Skip to main content

Full text of "Lo testament del oncle; comedia en un acte y en vers, original de Joaquim Riera y Bertrán"

See other formats
Riera y Bertrán, Joaquín 
Lo testament del onde 3941 

R52T4 

1Ó96 LO TESTAMENT DEü OfiCüE COMEDIA EN UN ACTE Y EN VERS original do Soaquim Kiera v íieríráit Estrenada en lo Teatro del Bon Retiro. 
la nit del 3 de juny de 1876. ® Segona edició O B ARC ELON A 

Francisco Badia, impresor, Dou> M. 
1896 TEATRO 

Pesetas- La Hostalera de la Valí, 5 actes 2 

Caritat, 4 actes 2 

De morí á vida, 3 actes 2 

Lo Promes, 3 actes 2 

Gent de mar, 3 actes 2 

Lo núvol negre, 3 actes 2 

Com V anell al dit, 3 actes 2 

jR^ma íüéío^M^a, (castellana) 4 actes 2 

Zíí Majordona, 2 actes 1 '50 

Za Pubületa, 2 actes rsO- 

Btrnat Pescayre,2 ñGÍQ^ 1'50> 

una orga de gaís, 2 acies 1'50 

r A vi, 1 acte 

Las Vehinas. 1 acte 

Lo Testament del Onde, 1 acte 

La Nena, 1 acte 

Si fá ó no fá, 1 acte 

La Relliscada, 1 acte 

La Espuma, 1 acte 

La Padrina, 1 acte 

Lo Padri, 1 acte 

il/¿í í/o5^íZj9á5, (castellana) 1 acte 

VARIAS 

Novelas premiadas 2 

Escenas de la vida pagesa 2*50 

Escenas de ciutat 3 

Deu narracions, (premiadas) 1 

Rey cavaller, narraci(5 novelesca (premiada) ". . . . 1 

Los comediants del segon pts, no\e\eiQi 0'5O 

Cansons del temps 1 

Cansons de noys y noyas, (ab música y dibuixos) . . 5 

3f(?^ y /)?^, poesías origináis l'SO' 

Cent faulas, origináis y en vers 2 

Llibre de soné ts 1'50' 

En las principáis Llibrerías. 

Demandas d' exemplars: Llibrería de^Puig, Plassa Nova, 5.. 
Barcelona. 


A mon bon amích H) OSS^DS tí. i-Oft Paga de mes d' un dente y mostra de /a 
voluntat que l¡ dura sempre U AUTOR REPARTIMENT 

PERSONATJES ACTORS 

Mercé Sra. Echenique. 

D. Federico Sr. Fuentes. 

Sr. General » Foniova, 

D. Olaguer » Bertrán. L' acció en Barcelona, avuy. La propietat d' aquesta obra pertany á son autor, y ningú, 
gens son permís, podrá representarla, traduhirla ni alterar 
son títol, acuUintse, per fer valer sos drets, á la lley vigent de 
teatros. 

Lo Director de la Galería de Propietats d' obras dramáticas 
y líricas (Hospital, 14, 2.°, Barcelona), y 'Is seus corresponsals 
son los únichs autorisats peí cobro deis drets de representa- 
ció que devengui aquesta comedia. 

Queda fet lo dipósit previngut per la Lley, ^¡Il^i^^^f0^f0^^l^)^^^^^^)(^^^¡¡l^¡i^ fíete únieh Sala á casa deD. Federico. — Porta al foro y portas laterals, ab 
portiers. Una d' aquestas conduheix á un baleó; V altra, al 
aposento de D. Federico. — Moblatje rich. Duas cadiras-ba- 
lancins. Tauleta redona. — Es á la vetlla. Llums encesos. ESCENA PRIMERA 

FEDERICO, SR. GENERAL. Preñen café tranquilament en la tauleta.— 
Llarga pausa, á fí de que '1 soroll de colocació del públich no impi- 
deixi sentir ais actors. Federico 


Endemés, sí General: 
ja tenim el calor sobre. 


Gkweral 


Val mes, noy, calor que fret. 


pEDERigO 


Per mí, no. 


Geveral 


Perqué tu ets jove, 
pro cua» portis á la esquena 
lo 'farcell d' anys que ja hi porta 
la meva, prou cambiarás 
de gustos. 


Federico 


Déxisho correr: 
si en compte de fer calor, fes fret, ¿no foran mes bonas LÓ f ESTÁMÉNt DEL OMCÍ K General 

Federico 
General Federico General las tassetas de café 

que preñé 111? Lo fret entona, 

y '1 caló ensopeix. 

Tot té 
defensa, y qui no 's consola... 
Sí; es perqué no vol. 

¡Oh bél 
Consolat n* estich de sobras. 
Ja ho sabs, Federico. 

Sí: 
ja sé que vosté es un home 
destinat á fer molts anys 
y molts anys, per honra y gloria 
de majordoms catalans 
que representa ab molta honra. 
Vosté al meu costat crech be 
qu' es felís. 

No t' equivocas. 
T' he vist com aquel 1 qui diu 
naixer; t' he vist ab la boca 
anar xuclant d* una dida 
alta, grassa, fresca y roja; 
t' he vist prop la botigueta 
deis teus pares, que ja 's troban 
al cel, jugar ab companys 
del veynat llargas estonas; 
t' he vist empendre '1 comers 
en gran escala,, y fer moltas 
pessetas, comprante casa; 
t* he vist anante fent home^ 
y, no tenint ambició, 
com no tens^ t' he vist un' hora 
retirarte del comers 
ab un capital que 't dona 
de cinch á sis duros diaris, 
néts de comptes y descomptes. 
Tot aixó he vist, Federico; 
tot aixO; nen de 1' Antonia, AcTE UNICri Federico 
General 

Federico Gen ¿RAL Federico 
General 

Federico General 

Federico 
General Federico 
General recordó y, al recordarho, 

noy maco, com una esponja 

se 'm posa '1 cor, perqué veig 

qu' al pobre vell no abandonasl 

Trent' anys porto de servirte, 

y ni que trayés la grossa 

de Nadal, te dexaría. 

T* estimo; be prou que *t consta. 

Gracias, amich meu. {Alsanlse.) 

¿De qué? (Id,) 

¡Gracias!... Aquesta es mes bona! 
Si, senyor: sense vosté, 
que tant per las mevas cosas 
ha mirat, y tant ha fet 
peí meu bon nom... ¡Ba! ¿No 'm dona 
un' altra abrassada; ... ¡Ah! aixísl 

(Abrassant estretameni á general,) 
¡Prou, prou, que 'm fas pessigoUas! 
Saps qu' es una malaltía 
que no 'm puch traure de sobre. 
Te rahó. 

Com mes vell, mes 
pessigoUas tinch. 

Es cosa 
que succeheix á molts vells: 
en tocantlos home ó dona,... 
y sobre tot donas... 

¡Ufl 
¡No me 'n parlis! 

¿L' incomoda? 
Si un día m' hagués casat, 
segú que 1' endemá *m troban 
mort de riure. 

¡Cál 

Sí: aquellas 
manetas xicas, bufonas, 

delicadas... ¡quín suplici! {Esgarrif ansas.) 
Veyent la má d' una noya ÍO LO íesTamenT del ONCLE que se m' acosta una mica... 
Federico ¿Ja li venen pessigoUas? 
General Com hi ha mon. Per 90 has fet bé 

no casante. 
Federico ¿Créu qme fóra 

mort de riure? 
General O de plorar. 

