ܗ̄ ܒܬܪܟ ܝܫܬ ܝ ܀ 


1 SSs hoc vocabulum deest, — ? SSs ܐܝܟ ܒܪ‎ v NO 
ܣܪܘ‎ . — 5 Confer col. 615, .ܐ‎ 10. — 4 H yg. — 5 FSSs 
deest KS xJY. — 6 HF ܠܗܠܝܢ‎ . — 7 RSSs vocab. pre- 
cedentia desunt. — 8. H deest (9e. — 9. F add. v coco. 
— 1^ SSs deest yaxuaJY. — 1! F coo oco 3.9, confer infra 


ho. 

TY 623 


c lI n se eoo nc n ܗܙܒܐ‎ 
ESOU NW 

ܗܛܐܙܘܢ ܗ uud Saa‏ | ܒܢܝܢ 

assa Te Noo‏ ܬܵܢ ܐܬܦܲܫܪܘ .ܐܝܕܐ 
ܗܛ ܐܦܗ݀ܐܐܙܝܢܘܦܪܘܢܘܢ ܐܬܡ 5s a‏ 
*Picxas as‏ 

e Nos‏ ܟܬܫ ܐܬܕܵܠܲܚ )ܝܠܝ 

ܗܓ ܐܫܝܘܢܐ݀݀ܢ ܗܿ ܣܿܪܗܒܡܘ ܫܢܟܐ ܀: 
ܗܛܗܩܗܢ ܗ̄ܝܿܠܕܼܬ 5j,‏ 

ex oos‏ ܗ̄ ܡܿܓܪܝܢ ܐܢܕܐ ܢܨ̈ܥܼܨܝ“܀ 
ܗܛܗܠܗܣܬܝܣ݀ܐ ܗ̄ ܪܙܙܘ ܐܚܨܺܕܐ ‏ 
ܗܛܗܪܘܢܘܡܘܣ݀% ܐܝܟ ܒ A‏ ܣ̈ܝܪܘ› ܦ ܪܝܐ 
ܒܫܡܐ ܘܦܪܢܝܫ 2 5038 DIEMP MB & Ul 5 w‏ 
ܛ Pe‏ 

ܗܛܘܡܘܠܘܓ̇ܝܐ ܐܐܠܚܘܨ il‏ ܚܕ ܐܠܨܬ «5I‏ 
xeu‏ ܬܘܒ ܫܡܐ ܕܡܿܫܬ̇̈ܡܗ ܡܢ ܣ̈ܘܥܵܪ̈ܢܐ܀ 
ܗܛܓܘܝܡܐܣܝܐ ܗ̄ ܛܘܝܿܒܐ ܢܵܛܝܹܝܰܬ݁“ 
ܗܛܠܘܣ°' ܗ̄ ܫܢܬܐ PAG.‏ 

Mo‏ 0 )ܨ sena os Aa‏ ܒܪ ܣܪܘ 
Noa‏ ܩܘܪ̈ܛܒܐً vo‏ ܗܺܛܛܝܐ JUis eI‏ 
ܬ 4d acd. Ji, ampi‏ 

4H US, ܗ̄ ܐܝܔܵܐ" ܬܘܒ‎ SN 00 


EN DP Rag!‏ ܗܛܥܘܣ ܩܕܢܚܝܬܵ.:݀. 
ܗܝ ܕܝܢ ܟܕ ܦܪܝܫܐ sas‏ ܡܢ s‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪܵܘ 
ܥܠ ܐܢܬܬܐ vo, M sco‏ ܘܝܥܠ ܡܥܬܐ 
ܡܫܽܘܕܥܐ RS y! Bl] ce oie‏ ܕܘܐ ܫܬ . eM‏ ܟܕ 
vorab. seq. desunt; ef. Bar Ali, 3287. — ^ SSs Vol, &.3 &3.‏ 
wm ALL, confer Bar Ali, 3389. —‏ ܥܬ̈ܝ ܗ $8s‏ 15 — 
X5. — 17 SSs I3. — 18 SSs deest. —‏ ܓܢ .ܘܬ F add.‏ .16 
HF $5»; 6f. col. 122, lin. 3. — 30 H c). —9! Sic‏ 19 
son, cf. Wright, Cat. of syriac. mss. , 1, p. 34.‏ ܛܘܢ pro‏ 
ܗܝ ^A‏ ܗܕ 624 


3420 ܡܫܲܘܕܥܐ .ܐܝܟ 502 ܕܗܿܝܕܝܢ ܫܲܒܩܘ .ܡܘܫܐ‎ 
ܙܝ ܩ ̄ܨ ܫ ܝܥ ܪܠ ܐܝܩ ܗܚܕܒܟ‎ US (es ܐܝ݀ܣܪܐܝܠ‎ 
axes Jb " 3l) ܝ‎ e daily 3s. erat. Adae 
$us 
ܛܝܡܐܘܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ‎ c^ ܗܝ‎ 
(sic) v A xo vas LL oam o ܡܕܒܢܢܝܢܢ‎ 
x32 . aca ܐܢ‎ oo ܠܬܘܪ̈ܐ ܘܠܥܪ̈ܒܐ‎ 
em ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܲܚ̈ܒܵܢ‎ c d eu 
ܢܣܿܪܒ ܢܬܔܓܿܚܟ :ܚܝܢ ܡܢܗܘܢ : ܘܢܬܬܫܝܼܓ. ܠ ܗܘܢ‎ 
ܥ‎ OX $ Vivas TA» 7333 ܗ݀ܝ‎ 
Pose ܚܕ̈ܬܐ:ܕܦܩܼܕ ܥܠܝܗܘܢ ܘܬܝ‎ o8 
ܗܝ ܕܡܡܪܝܢ ܚ̈ܝܗܘ..ܒܦܘܠ̈ܚܝܝܐ‎ 
vá SNC co wis «0 ܘܠܒܸܹܝܵܶܐ‎ wa 
ܘܝܥܡܠܐ ܢܬܚܲܣܼܟܘܢ ܡܢ ܙܘܼܘܓܐ ܘܝܘܒܼܲܠ ܗܘܢ‎ 
ipi ad 
ܡܡ̈ܪܢܐܝܬ.‎ 9 S os «920 ܗܺܝܕܝܟ‎ 
Ua a s c0 Aso ܥܠ ̈ܒܢܐ‎ c c 
ܒܥ ܒܘܬ‎ woo ML ܕܝܢ‎ taco ܡܬܢ̈ܣܒܐ.‎ 
: 77 as sh $a 
4830) dug! T ܗܝܘ̈ܠ‎ 
3 SI dis] won 
t aye 
gea VLLL ܣܥܫ‎ s Me? ax sen 
ܚܕ‎ RÀ Sa CA ܥܠ . ܘܒ‎ R45 ܗܝܥ ܘܬܐ‎ 
PW oso ܗܝܝܘܬܐ ܐܝܟ‎ 
ܢܫܶܲܚܨܐ. ܗܝ ܡܝܢ‎ Lx ܗ܀ ܐܢ̈ܕܐ ܣ‎ 43 »0 


gd ܢܫܐܢ̈ܕܐ.‎ P 9s, 


! HF U44JI. —? H Z4. —5 H v wm. 
— ^ 88s (grams. — 5 H cons", — 9 SSs T7333 3:48 
ܘܦܪܫ ܒܥܒܕܐ ܐܘ ܒܬܚܿܘܡܐ‎ . 7 S8s kam. — 
8 8 ;ܝܫܝ‎ S add. )ܒ‎ cx x—w!. — 9 SSs deest, — 19. FSSs 
Dua. — 11. SSs deest .ܐ ܝܛܐ‎ — 12 F "Noo. — 19 88 621 


ܗܘܦܗܛܝܣ 


Farid! ce ܗܘܦܗܛܝܣ ܒܨ‎ 
^2 ܘܐܝܟ‎ cuu] wn Ne 7x 1 ܗܘܦܐܙܬܣܝܣܣ‎ 


aco‏ ܗܘܦܐܬܣܝܣ ܡܬܬܣ ܥ XK JI vw noa oa‏ ܨ 
ܕܘܒܪܐ E‏ 

ܗܘܦܘܕܝܐܡܥܘܣ! ܬܝܫ ܡܫܬܗ ܐܝܬܝ ca‏ 
ܒܥܕܬ݀ ܐ ܘܒܡܕܒܢܝܐ. ܕܡܿܝܗܪ ܢܗܝܪ̈ܐ ܘܪܡܐ 
ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܘܡܕܝܠ ܩܕܡ ܡܫ̈ܡ ܘܩܕܡ ܩܫܝ̈ܫܝܫܐ 
ܒܥܕܢܐ ܕܬܝܫܡܫܬܐ. ܘܟܕ ܗ݀ܘܝܐ ܣܝܥܝܣܣܘܬܐ 
ܘܩܐܦ ܡ son S‏ ܡܢ ܐܪܟܝܕܝܐܩܥܢ ܛܥܿܢ 
ܡܪ̈ܘܚܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܝܬ ܠܗ cac; wow!‏ 
Pos‏ ܗܘܦ Ww aono‏ ܒܝ ܬܫ ܕ (o) Vs‏ 
ܐܢܣܢ 

By waa os AS no c 373300 
baud] ܐܝܬܣܕ‎ ous 

ܗܘܦܡܛܘܣܣ݀܆ ܐܝܟ ܕܦܘܠ ܀ 
ܗܘܒܐܐܬܝܕܗܣ݀ ܗ̄ ܬܪܒܝܝܬܐ ܝܬܝܪܬܐ 
ܕܒܣܪܐ ܗܘ Ww ass‏ ܕܒܓܘܢܝܐ ܪܒܬܐ ܕ݀ܥܝܝܐ 
o3 lale‏ 

ܗܘܪܒܐ T3550‏ ܐܝܟ ܦܘܠ ܬܐܦܣܝܐ ܗܝ 
ܕܡܬܚܲܫܚܝܢ cil als vs Sae ena‏ ܟܫܪܐ 17V‏ 
ܐܢ ܢܚܐ 57 

ܗܘܪܡܝܙ ܕ wx.‏ ܗܘ ܗܢܐ e‏ ܕܝܢ vL M‏ 
Jus!‏ ܐܐܬܵܨܨ ܐܚܬ ܢܬ 

ܗܘܪܘܣ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܪܘܚܐ ܕܡܬܩܪܝܐ 
co TIR TE e (Qe Ue Man‏ ܚܝ 


— ! Confer col. 3oh, .ܐ‎ 99. — 12 HF Qs 3LS. ܘ‎ 
ܗܘܪܓܛܓܪܘܢ‎ 34 SSs ܘܣ‎ — 15 F Luca Jo, 2 
16 88s 5X x»; H Leo, . — 17 H ” ܗܘܪܘܘܬ‎ ; FSSs 
ܗܘܪܘܬܪܘܕܐܝܘܢ‎ cf. col. 385, 1. 18; col. 84 ult. , et inf. 
ܗܪܘܛܪܘܕܐܢܘܢ‎ _ _ 18 Q3». — 19. SSs sequitur 
tantum XC ܥܪܘ‎ E — 20 $Ss vocabulum sequens deest. — 
21 SSs deest. 
ܗܿܘܬܐ 632 


Jy» U de ° bye‏ 7 0 ܬܘܒ ܠܥܟܝܐ ܡܢ 
ܪܘܚܐ ܬܝܥܒܥܝܬܐ. ܬܘܒ Ww o5‏ ܡܕܢܥܝܝܐ 

e oso * ouo‏ ܬܝܢ ܕܝܬ 
2 ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܡܠܬܐ ܝܬܢܐܝܢܬ 
ܡܫ ݀ܘ ܕܝܥܢܐ vs 3 Wo V,‏ ܘܗܘ o e‏ 
MC Ed‏ ܵܵܠܬܬ̇. ܗܘܪܘܢ ܡܠܬܐ ܡܫ̇ܘܒܥܬ̇ܿ 
ܙܼܲܒܢܐ ܘܛܲܘܪܐ ܐܝܟ ܣܟܸܠܝܘܘ. . gel! de Jas &làà)‏ 


ܗܘܪܘܢ 


Pad de JUo, 
4» (25 ܗܘܪܘܕܝܥܘܢ‎ 


ܗܘܪܘܬܪܘܢ & XXI‏ ܐܐܥܐܝܼܬܪ̈ 3 "o,‏ !2452 
ce‏ ܐܠܝ ܕܐܐܬܐ(. ܕܐܐܕܐܕ ܕܦܿܝܸܕܧܐ: 

digas! aas ܗܘܪܘܬܪܘܢܐ‎ 

usual ܗ‎ Eo coiacn 

eoo‏ (ܠ ܚܨ 

ܗܘܪܘܢܝܘܛܝܘܣ 0 ܪܘܚܢܐ 3 ܒܥ ܝܝܬܐ 
ܡܕܢܚܝܬܐ ou co‏ ܣܐ ܢܬܢ Q3.‏ ܗܘܪܘܣ 
ܕ ܕܨ ܘܧܦܢܐܠܵ ܬܟܡ (ܚܦܵܫܬ dE‏ ܦܪܨܐ ܕ ܐܫܝܢ" 
ddp, oy cli Tos,‏ 

$547 MAN ܗܘܪܘܬܪܘܕܐܢܘܢ'' ܐܝܟ‎ 
Ke euis aes UaadE ace Rae $5 rn el & 
÷ asilo ars T 

"s X003‏ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܦܪܘܡܐ uelstl cl‏ . ܗܘܫܥ 
ܐܠ ܗܐ ܦܪܘܩܐ | 4X!‏ ܬܐ 3 ` ¥ ܦܪܘܡܩܣܐ ܘܨ 
ܗܘܫܥ ܧܝ݈ܬ݁ܵ )ܬ .ܐ 

ܗܘܵܬܼܗ ܗ̄ ܓܕܫܬܗ ܫܨܟܟܝܝܝ̈ ܠ ܕܐܟܐ ܬܨ 
weco‏ ? ܦܢܢܝܬܐ OS Aulo‏ 


! S8s ;ܗܘܦܬܣܝܣ‎ H vocab. seg. usque ad wf ܕܘܒ‎ 7$ 
desunt. — 2 SSs deest, cf. eol. 617, ܐ‎ . 19. —? F add. gba 
ase. — 5 F ;ܗܘܦ ܐܢ ܛ .ܡܢܐ‎ SSs deest, — 5 F 


cf.‏ ܗܘܦ M.‏ ܘܣ SS deest ; forsan leg.‏ ;ܪ ܗܘܩܛܛܝܘܣ 
ܗܝܥ ܐܬܝ ܗܣ col. 618, [. 3. — 7 [1 coaco', cf. inf.‏ 
ܐܪܒܝܐ 11 7 — .5 .438,1 Gal. xix, p.‏ ; ܗܝܩܐܬܝܕܗܣ cl‏ 
I Sau, eec d Sic,‏ ܦܬܟ SS; "T eb. — HF‏ :;ܪܘܒܝܐ 
. ܗܘܪܘܣ HF‏ ?! — ܗܘܪܘܢܘܛܘܣ cf. col. 9o, l. 23 et inf.‏ 


IMPRIMERIE NATIONALE. 
619 ܗܘܦܬܝܩܘܣ 


1 ܘܒܝ ܟܝܬ ܕܦ̣ܥܰܪ‎ Xl) cose! ice lace Runs 
dv SeSaes 

f glako o3 ܕܢܸܵܫܸܚܨܢ‎ 53e ܐܬܢ‎ ! eon X353 Aa co 

ܗܘܦܣܛܘܣ ܕܗܘ 75 .^9 ܗܘܙ ܒܨ ܥ̄ 
use lee‏ 5« ¿~ ܗܘܦܣܛܕܘܣ Is‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
ܗܘܡܘܛ ܘܣ 72 P v03350^‏ 

ܗܘܦܩܢܛܪܘܢ ex ov‏ ܒܝܪ 20 Ja x05‏ 
ܗܘܿܦܤܣܛܘܪܘܢ ܦܠܓܗ ܓܒܪܐ ܘܦܠܓܗ ܣܘܣܝܐ 
Ia;‏ ܐܢܝܐ ܨ ao GAS xai,‏ 3383 ܐܚܝܼܕ ܬܪ̈ܬܝܢ 


$ ܕ݁ܡܽܘܰܓ‎ 
E—. ܡܨ‎ cU WT wa ܗܘܦܛܝܟܘܣ‎ 
oi 

¥ ܡܕܒܪܢܘܬܐ oe M. Sao . J43] oJ!‏ ܒܥܬ 
3434 ܡܕܒܪܢܐ ERR SU‏ 

ܗܘܦܩܪܛܝܣ ܠܟ ܐܼܲܠܦܐ ܘܐܝܟ AS co‏ 
uS‏ ܣܘܣ ܪ̈ܐ ܦܨ ܛ | ܕܐ ܒܐ ܕܟܐ à, CUI‏ ܐܐ ܩ ) ܕܟܐ 
—- 

UNS eX S oc‏ ܒܪ ܣܪܘ ܪ ܒܝ )ܟ̈ ܨ ܨ ܗܘܦ̈ܐܛܘ: 
ܗܘ̈ܦ̈ܝܛܝܗܿ ܕܝܥܕܬܐ 0 woe‏ ܕܥ ܢܝܕܬܐ ܕ̈ )× 
ܐ ܐܚ̣ܝܼܫܬܵ.:. 

ean M coa Saco‏ ܐܝܟ ܣ NA‏ .ܘܡܢ ܐ 
ܐܦ ܡܥܝܝܐ ܕܒܺܬܐ ܘܕܦܪ̈ܕܝܣܝܐ ܘܕܥ ܒܕ̈ܐ 
ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ von‏ !0 ܗܨ P‏ 
ܗܘܦܘܣܛܛܝܩܘܣ[ ܗ̄ ܩܢܘܡܝܐ ‏ 
ܗܘܦܠܡܣܝܣ ܕܝܠܗ° ܗ ܚܨܐ ܕܐܢܠܚܝܼ ܝ 
ES AJ,‏ 


SSs‏ ;ܐܢܬܒ et Y 33.0008 236. — !9 F‏ ܗܿܝܦܘܣܝܡܐ 
et deest ccm 2. — 1^ H vocab. sequentia‏ ܕ ܠܣܐ ܐܒ $5 


usque ad ܨ‎ desunt, — 19 Confer col. 618, lin. 10. 16 H 
dn, — 18 H 


eA NS" ef. col. 79,1. 15. — 7 HF ܝܢ‎ 
;ܦ ܕܝܬܬ ܙ‎ SSs (a3 ܗܘܦܪܒܝܘܢ /ܐܘܦܘܪܒܝܘ ܘܢ‎ cf. 
col. 84, ܐ‎ . 35. — !9 Cf. Paradisus , ed. Tullberg , p. 11, 1. 3; 


et supra col. 618, ܐ‎ . ult. 
ܗܘܦܘܠܡܣܝܣ 620 


ܗܘܦܪܟܝܐ 4s ys‏ 
ܗܘܼܦܲܪܟܵܐ dl;‏ ܚܬ ܕܨ ܧܬܐܕ'. ܘܐܝ ܟ ܒܪ ܣܝܪܘ܇ 
ܕܐܠܝܐ ܐܬܫܨܘܝ ܢܬܢ ܐܢ ܦܝܼ̣ܝܹܬ܀: 
ܗܘܦܪܘܒܡܠ ܐ ܗ̄ dew neo‏ 
ܗܘܼܦܵܪܟܝܼܐ ga)‏ ܨ ܗܘܦܪܟܢ ܐ och‏ 
ܐܬܪܐ m‏ ܣܕܪܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܡܪܙܒܝܐ. ܘܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ Ww AA Sam‏ ܐܘܚܕ̈ܝܚܝܐ ܥ ݀ܬ ܢܕܪ |ܐ ܪܫ )ܐ( ܨ 
ܐܣܢ ܗܘܦܪܟܐ (ܐ .)ܐܟܠܐ ܨ 83 Kel‏ (ܢܫ .)4 
ܗܘܦܘܩܝܡܘܢ' am‏ ܡܝܐ ܕܣܢܝ .ܡ ܐܧܝ :× 
ܐܬܝܟ 4 : 
ܗܘܦ ܘܣ ܢܒܐ ܐܘ̇ܟܝܬ ܢܦܥܫܼ ܢܘܬܐ 
ws os‏ ܕܬܠܝ̈ܦܐ oU XI ell‏ ܘܨ t5‏ 
ܘܓܐ 5 sm) wo a SS cs.‏ 
ܐܠܝܐ ܢܢܝ" ;: 
ܗܘܦܐܵܛܘܵܢܘܝ̈̈ ܡܝ ܝ 
ܕܐܝܬܘ݀ Aa Mr Sam e cx LI ijs‏ ܘܢ 
ܘܥܩܼܪܵܐ ܕܒܝܬ ܐܒܓܪ Peas]‏ 


ܗܘܦܘܡ ܝܛ ܪ ! ܡܥ ܗܕܢܝܘܬܐ ܐܬܣܟ 0 


4S3) 

ܗܘܦܘܡܝܐܣܝܛܓܝܢ Gl‏ ܒܨ̄ ܢܥ ܘܗܕܢܝܐ 
qms‏ 

ܗܘܦ ܬܓ ܣ ܛܝ ܪܝܝܘܢ ' ܗ̄ ܬܪܬܝ .ܗܝ ܢ 
SS Rat‏ ܘܙܪܥܐ. ܒܗ ܗܘ ܡܫܬ̈ܡܠܝܐ 
o‏ ܐ ܕܙܘܘܓܐ݀ Pel‏ 

ܗܘܦܘܪܡܝܘܢ ܐ ]9453 4 
ܗܘܦܘܠܡܣܝܣ ܡܢ ܬܝܫܥܢܼܝܬܐ Xn»‏ 
ܐܦܪܝܡ jos I!‏ 


1 Cf. Paradisus , ed. Tullberg , p. 11,1. 3. — ? SSs deest, ef. 
col. 618,1. 5. — 9. SSs add. «. oo 3 Xy 9. Seen, confer 
col. 143,1. 3. — ^ FSSs Kill. —5 FS$s ܗܘܦܣܛܘܣ‎ 

— 6 $8s ܩܡܢܘܡܐ‎ ܼ — 7 59: dest; Hl caesi y so ܗܘܦ‎ 

— 8 F deest ,ܝܠܗ‎ ef. col. 618, 7, ult. — 9 H s3IÀs, éd 
sequentia desunt, — 1 H 8943). — !! HF ܗܘܦ ܣܢܕ ܒ̣ܬܢ‎ 
ef. col. 618, .ܐ‎ 30. — 12 HF vo s 5 ܘܒ‎ S, confer infra 


- 
1 
1 
, 
! 
617 


ܗܘܣܓܢܛܝܐ 
2 ܘܗܘܣ ܦܛܓܘܢ 


eb ! ls‏ ً ,^ ܗܘܣܦܘܢ݀ ܙܘܦܝܐ 
dedo; 6); wea‏ 

ܗܘܣܓܢܛܝܐ ܗ̄ ܡܬܒܥܿܟܥܐ (ܲܪ̈ܝܪܐ ܙܐ gis‏ 
xaJ!‏ 4$ 

ܗܘܣܩ̈ܐܡܘܣ ܙܪܥ w^ oA ase‏ ܕܙܕ ܐܚܐ ܀ 
c03.00 Y A an‏ ܐܝܬܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܐܓܲܥܝܹܸܧ ܛ ܫܵ 
L5‏ ܘܠܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ BR Exe csl‏ 
ܗܘܦ݀ܐܪܝܩܘܢ ܒ ܨ̄ ܥ̄ oo‏ ܦܸܪܥܐ 
ܕܗܘܦܐܪܝܩܘܢ ܕܩܝܣ ܐ ܗ݀ܘ ܕܡܬܬܝܬܐ ܡܢ 
ܗܢܕܘ :ܐ 

8L, AN ve ܗܘܦܐܛܘܪܝܘܢ ܥܒܪܐ‎ 
ܡܒܰܝܬ݁ ܝ ܨ‎ cL ܕܝܨ ܐܘܦܐܛܘܪܝܘܢ ܐ̈ܓ̈ܦܬܐ‎ 
ena) Ras. ܗܘܦܐܛܘܪܝܘܣ‎ Jia inan, uel 
Ps bas, 

ܗܘܦܘܠܠܘܣ° ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ eU‏ 

Y Àon‏ ܙܕ was ar e os co‏ ܙܥ ܘܪܐ 
Svo‏ ܥܛܪܖܐ QUE‏ ܗܲܘܦܳܐ ܐܝܟ ܒܪ ge "eA co‏ 
4E, mRom:‏ 

ܗܘܼܦ̈ܕܝܩܢܐ o‏ ܦܠܓܘܬ ܡܫ ܕܒܫܥܐ ܝ Diac)‏ 
Ll‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܫܘܕ ܒܪ ܬܝܫܡܫܬܐ ܐܝܼܨ 
Kao d‏ ܕܐܠܟܝܐܟܬ̈.. 

; ܕܐܨ‎ jue Dd s 


Pda] Sae ܬܦܫܘܪܬܐ‎ Seed ܗܘܦܛܪܝܐ‎ 


ܗܘܦܗܟܣ ܗܪܓ ܝܣ݀ܪ'' ܗ̄ ܡܪܗܛܝܘܬܐ 
ܗܘܼ̣ܦܘܿܓܪܦܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܣܘܢܛܛܓܠܝܐ 


11 ܝ ܀ 
tit. ne‏ 


coa ܗܘܦܝܬܝ ܡ‎ . — 1^ SSs ܬܗܣܝܢܝ ܬܘ‎ ", cf. col. 82, L. 8: 
col. 85, .ܐ‎ 8. — 1» SSs c0. —— 0055... So 50e. —16F 
ܗܘܦܝܡ̈ܡܛܓܐ‎ cf. B. A. , 3281, et inf. ܗܘܦܡܢܔ ܘ ܛܐ‎ 
— V7. SSs vocab. sequentia desunt , cf. col. 85, 1. 5. — 19. Cf. 
col. 8o, 7. g. — 19 SSs 3153-5. — 9? SSs con", ef. col. 85, 
l. 17 et 33. — ?1 SSs (dass e 3939 et uo ala. — 92. SSs 
ܗܘܦܠܡܣܝܣ‎ €f. col. 82, 9; et inf. ܗܘܦܘܠܡܣܝܣ‎ 

ܗܘܼ̣ܦ̈ܠܝܡܣܝܣ 618 


ܗܘܼܦܵܟ݂ܵܐ Ca cs‏ 35-3 ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
)ܝܐܠ ܗܘܼܦܵܟ ܚܘܫ̈ܒܐ Quee‏ 3 


ܗܘܦܬܛܝܩܘܣ! ܀: 

ܗܘܦܘܬܐܣܝܣ!' ܡܬܬܣܝܼܡܥܘܬܐ ܢܚ ܟ 
Jul‏ ܠ ܢܨ sio! al m‏ ܨ¿~ ܗܘܦܬܐܣܝܣ" ܘܐܝܟ 
we Ny 227230‏ ܐܝܟ NA co‏ .ܥܘܗܕ̈ܚܝܐ 
os ebenàs oli yl ol emi‏ ܨ̄ ܬܝܫܥܝ̈ܬܐ 
ܕܣܗܕ̈ܐ a veia‏ 3383 ܣܦܪ ܬܝܫ̈ܥܝܬܐ 
ܢܐܝ 3I‏ ܥܐ ܒܢܸ ܝ 


Ui s Lelax!l‏ 1 ܒ¡ ܐܘܼܦܣܝܼܣܛܐܪܝܼܘ ܣ 
LT oo aL 3A m3 s 75 v oer ao‏ 
ܢܨ ܢܸܟܝܟܐܝ̣ܫܿܕܸܨܢ des cd, € d‏ 


ܗܘܦܠܩܝܡܡܝܘܢ'! ܡܕܡ ܬܬܘܣܦ. ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ ܠܐ ܥܡ ܗ݀ܘ ܕܣܝܡ ܬܬܘܣ st Kl A5‏ 


iua de 

wA xoa wax ܗܘܦܡܛܓܠܣܛܛܝܕܘܣ > ܒܨ‎ 
ܐܢܰܝܬ݁‎ ques etis 7 ܪܫ̈ܚܝܟܐܝܸܚܨ‎ Kal) Ki n3, (nada iuis] 
| E 

ܗܘܼܦܵܠܝܡܣܝܣ# ܪܒܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 


NE bs. —? F .. o- 3a. cooacn, confer col. 77, l. 20. — 
3 SSs v 530A A x, cf. col. 47, .ܐ‎ 229. — ^ F ܟܐܝ̣ܝܸܫܬܵ‎ ܼ — 
ܕܸ̈ܧ ܐܢ ܪܒܬ‎ confer col. 10, l. 91, col. 3o, l. 25, et infra 
ܗܘܦܐܛܪܝܘܢ‎ . — 9 H ;“ܦܘܐܠܝܘܣ‎ F conc A No" 
— 7 HF deest ܒܝܪ ܣܪܘ‎ Nene. — 8 $Ss deest. — 9 F 
dcl. — 10 HF wd eoe S pA", — 11. FSSs sis. — 12 SS 


vocab. sequentia desunt. — 15. H coa xa 33. Son EZ F -$ 

"Noo 615 


ܗܘܼܠܓܐ ܘܐܬ cow Nom Aa‏ ܚܢܐ ܪ v Noo 2 eT‏ 
ܕܒܬ ܩܰܝ̈ܚܺܢ. v Nom‏ ܪܰܕܘܳܝܬܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ 
AU is! BSUI‏ ܠܚ )ܬܬ .:. 

ܗܘܠܗܩܛܘܣ° ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܪ ܕܪ ܀ 
ܗܘܼܢܢܳ ܙܣ ܗܿ ܘܫܬ ܪ ܀ 

Saco‏ ܐܝܕܘܣ $ cos‏ ܠܙܓܘܓܬܐ ܠܚܵܝ̇ܝܝ݂ܬ݁ 
ol els dil‏ 4 

ܗܘܠܘܡܘܢ ܗ ܒܨܢ ܝܫܘܪܛܝܬܐ .ܐܚܐ ܝܢܝ 
asl!‏ ܐܨܟܟܐ .)ܨ * 

ܗܘܠܐ ܡܠܘܘܐܐ ve‏ 352 ܣܥܒ 
v 3o S‏ ܕܐܝܠܝܢ 8 v oS‏ ܐܘ 
ܠܓܒܝܠܘܬܐ ܕܟܠܒܣܪ. ܐܘْ ܠܡܘܥܝܬܐ v^‏ 
ܐܪܥܐ . ܒܬܪ̈ܝܢ ܓܝܪ ܙܢܝ̈ܐ ܗܘܠܐ ܡܬܝِܲܣܒܼܐ 
ܘܡܠܘܘܐܐ. óc‏ ܒܡܕܡ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܘܣܝܝܢܝܐ 
ܐܝܬܘ. ܐܝܟ ܒܐܿܡܪܝܝܢ ܗܘܠܐ ܕܡܠܬܬܐ ܐܘْ 
ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܐܘ ܡܒܡܕܡ ܐܐܘܣܝܝܢܝܐ ܐܝܟ 
ܟܹܐܦ̈ܐ ܘܩܲܝ̈ܣܐ wai‏ ܕܒܝܬܐ .ܐܘ ܕܡܕܡ 
eurn‏ ^ ܗܟܢ. ܐܘْ ܠܗܲܢܝܐܘܬ s o5‏ ܒܢܘܬܐ 
ܕܐܘܣܝܐ ܐܝ̇ܕܐ m^‏ ܐܝܟ ܙܪܝܥܐ ܠܒܪܢܫܚܐ 
ܘܠܟܼܠܒܣܪ. ܘܙܪ̈ܝܥܘܢܐ ܠܟܠ ܝܥܣܼܒ. ܘܢܼܨܒܬܐ 
ow‏ ܩܺܝܣܺܐܝܬ ܘܦܐܪܢܐܝܬ. ܗ݀ܘ ܕܝܢ 3 SVO eo‏ 
ܒܝܬܝܪܘܬܐ ws‏ ܠܫܘܡܠܝܐ w aoo‏ ܕܟܝܝܐ 
ܒܝܕ BSU sand] va axe‏ (ܟܐܝܹܝܬ°.:. 

gm ܕܐ[ ܫܢ[ ܘܐܚܪ̈ܢܐ‎ Sls YI ܗܘܼܠܗ̈ܠܐ'‎ 
ܘ‎ che! Sl! Joss 

dy ceni] ܠܐܝܼܬܝܐ‎ azsscs ܗ̄‎ we aen 
ei el ܗܘܠܠܐ‎ 


ܗܘܡܝܣܝܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 4e‏ 


desunt, — 8 HF 2 v.—? F s 25a0. — 19 8: 
glossa praeced. deest, — 11 SSs ܢܝܢܝ‎ [, — !?. (f. col. 309, 
1.18. — 13 HF (ses. — ^ S solus (in margine). 

ܗܘܣܘܣܦܘܢ 616 


ܗܘܡܘ݀ܐܘܣܝܘܢ ܝܫܼܲܘܝܘܬ ܟܝܳܢܐ :. 
ܗܘܡܝܣܘܢ ܒܢ v Sese x "S.‏ )ܐܚܝ )ܸܐܕ 
ܐܢܙ )ܨ 

QA co ܝܥܒܕܘܗܝ .ܐܝܟ ܒܢܪ‎ TX cos 702005 
Wn osa x93 f No 02.3 5030 33 3 ܕܐܝܫ‎ 
4: ܕܐ[ ܐܫ̈ܕܐ‎ vxuJb xs auus] ܕܐܘܡܝܪܘܣ ܐ(‎ 

eoa. 23005‏ ܕܗܣ ܇ ܗ ܘܪܝܚܝܕܐ As a3‏ 
ܣܓܝܐܐ ܐܐܢܨܛ̈ܢ ܐܢܬܢܵܚܸܪ̈ܢ ܐܬܝ ܥܨܐ. Boll)‏ ܕܢܢܫ̈ܝܟܐܟ 
ܝܦܨ € dox p?‏ 

ܗܘܿܡܝܬ <> ED AA am‏ .ܟܥ ܓ݂ܚܿܝَܪ 
ܗܘ̇ܡܝܬܐ wen‏ ܡܬܩܪܐ om.‏ ܡܝܪܐ 
ܘܝܘܪܩܐ ܕܡܟܲܝ̇ܫ ܡܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ E‏ 

ܗܘܡ ܕܡܓܘܫ̈ܐ Ip‏ ܐܝܬ es‏ ܕܗܘܼܝܘ 
To PPP S ENTERS‏ 
KeyeyJI axe‏ ܕܦ ITE Sl plans‏ 

vo Sac ." Js ܚܝܬ ܐܪ‎ wo ܧܫ̈ܐܢ.‎ vao 
«dese ܡܗܲܘܢܵܐ‎ . Jólas was ܡܗܲܘܢܵܢܘܬܐ ܐܝܟ‎ 
PRI cuiu) ܐܟ̈ܪܐ‎ Jalas Sas ܡܬܗ̇ܘܢ̈ܢܘܬܐ ܐܝܟ‎ 

ao‏ ܗܘܼ݀ܿܐ ܥܟܵܕ݀ܐ 755 Y ox x3‏ .ܗ 
ܥܡܘܪܝܗ ܕܒܡܕܒܪܐ ܨܐ ܝ (ܐ.ܝܸܥܨ 4 P‏ 

Too‏ ܗܿܙܢܐ ܡܛܟܣܥܐ ܘܡܦܪܢܝܣܤܢܝܐ 
ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܠ̈ܝܼܠܝܐ ܘܩܐܝܬܘ ro misa‏ 
Hi Jul, en‏ 

m "woo‏ ܡܲܥܕܝܐ ܛܝܝܐ Ty‏ ܡܓܘܝܫܐ܇ 
ܗܘܢܝ̈ܐ 45 ܗܲܘܵܢ ܐܘܟܚܝܬ݀ ܛ ܘܪܩܣܝܣ Mo.‏ 
ܕܗܢܘܢ ue NCC‏ 

ܗܘܢܘܡܝܩܡܐ ܇ ܕܟܬܒܗ ̇ d$‏ ܝܝܚ ܪܢܰܝܫ܀ 
ܗܘܢܘܡܡܘܢܘܣ -(ܬܝܕܐܟܐܝܼ ܐܒ ܀ 

ܗܘܣܘܣܦܘܢ 76 ܥܥ̄ we ama‏ ܝܒܝܫܐ 


± S$s vocab. seq. desunt. — ?. Sic pro ܠܗܘܩܡܗܡܝܛܘܣ‎ 
ef. col. 271, l. 20, et inf. ܢ‎ ov oov ܗܘܡ‎ S. — 9 H 
Kad]. — ^ H v3; F vA 334. — 5. F add. ce. — 
$ 88: &x4laJ]. — 7 SSs vocab. seq. usque ad ܗܘܡܢ ܣܘܢ‎ = 9 

613 ܗܘ ܕܡܥܲܢܚܵܫܘ 


A-nw^óa ܚܠܦ‎ m ܒܗ‎ 3372 exilio ܗ݀ܘ‎ 
S Vos ܢ ܐܘ‎ o sS ac. ܕܐܝܟ ܢܲܚܫܝܐ ܡܕܡ‎ 
E CEN MCN ܕܠܐ ܬܢܿܚܫܘܢ‎ T" 

ܗܘܕܡܝܐ ܗ̄ c‏ ]ܒܘܬ ܨܒ AM eMe vé‏ 
ܗܘܗܟܣܝܐܐ ܐܝܟ 3^ ܣܪܘ ܝܪܘ ܚܘܠܡܢܐ ܪܝܫܝܐ 
CERES‏ 

drgnáanay oca I Lo. aS. ܗܘܼܘ ܠܡ‎ 
usadas da VASNAN m ܗܘܙܘܡܘܢً‎ 


doe 


elus ll en ܗܘܛܘܡܘܠܘܓܝܐ‎ t 


ܗܘܛܪܘ݀ܐܦܝܘܢ: ܗ̄ Ao Sm o5‏ ܢܐܐ 
v RS‏ ܝܪܢ fou 3I‏ 

Jaja os ܕܨ‎ del 35] iil ee; eus) 70D 
ܕܐ‎ 50 5o Ga sv 5o Ao coo ܒܨ ܐܣܝܪܐ ܗܘ‎ 
ELT 

ܗܘܝܥܘܬܐ ܐܝܟ ܒܝܪ o^ co‏ !9-2 . ܬܘܒ 
ܗܘܝܢܘܬܐ ܡܗܘܢܥܘܬܐ | S5 Aul, Jud!‏ 

sow x. 2002‏ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܟܕܘ ܘܝܟܐ 
cS ds‏ ܠܬ. ܗܘܝܐ ܐܝܬܘ om‏ ܡ݀ܐ ܕܡܢ ܡܕܡ 
ܕܐܟܘܬܗ ܐܕܝܫܐ ܐܚܪܢܝܐ ܚܫ݀ܡܥ ܠܣܘ̇ܝܒܗ. 
ܐܝܟ ܡܟܓ̇ܝܝܬܐ ܕܗ݀ܘܝܐ ܡܢ ܢܝ ܘܛܝܦ ܬܐ 
ܕܡܛܪܐ. ܘܗܢܐ ܬܚܘܼܡܐ ܐܝ ܬܘ ܕܗܘܝܐ ܡܝܢ 
ܠܝܐ ܡܕܡ . (ܠܝܨ ܬ ܬܨ ܢܸܣܵܠܵܨܨ ܢ 5,48 AX‏ ܐܬ 
ܚܝܨ ܢܵܟܠܟܕ̈ ܐܟܠ . vom‏ ܕܝܢ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ: ܗܟܝܐ 
oxi‏ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܒܫܘܪܝܐ ܩܿܒ\ܠ ܗ݀ܝ ܕܐܝܬ݀ܘ. 


ܘܗܘܼܼܐ ܒܬܠܬܐ v‏ . ܡܢ vo pan‏ ܬܝܐ 


ܡܕܡ .ܐܘ om‏ ܡܕܡ ܗ݀ܘܐ ܡܕܡ. ܐܝܟ ܐܢܫ 
ܕܗ̇ܘܼܐ ܡܲܠܟܐ.ܐܘ̇ vos.‏ ]44 . ܘܩܐܝܬܘ ܢܣܝܒܘܬ 


deest ܠ ܐ‎ . — 19 SSs vocab. sequentia usque ad ܐܟܙ ܐܪܓ ܐ‎ 
desunt, — 11 SSs glossa sequens deest, — 1? 1] omitt. vocab. 
sequentia usque ad eo. — 13 RSSs deest, — 1^ RSSe deest. 

614 Y aco 


ܐܘْ ܒܫܘܚܠܦܐ ܐܰܕܫ̈ܝܶܝܳܐ. vac‏ ܕܝܢ woo‏ ܐܦ 
ܠܦܘܬ SN oo‏ ܟܬ̈ܒܢܐ. ܐܘْ ܐܬܪܝܐܝ. ܐܘ 
ܒܣ̈ܥܘܪܘܬܐ. ܐܘْ ܡܣܘܥܪܝܐ ܐܘ cv o‏ ܐܘܿ 
ܒܥܘܼܕܪܢܐ. ܐܘْ ܒܫܘܡܠܝܐ . ܐܘْ ܒܢ ܘܬܐ. 
ܐܘ ܒ ܐܚܥܝܕܘܬ݀ ܕܘܟ ܬܐ . ܐܘܿ ܒܕܘܡܢ ܐ v‏ ܐܘ 
ܒܬܚܘܝܬܐ. v uico ov‏ ܐܘ ܒ ܕܘܒ wA‏ ܐܘ 
ܒܢܥܣܝܒܘܬܐ Saxo‏ (ܠܐܝ̇ܚܵܟ݂ܘ US]‏ !37 4 . ܗ̈ܘ̈ܝܼܐ 
ܕܡܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܐܒܗܝ̈ܐ ܡܕܲܪ̈ܥܓܐ 
ܗ̄ ܢܘܪܐ ܘܡܝ̈ܐ v Avo‏ ܘܐܐܪ |ܠܠ݇ܬܝ..ܧܵ. v 6o‏ 
ܘܗܵܘ̇ܢܶܐ ܝܥܠ ܐܪܒܥܐ ܐܣܓ ܛܓܘܟ̈ܣܝܐ ܢܝܐܝ ܟ 
ܐܬܫܬ ܐܨ cxx.‏ (ܐܠܚ̈ܝܐ ܐܛܟܝܝܿܨܧܐ̈ Les‏ ܗܘܝܐ 
ܘܗܽܘܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܗܘܢܐ Key anal!‏ ܚܝܝܿܨܲܐ. vae‏ 
ܐܢܬ ܝܫ̣ܫܠܬܐ ܠܥܠ ܡܢ ܘ̄ ܡܲ ܬܕܥ e omo a V‏ 
"ao‏ ܕܐܬܘ ܠܲܗܘܵܝܵܐ. ܘܠܗ݀ܢܘܢ ܬܘܒ vasa‏ 
ܕܢܐܬܘܢ ܠܗܘܝܐ. ܘܟܝܕ 5 wA‏ ܐܢܢܬ ܗܵܘ̇ܝܶܐ 
?' ܘܦ̇ܬܚ oe‏ ܘ̄ ܡܫ̇ܘܕܥ ܐܢܬ ܠܗܘ̈ܝܐ ܗܠܝܢ 
ܕܐܬܘ ܠܗܘܝܐ A03‏ ܘܓܘܢܐܝܢ (sic)‏ . ܘܗܘ̈ܝܐ ܟܝܕ 
ܐܝܬ voee‏ ܠܥܠ ܡܢ ܘ̄. ܡܢ vam‏ ܟܕ ܦܬܝܚܐ 
S585‏ 

ܗܘ ܠܕ ܗܘ X9 Jj)‏ ܢ̇ܫܲܚܝܬ݁ ܪܐܬ Xue‏ . ܗܕ ܟܕ ܗܕ 
Yon‏ ܗ̄ vm)‏ 

«e Soon‏ ]ܸܨ - vao‏ ܗ ܒܖܵܝ̈ܐ ,4,5( . ܗܘܝܐ 
Yom . usi‏ ܹܝ ܢ܀ 


! 88: deest. — ?. HF ܙܗܘܙܡܡܒܘܢ‎ cf. col. 55,119. — 
3 Cf. ay. ܗܣܛܪܘܦܝܘܢ‎ el ܗܡܛܓܪܣܤܦܝܘܢ‎ —^pF 
ܗܘܦܥܐ‎ . — 5 $8s ca As» . — 9 FS8s x9). — ? SSs 
vocab. sequentia desunt, — 9. FSSs deest ܕܐܠܝ̈ܫܢܬܐ.‎ , — 9 RSSs 

611 ܗܘܐ ܪܡܫܐܙ 


ܣܓܝܕܬܐ ܘܦܪܘܩܒܝܬܐ. c «sono‏ 
ܡܠܐ ܟ̈ܐ os‏ ܥ ܡܗ ܠܒܝܬ ܐܒܝܪܗܡ 
ܕܒܟܠܗܿ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܚܠܦܺܝܢ ܢܩܦܘܼܢܵܝܗ LEE‏ 
ܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘ݀ܐ WAS.‏ ܝܘܡ̈ܐ ܢܢܕ 
0 ܕܟܼܕ ܠܠܝܐ ܐܘܚܕܢܗ ܕܚܫܘܟܐ ܪܡܫ ܐ ܐܝܢܬܘ 
ܫܘܵܪܰܝܗ ܘܰܐܝܡܡܡܐ̈ ܐܘܰܚܰܕܢܝܐ:ܕܢܝܵܘܗܵܪܐ̈ ܨܦܪܐ 
ܐܝܬܘ Sly Ves mas ox,‏ 

aen‏ »ܢܢ Waco .ܼ Lo Jil‏ ܛܵܝܹܨܢ. eco‏ ܒܪ ܣܪܘ 
ܗܘܐ ܟܕ ܓܝܝܒܐ ܗ݀ܐ ܘܗ̱ܘܐ ܟܕ ܩܣܪܝܥܝܐ ܗܐ 
am‏ ܝܫܣܩܝܠܐ. yo‏ ܕܐܿܡ ܪ ܐܪܒ :ܐܢܬ ݀ ̄ܓܝ ܝ 3 
ܥܬܢ . vam‏ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܬ̣ܘܬܐ ܘܠܘ ܡܢ ܗܘْ̇ܝܐ 
ܫܩܝܠܐ. ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܗܘܐ ܚܠܦ ܗ݀ܝ o sw‏ ܗܘܐ 
co iS‏ ܒܐ Jk vw‏ ܗܘܼܐ 500 oh‏ ^ ܗ̄ ܗܘܝܐ 
ܩܕܡܝܐ ܕܡܕܡ ܕܝܥܒܪ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ 3 x5‏ 
ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܡܠܝܬܐ. ܘܝܫܪܟܐ ܕܦܬܓܫܒ̈ܐ 
ܕܒܬܪܗܿ. ܘܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܙܝܥܘܪ̈ܝܝܢ ܗܘܝܬܘܢ 
ܒܡܢܝ̇ܢܐ. ܘܗܘܼܝܘ ܗܘ݀ܐ ܒܙܒܝܢܗ ܕܝܘܣܼܦ܆ ܘܪܝܫܚܳܚܐ 
ܗܘ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܐܰܝ V.‏ 93 ܘܣ ܝܨ ܐܨ 


ܗܘܐ p‏ ܗܐ ܗܘܝܬܘܢ ܗܘܘ € ܐܝܠܝܢ c‏ 


oom eU‏ ܐܝܟ ܗܪ MM‏ ܕܥ 5 ܪ̈ܐ 


ܗܘܝܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܗܘ ܗܘܼܐ ܪܝܫܐ 
ܕܬܠܬܝܢ ܓܒܪܝܢ, ܘܚܙܘܪܝܗܿ ܘܫܘܫ̈ܚܝܗܿ ܡܝܗ ܗܘܘ 
ܬܨ ue Les‏ 

Yocn . ܫܐ ܝܨ‎ vae . Lo ܗܽܘ ܪ ܐܐܝ . ܗܘܐ‎ .,.5. "aen 


add. (sic) ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘܓ‎ et omitt. glossam sequentem. 
— 15 H (250; ;ܫ̈ܝ"‎ 8 deest. — 14 F eaa ave, 
cf. inf. esto. ܐܘ‎ otc S Y in Dozy, suppl. ui, 66. — 
16 H wea", — 16 88: 4o JI. — 17 F |. o coa"; SSs 
ܡܘܣܝܘܢ‎ ^, — 15 F ܗܘܕܘܪܘܣ‎ , — !? SSs xx a. — 
20 Sic, cf. col. 55, .ܐ‎ 6. — 3! HF "ܕܣ ܢܡܘܢ‎ cf. col. 51, 
ܐ‎ ; 37. — 33. SSs deest ܫ‎ 
S8s‏ ;ܐܧ S‏ ܗ= 


612 ܕܢܿܦܠ‎ a0 


PEWIEIN UR S CST 


ܗܘܼܒ̈ܓܐ oue‏ 
ܗܘܒܢܪ̈ܐ ܒܨ̈ ܚܬܝܬܐ! ܐܟܝܐ ܨܝ 
Vus SN, aoo‏ ܫܲܐܢܼܬ݁.:. . 
ܗܘܼܓ̈ܝܐ ܠܡ ܒܨ G3 JUS, osa‏ 


nA 
d 


ܗܘ̣ܓܵܝܐ )ܠ ' Ju,‏ ܒܕܚܙܢ܀ 


"SN, ao‏ ܐܝܫܟܚܬܗ ܒܡ̈ܬܠܐ ܕܐܪ̈ܡܒܝܐّ;َ 
ܒܕܘܟܬ̇ Wc‏ ܘܒܕܘܟ A sos‏ ܥܫܝܝܐ 
ܘܥܼܲܒܝܐ ܐ lh‏ ܧܟܿܠܘܼܨ. ܫܫܝܢܐ is XS en‏ ܝܨ 
pua I io e qe‏ 
TAN aco‏ ܠܥܡܛܢܐ 
»3 ܐܫܟ : 
Ww cosS A N aco‏ ܐܝܟ ܒܢܪ oA oco‏ ܙܦܥܬܐ 
ܪܛܝܒܬܐ ܐ ܢܲܝ ܢܟܐ ܝ 
en Ue 03.003720 N, 002‏ ܝܠܘܦܐ ܀ܥܿܐܺܝܢّ݀ 
ܗܘ ܟܕ ܗܘ 5, 35 
ܗܘܼܕܵܢܵܐ ܗܸܕܝܵܝܘܼܬܐ ܡܗܲܕܝ̈ܢܘܼܬܐ àljs wien‏ 


SU‏ ܣܬ ܢܬܢ 


MA icto ad ܕܥܝ̈ܢܐ ܗ̄‎ 


ܗܘܕܗܪܘܣ!' ܗ̈ xa‏ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
AN Aeon‏ ܠܚܢ ܚܫ̈ܐܘ.:. 

ܗܘܼܕܝܐܙ 9 ܒܨ ܥ̄ ÉL‏ 

"lo eln.0003000‏ ܒܨ o3 we x‏ ܗܪܙܡܝܐ 
ܘܢܥܥܐ ܕܗܘ ܕ Pei‏ 

ܗ݀ܘ ܕܢܿܦܠ .220322 020» ܐܘܟܝܬ ܐܟܿܠܒܪܨܐ 
ܗ ܗ ܕܟ BUS‏ 


1. $85 add. ܗܘܐ ܐ݀ܖܪܙܳܐ‎ Ae ܗܕܐ ܓܝܪ ܗܟܝܠܥܠ‎ 
܇ ܕܗܰܢܕܝܟ‎ — 9 S$« gale. — 3. F ie deest 9. — ^ SS 
ܡܬܪܗܘܢ $85 5 — . ܗܘܐ ܗܘܘ ܗܘܝܬܘܢ‎ , — 9 88: 
tantum Vgas (JV. — ? SSs vocab. seq. usque ad w^ ܗܘܒ‎ 
desunt, — 8. Cod. vein. dns. — 9. SSs deest, — 19. FSSs 
5ic; H ܠܡ ܡܨ ܢܥ ܝܥ‎ we Noo; forsan leg. 
A coc. ܗܘܓ̈ܪܐ‎ f. inf. ܒܐ‎ N aen et ܟܣܝܪܝܝܢܢ‎ 
ܘܟܣܝܪܐ‎ . — !! SSs glossa preced. deest. 

: 
con 609 


ܗܲܕܵܡܹܐ ܕܡܬܪܲܫܠܝܢ cu]‏ ܀ ]ܢܬܘ ܐ. ܗܕܡܓܐ 
ܐܝܬܘ nion‏ ܡܥܲܠܝܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܟܠ vao‏ 
ܐܦ ܡܢܿܬܐ. ܠܘ ܟܠ ܡܢܬܐ! Sw‏ ܗܕܡܐ ae‏ 
¥ ܗܕܡ̈ܝܟܘܢܢ ܐܥ m wo‏ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܟܠܐ 
ܡܬܬܙܝܥܬܼ ܒܚܢܝܘ̈ܬܐ ܕܡܢ ܕܡܐ (( ܫܢܐ ܬ. ܗܕ̈ܡܐ 
ܕܡܬܪܫܠܝܢ ܐܘܿ (SI sacs y) anoo‏ ܒ ܢܝܝܚ ܕܨ 
sla iau,‏ ܐܬܬ ܐܟܝܐ 

VON S ܥܥܢܼ ܚ ܨ‎ v iom ܝ ܧܵ.‎ cos, Q3 62 
QA. co ܗܸܪ̈ܓܵܺܢܐ. ܘܐܝܟ ܒܢܪ‎ x ooo uoc 
ܕܦܪܕܪ ܗ̈ܕܣܝܼ̣ܢ‎ ae. ܢ̈ܒ ܚܬ ܙܚܢ‎ s dom 
+ ܕܐܚ (ܐܬܥܐܝܐ‎ ue E gue, slo ܣܸܒܦ̈ܠܵܠ‎ 

Ad» ܙܥܼܫܼܐ. ܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ Juil, uo T MOD 
ܚܬܝ̈ܬܐ ܐܣܪ ܗܼܕܪܐ ܕܗܘ ܥ ܙܩܬܐ‎ ¿ de 
vno ܚܕ ܡܢ ܣܝܡ̈ܡܥܐ.‎ A ܘܬܘܒ ܐܡܪ‎ 
ܕܡܿܫܥܙ ܠܥܘܒܝܥ ܐ 3 ܗܕܪܐ ܘܒܥ ܙܙܩܝܬܐ‎ 
ax ܘܒܡܘܬܒܐ. ܘܐܡܪ ܥܠ ܣ ܡܐ ܐܚܪܢܐ‎ 
ܨ‎ ^J i$! de Jos T gs vw ܠܕܡܐ ܘܦܘ̈ܥܐ ܕܒ ܗ ܕܪܐ‎ 
GA eo ܘܒܪ‎ Jeslily ܡܫܥܸܫܬܵ ܐܬ̱ܢ̈ܫܬܕܵ‎ Kai, ܕܐܬܦ̈ܫܬܪ̄.‎ 
PEOR S75 ܥܙܩܬܐ ܕܗܕ‎ Ao 

ܗܕܪܘܣܘܛܘܢ V‏ ܚܡܪܐ ܕܕܒܫܐ ܐܝ ܬܘ 
GA e‏ 5 ܘܗܟܢ ܒܪ ܣܝܪܘ. ܬܘܒ ܚܙܡܪܐ ܕܡܗ܆ܧ̈ 
4M. wea‏ 

«m 5A oma vw, e 7 ܗܕܪܘܠܐ‎ 
E d ܗܕܪܘܠܐ‎ . Q3! 

MESS cx gl ܕܨܘܕܝܐ‎ vs ܗܕܪܘܠܣܝܐ‎ 
ܐܠ ܕܧܶܐ ܢܨ‎ "db ܕܗܕܪܘܠܐ‎ v X Luxe 

cf. col. 55,1.15. — 1» H ܝܪܝ‎ pro vs M m; forsan 
leg. ܡܢܐ‎ pro ܂ ܡܥܝ̈ܐ‎ — 15 H ܗܕܪܘܦܘܠܘܣ‎ , — !7. S85 
»Xia. — 19 SSs quod sequitur deat, — 19. Gf. col. 8b ll 
— 90 SSs deest. — ?! SSs deest ss. — ??. HF. vocabula 


sequentia usque ad e-s-N 3 ܘܠ ܘܒܫ‎ desunt, — 23. HF. deest 
ܒܥܠܡܐ‎ . 

ܗܘ ܒܸܣܬܪܵܗܿ 610 


oa N oa 0n‏ ܢ as‏ ܙܝܘܓ. ܘܚܲܿܬܝܬ ܠܘܬ ܦܠܥܙܝ 


ܟܝܡ̈ܥܐܐ ܘܗܟ ܘܬ ܒܪ ܣܚܪܘ. ܘܬܘܒ ܒܢܕܘܟ 
ܩܪܝܗܕ ܗܕܪܘܡܘܪܘ E P.‏ 

ܗܕܪܘܡܠܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ ܡܝ̈ ܕܒܼܫܐ ܕܠܐ 
dp Ml BOUE‏ 

ܗܕܪܘܡܘܪܘܢ NN S‏ ܐܘܕܪܐ $ ܚܘܝܝܐ 
ܕܫܒܥܐ ܪ̈ܝܫܘܗܕ cw‏ ܬܫܥܝܼܬ ܦܘ̈݀ܐܝܛ ܐ P‏ 
ܗܕܪܝܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܲܡܐ doses V‏ 
ܗܕܪܘܩܘܠܘܣ ܗ̄ ܩܠܝܬܐ ܡܢ ܡܰܥܝܳܐ 55 : 
ܗܕܪܘܦܝܩܘ ° ܝ¿ ܗ ܟܥܝܼ ܧ'' Ja vé Xo‏ 
JI‏ ܢܝܨܕ( 181 ܨ ܗܘܕܪܘܦܝܩܘܣ ܀܀:܀. 

ܗܕܪܘܩܡܦ ܠܝܟ 11 ܐܫܟܿܐܘܕ ܐܕܐܚ 
ܗܕܪ̈ܐܐܙܡܘܢ ܗ ܪܗܛܘ yas]‏ ܧܬܕܐ : 

ܗܘܼ 3*3 ܗ̄ eon S s ovo v aos‏ 
ܗܘ ܒܸܣܬܪܵܗ̇ e‏ ܘܗܝ ܒܣܝܬܪܗ c‏ 
iam ax ve^ co c5‏ ܡܸܣܬܪ ܐܠܗܐ vA‏ ܟܠ 
ܘܠܘ ܗܘ ܒܣܬܪܗܿ. ܒܗܝ cos‏ ܠܓܘ ܡܢ ܡܿܫܟܢܐ 
ܐܝܬܝܗ̇ܿ ܗܘܬ . ܘܐܠܗ݀ܐ ܗ ܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡ ܬܪܝܢ 
ܡ̈ܠܐܟ̄ܘ̄ ܓܒܪܝܐܝܠ ܘܡܝܟܼܐܝܠ. ܕܝܿܬܒܝܢ ܗܘܘ 
ܘܩܢܐܒܪܗܡ Jo‏ ܗܘܐ ܠܥܥܠ ܡܢܗܘܢ .ܐܝܟ 
ܕܠܐܝܼܩܪܗܘܢ. ܐܝܟ MAN ov a v‏ ܡܢ 
ܒܝ ܡܬܝܬܗ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܡܕܒܪܝܐܝܬ. 
ܕܝܥܬܝܕ ܒܚܪܬܐ ܕܙܒ̈ܢܝܐ ܠ ܡܣ ܒ ܦܓܕܖܐ ܡܢ 
ܙܪܥܗ om wá?‏ ܐܘܟܝܬ ܢܬܓܲܫܡ ܡܝܢ 
ܒܝܬܘܠܝܢܬܐ ais sw‏ ܡܝܢ ws‏ ܕܗܢܝܐ. 
ܘܠܡܫܲܡܠܺܝܘ ܒܥܠܡܐ" ܟܠ mx‏ ܡ 33 35 evo‏ 


! HF deest vns 25. ܠܘ ܟܠ‎ . — 9:0 SSs et Bar Ali, 
Paris. 255, HF JA S91 ܐܚܨ‎ , — 3 SSs Js. — ^ Cod. 
ܢܢܬ̈ܝܬܬܐ‎ . — 8 SSs glossa precedens deest; F deest eig ܠ‎ 
— 6 FS8s ܓܠ ܘܠܒ‎ . — 7. SSs deest, cf. col. 007, ܐ‎ . 5, —8 H 
Aon; ? ܕܡܙܲܡܣܪܰܢ‎ . -- 9 H deest ci. — 
10 Sic, leg. ܐܵܨ‎ _ 11 01051 H ài £X. — 9 (f. 


col. 55,1. 3. — 1? HF ܗܕܪܘܟܘܪܘܢ‎ , — !^ FSSs ܕ ܦܫܟ‎ 


39. 

607 


ܗܓܩܗܢܝܣܘܢ 
ܗܓܤܣܗܢܝܬܣܣ ܘܢ ܗܵ hw‏ ܥܬ ܪ ̇: 

ܗܰܓ݁ܰܪ ܥܒܪܝܐ ܗܘ ܛܘܪܐ 4S Jas.‏ 
ܕܐܪܝܥܐ ܘܨܘܪܬܐ ܕܝܥܠ ܡܐ ܢܐܝ ܘܒܚܐ Kc‏ ܐܐ ܕܡܿܢ 
ܕܩܝܨܨܬ̈ ܐܠܬܘܢܛܐ':݀: 

.5ó. Waco‏ ܗܕܐ ܗܕ 5 vo Jg sÓ.‏ ܘܗ̈ܝܺ̈ܢܝܐ 
ܒܨ ܫܼܲܘܝܘܬܐ ܘܫܲܠܡܘܼܬܐ ܥܿܒܕܝܢ Juil‏ ܣܬܿܬ݁ ܩܬܐ . 
ܫ ܡܫܘܕܫ̈ܝܐ ‏ ܕܗ݀ܘ :ܡܐ ܕ ܥܠܘ ܡܬܐܡܪܝܝܢܢ 
ܘܡܦܪ̈ܫܢܝܐ ܕܕܟܪܘܬܐ ܘܢܩܒܘܬ̈ܐ ܀: 

PU 5 RR OS wx X 3 4 N won 
eti dean Sus ܐܧ‎ ds uel; de Jf 
4v o ܘ݀ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܕܒܢܝܐ ܕܐܠ‎ gi ܐܥܿܟ‎ 
ܢ݈ܬ݁‎ Quan, Ws Aw 3 ܝܫܵܩܲܦ‎ m 7 «02. «05 
EUESNI 

ܗܕܐܦܘܣ ܗ ܐܪܝܥܗ ܕܒܝܼܬܐ ܙܕܡܿܢ ܐܝܝܚ ܐܕ 
debe‏ 

d, nel ܗܕܕ‎ 

ܗܕܗܠܝܐ ܣ ܼܢ ܗ̄ ܕܡܠܘ ܥܵܐܢܿܕܸܐ ܥܿܚ̈ܝܐ 
ܗܕܗܣ ܡܐ ܛ ܗ̄ ܡܐܟ̈ܠܬܐ (ܟܐܫܝܬܵ.. 
ܗܕܘܩܝ ܡܐ GOT Co‏ ܗ̄ asco‏ ܝܢܝܒ 
ܗܕܘܠܝܐܢܘܣ݀ܢ ܗ̄̈ܐܬܢܟܼܠܘ ܩܿܚَّ̈ܕܹܐ. 
ܗܕܘܠܗ݀ܐܝܘܣܗ݀ܐܢ ܗ̄ܦܠܵܚܝ ܥܒܕܘܬܐ 
ܗܕܘܩ݀ܐܣ ms‏ ܢܠܝܚ :: 

ܗܕܪ̈ܘܠܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ Y E‏ ܕܡܙܕܡܝܪ 
ausus, eoa‏ ܐܬܝ us x9‏ ܗܕܪ̈ܘܠܐ'' v‏ 
ws‏ ܕܒܗܝܢ Le PARU V Us sa!‏ ܗܿܕܪܘܠܐ. 
ܗܕܪܘܠܐ ܐܦ ܓܝܪ ܦܘܝܫܟܼܐ ܣܓܝܐܐ Mos‏ 


9 FL. veo s. V; SSs "Nov an. — 19 FSs ;)ܐܠ ܕܦ )ܝ ܨ‎ $ 
(315,3). — 11 HF "A33. — 12 88s wA. — 1? SS; 
vocab. sequentia desunt. — 1^ HF ww. — !5 SSs .ܐܢܬܠ‎ 
— 16 FSSs d .23. — 17. HSs (e M; S deest. — 19. HSSs 
,“ܣܝܫܗܢ‎ — 19. FSSs deest X2 JV (gums . — ?0 SSs deest 
glossa precedens, — ?1. FSSs (yasaco. 

608 v0 
vw oa ܕܐܝܬ ܡܕܪ̈ܝܫܐ‎ Mx ܒܗܢܐ ܫܡܐ.‎ 
ܡܫܐܠܝܢܢ‎ WM SN coo ܕܗܕܪܘܠܐ.‎ CER 
«Xo 702 wn Sos ܡܛܠܬܗܘܢ. ܟܕ ܚܿܙܝܢ‎ 
wo... oM arca ܫܡܗܝ̈ܗܘܢ. ܘܩܶܪܝܢ ܒ̈ܬܐ‎ 
ܕܗܕܪ̈ܘܠܐ. ܕܐܘܪܓܢܘܢ ܡܿܢ ܐܝܬܼܝܗܘܢ. ܗ݀ܢܘܢ‎ 
ܡܕ‎ s ea c8 e. ̇. ܕܡܪܝܕ ܝܥܣ ܘܒ ܡܓ ܦܥ ܐ‎ 
ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܹܐܝܫܬܲܥܐ ܠܢ ܣ̈ܗܕܐ ܇ ܒܚܝܼܪܐ‎ 
ܘܙܩܝܼܦܐ‎ wow! ܦܘܠܘܣ. ܘܐܚܪܵܢܐ ܕܗܸܕܪܘܼܠܐ.‎ 
ܘܡܕܒܥܚܐ. ܓܢܘܢ ܗ ܕܐܕܡ ܐܬܡܝ ܒܝܢܝܬܗ‎ 
ܡܝ ܬܦܲܫ ̄ܡ‎ woes ܕܥܠܡܐ. ܗܕܪܘܠܐ ܕܝܢ‎ 
ܡܕܡ ܀::‎ wa 

deséMg wa ܗܵܕܹܐ ܗ̄‎ uis ܗܕܺܝܳܐ‎ 

"o‏ ܐܝܟ was‏ ܧܐ ܪ̈ܝ ܒܐܵܝܹܐ. ܘܕܥ ܚܠ 
"o‏ ܐܝܟ A‏ ܣܝܪܘ WA‏ ܘܡ ܗܕܝܝܢܝܐ 
dull JoJo‏ 

ERR ^L xo 

ܗܕܝܘܛܘܬܐ as‏ ܗܼܕܝܘܛܓܐ c0. p‏ 
ܒܪ ܣܪܘ |5 ,2 ܬܘܒ ܗܕܝ ܘܛܝܐ ܨܢ V‏ ܐܠܝܐ 
ܠܚ ܨܧ ܐ «o3‏ ܗܕܝܘܝܓܐ ee y‏ ܘܨ v oso‏ 
ܐܢܬ : 


ܗܕܝܦܣܝܡܗܢ m‏ ܗܵܝܵܐ Mat‏ 
ܗܕܝܪ YR‏ ܨ xam,‏ ܐܢ̈ܕܐ ܐܝܬܐ qn‏ ܥ ܚܝܨܢ 
PR JI‏ 


ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܡܿܪܝܢ vm‏ ܡܪ̈ܢܝܐ sLasyI‏ ( )ܕܝܚ 
ad‏ ܗܪܡܐ "s las]‏ ܡ ܗܿܕܡ E‏ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܗܕ̈ܡܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܗܕܡܐܐ ܕܝܢ 
ܠܐ ܢܿܦܠ ܐܠܐ ܥܠ ܢܢܝܘ̈ܬܐ ܘܒܥܥ̈ܢܫܐ {ܐܪܧ ܒܝ ܐ ܬ 


± SSs deest ;ܧܳܐܥܛܳܟ‎ F Ls Uo v Sov a. — ? S add. ex 
Bar ' ܐܓ ܘܢ ܢܘܢ )ܐ‎ co N en 93... 0-30 N Y io N S 
gib), ܨ‎ asi ܝܕܨ‎ qeu! (Leg. . ܗܟܣ‎ (, confer infra 
.ܗܟܣ ܐܓܘܢܘܢ‎ — ? Ss vocab. praecedentia desunt, — 
4 H AXsa ܗܕܐ‎ . — 8 Cod. sic, sed Bar Ali, Paris. 955, 
KA. — 9 SSs kA. — 7 HF ,”ܦܥ ܗܐܕ‎ — 9 SSs deest. — 605 


ܗܓܐܝܦܣܝܣ 


ܠ ܒܨ Kalis wes,‏ ܧ̇ܟܠܐܘ 
ܗܓܐܛܝܐܠܗܐܝܡܡܐ a‏ 


Hj Pe‏ ܗ̇ܓ̈ܓܘ̣ܘܬܐ ܐܝܘ JI‏ ܕܚ ܟܐܢ 

JU. ܐ ܕܘܡܝܐ ܕܡܬ݀ܚܙܐ‎ NS m 

924 223i $ 03x02. NN, OD 

° 3I cil ܗܵ ܕܛܒܿ ܣܲܪܝܒ‎ eas NN on 
Pep ܟܬܝܲܒܐ‎ $e. a ANN n 
ܩܲܪܝܼܒ ܝܵܨܨܼܝܼ‎ m "esos NN a 

ܗܓܗܢܗܢ ܛܘ o K vam o‏ ܩ ܕ ܀ 

Lcx gal‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ m‏ ܡܬ ܣܝ̈ܓܘܿܗܝ 
«eo dà‏ ܗܓܼܘܡܝܐ 3 ܣܬܘܪܝܐ (ܠ ܨ ܘ ܬܙ 
m Ps S dall‏ ܝܡܐ ܘܫܲܬ ܕ . ox en‏ ܧܬܝ ܝܢܝ .; 
eoo 330, en‏ ܐܝܟ v ss‏ ܗ .9-2( gb! o»‏ 
ܐܐܬ ; 
ENG‏ ܢ̈ܝ ) . ܨ¿ ܒܲܗܓܵܝ ܛ ܝܬ݁ܒ݂ܺܫܩ 
P5,‏ ܗܓܺܝܳܐ ܗܿ ܥܣ ܩܘܬܐ ܕܚܿܫܐ .ܐܝܟ 
ܕܛܘܒܢܝܐ ܕܘܝܕ. ܣ̈ܥܝ ܨܘܬ ܡܪܝܐ ܘܐܣ Aca‏ 
ܒܗܓܝܝ. ܒܪ ܣܪܘ ܒ ܗܓܠ ܝܪܐ sac‏ ܘܟܿܝܬ 
wc‏ ܕܡ̈ܠܝ ܕܡܨܠܐ ܐܢܝܐ ܡܢ ܙܩܼܝܬܐ 
Ls USES vasca‏ ܬܘܒ ܗܓܝ̈ܝܐ ܢܐܦܺܝܐ ܗ 
8i‏ )5& 88 


Pus odi ܕܘܫܪ̈ܐ‎ A ܐܝܟ‎ cons aM 


(S add. &Y5) ܘܢܐ‎ 5» v en ܗܓܝܝܐ‎ SN, ma. 
— !* Qf. col. 38,1. 11 » 21; HF add. cas vov S en en go 


gx V, de qua glossa cf. infra ܕܢܘܪ ܒ‎ . — 14 Cod, add. 
coa. So Ns N, en. àv, conf. vocab. precedens. — 19 F. add. 
ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ , — 16 S85 cow Me eo", — 17 F ܐܘܐ‎ 
ܘܡܬܦܬܡ‎ , cf. col. 353, .ܐ‎ 3, — 18 $85 Lo e^ oh 
b, cf. col. 211, not. 5. — 19 Sic, cf. col. 27, l. a5; col. 51, 
l. 4; col. 255, ܐ‎ . 2. — 90 H vocab. sequentia desunt. — ?! SSs 
deest ܘܬܟ‎ F va A 75. — 22 SSs deest. — 2? HF 


. ܗܓܘܐܛܐ H‏ # -. ܐܝܓܡܘܗܡܘܢ 
000 


coma S. con oa M, e Nen 
ܗ̄ (ܢܡܼܢܼ.''.‎ YEN en 


SN on‏ ܒܕܘܟ Wesen‏ ܕܠܫܝܐ ܕܝܫܨܸܢ݈ܬܵ ܫܬ 
dm et. ^! ino gos‏ 

P135 ܪܛܥܘ‎ 0 e YE cocos N NN, 9 

cA S ܗܘܝܬ‎ von 0 eov Ye cons 5 N, oo 
ܐܦܘܣܛܝܡܐ‎ 88 eco J,,5 eon Sa NN, en 
ܙܝܥܘܪܐ ܕܒܝܬ݀ ܓܘܢܝܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܕܥܝܢܝܐ‎ 
WANN wA ܘܡܬܦܬܝܢ17 ܘܡܓܼܐ‎ was 
ܘܐ ܢܗ ܘܐܛܢ ܫܢ ()ܠܧܟܿܐ ܢ‎ aede glos. ܘܐܝܟܝܠܘܦܐ‎ 
' ܚܐ ܢܐܚܚ ܟܐ‎ ke ܕܐܨ‎ yas CX 
v o.9 3 ܣܪܘ ܒܪܬܓܘܢܝܐ ܕܝܫ̇ܥܝܠܐ ܕܐܝܬܘ‎ 
LUE ܫܗ ܨ ܐܡܝ ܕܕܧܸ‎ BT ܐ ܬܐܚ‎ 

ܗܓܝܪܘܣ woes.‏ ܐܨ 55-1 q-9‏ ܙܟ 
d IAS,‏ 

" ܘܒܨ ܧܐܘܬ ܢ ܝܥ‎ diy wis LAN, n 
dU Gee. ܗܓܠܘܣܝܣ# ¿ ܗܩܠܝܦܣܝܣ‎ 
ܝܘܢܝܝܐ‎ sLas X3, ܗܸܓܡܵܢܘܼܬܐ ܢ̄ܬܢ̣ܫܸܟ $ܬܐܬ̈‎ 
wA n ? ܐܠܗܡܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܓܗܡܘܢ‎ 
434 dll ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܡܬܦܫܡ (ܐܫܐܘܬ.‎ 
ܗܓܢܘܪܝܣ ܐܪܣ ܗ̄ ܝܕܥܼܬ݀ ܩܨܝ ܝ‎ 

"X NY ON, on‏ ܗ̄ ܡܐܢ̈ܝ ܓ̇ܘܐ y]‏ ܥܚ̈ܐ܀.. 
ܥܥ dee,‏ 


3 ܘܐܝܟ ܒܪ 


1 H coxcos9". — ? FSSs ܐܨܝ‎ —9F ;ܗܓܝܓܝܘܣ‎ 
11 :ܗܓ ܙ ܗ ܝܛܘ ܨ ܠܗ ܢܗ ܢܛܘ ”1 4--܆ ܗܓܓܪ̈ܐܘܣ‎ 
— 5 SSs vocab. sequentia desunt. — 9 1] deest ܢܢ‎ 7 F 
ܗ‎ . cf. col. 111, 7. 99 ; col. 479 , 1.18. — 8 F 
ܐܢܝ 11 ;)ܠ ܢܝ̈ܝܚ ) ܥ̇ܬܵ‎ — 9 H 385 (g^ á ܝܒܗܠ‎ SSs 
idem sed ER et add. c AD A3 ܒܚܢ‎ ^N ܗ‎ 
ܨ‎ GE ܝܼܔ ܨܚ‎ EN mina, — 10 85 NL gaza. — 11. SSs 
ܣܪܘ‎ A ܘܐܝܟ‎ Qa .— 1 885 S va N m ܬܘܒ‎ 
k35; Bl: S et Ss in margine : ls (Ss sol. (1-9) vo en 


39 


IMPRIMERIE NATIONALE, 


ܡܝܘܪܘܣ 

Wo 603‏ ܕܟܠܬܐ 


ܕܡܲܘܟܡܡܝܢ ܣܲܥܪܐ. ܘܐܝܟ ܕ[ ܒ A‏ ܐܢܼ̈ܐ 
ܐܝܬܢܗܘܢ ܢܵܬ݁ܬܢܟ̈ܢ Pleni!‏ 

35$ ܘܣ ܗܵ‎ — Na. ܐܝܟ‎ voa x50 
dle laus, ܐܬܝܢ ܬܪ‎ 

4r ܪܩ‎ AU ܝܢܵܐ‎ Noa 59 
ܡܗܲܒܒܐ‎ (8) Us Reb ܕܨܒܐ‎ yi ܗܲܒܰܒܳܐ‎ 
4H (eje A ܐܗ‎ cs ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ‎ 
023205634 ww] 
P UU si) cis 

..—4s5yl c *. 6335.00 veo‏ ܬܘܒ 
ܗܒܒܐ ܕܝܒܡܠܐ ܕܕܒܪܐ ܒܨܢ doe SY] SC‏ 
ܦܘܠܘܣ ܪܦܟ ܪܐܨܘܝܨܚܨܢ | oae‏ 

x50‏ ܕܟܫܘܒ̈ܐ 555 eos‏ ,3 (ܐܫܟܝܫܳܟ݀ 
àsp WwWASeAa Mo‏ 43 

5n‏ ܢܚܫ Y‏ ܗ ua;‏ (ܢ)ܣ)ܟ܀ 

ܗܒܒܝܬܐ ܒܨ ܐܢܬܝܪܐ° ܣ̈ ܫܒܐ ܕܡܝܢ ܢܝܬܪܐ 
enia AM Nx‏ ܠܗ ]3[ ܦܘܗ̈ܐ ܘܫܽܘܚܝܳܐ 
ܕܦܘܡܐ doc xo‏ 

duly Man wo 

Abs I0 

ܗܒܓ wá ido‏ ܣ݀ܩܘܪܐ ܒܥܠܕܪܐ ܥ̇ܺܝ̣ܫܿܝܵ. 
ܝܫܼܐܕܐ ܕܒܐܡܝܢܘ ܡܥ̈ܕ ܕܢܲܣܝܓܐ ܠܒܥܝ̈̈ܢܫܐ ܡܢ 
.u Llc I ^ wx M,‏ ܬܘܒ A v‏ 
No‏ ܝܫܐܕܢܝܚܐ° ܕܨܠܕܒܝܐ 3 wAACX s‏ 
P onleluad!‏ 

41i; ܐܣܬܠܝܘ‎ en ܘܠܣܐ‎ 


(sic) e‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 


SSs vocabula sequentia desunt, — Y FSSs‏ .10 — ,"ܟܝܘܣ ܓܝ ܘ 
ܘܩܐܝܟ ܙܟ ܒܐ Ug) Luo. — 2. SSs deest. — 19 SSs add.‏ 
:1188 ?1 — , ܗܒܪܝܘܢ ܟܬܘ ܐܢ ܽܕ88 4 — , ܗܒܢܘܣ 
deest Y yao . — 19 SSs deest.‏ 

ܗܒܗܒܗ݀ܐܙܘܣܐܙܣ $ ܫܰܪܰܪܬ eeu‏ 
ܗܒܤܗ ܗܘܢ o‏ ܙܲܥܓܡ 7 veg‏ 
ܗܒܘܫܬܐ ܝ̄ܘ̄ ܗܿ ܟܘܣ 4s] Pw X‏ 

1jjla-3 oca oe en "aM. coase en Na 305 
ddp Us M as 

Qoo à 9 0033.00 7300‏ ܐܕܝܫ̈ܐ ܕܢܛܓܦܬܐ 
ܘܗܝ ܡܠܘܟܝܐ ܕܕܒܪܐ G^ pn‏ ܬܐܨ ̇ܐ 

ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ. ܨ¿ ܝܥܒܪܝܐ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ec‏ ܗܐ 
ܕܦ uan‏ ܐܐܨܺܝܼܬ܂ Alas JI‏ ܠ !ܟ ܩܝܼܬܵ LAN]‏ ܘܐܝܟ ܒܝܪ 
ܣܪܘ wv No‏ ܩܐ ܝܝܹܐ'. Momo‏ ܒܪ ܝܫܒܥܝܢ ex‏ 
ܐܝܬܘ ܟܕ ܐܬܩܼܛܠ Tow.‏ ܒܪ ܚܡ̈ܫܢܝܢ ܘܬܠܬ 
oso ex‏ ܐܠܒܘܕܐ. ܘܐܕܡ ܐܝܬ m.‏ ܪܗܿ 
as oix‏ ܐܬܩܛܠ Me‏ 

ܗܒܝܥܘܦܣܘ de‏ ܘܐ del& de cAua cx) Juym- j$5‏ 
331 ܨ EUG EU Kis‏ : 
ܗܒܠܐ 0» ܕܒܣܘܗܠܬ ܣܪܝ̣ܣܘܬܐ ܘܠܐ 
ܡܩܲܘܝܢܘܬܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ Lug, sU al‏ ܘܐܝܟ ܒ AL‏ 
ܣܪܘ ܨܝ )ܬ ~ .J leui‏ ܬܘܒ ܡ ܕܡ ܠܐ Moda o5‏ 
ܘܠܐ ܡܐܡ ܝ ܨܵܝܹܐ܀ JJ) JUG,‏ ܗܒܠ ܗܒ̈ܠܝܢ 
ܐܝܟ ܒܪ Kol sU exco‏ 4 

x No‏ ܟܕ ܦܬܝܥ̄ܐ YS oco 0e‏ ܒ= ܙ 
ܐܒܐܟ ܀ 

ܗܒ̈ܠܬܐ ܟܕܫܠܝܐ ܗ̄ ܘܙܩܝܼܦܐ 55 ܗ̄ won‏ 
0D‏ 00.723 .$9 ܩܲܝ̈ܣܐ ^ cona‏ {(ܪܝܹܝܨܝ 14 

ܗܒܪܝܘܠܘ ]ܼܢ )! 
tipo‏ 


v N oa‏ ܢܓܐ܀ 


1 88s 55 33 5-5; H 55» uos. —? $85 JL. 5. — SSs 
ܐܝܬܪ̈ܐ‎ cef. col. 35, 1.21; col 216, 1.10. — ^ F asl: S8s 
deest, — 5 SSs deest ܠܒ̈ܢܫ ܬܐܪ‎ ; — 9. SSs ve sc s. — 


7 H deest oA. — 9 SSe add. e^.co .ܐܝܟ ̣ ܒܪ‎ — ? HF 


! ܝܝ ]ܕܐ‎ sos. adno en 

————-. mnc TREES Ium 001 ܗܐܝܤܣܐܢܩܘܣܗܢ 


ܗܐܝܣܐܢܩܘܣܗܢ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܢܪܘ »€ 


ܫܡܥ dee.‏ 
ܗ݀ܐܝܣܝܠܬܘܣܐܙܢ 


ܐܝܟ ܒܢܪ ܣܢܪܘ 
ܐܥܠܘ ios s!‏ 
ܗ݀ܐܝܣܛܗܠܘܣ ܠܥܠܡ ܐܛ ]4:993 
YS330eo Ton‏ ̇ܗ̄ ܐܕܐ dall! gez.‏ 
ܗܐܝܘܗܪܓܗܛܝ Ms o cov co‏ ܐܼܒ 
Pes‏ 
ܗܐܝܘܗ݀ܐܓ̇ܓܗܠܝܣܐܡܝܢ ܗ̄̈ܣܒܪܬܐ 
desea Bye‏ 
ܗ݀ܐܝܘܐܝܪܗܣܛܘܢܣܗ. ܗ Sc Ls.‏ 
aue] edaJE cassis‏ 4 
ܗ݀ܐܝܘܬܗ݀ܐܙܘܣ ܗܵ̄ܫܦܝܪ cxlo w^ Mo‏ !ܝܩ ܝܝ 
ܗܢ 
ܗܐܝܘܬܗܛܘܣ ܗ̄ܠܚܡ̈ܝܐ ETE‏ 
ܗ݀ܐܝܘܬܝܥܝܐ ܗ̄ ܟܲܝܗܝܼܥܘܬܐ ܡܫܲܪܬܚܘܬܐ 
ܫܵܢ ܥܿܟܝܝܼ ْ 
e ewe‏ ܗ ܬܪܝܼܨܐ (oen‏ 
ܗ݀ܐܝܘܬܝܘܛܘܣ ‏ ̄ & ܣ PN‏ 
ܗ݀ܐܝܘ݀ܐܝܠܢܐܪܛܘܢܘ: ܗ̄ ܡܚܲܣܝܝܐ݀ ܫܿܙܵ ܐ 


UE cxi, vw AX, as ܗ݀ܐܝܘܡܗܪܝܐ‎ 


ܗ݀ܐܝܘܠܘܓܝܣܗ݀ܐܝܣ ܗ̄ Azo‏ ܢ̈ܝܼܐ ܕܝ 
ܗܐܝܘܦܐܬܘܢܛܗܣ ܗ̄ܕܝܫܦܝܪ OX‏ 


4 dox! en 


ܗ݀ܐܝܘܦܪܗܦܗ݀ܐܐ ܝܐ“ ܗ̄ ܦܲܝܐܝܘܬܐ .)ܟܐ 


ܗ݀ܐܝܘܪܝܢܘܫܘܪ ܘ ܗ ܪܘܲܡܬܐ ܚܸܫ݇ܫ܀ 
ܗ݀݀ܐܙܝܘܪܝܙܘ° .0 703 3 ܘܡ ܝܪܘ !ܝܐ la‏ 
tesi‏ 


R solus. —‏ 5 — ,"ܫܘܪ HF‏ 5 — ݂‫ ܗ݀ܐܝܘܦܪܣܠܛܗܐܝܐ 
HF deest. — 8 HSSs $3.0". — 9 H sic; F o! 60035 R‏ 7 
S$s oco S. oa", — 10 FR v avo. — !! SSs‏ ;"0.000 


deest, — 1 s aS, 81S XS Bye. — 19 SSs oes. 

