Skip to main content

Full text of "ms tercümesi"

See other formats
OE 


۷ 


۱ 
۲ 


SS 


QR 


SE 


FNRI 
CN 
۳۹ 

رد دود اد 


اد مد 
KECE‏ 


E N 
3 TIE 
RETRY peep 
EEE 


او ونو 
TY 

اولقددر ( مقيدة الجار ) خاى مجمه الله معظمة الليار وزننده حریه اطلاق 
او لنورکه‌جاریه مقابلیدر باش اور ئوسیلقید اولفش دېکدر بعض امهانده و ترکییده 
ا جار کله‌سی ای مهمله ايله والرة لفظی حانك کسرله مقیددر حرة 
قاره‌طاشلغه دشکلم جار مین اورب ورای بر دعك اولور 
وبعض امه بوکه موافق و قول آتی وی مویددر ( نو مقیده ) 
معظمه وزنده عقر باره اطلاق اولنور لسان العرده واصول. 
ساره‌ده بنو مقيدة الجار عنوائیله مر‌سوم اواغله قاموس 
تسعررده سقط واقعدر واقعا فره سای عفرب 
معدنی اولدبتی بی ربدر ( القید ) قافك کسمریله 
مقدار معناسته‌در فحلدده وواو اله لغت 


اولدینی ذکر اولندی . 


تم املد الاول من ترجه القاموس ف المطبعة الحرية و يليه 
الد المانی ان شاء اه ای 


سے 


ON 

ةل طورر ( قيد الاسستان ).دیش اتلره اطلاق اوور ( قید الفرس ) 
دو نك بو ننه محصوص برکونه غادر که آ نك و قاغوسی شکانده پاصیاور 
0 «قیید الا واد ( وکر ك انه اط لاق او لنور وکر کلکی سبمله وحوشه شوب 
کتدن آلیقودینی احون و فید مقدار معناسنه در قاد دی بومعنابه در لکن 
واو به ده قافث کسیر لله شید ایلش‌یدی شال مایینه قید قوس وقادها ای مقدارها 
وقيد مصدر اولور باغاق ومهولا غلفق معناسنه در بقال يد ارحل "على ناه 
احهول فیدا ععی فيد ( القید ) معظم وزننده تقیبددن اسم ءکاندر ۲ نك ایافلرنده 
و فاغی اوریشق بره دنور که وفاغیلق تر اوللور و نسوانك اافلرنده خننال 
ره جك بره اطلاق اولنور ومقید اسم مفعول اولور بلفش دوه‌به وسار نسته به 
دنور ی مقاید کلور و شول موضعه د ینور که 1 ار کلف دوهی بند ادوب 
ES‏ يد ورد ادرل-( آشید) کس وزشده شول اناه وحیوانه 
دیتورکه کندیسنی اعلق مراد ایلدکده مسکشلك ابلیوب مساهله ایلیه بعنی رام 
اوله قال هو فید وهو من ساهات اذا قدنه وانقولی اذا قدئه که سی قیادندن 
وهم ایلشدر فاینظر ( القیاد ) کتاب وزننده شول اه دنورکه ۲ نکله دوه 
وسار دواب نند اولنور ( التقیید ) تفعیل وزننده وقاعی‌به اورمق وننده حکمك 
معناسته در بو مناسبتله منع معناسته استعمال او لندی ومنه اطدیث [ فیدالا مان الفتك ] 
ای ان الاعان عنم من الفتك بالومن كا عنم ذا العیث من الفساد يعنى مومنك اعانی 
پرمژمی غيلة قتل ابلسنه مانع اولور نته که امان عن اصل مومن اولان فاده 
شرو عدن مانم اولور وقید اد معناشنه استعمال او لنورکه افیونله برآدی 
بندو تطبر ایلکدن عبار ندر وقي دالکتاب ياز و به نقطه و حرکه و ضعیله ضبط ال کدن 
عبارئدرکه التپاسه مانع الور تقال قید الکتاب اذا اشکله مزج د رکه نقیید 
مذ کور حادندر سلفده بعض اشکال والتاسدن تاشی اخمراع او غشدر از اعم 
ترت عمان رضی اله عنه فته سنه سبب اولمددر زرا مصره ارسال ایلدکلری 
د ن او بک الصدشك دنده اولان منشورنده فاقباوه که سنی فاقتلوه عنوایله 
رآ اطلری اساس فته اولدی و بورسیه اکا اام واعر اب ونقیید و تشدید 

مقو له سی علا ما له م ای جاج ظاله نسست غیروافعدر زرا د امبریتهمحی 
آوژره ق عر یی اوج کسه وضع ایلدی اولامر ام بن مره وضع صور حروف 
اپلدی یبا اسل وصل وفصل الله ترکیب کات ایلدی "الا عام بن خدره اعام 
وقط وشده ومد وجزم امثالی اشکال ترئیب ایلدی واو الاسودالدئیی اندن تیم 
ایلدی نمی ( شید ) تفعیلدن قیدت که سات که مدر مطارعی وزننده در دوه 
رع دن شور اوتلنی حوق بر ارضك ١ع‏ در ر دوء‌لری قید اندر اولديغڪون تسمړه 
1 ۱ ۱۳۷۰ 

ق الاصل مصدردر ال طلب القو د من القاتل ای القصاص ووقیاده معناسندن ا 
متصمرفدر مقصوص مر وطا قیاده او لند.می‌ملا حظد سیلهدر وقود مصدراولور انان 
وحیوانك آرقه‌می اوزون اولق معناسنه بقال قود الرحل والفرس قودا من 
الباب الراب اذا صار ظهر ه طو بل کذلاف توق اوزون اوق معناسنه در قال ۱ 
قود ال جل اذا صار عنقه طویلا اقود ونلردن صفتدر (الةوداء) جراء وزننده 
بك وکست نيه ل۶ی يلاه و کر وهه و صف او لور شال یه و داء ای اة 
) القواد ) کعان و زنسده حر EA:‏ روه دور انب معتاستهة ‌ ود ) ز بر 
وز ننده استاس دتدر اجر ۷ قو بد ررحل معر وفدر ) القايدة ( خاعده وراه 1 
دوز ته اوز الوب دوسفش هه اطلاق اولنور قال اكه قادة اى مثدة على الارض 
( القهد ) مهد وزننده نق اللون اولان يعنى رنكى خالص وصافی اولوب شاية 
عش و کذورندن با کیره اولان شه داور قال شی دهد ای النق اللون 
ولوی کدر تلو اض اولان شدته در شک رتك دد کاری وز او له <قدر قال 
شیٴ فهد ای ایض ا#کدر ور جنس فيو به دنو رکه لو ننه و ص اللق غالب 
وفولقلری خرده اولور عل قول وی قوم الله وحهر۰-ی بجی اولور که 
از طر فنه عصو ص در جی نهاد کلور قافتا کم وعل رای لو ننوز سل 
اولات يوه دنوږک حومار عر اولور الا کب الوحه م ار 2 
بای اوزره خطادر صواب اولان الا کیاف اولقدر فاله وفهده صغن کیکنت 
تاور دنه دور حو ذر کی و حذفی مه رز حای مه مله وذال حمدنك 
ا روع سياه وخرده یو نلره دور بوزاده سا ساره لفات او لفیه 
وقصه قویرقلی قیونه دینور روم ایلی قو نار یکی وکوجك جثه او اطیف ومطبوع 
اولان صغره دینور و طومورجق ترکسه وزرینه دینور وقهد مصدر اولور بکیه. 
دوشفیوب آد.عی صفیر صفیر ادق ور عكت هعناسنه قال قهد ف دته فهدا 
من الباب اثثالث اذا قارب فى خطوهء وم نبسط ( فهد ) فعتینلر بر موضع آدیدر 
( فهاد ) کتاب وزنشده پرموضع آدیدر ( قهید ) زبیر وزننده ان مطر ف‌در که 
غفار قله سند ندر اتحایدن اوسی حتاف فیه در ۱ القهمد ( حعفر وزننده فر ومایه 
ودل حسپس او لان تخود دنور وزشت و ند حهره کسیه دور قول لا ره 
فانه فهمد ای :ثم الاصل دی“ وکذا ذه الوحه ( القید ) صید وزننده معلو ندر که 
وقاغیه دنور جیی اقیاد وقیود کلور و طوتساغك قولارنی آرقه‌سندن حکوب 
باغلدقلری باغه دنو رو مر اغاجلرنی بری برینه ضم الك اجون جکوب‌صاردفلری 
ضار ق هده اطلاق او لاور وقید بنو تغلب قمله‌سنده بزفرسك ا«عیدر وقید السیف 
۱ 2 باغلر نك دبلرنده اولان اوزون باغدن عبار ندرک آنی کوحك بکره شکلنذه 


Ca. سوه زود‎ cma. ۱ 3 ۱۳۹۹ 
م رکوزار در ونکده دردنه نعش دیرار فرقدان اول جله‌دندر ایلروسنده اولور | 
بیغلری ناظره نسدت برذراع مقدار در ونلرك وراسنده ایی خق کوکب دی 
و ار در و بناندن پرسی حدی دید کاری ک وکبدر که نانك ما یتنده در ایک دیکر ک و کب 
خفیلردر مولفه کوره وکه ملاعتی یوقدر ای ( الاقادة.) افاده وزشده دمك 
اجون برآدمك دکنه آت‌و رمك معناسنه‌در قال اقاده خیلا اذا اعطاه لیسقود 
بوراده متاسب اولان فرسا دعك ایدی وقصاص ايلك معناسنه‌د رکه "قات مقتول 
مق نلنده قعل ایلکدن عبارندر قود ] یدن مأخوذ در قال اقاد القائل لقتیل اذا 
تله به ویغمور فراوان او لوب هرطر فه شامل اولق معناسنه مستعملدر قیادندن 
مأخوذدر بقال اقاد الغیث اذا انسع وسبق ونقدم ايلك معناسته مستعملدر يقال 
اقاد فلان اذا تدم ( القود ) منتر وزننده کنندوسیله‌طوارد يمك ولار مقوله‌سنه 
دنور (القیاد) قافك کم یله ( والقادة ) مك کنس له که اصلى مقوده در وذلرده 
مقود معناستنه‌در وع بلر فلان آدمه زمام اختبارق تسلهله | کا کلی رام ومنقاد 
او دی دبخكت برده اعطاه مقادنه درز ( المَو ود ) صبور وزنده ( والقید ) میت 
وزد ( والاقود ) اجر وزنده بدکه کلوب صاحنه بغایت رام ومنقاد اولان 
حیوانه دیور بقال فرس ویعبر وود وقید واقودای ذلول منقاد واقود بیوف 
خت وشدد اولان آدمه اطلاق اولنور بدیلن دابه ایی طرفه التفات ایده‌مدیی 
کی بیوی شدد اولان کسنه‌ده ایی طرفه سپولتله التفات ایده‌من اساسده ویون 
اوزون‌کسه اله مفسر‌در که بنه مجاز در وقود زاد وطعامه‌خیل اولان‌کسیه اطلاق 
اوور زیرا ثم اولان کسه طعام | کل‌ابدر کن ایکی طرفنه التفات ابر شاید ہراشا 
کوزوب دعوب ابلك افتضا ابدر دو شال رجل اقودای يل على الزاد و افود بك اوزون طاغه اطلاق اولنور وشول کسیه اطلاق او لور که بر سنه به توحه 
و اقبال ایلسه دکه حالله آ ندن متصرفق اولیه معتاي ساشدن ماأخوذ در قال هو 
اقودای اذا اقبل على شی" ۸ يكد نضرف عنه ( القاد ) ميك فعیله اسم مکاندر 
| اصیل مقود ادى بده جك مکانه دنور بو معنادندر که ع بلر فلان ننه ی یافلان 
کسدی صاعغ‌طر فه آ لدم د حار ده حعلته مقادالهر درار زرا طایة می کروی 
صاع طر وندن بدیلوب حکیلور ( ومقاد ) صمان. براننده بر طاغكت آد بدر (القیادد) 
قافڭ يله کوده سی اوزون اولان دیشی م رکبلره وساتر حیوانلره‌اطلاق اولنور 
قیدود مقر ددر قال اتان قیدود وفرس قیدود ای طویل ( القید ) قافك کسرله 
) والقاد ) قاب وزننده قدر ومقدار معناسنه‌در تقول شتا وينه قید رڅ وقاد رخ 
ای قذّره ( المقود ( معطم و زننده ودی بك اوز ون طاغه اطلاق اولنور (القود ) 
وھ قصاص ععتاسنه امد ر که قاتل مقتول مقاپشده قتل ایلکدن عبارئذر 
۳ ارت تا روم هس وی خی زاب سای ناس تسا سس سس سس ستا 


ان تسس ae rT‏ ۱۶ 
دابه ی اوکندن حکمك معناسنه د رکه ندمك تعییر اولور سوق مقابلیدر شال‌قاد از 
الداية شود و دا وقيادة ومقادة وفيدودة وشوادا اذا شقبض‌سافها وقو دمصدردن / 
منقول ام جنس اولور ربوك آتلره اطلاق اول نور داك ثسانلرندن اوق | ١‏ 
حییله على قول مرکوب اولیوب ولارژ له بدیلن آ تلرء اطلاق اولنور که بالفعل ۱ 
اولور قال مر‌نا قود من اثلیل ای جاعه اوهی ال تقاذ عقاود هاولا رکب | 
وقود کذلك مضدر اولور اون صو الله باخود سار شی" ابله طح اولذوب طوت ‏ 
طوب بومقلفق معناسنه يقال قيد الدفیق على بناء الجهول قودا اذا طح وتکتل 
وتکت ب ( الافتداد ( افتعال وز نده بود داهی دمكث معناسننه در وداه مدقناد 
اولوب دکه لك معناسته‌در قال اقتادت الدانه فاقتادت وانقادت ( التقوند ) 
فعیل وزننده ودی دمكث معنا ند در لکن تکشری متضعندر قال قو دالداب 
ق قاد ھا ) ود ( مقول وزننده ) والمقوود ( اصیل او زره بدکه کان دانه به 
دنور تقال دابة مقود ومقود ) الانقياد ) انفعال وز اده دا دک قبول 
ايلك معناسنه‌در که بدك وید که كلك عبر اولنور قال قاد الدابة فاقادت ‏ 
وبر آدم.م رکشاات ابلیوپ‌رام ومطيع اولغله خضوع ولواضع وسرفر و اباك‌معناسته 
مسته‌ملدر بقال انقادله الر جلاذا خضع وذل وبول واضم وکشاده اولق هعناسته | 
مستعملدر تقول القادلى الطریق اذا وطح ( القاید ) عاد وزننده دابهیی دی 
اده دتو که ند ی ت#بمر او لنور ی قود کلور رکع وزننده وفواد کاور ۱ 
زوار وزنده وقاده و شادة ور ده ناسکی وحاوشه ویزونکه قاند اطلاقی 
و معنادندر وقاند الیل طاغك بروننه اطلاق او رک بر طرفه طوغری" حقان 
ستیوری اوحندن عبارندر ومطلقا اوزون اوزادی ارضه ور وزننه طوغر‌ی 
اوزون اوزادی حکلمش طاغه اطلاق اولنور واکن ترلاسنده اولان حرقلرك اك | 
| یو کنه اطلاق اولنورسانراری کوچ که رم وقاد قطب شال سمتنده بنات نعش 
صغری تعبیر اولان بدی کوکبك اولنه دیتورکه کواک مز وره‌نك آخری اولهجقدر | 
| زرا تعداد اولندقده آخرندن بد اوانور کو با که کواکب سارهنك قانددروایکهیسته | 
عناق در وآنك پر جاننده اولانه قاند صغیز ورد عناق در وآ نك سیتزده 
اولائه صیدق دنور که باتك وس طنده برخ کوکبدر سهی دیدکری وکوک | 
او له حقدر که ضرب مثلذر اننکله حدت رهم امخان او لور واه رت نه حور 


و ا سای دا ا 


دبرار معلوم اول که اشبو بای نعش صغری نات نعش کنری ددکلری صورت 
در وکری وب شال جوا نده دب اکری صورنده ع سکوز دی کو کب رکه 
بدیکر تعبیر اوشور در ر دة رود شش ذبرر میج الشکل او لدیغعجون واوزرنده اولان 1 
او ج کو که بات دبرر کذاكت صری دی طّبت حو ار نده دب اصغر صو زر ننده ی ی نی ات زا و n e‏ YS‏ بر بل 
مقمعد وهو من تکاجه مهد ولایلن لك و لاینقاد وفار تساک وقر ی یود 
واشاغیسی سلو 3 اولان کسیه به دنور قال رحل مقمعد اذا کان قد عظم اعلا 
1 و اسز اسفلد ۱ القمهد ( حه‌فر وزنده سول کسیه دیور که اا 
ثم الاصل وفر ومابه او لدینی ا بد هره وزشت لھا او له قال رحتل خهد 


7 ثم الاصل القیخ الوجه ( القمهد ) قنفذ وزشده اولدینی برندن اصلا 


۱ آر لیوب دایی ی 0 کته دبور شال هو دهد ای 5 م لابر ح (الاخهداد ) 


افشعر ار وز ده باشی وقری قالدر مق معناسته در قال ۷ ار جلى وغیره اذا 
دقع EE‏ وربرده مة م اولق معتایب ند در يقال اذعد اكان اذا اقام وفوش 
”می یاور بسیی قاو کی دج درر شکلنده حرکت واضطرب ایلك معناسنه در 
يقال اههد الفرخ اقهداد اوهوشبه الارتعاد فيه اذا زق ( القند ) قافك فحی 
ونولك سكول ( والقندة ) هایله ( والقنددد ) صندد وزننده شكر قامشنك 
عصاره سندن جمد اولان عسله یعنی شيره به دینور مراد کالیله اصلاح اولغامش 
شکر اوله <قدر وقند لفظی معربدر یعنی کند فارسی معربیدر اصل شکرل انواعی 
و دن معمول اولور شکره نست قند صان یاغه نسنت کره یاعی مز له‌سنده در 
و ها باه نده اخص در و قند ید صکر هدن متصمر‌قدر وقندد عن زعفرایی دید کلری 
دار و به دنور ورس کی و با ده به دنور جر ک ی عل قول سول اوز وم شیر ه سنه 
دنور کد انه طبه متعلد ق مض نسنه ار ا قار شدر لش اوله قول سقا تا 
قند بدا ی ا | اوهو عصیر حعل فيه افو اء " م فتق وفندید عنبره وکافوره ومسکه 
دور وروع طبه دنور ر كەز عفر اله معمول دبع ۳ ز عفر اندر وفندد برآدمك 
کی حال وشاته دینورکرك یك وکر بذ اولسون ج قنادید کلون ومنه بقال 


چا» بالا على فنادیده ای على وحهه ( القندد ) زیرج وزننده بور برآدمك 
حال وشانه دنور شال ماقند بده و قندده ای حاله ) القند ( معظم‌ور ننده ) والقدود) 


|| ( والقندی) مك یله که اصلى مقندد ایدی قند مذ کور اله معمول اولان شید 
دور يقال سو تا مقند و مقئو د و مقندی اذا کان معمولا باد ( القندأو ( 


افك ۸ اب هزه ده ذ کر اولندی ( سر فند ) راء باننده مسومدر (قناد) 
اب وزننده واسط شر‌قیسنده برموضعدر ( قند ) قافك کر له عداږندن عدن 
سعيدك جدى اسیذر ( قندة الرقاع ) قافك أحيله برنوع خر ما اسمیدر ( القند ) 
قافكت ضعیله خصیدیه دنور ظاهر | کند معر يدر قادن شنیه سیدر اعععينك حصه 
عظی اولغلد او انقندن اله ملقب اولشدر آ القتقد ) قدفذ وزننده وا نذه لهتدر که 


0 دیور ( القود )قافك فحی وواوك سکوییله (-والقياد: ) عیاده وزننده 


1 _( والقادة ) ميك فعیله ( والقيدودة ) خيدوده وزننده ( والتقواد) ذ کار وزننده 

یت س 
هکره 1 O Eh 

قلادء طاقق ا قول فلدت الر 5 ا اذا e‏ ا حتفم تقد الولاة FE‏ 1 
معنادندر يقال قلده الوالى الل اذافوضه اليه كاه حمل قلادة ق‌عنقه اصطلاجرده 
ایدن و ننه طولاعق اله تعر او لور وعلاعت اواق اعون حم‌قر بان كيو ننه پرنسنه 1 
عورمك معناسنه مستعملدر قال قلد البدنة ادا علق بعنقها شیثا ليم اما ] 
هدی ( الاقلعداد ) اصعداد وزننده پردوزهه سير وسیاحت الك معناستذدر ‏ 
شال اقلعد ار جل اذا مضی على و حهه ف البلاد وصایح بك فیور جقلفق معناسنه در ۱ 
قال اقلعدت الشعر اذا اشتدت 0 ( فلقدنده ) فافلر۵ وشن محمه كفل | 
همصس‌ده بر 3 ره در ( انقمعدود ) قافك 0 و مك فحی و دالاث کم لد انسايكء و لقلری ۱ 
اکسهارنده قفادن وقری ا اوستنده واقع تومسعه بومری‌به دنور که 

آدم آرقه‌سی اوزره با که اوراسی ره کور و قذالت ٥و‏ خر ننه یعنی کل درو 
دنور جي قاحد کلور وقذال ۱ کسه حقور ندن قواغه- وار حه بره دنور پس 
ودن مراد فولق طو زار ده اولان بوم جه ک کل ردر جوهری نوی قد ماده‌ستده ۱ 
ak‏ ر اباسی منظور فيهدر شارح در که ان حیان دج میرن زیاده‌سنه ذاهب 


اولشدر ( القمد ) جد وزنشده اباء وعنع الك معناسته‌در که سوز طوتیوب 
س ركدلك ایل‌کدن عبار ندر بال 3 ارحل مدا هن الاب المایی اذا ای وعنع 


:و ALE ERS‏ ای وس اس DL‏ وروی فسوی شتسد دبعم جف وم ACN OURO‏ 
e 5 erer‏ ج 


ور خبر ایشده عل قول شراشده ر و مداوم اولق معناسنه در قال قدالر جل 
اذا ذا اقام از اوشی ( اقمد ) فا نله برادمك کردنی اوزون اواق عل قول | 
ك ردنی اوزون اولهرق اری وقالن اولق معناسنهدر قال قد الرحل دا اذا 
كان طویل العنق او كم الق فق طویل ( الاقد ) اجر وزنده آندن ا 
موشنده خداه دنور جراه وزنده وقد دنور عئل وزننده وقده دنور هأباه 1 
وقدانبه داور ین و نشد ید دالله ( ويد ( عتل وزننده سب لبد القو ام اولان 1 
د ره دشور قال و ۵ ای دد الا تعاظ ) القمد ) طمنل و حفیف دالله ۱ 
( والقمد ) تشد ید دالله ( والقماد ( غاب وزنده ( والقمدود )تس تقو رز ۱ 
وزننده ( وانقمادی ) غ‌ایی وزننده ( والقمدان والقمداتی ) ضتینله وتشدیددالله || 
شدید علي فول غلوظ اولان که به دنور قال رحل تد وند وغاد وقدو دوقادی . 1 
وخدان‌وقدای ای دید او غلیظ ( الاقاد) هم ونك کدمر له برنسنه به" یو سودیروب! ۲ 
شمق ھعثا سنه در قال اقد اليه اذا اط اليه عنقه‌وبرآدمه شبق وشهوت قلبه | 1 
اباك معا سسنه در قال اقد الرحل اذا انعظ و بر نسنه ی آفقق معا ا 2 ۱ ۱ 
اقد الاء و غیره اذا ساله جوهری اقهد ماده سنی وراده ذ کر ایلکله وهم اباشدد ]| 

) القمعد ) شمعل وزننده سول او نکو ومترد کسید دبنور که پرماده ضنده 3 ۱ 


۱ 
۳ 


ج 


با هرنقدر وسی مره سویلسه پروجهله نرم ورام اولن اوله شال لا 

۳۹ 


ی ار فان 
٩۰۰‏ بح 


۱ کشی به اطلاق او ور شال رحخل. قعدی وقعدية وجي وفعدة طععد ای کشنز 
| القعود والاضطعاع ( القعود ) صبور وزنده جوبانك ايش دوه سنه دنورک 

هرحاحتی اجون اک توب اورایه وراه قوللندینی دوه‌دن عباردر فارسیده اک 
۱ رخت دیرلر چئ اقمده کور وقعد کلور ضتینله وفعدان کور قافك کدمرله 
وقعاید کلور وقعو د دوه فسمندن فلوص وبکر ه دنور نی م‌به‌سنه بال او اجه 
د دار کوه: انه :م درا ویکر کج ارکك دوه ولوخ ابتداء 
۱ ر کو به صاخ یات درشی دوه دینور تن ھر نه سنه بالخ او لڪه قدر امهات 
۱ سا تدده قلوص قعوده مقابل اولق اوزره ووحهله مرس ومد رکه قاو ص سول 
دیشی دوه د رکه ادا که صاخ او له ۳ م به سنه وار حه قدر بعده ناقه 
اطلاق او لنور وقعود شول از کك دوه‌در که اتداه رکو به صا اوله من هر به سنه 
وار حه قدر عده جل اطلاق اولاور وا مود اطلاق و پس i‏ 
قولی آناره عالف اولور ونی بش ياشتی کوب آلتجیبه کرهش دوهدر وقعود 
مطلق دوه كوشكنه دنور فصيل معناسنه ( القعودة ) هاله ( والقعدة ) عده 
| وزنده قعود اله معنای اولده مرادنږر وقعده اشکه اطلاق اولنور جار معناسنه 
| جی قعدات کلور ضتینله وقعده الك ايرنه اطلاق او لنور سرج معناسنه ودابهنك 
بالانه اطلاق او لور رحل معناسته ( الاقتعاد ) افتعال وزنده حوبان دو هنك 
| رای قعده ی ایش دوه‌سی ایدمك معناسنه‌در ال اقتعده اراعی اذا اذه 
فعدة ( القعید ) امبر وزنده قناداری هنوز دوزلوب اوجق درحه‌سنه وارمش 
حکرکیه دینور ودره اطلاق اولنور اب معناسنه ومنه قولهم قعیدك لفعلن کذا 
ای باييك ویو بینالعرب بین در وقعدك لفظی مقدر اقسم کله سیله منصو بدر وعر بار ۵ 
فعیدك الله وقعدك الله قولاری‌که قافك فعی وکر هدر پونلر قسم دکلدر بلکه 
استعء‌طاف واسترعحای تمن در زرا حواب قسم اله جاب د کلا ردر بلکه ونار 
| فعلل: دو‌قعنده منصوبلردر عر بارك عر اله فولاری کی که عرنك اله تعمبرا 
| منز لده‌درکه بن سیون اللهدن عر طویل نیاز ایدرم حق تعالی سکا اوزون 
[ عر احسان ۳ هار بونك کی قعيدك الله وفعدك اله فولاری قعدك اله 
تقدتریله سألت اله .ان حفظك, سبکنده‌در وومعنا حق تعالانك [ عن الهین وفن 
الشعال قعید ] قول شی‌شدن مأخوذدرکه اوراده قعید حافظ ونکهیان معناسته در 
بو مقامده ور سمه ترجه ایلدیکمږ ن بعض نهنك هامشنده و بعطنك دروننده م‌سومدر 
وحند سطر مرورنده وفعدل الله ويكسر وقعیدك اله نشدنك الله وقیل کانه قاعد 
| معك محفظه عليك اوععناه بصاحيك الذی هو صاحب کل جوی عباری واقع 
اولغله قول او له محا لفدر زرا قول ايده دی حواب اولیوب و مفهوی قسم د ر 


۰ VIA 

معناسی مراد اولغدیفنه کوره‌در که اسم موصول اولز الوم الا کلدزی ۳ | 
ايى ( القواعد ) قاعده‌نك جعیدر EF‏ وقواعد الهود ج قول سوت 
ارقو ری :ا قانخه اطلاق او لورکه هود ج انلرك اوزرارینه ترکیب واستوار قانور | 
( القعدى ( قافك ضعی وکسری وعیلك سکوییلر عاحر آدمه اطلاق اولور قال | 
رجل قعدی وقعدی ای عاحز ( قعید النسب ) سعید السب وزننده جد اکر نه | 
قریب الاباء اولان آدمه اطلاق اولورکه پدراری حر ندن اواغله جد اعلاسته | 

و اسطه‌سی 31 او لور ) القعد د ( قنفذوز ننده ( والقعدد ( حند ب وزننده (والاقعد) 


۱۳-4 زا‎ TEI 


اجد وزننده ( والقعدود ) زنبور وزننده بونلژده فعید السب معناسته‌در يقال | 
رحل قعید السب و فعدد و قعدد واقعد وقعدود ای قر یب الاباء ء هن الد الا کر ۱ 
مترجم درکه ومناستله سندا عل صاحی اولان عاله قعید الاستاد اطلاق اولنور 1 
وحه مذ کور او زره بده حد اک اه ود ز دك هیانه لرنده کان . احدادری ۱ 

مر بندن او لوب وآخر ۶ررنده ولد حاصل ابدلر یه بتا یوار 4 ات E‏ مو صل | 
اولان و اسطهرندن انك واسطه‌سی آز اونغ ۲ نلردن اقرب اولور کذلك سند | 
اعیل صاحی دی و ردعه او لور وسند اعل عند العلا بغایت معتر و عفطر در | 
بناء عليه اسلاق علاء سند اع محصیل احون بلاد بعیده‌به سير وسفر مشقتیی | 
مرتکب اولورلر ابدی وفقیر دی اساندة عدیده‌دن اجازتنامه له ائل ایکن سند | 
اعبی یل اجون جاز و عر بستانه سفر و توفیقه تعالی مدت عدیده دنبرو از 
دخلواهمر اولان مطلییه ظفر میدس اولشدر الد 4 على ذلك غار اجار نامه من ده ۱ 
۳ اکرم مر أو حه ع صل الله عليه وس حطر لر ننه او وز اوح واسطه اه 
می اولور وحالا بین-۱!۱ متداول اولان ومربه‌در وسند اعلایی مشغل اولان 
اجازتنامةمر‌قوعزده اون الى واسطه ایه متصل اولور ووامام فز ری طر شیدرکة | 
مر بندن نجه مشایخ عظای متوی‌در از جله سکزجی درجه‌ده شب عبدالکرم | 
الفرغانى وز قرق سنه مر اواشدر کذاك او نجی مربە ده و لنان ی ین عار 
التلانى يوز قرق اوج سنه عبر اولشدر رجه اله عل شى ومشاشحه انمی | 
( وقعدد ) قنفذ وزنده جد اعلاسنه بعيد الاياء اولان كيه اطلاق اولفغلة | 
ضد اولوز يقال رجل قعدد ای البعید الا باء وفورقق اولوب مکارمدن قعل 
اولان لثم وفرومایه شض اطلاق اولنور بقال هو قعدد ای جبان لئے قاعد 
عن الکارم وی ام وی شهرث اولان خامل کسیه اطلاق او ئور (,القعدی ) ۱ 
( والقعدية ) فافلرك ضعی و کی وعیذلرك مسکوئیله ( والضجى ) ضادك ضعى | 
وکسری وجيك سکویله ونده هاانله طجعیه دشر ( والقعدة والضجعة) افك 

وضادد عله همز وزننده | کتر اوقای او ورقوپ واعغله کذران ایدن شل: وکاهل 


۱۲ ۰ ٩ 
رسد تست مت تست ال تست نک ی نت سکن تم سب اس ات سس د‎ 


اولمغه دنور شال ف وظیف العبر قعد ای. استرخاء ( القعدة ) فصاله نسوانه 
0 حصوص بر کونه رکب اسعیدر هو دج و حفه کی و فا اجه ره دنور طنقسه معتاسته 
( اة اقعدی وقوی ) جار هه اطلاق اولاور اوتور قالق قری دعکدر بقال داره 
ملؤة اة اقعدی وقوی ای بالامة ( القعاد ) غاب وزنده ( والاقعاد ) همرء‌نك 
۱ کنر نم اولارق کوترماك علتنه دور که معاذ الله تعالی حرکتدن الیقور 
اقعاد فى الاضل مصدردر قال به قعاد واقعادای داء شعده وقعاد واقعادهم ,نك 
| کیل رمرض آدیدرکه دونك اویلقاری ا کسه‌سنده اولان قبا اتر نه عارض 
او لوب دوهی دصعقلر ره ماثل اندر ) اعد ( مکرم وزنده کوترم آدمد دتور 
| فارسیده زمیکیر. در ر ومقعد اصطلاح. عر‌و ضییندن اقعاد" عارض اولان شعره 
دش‌و زک ظز دتنده زاف واقع او له عل ڌول يتك ع‌وضندن برعلت سیل 
قوی نقص او لغش اوله بقال شعر مقعد و هو کل بت فیه زحاف اوما نقصت 
من عروضه قوة شارح دیرکه قول اول امام خلیل قولی در لکن اکثزی کب 
عر‌و ضده اقعادی ۶ رکا کین وع وط كنويع واختلافی له نصیص ایلدلر در 
۱ و مقعد سلقده له امعیدر که صنعی أوقلره لاک کورمك ادی و متعد نسر بعیی 
[ کر کش دیدکری قوشك باو رز سه دنور ر TS‏ س ژوشنه دنورک برزهر ا 
" طعمه ایا صید اولنوب یلکلری بو لش اوله وشول تازه خاتون مه‌سنه دیور که 
بائقین اوئیوب فالفق اوله اقعاد اقامه معناسنهده کلکلد ظاهر ا وآندن مأخوذدر 
۱ قال ندی مقعد ای ناهد سل ومقعد الانف بورنلرنك دلکلری کن اولان 
۱ کثی ه دیتور قال رحل مقعد الانف اذا كانت ف مضربه سعة ( القعدات ) 

مکرمات وزنده قوربفه‌ره دنور ضفادغ معناسنه ول اسهرتتنی المقعدات ای 
۱ الضفادع وه‌تلق قوشنك هنوز اوجنه بشلامش پاوریلرینه دنور ( القاعد) 
| اوزدك هاش خرما فداننه اطلاق اوور على قول ال شور اولان خرما اغاحنه 
| دیور قال فسیلة قاعلا اذا صسارلها حذع اوهی اللة الى الها اليد و قاعد 
| حبووانله طو رطلو حواله اطتلاق اولنور وولددن و حیضدن و معامله" زوحیه‌دن 
قالش خاونه اطلاق اولنور قال امرأة قاعد اذا قعدت عن الولد واطیض 
| والنوج مارم درك اشبو [ والقواعد من اللساء اللایی لاز جون نکاعا فليس 
خن جنا ح ] الاه کر هنی بطاوی الغاز اللائی قعدن عن ایض وال 
عبار مه ر تقسیر ابا رکذ سک ۳ فر ی ف وش لان اللام ف القواعد ن 
| اللای اواو صفها ةه عباریله فاء دخولی تعلیل اباشدر پس قول اول حدوث 
معناسی اراده او لندغنه هبیی او [ور اک کوره قواعد قاعده نك یی اولقلاز مدر 
هه حدوث مناي مراد اولندفنده م‌ضعه دیرر هاه وقول الى حدوث 


معناسنه استعمال اولتور و منه قال حدد. سفر ه حت قعدت کآا حر به ای 

صارت یعنی محاغتی اول رنبه‌ده ی مزراق یلان اولدی, و منه ۱ 
a RRS‏ ی بر الرح طابرة بد نوك لفطی هضر 
احفظ کله سیله. منصوبدر ( الاقعاد ) همزء‌نك کنیل اوتو رمق معناسنه‌در شال 
:افده اذا حعله قاعدا واونورن آدمك ون قدر قوی قاز مق على قول ص‌و به 
وادمیوب بر یوزینه قریب قازوب اوه رك ايلك معناسنهدر قال اقعد الب 
اذا حفرها قدر قعدة اوترکها على وجه الارض وم بنته برا الاء و برآدمه خدمت 
ايلك معناستنه استعمال اولنورکه معنا محدویی اقعا ادر قال اقعد فلا آذا 
خدمه وبرآدمك نفقه وموتنی کندی کسب واداره ايلك معناسنه مستعملدر تقال 
اقعد اباه اذا کفاه الکسب شار ح در که اقعاد اقامه معناستهده کلور قال اقعده 
ای اقامه ر بوذ کر اولنان قیام.معناسندن اولور ( القعد ) ميك وعیك فحیل 
مصدردرکه ذ کر اول دی ومقعد ومقعد» اسم مکان او لور اولورهجق بره دیئور 
( القعدة ) قافك کبسرله بناء نوعدر لساعزده ۲ دن اوتوزش الله تعیمر اولئور 
قال هو حن القعدة وشال شعد قعدة الدب یعی ابو اونورشی کی او و رد 
وقعده. قاعد اولان کسه‌نك اوئوردینی مکاندن اخذ ایلدیی مقداره دور که 
او ورملق ورآدم او وره‌جنی بر تعبیر اولنور لکن اساسده طول اسان قاصد 
عبار تله مفسر اولله بر مذ کوره اک رمب ترجه اولندی وو معناده قافك 
فصیلرده جانز در وقعده برآدمك ال صکره ولد ادن ولدنه اطلاق اوللور که 
خاءه اولاددر مذ کر ومونی ومفرد وج مساو در شال هو وهی و هم قعد به 
ای‌آخر ولده ( ذوالقعدة ) قافك عى وکس یله شهور عریه‌دن بر شهرد اسعید رکه 
شوال عقنده کلور اشهر حرمددر شهر مذ کور حلولنده ع بر سفر و جدالدن 
قعود ایال رنه مبیی آنکله سییر ایلدیلر جعنده نو القعده دنور (القعد ) 
فعت: له جواد چ دینور امام على کرم اه وحهه حشی‌تلرینه تم 0 قعود 
اعدطز بنه مبتی اطلاق اولندی واول طافه‌نك رای و مذهبارنه الجاع اده 


قعدی دینور اساسده قعد خوارجدن بزطافه اولق اوزره مرس ومدر که آمام 
ل به نصمرت اتدیلر وه ځاربه اتدیلر وقعد دفتر ودیوان سلاطین و امراده 
اسم ورمعلری اولیان یعنی علوفه خوار وموظف اولهان جاعته اطلاق اولورکه 
شپاه وعسکری ا ج اولناردر قال قوم قعد ای لا دیوان لهم و حرب 
وقتاله ونا وجهاده کین اوتوراق زمه‌سنه اطلاق اولور بقاڭ قوم قعد ای 
لاعضون ال القتال بو زر ده قحد قاع 1 جعیدر خدم وخادم کي وقعد مقرد اولور 
انسانك‌حس وفاذوره‌سنه اطلاق, اولتور ودوءنك‌بلاك ککر نده سستلك وکوشکلنك: | 
درس سس سس سس سس سس سس 
۱ ( القصود ) صبوز وزتده ودی ”موز ایلیکه علي قول معتدل اولانه دور ۱ 


1 Toy 


تقال ع قصود ای “مین او دوه يعن وفوق المهازول ) القصيدة ( سفیه وزننده 
و دی ایلکلی "موز تاقه به و دکنکه دور ( الاقصاد.) همزء‌نك کسس له آیلان 
اوق طوقندینی ی همان قلدا یوب بر نده هلاك الك معناسسنه در يقال اقصد 


السهم اذا اصاب فقتل مکانه وف الاساس اصده السعم واتصاد برکسه ی مز راقله: 


پلا یط اورمق معناسنه‌در بقال افصد فلاا ادا طعنه ۶ حرط ده و یلان برکسه‌ی 
صوقدینی کی دفعی هلاك ابلك معناسنه در بقال اقصدته اليه اذا لدغته فقتلته 
( القصدة ) معظمه وزنده دوء قسمته محصوص بر کونه داع و تفا اسمیدر که 
قو لقلر یه باصیاور ( القصد ) مکر 


غل الفور وفات اه ش اوله( ألقصدة )مده وزننده سول خانو به دنو رک وجودی 


e‏ واندای نام ۳ اولغله هر کورن آدعی غناك اندر أوله قال امرأة مقصدة. 


ای عظی بامد" لب کل احد ووی برعقدار حه قصير اولان خانو به دنور تقال 
۱ امرأة مقصدة ای الق ای القهس ۱ القاصد ( قر یت معناسنه مستي‌لدر قال سفر 
قاصد ای قر یب اعتدال معناس‌ندن مأخوذدر وعر بر با وین الاء ليل قاصدة 


م وز ننده سول آد مه وا و از او لوب : 


سب 
دبرار هید السیر معذاسنه که دطو و دس , ركجهلك مرافه واز د عکدر ) القعود ) ٍ 


| قافك یله ( والمقعد ) يك وعينك کر مدز "مین در عطلقا آولورنق 
نخلوش ت مها در عل ول قعو د اق اوزرندن اوورعق و حلوس یاتورکن 
پاخو:د "دهده ایکن قالثوب او ورعقتدن عبار ندر قول او له کوره توقر دن 
اشاعی به ولا به کوزه اساغیدن وقر ی به اتقالله او لور قال قعد ارحل قعو دا 
و مقعدا من الاب الاول اذا حلس او هو من القيام والمياوس هن الضيعة و من 
الشحود ویاء حر فياه هتعء‌دی او لور تقال قعد به اذا افعده و عو د قیام معناسنه 
کلکله ضد اولور يقال قعد الرجل اذا قام وقوش بره ویروب یاعق 
طولوبٍ او بر سنه بوش الق اس ۸ مس:عملد ر قال وعدت e‏ اذا a‏ ین 2 
و عاد اخری و بر آدم جنك و خصومتده کنندی هبتاسنه کو جك معناس 44 
استعمال او لور شال قود فلان ره اذااطاقه وراده راء تعد به احو ندر ور اسه 
حنك اعون اقرائی مه اتلك معناسنه استعمال اوور يقال قعد لحرب اذا 
هیاألها اقرانبا وفدان اوزدك بغلق معناسنه متتعملدر قال قعدت الفسیلة اذا 
صبار لها حذع "آی ساق وخالون ولد و حیضدن ومعامله؟ زوحیه دل قالق یا 
مستعملدر قال فعدث الرأ: اذصارت اعدا کاسیٌذ کر وقعود خانون طول اولق 
امه معنا نهد قال قعدت الرأة اذا آمت وقعد کله‌سی افعال ناقصه‌دن صار اولان ار مو زونه سعر درز که عل فعناسنه در شعو ردن او لغله طبعك کال مدخل | 

۱ وتمذیب اولقش متین و با كير و سعره دود کی و منقع ی 2 
ات asma‏ ۰ سح î‏ 


15 راد اندر a‏ بسته مقطع دنور و دت الةصرد مسا علیب A‏ اولان یندرک | ۱۳*۹ 


و الط و متوله اغا جارك 7 و EE‏ بومشق داللر ند اطلاق اول FE EF‏ 
دنور جوع فان خه ومقیلان کی و «آبری ميشه اغاجلربنك کوزموسمنده ای 
چچکلر بنك طومور جقلفسنه على قول هر کو اغا جك ادا نابت او لدینی حینده ۳ 
باتك ظهور انلسنه دنور ( القصادة ) سعاده وزنده عورمكت معناسته دز يقال | 
قضد ابعر قصادة من اللاب اتفامسن ادا عم ( القصده ) قافك > ۱ 

سنه دن بر ار حه به دنور جن قصد کلور عئب وز ننده ) القصد )كف وزد 8 
( والقصید ( ۳ وژنده ( والاقصاد ) ههن نك دحرله قبر یق سیثه ذنور قال ۱ 
رخ افصد وقصید واقصاد ای مشکیس ساوج دی که وراده اقصاد حتدالاتش | R٠‏ 
جم وزی اوزره کلن اوزاندندر وسارر عندنده اجزاسته نسبتله مصوغ اولان | E f‏ 
جعدر وب اخلاق وقدر اعشار دی وییمه در انبی و ۱ 
اا شطرا اق تام و کامل اولوب واو ج بت و 1 ندن زیاده اوله على قول ۱ 
اون الی بیت ود زوده اوله حالا بتڻ الشعراء هاء اسیلر قصیده تعبهر ایتدکار در | 
لک ن حوهری قول اوزره قصید قصیده‌نك جع حاسیدر سفن وسفینه کی منرم | 
۳ شعر میور اله بو مقصود قید ابدر اولغله قصیده اطلاق اولفشدر | 
ذ کر :اولان مو اصله" اییات معناسی دی اول مقصده عبیی در ند که صاحب معیاد | 
بو رععه بان انشدر قالدیکه طبع مستقم وع وض قوع احاعندن حاصل | 

ered 


س 


وش دلیلدر وشعر ك انواعی واردر ست زی طم د ري ت۱۳ 
تارج ك ی فن ند نعده اولات_ محسنات معر وقدر ونلر4 ری صیده‌در که دد ادم | 
اه نطم او لثاندر کر اداء عندنده ج يدل زیا ده‌به اطلاق او شور ویعضا ‏ ۱ 
مطلعتده اخود او اخره فریب خلالنده تغزل" او لنون و کر ک که مرامه انتقال ۱ 
ایلکه مناسدت دا ادن معنایی مفید بر بتدر.] ندنصکر ماج که شام اغ 

اراد از صکره دا ایلز ااکر دعي واناه جانا ا 1 3 ۱ 


ومرودج و ا ۳ 
ی ده 


ایات سا تون رنکن وحودت طبعه تصادفله دلنشین اولور ته که دردد | 1 
قصیده ده براولوربیت در الضعون انتبی * وفصید سموز ایلکه دور يقال أ 
جح قصید ای “عبن عل قول سوزدن دون اولانثه دور که وی ور اوق 
اولایدر وایلکلی ککه دینور قال عظم فصید ای 3 وقورءش اه دنور قال 
م قصید ای پانس وایلکلی معوز اقه‌به دینور بقال اد خا ن ا آق و 
وک دنور عصا معناستنه وسعوز ۳ دور واعال فکر و رو تلر ت ت ۱ 
القصود 


۱۲۰ 


وزننده اوزون وپلو کردتی عظیم آدمه دینور موننده قشبنده دینور هابله قال 
رچل قشبند ای‌طویل‌عظی العنق ویقال امرأة قهبندة ظاهرا بودخی لغت اخرادن 
معریدر ( القشدة ) قافك کب له فهاق یاخود کرہ بای سویق اله و خرما اله طم 
" اولنوپ حلوا اولدقده دنه حوکن بوصه کې حو کندی به دنور وفشده روع 
سودلو بات آد بدر و وفته قياغه اخود کره واخنه دنور ( القعادة ) قافك یلد 
قشده الله معنای اولده م‌ادقدر,( القشد ) کشط وزننده ومر‌ادفیدرکه بر نسنهیی, 

9 رك اوزرندن از اله ابدوپ اول سیی * اجق معناسنه در بقال وعد اذا 
تا ) a‏ ( فانكفحی و صادك سکو یله ول طوغری اولق استقامت طریق 
معناسنه‌در سار ح دب رکه فی الاصل و معناده مصدر در بعده و صف اوله‌رق استعمال 
اولفشدر بقال سپیل قصدای مستقم کویا که سالکث وجهة مقصدینه قصد اپدر 
ومنه وله تعای 1 وعل الله فصد السیل 1 واعقاد ايلك معناسته‌در قال ےد اليه 
اذا اعد ور نسنه به توجه وعم و آهنك ابلك معناسنه در قال قصده وله والید 
صدا من ا لباب الثای اذا امه ومعندلانه < EE‏ ابلك ی برادش‌ده وسط حاله 
رعایت ایدوب افر اطدن مجاست الك معناسنه در قال قصد فى الاس ضدافرط 
ای م #صاوز فيه اد ورضی بلتوسط وشاع قصاند منظومه نظمنده ایبای بری 
رنه مواصاتله اطاله الك معناسته‌در شقال قصد الشای اذا واصل عل القصاند 
وقصد وصف اولوربه و مندونه اعدرل اولان معتدل, وحودل کی نه دشیور ‏ 
شال رحل صد ای لس سيم ولا بصئیل و رشیی؟ قر مق وا 22 ,۸ کو نه 
1 او لور سه او سیون عل قول ار سبلرن ذبر مغه محصو صدر شال صد ای" 
اذا کیره بای وجه كان اولصف وعدل وداد ايلك معناسنه‌در قال قصد 
| الرجل اذا عدل و رکسیه برماده ضعننده زور و جبر ايلك معناسنه‌در بقال 
| قصد فلاا على الام اذا قسره شار ح سار سخه‌ری محوطه ابلشدر ( الاقتصاد ( 
| افتعال وزنده قصد کی اعتدال اوزره حر کت ايلك معناس نه در معتدل اولان 
۱ | که اله ره راستی قصد ایدر يقال افتصد فى الاس ضد افرط عدم تفر بط نو که 
لازم کور واقتصاد اص قصاند منظومه‌س‌نده ایاق بری رنه وصل اله اطاله 
[ اكب معناسینه در بقال اقتصد الشاع اذا واصل عل القصاند ( القتصد ) مقتدر 
| وزنده ( والافعصد 1 معطم وزننده وحودی نه ابری ونه اجه اولان آ دمه دنور 
۱ ) التقصيد ( شفعیل وزنده فصد کی پر نە ذبر مق خود زصفزدن فبر مق 
| معناسنه‌در قال قصد الفی" اذا کرم او با لصف ( الانقصاد والةصد اس e‏ 
| قمرلق معناستنه‌در قال انقصد ار و2صد اذا انكسم ( القصد ) دح ناه عوج 
اممیدر که موسی اغاجی وسجان a‏ دید کلری شر در و قصد الموج والارطتی 
سس سس سس 


مت 
Km‏ نت هر ۳2 
ا ا ی س س 

ر 
2 


۱۲ 

ااشتاه اى ف شدنه و حدنه (القر دیدة) قاف ك کہ مر ل بك سوزاو صلت الکلام آدمهد تور 
بقال رجل قر دیدة ای صلب الکلام ودابه نك صم‌تنده اولان طولانی خطه دنور ار 
اصل رنکنه حالف او لور وکردمده معناسته درکاسیذ کروانسانك باشنه اطلاق اولور 1 
وطاغك ەشنە دنور ) فرد ) زفر وزننده رمو ضعدر ) قردی ) سکری وزننده 
جزیر؛ ان رده برموضع آددر (القردية) عريه وزننده حاجزایلهمعدن‌قره بننده 
پرصو آدیدر ( ذوقرد ) فحن هدنه قر بنده پر مو ضعدر آنده نی اکرم صل اله 
عليه وس حضمر تر باك ضاغال ناقه‌لری رعی او لفغله کفار اعزایدن بر طاغه اغازه 
ایلدکار نده خردار اولار له اوژرار بنه‌غنا ابلدیار حو ذیقرد ععروفدر (القر صد) 
جع ر وز ده کسیکه دنو رکه صانك ابریسیدر قصری معناسنه فار‌سیده کقه دنور 
( القرمد )جعفر وزنندء کنندو سل طلا اولنور اولان‌شیثهدنور زعفران وک ر کی 
و روع طاشه دینور که حاحا بار فلری اولور ا نشده تام بش دکد نصکر ه آنکله انیه 
بنا ابدراز امهات سار ده وکر ج یایدقلری طاش الله مفسمر‌در وقرمد آحر ایدرک 
خرف مطبو خدر رکیده طوغله تعببر اولنور مولنك والاخر قولى عظف تشر در 
وقرمد بر مو ضح آدندز ) القرميد ( قافك کم له ود طوغله به دنور ترکیّده 
کر ی دی دیور و فر میدارد به معناسته در که طو غل دن ا اس بو کار زه دنور 
واروبه E‏ اج کسنك دیشیسته دنور باخود ار و به ارده فیدر 
) القرمود ) زبور وزننده غضا تام جر 1 عشنه دیور وطاعغ کیسنات ارککنه 
دیور ) القر مدة ( دجرحه وزننده در مطه ما ستلا دوک بازوی صیق صیق زفق 
و آدملری‌فتیق‌صیق آ نارق ور عکدن عبار در قال قرمد الکتاب وقرمد واشی 
اذا ڈر مط ) القر مد) ماحر ج وزننده زعقر ان مقو لهس ی طلا سو رلش بزه دینور شال 
ثوب مقر‌ندای مطیی شبه الرعفران وطوغلة الهیاخود قرمد ددکلری جر مذکور 
الله پابلش بنایه دینور بقال بناء مقر مدای مبنی بالاجر اوا خعارة یمنیبالقرمد وبلند 
وعالل تابه د نوز قال بتاء مقر مدای مشرف عال ) القر هد) تقد وز نده اتلو حاناو 
بدن رم ومازك تازه جوانه دنور بقال فلام فرهدای تار اعم رخص ( القراهند ) 
قراهد وزننده وم‌ادفیدرکه ذکز اولندی ( قارونداء ) رانك وواوك فعیله انباع 
تابهیدن کشبرك بدری اسیدر ( القزد) زایمجمه الله قصد وزننده ومرادفیدر قال 
فزده قندا ععی‌قصده ( القسود ) قافك‌کنری ودالك تشددله‌فتول وزنده یوق 
قالین وفوی و کم او لان دة دنور قال ر رحل قود ای الغلظ الرقبة القوی 

( قسیند) فافك‌ضعی و بنك فيل ړک فعلل وزننده‌در اهل لت کر حة نوی ابنیدده 3 کز 
اندوب ی ابادیلر بم عندمده بوکسبند رک کل ۱ 
خیض بزیدر یاخودکوسیند معز مه ( القشیند ) شین مضه اله قسیند ی رت اس 

اوه 


(tor 


ا ل ي 


ڌر ده اذا ذلله و حصوع و واضع الك معناسننه در قال ڌر د اليه اذا حضع 1 
وزرآ دى | لداعق ورنك ابلك معناسنه‌در نقال قرد فلانا اذا خدعه ( القرد ) فرد 


!| وزننده کت الله مال ب رکدرمك معناشنه در شال قرد الال قر دا من الباپ الرایع 


اذا جعه ی وطاومه اع باخو د سود جع الا معناسنه‌در بقال‌قر د I‏ 
اذا جع فيه سنا اولنا وقرد بیوله دخوز غق معناسنه وبوکرد فارسی معریدر 
وقصه نسنهه دنور ( القرد ) کدف وزننده که کی بری بری اوزره در طوپ 
قاتلاوب منعتد ومنزا کم اولان بلوده داور قال حاب قرد ای منعقد متلید 
و کوده‌سنك اتلری صعصق طقناز اواغله سلیو کلک اولیان آله عر بلر قرد اتلصیل 
اطلاق ادارار خصیل اصیل وزنده اتلری رلو برنده اولان ۷ دنور وقرد کنه 


۱ دندکاری وحك اوشعش حیوانه دور شال دعر قر د ای کشبر القر ود ( التقرد ) 


متفر د وزننده ودی سول خر ده در ده و لود بار هر ننه دینو رکه يوك 1 
جاحا آ لتنده اولوب بری رنه متصل اولیه ( القراد ) غراپ وز ده انسا 

عه‌ستك دوکععکنه دینور کذلك آت وسنت ام رکنه دور وکنه تعر 1 
وحکه ی طو اره ا اندر ج قر کلوز افك کی باه و فر اد 


اسیاد ندر قراد ا صا ۷۸ غروان واوغلاری مد وعبدالله محدذار در )۱ لقر د ( 


قافك یله ودی کنه دیدکاری و حکه دنور ( القرود ) صبور وزنده شول 
۱ دوه به دنز رکه صاحی کنهسنی اتلاي حیدده اورکوب وس کشا اعيوب 
| اوبفه طورر اوله بقال عبر ةر ود اذا کان لاسفرعن التفرید ( القرد) قافك كدر له 
۱ معر و قدر بعی يون عبر او لنان جانوره دیور فار سیده وز نه دبرار جعی ار اد 


وقرود کلور وقرد عنب وزننده وقر ده کلور فیله وز نده وقرده کلور نك فصی 


ورانك کنر نله فصیا حده عبت وده قر د مونٹ ٿث اولان قر دەك جیی اولق 
| اوژره م‌سومدر وقردان معاو یه هذیل قله سندن برک ووک * ازی من فر د * 


متلنك منشأ ندر غااٿت PER SE:‏ اندی عل ول ماد جاور مذ کو ردر زرا 


مون حیو ا نار اجر م زیاکار (۸2 متاز در وعربلرشو له ذم انتدیل رکه زمان چاهلینده 
| بر یون آخرك حفتله زا ادلکله سانرزی اکاء اولوب آنی دج ایلدیلر ( القراد ) 
۱ | شداد وزنده مهون بسلین کسیه دینور که بو جی تعبیر او شور ) القر دد ( و 


وزنده برطاغك آدیدر وقردد هس نفع بره دنور جي ور ادد کلور و فراد د کلو ر 
اسباعله ووردد وحه واسلوب وطر شه معناسته‌در ‏ شال جاء با لدیث على قر دده 
ای عل وحهه ) القر دوده ( قافك یله ودح مس نع ار .4 دنور ویرموضع 
امعیدر ( وفر دودة الظهر ) دابەنك ار قه‌سنك مر نفع اولان بر نه دبنوز ( وقردودة 
الشتتاء ) فینشن موغعنك شدت وحدتندن عبار "در تقول ماهذه الرحلة فى قردودة 


- 
(Yor 

و در 5 مو لفك توراده کلای ضا ره عالفدر زرا بصا وده دمشدرکه . 


اکر قد کلهسنی اسم قيلرسك مشدد ابدرسن مثلا کتبت قدا حسنة درن کذلك 
لوو کی وهو 3 دی حال بویلحه‌در زیرا حروف مز بورءلك نقصنه يع 
آ خراری بدودم کی اقص اولدقلرینه دلیلی اولامغله اسم اولدقلری حالده آ خراربنه 
کندی حنسلرندن رحرق زیاده قیلوب ادغام ابلك واحب | و لور ( القرد ) فعت: له 
و کك و یافينك و نتید نه على قول فنا وکر لک-ندن قبول اولفیوب | یلته 
دنورک ايشه رامن اولوں مفروی قر ده‌در جا کا نهن برواره دعکیه و۳2 
* عثرت على الغزل باخرة فم تنل جد فر دة *.یعنی اول لادان خانون اعام کار 
يرمك خصوصنك لزومنه مطلع اولوب بر حال مقتضی اولدینی خاطر پنه کلکله 
کوبره بغنارنده بول ویاغی براغنتیلرنی قومیوب با مله دبوشوروب اکر مک بشلدی 
مقدمندن ایسه اعلا ود ولغه وسعتی وار ادى مثل من ور رحاحتی وقت امکانده 
ترك واهمال ایدوب بعد الفوت طلی قیدنده اولان کسه حفنده ضرب اولنور 
* ضيعت اللن ق‌الصیف * مثلنه فد ون و قرد یبراقلری صیرلش خرما دالنه 
دنور بونکده هفر دی قر ده‌در وفرد سول حرده صاری وی کی نسته ید دینور 
طرئوث دیدکلری ببانه اپشق اولور وقرد مصدر اولود قیلار فیورجقلاوب 


طور طوب اولق معناسنه يقال ةرد الشعر قردا من الباب الرابع ادا ,محعد وميشين | 
و سختیان دباغت اولنورکن فاسد وباه اولق معناسنه‌در قال قرد الادع اذا حز | 
ورکسه غرندن اشی سکوت ايلك معناسنه‌در ال قرد الرجل اذا سكت عا لا 
و ددشلر صرار عق معناسنه در قال فردت اتتتات ۱۸۱ اصفرت و سافرد دادی | 
آزمق معناسنه‌در قال قرد العلك اذا فسد طعه وقرد شول خرده خرده مصاب | 
قطعه‌لر به دینورکه بیوك مصابك آلتنده اولوب بری پرینه متم اولیه‌رق ,ار | 


جاره کورینور او له ولسانده اولان ردد حا(ت4 دشورکه ط لا له ب پرو انکام 
ایده‌میوب دلنی جینیه‌رك تکلم ایدر اولور قال ق‌لسانه قرد ای للج ( التقرد ) 
ول وزننده ودی فیلار قیور حقلنوب طوبلفق معناسنه در شال تشرد الشعر معنی 

ور د ۱ الاقر اد ( رولك کسر له ودی بر آدم غږ ندن تاخود ورغو نلقدن تاشی 


ا اولق «عناسنه در شال اقرد الرحل اذا سكت عیا وسا كن اولمق معناسنةدد | 
قال اقرد الهر ۵ اذا سکن وذل وخضوع ايلك معناسته‌در قال اقرد اليه اذاذل | 


وحص وکندوسنی اولو صورننده کو ستورمك معناسنه در قال اقر د الرزحل اذا 
ماوت ( التقرد ) تفعیل وزننده افراد اله معناى اولده مرادفدر بقال قر ذ از جل 
eT‏ وطواردن کنه عبر اولنان وحک آ رتوپ قو بر م مق معناسنه‌د رکه 


سلب اودر بقال قرد البعتر اذا انتر "ع قردانه وتذلیل ايلك معناسنهدر بقال |[ . 3 مر Nw‏ 
۲ 
و 
۳ 3 1 ر 1 ا 


۱ 


سار و 

RA 
e سے تسس‎ 


"هرد بعوث ۷ و مب ی عد متناف الزهری در و | حد بئت خطاری گرو اله 
| اسود پشه ان‌افظیی وسیط اتدکردن تاشیدر (القیدود) طیفور وزننده ارقه‌سی 

اوزون اولان باه به دنور که عاد مر قومه دن ما خوذدر جمی فیستاد د کاور 
( الاستقداد ( بر دوزه به مسر اوازب کت معنا س ده در قدو‌دن ما خو ذذر قال 
استقد الاس اذا اسقر وادتوی ودوهر و لده وجه واحداوزره فظارللوب اوق 
کي طوغ یلفته حکیلوب كمك معناسنه‌در بقال اسثقدت الابل اذا استقامت عل 
وجه واحد ( قد ) قافك فهحی ودالك سکونیل برکله درکه حرفیه واسیه اولور 
اسیه ایی وجه اوزره مستعملدز وحه اول نکی که سنه مر ادق اسع فعل مضار ع 
اولور نشور و کفایت ایدر معناسنه و صورنده مدخوی منصوب اولور مشلا 
قدی درهم وقد زدا درهم دنور یکن معناسینه و حه وی چت کله سنه ماد 
اسم او لو رکه کاق‌معناسنه در وین دینور و صورنده غالبا بع عند | لبصس‌ین 
مبتی اولوق استعمال اولنور قد حرفیهبه لفنده مشابه اولديغجون مغلا قد 
زد درهم د ینور دالك سکوی و زد لفدیت جر لوکاهی ۶ عند الکوفیین معرب 
اوله‌رق اس‌تعمال اولنور قد زد درهم دینور دالك رفع یله نش دکه حسبه درهم 
دنور رفعله وحرفیه اولان قد سین توت ی حراف تنفیسدن وبازم وناصبدن 
عر د اولان فعل متصرف اخباری" مشته محصو ضدر ولرل مقابلاه داخسل اولن 
ای مب اشبو * لولا الیاء وان انى قى #فیه الفیت رت ام القاسم* 
ده عسي کلهسی اشتد وظهر معناسسته مرف اواد مادء نقض اولر انى 
]| اشبوحرفیه اولان قد کله‌سی التی معنایه دلالت ادر اول توقع‌یعنی اولان 
قعل متو قم ومناظر او لور ما قدشدم الغائت کی بو معناده ماضی به حول تلف 
| فیسه‌در الى ماضی‌ی حاله تقریب اجون اولور قدفام زیذکی الت مق ق امحون 
اولوز کقوله ثعالى [ قد افلح من زکیبا ] دابع ی اون اولور مالفظی کی 
| مقلا قد کنت ف‌خار فتعرفه قول کیکه تعرف لفظنك تصبیلددر خير معناسنه‌دد 
| ناس تقلیل امجون اولور قدیصدق الکذوب کی سادس تکثبر اجون اولود 
۱ ۳ * قد ار القرن مصفرا انامه ٭ مصر‌اعنده اولدینی کي جوهری قد که‌سنی 
۱ تام یط مشدد اندرسن دیکله غلط اباشدر زیرا احق ایی حرف‌دل م کب 
اولوت ای ی عات اولان که مشدد اولور مثلا هو لفظنده هو دنور 
ونعدیدبنگ" حرف علت مح الذوين ساكن اولغله اسم حرف واحد اوزده 
قل عفر هب‌در و اما اد کته رکه سیم اوه مغلا هذا قد و رايت قدا 
وسرت شد دنور فة له كذلك هن و ع ری دی بورسه در بونلرك نظمری 
ی وید شار جح دبرکه: حو هر ك قول اخفش وبتر ودن رجاعت 


سس مس 

f° 


میاه ده "و و یله مر و فا رکه شترا مقدی تش دند اه نص واف 9 
بر وع شر انه دور تصفندن قطع او لنان سره تشیه او لفشدر وقلیلا دالیم 


1 ۱ 
او دور پس حوهری به و مو لفه متاق او لور ایی ۶ ( القداد) غاب وزندرنوع ۳ 3 
قارن عستا OR‏ وزو وکسنق عبر اولتان و اوله حقدر که بفر سقلر أ 


7 
1 


کسیلور قياس اولنور مقدمة باسوردر قال اخذه القداد وهو وجح و ]۱ 
وقداد بن تعلبة ن معاویه حي قله سندندر ( الفدود ) ذكر اولان قداد ماه ۱ 
متلا کشی نه دنور تقال فد ال حل عل باه المفعول فهو مقدود ای اصانه القداد. 
( القداد ) معاب وز ده کری دق جانوره دنور قنفذ «عناسسنه وبا 8 ۱ ۲ 
طو شانشه دنورکه ترلا ضصانی دچۍ درل بر نو ع معناسنه ا کیناری کسدوب ‏ 
طوخداقر یوت اطلاق ایلدیار ( قد قد ) فلفل وزشده برطاغ اسیدر که اء | 
جر المرام یعتی کوفه کی تعبمر اولنان طاش معدتی واردر (القدد) زبیر وزننده | ِ 
ب رکون ه کو چك وطغه بلاس اهر وررحل آد در وبروادی اسعیدر و حر مین يناده ]| و 
بوخ آد در و قیس الغاضری تام کی ره یت فرسی اعیدر ( قد قداء ) قافر | 

تھی وڪله برمو ضع آد,در ا( القدد ) حدید وزننده مشرر مقدد اولان من دی | 

دی دیلنوب کو نشده قوریدان علي قول اوزون اوزون دیلان اله دنور ا 11 
تضدرعه" تعبیر او لناندر ع بده اشراره دخی دنور تقول اطعمنا القدید ای 2 3 
المشمررالمقدد اوماقطع منه طو لاو قدند بك اسکیش‌ئوبه اطلاق اولنور ( القدیذبون ۳ 
قافك فهیله باع عسکره یعنی بر محله اوردو ولشکر کتدکده انلرك "ابعلر یه اطلاق | 
اولنورکه مرادسیاه زمه سند اولیوب لکن اهل صنعندن اولارله عض ‏ 
مصاح عسکرییی ریت اون کیدرار شعاب ویطار وحداد وحلاق کی علا 
ازدوی اشلامیه‌نه تعیین اولنان اصنافی و اهل حرفت قدیدیون‌در وونده قافك از 
ضعی جایز دکلدر مر جم دیر که تایه ده طم قاف جوز ابلشدر زرا" اشبو اشادتله ]| 
مرسومدر القدید بون‌هم تيا السکر والصناع کالداد والیطار بلفة اهل الشام . 
هکذ ابروی بف القاف وکسم الدال وقیل هو بضع القای و9 ج الدال كانم لمم 
پلسونالقدید وهو سح صغیر وفیل هومن القدد والتفرق لام تفر قون ۳۳۹ 1 1 
الماح ورق ياعم وتصغيرهم تقر لشامم ویشم ار حل فیقال له یاقددی ياقدىدى | 
واساسده قال فی‌الشدیه باقدیدی اقدیدی ودم رک باع العیکر م من الصناع | 
عبار له دصفر| مر‌سوم اوغا کذلك مژلفه در اہی (مقداد) مصیا وزننده ۱ 
ان رون ور اعصادندر اسود مقدادی ريه باخود سن ایلکله کندسنه ‏ 
نسبت اولقشدر اسودی جدی ظنله قرآء حدیث تن وخطا ایدر( شا درک | 


با عیشت 5 ست سنس مب کب هلان 


ROE 1 


مقداد ۷ آلاشود الله مشر او غل اعت نسدی وحه مذ کوره مب در واسود ان 

1 


۲  دبع‎ 

س مین 


بر بيابانده قطع مسافه ايلك معناسنه استعمال اولنور بقال قد السافر الفلاء 
اذا خر فهاایقطعها و متکامك یا خو کند ین كکلامنی قطع ايلك معناسنه مستعلدر بقال ‏ 
قد الکلام اذا قطعه ( الاقتداد ) افتعال وز ده قد الله معنای اولده مر‌ادفدر 
:قال اقعد الثی اذا قطعه مستاصلا اوستطیلا اوشقه+طولا وافور و مصنالده 
تد بر و عیبر املك معناسنه مستعملدر آندن اصطلا جزده کسوب جمك اله 
تعبیر اوور يقال اقتد الامور اذا دیرها ومیر ها ( النقديد ) تفعیل وزننده قد اله 
ودخی معنای او لده م‌ادفدر يقال قدد الشی" تقدیدا ععیی قده (الانقداد ) انقعال 
وزننده ( والتقدد ) تفعل وزننده قد ونقدیده مطاوفلردر شال قد الثی* وقد ده 
فانقد ونقدد ای انقطم مستاصلا اومستطیلا وانشق طولا ونقدد آراء واهوازی 
محختلف اولهرق ناس فرقه فرقه اولق معناستئه مستعلدر يقال ةدد القوم اذا 
صار واف قا حتلفة الاهواء ور نسنه قورعق معناسنه مستعملدر که قدید .آ پدن 
مأخوذدر شال نقدد الشی" اذا يس وناس برا کنده اولق معناسنه استعمال اولنور 
قال تقدد القوم اذا تفر وا ولباس بەر نوب باره‌لفك معناسنه مستعملدر بقال‌نقدد 
الثوب اذا نقطع ودابه پرمقدارجسه آرقاق على قول آرقلدقدنصکره شورمکه 
شا معناسنه مستعملدر بقال تقددت الناقة اذا هلت بعض الهرال اوکانت 
مهزوله فاتدأت ف امن اشبو ایی قول طرشقه معناسنه اولان قده دن مأخوذدد 
قول اوله توره کوده سنده هرالدن وقول انی به کوره ثعمدن طر شهر دا 
اولور ( القد ) قافك عیله بر نو ع دکن بالك اسمیدر (القد) قافك کم بل در يدل 
ايلات قابه دنور لته که قف آغاحدن اولاننه دنور وقد قاجی‌به اطلاق اولنور 
فصل قد کی که ذ کر اولنسدی ودباغت اولفامش خام دریدن آوزونلفنه کسلش 
9 میور هار اطلاق: نوندندر عفردی قده در هایله وقده 
اوزون اوزادی طر قەه اطلاق اوللور وکلاب فسلهسی وردنده رصو آددر 
وده حتف فژه ده زیانزده در وقد آراء واهواری حتف اولان فر قه ار دن برفر قه به 
اطلاق اوور جی قدد کور عنب وزننسده ومنه قوله تعالی [ کنا طرائق 
قددا ] ای فرفا محتلفد اهواژها ( القد ) مك کسر یله مدق وزننده دری دیليك 
دمور آ لھ دنور حق کی ( القد) ميك فحرله مرد وزننده وله اطلاق اولنور 
طر یی معناسسند وبواسم مکاندر و مکان مستوی‌به اطلاق اولنور کویا که اطر افدن 
فد و عیبر اولغقدر ومقداردن قضاسنده بر قر له آددر بجر مقدی اورا به نيٽ 
:اولنور حوهری غاط ؛ایلکله دای مخفیف و میم فصلنده مقد عثوانله ست اباشدر 
شارح دیرکه ازهری انو عرودن خفیف دالله روایت ابلشدر انتهی وشراپ 
. القدی محفیفله در ذکر او اسان مقدىنك که تش دد ابودر غير بدر مرج در 


raa aaa,‏ .سس 


اول ۷۹ 
یا 2 و بت 


ودج اور یك دنه دنور (القعد)قصد وزننده‌دوه نك فعده‌سی اولق معناسته در 8 r‏ 


شحصنكت اعتدال خلق اوزره تقطیی به ی کسهندن فبارتدر ج اقدکلور همرء‌نك 


کی شال غلام حسن القد ای القامة ونه واعتداله وقد کذاك مصدر اولون أ 


۱ ات‎ ER 03 

وهو غالا محمل من الناع عند ارحیل ( القصدة ) قافك و عای لت E‏ 
دوه اور نك دبنه على قول اورجه یاخود اورکك ایک وکورر نك مابته | 
دینور جى فعاد کلور قافك کسر له واقعد کلور ( القعد: ) ميك و حانك قعل ا] . 


تشد وس 5 


م اد عن اصل يوك اور کل او لقدر على قول اور کی بك بيومك معناسنهدر يقال ٠‏ ۱ و3 
قعد البعير قعدا من الباب اثثالث ادا صارله فعدة ای سنام كالقبة اوعظمت قت أ 


1 
9 
1 
۹ 


يعن بعد المفر ( القحدة ) تافك فعیله ( والقعاد ) ميك کسریه يود اورکل | ۱ 


ناق‌ته دنور قال اقد فعدة ومقعاد ای کبر: القعدة مقعادك جى مقاحید کلور از . 
شارح دیرکه جه قحد كذلك مقعاد وصف اولور وقعده ق الاصل فعده ادی إا 
فرحه وزننده ( القاحد ) واحد لفظنهانباع اولور قال واحد قاحد اسك | 
صد مادوسنده ذ کر او لندی ( شو فاده ( مامه وز نده ر‌ قسیله در نو بروع 
فار سر ندن‌یزید القعادیه‌نك و الده‌سی ۲ ذلردندر (القعاد) کتان‌وز ننده شولیالک جه | 
کشیبه دینورکه له برادری ونه اولادی اوله بقال رجل قحاد ای لا اخ له ولاولد 

( القحعدوة ) قافك‌وميك فصیلهر باعى ا ولغ هھ حلنده‌م ذکوردرموف و نکله جوهری‌به ‏ 
تعر پض‌ایلددر ( القد ) قافك فحی‌ودالك تشدیدله برنسنه یی خامه‌کسك‌عل قول از 
اوزونلغنه کمعك على قول اوزونلغنه پارمق معناسنه در بقال قد الشی* قدا | 1 
من الباب الاول اذا قطعه مستأصلا اومستطیلا اوشقه طولا وقد صودا شى كوجك 
قوزی واوغلاق دريسنه دنور ومنه الال * ماحعل قدك الى اذعك + ای ای أي | 
شئ ضیف صغبر ال کیرب بعنی کوچك ایشک بیوکه قیاس ونسسبت ایتکه || 
باعث ندر ادعدن مراد جلد عظیدر وا که سی معنا اعتباربلدر موليك قوله 
کوره مقدر مضافا قولنه متعقلدر مثل مز بور طور وحدتی حاوز ايدن فضول 
حقنده ضرب اولنورکذلك برامر خقبری اس <طبره قیاس اند ن کسه حقنده ضرب 
اولنور وقد قامجی به اطلاق اوور سوط معتاسنه ومنهاللديث [ لقاب قوس احدک" 
وموضع ف ابلنة خير من الدیا ومافیبا ] کر جه عنقریب کدمر اله قد لفظنی دی 
مولف‌سوط الانفسیر ایلشدر لکن ابه ده لفظ حدیث كر اللهمنصو صدر ومؤلف 
بات ده کش اله تشرد ایلشدر لکن بصا رده قدقافك خر 4مقدود معناسته ده کدیکی: 
اشمار ایلکله وتقدیر جه‌سوطه اطلاق‌صورت ولور وقد قدر یمی‌مقدار واندازه 
معناسنه مستعبلدر بقال‌هو هل قد ذاك ای قدره ویر آدمك قامتنه اطلاق اوشورکه 


قح وقافك یله وقدادکاو رقاف ك کسبدو اقده کلور از کی وقدود کلورحدود ا] ‏ 


iz‏ و 


مسافر 

۱۲ ۷ 
نام كهك سای امد رکه زع نام مك ااسیدر ( فتانده ) فلابطه وزننده 
پرصرب بلاك یاخود روقش آددر على قول هر وقش عقبه به فتانده دادور 
( ند ) نصس وزنده چازده برقربه یاخود براشعه آدیدر ( قتنده ) طمتینله 
اند لسده بر یلده‌در ( قتاد ) صاب وت وزنلر ده نو سلیم وردنده بر جبل‌عظيم 

آددر ) ذات القعاد ) ی تام موضعت وراسنده برهو ضعدر ) القتود ( ۱ 
برطاغك آدبدر ( القتادی ) تخاب وزنده خزر ج قله سنده بر فرس آد در ذ کر 
اولان قتاده دید کاری ور سه ماسوب دکلدر ) القنردة ) دحرحه وزننده برآدمك 
بیاض مانجه‌سی یعنی سودی وبتبر و کش و یق مقوله سی نسنه‌لری حوق اولق 


قیردة مال ای مال کثر ( القفرد ) زر ج وزننده ( والقتارد ) علابط وزنشده 
( والمقزد ) اسم فاعل نیه‌سیله قیونی وکسی حوق اولان آدمه‌د تور شال رحل 
قنزد وقتاره و مقنزد ای ذوغنم کر جه جوهری و ساراری ونلری ورسمه ثبت 
ویان ابلدیار لکن جوعی محعفدر صواب اولان ای مثلثه اله اولة 0 
عنقر یب هر سومدر ونای مثلثه اله اولدیفتی انه لغندن او عرو وان اعرای 
رارق نصیخ ایلشدر لیکن حوهری اوعسیدهدن روایت ا کله ای فوقیه 
اله ده لفت اوق حملدر موف اد تیا کت اولشدر ) القثد ( قافك و اى مثاثهنك 
فع اه فاه من وره سيه پر سیر ه آدیدر عل فول گوردن بروع باخو دخیاره 
دشور مف دی قثدهدر هاله ( القند ) قصد وزننده ذکر اولنان قثدى بعك 
معناسنه‌در يقال قئد ارحل قدا من الباب الانى اذا اکل القند ( الافتناد ) 
افتعال وزننده بستاندن قد كمك معناسته‌در بقال افتّد الرجل اذا ةطح القشد 
مو لف اقتاد القطع عنو | سله دسم انل‌کله مساعه الشدر ) الق د ( برقع وزننده 
( والقنژد) زر ج وزننده ( والقثرد ( حعفر وزننده ( والقثارد ) علادط وززننده 
آومتاعنه دینورکه خرت مرث تعر اولنور قاش البیت معناسنه ( وقد آجعفر 
وزشده ( وقثرد ) علبط وزنده ( وقثارء ) علادط وزننده ( ومقنرد) اہ م‌فاعل 
بایه سیله یو ی فوزیسی [ راوان. اولان آدمه دنور اخود اسپاب ماوت ای 

حوق اولانه دنور ( وفثرد ) زر ج وزننده اصمەنك دینده قوربوب فالش خاد 
و خاش که دنور و ناس کشره دور ) ا(قثارد ( شفار جح وزننده کو مك و ففتان 
مقوله‌سی لباسك اثکلری او حلر ننه دنور ذلاذل معناسنه ۱ القثرد ( حعفر وژننده 
يوك بارهر ینه‌دیلور قطح الصوف معناسنه و شول کهنه وناحیر" اومتاعنه دسورکه 


معناسنه‌د رکه کثر ت مواشی متفر عیدر قال قثرد الرحسل اذا کنر ليله واقطه 
( القنزدة ) قافك ورانك کسسله حوق ماله دینورکه مراد مواشیدر بقال عليه 
بر مله کو عډکده اعتبار اولغږوب برنده ترك اولنه ال هو کالقثرد لابلتفت 


ارحل اذا تضنر ( الفیاد ) صیاد:وزننده ارکك بابقوشه دنور دا ساتدرق ۲ ۱ 
ورین آدمه دینور بقال رجل فیاد ای منز وشول کسیه دینورکه اله کیرن ]| 
طه-ای امکه دوروب اکل ادر اوله بقال اعرابی فیاد اذا کان پلف اقدر از 
مله فيا کله ( الفيادة ) هام مبالغه اه فیاد اه ايى معضای اخبرده مراوقد ۱ ۲ 
) الفانده ( رایع وزننده برآدمك علدن باخود مالدن استفاده بھی کت وحصیل 1 1 
ایلدیی نسنه ه دنور جي فواید کلور وو الا صل اسم فاعلدر ووشع معناسنه 1 
اولان فیدن مأخوذ در قال حصلت منه فاندة وهی من عل او تال || ٠‏ 
( التفیید ) تفعیل وزننده فيادك یعتی باشوشك اوسندن تشاأم ابلك معناسته در || 
شال فيد ال جل اذا تطیر من صوت الفیاد ( الاقادة ) اراده وزنتده مال ایله | 
واندهلنك معناسنه‌در تقول افدت الال اذا استفدنه ورکسه‌یه مال‌ويرمك معتاسته ا ۱ 
اولغله ضد اولور قول افدت الال اذا اعطیته ( الفاد ) تفاعل وزننده مال ك . 
ايله فاده لمك معناستنه‌در يقال هما تفا يدان پالال ای شید کل صاحبه ولائقل || 


تفاودان کاهس ) قاید ( زاید وزننده برطاغخت آد,در 


اکل القتاد جى اقتاد. وافند کلور شارح دیرکه جیم فده سهو و سقط 
واردر زرا - جیع امهاند؟ ومأخذ مؤلفده بو اده قند گهسی ص سوم دک 
مذ کوره انك ام اوزره مر قو مدر و فد خر نار دوه ”عر بنك ااحته و گنه ستد 


وزننده آسیا هید ندر ) او قتاده ( اججا بدن باوت ی رد انسلی کشه‌سیدروقتاده 
3 دعامه با هندندر وقتادة ن انتعیان وفتاده 9 مان احصا ند ندر و یک 5 وائل 


۱ 
۱ 
1 
ٍِ 
1 


فصل القساف ) ( القتاد ) تای فوقیه الله سصاب وزنده برنوع شجر اسعیدرکه | 
پغایت يك و متسین اولوب ایکننه کی آیکنلری اولور ترکیده کون دیدکلر درک 
کیر و صغیر نوعی اولور کثبرا دیدکلری صعغ صسغیر نوهندن حاصل اولور ی 
اصعب من خرط القتاد * مثلندن مراد شجر مز بوردر ( الفتادية ) بای هشسدده . 
اله قتساد مخ ورد یکنلرتی اوتلیان دوه‌لره دنور مفردی فتادی‌در شال بعر او 
قتادی و اپل فتادية اذا كانت تأ كل .شوك القتاد ( القتد ) نقعيل وزنتده قتاد | ۱ 
اغاحتی کسوب یکناری باقدقدنصکره دوهره علف اعلك معتاسته دز بقال قتد | 
القساد اذا قطعه فاحرقه فعلف الابل (القتد ) فختینله دومز وجه ی 
اوزره قتاددن اولان علف اکل الك معناسسنه در بقال قعدث الابل قتدا من * 
الباب الرایم اذا | كات العلف من القتاد ( القتدة ) فرحه وزننده وجه مذ کود : 
اوزره علف تاد اکل ایدن دوهلره دنور ( القتادی ) سکاری وزننده فتاد عکدت | 
قار نلری دردناك اولش دوهءلره دنور بقال ابل فتادی اذا صارت قد اشتکت من | 


دنور پس ومقامده والقتد خشب ارحل عباری سافطدر (فتاده ) مصابه 3 

: ۱۲۰ 
وفهدا الفرس آت قسمنك کوک نده اولان ایی طرفلو بومرشه اتاره دینو رکه 
الق طرزنده اولور ( الفهدا) فعتینله برآدم او یو وب محافظه‌سی اوزرنه لازم 
اولان نسنه‌نك حفظندن تغافل ايلك معناسنه‌در بارس قسمی وام اولغله آندن 
اذ اولغشدر بقال فهد ار جل فهدا من الباب الرابع اذا نام وتفافل عاحب تعهده 
وچوق اویومق وکر مك مقوله‌سی حالانده پارسه بکزهمك معناسنه‌در قال فهد 
ار جل اذا اشبه الفهد ف نومه وعدده مار ج دب رکه بارس می حوق او ومقده 
مثل‌در يقال * اقل رآسا من فهد * وانوم من فهد * ملا خنترو عليه ارجه 
دررده امام سرخسیدن نقل ایلشدرکه پارسده بر اه خصال خاصه واردر بری 
بودر که صیدك مر ومأواسی سمتنده بوصولنوب طورر ا که قولانشه کلدکده 
اوزرنه هعوم ور تاو ادوب وسار حیوان شکاریکی تعاے خعننده ضرب اولفز 
پلکه بر هط کلب شکار ایلدیی چانوری اکل ایلدکده آی ازنك حضورنده ضرب 
اندرار اولدنی اندن عبارندر و اتعاط اندر واصلا خبیث نسنه‌ی اکل ابلز 
صاحندن 5 طیب طلت اندر و صیدك ادن بر اه دقعه ولوب و هعوم 

ایدر شدورسه فا واک نميه حکنی یقن ادرسه بهوده اتعاب نفس اءلیوب 
عودت ادر بی آدم ونار اه متصف اولق لاشدر وحالا بارس اله عراق طرفنده 
صید ایدرار انی ( الفهد ) کتف وزننده ( والفهد ) ابل وزننده صفتدر بار سه 
تشبه ادن کشیه دنور ايده فانك کسره‌سی هاء جاورننه مب در ( الفوهد) 
وهد وزنده و مرادفید رکه 5 او لندی مو شنده فوهده دنور ( الافهود ) 
اسلوپ وزننده فوهد معناسنه در ( الافاهید ( جع یه سیله ریده بو لنده بر موضع 
آددر ( الفید ) صید وزننده صالنەرق بورمك معناسنه در قال فاد الرجل شید 
فیدا اذا تخر واولك معناسنهدر قال فاد فلان اذا مات ویرکسه‌نك مالی ابت 
ورقرار اولق على قول زائل اولمق معناسنه در قال فاد الال-لفلان اذا يت 
اوذهب و ادویه واجرا مقولهسی نسنه‌ی صوه اصلقق معناسنه‌در قال فاد 
الرغفر ان اذا دافه ور نهدن صائغغله بر جابسه عدول ایدوپ يان ویرمك 
معناسنه در بقال فاد ال حل اذا حذر شا فعدل عنه چانبا وفانده ومنفعت حاصل 
|| اولق معناسنه‌در قال فادت الفايدة اذا حصلت وفید اصلاعش زعفراله دنور 
مفید معناسنه وآت قنك دودافلری اوس‌تنده بتن "ویره دنور وفید طریق 
مکه‌ده پرقلعه آدندر پانیسی اولان فيد بن فلان‌ایء مسمادر وفید کولده پتعش اعك 
اوزرندن کول صیروب کيدريك معناسنه در شال فاد ال د ن انلبر : اذا اقا دها 
ای ازالها ( فيد انقر یات ) قافك ضیله بر موضعدر ( حزم فيده ) حانك يله بر 
مو ضعدر ( التفيد ) تفعل وزننده بود صالنه‌رق ورء2 معناسنه در قال قید 

AES: 


افنادا قئل بعصنهم بعضا ای دصیرون فر قا محتلفین 1 ومنه الدیث [ لانو ق‌رسول 
اه عليه اسلام صی عليه الناس افنادا ] اى فریقا بعد فریق فرادی بلا اعام أ 
( الفندأوة ) فانك کسری ودالك فحیله دولکر آلانندن بغایت کسکن کسره دیول 
قال قدوم فندأوة ای حادة قدوم كله سى موّنث سماعیدر ( الفندأآية ) باب هزءده 
ذ کر اولندی ( الفود ) فانك فحی وواوك سکوئیله باشك و لقاره قریب‌وشرف 
اولان سعتدن قیللری فراوان اولان بره دنور وباشك برطرفنه دنور وایکسته 

قو دان دنور و وعلاقه اله مطلقا داحیه معناسنه مستعملدر تقول قعدت ف فود 
الوادی ای ناحية ونوکك بردنکنه اطلاق‌اولنور عدل معناسته وحواله دینورکه 
ظرف معروفدر وفو جح وکروه معناسنه‌در بقال جاء فود من الناس ای فوج وفود 
مصدر او لور قاعق وقر شدرعق معناسنه شال غاد الز غفر ان بدیفو د و دا اذا خاطه 
به واولك معناسته‌در قال فاد فلان اذامات نته که بونده فیددنی لغتدر کاسیذکر 
وفود برآدمك مالی زائل اولق على قول مال ثابت اولق معناسنه‌در بقال فاد 
الال لفلان اذا ذهب او ثبت والاسم الفاندة نه که يانه دن دى لفتدر بس فده 
ابت اولان ماله دنور که قول تایه اظردر ( الاستفادة والتفید ) تفعل وزننده" 
مال :قز انق معناسنه‌در قال استفاد الال ونفیده اذا افتاه لکن مولف یایه‌ی 
علط انل در ) الافادة ) اراده وزنده بر آدمه مال وبرمك معناسته‌در کر 
فا ده لندرمکدن عبارندر تقول افدته المال ای اعطته ایاه وهلاك ايلك معناسنه در 
تقول افدت فلاا ای اهلکته وامته ( الفژاد ) عاب وزنده کو کله دہنون از 
فواد لفظنده لفتدر ) التفود ) تفعل وز بنده طا 4 طاغك a‏ مھ حقمق_ 

معناسنه ذرکه فود رأسدن مأخوذدر قال تفود الوعل فوق‌اطبل آذا اشرق 
) الفواد والفياد ( هصیاح وزنده افاده‌دن مبا لغه در تقال رحل ماو مفواد. 
و شال مفیاد ای متلف مفيد وراده افاده اهلاك معتاسنه اولغله متلاف ابباع 
"و حهیاه موکددر انقاع معناسنه‌ده مکن در ( التفاود ) شاعل وزننده بری 
برینه افاده الله فانده‌شعكت معناسنه‌در لکن صواب اولان تفاند اولقدر ی الله قال 
هما یتفاودان الع والصواب بتفا بدان ای بفید کل صاحبه ( الفهد ) مهد وزننده 
سپاعدتن بارس دید کاری جانورك اسمیدر فارسیده لوز دنور جي فهود وافهد 
کلور وفهد دوه مر ينك وسطنده اولان مضه دشورکه کلب دی دبرا وفهدهصدر 
اولور بر آدمك ایشنی غابانه دنمواهی اوزره کوزبله کورمت معناسنه بقال 
فهد لفلان فهدا من الباب الثالث اذا عل ف امرء بالغیب جیلا ( الفهدة ) هال 
کونه دینور است معناسنه وفهده عسد ن‌مالك النمشلی فر سنك اسمیدر (النهدتان ) 
تشنیه. بنیه‌سیله دوم‌نك ایکی قولقار نك | کسه‌رنده اولان ایی طوماځ ککلره دنور 

۱ ۱۳۳ 
طاری اولق معناسته‌درکه پیرلکدن اولانه ونامق تعبیر اولنور شال فند ارحل 
فندا من الباب الراب اذا خرف وانکر عفله لهرم اومض وسوزنده پاخود رأی 
وندبیرنده خطا اعلك معناسنه در قال فند فلان :ف قوله اورأنه اذا اخطاً ویلان 
سوك معناس:۸ در شال فند الرحل اذا کذب ) الافناد ) هه ,نك کسر له نو دی 
ذ کر اولتان فند معنالرینه‌در بقتال افند الرحل ععنی فند وبرادمك رأی ولدبرنی 
لته ايلك معناسنه‌در بقال افند فلا اذا اخطا رأه ( الفند ) حسن وزشده 
افتا ددن اسم فاملدر و و ناش کشی به داور قال فلان مفند ای منک عقله من 
هرم وونسوانه وصف اولوب عوز مفئدة دغر زرا نسوانك كجك هکامنده 
دی رأی ورشد وتدبیراری اولز که حتی پیرلکده ضعف ظاری اوله هر حانده 
تاقصات العقل او لدفلری هسلو رر ) التفد ( تفعیل وز اده برآدی تکذیت الك 
معتاسنه در قال فنده اذا کذبه وغ واعیابه نسست ايلك معناسنه در که عا جز در 
الندن انه کن دمکدن عبارندر قال فنده اذا زه ور بسبه‌تك رای و ند بری 
طعه اتاك معناسته‌در بقال فند فلاا اذا اطا رأیه وای براندرمق معناسته‌در 
شال فند الفر س اذا ضمره وبرآدمك عهده‌سته برخصوص احاله ادوب حصولیی 
آندن ديلك معناسنه در قال فند فلاا على الام اذا اراده‌منه وعلى الدوام شرب 
شرابه ملازم اولق معناسنه‌در نقال فند فى الاب اذا عکف عليه وطاغك 
سیو ره برون‌کی حقان پر بنه اوتورمق معناسنددر بقال فند فلان اذا جلس على 
شراخ اطبل ( الفاندة ) مفاعله وزننده ( والتفند ) تفعل وزننده بونلر ده برکسه‌ی 
ر مصنلیتر مؤکل ادوب آندن حصولیی فياك معناشنه در تقال فاد فلاا عل‌الام 
و :ده اذا اراده منه وتفند بشهانلق کوستورمك معنا نه در قال نفند منه آذا 
تندم ( الافتاد ) هبرمنك فيل ارکان الیل معناسنه‌در يعنى افناد فند لفظنك 
چعیدر که افانك کر له در جبل یاخود جبلدن پرقطعه‌یه وطاند مجقعه به‌دینورکه 
ذ کر اولندی بعده ومناستتله کصه‌نك بررکن وطالفه‌سنه اطلاق اولندی شال مضی 
فند من الیل ای ركن وطانفة منه ومضت افناد الیل ای ار كاله و طوافه ومنه 
المحديث [ صل‌الناس عل‌الني, عليه الصلو: والسلام افنادا افنادا ] ای فرادی بلا 
امام وفیل جاعات جاعات وحزروا ای قدروا ونوا نکن الفا و الاک سین 
الفالات مع کل ملکین وقوله صل‌اله علیه وسل [ شیعوی افنادا افنادا لاف .بعضکم 
بعصا ] ای تتیعو ی‌ذوی فندای ذوی کر وکفر للئعمة باه ده بوعبار له مر‌سومدر 
وق الدیث [ الاانى من اولکم وفاة تبعونی افنادا لاک بعضکم بمضا ] ایجاعات 
مثفرقان قوما بعد قوم واحده فند والفند الطانفه من الایل و قال هم فند على 
حدة ای فة ومشه انلدیث [ اسرع الثاس بى خوفافوی ویعیش الناس بعدهم 

سس 
ااه ای جعله مفقودا ( الفاقد ) شول خانونه اطلاق اوائور که زوبی ار دو ا 
وفاتث ایلش اوله‌عل قول زوی وفات ایلدکد نصکره رشقه اره وارمش اوله قال 


3 
1 
ِ 
۱ 


امه فاد اذا صار ث قدمات زوحها اوو لدها اوزوحت تمد موت ت زوجهاوفاقد | ۱ 1 ۲ 


شول ابتکه اطلاق اوور که باوریستی برنحی جانور باره‌لش اوله قال شرة فاقد ‏ 
اذا سنارت قدسیع و لدها ( الافتقاد ) افتعال ارده ( والفقد) نعل وزنده | ۱ 


برآدم غائب ایلدیی نسنهیی آراشدرمق معناسنه‌در بقال افتقد المی" وتفقده ا ١‏ 


طلبه بعد غيثه ( الفقد ) فالك فحى و سکو یله برنیات آد بدر وده هتين 3 
جابز د کلدر ازهری و هررر ہی ینار نز شید اغا در بات مد و ترکیده بش || 
برق وآد اغاجی دید کر بدر که تطینه ب الفقد دوز اد کم معر وفدر وفقد 5 


بروع شربت ت آددر که قوری او زمدن اخود بالدن اخود باع صی‌هشنی دید کار ی 1 E‏ 


نباندن وت درز( الفقد د) قنفذ وزننده بو دی شر بت مذ کوره دینور ( الفاقد) ۱ 


شاعل وزننده بری ری اب ایلك‌معناسته در قال تفاقد القوم آذا فقدوا وع هم 


بعضا ا و ود ور بل و الق واب ااا | #9 
ناعم سين ( الفليد ( ۳ وزنده ( والقهلد ) قنفذ وزننده ( والفلهود) زنبود ]ًإ 


وزننده ( والفلهد) مدحر ج وزنده بلوغه بقلشعش صق كوده لواننه طلو 6إ ا 


او غلابه دیور شال غلام فلهد وفلهد وفلهود ای حادر سین راهق ا (الفند ) ا 2 1 


نك کسر له اولو طافه عل قول آولوطافدن طولای بر قطعهسته دنور 36 ۳ 


قح لزده چا بز در وفند ع‌ب خیالار‌دن شهل الزمای لقیدر وفند هر ر ز شمور 0 ۱ 
طوقفاهش ار رد دنور وآغا حك ازه دالنه و حبوفنه دنور ودرلو ووع وکونه | 
معتاسنه‌در ور بره کم اولش قوم وجاعته دور وفند حرمین شرفین بناده | 
برظاغك امعیدر وعائشه بنت سعد ن ای وفاصك آزاد کرده‌سی اولان انوز دك 
اسیدر ٭ اطا هن ٠‏ ود + منك منشأدر اصل ودر که سیده‌سی اولان عاژشد که ۱ 
مده ده سا کته آیدی م‌وری شک ی فر و ندن آنش کتورمك اجون النه بر أ 
کورد ویروب چارسوه کوندردی اولدنی پارو به قریب برمحلده کوردیکه | 


دوس اب رتافه ع هت ا زلره ۳ ایدوب مهس وه ع عت ورسته 


اش آلا ی وق کرک ایاعی رر 


اتش دو کلوب برا کننده او لدقده تعست الغ د یکله او لدجی مثل اولشدر دعده 


۳ کھیکن کہ a‏ حفنده انطاً من فند مرب مثل اولدی ( الفند ) فحتینله 
ىك بك بر لکدن ET‏ ردن شى دمافه اخعلال کل کله عقل وشعوره وهرن‌و خلل 
ا 


طاری 


1 
6 


CN : 1‏ 
( القصود والفصيد ) فصد اولان آدمه وطمره دینور قال رحل وصق مفصود 
وفصید وفصید اول طمردن حقان قاه دنورکه اعراب طالفه‌سی دوهی فصد 
و قانقی بغرسق اجره حفظ ادوب قتلق زماننده پشر وب مهمایی آ نکله 
اطعام ایدر وه الال × حرم من فص د له 5 و حفیف احون صادی اسکان 
ادرار اصل مثل و در که ای آدم براع ای ه زيل اولوب بشفه‌حه بتونت 
اپلدیلر اع انی برنی وضع مذ کور اوزره ضیافت ایلیوب على الصباح مهمان‌دیکر 
بوندن سوال اپلدیکه اخشام صاحت خانه‌ستی نهکونه طعام ال ضیافت ایلدی 
اولدخی ماقریت واا فصدلی یعنی بن اطعمة نفیسه الله ضیافت اولفدم هبان بم 
اون فصد ایلدیار د ند کده مهران دیکر کلام من وری ابر اد ابکله مثل او لندی 
شی اسار اله قناعت مو فعنده ضرب اولنور وکلام مذ کور ص فزدله عبار سلاده 
تک اولندئ وار هن فصتدله بوا تقل ایلدی کر 
قاف ابلادر اعطی فصدا دعکدر که قلبلا معناسنه‌در اول کسه.که کندی اعون 
راحله فصد او لتوب برمقدار قانیله منغدی ومکرم اوله الله ضیافتدن حروم اولزن 
دعك او لور بعض مقصو دبنه ئل اولان که حقنده طمرب او لنون ( الافتصاد ) 
افتعال وزننده فصد معناسنه‌در بقال افتصد العرق >ءنى فصده ( الفصيدة ) عصيده 
وزننده ( والفصدة ) عده وزنده قان الله قارشدریلۇب و لش خرمایه دنو رکه 
اعاب طانفه‌سی بعش علت احون انى صییانه بذررار ( الافصاد ) همزهءنت کسرله 
( والانقصاد ) انفعال وزننده اغاجك پبراقلرنك کوزاری باریلوب طومورجقلفق 
معناسنه مستعملدر شال افصدت اهر وانفصدت اذا انشنت عیون ورقها 


( اتقصد ) منفصل وزنده ( والحفصد ) متوحد وزننده ھی صیویق نسنهره 
اطلاق اولورصووفان وترکی ( التفصید ) تفعیل وزننده فى الاصل مصدر اولوب 
بعده اسم اوله‌دق ارق وحتلاق معناسنه استعمال اولفشدر ومنه يقال ف الادض 
تفصید ای‌تشقق وغدد وربره برمقدارحه صوایر كلك معناسنه‌مستعلدر( الفصد ) 
۱ هنر وزننده تیشنزه دیور که فصد [ لتردر ( الفقد ) فانك ذعحی وقافك سكونيل 
( والفقدان ) فانك کسریه ( والفقود) قعود وزننده موحود نسنه‌ی غائب ايلك 
معناستنه‌درکه ک انك ویاوی قلق وتورهمك تعیبر اوور بقال فقد الى“ فقدا 
| وفقداا وفقودا من الیاب الانی اذا عدمه وانقولی مر حومك غائپ ایدوب‌ارامقله 
ترجه‌سی قائ اوله‌حق ماده‌دندر ( الفقید والفقود ) غائب اولان شیثه دنور 
وع‌بلر برآدم موت وفقدانندن بی بك اولدرق وفات ایلد کده مات فلان غیرفقید 
ولاجید وغير مفقود ولاجود درار غير مکنزث لفقدانه معناسنه ( الافقاد ) 
هنك کسر لله رکسنه‌یه برنسنه‌ستی غاب ایتدرمنك معناسنه‌در قال افنده الله 


i 3‏ 
کے وهای یا 
KR a 


۸ 

دی رم ولاز تدوانه دنور وارسلان یاوریسنه دینور وهر اندای خوپ ودلر | 
تازه جوانه ينور و بونده فك و هانك فصیله لغتدر و فرهود طاع بنك | 
اوغلاغنه دنور وفرهود ر بطن بدرينك اسیدر که محمد قسله‌سندن منشعپدر ۱ 
واضع قن عروض اولان امام خلیل بن اجد اول بطندندر نسبتده فرهودی | 
وفراهیدی دیرار جع بنیه سیله وفراهید بنیه‌سی کوچك وخرده اولان فیونلره | 
دنور ( فرهاد ) فانك کسمیاه لکن حل مشهوردر اسم اجمیدر فرهاد وشرین | ۳ 

قصه‌سی مشهوردر ( فرهاد جرد ) جيك کسر له مرو فصاسنده برقر هدر و جرد 


لفظی کرد فار سی معر بيد رکه عل معتاسنهدر مۇلفك اينه کوره بوراده کرو 3 
کاف عر نك فحیل او لقدر لکن لغات فار سیه‌ده‌کاف عمك کس‌بلهم‌سومدرکه ۱ 7 
جع RE‏ مصاف اليه قدم اولغشدر ) الفرد ( فاك ذٍُ ی وزای مەك 4 3 
سکو یله فصد معناسته‌در قال لم حرم من فزدله ای من فصدله ومعناسی عنقریب ۱ : 
مذ کوردر ( الفساد ) صلا ح وزننده ( والفسود ) قعو د وزننده بر نسته ۲ زوبت 
باه اولق معناسنه‌درکه حد اعتدالدن خار ج اولقدن عبارندر صلاح مقابلیدی | 
يقال فسد الشی" وفسد فسادا وفسودا من الباب الاول والمانی واللامس ضدصیم || _ 
وفساد برآدمك مالنی ظلا اخذ ابلك معناسنه مستعملدر بقال اذ الامیر مالف |[ ۰ 
فسادا ای ظا فساد و ععناده اسمدر وقوراقلغه وفعط وغلابه اطلاق اوللنور قال 3 
فى الستة فساد ای جدپ ( الفاسد ] اسم فاعلدر تباه اومن نستهبه دینورذوفساد ۱ 
معناسنه ( الفسید ) امير وزننده پاپ خاسدن صفندر فاسد معناسته ایکسنکده | | 
یی فسدی کلور ساقط و ستطی و مریض ومرضی کی وم :مع انفسد يعن | | 
انقعالدن دی ورودنی ,قياس آیی دکل ایکن مسعوع اولامشدر ( الفسدة ) مص ]ًإ | 
وزننده وآنك ضدیدرکه برشيئك بابر خصوصك باه وفاسد اولسنه باعث اولاث ‏ ۱ 
شه دینور جمی مفاسد کلور قال هذا الام مفسد: له ای باعث لفساده ووزنده |[ | 
اولان کلات پاطله مار بنه داعی وباعث معناستنه اولور مخلر و یه و مصله || | 
کی وانقولی م‌حوم پرنسته يك فسادی ديلك معناسیله ترجه سی صلاحدن بعید در 3 
( اتشید ) تفعیل وم دمر نسنه‌ی فاده ویرمك معناسته‌در تقال فسده تفنیدا | 
اذا افسده ( التفاسد ) تفاعل وزننده‌صله" ارحای قطع ابدشك معناستهمستعملدر | 
بقال تفاسدوا اذا قطعوا الارحام ( الاستفساد ) بر نسته‌نك فاسد و باه اومس 9 
اسك معناسنه در يقال استفسد ضد استضم ( ( الفصد ) قصد وزننده ( والفصاد) 9 
کتاب وزننده قان چقمق احون طمری یار مق معناسنه د رک قان gH:‏ تعبیراو لور 1 


ER 


ال فصد احعام فصدا وفصادا من الباب المانی اذا شق العرق وبرآدمه عطیه‌ی 
حزم و امضا ايلك هعناس نه E AP‏ قال صد له عطاء اذا قطع لد و امضاه 