Federico Ja sab que, fins ara, totas 

las donas m' han tingut sense 

cuidado. 
General Es molt cert. Y... ^'n ploras? 

¿Te 'n penadeixes? 
Federico No ho sé; 

en absolut, no; pro... á voltas 

me venen ganas... 
General {Alarmat) ¿Deque? 

Federico De... donar y de que 'm dongan... 
General ¿Qué? 
Federico Abrassadas y... 

General ¡Prou, noy! 

Federico Soch independent, soch jove, 

soch rich... {Eniussiasme creixent.) 

General ¡Ay, ay, ay, ay, ay! 

Federico Tinch ideas., protectoras... 
General ¡Oy, oy, oy, oy, oy! 
Federico Me sentó 

capas d' estimar... un sogre... 
GrNFRAL ¡Uy, uy, uy, uy, uy!... 
Federico Me sembla 

que, si tingues una hermosa 

criatura,... á mils y á milions 

petonets á la carona 

li fariay... 

{En lo fort del entiissiasme y, com si General 
fos la criatura que imagina^ V ahrassa y va 
á petonejarlo fentli pessigoUas ) 
General ¡Ja, ja, jal 

Federico ¿Se 'n ríu? ACTE UNICH 

General ¡Si 'm fas pessigollas! 

Federico Vaig á arretglarme, y al Teatro. 
General Veste á distraure una estona. 
Federico Hasta luego. 
General Hasta després. 

¡Reflexiona! Reflexiona! II ESCENA II 

SR. GENERAL ¡Redimoni de xicot! 

Cada día se 'm decanta. 

¡Quinas ideas! M' espanta 

lo que succehirli pot 

si '1 meu geni no 1' aguanta. 

¡Eli casarse! Deu le 'n guart 

y '1 meu sant, el mes guerrero 

del cel!... Mes no, no ho espero. 

Te trent' anys: ja es massa tart. 

¡Casat! Vaja: no pot serho. {Pausa.Atinant.)) 

{Al públich.) Suposo entre 'Is concurrents 

molts de casáis: ¿no es aixó? 

Doñeas... ¡apa! á votació: 

elsque n' estigan contents 

que s' alsin: els altres nó. — (Pausa.) 

¿No ho veuhen? Ningú s' ha alsat 

per probar qu* es bon marit; 

tothom se queda sentat. 

Aqueixa unanimitat 

proba qu' en res he mentit, LP TE5TAMENT DEL ONCLE 

ESCENA III 

SFÍ. GENERAL, D. OLAGUER (sordejant.) Olaguer 
General 

Olaguer General Olaguer 
General 
Olaguer 

General Olaguer 
General 

Olaguer 
General 

Olaguer 
General 

Olaguer 
General ¿Otorgan permís? (Al pas de la porta foro.) 

Avant. 
(¡Mare de Deu y qu' es Ueig!) 
¡Viu aquí don Federico 
Santa Pau y Camps y... ¿entén? 
Propietari, retirat 
fa alguns mesos del comers, 
jove de mes de trent' anys, 
d* estatura aixís... ¿Compren? 
{Precipitat.) ¿Cara oval, pelo castaño, 
cejas caatañas también 
y señas particulares 
que anda siempre con los pies? 
¡Ah!. . 

¡Ah!... {EstrafenUo.) 

¿Es usted castellano? 
Celebro... 

Yo le diré: 
Soy castellano de... San 
Gervasio. 

No entiendo bien... 
(/^b veu alta.) Sí, señor: de San Gervasio 
de Cazuelas. 

¿Cómo? ¿Qué? 
{Cridant.) No, senyor: «ioch cátala; 
fiU de San Gervasi. 

¡Ah! entench. 
Es dir: fiU de San Gervasi, 
no: fiUdel poblé de... 

Bé, bé. 
(¡Quinas ganyotas que fa! 
¡Quina fatxa d* esparver!) ACTE UNICH Olaguer 
General 
Olaguer 
General 

Olaguer 

General 

Olaguer 
General Olaguer 

General 

Olaguer 

General 

Olaguer 

General 

Olaguer 

General 

Olaguer 

General 

Olaguer 

General 
Olaguer 
General 
Olaguer 
General Olaguer Celebro, don... 

General. 
^Cóm? 

{Crit.) General. (;Y que es lleig! 
No me '1 puch mirar!) 
(Molt respectuós.) ¿X)e modo 
que vostra excelencia es... 
General, desde que 'm varen 
batejá. 

¿Es dir que no ho es? 
Sí: soch General... de nom, 
com tants qu' á Espanya *n veyénr 
que 'n son de nom y deurían 
serbo de noms y de fets. 
¿Es dir que no te excelencia? 
No, senyor: no só excelent. 
¿Es dir que la seva gracia... 
Passo. 

¿Eh? 

¡M' afayto! 

No entench»..- 
Que no tinch gracias ni grecias. 
Pro ^j's diu General? 

Just. 
Bé. 
Celebro molt de coneixel. 
Donchs jo no. 

¿Qué deya? 

Res. 
Y... ¿'1 senyor don Federico? 
Es á dins. (No sé perqué 
no 'm fa gracia.) ¿Vol deixar 
algún recado? Al moment..,. 
No, senyor don General: 
r he de veure jo mateix. 
Li he de parlar d' un assunto- 
de molta entitit. ¿Compren?' 14 LO TESTAMENT DEL ONCLE 

General ¡Prou! Las senyas son moríais: 

enterat: no digüi mes. 
Olaguer ¿Vosté es... 
General El seu majordom. 

¿Y vosté... 
Olaguer ¿Quédiu?... 

General (Jo crech 

que fa '1 sort de conveniencia!) 

¿Vosté es... (Cridant.) 

Olaguer Soch Don Olaguer 

Pedrer de Gall. — Nó: mil gracias: 

he esmorzat ara mateix. 

(Bo diu en vista d' iin moviment del Sr, Ge- 
neral.) 
General {V>o: ara 's pensa que '1 convido.) 
Olaguer Si acás, després. , 
General ¿Qué? 

Olaguer Després. 

General (Si has de menjá '1 tall que 't dongui, 

ja 't quedarás sense dents.) 

ESCENA IV 

Los anteriors, FEDERICO. (Mudat y posantse 'Is guants.) 

Federico Llest. — ¿Hónt corran eh gemelos? 
General Hi há aquí un senyor que demana. 
Federico ¡Ah! dispensi. {Girantse.) No 1' había 

reparat. (¡Vaya una fatxa!) 
Olaguer ¿Tínch 1' honra y gust de parlar 

ab don Federico Santa 

Pau y Camps y... 
Federico 'L gust es seu. 

Olaguer ¿Cóm? 
Federico Dich meu. 

Olaguer (¡Figura guapa! 

Me sembla no faig negoci 

ab aqueixa bona cara. ACTE UNICH í5 No sé perqué hi ha d' haver 

bornes guapos.) 
Federico <jCóm me guayta!) 