ܗܒܐܪܝܘܬܝ 602 


ܗ݀ܐܙܝܘܣܝܙܕܡܘܣ ܗܵܝܼܕܝܼܥܐ ܛܒܝܒܐ ܚ ܧܵ ܕܝ 


Pared 

d aps e ܗ݀ܐܐܙܝܘܦܪܐܙܢܬܝܣܘܡܗ‎ 
ܗ݀ܐܝܘܦܪܐܢܬܝܐܘܣܐܢ݀ ܗ̄ ܢܬܦܨܚܘܢ‎ 
gym 


dope ܦܝܝܓܥܝܘܬܐ ܚ‎ e "335.000 Sae on 

05100 35 ܗ̄ ܨܠܘܬܐ ܢܸܕܪܵܐ sls»‏ 4995 
ܗ݀ܐܙܝܘ̈ܐܘܕܘܣܥܟ° ܐܨܠ܀ ܚܫܲܥܒ̈ܠܵܐ. ex gl)‏ 
ܗ݀ܐܝܕܝ ܗ ܨܘܖ̈ܬܐ dive‏ 

qo e ܐܶܡܪ‎ exse ܝܘܡ̈ܬܐ‎ woo 
409 diu du Gil ܦܐ ܨܢ‎ 

ܗ݀ܐܝܗ݀ܝܙܘܢ ܗ̄ ܙܘܼܠܒ̈ܥܐ |ܐܫܵܟܝܹܝܼ ܝܨ (ܠܬܿܒܐ. 
Tea oo‏ ܐܘْ deus wm‏ 

ܗ݀ܐܦܪ̈ܐ ܒܨ ܥܥ̄ ܟܒܕܐ vos‏ 

ܗܵܐܿܪ xA‏ ܗ d m S Ns‏ ܒܳܐ S ON S‏ ܕܳܐܿܪ 
d eum WAS‏ 

ܗ̈ܐܙܪܒܝܕ ܐܚܝ ܫܥܟܡܿܬܗ ܒܨ ܘܣܿܒܪ ܐܢܝܐ 
vo^ S eov ama A DOW... ox Soc‏ ܕܪ̈ܝܥܘܬܐ 
ܐܢ̈ܕܐ 4a‏ 
ܗ݀ܐܝܘܪܗܛܝ 1 Pas) Main o‏ 

ܗ̄ܒܡܫܘܚܬܐ A No‏ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܬܗܘܐ 
ܡܲܘܗܒܬ CORMAS, by dadas q,F5 e‏ 


d); ܐܘܕ‎ Js en ܠܥܦܫܟ ܛܥܡܐ‎ 0 


PSU] oso o0 . eM sao 
Psy» gU, ux ܗܒܐܪܩܡܘܢ ܗ ܐܗܡܒܪ‎ 
JS A. ܗܒ݀ܐܪܝܘܬܕ ܗܵ‎ 


1! Cod. add. M5 ܕܥܠܘ‎ que glossa ui vocabulum sequens 
referenda est. —2 F ;ܪܣܠܬܘܣܐܢ‎ R ;“ܣܝܠܘܬܘܣܐܢ‎ 
:ܗ݀ܐܝܣܝܠܬܘ ܐܢ ܘܬܐ‎ de glossa hujus voc. confer notam 
precedentem. — 9. S deest JA Xe. — ^ R sic; HFSSs 

0» 


ܒܝܕ Maso wow wu‏ ܟܿܠ Mee‏ ܒܡܐܬܘܬܐ ܕܗ 


gà ܗܐ‎ A ܗܐ݀ܝܕܘܢ̈ܝ‎ Mus G1 3I ܐܝܕܐ‎ i51 ¥! ܗ‎ 
EE 

ܗ݀ܐ ܐܝܬ ܐܬܪܐ 008223339 ܐܝܟ :ܒܪ 
ܣܪܘ ܗ̄ ܕܐܝܵܬ ܠܵܗ vim wA. senio‏ ܚܢܐ 
esed‏ 

ܗ݀ܐ COE‏ ܐܝܟ ܒܪ oco‏ ܗܐ dO)‏ 
ܗ݀ܐܙܐܙܪ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܐܕܐܐܐ ܐܢܝ P‏ 
ܗ݀ܐܘܢܳܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܘܼܢܢܳܐ )ܐܬ ܀ܿܝ܀ 
ܗ݀ܐܘܪܛܐܙܘܢ݀ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܡܥܲܕܥܸܕ 
E wei‏ 

ܗ݀ܐܘܪܛܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܥܹܐܖܵܐ 4:46 
ܗ݀ܐܘܣ ܐܝܿܟ ܒܪ I sn aco‏ ܠܥ ܡ )` di‏ 
ܗ݀ܐܘܣܦܘܪܘܣ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ ܗܵ ܟܘܒ̄ܒ݀ 
ܢܘܓܗܐ : ܐܦܪܘܕܝܛܝ. ܬܐܕܘܪܘܣ ܗ ܬܟܥ 
ܫܡܫܐ , ܦܨܪܝܢ ܝܼܚ ܐܐ ܕܪ 

ܗ݀ܐ ܕ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܬܝܟ ol‏ ܐܢ ܐܝ. ܗ݀ܐܝ 
ܬܘܒ ܐܢ (Qu!‏ ܗ݀ܐܝ ܗ̄ ܕܠܐ 3I‏ 


ܢ ܩ 
ܗ݀ܐܝܕܗܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܚܙܐ ܕܝܢ 


8 H ” ܗܐܠ‎ ݂ —? HF ܟ )ܠܘܐ̈‎ — !9 H cos án. — !ܐ‎ F 
,"ܐܝܘܣܡܗ‎ — 12 H add. UJ, — 13 8: eMe ame: S 


*ܐܝܘܛܘܗܛܘ 
ܗ݀ܐܝܕܘܠܘܢܐ݀ ‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܨܠܡܐ ܨܘܪܬܐ 
ܩܘ die‏ 

ܗ݀ܐܝܩܘܢ̄ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܘܩܢܐ ܕܨܠܡܐ (sic)‏ 
ܗ݀ܐܝܠܟܣܝܣܣ%° ܐܝܟ .ܒܪ ܣܪܘ ܬܟܼܪܘܢ ܝܨ 
ܗܐܝܡܗܡܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ a‏ 4$ 
ܗ݀ܐܐܝܦܗ݀ܐܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܡܪ ܘܵܐ ܀ 
ܗ݀ܐܝܪܝܢܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ digo PRU. was,‏ 
eastern‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܠܝ d‏ !4 ܀ 

ܗ݀ܐܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܥܒ (S,‏ 

cas Yon‏ ܐܩܘܣ . ܐܝܟ .ܒܪ ܣܪܘ ܨܘܼܬ݀ ܙܝܿܚܺ ܝ ܀ 
ܗ݀ܐܝܣܗ݀ܐܝܘܣܘܡܗ ! .ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ 
ܥܳܐܠ ܐܢܐ TU M‏ 


ܗ݀ܐܝܣܗܠܬܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܢܥܘܼܠ ܢܸܬ ܿܐ 


ܗ݀ܐܝܣܘܦܘܪܗ݀ܐܝܘܗܛܘ!' ܗ̄ Méx.‏ ܗܘܐ 
44S o*‏ 

Mw o ܗ݀ܐܝܣܝܓܐܗܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
P S! 


! SSs deest à]. — ?. FR sic; H 
;ܗ݀ܐܢܕܘܘܢܝܢ‎ 89 grlossa sequens deest. — ?. H. ,ܐܨܼܥ‎ — 
^ HF deest ܒܪ ܣܪܘ‎ sse ic et in vocab, sequentibus. — 
5 HF Zo M". — 5 RS8s ܟܡܐ‎ . — 7 H "atm. — 


SSs‏ :;ܗܐܝܢܘܕܘ 
: 
, 
L 
1 

YO 

Mew m ܐܘ ܐܕ̈ܢܘܗܝ 4305 ܘܢܦܝܠܢ‎ S 
, ܐܠܒ .ܐ‎ xia ܐܘ ܒܐ݀ܝܿܕܐ ܕܗܕ ܥܥ ܬܐ ܗܵ‎ 
B gp 

pÓYER qx ܕܿܪܬܵܵܐ¥ܐ ܒܐܝܼ‎ 

db, ܕܪܬܘܢܬܐ'‎ 


ܪܫ ܒܝܨ ܕ . doo áo P de, CASA qe xem‏ ܗ 


597 


CA GUI ܐܕܪܐ‎ x oc co ܟܒܫܘܗܿ. ܘܩܐܒܟ ܒܝܪ‎ 
4 ܕܟ‎ 

ܕܫ̇ܐܠ ܡܢ "asl‏ ܗ 33 ܘܚܫ̈ܬܗܘܢ 
ܟܕ ܡܸܬ̇ܕܲܡܹܐ܇ܠܗ݀ܘ ܡܝܬܐ ܕܐ݀ܝܫܬܼ݂ܲ ܠܝ ܡܟܗܘܢ 
ܕܢܶܣܳܣܘܢ ܘܣܿܠܡ ܟܕ ܪܡܐ ܠ emn‏ ܗ ws‏ 
ܠܦܘܡ ܐܪܥܐ .ܘܐܡܪ ܡܕܡ oM xs‏ ܠܗ. 
ܗܕܐ ܗܝ 4o OXON M xa yo‏ 

cse ܕܝܫ̈ܟܐ‎ PEyu Ls. ܩܥܵܝܬ ܝ‎ odds TRO 


e lem 

ܕܬܩܘܣ 598 


ܕܝܫܥܓ 03 ܣܥܝܝܐ ܕܬܪ̈ܝܢ 3.30.8 01 TE em‏ ܪܕ 
uen‏ 
e$ Ball Y INA‏ (ܐܫ̈ܟܝܐܘ ܘܟ ܧ݁ܐܢ݈ܬ݁ uas Roe‏ ܗ̄ 


vae‏ ܢܝܫܐ ܒ AZ‏ ܐܠܐ ܒܬ̈. ܕܬܐ' ܦܣ̈ܫܝܐ 


M ges 
ܕܬܐ ܣܤܡܝܠܝܘܢ)1!‎ 


ܠܘܡܒܠ ܐܢܫ va‏ ܡܿܠܦܝܢ En‏ 

ܪ ܟܘܠ ܡܛܠ ܘܬ݂ܒܽܘ ܢ ܕ ܥܢܐ ܠܬܬ ܥ 
uua‏ ܬܨ uua:‏ ܘܬܘܒ v os‏ ܗܝ ܕܬܟܘܢ ܗ̄ 
ܚܕܐ ܗܝ ܕܡܛܝ̈ܐ ܠܒܘܢ Ao Pauly a‏ 
ܐܸܠܝ̇ܒ. ܕܬܟܘܢ ܗ̈ ܡܛܠܬܟܘܢ (sic)‏ ܕܐܝܬܝܗܿ 
ܦܣܡܐ HR‏ 


ܕܬܡܘܛ ܪ ܪܓܠܗܘܢ ܡܠ 0 


ܕ ܬܢ m‏ ܡܬܡܿܨܝܢܘܬܐ ܘܥܿܒܪܝ̈ܐ ܗܘܐ 


ܐܝܘ 4 
ܕܬܩܣܘܣ dA,‏ 


ܗ ܡܐܒ vA‏ ܕܒܢ ܗ 


—5. 


x‏ ܣܳܕ݂ܰܪܳܐ faa‏ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܡܗܠܘܠ. 


— 5 (f. col. 229, l. 1^3 Lagarde, Abh. , p. 36, 
"ܙ‎ ga. — 7 F add. ܘܒܪ ܣܪܘ‎ hose. — ? F add. ܒܪ‎ 
ܣܪܘ‎ . — ? H eye: S e. — 19 88s deest, — 1! H 
ِܕܼܲܬ̣ܟ̣ܘ̣ܢ‎ — 1? SSs add, ouai) ܕܸܥܬܬܵ ܚܛܐ ܕܸܢ̈ܩܝܝܸܢ̄ܬܝ‎ 
Bo cs], (S deest SG4A3» ); vocab. sequentia desunt. — 1? SSs 
vocab. sequentia. desunt, — 14 HF deest, confer infra voN ax 


el ܚܫܠ̈ܠܘܙ‎ 


ante bib. 

! 885 ܡܝܢ‎ se aen ܕܙܟܝܪܝܐ‎ (sic) ܪ݁ܪܝܫܰܠ‎ 
v A Os o Lace ܡܝܪܚܝܫܠܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܪ̈ܘܪܒܝܢ‎ 
ܐܠܝܬܗ‎ , 6f. Opusc. nestor. , ed. Hoff. , in Levit, xxi, 99 ܕ‎ 
p. 92, 1. 6; HF pinzerunt /ܪܰܪܝܫ ܠ‎ — 3 HF deest. 78 SSs 
you ALI ܐܚܨ ܒܫܬܐ‎ des cies asd, ܕܐܪܒܨܐ‎ 5) aes 
&Kaes-J. — ^ SSs deest. — 5 SSs ܦܬ ܐܢܐ ܕܸܒ‎ c das 
cx)» e ܐܧ‎ vocab. sequentia desunt; ܓ‎ add. ܨ‎ KL 

viia 595 

Lia‏ ܚܕܢܿܐܝܬ ܘܣܓܝܝܐܝܬ a‏ ܡܝܡ 
ܐܥ ܕܐܩ 1 i‏ : 

ܕܪܡ ܢܦܘ 7 ܬܚ dA‏ 


ܕܪܡܘܢܣ ܐ ܗ̄ ܒܝܬ݀ ̇ܣܟܬܐ ܀ 


ܡܘ ܓܝܬܐ ܚ̈ܝ hubo,‏ 
RA‏ ܕܫ̇ܚܛ ܢܡ̈ܘܣܐ ܐܝܟ ܒܝܪ QA. co‏ 
es m WT as‏ 
54232252 ܚܕ ܡܢ ܐܕܝܫܘ̈ ܕܡܪܘܐ glo Au]‏ $5 
eli‏ 
ܕܪ̈ܥܝ ܡܢ ܩܢܝܗ ܢܬܬ ܒܡ ܪ Aue! gs u-s5.‏ 
ܢܬܚ ܘܨ ܟܵܟܢܝܼܢܵܬ݁.. 
ܕܪܵܥܝ ܫܪܘܬܝܢ ܚܒܐܫܬ ܨܢ ܟܝܫ) ܢܝ 
aab ls B, wA wa. gb vx Aa‏ & 5 ܨ 
ܕܪ̈ܥܐ ܠܐܝܕܐ ܕܝܿܡܝܢܐ Ow‏ ܒܝܬ ܕܪ̈ܥܳܐ ܚܐ 
aux‏ ܝܢܢ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܪܥܐ ܪܦܫ̈ܐ ac»‏ 
ܘܩܐܝܕܐ ܬܘܒ ܡܬܩܪܝܐ Pus gb?‏ ܕܪ̈ܥܐܥ Suas‏ 
ܚܐ ܫܥ 
ܒܨ ܗ ܕܝܡ ES SN no‏ 2 
ܕܪܡܘ :: Pom wa e‏ 
ܕܪܫܬܐ & ܝܝ 553 Ww cx2AA Moy‏ 
ܐܘܟܼܡܬܐ ܚܘܪܒ̈ܟܝܶܐ xy iym U wow‏ 
qe. wx‏ 
als pue wA‏ ܕܪܪܘܬܐ݀ { ݀ܫ )ܩܣܥ ܪ ܀ 
eA N o mas wA om Vd aca‏ 3383 
daos, vii‏ 
vw xS‏ ܒ̈ܥܬܐ݀ Maca lw S Sacco‏ ܡܪܡ 
ܕܐܝܬ ܿܥܠܘ ܚܼܪܝܢܐ َّ ܕܗ݀ܘܐ܇ܒܥ̈ܝܫܐ .ܕܝܘܬܪܝܐ܇ 


— 13 $85 add. ܐܝܟ ܒܪ ܩܩ ܪܘ‎ . — 1 Hw Sess. 
— 15 88s es v Me. ;ܠܡܐܪܬܠܐ‎ -- 


6 ܕܐܪ̈ܕܹܐ. ܢܐܢܬ‎ cem 015: S8: ܪܝ ܪܕܐ‎ was 


LO dil. ee cf. col. 59h, 7. 39. — V F v ܒܪܝ‎ 


ef. col. 59h, 1. 16. — 19 S8 Jucey pro «do: F June ,ܐܕܣ‎ 
f. Bar Ali, 3ala. — 19 H ܦܫܪܬܐ‎ cf. inf. ܟܠܝ ܡܛܝ ܣܘ‎ ِ 


$85 9 ܒܨ ܥ̄ Mao; FSSs add.‏ ܛܝܦ SSs‏ 90 — 
. ܘܣܪ̈ܓܝَܿܣܿ ܩܪܐ ܠܘܡܰܐܦܢܰܛܳܘܣ ܕܪܝܫܬܐ ܘܚ 


Poe 


453; F ܐܠܒ ܟܝܬ‎ sed ܘܕ‎ 38 ^w, cf. col. 165, ;ܐ‎ a4. - 

596 AMAA 


ܗ݀ܘܐ ܕܝܢ ܒܫܘܐܠܐ 463 Ww AN‏ ܘܒܙ 
ܡܿܥܠܦܥܝܐ. ܘܬܘܒ x‏ ܘܐܠ ܐ "Es x‏ 
ܘܡܛܟܣܐ ܣ݀ܘܼܦܣܛܝܐ ܗ݀ܢܘ Jia 2t Mosi Nan‏ 
Mo so 0 Las S voco. Boslxll‏ 
ܐܝܟ x38‏ ܒܙܡܝܪܬܐ ܪܐ ܪܒܥ Mo‏ ܐܝܠܝܢ 
ܕܐܝܬܝ̈ܝܐ ܗܘ ܥܠܡܐ [e]‏ ܘܡܚܵܟܹܐ ܐܝܬ 
ܐܠܗܐ ܡܢ ym sca ym‏ ܟܕ ܣܟܐ ܠ :ܗ .ܐܘ 
vM.‏ ܠܘܡܩܡܒܠ ܓ̈ܒܐ܆ 5 w Mice x‏ ܘܒܦܘ̈ܢܰܢܿ 
wa‏ .ܐܘ ܣܘܦܣܛܐܝܬ .ܐܝܟ ܕܢܢܐܣܪ 
ܐܢܫ . ܕܡܝܪܢ ܠܐ ܐܝܢܬ ܗܘܐ ex M‏ ܒܿܣܢܪܐ 
ܘܓܪ̈ܡܐ. ܘܐܚܪܝܢܐ ܢܐܡܪ. ܕܐܝܬ ܗ݇ܘܐ :ܠ ܗܟ 
ܘܫܪܟܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܲܗܦ݂ܟ am‏ ܡܕܡܝ̈ܐ ܕܡܪܢ: 
ܠܐ ܝܿܪܬ. ܡܿܠܟܘܬܐ aes‏ ܡܛܠ ܕܒܣܝܪܐ 
ܘܕܡܐ ܡ̈ܠܟܘܬܐ ܕܫ݀ܡܝܐ ܠܐ exc Deoa‏ 
en ox 75 wi S Àa aos vw eco x — v ex‏ 
Ja‏ 

ܕܪܫܐ wv aoa‏ ܕܬܘܪ̈ܐ ܕܒ ܒܝܬ݀ ܐ. ܘܐܝܓ 
ܒܪ ܣܪܘ ܟܪܘܟܝܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܓ ܪܓܒܐ oc)‏ 
oos‏ ܪܒܩܬܐ ܢܐܝ ܨܕ ܕܐܐ Kb,‏ 0 ܀ 


f (ܐܟܐܕܢܸܕ̈ܢ‎ elus "Ww nox An 

Haa ܐܕܣ‎ qa VEA OY ܕܪܫ‎ 

ܕܪܫܬܐ ܘܟܫܪܬܐ"' v xs so‏ ܘܟ ܡܠܐܘܿܢ݇ 
qu P eaa aa‏ . ܣܪܓ ܡܳܐ ܒܥ 

4 nes 

vosas oa ܕܪܦܼܐ ܘܡܿܬܝܢ ܒܥܠܬ̇‎ Mes 


1 HF 55, 02] solummodo. — ? SSs deest. — ? SSs deest; 
F po-2o*a.— ^ (f. col. bgh, 1. 8. — 5 SSs p-3^a, ef. 
inf. ܡܪܘܐ‎ ِ — 6 FSSe deest ;)ܣܬ‎ F add. £V,5 ante 835. 
— 7 $85 ܗܐ ܧܸܿܢܵܒܿܟܢ‎ et deest cxi. — 
desunt, — 9 SSs deest, leg. MM confer Lev. xxu, a, et 
Opuscula nestor., ed. Hoffmann, 87, 8. — 19 H ܐܪܕܒ̄ܬ ܪ‎ 


8 SSs vocab. sequentia 


11 HF. deest v3.5. 0v. — 1? SSs deest, ef. col. 590.1. .13. 593 ܕܪܘܣ 


ܕܪܘܣ ve‏ 32€ 1 ܕܟܐ '. ܪܪܒܝܢ. ܕܪܘܣ 
v Nes‏ ܐܪܟܐ .݀, 

Ji dis) ܕܪܘܦܐܣܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܕܪܦܫܒܢܐ‎ 
Lp diues oer ܩܬ )ܠܩܬܬ ܐܗ ܚܝܨ‎ elus 
do 6 IAS, Use, ]ܢܝܒܝܬ‎ sLasyl 

ܕܪܘܣܬܬܗ 4534 


4) oX ܚܠܦܐ‎ casn M Sos 

ܕܪܘܦܐܟܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̈̄ܘ ܝܫܡܐ VAN‏ 
ܐܝܘ EA‏ 

ܕܪܘܣܝܠ ܐ ܗ̄ ܛܐܠܚܼܬܐ ܫܡ ܐܢܬܬܐ ‏ 
eos M Soa‏ ܝܝܬܐ did‏ ܕܝܿܥܝܐ ܥܠ 
ܒܠܘܛܐ .ܥܲܬܝܩܐ ܘܕܡ̈ܝܐ ܠܥܫܪܐ VISA No‏ 
ܣܲܥܪܐ cauia cols‏ ܘܛ ܦܵܧܸܟ݂ ܐܝܐܟܐ 2I ias eil‏ 
done ade‏ 

5v 3X2‏ ܡܢ ܦܪܣܝܐ JN nx‏ ܨ ܘܐܪܡܒܣܝܚܐ 
ܗܘ ܗܢܐ ܫܡܐ ܘܩܘܦ ܠܝܬ ܒܗ ܒܫܘܠܡܗ bu‏ 
ܘܩܐܝܟ ܒܪ axes‏ ܠܡ ܕܪܙܝܩܐ ܘܩܘܦ ܐܝܬ ܠܗ 
ܒܫܘܠܡܗ ܠܡ bla wA‏ 4 


ܕܪܙܝܡܘ ܬܐܐ qud‏ 


Uus ܕܪܢܢܝܡ‎ 

ܕܪܝܘܡܘܣ ܥܰܒܳܝܐ duas‏ 

Kay va‏ ܘܗܟܝܢ ܒܝܪ ܣܝܪܘ. a 3a‏ ܕܦܪܕܪ 
ܡܕܪ̈ܝܢܐ ܐܝܟ ܕܪ̈ܝܝ ܒܪܘܚܐ ' ܀ 

em wes 


vocab. sequens refer. — 19 HF vocabula ܕܣ ܝܐ ܡܝܐ ܗܘ‎ 
infra ante ܒܗܿܘ ܙ ܠܠ‎ praebent, — 17. SSs deest ܡܬܢܢܫܒ‎ 
ܗܘܐ‎ . — 198. FSSs add. ܘܩܐܝܟ‎ co N A 00 . ܟܬܒ‎ «2mo 
ܡܪ ܣܪܘ‎ . — 19. SSs add. > ܕܪ̈ܝܥ ܘܢ‎ Loos ܕܪܝܟܘܢܐ݀‎ 
9o. — 90 (ff. col. 20, l. 33. — ?! SSs deest, — ?? SSs 
deest. — 99. F ܘܫ‎ Nes. — ?* HF deest. — 35 SSs deest. 
— 36 FSSs deest («y S. — 37 SSs add. o eo A 38. — 
98 SSs vocab, sequentia desunt, — ?9. H wn ;ܕܒ‎ infra 
voa et. Opusc. nestor., ed. Hoffin., 109,13. — 9? SSs 
deest , ef. col. 590, ܬ‎ a1. 

ܕܪܟܡܐܙ 594 


Massa‏ ܦܠܓܘܬ ܕܝܥܪܐ. Roco‏ ܐܡܪܝܢ 
ܕܝܢܪܐ juo ones vna‏ ܨ ܒܢܸܝܢܿ ܐܨ ܢܐܟ sem‏ 
ܘܩܐܝܟ ܝܘܒܠܝ̈ܐ ܬܘܒ ܕܝܢܪܐ. ܒܢ X.‏ ܕܪܝܟܘܝܐ 
con‏ ܡܐ ܗܘܐ ܝܫܬ ܐܣܬܪ̈ܝܢ. ܘܗܟܘܬ ܐ݀ܡܪ 
ܣܕܼܓ. ܕܪܝܟܘܢܐ ܐܐ݀̇ܡܪ ai‏ ܙܒܝܐ ܡܬܚܫܒ 
ܗܘܐ U‏ ܚܕܐ ܡܢ ܝܫܬ ܕܐܘܢ ܘܝܐ Pw ow cos‏ 
ܕܪܝܟܘܢܝ ܕܝܚܢܪ̈ܐ ܒܪܐ ܢܝ P‏ 

ܕܪܝܡܓ ܒܨ ܕܝܫܘܥ ܒܘܟܬ݀ ܒܪܘܛܘܢܘܢ ܐܢ̈ܕܐ 
adi‏ + 

ܕܪܝܦܝܥܝܢ ܦܛܘܣܥܝܢ" SN A‏ ܕܦ̈ܪܚܐ 
ܕܵܪܝܘܿܫ" m0‏ ܡܣܼܟܥܐܿ. ܘܝܘܢܝܐܝܬ ܡܬܩܼܪܐ 
ܛܘܦܝܢܘܣ. ܘܗܘܝܘ ܐܣ ܛܥܓܘܿܣ ܘܚܫ ܡܐ ܗܘ 
ܦܪܣܝܐ Pone] ay IN ass voi o‏ 
Jal, Xiao JI 2 CORSA‏ ܕܐܐܫ̈ܐܢܨܨ܀ 

ܕܪܝܫܘܬ ܐܐ ܘܼܪܠܥܠ" (ܚܝ̈ܕܐ܀ dell‏ 

ܕܪܿܟܐ unus‏ ܪ Ness L833, T vx aia‏ 
ܝܠܝܕܬܿ. ܕܪܟܬܐ7 Lula I‏ ܒܝܐܘܪܝܢܬܐ. ܠܝܐ 
ܬܒܠܘܼܡ ܬܘܪܐ ܒܕܪܟܬܐ. ܕܪܵܟܵܐ ܡܕܪܟܝܘܬܐ 
Paule, «aia « dJl;s au‏ ܕܸܪܟܐ 0 ܕܪܟܬܐ. 
ܟܪܘܟܝܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܕܠܐ om) WANN,‏ ܕܡܬܩܼܪܐ 
ܪܒܩܬܐ". ܕܪ̈ܟܐ 0 ܕܪܟܐ ܘܣܝܿܡܐ. ܕܘܪܟܝܬܗ 
ܕܗܝ ܦܣ̈ܥܬܐ depxll v‏ ܝ des‏ ّ(ܢܫ̈ܥ܀ِ Án.‏ ܥܥ 
AAA‏ ܗ̄ ܙܘܙܐ ܐܐܬ ܕ 


! HF vocab. sequentia desunt, — ? H ,ܐܬܝܒܢ‎ 8 SSs 
AM; FSSs add. .ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ — ^ Sic; in HSSs spatium 
vacuum sequitur ; procul. dubio ad vocab. vow Aaa supra 
jungendum. est hoc vocab. — 5 H Qu; ef. infra xS. -— 
9 SSs deest. — 7 HF ;”"ܪܝܘܣ‎ F add. ܒܪ ܣܪ̄ܘ‎ eve SSs 
add. ܕܪܒܢ‎ — 8 HF ܕܪܙܪܝܡܩܐ‎ ; — 9 F add. ܗܕܪܙܪܡ‎ 
— 9 HSSs deest ܒܪ ܣܪܘ‎ Use. —!! 85; Ja Nox 
bui ܬܘܒ‎ wA&x.— 12 SSs deest, — 13 HF v 3225 
Sere SSs add. .ܫܬ ܨܝ‎ — 1^ $Ss deest. 
— !5 HF add. «xs; lege sca [eo], vel vcra ad 


38. 


ܕܪܝ ܒܪܘܚܐ 

591 ܕܪܐܩܘܢܛܓܝܐ 


Peleas pace Ll ܢܟܐܬܲܝܨܢ‎ Jui d lois sae Rol 
ܕܪܐܟܡܝ 14234520 ܐܝܟ ܝܘܚܥܢ ܡܪ ܣܪܦܝܘܢ‎ 
ܕܐܥ ܬܥ ܒܨ ܚܬܝܬܐ ܬܘܒ݁‎ JUL ܚܕ ܡܬܩܠܐ‎ 
dw Nx ܕܪܟܡܘܣ‎ 

Wes Ana‏ ܗ̄ ܝܫܢ̈ܝ ܬܢܝܼܝܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ 
ܐܕܪܢ EP POET SU‏ 

1,53 ܡܕܝܢܬܐ ܘܢܝܐ“ ܢܲܝܲܝ݂ܕܸܝ: 

AA‏ ܟ 

ܘ ܕܝܬ PINO E‏ ܗܗ dis‏ 
ܝ̄ܥ̈ܢܹܨ. ܕܰܡܬܕܪܓܝܢ ܡܫܬܘܫܛܝ̈ܢ 9X‏ 92 

gb» NAA Jesu cl x NAA‏ ܡܘܝ 
ܕܕܪ݂̈ܓܐ ܩܿܪܐ . ܠܗ ܣܪ̈ܓܝܣ ܒܣܐ ܕܦܥܩܝ̈ܝܐ1 
ܟܕ ܦܬ 3 ܘܙܩܝܦܐ PAX A‏ 4 

eR ܝ‎ we ss ܗ̄ ܟܦ̈ܐ‎ wr» 


ENS 

t naso S‏ ܐܬܨܥ". ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܩܣܝ̈ܛܓܐ 
A «sare‏ ܣܪܘ acea‏ ܪܟܐ ܪܐܐ ܀ 

e A‏ ܨܢ oy XII‏ ܐܢܥ ܐܪܒܬ ̈ܨ .ܪܣ ܟܢܝ ܬܩ̇ܝܢ܆ 
PU As. s Us. AR AS‏ 

d-Riry ܕ‎ Jis illo ono ܕܪܕ݀ܐ ܐܝܟ ܒܪ‎ 

! gatos! ge vss ܕܺܐܕܘ̇ܪܡܺܝܓܲܢ ܐܝܟ‎ AA 
doslbass dtl Aly 

4qpleee PY AA 


LS gessi» lad! & ܐܚܐܢ ܕܨ‎ gy ea 


— 16 SSs deest. — ? H g^: 88s ܥ ܨ‎ hic et infra. — 
18 SSs urls F add. JA caa. — 19 SS; wa A. — 
30 pF S-. — ?! SSs deest. — ?? SSs deest, confer col. 590, 
l.15. — 23 HF By. 295 Oy oi SSs vocab. sequentia 
desunt. — 9^ F. c». — ?5. HSSs ܆ ܕܪܘ̈ܐܢܝܝ ܘܣ‎ — ?6 88s 
"Avo et "51,55; H vocab. precedentia inde a.) desunt. 

—"Y Hgys: S8: zs. — 95 S8s add. 52. —39 H 
Aeon; F e »55. — 9? SSs deest, —3! SSs tantum w^ v.s 
Kole- ܣܠܘ ܚܚܨܢ̱ܬ̄‎ Aa, — H ,- 42V; S$s add. ܕܒܝܪ‎ 
,ܣܪܘ‎ — 93 SSs add. ܕܡܪ ܣܠܘ‎ . 
ܕܪܘܣܝܬܐ 


55 ܫܝ‎ $) Jess ܥܨ" ܝܠܝ‎ eus WEAR 
Jal! ua, ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܳܐ‎ T ܐܐܸܨܒܐ ܙܢ‎ i555 
ܐܥܝ ܳܨ ܣܶܫܓ݁ܝܰܥܰܘܐܡܶܪ‎ aua! ܚܠܨ‎ Js 
)ܢܐܪ̈ܚܐ‎ Jure ܚܠܦ ܕܪܕܪܐ ܕܥܒ̈ܝ̈ܡܢ ܒܚܒ‎ ws 
4 ܢܐܬܟ̈ܟܒܐ‎ xeu ܐܬ ܚܨܐ"‎ 

ܕܪܕܐ" ܤܟ ܙܠܝܼܨ̄܀ 

P9033‏ ܢܨ ܀ 

aane ܦܬ‎ c ܐ‎ 


592 


Pg dese ye ܚܬܕ‎ c 


ܥ ܨܦܢ sy‏ ܗ̈ܠܢܐ݀ Wn s a AA oo‏ ܗܝ 
ܡܬܘܼ̣ܡܝܘܬܹܗ . 

ܕܪܘ݀ܐܐܝܥܘܣ" ܐܘܟܝܬ݀ ܒܠܘ ܛܥܝܐ ܥܰܝܬ݁ LJ JU‏ 
Ail al‏ 4 

| ܗܒܪ ܐܬܪܒ‎ Jenn Ji ܕܪܘ݀ܐܘܦܛܝܪܝܣ‎ 
drame aa ܦܨ‎ 


ܕܪܘܢܓ ܒܨܢ uis om vao‏ 4 
ܕܪܘܓ ܐܢܛܥܕ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ :)ܟ ܚܟ ܐܕܝ 
ܕܩܟ ܢܨ Ll,‏ ܧܟ NX‏ ܒܢܕ wav Acabo JV‏ 

EIE SAN SS ܕܡܿܟܬܒܬܐ ܚܫܿܚܠܦܗܿ‎ 

ܕܪܘܼܟܝܐܟ" ܡܢ NAR‏ 

ܕܪܘ̣ܟܬܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ ܐܡܝܬܗ .ܕܐܢܝܫ 
ܕܢܣ 01 v x‏ ܟܐ ܡܬ ܐܢܬܬܗ Moo‏ 
jp, n E 933.005. 3‏ 


«d ad DE ua; Op clc 
Paul ܕܪܘܣܬ¥>‎ 


! 88: ܫܝܟ‎ RGSUS (S ˆ ܠ‎ ( dudas 9I Jus à (437; ܐ‎ 
(S Llel) Lleli e Ul oeuellas Jo à» )8 ܕܐܟܐ‎ ( lb; H 
«d$. ás deest. — ? SSs conzza 0; H voc. seq. usque ad 
JUa desunt, — 9. FSSs ;ܪܒܐ‎ — ^ SSs add. c s. — 
5% SSs deest. — 9 SSs add. BS. —7 SSs glossa precedens deest. 
— 5 HF va c0 5. — ? HF vocab. sequentia desunt. — 
10 HF. deest à ;ܠ & ܐ‎ SSs v 5 mco, confer infra 
ܡܩܲܒܪܢܐ‎ . — !! 88: A. ܬܡܣܒ‎ 
13 $$s add. ܐܬܧܟ‎ cA, oU syl. — 1 H o ;ܐܝܥܫܐ‎ 
88: vocabula sequentia. desunt. — 19 SSs addunt v 5A S vA. 


v Na 589 


de Jess I ܓ ܡܝܐ‎ oso Ns T€ M9 
P! ܐܐܬܚܝܟܐܨܸܟ‎ 

ܕܩܢܝܬ̈ܐ ܕܠܰܣܛܝܐ .ܡܥܪܬܐ ܕܠܣܛܝ̈ܐ 
ula‏ )ܠܠܝ ܨܢ”. ܕܩܥܝ̈ܬܐ ܕܪܘܫܥܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
TUE.‏ 

DIT UNE 

o4 oos ܗ݀ܘܝܢ‎ (sio) ܗ̄ ܕܬܠܬܐ ܩܢܦ̈ܐ‎ YS roa 
A cos. ܘܟܠ ܙܘܕܝܢ ܬܠܬܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܘܟܠ ܕܩܢܦܐ‎ 
ܢܽܚܶܝܬ݁‎ Jd ܡܢܘ̈ܬܐ ܘܟܠ ܡܢܬܐ ܫܬܝܢ ܡܛܥܿ̈ܢܬܐ‎ 
ge ܐܟܪ̈ܐ‎ ea ON s.c JE ܕܐܟܶܐܬܛܐ‎ opere (ual 
Rie» geile Kos KS "ies gpl c» S y 
ܕܥܼܝܬ݁‎ de ܕܒ̣ܚܕ̱ܬ‎ RÀ ܒܨ‎ S ias ous Kiais e 
ܙܘܕܝܢܘܢ‎ aer 
teo 
by! qud ^. eaa 

ܠ ܐ ܐܫܢ — GN‏ 25-5 
ܘܬܬܓܪܝܬܢܝܐ «xxxi on‏ ܒܗܕܐ ܠܟܣܝܣ ܒܕܘܟܬܿ 


2733.00.97 
ܕ ܘܢ 


ܕܡܵܩܰܐ ܝܬܛ ܘܐܚܪܢܐ 455 

KE ܕܡܢܘܪܐ .ܙ‎ Lac à oe ue cie ܕܩܵܪܵܐ‎ 
'܀‎ RAS Kx P ey .' sS (lal! 1 ܕ݁ܡܝܵܪܘܙܬܐܢ‎ 
xaX ܐܝܬܝܗܿ‎ Lou cud ܕܐܚ‎ vA 
ܣܟܢ‎ vov ܕܚܠܒܐ ܗ݀ܘ‎ 

Ji] woes ܐܝܟ‎ Aaa Wa 
Poe 


ܕܡܫܬܗ IPaols‏ ܐܕ ue, asl;‏ ܬَ݇ܐ݇ܟܐ.݀ 


Acus ܡܬܐ ̈ܬܐܝ݇ܬ݁ ܡܝܬ ܐܙ‎ oo ܒܢ ܣܟܐ‎ — 
16 F ܨܨܝܸܐ‎ waves b; Ss IDE S ܢܐ‎ b. confer 
col. 179, /. 15 et not. 19. — 17 HF 833, confer col. 20, 
ܐ‎ . 21-29. — 18 HP Jy xx) Joyas. — 19 H Y ais .ܚܟܐ‎ 
— 90 F add. &a&s- . — ?! Ss ;ܥ )ܫܢ‎ S deest, — 99 SSs vocab. 
seq. desunt. — 93. Confer col. 215, .ܐ‎ 6-7. — ?! 
QU. eu ܠܘܦܐ ܫܒܛܛܓܝܐ‎ eo» pp... ws. — 

25 $8s waa awe. — 9% F ܬܪܥܣܪ‎ 
590 C003. YA 


ܕܡܫܬܐ ܐܝܟ ܒܝܪ LK JU E ax co‏ ܕܩܬܐ 
PU bus e oS na Ms‏ 

ܕܪ݀ܐܐܝܡܦܬܓ ܗ̄ ܒܪܟܬܐ" 44 
ܕܪ̈ܐܙܩܘܢ wars e$)‏ ܠܝܟܢ ܀ 

ܕܪܐܡܗ݀ܐܝܢ o‏ ܠܡܪܗ ܛ ܝܟ qua‏ 
ܕܪ̈ܐܙܒܝ ܠܐ ܝܕܝܥ ܥܕ rv xm‏ 
ܕܪ̈ܐܙܟܣܗܣܬܗ osea!‏ ܡܒܪܘ ܝܓ ܨܐ 
PRA‏ 

YR‏ ܕܐܒܘܗ̈ܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 5 Abl‏ ܝܟ 
acil‏ ܘܠܨ ّ(ܚܸܢܸܬ. ܕܺܪܐ Pues‏ ܥܫ̈ܢܼ ܥ )° ܕܪܐ 
ܝܪܐ ܢ ܢܬܐ ken‏ 

| ial geo ܪܐ‎ 

ܕܪܺܪܺܺ ܐܬܟܝ ܨ Jil, uelelti‏ )ܠܝ̇ܐܘܿܝܢܼ. ܕܲܖ̈ܪܹܐ ܡܢ 
ܕܳܪܰܪܘܬܐ uus Lal‏ ܐܬܧܵܐܝ ܐܟ . ܕܪܪܘܬܐ ܘܫܧ̈ܐܝܬܫ:. 
ܕܪܡ »o32 . bs‏ ܐܼܬܐ 

ܕܪܐܙܒܫܒܢܐ ܘܕܒܕܐܒܝܩܒܝܚܫܐ ܨ 3jl5b‏ ܕܚ ّ7; 


ܕܪ݀ܐܩܘܢܝܛܘܢ ܠܘܦܐ ܕܗܘ : ܨ 
ETT WT‏ ܩܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܒ oues I‏ ܥܓ ܣ ܪܐ 
[ܕ]ܲܕܪܐܩܘܢܝܛܘܢ 25M Gr (aia Y) r? Je!‏ ܐܐ IP9U‏ 
RM leyes cux‏ ܨܢ ܕܦ oa‏ 

ܕܪ̈ܐܐܟܡܘܣ ܟܢܘܫܝܐ [ܕ]ܕܪܟܡܝ ܠܐܬ ET eol‏ 
E PE‏ ܕܪܟ ܟܐ ܗ݀ܘܝܝܐ ܓ ܵܪ ̄ܐ SWR MS‏ 
ܕܪܟܡܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܐܝܛܠܝܩܝܐ ? hac‏ 012 ܫܬܐ 
ܐܘܒܘܠܘ m‏ ܬܡܝܬ ܥܣ ܪ" cw yuan‏ ܕܪܟܡܣܐ 


ܒܝܫܐ ce‏ ܚܢܘ 


: ܕܦܝܛܓܠܡܐܘܣ ܐܪܡܥ (sic)‏ ܐܘܒܘܠܘ 0 ܬܪ ܥܣ ܪ 


1 S8s cda). — 2. FSSs ܟܢܝܩܚ̄ܬܿ‎ Jl. — 5. F add. 
XA s — ^ SSs tantum. Kz- 5. cx e»! o. 
— 5 S8s deest , cf. B. A., 3215. — 9 SSs ܪܩܺܝܣܝܡܘܢ‎ , — 
? HF eX. — 5 HSSs 5e. — 9 H f pro 536. — 19. FSSs 
add. ܙܟܪܝܐ‎ cae 11 55: .ܪܟ‎ — 1? F add. ܐܝܟ‎ 


95 dosst Klo; F. add. de gom. 
— 14 S8s ܣܪܘ‎ A9 ܕ݁ܣܲܪܬ݀ ܐ‎ glossa arabica que sequi- 
tur d»est. — ^. SSs vocab. sequent. des, , sed S add. in marg: : 
38 


IMPRIMZRIE NATIONALE 
489 ° ܕܦܪܢܐܙ 


Lk s. 9o vs‏ ܕܦܢܝܬܐ ܢܝܩ .ܬܝ 
Bold‏ 
ܕܦܪܢ̈ܐ' s‏ 
QM‏ ܒܨ ܥ̄ ܒܝܬ ܕܦܟܝܕܝܢ' ܕܗ ܡܢܘ 
ܘܐܦ ܕܟܝܘܣ ܒܝܬ Pa 8S‏ ܥ ܝܝ SUI‏ ܐܐܬܢܿܕܐ ܨ A‏ 
ܚܵܕ݂ܐܝܸܤ.. eura‏ ܪܒܢ ܕܐܦܓܥܕ ܘܕܦܥܝ̇̇ܒܕܝܢ !ܫܐܕ ܕܩܝ 
(ܐܬܦܚܝܝ°. i‏ ܕܦܢܝܕܝܢ ܡܬܦܲܫ«ܡ ܛܓܝܬܐ 
aos‏ ܐܝܠܝܐ ܘܐܝܠܢܐ ܗܘ ܕܒܣܝܡ ܪܝܼܚܗ. 
ܘܝܘܢܝ̈ܐ nx‏ ܠܗ Wa‏ ܕܝܫܘܚ ܡܢ ܐܪܥܐ . 
ܘܦܪ̈ܣܝܐ ܕܗܡܣܬ݀ ܩܿܳܪܝܢ ܠ.ܗ. «coco‏ ܬܘܒ 
ܐܟܘܬܗܘܢ. ܕܡܬܦܿܫܡ ܝܫܡܐ ܗܢܐ . ܝܥܣܪܐ 
ܡܕܡ ܗܢܝ̈ܐܐ. ܕܗ ܠܡ ܒܠܫܝܢܐ ܦܪܣܢܝܝܐ 
ܥܣܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܡܣܬ݀ ܕܝܢ Po um‏ 
ܕܦܘܢܐ' i Reel xs] ga‏ 

ܒܨ oes toit gas, cule os‏ ܬܕܘܨ ARN‏ 
vA‏ ܐܝܼܩ̈ܪܝ ab exul‏ ܕܰܨ ܥܝܼܟ. ܕܰܨ ܥܘܼܠܐ 
ܒܟܪܣ IE‏ (ܐܟܝܨܼ ܬ dele, Jos, cy. Lilo‏ 
ܪܡ Os‏ ܡܢ vo^‏ ܢܒܝܣܝܒ ܢ ܟ݁ܰܢܳܝܟ. ܕܘܡܢܐܙ 
bass‏ '܀ : 
ܕܩܐ Iw 303a‏ ܚܕ ܐܢܘܢ oua. C‏ ܡܫܬ ܢܝܟ 
ܘܗܟܘܬ݀ 4-3 ܣܪܘ ܒܪܡ ܕܩܐ ܐܡܿܝܿܪ ܘܕܘܩܼܐ. 
ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܒܘܫܠܐ. ܟܠ ܕܠܐ ܪܓܐ 
ܘܠܐ ܕܡܬܦܪܡ Jos!‏ € ܚܐ kl? Y‏ ܕܪ ܩܢ Us gas‏ 
July dall á En‏ ܐܐܐ ܝܨ Balb cud guis‏ 


Bars 95 ܝ̄ܘ̄ ܕܝܥܣ ܪ ܢܝܢ‎ '' oA aa ܕܡܐ‎ 
ys! 
ܟܝܘܕܪܘܢ‎ "^; S8s ܢ‎ aA Aa La", — 14 SSs deest, — 19 SSs 


deest; 11 ܆ ܕܡܬܘ‎ — 16 SSs deest. — 17 SSs glossa precedens 
deest. — 18 SSe glossa precedens. deest. — 19. SSs deest, — 
30 F !ܥܥ ܢ‎ pro eU, Lg. cum Bar Ali, 3207. 353. ef. inf. 
S9. —*?! HF deest ܐܘܟܝܬ݀ ܬܪ̈ܝܗܝܢ‎ . — ?? HF deest 
yp. — 93 SSs glossa sequens deest. — ?* SSs deest. — 
35 $8s eo& $8 ws Na ܠܓܪܒܝܐ‎ vw n.0070. — 
36. SSs vocab. sequentia desunt, — ??. Cf. infra wo. 

ܕܩܠ̈ܘܢܐ 588 


jio Yao‏ ܐܟܠܐ ܝ Uil,‏ ܗܕ ܦܐܠ guess‏ ܦܟܿܐܘܕ 
ܨ ܟܫܐ ܨ Pala!‏ 

Pelo wi 33333 

ܕܩܘܡ ܆! ܐܚܘܕ diae‏ 

y ܐܛ ܕܙ‎ eh "Ww San 
ܕܵܩܘ̇ܪܐ. ܐܝܟ ܒܪ‎ La) ܕܩܘܪ̈ܐ ܘܕܩܝܪܐ ܬܘܒ‎ 
ܐܝ‎ desi ܕܩܝܘܪ‎ cula ܝܟ‎ coa ca ܣܪܘ‎ 
Pana: Aaa eu cue ܕܩܘܪܐ‎ 

ܕܩܝܩܘܬܐ iis‏ ܕܩܝܩܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ diae‏ 
ܒ ܢܝܝ ܕܡܝܩܘܬܐ ow exa Gs‏ 

ܕܩܡܝ ܪܘܬ ܐܙ 11 (ola!‏ ܐܠܠ .ܐ 

mo WM v Noa‏ ܘܢ ܘܼܣܵܕܗܝܢ 
ܐܘܟܝܬ ܬܪܰܝܗܝܢ" Juss wd‏ ܬܟܬܿܟܠܬ̄ JU s,‏ 
Xo‏ ܒܟܬܒܐ $483 MX‏ ܘܡܥܲܣܡ Jer)‏ 
uei, Raul juus 25. Aaa,‏ 

qus "wt Noa 

ܕܸܡܠܲܬ oes peau‏ ܐܠܝܼܨ ܘܡܲܪܝ ܘ 
ܡ̇ܿܫܩܐ ܠܐܪܥܐ v AN S‏ ܘܠܦܪܣ 5. 
ܣܪܘ ܚܪܝܦܬܐ ܘܩܠܝܠܬܐ ܘܐܠܝܨܬܐ". rose‏ 
Nos‏ ܡܬܩܼܪܐ ܗܢܐ ܝܗܪܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܣܛܓܥ 
ܕܐܠܝܼܨ ܘܩܿܪܝܦ. ܘ̈ܫܣܡ ܘܣܿܠܡ Nossa‏ ܐܝܟ ܐܢܫ 
pe‏ ܘܕܡܿܠ ܠܥܒܘܪܐ ܡ̈ܥܝܪܒܥܐ pm. 75a‏ 
ܘܡܚܬ io‏ 

ܟܢܐ ܝ ܦܘܠܝܘܣ ܠܙ )ܚܨܪ & pee‏ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Ul)! ex.‏ 4 


ܘܩܐܝܟ ܒܪ 


! Sic pro ܝ.. . ܖ̈ܠܢܥܬܗ1‎ 9 SSs deest , confer vocab. sequens et 
col. 3o2, l. 19. — ? Sic, leg. ܕܦܢܝܕܝܢ‎ i, €f. col. 3o2 , 
1. 19-20. — ^ Confer col. 302, l. 20; col. 535, ܐ‎ . ult. — 5 HF 
va 93 3, leg. ܕܦܪܢ̈ܐ‎ $5, cf. col. 302, L. 19; 
col. 460, .ܐ‎ 4. — 9 SSs vocab. sequentia desunt. — ?. SSs 
deest , ef. vocab. prec. , 7. 7-8. — 8 SSs JÓczss Jes. — 9 HF 
deest "e ܕܘܣܩܚܐ‎ . — !9 $8s ܕܡܐ ܘܕܘܩܐ‎ cf. Dar 
Ali, 3203; H vocab. sequentia usque ad > ܘܕܘܡ̄‎ Ave de- 


sunt, — M F eli. 


— 1? HF glossa sequens deest. — !* H 

"SYqMET v Pow 


—— X9]. 2 


| 
| 
| 
¦ 
| 

ܡ 
585 ܕܣܪܵܡ 


s Noo was‏ ܪܘܝܥ:ܐ. Wa As Z3‏ ܣܿ̄ܢ. ܢ 
ܘܙܥܘܪܝܐ. ܓ ܕܢܝܩܝܒܐ ܐܝܟ Ww AA.‏ ܢܡܘܣܫܥ̈ܐ. 
ܦ̈ܕܦܣܝܩܐ. m‏ ܪܿܨܪܝܐ. wu oss‏ ܒܦܪܙܠܐ. 
ܗ̄ ܒܟܘܪܗܢܐ ܡܢ̈ܬܐ ܡܢܗܿ. ܨ¿ ܣܝܪܝܼܥ ܐܕ̈ܝܐ o‏ 
ܕܨܪܝܐ ܐܕܢ .ܗ .ܐܘ GC eso‏ ܡܝܢ ܠܝܐ 
ܟܝܢܝܘܬܐ yia ll‏ ܐܠܒܐ ܨܨ ey Bae!‏ 

ܕܣܪܡ” acm‏ ܕܦܣܝܼܩܐ ܣܦܬܼܗ 3 

v aeos‏ ܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܕܪ̈ܩܕܐܙ ܪܚ̈ܝܥ'܀ 
ܕܣܬܩܡ̄ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ caa w a^ asa‏ 
ܘܫܵܝܼܟܿܨ pÀ‏ 

Pos) mA 

ܕܥܒܼܕ x oae‏ ܬܪ̈ܝܨܐ ܗ̄ ܕܢܹܐܚܘܢ 
ܬܪܢܨܐܢܝܬ dU] dues‏ 

— aAA 3a b a 3. omo ܕܥܘܪ̈ܝܐ‎ 


ܕܡܬܕܥܪܝܢ ܡܢ ܫܐܕ̈ܐ Et‏ 


ܕܥܵܟ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܰܘܥܺܟܳܐ wA. ded‏ 
ܕܡܕܥܟ ܐܢܬ݀ slo)‏ ܒܲܕܥܵܟܵܟ̇7 LA NOCET‏ 
ܕܥܨܐ ge‏ $$ ܒܥ ܨ (Uem‏ ܬܕܥܨܘܢ 
ܡܡܲܛܐ Lo Mx SpA (r3 ^ oxi‏ 
ܦܨܚ ܕܢ̱ܦܵܐ i‏ ܡ 

YAN A‏ ܕܥ̇ܟܐ ܐܝܬܘ 515 ge‏ . ܕܘܥܵܪܳܐ ܕܥ̈ܪܐ 
ܕܥܝܢܐ ܐܡܬܝ ܕܡܬܡ̈ܛܝܐ ܠܗ̇ܿ ܨܒܥܐ ܕܐ 

avt‏ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܢ '. ܠܐ ܬܕܥ ܘܪ ܒ 


sU 38 )?(, —‏ ,1 ; ܐܠܺܒܺ ܝܐ FSSs deest‏ .13 — . ܕܒܡܪ ܣܪܦܝܘܢ 
confer infra‏ , ܕܦܝܥܘܢ # 15 ws wa.‏ $85 14 
— ܒܟܬ 83 eor ew. 16 SSs add. v seo‏ 
pro cms‏ ܕܸܥܝܼܲܕܘܐ ܙ ܨ FSSs deest Ub, ; 8s‏ .8! — ܬܕ HF‏ 17 
ܕܦܥܟܐ QUI. — 19 HF (s lad. — 29 83; ws Ra‏ 
às 5. — ?! 88s 50s. —‏ ܕܦܪܪ̈ܣܢܐ ܘܕܒܝܪ ܣܝܪܘ 
. ܕܦܝܐ A3‏ ܣܪܘ SSs deest. —23 SSs (s SJ49 vw eo N A‏ 22 
— .33^ ܣܪܘ H deest KS: F xou; SS add..‏ 94 — 

35 SSs add. ܣܪܘ‎ ^2. 

: ܡܕܥܪܢܘܬܐ 

080 Ya 


ܕܦܪܕ ܠܐ ܬܕܡܘܪ°' ܘܬܡܗܡ ܪܡܪ ܘܒܫ c» eai‏ 


ܕܥ̈ܪܳܐ Ax.‏ ܡܙܕܩܼܬ ܡܬܡܪܡܪ1'. vx‏ 


do) ܕܥ̈ܪܐ ܒܬܿܟ‎ Los! Rio 

ܕܥ̱ܬ݀ ܩܨܨ̈. ܕ̈ܥܬܝܢ ܒܬܪܟܢ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
wa osa. u$‏ ܕܡ̈݀ܐܡ ܦܕܢܵܕܹܐ ܀ 

) ܠ ܆‎ 11,I ܕܦ̈ܐ ܠܡܫܟܢܐ‎ as LI LÀ 
Bt Ra 

ܕܦܥܝܘܢ'' ܒܨ SS‏ ܦܨ̈ܛܠܐ ܫܼܲܥ. ܕܦܢܘܢ 
ܦܘܓܠܐ d Ja wA‏ 

YS‏ ܡܐܟ̈ܠܬܐ wa aeo‏ ܘܡܦܬܟ̈ܬܐ 
ܒܕܘܟ UI Rasa L2] Aux Jv‏ '. ܘܡܟܬ݀ 
ܕܦܪܕ m‏ ܥܝܒ̈ܐ ܘܚܒܟܥܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܕܚܫܥܢܢ 
sol, UI cm, cea) AAA JST vea sS‏ 
des 18 P‏ 0 ܘ )ܠܘ .. 

ܕܦܝ̈ܬܐܙ ܐܝܟ P aseo A‏ ܕܲܦܓ̈ܐܿ ML‏ ܪܦ̈ܥܢ̈ܐ 
ܕܥ̇ܐܠܝܢ ) (sic)‏ ܒܐܣܬܐ waa‏ ܟܕ ܚܿܕܪ ܧܕܐ ܕܤ 
Pr PIS‏ ܟܕ 9 PFÉSUans (olas e‏ 

v MRNA ou 

ܕܦܼܢܐ ܡܬܐ ܡܪ ܕܛܘܪܐ . ܐܘْ ܕܒܥܝܿܢܐ ܐܟܙܢܐ 
ܕܕܦܓܪܐ oa‏ ܐܐܚܼܬ ܕܨ SAY oa, ge pen cu‏ 
(ܟܠܐܨ̈ ܨܢ̱ܫܵܐ(. de‏ ܙܘ̈ܕܪܐ. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܦܥ̈ܐ ܙܘܕ̈ܐ 
i»‏ 

4 ܨ ܢܦܩ̈ܬܐ"‎ uus v ܦܘܠ̈ܣܐ‎ Y 3ÀA 

ܕܦܢܐ ܕܝܠܗ ܘܡܐܢ̈ܘܗܕ EPUM Mii‏ 
5v‏ ܘܝܬ ܢ ݂݀̈ܢܢܼ. ܕܦܓܗ ܘܝܬ ܕܬ ܥ̣ܢ̇ܢ݂ܬ݁. 


! 11 ܕܨܪܝܐ ܘܕܡܛܝܥܐ‎ . — 9 H 73 con; SSs deest, 
confer supra col. 58h, ܕܣܬܐ ܘܣܠ ܝܬܐ ']11 9 — ,31 .ܐ‎ 
ua-3; YA ^ e» (F ܘܣܝܬ̇ܝ ܦܐ‎ (, cf. Bar Ali, 3199. — 
4 HF add. (yao. colas Aosta. — 6 SSs deest, — 9 Ss 
add. 22 QR $5; HF add. &Ma» ܢ‎ 
DS" e Kace sm, cf. inf. vs S ccm. — 7 F add. 
UNA S033; SSs add. ܢܣܠܘ‎ &-32. —8 FSSs glossa sequens 
deest. — 9?. HSSs (p. ; SSs add. Ko. 
ܬܕܡܢܘܪ‎ . — 11 SSs vocal. sequentia desunt, — 12. SSs add. 


ܬܕܥܘܪ ܗ̄ H‏ 0 — 

588 ܕܡܫܠܗܝܐܙ 


ܕܡܫܠܗܝܐ! ܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܣܿܓܝ ܕܚܝܼܥܓܐ 
ܡܛܠ ܝܬܝܪܘܬ exe‏ ^ ܘܥܘܡܩ̈ܝܗܿ ܘܢܚ̈ܥܝܗ̇ܿ 
ܕ݁ܡܿܝܢ ܐܝܟ ܚܒܪܐ ܨ ܐܪܥܐ ܕܠܝܬ 0.3 ܙܗܪܐ. 
ܘܐܦܠܐ݀ܠܡܚܙܐ Pv 9333 ws‏ 

m cni‏ ܕܒ ܦܢܪܨܘܦ 7538 ܘܬܐ 
cos V 70‏ ܐܢܫ s.c Xa‏ ܣܘܥܪ̈ܢܘܗܖ܀܀ 

vaa o M,‏ ܐܘ ܡܬ ܕܝܢܥܘܬ̇ܐ݀ ܝܣ ܝܨ & ܘܨ ܀ 
GLaJI Aulus] Yer‏ ܝܨ Lie E‏ ܕܢܐ ܘܕܢܬܐ 
am‏ ܟܕ om‏ 0 ܣܘܟܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ Pet‏ 
ܕܢܒܡܬ ܐܢܘܢ ܥܸܫܐܝܵܨܝܟ t^e. easi! Uus!‏ 
^ ܨܝܥܝܐ Py ss ($e oss‏ 

ACE‏ ܝܢܕܝܢܖܕܐ ܕܺܰܢ JU‏ ܐܪܝܨ ܗ ܡܢܢ ܗܝ 


ܕܡܕܢܕܠ ܐܘܟܝܬ ܡܟܝܕ ܪܝܫ .ܗ '܇ 3 .Q xs move‏ 


a—5» ܝܐ ܨ‎ na Q 53.3 S0. Na. 5. co ܕܢܪ‎ 


ܕܝܬ ܕܨܸܕܸܨ bU‏ 

Jis Uwe NA‏ ܐܠܨ ܐܢܬ ܨ 0x‏ ܢܹܐܕܢܼܫܬܵ ܕܐܕܝ̣ܫܟܢ: 
D ys 33a‏ ܕܢܚܐ en . 4-5 " ày- ga)‏ 
ܕܟܠܒܐ ܟܐ ܐܨܨ (ܠܚܵܫܕܨ 5I acces. ol de jen]!‏ 
ECOSSE‏ ܨ ܕܝܚ" ܝܥܠ ܣܓܝܐܘܬ݀ 03 , V ss sa‏ 
oe M‏ ܢܘܗܪܐ. ܕܢܚܢܐ ܚܵܨܨܨ̈̄. ܕܢܝܚܚܟ ܪܒܐ 
ES‏ ()ܠܧܟܿܠܖ". ܕܢܥܢܐ ܕܫܡܫܐ *Pgemen i e»‏ 

4» o 3 ܡܬܕܢܝ̈ܢܘܬܐ‎ ide 

ܕܢܿܛܪ ܬܬܐ ܢܠܐܟܘܠ ܡܢ ܦܐܪ̈ܝܗ̇ ܘܕܙܗܝܼܪ 


aaa, — !7 HF deest 343a. — 18. SSs quod sequitur deest. — 
19 SSs deest, — 29 SSs )ܣܟ‎ iae cec, ܘܕܢ ܥܿܟܠܐ ܢ݈ܬ݁‎ 
sx. — ?1 (jod. v 5.35, sed Bar Ali, Paris. 355 , vw 32; 
SSs add. ܘܡܬ ܕܢܝܢܘܬܐ‎ cf. col. 583, .ܐ‎ 23. — 39 HF deest 
ܐܠܗܐ ܕܝܝܚܐ‎ Cg: — 9 SSs sequentia desunt, — ?^ S85 
posS.a, — 35 88s e. — 95 FSSs ܪ̈ܐ‎ S v S. — 
27 $88 wa S35, — 98 SSs deest x. — 99 SSs wa; 1 
vas, sed infra we 33, confer Opusc. nestor. , ed. Hoff. , 
p. 13,1. 14-20. — 99 SSs deest. — 9! F ܝܐ‎ — 32 SSs 
deest. — 55 SSs sequitur tantum. 49V A Jae ܟ‎ EMI 
293, ut in B. A4., 3191. — 9^ H 6n. 

— 10 SSs add. C1» Kx) v Mas, ef. k 17. j 

ܕܲܣܪܝܥ̈ܵܐ ܐܕܢܗ 584 


ܒܡܪܗ wow m woe‏ ܕܡܬܬܪܨ ܡܝܢ ܐܢܝܫ 
ܥܠ ܣܟܠܘܬܗ p^‏ ܕܢܡ̇ܒܠ AR ga eo‏ 
Gul‏ ܝܢ ܥܿܟܠܐ ܢܬ xe cus‏ $" 

45 nw a 

Tg os ܕܐܠܗܐ ܨ ܐܠܗܐ‎ s oras 
ge LR I )ܕ‎ eres Lt ܐܕ )ܐܝܬܝܬ‎ al Gas ܐܠܠ‎ x 
ܕܙܝܐܝܠ ܢܒܝܐ ܒܪܗ ܕܝܘܚܝܢ‎ P ܘܝܥܒܪܝܐ ܗܘ‎ 
vss o vaso ܐܚܘܗܝ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܝܫܝܐ.‎ 
ܘܡܝܫܐܝܠ. ܒܢ̈ܘܗܝ ܐܢܘܢ ܕܝܘܝܣܝܡ ܡܿܥܟ̇ܐ‎ 
ܕܐܬܝܠܕܘ ܠܗ ܡܢ ܢܲܚܫܬܐ ܐܢܬܬܗ ܀:.‎ 

ܕܢܠܦܝܫ". ܗ̄ was‏ ܥܬܝܪܐ ee‏ ܚܟܬ 

ead] ܠܬܓܪܐ« ܠܡ |ܐܥ ܕ ܐܧ‎ pSia 
ܕܢܡܐ" ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܡ݀ܢܬܐ ܡܢ ܫܬ ܕܙܘܙܐ ܚܕ‎ 
ܘܕܡܬܩܠܐ ܘܐܣܟܝܡܗ ܠܘܬ ܦܠܚܖ̈ܟܡ̈ܠܐܐ‎ 
4x a 

ܕܢܬܐ" ܣܲܘܟܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ Lv‏ ܣܨ 
vas oM‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܣܪܥܝܦܬܐ ܪܒܬܐ 
ܕܐܝܠܢܐ max "S‏ ܘܒܟܬ݀ 3ÀÀ3‏ ܣܘܟܬܐ܀܀ 
ܕܣܐ" ܐܚܘܕ ael‏ ܕܦ ܚܛ ܐܐܚܝܝܼܐ .46 

4 AUI JR SS ܕܣܘܡܝ݀ܐ‎ 

Ez 9705-001‏ ܕܫܥܝܥ ܦܪܨܘܦܗ oo‏ ܐܘܟܝܬ݀ 
waa‏ ܢܚܝܪܗ܀̇:. 

ܕܲܣܪܝܥܐ o S enyaTe‏ ܕܠܐ ܝܫܠܡܐ ܐܕܢ.ܗ 
ܐܠܐ ܐܝܼܬ wo‏ ܡܣܢ "e om‏ 85 .ܐ 


1. S8s deest; F ܕܡܫܠܗܒܢܝ݀ܐ‎ ܼ cf. inf. ܡܫܠܗܝܐ‎ 
±. ܨ̈ܝܒܝܗܿ ܛ‎ — 3 SSs deest. — ^ HF vocab. sequentia omittunt , 
sed. add. ܕܢܹܐ ܫܫ ܝ )ܨ ܠ ܒܟ‎ Loos wa. — 5 SSs 
ܘܕܘܬܐ‎ , sed Bar Ali, Paris. 355, v3 320; Bar Ali, 
Hoff. , 3185, ܘܕܰܝ ܢܬܐ‎ ef. col. 585, ܐ‎ 16. — 9 HF deest 
eas. — 7. Sie, conf. lin. 17 et infra ,ܝܡܝ ܪܐ‎ — 5 H 
sic, cf. JUS in Djamádligt, Morg. Forsch. , 1ho, 11. —9 SSs 
0x3. 
— Mt. (f. col. 336, ܐ‎ . ult. — 12. SSs deest, cf. not. 8 sup. — 
13. SSs deest (5, L2] 3x ya. — !^ SSs ;ܚܝܨ ܛܢ‎ aho. — 
15 HF UJlya (eI auae, leg. ܦܨ ܠܐܐ‎ (551. — 16 SSs 


M NV S MALAE TRY IUE NEN Te PT ERIT 

581 


io Ach 


ܟܠܐ ܡܚܿܕܡ o5‏ ܚܙܬܐ. ܐܘ os con‏ ܐܚܢܪܝܢ 
ܕܚܠܦ ܡܕܡ ܕܒܡܘܝܢ܀: 

ܕܡܛܟܘ ܩܲܛܝܢܘܬܐ ܒܢܵܬ݁ ܢ̈ܟܠܐ̇ܬ̈ ܠܟܠܐܝܿܬ̄'.݀. 
ܕܡܝܓܬܣܝܣ° Pav c0 AS Nase en‏ 

e ܕܐܝܢܬ ܒܢ ܡܡ‎ 9m ܠܗܘܢ‎ AN a 
Pa ao ܘܣܝܼܡ ܡܛܘܫܝܐ‎ Noa 

UA Q2 "Cas $223 

Pos vea 

030. x LAW ܚܢܕ ܡܝܢ‎ xc ܕܘ .6 ܒܨ‎ VT 
4: ܚܨ ܐܬܕ‎ D er ܕܡܪܘܐ7 ܧܬܐ‎ 

des) tpi d cols ea 

ܕܡܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ cos‏ ܘܬ VS Nas‏ 
ܚܬܝܬܬܐ ha eso‏ ܕܠܐ won‏ ܡܬܪܢܝܐ, 
ܐܘ ܫܘܡܠܝܐ ܐܘܣܙܥ̈ܝ̈ܐ° ܕܡܬܬܚܕ ܒܝܕܝܥܬܐ 
ܡܬܢܲܣܒܢܐܝܬ wo‏ ܐܚܪܢܝܐ° Mace‏ 
ܕ݀݁ܡܕܡ ܐܝܬܘ om c oo con‏ ܕܝܝܢ voa‏ 
ܐܝܬܘ am‏ ܡܐ ܕܡ̈ܘܣܦܐ (sic)‏ ܒܐܚܪܢܝܘܬܐ 
ܘܝܥܚܝܝܕܬܐ'' ܘܠܐ «Sx v Ioa vc o0‏ 
ܕܡ̈ܝܐ ܕܝܢ ܒܡܣܥܘܪܘܬܗܿ ܕܐܘܣܫܐ c3. ox sv‏ 
ܝܫܘܬܦܘܬ݀ ܐ ً as‏ ܕܝܢ ܕܕܡܘ̣ܬܐ ܝܫܒܥܓܐ 
ܐܝܬܝܗܘܢ. ܟܝ̈ܙܝܬܐ ܘܡܥܘܡ̈ܝܬܐ. oc‏ ܕܐܝܬܘ 
ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܐ ܘܠܕ ܒ ܕܡ ܘܬܗ ܐܝܟ 
ܨܿܠܡܗ. wo 3 oos‏ . 73 ܘܬܐ ܕܕܡ Who‏ 
ܕܡܘ̣ܼܬܐ ws ca‏ ܢܘ . ܐܘܿ v oaa vos‏ 
ܘܕܣܡ̈ܡܢܐ ܕܢܿܣܒܝܢ ܕܡܘܼܬ݀ ܒܪܝܫ̄ܐ ܘܕܡܘܼܬ 


quitur deest. — 14 SSs vocab. sequentia desunt. — 15 SSs deest. 
— 16 SSs ܘܗܝ ܒܓܢ ܫܐ‎ vxo 328; H 3a» pro 
wx. — !7 HF ܡܣ ܫܫ ܝܓܐ‎ - — 15 SSs vocab. se- 
quentia desunt; HF. vocab. preced. inde a ܐܝܟ ܕܡ̈ܣܟܚ̈ܢܐ‎ 
desunt. — 19. SSs deest. — ?9 Leg. ,ܪ̈ܡܨܐ‎ cf. inf. ܡܠܥܐ‎ 


et ܨܡ̈ܨܐ‎ — 31 FSSs deest .ܐܝܢܙ‎ 
582 c 
ܐܢܫ‎ wa wawa ܕܡ̈ܘܬܐ ܘܣ̈ܓܓܐ‎ 
ܒܐܐܕܫ̈ܐ‎ ax ܒܡܝ̈ܐ!'‎ aw wi ܦܪܨܘܦܗ‎ 
, ܒ .ܗܘܢ ܕܡ ܘܬܐ‎ wo ooo woe vot 
ܕܡܬܬܨܝܪܐ ܒܪܥܝ̇ܝܐ‎ 5m "ax! ܐܘܼܡ̈ܢܘܼܬܐ‎ 
ܐܢܫܐ‎ casa ܕܐܘܡ̈ܢܐ ܕܟܠ ܣܘܥܪܝܢ̈ܝܢ ܕܪܐܝܩܪܐ.‎ 
ܒܨܠܡܢ ܘܕܡܘܬܢ (ܐ(ܚ̇ܝܹܝܹܬ"'. ܕܡܝܘܬܐ ܢܝܝܬ‎ 
ܪܚܨ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ.‎ eso ܝܿܝ ܧܲܝ.‎ Wn 
Tet ܕܡܟܘܬܐ ܚܨܢ‎ ox. ܕܡ݀ܟܬ݀‎ 

en ! 3933222‏ ܢܚܫ̈ܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܣܥܝܡܝܢ 337 WD‏ 
ܐܘ ܒܥܒܳܪܳܐ ܐܘْ v xs wes‏ ܐܘْ ܒܡ̈ܰܓܐ 
ܕܦܪ̈ܚܬܐ. ܐܘ ܕܢܝܘܪܐ. ܐܘْ ܒܓܕܝܫ̈ܐ ܕܥܪܨܢܝܢ . 
ܐܘْ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܐܵܐܪ ܘܡܛܪܐ. ܐܘْ ܒܡܨ̈ܥܐ 
ܘܙܡ̈ܥܐ. ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܘܡܥ ܗܘܢ Moos‏ 
ܡܫܪܝܢ. vios‏ ܛܒܿ ܘܗܢܐ ܒܝܫ. ܘܕܢܥܚܙܘܡ ܐܢܝܫ 
do vc. ole A-3334 3:033 ave‏ 

vC 6 x à ܕܦܥܪܕ‎ aA ܕܡܣܛܝܩܘܢ‎ 
ܡܶܥܠܟܘܬܐ‎ $a ܕܟܠ‎ Lao ܘܡܒܲܚܢܝܐ"'‎ 
Kul ood: CRETA ܝܠ‎ 01 

ܕܡ ܣܤܤܣܘ ܟ 11 oca‏ ܝܫܢ ܩܬܐ ܕܕܡܐ ܐܝܟ 
ܕܡܶ̈ܣܣ̈ܝܐ v os‏ ܐ ܘܟܡܐ (ܐܪܥܼܳܬܝ ܨ ܐܠܚܢ P‏ 
ܘܗܕ ܗܕ ܕܪܡܣܘܡ ܡܕܝܝܬܿ ܡܲܿܠܟܘܬ݀ ܐ ܕܒܐܕܘܡܝ̈ܐ 
ܐܘ ܡܶܣܩܬܐ ܕܫܬܡܐ. ܐܘ Sono‏ ܕܡܐ . ܐܘ 
ܕܡܥܬܐ ܕܟܪܡ݀݀ܐ eere‏ 07 
get MEET‏ 
ܕܡܨܐ" ܘܨܡ̈ܢܐ WS 5o‏ ܚܝܕ ܐܢܢܘܢ 


P grad gas; Y Ns ܘܐܝܬܝܗܘܢ‎ 


! SSs &sLla JE 5 ܒ ܡܲܛܝܢܘܬܐ‎ cona. — 
$ SSs deest. — 9 SSs deest. — 4 SSs deest. — 9» SSs deest; 
F add. E — ¢ $8s ܕܡܝܪܕܐܪܘܢ‎ ; F ܕܡܝܙܐܕܗܘܢ‎ 
confer infra ܂ ܕܡܢܪܘ̈>‎ — 7 HF wo 203. — 9 HF ܐܘ‎ 
,ܝܫܘܠܡܐ ܐܘܣܝܟ̈ܝܐ ܐܘ ܐܘܣܥ̇ܝ̈ܳܐ‎ ¢ col. 68, 


HF‏ !! — ݂ ܘܓܥܘܝܕܝܬܐ HF vae. — 19 SSs‏ 9 — .6 . ܐ 
loco àv. — 15. SSs quod se-‏ ܐܝܟ HF‏ ?1 — ݂ ܡܡܐܝܐ 

579 ܕܿܠܲܬ̇ ܪܘܚܐ 


ܐܘ ܣܢ ܝܢ ܘܡܳܢܘܬܐ e Ls Sas so‏ ܐܘ 
ܣ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ݀ ` avc‏ ܚܘܪܘܬ̈ܐ ܐܘܐ ܘܦܣ ܝ ܘܬܐ 
4s Lax!‏ 

NA‏ ܪܘܚܐ ܡܠܬܐ ܢܩܒܬܢܝܬܐ ܕܡܫ̇ܘܕܥܐ 
ܥܠ nio‏ ܐܦ .ܥܠ ܡܐܬܝܬܐ cales caa.‏ 
pda‏ 7$ ܦܣ ܐܨܨ Papas‏ 

due ja) ܕܡ‎ 

va‏ ܐܢܥܐ ܟܘܡܘܿܣ ܪܓܝܒ̈ܐ .ܘܚ ܡܝܣܐ 
ܕܐܝܬܘ nca aon aA o5‏ :ܡܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܟܐ 
ܕܐ݀ܐܪ ܘܐܝܬܘ ܒܟܒܕܐ ܘܝܫ ܘܠܛܛܓܢܗ 3 5 c1 X‏ 
ܦܓܪܐ ܗ 


ܕܡܐ ܕܫ̇ܥܒܡܐ vare‏ ܒܪ yas. QA n0‏ ܐܝ ܝܟ܀ | 


whos oov x X8 ܕܡܐ ܕܬܢܝܢܐ ܐܝܟ‎ 


ܗܘܝܘ 72.60 ܬܪܝܢ. 7.000 ܣܝܦܐ ܐܢ̈ܕܐ pass I e»‏ 4 


& LL) (ܝܲܭܝܲܐܥܝ̄ ܣ‎ sg "WA DAN A ܕܡܐ‎ 
ܕܥܲܖ̈ܒܲܕܐ7َّ‎ Sp) Ul, cie as 

vc ܒܚܕ‎ Au ܕܚܘ̈ܘܘܬܐܙ ܐܬܕܟܪܗ‎ v3 
ܕܝܫܥܿܝܬܐ‎ wt Lco ܡܘܕ̈ܟܐ ܘܐܡܪ ܪܒܢ‎ 
duo ܙܣܩܺܝܢܳܐ ܚܠܦ ܙܘܦܐ' ܐܡܪ‎ 32 
ܕܡܕܡܒܢܳܐܪܙ ܝ ܗ= ܡܰܝܕ ܡܫܥܝܝܬܳܐ ܐܝܟ ܒܝܪ‎ 
del, ܪܐܘ ܐܬܝ‎ au Jus ܣܪܦܢܘܢ ܕܐ‎ 

PME "ve 

ger eI ܓܓܠܝܐ .ܝܝ ܙ‎ m 03.000772 
es! 


EI WES 0.5 N A ico ܕܡܘܣܘܬܐ ܐܝܟ‎ 


UNES 
Cgo 4 ܕܘܪܘܢ ܣܝ ̄ܘ‎ "y ܕܡܘܪܘܟܣܝܥܘܢ‎ 


pro‏ ܘܡܢܝܬܐ SSs deest, — 11 SSs‏ 10 — ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ 
"e «assa o soa 9‏ 885 12 — ܇ ܚܫܢܝܬܐ 
oc, cf. col. 39, l. 12.‏ ܕܡܡܒܘܙܪ 1 ?1 — . ܕܡܘܪܘܢܣܝܘܢ 
Sie, conf. col. 584, L4. — 15 HF Joi. — 16 HF‏ .14 — 
HF v3 oc. — 19 SSs deest.‏ .1 — ܆ ܙܝܙܘ̈ܐ deest‏ 
580 ܥܝ̈ܢܳܐ‎ ux 
ewe Ns Wes SA a . o S6 3030 ܕܡ‎ 
ܦܛܪܐܣܐܠܝܿܥܘܢ ܟܿܟܠܕܐ) ܚ )ܐ ܚܝܨ‎ 

JU, ܘܝܧܰܐ܂‎ ac aso . JU ܝܰܝ݈ܬ݁ ܕܐܲܵܕܹܐ.‎ Wine 
ܕܠܐ‎ Lco ua ܐܕܡܘܬ"'; ܕܘܼܡܝܐ (ܐܚܵܝ݈ܬ݁‎ xs 
ܕܡܘܬܐ ܝ)ܟ3 ܚܺܝܝܼܬ݁. ܕܡܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܫܰܝܡܥܝܘܬܐ‎ 
ܕܡܿܝܡܐ ܒܐܚܪܢܝܘܬܐ . ܕܡܘܬܐ ܝܫܝ̈ܘܡܠܢܝܐ‎ 
ܡܬܢܣܒܢܐܝܬ‎ was A ܐܘܼܣܝܢ̈ܝܐ ܕܡܬܬܚܕ‎ 
ܒܟܼܠܙܒܢ ܕܕܡܕܡ" ܐܝܬ݀ܘ‎ was w No 
ܡܐ ܕܡܵܫܝܘܕܥܵ‎ am wo 703 . [ra] ܡܬܐ‎ 
ܠܩܢܘܡܐ ܝܕܝ̣ܥܐܝܬ. ܐܝܟ ܚܙܩܐ" ܕܲܒܡܲܚܙܝܬܐ܇‎ 
ܕܡܘܬܐ. ܝܫܘܘܕܥܐ ܩܢܘܡܬܢܝܐ ܕܡܢ ܝܫܘܡ̈ܠܝ‎ 
ܕ݀ܡܘܬܐ ܚܰܬܝܳܬܬܐ‎ an is A ܡܬܢܣ ܒ‎ ss 
v5 am ܕܡܘܼܬܐ‎ . iic Kaze JI v Me ܡܢ‎ 
ܕܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ݀ ܚܕ . ܡܕܡ ܐܝܬܝ ܗܘܢ ܠܡܝܪ‎ 
en sb ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܐܘܣܝܐ (ܐܚܵܝܼܟ݁. ܕܡܘܬܐ‎ 
ܗ݀ܘ‎ x. ܝܫܘܝܘܬܐ ܕܒܙܢܐ. ܟܠ ܓܝܪ ܕܕ̈ܡܓܐ‎ 
ܘܩܬܐܦܠܐ ܒܓܕܝܫܐ.. ܡܝܐ‎ Las ܕܪܡܐ'' ܘܠܘ‎ 
.ܠܐ ܪܡܝܢܢܝܢܢ. ܘܚܢܘܪܘܬܐ‎ Neu ݁ܒܰܪ‎ 
ܠܐ ܕ ܡܢܢ ܐ ܐܠܐ ܪܕ̈ܡܚܐܿ‎ we Ao 
Yo ܚܢܢܘܪܘܬܐ ܠܢܥܙ ܢ ܘܪܘܬܐ. ܘܐܘܟ ܢ‎ 
ܠܐܘܟܡܘܬܐ ً ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܫܿܘܝܘܬܐ ܥܗ‎ 
«vacan ܚܖ̈ܒܪܐ. ܡܬܬܚܡܐ ܕܝܢ ܕܡ ܘܬܐ ܐܦ‎ 
ܗ݀ܘ‎ àv. ܘܬܐ‎ sci aa ܕܡܿܝܡ݀ܐ ܒ‎ wines o xs 
ܡܐ ܕܡܫ̇ܘܕܥ ܠܩܢܘܡܐ ܝܕܝܥܐܝܬ. ܘܐܝܟ̇ ܚܙ̈ܬܐ‎ 
ev ܝܥܠܬܢܐ‎ voc ܒܡܿܥܙܝܬܐ .ً ܐܘ‎ 
ܪܘܟܝܒ‎ wa ܒܫܲܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ َّ ܐ̈ܘ̇ܦܫܝܛܘܬܐ‎ 
Pul] wax) ܕܡܛܓܠ ܡܕܡ .ܒܐܚܪܢܝܘܬܐ‎ 
ܕܚܪܝܫܘܬܐ.‎ nas nov TEN ܕܡܚܕ‎ 


! $85 ܒܡܩܒܠܝܘܬܐ‎ ov. ܐ ? ܝ.‎ àv ܐܘܿܥܚܘܪܬܐ‎ 
ܐܘܿܟܡܬܐ‎ . — ? SSs vocab. sequentia desunt. — ^ HF add. 
elo; ;ܥܐ ܕ‎ SSs in alio loco : ܡ‎ 339x07 vae ܕܡܐ ܟܕ‎ 
2s. 5 Cf. inf. ܇ ܣ ܖܒܬܪܝܢ‎ — 9 88s v Sca. — 
7 SS« wA sein. — 8 Sic, df. inf. vas. — 9 H deest ܡܡ 


ܡ 


ܠ ܝ 

577 ܕܠܝܬܐ 
ܠܬܐ s endis uix]‏ ܗ ܝܢܝܕ ' ܛ ܐܢ̈ܝܟ 


' ܣܝܪܣܝܘܣ ܝܕ ܚܟ‎ FEE NAE PETS ETT 
es Ns ܐܬܝܥ ܨ‎ ice )ܠܫܟܐ ܨ ܠܫܠ ܛܬܬ )ܐܢ ܛ‎ 
ܐܪܡܝܬ̇ ܒܐܪܝܥܐ ܝܵܩܝܼܐܝܿܨ ܐ ً ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܘܐܝܟ‎ 
ܒܪ ܣܪܘ ܕܠܝܬܐ ܫܒܘܩ̈ܐ ܕܟܪܡܡܝܐ ܕܣܶܥܣܝܢ‎ 
ܠܦܘܬ݀‎ oe oco ܘܡܫܬܼܒܩܝܢ ܕܠܐ‎ vxo ܥܠ‎ 
ܐܨ‎ e ME i Lace] ܐܙܪ̈ܢܐ :ܕܝܢ ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬ݀ܘ‎ 
d pni 

Jis ܕܠܝܬܐ‎ 

ܕܠܝܠܝܐ JU] Cina ise‏ ܘܡܝܬܐܡܝܪ 
ܝܥܠ ܙܕܥܘܪܘܬܐ ܘܥܠ ܡܦܪܣܥܘܬܐ Pv‏ 


ܕܠܺܝܠܠܢܐ exe‏ ܙܝܥܘܪܕ ܡܳܐ 


vC Na . ܪܕܬ‎ p Jis, ܢܸܚܝܸܟ‎ Xo ܒܩܘܡܬܐ‎ 
w NN ܗܘ‎ Mass ܐܝܿܫ)ܬ.‎ & Jud ܒܡܣܘܥܪ̈ܢ̈̄ܘ̄‎ 


veo Mon.‏ ܪܡܬ ܛܐ de "usce‏ ܚܐ 


ܢܫܝܢ Su. (sie) ie es Jer‏ ܐܫܧܿܐܝܘܨ ܐܬܝ ܢܝܐܝ 
Hye‏ 

ܕܠܝܬܟܘܢ ܪܒܬܐ olas]‏ )ܠܫܟܐ 
Jal vas‏ ܫܝܟ ܘܨ c3‏ ܨ¿ ܡܠܦ ܠܐ ܘܫܪܪܗ 
BY gi Ju) oco‏ 

ܕܲܠܡ̈ܥܘܼܬܵܐ SJ)‏ ܐܬܪܐ ܐܝܬܘ̈ܐܟ ܢܒܐ 
ܕܐܡܼܪ ܡܪܩܘܣ ܡܣܿܒܪܢܐ ܘܡܬܝ ܡܓܕܘ ܩܳܪܐ 
ܠܗ̇.ܝܐܘܿܕܘܟܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. waa aux‏ 
ܡܕܡ ܐܝܿܕܐ ܕܗܝ. ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܝܝܣ. ܡܓܕܠܐ 
ܐܡܪ ܚܠܦ ܡܓܕܘ܀܀ 


cap. ,)ܐܠ‎ .. 13 H 4a. — —13 HF v5; S85 ܝܲܕܠܵܩܵܳܐ‎ 

_ _ !4 ܡܪܘܙܝܐ ܐܧ‎ aJ» ܕܪܠܩܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
SSs deest luec glossa. — 19 SSs ult. glossa deest. — 19 SSs 
deest. — 17 SSs add. sS Ux M A» CL CAU; HF omitt. 
3, sed 11 add. 3 in grlossa precedente ; imo hec glossa in 
HF secundum locum obtinet et glossa sequens ad calcem invenitur. 


— 18 SSs S Lal] et add. Jf. — 19 HF ܡܒܩܘܒܠܐ‎ 

578 x ܕܲܠܩܘܼܒܠܝܘܬ‎ 


9 uL ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܡܕܝܝܬܐ ܕܗܼܝ‎ "A9 NA 
ܗܘܦܪܟܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ‎ àv ܢܦܪܐ‎ 

ius So SURE VERUS CIS. MNA‏ . ܕܠܦܐ 
.P as SM‏ ܘܐܢܪ̄ wa Na‏ ܪ .ܝܢ ܆:. 

Pa de noble ܣܪܘ ܪܘ ܟܬܐ ܬܐ‎ GÀ MA 
WA co o ܕܟܝܢܥ̈ܝܬܐ' ܕܡܬ݂ܩܪܐ‎ OSSA 
dons 

ܕܠܦܐ ܕܢܛܦ ܒܝ ܘܡܐ ܕܣܓܕܖ̈ܐ & 
C457]‏ ܐܬܝܨܢ ܢܸܦ̈ܟܐܟ d‏ (ܐܚܸܨܝ ܐܣܢܬ ( ܐܝܼܟܒ 

ܕ݀ܠܡ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝ ܫܝܟ" ܕܥܼܨܬ݁. 
ܕܠܐ" ܐܨ ܚܨ )ܨ ܥܰܐܚܰܝܙ݁ ܚܫ )ܟ. BAM wn NS‏ 
eoa uio vasos v nM. .' eni‏ ܟܡܡ 


UU Le E 
ܙܕ‎ 3o va ena .iSla, ܕܲܠܩܘܒܠ̈ܝܘܬܐ‎ 
Oe ܪܝܢ‎ E ܕܠܩܘܒܠܝܐ‎ vM. gaslo 91 Jul 
ܩܝܬܥ‎ eA eo ܝܟܝ ܪܕ̈ ܒܪ‎ GM. vw ܐܝܬ '. ܕܠܩܘܒܠܐ‎ 
vno ܬܘܒ ܐܝܟ ܝܡܝܢܝܐ ܠܣ ܡܠܐ ܘܪܘܿܡܐ‎ 
ܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܒܪܬ ܩܠܐ‎ LL, ti ܐܬܐܐ ܐܬܟ ) ܕ"‎ 
ܕܟܠ ܡܐ ܕܒܸܲܐܚܝܵܢܘܼܬܐ ܕܠܘܬ ܡܕܡ‎ v xa 
«5» w^ iw. ܡܬܬܣܝܼܡ. ܘܠܟܼܠ ܣ ܘܒܠܝܘܬܐ‎ 
1 ܒܬܝ ܘܟܬ ܓ ܐ ܙ‎ àv! v 35 co 33 ܡܐ‎ om ܬܘܒ‎ 
ܘܗ݀ܘܩܐ ܒܐܪܒܥܐ ܙܢܝ̈ܐ.‎ non ܕܠܩܘܒܠܐܝܬ‎ 
ܐܘْ̇ ܡܒܡܠܬܐ. ܐܘܿ ܪܘܼܟܵܒܵܐ. ܕܒܐܢ ܩܠܐ ܘܐܢ‎ 
ܘܟܼܠܗܝܢ ܕܠܘܬ‎ Aso ܐܘْ ܡܪܐ‎ Naso 
ܡܕܡ ܕܒܲܣܝ̈ܡܐ. ܐܘْ ܡܣܘܟܿܠܐ ܕܠܩܘܒܠ ܐܝܬ‎ 

hoc No Ww aos ax ܠܚܢܕ̈ܕܐ.‎ oen 


! Sic , ef. goes in B. A. , 3156. — 2 SSs (epus a5. — 
5. S8s vocab. sequentia desunt. — ^ H add. y» ܕܐܠ‎ — 5 SSs 
loco hujus vocab. : $31,..1] wá 3o33 naX, — 6 SSs A 33 
ܩ ܒܪܘ )ܠܒ ܚܬܫ ܨ‎ et vocabula sequentia desunt. 7 SSs 
A daN A. — 8 SSs vocab. seq. desunt. — 9. 11 S S9; F add. 
cos. — 19. HF deest Clos; SSs deest glossa sequens. — 
! Sic, leg. ܒܟܬ ܕܟܝ̈ܢܝܬܐ‎ cf. Physiologus , ed. Tychsen, 


37. 