اس کے 


aT aed 


1۷ ج 
د ۱3 


5 E 2 


۱۳۳۷ 

میس کیت ات و ودب ی تیب رو سود 


معناسنه‌در تقال افر دت ال أء اذا وضعت واحدا وهی مقرد اشبو مفرد سار 
حیواناره‌ده وصف اولور لکن اقهه اطلاق اولفر زرا اقه فعیی قطما ایکیر" 
طو غور من ) الانفر اد ( انفعال وز ده ودی ر برماده‌ده تقر د ایلكت معناسنه در 
شال انفر د يالام اذا تفرد ك ) الاستفراد ( انفراد ماشه رز تقال استفر د 
الام اذا تفرد هھ و رکسه اه الک جه اولق معناسته‌در شال استفرد فلاا اذا 
تفرد به وبرشیشی زم سی اشحندن ابروب بشقه‌حه تاق معناسنه‌در قال استفرد 
ای " آذا اخرحه من بين ااه ( الفر اد ) غر اب وزننده ( والفراد ) کتاب 
وزننده ( والفرادی ) سکاری وزننده ( وفراد ) رباع وزننده ( وفراد ) فاك 
فخیله ایکسید, غبر منصرف اولهرق ( وفردی ) سکری وزننده برر برد دعکدر 
قال چاء القوم فرادا وفرادا وفرادی وفراد وفراد وفردی ای واحد ابعد واحد 
و نلرك هقر دار ی فر د افظید ر کت وفر از کف وزنده وفر ددر وفردان 
سک ران وزننده مقر داری فر د اوق جاز دکلدر که فانك هى ورات کر در 
کر حه سید ده فراد کلهسی دی ا فاك عي غیر منصرف اولەرق 
لک ن بصا رده «ثدت دکلدر [ ولقد حهتموت ف رادی ] الاه کر عە سنك شسبرنده 
صیغ مرو رمق ات ادوب وراد عتو ای هده فرآذ اولتدیفق قل ابلشدرکه فلك 
ضمیله‌در ثلاث وریاع صيعغه سنه شما اعر اب احر ۱ او غامشدر وفر دی می‌طی 
کی فر دل ععیدر كذلك ة رادی اساری کی و ر دك جعیدر و عضار ونك معدو لننه 
تک اوق )رد وزننده ( وفرد ) کرد وزننده ( وفرد ) قرد وزننده 
) وفر ده ( ا وزشده ( وفردی ( جریا وزنده ) وفارد والفر دات ( تین 
برر موضع آدار در ) وف ده ( مره وزننده پاد به ده برطاغك آددر و طرء فرلهسی 
دیار نده برطاغك آدندر وحرم قسلاسی ور دنده برضو ا عدر عل قول و قافله در 


( القر ید ) امير وژاشده یک ا و بکانه بعی اقران وامثالی وق وصف وطورنده 


بر دانه دءکدر ویالک حه 7 ما معناسنه‌در و سول بوحك التون كمه به دنور که 


18 اعو اله قارشیق لون دز لسنده آ ون | 4 العو ارالغنه دیزلش او دک فا صله 


او لور فار سیده ا جاوز سه دنور ی فراند کلور و فر د و فر ده بر داه فیس 


و 


جوهرء اطلاق اولنور نه درلو جوهر اولورسه اولسون وشول امجو دیزیسنه 
دنو رکه آرالقلری غیری نسته ايله فصل اولفش‌اوله وفریذ ول اوکورغهککر نه 


وگ الک جه اولوب يون دوکمعکنك‌که دونك مری آغاجنك اوبی آنك 


اوزد نه کلور آنشاغسنده اولان“ آلی عورد او کورخه ککنك تایه قوبرق‌دنندن 
رو جه اولان آل عدد اوکورغه ککلر نت ار ااغنده او لور هرر ننه فر ده دیور 


مجوعنه فراند دی دوو ( الفرزاد ) نشنداد وزننده فر ید دید کری ذ کر اولنان ره شا 


| (والفرد ) ندس وزننده ( والفرد) عنق وزنده ( والفردان) معبان ورد 
(و الفرید) حلم وزننده ( والفرود ) قبول وزننده جلهسی یالکن منفرد معناسنه‌در 1 
وفارد اثعار ای نان شقه حه آ لارغەدە ایت شور 1 اطلاق اولنور نقال شجرة 
فارد ای كيه عى آنفر دث عن سار الاشعار وسوردلن بشقه جه اولان آهوید [ 
اطلاق اولاور قال ی فارد ای منفر ده عن القطیع و فارد بر موضع آدیدر 


وبغایت اییض واعلا اولان شکره دنور شقال سکر فارد ای اجود وایض ks‏ ۱1 
ف بلادنده بر طاغك آدیدر ) الفار ده والفر اد ( مصیاح وزبنده ) والفرود ( ۹ 
سبور وزننده اوتلاقده بالکزجه اوتلر اولان افهه وصف اولور قال 6 
فاردة و هفراد و فرود اذا کانت فر د ا الوم و رود الجوم ( 1 
آفاقده طلوع ایدن کوا کب اطلاق اولنور که مراد آفافده چا تابان ارات 1 
دراری" کوا کبدر لعاناری‌سسله کوا کب ساره دن منفرد وءتاز اولورر ( التفرید) | 

E 


تفعیل وزننده برآدم عل دینده فقيه وعالم اولوب اختلاط ناسدن انزوا وعزلت | 
و اهر و می الهی ی رعایت احون اختبار وحدت ايلك معناسته‌در قال فرد | 
از جل تفر دا اذا نفقه و اعترل اللاس وخلالر اعاة الام والبى و مته المديث إا 
[ طوی لمفر دين وسبق الفر دون وهم الهنز ون ون بذ كر اله تعای وهم ارضا 3 
الذین هلکت لدامم وشواهم 1 حدیث اولده مفر ددن مراد و حه مذ کور اوزره 39 
اسدن عرلت ادن فقهاءدر وحدیث ادن مراد عشق الهی اله وحده کارب ]ًإ 
داعا ذ کر الله الله طربناك اولان ذواتدر وهمزاد واقرانلری الله آخرته کیدوب | 3 
کندیلری یالکزجه اسلام وعبادت اوزره قام اولان ذوات دی اراده اوور از 
ايده اشبو عبارثله مرسومدر سبق الفردون و ق. رواية طون امفردین قیل | ۲ 
وما امغر دون قال الذین اهنوا نى ذکر اله وقيل فرد اذا تفقه واعترل الاس أا 
وخلا عراعاة الامم والنمی وقيل هم الهرعى الذين هلك اقرامم من الناس و بقوا || 
يذكرون الله عز وجل اوجججى معنا [ طوبى ان طال عره وحسن عله ] حدینه 
اقر در پس و معنالرده تفرد اطلاقات شرعیه‌دن اولور و مفرد شول سواره 
اطلاق اولورکه باننده همان کندی دوهی اوله شال راکب مفرد ای مامعه 
غير بعيره ( الفرود ) قعود وزننده بر صوصده لکزاق اناك معناسسته د رکه | ۳ 
مراد الکن واشنه ایشاکدر قال فرد فلان يالام وفرد وفرد فردا من الباب‌الاول لا 
وارایع وانلاه‌س اذا تفرد به ( الافراد ) همرت مرل فر ود معناسنه‌در غ 3 
افرد پالاهی اذا نفر دنه وبرنسته‌ی کر وهندن ار وب بشقه جه حیقار مق اة ا E‏ 
شال اف ده اذا عرله ورکسیه ایلعی کوندرمك ارت یالکزجه اولور شال ًإ 
افر د اليه رسولا اذا حیر و و خانون ایکیر" طو غورمیو به بر دانه طوغورمق _ ۱ 


/ Of 
و‎ 


معناسنه‌در ۰ Ti‏ و 
ی ® جد 7 3 

۳ 7 CEP € e 
E 


(۳۰ 

|| فى الاخرة والافراد من الانبیاء فق بعض الاحوال ف الدنیا عبارننده واقع الافراد 
| ماده‌سنك استکشاق متداول اعش بالدفعات معاطات کؤس ٠‏ مباحثات وقوعندن 
صکره کا کان مشکل اوله‌رق عل حاله فالدقده وفقبر صاحب مجلسدن رعایت 
ادله بعد الاستیذان ومقوله بسط لسان يان ایلدیکه اولا بیضاوی <ض‌تلربنكث 
متصوفه او لدینی عندکزده مقر رمیدر دکلیدز دو سوااری بعد التصدیق اشبو 
افراد عنوای بوراده تضوف اصطلاحنه میی‌در ددیکنرده بین الاجاف والاقبال 
استکشای صوری ار از ابالر له ورسه تفصیله ابتدار اولندیکه وراده افراددن 
مراد فخر الانام عليه الصلوة والسلام حش‌تارندر اكل افراد نوع انسانی اولغله 
احد و شفع و ور فرددارتی جامعدر كذلك [ اول ماخلق الله نوری ] حديق 
موجه اول مخلوق [ و کنت نیا وآدم بین الاء والطین ] حدیشی مقتضاسجه اول 
ابیاه [ ولکن رسول الله وخام انين ] الابه کر عه‌سی مقتضاسجه خامیت فردارنی 
جامعدر [ واوتیت جوامع الکلم ] حدی اشبو کایت وجعیته اشارندر | کا مب 
لسان حقیفتده ذات شرشارده افراد تعییر اولنور بیضاوی دخ اهل حقاشدن 
الله جوهرا و صيغة افر اد عنوانیله ثبت ایلشدر دو تقرر ایلدیکمرده تعبعوأت 
مذ کوره سامعداری قر ع ابلدیکندن تاشی حل بیان الفاسلرنده شم | کر قدس 
سره الاتور حضی‌تاری فصو صده فص دهن کله فردیه الله ترئیبلری اکا اشارت 
اولوب شراح دی وجه مذ کور اوزره مع الزياده بسط و تفصیل ابلشلردر 
دبیم دهدرحال فصو صی‌وشروحنی احضار وم‌اجمت‌وواقف کیفیت اولدفارنده 
سکوت اه کویا که شاباش مدت او لدیار * صائب دوحیری شکند شان شعررا * 
تسام قوف و ستکوت وقوفند * اننبی وفرد حهره‌ده حکه ککلر بنك بربنه 
اطلاق‌اولور ایکسنه فر دان دنور وعره محصوص شول بابوشه اطلاق اوو رکه 
نصه‌سی واث قات دیکلمیوب همان يالك قات وبفایت وفقه‌و و1 اوله قال فالباية 
وق الحدیث [ چاه رجل پشکو رجلا من الانصار شجه فقال یاخیر من شی بنعل 
فر دا وهبه اده وید لانسین سلي و حلدی ] اراد العل الى هی طاق واحد 
ول خصف طاقا على طاق وم تطارق وهم عدحون برقة اعال و انا يلها 
ما کم وسادامم قار اديا حار الا کابر ف العرب وقرد الکن سيه دنور منقر د 
معناسنه کا سید کر وعر بر ن فلاه الکز اولدفارمن حالده ولشدم دجك پرده 
له فر دين دبرار وفرد بر موضع آدیدر واسعاء رجالدندر زیاد ن الفرد باخود 

خب مت دت جنه = 1< PFN 1 pao a‏ وی ی ۳ . 
إا“ < 


اي ای الفرد اتخاندندر و حفص الفر د ااصری جبربه طانفه سندن بر کسه در 
و ورد عد آله 6 رواحه حضم تار بنك فی ا*مہیدر ) الفارد والفرد ) مر د 
وزننده که ذکر اولندی ) والفرد ) حبل وزننده ) والفرد ( کف وز ننده 
۱8 معا او لده هر ادفدر قال فد فد ارجل ھی فد ور بر قورقم نسته‌دن قورتنله ‏ 3 


قاجوب كمك معناسنه‌در قال فدافد الرجل اذا عداها ربا من سبع او عدو || 
( الفداد ) شداد وزننده ابری سلو قالبن EE‏ ایدن کشیبه دنور قال || 
رتیل 99اه ای صیت جا ف الکلام وره بك بك باصوب باط باط نودر اولان | 
کسیه دنور و . ا مهاره قدر که وز ایکیوز یا بشیوز یا طقوز بوز يا يك نفر | 
ذومه مالك اولان ‏ دمه دنور ربو وشاطه معناسندن مأخوذدر قال هو فداد | 
ای مالك امن من‌الابل الى الا لش کر وخود بين مره دنور جیی فدادوت | 
کلور وفدادون دوه‌جیلره م و صغراجلره وجوپانلره واشکییلره واکنچیاره ام 

و بره بعنی دوی طاشه‌سته اطلاق او وان وا کذلرنده ودواب ومواشیلرنده بلند . 
آواز اه حیقرر اولان آدماره اطلاق اولور قال الشار ح ومنه الدیث ۳ 
الفاء والقسوة ف الفدادین ] و اشولينك حفاء لفظن جيك فحیله وهم و طلله یانی | 1 
عیدر زیرا بو جيك ضعیله نا تراشلق وغلظت وقبالق معناسته‌در وفدادون دوهی | ۱ ِ 
حوق اولان 1 دملره دشور ( الفدادة ) هال قور يغه به اطلاق او لنور وقورقق 1 
ا که اطلاق او لور هر نسنه دن یاعد اولدیخچون تود دالك نهد || 1 
چانز در ) الفدقد ) هدهد وزنده ( والفدقد 2 ونلرده ابری. یلو ۲ 

تصلق وقالن تکلم ادن کسیه دینور ( وقد فد ) علبط وزننده هدید معتایبتدد رگ | 


بك قو و نو ده دینور ( فداده ) سلاله وزننده بر قوش در ( الفدقد )۲ 1 
3 


ETI‏ اھ 


وزشده باه دنور وطیراعغی بك و غلیظ و مر تفع اولان مکایه دشور ودوز | 
وهمواربره دور وبر رجل ۲ دیدر ( الفدین ) فانك فی و دالك تشدیدیه حوران | 
قضاسنده بر موضعدر حضرت مان نسلندن اولوپ هارون ارشید ایامنده ادعای ‏ 
خلافت ادن سعید ین خالد الحغانی اورادندر ( | (ءقدید ) کرو ادا اله وريك 1 3 
بعتاسته‌در هشال فدد ارجل اذا مقی کزاروطرا را ۳ سی صالدیق ‏ 3 
شیثی چاغ‌عق معناسنه‌در ال فدد البایع اذا صاح ق‌شراه ۳ الفرد ۲ فانك خی 

و رانك سکوئله نصف الزو ج معنامتنه‌در که حفتك پاریسی دعکدر رکیده تك 3 
تعییر او لور قال هذا فردای نصف ارزو جح ویالکن یکان و یکدانه اولان سئه E‏ 
دور مغد معناسنه جیی فراد کلور فانك کسرله شال هذا شی" فردای ا 
ودنیاده مثل ونظیری اولیان کسیه دنور بهمتا معناسنه جی‌افراد کلور وفرادی . 
کلور سکاری وژننده که و غير قیاس اوزره‌در کویا که فر دان لفطندن بجعدر ۲ 
شال سیف قر د ای لازظبرله مار ج در که آستانة امن آسیا نه به ورودمن‌دن 2 
روز حرورنده احلاه کر امدن برذانك زیار ننه واریلوب جل لری علاء اله زار ۱ 
ا وله جر تاه بضاوی ص حومك سورة شره‌ده روت ود و ذاك ام 

3 


دع 


E E ECE 


کوله كوعك معناسنه در قال فاد انر فأدا من الباب اا ۱و۱ حعله دا | 
ای آتش امحره کباب ورهن ايلك معناسنه‌در بقال فأد اللسم ن‌النار اذا شواء 
ورکسهنك ورکنه اورمق وکوکلنه طوقفق معناسنه‌در قال فاد زدا اذا اصاب 
ارف ات ایك معناسته در که برنسته‌دن: خوی آنللکله من بمد" ا 
اولقوله نسنه ردن قورقر اولور قال فاد انلوف فلاا اذا جنه (الافتأد ) افتعال 
وزننده ود اتی نش اشحره كباب ايلك معناسنه در يقال افتأد المعم فى النار 
اذا شواء و آ تش یاقق معناسنه‌در قال افتأد القوم اذا اوقدوا ارا ( الافوود ) 
هرك ضیله اخوص وزنشده اسی کولده بعش اكه دنور وکولده اتك 
پشورمك امحون بایدقلری اوجاغه دینور ( المفتأد # اسم مفعول بنیه‌سنده بودخی 
کو لده عش که دنور ۱ المفاد ( هنر وزننده ( والمفأد ( مصیا ح تاه 
( والمفأدة ) مکنسه وزننده کباب شیشنه دنور واوجاق قار شدیره‌حق کو سکو به 
دینور جعی مفاند کلور ( الفئید ) فرد وزننده تشه اطلاق اولنور کباب 
بشوردیکی مناسله وکباب اولش اله وکو ده پشعش اكه دنتور که نو نلر ده 
عن مفعولدر وورکسز حبان آدمه‌دینور ( الفود ) مفقود وزننده فئید ابا ایی 
معنای اخبرده م‌ادفدر وورکنده دردی اولان آدمه باخود دردلو ورکه دینور 
قال فد ار جل والفؤاد على العهول اذا شکاه اووجع فهو مف د ( اللفود ) تفعل 
وژنده آتش انوب علولفك معناسنه در قال تفأدت النار اذا حرق وئوقد ذکر 
اولنان فاد بوندن مأخوذدر ( النأد ) فعتینله ودخی برکسه و رکندن دردلو اولق 
ياود بورك آغر عق‌معناسنه‌در يقال فثدالر جل او الفوأد فأدا من الباب الرایع اذا 
شکا فوآده او و جع ( الفثائید ) تائین مثلثین ایله بری بری اوزرینه قات قات یغاش 
آق بلو د ار ور ننه دنور وائواب آستزار بنه دنور بطان ساب معناسنه موف 
" مقر دار ننه تعر ض ایلامشدر ظاهر | فساددر یاخود تعاشیب قسلند در ( التفشد ) تفعیل 
وزنده جامه ی آسترلق معناسنه‌در شال فشد درعه اذا بطنه ( الفثافید ) ایکعیده 
_ | فال فتائید معناسنه‌در نتهکه فافید دخی ومعنابه‌در ( الفدیذ ) فانك‌فحیله بلند آواز 
ا اله ]ود قتی آواز اله حیقرمق عل‌قول‌فیون سوریسی‌سکر درکن آیافلری سسلفل 
| || باخود یو نار جوباثار اله له جه‌سکر درکن آیاقلری‌سسلفك یاخود حفیفکی‌سسلفن 
| معناسنه در وحفیف جای مهمله الله قوش اوچارکن فنادرندن ظهور ادن سسه 
| دنور بقال فد از حل فدیدا من‌الباب الثانی اذا رفع صوئه او صات شدیدا او 
1 هو صوت عدو آلشاء او صوت عدوها مع رعانبا وحدانبا او صوت کا طفیف 
1 وفدید سکر مك معناسته‌در شال فدالرجل اذا عدا وبر دی وعید اله تجدید الك 
| || ععناسنه‌در تقول هو غدل ویعد ای بوعدئی ( الفدفدة ) زلزله وزننده فدید ایله mirar akar nae e 


اول ۷۸ 

: ری با 


بر فده بدر سك اس‌در غامد ون دند کا ا ۳ 8 قول SE‏ ۱ ۰ 
مزر ورد لشردر ای رن عبد اه ایدی قوی تسده رار عظ E‏ 4 3 
سز ایلسبی باعث تلقیدر ( الغمارید ) غینك فخیله مفارد ار در که غر د 
ماده سنده ذ کر اولندی ۶ رود مفر ددر زبودکی ۱ غعد,) قنفذه وزنندها ادن ۱ 

رافغ بن حارك والده‌سی اسعیدر وونده غڪر ۰ وجم دی عدیرزه دی دینورکه ۱ 
ومهملددر ( الفید ) هده ییون بر طرفة رال رک لانو او ۳ 
تزوترم ىا اولق منک آهو ومحبوب دیلو صفنتلر در قال غید الغلام | 
آغیدا من الباب ارابع اذا مال عنقه ولانت اعطافه ( الغیداء ) جراه وزنده إإإ 
ارم وزا کتندن ال تازه کی هر طرفه عایل اندهم‌رك بورر اولان بوه له 
دنور تقال جاريه غیداء ای هتال سنا ( التغايد ( شاعل وزنده هرطرفه عایل 
ادرك بوريك معناسنه در قال تغاندث المرأة ميته اذامًیات وشنت لا (الاغید) 
اجر وزنده ملاعتندن برطرفه ميلان ادن برو"ازه نباله اطلاق اوور وہای 


بخ کی سای اد مرول تسیا ایا عم تاک ال اقا 


حوق بره دنور وشول کسیه دنور که اوتوردینی برده اوشوبه وارعفله يوی 
رانله میلان اتلش اوله ( غیدان ) میدان وزنده عنده برموضعدر وغي دال 
الشبات حوانلمك اول هنکامنه دنور تقول فعلته ق‌غیدان شیای ای اوله (الغادة) ۱ 
ساذه وزننده شول محبویه دور که تروتازه ونازك اواغله بال نورسته کی | 
هرطرفه مایل ىده رك بورر اوله شال امرأة غادة ای لاعة لین نة الغيد وتروبازه 
فدانه دینور وپرموضع آددر ( غید غید ) غیذلرك کسر له مکررا برکسه ی لك 


بح تسه اب می ره ی 
YY ۳‏ 


عله الك ابنده تکلم ادرار شولون غید فید ای ال وه مذکور اوزره 
ميلان معناسندن بو نز 

# فصل الفاء 4 ( الفوآد ) ضراب وزننده ورکه دور قاب معناسنه وومذ کردر 
جی افده کلور على قول فواد ری به بع رل اویکنه متعلق اولان نسنه‌ره 
دنور حکر وربه وورك کی و وندن فانك فڪی وواو اده لغتدر لکن غر بدر 


۱ 
E 


A 
49 


۳ 
# 
E: 
2 
که‎ 


e مس‎ وفوأد ریق و وقد معناأسنه او لان ر شود آ دن مأخوذدر مولفك بضارده سا ننه 


2 وج 


کوره قلبه فواذ اطلاق تقود اعتارننه مبنی‌در وعند البعض قلب اخص‌در نته‌که 
ذ کر اولندی ومنه قوله علیه السلام [ لگ اهل‌الهن هم ارق قلوبا والین افئدة ] 
اشبو حدیث باننده ابن ابر قلب اله تفسیر ایلشدر وعند البعض فوأد وسط 
قلب باخود غشاء قاب آله اولدیغی دم ابلشدر وعند السققین قلب که اصل 
جانب ايسر ده هودع صنویری الشکل جقمایدلن عبارتدر ترکیده ورد دنور 


۶۱ مبلق اولان أطرفة ربانی به که حل اماردو فوأد دور بر کنده ال 
تعبير اولتور اثبی ( الفاد ) فان فحی وهمزمنك سکوئیله ای بشعك اون 1 
ج 
کر له ۱ 


e EOE 


RS u os o‏ هون 


NWN 


۳ 

بان او ندی وعد تروتازه اولان باه دنور اخود ومعناده رای مهمله اهدر 


| ( الغلد ) متقلد وزننده پلاش عتیق آ غو ه' دنور که تاول ایدی علي الفور 
هلاك ایدر اوله قال سے متغلد ای‌متعتق غير ملبث لصاحبه ( الغمد ) غین ك کس له 
قحك قننه دنور جفن السیف معناسنه حی اغاد كاوروغودكاور ( الغمدان ) 
ضعتنلر ودالك تشدد یه کد معناسنه‌در ( الغمد ) جد وزننده فی قنسه قوعق 
معناسنه در تقال غُدااسیف غدا من الباب المانی والاول اذا حعله فى الغمد (الاعاد) 
هب نك کم لہ غد معناسنه در شال غد السیف ععیی عده واشیاء متعد ده‌ی بری 
بر نك انه صو قشدرعق معنا بچ د میتعم لدر کوب که بری بر ننه غر اندر بقتال 
اعد الاشیاء اذا ادخل بعضها ق بعض ( الغمود ):قعود وزننده عرفط دندکاری 
اغاجك پیرافلری وافر وفراوان اولق معناسنه‌در شویله که وفر دن تیکنلری 
کور من اوه شال عد العر فط غودا من الباب الاول اذا استوفرت خصلته ورفا 
حتی لابری شوکها وقوینك صوی حکیلوب کورغر اولق معناسنه در بقال غدت 
الركية اذا ذهب ماؤها ( الغمد )افعتنله قو ينك صو جوغالق على قول آزالمق 
معناسته. اولغله ضد اولور قال عدت الب عدا من الباب الرایع اذا کش ماو‌ها 
اوقل لکن و و لته ۳ بنى اولغله صد ی ی غر معقو لدر ) ابخمد ) تفعل وزننده 
کی فسه صوثق معتاسنهددر و علاقه ا رسيي ۾ پر نسنه اله ور وب سر ابلك 
سم مستعملدر و منه شال نغمد اله ر جته غره مها و شال تعمد فلا تا اذا ستزما 
کان منه بعنی فلاندن صادر اولان زلای سر وتغطته ایلدی وتغمد قای طولدرعق 
معناسته مستعملدر قال تغمد الالء اذا ملاء ( التغمید ) تفعیل وزننده بودخ‌ستز 
الك معناس_نه مستملدر قال غد فلا اذا سنرما كان منه ( الاعقاد ) افتعال 
وزننده ت یه کرمك معناسنه‌در ومناستله بر آدم کید یه داخل اولق معداسنه 
فی ی شال اعد اللي أذا دخل فيه ) برد الغماد) انك فختی ۱ وغات 
حرکات لا بردو ضح آددر غك فی امام فراء انار قول بو معموره 
ارضك مدم‌اسنده واقعدر قول اخبری ان عام اهر دام کتاشده ست ایلدی 
(غدان) عمان وزننده عنده‌صنعاء شبرنده برقصر عالی اعیدر ملوك هندن شرح 
پنا کر ده سیدر ایب دهر دل معدود در درت وجهی مشیلدر که قر هی و یاض 
وصاری ویثل ادی دروشده دی اوانلو برقصر دی وار ابدی که هر ایک 
تاوانك ارالنی قر قر ذراع ادی حضرت عمان زمان خلافتلرنده هدم اتدردی 
( الغامدة ) اوزری طبرافله قبانوب اورلش قوب به اطلاق اولنور وبوعيشة 
ر اضیه قبیلندندر شال بش غامده ای متد فنه واشیا آله طو بطلو کی به وصف 
آولور غامد ورآمد دج دنور قال فة غامدة وغامد وآمد ای مهو ند و غامد 

1 
معناسته‌در بقال اغد عليه اذا غضب اساسده پومجاز اول‌رق اذا انتفخ من القضب | 
کانه عر به غده عبار سل م‌سوهدر واغداد برآدنك‌دوه‌سی غده حقر مق معتاسنه‌در 
تقال اغد القوم اذا غدت ابلهم و تخد بر آدم کندی حصه و نصیبی آل معناسته‌در | 
بقال غدد فلان تغددا اذا اخذ تصیید وو معنای ۲ یدن مأخوذدر ( الغدالد ) | 
(والفداد ) غیك کسر له انصیاء معناسنه‌درکه تصيبك جعیدر پو نلر کدهمفردازی | 
غده‌در ( الغداد ) مهك کسس له مبالغه‌در حوق حوق طاریور اولان خود از . 
دای الفضب اولان آدمه دنور مذ کر وموّثه وصف اولور شال رحل وامرأ: | 
" مغداد ای کثبر الغضب اوداعه ( غداود ) غينك طمی وواوك فخبله سرقندده | 
برعل در ( الفرد ) فهتینله بلند آواز ودلکش الال نعمات ايلك معناسنه‌در | 
وبوا کٹری قوش فسنده ستتعملدر شال خرد الطاتر ض‌دا من الباب الرایع اذا 
رفع صوته وطرب به ود برنوع منتاره دینورض‌ده کی کا سیذ کر ( التخرید ) 
( والا‌اد ) ( والتغرد ) ونلرده غد معناسته‌در بقال.ضرد الطاتر واض دوتغرد . 
ععنى قد ( الغرد ) غينكکس له جلف وزننده ( والغرد) کتف وزننده( واافرد ) 
حدث وزنده ( والغرید ) سکیت وزننده آواز بلند واطان دلیسند اله نغمات | 
ادن قوشه و خواننده به دنور (الاستفراد) نغمه ونرانه ابلسن یسك معناسته ور ا 
ومنه نقال استغر د ار وض الذیاب‌اذا دعاه بنعمة ای نتطاره الى آن يغرد (الغر د) 
فرد وزننده ساز لقدن اولان اوه دیتور ترکان اوی 3 خص دی دنور ود 
فاس ون متوکل يفك سم من رای بود ررق دلاواتی ۱ 
( وغرد ) (وغد ) فحتینله ( وض‌ده) ( وض‌د) غیذلرك کسر له (وغراد) (وغراده) ‏ 
غیذار" فحیله ( والفرود ) ميك عله برنوع منتار اسعیدر که کوحك وعی | 
اوله حقدر اوللرك جی ده کاور عنه وزنده وغراد كور غینات کله ۱ 
ومخرودك جیی مغار د کلور ( المغروداء ) ميت فک 33 اولان منتاری حوق 
بره دنور بقال ارض مفروداء ای کشبر: آلغارید ( الاغرنداء ) اسلتقاء وزننده 
پرکسیه شم وضرب وقهر اله غلبه واسذیلا ابدوپ اکا حواله وشر‌کیر اوی 
معناسته‌در يقال اغرنذاه وعلیه اذا علاه الثم والضرب والقهر وغلبه (الفرقد) 
فرقد وزشده برنوع پوك شجر على قول عومیم یعنی سجان نیکنی دیدکاری 
جرد بیوکده دینور مفردی غرقده‌در هاله وآ نکله تسمید ایدرار وشیع ال قد که 

cE a a 


ملين منوره مقبزه سيدر ف الااصل مجر مر نورك منبتی اواغله أك مضاف اوددر 
وغرقد »ورطه نك ايله فبوغی بيده اولان اجه وآق زاره دنور ( الفرید ) 
غينك کد ری وزای *حمدنك سکو یله جي وز نده ابری تسس مو وشدد الصوت ۱ 
معناس_نه در على وول وغر دا فیدر 4 سکیت وزنده‌در غر د ماده سنده ]تفا 

۱۳۳۹ 


عهد وهو من شعاهد الاموز والولایات ( العهید) امير وزننده برکسه اله عهد 
| و ڃان ایدن کشی به دنور مغاهد مغناسنه احدهما آخرل عهیدیدر ال هو 
عهید ای مفاهد وروز کار کورمش قدم وعتیق نسنه‌یه دینور بقال شی" عهید 
ای قدي عتیق ی عهاده ) امه" وزننده بر بطن‌در ( الاعهاد ) هم‌منك کله 
رآ دی وسوسه واندیشه ایلدیی ماده دن تأمین وتبر به ايلك معناسنه‌در تقول 
اااعهدك من ایاق هذالعبد اى ابرنك واو منك ورکسیه ر نسته طعننده کفیل اولق 
معناسنه‌در شول اناعهدك هن هذا الام ای ۱ كفلك ) العهد: ) معظمه وزننده 
اش اولان ره دنور وشم عد وزننده تغموزه. دیور کیره 
بعضنه اصابت اندوب وبعضنه اصابت ایلامش اوله يقال ارض معهدة اذا صارت 
قد اصابتپا النفضة من الطر ( المیدانة ) عك فعیله ك اوزون اولان خرما 
اغاجنه دیور ویو واوی ویابیدر دکه ذکر اولندی جع حشسی عیدان‌در 

+ فصلل الغین امحمد 1 ) ألغدة ( غك e‏ و دالك تشدید له ( والغدد ) صر د 
وزننده کوده‌ده بع دری اله ات ده حادث اولان هر وم به عقده‌به دنور 


اطراف شم او لور 1 تعبر او لور کتف طبه ده مشرو ح او لدبنی اوزره (ia‏ 
1 فولق ۲ ردنده و قو اثقارده و قاس.قلرده حدن اندر و ونلره اور ام مغان اطلاق 


اولنور اما خلق احندن قولق آردده اولانه شدید ایسه باشدن اغه ویازمه 
و قو لتقلرده اولابه کو نك سى و فاسقلر ده اولابه خیار حق تعبیر ایدرار بو زلر اسی 
ورملردر ماده‌نك اول موضعه حران طر شیله اتصیادن وویعض اعضاء ر بسه‌نك 
۱ اول مو ضعه دفعندن نشت ادر ونارده و جع اولور مولفت تعریی وحم اولیان 
عقده‌درکه ر تعبیر اولنور | کثری بدنك بربرنده پرجبان ظهور ایلسه محرانندن 
اورالرد, اویه عقده پندا اولور پس اورام م‌قومه‌به غده تعبیر عر فیدر اتی 
وغده هر سکیر ارالده ڪٽ وصلب قطعه به دنور یی غدد کلور مر و وزننده 
وغده وغدد فعت‌نله دوه قحنك طاغوننه دور على قول غده همان دوه‌نك 
1 قار شلف خاد اولور ڪر د ننه و پاحه ار ننه سرایت ایلد کده هلاك اولور جی 
آغداد کور غك کسربه وغده اور وومری ددکلری يوك عقدهه دنور که 
يولك وبوغازد خار حنده عدت ابدر سلعه دی فل و دوه‌نك ار آ ده 
اولان رنه دبنور ویر بلول ماله ع ی دواپ ومواشی 4 اطلاق اولنور جعی غداند 
کلور ( الد ) مد وزننده ( والاغداد ) ( والتغديد ( دوه غده حقرهق معناسنه‌در 
يقال غد البعیر على ناء احهول واغد واغد على العلوم؟ واتعه ون وغدد على 
احهول فهو مخدود تا ومغد او قال مغدود اذا صار ذاغدذة واغداد طارلق 


ور ده آمور وولایای متفهد اولان آدمه دنورک بادشاه ووای اوله حقدر شال‌هو | 

قرف 
18 


اولاش مز اله دنور ثععیه پالص‌دردر وبمار مو-منده اول یاغان پغموره و 
وشول پغموره دنور که بریغموردن صکره یاغوب اولکی بغمورك آ خرنك طویتنه | 
ونك اوی‌ادراد | نش ش!و له وزمان وهنکام معناشته در تقول کان ذلك نیع هد شبای 
و ق‌عهد فلان ای وزمانه ووفاء و امحاز معنا سنه‌در قال عهد وعده اذا وقاه و 
متعال رلك توحید معناسته در ومنه قوله تعالی [ الامن امن عند ار جن عهدا ] 1 
وهو مود ال تعال وهو خان و کقالت اند در تقول ار ۱۳ 
کذا اذا ضمن ( العاهدة ) مفاعله وزننده برکسه اه عهد و تیان ايلك معناسته‌در ۱ ۱ 
ومنه فوله تعالی [ واوفوا بعهد الل اذاعاهدم ] الاه ( العهد ) مقعد وزننده مکاث | 
عه‌ددر شار ح در رکه مطلقا ا و مشهد اس اولان ملهده اطسلاق او لور ۱ ِ 9 
( العهد: ) عینك فحیله ( والعهد: ) عينك كله ( والعهاد ) کتاب وزنده ۱ 1 
و نلرده اول بہار غور نه دور ( المعهود ) اول I‏ بموری یانش مکانه دیور 13 
تقال على بناء اجهو 0ر و ی ر باول مطرانوسمی (العهيدى) ا ‏ 
ميلك ف ی وهاء مزدده‌نك فصیله سمپی وزشده ) والعهدان ) عر ان وزنده 
بونلرده صمان و کفالت معنا سنه امعلر در ( التعهد ( نفعل وزننده ۱ و التعاهد) فاعل ۲ 
وزننده ( والاعتهاد ) افتعال وزننده پرنسته‌نك محافظه‌ستی درعهد: الب ام ابلکه 
اصلا ‏ ندن غفات اوزره اولیوب داعا احوالنی نفقد ومحافظه‌سنی دد وتا کد 
اندەرك کوروب کوزمكت معناسنه‌در قال تعهس‌ده وتعاهده واعنرده اذا فقده از 
واحدث العهد به شار ج درز كه ومظر مد مطر مهناسته اولان عهد ماده‌شدن | 
اوددر وال تعهد ضيعته وتعاهدها و اعنهدها اذا حفظ le‏ و العهد م 
( العهد: ) عده وزنده عهد وامان رر اولقش تحیفد له دنور ی دس خر 
او لنور كذلك 2ع و شرا ماده‌می محرر اولان ورقه دیور وت وعسك کی و 
وکتانتده اولان ضعف وردائت حالتنه دینور قال ف خطه عهدة ای ۱ 
عقل وادرا کده اولان ضعف و شصاه داور شقال فى عتله عهد: ای ضعف 
وعهده مقام نفیده رحعت معناسنه مستعملدر قول لاعهد: ل ای لارحعه وعهده 
برکونه کفالثه اطلاق اوللورکه اوزرنه آلق وبونه ق تعبیر اولنور کفالت 
عادد در مثلا تقول عهده على فلان ای ما ادر فيه من درل فاصلاحه عل 
( الاستعهاد) برکسه‌دن درعهده ایلدیک برشیئك بابر ام رویت و مافظه مقولهمی 
حالاتتی اعام e‏ ضعننده ,7 اوزره ما لو مو جج ویقه رت 
ايلك معناسنه دز شال انتههد من صاحیه اذا اشتز ط عليه عهده وراکسیه ۱ 
کندی طرفندن ھ LE‏ مأمون اونق اجون بر آاخر آدبی ضاهن و کفیل 


معناسنهد را تقال استعهد وا هن Er‏ ادا تِِ حوادث لقسه ) العهد ) کتت ى ^ 
وزننده 


pone maran a‏ یی 


aaa ge وس و‎ aan 


Ny? 


| )1م العؤاد ) عينك ضعي اشک او هاشردان دید کاری نسته نك نوی 
) عاد ) صار 6 افعال تا قصه دندر شال عاد کذا ای ص ار مزج اک 


اولورسه فعل ام اولور ( عاد ) داد وزننه پرفیله امیدر که هود علیه السلام 
قو میدر: بدرلری اميه ادر وم و قسله تأ وبلا ماصی‌ فش و غیر هصق او اور 
وعاد خلق معناسته استعمال او شور قول ماادری ای عاد هو ای ای خلق عاد 
بوراده غبر امتصرفدر ( العادی ) پای نسبتله قدے شیئه اطلاق او لور کویاکدعاد 
قومنه فتسویدر بر عاد به تو‌ندندر که صکر «دن حفر او فیوب قدعدن قلان قوي 
او له حقدر ) اليد ( عبنك کسر یله بر آدمه موتاد ومألوف اولان سنه دیون که 
کیدر کیدرینه کلود هم وم‌ض وحزن وسار حالات کی وجعیت ناس اولان وم 
مور وفه دبنورکه ببرام تعبر او تور او لنور سنك ده ایی کره اندر زری مدا لصوم 
ع‌فه سی فیدر و ری اطهیه در که ع ثه سی شر عیدر غو دیدن خود عادندن 
ما خواذدز ثارحكت پیا ننه كور ج اعیاددر حشب معناسنه اولان عو دك جعنه 
ملتس اولامق احون یه ادال اولندی وعید طاغ اشجارندن ر شر آددر ویر 
معر وف ار کف دوء‌نك اسعيدر جات عید به 1ك تنبلندند و ياخود عیدی ن دی 
ن فهر ین حیدان باخود عاد ن ماد اخود عادی بن عادی دام کسید باخود شو 
عید نآ لای جاعته مسو پلر در ) اتيد ) تفعیل وزننده پمر ام ابلك معناسته در 
يقال عید الوم اذاشهدوا العيد ( العیدان ) عينك #حیله اوزون خرما اغاجلر ينه 
دشور مغ دی عیدابه در رسول اام عليه السام حم‌تلر ينك کجه زر اور دك 
هثابه سنده و لاند قاری حناق اول وع اقا حدن اىدی و عیدان روح آدیدر 
ور رحل اسعیدر ) العاد ( مهك فصیله مصدر در که ذ کر اولندی ومعاد اسم مکان 
وجنت اعلا به اطلاق او سور و بکام‌ما کت و له تعالی 1 ان الذی فرض عليك 
القرآن‌ار ار الى معاد 1 اصل معاد عودت او لنهحق مکاند دیتور جع معناسنه 
ووارىلەجق ره دنور که صیرور دندز مصیر معتاس ند ) العاندة ً( قا ده وزننده 
معروف واحسانه و صله وعطیه به اطلاق اولنور وعطف وشفقته اطلاق اولنوز 
ومنه بقال فلان كير العاندة ای العروف والصلة والعطف وفانده ومنفعت‌معناسته 
مستعملدر و هنه شال هذا اعو د عليك ای انفع ) التعو د ( عو اده دد کاری طعام 
مذ کوری اكل ابلك معناسنه‌در قال عود الرجل اذا اكل العوادة ور آدمه ر 
نسنه ی معتاد ابتدر مت معناسثه در قال عوده ااه اذا حع بعتاده ودوه‌فوحه مق 
معاي در شقال عود البعير اذا ا ) العاده ( دأب و دیدن ا 


دوءیه وقوجه قیونه اطلاق اولتور کندیارك عل وسیره معاودتلری تاخودکندیلره | 
سك معاو دی اعشار ته عبیی در نونك جیی عیده وعوده کلور فیله وز نلریده ۱ 
اک مجاورننه مب در وعود قدي اولان وله اطلاق اولنسور معاودة سلاك ژِ 
اعتبار له وبوتلر وصف پالصدردر ال اخذ عود الطريق ای‌قدءها وعود اف ن او 
خلف وابور یع بن‌ذهل نام کسه‌ار ك فرسلری امعیدر و عودسیادت قدمهیه اطلاق | 
اولنور اباعن جدخاندان قدم اولمقدن عبارندر ناسك خاباذارینه معاودتلری باخود أا 
سیادتك نسلارنه معاودتی اعتبار هدر قالله عود السود ای قدعه وع بر ركه | 
کندیی بردن قطعا فصل وراخی ایقکسزن همان ابزی اوزره عودت ایلبه دجم ا . 
عودا على بده ورجع عوده على بده دیرر وبونار عاندا ناویلنده‌در نته که وحده ا ‏ 
وا متبکاده در وکتدیکات برده مکث اعيوب نه عودت ابدرسن د.جك لو E‏ 
بر دە لف العود والعواد بالضم والء‌ودة در وق الثل * زاح دعو د اودفع * ای ۱ رت 
استعن على حربك الداع الکمل عودوحه مذ کور اوزره باشلو دوه‌یه دغکله ]| 
وراده مراد سانلورده آدملردر انلر جره کار و آمور دده اوللرله غار ه 
خصو صنده کامل پبرارك رای وندییرارندن استعانتده مرا جه واهمام اله باخود !۲ 
حاربه قیدندن فراغت الله دعکدر * کارهار است کند مردم دانا خن ٭ک | 
بصد لشکر حرار میسرنشود * ( العیاد ) کتاب وزننده عيادة مر وض معناسنه در که 
ذ کر اتود وعود کی برایشه دفعة اليه ده یقیی تکراز بشلق معناستتنه‌در قال | 
عاد الشی" عودا وعیادا اذا بدا تیا ( العواده ) عينك ضمیلد بودخی عیادةضریض | 
معناسته مصدر در وعود ورحوع معناسته در وجاعت طعامدن قار غاو لدقدنصکره 
برآد مه حصصا اعاده او لنان طعامه اطلاق اولنور مثلا طعام عقید؛ وارد اولان 
ا خاصة اعاده او لنان طعام کی بقال جاهله بالعوادة وهی مااعید على الرجل | 
من طعام مخض به بعد مایفرغ القوم ) العواد ) قطاع وزننده ( والعود) ركع 
وزشده عود کی و نلرده اك جعیدر که خست4 به عیادث ادنلردر ( العود ) 
قول وزنجهه: (والهوود )ال اوو ره ماع کرک 2 
( الاعاد ) افتعال وزننده برنسته‌یی عادت ادك معناسته‌در قال اعتاد الشی؟ 
اذا انتابه ای‌صیره عادت لتقسه ( العود ), عینك ضعیه خهب معناسته‌در کر شير د 
کس‌لش اما حدر برنده بنه عودت ابده‌خکی اعشار يله در جى عیدان کلور واعواد 
کلور وومناستله خاصة لاغوته دیدکلری سازه اطلاق اولنشدر كلك تخر 
ایلد کاری عو د اغا حنه اطلاق اولغشدر ودل دننده اولان ککه اطلاق او سور 
) العواد ( شداد وزنده لاغوبه حلان ساز ندهبه دیتور ( العو دان ( هه تیه سیله 
| سيد الانام عليه السلام حضمرتر مك منبر منور وعصای مک ر مار ينه اطلاق اور ۷ 


O CA و‎ ۹ mA E CF 


a 1 د‎ 


FELT 8 


۱ وطریق وسیل معناسنه‌در تقول مالی اليه معلندد ای سبیل ( العاندد:) اسم فاعل 
بنیه سیله صو واوتلاق اری اولیان قير اراضی‌به دنور ( الاستعناد ) ق" وغشان 
| غلیه ايلك معناسنه در شال استعنده الق" اذا غلب عليه وسرکش دوه وت 
مقولهی ولاری وباعی اسلیوب زورلق معناسینه‌در قال استعند البخير والفرس 
اذا غلبا على الزمام وارسن وخلق اراسنه كروب دکنکله هر کسه چالوب 
اورشدرعق معناس‌نه‌در قال استعند عصاه اذا ترب مان الناس ورکسه حیا 
اعکسزین ناس اراسنده زا ايلك معناسنه‌در شال استعند الذکر اذا زی به فم 
ذوی العقول اولان ونی ارتکاب ایلامکله ۲ لته اسناد او لندی واستعناد طلوی 
برطرفه | کوب احنده اولان شیی" آغر‌ندن احمت معناسنه‌در قال استعند السقا 
اذا اختنثه فشرب من فيه وقصدو آهنك ايلك معناسنه‌در قال استعند فلا اذا 
قصده( عناد وعناده ) عبذلر ٩‏ فعیله اساه ربالدندر (عنده ) جزه وزنن‌ده نو 


مهره‌دن برخالوندر علقمة بن سله‌نك والده‌سیدر ( العویند ) درم وزنشده نو 
خد جاعتنه صوص برقربه در و نو عروین کلاب وبنوغیر جاءتلرنه‌حصوص 
برصودر ( عنقود ) زور وزننده بر | کوزك گلیدر وصالقم معناسنه اولان‌عنقود 
عقد ماده‌سنده ذکگر اولندی مولف ونکله اولك خاسی و ينك مرد ثلا 
او لدیغته اشارت ایلشدر ( العنکد ) حعفر وزننده بك نسنه به دنور واحق کسیه 
دنور قال رتجل عنکد ای احق ( المود والعودة ) عیذلرك فحیله ( والعاد ) 
مك فل هکرو دونك رحوع معناستنه‌در شال عاد اليه مود عودا وعودة ومعادا 
اذا رد جع مو لفك بضار ده بیاشه کوره متصترف اولدیتی نسنه‌هنه رجوع ابلك 
معناسته مو ضو غعدرواول بالذات یاالقولواخود با لعر عهاو لور واسیو 1 او اتعو دن 
ملتا ] الایة کر عه‌ستی لثصبرن الى ملتنا عبار یله تشسیر اپلشذر زیرا ع بار عاد 
ی من فلان مکروه دیرار صارمنه ای معناسته وواز کونی اواور لکن یضاوی 
| تغلیه جل ایلشدر که جاعت واحد اوزره «غلیدر حضرت :شیب ابله قوی 
| حاطب اولشدر انتبی وعود صرف و محویل ايلك معناسنه‌در شال‌عاده اذاصرفه 
| ورد ايلك معناسته‌در قال عاد السائل اذا رده وعود وعياد وعیاده عینلرك کر لله 
| خسته خاطری صوزمغه وارمق معناسنه در مرة بعد اخری وارلدیځیون قال 
عاد ار یض عو دا وع ادا وعيادة اذا زاره وعود عا ند لفظندن ۳ او اور جوب 
۱ و صاحب کی وعود پراسنه‌ی بنج" بویت ايشلك ROAR?‏ عاد ا٤ك‏ 
| تعییر اولثور بقال عاد الشی" اذا انتابه ای صنبره عادة وبرايشه ایکتصی دفعه‌ده 
بشاق معناسنه‌درکه تکزار ايلك تعببر اولنون تقال عاده اذا ده انیا قالااشادح 
| ومه * بدام فاحسنم فائیت جاهدا * فان عدم انیت والعود اجد * وعودقوجه 


۱۳ توت‎ APE 
ترکیده اونکو تعبسمر اولئور کنفر عناد وندندر وعاند داعا ولدن صیان دوهیه‎ 
| اطلاق اولنور جى عند کلور ركع وزننده ( الفاندة ) مفاعله وزننده مفارقت‎ 
٠ | و مابات معناسنه‌در قال عانده اذا فارقه وچانبه وععانده وعناد بر آدمه ماف‎ 
٠ |] معازضه ايلك معناسنه در بقال عانده معانده وعنادا اذا عارضه باخللاف وراه‎ 
| ملازمث ايلك معناسنه در بقال خانده اذا لازمه (عند ) عك حرکات تلاق‎ 
1 ونولك سکوی ودالك فعیله بر اسدرکه مکان قرب وحضوره دلالت ادر ی‎ 
| وک معنوی اولسون ترکیده آندن قتنده الله وفارسیده نزد الله تعبير اولور وتو‎ 
ظرق غیر مقکندر مقتضتای اضافت آوزره زمانی اولور واکا حروفق جاره‌دن ال ا‎ 
. || احق من حرف داخل اولور تقول جوت عند طلوع اشس وحشت من عد‎ 
|] وکاه اولورکه ظرف اولیدرق استه‌مال اوور تقال عندی کذا فیقال ولگ عند‎ 
| پاارفع وکاه اولورکه انکله قلب ومعقول اراده اوور یمن کاهجه حطور قلی‌به‎ 
| دلالت ادرکه اعتقاد معناسنه استعمال اوور تقول عندی کذا ای فى قلى‎ 
۱ ۱ و اعخقادی کذا و کاهعد معقو لده یعیی حضور حسی‌به ظرف او لدیفی کی ود‎ 
| معنوی‌به‌ده ظرف اولور بقال عنده خیرا وش وکاه اولورکه انکله اغرا اولتود‎ 
| بعنی اسم فعل ار اولور اغرا وحخصیص معناسنه تقول عندك زدا ای خذه‎ 
| ولا تقل الى عنسده و الی لدنه یعنی و ایک کلده وجه مسسود اوزره من حرق‎ 
. حصوص أولغله ای حر فیله لن و خطادر حر بری درة الغو اصده و وجه اوزره‎ 
 ما‌نماریز حقیق اباشدرکه عند که‌سنه جر وف چاره‌دن همان من حرق داخل‌اولور‎ 
| حروف جاره‌در وهربايك ام واص اولان کله اجون مخصوص ریت وامتیاز‎ 
| اولدینی درکاردر نته که مکسور اولان ان کله‌سنك خبریته لام‌د-خولیله #تازاولوب‎ 
| وافعال اقصه‌دن کان کله‌سنك خبری فعل ماضی اولغله منعین ولدی وعند کلهسی‎ 
۱ ماک وحکم وفضل واحسان معناننه‌ده استعمال اولنور انبی وعند که می کذلك‎ 
| عيلك حرکات لاله احیه معناسته‌در ( العند ) فحثیتله جانت معناسنه‌در قال‎ 
چاء من عنده ای من جانبه ( العنود ) صبور وزننده یغموری حوق بلوده اطلاق از‎ 
اوور تقال سعابة عنود ای کثبرة الطر وشول قار اوقت" اطلاق اولتور که‎ 
سار اوقلرك جهذلرینه مغابر نصیبلو ظهور ایلیه ( العنداوة ) هره بانده ذکر او‎ 
اولندی ( العندد ) حندب وزننده ( والعندد ) ډنفذ وزنده ماره معناسته در که إا‎ 
۱ ین خاو وافیزاق مکن د کلدر وال مال عنه عندد وعندد ای دو افنز اق‌وعندد‎ 
ندب وزنده حیله و حیص معناسته در تقول لش ل‌فیه عادد ای حیلة و ميض از‎ 
۱ وقدم ععناسته‌در که حوقد انکی شیته دیتور بقال شی" عندد ای قدم (العلندد)‎ 
3 ۱ سم مفعول ننیه‌سیله ودی جاره معتاس هدر شول مالی عنه معلندد ای دو خلو‎ 


E 
¬ 

وطريق ‏ ا 


ج 
< 
< 


۱ ۱ 9 ۳ 
ین دك کنسری و رانك وها فی قیسی ارضنده بر لاغ ادد 
( عود احدث ) معظم وز ننده غارب فمیله‌سی وردنده پرصودر ( غور سوادمه) 
مفریده واقع بر طاغدر که جله طاغلردن اطولدر ( عود اطفير: ) حانك فح 
پرموضعدر ( عود البان وعود السفع ) ایی اوزون و نوکسكث طاغلردرکه هل نه 
احق قوش می جبقه بیلور ( عود الکود ) کافك فڪی وواوك سنکولیله بنو 
جعفر لوردنده بر صودر ( العمرد ) علس وزننده اوزون شیثه دنور وقوی 
او لوب حتین خویلو اولان انسان و حیوانه دور قال رجل عرد ای شرس 
الاق قوئ وخبیث موذی قورده دنور وخبیث وداهیه اولان‌کسیه دینور و شول 

صوی واصیل اولان دوبه دنورک راحله اما ادر وعرد وعلة ی شراحیل 
تام کسه‌نك فر سی اعیدر ومشر ح وجوس وجد وابضعه تام کسهارك قرقرنداشلری 
اسیدر مرورره سید الام عليه السلام حضرتلرى لعن ونفرین ایلدیلر ( العجد ) 
حعفر وزنده ( والع‌عد ) قنفذ وزننده ( والهجد ) جندب وزننده قوری اوزمه 
دنور عل قول بر و عنه تاحود سياه اولانته دنور تخود کی وکو لو او لانثه 
دشور ( العجدة ) دحرحه وزننده پاش اوزم عجد اولق معناسنه در قال عد 
العثب اذا صار عجدا ( المحجد ) اسم فاعل بنیه سیله طارغین وتبر" مشرب آدمه 
دور شال رجل هد ای غضوب حدد.( عڪر و ععده ( اسامیدندر حوهری 
نوما دهي وهمندن تاشی به ثلانی وله راعی اولهرق ذ کر ایلامشدر لکن حوهری 
اده فاده‌سی عشده هن د لان او هرق اب که مو لگ وهی با حادز 
( العنود ) قعود وزننده طوغری ولدن صاعق معناسنه‌در عند عن‌الطر یق 
وعند وعند عنودا من‌الباب الاول والرابع وانفامس اذامال وطبر دن قان کسلیوب 
متصل آ 5ق معتاسنه می ادر شال عند العرق اذا سال ف را و طوار سور بدن 
آیریلوب الکرحه اوتلامق معناسنه مستعملدر بقال عندت الناقة اذا رعت 
و حدها و پر آدم حي یاهرد رد ومالفت اتلك معناسنه مستعملدر قال عند ارحل 
اذا خالف احق ورده عارفا به اساستك بيا ننه کوره بو معتابه مو ضو عدر ماعداسی 
توندن متفر عدر ۱ الا عناد ( هر منك کسر باه ودی طبر دن فان دیکمیوب مقصل 
آلق معناس‌نه‌در يقال اعند العرق ععی عند ویدر ,ی قوصق معناسنه‌در قال 
اعند ‌قیثه اذا انعم بعضه بعضاو برآدمه موافقت جهتله معارضه ابلك/عناسنه درکه 
انك ابشلدیی ری اشل‌کرن عبارندر مبارات دی بو معناه در قال اعند فلا 
اذا عارضه لتاق ومحالفت حهتلده معارضه اجك معناسنه اولغله ضد او لور 
قال اعند فلا تا ذا عازضته4 با لاش مصیاجده و معاد عنو اسله ص سو هدر 
( العنید ) امبر وزنده ( والعاند ) شول کسه‌درکه حي هرك خلافنی ایشلر اوله 

EY: 


ومعمد آ له درك وضع اولغش سقف وحید مقوله‌سنه وصف اولور يقال ترا از اج 


معمد ای منصوب بالعماد و رو ع خاش لاه سته دشورکه شش وزمای اوزون 


اوزون عود هیده اوله قال وشی معمد وهو ضرب منه ای على هیده العماد 


( العمد ) عتل وزننده ( والعمدای ) عتلای وز ده اتلو جانلو کو جلو قوتلو 


کج ابر سنه دنور موق ها له در شال غلام عد و عدای وجارية عدة وعداية 
ای شاب ل سیا ا ) المعمودية ( E‏ 5 ال نصاری ا #صوص بر 


صو اسمیدر که یکی طوغش حو حقلرنی اک طا لدرر ار وعل سا پر طانه نك ختا نلری 
منز لنده‌د رکه خان آذلره موحب دطهمر او لدینی کی عل مز لور دج نصاری 
آیشلرنده هدار طهارندر مج در که و د له کین معمو ذیت معر یدرک دال 
مجه ابلددر عبرانیده طهارت معناسنه‌در نصاری طافه‌سنك هر کایسا ومناستزارنده 
عر‌عردن مبتی بررحوض اولغله کشیش برةنما وفتده آنی صو اله طو لبروت ۱۳ 
طوز یاخود بلسان اتی القا ابدر تا که تعفننه مانع اوله بی برکنبه حصر ایلذکده 
يعض افیان تصاری غت ده ک هی بدکیش اول کسه‌ی قر شوسنده اقامت واول 
صوبه بعض ابجيل آيتارنى قرأت ايلدكدنصكرء السانارحه اولیوس اله يع ای 
دار بعض اعنقادات باطله ابه کا امس و شه اولدخی تا تلق" بالقبول ادوب بعده 
اول صو دنل اد وم‌سومكت اوزر نه ايشته ن سیی اب 6 ورو حالقدس ج اسه 


تغطيس و تطهیر ایده‌بورم بونلر شاهد,اولسونار دەر اول صو ]نك اوزر ننه ۱ 


صب ایلدکدنصکره برمندیل اله مح ادر وچوجقلری ولادتلریناك سکزجی 

کوی تغطیس ابدرتر ندر ومادر اری حوجنی آ لوب کدسیش حضو رنه کتوررلر 
کیش ۶ او لنان هذیای قرر ایلدقه بالو کاله ندر ومادری تصدیق 
وقبول اد رار واول صو ی طوز اخود بلسان تعفدن حفظ ایلکله عدم تعفن 
بت بر کته عزو ایدرار و دی اشاد د قندیل کی شعیده رهانه دندر آنتهی 
( وادی* عد ) هادی" جد وزننده حضرت موت تراننده بروادی آددر (التعمید) 
شعیل وز ده سیل صوی ا برکلث اجون او کف طو ها تقول عدت 
السیل آذا سبددت حربثه بات ووه حت کح ف موضع ( الاععاد ) افتعال 
وزننده طیاعق معناسنه در بقال اعقد على الشی" اذا انکاً وفلان کسه بتون کجه 

اصتلا طو رمیو ب صیاحه قدر سوروټ کتدی دجك پر ده اعد لاج دبرار 
کویاکه تام لیل عاد ااذ ابلشدر ( العمد ) مکرم وزننده ( والعمدان ) جلبان 
وزننده اوزون شیثه اطلاق اوور ( غور العماد ) غین مجمهنك فحیله مکه یه 
قریب بنو سلم توردنده ترموضعدر ( عاد الشی ) شین مصمدنك فى وقصمایلة | 


مدر ده بر مو ضعدر (اماده موی »اسف بر قلعه آدیدر ( عود ف‌یفه ) | 


۱۳۳۹ 


س س 

عد لاشی" اذا قصده ومرض مریضی زون و دردناك ابلك معناشنه در قال ۶د 
الرض فلاا اذا اضناه واوحمه وثقلت ويرنك معناسنه‌در شال عدهاذا قدحه 
۰و دونشورمك معناسنه در قال عد الشی" اذا اسقطه ور کسیه عۈد اب اورمق 
معناسنه در قال عده اذا ض‌به پالعمود وبرآدمك عود دطننه اورمق معناسنه در 
قال عد فلا اذاضرب عود بطنه وعزون ايلك معناسته د ر شال‌عده اذا جر به 
و تحب معناسسنه استعمال اولنور تقسول :اعد منه ای اجب منز دیرکه 
ای فارس فقه اللقهدء شر ار اعد من نسنید کله فومه کلامازنده. اغد کله‌ستتك 
معناسی هئوز معلوم اولدی دعشدر مولفك تشسیربنه کوره نوت معناسته او لور ۱ 
وراه ده کب معناسنه‌ده او لدینی مصر‌حدر انتهی وع بر اول ایشی ان جد وشین 
حهشله ایشلدم دحك رده فعلته عدا على عبن وفعلته عد عین دیرار قال الشارح 
قال الصغاتی وهذا احبراز من بری ها فرظنه صیدا فبر ميه فانه لایععی عد عبن 
لانه اما تعمد صيدا على ظنه ( الاعاد ) هرك کر لله نودخی سدقت ويه 
مقوله‌سنك لته درك وضعیله طوردرعق معناسنه‌در شال اعد السقف اذا اقامه 
بعماد ( الانماد ) انقعال وزننده آندن مطاوعدر دیرکه آ لفق معناسنه‌در قال 
اعد الدار فانعمد ( العمد) تفعل وزنده ود برایشی فصد الك يعني جد 
وعرزعتله شتروع ايلك معناسنه در قال تعمد الشی" اذا قصده ( العند ) فتینله 
طاداق معناسنه‌در يقال عد الرجل عدا من الباب الرابع اذا غضب آنفا ابن 
فارسك نقل ابتدیکی کلامه نای ان اثر ده مصادفه اولندی مکر کلام مز ور 
"انو جهل ملءونك اعش ان مسعود حنم‌تاری مسفوری فتل ابدرکن تفوه ابلش 
ان ار جى معناسیله و عضلردن خضب باخود توجع معناسیله بیان اءلشت‌در 
انبهی وغد برنسته به دوام وحهیله ملازمت ايلك معناسنه‌در شال عد به اذا مه 
ودوه‌نك اور کی حوق بنل‌کدن تاشی طشره‌سی صاع اوله‌رق ار سی درد تال 
اولق معناسنه در يقال عد البعیر اذا انفضحم داخل سنامه من ال رکوب وظاهره 
یم وطبراق بغموردن بك اصلاق ععناسته در قال" عد الثری اذا بلله الطر 
حتق اذا قبضت عليه تعقد لنداوه بعیی طبزاق غو ردن شول در جه دءا صلاند ی که 
آ لوپ صقسه‌لر طورطوب اولور وعد دابه‌یه حوق نمکدن ایک فینافار قباروب 
| <ریاری صیرلق معناسنه در قال عدت الاه من ال کوب إذا ورمتا و اختطتا 
( عدی الثژی ) کف وزنده پاش طیرافلو مکان د عکدر ونکله کثبر الاحسان 
اولان آدمه کنانه اندرار قال فلان عد الثرى اى كتير المعروف ( العمود والعمید) 
امیر وزننده ( والعمد ) معظم وزننده درد عشق و حشدن زار وزبون اولان 
| آشفثه حاله اطلاق اولنور قال رحل معمود وعید ومعمد اذا کان قد هده‌العشق 

سس سوبس بیس سس خی 
طره اطلاق اولنور جل .قول آرقهبه اطلاق ا ارا ٤‏ بطنك قايا و دار ۲۲ ۱ 
ایا کیدر اساسده قول او ول ر الکد رط 4 رد رکه حکری سق ادن ۱ 
پس ماساریقا طبری اوله‌جقدر زیرا اطباء دیرارکه اخلاط اربعه که صفرا وسودا 
ود وبلفیدن عبار‌در صورت تکوی ووحه اوزره‌دره اکل ۱۲ 
سنه معده‌ده يعد الط ع صافیسی اطر ای معده‌ده مذشعب ماساریقا تير اولان | 
خر وه طبر ار اعانه سیله ۲ حکره واصل واده تکزار طحله هد ضم او لدقدنصکره 
صافیسی قان او لوب جيع اعضابه غدا وقوت اولق ا حون لق وجکر ده 
حین طهنده اسفله رشوب ادن تفل سو دا اولوب اوزر ده ال ونه کو وك 3 
صرق را وا یک و فنده خام کوبو 1 باغ او لور اہی ( وعود ا نان ۲ پلانك ایی أ - 
اغ بنك اورته‌بنده توسکعه حکیلن اوزون طره اطلاق اولنور و عود الاذن | 
قولغك معظم و قوامنه اطلاق اوور که کرتلی را ود بك حراین || . 
واندوهنا که اطلاق اولنور کو که شدت حرنندن ستون کی ي عقل و جات  ]‏ 
اولوب یاخود قیام وقعوده مجالی اولامغله بر نسنه‌یه طیانه‌رق فیام وقعود ادر | 
اولدیفنه .مبی‌در تقول: رأته عودا ای حزینا شدید الزن و عود الظلیم دوه 
قوشنك ایاقلرندن عبار ندر عو د الب E‏ اتدکلری ایک طر فلو . 
ميالردن عبارتدر ( وعود اسحر ) عر وزننده ورك طهر تة اطنلاق ا E‏ ۱ 
وتین دید کریدر وعر بلر اعقاد اتدکلری وجه اوزره رأی وندببراری تقر وقوم ال ٠‏ 
الل ر لله مصییین شعت راستنه سلو ۵ انتدیار د یرت برده استقاغوا عل جود دام 1 
دبرار علي وحه عدون لیخ انیت از ار وزنده ودی ر قومك . 3 
سید وذیثانته دینور که امور و مصلیتارنده صد و مقصیریدر ( الماد ) کتاب ]| 
وزنده طیایه حق ذسته به ودیرکه دنور وعود کی ۳ عسکره باود EE)‏ 1 
عسکره دینور واه ر فیعه به دباور مفر دی عاده‌در هاله بو معناده عاد مذ کر 1 
ومونث اولور وع بار فلان طویل الماد دیرار زاین ومباف بنه ماز لی علامتلو | 
ونشانلو اولغله سایراندن متعین و متاز دعکدن کنایه درل کویا که چادوننك ا 
دی رکنك اوزونلغیله خاندانلفتی اراده ادرار واهل اخسهیه که حشم نش‌نلردر . 
اهل الاد اطلاق ادرر على قول اهل الاد ابي رفیعه اکاییدر ( المدة ) 
زرده وزننده ( وال‌ندان.) ساطان وزننده ریس العسکر پاخود دسیل العس‌کر 
معناسنه در عود واد کی که ذ کر او لندی وعده اعتقاد اولنه‌حق. شیثه دنور 

(الحد) جك وزننده سقف وهه ود وا مقولهسنه دير 2 فومق معناسنه در قال عد 
السقفاعدا من الباب الا اذا اقامه بعماد وقصد ابلك معناشته‌دزکه سبو وخطا || 
مقابلیدرکه شرو ع ایلدیک کاری جد ابه ملموظظ ومقصود ایلکدن عبارندر قال || 
EIN 
| مصدر اولور صلب وشدید اولق معناسته بفال علد الثى* علدا من الباب الرابع‎ 
اذا صلب و اشند ( العلداة ) عينك كله بر موضعدر ( العلندی ) حنطی‎ 1 
وزننده مطلقا وفون وغلیظ اولان شیثه دنور عیك ميل ده لغتدر و ميشه‎ 
اغابی وعندن مغیلان کی پراغاحك اسمیدر مفردی علنداة و ج علاند کلور‎ 
وضعتینله علادی دی دیرار ( العلادی ) غينك عیله فرادی وزننده پاوز وشدید‎ 
دوهبه دنور ( العلود ) عینك کسربه قول وزننده بپوك نسنه ه دینور کبیر‎ 
معناسسنه ورزانت ووقار صاحی سید وسر کر ده يه دیئور قال هو علو د ای‎ 
سید رزین وقور ( العلودة ) هاه س رکش آنل تور واولا تاره دور‎ 
کنه‌سندن شواک که دلیه ويك قوجه دوهه دنور ( الاعلنداء ) اسرنداء‎ | 
وزننده دوه غلیظ وشدید اولق معناسننه در شال اعلندی ال ادا غلظ و اشتد‎ 
العلندد ) عند ماده‌سنده مر سومير ( العلودة ( دحرحه وزنشده ر کسه برنذه‎ ( 
دای ابت اولق معناسسنه‌در شوه کر برکسه حریکنه قادر اولیه شال علود‎ 
الرجل اذا لزم مکانه غ شدر احد على محر که ( الاعلواد ) احلواز وزشده ر‎ 
آدمك وحودی فلیظ وشدد اولغله آغر اولمق معتاسنه‌در نقال اعلود الرجل‎ 
اذا غاظ واشتد ورزن ( العلکد ) زر ج وزشده موز داهیه‌به دنور ظاهرا‎ 
داهیه صفت کاشفه‌در و ودور وسشیان کوزه خوار ايشه براض قاری ه دنور‎ 
العلکد ) قرشب وزنشده اڅ یاغنه دینور ( العلکد ) علبط وزننده ك قوی‎ ( 
سوده داور ) العلكد ( حعفر وزنشده ) والعلکد ( زرح و تاه ۱ والعلكد)‎ 
علإط وزنشده ( والعلاکد ) علارط وزننده غلیظ شیثه دنور ( العلتکد )سفر جل‎ 
وزد صلت وشدد اولان سیه دنور ) إلعلادة والعلاد ) عارك کسر له‌او زرنده‎ 
اکر لش ایپای بومق اده‌جك شیثه دینور جیی علامده وعلامید کور (العلهد:)‎ 
دحرحه وزننده حوحفك غداسیی کوزل ابدوب: خوشجه تریه و تغده ابلك‎ 
معناسنه‌در قول عاهدت الصی اذا احسنت غذاءه ( المود ( مود وزنده‎ 
معر ود رکه دیوگ لور ۇن سا جي اعده کلور وعد کلور يله وعد‎ 
کلور نار و و فصد ععناسندن مأخو ذدر و عود الفوم برقومك قوام اموری‎ 
وعو داسف‎ E اولان سید ومهنزینه اطلاق اولنور نقال هو عود قومه ای‎ 
قحك صر‌ننده اولان اوزون اوزون طرشهد اطلاق اولنو رکه عض لحد او ج‎ 
| داله اولور اوجنه قدر حکیلور قود و )نش عسکره ا اد‎ 
اولتور رايس العسکر معناستنه بعش نسخه‌ده رسیل العسکر هنواننده مر‌سوم‎ 
اولغله كرك طلیعه‌بی وحرقه‌جیسی دعك اولور ( و عود البطن ) انسانك‎ 
کوکسنده رهاه ددکری دل کی ککدن کوبکا اشا چە سنه قدر مد اولان‎ 


اول ۷۱ 


جر و ای ی OS ho‏ 
0 4 1 » ۱ ۲ 4 


ی e‏ 
۱۳۱۹ ط 


2 ۳ 
۱۶ . 


صوقنده اولان وج ککنه دننو رکه مرج مقداری کر عصعص دی دبرار EE‏ 
قمحا لاقت آدم وخاعه فناه وعدم اولدینی صو در وعکده زور وقوت مغټاسنه در E ٣‏ 
قال به عکدة ای قوة و کار آنته دیور ور الطضب معنا سنه ( العكدة )" فال ۱ 
آ هر ده ابا کوک دنور وجوفده و رکك»کو کله دنور وشول قوش بلکنه 
دیتورکه امك طح ایدلر آنکاه آمکه جایجا نقطه طرح ایدرلر( العکد ) ع | 
وز ننده پرنسته نك وسطنه دنور قال عقد ای ای وسطهة و عکد مصدر الور 
بر حصومن امکاند کلوب تو لکۍ بولق معناستهدر تقول عکدل الامر عکذا مر ۲ 
الیاب اللانی ای.امکنیی و صغفق معناسنه‌در يقال عکد اليه اذا ا ( الاعکاد) ]| 
هوك" کر له بودتی صغفق معناستنه‌در بقال اعکد اليه ادا" لا 117 ) ۱ 
سید وزننده صغنه حق بر حا معناسته ( العکود ) بربرده غل الدوام مق وملازم | 3 
اولان آدمه دنور وکن وقابل اولان شیع دنور وحیوس کسية داور وداعی ]| 
عاضر وثابت اولان طعامه دیور ( العکد ) فعتنلد كار و دوه قسمی سورمك إا 
معناسته‌در بقال عکد الب والیعیر عکدا من الباب الرایع اذا سفن و برنسندیه | 
ايق معنأسنه در قال عکِدٌ به اذا لزق ) (عکد ) کف وز ندهسوز کل ودوه‌ه 
دئورکه معنای مز وزدن و ص‌قدر مؤنق عکده‌در هاله و عکذ ری ری اوزره 
پاش ووری افاج بعند سنه دنور ) الاستع‌کاد ( و دی کر و دوه 2 سورمكت ۱ رگ 
معناستنه‌در قال استعکد الضب والبعير ععی عکد وفوش سم برحی قوشك | 
خوفندن پرنسنه یه الجا اه منضم اولق معناسنه‌در بقال استعکد الطار اذا انم ۱ 
ال اش" محافد الوارح ( مکاد ( سڪاب وزننده عنده شهر ژ ید قر ده برطاع 

آدیدر اهل وسکاتی هنوز لغت فضعه اوزره برقر اراردر اخثلاط الاندن اراز 

اله غربان پانلرنده اوج کوندن زیاده الوا باز ( الاعتکاد ) افتعال وزنده | 
بر بره باخو د بر ایشه عل الدوام مهم ادوب ملازمت اعت معناسنه‌در قال 

اعتکده اذا لزمه ( العکردة ) دحرجه وزننده سموزوب قوثلنك معناسته‌در قال 

عکرد الغلام اذا س ن وفوی ودک اولان داه را کی کر‌ها کندی لو 

اولدقلری شوه( نه مصطر ايلك معناستنه‌در تقول کر دت لاقتی ای رحعت 
ی i‏ الافها وا کازه ( العكرد ( حعهظر وزننده ) والغكر د ( برقع و تاه 
( والعکر د ) علبط وزننده ( والعکرود ) عصفور وزننده باوغى متقارب على فول 
اناو جانلو اوغلانه دنور بقال غلام عکرد و کرد و عکرود "ای متقارب 
الحم اومان ۱ العکلد ( علرط وژنده ) و | (عکا اد ( علا بط وزننده مك فو ی سوده 
دنور هند البعش لانن زانده در ( العلد ) عياك فصی و لامك كوبلا يون 
سکیر بنه وینو وبك قاصقی شیثه دینور يقال شی" علدای صلب شتدید و علد 

5 N e ۲ سم‎ 
aE, چ ی‎ 


1° @ 
ری برندن مفارقت ايلامك اوزد» عهد وهان ایدن کد هرك هر پردر احد هرا 
آخرد عقید در حلیف دی دار شال هو عقیده ای معافده و عقید و معاقد 
معاهد معناسنه در که برنسته‌نك بار امرك حفظ ونکاهنی عقد فلبله ملبترام اولان 
کسه در قال هو عقیده ومعاقده ای معاهده وع بار بالطیع کرع او لا به عقیدالکرم 
و بالطیع لئم اولائه عقيد اللوم اطلاق ادرار ذکر اولنان معاهد معناسندن 
مأخو ذدر باخود معنی‌مفعو لدر ( العنقاد ) عینكکمم له( والعنقود ) زور وزننده 
صا لد دنور که دایه غقدایاسی باعث ميه در اوزمو اراك و دطم اغا حلر, بنك صالشی 

ی +( التعقيد ) شعیل وزننده بك دو کملل یاخود حوق د و کملل معناأس.نه در 
کول غقدت العسل اذا اغلته حق فاظ و تا وعاری معقو د ايلك معناسسنه در 
تقول عقدت الاه اذا RE‏ له عقو دا ای طاقات ک E)‏ ( الاعقاد ) هرك 
کیمر نله ودی نسنه ی قینادوب ووامه کنو رمث معناسنه‌در تقول اعقده ای 
افلیته حي غ(ظ ) الاس تعقاد ( دشی حار بر وك معذاسنه در قال استعقشدت 
رو نت ی ) دنور نده ساح و ادوه اطلاق آو لور 
نف ققده ایلدیکیون تقول اعوذ باه من شر ااعقد ای الساحر ( العقد ) معظم 
وزننده فامض وحشکل کلامه اطلاق اولنور تعقید لفظی و نعقید معنوی وندن 
مأخو ذدر شال کلام معقد ای غامض ( التعقد ) تفعل وزنده بر ننه قویلوب 
قوام وق معناسنه‌در شال تعقد الدس اذا غلظ وبرنسه پابلش قیو کری طرزنده 
اولق معناسنه‌در قال تعقد قوس قر ح اذا صارت کمقد مبنى و تعقد ف الب 
احر سی طاسله اوراش قوينك اشافیسنده اولان طاش-لری حقوپ بوقر سی 
دننده صو ابر کلسك‌بره کیرمکدن عبار يدر ) الاعنقاد ) اعتفاد وززننده ومرادفیدر که 
ووکملزن معناسته در ومناسله برسته‌ه کوکل بغلق معناسته مستعملدرکه قلب 
اک قرار داده اولوب كن فلقدن عبارندر بقال اعتقد کذا ای عقد عليه القلب 
واول ربط قلب ایلدیی شه عقیده اطلاق اوللور هاء اسله واعتقاد غقار 
و حفتاك وسایر مال وعلاقه کسب ویدا ایلك معناسنه درک چقد؛ مک کوره‌دندر 
شال اععقد الر جل ضيعةومالا اذا افتتاهما ( التعاقد ) تعاهد وزننده ومرادفیدر که 
عهدشمکدر قال تعافدوا اذا تعاهدوا وکویك حفتلش دکدنصکره بری رنه بغلغق 
معناسنه در ديشينك منسی بك لزوحتل او لدیشندن با شوب ار ککنك 7 
شیشورفکله کلیدلنور دبرار قال تعاقدث الکلاب اذا تعاظلت ( العقود ) ری 
ثابت معناسنه مستعملدر بقال ماله معقود ای غقد رأی ( العقاد ) ومحق دبزیسته 
دینور که اطفالك بیونلرنه تعلیق ایدرر ( عقدان ) عفان وزبنده فرزدق نام 
شاك لقسدر و دور او لدیغهون ملقب اولمشدر ( العکدة ) عده وزننده فوروق 
1 


۱۳ 


الولایات على الامصار من عقد الالوية للامرا وق حدیث ابي [ هلك اهل العقدة | ET‏ 
ورب الکعید 1 را السعة العقو دة لاولاء وعقده سول عقار و ضیعه ا 9 
اطلاق اوثورکه صاحی آنی کندی ملک اولق اوزره اعتفاد داراو ود وگ ۱ 3 
رنه دشورکه نك ا ذوکیلور و ولایت و تسلطنت و خلافت مقولهسی 
حالات امجون عقد اولنان بیعته اطلاق اولتور تهکه ذ کر اولندی وحوق‌وصیق | 
اغاحلق بره کذلك حتلق خرمالفه اطلاق اولنور ومنه الثل × هو آلف من‌غراب ]| 
عقدة * پعنی اثجاری کثیر وفروان اولان برك قرغه‌سندن زیاده الفتلو ومونسدد ۱ 
زرا اول برك قرغه‌سی کرت اجاردن غبری ره تقل واوا ایار وعقده دوهلره ۱ 3 ۱ 
اوتانی کافی اوتلاغه اطلاق اولور که اوراده بغلاوب سار عه کغزر وعقده إا 
سی هر ارض مخصبه به اسم اواغله منصرف اولور اسم جنس اولدیچون وبا | 
برارضك على اولغله غير منصمرف اولور وعقده مدار معاش يعنى برادمك وجه ۱ 3 
معا اكا متوط ومعقود اولان شییثه اطلاق اولنور علانك ارب لقلری کی قال | 
هو عقدة معاشه وهی مفیه بلاغ الرجل و کفاته و کویکك ذ کر نه اطلاق 8 
ولور وارض خصبدیه دنورک زكر اوکدی وفقده و جرب وا ۱۳۲ 
مستعیلدر ومنه عقدة الشکاح والیم وغیره ای و حوه و اونلاقده شول چاره / 
اطلاق اولنورکه سنه ماضیه‌دن قالوب بار موسعنده تازء‌لنه جنبة الرعی معناسنده 
وشول دواب ومواشی به دینور که اوتلوق مقوله می علفلری قالامغله اغاج ۱ ۷ 
اوتلامغه مضطر اولهار والده اولان صنق بره اطلاق TAY‏ بر عارضه اله | 
که و و عقده و و نب ر لد آددر و عقدة بنت مسر ن ولان طو ‏ 
سلندندر عر دن عقدیون دد کاری جاعت کا منسوپلردر و طرماح ام شام 
و و عقده بررحل آدیدر وعقدة اذوف وعقدة الانصاب ايى موضعدر || 
( العقد ) صرد وزتده عقده‌نك جعیدر که ذ کر اولندی 0 خشم و که به 
عقده اطلاق اید رار ومنه شال حلات عقده اذا سکن عضبه ( عقد ) صرد وزد 
تاخود کک ف وزنده دصر ه | 4 ر نه بننده a‏ ) بنو عقیذه ) جهینه . 1 
وزنده برقيلهدر ( المقدان ) فصانله پرنوع خرما آدبهاژ ( البناء العقود ) شول . 
تابه اطلاق او لور که دوارنده جاحا قړو طرزنده کرار عقد اوغش اوله وآ ناري 
عظ یم بنالرده تقویت واسعکام اجون طر ح ادرار E:‏ ص e‏ 1 
عنم دو اررنده مشهوددر قال ف الاساس ناء معقود ومعقد اذا ل4 د ۱ 
ای طاقات معطوفه کالاو اب ( الیعقید ] شطین وزنده آنشده فواطفش بله 
دینور وال اله قوام واش طعامه دینور عقیده کی قال ای بالعقید وهوعسل 
قد بالتار وکذا طعام بعقد پالعسل ( العقید ) امبر وزننده معاقد ععناستهدر که 
ی که فوویت ۲۱۵ بای ۳ ی رو | ۱۳۱۳ 


وا ی وت سرتسا وس وت یسیع ات اس دا ار سس ار ۳0۳ ] 


ومعویدن اعدر يقال عقد اطبل والبیم والعهد عقدا من الباب الثانی اذا شد ۱ 
وفلان کته لا به صغنوب ناه کو ردی دجك برده عقد فلان عنقه الى فلان 
درز و عقا برنسنه‌ی حساب ايلك معناسنه فستعملدر قال عقد الاسب آذا 
حسب و کفیل وضامن اولاق معناسنه ستعملدر تقول عقدت له ای کفلت وعهد 
معناسنه مسنیلدر تقو ل عهدنه علیه ای ماهدنه وعقد و صف اولور آرقه‌سی ۱ 
در ندکلو کم ومثان ار کكث دوه دنور تقال جل عقد ای موثق الظهر (العقد) 
فتن یدن عل قول عندن برق آدندر که دشر نن معاذ وانو عام عبداللك 
بن عرو اول قبلهدندر وعقد مصدر اولوړ برآدمك ساننده طوتقونلق اولق 
هنا سنه که طلافتله تکلمه مقتدر اولز قال عقد ارجسل عقدا من الباب الرایع 
اذا کان ى لسانه عقدة وچفتلشمش دیشی کویکت فری ارککك ۲ لته بابشوب 
صقمق معناسنه‌در قال عقدت اللعوة اذا تششت طبیما باسرة قضیب الم وعقد أ 
در طوت ا رکش قوم کومسنه دنور ( الاعقد ) اجر وزنده لساننده طوتقناق 
اولان کشی ه دور که بلئك تعبیر اولنور واعقد کویکه اطلاق اولنور وقویزغی 
ورفاج قورده اطلاق اولنور ( العقد ) کتف وزشده ودی در طوب رش 
قوم پغنلرنه داور مقردی عقده‌در ولساننده طوتفناق اولان آدهه دنور و سول 
ار کك دوه اطلاق اولنور که کوده‌سی قصه وعله صبور بعنی طیانقان و مصمل 
اوه ( المقدة ) فعائاه أده دلاف کو کند- اطلاق اولنور اصل اللسان معناسنه 
( العقد )عك کلمر له فلا د هند دنور ۸ کر دانلقدر ی عقود کلور قال جات 
وق عنقها عقد من الدر ای قلادة شارح دبركه عقد ف الاصل عص‌در در عقد 
مذ کور کی نعده عقده مناسیتله فلاده‌یه اطلاق اولندی ( العقد ) مزآل وژننده 
دوم پر ته دینور ومنسه قولهم هو من معقد الازار ای قريب النز 2 ( العاقد ) 
قو يئك حرعنه دنور که دار امادار قرق ذراع حوره‌سندن. عبارئدر قال بنی 
فی عاقد البتر ای حر ها وماحولها وعاقد شول آهوبه اطلاق اوور که اوومق 
احون یوت اکش یاخود پاشیی احه‌سی آرالغنه صوقشدرمش اوله و شول 
اقده اطلاق اولنورکه دول طوندیفی عض علامتله اقرار و اظهار ابلش اوله 
۱ («المقداء ) جر اء وزنشده جاریه‌ه اطلاق اولنور وفورضی دوکه‌لفش طرزنده 
بعت طوباق اولان قيونه اطلاق اولنور شال شاء عقداء اذا صار دنا کاله 
معةو د ( العقدة ( عده وزننده اسعدر دوکه دنور که وا میاه کره دبرلر و عقده 
ولایت معناسنه مس تعملد رکه بر بلدهه وال اولقدن عبارندر عقد لواء پاخود 
۱ عت معقوده ملا <ظەس ەدر جي عفد کلور صر د وزننده قال ف ااپاید وف 
حدیث عر رطی اله عنه [ قال هلك اهل العقدة ورب العكبة ] یعنی اتصاب 


» وقافث بسکو ببله دوک بخلی معتاننتله و رکه دوكك و دكلمك تعبير او لتور حسی E:‏ 


| شدتو ورم و اجلو کوج تسده دیور ال بر e‏ ۱ 
وماده حاحذه و سارده عطود ماده‌سنندن صکره مر‌سومدر بخ اف 1 
او لدییی مص حدز وم‌هر ده من ند ثلاتی و صفت اوهرق م‌فوتدر پس موف 8 
مقام مناسننده دت انلشدر و عطود سیر سر یع معناسنه در تقال سیر عطو د ای ۱ 

سرع وشول اولو وایشلك وله دنورک آنده سالك دیلذیی پردن عم وسلوك | 
ایدر اوه شال طریق عطود ای بین لاحب ذهب فيه حیث ماشتاه ومجیب | 

واصیل آدمه دنور واوزون طاغه واوزون کونه دنور و زاغلفش کسکن رنه ۱ 
و لابه دینور و سنه امه‌به و بوم نامه دیور بقال مضت عليه سنه EE‏ ۱ 
کر یت وذهب وماعظو دا ای اجع ( العطر د( علس وز ننده عطو د معنالر ننه‌در که 
ذ کر اولندی ( عطارد )عك یله خنس افسامندن يعن سیاره جله ستندت ‏ 
بر کوکت آدبدر معاء سادسبهده اولور و عطارد لفظی فنصرف وغبر منصرف 
اولور مؤلقك ”ماء سادسهده اوأور دعسی و قر یدن آشاعی به عد اعتبار هدر که 
خلاف متعارفدر سریع السير اولدینی باعث ميه در باد م‌قوفه‌دن ا 3 ۲ 
وعطارد نو 3 قسله‌سندن ررحل اميد رکه متعلقا یله او رجاء عران بن ليان ا 
نام كسەنك قوی اندی و عطارد ن حاجب 1 زراره مرو بر حل 

فاخره‌سی وار ادی رکون فار وق اعظم حضم‌تلری اول حلهی بازارده مناد 
اولورکن کورمکله رسول علیه السلام حض‌تارینه حله" مز ورم اشتا يور از 
چچع هکونارنده تلس‌بیورردیکز دهپلر وقوس ماده‌سنده‌مز ورد منقبه‌سی مسطوودد ‏ ۱ 
) العطرود ( زتو ر وزننده عده يع موعود باخود عبده وعتاد طرزده اولات || 
شیثه دینور ومنه تقول عطرده لا على اء الاس واحعله لنا عطرودا ای صره أ 
لبا عندك کالعدة اوکالعدةوالعتاد ( المفد) عيلك فصی وفانك سکوییله(والعندان) | 

فعاله ایک ایاغی برابر جه بربره کدوروب سکر عکستین راو اك معناسنه‌در | 

تقال عفد الرحل عفدا وعفدانا من الباب الانى اذا صف رجلیه فوثب من غیر [ | 
عدووعڪقد ک وکر جبن قو شنه دنور على قول ک وکر یله شه برقوشدر (الاعتفاد) | کی 
افتعال وزنده برآدم کنندی اوزدنه میکننك فپوست بند ایدوب برکنه‌دن 2ا0 
ایلیدرد احروده آجندن هلاك اولق معناسنه‌در و وی فعط ستدلرده اعراب 
طانشه . ی ادرلر ایدی جیت وعصبتلرندن کسه دن سوال ایلیوب اجلقلر ندن‌هلاد 
اولنی اختار ادرار ادی قال اعتفد ار جل اذا اغلق اه على شنه فلا بسا 
احدا حت عوت جوعا ولق رجل چاریه بکی فقال مالك قالت ردان نعتقد 
و اعتقاد لفظنده لفعیدر قال اعتفده کذا ای اعتقده ( العقد) داك فصی. 


و معتو دن 3 13 
6 .۰ 3 


e 


۸ 
3 


ر 
لے ۰7 ۷ 


اعضد اذا كانت احدی عضّدبه قصبر: بومتالذن مولف عضد افظنك تأيه 
دا نکن مصبانك اه گوزه مش اهل نامه ندید نوات 
وینو عم عندنده مذکردر ( العضدة ) فر حه وزننده قولی قیصه اولان اله وصف 
او لور قال بدعضدة اذا قصمرت عطدها ( العضاد ) عاك یله رباع وزندهکد 
منقوص در حالت تصیده بای اعاده اولنور ویی قصه کوده‌می دعصي وطقناز 
طواج اوغلانه دنور قال غلام عطاد ای قصبر مکتل مقتدر اتللق وتقول 
رایت عضادیا کرباعیا وعضاد رباع وسقاب وزنلرنده قولاری قالبن وتصلق اولان 
خالونه اتود قال ارا عضاد وعضاد ای غلیظه العضد سم‌ترا وعضاد ساب 
وزننده بودور کسیه دنور ار اولسون عورت اولسون يقال رجل وامراة 
عضاد ای قصبر ( العضاد ) کتاب وزننده ( والعضاد ) مفتاح وزننده قولعفه 
وبازو بنده دیور ومعضاد دهر ه تعبیر اولنان دمور ۲ له دنور که اوراق شکانده 
اولور حوبانار آنکله دول احون افاج داقلرتی کنمرار موف وی عضاد 
تر تسده ت الله نو یش اند یکی شازح تصیص ال شد ر و معضاد 
قصابك ساطورنه دنو رکه انکله کك قنرارار ومطلفا قول باغنه اطلاق 
اوور قولجق کی وطونساغك قوانه بند اتدکلری کند کی وشول به 
اطلاق-اولشورکه دانا انکله اغا ج مقولهسی کمکله متذل قلنه ( عضدان ) 
غات وزشتده بر قلعه آ دیدر ) عصیده الظهری ( سه وزنده بر عدت 
اسعیدر وظهری ظانك کسر له در ( الیعضید ) شطین وزننده پرشله آ ددر ولبات 
خندریل دید کر بد رکه هندیاء بری به شیه او َو ( الاعضاد ) هیر ونك کنر نله 
( والعضید ) تفعیل وزننده آ ندینی اوق نشانه اوره‌میوب صاغنه یاصو لنه صابغق 
معناسنه‌در قال ری السهم فاعضد اذا ذهبت ٤ا‏ وشمالا ( العضد ) معظم وز ننده 
شول وبه دنورکه قول برنده عړ وطرازی اوله ( العضد ) محدث وزننده بریانندن اولقه نشلامش خرما قورغنه دیور ( الاعتضاد ) افتعال وزننده برنسنه‌ی 
قوله الق معناسنه‌در تقول اعتضدت الثی* ای حعلته فى عضدی و برکسه‌دن 
معاوئت طلب ايلك معناسنه‌در تقول اعتضدت به ای استعنت به ( الاسته‌ضاد ) 
فلآ معناسثه‌در که اغا ج كمك معناسنهدر يقال استعضد الشجرة اذا عضدها 
و اغاحدن ميوه دوشورمك معناسنه مستعاذر يقال آنتتعظد الرة اذا احتا ها 
( العضادی ) عینك حرکات ثلائیله قول بوك اولان کشی به دینور يقال رجل 
و عضادی ای‌عظیم العضد ( العضدید ) فحال فيد شر‌قیسنده بر صو آدندر (التعاضد) 
تفاعل وزننده باردهلشمق معناسنه‌در بقال تعاضدوا آذا تعاونوا ( العاضد: ) 
, معاونه وزننده وم‌ادفیدر قال ماضدوا ای عاووا ( العطود) علس وزننده 


CERT SSDS ESKER‏ ی 
e اعوانه وفر قهم تكد معناسته بم‎ TEES تاج فت فلان فی عضده‎ 7F 
| بازوسنده اولان شیی ریه ریزه انتدی‌که اعوان وانصاری حقارنده بتلرنی تقضار‎ 
Fea باشندن آنلری پرا کنده ایلدی دعکدن كنايهدر ( الاعضاد ) عضدك‎ 

ذ کر اولتدی واعضاد الوض واعضاد الطریق حوضك ونولك ایک طرفلریته . 
ایکی بازو کی نصب وبنا اولنان دیوارارینه اطلاق اولنور کذلك مطلقا هر شيك | 


اعصادی اول مقو له سد وینادن عبار ندر و عصد بدش وزنده وعصید افر وزننده / ۱ 


خرما اغاجنك طر شه‌سته بمتی صره‌سنه اطلاق اولنور ولك بجی عضدان کلود 1 
غربان ورننده ( العضد ) عینك فعی وضادك سکوئله کسعك معناسسثه درکه مراد | 1 
اغاجك دالارتی کسوب ودامقدر اصابت بالعضد معناسندن مأخو ذدر قال عصد ‏ 
الشجر عضدا من الباب الاتی اذا قطعه مولفك اطلاقنه کوره عوم معناسته‌ده )1 
مستعمل اولور وعضد رکس یار دم اك معناسنته متمد رکه قول قناد اولق | 
تعر اولنور قال عضده عصدا هن ن البات الاول اذا اعا نه و نصس ه وبرآ دمك 


قولنه اورمق وقولله طوقفق معناسنه در يقال عضد فلانا اذا اصاب عضده | 


ور دم قول اغر دسته مسلا اولق معناسنه در شال عصّد فلان عل ناء اعهول ' 
اذا شکی عصده ودوەىڭ صر تی ”عر بصوب تاغر وجداو الك معناسنه در شال | 


عضد القتل الیعیر اذا عط فعقره ودووار2 اطر افنذن کلب طوفلی تا ۱۳ 
يقال عضد ارکافب اذا اناها من قبل اعضاضها وضم بعضها الى يعض ( العضد ) ۱ ‌ 


کتف وزننده حوضك دنو ار ننه قر بب اولان آ:دمه دور وقول آغر ین کسه 


دور وشول ارکك ا دور ك حشاری اوغ دی اشتکر اوزره 2 


هر طرفندن هعوم ادوب قاجفه محال ویرمیوب در طوب برآراه برکدرر اوله || 
( العاضد ) ودی ذ کر اولان حشاری اشکه دننوو. بقال جار عضد وعاضد اذا از 
کان ينم الان 3 کن حو اذا و عاضد بو لده دا" طو ار برجانننده کیدن دمه دیور ۱ ۰ 
به ایلر و سنه وه کر وسته کر و ول ارکك دوءه دتورکه تاقه‌نك قو لندن غر باه 
طتوب حوکزر اولدکه شق اعون ادر ( العضد ) نله کساش پابوداهش ‏ 
ااحه دنور شير معضود ماشه فعل ععیی مفعو لدر و ترعلت آ ددر که دوه 1 
قسمنك قولر بنه عارض اولور وال عصّد ار عضّدا من الباب ارادم اذا اصایه 
العضد ) ا(عصد ( هنیر وزننده آغاج كجك كه دیور وقوهفه و باز و نده دنور 
بقال ق‌عضده العضد ای الدمل وشول قله د ینو رکه اغا ج مقوله‌سی تا ۲ 
کس‌کلر مسّذل قلفش اوله ( العضدة ) مکنسه وزننده اخه کسه سنه دینور بقال 
جاء وعنده معضدة ای همیان الدراهم ( الاعضد ( دول اه اولان ۲ دمه دینور . 
دفیق العضد معناسنه ورقولی قيصة اولان انسان وحيوانه دنور قال جل 

ھی اشوا :۳ 
¥ 


یعی اعری ایاه لا بز به عل انا ) الکو ) قعود وزنده اولك معناسنه در 
يقال عصد الرجل وعصد عصودا من الباب الرابع و الاول اذا مات ( العاصد ) 
قاصد وز ننده او لو زکن باشتی اموزی طرفنه وروپ دوندیرن ار کك دوه نه دنور 
دوه منك حالیدر شال‌ضار جله عا صدا ای‌لوی‌عنقه عندالوت ( العصيدة ) قصیده 
وزنده معروفدر یعی ولاج آ شنه دنور وعدلیندن برجاعتك لقببدر ( العصید ) 
عبت کم بأه حذم ودد خير ومأون تادکاره ر مد ك سماعی تعپدر 
اوور قال فلان عصید اى مأ ون وعصید حذیفة بن بدر باخود حصن بن خحذقه نك 
, لقبدر ( العصود ) واود شده‌سیله شمر دل وزننده اوزون ذسته‌به دنور بقال وم 
عصود ای طویل ( امصود ) قرشب وز اده وحودی اجه ر 4 تا زکبدن خاونه 
دیتور وومعنادند رکه فلان کسه استشاره.بز خود ود کندی رأیله عل ایلدی 
دچ پرده ت رکب عصوده دیرار رکب رأیه معناسنه شار ح رأسه عخدلرنی تطثه 
ایلشدر کویا که زاب حافت بدنی اولان خانونه اتشيه ایلدیلر ( العصواد ) عينك 
ری و صعله حتین خو یاو شد ید و ند هسب و شی بر اه دنور ا رحل 
وکر مره اولسون قال رحل وامر اة عصواد ای‌عسس شدید صاحب شم وتعب 
و نٽ راه فر ومانده ادن سیه دنور تقال ورد عضواد ای متعب واس 
عطیر دنور شال هم فق عصواد ای اس عظیم ) العصاو بد ( عص وادك جعیدر 
وعصاود حتکده همان کندی‌اقر ان وههتالر له اوغراشوب ساره التفات ابقر اولان 
پلو انلره ,دنور يقال قوم عصاود فا غرب اذا کانوا پلازمون اقرانرم ولانشاد 
قوم وعصاوید الکلام هبوار اولیوب طولشق وورغاج وجيره‌شك سوزلره 
دیلور وعصاوید الظلام_فات قات کشف ومنرا ‏ اولان طلتلره دنور کذلك 
بری پر بڼه صلتعش سن دج ومترا کپ اولان دوهاره دنور و صوسن دوهلره دیئور 
( العصودة ) دحرحه وزننده ( والتعصود) ندحرج وزننشده حیقرمرق جاك 
وقتال ايلك معناسنه‌در قال عصو د القوم وتعصو دوا اذا صاحوا وافتلوا 
( الوصلد ) جعفر وزننده ( والعصلود ) زبور وزننده صاب وشدید اولان شیثه 
دینور ( العضد ) مينك فصی وطمی وکسری وضاد »مه نك سکوئله ( والعضد ) 
کف وزنده ( والعضد) ندس وزننده ( والعضد ) عنق وزننده دیرسکدن اموز 
باشنده کوه‌گر واره اولان عضوم دینور که قول تعییر اولنور فارسیده بازو 
دینور جعلری اعضد واعضاد کلور شال ضرب عضذه وعضده وعضده الی‌غیرها 
وهو عابي الرفقین ال الکتف وعضد ندس وزنده برنسنه نك برناحیه‌سنه اطلاق 
او لنور ومعین واص معناسنه استعمال اولنور مفردا وججها استعمال اولنور 
تقول هم عضدی واعضادي ای معینی وناصری نته که ساعد دی ومعناده استعمال 


۱ سالقمنك . ود ود و RE‏ اعدا حر ده رن سکیل ,ط رزنده ظهود | ۱ 


وهوالذهب وابلوهر کله کالدر والیاقوت وایریو بومری دوه دینور ( ال‌عجدية ) | 


4 اطلاق اولندی ) العسقد ( قاف نفد وز ننده اوزون واجق کسه دور ال 


على الام و عصد من به دينور ( الاعصاد ) هم ەك کر له ودی ورمق معناسنه‌در 


اند نه دیور (رعر حده ( حنظله وژننده ررجل اممیدر ( المر قده ( قافله دحر چه ۳ 
وزننده ایپ مقولهسنی حک, بوک معناسنه‌در بقال عرقد ال اذا فتله شدیدا 1" 
( العزد ) غينك فحى وزای مجمه‌نك سكونيل جاع ايلك معناسنه‌در قال عزد 

بچار ته عردا من الباب النای اذا جامعها ( العسد) عنك فحی وسينك کا 
بو کت ا معناسته در قال عسد ال جل عسدا من الباب القانی آذا سار 
وایپ مقولاسی بك کم وکت معناسنه‌در .قال عسد اطبل اذا فتله فئلا شد بدا 
وجاع ابلك معناسنه در بقال عسد جارته اذا جامعها ( العسود) aS de‏ ۱ 
قسول وزننده پلانه آغو ویرن ددکلری کلرك ارککنه دور وبلاله دیور از 
وقوی وشدید اولان انسان و حیوانه دیئور ( العسودة ) هاله برکوئه آق وجکدر از | 
تازه لرك وقررك رمقاری اوجلرنی اکا تشبیه ایددار قوملقارده :اولور یی 1 
عساود وعسودات کاور واول وحکت SE‏ شت اللقادر ونك فهیر 3 
( السعد ) حعفر وزننده فلز اندن.۱ لوه دنور ذاهب کی وباج حو هر ينه أ 
اطلاق اوور اسم حنس‌در. احو ویاقوت وسار قال له جد کر | 

ای مشدده الله متاهیر عردن دیناری دید کاری کسدنك ای دولارندن برا تک 
اسعیدر وبر موضع آدیدر ودو هکو شکار بنك یو کر ننه دنور وا تون و کلو دوه‌ره 
اطلاق اولنور يقال ابل عسجدية ادا كانت حمل الذهب وبکلات اولوب همان از 
امراء وملوکه عاص وص وموکبرنده می‌کوبلری ویدکاری اولان دوءره طلاق اوور | 
ركاب اللوك معناسنه ق‌الاصل نان بن منذر نام اميرك موکننده زیت وزبتلله || ٠‏ 
کندی توب وحکدکاری دوه‌اره دور ادی نعد ه مطلقا رکاب اللود اولنثر ته ۱ 4 
رحل عن قد ای طویل احق وفیل :کی صی کو دلو وایری واندای واقشقسن ۱ 
تصاق 1 دمه دنور بقال هو عسقد ای ارجا الاق ( ( العشد ( عك فی , I‏ 
وشن کیا یک ا برکدرمك معناستنه در بقال عشد الى" عشدا من الاب | 
ای اذا جعد ( العصد ) فصد و زننده ورمق معناسنه دز بقال er‏ مھا 
مالیا الیای اذا لواه وجاع ايك معناسنه‌در تقال عصد الر ۶۱ جامعها 
ترچ بر خصو صه حر وا کر اه الك معناسته‌در شال عصد :فلاا اذا ااکر هه 


ال اعصد البل ادا لواه ورکسه‌نك قاحق رکه جك اضون کندی ارک 
نی اعاره ايلك معناسنهدر تقول اعصدی جارل على بناء الاس ای اطرفی 

5 


1 
1 


O La GE 


ن اند نام کته ك فرسی امیدر ومدیندن اجد ین عمد ن موسانك | ۱۳۰۷ 

اعیدر ( العرید ) فرید وزننده بعید معناسنه‌در قال مکان عرید ای بعید ودأب 
وعادت معناسنه‌در تقال له ع ند حسن ای عادة ( العروند) عسك ورای مشد ده‌نك 
ضعی وواوك یله صنعا ایاننده برحصن آدیدر ( العر داد ) مقداد وزنده فیه 
دینور که حیوان معر وقدر و صلاتلو د لاوره دور وشول ابری دکنکه دنو رکه 
پره دیکوب اکا ت ودوه بغلرار ( العرندد ) سفر جل وزنده ( والعرند ) ضعتینلد 
قش قت يك نسنه به دینور فیا کی (العرد ) کتف وزننده ( والعرد ) عتل وزننده 
ونر ده ع ند د معناسنه در ) أ[ثعر بد ( فعیل شاه ودی قورفوب قاجق 
معتا سنه در قال صد ا[ جل اذا هرب واوق ان شه اشلیوب كمك 
معتاسنه در بقال عرد السمم ف‌الرمیة اذا نفذ مہا وبر آدم سلوك انتدیک وی 


ترك انك معناسته‌در که مراد آنی بوشلیوب بشقه به صاعقدر بقال عرد الرجل 
اذا ترك الطريق بعنی واحرف عنبما وفلكده كوكب ارتفاع ولق معناسن‌هددر 