Vosté dirá. 
Olaguer Jo... desitjo 

teñir ab vosté una... plática; 

vuU di una entrevista á solas. — 

Senyor General, desd' ara 

li demano mil perdons. 
General Sí: só un General de... plassa 

que queda de quartel: ^oy? 
Olaguer No he compres be '1 que... 
General (Ap. d Federico.) (Li falta 

un sentit.) 
Federico (Alsanise alarmat.) (¿Qu' es boig?) 
General No: te 

las orellas rovelladas. 
Fedepíco {Id.) (¿Curt de vista?) 
Oeneral {Id,) (Curt d' orellas, 

encara que las té llargas.) 
Federico ¡Ah! 
"General Servirlos. (¡Uf, quín tipo! 

(Anántsen v contemplant molt detinguda- 
menta D. Olaguer. — Se 'n du 7 servey de 
la laida,) 

Y ¿qué podem espérame 

d' un home mes Ueig que jo? 
Olaguer Celebro molt... 

{Dani la ma á General y acariciantlo^ 
<íeneral {Pessigollas.) ¡Je, je!— ¡Vaya! 

{Li cau una tassa.) 

{Molt formal.) Tros de... etcétra. (Lo dit. dit) 

Me 'n dona trenta á quaranta. {Recullint.) 

ESCENA V 

FEDERICO. D. OLAGUER Federico {Lo primer indica al scgon que prenga cadira 

S' assentan.) 
L' escolto, don... l6 LO TESTAMENT DEL ONCLE 

Olaguer Olagué. 

General Olagué. 

Olaguer ¿Puch comensar? {Federico afirma. y 

Jo soch de Lloret de Mar 

Notari. 
Federico Celebro. {Pansa,) ¿Y bé? 

Olaguer Vosté á Lloret hi tenía 

un oncle, que va vení 

fa poch de 1* Habana. 
Federico Sí. 

Olaguer Donchs... ¡ay! 
Federico ¿Qué? 

Olaguer ¡Va morí '1 dia> 

de Cc-rpus! 
Federico Ho sentó, á fé, 

mes no estranyi que plorar 

no *m vegi: no '1 vaig tractar 

y... 
Olaguer No cal: va morir bé. 

Federico ¡Vamos! 
Olaguer Va morí assistit 

de tots els cuydados. 
Federico Ja. 

Olaguer Primé '1 serví *1 capellá; 

després per mí fou servit. 
Federico ^De modo que... 
Olaguer Testament 

li vaig rebre... ¿Eñtén? 
Federico Es ciar. 

Olaguer Un heureu éll va nombrar, 

y aquest hereu es... ^M' enten? {Riení») 

Federico Digui. 

Olaguer Es... ¡vosté! (5' alsa.) 

Federico ^Jo? (/¿f.) 

Olaguer Y d* apuros 

la herencia trau, com hi há mon^ 

perqué la herencia 's compon 

de... ACTE UNICII 17 Federico 
Olaguer 
Federico 

Olaguer 
Federico 

Olaguer ..^De quant? Federico 

Olaguer 
Federico 
Olaguer 

Federico 
Olaguer 
Federico 
Olaguer 
Federico 
Olaguer Federico 
Olaguer 
Federico 

Olaguer 
Federico 
Olaguer 

Federico 
Olaguer 
Federico De cent mil duros! 
¡Digui qu' era I' oncle meu 
un gran home! 

No, senyó. 
^Qué? Si 'm torna á dir que no... 

(Amenassa,) 
{Esporiigtiit.) Sí, senyor. (¡Vaya un hereu!) 
Sí: era un home... 'M. falta 'I símil 
y per trobarlo m' afano: 
era... era un americano... 
^cóm ho diré?... inverossímil. 
Franch, de molt bons sentiments... 
No 'n dupto: haventme nombrat 
hereu... 

Era molt trempat. 
¡Molt! 

Y, á falta de parents 
mes próxims... 

Va obrar molt bé. 
Sí: pero... 
¡Hola! ^un pero? 
La herencia es... ab condició. 
Esplíquis. 

M' esplicaré. 
Si li fan goig els cent mil, 
si es que 'Is vol arreplegar,... 
¡Acabi! 

'S té de casar. 
Sí, senyó; en ferro-carril 
iré al manicomi. 

^Cóm? 
Vull di al matrimonl. 
(Afectat.) Bé... 

(¡Malorum!) ¿De modo que... 
Faré lo que fá tothom. 
Ja: pero... 

¿Un altre pero? [8 LO TESTAMENT DEL ONCLE Olaguer S* ha de casa ab una dona... 
Federico Ja m' ho figuro. 
Olaguer ...Persona 

á quí no coneix. 
Federico ¿No? 

Olaguer No. {Pausa ctirta.y 

Federico Y... ¿quí es? 
Olaguer Una tal Mercé 

Serrada, á qui era padrí 

r oncle de vosté. 
Federico ¿Y á mí 

ella 'm coneix? 
Olaguer Cá! De ré. 

(¡Sembla que fa aiguas!) {Alegre.y 

Federico ¿Y jo 

me tinch de casar ab ella, 

tant si es jova com si es vella, 

tant si es lletja com si no? 
Olaguer Exactament. ¡Je, je, je! 
Federico Y encara se 'n viu? (¡Babau!) 
Olaguer (Va molt bé... Veig que no hi cau.) 

¡Je, je, je! 
Federico {Molt cremat.) ¡No riguil 
Olaguer {hormalíssim.) ¡Bé! 

Federico {Passejant.) Axo no es darme una herencia. 

¡Vaya un capritxo infernal! 

{Transido.) Y... díguim... 

{A tur anise en sech y agafant per un brasa 
D. Olaguer y ab forsa.) 
Olaguer {Esparverai.) ¿Qué? 

Federico Ella... ^-qué tal? 

Olaguer Ella,, ella... ¿entén? {Sense expresar res.) 
Federico En conciencia: 

¿es... de recibo? 
Olaguer ¡Fse! (/¿^.) 

Federico ¡Oh sórt! 

Olaguer Pero... 
Federico ¿Mes peros encara? ACTE UNICH ^9 Olaguer 
Federico Olaguer 
Federico Olaguer 
Federico 

0L4GUER 
FlíDERICO 

Olagjer 
Federico 
Olaguer Federico 
Olaguer Federico 
Olaguer Federico 
Olaguer Jo . . . (Sempre esporugu ü.) 

{Precipitadament.) Digui: ¿té bona cara? 
¿té bon ayre? ¿té bon port? 
¿Los ulls son grossos, eh? ¡Bravo! 
¿La boca... ;Ja 'm trau de pena! 
¿No está magra oy^ ¿Ni molí plena? 
¿Ni es coqueta, eh? Bé: li alabo. 
La confíansa no m' enganya. 
Guapeta y bona... ¡Endavant! 
Home, \V2Í]\ continuant! 
Veig que vosté tot s' ho guanya. 
¿No he estat en lo just? ¿Qué díu? 
¿Qué contesta? ¿Qué respons?... 
¿Es Uetjj? {Frenétich.) 

Jo. ¡le, je, je •Llamps y trons! {Al colmó) ¿Y se 'n ríu, se *n ríu? 
¡Cálmis! 

No puch. 

No he acabat. 
Encara ha de meditarhi. 
Ja li he dit que soch notari, 
y notari vol di honrat. 
¡Passo! 

(Marcai.) Si es que per vosté 
se pert la cosa, ella guanya 
los cent mil: ¿entén? 