M 515‏ ܒܡ 


TEST 33,| ܕܟܪܐ ܠܺܝ̣ܚܢ $$,. ܒܢܝ̈ ܕܟܪ̈ܐ‎ Jus JI 
ES CINES TE ܠܢ ° ܕܟܪ̈ܐ 12» ܕܝܵܨܳܐ‎ !e, 
ܐܬܐ‎ LM Pacis 4 ue dis las ܠܒܒܕ‎ 
2 JUJL ܒܝ ܚܘܫܒܐ ܢܒܹܗ ܒܕ ܥܿܟܐܟ‎ N.N 
ܕܰܠܘ ܥܠܘ ܕܸܒܨܐ . ܕܠܘ ܛܘ̈ܪܐ ܀ܐܝܸܕܹܐ ܐܩ ̇ܨܐ . ܝ .ܕܘܠ‎ 
ܕܠ 5 ܨܳܒ‎ docs lacs. ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ die ET 
ܕܠܘ ܥܠܘ ,1,55 ܒܥܿܝܐܝܨܐ‎ Ans s), sl Ne 
po. d ܟܝܕ‎ Me ܕܦܕ ܗܵ‎ a Macon ܚܐ ܕܕܹܐ.‎ 
ܘܢܚܬ ܀:.‎ 
ܛ ܐܐ ܨ ܕܢ̱ܫ̈ܬܐ‎ cell ܕܠܐ' ܒܠܫܢܐ ܐܬܪܝܐ‎ 
ܐܝܫܢܐ‎ 
vc Na Lo cs d e Ne LAT ܕܠܝܐ ܕܝܢ ܥܠ‎ 
Ns ܕܠܐ‎ (glacie ܕܘܐ ܐܠ‎ goo JUS osa 
deg ye ܘܐܢܪ‎ ,' OESTE 

go» ܙܚܐ ܩܐ‎ Joel ܚܠܫܬ‎ ees " Lira I Ww NA 
XN ܛ‎ CUu i vC NA ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ‎ . WW" 
P y uem 
c0 c». ܕܠܐ ܡܘܡ ܝ̣ܫ̇ܝܸܟ ܧܢܼܢܝܼ. ܕܠܐ‎ 
ܢܿܟܿܢܝܸܟً݀‎ ao ܝ ܝ̇ܝ̈ܐ. ܕܠܐ ܦܸܚܡ̈ܐ‎ "eco 
ܕܶܠܘ ܛܘܪ̈ܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܢܕܒ ܕܵܪܹܢܹܫ. ܒܨ‎ 
ܕܝ̇ܿܠܐ ܫܘܢܝܐ ܘܙܘܥܐ ܕܠܟܝܐ :ܘܠ ܗܠ. ܘܩܐܚܪܢܝܐ‎ 
1535 aa JU. cese s cu 35.5 we e NA 
450, jas 


c 3. — — 16 $Ss omittunt jM et addunt hic vocabula 
825) oer ce dsl, , cf. inf. — !7 FSSs ܐܬܕܠܚ‎ 
ܥܥ‎ y ܕܠܝܥܚܝܐ ܪܥ‎ Lil ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ ܫܵܐܫ̈ܐܨܐ‎ 
ܘܫܝ‎ — 18. SSs deest; F ܕܠܘܢܚܝܬܐ‎ ef. Ies. , xv, 5 et 
Ier., xuvm, 5. — 19 SSs vocab. precedentia omittunt , seq. sic 
prebent : ܕܠܝܔܥܢܝܘܬܐ‎ L5] (3À$ (9)5 43 ܕܠܝܚܘܬ ܐ ܦܬ ܕ‎ 
8) 5 o3, ܐܝܚܘ‎ cs woe Ns. — 9 Ss pinzit 
\܆ ܕܲܠܝܿܒܡ‎ — 9%! FSSs deest UM ; H. deest glossa sequens. — 
32 F add, ,yxi,a. — 23 Cf. inf... SN. — 9 H deest 
enFo—5 88: Xy qae pro Sicque yl. — 36 H deest 
coa. Sa. ܀ ,ܐܝܟ‎ supra deest ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
ܕܲܠܝܼܠܘܬܐ 576 


Ya Na‏ ܙ ܐܢܫܬ is‏ ܩܥܬ ܙ '. s. NA‏ ܝܫܐ 
ܕܠܘܚܝܐ Ld, XS‏ ܕܠܚ ws HS o‏ ܐܨ 
Juil,‏ ܐܢܿܧܐ)ܨ Lui.‏ ܐܬܕܠܥܢܘ ܝܫܐܫܐܨܐ |ܕ:ܫܼܫܿܝܹܐ ً ܕܠܥ 
ܦܬ" 

ܕܠܘܬ ܡܕܡ ao‏ ܡܐ aaa‏ ܡܬܐܡܪ ܠܐܚܪܝܢ 
Macon‏ ܚܝܥܡܗ .ܐܝܟ ܐܒܐ wa oso wo‏ 
ol wA So‏ ܐܬܝܐ 

ܕܠܘܡܪܛܝܥܘ ܡܕܝܢܬܐ ܕܟܢܘܝܫܝܐ ܕܡܬܩܪܝܢ 
ܗܟܢܐ (sic)‏ ܣܐܧܬ̈ l2 Jus‏ ܒܐܕܢܸܕܟܐܫܹܝܵܝܹܐ.:. 

«cosa Nas ܕܠܘܢܢܝܬ''. ܩܪܡܐ‎ 

scis Na 555 5 xa‏ ܣܬ L3‏ ܕܠܝܼܚܘܬܐ 
Lo S.‏ ܕܠܝܚܘܬ݀ ܓܘܫܕܒܐ ouis‏ ܚܘ ,4534 
Na‏ "ܡ ܒܨ m‏ ܚܝܕ ܡܢ ܙ ܒܫܐ ܟܘܟܒ̈ܝܐ 
PL Just saut vx Na‏ ܒܥܬ 83 SA‏ ܚܕܠ ܘܟ 
ܢܫܠܘܢ݀ܟ. ܢܕܠܘܢܟ ܕܝܢ ܢܪܝܡܘܢܟ P7‏ 
ܕܠܝܡܠܘܢ# ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ ܪܘ v o s‏ 
ws ooa‏ ܠܢܵܐܝ PRA‏ 

X ܕܠܝܠܘܬܐ ܟܕ ܫܠܝܐ‎ Men Bad Yea 
ܝܨ ܐܝܐܟ ܐܝܟ ܒܪ‎ Ml wee ܐܬܕܲܠܠܘ ܡܢ‎ a, 
!ܕ‎ Kus ()̈ܢܫܬܐܐ.‎ cv ܣܪܘ ܚܨܐ ܝܕܨ ܐܝ ܐܝܢ . ܕܠܟ ܠ‎ 
: 17 ܚܝܨ ܨܠܐ" ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ‎ 


± H deest ܕܧ‎ , cf. col. oh, /. 47. —?2 SSs add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ 
ܕܒܐܕܝܫܐ‎ wa ܝܫܡܐ ܡܫܘܕ ܥܢܐ‎ waa 
ܡܐܡ ܒܐܣ ܟܡܐ ܦܪܝܫ ܐ ܕܝܗܒ ܙܘܘܓܐ‎ 
ܡܠܘܐܐ ܙܪܝܥܬܢܝܐ‎ . -- 9 SSs vocab. precedentia desunt. 
— ^ 88s las! jls. — 5 SSs add. .ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ — 
9 SSsadd. ;ܢܬ ܐܥ ܰܐ‎ — 7? SSs deest. — 8. Cf. col. 541, .ܐ‎ a2. 
—9 H ܟܢܠܐ‎ SSs deest, — 10 FSSs 5, ܘ‎ A3 (md: 
SSs glossa seq. deest. — M. Cf. sup. .ܐ‎ 11. — 2 H )ܟܐ‎ aes. — 
13 FleUxes Jd ܐܫܬ݁‎ d; SSs ܚܩܝ݂ܚܝ ܐܟܐ‎ Je! Ax, ܕ݁ܳܠܳܐ‎ 
— ܪܘܐ‎ F ܕܠܐ ܣܘܼܡܐ݀ ܝ - ܕܠܐ ܣܲ ܬܦ̈ܐ‎ ix ܕܠܐ‎ . 
— 16 S8s ܕܠܝܘ‎ coo ܡܕܡ‎ o NS wo X, MÀ 
d! csl, qux cA333, coss cosb ܛܘܪ̈ܐ ܕܙܟܪܝܐ‎ 
CPUTEUTTTSPOIPTIRSmTrSn‏ ܡ 

MP LEE ܕܝܪܐ‎ 573 


ܕܝܪܐ ym Ie BANCA‏ ܕܐܝܬ ܒܐܪܡܝܐ ܢܝܒܝܐ. 
ܕܡܿܝܐ ܕܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܕܘܡ̈ܝܐ ܩܵܪܹܐ ܬܝܢ ev.‏ 
ܠܟܠܗܿ. ܐܘ ܠܡܝܬܐ ܡܕܡ ܡܝܢܗ̇ ܕܝܬܝܪ ܟܲܶܗܝܝܚܐ 
ܗܘܬ ܘܡܫ̇ܪܬܚܐ ܐܝܕܐ v oos‏ ܗܢܐ ܕܐܬܢ 
ܐܝܬ ܗܘܐ cn‏ . ܘܗܟܢ vh»‏ ܗܘܬ .ܐܘ ܟܒܪ 
ܒܝܝܬ݀ ܡܥ ܪܗ ܗܘܬ ܕܐܬܢ ‏ ܗ݀ܘ ܚܿ̈ܟܝܢ ܡܣܐ 
Hes uA Y Xa‏ ܐܪܕܐ C xul‏ ܝ. ܕܘܚܝܫܝܐ ܬܘܒ 
il x^‏ 

ܕܲܝܬ݀ܐܐ ܘܡܬܩܪܐ ܦܪܣܐܝܬ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪ̄ܘ 
P 81a! ? aos M‏ ܘܬܘܒ von oo‏ ܐܪܡܐܝܬ 
ܕܝܘܝ ܘܣܿܓܕ JG ax, ex vs‏ ܐ ܢܫܫ̈)ܝܼ. ܬܘܒ 
ܕܝ̈ܬܐ Aaa oce‏ ܠܘܬ ܚܕܐ ]45 
^v sien‏ ܐܝܬܝ ܗܿ ܦܘܩܕܢܐ ܕܒܓܥܥܕ 
eon xao‏ ܠܐ ܡܫܬܪܪ. ܥܥ ܡܝܝܬܐ 
ܗܘ ܓܝܪ ܒܠܥܚܘܕ ܡܫܬܪܪܐ. ܕܝܐܬܝܩܝ ܕܝܢ ܐܝܟ 
ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܢܢܐ. ܕܟܡܐ ܕܢܝ ܗܽܘ .52-33( NN‏ 
9012 ܕܿܫܢܢܘ. ܐܠܐ ܟܠ ܕܝܐ ܬܝܩܝ ܐܦ ܦܘܩܕܢܐ ܠܘ 
ܟܠ ܦܘܩܕܢܐ ܐܦ Kos] oce Ue v al a‏ 
m.s a Luce Aue, Ouoe P v nass‏ ܘܗܝ 
ܢܚܕܢܐܝܬ݀ ܚܠ ܥ ܕܝ ox Nas s dne‏ ܒܠܘܩܐ. 
ܘܥܗܕ.ܠܕܝܐܬܝ̈ܩܘܿܗܝ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܘܐܦ ܐܦܪܝܡ 
ܕܝܐܬܝܩ̈ܝܟ ss‏ ܒܪ ܣܪܘܫܘܕ ܕܝܐܬ̈ܝ̈ܩܘܗܝ 
xao‏ 52446 ܕܕܸܚܙܝܸܬ. vL as yo‏ ܬܘܒ 
ܦܘܩܕ̈ܢܝܐ ܡܦܪ̈ܝܫܐ ܕܡܬܪܝܫܡܝܢ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ 
s n woo s M‏ ܒܟܼܲܘܪܒܐ ܕܡܘܬ݂ܐ 


sv oos; in margine : ave yos we ases‏ »ܐܣܪ 
co ala‏ ܣܓܝܥܐܝܬ݀ ܘܗܝ .ܬܘܒ 4 v 330. V‏ 
HF‏ ? — .ܼ ܕܝܐܬܝܩܘܗܝ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܣܓܝܢ̈ܝܬܐ ܒܩܪܝܗܿ 
ܒܝܨ SSs deest, — 10. FSSs‏ .9 — .ܡܣ ܪܝܩܘܬܗ sic; SSs‏ 
ܘܝܢ !ܥܝܕ !ܨ pro gall, — !!. HSSs (s. — !?. FSSs add,‏ 
SSs deest, —‏ .13 — ;ܐܡܗܬ | ܪ̈ܝ AX)‏ ܘܗܟܢ ܙܟܪܝܐ 
ܕܒܐ ܕܫܐ SSs‏ 14 
ܢ ܟ 


ܕܟܪܐ 574 


Ww enis‏ ܠܝܛܝܪܘܬܐ ܕܒܬܪ ܡܘܬܐ. ܐܫܬܡܗ 
ܕܝܢ ܢܡܝܘܣܝܗ ܕܐܠ v a‏ ܕܝ ܐܬܝ .ܟ ܐܘܿ ܡ̣ܛܥ 
exe s x‏ ܘܡܥܿܙܘܝܥܘܬܗ. ܐܘْ ܡܛ ܥܠ ܕܐܦ 
exa os x oov! vines wine co‏ 
ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܕܬܐ os o xo‏ ܐܚܫ ܬܡ am.‏ 
ܕܝܐܬܝ̈ܩܐ. ܡܛܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܗܢܘܢ ܢܝܡ̈ܘܣܐ 
ܐܬܬܣܝܡܘ ܐܝܟ M Nas‏ ܘܦܣ .ܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ 
ܕܗ݀ܘܝܐ ܓܘܢ݀ܐܝܬ ܘܒܝܬܐܝܬ ܘܩܢܘܡܐܝܬ. ܬܘܒ 
YT‏ 

wen do i ܪܲܟ ܳܝܐ'‎ 

ܕܟܒܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܣܝ Pee‏ 

ܕܟܘܢܿܐܐ ܡܝܣܐ 203 ܗܢܒ ܥ ܒ ܐܣܢܬܐ 
ܕܡܬܬܣܤܝܡ ܥܠܘ Jes uud á 395 SA E. VN Ax‏ 
qas‏ ܐܚܕ[ ܨ 4 

ܕܟܘܣܐ ܒܨ ܬܝܫܒܘܚܬܐ Juil v‏ ܨܥ ܝܫ̣ܝܸܥ 
def‏ 

wn s galli gast eran Lala gast YES 
vw aoa .5KS ܐܧ‎ 2 Lb ܩܐܬܣܟ. ܕܟܝܘܬܐ‎ vb 
d is a nidi ܐܒܢ‎ s gil ca 

qm$ XA 

ܕܟܣܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܡܝܢܐ Pone)‏ 
ܒܦܣܥܠܠً (ܐܚܝܕܐ ܨ¿ ee peel!‏ 

ܕܟܪ݀ܐܐܡ ܫܡܐ ܡܫܘܕܥܝܢܐ ܕܬܓܡܐ Uwe et‏ 
ܪܡܐܡ 3 ܐܣ ܢ ̇ܐ 8 v O65‏ ܒܫܝܢܙܘܘܠ ܝܐ : 
ܡܠܘܐܐ ܙܪ ܝܥܬܢܝܐ ܠܩܘܝܿܡܗ ܕܐܪܝܫܐ ܐܬܣܟ 


! SSs deest, — 9 SSs w^ ov Me ef. Bar Ali, Hoff. , 3113, 
;ܐܲܝܕܘܿܪ‎ Dar Ali, Paris. 355, ܗܵ ܒܐܪܒܢ ܐ‎ ws 
MNA ܚܙܝܗܿ.‎ SA» ܘܣܓܝ‎ Gu ܘܒܦܪܣܝܐ‎ FO 
ܕܝ ܙܘܪ‎ s Leo & ܠܥܐ . ܐܪܡܐܝܬ ܕܝܘܝ‎ alo. 
3 ]' | ;ܐܒܢܬ‎ S85 (go ܐܒ‎ , — 4. SSs wa os 8. — 5 HF 
AA. eX eov ia span áv ܘܟܠ ܦ ܘܒܡܒܢܳܠܳܐ‎ 0x32 
(F ܘܢܐ (ܕܝܐܬܝܩܝ‎ nas ex ܦܘܩܕܢܐ‎ — ¢ $Ss 
cow 3 a ܕܝܐܬܝ̈ܩܘܗܝ ܣܓܝܥܐܝܬ ܚܠܦ‎ ِ — 7 SSs 

571 ܕܝܩܪܘܛܘܣ 


ܐܕ ܧܝܹܵܨ ܐܬܝ ܕܧܨ ܝܪܨ ܠܠܒ ps Ht gr‏ 
RAM‏ )ܬ݇ܢܐ «P‏ 

ܕܝܩܪܘܛܘܣ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ vw xoa T‏ 
ܗ 

ܕܝܡܗ݀ܐܙܘܣ wa.‏ ܧܬ | 

ܕܝܩܣܕܘ ܒܨ sU yo vs‏ ܝܐܠܥܿܢ̈ܩܢܐ ܝ :4 
ܕܝܡܗ݀ܐܘܣ݀ܐܢܘܢܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪ̄ܘ ܟܐܢܘܬܐ 
(ܐܫܬ )ܠܘ (ܠܬܟܝܪܬ݁'.݀. 

ܕ݀ܝܩܡܘܢܝܩܘܣ' ܒܝܬ݀ ܡܣܥܢܘܬܐ PauU! ww‏ 
ܕܝܣܛܐܡܐܢܘܣ ܘܚܬܦ Arai lo‏ ¥¿ ܐܕܫܐ 
ܡܕܡ ܕܩܘܪܢܝܬܐ. ܕܝ .ܡܛ ܡܥ ܘܢ ܡܘܝܫ ܟ 
ܛܪܡܫ ܝܓ .; 

ܕܝܩܘܡܒܠܘܢ܇ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝ̄ܪܵܘ̇ eile.‏ 
ܐܢ̈ܕܐ 

ܕܝܩܝܘܡܪܝܢܛܝܣ ܕܝܿܢܐ ܟܐܢܐً Seem‏ ܧܬ... 
ܕܝܩܝܢܘܩܣܪܝܛܓܝܣ° ܡܫܡܫܢܐ eR‏ 
ܕܝܩܘܢܝܐ\'!' ܗ ܬܫܡܫܬܐ Ra‏ 

ܕܝܡܘܠܝ ܘ ܘܢ 1 ܒܨ ܡܫ ܡܡܫܢܝܬܐ ‏ ܿܐ > 
ܕܝܩܡܘ̈ܢܝܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ( ܠܝܟ )ܝܝ 
vs "eoo coss‏ ܐܢ 
ERI‏ 

ܕܝܩܣܘܕ݀ܐ ܕܝܐܩܘܕܐ ܗ̄ ܡܿܐܣܼܐ ܚ ܫܥ̈ܠܐ ܧ )ܪܨ 
JUI‏ ܕܗܘ S oca‏ ܓܝܪ ܒ̄ܘ̄̈ܐܣܢܝܘܬܐ 
Ns‏ ܝܢ *! A Tow ws Mec». cO»‏ 
ܕܕܝܣܘܕܐ ܐܟܝܛܓܪܐ om‏ 3 


— . !9 $85 ,ܥܿܟ݂ܐ‎ ef. inf. ܣܲܡܐ ܪܒܐ‎ , — — 99 F add. ܐܝܟܙ‎ 
ܣܪܘ‎ 4-3. — ?! SSs deest ܕܝܼܝܐ‎ 5. — ??: SSs deest, 
cf. col. 571 , l. 15. — 39 SSs deest, confer col. 570, l. 10. — 
?4 F add, 6 eo ܐܝܟ ܒܝܪ‎ — 35 SSs deest ,ܘܝܥ‎ — 
36 SSs deest, — ??. SSs deest, — 39 S$s coe Nye 3a. 

— 99. Ss deest aU. — 30 SSe deest, ef. B. Ali, Hoff. , 3110; 
in Bar Ali, Paris. 355 : wea N03 Ww eo S ܕܝܼܕܪܐ‎ 

ae ws ܘܡܬܩܪܝܐ ܐܦ‎ ܼ — 9 H vno. i. 
pro Y cossaa. 
ܕܝܪܕܐ 572 


ܕܝܩܘܕܣܦܘܛܘܣ won‏ ܒܝܬܐ oy‏ ܐܝܝܚ 

U ܗܪܬܐ ܩ‎ Cons 

ܗܣ ܒܨ ܥ̄ ܚܪܝ ܟܠܒܐ. 3.000 .ܐ ܗܘ 

jj Ww‏ 18 ܐܠܨܘ ܕܙ 

eie ܕܝܩܪܛܘܣ‎ ¿ oU ܝܪܩܝܐ‎ Neid Ain 

lica asd Uca ce Lo get i^g 
; 7 ܛ ܐܟܝ ܨ ܚܝ ܐܟܝܬ ܒܝܬ ܕܝܼܢܐ‎ 

ܕܝܩܘܢܝܩܘܢ sos‏ ܗܡܫ ܫܝ ܝܔ ̇ܐ Re‏ 

: Palos! 

ܕܝܩܘܣܛܛܪܘܣ# ܗ̄ ܕܝ̇ܢܐ 4e S‏ 

ܕܝܡܐ ܝܘܣܝܥܘܢ#ܡ ܗ ܙܕܝܩܘܬܐܙ܀ 

Just ܕܲܝܪܐ ܝܓ ܨ‎ s ܕܐܨ ّ(ܫܽܘܨ‎ P yo YE 

one Pis‏ ܕܢܕ ܐܬܐ ial ss‏ ܐܢܬܟ 

56 wA 

SA‏ ܢ" ܙܸܕܡܹܵܐ )ܨܐ ܥܝ (ܠܟܝܬܪ̈ܬ̈ܐ݀. 

WANDA‏ ܡܿܕܲܝܪܵܢܐ ܥܵܡܘܿܪܐ ܟܕ ass‏ ܥ̄ ܒܝܪ 

ܣܪܘ A eoo‏ ܚ )ܣܨ ܀ 

ܕܝܘܟܝܠܝܐ ܗ̄ ܡܐܐ qoa Nw‏ 

"eon M Sa sa‏ ܨ¿ aes‏ ܡ ܬܓܪܡܥܐ ܐܪ̈ܝܕܐ 


- ܥܡ ܘܫܳܚܳܟ݂ 3b‏ 


ܕܝܪܝܟܘܣ ܕܘܠܓܐ ܚܕ ܡܢ ܡܠܘܝܫ̈ܐ ܐܢܬ ܐܟ Ses]‏ 


ܐܕܨ 
IAS‏ ܗ̄ ܥܪܣܐ ܕܡܰܓܣܵܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܠܗܿ 
Hu cosa‏ 4 


! $85 cyan. —? HF deest Kiaax]Y. — 3. F :ܕܝܡܘܢܝܘܣ‎ 
SSs deest , ef. col. 115, .ܐ‎ 16. — ^ SSs y A i el la e, ef. 
col. 579. 7. 18. — * SSs ܡܝܥܘܢ‎ " et add. e; F add. 
ܒܪ ܣܪܘ‎ «vere, — 6 83 ;”ܡܟܠܘܢ‎ — 7 H ;ܐܚܝ ܕܐܟ‎ 
F ;ܐܚܪܐ‎ 885 £a Qa —8 FSSs ܥܬܕ‎ —9 HF .ܛܢ‎ 
— 9? H s Ny ;ܒܝܡܝܢܘܣܪܝ‎ SSs deest, cf. col. 556, ܐ‎ 12. — 
1! HF deest. — !? SSs " et add, & ܒܨ‎ — 13 F 
;”"ܛܠܝܣܝܢ‎ SSs ܕܝ݀̈ܣܛܪܝܢ‎ — 4. †" add. ܒ ܪ ܣܚܪܘ‎ ̣ — 
1. Sie, ef. col. 55h, ܐ‎ 7. — 16 Cf. eol. 185; ܐ‎ ; «5; — 1? SS 
E J53! ܕܝ̈ܩܘܢܪܝܢ :88 18 — , ܕܣܪܓܝܣ ܗܪܬܐ‎ 

9 ܢ 


ܫ 


ܛ 1 3 

"TM 
COO JOY& co S. 569 


ܕܝܦܣ݀ܐܐܩܘܣ ܢܬܪܐ ܕܙܝܬܐ | ܫܢܐܠ Ki Li‏ $5 


Jg Amo ܐܢܰܬ݁‎ ess 
d ܕܝܦܘܠܝܣ $ ܒܣ̈ܓܝܐܬܐ‎ 


ܕܝܦܘܠܘܣܝܣ ܐܝܟ ܦܰܠܚܺܝܐܘܡܥܘܬܐ ܕܐܕ 


rosse KR, 

ܕܝܦܝܠܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܦܪܝܼܣܐܐ oleas Gl.‏ 
ܕܝܦܪܘܓܗܘ! às‏ ܕܝܦܪܘܼܓܘܣ ܠܡ ܣܬܪܝܐܝܬ 
ܩ ܵܧ ܝܫܬ yx]‏ ܨ¿ Ub‏ 

ܕܝ̈ܦܪܓܡܐ olg‏ 3 ܠܒܐ ̈ܕܚܒܝܢ̣ܫܶܡ 
ܐܘܦܓܐܣܛܪܝܘܢ ܐܣܐ ܝܢ uus‏ ܘܝܫ els!‏ ܐܫ ܐܘܝܐ 
dalle Ula! sas) cse‏ 4 

ECCE REP 5 ܕܢܝܦ̈ܪ 0 ܕܘܟܬܐ‎ 

ܕܢܦܪܘܢ ܪ 

ܕܝܢܦܣܘܛܝܣ ܗܿ ܗܝܡܢܥܘܬܐ v‏ "̈ܩ £P ou‏ 


1 ܕܢܦܬܓܘܢܘܢ° 0 ܫܒܥ ܐܬܘ̈ܢ Kee‏ ܟܐ 


ܕܝܦܪܘܘܓ ܗܣ 0 Ww Sos S8 s.‏ ܟܐܦܐ 
ܡܕܡ Suus‏ ܐܕ̈ܫܐ . ܕܚܕ ܐܕܝܫ̈ܝܗ̇ ܡܿܢ. ܗܘ̈ܐ 
ܡܢ vao‏ ܕܒܫ ܡܫܐ x oo‏ ܘܒܥ ܢܘܪܐ 
ܡܬܬܘܩܕ. vas‏ ܕܝܢ . ܕܡܢ ܬܸܛܓܪܵܐ ܕܝ ܫܟܬ 


EE ܡܢ ܟ ܐܦܥܐ‎ vss Mo ܕܢܥ̈ܫܐ.‎ was 


ܡܿܩܫܝܬܐ ܟܕ ܡܬܬܘܩܕܐ ܒܐܬܘܢܐ S87‏ ܘܫܝ ܕܐ..: 
pios CoQJOY co S52‏ ܡܶܢ ܝܫܡܗ ܨܗܘ̈ܢܝܐ. 
ܡܛܠ ܕܒܛܪ̈ܦܘܗܝ ܐܝܟ ܡܘܫܿܝܢ .ܬܐ ܡܕܡ 
ܕܡܬܟܿܥܫܝܢ ܡܗܝܢ 7 Ww‏ ܡܢ WALL‏ ܘܡܢ 
v NN,‏ ܐܝܬܘ ܕܝܢ ܥܣܒܹܐ d aos‏ 


HF‏ 19 — .ܐܐܐ deest‏ ܨ 8 — HF coo",‏ 17 — .5 . ܐ 
;ܕܹܐܫܐܬ ous ssh]‏ ܐܠܝܟ )3 ܐܝܟ (S‏ :88 30 — ,ܢܢ ;88 "ov o;‏ 

—*! FSSs .. oaa", — 9 iE OMIM col. 571, 
.ܐ‎ 10, — 23 Fed. — 34 SSs ;ܐ‎ — 25 F add. ܐܝܟ‎ 
ܣܪܘ‎ 4-3. — 36 88 Ka aA ܘܣ ܕܒܝܪ ܣܝ‎ A an 


—?9H ܕܝܣܪܘܛܝܘܣ‎ . — 38 H (y ܢܘܬܝ ܥ‎ HF 


Hin sequentia desunt. 
570 v Noxn23 


uen ܒܥܝ̈‎ oes uei je ue ei ܢܝܨ‎ 
ܨܦܓܪܝܐ‎ adl uus e, Juil] (ܐܚܵܫܹܐܢ̈ܬ. ܕܢܨܐ‎ uus 
die Ri. ܕܛܘܪܐ. ܕܝܨܬܐ‎ 

eb Ty‏ ܪܟ eSI e‏ ܒܪ ܣܬܘ ܐܝܟ . ܬܘܒ 
ܕܝܚܐ ac‏ ܕܗ݀ܘܐ gal) co daJi m‏ ,155-3( 
Sto" M S oic us‏ ܝܐ ;> E ico‏ 

BOR Qa «5s‏ ܐܬ .ܐ 

ARAS cu, PI ax 

ܕܝܡܐܝܘܣ' ܙܕܝܡܐ ܠܐܝܼܓ̈ 5UJI‏ 4 
ܕܝܩ݀ܐܝܘܣܝܥܝܢ'' ܙܕܝܩܘܬܐ Jess‏ [ܐܚܼܕ ܐܟܝܬܢܸܵܝ̈ܬ 
ܐܝܟ ܒܪ (Poco‏ 

ܕܝܡܗ݀ܐܪܘܣ wA‏ ܫܬ :. 

ܕܝܵܝܐ. aos JU ga yes w'oxnanco‏ ܐܕܝܡ ܀ 
ܕܝܡܐܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܬܝܬܐܝܬ Sus‏ $541 
Sus St xul,‏ ܐܝܐ" 

ܕܝܡܛܡܥܘܢ" ܒܨ̄ ܥ̄ w Anal‏ ܕܡܬܩܼܪܐ 
ܩܪܢܐ e^o‏ ܬܘܒ ܬܠܦܣܝܣ ܕܐܝ ox‏ ܡܬܘܝܫ ܟ 
ܛܪܡܫܡܝܪ ܕܐܢ̈ܪܹܐ. ܐܨܨ cella Ke‏ ܢܝܝܬ ܝܫܬ 
ܠܨܘ" Sol, dI‏ ܘܢܬ ܠܝܬܐ" ܘܵܐ g-5 Jones‏ 
ܐ ܡܒܐ ܝܬ ̄ܐ 

ܕܝܡܐ ܛܘ ܪ% ܗ̄ ܠܥܢܘܕܝ ܪܝܫܥܘܬܐ (ܫ̇ܟܪ á‏ ܐܕܢܐܚܝܬܵ 


ܕܝܒܡܫܗܠܓܐܙ ܵܨܚ 28 . ܕܝ̣ܣܗܠܹܐ ܕܝܼܩܼܠܐ T2‏ 


1 F "93, cf. inf. :ܐ‎ 17. — 3 F add. ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ 
— 3 SSs sequentia desunt, — ^ SSs deest; HF sic sine glossa, 
cf. col. 5h56, ܐ‎ . 131. — 5 HF deest oue, cf. col. 568, I. 8. 
— 5 $8s ܬܐܙܓܘܢܘܢ‎ ^, — 7 HF v 5o. — 8 Cod. 
ios 23. — 9 S8s wo 4; F wo s 5. — 10 (f. 
ܐܗ‎ . 557, L1. !! F addit ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ , — 1? FSSs 
omit. c o3. sed add. (QU. —413 SSs add. Jai. —414 SSs 
glossa seq. deest, — 1» SSs deest. — 16 SSs deest, cf. col. 389, 

e 02351 567 


die eem uu! dics e ܒܟܸܐܢܘܬܐ ܙܕܿܡ ܕܢܕܘܢ‎ 


ܕܝܚܢܪܝܘܢ ܡܢ ܡܬܩ̈ܠܐ° ܗܘ. ܗ݀ܘܐ.ܕܪܟܡܣܝܐ 
ws‏ 93 ܛܛܪܐ. EAM,‏ ܕܝܢ ovS‏ 

IW aes 5o 600.0005‏ ܓ ܒܪܐ ܡܶ̇ܝܢ 
eva‏ ܝܥܠܝܘ. ܕܗܘ 3 51A‏ . ܗܢܐ ܚ̈ܫܝܐ 
oss 3‏ .0 ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܐܿܡܪܝܢ Aon‏ 
ܗܘܼܐ ܢܥ ܡܗ :ܡܢ ܒܣܼܬܪܐ. ܐܝܟ ܕܡܙܕܘܼܓ 
ܓܒܪܐ ܒܐܢܬܬܐ ܩܘܕܡܐ so‏ ,)ܼܨ 

ܕܚܐ ܡܨ ܩܬ( ܐܬ . ܐܠܗܐ ܗܒ ܕܝܼܢܵܟ ܠܡܠܟܐ 
e,‏ ܣܝ ܧܬ ܐܐܝ L4‏ ܕܢܕܘܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܕܝܥܡܐ 
drei om os eso Jan‏ 

ܕܝܣܩܘ݀ ܦܝܢܟ̈ܘܢܐ ܆̇:;:. 

AS Jj ܕܝܡܣܝܣ .ܐ‎ 

ܝܣܐ" Ras d]‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܧܢܠܝ̈ܬ decis]‏ 
ܕܢܣܘܪܝ̈ܐ ܕܝܒ ܬܦܫܘܪܬܐ݀ ܝܫ ܢܢܝܟ !ܝܢܐ 
vascos‏ ܐܝܟ was eA. c0 A‏ ܨܰܡܢܪܬܐ 
ya‏ ܐܚܟ ܐܐܝܼܕܐ ¦ 

ܕܝܣܛܓܪܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ dll v oss‏ ܀ 
a5 Q03.005‏ ݀ܫܲܥܪܒ̈ܐ 4PeyXl|‏ 

con 30M casn‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܪ̈ܝܢܝ ܦܘܡ̈ܵܐ 
dob O5 gr Ps‏ 

PI vias e». ܕܝܣܦܪܝܘܣ°‎ 

ܕܝܣܠ ]ܵܪ ܘܼܢܣܤ'1 ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܘܝܐ Ac‏ 
ܨܗܝܐ ܠܡܿܢ nada‏ ܠܗ cenas Kis.‏ ܝܝ ܢ̈ܐܚܝܫܬ ܧ ܐܨܨ 


ܬܢܥ :܀ 


et ef. col. 22A,‏ ܐܣܛܪܘܟܢܘܢ leg.‏ , ܐܣܛܪܘܒܘܠܘܢ 
,Y. — 17 SSs la AD Aaa, cf.‏ ܐܒܝܬ SSs deest‏ 16 — .31 .ܐ 
HF‏ 30 — ܕܝܣܡܵܢ col. 561, l. 5. — 18 SSs deest. — !9? SSs‏ 
7e. —93 H 894 1V;‏ ܕܝܣܩܠܐ SSs deest‏ .!? — . ܕܝܣܘ 
B. A., Paris., 355, yas. — ?5. (f. col. 561,1. 21, — 94 F‏ 
ܒܨ ܕܬܪ̈ܝܢ SSs‏ 95 — .7 . ܐ ,560 cf. col.‏ ܕܝܘܦܛܘ̈ܟܐ 


. ܦܘܡ̈ܘܗܝ 

ܕܝܦܛܘܟܐ 568 
ܕܝܣܠܢܝܐ ܐܝܟ caa SN ioo‏ ܥܝܝܼ ܣܘܬ ܪܘ̣ܼܚܐ 
aus‏ ܐܟܝܬ ܝ ܟܪܝܘܬܐ Puy‏ 

ܕܝܢܣܦܪ ܘܢ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ "p‏ 
ܓ ! ܐܐܕ Seas‏ ܬܘܒ ܝܫܐ ܕܗܣܲܢ ܡܝܐ 
ܡܪܟ ܒܐ ܀ܕ[ܧ eoo, caa‏ !ܦܨܐܢ P5534)‏ 
"Ww S casn‏ ܐܝܟ ܣܪܓܝܣ ܩܘ̈ܛ ܪܓܐ ܝܓܐ ܚ 
Ee‏ ܪ ܀ 

pÀU gei { ܗܝܡܢܘܬܐ‎ co» X aS. cosa 

xc U. ܕܕܢܣܦܪ ܘܢ ܇ ܐܣ ܛܪܘܒܘܢܘܢ‎ 
9] ܢܫܥܢ‎ cce ܚܘܝܐ‎ sa s TY v sn 


Tm vM 


ܕܝܣܦܘܠܝܛܘܣ ܐܝ ܟ 8-8 wn c‏ ܗܘ ܗܝܐ 
ܪܝܸܢܸܚܝܲܟ݂ܐܝܹܟܐ B‏ 

rv ܕܝܣܩܘܠܘܣ‎ 

Ps. Ja VAM ܗ̈ ܛܘܪܐ ܡܨ‎ 0052 
dPgresu, ܗ‎ Ü. ܕܝܣܡܡܘ‎ 

ܕܝܚܬܐ ܘܕܣ ܬܐ ܬܘܒ lle]‏ ܆:. 
ܕܝܣܘܡܡ̈ܐ" ܗ deed!‏ 

ܕܝܣܛܘܡܐ ܣܬܘܵܢܐ ܗ̄ ܩܝܼܕܝ ܐܠܚܵܝ̈ܝܝ܀ 
oon ico‏ ܡܲܠܦܢܐ ܥܒܪܐܝܬ ܪܒܘܢܟ ܐܬܫܬ 
ܨ ܕܝܘܣ ܙܠ ܝܢ 921 ue‏ 

ܕܝܦܗ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ :ܐܚ .ܝ 7 ܦܢ 

$$ GA co ܐܝܟ ܒܝܪ‎ wa ܬܪܝܢܝ‎ os ܕܝܦܘ݀ܐܝܣ‎ 
d seas 

a5 Y coS5a‏ ܨܗܝܐ uela]‏ ܐܝܟ 3 5 ܣܢܪܘ 
4v wa‏ 
ܕܝܢܦܝܛܓܘܟܐ va o‏ 47,9883 


! ܙܘ‎ SE ul. — ? HF woo. — ? 9 ,ܘܒܐ‎ ¢ 
Z. D. M. G., XLIII, 123. — ^ 88 wo 3a 23. — 5 88s 
v SNC et infra ܕܒܲ̈ܓܵܝܘܬܐ‎ pro ܕܒܲܥܝܘܼܬܐ‎ . — 9 8: 
de pro ox. — 7. SSs deest, — 8. F wá eos. — ? SSs 
܂ ܕܝܣܬܪܝܘܣ ܝ̄ܘ̄‎ — 10 SSs coa", — 1! H AXZ.— 12 (f. 
col. 562, ܐ‎ . 3. — 13 SSs ܥ ܟ )ܪ‎ o c5. — 1^. Confer infra 
ܕܝܦܣܘܛܝܣ‎ . — 15 HF sic; Ss V0 305 X eov; S 
¦ 

cosy aaa 565‏ 
Leal‏ ܕܝܡܬܐ s e s‏ ܥܪܦܠܐ ܕܩܝ ܩܬܐ 
ܕܕܡܺܝܐ o Mon‏ ܬܘܒ ܕܝܢ 5 VS cis‏ 
ܩܪܛܝܡܝܬܐ ܛܥ̈ܝܐܝܬ ܕܝܢ I‏ ܩܝܝܼܐܝܼ ܕܝܡܬܐ 
jm we Nas‏ ܕܒ ܐܘܪܝܢܬܐ. ܛ ܆̄ܐܠܢܐ ܕܗ݀ܘܐ 
ܐܝܟ ܩܪܛܡܝܬܐ PEU SE‏ ܟܠܬ ܐܬܫ ܕܧܩܟ 

4 lailai) cui eio. RA 
à Je LI ܒܟܫܐ‎ Aio ܝ‎ Y 


PAM. 


ܕܝܡܘܣ ܒܨ ܗ ܟܝܼܫܐ ܕܝܥܡܐ (ܐܚܫܝܢ ER. Lg‏ 


ܐ̈ܫܝܢ 

ܕܝܡܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܪܝܗܐ ܘܨܢܘ dra‏ 
ܕܝܡܝܪܘܢ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܝܥܨ̈ܪܐ ܕܬܘ̈ܬܐ 
o5‏ ܝܝܒ '. ܕܝܡܝܪܘܢ iyd 05 vw eS‏ 


. ܕܝܕܡܬܗܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܪܘܝܘܬܐ (ܐܚ̈ܥܟ ܀ 


ܕܚܝܡܢܛܘܣ ܒܢ X‏ ܕܗ݀ܘ ܕܡܬܐ ܕܐܠܡܩܛܪܘܢ 
P xw o 0^‏ :‫ 
ܕܝܕܡܘܣܝܘܟً ܝ̄ܘ̄ wi‏ ܪܒܬܐ ܕܡܿܠܥܐ 
ܝܐ FT‏ ܐܐܢܬܿܨ P4‏ 


ܕܝܡܛܪܘܢ ܚܒܝܒ ܡܨܥܬܐ d‏ 


con^ M m ov s o^ c0 ܕܝܡܛܪܐ ܐܝܟ ܒܝܪ‎ . 


155551 laii 

ܕܝܡܪܛܘܪܝܐ ܐܝܟ ܣܪܓܝܣ7 ܡܤ ܗܕܢܘܬܐ 
Ls Lol‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ PES‏ 

g—^ $) ܚ‎ i41. ܕܟܘܟ ܒܟ‎ eM 5a 
ܕܝܡܛܪܘܣ ܬܪܝܨܘܬܐ' ܡܢ ܡ ܫ ܢܝܢܬܐ‎ 
dla! alus, (ܐܠܚܢ̈ܧܐܝܬ ܢܹܐܐܠܧ̈ܝ̈ܬܥ((.‎ vens ea 


7 | ܙܟܪܝܐ‎ Sent; H deest, — 8 H ܕ‎ bal; F 55Lal.— 
? HF v ܬܪܝܢܨܬ݀‎ — 10 SSs vocab. sequentia wage ad ܢܝܢ‎ 
desunt, — 1. Sic, leg. fortasse «.. es. 73.» X, €, confer infra 
ܢ‎ RAS et ܡܝܘܢ‎ NS. — 12. (f. col. 565, I. 4, — 


13 $8s ly. — 1^ FSSs (uas. — !5 SSs add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ 
566 YEA 


ܕܝܡܛܪܝܘܣ "! 0 ܡܬܬܝ .ܚܬܐ ܡܢ ܗܝ ܕܗܕܐ 
vw ^Aoa‏ ܕܝܢ ْ ܫܡܐ ܕܐܠܗܬܐ܀ 


ܕܝܡܡܘܣܝܘܣ m‏ ܒܛܝܡܝܘܢ !' ܀ 
ܕܝܡܐ ܗ̄ ܕܚܠܬܐ ܘܝܫ ܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܐܝܬ 
ܒܐܓܥܪܬܐ ܕܡܘܠܟܩܢܐ. wo".‏ ܟܿܬܒܝܢ 
ܒ݀ܐܠܦ. vao‏ ܒܕܠܬ (sic)‏ . ܘܗܝܐ ܚܕ ܡܢ ܥܒ 
ܡܣܒܖܪ̈ܢܐ ܐܝܬܘ ܗܘܐ. ܘܐܫܬܕܝ ܒܒܝܬ MAN Oe‏ 
53^ ܒܬܪ ܕܐܟܪܙ 2540 dem‏ 
ܕܝܢܢܡ ܡܝ ܘܣ ܩܢ ܛܢ ܐ ܘܨ ܕܝܢ ܡܢܐܣ ܗ 
ܕܝܡܛܪܝܐ ܗ̄ ܣܗܕܘܣܩܬܐ ܐܠܚܢ )ܪ 13 : 
ܕܝܡܝ ܐ ܚܘܣܪܢܐ ܠܚ 
ܕܝܢ GU‏ 13 ¿ ܐܸܣ̈ܪܐ ܦܵܪܘ̇ܥܐ ܗܘ. VEM CY‏ 
ܡܚܬ < ܬܚܬܝ̈ܬܐ. ܘܗܟܘܬ ܒܪ ܣ ܕܝܼܢ ܟܐܕ 
ܙܪܝܼܒܐ 5 SN.‏ ܡܠܝ ܒ ;َ ܕܝܢ ܡܬܕܝܥܢܝܘܬܐ݀ J'LA S‏ 
vA‏ ܐܗܨ ܀ 
as eam Ma‏ ܚܲܝܠ̈ܐ TELE‏ 
Reno Jua! Xxx. Las Yen‏ ܒܝܬ aas‏ ܫܠ ܢܨ 
SC!‏ . ܩܐܘܣܼܦ ܙܟܪܝܐ. ܡܬܬܕܝܢ o asco‏ ܡܝܢ 
am‏ ܕܦܘܣܣܝܐ ܗ݀ܘ݀ܐ ܥܠܘ ܕܚܝܫܪܝܪ óvx NN, A àv‏ 
ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܘܚܠܦ ܗ݀ܝ ܕܡܬܬܚܝܒܐ ܢܝܕܘܼܢܝܘܗܝ 
ܚܠܦ ܢܚܝܒܝܘܗܝ. ܕܝܢ ܟܕ ܙܪܝܒܐ ܪ ܚܠܦ ܒܝ: 
asc J33I 4 dul‏ ܕ GUI‏ ܢܬ ܫܒܝ OU:‏ ܝ . 
ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ ܕܝܝܐ 3 X 3 3a‏ 723.3 ܘܣܥܝܢܐ 
ܕܒܡܛܟܼܣܐ ܚܫܘܼܠܛܥܝܐ ܕܗ݀ܘܐ ܠܟܘܢ ܡܣܐ 
ܕܟܹܐܢܘܬܐ ܘܠܒܘܛܠܐ ܕܥܘܿܠܐ 2 !ܐܢܟܝ ܆ . 
ܝܢܵܐ ܐܥܒ ܐܢ̈ܕܐ Kis] cell gas) d‏ ܒܨܐ 
)ܐܣܝ ss mo.‏ ܠܐ ܢܛܥܐ ܦܘܡ ܗ 1 & 


! HF deest lasla3)]. — 9 HF precedentia vocab. desunt, cf. 
col. 553, L. 15. — 7 H LL K ܕܗܕ $ ܕܗܘ ܟܗܪܒ :ܐ‎ 
bak »— o3, cf. col. 179, 1h et inf." ^ oa ܡܗ ¬ ˆ /ܘ‎ — 
—5F ܡܨܥܝܬܐ‎ et add. vas ܐܝܟ‎ 


SS$s ܕܡܿܒܝܒ‎ pro Z3 x. — € (ff. col. 553, ܐ‎ : 16. — 


5 SSs ܣܝܢ‎ 0 

wA 563 


ܒܕܘܟ ܘܠܘ Aix] opa fios vw Ns cv soo xS‏ ܚܝ ܨܧ 
ol ius Yl‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ c La X JI wt Ms. JULI‏ 

d.d. ܐܢܿܚܛܐܐ. ܕܐܢܿܟܠܨܵܢ‎ uai, siat 
ܡܢ ܕܡ‎ ama m M 3 ܡܢܐ‎ oam vus 
Moses x 509030 3x S 5 exo ms No ܝܚܝܕ݇ܵܐܝܬ݀‎ 
ܝܫܘܘܕܥܐ ܝܚܝܕܵܝܐ ܕܠܐ‎ àv ܐܝܬܘ.‎ v ܘܡܟܠ‎ 
ܡܫ̇ܘܬܦܘܬܐ. ܠܒܪ ܡܢ ܡܥܘܡܐ ܕܐܘܣܝܝܐ‎ 
Jw s ܕܐܘܣܫ‎ vno sacs ܒܝ ܐܢ‎ inse oss ܕܡܩܡܐܡ‎ 
ܘܡܬܦܠܓܐ ܠܐܪܒܥܐ ܦܟܪ̈ܝܫܢܐ. ܠ ܗ݀ܘ :ܡܝܐ‎ 
ܕܠܚܕ ܐܕܫܐ ܚܫܥܝܥܥ ܘܠܘ ܠܟܠܗ°. ܐܝܟ ܝܘܠ̈ܦܝܐ‎ 
ܘܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܕܠܐܕܝܫܐ ܕܒܥܢܝܢ̈ܫܐ ܝܫܟܝܚܝܢ‎ 
ܘܠܘ ܠܟܠ ܗܘ .). ܡܛܛܓܥ ܕܠܝܘ ܟܠ ܗܘܢ‎ 3035 


632 ܒܕܥ̈ܕܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ. ܘܠ aom.‏ ܒܐ , 


ܕܠܚܕ ܐܕܫܐ sss‏ ܘܠܘ ܠܗ ܒܠܥܢܘܕܘܗܝ ܐܝܟ 
om‏ ܒܪ ܐܢܫܐ cones‏ ܒܠܥ ܘ ܐܘ ܕܬ̈ܪܬܝܢܢ 
ܥܝ̈ܢ̄ܘ̄. ܠܘ ܕܝܢ ܠܗ — X‏ ܕܘܗܝܕ ܐܝܬܝ ܗ̇ ܗܕܐ. 
ܡܛܠ ܕܐܦ ܦܪܚܬ ܐ ܕܬܪܬܝܼܢ Oa NA‏ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ 
ܥܝ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. omo‏ ܡܐ ܕܠܚܕ ܐܕܝܫܐ ܝܫܟܝܥܙ 
ܘܠܟܠܗ . ܘܠܘ cM‏ ܐܝܟ ܚܼܘܖ̈ܬܐ ܒܙܒܝܢ 
woo‏ ܕܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ Axa‏ ܠܘ ܕܝܢ 
ܒܟܠܙܒܢ. ܡܛܠ ܕܒܙܒܝܐ ܕܣܝܒ݂ܘܬܐ ܒܠܥܢܘܕ 
ܓ ܕܫܐ ܗܕܐ. ܘܠܗ݀ܘ ܡܐ ܕܠܥܢܕ Maso weave‏ 
ܘܠ ox S s‏ ܘܠܝܗ 5 ...830 ܘܒܝܟܓܥ ܙܒܝܢ ܐܝܟ 
ܓܚܢܘܟܘܬܐ ܕܠ̈ܐܕܝܫܐ ܕܒܥܥ̈ܢܫܐ ܒܠܥܢܘܕ 
ܫܟܝܼܚܐ. amo‏ ...^ ܘܒܟܠܙܒܢ ܐܝܬܝ ܗ ܠܗܘܢ 
ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܠܘ co‏ ܓܚܟ 
ܐܢܫ . ܐܠܐ oe s os‏ ܒܟܠ wA. om‏ 
ܓܠܘܢܢܟܐ ܐܝܬܘ. ܗܕܐ ܗܝ ܕܝܠܝܬܐ ss‏ 


et deest ܕܝܠܗ‎ JU, ; SSs add. ܡܢܢܘܢܝܢ‎ , — !! SSs wa exon 
;ܐܫ )ܪ( ܡ %' -̄ ܇ ܒܨ‎ in Cod. ܥܥܲܝܬ ܐ‎ as lé post glossam 
seq. reperiuntur. — 1? Ss ܕܝܠܣܝܓܬܐ $ ܆ܪܕܝܠܝܒܡܝܓܬܐ‎ . 

— 1^ ܀88‎ hic et infra ܕܝܠܝܣܛܝܩܝܐ‎ . — 15 88: Kos 
et deest Ve. — 16 HF (jaxuase. — 17. F ܿܪܩܪ̈ܛܡܬܐ‎ SSs 
ܐ ܣܪܛܡܝܬܐ‎ deest ܐܛ ܕܒܕ‎ quod sequitur. 

ܕܝܡܬܐ 564 


ܡܛܠ ܕܐܦ Nas‏ 3 ܬܚܘܡܐ ܡܡܿܥܝܐ. ܒܗ 
ܕܡܗܿܦܟܐ. ܟܠ ܓܝܪ ܕܓܥܢܘܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܝܪ 
ܐܢܫܐ ܗܘ. ܘܟܠ ܕܒܝܪܢܫܐ ܗܘ ܓܥ ܘܟ ̄ܐ ̇ ܗܘ 
xou‏ )ܝܢܬ 

ܕܝܠ̈ܟ sos‏ ܐܨ ܥܨ uL‏ ܐܝ 
(I eos‏ ܐܝܐܝ Ld (ly‏ ܕܝܠ ex Vas Ji, ex No o‏ 
tJ‏ ܠܬܐ 

ܕܝܠܠܘܣ ܗ̄ ܡܚܲܘܝܢܝܬܐ 41b dll‏ 
ܕܝܠܝܛܪܝܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܥܪܘ ܗܢ .73 ܡ̈ܢܝܐ 
ܡܛܘ̈ܠܐ AMGUE i33‏ .ܐ 

i ܗ̄ ܕܰܪܘܳܫܐ"‎ Ta san 

ܕܝܠܝܡܛܝܡܘ ܣ (ܬܒܼܬܒܐܬ̄ gasb JsleM,‏ ܥܼܬ ܐ . 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܝܠܝܩܛܝܒܐܝܬ Jes ca‏ 
ܕܝܠܝܩܛܝܩܝܬܐ"' ܐܘܟܝܬ ܡܕܪܫܘܬܐ ܘܕܘܼܪܵܫܐ 
ܐܬܫܩܕ .3 JIa‏ ّ(ܠܢܵܝܐܝ̈ܚ. ܕܝܠܝܡܛܝܩܐ"' ܕܪܺܫܐ «Jis.‏ 
N s V 75 wo N oa wo ns as‏ ܘܬܐ 
ܘܩܐܘܡܢܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܠܝܥܘܬܐ 
&eloo Jos!‏ (ܠܝܿܐܨ̈ ܨ "nM aaa. vs‏ 
ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܪܘܫܘܬܐ ܐܟܝܐ ܧܬ PSU‏ 
ܕܝܠܝܛܪܝܘܕܝܘܣ ex;‏ 

ܕܝܠܠܝܐ ܐܝܟ ܣܪܕ݂ܓܝܣ ܡܕܡ ܕܐܬܡܲܠܵܠ A.‏ 
ܕܝܠܥܝܐ qon‏ 

ܕܝܠܝܬܐ ܥܽܐܩܺܝܝܕ݁. ܡܝܿܕܝܥ hs om‏ ܠܗ 
Iu RU €— vss‏ ܐܡܶܬܕ̈ܠܝܠܐ ܡܢ 
ܕܝܠܝܬܐ ei 5 uai‏ 

ܕܚܼܡܬܐ ܩܪܛܝܡܬܐ 7" Mo‏ ܗܝ ܥܪܦܠܐ 
ko‏ ܝܟ beds iul‏ ܨ (ܫܝ̣ܝܬ̈ eoa ee]‏ 


1H sb et deest ܐܝܟ ܒܪ ܣܥܪܘ‎ SSs desinunt post 
JU MI. — 9 HF vocab. precedentia inde a ove xy desunt. 
—3 55 ܚܝܚ ܟܠܗ‎ & Cod. ܝܝ„ ܠܟܠܗܝܢ‎ 5 Cod. ܕܬܪ̈ܝܢ‎ 


¢: col. 561, not. a. — 9 SSs ܐܝܟ ܚܘܪܘܬܐ ܕܒܙܒܢ‎ 
ܗܕܐ‎ wx ox..... — 7 SSs add. x s.s. x. — 8 ܢܬ‎ 
ܚܢܠܝܐܝܬ݀‎ —? HF deest Kol, — 19 H ܕܝܠܗܿ ܘܕܝܠܗ‎ 


UNCIAS 

ud 

Doct 


ܕܝܘܦܕܘܢ 1 »ma MNA eoa‏ ܐܘܿ NA‏ ܗܪ 
ܐܝ on‏ 

ܕܝܘܡܥܚ ܕܝܝܣ ܐܝܟ ܒܝܪ 3a xa c0‏ »€ 
ܓܐ ܘܡܛܪܝܘܣ 4 OUS‏ [ܐܨܝܿܬܚܝܬܵ.:. 

ܕܝܘܣ ܦܘܠܝܛܘܣܣ݀ ܓܘܪܝܫܝܢ ܟ .ܘܢܝܐ 
gil‏ ܬܝܢ 4 

Ago‏ ܕܗܘ ܚܘܚܢܝܬܐ ܘܐܠܝܩܒ ܪܘܢ 7 ܀ 
WO Na 705‏ ܗ̄ ܬܘܪܓܡܐ o‏ 
vM Aa‏ ܐܘܟܝܬ ܡܚܼܲܘܝܢܐ qo‏ ܒܟܬܒܐ 
(sic) «ax. 0^ M, cows‏ ܐܠܨ PON) oa‏ 

ܕܘܐ m‏ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܘ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܕܟܕ 
ܬܝܪ ܡܝܢ xx Nos‏ ܝܝ ܒܐܠ ܗܐ 
ܘܒ ܕܒܪܢܘܬܗ . ܡ ܨܒܢܝܥ ܗܘܢ ܒܢ ܼܫܢܐ 
ܘܒܝܲܨܪܗܘܢ wan‏ ܐܝܫ ܥܡܫܘ ܢܝܦ̈ܫ ܗܘܢ 
delen] sol saca‏ 


ܢܘܕܐ ܗ̄ wt Ns‏ ܚܚܛܬܐ. |ܐܟܐܝܼܝܸܫܬܵ.ܐ݀. 


ܕܘܐ ܗ ܡܬܘ̈݀ܐ e‏ (ܠܚܵܝܲܢܠܝ̇ܝ 4i‏ 
ܕܢܘܡܪܘܢ ܪܝܫܐ eas Aeneas‏ (ܐܠܥܝܼܐ ܕ .;. 
ܕܝܘܓ 0 ܟܘܕܪܐ Pg JUs, cla)‏ 

dual] ܒܪܰܕܦ‎ e UL ܕܝܘܡܝܘ‎ 

ܕܝܘܐܣܝܣ ܗ̄ ys‏ ܟܝ̈ܢܐ ܪܕ diga‏ 
ܕܝܘܟܢܣܘ .0 Sos wc‏ ܛܪܘܡ ܐܟܐ ܐܚ !435 
ܕܝܢܘܓ ܠܐ ܣܟ ܘܟ )1 m$‏ ܡܢܐ ܡܪܐ ܕܡܝܢ ܚܢܕ 
«xo (sic) vM.‏ ܝܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܡܬܐܡ ܪ ܩܕܡ 
^in‏ ܒܝܬ݀ dev as‏ 

leg. vd ܫܥ‎ 20-8, confer col. b59, ܐ‎ . 35. — 17 Covfer infra 


F add. Ky XJ. — 1? HF 2 ef.‏ .19 — . ܕܝܣܩܠܝܐ 
ܝܥܐ aues‏ ܕܬ col. 36,1. 20. —99 SSs add. x3 Uàxae lao , leg.‏ 
̈ܦܠܦܝܢ 1 FN‏ " — ܂ ܕܝܛܓܪܢܘܢ 0333 HF...‏ !3— 
cf. col. 475 , 7. 25;col. 561, /. 0. —?^ SSs deest‏ ,ܫ ܼܕܹܐ ܕܢ H‏ 4 
veas. — 39 Codices hanc glos-‏ !ܠܢ HF‏ 25 — , ܐܟܐ ܝܬ 
sam post M sw inserunt, — 97 HF vet i. Noon. — ?8 88s‏ 
SSs (go dU jb. — 30 SSs‏ 99 — ݂ ܡܕܝܠܘܬܐ add.‏ 
HF. omitt. J535s , sed add. infra‏ !9 — ݂ ܡܟܬ݀ ܕܦܪ̈ܣܝܐ add.‏ 
. ܠܫܘܢܝܐ post‏ ܐܠܒ 

503 vw Na 


dé we Sox, ܕܝܘܠ ܝܣܝܣ ܗ̄‎ 

xA oo ܡܢ ܫܡܿܝܐ‎ Aca xn ܕܝܘܦܛܛܓܠܘܣ‎ 

ܕܝܘܣܡܠܝܐ' ܗ̄ ܩܘܛܪܓܐ ܀ 

Pan m ܕܝܘ‎ 

degenoJ] ܕܢܘܫܠ‎ 

Pad stadi ܕܝܘܬ̈ܐܙ‎ 

deponi WA 

$1 3:,ll de fL Ye ss 

ܕܝܛܪܝܘܢ ܦܝܦܘܪܘܢ" ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܢܪ̄ܘ 
ܕܒܝܕ ܬܠܬܐ ܢܢ ܥܪܐܕ 9 cM‏ ܪ )ܠܘܬ 
ܕܝܓܛܘܪܝܡܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪ̄ܘ ܪܗܛܪܘܬܐ (ܐܝܼ)ܪܧܿܫܵ 


ܐܟܠܐ ܝܬ P‏ . 


PD Coeli ܒܢ ܝܡܝܢܐ‎ CL 


ܕܝܟܕܘܡܘܣ ܒܨ ܣܲܡܐ ܕܒܝܕ ܙܢܓܪܐ ܝܬܐ 
ju (^‏ 

ܕܝ̈ܠܐ ܩܥ .2 ue‏ ܢܕܘܼܠܘܢ ܒܨ Xa‏ ܘܣܘܢ 
Poi,‏ ܐܕܝܥ ܐܥ ܠ cjl‏ ܐܝܟ ܙܣ ܪ ܐܕܝܥ 
ܡܪܝܐ qa‏ ܥܨ . ܕܝ݇ܠܘܬܐ 7 Re. gla las. S‏ 
ܐܕܦܐܨ LU) iil,‏ ܡܕܝܠܥܘܬܐ P‏ ܒ ܡܕܝܥܝܐ 
ܡܫܡܫܢܐ ces] esL MÀ‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
ܐܕܝܠ ܡܪܝܐ ܡܢ ܕܝܿܠܐ Lud ly]‏ ܐܕܝܠ ܒܟܬ 
ܕܦܪܕ ܐܙܝܥ. MS‏ ܒܕ IPLE‏ ܕܝ̈ܠܐ" ܠܫܘܢܝܝܐ 
ܕܛܘܪܐ ܩܿܪܐ. ܬܘܒ ܢܕܝܠ ܢܐܙܠ ܘܢܹܐܬܼܐ ܘܡܝܢ 
ܕܝܿܠܐ ܫܩܝܼܠ . ܐܕܝܼܠ ܒܨ ܗ̄ ܐ ܥܠ ܙܝܲܟܖ. ܐܕܝܠ 
ܡܪܝܐ Pd ru, da‏ ܕܝܠܐ ܠܝܙܘܥܐ Cn‏ 
SSs add.‏ : ܐܝܟ ܙܟܪܝ̈]ܐ F add.‏ ;^" ܦܙܘܢ !11 0385 Ss.‏ ! 
ܐܘ SSs deest ena NN A‏ 9 — ܆ ܕܬ̈ܪܝܢ cas N A cos. — ?. Cod.‏ 


— 4 HF ܐܘܡܝܪܝ ܘܣ‎ Nov eV XM - ܓܠ ܝܗܘܡ‎ . c 
% S8s add. ca-s- Ny X NoS. conss ̄ ܒ̈ܝ‎ . — 9 HSSs (luos, 


confer col. 475 , l. 25, et infra col. b62, ܐ‎ . 10. — 7 Confer 
col. 173, lin. 6, el col. 179, lin. 1a. — 8 SSs deest. — 9? SSs 
ܡܦܝܣܝܢ‎ — 10 H (Us). — !! H o4 laca l; SSs 
qua-s-la- xA wa oo ܗܿ.‎ . weiss. — 12 SSs add. (wa 
5l, JI. — 15 HF ܕܝܘܩܡܘܢܘܢ‎ . — !4 SSs ܕܝܘܐܣܝܩܘܿܣ‎ 
x15 e, cf. inf. ܕܝܦܘ݀ܐܝܣ‎ . — 15 H ܝܬܘ‎ cow N^; SSs 
hoc vocab. et vocabula seq. usque ad ܕܝܝܛܝܐ‎ desunt. — 196 Sic, 


36. 

559 ܕܝܕܝܘܡܫܘܣ 


ܕܝܕܝܘܡܘܣ! wow m‏ ܝ sh, RC‏ ܐܥܝܥ 
e vL AJI‏ ܐܢܝܐ ܦܚܵܟ 4 

ܕܝܕܣܡ̈ܠܐ' ce La XI vhi on‏ ܕܝܣ ܝ ܝܘܠܘ 
ܡ̈ܠܦܢܝܢ. ܕܝܣܩܘܠܝܐ ܡ̇ܿܠܦܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ ܀ 
decal] vas eut e o Ion‏ 

ܕܚܝܗܩܢܘܦܣܗܘܢ ܗܺܐܕܝܡ 4i gie‏ 
ܕܝܗܪܗܛܝܩܕ ( ܐܵܝܵܚܘ ܒܨ ܕܝܐܪܗܛܝܣܝ܀ 
ܕܝܗܠܗ݀ܐܝܘܣܘܡܗ ܗܵܐ݀ܥ̇ܒܪ ܐܢܝܪ 
ܕܝܗܡܗܪܝܣ݀݀ ܢ ܗ̄ ܦܠܓܘ ܪ̈ܚ݇ܩܝܸܐ܀ 

Poe 5m ܕܝܗ ܟܬܣܘܕܘܣ‎ 

ܕܝܗܦܗܛܓ ܐܣܐ ܡܗ ܗ̄ ܦܫܛܢ bas‏ 
ܕܝܗܦܗ ܛ ܐܣ ܗܢ ܗ̄ ܦܪܣ dhaas‏ 
ܕܝܗܣܛܗܐܝܠܐܢ m‏ ܦܪܫܘ 45s.‏ 
ܕܝܗܣܟܝܗܬܐܪ ܣܐ ܘܢܪ ܗ̄ ܐܣܢ ܬܕܗܢܘ 
exco Ane‏ ܝ݇ܨ ܥܐ ܐ lysis]‏ 

ܕܝܗܛܝܟܣ݀ wes o‏ ܐܐܬ ܚܝܹܝܼ ܀ 

ܕܝܘܕܘܪܘܣ |( ܢܲܝ t V‏ ܡܘܗܒܬ ܐ ܕܙܘܣ 
"xl.‏ (ܛܚ̈ܝ̈ ܨ .ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܝܗܝܒ ܠܐܠ ܗܐ 
àv‏ ܡ̇ܘܗܒܬ݀ ܙܝܘܣ ܐܘܫܐܠ ܡܢ ܕܙܘܣ 4A Ao I‏ 
ܕܢܘܠܔܝܟܘ ܐ Hyd] eum ue‏ 

cus leaena 033.0005‏ ܐܬܚܵܝܝܹܝ܀ 
ܕܝܘܠܘܣܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܦܘܪܝܫ̣̈ܢܐ 
ܕܨܒܘ̈ܬܐ FENCE‏ ܐܬܐܬ 


ce ——À—À ܘܝܬ ܢܢܝ ܐ‎ esos. — 17. 89 ܕܡܢܬܩܢܪܐ‎ 
ܘܐܓ̇ܝܘܪܓܝܣ‎ . — 18. F add. ,ܐ( ܐܛܨܸܥܼܨ)ܝ܆‎ — 19 F ܝܼܲܐ‎ 
add, ܫܝܐ‎ inter vc ܬܪ̈ܝܢ‎ quod sequitur. — 99 Ss add. 
Q3 95: S add. ܐܪܝ ܝ̣ܟܼ܆‎ 45. —?! SSs ico we H 
locum vacuum pro hoc vocab. praebet. — 3*2. SSs ܓܝ‎ , — 
33 HF "55e 20a253. — ?* H eon NS". — ?5 H correzit 

*"cos3sa. — 26. H correxit "cox3sa. — ?7 HF .ܐܠܥ‎ 
560 cosNa 9. c0051 


ܕܝܘܣܦܘܠܝܛܘܣ 1 eA sd en) adve‏ 
(sic) conv‏ ܙܘܣܐܝܬܘ. ܦܘܠܝܛܠܘܣ ܡܕܝܢܬܐ .ܝܫܡ 
ܐܬܪܗ .ܕܗ݀ܘ 003 .3 ܗ ܕܡܢܬܩܼܢܪ̈ܐ ܗܘܐ 


ܓ݀ܝܘܪܓܝ ܘ 7. «^a‏ ܐܡܪ ܕܝܣܦܘܠܝܣ ܡܬܩْܪܝܐ 
ܠܘ ܕܝܘܣ ue con M sS.‏ 

ܕܝܘܢܐܡܝܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ d$ Nas‏ 
ܕܝܘܦܛܘܟ̈ܝܢ ܐܝܟ ܙܟܝܪܝ .ܐ |( TREE‏ 
ܘܡܬܐܡܖܪ̈ ܬܘܒ ܥܠ ܣܦܪ ܢܝ̈ܐ"' ܒܗܝ ܕܐܝܬܘ 
ܬܪ̈ܝܢ ܕܦ̈ܐ. ܐܘ ܡܪܝܢ ܠܗ c‏ ܕܝܐܦ ܛ MO‏ 
ܣܪܓ ܕܝܐܦܛܝܟܝܢ ܕܬܪ̈ܝܢ ܒܦܘܗ܀ ܐܟ̈ܪܐ ܐܢܬ ܚܐ ܟ 
ܟ̈ܕܐܬܢ̄ܬ݁ ܐܢ̈ܝܿܐܨܨ ܕܘܐ ܨ 15 (sis‏ ܘܒܪ ܣܪܘ ܕܝܘܦܛܟܐ 
ܕܬܪܝܢ ܒ̈ܦܪܵܘܗܖ ܪܕ PR euis‏ 

ܕܝ ܘܡܝ ܘܣܥ ܝܐ ܐܒܢܪܐ ܣ ,ܝܬܕ ܘܬܘܒ 
TRAN‏ ܐܢ̈ܕܐ gb‏ 

4-BLaxll ral 1% ܕܝܘܡܘܡܪ̈ܐܙܛܘܣ‎ 

ܕܝܘܢܐܣܛܗܠܐ ܐܝܟ ܒܪ aA ao‏ ܐܢܫܬ ܕܕ̄ 
ܐܫ̈ܢܐ 

ܕܝܘܣ ܛ "eas‏ ܐܘْ ܣܓ ܘܣܝ ܛܢ ܪܐ Ass‏ 
ܕܝܢܪ̈ܐ uy‏ ܐܬ ܢܢܝܟ 

4H] vin ass ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ con asa 
PRO 3 ose wan nsn as ܕܝܘܣܛܛܝܪܝܢ=‎ 
ܕܝܘܣ ܢ ܕܝܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܡܲܥܓܪܒܝܐ‎ 
: ܐܬܫܟܝܢ:‎ 

v^ as "5 eoQN cons‏ ܐܣܢ ܐܗܨ 

ܕܝܘܣܦܘܠܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܬ݁ܢܹܝܫ 5 O9‏ 
ܒܡܲܟܬܒܢܘܬ AZ‏ 


1 $8s coo. 730o5, cf. supra col. 558, l. 4; — 2 SSs deest 
,)ܐܟܝܐ ܦܫܟ‎ — ? SSs deest. — ^ SSs UJ) ܕܙܟܪܢܐ‎ . 
—5 ܙ‎ pr $8s 3 —s- ܐܙܕܗܪܘ‎ v aA 3 co 
(S 1l). — 9 F "3.0005; SSs ܬܐܣܢ‎ "^; — 7. FSSs 
Ie-KGrg.s. — 9 SSs co .ܡܝ .ܗ ܘܛܢ‎ — ? SSs deest, — 19 H 
;ܦܚܬ‎ SSs Rasa AJ. — !1 F ie lice. — !? SSs àv 
ܡܢ ܙܝܘܣ‎ Marx. —13$ FSSs add. ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ — 1 SSs 
add. ws 84. — 1» HF "3 ܟ‎ sa. — !6 SSs2n. 3 5a 15 557 ܕܝܐܦܣܩܘܣ 

epum Jis ܧܐܝܚ̱ܬ݁'‎ JUI jl. ܢܵܥ‎ cona. a S sn 

Kal, JU, 445521 ܢܐܚ ܢܢܝܬܐ ܐܕܬ‎ ous Aulas 

Ka KS unl] scs Jue! Q osa le. Ji ْ ܒܢܹܐܪܚܬܵܟܸܚܨܢ‎ 
(s JI ܚܝܨ ܢܘܨܢ( ܨܧ ܐ‎ Jis 531. 

(Ma ue Push Kal, (sic) ctae ܟܠ ܐܢܬ‎ 


5-55 LEE gua e] ܕܝܐܦܪ̈ܐܡܩܘܢ‎ 
dare quil 
ܘܕܝܢܰܐܦ ܗ ܓ ܗܢܘܢ‎ Av cos vea 


cx, o» de ܨ‎ gud: M spends oe cuis ܡܬܐ‎ 
ܝܟ ܢܫܥ ܢܐܥܲܐ ܕܬ‎ Rates] ula, ܐܠܡܠ ܕܢܥ ܚܐܕ‎ 
° gei» fuss ܢܲܢܒܵܝܬ. ܚܐ ܕܝܐ ܦ ܣܥ ܒܐ ܣܨ‎ ha 
ܩܬܐ‎ Jes-] ua ܐܬܪܘܨ ܕܪܿܚܫܟܧܐ‎ d qitod Joss Ala 
| ܝܨ‎ laid ܕܐܥܬܘ̈ ܕܢܥ‎ RÀ Ua. ܕ ܐܫ̇ܟܿܐܝ̈ܐܨܢ‎ JUI 
KM ܘܛܨܗܝܫܟܨܢ ܐܕ‎ d ܪܬܒ‎ "Uu, OS à Jos € ros 
Aie ܕܐ ܐܠ‎ ad, ܘܕܨ ܐܬܦܐ ܛܢ‎ Au ܘܐ‎ cem de ܘ ܐܬܪܘܨ‎ 
ܢܬܢ ܢܢܬ ܝܨ ܠܝ ܡܨ ܀ ܚܬܐ !ܕ‎ D TT ܨ‎ 
ce ܕܘܠ‎ M33 oe dX ܘ ܝܐ‎ dull, Uie alus 
Jeu KU LI ܐܢܫܕ‎ JU ܝܕܨ‎ 2,plo d aO, ܘܐ‎ 
iu ܪܐܐ‎ bua UI rige d ܝ‎ Gr ܨ‎ ul Le 

ce‏ ܐܬܪܢ ( ܪ coe ao adzd‏ ܐܬܝܢ dua‏ ܚܬܕ 
axo à also jas E‏ (ܛܨܐ ܣܝ ܫ. ovs‏ ܐܨ ܝܫ݁ܫ݁ܰܥ 
Jens.‏ ܕܝܨ ܐ ܒܼܬܢ ܩܬܐ ܦܟ ܢܥ̇ܝ̣ܢ݈ܬ݁ ܐܢܟܝܐ . ܕܕܥܼܬܘܒ (pao‏ 
socio, o4. € 128351 Je as‏ ܡܨ ܦܝ ܢ ܕܪ 
Juil, eum‏ ܕܐܝܬܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܢ ܩܠܼܐ ܠܩܠܐ. 


BU odes cl Kobu XX e, 


655 o5 eS epe c) ܕܝܒܡܬ ܐܢܘܢ‎ 
4 Na 


!4 SSs add. ܐܠܕ‎ -4-& ce 2-& (y. (sd ܘܫܪܝܪ ܓܝܘܪܐ‎ 
AMAA dI. — 19 SSs acus. — 19 SSs deest. — 
17 HF eoeaV., — 18 SS ܒܥܢ‎ H deest 5-57». (ga. — 
19 F ,ܬܕܥ ܙ ܨ‎ ef. col. 552,1. 11. — 9 SSs 5,55. —? |. 
col. 554, .ܘܦ . ܐ‎ — ?2 SSs deest. — ?*. F add. (9 la T 

— 9^ F add. (sena. — 35 SSs KxasJI de; FSSs add. ܘܫܝ‎ 
Kxaa]V, — 36. SSs deest 5s. 
558 Y NS. co351 


ܕܝܡܠܘܣ ܐܝܟ Neo‏ ܘܣܝܛܓܝܪ ܣ ܝܛ ML‏ 
Pol‏ 

[v |n 3 ܗ݀ܘܐ‎ oo «S o ܗ‎ eoa Ne 5 
(ܠ ܕܪܐ ܨ ܝܙ‎ oe 5 ܫܬܐ ܩܝܪ̈ܓܐ.‎ m ܕܪܟܡܐ.‎ 
... ܢܕ[ ܢܟܐ‎ Kus y asl uin 

ܕܝܒܕܲܪ ܒܨ ܥ̄ ܐܝܠܝܐ ܐܝܬܘ. ܘܡܢ ܓܝܥܣܝܐ 
ܕܒܪܘܬܐ .am‏ ܘܪܡܐ ܠܫܪܘܝܝܐ RS‏ ܠܗ 
ܗܢܕܘܝ̈ܐ ܐܝܠܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܪܒ ܓܫܢܗܘ- ܢ 
ܕܝܒ ܠܐܠܗܐ e Ay! à vA‏ 

4l us vw Nan ܕܝܡܛܝܢ‎ 

aca ܒܫܡܘܐܝܠ ܘܠܐ‎ axo ܟܐܒܐ‎ Ya 
"owe Ww ܡܢ ܒܝܬܗ ܕܝ ܘܐܒ ܕܝܒܐ ܘܓܪܒܐ‎ 
, ܡܘܥܙܠܐ ܘܕܢܿܦܠ ܒܚܪܒܐ ܘܕܚܿܣܝܪ ܠܥ ܥܒܐ‎ 
á 5) QC aui, ye ܐܕܨ‎ codes ܐܝܪܐ ܘܦܨܝ‎ 
i dpaJE salas Juss ܕܝܒܐ ( ܐܚܝܬ‎ c cslabsll 

YN 5n‏ ܘܕܝܐܒܝܛܝܣ ܥ݀ܒܘܪܐ 8,35 ܐܐܝܼܕܐ. 
xa‏ ((ܫܟܠ ܝܨ POSsOuuJI‏ 

4 ܣܛܝܐ‎ àv ܗ̄ ܕܝܘܐ‎ "eon aa 

ܕܝܕܣܩܘܠܘܣ ܐܝܟ ܣܪܓܝܣ ܡܠܦܢܐ (ܠܫ )ܚ 
ܐܬܫܬ ܨ ܕܢܝܕܣ ܠܝܐ ܘܕܝ ܕܣ ܢ ܡܠܐ ܡܠܓܟܝܺ̈ܐ 
P ex)‏ ܕܝܣ ܘܠܘ ܒܠ ` 3 vos No cos. eo‏ 
ܡܠܦܢܘܬܐ Mee aud! edd] vasos‏ ܐܐܝ̣ܝܸܫܬ7.:. 
coa 30353‏ ܐܝܟ AS‏ ܐܠܟ ;ܐܬ 

dee ܗ̄ ܡܿܠܦ‎ 5X 01005 Y 5352 

(as Mea ܕܝܕܣܩ̈ܠܐ ܗ ܣܣܝܠܝ ܡܿܡܥܠܐ‎ 
. 45d Pelle 


1 Gf. col. 553, ܐ‎ . 35. — ? HF 2 Ss 8j Los; S 8-4, 
cf. inf. con sav eo S sa. — 9. SSs hic et ad calcen Ws. — 
4 SSs :ܐ‎ Neo". — 5 SSs deest vC so SL. — 9 SSs 
L5 pro d, leg. (?) 43) d. — 7 HF L5. — 8 SS& Y 
c. — 9 FSSs ܢܬ‎ jl M.— 10 FLAS—UH 
vocab. precedentia inde a ܐܐܬ ܕܚܨܢ‎ desunt. — 19 SSs ee | E 
LIEFER POP at cal. Q6 oaa. «cc 

36 


IMPRIMERIE NATIONALE, 
555 ܕܝܐܒܗܢܗ݀ܐܝܢ 


ܕܡܬܐܡܪ ܐܡܢܝܣ ܙܛܚܵܐܝ&̇ ܕܗܝ ܝܫܚܠܦܘܚܬܐ 
BUS‏ ܐܐܝܼܕܐ. ܟ ܚܬܦ Lula‏ ܬܘܒ Veo oboe‏ 
ܣܿܓܝܐܐ ܕܬܦܫܘܪܬܐ ܕܥܡ ܨܿܗܝܐ Iss‏ 
ܕܝܐܒܗܢܗ݀ܐܝܢ d» ou! AS‏ 

ܐܡܐ ܗ̄ ܦܣܫܬܐ ddl‏ 
ܕܝܐܒܘܠܘܣ ܗܺܐܰܟܠܩܪܨܨܐ PU‏ 

461 Cd ܡܫܬܥܐ ܐܢܐ‎ à Q23023NN Ya 
do, >< ܕܸܢܐܬܝܩܝ ܗ ܦܘܡܕ ܐ‎ 

5, M&S ܬܬܲܪܣܐ‎ en ܗܐ‎ S Nas 

4 dall ܣܪܝܡܐܝܬ݀‎ €» Co310330 1&5 

ܕܝܐܩܘܦܛܛܓܘ݀' en‏ ܕܦܶܣܡ !)ܐܤ ܀ 
ܕܝܐܠܘܓܝܙܘ݀ܐ ܝܛܘ ܡܬܩܚܩ̈ܫܒܝܢ 4o) Mg‏ 
"SN aM oa‏ ܗ̄ ܡܲܡܣܠܠܐ Ix wn,‏ 
ܪܨ dM y exa]‏ 

ܕܝܐܡܪܛܝܘܪܘ ܡ ܗܣܝܝܢܝܘ ܗܐܣ ܗܕܘ 
Py os‏ | 

4 arduo qais es inia en. '! ܕܒܐܡܗܢܘܣ ܕ‎ 
IE WRCCCOE )ܕ‎ 0323103.701«&5^ 

ܕܝܐܡܗܪܝܣܘܢ ܗܵ ܦܠܓ de qeu cxx‏ 
ܕܝܿܐܡܗܛܪܝܣܘ ܗ ܕܒܡܫܘܠ Pea]‏ 

ܕܝ ܥܪ ܙ̱ܘܼ:2ܟ 1 ܐܝܟ xax‏ ܪܘܡًܢܝܐܬܪܥܝܐ 
Poe‏ 

ܕܝܐܦܳܐܢܛܘܣ 1 e‏ ܒܟܠܙܒܢ P$, Ka‏ 
ܕܢܝܐܦܘܪܗ݀ܐܝܘ݀ܐܡܗܢܐ" ܗ̄ ܕܥܒܪܝܢ 
)ܢܬ ܬܒܨ 7 


— „܆ ܕܝܐ ܦܝ ܛ. S85 coa NS et add. antea.‏ ;ܦܐܝܛܘܣ 


16 F ,"ܐܘܡ ܗܢܐ‎ — !7 F tantum KiUsV; 1] og iul. 
—18 S85 ܛܠܗܣܝ‎ 
— 9? $$s deest $a 23. — ?! SSs eg». — ?* Sic, I. a). 
— 93 HF "aca". — ?* FSSs deest &; ,ܐܝܐܝ ܐ‎ — 25 Ss 
ܐܝ̈ܘܩܐܚܝܬ̈܀, ܬܫܡܫܬܐ »«ܨܬܫܒܘܚܬܐ‎ pro ܆ ܐܚܝܬ‎ 

— 36 HF ;ܠܬܘ‎ — 


hic praebet. —?8 ܗܢ ܧ6‎ 


ܕܝܐܪܕܝܟܣ ܘܡ ”85 ; ܗܘܢ '# 9— 


97 S glossam vocab. sequentis , quod deest , 


(epu.‏ :88 33— . ܕܝܟܐܢܓܐܼܓܗ 
ܕܝܐܓܝܘܣܛܛܝܩܝ 556 
ܕܝܐܢܗ݀ܐܝܘܐܘܢܛܗܣ" ܗ ܕܡܝܪܡܚܙܝܝܢ 
ܐܬܢ donee‏ 
ܕܕ݇ܐܪܪܝܟܣ ܗ ܡܗܢ ¦' m‏ ܦܣܡ ܐܝܼܚ̈ܝܐܝ܀ 
5« 0232.00 23 ܙ ܙܗ݀ܐ ܕ ܗ̄ ܡܒܲܕܪ ܢܚ̇ܢ ܗ 
ܕܒܿ5ܐܣܣܘܪܦܝܣܘܢ ̇ܗ ܒܲܕܲܪ 4qeS3s P‏ 


ܕܝ̄ܐܙܣܛܛܝܪܘܦܣ cols Yea‏ ܗ ܬܬܦܲܬܠ 


ܨܝ ܗ 2 


cot 
45 lU ܚܨ ܬ‎ ? y 5242 e ܕܝܐܛܝܘ‎ 


aM ra‏ $ ܡܛܠܗܢܐ Je] ua‏ ܩܬܐ 


ܕܒ̈ܿܐܟܪܝܘܣܘܣ 7" mazo m‏ ܝܬܩ ܝ ܢ܀ 


4 Ro LlaJ] ܕܗܕ ܐܣܝܘܬܐ ( )ܟܠܝ‎ e». YA oon 


E Rao! 

Wn sana wA wsens wA c) oos Na a 
dope Y Ue ope ܦܵܫܸܐܚܨܢ 6 ܐܠ‎ 

decr] gai, ܦܣܿܡ.ܬܪܝܢ‎ $m ܕܝܟܣܛܡܝܘܢ‎ 

ܕܝܐܠܘܓܝܩܝ e»‏ |(¿ ܐܬܐܬ ܟܙ : 


ܕܝܐ ܣ Que m‏ 2 ܝ ܝܝ 
ܘܕܝܐܣܩ̈ܠܝܐ ir ash‏ 

ܕܝܐܛܘ e e‏ ܕܐܚܝܼܕܝܢ ܒܥܢ ܪܕ̈ܕܐ ܓܢܕ ܒܥܢܿܕܐ 
AU‏ ܘܢܐ 

ܕܝܿܐܓܝܘܣܛܝܩܝ m‏ ܕܘ̈ܟܵܝܬܐ eos‏ )ܬܝܐܟ 
FRUTA‏ 


ܕܝܐܢܓܝܣܘܡܗ ܗ̄ܝܐܫܬ̈ܥܐ 4s‏ 


ܕܝܐܓܝܼܘܣܛܝܩܝ ܐܚܘܕ ܝܐܝ ܒܐܠܝܲܬܕܹ7 ܪ 


0 ܥܒܪ ܐ݇ܢܐܢܼ܀ 


! Fw Nec loco ܫ ܥܥ ܐ‎ s; H ultima vocab. inde a 
ܣܓܝܐܐ‎ desunt, — 8 88: wx». — 9 FSSs deest 
UJ ssl, in SSs eoo acd, in F ܬܬ ܬܝܟ‎ — 4 SS 
'&o a. — 5 Fx. — 6 F ܝܐ ܐܝܐܟܐ‎ —7 F 
ܗܘܐ ܘܝ ܛܘ ܐ 5 — . ܕܝܐܩܘܦܛܘ̈ܐ‎ v Noe a; H 


886 10 — ," ܓܠܢܝܢ oN oM a. — ? HF‏ ܗ̄ ܘܐܘܝ ܓܘ 
ܢܸܐܝ݂ܬ̣ܕܹܙܢ HF cons". — !2. FSSs deest‏ !! — . ܕܬܫܒܘܚܬܐ 


—13 HF ܂ܼ ܕܝܐ ܡ ܗܝ ܗ݀ܝܐܙܕ‎ -- !4 Fw osa.— 15 HF 

ܝ ܝ 
i E‏ 
. 