قال ص د الجم اذا ارنفع و بلدز و سط سیارن زوال غ و به فيل ايلك معنا شخه در 
تقال عر د الم اذا مال لأر وب دود ۳ |لسیاء (عر ده ( جر ه وزننده بر مو ضعدر ( العارد ) متتبذ معناسته‌درکه فرق دیکردن آلارغه اولش عتصی وهشبر دعکدر _ 


مول بن‌فزاره اولان جل نام شاع اشبو تری شون رأسه العواردا * مصراعنده 


واقع عوارد که سی یکدیکر دن منتید و #کبر د یکدر باخو د غلیظه دمکدر حو هر ی 1 


ضار تاه راسا عنواننده انشاد ایلکله فاط ایلشدر زرا شاع آ ی برحجل 
و صفنده ابر اد ایاخدر ) الع رند ( فر شب وز ده وباك کا چایز در مطلقا 
ا وشدد اولان يئه وی ودات وعادت معناسنه در وانکر 3 لاك 


ارککنه دور وخاصد روع دلر به دنو رکه قزغرر او لوب لکن کسه بی صو قوب 


آز رده ابا على قول برنوع وقرل وخبیث وموذی یلان اسعیدر وص بار دکیت 


عر دی دبرار «ضیت ف الو عل شی" معناسنه_بعتی بر نسثه به طو لشوب ایعیه رد 
یل کی کوب کندم د ءکدر و و ذ کر اولان شدید شاداد و( ا(عر ید ( 
زر جح وزنده یلا به دشور حیه فعناسنه ودر شت وخشن اولان ارضه 
دیشور ( الور دة ) دحرحسه وزننده د خویلق اتلك معناستنه در که مراد 
زم عوسرنده: همدمیله الفنسزلك ادوب بد مس تلا انل‌کذر شال عر ده فلان 
اذا اظهر سوه الاق وم بعاشر ندعه (العريد ) قنذيل وزنده ( والمعرد ) 
اسم فاعل یه س یله لس ES‏ دي و حر شنه بدمستلاف ادوب رحیده اندر 
اولان کسیه دنور قال هوغر ید ومعرید ای موذندعه فی سکره ( العر جد ) جیله 


| برقع وزننده ) والعر جد ( طر طب وزننده ) والعر حود ( زور وزنده خرما اند ۳ r‏ کت 


باصغریه ای‌بلسانه وقلبه + اذا نطق نطق بیان * واذا قاتل‌قانل‌صنان * د دی نعمات | 
1 لور ادی وع اده نسیبین رده بر قر نه آدیدر ) العر اد ) کاب وزننده ماش 
. 2 . ۰ - “ ۳ 

بع ای GS A‏ سنك ظهر غبدن ساعك 3 EAP‏ 1 
خر لو وانسبدر قول ایور ی کدی ان اصبه دن جرد اولوت فیابی: 1 
اوزره مرفوع ومعتای ام الله مؤولدر اسمعه ولاتره سبکنده در تالدیکه معیدی | 
دید کلری بلغادن برکسنته ادی نعمان بن منذر حضورنده وصف او لثعله رکون 2 
وله احضار ادوب لکن معیدی صبر القامه وعطیم الثه عبوس وزیا | 


اولغاه جشم نعمانده محتقر اوافین معیدی وشیومی فهم ایلکله همان * آغا الرء | 3 


توکلامی کوش ایل دکده تسم بالعیدی کلامنی اپ اد ابلکله من بعد مرب مثل‌اولدی أ 
( ذو معدی بن برم ) اذواء عندن برینك لقیدر ( العدد ) عنب وز د. عداد | 
لفظندن محففدرکه يلان صوقدینی برد سئه‌سی نامنده وحی درعکه دشود ل 
( العادة ) فى الاصل مقاعله وزننده ( والعداد ) قتال وزننده يلان صوقدینی ر2 ا ‏ 
سنهسی مامنده و جى درك معناسنهدرکه مسلامی‌عندنده ایام معدوده‌در قال‌عادته | 
اللسکة معادة واعدادا اذا انتد لمداد ومنه الديث [ مازالت | كلة خیبر تعادنی ] | . 
وعاقیت ا که دو مه سیب شما دتلری اولدی ) العد عدء ( زار له وزنده شتات. ۱ E‏ 
وسرعتسله بۆرعك معناسته در قال عد عد ارحل اذا اسرع وال ق الشی | 
وشرتلق وشی اوعث ما قال عد عد الةطاء اذا صوت ) عر عد ) ۱ 
قدفد. وژننده فا عند صوص زرا وآزارتاضواسدر ( الم د) درد و 
مر مرمیل کی دیکیلوب طوران صلب وشدید نسته ه دنور و اشکه دینور جاد | 
هعناسنه وقوام ولش ذ که اطلاق او لنور وییونك کوکنه دنور هخر العنق | 1 
معناسنه وع د مصدر اولور بات مقوله سی نستنه برندن ظهور ادوب قالقمغه ' 1 : 
بشلق معناسنه قالع د التست‌والشات وغیره ع دا من الباب الاول اذا طلم وت || 
ور نسنه‌ی ابراغه 1 عق معناسنه‌در قال عد اج ر اذا رماه عیدا وقورقوب 
قاجق اه یه قال ع د الرجل هن ات رایع اذا هر ت العردة ) أ 
فيك يله هزه وزننده بنو صطر بوردنده برقدم صو پاخود برنبه سا 
دینده صو واردر ( العردات ) فصانله یلق سی بوردنده بروادی آدیدر (عراد) 
سعاب وزنده ربات آدندر وضاب وغلیظ اولان نبانه دنور (العرادة) ساره 
وزنده جک رکه به دنور وحاات معناس نه در تقال هوق عرادة خير ای حالة حبر 
وعر اده و اود الایادی ودع بن زیاد الى و کلسبة الهرنی نام کسه‌لرك فردلری 
اسیدر ورکسه امیدر که آل جر و لیلددر ( العرادة ) “جاده وزشده 
سلفده حصار آلانندن برآ لت انعیدر که مجنشقدن کوحك او لور آ نکلهده والق 


۰ 


3 


۰ و 
4 وا 


و 
3 


E 


Ez‏ الاق ۶ لد عددی ۳3 اولسون کر ۵ اوسون و آندن ره که اله 
دعر او لور و مده عتتدی فده کت ای حاعة کب و شول رایت عده رجال 
وعدة تساء ای جاعه وعدة از اه ۶ف مطلقه اخود زوی وفات اپلش خانونك 
عدئی ایام اقراسی و ایام احداددرکه ایام مع دوده در مراد اطلاقله وز کون 
وزوحك هو یله وز اونوز کوندر مدت من و رەك اشضاسندن مقدم دو e‏ 
عقد اولفر تقال هی ق‌العدة وهی ایام اقر اعجا وایام احدادها عیل‌الزو ج( العدان ) 
عك ی و کسرله ر N)‏ دور و EA‏ اطلاق او لنور عل قول اول 
وقتنه باخود افضل اوقته اطلاق اولنور شال کان ذلك ف عدان شبابه وعدان 
ملکه اي ق زمانه وعهده او او له او افصض.له ۱ الاعداد ( همرك کسر له لوازم 
ومهیای ندارك ادوب حاضی ومهیا فاق ا ب د شال اعد الشی" اذا ار 

( العدة ) عینك ضعي بات وزاغه دیورکه برنسنهنك لوازم ومهمانشدن عبارندر 
شال اخذ عده ای هینته وعده وعد هاسن بعض نو حواذارد لوزارنده مرج کی 
در ده خرده ظهور الان سيو هره دوز که بلو غ هنکامنده اولور عش دی 
دیئور ناس اکا یکتلت حبانی تعبیز اندرار ( التعدد ) تفعیل وزننده بر نسنه‌ی 
اقتعضای زمان اعون یات و براق اندوپ آماده قلق معناسنه در قال عدد الال 
تعدیدا اذا حعله عدة للدهر ( الاس‌تعداد ) برامرك وفوعنه براقلاوب آماده‌اواق 
معناستثه در شال استعد له ا5ا تیا ( الشعاد ) قالاصل تفاعل زننده ( والشعدد ) 
تفعل وزینده شی" معدود او زره زیاده اولق معناسنه‌در قال هم تعادون ویتعددون 
على آلف ای بزدون علیه ( العدان ) ميك وعینك فحیله كه تنه در آ نك صرتئنك 
ایی طرفنده تکلتو کان پراربنه دیتور ومعد بن عدنان درکه ابوالعرب‌در غل قول 
ی ی روز زبرا فعلنده معد درز ( العع‌دد ) ) سکن وزننده »عد قسلسنه 
کچ ادوب 1 ذلر € کت و اولق یاخو د 1 ثلره سيت ادا انلك 
یاخو د انلز کی معاش ۳ صبر وقناعت ايلك معناسنه‌در قال ععدد الرحل 
۱ ادا تن زی معد او سب الم او تصبر على عیشهم جوهری اشبو [ عددوا 
واخدو توا حدشی ضرت عر دن موقوفاد کر ایلکله وهم ابنشدر صواب 
اولان قال التی عليه السلام عنوایله م‌فوعا ذ کر ایل‌کدر ان ۳ حدرد فنوان 
مذ کور اله روایت ایلشدر وتعدد اوغلان یال وبال صاحی اولوب وحودی نام 
قوت واعضا واندای غلظت وق اقعناسنه مستعملدر قال معدد الفلام اذا 
شب وغلظ ( العیدی ) معدی کله سنك مصغریدر اصلده دالك تشدیدنله اولوب 
اء تصعبری اه ایی تشدیدل اجقاعی استقال اباد ندن دال خفیف ابلدیر ومنه 
اذل #۸ تیم بالعیدی خمرهن ان راه * و بعضلر لاان راء عبار ییاه عکایت اتدیثر 


۳ 
اذا أحصاها ( العدد ( دنر ) والعدد ند ند ند و آندن ار صای ۵ دمکدر 


قاز سسیده مار دور و عدد صایاش نسنه به دیور معدود معناسنه که فعل ععیی E‏ 


مفعولدروعددانسانك سنین عر بنه اطلاق!اولنور که عداولنور شارح د رکه ر اتون 
حوانلقد الفت ایلدیی رآدی رعد زمان کو ر دکده قى اول اولی‌شابو جلادىك 


نجه او دی دو سوال ادلکله #خص وون من طال امده ودک و لده ورق 
/ عد ده ذهب حاده کلام حو اب و برمشدر و عدي فرن مان توا مستهملدر ۳ 
برآدمك کنو وهتاسنه دینور وعدید القوم اول قومك عشبرنندن او لوب لکن 


1 و معدود اولان اجنی الاصل کسیه دنور قال فلان عدید الوم ای وود 
و لیس همم وای کر شبنك طذقر دیسنه دنور وعبره قله سنه محصوص بر ضو 
3 ( العد ) عك کمر له ول ماء چاری به دنک آ نك اصل وماده‌سی 
قطعا منقطع اولیه کار ر صوی کی وعد 4 معناسنه استعمال اولتورکه ادا 
ر نندن تعداد او یی آدم خواهشکر اولوز قال ام لذو عد ای کش و قدم 
اولان قو یه دنور وکفوٌ و هتا معناسنه مستعملدر ( العداد) کتاب وزن ده 
ودی قرن وتا معناسنه‌در وویرکعه اطلاق اوللورر مخشش معناسنه و حنون 
امارسته وآشفته لك علامتنه دینور که اس اکا خیال تعییر ادرلر قال به عداد 
ای مس من النون وعداد مفاعلهدن مصدر اولور TES‏ رمقل 
جاب ایلکدر وعداو موت وفته اطلاق,اولنورکه: انفاس وا اقضای 
زمایدر و عداد القوس دای کربدنك طنقر دنه دنور ویلان صوقدینی برك 
سنه‌سی عامنده تکرار وحي عودت ايلك حالتنه دنورک *مسلاسی.اول کون 
صانوب کلور مرج دب رکه مطلقا زهر تناول ابدنلرده وحالت ظهور ابدد که 
#رالاام عله السلام حوطس نلری خیبرده ناول یوردفلری شاة “مو مه لقمه‌سنل 
هر سنه وقق کلد کده وحیی حر کت ادز ادی کا دک ونوم عداد جعه E‏ 
فطر باخود اضعحی کو نیدر وعداد دفر دنواننده کوت زص هده معدود اولقده 
استعمال اولنور بقال عداد فلان فی بق فلان ای يعد ممم ف الدیوان وقلان 
کسیه آنده برکره ملاق اولدم دح برده لقیه عداد الثریا درل مرة فق الشسهر 
معناسنه قرك آده برکزه ریا مبز لله بزولیله آیده پر دفعه کورشدیکندن کتابه 
ادر ( العدیدة ) سعیده وزننده حصه و بهره معناشته. مستعملدر بقال 4 منه 
عدیدة ای حصة ( الایام العدودات ) که اشبو [ ایاما معدودات ] الاي کر عه‌سنده 
واقعدر مراد ایام تشر شد رکه عرد اضعانك اول کونندن صکره کن اوج کوندو 


اول کو ننه وم اله ر دنور ( العدة ) صك کم یله فى الاصل مص داردر بعده [ 


معد ود معناسنه استعمّال او لندی و مناسستله صایلق ادن اولان جاعت. معنا سثه 

1 
, "3 


/ 
r 
۷ 


راخ ۱ 
OEY ۲‏ فا ا 


۱۳۰۳ 

|| سکرندرمك اعون ية اولفش اه دنور على قول شدد وتام الحلقة اولاننه‌دینور 
قال فرس عند وعتد ای معد للعری اود د ام اخملق ( عند ) زیر وزننده 
بزمو ضعدر ( العتدة ) شول طبلهه یاخود قطونه دنو رکه احنه طیب وضع اولنه 
وات وعنبردان معناستنه کرك غ‌وسك وکر ك سار کسدنك اولسون (بالعتدة ) 
فد وزننده عتاد کی یات و براغه دنور عده معناسته جى اعئد کاور ) عتاند ) 
علا بط وز ننده ا رموضعدر ( العتود ) صبور وزنده سدر اغاحثه یاخود 
طم اغا جنه دنور وبریاشنده اوغلاغه اور که حبش تعبیر اولنور ج اعنده 
کلور وعدان کور عینك کسرله اضل عتدان اندی ( التعتد ) تفعل وز ده 
صانع صنعتنده أدقت واهمامله اظهار حذاقت ايلك معناسنه‌در شال تعتد ف صنعته 
اذا تأفق ) عتود ( در هم وزنده عبت فحرله ده زباز ده‌در بروادی اسعیدر وزن 
من بور ده حروع و درود وعتور کله ری دج وارد او تشدر حوهری وهمنه مبیی 
خر وع کله‌سندن ماعدایی سلب ایلشدر شار درک وز نن اخبرن متفق دکلدر 
) عد ) حعفر وزنده رمو ضع آدیدر و برر جلا“ مدر وعینكت کس له دهز باز ده دار 
( الحد ) عینك یله قوری اوزومه دنور واش اوزمك دانه‌سنه دنور عیلك 
فعیلده جانز در عل قول‌قوری اوزومه شه رمیوه آدیدر ( الحد ) عبنك فخي 
قوری اوزومك دانه‌سنه عل قول ایشه برامیان کر ند دور ( الحد ) فعتینلر 
قرغه‌اره دنور غربان معناسنه مغر دی عده‌در هاه ( المتعد ) متهعدوزننده‌طارغین 
وتر" هشب وآ شين آد مه دینور قال رحل د ای غضوب حدد ) العر د ( 
حعقر وزننده بست وجالاك وسبکیا آدمه دور وفلیظ وشدید انسان وحبوانه 
دنور شال هوگرد ای خفیف سدح و کذا فارظ شدد وعنده ذمار قضاسنده 
برقر به آدیدر وبررحل اعیدر وعید الم ی الحر د خواد ج طافه سنك 
کد یدز ا اه غارده اطلاق او لاور و گرد د کر دور ) الحار د ( 
علا بط وزننده و دی ذ کره دیور ) المحرد ( اسم فاعل ) و الجر د ( اسم مفعول 
یه از بل حبلاق عز يان معناسنه دد ( للع د ( هشن وژنده حری"* ودار آد مهد تور 
وصو وش هر د کسید دور ( العهر د ) عیك وجيك فی و رانك کریله 
بدژیان وسلیطه على قول خبیثه یاخود بدخوی فاری‌به دینور قال هی جر دای 
سلیطه او خبیثة اوالسثه الاق ( الحلد ) علبط وزننده ( والحالد ) علابطوزننده 
قوق سسوده دبئور ( اتلد ) ندحرج وزننده برخصوص عظم ومشند اولق 
معناسنه در شال تلد الام اذاعظم واشتد خوهری عجد ماده‌ستی وهمنه مبنی 
| ونقامده ذكر ایلددر ( المد ) عپنك فعی ودالك تشدیدبله صایق‌ممناسنه در که 
|| اعدادی بری برینه ضم ایلکدن عبار در قال عد الدارهم عدا من الباب الاول دید کر ندر وان لبینی اله سح یه تصغیر اله در وی عبد الله نة | E‏ 
ن قشبردر که سای اتلبر دنمکله ۳ الیدتان ) عبنك فعيلهعيدة ن | 
معاوية بن قشبر الله صبيدة ب‌عرن معاویه‌در ( العبادلة ) عيلك فيل عید اله بن . 
عباس وعبداله بن عر الفاروق وعبد اه ن عرو بن العاص بن وائل حضی‌انیدر . 
عبد الله بن مس‌عود عبادلهدن د کلدر حوهری غاط ایلکله عبادله‌دن عد ایلشدر ٠‏ 
شار ح در که اللی. قدر صصاح سخه‌ارینه مراجعت آیادم برنده دخی ان‌مسعودگ ]| 
ذکر نه تصادف ایلدم_ غالا مولفك نه سنده زاده محرفه واقع اواشدر وغباەله ٠‏ و ۱ 
لفظی سحت طربقیله عبد اللهك جعیدر عبدل کاس نك جی دکادر ومواف لام [ 
فاده‌سندن عبادله‌یی درت عد ایلشدر عبد الله بن الزیتر حسر‌تلرینی دی در ج إا 
ایلشدر,اتمی ( العبدل ) زیاد؛ لام عبد معناسنه در که ذکر اولئدی وعبدگ از 
حضر موت شهر بنك اسم قدمیدر ( ذوعبدان ) «صبان وزننده اعبودن‌السکنك | 
جاغتندن پرام بر لقسدر که اذواء عندندر ( عباد ) کتاب وزننده ( وعباد ) . 

غ‌اب وزننده ( ومعبد ) مسکن وزننده ( وعبدید ) حلتیت وزنده ( واعبد  )‏ 
افلس وزننده ( وعباد ) کتان وزننده ( وعد ) زبیر وزننده وعیده هاپاه‌وعید | 
سعید وزنده وعسده هاله وعبده جزه وزننده وعبده عده وزننده وعیاده عام ]| 
وزنده. وهبدل‌زیادة لامله وعبدل زیاده کافله وعبدوش واو وسيل اسای"رجالدندر | 
( العبرد ) قَنفذٍ وزننده ( والعبرد ) علبط وزننده ( والعبردة ) علبطه وژنده ]| 
( والعبارد ) علابط وزشده سهتن ورم ونازکبدن عبوبه‌یه دنور که زاکتدت از 
دی بالوزه کی در درتبزر اوله بقال جارية عترد وعبردة وعباردای ۹ اعد از 
رج هن نعم تما وعبرد قنفد وزننده وفقه وکر اوتلغه دنور قال عشب عبردای ۰ ۱ 7 
رقیق ردی" ( العبرود ) زبور وزننشده ( والعبارد ) علابط وزننده ازه ویومشق || 
داله دنور ال غصن عبرود و عبارد ای تا لن پو ىقال ھم عبر دود اذا کن 
برج ای یضطرپ سنا ( العتید ) ای فوقیه ابله عسبد وزننده تدارك او لوب حاشی | 
ومهیا اولان شه دشور قال شی" عتید ای حاضر مهیاء وعترد اسماء رچالدندر ‏ 
عترد بن ضر‌ار شعر ادندر ( العتد ) مکرم وزننده بودخی حاضرلفش نسنه‌به دیور | 
شال شی عون مد اي امعد ) العتاده ( سعاده وزننده ) والعتاد ا وزننده اضر" 
را اولق معناسنه در بقال عتد اشی" عتادة وعتادا من الباب اخماعس اذایاً 
وعتاد عده معناسنه در که ندارک مهم اولان ساز وساماندن عبارندر پات ویراق 
تعییر اوور قال قدا عد عتاده ایعده ویوك وککیش کاسه به دنو( التعتید 1 
تقعيل وزشده ( والاعتاد ) !ك رام وزننده حاضی ومهیافاق معنا سنه در ۳۳ 
عندت الثی" واعندنه اذا هیأنه ( العتد اج وال ور شید 


۰ ت‎ er: E 2 ۷ 2 1 

۱ E 0 ا‎ 

KT‏ ,یز نج 

بر ی و 

yh ER OF 
Ey ره‎ Rl i 


کر ع دل بر تمه قبائل متفر قهدز که حنره نام علده نصرالیت اوزره اتفاق 
واجقاع ایلدیلر ونده عينكث فح فاطدر حوهری وهنه بی فحیله شید الاش در 
( الاعباد ) همهنك کسریاه برادی برکسیه قول ايلك معناسنه در کرد حقبت وکر 
مجاژی او لسون تقول اعبدنی فلان فلاا ای ملکنی ایاء وقول ادنك معناسته‌در 
تقول اعبدق ای امذی عبدا وناس برآدمك باشته اوشوب دوک معناسته در قال 
اعبد القوم با جل اذاضر وه نعف احجمْعوا عليه فر وه و اس برکك معناسته در 
بقال اعبد الوم انا اجقعو! او برآدقك مرکو وريلوب ,قلق معناسته دز قال 
اعید به على امهول ای اد ع وکلت راحلته ( العبادية ) شداده وژنده مرج 
تام محلده برقریه آدندر ( عبادان ) عك فحی و نك شده‌سیله اد بر زره 
آدندر که ای دجك ایی شعبه‌سی -احاطه ایلشدر اورادن جر فارسه. منصت 
اولور قال الشار ح و منه الثل * وایس وراء عبادان قر ية * ( عیاده ) عنّك 
دی ی و بانك تشدید له برجاربه وبرمحنث اممیدر ( العبد ) معظم وزننده مطلقا مذلل 

اولان سیه دشور ول او ! ستول غبر ی او سون قال دعر معید و طر دق معد 
ای مذلل ومکرم وترم معناسنه اولغله ضد اولور ونده بناء تفعیل ازالهاجوندر 
وععبد.قازغه اطلاق اوللور وحشاری اولان ار کك حیوانه دنور وشول بلده‌به 
دوز که بالکلیه کرای زائل اولغله آنده قطعا ابر ونشان وآب واشعاره داو 
نسنه قالامش اوله و قطر انله اغلفش دومه دنور ( اللعد.) تفعیل وزننده ذکر 
او لنان معبد لفظندن تفعیلدر و تعرد دا ره اور کوب قاحجق معناسنه در قال فبك 
ابعر اذا ذهب شاردا واكك معناسنه در قال ماعبد ان فعل کذا ای مالبث 
وقول ادك معناسنه‌در شتال عبد فلان اذا احخذ عبدا ( الاعتناد ) افتعال 
وزینتده.( والاستعیاد ) ول ادك معناسسنه د ر قال اعد ارحل واستعید اذا 
اذ عبدا وشال فلان اعشده الطمع واس‌تعرده ای مخز عبدا (التعبد ) شعل 
وزننده حضرت بار ی به و للق الك معناسته‌در که لازمه دی اسبلای اداه تکافله 
سی واهقام اعکدن عبار تدر قال تعبدار حل اذا تتسك وس رکشلك ابلك معناسته در 
قال تعبد البعیر اذاامتنع و صعب وطواری ؛ممصال اد جه قدر آرقه سُندن‌قوغوب 
كمك معناسته‌در يقال تعبد البعیر اذا طرده حتی اعی وقول ابدغك معناس‌نه‌در 
تقال تمد فلا ادا اذه عبدا ( العبدة ) معتامه وزننده زفت ال قلفاتلشش 
سفیده به دور شال سفينة معبدة ای مقرة 3) عبدة بن الطيب ( جره وزننده ر 
رحل آدیدر ( علقمه ین عبده ) فعالله ررجل‌در ( العبدی ) غبد القیس قبلهسنك 
نستدر غبقه سی , دی دبرار نه که هد العس فسله سنه نسیتده ی دبرلر 
( العبدان ) ایک فب اللهه اطلاق اوشوز ری قداو ن. رادرک اعور 


اول ۷۹ 


اواتلاليه آوما اخطأها الطر (العمیدة) بنية تصغیر أله قر فار وشبزدان دیذکلری . 


« کندوسی اوشو ده ایکن قوم مز‌بوره وفیق و هدایت طهور اعکله اول بیغمبری 1 


| دنور اکام معناسنه وایراق ولره دنور وعبادید پرموضع 1 دیدر وای قیداغك 

العا وعبد اله رن السیب الحدث العادیان ۲ نك نبسلندندندر ( الاد ) عینك 


رش 

و 
ان ی ابو السین على بن احسن الدهقانی ik‏ هشیر زاده سید || 
و عبدان برکسه اسید رکه دعس هو تراینده بر هر حفر اخم در خان کا E‏ 
E‏ عرد ( ز بیر وزنده‌برفرس امی‌در و اسعاء رحالدندر ( عیپدان ) سلوان 5 
وزشده روادی آدیدر (, نو العيد ( زټر وزنده ربطن آدندر نستنده غب دی ۷ 
دور هذیل وهذلی کی ) ام عد ( ز بير وزنده خای وتا بابا نه على قول اصلر ۱ 3 


تسته‌به توور قث مضاسته ا( لم عیده ) سفیه وز تدر راا ا 
آدیدوکد سید ایجذارهامی قدنن‌شره ر قرخت رحا ا 
وزنشده پراو هوبی کسه اسیدر که اوطون دو شور دیک برده برهفته مخصل ۱ 2 
او ومشدر وبرموضع وپرجیل آد بدر و حدیث معضلده یعتی اشبو [ ان اول الثاس 
دخولا انه عبد اسو د قال له عبود ] حدشده وارد اولان عبودك قضه‌سی بود | ا 
سلفده حضرت حق جل وعلا پرشهر اهالیسنه بر یغمبر ار سال ایلدی واکا عبود || 
نام برعبد اسو ددن غیری کسه ایعان کتور مدی‌وقوم مربور براه عیق حفر ایدوب | 
نی مشارالیهی اکا القاوپاهك اغز بنه بر صخر :صما وضع ابتدیر عبود مز بوره رکون 
طاغدن اوطون کتوروب فروخت وانکله مأ کولات ومشروات اشا || 
ایلدکدنصکره اول جاهك آعن بنه کوب خر هی رفع وکتوردکی نسته یی ادلا اندر ۱ 7 
ابدی رکون عادتی اوزرء اوطون دو شوروب ورلفله استراحت اجون جا | 
ایسری اوزره پاش ایدی دی سنه متصل اوبودی حون خوادن بدار اولدی | 
اندینی نہاردن همان پرساعت مقداری اوبودی قیاسیله اوطوی بوکلنوب شهرء از 
کلدی واوطونی فر وخت ابدوب چاه مرقومه کلدی اول یغمبری آنده ولدی‌مکر | 


چاهدناخرا ج آیلشار ادی آ تلردن اا عبودی‌سوّال ایلدکده لاندری ان هود إو | 
جواب ویرررار ابدی من بعد نومه عبودیه ضرب مشل اولدی ( ان عب‌ود) ‏ 
محدتیندندر ( العبد ) منبر وزننده دمور یله وجپایه دبنور اة کی ( العباید ) 
عینك فحیله هرف ر قه سی بر مته پرا کنده اولان کر وه کر ؤه اده وسواری‌به دیور 
عبادیدخی بومعنابه در وبونارك لفظارندن مفرداری بوقدر وعباید وعبادید پەز اطر افنه دنور بقال مدرا کیاعپادیده ای مذر و به ) عا ود ) قدس قر بنده بربلده‌در 
( عابد ) برطاغك آدیدر وعابد بن عر عزوم قریشدن برکسه‌در عبد الله بن‌السائب 


14 OAR OA SK aa 


SEL 


شا د 


1 

۳ 


ی ۳ 0 


:کی حر 


e‏ اجک e‏ تکرام 


ك 


ی 4 

1 ۲ r ۱ 1 1 ۰ 
rage GEESE ssa a aica. «. 


و وقصیریه وعید کلور ضعتینله وعبد کلور ندس وزننده ومعبوداء کلور 
مهیوخاء کی جع ای اعابد کلور مرم درک مواف لفظنك یی اون درت 


ورد جم اح او لق اوزده: وت ایا ر وان مالا آیکی ده اون اولق آوزره 
نظم اندوب وسیوطی قوز دی استدار | کله اسيو هنظو فه سنده بان ایاشدر 


۱ ی جوع اعید لان ماش نظمها 1 وزدت عا با ميا فاستفد وحد * عیاد عرد 


جع عبد واعید * اعاید معبوداء معیدة عبد + ذلك عیدان وعبدان انتا « کذاد 


۶۸ بو 


العیدی و امددان شنت ان کد*قدز داعیاد عیو دعد: * وخفف یم والعبدان‌ان‌تقد * 

واعیدة عبدون مت بعدها * عدون فعبودی تقصس فغذ تسد * وشار حك باه 
7 کوره عبد وصف او لوب لکن امعیت قالب او لشدر انمی وعید بروع خوسیو , 
۱ بات اععیدر دوه قمی آ دن بغایت خو شلنور و قصه بصی ر نه عبد اطلاق ادر 
" وعید نو اند ور دنده بر طاغك ابعیدر و شقه رده ر طاغنك دجی اممیدر وطی 


بلاد بده بر دو ضعدر ) العبدية ( بای هشدده اله ) والعبودة والعبو دید والعبادة ( 


کتاه وزننده طاعق وقولاق ايلك طاعت معناسنه درکه ق‌الاصل انقیاد و حضوع. 
| مات ته در واوزان تلا اخبره مضدرردر ال عبداله تعال عبودة وعبودية 
| وعبادة من الباب الاول اذا طاعله طاعة وع بلرعبدت به اوذبه دبرار نله جهولله 
ا انت بعتاسدنه که یت آی ر اک اا او( ددم د عکدر شار حك باننه 
۱ کوره ور کیب حر ص باخود غطت معناستندن مأخو ذدر پس هو فی ناب دابع 
ماده‌نی اولور ( الدراهم العدیت ) سلفده بر جنس اجه ايد کر تال اولان 


ادن افضل و وزنده ِ 5 ادی ) العید ( ڪن طا رلق معناسنه‌در شال عبد 


| عليه عیدا من الیاب ال ابع اذ هام درک [وانا اول الاد ن ] کر هده 
۰ ۱ غضب 9 ای دە ر تیر او فشاز دز وعبد زیادسیله اووز اولق معناسنه در 
: تقال عبدت الا بل اذا جر شد بدا و دشیان او لق هجناسند در قال عید الرحل 


ذا ندم و رکسه کندی نقسنه ر شصیر سی اوم ولو 2 انلك م مناسنه در شال 
عبد على تفه اذا لام وحریض اولق معناسنه‌در قال عبدله اذا حرص وانکار 
ايلك معناسته‌در يقال عبدما قاله ادا انکره (المیدة) فعالله زور وقوت معناسنه در 
ال ه عبدة ای فوة وسموزاك مهن معناسته‌در قال لاقذ ذات عبدة ای قوة 


ون ودوام وشاء معناسته‌در لقال ماله عبدة آی شاء و طیب ازدکا ی سعاق طاشنه 

1 | تور وعبده مار وجیت معناسنه‌در قال اخدنه عبده 4 اند ( خذوعبدان ) 

| بحیوان وزننده اذو آه تعیر اولنان ماو ك عندن بر نك لقبدر ( عبتدان ) کذاك 

1 ۱ فال عنده براقا ج وای آدیذر ( عبدان ) #عران وزننده ر و قضاسنده ر ةربه در 
| خواهر زاده دغکله معر وف امام فاضل عبد الجید بن عبد ارجن ایو القانم 

۹ سر تج لهچ ری‎ RRR ETS ۳۹ 


۱ 
0 


taa‏ وت 


ی ۱ بت دم رن با طاغره عل قول او طاضه e‏ 


چ کلور و طو ده کلور قر ده و زننده مو لفكث بضا بر ده بای و وا قول 8 ù‏ 
5 3 [ کااطود ا ەس نده عظ ل وصف ا E e ٣‏ ۱ 


۰ ممایتمدر تقال:طادالی هن طو دا اذا بت ( این الطود و 9 ار 
ا وارلتوپ دوستن قړا نه ووك اه دینور ( الطاد ( 1غ قل 
۱ ۹ ۳ واس عش دوه به دنور 8 الطاده ( مرن دح ار 1 راق ابا ید دنور (ااطاود) 


۳ ذهبوا فى الطاود ای التالف ( التطونید ) تفعیل وزننده ( والتطود) تفعل وزنده ‏ 
بلاد وقصبانی طولوب کرمك معناسنه در بقال عطود ارجل ونطود اذا طوق 


1 : نی قاد ) انوم ( م وزبنده درل معنا سثه در تقال آمکان مطود ای یل 
0 ۱ الازظياد ( اماز ل.وزنده وت هو اه طو ظ‌ی او وزاوب بوکسزن ساستهیر ‏ 


۱ وراغبكت يانه کوره عا ROE‏ 0 با اصدار در و عید برقا ج کون در ری کم 
1 تعالی به عضو ضدز I‏ عك با لعبادة و ادم ةدر وواک کونه در بری. عبد ال 
عل الاخلاص در انی عبدالدییا واع‌اضهادر واه قصد النی علیهالسلام. e‏ 1 


کو نه جو ع EEA‏ پس عرد حق تعالی به مصضاف او لدقده عباددن f‏ اولور . 


لول معذاس ند که خر مقا :لیدر ولام و عیبدان دج دنور جیی عبسدون ‏ 
کلور وعد کاور عینكت فحیله واعید کلور اف ن کی وعباد کور ع یا کار له 

EHS 


مك فحي له متالفت :معنا نه در که مه که و خطر تال ٤‏ اولان پراردن عبارتدر قال 


ومنه شال اء منطاد ای مر نفع ذاهبت !وی صعو دا : 
#فصل عبن الهماة # ( اعبد) عيلك فجی وبانك سک ناه مطاقا il"‏ اطلاق 
اولدور کرد حر وکر د بنده اولسون شار حك باه کوره منوب اولدیفنه مب در 


اش ع عبد در که چ واتیاعی چ اولان انساندر ای عد بالاحاد وک ق N‏ 
[ تعس عبد الدر هم تعس عبد الدیتار ] وعبد لفظی عابددن ابلغدز ومسنزق | 
اولان غیرد ج عد کلور وعاند معنا تی دو ظط اولان بدك خی عباد. وا 
ولهذا قال اله تعالی [ وما انا ظا الل ا تو بده عبد ایس وع دا للات Ê‏ 


اله دید اوالتا تارا دچ داخلدر هیا له E‏ اذا 93 و ع.ل قول جنسنه دیلو 


وعبدان کور عمه ك ك طض وعبدان کلور کم نل و دالك شده اد ون 
مشحه کی و معاند کلور محاسن € وعرداه وعیدی کور کسر له ود الک تنشددی 

20 و 7 
2 1 
۳۶ 


O, 


rS‏ 0 د ا 
۱ ۱ ۱۱۹۱ 

نوی 2 

۱ سور بر ك اعد و او ند سچی و اقدام او لنان صید وفراری مقو له سنه دنور 

0 و ی خی 


و حراعیارد سرقت اند وب سور وب اباد کلری دوه سورسنه اطلاق اواشور 
رس غاب ی تبر ايخدکلری له دنور که مادمنی بر قامغدر 
و کسکن نسته‌سی اول نکله ایکلری واوقلری ونوب برداخت ایدرروانسزجه 
اوزون اوزادی چابراغه دنور و حریردن اوزونلغنه و لغش شقه به اطلاق اوللور 
و اطفال‌ع ه #صوص راو ون آدیدر عامه | کا مسه و ضبطه دیرلر او پنیان اوشاغك 
الى ۲ خرك باشنه یااموزینه‌دکر سه‌مسه اولور وا کر آیاغنه طوفنورسه اسن اولور 
وطرنده اصادوب اوجاق و فرون سیلدکلری شجاوره به دنور ( الطردة ) 
ماشه ورد لود وکر او لنان حاو رهه دنور ) الطر اد اک وزننده 
( والمطرد ( متیر وز ننده قصه زر اغه ا حر به تعببر او ور آتکله و 
شکاراره مبادرٽ اندو وطراد و مطار ده مفاعله دن مصدر لردر حرب و صواشده 
دلاورار بری رنه جه ايلك معناسته در هر شدر طر د وق ایسه ده ازوم عادیسی 
ملادظه سنه هب در قال طارد الاقر ان مطاردة وطر ادا اذا جل بعض هم على 
يعض وشال هم ور سان ا(طر اد ۱ طر اد) رمان وزننده بر مو ضع آدیدر ) الطر دة) 
اك کے 4 ایی سوازی رئ رنه رکزه مجله. ابلك معداستنه در که بناء خرزه 
اولور لکن قياس خر اولقدر ( نو طر بد ) امبر وزنده ( وتو مطرود ) عر بدن 
ایی بطن آذ در ( الطر دین) طانك طعیلر اکراد طاضه سنه محصوص ر طعام آدیدر 
| ( الطردة ) ميك حى وکنسیه بولك آچق وایشلك پربنه وایشاك وله دیور 
| قال اخذ الطردة ایس الطریق ( اانطرید ) تفعیل وزنده فامجی بی اوزادوب 
سو ندرمك فعنا سنه در قال طر د السو ط اذا مده ) الاطر اد ( اعاد وزنشده 
برکسةنك طر د وایعادی 9اخود شهر دن نن واخرابی بابنده امس ابلك معناسنه‌در 
قال اطر ده الامیر اذا امس نطرده اوپاخراجه عن البلد ومساقه خصو صنده ایی 
طرفلو حث اغلك معناسنه در يقال اطرد المسابق صاحبه اذا قالله ان سبقتنى فإك 
عل کذا وان سبقتك فل غليك کذا ( الاستطراد ) مکیسده دن رلوعدر مراد 
۶ خصعر قاجەەق کی ستو ر مکدن: که جيل نيمه دیدر الک بعد الفر منهو میدر زرا 

ارام صورتی کوستورلدکده دشن مغرور اولوب لاابالیانه سوروب کلور کن 
بردن دو وب اوزرل نه هعوم او اندفده | کی رزده ور بشان اولورر شال 
استطردوا لهم اذا اظهر وا الانمزام اعملوا عایرم ( الطارد) ميك فخي تبامهده 
۱ بر اه ظاغاره اطلاق اولنور ( الاطر اد ( شم ‌یك وطای عشتده دهنك کس اه 
| افتعال وزنتگه برقاج ننه بری برینه نایم اولوب نسق واحد اوززه جکیلوب كمك 
| معناسته‌در قال طرد الام اذا بح بعضه بعضا وجری ویرایش طوض‌یلوب و له 


ال 


RAIN KODA i 


ا 5 
خدن معناسته( الضاد ) حروق ین عرب قومنه محصوص برحر خر فدر(امضوادی) 1 
هوادی وزننده وش امد سوزاره 3 حاطب آنکله حوجق کی آویدیلور ‏ 


دنتورکه حبار وقهار اوله بقال رجل ضهید ای صلب شدید و ضهید بر موضع 


واسع ودوز ‏ وککیش طامه اطلاق او لنور بقال سطے طراد ای‌مستو واسع وشول 


SRSA AIEEE PERCE IORRIRKEE RRS CET SEa 
اوله ظاهر ا مفر دی ضاد هه در ( الصهد ) مهد وزنده قهر انلك معناسته در قال 
ضهده طتهدا من الباب اثالث ادا قهرء ( الاضطهاد ) افتعال وزنده حید 7 
معناسته‌در تال اضطهده ععنی ضهده ( الاضهاد ) زونك کر له برکسیه جور || 
وسم ايلك معناسنه‌در بقال اضهد به اذا جار عليه ( الضطهد ) مصضطرب‌وزننده | 
ارسلاه اطلاق اولنور ( الطهید ) ضادك ويانك فعیله صلب و خدد اولان آدمه | 


آد بدر فل قول و صاد مهم له اب در و وندن غمری فعیل و زننده سمو ع دکلدز 
سارح دب رکه عد کهسی دی وارددر ) الضهدة ( عده وزنده شول ز بون‌آدمه 
دنور که ه رکه مقهور اولور اوله بقال هو ضهدة لکل احد ای نقهر. کل 
من-شاء 
و فصل الطاء الهملة € ( الطرد.) فرد وزپنده سوروب اراق ابلك معناسنه در 
قال طرده طردا من الباب الاول اذا بعده وآونده فعتینله لفتدر و دوه‌ری 
اطر افندن سوروب حويرەرك طویلق معناس هدر شال طر د الابل اذا ضع ن ۱ 
تو احا وقوعق معناسنه‌در تقول طز دنه ای شه عن و بر قوم اوزره اور اوب از 
مك معناسته مستعملدر تقول طر دمم ای ام و جزمم ( الطر د ) کت زا 1 
شول ایرکلش شور صوینه دنو رکه احته طوار کتروب تاویث اش اوله 
( الطرد ) فعتینل حیله وخدعه اله اآلات و شکاری ايله آو آولغه دورشعك 
معناسنهدر بقال طرد الصیاد طر داهن الباب ارایع اذا زاول ااصید (الطر ند) ۱ 
بعید وزشده خرما سالقمنك حوبنه دینور و اوزون e‏ اطلاق اوور ¦ 
شال وم طرد ای طویل وبرآدمك شول ولدینه اطلاق اوانور کیک و لدندن 
م ره جه تولد ابلش‌اوله ثانی اولی طرد ان ش‌اولور واولکنه ده‌طر ید اطلاق‌او للور 
کرد تاهاو بیان ویار بایان اولسور یکدیکری طرد ایلدیکصون | 
( الطر اد ) شداد وزنده ( والطرد ) معظم وزننده بونلرده اوزون کونه اطلاق 
اولئور قال بوم طراد و مطرد ای طویل وطراد برکونه کوحك کی به دنورک 
بغایت سرعتئله کیدر قر لغ کی وواسع مکانه اطلاق اولنور بقال مکان .طراد ای 


اتام اطلاق اولنور که مازارده قرآنی تطویل ایلکله جاعتی اوصاندیروب طرد 
اندر اوله تقال امام طراد اذا کان: يطول عل الناس القرأة حتی بطر دهم وطراد 
عد دن برتجاعتك امملریدر ( الطريدة ) فريده وز ده آ ردیدن قوغولوب 


سور باورك 


111° 8 مخصوص رحره بعتی قره طاثلق اندر منصرف و غیر منصرف اولور 
a‏ صاد لك فخی وغین دچ یکو یه برکسدی وق باخود بوغازنی 
مق هعناسنه در قال ضءده ضغدا من الباب القالث اذا خنقه اوعصی حلقه 
و ( فالله وفد وزننده از ل آباسیله ر آ دمه اورمق معناشنددر شال ضفده 
ةدا من الباپ الثای اذا ضربه باطن کفه ( الصفادی ) ضادك فصی ودالك 
اک و مدیه ضفاد ع معناسنه 6 ضفدةك حمعیدر قور بقهبه دنور باه عدن 
مبدله در E:‏ ثعا لب لفظنده تعال دی دنور فرح در کر مز هر ده ادال باب 
محصو صدر از حه سادسده سادی و خاهسده ای و ارایده ارای دبرر انعی 
( الاضفیداد ) اععیداد وژنده طارغنلقدن شیشوب فبارمق معناسنددر قال 
اضفاه ار جل اذا انتفخ غضبا ( الضفند ) نولك شده‌سیله سف وزننده قاری 
بیو وحودی س ولك وصالق او ند دنور قال رحل طفند ای رحو دطین 
( ااضفندد ) سف حل وزننده اری خثهلو اجق کسیه دنور قال رجحل ضفندد 
ای ضكم اجق ( الضعاد والضمادة ) ضیادرك كر لله مره بار‌به صاردفلری 
صارق‌به دشور قال مد جر حه بالضعاد واضمادة ای العصابة ( الضعد ) جد 
وزننده باره‌ی رهاو باع | نله بلق معناسسنهدر قال طعد اطر ‏ عدا من‌الباب 
الاول والثای اذا شده بالطمادة و باشد دکنکله اورمق معناستنه در بقال ضعده 
با اعصا ارت ا على دا اشاسده عل راسه اسف عنواننده جازاو هرق 
رسو مد عمه دی نوق لدندر وضعد لازه اوه وقوری اوه دشکله ضد اولور 
قال شیعت الابل من عد الارض ای من رطبه ویابسه وقیون وک منك کر ده 
و خیار ننه وک ورذالنه دشکله کذلك ضد او لور ومداجاة ومدارا معناسته در خاون 
ایک دوست اناد بدك عق ایک اوبناش ابدنك معناسنه‌درکه معنای اولدن 
ماخو ذدر اساسده ضعدت فلانة اذا جعت بين زوحها وین خد ما اواخذت خدنین 
عنوانیله م‌سومدر ( التضیید ) تفعیل وزننده بودخی یاره‌ی مرهلو باغ اله باق 
" معناسته در تقال‌ضعد ابر ح ععی‌ضده ( التضعد ) تفعل وزننده اره‌لو آدم مرهملو 
ياغ بغلفق معاسنه در شال ضر فتضیر (الضعد) فتن قورءك معناسنه در تقال 


|| تمد الشی" .مدا من الباب الرایع اذا یس ودترونده کین طوتق معناسنه‌در بقال 


ضعد عليه اذا حقد وطمد رکسه ذمتنده پاق‌قلان حقه‌دینور تقول لناعند فلان ضعد 
ای غار بع باق من الق د ن عقا اودین ( الاضعاد ( هیر ك کسر نله ب رکدر مك مك 
معناسته درقال عقوم مه ومر شح دید کاری اغاجك یب اقلری‌طو مور جقلنوب 
۱ لکن هنوز او ح و رمیوب حوفنده طو رمق معتاسنه در بقال اضمدا له رفح اذا حوفته 
اتلو صف( صیاد ) کتاب وزننده بررحل اعندر ) الضید) ضادد + کسر له د و سته د نشور 

۷ 
ِ رد الاخفش مقر د وج او لور کانی وو له تعای [ ویکو نون عام دا 1 ای‌منافین . 3 2 


ری قاپل تضاددر سواد وییاض کی وبری تصاشدر ضء‌ی و نصف و اب وان 


| قومندن برقیلهدر ( الضادة ) مفاعله وزننده مخالفت ايلك معناسته‌در بقال ضاد» | 
As 

اطلاق اولاور مرض مز وره متلا دوهیه 2 وا ارسلایه اطلاقاوا 
( امصطاد والصیاد ) ونلرده ارسلانه اطلاق او لنور 2 | E‏ 
۶ فصل الضاد المحمة ) ( الضأد ) ضادك فى وهمنء‌يك سکره مو ا ۱ 
معناسنه در بقال ضا ده ضا دا من الباب ااك اذا خصمه و ضأد خاو نك فرجته ۴ 
دنور ( الضود والضؤدة ) ضادر ۵ ضعی‌وهمزءر د سكول ( والضوود: ) ض4 || . 
لر در زکام علتنه دنور ( الضوّاد ( زکام وزننده مصدر در زکام علته اوغر امق / ۱ 


3 معناسنه دز ) ألمضود ( معو د وزننده زکام فاته اوغ زاهش که دنور يقال ۱ ۰ 


ضید الرحل ضوادا على بناء الفعول فهو مود ای کوم ( ( الاضهاد ) امياد أ 
وزننده زکام علتند اوغ راعق معناسنه در قال اضاده ای از که ) ضیده ) سعیده ا ٠‏ 2 


وزدء ر صو آددر ( البد ) ضادل ویای موحدهئك فحیلفیظ وو ا 
( الضید ) عبد وزنده خرمانك ازه‌پسیله قورغتی بری رنه قاق معناسنه در 
شقال ضبد الر حل ضیدا من الیاب الاول اذا خلط بين الرطب و امسر ( التضبید ) 
شعیل وزننده رآدمه اغضاب اده جك برنسنه د كر ابلك و خاطرینه کتورمك 
معناسنه در شال ضید فلاا اذا ذ کره مایغضیه ( الضد ) ضادك کسری و دالك 
تشددیه ( والضدید ) امیر وزننده مثل ونظیر معناسته‌در ال هو ضده وضدد. ]| 
ای مثله ومخالف معناسنه اولغله اضداددن اولور ال هو ضده و ضدیده ای ]| 
تخالفه وکاه او لورکه ضد الله جاعت اراده اولور و منه وله تعالی [ و یکو نون . ۱ ۴ 
عام ضدا ] مو لفك نصا برده باه ورد ضتد لفظی امبدر جى اضداد کلور 1 


نخوی عون اله تقسير ايلددر زرا برآدمك معیتی عدوسته مناد اولور وعکرمه |[ | 
اعداء الله تفسیر ایلدی واهل لغت متقایه" اربی ضد قسینه ادخال ایلدیلر که ]| 


کی وبری و جود وعدمدر عی ویصب کی وبری اجحاب وسبلبدر کل انسان ههنا 
ولیس کل انسان ههنا کی ( الضد ) ضادك فحیلر خصعه غالب اولق معتاسته‌در . 
قال ضده فى الصومة ضدا من الیاب الاول ادا غلبه ورکسه‌دن برنسته‌یی دق 
وسهو لله رون ومنح الك معناستنه‌در قال ضده عنه اذا صرفه ومنعه رفق 
و طولدرمق ععناسنه‌در يقال ضد القربة اذا ملاها ( الاضداد ) همره‌نك كسرله 
طارنق معتاسنه در يقال اضد الزجل اذا غضب ( توضد) ضادك كل عاد 


مضادة اذا خالفه ( التضادان ) یکدیکرء مخالف اولان ایک نسته‌لره وور( غه 
غین همه الله فرقد وزننده بر طاغ یاخود بر مقره اسمیدر عنل قول غطفان || 


1 اولدي#چون وکر و دماغندن شی ناش وفری طو وب صورودر یکت 


۱! ۹۳ 


واللوه دشور ذهب معنامنه وطاشدن الس حوملکه دینور ( الصيدانة ) هایه 


غول بیابای‌به دنور وبدخوی قاری» دینور وجوق سوزلو یکشاق فاری‌به دینور 
شال رأة ص بدانة ای اة اخیلق و کذا الکشر 5 كلام ) الصيداء ( چم | 


وزنده ارض غلړظهه دیشور و صیداء ساحل شامده بر بلده آدیدر و حوران 
صاسننده بشقه بر پلده آد ندر و صررءآء (زیلنده (فتد ر که بر قو ار آشمه آددر 
هروه واه ذ کر اولندی و صیداء روھ امنیدر که شاعر خوالزمة اشتعازنده 
انکله تشبیب وثفرل ادر ادی و صیداء کوفک طاشنه دینور که آندن جوملك 
دوزرار ( نو الصیداء ) اسد قبلهسندن بر دطن آدیدر ( الصید ) منبر" وزننده 
( والصيد: ) هاه ( والصيدة ) معیشه وزننده آغه ودوزاغه دنور که آنکاه 
شکار طوتیلور ( الصید ) فحتینله بر آدمك یوق برطرفه | کر جه اولق معناسنه‌در 
بقال صید الرجل صیدا من الباب الرایع اذا شار اصید ای مائل العنق (الاصید ) 
اجر وزننده ] ندن و صفدن ان صاند 4 على قول ان الصیاد رب دجال 
اوشی طن ¿ اولتور ماز م دبر که مصاع شر فده اکر اظ یا ینت ده ان الضیاد 
عذو ایله هر سوم وقصه‌سی ر مسو طدر مود اه تن ور زمان سعادنده و لد 
ایلدی عبد الله ن عر و حضی‌تاری من بورك دجال اولسی باننده مین اپلدیلر 


11 (الصیود ) قبول وزشده ایت آو ی د دنور تال کلب صیود و صقر صیود 
| ای ضیاد وصیود رفرس شیور آددر ( الصیود ) تور وزنده شانه طوغری 
ِ واروب اصایت اندر اولان او قه اطلاق اولنور قال م صی و د ای صات 
| ( الصاذ وااصند ) ضادد کسر باه وفعتنلر لفتدر راعلات آدند رکه دوه فسونل‌باشنه 


عارض اولغله منقاد اولش آت کی داعا بروناری آ قوب و باشنی متصل بوقرق 


| طوتر وشال بعبر صاد ای ذوصاد شدکه رجل مال دبرار ذومال معناسته میج 


در فرهر ده ویب حصو صدر بقال رتیل ال واا ما ای ذومال و بعسعر 
صاد وناق صادة وهاع وهافه ولاع ولاعه و صاد معدباندن لو حه دنو روتافره 


| دنور عل قول باقر برنوعته دنور ودودنك ایی کوزی ارالفنده بر طمر اسمیدزاک 
| علت مذ کوره اکا عارض اولور جى اصیاد ویجم ی اصاید كور (الاصادة) 
| افاده وزننده دوه‌به رچ واذا ايلك معناسته‌در تقال اصاد البعير اذا آذاه وککر 
اولان صید غاته دوا ايلك معناسنه اولغله ضد ا اولور قال اصاده اذا داواه 
1 و [ ۱ هید از اموز يدو ىط اتل :اولان کسیه تور کو 3 کز 


او دی قال رجتل اصید ای مائل العنق و صاد دید کاری مض مز نوره متلا 
دوه دنور بقال دعر اصید ای به الصاد واصید با دشاهه اطلاق اولثور سر ‌باند 


1 وز بردست و اطلاق و جی صناد د: E‏ ی FUR‏ 1 
شجعانه صنادید اطلاق اوئور شار ح ویماعت الهسکن شخان ف و جا: أ 
العسکر سخەش تصویب ابلشدز وصندند عدت ره دى اطلاق ار :1 ۲۵ 
بوم ای الصنادید دیرر شدید ار معنانسنه ( صندوداء ) اد فقیله قامده ۱ 
برمُوضعدر ( التصود ) تفعیل وزنده صاد حرفی یازمق معتاسنه در قال صود 1 
الكاتب تصو بدا اذا کتب الصاد مو لفك نصا بر ده یاه کور صاد سين KO‏ 


جاور حرف محصو صدر مذ کر و مونث او لور جیی اصواد و صادات کلور 


وطقسان عدده دال اولور وکاهخه برکه‌دن مختضم اولورکه اکا صاد کافیه اطلاق | 
2 الض وکھیعص کی وتری دی صاد د روره درک J‏ مرن بعض یهن کسته ۰۲ ۱ 
مو قعند ه تلفظ ادرویبری دی صاد لغوی در که خروسه دنور کذلك باقر تجر «به 8 


دنور و دوه محصوص برعلت آدیدر وفیل ف قوله تغالى [ ص والقران ذی. 
ال کر ] الايد هو ارف وقیل معناه تلقه بالقبول من صادیت کذا ( الصسهد) 


مهد وزننده فد (فظنده لفندر که بر نسنه‌ی: کوتش پالوب یافق معناسته در 


قال صهدته ا صعدا هن الاب اثثالث اذا خر رد ) الص بد ( صیقل وز نده .| 


حر هوادن تاشی | راقدن بااده آقار صو شکلنده کورینن سیثه دنور بات ۲ | PEA‏ 


جاری متا :2 ید ایلع سالغ تعیبر اوور وص ہد زیاده اسیلک دنور واوزون 
سیه دیور و دول ابا تورکه صو به طغر باب او لغیه أ راق تاحوف یاخود. ۱ 4 


صوسر او لدیغعون ن واری وواثی اکی اولان آلت مان دور و صد ین 


ناوه و لظف ر وقول طردت فلا صیدا اذا ضدته له و صيد مصيرد ES‏ 
صد وشکار اولفش نسنه در على قول سم وی الات اولانته اطلاق او لتورکه ماد 


وحثی وحلال اولان شکاردر ووفعل ععنی مفعولدر ياخود ميه بالصدردر قال | 


ازشار ح وهنه وله تعای [ لا نقتاوا الصید وان حرم ] و صید عنده بر توکستل 
ظاغك آددر اول طاغه موصل وفعه نقیل صید اطلاق اندرار و صید کذلك 
مصدر اولور برادی يار حیوانی اصیّد قلق معناسنه ول صدبه ضیدا آذا حعلته 


اضیدا کا سیذ کر ( الصیدان ) مدان وزننده فاز اندن پار دنور حانن کی 


سس 


و التونه 


نله حنم موت بنده برموضم آدیدر ( ااصهدان ) فعانله هوانك الى شدید 1 
اولق معناستته‌دز ( الصییود ) طموج وزننده اوزون شیثه دنور وصونه 1 
ظفر یاب اولغیان بایان دنور ورفهندن"اتی ال اپزشین ندیه اطلاق اوتوو ۲ 
ومنه قال عر صمود ای منیع ( الصهود ) حهود وزننده م نع و نود آدمه | 
دنور قال رحل صهود ای تست ) الضید ( قید وز ده آو آولق معناس:ه در ۱ 
بقال ضاد. الظي بصیده ویصاده ضیدا من الباب الثاني والرابع اذا اصظاده ای 

OT‏ از ای توقای 
0 


۱۱۹۹ EE ESR, 
۱ ۰ 0 ۹ ِ 
ومدار معاش اولاحق نسته ازى اوه ا اب صزه 2 ) اصماد کات وزنده‎ 


O‏ و ار و A SAHIN‏ فا 
3 و 

شيشه‌نك طاپه سنه وطقاحنه عل قول دردن اولان آعرزی باغنه دنور و صاد 
مفاعله باندن مصدر او لور اور شق معشاسند تقال صامده صمادا اذا جالده و ضار به 
وصارقدن غیری باشه صاردقلری ندنه ه صاد دینور شمه ومندیل کی ( الصعدة ) 
جزه وزننده سول قیایه دینور که دی بره کومواش وباشی پر الله بس برابر اوله 
هل ول بای برد و كسك او له وشول تاقه به دینور که تة بلار حکیلوب لکن 
که قالیه تقال tS‏ صده ای متعیط هد م ) المصومد ( اسم فاعل نيه سياه غلیظ 
اولان شیئه دنور ) إأصمد ( معطم وز ننده مقصو د RR‏ صد اولفش 
نسنه در پس صر دی صد معناسنه‌در لکن مبا لغه ی مشیلدر و محر سول ضلب 
وقوند ندنه دیور که آنده اصلا وهن وضعف انری اولیه شال شی* مصمد ای 
ما فيه حور ۱ امصعاد ( محر اب و ژننده سول تاقه به وور صوغوق وفورای 
وقتلرده دی سیودی منقطع اولیه شال اق مصماد ای بافية على القر والدب 
داد الوسل جیی مصامعد کاور و مصاهید کلور ) |لصمےرر ( حای مہ اه 


۲ 
۳ 
1 
3 
3 


سقر جل وزننده ( والصهعدد ) قزعل وژننده خالص ویغش نسنهبه دنور ومنه 
تقال انت ف صمتدد قومك ای فى ضمیهم ( الاصمتداد ) اصنخداد وزننده 
فطبدن شیشوب قبارمق معناسنه در بقال اصمتد ار جل ادا الت فضبا (الضمر د) 
زر ج وزنده سودی بك حوق اقه‌به دنور و سودی آز اقهه دغکله ضد 
اولور ( العمار د ) صمادید وزننده طبراغی بك اولان پور واره دنور و "موز 
1 ۰ فيو نلره و کیلره دباور وآریق وز ون او لال ر ينه د غکه رد او لور مفر دی عرد 
مذ کوردر ( الاصعداد ) اصمتداد وزنده بك سرعتله كمك معناسنه‌در بقال 
اعمعد ار جل اذا انطلق سریعا ( الصععد ) مشععل وزننده ارسلانه دینور (الصعفد) 
غین مجمه اله خصل وزنده صلب وشدید اولان انسان وحیوانه دور ( عفد ) 

یل وز ننده بدي شیشکن آد مه دیور کرد سو زلکدن و کرد ع‌ضدن او لسون 
تقال رل دور ای منت هن شم او مض ) الصندد ( نو له زرح وزننده 
: ادر اولان سید و ذیشان آد مد دور عل قول حلیم وعل رای حواءر د وکرم 
باخود سب و نسب صاحی شر رف آد مه دنور شال رحل ضندد ای سيد تما ع 
او حلم او حواد اوشریف وطاغك بر طرفندن رون ۳ الکرحه حقان سیوری 


۳۳ a aay O rps KL AL oma) ws o 
ٹف نیت یہ ار و انش یی قو ن اوح ے/ ایح کے کو دق سین کہ ف‎ 


او حنه دور و صندد مامه ده برحبل آدیدر ) الصندد ( وندیل وزت‌ده و دی 
۱ ف تفه ادر اولان عالیش-ان آدمه دنور قال رحل صاد ده ای سر شا ع 
1 وشدتلو له و صوغوقه اطلاق او لذور قال وا صا بم دځ صند د و برد صرند بد ای 
1 ۳ 9 2 

وی وه سم 


سس اسر خی وت راوس 


E 33‏ قاد و بو زیده ۱۳ i‏ الشلزه SE‏ فضي n‏ 
سکو یله حلاد تلو تاقه به دور قال اة صلدة ای حلدة ‏ صلدد ) حعفر ‏ وزنده | 


ده باخود رحرحان قر نده بر مو ضعدر ) الا صلید ( از میل وزنده شخیل ونا که ۱ 


دینور بقال هو اصليد ای یل ( الصلخد ) خای ممه اله جعفر وز ده ( والصلند ) 1 
حضهر وزننده ( والصلند ) جرد حل وژننده ( والصطناه ) فرطاس وز 
( والصلندی ) سبنتی وزنتده ( والصلاخد ) علابط وزنده قوی ولوا اغود | 
شپامتلو حست وچالاد اولان ارکك دوه دنور تقال مل صلزر وصور وصلند- | 
وصلناد و صلندی وصلاخد ای صلب قوی او شهم ماض ( الاصذرار ( اقترا | 
وزننده ایاق اوزره دیکیلوب طورعق معناسنه‌در يقال اصلند ار حل اصلند ادا ۱ 
اذا انتصب ۹ ( الصیخود ) فیلسوی وزننده پاوز "اقدبه دنور قال اقة سور 
ای هدند( الصلعد ) غین مه اله جرد حل وزندم و رل بروذل آ دمه دنور أ 
مقس الانف معتاسته که رل اتقو ورزر شدث جر ت ععناسته ( الصید ) اا 1 ۱ 
وزننده قصد واهنك الك معناستنه در قال صده والیه صدا من الاب الاول 1 
اذا قصده و اورمق معناسنه‌در بقال صعده اذا ره وره بر آزسته‌یی دیکرك 7 1 
فعناسنه‌در تقال مد اذا نصبه وصعد ضیات قیلاسی ور دیده بر صو آددر | 
وظراغی قالن وکسك وه دنور پور بابر کی وبوزی کونش پالوب یاقق معناستهدر ۱ ۱ 
ال عمدت اسعسخ وحهه اذا ار شعها فیه وشرشه نك آعای طاه اله ياود | ۱ 


ag 


دری اله ند ايلك معناسنه در شال صولن القارورة هرا من الباب اثثالث آذا a‏ 


لہا سدادا او عفا صا شارح د رکه شرطنز پاپ ثالشدن ورودی اغ‌بدر ( الصعد 
فحترنلر و مك او لو سنه و صالیشانه دنور در کاهی اریاب حاجانه مقصد اولدیغجون. 
ال هو مد القوم ای سیدهم ودام وجاود معناسنه دز ورفیع وال معناسته‌در ۱ 
دای طلو شیثه دنور یت اک جوف مقایلیدر قال الشاز ح وق‌المایة ۱ 
ن اسعاء اله تعالى الععد وهو اليد الذی ادمی اليه السودد وقیل هوالدام- 
و قیل الذی لا جوف له وقیل الذی بصمد اله ف الواح ای قصد راغب | 
اصفهای وراده ر دفیقه اراد ابلش در بع حق تعای به ¥ حوف E‏ ۱ 
اولان صمد اطلاقنك وجهی ودر که جون لا جوف له اولان شی" ایک قسم اولود . 
بری انساندن دون اولور جادات ژر بری انساندن غال او طانقه‌سی( ۱ 1 
اوه زت عیسا اد الوهیت اسناد ایلدیار س أيه إلصمد قول 2 ریق دود ناد 
مذ کو رل ر دنه ندر نه که و معنایه [ و امه صد نش 2 کاا با کلان | (طعام 1 
قول شم‌فیله اشارت بیورلدی وشول آدمه دینورکه جنك وقتال هنکامنده و 
E‏ اجار 2 وشول فوم وجاعته دور که اضلا کار وسرفری 
ار ۱ 3 

3 ۱۸۹ Es 

۱ " اصفاد ا ونو د معناسنه وم مما شال الصفد صفد ای ا فيد مؤلفك وراده 
والاصفاد القیود عبار یله صفد لفظنت جعنه واسیو 1 مقر ین فى الا صفاد [ ا 
کرعهسته اشارندر ( السفاد)- کتاب وزشده اسر نداانده‌جك بافه د نون 
( الصفرد ) زبرج وزنشده ابو الما اسیدرکه طویفار قوشی دیدکلری جبان 
قوشدر ( الاصفعید ) هرك کسری وفانك فصیله جر اعاسندندر ( ااصنلد ) 

| صادك فی وی ولات است‌و یا بایت بنك و طیا نی نسنه به دنور هرس 
| وصاق طاش کی قال جر وادض صلد ای صلب اماس واصلا ترلز اولان انه 
کت یلد اذا کاب لابهرق: ولد مدر اولون اوا 
سکر درکن ایک الارنی شدله بره اورمق معناسسنه‌در شقال صلدت الدابة صلدا 
من‌الباب آلا اذا ضربت يدا الارض قعدوها وطاغه خقمق معناسنه‌در قال 


و قوف ف نی و ٩۷‏ ۳۳ ۳ ۲۳۳۳ -ج 


۱ صلد قاطبل اذاصعد وآزی دیشلری بری بربنه سورلکله فردامق معناسنه در قال 
أ صلدت ایابه اذا صوت صرشها ویریك اولق معناسنه‌در شال صلدت الارض اذا 
|| صلیت و طا سکوی کی کل پاش بارلده‌هق معناسنه‌در قال‌صلدت صلعته اذا برقت 
۱ (ااصلودد )سفر حل I‏ نود صلدکی ك وطیا نجق يئه دنور ( الصلود ) 
8[ صیوروزننده صادکی بود لز اولان انه د ورکه ذ یه در و صلود. الکن متفر د 
|| نسته‌به دیون بقال-شی" صلود ای منفرد ودبی قالین اولفله کج فینار اولان 
1 حو ملکه و هر هیده دیور قال قدر صلود ای الط الغلى وسودی آز اولان 
|| اقهيه اطلاق اولتور بقال اقت صلود ای بکینة وخوف وفرعنسدن طاغه فرار 
۱ و صعو د اندن دم دود ( اة ( خر دایان آزی ديشه دنور جى صو الد 
| کلور ( الاصلاد ) همرمنك کسله ربك اولق معناسنهدر قال اصلدت الادض 
أ ععنی صلدت ( الصلود ) قعود وزننده حقمافدن سس حقوب آنش جقمر اولق 
آ مغناسته در قال صاد ای ند صلو دا من الباب الثای اذا صوث ول ور ) الصلادة) 
إإإ حلاده وزنده محیل اولق معناسنه‌در شال صلد الرجل صلادة مر ن الباب رایع 
اذا ل ( التصليد ) صلاده معناسسنه‌در بقال صلد الرجل اذا مخل ( الصلید. ) 
آهیر وزننده الکن ننه به دنور متفر د معنداسنه ویلدراجی سیه دنور شال شی 
| صلید ای بریق ( الصلاد ) محراب وزننده سودی بك آز اقه‌به دنور وشول 
| افه‌به دنور که کر جه طوغورر اولوب لکن سودسن اوله ( الصلداء ) ادك 
| كبرل والصلداءة هابله طبراغی بك وقالین اولان وریره دنور بقال ارض صلداء 
وصلداءة ای غلیظه صلیة ( الصلاد ) کتان وزننده اتشسن حقماغه دیور بقال 
عود صلا د اذا کان لا نقد پعن منه الثار دولر حقماعی هن خ وعفار اغاحندن 
اناد ایتد کلری مار نده بان او لشدی ( ااصاد ) جسن وزننده شول سوده دنور که 

دب رکه تلو حك اك صغ اج موضوعه للا تین La‏ قود ۳9 ۱ 
مر حومك انه کوره فا معا طفه در و صاعدا سالك عامل مضهر در فذهت الوضوع. 
صاعدا تقدیرندهدر ندکه اخذته بدرهم فصاعدا فذهب الن صاعدا تقدیرنده‌در | 
ا وصاهد بلقا ل فیس الکتای وصكر بن غر وك فرسلری آ ددر ( الصعداء ) 1 
ور 2 وزننده ) وااصعدد ( نفد وزننده رچ وهشفته اطلاة ق اولنور ) الصعداء ( 
صادك صعیله برحاه وزننده او زون اوزادی صو لوق آ غه دتورکه مراد رور دن ۱ 
متأثر اجتی حکدکدنص‌کره اوزون اوزادی صولق اق اوله حقدر بقال تفس | 
الصعداء ای تفس طویلا ( الصعید ) سعد و زننده طبراغه دور على فول. 

4 وز به دنور وحه ارض معناسنه جي صعد کلور تناه و صعداد کلو رکه ‌ 
م ی او له حقدر شال قوذ عل الصعيد ای الراب اوو حه الارض و صعید و له 
دنور طّ روق معناسنه و دنه ایا وا(قعود با اصعدات و بو امام على ال ر تضى sS‏ 
مراد مر الناس اولان طر شارده قعوددن محذبر در وصعید قر وم‌اره دنور 
و مصس او لکه‌سنده نه لاد د یعتی برایالت EE‏ طولا اون دش ملد مسافه نی 1 و 
مشعلرر ووادی القری قر بنده و دیدر دة ەور بوی و ار در عليه السلام 0 
صادك يله بر موضعدر ( الصعد ) فصتینله «خت وشدید معناسته‌در | 
( ااصعد ) معظم و زننده انش اله مول اولان شر آبه دنور ادابه مام 


۱ اولان تصعید دن ما خو در شال اب مصعل ای عوځ النار اطبانكت واهل كافك | 


تصعید تعبیراری وندن مأخوددرکه برنننه‌نك لطیفی آلق اخون احراسی آتش | 
ا4 تسین وندخیندن عبارتدر ( الصعاد) ميك کسر له خرما اغاحنه حقه‌جق | 
کنده دیثو رکه ادن بر دیان طر زیده دوزرار حاول دی دبرار ) ی ( ۳۹ ۱ 
یله ( وصعدد ) هد هد وزننده ( وصعادی ) حباری وزشده ( وصعیداء) 
م‌بطاء وزننده برر موضع آ داریدر ( الصعادية ) غراییه وزننده کوده‌سی اوزون 
تاقه به اطلاق اولنور شال فد صضعادية ای طو یلة ) صغد ) صادك ن وغین | 
ممه نك سکو له “مر فند قر ده بر مو ضع آدیدر و و سغد اوله حقد رکه ذ کر اولندی ‏ 
وضازا ترابنده برموضعدر ( صغذبیل ) بای موحده‌نت کسریله ازمنبه اولکه‌سنده| 
بربلدهدر وشروان 4 بناسدر مز ج در که حغرافیاده وشهر الک دل 
کرای رسو مدر بر موز شیر در ار مه نك بای مخت قد یی دی 3 اعلاقر من 
حقر ( الصفد ) صادك حى ولك که و قاغو الله یکم بند ابلك معناستهدر ا 
تقال صفده صفدامن‌البابالای آذاشده واولقه (اصفاد) همء‌نك كسرله (والتصفید) | 
تقعیل وزننده صفد معناسته‌در بقال اصفده وصفده ععتی صفده ( السقد ) فصتیناز ٠‏ 
وبرک» دنور عطیه معثاسته نند معنوی او لدیغهون وفافوه دینور جا gre prea 


۰ ۹ |" مضی ویو وجه ۳ ا a‏ ۳ تفه کت مخت شده EA.‏ ان و 
بیده» ففوله استسمال ودی“ واماد تصعید کی انکده طوغری امك 
متسه رو هی ازاله اعوندر شال اصعلا ق آلواری" ادا عدر وناق 

زا صعود اولق معنا سنه در قال اصعدت التاق ادا صارث صعو دا و لاقه ی صعو د 
فلق معناسنه‌دز تقول اصفد الناقة اذا جملا صعودا کاسیذ کر ( التصعد ) تفعل 


معناسمه در عقیه معناسنه اولان صعود ین ها و درف تقول صعدن الس" 


i‏ وتصاعدی ای س عليه ) الا صعد ) هم هب منك EES‏ و صاد مشددە ك فی وعین 


2 مشددءنك طعيله ( والاصاعد ( مرو کسی وصادد تشدیدی وعیدت یلد‎ E 


) الا د ( هب و نك و طانك کسر له بوک که خی ضعو د مغاس ننه در مو أف 
له اجان ادر ا اصعد رصعد کا مدن وک اصیلی تصعد 
۱ تصعد #بدی واه تفعل تدم قلب وادغاء تب ا(قاعده او لنه ۵ وصل 
کور ادخال اولندی واصاعد رای اصاعد رص اعد صیغه ندنل مصدردر 
۱ ونکده اص تصاعد ستصاعد اندی که اطلار وااقل کلهرنك اصلاری نطهر 
وتثاقل ایدی و و نکله مولف اشیو [ کاعا بصعد ف لام ] الاید کر که رتم تلم 
اید رکه ان کشر ثلای عنو اننده وحفص بصعد موا سند وک اصیی تصعد ایدی 
وانوبکر فا ارطنی اساد :اصطعد . که دن متدرا 
افتعالدر 7 ۶ طایه قلب اولفشدر و ونار شکان متصمندر ( الصعود.) صبور وزننده 
جقلق شانادن اولان طاع وتر دان وار او تاه مقو لهمی ره لور د.وط مقابیدر 
جي صعد کلور لوار وذر کی 19 کلور وا وعان دک ی وشول ەة 
دینو شو 0 او سنه تاقص انلاقه باوری دوشورمکله کن سثه ی تاور بسن بافاش 
0 بر علاغكت 1 دبدر و ضرت و کوج وفشه دنور قال عقبد صعود 
فة ( الصعوداء ( حاو لاء وزشنده ودیی کو ج وصرت وفشه دنور 
9 صعده )اجره وزننده بان اش‌کر بنه اطلاق اولنور ب وکسك طاغارده 
اوا "ابتدکر حون نستده غمر قیاس اور اسر دبرار و صمده شول قار به 
1 رک دوز وهوار عقکله طوغر لقفه نااج اولیه وتاحق اشکه اطلاق اوور 


]| ی يدر وذویت ن هلالك فرسی اسعیدر و عنده بر موضم آ ددر مد نیندن 
بن ابراهم 0 e‏ ااصعدی او راد در و سو لول وردنده واقع ای طاغت 
واه زو آدبدر و نو عوف و ردنده بر صو آ دندز ) الصاعد ( صعو ددن 
ا فاصلذر: Ens‏ 1 بلغ کذا فصاعدا فوار یه انوق ذلك اد مرجم 


کہ 


e 


وزننده ( والتصاعد ( تفاقل وزبنده برآ دمه بر مشقتاو ۳۳ د وزجت وبر مك ۱ 


وبرتو ع قصه ویلای عر يض خشت طر زنده خر هه دیور اله کی و صعد و ردشی ۱ 


|۱۳ _ )۱ عبار اولنور قال رحل مصطر د ای حتق شدیدا لظ ۱ ااصس‌د1 ۶ ( ر | وژزنده 8 


1 يسنت اولنور ( صر‌فند ) صاد وفانك فل ساحل عر شامده بر بلده‌در ( الصعود) 


۱ 


ِ افیا عار متا الاج ق مصعدهم در لر اجه مکه به ا ا اة كلدك معناسنه 


اوق دنور تقال مم صد ای حطيٴ ت 
ابری باشلاو ارقو دید رکه سر حه IE‏ شکار ار وا 
و رضای باری اعون صام اولان وتوشدر ی مدان کلود سا | 
کم له وئوش ترکیده کوحکن دنل کار بد رکه آ لاحه اولور تویلرندن یلیازه | 
" آدرار وصرد آت فسمنك ص‌ننده اولان باغر وحدا و صاخالدقدنمکره پرنده قلان | ۱ 
باض نشانه دنور ( الم دان ) نيع پنیه‌سیلله دل ۲ لتنده اولان ایک طمره اطلاین | 


1 او لنو رکه دلك فواعلر در سياه اولور بعضتلر دل 1۲ تی اولدم آندن فصد | 


اسول ( الصریدة ) فریده وزننده شول دشی قیونه دیتورکد" و 1 
تکل .ضف وضمرر ار ان اش او له جي رها کلور ( الصیاد ) رمان 

وزشنده ( والهس‌ید ) قرط ده تموری اولیان وفقه‌حه بلوده در 
) التصر‌ید. ) شعیل وزننده آزالقق معتاست که دز تقال صر ده اذا له وقاعق . 
1 ل به سندن ن دوه صوارمق ۳ در تقال صر ده اذا سقاه دون الری ( ااصطر د 
ععطر ت وزننده غایت کسبار وطن و ددید الط ادمه ا دوه کینلو . 1 ۱ 


برطاع آ دیدر ( الصعرد ) زرج وزننده “يى اصلیه اولنله موضع ذکزی ‏ 
وجل د کلدر مر اف ونکله حوهر ی ب4 2 ر دض عدر ۱ الصی‌خد ( خای ممه 
اه حعفر وز ننده باده به دور جر کی وشام دیار نده بر بلده آ دید رکه ا 

قعود وزننده بردیان و طام مقوله‌می وکسکه حة مق فعناسند در قال صعد ف E:‏ 
يصعودا من الباب الرابع اذا رق ( التصعید ) تفهيل وزننده طاغه ae‏ 1 
قال صعد قالبل وعیل الیل تصعیدا اداترق واشو طاغه جشق معناسنده 3 
اتك استه‌مال عربدن مسموع اولاق لى مصباحك ا کوره لت قل ۸ ۲ 
وتضعرد انکبه بر طوغری ام معناسته‌دن ا که باتی سلب اضوندر قال 
صعد ق‌الوادی ازا احدر ور نسنه ی ارغك معناسنه‌در قال صعد السعن اذا اذایه 
( الاصعاد ) همره‌نك کسر له آقاقدن مک مکرمهبه کلك معناسنه‌در بقال اصعد | 
الاج اذا ای که مولفك بصارده وشارحك انه کوره ق‌الاصل امکنة هی‌تفعه 
کتک »معتاسنهدر لا وطره وش طر فلرندن حد و داز دیا بنه: کقك کی . ی 
مک به عر عته حخضیضن اب مدير نه که عل الجکس عر عته امحد از انله تعر ایادیار 


وعار ضنا الاج یمد رهم دبرار لهس ه وشام ط ز فار ته ر حعتلر نده دصادق الد 
SS 


معتاسته اتن واصعاد ابر 7 کج معتانته تدر يقال اصعد ف الارض اذا | 


RI a aaa me:‏ وی ی سر رحس 


تهج 


فی 

یدرس 


A" 

۴ 
e e 


Na E aaa Nr 


O TE eT‏ ده 


Ae 


2 ۹ ۴ 

دینور ودرء‌نك بر قیدسنه دور ایک فونه ضدان داور ) الصدان ( a EE)‏ 


ونه بلیه سیله اوق کزینك ایک طرفلو کرتکنه دیور شرخا الفوق معناسنه قال. 


ومع السهم بین الصدین اي بين ا لخن ( الصدود ( صبور وزنده ازه قر رد 


پرده من دن مقد م کید کلری قصه لپاسه دود حول فعنا سده واول سر مه وتو تیا 


مقو له سنه ll‏ آنه اوزره اوغوب E‏ جکرار ) صردضد ( فدفد وز ده 
برخاتون آدبدر ) شذاسند ( علا بط وزننده هذیل فسله سنه محصوص ر طاغخك 


آدیدر ) اال د ( فر د و زننده خالص و یش اولان سنه به دنور حق حب صر د 


۱ لالغرض اولان ددر و مه تقول احبك با هم دا ای خا(صا و طاغلر 4 هر لح 


اولان بر ینه دنور و نزراق لا تلر نی مز‌راغه قاقدفلری بر حیده دنور وعسک عطیه 
دیور وویده فحی ناد ده لغتدر وصرد صوغوقه دنور سرد فارسی معر درو صر د 
مصدر او لور اوق آ ندینی نسنهه کورمك معناسته بقال صمرد السهم ای صمر‌دا 
من | لباب الأول اذا انفذه ( الصمراد ) مفتا ح وزننده صوغه بك عمل اولان آدمه 
دنور وصوغوقه هحمل اولیان آدمه دشکله ضد اولور بقال رحل مصراد ای 
قوی عل ارد وشال رحل مصراد ای ضعیف عل المرد و مصراد بای تبر اواغله 
آ تیلن شیغه کوب ایشلر اولان اوقه دینور کا سیذ کر وقیر بره دبنور که اثرنبات 
وشجردن خالی اوله بقسال ارض مصمراد اي لاشجر بما ولا شی" بعنی من النبسات 
( الصرد») کتف وز ننده صوفوقه ل او ان آدمه دنور وداعا صم‌تنك 
ابره کان بری اضر و حداو اولور اولان ۲ ۸ دیئور شال فرس صرد اذا کان 
دبر موضع الس ج منه کا سیذ کر وشول سوده دینورکه صوغوق چالغله یلوب 
اصلا اویه یی وفرد اولیه بقال لین ند .ای مف لایلتم ( المد ) 
فصیینله تير" اوشومك معناسته در قال "صرد الرجل صردا من الباب الرایم اذا 
و حد الرد سر‌بها وا نك ابره کن بری باغر اولق معناسنه‌در قال صی‌د الفرس 

اذا دبر موضع الس ج منه فهو در وطلوملان سودی یاندقده کره ياغ طوبلفیوب 


تاره باره چقق معتاسشنه در شال صس د السقاء اذا اخر ج ده متقطعا وکوکل 


بر سنه دن صوةو وب فارع اولق عة مستخملدر تقول سس د فلو, عله اذا 


انتهی واوق نشاندن خطا ايلك معناسنهدر بقال صرد السمم اذا اخطأً واوقك 
لای انبلان شيعه ایشلیوب كمك معناسنه اولغله طّد اولور بقال صرد الم 


اذا نغذ حده لکن ضدیتی منظور فيدر ( الاصراد ) هم منك کسر له و دی اوق 
نشانه کورمك معناسنه‌در بقال اصرد الرای السهم اذا انفذه ( الصارد ) نشانه 
افد اولان اوقه دینور بقال سبم صارد ای افذ وصارد اگهاندن عاصم ن ثابت 

بن ای الاقل جناننك سى اسمیدر ( الصسرد ) ۷ وزنده نشاندن خطا ایدن 


اول ۷۰ 
سح سس سس سس سس سس سس سس سس سح سس سس مس سرت سس ی سر و ی 


وخالك فخي نصف للبار وقته‌دتو رکه نك 8 te E‏ ) ۳5 
صادك فعی وخانك سکوئیله بربلده آدیدر بلده تأویلله غبر منصمرف دی اولور | 
( الصیخدون ) حيرا بون وزننده پكيك صلابت معناسنه‌در لکن وزن مزیود ادم | 
| و صفته محصوص اولغله مولفك صلاتله که معنای مصدردر وجهی معلوم اولدی | 
hê:‏ مقتضامی صلب عنوانله صفت اولقدر ( الصاخد ) فرد ضعیف وی اهل وی یار | 
۱ و | اولان آدمه دنور ال واحدفاحد صاخد ای صنیور قاحد لفطی" واحده مزاو ج 

: 3 1 او لذادظاهر | صاخده لفظی دی اک ناوج اولق‌غالبدر ( الصدود) قعود وزنده 5 
بر نسنه دن وز حو بروب اعر اض ايلك معناسنه در بقال صدعنه صدودا من الباب ۱ 
الاول اذا اعرض‌عنه ( الصد ) صادك فعیله برآدی برنسنهذن منم وصرف ابلك || 
| معناسته در شال‌صد فلاا صدا اذا منعه. وصرقه عنه ( الاصداد ) هرك ار 

کنر له بودخی‌منع و صرق ایلك‌معناسنه‌در يقال اصدفلاغ عن‌کذا اذا منعه وصرفه | 
ویاره وچبان مقوله‌سی ابر نلفك معناسنه‌در بقال اصد ار ح اذا ۳ الصدید ) 
صادك فحیلهفریاد ايلك معناسنه‌در قال صد الرحل صدیدا من الباب الاول واثای 
اذا شیم و صدید باره‌دن اقان ضاری‌ضویه‌دینور وقینایه‌رق قو پلنوب قاتیلفش اسی 
صوبه ديون ( الصدد ) فختیتله بر نسنهنك قرشوسته دینور کذلك قربته دیور |[ . 
بقال داره صدد داره ای قبالته وقربه و وظرفیت اوزره متصو در قال قالاساس ]| | 
داری صدد داره و رضدذها ای قفالا و اخذت من صدد ای قرب واا بصدد | 
من هذ الام ( التصدد ) تفعیل وزننده ال چالق معناسنه‌در قال ضدد ارجل | 
اذا صفق ویو صدد لفظندن مأخوذدرکه اللر بری رنه مقابل اولود ( الصدد ) | 
تفعل وزننده برکسهدتك ارقوری اوکنه كلك معناسنه در که تعرض ایلك تعبیر 
اولئور قال تصددله اذا تعرض ووونلرك دال تانیه‌ری يانه ابدالله تصدیه وتصدی 
دی دنور صدد مذ کوردندر لکن وحه من ور بعصك قو ليدر حق معتل تاننده 
موف دی صدا به ماه اکل ملا حظه‌سته یی تعرض اه تفسیر ایلشدر (ا اصداد) 
رمان وزنشده پلانه اطلاق اوللور بولده تعر ضنه باخود سا وکدن منعنه مبتی 
وصداد حشم‌اندن برجانورك عل قول سام ابرصك اععیدرکه یلاله آغو وبرن 
ددکلری کر او له حقدر جی دا کلور و صداد صو نه وارەجق وله دور 
( الصداد) کتاب‌وزننده خاو نلرك تسیر احون‌طونندةاریچار مقوله‌سی‌ستزهه دیور 
( الاصطداد ) افتعال وزننده خانون صداد مذ کور الله پردهلغك معناسته‌در یقال 
۱ اصطدت الراة اذا ا<هبت الصداد ( صداء ) نددد اله عداء وزننده صتده: 
| لفظنده نا برمحصوص قوی"اخود صوبی طتلو بر اشعه آدیدر عاء ولا کصداء 
| مثل آندندرکه نتهکه باب هبرءده بیان اولشدی ( الصد ) صادك فحی وله طاغه 
0 

E ین‎ 


دنور 


و 


۱ 
0 جع اولغله صفق موتا ابراد اولندی پس مشیده لفظی مشیدك جعیدر دعك اغر بدر 
قال الضاوی ای ف قصور وحصون م‌شعه وقری" مشودة باس الفاعل و صفا لها 
و صف قاعاما كقولهم قصیده شاعرة ومشيدة من شاد القص اذا رفعه (الاشادة) 
هیر هنک کسر یله برشیئی رفع صو له جاغر مق م اسه ور اما رت بیانثه کوره اا 
بنایی و کسك باق معناستنه در بعده رآدمك ذ کرنی عالی ال بعتی عیانا مدح 
وتنا اله مشهور وتامدار ابلك معناستنه استعمال اولندی قال اشاد ند کرم اذا 
رفعه باشا» عليه واشاد علیه قبها و نم د رار ب رکسه ین امرمکر وهله ذ کر وتشهس 
ازاسه واشادصوه و صوته درار بلند اواز اله چاغرسه اننبی واشاده غاب اولان 
نسته‌یی تعر یف وندا اثلت معناسنه مستعیلدر بقال اشاد. بالضالة ادا عرفها و هلا 
اتلك معناسته در بقال اشاده اذا اهلکه ( الشیاد )ا کتاب وز ده خاصه دوه 
۱ یی چاغرعق معناسنه در بقال شاد پالابل شید شیادا اذا دعاها و ده طیب 
جى اوغوي درمت معناسنه‌در که ذ کر اولان صواعق معناس‌ندن مأخوذدر 
تال شاد الطیت لد ه اذا دلکه ( اتید ) شعیل وز ننده بو دی ده 4 
تک طیی اوغوب درمتث معناسنه‌در قال شید الطیب نله اذا دلکه 4 
(فصلالصاد الهملة 4 ( المخد ) صادکفعیی وای مجم نك سکول حهر »ی سکونش 
جالوب ادق معناسنه‌در قال دده انس مدا من الباب الثالث اذا احرقنه 
و کوحکن دیدکلری قوش اوك معناسنه‌در که عر بر ۲ نکله تشأم ادررقال مد 
المسرد اذا اس بوفی مجاز اوله‌رق صخدت الهامد عنو ا هذ کر ایلشدرکه 
اقوش او ٤سن‏ خر اسدتله ع بلر تشم ایلد کار بنه بن در ( اعود ) تعود وزننده 
بر کسه‌نك کلامنه قولق طو توب دیحلمك معناسنه در قال هد اليه عضو دا اذا 
استم ( العخد) فحترلر هوا ك اسی اواق TY‏ قال صضد البار صخدا 
من الیاب الرایع اذا اشتد حره ۱ ال خود ) حیدود وزننده (والدهدان ) سکران 
وزننده خانك فحیله در زوایز ددر بك اسی کونه دور يقال وم صخود و خدان 
ای شدداطر و خود وخاد شایت بك وفای تیاه دتو رکه کولنك مقوله‌ی آلات 
کار ایاز اوله قال صخر دود وص حادة اى شددة ) الصّد ) سیقل وزننده عین 
۱۳ یه کر نی آ فتایدر شعاعك قینا وب مستفیض اولدینی بری اوله جقدر 
) الاشاد ) هه ء نك کسر بل اسی‌هوابه داخل أو لمق مء :اسنه در بقال صر الرحل 
اذا دخل ف اطر وقیا کاری‌کو نك حرار یله اصفق معناسنه در يقال خد اطرباء 
اذا تصلى ۶ وا این جانور مذ کورك کوزی بغایت يارد اولغله داعا اصفق احون 
کوز ی کو تن دور ایآ ای کرب آفتاب پر ست اطلاق ايدرار ( المحخدة ) ميك 


| 
Ea E‏ ا 
pA‏ وشاهد ومشهود ]اوت BR‏ مشهود اولهجقدر (الشہد) 
مهد وزننده باه دنور ۱ معناسنة شرك یږ ره جازدر شهده هاله 1 E‏ 
جى شهاد کاور شین کر له سار حك یاه کوره شهد کرڅ بالند دنور وشهد 
خر اعه ق4 سندن نو السطلق جاعتی تور دده پرصو يك آد در ) الا شهاد ) هم منك | 
کل برزنسته‌یی حضوره کتورمت معناسته در قال اشهده ادا آحضمه وفر ۱ 
ال الق جیض کورمت مفناستهدر قال اهدع الارید اذا چا 1 ۳ ۱ 
ویرکنبه دن مذی کل معناسته‌در که ملاعبه یامطلوب نفسی یل ویامذاکره ومشاهده ۱ 

یله تلذزدن ناشی ذکردن ماء مقید کلکدن عبتارتدر بقال اشهد اغلام اذا آمذی ۱ 
وشهید اولق معتاسنه‌در يقال اشهد ارحل على اء الجهول اذا قل فلا ۱۱ 
( التشهید ) تفعیل وزننده ودخی ذکردن مذی كلك معناسنه در قال شهدالرحل | 
ادا امذی ( الشهد ) مکرم وزننده اشهاد مذ کوردن اسم مقعولدر مع رکه ده شهید 
اولان آدمه دنور ( الشهد ) مقعد وزننده ( والشهدة ) هایله ( وااشهدة ) هانك 
e‏ شك ار اواجق بر دیور 8 هذا 1 ۳ وش 


| 


0 
| اب شهید 9 ایدی واجد بن غبد الاك بن شهید ادیب مش هور در فرطی إا 
8 ۲ ور 9 العطار ام كتاك در ۱ التشود ) فعیل وزنده کونش ‏ 1 
ره طو غو ب بوکسلت معناسنه در ) التسود ) قعل و زننده تشوید فعناستنه‌در تاخود 


وتار ذال مجمه اله در ( الشید ٍ شينك کسریه دواار صیواجق کرج,و بالجق 
مقوله‌سی صوایه دنور جوهری کے هعر ضنده من طبن او بلاط عنوابله دم | 
اختکله غلط ایلشدر صواب اولان ملاط اولقدر میله زرا بلاط قالدرم طاشته ‏ 
د خکلد یه 77 دوار صواء: وملاط چاموره دبنور که نکله دو ار صواور. 
( الشید ) کید وزننده دواری صوا اله صوامق معناسنه در قال شاد ااط 
بشید شیدا اذا طلاء بالئید وهلا اولق معناسنه‌در بقال شاد الرتحل آذا هلاک 
( العید ) من وزنشده د کر اولان صوا اله صواعش باه دنور قال حانط أ 
وقصس مشید ای معمول يعن مبنی بالفسید ویو مکیل کی اسم مفعو لدر ( الشید ) 
موند وزننده مطول ععتی‌هوایه طوغری رقع واعلا او لش ننابه دنور حوهر نك 
مشید امبر وزننده واحد اجون ومشید مد وزننده جع احوندر دعسی غلطدر | 
زرا جع اعون اولان مدیده‌د رکه م جعیدر شاد ح د رکه اولا حوهری J‏ 
۱ دول هز وری کساتیدن قل اطع در ۱۳۹ واحد اعون و جع اون دسی . 
 *‏ ۱ستعرالر 
O ae EL: ed e O N o 
RE E 

7 ۷ 1 Pi AFT F4 
id 9 


ار 
EE‏ وت 
NA‏ ۰ م۴ 
۱ 


EA 
امامت ند ی شهو د کلور ون رز دکم کی و شاهد شهادندن دی‎ i | 
ام فا علد رکه فار سیده کواه ورکیده طانق دیرر وىك جج شهد ور تخب‎ 
ی وصاحب کی و جع ای شهود و اشهاد کلور ومع‌نادندر صکه ص بلر تا قه نك‎ 
و علاماننه‎ SE طوغور دینی بر ده قلان دم‌و صولك واش دد کلری دری و سار‎ 
شهود الدا۶ه اطلاق ادرر و شاهد اسماء ښوه دندر عليه الصلوة و ااسلام و شاهد‎ 
لسانه اطلاق اولنور وقر سنه به ی حفطه به اطلاق اولنور وجعه کو ننه اطلاق‎ 
او لنور و پلدزه اطلاق اولنور وآلك جنس او لوب ب وکر کلکنه دلا لت ادن‎ 
سک ر کسی اه اطلاق او لور وولد طوغدیی يده برارحه طهور ادن سوك‎ 
طرزنده غلیظ صویه اطلاق اولنور وپايك مجریلن ام وصلیته اطلاق اولنورکه‎ 
۱ فور ګه ا اولور وصاوة الشاهد مغر ب از در که بلدز کور که دشلر مار حم‎ | 
دیرکه [ وشاهد و هشهو د ] کر عه‌سنده معاتی* من ور هنك | کر له مقس در انهی‎ | 
 هدهشتسا الا ستشهاد ( برآدمدن پرماده به شاهد لك ایلشتی اسك معناسنه‌در قال‎ ) 
اذا سا له الشهادء و سهید اولق معناسنه در تقال استشهد فلان على بناء اعهول‎ 
اذا فتل ف سبیل اه ) الشهید ( امیر وز ده شاهد و کواه معناسنه در و ونده‎ ۱ 
1 E ك کسر بله ده زیایز ددر قال الشار ح و هته وله تعالن 1 معها سادق و‎ 
ای من شهد له وعلیه وشینك کی هر فعیل وزئی که عینی حرف حلق اوله‎ | 
ر و صف و جامد او لسون فاء الفعانك کس له ده سایخ اوق مطر دە سنه‎ ۱ 
مب در وسهید شهادت حصو صند.ه امین وموئوق ه اولان کسیه دور و شهید‎ ۱ 
ا| اععاء حسنادندر علندن اصلا رنسثه غائ اولیوب جوع اشیاء علنده حاضر‎ 
أ اولان ذاث احل و اعلانك ام شر فیدر والة الت لا غیت عن علر شم‎ 
و شهید عرف شرعده ق سیل الله مقتول اولانه اطلاق اولنور فعيل ععنی‎ | 
مفعول وععنی فاعلدر وا کا شهید اطلاق غسلنه پاخود نقلنه ملاک رجت ‌حاضر‎ | 
اولدقلرینه مبنی‌در پاخود حق جل وعلا وملائکه‌اری آ نك جنت اله منم اواسی‎ ۱ ۱ 
خصو صنده شاهد او لدقارنه میتی در باخود وم یامتده ام خالبه سا لفه مد و‎ ۱ 1 
أ استشهاد او ان ذوادن او لد*عو در باخود شاهده اوزره ل۶ی متاراارض‎ 
اوزره ساقط اولدیغهون یاود کویاکه وفات اغیوب حضور الهیده عاضر‎ 
وزنده او لدیغعون تاخو د عام ملاک وملکوتی مشاهده ایلدیکنه مبیی‌در وسشهیدك ؛‎ 
جي شهدا* کلور ک ماء وزنده ) الداهدة ( ها له ار ضه اطلاق او نو ر(الشاهدة)‎ 1 
) مفاعله وزننده پرنسنه نی رورو کورمك معناسنه در ال شاهده اذا عانه ( الشهد‎ ۱ 1 
سن شاه اری باندن کلش الوت دیور مغیبه مقابلیدر قال فا مشهد‎ | ٍ 
ا اذا کانت قدحضم زوجها ( التشهد ) تفعل وزننده مازده یعنی قعده‌ده کل شبادی‎ 
ڪڪ ڪڪ سس هه‎ 

| معتاسنه در و مناستتله قوغوب سورمكڭ معناسنده استعال E‏ قال 1 


| وبرآدمك عیب و نقیصه‌ستی اسه نقی و تشهیه ايلك معناستنه انتعمال اولور ‏ 


۱ سل قله سندن پردطن در ( الشقدء ( شك یط و قافك سکول برنبات آد بدر که 1 


امیاوز ازوان ا میازشر وکا املور کر قسم جر اسنه اجرا اوأنور تقول اشهد 

شهد اښ شهودا من الباب الرایع اذا حضره ( الشاهد ) آندن اسع فاعلدد | 1 


Al. ی ها و‎ RN a PS 
AR Pa 1 رپ‎ GS ۱ e A ۳ EE ۳ 


کت بت FE‏ 


اذا طرده و طاغمق معناسته استعمال اولتور بقال شرد شملهم اذا قرق جعم إا 


قال شرد شلان اذ مع الناس عیوبه ( الاشراد ) همزه‌نك کر لله مطر ود قاق ۱ ۱ 
معنأسنه در شال اشرده ادا حعله شی‌یدا ای طر بدا ) باق الشريد ( امیر وزننده 


ياغلو وسودلو اولور ( الفکد ) شينك فعى وکافك سكول ويرمك معناسنهدر 1 
قال شکده ایاه شکدا من الباب الاول اذا اعطاه ( الشکد ) شبنك ضيه اعدر إ 
وب رکه دیتور مخشش وعطا معناسنه وشکر معناسنة در که على وحه العظم اا 
ایلکدن عبارتدر ( الاشکاد ) همزهء‌نك کسرله ( والتشکید ) تفعیل وزننده ونلرده || 
ويرمك معناستنه‌در قال اشکده وشکده اذا اعطاه واشکاد مالك کنری قزاعق 1 
معناسته‌در بقال‌اشکد. فلان‌ادا اقتیر ذال الال ( الشعردی ) حبرکی وزننده براوت إا 
اخود بر کر آدیدر ( ام ردا ) ها له حست ورونده لاقه به دنور ( السم ذا: ) ۱ ۱ 

۱ ذال دمه اله شیر داة معناسنه در ) الشهادة ( سعاده وزننده ر نسته یلك حفیقته 


مطلع اولوب قطعی جلك معناسنه‌در يقال شهد ارجل وشهد شهادة من‌الباب | 3 
الرابع وانلامی اذا خبر قطعا بوراده خبر عز معناسنه‌در وکاه اولور که مخفیف ١‏ 
احون هایی اسکاله شهد الرجل دبرار ملفك بصارده بیاننه کوره ی 
حضور مع الشاهدة معناسنه موضوعدر واول بصم اله ویصیزت ال اولور که ا 
ع اولهحقدر وعضا حضور جر دده استعمال اولتور لکن e‏ شېود ا 
۲ بت ر مع الشاهده ده شهاده لفظتى استعمال اول‌در و شهاده که شاهداك | 
اوله‌جقدر بصس الله بابصیرت ای مشاهده سبیله حاصل اولان عم واطلاعدن انى | 


باه انه کذا ای احلف و بالله لفظندن مجردا دخی مستعملدر اهی و شهادت بر 1 
امری کوروب ناخود یلدیی ونجه اوزرء خبر وبمك معناسنه‌درکه طانقلق تار ۳ 
اوور يقال شهد لزيد یکذا شهادة من الباب الرابم اذا ادى ماعنده من الشهادة | ۲ 
وقوله تعالی [ شهد اله اله لااله الاهو ] الاية اى عل اله او کتب اله اوقال اه از 
معندبن اخبرین معنای لازميدر وقول المؤذن اشهد انلا اله الا اه .اى ام وا بن 


| انلا اله اله وشهاده اسم اولور فی سبیل الله قتل اولفغه دینور کا سیذ کر FT‏ 2 


ن ين ايدرم دجك 3 اشهد بکذا درل احلف معناسنه که ذ کر اولندی 
)ود وزننده برمحله حاضی اولق معناسته‌در که فب مقابلیدر قال 

حاتم 


و 


چا مت 


ار و اجکی تلو و 


۱۷۹ 
[ عداد ) کتان وز ننده تررحل اندر( اوق الشدیدة ) سکن حر قدن‌عباز تد رکه 
احدت طبقك کلای جامه‌در وو حروف رخوه مقاپلی‌در اسکانی حالنده جری 
صوت اما متس اولغله شدنه متصف اولمشدر ( الاشداد ) همرمك کر یله 
بر کسه ایله داي شدیده اولق پعن تند وشدید داه صاحی اواق معناسنه‌در 
بقل نا کات عه داید دنه وب اشد ند کان ن کذا دیرار دالك 
EA‏ ات نز و لقد کان کذا دبرار نف فد اسهد دڪك برده او لده دای دا له 


۱ قلب و بانیده ارت ادرار ) اشد ( افعل شفصییل A‏ بو سف صد بو ق عل 


۳ و عليه ااستلام حطر تر بنك رادرژزی ”عدر شار ح در که احوء وست 
علیه السلام ح4 تقاسیر و سیر ده ان بر شفر اوق او زره مثدتدر اد ا4 مس 
اولاتی و قدر موَلفك مأخذی عباه در ( اوالاشد ) رجلوان کنیه‌سیدر ور محدث 
کنبه‌سیدر على قول وسین مهمله الردر ( الشرود ) قعود: وزتنده ( والشماد ) 
درك كيل ( والشراد ) شك کله طوار اور کوب قاجق معناسنه‌در بقال 
شرد البعیر شرودا وشرادا وشرادا من الباب الاول اذا نفر مبرج در که اساسده 
ومن‌الكناية قال‌الشی علیه السلام تشواة رضی اله عنه [ اما يشرد عبر ] فقال اما 
منذ فیده الاسلام فلا کلایی خوات حضم‌تلربنك بر قصه‌سنه اشارتدر که * اشغل 
من‌ذات این * مقلنك منشأیدر اصبل تودر که جاهلیه ده بو تیم قیلهسندن 
رخالون اسواق ص بدن برینه برقاج طلو م یا کتوروب صا اراده‌سنده 
ایکن حوات ن حبیر حنایلری که هنوز مظهز شرق اسلام اولاعشیدی حل 
عز,بوره کوب اول خانوی کوزدکده حسن وجالنه تعلقله توقانه کلدی پس یا 
اتر اباك شيو هسه خالونك یاه کلوب طلو مك ری حوز در وب چاشنیسته 
باقدی آ ی بغیوب دیکرق حوزدر دی آ ی "دی باانیوب عبر دنه اتقال 
صورننده اولدی شمدی حوزلش طلوماری اغر لری خانو نك ایک النده قال همان 
گنه چیه کوب طونسن خاو نه مباشرت وقضای وطر ابلدی خانون ته ناسون 
اطر اقده کسه بوقدر که فریاد اده طلوعی صالیورسه ياغ کیدر حاصلل.: واه 
وناخواه بالنی بوندی بعد زمان خوات ش‌فیاب اسلام اولوب و قصذ مذ کوره 
جوع حضرت پوي اولغھ ١ک‏ کناه پیوردیلر انی ( الشنارد فوالشرودا) 
صبور وزنندهم شروددن صفغدر شازدك جیی شرد کلوز فحت‌نله خدم و خادم کی 
وشرودك جیی هرد کلور ضمترنله ز ور وزر کف وشرود بين الشعر اه نك مطبو ع 
ونکره و ادره اولدشندن رب مثل کی دیار بدیار متتشی اولان اشعاره اطلاق 
او لور بقال قافیه شود ای سابرة ف الاد وراده قافیه دن مراد شعر در ی 
و :يٽ صلاقه سنه بی در ) الم ید ( شعیل وزننده داه اور کیدوبت قاح ات 