M* enganya. 
Lo testament aquí té. 
{Ensenyantli. Federico impacienta se 7 mira 

depressa y 7 torna á D. Olaguer.) 
¡Seguexi! 

Mes... si per cas 
vosté ab ella vol casarse, 
y ella no vol conformarse 
á dona ab vosté aquet pas, 
vosté adquireix, sens querella, V LO TESTAMENT DEL ONCLE Federico Olaguer 
Federico Olaguer 
pEDERigo 
Olaguer 

Federico 

O LAGUER 

Federico 
Olaguer 
Federico 
Olaguer 
Federico 
Olaguer 

Federico 

Olaguer 
Federico 
Olaguer 
Federico 
Olaguer Federico los cent mil duros. ^Entén? 

Sí, senyor: perfectament. 

Si jo no la vuU á n' ella, 

ella se queda ab la moma; 

7 si la vull y no 'm vol, 

me la quedo jo tot sol. 

Just. (¡Malorum!) 

(Donant un cop de peu, fort.) ¿Qué fá, home? 

¡Pórtim á donya Mercé! 

¡Que me la traigan!... 

Es di... 
que... ¿la vol veure? 

¡Sí, sí! 
¿Hónt es?... Hi voló... 

Per ré 
s' ha de moure. Ella vindrá, 
si es que jo vaig á avisarla. 
Donchs cuyti: corri á buscarla, 
Ho diu empenyent á D. Olaguer cap al foro.) 
No 'm fassi caure! (Bmpassegant.) 

¿Qué hi fá? ¡Oh! 

¡Apa!... Bé. Sí... Estiga bo. — 
¡A.y! El barret! {Torna d buscarlo.) 

Aquí '1 té. 

(Ho diu enfontzantli al cap.) 
¡Uf! 

Dispénsi. 

Pássiho bé. (Correni.) 

Depressa, don... 

Sí, senyó. (I'uig esparverat,) 

ESCENA VI 

FEDERICO, després SR. GENERAL. 

(Passejanf.) ¡Lletja!... ¿Ho será? ¡No pot ser! 
Jo no vull que lletja siga. ACTE UN'ICH General 
Federico General 
Federico 
General 

Federico 
General 

Federico 

General 
Federico 
General Federico 

General 
Federico 
General 
Federico 
General 
Federico 
General {Parantse^y després loma á passejar.) 
Notari animal, estúpit: 
¿per qué no has dit qu' es bonica 
com un sol? ^Per qué deixarme 
d' aquet modo en la agonía? 
Jo vuU que no siga Uetja, 
y, si ho es... de la paliissa 
que li clavo al tal notari 
no se 'n aixeca en gent días. 
¿Ja es fora aquell... esperpento? 
General, pórtim matzinas! 
Pórtim... ¡un puro d' estanch! 
jPórtimel, que vull morirme! 
¿Qué 't passa?... ¿Aquet burinot... 
¡Sí, senyor! 

Ja m' ho temía! 
¡Si es tant lleig! 

Molt! 
{Molt marcat.) Si es mes lleig lue jo! {Cambiant de to.) Acóstis una mica. 
Vingui aquí {Agafantlo peí bras y 'I eos.) 
{Fessigollas.) ¡Je, je, je, jt! 
¿Se ríu de mí? {Cremat, jnoguentlo.) 

¡Ji, ji!... Mira: 

{Despres de despendrersen.) 
¡No ')u fassis mes pessigollas! 
¡Tot justament m' oprimías 
r ós de mes broma! 

Perdoni; 
mes... no sé ló que 'm faría.. 
Bé: esplícat: ¿qué t' ha dit? 
[Irat.^ ¿Qué? 

Sí. 

Ha yingut aquí á oferirme... 
¿Veneno? 

No: cent mil duros* 
¿Qué dius? 2 2 LO TESTAMENT DEL ONCLE 

Federico Cent mil duros. 

General ¡Tiba! 

¡Quín home mes guapo! ¡Vaja; 

si: es simpátich! 
Federico Y voldría 

casám. 
General Rectifico: brélol, 

lleig, infame... Aquella fila 

no podía mentí. 
Federico Escólti. (Petiia pausa,) 

¿No 'm caso, oy? Que siga rica 

donya... Mercé. 
General ^fCom s' enten? 

Federico Los cent mil duros serían 

per mí, si jo la volgués, 

y ella á mí no. 
General ¡Mira, miral 

Federico Pro si 's pert per mi 'i casori, 

la oració 's fa per passiva. 
General Pero... (Indicant que no ho compren.) 

Federico 'L testament, del oncle 

ho mana, y ha de cumplirse. 
General ¡Oh!... 

Federico Apártis; vágissen... 

General Jo... 

Federico Apártis, perqué... faría 

bofetadas... ab un cabo 

de serenos. 
General Tranquilísat. 

Federico Impossible... ¡Será lleíja! 

¡Oh! y las Uetjas sempre viuhen 

mes que las altras! 
General Es cert. 

{Diálech rápit d' aquí endevant.) 
Federico Y tindrá un geni de víbora. 

Com si ho veya. 
General Es molt probable. ACTE bNICH 2^ Federico Será d' aquellas que 's pintan 

de tots colors. 
General Sí: no 'n dupto. 

Federico Será d' aquellas que viuhen 

murmurant. 
General ¿Quín dupte té? 

FEDERigo D* aquellas que fan visitas 

tot lo sant día de Deu. 
General ¡Prou! 
Federico Y deixan las camisas 

del marit sense botoiis. 
General j.\nsia! 
Fed'írico y 'is banys necíssitan 

de Pau, de Vichy,... del diable. 
General Com si ho veya. 
Federico Y ni una mica 

volen cusir. 
General ¿Q^é cusir? 

Ni fer cuatre punts de mitja. 
Federico Ni respailar. 
General , Ni escombrar. 

Federico Ni plauxar. 
General Ni dá una vista 

á la cuyna ó al rebost. 
Federico Será d' aquellas que á dida 

donan los filis per gust. 
General A ellas 

primer las hi donaría. 
Federico Tindrá fums. 
General Será orguUosa. ' 

Federico Voldrá faetón. 
General Y berlina. 

Federico Y abono al teatro. 
General Al Liceo. 

Federico Molts vestits. 
General lolta modista. 

Federico Moltas blondas. 
General Moltas joyas. 24 LO TESTAMENT DEL ÓNCLE 

Federico Molts anyadits. 

General Y anyadidas. 

Federico Será faba. 

General Será bleda. 

Federico Tindrá nervis. 

General Una pila. 

Federico Será tonta. 

General Será estúpida. 

Federico Ja la veig. 

General ¡Mírala, mírala! 

Federico General, tinch ira, rabia. 

(Agafant al Sr. General y rebregantlo.) 
General {Péssigollas.) ¡Ja, ja, yA Ja m' ho temía. 

(Momenis de pansa. — Federico sentai.) 
Federico ,íQué faré?... ¡Y ella vindrá!... 

{Lo /)¡r. General recapacita.) 

Cent mil duros!... ¡Una rifa! 
G'^NERAL ¡Ah! {Donantse un cop al front.) 

Federico ¡Qué hi há? 

General ¡Ja ho tinch; ja ho tinch! 

Federico ¿Qué? (Alsantse.) 

General Vina; segueixem: vina. . 

Federico Pro... {Resistintse.) 

General Ja ho sabs: soch General. 