ܐ 
ܟ 
: | ܕܝܐܛܘܡܘܛܘܢ 


ier ܟܝܐ‎ 

€» oA eo ܕܝܐܛܝܪܝܣܗܐܝܣ ܐܝܟ ܒܢܪ‎ 
Ab dy45 ^X XS 

ܕܝܐ݀ܐܛܪܘܢ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ((ܧ̈ܟܠ ܝܢ 
ܕܝܐܟܠܘܢ ܟܘܠܢܝ̈ܐ! ܡܢ eon Sas‏ ܝ 
ܕܝܐܠܦܘܢܢ[° ܐܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܝܐܠܦܘܢ 
ܐܘܟܝܬ ܥܒܕ ܦܘܝܫܐ 7 ܟܟ 
Aia‏ 4 

suu Juil ܕܝܐ * ¿ ܣ̈ܗܕܘܬܐ‎ 
ܥܡܲܪ ܓܘ̈ܦܝܐ‎ ua UI ܕܝܢܐܡܗܛܪܘܣ ܙ‎ 
i? glaó 

ܕܝܒܐܡܗܛܪܘܢ ܐܝܟ ܒܝܪ 29 so xo^‏ 9 
ܣܩܘܒܠܝܐ Sus X‏ !ܹܐ 45 

ܕܝܐܡܘܪܘܢ deloAmowóa cy) o;‏ 
aA ea oa‏ .5 ܐܝܟ ܪܒܝܢ ܣܢ ܘܪܛܝܐ 
ܕܝܬܝܪ ܐܪܝܟ ܡܢ ܝܫܪܟܐ݀ ܕܣܘܪ̈ܛܓܐ E‏ 
ܠܗ ܠܐܣܟܝܡܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ 42i!‏ 
ܕܝܐܡܣܬܝܩܘܣ Pass.‏ ܕܘܟܬܿ ܕܲܝ̈ܥܐ ܢܹܵܝܹ 
ܘܝܐ ܐܣܢ :‫ 

Yea S esa‏ $ ܝܫ ܘ ܡܛ ܦܐ ܢܚ ܝܥ ܣ 
ܕܝܐܦܘܪܐ܀: 

dolg YEN AS n 

ܕܝ݇ܐܠܦܝܕܝܣܝܘܘ!' dg‏ ܦܘܪܫܐ. ܕܝܐܩܪܝܣܝܣ ܀:. 
cona oS esa‏ ܐܘܟܝܬ ܡܿܨܗܝܢܐ ܡܲܕܟܪ 
ܠܗ ܒܪ ܣܪܘ wx Nasa vi‏ ܬܫܢܠܨ܀ 

do ܗ̄ ܦܘܪܫܐ ܘܦܘܠܓܐ‎ "eon 5 n 


553 


d»-3l, ܨ‎ eA XA! 


deest, — 15. Confer col. 555, .ܐ‎ 2. — 1^ 88: (ss ܦ 4 ܐܠ ܫ‎ 
ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ‎ (S ܬܠ ܫܢ̈ܢܢ‎ 3). — 15 SSs .ܝܬܐ ܐܚܩܼܝܬ‎ 
(S (ܐܬܟܐܝܼܐ ܓܘܪܫܢ ( ܓ ܘܐܪܝܫܢ‎ ues ܒܢܹܐܲܘ̈ܫܸܪܵܐ‎ (luem 
WANN SANE ܕܝܐܩܘܕܐ‎ cf. inf. v oca sa. — 16 SSs 
ܦܪܝܫܬܐ‎ . — 17 SSs add. ܆ ܘܠܐ‎ — 18 H 58e. — 1? Gf. 
col. 553, ܐ‎ . 35. — 399 Cf. col. b52, I. 19. — ?! Sic, hoc est 
ܒܟܘܠܝ̈ܬܐ‎ df. col. 525 113. — 32. F des. tria vocab. prac. 
554 


ܕܝܐܒܝܛܘܣ 


PLUS ܚܬܕ‎ PARA IDE S MARC ME wa Se 
1)! 5-55 ܕܝܐܩܪܘܩܐܙ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܐܫܢܐܒ ܨ‎ 
ܢܛܐ‎ JE )ܒܨ‎ Ashes! ܐܧ‎ 

ܕܒܐܩܘܕܝܘܢ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ ܗ̄ 33 ܘܕܐ 
(ܐܢܬܢܐܟ̈ܟܐ V,‏ (ܠܫܨ-ܝ̈ ܗ̄'ܐ coa ev was mos‏ 
7 ܥ ܦܬܐ ܐܕܚܬ ܨ c‏ ܕܐܝܢ .5 Yo‏ . 
ܐܪܟܝܛܪܐ us, oe SN‏ ܐܩܐܝܼ̈ܐ܀ ܒܢܐܪ̈ܟܸܪܐ 4D‏ 
TÉscongo esa‏ ܗ̄ dew o‏ 

ܕܝܐܪܘܛܝܡܝ Jm.‏ ܕܡܬܚܿܫܚܝܢ ܒ ܗܐܣ ܘ̈ܬܐ 
ܗ̄ ܦܪܫ 46 

ܕܝ ܐܙܬܗܣܝܢ cx» CÓ.‏ ܡܝ ܥ ̄ܐ I$‏ 
ܣܘܝܥܪܢܐ ܕܡܠܼܐ ܙܒܝܐ. ܐܝܟ 730-60 .3 wo‏ 
ܕܡܢ ܬܚܡܨܬ ܐ ove‏ ܝܘܪܩܘܬܐ ܕܡܢ ܟ ܘܪܗܢܝܐ. 
Co5N, A. co‏ ܘܦܘܠܘܣ ܕܝܐܬܣܝܣ X) xJI‏ ܨ ܫܿܢܟ m2‏ 
ܕܝܐܬܣܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܘܟܬ̈ܐ vox‏ ܕܟܕ 
Loin‏ ܟܪܝ̈ܗܐ ܠ ̄ܐ ܐܿܙܠ̈ܐ ܕܘܟܬܗ ܐܟ co‏ 
ܬܨ Lco Y‏ ܕܝܐܬܣܝܣ ܕܟܝܢ̈ܐ ܥܬܐ ܪ ܆ |( ܧܐܝܼܟܼܫܵ 
Axa la (S; UI‏ ܬܘܒ ܕܝܝܐܬܣܢܝܣ ܨܒܝܝܐ ܢ Ia‏ 
wes. coa Y sa‏ ܘܝܫܡ̈ܗܐ ܬܠܬܐ 
ܐܝܬ ܠܗ sa‏ ܦܘ ܐܩܘܣ scs ov‏ ܡܨܗܝܝܐ"". 
ܡܢ ܗܝ ܕܨܗܵܝܐ ܣܓܝܐܐ ܥܒܕ ., ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ 
ܘܕܝܐܒܝܛܝܣ ܐܘܟܝܬ ܥ̇ ܒ ܘܪܐ". ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܪܕ̈ܐ 
Mem‏ ܐܘܟܝܬ݀ ܥ ܒܪ om‏ ܕܡܫܬܬܐ ܘܿܠܐ 
ܡ̇ܘܬܪ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ xiÀo‏ ܡܝ̈ܐ ܕܒ Cos 3v‏ . 
ܡܢ ܗ݀ܝ 3 ܡܥܥ ܘ ܡܫܬܟܥܝܐ ܬܦܫܢܘܪܬܐ 
v‏ ܡܩܶܒܠܝܐ ܕܬܦܫܘܪܬܐ P‏ ܕܗܠܝܢ om.‏ 


1 SSs va Noa. — 2 ܐ‎ hic et infra ܕܝܐܦܠܢ‎ SSs hic 
ܕܝܐܠܦܘܢ‎ et infra ܕܝܐܠܝܦܘܢ‎ . — 9 Ss ܦܘܩܐ‎ $ 
;ܦܘܩܕܢܐ‎ FSSs deest qs quod sequitur. — ^ Confer infra 
ܕܝܡܛܪܝܐ‎ -- 5 SSs add. ܪ‎ 43x . — 6 HF ܕܒܐܡܛܓܪܘܢ‎ 
$542 (F ܕܚܝ̈ܐ ܗ ܣܣܘܒܠܝ̈ܐ ܐܒܝܬ ܐܒ ( ܟܝܬ‎ —7 FSSs 
exl. — 3 83; ܕܝܐܡܛܪܘܢ‎ . — 9 SSs ,ܥܒܕ‎ confer 
col. 543, .ܐ‎ 19. — 19 SSs | JuziJY. — 1! SSs deest, — 12 SSs 

551 ܕܚܡܘܪܬܐ 


ܕܚܠ ܡܢ ܐܚܪ ܘܟܕ ܠܐ ܦܿܬ݂ܚܝܢܢ ̄ܡ ܗ̣̄ ܕܚܝܼܠ ܥܠ 


A ܕܕ݀ܚܠܝܢ ܡܝܗ. ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܝܫܘܥ‎ vc 


ܢܘܢ. ܐܕܡܿܠ ܒܨ «oll, ones‏ ܘܗ݀ܘܝܐ ܕܚܝܚܥܬܐ 
ܝܥܠ ܣܘ ܝܥܪܢܐ ܐܘْ ܝܥܠ ܐܢܫ ܕܕܚܿܥ. ܐܚܪ̈ܝܐ 
xus de oue‏ ܕܸܧܠܸ ܩ̇ܝܹܝܬ݁, ܕܚܝܼܠ ܡܽܘܕܥ ܐܢܬ ܥܠ 
ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܒܠܒ ܕܚܠܝܬܐ ܘܡܲܰܥܟܛ "cul.‏ 
de Gui ces eos S‏ ܢ ܒܨ oy‏ ܐܚܝܬ ܐܢܝ . 
ܕܚܠܬܐ Aucacs. ial‏ )ܪ̈ܝ )ܟ ܚܝܨ ܟ JR, Jess]‏ 
ܕܲܚܠܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝܐ (ܠܲܢܵܫܵܝܸܨܨ ܠ . ܕܚܝ̈ܠܬܐ ܥܿܨܝ̇ܢ ܥܿܚܵܝܢܹܬܵ. 
v Nos‏ ܣܘܪܪܐ ܘܫܿܪܸܧܬ݁ ¢ ܕܚܠܘܠܐ .35.00.70 Aw‏ 
ܕܲܚܠܘܼܠܝܢ Lu uos‏ ܕܚܝܠܐ Leid v‏ ܕܚܠܼܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ܿ 
ܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܘܡܚܝܠܘܬ ܪܥܝܢܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ 


ܠܡܥܨܝܘ ܒܐܝܠܝܢ exa e qM‏ ܒܝܬ 
ܡܿܫܪܝܗܿ NN‏ ܐܕܝ )2522 ܕܚ̈ܥܬܐ peo‏ 
ܕܚ̈ܠܬܐ LR 35; cols Lois] wo ceo‏ ܕܚܝ̈ܥܠܬܐ 
ܩܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪܘ. ܕܚܠܘ ܕܚܠܬܐ Aus y us‏ 
ܕܚܠܬ̈ܐ ܨܠܡ̈ܬܐ. ܒܫܠܝܚܐ ܘܠܡܶܢ ܕܕܚܠܝܬܐ 
coles goes‏ ܐܝܬ ܦܛ ܨܥܢ KLAS‏ )ܝܦ݂ܺܝܬ Q9‏ 
ܕܚܡܘܪܬܐܐ qua‏ ܩܬܐ ܐܚܬ 

eL aas‏ )ܕܥ ܬܫ ܡ ܙܟܪܝܐ ܟܹܐܦܐ 
cae! vss‏ ܘܐ oO A Lem a5» à Lal bs (Qa‏ 
o a" f‏ ܕܒܪܕܐ'܀:. 

NS 0 73553332‏ ܡܓܝܬܐܐ. wo‏ ܠܫ ܢܝܐ 
ܕܡܡܿܠܠ ܗ̄ ܚܪܫܐ. xA ns‏ ܗ̄ ܕܐܝܬܘ ܒܪ ܐ̱ܪܝܐ 
ܕܫܐܕ̈ܐ ܕܢܲܩܝܦܝܢ ܠܗ 


infra xv. — 19. SSs deest, leg. ^e M^. — 1^ $Ss addunt 
^ai, — 19 H vocab. sequentia usque ad Svss.owe desunt, 
ef. col. 5a5, ¢. 12 et col. 554 , .ܐ‎ 20, — 19 H XA za F 

Vs Ss ܨ‎ Us; UJ vá nass a; S v mamas 
p usus B. A. , Paris. 255, ܡܫܲܡܠܹܐ.‎ c € ܕܢܐܕܢܗܝ̈ܐ.‎ 
ܠܝܟܗ‎ en. —"H; Li. 5 SSs deest, cf. supra lin. 11, 

SSs deest ult.‏ 29 — ;ܐܬܣܐ qao‏ ܗܫ ܐܝܬ lH‏ ܙ 


glossa. 
ܕܝܐܓܔܓܐܟܣܝܐܝܣ 552 


ܕܶܢܢܶܫ݈ܳܐܐ ܥܳܬܐܝ lei eai ulus!‏ ܡܫܡܿܫ̈ܥܐ݀ ܐܦ 
ܦܝ̈ܓܐ° ܘܒܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ va^ ssa‏ 
ܪܒ ܕܠܢ̈ܫܐ ܩܝ ܐܥܝ (ܐܚ̈ܕܟܐ Ps‏ ܣܪܓܝܘ ܬܘܒ 
ܢܙܚܢ̈ܬܘܡܐ ܐܦ ܡܓܝܪ̈ܣ ܐ" ܢܵܕ ܐܒܬܝ JM‏ 
ܕܚܢ̈ܫܐ x Mox,‏ ܘܬܘܒ ܡܓܝܪ̈ܣܐ ܐܦ .ܦܝ̈ܓܐ 
ܐܝܕܟܐ (ܠܫ̇ܟܸܟܸܨ. ܕܕܢ̈ܫܐ «ill. JE ulus]‏ 

EE ys 1244331 

Pw Ao m ܕܛܘܪ"'‎ 

ܕܛܟܣܝܘܢ ܐܝܠܝܝܢ ܕܐܝܢܬܝܢܗܘܢ ܩ ܕܡ 
BU A‏ 

ܕܝܐܒܝܝܓܐ S os‏ ܕܝܒܛܝܢ ܕܝܒܝܛܐ̈ 
ܕܝܐ ܒܝܛܠܘܩܘ ܐܐܝܼܕ݂ܫܼܐ ܐܝ '. ܐܝܟ ܒܪܣܪܘ SUA‏ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܕܝܐ ܒܐܛܢ ܐܘܟ ܢܝܢܬ 
ov ex‏ 

ܕܝܐܓܪܡܡܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ di fo‏ ܘܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܥܐ ܢܐ ܨ Fabel‏ 

ܕܝܐ ܕܝܗ ܢܠ (ܝܼܐ ݂ܚܵܟٍ. 6 

Ni va‏ ܐ" (ܐܝܼܟ46 

e oco Ness‏ ܗܺܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܟܥܫܝܐ 
ܕܡܢ e ama‏ ܐܘ̈ܢܓܠܝܣ ܛܐ EZ Jo‏ 
ܘܕܨ SL dud! Kx)‏ ܘܗܢܐ ܣܝܡ ܒܐܠܟܣܝܕܪܝܐ 
ܕܟܬܼܒܗ ܛܝܛܝܢܘܗܐܦܝܣܩܘܦ̈ܐ ܐ 

5L 9 (ّ (ܠܥܝܝܼܢܝܼ‎ "coe ~¿ cas roa 
KT 

ܕܝܐܛܓܐܟܣܝܐܝܣ ܐܝܟ ܒܢܪ a^ £o‏ »€ 
ܦܘܩܕܢܐ ܐܝܟ ܕܝܐܛܟܣܝܣ ܗܵ Ww aS‏ -: 


! HF deest ܐܵܕܝ‎ AA. — 3 SSs vocab. sequentia usque ad 
wá 8.20.5 Ww Na Nasa desunt, — 9. F addit & 
ܝܐܣܝܪܐ‎ . — 4 SSs was. co 70; HF a3 x 75. — 
5 FSSs Ll. — 5 F add. &jLe )ܟܥ ) ܘܨ‎ Lm ܕܚܪܐ‎ 
ܕܐܐܕܥܐ‎ cf. col. 43^, l. 99. — 7 SSs deest, — 8 S85 v Nos. 

—? FSS8s deest feas; H .ܚܟܐ‎ (| cole. — 10. H hic et 

infra wa co Nc. — !! SSs add. hx. ܕܐܬܟܐ ܨ‎ et sequen- 
tia desunt. — 12 SSs deest; HF. wo, cf. Bar Ali, 3106, et 
1 1 

Yvon 549 


ܐܢܬܿܨ cens‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪܘ. ܠܐ ܡܬܕܪܫܥܐ :ܕܨ !ܠ 
EP WE Qe»‏ 

o^. c0 ܘܐܝܟ ܒܝܪ‎ el ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ vos 
ܗܘ ܡ݀ܐ ܕܡܿܓܥܠ. ܓܒܪܐ ܠܐܢܬܬܐ ܘܟܼܠܡܕܡ‎ 
28, X !ܨܢ ܟܼܳܐ܂‎ (Loy ܘܐ‎ xs m ܕܦܿܩܕ ܓܒܪܐ‎ 
ܕܬܠܚܝ̈ܫܐ ,ܕ (ܠܝܺܫܿܬ݁ܐ. ܕܘܪܬܐ‎ XX ܕܘܪܬܠ ܢ ܬܒܢܵܝܸܢ̄ܬ݁‎ 
. 97 ^r ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ sese lI Ai v eon 
ܐܐܝܼܐܟܐܬ.‎ ulis ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܡܿܓܢ‎ eoo 
vana ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܢܗܪܐ‎ hA ܕܘܪܝܛܝܘ݀%‎ 
ܡܝܶܐ ܠܥܠ‎ QA ܝܥܠܘܗܕ, ܕܒܚܕ ܡܢ .ܥܒܼܪ̈ܘܗܝ‎ 
cS ܐܠ ܦܪܐ‎ X ܠܬܚܬ. ܘܐܝܟ‎ iat o 
ES e» AAN ܥܡ ܡܝ̈ܐ‎ 

ܕܘܪܘܢ 0 ܡܢܘܗܒܢܬܐ ܕܐܬܘܿܢܪ̈ܝ Mx‏ 


ܩܘܪܒ݁ܢܝ ܡܬܩܿܪܝܐ. ܐܟܡܐ oh as‏ ܒܐܘܢܓ 
ܣܓܝܕܐ. ax‏ ܡܘܗܿܒܬܐ ܘܩܘܪܒܝܐ 
Pagi‏ 

ܕܘܪܬܐ7 aos n va o‏ ܕܢܘܪܐ ܕܬܚܝܬ 
ܩܡܕܣܐ. ܘܠܗܥܐ ܕܡܢ ܪܬܚܗ ܕܡܢ ܘܐ ܕܗܘ 
wan‏ ܪܒܬܐ p. N co‏ ܘܕܡܐ :ܠ ܗܘܦܐ ܕܐܝܟ 
ܓܪܐ 9-8 ܡܢ ܦܘܡܐ. ܘܡܬܚܢܐ ܒܙܒܝܢ 
ܣܬܘܐ̇:. 

Boyd c ܕܘܪ̈ܩܝܢܐ ܦܗܪܣܝܩܘܢ‎ 


107933302 ܨ ܒܪܗ ܕܝܘܢ.܀ ܨ ܕܘܟܬܐ ܗܕ E"‏ 


ܠܥܚܘܕܝܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ Pe‏ 


seq. deest, — 12. Ss y ܐܢܬ‎ (ae y aea I; 8 ܐܐܢܬܢܝܨ‎ 
Bias ܐܛ‎ (afe, . — 13. HF add. eS. — 1^ H vocab. sequen- 
tia desunt, — 6 FSSs deest ,ܢܐܟܝܐ‎ — 16 SS cao d, — 
17 Cf. inf. ܠܐ‎ et B. H. in Prov. , xxv, 22. — 198 Ss ases; 
H add. gases . — !9 SSs add. ܕ ܪܕܐ‎ , — ?9 SSs cos et add. 
ܕܐ ܢܼܫܥ‎ . — 2! SSs vocab. preced. desunt, — ??. SSs add. p». 
— 33 SSs deest, — 2^ FSSs deest LU. jv. — 9 SSs deest; H 
add. ad calcem Kok. , leg. Kaos. , — 99 SSs vocab. preced. des. 

550 v Nas 


ܕܘܫܐ SEPAN E‏ ܕܬܐ ܢ 
I loy, (eo,‏ ̄ܨ dese‏ 

ܕܘܫܪ̈ܐ (ܢܥ ܨܝ ܒܨ ܕܘܝܫܪܐ Quae ipei]‏ 
ܐܐܬ D yu,‏ ܕܐܩܬ. Pid‏ ܕܚܘ c5 AA OCT y‏ 
ܘܒܐ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Pos‏ 

ܕܚܕܐ ܐܙܫܟܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܥܝ Les;‏ 
ܕܐܧܕܝܰܬ݁ (ܐܠܚ̈ܟ ܨ vare‏ ܕ݀ܐܝܬܘ ܡܗܝܡܝܐ ܡܢ ܟܝܪܣ 
ܐܡܗ AN osa‏ ܡܫܠܡܝܐܢܬ ܠܐܐ Y axo‏ ܢܸܫܠܝܝܼ̈ 
aol‏ ܕܐ ako‏ ܐ 53 ܢ̣ܫܸܩܝܬ݁ ipee‏ 

Y‏ ܗ݀ܝ ܕܒܚܟܼܡܬܐ ܕܟܺܫܐ U wá‏ ܡܶܢ ܨ 
ܕܚܘܩܝܐ o) 5 18 ases‏ ܙܟܪܝܐ Kn, maO3‏ 
ܕܐܝܼܫܥܕ݁"'. ܕܺܚܘ̇ܡܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܐ ܥܘ ܐܝܬ ܐܝܿܟ. 
ܕܡܼܡ day) 7 ee gm‏ 

YEA‏ ܕܥ aue]‏ ܕܰܚܘܳܢܝܘܼܬܐ ܚܶܬܰܬ̈ (ܬܢܿܟ ܕܐܢܫܐ 
va‏ ܕܕܿܟ. ܬܬܕܚܐ ܚܝܫ ܐܬܕܚܟܕ Del‏ 
ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ soe‏ ܕܵܥܢܸܢ̈܆̈. AI exc‏ - 
Sac‏ ܕܺܚܳܐ ܠܗ Ov‏ ܥܨ ܢܸܬܢܿܫܬ݁ (bene)‏ 

«f ܟܝܝ‎ Ww san 

ܡܠܠ ܨܚܘ oll uz‏ (ܢܬܢ̈ܝܼܨ̈. ܐܬܕܲܚܲܚ ܡܢ 


ܢܠܐ mana‏ ܐܐܢܵܕܨ ܐܐܓ݂ܝܼܐ ܐܘܚܘ sa eqno]‏ 


ܕܚܝܠܐ elt e vw Na * Cayo ur‏ ܪܐܒ 
Moos Pelea Jis‏ ܟܝܕ ܦܬܝܥܢ ܐ ܕ ܗ݀ܘ ܡܝܕܡ 


! S85 ܕܘܪܐ‎ cf. col. 64, ܐ‎ . 7. — ? F add. (Ses ܕܘܐ‎ 
X»; SSs add. Ja K ܕܘܐ ܬܒܨ‎ . — ?. H vocab. precedentia 
desunt, cf. col. 547, ܐ‎ . 35. — ^ F add. cau oV; SSs ultima 
glossa deest. — 9 SSs soli, cf. col. 538, ܐ‎ . 48. — 9 SSs tan- 
tum : 3o gll VC ܕܘܪܘܢ ܩܘܪܒܢܐ‎ . — 7 8S5 deest, 
¢ supra lin. 7. — 9 Sic, leg. ܕܡܕܣܐ‎ , — 9 S8s 423. 
— 16 85; ܕܘܪܡܡ‎ et sequitur lantum ܕܗܕ ܗܕ ܐ‎ wA o, 
eg. ܂ ܕܘܒܢܝܡ‎ — 1! $8s le, ܐܐ̈ܨ‎ (Ss Jes) les, et glossa 

547 ܕܘܩܝ ܡܢ ܘܢ 


ܕܘܩܘܣ ܬܘܒ Ten‏ ܥ ܕܘܡܘ oup»‏ ܡܕ ܕ M‏ 
ܨ ܕܘܩܘ ܡܪ̈ܛܝܐ 4i looo sona "Y‏ 


ܕܘܩܝܡܝܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܚܝܪܐ deem;‏ 


ܕܘܡ 452,5 
Avon‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ om‏ ܡܐ ܕܡܿܝܬܝܐܿ 
sa‏ ܡܢ ns‏ ܐܒܘܡܿ ܐܟܐ ܦܪܢܝܬܐ ܕܝܢ 
ao‏ ܡܐ .ܕܝܗ̇ܒܼ ܠܗ̇ ܒܥܠ Pai‏ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܘܪܐܐ 
5t‏ 851 ܕܩܟ ܐܬܒܟ 4 
ܕܘܪ̈ܐ ܒܨ S vw Xo wes PII‏ ܝܝ 
ܸܪ ܐ (V gos eese Voy Pace xJI 45,5JI‏ & 
cosi‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܘܪܐ ܝܫܝܓܪܐ' ܕܝܫܼ̈ܝܐ 
JA‏ ܕܘܪܬܐ 3030 oU 3S. d» XXI vx‏ 
ܕܘܪܛ)ܐ'' ܗܓܘܪܐ ܐܪܣܘܪܓܕܐ "ie (sic)‏ 
"we Nos‏ ܦܠܐ 

Tox" 
fa ܕܘܪ̈ܐܙܩܝܢܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܘܚܥܝܢܢ‎ 
De rasis ܙܚܙܘܪ̈ܐ ܦܪ̈ܣܝܐ‎ 
ܕܘܪܝܒܡܐ ܐܫܟܢܢܬܗ ܒܡ̈ܬܠܐ .ܕܐܪ̈ܡܝܐ ܐܢ̈ܕܐ‎ 
ܐܢܝܐ( ܝܬ̈ܪܵܟ݂.ܕܘ̣ܪ݂ܓ ܐ ̣ ܬܘܒ‎ M xax. ܕܘܼܪܓܳܐ‎ 
ܐܪܝ ܐ܀܀‎ uos ܗ̄ܕܘܪܺܫܐ‎ v Nos Lu ! 295 
wa ܕܘܪܘܕܘ ܒܘܡܘ̣̄ܨ ܙܪܝܥܐ ܕܐܣܛܦܠܝܢ‎ 
ܐܒܪܢ _ܐܝܼܝ̈ܨ܀‎ 55 '' eos ܘܡܬܩܼܪܐ‎ 


15. Cod. sie, cf. col. 538,1. 13 et inf. v eo S Aa s. — 16 F 
ܕܘܪܘܒܘܕ‎ , inf. v ܥܪܛܥܝܬ݀‎ . — 17 SSs vocab. sequentia 
usqué ad wa. xoa desunt, — 19. Confer col. 53h, ܐ‎ . 31. — 
19 SSs add. &los , hoc est &Xloy . — ?? SSs ܠܐ‎ Re 
ܬܬܕܪܟܘܢ‎ , — ?! SSs deest Klo. ܐܕ‎ Ea. Ly et sequitur 
܀ܝ̣ܫ̇ܒܿ ܝܫ ܐܢܬܐ ܘ̄ܬ‎ ei aon. — ?? S ov ܦܘܚ ܫܥ ܐ‎ 
ܐܘ ܟܫܘܒܐ :8 ;ܟ݁ܫܘܒܡܐ‎ vá 5x cas; ܐ :;ܟܫܘܒ̈ܐ ܠ‎ 
ܟܘܝܫܒܝ̈ܐ‎ ܼ `. 94 HF v Nas, ef. col. 191, l. 31, — 
24 SSs deest, — 25 H .JAX Ls). — 36 SSs deest. — ?! H 
ܦܝܠܘܓܫ‎ ef. col. 9, 1. 3. — 39 HF add. J,5. 
648 ܕܘܼܪܵܫܳܐ‎ C 
ܕܘܪܘܣ ܒܨ ܥ̄ ܒܲܠܘܛܝܐ )ܐܝ ܐܪܟܐ¿‎ 


ܕܘܪܡ .1656 ܡܢ ܕܡܢܪ ܗܢ «a XS‏ ܕܗܘ 
ܕܘ̇ܪܝܼܡܲܝܓܐ" ܗ̄ ܡܲܘܗܒܬܐ do‏ 
ܕܘ̣ܪܝܼܣܛܝܼܩܝܢ ܗ̄ nos aseo‏ 4 

E qv M, $m T 3303‏ 
ܕܘܪܟܿܙܬܐ!'' gera d; lo,‏ 55 ܬܬܕܪܟܘܢ »39 
ܝܠܐ ܕܸܕܼܨ. las ooh‏ ܕܪܘܟܼܬܐ݀ ܐܲܝܟܐ. ܘܝܢܼܩܐ) ܝ̈ܬܐ 
RA E.‏ ܐܕ ܥ ܨܢܸܝܬܵ 3 ܕܘܪ̈ܟܝܬܗ ܕܘܨܐ ܗ .ܟ 


«Pol ܐܢܥ‎ 
Po UA wot ܕܘܪܩܝܥܘܢ‎ 
ܬܘ‎ sw cons ow s ܕܘܪܡܢܝܐܘܢ ܪܒܢ ܐܡܪ‎ 


ܕܛܪ̈ܦܘ. 473« ܠܝܬ ܐ eec à,‏ ܘܙܪܥܗ 
ܕܘܪܩܡܐ ܪܘܡܝܐ ܬܡܢܐܝܢ ܪܝܓܠܐ ܘܝܨ 
EU o» i d»‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Jlby! Kx)!‏ 4$ 
"wea‏ ܘܶܡܕܳܪܡܘ̣ܬܐ JU!‏ 

ܒܐ 0 ܕܘܿܪ݂ܓܐ. ܕܘܪܥ ܐ — b A‏ ܕܦܥ ܪܕ 
nass A875‏ ܐ ܐܝܟ wa N75 aA‏ 3 )ܝܢܐ 
Molan‏ ܡܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ HP‏ ܕ 
pad 7-302‏ 


ܕܘܪܩܢܝܛܓܘܢ ܒܨ w 3a X. ow x‏ ܕܗܘ 
ܦܝܠܓ ܘ ÷" ]915 «iXX Judd‏ 
ܕܘܼܪܫܵܐ Kb;‏ ܢܫܝܢ Lois. PR‏ ܡܬܕܪܝܫܝܐ̈ 


£ Qf. ܐܧ‎ 528, 1.13. 9 SSs deest, 8 SSs deest, cf. 
supra lin. 1. — 4 SSs wfxoa. — 5 SSs vocab. sequentia de- 

— 5 S$s eV; F ;]ܐܠܫ ܬ݁‎ — 7 HF sic; S$s 5 o e nl! 
gU CAS La: ef. in Bar Ali, 3095 : 5-S3-« y ܢܢܪ‎ xl 
ܨܢ‎ wh in B. Ali, Paris. 255 : & qs (jas cS e, 


Sys ܐܠܝܠܟ ܕܦܨ‎ — 8 88s ܕܫܝܓܪܐ‎ cf. inf. v Na 
wx. — 9 SSs vocab. sequentia desunt. — 19. SSs deest, — 

11 $8s deest. — 13 F e Jay; SSs N o Ses — 1? HF 
;ܐܬܟ‎ in B. Ali, Paris. 255 : eU, ܐܢܬ ܨ‎ clou! ܐܬܪ ܕܩܕ‎ 
2991, !ܠܐܐ‎ ces. — M S8s £525 Aus, seq. des. — 
ves ܕܘܥܬܐ‎ 645 


Per ld, raul] reno YA ܕܘܥܬܐ‎ 
Jue Pin eo saco vw ܕܘܥܬܐ ܕܫܓܪ̈ܐ'‎ 
(ܐܠܢܝܼ)ܟܐ. ܘܬܘܒ ܕܘܝܥ ܬܐ ܩܝܘܪܝܥܝܬܐ ܗܘ ܟܕ‎ 


ܗܘ : 


ܕܘܥܬܐ 5$ ܕܘܥܬܐ ܕܐܦ̈ܐ s‏ ܕܚܕ AJ‏ 
ܕܘܥܬ̈ܐ ܕܩ݀ܐܪܦܣܘܣ 1 ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
uou BUS rero‏ ܢ̣ܛܬܳܐ Pei‏ 

ܕܘܥܬܐ ܩܘܪܝܢܝܬܐ ܕܡܢ 33553032 .3 dax.‏ 
ܣܣ ܢ ܦܘ ܀. 

ܕܘܥܬܐ ܕܒܛܘܝ ds‏ (ܠܢܝܼܐܟܐ.. 
ܕܘܥܬ̈ܐ v 5323 wA‏ ܠܡܠܥܝܠܙ܆َّ݀ܙ 
se‏ ܕܟ RIS‏ 

ܕܘܥܬܐ ܡ̈ܕܝܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ AA.‏ 
ba‏ 

ܕܘܥܬ̈ܐ ܕܣܝܠܝܦܠܝܘܢ ܗ̄ Roe AUN‏ 
ons, as, css I, oce yl‏ ܘܝܬ & ܠܫܟܬܢ ܪܚ ܕܐܚܨܸܚܨܙܢ 
ܐܝܝ -. ܒܪ ܣܪܘ ܕܘܥܬܐ ܕܣܠܝܦܝܘܢ ܐܠ )ܢܝܝ ܀܀: 
ܕܘܥܬܐ"! ܕܦܣܰܬܡܐ ܚܝܫ (ܠܫܲܚܝܵܝ̈ 
ܕܘܥܬܐ ܕܟܐܙܦܺܐ ܠܘܬ ܦܠܥܚܝ̈ vé IN S‏ 
ܕܗܘ co Ww SN,‏ ܪܦܐ ܘܩܠܦܬܐ SW Aw AA‏ 
ܘܟܐܦܐ ܚܘܪܬܐ ܘܕܒܺܝܩܢ ܩܠܦ̈ܬܗ̇ ܝܥܡ vos‏ 
ܐܟܺܐܝܺܬ݁ ܐܬܟ pl‏ 

ܕܘܥܬ̈ܐ ܕܙܝ̈ܬܐܙ ܟܘܫ̈ܝܐ ܐܝܟ ܦ ܘܠ ܘܣ 
ܘܫܬ ܸܢܸܥܵܕܸܨܢ oe‏ 

ܕܘܥܬܐ oS MEC DE‏ ܡܢ ܢܦܫܗ x»‏ 
ܓܠܝܢܘܣ a3‏ ܕܡܐ ܗ ܪ̈ܝ 13 N‏ ܠܡܘܡܝܐ ܀:. 


usque ad wav ܕܘܓܬܐ‎ desunt, — 11. Cf. col. 367,1, 2h; 
col. 510, +. 19. — 12. HSSs asse za. — 13. f. Gal., xm, 
26 et Z. D. M. G. , XLI, 361. — !^ SSs deest. —15 F v 3302^. 
— 16 F add. ܗܢܐ‎ vo ܩܒ‎ 3. — !? 8Ss vocab. 
sequentia desunt. — 19. HF ܕܕܝܠܦܘܪܘܢ‎ , . e 5A Scam in 
Overbeck , S. Ephremi Syri, 156, 5. — 19. Cod. ܘܬܟܕܝܢ‎ . — 
90 F esL 3l, — 21 SSs deest, — 32 SSs deest, — ?3. HF 
deest, — 9^ SSs vocab. sequentia desunt. — 95 S8s v3 NMS. 

ܕܘܩܡܘܣ 546 


ܕܘܥܬ ܐ ܕܡܛ ܡܬܐ ܡܪܐ ܠܗ ܣܥܼܓܝܝܣܘ 
wA S on‏ 3 0 

diy ܐܩܝܝܥ‎ i I sh exei E but TS. Sos 
ܒܠܫܝܐ‎ Pw o3 , ܓܠܘܼܣܣܩܣܡܐ ܓܘܪܢܐ ܬܘܒ‎ 
ܡܬܦܲܫܡ. ܣܘܪܝܐܝܬ ܘܥܒܪ‎ saw s ܡܨܪܝܐ‎ 
VÀ ܗܢܐ ܡܬܩܼܪܐ ܐܪܡܐܝܬ‎ wes ܬܿܘܒ‎ 
ܘܒܗ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܗܘ ܓܠܘܣܘܝ ܡܐ‎ 
17 ܝܝ‎ e (ul! ܚܠܦ ܕܘܿܦܢܼܐ ܓܘܪܢܐ. ܐܡܝ‎ as 
ܦܪܰܐ̱ܓܪܺܐܦܶܐ 0 ܪܘܫܡ̈ܐ ܀܀.‎ eps 

ܕܘܦܪܘܢ ܐܶܡܪ oa ve Ao‏ ܒܕܝܐܬܝܣܢ. 
ܕܠܐ ܬܬܒܝܢ ܒܟܘܪܣܝܐ eoa JC aASon2‏ 
ܓܒܪ̈ܐ ܬܚܝܬ rw‏ 

Ji, vex Soa‏ (ܠܵܠܢܿܚܵܐܒ" Jus,‏ ܐܚ 

4: ܩܐܝܼܫܸܫܝ̈ܨܲܨ‎ einiulo csl, s ܕܘܦܣܤܣܝܣ ܕܟܝܥܗ̈ܝܢ‎ 
deas AA wA %! A UE V. 

0: 9 EQ 

ܘܡܐ ܕܐܗܚܬ cuaes)‏ ܕܢܸܝܬܢ ܨܢ . pa‏ ܚܙܐ. ܕܘܩ̈ܝܐ 
ܢ̇ܛܘܪ̈ܐ exa‏ ܠܒܥ ܥ 9 ̇ܐ ܐܝܬܥܝܼܲܬ̣̇ ܝܼܼ. po»‏ 
ܕܘܩܐ ܐܫܥ ܒܼܬܢ ܕܨ ܀ 

Roa ܒܕܐܬ ܐ‎ | ue sls. P302 

v——o-» ܐܝܟ‎ eO AW ܚܝܕ‎ Y 33020 ܕܘܩܐ‎ 
icu ܘܕܡܐ‎ w nos ܘܐܚܪ̄‎ 2 ou 

Pe llali v Na " nONaN, ܕܘܒܩܡܐ ܕܗܘ‎ 
ܘܳܿܪܐ‎ S ܐܣܘ ܐܝܟ ܒܢܪ ܣܥܪܘ‎ aon 
Pom 

ܕܘܡܘܣ ܐܣܛܦܠܝܢ ܓܙܰܪ ܕܫܝܢܐ MU, jys-‏ 


! 88: add. (ܟܢܬܿܨܸܢܟ‎ (Ss eo) io ܕܒܪ ܣܪܘ‎ et deest 
ܦܵܐܬܿܕܸܢܫܹܐ‎ eue F pie ܕܦܨܨ ܢܨ ܚܕܕܚܨܢ݈ܬ݁‎ der ܐܕ‎ dl 
ܟܝܝ ܨܢ‎ Reno . — ? SS; ܕܝܫܚܝܓܪܐ‎ . — 9 HF ܐܙܐ‎ 
ico 3-75, confer col. 98, l. 97; col. hoh, .ܐ‎ 31. — ^ SSs 
ܧܥ‎ ww ܕܗܘ‎ 3 co 53 5 ܕܘܝܥܬܐ ܩܡܘܪܢܢܝܬܐ‎ 
lUa NI. — 5 SSs coa.cox C X". — ¢ SSs add. 5556. —7 HF 
.ܪܝܬ‎ — 8 $8s ܒ̈ ܝܥ 1 ܨ‎ yl. — 9 F !ܠܣ ܕܕܒ‎ ; H eai dd , of. 
lbn Baitar, ap. Leclerc , Y, p. 141. — 19 SSs vocab. sequentia 


35. 

543. ܕܘܠܗܐܝܘܣܐܛܝܗ 


ܠܗ ܛܝܘܦ̈ܐ ܚܿܕܝܢ ܕܐܵܬܵܐ Waco v ox‏ ܠܗܘܢ 
p‏ ܗܠܝܦܘܣ D‏ 

ܕܘܠܗ݀ܐܝܘܣܐܛܝܗ! ܦܠܘܼܚܘ 4:135 
ܕܘܠܓ ܕܗܘ ܫܗ vocas wn X coa‏ 
ܒܪܘܐ ܘܬܘܩܘܢ݀ ܡܝܢ ܚܫܝܡ̈ܗܐ .ܕܝܫ̈ܢܝܬܐ 
BAS!‏ 

ܕܘܼܠܩܵܒܵܐ' ܘܒܝ )ܪܒܬ Eolo‏ 

woe) bacs aw! Ww S sco sU, GL, ܕܘܡ‎ 
ܒܝܪ‎ Ly yis) gs eI de JUo, ܕܒܥܝ̇ܝܐ ܒܨ ܕܟܐܦ̈ܐ‎ 
ܠܐܝ ܘܬܘܒ‎ jas, ܝܨ ܨ ~ ܠܝܼܝܐܬ ܝܕܨ ܐܣܐ‎ cul ܣܪܘ‎ 
ܐܠܐ ܚܨܢ‎ sous! ܐܚܐܚܨܢ‎ 

ܕܘܡܣܝ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ di‏ 

ܕܘܼܡܲܟ̣ܘܿܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܡܗ VEN S‏ 
ܕܡܢ ܣܡܠ Iv‏ 

ܕܘܡܣܥܘܢ. Ji.‏ ܐܟܠܐ 


"a2! eA. eo ܕܘܡܣܤܛܝܩܘܢ ܐܝܟ ܒܝܪ‎ 
dono 

Ban ܕܘܡܒܝܐܐ°‎ 

mos VS ܕܘܡܣܤܣܬܝܩܘܣ ܝܲܥܒܝܕ ܕܘܟܬ݀‎ 
: Bee es 


ܕܘ ܡܣ ܝܘ © .ܝ ܫܟܼܲܐ ܒܐ ܘܣܢ ܐ )ܠܚ ܝ )ܕܝ & 
dot‏ 

TE 303‏ ܫܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܧܲܕܹܝ݀ܬ. 
ܕܘܡܩܪ̈ܛܝܐ ܒܟܬ݀ ܕܦܕ ܐܚܝܪ̈ܝ ܟܢܫܐ 
ܕܘܡ̈ܫܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܪܡܣܘܡ Hie aes‏ 
ܕܘܡܐ ܡܘܗܒܬܐ Puls‏ ܘܨܸܣܝܼܬܵ.݀. 


wA cs. ܕܘܝܒܬ‎ confer col. 131, l. 10. — 1^ SSs 
* ܕܘܣ ܗܝ‎ , — 15. HF ܨ‎ y,3. — 15 HF vas. ܕܗ̈ܘܝܢ‎ SSs 
deest wA s e ܇ ܕܘ̄ܣ ̱ܗ ܛܣ ̄ܗܪܝ̈ܐ‎ — 17 HF 
ܕܘܣܚܘ ܝܿܗܒ ܐܢܝܐ ܠܟܘܢ‎ .(H ex) dece ܗܒ‎ 
) eff esl) ܐܧܟܐܝ̱ܬܵܕ‎ — 88 F saca. SV ܘܗ ]ܐ ;ܐܠܝܟ‎ 
eos, ef. inf. .̇ܗܸܡܝܵܢܵܐ‎ — 1? Gf. inf. ܣܪܩܘܠܝܣ‎ , — 
30 Sie, leg. WA ܕܫܓ‎ ; SS5 add. ܕܒܪ ܣܪܘ‎ . 
ܕܘܥܬܐ ܕܫܓܖ̈ܐ 


de dece ܢܝܒ‎ Co. ܐܓܿܪܐ‎ eon 
a ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܚܫܡ ܓ‎ T 472303 
p Bal pl ܘܫܡ . ܐܢܬܬܐ‎ J., 
e ܒܪ ܕܘܢܒܐ‎ QÓS we-340a 
ce y Jes CASS JUL cols ܩܣ ܘܣܬܥ̈ ܠ‎ 302 
ܕܘܢܒܬ ܣܘܣܝܐ܀:‎ Y TOU 
de» »5 "wies 
ܕܝܬܝܪ‎ we aei Aux olós TELE 
pase Lora UL del, aue ܡܬܕܢܩܝܢ‎ — 
COO 
ܕܘܢܒܡܬ ܥܘܩܒܪ̈ܐ" ܥܣܼܒܐ ܗܘ ܘܕܒܐ‎ 
PAN SN ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܘܥܝܬܗ‎ 

VA icon‏ ܫܘܚܢܐ ܕܒ ܥܐ ܝܟ .ܨ ° { )ܠܫ )ܧ 
RA Lad,‏ ܝܨ ܦܵܨܕܸܗ ܕܫܐ ܬ .Z‏ ܕܘܕܣܗܛܣܗܪܝܐ »€ 
wa‏ ܕܗܘ̈ܝܢ ܗܠܝܢ max.‏ ܒܟܘܠܗܪܐ܆܀: 
ܕܘܣ ܗܒ ܕܘܣܘ ܝ̇ܗܒ ܐܢܐ ERU b das! bs!‏ 
ܕܘܣܬܝܩܐ ܡܼܐܣܪ ܚܨ̈ܐ ܦܬܝܐ ܒ ܕܡܘܬ 


: 1 sail eosdii Qa5s ܟܪܟܫܐ ܟ‎ 
coa Na 8 ܕܘܥܬܐ ܦܐܘܬܝܩܝܬܐ ܐܝܟ‎ 


ܘܕܐܢܵܝܵܝܹ.܀6܀ 

ܕܘܥܬܐ ܕܝܕܒ݀ܐ ay‏ ܐܠܼܟ . 
ܕܘܥܬܐ ܕܠܓܓ̈ܐ ܚܵܝܫܿ dA‏ 
ܕܘܥܬܐ ܕܡܡܒܝܡܘ̈ܢܐ digesi‏ 
ܕܘܥܬܐ ܕܟܘܒܐ ܛܘܪܝܐ ܐܨܒ 
ܕܘܥܬܐ LN Aon‏ (ܪܵܢ̈ܝܹܐ܀ 

ܕܘܥܬ̈ܐ Nen‏ ̈ܐ" ̱ܢܧܫܿ 43 


544 


1 D WP 2. Cf. col. ha1, 7. 22; col. hab, 
l. 19 et ult. ; col. 427,1. 91. — 3: SS deest, — à HF v 225, 
df. col. 488, L1 et inf. con Ny ;ܛܢ‎ — 5 H eL 29V 8 
g dl. hoc est ܨ‎ 4. — 9 SSs deest, — 7 S8s ܕܘܟܬܐ‎ 
ܰܕܝܳܝܳܐ‎ HF vasi o5, cf. infra ܇ ܕܝܐܡ ܙܘ ܛܝܢܣܘܣ‎ — 
8 SSs deest, cf. col. 185, ܐ‎ . 3. — 9 HF deest — 10 $Ss 
deest e ܐܚܘ‎ et ial plo — (f. col. hah, 7, ult. — 
12 H ܕܘܼܢܳܒ݁ܳܐ‎ S85 deest, — 19 SSs ,ܝܐܘ ܥ ܡܪܐ‎ leg. 
ܕܘܟܣܐ 


Tecos 02‏ ܗ̄ ܬܪܥܝܬܐ ܘܡܬܐܡܪ Woo‏ 
ܒܨ ܘܗܟܘ݀ܬ ܒܪ ܣܪܘ ܟܝܥ eco‏ )ܪ ܧܚܝܢ ܐܝ 
Jl, (hls‏ ܕ0 ܩ ܢ̈ܫܝܬܝ ܕܘܟܥܩܢܐ ܬܝܫ ̄̄ܒ̄ܘ 
4j Ouod‏ 

ܕܘܟܣܝ amma *as‏ )ܢܘܟ 

ܕܘܟܣ ܕܝܢ ܚܕ ܕܫܡܗ QM‏ —- ?. ܕܘܟܥܘ 
ܕܘܟܿܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܬܚܐ ܕܡܝܢ ܓ .ܘ ܝܫܡܐ 
ܠܓܘܝܫܡܐ ܕܡܩܒܠ ܬܘܣܦܬܐ ܒܪܚܝܣܘܬܐ 
ܕܣܝ̇ܡܗܘܢ ܕܠܘ ܝܫ̈ܡܐ eS.‏ ܕܝܢ ܐܬܪܐ ܡܢ 
ܣܿܟܼܐ ܘܡܣܿܝܟܼܘܬܐ ܘܕܘܟܿܬ݀ ܐ. Svo‏ ܗܼܢܘܢ «CD‏ 
ܚܖܕ̈ܕܐ. 5o:‏ ܕܐܬܪܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܣܲܝܡ̈ܐܝܬ 
ܐܝܬܘ. ܐܠܐ ܒܬܐܘܿܪܝܐ ܒܠܥܢܘܕ. ܣܳܥܐ ܕܝܢ 
ܐܢܬܘ xA A e‏ ܕܨܒܢܘܬܐ, Sa‏ 
ܓܘܵܝܬܐ'. ܐܝܟ ܓ ܘܫ ܡܐ ܗܘ .ܥ ܘܒܢ ܐ. 
ܡܣܲܝܟܘܬܐ ܗܟܝܐ. ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ vico‏ ܡܢ om‏ 
oo ox ss‏ ܠܐ ܡܢ ܓܓ ܘܝ ܫ ܡܐ . vxo‏ ܡܢ 
ܐܬܪܐ. ܕܘܟܿܝܬܼܐ ܕܝܢ 75 5 (sic) oc xa M‏ 
ܕܬܘܣܿܝܦܬܐ ܘܡܬܝܥܝܘܬܐ. ܬܘܣ ܘܢܬ ܐ ܕܝܝܢ 
ܠܡܢ̈ܬܐ ܢܲܩܝܦܐ ܘܡܬܝܚܘܬܐ ܕܓܘܝܫ ܐ ye‏ 
ܐܬܒܟ Pol‏ 

ܕܘܼܠܝܐ fad.‏ ܐܢܝܢ ' ܕܦܨ ܪܐ ves‏ 

ܕ݂ܽܘܠܶܠܳܠܳܐ ( ܢܬ ܠܨ ܕܩܨ ܥܬ ܠܠܝܼܨܢܸܨ ܐܟܝܐ ye‏ ܐܢܣ 
GQyeemÀ ode Xx.‏ ܒܫܩܩ : 

c aJ! voa‏ ܘܡܬܐܡܪ ܬܘܒ RECS‏ ܦܘ 


541 

sequentia desunt, — V^ 1 sie; F Jueepexi)y an non‏ ;ܝ ܫܪܝ ܐ 
ܕܘܠ ܘܣ 8 5! — .113 ,13 ly ? confer col.‏ ܕܐܐܝܼܣܼܬ. legendum‏ 
d. sup. l. 9; et postea addunt‏ ܕܒܪ ܣܪܘ ܥܕܐ ܫܝܼܥ 
cosfer col, 5h,‏ ܕܘܠܐ ܕܒܫܡܝܐ MJ! co v‏ 
SSs deest. — 1? SSs deest, — 1$. H vA Nos; S85‏ 19 — .33 . ܐ 
H‏ ?9— ܐܪܒ ܥܪܕܡ $ vé so Nos. — 19 8$ pa^ as;‏ 
ܘܝ ܕܥܲܬܸܥܿܝܬ݁ Axe ameet lantum ; F Komma 5l SEIS‏ 
Kx ye), ef. Dozy , suppl., 1, 510. — ?! F v aos; 88s‏ 
deest , cf. supra lin. 14, — 92. SSs sequentia desunt,‏ 
ܕܘܢܦܝܝܚܶܐ 


542. 


ܘܛܪܦܘ ܛܪܕܝܢ ܦܓܪܠܪܚܕܘܕܐ amo Soa c‏ - 
ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܘܠܒܐ ܵܣܸܟ݂ el‏ 

0h 9 von‏ 3 ܗ ܕܠܠܐ 0 ܘܠܐ 
(hug Y 7o‏ 

ܕܘܠܘܛܪܝܐ di EU Y‏ ܕܦ ܬܟܪ ܪ̈ܐ. ܒܨ 
ܕܘܠܘܼܓܪܛܝܐ HR‏ 

ܕܘܠܐ ܢܡܬܠ ipod Rusyl e‏ ܧܢ. ܕܘܠܐ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ eo‏ ܐܬ" 4A)‏ 

ܕܘܠܘܣ wá ocaeca‏ ܥܠ ܒܝ ` ܪܐܢ ̈ܝ ܹܗ con — oa‏ 
Iw ox Nass‏ ܬܘܒ ܕܘܠܘܛܝܓܐ Nasa‏ ܢܝܐ 
qu dp rum‏ 30 ܶܝ ܫ . ܕܘܠܝܘܣ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
ܢܟܝܠܐ eds HIC‏ ܢܟܠܐ BM‏ 

delis Jus] ܡܬܕܠܝܢܘܬܐ‎ Wan 

ܕܘܠܝ ܠܟܠ ey‏ 

8l. v Nos‏ ܣܝܐ ܝ ge‏ ܝܫܪ ܝ .ܐ .ܨ 
ܡܫܘܚܕܘܬܐ ܡܫܘܕܥ . ܘܐܚܠ̈ܢ̈ܐ݀ ܪܝܐܝ GL JI‏ 
ܕܨܨܐ !. 

4s ܕܘܠܘܣ‎ 

dde ܕܘܼܠܝܲܬ̈ܠܐ"‎ 

ܕܘܼܠܦܳܐ" < 

e na as‏ ܘܬܘܒ P Bou AY e‏ ܘܕܡܢܝܵܐ 
ks ul‏ 1 

IS ° wA Noa 

ܕܘܼܠܦܝܝܐ ܐܐܬ cA‏ ܕܨ LJ)‏ ܪܒܐ ena‏ 


1 SSs sequentia ܟܝܬ ܐܘ ܨ‎ desunt. — 9 HF deest &cs, 
cf. col. 535, 39. —3 H c, cf. col. 535,1. 11. — 
^H Vile — 5 88; deest ܗܕ‎ ; HF ($5 . — 9 SSs 
add. ܕܒܪ ܣܠܘ‎ , — 7 S8s ܨܝܕ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܒܪ ܣܠܘ‎ » 
sequentia desunt, — 9. Cod. ܕܠܘ ܢܡܗ‎ ef. col. 54: ,7, 22 et inf. 
x NS. — 9 Sic, leg. ܕܘܠܓ.‎ et wn oco, confer col. 4, 
ܐ‎ . 323-24; col. 525, ܐ‎ . 19 et ultim.; col. haz, l. 17; col. 543, 
ܐ‎ . 4, — 19. HF w^ Ness. — !! HF add, hic v. 
— 12 FSSs a 3 s Noa. — 1? S8s ܘܒܢܪ ܣܢܪܘ‎ m ܨ‎ 

35 


IMPRIMERIE NATIONALE 

Yao 539 

ܘܒܐܚܪܢܐ ܠܬܚܬ. ܘܐܝܟ ܕܒ̇ܥܝܢ ܐܠܟܦܪ̈ܐ c‏ 
ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܠܟܪ e en‏ 

ܕܘ̈ܕܐ am‏ ܕܡܛܠܬܗ ܐܬܩܪܝ ܣܪܓܝܣ ‏ ܕܘܕܐ. 
ra‏ ܡܢ ܡܥ̈ܣܐ' ܕܠܘܬܗ. ܡܛܠ [ܕܐ]ܣܝܒܝܪܐ 
ܕܚܘܼܠܡܢܐ ܪܗܛ (Yam‏ 

ܕܘܗܢܐ crai.‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܢ ܕܗܝܥܝܚܘܬܐ 
XJ‏ ܒܥ̈ܝ ܕܘܗ̈ܢܐ ܐܕܠ ܖ ܐܢܬ )ܕܐ ܐܝܟ :ܙܟܝܪܝܐ 
ܕܘܼܘܿܦ Gui‏ ܐܐܬ ܕܐܝܐ E‏ 3 ܬܝ 35 ܐܬܚ ܕܘܪ 
M KL) classi‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ !ܐܢܐ × 
ܫܓܝܫܘܬܐ lez] waa‏ ܪܚܐܒ FOX‏ 
Toa‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܠܡ vou‏ ܕܡܣܬܩܼܒܥ 
ܒܐܣܬ̈ܐ ܘܡܬܬܣܝܼܡ ܥܠܘ ܝܫܠ̈ܓܐ ܟܝ 
gba Ue Jac, lal de cuia‏ 

ons Uus vao‏ ܡܤ ܐܝܟ .ܒ ܪ ܣܪܘ :ܐ ܚ̈ܝ( 
pal ? JUI‏ 4 

v NM nae eco 0108‏ )ܐܚܝ ) ܀ 

0 ܝ‎ apis ܐܠܫ ܨ‎ cid] centi vw Nos 
:: ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ Q5 ܕܘܼܚܟܵܐ ܕܡܐ ܠܓܘܪܪ°‎ 
ܘܝܫܿܥܸܫܬܵ.‎ R35; pe ܕܘܚܝܫܝܚܐ‎ sls e ܕܘܼܚܵܩܵܐ‎ 
ܠܠܝܐ ܕܡܣܪܕܝܢ‎ adus ܕܘܚܰܩܲܝ ܠܠܝܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ 
va oca ge XI ܘܕܚܿܩܝܢ ܠ ܐܢܫ ܡܢ ܕܘܟܝܬܗ‎ 
"op Resa Aio, D] ܠܠܝܐ‎ arias 

ܕܘܵܝ̈ܐ ܒܝܬܟܪܝܗܐ dioi vo sS‏ ܐܪܐ 
FN. Lis waa . iR b‏ ܕܘܐܘܗܕ ܒܨ SOLL‏ 
ܐܿܬܕܘܝܬ'' ܡܢ ܕܘܢ̈ܘܬܐ ܚܲܫܵܢܸܢܝ ܕ݂ܫ̇ܵܒ̣ܝܸܢܝ. ܕܘܝ̈ܐ 


. ܚܫܘ̈ܟܐ ܕܡܣܪܕܝܢ ܘܕ̈ܚܩܝܢ ܠ ܐܢܫ ܡܢ ܕܘܟܬܗ. 
ܐܝܟ ܒܪ SSs deest glossa precedens. — 10 FSSs add.‏ ? — 
002 ܕܘܝܐ SSs (sic) s Lis‏ .!! — .ܘܣ ܪܘ (Feel) cxx]‏ 
(eel et voc. seq. desunt, —‏ ܚܵܨ̈ܢ ܕܒܪ ܣܪܘ ܥܒܪܝܐ ܗܘ 
F sequentia desunt. — !* HF EIE SSs gu cas ef.‏ 12 
Sic cod. omnes, —‏ 4! — . ܫ ܗܦ ܓ col. 485, 7. 10, et inf.‏ 
SSs deest; — 16 SSs Ala us coca] ua. — 17 SSs‏ .15 

deest. ܐܝܣܐ ܝܥ € ܕ‎ SS. — 18 F add, ܕܗ‎ b. 
ܕܘܟܘܣ 540 


)ܠ ܚܫܵܝܹܐ. ܕܽܘܢܬ݁ܐ oL vw oS CCS‏ ܕܘܝܘܬܼܬܐ 
Lue. oz‏ ܕܘܝܘܬܐ Py s ss‏ 

m 03‏ ܣܿܦܡ ܒܐܝܕܐ. àv‏ ܕܘܳܝܐ ܐܘ ܪܚܚܸܡ 
ܒܐܝܕܐ qub sues‏ ܘܥ ܒܪܝܐ vw. Jam‏ 
ܕܡ̈ܠܟܐ ܘܒܪ ܝܓ oov oix‏ ܕܘܝܕ ܟܕ ܐܬܡܫܚ 
ܡܢ ܝܫܡܘܐܝܠ. ܝܫܡ scs ow‏ ܘܐܒܝܫܓ 
ܫܝܠܘܡܝܬܐ 5m ao‏ ܒܬܘ ܀܀. 

ܕܘܝܣܠܦܪ ܗ ܒܨ ܥ ܝܨ ܐܚܐܘ )ܐܐܐܝ "' 
ܕܘܼ̈ܝ ܐܢܥܝ d ofa 7g Jud.‏ ܚܝ ܫܐܢ ܐܕ 5&5 
ve‏ .ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܛܟ : 
cols WS‏ ܐܕܨ Gad! ax ds‏ ܕܐܨ 

Ww o3 a3 lg 5a m ܕܢܦܫ݀ܐܟܐ‎ voa 
eret RA reco 

00 "Ww Noa 

ܕܘܼܟܵܝܳܐ ܝ ܕܘܟܝܐ ܢ̈ܝ̇ܢܵܝ݂ܬ̇ ܕܦܨ ees]‏ ܨܧ 
ܐܬܝܢ ܡܸܠܝܸܘ̇ܢܵܢ̄ܬ݁ ܝܕ (ܐܢ̈ܢܫܵܝܹܐܝ i‏ 

ܕܘܼܟܪܵܢܵܐ ܬܣ Les By‏ ܕܐ ܣܝܐ ܒܝܬܝ ". 
ܡܬܕܟܪܢܘܬܐ LL $C]‏ ܕܝܬ ܣܣ ً ܐܿܬܕܲܒܪ 
ܦܘܩܕܢܐ .ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܒܐܬܕܟ ܪ ܡܝܪܝܐ ܠܝܕܘܢܝܝܕ܆ 
ܘܠܟܼܠܗ ܡܘܟܿ̇ܟܼܲܿܗ ܐܪ̈ܦ5!, ܐܬܕܟܲܪ ܫܘܡܠܥܝܐ ܗܘ. 
ܐܝܟ ym‏ ܕܐܬܕܟܝܪ ܕܒ wea‏ ܐܢܬܘܢ ܝܝ ܣܣ ܕ 
ܐܬܕܟܪܬ ܡܝܢ wa Aon cs SS xx Sa 5o‏ 
ܥܘܗܕܢܐ 43$ 

ܕܘܟܘܣ $ ܡܲܪܙܒܝܐ uls 1I‏ ܐܝܟ ̇ ܒܪ ܣܪܘ 
ܕܘܟܣ ܒܟܬ݀ ܕܦܪܕ ܒܪ ܝܡܝܢܐ Jus]‏ )ܥܝ Ke‏ 
Poe! Aa‏ : 


! Cod. v coss.75, cf. col. 538, .ܐ‎ 33. — ? H deest glossa 
precedens , cf. col. 535, .ܐ‎ 19. — ? H &y23; F X;3Uff, ; SSs 
& ܐܠܐ‎ el deest ,ܐܚܝ ܟ‎ cf. B. 4. , 3067. — ^ HF sic; SSs 
ܕܘܙܘܿܢ ܒܨ ܣܪܢܐܝܬ ܓ̈ܥܶܐ ܐܚܝܢ‎ . — 5 88 
ܟ‎ 53] van ܐܘ‎ sequentia desunt. — 9. Sic, leg. ܓܘܪܣ‎ 
cf. Immanuel Law , Aram. Pflanzennamen, p. 101. — ? FSSs 
precedentia desunt, — 8. SSs «AM s] we ac MN aas 
ܕܘܚ̈ܘ̈ܝ ܠܠܝܐ ܒܟܬ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܚܙܘ̈ܢܝ ܠܠܝܐ ܐܘܿܟܿܝܬ‎ 

9 9 ܝܢ 

1 3 5 RR 


Toa 537 


4 EA ܕܽܘܝܳܐ‎ Jil ܕܘܐ‎ "€ "os 
ܘܐܚܖܪ̈ܢܝܐ ܕܘܒ̈ܫܝܐ‎ . he Ea bn 7 
(ܐܥܐܢ̈ܬ̈‎ Judadl ܕܘܒܪܐܐ 0 ܐܢܕܐܒ‎ 
Jail) ܢܢܕ ܒ݁ܰܕ݂ܦܰܝܢَّ ܕܘܒܖ̈ܐ ܢ̈ܝܬܢ̣ܫܸܕܐܒ ܚܝܫܸܟ‎ Js, 
ْ ܡܕܒܪܢܐ 32902 ܚܐ ܢܝܨܢ‎ . JUsl ܐܩܪܝ 555 ܐܬ ܘܢܒ‎ 
ܕܘܒܵܪ̈ܐ ܗܘ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܕܡܒܪ‎ Aa ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
djs wA ܐܠܗܐ‎ 

ܬܐ ܕܪ̈ܢܢܫܐ ܕܒ̈ܨܬܐ ܡܢ ܕܒܵܝܨܐ Axa]‏ 
ܐܕܐ 
ܕܘܒܡܐ udais WA Ana ina‏ ܐܐܝܼܝܕܐ.܀ 
ܕܘܒܪ̈ܐ VANS‏ ܕܡܣܪܢܚܢܘܬ݀] JA!‏ 
PM‏ 
ܕܘܒܩ̈ܐ ܕܕܗ ܒ qo‏ 
ܕܘܡܥܘ ܐܝܟ ܝܫܘܥܒܘܟܬ݀ wo‏ ܡܕܡ ܀ 


TS "VN, oa‏ ܐܚܢ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܕܡܢ ܚܘܢܝܝܢ, 


NM A aS, Ao‏ ܘܝܕܝܼܥܵܐ ܗܝ ܕܡܢ ܕܘ̣ܓܘ̣ܬܐ 


ܫܩܝܠ. ܕܘܓܐ ܓܝܪ ao ox sw‏ ܕܠ óv X Nico w‏ 
ܣܟ sni‏ ܐܦܠܐ Man‏ ܟܕ ܡܛܛܥܬܗܿ »m^‏ 
ܕܠܐ ܫ݀ܡܥ ܐܦܠܐ ܕܢ ܡܠܥܠ ܐܠܐ ܕܢ݀ܠܲܔܓܥܔ 
sss‏ ܡܛܠܗܿܝ ܕܠܐ ܝܠܦ ܡܲܡܠܠܐ ܥܥ ܕܠܐ 
ܫܿܡܥܗ. ܦܘܪܫܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܒܝܬ VN os‏ ܠܥܝܪܫܐ 
ܕܠܐ ܢܫܟܼܥܙ as SS S‏ ܘܡܦ ܪܫ Mna ow‏ 
vos‏ ܕܝܢ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܣܟ ܡܡܿܠܠ ܐܝܼܬܘ. ܡܛܠ 
ܕܐܦ ܕܘܓܐ ܠܐ ܣܟ ܗ ܛܔ ̈ ܐܦ ܢܥ ܥ 
ܕܘܓܐ ܡܬܐܡܪ ܕܚܪܝܫܐ ܗܘ ܟܕ ܡܲܘܒܥܝܢ 
ܠܓܸܟܝܢܗ ܥܠ v se‏ ܘܠܘ ܥܠ vox‏ ܝܚ JUS‏ 
acce‏ ܐܕܓ ܦܠܢܢ. Adae‏ ܐܢܐ . ܡܢ ܸܓ ܢܓ 


11 F deest woo ; H wena A. — 19 SSs sequentia 
desunt. — 19. HSSs v co.s3.70, cf. col. 539, ܐ‎ . 4, — 1^ SSs 
J—— J-3h ܦܢ‎ Joa. — 15 S8s deest. — 16 SSs 
ܕܘܕܢܝܛܓܝܣ‎ ef. inf. ܕܘܪܝܝܛܠܝܣ‎ — 7 HSSs .ܥ ܕܘܗܖ‎ 

598 ܕܘܕܝܝܛܝܣ‎ 
vo Noa ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ MT qx van 
ema ܡܐܙܠܬܐ ܕܫܡܥܐ‎ 
ܟ ܠ ܣ ° ܝܨ‎ MET DAT ܐ‎ PIS "VN oS 
ܢܨ‎ c uw á ܐܠܫ ܢܸ & .^ ܐܥ ܬܬ‎ ni ran ܣ‎ 
ܐܘܡ̈ܝܘܬܐ‎ 3X8 ܠܗ‎ RES ܕܘܓܐ‎ Lesbo s sU 
uu on w^ N n ܠܐܡܵܪܵܐ̈ ܒܗܝ ܕܠܝܬ ܒܗ‎ 
Po ܐܢܟܐ‎ Ww Nas ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
ܒܐ‎ M s oo ܐܝܟ ܒܝܪ‎ ^g ܐܢܬ‎ YN 
° ܐܢܬ ܕ‎ a2» pau s ܚܐܘܬܗ ܘܚ ܢܝܢܐ‎ v Nan 
HPgaAS* asl. ܢܨ‎ vaca 


Pli 

ܣ ܣ 0 ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ véonN en.‏ 

ܝܘܠܦܢܐ. ܕܘܓܡܐ ܡ̇ܠܦܝܐ 033 N 7 N‏ ܘ ܘܬܐ 

ܣ s NA‏ ܘ ܬܘܒ Ns‏ ܡ ܛ ܐ 

ܦܘܩ̈ܕܢܐ ` 3 ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܗ̄ ܪܥܝܢܐ ܣ݀ܥ̈ܝܐ 
ܨ woo Nes DEL s.‏ ܝܬܿܐܧܢܼ. wes‏ 

ܝܬܿܧܝܼ. ܕܘܓܡ̈ܐ ܪ̈ܥܝܢܐ ,53 ܐܧܝ̈ܫ̈ܐ ܕ( . 

4—5, J-— 5e coxcn ܐܢܫ ܕ̈ܘܝܐ ܡܢ‎ o ܕܘ̇ܒܕܐ‎ 

vH aat. Jul, 

eadem ya S 4 wo 

OY ooi 033203202‏ ܗ̄ Aces Aa‏ ܐܠܗܐ 

UI use USNI Ps 


"eos ea‏ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܢܗܪܐ ܕܡܿܫܥܡܒܝܢ 


ܥܠܘܗܕܝ ܕܒܚܕ ܡܢ eM U o0‏ ܡܝ̈ܐ ܠܥܠ 


M weis aAA 


1 SSs deest. — ?. SSs sequentia desunt, — ? H e: F 
e» xx. — .̈ܨ ]ܐ‎ — 5 S8s osa ܛ‎ . — 5 H deest 
p. o— 7 BF se; $$: g330, kg. v ܢܡܒܘ‎ ? — 8 88: 
seg. desunt, — 9? SSs deest. — 10 HF ET ܕܘܓܡ̈ܐ ܗ‎ . 535 ܕܗܒ̈ܐ ܕܐܙܘܦܝܪ 

393 ܕ݀ܐܘܦܝܪ ܐܝܟ css‏ (ܢܬܿܩܢܢܝܼ | 

| dare ܘܐܚܪ̄ ܕܗܒܐ ܕܐܘܦܝܪ‎ ! Ul 

SLATE 300‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܠܠܠܚܽܝ̱ܒ ‏ 

ܕܗܒܐ ܓܘܫܡܐ ܝܘܪܩܢܐ ܕܐܚ ܫܝܕ ܝܫܪܝܐܝܬ݀ 

AX. 3.750 ns nov ܘܡܬ݀ܢܣ .ܒ‎ ^ 

v os A ܕܐܘ‎ wn sa N 5 75 ܐܬܘܢܪܫܦܡ‎ 

ܒܪܟܿܝܟܼܘܬܐ ܠܐ ܝܫܪܝܬܐ. ܘܝُܗܒ ܬܘܒܝܐ 

Sac wan ܕܡܐܢܝ̈ܐ ܘܠܦܘܪ̈ܢܣܐ‎ esses 

ܪܘܝܫܡܐ a‏ ܒܥܐ ܕܡܪܘܬܐ ܐܪ̈ܥܥܝ ܬܐ 

EIUS 

003300235 ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ^ex.a on‏ ܧܕܝܚܿܢ܀ 

ܕܗ ^A‏ ܗ̄ ܠ ܡܒ̈ܘ݁ ¥ dope‏ 

ܗܢܐ (ܚܚܵܝܼܟܢ̄ ܐܕ eis‏ ܘܝܢ̈ܫܿܨ ܝܙܲܐ̱ܲ. 

ܕܗܝܩܐܙ 5 ^350 Y‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܩܕܡܝܐ | 

| ܠܗܐ‎ wat eon 
| 

ܕܗܝܢܳܐ ܒܚܘ ܚܟܬ omm‏ ܕܐܫܿܟܿܐܝ̈ܟ݂ܢ ܬܨܪܬ ܕܒܚܨܘܝܬ̄. 
as‏ 3325 ܕܘܗܢܵܐ ܕܵܕ AJ]‏ ܕܗܝܢܐ 3-95( ܚܩܟ. 
335 ܕܘܗܢܐ !,33 ܐܐܬ ܪ( 5܀: 

4o ol! ? ܕܗܝܠܝܐܣܘ ܐܕܚܠ‎ 

ܕܗ݀ܝܐ ܐܘܟܝܬ ܨܠܘ̈ܠܐ Si] w sao‏ (ܟܝܐܢ̇ܝܼܬ'.‫݀. 
ܕܗܟܣܟ̇݀ܐ ܝܡܝܢܐ (ܠܩܸܟ.܆݀ 
ܕܗܠܡܐܛܥܝܐ ܐܝ ܟ 3 & ܣܥ ̈ܘ ܐܬܪܐ 
E A‏ 

4o ܒܥܬܐ‎ ce» C03.0033 00 

e0x.603 533031‏ 1 ܐܘܟܝܬ wnassosoo‏ ܐܝܲܕܬܐܝܼ_܀ 
"b coa 223022‏ ܧܵܧܸܟ݂ )ܠܫܐ 


co. c0. 5033. — 12. Confer col. 302,1. 20. — 1? FSSs 
ܕܗܦܘܛܓܗܝܐ‎ — M SSs add. 4.55; S in alio loco eamdem 
glossam sub v Nasa probet. — 15 F aso v o. 
— 16 .ܨܚܘ ܐ{‎ 17 $8s ܪ̈ܝ ܗܢ‎ X s. — 18 SSs deest. — 
19. SSs deest , cf. col. 535, l. 13. — ?9 SSs deest , cf. col. 535, 
|. 18. —? SSs MORS et ult. glossa desunt. — ?2. SSs ܠܐ‎ 
ܬܟܝܠܝܐ‎ : F ̄ܐ :ܠܐ ܬܟܠܝܢܐ‎ ulus Y. — 25 SSs seg. des. 

536 


dedixace ܕ ܫܲܠܝܛ‎ oaa cogo 
Pel, w ew! m coa 272.0003 
duas wnos-o ܕܗܦܗܘܛܗ݀ܝ݀'' ܗ̄‎ 

c esL] ܕܗܩܛܓܗ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܝܕܫܐ‎ 
eU oU ܛ‎ Js 

m "galea eo‏ ܥܣܝܪ̈ܝ ܡܥ̈ܝܐ ܪܕ ܫܚ ܕ̄ 
ܐܕܨ 

Na ioo eet ܕܗܪܐܡ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
KA Qe) Wm ܠܝܬ ܒܗ‎ US oM ܡܲܡܠܠܐ‎ 
TOT 

Os xn TY 23022 

ܕܗܪܪܝܣ ܗ̄̈ܝ̈ܪܝܼܥܬܐ ܡܿܫܟܢܐ Fes‏ 


*« 


DEN 


c5 Bw Noa |‏ ܡܫ̈ܟܐ slo.‏ ܫܢܟܢ 


dei hp °% ܕܗܪ‎ 
dish» meh oes ܕܗ ܝܥܐ"‎ 


55—5 » mov s €5 v o ܡܢ‎ e ܕ̈ܘܐܘܗܝ‎ | 


1635s. isl 

ܕܘ݀ܐܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܪܝܢ (ܲܢܵܝܟܢ 

ܕ݁ܰܘܡܺ̈ܰܐ ( ܢܪܝ ܐܚܝ )ܠܨ ܕܠܝܬܐܘ uaa‏ ܡܕܡ 
ܕܡܕܲܝܸܒ ܠܥܒ ܕܡ Juil‏ ܚܝ݂ܥܿܚܹܝܼܫ. ܐܝܟ ̣ ܒܪ ܣܝܪܘ 
ܐܬܕܝ ܙ !? 35,31 w o3‏ ܐܝܕܝ 

ܕܘܡܣܝܣ ܒܨ̈ ܡܫܢܢܐ ܠܡ de» gs»‏ 
ܕܘܒܝܢ ܒܐܪܡܝܢ ܒܨ ܠ ܐܬܟ Bua‏ 
ܥܠܘ ܗܕ PARS Juss‏ 

ܢܚܡܘܼܠ. ܕܡܨܬܘܢ yos S oi NA oos‏ ܐܝܥ 


|. S8s sequentia desunt. — 3 SSs ܕܘܟ ܣܘ‎ cf. inf. conso. 
— 3 SSs deest glossa sequens , cf. col. 5a , 1. 3. —^ Ss wo; 
S ܕܗܒܐ‎ .--5 S8s w^ ao. —5 F LeJs! ; H Lees; cf. 
col. 502, l. ult., et infra wászzyav a. — 7. H add. JJ5. — 
$ $8s ܐܬܐܪ(‎ XJ, ܕܒܪ ܢܣܪܘ‎ . — ? SSs sequentia usque ad 
ܨܠܘ̈ܠܐ‎ vocab. sequentis desunt, — 19 SSs & + ;ܠ ܩܢ‎ F add. 
v ;ܨܠ‎ HF Wa M, pro ܝܚ ܨܠܢܘ̈ܠܢܐ‎ $8s 
533 ܕ݁ܰܒܬ݁ 


ܒܪ ܣܪܘ ܬܘܒ ܕܒܫܝ̈ܬܐ ܕܒܘܪ̈ܐ ̇ܕ ܥܒܕܝܢ 
ܕܒܫܐ. ܕܒܫܐ ܕܢܟ̈ܓܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ (ܲܟܺܐ)ܝܬ݁ 
oM‏ !. ܕܒܫ Pr ea‏ 
EIC‏ 

ܘܢܪ 05 4o No v3‏ 
n 3‏ 1 
Jul v NN S‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܓܠܘ ܝܥܡܡ̈ܐ 
a‏ ܒܓܠܐ ܙܥܼܲܫ̇ܢ ^ oxi‏ 5 
Ww ona LS AN o v om oS‏ ܘܒܸܓܠ ܐܢܘܢ 
ܒܕܡܘܼܬ wx‏ ܙܪܝܙܐ woe w oss‏ ܡܕܡ 
ܚܫ̈ܝܥ̄ܘ̄. 7320 ws‏ ܗܕܐ ܕܐ݀ܡܿܝܥܪ posco‏ . ܗܝ 
ܕܒܐܝܘܒ ܒܪܡ ܚܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܿܕ 4X N75 CXNXNS‏ 
MN, we QS‏ ܒܗܝ ܥܒܢܘܬܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
LU‏ ܢܸܧܬܨ̄. ܬܘܒ ܕܓܠܘܬܐ 40 ܕܢܝܕܓܠ ܐܢܫ 
ܫܚܝܡܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܐܬ̈ܝܐ ܡܢ ܥܥܳܕܐ ܕܡܥܝܕ 
ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܡܕܡ eno wá‏ ! ܐܝܟ ܕܠܝܬܘܗܝ 
ܘܡܕܡ ܕܠܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܬܘܒ ܠܝܐ 
ܫܲܠܡܘܬܐ ܕܡܠܬܐ \ܠܬܰܝ܇`܀. 
ܕܓܠ eua‏ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܓܠܝܢܝܘܣ ܒܟܬ 
ܕܡܐܡܖ̈ܐ eu‏ ܫܡܒ ܫܒܠܬ ܐ ܕܢܝܪܕܝܢ ܡܳܪܐ 
4o‏ 
AN A‏ ܪܘܡܐ ܘܡܬܐܡܪ ܥܠ ܚܲܫܐ ܕܥܝ̈ܝܐ 
ܡܢ ܥܘܒܝܝܐ ܨܝܵܥ , ܘܗܟܘܬ ܒܪ ܣܪܘ ܕ ܶܢ ܥܝ̈ܫ̄ܘ 


eR 3 elis ܐܠܘܚܛ ܝܗܘܢ‎ avs. — 15 HE 
ܦܥ ܪ̈ܐ 8,5 341( 9 )442( :88 16 ܝ‎ 
ܬܕܝ‎ (JI 8, vá ia ܘܒ ܐܝܠܢܐ‎ et sequentia desunt, 
— 17 SSs deest, — 18. SSs deest, cf. infra ܕܘܪܝܣܛܝܩܝܢ‎ 


— 19 SSs ܕܗܐܝܛܓܘܛܓܗ‎ — 99 $8s MF oM. 
— 9! HF deest od ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ — 92 HF hec fi- 


gura deest , cf. infra vá xax. 


ܝܕ ܗܚܝܪ ܠܝܡ ¦ 

ܕܗܲܒܝܙ ܣܥܝܥܐ 53 


ܡܬܩܪܝܢ oc xw Na «003 vao mos‏ 
ܕܡܟܲܣܼܐ sa was‏ ܝܥܐ 75e‏ ܬܠ̣ܢܹ ܡ 
ܒܲܩܪܝܼܚܬܐ'' ܕܡܬܩܪܐ ܗܦܝܦܗܦܘܩܘܣ ::. 
NA‏ ܕܥܝܢܐ ܐܡܬܝ dio ws Xy os‏ 
ܨܒܥܐ !! ܕܐܢܫ ܐܘ m un‏ ܟܐ ܟܬ̇ܬ P‏ 
S‏ ܒܓܢ LU‏ ܕܓܝܫܘܬܐ ܕܩ̈ܪܐ. 
ulis `‏ ܪܰܛܢ ܕܵܒܸܙܢ̇ܝܸܟ݁'. ܕ݀ܓܫ Ac‏ 
PEU TRE CI‏ 
ܕܒܐ ܩ JU‏ ܥܿܬܐ. ܐܝܟ ܒܝܪ oA co‏ ܐܚܐ 
ܕܐܒܐ ܒܫܪܪܐ ܘܡܝܬܐܡܖܪ ܬܘܒ ܥܥ ܚ̈ܥܝܐ 
(dove‏ 
ܕܕܪ BS‏ )ܢܝܼܨܵ. ܐܝܟ ܒܝܪ à wA is oA co‏ 
«did!‏ ¥ ܬܘܒ ܐܝܠܢܐ ܕܒܥܐ 8,9 yas di--!‏ 
ܩܕܡܝܐ ܒܦܪܕܝܣܐ àv‏ ܥܠ ܢܗܪܐ ܟܠ vá Ne‏ 
ܕܢܨܒ ܐܢܝܫ ܚܕܪܘܗܕ ias M cs‏ ܡ iA o‏ 
ac‏ ܕܕܪܐ ܩܝܣܐ ܕܕ݀ܠܡ ܚܠܦ ܩܪܝܘܢܐ ܕܠܐ 
ܡܫܥܢܐ. (yd (uud! B, v Aa‏ 
ܕܕܝܢܫܘܠܓܥ 7 ܡܘܗܒܬܐ ܕܝܫܘܥ ܀;. 
ܕܕܘܿܪܝܬܣܛܝܩܝܢ@ en‏ ܡܫܬܟܢܥܘܬܐ ܀ . 
ܕܗ݀ܐܝܘܛܗ!' ܗ̄ ài‏ ܚܕܐ 4M‏ 
ܕܗ݀ܐ ܝܟܣ ܗ݀ܐ ܕ ܗ̄ deyi Won‏ 
ܕܗܒ݀̄ܐ ܣܥܝܥ ܐܝܢܐ ܕܡܘܡܐ ܠܝܬ ܒܗ 
"uae Las‏ ܕܗܒܐ ܣܥܝܢܐ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܠܬܢ 71 
Jl‏ ܘܟܡ̈ܠܐܐ eM‏ ܠܕܗܒܹܐ ܫ ܕܒܫܐ. ܘܟܕ 
ܪܡܿܙܝܢ ܪܫ̇ܡܝܢ ܠܗ ܒܗܢܐ ܐܣܟܝܡܐ 7p‏ 


! SSs sequentia desunt. — 2. SSs deest. — 9? H (15; F (95. 
— ^ ܀88‎ CAa-,]. — 9 SSs vocab. seq. usque ad ܕܲܓ̈ܠܘܘܬܐ‎ 
desunt. — 6 F ܕܐ ܬ ܨܢ‎ , — 7? H vocabula sequentia usque ad 
ܬܘܒ‎ desunt, — 8 Hexe. — # F add. ess, ef. 
Gal., xut, 271; Imman. Lew, Pflanz., 458, not. 1. — 19 SSs 
vasa. — 1! SSs ܕ ܐܡܟ ;88 ?1 — ܨܒܥܐ ܬܐܐ‎ F 
ܒܟ ܣܨ‎ , .. 9 H L5. — !4 Sic; B. Ali, Paris. 255 : 

531 ܕܒܝܪ 


ܟܦܘܪܝܐ ;m X s. «a 7050 33a. S0‏ ܦܘܼܢܕ 
SA Das‏ ܚܠܦ wm Ns‏ ܕܦܓܝܪܐ ܗܕ̈ܡܝܐ 
ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ ܕܢܦܼܫܐ ܕܡܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ 
ܕܐܝܬ݀ܘ ܠܗܝܢ Pr x93 Aon‏ 

243.31 ܡܢܐܙܪ̈ܢܐ vue.‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
ost soi‏ ܘܕܨ «P (sic) oues‏ 

ܕܒܝܬ ܒܪܡ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 4e(sic)‏ 

eoo vM oh Jose La ܝܩܬ‎ ua Noa 
ܠܗܠܝܢ ܬܘܚ̈ܥܐ ܕܟܒܫܝܢ ܒܗܘܢ ܬܡܖ̈ܐ,‎ 
Jua! ܘܥܒܝܼܕܝܢ ܐܝܟ ܐܣܟܡ̈ܐ ܕܸܓܒܬܐ ܝܵܕܐܐܝܼܚܼ‎ 
24$ o ees, yaoi June (opis ܐܐܬ ܕܐ ܝܵܬ ܢ̈ܫܥܝܐ܂ ܢܕ‎ 
s Pi UP 
ܐܝܟ‎ 9 oce mo ܕ ܡܰܝ ܨ ܢ‎ wwe ܗ‎ 
ܕܒܸܥܬܵܐ‎ TE ܨ ܕܒܥܝܢ ܗ‎ No 
A555 5-5.) ܝܟܢ‎ ond ܕܬܐ̈ܢܐ ܗܵ ܚܠܒܐ ܕܬܐܢ̈ܐ‎ 
ܨ .ܐ‎ JUS, Bocca ww s ܕܡܥܬܐ‎ isis ܐܕ‎ 
ܕܘܚ̈ܥܐ‎ àv ܬܘܚ̈ܥܐ‎ a ܕܒ̈ܥܐ‎ PAL,VS 
deles SL Jus] ܒܫܡܘܐܝܠ ܫܟܝܥܢܐ‎ SL e 
Move 33 Lem UI Les Us gne Ule! ܐܕ‎ 
ce cx cos a ܘܡ̈ܐܐ ܓܘܒ̈ܢܝܢ‎ 
Hee cxx Runs! 