سے 

1 ان اد الدین احد الاغل؛ ۾ ] اراد غل | الدین عليه رن ن ا و یکلف نقسه 
اباد فوق طا فد وهو مل اخدیث اه ۷ ان هذا الدین هتين فاوغل اقید 
ر فق فق ] میرم ديرکه مک مکر ده د و جاور 3 E N‏ میتی توا ۱9 تردفیق 


۱۱ 
ادى ز عمجه جاهده قصد اه کصدار حرم شی‌شده حبلاق‌طاش اوزره 3 1 
پیشکاه بت شر شده جود ووحه وم‌افبه کو نه اعال نس 4 تة اکیات اندرر ۱ 
ای ا ابیت شمیق تلقین اله مشاده‌دن ز جر استد که بوفقیر ك رخاوننه جل 31 
بله متمی اولیوب کېدکه تشددی‌تشدید ایلدی چند روز کذراننده جبلاق طاشد ]| 
وحودی تأر اولوب دیزلرینه صزی علتی عارض وقمود وقیامدن بجاد. روم | 
اولدی انى ( التشدد ) اسم فاعل بنيه سیله بك ميل ونا کسه اطلاق اولنور که | . 
0 


مالنی حقانیت اوزره وبدل وانفاقدن تشددایدن مرد مذ مومدر شال رجل مثشدد 
ای محخیل ( الاشده ) همه نك فى وشينك طمیله وهمرء نك ضيه زیانز دد ولفظ 
مور اشبو [ حتی لخ اشده ] الاه کرد سنده واقعدر مراد قوت پعنی کال 
قوت وطاقتدر که انسانده اون سک اله اوتوز باشتك دده اولور ولفظ 
مود جع بناسی اوزره "هفر ددر ]نك که م کی که ایکدسده افلس و ۰ 
مفر دار در و و نلرد نظمری بعیی تال و قدر على 11 اشد کسی جعدز لفطك ۸ 
عفر دی و قدر ابایل وعبادید کی وعل داف هفر دی شدهدر شینك کد له مس ۳ 
فعله تیه نہ ی افعل وزی اوزره جمعل وعند البعض مفر دی شددر شین فحیله 1 
کلب وا کلب کی و بعضلره کیره فقر وی الیکا دو د کار له ذب و اذوّب کی ا 
توا بوکه اش شد وشد که‌زی ع بدن موم د کلدر پس و کونه تقد بر فیاسد ۱ ۱ 

می در مؤلفك و همر ولك يله اور قول ظاهر | سينك ضجه سته بعیته مب در | 


ی واصسی وقیل هفر دکایكت عبار له و سوره : احقافده حى اذا بلغ اشد ] 
9 مه سند ه ادا ا ا ا و عقلد ا دم اناثدر انهی و عید 
عل آغلنس e)‏ القوة والعغل و هو من الفاظ الوع الى ۸ تستعمل لها أ 
واحند و انده وقیه منافضه لقوله و حده ومقتضاه ان الاشد هفر د لاجع قو ليله E:‏ 
نقض ايراد ایلشدر لکن اوراده وحده ضعبری تخر کم طفلا کر مه‌ستنده واقع | 
طفل (فرظند راحعدر اہی ) الشد د ( آهیر وزنده سدبیزن و صغدر قانی وب د ۱ 
نسته‌یه دنور وقوی وکم شیثه دینور ویمادر و دلاوره اطلاق اولنود و یل 
وا کنه اطلاق او لنور*و ار سلانه اطلاق او شور و شدند صدیق اکر حینم‌تلر نات || : 
مو الوسند ندر و سد ید ی قاس محد ایند ندر ) بل ید ( زابير وزننده رشاع آ دیدر ‏ ۲ 


۱ 
۱ 
ای 
مرج دبرکه بصاوی علیه ار جه سو ره آنعامده وهو ۳۳ نک وانم اوشد 1 

۱0 
۲ ۱ N 


N 4 ۱ 9 


۰ کینہ ر له خاتون بر صق دی اله و لدی طوغورعق معناسنه در بقل اسیردت ۳1 


آدمد" دبنور شال رحل شڪدودا ای سی" اندلق ( شعرد ) خای عحمه اله جو قر 
۱ وژنده ررجل آدیدر ۱ الشدة ) شینك کسسری ودالك تشد ند له اناو معنانشدان 


1 فعیلر بحنکده محصم اوزره نجل ابلك معناسنه‌در قال سل عل ااعد وشدة من 
| اللاب الاول اذا جل عليه شار ح د رکه حاحده و معنا شا اه ص سو هدر وده 


| اعتکدن ا کال شد ار جل شدا من الاب الاول واثمانی اذا عدا وشد الماد 
1 کوندز ارشاعندن عبار در که وا فوشاق أولقدر تقال شا ار پار اذا ار شع 


أ اضل معنای موضوع له بودر بای معایی وندن مأخو ذدر شال شده اذا اوه 
یمن عقد قوب ( الاشتداد ) افتعال وزننده برنسنه‌ی قاتی ومکم اولق وقاعلفق 
۱ فعتاسنه در قال شید فا شید وسکر ك معناسنه EY N‏ سار وسر ده 


معتاسته‌در ال تشدد الشی" اذا اشند ورایشی فانیلق ونرد لکله طوعق وفایلق 

او دج بر حصوصی سر د کله واه طوعق ا معناش هدر و مه الدیت 

۷ 


۱۱۷۷ 


ورغبد فید عئو ايه ص سو مدر ) الاسپد) اجد وزشده افعل شصیلدر بو مناستله 
تخایت صرت و بقظ و خرم ونار صاحی آدمه اطلاق او ثور قول هو اسرد 


ره منك ای احرم واقظ ( اسمد ) مهد وزننده کوزل وخوش نسنهه داور 
تقال شی“ سبد مهد ای حسن مهد مزاوحه امخوندر اویانقلق حالی غفلتدن کوزل 
اولغله معنای مز‌ور تصویر اولفشدر ( السهود ) جهور وزننده تازه ولازکدن 
حوانه دنور عل قول بلند قاست ذوی وشدد دلو قا تلو به دنور معنای 7 
مصوردر قال غلام سمود ای فض حدث اوطویل شدید ( الاسپاد ) هم 


الو لد اذاو لدنه زره # واحدة د سین ودالك ف 42 بر طاغت اسعیدر و وغیبر 
منصی‌قدر شار حت یاه 1۳ کر ۰ یاخود شعه اعشار به دب د ز لکن بشید در 


( سید ) افر وزنشده اوحام ۷ حيانك حدی امعیدر ) سید ( فتن ایور د 
قصاسنده بر قر به آدیدر 


فصل الشین الم 4 ی مها وو و ند ین 


ا مدر قا یلق وشردلك حال دنور قار سیده ی م‌افدر ) الحدة ( شك a.‏ 


ناه ص ٥ه‏ اله دےس حدر ) الشد ( شينك فحرله E‏ ٍك SR‏ سار ده شدات 


سار ح ار هه سیی ده ایا شدای واقعا e‏ امهانده اهاز عنو اسله مشتدر 
وفال ق الاساس انا ا شد البار وشد التأحى وعو ارتفاعه وشد برنسنه‌یی قوی 
و کم ای معذاسنه در يقال شد عصده ای قو اه و رنسنه 1 مک هلق معناسنه در 


A‏ ادر قال ا رس اذا عدا (ااتشدد) تفعل وزننده فا قاتمبلفن و سر دلك 


ایلك معناسنه‌در قال تشدد فلان الام اذا اشتدفيه ( #لشادة ) مقاعله وزننده 


4 زب 


یله رل اسیدر [ بتوینود ) برقاج یناہ ت کر 


. طعامیدر که بغرسقار آ لوب ناقه‌نك طمرنی فصد ایلکله انی ايله طولدروب | 


قال رجل سهدای قلیل النوم ( التسهید ) تفعیل وزننده برآدی آویانق ايلك 


اولنهه‌حقی الت مشاجده ایلدم دحك پر ده ریت ته دة رز نی تنل[ 
آدمك ڌول وفعل مغشوش واوهن او اور ایا ده مارایت مله بیده ای بهذ تخر | 

۱! ۷۹ 


ادیدر وسیدان بن مضارب عدثدر ( السود ) معظم وزننده اهل باديه‌نك پر کونه | 


آغرزیی بندوبريان ادرلر قیتلق طعاملرندندر ( الساودة ) مفاعله وزتده رى | 
برینه کید ومکر ابلك معناسنه‌در قال ساوده اذا کایده وارسلاتی قوغوب‌سورمك | 
معناسته در بقال ساود الاسد اذا طرده واوتلق آز وقصه اولغله طوار جق اوزره | 
قو ارەميوب آعر له بری آونه او ی حکشدر مك معناسنه در تقال و 5 
الابل النبات اذا عاللته باقواهها وم عکن منه لقصره وفلته وإركسه اله اولولق | 

یاخود سیاهلق خصوصنده محبث ادوب اک غالب اولق معناسنه‌در قال ساود ]| 
فلاا اذا غالبه ف السودد اوالسواد ( السوادیة ) سينك فحیله كوفه فضاسنده ۱ 
برقريهدر ( السودتان ) سينك فيل برموضعدر ( اسید ) یای مشدد؛ مکسود» | 
اه عإ تخصدر ( اسیده ) زیده وزننده عرون ریابه نك قریدر ( السود: ) ميك | 

TRE 


و واود فکر ار مفعله وزنده ول صو به دور اجن آدم ذکر اولنان ۱ 

سواد لته مبلا اوق تقال باء مودق ای ماب مه الو اا ۱۳ 
) اوسوده ) کشه‌در ععان ن اي سوده حدږندندر a‏ در که موف علیه 1 1 
الرجه سهم اسودي ذکر ایدوپ جر اسودی اهمالی غ‌ابدندر تبر کابلاجال ]ًإ | 
ذ 3 اولنور که جر اسود ست شر‌شكث عن طر دنه منسوب کوشه‌سنده موضوع ۱ ۱ 
برسیاه طاشدر ابتداء,جندن حنرت آدمه انس امجون اخراح اولناناشياك | 
ور الك ربک ها قالوا بل اقرار ری آنك دروننه ودیعد قلفعله آش ۱ 
جدید اجون ۳0 جاج طوافه ابتدا ایدرز ق الاصل ور حض 2 ا 
عالتاب ایدی اهل جاهلیت ملامسه‌سله اول رکه کیرمشبر (المهد ) سیئك | ۲ 
ضمی وهانك سکوئله اویانقلق معناسنه اسمدرکه مراد اوشوسزلقدر ارق کی 1 


( السهد ) نله مصدردر اویانق اولق. معتاسنه نقال سهد ارحل سهدا . 
من الباب الرایعادا ارق ای م ینم ( الهد ) ضمتینله اوقوسی آز اولان آدمه‌دینور 


يعن او وعامق معناسنه‌در تقول سهده هيدا ادا حعلته اسهد و شال سهده الهم 
والوجع ( السهد ) معظم وزنده آندن اسم مفعولدر ( السهدة ) ,سينك حيلم 
اویانقلق شظه معناسنه‌در کر ظاهری وکر باطتی اولسون‌که غفلت مقا پلیدر قال 
هو ذوسهده ای شظه تومعنادند رکه ولان کی من کلام پاخود خبر حهتله بر اعماد 

۴ سک کال ی 


08 

تشون 9:03 
ری و ود 


ماحولها من القری واریف وانساندن جمیلو عدد کثبره وجهور عظهه اطلاق 
اوور و منه احدیث [ علیکم با لواد الاعظم ] و هو الکذیر مالاس عا هم و سواد 
القلب که بے القلب دی د رار ورکده اولان سياه قطه به دیتورکه فار سیده دانه 
دل دبرار اک سو داء القلب واسود القای وسو ند اء القلب دی دیور شال احعل 
هذا ق سواد قليك وا ده واسوده وسو داه ای ف سه وسواد بر رحل‌آددر ۱ 
و سواد العراق اول اولكەنك E‏ وق ار دن یار ار لا دعس و اه کوفه 
دده او لاندن‌عبار در وسواد بلقاه قرا بنده رفو ضع آدیدر ) السواد ( یر کم ده 
فاد شین معناسنه در سينك هده لجتدر لکن اوله کوره مفاعله دن مصدر درفسلدی 
ادن آدمار ریز سه سواد وصق قر هب اد کار حون تقوال ساود نه سوادا ای / 

سارر به و تایه کوره اسیدر ) السواد ( غاب وزننده فیون و کی قزر عارض 
او لور برص ضدر قال سد الم عل ناء اعهول فهو هسو د کذاك ازسانه عارض 
او لور برعلتدر که خرمایی ك حوق عت یله در ا بسندن عبار در وسوادیکه 
ص‌ار مغه و بکده عارض صار بلغه دور وطر نغه عارض‌اولان پشلل‌که دنور که حوراق 
صو احمکدن و کی او لور وسواد مصدر او لور علت ن ورزر هي مو رت اولان‌صوی 
امك معناسنه قال سادالر حل بسود سوادا اذاشرب ماء مسو دة کا سذ کر (السید) 
سینت کت ر له از سلا یه دیور و سیاعدن و ر ده دور ) السيدانة ( سينك کس 
ود ور ده دنور( السو بداء ) مصفر یه سیل حبذ القاب در 95 ذ ک او لندی 
وسو یداه حوران صاسنده ر قر به آد در امام وال ها بندن فا ۷ دغش 

اورادندر ومدیته قربنده رموضع وآمد اله حراله یننده پربلده وحص اله جا i.‏ 
بده بر قر به آدندر ) الو د۱اء ( اسود (فظندن مو ددر وسو داء ااقلب سو یداه ظ 
۶ ىلاا السودام ) شور اسیدر که حورد اوی دیدکرق 0 
داروی انفعدر وسوداء جص فضاسنده برایالت آددر ( التسود ) تفعل وزننده 
او لو لفك معناسنه مستعملدر بقال تسو دار جل اذا زوج ) ام سويد ( مصغر امه سیله 
درل گزهتیدر ( البود ) سنك قصی وواوك سیکونله شول طاغ طورو 
ۇد دوز وقره طاسلق او له دن پر قطعه به سوده دنور ھا و و مناستتله 
تعض نسو انه تسیر اولندی وسود قیس قسلاسی وردنده نجه جباله اطلاق‌او اور 
) التو بد ( تفعیل :وز ننده در وجسور اولمق معناسنهدر شال سود الرحجل آذا 
۰ وتادات فتل ال معنابسنهدر هال سود فلان اذا قتل السادة واسک 
پلاسی دوء‌نك یا بنه قومق احون دو کوب بو مشق معناسته‌در شال‌سود امعم 
البایی اذا دقه لیداوی به اوپار الاپل ( اسوده ) همزمنك وواوك فحیله برصوآد در 
) اسوده ) افعده وزننده بر اجه حبال ومو اضعه اطلاق او ور سود ) ست ار وچاند انه تعیعر اوور کذلك هر تلا یدن از دود و استقر ار اجون میتی اولان نة 
سب 


5 
ب 
3 ۱ ور‎ ۱10 TRE 
۱ السلام افخ الصدر او لغله مقام ضائق‌مقامیدر سید و حوادکلداری دج بور مهدر‎ 
| ا سيا دة وحود صفت تاته‌سی اسذ سيد و حواد واکر ا ا ساد‎ 


وصف اوزر ه مبتی اولور و حداوت معناأسی اراده او لندقده فاعل اوز ره بناقلنور ‏ 
مثلا حسن E‏ حش وحاسن و قلت مادءستده شيل وتاقل وقر ح ماده‌هنده ِ / 
فرح وفار جح وععن ماده‌شنده مین وسامن دیتور کذا قیاخاسية السعدیة (الاسادة) 7 ۱ 
هنك کسرله ) والاسواد ) اصیی اوزره رنه سید اوغلان حاصل قاق على ۱ 
دول اواد اللون اوغلان حاضیل فلق معناسنه او لغله ضد اولور قال اسادالرجل | 
و اسود اذا بو لد غلاما سیدا اوغلا ما اس ود لکن ضدیی منطوز در زز ۹۱ 
احتلای قو لته میی‌در ) الا سود ( اجر وزننده سواد اه متصف بعی سياه اولان ۱ 3 
شبگه دینور وایری ویوك لاله دشور ونوعی سياه اولدغنه هبتی در و سرحه | 
قوشته دنورک جراد. ار ککیدر. واسود القوم اوتف ك اواو وق ۱ 
| .اولاننه دینورکه سیادندندر قال هو اسود القوم ای اجلیم واسود القلب سواد 
قلت معتاسته‌در 5 E‏ ) السهم بش اب ( کو چن و تفلأل اولتقا 
سهم مبارکه اطلاق اولور کویا که قد عدت‌رو الارد کترتاصاشدن ردا 
أولور تاخو د ع ل اخضره اسود اطلاق ادوب و اس کشر اتذبر معتاسته | 
مس تعمل اولدیغنه مبنی فیدر بقال ری E‏ الیارد من به . 
اسود العین واسود النساء و اسود العشاردات و اسود الدم و اسود 3 برد حبل 


۱ 


۱ 
/ 
1 
آددر ) الاسوداد ( اج ار وزنده ) والاسو نداد ( اجیرار وزننده قرارعق . 
" معناسنه‌در قال اشود شی" واسواد اذا صاز اسود ) البو ادند ( سننكت فحیله . 
ادى مرج قوشنه دیتور ‏ الانودان) کته اا خرما له وب اطلاق 
او لنور ویلان ا4 عقر نه اطلاق او لنور ) الاستياد ( اقتعال وزشده برقوىك | 
سيد و ذيشاتتى قتل عل قول اسمر ايلك معناشنه‌در شال استاد واب ی 
اذا قتلوا سید هم او اسروه و عند البعض سید قومدن زوج اجون قير د 
معناسنه‌در قال استادوا بی فلان اذا خطبوا اليه ( السواد ) تخاب وزند» إا 
از ادد سياه لونه دور وماشتله هرك شضصند دنور کة حبوان ایت» ۱ 
5 روحدن قطع ذل ر شیم وقالدر فرالی عبر او لور تقول 5 سوادا ای 
شصا وسواد مال کثبره اطلاق اولشور وواد البلد شهرد ناخیهارنده اولان 


کد ی ای و 

"| کوی کندی جفتلكار ندن عبار ندز بقال خر جوا الى سواد الدينة وهو قراها يعنى 


۶ ماحو لها ۱ ۱ ۱۳۳ 
اذا نظم شعره پالسند ویرکسیه به معاونت ومظاهرت ابلك معناسنه مستعملدر يقال 
سائد فلاا اذاعاضده وکانفه و مکافات ابلك معناسته مستعملدر قال سالد عل العمل 
اذا کافاه ( سنداد ) سينك کسمری وفحیله ر یر معروف آدیدر على قول عذیب نام 
مجلده برقصی! اسعیدر ( اسندان ) سلان وزننده دموربی اورسنه‌دنورشارحك ای 
اوزره سندان‌ سین ك کسر له فار سیدر معر نده سینی مفتو حاندیلر وسندان عباس ام 
محدئك اوغل امعیدر ( السندان ) سينك کسر له عظم وشددداولان آدمه‌دینور كذلك 

عظم وشدید اولان قورده دنور ( السندانة ) هایله دیشی اشکه دنور الت هة 
وز دم بلاد معروفه اممیدر مل‌فول انساندن برطانفه 7 | اولْكة مزلورده 
سا کن اوذلر بهاولکة هز بوره 1 ناراھ “ميه اولندی مفر دنده سندی دینور هندی کی 
شار ح دړکه سند اقلم معر وفدو سند بن حام اسمندن ما خوذدر اقلم هنده محاور در 
وسند هندس‌تانده برنهر کببر اسعپدر واندلسده برناحیه ۲دیدر ومغریده پربلده 
آددر ( سند ) قند وزننده باجه ایالتنده پربلده‌در ( السندی ) سينك کنس له 
اموه دن هشامك قرسی اممیدر وهارون خلافتنده شعنة بغداد اولان این شاهك 
تام کسه‌نك لقبدر ( السندیة ) مغیثه غر سنده بر صو آ دیدر و داد قضاس‌نده 
برقر یه آدیدر محدئیندن عد نن عید العزیز السندوای اورادندر سند اله سندیه 
نسبتلرنی فرق امحون تغیمر ادوب سندوای ددیلر ( الساندة ) اس م فاعل یه سیله 
کو کسی واوک ارسلان اوک کی بلند اولان ناقه‌ه دینود على ۷ اعضتاسی 
اولاه من مولت واعاسی دوبعول اولتوب دبرتکلو و غاز 
اولانته دنوز ( سندیون ) سينك کسری ودالك فعیله مصرده ایی قربه‌در ری 
فوه افلهنده ومیکری شرقيه ده واقعدر ( السود ) سينك ضعیله ( والسودد ) سينك 
مى و دالك فحیله ( والسودد ) همه الله قنفذ وزننده سیادت معناسنه‌در شارحك 
بیانته کوره مواف تشویش ایلشدر زرا سود وسودد وسیادت مصدراردر بر آدم 
قوی بپشده اولو وعظم القدر اولق معناسنه‌در وبو سواددن مأخوذدر که 
جاعت کثره اموریش متولی اولقدن عبارندر وسوّدد قدفذ وزنده امعدر اولولق 
ویب سک ده‌لك معناسسنه قال ساد الرحل سود سودا و سوددا و سيادة اذا مد 
( السید ) حید وزنده آندن صفتدر اولو ومهنر وسی‌کرده آدمه دنور جي‌ساده 
کلو رکه اصل سیده ادی وتیا ظ کاو ر یم دبای .کی وسید و سید که له 
امع وزنده باشلو کی به دنور ( الساند ) ) قا ند وزنده شید ما موه و مك 
او لوسته ی على قول رجه سی سیددن دون اولانه دنور مثلا سید بربلدهده 
عين الاعیان و وش البلد وساد ایکجی اعیان کی کذاك والی و کخدا کی و سس 
|| عسکر ابه پیک باشی کی مغرب دیرکه اشبو ا به درا ] ال کر به‌سنده 

ی 

1 1 | اليه كذلك رآ دی طاغه حقرمق فعتا من نهد تقول اسنذته قال اذا‎ i 


DRS SE 


اصعد نه وک وخبری برآ دمه عزو ونست اياك معناسنه < قال اسند 
الديث ال قال اذا عزاء و واصعاد معتاستدن مأخوذدر هكد رة فع دخ بومعنایه 
مستعملدز بالامه حرفوع اوادیغجون ( السند ) مکرم وزننده ۳ اسناد او لنان 
کلام وخبره دنوز قال حذیث مستندای عرفو ع ال قاته ی تا ۱ 
وامام شافعیدن مسانید کلدیی حرویدر ومسند دهر وزمانه اطلاق اولتور هرشی" 
اکا استاد اولندیغچون ودعی معناستنه‌درکه بوراده نسی عم یعنی حرامزاده 
دعکدر وسند چبر فیل‌سنه محصوص پر نوع یازویه دنور تقول رأیت مکتوبا 
بالسند کذا وهو خط جر ومسند برطاغك امعیدر ( السندی ) بالغ حدئیندن 
عبد الله بن دك لقب منسوییدر احادیث مسنده‌ی تتبع واستقراء ایدوب احادیث 
مرسله ومقطوعهیه نظر ایلدیکندن تلقیب وننسیب اولدی معلوم اول که بعض 
استاد حدیث سلبله‌سنده بعض راوی اسقاط اولور اکر اول سقط سندكد 
میّدا ده واقم او لوب حدیث ١‏ دن ایلروه اسناد اولنورسه اکا حدیث معلق د رار 
مثلا حخاری حض‌تلرينك قال حي عن کثبر عن عر بن اکم عن وان عن ان 
هر بره اسنادنده اولدینی کی وا کر سقط سندك آ خرنده بعتی تابعيندن اوه ادن 
اولورسه اکا حدیث مرسل دار مثلا سعید بن افسیب حضمر‌تر بنك قال الى 
علیه البلام عنوانندء ایراد ایلدیکی کی واکر مبداً وا خردن واقع اولور 2 
منقطع دیرار واکر اسناد محابة کر آمدن برینه هتنب اولورسه موقوق واکر 
تاعین وبع تایعیته مدتبی اولورسه اول سنده مقطوع دیرر وعلل القاری کي 


مر سل ومعضل ود ال ن یف ابشدر اننبی ( السنید ) سعد وزنده ودج 
مسند کی دی مشتامنه در موم اسب کسه در ) GER‏ ز بتر وزننده بر حدت 

۳ ۳۳ وه یذ | ج vw‏ 
کر ۳ 4 ۱ 1 
OES TEN ۳ ۰ 4‏ 
۲ ۲ ِ 


لقسدر حسین بن داود ااصیصی او له حقدر ) الستاد ) کتاب وزنده قوی و طیاقان 
اقهیه اطلاق اولنور وسناد عروضیون اصطلاحنده شغرك آردفینی بری برینه 
الف اولقدن عباردر حوهری مثالده غلط ایلدی وروایت عن استشهاد ابلدیی 
بوقطعه‌در + فقد اج اتلدور عل‌العذاری * کان عیونین عيون عبن * فان يك‌فاتی 
اسفا شبایی +واصیج رأسه مثل اللحين * زبرا حوهری لين لفظنى مصغر بنیه سيل 
تقیید ابلکله بيت اولده واقع عين لفظنه‌که عيلك کسسبه‌در حالف عد ایلشدر 
لین اه وراده امین وزنده اولغله سناددن سالدر وین شیره‌می قویعلفق 1 
احون دوکو لن خانم ,جعکنه دنو رکه وراده مراد معنای من وردر ویب ۱ 1 
موده قافیهنك هر بری برحرکهبه مستند اولغله سناد اطلاق ایلدیلر ( الساندة ) |[ . 
مقاعله وزننده شاعر شعر نده سناد ارتکاب ايلك معناسنه در تقال ساد الشاغر 1 ۱ 


| 


کی ا 


رار وزنند. ران اولق ماش کته دو قال ا مود أ ۳ اذا امتا“ عضبا 

۰ 


ورعضو شین معناسنه در شال امععرت ابامله ادا و رمت ) الاس‌مد! 0 فين 
مه اب اسعداد معنار بن در ( المیفد ) حضعر وزننده ارکان واعصای قوی 
و بشد د او لان اوزون آدعه دنور واجق وعفرکسیه دنور ومتکر شقصه یز قال 
رحل سغد اي طویل شُدد الارکان ویقالر جل ”مغد ای اجق وکذا متکیر (اسمند ) 
سینت وميك فحیله آ ند دشور فرس عناسنه و و لفظ فار سیدر عرب دی استه‌مال 
ایدر لکن سید ا و اولان ات الله میین‌در ( ”منيو ) دالك م 
واسیاعیله روم او لکه‌سنده بر قلعه آددر سارح دید که حالا پلغر اد دید کار ندر 
لکن بلغراد قربنده سندره ددکلری اولتق غالیدر ( معندور ) خرده راله 
لاه | و( اید عمف وژ ده قوری ويك اوا 
سیه دیور ( السمهدد ) سفر جل وزنده ابری کو ده‌او حسیم دوم دنور 
) الاسم‌داد ( امیعداد وز ننده دومنك اور کی يوك اوق معناسنه‌دز قال اعد 
سنام البعير آذا عظم ( ( السند ) سنك وونك فعیله طاغك اتك ندن بوةری او لوب 
دوار .کی متو جهت مقاله‌سنه کن رنه دنور قال ترلوا قرب سند اطبل وهو 
ماقاباك فنه وعل عن اس ویرکسه‌نك عد ننه کذلت ملا وناهنه دنور دلیل 


ونی دید ا ت 


eS 


ورهانه سند اطلاق ومعنادندر که مدعی 6۱ طبانور پس هعقد حنی ومعنویدن 
اعدر شال هو سنده ای مده وهو قوی السند وسند پرئو ع خاش عنی اسعیدر 
جیی اسناد کلور عل قول مفرد ولج راردر ( اشنید ) تفعیل آوزانده کر 
اولان خاشدن دیش امد کت ای راز قال سند الرجل سنیدا اذا لس 
السند ( السنود ) قعود وزننده برنسنه به آرقه وروب طیاعق معناسنه در بقال 


Tc C= ae el OBC Ah 


سند اليه سنودا من الباب الاول ادا امشد وطاغك وقریسنه حقق معناسته‌در 
قال سند ق الیل اذا صعد ور نسنه به افشعق معناستنه‌در قال سند ارحل 
مسين اذا قارب لها وناقه قور غ ع قا لدروب صعر سنك صاغنه صو لنه او رمق 
معناسنه در شال سند ذنب الناقة ۱ذا خطر وضرب قطانها عنه و سره دعن کنهای 


ی 


لر قوبرغی وفری قالقوب بری اوتنه اوردی ( الساند ) تفاع وزشتده 
( والاستناد ( افتعال وزننده ونلرده بر سیه به سو یکتو ب طیا ٤ق‏ معناسنه دز بقال 
تساند اليه واستند اذا اعد و ومعنادندر که عربار برعسکر وغراه وجه و 
| فرقه فرقه اولوب هرفرفهار پشقه بفقه پبراقلر أ لنده عرعت ایلسهر < 

الیش مشاندین ذیرر ۵ هرفرفه ر ببراغه تساند اش اولید اس نت 
کد مرل ود طافه جقیق معناسننه‌در قال اسند ‌اطبل اذا صعد ویر نسته ه 
برشیی" باب آدی من طیامق معناسنه در تقول اسندته اليه اذا حعلته 


9۶ 


اد ی ۱ یی بل ونت. | 
(والسلخداة) خننداة وزننده قوی وواا اقهه دنور جبی سلاخد کلور (السلقد) أ 

غاب ۳ ذحل وزبنده (والسلفد) قرشت وزننده احق وادان کسیه دیتور وصالق | ۲ 
وجو لېه آذمد دنور ودارغین آدمه دنور وسیاعدن قورده دورن وطوی آل 8 
د دنور وا کول وشروب اولان عبند البطن کید دور موت ی هایلادر 8 
(السلقد) قافله زیر ج وزننده براعش ویراغتی ولش آله دنور قرس مضعر معناسته ‏ ۱ 


نوماده‌ی سار اهل لغت اهمال یوار شا ابت ا+لدیلر (السلقدة) دحرجه ‏ 
وزنده f‏ براندرمق معناسته در قال سلقده الفرس انا ره( امور ) مود 1 

وزنشده تکیرندن ناشی باشتی قالدروب وقری طو مق معناسته‌در که صورعق ا 
عام تعبیر اولنور US‏ صورتقان وصور ودای عبر اولتور قال سعد ارحل E‏ 
۴ من الباب الاول اذا رفع رأسه تکبرا وبوكسلك معناسنه در يقال سید اى إا 
اذا علاوحد واقدامله تور یوب کټ معناستنه در يقال عدت الابل اذا خدت اه 
E‏ السار وبرایشه همداومت اوزره سچی وحهد ادوب ده رشمات معتاسسنه‌در شال 
سید ق العمل اذا دب فيه و حیر ان و برس کر دان دیلوت طورهقی معناس_ته ور ۹ 
شال د الجل اذا قام حبرا عه اتلد لهو ولعب ابلك معتاسته در که ا 
حزن وسرور هته اولور يك حزنندن ال برايشه وارمیوب بو ده لهو ال4 
مشتغل اولور وسرور حهی 1 زچالق و سته اوقوەق مقولهسيدر و حهتله سازنده 
وخو انندهبه سامد اطلاق ادرر قال سعد ار حل اذا لا( السعاد) سات وزنده | 
کولله فارشق کویرهه وفشق‌به دنور که برلالره ودس‌تانلره حکرلر وفشق خشک | 
محرفیدر ( التسعید ) تفعیل وزننده ترلابه ذکر اولنان کوبره‌ن,جکمت معناسته‌در ۱ 
يقال مد الارض اذا جعل, فبا السعاد وباشك جوع قلنی تراش ایلك معناستنه‌در ۱ 
قال مر العم اذا ابتصاه ای حلقه كله (السم امد)له امه ور ری 3 
ی ۾ بو امد اللیل خفاف الازواد + مصراعنده واقعدر دواع إ1 لسیر ل ار 
حوهری غلط ا.دوب قار نلرنده علف اولیان دوه ار الله سر ایلدی زیرا اول 
خقاف الازواد قولنك تسیر ندر وانقولى م‌حوم بو لفطی اهمال ایلعدر (السید ) 
عد وزشده دام و سر‌مد فعناسته در قول هو لك مندا ای سرمدا (السمید) سعید ۱ 
| وزننده حواری اميد رکه خاص آمکه دنور وبوذال مجمه اله افععدر (الاععداد) 
| اجرار وزننده ( والامعیداد ) اجیرار وزننده قضبدن اشی طلوم کی شیشوب [[ 
قپارمق معناسنمدر قال اعد ار جل واسعاد اذا ورم غضبا ( مدان ) همدان ۲ 


وزننده ماه اودر ر (ا مر ود) زبور وزنده جک اوزوت شک دیور (31 جمداد) 1 

8 سس 


اقشمرار 2 


م2 

1 ۱ 
۱۱۹۹ 
EF‏ بسا تلر ایکی جانی مزاع ووراسی مراعی ومر‌اتع‌در آ فاد صولر کنارنده 
چجنستان وبا ار احره قصور داستان وحوضار ونشینکاهار اباشلردر اولقدر مسافد 
باه مسیر؛ نز هتکاهدر اجه خیابان او لغله اراقلر ده اولان قر هلراوزر نه وار ده غاان 
اواز مشہوراولان مساترار بعك بریدر ایکتجیسی اله اوچجیسی شیب وان دردنجی 
غوطة دمشق‌در ( السغد ) سينك فحى وغينك سکوئیله وجود شيشعك معناسنه در 
شال سغد الرجل على بناء الجهول اذا ورم وسغد ملاع بغموره دنور يقال رماه 
الله شغد مغدای عطر لین مغد لفظی الباعدر (الساغدة) ساعده وزننده (واشغدة) 
سم مفعول نيه سیل سوددن کرک کی استیفا ایله ایی ا قوزیسی کی بغایت 
سمورهش دوه کوشکلر نه دنور تقال فصال ساغدء و مسغدء ای روا من الان 
مان ( سغدان ) عمان وزننده مخاری قضاسنده برقر بهدر(سغادی) سکاری وزننده 
برنبات آدیدر (السفاد) کتاب وژزنده ار کك دشی ه آ می و حفتلشون معناسنه در 
تقال سفد الذ کر على الانی وسفد سفادا من الباب الانی والرایم اذا تزا شارحك 
انی اوژره سباع ودواب وطیوره مخصو صدر انسانده جازا استعمال اولور 
( الاسفاد ) هم منك کسر ارکك حبوانی دیشیبه حکوب اشدرمق و حفتلهدرمك 
معناسته‌در شال اسفد تیسه على العبر اذا انزاء علبا ( التسافد) تفاعل وزنتده 
حیواناری بری بر نه ارککلك ادوب | سشعق معناسنه‌در قال تساقدت السباع 
اذا سقد عضهم على بعض ( ااسفوه ) نور وزننده دموردن اولان کباب شيشته 
دنور معنای من بوردن مأخوذدر کباب سافد کی ایلشدیکنه مبتی‌در ( التسفید ) 
تفعیل وزننده اتی کباب امك احون شیشه صابلیوب دیزمكت معناسنه‌در تقال 
سفد الم اذا نظمه فى السفود للاشتواهمولنك اذا نظمه فما قوانده ضير مونث 
حدیدهبه راجعدر ( الاسئسفاد ) طواره | کسه سی طرفندن کلوپ نمك معناسنه 
هو زین تقال اسبفد مبره اذا امه من خلفه ف ركبه ( الشفد ) تفعل وزننده 
دوه به اند سبکز به باصوب مك معناسنه‌در بقال‌تسفد البعبر ادا تعر قبه(الاسفند) 
E‏ کسری وفانك فی وکر باده‌به دینور خر معناسسنه شاد ح دی رکه 
اشیو اسفند کذلك اسفنط که سنك اکثر لغوون رومیسدن معرب اولق اوزره 
لت ابلدیار ) السقدد) قافله عدد وزننده یاراءش وبراغی و لش ۳۷ دنور فر سس 
مضي معناسته ( الاسقاد) همرء‌نك کسرله (والتسقید) تفعیل وزننده آق براندرمق 
معناسته‌در بقالاسقدالفرس وسقده اذا ضمره ( السقدة )عقده وزننده ( والسقیدة ) 
جهینه وز ننده قیاقوشی تعبیر اولنان باشی قزل‌قوشه دنور جره کی سقده‌نك بجی 

سقد کاور صرد وزننده وسقیدهنك سقیدات کلور ( سکده ) جره وزننده افر شیه 
دکز بنك سای بء آد بدر (سکندان) سیندان وز ننده مس وقضاسنده برقر ه در 


اول ۷ 


| 
را نت | 

۱۱ ۸ 


اراز اید ( السعیدیه هصر‌ده بر قر هدر ون فاش‌لرندان روز خاش ا 
( اعد ) ضمتينه برنوح خرما اسیدر ( الدسعد ) مه جيل ابن قيس آلند. 
جاری برضو آدیدر ومکه اله متا ده بر سازلق آدیدر (السعدان) سلان وزشده 
برنوع اوت اسیدر که دوه مرعالر بنك افضیلدر دمور یکننه شیم کل وافلنی 
آندن ۱ کش وورق 1 ندن الین اواور اوحرنده خرده یکنلری اواغله مه اجکی 
کا تشه سعدانه الممدی دبرر ومنه الئل * مرعی ولا کالسعدان * ععتی. خوش 
او تلاقدر لکن سعدانه عدیل او لن حز تلو بر نسنه‌دن از بد زسنه نی افاده مو قعنده 
ضرب اوور ( اعد ) تفعل وزننده سعدان مذ کوری آره‌مق معناسته‌در قال 
تسعد الرجل آذا طلب السعدان ( سعدان ) سان وزننده اسعاددن امم مصدردد ۱ 
ته کر سان ەى تسبییرن اس مصدردر وهنه بقال سح ره وسعدانه ای | سیر 1 
و اطیعه ( الساعدة ) حر خده بکره ی طو ان اغاحه دینور ( سعید مسعود هسعده ‏ 
مساعد سعدون سعدان اسعد سعو د) یله اعماء رجالدندر (سعاد) غاب وزننده . 


| 

م2 
,7 


أ 


وسعده وسعیده وسعیده جهینه وزننده اماه نسواندندر ( الاسعد ) او وزه شیه ا 
برعلت آد ید رکه دوه فهونه عارض اولوب دریلری جامحا بار پلوب جتلار وتاثرندن 
دوه‌ه ضعف وهرم عارض اولور و و سه تقال قر لتد ندر (السعاد) کتان وزنده 
ان سلهان درکه محدندر ( السعودة ) بغداد ده ای عله آدیدر ( نو سعدم ) جعقر | 
وزننده مالك من حنظله قملهسندن بر بطن‌در مهی زاد اولغله حل ومقاندر | 
( دیرسعد ) پرموضعدر ( جام‌سعد) چاج کوفه طر فنده برموضعدر ( محجدسعد) 
قادسیه پاننده مغیته ابه قرعاء بننده رمزال آدیدر (السعیدیة) نو سعد ین اطارث 


س تس 
ااب ”+ 


3 


RII YY 


ا e TG‏ 
o‏ سر م سد اع ا 


جاعته محصوص بر تزولکاه آدیدر وسو گر 9 ن‌ساغده و ردده پرموضع و یامه ده 8 
و ر وّاعه بوردنده موس و بنواسد ور دنده برقو ونو کلاب دار نده روصو ۳ 
وسو قردظ ددارنده ر صو آد ,در وحلب فضاسنده ایک فربه آدیدر که سعدية علیاء 1 
و سعدیهٌ سفلل اطلاق او لاور (السعدی)سکری وزننده حلب قضاسنده برقر به و حلر" 1 
نی حزیدده پرموضع آدیدر (السعدتین) مغریده شیر ممدیه قرنده برقره در خلف 1 
م شا اورادندر ( اسعرد ) همء‌نك وعینك کنس بر بلده آدیدر السندة زنب || 
شت احدث سليان ن هبه 2 اه خطیب بت لهیاً اوق الیل کح اء وزنده 3 
کاس ری مو( اا ایو کر ونی مە نك سکو نله مر قند تراننده 3 
مفرح با و بسائین دلکشا ومشر اشجار بر صفایی مشقل اماک ن هتفر اسيدر از 
جدلیندن کامل بن مکرم وعل ن حسین واجد ن حاحب اورادندر معلوم اوه که ۱ 
اسیو وادی" جر قمع رقنددن خارا جا سنه سک ص حل قدر تداولوت جله اثعار ۱ ۳ 
| واتار جار 4 و جز ار براردر و دی فر بەر وباع واتجەل 3 


ودلکدا 
AW A, ۱‏ 
قال اسعده اذا اعانه ( لبيك وسعدك ) ای اسعاد ابعد اسعاد نتدکه لك که‌سی 
البایا اک بعد الیاب معناس‌نه‌در لبيك کله‌سی که تشه اولرق کافه مضاف اولشدر 
و وئلایدر عل قول الباب که‌ستك زواندی حذفق اولفشدر کذلك معدیك 
کله‌سنده دق اسعادك زوائدی حذف اولفشدر و ونر مصدر مشن او لغله فعزار بنك 
حذف لار و سعدیك رکه سی احق لك که له مقر وا ذ کر او لور اد که 
اشبو حدییده وارد اولشدر كان عليه السلام شول ف افتتاح الصلوة[ لبك 
و سعدنك و اتلیر بين يدنك والشر ليس اليك ] بس معنااری طاعکده مک را یعنی 
على الدوام مقیم وخدتکده ملازم ومداوم اولورم دعکدر زرا اسعاد اعائة 
معناستنه اولفل وراده اعانتده قیام واهفام ایدن کسه کی خدمت عبودتکده 
على الدوام قیام واقدام ایدرم یاخود خدمت عبودتکده سار خدمه یه اسعاد 
واعانت (ایدرم دءکدر ( الاسعد ) الجد وزننده سععادتدن افعل تفضیلدر موق 
بسعفای‌در بقمری وزننده و اسعد بر بطن‌در ( النعدان ) نك فخیله کرکرة 
البعیر معا سنه د رکه دوه‌نك کوکننده اولان دکری مه هدر و کوکر جين قوشنه 
على قول برخصوص کوکر جین اسعیدر وم باره محصوص اوش تصعه‌سنت آلت 
حقده‌سته دنور که مراد اوکه‌سی باغنك دوکومیدر وسعدانة الاست درك سیاه 
دار «سثه و شفر «سته دنور و سعدانة البران ترازو کوزارینك آلتنده اولان 
۱ د و کومار نه دیور اماك برازوری ادن دوزیلور و ای ان و تایآ باق 
_ جعیدرات منك قولاری سکیرار نك آ لتارنده بعض طرنق طرزنده اولان مه زره 
۱ اطلاقاو لور و سعدانه خانو نرك مه لری‌باشار ينه دنو رمو لف کر جه ونی تصرح ابلدی 
"|| لکن‌سعدان لفظنك وصف ا يسندن منقهم اولشدر( الساعدان ) انسانك يكار بنه 
ا| دنور که دیرسکدن کفه قدر اولان مقداردن عبارندر علده کفه مساعده از ند 
مدرك پیلکیه ره دیو رکه یلازك مو ضعیدر و عضد در سکدن اموزه 
|| وارجه مقداره دنور که قول تعبیر اوور وبعضار ساعده دی قول تعبیر 
| ادرز وساعدی الطایر قو ڈ_ك ایک فنادندن عبار در ( السواعد ) صویك نهره 
0 وه خر : ی _اوندینی خرالر یه دیو رامفردی سامده در و بد ندن 
| ککلره ايلك روان ابدهحك رازه دشور ( السعد ) سينك ضيه ( والسعادی) 
]| حباری وزننده طیت معزوف اسیدر که ترکیده طوپلق دید کاری کوکدر 
اوکوشی فشكل اولان باده‌ارده.استعمای کشر النفعددر و سعد مامه قز ننده 
]| برعو ضع آدندر و رطافك اسیدر ( ساعده ) ارسلان امعاسندندر ویررجل آدیدر 
/ ۱ ) نو ساعده قرو ت سندن رجاعت آددر هدنه ده پر صقه با وانده اوا 


a 


1 
TT ۰.‏ ی CCT SD‏ ٍ# نا ۷ ۵ ۰ 
E‏ ۱ 
4 ب 3 ر ke‏ ار ا 


1 و و املك ۳ ۳۹ وه 0 وس رد و ود ۱ 
3 


اول که مناز لدندر حدی و دلو بر حارنده‌در رول بلع اسفتدار 3 حلا لا اون: 


برعل کلو بب سعید تا ید ید او مه داعا یه قرشودن بر قرالتی کورسه اسعد ام 
۹۹ 


حسته به واررسه سرود ذاج او لور دندیی لطیفه ك دلیسند اولهدر اتی ug‏ 


میاه لری ره نسبت بر دوع تشدارز یاد وتو منم در که درت وی 


برحی وشباطك اون ایکے ی کون طلوع مزر ر و 0 HH‏ 
ومارنكت اونحی کون و سعد داح ممنماهت یکری سکز جى و کانون انك أ 
اوتوزجی کونی و سعد السعو دینه اسفندار مذماهكت بکرعی دردی وشباطك یکی ۱ 
بشمی کونی طلوع ابدر ای وقبائل ع بدن سعود جوقدر سعد تم وسعد فیس 
وسعد هذیل وسعد بکر کی وامثالدندر که * یکل وادینو سعد *دیرر منثأی ‏ 
ودر که اط وت السمدی کندی قوهندن در رح اولوت با باه ۱ 

۱ E NT 
1 یعیی فنق قله واردم اسه بزم قله رجال کی ] نلردء ا موافقدر ونه‎ 
۲ امتالدندر که اسعدام سعد درار زبار و ااه حو عدر مکر وهمیدر خبرمیدز‎ 
1 شر میدر دحك مو قعده وارب او لتور اف و در که ضبة بن ادك سعد وسعید تام‎ 
ایک اوغلو وار ایدی یز کون دوهلری -ارامق احون بایان کتدیلر بز وقتدنصکره‎ 
سعرد دیر ایدی ع بلر اخذ ایذوب آنکله سح ایدر او لدیلر وس عد بتو ملکان‎ 
جاعتنه محصوص بر صم اهعیدر وامام على ک رم‌الله و حهه حض‌تر نك * اوردها‎ 
سعد وسعد مشقل + ما هکذایا سعد ورد الابل + قول لی شرع ماده‌سنده مرسوعدر‎ 

۳ السعید ) ز بر وزنشده لباس فولثقلر ننه اور دقلری خشتك تعیر اولان مریع از 


ارحهنك ربعنه دنور تشه که مله اسعد دنور که ذکر او لندی ( الاستسغاد.) ۳ 

نسنه نی اوغور (و عد ايلك و مینتلو طؤ ق فعناسنه در تقال اسشیعد به ادا عده 

سعدا ( السعادة ) کرامه وزننده نوکت وخوب طالع اوق معناسنه‌در شقاوت | 
مقابلیدر که بد تخت اولقدن عبارتدر نته که سعوده حوسه مقاپلیدر تقال سغد | 
الرحل سعادة من الاب الرایع وسعد عل بتاء احهول فهو سعید على الاول و مسعود . 
عل الثای صد سي وسعید اسیادندر وسعید ابرمغه دینور ر معتاستته,,کذلك ‏ 
مسغود اسعاء رجالدندر ( الاستعاد. ) همزهلك کمس‌تله بر آ دی سعادتلو لى | 1 
معتاستتهدر بقال اسعده اله تعأی فیو میعود ولا بقال مسعد ته که احپ واج | 
واجن صیفه‌لرنده حبوب وموم ونون دیرار واسعاد مدد واا لاب هدنهد 


پال 3 
o 
با نو شصیلر لك بر" تعیمر اتدکلری آله دشیور اش کی شار ح د بر که دفر اه هس د‎ 


وسراد دج دیور ) بتردایه ( گر مغر بده ۳ حز بره کیره اعیدر YE‏ ہیں دیا 
دد کر ید ر که سبه داخلنده ور سقه ا قر بدر ) تاجن د رو د ( سينك فمل 

همدان قضاسنده بر قربه‌در ( السرمد ) جعفر وزننده دام وجاو د معناسته‌در 
قال عيش سر مدای دام واوزون کجهبه اطلاق اولنور ال لیل سر‌مدای طویل 
مرج در که امام رازی قولی اوزره سر مد سرد لفظندن مأخوذدر که توالی 
وتعاقب معتاسته در زمان تعاقب احراء <سدی له مسر او لدیغجون تسه اه تسیر 
اولنوب بعده مبالغة م زواده او لشدی ایی وسرمد خلب اعالندن بر موضع آ دیدر 
٠‏ ) المتیدی ( آنفا سرد ماده سنده تويك زیاده‌سته هی ذ کر او لئدی وموضع د کی 
و حلدر رلاب هغاه میتی ( السر‌هده ) دحرحه وزننده طفلك غداسنی کوزل 
ادوب خوشجه پرورده ابلك معناسنهدر بقال سرهد الصی اذا احسن غداءه 
ا اور کی كعك معناسته‌در بقال سرهد السام اذا قطعه ( الس‌هد:) 
مدحر ج وز نده ”موز او سک دنور قال سنام مسر‌هد آی "مین وسس‌هد ررحل 
آد,در معظم وزنده مسدد نام محدنك بدری اسیدر که شتا و رسمهدر ردد 
بن مسر‌هد بن جرهد بن مسر بل ین مغر بل بن مرصسبل" بن مطربل بن ارندل ین 
نش ال ن غدل ماسكت ن استورد الاسدی در مازح در که اجد تس علید او 
تیه نسب هذ کوری تښ د اباد کده هذا رفیدالعقرت دوجواب الث لردر ) السعد) 
سينك #فځی وعينك سکویله ( والسعود ) قعود وزننده قوتلو وف خنده ومبارك 
اولق معتاسنه‌در تقول سعد و متا سعدا وسعودا من الباب ا ڪن مله 
يعت من له‌سنك عیننده حر کات ثلاث جاریدر وسعد مدینه قربنده بر موضع 
آدیدر وجازده بر طافك اسیدر ور بلده آ دیدر که آنده زره ایشلتور عندالبعض 
بر قسلدز که درو ع سعدیه اکا منسویدر وسعد ثلث الله بعنی لباسك "قولنقاری 
اله وضع ایتدکلری خشتك تعببر اولنان مریم الشکل پار جه‌نك له دنور لته که 
۱ سعید ز بر وزنده ر بعنه دنور کا سید کی و سعد مارك وفر خنده تنه به دینور که 
"|| وصف اولور جى سعود کلور وسعود الجوم يعنى سعد لفطنك مطاف اولدینی 
|| کواکب اون در سعد بلم سعد الاخبه سعد الذاج وسعد السمود که بو درت 
|| منازل قردندر منزیم دیر که لطانفدند ر که ملك اشرفك حضورنده ادبادن شیاب 
| فوصی حاضر ایکن اکاه سعدالدین ام طبیب داخل اولدفده مك شپابه عطاب 
| ادوب اسپو سعد حقنده نه درسن ددی شراب دی با مولاها اک اسبو سعد 


زا جلسکزده و لنورسه سعد السعود اولور وا کر بر تعاظ باشنده بو للورسه سعد بلحم 


114 


معاذاله تعالى آقلق عارض اولغله دصری زائل اولوب روؤشدن معطل ومن بعد ۲۱ 
" قاره‌سی عو ددن جر وم قاله وساده بك قویحه تاقه به اطلاق او لثور جاد کي ٍ 
قالدیغهون وانسانك صارقق صاحنه اطلاق اولئور ( المد ) ميك فحیله ستان | 


این عاص اععیدر حوهری وهمندن تاشی ستان ان معمر عنوانده رسم ایلدی 
لکن جوهری اصععیدن نقل ابلکله مولفك نوهیی امجادر ( سدین ) جين وزننده 
ساحلده بر بلده‌در ( الاسداد ) همرك فحیله دد جعیدر که حاجز وعائل 
معناسته در بو معنادندر که فلانه بوللر فپانوب نه عجته کیدحکتی ؛علز اولدی دجك 


برده ضربت عليه الارض پالاسداد دیرار ( السرد ),فرد وزننده ( والسراد ) کتاب ]| 
وزنده میشین و تیان مقوله‌سی سنه دیکمك معناسنه‌در قال سس د الادع مرو [ 


وسرادا من الیاب الثای والاول اذا خزره ودلك معناسته‌در قال سر دا الشی" اذا 
ثقبه وحن لباسی اولان زره اورمك معناسته‌در شال سرد الذرع اذا جه و سرد 
لفظی مطلقا اوراش زرهاره وسار حلقه حلقه. اورلش نستنه‌اره | سم جامعدر که 
وصف بالصدردر قال جاوأً و علمم سر‌دای درو ع e‏ منظو مه 
3 بی حسن ادا الله متصلا ومت‌ظما سوق الاك معناسته مسته‌ملدر قال سرد اطدیث 


ذا احاد سیاقه وسر دازد بلادنده ق موم ] دیدر وسر د متصلا اور جح طوعق 
معناسته مستعملدر شال سرد الصوم اذا ابعه ( الشسرید ) تفعيل وزننده سرد الله | 
ایکی معنای او لده مرادفدر ( الشرد ) فحتینله پر آدم , يدر اور ج طوتر اولمق ‏ 


معنا سنه در قال سرد ال نت وا من الباب ارایع اذا صار سرد صو مه 
) السمس‌ندی ( سدتق وزنده امور ومصالنده ست و الاك و دلیر اولان آدمه 
دینور موتنده سرنداة دینیور هاله وس‌ندی تم فبیله‌سندن بر شاص آددر 
اولق معناسته در شال انبریداه اذا اغتلاه وام نداه ۱ الاد ( سڪاب وزننده 


نك اولان خرما قور قار ننه دور خلال صلب معناس :4 مفر دی نتر اد هدر وشول ۱ 
خرزماه: شور ابی صو اله جودننه مر اولي اوه ( 00 ٩‏ 
همزم‌نك کسر لله خرما آغابی بك قورق طوغق معناسنه‌در بقال ارد الخل اذا | 


1 


صار ذا سراد ( بجر داد ) قنفذ وز ننده ( وسردد ) حندب وزننده ( وسردد ) جعفر ٠‏ 


ز نده تیامه‌ده وادی آاندو سارده ار ده ۷ ایند یی در ۱ 
3 .ر ۷ و ر لا < ê‏ ی سم 


"انصار کرامك نسی رجالندیدر ) ان هيدر د ( هنمر وزننده ان چار به دعکدر تخود 
ان قهھ دعکدر که حنکی و مطر به وروی کار شتو مدندر او له کوره جار ه قجی 
دیکش دیکر او لدقار یدن تا نی به کوره سرد نغمات ار او لدقلرندن تاشیدر قال 
ق‌الاساس هو ان مشر شید ای ان امد a‏ امن الوارز ) اسرد ( امیر وزتد» 


بابو شجیلرد | 
وچا و ای - ر جت ی و 


سا نے 22 
سای کی ات کی سح ی سس ی O E OOO‏ 


ای سا وت و 
rS‏ نی 
]| تین ايلك مناسجیدر دیدکده حاشا حدم دکلدر لکن لن جناب شرشکزده واقع 

اولدی بلکه هشم ق ذانه انه اولغله و خطا آندن صادر اولدی دوب فحلر 
ا ۳۹ اناه بساك a‏ احتیاج ادەجك بلغه معناسیی افاده ایلدکده مأمون 
واقف حال او خ4 قح الل من لا ادب له دوب وزیری اولان فضل بن سیله 


,خحطابا نضیه اللی يك درهم اعطا ایلسی باش‌ده بذ کره رن و اسه برفیقا بر 


سرهنكڭ ال4 ار سال ایلدی فضل قصه به واتف او لدقده او وز يك درهم دج 


1 > کی علاوه ایلکله نض بر عش سکشان بت درهه اثل اولدی انی وسداد 

و 
۳۳ 


تاقدنك مەسى دلکلر نده قو زو ب قلان سوده اطلاق او لنور و سداد ین رشید 
اطع ددر ( السد ) سینت یله هوا موزی‌هطوتان سياه ولوده اطلاق اوور 
جی اوه کلوو وشول درءیه اطلاق او لوز که آنده ابری طاشلر و قیالر اولغاه 
مور صوزی آنده برمدت ابرکیلوب قالور اوله ججی سدده کلور سينك کسر باه 
وسد کو لکهه اطلاق اودرو شعاعی بد ايلد چون وسد قیل غطفان بوردنده 
واقع برکوحك طاغده بر صو آد در و عن او لنکه‌سنده بر حصن اسیدر وسد در هبه 
دور وسداسد لفظندن جع اولور سد وبند ايد چې نسته‌اره دنور ومنه قال 


جر ادسد ای کشر سدالافق ) سدای حراب ) سینات کسر له عق یادن اشا هده 


اا دن که منانه کیده‌نك صاع طر فنده کی مقبر ه مر دوشن( سد فناه ( ردره 
آدیدار که شوه تام ع عنصت او لور ) الد ( سرت کم له ا و درست 
سوزه دور قال کلام سد ای 25 ۱ السده ( سينك صعیلد و ات قبو سنه 


دور باب الدار فعناسته سد او لنور اولديغڪون En‏ كد کلو ر صر د وزننده 


امام مشهور اسعیل الکو السدي جد کوفدنك فیوسی اوکنده نسوان نقابلری 
بیع ایلکله سدهءبه منسوب اولشدر شارح در کہ زعشری سده‌یی سرای فپوسنك 
اوستنده‌ک اورئو الله تسیر ابلدی که صو ندرمه‌وعصاق تعبیر اتدکلری اوله حقدر 
واو عرو قپو او کنده اولان صفه وسد اله بان اناشدر اهل بادیه عندنده چادر 
قیوسنكت فناسیدز که درکاه تعببر .او لور پس هو لك تفسبری اهل حنمره کوده 
اولور وسده مسدو د اولان کر لو بنا و مراد سد اولفش کر لونابرینه 
دیور حراب ومسدود بجر ۰ و صفه امجلری ک ی وسده برونه صوص بر طوقناق 


عار ضه سنه د نون که اسنشیایردن ماع ادر اطیاه ده مییامای وندن ان ایلدیلر 


( البداد) غاب وزننده بودخی ذکر اولان سده علثنه دنور ر( السدد )نشول 
بو و کشاده کوزره اطلاق‌او لنور که حدت نو ری اول امغله منظوری ابوجه کور من 
اوله واقعا هش لقمه کوزارده اولور مفردی ساده‌در شال عين سادة وعیون 
| یدای مف لا بص بص اقویا عل قول ساده شول کوزه اطلاق او لنور که 


۳۳ 


O o‏ بقال سد الله دامن ال 
اذا اها و اوثقها وسد طاغه اطلاق اوور معنبای آییدن مأخوذدر 9 FP:‏ 
الصدردر وایک تنه ارالفنده حاجر وحائل اولان تي اطلاق اولتور و بمناده ۱۱ 
سينك ضعیله‌ده جازدر على قول مله خلق اولان وفتعاد انسان علیله اولانه‌اطلاق | 
اولنور شارح دی رکه قرآن کر مده بين السدين والسدين ومن بین ايد م سدا وسدا 
قرا تلری و حهتدیدر وسد عیب و قیصهبه اطلاق اولئور معیوی تکلمدن منع | از 
ایلدیکچون بجی اسده کلور قیاس اولان سدود اولق ایکن غبر قیاس اور ا 
۳۹ قال هو بری", منالاسدة ای العیوب. ومابه سد ای عیب EAS‏ ۱ 
لکن اساسده وساد عنوانیله مر سومدر ومعنادندرکه لا حعلن منك الاسدة ۱ 
دبرلر لاتضيقن صدرك فتسكت عن غ اواب کن ھ عیب من سم اوک مان ۱ 
صاغر لق و دلسزلك نقیصه سی او لتلرکی حوادن تنکدل اولوب سکوت یله دعکدد || 
وا و رو قىن يلش ھر :او لباق ظرفه دنور ر (الاستداه) ات 
و زننده طوغرلق معناسنه در قال E‏ ای ء اذا استقام قال الشار ح ومنه * ۳ 
اعله الرماية كل بوم * فلا استدساعده رمانی * اصیی ونی شین مجمه اله دوایت أ 
ایلشدر و استداد کد و دلك مقوله‌سی نسنه قپاعق معناسته‌در قال استدت عیون | ۱ 
الحرزة اذا انسدت (الاسداد ) همزه‌نك کنس له راست وصوایه دوش اولق ]| 
اخود راست و صوابی طلب اك معناسنه در يقال سد الى بدا من الاب ۱ 
الرابع اذا استقام ( السداد ) سينك كسرإله شيشهنك آغری طیقاجنه وطیاسته 11 
دنور وسار ومقولهنك غر :ری باغته کذلك. کید ودرنند مقوله‌سنك آغزی بند از 
ایدن عسکره و مافظه اطلاق اولنور مایند به اشی " معناسنه‌در وعرپلرك سلاد 1 
من عوزوا صبت سداذااهن عيش قولار INTE‏ احدا ج ردهن |[ 
سد ایده‌جل نسنه دعکدر ۳ سدرمق کی و عوز احتاج معنا سنه در و ونلرده از 
قلیلا مفتوح اولور على قول فى ی لن وخطادر حربری درة الغواصده و کونه ۷ 
بیان ایلدیکه نضم من شعیل المازنی بر کصه مامون خليفەنك حضورنده عاورات 1 
اد یه به مشتغل ایکن منا سبتله احوال نسوان با بنده مأمون دا هشم عن جاهد | 
ورفن الشعى عن ان عباس.قال قال الى عليه السسلام [ اذا تروح ارجل لد | 
لدنها و جالها کان فبا سداد من مود حدینی سينك فعیله قرزت عايب 
نی‌همان حدئنتا عوف بن جيل عن السن غن.عل ن ای طالت قال قالالنی عد | 
السلام [ اذا تزوج الرجل الرآة لدینها و جالها كان فیبا سداد من عوذ ] | 
عتوانیله که سينك کنس‌لهدر قرأت ایلدکده همان مأمون استوا وکسم ابل قرآننت 
وجهندن استنبا ایلکله نضره مفتو حه‌نك لن اولدیغنی یان ایلدی بس مأمون ll‏ ۱ : 
۱۱۹۱ 
ایدوب بت پرستلر سجد, ادرار شارح دی رکه اکا سره عم سکه‌اری اد ی که کندی 
صورتاری ضرب ایدوب کورنلر اکا اظهار خضوع ابدرژ ایدی حالا اوروبا 
قرالارينك سکه از یکی ) الساحد ) اس فاعلدر مد و ادن ره دشور و معنادندر که 
تفه ا وزد سابیده اطلاق اندر ولون امین سانیدة ای تاز 
ول ساحدة دیرار خرما اغاجنك میوسی بك فراوان اواغله بره طوغری مائل 
اولدقده ( الجد ) ركع وزنده ساجدك جعيدر وقوله‌تعای [ وادخلوا البابسجدا] 
ای رکعا قالالمیضاوی ای متطامنین مین اوساجدین مه تعالی شکر اعلی‌اخراحکم 
من الاه موف غاز فیلاجق ”جاده مادەس ظاهرا مولد اولدیغجون ذ کر 
ایلاشدر عریده جره اطلاق اولنور که اطلاقات شر عیه‌دندر فالدیکه سجاده 
ف الااصل عد کار اولان جبپه‌ده واقع اثر ونشانه اطلاق اوللوب بعده موضم 
معده اولاحق معهود دوشمهده اسنتعمال اولندی آخرندهک تاء نقلیه در باخود 
انه و جاره کی شذوذا امم مکان اولان فعاله پان‌دندر ( ساحرد ) جيك 
کم لله شهر قاشان قرشده بر قره آدیدر ویو شج قضاسنده بشقه بر قربه در 
( العیدد ) قنفذ وزننده شدید ومارد کسیه دیور ( الخد ) سينك فهی‌وخای 

مصمه‌نك سکو یله اسی نسنه‌به دننور ال ماء مضد. ای حار ( المخد ) سينك ضيه | 
ولد اله 1 فار دن حقان صاری وضلیظ صوبه دنور ) السخدود ) وان وزننده 
باوز حدئلو آدمه دنور بقال رحل "دود ای حدد ( امد ] معظم ور 
برعار ضد سد له ور کی دما ع وقولر ننه خت ووحودنه فتور و نقات عارض 
3 اوله‌رق بکزی صارارمش وزی کوزی سفق و مذ دنور ال اج فلان سيدا 
ای خاثر اللفس مصفرا ةيلا مورما و انقولينك قیل و صاری بکزلو اولان کسه 
ددیکنه نظر اولنه ( التسخید ) تفعیل وزننده اغاحك پیراقلری رطوبتلشکله بری 
بر بتك اوژرنه بتکشیوب قانلفق معناسنه‌در تقال “خر ورق الشصر سيدا على 
بناه الجهول اذا ندی و رکب بعصّه _بعضا ( الکو د ( حهفر وزننده رم وا زکدن 
| ازه جوانه دیور ال شباب « خود ای تاع ( التسدید ) تفعیل‌وزننده بر نسته‌ین 
| اوزونلغنه طوغرلقق معناسنه در برآدمه طوغری مزراغی طوغرلفق کی قال 
او وین دا ادا واه وز آدی قولا یأفملا رآست وصواه توق 
ایلك معناسنه در قال سدد فلالا اذا وفقه للسداد ای الصواب من القول والل 
( السداد ) عاب وزننده زاست وصواب اولان شیثه دنور تقول قلات له سدادا 

ای صواا و اسداد مصد ر او لور وراست و صواب اولق معناسته ال سد الشی" 
سر ادا من الیاب اثای اذا صار سد دا ای هستقی) و سداد امادندر داد ۷ سعید 
| اليب حدیث روایت اناشدر ( السد ) سينك فحن و دالكاتشددله بر شبئك 
اتکی 
r‏ 
FFs 

لاحب لهو و تطالت كار هه رورا و 00 0 ۱۳۲۱ 
ايلك معناسته در ال تراد سعر ه اذاحلقه و ناقه هنوز وغدل باوری ا 
معناسته در قال سیردت الناقة اذا القت ولدها لاشعر عليه ( السترد ) اسم 

یه سیله تویلفرل باوری دوشورن حاقه به دینور ( سادا ( ای ۱۳9 
بزید ن مفرح ام شال اشبو * فدر سوی فساید افبصری * خلوان الخافة 
قالبال + هتنده واقعدر میا فارقین تر ابنده برطاغك امعیدر اصل سانیدما ایدی از 
شل رورت اجون مایی. مدقن اعلعدر پش وراد آی دک واسله 2 3 
لازم اولغله ست ویان اولشدی (امعود) فعود وزننده خضو ع و نواضع وذال اله 
آسیرفر وقلق‌معناسته‌در نقال مجدله سخجودا من‌الباب‌الاول اذا خضع شار ح د رکه جود 
الا صل معنای مز بوره مو ضوعدرر کن نماز او لان “جو داطلا قات شم عبه دندرزیر از مینه 
وضع جبه‌دن اعظم خضوع ومسکنت اولز انتهی وجود ایاق اوزره ستون کی 
دنك طورمق معناسته اولغله ضد اولور قال جد از جل آذا انعصب ( الامصاد ) 
هنك کسرله باشی اشاغه ابدوب اکعلك معناسنه در طاو قاق کی ال اسجد 
ارجل اذا طأطاً رأسه و اصنی و قباقاری قیبراق بر نستهیه متصل نظر الك 
معتاسنه در بقال اعصد له ادا ادام النظر اليه ف امراض احفان وراده احراض 
اجفان معناسته‌در که مجازدر ( السجد ) مقعد وزننده جمدبه اطلاق اولنورواراب | 
سیعهك محوعنه مسابعد اطلاق اولتور که جده حالنده ره دکن اعضای سیعه‌در | 
وا ار چبه وایی ال وایکی دیز وایک‌ایاقدن عبارندر (ااسجد ) مجلس وزننده وجيك 
فعیله جا رز در معر وفدر که ماز قله حق علد ر فار سیده م کت دنوروفاعدة مار ده دند رکه 
هرفع که اب اولدن متمرف اوله آندن اسم زمان واسم مکان ومصدر ہیی ميك 
فحرلر مفعل وزی اوزره‌دز مدخ ل کی الابر جه E‏ عبنكکنمرنی الم ام ایلدیار 
فی دی جانزدر هرنقدر عرپدن سموع دکل ایسه‌ده وآنلر او مسجد و 
ومشرق ومسقط ومفرق ومجزر و مسکن ومرفق ومنبت ومنسك کله يدر وشول 
فعل که یاپ انیدن متصرف اوله آندن اسم زمان واسم مکان عك کنسربه ومصدر 
میی فحیله کلور مثلا بزل مبز لا دیرسن زانك فتیله پزول معناسنه وهذا من له إا 
دیرسن زانك کسرله حل نزول معناسنه ( السد ) فحتینلر ایاق رعارضه سبسله إا 
ششمك معناسنه‌در قال مجدت رجله مجدا می‌الباب الرابع اذا انتفخت (الاسجد ) | 
اجر وزننده آ ندن صفتدر ( الاسعاد ) همرمنك فحیله اسود ی يعفر نام شاعرك. 
فولنده يعن اشبو * من خر ذی نطف اغن منطق #۶ واف با کدراهم الامعاد * 
بتنده واقعدر مراد مود باخود نصاری طانفه‌سیدر تاخود جره معناسنه در 
اخود دراهم الاسجاد برکونه مخصوص اقه‌درکه اکا صورتلر ضراب لدوب وقي ۱[ ۱ 


۳ 1 ۳ اه‎ ۱ 
۱ بای‎ oy 
aras r E mca ntn r es ا‎ 
۱1 

۸ ایا ار مت ۰ 
۰ م ٣‏ 4 ر ات 


اش مسج > 


ود 


O OA 7 اس بت ی و‎ ry ۳۹ 


ایدوب 

e I OG OAT Ne RT DS 4 
A 1 2 و‎ TE 1 RY SD [ و‎ 
۳1 تا ار کم و‎ 


HIN 
سك فح وه منك سکول ( والساد ) نله بوق معناسنه‌در قال شاد‎ 
1 السودة ( عده وزنده کات وان‎ ) e E O (rl یادا وتاٌدا من الباب‎ 


جاشتسندن وقوندن قلان یه به دنور شال ۳ با سو ده ای شید من القبات 
( السعد ) منبر وزننده ع طاو منه نتوین( افو ایا اب وزننده ر عات 
آدید رکه سور صوی حوق احمك یله انسانه و دوه و فیون مقو له‌سنه عار.ض 
او لور ) ساود ( جود و زننده ۳ اولنان سواد فاده دسلا او لانه دور 
شال سد اق وار والغم عل بتا* احهول فهو مسو د اذا اصایه السواد 
( السید ) سينك فى ووانك: سكونيل تراش ايلك معنانسته‌در. بقال سبد الشعر 
سبدا من الیاب الاول اذا حلقه ( الاسباد ) همه‌نك کسریله سبد معناسته درآنقال 


ك معناسنه‌در قال اسبد الاصی ادا ست حده فق قدعه ( الشسبید) تفعیل 
وزننده اسباد اله ایی معناده دی عرادفدر و سید باشه ع سور مکی و ايلك 
معناسته‌دز ‏ قال سبد الرحل اذا ترك الادهان ق رأسه وقوش یاودسی تویلفکه 
ى معناسنه در قال اسید الفر خ اذا بدار یشه و براش اولش باس فیللری 
قباروب که وز طوعق معناسنه‌در بقال اسبد الرحل اذا بد اشعر رأسه وباشك 
صاحنی جوزوب اصلاند قدنصکره طرامیوب واورمیوب اویحه حالی اوزره ترد 
ايلك معناسته‌در يقال سید رأسه اذا مرح شعره و باه م تر كه( السبد ) سينك 
کسیله سباعدن قورده دینور وافت وداهیه‌ه دنور فلان کسه اوغر یار احره 

داهیه‌در دجك رده هو سبد اسپاد درز( ال‌ید ) دنله ر مقدارحه تیه دنور 
ف قلایك 1 حوق نسنه‌سی وقدر دحك رده ماله سید ولا لد بر که 
مراد کین وقیون و دوه e‏ مالدن بر سیه مالك دکادر دعکدر ) ال 
هس د وز ننده واسیخه دنور پراش ش مناسستله و دوهار صو احمکه ا 0 ا وم صو 
ولاعامق احون حوطی سد اشد کا ری و به دنور وبروع قوش آدند رکه و یلری | 
شایت و مشق او ره ایی قطره صو اة هان آ قوپ 5 او لور 

اسبد الشعر ععی سر ده ونی دید کلری خداحق اوتنك اسکیلری کو کر نده ازه‌سی 
| 

شاد ح دب رکه او مجوب اصمعیدن سبد خطاف بری اولدیغنی حکابه ایلشدر وسبد 


۱ 

3 ذر بنده برموضع اد بدر و سید او غو ز سن له دیور سوم کیا ب و سبد ن 
۳ رزام ن مازن ع دن برکسه در ) السید ) کف وزننده اوتلا عش جار نقيه سنه 
1 ۳ ۰ د“ ۰ a‏ 

۳ دنور ) الاسیاد ) هم ولک دح رو ع سياه اب ا«میدر سبد عفر ددر سنك 


کسیر له ونصی دیدکری اوتلرك ادا ظهور اندن اوجلرنه دنور ( السنندی ) 
حبنطبی وزننده ك اوزون بيه دنور وحری و د ابر اولان اانه و حیوانه دور 
و سباعدن یلا به دنور جیی سیانك و ستبایده کلوز و ند البعض سننذی بکار ۱ با ۳ 


لے زدر وز نده ( وزیاد ) زانك که به ( وزیاد ) شداد وزننده ( و زیاده وز ده ) | 
سابره‌دن یز اولدیخهون YEH‏ الاسل ردنت قیدر 3 وزید)! 


هایه ( وزادکا و مزر د ) ميك قشم فد( ولد اد لاله ( وزیدویه ) عرویه . 1 
کی امعاء رجالدندر ( زیادان ) زانك کر برثبر وصره اعالندن سید | 
( از دان ( سصبان وزننده اهواز ایالنده بربلده‌در و عنده برکوشك وڪوفه ده 11 
برموضعح آدیدر ( اوزیدان ) بردوای معروفق اسمیدر شارح فاوابار اه یعی . )۹ 
عود الصلیب الب بیان ایدر که شقایق کوکیدر لکن مغر داتده همزه‌سز بوزیدان | 
مستحله الم مبین‌درکه تلکی طشاض دپدکاری کوکدر ( زیداون ) ژانك وواوك 
تصیله سوس قضاسنده برقر به‌در ( پزید ) مضارع بنیه‌سیله دهشقده بر نهر آدیدر . 
( الزیدان ) میدان وزشنده بصمهده برنبر در ( البریدیه ) شروان شهرینك ام ۱ 
قد عدر ( الزیدی ) عامه‌ده برقر به‌در ( الز ید به )بداد فضاسند» ر ۵9 
مرا قسله‌نیی نوردنده وی[ ا رادید وك کی ها قیروان شهرنده برحلهدر 1 
( زید ) برمو ضع آدیدر ووحه مذ کور اوزره !“عاد ندر زیدی هل بت | ا 
ین .ایی طالب‌در ددن زیدون دید کری جاعت مذهب یاخود نسب جهتله | 
شود ودد ین مداق اریز مایت د 
عند الصی‌فیین الیوم شاه حر فار در شار حدیر ۳ روف مر وره وز او وزدن. أ 
زیاده راک کی ل اواو می بر 1 e‏ 
اعد کر نده اشبو * هویت اجان فشیشتی * وقد کنت قدما هویت اسان * بيت | 
قرآت ابدوب سوال اید نار فهم ابلامکله تکرار اسجواب ابلدکرنده ستالقویها ‏ 1 
فاعطیک تلد احوبد ۳ انك فحیله ان تلو ان درکن: بر قله بدردر 1 
تزیدیه ددکری برود آ نلره منسودر واول قاش قرعزی ابییکله «حبوفل اولود | 
!۱ ازریاند ) زانك فحرلر زیادات معتاسنهدر تال ابل کمیر: الزواند ائ الریادات 1 
و و اسم مصدر اولان زیاده‌نك جعیدر 
+ فصل السن ااملة.» ( الاسأد ) ابعاد وزنده نك سرعتله كعك على قول قطعا 
صبا حه قدر نزول ابلامك اوزره تون کجه مر دوزه نه وروت کنات معناسته در 
وعلی رآی دوء قسعی بتون کچه وکوندز بوربوب کمکه محخصوصدر قال اساد 
اسآدا اذا اغذ ق السیر اوسار ليه بلا تعریس اوهو سير الابل اللیل مع النباد 
قال ف‌الاساس پات بسشد السیر یلته کلها بدعد. ( الساد ) فحتینله امك مغناسته‌در || ۲ 
شال سعد الاء سادا من الباب الرایع اقا خزرب وار هه للازی آز غغله وج 1 
ا قال وا ای تکس ( الستد) کف | 


وزننده آزیدوپ نکس ادن ياره‌به دینور قال جر ح یړ ائ منتقض ( الاد )۱ 

۷ 


0 


تون نیو کسوس سس سس دس موس دوجو سس اد سس wage‏ 
سينك في وه منك Ea‏ (رواساد ) نله وعق معناأسنه دن شال ماود 
ادا وعادا من الاب الثالث اذا خنقه ( السود: ) عده وزنده .یکرت ا وکجك ' 


چاشتسندن وقونندن قلان شقیهه دنور قال لمر 1 ۶ با سودة ای شية من الشباب 
۱ ان ( منار وزننده ع طاو مند د شاور ) السواد ( اب و زننده بر علت 
آدید رکه سور صوی حوق احمك سبسی له انساه و دوه و فیون مقو له سنه عارض 
او لور ) السنود ( یود و زنده وگ او انان سواد عزعد دسلا او لانه دور 
بقال سعد الرجل أوالبعير والغم على بناء الجهول فهو ستود آذا اصابه السژاد 
( السبد ) سينك فصی ویانك سكونيل تراش ايلك معناسنه‌در يقال سبذ الشعر 
E‏ من الاب الاول اذا حلقه ) الاسیاد ( همر منك کسر باه سید معنا سنه در آنقال 
اسید الشعر ی سره ونعی دید کلری بغداحق اوك اسکیلری اک و کلر نده ازه‌سی 
كت معناسنة در بقال اسید الاصی اذا يٽ حدثه ق قد عه ) الک فعیل 
وزننده اسباد اه ایک معناده دی م‌ادفدر و سید پاشه اح سور یکی بر ك ايلك 
معناسته‌در شال سبد الحل اذا رك الادهان ف رأسه وقوش باورسی تویلفکه 
بشاق معناسنه‌در قال اسید الفرخ اذا بداریشه و تراش اوذش باشك قیلاری 
قبار وب که وز طوعق معناسنه در قال اسبد الرحل اذا د اشعر رأسه وباشك 
صاجتی چوزوب اصلاند قدنصکره طرامیوب واورمیوب اویحه حالی اوزره ترك 
اهلك معناسنه‌در بقال سید رأسه اذا سرح شعره و باه م ترکه ( السبد ) سينك 
کیل سیاعدن قورده دینور وافت و داهیه به دنور فلان کسه اوغر یلر احره 
داهیه‌در دحك برده هو سبد :اساد ا درلر ( السبد ) فحتیئله پر مقدارجه قیله دنور 
و معتادند رکه فلایك ۳ حوق نسنه‌سی و قدر دحك بر ده ماله سد و لا لد دبرر که 
مراد یل وقیون و دوه مقو لهسی مالدن بر شیثه مالك دکادر دعکدر ) الد 
صر د وز ننده واسیعه دور تراش منا سیت 4ھ و دوه صو احمکه کلدکده صو 
بولامامق اون حوضی سد اتدکری لوبه دنور وبرنوع قوش آددرکه تویلری 
بغایت ومدق اولغله صرننة ایی قطره صو طلسه هان آ قوب کیدر اولور 
شاد ح دی ر کہ او جوب اصععیدن سبد خطای ری او لدیغتی حکابه ایلهدر و سید 
قر بنده مومع آد در و سید او غو رس له دنور سوم کا و سید 
رزام ن مازن عص دن برکسه‌در ) السند ) کف و زننده اوتلا عش چایر نقيه سنه 


۰ دینور ( الاسباد ) همر ونك فحیله برنو ع سياه تیاب اهمیدر سبد مفر ددر سينك 


کسر لله ونی دد کارئ اوتلرك اعدا طهور ادن او حلرثه دیور ) السندی ( 
حسطیی وزننده بك اوزون سيه دور وحری وذلر اولان انسانه و حیوانه دنور 


وسباعدن ډپلانه دنور ج سباند و سبانده کلور و عند. البعضش سننی بیکار .. 
o AEG RE OE ۱ 4 


۰ رن _ ی 
نع 

, زیبر وزانده ( وزیاد 5 زانك کنر ۱ وزید ۳ شداد وزكر و وا و ۱ 
ھال ) وزدکا و مر د ( میت ف ) وزندلا ( زیاده لاله ) وزیدویه ) عرویه ‏ 
کی اسعاء رجالدندر ( زیادان ) زانك کسه برنبر وبصر: اعالندن e‏ 
( زیدان ) عبان وزننده اهواز ایالتنده بربلده‌دز وعنده برکوشك وکوفدده | 

۱ بر موضعح آدیدر ( ۱وزیدان ) بردوای معرر وق اسعیدر شار ح فاوآنیاد یه یعی | ۱ 

7 عو د الصليب اله بان ابدر که شقایق کو کیّدز لکن مفر دانده هم هس وزیدان " 

/ مستعله ابله مبی‌درکه تلکی طغاض دیدکری کوکدر ( زیداون ) ژانك وواوگ 

ار فی سوس قضاسنده برقر هدر ( بزید ) مضارع یه سیله دهمشنده FRED‏ 

( الزیدان ) میدان وزشتده بصهده برنهر در ( البریدیه ) شروان شهر نك انم ۱ 


3 قد در ( الزیدی ) عامهده برقر به‌در ( الزیدیه ) بغداد قضاسنده بر قر به‌دد و بی | ۱ 
3 عبر قسلهسی وردنده ر صودر ( الزیادبه ( زانك کر قرر وان شهرنده رھدا 


( زید ) برمو ضع آدیدر ووحه مذ کور اوزره اجادید ن زیدی وا ا | 

من ای طالت در مد بندن زیدون دید کلری جاعت مذهت تاخود سبج 

61 منسو پلردر وزد بن عبد اله دی ذد بن تيدر ( اوق زود ) ۲ 

عند الصی‌فیین الیوم شیاه حرفار در ش شار حدیر 2 روف هن وروی بوز او وزدن. ۱ 

زداده راک رکیب ابلدیلر ازاحمله مازنیدن حر وف زیاده ندر دیو e‏ ۱ 

اعد کر نده اشبو * هویت السعان فشیشتی * وقد کنت قدما هویت بت الان × بيتنى | 

قرت ادوپ سوال اید تار فهم ایلامکله تکر ار اسعواب ایلد کر سه ستاو نها 3 

فاعطیتک ثل احویه ديدي 1 زد ) نك فحیله ان بحلو ان درکن بر قله پدردر ‏ 

تزیدیه دیدکری پرود آ نلره منسویدر واول قاش قرعری اییکله جبوقل اولود | 

( ازیاند ) زانك فحیله زیادات معناسنه‌در قال ابل کشبرة الزیاند اى الزیادات از 

ولو اسم مصدر اولان زياد هنك جعیدر ۱ 

ل فصل السین األة) ( الاسأد ) ابعاد وزننده بك سرعتل هكعك على قول قطعا 

7 صیاحه قدر زول ایلامك اوزره تون که مر دوزهنه وروت کیان معناسته‌در 
8 وعل ری دوه می بتون کجه وکوندز ور وب کشک محصو صدر بقال اساد 
اسأدا اذا اغذ فى السیز اوسار ليلته بلا تعر يس اوهو سير الابل الليل مع الاد | 
اا فال ق‌الاساس يات یسند السير ليله کلها دعه (الشأد ) فحتینله اممك معناستهدد | 
يقال سعد الاء سبآدا من الباب الرایع اذا شرب ویاره هوالتوب آزخه وجتی ‏ 
ا قال و ای نتکس (السعد ) کف | 

و ژننده آزیدوب نکن ادن داره به دیور قال چرچ سثد ای متقض ) الاد 1 

از 


۹ 
۹ a 


ن 


* واا 


8 
م جیا 


۱۱۷ 

ادى ( الزید ) زانك فعی وکسری ويال سکوئیله ( والزید ) فصتینله ( والزیاد: ) 
زانك كله ( والزد ) مصدر میی اولهرق ( والزیدان ) میدان وزننده که 
بو شاذ در شان لفطی کی جوعی آرعق معناسته‌در تقال زاد الثی* زیدا و زذا 
وزدا وزیادة وعزیدا وزداا اذا عى وفضل جوهری زانك فصیله زواده لفظتی 
دی ذ کر ایلکله تیف ایلشدر زرا اول راء هله اله زواره وزیاره که در 
غو ذکرندن عاری اوله‌رق شار ح درک حوهری کسای راوسی اولان بعقو دن 
روایت ایلکله اقل مأمون الغوائلدر انتهی ومادة مز وره متعدی دی اولور 
آرترمق ععناسته قال زاده اله خمرا فزاث ( ال ید ) تفعیل وزننده ودی‌آرترمق 
معناسته در قال ز ده فزاد ( الازدیاد ( افتعال وزنده آرعق معناسته در قال 
ز ده قاز داد لکن و نار زیاده‌ی متصعی دز فاخت بومتعدی او ری دی مشتدر 
| قال قول ازددت مالا ای زده ( الاستر ادة ) برادی عطامنده مقصی عد ايلك 
استقصاو میناسسنه در که معنای تينك ملزومیدر بقال استراده اذا استقصرء 
| اساسده قلان پستزاید فلاا ای بستقصره و یتکوه عبارنیله واقم اولغله ترجه ده 
خهیر آدمه ار جاعا او لندی و استقصیرت فلا دیتورسه تقصمردن‌ماً خوذ و استقصرت 

الوب دتورسه قصر‌دن مأخوذ اولور واستر اده برکسه‌دن برنسنه‌ی آرترمستی 
| امك معناسته‌در يقال استر اد فلا اذا طلب مته الزيادة ( الر بد ) تفعل‌وزننده 
| اسعار غانی باب چقیق معناسنهدر بشال زد السعر اذا غلا ويلان سوعلك یعنی 
| سوژیته پلان قى معتاشته‌در بقال ید ق حده اذا کذب و داید قسی عتق 
| ددکلری و رویشدن زیاده‌جه ورعك معناستنه‌در و عنق فحترنله دابه یو تلری 
| اوزادوب پره دوشته‌رد صو کی روان اولفه دنورکه اکثژی کید ده دوه 
کمعی اویمه بور وب مزال ] لورار يقال ردت الناقة انا سارت قوق العنق 
| وکلام وسار تسته‌لرده تکافله زیاده ايلك معناسته‌در بقال تزید ف کلامه و غبره 
| اذا تکلف الزیادة فيه ( الب امد ) تفاعل وزننده تزید الله معنای اخبرده مرادفدد 
( ال.ادة ) ميك قحي صو مشکنه وطلو منه دنور راوبه معناسته عل قول ایک 
دردن دیکیلوب ککش اولق اجون ارالفنه بردری دی ضرم وزیاده ایتدکاری 


| مشکه وطلومه دشور جع جنسی مناد وبنیه‌سی مراد کلور شارح دبرکه ول 


1 آخبر برمقتضای ماده اصو بدر زبرا اوله کوره واوى اولق اقتضا ادر صو دنتی 
1 زاد جلهسندن او لدیعته بناء و تا به کوزه زیاده ص‌قومه‌ه مبی اخود صو ق‌ذانه 
اع او لوپ خصوصا بادیدده مادء حیات اولفله زیاده اولسته تفألا اطلاق اولفش 
اوّلور ( اززواد ) الاك کیروسنده اولان زمعات بعتی براز الاك ماده‌سندن 
| اولیان رايد نسته‌اره اطلاق اولتور ( دوالرواند ) ارسلانه اطلاق اولنور سباع 
فى وهانك کسیه بر نسنه‌ی تقدیر وضمین ايلك معناسته‌در بقال زهد الثی"  [‏ 
زهدا من اباب اثالث اذا خررءو خرصه ( الازهاد ) هم‌نك كر ود إا 
شدیر ونين ايلك معناسته در قال ازهده ععی زهده ( الزهد ) فعتینله ز کات ۳ 
ماله اطلاق او لنور ) ال" هید ( امیر وزننده 1 نسنه به دبنور تقال شی زهید ای 
قلیل وتنك مشرب کسیه دینور تقال رجل زهید ای ضیق انللق و فلیل الا کل | 
آذمه دنور ال رحل زهید ای قلیل الاکل و طاره‌حق درهه دنور قال واد 
زهید ای ضیق ( الزاهد ) عابد وزشنده ذهد لفظندن انم فاعلدر که بر هیر " کار ۱ 
د یکدر وزهید کی خلق طار آدمه دینور واسماء رجالد درا زاهد ن عبد الله واو 8 
اژزاهد الوصل محدئلردر ( الازدهاد ) افتعال وزننده برنینه‌بی آزنسیق معناسته‌در أ ا 
تقال از دهد الى" اذا عده قلیلا ( ال هید ) تفعیل وزنده برکسه‌ی بر نسنه‌ه | 
رفیشز فلق بع رغبتی اصرف اله ؟ ندن بر هیر اتدرمكث معناسته‌در قال زهد 
فلاا فيه وعنه ضد رغبه ویرکسه‌ی عله سوق تاخو د عله نست ا24 معناسنه در | 
تقال زد فلاا اذا له ( التز اهد ) تفاعل وزننده برآدتی هر طرقزن اختقا 
ابلك معناسثه در نقال پزاهدوا فلا یا اذا احتقر وه | اراد ( عاد وزننده آز یغه 
دیور وه معتاسسنذ ( الزود ) زانك فحی وواوك سكوته قزق طوغق | 
معناسسته‌در بقال زاد از جل بزود زودا اذا اسی الاد ( الرود ) مر وزننده | 
آ زق قوحق طغارجغه دیور وشه‌دان معناسته ججعی راود کلور (الازادة) ‏ 
هنك کسریله ( والتز وید ) تفعیل وزننده رطق آزقلندرمق معناستنه‌در 1 
(الر ود ) تفعل وزننده آزقلفی و آزق طوغق معناسته‌در تقول ازدت السافر | 
وزودته فترود ( رقاب الراود ) عرب بيده م طافه‌سنك لقسدر اکنزی | 
مزود فرمری مضتاندن اولغ له طانفة عم دخی قزل بکزلو اولدقلرندن اطلاق | 
ایل‌دیلر باخود مزود کی بیونلری اوزون یاخود طلو مزود کی حثه‌لری غلیظ 
اولدقلرندن اطلاق اولنه ( زوده ) حهینه وزننده مهالبه‌دن برخانون ددر 
( زواد ) کتان وزشده اسعادیدر زواد ن علوان و زوادن محفوظ القر دی 
محدئلردر ( ازواد الرکب ) اوج آدمك لقي ایدی بری مسافر بن ای عرو و ری 
زمعة بن الاسود و بری ابو اميه بن المغيزهدر وذلر بولده اولدفارنده اهل قافله 
قطعا زاد طریق ااذ ایلیوب موعت کندیلر اداره و اطعام در اندی ( زاد 
ا رکب ) برفرس اسید رکه سلیان ز ى عليه السلام درکاهنه ازد قسله‌سی وقو د 
اد کر نده اولآ ی آنلره احسان اطعا اید ی ( ذوزود ) ضم زاله جیرام اسندن 
سعید یام امیر ك لق در حطمرت صدیق رطی اله عنه مدت خلافتلرنده عن‌اهالستكت 


دقعة اليه ردتلری مسعوعلری او لدقده موی الیهه امرنامه حریر وتسهیر اعلشسلر 


:۱۱ 
سس سح 
ورودنته متتظرایدی وانناده انودلامه کلوب خلیفه به ین اولوردقده منصور 
خطاب ابدوپ‌ایا ودلامه نوراه ند حاضی لدد لوپ قبره اسارت ایلدی او دلامه 
خلیفة نك نی قير نی حاضرلدم ددکده خلیفه بی اختار خنده اك اولدی انتبی 
وزند ن ,اغراق الى تسب عدتان رجالند در و زند فص در او لور طو لدر مق 
معناسته بقال زند اسقاء زندا من الباب الاول اذا ملا ه ( زندئه ) منکنه وزننده 
حاری قطاسنده پر بشقه 0 ر 4 در ) زندرود) اصف‌انده 5 ابرمق آدیدر ) زندورد) 
واوك فعپاه و اسط قربنده برقر هدر ز ‏ خر اهدر ( زنده ) جر ۵ وز ده روم 

اولکه‌سنده پربلده‌در ( زند ) ) فهت‌نلر بر موضع آدیدر وزند دزحهه دیور از 
افه‌نك حوفته صوقدفلری قو داقدر نت که ا بان اولندی و زند مصدر 
اۆلۈر 0 معناسسنه بقال زند اارجل زندا من الباب الرایم اذا عطش 

( الزند ) معظم وژننده بغایت یل ولا کس شخصد ٩‏ مجازدر شال رحل 
مزند ای مخیل ضیق ونسی نموم اولان شخصه اطسلاق اولنور بقال هو مزند 
ای دی وانسبوحه اولان توه دینوز ھال موب مزند ای قلیل: العرض (النزید) 
تقعیل وزنتده پلان سویلك معنا ته در قال زد الرحل اذا کذپ و برآذمه 

| اسعقافندن زیاده اشکنعه الك معناسنه‌در قال زند فلاا اذا عاقبه فوق حقه 
| ی اتور قال زد الیفاه ادا ملاه و جقباق جاقق مطتاستنه در 
تقال زند الرحل اذا (وری زنده وترنید تاقه‌نك فرحیی ایک چانبدن کوحك خلالار 
اله خلالیوب بعده قیلار الله بغلیوب قاوشدرمفه دینور بو ناقه طوغوررکن 
| رجی طشره‌ه حقدقده ایدرار ونزید زیاده ابلك معناسننه مستعملدر تقول ماز ندل 
احد علیه ای ماپزیدلك ) الاز ناد ( هیر منت کیب له زیاده اوی معناس_نه در قال 

| ازند القی" اذا زاد وزياده قلق معناسبنه‌در رید کی تفول»مابزندك احد علیه 
وهایزندك ای مایزیدك و دردندن افاقت بولش آدم 1 اول دردینه لوا اياف 
یعیی شتی تیان اعكث و شال از د ارنحل فى وحعه اذا رجع اله 
( الژر ند ) تفعل وزننده برکسیه حواب و رمکده اضطراله تشکدل ودهمسته اولق 
معناسته مستعملدر قال تزند الرحل اذا ضاق الواب ودارلق معناسه مستیلدر 
قال رند ار جل اذا غضب ( زندینا ) زانك فصیله نسف قضاس‌نده برقربه‌در 
| ( زندان ) *صبان وزنشده هرات اعالندن مالین قضاسنده برقر به‌در وم‌وقضاسنده 
ا بقل 2 و مصیضه قضاسنده ر تاحیه‌در ( الژهد ) زانك طعی و هانك سکوئیلد 
| مهاب شعاده وو a.‏ رغبتسز اولق معناسنه در ل زهد فيه 


2 ۹ 
AN 19 
E ۰ 
1 3 ۳-9 
ONE) 
1 13 
۳۹ 
9 
۳ 
۳7 
۳ 
> 
3 3 
۹ 7 
+ 
۷ 
۳ 9 
OTE 
0 
۷ 
4 


9 
> 

2 NEE 


RITE‏ تاسنه در" 
قال زفد الاناء زقدا من الباب الاول اذا ملاه وان آزیهی قاط < 
معناسته‌در قال زفد فلان فرسه شیر اذا اکثر علید ( المرد) مات ثلاث ژ 
و تشدید رایله زم د اسیدرکه ذال مجمه اهدر ملف زم ذی زر جد ا4 تقر || 
ایلشدرکه بوارسطو قولیدر و سانرلری عندنده زبرجد آلون معدننده کون | # 
ادر يشل و ضاف اولور ٤‏ رنك اولاه مصری و یش مائل صاری يعن فستق 
رنکنه قبرسی وقرمریبه مائل صاری بهکه ججلهدن کزدر خدی دیرژ و ا 
آلتون وغیری معدنده تکون ایدر پرقاج قمم اولور بری ذیای‌درکه لوق پتل | 
سیتکه شه او لور عاتده‌صاف و کی کویا و ج ورقصن اندر وریسنه ‏ 
رحاتی دنور وپریسته فستق دنور وپریسنه صابوني دینور بیاضه مائل بد ل | 
اولور وبعضلر بوقعی زز جد وعندن عد ادر ( الرمرد ) زانك ورميك فعه 
فعلل وزننده رحل مؤنث ومراة مذ کره دعکدن ویو معردر یعیی زن مد فادسی. ۱ 
ممریدرکه عورت صفنتنده اولان ارککه وار کك شیوه‌سنده اولان عووته اطلاق 
اولنور ( ال ماوزد ( زانك ضعیله ورد ماده‌سنده می‌سومدر ( اند ) قند وز نده! 
قولك اوجنك ال اله قاوشدینی بره دینورکه بيلك کیک اوله جقدر ایکیسته زندان | 
دنور شار ح 7 سرجه رمق جانندن ارات کوع وباش پرمق طرفندن اولان أ 1 
کرسوع وتوعته زند دیرار واورایه بلکیه : تعییر اولنور ویلکه ساعد دینود |[ . 
اننمی وزند مرخ وعفار ام شجرلردن اهل دنل دوزدکری. چقماخه دنورک 1 
ایی دانه اولور اوستنده‌کی کویا ارکك وآلتند هک دیفی‌اولور بری رنه سوررك ‏ 
آتش حقررر اوستنده اولانه زند وا لتنده اولانه زنده درل وایکسنه زندیان 
دنز پعنی زندان دیشور که مذ کر تغلیب اولنور جمعی زناد کلور زانك کله 
وازند کلور افلس وزنده وازناد کلور وع بلر بر خصوصده کندسنه باری 
ومعاونتله ايشنك حصولپذیر اوسته باعث اولان آدمه ورت بك زتادی درل" 
و زد برییکنلو آغاج امعیدر مقر دانده شر غار اله عیین‌در که دفنه اعابی 
او له حقدر وزند مخارا قصاسنده بر قر به در محد نیندن اجد بن عمد ن جدان بن‌عازم 
الزیدی اواد و لوب زند بجی دیدکلری 7 اورادن حقر وزند فیط بلاد نده 
بر طاغك آدیدر واسامی* رجالدندر زند بن اون مشهورادیب وشاعره:اودلامه‌نك | 
اسعیدر مرم دیرکه مربور انودلامه صاحب نوادر حکایات وناظم اییات پرتکات 1 


۶ 


مو ردلطائف ومضعکات ظریف و ادیب ابر ذات ادی عباسیه‌دن تفا ج وضور إإإ 
ومهدینك ندماسندن ایدی جل لطا نفنداند رکه منصور خليفەنك عسی قبری وفات 


ایلدکده حزن و ملال الله دفننه حاضر اولوب قبری کنارنده قعود و جنازه || 


ورود مه 


۱ a 
زردا من الباب الرابع اذا بلعها وبوغازی صیقوب بوغق معناسنه‌در بقال زرده‎ 
زردا من الباب الاول اذا خنقه وزره اورمك معناسنه‌در بقال زرد الدرع اذا‎ 
سر دها وزردا سفراین قضاسنده برقربه آددر ( الازدراد ) افتعال وزننده ودی‎ 
وق معناسته‌در لکن تكلن متضعندر شال ازدردا للقمة عى زردها مواف اعلعها‎ 
ابله تفسیر ایلسیدی انس ادی ( الررد ) مقعد وزنده وغازه اطلاق او لئور‎ 
حل زرد او لدبغجون ) ازرد ( منار وزبنده ) والزراد ) کتاب وزننده شول‎ 
ایه دیور که آ نکله دومك وغازنی قصارار تا که کوشنی دفع ابدوب راکینی‎ 
لوده ایلیه وزراد مطلقا وغازی وغه‌حق ایب و کریش مقوله‌سنه دنو نقه‎ 
معناسنه ) المزرد ) الات و بده شمان تام شاعل بر ادری لشیدر ) زرده) جزه‎ 
وزننده وتا فستاسنده بر قلعه و شبراز ده برطاغ آدیدر ) ازرد )کشت و زنده‎ 
لقمه ی جاك ودار اولان کشی بد دنور شال رجل زرد ای سریع الاتلا ع‎ 
اززردان ) فصاتله نسوان فرجنه دنور کراری وتدیغجون یاخود طارلفندن‎ ( 
کیراری بوغدیخچون وجه ای عوم اوزره وصف اولهمن مکر اطلاق توسم‎ 
بالجازه مول اوله و ظاهرا بوقطوان کی وصفضدر ( الزرم ) فعتینله اورلش‎ 
زرهه دنور فعل معن مفعو لدر ( الزراد ) شداد وزننده زره اورحی کسید‎ 
دیئور ماد معناسنه ( زرند ) سند وزننده کرمان ایالتنده بر بلدة معروفدر‎ 
واصفهانده برقر به‌در جد ن العباس العوى او رادندر ومدینه قر ننده پرموضعدر‎ 
الزراوند ) زانك فحیله دوای معروف آدندر ایی نو ع اولور ارکك نوعنه‎ ( 
زراو ند طویل ودیشی نوعنه زراوند مدحر ج دیرار ( الزغد ) زانك فحی وغین‎ 
مەك سکو یله دوه زیاده‌سیله کوکره وب و کورمك معناسنه‌در قال زقد‎ 
البعبر زغدا من‌الباب الثالث اذا هدرشدیدا وطلوعی آع‌ندن ياغ جقق ا حون صقق‎ 
معتاسنه‌در قال زغد سقاءه اذا عصره حتی محر ج الزد من فيه وبرآدمك وغازتی‎ 
صقق معناسنه ده استعنال اولنور بقال زغد فلانا اذا عضر حلقه ور کسهن‌برآدم‎ 
اوزره استعوا ادهءرك قشقرغق معناسنه مستعملدر قال زغده بالکلام علیه اذا‎ | _ 
حرشه علیه ( اژزفید.) امبر وزنده طلوم صقلدقده آخندن جقان یاه دینور‎ | 
الزغاد ) شداد وزننده طاشقین ابر مغه دنور قال نهر زغاد ای زخار کشبر! الا*‎ ( 
الازغاد ) هم منك نس باه امن‌ر مك معناسنه‌در بقال ازغدیه اذا ار ضعته‎ ( 
الرخعد ) عمش وزننده. دارغین آدمه دیشور قال رجل مرغقد ای" غضبان‎ 
الزغد ) فعتینله دیر لکه دنور قال زفد رغد ای عيش رغد ( الزغبد ) زانك‎ ( 
وبانك هيه کره یاغنه دینور زید معناسنه ( الزغ‌دة ) دحر جه وزننده دوءقسمی‎ 
کورلتونتی آنحر بسنده تر دید ایلیه‌رد ك وكرەمك معناسنه‌در شال زم د البعبر‎ 


اول ۷۳ 
رند غبری زید نوقدر وزید مدج قسلسندن 1 ر بن ف ۱ 
قو میدز امام زهری اضاندن عمد ن الو ليد وید ن حرو ووس 
ن بين اللغو ی وایک فر زندازی که [ تلرده لو پلردر بطن مربود ربالدهلا ‏ 
۳ ) ر و زننده ده بر بلده‌در عد بدند ندز ر موسی بن طارق وعجد ن وس 
ودن سعیبت یوت ( زبدان ) انك صله خیعلان وزننده برموضم آدا وا 
( اباد ) معیاب وزشده برهو ضع آدندر ( اباد ) معاب وزننده عطر معرزوف ‏ 
اسعیدر که قلیه متاك تعجر اشدکا ر در فقهاء ولو ون زیاد پردایه‌ذر که آندن 
طیب جلب اولاور دءلر له تعر شدنده فلط ایلدیلر زرا دابۀ مذ کوره دیدکلری | 
EE‏ مراد بان کدیسیدر زیاد آندن حاصل اولان طييك امعیدر دلول 
مذکور کدنك قو ری التنده و اویلقارنده دنه طوغ‌ی رتخد بعیی تردر بیدا ی | 
طو وب زیاده‌سیله حر ك اله :مض طرب ب ایلدکدنصکره وجودندن عق ترشع ایلکه | 
ول موضعارندن رای قامش قبو خر یاخود رګاوره ااه صبر وب ا 
مرجم در که اول کدی هندو بخبهه بااننده اولور وا6 مسك ديفا 

اولنوز.مکه یه تمارلر قویرقارنی کتوروب Se LS‏ 2 
آ لوب امتعه ایر وضع ابدرار مشهود مر اولشدر ومتقولدر که آنی تعبر و حریکله ۱ 
ص قتاك اید وب ك در پسندن جع ادرار سنه عاعته قدر سور وب قوتادوو وااکی ۱ 
برسته برد ایا هلر ست هلر کی اولور اول تعریق اک دوای موقت ععتوی او لور 
اش وزیاد مغر یده بر بلده آدیدر وزیاد اسعادندر زیاد بن کعت حاهلیدر وزباد پنت.. | 


۱ دسطام ن‌فیش و لید ی‌عبداللکك زو حه سیدر مش بنا جد ن‌زبادعل قو ل ان زدا 
ددر وقول ای اسه, ردر ( ایو الر ند د ) زانك یلد عد ی‌البارك العاهزر یکنه سید * 

(زید) کتف وزننده حوفران ام کسدنك فرسی اسیدر (زیده.) هده وزینده بنت ۱ 
الارث درکه بش حافینك هیشیره‌سید" وحسن بن مد ن ز ده محدندر ( زد ) عید 

وزننده ای‌سنان د رکه محددر ( زیده) جهینه وزننده هارون رشیدك ز وتحه‌سید رکه 
جعفر بن‌منصو رك دختریدر ( الزييدية ) طریق مکه‌ده مغیشه‌یه قریب برب رکه آدزدر 
و بلاد جبالده برقر به وواسط قضاسنده برقر یه و بغدادده برحل وآندن آشاشجه د. 
بر بشقه عله آدیدر ( الزبرجد ) سفرجل وزننده جوهر معروق اسیدر يعن | 
جواهردن بر یل طاشدر زمرد کی لکن اجق رنك اولوب فستق نعبیر اولان | 
لوله ملوندر قيس بن حسان بن ابت يك حسن وجال صاحبی اولفله زبرجد . 
اله ملقب اولشیدی ( ازرد ).فرد وزننده وعق معناسنه‌در شال. زرد اللقمة | 

اج ای ہرس مین نے م ج 


۰ زردا 33 


ا 
3 


( وا مدانة ) رانك فعیله ملاع‌اسن له دنور واویده لفتدر بقال ریخ ریدة ورادة 
وردان ای‌رودوریده عنده بر پلده‌در حطس هوت اولکه‌سنده ایی قر ه وقنسرن 
صاسنده بر قر به در ( ریدان ) میدان وزننده نرين وصاسنده برحصن ۾ آددر 

۶ فصل الزای الحمة ؟ ( الزأد ) زانك ذحى وهمهنك سکوئیله برآدی بر قورفجج 
نسنه اله بلکایقت معناسته‌در يقال زاده زأدا من‌الباب الثالث اذا افرجه(الروژد) 
مسعو د وزنده برقور زسنه‌دن بلکلیوب قورش ادمه دنور شال E‏ ارحل 
عل بناء احهول فهو من و د ای مذعور ( الاد )زاك طمی: وضمتنله اسعدرقو وق 


|| باك دیرار ( الزید ) زاك وباك فعیله کو که دینور صويك وسار شیئك‌اولسون 
و زید عنده بر طاغ آدیدر وقنسرین فضاسنده بر قربه‌در وحص شهر بنك ام 
قدعیدر پاخود جص قضاسنده بر قر هدر و بغداد ض‌سننده بر موضع آددر 
| وزد سعد ین ای وقاص دضی ای عنه حور تلر نت ام ولدی اسعیدر ( الازاد ) 
۱ هنت کم له پر نسننه کی کلفك معناسنه در قال از د الشر اذا صار ذاز د 
۱ واغا ج اض چیکر اله چعکانہك اد ۷ قال از ید ااسدر اذائور 
کا یی کالزدعن الاء ( الزبد ) زانك یله ( والزباد ) رمان وزنند هکره یاغثه‌دینو رکه 
1 قیون وي قدمنك سودیدن ¿ ياشله اخراج او لاو ن کوک مشا ید اولدیغڪون! بدن 
1 مأخوذ اولدی كذلك ند ذه اطلاق اولنور مصباحك . االله كور این بقر دت 
‌ اسطراج او لنانه ده اطلاق اولنور دوه لینندن اسر اج او ان حباپ دنوروزنده 
1 هایله زبددن اخص‌در ( الزید ) عبد وزننده کره یاغی بدرمك معناسسنه‌در بقال 
| زیده زدا من لباب الاول اذا اطمه از وسود طلومی یاغی. چقمق احون 

| چالقیق معناسسنم در که یاعق تعببر اولئور بقال زید اسقاء اذا مضه لر ج زیده 
| ورکسه‌به حوق نسنه خش ايلك م‌ناسنه مستعملدر کنات جهتیله تشییه او لندی 
| قال زبدله قبدا من‌الباب اثثای ادا رضح له من‌ماله ( الردید ) افتعالدن اسم‌فاعلدر 
کره اغنك صاحینه دنور ( البزبید ) تفعیل وزننده آورد کپو کلفنك»عناسنه در که 
مکثارد عالدر بقال زید شدقه اذا تزید ( الید.) تفعل. وزننده رید معناسنه در 
ولوق مات اتیتعمال او تون کر قاق 1-3 وق در على قول برشيدك زیده 
وخلاصه‌ستی آلمق معناسینهدر ایقال تزند الشی* اذا اتلعه اواخذ صفوته وآند 
امک اناور عت اک ا ا اک همان قاق ودر کی وغه 
آیومکدر يقال تز بد الهین اذا اسرع الا (زیام) ومان‌توزنده د ادى )سوادی 
وزم یات آدیدر امهات بو ند: سکیری بهاف: * مون در وزد خمری اولان 


ولومس پربنه دیور جعی ربود کلور ( الزدة) ها له ) والرادة ( عاده وزنده 


` سنه‌دن عارض اولان قو رقو به دینور که ترکیده ن بلاک عبر او لاور فار سیده" 


اارأة رودانا اذا | كرت الاختلاف ال OT‏ 8 الرأد 1 سمل هرد | ۱ 
اد معناست ند درگ ذ کر او لندی و وراد که سی اصلنده رود ایدی فختینه که . ۱ 
قعل ععتی فاعلدر بعده ولو الفه منقلب اولدی بقال رجل رادای رالد ( الوه ) 
هنر وزننده شرمه میلنه دینور میت مان بنیز خی آراحق 1 (عدر و ات کر 
دوران ایدن دموره دینور که صولوق اوله حقدر وبکرهء‌نك دمور اک دیور که 
آنك او زر ده دوران ادر ( ارود ) رانك یله مهل وتأی معناسنه در تقال امش . 
على رود ای عل مهل رود که سی بوندن مصفردر ( الارواد ) همزمنگ كدرل 
( والرود ) مکرم وزنشده ( والرود ) محر ج وزننده که مصدراردر برایشی دفق . 
| وتأیله آهنته جه طوغق معناسنه‌در ال ارود ی السیر ارواداومرودا وعرودا ‏ 
اذا رفق ) الرو ند واروداء والرو ديه ( و ارده رفق وسهولت معناسنه در ملف 
۱ وراده افتصار اهدر ویو بعضلرد ار واددن مر جد ر دعلری ملاع دکلدر زیرا | 
1 وچه مذ کوز اوزره رود کذ سی کد راد مضمووهه اھ هل وتان ا 
۱ ,رود که سی آندن مصغر در باحه و و اشصد دعکذر تقال مشی روددا ورو دا | 
ورودیة ائ على رفق وشال رودا ای مهلا وشال روید عرا ای امهله واشبو ۲ 
کا افعل یی امر معناسنه اولورسه کای خطاب داخل اولور ۱ م 
فعل اعر al‏ خطاب داخل اولور وو درت وجه اوزره مستملدد || 
بری سم قعل ار اولور تقول رو دا عراای امهله ای صفت واقع اولور | 
| بقال سازوا سرا رودا اأاث حال واقع اولور بقال سار القوم رودا 2 
از معز ةبه متصل اولغله صفت اولغه صلاحبی اولدیندن حال فلغ در 
مص در اولور قال روند عر وبالاضافة و بقال رو ید کي و امتاطید be2‏ 
و رو ید کان و رو ید کوتی و روند کتنی.( الرود ) رانك فصی و واوك ستکوییله | 
( والراندة ) ملاع اسن له دنور يقال دع رودوراند: ای لينة الهبوب رفق : 
معناس‌ندندر رود وراده وصف بالص‌در در ( مار بد ) انك یله سیر قنده ده 
برمحله آدیدر (الروند الصینی )سحل وزننده داروی معر وفدر اطبا الف ژیاده‌سیلد 
راوند اطلاق اذرر وحالا راوند ايله متعار فدر جین دیارندن کلکلراوند جین | 
۱ دیرار ( راوند ) اصفهان نواحیسنده رموضعدر واعلامدن اجد بن محی ازاوندی . 
مرو الرود شهر بنك اهالیسندندز (ان رواد ) شداد ونشده تاهیندندر اسی ‏ 
ا عبد العزیزدر ( الرید ) زید وزنشدده طاغك برطرفندن اوزانوب چقان سپوری . 