Federico Diguim aquí... 
General ¡Tontería! 

¿No has dit qu' ella ha de venir? 

No perdém temps. ¡Espavílat! 
Federico ¿Pro '1 plan de vosté... 
General 'L meu plan 

te 'Idiré quan serém dintre. 

{Fa passar davani á Federico, y entran per 
la paria lateral^ 

ESCENA VII 

MERCÉ 

Vestida ab trajo molt exlremat y capritxós» — 
Aparenta, cuan fingeix, ser una mossa 
desfaixada y '5 dona ayres militars. La ACTF. UNICH 25 

acompanya D. Olaguer, se la ven enraho- 

nar ab éll al foro. A una indicado d' ella y 

se 'n va 7 primer.) 
¡Hola! ^No hi ha ningú aquí? 
¡Ejem, ejem!... ¡Cá! ¡Qu' es casi 
Aquí estich jo, don... nebot: 
vegi cóm ho hem d' arreíglar. 
{Ara s* assegura d' estar sola^ y *5 posa á 

parlar en lo to dislingit que li^es natural.) 
¡Ja, ja! 'M sembla que no 'm faltan 
disposicions especiáis. 
Me sembla que sabré fer 
la comedia... fins allá. 
Fer la comedia, á las donas 
sempre 'ns es molt natural: 
r una la fa ab els seus pares; 
r altra... ¡que Deu los en guart! 
Las donas ja naixém cómicas, 
y 'Is homes mes nos en fan. 
¡Oh! y á mí que, per motíu, 
quan tenía poca edat, 
ja 'm deyan la comedianta! 
¡Si sabré representar!... — 
He dit á don Olaguer 
que no torni fins mes tart, 
perqué... 'm basto tota sola 
per lo que m' he proposat: 
(Marcat.) per fer que don... Federico 
renunci á la meva má, 
y 'm deixi tranquilament 
casarme per voluntat. — 
¡Federico!... ¡Federico!... 
Es un nom que fa... aigua naf, 
xarop, carquinyoli... No: 
val mes un jove colrat 
peí sol de la meva térra. — 
Sentó fressa... ¡A posar 1' ám! 
(Se possa á estossegar fortament, passejant 

com si 's trobés en casa propia.) 20 LO TESTAMtNr DEL ONCLE ESCENA VIII 

MERCÉ, SR. GENERAL 

General. (¡Vaya un xivarri de tos!) 
Servidor. 
{Mercé parla al Sr. General tambada de esquena,) Mercé 


Que Deu lo guart. 
(Aquet deu se *1 majordom.) 


General 


(Aquesta deu ser la... tal.) (Pausa.) 
M' alegro molt de conéxela. 
(¡Vaya uns modos!) 


Mercé 


(Es trempat.) 


General 


(Ella dirá.) 


Mercé 


¿Crech no ignora 
quí soch? 


General 


Es de suposar. 
(¡Vaya un tipo mes feréstech!) 
Es donya Mercé... 


Mercé 


{Sempre ah brusquedai, iuterrompent.) Cabal 
Soch Merceneta Serrada, 
filia de Lloret de Mar, 
criada á Blanes per una 
viuda d' un sargento... 


General 


Ja. 


Mercé 


...De la quarta companyía 
del Batalló provincial. 


General 


Creyá no ho fos per la viuda 
d' un tambor major. 


MhRgÉ 


Veurá. 
¿Es insult aixó? (Giranise amenassadora.) 


General 


(Apariantse.) Al contrari. 


Mercé 


Si no ho es, passo endavant. — 
Lo meu pare, qu' al cel siga 
era pilot. 


General 


Be. 


Mlrcé 


De mar. 


General 


Creya que no ho fos de riu. ACTE UNÍCH 27 Mercé Fassi 'I favor de callar, 

General (¡Q.uanta finura!) 

Mercé 'L meu pare, 

coni ja li soch dit avans, 

era pilot, y la mare... 
General Pilota: aixó es natural, 

Mercé ¿Q^é vol di, ab aixó? {Id.joch que avans.) 
General No res: 

que... vosté 'm sembla que fa 

honor á la seva rassa. 
MfaRCÉ ¿Qué vol di? Espliquis mes ciar. 
Ge\er^l Que... 'm sembla qu' es digna filia 

del seu pare. 
MervÉ ¿Cóm ho sab, 

si no '1 va conexe? 
General ¡Oh bé; 

me '1 figuro! Home... 

{Fent ademans ferestechs.) 
Merce Veurá: 

aixecava trenta arrobas 

de pes y agaantava un pal 

de moltas Iliuras aquí. (Sobre 7 nás.) 

General Sí: un Hércules. M' ho he pensat. 
Mercé ¡No li posi motius Uetjos! 

Era home mes bo que '1 pá. 

(En ¡lixó sí que no manto.) 
General No 'n dupto, no. 
Mercé (Molt aincnassadora.) ¡Desgraciat 

de vosté que *n duptés! 
General No, 

no senyora... ¿Vol callar? 

(La Pona del «Robinson» 

correigida y...) 
Mercé Bé: ¿'m dirá 

si *s pot veure aquet senyor 

que per aquí estich buscant? 

Vosté no ho es: vosté *m sembla 

home de... de vuytanta anys. 28 LO TESTAMENT DEL ONCLE General 

Mercé 

General 

Mercé 
General 

Mercé 

General 
Mercé 

General 
Mercé General 

Mercé General {Picat.) S' equivoca: 'n tinch xexanta, 
vaig ferlos el Dijous Sant. 
Doñeas vegi: fa la cara 
de mes de vuytanta. 

¡Bah! 
Favor que vosté vol ferme. 
Lia voras vosté será... 

General y majordom... {Va á dir «General. »y 
Ídem de lienzo. 

¡Ah! es vritat 
que don Olaguer m' ha dit... 
^Y '1 seu amo? 

'L principal 
sortirá tot desseguit. 
Llavoras tant se valdrá 
que m' hi assenti. {Se senta. ^M.e permet 
sentarme? {Ho diu gronxantse en lo balanci.y 

Si: ab Uibertat: 
sentis, sentís... ab franquesa. 
M' engresca aixó de gronxárs 
en las cadíras de barco... 
Una 's troba en alta mar 

{Cantant y gronxantse. ) 
«Dichoso aquel que tiene 
su casa á flote, 
SU casa á flote...» 
Digui: ^las americanas 
li fan... tilín? 

No: tilán. 
Doñeas ab lo seu permís, 

(Alsantse rápidament y decidida.) 
me 'n vaig á veure passar 
gent desde '1 baleó. {Desapareix,) 

Sí, sí: 
ja hi pot anar... Ja s' hi está. 
¡Válgam las Once mil Verges! 
¡Quina dona!... ACTE UNICH 

ESCENA IX 

SR. GENERAL, D. OLAGUER Olaguer 
General 

«^LAGUER 

General Olaguer 
General 

Olaguer 
General 
Olaguer General 

Olaguer 
General 

Olaguer 

General 

Olaguer General Olaguek 

General (Al pasde ¡aporta foro.) ¿'S pot passar? 
Endavant. {^Imperios v ah crit,) 

^Donya Mercé... 
Es al baleó. ¿La veu? 

{Ab cert inisieri. Aixecant lo portier y ensC' 
nyanllhi.) 

Ja. 
Escolti, don Olaguer. 