ܕܒܠܬ ܐܬܪܐ ܗܘ ܗ̄ ܕܐܦܢܐ ܗ݀ܝ ܕܐܝܬ Ms‏ 
ܓܝܒ ܐܢܛܝܘܟܝܐ. d was‏ 

ܪܒܥܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗܵ ܢܦܠܝܢ Pai.‏ : 

Lii) ܕܒܝܡ 4453 . ܕܲܒܸ̇ ̇ܘ‎ .! oU ve nans 
ܠܦܪܩܚܳܐ‎ w ^38 uo o) ܕܒܵܩܵܐ ܕܫܸܪܝܵܝܵܐ‎ LU lua 


col. 389, ܐ‎ . 1. — 1? SSs (44 s. 1o oc. 533 exo 
Ta! et vocab. sequentia usque ad v S5 X, c-s3.—5 desunt. 
— 95 F l3) o. UU Ui] ;ܦܪܙܘܡܐ‎ Ss ܦܪ̈ܙܘܡܐ‎ 
;ܕܐ ܝܢܢܐ‎ S haiols w 59e. — !^ SSs deest. — 15 SSs 
vocab. sequentia desunt. — 16 FSSs ܕܒܪܪܬܐ‎ et deest 1-43; 
ef. sup. ,ܟ . ܐ‎ — !?. S$s Joss ca xb ܢܫܝ‎ luus 
sj, gb. — !5 SSs deest, — 19 SSs deest. 
ܕܒܫܐ 532 


ܛܪܦܐ a‏ ܐܢ̈ܐ ox aco‏ ܠܗܘܢ ܦܪ̈ܙܘܡܐ Lii)‏ 
ܐܟܵܢܧܵܐ'' Jo,‏ ܘܝܨ J6, jue Us.‏ ܪ̈ܝ ܐܬܟܐ ܕܢ ܢܝܐ «o‏ 


de. Sen AAA 


E 45 LsoJI‏ ܕܒܪܬܐ 0 ܒܙܬܐ ܕܟܠ ܩܢܝܝܐ ܠܐ 
ܡܝܢܦܫܐ ܐܝܟ ܬܘܪ̈ܐ vo‏ ܘܝܥܘܦܐ ܕܝܬܒܐ 
ܘܕܐܝܟ݁ ܗܠܝܢ. ܨ¿ ܕܒܪܬܐ ܘܐ ܐܢܘܢ ܘܨ Pee AJ‏ 
A] wea‏ ܢ ܙܟܪ̄ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܘܢܝܢ ܡܲܕܒܲܪ 
ܟܕ ܦܬܝܚܐ 75 ܚܠܦ ܡܫܲܘܫܛ ‏ ܘܡܢ ܕܒܪܐ ܕܒ̈ܪ̈ܐ 
ܐܝܟ 5m‏ ܕܕܒܸܪܘ ܝܥܡ ܗܘܢ dci] ecd‏ 
ces‏ ܙܸܢܸܢܵܝܸ. LI wa LAS (ass AA‏ 
ܕܲܒܪܵܐ Sos LEE‏ ܝܨܗ̄ܢܼ. ܨ ܡܿܠܥܟܘܬܐ 
ܕܫܡܿܝܐ 5m wA 3 o5 Ww a‏ ܕܒܡܥܬܒ.ܬܝ 
&3I teo 28s aac S Litas Led o LosdE cos ice‏ 
35 

ܕܡܸܪܝ݀ܡܹܝܢ" ̇ ܗ̄ ܕܘܒܝܪ̈ܐ. ܕܒܹܝܪ. ܕܘܒܢܪܐ. 
n‏ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܘܒܪ ܝܘܡ̈ܬܐ. ce s.‏ 
ܟܬܒܐ ama‏ ܪ̈ܝܼܟܬܐ ܟܬܝܒܝܢ X——x— m‏ 


ܘܡܬܩܪܐ ܣܦܪ ܕܒܸܪܝ̈ܡܹܝܢ o‏ ܟܬܒܐ ܕܬܫܥܝ ܢܬ 
wA oa‏ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܕܝܼܥܠܡܐ , wh s wv ao‏ 
ܕܡ̈ܠܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ܆܀ 

ATA‏ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܚܨܸ̱ܐܚܝܬ̈. ܕܒܝܪ ܐܨ 


ܕܒܫܐ ܫܚ . ܕܒܫ̈ܬܐ ܠܫܐ , ܕܒܘܖ̈ܝܬܐ ܐܝܟ 


± H vocab. seq. usque ad v x&v desunt, — ? HF 3333, 
idem B. Ali, 3022. —* HF x. — ^ HF vocab. precedentia 
inde a Jees3 desunt , cf. B. A. , 3024; SSs vocab, sequentia usque 
ad ܕܒܠܬ ܐ‎ desunt. — 5. Sic, leg. cum B. A. Paris. 255, 
ܒܡ̈ܐܢܐ‎ ܿ — 9 F add. Jus Joy; SSs add. Kx. — 
7 HF deest ܐܘ‎ vw sod. — 9 HF deest 5L. — 9 SSs 
add. (S ")ܪܥ ܐܝܒ‎ ( esl ss Ul, (S dut) dusUuJly exui. 
— 10 $8; S Kx ger SS LÀ 9 


ܒܡܡܕܘܕܢ-ܝܣܝܝܝܝܝ 2:6 
ܚܡ "; 

599 ܕܒܐ 


cox ܐܫܡ ܘܗܠܝܢ‎ Mex ox x ܥܠܝܗܘܢ‎ 
Pv ܠܘܢܝ̈ܫܬܐ‎ 

qO$ wa 

v, ls 1A 

- GI obs wv 5 X aa * v3 obs wa 
v X a ܬܘܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܒܒ‎ wa 
ܕܒܓܒܝܬܐ‎ L3) 20) Je iJ! ܝܘܢܝܐ ܣܿܪܐ ܠܚ̇ܠܘܝܓܐ‎ 
oM ee alil quei 

ܪܒܘ ܒܥܬ ܕܦܕ ܡ ܘܕ̈ܟܝܐ ܗܘ ܐܝܟ 
"ete‏ ܖܒܝܡ ܐܪ̈ܨܐ. b.‏ ܫܐܘ . 

qna ܕܵܡܘ̇ܡܳܐ‎ 

ܕܒܘܨܐܟ Jy vxo uie eene pe‏ ܕܒܘܼܨܝܗܿ 
ܠܕܘܟܬܐ ex y! Nox AN NA‏ 
ܢܐ ܠܚܝܬܿܬ݁) ܕܐ( 3 NI»‏ " ܒܰܨܳܐ ܐ ܢܫ ܐܨ e A‏ ܬܗܝܨܢ 
dye‏ 

ܫܘܪ 3 v3 ena Sc cn‏ ܐܡܪܘ 
ܠܢ 4571 lusu‏ ܦܨ lys ll‏ ܒܫܒܥܝܢܝܐ ܐܝܠܝܢܢ 
ܕܐܘܒܠܘ ܠܢ ܀ 

ܚ̇ܝܸܬ݁ icu)‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ . ܕܒܘ̈ܝܫܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ d‏ 
ܠܨܢܝܼܢܝ̱ ܦܢ . ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܢܪܘ ܓܪ̈ܝܨܬܐ 
ܕܐܦܫ̈ܬܐ ܘܡܬܩܪ̈ܝܢ ܩܖ̈ܝܡܬܐ oca LUI NUES‏ 
ܝܢ DP aj! Gr c) Py c5)‏ ܘܐܚܕ„̄ ܕܒ ܘܚܫ̈ܝܐ 
o‏ ܠܒ̈ܘܬܐ ܕܡܬܥܒܕܝܢ ܗܘܘ ܡܝܢ ܣܤܡܒܝܕܐ 
ܕܠܝܫ ܒܡܫܚܐ ܘܕܒܫܐ. ܐܝܟ ܕܒܘܫ̈ܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ 
ܕܗܟܢ ܡܬܥܒܕܝܢ ܗܘ݀ܘ ܡܢ vw‏ ܝܒܝܫ̈ܬܐ 
as ovt‏ ܟܣ̈ܝܐ ܒܗܘܿܫܥ ܐܝܬ̇ܝܗܿ܀܀ 

—— ܐܘ ܕܪܐܦ̈ܫܝܫܬܐ ܐܝܐܝ ܝܬܘ ܐܢܣܚ‎ seq. desunt, — 13. H 
ܚܫܬ݂ܲܠܛܘ‎ wa. — !^ SSs deest; in F So vasa a 
Jes ܕܢܵܐܢ̣ܝܸܟ݂ ܐܕ‎ JUo, ܐ) ܐܠܫܚܚܬ܂‎ Jos). — 15 SSs Juda. — 
16 SSs add. a-s et seq. vocab. usque ad ܕܒܢܚܐ ܫܺܪܘܺܝܐ‎ de- 
sunt; in S. Kk deest, in Ss "ܠܡܬ‎ pro Kxsce, — 1? H .ܐ ܹܐܢ‎ 


— 18 FS8s sx 1. — 19. SSs v^ 53a ܕܒܚܬܐ‎ , — 
30 SSs sequentia vocab. desunt. 

530 Y 4 


o ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ‎ a Wa 
ܗ̄‎ va 70. wa 3 ܕܛܪܢܐ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ 
ܡܬܬܢܥܝܢ ܒܬ݂ܢ̈ܢܐ 24 ܢܝ ܒܫܢ ܕܒܘܖ̈ܐ‎ 
0 ܡ̈ܬܢܝܐ ܒܙܢܐ ܐܒܪ̄. ܒܪ ܐܢܐ ܕܐ .ܝ ܫܬܲܠ ܛ‎ 
ܥܠ ܒܙܙ̈ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܪܕܘܬܐ ܘܡܣܡ ܒܪܝܫܐ‎ 
P3, ܐܫܥ ܕܝܐܒ‎ 

dob; ܕܡܘܼܪܝܬܐ'‎ 

14 0 111 
NIE ܪܡܘܫ‎ 

ܕܒܚܐ ܘܕܒܥܢ̈ܬܐ els UL‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
ܕܒܥܿܢ̈ܐ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܡܬܕܒܸܥ ܗܘܐ ܐܬܟܲܥܝ ܗܟܝܐ 
IP ble Exe‏ ܕܕܒܥܝܐ m‏ ܡܕܡ ܕܡܬܕܒܥܙ ܗܘܐ 
ܘܡܬܣܲܪܒ ܗܘܐ. ܐܟܙܢ ܐ ܕܗ ܥܢ ܦ̈ܐܫ݀ܢܐ ܠܐ 
ܡܠܝ̈ܠܐ: ܬܘܖܪ̈ܐ so‏ ܘܡ ܘܪܒܢܐ ܕܝܝܢ. 
ܗܠܝܢ ܕܡܢ Ww MX‏ ܘܣܥܪ̈ܐ. ܘܝܘ̈ܢܐ SN‏ 
ܐܟܙܢܐ ܕܗ݀ܢܘܢ ܕܟܘܼܠܝܐܝܬ ܝܿܩܕܝܢ ܗܘܘ. ܕܸܒܚܵܐ 
MCCC TETSUR CP EATUR CRUS‏ 
ܗܘܘ ܠܦܬܟܪ̈ܐ g 93 eni cL! uo Los I ul I‏ 
ܒܝ ܐ ". A wa‏ 0 ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܣܥܝܡ 
ܐܠܗܐ ܥܠ ܕܒ̈ܚܐ ܦܡܕ ex . o A nas‏ 
ܐܠܐ ܐܝܟܝܐ ܕܢܐܣܘܪ ܠܒܢܟ̈ܝܫܐ .30 c3‏ 
ܘܕܢܿܠܦ ܐܢܘܢ ܕܠܘ ܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܥܟ̈ܘܬܐ. 
ܘܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܦܪܩܢ ܡܝܢ ca‏ 
we‏ ܡܝܪܒ ܟܘ ܡܪܐ soo‏ ܘܡܛܥ 
Sas‏ ܡܢ vx $a‏ ܘܦܓܖܐ ܡܪܟܒ . ܘܐܝܬ 
wm»‏ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ ܡܣܬܥܪܝܢ. ܐܝܟ ܓܘܪܐ 
ܘܓܢܒܘܬܐ ܘܡܛܓܠܐ. Marco‏ ܕܡܢ ܢܦܼܫܐ ܐܝܟ 
SSs deest, — 9 S$s v 3A et postea 353a: — 9. 88:‏ .1 


Ys. ̄ 4 S85 ܕܟܝܬܘܒ̈ܐ ܕܒܪ ܣܪܘ‎ Ww 56 3 
1a! &4là]. — 5 SSs vocab. preced. desunt, — 9. SSs e. 


—7 H add. ܒ ̈ܨ ;58 $ — ,ܠܢ ܫ‎ pm ,ܒܨ‎ —? F 


va. in marg.; 1 deest vo 25; SSs vocab, et glossa 
desunt, — !9 SSs cum DB. A. XA UU, cf. Dozy, supp. ll, 284. 
— M FAR). — !2 88 wx ca 3 c2! ox 


3^. 

597 ܕܐܢܗܐܝܣܛܝܣ 
ܕܒܐܢܗ݀ܐܝܣܛܛܓܝܣ 05 ܡܘܙܦܔܐ !$9( ES‏ 
caa M e cov a‏ ܗ̄ ܚܪܘܣܘܬܐ ܐܒ losa‏ 

ܕܐܐܦܥܝܣ ܕܐܦܢܐ ܐܝܠܝܐ aX.‏ ܕܗ ܡܟܘ ° 


4o aie 
ܒܐܦܢܝܥܘܢ‎ 


ܣܨ .ܫܐ ܕ ܀: 
ܕܐܦܝܦܢܵ ܗ 4v oo:‏ 
ܕܐܠܥܘ݀ܐܐܝܕܣ ܬܐܡܥܘܣ ܙ ܝܥܘܪܐ a-SA Ma‏ 


d‏ ܐܝܟ ܪܒܢ 75 vox‏ ܕܕܦܥܝܕܝܢ 


a 3. 0a x3- Sw e^‏ ܡܼܘܪ̈ܝܢ ew o‏ ܡܐ | ܘ 


aW Mea 
4 e XS YS 
dw Aaa A was ܕܐܠܺܥܳܐ ܗ̄‎ 


ܕܐܦܢܣܛܛܝܣܦܘ̈ܐܣ' ܒܨ weave‏ )53 .( 


FOU. Axa. ܥܣ݂ܒܝܐ‎ 


X Ss e ܕܐܦܥܝܢ ܐܠܗܟܣܐܢܕܪܝܥܝ‎ 


ܘܪܡܐ ܒܪܒܘܬܗ VQ‏ ܨ 


ܕܐܦܢܘܐܝܕܝܣ ܫܬ ܫܲܒܼܝܚܹܐ. ܨܢ )ܐܪܡܡ( | 
| ܕܶܐܪܫ [ܒܩܘܼܪܠܣܩܐ]" ls‏ ܢܐܬܟܐܟܢ̈ܬܵ .ܐ 


PLATS CUM ܨ ܒ̈ܚ ܫ‎ S EV PTS MN 
ܐܠܚ ܝܼܫܬܵ ܐܨ‎ ALI & ܒܕܹܐܕܸܚܨܢ‎ (ue XR quads xen! 
d bsc ul JG! uus I S! auis 
B3 Joa Lgs geasleuls ues JI als cela! 
ܐܚ ܥܝ ܬ ܙ ܐܝܢܬ‎ (quls o! ܒܢܸܚܝܫܨܕܢܸܬܚܨܢ‎ (4$ dor. ܣܬ‎ 


eee] ܕ[ ܥܨ‎ 1 aol Pus LUE ܐܨ ܢܚܟܫܐ‎ 
ܙܦ‎ Kaos dos Ud XU oss, UIS urs, 
16 ܐ‎ 

ܨ 


1 S ” ܐܪܨ‎ — 15 HF male ܝܪ‎ | — 16 Gf. col. 113, 1.6. — 
17 H ”ܡܟܘ‎ — 18 H ܝܟ‎ pro yos); F wow o ss 
+ ,ܢ‎ — 9? SSs deest. — 99. Sic, leg. cum Payne Smith 
ܘܡܛܘܚܬܐ‎ ̈. — ?! F conss". — 9 HF 5545 de. — 
?3 @ inf. eonsao. — ?^ HF add. 4395. — ?5 S solus. — 
26 SSs vocab. seq. usque ad Cos desunt, — ??. €f. 
col. 303, l. 19, et B. A., 3010. — 28 Cf. col. 333, 1.19. — 
39 SSs deest, cf. col. 310, l. 11. 

Py de md | 


% ܕܐ ܡܠ ܢܥܘ ܘܟ‎ | woo N qo c5 S5 Ma Sw AR cos Me 


ܕܒܪܝܐ7'. ewe‏ ܒܡܨܥܬ̇ܿ .33 e.‏ ܘܣ ܘܡܿܥܐܫܡ | 


os ܐܫ‎ 

ܕܐܝܫܦ 


ܕܐܠܝܩܘܣ' waves a‏ ܕܐ ܝܫܬܥܥܢܝܐ 
ܘܕܦܘܪܸܓܵܝܐ ܒܟܬ ܕܦܪܪ.܀ 
ܠܨ cua.‏ ܢܝܠܡ Signes‏ 


598 


ey "YEA | 


ܒܐܡܐ ܥܣܪܐ. ܕܐܡ ܝܐ ܪܹܝܫ ܥ ܣ ܪܐ (ܠܕܵܐ. 
bas‏ ܘܝܢ dye quao, ally Sau!‏ 

ܕܒܐܩܘܠܘ ܛܪܝܣ ܬܪ̈ܬܝܢ MÁS won AAA‏ 
ܛܥܘܢܬܐ ܕܬܠܬ ܨܒܫܬܐ ܟܪ̈ܬܐ we osoN 75a‏ 7 
ܥܝܬܐ E‏ 


ܕܐܩܛܝܘܠܘܣ $$ wa,‏ (ܩܝܼܫ.. 


qe "eaa ma 
Axes ܟܒܐܒܪܝܘܣ ܕܡܥܬܐ‎ | 


-« 


JU, ܚܘܪܦܣܝܐ‎ $m alus ܐܕ‎ up ;4. ܣܘܣ‎ 
ܕ“ ܕܘܡܼܘ‎ Jo, 7:51 [ 52] 5s» ܕܦܟ‎ 
4a a ܙܪܥ ܓܙܪ‎ 

Oa san ܗ ܕܢܦܡ‎ 


ܐܪܐ ܙܠܝܨܐ܀܀ 


ded ܗ̄ ܟܝܪܝ‎ URN ase AIR 

ܪܶܐܫܦ" ܗ̄ܐܰܝܰܫܘ̇ܦܢܐ. w^ oh 5o‏ ܠܢ ܫ 
ܠܘܢܝܢ̈ܫܬܐ. wA o‏ ܪܒ ܡܢ ܠܚܘܳܫܐ ܠܚܘܺܝܫܝܐ 
v AU sco was ea‏ ܘܕܐܝܟ «m‏ 
ܡܐ ܘܠܡܬܦܪܣܘ ܢܦܐܝܫ̈ܐ ܕܡܢ ܢܘܟ̈ܵܬܬܗܘܿܢ 
ܐܵܫܘܳܦܐ ܕܝܢ ܐܦ adden‏ ܟܠ inde w ix Más‏ 


vs ܕܒ̈ܥܐ. ܟܕ‎ AAN ܡܢ ܕܘܼܟܲܬܗܘܢ‎ va 


! HF «8 ܘܣ‎ 75 (F eos Ay) 1 ges 
Qe do Veit dno d ܐܢܤܕ‎ . e». — 2 88: 
ܕܗܡܘܣܬ݀‎ — ? H deest. — ^ SSs deest; F T seid 

— 5 ܀88‎ deest. — 9 F wo pro w aS wá. — 7 SSs deest. 
— 8 F add. ܪܡܝܢ‎ «ow. — 9 HF ws ma. — 10 F 
hic et inf. ܂ ܒ ܟܐܢ ܢܨ‎ — 11 SS (roue T ܠܠܚܝܿܬ‎ Sind ; 
HF deo pro 43. — !? Ss gel ܢܸܚܩܵܫܸܛܐ ܐܘ‎ pro Usus. — 
13. HF sie; SSs Uo os! , leg. Go, ef. Diose., I, 624,13. — 
ܕ 


ܬܘܒ ܒܝܕ ܚܝܠܐ vxo Nec‏ ܡܪܐ ܟܠ . 
xe‏ ܒܐܬܘܬܐ ܕܕ̈ܠܲܬ݀ ܫܐ ܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܒܗܠܘܠ ܣܿܦܪܐ ܡܗܝܪܐ: 


(PS 9» Ll 


ܕܐܐܒ ܝܸܬܿܙܹܝܢ' ܕܳܐܒ ܡܢ ܕܝܒܐ dE cols‏ 
Pus WW‏ ܟܐܒܐ ܐܪܐܒܝܐ ܕܡܲܝܬܼܐ 
ܓܪܝܓ Nae a‏ ܘܓ m‏ ܐܟܢܐ ܕܕܐܒ̈ܝܐ 
exse www‏ ܡܢ ܕܐܒ̈ܐ Pw Ie‏ ܗ̄ sw A‏ 
ܠܗܘܢ wheX.‏ ܕܐܪܝܥܐ. ܘܟ̇ܥܡܥܝܢ ܥ ܕܡܣܐ 
ܕܐܬ̈ܝܐ ܥܥ̈ܐ ܘܡܥܫܝܠ DC ex‏ 
ܕܲܐܘ̇ܪܘܿܣ! $ ov S3‏ 
ܕܐܒܐܛܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣ ܪܦܝܘܢ ܐܘܟܝܬ 
wan.‏ ܒܚ̈ܫܐ rw ean‏ 
esa Mea‏ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܡܝܣܐ ܕܐܕܝܢ G4J5‏ ܣܰܟ 
ܠܝܟ" 
ܕܐܘܣܥܝܛܛܓܝܣ ܡܪܘܣܘܬ̈ܐ:7 Paus.‏ 
pl 5 N ores‏ ܒܳܐ n‏ 
coa S o.co. av a‏ ܗ ܕܡܘܣܝܘܢ Pv sS‏ 
ܒܐܘܕ ܗ 4d s‏ 
— ܐܝܟܢ 44s Jun. Jusl‏ 

ܢܡܘܢ ܗܵ ܕܝܘܐ HA‏ 


P eR eai ܒܚܼܘܖ̈ܬܐ‎ adi 


deest wv s. 338 sore. — 11 HF deest, ef. col. 172, 
ܐ‎ . 21 et not, 15. — 12. H deest a5! de eS: —18 (y. 
UJI5, col. 527, I. 26 et Dioscorides , I, 625, .ܐ‎ 14, — 14 HF 
Blas, cf. col. 11, 1. 33. — 15 H JU et WU F JU et 
vas. — 19 SSs deest, — 1? SSs huc afferunt glossam vocab. 
sequentis quod omittunt, — 18. SS8s ܕܐ ܡܛܠ‎ ‫ܼ — 19. SSs deest, 
— ® SSs deest, — 91. S85 v yen. 

wx UN ca XXX ܕܐܠܩܘܣܡܐܐ ܐܝܟ‎ 
ܒܡܣܝܦܐ ܕܡܬܝܣܪ‎ va Vw v was 
EEUU 

ܕܐܠܝܣܠܩܘܢ)! ܫܬ ܚܢ dy‏ 

ܕܠ ܕܝܢ ܥܼܝܼܕܨܝܐ ed SE‏ ܝܨ ܐܝܟ ܘ $e‏ 
Ua‏ 

ܒܐܡ̈ܐܣܘܢܝܘܢ ܐܒܘܒ ܪܝܥܝܐ ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ S) "ae‏ ْ ܐܒܘܒ ܪܥ̇ܝܐ x5! Jai; eon So Sa‏ 
aai olas x55 Lass cols‏ ܘܚ Jé, ela G5.‏ 
areis‏ 

[Pv x 0 16v «4 

ܕܐ ܡܘܿܣܟܐ "7 ila)‏ )ܠܫܟܐ )ܟܠ 

443) Jus ܐܪܘܢܝܬܐ‎ o LEN E 

E TC e pl ܕܡܕܝܢܝܬܐ ܧ‎ wx! SAN o 
dax 33), P3 cab 9 NA 

oon es‏ ܝܙܦܬܐ (0ܥܵܟ ܟܢ 

ܕܐܢܗ݀݀ܐܝܕܗ݀ ܐܪ "XN‏ ܝܥܕܝ 


ܟܐܢ" 


1! SSs seq. des. — ? SSs seq. desunt, sed S add. v v 
la- Ll, ge cel ܡܠܫ ܝ‎ — 5 F add, LL 
ܐܘܢܘܢܝܘܣ‎ . — ^ SSs deest, — 5 ,“ܛ ܐܘܣ ܓ‎ Ss co," 
confer infra ܕܒܓܝܢ‎ — 6 F addit ܒܢܸܚܬ ܙ ܨ‎ , — 7 H 
«x anos, sed in marg. legitur Ss ܢܢܝܝܪܘܣܝܘܬܐ‎ o3, 
cf. infra .ܣ‎ No cow a. — 8 SSs vocab. sequentia usque ad 
ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ‎ desunt, — 9 SSs ,-2-Y. — 10 H ܐܒܝܪܐ‎ et 


3^ 


IMPRIMERIE. NATIONALE. 

v 898‏ ܓܬ 
ܕܐܦ ܒܗܲܘܢܐ à JUics Scndnoo‏ ܠܙ gebe gest‏ | ܡܕܝܢܬܐ . 
dew NS ue GUI d,‏ 

ܓܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܙܟܪܝܐ ܡܥܨܪܬܐ Byaaa‏ ܕܚܲܡܪܐ 5355( Hr.‏ 
ܝܫܠܡ ܣܕܪܐ ܕܓܡܗܠ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ Mao‏ 


ܢ WARN 631 

ܓܪܳܦܳܐ ܠܡܓܪܦ ܠܡܦܼܪܚ ܠܪܘܡܐ ܐܪ̈ܕ )ܐܟ 
I3 d!‏ 

ܓܪܦܕܝܢ' a‏ ܕܦ ܢܪܕ ܓܝܪܝܝܢ wo‏ 
Pent‏ 

ܓܠܪܝܨܠ' ieu‏ ܝܨ uso‏ ܦܣܺܝܣܺܐ ܕܠܲܝܫܐ 
ܕܡܬܐܸܦܼܐ ܡܥ ܗ w Laos‏ ܘܡܝܬܩܼܢܪܐ ܬܘܒ 


Jes, ܦܟ‎ Juil ܕܓܪܒܕܘܖܕܐ‎ MAS. eM 
ܓܪ̈ܒܕܘܕܐ‎ Ves. e$ ^ iuo ܓܪܝܨܬܐ‎ 
+ ܦܐ‎ ced ei 

n WANN‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܓܪܪܐ ܐܝܟ ܗܝ 
ܡܪ ܠ ܕܩܪܝܬܐ ܥܠ ܟܘܒ̈ܐ ܘܝܥܠ 
ܣܘ ܦܛ ܒ ܟܼܿ UU ly‏ ܝܠܬ ܗ ܦܠܝ ܪܖܝܫܢ ܫܝ 
ܕܡܬܓܪܪ ܘܡܝܬܢܓܕ. ܓܪ 0 ܡܢ ܓ .ܘܪܐ 
o XXX‏ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘ om v oss‏ ܕܝܥܥ 
ܬܠܠܐ ܐܘْ ܥܠ ܖܪ̈ܡܬܐ ܡܬܬܣܝܡ. ܕܐܬܘ̈ܬܐ 
ܕܦܼܨܬܐ ܕܪܝܫܝܘܬܐ X75‏ ܠܗܘܢ . ܐܘ ܐܝܠܝܢ 
ܕܫܦܝܪ ܐܬܢܲܨܚܘ ܒܩܪܒܐ ܀: 

ܓܼܪܫܘܢ Sow‏ ܒܨ ܬܘܬܒܘܬܐ ܕ ܫܝܿܐܬ݁ 
«o LI‏ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ vo‏ ,ܐܨ (1o‏ 


ܕܝܢ ܗܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܦܟܪܒܢܘܢ° 


herm. Aristot. , p. 165. — 14 88: ,ܡܬܐ ܡܪܐ‎ cf. col. 476, 
l. 6 et Hoffmann, loc. cit. — !5 H ;ܐܝܬܐ‎ SSs deest; leg. 
ܓܠܫܰܺܥܝܳܐ‎ quod. vide supra l. 1. — 16. HF ras. — —" 88: 
s ܓܠ ܠ‎ , confer col. hh5, .ܐ‎ 7. — 19 H. deest aa; SSs 
UJ] ܐܡܵܢ݈ܬ݁‎ Xxxecuas XXAXXJ| ܐ ; ܓܠܫܠܬ‎ ce (ܠܢܦܹܵܝܺܬ݁ ܘܝܬ‎ 
ܐܦܵܝܹܢܝܬ݁‎ xo. — 19 SSs v SN. — 20. SSs praeced. vocabula 
omittunt sed addunt ad calcem vw vos se N, .ܨ‎ - "± 88: 


ܐܠܝܟܢ 

ܓܸܫܬܵܐ 693 


ܓܫܳܚܳܐ £ £ à cy»‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܘܒ 
used‏ ܠܫܥܙ > ܓܫܥܢܐ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܡܓܫܚ 
ܡܓܪܕ ܘܡܣܲܪܹܛ. ܡܝܡ ܗ. ܡܬܓܫܥܙ ܡܢܣܬܪܛ. ܀: 
ܒ ܝ 
ܓܫܝܡܘܬܐ ܗ̄ ܡܬܐܡܪܢܘܬܐ Nox‏ 
D wea on‏ ܕܒܕ݂̈ܠܫܐ dowd! wo oo‏ 
Ww oc N‏ ܐܝܬܘ am‏ ܕܠܐ 75 Wo n o5.‏ 
ܡܫ ܥܒ ܪܢ cw NACN‏ ܘܡ ܝܚ ooa‏ ܠܢ > 
ܕܬܐܘܪܝܐ ܡܬܦܪ .ܝܙ ! e‏ 

ܓܸܫܵܢ ܐܪܥܐ CE‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܧܐ ܐܝ 
ܐ(ܬ̇ܚܝܟܠܐܟܐ La‏ ܬܘܒ lellaus‏ ܘܟܢܟ 

AUI ܓܫܝܢܐ‎ 

ܓܫܦܐ a‏ ܕܦܪܪ Jis! wA A‏ ܩܬ ܙ J6‏ 
ܓܫܰܦ݂ܳܐ (ܛܶܐܚܬ (ܬܟܝܐ ܪܚܬ ܨ¿ | ܬܩܝ )ܪܝܬ. d S XN‏ & 
LUE C‏ ܠܡ A5 eas,‏ ܠ ܛ Jure‏ ܢܥ 
ܐܪܐ ܥܿܕܥܼܢܝ݁ ua‏ ܐܬܐܬ evo‏ ܒܪ ܣܪܘ ܓܫܦܤܼܿ ܒܗ 
cadJI‏ ܢ݈ܬ݁ ܣܘܬ uH xu)‏ 

XN‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ |ܐܝܿܝܠܐ ܝ ܀ 


¬` 0 ܓܫܪܘܬܐ J$‏ ܝܟ . pi dm‏ ܫܒ 


UT TU HR 8 < ` 


ܓܸܫܬܵܐ ܐܝܟ ܒܪ MC dichos SA ee‏ 
ܕܡܬܝܚ ܒܟܠܗ ܦܓܪܐ ܕܦܵܪܫ ܪܟܝܟܐ ܡܢ ܡ̈ܫܝܐ 
ܘܚܲܡܝܼܡܐ ܡܝܢ ܡܰܪܝܪܐ ܪܨ D! Ve‏ ܓ>ܫܬ̈ܐ 
ue‏ ܠܐ ces dom‏ ܦ ܐܢܢ qe) Y‏ ܡ ܬܸܓܫܸܫ 
ܘܡܬܬܡܝܫ ܘܐܦܢ ܩܖ̈ܝܒܝܢ ܠܥܢܥܕ̈ܕܐ ܐܠܝܐ 


! FSs Lou] & pro aJ dV; S ܠ ܢܚܩܐ‎ lc! à. —? SSs 
ܓܸܪܨܵܐ :88 3 —. ܓܪܕܦܝܢ‎ L5 Hee. ef. 
col. 446, ܐ‎ . 26; col. 517, ܐ‎ . 5. — 5 SSs deest Ko. —6$ H 
deest ce. .ܣܟ ܫ‎ — 7? SSs sequentia desunt. — 9. SSs 
hoc vocab. et vocab. sequens desunt. — 9 F sic; H v 0 NL 
c» S85 ܥ ܟܕܕ‎ xw NAA ܐܝܟ‎ "SAM —10 H 
ܐ , ܦܘܒܝܘܢ‎ o. e.a. — !! $85 ܐ‎ — 12 SSs deest. 
— 13 $85 ܡܢ̈ܘ̈ܬܐ‎ pro wo s 75, cf. Hoffmann, De 

519 ܓܪܡܐ 


ܕܙܘܙܐ ܐܝܼܬ݀ܘ Typ» "mas o av.‏ ܦܠܓ ܘܬ 
wt Aves‏ ܘܓܪܘܡܡܝܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܢ ܪܘ 
Mo‏ ܬܪܝܢ ܕܢܩ̈ܐ ܗ݀ܘܐ ܒܪܐ »2-» Qs‏ ܬ ܝ̈ܫ ܟ ܨ. 
ܓܪܡܐ A cw cn‏ ܥܠ 75 3 vc N‏ ܘܗ݀ܘܐ 
ܫܬܐ ܩܝܪ̈ܛܐ ܒܨ xs‏ ܪܘܒܥܗ ܕܡܬܩܠܐ 
VAN‏ ܘܓܪܝܙܡܘܬܐ A ra‏ ܝܫ َّ 
ܒܪ ܣܪܘ ܦܣܡ delis JE de ace] P ros‏ 
ܓܪܪܣܐ ܪܝܢ dote‏ 

ܓ݂ܪܡܟ̈ܐ ܡܪܐ eus co‏ ܠܢܛܦܬܐ ܧܸ ܧܿܝܼ ܝ 
OLLI‏ ܓܪܡܟܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܓܠܘܣܚ̈ܐ 
aped yu‏ 

ܓܪܡܐ ܐܝܬܘ ܐܘܣܝܐ ܣܲܪܝܪܬܐ ܘܝܒܝܫܬܐ 
wr WE V5.0 5.0. M cow a 500-5 3A‏ ܐܘ 
ܡܬܩܲܝܡܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ dcin Ww Ao nox.‏ 


ܕܒܣܪܖܐ ܕ cM‏ ܡܢ ܚ̈ܝܘܬܐ ܘܡܣܲܒܥܝܢ 
ܬܪܒܝܬܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܘܒܥܵܝܲܫ vae M,‏ ܚܘܪܐ 
ܘܡܫ̇ܪܪܘܬܐ della‏ 


ܓܪܡܝܕ̈ܐܙ' ܵܝ 
ܓܪܡܛܝܩܘܬ̈ܐ ܐܘܡܿܥܘܬܐ WA Ns‏ 


woo M DANS ܩܡܪܐܡܛܝܩܝܬܐ‎ ‫݂ — 10 S85 lioc 
vocab. et vocab. sequentia usque ad v XN, — desunt, — !!. Cf. 
sup. col. 553, 7. 16 et Imm. Law , Die Pflanzennamen, p. 96-97. 
— €? HF sic, cf. ܓܓ ܪܦܐ‎ in Bar Ali, 3984. — 1? HF 
C52! hic et deinde , ef. infra v. Ns. — 1^ SSs deest is 

1; ܒܛܪܝܗܢ‎ pro... 03353, 3. — 15 HSs Xcscs; 
F ܒ ܥܬ‎ fortasse AI vel Xks- s = Xkós.— 16 HF Ter 
SSs deest , cf. B. A. , Hoff. , 3986, (coy ; sed in B. A., P. 955, 
UP .— 7. FSSs x33). — 18. SSs omittunt glossam preced. 
et add. go Lg. — 19 HF .ܚܟ‎ — 90 F 3e! pro 
ܕ[ ܐܟܝܐ‎ Juall; in S8s ܕܙܟܪܝܐ ܘܒ‎ o3 ܓ̈ܪ̈ܣܐ‎ 
AK ܘܦܢ ܪܘ |( ܐܠܟܝ‎ et sequentia desunt, sed in S. antea. legitur 


D ܓܪܝܣܝܐ‎ S. LM S solus, ef. col. 516, 1. h, — 
3 HF ܢܐܬܨܲܚܨܪ‎ et add. «sl i3. 

ܓܪܥܐ 520 


ܒܡܛܟܣܘܬܐ ܕܛܒܝܥܘܬ ܐܺܕܝܫܼ̈ܝܗ̇ ܕܡܠܝܬܐ 
ܕܗܘ ܬܪܝܨܘܬ ܡܬܟܬܒܢܘܬܐ ܐܚܨ elsi,‏ 45 
ܓܸܪܡܲܐܢܝܩܕ݂" ܗ ܡܲܝܪ̈ܥܲ ܫ̱,ܼ Almo‏ 
ܡܕܝܢܬܐ 4v‏ 

gl ܓܪܸܡܦܝܠܐ‎ 

ENS d ܓܪܡܝܐ‎ 

ܓܪܢ ܗ( 

RAN,‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ (ܐܚܵܨ ܐܵܢ 

Aw no fecun ܓܪܢܝܬܐ ܕܢܗܪ̈ܐ‎ 
ܫܒܐ‎ Boy 2t Po NBI "WR 
dran pudo: o EC mei ܠܘܬ‎ 
4 As xalais (ܬ ܨ‎ 

ܓ݁ܰܪܣܳܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܘܝܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܪ̈ܝܫܐ 
ܝܬ Jis‏ ܛܐ ܢ̈ܝ Leal, ll‏ ܓ̈ܝܪܣܐ ܬܘܒ Rie‏ 
Ula, e» T e Lg Jus‏ ܘܒ xa‏ ܚܘܝܐ ܟܐܕ 
ias‏ ܢܠܲܦܸܣ ܨܐܐܝ ܚܟ" ܓܪܝܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
a‏ ܧܐܐܝ , eo^, xal, oai VÉcoANL‏ -$ 
ܢܓܪܣ ܢܨܝܹܝܸܥ. ܓܖܪܣܐ ܥܝܲܬܵ Pas,‏ 

dom ܘܓܪܘܪܐ‎ INA NC 

eei ܥܐܐܟ̈‎ gia VERANO 

1. Cf. col. 512, 7. 5 et Bar Ali, 2978; S addit alio in loco 
ܦܠܓܘܬ ܙܘܙܐ ܐܘْ ܬܪܝܢ ܕܢܡ̈ܝܐ‎ o vM 


oils I $5» oua‏ ܒܨ MÀN,‏ ܟܕ ܙ̄ܡ̄ A‏ ܫܬܐ 
vxo et postea‏ ܒܨ [ܐ]ܪܒܥܐ ܐܘ ܬܪ̈ܝܢ ܕܝܣܵܐ 
ܓܪܡܛܝܘܢ cow SN AN.‏ ܗ ܐܫܛ legitur : v‏ 
ܘܬܝ ܒ ( ).35 ,255 (leg. cum B. A., Paris.‏ ܓܥܪܡܛܝܐ 
os‏ ܬܐ̱ܓܘܪܬܐ i8)‏ ܓܪܖ̈ܡܛܝܐ ܗ̇ ܬܥܪܖ̈ܬܐ 
ܥܒܝܬܝ ܨܢ (.yX35 et sequentia usque ad‏ ;88 ? — . ܣܓܝ̈ܐܬܐ 
ܐܝܟ ܒ HF. deest‏ ;ܿܦܣܡܢܬ݀ 3 se s.‏ ܬܐ desunt. — 9. S‏ 
Ss add. xe pes. —* Gr.‏ ^ — ܿ ܣܪܘ ܦܣܡ ܒܝܫܬܐ 
cum eadem glossa, — 6 HF‏ ܓܠ ܪܘܒܬ in B. A., Paris. 255, wA‏ 
ܓ sequentia omittunt sed alio in loco addunt ($435 vA‏ 
. ܕܗܘ ult. — 8 HF‏ . ܐ , 474 Ouacew . — ? SSs deest, cf. col.‏ 


ܝ 


— 9 SSs add. (4 4.21 csl ܘܫܢ‎ , €f. col. 512, nol. 125 


in S ante vocab. ܓܪ ܡܛܝܡܘ ܬܐ‎ legitur : ܓܪܡܛܝܡ‎ 
€3 con r3 s X 59A, cASUIT )ܝܨ‎ cle, (essi 


` 7 «9 9 

aedi. 

d.c. A dau Mm 


017 ܓܪܘܡܬܐ 


ܓ̇ܪܘܡܬܐ ܒܨ ܒܦܘܠܘܣ ܦܐ ܕܨ Lily‏ ܝܢܬ 
ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܪ̈ܝܫܐ. ܘܓܪܘܡܬܗ Nea‏ ܒܨ 
ܓ݂ܪܘܡܬܐ gall, uelis iol‏ ܕܐܕ 
dAaé4s VESoQAN,‏ 

ܓܪܘܗܩ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ esca, X‏ 4 


ܓܪܘܼܦ̈ܪܝܢ ܟܕ va‏ ܦ Ros] ne‏ ܢܝܚ (ܬܒܕܢܝܬ̈ 


ܐܬܠܟ Rs 3I‏ ܐܘ̈ܟܐ ܢܐܗܕ ܨ 

ܓܪܘܦܝܐ ܒܨ ܥ̄ ܦܪܙܠܐ cos‏ ܒܝܗ 
wisis‏ ܕܡܥܪ̈ܒܝܐ ܐܢ̈ܕܐ ܐܬܝܐ ܐܢܬ ܨ ܛܶܠܰܢܰܢܝ̣ 4 à‏ 
)ܐܕܐ ܨ " quf,‏ ܕܘܚܐ ܐܕ dye‏ 

ܓܪܘܦܝܥܘܢ݀̄ ܗܵ am‏ ܕܟܿܬܒܝܢ ܒܗ ܥܥ 
ܡܐܪܘܬܐ E‏ 

ܓܪ̈ܘܦܝܬܐ° ܗ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܫܣܿܥܝܢ 
NN‏ ܕܝ̈ܠܦܝܢ ܝܘܢܠܐܝܬ ܕܚܕ ܪܝܫܗ v‏ ܐܝܟ 
ܐܙܡܠܥܠܝܐ (sic)‏ - ܘܐܚܪܢܐ 5 m0 wo M‏ ܟܝܕ 
ܒܗܿ (sic)‏ ܟܿܬܒܝܢ Haeo‏ 

ܓܪܘ ܨܢܬ̈ܐ o‏ ܣܪ ܹܓ sli] vov‏ 
ge‏ ܓܨܬܐ'܀ 

Ww co Sí XL‏ ܗܢ ܕܘܝܐ 70 Aca‏ ܠܗ ܒܝܪ 
Kel QS co‏ 

ova ܗ̄ ܒܝܬ‎ S. 3733303 N, 
ܐܘܡܢܥܢܘܬܐ‎ x x X8 ܓܪܘܩܘܢ ܐܝܟ‎ 
Pgbás, ܟܘܪܟܡܫܐ‎ 

Wy ܐܨ‎ ell ua des ܘܐ‎ doi]. Ga A ANT. 
45e, I GUN! oe ions ܠ‎ Ue ales 


ܓܵܪܘܿܦܬ݀ܐܙ'' PARVUS‏ 
VAM‏ ܡܨ ܛܘܪܐ ܕܓܙܘܪܬܐ < < ܐ 


— 2 SSs deest , cf. col. 516, ܐ‎ . 18. — 13 SSs hoc vocab. et vocab. 
sequens desunt; cf. col. 474, .ܐ‎ 93. — ^. Cf. col. 33, Ll. 7. — 
15 Confer col. 171, lin. 6. — 16 F ܓܠܰܪܟܒܰܓ݁ܘܪ‎ et deest 
ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ‎ quod. sequitur. — 17. Cf. col. 4456, D. hi, — 
18 SSs deest. — 19. SSs sequentia desunt; HF deest cA XXe. — 
20 SSs deest. — ?! SSs deest, confer infra sub "Ve. — 
3 $8; AN, . — 93 Sic, cf. ZDMG. , XLIII, 121. 

518 WANC 
ܘܗܟܝܢ‎ 2-eliJI Jas, joi Jus. ܥܒܪܝܐ ܗܘ ܗ̄‎ 
ܓܖ̈ܝܳܐܟ 1 )ܝܥ‎ 
ox Mew o NC 
ܡܲܓܘܬܐ ܕܒܼܲܪܐ ܐ݀ܝܬ̄ܘ ܗ̄‎ ama leo AN 
5 Los Me Lose ܩܛܝ̈ ܚܡܵܪ. ܝܥܨܪܗ ܕܝܢ‎ 
ܥ‎ ss v ܘܡܬܩܪܐ‎ 
$yx ܓܪܝܓܘܣ'' ܓܓܪܬܐ ܪܗܘܡܐܝܬ݀‎ 
4 ܐܐܐܟܢܥܝܬ̈ ܐܢ̈ܕܐ‎ 
qp» A ܗ‎ exa ܓܪܝܓܘܿܪܝܘܿܣ‎ 
ij 8-3 lud J431 ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܥܝܪܘܬܐ‎ 
ْ ܐܚ ܐܟ‎ cuc ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܥܝܼܪܐ ܐܬܚܥܵܝ̣ܢܵܟܵܐ‎ 
do ܒܨ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܥܝܪܐ‎ 
ܓܿܪܝܢܢ ܓܪܫܝܢܢ ܓܕܝܢܢ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܓܼܕܝܢܝ‎ 
ܥܣ‎ (jos. ܒܬܪܟ ܢܪܗܛ ܐܝܟ .ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ 
: ias 
dual veo ܥ̄‎ 7e ' ܓ̣ܪܖܪܝܝܣܘܓܘܪܘܣ‎ 
dp jM Kies ܓܪܝܠܥܝܢ" ܗ̄ ܡܓܠܬܐ ܥܼܐܥ‎ 
cea cia xo los uera dy ܓܠ ܪܝܐ ܐܨܨ‎ 
iow mois m ܒ ܚܪܝܩܐ. ܓܪܝܡܐܝܬ‎ uds 
dee ܓܪܝܡܘܬܐ‎ Lala ܓܪܝܡ‎ 
PY ܓܪܝܣܐܟ"‎ 
A UE 21 ܓܪܝܨܬܐ‎ 
ܐܚܥܝܢ‎ eios wi ܧܿܐܝܢ. ܓ.ܪܸܡ"‎ VAM 
(ܐܟܿܐܝܵܟ݀ܿ:‎ jl 
xxn ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܘܣܝܛܓܪ ܓ‎ VAM 
2.3305 ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ‎ Labs PIA Gel 


! H deest lm A et gis; F deest ܕܐܬܨܺܟܐ ܡ‎ el ܕܐ ܕܨ‎ . 
—?H cles, A F eL, A, confer col. 513, not. ^; 
col. 516, nol. 25 et inf. "Ve. — 3 HF deest ܪܝܨ‎ l3; 
cf. ܓܠܪܦܕܝܢ‎ in Bar Ali, 2989. — ^ FSSs sequentia desunt. 
—5 $Ss deest. — 9 SSs deest. Ee SSs ܓܘܨܬܐ‎ , -# SSs 
deest , cf. col. 67, ܐ‎ . 4, — 9 HF Lazy. — !9. HF deest Y. — 
"OH GUI ܛ‎ das ܠ‎ Us; Fidem sed (9-3 et non Sia. 

515 


^21zw 


RGJUR ܒܲܛܳܕܹܝܟܢ ܥܬܢܔ‎ Lake cem gans Rn. 
eei! sS, Jo JE aee gelo ܝܐ‎ Lade iuc 
cS cid ouk Reis el ܒܨ‎ ke ܕܬܕ‎ 
ܕܠ‎ JA. JE kae uelut, 3558 By ܐܐܐ‎ iym ܪܓܐ‎ 


»l 399 
NC s ܬܕܘ ܗ‎ sa oM o ow ܠܒܓܘ‎ 
qao 


O03 N AN,‏ ܗܺܐܝܼܠܢܐ ܕܸܓܪ̈ܓܢܣܐ ܕܩܝܣܝܗ 


ܓܢܣܐ ܗܘ ܫܦܝܪܐ. ܘܐܝܬ ܒܗ ܚܿܝܠܐ Mos s‏ 
ܕܩ̇ܐܡ ܠܘܩܒܠ ܒܝܫܘܬܐ ܘܚܣܿ̈ܡܐ ܕܥܝܝܐ 
ܒܝܫܬܐ. ܘܐܦ ܐܟܪܐ ܚܟܝ .ܡܐ ܢܥܠ Peau‏ 
ܣܿܐܡ ܡܥܗ. ܘܒܥܝܪܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܡܲܥܘܬ݀ ܠ ̄ܗ 
ܕܲܚܣܰܡܵܐ ܕܚܲܣܵܡܹ̈ܐ ܢܩܼܗܐ܀ 


ܓܠܟ݂̈ܓܠܘܣܝܐ' ܗ̄ ܓܠܝܠܝ̈ܐ ܒܨ ܡ̈ܘܬܒܐ 


E‏ ܓ ܘܡܬܩ̈ܪܝܐ :ܝܘܢܐܝܬ ܩܡܤܣܛܪܘܣ ܥܼܚܿܰܥ 
ܢܹܐܒܚܢܵܟ I‏ 


ܓ݂ܪܕܝܚܝܐ ܝܚ )ܨ ܝܫܐ ܢܐܝ y‏ ܚ̈ܝ ܐܨ ܢܢܐ 


— 15 HF vocab. preced. desunt. — 16 SSs ܝܐ‎ MOM. ef. 
inf. l. 19 et col. 208, l. 19. — 17 SSs deest, cf. col. 515,1. 18. 
— 18 SSs deest, cf. Bar Ali, 3967; in Bar Ali, Paris. a55 : 
lx Y), — 19 SSs deest. — 99 SSs hoc vocabulum et vocab. se- 
quens- desuni , confer infra lin. uli. — ?! H deest (-la-3JY. — 
93 $8s epa; HF. !ܣܝ ܟܟ‎ et F addit $2, confer Bar 
Ali, 3969; in HF sequitur ܚܟ‎ (3—5,- 38,1. —33 HF 
ܓܪܘܦܝܐ‎ prov ܓܪܘܦܐ‎ et F y; LH pro o 021. — 
2^ $8s Gb. ܥܿܟ݂‎ 35,4. — 35 H sie; F 5.22 cole, m; 
88: y 31 ܫ‎ eL, S. ef. col. 446, not. 23; 
col. 513, not. 4 et inf. v ܓܠܪܘܗ ܦ‎ et Ve. 

ܓܪ̈ܘܡܐ 
T‏ ܐܝܹܐܣ̄ܬ̈. ܓܪ̈ܕܝܝܐ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ i em LJ wo‏ ܐܐܝܬܢܝܢܢ ܒܨܢ 
yx U wo Sa |WwDaMAN,‏ 
ܓ̇ܪܕܵܐ ܟܕ vxo‏ 3 ܘܦܬ݀ waa AN,‏ ]12,431 
WARN‏ ܟܕ ܡܪܟ ܟܐ x‏ ܧ̈ ܢܝ i cl‏ . ܘܡܢܥܝܗ ܗܝ 
ܕܒܐܝܘܒ , 3.0230 ܠܗ ܚܨܦܐ ܠܡܬܓܪܕܘ ܒܗ ܆:;: 
ܓܪܵܺܕܘ̣ܬܐܙ" ܟܕ ܙܣܝܦ̈ܐ ^ PRA‏ 
48512 
ܓܘ 7 s Sow o‏ ܐܝܟ ܗܝ cw o‏ 
ܕܓܪܕܝ démos‏ 
ܓܪܳܕܬ݁݁ܐܪ ܐ lla. she‏ )ܠܫܐܘ 
P353 |YQNN‏ 
ܓܠܪܘ ܡܐ" o4 us‏ 
ܓܪܘܡܐ qM oai Rd‏ 
TAN,‏ ܟܕ ܙܩܝܼܦܐ ܓ | ܨ" gl,‏ 
ERE PECEED‏ 
VAN,‏ ܚܝܢܢ ܘܐܝܟ ܒܪ e^ c0‏ ܐܨܝ S‏ 
ܓܓܪܘܦܝܐ oboe yI ous)‏ ܢܓܪܦܘܢܟ ܕܸܢܵܚܫ̇ܕܹ̇ܝܐܝ. 
ܓܠܪܘܦܝܐ ܟܸܕ݂ܝܿ݇܀ ܒܓܪܘܦܝܐ c.‏ ܓܡܡܘܪܝܐ 


516 


Pob od 
ܓܝܪ̈ܝܨܐ‎ Q^ c0 ܓܪܘܦܗܩ̈ܐ ܐܝܟ ܒܢܪ‎ 
$39. d e ela s 


ܓ kh‏ ܚܵܨ܀ ܕܸܢܿܨܐܬ ܟܕ ܫܠܝܐ ܓ 


. 1 88s deest 85$ ܘܝܬ‎ HF 855,9 Le. — 9 SSs x. — 
addit zo. confer col. 51 4 , not. 15. — ^ SSs deest. — 9 F 
ܩܝܩܝܗ‎ . — 9 F add. (eV &3l5, cf. Bar Ali, Paris. 255, 
35M 431. JULss ; in SSs legitur : uri ܒܨ‎ Wc NUN 
M M-o ܡܕܡ ܐܝܬܘ݀ ܘܕܡܬܒܪܐܿ ܐܦ‎ vao 
A JUL, was ^ ܐܒܘܗܝ. ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܝܢ‎ 
Ke esl, cda) ;ܘ ,ܢܝܝܬ‎ col. 513, ܐ‎ . 24; Bar Ali, 
Paris. 355, eadem praebet sed ww M pro v Ss. — 
7 SSs deest. — 8. SSs vocab. praecedentia desunt. — 9 SSs deest, 
cf. col. 516, 1. 10. — 10 H 853. — 1. Cf. col. &hA, L 16, 
— 1? $8s ܓܠ ܕ̈ܒܝ̈ܟܝܘܬܐ‎ , — 15. SSs deest sed confer infra 
ܓܪܢܝܩܫܐ‎ .— 15 HF ܘܬܓܪܘܪܐ‎ df. infra ܕܓܠܪܘܪܐ‎ . 

513 


i aei‏ ܓܪܒܐ ܡܐܢ̈ܐ SÀN ous‏ ܡܵܐܢܝܵܐ 
vC ^d soy‏ ܕܕܒܝ̈ܐ dy Uo, d;‏ 

ܓܪ̈ܒܕܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪܘ ܥܡܐ oc‏ . ܘܬܘܒ 
qoe‏ 

ܓܲܪܒܫܵ Kalend] Amel]‏ ܢܸܚܕܠ̈ iyd‏ ܐܬܚܝ̈ܢ̈ܝܬ. 
ye guai‏ ܐܐ RUE‏ 4 

ܓܪ̈ܒܕܘܕܐ ܒܨ ܗ݀ܘܝܢ ܡܐ ܕܠܘ ܝܫ̈ܘܝܐܝܬ 
c0‏ ܡܥܝܘ̈ܬܐ ܕܗ݀ܘ ܡܐ 03 Nds.‏ ܢܝܫ ܐܘ 
ܓܒܝܠܐ. ܐܘܿ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܟܒܐܝܟ ܗܢܐ Mika‏ 
darme c os die‏ 

dije Jg dia, "8 AM 

ANC‏ ܐܝܟ ܒ ܣܝܪܘ XY‏ ܕܗܘ ܓܪ ܪܕܐ 
o3‏ 

ܓ̣ܟ݂̈ܓܥܓܐ ܘܥܠ 305 Yo‏ ܐܝܟ ܒܝܪ o5 c0‏ 
ܐܘܟܠ ܐ ܡܕܡ ܕܡܬܬܣܤܣܝܡ ܠܨܝܕܐ vo sos‏ 
ܐܝܕܐ ܕܗܼܝ. Qual Bowel! à xeu? "ello VEN AN,‏ 
ula‏ ܐܕ ܝܚܘ .ܐܝ 7. ܘܗܟܢܘܬ ܒܢܪ ܣ ܚܪܘ. ܬܘܒ 
ܓܠܪ̈ܓܐ ܟܕ ܙܪܝܒܐ ܓ ܩܕܡܝܬܐ ܘܡܢܒܢܫܝܐ 
ܬܪܝܢܝܬܐ'°, 200« ܦܘܫ̈ܡ Rem ee »*naN AN,‏ 
d‏ ܐܒܥ + 

ܓܪܓܘܡܝ̈ܐ ܘܓܪܓܪܘܡܝܢܐ' ܐܝܟ 
ܝܘܒܠܝܐ Pg Jui] vos‏ 


ܓܕܟ̈ܓܝܣܐ 23300 Jal v‏ & ܠܢ ܘܩܐܝܟ 


ܒܪ ܣܪܘ RU‏ 


2I de» dew! ua ܬܐ ܢܝܩ )ܗ‎ As (ܐܝܬ ܨܢ‎ A xlal 
ges. e ܕܐܐܥ̇ܒܿܐ‎ .— 9 S85 e AN o NAM, . 
— 10 @ inf. veo ܓܠ ܓܥ‎ „ 1 Cf. col. 55, L.19. — 
13 HF ܡܓܢܓܠܥܗܿ‎ ܿ — !? HF deest ܙܪܝܥܐ ܘܒܬ ܕܡܥܡ‎ 
ܒܗ‎ . — 1^ H vocab. praced. inde a v ܟܐܦܐ ܢܝܖ̈ܝܠܬ‎ de- 
sunt, — 18 SSs hic desinunt, F add. ܚ‎ 39M et desinit, — 16. SSs 
voe NC, , ef. col. 478, ܐ‎ 19; in Se-sequitur tantum 
da 3 ܥܝܪܝ‎ ; in S sequitur glossa vocabuli sequentis. — 17 FSSs 
ius 2. (F J2:) ;ܬܟ‎ SSs deest s la V. — 18 F 


H deest eum sequentibus vocab, usque ad «Svo.‏ ; ܓܠ ܪܓ ܙܕ 
514 


;, ܐܝܟ ܚܘܢܝܢ"‎ yere MINAS 
ܒܝܪ ܣܪܘ ܕܡܢܘܬ‎ ec VL A WANN 
c. ܬܘܪܐ ܘܐܝܬ‎ oS ܥܓܶܠܬܐ ܕܡܟܪܟܝܢ‎ 
ܕܦܪܙܠܐ ܘܡܕܪܟܝܢ 01.2 ܟܕ‎ vix, D gu NN 
XN Sox S iw ܩܐ‎ co. 8 700 Ww Sc ܣܿܓܝ ܢܗܘܐ‎ 
ܓܛ̈ܓܪܐ ܥܟܼܕܥܼܢ. ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪ̄ܘ ܓܪܲܓܪܐ‎ 
ܬܘܒ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܬܬܕܝܫ ܒܗ ܙܪܥܐ ܘܡܝܬܕܩܒܥܙ‎ 
v ܬܒܢܐ ܘܬܘܒ ܐܝܬ݀ܘ ܕ݁ܦܶܐ ܡܕܡ‎ m3 
ܕܡܲܝܣܐ ܕܩܒܝܥܝܢ ܒܗ ܟܐܦ̈ܐ ܚܕܪ̈ܝܥܝܬܐ‎ 
ܘܝܬܒ ܥܥ ܝ ܘܗܝ‎ wA oa ܘܡܬܬܠܐ ܒܟ ܕܠܐ‎ 
ܝܩܝܖ̈ܬܐ‎ lw Rs ܥܠܘܗܝ‎ (sic) ܐܢܫ ܘܡܬܬܣܝܡ‎ 
ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ‎ wo ܘܡܬܢܓܕ ܡܢ‎ 
ܬܢܥ‎ o uUo] ܐܬ‎ G3. uoa ܒܟ '. ܐܕܐ‎ 
gae ܐܬܕܐܚ ܐܢܬܟ‎ Gs ܕܐܐܬ̈ܐ ܨ‎ 3U& ܐܐܚܵܝّܼܐ܂‎ [Le] usos 
4. oes ܕܪ ܐܐܝ‎ XixaMl] Bos lem E ao 

3 9 ܠܶܪܓܽܘܪܝܢܐ‎ 
+. ܕܨ ܟܝܿܬܢܸܵܢ̈ܝ‎ v eS Sa 

4752 oua] ܓܪܓ̣ܸܫܬܳܐ‎ 

ܓܪܓܪܝܠܓ ܐܝܟ ܒܢܪ ܣܪܘ v OSA.‏ 
MASS‏ ܥܝ dese]‏ 


Ww CSI 0 


ܓܪ̈ܓܝܙ ܕ ܦ! ܕܡ ܕܟ A‏ ܠ .̇ܗ ܒܝܪ CEN A TAL S. GUT‏ 


ܒܣܡ̈ܡܢܐ ܕܫܘܡܢܐ ܕܩܝ ܥܨ ice]‏ ܠܘܬܢ 
c mai‏ ܩܪܝܢ ܠܗ ܬܢܘܡ̈ܐ ܕܐ ܐܫܢ ܢܵܚܘܰܢ݈ܬ݁ )ܐܢ̈ܝܟܕ 
ܐܢܝܐ 

ܓܪܓܪܐ o‏ ܕܩ oe‏ ܕܐܢܫܐ agr‏ ܐܥܛܐ 


! HF sie, confer vocabulum preced. ; SSs QA Lco ܕܒܢܪ‎ 
ga o» ܢܫܥܢܣܘܢ 33 ^ ܣܝܪܘ ܕܪ‎ aga N 
$5 26894. — ?. SSs seq. desunt, — 9. H. tantum Uoc 
AXJU )ܝܢܬ‎ — ^ H sic; F ܐܠܥܬ‎ Jy. ܐܠܝܐ‎ 
E s ee; $85 ܝܨ ܐܫܟ‎ e» a, ܦܟ‎ XI JA 
XX, ef. eol ty T inf. sub ܓܪܝܨܐ» ܓܪܘܗܩܐ‎ . 

— 5 $Ss deest. — 9 H add. eo; HF deest "AM, . — 
7 FSSs deest eeu] .Y. — 9 SSs hic desinunt sed alio in loco 
add. ܐܘܟܥܝܐ‎ A 8 ܒܥܬ݀‎ (0 NAM ܓܟ݂̈ܓܐ.‎ 
ܡܫ ܬܕܐ ܐܘ ܠܦܥܪܚ.ܬܐ‎ vois ܡܕܡ ܕܠܨܝܕܪܐ‎ 
ܘܠܚܢܝܘܬܐ ܡܬܬܣܝܡ ܥܠ ܓܢܒ ܢܫ̈ܒܐ ܘܦܺܚܶܳܐ‎ 


33. 

511 


/ ܪ‎ à : 


ܓܪܵܒܵܐ 512 


xia, ja,‏ ܐܝܟ ܐܝܘܒ ܥܘܡ̈ܣܐ ܕܢܚܠܐ. | ‫ ܓ ܕܓܵܪܘ ܘܕܡܵܐ ܐܝܬ!' ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢܿ̇ 


ܘܐܝܟ ܪܒܢ ܓܦܝܢ ܢܲܩܝ̱ܦܝܢ ooo esos.‏ 
ܡܢ ܓܘܦ̈ܳܐ ܢܸܚܕܸܢܵܨܸܨܢ' (cesi ly cux 15] Bauuall‏ 
ܓܦܝ̣ܼܦܐ ܒܨ CLIE‏ ܒܐܘܪܝܬܐ ܘܐܟܚܕܐ 
ܢܗܘܘܢ ܓܿܦܝܢ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܥܥ ܙܩܙܡܬܐ 
ܚܕܐ. ܓܦܝܦܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ ܠܟܵܝܵܫܵܝܹܟܵܢ. ܓܠܝܢ ܗ݀ܝ 
ܕܒܐܘܪܝ̈݇ܬܐ ܚܫܛܝܚܝܢ e3x Jenae‏ ܦܣܝܣܝܢ 
ܐܝܟ ܙܘܝ̈ܬܐ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܥܡ W^.‏ ܘ ܧܵܝܪܹܸܝܬܵ 
ܘܬܲܟܐܟܸܡܬ bes‏ 
ܓܦܝ̈ܐ (sic)‏ ܪܐܒ dA)‏ 
ܓܦܦܵܐ 6 Lus‏ ܓܦܝܦܬܐ WA A‏ 
ܘܒܕܘܟ ܕܘܟܬܐ uox‏ ܒܟܐܦ̈ܐ. ܓܥܦܝܦܬܐ 
ܕܝܢ ܕܘܟܬܐ ܥܣܝܩܬ V Nodo aca wes.‏ 
ܘܣܛ ܪ ܐܝܟ jm‏ ܖܪܒܿܠܥܝܢ ܠܗ ܓܓܦܝܦ̈ܝ asi‏ ܗ 
ܥܘܒ̈ܘܗܝ ܥܡܝܩ̈ܐ. ܘܕܦܫܝܩܐܝܬ ܗ݀ܘܝܢ ܚܠܺܝܼܠܝܐ. 
Mox‏ ܕܝܢ ܗܘ ܫܡܐ ܡܢ ܓ̈ܘܦܐ ܕܗܼܘ ܡܨܝܕܬܐ 
ܡܘܕܐ ܘܠܐ ܦ̇ܬܝܐ PN‏ 
> ܕ es‏ ܐܕܢܟ 
WOMAN‏ ܕܣܲܒ݁ܡܵܐ ܐܝܟ 3 AL‏ ܣܥ aA.‏ 
ܫܩܘܠܝܢܝ ܘܣܒ ܡܣܚ EN ER: Jd‏ 
ܓܠܦܬܐ wo wA Axa‏ ܗܘ v XÀ‏ ܐܢܐ (sic) Ae.‏ 
e; eibJi al, add‏ 
ܓܦܬܐ dai Keys. 5v a3. co‏ 

CE‏ ܒܥ 


ANS‏ ܐܓܪ I7‏ ܓܓ݁ܰܪ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܡܝܢ 


qued els, ef. infra ܓܪܡܛܝܒܘܬܐ‎ — 13 HF 
ܓܪܐܡܐܡܐ :88 14 —. ܓܙܐܦ̈ܐ‎ ;- 15 FSs ais. 
— 16 HF glossa preced. deest, — 17 FSSs ܡܛܟܣܘܬ̈ܐ‎ 
— 18 SSs addunt cS US. — 19 HF glossa )ܐ‎ deest. — 
30 HF ,ܚܐ ܙ¿‎ — ?!. SSs sequentia desunt. — ??. H deest glossa 


praecedens. 
4 olbsyly »ܣܨ‎ sicui 

PA SI «xS; Ky 33I qno, ܓܪܳܐܙܦܳܐܐ"‎ 

ܓܕ̈ܐ ܡ ܕܒܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̈ܦܝܘܢ ܪܘܒܡܥܗ 
vos‏ ܐܝܬܘ.ܐܘܿ ܬܪܝܢ noa‏ ܐܝܟ .ܒܪ ܣܪܘ 
voa‏ ܘܦܠܓܗ Pai, 15 gla‏ 

ܓܪ̈ܐ ܡܛܝܩܝ ܙܟ We nos M A No‏ 
ܬܘܒ ܐܢ ܡܨ ܓܪ̈ܡܛܝܩܐ waa‏ ܕܒܥܬ 
ܡ̈ܥܐ". ܨ ܡܛܛܠܟܣܣܢܘܬܐ' ܕܡ̈ܥܐ .ܐܝܟ 
ܣܝܪܓܝܬܘ ܘܒܝܪ ܣܝܪܘ ܬܘܒ ܓ ܪܡ ܛܢ x.‏ ܗ̄ 
ܬܪܝܨܘܬ ܡܟܬܒܢܘܬܐ v‏ ܐܫܟ ele,‏ 

YAN,‏ ܡ̈ܐܛܗܘܣ :̇ܗ wA Sio‏ ܐ̈ܝܝ܀ 
ܓܪܐܦܝܛܘܣ݀ ܗ̄ ܢܬܟܲܬܒܘܢ ܨܛܲܢܵܝܼܝܸܢ 
SAN‏ ܢܲܝܵܨܢ. ܓܪܒܿܐ ܙܟ . Joey SEDAN,‏ 
a‏ ( ܕ ܨܢ Duas do,‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ .ܚܘܪܐ 
eoo‏ (ܐܝܼܵܢܵ'".ܐܚܖ̈ܢܐ ܟܒܠ ܐܡܬܝ . ܘܐܝܟܐ 
x‏ 25 ܗܿ w^aaxa ܝܗܘܠܥ aao. SAM,‏ ܪܟܟ 
m zs‏ ܓܪܒܐ". ܘܐܝܬܘ ܡܢ ܡܝܬܘܬܐ ܕܡܣܪܐ 


vn‏ ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܡܸܬܕܒܸܨ ܒܼܲܰܡܫܲܛܝܐ 


ܗܘ oes‏ ܠܐ ܢܿܦ.ܡ ܡܥ ܗ ܕܡܝܣܐ. ܐܝܟ 
ܕܐܦܠܐ ܡܢ ܡܝܬܐ ܢܿܦܡ. ܘܐܝܬ ܡܥ ܗ ܕܣܿܝܚܼܐ 
ܒܓܘ ܝܫܡܐ ܘܐܝܬ ܕܠܐ .‏ ܘܦܓܪܐ Mass wave‏ 
ܣܵܚܼܐ ܒܗ ܡܝܢ ܕܘܟܬܐ ܠܝܕܘܟܬܐ. ܘܒܐܝܝܐ 
S usa‏ ܠܐ ܣܵܺܚܐ ܐܠܐ ܒܕܘܟܬܗ ATO‏ 

lys ܐܢܐܟ‎ es paa Dem ܐܥ‎ y ܓܪܰܒ݁ܳܐ‎ 


ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ ;5 ܐܧ . ܓܪ̈ܒܢܗܘܢ ܢܫܚ ܣܘܢ 


!. HF. sic, SSs deest, cf. col. 590, not. 19. .- 9 SSs ܕܢܸܝܚܬܬ݂ܪܿܕܹܸܙ ܢ‎ 
confer col. 479; l. 5. — 9? SSs glossa precedens deest. — ^ F 
ܓܦܝܦܐ‎ ; S8s deest JAMas w ISSN, — 5 F oos. 
— 56 H ܐܕܩܬ ܐܝܝܚ‎ d5lJE ܐܫܝ ܝܝ ܐ‎ Rey S. — 7 Ss sic; 
HFS 3x42. — 8 SSs deest, cf. sup. l. 20. — 9 SSs deest. — 
10 SSs praecedentia desunt. — 1! HF naX. — 12. S add. (es 
< 


509 


ܐܘܟܝܬ vico‏ ܐܝܟ ܓܦ̈ܐ. ܐܝܟ Kx] was‏ | 


ESO 
ܪܐܕ ° ܝܥ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ ye ܐܪܝܐ‎ o 
A33 a ܦܢ . ܓܣܿܪܝܢ‎ SUE ܘܠܡ ° ܓܔܓܣܪ‎ 


ܐܝܟ TRES‏ ܫܩܝܠ ܕܝܢ ܡܢ ܓܣܪܐ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ¦ 
| ܓܥܘܪ ox‏ )5,45 (ܙܸܡܼܬ݁. ^o NS‏ ܒܗ ܐܦ ܡܝܗ 
ie er‏ ܨ¿ ܓܥܘܪ ܒܗ ܐܝܟ jm‏ ܕܣܛܝܐ ܢܓܘܪ 


KA Gr gi ܡܲܣܡ ܬ݀ܢܢܐ ܘܢܗܡܬܐ‎ e ܕܓܣܪ‎ 
dopo ܐܣܐ(‎ 

deua AN . ܚܨ‎ PES 

MANU‏ ܡܢ Pas s S NS‏ ܓܥܰܛܳܐ 
ܐܙܕܪܒ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܘܒܪ ܣܪܘ lis jas‏ ܘܬܘܒ 


VR E ܘܣ‎ eua! wis? _- 


Gee. ܓܥ ܨ‎ los ܝܣܐ ܩܬ‎ Rel Per 

kde 2‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܓܠܥܝܨ ܘܢܕܝܕ ܬܕ Ma‏ 
ܓ̣ܲܥܨܵܘܗܝ ܦܦ×݁". ܓܥܨܐ ܬܐܪܬܗܘܢ ܝܫ + 

equal‏ ܓܥܼܨܐ ܗܵ ܓܥܝܼܛ .ܐ ܢܫ̇ܝܸܚܿ..݀ 

.:̇ ܡܣ̈ܠܝܐ‎ m "YUAN, 

ܓܥ̈ܝ̈ܐ' No!‏ ܬܘܪܐ ܡܝܬܐܡܢܪܐ ܗܕܐ 

4o ܕܬܘܪܐ‎ o5 NA ܐܝܟ‎ 


davor. 
Q5 c0 ܐܝܟ ܒܝܪ‎ G9 GS. MN 
US pedis Ud SR 


Pre exa ܕܡܢ ܣܿܪܝܘܬܐ‎ Sere o ܓܠܥܨܐ@‎ 


aras‏ ܐ" ܐܒܫܢܵܝܹܐ܂ ܘܵܬ ques Jupes‏ ܢܐܝܸܕܢܵܢܝ̈ܬ 


col. 9b, ܙ .ܐ‎ . — 17 Confer col. 375, 7. ܐ‎ 3, — 18 F we. 
Hw, ef. col. 5og, 7. 19. —19 ܢ‎ 
bent : (F ܘܝܢܿܝܬ‎ 4c) X ena ܓܥܝܪ ܒܗ ܐܝܟ ܦܘܕ‎ 
Kia K$. — 29 SSs sequentia desunt. — ?1 HF ܓܠ ܚܠ‎ et deest 
wA. — 9 H ess Ks La2V; F 42aJl. — 2 885 
"oe ܡܢ‎ pro ܡܢ ܓ̈ܐܦ‎ ; HF. deest ܘܒܢ‎ ; SSs add. ܐܝܐܒ‎ 
post *e ,ܝ‎ cf. col. 479 , 1.6. — 5 SSs sequentia desunt, — ?». SSs 
SUM 36 FSs sic, 8 ;ܐܘ‎ H y553l. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ANS cf. vocab. sequens. ee‏ ܘ 

510 e3xN 
V guy Kyu gays Jul ܨ¿‎ ues d ܒܢܸܚܦܵܟ‎ 


gen «5 ܐܠ‎ y SN, les! WARN | 


Js. YEA NC‏ ܡܶܣܠܝܐ ܣܲܝܝܐ ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ eus uae‏ (ܫܿܢܵܝܹܐ .4 


ܓܥܝܪ ܡܗ ܐܦ ܡܝܗ ܦ ܬܝ 03.3.70 


± ܡ 
ܶܝ ܘܚܬ ܀ 


ܒܟ DS n‏ ܠܓ XS S NS‏ ܢܸܙܥܼܟ.܀ ܓܠܥܝܪܐ 
(iam‏ ܘܟܪܕܐ ܦܘ 0320 G|‏ ܿܬ .ܐ 

TI Ier UTR ܓܥ̈ܬܐ‎ 
dyes Jail,» ܕܬܘܪܐ‎ oM Ww N ܒܨ‎ 
ܐܘܟܝܬ ܦܪܚܬܐ‎ ?! x^ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ S 
7 5 dual; valli Y 003 ܐܟܠܬ݀‎ 

ܓܦ e‏ ܟܕ ܙܩܝܼܦܐ ܓ ܡܢ sLe Paw".‏ ܥܐ ܚܢ 
YAN.‏ ܟܕ ܙܪܝܲܒܐ ܓ £s‏ ܘܠܘ ܒܠܥܢܘܕ 
ܐܘ ܘܪ̇ܓܢܥܘܢ ܕܦܪ̈ܚܐ ܐܠܐ ܘܟܠ ܕܡ̇ܥܼܐ AN‏ 
ܚܕܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܓܦܐ ܥܼܝ̇ܐܟ. ܓܦ̈ܐ ܕܣ ܪܦܐ ܠܘܬ 
ܦܠܺܢܥܢܝ ܟܡ̈ܠܐܐ: ܟܐܦܐ ܚܘܪܬܐ ܕܢܣܝܪܬܐ (sic)‏ 3 
ܘܕܒܝܡ̈ܢ ܒܡܠ̈ܦܬܗ̇ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܬܘܒ ܓܦܝܐ 
ܚܕܢܐܝܬ ܘܣܓܝܐܢܐܝܬ݀ ܠ .¦ ܨ ܪ ܥܪܫ ¥ -܀ "LR‏ 
ܓܿܦܝܢ ܝܥܐ )ܕ ܝܚܲܝܝ̄ ܫ ܗ ܓܦܝܦܬܐ. ܬܘܒ 
ܒܨ jud‏ ܐܵܕ" Gb] v Ns 3849. es‏ ( ܕܐܒ 


! ܐܚܝܬ ]ܐ‎ ol 55, deest 5. — ? H deest js. — 9 HE 
deest ܘܠܡ‎ — 4 HF vss, sed in H superscriptum ves 
EXPL $8s ܂ ܬ̈ܢܥܝ̈ܐ‎ — 6 SSs deest. — 9 H qp à y; 


F NS 5 yt: SSs praecedentia desunt, — 7 HF ܝܛܐ‎ 
Mug ܘܠܥܐ‎ 


8 SSs seq. desunt. — ? HF ܢܝܫܿܥܘܙܨܢ‎ , 19 H add. cAXRS ( sic). 
— 1. SSs deest, confer col. 510, lin. 4, — 1? SSs deest. — 


13 SSs deest, — 1^. SSs deest, — 15. HF wt ܓ ܥ ܫܠ‎ ,: 


col. 9o, lin. 95. — 16 HF cS SSs )ܣܨ‎ confer 


33 


IMPRIMERIE NATIONALE. 

507 ܓܢܣܛܪܐ 

ܠܚܕ ܟܝܢܐ. ܘܬܩܪܐ ܐܢܘܢ aes‏ 1 ܕܒܪܝܬܐ. 
ܗܕܐ ܓܝܣ «A003,‏ ܐܝܬܘ. ܘܒܪܥܝܢܐ 5 .3631.3 
ܓܢܣܝܢ ܐܦ o0‏ ܡܐ ܕܠܝܬ ܓܝܢܟܣܐܐܚܪܝܐ 
ܠܥܠ ܡܢܗ. ܐܘْ om‏ ܡܐ ܕܟܕ ܐܢܬܘ ܓܢܣܐ. 
ܠܐ 7 ܐܝ ܬܘ ܐܕܝܫܐ ܠܶܲܓܡܺܝ̄ܪ. ܬܘܒ ܝܫ̈ܡܝܐ 
e cas‏ ܕܟܠ ܓܸܢܣܝܲܢ ܘܐܪ̈ܝܫܝܢ ܕܠܐ e‏ 
vaa N o5 75. oes ssa NC acu‏ 
ܕܐܕܝܫܐ. ܘܐܝܬ݀ܘ ܒܟܠܙܒܢ ww aeaaoN, C‏ ܒܠܥ Accu M‏ 
dign M gis‏ 

ܕܐܝܬܝܗ̇ woo e 75 wA e NC‏ ܕܡܝܳܐ 
ܐܠܝܐ ܥܒܬ ܛ ܐܬܐܬ (ܐܫܿܚܵܝܐ ܛ Isl‏ 

ܓܠܥܢܣܝ̇ܐ ܗ̄ eda‏ 

oou UII we xL ܓܢܐܦܘܣ° ܒܢ‎ 
ܘܡܢ ܬ݀ܝܝܕܝ:ܘ ܒܥܬ‎ Noo Sz & ܢ‎ eon MAN, 
PECES 

ܓ݁ܥ̈ܪܐ ܟܕ ܓ̇ܢܝܼܒܐ ܓ ܘܙܩܝܦܐ ܚ ex xJI cas‏ 
ܐܬܝ 593 oan gU,‏ ܐܠܝ ܐܨܨ ܧܳܝ݂ܺܝܢ ܪܐ T‏ 
x‏ ܐܬܪܝܐ ܐܘܐ ܪܐܒܝܐ܀:. 

SC s "o9N C‏ ܒ ܓܫܢܫܝ̈ܝܝܐ 
SJ! Gs wes‏ ܐܝܬ ܨ I à‏ ,)104 

ܓܲܝܲܬ ܥܸܕܢܵܐ ܒܟܬ ܕܦܦܪ ܡܢ Mee oa‏ 
ܐܣܘ p!‏ 

iso o Ue Pase ones ܓ݁ܵܢܬ݂ܳܐ ܐܝܬ‎ 


Jes ܕ[ ܚܝ )ܟܢ‎ ; B. A., 955 , eadem prebet, sed melius P6 
pro 523, £12! pro ܕܐܒ‎ „ (i-e pro (ix) ܇ ܩ‎ — !! H 
gua s. — 12 $ Lass ug ܚܢܐ‎ ; H deest pem eX s 6f. 
col. 503, 7. 33. — 13 H ;ܕܐ ܒܫܬ‎ F Kx! pro XÁC). — 
14 SSs ܟܒܪܝܬܐ‎ — 15 SSs ܢܠܓܣܝܘܗܕ‎ „7? 501500. Na. 
—16 $85 wA SN ea N17. (f. col. 921,1. 19. — 


18. SSs deest. — 19 SSs .ܫܐܒ‎ —99 F add. c ܚܒܬ‎ — 
31 F deest (sao. — 22. HF. v Sv; SSs co M. co pro 
܇ ܣ݀ܠܡ‎ — 33 Ss deest, — ?! HF ܓܠܣ ܕ ܒܘܣ‎ , cf. col. a9; 
l. 13; col. 488, I. 15. — 25 SSs "AM co coN, S. 

ܓܣܦܵܪܵܐ 
Ride‏ ܥܸܝܹ̇ܝܵܬ. ܨ Rs;‏ ܨ P AL‏ ܘܣܠܸܓܹܝܣ̄ wu‏ 
ܠܩܒܪܝܬܐ'' qev NS‏ 
ܓܣ̈ܐ ܕܡܢܶܣܥܐ ܙ( ܢܚܐܝܝ.܆ Ip» AM,‏ 
uus X3 os‏ ܐܠܝܟܢ «coU ics. a‏ ܒܕܡ 
ܕܡܬܐܣܪ ܠܛܠ̈ܝܐ ܝܥܠ ܡܚܣ̈ܝܐ ܕܙܪ̈ܝܙܢ ܒܗ 
Pons‏ 
ܠܣܐ cuu!‏ ܘܐܝܟ ܡܬܪ̈ܓ ܒܥܐ .ܕܦܘܠܘܩܿ 
ܐ̈ܣܝ̈ܐ ܢܓܟܣܩܘܗ ܪ#!' ܠܟܪܝܗܐ A‏ ܘܚܢ ܐܪ̈ܝܐ 
Aa co,‏ .ܐܝ ܟ ܒܝܪ SAL‏ ܡܬܐ ܡܝܪ 
ܣܝ ܘܪܝ ܐܝܬ D s ao so‏ ܘܦܪܗܣ ܐܝܬ . ܘܐܝܬܝܗܿ 
ܗܛܘܡܘܠܘܓܝܐ ܕܝܠܗ ̇ܗ ܡܸܩܲܒܠܬ̇ ܐܪ̈ܝܥܢܝܬܐ 
ܟܐܡܬ ܡ݀ܐܟ̈ܠܬܐ poc Ss oo . wes S o X coo‏ 
ܡܩܒܠ . a0‏ .ܡܐ 703 A33‏ ܠܗ c‏ 752.9 17 
ܫܬܕ ܐܣܛܘܡܟܐ.݀ 
ܓܣܛܪܡܪܓܝܐ" d$)‏ ܪܒܘܬ ܟܪܣܐ܆܀܀ 
ܓܠܣܿܝܐ ܥܲܚܐ. ܓܔܣܝ̈ܬܐ esl Lad‏ ܓܥܣܼܐ 
Just, e» od» Ls) lao, Uus‏ ܬܟ ܘܩܐܝܟ 
We ND 42‏ ܒܟܬ A $a‏ 
ܣܿܠܡ Pei‏ ܠܥܠ esr‏ ܪ̈ܘܚܐ ‏ ܒܸܓܟܩ̈ܝܬܐ. 
ܓܠܕܟܩܘܪܬ̈ܐ# RS yia‏ ܐ 
ܓܣ ܕܝܣܣܘ"* ܒܨ ܥ̄ 9 
aas‏ ܐܪܝܥܐ ܨ Noa di a3] AN enia N,‏ 
ܒܪ ܣܪܘ ܡܝܣ ܕ ܗܘ ܓܠܣ̈ܡܡܒܝܐ܀ 
ܓܣܦܵܪܵܐ om‏ ܡܐ ܕܐܝܿܬ ܠܢܘܢܐ ܕܒܗ ܫܶܥܛܠ 


508 


ܪܝܣ ܕܗܘ 


± $ ܒܫܡܬܐ :8 ܆; ܒܫ ܡܡܝܐ‎ . 9? HF vocab. preced. 

inde a een. àv desunt, — 9 H deest wá Ny eo, , — 
5l ܛ‎ dux) ,ܐܚܝ )ܥܬ‎ — 5 SSs deest. — 9 HF glossam 
vocabuli sequentis , quod deest , sub hoc vocabulo dant. — ? SSs 
wu on Das, cf. col. hio, l. 4, — 8 FSSs. deest By. 
— 9 ܇ ܓ݁ܰܓ݂ܶܢܫܝܳܐ( :ܚܐ ܙܟܪܝܐ ܓܸܢܸܫܝܐ .ܬ‎ - 10. p 
d); JV ܘܐܚܪܵܢܐ ܐܝ‎ BoautU] d; SSs (LB oue RIT) By] i 
et S add. (43V & (ey. "4I & 35e jl uy ul, 
ܫܝܢ̈ܢ‎ á, AY T á» 22! eh ela! á& Jus n 
ܐܢܬܿܒܿܥ ܠܠܚ )ܘ ܕܬ )ܐܕܼܝܐ‎ TNCS ܠܐܨܢ ܕܦ ܐܐܬ‎ 

505 


MGR 


'! ܨܕ‎ Uc, cy X ܘܚܬܢܨܢ ܥܦ ܬܨ‎ ice Saga 
4 AX ܘܐܢܪ̈ܢܐ ܙܚ ܝܢ̈ܝ̈ܟ‎ 
ܐܠܘܢ‎ 2 T Kg? uas Ue ܠܝܹܒ‎ WEBS, 
ܓܸܥܝ̈ܬܐ ܨܠ ܠܡܐ ܕܢܩܒ̈ܬܐ‎ oA. ܢܝܝܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
ܕܣܝܡ̈ܢ ܒܝܕܘܟܝ̈ܬܐ ܛ ܘܡܣܿܬܪ̈ܬܐ‎ 
ܒܫ ܡܘܐܝܠ.ْ‎ Loss Alas] ܘܒܓܢܘ̈ܢܐ ܚܫ̈ܘܟܬܐ7‎ 
ܘܐܲܥܒܼܪܘܒ̈ܢܕ. ܐܢܣܪܐܝܠ ܒܲܥܿܠܐ ܘܓܢܕܢܬܐ‎ 
ܓܘܢܝܐ‎ amm ܡ ܓܢ̈ܬܐ ܗ̇ ܡܢ ܓܸܢܝܐ‎ EE 
ܗܢܝܐ .ܟܐ ܡܬ ܕܝܢ ܦܬܲܟܪܘܼܢܚܝܐ‎ as Mox 
ܕܒܡܛܰܘܝܫܝ̇ܝ ܒܕܘܟܿܝ̈ܬܐ ܡܣܲܬܪ̈ܬܐ ܡܬܦܠܚܝܢ.‎ 
d zn ܡܕܡ ܘܓܢܝ̈ܬܐ ܡܬܩܼܪܝܢ‎ XiNc03 : ܐ̈݀ܝܟܐ‎ 
Vno a8 NC ܕܝܘܩ̈ܝܐ܇ܕܐܠܝܗ̈ܬܐ ܢܸܡ̈ܝܒ̈ܬܐ‎ 
ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܣܰܓܘ̇ܪܵܢܝܗܘܢ‎ «37243370 v o3» 
ܐܟܙܢܐ ܕܝܘܩܢܝܐ ܕܐܣܛܪܐ ܘܐܪܛܡܝܼܬܘ ܘܚܝܫܪ‎ 
uev RAN ܕܦܬܟܪܵܐ‎ 
ܘܬܐ ܠܡ ܦܨ‎ sra e ris NN 
ܕܐܲܢܬ .ܪ‎ "ally ܒܨ‎ suse lali go 
a oleis ܕܝܡܐ‎ VANS 
ܒܨ‎ em ܐܬܪܐ‎ oA co 3 ܐܝܓ‎ AN 
ܓܝܬܐ ܕܪ̈ܘܪܒܝܐ܀‎ 


ܓܸܢܣܵܐ 33235 dyes Mov ueste‏ ܚܟ ܩ 


dol «. ܓܘܢܣܐ‎ 

ܓܠܥܣ̈ܐ ܕ݀ܐܢܡ' ܩ̇ܪܐ ܠܓܝܣܐ ܕܓܝܒܪ̈ܐ 
ܕܡܢ 7o‏ ܛܘܦܝܐ Ao‏ ܛܘܦܢܐ BU Qe.‏ 
Jus 1s 4341‏ ((ܟܐܕܢ̈ܐ ܨܢ ܕܢܫܬܬ ܐ 

012 ox. — 1 85: add. ̈ܚܫܘܚܠܦܐ‎ ow. — 12 F 
add. ܐܝ ܬܘܗ ܖ‎ o ܘܐܝܘܒ . ܡܢ .ܥܝ .ܣ‎ A ncn 
exco YN, . — 13 SSs add. ,ܕܐ ܡ ܢܝܢ‎ — 1^ HF deest 
ax X. — !5 De vocabulis precedentibus et de eis que in- 
sequuntur confer qug supra sub ܐܕܫ‎ , col. 43-46., dicta sunt. 
— 16 H 2332. 
506 


ܓܝܥܼܣܐ 


ܓܸܢܣܿܥܵܝܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܙܟܪܝܐ KM‏ 
«fU‏ 


ܓܢܣܐ ܐܝܬܘ om‏ ܡܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܣܓ̈ܝܐܐ 
ܕܦܪܝܼܫܝܢ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܒܐ̈ܙܕܝܫܐ. ܕܐܝܬܘ ܦܘܪܝܥܥܗ 
ܒܡܝܐ ܐܝܬ̄ܘ. ܡܬܬܲܚܡ ܓܝܪ ܕܦܪܝܣ ܥܥ 
voa‏ ܣܓܝܐ̈ܬܐ. voa a!‏ ܕܐܝܬܝܗ̇ 
ܓܢܣܐ ܕܚܒܝܫܝܢ ܒܗ" ܬ̇ܘܪܐ ܘܣܘܣܝܐ 
ܘܒܪܢܫܐ. ܘܗܕ ܕܦܪܝܼܫܝܢ ܡܝܢ ܟܢܘܕܐ ܒܝܐܕܝܫܝܐ. 
MN‏ ܕܬܘܪܐ ܘܣܢ̄ܘܣܢܥܐ ܐܕ̈ܝܫܢܐ .ܐܢܘܢ 
ܕܚܲܝܘܬܐ. ܘܦܪܝܫ ܬܘܪܐ ܡܢ ܣܘܣܝܐ. ܘܣܘܣܝܐ 
ܡܢ ܒܪܢܫܐ. ܘܗܢܐ wh‏ ܐܢܬܘ ܦܘܪܝܥܥ.ܗ. 
ܕܢܬܦܢܪܫ ܡܝܢ ܐܕܝܫܝܐ M‏ ܘܡܝܢ ܕܝ̈ܥܵܢܝܬܐ. 
ܕܒܐܲܝܟܲܢ̈ܝܘܼܬܐ ܪܗܿܛܝܢ. ܡܬܬܲܚܡ ܓܝܪ ܓܝܼܣܐ 
ܐܦ ܗܟܢܐ. ܟܥܘܝܫܝܚܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܣܓܝܥܐܬܐ 
ܕܗܕܐ ܫܽܘܬܦܘܬܐ ܘܐܲܚܝ̈ܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܚܕ ܡܣܕܡ. 
es ar‏ )ܢܶܐ ܠ ܢ ܐܠ 
ܐܝܣܪܐܝܠ. ܡܬܐܼܡܪ ܓܝܪ woo,‏ ܐܦ »^ocx‏ 
ܡܲܘܠܕܗ ܕܐܢܐܫ ܗܵ ܗ݀ܘ ܕܝܠܕܗ. ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܝܝܢ 
ܕܝܥܣܘܼܒ ܡܢ . om^ we‏ ܐܝܬܘ D éxcao s‏ 
ܡܬܐܡܪ ܓܝܪ Sw]. Ww eM,‏ ܐܬܪܐ ac‏ ܕܒܝܗ 
ܐܬܝܠܕ ܐܢܫ ܐܝܟ" ܕܝܫܡܥܘܢ ܓܠܝܠ̈ܝܐ ܗ 

ܒܓܢܣܗ. ܘܐܒܪܗܡ ܣܘܪܝܝܐ. ܒܥ̈ܝܬܐ c‏ 
ܘܝܥܘܩ̈ܒܐ ܥܠ ܩܕܡܝܐ 9 V Aoc S‏ ܥܒܕܝܢ 
ܚܟܝ̈ܡܐ LE‏ ܓܢܸܣ ܓܢܣܝܼܢܐܝܬܘ ܒܪܬ ܩܠܐ 
ܦܫܝܝܓܬܐ ܕܡ̇ܘܕܝܥܐ ܨܒ̈ܘܬܐ ܦܫ̈ܝܓܛܬܐ Da‏ 
ܪܥܝܢܐ ܦܫܝܝܓܐ. ܘܥܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܝܗܝܢ ܐܝܟ 
ܕܟܕ UNS A 3x55‏ ܟܠܗܘܢ wA cL waa.‏ 


! SSs addunt (gy. !ܠ‎ et glossa sequens deest; 1] deest c» y 
gi Ul, . — ? Cod. (395, cf. col. 4 „ not. 17. — ? Sic; SSs 
seq. desunt. — ^ SSs UwSXDS, cf. col. 356, 1. 18. — 5 Sie, 
leg. We N75. — ¢ $s hys. —1 H deest 9 ܢܝܹܐ‎ Uus . 