وتومسث 3 
ِ 


A WAE 1‏ 3 + ی 7 : ۱ ِ ۱ 
|| ونونك سکو یله برنوع خوش 1 شیر 0 وعود اغاجنه دنور وسین 
۱ اغا حنه‌ده دسش‌ور آس کی مفر دات وا دونه افای و مان هس “سی اغا 

مفسی‌در ورند ع ستانه حصوص برو ع ظر قد ر که کوحكث حوال طر ز ده خرما 
|| مییراغندن اوررز اشاغیسی واسع ووفریسی روطی اولور آنکله خرماطاشورر 
!| ( ذورند) چاج“ بصره جاده‌سنده بر موضع آددر مدندن عر ین ابراهم بن 
شات الرندی اوزادندر ( رنده ) زیده وزننده اندلسده تاکرنی ولاشده ر حصن 
آددر خطیب اندلس اولان عبد ال ن عاصم وزم شیم مشاضمرز اولان اجد .ن 
از ان العافية الژندی اورادنذر ( الرهد ) رانك فعبی وهانك سكوليه برنسنه ی بك 
| ازمك معناستهدر تقال رهد ای" رهدا من الباپ اثالث اذا عصفه شددا 
) ارهادة ) سعاده وزننده ر ولاز کلکه دنور ) اأرهيدة ( عتیده وزننده وجودی 
|| کل کی تروآازه ورم وناز اولان کم محبوبه‌به دینور بقال امرأة رهید: ای‌شابة 
|| رخضه ناه وره ده خر ده بلغوردن اولان سو دلو آتشه دنور تقول اطعمنا 
| دهيدة وهو البرندق ویصب عليه ان ( الرهردية ) رفق و ملایتله معاملد ایلکه 
| دیور ( النزهید ) تفعیل وزننده برجاقت عظیه اظهار ايلك معناسنهدر قال 
أ رهد ار حل اذا ای با 2 ا#ظیز ) الر شود E‏ و کو شك زسنه به دنور قال 
۱ ا مره ودای م کې وشدول ت رکمم مر هودن ای غر عاز مین ولاحازمین عل 


|| معناسته‌در قال راده بروده رودا وریادا اذاطله ورود ری اوته کلوب کقك 

ردو کا نه دز که آمد شد اك واو(طه .ابلك تعبیر اوللور شال راد ازحل 
اذا ذهب وجا ورواه الابل دوه قسبنك م‌عاده بری ا“ کر عبارندر. قال 
رادت الابل رادا اذا اختلف مقبلة ومدرة ( الارنیاد ) افتعال وزنده بور 
| طب ايلك معناس‌نهدر يقال ارتاد الشی" اذا طلبه ( الراودة والرواد ) مفاعلة 
بایندن ديلك فششت معناسته‌در قال راوده مر‌ادو ده وروادا اذا شاء مولفك 
۱ بصا رده بناننه کوره رود وریاد بر تنەك طلده رفق و سهو له بردد اتلك 
تاب مو ضو عدر ۳ کیا آندن متفر عدر ( ارید ) رانك کسر بل دیلکه 
دیور که اشعدر مششت معناسنه ( الارادة ) اصاده وزننده ديلك معناسته در 


: اشا اوله حقدر د ار فعناب_ ند او به به برو په کیدوب کلدیکهون و اوئلاق 
آرامق احون ابلر و به کوندردکری آدمه اطلاق او شور ) ا اد ( موك فيه 
3 والتازاد ) مسرا وق هام م مکانلردر اوتلافده دوه‌رك ردد ابلد کلری 
موضعد دور( الرادة ( عاد ود .> اصبل یز ( وا وادة ) مامه وزنده | 


ام ( اوه ) رانك فى وواوك سکونیل ( وازیاد ) کتاب وزنده طلب ايلك ! 


ا 


سس 
ال اراد اشی" اذا شا ( ازاند ) دکرمن الله اطلاق اولنور که ال دکرمننك ]] 


یدنه 


([ الرمد ) رانك مرل سيوری E‏ اطلاق او لور ( ارمدد ) زیر ج ودا 


٠‏ کسرة فتان وزننده براوفورملاف ناحیر" ثیته 


مو ئیدر ا بع دوه قوش نه اطلاق اوور زمادی En‏ اول 
( واردد ) درهم ورننده ( والر‌دید ) حندید وزننده ارهد کی رماد لفظنه 
ا کد اولور اخود رماددن معنای وصفیت اخذ اولفغله هالك دك اولور ت 
رماد ارمد ورمدد رمدند ای کشبر دقیق دا اوهالك ( ابا )همم کنر 
فقیر و کدا اولق معناسته در ونوزار اب کہ سردر قال ارمد الرحل ادا افتقر و 
دوچار اولغله طوارارۍ هلاك اواق معناسنه‌در قال ارخدالقرم |5| الوا 
و هیکت مو اسمم ودیشی طوارك قبل الاح مه‌سی سو دلو اولق معناسته‌در قال 
ارمدت التاق اذا اضرعت ورنسنه نك کوزی غ رکق مهتاسنه در که رمد آنیدن 
مانجو ذدز تقال ارمداله غه ای جعلها رمداء ( النزمید ) فعیل وز ده ود 
طوارك ۶هسی قبل الشتاج سودلی اولق معناسنه در قال رعدث الناقة اذا اضرعت 
ز ارمد ) کتف وزنده .جوق طورهفله متذیر اولش صویه دنور قال امد 
ای آحن ) الرمد ) فصتینله کوز آ غر غق فعناسنه در قال رعدت غه رمدا م 
اللاب الرایع اذا هاجت وتقال رمد الرجل اذا هاحت ع باه ( الارمداد ) ۳ 
وزننده رمد معناسنه در لکن بوابلغدر شال ارمد الرجل ا عینه ارمذادا 
( الرمد ) سعد وزنده ( والارعد وال مد ) ر وزننده کوز آغر سنه لد که ] 
دنور مو نی رمداءدر عه ومر‌آهه وصف اولور (, بنو الرمد ) سعدوزننده ( وتو 
الرمداء ) ایکی بطتلردر ایو الرمداء البلوی اعخابدندر بل فلس ندندر ( ال 
سعد وزننده ( وارمادة ) سعاده وزننده انسان ودواب ومواشی قسعی هلاك اوق 
معناسنه‌در بقال رمدت القم رمدا من الباب اثثنی اذا هلکت من برد وصقيع 
کویاکہ کول کی آولدیار ومد سه عام الرمادة ایام گر دضی اله عنه هلکت فيه 
الاس والاموال من القعط ( المر معد ) مشمتر" وزننده امور واعالده ايعإك ونافذ ۱ 
وجاری ادمه دئور قال رحل مر مد ای ماض جار ( الرمادة ) سحایه وزننده 
عنده وفلسطین ومغرب زمده برد موضع 1 دیدر و مکه الله همه شنده بربلده د ۱ 
وحلبده برمله وب فضاسنده برقر به ونپسانورده برقریه یاخود برمحله وبرقه الا 
اسکندربه بیننده پربلده 1 ددر( رمادان ) رانك فخیله برموضعدر ( رمدة حتان )| 

يئه اطلاق او لنور ,يقال ماترکوا الارمدة 
حتان ای ل يبق ممم الامانداك به بذك متفه ‌الریح بعد -ته ( الرند ) رانك ف 3 


E RAL SEES, E a A o‏ ال 
aC NET ۷۰‏ 


۱۱۱ 
شرب وتاول ای اومودر اولور قال تاو4 الطبیب قدا ای دواء برقد شاربه 
وآحق وله دنور شاهراه معناسنه که دوز ولطیف اولفله دابه راحت کیدوب 
دا کی استراحتندن اوور اولور ( الرقد ) مقعد وزننده سم مکاندر باوت 
او وق بره دنور مع فعناسته من اره اطلاق ومناستتلهدر قال الشار ح ومنه 
وله تعالی [ قالوا یاویلنا من متا من مر قدا ] ( الارفاد ) مرك کسرله اوو غق 
معناسنه در بقال‌ارقده اذا انامه وبریرده مقم اولق‌معناسته استعمال او لور ‌الاصل 
هرسی صبرورت اجوندر قال ارقد بالکان اذا اقاءه ( الرقدان ) فحائله 
جناش ونشاطدن اشی شطاره زی اوه فالقیوب صصر امغه دنور ("الارقداد ) 
ارمدادوزننده نعرعتله بور عك معناسنه دز قال‌ارقد الر جل اذا اسرع ( الرقدی ) 
مر‌عزی وزشده امور ومصالده حست وچالاك اولان آدمه دنور قال رجل 
مرقدی اذا کان سس ع ق‌اموره و و ار داد مذ کوردن مفعل وزننده در وراده 
وانقول هر حوم اوشو به وارمهدر ( اراقود ) ماعون وز نده يوك کویه دینورکه 
ح خشسرو ای ثعیبر اولنور عل قول ای زفت اشاغسی سیوری وسو و !ولان 
لو عند دنو رکه وفرسی قارنلو اولور تقول عندی راقود خلا وهو دن کییر 
اوطویل الاسفل یسیع داخله پالقار شارح دیرکه جوهری بونی معر,در ددی لیکن 
اصلتی بان ایلدی امهات سات ده عرای اولەرق مدتدر ومبالغەدر ك او و دجی 
اا عار کن اصل اسل طلا اولش پوك سذ کوینه دیور اید ی که شار بی السنده 
6 ر مده مطاا بوك کویده استعمال ایلذیلر وداقود 
۲ ب رکو حك بالق آدیدر ) الرقيدات ( ذصغیر یه سیل توکات و ردنده ر صو 1 دیدر 
) الرقدة ) رانك فھی و قافك سکو له فا صل مصدر نتاه هر هدز تومناستله اون 
کون مقداری هو اك بك اسی اوسنده استعمال اولندی کویا که اول ایامده هوا 
رد ایلیوب نام اولور تقول اصابتنا رقدة من حر ای قدر عشمة ایام ( الترقید ) 


۱ 
1 

1 
3 
3 
1 
1 


ا 


تفعیل وژننده طوار قدمنه محصوص برکونه مورویشه دنور ظاهرا راحت اشسی 
اولهحقد رکه راکیی اوودر (رقاد ) غراب وزشه ( وراقد ) صاحب وزننده 
اسامیدندر ) الرکو د ( قعود وزننده طورعق سکون وآرام معناسنه در تقال دید 
لا والرع رکودا من الباب الاول اذا سسکن وثبت وراز وکفه‌ری بس برابز 
| اولق معناسنه مستعیلدرکه حرکت ایلر اولور نقال رکد البر ان اذا استوی 
۴ ۱۱ و ) قول وزنده سودی اضلا ايوت دان اولان اقهبه اطلاق اولتور 
| | قال ناقة رکود اذا دام نبا ولاینقطم وطوپطلو چناغه راطلاق ولئور بقال 
| خفن رکود ای ملای* ( ازماد ) ععاب وزننده ( والرمددا ) راك ودالك 
3 کله ( والارمداء ) ار بعاء وزننده آتش کولنه دینور خا کسر معناسته ( الارمد ) 
۳ 

مور 


چ 


rr SAE! 
۰ ۰ 
CS 

0 


2 


ی 


۳ 


۱ ( خال آولدی دعکدن ا ورقد رانك فحیلد E‏ وین 


4 
1 ۳ 
اھ 
۰ 
Sy‏ 
دک 

3 

e. 
۳ 1 . 

2 

2 و 
9 
ر 
۱ 1 

٩ تس‎ 
En 

1 

i 

۳ ا 
5 


2 


سس 
راقد وقوم رةود ورقد ای نیام ( البرقود ) بعفوز وزنده اوتقوجی کسیه دنور معناسنه : بقال_رقده رفدا من الیاب الثاني اذا اعطاء .ورف راز ای ند 
رفاده قوعق معتأسنهدر قال رفد للدابة اذا حعل قاکافها رفادة ( الارقاد ) 
هنك کسر له باردم ايك معناسنهدر بقال ارفده اذا اعاه ونينه ويرك 
معناسنه‌در قال ارفده اذا اعطاء وطوار بالانته رفاده قومق ععناسستنه‌در تال 
أرقد لأداية اذا حعل لھا رقادة ) الرفادة ( رانك کسر لله آت ابر نده اولان اکرم 1 
دید کاری که کی اة دبتورکه مرك ۲ اه وضع ايدرار طوارك سعر صرت 
س_وزمسون .ا حون ویاره صاردقلری ګاورهيه دنور وزمان ا قریق 
بیننده واقم اولان عارفانه ه دینور که ببرستنه پنتلرندن شقدز الوسع TH‏ 
مالاخر اج ادوب آ نکله غلال وزیب اشنا وجاج اجون عهیا وجا ج‌ورودنده. 
اطعام ابدرثر ایدی ( الرافدان ) تنه نيه سيه دجا اله فرائه اطلاق‌اولنور کر 
الفیض اولدقلر حون ( الارضاد ) افتعال وزننده كسب وکار ابلك معناسته‌در ‏ 
خلب رقدی مستلز مدر ال ارتفد الال اذا ۱ کتنبه ( الاسترفاد ) باردم ایسقات 
معتاسنه در یقال استرفده ازا استعانه ( الترافد ) تفاعل وزننده بری رل 
پاردهلشعق معناسنه‌در بقال ترافدوا اذا تعاونوا ( الترفید ) تفعیل وزننده برآا دی 
او لولق معناسنه‌در بقال رفده اذا شوده وعظمه ورفید هروله‌ه بعنی که شییه . 
برنوع بورویشه دینور تین کی اسعدر ( آلرافید ) ميك فحیله سودری هرک 
منقطم اولیان قیو نلره اطلاق اولتور بقال شاء اه اذا كانت لابقطم لا 
( الرقود ) صبور وزننده ععنی فاعلدر ر صاغده سیودی, يوك جداغی طولذرر 
اولان عاقه‌نه اطلاق اوور بقال اق رفود ای علا ارفد صحلید واحدة 
) بئوارفده ( ارفله وزننده حش طانفه سندن بر جنس در (ارفدة) جزه وزننده ‏ 
سوارقیهده برصودن ( رفیده ) جهینه وزننده برکوحك ق هدر که الزفیدات درد | 1 
نع که آل هییرهه الهپیرات دبرر ( را وه ارو وزننده ( ومرفد ) مظهر | 
وزننده اسای رجالدندر ( ازواند ) سقف بیته وضع. اولان اخشایه دنور 
( الرقد ) رانك فعی وقافك سکویله ( وارقاد ) رانك طعیله ( وارقود ) قعود 
وزننده او و مق ا قال رقدالرحل رقدا ورقادا ورقودا هن الیاب الاول 
اذا نام لکن رقاد که اوشوسته محصوصدر ورقد ورقود اع‌ذر ورقد سعد 
وزننده باد هده بر طا غ, آدیدرکه آندن دکرمن طاشلری قطع اولور ( ارقوّد )۱ 
رانك یله ( وارقد ) رکم وزننده راقدك جعیدرکه ام معتاسنه‌در قال رجل ۱ 


۱ 
| 

قال رجل پر قود اذا کان پرقد کشبرا ( المرقد ) حسن وز ننده متوم دارو pe‏ 


٤ جرب‎ 


9 


( آلرعده ) اسم فاعل بنیهسیله مبرم الله ینور بقال سائل مرعده ای ملیف 


ف الدؤال ( ذات الرعد وااصلیل ) حرپ وفتالدن کناهه‌در صلیل قيم.آوازبدر 


قال جاء بذات الرعد والصلیل ای اطرب ( ذات الرواعد ) آفت و داهیده 
اطلاق اولنور ( الزعد ) تفعل وزشده دتر‌مك معناسنه در بقال ترعدت 
8 اذا ر حرنعت ( الرغد ) رانك فصی وغین محمه‌ك سکویله ( والرخد ) 
ڪن سهولت و رفاء او وسعت اوزره اولان در لکه دشور شال عبشد 
رغد ورعد اي و اسعد طیبه و رغد فتن و رغاده سعاده وزننده E‏ در 


درك ر واه و و دعت اوزره اولق معنا سنه قال رغد عدشه و رد رغدا ورفادة 


اولور خدم وخادم کی بقال قوم رغد و ییاه رغد اي دو وعيش رعد ) الار غاد ( 
همه نك کنر یه مواشی ي او تلز فده سیب راثق یا وک بکنسدیی کی 


۱ خود سس اوتلیوب که قال ارغد وامواسمم اذا ترکوها وسومها و بر آدم حصب 


ورفاه اوزده اوق معناسنه در يقال ارغد القوم اذا اخصیوا ( الرغيدة ) عقیده 
وزننده سود بولاجنه دنو رکه سودی قینادوب اون چالغله 28 اولور ( الر فاد ) 
ديك مگ و دالك تشد ندیه ارغیداد افظندن سم فاعلدر شول ل طارغین ادد 
ورکیم فضبندن جواب ورمن اول شال هو مرغاد ای غصبان لايك وشول 
خسته‌ه دنور که عا هنوز ك مشند"اولیوب لکن وحودنده صار صله بیدا اوله 


. قال ريض مر غاد اذا کان ګهد وفیه ضروضعة قال الشاد ح قال النصس شال 


ار غاد الرحل فهو مرغاد وهوالذی بدا به الوجع a‏ وی فيه اا وفارة وضعضعة 
وشرغاد کی کی اوشوستی استیفا ایلکسین بیدار اولش ار وواک هدوز 
جیاز هسی واو وشقلنی باق و تقال ¢ غاد اذا شض کر اه وشول کسیه 
و نوت رای ون ده املع وردد آوژره اولوت ندکو4پرژی 
و ند دراو خن کیت انده‌حکیی يلر اوله شال رحجل مر غاد ای شاد فی را ه لادری 
کف بضصدره کذاك هر شور ده و محتاط و ریشان اولان شیثه مراد دنور مصدری 
اداد دک و او (ندی ) ال غیداء ) رفیداء وز ننده USS‏ ذ کر او لندی 
(.الارغلداد ۷ اقشعر ار وزننده رغد مذ کور دن افعلال در ز داده‌سیله رفاه ووسعت 
معاش اوزره اوق معناسنه در شال ارغلد ار جل اذا رغد عيشه مبالغة ( الرفد ) 
رانك کسری و فانك سکو یله اسدر عطاً و خششه وصله وجازه‌یه دنور قال هو 
عظیم ارد ای العطاء و الصلة ( الرفد ) رانك فعحی وفانك سكويله بيوك ووسعناو 


ر , کاسه به دنور رانك کسر یه ده لد ز. و عر بر فلان وفاث ایلدی دحك بر ده ھ ردق 


رفده دبرلر نشهکه و معناده صفر ت و طانه وکفعت حفنه دی دبرار دی جاندن ی | 
نغ اله دوه سور کسه حداء و نغ ماله دوهی وروت کو شاز دیرگ تفزایف | 

اول شر عیه دم 9 : وال شر عیه حصه در ورعد س ا 2 
معناسته. بقال رعد السخاب رعدا من الباب اثااث والاول ادا صات وعر با | ۱ 
فلایی وعید شدید الله دد و توف ایلدی دجك برده رعدله زید و برق درل / 
| تیاده مفناسته نتم که لساغز ده کور (ده وب شافیدی تعیتری واردر وو برق سنه 
مقار ا استعمال او لنور و فلان خانون زيب وز نتله بر آرایش اولدی دجك رده 
رعدث فلائه و برقت دبرار خلت و ریات معتاننه عادتا شفك اقاب E‏ 
کوز لده دکده هرکس نظر ایدر آولق ملاحظه‌سنه مبنی در ( الراعدة ) کور لده‌جی ‏ 
”ابه به دنور و منه ال x‏ و منه صلف تاز افد * مو اف وی صلف ماهر 1 


اینکه ماوت ۳ 0 ”ڪان فوح 0 سوق ار 
رپ صلف عنوایله ذکر ايلد در ویو امثالدندر صاف عله قات فيض وخبر ‏ 
معنا سنه او لغله کا يعنى بك لا فزن اولوب اصلا خر و نفعت اولیان یل . 
حقنده صمرب اولنور مواف مو ضح من بورده ایکی مرب دی بیان ایلشدر | 
( الارعاد ) زهك کسریاه برکسه‌یی وعید ابه کندی طرفندن قورفقق على قول 
عذف وزحر .و تیا له قورفقق معناسنه اک او لده قو ږڌو د دوشورهکدر يقال ٠‏ 
ارعد زیدا اذا وعده او هدده و کول کو رلو سنه اوغرامق معناسته‌در ال ارعد. 


الرجل اذ1 اصابه رعد.ویرآذی دترعه طوعق معناستنه درا م وخر ۳۲ 
فورقودن شال ارعد فلان على الجهول ادا اخذته ارعد: وقوم بغی اشا 
صر يلوب روت معناسنه در درهمك معناسندن منشعیدر نقال ا الکثیب | 
عل العهول اذا اال ) الارتعاد ) افتعال وز اده مصطر ب اولق OTU‏ 
تقال ارتعد الرحل اذا اضطرب ( الرعدة ) رانك كسرى و فر له آ ندن امعدر 
مضطر بلغه دینور ودتره‌مکه دیتور لرزه معناسته ( 0010 مکرم وزنده اشافیبه | 
صیریلوب دوکیلور اولان قوم پغننه دینور بقال کثیب"مرعد ای منبال (الرعدید) 
رانك کسر یله ( وا[عدیدة ) هاله قورقق کسیه اطلاق اولنور شال رحل رعدید | 
و رعددة ای جبان ودی بر وتازه و ازك مبوبه‌به اطلاق اولنور قال جارية | 
رعدید و رعدیدة ای رخصة و پالوذهبه اطلاق اوور تقول اطمنا الرعدید ای | 
الفالوذ ( الرعاد ) کتان وزننده پر نوع بالق اسمیدر که خن برآدم اکا مس ایلسد ۱ 
ای درساعت اویشوب دتره‌مکه بشلر اول بالق دیری اولدقه وحوق سوزلو 
پرکو کسیه دینور ( الرعیداء ) مصغر بنیه‌سیله بغدایدن آیرتلنوب آئلان يک ]| 
داناره دینور زوان و قرموق کی ( الرعودد ) سفر جل وزنده بر اقه آدیدد |[ 


المزعدد 1 # ۲ 


0 A 

30 
9 
1 
1-9 
۱ 
۳۹ 
9 
1 

3 

4 


e 


e e r 

غيان الله سمی اولغله فغر انام عليه الصلوة والسلام حضرتلرى فألا تغيير وغيان 
لفظنه محای و مشا کل اواق اجون نو رشدان اطلاق پوردیلر ( الرصد ) قصد 
وزننده ( وا صد ) فصتینله برنسنه‌یی عطهع نظر یدوب کوزمك معناسنه‌در بقال 
رصده رصدا و ر صدا من الباب الاول اذا رقبه ( ال صد ) تفعل وزننده رصد 
معناس نه در قال تر صده ععی رصده یط الر اصد) اسم قاغادر و راصد ار سلانه 
لزق اولتور کار اوزره صجر ابوب قابعنی کوزندیگهون ( الرصید ) امیروزننده 

مطلقا بر جى 0 اطلاق, او لور علاقه مرورهه مب ( الرصود) صبور 
و 0ھ دور ساز دومز صو اجه قدر مکث ال٣‏ نلر 2 تکمیل 
اولستی کوزه‌دوب بعده ار اوله شال اقه دصود اذا کانت ترصد شرب غیرها 
شرب هی ( الار صاد ) هم «نك کسر له برکسه اجون برنسنه‌ی آماده قاق معناسنه 
اتال اولنور کویاکه اول نسنه ری کا مترقب قیلجق برطربقه وضع ایدرتفول 
ار صدههلهاذا اعدد هه وا و کله باخو دک کله ع ض و مکافات ابلك معناسنه استعمال 
اولنور بودخی علاقة مذ کوره قسلندندر لول ارصدتله خبرا اوشرا اذا کفانه 
( ال صاد )متا وزننده لوال وله وشول مکانه دینورکه آنده دیدپان مقولبی 
و ۶ د شی نی کوزه‌درر مو اف فضا رده ددیکه آم‌صاد ر صده محصوص مکاندر 
بالغ کویاکه لت ود REE‏ مضیار ومیقاث دی وا وهر صاد 
مبالغه اولور کا قال تعالل [ ان ربك لبال ر صاد ] ای اكان الذى برقب فيه ار صد 
ومحوزان یکون صیغه میا له کانطعان والعوان ( ار صدة ) حرعه وزنده ارسلان 
صید اتلك اجون فازیان حقوره اطلاق او لور زیه معناسنه و ق باغنده اولان 
حلقه به دنو رکه تو جدن وکو معدن اولور ( ار صد: ) جده وزننده بردن باغن 
صاغاقل بوره دنور ( از صد) فحت نله از و ی کر ذکر اولندی ور صد 
بجم اولور راضدون معناسنه و بوحرس وحارس وخدم وخادم کیدر یقال قوم 
رصد ای راصدون ورصد آزحه بوره واز جه چابره دشور ج ارصاد کلور 
( ار صدة ) سنه وزنشده شول بره دنورک آ نده رمق دار جه پابر اوله ال 


ارض مرصدة اذا کان ببا شی هن زر صد ای کل" و عند الیعض هر صده سول ر 


دتورکه اک نغور اغغله آنده پار عك مأمول اوله شال ارض مر صدةآذا کانت 
مظرت وتربی لان تلبت ( رصد ) رانك ضمی وصاد مشددەنك کله عنده بر 
قریه آددر ( از ضد ) رانك قعی وضاد مە لك سکوئیله فتاعی.بری بری اوزره 
استف الك معناسه در يقال رضد التاع رضدا من الباب الاول اذا رئده 
(الارتضاع ) افتعال وزننده آ ندن مطاوعدر يقال رضده فارتضد ( الرعد )رانك 


۳ ن و مکونبه تصایدن سعوع او جو دینورکه کو 2 کور لتومی نم نهر 
7 


¥ الاسار داد رک ر RE‏ رد EES e‏ 
استر دده الشی" اذا طلبه وساأله رده (#رداد ) کتان وزننده بر او بخ قریق جن | 
صارجی استادك اسمیدر بعده هرر اک نسبتله ردادی اطلاق اولفعدر (اشد) ‏ 
رانك ضيه ( وارخد ) تین ( وازخاد ) فساد وزننده طوفری بول لوب | 
سلوك ايلك معناسنه‌در کرك حمی وکر معنوی اولسون بقال رشدارحل ورد [ 
رشدا و رشدا ورشادا من الباب الاول والرابع اذا اهتدی ورشد طریق حقده- 3 
تصلب ونت وه میقم م اولقناسنه د رکه معنوی حهتیدر 
قالفلان على الرشد ای لاستقامة على طريق الق مع تصلب نی ( لاس ) 1 
رشد و رشاد معناسته در قال .استزشد الرجل عى رشد وراده استفعال 3 
معناسته در و استرشاد رشد وهدایت طلب ایات معناسنه‌در بقال اسپرشد الرحل ۱ 
اذا طلبارخد. ( ارشندی) جری وزد اور ره وراه ا 
( الارشاد ) هبزمنك کمریله طوغری نول کوستورمك معناسنه‌در قال ارشده 
الله تعالى ای هداه ( الرشید ) امير وز ده اعاء صفات الهيه ددر هرشد أ 
معناستنه در که طو ری بو له هادی و امور مقدره‌سندن حسن التقدیر د عکدر وال ۱ 
الرشید الهادی ال سواء الصمراط والذی حيس نقدبره قيا قدر بوراده مرشیند ۲ 
معناسنه اولفله قعیل یعتی مفعل در ورشید اسکندربه قربنده بر قصبه آدیدد ور ۱ 
رخل اسیدر ( الرشيدية ) بای نستله بر طعام معر وفدر کان رشیده من ودد | 
فارسیده اکا رشته دنورکه رشته حلواسی او له حقد رکه الا کیان حلواسی ۱ 
دید کر يدر ند که ماو رف حلواسی اوغل مأهو نه مفو در ( الراشد ) ميك فصیله , ۳ 
مقاصد طرق معا سته د رکه مزال مطلو به مو صل اولان طوغری ولار در هفردی | 
می‌شد ومقصد وزشده قال هو دی ای ار اشد ای مقاصد الطرق ( ارشد:) | 
رانك فعی وکس له حلازاده‌لك معناسته ستعملدر زه مقابایدرکه حراحزادهلک 
دیکدر قال ولد لفلان ولدازشدة ضد زيه پش ان زشدء حلالراده دعکدد | 
( ام راشد ) فاره‌نك کنبه‌سیدر ( وراشد ورشد ) قفل وزننده ( ورشید ) امیر 
وزننده ( ورشید ) زیر وزننده ( ورشد) حبل وزننده ( ورشدان ) “بان وزننده 
( و رشاد ) حاب وزننده ( و مر شد ) مقعد وزننده ( وم‌شد ) مظهر وژننده 
اسای رجالدندر ( ارشادة ) معایه وزننشده قیایه دینور صطره معناسنه واوبی 


طولدرن طا شه دبنورکه آنه له a‏ او لور جع حجنسی راد حن الرشاد )۲ 
رانك فعیله حرف دک" رح "فیدر وحرق قفل وزشئده رمان معتاسنه ‏ 
اولغله فا لاحب الرشاد اطسلاق ایلدیلر سل و متازه کی ( ارشدیة ) بغداد 
قضاستده برقربه‌در ( و رشدان ( رانك هی را 4 رطن اممیدر مقدها ید 


ت 
فان 

تور کوب که اوزابه حق این وه ادوب قالمشدر شال ی ذقنه رده ای شاعش 
وطاغدن کرو عکس ادن صدایه اطلاق اولنور تقول سهعت رده ابل ای صداه 
ودو هنك ایس مرتبه ده صو مته اطلاق‌او لنور شال شر یت الابل رده ای عل 


) البر داد ( انك فک بر دید معناسنه در کرت رد ف کنر از ابلکدن عبار در ۱ 


ووللاپدر قال‌ر ده تردادا ای ردده اسیو ر دات و وال حقیش وریا و زاری که 


تلا نیدن مصدرار در تکشر احو ندز ) آلردد ( معطم وزندو بر حصو صده حبر ان 


وسی‌کر دان‌اولش‌آدمه اطلاق‌اولنور قال رحل مر دد ای‌حابر پار (الارنداد)افعمال 
ود کر و دوك معناسته در شقال ار یذ عل‌ابره اذار جع رانك کس لور ده وندن 


اسعدر که ذ کر اولندی موف ارده دیدیکه رده‌وارنداد کلدیک ولدن کرو 


دول معناسنه در لکن رده کفره رحوع وارنداد اعم اولرق مستعمادر شال 
هو هن اهل اردء فافساوه و شال ارد عن طر شه اذا رد جع و شال ار ند عن 
دنه ) ال ادة ) مفاعله وزننده برنسته‌ی ار کته اوزره کر و رد وارجاع ابلك 
معناسته‌در ال راد الى" عليه مرادة اذا رده غليه ( الارد ) فتینله که افقدل 
تصیادر انفع معناسنه هسای‌لدر کویا که بك افع اولغله رة بعد اخری کندوسی 
کرو رد ادوب اخذ ادر وواجب کی مبودن متصمرفدر شال شی* اردله اي 
انقع له ( اراد: و الر دة) ميك و رانك فخي فانده ومنذمت معناسخه مستعملدر 
تقال لاز اد فیه ولام د: ای لافا ندة قال ف الاساس مار د علیك هذا 
ای لا نفعك وقال ضيغة ك رة الرد والرد ای اریع وراده ع به وطرشه 
مقوله‌سنك اوکنده اولان ایی مصرف اغاجلر ننه ارقوری اوزاندفلری ] غاحد 
دینو رکه عه اوق تعبیر اولنور ( الرد) اسم فاعل یه سیله شهوت برست ادمه 
دشور قال رحل ید ای سبق و طالغدسی حوق دکزه ىنور ىقال ګر صد 
ای مواج و طارغین کسیه دیور تقال رجل مرد ای غض بان وعزوبت یع 
ارکنلکی عل قول هربت وسفری مرت هد ده ممادی اولش آدمه دشور قال 
رجل مرد ای الطويل العروبة اوالغربة وياش برده اوتورمةدن متأثر اولغله 
فرچی وعه‌سی شیشوب قبارمش اولان ناقه‌به دنور شال ناقه مرد اذا کانت قد 
ات طی‌عها و حیاژها ابر وکها علي دی ويول مەل فیونه دنور قال شاه مرد 
| ای ضہع وصوی بك چوق ایچمکله شیشوب آغرلفش اولان ارکك دوه‌به دینور 
شال جل مرد اذا | کثر من شرب الاء ففقل ججیی مراد کلور ( الردود ) پوو 
| نوبت یاخود غبتی اوزامش آدمه دنور ( الردد ) عنق وزنده حر کین آدملره 
1 دینور قال رچال ردد ای قبا ح مفر دی ردددر صد و صدید کی ) الر دید ) امیر 
۱ | وزشده دمیوری آقش وش پلو ده دنور قال "حاب زود ای هر یق ماه 
مر ول ای ارعد ) ار ) کتان وزننده خرهن re‏ دمل 
آذمه دنور قال هور جاذ ای .ای تقال الستبل الى السندر ( ارجاد) ) کتان Ess,‏ 
ا کی تدای کر ا طاسشیق معنا سنه در قال رجد الرجل رجادا | 
ص ات الاول اذا تقل الستبل ”الى السدر (الرخودة) زرانك وواوك فيه واكم || 
نموه زر ده خای محمدیك ضيلة مطبوطدر ومشقلق وازه وبرلك 0 
معناسنهدر و احوزلق ووللق خصب ورفاه وسعد عیش معناسنه در ( الرخود E‏ 
اردب وزننده اتلو جاناو ککلری رم ودی _ازد بوه دنور قال غلام رخود. 
ای لين العظام سین مون رخوده در هاه ( الرد ) رانك فحی و دالك تشرد 
" | ( والرد) يك ورانك حي (,والردود ) معقول وعلوق کی مصدز اوله" دق 
ا 1 ) و الردندی ( خطیی و خلینی وزننده کیرو دو درمك ععناسنه‌در قال رده ۶ ردا ۱ 
وم دا و م‌دود او رددی من الاب الاول اذا صرفه يع عن وجهه ( الرداد ) | 
ساب وزننده ( والرداد ) کتابت وزننده آندن اسعلر در :کرو دوندرمکه دنو 
وص پار رد علیه الشی " دپرار اول نسنه ی آندن قبول ایلسه ورد فلاا دار قولنده | 
باخود فعلنده تخطعه ايله ور دکوو وکر شیثه اطلاق اولنورک که و صف بااصدردز ٠‏ 

9 شال شی ردای ردی ولسانده اولان طو قنلغه دشو رکه کلامی سلاست وطلاتتة | 
ادا ایده‌میوب پکو ا که حروق کر 0 ایدر شال ق‌لسانه رد ای خببة 
E‏ ( ا لمر دودة ) استرهه اطلاة ق اولنو رکه باش پراش ایدرار موسی معناسنه و 
3 صایته زد او لند؛ چون موسی مؤنث اول حردوده موا ا 
9 چاق‌به ده اطلاق اولنور وچاق جاک محرفیدر ومر دوده طلاق وبراش خانو نه اطلاق 


او لنور بدری خاه‌سته‌ارچاع اولندیغڪون تقال اراد ند وده 2 ای هطلقده (الردی) ۱ 
جى وزننده ودی مطلقه خانونه دنور ( الرد ) رانك کله برشیئك عادننه ۱ 
اطلاق ٤ا‏ ولنورکہ ١‏ کا اعقاد ایدر اک طھرنی رد اتدیکجون باخود کندسنك | 
عوارضیی وحوادئی اول عاده رد و دقع ایلدیکهون قال هو رده ای‌عاده(الز دة) 
دانك فصرلر حر كلك ج ماش تنه در که مدو دیق مستلز مدر يقال ف وحه-ه 
ردة ای وج ( اردة ) رانك کسس له ارئداد لقظندن اممدر که رند لکه دیتور کا | 
سید کر فتادا اهل ال دة ای الارتداد عن الدین ورده طوارک طوغورفردن ‏ 
اقد جه مه سی سود اله و سنه دینورکه مقدما حکیلن سودینك رجعتندن عبازندر | 
ورده اک اولان كير ولك بعتی احری ر قاجقلق وب نله 5 

3 a ۰ ` 
rT ۰ ۱ ۳ 


اکتا از و 

anan nae ns n tag سیب خی تسج‎ omi eme رس سا هه‎ o, etaran aE emam aa ê مرس رو سم‎ eman سای‎ 
9 3 TE دی ۹3 5 دش‎ 1 
5 sad e 0 TE ی‎ 


a megene TEDE PMY روج‎ 


اطلاق اولنور بقال داهیة ریداء ای مشکرة وشول دیشی کیب دیشسور که لوی 
سیاه او لوب در مز ی ةر زی دکاری اوله قال عير" ریداء ای سوداء منقطه حمر ة 
سس مذ کرنده ار ند دادور نوز نکده کی مقبول دکلدر داهی4 معناسی ودن 
مأخوذ در وارد پر نوع ,یلاله دبتورکه بغایت موذی وخبیث اولور وز پلان 
دید کلری اوله‌جقدر وارد ارسلانه اطلاق اولنور وارد بن ضای" وارد بن شرع 
وارند ن ریعه شاعر در واریدة باخود ارید القیمی "انعیندندر ( الثرد ) فعل 
وزننده بر فته نك لو ی وزلق معناسنه در نقال تر ید لوبه اذا تخیر و کول وزی 
" باو لقن معنا نه در شال تریدت السیاء اذا نون و رکسه حهر “ی | کوب وزی. 
"| کشيك معناسته‌در قال ترد از جل اذا تعبس (الرید ) صرد وزننده قم دمورنده 
اولان جوهره دنور فرند معناسنه ( النرد) اسم فاعل ننیه سیله ارید کی ار 
اطلاق او لنور (ال بید) امیر وزننده کوپ ودستی مقتوله‌سنه استف اوزره پاصیلوب 
اوزرنه صوسن بد کلری خرما پاصقنه دنور (ا یدة) سفینه وزننده احنده مجلات 
حفظ ایلدکاری طرفه اطلاق او للوز دفر صا دی کی ( اراد ) خز اه داره 
اطلاق آوشوی عازن اسه عاسن مال اولدخعون ( ارد ) معظم تور ده 
آفلو آلاحه ذسنه به دنور شال کان هر د ای مولع سواد ویاض ( ر دد 
الم ) عثیر الرم وز نده مداه 5 ربنده بر موضع آدندر ) الر ند ( رانك فجی ونائ 
( مشه نك سكوليه متاعی استف ايلك معناسنه‌در قال رئد التاغ رئدا من الاب 
۱ [ الاو ل اذا نضده يعن وضع عضه عل عض ) ارید ) امیر وزنده ( وا" ود ) 
| (وازد) فر ری ری او زره دیزیلو ب استف اولش متاعه دنر ر (الار تثاد) 
افتعال وزننده رندمعناسته در شال ارنشد الماع ععتی رنده ومنه شال‌ت رک" E‏ دن 
۱ ماحم لوا بعد ای اضدن متاعهم بعیی ان ۲ نلری هنوز عمل او لدفاری متاعاری 


۲ استف آیدر او (دفلری حالده براقوب کلدم د عکدر ) الر ند ( زايك کسر له بر وده 


| مقم اولان جاعته دنور ( ازند ) فحتیتله ضعفة اسه دنور تقول ترکنا عل الاه 
1 ردا مابطیقتون یلا ای ضعفد ورند مصدر او لور ولاعق ولانق اولاق مهنا سنه 
" قال رند الاء رئدا من الاب الرابع اذا کدر ( الاراد ) هی هنك کسر ناه نور 
بولانق اولق معناسنه‌در قال ارئد الاء نی رند و برججاعت بریرده مقم اولق 
3 معناسنه در تقال ار ند القوم اذا صاروا ردا وفوی قازا ن کسه Ie‏ طمراغة ابرشمكت 
| معناسغهدر تقال احتفر فلان حتی ارئد ای بلغ الى ( اارند ) مقعد وزنده 

E‏ آدمة دینور و ارسلانه دنور و ررحل آدیدر وملوك عندن پرنك اتید رکه 
آلتیوز سنه ساطنت سورمشدر ( برثد ) نم وزشده روادی.امیدر ( الرجد ) ا و سکو له وج e‏ اا و ی حوه لت 
e‏ وهمز, هم و 5 1 ارۇد 3 صبوره وزلنده د 
تازه ودابربوبه دنور تقال چاریه راد ورود bs‏ ت 
وراد سعد وژننده حکه ککنك دنه دنور ورود رانك یل نوده نا 
برايشده ای سوت عل و حر کت ایلکدن رند ود مادو سنه ھر سوھدر سومدر 
قال علیك با ود ای الودة ته که واو اله رود دی ۱ 
وزنده( والارتاد) افتعال وزننده محبونك دای از کبکندن الوذه کی در در دترەمك | 
معناسنه در قال برد الغلام وارتاد اذا اه ند یه نعمه وراد با صوله | 
او نارق حیارز اس معناسنه در قال رادت ارح ادا اضطربت ائ تا يبلت یا 
وشالا ویب لکدن یاخود ضعفدن اشی برندن دتره‌بدرك قلاق معناسته در قال تراد 
زیدادا قامفا خذته رعدة وازه آغا ج دالی‌هر طرفه میلان اید وب اکنلك معناسنه‌در ۱ 
تقال تراد الغصن اذا تقیاً وذبل ویون ورلق‌مهناسته‌در بقا ل رأدالعنق اذا ا 3 
١‏ راد إل ی ) عادوذ ننده ( ور[دالضعی ) سعد وزنده وهمزهنك تسهیلپله دی 
در فوخلی وفتك ارتفاعنه ی ارشاعی وفتنه دینورکه قبا قو شلق تعبیر 
اولنورتقول لق راد الى ی ورأًده تور اوه ی وقت ارتشاعد انا خی 
رأدالضصی زر دس او لنده شمیت ارتناعی وضو نك ا و فتندن ار 9 
واکا شاپ البار دی دبرلر و وچاربهة رادم معتاستدن ما خوددر سن بوک کوره | ۱ 
چ قوشلق وقتی‌اولق‌غالبدر وراد الارض برك بات مقو له سندن خالل او 
و موی اولان تازهیه تشه اولغشدر تقول ابش راد هذه الارض ای خلاء 
ھا( الود ( فعود وز ننده بربرده مقم اولق معناسته‌در شقال رد پادکان و بودا ۱ 
من الاب الاول اذا اقام به وا لیقومق وحس الك معناس‌نه‌در بقال ریده اذا 8 
حینبه ظاهر آونده مصدری رید آولق کرکدر عبد وزنده ( الرد ) متیر وزتده ‏ 
مس ری لا حسن او لنه حق محلدر کو ا که کدی حاس والت حس 
اعشار اونغ اس 1 لو تن کون ومد خرمایی سروب قوریده‌حسق بره 
اطلاق اوانور حرین معناسته و یصره‌ده پرمو ضع آدیدر ( الربدة) رانك ضعی وبانك | 
سکو له وزه مال ولانق ز که دنور مراد و رامق کول رتکیدر که کدورئلو | ۱ 
«عاب او نیدر قرامتق بوز تعبیر اولنور قال هر دة ای لون الى الغبرة ( الاریداد) ‏ 
3 اجرار وزنده (والاریداد) اچبرار وزننده قرامتق وز رنکلی اواق معناسته درز 

قال ارید الشی" واربادا اذا کان لونه ريدة وآ قلو قارء‌لو آلاجه اولق مەناسنە درا | 

بقال از بد الور و ارباد اذا کان م‌یدا کا سید کر (الر بداء) جر اء ء وزننده (والارند) " 1 
۱ اجر وززننده ریده‌دن. و صفاردر فرامتق وز رنکاو نسنه به دینور مولفب کار 1 
کمقدر بقال شاة ریداء ومعزا رید اذا کان ق‌لونه ربد وریداء داهیة متکره به _ 


 قالطا‎ 


E 2 یگ‎ E ز‎ 
r e‏ سس سس سح 
2 


e 2 


r‏ دود گهسی و متا ماوت و هان مژ ثلره اطلاق او لور امن ڪر وه 
مذ کور چو عي باق او مه تا جدر ومفر د و ججیی برار در عل قول جعدر مفر دی 
بو قدر پاخو د مغر ددر ی ازواددر و ع بارك الذود ای الذود ابل قولری که 


امقالددر آنده زود که‌شتیك اننتین موضعنده او لدیغته دلالت اندر زرا این 

تشه ضح اولندقده جع اولور شار ح درک [ ایس فیادون خجس دود من الابل 
صدقه ] حدیننده ذکور وانائه عام اغا اا ینار ی مو مه او ون ام اقب 
ونده ابو فده اتباع ایلشدر سار اهل بلقت تعمیم ابلدیلر ومئل من ورك دلالتی 
دی منظور در زرا ند ال مع فهتاسته د و 1 هد ر مصروم لو ظنه مععاقدر 
و هز لور 51 سنه اله ع او (دفده حوق اولور دحك 9 رب او ور 
" ( الذاید ( اسم قاعلدر سائق ودافع وطارد معنار پنەدر جج ذود کلور رکم کی 
| وذواد کور حساد کی وذاده کلور قاده کی وذاید O‏ س مشمور 
| ت لندن رانك اسیدر وحبیب بن اسافك قحی امعیدر و ذاند حر 
1 حایی اولا“ جاو آدمه اطلاق اولنور شال ولان داد ای ای ..اتلقيقه مشالت 
| شین وماری دافع او شون وداد ار الین ن بکرم شارت فیدر اش 


مت و حقیقی 


اذود القواق عن زیادا * ذیاد غلام غوی حرادا * بیتنی نظم وانشاد اپلدیکهون 
| تلقیب ایلدپلر ( الذواد ) کتان وزننده بود حای القیته اولان آدنه دور 
ا مالس وذواد اقپال جبردن ذی ض حب تام أمتبرك قر یی آددر وذواد ن ای 
۲ ارقراق رشاعردر و ذواد بن عليه محدئدر وذواد بن البارك صاحب ذ کر 
ومنقّدر واو الذواد برامبردر رواة حدیشدندر ( الذود ) مر وزننده اسانه 
| اطلاق او لاور قال هو حدد الذود ای اللسان‌و طواره 3 وبره تجك دا واخور 
دیدکاری بره دنور ومذود شور صغرك بوینوز بنه‌اطلاق اولنور ومذود برطاغك 
آددر ( ذد ) کتاب وزننده اسمادندر محسذر ین ذیاد اصادندر وذیاد ن عریز 
| شعرادندر ( ذود ) زبیر وزننده اسادندر عبد اله بن مغفل بن دود اتهایدندر 
وعبد الله ن ذود ولید بن مسلك شخیدر وفروة بن مسيك بن دود اصابدندر 
(ااذاد ) “مك قحي اسم مکاندر اوتلاغه دینور مرتع معناسنه طوار سوق 
۱ اولندیغچون ( الاذادة ) ) همه هنك کسر باه برآد مه حرم ومتعلقائنت حجایی ین ده 
7ات ت ايلك معناسنه در تقول أذ دت ولا اذا اعنه عل زیاد اهله تال الشار ح 
وهذا کا تقول اطلیبّه اذا اعنته على طبه 
Py‏ ضل ار اء الم 4 ۳ ار ( باکر وهمزء نك سکونیله باشداشه دنشود 
ا ر ما نبند تقول هذا ردی ای تری وقفری فالسن وطار لق معناسنه در يقال وقع 

افا دیس واغاج » دنندن چقان فلی ار دینور ( اراد ارآ ) رازه فحی 


اون ۷۲ 


| مستعمل اولدیفی کی نسوانده دی هند ودعد اول مثابه ده مستعملدر که تراج || 


یکرمی‌به اخود اوئوزه وار مجه باخود ایکی ایله طقوز نفر يده اولان دوهره 
۱ ۱ 1 

ج 
منصرف وغیر دصعهده غیر منصم‌فدر ورجالده زید وعرو عل جنس مثابهسنده | 


نقول فتاواده متداو لدر ( دنباوند ) دالك یله کرمان ترابسده برطاغك آدیدر ۱ 
عامه دماونددبرلر وری تواحیسنده‌دنی رصرب و وکسك طاغك آدیدر ابوالتکه | 
تام کسه حر ونر عا مشستغل او لدیغجون جورت ععان آ نی اورابه. فق | 
وتغریب ايلدى ( الدودة ) دالك ضعي معلومدر که کو جك قور E‏ 
دانه رده ومیوه‌رده حاصل‌او لور خرده و حکدر فار رسیده کرم دیرار کف فادسينك ‏ ۶ 
کسر لله جع جسی دود کاور وجح تاسی دندان کلور دالك کسمر له ( الدود ) 
دالك فضی و واوك سسکوئیله که ف الاصل فعتئله در برسنه قورتلفق و قورد أ 
دوشعك در قال داد | لطعام بداددودا من الباپ الرایع اذا صار فيه 
الدود ( الادادة والتدوند واشدید ) ياء معاقبه‌سیله تفعیل وزاشده ونلرده دود 
معتاسنه‌در قال اداد الظعام ودود ودد ععیی داد و دود حوجق قر آق اله 
او ننامق معناسته‌در ال دود الصیی اذا ,لعب بالدو داة کاسیذ کر ( دودان ) دالك ' 
صله بردره آدیدر و دودال 91 اسد بر قسله يدر در ) او دواد ( اب وز 
آیاد قلس دن برشاعر در وقاضی ا جد ن انی دواد رجل معروفدر و او دواد و 
پزید الراسی وابو دواد جویريد بن الاج وابو دواد عدی بن الرتاع شاع‌لردد . ۹" 
ومد ن على ن ای دواد جد در الدواد) رمان وزنده کو جك قورحفراره ‏ ۱ 
دنور صغار الدود معناسنه وضم‌طهبه دنور وحست وجاك آدمه دینور ( داود) أ 
قالون وزننده اسم اميد رکه بر یغمیر د یشان اسعيدر ( الدوداء ) دالك فمی‌وواود ‏ 
سکو نله بو وفرواد اسه دنور تقول “معت دوذاء الناس ای جلیمم وقبر اغه 
دیئور ارحوحه معناسته ( دود ) ژبیر وزننده امعادندر دوید ین زید چاهلیه دن 
برکسه درکه دریوز اللی سنه معمر اولدی زمان اسلای معتوه وی شعور اولدینی 
وقتده ادراك اتلد احتضاری حالنده اشبو ارحوزه‌ی انشاد ایلدی + آلیوم شن 
لدوید يته * لوکان للدهر بلا ابل * اوکان قرتی واحد اکفیته * ورب تهب 
صاخ حوته ٭ ورب غيل حسن لویته * و ععصم حصب نيه * ودوید ن طادق| 
مد ندر 
فصل الذال المح » ( ذزود ) درهم وزننده بر طاخ آدیدر ( الذود) دالا 
فى و واوك سکویله ( والذیاد ) کتاب وژننده طوار سورمك معناسته‌در قال | 
ذاد الابل بذود ذودا وذیادا آذا سافها ودفع وطرد ايلك معناسنهدر بقال ذاده f‏ 
اذا طرده ودفعه وذود اوچ دوهدن اوه قدر عل فول اون شه و عل رای تم 


۱ د تور وود 


SS. 

Hata ES E 


ظعنمم لا أحزأل بمم * آل الضضی ناشطا من داعب ددد * بتنده واقعدر لاهی 
ولاعب معناسنه در صفت اوح حرفله عام اولدبخه مقکن اولدیغهون کندی 
جنسندن دال اله الله انباع ابلشدر و"اشطا الله مرادی شوق ازعدر شار مج 
در که دال ثایه‌نك ضعی و آخر ده نوله در يعض لر منقو ص و بعضلر مکيل د يلر له 
معتل پاننده دی مثدندر دمامینی شرح سه‌یلده تفصیل ابلشدر ( الدرد ) فعت :ار 
أده دیشلر وولو كنك معناسنه در شال درد الرحل دردا لاف 
الرایع اذا ذهیت اسنانه ومصیاحده وشیت اصولها عبار يله مذیل‌در صفتده 
ادر د و مو شنده در دا* دنور کذاك درداء سره به دی وصف او لور ) الدر دا» ( 
جراء وزننده وصف م نشد ر که ذ کر او لندی ودرداء ودردم دالارك کی وم 
زیاده‌سیله فوجه اقه‌یه دنور على قول بك قوجه‌لقدن دیشلری دو کیلوب هان 
دیبلرنده اثرآرۍ قالش اوله‌که می کوهلیه رل بر اولور بقسال ناقه درداء و دردم 
ائ تیه اولقت استاا بدردرها شارح در که در دم هنت اصیل درداء ادی 
میله ادال و حفیفا کنیس اله دردم دیدیار و وتا ای متضمندر انی موف ای 
فوقیه اله کتیبه کانت. لهم عباریله قد ایلکله کتیبه عسکر آلاینه دکین اول 
کونه ترجه اولندی وانقولی غالبا نای مثلثه اله رویت یاخود ظن اباش اول 
قوم يغ الله تقسیر انلشدر فلیرظر و درداء بین العرب بر کته حصو صه یع 
برآلای امیذر ( الدردی ) کر دی وزننده برنسنه‌نك دنه حوکن تغلنه وو صدسنه 
دبنور طورطو تعییر او لاور وطورطو دردی کر فیدر شول لا نشب در دی 
الاب وفو مایق ق اسف ( الدود ) زیر وزنده ادرد که‌شنك ما مضعر در 
و ونکله بعض کسهر مسیرا در ( ابو الدرداء ) عوعر بن مالك الانصاری وزو جه سی 
ام الدرداء خبرة شت اې حدرد الاسلی یی و یا ببه در سار ح دب رکه او الدرداء 
1 زهاد اگهادندر شامك ذهنده انتدا و نلر قاضی او لدی ام اقوال اوزره اووز 
ایک تارشحخنده ولت ادوب اب الصغیر ده دفن اولندی و مار مدنة منوره‌نه 
۴1 ۱ عودت ایلدی دیدیلر مارج درک تالا اسکدار زمر ستاننده ایو الدرداء مر‌قدی 
| ادلی جکایش بان اصلدر باخود بشقه اول کنه ده بر ذاتك اولق کرکدر ته که 
0 1 اسلامولد» تفه ااب مرقدی ولور نارك حضمرت انوا ودن غیریسی 
| ابت دکلدر لکن.هر بربنك روحانبتیرینه توجهله فاحه اهسداسی مانع دکلدر 
| وحارۍ قنده ایسه بر حال واصل اولور تعصبك عالی بوقدر ( دعد ) دالك 
| فی و عينك سکونیل ام حبین یعنی قیا کاری دیدکاری کلر ۵ اقییدر و برخانون 
ا توق ری اولور نم :نموه کون وقففات: کور :داش 
١ 8‏ فصیله و ادعد کاور افلس کی شارح دبز که هند کسی دی لت فصعر ده 


ھر ت 


انشاء ال تعالی ( الددد ) کتف وزنندهکه طرماح نام شاعر له اشیو * واستطرقت ‏ ۷ 
ال ی داحهده ناد ا عشیکن مو فعنده سکوت ا فقیر اوراده: 1 ۱ 
( الد ) جد وزننده ( واجود ) قعود وزننده آ تشك قوری سوعیهارله علوی : 
سنا کن اولق مغناسنة در شال چدت اللار و جدت دا وخجو دا هن الاب الاول ٠‏ 
والرابع اذا سکن لها وم بطفاً جرها وخجد وخجود بایلوب ؛خود اولق معناسته . 
مستعلرر يقال جد الریض ادا اغى عليه قال الشار ح ومنه قول تال [ اذاهم أ 
خامدون ] کناب عن هویم وجانك شدت ورای دیکت‌معناسنه مستعملدد بال || 2 
بدت ای اذا سکن قورانما ( الاخجاد ) همنءنك‌کنسم له آ تشك علوق بصدرعق [ 
معناسننه در تقول اجدت النار ای سکن لها و ساکن وساکت اولق Ck‏ 
مستعهلدر همه صمرورت احوندر قال اد الرجل اذا سکن و سكت ( اجود) 
نو وزنده اتك علوی. سا کن اولوتث قفوری منط اولامق احون دفن . 
ایتدکلری بره دینور اوجاق اجن کی ( الود ) خانك فحی وواوك Ess‏ ۱ 
خلقت واندای خوب خوشلقا وبالوذه کی ترونازه وترم وتازکبدن بو بۀ رعتایه 
دشور تقال عنده خودای حسنه الق الشاند التاعهة جیی خودات کلور وخود 
کلور خانك ضمیله وحسین بن على بن خود محدئیندندر ( الضوید ) تفعیل وزننده 
بش اقا ور بوب كك معناسنه در قال خود ار حل اذا سار سر ها ودیشی A‏ 
سوروسنه پغور صالیورمك معناستنه در يقال خود الرجل اذا ارتل الفصل 

ف الابل وبرمقدار طعامه یعتی غلال وذخاتره ائل اولق معناسنهیر بقال ی 
الر.حل من هذا الطعام اذا ال شيا هله ( الضود ) قعل وزننده اغاجك تازه 

ن برطرقه ميلان الك معناسنه‌در قال ود الغصن ادا شن ای عیل ( خود 6 ۱ 
شیر وزننده a‏ آدیدر وزن فعل وعلیله غير منصرقدر ( ( انلید ( عید وز ننده 

رطبه اسغید رکه بو شحد ره دینور لکن وراده م اد هنوز باش و برمدك تازه | کد رکه" 1 
قصیل تعبیر اوللور ووك اصی خود فارسی ایدی تعریب و تخیر ادوب خد ۱ 
دار ۱ 
بت الدال ال44 ) ( الدأدأة ) زله وزنده لهو ولعت ايلك فا شال ۱ 
دأدء الغلام دادء دة اذا لهى ولعب ( الددء ) دالك فى ولا ةنك مخفیفیله 
لهو و مب معتاسنه در بو ده او چ لخت واردر پری هذ کوردر و ری دذادر قفا 
وزننده وری ددلن‌در فصن و و له بقال هذا ددوددا وددن قال ف ايه وق 
اطدیث [ عاانا من ده ولا الدد من ] ای ماللا فی شی من الهو و اللعب ولاك | 3 
می عن من اشغالی ودد بر موضح آدیدر و اسعیدر و زماندن بر مقسداره | 9 
دشور تقال مضی دد من الدهر ای جين ویو ددی ماده‌سنده د اعاده اولتور ]| 


1 


سس ت_ 
ATT: ۰ 6 1 ا‎ ۳ ۱ 

نت کی ند .که خلنه لفظنك جد تحاض دیتوو وخاد پلاز که دنور ]| 
سوار معناسنه و کوبه به دور ور ط مرا Ean‏ لد کلور قر ده ۰ و حلد 
اهیدن ا جن اطصی لشیدر وبخدادده منصور خلیفه‌نك بر کوشی اسیدرکر از 
خراب او لوب بری بر عله اولدی خلد نمعیه سی ۳ فا هی مفید اولدی اورایه 
نجه کسه لر مسو بار در لکن مشاءم صوفیه دن حهفر اخدلدی اورایه مسوب د کلدر 
پلکه آ نك (قیبدر ( انللدة ) فحائله بو دخ کویهبه دینور قرط کی ( انللد ) 
فک خاطره دنور ال معناسنه وکو کله دنور قلب متاه وشس دا طقه به 
دیتور شاء انسانیاه باق اولدغار چون ( انلود ) قعود وزننده خلد کی دای اونق 
TE‏ ته که فک اولندی وخاد شرب وزننده وخلود کے قوجەەق معناسنه أ 
استعال اولنور بقال خلد الرجل خلد او خلودا من الباب المزبور اذا ابطاً عنه 
الشیب وقد اسن وبر برده مج اولق معناسنه میتعملدر قال لد اکان ولد ۱ 
اليه اذا اقام رکون للبقاء معناستی تمن اولغله الى حرفیله صله لدی کا سيد کر 
( الاخلاد.) همزه نك کی بو دی کم قوجهمق معناسنه‌در قال اغلد ارحل 
اذا ابطاً عنه الشیب ور برده مة م اولق معناسنه‌در قال اخلد الکان واليه اذا 
اقام مولف بصابرده [ و لکنه اخلد الى الادض ] الاپ کر نی ر کن الما ظاا ۱ 
اه علد وا اعبار سله لسار ابلکله میل ور کو ن فعلی تضوین ایلشدر و حهندن 
ای اله دی صل لنور واخلاد بر نسنهیه على الدوام ملازمت ايلك معناسنه در بقال 
اخلد بصاحبه اذا لزمه ویر زسنه‌ه ميل ايلك معناسنه در بقال اخلد اليه اذا مال 
۱ 
لکن نو معنا تضمینه غیی اولدینی آنفا ذ کر اولندی ( ااعنلید ) تفعیل وزننده 
اخلاه الله ایک معنای اولده مرادفدر قال خلد الرجل وخلد الکان عمنی اخلد 
( اخلوالد ) جع اولهرق صا ج آیافلری تعبیر اولنان طاشاره اطلاق اولنور اا ف 
معناسنه اوبه کو حد کدنصکره برارنده فالدقلر حون وطاغلره و طاشلره اطلاق او لنور 
( اخلد ) معظم وز اده مخلیددن امم مفعولدر ومنه قوله تعالی [ پطوف عام 
ولدان محخلدون ] الاه ای مقر طون او هسورون اولا مر مون اندا ولا حاوزون 
حد الو صافة خلد وجه مذ کور اوزره کوبه ه ویلاز که دغکله حلید ۲ ندن 
ما وذ اولش اولغین کوب لیلر باخود بیلاز کلیلر یاخود هر کز پیرلك وزی 
کورمیوب وآازه حو انلقله خدمته سزاوارلق هنکامنده بر قرارردر د عکدر ( خالد 
وخویلد وخالده ولد ) مقعد وزنشده ( وخلید ) زیر وزبنده ( ولد ) ننصس 
وزننده ( وخلاد ) کنان وزننده ( وخلدة )جره وزننده ( وخلیده ) جهینه وزانده 
اسای“ تاسدندر ومسل بن ملد که معظم وزننده‌در اتخابدندر ( اخالدان ) خالد 
بن نضلة بن الاشتر یاه خالد بن فیس بن المضلل مراد اولور غرییدر که مزاف جزایر 
aa GEE EES ESE 


و تن ۱۱۳۲ : E‏ 
قسمی جنیشندن و بوطورالغندن اغرنده اولان لامك طماغتی حكهبة يالوب ایک | 
طرفه حکشدرمك معناسته‌در قال اخضد الهر اذا جاذب الرود تشاطا E‏ أ 
( الا ختضاد. ) افتعال وزننده دوهیه بواشیق امحون بور نسدلق ر جك رز 
معناسته در يقال اختضد البعير اذا خطمه ور که ( اتلقد ) خانك فصی وفانک | 
مق تق [ واعد ) ) هتله ( واتلفدان ) فعائله ورعکده سرعت الك یعتی ۱ 
تير تير ورءك معناسته‌در بقال خفد الرحل وخفد خفدا وخفدا وخفداا من | 
الباب الاول والرایم اذا اسر ع فى مشیه ( انلفیدد ) فعیلل وزننده جست وسسیع | 
اسان و حیوانه دینور وار کك دوه فوشنه دنور ظلم کی جمی خفاد دو خفاداد | 
و خفید دات کلور و خفیدد اوالاسنود بن جران تام کسهنك فرسی اعیدر از 
( اتلفدود ) بپلول وزننده ( وانلفدد ) نفد وزننده براسه قوشته دنوز خفاش | 
کی و خفدود بر شقه قوشك دی اسيدر ( الاخفاد ) همزه‌نك کسر له اقه ۱ 
اوریستی اقص دوشورمك معناسنه‌در بقال اخفدث الاق اذا اخدحت و که | 
اولیان اقه کسی که صورننده کوستورمك معثاسنه در قال اخفدت الناقة 
اذا اظهرت ابا حامل ولم تکن ( انلفود ) صبور وزنده اقص پاوری دوشرر 
اولان اقەیه دیور ( خفدان ) رطان وزنشده بر موضعدر ( اتلد وانللود ) | 
قعود وزنده اء ودوام عن ادی ودای قالق معناسنه در بقال ES‏ 
وخلودا من الباب الاول اذا دام وبق مولفك بصارده بیاننه کوره خلد وخلود ]| 
بر شی" تغیبر وفساد اعنراضندن متبری وسالم اولهرق حالت اصلیه‌سی اوزده باق أ 
اولق معناسنه موضوعدر بو جهتله تغیر وفسادی بك کے اولان نسنه‌یی عبار | 
خلود الله وصف ایدرار از جله ايامه خوالد اطلاق ادرار طول مکش حسییله 
بوخسته دوام وتقا افتارته مین د کلدر زیرا فیدر وو اا و ۳ 
معناسته‌ده استعمال ادرلر عصانك خلود فی النار اوللری طول مکث اعشار هدر 
وخلد جنته اطلاق اولنور و صف ولصدردر باخود دارانللد تأویلده‌در تقول 
ادخلتا اله الاد اى اه وخلد ر وع طویغار ڌو شنه دینور و کوزسن ما به 
على قول کوزسن بر کوچك بانوره دنو رکه قېرارده برهآ لننده ساکن اولور 
صوعانی وپراصه‌ی بك سومکله دلیی 1ع یه وضع ابدرار رامحه‌ستی ] لدوده 
چتوب صید ایدرار وبونده خبك فحیللدده لغتدر مواف وجانوری کرجه تردید اله 
ذکر ایلدی لکن ایکیسی بردر که تر کیده کوستبك و کوز ”چان و کوزست سپ . 
تعبیر ادرژ ی دلك دلك آیدرر معر وفدر اوست دوداغتی تعلیق جای رغه | 
افع ودماغتی کل وا یله دو کوب طلا ابلسه‌ار برص وق وغ رک واو وز و صراجه 6 ۰ 
و کلف نیاو پشره احر‌اضنه مفیددر واشیو خلد لفظنك جعنده مناجد دیتور که ا 


۳ ۱ فيزن 

ا کر ی 1 E‏ 
زک سکن اء رم فک کے اہ ہے ا کے 


TT 
نن‎ 


FIT E‏ ی 

: NRO 


۱ ۱ 


۱ کسر له اوزون اوزادی سکو بت ابلك معناسته در شال اخرد الرحل ات 
طویلا واونا مق معناسنه‌در بقال اخرد الفلام اذا اسصی ولو ولعبه مائل اولق 
معناسته در بقال آخرد ال اللهو اذا مال ااه وذل وحقارندن تاشی جوش اولق 
معناسته‌در ,قال اخرد الرحل اذا سکت من ذل لاخیاء ( اخلرید ) عبط وزننده 
۱ ای وشات ڌو و وی ده دنور ( امد ) ۱ م فاعل E‏ م3 م ف دا 
خانه سنه اقامته ملازم آدمه دنور ودا ماباشنی ره اب خاموش واد. ی 
دینور ( خویز منداد ) خاك‌ضمی‌وزای»حمه‌نك کسری وميكفعی i‏ مرن 
امام ابو بكر ال مال الاصولى NE‏ انلضد ) خانك‌فحی وضادجمه يك 
سکو یله اغا جك دالنی بار مقسزین وار مقس ز ن قار م مق معناسنه‌در کر 3 ياشو کر ك فوری 


او سون شال خصدالعو در طبا او یا سا خضدا من‌الراب‌الثای اقا که و بان مو لفك, 


اا يضار ده تیاه کوره | کنش استه‌مالی‌ر طب وملام سنه ده‌در و خضد کم معاسته ار 
تقال خضد الثی" اذاقطعه ودوه قسمی برآخر دوه اله اوغاشوب یون باصوب 
اكك معناسنه مستعملدر شال خضد الیعبر عنق آ خر اذا تناه واغاحك تیکنلری 
کسوب کیدرمك معناسنه‌در شال خضد اشجر اذا قطم شو که وبر زسنه‌یی ده 
| سلندرءرك ا کل ابلك عل قول خیار وهاو.ج مقوله‌سی كورك واش نسنه ا کل 
| اجك معناسته‌در قال خضد زد اذا اکل | کلا شددا او شا رطبا کالقثاء واطرزد 
| ( الامخضاد ) انفعال وزنشده ( والتخضد.) تفعل وزننده خضدل معنای اولندن 
| مطاوعار در قال خضد العود فاخضد ونضد ای انكس بلا اباند واحخضاد هيوه 
۱ أ مقوله‌سی باره لوب طاغلق معناسنه در يقال امضدت الثار اذا تشدخت ( اخلضد ) 
فک میوه می صو لو ب,یز مر ده اولغه دنور و خصد شول درد ووجعه دننود 
1 اعضایه عارص او لوب لکن کک او له بالغ اواز بعیی وحوده کلف ار اث 
۳ | ایدمك در جهده اولز وشصر دن کساش‌یاش وتازء بداغه عل‌قول‌قر اش داغه دنور 
و خضد بر تباث 1 ددر ولح نات قن اولان کوش کل‌کد وضعف وئوانی به 
ا حهتله خیار فقول سی SA‏ ۳ اولان کو زکلکه ده دبنور که TER E‏ 
"| موجباردر ( انلضاد )عاب 7 بخضد که و وجع مزوره دینود ور ج 


| کتف وزننده ( واحخضود ) قبا و حر ردان پات و ود آ دمه اطلاق اولنور 
۱ يقال رحل شضد ومحضود ای عاجز عن اللبوض ( الخضد ).منبر وزننده شدید 
| الاکل اولان کسیه دنور که بك یك ودد سنلندیرءرك اکل ایدر شال ول 
محضد ای شذد الا کل ( الاخطد" ( ا وا( واا ) اسم فاعل یه سیل 
| کیلوب بو شیگه دنور تازه حبوق کی ( الاخحضاد ) 9 کیمی‌یژه طای 

۱ 


, اذا از فيه ( انلده ) خانك طمیله ذ کر اولنان خدتانك مفردیدرکه یکاغه ادینوږ: | ۱5 من‌الباب الراجع اذاصارت بخر بدا و خرد اوزون اوزادی خاموش اولق معناسنه در که ۱ 
|| خریده معناسندن متفر عدر بقال خرد الرجل ادا طال سکونه ( الخرد) تفعل | 


وحفه‌نك صفحه سنه EE‏ صوللو اخیاتك is‏ ۱ 
اخده کلور وخداد وخدان کلور خالرك کسر له وخد مصدر را EE‏ 
تآثیر دوپ ر الت معداسته‌در شال دد الدمع فى ق خده خدا من الباب الاول ۲ : 
لت قلیلدده وخد کی برده اولان اوزون اوزادی دک و دار غه دیور (لاخدود) | 3 
اسلوب وژنده بود برده اولان اوزون بار یه و خند که دشورد جى اخادید | 
کلور و اخادد قاتعی اه ارب اولان تحص كت کودهء‌سنده حادث اولان این 1 
دنور که اوزون اوزادی بادیق و حتلاذلر اولور ۲ ( الخدید ) فعیل وزننده ۱ 
( والعدد ) تفعل وزننده کوده‌نك ای مهزول اولوب ازالق معناسته‌در کویا که | 
هر تری اخدود کی او لور قال خدد جه و ضدد اذا هزرل ولقمن وع ۱ 
و معناده متعدی اولور قال خدد السیر جه اذا هر اله ونقصه وحددات ورشمق ‏ 
معناس_نه در شال دد الحم اذا نشج ) خداء 1 دالك تشدید له زو 
( انمدود)حدود وزنده طائف و احیسندن برعاحیه‌در ( خدالعذراء ) شب رکونه نك ۱ 
لقیدر ( خدد ) زفر وزننده و سم بورد ده پر مو ضعدر وهعر براننده رصو | 
آد بدر (امداد) کتاب وزننده دوه قسیزن خدننه محصوص بر معا اضر ور مو 
اسیدر ( خدخد ) هدهد وزنده ( وخد خد) عابط وز ده ر وجك آدیدد | 
( امخادة ) مفاعله وزننده برآدمه فیظ وکین حسیله علنده معارضه الك معناسته‌در - 
شال‌خاده حادة اذا خنق علیه فعارضه فی عله ) انذرید ) فر بد وزننده (واغر بدة ۳ 
هاه ) وانطر ود ) صبور وزشده اصلا مس اولغامش بع دامننه دست رجال | 
طو قفاهش بكر قبره دش ور عل قول بغایت اهل حیا ورد کی اولغله ا 
اکتری سا کت واپسم و آوازی زرم و 1هسته اولان قبره دینور بنات زمانه کی 
تقول EA f‏ بد او خر دة وخرودا آی بک ا عس او اخلفرة الطویلة السکوت 
انمافضه الصوت السئزة جى خر اھ کف وی د کلور ضمتینله وخرد کلور کع 
وزشده کویا که اسم فاعلدن جعدر وخرید شرم وحیا اترینه مقرون رم وملام 
واهسه سیبه دیئو رکه قبر" ستی تعب اولنور تقال صوت خرک ای لین علیه 
2 الراء وخر ده د لخدلد اجو به اطلاق او لور شال لؤلوة خریدة اذا کانت ۸ 
لقب( انلرد ) فحتيدله قير خرید اولق معناسنه‌در بقال خردت اتلارية بخردا | 


۱ 
1 


+ 


۱ 
| 


وژننده و دی قير خر ده اولق معناست :ه در ال محر دت الاریه ععیی خردت 1 
رک و ده امس این 4 ەك الط 
۱ 


سس یت متسه صم س 
رو وف 3 


5 ۱۳۹ 


کشی له و وقری فیون حوباننه وقفطی کشر النکاح اولان کشی په وجری 
سریع جاره دیتور ( حیده ) کیده وزننده ( حید ) حانك کسریله ( احید ) اجد 
وزشده ) حرا ده ( سعاده وزنده اممادندر ( حیدعور ( عك ون و واوك 
تشددیله بخود حید قور باخود حید خوّر عنده برطاقدرکه آنده برمفاره واردر 
احنده ڪر نع او لاور ( احایدة ) مفاعله وزننده ( والياد ) حانكکنس له برنسته‌دن 
بر طرف اولمق معناستنه‌در تقال حایده محايدة وحیادا اذا جاه ( الیاد ) ساب 
وزننده شی معناسنه‌در باخود رصاع سوده دینور قال مارك حیادا ای شا 
اوشقبا من اللن ( الیده ) کیده وزننده بر ندیه کم نظر ایلکه دشور تقول 
مانظر ال الانظر ا ای نظر السوء یعی فیه حیدودة ( حیدی حیاد )فی 
فیاح وزننده ورادن برطرف اول برجابه عسدول اله دعکدر که حیدوده اله 
ام در ( وحیاد ) قطام وزننده ف الاصل داهیهه خطایدر بعده دفع اول قلت 
واستیلای ترا ايت دحك برده مثل اواشدر 3 مذ کر وکرل منت ث اوسون 
) العیرد ) تفعیل وزننده بر نسنه‌ی اکری وکری م معناسنه در شال قد السبر 
E‏ آذا حعل فيه حبودا 
# فصل اتلاء رنه €( الاخداء ) اسرنداء وزننده انسان و سار حیوان فيل 
کی يول حثه لو وصلب ومتن اولق معناسنه‌در قال اخسدی البعیر ادا عطم 
وصلب و کوده‌نك سکیراری تام وکامل اولق معناسنه‌در قال اخنندی الرجل اذا 
تم قصیه ( انداة ) حبطاة وزننده کوده‌سنك سکیراری ام ووافر اولان یاخود 
انته طلو صق کوده‌او عل قول قب‌اقلری قرمان قیونی قوبرغی کی طولفون 
او لوب آغرلغندن حکه من اولان خائونه دور يقال جارية خننداة ای تامدالقصت 
اوتارء تلد اش الورکین وقباق طوله‌سی کی طولغون وا وک ی با لدره دی 
وصف اولور قال ساق خبيداة ای مستديرة ند ونك مذ کری خسندی در 
حبنظی وزننده جبی خباند وخبندیات کلور ( انلدان ) خانك فعی ودالك تشد د 
وه نیه‌سیله ( وائلدیان ) خانك‌طعیله وزده کوزارك قو رقلرندن آورد نهاتنه 
قدر پراره دینور یاخود برونی صاخ وصولدن محیط ومکتنف اولان پراره باخود 
کوزك خانه‌سندن حکه ککنه قدر بره دینور ترکیده یکاق وفارسیده رخساردشور 
اختلاف مذ کورك مرجه‌اری *خحددر مفر دی اولان خد مذ کر در اذن وعینه مقیس 
د کلدر زرا تعدد حقیقیسی وقدر ایک یکاق بر وزدر وخد وله اطلاق اولنور 
طریق معناس‌نه خد مذ کوردن مستعاردر وجاعت انسائیه اطلاق اولنور حببه 
کي شال دی حد من الثاس ای جاعة و بر ده اولان اوزون اوزادی حفر 5 A‏ 
يعن پاریغه وخندکه اطلاق او لور وکوحك : بر و جدوله اطلاق او لئود وهودح | 


4 ر 


کم یله حدان که سندن منشعب بر قل آددر ( المحاودة ( مفاعله وزنده پرآدمه 1 


ووقری وقفطی وزی کله‌ری دی وزن مذ کور اوزره‌در ولظی شدید الدفم ‏ قبول وزننده ( ا جد ) قتفذ وزننده اوزون اوزادی قوم بغتله دنور( ا مجو 
ژنبور وزنده وقازك دلیکنه دبنورکه هواکیروب نفس 6 2 خیرم 
کی وینو ع اوزون شبشه‌به دینورکه جنه کوز او کې سفوفار قورار وکوحك ‏ 
سیت شکلنده رکونه ظرف اسمیدر ( اود )انك فحی وواوك سسکوی: حید ٠‏ 
لفظنده لغد ر که عنقریب مذ کوردد پس واوۍ ونی اولور ( عاود) واوك ۱ 


اسه علق اصلا صالیوبر موب مستولى اولق معناسنه‌در بقال فلان خاوده الى 
ای نتعهده و ( حود )هود وزننده رمو ضعدر ( اليد ) کید وزنده ( وا لیدان) ۱ 
جولان وزننده ( والحيد ) مصبر وزننده ( واطیود ) قحود وزننده ( واحیدة  )‏ 
عده وزننده ( والیدود: ) شخوخه وژنده پر نسنه‌دن ميل و عدول ابلك 
و صایعق معناسنه در قال اد الإجل عنه محیید تیدا وتعیدانا و عیدا و ۱ 
وحیده وحيدودة آذا مال وحید کید وزننده اسم او لور برشيتك جوابندن‌توسك | 
اولان پر ثه دینورکه بادی" نظر ده دیوار کی اوراسی شخ اولورمراد هر شین 1 
ومری اولان بری اوله‌حقدر ثلا باشده قفا حقورندن بوقر مه ایی طرفل قاد" 
طر زبده اولان ککلر 2 هربری کی تقول ضربت على حيدة زانته ۇدى ر 
وها الحر ان فى جابیه کذلك قولغك اطر افندن وحوددن زیاده اولانکك کی که | 
سرد و و مك زار در وحید البل ظاغك کوکسننده یاخود کنارنده قناد کی | 
رغه عوج اون پریته دیتور ومطلقا ,بك اکری اولان ایکو وقبورغه ککنه . ۱ 
دنور وو نلر ضميه بالصدردر زار بدن برطرفه ماثل او لدیغعون اطلاق قق 
وحید بان يسنك بوینوزنده اولان دوکومه ووغومه اطلاق اولنور ومطلفا | 
وینوز وطاع وه مقوله‌سنده اولان طوماځ توسکه دیور جیی حیود و احیاد ا 
کلور وحید کلور عنب وزننده وحید مثل و نظمر معناسنه در حانكت کسر لله ده ۱ 
لغتدر ( الليدان ) سعبان وز ننده طوار قسمی وررکن آیاقلرندن بر طرف اولان 
حقل طاشلر به دنور و حیدان ررحل آددر ( اليد ) فحت‌نلر طعامه دور 
وقیون قسمنك پاوریسی ولادت دمنده قارننده ایلیشوب خروبی دشوار اولق | 
حالتنه دینور ( اطیدی ) جزی وزننده خودبین وتال کسه‌نك ورویشنه دنور 
قال عشی حیدی ائ فة 7 احتال وحیدی وحید کس وژننده شول ا رکك اتک ا 
دینور که شطارت و جنشندن کندی کولکه‌نسندن او کوب بر طرفه صاوب ‏ 
هر ار اوله قال جار حیدی وحید اذا کان عحید عن ظله نشاطا مذ کر r‏ 
اشبو حیدی الفظندن غیری فعلی وزننده قا اولامشدر شارح دير که ولظی : 
3 


۳ 


ED SNL او وم‎ E 


3 ¥ ۳ 

ار ین ۱ 

i: 1 
3 


وس 


8 ون محصیل ار اک مودت او هو وھا کا رجو ع هابت جود 


وموافق او له مو دی جل کر اولور س اجد قول اكيت تمد لز تأونلنده 


۱ ۱ او لور پاخود معناسی بر ادم لطف و احسان ایلته اله مظهر جد و نا اولور 
, ۱ وا کر ابه احسان ایاسکه عو دت اند رسد او لکیدن از د جد ونان مودی او اور 
۲ : و وحیهلره کوره کی فاعلدر و عند البعش اجیب کی بوراده گی مفعو ادر 
1 ۱ احسان اتداء ود واکر اک عو دت ادر سه بخایت جود او له احق والیق در 
| دعك او لورمثل عت وری انتداء خداش بن حابس اراد ایلشدر بی ذهل فسله‌سندن 


ر یاب 9 طالب او لدفده فقر ۱ دی رد و ابا 
به وي دلارا یه ره ای ا ا ایکا اوه ق را دکده 


1 اشن ا 8 gs‏ انشادنه 3 درون حهدده 4 شور 


۱ ۱ مذ کوری کوش و حفظ و خداشه مقصو دل معلوم اولدی عل الصیاح بد زر مه 
| کوب بنه بنی خطبه وطاب قیل خبر له برآدم ارسال اپلدکدنصکر» والده‌سنه هل 


1 انکر الا من اهوی والحف الا من ارضی یعنی بن حبت ایلدیک وراضی و خشنود 


اولدیغ آدمدن غیری ه ی زوج او لنه جم دید کده مادری لا دیدی پس قصیه 


۲ وله اسه بی خداشه بزو ابد ددکده مادری خداش قلیل الال اواغله سنى 
۱ 1 اک نجه ویرملم دیدی رباب اذا جع الال اسی" الفعال فقها لمال دعکله مادری 

[ ارام ابلدی وجاجدن خداش دی عییالصبا ح او به لر ينه کلوب اختطاب ایلدکده 
دبای زوج ابارله خداش ۶ العود اجد * والرأة ترشتد * والورد. حمد * 
| دب کله من دعد کلام مزور ضرب مثل اولدی ( جود ) قران کر عذه سور فیلده 
| مذ کور اولان فيلك اعمیدر که ابرهه ددکاری تکار آنکله هدم بیت اله ا لرام 
۱ قصد باه مکه به اعبر ام ایلضیدی مکهه قرب ایلدکده فيل مز و ر"بروك ادوب 
| هر نقدر اقدام ابتدیر اسه وحهدن روکردان اولوب عاقیت حنود ابایل اله 
| دول وکعصف ما کول اولدیار ( اجد ) وجه مذ کور اوزده اعادندر !جد 


ابن مد بن بعقوب بن جدوبه حدلیندندر بوراده جدویه حاك می ومي‌مشدده‌نك 


|| ودالك ادر انود جدوەدر اسز ) جدو به ( ز يتو به وزننده هارون الر شید 
مر‌حومك دخنززی اسعیدر وجدون ن ان ليلل محدندر ( جده ) ع ریه وزننده 
۱ ابو احلصین‌دن راوی"* ودد امام اچد اولان أ براهیم ۳ مداد حدی اسعیدد 
1 اط زد فن وژ نده حوض دده ولان ولانق جامو ری صوبه دنور 
"( اند ) عنق وزننده اشجد تععر اولثان تخر ده فو بیلره دینور هفر دی حنود در 


اواقتلم o) E E‏ اله اد اله ال ۴ أ 
کر اعد ( چاد ) قطام وزنده مصدر دن معدو لدر جد وشکر و 
شارخ دی رکه جد و اهل لحت دد و حه مذ کور اوزره‌در لکن جا "ای مكثر اعد للاشیاه ( اعد ) فحترنله طارلق معناسنهدر بقال جد ارحل عدا 
تقول‌جادله ای جدا وشکراله که معدوله مبالغه ی متضمن اولغله مولف یرای 
ارداف ایلشدر ( جادی) قصاری وزننده ( وجاد ) الف مقصوره‌یز قصاروزننده ‏ 
غایت وتبا معناسته‌در قال جادا ان تفعل وجادی ان افعل کثا ای ابتك 
وغايت معلوم اولهکه حداد مادوسنده نوعا بیط اولندینی اوزاره Es‏ ۱ 
بعش الفاظ موزوی اولان قصاری وار که( حل الله ايت ومتها معتامی أ 
اراده وهر ماده‌يك مدلولی دی اعتاز اولنور وقصاری دی ن وکو نهد رکه 5 
مقصوره دعکدر وبوثار لازم الاضافه‌در بپ جاداك لفظی عافتكت السود 
قوه‌سنده‌در ویو زار استعمالات ع ده شایعدر ( اجد ) اسعد ورا 
زبیر وزننده ( حامد جاد ) کتان وزننده ( جید ) امبر وزننده ( جد ) سطدوذنده 
) جدون جدین جدان ) سلان وزنده ( جدی ) سکزی وزنده ( جود 5 ثور 
وزننده ( جدوبه ) دالك وواوك فحی و ينك سكو يله ونارد تجوعی اسماءرجالدندر . 