(Agafantlo per un hras y duhentlo d un costal.)- 
A la orden, mi General. 
Procuri no ser gens sort. 
Esperis... Vaji parlant. 
{Despres del «esperis:^ se posajuna mafent 

conca entorn de la orella,) 
No puch consentir que *1 noy 
se casi ab ella. 

Enterat. 
Aixó mes que dona, es... 
¿Sab lo qu' es? 

No. 

Un gat de mar. 
No ho cregui, no... (¡Ay, que soch bestial 
La anava á justificar, 
y 'm quedava sens la moma 
qu' ella m' ha promés!) 

Veurá: 
li dich qu' ella no 'ns convé, 
y... no repliqui. 

He callat 
Aixó es lo que te de fer: 
callar sempre: no parlar, 30 LO TESTAMENT DEL ONCLE Olaguer 
General 

Olaguek 

General 

Olaguer 

General 

Olaguer 

General 

Olaguer 

General 

Olaguer 
General 

Olaguer 
General 

Olaguer 

General 

Olaguer 
General 

Olaguer per estranyesas que vegi. 
¡Callar sempre! 

Pero... 

¡Bah! 
deixis de peros y peras. 
{Saiis/et.) ^3s dir que créu que 1' enllás 
matrimonial d' ella y don... 
Estan-impossible, tan, 
que... primer me casaría 
jo ab r home mes lleig y estrany... 
Ab... vosté, verbi-desgracia. 
(Oh sort! ¡Oh felicitat! 
Moma segura!...) Home, abrássim; 
abrássim, mi General! 

(Abrassant á General ah grans exirems.) 
¡No 'm fassi mes pessigollas 
ó li trenco 1' os bertran! 
Discúlpim: jo no sabía... 
(¡le, je, je!...) 

¿Queda enterat? 
Sí, senyor, sí, sí 

Donchs entro 
á avisa '1 meu principal. {Va á sortir.) 

Vaji. 

( 'Pórnant.) Sobre tot, recordi 
qu' ha de callar y... callar. 
Ho recordaré. 

¡Cordura! 

{Després de igual jocli.) 
jA la orden, mi General! 

{Cuadrantse y saliidant militarmente 
Baje usté esa mano. 

{Preparada aqueixa ordre.) 
(Obe/iint.) Gracias. 

¿Encara me hará pensar 
que soy general de serio? 
Hombre ¡que berberidad! 
¡Oh sí! merece usted serlo. ACrE UN.CH 31 Oeneral Pues ¡ay de usted, voto á san, 
si me hace una mala letra! 
Le parto por la mitad. 

{Mir anise á D, Olaguer, Pansa.) 
Brr... 

(iS^ 'w va donantse ayres de militar terrible, — 
D, Olaguer queda un rato parát ab la md 
sobre 7 front.) ESCENA X 

D. OLAGUER, aviatMERCÉ. Olaguer ¡Je je!... ¡Que 'ns divertim!... 

Pro la cuestió es que la cosa 

sembla que peí meu costat 

se presenta vent en popa. 
MERgÉ Don Olaguer... 

{Recelosa. Parla ab ven y to naturals, com en 
lo mojiólech.) 
Olaguer Senyoreta... {Molt respectuós.) 

Mercé ¿Qiié li ha dit? 

Olaguer ¿Qué? Que m' abona 

que no *s casará ab vosté 

don Federico. 
Mercé Aixó proví. 

qu' he causat lo mal efecte 

que desitjava. ¡Oh! las donas, 

las donas tot ho podém! 
Olaguer Pót contar qu' ara li posa 

un cap com un toro. 
Mercé ¡Horror!... 

Pro callém, qu' algú s' acosta. 32 LO TESTAMENT DEL ONCLR ESCENA XI 

Los anteriors, SR. GENERAL, FEDERICO. General Federico 

Mercé 

Olaguer 

General 

Olaguer 

General 

Olaguer 
General Federico 
Olaguer 
General 
Olagher 

General {Aquet iransformat completament. Pálii,^ 
fingintse moltdelicat. Perruca rossa, len- 
tes de color y hala, ele. Un verdader tipo 
adamat.) 

Aquí está donya Mercé. 

Entra: no tingas vergonya. 

{^Federico, que s' havía quedat al pas de^la 
porta lateral, avansa timidament.) 

Molt be. rAh véu meliflua,) 

(Ja ho he dit: un nyícris.) 

¿Qué veig? 

{Ap. d Olaguer.) ¡Pxit! 

(íQuin Carnestoltasíy 

Don Olaguer, retirémnos, 

parque aquí ja estém fent nosa. 

Conformes, mi general. 

Quedarém aquí á V escolta. 

Adéu, noy gran. 

{Torna al costal de Federico,) 
Pássiho bé. 

Senyoreta, estiga bona. {A I costal de Merce\) 

{Ap. á Federico^ A veure si t' acreditas! 

(Ap. á Mercé.) ¡A veure qué tal se porta! 

Mi General... {Oterintli 7 hras») 

Aceptado, {Movimeni.) 

pro co 'm fassi pessigollas, (Sortini,} 

ó del bolet que li clavo, 

se 'n va á Montjuích y torna. ACTE UNICH 33 

ESCENA XII 

MERCÉ, FEDERICO 

{Pausa llarga. Mercé 7 contempla fixament ab 
ayre pyovocador. Federico aixeca y ahaixa 
'Is ulls al voler mirarla^ aparentant gran 
vergonya.) 
Hercé ¡Hom, hom! {Tossint fort^ 

Federico ¡Hem, Hem!... {Id com una doneta.) 

Mercé ^De manera... 

Federico Sí, senyora. 
Mercé ¿...Qué vosté 

es... nebot del que 'm va sé 

padn? 
Federico Just... ¡ay! tío m' era. 

Jo sóch... nebot del meu tío. 
Mercé Ja. 
Federico Y 'm dich nom que m' escau: 

Federico Santa Pau 

Vinyas, Camps y... 
Mercé ¡Prou! No ansio 

saber mes noms. 
Federico Y vosté es... 

donya... 
Mercé Just, si: la mateixa. 

Federico M' alegro molt de coneixe 

á una nena tan... tan... Res. 

¡Ji,j¡, ji!... 
Mercé (¡Vaya una mena 

de riure! ¡Sembla un pollet 

constipat!) 
Federico Digui: ¿sent fretf 

Mercé No senyor, no. 
Federico Jo tinch pena 

veyent que pateix algú. 34 LO TESTAMENT DEL ONCLE Mercé Creya que gust no hi trobés, 

Federico Y... es á dir que ¿vosté es... 

Ja m' ho he pensat: ve per tú. 
Mercé ^Eh? 

Federico Tinch gran penetració 

Mercé ¡Oh! ja 's veu. 

Federico Mes ho veurá^ 

perqué li vuU esplicá... 

Vaig coneixe, una ocasió, 

que un xicot de molt mal físich 

patia del pit. 
Mercé ¿Y cóm? 

Federico ¡Oh! no mes perqué tothom 

deya qu9 '1 trobava tísich. 
Mercé ¡Vamos! 

Federico Un' altra vegada... 

Mercé (¡Qu' es poca solta!) 