— 5 H deest 84V. — 9. 88; A 53 ܓ̱ܸܥܣܐ ܕ݀ܐܢܘܫ‎ 
,ܣܪܘ‎ ¢ col. 156, ܐ‎ . a5. — 10 HF ܕܚܫܒܝܢ ܒܗ‎ ; SSs 

503 ܓ݁ܰܢܓ݁ܠܝܟܘܢ 


C NN,‏ ܐܘܟܝܬ wo N a I RS‏ (ܐ ܥܕܐ 
de cunas‏ ܘܐ 355 ܪܕܐ ܨܚ 

PO eA ܓܵܢܕܘܼܡ ܝܛܐ‎ 

lb ܗ ܡܣ ܒܪܢܘܬܐ‎ "C 
144) PX Lise iL wea Noa ܓܢܕܘܪܐ ܪ‎ 
4 T— ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ. ܨ‎ 

ܓܢܕܘܪ̈ܐ ܒܡܲܡܠܠܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܓܠܝܠܐ 
ܐܣܦܪܢܝܐ. ܡܬܔܓܢܕܪ ܕܝܢ ܒܟܬ݀ ܕܦܪܕ ܚܕܪ ܐܢܟ 
ܐܣܦܝܪܐ ܡܕܗ 17; . 

ܓܢ̇ܘܿܡܘܿܢ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪ ܘ ܣܳܪܐ ܠܓܝܡܠ 
ܐܬܘܬܐ ܝܘܢܝܬܐ Rol Jur od 7T‏ ܕܹܐܢ̱ܝ̈ܣܵܢܝܐ él‏ 
pU uy o3 JE de eps o.‏ 

wc aec Ns SACER ܓܢܘܢܐ ܥܬܕ‎ 
4594 ܣܪܘ‎ A ܐܝܟ‎ acia ܙܟܪܝܐ‎ 

4er. Q0 ܓܥܘܨ>'' ܐܝܟ ܒܪ‎ 
ܓܢܘܿܡܐ ܢܝܪܘܬ ܚ ܥܘܗܕܢܐ ܐܝܟ ܣܕܓܝܣܘ‎ 
Kal laci 1 S ÀJ] was cAo ܘܐܡܪ ܝܕܝܥܬܐ‎ 
Pes) au, "x 

ܓܢܘܡܝܣܛܝܩܝ ܗ ܐܝܢܟ ܒܢܪ QA c‏ 
ܡܕܪܫܢܘܬ/ܐܪ°' [ܐܝܼ)ܪܧ̇ܬ :. 

ܓܢܘܣܛܝܩܘܣ ܒܨ ܝܕܘܥܬܢܐ Pelei‏ " 
ܓ̈ܢܘ̣ܣܬܐ ܐܝܟ ܕ ܒܪ ܣܪܘ ܪܘ ܓܿܝܬܐ ܐܢܢ 
Raid ice‏ 4 

ܓܔܢܘܛܘܣܐܢ ܐܝܟ ܒܝܪ aA co‏ ܕܢܕܥܘ.ܢܵ 


addit sub vocab. precedente, — 16 SSs deest , cf. col. 485, .ܐ‎ 19. 
— V! $8s glossam seq. sub we, , vide col. 503, I. 7, 
praebent ; hoe in loco legitur ܠܥܠ¿‎ yv ܓܢܿܕܘܪܐ ܟܬܝܒ‎ 
ܪܥܠ ܓܢܕܘܪܐ‎ ef. Bar Ali, 2939, et sup. col. 486, ܐ‎ 3. 


— 18 FSSs wa 33 N SN, s ocf. col. 457, l. 10. — 19 H glossa 


praeced. deest, sed add. Ula! post oX swa. — 99. SSs deest. 

— 1 $Ss ByXanE Sa! pro: Xs jV. — 92. Sic pro 
ܬ‎ X1]. — 33: SSe seq. desunt, — ?^ SSs XXX cea habere 
videntur. 

ܓ̈ܢܝܙܘܬܐ 504 


ܓܠܥܘܛܗܿ ܗ ܕܥܘ del‏ 

ܓܢܘܣܛܘܣ ܝܕܥܬܐ ܝܕܝܥܐ dra ya Kyxa‏ 
ܓܥܘܕܗܕ . 0 ܨܒܝܝܐ ܪܥܝܢܝܐ ܬܪܥܝܼܚ̈ܬܐ 
ܓܠܥܘܡ̈ܐ'' ܗ̄ ܡܲܦܣܢܘܬܐ ܗܵ las il.‏ 4 
ܓܢܘܣܝ ܘ '' o‏ ܛܥ݇ܡܬܐ 1 :. 

ܓܥܙܘܪ̈ܝܐ 7 c àm V‏ ܕܝܰܫܶܠܝܛ݁ ܥܠ wa‏ 
ܘܡܢ ܗܝ ܕܠܝ ܙ axe‏ ܙܢ ܀ 

ܢܳܐ Juil‏ ܣܬ sella eal‏ ܢܰܠ ܒܐ 
uos‏ ܐܫ̈ܝܢ ܐܝܟ A3‏ ܣܪܘ ܧܟܝܟ SJ‏ )ܨ 
Mna‏ : 
ܓܠܥܛܝܐܪܢܳܐܟ'' ܣܡܐً ܗܘ ܕܚܘܝܐ ܐܢܬܘ ܨ 
(Llc! Nose‏ ܘܗܟ̄ܘܬܬ̣ 5 5 P aA Leo‏ 
ܔܔܔ ܛܔ us J$! o! Jb Jones 5s Xo‏ ܕܰܥ 
dU uelis. (uela!‏ ܦܐܝܨܨܨܚܨܢ Gua] ausa,‏ ܐܘ ܩܬܐ 
ܐܐܬܚܘܢ . ܥܬ (uS JS‏ ܒܢܸܚܫ̈ܨܕܢ̱ܬܚܨ 6 

Ku m US ANON 

ܓܸܥܝܵ̈ܐ d‏ ܚܝ̈ܟ. ܓܢܼܐ aX. dux‏ ܡܟܗܘܢ 
en‏ ܐܬܛܲܿܫܝ yao]‏ ܐܝܟ ܒܪ. ܣܪܘ ܓ̱ܢܝܐ ܣܼܝܬܵܪܵܐ 
5,31 !ܚ̈ܝ ܐ ܘܬܘܒ !ܝܩ ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ 
ܓܲܢܝܐܠܪܘܚܐ ܗ ܣܝܬܪܐ ܠܪܘܼܢܚܐ oll js‏ 
ܓܓܸܢܝܵܐ JI Jud! Jis wes‏ ܐܝ" ew SN‏ 
PR) I woo‏ 

ܓܥܝܿܙܘܬܐ ܐܫܗ ܐܝ. ܓ̇ܥܝܙܳܐ ܦܫ ܗܢ ga‏ 
ܕܐܒ wn, P uie 5l‏ ܐܝܟ ܒܪ SA no‏ ܚܬܝܼܡ 


!. HF. deest v NS, ef. col. 44: , 7. 6. — 2. FSSs tantum 


ad calcem vocab. precedentis , ef. infra l. 17.‏ ܬܘܒ ܓܵܠܢܘܵܡ 
ܘܐܝܟ ܒܢܪ HF deest wa No et X. — ^ F‏ 3 — 


H deest luec glossa. 5 HF‏ ܣܪܘ eo‏ ܓܝܒܪ̈ܘܪܐ 


HF deest `; —‏ 7 — .7 ܟܢܘܟܬܐ F add.‏ 9 — . ܢܓܓܢܝܕܘܪ 
HF deat cg. HF pex. —‏ ? , ܢܫ FF‏ 
ad là dis — IF voa,‏ ܘܕܘ ܒܘ 


quod‏ ܢܗ SSs deest, — 15 divi omittit Me‏ 14 ܪܡܒ 


p MET ܡ‎ 


5 NORRIS 5 
2 5 ܬ‎ 5 RAOCI- 


4 


MSN 501‏ 
ܘܕܟܝܿܝܐ ܪܡܿܙ ܘܒܥܫܿܢܐ .ܘܢܝܐ 5.35 e08‏ 
v owe LA ov oon‏ ܐܡܪܝܢ ܕܓܡܠܐ om‏ 
ܕܐܡܪ. ܡܵܪܢ ܒܐܘܢܓ݁ܠܝܘܢ ܣܓܝܕܐ. ܕܕܠܝܲܠ ܗܘ 
ܠܓܡܠܐ ܠܡܥܼܠ ܒܚܪܘܼܪܐ ܕܡܟܿܝܓܐ: ܠܗܝܐ 
ܓܡܠܐ ‏ ܕܢܲܢܕ ܐ݀ܡܪ. ܘܠܘ ܕܐܝܿܟ ose‏ ܫܶܛܪܝܢ 
ܠܓܡܠܐ (ܐ). ܒ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܝܢ ܐܡܿܪܝܢ ܕܫܘܫܡܝܐ 
ܗܘܐܪܝܟ NNUS‏ ܘܠܐ Doe,‏ ܘܓܡܓܐ 
ܐܵܝܬܘܗܝ. 50123 ܓܝܪ ܕܡܬܓܘܪܪ ܡܢ Voas‏ 
ܕܟܝ̈ܬܐ ܡܬܩܫܒ. ܘܒܗܝ ܕܠܐ ܨܪܝܐ ܦܝܪܣܝܬܗ 

ܡܨܛܝܐܡ̈ܬܐ܀ 

MSN‏ 0 ܦܝܘܪܥܚܚܐ ܕܐܠܗܐ '. ܨ ` ܝ 
ܦܘܪܩܝܐ :ܕܐܠܗܐ .5152 (eS. AXI‏ ܠܐܬ nem‏ 
ܐܐܬ Bl ey‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪܘ. ܬܘܒ ܥܒܪܝܐ )400 
ܘܐܫܬܘܪܲܓܘ i6 "Na‏ 

ܓܠ ܒܠܘ ܬܠܐ ( e, Bp‏ ܟܝܬ XI‏ 
ܓܡ̈ܡܐ ܫ ܡܢ ܗܘ̇ܕܡܬܬܟܝܠ ܒܪܝܫܗ 
Jd igo ge‏ ܝܚܬ ܓܰܠܡܳ ܪܝܐ las‏ ܝܫ )ܝܐ 
ܓܓ ܡܝܼܡܐ ܦܣܝܡ ܡܢ ܫܪ̈ܫܘܗܝ —— ܝ 

MR os Ny oc eX‏ ܢ ܒܝܫܒܘܩܡ̈ܝܗ̇ 
ܡܢ ܓܓ ܡܡܐ ܗܦ ܣܣܵܐ ^ 9 ܘܠܬ 
ܕܲܥܩܪ̈ܝܗ ܢَܵܟܠܟ glas‏ ܬܘܒ ܓܡ̈ ܡܐ ܦܣܝܼܐܡ 
ܡܢ ܫܪ̈ܫܘܗܕ, (ܠܲܒ̣ܝܼܝ̱ܝ̇:. 

MSAN‏ ܩܿܨܨ. ܓ gói eek anm‏ ܐܩܕ 

La; Hn decre on SSs seq. desunt. — 19 HF 
Qni; SSs ual, ܐܟܿܐܢܺܬ݁‎ uale ܓܡܪܐ ܢܚܬܿܢ‎ ,-- — $Ss 
deest e wA. — — 9? H geJL.; SS; Ma x 
(8s eJ) JUS cele dI ,ܓܕܒ ܫܠܝܡ‎ 13 HF 

ܪܝ )ܡܢ HF‏ 14 — .7 .ܐ ,482 col.‏ ® ,ܓ̇ܢܐܦܢܐܠܝܘܢ 
ܡܒ ܪ SSs add.‏ ;ܓܢ ܒܚܕ :8 ;ܓܠܢܒܝܪ deest, — 15 FSs‏ 
as, confer infra‏ ܛ SSs deest cac Now A, cos‏ 16 — ܆ ܣܪܘ 
coc» My Meca NS. — 17 H coss ye. — 18 H deest‏ 


Kaze; F add. bye. — 1 HF deest 45. (). — 9? Cy. 
supra 7. 8, — 31. Cf. inf. ܗܠܩܘܣ ܕܒܐ‎ et wA eo ܚܪܕ‎ 

ܓܥܒܪܐ 502 


ܥܼܟ ܀'. ܓܡܥ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܢܼܲܢܳܟ݂ ge‏ $5 
» ܨ ܓ ܡܥ ܗܝ ܕ ܡܝܬ ܕܝܝܘܢܝܢ ܐܝ ܬܝܢܗܿ. 
ܐܗܦܟܗ ܡܢ m203‏ 4 

TM AMO‏ ' ` ܘܡ J—55‏ ܕܐܧ ܫܠ ܨ. 
ܓ݁ܡܳܪ̈ܐ ܠ oalás‏ 4 

VM‏ ".ܓܐ ܘܡܛܛܫܝ ܝ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
does dei‏ 

An WAIAWAN,S‏ ܣܹܐܡܐ ܥܰܝܰܝ (ܠܢܿܟܵܝܬܵ.:݀. 


aes ule ra, SN 
ܐܝܟ‎ VAT M, ܪܟܝܟ‎ m ܓܓܿܐܦ̈ܐܠܝܘܢ)!'‎ 
ܡܕܡ ܕܚ ܘܪܝܝܢ‎ waa ܪܒܢ ܓܝܐܦܐܠܠܝܘܢ‎ 
ܘܪܟܝܟܝܢ ܛܪ̈ܦܝܗ̇ ܘܡܬܦܪܣܝܢ ܒܝܝܬ ܡ̈ܢܐܢܝܐ‎ 
dy ܕܒ݀ܥܐܠܝܢ ܠܒ̈ܺܬܐ ,225 ,0 ܐܬܓܝܒ‎ 
ܐܝܟ ܒܪ‎ SMS ܓܢܘܼܒܝܐ ܘܓܢܘܒܬܐ | ܐܚܕܝ̈ܬ܆‎ 
ܟܣܝܐܝܬ ܐܘܟܝܬ ܢܶܒܺܫ̈ܐ ܝَّܫّ̈ܐܝܼ‎ Na ܣܪܘ 0 ܗ݀ܘ‎ 


ܓܒ ,5 ܓܰܢ̱ܒܰܪ̈ܝ ܚܝܠܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܢܪܘ 
Ceo JUI‏ ܥܓܓܒܺܪܐ ܝܼܬ̈ܐ :ܓܫ ܝܐܒܘ 
ܛܪܝܣܛܓܐܛܝܣܐ Us.‏ ܓܢܒܪܘܬܐ ܕܥܼܬܘ̄ AE‏ 
Pus sy es‏ ܐܬܓܢܒܪ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܡܝܢ 
NU SP EV ETE‏ 

o^ 20 A ܓ ܬܝܥ ܐܝܟ‎ "MAN 
4j aAA Gels] ?! vw oo ܘܚܒܕ‎ 


± HF deest glossa precedens. — 2. W Uis» ANY ܘܕܨ‎ 5) 
AX, et seq. desunt; F AX. ܘܕܢ‎ Qe, ANT ua lae et sequi- 
tur ܗܘ‎ Y 5^ s 0 ܒܝܪ ܣܝܪܘ‎ «2o J53.. — # HF 
;;ܘܐܫܬܘܪܓܘ ܦܠܓ‎ SSs ܘܐܫܬ̇ܘܪܓܘܦܠܝܓ‎ . —^H 
sic; SSs deest; in F Kl AJ] Oca d» ByxxJ!; cf. Bar Ali, 
P. 255 : ܡܢ ܓܡܠܘܬܐ ܣܣܘܒܠܘܬ̈ܐ‎ NX 
ܕܦܛܫܐ‎ de quo vide col. boo, l. 19. — 5 H add. ܕܐܨ‎ F 
ܐܕܐ ܢ‎ &; SSs vocab. seq. des. — 9 H ege F ee ܡܣܐ‎ 
— ̄ 7 88s 3.3.) us; HF addunt antea ge3 (53 oM 
ܟܢ‎ ce, (F em). cf. col. 499, .ܐ‎ 33. — 8 Gf. col. 67, 

499 


v X ao os sa Suo X rua as‏ ܘܒܪܬ 

«Pr cow 
ܡܲܥܡܪܐ ܕܣܝܗܕܘܬܐ ܘܓܠܘܬܐ‎ 9 ANM 
Bs ra teca Ps LI Suus ܕܣܗܕܘܬܐ ܐܢ̈ܕܐ‎ 
ܗܘ‎ wo Y 41 . ܐܚܨ ܀ܕܵ ° ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ‎ iis, 
e ܬܝܡܢܝܬܐ .ܕܠܒܝܢ ܣܝܼ.ܡ ܒ̈ܨ̄‎ ws 


ܕܘܩܢܐ܆: 

Ux Nx ܓܸܠܥܕܵܝܐ‎ 

Magi ܫܚܝܡ̈ܐ‎ 05 i rms 

IUE ܕܝ‎ c2 25 aei 
loy y. agde cope cade qua (fuo ܐܦ ܩܲܝܣܐ‎ 
ܢܝܥܒ‎ CALL ܚܨܢ‎ SN ܓܠܠܘܦ 5,1 ܕܐ[ ܢܝܚܬ‎ 
ܕܚܬܡܣܓܐ‎ wA NM, ܒܐܘܪܝܬܐ ܘܓܠܘܦ ܢ ܥܠܘܗܝ‎ 
ܠܡܪܝܐ. ܘܬܘܒ ܓܠܘܦ ܥܠܝܗܝܢ ܝܫܡ̈ܗܐ ܕܒ̈ܝܝܕ‎ 
.;̇ ܐܝܣܤܪܐܝܠ‎ 

ܓܠ̈ܦܐܟ' ܐܝܟ ܟܬ ܕܦܪܕ ܐܝܠܝܐ ܕܝܫܦܝܪܝܢ 
ܬܘܒ Pr XS‏ 

SAN‏ (ܠܨܲܢܚܨܢ (ܐܬܒܼܥ݇ܣܬ݁ Af‏ ܕܠܐܬ ܐܒܘܪ 
ܓ݂ܠܵܫ̈ܐ Tu‏ ܢܟ ܒܝܪ ܣܪܘ ܘܙܟܥܪܝܝܐ 
XN‏ ܝܢ 3 Jis,‏ ܐܢܟܝܐ es)‏ 

ܓ ܫܒ̈ܘܩܝܗ̇ ܟܐ ܫܨܐ Legales)‏ ܓܡ 
udo M PER qi‏ 4$ 

ܓܡܘܣ ܒܨ ܥ ܡܫܬܘܬܐ (ܐ̈ܚܕܐܝܢ !ܐܬ ܀ 


— 13 88s (9 Us . — 1^ SSs seq. usque ad ܓܠ ܘܡܒ‎ desunt. — 
15 S x X Xs]; HF XXxscly. — 16 HF $3253; 85 23; 8 
»-À*. — 7. Cod. ,ܠ ܡܐܢ‎ confer Gen. , xum, 9. — 18 H 
gels F (XU; SSs (psa KL, ef. col. 177, not. 11; in Bar 
Ali, Hoff. , 2928, Qe X1 in Bar Ali, Paris. 355 TC 
SSs deest ܐܬ ܐܕ‎ JS. . — 19 HF Lg et glossa sequens deest. 
— 99 $85 (3X, cf. B. A., 2938. — ?! Sic, cf. Dozy, supp. 
sub TT SSs hic desinunt. 

ܓ݁ܡ̈ܠܳܐ 500 
ܓ ܕܡܒܘܢܣܘܢ '' ܒܝܬ ܕܘܪܫܐ deos‏ 
ܓܡܘܢܝܩܘܢ݀ DU‏ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ wes‏ 
PARARI Rau] ve al s‏ 

ܓܠܡܘܪܝܐ US ji duas‏ '.ܪܵܝܵܐ'. ܣܘܐ 
LI Juee‏ ܓ݁ܡܵ̈ܪܐ ETC‏ ܝܨ ܝܲܫܲܥ .ܐܝܥ ܕܨ 
Lal‏ ܓܡܝܪܐܝܬ .ܐܢ̈ܕܐ uel‏ ܐܠܡܪ ado‏ $31 ܢܝܥ 
ܐܬܟ .ܓܓܠܡܘܪܝܐ ܘܦܣܝ ܒܬܐ e dJ3CgJI e$‏ 
ܐܸܓܡܘܪ ܒܨ SN e qal‏ ܫ ܕܐ de‏ ܐܝܩܢ 
ܕܐܥܼܝ̈ܢܵ'. ܓ ܡܝܪܘܬܐ wem, LU v‏ ܬܘܒ :ܕܐ 
PU‏ ܐܐܬ ܕܐܝ̱ܚܵܐ ܓܡܝܪܐ £܀ .ܐ :ً ܐܬܓ ܡܪ des‏ 
Loss‏ ܓܡܪܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܠܡܘ ܐܝܟ ܗ݀ܝ 
ܕܓܡܼܪܘ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܪܡܒ ܐܚܨ ܝܰܢܥ ܶ ܡܲܥܘ 
ܚܫܿܶܠܡܘ ܐܝܟ ܗܝ A3‏ 163 ܪܘ VN av S‏ 
ܥܿܒܘܪܐ ܕܐܝܬܝܼܘ «o5‏ ܒ PSI deal‏ 

ܓܠܡܒܘܪܬ̄ ܥ7 ܇ dy‏ ܧܢ̈ܬ: 

Kai. ܝ ܕܒܝܬܐ‎ JM wv NN 
Pa Josses dI ܐܢܝܐ ܝ‎ spo ܝܝ‎ 15 (2) uec CU o 
ܓܡ̈ܥܐ ܡܢ‎ ooa ܘܡܬܐܡܪ ܬܘܒ ܝܥܠ‎ 
T ya ܢܨ ". ܓ ܡܠܐ ܬܘܒ‎ coy] ܓܡܠܘܬܐ‎ 
ܠܚܲܒܠܐ ܥܲܒܝܐ‎ AS ox AX. ܒ ܩܘܪܝܠܠܘܣ‎ 
ܕܐܣܿܪܝܢ ܒܗ ܣܦܝ̈ܢܝܬܐ. ܡܘܚܫܝܐ .ܒܝܪ ܟܹܐܦܝܐ‎ 
ES) M ܠܓܝܫܪ̈ܐ ܥܢܐ ܕܡܬܬܣܝܼܡ‎ 
ܘܗܝ‎ MA ܗ݀ܘ ܕܥ‎ SEN NL "ed ܒܔܥ̈ܢܝܐ‎ 
«omis. vao. ܡܬܬܣܝܼܡܝܢ ܡܥܳܶܣܐ‎ 
ܗܟܝ̈ܢ ܓ ܡܠܥܐ‎ con vas So ܓܒ̈ܘܗܝ‎ 
ܡܬܩܼܪܐ. ܐܚܪ ܕܝܢ ܕܝܥܠ ܓ ܡܠܐ ܕܡܣܪܐ‎ 


1 HF sic, cum. B. Ali, Hoff. , 2913, et.B. Ali, Paris. 355; 
88s ,ܫܦܝܬܐ‎ leg. v S075, cf. col. h62, .ܐ‎ 18 et infra 
ܡܫܘܦܬܐ‎ ِ — ? SSs sequitur ܘܥ ܒ ܪܝܐ‎ et eetera desunt. 
— 3 H deest !ܠ ̈ܨ ܐ ܒܪ‎ & JUS... — ^ SSs deest, — 5 SSs 
deest. — 6 Ss (39 y —ee e; S (9s ܟ‎ — e. — ? SSs deest 
ly. Caire ܕ ܘܓ ܢܒ‎ — 9. SSs deest, — 9? SSs tantuin 
£3 ܒܨ‎ OX. €f. col. 501, 7. 231. — 19 SSs deest. 
— 11 SSs deest, cf. col. h65, .ܐ‎ 33. — !2. Gf. col. 465, ܐ‎ 19. 

497 


ܒܨ xs‏ ܦܬܝܥܝܐ ܓ ܘܙ̄ ܒܥܫܝܐ ܥ ܒܪܝܐ 
EN‏ ܘܐܚܪ̄ SAM.‏ 0 ܓܠܝܝܐ !22 l-5‏ 
dob‏ | 
ܓܓ̱ܠܝܵܢܵܐ ܬܘܒ (xs!‏ ܩܿܐܛܲܪܸܕ Jul,‏ ܐܢ݇ܬ݁ ܢܥ Pu‏ 
ܗ ܫܩܢ ( ܬܝ ܨܐܣ ܝܟ ALIE‏ !ܠܚ ܟ ܪܫ !ܐ a4‏ !ܐܧ ܬܪ ܀ 
ܡܬܓܠܝܿܢܘܬܐ ]13 ܐܕ ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ. 
ܘܕܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܒܿܝܬܝܪܘܬܐ I SU, v UNS S‏ 
iz. os asl iyi eins,‏ ܬܘܒ ܓܠܝܝܐ ܗ̄ 
ܢ Mos NN,‏ ܐ ܘܡܣ Moo‏ ܐ wx NA oa‏ 
ܘܡ NS‏ ܐ' av‏ ܒ ܡ ܐܬܝܬܐ ܕܡܘܪܒܝܐ 
wines ao‏ ^ ܕܬܚܦ̈ܝܬܐ ܐܘ ܒܟܣܝܼܒ ina‏ 
13300 ܕܡܬܪܓ̈ܫܝܐ. ܓܠܝܢܐ ܡܬܓܠܝܝܘܬܐ 
ܕܟܣܝܘܬܐܪ%, ܟܣܝܿܘܬܐ ܓܠܝܢܝܬܐ ܕܡܬܓܠܝܐ. 
ܕܒܙܒܢ ܝܥ ܠ Meo Loss ca ܠܥܝܘ Aa‏ 
ܝܘܬܪ̈ܢܝܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܐ. ܘܗ݀ܘܐ 5 iw Xa ws MS‏ 
ܡܬܝܕܥܿܢܐ[ܼܝܬ] ܐܝܟ 903 ܕܚܙܿܐ ܐܫܥܝܐ ܘܐܝܟ 
ܗ݀ܝ ܕܐܣ ܛ ܦܥ ܘܤ° ܐܘܿܝܐܝܢܟ ܗ̇ܿܕ ܕܦܝܛܢܪܘܣ. 
ܡܬܪܓܫܥܢܐܝܬ݀ ܐܝܟ og Ws ym‏ ܘܐܝܟ ܗ݀ܝܿ 
ܕܡܘܚܫ݀ܐ ܒܡܣܿܥܝܐܝ݀ܟ̄ܘܗ݀ܝ ܕܝܫܘܥ ܒܝܪ ܢܝܢܘܢ .ܐܘ 
ܒܚܠܡܐ ܐܝܟ 500 ܕܝܥܣ ܘܒ ܘܗܝ ܕܝܘܣܝܧܦܼ ܘܗ݀ܝ 
uela Mor aaa‏ )ܘܛ 
ܓܠܠܝܟܘܢ : sse‏ ܕܚܲܩܠܐ ܐܘ ܕܓܝܬܐ 
mm 25e‏ ܐܕ Lus‏ 3 ܘܐܝܟ .ܪܒܢ Vn sour‏ 
ܕܕܒܪ̈ܐ ܪܝܘ ܡ ܀ 


ܓܠܝܡܐ ܟܕ ܦܬ ܠ ܘܫܠܝܐ ܓܠ LS‏ ܒܠܫܢܐ 


ad ܐ‎ NS, | desunt, — 12. HF. deest. — 19. SSs. deest grlossa 
preced. — V F ;ܝܕܨ(‎ SSs deest, sed legitur : uds VS E wid 
ܠܘ ܢܸܐ ܨ ܐܢܐ‎ _ , — 15 80 wa NN, S, 16 F J-i23; 8$ 
Jess Ss esl, cf. B. Ali, Hof. , 3911, JI ve Senes 
deest in H et in Bar Ali, Paris. 355. — 17 SSs deest Y va 


XN. 18 HF ܓܠܠ ܘܘ ܣܝܩ ܝܫ‎ 19. Confer col. 443, 


.10 ܐ 

498 ܓܠ̈ܥܬܐ‎ 
ܕܐܪܥܵܝܐ‎ x ON xoa x. ܓܠܝܣܛܪܝܘܤ°‎ 
4 ܥܿܕܐܩܐܟ‎ 
ܬܝܐܟ‎ usc aJ] ܒܝ ܦܨܝܢܢܐ'‎ con NN 
wv Nos NL Jy! 
ܩܪܝܬܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܝܬܘ ܗܘܐ‎ 0 "a, 
deos aw? ܦܠܛܝܡ ܗ݀ܘ 2033 ܠܡܠܟܝܠ‎ 
ley S ܘܚ̇ܫܵܕ݂ܟ݁ܢ‎ copa WENN, 
ܓܠܝܬܐܐ ܚܚܝܼܝ̈ܢ̈. ܓܠܝܬܐ ܟܿܠܐܧܟܕ̄ܐ̄.‎ 
ܐܝܟ ܒܢܪ‎ L1, !ܐܪܘܤܐ ܨ‎ ies, ܠܢ ܐܬܝܟ‎ 
ܐܐܝܥܼܣܝܨ‎ gU, cha) ܣܪܘ ܓܠ̈ܠܐ ܘܟܝܡܘ̈ܢܐ‎ 
.ܘܗܝ‎ XN, o cms ܐܝܟ ܗ݀ܝ‎ aos, 
ER WT 
HY Y ܟܕ ܥܢܝܒ݂ܳܐ ܔܔ ܘܙܡ̈ܝܦܝܢ‎ "NAM. 
«9M (551,1 :ܬܘܒ‎ o3 3 w NN oa o5 bal 
eI sue ܕܨ‎ > 

ܓܠܠܐ 1I ey oS‏ 
ܓܠܠܥܝܐ' va vom‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܝܢ 
ma Rana‏ 
ESSA,‏ ܙܕ edm‏ ܦ ed‏ ܐܠܕܕ ܐܢܬ )1( * 
ܕܐܘ̈ܕܐܼ. ܠܐܔܕ̄̈. ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܟܐܦܝܝܬܐ ܕܠܐ 
y A$Qxe (yy wA‏ 25 ܘܐܝܬ UNS‏ 
ܓܠܠܣܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 3 
ܓܠ 33 PO)‏ ܝ P‏ 

Sa a‏ ܪܕ ܝܫܡ ܐܢܝܬܬܐ 
ܕܡܬܦܫܡ ܓܘܢܚܟܬܐ܀܀:܀ 


ܓܸܠܥ̇ܡ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫ ܘܝ ܚܰܵܫܡ ܐܬܪܐ 

Juil, AUI wine M es. TIAS NN‏ ܐ ܐܝܼܩܵܢܟ ܒܨ 


1 SSs seq. desunt. — ? H add. ܟܕ ܐܧ )ܨܢ ܐܢ‎ |, — ? H deest 
ܘܡܬܓܠܝܐ‎ ܿ — ^ $8s ܡܫ ܬܡܠܥܘܬܐ‎ 3o. — 5 H 
ܘܕܟܣܝ̈ܬܐ‎ seq. usque ad. coo 3 S X ܘܩܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܪܐܣ‎ 


desunt, — 9. HF seq. usque ad ܗܝ ܕܐܒܪ ܗܡ‎ «nove desunt, 
— 7 88: seq. des. — 8 F "con MN, , cf. col. 487, .ܐ‎ 106. — 
? HF ܦܨܝ̣ܼܚܘܬܐ‎ — 10. SSs deest ܒܗܝ ܠ ;̈ܐ‎ Ip — 


!! Cf. col. 96, ܐ‎ . 96; SSs hoc vocab. et vocabula sequentia usque 


32. 

495 


"VN 


ܘܐܕ݂ܚܝܢܺܬ݁ Voca‏ ܩܠܗ cx vl gi Jl «ya»!‏ ܐ ܦܬܐ 

ܐܟܕܢ ܐܚܩܬ diy RR Ul‏ 
ܓܠܚܐ ܓܠܝܚܘܬܐ ܡܓܠܥܝܘܬܐ ܝܒܢ 
Sae‏ ܙ a eS uns‏ ܐܝܬ (sie) cv co‏ 
ܘܩܡܪܝܥܚܐܝܝܬ .ܚܝ݇ܕܝܐܢܝܘܢ ܒܨ CITUR WE WE‏ ܐ 
ܦܠܐܬܢܝܘܬܐ ܠܡ ܓܥܠܝܚܬܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣ݀ܝܪܘ 


ܶ e ya ܒܘܨ ܓ̈ܠܠܝܫܢܘܬܐ ܢܝܝ‎ DITE Kyo 


' Eo JI y. epi ܐܪܪ‎ oe ܵܕ‎ dai) YN 
‫ ܕܦܵܬܵܨܨܢ݈ܬ‎ ByioI Lus ܐܨ‎ 

i Axa ܐ‎ naa caos en ܓܠܛܝܐ'‎ 

sx NN‏ ܓ ܐܠܝܢ $ ܐܝܝ ܕܓܓܥ݂ܓܵܝ̈ܐ 
ܐܘܟܝܬ݀ ܥܿܡ̈̈ܡܐ܀:. 

véX ܐܝ‎ Ji Josly ܟܠܐܩܟ ܘܥܵܚ̇ܨܝ‎ iue WS NC 
ܕܸܫ̇ܝܸܟ݂ ܠܐܩ“ ܡܬܓ̈ܠܝܫܢܘܬܐ‎ eese ܡܬܠܠܝܢܐ ܩ̇ܝܸܨ‎ 
)ܨܥܼ݁ ܕܟܪܢܐܝܬ.‎ Uu] ܐܦ̈ܐ‎ Nro Ludo doe 
ܗ ܡܕܡ‎ sS ܐ݀ܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ]45 . ܐܬܓ‎ NS 
9-45! ܓܠ ܐܦܐ ܝܨ‎ «4e ܗܘܐ ܘܐܬܓܠܝ‎ »xX 753 
ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܒܪܫܝܬܒܼܝܿܪܐ‎ às ]ܲܠܵܚ̇ܙܿܢ. ܓܓܠ̇ܠܝܐܝَܬ‎ 
4v ܐܠܗܐ‎ 

dude, ܘܡܕ̇ܘ ܕܬܐ ܚܚ ܼܝܬܐ‎ YEN, 
ܐܬܕܝ ܐܝܥ‎ oa ܓܠܠܝܘܕ̈݀ܐ‎ 

ܓܠܝܼܪ̈ܢܝܬ ܐ eslide oa jou‏ ܐܫܕ ܒܟܬ 
ܕܦܪܕ ܡܝ̈ܐ ev eom en exa‏ 

ܓܸܠܵܝܘܳܢܵܐ. Jos‏ ܘܕܝܐ ܝ ܒܢ ioca]‏ ܐܝܟ ACD‏ 
oA oo‏ ܡܘܢܕܵܡܵܐ ܕܡܓܼܲܠܬܐ ܘܐܝܬ ܕܐܡܿܪܝܢ ܠܘܚܐ 
ܡܒܨܸܫܲܬ݁ Rae ace‏ ܐܟ oUxS‏ ܠܚܹܝܸܟ. ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ 
ܬܘܒ ܛܘܡܣܐ QUS Ax;‏ 2 


29; SSs yis. — 12 FSSs deest c2 gau V. — !à SSs seq. des. 
— 15 SSs seq. usque ad ܒܪ ܣܪܘ ܣܘܠܩܐ‎ «emo, vid 


ad calcem , desunt. — 16. S8s ܓܠܠܝܘܡܕܘ ܛܗܪܘ‎ , cf. supra 
l6. — 1? HF deest lo y. — 18 85 + ܘܦܛܛܝܢ‎ AN 
.ܓܰܠܠܝܠܘܰܛܰܢ‎ —19H gem e, F ܙ‎ U-S e, confer 
col. 178, 1.7. — 99 H ܓܠܠܝܢܐ‎ — 21 H ܓܫܝܥ‎ Let 
3935 F 524 có). 
ܓܲܠܝܲܡ 496 
jas] Iv A neu NC‏ (ܠܝܸܥ̣ܝܲܟ.: 
ܓܠܝܙܘܬܐ ids SA‏ ܓܥܠܝܙܐ̈ ܐܝ̈ܟ:ܙܟܪܝܐ 
Puis‏ ܧܬܢܸܢ . wA ND‏ !ܐ ܐܝܫ LUI Jusly‏ 
ܓܠܠܝܼܙܘܬ݀ ܪܘܚܐ !3,51 ܐܢܕܚܨܝܢ". ܓ݁݁ܠܺܘܙܳܐ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ P MAI‏ ܓܠܟܝܼܙܐ ܘܫܬ ܕܝܨ ܐܢܟ 46 
ܓܠܝܘܡܥܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ drap S‏ 
Jul YN,‏ ,ܝܼܚ ܟ ܕ ܐܝܼܝ ܐ od‏ ܒܨ 
o‏ ܬܪ̈ܬܝܢ ܓܠܺܝܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗ݀ܘ ܕܡܬܐܼܣܪ 
ܓܠܝܠܐ ܕܥ ܡ̈ܡܐ ܕܐܝܬܘ :ܐܬܪܐ «amas‏ 
ܘܒܬܚܘܡܼܐ ܕܨܘܪ̈ܝܐ ܗ݀ܝ 91233 ܝܗܒ ܚܫܿܠܝܼܡܘܢ 
IRSE‏ ܝܥܣܝܪܝܢ ܡܕ̈ܝܝܬܐ ܡܢ ܝܝܪܬܘܬܐ 
om MAS ia‏ ܕܝܢ ܐܚܝܪ woo o3 v‏ ܗܠ 
ܒܣܸܬܪܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܛܝܼܒܸܪܝܵܐ. ܘܠܘܬ ܩܠܝܡܐ ܗ݀ܘ 
ܕܝܠܗ̇ ܘܗܘܼܝܘ ܓܠܝܼܠܐ M oo oues‏ ܕܐܦ 
usas‏ ܓܠܝܼܠܐ .ܐܝܬ ܗܘܐ :ܠܗܘܢ ܒܨ 
ܓܠܝܼܠܐ ܥܪܼܓܠܢܝܬܐ ܡܬܦܫܝܡ. ܘܐܝܢܙ ALL‏ 
ܣܪܘ ܣܘܠܩܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܒܚܫܟ ܒ «PANI‏ 
een Ness,‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܕܝܬܝܪ 
(MS XU] vw Nas‏ 
ܓܠܝܘܦܛܘܢ 
ܘܬܣܨܒ Ulo, yg‏ 
ܓܠܝܠܘܛܢ" ܐܠܦܫܪܐ ܒܨ̄ XL‏ ܐܠܦܫܪܐ 
ܗܙܪܓܘܫܢ eU ula.‏ 

ܥܓܠܐ ܐܝܟ ܒܚܪ ܣܝܥܪܘ ܥܠܝ ܬܐ 
ܡܥܬܕܬܐ .ܕܠܒܝܢܫܬܐ ܐܐܚܝܼܝܼ ܐܠܟܬܢ I aM‏ 
TG,‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܗ̄ ܓܠܝܢܐ «gs! ado‏ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܘܟܬܐ ܗܕ JUL, gosse‏ ܐܬ 25-4121 


! HF deest ܕܸܧ (ܐܝܼܬܬܬܵ‎ ; — 2. SSs deest. — ? SSs deest. — 
4 H ܕܟ̇ܐܬܧܟ‎ cese 4$. — 5 HF 3h isl, cf. inf. not. 11. — 
9 HF preced. inde a ri desunt. — 7? H. Kio; F Xue, f. 
col. high, L. 8 et infra ܠܝܬܐ‎ , — 9 SSs Kx icxcey: HF 
&xXx» ; cf. B. A., Paris. 355, &K3 Xs; B. A., Hoff. , 2908, 
Kc. . — ? SSs add. Jes. — 1? HF deest e 3. — 
!t. SSe deest, de V yes quod sequitur cf. supra not. 5. — 12 F 
493 ܓܰܠܘܿܙܐ 
gol "MANN,‏ 


y ° S osos wo con N Y con NN, 
dopldl 

ܓܠܘܣܩܐ ams dS.‏ ܢܫܝܦܐ hes‏ ܘܒܪ 
ܣܪܘ ܣܡܝܕܐ ,ܟܝܥ ܬܘܒ ܠܥ ܡܐ ܪܗܘܡܝܐ 
EO‏ 

ܓܠܘܣܩ̈ܐ ܝܒ̈ܝܫܐ ܒܥܬ Me Aa‏ 
wA Nos‏ ܕܗܘ ܫܗ ܒܠܘ ܛ 5U5‏ ܢܬ݂ܕ̈ܟܶ̈.‫ 

V Nee,‏ ܒܨ ܥ̄ No‏ ܪ̈ܝ n‏ ܐܪ ܕܗܘ 
Aaa,‏ ܚܘܪܐ ܘܣ ܘܡܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܠܫ 
^w cocoa,‏ 4:8 

f$ ܓܠ .ܘܢ ܘܣ ܨܰܐܬܐ ܕܒܼܿܥܵܐ‎ eoo ra, 
419 AU 

dipl] ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܠܫܝܐ‎ eon NN, 
ܠܐܦ ܚܩܝ݀ܬ7.‎ aad Sai. ܓܠܘܣܩܘܣ°‎ 
qÉYXAXS nali 1] ܐܐܥܼܘܟ‎ "es 3 ܐܝܟ ܦܘܠܘ ܣ‎ XN 
ܐܝܟ‎ ouk). ܓܠܘܣܛܛܪ̈ܐ ܒܨ ܡܿܢܘܥܐ ܙܢ̈ܕܐ.‎ 
4AAS I aA ܒܫܗ ܣ‎ 

ܓܠܘܣܬܝܩܘ ܘܣܘ '' ܗ̄ ܝܕܘܥܬܢܐ ܧܐ )ܘ 
ܓܠܠܘܣܣܼܘ:̈ > ܝ݀ܝܥ ܕܝ 2" ܩܝܥ ܢܝ ܢܝܢܝܢ" 
ess U‏ ܐܕ ܦܺܕܐܠܬ ܒܨ Quas‏ ܐܢܢܬ ܒܨ ܘܝܨ ܕ" 
ܓܠܠܘܡܘܣܥܗ ,1 ܦܗܘܐܢܝܐ ܕܐܝܬܝܗ Moos‏ 
ܪܝܚܐ S wo‏ ܕܚܡܫ ܦܪ̈ܕܘܗܕ ܐ Lal,‏ ܘܠܐܝܟ V‏ 


Q! ueri Ue oes oeedes 5455 )ܐܚܝܢ ܒܕܐܧ‎ s, ܦܨ‎ 


"33.c08 MN, : SSs »7.600.3.600 MN, 103.000 XM, , confer 
col. 29, L. 11. — 15 HF ܟܢܟ ܟ‎ (r^ ܝܝ¿‎ — 16. 88; w^ 
ܕܪ̈ܘܡܢܝܐ‎ vM s. L1 H ܪܓܠ ܘܡܣܝܪܝܝܪܐ‎ F 
ܓܠܘܩܘܪܝܪܐ‎ .— 18 SSs add. ܟ ܨ ܓܠܘܩܘܪܝܢܘܢ‎ 
seq. desunt, — 19 Cod. ws co 75, cf. col. igo, .ܐ‎ 15. — 
20 (f. col. ligo, I. 5. — ?! SSs deest, cf. B. A., Paris. 255, 
3509 ܓܠܘܠܬܐ‎ (lag. (((ܫܙܝ̈ܒܼܐܟ‎ 5l ܛܶܠܠܘܿܠܬܐ‎ 
— 9? SSs deest, confer col. 93, 7. 17. — 39 88s ܕܪܒܢܢ‎ 
;ܘܕܝܣܩܘܪܝܕܣ‎ H deest "N 5. coo ܇ ܐܝܟ ܪܒܢ‎ 94 88s 
ܓܠܠܘܦܘܪܝܗܢ‎ , confer supra ܐ‎ &. — 99 S$s vocab. seq. 
usque ad % ܓܵܠܬ ܬܒܪ‎ desunt. — 36. SSs Ad. 
494 


AMAN 
a3 a3l, 5, (ܐܝܟܢܟ‎ cal coran! ܦܚܪܢ‎ Le ܐܒܐ‎ alae! 
ܕܪ̈ܘܡܝܐ‎ wA n s ܠܗ‎ wn c N A co0 ܥ̣ܕܲܢܼܬ݁.‎ 
a1 Nas 
Quel! Jus! ܝܫܘܝܫܐ"‎ As. ' ܓܠܘ ܩܘܪܝܙܐ‎ 
ܘܐܝܟ ܝܫܡܠܝܕ ܓܠܘܩܘܕܝܘܣ ܘܓܠ ܘܡܘ ܘܕܝܘܢ‎ 
Pe ܫܘܫܐ ܡܨ ܓܠܠܘܩܘܕܝܟܘܢ‎ 
Haa ܡܲܡܝܬܐ''‎ Socr ܓܠܘܡܝܘܢ‎ 
55 Kane ܓ̈ܠܘ̣ܬܐ ܠܬܠ ܚܝܨ . ܓ ܝܠܥܬܐ‎ 
ܡ‎ isl oS Jb, "p c» M 
dA ye dua K$o43 JU, ܓܠܘܬܐ ܝ ܐ‎ 
EP ܓ̈ܠܘܝܐ ܟܕ ܙܩܝܦܐ ܓ | ܐ .ܐ ܛܨ‎ 
ܐܝܐܟܐ‎ T3 M ܓ̈ܠܘܦܐ ܟܕ ܙܩܝܦܐ‎ 
iuis Xe ܓܠܘܣ ܛܪ"‎ 
ܓܠܘܣܕܘܣ ܐܝܟ ܪܒܝܢ ܘܪ ܓ 5 ܐܕܝܫܐ‎ 
okpan! ܕܢܘ̈ܢܐ ܕܝܼܲܕܡܐ ܐܝ̈ܕܐ. ܢܕܕ ܝܢ ܐܕܐ‎ gone 
ܨ (ܠܝܚܨܝܨ ܐܚܝܬ‎ ( Jupes ܓܠܠܽܘܦܘܪ̈ܝ ܥܘ 1 ܐ‎ 
ܧܶܐܝܨ̇ܟ݂ ܨܨܥܐّ.‎ KobuJU 
cad whos ius ܓܠܘܦܪ̈ܐ"# ܗ̄‎ 


ue Vx ndis 
ܘܼܓ̣ܲܠܵܘ ܠܪܐܙܐ ܐܘْ ܠܡܠܬܼܐ‎ esca! ܓܠܼܘ.‎ 


Axa‏ ܕܕܒܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܥܠܘ 05 ܝܥ .ܣ ܘܪܘ ܐܝܟ ܗܝ 
ܕܐܝܬ ܒܡܙ̄ ܒܸܓ̇ܠܵܘ ܓ݁ܶܠܽܘ ܫܬܐܣ̈ܝܗ̇ܿ E (sic)‏ 


gs NN 


ܓܸܠܥܵܪܗ uso‏ ܬܒܬ ܕܬ ܐܨ ino] Azo‏ . ܩܬܿܬ݁ Klà)‏ 


1 SSs deest. — 3 SSs wa S 3. — ? F vao, cf. 
col. 464 , 7. ܐ‎ 4 ; in B. A. , Paris. 255, legitur: v 3 Ny ܓܠܘܣ‎ 
ܠ ¬ ܥ‎ c HAUS 
— 5 $S$s add. ,ܢܐܒ ܨ‎ — 6 HF coo con MM, , cf. supra 
ܐ‎ . 4. — 7? Ss glossa deest; in S tantum ܬܘܪ‎ 3. — 8 F 
ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܢܪܘ‎ H deest, — 9 HF. 45, cf. Bar Ali, 
Paris. 255, ܐܬܣܟ‎ o5. — 19 H deest 43 sce Loud 
ܣܝܪܘ‎ . — 1! F coa s coo M X, ; SSs deest, confer infra 
ܓܠܔܘܣ ܝܛ .ܝ . ܘܣ‎ . — 12 SSs sequentia desunt usque ad 
ܪܒܡܨ‎ H. deest c ܬ‎ quod. sequitur. — 13. H deest ܒܨ‎ 
Bo xs; SSs addunt "EC g—e- ga-x d. — 14 F 

3a 


IMPRIMERIE. NATIONALE, 

491 


"NN‏ ܗ̄ ܝܥܦܪܐ ܕܣܿܝܟܪܝܢ ܒܗ ܐܟܝܪ̈ܐ 
ܡܝ̈ܐ ܒܚܡ̈ܠܬܐ EE‏ 

ܡ s ao‏ ܙܪܡܩܢܘܬܐ ܗܕ 
ܟܘܪܗܢܝܬܐ ܢܵܐ ol d eK beo XII QV usado‏ 
PU usyle‏ ܕܐܠܝ̈ܨ̱ ܕܐܥܥ. ܘܐܝܟ ܒܪ ioa ov as co‏ 
ܙܪܩܘܬܐ ܐܫܟ .458,533 

ܓܠܐ ܘܡܐ ܘܪܪܒܐ: 3 Vei Lacs Rad‏ 
ܘܙܥܘܪܐ ܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ (Pv Neo‏ 

deb XB! ues gal ܓܠ ܐܘܩܡܘܣ ܡܒܵܙܝܼܡܵܐ‎ 
452 ela WANN 

Ala VN‏ ܝ EN‏ ܐܘܶܕܘܰܪܘܳܣ ܡܕܡ 


ܕܕܡ̇ܐ ܠܡܕܟܝܐ. waa‏ ܐܡܪܝܢ ܕܗܘܝܘ 
ܡܕܟܝܐ auia si‏ ܐܬܝܨܢ XR‏ ܐܬܝܐ ee‏ 422 
ܐܟܐܕܐ.. 523 fex ex‏ ܐܝܟ 4 as co‏ ܘܐܝܬ 
ܕܐܡܪܘ ܕܗܘܼܢܘ Jesse‏ ܘܐܝܬ ܕܐ ܡܠܘ ܥܳܙܵܒܸ̣ܟ ْ 
weno‏ ܐ݀ܚܪܝܐً ܝܬܝܪ dl aae‏ ܓܟ ܒܕ ܥܰܝܬܢ ܢܨ 
ܕܐܐܐ ܘܢܩܬ x o 29 2. pou JG,‏ ܒܘܐܝܠ 
ܘܣܦܣܪܐ ܡܨܡܝܕܐ ܗܘܬ ܘܪܡܝܚܐ ܒܥ̈ܨܘܗܝ 
ܓ݂ܰܠܡܽܘ̇ܥ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 0 ܕܸܓܥܠܘ ܠܡ 
ܠܦܓܖ̈ܐ ܘܒܠܥܘ ܕܡܗܘܢ. ܓܒܪܝܠ ܩܛܓܪܝܐ 
oM an‏ ܒܫܐ ܘܠ ܘܒܝܘܢ ܬܢ occae‏ ܗܿܟܝܐ. 
ܘܗܘ ܩܕܡܝܐ ܝܢܬܝܪ ܫܪܝܪ: 

ܓ̇ܠܒ̈ܛܪܐ ܥܪܣܐ ܕܡܝ̈ܬܐ W^ so‏ 
ܕܥ̈ܓܠܳܬܐ ܚܨܨ Gall‏ ܚܨ XKÁJE‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
TUA‏ ܐܝܐ ܝ 

et infra. X44 pro‏ (ܚܝܢܟ desunt. — !! HF. add. hic‏ ܓܠܘܢܝܐ 
ܕܒܪ ܣܪܘ S‏ ;ܣܵܟ ܨ praebent, — 12. Ss add. ; JV‏ ܐܠܝܟ 


AgeJI o yi F ܚܝܨ‎ cu. — 1 HF ܕܡܬܓܠܓܝܢ‎ 
— 14 66 (s et ,ܐܒܬܝ‎ — 19 SSs add. Ns N. — 
!6 HSSs deest AS. — 17 F wa NC EN, : SSs deest, cf. 
supra ܐ‎ . 1. — 18. HF deest, cf. supra l. 7. — !? SSs deest. 
— 99 SSs deest. — ?! SSs ܡܘܣܢܥܕ‎ , 

492 


ܓܠܗܘܡܝܢܘܢ 


eA‏ ܓܠ ܠܝܐ 
Sud‏ ܒܨ JU, oui cool‏ ܡܓܲܠܓ̇. ܐܬܥܠܓܼܠܘ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܩܦܠܘ ܐܐܬܠܠܥܘ ܢܝܢܵܐ ܕ ܝܿܬܗܟ݁. 
ܬܘܒ "WS NS wes on NX,‏ 
uli 3I el]‏ ܬܘܒ ܓܠܵܓܵܐ ܘܒܝܪܬ ܓ ܘܢܥ ܝܐ!' 
c Uo! v,‏ ܕܐ ܐܢܬ EY GUI & (S2!‏ ,483401 : 
aai Jus NEN‏ ܢܐ (ܚܒܨ 5 qui.‏ ܬ Y.‏ 
«35x! x; aed‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ WANN,‏ ܩܝ̈ܣܐ 
ܩܛܝ̈ܢܐ ܘܫܲܦ̈ܘܕܡܐ 5 w MA 83 wi X‏ ܕܡܗܘܢ 
ܬ݁ܺܠ݈ܝܢ àv w Nico‏ ܚܒܠܐ ܕܡܗܘܢ ܡܬܬܠܝܢ ex‏ 
v Neo o‏ ܡܬܼܩܪܝܢ ܗܟܿܝܐ ܡܢ ܗ݀ܝ Nd Noa‏ 
qe oce agi cusa d GS yis‏ 

ܢܓ݁ܰܠܓ݁ܶܠܳܐ ܗ݀ܝ ܕܒܝܫ ܘܥ ܒܪ U. aa‏ ܝܫ ܝܡ 


ܓܙܘܪܬܐ. ܡܛܠ ܕܗܪܟܐ ܗܦܟ ܓܪ ܐܢܘܢ 
ܢܘܢ ܠܗ݀ܢܘܢ ܕܐܬ݀ܝܠܕܘ ܒܡܿܕܒܪܐ. 


aA.‏ ܓܝܪ ܝܘܪܕܢܢ ܒܶܥܣܳܪܬܐ w^.‏ ܩܕܡܝܐ 

ܘܒܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܒܗ ܥܒܼܕܘ ܦܨܚܐ CS‏ ܬܪܝܢ 

Pw Ae ܝܘܡ̈ܝܢ‎ 

d NAM‏ ܐܢܢ 

ape )ܢܚ ܨܝ ܓܠܓܵܐ‎ vedo ION, 

cóc JU, GÀ, Sos ua BOLSI Lg) ܢܨ‎ Axial 

Peleo! de ܐܬܚܢܼܬܬ̈‎ 21144] ve veo , ܢܨ‎ 
STELLA CAN 

e) iz ܓܶܠܽܘ"‎ 

Jl ܥ̣ܬ̇ܒܸܨܢ̇ܫܸܬ݁‎ "eoo s noo 0 ܓܠܠܘܢܝܐ ܐܝܟ‎ 

la] ue AI ua, 

ܓܠܗܘܩܝܢܥܘܢ ܐܝܟ ܪܒܢܢ 75 vxo‏ 

ܕܡܐܪܢܬܐ ܘܦܨ MAJ‏ ܢܸܫܩܢܝܸܟܼ (exl!‏ 


ܝܫܘܥ ܒܪ 


! SSe deest. 9 SSs deest. — 3: SSs ;ܣ ܦܨܐ‎ HF 42 
es. — ^ F sic; H vc 3^52a vow MN, : SSs 
ܕܓܠܠܐܘܡܐ ܘܪ̈ܙܒܐ‎ ef. sup. col. 67, ܐ‎ 9. — 5 SSs deest. 
— 6 $8s ;ܕܒ ܪ ܓܓܠܝܘܢܟ‎ HF deest; cf. B. A., Hoff. , 3881, 
ܐܡܪ .^ ܟܘܢ ܕ‎ Bar Ali, Paris. 355, ܐܡܥܪ ܒܢ‎ 
ܓ ܐܢܘܢܕ‎ . — 7 HF deest ge ܡܫܡܠܕ 85 8 — .3 ܥܳܟ݂‎ 
— 9 88; (yx) uias. — 10 ܝ‎ 

489 ܓܝ ܦܢܓܝܛܝܿܣ 


ܓܝ ܦܥܓܝܛܝܣ! ܡܢ ܕܪܐ ܕܡ ܢܬܩ ܪܐ 
ܦܥܢܓܢܠܘܣ os‏ ܕܐܐ Ul‏ ܢܚܿܟܸܣ̱̱ܟܐܝܼܚܨ܆; 

ܓܕ JU, às "Nea‏ ܐܪܐ ܢ̈ܫܸܕܝܸܐ 

ܓܪ woe‏ ܡܿܘܣܦܓܥܐ ܗܘ ܢܚܫ ܝܿܐܿܬ݁ ܐܝܡܒ .ܢ“ 
ܕܒܐܬ ܐܢܬ ܕܐܘ elus Bac‏ ܘܛܢ ܩܬܐ d‏ € ܘܕܝ Tg‏ 
ܓܝܪ 0 aeos PN sm‏ ܓܝܪ ܐܝܬ M2‏ 


ܦ̈ܬܓܡܐ ܕܕܘܝܕ.ܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ x33‏ 


933.0033 00.33 ܓܝܪ aa‏ ܦܘܡܝ Na‏ 
NUN‏ ܓܝܪ ܢܐܡ ܘܠܐ UA SNC‏ ܝܪܬܘܬܗ 
ܥܒܕ̈ܝܟ. ܘܐܚܪ̄ ܓܝܪ 44S asl‏ 

ܓܝܪ̈ܐܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܥܪܘ ܗ̄ Lco‏ ܘܬܐ 
EI KR adea di‏ 

gio ܫܠܚܬܐ ܕܚܘܼܝܐ‎ eon S oe. oT aN,- 
8 yelI cli) WENN 

Lol Ree‏ ܓܝܪ̈ܬܐ Ies lau]‏ ܓܲܝܵܪܐ 
T eal‏ ܕܦ ܐܬܛ iuda‏ ܢܐܘܕܐܘ̄ 4$ ܚܕܐ 

c3 ke ܗ̇ܐܡܝܢܘܬ ܓܘܪܐ‎ QN 
EZ eo. «I urls. °" ܘܡܗ̇ܠܟܝܢ ܒܫܘܡܪܐ‎ 
€» UNS ܝܫܩ (ܐܪ̈ܐܝܒ.‎ d (uy oes ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ‎ 
ܐܝܟ ܗ ܕܟܬܢ ܗܘܢ‎ voco cosa ܚܫܓܝܪܝܢ‎ 
dU giao es. ܫܠܝܛܢܝ̈ܗܘܢ‎ 


— !4 $Ss add. cse se et seq. desunt; HF add. ܓܝ ܒܘܬ ܐ‎ 
pa. — 15 HF sic, cf. B. A., Paris. 255, et apud Thesaur. 
Payne-Smith : AX eA Jic, ܓܠܢܫܘܬܐ݀ ܫ ܟܢܝܩܨܢ ܐܵܧ‎ 
AXamaaé] ($e (o5. — 16 SSs ac X Ne! ܙܟܪܝܐ‎ of. 
inf. sub wo NN, , -- 17. HF in alio loco AX» cxasl. — 
18 Cod. sic, cf. Bar Ali, Paris. 255, (gx 36 ܐ‎ NM 
uii, — 19 F ;ܨܢ‎ H deest, — 99 88: ,ܕܝܢ‎ ef. eol. 448, 
L. 13. — ?! 88: rcs pro 3 S. et deest 3$. — 9? F 
wb cow 75. — 95 8S5 deest. — ?* SSs seq. desunt. 
ܓܳܐ 490 
ܓܝܫܘܬܐ ܓܫܬܐ Dv‏ ܓܢܫܢ ܘܬܐ 


ud od 9 ied 
ܗܝ 01 ܗܝ‎ 3.43 < rci 


asa‏ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܓܝܓܠܐ ܘܐܝܟ ܓ̱ܥܐ 
ܩܕܡ 304 PX‏ 

n3] ܐܵܬܝ‎ E ܒ‎ nem eae NEAN 
ܐܝܟ‎ haz)! ܓܠ ܐܪܝܢ" ܚܠܒܐ ܕܗܘ ܫܝܪܙܝܕ‎ 
: ܒܪ ܣܪܘ ܚܠܒܐ ܐܠ ܢ‎ 

uar — Ao NN‏ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܒܘܪܢܝܬܐ 
ܕܢܗܪܐ (HD Gi.‏ ܨܐ ! 5 

ܓܠ ܐܘܡܝܘܢ ܡܲܡܝܬܼܐ" LL,‏ ܐܝܟ 


ܝܫܡܠܕ ܡܨ ܥ ܓܠܘܩܝܘܢ. ܘܐܝܟ ܒܝܪ ܣܥܪܘ 
ܘܦܘܠܘܣ ܘܪܒܢ ܓܠܐܘܡܝܘܢ ܕܥܨܪܗ ooh o»‏ 
ܫܝ̈ܦܐ ܕܡܡܝܬܐ ܘܐܘܝܸܢܵܐ.:. 

XS lus. MENS‏ ܕܬܚܝܬ݀ ܪܘܝܫܒܢܝܐ 
ܘܡܬܩܪܐ ܒܪ ܕܘܥܬܐ ܚܝܨܧܣ̈ܬ :. 

YO‏ ܗ̄ Lx, Blas vé‏ ܐܝܟ ܗܝ ܕܐܝܟ 
v o VAM‏ ܕܐܪܥܝܐ Aw AA‏ ܬܪܝܝܢ 


ܗܘܦ̈ܟܐ x "n‏ ܘܝܒܫܐ ܐܝܟ ܐܘܪܕܝܥ ܐ 


ܘܣܪܛܝܐ ܘܡܣܛܘܪܝܘܢ ܕܗܘ ܓܖܪܕܐ ܀܀:. 


! 88; "Na39 et deinde coo NN o. — 3 88; c Jose 
JUo» ; H tantum p Jouer ܢܚܘܰܨ‎ Àj ܡܕܪܐ‎ . 9 885 
voca. — 4 F add. ܓܝܪ ܒܐܡܝܥܘܼ‎ exa; H idem 
in marg. — 5 SSs ܕܪܐ‎ , — 6 SSs ܓܝܪ ܟܠܠ‎ 6n et seq. 
desunt. — ?. HF deest Ki. y Ses. — 9. SSs sic, HFSSs in 
alio loco conv ga ܓܠ ܥܝܪܘܣ ܢܘܦ‎ cum eadem glossa et FSSs 
add. conn Sow cow a, ܐܝܟ ܪܡܢ‎ — ?/ 885 add. 
«555 .ܠܟ‎ — 19. FSSs co Us Là JI pro c5 s LI F add. 
(ae A3. — 11. SSs deest ,ܐܚܝܨܢ‎ — 12. Cod. ܒܫ ܘܡܐ‎ cf. 


Ier. , xxuu, 14. — 13 FSs add. Qnm: S add. gr: 

487 


Qoa, 
ge d Jb. ܨܡ‎ Pur T DNA 


pea es ܓܝܰܡܳܐ‎ 


ܣܪܘ ܟܣܵܚܵܐ AT‏ 4 
XC‏ ܡܕܪܐ Ky‏ ܝܬܕ x (Mo‏ 
ܓܠ ܡܝܠܝܟܣ ܥܐ ܡܕܪܐ ܕܡܢ ܡܝܠܘܣ ER‏ 
e‏ ܝܝ ܘܫܸܐ En I‏ 
coin,‏ 

ܝ 
Augoss y! Jo ri‏ ܐܝܟ p‏ 
ܓܝܥܕܝܢܘܢ݀ܐ AA‏ ܒܨ ܥ̄ ܘܪܒܝܢ 
pe‏ 
ܓܠܝܢܘܣܣܗ̈ܐܙܕ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܿܕܥܿ ܝܚܬ ܀ 
ERROR LO en cons N,‏ 
ܓܝܣ ܗܢܛܪܐ' ܐܝܟ ܪܒܢ s Aw s.s‏ 10 
ܓܝܣܐ ܦܪܝܓܢ ܐܝܟ ܒܢܪ 00 wd 343 oA‏ 
ܠܨܘܨܝ̈ܬܐ ܢܝܚܬ Pel‏ 
ܓܝܣܐ cis‏ ܘܩܐܝܟ ܐܪ̈ܡܝܐ ܝܥܡ ܐܠ ܦ 
ces d‏ 
T £s ? 3,55JI Rye "SNC‏ ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ e‏ ܐܝܟ ye‏ ܘܓܝ̈ܣܐ ܕܡܘܐܒ ܐܬܘ 
ܥܠ ܐܪܥܐ :ܒܗً̈ ܒܫܿܢܬܐ )159 ّܐܕ̄4. ܓܝ̈ܣܫܐ 


ܐܝܟ ܣܪ ܣܪܘ TO‏ ܕܨ 


deest ias), ef.‏ :88) ܬܘܝܥܐ ܐܪܥܐ ܡܬܐ ܗܝ 
ܐ 1 !ܐܫ ܐܝܫ :85 II Reg. xu, 20. — 1^ F add. (xs255V; in.‏ 
ܓ݂ܺܝܣܳܐ JI. — 14 SSs‏ ܐܣܟ et‏ ܐܐܬ guapas! — 15: S8s je‏ 
c4); H deest huc glossa. — 17 SSs wd s N. . — 18 8‏ 

sic; ܐ‎ Ks; F. As U30; B. A. , Hoff. , 3869, à UN 

Bar Ali, Paris. 55, JUCA AOI. — 19. SSs sequentia usque ad 
ܓܠܟ̈ܣܐ ܫܲܒܵܺܝ̣ܵܐ‎ desuni. — 90 SSs add. "our wu 
Juhi! de gus y3€. gas! et quod sequitur deest. — 91. Cf. 
col. 29, lin. 13. — 9? SSe deest. — 93. SSs deest, confer infra 
eooXÁ SN, , in Bar Ali, Paris. 355, 4$ con NS s 
Max. 
488 


ܐܝܟ ܒܪ LÀ! Jost, 8153] ano‏ ܫ ܐܬܩ 5 

Mt wo NC «dea M US, dele ܟܟ‎ - 
co ܓܝ̈ܣܟܐ ܒܨ ܓܥ̇ܢܩܐ‎ * cA U we cox, 
ܐܘ‎ sw ܟܫܘ ܢ‎ No Ia ax ܓܠܠܝܐܝܬ݀‎ 
ܡܛܫܝܐܝܬ ܥܛ‎ vae ona ܐܘܪ̈ܚܝܬܐ‎ à 
ܓܠܝܐܝܬ ܐܘܟܝܬ ܓܝܒܺ̈ܐ‎ X o0 ܣܪܘ‎ 
AS NS so S ܝܡܡ̈ܝܐ |ܐܫܵܝܹܐܝܝܵܬ݁', ܘܬܘܒ ܓܝ̈ܣܚܐ‎ 

ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܒܐܙܕܩܦܘ — S‏ ܡܗ v‏ ܠܣܛܝܝ̈ܐ. 
ܡܬܩܪܝܢ ܕܝܢ '' x. eo‏ .73 ]3 00 - ܗܠܝܢ. ܗ݀ܘ 
X M, vaa‏ ܘܩܣ ̄ amo‏ ܕܣܼܝܡܥܓܐ ܕܘܼܡܲܟܝܘܿܣ. 
ܘܡܬܩܪܝܢ ܕܝܢ ܓܝܳܣܐ Ovx‏ ܘܓ̇ܝܣ̈ܐ ܫܒܺ̈ܝܐ 
esa‏ ܓܝܳܣܼܐ vo NC UA‏ ܐܨܨ ܒܰܢܸܫ ,‫ 
Posh ld] cole] vw eo,‏ 

ܓܝ ܣܐܡܝܐ ܒܨ )ܢܐܝ ܕܩ Nb‏ 
w^»‏ ܡܕܪܐ ܕܡܢ ܣܤܣܐܡܘܣ ܓ̈ܙܪܬܐ iS‏ 
cae‏ ܝܪܢ ܚܐܘܨܡ) 4 

ܓܝܣܣܬܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Pelis Nl‏ 

Wa NC‏ ܗ̄ ܣ̈ܓܝܐܝ ܕܡܘ̈ܬܐ. ܗ̄ܨܘܪ̈ܬܐ 
ܣ̈ܓܝܺܐܬܐ ܡܢ ܡܬ Av sa wa.‏ 


± FN osa Na, ; 33? ܓܝܠܕܪܘܓ‎ , ¢ inf. osea et 
Lagarde , Gesam. Abhandl. , p. 48. — 3 HF tantum ܡܢ ܪ̈ܝ‎ 
394. — 3. S85 ܓܝܕܡܝܠܝܣܐ‎ , — ^ 885 cos ose. 
— 5 ,ܓܠ ܗܢܐ ܝܗ‎ confer col. 57, 1. 5. — 9. HF deest 
ܒܪ ܣܪܘ‎ sse et y Oxo et ܝܐܝܟ ܪܒܢ‎ F add. ܘܗܟܝܢ‎ 
.ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ‎ — 7. B. A. Paris. ,ܬܟܕ‎ e ܪܝܓ‎ 
leg. ܓܓܝܓܕܝܘܢ‎ — 8 Ss gU, f. col. 5o, 1. 33. — 
9 Cod. ܪܐ‎ Ns e cos N, ; Bar Ali, Paris. 255, 
܇ ܓܚܣܣܝܗܲܝ.ܛܝܪܐ‎ c 10 Cf. col. hob, l.11. — 11. Cf. 
eol. 27, L 4. — 1? HF &-j aD, deest 3h35]. — 19: Cod. 


ܐܝܟ ܗ ܕܓܟ̈ܣܐ ܕܡܘܐܒ ܐܬܘ ܥܥ ܢܝܟ 
485 ܓܝܘ̣ܪܘܬܐ 


duel ܩܿܨܢ݈ܬ݁‎ )spgs "eio AN 
EU PUES LANES MT PESE ATTE 
ܬܘܬܒ̈ܐ. ܐܬ݂ܓ̇ܝܘܪ ܐܝܟ‎ ¥ vae ܓܝܢܘܪ̈ܐ‎ 
XX» & Jos lal] GLAS we, ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܗܘܐ‎ 
ܓܢܫܪ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ‎ JA dae MERERI 
ܨ‎ E39 ܠܐ ܝܕܝܥܐ ܘܬܘܬܒܒܝܐ ܬܨ‎ oA co 
ܥܒܪܝܐ ܗܘ ܡ̈ܢܨ )ܝܬܢܐ 55 ܒܨ ܡܘܕܝܺ̈ܝܚܐ‎ 
ܐܚܢܪܬܐ ܗܦܢܟ ܘ݀ܐܘ̣ܟܕ ܨ‎ sao ܕܡܝܢ‎ 
Wo A ܡܘܕܝܢܐ ܚܕܬܐ. ¥ ܟܠ ܕܡܝܢ ܥܢ‎ 
ܡܬܬܠܡܕ ܗܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܕܡܘܼܝܫܐ ܓܝܘܪܐ‎ 

(v ܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܨ ܕܠܘ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ‎ 
ܘܫ̇ܟܿܐܟ݁‎ illo a3) Jos ܐܬܿܐ ܟ ܟ (ܐܫܵܫ̈ܫܵܪ̈ܢ‎ Tr Nea NC 
ܝܬܝ . ܘܡܝܪܝ‎ yxuy ܟܐܐܨ‎ 15b ܢ݈ܬ݁‎ uii Uo) ret e 
o ow 7.3 m ܥ ܗܕ‎ No Sons eNOAN 
ܒܫ ܘܦܪܐ‎ how Nes NC AN op ܘܐܡ̇ܪ: ܠܐ‎ 


ܕܠܐ ܕܝܠܢ 1 
ܓܝܘܵܕܒܝܼܓܪܵܐ' woo‏ ܐܐܘ ܡܫܽܘܚܐ ܕܟܠ 


dI v, e ܓܝܘܣܝܢ‎ 
ܝܠܕܐ (ܐܕܐܠܒܬ̈ )ܐܕܐܥ‎ as YAN, 


ܓܝܼܘܼܪܐ" ܢ 


ܗ݀ܝ ܕܟܝܢܗܿ. ܘܡ̄ܕ̄ ܬܐܘܠܘܓܘܣ ܡܿܥܗܕ ܠܗ̇ ܒܥܚܕ 
ܡܢ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ. axo‏ ܒܚܕܐ MAN E uon‏ ܐ 
ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܙܠ ܨ ܛܲܒܬ̇ ܓ ܝܘܠ ܐܝܬ ܒܫܘܦܖ̈ܐ 
SAN —7 HF deest.‏ ܥ݀ܗܢܝܢ. . P cix a5] JU,‏ 
wA 0, cf. col. ha, 1.4. — 9 HF vss", —‏ $85 8 — 

10 SSs deest, confer supra l. a. — 1! SSs deest hec glossa. — 
12 H deest Jose ; SSs sequitur (t Sa v N Yet. — 19 SSs 
ܓܝܙܘܪܐ‎ et deest gj Moses, cf. col. 478, L 18. — 
14 8 add. vw ܐܝܟ‎ gj ܓܝܙܘܪܐ‎ M ܪܒܡܨ‎ 
F add. ܓ ܢܝܙܒ ܪܐ‎ Cg we ܓܓ‎ „ -- 5 88 c» 
(9 ose . — 16 SSs D v yos pro ܕܝܐ‎ o. — !7. HF 
Jes. ܡܓܝܠܘܬܐ‎ lico ulus! gafas. — 19 FSSs 
à) GS y. — 19: SS5 ܓ :̈ܠܝܕܐ‎ 20 S86 ܘܠܝܓܠܝܪ̈ܐ‎ 


et sequenlia desunt.‏ ܦܘܓܕܐ 

486 YN 


Ad ܐܨ‎ RAN equo vede Clar gab qul NS 
ܓܝܙܒܪܐ'' ܚܬܝܬ ܥܿܐ‎ 


4 B 


tuus 

gl (Qr. ܡܓܝܥ̈ܝܘܬܐ ܐܟܝܬ‎ VN 
ܒܪ ܣܝܪܘ. ܐܝܟ‎ «m0 (4 2 Uo eu ܓܝܥܢܝܢ‎ 
ܘܢܦܡ ܐܝܟ‎ wNS Loeb ܓܥ‎ Lol] ܙܟܪܝܐ ܐܸܓܝܥܥ‎ 
c 35 000.70 p. &a so ܒܝܪ ܣܝܪܘܚܫ‎ 
sb 

juod) el 09x‏ ܒܨ noe‏ ܠܐܪܥܐ 
ܕܟܘܚܫ̈ܝܢ̈ܐ ܘܡܥܪ̈ܒܝܐ. ܨ ܓܥܥܢܘܢ .9 woo‏ 
A15 aya‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܗܘ ܢܝܥܠ ܘܣ. ܓܓܐܚ 
ܐܘܟܝܬ ܫ̇ܦܥܿ ܘܡܿܫܩܹܐ ܠܒܝܬ ܟܘܫܝ̈ܐ ܘܠܡܨܪܝܢ 
Ja‏ ܘܫܝܢܢܘܪ 30 16 ܡܬܩܪܝܢ Pre‏ 


uai ܚܫܚ‎ SLE usce, cile WC Na NC 
cj Near uos Js clas NS ܡܓܝܠܢܘܬܐ‎ 

ܧܝ̇ܬ݁ 5 e Pip‏ ܡܓܝܠ des ceBÓs Aus dio‏ 
"RASA c‏ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܕܝܝܐܬܝܣܝ. 
ܠܫܟܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܡܠܥܥܟܘܬܐ. ܘܠܓܠܢܪ̈ܐ 


ܦܘܓܕܐ "7 ܐ ܕܢܐܚܿܢ EXER‏ 


o)‏ ܒܥܘ ܫܦ ܒܕܘܟܝܬ 


H deest 5543.‏ .2— , ܓܝܘܪܐ ut infra‏ ܓܿܝܘܪܬܐ $85 ! 
H deest 43:23. — ^ HF praeced. inde a. €53x5 desunt. —‏ 3 — 
ܘܢܐ ܐܠ SSs sequitur Cs» Ae V sl yx Y os yx‏ .5 
d Dao (5571 Sali,‏ ܠܐܝܼܝܸܫܬ ܝܕܨ ܦܬܐ ܥܬ Q5 3$ us‏ 
il... —5 8s deest ; 8 in marg. , quocum consentit‏ ܫܐ ܐܠ yt‏ 
ܓܝܘܠܐ riz‏ ܗܢܐ ܐܙܝܬܘ ܢܢܕܐ : 255 B. A., Paris.‏ 
ܡܢ ܦܖ̈ܚܬܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܝܕܝܪܐ ܥܥ ܣܦ ܿܕ 
ܝܡܐ . ܘܣܓܝ ܝܫܟܝܪ ܦܢܪܨܘܦ̄ܗܿ ܘܚܥܙܬܗܿ ܘܗܝܕ 
ܡܰܪ݂ܓ݁ܫܳܐ݀ m‏ ܒ ܗܕܐ. ܘܐܡܿܪܪܝܢ v Nw‏ 
ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ ܐܝܟܐ ܕ ܦܖ̈ܚܬܐ ܘܡܛܦܝܐ 
ܟܠܬܐ cs‏ 9 ܨ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܘܡܩܥܝܐ 03x93‏ 
ܫܘܦܪܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ̇ ܐܝܬܘ. ܘܡܐ ܕܨܒܝܐ ܕܬܦܪܚ 


oils‏ ܗܠܝܢ ܓܠܦ̈ܢܐ o we‏ ܘܗܿܦܟܐ ܠܘܬ 

483 ܔܝܓܗܢܗ݀ܐܝܣ 
ܓܝܓܗܢܗ݀ܐܝܣ!' ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝ̄ܪ̄ܘ AL‏ 
ܒܐܪ ܥܐ ܘܡܢ ܐܪܓܐ ,ܐ ܢܝܬ ܝܨ (ܠܙܸܡܿܢ áp‏ 
iUe‏ 
ey NON‏ ܓܝ ܒܪܐ ܥܝ ܝ ܒܨ 
Peas e.‏ ܗ̄ ܓܒܪ̈ܐ ܝܠܝܪ݀ܝ ܐܪܥܐ : 

TES PEE EE ܐܝܟ ܒܝܪ‎ xa NN, 
Em 

& exa S e AI, 3,52 (ܐܬܵܒܵܬܬ̈‎ v NN 
ܘܬܪܗܛ ܓܝܓܠܐ ܥܠ ܒܹܐܪܐ ܗ̄ ܦܓܪܐ‎ às 
IPC ܥܠ ܡܩܒܪܐ ܕܩܕ ܚܟ ܟ (ܐܬܝܫܿܚܨ ܩ‎ 
a We. We DR oA co ܘܩܐܝܝܟ ܒܝܪ‎ Jw cn 
9 ܕܓܝܓܠܥܐ ܕܝܢ‎ Paca aJ ܕܡܪ̈ܟܒܬܗ ܝܢ‎ 
ܗܪܟܐ ܕܡܬܚܲܫ̈ܠܵܢ ܡܢ ܢܚ̈ܫܝܚܐ .ܐܘ ܡܝܢ ܦܪܙܠܐ‎ 
ܘܡܸܬܐܲܣܝܪܐ‎ (sic sic) ܒܕܡܘܬ݀ ܩܝܣܐ ܕܡܘܚܠܬܐ‎ 
ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܝܬ ܕܦ̈ܢܐ ܕܣܘܣܝܐ݀ ܠܥ ܒܢ ܪܗ‎ 
ܡܣܼܬ݀ ܕܠܐ ܢܚܒܿܨܘܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܟܕ ܡ ̣ܤܲܠܟܝܢ.‎ 
ܐ ܘܗܝ ܕܝܥܠ‎ ANN ܐܚܪ̄‎ e NN o 
ܘܣܲܪܢܐ ܕܡܲܘܙܠܬܐ ܕܫܡ̈ܝܐ. ܓܝܿܓܠܐ‎ wwe 
ܕܝܢ ܡ ܕܟܬܝܒܼܐ݀ ܒ ܡܝܡ ܦܓ ܐܝܬܝ ܗ̇‎ 
YS S wa C ܕܡܸܬܚܲܙܝܐ‎ v Ns Non 
ܙܥ ܘܪܐ ܕܐܐܪ‎ 5x Sac ܡܢ‎ Ww NA S 703 
ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܥܽܘܙܢܳܝܐ. ܦܩܐ ܕܝܢ‎ T ܘܡܬܟܪܟܐ‎ 
ܘܠܐ ܡܥܲܙܝܐ ܩܪܡ‎ Gi Loos ܐܡܬܝ‎ 
E ܪܘܚܐ‎ 
ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܵܘ‎ ^ Saeco ܘܘܲܪ̈ܝܼܕܹܐ‎ YAN 


B. Heb. in Ps. vxxxm, 14, ed. Lag. — ? SSs deest ws Ax. 
— 8 88s 8535» et antea col ܕ [ ܠܝ‎ . — 9 SSs deest ܕܪܝܫܐ‎ 
— 10 88: sequentia desunt. — 11 SSs preced. desunt. — 1? H 


(f. inf. eX. —14 HF‏ 19 ̄ ̄ — ِ̣ ܦܝܣܩܝܢ F‏ ܕܦܿܣܝܼܩܝܢ 
yn et vocab, seq.‏ ! ܝܝܬܐ sic; SSs deest. — 19. H sequitur‏ 
deest.‏ 

ܓܝܘܪܓܝܣ 484 
Ce NON‏ ܘܩܢܝܢ ܫܪܝܪܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܒܣܪܐ 
ܘܢܢܿܫܝܢ ܥܡܗ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܠܚܳܝܘܬܐ 
ܕܦܓܪܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ. ܕܓܝܕ̈ܐ. ܐܲܛܝ̈ܡܐ 
ܐܢܘܢ ܘܐܝܟ ܕܠܫܘܪܪܐ. Qa 2o WANN,‏ 
(ܐܬܧܟܝܐܢܼ ܕܐ ܐܝܐܟܐ )ܒ ܕܐ ܕܢ ܐܦܫ vw No P SS lob,‏ 
ܬܘܒ. ܓܝܕ̈ܐ ܡܪܢܐܝܬ. ܨܒܝ̈ܢܝܐ ܕܝܫ̇ܘܚܝܢ ܡܢ 
ܡܘܼܚܐ 63 NS a ? v‏ ܚܲܨܵܐ. ܚܫܐܝܼܠܐܝܬ ܪܝܢ 
ܐܦ ܐܣܪܖ̈ܐ ܕܝܫܿܘܚܝܢ ܡܢ ܓܪ̈ܡܐ ܘܝܲܬܪܵܐ 
ܕܫ̇ܽܘܚܝܢ n sos‏ ܕܫ̈ܐܐ. cere J59U‏ ܕܠܐ )ܪ leu;‏ 
ܕܠܐܝ̈ܐܐܧ ,5 ,8,3 ܦܟܝܕܬܒ Lll, colle,‏ ܬܘܒ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܓܝܕ̈ܐ 5033033 )ܐܝܕܥ ,\'. va‏ 

ܓܝܕܘܬܐ ܐܒܨ Ana Jo, dad]!‏ ܓ̈ܝܕܝܢ. ܓܝܕܝܢ 
ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܫܠܝ̈ܓܚܗܘܢ c‏ ܗ 
Penso‏ 0 ܓ̇ܝܪܝܢ. ܗܢܐ ܓܝ ܪ̈ܛܶܛܶ] ܡܳܐ 
ܕܟܿܬܘܒܐ o5 ws Ma‏ ܡܪ eam X s d$‏ 
MR — oma NX x,‏ ܐܝܟ ܬܢܘܪܐ bs gov‏ 
gne,‏ ܀ | 
ܓܝ eos M onn‏ ܡܕܪܐ ܢܝܢܬ LJ JUcs‏ 
ܐܕܟܐܕܢܸܬܲ 4 

vat cow oco: ܓܝܗܣܝܣ ܐܝܟ ܒܪ‎ 
PAX J45] ws 

ܓܝܘܪ̈ܓܝܣ ܒܨ SI‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ VAN‏ 
| ܨ ܐܟܪܐ 4e No‏ 


! HF ܢܓܠܟܓܗܐܝܟܘ‎ —32 HF ܓܝܓܽܘ̇ܢܰܫܘ‎ — 3 SSs 
ܐܢܟܝ‎ A S iid! go) 5 NL; FX 
MAX GS acil d qiu 4 2523 545 ܡܐܡܠ‎ 
Kcu ܢܥܠ‎ H. deest ܢ̈ܚܝܟ ܟ‎ ; pad] pro (igi. — ^ 88: 
aJ] ܣܝܪܘ ܐ‎ A ܕܡܬܥܒܕ ܡܝܗ‎ cf. won in 
Bar Ali, 3856. — 5 SSs seq. desunt, — 9 F w^ 53005, cf. 


Jac, x v 


————n MOM DEN E a 
ܓܡ 


ow a was ܐܟܝܐ ܨ ْ ܘܒܟܬ݀ ܕܦܪܕܪܓ̇ܙܪ‎ »LasJl 
OI 

ܓܙܪܐ ܕܟܐܦ̈ܐ ܕܒܡܫܿܠܦܘܚܬܐ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ i Lud‏ ܕܐܬܣܟܢܐ ܝܕܨ RS‏ 

1I gss y salas VN 

WENN,‏ ܙܝܐ (ܠ ܢܨ ܐܣܛܲܒܠܳܐ ܓܝ 
Hobo‏ 

4p! slot, Just] Lax] vean ANN, 

ܓ݂ܙܪܵܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ A o S X2 ac‏ 
wA‏ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܕܠܡܐ oda‏ ܐܪܝܐ vL‏ 
ܡܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܓܙܪܐ ܢܿܨܢܸܚܝܬܵ (ܐܠܚܝܬ ̇:. 