دالك منم ومدی ویانكفحیله تلفط ادرر ( ند )عنم وزننده ( ومد ) ۶ 7 
ام مسق رزخ فا ری ا 
حاعد دور بعت کید رك فسله اسم ی او نغله جاعته محامد دبرر بو نده هاء تا ۵ ۱ 
جع لاقل خامده دخك موحه ادی مها لبه کی لکن نادور ارو 1 
حمد اعتیار نه نید ر ( المدة ) فحانله آ تش عاو ينك کو رلتو سنه دینور قول I‏ 
سمعت دة النارای صوت امایما ( قد ) اس‌قاعل بنیه‌سیله بك انی دمکدر مهای أا 
مز تور ویدن مأخوذدر شارح در که اعد احتدم مقلونی اور رعده تصرف 
۳ 


وذک اولنان جده دی وندن اخذ وغصب ععناسی دی قرع او لندی شال 
وم مد ای شدبد اطر ( جاده ) جامه وزننده عامه ده برتاحیه‌در ( اعمدید) | 
وای" رد ادد هر قر به در واسکندر به تواحیسندن ازض پرقه‌ده بر بلده‌در وافر شیه‌ده 
زاپ ناحیه‌سنده پربلده‌در وکرمان ایالتنده بر بلده‌در و ونس قربنده بر قریه دد | 
وری تهر نده بر محله در و مغر نده ایالت مسیله نك مدینه سی اسعیدر وا برقر هدر 
( المد ) تفعل وزننده امتنان ايلك معناسنه در تقول هو حمد على ای تن | 
) إطدة ) حانكت رل هره وزننده حوق جد ادن آدفه دنور قال رحل جده 


من الباب الرابع اذا غضب ( الاجد ) اسعد وزننده افعل تفضیلدر و مته المئل ا 
* العود اجد + ای ۱ کش جدا زرا | کٹری برنسنه‌نه کرک کی کر وخرت 


وشن 

۱۱ ۴ ۶ 


جد تاه با لفصیل‌دن عبارندر مدخدن اخص وشکردن اگدر زرا مد ح پالاخشار 
و محر | بع لق جیه مقا بلنده واقع اولور مثلا حود وسكا مقابلنده اولدینی کی 
طول وقامتی وحسن وصیاحیی مقابلنده دی مد ج او لور وجد بو راده هان جود 
وسا مقابلنده او لور حسن مقایل اولاز و شکر همان نعمت واحسانمقا یله محصو صدر 
پس هر شک جل او لو ب‌هر حل شکر د کلدر و هر جد مد حدروهر مدح جد د کلدر 
ولغوی وع‌فينك متعلق وءدلول ومور جهتالرله فرقر دیایم کتب مصنفینده 
مسوط و هو ندر اى وجد حراء وعوض ومکافات معناسنه استه‌مال اولنور 
ورضا و خوشنودلقعناسنه استعمال اولنوز واوزربه لازم کلان حي ومنت‌نصمتی 
ادا ايلك معناسنه استعمال اولنور ( الحمد ) مجلس وزننده ( واحمد ) مقعد 
وزننده ) واصمدة ) مم ¢ اه ك کسر لله ) والحمدة ( مم دنك دراه و نار ده 
سد معناسنه مصدراردر شال جده جدا ودا ودا ومحمدة ودة در ن ا لباب ار ایع 
شار ح دیر که جده اسم دی اولور ماحمد ه‌معناسته‌که سیب جد اولان‌خصاتدن 
عبار ندر محامد ونت جعیدر وحجد بر نسنه‌ی سندده ولق معناسته اولور شال 
مجد.الارض اذا صادفها -جيدة ,وشول اجد اليك الله ای اشتبحره فندل ماود 
اوله که کلام مزبورده واقع جد لفظی الى ابله صله لفغله بعضلر مولف کی تأویل 
ایلدپلر و یعضار الى مع معناسنه اواغله اجد معك الله دیکدر دیدیلر ویعضار اشکر 
اليك نم الله الله تأوبل‌ایلدی وبعضار انما فعلنى تضمین‌اله انتبی اليك جد الله دعکدر 
ددپلر اہی وجد ود عناسنه وصف بالصدر او لور قال دحل جد ومبزال جد 
ای جود وامراة جدة ای حجودة بونده مصدریت مقطو ع النظر دد( الحمود ( 
( واطید ) فعیل تعنی مفعولدر مو نیقی جیده‌در ووننده هاء الا فاعل معناسنه 
اولانه تشب له وجید اسماء رچالدندر ( الاجاد ) همنءك‌کسرله برآدمك امری جده 
مؤدی اوق امری ود اولق a‏ هزه صمروب احوندر عل قول 
مد ح ونا اوشه‌ حق ایش ابشلت معناستنه‌در شال اجد الر حل اذا صار امه 


۱ ال اعد اوفعل ما حمد عليه ور سنه‌ی د ناواه د پسند ده ولق معناسنه در 


| بقال اجد الارش اذا صادفها -جيدة وبرآدمك فعل ومذهندن راضى اوتا 
| نش واشاعه‌دن سم اوی معناسنهدر شال اجد فلاا اذا رضی فعله ومذ هبه 


أ و بره للناس بوراده و او او معناسنه‌در وبرادمك ایشلدیی ايش کنندی‌عندنده 


دستد ند و اولق معذاسنه در شال اجد ارحل اهر ه اذا صار عنده و دا بعی انش 


| کوزلالکله بکندی ( الهمید ) تفعیل وزننده‌که تکشیر احوندر مکرراجد وئنا 
الك معناس‌نه‌در يقال جد ال جل اذا جد ايه مرة بعد مرة ومنه مجدعلیه الصلوة 


ی تا 
سے ا 


ويك سکو یله چ وسپاس معنا سنه در مراد ناه جلیدرمو لك بصابر ده‌پانته کوزه 1 


| حسود وزشده بك کیندار اولان کسیه دینور بقال رحل حقوادی کثیر القد | 


‌ 
4 


( الاحتاد ) همر ملك کسریله برآدمی آخر حقنده کیندار ابلك معناسته‌در شال | 
احقده اذا صبره حاقدا ومعدندن فلزانه متعلق نسنه آربو ب ولامقله سراد | 1 
اولق معناسنه‌در بقال احقد القوم اذاطلبوا من العدن شيا فر جدوء (الاحتقاد) 1 
اعتقاد وزننده اود يغور قطعا یوب نس اولق معناسنه‌در شال احنقد 1 
الطر اذااحتس ( الحقد ) ند وزننده ومرادفیدر که اصل ونیاد معنا تددر از 
( القلد) علس وزننده بك یل وه کس وام دہ دیئور تقال‌رجل حفلدای‌ضیق ]| 
خیل موف بصارده .یی کدسی ل معتأسنه‌ده مستتمل اولفه سلا ی 92 
قولارنده مبالغه‌بی مقید اولور درو بیان ایلکه وانقولينك حقلدی خلق طاراولات . 
ڪيل اله ترجه‌سی مضاقه لو در وحقاد ضعیف وبمال کسیه دنور وزهبر تام 
شاعرك شعرنده واقع اولان خقلد:] 3 ے وکناهکار یاخود حقد وعداوت‌ععناسنه‌در 
کر جه جو ع سخ ارده الام لفظى| مد ابله «ضبوطدر لکن مقتضای بردید E‏ 
وکناهکار اولق اغلب ملعوظبر ومولفك قول زهیردن مروی اشبو ببندر 
ِ نق تو ۸ یکی نید ه بنبکة ذی رالغاد نته که قن اليب صاحي باه 
خانسده بووجه اوزره رمم اللشد رکه بروقنده ابوحیان اله برعلده اجقاگز ‏ ۱ 
اولغله بیت مر بورده واقع ولاحقلده لفظنك معطوف علیهندن بکا سوال ايلي 
بندی‌ابتدا حقلد معناستی لهم دیو لته ماحعت اولندقده حقلد سي انطلق‌معناسنه. 
اولدیض معلوم اولغله ,س ولاحقلد قول شی" متوهه معطوفدر زرا ية 
قول لس مک سبکنددر ددکده پسند واستعظام ایادی و صورده مو لفك قوله ‏ 
ایی و جهله مخالفدر و بونك وزئی فعال‌در ( القلد ) زبر ج وزننده دخوی‌وثقیل . 
و کرحان اولان کسیه دنور شال رحل حقلد ای سی املق تقیل اروح 
(الکد ) حانك فعی وکافك سکویله اصلنه رجو ع لت .معتات هدر شقال 
سکد الشىئ“ الى اصسله حکدا من الباب آلثانی اذا رجم اليه ( الاحکاد ) همزء‌نك 
کنسیه کر لتوب پرشیه طیاعق معناسنه‌در قال احکد الرجل اله اذا تقاعس 
واعةد اليه ( المحاكدة ) محاکه وزنده. احکاد معناسنه‌در تقال خا كد اليه مع 
اجکد ) اعلد ( مد وزننده ومرادفیدن 16 اصل و نیاد معنا سه در وصغنەحق ‏ 
بره دنور ما مامه ( اجللید ) ری ج وزننده بردن یامه قصه دویه دینور 
مونق حلبده‌در ) اعلیدة ) علبطه وز ننده ابری کوده‌لو قیو نلره دنور بقال‌ساأن. 
حلبدة ای طضمه حلید مق ردیدن ( اطلقد ) قافه زیر ج وزنده دخوی ی وکر مان 
کسیه دنور حقلد کی ( ( احالید ) مقالید وزنده سودری حکلرکر بغلامش دود 
| نود بقال :ابل مالید ای ولت البانبا مفردی امد کون دی( اغ ا 


4 
N re ts e E ما مر‎ 
۳ ی‎ YES Tes EES 
: ۱ O: Fy E AOE 
سوا‎ n. 7 Ta 2۹ ¥ ء رت‎ ۴ 
1 هب ۱ ۱۱۳ 3 
EEG‏ قال احفد الم بء عى حفد ورکسهی زعت اتدرمك معناسته در 
قال احفده اذا حله على الاسراع ( الغدة ) فحالله كذلك حافدك جعیدر برادمك 
بناننه يغ قير " اولادننه على قول اولاد او لادننه دنور وعلی رای اصھار ننه یی 
داماد ته دیور خدمتنده مسر ع اولدقار حون ومنه قوله تعالی [ وجعل لکم 
| من‌ازواجكم بنین وحفدة ] الاب وحفده الاجه وششکاری.اپدلیذلرهاطلاق اولنور 
۳ | سرعتلرحون ( اطفید ) امبر وزننده ودخ رآدمك ولدولدننه دیور موف 
وراده اه ایلشدر ترکیده اکا طورون تعر اولنور ( احفد ) مجلس‌علی فول 
هنر وزشده بر طو نه ظر فد رکه داه دسمنه ] زکزه 3 وبریلور طو ر به کی و فد 
مجلس وزنده مطلقا اصل وياد معناسنه در خاصه دوه اور نك اصلنه یعی 
کو کنه و دینه دور والاحه ومنفش توب وقاشك | لاحه‌سنه و ششنه دور موف 
ووشی الوب عبارئیله رس ایلکله شار ح دیر که فی القیقه آلاجه مراددر یاخود 
وب موشی قاوبلند,در که آلاحد لوب د٤ك‏ او اور وعفد چن او لکه‌ سنده ر 
قر به آدیدر ( الستفد ) معنقد وزننده سریع القطع اولان كه اطلاق او سور 
شال سیف متفد ای سس بع القطع ) افد )نر ود ويك اوحنه دنور 
ور نو ع بیانه میدز که 0 اولعپلور شارحك يانه کوره قنقل دید کلری 
اولعکدز ( محند ) مقعد وز ند عنده حول قضاسنده رقر هدر ( اصفود ) مدوم 
"|| معناستهدر که کندیسنه خدمت اولنان آدمدر بقال‌رجل محفود ای‌مخدوم(اطفرد) 
زیر ج وزننده جوهر داه سنه دنور حب ال وهر معناسنه ورلو ع بات آد ندر 
۱ ( اطفندد ) سفر جل وزنیده شول مال یعنی دواپب ومواشی صاحینه دبنور که 
| اوزدارنه حسن قیام یعیی شید وتیاری خصوصنده کوزل اقام اندر اوله 
2 ) القد ( حانك‌فعی و قافك 1 ( وادقد ) فصتیداه ( والحقيدة ) عقیده وزنده 
| عداوی‌فلنده اساك ايلك بمی‌درونده‌کین طوعق معناسنه در بقال حقد ليه وحقد 
| عليه حقدا وحقدا وحقدا وحقيدة من الباب الثاتی والرایم اذا امسك عداوته فى 
قلیه و ربص لفر صا ای لاجر اه عداوما وحقد حانك ڪر له اسم اولور ا ب 
ععناسنه جى احقاد وحقود کلور و حتا د کلور وحقد فعترناه پغور قطمعا 
9 باعیوب تس اولق معنا سنه در شال حقد المظر حقدا من الباب رایع اذا احثس 
| وبلود یمور یاغدرمیوب اسباك ايلك معناسته‌در يقال حقدت اماء اذا لم طر 
| ومعدنده ماده قالیوب بر سنه حقمز اولق معناسثه در شال حقد آلعدن 0 
۱ ق محر ج شیا ودابه بك سوروب لم و صمله دی طولق معناسنه‌در شال حقد م 
۱ الناقة اذاامتلات شعما ( ااعقد ) تفعل وزننده برکسه‌یی درونده کین طوطوب 
لز ابن فرصت کوزعت SES‏ قال قد عليه ععی حقد عليه ( القود) 

۱ 


معناسنه در ایقال حصد الوتر والبل والدرع اذا اسککم صناعته ( اطصید)امیر أا 
اس E‏ پش‌وایب وزره وک متانت اوزره ابقر وخ ارا 


وز ده (اواللصيدة ) هال دو نلرده ل اکینه دنور وحصيده اكينك 2 
برندن اشاغیسنه طوغری پرارته دینور که اراارنه اوراق انشا اولور کوکنه | 
قریب اکرری اولهجقدر وا کینلو ترلاهده دنور مزرحه ا 
هرن نك کر باه اقاي او وب جهن ا ا 
ال احصد الزرع اذا حان ان حصد وابي بوکكت معناسته در ال را 
اذا فتله ( الاصعصصاد ) احصاد الله معنای اولده مر ادفدر بقال اسعصند ازررع . 
ععیی اخصد وطارلق قعتاسنهدر قال اسح صد ارحل اذا غض واش هر طرقدن 
کلو ب بری برینه انامه رکكت اه معنای آ يدن مأخوذدر : 5 ل 
احصد القوم اذا اجقعو اوتضافر وا وایپ کم بوکلك معناسته‌در بقال اس 
ابل اذا اسعک ای فتل حکبا (اعصد) ی ۱۳ 
هنوز کوک اوزره برنده عم اوله وحکم نوگش اپه دشور قال حبل ۶ر 1 
ای شدید الفتل وعلاقه ابله ری وفکر وندیبری من اولان آدعه محص د الرآق 
اطلاق اولسور قال رحل محصد الرأی ای شدده ( الاحصد ) اجر وزشا 
(واطصد!) کف وت( والسصتن) اسم فاعل بنیه سیل بونلرده محکم بوکلش ۱ 
اه دنور [۱حصداء) چر]ء وزنده حلقه ری صیق وکوزری طار ویغایت کم 
و استوار اولان زرهه دینور يقال درع حصداء ای ضيقة الاق و کنة ویبراقلری | 
فراوان اولان اغاحه دنور يقال شصرة حصداء ای کذرة الورق ( اصصضد ) ۱ 
منبروز ند اوراغه دنور عصل کی (ا لضد) حانك‌وضاد مجمه‌نك فيل ( وا لضد) ‏ 
صبرد وزتده حضض میدرک حولان هندی دد کلری دارودر (القد ) حانك ۱ 
قصی وفانك سکویله ( والغدان ) فحاته‌ایشده کو جذه بك جست وچانك دپر نوب 
سرعت ايلك معناسته‌در ال حفد الر جل حقد اوحقد اا من آلباب الثای آذا 
خف ف الغمل واسرع وبرآدمه حافت ايلك معناسنه مستعیلدر قال حفد فلا ا . 
اذا خدمه وحفدان خبب ددکلری ورویشدن دود ورعکه دنور حقد کی که 
فعتینله در کا سیذ کر( الاحتفاد ) افتعال وزننده ودخ حفد وحفدان فعتاسته دز 
يقال احتفد الرجل اذا خف ف العمل واسرع ( الفد ) فحتیتله حافدك جعیدر که 
پرکسه‌نك خدم واغوان وانصارنه دینور ال هم حفده ای خدمه واعواهاو فد 
وحقدان کی خسدن دون اولان ورعکه دیور که مراد سرغت له آدعی صیسق 
صیق وتبر جه تیر جه آله رق ور یکدر بقال حفد ار جل حفد اوحقد آنا اذا مثی 
دون اليب ( الاحفاد ) هه نك کنر له بو دی ذکر اولان ور و بشله بور 


0 


دعتایتد د ر ا 
1 


۹ 


e NS 


eee samme ۳‏ 
( الاحشاد ) هنك کسیاه ( والاحنشاد ) افتعال وزننده ( والحاشد ) تفاعل 
وز ننده و زار دی باس برکك معنا سنه در شال احشد القوم و احشدوا و حانشدوا 
۱ اذا اجقعوا ( الشود ) صبور وزننده شول ناقهبه دینو رکه مه‌سنده سودی تر" 
e ۱‏ اوه شال اق حشو د اذا کانت سرع جع الاين ف ضر عها وشول باقه به 
۱ دینو رکه هر حکلد کده کیه قاله اصلا برنده وش فالیه شال لاقه حشود اتا انت 
۳ لضاف فرعا واحدا ان گیل ( الشد ) کف وزننده شول مر‌وناو آ دمه دنور 
۱ درعهده می اولان سي ومدد وعول وذل مال مقو له‌سی عنایی طما مرك ودریغ 
إإ ايار اوله شال رحل حشد اذا كان لامدع عند نفسه من المهد والنصمة والال 
|| وشول درمیه دیور که آز بشوزدن آنده صو آ قوب کیدر اوله طبراغك 
| یکلکندن اقتضا ادر قال وادحشد اذا کان بسیل من ادنی مطر وهرکز صو 
0 اولان چشعه‌به دنور قال مین حشد اذا کانت لابنقطع ماوها ( احنشد ) 
سم فاعل یره سیه دک اولنان حشد اله معنای او نده م‌ادفدر ( الشاد ) ”حاب 
ترجه شول وه دیتورکه طبراغی بك اواخله ادلی مور یاغسه آ قوب کیدر اوله 
على قول طبراغی كوشك اولغله بك حوق پغمور باغدقه آغز اوله بقال ارض 
حشاد آذا نب تسیل من ادنی مطر اولا تسیل الا عن دید ( الاشد) شول 
که دنورک ناقه‌نك هربار صانسی وقیام وتیاری خصو صنده اهمال وفتور ایاز 


ی 
۴ 
۹ 


| اوله وچوق پش طوش خرما داه اطلاق اولنور يقال عذق حاشد ای الکثیر 
۰ ال وبرکوحك ق4 آدبدر حشاد ) کتان وز دنده بروادی اعیدر (الخغود ( 
شول 1 دمه اطلاق اولئور که خلق ام‌نه مط بع اوللر بل هرا یه برع 
|| وشتاب ایدوپ مع اوله ار بقال رجل محشود ی مطاع فون نلدمته ای 
| پس‌عون وگقعون اليه ( امصد ) سعد وزننده ( واطصاد ) ”حاب وزننده 
( واطصاد ) کتاب وزننده اکن وچار مقوله‌سی حمك معناسنه‌در شال حصد 
| الزر ع والتات حصدا وحصادا وحصادا من الاب الثانی والاول اذا قطعه 
| لجل واولك معناسنه‌در يقال حصد ارحل اذا مات اد ) افتعال وز ننده 
| حصد معناسنه‌در شال ا<تصد الزرع ععی حصده ( الاصد ) ۱ سم فاعلدر اکن 
جن آدمه دنور که اورا چی تعر او لور ج حصد 7 فسد کی وحصاد 
| کلور حساد کی ( الصاد ) ”حاب وزنشده مصدردر که ذکر اولندی وا کینك ' 
| جم وقته دینور حانك کسری ده جانزدر وبرنبات آدیدرکه قیون وی قسعی احون 
| پیراقاری ساکلوب د و شوریلوب وحصاد گاش اکینه‌ده دنور (اللصد) فعتنلد 
لود لش | که دنور و برتبات آ دیدر وقودعش او ناه داور وایپ محکم 
| نومك «اشنه مصدر اولور قال حصد اليل حصدا من البساب ارابم اذا 

اول !۷ 
۱۰ 

اورطدحق پرینه دنور ( حرداء ) راء وزشنده بی مقل ۳ 
( ال دة ) حانك کسریله ساحل عنده برپلده‌در ( الرافد ) حانك فى وفانك ‏ 
کسسریله کزیده دوه‌لره دنور حرفد مقردیدر حعفر کی ( اطرقده ) الك وقافك . 
فحیله وغاز اجره اولان دو کو مه دتو که ځار جده کور بنن وم هدر ( الرقد ) 1 
زیرج وزننده آغزده دلك ک وکنه‌دنور اصل اللسان معناسته ( ار اقد ) حراقد از 
وزننده وم‌ادفیدر ( اطرمد ) جعقر وزننده ( واطرمد : زر ج وزننده لون 
وراحەتی متغیر اولش سیاه چاموره دنور ( ال مده ) ١‏ سے فاعل EG‏ 
اشحنده سیاه چاموری حوق اولان یکاره دنور بقال عین حرمدة ای کیره الا | 
۱ الزد ) انك فحی وزای محمه نك سکو یھ حصد معناسته‌در کاسیذ کر ( اس ]۱ 
فعیینلر ( 4 ) قعود وزنده ( واطسادة ) «عحایه وزننده رفاضل ومع 
آدمك نعمتی وفضيا ی کندوسنه ڪول اونسنی یاخود آ ندن زائل ومسلوب ‏ 
اولستی یی ابلك و رت تقال حسده الثی* وحد علیه حندا و 
وحسادة من الباب الاول اذاغی ان تعول اليه نعمته وفضیلته اویسامه ) 
شنارح درک فیطه اله فرق وجهتددر زیرا خبطه ر انا کل او ۳ 
نعمتك مثی کندیده دی اولنی ی اعلکدر ته اول آ دمده اول نعمت برقراد ‏ 
اولق اوژره اهل عزمت ووییده محظوراندن عد ادر وغیطه‌ه حسد اطلاق ‏ 
عرف اولده شایح اید حتی موف غیطه‌ی حسد الەدە تسر الطغدر انی 
وقول حندی الّه ان کنت احسد ای عاقبی عل السد پس حراء حضد حمد ‏ 
الله تسمیه اولفشدر نته‌که جراء سیثه سیه الله سمادر ( الحسید ) تفعیل وزنده از 
بودځی حسد معناسته‌در قال حسده ععتی حسده ( الاسد ) ۲ ندن E‏ جی 
حسد کلور رکع کی وحساد کلور فاق کی وحسده کلور فدہ کی ( السود ) 
صیو ر وزنده و بډ حبلد نی اولان دنه( دنور و حسد کلور 
یناه ( الحاسد ) تفاعل وزننده بری برته حسد ايلك معناسته در قال محاسدا 
اذا حسد بعضهم بعضا ( المد ) حانك قحی وشن مجمه‌نك سکویله برکدرمك 
معناسته در تقال حشد الثی" حشدا من الیاب الانى والاول اذا جعه واكك | 
جلانی نك معناسته‌در ال حشد ازدرع اذا نبت کله وناس بری ر © تعاون 
خصو صنده عله وسرعت ايلك على قول چاغر للر یله سرعتله اجایت الك یاحود 
برخصوص اجون هرطرفدن کوب برکك معناسنه‌در يقال حشد القوم اذا خفو 
قى التعاون اودعوا فاچاوا مسرعین اواجعوا لام واحد واقه عه‌سنده سودی ۱ 
پاوری‌به ویرمیوب وادرار ایلیوب یغمق معناسنه‌در تقال حشدت الناقه ادا 
حفلت اللبن فىضرمها وحشد جاعته اطلاق اولنور وشينك فصیلده جانزدر . 


 داشحالا‎ 


OYTO 6 تون هب‎ 
TO pF 7 
1 اس‎ 


rc SEENON ©‏ سس 


onan 


۳: penay 


zî‏ و 
> ي ا 


3 


Dare a ENN at) 


INA 


a ۳ 

حو برش آغیل دواری اوژر ننه ند او نان سازاق دك او لور ار یت 


تفصیلنه کوره ترجه ایلدیکر وه تناف او ز ره‌در لک ن مو لف a‏ اطر دی 


حطيرة من قصب عبار يله رسع ایکله فاه‌شدن وساز لقدن حور مش آ غيل دك 
اولور قامشی ری بر نه عرضا وصل و احکام اله دوار ایدرار که | کا جیت 
تمیر اسر( وه‌هیاچیه ري حرمة من .قصب علخ فل بشت السقف که بطیه 
عنو ایله هس سوم او لغله اغيلاف و هو ع تعبیر Lk‏ او ل .س تقفلرنی 
او الق وای دمت:اولورکه اولک ترجه نم اقر در ده ماده 
وعن الايث ابه بقال هروية قال هی قصبات تضم ملویة دطاقات من الک رم پرسل 
عاما صبانا لک رم عنوا نله مر قوم اوغ نه ساز لقدن‌اوراش حیت دد کر در که 
آععدزه کر ویت ایدرار الاصل فوم عاجراءعز اوزره سازلقدن بایلان چای 
و چار طاق وک ویتدرکد آغیل وهو غ سقفلر ننه و آصمه‌اره وضع و استوار بدرر 
وحردى لفظنك یی حر اد در ۱ العر د ) معظم وز ننده کو جر او للرد هو ع تعبیر 
ابتدکاری اوه داورکه اوستی حائه اواغله اور کلو اولور مولفك الاسم قول 
صفت کا فهدر وا کی یعتی کر طرزنده مقوس نسنه‌ه دنور وشول آلاحق 
وهوغ مقولانی اوه دنور که سقف ذکر اولنان بحرادی ددکلری کر ویت اله 
اورتلش وله (الکرد ) تفعل وزننده کونك اوزرنده اولان و يلر ی کید رمك معناسنه در 
تقال محر د الادم اذا الق ماعلیه من الشعر ( اطرد ) خالك ضعیله بك چابك اوچان 
بغرتلق قوشارنه دنور شارحك يانه کوره خصا؛صدندر بقال قطاحرد ای 

سراع ) الاحر اد ( ھر ونك کر لھ بر ننه ی يالك د فلق معناسنه در که زمره سندلن 
آروب دش قد حه فقن عبار یدود شال احر ده اذا اف ده و چانك چايك ۳ 


معناستنه‌در ال اح د فیا لسبر اذا اعد ) الا (a‏ هم ,‌يك فعر زر رل و 


شه دغور ) احطر بداء ( سو با ند اء وزننده بو ای پگ ن کلاب دلاد ده 2 


آدیدر و حر بداء ۳ ی طو ار د اياغنك باح بر نده و و قاغیلقده اد 


او اغله ایاغتی کوشدوب صالق ابدر (الرداء ) جرا وژنده علت مز و رهبه 
اوغ افش داه ه دشورکه یکه‌رل ورر شار حك يانه کوره و عنقر یب ذ کن او لنان 
حر دعلتددر وخر وا آندن صفتدر ( ال ادد ) حانك فحیله اپلرك اوحلر نه داور 
حرود کی حر دود عفر د در ۱ العارد ) ٠مك‏ فعرله دوه‌نك دودفلرنه دنور مشافر 
9 و لا در کر ورد( الا آد) انفعال وزنندء دز ایی مهتاستة در 
قال احرد الم اذا انقض کویا که زمره :دن انفراد ابدر ویلدژ آ قق تعبری 
تعییر عامیدر حقیقتی رشقة کو نه در ) حر داڻ ( عمان وزنده دهشق فصاسنده 


: بر قر به در ) المرد ( ملس وژنده دوه یك مفصل عنقنه على قول ار ده الان 
AEE 
منم قولی صهت کاشفه در خاء بننده بیان اولندی ( ا لر د ) فرد وزننده (واطارد 
واطرد ) کتف وزننده ( واطرد ) امبر وزنده ( والمخرد ) مج رد وژننده‌ناسدن 
کنا ر کیر اولان آدمه دشور بقال زجل خرد وحرد وحرید وکر ای تراد | 
عن الناس وھ که وشال ی حر د ای متفر د اهالعزنه اولقلتهایعی e‏ 1 
عررت ومناعتلرندن باحود اقلتلرندن ناشی قسله" دیکره قار شمیوب بشقه جه قولوب | 
کوجر اوله و حریدك جعی حراد و حردا» کلسور کرام وکرماء کی و ا 
کتف وزننده وحارد خغعناد آدمه دنور وحرد امعادندر زياد بن اطردد #روابن ن 
العاص موالیسندندر و خر د شول کر دهه دینورکه بعش جن سصفدن ارو 
او له تقال و رحر د اذا کان عض قواه اطول من بعض ( ال ود ) قعود وزنند 
و مندن عزلت ادوب شقدحه قونوب کوجك معناسنه در يقال حرد از 
وای حرودا اذا اعزل عن ن قومه وافرد یعتی بزل منقر دا ونیا وم ما (ط 
وحرود ابیلرك او حلرنه دینور ويك عفر دی جر د در حانك کم باه ( ردان 
غصیان وزشنده و مرادفیدر (. ار د) O E‏ کسر له E‏ 0 ا 
بر بار حه به دنور ودوه ون درنه دنور بعر هیر معناسته واکا حر ده د 
دینور هال و حر د قور بدلوب صلاموره اولان یاه دشور ) اعار دة ۱ فا 
وزنندم ( واتلراد ) عانك, کبسر له E EE‏ على قول ا ق 
هدر شال حاردت الابل ماردة وحر ادا اذا اقطعت الباعها اوقلت و 
مور آزحه او له له قوراقه اولق معناسنه در قال حار دت السنه اذا ۳ 
بعنی مطرها ( اطرود) صبور وه ( واماری) غات ود N‏ 
ها له سودی کسلش باخود آزااش اقه ه دنور قال ناقة حر ود وع ارد وعاردة 
ای ينة اراد عتی منقطعة الدر ار قلخ ( 1۱ اد بر علتدر که دوم ۳ 
ناقلرینه بابخود ان عارض اولور بوررکن ایاقلرتی پاالار نی سلکوب پرهاورءدق 
کیدر على قول الار نك باغ برنده اولان سکیریته وشت ککله ضعیف اولدیفندن 
ایستدیی ره بصه‌میوب خبط اندر وجرد زرهلو آدمه | کننده اولان زره بقلت ۱ 
ویروب بصمقله انساط اوزره ور عکه قادر اولیوب باصقن ور معناسنه در 
بقال جرد ار جل حردا من الباب الرابع اذا تقل الدر ععلية في بتقدر عل‌الا بسا 
ق ات و2 يشك بعض قانلری عطدن اوزون اولق معناسنه‌در يقال حر 
الوتر اذا کان بعض قواء اطول من بعض ( اطر دی ) کردی وزننده ( وال دید 
هابله ساز لقدن اوراش جیت تعبیر ایت د کار بد رکه نه سازلقدن جور لمش ]2 
دواری اوزره ند ا سقف کی اوزری 7نکله اور پلور غ بد رکه ورا ۱ 
موف جا صد انلإطبرة ا E‏ کل القصب عبار تله ت اک قامشدر 


] ۳۳ IEEE سسسسجم‎ 


جویراش ۱ 


۱۱ ۱ ۱ 3 


3 

وحداد وقصار Ee‏ مقوله‌سی الفاظ که غر بار برکسیه بر ایشی اله ایشاسی 
الو کر کی کی اقدام الد کر نده. مفلا وال او زمار ال باود خنامالهان 
ا 1 ,اون دی د دک مکی جوعندن. غاب 
مراد ادرار لکن هرر نده معنای ماده معتبردر مثلا حهدل ان تفعل کذا غاي 
جهدك وجاد اك ان تفعل كذا غاحك وفعلك الحمود وقصارد عاتك المقصورة 
دمكدر ويو نار مثل مر اسنده در وحدادك غابتك المنوعة عن ان لاتفعل غيرة 
سبکنده‌در و دار عاید الغاه «عناسنده وضع عرف اله متیر در ( اعد ) يك 
و حانك فصیلر ( واند ) مشند وزننده مصدر ههیلردر ملع معناسنه در قول مال 
عنه محد ومتد ای د وید ععنی فر اق وانصر‌اف لاز میله عفسر‌در ( ننوحدان ) 
n ibe ی کی‎ es a r û 


_ ا| فدان وزننده ابن قزیع‌در که یم قسلهس‌ندن بر بطن در شعرادن اوس الدای 
1 آورادندر ( حدان ) حانك عله اساهیدندر حسن ن حدان مدنندندر ذوحدان 
ی شراحیل وذوحدان ن تس وسعید ن دی حدان "ابع ددر وحدان بن شس 
وذو حدان قسله" هران انسامنث رجالار دندر ) دده ( انك دراه ا اله حده 
يده بر مو ضعدر تقد 6 حداء درز اندی و صنعاء قر بنده برقربه آدیدر 
( اطدادة ) "هاه وز ننده بسطام اله دامغان ببتده ر قره‌در ( الدادية ) 
شداد به وز ننده واسط فضصاسننده 9 قر به در ۱ حدوداء ) حاو لاء وز ده بلا د 
عذر وده x‏ مو ضعدر ) اند ن ( قدقد وزننده ودور کسید دنور ) اعد ید ( 
علیط وزننده بك قو و سو ده دینو رکه بوغورد کی اوه قال لبن حل ند ای ای 
) الدبدی ( حانك ودالك فڪی والفك وس له عبت معنامتا دز کز تب او لنه جق 
نسنه به دیئور تقال نف بیدی ای :الت هل ابو حدرد ) حانك ورايكت ده اتحایدن 
سلامه ن عبر ن ای تلد الاسلی یار وندن غیری عك تک ر ره فعلع 
وزننده وارد او لامشدر ۱ ار د 1 انك فعی ورانك > ويه صد و آهنك الك 
معناسنه در بقال جر ده حر دا من الباب الا اذا قصده و ابا معناسنه در 

شال حرده اذا منعه ودلك معناسنه‌در شال حر د اتطذشب اذا شبه وحرد وصف 
او لور جازد و جرد کی کا ددر و حرد طارلق معناسنه‌در قال حرد عليه 
وجرد جر دا من الباب اثای وارابع آذا غصضب ) ار بد ) شعیل وزننده ودی 
منع ايلك معناسنه‌در قال حرده اذا منعه وايك و اورغان نو کوه ملریی زیا بری 
اجر ۰ صو قشدرهغله دکر میلن .معناسنددر قال جرد اطبل اذا ادر ج وخ اه 
1 ما و رسنهی ات ی کر کی مقوس لوق معناسته در شال حر د ای 
ا اذا عوحه يعن حمعله که ااطاق وحشم نشین طا نظه سنك هو ع تعبیر ابتدکار ی 
/ اوه نزول واقامت اغلك معتاسته در قال حرد زید اذا آوی الی کوخ مس مؤ لفك 


1 


۱ ۱ 


کننابه در قال اسحیر ار حل اذا احتاق با لدد و فضبه کت کیا قال ۱ 
اسحد عليه اذا غضب ( الاحداد ) هم‌منك کله بر نسنەنی کسکین الك |[ 
معناسته‌در .قال احد السکین ععتی حدها وحداد کی خانون عدت اجره ارایشی | 
ترك غلك معناسنهدر که ذ کر اولندی تقال احدت الرأة ععنی حدت ( اا ) | 


شعیل وزننده بو دی کسکن معناسنه در تقال حدد السکین ععیی احدها و مور 
چ با عقله | کین وقتندن کر و قاق مات درد خروحیی منع آیدز شال حدد 
الدرع اذا تأخر خروحه لاخر الط ورنسته‌یه فصد ابلك ععتاسته‌در که عرم 
ووجهتی کسکین ادر شال حدد اليه وله اذا قصد ( الاحتداد ) افتعال وز ده 
کسکینانون معناسنه در شول حدت السکن قا حتدت وغضبه كلك معناسته فی‌تعملدز 
تقال احتد ال حل اذا غضب ( اداد ) راب وزنده ( والداد ) رمان وژننده 


صیغه مبا امه ار در بك کج سره دنور قال سیف وسکین حداد و حداد و شال 


رحل حد د و حداد هن وم احداء وأحدة و داد بالکسر ببس احدا۰ و احده 
وحداد حددك جعیدر ووراده حدت لسانده وفهم وذ کاده وغضبده و طسعنده 


: او لوز ) E‏ حد به ( و قطام وزننده در و حد ب4 َيه دصر اه در ایکیسی 


کب اوله‌رق برکسه‌نك طلعت ودددارتی استکراه موقعنده اپراد او لثور شولوث | 


حداد حد یه ن یک طلعته بو راده حداد ۱ مم قعل ات عنوع اول د»کدر 


" وحدبه اون مصغردر که لی قو شنه دنور ۲ اعدود ) خمر دن نو ع ور وم 
اولان كسيه اطلاق اولنور کذلك شردن دی روم یعیی حلال و حراهدن 


ی ره اولان مقس که مراد افقر فقبر دعکدر حیله حدودد ضددر و حد حاك 


له محدو ددن اخص در که میاحاندن ی مره دېکدر قال رحل دود و حد 


ای جر وم وءنوع عن ایر و رحل حدو د ای ع۰ ن الشر ( الاد ) کسکن نو یگ 
داور قال راحة حادة ای زکة وحاد زو حندنصکره ماه زیب وزذشق ردان 
خاو نه وو لا دندر ) اعد ( احداددن اسم فاعلدر ودنی خاد معناسته در 


و و نلر صفات محتصه دندر قال امرأة حادو عد اذا ركت ال نة للعدة لام توقیئیه در 


) ابو ادد ( غجر ور به طانفه سندن بر کسه‌در ) ام الدد ( کهدل تام شاع 2 أ 33 


زو حه س يدر ) حد ( حایكت که ر مو ضعدر ) الده ( حايكت یلد کشه و صبه 


دفع او لور ۱ الداده ( «صابه وزد كت زو حه سنه اطلاق. او لور خلاف | 
رضادن منم ادر اولدیغچون ( الداد ) ماب وزنشده که بلرك حدادك ان | 


تفعل کا و لنده و اقعدر عایت وحهد معناسته EON‏ قال حداد لك ان تفعل 
کذا ای قصار ك يع اید حهدد معلوم اوله که حه د و حهاد و جاد.و جادی 


و حداد 
یت 

ف و ا 


یت کی hai‏ 


PE N, UT TET LT OIA 

دا Oey‏ و 


7 وت 


A mr E‏ سوه و و e DGS‏ و 


چ تا 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


و ۱۱ 
حددات الستکن ای ر ققت حده عنوانیلد بيان اک کشکان ابلك معنای لازی 
او لور وتو اعشار الله فن حیث اتللقه یا خود من حیث العیی کسکینلکده استعمال 
اولنور دو بت ایاشدر حدت بصی وحدت ذهن کی وحد و حداد کتاب‌وزننده 
الول زوبی وفاشدنصکره عد هنکامنده پاس ا زیب وذنی برد ابلك 
معتاسنه در که 2 ۵ رایشدن منع ایدر بقال حدت المرأة حدا و حدادا من الباب 
الثانی والاول اذا ترکت الزينة للعدة ای لاجسل کونبا فى عدة زوجها التوق 
) الدد ) ۳ 3 ومنع اتلك ماد در حد 0 قال دون ماسالت عنه 
حدد آی منع قال ف الاساس مال عنده حدد ای بد و حدد طارلق فخا تة 
مستنملدر قال خد عليه حددا من الباب الانی اذا غضب عليه پس حد ادغامله 
وفك الله استعمال اوللور و باطل و بموده معناستنه استعمال اولاور که اهل 
رشدی ارتکادن مئع اندر ومنه قال دعوة حدد ای باطلة وخبر حدد ای باطل 
کاذب و حدد ارض جاده بر طاغك و کلب قسلسی دیارنده برارضك اععیدر(ادة) 
شده وزننده انسایه عارض اولان تبر لك و کستکیدلای حالتنه اطلاق او لور 
و طارلق معتاسنه استعمال اولنور تقول حددت علیه حدا وحدة کا ذکر وحاق 
مقولسی ا لت لوب کسکین اولاق معناسنه‌در تقول حددت السکین حدا قدت 
عدة ( اادد ) امیر وزتده ههد وه نور ارک ری رنه متصل و جاور 
اولان ار ض ومکانك بر یدر که فاضهاری مشر 2 اوله صاحبلری که آیکینك پر سنوری 


/ او اعد ا اد اولورر تقول داری حدیدة داره ای حدها رها و حد ند 


د#وره دنور جیی ان و ند دات کلو ر صلابی ھت سشسیی ردن منع 
ابلدیګچون یاخود غیری منم ودفع ایلدیگچون یاخود حدت شانندن اوادبغچون 
اطلاق اولئدی و حدید کسکین شیته دنور قال سکین حد ند و حدندة ورجل حدد 
اطع واللسان وکویشی کسکین راصحه‌لو اولان حیوانه حدد الطره اطلاق اولنور 
تقال ناقه حدندة ابر ةاذا كا نت تو حدفیا راحد‌حادة اى دكية( الصادة ) مشاده وزننده 
ما عله پانندن اہ م فاعل هو شدر حدند معناسنه در که هنور اولان ارض یاخو د داره 
دا بر 19 بق فو صو ف یامسندالیه اعشا ر هدر تقو ل‌داری حدند داره وصحادنهاای حدها 
که وفاده مدر او لور مقاب ماشه قال اده حادة اذا خاضیدوحاصعت 


و حالفت ان در بقال حاده آذا عاداء و حالفه ( الداد ) نشداد وزننده : 


دموربی به دنور آھنکر معناسنه و زنداحی نه دینور ”چان معناستنه بوسی 
خر وجدن منع انلدبگهون یاخود ز شیر وبوقاغی کی دمورلر الله اوض‌اشدیغجون 
وقیو جیه دشور واب معناسن که و نده دج جح و ار در و در یا به اطلاق او لور 


|| درا مق آدیدر ) الا هداد ) ارتعداد ور ده اتتوره ظو' غق اشا سه د وه گر 


مقر دیدر صبور وزننده و حتد ع برشیئت اصل و موه ۳ :اديور 
(باحتد) منرال وزنشده اصل ونیاد معناسنه‌در که اقامت معناسندن اسم مکانذر | ۱ 
قال فلان من محتد صدق ای اصل 29 ومند رشت وطعته اولئور | 
ال کم اند ای الطبع ( اند ) كتف وزننده رنوت ناس الاسل وی[ ۱ 
حو هر او لاننه دنور قال هو حتد ای خالص الاصل ( اعد ( فت بر نسته‌ نك ه 
اصل وحوهری خالص وبا کمره اولق معناسته‌در قال حند الشی" حتدا مزالاب 
الرابم اذا کان حتد!ا ( الح (a‏ تفعیل وزننده بر نسته‌ی خالص الاصل وافضل ‏ 
ا اختار الك معناسنه‌در قول حتدت الشی" اذا اخنزبه طلوصه ‏ 
وفصله ( الد ) حالك ده بى ودالك تشدیدیله ایی نسنه بنده اجر ER‏ اولان 
شگه دینو رکه آحدهها آ ره حتاط ومتعدی او لغه ماز نع او لور ترکیده ‏ سنور تعیږ | 
اولنور مولفك ار انه کوره اصل ماده هنع معناسنه موطوعدر و جد ۳ 
پرشيثك عایت و هتلاس نه دنور نادیدن مانع او لدیجون تقال هذا حد الارض . 

ای غایتما ومتتماها وهر ثيئك کنکین اولان برینه دنور قحك آغزی کی که ا 
بر طرفنك منت‌اسیدر قال ضربه حد السیف وحدته وونلر تیه پالصدردر وحد ۱ 
الانسان آدمك ام وحدت وڌو نانک غير ك تلطنه مانعدر و حدالشراپ ]| 
باده‌تك سور ندن وتر لکندن فار درک شر به مانعدر شاعرانه‌بی کسکین شراب 1 
وی پاك دفع ایدر وحد دفع ومنع ايلك «عناسسنه‌در که معنای, اصلیدر تقال ]| 
حده عنه حدا من الباب الاول اذا دفعه ومنعه وحرم وحنایت ادن کشیه ۱ 
ردخ اول قباحته کندس ی معاو دیدن بان با لعبره ار تکادن ماز نع اولود ثی | 

اله تأدیب وتعریر ايلك معناسته درکه مراد حدشرعی اورمقدر 3 حد الذنب | 
اذا اديه ا عنعه وغره عن الذنب وو ادي دی حد اله سعادر تسمه 
پااصدر در جیی حدود و ومنه حدود الله تعای ووا. ے فاعل اون تک 
خلال الله حرام بیننی فاصل و قرب و تعدی‌نه ماز م ولو زا و انسانه عارض 
اولان قدو ابو وتمر لك عالنه دتور a‏ وی ۳ دت ۱ 
وزننده در مصدر اولور تقول حددت عله حدا وحدة من الباب الثاني آذا 
ضرت عليه و رنسته‌ی آخر نسته‌دن فصل و عیبر" الك ۳ اختلافتی ۱ 
e‏ بقال حد الثقی* عن الى" ادا مير عنه مولنك عن الشی" قوف 

ن ای" الاخر شدیرنده اولغله اعاد: معرفه خدشهسی وارد اور و ياق 
این ET‏ ار اس اکه دکله کسکین ابلك معناسنه‌در ‏ 
بقال بحد السکین حدا اذا مها حدر اومبرد خدت حدة.ای شهذها فزت 
منث ضعیر ری سکین که‌سینه راجعدرکه مذ کر و مونث > ملف تسار( 

13۳ 


ue ٩ مر بر‎ a, A E 
ای ف الا ای هھ دی ناكار دی راده تصغیر تعظم اودر مره ده‎ 
هش نار‎ OE هی اما م1‎ rR a 4< ئاق ۶۱ هن‎ 


بیان اوشدبنی اوزره عهیدی و یی وجهیسدی و لذبری و مریطی مقولهسی 
مصغرا ومقصورا وارد اولان الفاظك آخرارنده واقع ياء ادات تصغیر دکلدر 
پلکه و نلر خضاری وشقاری مقولسی اسمانه حول اولفشدر ( المهید ) سعید 
وزننده سول رعا اطلاق اولئو رکه چوعنی دواب ومواثی اوئلیوب تورهش 
اولة قال مرعی جهید اذا صار قد حهده الال ( الجاهد ) تفاعل وزننده پر ماده 
ضعننده ذل مقدور ابلك معناسنه‌در قال شحاهد ف الاس اذا بذل وسعه توزراده 
تفاعل ثلایی معناسنه در وای کی ( اليد ) جيك کسرله يوه دنور علق 
مغتاسنه عل قول بونده قلاده وین بره یاخود پوك اوکنه دنور مقدم 
العنق معناسسنه جیی اجیاد وجیود کلور و حید خالونلرك وکدن اولان کوحك 
ایش انه دنور ) اليد ( تیل بر ىڭ کردی اوز ون باخود احد ر 4 
اوژون اوق معناسنه‌در بقال جاد الغلام اد جیدا من الباب الرابع اذا طال 
حیده ودق مع طول ( الاحید ) اجر وزننده آندن صفتدر هو نژنده حیداء و حیدابه 
دنور جع جود کلور جيك ضیله واحید ن عبداله عد نندندر ( احیاد ( هم هنك 
فيه برقیون آدبدر و مکه تراننده برارض یاخود ر طاغك آد در جح نك خی 
بع آ تلري اوراده آرام اغلر بله اجیاد اله تسميه اولندی شارح دړ که کویا 
جواد سج اولان احیاد الله ما اولمشدز لکن حوادك جمی‌حیاد و حیدل احیاد 
او اغاه مو لفت و و<جی سد بط دکلدر بلکه اسای ع دن مضاض اوراده عالقه دن 
وز نفر کسه نك بیونارتی اورمغله احیاد الله سمه اولندی ونراه‌ده حیاد عنونده 
م‌سومدر مولفك توجیهی اکا ملاع اولور 

# فصل الاه اا ٤‏ ( النود ( نای فو قیه اه قعود وز ده اقامت ابلك 
معناسنهدر يقال حتد اکان حتو دا من الباب اشای اذا اقام وحتود جح او لور 
مشار ع اند بپردن صو آحق و صو به کیره حك براردر حتد مفر ددر 
فعی‌نلر ( اند ( ضمتنله شول کوزه دنور که اصلا صو منقطع او اه که مراد 
شر لغانلو کوز اوله‌حقدر بقال عین حتد اذا کانت لابتقطع ماؤها جوهری 
وراده عینی پیکاره جل ایلکله وهم ایلشدر شار ج دب رکه زیدی محتصن العینده 
حوهریبه موافق ست ایلشدر وحتد یه عیون منسلقه ه دیور که سلاق‌عاتنه 
اوغر امش کوزار در وسلاق برعلتدر که اکثری کوز بیکارنده ظهور اندر حدتلو 
راطو تدر کون له تايلوب ورك فسادنه مودی اولور علامتلری کوز قماقلری 
فزار وب غلیظ اولقدز وکاهجه کريك بتن رارك تقر حنه مودی اولور اول کوز 


سل (عبیر او لثور و ومعناده حید جعدر حتد مقر ددر ۳۱۹9 کذلك حتود 

۳ 

امن ادا اخر ج زیده كله وطعامه اشنا ايلك معناسنه مستعملدر 2 


متلا اولان کسه موی اکا ترجیم واختدار ادر یاخود فقر زفاقه احره کرت 


الطعام اذا اشتماه وطعاعی جوغه كمك معنا رنه مستعملدر قال جهد الطعام | 

اذا اکثر من | کله وقوله تعالی [ واقسموا اه جهده امانرم ] اى بالفوا ق اين | 
واجتمدواجهد البلاء جيك عي كه كان‌النى عليه السلام [ بتعوذ باه من‌جهد اللا |[ 
ودرك الشقاء وشماتة الاعداء ] حدشده واردو مراد اول حالت شدده درکه 5۱ | 


عیالدن عبارتدر (الاجتماد) افتعال وزانده الوب صرف مقدور الك ا 
يقال اجتبد ف الام اذا جد ویذل الوسم ( الاحهناد ) هزمنك کنمرله بودن | 
نهایت مرتبه رج ومشفته اوضامق‌معناسنه‌در بقالاجهدت داعه اذا بلغ جهدها | 
و طعامه اشا ايلك معناسته مستعیلدر بقال اجهد الطعام اذا اسیماه وصاح | 
و صقاله قبر چايك تورنوب حوغالق »عناءته مستعملدر بقال اجهد الشیب اذا از 
کر واسرع ویر ارزو ظاهر اولق معناسته‌در قال احهدت الارض اذا رزت 1 


"و بر نسته عیان و آشکار اولق معناسنه مستعلدر که جد حهد لازمیدر تقال | 
احهد الق اذا طهر وو ور خصو صده حرم واحتراط. الك اه دواد کل 


-» 


قبالغة فك 1 لازميدز قال احهد ق‌الام اذ؛ احناط وی‌نسته آخر ل 
ر ۲ حهد 2۶۱ هس ور و و ما 


ا35 تفر يق متعبدر بقال احهد ال اذا اختلط یعیی بغبره و رکه مالنی 
طاغیدوب افنا الك معناسنه در که محنتی مورئدر قال اجهد ماله اذا افناه وف قه 
وخمتومت وعداوت بانده بل وسع ايلك معتاسنه در شقال احهد الدو اذا 
جد فى العداوة وىك مین اولق معناسنه‌در قال احهدلی القوم اذا اشر فوا زرا 
قومك قربیتی قلیءوجت‌در وبرنسنه یبرایش تولکنه کلوب حطول عکن واسان 
اولق معناسته در قال اجهد لك الامر ای امکنك ( ابلهد ) فعترنله برکه نك 
وجه معاشی ك ضیق وشدت اوزره اولق معناس‌نه‌در قال حهد عیشته حمدا 
من الباب الرایع اذا نکد واشند ( الاهد) حهد لفظی تا کید اعون ابراد اوور 
قال جهد جاهد میالفة (الهاد ) مصاب وزننده شول بك بره د تورکه آنده اضّلا 
نبات اثری اولیه قال ارض جهاد ای صلبة لانبات با اول بزه ترکیده بور تعبیر 


اولنوز وجهاد مسوال اعاحنك عشنه دینور ( الباد ) قتال وزننده ( واحاهدت) | 
مقاتله وزننده دشمن دیله حرب وقتال ايلك معناستنه در که مراد مقال‌ده افراع | 
وسع ایلکدر يقال جاهد الاسلام جاهدة وجهادا اذا قاتلو امع العدو (ابلهادی). 

فصاری وزنده وراد فيد رکه جرد وس وصرفقی مقدورك مایتنه دنور , 


قال جماداك ان تفعل ای قصاراك ( ادى ) مصغر نیه سیله مقصوراجمد ]ًإ 
معناسنه در یل له وعهیدی عهد معناسنه اولدینی کی نقول لابلفن جهید | O 


غلبه ا ) الحودة ( مقو له وز ده ابو و افع تور یانش بر دور شال 
حید ت الارض واحیدت فھی وده ( العاوید ( او وفع يغور ره دنور که 

سین وضز وی وفورننه‌سی اويه اسیو خاودك مفر دی وودر تعا سيت کی 


۱ ) احبد ) مین وزننده کر اولان حود ووو ا اسم فاعل هز د در 


موت حاضس معناسنه‌در شال حتف د ای‌حاضی ل او اك معناسنه اولان 
اجادءودن دجی اسم فاع(در قال ساعر ید ( اواد ( غ اب وزنده .اممدر 
صو س اه باخود ك شد د اولان صو سین اه دنور «صدری گر او اندی شال 


| اخدذه الوادی ای اعطش او شد نه وار غغغه د ینور تعاس فعناسنه ) اعرد ( مقو ل 


وزننده ىك صو صه مش یاخود صو زلقدن هلا که مرف اولش انسان و حیوابه 
دنور شال حید الر.حل حاد فهو مود ای عطش اواثمرفی على ااهلاك کاد کر 
) الودی ( جيك یله حزيرة ان عر ده موصل قر ننده بر طاغدر که طو فانده 
سفینة و ج عليه التلام اک بناشوب اوراده مبتةر اولدی واجأنام جبل پاننده 
رطاغك دخ اعیدر ( اوالودی ) تابعسدن برذاندر اسعی غير معروفدر وشعبة 
ی جا جك کی اولان حارت ن عبرك کنده‌سیدر (.ابادی ) زعفران اممیدر 
( العاود ) شاعل وزان ده حث وحدال ادنلر قنیسنك دایل ورهای احود 
واصلیدر دو هربری نظر ودقت ايلك معناسته‌در يقال ماود القوم اذا نظر وا 
اہم اجود جه ( او دیاء ) جيك طمی ومد الله کله دنور ( ابید ) جيك کله 
یاب اولغله عنقر یب ذ کر اولنور ( محوده ) بای موحده‌نك فححیله ہے دیار نده بر 
موضعدر ( جوجواده ) جهلرد فعیله طی قسله‌سی دیارنده پرمو ضعدر ( ا؛جادا) 
چعنی عبث وباطلله اطلاق اوور کویا که حروف .قطعاندن معنا ومفهوم مستفاد 
او لدیغنه بى در قال وقع القوم فیا:جاد اوق‌باطل ( اطهد ) جيك حى وى 
وهايك سکو یله ناب وطاقت معناسنه‌در بقال افر خ جهده وجهده ای طافنه 
ور و مشقت معناسته‌در شال اصاه منه حهدی ای مشقة وحجهد غایت و ایت 
معناسته مستعم‌لدر طاقت معناسندن مأخوذدر ومنه قال اجهد جهدل ای ابلغ 
غایتك بعت غایت مقدورکی صرف ابدوب چالیشه پادیکاك قدر چالش مصباحك 
بیاننه کوره غایت معناسنه اولان جهد امحق فهلددر وحهد مصدر اولور چاعق 
0 122 ق لاس بدا من لباب اثالت اذا جد ورا دص داد 
ماوت مه به رچ ومشفته اوغراعق معناسته‌در بقال جهدد اه اذا ابلغ حه‌دها 
ورکسەی اجان ابلك هعناسننه مستعملور شال جهد ,یز ند اذا اههند وص‌ض 
مس ای زو ن و مهرزو ل فلق E E‏ تفای و شال حهد اذرض فلاا 
اذا هزله وسبودك باطله یاغتی اخراج ايلك معناسنه مسته‌ملدر نقال جهد 
و 

مس تج 


ولان اذا ایی اطید وحود و رم رتل4 بر کشه نه کد ور هط یفام ور 

اجاده‌در هما آی اعظاه ااه و آت حواد اولق ما ددر قال اخود القرس ‏ 
اجوادا عل الاصل اذا صاز جوادا و فرس حواد صاحی اولق معناستهدر قال . 
اجاد قلان واحود اذاصارذا حواد ورکوزل وراز کور م اولقمستاسته در | 
شال احیدت الارض عل الحهول آذا اصانا عمط حود و خواد شضی ولا ۲عل ‏ 
الك معناسته در بقال اجاد فلان بالولدا ذاولده جوادا واو وراج اچه ویرعك ‏ 
معناسنه در قال اجاده القد اذا اعطاه حیادا ( اممواد ) مفتاح وزننده دا 

ر ایشی او ادر اولان کسیه دنور بقال صایغ مجوادای مید وخوش اده 
ومتین ورنکین شعر نظم ایدن شاع»ده وصف اولور شال شاع واد ای جد 

( الاسعاد, ) بر نسته ی او تونق باخود او نسنه طلب ا٤ك‏ معناسنه در قال 
اسجاد الشی" اذا وحده او طلبه حید او رآ دهدن جود وکرم ایس معتاسته در 
تقال اسعاد ای طلب حوده فاجاده وفرس حواد طلت ايلك معنا هدر قال 
اسجاد الفرس اذا طلبه جواداء( ابلواد ) ”عاب وزنده صفتدر کرم وجواعرد ‏ 
آدمه دیشور مذکر و مونثه اطلاق اولنور قال رحل جوادای خی و ارا 
حوادای خی جى احواد و اجاود کلور وحود کلور جيك ضیله فذل و قذال ‏ 
کی وجوده کور اهاه وواد اشکی ونی کول متوق ۱۳۱39۶ ا 
اولتوز جیی حیاد کلور بقال فرس حوادای بین‌ابلودة رایع ( الود ) جيات لھ 
جواء‌دلك ايلك معناستنه‌در بقال جاد الرجل جودا 1 تکرم وجود iT‏ 
اطلاق اولنور ذکر اولنان عطشه کی تفال قیلندن وجود , e‏ 
( الجوید ) تفعیل وزننده آت جواد اواق معناستنه‌در بقال جود الفرس آذ 
ضار حواد شار ح د رکه مود ریق کوزل ايلك و خو شی با عق معناسته ده 
کلور مدلا جوید حر وف خرفلرك هربرنی مر جلر بدن صفتلریله ادا ایلکدن عبارندر 
اہی ( الود ) جيك فع 4 حوق بوره على قول فوقنده يحور اولیات يع 

عادتا آندن ژیاده باغاز ت مور اره دنور وراده حود جا جعیدر جرب | 
و صاحب کی وکاه اولور که جود -صاه وصف اولور تقول هاجت "عاء جود 
ونئنه یه سیلاده اراد اولتور بقال عطرتان جو دان وتقول مطرنا مطرتین‌خودرن 
بس ونلرده جعیت 5ظ رات اعتبار له در وحود وحوود قعود وزننده کوز , 1 
حوق ياش دوکكث معناستنه در بقال جادت العن خواد وحوود اذا ۱ کر د 1 
و جان ور مك اوزره اولق معناسته‌در بقال جاد بنفسه اذا قارب ان بقضی ویر دما 1 
عشق ومحبت غالب اولق 0 نقال جاده الهوی اذا شاقه وغلبه ورا دم 
برآ خر آ دمه جود وکرم باتده غا ۳ ب اولق معناسنه در قال جاد. ولان فلا ادا ۱ 


ane nis 

eA 
Terror ran at inka ran 
| وغه وبر صنفدن اولان رجل واحده اطلاق اولاور وق الال * انله جنودا‎ 
مها العسل * شار ح د دب رکه اسیز ی دای الله عنه که شمان احداندن وامير‎ 
الومنین على الر نی کم له وحهه طر فندن اواور صفین و قعه‌سنده شامرلری‎ 
نغایت تطبیق وشرازه جعیدلری کزیق در حه سنه کلشیدی با کهان عسل زهر اك‎ 
( تناو ایلکله وفات اکن معاو به حناپلری حقنده و مش اراد ایادی ۱ الند‎ 
فعتیناه طبراغی غلیظ بره دینور وبر نو ع طاشلره دنور که رخاونده چاموره شبیه‎ 
او اور وحند عنده بر بلده آ ددر وحند ۷ شهر ان معافر یله س‌ندن ر دطن تون‎ 
وعلى ن چ مد سد در ( ند ) جم وزنده ېر سحون اوزرده بر ا‎ 
حنده ) عده وزننده ( وحناد ) کتان وزنشسده اءمادندر خلاد ن ده وهیم‎ ) 
۱ ی جتاد محدلردر ( حناده ) مامه وزننده بر نجه اتاب کر ام اعلر در رز جد‎ 
ژ بر وزنده اسعاء والقادندز حنبد بن عبدارجن ویرادری جید اتهاندندر وجند‎ 
) سلطان طالقة صوفیه اولان ابوالقاسم سعید بن‌عسد حنم‌تلر ينك لقبدر ( اجنادین‎ 
تئیه بلیه‌سیله دمشق ناحیه‌سنده بر موضعدر ( جندییسایور ) موضع ال ون که‎ 
او ۱ [ انلید ) کش ورسد او وپټ شید دنور که کول وک‎ 
مقاپلیدر قال ی“ جید طدر دی جی چیاد وجیادات کلور که بو جع المع در‎ 
وحیاند کلور فارسیده یکو دنور مصباحك یانته کوره عند البصریین ونك اصل‎ 
جود دی شیف وز ده وعند الکوفین حیود ادى ( الودة ) جيك ضعي‎ 
والود: ) جيك فعيله ر نسنه او اولق معناسنه‌در يقال جاد الشی" جود حودة‎ ( 
وجودة اذا صار حیدا ور آدم او ابش ايشلك معناسنه‌در قول وفعله شاملدر‎ 
قال جاد فلان اذا ای بالید و آت اتکی کوزل ودر شی خوش وسکرعسی اغلا‎ 
| ن ادال س ود و حودة اذا صاز عتوادا کا سید کر و حووة‎ 0 
جيك فی صو صه‌مق على قول صو سر لقدن هلا که مشرف اولق معناسنه‌در‎ 
قال جيد الرحل شاد عل بناء احهول جودة اذا عطش او اشرف على الهلا‎ 
۱ اساسك بانته کوره عطشهه حوده اطلاق تفأله مبنی در مهلکه‌ه مفازه اطلاق‎ 
کی وجوده امز غغق معناسنه در تقال چاد ار حل اذا تعش و بر کسه به شوق وآرزو‎ 
اله مجذب ومنساق اولق معناسنه فستعلدر عطش معناسندن مأخوذدر تقول الى‎ 
لا جاد اليك ای اشتاق واساق اساسده ای لا جاد الی لقانك وانه لاد الل فلاند‎ 
ای بشتاق 1۱ ما کا تقول ما پس موّ اف تشویش اوزره ست ابلشدر وحوده له‎ 
عنده بر وادئ اسیدر ( الا یاده ) اراده و ولا عزاهت) تاه فقو ر‎ 
نسنه ی 5 بر ای ی اوفلق واو کورمك معناسنه در شال احاد قلان الشی" واحوده‎ 
اذا حعله ۵ وبر او ايش ایشاك پر او سنه بدا فلق معناسنه‌در يقال اچاد‎ اله وق الفدوحات لانقواوا رمضان فانترمضال می أا ١ه‏ تفای ا ا 

n ست‎ 


شهار اله شهر ره‌ضان تعبیری بو نکته به مب‌در ودیع آبلر بنه دی سهر ضاف ۱ 3 
اولورکه موس بہار معناسسنه اولان ریعدن امتبازه مبی‌در پس حرم صفر شهر | 
ريع الاول وشهر ريع الاخر ورجب وشعبان وشهر ره‌ضان دیدرگ تعداد اوور | 
انمی‌وجادی باشسسن‌کوزه و صف اولورکه صاحنك‌قسوت قلندن یاشدت ا 
نت ادر بقال عین جادی و ظلت العین جادی ای جامدة لاندمغ ( اطود) ۱ 
صبور وزننده ودی معناي مر ورهن و صف اولور شالعین جود وز جل جامد 3 
العین‌ای قليل الدمم كناية عن قسوة القلب ( الحد ) جك ضمى وضتنلد وك | 
ارضه اطلاق اوور ( اجد ) اجد. وزننده ان میان‌درکه اابدندر (ابلوامد) ۲ 
اراضی پتلرنده اولان حدلره وسنور وفاصلداره اطلاق اولور مفردی چامده‌دد | 
(جد) جد وززنده اسعاد در جدالکندی | اند بدر ) جاد ) کتاب وز نذه ر ددر 
([جد) عنق وزد غ ترانده رحبل آد بدر ( جدان ) عمان وزننده مکه ولنده | 
نیع اله عرص بیننده بر طاغ آدیدر ویادیهده اج تام موضعله نيه عزال بنده ۱ 
پر وادی آدیدر ( ال جاد ) کتان وزننده کسچی قلمه دنور قطع معناسندندر قال ]| | 
سیف جادای صارم ( الاجاد ) زەك کسر له طو کدرمق معناسته‌در و مناسبتله ‏ 
ازام واجاب معناسنده مستعیلدر نهک ثلائیسی زوم ووجوب معناسنه مستملدر | 
تقول احجدت حى علیه ای او حجیده وال مته ) المحمد ( تسن وزنده يك عل 
وعسك شخصه دینور قال رجل جمد اى بخیل متشدذ یمن البالغ فى الخل واد | 
او ونده امین عل قول قوم پنلرنده امین ومعقد اولان کسیه دینور وجادی آل | 
داخل اولش کسیه دنور وی خبر ومافعت اولان شقصه اطلاق اولنود قال | 
رجل مد ای قليل النفع وراده قلت عدمدن کنایه‌در ( الجامد ) جاور وزننده | 
خانه‌سی بتشك قومشوید اطلاق اولنور ایکیسیده داعا بری بری حوارنده کویا که ۱۱۱ 
مجمد اولوب برقرار اولورار تقول هو جامدی ای جاری بیت بيت ( اجعدة ) | 
جيك وعنكت فعیله بر پرده پ رکش طاش کو مه سنه دنور یاخود وا ن عباددن |" 
تدر یعتی این عباد محیط نام کتانده وی آنکله تقسبر ایلدی لکن جعر مد ۱ 
تصفب اعشدر ( ابلید) خيك ضيه اسك ور آممك اقرا ۱۳۱ 
دینور که حزب وجیش کی اسم جعدر جی‌جنود کلور مولفك بصارده بیاننه کوره 
جند فختینله ارض غلیظه‌به موضوع اولغله آ ندن اخذ اله غلظت اعتارینه مب . 
عسکره واتباع واعوانه حند اطلاق ایلدپلر جيك ضيه اہی وجند شر و مدینه ه 
اطلاق اولنور وخلق دن على حدة يغغى بشقه بشقه صنفه اطلاق اولنور نقال 
هذا جند قدا قبل وهؤلاء جند قدا قبلوا نته که امت لفظی دی بو کونه‌در 
۷ 


EY ۱ 

اطلاق اولتور جی اجاد وجاد کلور جيك کسرله وجد ان معدی کرب‌در که 
کنده قلاسی ملو کنندندر وجد رفداد قضاسنده برقربه آ دیدر ( الاد ) ”عاب 
وز ده قوراق ره اطلاق اولنور که اصلا مور طوقفغامش !وله وقوراق‌سنه ه 
دور که انده اصلا يغور ياغاءش اولد «وافك الارض والسنة ۸ یصییا مطر 
و انده بصا قو تاجن قردیدر اساسده وسنه جاد وارض اد جیاقما 
ای لاهظر عنوانیله م‌سومدر وجاد کنندو کاهل اقه به اطلاق او لتور و و حضان 
کی مؤت وص فعال‌در وجاد سودسز اقه‌یه اطلاق او لور بقال ناقة جادای 
ان فا وروع وب اسمیدر ونده جيك کب مر لهده زبازده‌در وع بلر ګیل 
کے جاد الکف اطلاق ابدرر بقال فلان جاد الکف ای يل ( جاد ) قطام 
وزنده يل شقصی ذم وقد ح معر ضنده ایراد اولنور و وءصدردن معدول فعل 
ام در جامد اال اونتدت جال اوسون د در قال ف الااصیل جاد له دعاء عل 
ااخیل وود الال وشیضه جاد له ۱ جادی ( حباری وزشده شیهور ص به 
اسبلر دندرک له ایی آیدر ری جادی الاوی رى جتادی الاخر در و و ععرفه 
ومزشر که غبر منصرفدر جی جادیات کلور قبل الاسلام جادی الاول به جادی : 
| یسه درز ایدی محر مدن بشجی ای اولق حسیله وجادی الاخره‌ه جادی سته 
درار ادی وقت اسلامده اوی و آخر هه سدیل او لندی مزج در که تا عبن 
اعتبار در سلفده شهور انا عشمل رر امعلری وار ادي ته که جادی الاول 
حتین وآخره ری ابله مسماایدی وناراری دی غار نده مس ومد مور وناحل 
وولصان کی دفعة تایه‌ده اسای" شهور وضعنی مراد انللر له اول هنکامده اماك 
“اء سبسله اجماد عيون وقوگفا اواغله شهر ین مذ کورنه جادی اطلاق ایلدیلر 
آندنصکره جریان انار وسار اباب #ظبه عندارنده معظم و عالهقدار اواق 
حستیله ر حب د بد دلر و تشعب قبائل پاخود اشعاب عود وفو عنه‌مییی شعبان‌و شدت 
حر ارت زماننده رمطان ددپلر وشوال اذناب اقه پاخود کو ج وفتنه تصادف 
ایلکله شسوال وارك رحات وفراغ حاره ايامنه ذو القعده وزيارة كو ءطب 
هکامنه ذو اد ڪھ * ورك 2 وک قارت ایاعنه رم و طعف ارکان و صفر ت وجوه 
والوان یاخود بری برتی غار له دیارارتی صفر وخای قویدقلری وفته صفر وار 
وفته دبیع و اند سنده ریعان دیدیار وجادی کیت وت اله غمر ماصمر فدر اواده 


اولی و نایده آخر اله مصف اولور متقدمه وا خر ه فعناسنه در بانیده اخری 

دغدپی واحده معناسنه اولغله متقدمه وما «به شامل اولفین اشاسی یل 
اولور ومعلوم اوله که رمضان اسیاء -سنای الهیه‌دن اولدیفتی بعض ققین بت 
ایلدیلر کافی جواهر اضر وق اث[ اقرا زمضان و لیکن انسیوه کانسیه 


شزا مور ا ی EG‏ مق یی شرس نز 
N: 3 0 ۳ WW 0 2 :‏ ۹ 1 
۰ د 5 م 
1۰ 

جعفر وزننده صلب وشدید اولان انسان و حیوانه دینور ویردن یامه آشکه دنور 
وقوحه قاری ه دینور و دس بلا د نده بر موضع ادر ) اللعدة ۱ دحر جه وت || 
مر عله و کف سناد قال جلءد ار جل اذا اس ع فی الهرب ورکسهیی | 
موب ره اوزاعق معناش نه‌در قول حلعدت فلاا ای صرعته ومدده صریعا | 
) الا حلعداد ( اسیط ار وز نده ره جالفغله اوزالوب باق معناسنه در قال 
احلعد ال حل اذا امتد شار ا( ابذلاعد ) علابط وزننده یاوژووانا اولان ارکت | 
دوه‌یه دنور جمی حلاعد کاور جيك فعیلر ( اللفدة ) فاله حلبده وزننده‌منفعتی | 
او بهو ده شما وه و غ و و حلبه به دوز تقال لس وه الا حلقدة ایا بللبد | 

تی لاغناه وا ( اللمد ) حعفر وزنده قیاه دیور خر معناسنه ویاوز وش د )۱ 
ا دنور هابه جلذه دی دنور قال رجل جلد و جلدة ای شدید وصغره ‏ 
"دیور بقرء معناسنه وخا متلو دوه سوؤريسنه یاخود قوجه اولنلر ننه دنور ووز 
تاد معاوز اولان ر سوری یو له دنور ) اللمو د ( عنقود وزننده Es‏ 
قیابه وایری یاخود پاشلو اولان برسوری دوه‌یه دبنور ( اطلمد ) زر ج وزد 
اتان الضخل معناسنه د رکه آز.حه صو اجره توفلوب خقعش قیاله دوز ( الاد ةا 
هابله طاشلق بره دنور قال ارض جلد: ای ج ( اللامید ) جاور جعیدر که 


حلامیده دبرار ( ذات الامید ) رموضع آددر ( المد ) جد وزننده [واود. ۱ 
قعود وزنده طوکق ععناسنه‌در تقال جد الاء و کل سائل و جد جدا ونجودا ۱ 
له الاب الاوك واتلاس بداب وجد وصف اولور که طو کن شه دیور | 
هیا لد" یه بااصدر در وجذ وجود حیل اواق‌معناسنه RR‏ رکه خی EELS‏ 
ځاری اولن رق ال جد الرجل و حد جدا و جودا اذا عل و جد کون معناسنه | 
مسعملدو ق‌الاصل طو کدر مق معناسنه در او اغله جریانتی قطغ معناسندن متصوردر ‏ 
تقال جد الشی" اذاقطعه وواحب ولازم وستقر اولق معناسنه مستعملدر طو ى 1 
معناسندن مأخوذدر تقول جد حق على فلان ای وجب ( انامد ) جوددن اس | 
زدیا ماه تلو وین مایا ب وکومش مقوله ی ماله که ماه ۱3۱۳ 
دبرا جامد اظلاق ادرار ته که ناطقه که یوان مقولهسی مالذر داب اطلاق ‏ 
اندرار قال لك" جامد هذا المال و ذابد اي ضامته و ناطقه وسعید نان سعدابلامدی 
زاهد مذهوردر وحدشده روایی دی وار در ( ایند ) شعیل وزننده رسته 
طوکق ایسته مك ۶نی طوکق اوزره اوق معناسنه در لقال جد الاء اذا حاول 
ان حمد ( اد ) ات قار « اطلاق او ور ٹم کی وجامد لفظندن جع اولور 
حدم وخادم کی وجد طوکش صویه دیور که بوز_تعبیر او لاور هو رکسکه بره 
PER 


"۹ 


0 


Nora 


الارض اذا اصتاا ابید وة رای به طوثلق معناستنه در قال احلدوا غلى ناه ۱ 
الهو اذااصانم ابید وبرکسه‌ی برشیثه مضطر وااچاد الك معناسته مستعیلدر 
بقال احلده ۳ اذا اه ۰ المالد ) اسم فاعل نیه‌سیله محدئیندن او 

سعید مجالدن سعد بن عبر الهمد ای الکوق در که ابا ع تابمیندندر امام شافی ۱ 
آنك حقنده کان مجالد جلد یور دیلر بوراده جلد جهول اوزره یکذب معناسنه‌درکه 
برمی بالکذب دعکدر اورمق معناسندن مستعاردر پاخود مرب وتعرپرك ملزوی 
اولان ظن باخود ېمت معناسته مستعملدر حت اساسده فلان لجلد یر ای بظن 
به عو اه مر سو مدر ( الاحتلاد ) افتعال وزنده قاده اولان وا و عیی 
امك معتاسسنهدر کویا که دریستی بیله ترك انلامکدر قال اجتلد مانی الاناء اذا 
نس به کله ( حلدان و حلداء ( وال کر نله حداء و حدان معناسنه در بعیی‌جاز ده 
تربارز مو ضح اسلریدر جداء وجدان کی اک جلدان وجلداء دځ دیرر ومنه 
فان ر دار وک دک ق نجدان [ بوجلد) بیمد,وزندد | 
جاعتدر ( جلوه ) قبول وزشده اند لسده برقر هدر حفص بن عاصم اللودی 
اورادندر اما یج م۳ رواتدن اجد ن عمد ن عسی اتللودی التیساوری جيك 
ضمیلددر جوهری وهمنه مبنی ولانقل بالضم قولیله نی ایلشدر شار ح در که ایسا ۱ 
ورده سکه الود نام له به منسویدر ( الد ) حدث وزنده کتاپ حلدلین أ 
استاده دنور ( اعلندی ) حباطی وزنده ( واعلندد ) دالله فاحر وزا کارکسیه 
دنور وی صأحرد | له تقسیر ایدزلر تععیف ابلشلر در ۱ احلندی ( مغر دی وزنده ۱ 
5 ول انسان وسیوانه دنور ( جلنداء )جيك ضمی ولامك فعنی ۱ 
ومداله سلفده عان اولکه‌سنك شاهی امعیدر الف مقصور اولدرق لام مضمو مه 
| ده زیا زده‌در حوهری وهنه مبی الفك قصری ولاموك فحر_ له شید اتلشدر 
ا کی * و حانداء E‏ * 3 قراف حض‌موت الف * (حلده ) 
سعد وزننده ( وجلید ) زبیر وزننده ( وحلده ) جيك کسریله ( وججالد ) اسماء 
رجالدندر وعبد الله بن عمد ن ای اغلید که امبر وزننده‌در محدئیندندر ( الليدة ) 
عر بده وزننده آت کر وهنك کور لتوار نه وهنکامه ار ينه دنور تقول معت حلیدة 
الیل ای اصوانبا ( ال لحمد ) سفرجل وزنننده فلیظ نسنهه دینور بقال شي" 
ورحل جلمد ای غلیظ ( الخد ) خای ده یله مط o,‏ 
اوزانوب تان کسیه دیون يقال رحل جر ای ستلق پس اداد آرقه اوزده 
اوزانوب یاعق معناسنه‌در ( اططندی ) جننطی وزننده اصلا برايشه برامین بې 
خير ومنفعت ثخصه دور بقال رجل جلندی ای لاغناء عنده يعنى لاخبر ولانفع 
فيه ( حلسد ) حعفر وز ننده ( و الاه ( معر وف اولەرق بر صم آد در( اللعد) 
حت ح وم TCI‏ جر و هر SAE‏ هی یت مد 


اول 2 ۷ کی ج سارح در که اصل حلد ءصدردر آدمكت ریا وت اکتناب ايلك 
هعتاسته دعر ه مبالغه ودصف ادوب و اندن حلادت تصرق ایلدیلر و حلد ره دوشىك 
مغناس نه در که ضمريك لازمه‌سیدر بقال جلد ه على بتاء الجهول اذا سقط ال | 
الارض ( للد ) فحت‌نله جلد لنطنده لغتدر که دک اولندی و لل ماه اونش أ 
دوه پاور پسنك‌بوزلش دریسته دنور کهاصنی مام دیدکلری اوتلق تتخیاد طولدروب | 
عه یاوری شکلنه کر مکله اناسته عرض ادرار وی یاورسی اولق یه [ 
سار دوه‌نك یاورسته حنین ادوب و سودی چکز اولور غل قول جلد عرد " 
او لش یاور نك پنه شول دریسنه دینورکه سار یاوریه کیدروب اول REF‏ 
هلاك اولان ناقهبه عرض ایدرر آ نی استشعامله کندی باوریسی قاس ادوب ۱ ۱ 
یاقیلور وجلد طبراغی بك وصرتی دوز وهموار اولان ارضه دینور وشول تیوه 
دیتورکه هر طوغو رده قوزسی هلاك او لور اوله و امحلرنده کوحکلری اولیان 1 
يوك دوه سوریسته دینور واولاد والبای اولیان قیون و کی نه و دوهء‌ه دیتور ‏ 1 
وجلد شدت وزور وقوت ععناسنه اسم اولور وبومعناده مصدر اولور کسید کر | 
کذلاك مصدز او لور بر قراغیل اولق 0 قال حلدت الارض حلدا من‌الباب: ۱ 
ارانع اذا اصاما ادلید ( اعللادة ) کرامه وزشده ( والملودة ) جيك ضيه 
( والملد ) فعتینله ( واعلود ) محلول ومعقول كى مصدر اولهرق Hm‏ 1 
وهادر اولق معناستهدر تقال جلد ارجل حلادة و حلودة و جلدا ع 
الباب انلاس اذاكان ذاشدة وقوء( اللد) سعد وزننده ( واللید) ا 
وزننده آ دن وصفلردر اول تمد بالصدردر اتك جن احلاد کلور وحلداء | 
کلورکر ماء کی وجلاد کلور کبار کی( العلد ) تفعل وزننده ق‌دانه جلادق وغیکن از 
تکاله جلادت کوستور مك معتاسنه ذر تقال حلدفلان آذا تکلفابللد (ابللاد)کتاب ۱ 
وزنده‌صلب وکبر خر مااغا جارنه دنور وك‌سودلو اقه‌لره‌دشور عل‌قول سودری ]| 
ودولری اولیار ند ینور شار حك بیانتذکوره مقر دی جلده در بلده وزننده( ۳ 
فجانله ودی طبراغی بك وصری دوز پره وداعا یاوریسی هلاك اولان قیونه‌دنود [ 
) ا اليد ) حار یب وزنده بود سودی و اوان اولان دوهاره دنور لاد 
مق ر ددر ( امحلد ) منعر وزننده سول دری بار حه‌سته دنور که توحه کار ا 
آنکله حهر مار ننه اوره‌رق افغان ادرلر جی مالید کلور ظاهرا غبر قیاس اوزده | 
( الحالدة ) مقاعله وزننده آلت حرله اورشعق معناسته‌در ا جالدوا بالتیووف ف | 
اذا تسار با ( اذل اهر وه سیخ و ذ کر اولندی وجلید أ 
قراغی تعببر اولنان رطوته دو رکه رطب هوالرده بره ساقط اولور فارسیده || 
سیم دنور ) الاحلاد ) ھ همرءنك کسریله رکز اغیل اولق معناتته در قال|ا حلدت 


الارض. 

۱۱۰۳ 

ددر شال امد الم اذا چبار جعدا و بورشوب بورتلق 
معناسته مستعملدر شال عد ای" وار جل اذا شبض ( الععید ) تفعیل وز ده 
صاحنی فیورجق ابلك معناسنه‌در ال جعد شعره اذا جعله جعدا ( اعد ) 
معظم وزننده بك قوی اولان حوربا مقوله‌سنه اطلاق اولنور حعد کی شال حيس 
معد ای غلیظ ( اوچعده واو جعاده ) مامه وزننده سباعدن قوردك کنبه‌سیدر 
( توحعده ) رجاعتدر شاع مشهور ابغه العدى ۲ نردندر ( ابلعدة ) وعده 
وزننده دیشی قوزی ه دنور رخل معناسته ( العادد ( صنادد وزننده پرصاری 
و غلیظ وقوری سنه درکه ععینه بر کی رطو تلو و رخاوتلو اولور هلوز 
طو عورمش طوارد مه‌ستدن اغوز حیقماز دن اقدعه اول‌ظهور ایدر ( جعید ) زب 
وزننده اء ربالدندر ( الد ) جيه ككسرلله ( واللد ) فحتینلد هر حیو انك‌در سنه 
دشور مسك معناسنه جى اجلاد وجلود کلور و جلد انسانك آ لت ناسلنه اطلاق 
او لور کنابه و حهیله و به فسس قوله تغالی 1 و قالوا او دهم شهدم علا 1 
الایة ای لفر وحهم ( الاحلاد ) لدد يدر که ذ کر اولندی و عبار اجلاد 
الانسان وشالید الانسان دیرلر آدمك وجودینك جاعت تصن و جسنی یعتی 
ی ارادء ارز قال ماشه الاد فلان اوالیده بانجلاد اه 


اوتحالیده و اجلاد ليد ادخ جعیدر کا سید کر ۱ ا یلد ( معطم وزننده شول 


کیکه دینورکه بالکایه اتی زائل او لوب همان آوزرنده بردری قالش اوله بقال‌عظم 
جلد اذا م جق عليه الا اإللد ولد كيل یاخود وزی معلوم رمقدار معین جل 
ق بوک دشور که ارقه ده پاخود داه به جيل اولنور یی بین العرب مکيل 
وموزوندن بر مقسداره دیتورکه لزنه معلوم در شارحك. ای اوزره آ دوز 
رطل مقداردر ولد ضربدن قطعا باك ویر واسی اولیان ته اطلاق اولثور شال 
فرس ملد اذا كان لانفرع من الضنرب ( الجليد ) تفعنیل وزننده بوغاز لش 
دوه‌نك در یستی وز وب حقر مق معنا سنه در و و خصاتصددر و نناسی سلب اتعو ندر 
بقال جلد ازور اذا بزع جلده ( ابللد ) جيك فحی ولامك سکونیله قامچی ابه 
اورعق معناسنه‌در ال حلده حلدا من الباب الثانی اذا ضرهه بالسوط وبرکسەنك 
در سنه طوقفق بااور مق معناسنه در قال حلده اذا اضاب حلده اصل معنا و در 
بعده بوندن جلد تیف ایلدیل رکه 0 قامعی به اطلاق ایلدیار بمده قاکجی 
اله اورمق معناستی و بدن تفر د ایادیلر و جلد برآدی ر حصو صه حمر وا کر اه 
اعلت ا مس‌عملدر قال حلده عل الام اذا | کر هه وجاع ايلك معناسنه 
مسنعلدر بقال جلد جاریته اذا جامعها و یلان صوقق معناسنه مستعیلدر بقال 

حلد نه اليه اذا لدغت و حلد و صف اولور پاوز وفوی ومادر آدعه دنور حلید 
ها اه 5 ٩‏ سانجا 


۳ 


کی تست ۳ 
زعف اله ویاعش نسنه‌ه دیئور شال توب مجسد و سد ای وغ ا 
وجسد معظم اه شول آواز, د اطلاق اولنورک نغمات لطیفه ورا 8 
اوز ره شش وار کب اولع ش اوه کو با که نماث رنکب له تیان اوالغد در قال أ 
صوت مجسد ای مر‌فوم عل افیات و محستة ( امجسد ) منبر وزننده حبلاق بدنه 
ماس وملاصق اولان لباسه دینور کوملك و ازار کی ( ابلساد ) غراب وو | 
بروحم اسیدرکه انسانك بطننه عارض اولور شارحك بیانثه کوره بوردصیرندیسی ‏ 


ن ی بابلا . 


او له حقدر ( حسداء) خر |ء ء وزننده و دظن ع حلذانده از فوهع آدیدر (ذو الجاسد) , 
میت یله عاص ن حشیرن (قسدر ادا ای ز موق راله صیخ ادن اولدر )اع 1 
حوهری وکدیی کر جه بوراده و ایلدی لکن سے د و موجه دکلدر لان 

اصلیددر ) الضصد ( جيك فے ی وضاد همه نك و له حلد معناسنه د رکه E‏ 
وجادر آدمه دنور اضل حلد ایدی ع بلر لای ضاده ادال ادرار شال رج 
حصد ای حلد ( العد ) رعد و قیورحق صساحه و صقاله دینور سبط 
مقابلیدر عل ول صه او لاننه دور قال شعر حعد وهو خلاف الط اوالقصیر ‏ 
E‏ و حعد فیورجق صاحل من وصف او لور ر مونانده حعد ه دټګور يقال 
رحل حعد اة جعدة اذا کن ف شعره حعوده و حعد عناك طبراغه اطلاق , 
او لور لمق سب له مبزا ک اولق ملا حه سیله در شال " ری حعد ای 3 وبك قوي | 
و علرظ اولان حوربا وولاج مقولهسی طعامه اطلاق او ور قال حيس عد ای ۱ 
غلرظ وحاس > رما ویاعی و کشکی خاط لد صب او لور پرطعام آدیدر ودک 1 | 
وحوایرد آدمه اطلاق او لنور بقال رحل حول ای ار اا eos‏ 
ع بلر حهو دت سعر اله ۵و صوف او لغله‌ی ند نکنابه ایدرار و حعد و حعد ادن 
یل شقصه‌ده اطلاق اولنور قال رجل جعد کر و رجل جعد وجعد الیدین ]| 
ای خيل و فرومایه ولثم السب اولان کسیه جعد القفا اطلاق اوور i‏ 11 
ماه سس‌فر از اولدیغعون شال فلان حعد القفا ایم اسب وہرمقلری ف ِ 
او لانه حعد الا صایع اطلاق او لنوز و حعد سو و اولیوب دورك اولان بوزه 
ویکاغه و صف او لور شال حد حود ای غمر اسیل و حعد تون نك حوق اولان ۱ 4 
دو هه اطلاق اولنور قال دعر حعد ای کثر الو بر وا نده ات قات کپوك 00 
بغار ش دوه‌ه حعد ۳ اطلاق او لور شال دعیر حعد اللغام اي مزا ۶ الزید : 
ومغول وحینی وزاری ك ی ۳ ری ود ملاحت اولان وزه وصف او لور شال 
وجه جعد ای تدر قلیل ال وحعد اسامی* رچالدندر ( العودة ) تين 
) واللعادة ( دعاده وزننده صاح فیورحق اولق معتا سنه در قال حعد الشعر ۱ 1 
جعودة وحعادة من الباب الاهس ضد سبط ( الجعد ) a‏ وزننده صاح i‏ 


قیورجتلفق 

E 

| کینه دنور قال جر د الزرعاذا اصاه‌اطراد فهو مجرود (اللرادی) غر ابی وز ننده 
صنعاء عن قضاسنده برق ره در(اطرادة) جيك طعیله دصسه اله عامه يناده بر قو مسال 
آډیدر(جراد) غاب وزننده بنو کے دیارنده بر صو آدیدر (دار اجرد) جيك کسرلہ 
ايى موضع آدیدر بودارابکر د معریدر( ان جرده ) جوت فعیله پفدادمالدار ندن 
رمعر وف آدم ادى( حرادی ) فرادی وزننده ی es‏ 
وزشده عقین ده ر وادی اسعیدر ( الک ده 0 م فاعل یه سیل تعمان ان 
منذر لك زوخه‌سی اسیدر ( حرود ) صنبور وزننده دهشق راننده بر هو ضعدر 
( اجازد ) هك ضعیله ( وجارد ) طار دوز ننده بررموضع اعلر در (الاحر هداد) 
اصمداد وزننده سرعت ابلك معناسنه‌در يقال احرهد الرحل فى السبر و غیره 
احرهدادا اذا اسرع ور نسته شووب اوزامق معناسنه‌در قال احرهد اشی؛ 
اذا امد وطال ومستر ودام اواق معناسنه‌در بقال اجرهد الشی" اذا اسقرویر 
تباث اترندن خالی اولق معناسنه‌در يقال اجرهدت الارض اذا ل وجد فا 
بت ويل بغایت قط وصعویت اوزره اولق معناسنه‌در قال احرهدت. الستة 
اذا اثغدت وصعبت ای غلب علبا اقعط ( ابر هدة ) دحرحه وزننده ورعکده 
بك سرعت ايلك معناسنه‌در شارحك بای آوزره مصدر در مر هد سرعتله ورر 
اولان روندهه دور وجرهده پوك صو دسئرسنه دور جره معناسته وحرهده 
دی افتدر حرزبه وزننده ( اطرهد ) حعفر وزنده ( واگرهد ) سنبل وزنت‌ده 
نشاطلو حست وچاتك رونده‌یه دنور وحرهد. ن خویلد اګځاد ندر ( المد ( 
جيك وسينك ڪر انسانك وحن ملائکه‌نك جسم ودنه دىتور مو لفك ناراد 
اة ا تحسد ون احص در ذوی المقوله #صوصدر لكن ن جسم ا ماد 
ثلیدیی مشقل اولغله سار حیوان وجادائه اطلاق اوللور پس ساره اطلاق 
تشبیه وجهیله اواور وجسد لون صاحی اولاه و جسم صو و هوا کی لوی 
اولیانه اطلاق او لتو ر و حهتله دم وزعف انه اطلاق ایلدیثر ای و حسد ز عفر انه 
دنور وبتی اسرايلك وزاغیسنه اطلاق اولنور که سامری -لیاندن دوزوب 
حبریل امین حسم‌تلر نك آ ی ایاغی آ اتندن الدپنی طبراق برکتله مظهر حیات 
اواوب واکا عبادت ابلدیلر کا قال تعالی [ فاخر ج لهم علا جد اله خوار ] 
پس حند کلهسی بدل اولوز مضار ذاحسد اه تأویل ایلدیلز و جسداقودعش 
قانه اطلاق اولتور ومصدر اولور رنسنهه فان باشعق معناسته در تقال حشد 
لدم به جسدا من الاب الرایع اذا لصق به ( اساد ) کتاب وزشنده ود 
زعفر انه دنور ( اسد ) کتف وزنده ( واناسد واعسید ) امیر وزننده 


ونار ده قورعش قانه دور ( الد ) مکرم وزننده ( والجسد ) معظام وزننده 
rs‏ مج سیم جع تارج رس وس رت بر مهو تحص مج ماس ی ملد ای ی ری تست 


مهس هر وس وی وه بو ی تون مرحم جر 


2 ون ۹ او ا م 3 
LP ORE 2 53‏ 3 2 ا 
۰ و ۳ Ca‏ ۹ 1 4 1 
,3 ۳ و 1 15 
aR‏ چ ار 
۲ رتست از " ۱ 
۰ ۰ 1 ر ار ۱۳ 


راء مکسور اولور سهة ندن ۳ اراده اولنور, ) ار ده ( سعید هو وز تدم آوزون۱ 
الان خرما دالثه دیتور کرد تا وکرك قوری اولسون على قول بیراقلری ازاله | 


او لغشنه دشور لکن اغا حندن کسش او لایدر و و مفر ددر جر بل جج جسی در : 
رده جر بد تعییر او لنان دککنك وندن مأخو ذدر وحر بده احلردن اصلا اده ۱ 1 


اولیان سواری آلاینه اطلاق اولنور پاده دن جر د او لدیغجون ومال شیه سته | 
اطلاق اولنور و حر ند احرد کی زمان دام وکامل معناسنه استعمال او تور شصاندن 


جرد اولدیغچون بقال بوم جرد ای تام وماراته مذجرید ان ای مذیومان ]| 


اوشپران وراده مذ اسم وحر بدا خر در (الرد) جيك صعیله بود احلر ده 
پیاده اولیان سواری, بلوکته اطلاق اولور قال خيل جريدة وجردای لارچالة 

5 ) الرادة ( انه وزننده برخالون آددر و عبد اله بن‌شی حسل واو تاده | 
حارث بن ربی وسلامة ن مار بن ایی الاسود نام کسه‌ارك فرسلری آدیدر وعاے | 
ین طفيلك فر سی اسمیدر که کنددنصکره.سیح بن مالك اندر ( حرداة العیاد )ا 
برمشہور فرس امعیدر عل قول عیار اوك دیشلر کدد برآدم ایدی بردږی چک ک5 ]| 
طوئوبا کل ایلکه مبادرت ایلدکده ديشنك کدکندن‌هزار ز حتله‌قورتلوب قاجفله از 
جرداة العیار برتقر یله برمضیقدن خلاص اولانك‌حقنده مثل اولدی ( ابلردانان ) [ 
ایی حنکی خا نو نار ایذی که مکدده اولورار ادی على قول نعمان ن منذر بام امرك 1 
چنکیاری ایدی ( الجرد ) معظم وزننده ( وابلزدان ) جيك ضیلہ اجرد کی بون 
طرنقلن حیوانك ذکرته اطلاق اوور على قول جیغ حیوانانه شاملدر وجردات 
لقظنك جعی جرادین کلور (الراد ) جلاد وزننده توج فانلره جلا و صقیل ورن 
وباس آحوب تصفیه ادن آدمه اطلاق اولنور قاون الادب مبرجنك روه 


مال تعبیر ی طمر طه ال د نفس یری اع در ) الاح رد HEK‏ ودال مژدده الها کر 
جوزننده و عضا فيفل اعد وزشده زیازده در بر بات اسمیدر که آ نکله مار 


استدلال او تور (الراد) “ڪاپ وز ننده حکرکه به دیتور معر وفدر هذ کر وموشه ۱ 


اطلاق او لنوز برك وزیی ادن جر بدي باعث نسعیه دز سار ح د واسم جنس در 
عفردی حراده‌در شر وشره کے تابث صرق یکساندر پس هذ کر نده حي لفظط 
آخردن اولقدر که واحد مذ کر جعه ملس اولیه زرا اسماء کشر ۰ سی وار دز | 
اہی وجراد برموضع وبرطاغ آددر وجراد ناس معناسنه أستعمال اولنور قال 

ماادری ای ح اد عازه ای ای: الناس ذهب به اوغری‌ی حراده تشه ایلدیلر 
( المرودة ) حکرکه‌سی حوق بره دوز شنال ارض مرودة ای کثبر: اراد 
(السرود ) جکر که عکدن.قارتی و حعناك اولان آدمد دنور قال جرد از جل 


على بناء الجهول اذا شک بطته ناکل تراد هو رود وی 214 لش 
A 


ته اطلای او نوو که هرارۍ بات ار ندن جرد ايده تقال ستذ 
جارود ای مقعطدة يعن حرد الات واوغورسن شوم قدم کسیذ .اطلاق او لنورکه 
آوف‌ادیش ری خبردن خالی اندر اوله شال رجل جارود ای مشئوم یعنی جرد 
> ابر بشئو مه وجار ود اگاندن بش ن عر والعیدی لق در جر د م‌ضنه اوغر امش 
دوهی لوب داییلر بنه فرار ابلکله مض میور دار لرینك دوه لر ينه سرایثله 
جله سی هلا اواغین جارود ال تقلیب ایلدیلر وجرد جيك یله برس ضدر که 
دووءلرك وباری و دریلری قاولیوب قبقزل انی ظاهر اولور وا کثری هلاك اولود 
(اباروده) زیدیه‌دن برطا نقد رکه ابو جارود زياد بن ای زياد نام کسیه منسوبلردر 
ارس ور امام باقر <طم‌تلری حر‌سومه سر‌حوب تیه اناشیدی که دریاده 
شاک ان تر شیطان آدیدر وطافة مسفو ره مذاهب زابغه به ذاهپلردر ازا حمل امامیی 

امام على حضرتلربنه نص الله حصم ابالر له مخالفت ادنلری تکفر اپدرار وحسین 
حفر تار ند نصکر اه امامتی شورادر در ر ) ال رد) تفعل وزننده صو نوب حبلاعق 
معناسنه‌در شال جرد زدا من توبه فهر د وقبایان نسنه‌نك قینامسی سا کن اولق 
,معنا شاه استعمال اولتور شال ا د ا اذا سکن غلیانه وسن قجو قلرندن 
ق معتاسته متت‌لرر شال ۳ دت اسئبلة اذا خرحت م ن لفانشها و رايشه 
شی واقدام ايلك معناسنه استعمال اولنو رکه خفت اعون صو بوب واشمیر 
ساق ايلك لاز میدر قال یز د زد لامره اذا جد فيه وجاحه تشبه ايلك معناسنه 
مستعہارر اج رام احون صوق متا یتله تقال 2 د ا مج اذا تشبه ۳ مو اف 
ونکله اسیو حد بثه اشارت ایلشدر قال عر دطی اه عنه [ دوا با 0 وان 
حرموا] ای تشیهوا بالا ج (الاحر اد) انفعال وزننده ودخی صوغق معناسنه در 
قال جرد زیدا فر د واه د شار ح دب رکه 3 حه مو لك »نان مطاو ع اولق 


ظاھ ر در لکن اي دید یکه احر اد مطاو ع a‏ بلکه ات داء صو عق دعر ی 


معناسنه در پس مطاوع اولدقده صویلق و نة او لدقده صوق اله تبر 
اولور واحراد آت اوفق ووفقه ویل اولمق معناسنه‌در شال اجرد الفرس 
عن حرد وول باخود ور عك ك اوزا وب ند اولق معناسته مستي‌لدر ربره 
صابوب یاود ایلشیکدن مجر د اولدیغهون تقال ار دیه السبراذا امتد شارح‌د رکه 
بوراده الیل نیو د سی محر قدر واقعا اساسده ار د نا السهر اذا امتد وطال من 
غبرل‌عل شی" عبار یله موسسدر ( ابطردة ) جيك یله ( والجرد ) معظم وزننده 
( والجرد ) رانك حي اوحی دی حاصل بالصدر اولان صویقونلق معناسئه در 
لقال امراة بضه ابلردة والجرد والمجرد ای بضة عند الجرد يعنى صویقونانی 
که از کین واشبو مرک سی رانك فحیله مصدزدر الکن حاصل مراد در وا کر 


۱ 
وپرنسته نك قبوغنی صویوب کیدرمك معناسنه‌در بقال جرد الهود جرا من الباب ا 


بقال فرس اجرد ای قصیر الشعر ورقیقه ویارشده سایرری سبق ادر اولان 4 


الاول اذا قشمه ودرننك ولرل ولوب قویرعق معناسنه‌در قال جرد اطلداذا | 

بزع شعره ویرکسه‌دن برنسته استیوب عنوع ور وم اولی على فول مستول مع ۴ 
الکراهه ورلك معناسته‌در یقال جرد القوم اذا سألهم غتعوء اواعطوه رهن |[ . 
وصویوب جبلاعق معناسنه‌در که معنای اصلیه‌در تقال جراد زدا من وه آذا | 
غر اہ وعوغی حلاجلق معناستنه‌در يقال جرد القطن اذا حلجه وجرد اسك لیاسه | 
دینور سعیه پالصدر در وب اسکیدکده هاولری دوکیلوب املس اولور تقال توب 
جرد وردة حردای خلق وجرد فرح وذ کردن هر رنه اطلاق اولتور وقلقانه 
اطلاق اولنور وماندن یه قلانته اطلاق او لور و آرقه به دنور( الا رد) ار 
وزننده ود اونسن ز قبربره دشور قال مکان احرد ای لاان يدوو 
دنور تقال رجلاحرد اي لاشعر عليه واوفق ووفقه تویلو اله دنورک چیده‌در 


اطلاق اولتور کویا که سوریدن جرد اولور بقال فرس اجرد ای سباق واجرد تام 
وکامل معناستته استعمال اوور تقصاندن مجرد اولدیغجون بقال وم اجردای ‏ ۰ 
ام و کذا الشهر و العام و شال ما راه مذ احردان ای بومان او شیران امات ]| 
واجرد بترن طرنقل حيوانك ذکریته اطلاق اولنور قادن صویلوب حقدیتی أا 
اعون وآرقه + دیور جرد کی قال ری فلان على اجر ده اي عل طهر ند اکن ٩5‏ 
اه اب طالفه سنك صرتى احق اولور ( الرداء ) جراء وزننده ( واطرد: ) 
و حه وز ننده باب ابری اولیان ارضه دور شال ارض در داء و حردة اي 
لانبات فیبا وجرداء صافی شرابه اطلاق اولتورکه صودن مجر د اولور قال خر از . 
حرداء ای صافية (الصرد) تفعیل وزننده قوراقلق بری نباندن خال‌قاق معناسته‌در ‏ 
قال حرد الط الارض ادا حعلها حر داء ور تباث E‏ صوعق معباسته در 
قال جرد العود اذا قشره ودرتك ویلرتی قوڕرعق قاو لی کاس هدر عال ‏ 
جرد اللد اذا زع شعره واستدیکی نسته‌دن روم اولق باخود مع الکر اهه 1 
نائل اولق معناسنه‌در جرد کی بقال جرد القوم اذا سألهم قتعوه اواعطوه ]| 
کارهین و صو وب حیلاعی معناسنه در ال جرد زیدا من و به اذا عر اه و عوغی ۱ 
حلاجاق معتانستنه‌در تقال جرد القطن اذا حثحه وگی قنندن صیرمق سا 1 
يقال جر د السیف اذا سله ویازون نقطه واع اب مقوله سى ضابطه‌دن خال یازمق 

معتاسته در ال جر دالکتابه اذا ۸ یضیطه وحج قران یوب جم افراد ابلت قال 
معتاسته در بقال جر د اطراذا اف ده ول بقرن وکهنه اواب‌کيك معناسنه در قال جر د 


ارجل اذا لیس ابر ودی ای اخیلقان (ابلارود) قاعول وزننده که ابنيةهبالغه دادو 
5 ۱۰۹۱ 
و سس سس سس سس سس سس سس سس مس سس سس سس وس سس سس 


دار اىده جح وقو شو لنه‌حق تشر و جر مقولی ىس ی وق آجق وح 
,در وا کا حدو حدان دی درل و مناستله 2 بار ملسن ومشنبه مشکوك 
او لدقد نصک ره واضم و فشب تیان او لان ماده دید ه یل طر نله ضر حت حداء 

و حداء ود انصرافله وعد عدم | نصم افلد ومجدان دیرر وح بعد الا لتباس 
اغا سنه تکیت او له کوره اء ا حداء ضعير ندر ا احير هبه کوره 
صه دن باخود خطه‌دن عیار در وحد (فظنده انصمرافی +و ۳ وعدم انصی‌اف 
۱ شقعه اعتبار نله در ) الدود ( ضور وزننده سو دی آزااش یو نه دور يقال 
1 نر جدود اذا قل لیا A‏ | دیدر J‏ المعادة ( دشد ند دالاه مفاعلة و زننده 
برکسه اله حقیقت دعا سیل خصو مت انلك E‏ یک هر ری حق بم 
طرفده‌در ادو ادعا ایلکدن عبارتدر بقال جاد فى الام اذا حاققه. ( ابلادة ) بولك 
اولو بر نه دیتو رکه و سطندن عبار ندر معظم الطريق معنا سنه جي حو اد کاور 
بعض امهانده مطلقا اولو بول اله مفسردرکه شاهراه تعپیر اولنور قال اخذ 
احادة ای معطم الطریق ) حد الااق و حدموای ( چهرلر لد عله عقیق مد نهده 
ایی‌مو ضعدر ( حدان ) جيك ضعیله بر موضعدر وحدان ن حدیلة ن اسد ريعة 
الفر س قلس :دن بر طن کیبر ل بدر در ) اد ندة ( جيك فح مصس دہ ایی 
۱ قریه در ( ابجديدة ) مصغرا حصن کین قر بنذه برقلعة حصنیه اسمیدر ود بلادنده 
باغلو باغععه لو با نو نع آدیدر ظاهر ‏ محد غلطدر که ی من لور خاز دهد ز که 
با لاه برقربة عظیه در وحدنده ساو رده ر صو آدیدر (احداد) هر منك فع ره بادبه ده 
بر موضعدر ( ذو ادن ) عبداله بن عروین الارث اله فارس الطهیاء دید کلری 
گرون زر عه به اطلاق او لثور بو راده حد نصیب معنأاسنة در ) حدند ( ز بر وزننده 
ان خطاب الکلی‌در که ابعندندر مصی فهنده حاضس اولشدر ( الرد ) فحتنلر 
: اصلا بات انری اولیان قر ورا و فضاه دور امباتتها با ينه کوره بوماده 
ص وروق معناسنه مو ضعدر معایی" از آ بدن متفر عدر وقضای مزوره حر د 
اطلاق ميه پالصدردر تقول بزلا ق‌حردای ق‌فضاء بلا بات وحرده مص در 
او لو ر عص صه ومکان ساندن خال اولق قاف تشد يقال جرد الکان حر دا هن 
الباب ارايم اذا کان احر د وآت اوفق و یلو اولق ماو شال حر د الفرس 
اذا کان اجرد وحرد بو کے پلادنده بر موضع آدیدر وحرد دوابه محخصوص برعیب 
امیدر عل قول وذال مجمه ابلدد رکه آر دسکیری شبشکن اولقدر وجرد حکرکهیی 
حوق عکدن قورداشی دیدکلری عیکه متلا اولق معناسنه در قال جرد الرجل 
اذا شریئ حلده, من اک اد( النلرد ) فر د وزننده بود باټ اتری اولیان 


۱ مکانه دبنور وصف بالصدر در باخو د صعب کی صفتدر شال مکان حر دای لابات به 
وم .. > مت نت 

کو رم دان ا جهدر. سید اک قان ا الا ضد هرل ورزننته‌ن ۱ 
يكيلك ویکیدن بای معناسنه‌در يقال اجد اللوب اذا صیره جدیدا وطیرای || ۲ 
قان دوز برده كمك معناسنه‌در قال احد الرحل اذا سك الدد وبول غلك ]| 
ومسئوی اولق معتاسه در شال احد الطر تق ادا صار حددا وعر بر فلان ۱ 13 
هدن اعراض ادوب ایرد انلدم صك برده اخدث قرو ۱ 
ترکته معناسنه قرون نفس اطقه ه دینور وراده احداد مخقیق واحکام معناسته | 
اولفله اجذت نفسی الرقض ‏ والاعراض مته نقدیرنده‌در باخود قطع معتاستدن ‏ 
مأخوذدر اصعی. اجد فلان امره تذلك عبارتق اله تسیر آیلعتدر | 
( الجديد ) تفعیل وزننده ( والا-جداد ) و نارده a‏ یکنات ویکیدن مق 
معناسنه‌در قال حدد الوب و اسعده ععیی احده ( العذد ) قعل وزنده باه ِ 
معناسته دریقال جدده فتجدد و طوارك عه‌سندن سودی حکیلوب توکفك معناسته‌در ا 
انقطاع معتاسندن مأخو ددر شال دد اضرع ذا ذهب له ) الد ( جيك 
ف ذکر اولنان جد موّشدر NET‏ ات ]اه دینور و وجد ِ 
وجده کله‌اری وجه مسرود اوزره صفتلردر برکله‌سی کی ( ابلذاد ) رمان وزننده ]| | 
کهنه لباساره دبنور شارحك یانی اوزره کداذ فارسی معریدر وبری بریته بند ]| ۲ 
اوش نسنه به دنور ایب ب واعا ج داللری مقوله‌سی اک وکو ك طاغلرة دنو 2 
حبال صغار معناسنه شارح دیرکه صواب اولان خبال اونقذر ای 1 اله ' 
(1بلداد ) کتان وز ند ماله بی به اطلاق اولنور بايع الجر متا مقول قطم - ۱ 
ایلدیتعون ( الدیدان والاحدان ) ننه یه ره ليل وباره اطلاق اولنور 
) اعلدحد ) جارك فی طبراغی ك اوله‌رق دوز وهنوار اولان ار ضه دنور 
)خد وزو سک کی هه ا برکیده:اغستوس 
وجی واوراق وک دید کار يدر وبرنوع سوه اسمیدز که کوزك سياهنك 
کو کنده ظهور آندر ووبن الاطباء شاطات دد کلزی او له حقدر که طبقةٌ قرنیه ده. 
حادت اولور داری کی اوفهحق صولوحه سیوله‌در وجدجد جنده شیه 
ر وحك آدیدر 1 ۱ اوحاق جک ز کسی دید کار ند رکه عر يده صرار الیل دی 
دیرار کهدار دور ودراز فریاد ایدر وجدجد پك امی‌به دبنور حرعظی معتاسته 
( الداء ) جيك قخیی ودالك تشدبدیله.عه‌سی کوحت اولان خانونه دنور بقال 
امرأة حداء اذا كانت صغيرة الثدى وقو لنی‌کسيك‌دامه وهاشیه‌به دنور وبرعارضه 
سیییله سودی حکلیش حیوانه دنور بقال شاة حداء اذا كانت ذاهبة الان و الا 

صو سمی اولیان یابانه دنور .ال فلان. خداء ی لاماء فما وبحداء جازد. | 
برقز با آدیدر ( جداه )جيك کسه: طاتف ترابنده ال آیه‌سی کی دوز واصلا 


ی 1 
فان A‏ سای ری( ویب ی ی ۹ 

dk 


= 


0 م ۱ ۹۰ ۲ ۱ 

دنو رک خا(طه تعبیر او لور وحده مصدر اولور یکی اولق چنا سه قال حد 


الوب دة ھن ات الثاى اذا صار حددا ودر قه به ده حد ه اطلاق اندرار 


! کاسیذ کر ( ( ادة ) جيك یلد و دی از 3 قیدسنه دنور ومکه به جاور محر 4 
وا تاغل واوراده بمینه برموضع ۲ دیدرکه الا کاس الله جده تعبیر 


او نان نبدردر و جد اوزون اوزادی طر لقد به دنور ستاو 2 اک جي حدد 
کاور صر د وزنده ومنه قوله تعالی [ ومن ابال حدد يض وجر ] ای طرائق 
حالف لون الیل وعلامت ونشانه دنور تقول عرفت من حدنه ای من علاعته 
ارك صر‌ننده اولان شول خلق حزک‌به دنورکه لوننه الف اولور 
وذکر اولان طرشه یاخواد جرک معناسندن مأخوذ اولهرق برکسه خود خود 


وبعش 
بررأی ادوب اکا عامل او لسه رکب فلان حدة من الا من دبرر E‏ آ ددر 
و حده خر قه به اطلاق او (نور 0 ال4 حده کی شال ماعلیه حدة وحده ای 
خر و ( ادد ( اعبر وده ودج برد وه اطلاق اولنور وىك تصیبلو 
آ دمه دنور قال رحل حدید ای عظیم اد وتزکاهدن هنو زکسلش بزه دنور وک 


فطع ماتا تدن مفعو لدر يقال لوب جدید ای کا حدہ الاك و راده ک لفظنكت 


کاق مبادرت اتو ندر ومناستله هر یک نسنهبه حدد اطلاق اولفشدر ججیی حدد 
کلور سیر وسرر کی وحدید اولومه اطلاق اولنور مقطو ع وجزوم او لدیغچون 
پاخود قاطم او لدیجون و جدید عامه‌ده پر مر اسیدر ( اطدة ) فصتینلر ود 

4 وزبنه دنور و و فقه و ملخة دنور ور وع بوهری کی عار ضه به دور 
دوه قسمنڭ پونلرنده حادث اولور وطبراغی قالن دوز وهوار ارضه دنور 
( المد )جيك یله ودنی بك ك یرو آدمه دنور وکا اولورکه مبالغة نفس‌نه 
تستتله جدی دی دبرر وحد حده کی مکه‌نك ساحلنه دنور وهرشيئك جاننه 
دینور وسموز لکه دینوز ا دور و روع میوه اسید رکه طم میق ننه 
شییه اولور مفر دنده حده دنور وچارلقده وافع اولان قوھ دور وصوی 
حوق اولان قوق ه وصوی 1 اولان قویه دعکله مند او لور وا زحة صو به 
دنور ویابانك پراوحنده اولان ص ؤه وقدم صویه دینور وبرموضع آ دیدر 
( الجدود ) بودخی يك نتصیبلو ] دمه. دنور ( الداد ) جيك کله خرما کسینه 
دنور ۳ ال معناسته وجداد جدود لفظندن جع او لورکه ععله‌در قلاص 
وقاوص ك ی "موز قاحق اشکه دینور (اد.اد ) جيك فڪيله ودیی خرما کسینه 
دینیور ب حان حد الل وتجداده وحداده ای صرامه ( الاحداد ) همرمنك 
ا سر E‏ ھی وفی کاوب ای معناسنه در شال احد العل اذا حان جداده 
و سیی کاش ايلك معناسته‌در شال احد ق‌الامر اذا احمید و برنسته‌ن از کنن 

| 

؛ ٩‏ ۰ ۱ وس جح ار 

اذا حظظت به وقدره ووقع وحظوه معناسنه‌در قال‌الشار ح ومنه احدیث [ قت 
على باب ابلنة فاذا عامة من دخلها الفقر آء واذا احاب! ابلد عو ون ] ای 
ذووا الظ والظوة ورزق وفسعت معناسنه‌در يقال هو دود ای مرزوق 
واولولق عظمت معناسنه‌در قال جد ق‌عیون التاس جدا من الباب اثثالی اذا 
عظم وجد ایرمق کنارینه دینورکه قي تعبیر اولنور مرك عرضی اوراده مقع 
اولور ويرك بوزبنه دینورکه سیر ابله قطع اولنور وبك نملو قسعتی بول آدمه 
دنور تسییم بالصدردر بقال رجل جد ای عظم الظ ویغمودن طام آثق 
معتاسته‌در قال حد البیت حدا من اذباب المانی ادا و کف عن الظر و ونده 
جيك کسربلھ لفتدر کویا که سقف يدري طاهلقغه حهد ادر و حدکمك غعناسته‌در 
يقال جد ای" جدا من الباب الاول اذا قطعه وخرما کمنه دنورک تیه 
تالص_دردر حداد دی دور کاسیذ کر شار اح 2 کر نجه صرام تخل اه 
مقع در لکن A‏ متعاری اولان حدآددر حد اول معناده عصدر او هرق 
وارددر قولون جد الل جدا اذا صرمه اہی ( المد ) جیك کر له ودتی 
ایرمق قیسنه دنور شاط مر معناسنه ومصدر اولور چالشوب حبالق معناسنه 
يقال جد قالاس جدا من الباب الثانی اذا احنبد وبرنسنه کرحکدن ایشلت 
معناسته درکه هرل ولاغ ولطیفه مقابلیدر بقال جد فالا جدا من الاب الاول 
والثای ضد هن ل وله ايلك معتاسته‌در شال دق الام انا عل ومع ابا 
معناسته در قال جد فلان اذا حقق ومبالغه واععان اولنان ام محققه اطلاق اولشور 
بقال عذاب جد ای محقق مبالغ فيه ویقال فلان عام جد اى عام متاه بال 
الغاية وعربلرك اجدك لانقعل قولى هين مضاف اوله‌رق استعمال‌اولنور ووقعی 
متضمن‌در جم مکسور اولورسه محاطبك حقیقتنه ین ویر مك اولورکه سنك ذات 
و حقيقتكت احون دعك او لور وفخی صورنده حت. واقبالته اسطلافی او لور وواو 
الله وجدك لاتفعل دیدکده ج مفتوح اولور شارخ دیرکه واو صورننده قسم 