Federico ...També 

veyent qu' al mitj del carré 

un casat á una casada 

pegava. vaig dir aviat: 

«No viuhen bé;» y, en efecte^ 

no 's portavan gens d' afecte. 
Mercé (¡Ux! ¡Quin tipo mes passat 

per aigua!) 
Federico (Crech que horrores 

efecte li estich causant.) 

Y... vosté ¿penetra tant? 
Mercé Gens ni mica. (Vivamení.) (Fastigós.) 

A mí aixó del penetrar 

es cosa que no 'm fa gracia. 
Federico ¡Ji, ji, ji! ¡Q.uina desgracia! 
Mercé No s' usa á Lloret de Mar. 

Allí no 'ns vinga ab finuras, 

ni ab romansos, ni ab cosetas 

aixó 's guarda per... donetas 

amigas de confituras. 

No volém res carquinyoli, ACTE UNICH 35 

ni res desnerit volem. 

Alli 'Is mosquits... els cremem. 
Federico (¡Quín tipo mes ali-oli!) 
Mercé ¿Vól sabe 'I qu' á mi m' agrada? 

¿Si? Donchs ara 11 diré: 

preparis á escoltar bé, 

y... exímne d* una vegada. — 

M' agradan els cops de vent 

aixecant verdas onadas, 

que cridan com condemnadas 

á passar sempre un torment. 

M' agrada, en días de nit, 

per mes que causi feresa, 

anar á pesca á V encesa, 

com... moltas pescan marit. 

M' agrada 'Is graos rems portar, 

prenentlos del bogador, 

y, com mes creix la maror, 

ab mes í.fició bogar. 

M' agrada, quan soch en térra, 

muntar sovint á cabal), 

y galopa amunt y avall 

com si 'm trobés á la guerra. 

M' agiíída anar á la cassa 

y matar tot animal, 

desde '1 mes menut pardal 

á la Hebra mes grossassa. 

M' agrada, á la laula estant, 

menjar molt y menjar bó: 

m' agrada la salabró, 

y m' agrada lo picant. 

M' agrada, — estigan segú, — 

el bon vi que salva un mort: 

m* agrada '1 fort perqué es fort, 

y *1 vert... perqué no es madú. — 

Aixó ve á sé '1 que m* agrada: 

ara '1 que no li haig de dir. 

No 'm vinga ab planxá y cosir 36 L» TESTAMENT DEL ONXLE y cuynar y fer bugada. 
Com que son feynas de dona, 
m' embaían qu' es un fatich. 
A casa jo no m' hi estich 
sino per menjá y fer nona. 
Jo vull corre y vuU lluhir 
el garbo que Déu m' ha dat; 
dich: «¡Viva la Ilibertat!» 
y ho diré fins á morir. 
Federico ¡Ji, ji, ji! Ben diferenta 

de mí. 
Mercé (A veure si alcanso 

lo que vull.) 
Federico Jo soch... molt manso. 

Mercé Donchs veji: no ho aparenta. 
Federico No 'm dongui á mí cops de vent, 
ni cops de cap mena ¿sáb? 
Pateixo de mal de cap 
y *[ cutis se me 'n ressent. 
No 'm parli de las onadas, 
perqué '1 sistema nervios 
se 'm posa molt enfados 
veyentlas algo enfadadas. 
No 'm proposi^r embarcarme 
perqué 'm marejo al moment, 
y passo molt sufriment 
avans no puch restaurarme. 
No 'm parli com m' ha parlat, 
de muntar á caball, nó, 
perqué... en fí, perqué tinch pó 
de véurem per ell muntat. 
No 'm vinga ab ana á cassera, 
que... quan escopetas miro, 
sempre {ay! me sembla que '1 tiro 
ha de sortir per darrera. 
En quant á menjar, no mes 
sémula, alguna croqueta 
y ous ben passats per aigueta, ACTE UNICH 37 

perqué... no 'm proba '1 demés. 
De vi no 'n bech: si es veneno, 
per qui n' abusa, mortal, 
á qui n' usa li fa mal 
y fa tornarlo moreno. 
Peí demés, temo al istiu 
el sol, y aquí estich fresquet; 
al hivern com temo *1 fret, 
no *m mocil de prop del calíu. 
Aquí té lo que m' agrada, 
aqui té lo que *m conserva, 
aquí te lo que 'm preserva 
de tota calaverada. 
Si vosté amant del desordre, 
diu «¡Viva la Ilibertat!» 
jo, fins que seré enterrat, 
diré sempre, «¡Viva 1' ordre!» 


Mercé 


¿Es á dir que... {Diálech molí rdpit.) 


Federico 


¿De manera... 


Mercé 


¿De modo... 


Federíco 


¿Per lo que 's veu... 


Merce 


¿Per vosté no faig? 


Federico 


¿Ho creu? 


Merce 


¡Digui! 


Federico 


¡Parlil 


Merce 


Be: ¿qué espera? 


Federico 


¿No li convinch? 


Merce 


¿Tampoch jo? 


Federico 


Som... 


Merce 


Gat y gos. 


Federico 


Gossa y gat. 


Merce 


Aixís sembla. 


Federico 


Endevinat. 


Merce 


¡No, no, nol... 


Federico 


¡No, no, no, no! 38 LO TESTAMENT DEL ÓNCLE 

ESCENA XIII 

Los anteriors, SR. GENERAL, D. OLAGUER, 

{Se dtrigeixen á SOS principáis respeciiiis, que '5 traban 
d igual distancia, y 'Is enrahonan apart, — Diálech 
rapidíssim,) 
General (Sembla que la cosa marxa.) 
Federico (Molt bé.) 
Olaguer (¿Sembla que va en popa 

lo barco?) 
Mercé (En popa.) 

General (;Es á dir 

qu' está escamada la noya?) 
Federico (Molt.) 
Olaguer (¿De manera qu' está 

escamat?) ^ 

MtRCÉ (Molt.) 

General (^-La tal mossa 

no fa per casa? 
Federicí? C^Per ca^a? 

ni per barraca!) 
Olaguer (¿S' oposa 

al casament?) 
Mercé (Així ho crech.) 

General (¿No li has fet gracia?) 
Federico (¡Cá! Gota.) 

Olaguer (^iNo li ha fet gcig?) 
Mercé (Gens ni mica.) 

General (¡Avant! estaré á qui fora 

per despedirla. 
Olaguer (Endavant: 

m' estaré detrás la porta 

per servirla.) 
General {En veu alia d D. Olaguer.) Don... Notari... 
{Fent indicado de sor t ir tots dos.) ACTE UNICH 39 Olaguer Senyor... General... Mil hombres... 

{Indicant qiC está prompie á complaurel.) 
General ¿Salgamos las auras puras 

á respirar una rstona? 
Olaguer Salgamos. 
Gen"Ral {Ap. á Olaguer.) El parabién 

puede darme. 
Olaguer JgLal le toca. 

(Don Olaguer dona 'I bras al Sr. General.) 
General Dado. 
Olaguer Dado. 

Ghneral ¡Ja, ja, ja! 

Olaguer Es qne li faig pes^^igollas? 
General ¡Cá!... (Quín notari mes xino!) 
Olaguer (^Quín majordom mes tanoca!) ESCENA XIV 

MERCÉ, FEDERICO Mercé 

Federico 

Merce 

Federico 

Mercé 

Federico 

Mercé 

Federico 

Mercé 

Federico 

Mercé 

Federico 

M ERCÉ 

Federico 

MtRCÉ Don Federico... 