Ww Soa m NN‏ ܘܕܥ Ww oA‏ ܘܕ݀ܫܢܙܐ 
ܘܫܪܟܐ. ܘܥܠ ܐܵܣܝܵܐ ܡܬܐܡܪܖܐ AVN . Io‏ 


wax ً‏ ܘܠܨܘܠܦ̈ܬܐ cmo Moa‏ ܒܢ ܣܝܪܐ 


Pa 


4 "- P iari Me 


Q3 xe Bic. wACAONO wA on xl VM 
PO ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܓܙܬܐ ܕܥܡܪ̈ܐ ܟ̣ܟܕ̄ܵ‎ 


ܢܓ EXACTONESC‏ 
ܓܐ ees‏ ܚܣ ܟ < ܕܶܓ݁ܺܥ݂ܺܢܪ 


d p‏ ܫܢ ܡܗܥܢ ܒܪ ܣܪܘ. 

Pls MANGA 

Pub RN 

95 ܓܛܐ‎ oll ܓ݂ܛܓܐ" ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
om ܒ̈ܢ-̄‎ . 4-55 bsls eU e Dol Kuax 


— 14 S$s B, Y pro ,ܙ ܪܥ ܟ‎ — 15 Confer. infra 

H‏ 17 — ܼ ܓܲܝܒܥܢ Ls 16 SSs pingunt‏ . ܓܢܐܦܢܐܠܝܘܢ 
ܘܬܘܒ ܒܬܐ ܪ̈ܘܝܥܝܚܝܐ deest Y). — 18 H seq. usque ad‏ 
desunt. — 19. SSs add. ol "TET F ol "ee col.‏ 
pro‏ ܥܝ SSs soli, — 2 8s‏ 31 —. . ܓܠ ܥ (f. infra‏ 99 — 
aao AIV S et Bar Ali,‏ | ܕܸ le i)! CAS: HF deest (guo)‏ 
ܟܡܫ̈ܘܢܐ cf. inf.‏ ܚ ADV p y cid‏ ܘܨ ܨ ,255 Paris.‏ 

ܔܢܓܪ̈ܛܐ 482 


ܕܚܕܐ exce!‏ ܘܗܟܘܬ ܒܝܪ ܣܝܪܘ Kan. 3,5 A‏ 
ܓܝ ܐܪܥܐ ܡܕܪܐ ܝܵܘ̄ ܒܨ SS‏ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
ܐܬܕܡ ; 

ܓܝܐܘܪܓܝܩܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܚܬܝܡ ܦܘܠܚܥܐ 
ܕܐܟܪ̈ܐ ܫܐܢ eee UJI‏ 1 

ܓܝܐܦ̈ܐܠܠܝܘܢ was‏ ܡܕܡ .ܕܚܘܪܝܢ 
ܘܪܟܝܟܝܢ ܛܪ̈ܦܝܗܿ ܘܡܬܦܪܣܝܢ ܒܝܝܬ va‏ 
ܥܦܝ̈ܦܐ ELE‏ 

U 6 escasa ܓܝܒܝܢ' ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ 
EON TR 

ܓܠܝܒܐ ܒܨ ܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܝܥܚܝܐ ܕܨܘܕܝܐ ܕܡܝܕܡ 
ܦܬܟܼܖܪ̈ܐ cop‏ ܕܐܚܫܬ oou eno‏ (ܐܠܟܕܬܐܟ ܒܝܨ ܐܨܝ dé‏ 
ܕܨ ܐܟ Las ax‏ (ܠܩܝܝ̈ܐ ie‏ ܒ̈ܬܐ ܕܓܟ̈ܒܐ eai‏ 
ܟܬܐܟ LS Lco YE copa,‏ ܒܪ ܣܪܘ ܓܝܒ̈ܐ ܒܥܲܝܬܝ ܗ̄ 
so vw‏ 18 ܕܨܠܡ̈ܐ KNIT‏ ܕܐܚܫܬ Une‏ 
ܘܬܘܒ ܓܝ̈ܒܝܟܝ ܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܝܥܝܐ ܕܨܠܡ̈ܐ PE‏ 
eO se!‏ ܐܢܝܕ ܘܬܘܒ 3 wv‏ ܪܘܝܥܚܝܐ ܕܨܘܕܝܐ 
ܕܩܕܡ ܦܬܟܪ̈ܐ US cosas‏ ܐܪܝ else pos LAS‏ 
ܓܝܒ̈ܐ kolel, olys. p‏ ܡܓܝܒܥܘܬܐ 
ܬܘܒ. icu caNon‏ ܐ̱ܓܝܒ ol]‏ ܥܠ ܓܹܝܒ 
Mx‏ 9 ܒܨ Pe col d!‏ 

T NN,‏ ܐܢܕܐ ܐܥܿܣܝܐ.܀ 

ܓܝܓܐܣ ܓܢܒ̈ܪܐ .ܐܝܟ ܒܢܪ ܣܪܘ 
ܓܢܒܪܐ ܟܼܝܼ̈ܐ 4:6 

Qe ܐܕ‎ quei eI ܓܝܓܪ̈ܛܐ ܟܡܫ̈ܘܢܐ‎ 


4 bI c AY 


! HF deest Ks4RxJV, sed sequitur : (F v 35 ܘܐ‎ ( Tana 
sla)! ܠܢ‎ vss ܓܙܪ‎ , -- 9 SSs omitti. Ua2,, sed add. 
K3UM ܢܺܝܶܐܰܥ ܛ‎ c9 ܟܢܐ‎ (xs. 8 H deest (gos y 
—5 HF coul, Jue Ul. — 5 SSs deest. — 9 SSs deest. — 
7 HF deest ,)-3.33. — 8 SSs deest. — 9 SSs deest. — 19 HF 
v xMM S. - 11 Confer ee i in Bar Ali, Hofr., 2853, et 
Paris. 255. — 12 F add. bs peur Ss add. (1. ܐܟܐ( ܐܪܐ‎ 45, 
ef. Bar Ali, Hoff. , 9 859 ls jJ. —13 HF add. . lo es ܓܠ‎ 


31. 

479 


NL‏ .15333 ܚܐܕ cya‏ ܕ !» gli!‏ ܫܐ 
ܠܙܝܬ "xa‏ ܚܸ̣ܪܒܟ ܐܝܟ ܒܪ o3 eo‏ ܐܒܐ 

ܐܠܚ )ܬ $us‏ 

wINS‏ ܐܬܓܙܝ ܒܨ 1 ܪܬܝ܀ 

aU? i La 2I VAN‏ ܢܫ ܨ | ܫ dla‏ ܓܙܝܐ 

ܘܲܣܪܵܥܐ' 2I‏ ܐܠܨܨ ܐܬܝ ܢܸܫܕܡܿܢ «ol, ora‏ 
ܨܢ "VN‏ ܬܘܒ ܟܪܕ ܙܩܝܦܐ݀ ܖܐܝܬܘ ܪܝܢ 


$ ܨ 
ܡܬܬܼܩܿܠܢܘܬܐ ܕܡ̈ܺܐܟܠܬܐ ܘܕܝ ܫܡܺ̈ܢ ܐ ܐܦ 


o Ne‏ (ܝܚܝܢܸܟܢ d oy 9I‏ ܐܬܐܐ ey,‏ ܬ 

PAG 
° ܫ‎ Vr, ܘܓܢܵܝܐ' ܘܣܝܬܪܐ‎ au ܓܪܢܘܢ̈ܐ‎ 
»! gg ܘܛܠܢܝܬܐ. 7 ܓܠܙܝܘܢܐ ܓܝܙܘܝܐ‎ NR 


ES ERE 

gba wow SR co ܒܪ‎ eod ܓܙܝܪܬܐ'‎ 
Pulls 

loas ܘܐ‎ Jie islas lose AO NN ܓܠܙܝܪ̈ܬܐ‎ 
493b 5 


ܓܙܝܪܬ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܿܪܘ ܚܐ ܥܘ̈ ܕܥܸܲܕܵ ܝ 
ܝܩܬ ܐܝܟ ܗܕ 5A‏ ܨܘܡܐ EI^ o5 f‏ 

ܓܙܝܪܬ̈ܐ ܕܡܬܪܥܐܐ i‏ )ܐܐܝ ܀ 
ܓܙܝܪܰܬ sspe oie ease‏ ܐܛ ܐܛܠܦ aci,‏ 
SÀ o‏ ܥܝ̈ܚܢ. ܓܙܝܪܬ ped audi Ed mos‏ 
(uai‏ (ܐܦَܰܒܺܝܐ ܘ ܐܬܝܟ 

ܓܠܙܝܪ̈ܬܐ ܗ̄ܟܫ̈ܝܬܐ ܕܩ̈ܢܝܣܝܐ ;ܝ )ܚܨܢ 1' 
ܣܪܘ (ܐܣܳܟَܰܟ̈ ܪ 


13. B, A. , Paris. 955 , addit vv AN owe. .. !4 HF sequi- 
fur : een ܐܸܬܓܲ̇ܙܪܲܬ݀ ܓܙܘܪܬܐ ܕܠܐ‎ 03225, el 
cetera. desunt. — 19 SSs deest, — 19 HF sequentia desunt. — 
17 88: Kalake. — 19 SSe add. A ys-. — !9 Ss ;ܩܬܢ‎ S 


game. — 99 Hl deest ܲܘܐܟ ܨ‎ Se. ,ܡܨ‎ ef. eol, 271, 1.6. 


— ?! HF deest jJ ice yao. — 9? SSs aula] iex). — 
23 S$s caMwes, — ?4 SSs sequentia desunt, 

480 ܕܝܼܢܵܐ‎ AN 


erae joe olas ܐܬܪ̣ܘ݇ܙܓܲܘ ܓܙܝܪܘܬܐ‎ 
43b sLa2 ge oU 

ܓܙܘܪܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ܿ p.503.‏ ܒܣܼܪܐ ܘܰܫܠܝܼܚܘܬܐ 
ܕܡܢ ܥܝ̈ܕܐ Vico‏ ܡܛܠ ܒܝ̇ܬܝܘܬܐ .ܕܐܠܗܐ 
ܘܗܘܝܐ ex‏ ܨܐ EL‏ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ! ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܐܘܿ 
aco‏ ܝ .ܬ : ܐܝܟ jm‏ ܗ e SN nre.‏ 
ܓܙܘܪܬܐ ܕܠܐ ܒܐܝܕܝܢ $53 ges‏ 3 ܣ 
ܘܵܬ Jay olas‏ ܐܢܣܐ ess La JE ua rally ep‏ 
ܐܬܘܬ 3is)JE‏ ܕܐ[ܐܬܰܣܿܣܽܘܕܨ Ksllo à‏ ܐܐ ) ܕ¿ Jes‏ ܐܚܘܝܬܿ. 
d 252] (lex; Ute 20525 de JS qf‏ ܐܢ̈ܪܚܐ( 
A iUd‏ ܐܕ Juno‏ ܕܝܒܐ ܢܨ ܐ oed Jis‏ )ܚܨܐ .:. SO‏ 
ins ieu. veo joli. gua.‏ ܢܐܨܐ ܨ deal‏ 
ܠܕܡ ܗ dXX) Mei.‏ 

ܓܙܝܡܐܝܬ ܗ̄ ܚܪܝ ܡܐܝܬ ܬܒܨ ِ '' ܕ[ ܢ̈ܝܢܐܝܟ 
X2 ü cU,‏ 

VM‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܫܒܘܩ̈ܐ ܦܣܤܝܫܚ̈ܐ 
FU Replaka quas‏ 

MAN ue qeu MER qAI CALL. ܓܙܡ‎ 
ܐܡܒ ܒܨ‎ cl oos Nae ܙܟܪܝܐ‎ Lais eus hes 
eA Leo ܒܪ‎ uv, pasan. ܡܕܡ ܕܒܝܕ ܡܚ̈ܝܐ‎ 
Ma asd ! ܟܢܟ‎ 

"ejes = go AA,‏ ܩܕ ܠܨܐܘ܀. 

ܓܕܵܦܐܐ ܐܝܟ ܙܟܪܢܐ ado sao cols‏ 4 
ܓܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܗ̄ ܓܙܵܪܐ ܕܫܢܐ pales‏ 
Pad‏ 

NE TET Peor Sq‏ ܗ 
ܐܪܥܐ E MR‏ 

Moa ANC‏ ܕܛܝܼܡܘܿܪܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ 


1 SSs deest, cf. col. 478, ܐ‎ . 7. —2 HF ܠܗ‎ — 3. Cod. 
ܘܲܣܪܺܝܥܐ‎ cf. B. Ali., 833. — ^ SSs ze; HF desunt vocab. 
sequentia et glossa (eam (yop Ra .ܐ ܠܐܨܢ ܐܐܬ‎ — 5 HF 
v »ܟ‎ inf. ܇ ܓܓܺ̈ܝܐ‎ - 9 HF ܐܫܢ‎ e. —7 H 
ܓܙܝܪ̈ܘܬܐ‎ . — 5 88s . ܐܣܐ‎ pro wLcove. — 9 HF deest 
Moo. — 1? HF add. hic wc. 20 ܓܙܝܪܬ‎ , — 1 HF 
deest vb Ua. — 1? FSSs peu o. et 88; ܥ ܝܐܟ‎ pro 3. — ܬ 


477 ܓܘܫܡܐ 


ܕܡܪܟܒܐ ܡܢ ws‏ ܕܣܘܝܥܪ̈ܢܐ ܓܘ ܝܫ̈ܡܝܝܐ 
ܓܘܫܡܡܐ ܐܝ ܬܘ om‏ ܡܐ ܕܩ̇ܝܼܐ ܬܠܬܐ 
ܩܺܝ̈ܡ݈ܐ ܥܘܡܩܐ ܘܐܘܪܟܐ ie So‏ ܟܠ ܓܝܪ 
ܕܠܘܝܫܡܐ ܗܘ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܩܝ̈ܡܐ ܐܝܬ ܠܗ. 
ܘܟܠ ܕܗܠܝܢ ܩܝ̈ܡܐ ܐܝܬ ܠܗ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘ. 
ܡܬܬ̇ܩ̇ܡ ܓܝܪ ܓܘܫܡܐ ܐܦ ܗܟܢܐ: ܟܝ̇ܝܐ 
703325 ܡܢ wu‏ ܘܡܩܲܒܠܝܐ ܕܓܘ̈ܢܐ ܘܐܘܣܝܐ 
ܡܣܝܟܬܐ. ܕܥܦܝܦܐܝܬ ܩܡ݀ܝܡܐ ܥܠ ܓܘܫܡܐ 
ܒܝܬܝܪܘܬܐ oic‏ ܘܡܬܦܠܓ ܩܕܡܐܝܬ 
ܠܬܪܝܢ ܦܘ̈ܪܫܝܐ ً ܠܕܢܦܼܫ ܘܠܕܠ̈ܐ ܢܦܼܫ. ܕܠܐ ܢܝܥܼܫ 
ܐܝܟ ܝܫܡܝܐ v Anno‏ ܘܢܘܪܐ 5750 w‏ , ܕܢܦܼܐܫ ܕܝܢ 
ܡܬܦܠܓ ܐܦ ܗܘ ܠܬܠܬܐ ܦܘܪ̈ܝܫܝܐ. V Xa‏ 
Jw ccs x a ws No c sa Nc‏ 
ܘܠܢܦܫ̈ܢܝܬܐ as‏ ܚܥ̈ܬܐ ܡܬܪ݂ܓܫܥܝܬܐ, 
ܐܝܟ AR o nass‏ . ܚܥ̈ܬܐ7 ܢܦܫ̈ܟܝܝܬܐ. 
ܐܝܟ v ovas‏ ܘܐܣܦܦ̈ܓܐ STRA o‏ ܘܟܠܗܝܝܢ 
Tax‏ ܕܡܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ ܠܝܬ ܠܗܝܢ. ܢܦ̈ܫܢܝܬܐ. 
ܐܝܟ co s.‏ ܒܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܘܐܝܠܺܝܐ ܘܥܩ ܖܪ̈ܐ. 
ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܙܘܥܐ ܕܬܪܒܝܬܐ݀̄ duod es‏ 
"nxoN S‏ ܝ̈ܢܐ 


ܓܠܘܫܬܐܙܕ ̇ ܐܟ ܠܥ ܡܛܠ ܕܐܙܕ ܚܐܪܐ 


ܓܘ̈ܬܝܐ ܒܨ ܥܬ dole y Jl‏ 
ܓܠܘܬ݀ ]ܐ I LJI Vas‏ ܐܢܬܐ ܿܬ ܐܠ Cua‏ ܕܢ̱ܧܵܐ ܐܬ 


19 8s add. vw AN o. — 13 F ;{ܥܒܨܸܐّ‎ SSs idem, sed corrup- 
tum in Ue! et ,ܐ( ܢܒܐ‎ — 1^ Ss add. f! (^ Cad) ܪܥ‎ 
S add, 45) cipia! 52e. — 15 HF add. v S, ܕܓܠܙܕ‎ 

— 16 88: ;ܙܝܐ‎ H deest ܠ‎ -2.5. — 7 $85 je, of. supra 
nol. 6. — 18 SSs deest, — 19 SSs ܓ̈ܙܘܪܐ ܐܝܟ ܒܪ‎ 
ܕܝܝܚܐ‎ AUN ܣܪܘ‎ et sequilur glossa vocab, seq. — 9. f. 
poa! col. 481, l1. — 21. HF deest Kj yix. — 22 SSs l&sl- 
MN i2 pro qiid.—3 SSs à» 5$ , cf. col. h61, I. ult. 

ܓܙܝܘܢܕ 478 


cues‏ (ܢܝܼܐܟܸܐ: ܬܚܦܝܬܐ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܩܠ .ܦ .ܬܐ 
uas sss Noa‏ ܐܫܢܒ ras‏ ܐܐܝ loy‏ 9( 


ܚܝ :5 

Sc, qua, eoe (395 55le ܐܘܦܝ‎ m ܠ ܒܨ‎ 
7 i 

di Obs 


PORTAE ܒܟܬ ܕܦܟ̄ܕ‎ NE 
Ie las X, epar ܠܠܥܠ܀ ܥܐܕܐ‎ ANO 
"JU exe, Role AUN ܕܥ̇ܝܹܕ̈. ܒܟܬ‎ YEN 
dE XUI ella! 533] wá ܓ݂ܳܙܪܶܐ‎ «qos 
ܡܐ ܕܡܬܓܙ̣ܙ ܡܝܢ‎ om ܓܐ ܕܥܿܡܪܐ‎ 
ܬܘܒܪ ܡܬܩܪܝܐ ,ܐ € ܝ ܨ‎ VS o ܫ݁ܢܳܐ ܟܕ ܚܝ̈ܢ.‎ 
SAEM ܛ‎ Co By 5:1 2» ael 
$" ܒܢ‎ ÁN 
tle ܐܟܟ ܐܬܪܟ‎ "Js ܐܥ‎ gas ܩܬ‎ AN 
ܐܪܐ‎ wa xo Maca can ܓ‎ 
ܕܒܺܪܐ‎ XS ܘ݀ܥܥ‎ eX sco ܠܓܪ ܕܝܢ‎ Oc» 
yx ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܢܬ‎ XA OAN, 
anl e ܐܝܣܐ ܒܨ‎ Juil, (ܠܟܝܐܒ܀"‎ vean XN 
M ܐ( ܫܦܵܨܢ݈ܬܵ‎ 
Li ܓܰܙܘܳܡܐ ܐܝܟ .ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܚܵܛܝ ܬܰܒ ܕܐܪ̈ܕܐ.‎ 
Ke Mo y Le VAL 
ܐܒܐ ܨ‎ AN. ܒܝܬ‎ AMias cnn SAN, 
ܡܓܙܝܬܐ ܕܿܝ̈ܥܕ̄ (ܢܨܙܥ. ܡܓܙܝܘܬܐ‎ ces ܓܙܝܬ‎ 
ܝ >.܀܀‎ 


PÜays 339. 


! Qf. col. 4760, L 11. — ?. HF add. vos ,ܐܝܟ‎ — 
$ Cod. wes. — ^ SSs hoc vocab. et duo vocab. seq. desunt. 
— 5 HF ultimam glossam post lo, JI cA. probent et omit- 
tunt 5 Ue et ci 2) (e. — 9 SSs os. confer col. h61, 
ܐ‎ . 22 et B. A., 23831-2832. — 7 HF deest 35, , — 8 FSSs 
hec vocab. , addito ND vocabulis sequent. innectuntur. — 9 8 
os. ef. supra not. 6 et B. A., 3832. — 19 HF deest ܫܐܢ‎ 
cf. col. ^61, ܐ‎ . 93; col. 5h79, l1. — 1! HF seq. desunt. — 


31 

475 ܓܘܪܡܝܩܐ 


ܓܘܪܡܝܩܐ ܒܠܫܝܢܐ Mas NS‏ ܘܕܓܝܪܗܢ 
ܥܿܦܝܦܬܐ ܗ݀ܝ ܕܚܦܝܦܬܐ 1 ܘܒܨ ܬܘܒ Pls‏ 
Ww 00 ER‏ ܗܘ ܗܢܐ . Aw no‏ 
ܥܠܘ ܗܝ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ܠܐ ܡܬܚ̇ܫܚܝܢ ܒܗ. ܐܠܐ 
ouod oo‏ ܒܗ ܢܫ̈ܐ ܕܦܚܶܿܙܐܢ ܠܚܘܝܶܨܳܐ ܘܝܘܒܡܳܫܝܚܐ 
ܕܫܘܚܢܐ ܕܥܘܒܐ ܐܢܫܝܐ ܨ ܓܪܡܕ ܢܓ 7 ܀:. 
ܓܠܘܪܝܨܐ Fosbye‏ ܝ 

dtr ܐܣܟ‎ us ay ܓܘܼܪܢܵܐ‎ 

ܓܘܼܪܵܣܵܐ ܐܝܟ was eu‏ ܒܦ ܘ ܝܫ̈ ܐܫܡ 
c003.c0303‏ ܗ Qe J,3! v o.co x.‏ ܘܐܚܝܪܢܝܐ 
SBMNI ole‏ 

ܓܘܪܣ ܗ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ dpe Aa‏ 
ܓܘܪܣܣܐ ܓܪܵܣ ܐ ܡܲܓ̱ܪܣܵܝܥܘ̣ܬܐ° gio‏ 
ܓܘ ܪ ܢܓ ܐܝܟ ܒܢܪ eA eo‏ ܓܠܢܢܘܙܐ 
ܕܗܦܟܬܐ 4I suo.‏ 

ܓܘܪܪܐ ܓܪܪܐ ܡܓ ܸܓܝܪܘܬܐ g—35—5‏ 
ܡܬܓܘܪܪ er Vll pue‏ ܠܟܪ̄ .ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
MEE‏ ܐܢܝ̈ܟ ܕܨ ,42 ܥ ܫܐ ܐ. ܓܓ ܘܪܪܗ ܠܡ 
"sj us‏ ܕܠܐܬ dye Jis‏ 

ܓܘܪ̈ܐ ܒܟܬ 83 3A‏ ܣܝܠܕܐ wa eve‏ 
ܕܟܬܝܒ ܒܣ̈ܠܕܐ ܐܘܟܝܬ݀ Porc Aa‏ 
ܓܘܪ̈ܐܘܢ °' ܕܗܘ x‏ 
ovo‏ 

ܓܘܪ̈ܫܢܐ ܫܼܝܹܐܕܣܝܐܒ܀ 

dox ܓܘܪܺܫܳܐ"‎ 


ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܦܝܘܢܿ 


— . ̇ܐ‎ H dent y 3. — !% SS (Zh pro ܝܢܬ ܐܛܚܢ‎ , 
16. Cod. sic ef inf. ܓܠܫܝܡܒܘܬܐ‎ ; ..' HF 

— 18 HF wa 3 33x, , cf. inf. idem vocab. — 19 SSs 
ܒܝܬܐ‎ xo NN, et deest ܘܡܨܘܪܬܐ‎ . — 99 HF deest 
&s ga. — ?! SSs vocal. seq. desunt, ef. inf. ܟܘܫܦܬܐ‎ . 
— 93 $$: denuo S.S o. ... 37 SSs denuo en 3. — 
2^ Ss denuo (53 Less ; de quibusdam vocab. hujus col. cf. Hoff. , 
De Hermen. , p. 164-165. 
ܥܘܼܡܩܐ ܕܡܹܐܪܐ ܐܘْ ܕܢܗܪܐ ܐܨ Y‏ 23 4559 
ܓܠܘ ܥܼܲ ܨ '. ܓܘܼܫܘܼܢܵܢܝ ܡܢ ܓܸܫܬܐ ܓܝ 


ܕܸܥܚܕ̇ܢ4 


dass NEAN,‏ ܕܟ" ue‏ ܚܰܢ݈ܬ݁ ܬ ܐܝܟ 


476 


ܘܡܒܕܡܬ݀ ܠܟܝܿܝܐ ܕܡܬܐܘܪܝܐ ܕܡܬܦܪܝܫܐ. 
ܙܟܪܝܐ exe, JaxS ino‏ ܢܢܵܫܼܚܰܥ. ܓܫܝ ܕܝܐ ܪܕ 
Onus.‏ ܐܝܟ ܡܪ ܣܪܘ ܓܘܫܡܐ om‏ ܡܐ ܕܣܿܝܼܐ 
ܬܠܬܐ ܩܝ̈ܡܐ ܥܘܡܣܐ ܘܐܘܪܟܐ ܘܼܦܬ̈ܝܐ qe‏ 
ܓܠܘܝܫܡܐ xa‏ ܐܝܬܘ ܬܘܣܦܬܐ ܠܥܘܡܿܟܝܢܫܐ 
ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ܀ AUS une‏ 

ܓܠܘ ܫܘ ܣܝܠ ܐܬܙ̄ܢܫܬ݁ qeu,‏ 
ܓܘܫܡܥܝܬ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܪܬ 
x Ns‏ ܕܡܬܝܒܠܐ . as 3 8 s‏ ܒܫܘܘܕܥܝܐ 
vino.‏ ܕܟܠ ܓܘܫܡܝܢ 7 (Aene RIAL) ce‏ 
ܓܘܫܡܢܝܘܬܐ"' ܬܘܒ cel‏ 

ܓܠܘܫܘ ܡܬܐ 9 15 ܘܒܨܘܪܬܐ iJ]‏ ܝܢܬ. 
Das eo‏ ܓ ܘܝ ܫܦܐ ܘܓܘ ܝ ܫܦ ܩܬܐ 7e‏ )ܝܢܬ 
Sa _‏ ܟܘܫܦܬܐ ܢܵܫܠܝܸܕ̇ܬ݁.:. 

HA X075 ܡܢܐ ܕܟܢܕ‎ om m ܓܘܼܫܣܵܢܵܐ‎ 


1 B rem p $5 "gon 


! Qf. inf. ,"ܡܕܝܓ $85 ? — ܆ ܥܦܝܦܬܐ » ܚܦ̈ܝܦܬܐ‎ 
— 3 H addit in marg. : oso S e ܕܠܐ‎ . —^5 Ss 
ܒܸܕ݂ܢ̇ܫܸܫܼܘܙܢ‎ ;F gays iH ,ܥܢܟ‎ leg. (gis S add. oer. 
— 5 S$s AUSJI AUGE y ܕܸ !ܨ )ܪܐ‎ y ezJI ole - 
RJV os Bus I. — 6 Cod. ܡܓܪܣܝܘܬܐ‎ — 
ܕܓܠܘܪܢܨܢ ܝܓ‎ cf. col. h62, .ܐ‎ 22. — 8 SSs add. "des 
— 9 HF sequentia desunt. — 19 F ܒܪ ܣܪܘ‎ ̣ — !! SSs deest. 
—12 HF preced. vocab. desunt. — 13. SSs vocab. praeced. desunt. 473 ܓܽܘܪܐ 

ܠܲܟܵܠܵܐ. jp‏ ܒܡ s‏ ܨ audi‏ ܢܝܹܐ. ܐܝܟ 
ܓܪ ܓܘܪܝܘܣ (ܐܬܿܒܼܟܸ ‏ ,; 

AONO‏ ܫ ܫܚ 

ye SI 

Repas iy gases dal VON AN,‏ ܚܝܨܢܕ 
ܘܝ[ × uasa‏ ܙܟܪܝܐ' ܐܬܸܠܟܼܠܪܘ ܝܵܢ̈ܝܐ. ACA Nun‏ 
3s quis Cast dye‏ ܒܨ ܡܓܕܸܓ ܫܼܲܘܝܘܬ ܫܕܒܐ 
ܗܝ ܡܢ. Ne,‏ ܡܬܐ ܡܪܐ SONA Cono‏ 
JUG,‏ ܛ 531 vise‏ ܵܨ GUI dy doa,‏ ܢܝܝ 


ܶܝ 


dires 
.J-Jócs m ܓܘܼܪܓܵܚܐ 3( . ܐܬܓ ܪܓܥܚ‎ 
ܕܡܬܥ ܪ * ܘܝܗܒ̈ܢ‎ ww ܩܠ‎ SN 


ܩܠܐ 8L Co»‏ ܐܪܐ cA uS‏ ܘܐܫ ܟܠ ܢܒ LS o‏ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ TOES‏ ܕܥܠ OXEUJ! dts‏ ܕܦ ܟ 


deoécs. ܘܬܘܒ ܓܘܼܠ̈ܓܐ‎ asse PNG 


4b ܛܥܢܐ‎ AAA ܒܟܬ‎ dus MAN 
dpióui "m AN ARN 

vá Lo. 703 ao voc ܒܡ‎ 170 N ARN, 
(ܐܟܢܗܝܤܿ‎ Jie Bol de lI eno eno sui (ܬܘܢܸܢ̇ܨܸܢܨ ܐܢ̄ܬ݁‎ 
S. ܘܫ ܕܝܒ‎ 

. (si) ܐܬܘܣ‎ N AN, 

TÉ5b- 


— 12 HF ܥܕܐܕܐܒ‎ Ql. — 19 H ga loco &. — V H add. 
Axe. — 1$ 1] ܕܓܠܘܪܨ_?; ܓܘܪܝܨ‎ cf. col. 111, 7:4 
col. 198, .ܐ‎ 94. — 16 SSs CN HF deest. — 15? HF 
ܓܘܪܕܡܐ‎ .— 18 F (aces , cf. col. 320, not. 14. — 
19 SSs add. ܝܥ ܘܙܪܪܐ ܠܝܡ‎ , — 20 SSs deest. — ?!. SSs 
deest, — 9? MF. 5353. — 93 Ss asyxdl; S gaay Ax; 
ܐܠܫ ܨܢ ܐ‎ et gas, JI. — ?^ FSSs add. pay mI ܒܨ‎ 
— 35 Cf. inf. ܓܪܡܝܕܐ‎ . 
474 


ܓܘܪܡܝܕܐ 


eut ee SAN AN,‏ ܛ'' ܐܥܼܢܿܐ ܨܢ ܐܚܝ ܀ 
ܓܘܪ̈ܓܝܣܘܢ ܐܘܡܥܘܬܐ ܕܦܥܥܝܝ .ܘܬܐ 
ܐܠܥܬܐ 

a INI. JL el MN‏ 0 ܐ ܒܨ 
ܘܡܓܪܕܘܬܐ ܿܥ Lus YI‏ ܙܟܪܝܐܼ ܐܬܓܪܕ ܕܝ 
ܝܟܐ Lao!‏ ܓ ܪܡܕ ܥܿ ܪ ܫܬ ܨ ܫܒܐ ܓܠܕܝܘ 
a^^ oa‏ ܘܐ ܡ ܕܘ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ Y oO Avo‏ 
ܐܨܨܕ" 

UA,‏ ܒܨ ܥ̄ ܛܪܖ̈ܦܬܐ Aus wa‏ ܐܝܟ 
ܒܝܪ cres .QAL c0‏ 0 ܛܪܦܬܐ v M ss‏ 
ܐܢܝܟ : 

ܓܘܪܕܡ݀ܐ ' Jal laus‏ )ܝܩܐ ܨ )ܐܬܫܚܟ ܒܨ 
ܬܪܝܥܕ ܨ ye)‏ 

ܓܠܘܼܠܪ̈ܡܰ apes Jul inan‏ (ܐܫܟܿܠܐܟ ܝ ܐܚܝ ܢ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܢܝ x‏ 9 

ܓܠܘܪܒܐ" ܥܼܲܝܼܨܵܝܟ܀ 

My ܓܘܪܕܐܟ"‎ 

ܓܘܪܵܝܳܐ Tod‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܡܓܪܝܥܘܬܐ 
e, ? sey, 5X Mh, gl‏ ܕܐܠܠܵܣܨܢ̣ܡܙ T‏ ܫ ry‏ ْ 
ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܘܚܘܢܝܢ ܠܐ ܬܬܓܪܘܢ .ܐ desse‏ 
ܓܪ M‏ ܠܝܐ (sic) "UN‏ ܒܗܘܢ 4 —9( 
sera OP‏ ܒܪ ܣܪܘ ܡܓܪܐ edax cy‏ ,ܰܪ 
SAN,‏ ܟܕ ܝܫܠܝܐ ܪ ܚܺܝ݈ܬ܂ ‏ ܙܝܥ. ܓܖ̈ܝܝܐ 
LL‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ m‏ ܐܪܝܐ 
ܥܠܝܕܒܐ ܚܺܝܼܬ܂ cA‏ 

PBOQUI ܓܘܪܡܝܕܐ‎ 


FOX‏ 39 ,ܓ ܘܪܒ ܪܒ .$ ; ܓܘܪܒܕܪ :$ ;;ܟܕܪܐ 
voc N Aa NL - —5 8:‏ ܐ 4 ca ; SS deest glossa.‏ 

mesa — 5 H deest v5 S (ac—a—se. — 7? HF 
ܡܬܸܠܟ̈ܓܚܝܢ‎ ܼ .. 5 H E F ܕܡܛܸܠܪ̈ܓܥ̈ܢ‎ 
SSs ܕܡܬ݂ܓܟܸܓܠܠܢ‎ sed S in margine A 8 — 
9 SSs. deest, confer supra lin. 6. — 19 SSs deest, leg. ut infra 


.ܓܘܪܓܙܝܡ ܓܘܪܸܓܝܘܡ S8;‏ !' —. ܓ̇ܟܵܠܘܼܪܝܼܢܹܐ 

A71‏ ܓܘܘܣܐ 


4 (sio) ài. staxel. Leona N, 

bi, Ar eaa uUa. ܒܨ‎ Son, 
PAGS 0,2 ww eonN, 

ܓ݂ܽܘܣܺܪܐ eue f idus.‏ ܒܪ ܣܝܪ̄ܘ̄ ܓܘܿܣܝܪܐ 
os ciae wn Noe‏ )ܐܪܚܬܢ ܕܬܒܝܲܨܐ ܢ %ܓܠܝ̈ܘܿܣܝܪ̈ܐ 
HAS CRAS. Wü OninxO‏ 

ܓܘܣܣܝܢܿܐ ܓܘܣܝܬܐܒܨ̈ ܥ̄ 
ܓܘܣܬܒܪܝܢ ܐܝܟ ܒܪ dg 3s‏ 
ܓܘܥ jm‏ ܕܡܒܪ ܐܣܝܪܐ ܚܠܦ ܬܝܘܒܐ ܒܨ 
TE‏ ܐ ܐܬܦ ܐܕܐ 4E edel us 7p dca‏ 
ܓܘܥܐ ܒܨ t'en‏ 

ܓܘܥܠܝܿܐ iius,‏ ܒ cep M NE‏ ܚܢ ܨܘ ܨ 
uus‏ ܐܠܥܠ ܐܪܕܐ 933( poer‏ ܒܨ &-e5,]‏ ,535 
sod, XI ass‏ ܐܸܓܥܠ ܒ̈ܐܝܕ̈ܘܗܝ .̈ Asse‏ ܠܗ 
opi] nde lala‏ ܐܕܒܟ and‏ ܐܢܬ 

ܓܘܥܠܝܢܐ AA‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܠܝܼܥܵܐܝܼܐ 
E‏ 

ܓܘܦ̈݀ܐ ܟܕ ܙܩܝܦܐ ܓ ܘܦ véase ^Xuask|‏ 
dall‏ 460 

ܓܘ̈ܦܵܝܐ ܪ v "w3eN . f‏ ܦܟ ܝܟ cL‏ 
ܓܘܦܝܐ ܕ݁ܫܺܝܥܐ alus z S‏ ܓܘܦ̈ܢܐ di‏ ܒ 
ܐܝܟ ܝܘܙܝܐܢܝܣ' ܒܟܬ M sca‏ ܐܟܪܘܬܐ Ji‏ 


4I ܒܟ‎ de dass ܐܐܠ‎ Jo ܐܬܒܟ"‎ de ܐܕܚܬ‎ 


ܓܘܦܣܝܢ as‏ ܓܠܘܦܣܘܣ os ulis.‏ )ܢܢܝܬܐ ܨ | 


ua, ef. col. h59, .ܐ‎ 10. — 19 Cf. col. 178, ܐ‎ . 21: col. 493, 
l. 1; col. ha7, l1. — 19 $85 Bo Aaae ܓܠܘܦܝܐ ܘܝܟܝܬܬܵ‎ et 
addunt DET ܫܬ‎ de; F addit Bye M ܫܬ‎ ds, cf. Bar Ali, 
Paris. 355 : 8441 ܛܬܢ‎ e. — 17 H deest glossa. preecedens. 
— 18 S85 v 3.20 eX. — 19 HF wA So, sed F postea" 
.ܓܘܦܪܐ‎ — 30 FSSs (us, sed ܐ‎ postea ܠܰܚܰܝܫܺܝܢ‎ cf. infra 
coxco9 , — ?! H tantum ܐܬܒܟ‎ X 3LAI ܪܓܠܘܨܨܝܐ‎ SSs 
js loco yxaaM. — 93 SSs deest e «$33, cf. col. 111, 
ܐ‎ 23. — 95 F ܓܠܘܡܩܡܘܣܝ ܪ‎ ; SSs ܕܓܔܓܘܣܣܝܕܐ‎ ¢» infra 
ًܓܠܠܘܩܘܣܝܒܕܝ‎ — 95 HF deest, cf. col. 475, ܐ‎ . 21. 

ous videtis‏ ܕܐܐܬܝܘܟܐ ܕ 

ܓܘܦ̈ܐ coule‏ ܓܠܘܦܐ݀ NN‏ ܒܨ RÉLA‏ 
bel, (ill Mo AN, is, Ad‏ ܐܝܟ 3 A‏ ܣܪܘ M‏ 
w 3a NO‏ ܚܒܥܐ ܐܪܝܼܟܐ ܕܣ ܝ ܡܚܝܝܢ ܡܝܗ 
ܒܡܨܥܬܗ yon‏ ܝܐ ܚܼܘܪ̈ܐ. ܡܢ ܪܝܫܐ ܘܥ ܕܡܐ 
ܠܫܘܠܡܗ exo‏ ܠܗ Ww 5 aN S‏ ܠܕܘܟܝܬܐ 
ܐܲܠܝܨܬܐ ܘܡܬܟܿܥܫܝܢ vaa‏ 3 ܬ 
ܘܡܬܬܨܝܕܝܢ ܒܡܨܝܕܬܐ cy L2‏ ܠܐܦ ܒܟܬ 
ܕܦܪܕ x34‏ ܒܓܘܦ̈ܐ ̇: 

«QA Leo ܝܐܐ .ܟ ܐܝ ܢܟ ܒܢܪ‎ a; ܓܘܦܪܐ‎ 
OUI TS w Noa IASON 

ܓܘܦܪܐ ܕܝܡܐ ܢܬ ym‏ 

dat aS Jas, ܓܠܘ ܨ =[ ܐܐܝܼܐܘ̈]ܲܢ ܐܬܩܖܟ ܪܲܧܝܿܢ.‎ 
7 uai yj 

ܓܘܩܝܪܘܣ ܡܨ ucl wa NL aoa‏ ܐܥܝܥ 
e, ui‏ ܐܢܢ PU ys‏ 

ܓܘܩܘܣܝܪ̈ܐ" ܒ X. go‏ ܦܝܛܢܪܘܒܘ 
ܘܦܘܠܝܐ݀ ܐܫܥ &ܵ Pes‏ 

ܓܽܘܪܐ ܕܟܬܒ݀ܐܙ% ܟܕ ܙܩܝܦܠܐ ܓ ܘܫܠܝܐ 
8 ܩܝ ܙ ܫܬ 41 hs eL Lo 4d R$),‏ ܘܝ ܨܕ 


HF ASI et desimnt post ll, , cf. B. A. , Hoff. 2802: 
in B. A., Paris. 255 : ܓܲܘܣ̈ܝܹܐ‎ . Uu 2: ܓ݂ܽܘܣܳܝܳܐ‎ 
(ua-385-31 ܓ̱ܲܘܣ̈ܥܹܐ ܐܝܙ‎ los). -- 9 SSs seq. vocab. 
desunt. — ? HF deest ܝܐܝܟ ܒܪ ܚܬܝܡ‎ d. infra v^. 
— ^ HSSs V. — 5 HF deest c. — 9 H deest , e; SSs 
addit KV. — 7. SSs ܐܠܫ ܒܝ ̄ ܬ‎ et Ss desinit; in S sequitur : 
e» Axes Bonae KK ya, ef. infra c—— — 
8 S85 whos s NS, — 9 HF eoa s soc awe. — 

8I. — 1! HF add. ܡܘܦܐ!:ܬ‎ JUoy ܒܸܟ݂ ܐܠܕܕ‎ setis 

— 2. FSSs deest (saa d.e, , cf. col. h59, ܐ‎ . 10. — 19 SSs 
sequentia desunt, — 1^ HF (yes, sed Bar Ali, Paris. 255, "ANS 409 

ܓ݂ܲܘܵܢܵܝܐ ܡܢ ܕܠܘܐ( ܠܫܐ Garde‏ 

ܓܘܳܢܝܳܐ LAUD. illl ra aA‏ ܓܘܢܝܐ 
ܝܫܗܝܬܐ LR se ALI oS 15JI‏ ܓܘܢܝܐ ܚܪܝܦܬܐ 
(ܐܬܹܐܕܸܢܬ̇ SU!‏ 

Van voie X, . ܙܘܝ̈ܬܐ )ܨܝ‎ EARN. 
ETC 

ܓܠܘܢܝܐ Vasca wA‏ ܠ ܝ̈. ܓܘܢܝܝܐ 
ܙܥܘܪܬܐ ܕܥܝܢܐ PU]‏ 

ܓܠܘܢܝܬܐ ܕܥܝܢܐ quud gu‏ ܓܘܢܥ̈ܬܐ 
ܕܥܝܢܐ ܐܝܟ .ܒܪ ܣܪܘ Pl)‏ 

ܓܘܢܣܡ ܐܝܟ ܒܪ occ‏ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܕܡܝܚܐ 
Ns SAN‏ ܐ coxa‏ ܐܝܟ Pv NE‏ 
ܓܘܢ̈ܣܐ ܐܝܟ 

4S4 RAS. epe AS d) Peas SÀN, 

ܓܘܼܠܺܨܳܐܐ gU vasis Tua cr‏ (ܚܫܨ ܪܐ ܒܨ 
ܓܠܘܢܨܢܐ TTD. E acis ray ge ics‏ 
Pos‏ 

hen.‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ r2‏ ܕܫ̈ܟܢܢܼܬ̇ ܐܝܢܬ ܐܟ̈ܕܐ 
OI Css ace qtii‏ 445,0 

ܓܘܢܝܐ wA‏ ܕ̈ܥܝܢ̈ܐ 15 XA M sin‏ 
GLA veo‏ ܐܧ ܿܐ ܢ", ܓ ܘܢܝܐ ܙܥ ܘܪܬܐ ܗܕ 
ܕܠܐܦ̈ܕ ܨܸܒܥܵܐ a, SU‏ ܐܠܟܐܟܿܐ܀ 

ܓܘܼܢܵܪܐ ܟܕ LO: wax‏ ܡܨ ܥ̄ ܟܕ ܡܟܲܥܫ 
o‏ ܐܢܫ ܠܐܝܕܗ ܘܡ̇ܚܼܐ ܠܚܲܒܪܹܗ ܘܐܦ ܩܛܝܪܐ 
ܘܡܛܘܪܐ Ao Lao ox S cos‏ ܕܩ vo.‏ 
ܘܕܩܝܲܪܐ Qaa (9 Us] Pod] aXX wá as Sra‏ ܬܬ 
eis‏ ܢܸܐ y! Aem lo‏ ܢܐܟܝܐ PA, de‏ 

ܓ݂ܽܘܢܳܐ ܓܠܕܝܫܐ ܡܶܦܪܺܝܫܺܝܳܐ 3 x NA‏ 


usque ad ܐܬܝܟ )ܐ‎ desunt. — 1^ HF vocabula sequentia usque ad 
ܕܢܢܫܘܟܐ‎ desunt, — 15. HF ܕܝܢ ܠܥܘܪܐ‎ as, — ! S85 


pro o3.‏ ܗܘ HF‏ ?1 — ;ܣ ܢܒܘ HF‏ 7! — ; ܐܙܘܢܡܝܘܣ 
HF add. «25. — 0 FSSs deest coy. — ?1. H. sequen-‏ ?! — 
lia desunt.‏ 

ܓ̇ܘܣܐ 470 
ܒܚܙܬܐ . ܐܝܬ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܬܪ̈ܝܝܢ 
ܡܦ̈ܬܟܐ 75.3 Na‏ ܗܘܢ ܘܒܬ ܬܠ ܛܢ ܗܘܢ »€ 
ܚܼܘ̈ܪܘܬܐ ܘܐܘܟܡܘܬܐ''. ܚܘܪܘܬܐ ܠܡ ܕܐܐܪ 
ܗܝ ܘܬܐܘܟܡܘܬܐ ܕܚܫܘܟܐ. Sow‏ ܕܝܢ 3-20« 
ܐܘܟܡܘܬܐ ܠܰܡܝܶܐ ܘܚܘܪܘܬܐ ܕܝܢ Pw oaa‏ 
ܘܐܚܪ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܝܐ Loss cw Sas V‏ ܐܠܐ 
ܣܓܝܐܝܬ ܚܫܢܘ ܐܝܟ ܪܝܫܝܥܐ ܐ ܘܢ ܘܡܢܘ leac‏ 
ܕܒܠܘ̈ܢܐ ܕܠܐ ܟܝܥܝܐ ܣܡ" ܐܢܘܢ ܠܥܗܝܪ̈ܐ. 
ܡܠܬܐ ܕܡ̇ܿܠܝܐ ܟܠܗܿ whole M x‏ ܒܪܡ ܕܝܝܢ 
ܐܝܟ ܫܪܪܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܪܒܥܐ ܐܢܘܢ݀ ܓܘ̈ܢܐ 
ܐܒ ܗ݀ܝ̈ܐ ܕܒܥܝܚܒܿܝܥܘܬܗܘܢ ܕ݀ܿܥܡ ܚܕܕ̈ܐ 
oM»‏ ܟܠ ܓܘ̈ܢܝܢ.ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ. 
Xia 5o avo osos‏ . ܘܡ ܘܢ ܐܘܬܐ. 
ܘܙܚܘܪܝܬܐ. ܚܝܘܪܘܬܐ ܕܐ݀ܐܪ ܗܕ 05 c a‏ 
ܘܩܘܢܐܘܬܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܐܘܟ 73 wo‏ ܕܚܫܘܟܐ. 
osa‏ ܘܣܘܡ̈ܩܘܬ݀ ܐ ܕܢܘܪܐ. ܕܐܪ̈ܥܐ ܕܝܢ 
ܡܚ va‏ ܒ ܗ"'. ܓ ܶܝ ܐ ܕܝܝܢ ܠܢܐ ܗܘܐ 
ܡܩܝܡ̈ܢܝܐ .ܐܢܘܢ ܕܡ̈ܨܝܐ X. Ga aa‏ ܡܥ ܗܘܢ 
ܘܠܗܘܢ ܐܝܟ ܪܝܫܝܥܐ ܐܘܢܘ̇ܡܚܿܘܿܣ. ܐܠܝܐ 
ܓܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܡܿܢܗܘܢ ܘܒܗܘܢ ܕܠܘܝܫܡ̈ܐ 
ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡ NN‏ ܕܗܕܐ ܗܝ v s Nas‏ 
von x oo Na‏ ܐܝܟ ܥܢ ܒ ܘܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ 
ܕܢܩܘܡܘܢ ܡܢ vae NU a omae wv X sos‏ 
cgi‏ 

Teo N,‏ ܝܬܢܐ ܐܒܰܟ or Lupa Sla‏ ܢܬܘ ܬܵ 
.1,4 ܒܝܬ Ld vw eooN,‏ ܘܫܪ ;. 


! HF jsge2. —?. @ inf. l.20. — 8 HF ܓܠܘܢܝܘܬܐ‎ . 
< — 5 # ܓܘܢܦܣܝܘܣ‎ . — 9 HF v. 
ܢܝܒ̈ܐ‎ ¿ Ma es — 7 HF jac. — 8 SSs v ܠܥܘ ܢܝ‎ 

Tour ye — 9 HF uat, vocabula sequentia desunt. Je SSs 
ܓܘܢܕ̈ܐ‎ .— 11 SSs deest eas V, cf. sup. l. 7. — 1? SSs 


deest «y (S9). — 1? H deest ܐܰܥ‎ RAE FSSs vocab. seq. 

407 ܓܘܼܡܵܥܵܐ ܕܡܝ̈ܐ 
ܓܘܡܵܥܳܐ ܕܡܥܐ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܪܘ 


ܘܣܪܦܝܘܢ ܥܼܟ EXAU‏ 

ilis ܦܫ ܝܨ‎ gf ° ܡܘܪܐ‎ MANO 

e$‏ ܀ 

ܓܘܡܬ̈ܐ V3.0 Wan gasax..‏ $55 ܫܝܸܢ̄ܬ݁ 

Poule gun» cxlo Les 

ܓ̇ܽܘܡܒ̈ܐ uns Rad ÓWETDA‏ ܢ̈ܢ̇ܝ̣ܟܵܐ. ܓܘܡܐ̈ 

PY Sas v xo ܙܥܘܪܐ ܫܬܝܢ‎ 

i yeail! wan m ܓܘܡܪܪ̈ܐ‎ 

ite e i wax ܗ‎ HANC 

ܓܘܡܪ̈ܪܐ ܚܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܪܡܝܐ 

— . ܘܡܢ ܡܫܟ̈ܝܗܘ oa.‏ ܩܘܒ̈ܥܐ. 
ܐܦ ex‏ ܠܡܐܢܐ ܕܠܒܘܝܫܐ ܡܢ ܠܬܚܝܬ 

ܕܠܡܫ̇ܚܢܢܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ eo.‏ ܕܦܪ̈ܣܝܐ 

ܡܪܝܢ ܣܡܘܪ ܐ (ܐܚܕܺܝܼ܆ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܝܢ cox» XM‏ 

ܠܗܘܢ ܝ ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ | ܐܚ ܬܵܫܼܸܕ.܀ : 

ܓܘܡܪ̈ܐ ܗ݀ܝ ܕܒܥ ܐܘܗܖ (sic)‏ ܒܛ ܘܪܐ 

Jing lee! aie! ܠ ܘܠܐ ܐܫܟܚܢܘܗܝ‎ 

T ati ܐܬܟܐ ܪܝܝܬ‎ tias 

Se Ac egt (i si) ܓ̈ܘܢܐ ܐܨܨ َّ ܬܘܒ ܓܘܢܝ̈ܐ‎ 

uH‏ ܕܨܨܐ ܐܢܐ ܝܨ By cox cui.‏ ܝܥܓܪܒܐ. 

ܓܠܘܢܐ ܫܼܸܕ̇ܝ݀ܬ݁ sugli. ras‏ ܓܓܘܼܢܐ oam]‏ ܒܨ 


—10 F ouis; SSs O5 wax. — 1! SSs ܪ̈ܐ‎ ^, — 12 FSSs 
deest (ufa . — 19 Ss Kx; S Kx. , — 14 SSs "Go w^ Xo. 
— 15 $5 ;ܿܒ ܕܒܬܢܝܙܘܬ݀‎ S nao 23... — 16 H A3). — 
17 SSs deest. — 18 HF .ܓܠܘܢܓܠܖܕ‎ — 19 H deest 895) ܝ‎ 
By Ke; SSs By Sce pro ܘܝܢ̈ܥܟ݂ܬ݁‎ — 39 H deest c laci. — 
91 SSs vocab. sequentia desunt, — ?2. F AN. — 23. HF 
cocco. c3; H deest 42-53-2421; F ,ܐ ܝܪܫܬ‎ — 2^ SSs 
Ul» coà3à X, . — 35. FSSs deest JV. 
408 ܓܽܘ̣ܢܳܝܳܐ‎ 
ܗܝ ܪܒܬܐ ܗܝ ܕܢܚ̈ܝܫܝܐ‎ wan S waa 
1! Tue FEE, "ww 03 ܕܡܬܬܫܝܓܝܢ‎ 
vew89 


v s asus win ox ܓܘܢܺܝܘܬܐ ܩܠܐ‎ 


: ' ܘ‎ 23UUI ܡܢܬܐ݀ ܐܘ ܟܠܐ‎ Pens. 


ves ܕܗܝ ܫܠܓܿܡ‎ Ww MSN, 

ܓܘܢܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܘܪܟܿܐ qUS,‏ 
ܓܘܢܘܡܘܢ ܨ¿ ܟܢܘܫܬܐ ( ܟܢܥܘܢܬ̈ܐ (sie, leg.‏ « 
ܓܠܘܢܘܡܣܝܘܢܿ ܡܩܺ̈ܝܡܬܐ ܝܕܝܥܬܐ (ܲܬܟ̈ܪܐ.: 
ܓܘܢܢܚܢܐ ܗ̈ܦܲ̈ܩܥܐ ܗ݀ܘܕܗ݀ܐܒ ܐܪܥܐ 
ܕܡ ܨܛܪܝ̈ܐ ܒܗ ܪܘܚܢ ܐ. ܘܓ ܘܢܢܢ ܐ ܬܘܒ 
ax Jus] won‏ ܥ ܚܝܢ ¿̄ ܐܝܬ i b La‏ 
ܒ ܐܝܬ Aja‏ ܢܶܐ 3 Jus‏ ܘܩܐܝܟ ܒܝܪ aA. c0‏ ܗ 
ܡܕܡ sax A‏ (ܲܬܲܩܝܢ̇ܝܼܬ݁ ܐܫܩܿܐܬܹ̄ܬ݁ BO Jí3l,‏ ܚܝܢܐ ܧܬ. 
ܓܘܢܢܢܐ ܚܰܢܰܐܧܬ݁ Aes‏ ܕܢܸܫܐܠ gu) dyes DEALS‏ 
eA!‏ 

ܓܠܘܠܕ wo Pa oos Res‏ ܝܘܢܐܝܬ 
P s] coo.coS n‏ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܡܬܩܪܝܐ ܙܪܥܐ ܐܝ 
EU‏ 

47 lys v ܙܘܝ̈ܬܐ‎ condaN, 

ܓܘܼܢܝ̈ܐ Laud Just, nisl‏ ܐܬܕ ܬܐ e‏ 
ܝܝ 25 c‏ (ܚܫܐܝܼܬ̈. ܡܓܢܝܘܬܐ ܐܬܬ ܘܬ ܐܫܝܫܩ 
ܐܝܒܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܓܘܢܝܐ ܨܥܪܐ GLA‏ 
vA Nae Lus,‏ ܡܢ ܓܘܢܢܐ v‏ 2, ܐܒܝ «cx!‏ 


! HF deest «.. à3$ 5.000 ;ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ H sU 3; 
F su gj confer infra ܓܡܵܥܵܐ‎ .—?Héw ܬܠܝܓܠ‎ 
Aym-Ns; F ܬܠܢܘܓܠ‎ avc ܬܠܛ‎ —93 (f. vox et 
Wo. sub eodem vocab. inf. — ^ 88: 2. — 8 FSSs deest 
Quer: Ss add. gs gi Fue. —? Cod. ,ܘܪܪܒܐ‎ 
sed in H manus posterior v : ܗܘܒ ܒ‎ correzit. —7 SSs ܫܒ݂ܶܢ ܨ‎ 
Bys.—5 F add. ;ܡܘܥ‎ SSs add. vs -o23, cf. Bar Ali, 
P. 355 : Jxa3J| wes ܓܘܡܪܪܐ‎ . — 9 Ss ,^ܡܪ̈ܐ‎ . 
i 
E 
3 
* 


405 ܓܘܼܡܕܵܢܘܼܬܐ 


MORI UP E 
ܝܩܝ ܢܢ‎ Kee ܐܠܬ ܨ‎ »La i ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
ܚܶܫܟ ܘܬܘܒ ܓܿܠܐ ܦܝ ܀:;.‎ uM leuis ܕܐܐܬ̈ܬܥܚܝܨܬ ܝܨ‎ 
ܕܥܼ݁‎ GLO Rd Qul eld sas ܓܘܼܕܡܒܕَܵܦܘܼܬܬ‎ 
gl. vex, ie aed. ܓܓܘܡܕܢܐ݀ ܥ ܢܫܪ‎ .xlollas 
noon ܢܒܬܝ‎ cedar e Nen xus Js cngall ST 
ܢܿܟ ܝ ° 4 )ܥ ܐܝ . ܘܐܝܟ‎ co ܐܡܪܕ‎ m ܐܸܓܥܡܕ‎ 
AL - ܘܗܪ ܦܟܢ ܕܫ‎ Sw ܒܢܪ ܣܥܪܘ ܐܲܚܨܦ̱‎ 
+ ܡܐ ܐ ܡܪܚܘܬ ܐ ܫ - ܒܕ‎ 

ܣܪ̄ܘ ܬܘܪ̈ܡܣܐ ` ܓܘܡ̈ܐ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܦܝܘܢ ܐܪܒܥ vx ae cox‏ ܘܐܪܒܥܝܐ 
ܐܘܒܘ̈ܠܘܢ. ܓܘܡܐ vao‏ ܬܪܝܢ Yo ov‏ ܘ. 
ܓܓ݂ܵܘܡܵܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܬܠܬܐ Sov!‏ ܘܠܘ ܐܘ 
ܬܠܬܐ ܫܡ̈ܘܢܐ oras ba yas RSS‏ .ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 
ܓܘܡܐ ܝܘܢܝܐ e‏ ܚܕ ܡܬܡܠ ܐ (JU (5, v‏ 
eS‏ ܪܝܐ | ܬܐܨܳܢ ܬܥ ܚܨܢ ܕܐ ܠܨܝܿܬܚܝ̈ܬ :ܐ 
ܓܠܘܡܢܓܝܩܡܘܢ ܥܘܗܕܢ̈ܐ ÀJI‏ 45 !ܐܢܐܟ ܀݀: 
GS "9‏ ܕܦ | 
ܓܘܡܥܣܝܐ° ܒܝܿܬ ܢܘܦ̈ܫܐ fe A nea‏ 
^M,‏ ܐܐܕ )ܕܨ 4 

ܓܘ ܡܥܣܝܘܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܢ̈ܫ̈ܝܝܐ 55-( 
ܘܒܟܬ݀ ܕܦܪܕܝܣܐ ܓܘܡܢܝܣܘܢܢ ܗ̄ ܒܝܬ ܢܘܦ̈ܡܐ.ً 
ܬܘܒ ܓܘܡܢܣܥܘ ܢ laac sl]‏ ܐܠܚܰܫܟ ܘܬܘܒ i45‏ 
ܕܘܪܫܐ ܘܝܫ ܐܬܬ[ ܨܝܚܬ݁' ܦܢ :4 


tasse | yy , cf. inf. Vea, .— 12 SSs deest, —13. 1 
vocab. seq. usque ad ܐܬܢ ܘ‎ desunt, — 14, HF. vocab. seq. 
usque ad ܘܚܬ‎ desunt. — 45 ܕ‎ deest , cf. inf. vn o, . 
— 16 F coax". — 17 Sic, confer infra vc wA. — 18 H 
PILLS rà; S$s dida ye: H. addit (aca). — 19. F addit 
ܓܓܘܡܘܣܝܝܦܘܣ‎ ; SSs add. ܓܠܘ ܘ ܬܩܫܦܘܣ .ܢܝܥܝ‎ . — 
9» F add. ܨ‎ cols 133. — 21 $85 ܓܠܘܡܪ̈ܐ‎ . 
ܓܘܡܬܐ 466 


ܓܘ ܡܢܐ '! nel‏ ܐܐ ܕܐܥܥ ܓ ܡܫ eua‏ 
ܓܘܡܘܫ ܥܼܐܚܨܝ + 

ܓܘ̈ܡܠܘܬܵܐ 56 

Te ܓܘܡ̈ܨ>‎ 

ܓܘܼܘܡܵܨܵܐ ܘܐ ܚܵ L5) gada RIS Puis ge‏ 
ܕܐܝ̈ܛܠ uS Lacs‏ ܒܝܪ ܣܥܪܘ ܐܬܢ ܡܨܘ Ez‏ 
ܕܒܓܘܡ̈ܨܐ ܣܓܝ̈ܐ݀݀ܐ ܢܦܠܟ (sic)‏ ܐܝܝܐ ܕܗܼܘ 
ܘܙܒ̈ܢܬܐ yes colla "lacius v XN oo‏ 
ܐܬܓ ܡܨܘ ܗ ܐܢܫ ܕܒܚܕ ܓܘܡܨܐ ܢܦܠ ܘܚܕܐ 
ܙܒܥܬܐ ܚܫ̈ܟܐ Bye‏ ܕܐܝܫܬܘ̈ ܨ duplo‏ 

Ej Pw ܓܘ ܡܓܪ‎ 

ܓܘ ܡ ܣܥܝܟܘܣ'! ܒܢ ܥ̄ wa‏ ܚܼܘܪܐ 
re Qui Kit ELE 1 dua e‏ 1 

ܘܕܘܪܫܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܘ ܗܢܐ ܝܫܡܐ ܣܝܡ ܗܘܐ 
ܝܥܠ ܕܘܟܝܬܐ ܕܦܝܪܝܫܐ ܗܘܬ SN AN‏ ܡܝܐ 
ܘܥܠܝ̈ܡܬܐ ܠܡܬܢܲܦܩܘ ܒܪܟ .ܘܬܐ ܕܪ̈ܟܫܝܐ 
ܘܡܬܟܬܘܚܫܐ 53.220 ܛܐ ܡܘܬ ܐ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ 
ܓܠܘܡܪ̈ܐ ܫܼܢܟ ܓ ܘܡܪܐ ܐܒܬ ܢܨ 3-39 Go»‏ 
ah‏ ܐܝܝ 3 ܬܦܝܕܐܥܼܝܐܒ ܢܝܬܐ Tu‏ 
dua T nea‏ ܕܪܕܦܐ Les Lau]‏ ܣܿܟܨ ܬ enl‏ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܰܫܘܩܚ̈ܝܐ ܒܝܫ̈ܢ ܥܟ̈ܕܐ ܕܡܝܢ 
JU won;‏ ܘܐ ܚܬ $e 2 c! oem JG JJAS,‏ »& 
ܐܬܐܟ PARI‏ 

ܓܠܘ ܡܬܐ ܓܘܼܡܵܨܐ ܐܢܟ dlasll Kapdi‏ ܥܿܐܣܬ:݀. 


! $85 ak. — 2 88: yum: F uy; 3 
ܐܡܪܚ‎ m ܡ̇ܓܡܼܕ‎ um EE 5b guo cg. 
et cm glossa ܐܦܘܗܕ‎ Spe. — 3H il eS ܐܐܕ‎ 
—* F «o4 AX". — 5 $85 (S -.ܓܘܡܝܐ 57 ( ܫܝܟ‎ 
6 SSs deest. — ? H iuo; SSs CAU] Cade dI. — 
8 S8s ܪܓܘܡܝܓܝܙ ܘܠ 00 ܢܘܢ‎ VI deest ܕܬ‎ quod 
sequitur. — 9 11 Xa, Xl. — !9 SSs ܓܘ ܡܝܫܕ‎ , — !! H 
sic; F Ue you ; 8s ܥܼܕܐ ܘܝܨ‎ uolui 8 aolum ;ܥ ܕܐܨ‎ for- 


3o. 

463 ܓ݁ܘܳܝܳܐ 

ܓܘܚܟܐ ܐܝܬ݀ܘ Mos‏ ܐ ܕܲܕܣܐ —« 
ܣܘܝܥܪ̈ܢܐ ܡܢܢܕ̈ܝܚܐ Ac xS Ano wf soo‏ 
ox co we oco‏ ܘܐܝܬܘ ܒܝܝܬ 75 ens x‏ 
ܒܬܐܪ̈ܬܐ'. ܗ̈ܢܝܢ ܕܐܦ "wal‏ ܡܫܬܣ̈ܗܢ 
ܘܡܸܫܬܲ̈ܡܠܹܐ ܟܕ ܡܬܪ̈ܓܫܝܢ ܘܡܬܦܫܛܝܢ ܚܝ 
ܬܘ̈ܬܐ ܡܢ ܚܥܠܼܬܐ aca wA‏ ܠܥܝܕܘܬܐ. 
ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܬܣܿܦܣܝܢ ܘܡܬ ܥ creo‏ ܗܠܝܢ 
ܬܘ̈ܬܐ ܐܘْ ܡܙܕܪܒܝܢ ܚܫܘܼܪ̈ܢܵܡܹܐ ܕܡܘ̣ܚܐ ܡܢ 
ܢܦܝܥܢ ܢܘܬܐ ܕܪܵܐܬܵܐ. NS‏ ܩܢ ܘܒܥ )ܐ ܕܗܕܐ 
SAN‏ ܙܝܐ od‏ ܫܚ ܀ ܒܨ la‏ ܟܕ 
SAN. 06 S S os‏ ܐܝܬܝ ܐܢܘ ܝܫ ܒܥ̇ܘܢ 
ܕܛܝܒܘܬܗ ܒܕܘܟܬ݀ ܡܣ ܪܖ̈ܣܐ ܐܒ ܚܚ Fo‏ 
ܓܠܘܢܐ' ܐܳܟ qd‏ ܚܸܐܫܝܢܼ Le‏ | ܩܝܝܼ̈.ܨܼ ܟ ܨ 
wA S sow?‏ ܕܡܫܬܥܝܢ 013( 

ܓܘܼܝ̈ܒܐ ܡܓܝܒܢܘܬܐ olus‏ |ܥܼܐܢܼܬܵ.. 
ܓܘ̈ܢܬܐ ܇ܵܗ̄:ܣܘܪ̈ܢܓܐ (ܠܝܼܕܐܚܝܸܟ Lease‏ ܐܬܢܐܟ '! 
ܐܘܦܘܟ̇ܘܢܕܪܝܐ. ܗ̇ ܡܪܩܒܚܫܐ ole de (532! RU‏ 
ܟܕ ܙܩܝܦܐ ܓܝ ܘܒ . ܛ ge Gybo Ka‏ 
ܓܘܠܐ ܣܪܘܕܐ"° PM‏ 

ܓܘܼܠܓܵܳܐ ܐܫܢܠܘ ܐܢܘܨ ܘܶܐܚܪܢܳܐ ܐ Jos‏ 


M e c5] ܙܟܪܝܐ ܐܬܓܠܓܘ ܚ ܫܦ ܘܠܝ ܘܗ܀‎ Lus, 
pec ܕܡܬܩܦܼܠ‎ v 0 ܡܬܸܓܠܓܠ‎ ¥ TS» 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܪܘ ܐܬܓܠܓܘ ܚܫܦܘܠܝܟܢ ܗ‎ Pio 
b Lia ܥ‎ dus ܚܨ‎ es S na ܐܬܩܼܦܠܘ‎ 


SSs‏ 19 — ܒܟܬ݀ ܕܦܪ̈ܣܝܐ SSs add.‏ 17 — ;ܠܰܦܢ ܢܢ 
seq. desunt, — 19. SSs deest. — ?) HF MON, : SSs vocab.‏ 


preced. desunt, — 91. FSSs ees), deest Vyacice. — 22. FSSs 
deest Klo 2 JUS. — ?* H addit y. — 94 88: 
ܓܠܘܵܠܣܘܛܐ7; ܓܠܘܣܛܩܐ ܩܠܵܘܖ̈ܝܩܐ‎ s cf. infra 


H Ae et vocabula. .‏ 3 — . ܩܡܠܘܪܝܩܚܐ et‏ ܓܠܘܣ̈ܝܛܓܐ 
et inf. Ang. — 9 SSs deest. —‏ ,^2 .ܐ ,333 seq. des. , cf. col.‏ 


37 H ܐܬܝܐ ܣܥ )ܐܐܟ‎ exin! gall ܐܢܬ‎ Jodl, cf. infra 
ܡܦ̈̇ܪܫܟܐ‎ — 38 88 NN e. 

^64 


ܓ݁ܘܠܬܐ 
ܐܨܨ ܢܝܢܬ ْ ܘܬܘܒ (ܢܠܰܚܰܘܰܢܒ݁ Paus JaUul‏ ܢܬܓܠܓܠ 
ܢܗܦܘܟ ܢܚܕܘܪ ܐܝܟ ܕܒܓܝܓܠܐ7''. NN e‏ 
aaa.‏ !ܫܳܢ ܐܪܬ :. 
ܓܘܠܙܢܐ' ,ܿܨ SN ies‏ ܓܠܝܙܘܬܐ glos‏ 
ܒܐ 
ܕܢܬܟܲܣܼܹܐ.َ ܒܨ SN,‏ ܝܫܒܝܬܐ. ܐܬܓܠܢܘ 
(ܐܣܼܐܛܐ RM uas‏ 
ܓܠܘܠܝܢܐ ܛܘܪܢ ܘܣ ܗ݀ܘ ܕܡܓܠܓܝܝܢܢ ܒܝܗ 
ܨܒ̈ܘܬܐ VI‏ ܕܢ̈ܫܐܐ. _~ ܠܫ ܘܐܬ" ̣ JUL‏ ܓܥ̄ܥ 
ܓܘܠܠܐ uu, Ji‏ ܕܥ ܨ", ܓܠܘܠܘܬܐ ܐܬ .ܢܪ 
4l AI‏ 
ܓܘܼܠܥܲܗ ܐܚܕ dÀR$‏ 
"v nsa Nn wy ncoNaN,‏ ܕܗܘ ܢܕܪ ܡ 
v‏ ܥ ܝܢܬ( :ܕ 
ܓܘܠܰܥܳܐ# (ܐܵܒ݂ܰ݀ 
ܣܦ̈ܘܬܗ ܡܢ ܚܕ̈ܒܪܐ (Mao‏ ܘܚܝܫܣ̈ܵ ܘ ܦܪܝܣܝܢ «(sic ib)‏ 
ܡܓܠܨܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ݀ ܡܢ ܣܝܦܘ̈ܬܐ ܕܦ ܘܡܝܐ 
ܕܫܘܚܢܐ vae oaa àv‏ ܕܦܪ̈ܝܩܢ ܠܗ. ܦܪܡ 
ܕܝܢ ܣܦܘ̈ܬܐ ܟܕ ܚܫ̈ܝܐ Saxa‏ ܠܚܕ̈ܪܐ ܠܡܓܓܨܘ 
ܡܫܡܗܝܢ. Jus]‏ & ܚܵܢܝ̈ܟ. à, coxa! uale‏ ܐܬܢܝ ܐܫܥ 
ol‏ 21 7 ܐܸܓܠ ܫܢܝ̈ܟ ܗ̄ ܐ̈ܓܠܐ" dede‏ 
ܓܘܠ̈ܩܐ deum‏ 
ܓܘܠܬܐ Jod uui] vss‏ ܘܙܢ CA.‏ ܠ w^‏ 


— ° 88 ov ܒ ܐܬܪܘܬܐ‎ 
ܒܡܬܠܘ̈ܬܐ‎ - 3 CFM hi et infra ܐܬ̈ܘܬܐ‎ cf. Hoff. de 
Hermen. apud Syros Aristot., p. 2315, sub wA. — 


à HF ead) ܘܗ ܬܦ ܫ̣ܛܢ‎ CES a aa. 5 HF 


ܡܬܝ ܝܓ ܕ HF‏ ! 


von sion. —5 HF. o Aanc5.—7H 
ܓܲܝܘܝܳܝܐ‎ . -- 9 F 8, S3, confer col. 336, . 8. — 9 SSe 
ALx.S cow. — 10 HF vocab. seq. usque ad ܐܚܬ ܨܢ‎ desunt, — 


11 HF. deest Uo. — 12. HF woo, cf. infra v NN. . 


—1235 S8s La S quà w NN, LL 1 F CLA KG; Ss 
AAA ; S cadum. — 15 HF zie. — 16 F A3; SSs 
401 ܓܘܼܘܳܝܐ 


ܓܠܘܼܘ̈ܢ. Jis]‏ ܬܐ ܥܿܐܬ̈ ܐܐܐ ܕܫܐܘ ܐܢܬܐ ܟ JU,‏ 
ܓܘܼܘܵܪܐ ii] is]‏ ܘܡܢܗ ܐܬ̱ܓ̇ܘܪܪ ]3 
ܘܡܝܗ ܡܬܓܘܪܪ aves y‏ ܐ(ܫܐܢܬ ܘܢܟ PI‏ 
ܓܘ̈ܙܐ ܕܗܪ̈ܘܡܡ݀ܐ IL ji.‏ 3 
ܕܒܡܣܡ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܟ ܥܒ »40 

TAN,‏ ܕܕܘܠܒ̄ܐ .ܐ ܡܿܪ ܣܪܓܝܣ ܚܠܦܝܗܘܢ 
ܦܪܣܐ AAA‏ :: 

NON,‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣ݀ܪ̄ܘ ܐܪܒܬ ܥܣܪ ܫܡ̈ܘܢܐ 
ܦܨ o‏ 1553 ܓܠܘܙܐ ܕܡܣܠܝܩܘܢ 55 A‏ ܝܫܬ 
ܕܪܟܼܥܡܝܘܣ. ܓܘܙܐ ܕܡܝܢ As "coo M o8‏ 


$954 ܓܘ̈ܙܐ WARN, Suse‏ ܕܫܪܘܝܢܐ ܥܼܨܸܪ ܚܟ . 
ܓܘ̈ܙܢܐ ܡܠܟܝ̈ܐ ܡ̇ܕ̇ܟܪ ܠܗܘܢ ܒܪ ܣܪܘ ܣܛܓܪ 
ܡܢ 30h o‏ ܡܝܬ݀ܩ̈ܓ ܐ . SALLE‏ 


4v Noo So Xo ܘܣܪ݂ܓܝܣ ܩܪܐ ܠܗܘܢ‎ 
Ads AU AL ܕܲܒܪܘܼܬ̈ܐ ܐܝܟ‎ AN, 
PS ARN ܕܕܪ݀ܡܐ‎ Je! 


sla si ܡܓܙܝܢܘܬܐ‎ VAM ܐ‎ on ܓܘܼܪܵܝܐ‎ 

ܦ cops Jis. eus alis‏ ܚܬܢ suoi]‏ ܕܐܒܼܫ̈ܬܐܢ݈ܬ݁ܐ.݀. 
gdaiil Jl MN‏ ܝܢܥ . LU] à X 9L,‏ ܕ] aas‏ ܐܕ 
Lula; alaio! a‏ ܙܟܪܝܐ ܐܬܓܙܕ Palaii]‏ ܓܙܝܘܢ܀ 


2:6 
à»‏ ܐܪܰܢܥ ܕ ܀ 


ex arab. glossa ܬܪ̈ܝܢ‎ legendum, cf. col. 197, ܐ‎ . 10. — ! H 
quU; F ܪܝܐ‎ — 20 H (nM; F oca. — ?! SSs 
ܡܦܘܠܬܐ ;88 :2 — . ܓܘܙܬܐ‎ , cf. inf. ܡܘܦܬܐ‎ , — 
?33 ]]]' ܐܣܐ‎ ^23, cf. col. 438, I. 9 et inf. ܟܬܡܥܓܥܥܬܐ‎ 
— 3^. SSs add. ܐܢܐܟ‎ (Se ܫܬ (ܐܧܬܼܬ‎ leg. lA] ܐܪܬ‎ (1), 
df. col. 438, L3 et inf. wn Ns. — 9 FU vw aos 
3o ܥܨ‎ ; SSs by, ܕܗܕ‎ ̣ — 96 SSs sic; 1 di e VAT 
F 4&2) 5 Nave, ef. inf. ܘ ܪܝܢ ܓ‎ N71 888 
ܘܢܢ ܐ‎ X, of. supra ܐ‎ . 11, — 98 H dU xe; SSs addit 
ܡܲܒܠܰܬ݁‎ de .ܢܠܘܚܢܦ̈ܐܪ‎ 
ܓܘܚܟܐ 403 
PN,‏ )ܒܫܐ WR Mo. caue i qua‏ 
ܬܘܒ XS‏ ܐܬܓ ܘܙܠܬ ܒܝܪ ooo‏ ܢܚ ܨܵܢܝܼܢܢ. 
ܡܛܠܘܪܠܝܢ ܕܬܚ̈ܛܝܟ ܨ¡ 

ܓܘܙܠܐ [e‏ ܗ̄ ܡܣܤܣܡܠܐ : ܫܢ 
MUT Dd Je! ,»! a5‏ ܓ ܘܳܐ 
ܝܥܛܡܐ ܕܦܪܝܫܐ ܡܢ ܐܝܠܝܐ ܘܥܒܹܐ ܝܬܝܪ ܡܝܢ 
ܐܦܐ ܨܢ US‏ (ܠܬܣܰܥ ala!‏ ܢܝܢ ܪܕܘ ܕܐܢ̈ܕܐ. ܐܦܬ qe‏ 
P VII esl‏ 

4PeJI us PWwSXAN 

Yu‏ ܐܝܟ ܒܝܪ Na aX co‏ .38 ܠ ܝܓܪܫ 
JUI S e RÀ JS woo‏ ܒܨ ܓ ܙܡ 
ܕܕܒܫܝܐ ܗܘܐ Me a 05 v Ma‏ ܘܕܡܫܥܝܝܐ 
ܘܕܚܡܪܐ ܘܕܫܪܟܐ 7 15V‏ ܡܥܥ̈ܐ AA & JU,‏ 


AXIS Jua‏ ܐܬܐ d,‏ ܥܢܒ ye,‏ ܕܘܐ Aqu]‏ ܘܚܛܐ ܨܐ 
ܓܘܙܠܬܐ" evo‏ ܥܘܿܪܠܘܬܐ p» RALUI‏ 
xc‏ ܡܬܩܪܝܐ ܬܘܒ wA NN,‏ ܐܘْ Pw ocn‏ 
ܘܒܪܬ Pw Ao P w^ cow‏ 

ܘܢ ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܡܕܝܥܬܐ ܕܗܼܝ ܗܝ 
ܨܪ( . 


: al suum I IN ܓܠܘܙ.‎ 
PÜsayb i» WCG, 
PK ܬܘܒ ܓܢܚܟܐ‎ due) Ji] ESOS NC 


! HF deest. 33x AU) auis. — ? SSs vocab. preced. 
desunt. — 9 SSs add. ܓܘܼܙܐܕ ܒܘܗܿ‎ .—^ HF .ܦܘܝܝܛܘܣ‎ 
5 Cf. B. H. in les., XIV, 8: epi ates ܐܦ‎ 
LAN ܕܖܪ݀ܡܐ‎ Noo. — 5 F add. os. — 7 H 
Y loco ܕܐܥܼܲܫ̈ܬܿܐܢܼܬ݁‎ 559! 7 F ܚܝ ܬܢ‎ pro Jo. — 
8 HF kl! Xie ܢ̇ܟܿܐ ܕܨ ܒܨ‎ gai! 5le «NC, confer 
eadem vocab. inf. sub XN... — 9 SSs v NeN,. — 10 88: 
Que-de. — 1! HF vocabula. precedentia desunt, — 12. H deest 
9| ASQ S 13. F ܓܠܘܪ̇ܿܝܝ̈ܐ‎ ; SSs deest, cf. col. 434, .ܐ‎ 10. 
— ^ HF ܂ܼ ܬܠܬ̈ܐ‎ 15 FSs ;ܕܫ‎ — 16 HF v 5375, deest 
ܬܠܬܐ‎ . — 7 HF deest ܘܕܫܪܟܐ‎ , — 19 SSs ܰܪ‎ 


3o 


IMPRIMERIE NATIONALE, 


, fortasse 

459 


ܓܘ ܡ ܕܣ Jo) ciuis, LS, cas cuan]‏ 
P5.‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܘܒ ܓܘܒ̈ܐ ܢܝܣܤܣܝܖ̈ܬܐ 
ܕܐܪ̈ܙܐ (SG.‏ ܘܬܘܒ | .ܨܐ ܝܨ . ܘܡܣܦܪ ‏ ܡܠ̈ܟܝܐ 
ܘܿܛܠܠܗ ܠܒܝܬܐ vw Se Na‏ ܢܣܫܖ̈ܬܐ ܕܐܪ̈ܢܐ % 
ws eos woe NO La vea‏ ܐܬܳܝ 
"ONT‏ 

Bow cuis ` eM 

ܓܘܼܒܵܝܳܐ yis‏ ܝܬܘܝ 4.5 
ܓܘܡܐܣܘܣ ܓܘܦܣܝܨ ܓܨܐ ܚܘܪܐ 
ܒܣܰܟܣܡܝܥܳܗܐ 


ܠ 


fna S Sv co ܥܒܪܝܐ‎ iat ܚ‎ "aM 


ov oa 
ܘܓܘܝܫܝܢ‎ vw SN oa ܨܠܘܒܢ‎ cb; ܓܘܒܲܥܝ̈ܬܐ‎ 
: 485 N53 


deua! cub! olus SN 

Por 

BUR LO wx 

ܓܠܘܒ̈ܬܐ ܙܢ ܝܼ. ܒܪ ܣܪܘ Apul‏ ܕܐܥܬܧܐ . 


e»‏ ܐܝܟ ܒܪ ܟܫܐ ܗܕ 
ܓܘܒܓ. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܢܪܡܝܝܘ'' )ܨܥ ܨ܂܀ 
NON‏ ܡܓܔܛܓܝܥܘܬܐ ܒܨ ܓܘܼܤܵܥܐ 
ܘܝܐܫܼܐܝ̈ ܪܒܢ'' Us Pw Nox‏ 

dresse I^] ܩܘܝܢ‎ e ܓܠܘܵܠܲܝ‎ 


deest. — 15 HF deest ܸܝܘ ܘܙ‎ . — 19 SS5 , wa ܓܠܘ ܗܓܐ‎ 
WM mox, ;̈ܗ .ܨ‎ inf. ܗܐ‎ S mo, 17 Cod. 
v 5.005972, cf. inf. l. 11 et Bar Ali, 2760. — 19. H deest 
ܐܧ ܐܬܛ )ܨ ) ܟ‫‎ -—19 H Td —?90 (od, 


et vocab.‏ ܐܬܐܦ H add.‏ .!? — .7 .ܐ cf. sup.‏ ܘܕܡܦܪ̈ܣܢܝܐ 


seq. usque ad. $2. desunt, — 99 S add. v se N ܐܝܟ‎ 


dae ܠܐܝ‎ — 23 FSs (254.23. — ?^ SSs add. . ;ܫܐ‎ 
F add, la... — 95 85 w Ne N, , — 9 8$ e Lal, 


confer supra lin. 5. — ?7 SSs deest. 
A60 cox, 


ae rods qeluoioos eios cass. ܓܠܘܓ ܪ‎ 
Fe ܗܘ ܕܡܠܟ ܗ ܘ‎ wx N oS o 

alia d» oco ܐܝܟ ܒܪ‎ » 000.0009 N AN, 
d ܢܸܫ̈ܬܩܬܘܨܨ‎ gays 

pe wo N aN, 

ܓܘܓܠܐ ܠܡ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܣܐܝ ܐ 0( 
ܓܘܕ̈ܐ ܟܢܘܝܫܬܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢܐ ܘܕܡܪܦܣܝܐ U‏ 
ܐܩܬ eas dll, os Rel, isl‏ 3 
ܠܕܒܕܚܨ)' Juil,‏ ܥܪܢ ܕܝܨ ܥܐܢܟܐ. ܓܘܕ̈ܐ Hae‏ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ axe‏ ܝܫܒ̈ܝܓܐ Cus, v‏ ܐܚܝ ܘܐ. ܒܪ 
ܣܪܘ ܬܘܒ ܟܢܘܝܫܬܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢܐ ܘܕܡܪ̈ܦܣܝܐ 30 
Ael‏ ܐܬܫܢܵܝܗ ܕܐܠܕܦ̈ܘܝܕ ܕܐܬܬܸܐܠܟ܀ 

ܓ݂̇ܘܕܵܐ s‏ ܘܐܝܟ sS as‏ ܓܘܖܕܐ &yls3I‏ 
5,2 ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܟ w^‏ ܕܡܓܝܢ ܒܗ 
ܡܝ̈ܐ. ܓܘܖܕܐ ܘܡܢ ܝܲܕܒܐ YI‏ ܐܧ ua‏ ܐܫܝܟ܀ 
ܓܘܼܕܵܕܵܐ ees dunk du‏ 

phi ܓܠܘܘ݀ܝ‎ 

ܓܘܕܝܐ 23,2 

ܓܽܘ̣ܪ̈ܺܠܠܶܐ (ܪܚ̈ܕܐܘ pom Pella Jyil‏ ܬܘܒ 
ܓܠܘܕ̈ܦܐ 5 pex‏ ܐܢܝܰܘ̇ܒ݂ܳܟ. SX‏ ܐܝܟ A‏ 
oco‏ ܕܨ ܀ 

Las 2 jl ܓܘܕܠܬܐ ܡܨ‎ % SAN 
AKI E" 

ܓܠܘܗܓ̈ܗܐ ܡܢ ܠܗܐ oaa! Ma‏ 
ܓܘܗ" ܚܢ .4 


1 HF ܓܓܘܡܒܪܝܬܘ‎ .— — 2. FSSe deest .ܦܵܐ ܐܬܐܬ‎ -— 
9 SSs seq. desunt, sed inf. legitur : ns 5n. ܓܠܘܒ̈ܐ‎ 
ܡܘܬܒ̈ܐ ܠܧܺܪ̈ܺܝܬܐ ܩܝܪܐ ܘܠ ܗܢܝܢܢ ܕܡܺܢܪܐ‎ 
ܦܪܣܐܝܬ ܓܘܢܒܪ.‎ ܼ — 5 FO GU JE. — 5 SSs deest, — 
$ FSSs deest (ya; SSs ܢܝܟ‎ pro (aa , confer infra 
«209 0X, . — 7 SSs deest, — 9. SSs add. ju 31. — 
ael ; H deest KE V. — 19 HF ܓܓ ܘܒܥ ܗ‎ 
ܢܪܡܣܘܣ‎ confer infra N30 NS ܡܫܥܢܐ‎ , — 11 88: 
ܘܙܟܪܝܐ‎ BleULA ܡܓܘܝܢܘܬܐ ܒܨ ܓܘܘܓܐ‎ . — 
19 H add, 81S US. — 1 SSs deest ܡܘܝܢ ܗ‎ en. — !4 SSs 

smi‏ ܝ 


7 HF à; ܓ ܘܐܘܿܙܘܢ‎ ` 


dem Pi ܚܝ‎ d) ܓܸܗܵܢܵܐ‎ 

YAN,‏ ܓܗ̈ܢܬܐ sU)‏ ܒܨ SKI‏ ܙܢܟܪܝܐ 
ܡܓܲܗܢܝܢ ge del gaius gates) apa‏ ܡܨ 
ed Juil, Led e nS o‏ ܐܐܠܕ 2c‏ ܕܐܩ ܐ ܣܨ 
ܐܫ ;)ܬ .:. 