ظاھ ردر وآنده حد 73 جر وز اولور لکن اوی صورتلرده اختلاف او لفشدر 
هر حالده هب هرد استفهامیه در اصعبی ه کوره احد منك ادی باه حذف او لوپ حذ 
9 اوزره ماصوب اولدی س جا حقیقتکه یاخود حتکه عجن و پررم‌که 
بوني ایت مر هرن دعك اولور او عر ومالك ادا منك الله تفسیر اد کله نصی 
فصدریت اوژره او لور بوک کورہ جم داعا کور او لور حاصل معنا وی 
کرحکدن او له ره اش لن ن د٤ك AR‏ قولق اختبار انلشدر 
وسپیل وارتشافده و نك فصیلات متوعەسی مسوطه‌در ( اللده ) جيك کسر لله 
بودخی ساحل نره دنور وپرك بوزیته دېنور وکوېك نوننه کر د کاری قلادهبه 


۱۹۳ 


وز ده شول اوغلانه دنورک موز وقوروی وادای تام و بلوغه مقارب اوله ۱ 


مو نی توهده‌در هاله ( المیمد ) سرمد وزننده وحودی ابری وسموز خالونه دیور 
وید رمو ضح آدیدر ( امود ) وهد وزنده و مر‌ادفیدر ظاهرا مقلودر 
# فصل الم # ( اعد ) جيك فعی وحای 4 ونك سکوئیله ( واطعود ) فعود 
وز ننده 9 بیلو درکن انکار ایلك معناسته‌در شال حعده حقه وحقه جعدا 
و جعو دا من AI‏ الثالث اذا انکر م کله مود طانقه سه جود اطلاق‌بوت 
رسالتیناهی بلهرك انکار اتدکرننه من در وجعد عن عل وانکار عن حهل‌او لود 
( وحعد) وحعود برکنسته ی خی ولق معناسنه در قال حعد فلا با اذا صادفه 
یلا وحعد قات خر ار ماد فقر وضیق معاشدر ( اعد ( فک 
برئسنه بك آز اولق معناسنه در بقال جحد النبت اذا لم يطل ورکسه فقروضیق 
ماش اوزره اولق معناسنه‌در ال جحد ارحل اذا قل خبره ( اعد )جيك 
حمیله ودی فقر وقلت خير معناستنه در ( اعد ) کف وزنده ( واطعد ( 
سعد وزننده ( والاحعد ) اسعد وزننده قلي انلبر اولان بعتی فقر وفانه‌ی‌اولان 
کسیه دنور قال رحل جد وجعد واجعد ای قلیل ابر اساسده قلت خبر فقر 
اله ملدن عبارندر دو مشم‌وحدر وجعد کتف وزنده کوده‌سی قالبن وقصه 
اولان آله دور قال فرس جعد ای غلیظ فصر موشده جعده دنور هال 
کی اد کور کاب وزنده ( اطعاد ) شداد وزننده شول کشی هه دینورکه 
بل بك اولفله کے انزال ایدر اوله قال رجل جعاد ای بطئ الانزال (ادادی) 
ضراب وزننده ابری وعظیم الهیکل اولان يئه دنور ( احعادية ) هابله سود الله 
طو بطلو اولان قر به بد دنور وخرما الله باخود بغداله طلو اولان غ ارهه یع 
خراره دنور ( اشادی ) خای مجمه اله غر‌انی وزننده شول تن تعبهراولنان 
یا بو ان قابه ورک | کا سود صاغیلور واری و ومری کو ده لو دوه‌به دتورعللی 
قول مطلةا آبری و دزمان سیه د نور (او جذاد) غ‌اب‌وز ننده جک کت که سیدر 
( الد ) جيك فى ودالك تشددله بابانك پباسنه دینور وآالك باباسنه دنور 
ترکیده دده ویو بابا تعبیر اولنور جع اجداد کلور وجدود وجدوده کلور م 
وعومه کی مؤلفك بصارده بیاننه کوره جد ماده‌سی اصل قطم ارض مستوبه 


۳۷ موضوعدر سي وحهد و قطع خاص و فطع توب Eb‏ اولان كيلك 


و ومناستله لیل وار و طر قه وقطع مسافه ضعننده اولان اعانه ملایسه‌سی فيض 
۱ الهی کہ کنا وڪٽ ونصیب وشان معين اولان عطهت و ومناس له اب کیره 
۱ اطلاق ان هتفر عدر انی وحد مخت وطالع سك معناسثه در شال فلان ذوحد 


- 

اعتقاد وزننده ( والا ماد ) ای مثلثه الله آز جه صوه کك معناسته‌دز قال امد ۱ 

کے 

ایلدیلر دیکدز اول آدمه مود دینور کا سیذ کر ومد سمورمك معناسته‌در ال ا 
مد الرحل اذا من ) الا عاد ) زە نك کسر لله ( والاستعار ( و زار ده مد معناسته در E‏ 
بقال اعد الرجل الاء واستفده عمنی مده واستقاد بررآدمدن عطیه و احسان طلب | ۰ 
ایلك معناسته استعمال او لتورکه‌مال کثبر ندن‌شی* فلیل ایس‌کدر قال استقد. اذا | 
طلب معر وفه قال ق الاساس استقدنی فلان فقدت ای استعطای‌فاعطیت (الائقاد) | 


الز.حل واعد اذا ورد الماد و امد کلهسنك اعلالی ار د ماده‌سنده بیان اولندی ۱ 3 
( المخود) ود وزننده سول صوه دتو رکه کنزت وازدحامدن رک قريب ۱ 3 
او لوب همان بر مقدارجه قالش اوله بقال ماء مود اذا نفد من الزحام عليه الا || 
اقله وشول کسیه اطلاق اولنورکه کندیدن بك حوق استعطا اوثغله ورعکدن ]| | 
موجودی توکخش اوله نقال رحل منود اذا کان قدسغل فافی ماعنده عطاء ای ]| 
سأله الناس فاعطاهم كيرا حتی فنی ماله وشول کنشیه اطلاق اولنورکه کثرت ا ا 
جاعدن خاتو نار 12 بنده اولان نطفه‌ستی فطع وافنا اباش اوله بقال رجل نود | 
اذا كان قد مده التیا. ٠‏ ای نرفن ماهه عى منبه ( الامد ) رمك و ميك كل |[ . 
سرمه طاشنه دنور جر انكل معناسته بو دیارارده سرمه اصفقهای دلو مشهور در 1 
لای اله گزو ج بر سياه طاشدر ا(وسی اصقهانده طاع اتکلر نده اواور دغرب ار 
دیارنده دی او لور "حقله سرمه ادوپ کوزه حکرار ( اعد ) اجد وزنندهو هيك E‏ 
ضمیله زبازدهدر پرموضع آدندر شار ح دی رکه امرء القیسك اشبو + تطاول لك ]| 
پالامد + ونام الى وم ترقد * بيتنده اعد موضع مذ كوردر ( الاعیداد ) اعععداد | 
وزننده سورمك معناسنه‌در ال الماد الرحل اذا سعن ( عود) صبور وژنده أ 
قسدمادن رقبله آددر غير متصمرف در قر اعتار له ومتصمرف اولور او قل از 
اممی‌اولق اعتاربله وتانك ضعیلده زبانزده‌در وقرآن کر عده ضعلهده قرآت‌اوشدر ٩‏ 
و ونار قوم صا عليه السلام‌در ( اعد ) مضععل وزاشنده شمه‌سی ظاهر . 
و کشاده وهینی اطیف ورم ورنکن و داز ك اولان حهر 4۰ د ینور که شمرانك | 3 
جانخش اولدقلری روی دلارادر یقال.وجه معد ای ظاهر الشرة الل ال 
) اعد ( سر مد وزننده ھر ی وصت مذ کور او زره اولان تازه اوغلانه دینور | 
بقال غلام ءعد اذا کن وحهه معدا ( امعد ( غين دہ اله میور و ژننده r Bf‏ 
ك یاغی “موز اوغلاغه دنور قال حدی مغد ای عمتلی" شما ( التدو:ة 3 ان ۳ 
Pot‏ و فخی و دالاک ضيه مدنك انه على قول کو کنه دور مولف وق هب 
باننده RS‏ ایلشیدی وحربری دره‌ده وی رجال عهسنه وندی تسوان جه سنه 

e aaa era 

وزننده. 

eA 

کوله بول مق معناسنه در يقال ترمد العم اذا اساء عله ولم بنضجه اولطغه پالرماد 
وترمده دوه مرعاسی اولان شوراوت وعندن راونك امعیدر ره داء مداله 
پرموضع یاخود بن سعد دیارنده بر صو آد در 9 برمد) رمد وز نده اجأ تام 
طاغده برشعت انمیدر ( اشعد ) رعد وزننده تازه خرمابه دینور رطب و عل 
قول ارطابٍ غالب اولان بعنی اولق درجه‌سنه بالغ اولان قورغنه دنور و تازه 
سبر ه وره مقولهسنه دنور وو مشق نسته‌یه دنور شال ری تعد ای لين وع بار 
فلان کسه‌نك آزدن حوقدن برنسنه‌سی و قدر دحكث برده ماله تعد معد دبرار ای 
.قلیل ولا کشبر معد دی عد معناسنه‌در ( العشد ) مطمن وزننده وحودی 
بالو ذه کی رورم اولان تازه اوغلانه دنور بقال لام مثعثد ای لاع ( التفافید ) 
قالله سراویل وزننده قات قات اولش بیاض بلوداره دبنور ولباسك اج بوزنده 
اولان استارر ینه دنور عل‌قول اع اه حصوص برنوع لباسلره دینور وعندالبعض 
بر اه صافلدقلری اشیاء خفیه یه دیتور خود اشبو نفافید کلهمی فثافیددر 
نع آ ندن مقلویدر پس مقلوب اولدینی صورنده یاعبادید و شماطیط کی مفر دی 
ور تون دا توه مر دال مقدر وعقلوب اولدیی صتورتن 
مفر دی اصلنك هفر دی او لور ( الافید ) مصاع وزنده بود جامه لرك استارار نه 
دیور شار حك قو لن هکو ره مقر دی مثفددر ميت کاله ) العفید ( فعیل وزنده 
لپاسی آستارلق معناسنه‌در قال نقدد رعها شثفیدا اذا بطنه يعض امعم رده ضمیر 
تأ يله رطا عنو اننده مسوم او لغله غاطدر زبرا در ع اطدید مونث ودرع المرأة 
مذ کر در کذلك درعه دخه‌زری غلطدر ( نکد ) نك فحی وکافك سکوئیله نو 
م وردنده بز صو آدیدر کا ) ضمتینله وشقه ر صو آددر ( الملد )ايك فحی 
ولامك سكوايله فيل عى صيويق ترسلك معناسنهدر يقال ثلد الفیل "لدا من 
الباب الانی اذا سم رقیقا شار ح در که بوفیله #صوصدر سار حیوانده استعمال 
اولفر ( المد ) تانك فحی ويك سكونيل وفعتینله لغندر ( والماد ) کتاب وزننده 
اصل وماده‌سی اولیان آزحه صویه دنورک کیروسی کر اولور عل‌قول بعض 
طاشلق مقولهسی درشت برارده ابر کلوب قلان برمقداجه صویه دینور یاخود 
قيش مومنده ظهور ویازهنکاننده زائل اولان صوه دنور وغد عدوزنده 
مصدر اولوز صوی #داولدرق اتخاذ اغلك معناسنه‌درکه برحقور مقولاسی ره 
بر مقدار صوایرکیلدوب حفظ ابلکدر نقال ممدالر جل الاء مدا من الباب الاول آذا 
اذه مدا بان حعل ماء الطر ق‌ارکایا والاحفار و صویی آزالقق معناسنه‌در 
و مثاستله دته اللساء درز رفن ماءه معناسنهکه خالونلر فلالك ماء صلبتی افنا 


غالب الهری کنه میلذار ) البر مدة ( دحر حه وزننده اف PG‏ ڪه دشو رمك اخود 
ألاول اذا فته شار - E‏ پيد وما ام 0 E‏ 
اصلامق الله ا د رار و حسه مو لفكث وله کوره یالکر لوز 
امك اولق اولور و وجلدیه عالفدر واقعااسانده‌دخی ردت ار ecib‏ 
ب برق عبار یله موسسدر اننمی ورد وی بوه امحره طاندرمق معناسته در | 
بقال ترد اللوب اذا غسه فى الصبغ وطشاقل حیوانی انه مکه e‏ 
طشاقاری اوغوشددیق معناسته‌در يقال ترد اتلصية اذا دلکها مکان | 
وذبحه‌یی ونی طرارنی قطح ایعکسنزین یعتی كور حاغله جبالیه‌رق فتل | 
ناته ولو شال برد الذ+صحد ادا لها غبر ان ری آوداحها ره 
ضعیف بوره دنور ورات ادر ( آلاراد ) هیر منك ت ونای فوقیه مشدده‌نك. 
کسه ( والایراد ) ای مثاثه اباه که ایکیسیده ف الاصل افتعال وزنده در آمک ‏ 
رید الك معناسته‌در بقال ارد اخشبر" وارده اذا عله تر دا شارحك بیانی‌اوزده 0 
اشو ارد اضلده ائنرد ادی اقتمل. وژ ده حزحلری: متقارت او ۱۳ 
حرفلربنك اجقاعی مب_توجب ادغام اولوب و بای مثلته مهموسه و ای فوقیه 1 
جهورهدن اولغله ادغامك ححته مانع اولدیفندن ای شلثه تایه وتاء ای مثلتدیه . ۱ 
قلب وادغام اولتدیلر ( التثرید ) تفعیل وزننده ودنی حیوای یون طمر رن ۱ 
کسعکسزین قعل ايلك معناس نه در يقال ا الذ؛حد عع بر دها و ترد ۱ 
بیلاشغه دنور تین کی اسعدر قال اصاب الادض تثرند من مطر ای e‏ 
خفیف وتر ند جروی تس زخجدار اوله‌رق اوردوسنه کوتروب كمك |[ 
معناسته‌در قال برد فلان على بتاء الجهول من ار کے اذا جل مرت ( الاتردان) ‏ 
ران وز تنیمل پاش یواوه وه وزنده رده یه دیور رد 
تعیعر او لنان طعامدر ات صو ننه اتك طو عر همقله رمب اولنور رده معروق ۱ 
ان موف ادا اکا تعرض ایلدی ومتروده ومر ده معطمه وزننده پرمقدار ۱ 
1 يغور یاشار دیسی اصایت ایلش ر دنور قال ارض مثرودة و میر ده ۶ اذا کانت 
قد اصاا لے من و ) الثرد ( فتن ایک دوداق يار بق اولغه دنور بقال || 
فی شفته رد ای دد نشقق ( مثرود ) حدث مشهور عیسی بن ابراهم و 
اسمیدر ( المثرد ) حدث وزننده شول کسیه دنور که حیو ای 8 تاو 
اله د ایلی که مهیادندر عل قول حاغی کسکین اولیان قصابه دنورک 1 | 
منبیاندندر ( التراد ) مقتاح وزشده ذکر اولنان آله دنور ( الثرید ) امر ۱ 
وزنده فبار کی شراك وزنده تکون ابدن شبعه دیتورکه کوده امکیدیه بیدا | 
اولور ( الاترنداء ) اغرنداء وزبنده برکسه‌نك کوکسی انلو اولتق معناسته‌در ال 
اثرتدی الرجل اذا کتر عم مدب اا سای وزننده مت یله عوذ ی 


۱۰۸۹ 


اا او تور واشبو ادو واوی او لوب معتای مذ کوره دولتوفرق 
احون تابه قلب اولنشدر وتلد فختینلد مصدر اولود پریرده مقیم اولق معناسنه‌بقال 
تلد اکان تلدا من الباب الرابع ادا اقام به ( الاتلاد ) اکراد وزننده عبد القیس 
قله ستدن منشعب بر اجه بطتلره اطلاق اولنور ( التلد ) تانك ضیله طوشجل 
قوشنك یاوریسنه دینور ( التتلید ) تفعیل وزننده مال جع اندوپ ویرکسیه بر 
نسته ویرمیوب عل وامساك ابلك معناسته‌در قال تلد فلان شلیدا اذا جع‌ومنع 
یعنی جع مالاو منع عن‌غیره ( تلید ) امبر وزننده ( وتلید ) زیبر وزننده اسامیدندر 
( الود ) ثانك ضعیله بادیه اثجارندن پرشجر آدیدر ( التود ) برموضسع آدیدر که 
ذکر اولان شهر 4 منبی اولغله | نکله تسمیه اولششدر ( الد ) زد وزننده زفق ` 
وسهولت وتان معناسنه‌در شال يدك یاهذا ای انعد بعیی ترفق ولاتحل انشدود 
0 اوقا ولك دی اصل واودر بقال يدك زیدا ای امهله واشبو يدك 
که سی ر در !وکا جر ورذر پأخود اسم فعل اهر در وکاف طايه در رو بدك 
٠‏ کی وان مالك ام فعل او لغه‌حصی ایلشدر وشال یدزد محر زد وومصدر اولغه 
مبنیدر که فضرب الرقاب قیلندن اولور ( ند ) اب ودالك هيه برموسعتر 
۶ فصل الاه الح £ ( الاد ) فحت نله زر زه ده اولان پاش طبراخه دنور ری 
معناسنه ویاخلغه دنور رندی معناسنه و صوغوقلفه دنور و اد مصدر او لور 
مناك اوق معناسته بقال ابد الشی ناد من الباب ارام ذاندی واو شو مك معناسنه 
قال شد الرحل اذارد وخاد فحتنله وهی منك سکو یله جایز در امس ج معناسته‌در | 
۱ و و مشق اولان خر ما و رغنه دنور و روازه وملایم اولان ناه اطلاق او لنور 
ومراجه موافق اولیان اخوش مکانه اطلاق اوور ياش برکی ( الشد) کف 
او بره دیور قال مکان د ای ندو اوشومش وصوغوق کمش کسه 
دنور تقال رجل ل ا مقرود ا ) قر حه وز نده ر وومشق وطواغون 


اویلغه و صف اولور شال فرز ده ای راء متلشد : الثاداء ) بجزاه وز شنده 
" جار به به اطلاق اوور اساستات سانبه کوزه من بار حقبر ملنده باان الأ داه 
در یاان ال طبة دیدکلری کی که اداة دشنامدر کویا که فاجره اولغله فربی اصلا 
۶ ری قالدیشی ادر ون عاجز دكم دشقات روم ماه ان اد دول زر ۱ 
۱ او لاد چار به اکرزی ر اه و ضءفی رال متصف او لور ووراده مراد سب 
چاربهمی اول دز و یداه ون خاوه اطلاق اولنور قال ا ما اه ء ای نجقاء 
( المادة ) بذه وزننده کوده‌سی اتلو خاو نه اطلاق اوور رطبه ک DE‏ ( 
حهاله وز ده ”موزلا عن معناسنه درد طو بت کی ىقال فما داف ا ( الثر د( 
رد وز ننده امک خر ده خر ده طو غ همق معنا سنه در شال بوذ انر و مالاب ۱ ول ۹ 


ER 9 0 

قوله عليه السلام [ اناافصح العرب بیدانی من‌قریش ] وید کف طعامه ډنورىقال 
طعام یدای ردی؟ ) بدان ( میدان وز شده ررحل آد بدر ور موضع یاخو د نو 
حعفر بن کلاب جاعتنه صوص بر صو آد در ۱ 1 
م فصل الاتاء # ( ترد ) زر ح وزشده برمو ضع آ دیدر ( التزیدی ) فربدی‌وزانده 
رده ماسوب د عکدر که مراد رن عد تام شاع دز شار حلر لك بیاننه کوره بو 1 
ىدر صوات اولان زای مه له او لقدر که ده بر بلده‌در ( هام رید ) اك | صعیله مار | فصاسنده رقر هدر امام الهدی اومنصور عمد بن مدن چو د الفسس | ج 


التکلم امار دى ون العقدة ) الك کسری وفحیله کر بره اسعیدر که کشنش | 
ددکلری باندر و ک واه بعنی قرمان کډونی وطتلوحه اوت دید کلری انه دی E‏ 
دینور ( التقرد ) زب ج وزننده ودخی کرویاء اسمیدز که ذرمان کیو بدر عیی‌قول ]| 
ججو ع ابزاره دنور اسم حشندر ( التالد ) صاحب وزنده ( والتلد ) نك قعی. ۱۱ 
وضعی ولامك سکونیل وفصتینله لفتدر ( والتلاد ) کتاب وزنده ( والتلید ) امبر 
وزننده ( والائلاد ) هروك فح ( والللد) مکرم وزشده برکسه‌نك خای‌زادی 


اولان قول وجاره ودواب وعواثی مقوله‌سنه دنور که مال قدع تعبیر اوور | . 
ووطارف وطر ش مقابلیدر که مال حادث تعبعر او لنور ( التلود ) قعود وزننده | 


مادم اولق‌معناسته‌در قال تلد الال تلود! من‌الباب الاول والتانی اذا کانتالد۱ | 


ور یو ده مقیم اولق معناسته‌در شال تلد بالکان تلودا .من الباب الاول اذا اقامبه ق ۱ 
شاز حللا بای اوزره و :رده واه واودن مبد له در ) الایلاد ( همز منك کسر له مال ۷ 1 


تلید ايلك يعن بانتده تولید اه مال دم ضاحی اولق معناسته‌در بقال انلدالال ۱ 
اتلادا اذا ام عنده و کان ذامال اند ( اتلد ) معظم وزننده اسکیدن قالش E:‏ 
نستهبه اطلاق اور حوقدنی تعبیر اولنور بقال خلق متلد ای قدي ( املید ) * ۶ 
٠‏ امیر وزنده ( والتلد ) نله سول که دنور که باد مده ۰ یکی ديار ۱ 


اسلامی‌نك غیریده ولد ایدوب کوجك ایکن داز اسلامة تور دارامااند: ۳ 


نشو وعا واش اوله زک و غلاملری وجاربه‌ری کی ف الاصل جمد f‏ 
تولد اذوب کوحك ایکن عرب اولکه‌سنه کنوریلوب اوراده ادر وا وش ۲1 
اولاننه دنور بعده ردن دار اسلامله کناه اولندی کر عید وباره و3 از 
سارى اون ق الاصل قول خت رار اک مدا ا 
و چار به ایسله تلیده وتلده واه اولور جه کا عولد ومو لدا اف ۳ 
متولد اولان عبد وجار ه‌یه اطلاق اولنور قال ف النماية وفی حدیث شمش [ ان 
ار حلا اشْمری جارية وشرط انا مولدة فو جدها تلد فز ده ] ولو الى ولدت 

ف بلاد الاسلام فق الواقع اکر مادء مذ کورده عرض وفیته هو بر زر او لور اسه رد 
ا سس 


او لتور 

EAN 
وکوجك سڪاوده دج مستعی(در وراه ند ف وك سعاقده مس تع ادر‎ E ف‎ 


و 


و جلهسنه O E‏ اولان راید به وااو اهاسنن که تا دهدر ور مساق 
بکثه منصب اولغه حسیان حكومتكاههده لواء اصطلاح اولشدر لکن هر 
اولکه‌ده تعرز محتلفدر روم دیارنده ند ولوآء وحاق و شامده جند و چاز ده 
عرض وعراقده کوره واهواز ده طسو ج وحبالده‌ی اصفهان اوالکه‌سیدر رستاق 
و لاف ت اولتوز ای وبند مستعمل اولان حیله و ماماو هه دتورکه 
فند و دوزد تعییر اوشور و صو س دبنه دینورکه صو بندی تعبیر اولشور و نلر 
فار مدیدن اوددر وبند بر موضع آد مدر روط رخ او و ننده ورز اله منعقد اولان 
يدقه دور رل( الد ( اىك کر له آم شا قه‌دن سند بام كسەنك فر ند اش‌لری 
اسیدرکه برجاعت ادی مزح درک کب لوار ده برفین ن قطن ن حام بن 
وحك هند وسند ویند تام اوح اوغلو وار ایدی که هند هندستان و سند سندستاین 
ایا و9۱ الیل دو مشم‌وحدر ( النودة ) سقوده وز ده کو ډور 
در معناسنه ( بندوبه ) تقطو به وزنده اعلام ربالدندر عوف ن بندوه ود 
ن نندوبه عدار در ) البود ) بانك فعی وواوك ب و بو ید دنور نم ماه 
پى ) سکری وزشتده مشاهیر عر دن ان سعد ن الارث ن تعلبه‌در وېدی 
پاخود ذوہدی پرموضع آددر ( ام ېد )ینت ریعه‌در که رمعروفه خاتوندر 
( الواهد ) نواهد وزننده آفات وواهی‌به دنور ( البواد ) بالك فعیله ( والد) 
کید وزنده ( والساد) بابك کی ( والبود ) قعود وزننده ( والسدودة ) حیدرده 
وزننده Ng‏ منقطع اولق وة آوزر و کیت ماس در ک تام و نشا تاو دو ادا 
اولقدن عبارندر شال باد ال جل سید وادا ویدا ویادا ویودا ویدودة اذاذهت 
وانقطع واصول سارهده هلاك اله مفس اولوب مولفك مأل نفسیری دی اودر 
و یود کونش باغ۶ق معناسنه استعصال اولنور قال بادت اس بودااذا عبت 
) الیداء ( کم ۰۱ وز ننده حول.. اانه دنور فلا ۶ کی یی 1 عید وزنتده 
ووده قياس اولان بداوات اواقدر زیرا یدوزی ی ص‌فاندر و یداوات 
وزی تکسمر اعاد ندر ودا بين اطر مين ر دوزارضك آدیدر ( السدانه ( سک انه 
وزننده دشی بان اکن دینور که اسم اولور علی قول ہدآء دہ یعنی تنبا بیاباندہ 

سا کن اولانته دنور پس جوهری وهبندن ناشی اسم اولهرق رسم ایلشدر ی 
پیذانات کلور ( ید ) باک ہڈعی ويانك سکونی ودالك ج اوزره بناسیله ( وباد ) 
باتك اسپاعیله غير معداسنه در يقال فلان کثر الال يدانه وبادانه حخیل ای 
غیرانه وعلی معناسنه اولور یعنی استعلا اجون اولور لکن اصول سایرهده مع 
در ومن احل معتانسبته اولور که , آندن اوتوری تقییر اوللور ومته ِ ۱۰۸۹ 


سس بت ی.. و مس یت وس وت سس مت ص 


وتأدفدن اغى ايى الق ارقه سنده مور ا قاق بای ا 
قاب کفیه ( البلاده) حلاده وز نده برکسنه فه منز واذعا نت كيد واقص العقل 
وکورول اواق عتا ته در يقال بلذ ال جل‌تونلد وبلادة هی ال 
والرابع اذا كان بليدا (البلید) امیر وزنده ( والابلد) کند ذهن وکام تن 
اولان ی دوو فطن وذک مقابلی‌در موف لدی محلده مقابل تفسیر ۴ 
ادوب 38 آبك مضوننه احاله ایلکه حلادة مقابل اواش اولور لکن 1 
جیع ام‌هانده هم حلادت وهم فطانت مقاب اوله‌رق مین‌در و لید اشکنسن ۹۱ 
قار ان داه به دنور ر که هر قدر رز کض ور مت او له ندساطلتوتب اش او له 1 
قال جل ور دون بد ای لا نشطه محر اك وابلد عظم الله دیزمان 1 
کسیه دنور که بلادت آنك لازمه سند ندر بقال ربحل ابلد ای العظم الاق ۱۱ 
( الیلود ) معتوه وق توت ادمه دنور ( التلید ) قعل وز ده طالندن | 
اولق معناسته‌درکه امور دتیویه واخرویهدن اصلا رثیثه وجه الوب کار اا 
اولق_دن عبارندر بقال باد الرحل تبلیدا اذا ۸ جه اشی" وحود و مخادن نى | 
ره اولوب داعا عل و امسا آوزره اولق معناسته در قال بلد فلان ادا حل | 
وم حد وبرآدم کندیستی ره چالق معناسته‌در قال بلا الرجل اذا ضرب تفسه ۱ 
الارض و پلود اماك مطر ايلك معناسته متعملدر بقال بلدت اسماية اذا إا 
اطر ویادش آتی ۲ رو الق معناسته‌در قال بلد الفرس اذا ۸ یسبق ( البلندی ) || 
بان ولامك فڪی وقصی اله ك عر بض اولان شه دور ( البلندی ) اسے فا 1 
نید سیله صلب وقوی اولان ار کك دوميه دینور وکوده‌می اتلو کثبر ام انبان  [‏ 
و جوا دینوز ( الیلدم) محسن وزینده اسکیدن اش حر تور ۳ 
بالك ,ضعیله آحق قاشلو اولق معناسته درکه ذ کر اولندی وو بلد معنامی اولاث ]۲ 
ارض عدودهدن مأحوذدر اول مامت وود دارءجه مری اولان و 2 ۱8 
وقلفنه اطلاق اولتور بقال ما امم بلدة وجهه ای هیئته ( بلدود ) قر وس وزنده ]| 
مدینه آواحیسنده پر موضم ] دیدر ( البلد ) باك ضيه حصاة القسم اسعیدر كرك 
التوندن و کومشدن وكرك قورشوندن اولسون وحصاة القمم شول خر ده طا شار | 
دینور که مفرد یاخود صوعر یز اولدینی پرلرده رقاب اجره وضع واوزرینه آنلری ‏ 
اورەه حك قدر صو دوکر و و طر شله تلز نذه 2 > م ایدرر ESSEN,‏ 
شارح درک انتوندن و حاندن خر دم چقل کی 93 دی دوز و ( 9 ۰ 
ممند وزننده قنه اغاحنك کوکته دنور ( الفد ) بانك فحت ولوك سکوئیله سود ] 
شار حك تیان اوزره ار معر‌بدر جعنده | 
بنود دنور سجاغك عر يده لوآء ورایه کی امعلزی واردر الکن لوآ» ببراقده 


مستي‌لرر 


سا غرر دنور ع اکیمر فعتانت ته 


‌ 
۱۰۸۰ 


ل 


قورشندن مصنو ع والق شا قول کی برشی"در آ نکله دکزك صوینی قیاس ادرر 
يقال قاس الملا ح الاء بالبلد وهوهنه من رصاص قيس ما اللا ح الاء و بلد مطلقا 
ار ره" اطلاق او لاور حرو اسی که اطلاق ابلدیلر وباد مصدر اولور قاشلرك 
ارالنی قیلدن ساده آحق اولق کیا ا جد که باده دی وععناه در اك طعي 
بقال بلد الرحل بلد اوبادة من الباب ار ابع اذا کان اب بض امهانده یله بلده 
اسم اوله‌رق مقیددر وبلد برسته‌نك اصل وعنصس ند اطلاق اوللور وشول يره 
اطلاق اولنور که آنده اصلا ر حقوره واوجاق مقوله‌سی حفر او لفیوب وقطها 
آتش انوب بر رای تغیمر ایلامش اوله بعنی خلقت اصلیه سی اوزره اوله وغاز 

اوه تور تنم ایا دود 8 دنور وحنس مکانه دنور عاق وشام کی که 
ولایت واو لکه اوله حقدر ندن حر محصصه یعیی مفر ز اولان بر قطعه به که معمور 
ومآهو لدر بلده دنور هاه بصره و دش یکی پس بلدةدمشق‌من بلدا لشام‌و بلدة القاهرة 
من بلده‌صی عنواننده تعییر ا ولنور وبلده اند لس دیاز ده بر شور آددر شیو ح ععش له دن 
سعید بن مد البلدی اورادندر وبلد فتاه زا مصدر او لور ناس برارض اعون 
بری رل فال انەر ۱ 6 ملاز مت افك معناسنه‌در که آ نده اقامت ماده بری 
بر اه مقائله ایلکدن عبار تدر إقال بلد القوم وبلد وابلدا من الباب الرایع والاول 
اذا لژموا الارض شتلون علا ( البلود ) قعود وز نده بربرده دوام اوزره مقیم 
اواق على قول اول بری باده ادك معناسنه‌در قال بلد بالکان بلدامن الباب 
الاول اذا اقام به ولزمه ای انخذه بلدا ( الابلاد ) زەك کسر له برادی بر نسنه به 
على الدو ام ملازم قلق معناسنه‌در قال ابلده ااه اذا امه وترکسهنك داه سى 
اید اولق معناست‌نه‌در شال اباد القوم اذا صارت دو ام بليدة و بره اق 
|| معتاسته‌در کر ك حقیق اولسون وکر معتوی او لون که کال فقر وفاقه‌دن کنایه 
اولور تقال ايلد القوم اذا اصقوا بلارض ( ااپالدة ) مفاعله وزنشده بری برنه 
قحلو اغود دکنکله اور شمق‌معناسنهدر تقال بالده مبالدة اذا بالطه پالسیف والعصی 
(التلد ) تفعل وز ننده کند وکاهل اولق معناسته در که بلادث ] یه دن مأخو ذدر 
جلد مقابلیدر تقال یلد ار حل والدایة ضد ملد وتبلد ندامتدن ناشی های مدد 


1 دنوالاری ری بر تنه جالق معناسنه در شال یلد الر حل ۱ ذا صفق مد یه وسر کشته 


و عبر اولق معناسنه در شال بلد ار حل اذا محر و پر نسنه ر ا اس 
و تلف ايك معتاسنه‌در شال تلد ار حل اذا تاهف وره دو مك معناسنه در 
يقال تبلد از جل اذا سقط الى الارض واخر کسه‌نك بلده سنه پاارض محدوده‌سنه 
| مساط اولق معتاسنه در قال يلد الامير اذا تسلط على بلد الغبر وقطعا شندی 


اولیان بلده نزول اإلك: معناستنه‌در بقال یلد القوم اذا تزلوا باد مابه احد #9 سر 2 هت‎ ۰ ۱ A٤ 


اون.ایکی‌ید ابلاغ اناشدر سلفده مر شطكت حذاسنده ور غا قلعبه‌سی دور ی ۱ 


محلده اندی بعده متصورد وانق. حالا مو جود اولان سوادی با وام دحله وادی 


السلام اواغله شبر مر وری دی مدینة ااسلام ايله سما ایندی (التغدد ) تدحرج | 


وزشده بغداده متنسب اولق یعیی بن بغداد وع دمك ياو د بغداد اهلته تشبه 
ايلك يعن بغداد لولغق معناسنه‌در يقال بعدد الرحل اذا اسب الى بفداد او تشبه 
اهلها شار حدرکه توماده دن غاد ده لذظی: بغداده شوت یات اطلاق او 
هیاطله واحامره قسلندندر ( پاغنده ) برقر ید معروفه در واسط قر ال ندندر (یافد) 


کون فا ده که اجعا ع ساکننله در کر مان ایالتاده بر بلده در ات هعر در ) البلد 1 
دح رنه ) والبلدة ( لامك سکو یله 5 مکر ده شرفما اراد تعالی اسعیدر شارح ۰ 


در که تفخیما تریابه الم اطلاق قسلندندر مولفك بصابرده انه کوره بلد وباد 
محیطو محدود ومعین اولان شول مکانه دنو رکه قطان وسکاننك اجقاع وافامتلر باه 
متأتر اوله حي بلاد و بلدان کلور شم ه بلده اطلاق و حهتله در وآبادان اولیان 
مقازه‌ه بلده اطلاق‌و هو طن‌و حوش وراه مو طن حىرات ومقبره‌یبه موطن اموات 
اولدیغنه مینی‌در و حاحیین یننده اولان آحقلغه بلده اطلاق محسدود اولان مکان 
مذ کوره تشر له در كذلك دوةك کو کی مهر ه سنه لو حهتله‌در وکاه اولور که 


ضدر انسانده مستعار او لور وذکر اولان تافر اعشار بله ابر و نشان متسه 


استعہال اولنور واقامت اعتاریله نزوم واقامت والزام معنالر نه استعمال اولنور 
ومو طتنه ملازم‌اولان کسه ه غمر موطننده عبر ولق مناسبتیله حمر ودهشت وا ماد 
ذهن معناز نه استعمال اولنور الاصل هر جر تعر تفن دن رر :وجه اعتبار بله 
برر معناده استعمال اولنور انتهی واط افندن مسعیر ومقیر ومتعین اولان هر قطعة 
ارضه بلد وبلده اطلاق‌او لور کر عامر‌یعتی ایادان وکر 3 عام یعتی شنلکدن و نادن 
وز راعت واثجار مقوله‌سی‌عارت ار ندن‌خالی او لسون و طمراغه اطلاق اوانور وبلا 
قبر و مر‌اره وم ارستانه اطلاق‌او (نور.وخانه و س‌ایه اطلاق‌او (نور و دوه فقو شنت 
بو استه دنورک اده عورطه حقارر وبلد جزبر: ان عرده برشهرد اممیدر کذلك 
فارس او لکه‌سنده بر شیر ویغداد قضاسنده بر قر نه آددر و جى ضمرهده برطاغك 
اسیدر وبلد وجدده وال ستهده اولان از وتماه کیتور قال و 
ار ومعناده جي ابلاد کلور اثر و آ ار کی وبلدکوکسه اطلاق اولور صدر 
معناسنه وال آبه سنه اطلاق اوور ومنازل ردن برمترال اسیدر که نمام اب 
سعد ذا.م نام منز للر مابیننده کواکندن ساده پرقطعه‌در وکاهعه آندن متصرق 
اولوپ قلاده‌به نزول اندر که لی‌عدد کوا کب مبتدیره‌دن عبارت وقوس شکلنده 
و ونر قوس بر حنده در و بلد كمجيلرك اسقندیل تعییر اشد کاری ههه دینوز که 

2 ل ۰ 

: ۸۳ ۱۳ 
ا رو وی مومت ورس چیه سیک ببس 

اوده ) الا يعد ( اقر ب وزننده ۱ والعد( صر د وز ننده دم وقدح مور رده حر 
ومنفعث موا ته استعمال او (نور تقال اید (غیر . ا یود و دءد ای لا خبر وه اصل 
اعد ودود و رو کد وقعر فنا سید تفا او اه معنای من و ر کا لازم کلشدر 
بس ولان غر اعد و دعد ول ولان اعون ر <صو صده غور وی برایدك که 
و حقیقته اطلاع اند‌حك ذهن ونظری وقدر ادیشه سی وفقه ساده دل ۲ دم 
او اد ارده و حه صاخ د کاد د د ءعکدر و شال هاده | بعد او بعد ای طاثل 

وفاندة شان اد دړکه نوراده ما که نی الذی معناسنه اواغله آنك فده اولان 

نفج نم ومطلوب و و داز او لاندن اند در د٤ك‏ او لور با خو د تافیته 4 بچل ای 
آنف تاننده غور و حقیقتاو ر نفعت و قدر دعك او اور ) رعد ( صک ه د يکد ر که 
قبل مقا بلیدر مفر دا ۹2 اول و ر سه ی وطاق ak‏ آو لدو رسه در 
وحی هن بعد بار وافعل دعدا بالاصب و شقال حت رود کی ای دهد کا( الاستیعاد) 
ار افلشعق معناسه در قال اعد عنه یی اعد واراق عد الك معناسته د رکه 


ا او لور 


اررا#سغق تعبیر اولئور قال استبعد الشی" اذا عده هیدا ( البعید ) زبير وزننده 
وده لفظندن مصغ در دات جعیدر دویرات کی ترکیده آندن صکره جه اه 
تحبر اولنور و منه شالراته سیدات بین ای بعید فراق ومکیر اوله‌رق بعیدات 
بین دی دپرار شار حك ےا AG‏ ۳ بر آدم تن پردفعه ک ز وان دعده مقار قت 
الاب e‏ ارات یلد کرت و و کده وا که مید امت بن د کز 
وای شغ کور دم کد ام الق‌آرال ق کوردم/ ديك اولور وراده 
مفرد در که ماپین بك فا صلری ا زرا ظر وفك تصغری قر 
دور غا ارز درو رامد کور( امد ) ركاه در که 


تصذیر تقر وی 
خطیاه صب ام اء ی رده انغاد ایلد کار ی مله ده دود الدعاء اراد ادر ار وعد 
دعا لان شدبر نده در ادا داود علیه الالام على قول کوب ن اوی تکام ان(هدر 
وښ مو افینكت د جاجد رده اما رعد قولاری رود الامیز والجدلة و الاصلید تقد رنده 
او تور (الاباعد ) اقارب مقا بلید رکه ذسبت حهتدن اراق ی ابراتدن ۳ اولان 
ٍ ۳۹۹ ره دیور ) تعدان ( سای وززننده عه و حه آد بدر ) نغ داد ( دالین 
مهملتن ال ( ویغذان ) ذالك مضمتین ايه وهر ری آدر اوزره تقدعله که درت 
لغت اولور ( و بغدان ) تونله ( وبغدین ) تشه بنیه سیله ( ومغدان ) میله جوع 
دی صو ر در مد ند ااسلام .| مدر که ع افك دار المایی اولان شهر وشت آ باد 
اوه حقدر شار ح در که عشمو ری رغداد در که که فار سیه‌در بخ صم e‏ او له 
عطیه صم دعکدر وارهان قاطعده باع داد حفن اوق اوزر ص سو ددر و معصلر 
0 ذال جه ای بغذان و بغذین ومغذان و بغدام و مداد صورتلری دی زیاده ابه ۷ YT oT Ve O FN PY ا ۵ ره ب ہر کے ۳۳۲۳ ی ا‎ ۰ 
> OE SA OR E م ر 3 اور‎ 

قلیلرده اواور ورالك فخیلرده لفتدر که فطخل وزننده اواور وض عرة لن البرند ا ‏ 
وهاشم بن البرند محدژلردر ( البرندة ) ام فاعل نیه‌سیله وجودی اتاو ششعاجه ‏ 
خاوه دنور قال آحراة ميرندة ای الکشرة اللعم (. ز ده ) بالك فی وزای متممه‌نك 
سکول تسف اعالندن بر قر نه آ ددر نسرتده بزدی ویزدوی دنور واو زیاده‌سیله 
معمر بندن قربه م‌قومه دهقای ععینی و اهالسی اولان متصور ن ن 
کته اخ ودی تة که و حدر اورادندر امام مخاردن جامع کی محدیث اد از . 
عدثلرك اك آ خريدر ( البعد ) بانك.ضعی وعك سکوئیله ابرافلق معناسته اسعدر | 

قرب مقاپلیدر بقال ما بعد ای ضد قرب و بعذ مضدر اولور اراق اولق ععتاسته 
قال بعد ای" يعدا من الباب انمامس ,ضد قرب وموت معناسنه استعمال او لثور 
ال ابعد ال جل آذا مات وع بلر بد. دعا موقعنده بعداله دبرار ابعده اله معناستی 
اراده ازز که حق تعالل اول کسه‌یی بزدن عید ایلبون بر دغی آنی کورهیف. 
دءکدر ا تور د وار بو ععناده وونلرده متار اولان مصدریت اوزره 1 
ای وت اولقدر بنو یم فعله بعدله وععق له درر وبعد وبعاد کتاب وزننده که ۱ 
و دی مصدر در لعن و غر ین ععر ده استهفال او لور که خمر دد, با خود حیاندن ۲ 
| بعيد اولون دبك اولور قال بعداله وبعادا ای لينا وبعد وبعد. هاله رای | 
وحرم وفکر درست معناسته استعمال اولنو رکه دورا دور اندیده‌نك لازمیدر بقال 
"اه لذو بعد وبعدة ای ذو ری وحرم وبعده بعد کی ابراقلق معناسنه اعدر تقول 
با بعدة من الارض ومن القرابد ( المد فحتتلد و دی اراق اوای مهد ۱ 
قال عدت الدار يعدا من الیاب الرابج ضد قربت وهلاك اولق معناسته‌در قال ا] ‏ 
بعد ار جل بعدا اذ اهلك و بعد ابراق معناسنه اولورکه مبالغة و صف با (صدر در بقال 

مزال بعد ای ید( البعید والباعد والیعاد ) بالك طعیلء صفتلردر ابراق اولان شه | 
دیتور بعد کله سنك جیی بعدآء کلور کرماء کی وبعد کلور تله رغیف ورقف ۱ 
کی وبعدان اور رغهان کي وکاه 0 ی تا کید اجون ایراد اوللور قال از" 
بعد ياعد مبالغه وقال تحم خیر تعید وغیر باعد وغبر سصد بفهتین ای کی هرا 
قى مداو آلای خد تم اوّل ادا بك ابراغه کقه دعکدر ( البعد ) ميك كرب 

/ 

معل وز نده دا دور و دراز سف ادن آدمه دینور تقال رحل مبعد ای بعید | 
الاسقار ) الا داد ( یره نك کمتر یلد دعرد ايلك معناستته‌در قال ارعد ند ذر به 

و بددعاء مو قعنده استغمال اولنور قال ایعده اله ای حاء عن انظبر متی حق تعالی ار 
آی خير وفلاحدن بعید ایلدون ویقال ایعده اله ای لحه بعتی حق تعال آتی | 

رجتدن عید ایلسون (الباعدة) مفاعله وزنده ) والبعاد ( فتال وزننده (وا‌عید) 

تقول وزننده هید ابلث معناسنه‌در نقال باعده میاعدة وساد و چ خان 


۱۰۱ 


۲ ۳ ۹ ۱ 

و که ر ا کان اسر عله دیور ووثر صعدا »۰ ونیا وعشما* کی أ 
وعلاه وزننده وارد اولان مو در ز برا یف مو نتدر قال احد به البر دا ای ان 
بالقرة ( ذوالبردن ) بالك یله عاس بن اخيرد لقبدر ومشاهبر امضیادن ريعة 
۱ 9 ریاحك در ) الا بر د ( مصغر تیه سوه حار قسله سندن تر آدم ابدی که بق 
سیم یل سنه کیدوب واوراده قل او لندی و ابر د البر و عی شعر اد در وا پر د 
ن هر ۹ ا(عذری شاعر آ خر در ( الباردة ) اعلام سوآندندر ( رداد ) صاصال 
وز ننده اسجاد ندر ار اه ۷ برداد محد برند در ( ردان ( سلان ون تاه و وزد 
قضاسنده بر قربه‌در ( ردان ) فحانله بر موضعدر وردان ابراه بن سالم القرشی 
ار 7 الدی لقیدر بدرندن حددت روایت اناخدر گم دار بده مذ کور در و ردان 
۳ شامیه‌ده ا کار آ ددر و سراووده ر صو آ دیدر و حد بللا دنده عقيل فسله سی 
تور دنده ر صو آ ددر و داز ده نو نس قسرله سى لورد ده ر صو ۲ ددر و دغداد 
ضاسنده بر قر به‌در حافظ ابو طاهر السلن خی ابو عل عد المردای اورادندر 
و کوفه وضاسنده قر به در وطر سوس تراننده 2 و وص عش حوارنده ۳ را 
وناله ده دارة جل E I E‏ ر وی و :ده ر بلا د نده ر و و عامه‌ده ر 
مومع وحجی فقصاشنده ر حوراق صو آ دار در ) الارد ( اج وزنده فلا نه 
اطلاق او لنور وال او لدیغعون دای ابار د کلور موّنق اردهدر 7 انار ( 
فرد الدیار وزننده جدندن بر بنك لقسدر ( بردانیه ) فصالله بلد اسکاف تواحیسنده 
7 قر به در العدوه اجد ۷ مهلهل المردای اطنیل او راد در ) البر دی ( حوقی 
وزننده که ابوب بن عبدالرحیم بن البردی البعلى الله مشتبر در محدئیندندر اتصامندن 
رر حدیث روایت ااه رزه متأخر بندندر واوس بن عبدال البریدی که زببری 
وزنندهدر حدی اولان بریده ن اطصیب العهایی حمر لر نه ودر وسرخاب 
البردی رواة حد شد در ور دة وراد شداد وزننده اساهید در اوالارد اعد ندر 
اسعی زیاد اندی ) رد سیر ( ارد سیر وزنده کرمان اناده یر بلده‌در پاسی از 
اولان ار دشبر اله می اولوب بعده تعریب اولندی ( بردرایا ) بالك ودالك فحیله 
مر وان بغداد اعالندن بر موضع اممیدر ( اابرحد ) جیلر قنفذ وزننده قااين کید 
وا باه دور ) رحد ( اعد وزننده ع دن ر أ قلت لق در ) برد جرد ( باك 
فی ورانك ”عى و جيك کنیس باه همدان قر ننده ر بلدة هعر و فه در ) الر خداء ( 
دیور ( بر فعید ) زحیل وزننده موصل قربنده بر بلده‌در ( البرند ) فطعل وزننده 
شول قر دیتو رکه ایده ار قدم بعی دموری حکلور کن بر برنده از قالش اوله 
على قول بر ند فر ند و زننده ادر که فلك جو هر به دنور طان و حراسایی مان عنواننده سوم اولغله شارح در که کب افنده برد فر لضان ۱۱ 
مغر اولوب مؤلفك فر ام اربعه الله نفسیری حقیقت شرعیه در قالدیکه لساندن ]| 
ونبایه‌دن وفانشدن وشرحدن مستفاد اولدیتی اوزره برد که‌سی فادسی اولان بریده | ۱ 
دم کله‌سندن محذف ومعربدر که قویرغی کساش دءکدر سلفده منزال طوارار نك 
علامت حون قویرفلرنی قطع ادرار ایدی بعده اول بریده راکب اولان ای به 
واولاغه‌ده اطلاق اولندی کیده‌رك سکتین سننه بعتی میانهی ایک باخود درت || 
قر س مسافه ی مشقل اولان ایک مير تابنك ميانته‌ده اطلاق‌اولندی سلفده هر ایک لا 
یاخود درت قرس محلده برر منز لاله مرتب اولور ایدی وبوتعبیر لساعزده مزال || 
ابله معنر در که اصل مزال انم مکادر مزآل آننده واولاقده دخی مستعملدر پس | 

ملق الرتب قولى البغل الرتب تقدیرنده‌در شار ح دیرکه سلفده »رال حیواق 
قاطره حصوص ادى حتی شار ح المر تب قولنى فى ثغرا ورباط وعو ذلك و کان | 
پرتب ف کل سکة بغال عباریله تقیید ایلشدر وبعض امهاندن منفهم اولان بودر که | 
برد و او تان بوت و (زوم معناسنه اولان برددل مأخو زدر طر دق معلو مه سنه 
ملازم اولان اولاغه وای به اطلاق او لو ب بعده بو من ستتله هر سریع ور و نده‌به 
واول جلهدن اولاغك م کوبنه اطلاق اولندی حی‌قوشنك ایک جناحنه‌د» ردان ]آ٠‏ 
اطلاق ایلدیلر بعده اولاقارك مکان حصو صلرینه ده اطلاق ایلدیلر ومولفك وائ |[ . 
عش میلا قولی عطف تفسبریدر انتهی ورد فرانق یعتی داعا ارسلانك او کت ] . 
کیدن قره قولاق تعر ایتدکلری جانوره‌ده اطلاق اولور ارسلايك او که يك || . 
کی انداز اجون حیقره‌رق کندیکچون زیرا انك سستی ایشیدن حیوانلر ارسلان | ا 
کله جکتی حس الله بر طرف اولورر كذلك برد منرال آ تلری اوزره تعیین اولان 
سور محیلره اطلاق اولنورکه اولاقلرك او کار جه محپارار ( سکه المرید ) خوارزم 
شهر نده بر علډدر محدنیندن اپراهیم بن عد بن ابر اه ومنصور ین عمد الکانب 
البرندیان اورادندر ( بردی ( جزی وزننده دمشق شامده جاری رارك اعظمی. 
اولان ج اء عدر جر ی زدای تأ حیه سنده در وحواز ده ر حبل وحلب قضاسنده 
بر قریه وطرسوس ترابنده بر نهر آدیدر ( پردیا ) فصتینله ویای مشدده ابله شامدء | 
بر مو ضح یاخود پر رك اممیدر ( تبرد ) زیر ج وزننده بر موم آ ددر ( ردون ) | 
فعت زر ودال مشدده اله عنده ذمار فصاسنده ر در به آ دیدر ) الیرده ) فحاتله 
بیکارك اوره‌ستنه دنور تقول شربت من بردة العبن ای من وسطعا وبردة شت 
موسی ن جح PE BE‏ ) بردة الضأن ) باك نیل بر وع وده اطلاق 
اوتور ( البرد آء ) کرماء وزنشده درم دجي اسقه عله اطلاق اولتور اوشقة | 

الله کلدیکیون مرج در که عز‌ هر ده بان او(-ندینی اوزره رحضاء دی و 


POG, 


۰ 
۷ 


بت تست ری 

وز 
ONA 


سس سس دس سا ان مس سس تس سس ساب مسا سس مس سس سر س اه م 


ا ی که عاصمه ویشفای ومعادانده شدت یکدیکر وه ابراث شروعضرت 
ایلسهروقع بدهماقدر و دعنه درز عنه‌پانك عى و مرك فيل عن لفظط نك وا حدیدر که 
ره بر ٥‏ دنور بغایت قوی و مسعکم اولغلربر تلسی‌يك دشوار واتحق 
پر حادثهعطهه اصایتنه مو قوف اولورور ده بررجل امعیدر ( البرادة ) حبانه وزننده 
صو صو غو ده‌جق قابه د ینور که بودیار ارده‌قار لق تعبیر اوور وصو صوغومق اجون 
بردق آصدقلری حنکاله و آ صي ه دینور مو لف و کوازة پبرد عاما عبار یله دسم 
اع که اصول سار هدن کواز» کوزه آ ویز معز اولوب وتعر یف مذ کور اله معرف 
اولغله وحته مذ کور اوزره رجه فاندی حت اهل طاف ١ک‏ طهران د رار دو 
معم حدر وععرپ اوندیتی صورنده کوازه صوا صوغقق اون بردق وضع 
اتد کلری سه با مقولهسی بر دك اولور حبانه قسلندن اولور ( الا برده ) همرء‌نك 
ورانك کس له ۳ عار ضه امیدرکه ازسانك ار سی رودت اوزره او لور 
( البردة ) الك فصی ورانك سكويله وفحانله لغندر مه وامتلا" علتنه دنور 
ا ور ترید ایلدیگهون ورد دیشی قیونك علیدر و تسف قطاسنده بر 
قر به آدیدز مد برندن DE‏ سام البردی اورادندر و شیر از او لکه‌شنده بر قر به 
آدیذر ( الابژاد۱) افتعال وزننده بر کسه سرینلك احون صوغوق صو وک 
باخود ور کی صوغقق اعون صوفوق صو امحمك معناسنه‌در يقال ابترد فلان 
الاء ذا صبه علیه باردا او اغسرهد لیبر د کنده ( البرد ) تفعل وزنده صوغوق 
صو به اروت وش نیز بان معتاسنه در بقال تبرد ق الا* ادا استتقع فيه 


( الا ردان ) نه نیه‌سیله صباح واخشامه اطلاق اوور سین اولدقارعون 


ته که بر دن دی دیر وابردان ظل وفیاه اطلاق اولنور ( البراد ) بانك ضر 
) والبرود ( قعو د وزنده بر نه دنل فتور کات ما تیه وان که ادن ضو غومق 


۱ (عبعر او لذور شال رد ار حل عه برادا و رودا اذا فر ۱ الیر د ( منار وزننده 
1 | که به دنور سوهان موناسنه فل فوا س اولان بر ددن اسے آ در ) البرادة ( 


بابك يله اک آغرندن نو کیلن | کنت ه دینور ( البردی ا وزنده قوغه لق 
وحصیر اوی ددکری سازاغه دنور که آندن حصیر ج اولاور مصباحك باننه 
کوره و رد فزظ :۸ ماسو در ۱ البردی )کر دی وزننده بر جنس اعلا خر ما 1 ددر 
فارسیده ستك اشکنك دید کا در وعد ن اجد بن سعید الیانی المردی غود تیندندر 
لکن نو رده ه هنسو ندر ) العر ند ( فر ند وزنده اولاق اعون مز نلاه ار ده مس ذب 
اولان آتلره وقاطر اره دنو رکه میزال طواری تعییر اولنور ورسول معناسنه‌در که 
بر محله کونذریان ای واولاق وساعی مقوله‌سیدر ودرت فرح مسافه به دینور که 
لون ایی ميل سافه‌دن عبارندر هر فرج او ج ميل مسافه‌در بعض رده 


رتیت س 


برد الاه برودة من الباپ اتلام اذا كان باردا ( البارد والترود ) صبور ود ۳ 
( والمراد ) نك یله ( واارود) ود کی وزلرده صوغوق دیکدر شال ماء | 
۱ برد وبارد ورود وراد ورود ورادمرد میالغدو صفدر نتم که کر او لندی وارد 
| ومیرود پاپ اولدن وصفدر كن مبرود صکر ءدن صو غومش اولادر ورد وراد 
| پاپ خاسدن‌در براد بروددن ابلغدر ویارد بی تعب عاصل اولان خوش رود | 
| در لکه اطلاق" او لنور با د یه E‏ ا او له دس برس , اولدقده 
| ند کونه صفا حش اولق حسییله اعاب هر خوش و لطیف وعن بز ته نه پارداطلاق 
| ایدرر ومنه عیش بارد ای هنی" و ,رود و مبرود صوغومق اجون اوزر ته صو 
۱ دوش امك وطعام مقولسنه دنور ورود خاوي اولیان "وه اطلاق اولتور . 
| بقال توب رود اذا م یکن له زثیر ( التبرد ) تفعیل وزننده صوی صوعقق! 
|| على قول خاضه قار اه صوغقق معناسته در قال برداللاء اذا حعله پاردا او خلطه 
ال و ضعیف وزون فلق معناسته استعیال او لتور نتدکه ما دک او اتدی 
تقال رده الرض اذا اضعفه ( الاراد ) هنت کا صوغوق سنه کتورمك. 
أ 
| 

| معناسته‌در قال ارده اذا جاده بازدا و راومه صوغری صو اصوریت ما۱ 
| بقال ار دله اذا سقاه باردا وس نك وفتی اولان آخر ہار هشکامنه کر مك معتاسنەدر | 
تقال ابرد اربحل اذا دخل ق آخر المار وتقول دناد مبردن ای ق آخراابار . 
و ضعف و رمكت و ضعیف و؛ءحعال ابلك معناسنه‌در قال ارده امرض اذا اضعفقه. 
و پرمحله رند کوندرمك معناسنه‌در قال ار د رفلانا اذا ارسله ردا ( اللرد) 
رنه طاو ند دنورک کو کدن بغار چت | لیام دی درار و قال برد القوم عل 
تاء الفعول اذا وقح بم البرد و برد بر موضع آددر ( الزد) کت وزت وه 
( والارد )اجر وز ده طلو یاغدران بلو ده دنور قال مصاب برد وارد 
ای عطر البرد ( البردة ) مکر مه وزننده ( والمرودة ) طلو باعش وطلو اودعش 
بره دیشور يقال ارض مبردة و مبرودة اذا وقم با المرد ( البرد) پاک ضيه | 
راوع محطط یعتی حبوقل قاش آدیدر رد انی زبانزددر جعی اراد کلور وارد | 
کلور وبرود کلور ور نوع آباه دور اخرام کی دنه ورشورار و وجعدر. 
عفر دی برده‌در و حالا و دیارارده خرفه تعییر اتیک لیاسه ده رده اطلاق E‏ 
ومنه اثثل * ها ی رده اخیاس * ای شعلان افلا واحدا مو افك جس ماده‌سنده 

ای اوزره خجس خابك کله ملوك عندن بربد رکه برد جس دیدکاری معروف 
قاشی اك اول اول نمجم اعدردی وعند البعض برکونه قاشدرکه طول بش ذراع 
او لور ایک آدم بری بر باه کال حبت وصداقتله یکدل و یکسهت اولدقلرنده مدل 

من بوری ضرب ایدرلر کویا که ایکیسی وب واحد اجره یکو جوددر درعکدد وينه | 

اما لد ندرک 
ار ۷ 17 
سها ووت العر * واحتنب رد اناریف سيا وقت الطر * ورد مصدر اولور 
صوغوق معناسنه قال برد الاه با من الباب الاول ردا اذا صار باردا 
وصو غقق معناسنه متعدی اولور تقال برده اذا حعله باردا و برد مبالغذ وصف 
اولور صوغوق دعك اولور ال ماء رد و برد اوشوبه اطلاق او تور ومنه 
وله تعال [ لاندوقون فما ردا ] ای نوما مولف بصایرده انه کوره حره‌حرکت 
واضطر اب متص اولدینی کی برده دخی بوت و سکون مخصسوص اواغله کاه 
اف نار فلاعلز بده ومع ضارندم. استعمال. اولتوز نهک 
تبوت ونوم و موت و لزوم و ضعف معنالرنده استعمالی بوراده دی مثبتدر پس 
نومه برد اطلاق لامك ظاهر حلده برودت عروضی اخود امه سکون طر یانی 
علا قه سنه مبنی در وبرد 1ع یار ننه اطلاق اولنور اعاب هر اطیف نسنه به برد 
وبارد اطلاق ادرار زرا بادیة حارمده ماء بارد اعز و کیاب اولور ومناسبتله 
محبوك آعری ار ننه رد اطلاق ایلیوب بعده عمیله مطلقا وک کده دی‌استعمای 
ابلدیلر ومنه قولد * پرودالشایاواطح التغر اشنب * وبرد برکسیه یار سنه ه صوغوق 
طوقنوب اوسفك معناسنه‌در تقول ردنا الیل وعلینا ای اصاینا رده وموت 
معناسته مستعملدر مته فقدان رو ح سبله برودت یاخود سکون‌عارض‌اولدیءحون 
قال برد از جل اذا مات ووحوب ووم معناسئه استعمال اولورکه ذکراولنان 
بوت معناسی اوله حقدر قال ود حي على فلان ای وجب ولزم و آر قلنوب مه ول 
اواق 717 ق ملد رز دی معناسندن E‏ بقال برد عه اذا هر رل وا که 
اله دموری اک لك معناسنه‌در قال برد ادد اذا مصلر مولفك بصایر ده انه 
کوره رد فتل معناسنه مستعیل اولفله محل معناسی بوندن مأخو ذدر که از 
اور 5 قول رده ای ټل وکوزه سرمه جك غعناسته‌در قال برد 
آلون آذ۱ وو یا رود لفظندن متصی‌فدرکه ضور وزنده‌در پرنوع سرمه به 
و و یاه اطلاق او لثو رکه حرارت عبن دفیی امحون اشحنه بعض مبرددارو من جح 
الدوب کوژه حکرز آندن تصمرفله اول 2 ونای کوزه جکنکه برد اطلاق 
2 الو بعده تعمم ایلدبلر ورد ا٤ك‏ وسار طعام و دوگ LL‏ 
مراد اسی اولان ۵ و طعامدر حلوغقق اون دوکك او له حقدر قال برد انلر' 
اذا صب علیه الاء وبرد قم طس به نه ایشلیوب کرو دوك معناسنه مستعملد رکه 
سکون معنانتندن مأخوذدر ال برد السیف اذا نبا و ضعیف وزون اولق معناسته 

ستعملدر بقال برد ژد اذا ضعف و قال برد على ناء احهول و برکسیه برد 
کو درت معتاشنه در RE‏ قال رده اذا ازسلر البر بد و برد رطاع ور صو 
| ورموض "امعلر بدر ( البرودة ) سهوله وزننده نودت صوغومق معناسنه‌در بقال 
هربری عارفانه وجهیله قومانده ايلك معناسته‌در بقال پاد د القوم دادا ومباد: I‏ 
اخر ج کل واحد هم شیا 3 جع فانفقوه erz‏ نويدن اسم بداده‌در ووحه مذکور ۱ 
اوزره على طریق العار ضه مایعه ايلك معناستته‌در قال باد مبادة و دادا اذا لا 
بایعه معارضة ( الباد ) تشدید دالله اویلفك اج وزنه دنور که بوط اول جقدر | 
) الیداء زیاء وزننده 3 رحنكت کنارازی ابری وومری اولان خاو ید دینور قال ۱ 
ام شا ۰ ای مد الاسکتن ( الا -داد ) افتعال وزننده ایی کسه بر نسستهی 
باخو د برکسه‌ی ایکی طر فندن طوعق عل اقول ایک طرفندن کلوب حواله اولق | ۱ 
فعتاسنه دږ قال اتداه آتدادا ANAS‏ من جاده اوایاه ہما و ونده مقرد. ۸ 
نيه سیله اده د غك f‏ اولد زرا هه متا نتتن هانهو دض ول ۶ الاساس ۲ 
السبعان ببتدان الرجل أذا اتيا من جانبیه وآلضارپان یبتدان ااشروب والتومات ا 
تيدان امهما ای برتضعان دیما ( البدة ) بالك فعیله ( والدة ) باتك كل ًإ 
بدد کي تاب و طاقت معناسنه‌در قال ماله به بدد ود ای طاقة ( بد ید ) بالرك ۱ 
فعیلر 2 2 فده و مر‌ادفیدر که په به دعکدر که ۳ او دی ( التاد ) ۱ 
ق الاصل تفاعل وزننده هرکس حنکاهده قرن وهمتاسته صتاشعق معنا-نه در ۱ ۱ 
بقال تباد ابلیش ادا اغذوا اقرانبم لکل رجل رحل مولت لكل رجل‌قولیله سا ٩‏ ۱ 
جع ضنّد, اولان توزیعه اثارت ابلشدر ( البداد ) ”حاب وزتیده ق الاصل |[ . 
فرقه معناسندن منشعت حصه معناسته اولور معده حنگاهده اولان قرن وھد ا 
استعمال او لندی ومنه قال اي الیش دادهم ای اخذوا افرامم لکل رجل ر جل 
ومنه شال لوکان البداد لا اطاقونا ای لوبارزاهم رجل و دجل یع برد برد 
میدانده اوض‌اش ایلسك ادی آ ذلر بزه مقاومت ایده‌من‌ر ابدی سلفده ایی عستکر | 
رر برر میدانده هر کس همتاسیله جنك اجك عادتلری اندی و مناسبت مذ کوره | 
یه داد ارز متا ده امال اولدی کم مرک ما ا 
عبارتدر ( بداد ) قطام وزنشده اس فعل ام‌در حنکده هر کین برد پرر ورن 1 
2 اواك اوق E‏ شولون یاقوم بداد بداد ای لیأخذ کل دجل ۱ 
نه ( الاستبداد ) مستقل وپاشلو باشنه اولق معناسته‌در قال استېد فلان رأیه ۱ 
ا د ومثه الل * من استند براه فقدهلك + ( الابداد ) همرءنك کر ل پره ا 
طوغری ال اوزاءق معناسته‌در قال آندیده ادادا اذا مدها الى الارض وعطيهدن 
۳۹ کل حصه‌سیی و رمث ا قال اند العطاء ندعم اذا اعطی کلا همم 
| دنه ای نصیبه ( بدید ) فدفد وزننده پرموضم آدیدر ( بدید ) زبیر وزبنده جلز: | 
بن مکروه نام شاعرجدی امعیدر ( المرد ) بالك حى ورانك سکوئیله صوغوقانه || 
دیتورکه امعدر حر مقابلیدر که ام لته اه پم دنز مات ۱ 


ETE f 


یی بت is EN‏ ات 


4 


۴ انمو 


ارال :میدانلو او لد ڪون و ثم کی الک یکهون زنم 1 قب 
اولندی ( البدد ) فن رکه اند اولق 2 ۳1 اولندی شال 
دد از حل بددا من الباب ار ایع اذا تیار ابید وندد معار ا و حهیله مباعه 
ا#لګه دینورکه ری رنه بالقابله برر نسته یعندن غبارندر بقال بایعه ددا اذا 
یاه معارضد نی عار ضه بالمیح ودد اپ و طافت معنا سنه در کاس ذکر وحاحت 
معذاسنه در قال ماله دد کی ماج( لد ).جات کسس له مثل و زظیر معناعنه در 
تقال ماله د ای مثل ( البدد والبددة ) بالرد فی و نلر ده مدل وهتامعناسنه در 
و یدید شول ای طو اش سنه بد دینور 44 انی و طواری باصعسون د وقاطاغك وبالاىك 
لته قورازار ده تکلنو والانده نکن تعر اولاور ایک‌طر فنه بددان وهر رنه دید 
دنور نداد دی د رار کاسیذ کرو ندید خر ج تعیمر او لنان ظر فه دنور و ککیش بابا به 
دنور مفازة واسعه معناسنه و ندید پلا و داهوه به دنور ( البد ( باتك صعیله سیو ری 
سیک دنور عوص معناسنه وغه دنور که فارسی اولان بت لفظندن معر بدر 
3 ور وره وزنده و اداد کلوز افراد وزنده واه دور رست 
الصم فا E‏ و جصه وذصیب EE‏ ۱۳ ۱۳ و اليداد ( اك اک ودی از 
و اصیت معناسنه در و ندید e‏ سا درک ار و بالان 1 لر قویلان حشوه دنور که 
لا او لدی اکن ته بدادان دنور وشول ل که پار حه سنه د بثو رکه طوارد بای 
او ستته قورار وداد مدر اولور سفر ده رفیق اولان آدملر عارفاه طر دی اوزره 
هر ری ررمقدار ذنه‌اخر اج ایدوب حوا. ج و ٣ه‏ اتلر نه صرف ابلك معناسنه در 

قومانده تعییر اولنور کاسیذ ك ( البداد ) بانك ضعیله ( والبدة ) بالك طعي له بو نلرده 
حصه و تصیبت معناسنه‌در حوهری بالك اکس له تقد ایلکله طبه او فشدر وده 

۱ | غابت و احام معناسنه در ( لاد ) لافر اق ولاماله معناسنه‌در ود فراق معنا ته 

او لوب لاء نی داخل او لا فراق ق من ول وم لازم" ۱ و لدیفندن لاز مدر وال a‏ 
د٤ك‏ اولور شارحك ب انته کو ره ونك استعمای نشیه عص و صدر اساده مو لد در 
مصنفین عبا ر تلر ده ک ثب رالو ةو عدر ومتاو عا ار اداد رار مثلا لادلها من قو انين ولا بد 
مندولاند وان یکون‌کی لاد ثابت اوکان شدر نده‌در وترکیب اخبر ده واقع واومن 
معناسنه‌در علي قول را زین کلام اون یاخود لانت امعیله خبری بنده ی 
لصوق تا کید اعون باخود اليه ند اولان بدان کله‌سنه التباس وهمی امحونزیاده 
قلوه_در و عند البعض او عاطفه در مقامه ناس معطو ف عليه قدیر او ور 
ولا لادان ورد وان یکون کی و تعر مذ کو ردن فار سیده چاره کمینی اله ادا 
اوكور ات ( البدادة ) بإنك فعیلر اعدر ( والبداد ) پانك کی که مفاعلددن 
مصدر در نش که و آو لندی ( وانبادة ) مفاعله وزننده ولك اوحنده رفقا.سفر دن معنا سنه در بقال دد زد آذا اعی او نوس وهو قاعد لار قد ( التبدد ) تفعل وزننده ‏ 
SEES 


طاغلق PEY EAS‏ قال بدد الس فتردد ای هرق ور سنه یی حدصه حصه ۱ 


و 


بوشمك معناسته در بقال تبددوا الشی" اذا اقتسعوه بددا ای حصصا ودد تسوانك | 
زینی کو كنك هر برنی احاطه واستیعاب ادلك معناسنه استعمال اولنود بقال بدد ۱ 
بل صدر اريت اذا ازه كله ( داد داد ) بار هي وال ۳ ۱ 
اسيل ( ویداد داد) چ اوزره مبق اوله‌رق ( ویددیدد ) کذلات مفتوح اولهرق . 
( ونددا ددا PS ER‏ طاغنق طاغنق معناسنه‌در لقال جاء اظیل بداد . 
نداد وداد بداد ویدد بدد ودد آیددا ای‌متفر قه شار دبر که و نلر حال موقعنده‌دد ‏ : 
تیوه منز O‏ شرح تسهیلده شروح اولدینی اوزره کن اله | 
نداد باراد ا عا جذ در ودی تیک ء al‏ متأ ولدر يعن متددهة تیه 
ر ار ا ( الك فجن ودالك تعسدیدله ارتي ا فا ۱ 
رحلیه دا من الباب الاول اذا فرفهما ود وراق تعب وکلال معناسنه در تقول 


۴ ف 
E‏ 
بم 


با ایا 


۱ 
عرض لن عه دای عت و رکه دن بر سنه دن کت و ماع لد دعید و رطر ف الات ۱ 
معنا سنه استمال اودر تقال د فلان صاحیه عنه اذا ابعده وکفه وتحافى a‏ ۳ 3 
( الشادید والابادد ) نانک وهبرمنك فعله بوزلرده طاغنق طاغنق دا ال ۲ ۲ 
ده نراد د و اباد ند اي متددین وك ال طمر اباد ید و با دید ای هتفر ۴5 ولفند | 
مز و ری حوهری اوزره کدی اولوب يعن حو هر ی تصرف اند کله اي ۱ ۱ 
ايله نادند عنوانده دسم واشبو * برونی تارب مقر بادید ٭ صور یله استشهاد ‏ 
ایاشدر نو اسه طبر الیتاد بددر که نو دله واضافنلددر و قافیه مکیور هدر ۱ 
مذ کو: ر عطظارد ن قران تام ا ر کدر شارح دب رکه مو اف وتعقمی ها صفایندن ‏ 
اخذ ادوب لکن صفغایی نادند وباددر وآتلریی اعنراف ایلشدر و و تلر 8 
اقصالر در عبادند وسعار بر 111 مفردلری “عو ع د کلدر ا ESN).‏ هزەك | 
وتاک فصیله. دکری ای از ند صفتدر ایی فولاری رده کر ومیدانلو | 
اولان باخود عظطم انللقه او لغله اعضاسی ری برد متاعد تاخو د اویلقلرینك | 
ارانقلری ککش و کشاده او لاب کشی به دینور بقال رحل اند ای متباعد الان 
اوعظم انلاق التباعد عضه من يعض او التباعد ماین القغنین حوهری لفط 
مر ور نعننده استشهاد ایادیی اشبو * الدشی مدية الاد * مصراعنده غلط 1 
للد در ز برا صواب اولان * ندا» مى مثيه الاد + وات اولقدر زرا ۶ 
و دروب و صفنده نظ م او لغشدر واید جو لها ند اطلاق اولنور جاك فعتاست نه 
ا ê?‏ درکن مرازه ذب ایو طو ند :عون والار بنك ارالقلر ی آحیق 1 
ومیداتلو | | ولان ۱ آنه ود ) تخل لاد رتم ۰) ار سلانه ا ره الا لك 


. 7 VERSE 


0 
9 
8 


: ۷ 
۳ ار 
و 
باخود من‌غبر ملا حظه مثل طر شه سول ار اد او لدو رمتلافلان و ولده تاخو د میلقا 


رهبرلاك اده یلوری دید کار نده هو ان عدا دبرسن ۶ف حاذق واستاذ ز هیر در 
د عکدر کذلك شوه ایلدیی سوزنده ابت و رةرار اولان که <فنده دج اراد 


اولنور فلان که قطعا سوزندن نکول ايان سویلدیی سوزده بت اوزره در 


دجك رده هوان جد د رار ) العد) مد وزنده جاعت انسایی به دنور شال 
ص عليه عد ای بجاعد ووز راس دج از ند آ ت قسن دینور ) الاد ) کتات 
وزننده شول کلرد وآ بابه دشورکه ول ول عطط دجم او لغش او له بعض 
عزوانده فتر عالم صلى الله عليه وسل حضی‌تلرينك قلاغوزلنی خدمتیاه شمرفیاب 
اولان عد ال ذوالعادین حنا دلرتی Î‏ تلفیی ایی س قه جحادی از ار وردا 
اند کار بنه «بنیدر وشعرادن طفیل اأجادى :دی اولان شاد تام کسیه مشو ندر 
) جودات ( با مك و هراد نتو سعد د ارده بر نجه هو اضم معر وفه اسعیدر ) دد ( 
قعدد وزننده اسامیددر "وان ن شدد فضر انام عليه السلام حضرتلرينك 
مو الیس‌ندندر ( ید ) زیر وزننده بررحل اسویدر ( ام ید ) حوا شت زد 


کشه سید رکه تایه در ( ان مدان ) مان وز ننده تابعیندندر وعر ین محدان 
اتحابدندر ( مجد) بالك وجے داك کین که حلق ولج وال وزننده‌در 
برموضع آ ددر کلات مذ کوزهءنك خاسی بوقدر ( اد ) همر.نك فعیلدکه حروق 
هبایی چاعع کانك اولیدر ف الاصل احد وهوز وحطی وکلن وسعفض وقرشتکه 


از تفر در مدننه اولکهنده شاهلر ادى کان حل سنا مش بعنی شهنشاهی 


۲ ادى ونو نار شعیت علیه السلام و مندن اندیلر وم طله ده جلهی هلاك او لدیلر 
حت ص سوم کن ام شاهك فری در ننه هس له او هرق اسيو کفته ی نطم وانشاد 
ادر * کن هدم اک x‏ هلکه و سط ام لد ٭ سید القوم اناه *٭ الف ار 


او سط ظ له * حعلت‌تار عام * دارهم کلضمےر * اسلا ایتدا کات عر به 


حروفنی بونارك اسلربنك حروقی عددنجه وضع ایدوب بعد زمان نخذ وضظم 


حر وفار نه‌ده ظفر باب او ذلر به آثلره ر درف ادا کے والی حر وفه رواد اطلاق 


ایلدیلر شار ح دیرکه اصل امحد اسمی انوجاد ادی تکرر حروف سل قصس 
ایلدیار حى حر وف ا؛صاده تعیبری وندندر ( العنداة ) خای محمه اله علنداة 


۱ برنده او لان خاو ند دور ی اند کلور ) الاخنداء ) اعلنداء وزشده دوه 
یی عفم الهیکل اولق ععناسنه‌در قال اخندی البعیر اذا عظم وال احندت 
اعارية اذا تم قصما ( التبدید) تفعیل وزننده طاغقق معناسنه‌در بقال بدد الشی" 
بدیدا اذا فرقه و وریلوب بی اب اواق على قول اووردینی پرده اویوثلق ۱ هت 


اول 1۸ 


۱۰۷۳۲ 

وصلابت معناسته بقال ذوايد ای قوة و اد مدنهده پرموضعدر ( لاد ) هروک ۲ 
مدلهکه اصل اد آبدی ودی صلابت وقوت سناسته‌در (اقادة ) 2۳ ۳ 
وزننده قوی قلق ونقویت وبرمك معناسته‌در تقول دنه موأیدة اذا قویته وه لژ 
ری" فول تعای [ اذ ادنك بروح القدس ] ای فوبتك ( الايد ) فيل وزننده 1 

۱ بودخی تقویت معناسننه در تقول اده تأیدا ای قوته فهو مود ومد ای قوی | 
د مکرم وزنده‌درکه موآیده‌دن اسم مفعولدر قیاس اولان موآید اولقدر لکن | 
0۳ غبر فیاس اوزره سعوعدر ( الایاد ) کتاب وزنده آلت تأیید ومدار 
تقویت اولان شیثه دنور وحصن ومعقل وپرده وکتف وهواء وم معتالرینه 
استعمال‌او لور ومنیع وحصین طاغه اطلاق اوور وشول طبراغه اطلاق اوور | 
حوضك وپادرك دارا مادار حوره‌سنه دوکر که فوئیله حوضك صویتی 
طنره حر یادن و عموركد صوییی جادره دخو لدن منع ابلیه واط افندن فذح 
اولان قوملغه دینور وعسکرك صاع قوانه و صول قولله اطلاق اوور ایکسنه 
ایادان دنور قال 3 ر عل ابادی ا ر وها حنا حاه وایاد معد فسله‌سندن منشعت 
برجاعت آ ددر وىك حوق دوه ره اطلاق اولاو مؤلفك وكرة الابل قول‌والابل 
الكثبرة کد دار ) ال د ( موّمن وزننده اص عطیر دنور شال اس مود ای ۱ 
عظم وآفت وداهیه‌ه دنور جمی مواید کور ( الايد ) تقعل وز ده قو تلك 
معناسنه‌در صوری ومعنوی به شاملدر يقال تاد ارجل به اذا تقوی به ( الاد ) || | 
کی وزننده ذک اولان اد صیغه‌سندن صفندر قوی وشدید معناسته‌در 1 
فصل الباء (٠€‏ الجود ) جيه قعود وزنده مقم اولق معناسنددر قال د | 
الکان حودا من الباب الاول اذا قام به ودواب ومواشی اصتلا اوتلاقدن 
آرلیوب هميشه ملازمت ايلك معناسنه مستعملدر شال محدت الابل اذا لزمت E‏ 
المرتع ( اله بد ) تفعیل وزننده ودی اقامت ايلك معناستهدر ال مد بانکان 
معنی مد ( المد: ) بذه وزننده اصل واساس معناسته‌در قال دنه آی اصله 
وکر E‏ دور ور ايشك اج وزینه دینور یعیی برفعلك مستور وخ اولاب ا ‏ 
سر دنور ھر کی اک حرم اوله قال هو عام بجدة امرك ای دخلته وإطنة 3 
و و معناده بالك ضعیله و يله لفتدر وحده ۴ وشعور معناسته استعمال اولنوز که 
7 اقامتك لازمیدر ومنه شال عنده محدة ذلاف ای كله بو مناستله بر نسته نك 
قيقت لاه سنه انقان + وحهیله مطلع وعام اولان آ دمه امثال طر بقیله ان حده 
1 او لنور قال هو ان دما ای عا بدلك الام بوراده طبر ا مرقومك 
حقیقتنه عاند یاخود فى الاصل ارضه راجع اولغله وتبر: مثل اوزره جاری اولشدد 
وحاذق وهادی رهبر حقنده دی ابراد اولنور که ضعیر ارضه یاخود طرقه ارجاع 


1 

1۷1 

وض اولور ته کا مرهرده وافملان. اسا اکوان وصفة ' 
ا« مان عنوایله م‌سومدر وغ بدر که مو اف م ماد وسنده امان کلهستی 
زر قان اله وزن ادوب ضعی محخطثه ابلشیکن بوراده مضمومائیت اغلشدر ( انده) 
وله عده وزشده اندلس اولکه‌سنده بربلده‌در فقهاء وحفاظدن وسف بن 
عبدالعز یز الاندی که این دباغ اله مدر در اورادندر ( الاندرور دولانددوردیة ) 
هرمنك وواود فحداریله برکونه آیاق طونیسدر که اج طونك, اوزرندن کیلور 
شلوار وچقشیر کی که جر که اولور على قول بانه دینور که اصل اج طونیدر 
طومان دخ ور بان مر فیدر و که من لوره اجمیه‌در عرب استعمال 
اباشلر در ( الاود ) هبرءنك وواوك فعیله اکری اولق معناسنه‌در بقال اودالگی؛ 
اودا من‌الباب الرابع اذا اعوج (الاود ) آدم وزننده‌که افعل‌در آ ندن‌صفتدر | کری 
سيه دنور مو ننده اوداء دیور جراء کی ( الاود ) هیر منك فی وواودسکو یله 
و ات وت ابت معتاسته‌ذر تقول ادت العو د آودا من الیابالاول 
اذا عطفته واودواوو دفعود وزنده‌رآدی برس مشکل‌فوق الغایه ناه دوشوروب 
زجت ومشقته اوغ انمق معناسنه مستعم‌لدر کویا که بلنی ایک قات ادر قال آده 
از الا بژده اودا واوودا اذا بلغ منه الجهول وق المضاوی قوله تعال [ ولایوّده 
|| حفظهما] الاية ای و لاله مأخوذ من الاود وهو الاعوجاج بوراده وانقولينك‌قیل 
اولق قول قیلدر واو در جانبه میل ابلك‌معناسنه مستعملدر يقال آدا الثی" اذامال 
ورجوع الك معنا سنه مهست لر ر قال آدالق" اذا ر جع کویا که ایی‌قاث| کلکلهارقه‌سنه ۱ 
رجوع ابلشدر واود بررحل اسیدر ( الانتیاد ) انفعال وزننده اود که‌سندن 
مطاوغدر ۱ کیلوب ایک قات اولق معناسنه‌در تقول ادت العود فانشاد ای عطفه ا 
فان‌طف ( التأوید ) تفعیل وزننده و دخ برنسنه‌یی | کوب ایک قات ايلك معناسته در 
( التاود ) تفعل وزننده تأوددن مطاوعدر تقول اودند فنآود وبرنسنه بر آدمه 
تقلت وپرمك معناسنه‌در قال تأوده الاس اذا تقل عليه ( التثادی ) تفادی 
وزننده بود لقلت وبرمك معناسنه‌در قال تثاداه الام اذا ثقل عليه ( الأود ) 
| مقاعد وزانده آفات ودواهیه اطلاق‌اولنور تقلت و منی‌سسله شال رماه پاحدی 
الآود ای الدواهی شار حك مکمدن نقلاه کوره مفر دی و قدر ( اود ) هیر ,نك 
صمله باد به ده بر وضع آ ددر 3 الاو ند ( همر نك ف اس اھ وحغای 
: وکورلتو سنه دنور تقول ”معت آو د القوم ای از پزهم وحسم ) ذواود ( هر منك 
۱/ فخحی و واوك سکو له اذواه اطلاق او لنان ملو ك عندن بر نا [قسیدر ان هس ند 
ایدی التوز سنه عنده ادشاهلق ایلشدر ( الاد ) کید وزننده قوی ومشتد 


اولق معناسته‌در بقال آد الشی" ینید ایدا اذا اشند وقوی واید اسم اولور قوت 

‌ 


۱ ۷. 

بود برنسنه‌نك بك ین کلوب جاعق معناسنه‌در قال استاأفد ۱ 


تأخیر ايلك معناسنه‌درم ومنه يقال خر ج مؤفدا ای ف آخر الشهرا والوقت 


و بوذ کر اولنان اجل وامد معناسندن مأخوذ اولق دی مقلدر ( الاکد )ردنك | 
قصی وكافك سکوئیله خرمن دوكك معناسته‌در قال اكد النطة اکدا من الاب | 
الاول اذا داسها ( الا كيد ) تفنيل وزننده و کید لفظنده لغتدرکه تقویت واحکم | . 
معناسته در قال | کد الثی" تا کیذا ای وکده وقواء تا دعو ون وندن اوددر 1 
( الا کید ) امیر وزنند محکم ومتین شبعه دینور قال امراکید ای و یق ( الا کد) ]| 


همر نك فخیلر ([ والثا کد ) شقاعیل ول سول تسم ره و صر علره دیتورکه 


آ نار ايله آت اير منك قاشی ایرك ایک طرفاربنه صاریلوب ند اوور اکا بدلفظنك 


عفر دی | کاددر کتاب وزننده وتا کد هفر دی تأکددر که تین کی اس قلفشدر 
وونده و کاید ووا کید دی لغتدر ( الالدة ) همر‌منك کنمرله و لده لفظنده‌لفتدرکه 
پاشداشه دینور وولد لفظندن جع اولور ( التألد ) تفعل وزننده هیر اولق 
معناسنه‌در شال تألد الرجل اذا بر ( الالادة ) ولاده وزننده وانده لفتدر 


قال الد الصی الادة بعنى ولد ولادة ( الامد ) همرءنك وميك فحیله عابت ومتتبی از 
و اشحام 2 صوك تعییر اولنور قال بلغ الشی" امد ای غاته ومنماه أ 


وشال امد مأمو دای عنبهی | ليه اوت يانه کوره مأمود صرت وزنده امد 


لفظندن مفعو لدر که اه رسید اولق معتاسنه در وامد طادلق معناسته در تقال و 
امد عله امدا من البات الرایع اذا غضب علیه ) الامد ( جامد وزننده خير 


و متفعتله یاخود شر ومنمرلله علو اولان کسیه دینور کوی که هربری مابته ابلاغ 
ایلشدر قال رحل آمدای جلوء من خبرا و شس و طلو کی به اطلاق اولنور سقیه 
مشصونه معناسنه وآمد تفورده یعتی سرحد عراق وع دده بربلده آدیدر که حالا 
ديار بكر اوالتنك فاعده‌سیدر نبایت حدودده وقوعی باعث سمیه‌در ( التأمید ) 
تفعیل وزننده برنسنه ه نبایت مدت بیان وتعین ابلك معناسته در ال امدله تأمیدا 
اذا .بين له الامده‌ثل اجل تأجيلا ( الومد ) معظم وزننده شول قرهیه اطلاق 
اولنورکه اجنده برهودم یله صو اولیه نايت خلوه بالغ اولش!اولور قال‌سقاه 
و مد ای مافیه حرعه ماء ) أالامدة ( عده وزنده هر شئكت بقړه سنه اطلاق اولاور 
(الامدان ) هنت ضعی وکسری وميك تشددله که اسعمان واضخیان وزانده‌در 


۳۹ 


پر موضع ادیدر ویر وزنده جاری اولان صویه دور وواو چ لفظك رابی 


وقدر شار ح دیر که مراد اول همزه اوله‌رق وزن مر ورده واوحدن غبری از 


وارد اولامشدر پس عذفوان و صلیان مقو له سید اعبراض وارد اول مزح در 


اخوان 


لى اذا داوازف ا 
( الافدة ) فصاتله تأخبر معناسنه‌در ( الوَفد ) محدث وزننده تأفیددن اسم‌فاعلدر که 


کو د 
۲ 7 او 


کر ی 1-4 

وزننده اساد معناسنه در تقال اسده علیه ادا عى ده ) الاساده ( هر منك 
اك وص وساده معناسته 39 رص ديغه دنور ( الاسدی Sk‏ رسی وز شده بر 
نوع بات اسمیدر شار ح دږ که صواب اولان تیاب اولقدر ( اسید ) امیر وزننده 
اماب کرامدن بدی نفر و تاسیندن بش تفر ذوات اسلریدر ( اسید ) زییروزننده 
ودتی اساهیددر اسید بن حصیر واسسید ن تعلبه واسیدن برو ع واسید ین 
ساعده واسید بن ظهیر و اسید بن ان الد عاء که عبد اله الله معروفدر واسید بن 
ای رافع بن‌حد.جج واسید ن‌سعیه باه حاب کر امدندر على قول اسید ن‌سعیه 
امیر وژننده‌در وعقبه بن اسید ها بعیندندر ( اسید ) مصغرا بای مشدده اله سید 
مادوسنده م‌سومدر ( اسد آیاد ) همدان قر ننده بربلده ویساوز قضاسنده_ بر 
فر به اسیدر ( الاصدة ) همرءنك ضعی وصدادك سکویله کوحك عرب قبر لربنه 
حصو ص ب رکو نه کو جك کوملك اسمیدر على قول ول قفتان آ لتندن کیلن کوحك 
زبونه واحلکه دنور واکا اصیده دی دنور سفیده وزننده وموصده دینور 
معظمه وزننده ( التاصید ) تفعیل وزننده ذ کر اولنان قیصی اخود وی کیدرمك 
معتاسنه در تقول اصدنه أصيدا ای السته ( الاصدة ) هنك كسرله قومك 
جمینکاهنه دنور شال هذه اصد: القوم ای‌جتعهم وونك ججی اصد کلور کسسه 
وكسم کی ( الاصید ) امير وزنشده اواو کنه دیور فناء معناسنه ( الاصيدة ) 
و وا ات اله دیون سود معتاسنه ( الایستاد: )هو مت کیا 
قبوی قبانوب باصرمق معناسنه‌در نته که واو الرده لغتدر قال آصد الباپ 
واوصده ایصاد اذا اغلقه ( الاصاد ) کتاب وزننده طاغ ارالقلرنده اولان‌حقوره 
دور که آنده صوارکیلوب قالور ونعوملک وسار نسنهارك قپاقازینه دینور طباق 
معتاسنه ظاهر | مفر دی اصده‌در هیرء‌نك كسرله ( الاصدة ) هنك مدل ود 
اصاده معناسنه‌در ( ذات الاصاد ) زنك كسرله برموضع آ ددر ( الاطد ) 
همرك و طانك یله شر بعنی موسی اغا حنك قبر لش کر استهار بنه دنور( التأطید) 
تفعیل وزننده لایت ویدار ايلك معناسته‌در ووطید کی قال اطد اله ملکه ای 
۲ ۱ ) هریت وك ف برايشتده ع وسرعت الك یم ترا ر 
طوّق معناسنه در قال افد از جل افدا من الباب الرابع اذا جل واسرع ویر 

انشده اویالتوب آش در مك معناسنه اولغله ضد اولور شال افد الرحل اذا بطاً 

ور اسنه مك شین کلوب چاعق معناسته در قال افد الثی" اذا دا وازف وانقو لك 
خصیصی بلا محصصدر ژیرا ال حل قول مثالدر وافد اجل وامد معناسنه‌د رکه 
بر نهنك غایت مدنندن عبارندر شتال ضمرب له افداای احلا وامدا ( الافد ) " کتف وزننده معایی" مر وره‌دن صفتدر مسجل و فیطی " کشهاره دنور( الادشفاد ) 

۱ ۹۸ 


مزمنك دصر له ملوك مجوسدن پر شاه اسمیدر ( ازد ) هبرء‌نك فحی وزای محمهدنكت 
سسکوئیله ابن الفوت امعیدر که مندن پرقبیلهنك پدری ایدی وبوندد افص اولان 
سبیله اولقدر انصار کرام بالجله آنك نساندندر وقسله" مزبوره او ج صنفدر ازد 
شنوءء وازد عان وازد سراةدر وازدین الفح الکثی محدایندندر و کش كافك 
فڪيلهدر ) الاسد ) هم منك وسنك معر وقدر که ارسلابه دنور ججی آساد کاو ر 
هزه نك مدیله واسود کلورهمزءنك یله واسد کلور هبزء‌نك نمی وسینك‌سکونیار 
ختندن عففدر وآسد کلور هر ,منك مدیه که افلس وزنده‌در واسدان کلور 
هنك ضمی وسينك سکویله ومأسده کلور مشخه کی مژنشنده اسده دنور هاله 
واسد مصدر اولور ارسلای کوردکده دهشتلفك معناسنه بقال اسد الرجل اسدا 
من‌الباب الرابع اذا دهش من رژیة الاسد وارسلان کی جری" ودلیر اولق‌معناسنه 
اولغله اضداددن اولور يقال اسد ارحل اذا صار کالاسد یعتی ف الرأة والشجاعة 
وخشم وغضب ايلك معناسنه مستعبلدر يقال اسد الرجل اذا غضب وسفاهت 
اوزره اولق معناسنه مستعبلدر ال اسد الرجل اذا سقه واسد الله نچه که 
مسمادر اسد ن خزعه مضردن برقل پدردر واسد بن ديعه بن بزار پر قل 
اخری بدریدر (الأندة ) ميك وسينك یله جمدر که ذکر اولندی ومأسده 
اسم مکان اولور ارسلان بتاغی بره دنور ( الاسد ) همزءنك فحی وسینك‌سکو یله 
فتنه وشقاق القاسیله ميانة ناسی افساد ابلك معناسنه‌در يقال اسد فلان اسدا 
من الباب الثانی اذا افسد بن القوم وشم م وآزار اب برآدی رحیده وآزرده الك 
معناسنه در بقال اسد فلاا اذا سبعه واسدازد لفظنده لغت. فصحهدر که نتدکه 
ذکر اولندی ( ذوالاسد ) ديه بررحل (قسدر که لقمان نن عادك برادری 
او له حقدر ) الاسده ) فر حه وزنشده حظیره مد ER‏ اغیله دنور و صیده 
او کرنوب باولهش کلب معله دبنور ضار به معناسته ترکده فانقمش وبلیش تعیهر 
اولتور ( الاستپساد ) ارسلانافق یعنی ادسلان کی اظهار دلیری وشعاعت ابلك 
متاه درا قال استا سد ارحل اذا صار کالاشد ورمهول نسنه اوزره ارسلان 
کی حرأت وصولت ايلك معناسنه در شال استأسد عليه اذا احنرأ عليه وات 
واشجار کورلنوب نشو وها ابله هر طرفه شاخلر وفلیر ار صالق معناسته مستعلدر 
قال استأسد اثبت اذا طال وبلغ ای قوی والتف وذهب کل مذهب وبرکسه 
اوزره بری قشقر مق معناسنه استعمال اولنور قال استوّسد الرجل عليه على بناء 
العهول اذا چ علیه ای اغی‌ی ( الاساد ) هیر منك کس بل برنسنه آوزره انسان 
وحیوای فشقرعق معناسنه در قال سك الکلب عليه واوسده اسادا اذا حول" 
که نامه کوره امیش یی ان واوی هیره‌دن منقلبه‌در ( التاسید ) تفعیل 


N ی اس ین‎ riî ys i e تسوا‎ OS 
7 ۴ 7 3۷ ا‎ 1 


e mh o e 1 


۳۵ 
۴ وزننده 1 


NY 


سس مسب سس سس ا ا ت لل ج 


س 


كلور اى ( احاد احاد ) همرهءرد مى ودالارك فصیله واحدا واحدا یعتی برد 
عرر د یکدر و و نار لفظا و معنا معدول اوللرله غير منص ی فلر در تقال جاء القوم 
احاد اعاد ای واحدا واحدا ند که ثلاث ورواع دی وید در ( العأحید )تفعیل 
وزننده برعدده واحد زیاده قلق معناسنه‌در بقال احد العشرة اذا صیرها اد 
عشرو اییی دی زیاده‌ه جعله بر ابلك معناسته‌در قال احد الان اذا صبر ها 
واحدة مؤلف وراده واحدة لفظنى تأيثله ابرادی ظاهرا معدوده نظر الله عبراه 
و ابلدبکندن شقه امهنات سابرهده اشبو حدیث آی الذ کرده مرا ,مت 
اولغله | كا سبق ذهتی باخود خاصة تلم‌عنه مبی‌در [ وهو مر عليه السلام بسعد 
وهو يشير فى التشهد باصیعین فقال احد احد یاسعد ] ای اشر باصبع واحدة موف 
دب رکه اعد دن مرو در که واحد لفظنك ک ندی حنسندن يعن لفظندن شه‌سی 
و قدر كذلك این لفظنك کندی جنسندن واحدی وقدر 1 الستاخد ). خای 
ممه واس فاعل بنیه یله برم‌ضدن ناشی ملول ومتام اولهرق درد واندوهله 
بای اسافه اکوب هنقیض اولان کسیه دنور باخود ونده صلواب اولان ذال 
ممه ابه او لقد رکه مطلقا مستکین وخاضع ورمد ووحعدن سر‌بزه‌ین اولان آدمه 
دیور کا سیذ کر ان شاء الله تعالى ( الاد ) رمك کسری و دالك تشد دل 
( والاد: ) وا غب معناش‌نه‌در که مراد عیب اولان نسنه‌در کیده طکاق 
تعبیر او لور و حدی جاوز فطیع وج ذسته 4 دینور شال جاء باد وادة ای کب 
وکذا ام فظیع وآفت وداهیهبه دنور وعقل قبول اليه جك منکر نسنه يه دنور 
ج اداد کلور هیر منك کسر باه وادد کلور عنب وزنده واد قهر وغلبه و زور 
وقوت معنا بنه‌در ( الاد ) هنك فعی و دالك تشد دیل ود شی" منکره 
دینور وغلبه وفوت معنال ننه د رکه اسیدر ومصدر اولور دوه وکورمك معناسته 
قال اد البعير ادا من الباب الاول اذا هدر وناقه پاوریسنه اوذلیوب جکنك 
معنا سنه قال ادت الق اذا حنت بعی الى ولدها وبرنسنه ی سوندروب اوزاعق 
معناسته در تقال اد الشی 9E‏ مده وسیر وذهاب معناسنه در تقال اد ف الارض 
اذا ذهب فیا وبرکنیه بلا صداشعق معناسنه‌در قال ادئه الداهية ادا 
من الباب الاول واشانی والرابع اذا هة ( التأدد ) تفببدد» وله 
۳۵ رئسنه فانبلفق ۳ معناسننة در قال ثأدد الامر اذا تشدد 
( ادد ) غر وزشده عنده رقبله دینك اممیدر ویو منص‌فدر وضمتینله لفتدر 
( اد ( رەك صمي ان ید رز بر «شقه قسله‌نك بدربدر ) ار د ) فر د وزننده 
خراسان بلا دندن و : بوسج ضا دة بر قر به اودر ۱ ارد ( همرزم نك صعیله فارسن 
ایالتنده بر بلده‌در ( اردستان) هم هب م نك فع ره اصفهان قر بنده برقر به در ) ار دشر ( 1۰٦ 


زجاجك قولى على الاطلاق اولوب وجوه مذ كوره استعمالياندن اولور و مقاله" 
مر و مد اند ند رکه احد اله واحدك فرق واردر احد ن موضعنده ثق عامی 
مقتضی اولور مثلا مارأیت احدا دندکده متکلم افراد انسانیدن نر فر دی کورعش 
اولوز وواحد ن خاصی اقتضا ایلکله مارأيت واحدا دیدکده برشضصی کورمیوب 
مافوقتی کورمش اولور واسم احد عند الاطلاق ذات اقدس الهیه خاصدر حت 
رحل احد دغك جاز دکلدر ونشوان ن ای سعد اجمری شعس العلوم م‌کتانده 
بوزمین اوزده رلو افشان يان اولشدرکة احد کله‌نی واحد معناسته‌در و ونده 
اوج قول واردر اتدا اول معناسنه‌در وم الاحد کی انی اصل واحد ادی 
واو همه مبدله او لدقدنصکره همرة تايه حذف اولندی الث احد وحد معناسنه 
ووحد واوحد معناسنه‌در و بويك شفصیل اوائل متعلقات الفعل حن ده شرح 
مفتاح وشقدم مسند اليه محشاده مطولده مشم‌وحدر ومصباحده دی مدو طدر 
اہی واحد کله‌سنك موشده احدی دنور لکن منفردا استعمال اولفز مثلا احدی 
عشرء واحدی وعشرون دنور ( احدی الاحد ) انیده همزء‌نك کسری و نك 
فحیله که احدانك جیی اوله حقدر فوق الغایه مشکل وشدد وهائل نسنهیه اطلاق 
اولنور قال تزلت به احدی الاحد ای امر متفاع وونده تأئیث داهیه اعتبار در 
( احد الاحدین ) همزء لرك و حالرد فصیله ( وواحد الاحدن وواحد الاحاد واحدی 
الاحد ) بو نلر 4 مجوعیده لامشل له معناستنه‌در يعن فضیلتله متفرد اولتلر بننده 
مثل ونظری وقدر دیکدر که لسامزده یکدانه‌ار یکداه‌سی تعر اولنور قال 
فلان احد الاحدین وواحد الاحدین و واحد الاعاد و احدی الاحد ای لامثل له 
وهو ابلغ الدح واحدی الاحد عقل قبول اقبه جك ام منکر عظیده. استعمال 
اولئور شال ای باحدی الاحد ای بالا النکر العطیم " ( الاحد ) همهء‌نكت فحی 

وحانك سکوئیله عهد وعان ايلك معناسنه‌در شال از احدا من الباب الرایع 


اذا عهد ( احد ) فعتیثله مدتة منوره قرننده بر جبل معر وف اعیتدر ا 


حبالدن توحدی اعث هدر مصباحك یاننه کوره تقعه "وهيل موٌ نث و فير 
منصرف اولور لکن ضعیقدر ( احد ) فعتینله على قول دال مشدده اله جد 
اولکه‌سنده رموضعدر و نو حدد ماد‌س‌نده دی مذ کوردر ( الاستهاد ) لكر 
اولق انفر اد معتاسنه‌در قال استاحد الرحل اذا اشرد و عر بار مااستاحد ب 
دیرار مم دشعر یه ا اکا شعور وادرا کله متفر د اوندی د کد ر (الامحاد) 
انقاق تفن اء واودن عبد له در بو دی منقرد اولق کاو قال اعد 


از جل اذا انفر د شارح دبرکه انحاد اشیاء متعدده اجقاعله پراونق معناسته 5ة | 


کلور 


TET ی‎ 


ایز یی سس و بش وال رفوا ا ی 
A : 2 aati.‏ 
ار 5 


a از‎ 

E TT 


ات بت تا 
۱۰ 

او وتات واد م واحدی عشر و وم الاعتدک هته کو ار ندند رز ی 
کوندر خلق ساوات و ارضینه بدء الهی واقع اولدینی کوند رکه برنجی کون 
دعکدر رعده آ نده عل اولشسدر وومك اضافتی اضافة العام الى اخاص قبيلندندر 
واحد لفظنك جى آحاد کلور وواحدان کلورهیه نك یله على قول ونك جمی 
وقدد پس آحاد واحدان واحدك جی اولور شاهد واشهاد وحاجر وجران کی 
وعند البعض احد اله احق ذات اجل واعلی وصفلور زیرا بواسم شریف حق 


تعالی به خاص و خالصدر هو اف ونیده احاز ادن لکن تصانز ده سیا ننه و ره 


احد لفظی ایک کونه استعمال او لوز بری نق وری ابات مقامنده‌در نفیه حتضص 
اولان استفراق جنس اطقين امحون اولغله قليل وکشره شامل"اولور عل‌طریق 
الاجقاع و الافتراق ,س ماف الدار احد قوی مافیبا واحد ولا ائنان فصاعدا 
لا جمعین ولا متفر فين دعکدر و سیه انبانده استع‌مال کج دکلدر زرا متضادینك 
نفی گم اولوب البانی یم اولزن مثلا فى الذار احد فوشده و احسد منفر دك 
انیا نله عم ومفنرق‌اوله‌رق مافوقنك دی اثبای لازم کلور وایسه ظاهر الاحاله‌در 
وما فوق واحده شعول اون مامن احد فاضلن قولى کم او لور خلاصه‌سی 
احد اله ف مقامنده حاطب اولفه صاط شخص اراده اوور وواحد بجع ومذکز 
ومون مساوی اولور رکیده آندن کس وکسه اله تعییر اولنور و ابات مقامنده 
اوج کونه استعمال اولنور اولا عشرائه مضعوم واحدده استعمال اولنور احد 
عش واحد وعشین کی ای اول معناسنه مضاف اليه اولهرق استعمال اولنور 
کقوله تعالی [ اما احد کا فيس ربه جرا ] و کقولهم وم الاحد ای يوم الاول 
و وم الائنین ثالث وصف مطلق اوله‌رق استعمال اوور و و همین ذات اقدس 
رای و صفنه محصو صدر کاقال اله تعای [ قل هو اله احد ] و و نك اصلى وحد 
ای واو ال لکن وحد غيرده دی استعمال اولنور واشبو وصف خاص الهی 
اولان احديتك شت هدر که شرىك ونظیردن منز و مبرادر دعکدر 
,8 و اه سور اخلاص تفسرنده. دءشدرکه احد جوع صفات 
حلاله بعنی هر نقدر صتغات سلیه وار اسه جلسنه دلالت اندر ته که لفظة 
جلاله جیع صفات کاله بعنی بابطلاه صفات تبوئیه و سلیهه دلالت ادر حشی 
سعدی حلی دءشدرکه فاضينك تعبیرندن منفهم اولان بودرکه بوراده احدکله‌ستك 
همزهسی واودن مقلوبه‌در زیرا اصلیة الهمزه اولان احد ابانده هنان کل کله‌سته 
مقروا استعمال اوور وعلى القاری امام زجاجدن ورسعه نقل ادرکه احد 
کلهسنت اصبی وحد ادی یی باب خاسدن وحد وحد صیغه‌سندن اسم فاعلدر 


نن انی حسن حسن نيه ستندن اسم فاعل او لدینی کون عر بلر واو مفتوحه‌یی 

جوهری یای محشه وهمیله غلط ادوب ميد فصلنده ذ کر ولاجل الاستشهاد انشاه. 