(Ab veu afeminada.) ¿Qué mana? 

Vegi, donchs, lo qu' hem de fer. ¡Ah! jo... 
{Molt rort.) ¿Q\ié? 
{Espantat.) (Molt manso.) ¡Ay! 

¿Qué? Per mi... Ja sab lo que '1 testament... 
Sí: la voluntat del oncle... 
Per desgracia la conech. 
¡Oh no! La desgracia es méva. 
¿De vosté? (Cremada dant un cop ala iaula.) 
Jo... {Id. que avans y reculant.) 
¿De vosté? 
Home per 1' amor deis sants, 
no *m fassi perdre 'Is estreps, 40 LO TESTAMENT DEL ONCLE Federico 

Mercé Federico 
Mercé ó li diré que la dona 
que la desgracia tingues 
de volguél, mereixeria... 
,jQué? ¡diguü... ¡A.y, ay! Digui... 

Res. 
Ja qu' ha de ser '1 meu marit, 
esperaré á que siguém 
casats per cantárlin una. 
Moltas gracias. 

Donchs ^qué 's creu? 
Torment li daré de dia; 
de nit li daré torment, 
y... ja veurá lo que es bo. 
Ja que sóls vil interés 
el domina; ja que vol 
casarse ab qui no coneix, 
ab qui no 1' estima, y may 
podrá estimarlo... Federico 


{Molí alegre.) ¡Bél bel 
¡Oh sort! ¡oh felicitat! 


Mercé 


¿Aixó '1 fa felis? 


Federico 


jía ho crech! 
Si no m' estima, impossible 
qu* ab mí 's casi. 


Mercé 


(¡Ah, manso!) 


Federico 


^Qué? 


Mercé 


Que... li dich tot lo contrari: 
qu' á mí m' agrada '1 diner, 
y *m casaré... ab *ls cent mi!, 
segura de que, al poch temps, 
quedaré viuda. 


Federico 


¡Qué amable! 


MhRCÉ 


¡Veurá qué amable seré 
quan viurém plegats! 


Federico 


{Perdent la paciencia, de veras.) ^De modo. 
senyora, que... persistéix? 


Mercé 


Per cent mil duros, se pot ACTE UNICH 4» enviudar d* un regiment 

de caballería, 
Federico (¡Aixó 

es una pantera!) 
Mercé (Veig 

que 's forma lisa.) 
Federico (Y capas 

fora... ¡Oh! {M ir añila fixo.) y verdaderament 

té un ayre esquimal.) 
MERgÉ (Me sembla 

que cau en basca.) 
Federico {Despres d' una pausa.) (Acabém.) 

De aquí en avant ah veu y to naUírals.) 

Donya Mercé, basta y sobra... 
Mercé ¿Eh? {Queda molt parada.) 

Federico ...Ab tot lo qu' he vist y veig. 

Creya que vosté pensava 

marejarme á tort y á drét 

per quedarse ab los cent mil, 

un cop que jo renuncies 

la má de veste, pro... observo .. 
Mercé {Admirada.) (¡Y com trasmuda la veu!... 

¡Si no es el mateix!) 
Federico ...Observo 

que vosté á mí no 'm con vé. 

Jo no puch sé '1 seu marit; 

primer que serho... 
Mercé {Mes admirada.) (¡Va be!) 
Federico ...Una roca al coll me Higo 

y 'm tiro á mar, que primer 

vuU engreixá una ballena 

qu' está al costat de vosté. 
Mercé ¿Me retxassa, donchs? (Certa naturalitat.) 
Federico ¿Cóm no? 

Jo no 'm vull vendré; no ''m vench. 
Mercé (^jAquest home es el d' avans? 

¡Cá! Si no 'm sembla '1 mateix!) 42 LO TESTAMiiMT DEL ONCLE Federico No vuU fer la mort de Judas 

Iscariot: vull morir be. 
Merce Es que... 

Federico Basta de ficció; 

{Se trau los lentes, la per ruca v la bata rápi- 
dament.) 

basta de ridiculés. 

Quédis ab los cent mil duros, 

y... bon proíit. 
Merce Un moment. {Pausa.) 

{Se trau lo macador del cap, lo del coll, una 
sobre-falda y algiins bucles postissos v din 
ab ven carinvosa, acoslantse molt d Fede- 
rico, encantat ab la elegancia d' ella.) 

Si mostró que m' he valgut 

de igual medi que vosté, 

y si ara, seguint V eczemple 

que vosté m' ensenya, aprench 

á ser generosa y... dich: 

«quédis vosté ab el diner, 

que jo no só interessada, 

cóm no só ré... ó casi res 

de lo qu' he fingit avans, 

com vosté ha fingit també...» 

vosté ¿qué 'm contestará? 

¿qué 'm dirá si aixís ho véu? 
Federico ¡Quín encantl... ¡Quina sorpresa!... 

Sembla que fassi ja set 

anys que la conech... Senyora... — 

¡Oh, sí, sí: vosté *m convé! 

Aquesta es la meva ma, 

y aquet mon cor... ¡Vaja! ¿'Is prén? 

Accepto una y altre... Merce 

Federico 

Merce {Abrassantla.) ¡Oh sort! {Rient.) Sois per,., cumplí '1 testament. ACTE UN'ICH 43 ESCENA FINAL G NERAL 

Olaguer 
General 
Ol\guer 

Federico 

Merge Federico General 
Federico 
General 
Olaguer General Olaguer 
General ¿Qué veig? (Horrorit^at.) 

¿Qué miro? ^Id.) 

{Tois dos desde 7 pás de la porta del foro .) 
¡Deu t' haji 
perdonat, noy gran! 

¡Adéu, 
propina magna! 
{A General.) |Hola! Vingüi. 
Vingui aquí, don Olaguer! 
(¿(95 dos vells cumpleixen, situantse á iin y 
allre costal deis joves. Merce parla baix á 
D. Olaguer.) 
Vosté será sempre á cafa 
mes que avuy lo que avuy es. 
Sóls li encarrego una cosa; 
^Mes baix.) que, desde demá mateix 
comensi á apendre rondallas 
per contarlas ais baylets. (Tocantlo.) 

¡Je, je!... 

¿Li faig pessigoUas? 
Sí: al cor. (Ab lendra intenció.) 

(Fent reverencia.) ¡Oh! donya Mercé... 
Gracias... un milió de gracias;... 
dos milions y tres, y cent. 
¡Abráceme, General!! 

{A General y s' abrassan.) 
¡Abráceme!!! 
(PessigoUas.) ¡Je, je, je! 
No me haga más pecigüellas, 
ó cometo,, á fé de neu, 
un burricidi. 

M' aparto. (Apartantse.) 

Sí, apártis, qu' es massa lleig. 44 LO TESTAMENT DEL ONCLE AL PÚBLICH 

Mercé {Adelantada.) Encara que res no 'n diga 

del nostr* oncle '1 testament, 

els convido á casament 

ab la franquesa d' amiga. 
General (Adelantantse.) M' está be: vinguin ancolias, 

y á tots prometo servir, 

pro... si arrivan á venir... 

¡no 'm busquin las pessigollas! FI D2 LA COMEDIA 
' .--- •^' PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY PC 
3941 
R52T4 
1896 Riera y Bertrán, Joaquín 
Lo testament del onde