ܓܠܗܢܛܝܐܢܕ ܓܢܛܝܐ gU!‏ ܒܨ ܥ̄ 
v7.05‏ ܗܘ 03 Y‏ ܕܗܘ ܣܡ ܚܘܝܐ ܒܕ[ HARD‏ 
ܓܗܢܝܩܐ ܕܕܡܕܡ ܐܝܟ ܕܒܪܝܫ̈ܐ. ܒܨ 
ܥܕܢ ܐܢܡܢ ܕܘܝܢܬ݁ E £ di]‏ 

ESAE ܓܔܓܠܗܣܝܘܣ‎ 

ܓܠܗܲܪ ܐܢܬ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܢ̈ܥ ua ceni‏ ܐܬܸܫܝܢ݇ܬ. 
ܓ ܗܘܪܘܬܐ1 ܛܐ 8I‏ ܐܫܿܚܺ ܐܕ ܒܨ d m‏ 
alg si sa]. undo dii di lax Ji Ja‏ 
Lesbo,‏ ܠ vi uas‏ ܐܚܢ Tem ues‏ ܓ ܗܘܪ 
ܣܨ (oi‏ ܕܥܩ JU à yd geceisJI uo d‏ 239 
ܢ Lula JI 9a Ju jb‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ vA. N,‏ 
ܐܝܢܐ i Sa‏ ܝܥܝ̈ܢܘܗܝ ܘܠܐ ܚܿܙܐ ܠܐ ܒܠܠܝܐ 
ܘܠܐ »Uus ao o^‏ ܕܢ̱ܘܵܐ(. ܐܢܸܚَّܐ .ܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܬܘܒ ܓܗ̈ܪܘܬܐ 7 By, SL)‏ 


vocab. seq. desunt. — 19H deest ܨ‎ er ܡܨ‎ .- 17 88: 
܆. ܕܡܪ ܣܪܘ ܫܡ ܕܡܢ ܐܬܪ̈ܐ ܒܪܗܘܡܐ‎ — 15 88: 
hoc vocab. omittunt sed addunt ad calcem vocab. praeced. : ܕܒ‎ 
ܐܧ ܢܝܟ‎ oA eo. — 19 H dest Nen ܓܠ‎ e. — ?? 88s 
ܓ ܗܪܢܝܘܢ‎ . — ?1 F ܠܕܟܠܒܝܬܐ‎ ܼ — ??: SSs deest. 
— 93 F 77. ܕܒܥܝܝܫ̈ܐ ܕܒ ܥܥ ܗܘܢ‎ ws ܐܝܟ‎ 
ܫ ܪܚܬ :88 ^? — . ܡܥܘܡ̈ܐ ܚܕ ܐܝܬܘ‎ |, — 25 SSs des 
Regn Sie dicti icd iac MUR 
deest ere F add. gx. — 
8i JI. — 35. HF deest (enses. — ?? HF add. c2. 
ܓܘܿܒ݂ܐ ܢܣܝܪ̈ܬܐ 458 


ܠܠܐ Ia EU‏ ܓ ܗܲܪ ܬ ܢܵܚܵܝܝ݁. ܓ ܗܳܪܐ ܐܪ( 
addi‏ 4 

"yas MON,‏ ܩܬ ܝܙܥ eus,‏ ܘܐܝܟ 
ܒܪ ܣܪܘ ܝܥܡܐ ܗܘ ܕܡܢ ܐܬܪܐ ܒܪܘܡܪ'' ܐܩܬ 
ܢܐܥ ܦ ey‏ 

Pel |Yw^oAN, 

ܓܗܪܡ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܘܪܺܝ ܡܝ̈ܐ ܒܥܝ̈ܝܐ 
jd‏ ܕܩ ܝܼܬܥܕܫ d I‏ ܐܫܟ . ܨ¿ ܓ ܗܪܓ" ܀ 
ܓܗܕܖܪ̈ܐܢܝܘܢ" wea‏ ܡܕܡ ܕܛܪ̈ܦܝܗܿ 
ܕܡܿܝܢ ܠܕܟܠܘܢܝܬܐ" MAN, aso‏ ܘܚܥܼܓܐ 
FAV a CT‏ 

PS ܠܘ‎ 

23 ܡܐ ܕܒܡܣܓܝ̈ܐܐ ܚܕ ܐܝܬܘ‎ om ܐܝܬܘ‎ MANC 
J€ des Poo oO 2I gles de JUG ܓܲܘܵܐ‎ sl 
ܐܨܚ ܟܐ‎ Xl] Ae! ܒܨ‎ iS ܐܚ̈ܝܹܐ‎ Posi sls s 
13 > ܐܫܝܕ‎ dy 

7 Ca d] ܐܝܟ ܒܪ ܣܠܘ ܥ ܢܝܸܧܵ‎ RAN. 
ܘܬܘܒ ܡܪܪܬܐ ܕܒܓܘܗܿ ܕܡܪܪܬ̈ܐ ܀‎ 
Deum.) ܟܢ ܡ ܪܣ ܟܚ ܟܒ ܥ ܝܫܘ‎ "X 
& (ܠܝܼܿܕ ܕܥܼܝܬܒ‎ co Lid Pas eo ܓܘܒ̈ܐ ܐܝܟ ܒܪ‎ 
DERNIER ܐܐܝ̈ܝܵܝܝܐܒ̇. ܓܔܓܘܒܬܐ‎ TC 

55 (sic) exl Lai ܓܘܒܐ ܢܣܝܪܖ̈ܬܐ‎ 


Lula I,‏ ܐܝܟ ܒܪ aA c‏ ܡ̈ܺܥܪ̈ܝܬܐ ܗܠܝܢ 
ܕܡܬܦܠ̈ܓܢ 900 ܡܝ̈ܘܢ ܡܥܘ̈ܢ. ܦܪܣ ܐܝܬ ܕܝܢ 


1 SSs add. ,[ܟܐܫܬ݀ܬܿ‎ — 9 SSs ܕܒܪ ܣܪܘ‎ vv mam, 


cae , — 9. SSs deest vanas, — Hl saam‏ ܥܸܫܸܬ. 
ܓ ܗܢܛܝܐܢܝ ULlais.; Fw NA NS cow igna NN,‏ 
ܐܝܟ ;$8 5 ܓܥܛܛܓܝܐܝܐ o Mad, confer infra‏ 
ܕܕܒܪܢܫܐ ܪܒ ܣܪܘ ܥܝܕܢܝ ܐܠܕܟܡܲܢ Ace,‏ 
Nascowc pro e g^. super‏ ܐܪܪܡ de); H‏ !£ ܗܨ ܕܲܫܟܙܝ̱ 
CASS Mel. — — 6 SSs Jigz3. — 7. God.‏ ܣܢ : quod scriplum est‏ 
aas‏ :88 9 — . ܓܠܗܪܘܬܐ :$$ 9 — . ܓܗ̇ܪܐܝܬ݀ 
prO yanae) y. — 10 88: (ye pro (e$; H ye2-] pro QA.‏ 
S deest as, — 13 HF deest «sve‏ ?1 — , ܒܝܨ HF deest‏ !1 — 
H JAX. — 15 SSs‏ ! — .4 ܣܪܘ ܬܘܒ ܓܗ̈ܪܘܬܐ 

455 


ܓ݁ܳܗܳܐ 

ܠܡܕܡ ܕܡܝܬܬܣ ܥ .ܤܡ ܠܗ ܕܠ ܣܢ ܘܒܥ ܐܝܢܬ 
ecu‏ ܐ. ܐܟܥܢܢ ܐ ܕܡܢܬܦܢܪܫ — le‏ 
ܕܠܩܘܒܠܐܝܬ ܒܬܪ̈ܥܝܬܐ.. ܣܬܬܚܡ ܓܝܪ 
ܓܕܝܫܐ ܐܦ am am‏ ܡܐ ܕܠܐ ܓܫܣܐ 
wow No oo‏ ܘܠܐ ܦܘܪܝܫܫܐ v No‏ 
ܕܝ̈ܠܠܝܬܐ. ܘܐܝܬܘ 03225033 co‏ ܒܡܝ ܕܡ 
ܐܚܪܝܢ. ܘܡܬܦܠܓܔ ܕܝܢ ܠܫܬܐ 8 ܪ̈ܫܥܝܐ. 
ܠܡܬܝܕܫܿܝܐ ܘܠܡܬܓܪ̈ܫܢܝܐ. ܠܓ݂ܲܘܵܢܵܝܵܐ ܘܠܝܚ̈ܝܕܝܐ. 
ܘܠܕܲܡܫܿܢܼܐ ܘܠܕܠܐ ven‏ ܡܬܝܕܫܢܐ ܐܝܟ 
ܚܟܼܡܬܐ ܘܣܟܠܘܬܐ 36s 0 wo No‏ ܘܬܐ 
ܘܙܕܝܩܘܬܐ wu so‏ ܘܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܦܫܐ 
ܐܝܬܘ ܩܘܝܡܐ ܕܝܠܗܝܢ܇ ܡܬܕܟ̈ܓܫܢܐ ܐܝܟ d‏ 
ܐܢܐ Ww Xa‏ ܘܪ̈ܝ̣ܚܐ ܘܛܲܥܡܐ «oma wo‏ 
ܟܠ̈ܫܬܐ. ܓܽܘܽܢܺܝܶܐ ܐܝܟ ܟܠܗ ܚܘܪܘܬܐ X. Ao‏ 91 
ܐܘܟ ܘܒ ܘܬܐ. ܝܢܢܥ ܝܕ̈ܝܐ ܐܝܟ ܚܘܪܘܬܐ 
c XN NS 8‏ ܐܘ ܐܘܟ ܡܝ ܘܬܐ ܕܡܲܢܕܝܢܘܼܬܵܐ. 
ܕܡܫܲܟ̣ܵܐ ܐܝܟ wie‏ ܕܗ݀ܘܝܐ 750 vw Dos‏ ܐܘْ 
vox, Sox‏ ^ ܕܚܠܬܐ ܐܘ ܐܘܟܡܡܘܬܐ 
n‏ ܝܫܡܫܐ. ܕܠܐ xn‏ ܐܝܟ ܐܘܟܙܡܘܬܐ 
ܕܥ ܘܪܒ̈ܵܐ .ܘܕܟܘܝܫܰܝܳܐ. Ws Sw co‏ 
ܡܫܬܡܗܝܢ ܐܘ ܚܫܘܡܬܐ ܕܡܬܩܲ ܒܥܐ 
ܒܓܘܫܡܐ ܘܠܐ ܡܫܲܢܝܐ ܕܒܢܗ (ܐܫ݇ܕ݂݇ܡܿܢ܆: 

ܓܵܗܵܳܐ Lou, was‏ ܘܐܦ ܒܝܬܐ ܕܦܪܝܟܘ AX]‏ 
qg5y M e$» KXAMM cue),‏ ܐܢܬ݁ ܢܝܒ dy Re‏ 
ܓܔܗ݀ܐܢܛܓܘܟ݀ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܝܫܒܺܒܐ 
ܼܐ 


usque ad ܟܘܪ ܗ‎ e. — ! F ,ܢܨ‎ — 1? 88s ܓܗܵܝܵܐ‎ 
ܬܛܓܗܝܐ‎ . — 13 HF ܗ ܡܢ ܟܘܪܗ ܢܝܗ‎ 5m ve. — 
14. S85 yel; H exul]. — 15 H wt NN, . — 16 HF 
v3; Ss we: S v3 3, cf. col. 379, ܐ‎ 4. — 
17 88 ܙܟܪܝܐ ܐ ܝܢܢ‎ — 18 1 deest Kx-&— (3; FSSs 
deest S ܘܢܝ‎ Sl. — 19. (f. col. 448, ܬ .99 — .10 .ܐ‎ 
3a. 
456 9017301, 

Y Ks el] woo x 75 ܐܘܡܛܪܝܐ‎ 
(eA s N A eo. ܡܲܚܝܪܘܬܐ ܐܝܟ‎ 3 
ܘܐܘܣܝܦ ܒܝܪ‎ « (sie) ܓܔܹܐܘ ܡܿܫ̈ܚܘܬܐ. ܡܸܛܪܸܝܵܐ‎ 
Ao. Luca ܓ݂ܐܘܡܓܝܪܝܐ ܬܘܒ‎ LL OUS o^ co 
ios 
isle y KeUU] ܓܠܗ݀ܐܘܪ̈ܓܠܝܐ ܦܰܠܥܢܽܘܬܐ‎ 
49K! 
(ܠܝܿܨܵܢ.‎ Ras waa ܓܗ݀ܐܘܪܓܝَܩܢܘܣ!‎ 
4d Jy 53M 0 ܓܗܓܗܢܝܩ̈ܐ‎ 
qb ܓܠܗܵܢܐ ܫܢܐ ܕܨܵܨܨ‎ 
JU, cuc] 3b] sb ܐܪܒ‎ BLU) ܓܠܗܰܢܬܠܠ‎ 
ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܐܝܐܝ ܘܐܝܢܐ ܕܐܓܗܝ ܡܝܢ‎ Ven N ve 
elo uuum gae, as ܨ ܡܘܨܠܐ‎ i36 ܟܘܪܗܢܐ‎ 
ܟܘܪܗܢܐܐ (ܠܠܿܐܝ̄ܬ݁‎ Qoo ܐܬܝ̈ܗܓ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
ܬܘܒ‎ xke Aaa ܘܕܨ‎ aei des mI os 
ܣܐ ܬܓ ܗܐ ܒܟܬ ܥܰܪ‎ ils] ܦܘ̈ܠܛܐ‎ 
30 NS. Los ܠܡܘܬܐ‎ wA ܬܬܚܿܪܪ. ܓܗ̈ܝܬܐ‎ 
ܚܕ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ 4 ܀:܀‎ 
ܥܢ ܒܝܨ ܗ݀ܘ‎ d! oL) ܓܗܝܠܘܼܬܐ‎ 
M Gne) Ue ܠܘ‎ Soul] v S oos ܣܓܝ ܠܘܬ݀‎ in 
"we ܨ ܓܠܗܝܼܠܐ (ܓܝ̈ܫܿܬܿ. ܓܝܗ̈ܠ‎ AMNUI ssl ao 
ܒܨ ܝܥ ܗܪܘܬܐ.‎ J-xUGUl, ܘܠܗܝܠܘܬܐ (ܐܫܿܔ‎ 
e^ co ܘܐܦ ܚܫܪܝ̣ܚܐ ܐܝܟ‎ e ܓܔܓܗܝܠܐ‎ 
($5 YN ac ܣܓܕ ܠܘܬ‎ vas óc ܀ܐّܫ̣ܝܐܐ‎ V ied 
VIS Saal pais 
1347] ܓܗܠܐܘܣ ܗܘ ܩܘܦܐ‎ 
193 ܓܗ ܡܗܝ ܡܳܠܝܐ‎ 


! HF deest ܠܗ‎ . -..? HF «3022330330. ܢܝܠܝܐ ܘܟܠܗܝܢ‎ 
—3 88: s ܡܫܬ ܥ :ܒ‎ w XN .ܐܝܟ ܟܠ ܕܠܗ‎ — 
4 HF. vocab, seq. usque ad ܢܢܘܪܘܬܐ ܕܒܬܠܓܐ‎ desunt, — 
SF ܘܠܘ‎ —5 B. Ali, Paris. 255, melius. Ny sen, . 

— 7 HF deest ܓܘܡܓ݁ܪܢܐ‎ TY Ks LAU, ef. col. hao, 
1.6. —9 SSs add. . ܣܪܘ . ܗ‎ ^3; zm voc. !ܠܘܐ‎ pro &3Xl. 

— 9 $8s 42, ܣܪܘ ܝܠܕܬ݀‎ A33. — 19. H vocab. seq. des. 
9 ` 


T2 


ghe, 9‏ 
ܝܥܒܕ ܠܒܝܬܐ ܟܝܕ ܚܿܝܕܪ ܡܝܢ ܠܒܪ. ܓܕܢܦ̈ܐ 
e N‏ ܠܦܬܝܘܬܐ ܕܟܪܣܗܝܢ 5 2o. w^.‏ 3 
ܡܘ̈ܬܒܐ (sic) gae‏ ܓ̇ܕܢܦ̈ܐ. ܒܪ ܣܪܘ ܟܐܦ̈ܐ 
3333« ܡܝܢ ܐܣܝܬܐ ܕܡܬܬܣܝܢܒ̈ܝܢ ܩܺ̈ܪܝܝܬܐ 
ܒܣܘܣ ܛ ua f 1. oS‏ )ܬܚܐ ܘܐܘ Moa [y‏ ܓ ܘܘ `. 
ܓܕ̈ܢܦܐ eua‏ ܡܢ ܒܿܣܪܐ cra BlxL US I o‏ 

Pod 

ܓܸܕܣܝܼܡܢ' en‏ ܦܩܥܬܐ (sic) wc x‏ - 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܬܪܐ Loud)‏ 4 

ܓ݂ܕܥܘܼ̣ܢ ܢܣܝܘܢܐ ܕܠܐ ܬܪܝܼܨܘܬ ܐ wx.‏ 
ܥܿܒܪܝܐ ܗܘ sao Roy INS eo‏ 1 ܚ ܝܕܘܬ oo. Rays‏ 
ERAN‏ 

oM SAN. oS TERRAM 

ܓܕܪܐ yis‏ ܥܐ :ܐ 

ܓܕܝܢܪܘܬܐ' ܝܟܝ ܐܩܧܨ ܀ 

458 3M, vA ANA 

ܓܵܠܸܕܫܶܐ ue‏ ܒܨ̄ ܫ ܝܢ . ܓܲܕܫܲܢܝ ܕܟܪܢܐܝܬ 
ܓ݂ܕܶܫܢ̇ܝ ܢܩܒܐܝܬ ܬܘܒ ܓ ܕܝܫ ܐ ܐܚܬܘ oc‏ 
ܡܢܗ ܐܝܬܘ. ܘܠܐ ܡ̇ܨܝܐ ܕܢܝܗܘܐ ܡܘܼܝܫܒܫܣܗ 
ܒܠܥܕ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܐ݀ܝܬܘ .ܒܗ. ܡܸܬܬ̇ܚܿܡ ܓܝܪ 
ܕܐܝܬܘ ܒܡܕܡ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܓ ܕܝܫܐ Jc A‏ 
ܒܡܕܡ ܐܝܬܘ 0 3 was‏ ܡܩܲܒܠܝܗ. ܘܗܕ Pese?‏ 
ܕܠܘ o5‏ !! ܡܢܗ ܐܝܬܘ. ܐܘܿ MM‏ ܕܚܸܘ̈ܪܘܼܬܐ 
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܓܕܝܫܐ ܠܘ ܡܢܬܐ ܡܢ ܓܘܝܫܡܣܢܐ 


deest , cf. Bar Ali, 2722. — 9 SSs ,ܡܣܡܘܝ ܡܗ‎ — 10 SSs 
deest ܡܩ ܒܠܝܗ ܘܗܝ ܐܝܟ‎ v3. — !! HF vocab. 
seq. usque ad ܛܔ ܝܗ‎ 9.33.20. wa 30, ܡܢ‎ desunt, — 
12 HF vocabula sequentia usque ad vss. ܒܠܘ ܒܗܕ‎ desunt, 
— 13 SSs ܘܗ݀ܘܐ 03.5 . ܗ݀ܘܐ ܕܗ݀ܘܐ‎ — !^ HF deest ° 
ܟܝܝܐ‎ 
454 MAN 


glo‏ ܐܝܬܝ ܗܿ. ܘܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡ̇ܨܝܐ ܕܝܗܘܐ 
ܩܘܝܡܗ ܒܠܥܕ am‏ ܡܐ ow‏ ܒ ܡ ¬ = ܨܢ < 
TREES‏ ܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܡܢ 7520 s»‏ ܒܥܬ ܥܕ 
ܓܘܚܫܡܐ ܡܩܲܒܠܢܝܗܿ. ܐܢܕܝܢ ܟܒܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܦ 
ܓܠܘ ܝܫ ܡܐ ܘܡܥ ܬܡ݀ܝܐ ܐܝܥ ̄̈ܐ ܕܗܘ ܒ ܐܬܪܐ 
ow‏ ܟܕ ܠܘ ܡܢܝܬܐ ܡܢܗ ܐܝܬܘ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ 
ܕܢܗܘܐ ܩܘܝܡܗ ܒܠܥܕܘܿܗܝ. ܝܕܥ ܕܠܢܘ ܒܝܗܝ 
ܕܟܝܢܐ ow‏ ܓ ܘܫ ܐ ܒ ܐܬܪ. ܐܠܐ »m.‏ 
ܒܠܘܫܡܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܠܘ ܟܝܢܐ ܐܝܬ̄ܘ ܓܘܝܫܡܐ. 
ܐܦ ܓܕܝܫܐ ܗܟܝܢ. am‏ ܡܐ ܕܗ݀ܘܐ ܘܡܿܪܚ ܡ 
ܣܛܪ ܡܝܢ ܚܒ̈ܥܐ ]83[ voca‏ ܒܢܝܗ ܗ݀ܘ 
pono voca w^»‏ ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܓܕܫ̈ܐ 
ܕܠܐ T RC‏ ܐܝܟ ܐܘܟ ܘܬܐ ܕܥܬܪ̈ܒܝܐ 
ܘܕܟܘܚܫ̈ܝܐ. ܐܠܐ was cA‏ ܡܬܪܚܣܝܢ ܫܡܠ 
ܗܠܝܢ. ܡܨܝܐ ܗܝ ܓܝܪ mox‏ ܐܢܫ ܒܚܘܝܫ̈ܒܐ 
ܠܥܘܪܒܐ ܚܼܘܪܐ ܘܠܥܿܠ ܒܐ wow‏ ܗܟܝܐ 
ܘܐܦ 59 ܕܣܛܬܛܪ ܡܢ ܚܿܠܒܐ. ܐܦܢ ܓܥ ܪ ܐܬ 
ܓܕ̈ܫܐ ܕܡܚܿܒܠܝܢ ܠܡܪܡ ܕܓܕܫܝܢ ܒܗ̇. ܐܠܐ 
ܠܓܫܝܡܘܬܐ oso x S aw!‏ ܐܘْ ܠܥܢܕܐ ܡܢ 
ܐܝܠܝܢ ܕܢܩ̈ܦܢ ܠܟܝ̇ܢܐ. ܟܝ̇ܢܐ ܓܝܪ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝܢ 
ܐܦ ܗܟܥܐܐ. om‏ ܕܠܐ exi woe won‏ 
ܘܠܝܬܘܗܝ 75 w^‏ ܕܡܝܼܕܡ , ܡܬܬ݁ܚܶܡ ܓܝܪ 
ܕܠܐ ܡܐܡ ܠܚܿܬܗ ܘܠܐ Jy onc A-.5.5‏ 
ܕܢܬܦܪܫ ܡܢ ws‏ ܕܩܿܐܡ ܠܥܳܬܗ ܘܡܣܼܲܒܓܔ 


|. Cod. sic, leg. ut supra mos ܕܡܬܬܣܝܡܢ‎ 
"202 ܩܵܪܺܝܬܐ ܐܝܟ‎ . — 2 SSs deest ܨ ܪܝܫ‎ fee s 
wo; F deest tantum fele. — 5.88; v0 X. 
prior glossa deest, — SSs ܘܒ̈ܢ . ܘܗܟܘܬ ܒܪ ܣܪܘ‎ pro 
Aoc. — ? HF add, Je; ܓ ܕܥ ܘܢ )ܐܚܘܢ‎ , -- 0 HF 
sic; S$s Lis ܓܺ ܥܪܐ‎ a3] eoe, LÀ V Ae ܓܲܕܪܐ‎ 
ܥܬܝܥ‎ CA u.. — 7 SSs deest wA NS as. — 8.$8s 

451 ܓܕܝܠܘܬܐ 


a‏ ܡܓܕܐ 0 ܒܝܬ ܡܿܣܣܩܐ ܕܒܪ ܕܝܫܢܕܕ ܘܡܢ 
Mox VAN‏ ܚܝ Kem VAN saa)!‏ ܐܠ 


Tü 
ܙ ܫܝܟ ܢܢܝܟ ܐܝܟ‎ Ges ܦܪܢܢܬܐ‎ SAN 
ܒܪ ܣܪܘ ܀‎ 

uM 394‏ ܢܪܗ ܝܛ ܐ 
m‏ 

d ܐܬܝ ܝܸܢ̈ܚܫ݇ܟ݁‎ uU JI ܣ݀ܠܩܐ ܠܥܠ‎ YAN, 
ܐܵܢܵܢ‎ ulis, ܐܢܵܕܸܨܢ‎ ule S ius 

RN‏ ܬܒܬܝ el ed Lau] ray‏ ܠܚܟ ܕܨ ܠܐܫܿܢ 
COL uem ode AME. vus‏ 

ܓܕܝܫܐ ܝ Lacs‏ ܦܬܝܼܢܨ .ܐܝܟ ̣ ܒܪ 
ܣܪܘ ܥܪ̈ܡܬܐ ܕܩ̈ܝܓܐ ܘܕܣܥܪ̈ܐ Pg SI‏ 


| va Wc 5 ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ HON 


RV g^ 
ܕܪ̈ܥܟ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ ooa ܙܝ‎ Jo, Jedi 
ܢ‫ ,)ܐܧ ܝ. ܐ݀ܬܓܕܡܬ‎ las] ܘܐܬܒܪ‎ Ma 
ܕܡܟ݀ܐܒ. ܐܬܬܒܪ ܐܡܿܝܪ ܒܢܪ ܣܪܘ‎ exa cn 
(ܝ̈ܚܿܬܧܺ.ܧ݀. ܐ݀ܓܕܡ ܇ ܘܐܓܕܘܡ ° ܐܝܟ‎ Ky coy 
ܘܐܚܪ̄ ܓܕܝܝܡܐ‎ Peau easi alas] ܒܪ ܣܪܘ‎ 

dE, dul a3 AN, 
ܓܕܝܠܬܐ ܥܝ ܒܝܐܘܪܝܬܐ. ܘܗܒ ܬܪ̈ܬܝܝܢ‎ 
Pr 023 ܓܠܕ̈ܺܝܠܬܐ‎ 


dayelVs Ho deest, — 1€ H (pl os ܐܲܢ̄ܬ݁‎ ees. — 15 HF 
ܓܕܒܘܢܝܢܝܝܐ‎ . -- 16. Cod. sic, leg. cum Bar Ali, 9790 : 

ܐܓܕܡ HF‏ 17 — ِ ܕܦܺܝܫܐ woe‏ ܕܒܹܐܒܩܝܼܢ 
pco. S we, confer col. hb1, 1,22. — 198 SSs deest, — 19 SSs‏ 
H add. 3-5).‏ !? — .ܕܦ" $ ;3 "o‏ $5 )9 — ;ܐܦ̈ܐ 

— 393 S$s con co* Na. — ?9 H add. GARS. — 9* Cod. 
sic, in Bar Ali, Paris. 955, cle 2 Jean. 
ܓ݁ܕܺܢܦܳܐ 459 
AMAN‏ ܢܦܫܗ xcci‏ ܓܢܣܐܐܝܬܘ ܕܐܣܐ 
ܕܗܟܢ ܡܫܬܼܡܗ. ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ MAN,‏ ܢܦܫܗ 
No 0‏ ܢܝܐ ܐܝܬܘ ܕܗܟܥܐ ܡܬܩܝܪܐ ܘܬܘܒ 
ܓܠܘܪܣܛܪܐ emi‏ ܝܨ ܐܚܨ JU,‏ 3 ܕܪ Hur‏ 
ܬܘܒ ̇;. 

ܓܠܕܲܠܟܐ .ܕ ܙܟܪܝܐ .ܘܐ ܚܪ̈ܢܐ" Wa o5 o‏ 
ܕܐܠܗܐ All X4las‏ . ܘܗܟܢ ܒܪ .ܣܪܘ ܘܥܒܪܝܐ 

:. ܕܐܠܗܵܐ ܟܕ ܦܬܝܢܢܐ ܡ‎ ܗܬܘܒܪ‎ ao 

ܓܕܠ̈ܐ ܡܨܥ ܪ̈ܐ Ame!‏ ܣܪܘ ܗ̄ܬܪܝܢ 

ܣܘܝܥܪ̈ܢܐ ܡܿܘܕܥ amd‏ ܐܬܪܐ Solana!‏ 

ܝܗܼܒ ܓܕܠܝܐ ܐܘ ܡܕܡ NS‏ (ܠܚܰܨ ܫ ܨܢ 

qx OT doily JalJE ܕܐܪܚܬ‎ (ses. ܕܦܨ ܢܪ‎ LUI 
hjyaeet ܘܦܫ‎ yel, ܚܝܨܢ ܐܛ ܢܐܬ‎ 53 

ܓܕܕܒܘ ܢܟܐ ! ܒ¿ ܫܘܟܬܐ ܕܦ̈ܺܝܫܐ Mea‏ 

do RAI ܡܢ ܚܡܪܐ‎ 

ܓܕ̈ܡܐ uas eum eu‏ ܐܓܕܘܡ .ܐܦܣ ܘܡ !1 

Xx ex ܓܕܡ̈ܐ ܝ̈ܩ ܚ ܨܢ. ܓܕܝܡܘܬܐ‎ iyu "gl 

ܓ ܕܡܐ ܚܝܫܫܿܢ ( ܐܰܣܶܐ 

: - ܘܥܼܸܫܵܟ݂ܝܝ. ܓܓܠܕܢܘܬܐ ( ܠܚ ܫܐ ܬ‎ Duae i eR 

ܐܣ̈ܐ"' ܗܝ 9 | ܥܠܝܗܝܢ ܩ̈ܖܪܺܝܬܐ ܐܝܟ 

ܕܟܣܘܣܛܪܘܥ" ISI‏ ܟܐܦ̈ܐ eas‏ ܠܒܪ ܡܢ 

ܒܸܢܝܵܢܐ. ܘܝܘܢܝܐ VA‏ ܝ ܛܝܪܣܝܘܣ ܪ . 5-3 ܐܕ 

Pls SIDES‏ ܓܖ̈ܢܦܐ Bl sls,‏ |553 ܒܪ ܣܪܘ 

usb dli !ܨܐ ܪ̈ܝ ܣܟ‎ Lo vasis ܓܕܢܦ̈ܐ‎ Lll 

Jeelas. ܓܠܕܢܦ̈ܐ ܕܒܝܬ ܚܢܵܡ̈ܐ‎ Lues1JE ܚܟܐ‎ de Jud 

A3 20 v5 2 eee!‏ ܡܠ̈ܟܐ ܡܛܓܠ ܕܓܕܢܦ̈ܐ 


! SSe seq. desunt, — 2. H. ao, E gie. 
nale Xen s ܐܘܿ‎ Na ܒܬܪܟ‎ sca NS. 4 Ss 
ܚ‎ F L3 ܟ‎ ; S dest. — 5 SS add. 894. — 9 H y 
pro &33-—-.—7 SSs ;ܐ ܢܢܝ‎ F coL). — 8 SSs 
oo. ca oaa N v. — 9. SSs sequentia desumt, — 10. SSs 
deest, confer supra lin. 7. — V1 Ss kso; S ܕܸܨܦܰܚܸܦܵܚܝܬ‎ „ — 
12 HF deest x38 svo ܕܙܟܪܝܐ‎ ِ — 1? Ss IE S 

ܘ 


449 ܓܲܕܵܐ 
ܢܣܝܘܢܐ. ܒܪ ܣܪܘ ܓܕܢܘܬܐ' ܐܘْ ܢܝܣܝܘܢܐ ev‏ 
AN,‏ ܕܥܼ̣ܣܵܟܸܢܝ | ܕ ܡܝ $e‏ ܘܥܒܪܝܐ 400 


Pos ܐܝܟ ܒܪ‎ copine 
ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܣ̈ܢ ܡܢ ܬܘܢ‎ VS Ns MANC 


ܓܕ̈ܐ ܘܓܝܕܕ̈ܐ ܒܨ̄ ܚܘ̈ܛܢܐ ܐܚܥܪ̈ܝܐ 
ܕܡܬܦܣܩܝܢ ܡܢ ow Nai‏ ܐܡܝܪܐ ܓܝܪ ܒܟܬ݀ 
ܕܐܝܘܒ eX sx»‏ ܡܢ ܓܕܗܤܘܝܼ̣ܢ 0 vaca‏ 
ܩܿܠܝܠܝܢ ܗܘܘ 39» ܘܙܝܥܘܪܝܢ ܐܝܟ ܡܫܘܚܝܬܐ 


x A Ma‏ ܐܘܟܝܬܬ݀ ܚܘ̈ܓܐ ܕܡ̈ܐܢܐ ܕܡܙܕܡܝܪ 


ܕܬܠܼܲܝܢ vos‏ ܘܡܬܦܿܣܩܝܢ ܡܐ ܕܡܫܬܡܥܐ 
ܓܵ̈ܕܼܳܐ ܟܕ ܙܩܝܦܐ XC‏ ܐܘܟܝܬ ܣܿܠܡ ܠܥܠ là!‏ 
de Jus‏ (ܐܟܐܝܟ ܢ̱ܘ̈ܐܐ. idees‏ ܢܸܕ݂ܢ̈̈ܢܐ ,]15 de Jus‏ ܐܐܬ ܐܨ de»‏ 
aroma Jus shed‏ ܕܢܸܓܢܵܬܿܟ ْ ܐܚܖ̈ܢܐ d! gioi. WACNS‏ 
EC‏ 

Pessoa] £9 ܐܢܝܟ‎ Eam oen aA, Ce Pel 
ܘܡܩܫ̈ܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ‎ SS X ܓܕܕ̈ܐ ܟܕ ܓܢܝܼܒܐ‎ 
Aus Tg prion ܐܨܥ .ܘ ܝܨ‎ wis ܡܿܪܝܪܘܬ݀‎ 
ܒܪ ܣܪܘ ܣܓܝܘܬܐ ܕܡܪܪܐ ܕܡܘ ܡܒܝܪܝܫܝܐ‎ 
&aexao [9 (ܫܫܵܨܝܼܬ ܘܠܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܬܘܒ ܓܕܕ̈ܐ‎ 
ܢܗܘܐ ܠܒܺܢܝ ܐܝ ܢܘܥܪܐ ܝܥ‎ v Na ܐܝܟ ܗ݀ܝ‎ 7 Us, 
ܐܝܟ ܗܝ‎ colos (sic) ܓܕ̈ܕܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܘܐܘܠܨ̈ܢܐ‎ 


ܕܒܐܣܒܥܢܝ ܡܪܪܐ ܘܐ̈ܪܘܝܢܝ ܓܕ̈ܺܕܐ .: 


— !! H male wt Sos Nou) olacicl ccs 
C52 ,ܐ ܼܐ‎ — 12 HFS wa. — 15 F add. Joa. 
ܢ‎ S dese, ef. supra I. 11, — 15. 88s (9 Lad, ef. inf. 
ܐܢܬ( ܨ 11. 17 — ,88:4 16 — ܥܨܘܪܐ‎ F ܐܥ ܕܐܚ‎ 
— 18 $$s deest. — 19 HF deest «jh. —9? Fá$ Ki alas 


53; SSs Alo ài 
ܓܕܺܝܐ 450 
YAN‏ ܥ̇ܝܹܝܸܝܐ. ܓܕܕ̈ܐ Ji, aas‏ ܝ ܝܬ ܐܬܓܕܕ 
ܘܓܕܕܐ ܘܓ̈ܕܐ' ܚܝܘ̈ܛܓܐ 755 S‏ .2-20« ܒܝܬ 
PB‏ . 
oe gli colas] WEAQRN‏ ܠܘ ܢܝܢ ܨ̈ܨ. ܩܐܝܟ 
c‏ ܓܕܘܪܖ̈ܐ ܚܝ ܨ ul ll‏ ܓ̇ܕܘܼܕܘܼܬܐ ܥܬܘ ܐܢܬ 
d‏ ܥܨ ܝܨ ܢܝܨ . ܐܝܟ ܪܒܝܢ' ܓ ܕܘܕ̈ܐ 
ܥܠܝ̈ܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ assi‏ ܒܙܘܘܓܥܓܐ 
Pokal t o UI‏ 
ܓܶܕܘܽܦ݁ܺܳܐ ܟܕ ܙܩܝܦܐ -Glà cil Glue EC‏ 
ܓܕ̈ܘܦܐ | ܐܫ ܪܝܢ BR Ces!‏ 
ܓܕ̈ܘܠ® ܐ ܕܠܠܝܬ̈ܐ'' ܐܝܟ ܒܪ ܣܪ̄ܘ ܚܵܫܟ 
pie Jodi‏ ((ܡܿܕܐ .6 
ܓܕ̈ܘܠܐ ܐܢܝܐ ܬܕ݁ܐܚܺܝܢܝ ܝܕܠܐ e‏ 


c) gei ܒܟ‎ ue sus ܕܠܠܟܬ݀ܐ‎ NON 
vU» 


ܓܕܘܠ .ܥܨܘܪ̈ܐ ܘܐܪܡܐ ܒܩܸܕܪܵܐ 
XÀ‏ ܐܘܚܐ ܨ" Lidl‏ & )4:930 

ܓܕܘܠܐ 3344732 Non LN. aoa 6v‏ ܐ 
ܕܐܝܬ :ܒܦܣ̈ܩܐ en‏ ܟܝܡܐ ܕܦ ܨ ose.‏ ܐܨܨ UV JE‏ 
A^‏ ܘܝ ܡ HUI‏ ܝܨ nés, Kol!‏ ܘܥܪܐ 
AS S MC‏ ܩܪܝܬܗ ܕܝܘܢܢ ܢܒܝܐ܀: 

Jy ܕܐ ܐܝܬܐ ܨ ܢܝܟܠ ܫܛ ܐ‎ "aot das SU. 1: Gs] veas 
OM ܙܢܟܪܝܐ‎ us ܕܝܬ‎ cóc. ܨ‎ S65 yb ys 
ܐܝܟ ܐܘܢܓܠܥܘܢ ܐܢܥܐ ܡܝܐ‎ ooccs] ܟܠܢܫ‎ 
ܠܘܬܝ.‎ xac s UN E ܕܐܬܬܪܝܡܬ ܡܢ ܐܪܥ ܐ‎ 


! HF ܓܕܝܘܬܐ‎ .— ? Cod. hic ܐܘܪ , ܓܠ ܪ̈ܐ‎ HF. infra 
denuo Ww AN, | cum eisdem glossis. — ? FSSs ne As. — 
4 H .30] dV. — 5 SSe correctius ܓܠ‎ quod vide infra suo 
in loco. — ¢ H eux! ܐܬܟܐ ܕ‎ „ deest ܨܥ‎ et óLss ET F 
(Q2 pro o yp. —7 $8s 3,-—e9; F doo, Los, . — 
3 HF seq. desunt. — ? F add. By aai; SSs add. $e et 
sequitur v sv pro ܘܰܐܝܟ ܪܒܢ‎ , — 10 SSs ܕܙܟܪܝܐ‎ 


29. 

447 


ܓܒܲܪܖ̈ܘ̈ܬܐ 
ܓܒ̣ܵܪ̈ܘ̈ܬܐ ly ell oues Le]‏ .7 ܧܟܿܐܝܼܢ' 
je colat‏ 
ܓܒܪܐ dsl, Jéb Les TOU Yan‏ 
ܓ ܒ ܪܝܬ ¥< ܐܝܨܿ1ܕܵ gu‏ ܡ 
Xa, YONG AN,‏ ܕܨ Jesse‏ 315 354« 
cual!‏ ܐܬܓܼܲܒܪ ܗ̄ ܡܢ ܓܒܪܘܬܐ ܐܘܟܝܬ 
ܗܘܐ ܓܒܪܐ RP‏ ܐܝܫ ܒܥ ܒ ܢܪܝܐ »€ 
ܓܒܪܐ. ܘܐܝܫܐ ܗ̄ ܓܒܪܬܐ ܨ̄ ܐܢܬܬܐܐ de‏ 
PIN‏ ܐܝܟ ܙܟܥܪܝܢܐ ܓ ܒ ܪܐ 
ܕܐܠܗܐ ¥ ܓܝܢܒܪܘܬ ܐ ܕܐܠܗ݀ܐ. ܐܝܟ ܒܪ 
ܣܪܘ AN ous ANI Jess;‏ ܕܐܢܸܦَܵܝܐ iA "iym‏ 
wADNM‏ ܕܡܫ̇ܩܪ ܥܥ ܬܝܫܘܝܬܐ 
ܕܥܪܣܗ ܗ̄ܦܰܚܙܳܐ dl d nM de Pics‏ 
Bsp,‏ 159 
ܓܒܪܐ ܚܘܽܪ (ܐܟܖ̈ܐܟ Ja yl‏ ܐܢܬ ܢܢܝܟ 
x‏ ܘܓܒܪܐ ܡܢ ܦܘܡ' ܕܡܫ 25 333 ܘܗܝ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܐܢ ܡܬܚܬܪ ܐܘ ܠܐ ys‏ 
Lue Y yl‏ ܓܒܪܐ̇ ܡ (GU wc om‏ ܘܡܢ 
ܡܪܝܐ ܒܿܦܓܡ ܕܝܥܗ ܕܓܒܪܐ ܐܝܟ ܒܝܪ 00 QA‏ 
ܐܠܗܐ Ach‏ ܠ ܐ ܐܡܠܘ Oe‏ 
x AN escala‏ ܬܢܟ (ܠܶܒܿܢܰܝܝ݀ 
ܓܒܬܐ ܕܕܡܢ ܡܘܪܢܥܕ ss‏ ܕܝܢ "ed ios‏ 
ܬܵܝܐ 


MEAN‏ ܡܢ wis om‏ ܕܒܿܥܒܐ ܕܡܿܛܝܝ̄ܪ 


Kos cede, SSs add. ܒܪ ܣܪܘ‎ ̣ — 15 HF ܪܒܢ‎ . 
— 16 HSs 3k. ܐ ܥܐ‎ Xk3 Us. cf. col. 41, ܐ‎ . 21. — !7 SSs 
$534, F .̈ܝܢܐ ܪܢ‎ — 18 SSs seq. desunt, cf. col. 4 
1.18 sqq. — 19 SSs axe. — ?9. Cf. col. 351, 1. 33. — ?! HF 
deest X3» ܥܛ‎ (yaso. — ?? Ss deest; HF cA 5 NN... — 
23 88: deest lys. — 3. FU pro Vygxs. — 35 SSs deest, 
leg. ܓܓ ܪܢ ܐ‎ 1 — 96. 88 deest ese ܐ‎ — 97 88: 
ܢܦܫܟ‎ 02-3 x5, (rlossa arab. deest, — 38 F wa N AN, i 
Hw NAM, . 
ܓܕ 448 
ܒܡܣܘܬܐ ܟ̣ܨܸܢ. ܓ ܘܒ̈ܝܐ ܕܝܢ Pw cm Mya‏ 
wav maa‏ ܕܠܚܡܐ ܘܓܪ̈ܝܨܬܐ cue‏ ܥܼܝܟ 
I ouk‏ ܓܒܸܹܬܐ Pena co A‏ ܥܸܨܘܪܬܐ ܀܀ 
ܓ̇ܓܘ̣ܠܬܐ Er‏ 
ܒܝܪ La x0 ecco‏ ܒܥܪ ܢܘܢ 3 95 ܦ ܬܐ. 
ܘܒܐ ܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܦܫܩܐ esed! wn So‏ 
ܕܩܬܐ £ ܐܵܕܵܝ( ܨܢ ܚܟܼ̈ܬܙܐ ܐܬܚܝܢ Ld Reste de ceo‏ 
d‏ ܐܬܝܟ ܐܬܘܨ eod ease lolo xad go‏ ܨ 
ܗܝ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܝܼܐ 913 31503 33.70 vs‏ 
ܘܐܣܼܡ ܕܒ̈ܥܝܐ wo. 70 Ww so‏ . ܘܗܝܕ ca dw‏ 
ewe‏ ܕܐܵܪܵܢ dons‏ 4 


us Aule Ub a Jas ܓܲܓܢܳܐ ܥܬܐ‎ 

"NN‏ ܟܕ WS ox‏ ܓ ^C SN‏ ܒܨ 
ܝܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܼܗ̇ eU)‏ )9 ܕܦܬܠܐܝ ܐܬܝ ܩܢ i‏ 
,3 ܐܒܨ ܘܐ ܡܝܬ XXS*‏ ܥܢܟ d‏ ܢܵܫ̇ܚܝܸܟ݂ QaX)‏ ܥ ܟ ܕܪ 
SL‏ . ܒܪ ܣܪܘ as 9l]‏ ܕܦܨ Ramo dox, X ze]‏ 
Py!‏ 

ܓܓܝ݀ܿܐ#" ܬܘܒ v3.‏ ܐܝܝ ܝ ܀ 

aA yy sb, ied ORAN‏ ܘܗܟܢ ܒܝܪ 
ܣܪܘ ME E da cdd. cshels cca‏ 
ܒܝܨ ܥ̄ ܢܵܟܝܢܼܬ݁ 33( xxl, e o PETENTE‏ 
Pee)‏ 

ܓܿܓܪܝܐ% ܟ 

a5] «vx 000.15 ܒܟܬ݀ ܕܦܪܕ‎ D je rl MC 
ܝܫ ܡܐ ܗܘ.܆‎ aom UAM ܓܕ‎ auis ܐܫ‎ 


1 HF pubes post ܓܒܪܢܝܬܐ ܒܥܝ ܒܨ : ܧܦܿܠ ܐܝܟ‎ 
ܟܫܝܪܬܐ‎ e .ܕܘ‎ — ? S add. ܚܨܐ‎ lis, S Ula ui, 
uox 9! of. Bar Ali, 2700, et infra idem vocab. — 
;ܥܢ ܐܬܵ‎ 8 Xs. F Reyxz.— ^ SSs se. desunt, — 9 HF 
܇ ܓܓ ܒܪܝ ܠ‎ 5. HF. seq. usque ad. AX Jose; desunt, — 
7 H ܐܬ‎ 445; F AN] 2o yas. — 9 (f. supra nolam 3. — 
9 SSs deest ,ܦܘܐ‎ — 19. FSSs deest «s; 88: (ees MAM. 
— ! $85 ܕܪܒܢ‎ Ad. — 12 H deest wc Nas. 


— 5. Cod. sic, Bar Ali, 2705, wa S X eran. — à 

445 


ܓ ܐܪܘܢܛܝܘܣ 
ܓܐܪܘܢܛܝܘܣ' o‏ ܐܝܣܪܢܝܐ ܥܘܟܝܥܬ 


(ow nave ܫܡܐ ܗܢܐ ܡܢ‎ vou ܣܒܝܐ.‎ c 
Pase ܓ ܐܪܝܩܘܢ݀‎ 
ܒܨ‎ LR ܣܬ‎ uA wen ܓܐܪܘܣ‎ 
ܓܪܝܣܓܘ ܪܘܢ ܘ ܀܀:܀‎ 

ܘ ܬܝ BÓ‏ 

xv‏ ܕܠܐ ܒܨܒܝܿܢܗ aue ALL‏ ܐ ܦ݁ܰ ܣܝܐ 
ܐܐܚܘܠܬܿ ܐܪܐ S o RUN‏ ܘܐܝܟ ܙܟܪܝܐ XN‏ 
ܝܒܗ 

3230 ܨ ܬܣ‎ VN 
d ܐܡܪ‎ ax 5o. m o cN eL wA» 


daas 

4o "NC 

ܓܒܐܣܛܟܘܢ ܒܨ̄ ܥ ܥ̄ ܘܓܐܘܣܛܟܘܢ 
ܕܗܝ ܢܘܪܬܐ ܘܗܠܝܓܐ. ܣܡܐ 4i P093‏ 
dae gus] PAN,‏ ܐܝ ;ܟ. ded ess,‏ 
Rs34Jl‏ ((ܛ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܓܒ̈ܥܝܐ ܐܝܝܐ ܇ ܕܟܠܗ 
ܣܿܥܪܐ ܕܪܝܫܗ ܢܛܝܪ ܘܕܠܘܩܒܠ ܐܦ̈ܘܗܝ V‏ 2034 
Asa‏ ܡܪܚܐ (eue. as dec] aso Las]‏ 

s Jesceica ܒܝܠܐ ܚܨܐ ܡܬܓܰܒ݂ܠܳܟܐ‎ 
Jal MAN, Jus MAX us ܓܓܠܒܝܼܠܬܐ̈‎ 
ܘ̣ܬܐ‎ Né AX, ܥܹܝܼܬ.‎ XILos. ܬܐܝ ܓܒܝܠܘܬܐ‎ 


[UP TENTE LIN ETATE MES 


ܓܠܒܝܘܬ̈ܐ ܙ(ܥܲܝ̈ܝܹܐܝ. ܓܒܝܳܐ dua jUue‏ 55 


QUA x ܡܪܝܐ‎ et xs. — 19: SSs deest, — 14. H deest. 
(Ua yay . — 19. SSs sequentia desunt, — 19 H cs Le 
&ca5-. pro s- e V. — 17 8 add. 7g ܗܫ̈ܥܝܬܐ‎ 
Ule xJI ܐܝܬ̇ܝܗܿ‎ , — 18 H deest alas; S8s Jus. — 19 SSs 
deest. — 29 .SSs deest. — ?! SSs deest. — ?2 Ss MC 
S -.ܓܲܒܵܝܵܐ‎ — 93 H deest coW- a, )-; FSSs deest Kao 3; 


SSs col a5; F ܪܨܐ‎ 1, ef. inf. vue. 

446 CAS 
cleuI (ܢܺܝܝ̇: ܓܒܝܬܐ‎ boss. Us S YE Lye 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܐܪܥܐ ܕܓܒܗܿ̇ ܘܦܪܝܫܗܿ[ܡܪܝܐ‎ 
ܕܥܒ ܕ‎ d ai ܠ ܫܝܐ ܥܝ ܐ‎ 

AES ܠܦܬ‎ 


ES TTA ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܓܿܒܝ‎ 1s 


"ae gs L2 aere‏ ܝܝ d‏ ܒܝܬ 
e‏ ܛܐ Jed dus add ous‏ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 4eJud! CAqS‏ 


HAAR gue ܐܸܬܸܠܒ̣ܢ‎ (gue Be ܓܠܡܝܥܘ ܬ‎ 
aL IAN, ܐ ܚ܆ܿܣܿܕܐܥܼܐܒ.‎ obl! ܓ̱ܒܝܬ݀ܐܐ‎ 


P Seu ܨ‎ eL | 


ܓܒܝܐ ܒܟܬ 34 aA‏ ܐܝܟ ܓܠ ܒܢ ܗ Jil‏ 
xs‏ ܓܒܝܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ x M oss‏ 


ܬܘܒ ܢܥ ܪܘܡ ܘܠܐ 05s s‏ .ܗ ܗ̄ ܠܘܬ vC a.a‏ 


RN d! c4 52220‏ ܕܐܠ Pass‏ 
ܓܒܲܠܘ ܥܽܘܠܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܢܵܕܪ̇ܝܐ ܝ ܠܢ̈ ܟ 


ܓܒܠܥܐܐ"' ܐܝܟ ܪܒܢ )ܫܝܟ ܝܿܝܹܝܵܐ Si‏ ܐܬܘܪ 


cem‏ ܐܝܕܟܝ̄ܬ Cn Pes a. S‏ ܘܡܬܒܪܐ 
ܬܘܒ ܓܪܝܨܐ܀ 


1 SSs deest. — 3 Confer col. 22, 1.16. — * HF addunt hic 
ܓܪܝܓܘ‎ et omitt. postea coQ ve ܓܪܝ ܣ ܓܝ‎ IPs ef. inf. 
ܓܪܝܣܘܓܘܪܝܘܣ‎ .ܿ — / SSs deest, — 5 S8s Ns A 0; 
Hh x..— 5 SSs $5 JA». — ? SSs deest. — 8 SSs 
addunt ܡ‎ 8345, confer col. 382,1. 1. — 9 HF hic et infra 
ܓܒܝ̈ܝܐ‎ ei ܓ ܒܟ̇ܝܘܬܐ‎ , 9 SSs seq. desunt, — 
!! HP. deest hec glossa. — 1? SSs ܘܗܘ‎ v ,ܕܓ‎ deest 


29 


IMPRIMERIE NATIONALE 

443 


Me, 


AAA 


ܓܐܪܘܣ 


S NC‏ ܟܕ ܠܐ ܗܘܝ ܗܠܝܢ ܥ ܕܟ .ܥ , ܘܗܘ | ܓ ܐܠܣܝܣ° m‏ ܓܘܚܟܢܐ. ܘܡܬܬܲܝܬܼܐ 


ܩܕܡܝܐ ܐܡܠܟ ܒܐܲܬ̣ܢܵܘܣ. ܘܡܢ ve‏ 
ܐܫܬܡܗܬ݀ ܡܕܝܢܬܐ ܐܐܬܝܢܘܣ.܀ ܘܡܢ ܒܬܪ vao‏ 
asa‏ ܟܠܗܘܢ 


ܘܗܘ ܢܝܪܘܿܣ ܘܗܘ ܦܝܕ̈ܝ̈ܘܣ' ܘܗܪܡܠܢ ܢ ܘܙܘܣ 


ܪܺܝܫܝ vx NO‏ ܕܝܘܢ ܩܪܡܝܐ 


ܘܠܝܝ̈ܘܣ ܘܐܲܦܵܠܘ ܘܕܝܘܢܘܣܝܘܣ *f-‏ 

P599 dix ܡܬܟܪܟ‎ m 65 á 
oA. c0 ܓܐܠܐܠܗܐܘܛܝܣ ܐܝܟ ܒܝܪ‎ 
di e$ Sul ܟܟܘܫܬܐ‎ 
ܓ ܐܠܝܘܣ ܐܝܟ ܣܪܓܝܣ ܩܘܦܐ 53 ܘܩܐܝܟ‎ 
‫: ܐܠ ܢܝܐܘ‎ wx ons ܒܪ ܣܪܘ‎ 
Pos UJ ܠܝܢܥܘܤ°‎ a vC 
ܚܠܒܐ‎ AMT, ܓܐܠܐܩܘܣ ܢܟ ܨ̄‎ 
ܨܣ‎ vL ass we Noc ܚܵܝܸܟ. ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ‎ 
tiges 
MANN ܗ̄ ܝܫܦܝܼܪ‎ bp ratae 
: ES By Qu 
ܓܐܠܝܘܦܝܣܝܣ ܡܺܛܦܐ ܠܡ ܣ ܘܡ̈ ܣܐ‎ 
P$; Les ܐܚܨ‎ re 
ecd moms ܓܐܠܝܘܢ ܗ̄ܚܠܒܢܐ‎ 
ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܠܕܐܦܐܪܝܥܕ ܘܣܘܟܬܗ ܙܩܝܦܐ.‎ e 
ܚܪܘܥ ܘܗܲܢܝ ܪܝܼܚܗ ܘܡܩܛܪ ܡܶܥܒܝܐ‎ 333 
£v ܐܝܟ ܡܣܘܬܐ‎ 
LATE VECES 
x ܢ݈ܬ‎ Jeux qiue ues ܓܐܠܠܝܩܝܐ ܟܝܐ ܕܨ‎ 
ܝܐ ܙܟ ܠܐ̈ܫܟ ܢܝܒܬ‎ é 


— 4 F add, sU à 5,551 5.21 á,. — !5 HF ܥܠܠܬܐ‎ 
— 16 F e ܕ[ ܠܚܝܟ ܝ‎ , SSs ܕ[ ܚܝܕܹܐ ܕ ܨ‎ . — 17 SSs Jean X; H 
desunt vocab. preced. inde a. vs Vs ga ;ܐܢܬ ܥܐ‎ HF deest 
vocab. ܚ ܫܘܒܥ‎ quod sequitur. — 18. SSs seq. desunt. — 19 SSs 


deest. 
ܫܡܐ ܗܢܐ ܡܢ ܗܕ y‏ ܒܠܘܚܟܐ ܆; E‏ 
ܓ ܐܡܝܠܝܦܐܪܕܝܠܢ ( Iob‏ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ 


| ܘܒܪ ܣܪܘ ܓܐ ܡܝܠܝܦܐܪܕܝܠܕܐ J—p—-s- s s,‏ 


4 9s 
ܓܐ ܡܦܣܘܣ| ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܓ݇ܦ̈ܝܦܐ'°'‎ 
tI Ra Regal] ܘܨܪ̈ܝܒܐ‎ 


ܓܐܢܓܪ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܐܘܟܿܝܬ ܡܤܟܝܘܬܐ 


ܗ̄ M o‏ ܕܡܿܐܬ ܡܢܗܘܢ (») ܓܓܠܥܘܫܡܐ. 
gil 45, PUbas‏ . ܘܒܕܘܟ ܐܡ̇ܪ ܗܺܐ̈ܟܘ̇ܠܘܬܐ 
ܐܘܟܝܬ ܡܠܝܘܬܐ PRU. à OXyI‏ ܓ ܐܢܓ ܪ 
ܘܬܐܣܦܩܠܘܣ ܗ̄ ܡܝܬܘܬܐ ܕܒܡܣܪܐ e3‏ ܐܬܝܒ 


ܠ ܐܝܟ ܒܪ oA ceo‏ ܗ̈ ܟܝܪܣܝܐ 


á se "e ole VANS A CABE 


4yxesb audi slai ܐܬܝܨܢ‎ s, ܬܐ‎ 

ACE, yos s Jl ܡܝܢ ܓܓܝܘܪܵܐ‎ EX 
ܒܝܬܪܗܿ‎ AwTUONL vw mo ̄ܗ̇‎ coo ww so o 
4e M ܥܠܬܐ"'‎ 

EREEN,‏ (ܠܚܛܐܟ cea lul,‏ ܐܠܬ̈ܝܼܘܢ ܐܢܬܐ ܕܢܘ 
eas ly‏ ܐܢܬ ܥܐ ܕܨܩܨܢ ܥܕܘܬ ܕܐ̈̈ܕܹܐ. x uus‏ 
ܒܓܐܪ̈ܘܢܝܐ ܒܓ ܐܪ ܢܘܪܐ |ܐܨܝܲܐܝ̄ ܨܨܨ.. ܓܐܪ̈ܐ 
ܕܪܘܡܪܡܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪ ܘ eque‏ )ܠܫܐ «is‏ 
ܓܐܖܪ̈ܐ ܚܫܢܝ̈ܢܐ e‏ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܝܥܝܢ ܡܒܗܝܢ (sic)‏ 
ܠܘܠܥ̈ܬܐ ܘܝܫܫܥ̈ܢܐ CY vw MA C33‏ ܓܐܪܐ 
ܡܫܕܪܢܐ ܆: 


dodo ܗ̄‎ ee UN, 


! F ܦܝܪܝܘܣ‎ . — ? SSs deest, — 4 HF coo Ae NN, 
— ^ FSSs add. 4&&a. —5 SSs ܟܢ ܕܦܘܠܘܣ‎ 


— 6 SSs deest. — ?. SSs ܬܟ‎ N53"; H deest hoc vocab. — 


Ce... —9 F coco", — 10 -܇ ܓܠܦ 4 ܐ "ܐܐ‎ 
!! 8s Xx XL. — 12 HF ܧܰܢܳܫܳܨܐܢܐ‎ ; — 14 HF deest Ka, 
ܓ 


ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ ܕܒܪ ܡܒܗܠܘܠ. ܣܿܦܪܐ ܡܗܝܪ̈ܐ. ܡܪܢ .33338 (PN‏ 


. ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܥ ܪܘܐ ܪ ̈ܥܚܝܐ ܐܐܠܡ‎ VN 
4PoojE ܘܐܚܪܵܢܐ ܓ ܝܐܐ ܝܘܢܐܝܬ‎ 

ܓܠ ܐܓ ܐܠܝܐ ܗ̄ MS‏ ܕܓܝ̈ܕܐ ܐܝܟ ܦܘ 
RU cauas syl‏ 

A3 ܒ̣ܝܼܕܨܹ. ܧܢܿܬ݁‎ cr, ܨ‎ ad. ܢܸܦܿܐܛܟ‎ a3 ees ܧܵܐܧܰܐܟܐܛܸܚܨ‎ 
ܕܢܸܚܗܵܨ ܢܐܐܚܿܨܟ ܐܝܬܒ‎ SUE Jua Rel A yi sel ܐܗܐ‎ 
e$ ܠܐܟ‎ uwalelsls 4. x43 ܢܸܫܸܫܲܬ‎ 

YEN,‏ ܗ̄ܐܝܬܘ ܐܬܪܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ 
500 ܩܝܡ̈ܬܐ .ܕܗܪ̈ܩܠܝܣ. ܘܐܝܬ ܥܠ eoe‏ 
wa ws‏ ܐܢܛܠܝܛܓܝܩܡܘܢܪ ܕܝܥܒܪܐ ܠܝܬ 
403 

ܓ̱ܐ̈ܘܿܬܵܐ ܐܝܟ cl 4 2 JI aA co A‏ ܘܟܕ 
ܙܪܝܼܒܐ ܓ ܗ̄ ܦܘܼܢܵܡܵܐ e XUI, *ouJi‏ ܕܐܢܔَّܟܝ ܢ ܆. 
RS slo Uo, uU JE vanno‏ ܕܐܐܥܪܫܝܘ 4 
ܓܐ ܘܬܢܘܬ ܐܐ ` Syll 7g JULI Tora)‏ 
ܓ ܐܘܬܢܘܬܐ ܡܢ ܓ ܐܢܘܬܐ ܐ daUI‏ 
CAN QN,‏ ܐܐ̱ܢܫܬܝܝܕ݇) ape n quel,‏ 10 
ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܘܒܪ ܣܪܘ Qao — S woes‏ 
ܟ ܐܫ̇ܨܨ pU‏ 


Ss deest.‏ ;ܗ̄ ܐܲܟܵܪܺܐ deest, — 15 S‏ :88 ; ܓܐܘܪܣܣܐ 
HF deest (geo . — 7. SSs deest. — 18. F add. ws ns‏ 16 — 
pro 43 e F‏ ܝܨ ܨ H‏ 29 — ,ܒܣܢܘ 88 :19 — , ܢܸܬܚܲܘܹܵܐ 
add. cse, — 91 Ss Jag x AV. — 92. SSs deest. — 99. SSs‏ 
ܝܐܩܝܡ Ac‏ 


dp UM ܕܒܘܫ̈ܥܢܢ‎ Maa ܘܡܰܫ̈ܘܿܚܼܐ‎ 

ܓܐ ܘܡܛܪܝܐ" ܨ ܡܫܘܼܚܬܐ ^5 vw‏ 
ܕܐܪܥܐ ܨ ܓ ܐܘ ܡܒܛܪܝܐ ܐܛܚܐ Ks.‏ ܕܐܠܛܢܬܚܝܬܵܢܐ. 
ܓܐܘܪܝܘܣ݀ܐܟ 1 ܗ̄ ܚܬܝܪܘܬܐ ,. 


4 wea NA ܔܐܘܪܓܝܣ ܗ̄‎ 

ja Led, S4, qe i9! sue Jo ܓܐ‎ 
dO ܓ ܐܙ‎ eun ܐܕ ܢܪܕ ܐܕ‎ io, 

: qv. ܓܐܙܳܐ''‎ 

ܓ ܐܳܢܳܐ ܝܐܝ 3 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ 4I as‏ 

ܓܲܐܢܘܼܬܐܐ ists‏ ܨܐܘ ܕܝ ܨ ܐܢܫܪ )2 
ܚܟ Bui Mas‏ ܨ ܢܵܨܟ" S ew co las‏ ܒܪ ܣܝܪܘ 
ܬܬܐ 4g)‏ 

Pays S vns "vec nC 

coca NO‏ 0 ܝܠܕܐ ܕܐܪ̈ܥܐ ܕܡܫܢܬܟܥܚ 
ܕܒܙܒܢܗ ܕܡ .ܘܝܫ ܐ iw‏ . ܘܗܘܝܘ ܩܕܡܝܐ 
v »[14 ew‏ ܫܡܐ ܕܙܘܣ. ܘܗܘ ܐܩܝܡ 
ܩܕܡܝܐ ܨܠܡܐ ܕܐܲܬ̣ܢ̈ܟܼܵܐ. ܘܗܘ ܩܕܡܝܬܿ 7-339 


! SSs sequent. desunt. — ?. Cf. inf. ܓܢܓܠܝܘܢ‎ . — $ 8s 
deest; HF ܓܐ ܕܝܕܐ‎ .—^ 8 0035 73N,C ACC, et 
.ܛܝܠܝܝܓܒܡܘܢ‎ — 5 HF ,ܐܟܟ‎ — 9 SSs seq. desunt. — 
7 HF Gy. — 5 SSs sequentia desunt. — 9 Cod. sic. — 
10 HF deest ܨ‎ — 1 SSe "eS pro .ܐܟܐ ܿܨ‎ 
— ? HF ܓܐ ܘܡܛܛܓܪܝ ܐ‎ . — 13. SSs deest, — 14 H | 
439 


ܫܡܐ ܕܪܡܗܘܢ ܠܐ ܩܪܐܘܘܗܝ v Me .o73x‏ 
ܒܫܡܐ acá‏ ܒܝܪܬܘܠ .2-2 ܘܡܢ ܝܫܒܛܝܐ 
AA coss‏ ܐܝܬܘ ܗܘܐ ܀܀ 

vxo ܡܢ ܒܝܫܬܐܐ. ܒܫܡܘܐܝܠ‎ NS x 
23S ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܥ̈ܫܬܐ‎ Ass ܠܟ ܗܕܐ‎ 
.:. ܥܠܝܟ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܘܥ̇ܿܕܡܐ ܠܗܫܐ ;ܚܨܐ‎ 
ܥܬ ܟܒܝܬܐ ܢܝܬ‎ QU ܠ‎ do ܒܫܘܐ ܠܝܠ‎ 
gj OA Lo deed ܢܚܵܝܕܹܠ‎ DU ܛܐ‎ JU, )ܢܵܐ‎ 
4o ܬܵܒ‎ res (uladI 4 ܘܢܬ( ܨ‎ 

Peas Kz-las e ܒܫܝܠܘܬܐ‎ «e Nx 

den juna ܐܝܟ .ܒܪ ܣܪܘ ܡܢܪܬܐ‎ 533 N AS 
GA co ܕܩܝ ܙܝܸܚܵܐ ܫܡܪܐ ܘܐܝܟ .ܒܪ‎ Ja i. ܒܫܫ݀ܐܐ'‎ 
46A ܫܒܪܐ ܙܝ‎ 


Leu "Mac 

eh "Nix 

ܒܫܲܥܠܒܝܢ' ܗ̄ ܠܒܝܬ ܬܫܠܐ . 

ܒ̈ܬܐ xa‏ ܢܝܐ" wc‏ ܕܡܥܘܪ̈ܝܝܐ 
ܘܕܐܓܘܪ̈ܣܐ 50313 ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ :ܠܒܪ ܡܢܗܘܢ 


ELOCA POS á esp) ܫܘܪܐ‎ 

ܒ̈ܬܐ ܕܥܘܦܪܐ ܐܚܘܕ dry‏ 

ܒ̈ܬܐ ܕܒܝܬ deba cs, Yan‏ 
ܒܬܘܼܲܐܹܝܠ neos‏ ܕܐܠܗܐ ܘܥܒܪܝܐ 


oc‏ ܘܩܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܒܬܘܠ ܐ" ܕܐܠܗܐ SK,‏ ]ܠ 


ܒܡ̈ܬܐ MA‏ ܗ ܝܫܣܝܼܥ ܡܢ ܢܛܢܝܘܬܐ 
ܐܘܟܝܬ na NS Nn‏ ܐ ܐ ܝܼܝܹܝ݂ܸܒ ܐ E SORGE‏ 


ܝܫܠܡ ܣܕܪܐ ܕܡܝܬ ܕܠܗܟܣܝܩܘܢ 


— W^ SSs deest, — 15. Cf. col. 388, ܐ‎ . 1^; HF ܛܝܘܬܐ‎ pro 


HF deest Les; H cS s pro &»s.—‏ 16 — . ܢܨܠܝܘܬܐ 
Ne, — 19. H add, (4253). — 1? HE wA x.‏ ;$8 17 
— ܂ ܐܪܝ ܣܝܐ Lyn); H‏ 8 !? — . ܒܫܬܘܠܗܿ HFS‏ »3 — 


— 39 S8s ܕ ܐܝܫ )ܐܘܝ‎ Lo) &. — 29. SSs sequentia desunt, — 
24 SSs deest, — 25. 11 preeced. desunt. — 96 SSs ܝܫܝܪܒܝܬܗ‎ 
ܠܓܒܪ̈ܝܢ ܘܠܒܬܝ̈ܢ‎ . — 9 HF ܝܝ ܂ ܐ ܝ̈ܚܮܝܺ ܐ‎ 35 HSSs 5h. 
— ?9 SSs add. ܢܫܥ‎ . 
ܒܬܪ ܚܕ̈ܕܐ 
ܒܡܬܘܠܬܐ ܟܕ ܝܫܠܝܐ ܒ ܝܼܓܝ܆ܒܬܘܠܘܬܐ 
ܨܢ Roe ad‏ ܧ ܫܐ '. ܐܲܬܡܲܬܲܠ (guai) Us‏ 
ya‏ ܐܕܫ( ', ܒܡܬܘ̈ܠܐ ܫ ܪܝ ܪ̈ܐ"'. 3 965a. Ma.‏ 
ܐܝܟ ܒܝܪ ܣܝܪܘ ܝܪܘ ܚܶܒܥܘܗܿ No e SN nx.‏ 0 
L8; JI ?! Le ual‏ ܒܬ ܘܠܐ ܐܝܬ ܨ Ad‏ ܚܬܐ & 
e» D o x Te ED 2 Qul‏ ܐܨ ܐܫܝܫ , 
ܒܬܘܠܘܬܐ |ܫܙܐܝ̈. ܒܬܘܼܠܬ Mac‏ ܙܒܢ ܐܝܬ )ܫܬ 
ܐܐܝܼܬܵܕܐܢܬ... 
ܒܬܘܠܬܐ ܚܕ ܡܢ ܡܠܘܫ̈ܐ Poll‏ 
ܒܬ o "aX,‏ ܟܕ ܠܐ ܐܢܫܡ :+ 
ex‏ ܘܐܦܝ̈ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܟܠ ܕܒܗܢܐ vs‏ 
e‏ ܕܝܥܢ ܐܝܟ ym‏ ܕܗܢܝܐ ܠܓܥ ܡܢ ܇: ܟܕ ܚ ܡܝܡ 
ܐܙܕܘܕܢܝܗܕ ܡܢ ei‏ ܘܐܦܢܝܢܐܦ̈ܝܢ ܡܥ ̱ܗ 
en Ss oy Up‏ ܘܐܦܝ̈ܢ ܘܟܠ ܕܒܗܢܐ ܙܚܐ 
ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ o‏ ܕܐܚܖ̈ܢ̈ܐ .ܐܝܟ ym‏ ܕܡܲܪܒ 
ܝܫܪܒܬܐ SN‏ ܘܡܿܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܝܫܐ 
eA‏ ܠܘܡܒܓܥ dA‏ ܒܬܝ̈ܗܘܢ ܕܥܘ̈ܠܐ 
ܬܪܝܼܨܐܝܬ ܒ݀ܥܝܢ ܕܘܟܝܐ. ܗ̇ ܕܘܟܝܐ ܕܡܢ ܛܒ̈ܬܐ 
ܒܝܕ 3.0272 ^e‏ (ܐ݇ܥܢܫܵܢܬ݁”. ܢܹܐܐܧܵܪܢܼܬ݁ dex)! Juil,‏ 
4x. adsl‏ 
ܒܬܪ ܚܕ̈ܕܐ e^ .yaxs LÀ. Loass Jos‏ & 
Juil, 555‏ ܫܬܕ ܝ Lu. A‏ ,55 ܛ )ܐܠܟ Soci,‏ 
ܒܬܪܕ sb dA 3l & cau‏ ܒܬܪܗܘܢ de‏ £53« 
oA‏ ܕܫܥ ܪ ܠܐܝ ܐܝܟ cas‏ ܒܬ ܪ ܒܬ ܪ 5g‏ 


E 5g ܢܼܫܥ‎ 


440 


ܕܡܪ ܡܒܡܗܠܘܠ. 


vt. —‏ ܬܘ HF deest, conf. col. 353, 13. — 2. Cod.‏ ܐ 
Cf. col. 361, 1. 17. — ^ HF MNT SIE SSs deest. — 5 SSs‏ 3 
3A N Ax, id. B. Ali, Paris. 355. — 9 H wx, in Bar‏ 
ܦܝܓܥܐ ,70 Ali, Paris. 355, vx 20x53, ef. inf. e-No‏ 
ܕܤܨ Vy‏ $85 7 ܫܲܒܵܪܵܐ et‏ ܦܝܥܓܐܢܘܢ ܝ ܕܒܪܐ 
:85 58— ܘܒܪ ona‏ ܕܒܪ ܣܪܘ Jus. 55; ve.‏ 
deest. — 9 SSs deest. — 10 SSs deest. — !! SSs wa 5‏ 
Noi, — !? HF «No.‏ ܐ x xaxa. — 12 88s‏ 

437 ܒܪܬ ܓܘܢܝܐ 


ܣܗܪܐ ܠ ܗܪܐ xA CN,‏ ܐܵܣܲܘ̈ܵܬܐ ܕܝܝܢ 
ex‏ ܕܟܘܪܗܢܐ Mo Ns‏ ܐ ܐܝܬ̄ܘ. ܘܟܕ 
ܣܓܝܐ ܪܛܝܒܘܬܐ ܒܦܓܪܐ ܓܝܿܕܫ SCAN N‏ 
ܘܥܠܗ݀ܝ ܠܡ ܛܠܝ̈ܐ ܒܙܥܘܪܘܬܗܘܢ ܡܬܝܲܣܹܝܢ 
ܡܢܗ. ܘܟܕ ܡܬܛܠܩܐ ܪܛܝܒܘܬܐ cras oo.‏ 
ܘܬܘܒ HD‏ ܕܚܫܐ ܗܢܐ ܕܪܛܢܢܒ .ܘܬܐ 
ܡܬܬܙܝܥ ܒܡܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܣܓܝܝܐܝܬ ܒܲܟܪܘܟܝܐ 
ܕܢܘܗܪܗ. omo‏ ܕܒܥܠܲܝܡܘܼܬܹܗ xs‏ ܠܗ ܗܢܝܐ 
ܟܘܪܗܢܐ ܕܪܛܝܒܘܬܐ ܠܡ̇ܲܚܣܼܢ ܡܬܐܲܣܼܹܐ. ܒܨ 
ܐܣܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܟܘܪܗܢܐ ܗܢܐ ܓ݀ܕܫ ܡܢ 
cà 730-5‏ ܕܡܪܬܐ ܐܘܟ ܢ ܢܝܬܐ . ܗܝ ܐ ܠܡ 
ܟܘܡܘܣ ܐܘܟܝܬ ܡ݀ܘܙ̈ܓ ܐ uae a5‏ ܕܠܒܐ. 
ܗ݀ܢܘܢ ܕܣܿܠܩܝܢ wes‏ ܩܕܡܝܐ ܕܡܘܚܐ ܕܒܝܗ 
sam‏ ܦܥܛܛܓܣܝܢܐ. ܘܟܕ ܠܬܚܬ ܐܝܢܬܘ ܠܝܐ 
vss‏ ܘܡܣ ܒܪ ܗ݀ܘ ܒܪܢܫܐ݀ Mosca‏ ܐܸܓܵܪܐ 
ܩܿܐܡ. ܘܐܝܬ ܩܕܡܘܗܝ ܕܝܘܐ ܘܡܚܕܐ AS‏ ܟܕ 
ܡܿܪܝܥܬ݀ ܘܡܿܪܝܥܠ. ܚܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܡܝܢ 
ܠܥܠ ܐܝܟ mA x‏ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܐܡܿܪܝܝܢ 
ܕܝܫܼܐܕܐ ܐܝܬܘ. ܘܝܫܐܕܐ ܐܡܪ ܕܢܦܼܡ ܡܝܢ ܗ݀ܘ 
ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܒܪ ܐܓܪ̈ܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܩܼܪܝܗܝ 
ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܝܫܐܕܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܶܣܒܪܢܘܬܐ 
ܕܤܣܓܝܫܶܐܳܐ ܒܪ ܐܓܪ̈ܐ wave‏ ܕܩܢܪܝܗܝ 
ܐܡ̄ܘ̄' oos‏ ܛܠܝܐ ܀܀ 

4x53 Gul ܒܪܬ ܓܘܢܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ‎ 
deas Ug gos cus ܒܪܬ‎ 

ܒܸܲܪܬ ܐܒܝ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ 
ܕܐܒܝ ܒܕܘܟܬ ܐܒܐ due RU! SX ouv‏ 

ܒܪܬ wee‏ ܐܐܕ .ܨ iiid‏ ܐܕ cad‏ ܐܪܨܝ 


add. ܝ ܝ‎ V ,ܐ ܐܢܵܫܚܝܬ݁‎ — 9 SSs win so. — 19 H deest 
;ܝܢܒ‎ Ss cce; S cas 3; FSSs deest. ALS). — 
11 FMC 5^ vc eo, cf. ܡܥ ܪܕ‎ in Die Schatzhóhle, 172 , 10. 
— 12 H deest, confer supra l. 9. — !? Hà ܐܢܫܕ‎ d ܢܰܫܺܕ݂ܰܐ‎ 
Kx); ܬ݈ܢܢܫܐ( ܛ ܐܠܫ ܛ‎ xis loo. — 15 SSs deest. 

ܒܪ ܬܘܠܡܝ 


ܒܪܬ ܐܘܚܠ ܐܠ ( ܐܬܐܝ 

ܒܪܬ ܐ̈ܣܐ ܚܕ ܡܢ ܫܡ̈ܗ݀ܐ ܕܥ .ܬ ܪܠ wa‏ ! 
AUI‏ ܨ ܟܠܬܐ (ܐܝܼܟܿܐ, ܐܦ ܓܠܥܬܐ ܘܐܦ ^e‏ 
dA wx‏ 

ܒܪܬ ܚܛܛܐ eJ,‏ ܫ ܫܵܢ :4 

ܒܪܬ ܫܒܥ ܒܪܬ ܐܫ EMT‏ ܆ ܡ ܐܢܢ ܬܬܗ 
ܕܐܘܼܪܝܼܐ ܚܝܬ̈ܝܐ ܕܝܫܘܦܪܗܿ vw xa sx vox‏ 


438 


ܐܟܘܬܗܿ. ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ Uns] ilyal‏ 4 

ܒܪܬ ܡܠܐ dà cei] ouai] qs espiall‏ 
ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̄ ܕܠܡܕܡ ܢܚ̇ܫܚܢܐ ܡܣܲܟܥܠܐ. 
wn wn‏ ܣ ܘܟܠܐ ܘܒܪܕܝܐ ܕܡܥܬܐ 
ܕܡܢ ܛܪ vx‏ ܕܝܥܥ Ww xo‏ ܡܛܟܣܐܝܬ 
on x5‏ 45 

ܒܪܬ ܨܒܥܐ ouis‏ 

ܒܪܬ ܢܶܡܬܐ utr‏ ܪܒܢ ܠܝܡܢܝܚܣܛܝܣ ܕܗܘ 
ܕܘܝܥܬܐ' wal oa‏ ܚܕ̇ܪܝ ܩ̈ܝܝܐ vcio‏ 


ܥܒ̣ܥܚܨܢ ܘܕܨ ((ܟܐܕܐܚ̈ܝܫܸܟ ̇ܕ 

ܒܪܬ ܟܒܪ ܡܢ 9 ܡ ܘܪܒܝܨܐ ܪ 3M now‏ 
EY! ($53 cau cov‏ ܪ . 

ܒܪܬ ܦܪܥܘܢ 
ܪܥܘܣܐ ܘܡܐ݀ܿܪܕ!. ܘܬܐܒܘܗܿ ܦܠܡܝܬܘܣ ܀: 
ܒܪܬ "we Ns‏ ܕܡܬܡ̇ܠܠܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ 
ܐܢܐܬ 

ܒܪܬ ܠܫܥܐ ܐܟܝܬ .:. 

d‏ ܐܢܢܬ ܝܕܨ )ܐܫܟ 

ܒܪ ܬܘܠܕܒܢ' ܐܡܪܝܢ ܕܗܘܝ ܘ Nos iw os‏ 
ܐܙܪ̈ܢܐ. ܒܪ ܬܘܠܡܝ ܝܫܘܥ ܡܬܩܪܐ. ܘܡܛܓܠܥ 


0 ܬܪܝܢ ܫܡܗ̈ܝܢ ܡܫܬܡܗܐ 


1 ܐ‎ 2 c ܕܩܼܪܝܗܝ‎ < — ? H deest 
god in SS: Ax y oui BuU vor ,ܒܪܬ‎ ® 
col. 433, .ܐ‎ 133. — 3 Cod. ܐܚܝ ܐܢ ܐܢܬ‎ cf. col. 56, ,ܐ‎ 7. — 
^ S$s ܕܥܘܪܘܠܘܬܐ‎ cf. col. 2317, 1.189. — 5^ F M SSs 
eA. — 5 H Liu se. — 7. HF deest wt V. — 

4935 ܒܪܫܓܢ 

ܒܪܫܓܢ ܓܠܝ̈ܠܬܐ pesca om‏ ܓܘܿܢܗܿ. 
ܘܐܝܬ ܠܗ ܫܪ̈ܝܢܐ "Mn‏ ܐܝܟ ܒܪ 400 

ܒܪ ܫܘܪܐܝܐ ܥܐ ܢܟܐ ܐ ܐܙܟܝܝܹܐ܂ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܚܨ 
«f Jua!‏ 

ܒܪ caes Saa o Ast‏ ܦܖ̈ܬܐ )ܢ ܝܼܝܹܝܟ 
BU ms NUNT‏ 

ܒܪܝܢܫܟܬܐ J5]‏ ܩܝܼܝ̄ܬܐ Lil djs ul‏ ܢܸܬܛܺܐ ܐܢܬܐ 
ܐܪܐ ܐܝ [ܒܪܝܫܝܬ] ܐܝܬܘ ܗܘܐ Jes vw on‏ 
Ka;‏ ܐܒܐ cs‏ ܕܒܢ ܒܪܢܫܝܬ ܘܢܬ Toe las‏ ܐܢܼܫܵܬܐ. 
ܒܪ ܣܪܘ ܒܪܝܫܝܬ ܗ̄ ܡܢ ܝܫܘܪܝܐ .ܒܫܘܪܝܐ ܡܢ 
ܩܕܝܡ. ܘܫܦܝܪ ܐܡܪ ^ ܠܢܲܝ̈ܥ ܐܘ , ܒܪܝܫܝܬ ܕܸܥܲܬܥ ܒ ܛ 
pei‏ ܚܨܢ ee dsl Bye Od»‏ ܹܐܢ ܢܬ( ܐܐܝ 
de‏ )ܐܝܐ Sb Loos $5 Osee us Lél, Bou a4‏ 
ig) oso X cJ, Üsue edd‏ ܚܨ Aaa‏ 
Jua‏ ܦܨ ܐܕܐ "Ju, July!‏ ܬܬ ܠܫܟܐ Les là) Ul‏ 
cs) sU MS c) eA!‏ ܘܚܫܨܐ sue E‏ ܐܕܐܥ ܥ ° 
c3,‏ ܐܐܐ ܥܥ . ܘܬܘܒ ܒܨ w^ m oe‏ 
ܐܠܗܐ ܪܝܫܝܬ ܕܨܒܘܬܐ ܕܡܲܕܝܡܐ ܠܐܙܚܪ̈ܢܝܬܐ. 
ܐܝܟ ܕܪܝܫ ܚܟ ܙܡܬܐ e Moss‏ ܕܡܪܝܐ. ܘܗ݀ܝ 
ܕܐܡܪ ܡܪܢ , ܕܐܢܬܘܢ ܠܡ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ x‏ 
ܐܢܬܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܪܝܫܝܬ ܗܢܐ ܚܫ ܡܝܐ 
ܩܕܡܝܐ ܡܢ weh‏ ܡܗܡܝ̈ܢܐ ܐܬܚ ܒܥ ܟܝܕ 
ܟܬܒܘ fa‏ ܘܫܒܩܘ jm‏ ܝܘܕ Ma‏ ܡܢ ܝܫܝܢ 
was MN we‏ ܕܢܫܒܩܘܢ ܗ݀ܝ oo‏ €5 
ܒܪܝܫܝܬܐ. a s 3 No‏ 50 ܕܒܪܝܫܝܬ. ܐܟܫܣܝܐ 
ܕܒܪܝܫܐ ܕܟܿܬܒܝܢ ܠܗ v^ mo Mw xA‏ 
ܒܕܡܘܬܐ oss‏ ܐܦ osx S eaaet‏ 
4v 5 Sa‏ 

ܒܪ ܫܥܬܗ ܒܨ ga‏ ܚܘܫ" .; 


3 HF & ܚܝ ܐܧܝ‎ qa. 58 S85 ܟ ,ܒܪܐ‎ col. 436, 1. 5. — 
15 HF JA, cf. 23 «5033 v ^ et 505 
ܕܕܒܪܐ‎ . — 15 SSs deest Na. — 16 SSs deest, ef. 
col. haa, .ܦ . ܐ‎ — 7. F sequentia desunt usque ad Ve 
ܕܝܢܐܡܿܪܝܢ‎ . 
ܒܲܪ ܐܓܵܖܹ̈ܐ 436 
Ax ^‏ 0 ܒܹܐܪܐ'' ܕܡܘܡ̈ܬܐ Mc‏ 
ܒܫܒܥ ܦܲܪ̈̈ܬܐ 4l;‏ 

ܡܪ cux‏ ܐܝܟ ܒܪ ܣܝܪܘ ܪ̈ܘܡܝܐ ܕܕܒܪܐ 
ܥܢ "Judd!‏ ܘܒܢ ܥ̄ d Nam axes‏ 

ܒܲܪ ܐܲܓܵܪܹܵܐ" ܗ̄̈ܝܘܢܝ̈ܐ ܣܲܗܪܵܢܵܝܐ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗَّ 
ܩܕ̈ܡܝܐ. ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܓܝܪ ܕܡܬܬܥܒܕܝܢ ܡܢ 
ܕܝܘܩܐ ܗܢܐ . ܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܸܓܵܝܪܹ̈ܐ. ܘܚܲܒܸܥ 
ܐܢܘܢ. ܘܥܠܗ̇ܝ ܩܪܝܢ ܐܓܪ̈ܐ. ܚܝܢ ܕܝܢ quM‏ 
v xs‏ ܐܝܬܘ ܘܡܶܥܒܸܕ ܡܲܥܒܕܢܘܬܗ Wo‏ 
ܒܫܘܪܝܗ ov! woo‏ ܒܫ ܘܠ mo‏ ܐܝ ܢܝܐ 
n0 ia‏ 05 € ܣܓܝܳܐܐ ܕܗܘ ܣܢ ܗܪܐ ܐܝܢ ܬܘ 
ܕܡ̇ܥܒܕ ܠ wg‏ ܘܢܓܕܦܘܢ voa as‏ 
ܕܣ݀ܥܪܝܢ ܬܘܒ wx‏ ܠܘܬ ܚܖ̈ܝܫܐ ܐܟܡܿܝܢ 
ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܡܫܬܚܠܦܢ ܠܫܳܐܕܐ. ܘܒܥܢܢ ܕ ܗܕܐ 
ܡܳܛܺܠܺܝܢ ܚܪ̈ܫܐ SN NS‏ ܐܝ ܟܥ ܐ «mà‏ 
ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܚܫܹܐܕ̈ܐ ܕܢܫ ܬ ܟܥ ܒܕ̈ܢ ܠܗܘܢ 
ܕܩܪ ܡܪܝ ܣܹܐܘܝܼܪܹܐ. LL‏ ܐܦ wes NU‏ ܠܡ 
ܕܗ݀ܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܐܣ ܛܪ̈ܘܠܘܓܘ ܗ y MM ico‏ 
ܟܘܟܒ̈ܐ ܘܡܶܟ̈ܫܒܝ ܒܝܬ ܝܠ̈ܕܐ. ܪ̈ܘܚܐ ܒܝܫ̈ܬܐ 
ܕܰܒܺܩܺܢ SS‏ ܘܟܕ ܗܼܢܘܢ ܣܪܖ̈ܝܩܐ ܠܫ̈ܢܝܢܘܬܗܘܢ 
ܕܟܘܟܒ̈ܐ. ya x‏ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܗܼܢܝܘܢ 
ܐܡܿܪܝܢ. eX‏ ܫܐܕ̈ܐ ܠܥܕܢܐ ܕܟܘܟܒܐ ܐܝܝܐ 
ܕܗܘ ܐܝܬܘ . ܘܗܿܝܕܝܢ ܠܫ̈ܥܝܘܬܗܘܢ 0230«( 
aa‏ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠ ܡܟ ܫܒܥܐ owe as‏ 
ܢܬܬܚܕܘܢ ܒܛܥܝܘܬܐ ܕܐܣܛܪܘܿ̇ܠܘܳܿܓܝܐ. ܐܝܟ 
wa‏ ܕܠܐ ܫ̈ܪܥܐ ܘܠܐ ܢܦܿܠܐ aw‏ ܦܺܐܕܐ. 
ܣܗܪܢܝܐ ܡܬܩܪܐ ܡܢ ܝܘܢܝ̈ܐ. VAM‏ ܕܡܝܢܢ 


± 88& deest, ef. col. 436, 1. 1, --3 Cod. ,ܐܪܫܬ‎ — 9 SSs 
Mose A ܒ‎ hic et deinde. — ^. HF. seq. desunt usque ad e 
ܒܪܝܫܝܬ݀‎ —5 SSs deest ܫܘܪܝܐ‎ e. — — 5 $85 xA. 
— 7 $$s auus. — 9 HF deest ,ܠܝܬ ܨܐ ܥܥ‎ — 9 SSs 
seq. desunt, — 19. Cod. ,ܒܪܝܫܐ .ܣ 11 — , ܒܪܢܫܝܬ‎ — 

xx. ܒܪ‎ 433