3 ایلدیی بتدر آنی كيف ایلع‌در ( التاید ) قعل وزننده و حشتلفن معناسنه در ۱ 
بقال تابد الرجل وغیره اذا توحش ویرمکان اسز خالی وتنها قاق معناسته‌در | 
بقال تابد النرال ادا اقفر ای خلى من اهل وحهره سسلفل معناسته‌در شتال 


اند الوحه اذا کلف ور آدمك قوت شموایه‌سی قلیل وضعیف اولغله مدت مدیده | 
تأهل ایلیوب ار كن طورمق معناسته‌در شال ابد الرجل اذا طالت عر | 
وقل اربه ف النساء ای ق القتع ن ( الانود ) قعود وزنده توحش ايلك معناسته‌در | 
" قال ادت الي اودا من الباب الثای والاول اذا توحشت ور ملده مقیم اولق | 
معناسنه‌در بقال اید بالکان او دا من الباب الثانی اذا اقام به وشاع شعرنده مانوس | 
الاستعمال و معناسی متعارف اولیان غريب ووحشی تعببرات ابراد ابلك ععناستنه‌دد | 
تقال ابد الشاعی اذا ای بالعويص ف شعره ومالا يعرف معناه ( المؤندة ) محسته | 


وزننده وحدی وسر کش اولان دوداره دنور قال ابل مؤبدة ای و حشیه معتاصه 


( التأٍید ) تفعیل وزننده باق ومخلدقلق معناسنه‌در قال ابده تأیدا اذا خلده ومنه 

تقال فلان وقف ارضه وقفا مدا اذا حعلها حیث لانباع ولائورث ( الادة) | 
اس وزننده داهیه وبلیهبه دیتورکه مدت مدیده دللرده داسان اولوب قالور ‏ 
اوله وف وی 3 فعنده ار اد ایلشیدی ( الاناد 1 ای‌فو قیه الله کتاب‌وزننده ۱ 


شول اه دور رکه س رکش اتکی صاعق مراد ایلد کده ضیطی اجون آ نکله 


ایافلری وان ده چیه وزه بر موضع آدىدر ( الائیداء ) ای مثلكه 


اله ریلاء وزننده عکاظ دام محلده برمکان آددر ( الاجاد ) جيله کتاب وزشنده ] 
کونحك قصه کر طرزنده اولان مقوس نسنهبه 8 امهات سارهده کوحك کر | 


اله مقر در قاو ار عتبة علیال اری کی ( الاجد ) ضتینله عنق وزننده سول ا قه به 
ورگ وحودی قوی وقوروی وبنیه‌سی محکم و صیي اولوب قبورغه‌اری بری 
برینه بتشك اولغله یکباره کې اولهکه بغایت قوی ونواا اولور وو اقه‌به 
خصو صدر ارکك دوءه وصف اول يقال ناقة اجد اذا کانت قوية مولقه اغلاق 
متصلة فقار طهر ها ) الا حاد ( هم هنك کسر له ای و صف مذ کور اوزره قند 
وقوی قلق معناسنه‌در قال آجد اله الناقة اذا قواها بعده برنسته‌ی مطلقا قوی 
وحکم قلق معتاسنده استعمال اولندی بقال آجد الله بعد ضعفه ای قواء و اشبو 
انجاد کله‌سنك هره‌سی یاه قلبلء احاد تلفظ اولنور ( الوحد ) مکرم وزننده 
قوی و کم اولان شه دینور قال بتاء موجد ای کم ( احد ) کم نله دوه 
قفه وض زحر.وآژان کلاندندر ( الاحد ) همرءنك وحای مهملدنك فعیله 
واحد معناسته د رکه اول عدد حساندر فارسیده نك وت رکنده بز تعبیر اولنور قال 


احد 

°۳ 


افر ادینه حصيص ابتدکلری کی ونی دی بعض مشمولاننه صوصله جع وشنیه سنه 
مسا و [دیار حق دعضار بو نك جع مولد عرد ایلدبلر وشار ج دب که اد ظرف 


زماندر وقت بعاية مستشبلده فستعمالدن صضدی ازل ماضیده عم لقن ودهر معناسسثه استعمال او لوز که زمان مدیددن عبارندر ووتلر جعارننه مضاف 
اولوب ابدالا باد وازل الاآزال دنور ایک معنای سرمدی جامع کله لردر واد 
لفظندن بعش مشتقات تصمریف ادوب آنلره تا کید اعون مضاف ایدرلر هک 
ملف دی سرد ایلشدر انی وابد همیشه ودام معناسنه استعمال اولاور ادى 
دای دعکدر وه ال لا تیه ادا الابدیه وابدالا بدي نکعایدین وابدالابدین کارضین 
وایدالاید شُعیتین وابدالاید کالعسد واد الا باد واندالدهر واد الایدکلها ءعیی بعنی 
تأ کید «لدوام الام ) شال دهر الداهرین وعوض العائضین واد قدي ازل 
معناسنه‌درکه صفات الهیه‌دندر ( الاواند ) هنك فصل وحوشه بع وحثی 
اولنور مادنا حف النقه هلاك اولدقاری حهتندن کویا که دا علردز 
زیرا | کثری ضربهٌ صیاد کی وبری برینك تسلطی کی آفات عازضه‌دن هلا 
اوور ته که انك موت طمعیسی اولاغاه الى اوزره ترك اولنسه طول حیانله 
ا: له | 6احد اطلاق اولتشدر شارخك یاه کوره مفر دی آبددر 
مؤشنده آیده دینور عاید وعایده کی پس توحش معنامی اشتقاق کبیر جهتبله وندن 
ماخ وذدر اذمی واو اند آفات ودواهیه اطلاق اولشور ذکری مدت مدنده 
السنه‌ده باق اولدینی حسبیله وقوای شرده یعنی فصاحت وبلاغتی جهتیله ننظیر 
ویبرو لی قابل اولیان اشعاره اطلاق او لور بلاد بعیدمبه متقول و حف او لدیفنه 
مبنی وراده قافیه دن مراد شعر در حرو اصیل ایله کل اراده اولغشدر قال 
‌الاساس فلان مولع باواند الکلام وهی غرانبه وباواید الشعر وهی التی لانشا کل 
جودة ( الاد ) رکع وزشده اوابد کی وحشی جانورره اطلاق اولنور ( الا« ) 
له اسمدر که ذ کر اولندی ورياشنده که ولده دنور وابد مصدر اولور طارلق 
معناسینه‌در قال ابد از جل ابدا من الباب الرایع اذا غضب ووحش ايلك 
معناسسنه در قال ابد لیم اذا توحش ( الاد ) ابل وزننده ( والاد ) کتف 
وزنده ( والاد ) قنو وزننده طوغورغان حیوان وانسانه دور قال اتان 
وامة ابد وابد ای ولود وشال ناقه اده ای ولود واید ابل وزننده کس نله در 
چار به به دیور کنر ك معناسنه واورکك متوحشه دیشی اشکه دبنور (الایدان) 
همزه نك کسری وله نيه سیله جار نه ابله قصراق آله اطلاق اولور ( الايد ) 
امیر وزننده پرنوع بات امد رکه م‌عادندر ( ابده) همه نك طعی وبانك تشددیله 
۱ 8 وزتتده اندلن اولکة سننده بربلده در ( مأد ) خلس وزننده رموضعدر 

XY 
دره‌به و یو چاه وار مه دنو ر وبردره اسیدر وتروتازه وحوانه دنور ( الهتخی 7 8 
ها كکسری والفك قصمر یله امعدر صالنه‌رق و رو شه دنور شقال عشی :ی وهی Ef‏ 
مشية تر ( الاهساخ ) اجلواز وزننده صالنه‌رق بورعك معناسنه‌در بقال ۱ » 
همم الرجل اهییاخا اذا مشی فتیخز ( هم ) هانك کسری وخامك سکونیل تم ۱ 
ایله بوغازتی آبرتلیان آدمك صونندن حکاه‌در ( هم ) هاك کسر ومدی وخلكت 
کسر اوزره بناسیله اج کی دوہ عن چ وکدیره‌جك صوندن حکایه در که ھے هم 
واخ اح ده‌رك حوکردرار ( اتر ) تفعیل وزنده طعامك ات یاغتی حوق | 
قومقله بك یاغلو باق معناسنه‌در بقال هح الهر بسة میا اذا اکثر ودکها 
و تکه‌ی کی به آشغه قندرمق معتاسته در بقال هر التیس اذا حثه غل السفاد | 
( ا#ج قنب و زننده سول ارک دوهبه دنور که حوکر مك احون کندسنه 
ج a‏ باغر ر اوله 
# فصل الياء » ¢ ( شاخ ( تای فو قیه ا عاب وز ده بر موضع اخود برق 
آدیدر محدئین‌دن اجد بن عمد بن پزند الاخ اورادندر ( ال ( نف وزشده 
برکسه‌نك یافوخنه یعتی با شده بنقلده‌یق تعبیر اولنان برینه اورمق باط و ففق‌معناسنه‌در | 
قال بقته يقتا |ذا اصاب یافو خه فهو میفو خ موف وی 3 E‏ 
ایلشدر ( الابناخ ) هم منك کسر له اقه‌ ی ارکك دوه اله صجامعت اون ایح | ۳ 
ده رك چاغرمق معناسنه‌در شال اع الناقة اذا دعاها الى الضمراب فقال لھا اد ۱ 
ولاح همرء‌نك کری ونولك فحی وخانك کر اوزره بناسیله‌در ( بوخ ) ينك از 
ثصی وواوك سکوییله ليث لغوی بونی ذکر ابدوب لکن نه معنایه اولدیغن‌تفسیر ]| 
ایلامشدر وونك بناسی اوزره بوم کله‌سندن غیری وارد اولدی دءشدر شادحك | 
یاننه کوره و ح لفظندن مصفدرکه شمس اسماسندندر مرت اغلاء بمون مفیش 
الا لاء ح 


3 باب الدال الهملة » فصل الالف 1 


( الايد ) هزه نك وبای موحده‌نك فمحیله دهر معناسنه‌درکه زمان طویل وامد 
مدوددن عبار ندر جیی آباد کلور همرءنك مده وابود لور هب میت ف وك 
بصارده بیاننه کوره انه متیری اولیان زمان ءتدد مدش دن عبارتدر زان ال 
زی او لور ابد مجزی‌اواز مثلا وقع ف‌زمان کذا دینور ق‌ابدکذا دغ رپس ادگ 3 ا ‏ 
افضمایی قابل اولامخله تابه وجعلنسی کرحه مکن اولیوب لکن ام جنی بعض | 


افر ادیته 


ِ ۱۰ 
سس سر سس سس اس سس دس اس تس دا سا ساوسو تسس سس سس 
اذا حعله وسا ) و شڪاء ( که |ء وزننده ر مو ضعدر ) الوثخ) واو ك دخحی وشين 
مەك سکو نله کو و وضعیف وکنر او لان سئه دنور هاو لور سه او سون و خرما 
سره دنور ) الوشكة ( ڪاله خرما بر اغندن اور لش ز سل و سرت مقوله‌سی 
ظرفه دنور ( الوح ) واوك وصاد مهمله نك فيل وحم و زاو و دیدرک 
کر وباسه دیور (الوضوخ) مناد تیه ان رصبوی روز ده کول سود وگ 
همان قوغه‌نك پار بسی مقداری کی او لور ( الو طم ) مد جح وز بنده قوغه به پار تسى 
مقد ار نه طوغری صو و مق معناسند در قال و ضح الدلو وضطاً دن : لباب الثای 
اذا جعل‌الا* فیباشییها باللصف ( الایضاخ ) همرمنك کر له وح معناسنه در قال 
اوح الدلو م۶ق و وها وڌو دنل از حه صو حکمك معناسنه در شال اول 
اذا استق قلیلا وقو ينك صوی آزالمق معناسته‌در يقال اوضضت الب اذا قل 
ماوّها ۱ المواضخة ) مفاعله وزنشده ( والوضاخ ) واوك کسسیله ( والتواضم ) 
شاعل وز نده قو يدن صوحکمك وسکر مك وورعك مقو هسی حالتلرده بار شعق 
معناسنه در تقال واضج صاحبه مو اضر ووضاخا ادا بار اه ف الاستقاء والعدو 
والسمر وشال تو ضضا اذا تباری ف السق ف السیر شارح دیرکه فی الاصل استقاء 
ماده سته موضوع اولوب بعده مطلقا معارضه‌ده استعمال اولا_-دى ) التواطح ( 

, طای مهمه ایله تفاعل وز نده na‏ بر سنه یی الدن اه دور اتدر مك 
معناسنه در قال تواطخ القوم الشی" اذا داو لوه م ( الولح) آمیر وزنشده 
برنو ع کتان ناه دشور ) الو لد ( فرحه وززننده ) و الو اند ( و له وزننده 
(والمۇتخة) موتفکه وزننده اصلاق ویاش بره دنور بقال‌ارض‌و تلد وو هد وموتلنة 
ای ورخه و ولیه وغورد 3 بك قو ی سو ده دنور و صیویق جاه‌وره دور 
) الاستيلاخ ) بریاشار وب اصلاق اولق معناسنه در شال اسشوت الارض اذا 
ابتلت ( اوح ) ببذه E ET,‏ شک ی حکره ەز ادن دلسوزلوم و و اه 
NE‏ قول عذله ی هفس در بقال ماهزه الوعة ای | لعذ 2 ار وه 
والوڪة ) وع )و وزننده ا اداٿ رح ورة» ٣در‏ یه که INES‏ 
ك ر او لندی ووش ووخ وو يس و و به وویل وویب او اند رکه التی کله دن عبار تدر 
نذ حیلری وفدر سارح د ورگ فقو اون کنزم ری اوت دز کد 52 
مولف جلهسیی ماده ارده بان ااشدر وکوفیون عندنده ويك وون هری دی 
بو تاردد 
و فصل الهاء ) ) الهبخة) بای مو حده ویای حه ابله علید و زننده جار به به دنور 

۱ و داب به وسو دا تاسته دیور واننه‌ طلوتروتاژه څبو هه دنور (ا جع ) علس وزننده 
جو اپه وصالق اجق ک شی ه دینور واصلا رايشه پراعزاولان کسیه دینور و 


E 
E ۱۰۹‏ 
واود ونای مئله‌نك فعیله صودن اولان باشلغه واصلاقلفه دینور شال فا لوض 
وه ای بلة ( الوثخة ) ویقه وزننده هرجنسدن بری برته محلوط اولش تازه 
چابرلغه دینور وات باغنه محتلط اولان وفقه ککه دنور مو لف مارق من العظام 
واختلط الودك عبار يله بت ادوب لکن‌شارح عبابده من العظام عتوانیله سوم | 
اولغله من العظام ندهنه‌سی غلط اولدیفی تصیص اعلشدر اکا کوره ات اغ عا | 
اولش صرویق طعام دك اولورچودیا کی وواقعا مقتضای ماده ثارحك قول‌اولق | 
ملاعدر وونخه صیویق جامورل ار ضد دنور شال ارض و اند ای ذات وحل ۱ 
ویوغورد کی يك قویو سوده دیور ( الوئوخ ) ( والو) معظم وزننده ضعیف | 
اخلقه کسیه اطلاق اولتور ذ کر اولدان صیویق معناسندن مأخوذدر شال رحل 
مو “وخ انلق وموخه ای ضعیفه ( الوخ ) واوك فحی وخاك تشددیله اخوشلق 
معناسنه‌در وقصد واراده معناسنه در ( الوخوخه ) ززرله وزننده بر جنس قوشت 
اوعسندن حکاه‌در ( الوخواخ ) سلسمال وزننده قارنی صالق ودریسی ککیش 
اولان آدمه دینور بقال رجل وخواخ ای مستری البطن منسع ابلد وعنين وی 
رحولیت کسیه دیور وضعیف وناتوان کشی به دشور واوشنکن آدمه‌ دنو ر-کلان 
وکوشك خرمابه دنور ( الورخ ) واوك فصی و رانك كوا برلوع | 
محر ذر 5 که مرخ دیدکلری شیر مذ کوره شه اولور ( الورشخه ) سفینه وزننده | 
اصلاق بره دینور شال‌ارض ورمحة ای مله وصیویق خجیره دنور ( الاستیراخ) ۱ 
( والتورخ ) تفعل وزنده بر اصلاق اولق معناسته‌در قال استورخت الارض Ê‏ 
وتورخت اذا اتلت وئورخ خير صولو وصیویق اولق معناسنه‌در بقال تور خ | 
الجین اذا استری (الورخ ) فحتینله ودنی‌نجیر صیویق وکو شك اولق ععناسنه‌در | 
قال ورخ انين ورخا من الباب الرابع اذا استرخى ( الایراخ ) ابراد وزز د. 
چجبری صیویق و کوشك قلق معتاسنه‌در نقول اورخت الحبن اذا ار ته 
( الورخة ) فرحه وزننشده 26 کوروبری بربنه صارمشق اولان یره دینور 
يقال ارض ورخة ای ملتفة العشب ( التور.ش ) تفعیل وزنتده تأر لفتلنده 
ا بر نسنه نه تعیین وقت ايلك معنا سنه در قال ورخ الکتاب عى ار حه 
(الوحر ) واوك 4 وسينك فعیله کر لفك معتاسنه در شال و ج الوب و EE‏ 
بیس وسا من الباب الرابع اذا علاه الدرن مصباحت بیانسه کورء وسح ام 
دی اولور کیره وباسه دنور ( الاستیساخ ) (والتومح) نفعل وزننده (الاتساخ) 
افتعال وزننده که | لاصل اوتساخ ادی ونلرده کر لنوب باسلفق معناشسته‌در 
قال استومحم الوب وسح وات عن وح ( الایساخ ) هنك كر لله 
(والتوسحم ) تفعیل وزننده متعدیلردر کیر لك معناسته يقال اوح الثوب اوو »ڪه 
تسس تست سا تک 

اذا 
۱۰ «۹ 

معتاسنه در قال نم دماغه اذا کسسء اول یاریفه دامفه دینور ( الانتقاخ) افتعال 
وزننده ککدن ايليك جقرمق معناسنه در يقال انشع الرجل الم اذا اس جه 
( الاشح ) اجر وزنده سسی آز اولان انسان ا دینور مکتب خواحه‌سی 
اک شال ظل. م ام ای فلیل الدماغ ( القین ) دعا ك سوزلکندن آم آض 
ورین ناقمبه دبنور تقال نافه لقخه ادا كانت ثاقل ف مشا سنا ( النقاخ ) رمان 
و با فواقله لى طوزاری بننده اولان کك طرغاردن اوك جانته طوخرای 
ا رر ته دنور بقال اشتی نقاخه وهومقدم القفا من‌الاذن وا لشیشاء ( ا 

نج وزنده وم‌فله بر آدمك وفازنه اورمق معناسنه‌در قال تج فى حلقه 
نک من الباب الثالث اذا هزه ) التدوخ ( قعل وزنده رای دوه تاقه ی آشعق 
اجون جوكرمك معناسته‌در شال تنوخ ال الناقة اذا ابرکها للسفاد ونو معناده 
لازم اولور قال تشوخت الناقة اذا برکت ( الاناخة ) همره‌نك کم له بود 
دوهی وکر مك معناسنه دز قال ااخ أالناقة اذا : برکها لکن اناه مطلقا 
دوهی خوکزمك معناسنه‌در وجه ی اوزره اقه به حخصوص د کلدر(الاستناخه) 
دوه حوکك معناسنه‌در ىقال ناخ الناقة فاسشاخت وتنوخت ای برکت ولا شال 
ناخت ولا اناخت شار جد رکه حوکك معناسنه اناخه استعمالی کثیر در (النوخة ) 
نوجه وزننده اقامت معناسنه اسعدر معنای مذ کوردن ماخوذدر ( امتاخ ) ميك 
یله اسم مکاندر دوهی حوکرده‌حك بره دنور میرك الابل معناسنه ( ال ( 
ميك فحیله ارسلائه دنور ( الأضة ) ارض بعيده معناسنه‌در ( ذومناخ ) منار 
وزشده اذواء تعییر او لنان افیال عندن أهرعة ن عبد شس تام مکی لقيدر 
3 نوخ )انك فر بر قله آد .د رکه نم ماده‌سنده و او لندی جوهری وهندن 
اشی بو راده 3 ایلشدر 
وا فصل الواو (۱ لتو ی جز ) فعیل و زننده لوم وسر زنش ايلك معناسنه در (وحه ( 
بذه وزنده لوم و سرزنش معناسنه امعدر شال وه وبا اذا لامه وعذله ور 
آدبی مر تکب او لدینی کار و خامتی عدف و شدله افاده اندءرد مدید الك 
معتاسنه در بقال وځ فلانا اذا انبه وهدده ( الوح ) واوك فحی وتای فوقیه نك 
سک نله دکنکه اودعق, معناسنه در شال وه بالعصا و ما من الباب المانی آذا 
ضمربه با ( الوخة ) فعانله 99 صیویق بالجغه دنور معناسنه و شی" 
معناسنه در قال ۶ اغتی فنه و ای شیا ) ال ) یك کسر له دک دنور 
عضا مفتاننته ) الابتاخ ) ھ لك كدرل بك زجت ومشفته اوفراوب واه 
اولق معنا شته در تقول اب مغ یافلان ای بلغت ۾ منی یی اجنهدت اصل اتاخ 
ذ کر اولان بالعغه دوشعك معناسنه او لغله بو معنا آدن تا هی زار فد 5 


ی 
نهار مرتفع اولوب قبا قوشلق وقتنه وارمق معناسنه مستعبلدر شار ببرکه ]| 
م لفك ما خذی اولان عکمده اثتفخ ازنبار اذا علا عباریله مرسوم اولوب مف | . 
آندن تصصرفله لای اوله‌رق ثبت ایلشدر لکن اخلال ابلف‌در انتهی وم تخر || 
وکر معناسنه استعمال اوور بقال رجل ذو نم ای ر وکر شارح دیرکه | . 
هتعظم کس ه تعظم ایدرك نفس ونفستی جعله وقلدییی حستیله نفخ کبر وفخر معناسنه 5 
اناك و ابش طان زوم 3 بعنی خودیناك القا ایلکله لازی | ۰ 
اولان کیر معناسنه استعمال اولندی واساسده فغ شدقیه تکیر عنوایله مرسومدر ]| 
( التتفیع ) تفعیل وزننده بك اوفورمك معناسنهدر يقال نفخ الرجل شمه تحن | . 
نف لكن هی للكثرة ( | نف ) امیر وزشده آنش اوفدکه مؤکل ومعن اولان E‏ 
کسیه دینور ( المنفاخ ) مك کنسیله اسم E‏ دینور ( الاخ ) اجر | 
وزشده پادخابه کشی به دنو رکه ده تعییر او لنور طوربه شیشوپ فبارر ماده‌سی | 
ری غلیظه‌در ترکیده قاو دنور بقال رجل انقح ای فى خصيته فة ( الفته) | 
یك < کات تلای وفانت: سکو یاه اد is‏ دنور و قارن شم > | ۲ 
اطلاق‌او لور بقال به فش ای انتفاخ بطن ( التفتاه ) ناء وزننده وم‌ادفیدرکه ۱ ۱۳ 
ذ کر اولندی و نفضاء ایاقده احکكث وقر سنه اطلاق اولنور واقبا بالدر اوله‌جقدر | 
( الانفغان والانفشانی ) همرءلرك ضمی وکسرله که فاء همءلره "ابعدر ششعان کفی‌به | 
اطلاق اولنور مزنداری هابل‌در يقال ر جل الفغان وانفشانی ای متلء سنا ویقال | ۲۲ 
امرأة انفتاند وانفخانية ( الع ضمتینله ننومند کچ ایرپسی دلو قتلونه دشور 
) النفاخ ) رمان وزننده برغلت حادنه دن تاشی ند به خاردض اولان سرثه دیور قال 
به تفاخ ای ورام من داء حدث ( التفاخه ) رمانه وزننده نېر وجدول وحشيه 

مقوله‌سنده صویك وزینه حقان خرده حقلاره اطلاق اولنور کر جه مولف جاره 

| بل تعییر ایلدی سکن مقضای ماده صوىك وزنده بدا اولان قرحق اولق ملا هدر 
و فاخه بر شیشکن شید دشور که باأق سین ار ننده اولور بالك اول نصات 
وکالیدر که ۲ كت سبیله صوبه دقع ا مکث وجریان ایدر وی بالق قورستی 
دید کار 7 بان ات ار دز ) المنفو ح ( يوك قار تلو کسیه اطلاق او لنور وسْهان 
آدمه اطلاق اولنور ) تفاخ ) ک تان وزننده مغر پ زمینده بزبلده آددر ( النقاخ ) 
قافله غاب وزنده بغایت صاف وبارد وخوشتکوار اولان صویه دینور بقال 
شراب اقاخ ای الاء البارد والعذب الصاف وءطاقا خالص ویغش اولان شييه 
دینور بقال هذا نقاخ العربية ای خالصها وامن وعافیت وآسایشله اولان اویشویه 
د ینور که خواب راخت تعبیر اولنور ( الق ) نونك فعی وقافك سکول آورمق 
معناسنه در ال نقتي نقتا من الباب الثالث اذا ضر‌به و نی دماغه قدر مایق 

۳ 


وی 


۱۰ ۰۰۷ 


( وائناسحة ) مفاعله وزننده بری برنی ازاله اله متعاقب اولق معناسته در ومنه 
التناعم والمناسخة ف الراث یعی فر ضیونك مناه اطلاق ایتدکاری مسئله و 
معنادند رکه برمینك وارژلری دخی قبل تقسیم الترکه فوت اولغله مال منرول اخر 
رة ره انتقال ایلکدن عبارندر و تنام الازمنه زمانارك ۲ افانا حالدن حاله حول 
و تداولندن عبارندر غلل قول قر نارك يدر ی انقر اض و اقطاسندن عبارتدرکه 
بری برنی نسم وازاله اله متعاقب اولورار و تناسضیه اطلاق اولنان طانفه دی 
ومعنادندر طالفة مرس ومھ نام ازواحه قائل وحشر ونشری منکر اولارله 
تکفیر اولئورر ( اللسخة ) سفینه وزننده ( والاخیه ) حهنبه وزننده نعیده 
معناسنه در مو صوف اعتّا یر قال بادة نس و امد ای بعیدة (السوخ) 
نونك مله قادسیه‌ده رقربه آدبدر ) لض 1 31 و یو اد سکو نله صو 
سس مك معنا سنه در قال نطعه اطعا من الباب الثالث اذا رشه معصلرعندنده بو 7ح 
اله ا اول دی صو سرعمك معناسنه در عل قول مهملك مفهومندن 
ا مهیله کر ک کی ک ی صولهعق وو صو سز #کدر وناخ صو یکاردن شد 
قیتاوب حقمق على قول اشاغیدن وقریه فشقر ٤ق‏ معناسته‌در شال نضح الماء 
اذا اشتند فورانه من نیو عه اوما کان من سفل ال علو و دمن او زره اوق 
سر عك فعناسنه در و الشل ف العدوا اذا فرفها و 0 شول عطر 
و اورک ا نسنهده قالش اولور بقال پق فيه تح منه 
وهو اثر بق ف الثوب وغبره من! لطیب ( التضاخ ) کتان وزنده فراوان ا 
اطلاق اولور بقال غیث نضاخ ای عر ( النضخة ) نبذه وزنده تابي وحدله 
مطره معناسنه در پس e‏ مطر معناسته د زر التضاخ ( نو نك کر باه مفاعله دن 
م ری بر نله صو سر ٤ك‏ معتا :4 در قال اضعه میاطصحر و نطاخا ذا 
a‏ کل واحد ماما ۱ الاستضاخ ( افتعال وزنده صو صاحلق معناس نة در 
بقال افتضم الا اذاثرشش ( النفحند ) م بنسه وزننده اسم آ لتدر زراقه به دنو رکه 
عاهه تضاخه دیرار و زرافه زای مضموهه ورای مشدده اه بو انلرد باه 
صو لدفلری آله دنورک دن سوزکی کوداش قوغه اواد تدارا طشتره 
برکیسنده حقرق تعبیر او لور و نفڪیار دوا نکر N‏ اف قو للاورلر و مناستله 
حزیق طولبه‌سنده منضطه اطلاق ملاعدر ( النط ) نونك ری ۳ سیک با 
خسن که بیه اضافتله استعمال اولنور صاحب شر دیکدر قال هو اطخ شر ای 
صاحبه ( اف ) و نك فی وفانك سکونیل اوفورمك معناستنه‌در قال نف 
شمه تفا من الباب الاول اذا خر ج منه الریمم وللاغك معناسنه استعمال اود 


1 


م اسنفل الله اوفورمکدر قال نفع باه اذا ضرط و نف ارتفاع الضصی بعنى 

او ۷ 

2. ۹ 


(ع) امیر وزننده اسعادیدر سعد الدن جح زم اصاعز ع ا اذه 


اولان حراسان فقهار نت جد در حدیث شس لف ده دوایی و نطم اشعار ده 0 ` ۳ 


وار ایدی ( الاندخ ) اجر وزننده قليل الکلام اولان اجق و سمه آدمه دیتورکه ]إا 
سوز اعلدیکندن وادراك ایلدیکندن اسم اولوب طورر ) المخدخ ( مر وزننده 
ثول ایعار کا دینورکه 8 ش و هرزه سوه بلکدن وسویلکدن اصلا مبالای 
اولیه بقال رجل مندخ ای لایالی عا قيل له من الفحش اوقال ( التدخ ) شفعل 
وزنده مهده تلاك وافتدارنده اولدیتی ننه الله فضولانه فر وكذاف الك 


معناسته‌در بقال تندخ الرجل اذا تشبع عالس عنده ( الندخ ) مدح وزشده ‏ 3 


پرنسنه ه عتفله چالوب چارعق معناسنه‌در دکزده برفايعك آخره چانوب چاریسی ۱ 


ساحل کذا ( الانداخ ) همزەلك کنمریه برنسنه‌یی عنفله آخر نستهیه پاندروب ۲ 


حار درمق معناسنهدر قال اندخه به اذا صدمه به وکذا شول راک الصر 3 
اندخنا اركب الال ای فتاه ند ( اللذخ ) نونك حى و ذال ەمەك از 


سکو یله شدلله‌سیی ادوب كمك معناسنه‌در بقال نذخ العیر نذخا من الباب االث | 


اذا سعی شدیدا (الانذاخ ) همزه‌نك کدمرله ذخ معناسنه‌در بقال انح عم لاح 8 


) التوذخ) حوهر وزننده قو رقق آدعه دنور حبال معناسنه ) الس ( ا e‏ 


مولفك بصارده بیاننه کوره نسح بر نسنه آخر نسنه‌یی متعقب E‏ تن |[ 
معناسنه موضوعدر ظلك شسی و *عسك ظلى وشيبك شبایی ازالسی کی با | 


نوندن ازاله منفهم اولورکه بالکلیه اولکنی زائل ابدر وبعضا انبات متفوم اولور [ 
نسم کتاب کی که بر مکتويك ت حيفة آخرانه صورننك نقلی کی و بعضا) ازاله | 
وائباندن انکسیده منفوم اولور اہی و سم بر نسنه‌یی تغییر ايلك و وزمق‌معناسنه‌ در أ 


تقال خت الررع آثار الدار اذا غیرتما وبر نشنه‌ی ابطال ابدوب آخر تتن [ 


آ نك مقامنه فاعم قلق معناسنه در بقال نسحم الشی" اذا ابطله و اقام شیثا مقامه | 


بقال نسحه بعنی سحه وبر کتای فرشوسنده سه ادوپ صورتن یازعق 
معناسته در يقال نسحم الکتاب اذا کنبه عن معارضه ور نسته‌ی آخر عله 
نقل و محویل الك معناسته در بقال صح ماف انللية اذا حوله الى غيرها إإإ 
( الاتساح ) افتعال وزننده ( والاحتنساخ ) ونر دخی بر كاك تخسن || 
آلق معناسنه‌در بقال انتح الکتات واستدخه اذا کته عن معارضة (اشسخه ) || 
نونك یله منقول منه اولان اصل کر ا اع ) تفاعل وزننده 

والناحة 
۱۰ ۵ ۵ ٤ ای‎ 

دوو و دکه مدایلدکده صو نك ستاحله طو قندیغندن حاصل اولان کور لوه 
دنور ( الجوخ ) ضبور وزننده بود کورلولی دکزه دینور ( الجاخة ) نونك 
فعی وجيك تشدید باه شول خاو نه دینوز که جاع هنکامنده فربی سبلئوب اور 
اوله عل قول فر بی بك صولو اولغله جاع اولنو, کن مندیل اله برطرفدن حقان 
رشعانی سیلر اوله پاخود حین جاعده بغرسقار پنك اوجاری اوبناوب ورق ورق 
اندەرك سبلتور اوله بقال امرأهة ۳ اذا کان لفر حها صوت عند الجاع اوهی 
ار شاحد الق ی الاتلال اوالق ere a‏ ۳ الذابة اذا صوت 
بو راده ما حذ وانعا خ د ا وتان ادن فا جو زدر ۱ الجخ ( سفینه وزننده 
سول ۳ باغنه داینور که بابك اطر افته پاشوب طو پلفیه ال ت( تفاعل 
وزنده لةاخر معناسنه‌در شال اجا اذا شارا و دکرك و ر طا لغه ری 
بری آونه جالقنه‌رق کناراز ده‌ک بارری هدم و اسقاط الك معناسنه‌در قال 
تاچ الموج اذا اضطرب حتی اثر ف الاجراف ( مج ) خسن وزننده اوزون 
اوژادی بر قوملق آدیدر ( الح ) نونك فحی و خاك تشددیله شذئله بورعك 
ادر بقال مخ از جل ما من الیاب الاول اذا سار سرا عنقا وخ شول 
دودلره دینو رکه رات الان کت ندنك پانه حو کر لور تا که زکاتلری اخذ ایلیه 
وح بروع اوزون دو مه آدیدر مقر دانده احرام وولسه دد کاری وياو دو شمه 
اوله حقد رکه فا ر سیدلن‌معر در وش دوهی جوکر كا حون | خاخ دبك معناشته در 
تقال ع اتل وما اذا قال لها اخ اخ برد ( الم ) نو نت يله ( والخانه ) 
مامه وزنده ایلیکه دنور خ معتاستنه ( الم ) و نك فحیار بر کسه نك رقیقنه 
هی عد ملوکنه دور کر کوله وکر چاربه اولسون وایشلین صغراره دیتورکه 
حقت صغرری اولهجقدر شر عوامل معناسنه وونده ونك يله لغتدر و مه 
اشکلره دنور جر معنا سنه و ونده نولك کب لاله (ختدر و اوده بسن 
مطلقا حيو اناه دنور و حوباتاره دنور ۳ معناسنه ونك ضمیلاده جاپزدر 
و دوه‌جیلره دنور ځالون معناسنه و دول خبره دیتو رکه حق باخود باطل او لدینی 
معلوم اولیه و خفیف بوره دبنور وزکات دو شورن که زکانی دیو شور د کدن 
۱ 4 ۳ تبون احرت ۹ بر 1 نیون ك دعنا سنه در و اول التو به ده که 
" دنور ( اة ) نونك قحي یه معناسته د رکه ذ کر اولندی ( خن ) زازه 
وز تدم ر تسه ی اغ الك ممناسته در بقال e‏ ال ادا اوه 
ور وب كمك معناسته در قال منم زد اذا ساز شید و دوهی اج ۱ مخ دبه رك 
|| جوک رفك معناسته‌در بقال و الابل اذا ارکها (۱ ع ) بزل وده دوه حوکكث ادد رکه حددن مطاوعدر قال کح نآ رکټ ا 


۱ ۰ ۵ 4 

ن الباب الاق اذا 7 وقد ) التباخ ) کتان و زننده ( والانغان ) Es‏ ۵ 


ات فحرار مابدسی نك ۱ کشیوب فاسد اواش خیره دنور مزرهر سیوطده 
انان صفت ا ۸ افملان اولق اوزره حرسومدر که همره‌سی زانده در | 
مو لف حعله اجان كە سنك ارو نان لفظندن غبری نظبری وقدر دېکله اشبو 
اتان لفطی آ ی هادمدر ( الاحانی ) ای مشدده اله سول رده دور هنوز | 
صق و وغلری حقر اوله على قول کال ابله وزبتون باغیله مرتب اوله‌رق اوجاقده | 
قبار وب قا لقمغله او زر نه صوغوق صو دو کیلوب بنه کوشکیوب سفش او لد ۱ 
قال برد انعا اذا کان له مار وسخونه اوهو يسو من الکعك والزیت فینتفع 
فیصب عليه لاء فیسترخى مولفك مسستقبل نیدلریاه ابرادی مساخه کونه عضا | 
تعربفه مبنيدر ( الانطاة ) زيادة هال هکه موصوف اعتبار هدر ایری امکه دینور 
یاخود کوخ قرصی کی قا لبن ودکری اولان ایکه دشورکه صومون دید کار بدر 
قال خبرء انمخانیة ای فطخمة اوکانبا كور الز نایبر ( النخة ) ذه وزننده نکته 
معناسته درکه پرمقله یاحبوقله پر ایتدکلری نشانه دینور نونك بيده لفتدرواتش 

وح راغ ياق حق کبرته دنور وکی مد ار ك ارارننه وضع و استوار یادا ی 
خر اوق قفته دتورک آ کب اوزرڪ قلقات اوا و۱۲۳ 


( الاج ) اجر وة غلیظ و اراش وید هیکل قبا آدمه دور ولون غایت 9 


کدور تلو قراعتق حوق طبراغه دنور ( ات ( نونك فی ونای فو قیه نك سکو ناد ` 
بو نسته ی برندن قوب قو رعق معتاښنه در قال نے و نما من ری 
اذا نزعه وقلعه وبرجی قوش منقارله انی دیدوب چکك معناسته‌در شال 2 
البازی از عم اذا خطفه سره وطوقومق معناسنه‌در تقال اژوب اذا سے 
ور نسنه به کوز اقدازوب التفاله باقق «عناسته در يقال نح الیه بصره اذا نظر 
اليه ( امتاخ ) منقاش وزننده ومرادفیدر که جندنزه‌ه دنور ( انح ) متفشی 
و متغل EE ENN‏ عا له ددکلری طیب سورینور اولان کشیه‌دنور 
) ام ) نونك فى وحيك سکونیله فر وعباهات ايلك معتاسنددر بقال حح 
ارحل گضا من الیاب الثالث اذاف خر ور قازمق معناسنه‌در قال الير اذا 
حفر ها و وء هيان ایلك معناسته‌در مراد زع ااب اوزره ود سقو طیله 
یغور ایر ت دماج نحل وی فغ بقال حح النوء اذا هاج وسيل 
صوی شدله کلکله درمنك دوازی منز لنده اولان E‏ اوروب صو يك 
اور ه سند ۰۲ مق معناسنه‌در قال 3 السیل اذا دقع ف سند الوادی مقذفه ق‌وسط 
اماه ( الجاخ ) غاب وزننده اوکسرن کسةنك اوکسر کی آوازیته دبتور (الاج) 
( و تخ ) محدث وزننده سسلو اوکسرن کسه دنور :واج تر کورلده‌شحی 2 


دیور EV E GE TT TTS 
IE و‎ 


U 


سس سس 0 ست 
وطعمی اولیان يزه وناخوش نسنه‌به دنور ( الامتلاخ ) افتعال وزننده برنسته‌ی ۱۰ 
برندن خکوب جقرمنی معناسنه‌در بقال اتلم الشی" اذا انز عه و قیندن فيي 
صیر مق معناسنه در بقال اه سیفه اذا استله و پاشندن بامتی صر وب ۱ 
حقرمق معناسنه‌در قال اتلم اللجام اذا اخرجه من رأس الدابة ( الم ) 
شعل وزتده ر نسنه فاسد وباه اولق معناسنه‌در قال 3 الى اذا فسد 
در بى کوشك اولان آدمه تمل الصلب اطلاق اولنور بقال دجل 
7 الصلب ای مو هو به و بر نسنه‌یی برندن و قو رمق معناسنه‌در شال 
کت العقاب عينه اذا انتز عتا ( امائلد ) مفاعله وزننده ارشعك واو بناشوب 
ملاطفه امك معناسنه‌در يقال ماه اذا لاعبه ومالقه ( الاخ ) شداد وزنشده 
قاحجق عادی اولان کو لهبه دنور 1 تال غلام ملاح ای اباق ) س تم ( اسم‌فاعل 
نیه‌سیله این عکرمة بن ای ذویب الهذلى در ( الوخ ) ميك فحى وواوك سكونيل 
دارغتاق سا كن اولق معناسنه‌در بقال ماخ القضب عو خ موخا اذا سکن ( ماخ ) 


مخاراده رګ آدیدر ومدنندن اجد ن خنب الغارى حدبنت اسمیدز که ماخك 
دی دبرلر ( ماحان ) بر ر جلاف گلیدر و س و ضاسنده بر قر بهدر ( ماخوان ( واو 
معدوله اله ثقه بر ةر هدر ) الم ( شم وزنده صالنه‌رق بورءك معناسنه در 
تقال نت ری فا اذا تعر ق الى ( اتج ) قعل وزننده مم معناس:ه در 
قال و “ی ماج ۱ 

ار فصل النون ) ( الح ) نولك فحی وبای مو حدهنك سکویله یون وی وسار 
حیوانده وانسانده حقان چىك عارضه سنه دنور و کرت عادن الده و بر مقلر ده 


حقان قار حغه دیور و و نده تیل لغتدر و قوغه لق وحصر اوی تعبعر اند کظری 
بالك ک و کنه دز رک نوم ایامنده اکل اندرر ( ( الاضة ( تا نخه AE:‏ سوز 


يلور "ڪور ومتکلم آدمه د خور هاء مبالغه احوندر قال رجل اة ای متکام 
وخودین زک کید دنور وارض بعیدهبه دنور شال ارض اة ای بعیدة 
) الثعٌاء ) جراء وزننده بوکسك بره دنور کاش مر‌نذعه معناسنه وشول طعراغی 
کوشك ارضه دنورکه قومدن اولیوب بلکه بك وطاشلق بردن اوله بعتی اطراقی 
بك وطاشلق اولوب کندیسی کوشك اوله جی‌نبانی کلور حبالی وزنده (الالباخ) 
زنك کس‌بله ارض مذ کور :ده | کین اکك معناس‌نه‌در يقال انح الرجل اذا 
زرع ف التضاء ونع | کل رالك معناسنه د رکه حصیر اوننك کوکیدر انته که کر 
او لندی ال ار ارحل اذا | کل الح و ماه‌سی ا کشیوب فاسد اولش خر 
بوضورمق معناسنه‌در بقال اح انلباز اذا جن جا انضانا ( النبوح ) قعود 
"| وزننده يرك ماه سی بك اکشیوب فاسد اولق معناسنهدر يقال ذحم الجين بوخا na 

e ef 


اماه ( الصوخه ) ميك فعیله مه ينك کو کلری صالق وسوليك اولان قیونه ۲۳ 


دنتور ( مصاخ ) رمان وزننده بر بات آد بد رکه صوغان قمری کی قشمرلری‌او لور 
( الامصاخ ) منك ودم مشدده‌نك کسسبه که فی الاصل افتعال بانندندر ولد 
ااسی رچزدن صیر يلوب منفصل اولق معناسنه در شال اهه الو لد امضا نا 
اذا اشصل‌عن امه ای عن رح امه ( الضح ) مرن فے ی وضاد مەك سکونیل 
دی سس تا ا طب اله آ لوده اط متاس ةفر قال 2 الرجل حسده معا 
من الباب اثالث اذا لطےہ بالطب وانقوی صاد مهملد اله اولان مه ay‏ 
ضاد كمه اه وهم ابلدیکندن تاشی ضاد محمه الله تقیدی خطادر ( الط ) 
اط وژزنده طعای حوق اک ايلك معناسنه در تقال مطے سح الرحل مطے) من الباپ 
اثثالث اذا اكل کشیرا ویلامق معناسنه‌در يقال ٥طخ‏ سل اذا لعقه وقو يدن 


. قوغه الله صو جكمك معناسنه‌در بقال مطح الاء اذا مه من البتر پالدلو وال 


اله اورمق معتاسنه‌در شقال 2 يده اذا طمربه ما وبرآدمك عض و امو سی 
تلوث ايك معناسنه‌در بقال م حع عرضه آذا دنه ومطع حوض دبنده قلان 
صولو اده وسور ا عن صو احمكت قابل اولیه ( الاخ ) كوشك وصالن 
سک در اولان آنه دینور ) ااطاخ ). کتان وزننده اجق و عغن : آدمه د نور ال 
رجل مطاخ ای اجق ومتکر شقصه دنور ( مطے مطع ) یلرل و طاز له کر 
و سکو له اصواندندر پلان سویلینه موزل و وباطلدر مقامنده سویلتور 
( ۱ ) سل وزننده شدئله وروپ كمك معناستنه‌در بقال ملز ار حل ما 

ن الباب الثالث ادا سار شدیدا وا کنژری باطل و بموده ام سی و بردد 
بات معتاسنه در شال 2 فلان ف الباطل ای ردد فيه ویکش و رنسنه‌ی بج 
له یاخود دیش الله طوئوب چکمك معناسنه‌در يقال ملم اشی" اذا جه قبضا 
اوعضا و وررکن شیوه ابله | کیلوب قیرلق معناسنه در بقال مخت المرأة اذا ششت 
وتکسرت وجاع ابلك معنا نه در قال 2 المرأة اذا جامعها وطعامك دادی 


,بوزلق معناسنهدر شقال م الطعام اذا زمٌ وآت قسمی شوق و شطارته کلوب 


اوبنامق معناسنه‌در بقال هل الفرس اذا لعب ویکی تکه‌سی کندی بولی احمك 
معناسنه در بقال لم التیس بوله اذا شريه وارکك حیوان حوق آشمقدن ناشی 
سست وفاتر اولق معناسنه‌در بقال 2 الفعل اذا جفر عن الضراب ( اللوخ ) 
قعود وزننده ( واللاخه ) ملاحه وزننده ونلرده سل اله معنای اخبرده مرا دفلردر 
مقال ملز الفعل ملیا و ملوخا وملاخة اذا حفر عن الضراب ( اللحم ) امبر وز ننده 
شول ارکك حیوانه دنور که آشدیش دیشیلری کے کبه ابدر اوله يقال غل میم 


"ای بطع الالقاح وفاسد وباه اولاش نسنه‌به دنور وضعیف و زیون آدمه دنور 


وطعمی 

o 


TIE TTT RTT TET ETT 
متخا من الباب اثالث اذا حول صودته الى اخرى اقح و مئه قال سخه الله‎ 
فردا و و دعا یره اولق و مود قصه‌سنه اشارت اولق خیلدر ک) قال الله تعای‎ 
وحعل م القر دة و انلناز بر 1 الایه يع مود طانفه‌سندن اهل سب حق تعای‎ 1 
چول صور ننه وکفار ا عیسای خبز بر صور ننه مسحم ایلدی على قول اماب‎ 
ستتلت جواناریی یون و پیراری خنزایر صورننه مځ ایلدی و »محر طواری پك‎ 
اوستنه واروب ورمقله مهزول وب لاب ايلك معناسنه مسته‌ملدر قال سج‎ 
الناق: اذا هزلها وادیرها اتعابا ( الم ) مك کر که صفر "وزشنده اضقتدر‎ 
و السیم ) اسر وزنده صوری صورت قعه به محول اولان کسیه دنور ومنه‎ ) 
حدیث ان عباس [ ابان مس عم الجن ] والان الات الرقاق وسم جر ڪين‎ 

یاه ونار اه کنات ملاحت وصباحی اولیان کسبه دنور و 
وی عم اولان ات وفاکهد همو له سنه اطلاق او لنور شال رحل و ی ا 
ای مشسوه الللق ورجل سیم ای لاملاحة له و خ اوفا کهد مسح ای طم له 
وضعرف وزون کسیه واجق و عفر آدمه اطلاق او لنور ۱ ا لای ) بای مشدده 
الله ياتى به دنور قواس معناسنه ( الماسخية ) پایاره دنور ف الاصل ماسخه نام 
پا جاك بابدینی پایلره اطلاق اولاوب عده اعلا بایلرده دی استعمال اولندی 
چت مطلق بای هده مامی ددیلر واول ازد قبلوس‌ندن بر استاد یاحی ادی 
) المسوخ ) صر يسنك ای آزحه ویز اولان ۲ ته اطلاق اوا تور شال فرس 
#سوخ ای قلیل عم الکفل و شدال امرا: مستوخة القن ای رسضاه ( السی ) 
مک کنمریه برتوع ساط آدیدر ( الامساخ ) هبن‌نك کسریله اعضاده اولان 
شيش طاغاق معناسنه‌در بقال اسح الورم اذا امخل ( الامنساخ ) افتعال وززننده 
3 صیرمق عناسنه در لقال امتح السیف اذا. استله ( الاعساخ ) انفعال و زننده 
آریق اولق معناسنه‌در ومنه قول انلیال يكره اعساخ جاة الفرس ای طعوره 
وجات نك بوط اننه دور ( الامسو خ ) همزملك ضعیله برنبات معروف آدیدرکه 
ترکیده ات قوبرغی و وغوعاجه اوت دید کار ندر تسین دن با تن لون وسقیه 
رح اعون تافعدر و طسعی بابس و فابض‌در ۱ الم ( ج وزنده وآنده لد 
0 و *صصا ععیی ده وبر نسنه‌ی طشسره حکوب حقار م مق معناسنه‌در يقال 

ج الى اذا انز عه وبر شیئی ی معناسنه در شال ۰صحه اذا اخذه( الامتصااخ) 
ی وزو( والتمد ) تفعل وزننده بونلرده اخذ ايلك معناس نه در قال 
امتصحّد وصح اذا اخذه ( الامسوخة ) اضصو رکه وزشبده مام دیدکاری باتك 
پبراغنه دینور جع حنسی امص‌و خ‌در وجح ین اا کور ( الامصاخ ) 
همرمنك کپر له ذ کر اولنان‌بات مبراقلفق معناسنه‌در بقال ا٥د‏ الام اذاخر جت 
E 1 ۱ ۰ ۵ ۰‏ 
وژنده دیرار ته که بابنده مش و حدر ومنه امل * نی کل شجرة نار واستعید ار ج | 
والعفار * و مخ مصدر اولور لطیفه و مرخ ایلك معناسنه‌در شال مر‌خه 
رخا من الباب شالت اذا من حه و دی مرو خْ سور هرك او غشدرعق معداسنهدر 
يقال مرخ حسده اذا دهنه بالر وخ وم خ پرموضع آذيدر ( الروخ ) صبور 
وزننده دنه سوریلوب اوغعد رحق شیثه. دشور کرد دهن و کرد ادوه 
مقوله سی اولسون ( القرځ ) تفعیل وزننده بود حسده مروخ سور ر 
اوغشدر مق E RE‏ قال رح حسده آذا دهنه بالط روخ( الامیاخ ( هبر منك 
کسر لھ جر مقو لە سی نسنه ی صولو جه ایدکله بو فقه اق معناسنه در بقال امرخ 
الجين اذا رققه ( ذوالمر وخ ) برموضح آدیدر ( المرع ) سکین وزننده م دا شج 
اس,در که مر دەسنك تعییر اولنان دارودر وم اجق وعغر کسیه دنور وراوع 
اوزون اوقه دنو رکه درت یلک اولور ترکیده مزال اوق دید 5 ر بدرکه ان ها 
تیر پرتای دبرار و مرخ سبعه شيار هدن ر کوکب | سیدر که فلات خامسده اولور 
فارسیده رام دنور سېم مذ کور اله ميه اولفشدر فوقنده اولان ایک کو که 
نسدله سریع السیر او لدیغعجون و عند البعض لوننده جرت و صفرت اولغله مر ده 
۱ یعنی مرد اسجه تشنیه اولفشدر و مرخ سمرت اولیوب ملاع اولان اغاجه دنور 
( الریخ ) فقتل وز ننده و بنوزك احتده اولان کو جك بوینوزه دینور که قطرداق 
کی ومشق ویاض او لور ( امرخ ) کف وزنشده وعشق اغا جه دنور ودهن إإإ ٠‏ 
و طیی جوق سورینور اولان آدمه دپنور بقال رجل مرخ ای کثبر الادهان ]| | 
( مارخد ) ماریه وزننده سلفده برخانون ادیک اسدن نك حیا ر ای 
۱ رکون 3 بر قبر سش ادرکن کورد کار نده هذا حیاء مارح دع لر لله طمرب مثل 
اواعبدر ( ال خه) حرفه وزنده حر ما فو ودن بے یاخود سس ددکلری 
قورغه دنور جی مرخ کلور غرفه وغرف کی ( الاحرخ ) اجر وزننده شول 
حیوانه دیور که بدننده بنك بنك آق وقرمزری قطه‌ری اوله شال ور امرخ 
اذا کانتِ به نقط بیض و جر ( الرخ ) سکر وزننده حیوان قویرغنه دنور 
( مرخ ) زیر وزسنده حارث ین دلف نام کسه نت فرسی امعیدر ( الار خ )جاری 
معناسنه‌در تقال ماه ماراخ ای جار ومجخری معناسنه‌در قال رحل مار خ ای جر ی 
الاء ) ال خاء ) راء وزننده تشاط وشطارت وجنرشندن سق ا و 
اولان تاقه‌ه دنور ( مر‌ختان ) ميك فحیلر 4 ( وس خ ) نله برد مو ضع‌آدلر در 
) مرخات ( ع‌فات و زننده عن دک ده بر ليان آدندر ) ذو صح دنله <از ده 
ردره آددر ) ذومراخ ) «عاب وزشده روادی آد در ) الحم( رم وژننده 
بر شرك صورتنی بر زشت وج ركن صورته حویل ايلك معناسته دار بقال مهد 


a 2 وه مهو ی ی‎ x Haaa 


1 
ان ی ی تین ی nl hii‏ 


RS 

بهاة مضه ای ذات ح( الاحأح ) هنك کسس له كيك ایلکلفك معناسنه در 


تقال اغ العظم اذا صار فيه مخ و "عورمك معناسنه مستعملدر شال احت 
الشاة اذا منت واغاجه صو بوربوب تاب وطراوتلنك معناسنه مستعملدر بقال 
اخ العود اذا ابتل وجرى فيه الاء وا كين اوزلفك معناسنه مستعملدر بقال اح 
الزر ع اذا جرى فيه الدفیق ) الخاخة ) ميك ضعيله ککدن صور له ا کان 
ایلیکه دنور ) ابع ) يك فعیلز کہ : بده و وان دوه‌لره دور مفر دی جم در 
شال ابل عا ای حيار ) المع ( جب وزشده ام طویل د عکدر قال اس 
کے ای طویل شار ح مناوی دیرکه کل کے فد ار ا و 
امهانده طائل عنواننده‌در که مفید معناسنه‌در واقعا مقتضای ماده دج ی اویلیه 
اولقدر ( الدخ ( مد ح وزنده اولولق عنت وعظمت معناسنه در ومعونت 
تامه معتاستنه‌در که کا شب مدد ایلکدر قال مدخه مدخا من الباب 
الثالث اذا اعانه اما () الادخ والدم2 ) ابر 0 و لاد خ ) ۶ ۳۳ عظیم 
اولان آدمه ثور( الدو خ ( صیور و شاه( والمقادخ ( نرایشی ۳ طو یوب 
له اله اید لر اولان کسیه دور قال رجل مدوخ و هقادخ اذا کان عمل 
الشی بصلة ( القادخ ) تفاعل وزننده ( والامتداخ) افتعال وزننده بغی و طفیان 
انلك معناسنه‌در قال عادخ عليه اذا بنی و عادخ بر خصوصدن آغر لشوب 
کبر و لفك معناسنه در قال مادخ عنه اذا تثاقل وقاعس ( القدخ ) هعل وزنده 
طوغری ور یوب یلان کی هر طرفه صابهرق ورعك معناسنه در ال مدخت 
التاقة اذا تعکست فى سبرها رت معناسته‌در بقال مدخ الرجل اذا تکر 
وىك سو روب طاو لفق معناسنه در قال یقت الابل اذا امعلا ٿ سيا ) الذ خ ) 
مك و ذال مه نك 1۳ بان تار سك حعکنده اولان ازوحتل سیر ه به دنو رکه 
عه 1 لوب صورمقله تلذذ ابدرر ( القذخ) تفعل وزننده ذکر اولنان شبره‌ی 
اموب صو رمق معناسنه در شال تمذخ ار حل اذا ءصص الذ خ و طوغری‌ ور ءیوب 
یلان کی هر طرفه صابه‌رق بورعك معناسنه‌در شال عذخت الاقة والرجل اذا 
تعا کسا فی السبر وراده میله ۶ا کس a‏ غلطدر ( الر خ ) ميك فعی ورانك 
سکو یله برش درکه سمیع الوری‌در یعنی چقماق کی پاقدقدء همان آ تش 
معلوم اول دکه باد يه ع ده هر العفار دبرار براغا ج واردر وصح دبرار براغا 

دی و رک ع بلر ۲" نلردن چقماق اتاد اىدرار هن خ چاق دموری و ۳ 
طاشی مینز لنده در و منه قوله تعالى [ الذی حعل لکم من اشير الاخضم‌تارا ] 
الاية قال الیضاوی کار ع والعفاربان :“عق اطر خ قل العفار و هر خضا وان 
قطر ی الاء فتقدح النار فسعان الاك القادر وآ نلردن دوز یلن جقماغه زند ۸ ۱۰ : 
وفانك سکویله برکسه‌نك باشنه دکنکله اورمق عل قول جهره سنه سله ايله اورمق | 
معناسنه در تقال فته على رأسه لفتا من الباب اثقالث اذا ره ولعصا اولطمه ۱ 
) اتل شعل وزنده قر محه دن رند سوز بدا ادوب سوخلك معتاسته در | 
بقال یت از حل یکلام ج اذا اىه ( اللاعة ) مفاعله وزنتده ) واللاخ ( 
لامك کسریله شمارشعق معناسته در بقال لاه ملاحة ولاخا اذالاطمه ( اللوخ ) 
لامك فعحی وواوك سکوئیله قارشدرمق معناسنه‌در ال لاخه یلو خه لوغ اذا 
خلطه ( الالتیاخ ) افتعال وزننده قارشعقمعناسنه‌در بقال لاخه الاخ ای اختلط 
ووغوراش خير مایه لفق معناسنه‌در يقال التاخ الجحین اذا اختر ( اللواختة ) 
۱ (واللياخه ( لا ملر لك کسیر یله سود ايله سل حه ار ش کره باغنه دنور کیره محاور تلد 

واو یاه ادال اولندی 
9 فصل الب ) ( اا( ام وز ننده برنسنه‌ی برندن حکوب حقر مق معناسنه‌در قال 
2 الى هخا من الباب الثالث والاول ادا انر عه من موضعه وجاع الك 
معناسته‌در یقال تم المرة اذا جامعها وكسمك معناسنه‌در بقال مخ الشی" اذا قطعه 
واورعق معنا سنه در نقال ڪه اذا ضم به و ابعاد ايلك معنا نه‌در قال محر اذا 
بعده ويوكسلك معناسنه‌در قال محر الشی* اذا ارتفم وچکرکه عورطلك اجون || 


قوبرغتی بره كوك معناسنه‌در قال مخت اد رادة فى الارض اذا غرزت ذنما 
لتبیض و اسپالله حدئلك معناسته‌در نقال 2 بسلیه اذا ریه وبرمحلده ابت 
واستوار اولق معناستنه‌در بقال 2 ق‌الشی" اذا رح و بعش سّهده معنای اول 
عقنده کامتاخه که‌سی مسوم اولوب لکن امتاخ لفظی موخدن یاخود ٥ے‏ دن 
افتعال ولغله ومادهه ملام اولمدینی ظاهر در (المتخه) سکینه‌وزننده دکنکه دنور 
واحهرك اولان قوللق صوباسنه و طوتقه یه دینور ( الح ) سكين وززننده اوزون | 
ویومشق اغاج کراسته سنه دبنور يقال عود مجم ای طویل لين ( الج ) ميك | 
ضعی وخای مضمه‌نك تشددیه ککده اولان ایلیکه دینور قال بالعظم 2 ای نق 
و یش به اطلاق اولنور دماع معناسنه و کوزك یاض وسیاهتی جامع شمه به 
اطلاق او لتور ورفرسك اسعیدر وخ هر شك حض وخالصنه دنور جى 
عا کلور ميك کر له وده کاو ر عه وزنده تقال هومحه ای ۱ 
خالصه وځ ايليك ڪي و مشق نسنه به اطلاق اوك ور لکن بومعناده | 
مناوی ميك فخیله تقير د ایلشدر ( اع ) تفمیل وزنده ( و اعت ) أ 
تفعل وزننده ( والاماخ ) افتعال وزننده ( واخمتة ) ززه وزنتده‌ککدن || 
ایليك جقارمق معناسنه در بقال مخ العنلم ‏ وکخنه وامضه وممته انا اخرج | 

2 ا ) امیر وزننده ایلکلی ککه دنور بقال عظم حح ای ذو و بقال [ . 

ان زار 
PA‏ || ( اللطوخ 

۱۰۷ 
سے فلاا بالطیب اذا طلا به ( الا لها 2 ) افتعال وزننده بر سنه قارش مورش اولق 

معتاسئه در شال ام الاس اذا اط و او تلقلر ری ر ښه صار مق معناست:ه در . 


شقال ام العف اذا اف ( لح ) مضطر وزشده عکن سر‌خوشه اطلاق 
اولنور شورده دماغ اولدیغجون شال سکران مح ای طافع ولاتقیل ملط 
مو اف و کله جوهری به تعر بض ابشدر نکن <وهری عامه به عرو ایلشدر 
( لشن نطق وتکلمده اولان مه ولکنت حالته دنور که فصاحت و طلا فتله 
ادا اولغامقدن عبارندر قال ه لهاي ای مد ق‌منط قه ( ۱ ای ) بای نستتله 
لساننده عمه اولان آد مه دنور شال رحل لای ای غير فج هر هر ده مسطور 
اولدیش اوزره عنعنه قیس وم لغتده اولدیتی کی طايه شور وعان عر بارينك 
لغتنده درک مثلا ماشاء الله دبك برده مشیا الله و هه قضاعه قبر سی OF‏ ک 
بای هشدده‌ی جیه ادال ا مثلا ھی برنده ۳0 دجم دبرار از ( الد ) لاه 
وخای مشدد نك في ھر دار و1 لو ده خانونه دیور شال ۱ رأة تله ای قذره منئند 
( اللاخ ) تشدید خاله وحای 4# الهده لخت در ا صقشمق وبری رمه 
صار لد ش قوریلق حتاو ي دره به کون شال وادلاخ ای ملتف الصایق بعی کی 
اشهر مو تشب وخای مهلك فيفل ای کله‌سندن‌که افعل‌در اشتقاق کبیر اله 
E‏ اکری ومعوج ا نهدر اسعیل عليه السلام قصه‌سی 
کمنده ان عباس حفرتلر نك روایت ایاد کرۍ حدشنده ذ کر اولنان اوج لغاته 
مر ودر مو لفك مرادی اشبو حد شدر قال ف اامبایه وق‌حدیث اسععیل وامه هاجر 
والوادی ومثذ لاخ ای ضيق ملاف بالأحر واطعر متضایق ول حولاخ ضايف 
ای معو ج الفم و بروی الاء امه ) اللغوخ ) صبور وزننده معیوب اولان ده 
دینور قال اصل لوخ ای‌معیوب (للخان) لاملرك عي برقل آدیدر ( اللطع ) 
لامك فکی وطاك ا مر دار نسنه یلاشدرهق معناسنه در شال لته یکذا 
٠‏ لطي من الباپ الثالث اذا لو به وبر آدمه , بر شس وکر م عزو و اسناد ايلك معناسنه در 
معنوی آلوده قاقدر بقال لطع هو ولاو ریه شارات انه کور 
بناء معلوم اوژره‌ده مستعملدر و ولط بر مقدازجه نسنه ه اطلاق اولنور کویا اله 
بلاشجق مقدا رکه برببلاشم تعبیر او شور ف‌الاصل مصدر اولوب اسم قلغشدر بقال 
اسماء لطع م ن الاب ای قایل منه و سقو ل “معت لطخا من‌خبرای سرا (اللطتة) 
لامك طعي زننده (وااطیم ( سکین وزننده ون واجق آدفه دینور لطتته نك 
یی لظخات کلور ( الاطۓ ) کتف وزانده طعای اوستنه باشنه و صاچته صفالنه 
د و کوب یلاش دړره رق اکل ایدن کسیه دینور قال رجل لطع ای قذر الا کل 


5( صیور وزسسده يلاشدرەجق انه به دنور 

دیتور ( الع ) لامك فح ) لامك فحی 

ES 


بت 


f 6‏ تن 
۾ فصل اللام € ( ار ) لامك فصی وباك سکونیل اورمق معناسنهدر قال 2 
لیا من البات اثتالث اذا طس به و رکسه‌دن پر ذسمنه یی احد ايلك معناسته در قال . 
ج الى“ مته اذا اخذه وقتل ايلك معناسته‌در بقال له اذا فتسلة وبرآدمدت | 

پر نسته‌یی اخذ ايلك ماده حیله دوزم معناسنه‌در بقال احم ارجل. اذا احتال | 

للا حذ وسوکك معتاسنه‌دن قال اه ۱ ۳ شقه (الضن) فصاله ک سر عظیم آدیدر که ۱ 
هیوه‌سی خرمایه شنیه ولذ اولور لک ن طممی بر مقدار کراهتلودر برکسه‌نك انك ۱ 


سی ی کب مور مد 


لش کراسته لرینی طاغتسه درحال رعاف عارض اولور وایک مخته دی برآرایه 
کتوریلوب بری پرینه ضم ووصل او لنسه یکباره برحته اولور اوبافل حضمرمیدت ]| 
منقولدر که انبی* نی اساییلدن بر بغمبر ذیشانك دیشر بنك دیلر ته جورکلك عارض | 
اولغله در کاه الهی‌ند. اشتکاه اباثر یله ذ کر اولنان له ناوه وی اولدی واا ا 
تناول ایلیوب شفا یاب اولدیلر ومنقولدر که مقدما فارس اولکه سنده نغشت ادوب ۱ 
طعمی عیتلو ایدی بعده مصر دار نه تقل اولنوب باذنه تعالی یی زائل اولدی | 
شچرد من ور حالا صعید هصرده بك حوقدر جنار اغابی شکلنده اولوز و احز اسعیله 
مشترر در ( اللبوخ ) قعود وزننده جسد بك اتلو,سموز اولتق معناسنه‌در بقال ج || 
ین الو چا 5اک لي ( الح) امبر وزننده وحودی ملم اولان کشی» دور ]| 
بقال رجل لمح ای لم ( اللباخية) غرايه وزننده ليه خالونه دینور ( )|| 
سفيله وزننده كوك مسکنته دیتور ( الم ) تفعل وزننده كوك ك ك ]| 
معناسته در قال تاح الرجل ادا تطیب وللبخة ( اللباخ ) کناب وزننده شار اه 
بری برینه اور شق ES‏ بقال لامخه لباخا اذا لاطمه وضاریه ( ال )امت |[ 
فجی و ای af‏ سکو یله یلاشدرمق معتاسته در تقال س ای امن الاب ۱ 
الثااث اذا لته ویار مق معناسنه‌در شقال پر اذا شقه ویرآدی قامعی اله دوکوب ]| 
در یلری اره باره صبرمق معناستنه‌در قال له پالعوط اذا نی وق حلده از 
و ( اتام ر( بلط وزننده وم‌ادفیدر که یلاشعق معناسته‌در بقال تاح بالشی ۰ 
اذا تلطع ( 5 ) فر حه وزننده آفت وداهیه »دیور ( اللعان ) عطشان وزننده 
آج کسیه دنور جایع معتاسنه | الم ) لامك فضی وخانك تشددله برسوزی راست 
ودرست سو لوب الاش واپاملو سویلك معناس نه در قال خ ى کلا مه تلا من 
الباب الاول اذا جاءبه ملكا مستحما و کوزل ناشی حوق اولق معناسنه‌در يقال | 
لت عینه اذا کئردمعها وبرآدمه شمار اورمق معناستنهدر بقال فلا اذا لطمه | 
ا ایلك معناسته‌در قال فا لبل اذا انبعها ویرخبری کر کی کی صور شددوب | 
اونه سنی اراشدرمق معناسته در شال ایر اذا بر واستقصاه و ری قازاد | 
ایکن ری کنك تقال لخ فا لفر اذا مال فيه وطیب سورمك معناسته‌دد ‏ 


3 حصت ی کی ب بیس سس 
ا 
سک ويله برکسه به کشغان دعك معناسنه در تقول کشخنه تکشها وکشفته کشها 
اذا قلت له با کشهان ( انکشمت: ) كفت وهيك فغ ملاح اسمیسدر که بیان 
حودی دید ک ری بایدر شایت طیب ور ملاع اولور اکل ادرژ ) الکشملع ) 
کافك ت ی دمم ولامك دعر ودج تباث مذ کوره دنور e‏ ) کافك فی 
وفانك سکونیله دکنکله اورمق معناسته در بقال کفشه بالمضا کا من لباب المالث 
اذا طس به واقع معن اسنه ورک ڪڪ الا ی ععیی قف 
EE )‏ ( تفه وزننده طوبلفش بخایت ا وخالص کره اغنه دنور ) الکفع ) 
منبر وز ننده قوی وشدد اولان شیثه دنور قال رجل وعود مکفز ای قوی (ادکےۓ) 
کانك فڪی و هي سکو یله کر اتوت ايلك دعناسنهدر بقال کم بان کمتا 
من الیاب E‏ اذا تکر واسهال اوزره سان معناسنه در قال کم 7 4 اذا 

سه وفارس د دک نی حکوب آ ی الیقوعق معناسنه‌در بقال کم العام اذا که 
(الکاع ( هاحر وزننده روع اد ام نی قایق اسعی‌در اسیو کاخ کامة قار سی 
فعر در مری دی دبرار که سلفد م کو تا کون باتلر دن و بدای واون وسو د3ل 
تارخانه کی ریت ادوب طعا نشهیه وهحم احون رار حه تاول ایدرار دی 
حالا و طرفده ترشی وط اطور وصلاطه مقولهسی وها ویار مثللو آنك مقامنده 
اولغله وره ده اطلاق اولنور مفردات طبه دن تفه الومین ترجه سنده مفصلا 
مشرو حدر ۳ بدویار سقر هلر ننه رشی مقامنده او لقو له واد برش کتوروب 
ك ار القلرنده ساول اندرر حق منقو لدر بر بدوی به خبرا اب کاخ کتور دیلر 
مقدما کا ی کو ر مش دی ماهذا دو سوال ایلد کده اه کاخ دب لر له ندوی قدعر فت 
انه کاخ فایکم کم , یه دج نی کاخ او لدیفتی »7 احق و نی کے کے ۶ی تغو ط 1 بلدی 
دیدی زرا کے تو ط معنا سنه کلورنته که و ایلدی پس دوی کاخ لفظی 
کمیرن ما خوذ جس د٤ك‏ فم ابلدی ونه براع ای به کاخ و بر دکلر نده وی 6 
۹ بارر ديو سوال ایلدی 1 نلر ده بغدای اه سوددل پایلور دید کلر نده او ان کر عان 
فا اجب ی در ومادری کر 6 و حب bl‏ ک0 شی با خلفد.ر ددی (الكماخ ( 
اب وژننده کار وتعظم معنا سنه اعدر کاخ «حاب وز ل روم او لکه سنده 

بربلده آدیدر على قول کمۓدر الفسن بلده مز و ره ارض روم ایالتده درار زان 
ور برعم حله‌در (الاکا خ) اقا خ وزننده ومرادفید رک ذکر اولندی (الکوخ) ' 
كفك ضعي (والکاخ )و اولنلرك ساز.لقدن اوستی اورکم طرزنده چاه او بنه 
دیتور که باجه سی اجره سی اولز کر دوتر کان طائفه‌سی هو غ تعییر ایدرار جی 
| کواخ وکو خان کلور وکشان کلور کافث ڪب مر له وکو خه کاور عله 
3 و ز ننده 
ج سید 

ar eer 


ot SLATE E 


کبر وتخو له برونی هوایه طوتق معناسنه در بقال اتخ الرجل بالقه اذا تک وشح 
ومعتظم ومتکبر کسه ارك اوآورشی کی اوئورمق معناسته در بقال اغ الرجل اذا 
جاس کالتعظم ( ا حنظل وزننده رنبات آ ددر وشدتلو آفت وداهیه ه 
دیتور بو نعناده قافك کدمر لله ده جانزدر (القوخ ) فوخ وزننده برکسه نك امجر یسی ‏ 
برمرض سبیله فاسد واه اوق معناسهدر قال قاح حوفه قوخا اذا فسد من 
داء ( القاخ ) يك مظم وسیاه که به دیتوز بقال ابلة قاخ ای‌سوداء 
# فصل الکافی ) ( انم ) كافك فتصی وخانك تعدیدیله و( الح ) كافك فير | 
او شو ده کی ۴ دو خبر لدامق معناسنه در بقال کے اتام وهه ۳1 و کشا دن 

الباب الان اذا غط ( 2 ) کافلر ك فصی وکسم له وار ا وتشدیذ باه ۱ 
ونور له افتدر وواصواندندر جوجق می برنسته عکدن ورنستنه القدن | 
ورم‌دار شه یلاشفقدن زجر ومنع احون تلفظ اولنور قال ق‌المایه ومنته ‏ 
المديث [ اكل اليسن والسین عرة من عر الصدقه فقالله النی‌علیه السلام کزکن] 
بعتی حضرت حسن یاخود حسین زکاه حوب آستانه سعادنه لوب اولان ا 
خرمالردن بردانه سی آ لوب اکل مراد استدکده اهل بت اموال صدةاندن منز ه ۱ 
او لدقلرینه بناء رسول اکرم عله السلام حضم‌تلری صقین اکل ابله پرینه براق 
دوزجر ومنع ایلدی وونك تکرری تأ کید امحوندر ولفظ مور على قول می 
معر ییدرکه اسمقعل امر اولور ( کر خ ) كافك فعی ورانك سکونیل بغدادده برعل 
آدیدر ( کر خ باحدا ) خای مهملدنك ضعی ودالك تشدندله سر من رأی قصبه سنده ‏ 
حالا سامره تعبیر اولئور برقر به‌در ( کر خ جدان ) جيك‌ضعی ودالك تشددله 
13 


خانقین قربنده برقر به درکه خانقین الله شهر زور میانتده‌در امام کر ی اورادندر ا 
( کرخ ارقه ) جزیرة این عرده برقربه‌در ( کر خ میسان ) ميك یله سواد . 
ع‌اقده برقربه‌در ( کرخ ) خوزستان ایرانده بر شهر معروفدرکه کرخه دی 
دیرر ( کر خ عبرا ) عينك وبانك فحیله پروان قضاسنده برقره در ( کر خیق ) 
الف مقصوره اله اربل قرنده بروکست په اوزره رقلعه 1 ددر ( الکراخة") 
معایه وزننده حصیر باره سته دشور و وسواد عاق اغتیدر (الكارج ( رایك 
کسربله صوسوق ابد ن کسیه دېنور که صویویلی تعبیر اوشور بقبال هوکار 
ای پسوق الاء ( کروخ ) صبور وزنده هرات قضاس‌نده برق ریه در ( | کیراۓ 
مصغر نره سیله پرموضعدر ياخود بوحای مهمله الله در ( کرخایا ) کافك فی 
ر صو حصەس :ك اسعیدر که عر‌اقده تم عیسانك رشاخندن آ لوب کد اولاز 
اراضی بى س وافاضه ابدر ( الکشهان ),قر نان وز به وكافك کنسریله دو 
وق مساق کسیه دنور (التکش) EE)‏ | والکشع ) كافك فعی و شینك 

سکو یله 
> 

fF 


وز یه [ والفغان ) فعانله فوخان معناسنهدر که ذ کر اولندی قال فاخت 


الزیم شح فا وفحانا ی فاخت تقو خ و صاحلوب طاعاق معناسنهدر شال 


فاخ الشی" اذا اتشر ( الافاخة ) همرهنك کسریله متاتف وپشهان اولق معناسنه‌در - 


قال افا خ الر جل اذا سقط فی بده واعراض ادوب وز حویرمك معناسته در قال 
افاخ ل فلان اذا ضدر عنه ای اعر ض وواویه مذ کوره کی بودی الک عل 
قول ضر طه الله برار جه حدتلك معتاسنه در تقال افاخ ال حل اذا ضرط واحدث 
مم خرو ج الرح قال ف اللباية وق اطدیث [ اله خر ج برد حاجة فانبعه بعض 
اتا فقبال ض تی فان کل بال تفر ] ای لفن جا پش بول ایدن ۲ دام 
قربنده طورمق آ دابه حالف اولعْله جانز دکل اعش 

فصل القاف J)‏ القن ) قافك خی وفانك سكويله ( والقفاخ ) کتاب وزننده ق 
معناسنه درکه ذ کر اولندی ( القفخة ) جره وزننده کوسنیکله ارککه طالب اولان 
اكه دیتورکه دوکه سيش تعبیر اولشور قال بقرة ففته ای مسر مد ( القفحَر ) 
سفیزه وزشده اعراه محصوص رنوع طعام اسمیدرکه خرما الله وحرویش 
یاغیله تر تب اوور ( الافقاح ) همنءنك کسه اينك کوس نیوب دوک ا 
EE‏ ور قال اققخت البقر ۶ آذا اس رت .فلت دز ی قورد ۱ زککه مسق 
معناشنه در قال اف الست اذا ارادت السقاد ( لقف ) غر اب وزننده اه 
طاو قوروی کوزل خوش ادام خاتو به دور ) 0 E‏ وزنیده (والقلح) 
قافك فصیله ار کت دوه ک وکر همك معناسنه در قال قا لیعبر قلا وقاحا من الباب 
الثالث اذا هدر وف پرقودی نسنه‌ی 1 خر قوری شه اورمق معناسنه در شال 
قم از جل اذا ضرب بابسا على یابس وشهر ولبات مقوله‌سنی کوکنندن قوپاروب 
حة رهق معللاسته در شال م اهر اذا قلعها وف قو حه اشکد دنور و اسر مش 


9 ۱ دوه دور واجی وش قامشه دتو ر ) اتقاج ( قعل ES‏ قاشکی اله 

اورمق معناسثه در قال قلخ ولا با پالسو ط اذا مريك به وباتث د دی PA‏ 


9 قال ل الأ اذا اشد ( قلاخ ( فراب وزشده ونده بر موضع آد بدر وقلاخ 


اعمادندر قلاخ ال رى بر شاعر در تو العنیر قله تال ابر وفلاخ ن زد 


۱ كذلك پرشاع در وقلاخ ن حزن سعد E‏ سئدن ر شام در حوهری استشهاد 
1 اپلدیی ببتی قلاخ سعدی به اسنادی ا دکلدر زیرا اول قلا خ عنبرشکدر 
۱ جوهر ينك ابراد اپلدیی بت واوله حقدر * انا القلا خ ق‌شای مقسیا ب اقسین 

| || لااسام حتی تسأما « وسمدینك تى ودر * اا القلاخ بن جناب بن جلا * 
3 1 او ختاثیر اقود الا * واب قلاخك جددر ) 2 ر ( ف اصو اندندر 
1 از کت دوهی دیشی به حکدکلری هنکامنده اراد ابدرار ( الاقاخ ) هی منك کسر له 

و ی تست نی سا سس ت ت a.‏ 

۱۰ 


وفلاخا من الباب التانى اذا سلعه كرجه مواف سلع لفظتی مصدر اولدرق FES‏ 
ایلامشدر لکن مصباحده شق معناسنه تصمع افلشدر وبعض شخه‌ده کسعه ‏ 
عنواننده م‌سوم اولفله برکسه‌نك دیرینه ال الله ویاخود ایاق الله اورمق ممتاسته ؛ 
اولور لکن تسه اولی | کنرنده م‌فومدر 0 ۱ 
وعیان قاق ععناسته‌در قال ف الام اذا اوضعد e‏ ) صیقل وزننده . ا 
دک منه 9 ایک طاشدن عبارندر على قول صو دک منت برطاشه دیتو رکه : ۱ 
ابکسته فیلخان دنور وغاضه دکرمتك کے طا دینور ( افلج ) اورعق | 
معناسته‌در بقال فته فاخا اذا ضبه به ( الفح ) فانك فحی ونولك سکویله قهر ‏ 
وغلبه الك معناسته‌در قال فم فسا من الاب الثالت اذا فهره و ندلیل و 
ایلك معناسته در قال فح فلاا اذا “ وركسەنك وجودی ککن قناعقسز 
ویارمقسزین خر د ایلك معناسنه در بقال ق عظمه ادا فته من غير ى ولا ا ۱ 
( اتفنح ) تفعیل وزننده فح اه ایی معنای اولار ده حر‌ادقدر قال فد تفا 
عق فی ( لفحم ) منبر وزننده سول الب ورزر یت 99۳ دیتو رکه داعا 
اعداستی قهر وغلبه اله تذلیل ادوب اکن اوقنده اشلرنی کوزاری Ese‏ 
اندر اوله ( اقنح ) اثر وزننده کوشك وضعیف وزون اولان آ دمه دیتوز ۱ 
( الفسیر ) شین مخمه ابلهدر دحرحه وزننده وریلوب ور ومانده اولق معناسته‌دو . 
بقال فنشم : الرجل اذا اعيا ور خصو صدن کرولفك معتاشنه‌در E a‏ 
الا 2 اد ر عنه وبول اید رکن پاجەارنی کرمك معناسنه‌در قال e‏ 
اذا تم بين رحله عند 2 وببر واختار اولق معناسنه‌در ۳ 

اذ! كر وشاخ ( المغنثح ) | سم فاعل نیه‌سیله شول سلپوك آ دمه دنور 5 
او بوقلایوب قیلور اوله ( قشم ) ندحرج وزننده پاچە‌لری کروب آیرمق |[ 
معناسته‌در بقال تفنشخت الرأة اذا باعدت بين رجلیها ( قنش ) فانك وديك ۱ 
یل برر جلاک عليدر ( الغوخان ) فحالله پل اغمك على قول سسلنه‌رد اسعك | 
معناسنهدر قال قاخت الرخ تفوخ فوخا) اذا سطعت اواذا كان لها صوت 
و یللفك معناسنه‌در بقال فاخ ارحل اذا خرجت منه رح ( الاقاخة) هه 
کمریه فوخان اله معتای "انیده مرادفدر بقال افاخ ارجل ععتی قاح وهوان 
سر تندرم معناستنه هسته‌ملدر تقول اف عنا من الظهمرة ای‌ژایرد ( الفحد ) 
قانك فی ویانك سکو یله سکرحهبه دینو رکه اسکره تعبیر اولنان کوحك حناغه 
دنور ومثانه ولااخه دنور وقخه ابر اسیلکك شدت وسورنه دینور وفخد ۱ 
اشات او تلر 2 حوغا لوب بری بر ینه صار میق اولسنه دنور تقول 2 
ار ای شب‌دهه وتقول اعبتی فی اللات ای کئرة وانتفافه راهم ) ۳ 

1 
3 ورن ۷ 


۱۰: | فسخها ومعاملدده الداغق معناستنه‌در بقال فص فلان على بناء الجهول اذا غين . 


۱ اولیان کم ذهن و غلط ادیش کسه دنور معنای من ور دن اوددر شال رحل 


9 وقصعر و فاد آی‌غمر مصیب الرأی و فا هه نك سر فوا در ویو نلردهک 


هاء راوه وطاغیه وهیوبه کی مبالغه احوندر ( لفحم ) فالرك حى وضاد 


محمه نت کو ای وش نسنه یی قر مق ا حصاتصد در قیق 
وباش وقاون کی يقال ددح ابطر اوالراس خا من الباب الثالث اذا کسره 
وشدخ وا هدر که مو لفه کوره رطب با خو د ایس نسنه ی قبر وب اوفاءق 
معناسته در يقال فضي ععی شذخه و کوز جقارمق معناسنه استعمال اولنور 
يقال فذح عينه اذا فقأها وفضم الا* حين انزالده منينك ديك ديك آمسندن 
عبار تدر مو اف ونکله اسیو حد ته اسارتث اناشدر فال ف المماید وق حدیث على 
[ قال له اذا ریت فا الماء فافتسل ] ای دفقه بريد به النی ( الافتضاخ ) افتعال 
وواد فد فع اب ایک اول «عنالرده مرادفدر قیال افتدخه بعنی فضه 
) الافضاخ ( هر Ae:‏ کک ر له صااقمك صرع قیلوب شراب اعون سره سی 

الى وفی کلوب چاق معناسنته دز رة تاک اقط 7 العنقو د اف عان ان 
لوتس ) الفضحم ) امیر ا اوز وم شیر وسنه دنور و بر کونه شاه دینو رکه 
حر د اواش حر ما قورع بان ادر ار آ تشه ڪو سنمکسن بن و صو ی غالب 

اولان سو ده دور ۱ الفطعر ) عکنسه و ژ ننده شول طاسشه دنو رکه 1 کله 
جر ما ورغتی از و ب ادن ساره احاد ایدرار 9 قوغه به دنور قال 


دلو هفوک ای وأسعة ) الفاضحم ( مهك فل فص ج دید کاری و اولان 
: شرایی پاصه‌حق فابلره دنور هفردی مقصح در 217 2 الانفضاخ ) انفعال 


وژننده پرنسنمر بولا توب آحعاق ومیدانلفی معناس:ه در شال انفط‌خت القر حه 
وغیرها اذا افحت واسعت و شد لد 1 و معنا سنه در تقال انفتع زد اذا کی 
شد ند او قوغه صوی عئف و شد له آ تاد کی دوک معناسنه عنم لد و و فوغه به 
اسناد مجاز در تقال ففخت الدلو اذا دفقت ماما من لاء ودوەك او کی باراق 
معناسنه در شال انفذع سنام البعیر اذا انشد خ ( الفضو خ ) ضبور وزننده 
شار دی سس خوش و عقلیی ووحودی 4 دای ومغشوش ادن e‏ اطلاق ا 
شقال شراب فضو خ اذا کان يفط شار یه ای یکسه ویسکره ( اله ق ) لیات اف 

و قافكث سکوئیله ( والفقاخ ) کتاب وزننده ا باشه ادو د 1 احی وش 
نسته ه اورمق معناسنه در يقال فقخه فقغا من الباب الثالث اذا ضرید ) ( ار ( 


سل وزننده سل معناسته د رکه بر سییه ۰ ایک یار مق ا و تقال لزه خن 
اسر 


a‏ سامت مت مس بت 


اول ۰ ۹۹ 
۱ 

معناسته‌در بقال فسح الشی* اذا جهله وبر ندنه بی الدن طر ح ايلك معناسته‌دو ۱ 
تقال قر اذا طرحه ورای وندبتری افساد ابلك. معناسنه در يقال سح رها ۲ 
اذا افسده وعقد ورأی و عهد مقوله‌سیی وزمق متس هدن قال شم الیو ری ۱ 
اذا قصه وبری زد آبروب طاقق معتاسنه در بقال یک الشی" اذا فرقه وقح ۴ 
ضعیف العقل كذلك ضعیف البدن اولان دملره دور لمیر ااصدر در مولفث 
والبدن قوللده کی واواو معناسنه‌در و کندی حصوص و هصلوتنر صاخ اولیوب ۱ 
بعنی مقصودی اولان حاحته فام وطریق حصیلنه ولیله سالك وعازم اولیوپ ۱ 8 
1 اله یاخود ادانلقله طوندیغندن مر‌ادنه ظفر بولز اولان کسیه‌ده دور ۲ 
يقال رجل فح اذا كان لايظفر محاجته ولايصل لامره وع اعضانك مفاصلنی - 
بع ۱ E‏ و حقر مق معتأسته در بقال ق ز بده فخا من الباب ازور 
اذا ازال القصل عن موضعه شارحك يانه حکوره بذ تالذر مطلقا ا 
مستعهلدر وانقو ليك دی ازاله ايلك معناسنه‌در قول .داحادر ( القعحه ) جره 

وزننده سے کی ودی عقل ضیف اولانه کذلك دی ضعیف اولانه اطلاق اولنور . 
) ال ) امير وزننده فمعه معناسته در ( الالقاخ ) الفعال وزننده متعقد اولان . 

ماده وزلق معتاسنهدر بقال انف ع العزم وابیع والاکاح اذا اتقض ( 6 
فھترن بر سنه قاسد واه اواق معناسته در قال سے الى * فيا من الباب الرار 
,اذا فسد ( اتفهح ) فعل وزنده تویلر درندن کذلك دری الان وات ککلر ذل | 1 
ار یلوب طاغاق معناسته‌در ولومیه عمو صدر ذی حیانده استعمال اولفن بقال . 1 
aE‏ الشعر عن اليلد اذا ازال وتطاير مولف مثالده اقتصار ابإاشدر ومه ة قول || 
الفقهاء و تفت الفأرة ف الب وتس انسان وحیوان آض بوك کور مکدن وتاب ]| 
و وان اولق معتاسته‌در قال تشم ار بع 9 الجل اذا ضعف وگن دیع صرد | 
وزنده بہار وقتنده طوقش دوه کوشکنه دینوز که اول تاجدز وآنقولينك آل 1 
'یاشنده اولان دوءار الله تفسیری غ‌بدر ( الفشے ) شین مه اله قح ور 
رال الله ركەنك باشنه اورمق على قول حهرهه شعار اورم معناس ته در قال 
فش فشا ف الیاب اثثالث اذا ضمرب راسه الد اوصفعه وظ ابلك معناسته در 


بقال فشقه اذا ظله واویونده يلان سویلك معناسنه‌در قال فشحز الصى ف اللمب 
انا کذب فیه افش ) اعضا ومقاصل کو شدوب صا افق معتا سنه در تقال 
فشے ارجل اذا ارخی مفاصله ( القصع ) صاد مهما الله فسح وز ده صورنا 
غباوت یعیی ؛علر لك اظهار ات تم دز تقال فد عنه فخا من ابابا ثالث 
آذا تغای عنه ور عطود اکن پر دن آیرمق معناس:هدر شال a‏ نی 
EIN 

لو سه میانده اولان ارالفه واحقلفه دنور وف جس اولیان شه ده آدشکلد 

کو ا که ضد او لور وزج سکون وان کت ارالغنده اولان وقت وساعته دینور 
وزمان طو4 دنور قول انتظرنك فر سخا من النہار ای زمانا طویلامنه واصلا 

منقطع اوایوب کثیر ودام اولان شیئه دور قال ف النباية وف حدیث حذيفة 

[ مابینکم وبين ان يصب علیکم الم فراسم الاموت رجل ] یعنی عر بن الاطاب 

) التفر »نج ) دحر ح وزنده ( والافرنساخ ) احر جام وزنده صووغك 

سورت وشدی مندفع اولق معناسنه‌در که سکون معناسندن مأخوذدر يقال 

تفرح النرد وافر شم اا انکسرت سورئه وغصه وکدر زائل اواوب خاطر 
E‏ ولق معناسنه در تقال نف ر مخ عنه الهم واه رشح اذا انفر ج ووراحت 
وج معنالرندن مأخوذدر کذلك ۳ شدت وراه فتور کلك فعنا سسئه د زر 

قال تفر نے ای وا نت اذا انکسرت ( الفر سر ) دحرحه وزننده ودیی 
بر دك E E e‏ اولق معناسنه‌در لقال 9 ی : البرد اذا اتكس ( الفر سيج ( 

هد حر حه وزنده واسعه دعکدر اش مووق اعت ار له‌در تقال و اویل 

مقر ةة ای واسعت و ووسعت معثاسشنه اولان و ددن ما هو زد رکه معنای مر توری 

موف راد بالا شاره بیان ایلدی ( الفر شڪ )شین ممه الله ولاق سعه معنا سته در 

( الفر هم جر ) فر چ وزننده برسنه رگ دیور سکون وآرام معناسنه در وفنه 

قال زد آذا احتس الاطرا شتتد الیرد واذا مطر الناسن کان لفرد فر 2 ای 

سکون ومشای شارح سکون معناسته اولان فر ده ایراد اناشدر مصف ولغت 

اولق ختادر ( الفر ضحم ) ضاد ممه اله زیر ج وزننده فقر به دنور ( الفر ضاخ ) 

ةر طاس وزننده یکی کو ده لو ابری نو منده عل قول ك اوزون کشیه دور 

شال رحل فرضاح ای سیم ع بصن ای طو یل هو ننده فر ضاخه دنور و فر ضراخه 
وقرضاخیه پای رید الله عهری يوك اولان خاتونه دنور قال ام اه قر ضاخه 

وفر ضاخية ای عظير 7 الٌدین ( الف رضحم ) مرمر‌هد وزننده ضعیف ونانوان کسیه 

دنور شش ال رحل مفرط 2 9 ضعیف ( الفر شخ ( فالرك دصر له رز یبن فار می 

فافز کر موز اوتنه دنور وپرپهن عيض اطنا ح معناسنه وله ناتس نو 

ببرافلری توعا عيض اولدیفندن اطلاق ایلدیلر وفرهع بغدای ک-کلر بنه دشور که 

خر منده د وکن یله دو کولدکدنصکر e‏ ولان خر ده صا پر در مفر دی و و فغهدر 

) الفر ند ) دحر جه وزننده مس کش ایک ن بواشیق معناسته در شال فرح الرجل 

والفرس اذالان بعدصعوبة وحیوان اورکوب قاجدقدنصکره سکون وآرام تولق 

معناسته‌در بقال فرح الفرس اذا سکن بعد التفار ( الفسخ ) وداد ضعیف 
اولق معناسنهدر ال سے الرحل سا من الباب الرایم اذا ضعف و؛ءلامك‌جهل فده 


مق ر حلف ید ۸ سم مکاندر قو شارك ار حة رە < ره n‏ 
۳7 یی ( الاستف. راخ ) باوری س_ رهق احون قوش سل معناسته‌در يقال استفر خ٠‏ 
ام اذا اخذها للف ر ( الق رخ فرح وزننده دروندن حوف وخدشه کیدوب 1 
امین ومطمش الق معناسنة در قال فرح از حل در بخا هن Su‏ ار ایع اذازال ۱ ۱ 
و ۰ هه واطمئن وفوش پاودیسی کی ره هر خوندن کت ابر | 3 
بت تال و رخ ای الادض اذا لزق ما( فروخ ) نور هر مرت ا, براهيك | 
و رزندی اسیدر که امععیل واسعق عل بت و علیهم السلام حط مر تلر نت بزادزارهی ۲ ۱ 
و بط بلادده بای ن اولان ع 0 ذرتندندر ا( القر a‏ 2 ) جزه وز بنده | ۱ 


¬ RE 


EA e 


هی مرراق 21 مق دور ۳۳ فری) ز بر و ز ننده محد نندن از ر ن مرو انكلقسردر 
وفر مخ و یی EY ER‏ دار تغط اعون امال او لد سور حذیل وعذیق | 
کلهری کی ومنه قال هو فرح قریش قال الشار ح بقولون فلان فرح و 
کانوا تعظ موه ویک موند وصغر على وحه البالغة فک امته سا٤ز‏ ده دی اور ۶ 


۳137 


وقوز ق تعبیری مقام ۳ ايراد اولنور ( الفردخ ) مسر‌هد وزننده دی ٩‏ 
کل کی ترو ازه اولان کج | پرسی وجوانه دنور ( الفرعم ) فانك وسينك أ 
فعیله جوهری ونی عاحده یټ ادوب لکن پرمعنا ذ کر انلامشدر فراولا 
برنسنه دیکمك سکون معناسنه در قال‌الشار < قو لون ادا آحتس الطر اشتذالرد 
واذا امطر ان للبر د و رم ای سکون وفر سم ساعت: معناسنه در شال فر اک اليل 
وا(بار ای‌ساعمما وراعت و آسایش معتاسنه در شال‌مالدفر a‏ ای راحه" و ومعتادن 
ده ددن که او چ میل ها ی عل‌قول اون‌ایی بت ذراع باخود اون بت آذراع 1 ۱ 
مسافه به و رج اطلاتاولنور ز ز پراهسافة مز وره‌ی ی قطع ایدن کسه کون 22021 | | 
یلگ متا حدر مرن دی رکه میل‌تعبیر اولنان مسافه محختلف فردر وعندالا کتز درت 
مك آدعی متو عب مسافه‌دن E‏ هرعیل بك باع وهر باع درت ذراع | 
وهر ذراع یکری درت اصیع! وهر اصبع ای شعبردر که خارن قار نه اوله ویر | 
شعیر شع ر دن يعنی فیلدن الق دانه مقدار در وشعر قاطر ررر 
لق 1 مپتی اولان اال اول مةداردر ٿو هاشم دید وتعمر الل رل 
انلره مضاف اولشدر ومصباځده فر شه دحرحه وزنده وللق سعه معنا اة در 
اوج میل مسافه‌دن" عبارت اولان فر مم بوندن مأخوذ اولق اوزره م‌سومدد | 
ونمایه‌نك بیانته کوره دام وکثیر اولوب اصلا منقطع اولیان شیثه ة 1۳ E‏ 
وساعت ووقت معتاسنه‌در مساقة معلومه اسمی اولان و وج بوندن مأخو ذدز 
وحیع مفر دات فارسیه ده 8 ر مج ورسنك معری اولق اززره فیدر که او تج میلدن 
زر اون لک بت آدم مساقه دن غبار در انمی وف ر فرجه معناسته در ۱ 


۱ یی 
مد رد کب 


(ATEN‏ موی وی زیم جر کب 


۳ 
1 


en 


4 

۱ قلبه ارو ع سنکنده د رکه باودی 22 درو ندنل خوق اخراج ایلدی دءکدر وقول 


1۰" 


شال طارة مفرح ویصه هفر خ وووصف ا ) للفارخ ( میت درد ۱ 


و ۱۰۳۷ 


۱ 
aaa 


دینور وم‌دار و باباك عور به دور وحئه‌سی ابری عور به دنور و ار 5ه اوزره 


اولان او شو به دور و صیا ح او هو سنه دور و کیاده با به دور ۱ انم ( 
موشادامق معتاسته د رکه 4 او دی وانکر ل بلای افزندن فشیلدامقمعناسنه در که 


" مصبدر و اسم اولور قال Ge‏ الافی کا اذا 4 و ول «ععت اچ الافی 


ای ها یعنی فشیلدیستی ایدندم ( اتفه ) زلزله وزنده باطل وی اصل نسنه 
ايله لاف وفاخر الك معناسنه در شال ای ال جل اذا فاخر بالباطلل ( الفدخ ) 
شدخ وزننده و تک ذ کر اولندی قال فدخ رأسه بار فدخا من الباپ 
الات اوا دة و ور طب سنه نی قبر وب او فاد #صوصدر ) الفر خ ( وانك 
فخی ورانك سکویله قوش باجنه دنور وهر حبوانك یاوریلرینه اطلاق اوور 
کذلات اتك ص غار بنه ی د بر بده حفان قلیر رین اطلاق او لور جع افر ح 
کلور افلس کی واقراج کلور وفراخ کاور قال کسر لله وفر وخ کلور و آفر خه 


|| کور وفر خان کلور فانك کله وفر خ ذلیل و مطرود اولان کثی به اطسلاق 


اولنور ویاریلوب او ج وبرمك اوزره اولان | کینه اطلاق اوور وفر خ برر حلك 
عايدر ودماغك اوك طرفنه دیور ( الافراخ ) هممنك کسربه قوش یاوری 
صاحی اولق يع باوری " حقرعق ما تیه و وا عورطه به ده مسند اولور قال 
وال م ادا صار لها فزخ وهی مفر ودروندن خوق واندیعه 


زائل اونق معناسته استعمال اولنور شال افرح اروع اذا ذهب وو افرح 

افرخ روعك بلامر ای سکن جا شك واضط, الك وممم ومدنبه اولان نسنه بین 
وعیأن اوق معناسنه استعمال اولتور قال افر خ الام اذا استبان ‏ بعد اشتباه 
اسشاشب يانه کوره بصه دل خار تج اولان فرخه تشدمه مب در و عر بار مسون 
اولان سرن اظه-ار ابلدی دعك بر ده آفر خ القوم بوطرم دبرر ادوا سرهم 
معتاسته مو لف یضترم لفظنى مفعول اولهرق رسم ادوب لکن اساسده عبر" اولق 

رن الیو مدز 6 1 الا هن سفه نقسه [ قبلاند یدز ) التفر یج ( شعیل و زننده ودج 
افراخ کی یاوری‌حقر مق‌معناسنه در قال فر خت الرضة والطار: غر خاءعى افر خت 
ودرو دن ځوف وخدشه زائل‌اولق معناسنه‌استعمال, اولنور نتهکه ذ کر او لندی‌شال 
فرح ارو عدا ذهب ور نسنه‌دن, بلکلیوب قورقق معناسنه‌در شال فر خالرحل اذا 
فزع ورعب وقوش ناورسی کی ضعیف اولق معناسنه‌در نقال فر خ القوم اذا 
ضعقوا وصاروا کالفر اخ وا کین فلیر لفك معناسنه در بقال فر الزرع اذا تت 

اقراحه ( الفر خ ) من وزنده باوری حقران قوشه کذلك عورطه‌به دنور أ 


RF‏ دجاو 


gt ۳ 


۳3 ره یز ی( 

ون ماودو قال اسشد ام ای عی بض الف ) الفح ) Js‏ 5 ۱ 
الك یاخود اياغك برمقلرتی آو ج وطبان جانینه ملا گعد: وکوشکیه بوکك معناسنه در 
مصلى تشهدده رقع مسحه حالتنده ی شال فخ از حل-اصاعه فا من 1 
الباب اثالث اذاع ضها وارخاها مولف كرجه 2 سکوت ابلشدر لكنمقدمة | 
الادیده باب ثالث فصلنده فح سس انکفیان باسوی کف وا اسان ی پرمقارك . 
آوحلرنی آبه طر فنه کو شکیہ بوکك ايله مسوم اواغله اک انباع اولندی و و |[ 
ذکر اولان رخاوت مفاصل معناسندن مأخوذدر ( الف :2( تذعیل وزنده. 2 / 
معناسنهدر بقال ا اصایعه تفا ععنى فعها ( الفعاء ) هر اء وز نده سود : 
صاق کولك طرزنده اغاجدن دوزلش بر نسنه‌درکه ال صانغان کسه اسکمله | 
کی آنك اوزرینه اوئوروب بال صاغار وفعاء لین الناح اولان طوجل‌فوشته | 
د تور شار دبرکه ق الاصل صفت لازمه‌سندن او لوب بعده اسم قلذشدر زرا ] 1 


E‏ ست 


ص ع من ور زمينه تزول حالتنده حتاحارنی کوش دوب آهشته جه ازل اولود | 
اى وعه‌لر نك امن کلری قاری طرفنه طوغری مائل وم نفح اولان ناقه به فحاء 1 
الاخلای اطلاق ایدرلرکه. دمامدندز وتو معنای اولدن تدر ومع ۱ ۱ 3 
وحتال طرنقلو حیوان و مدا حدندر ( فتاح ) کتاب وزننده برموض عدر || 
( فتوخ الاسد )أ ارسلان هر بنك اك واویناق پررینه اطلاق اوآنور ووثفث | 
مجعیدر که ذ کر اولنان معنادن ماخوذ قل وک الافتاخ ) هب هیر منك کسر لله 
ست ابر ابراق یردن کت سبیله بی تاب اولوب هار هار صولومق و <شلق | 
معناسته در ال اف ار حل اذا اعی واذهر ( )لاه 2 ( اسالیت وزننده متاره | 
شبیه نسته ار درکه منتار دن اوه ظهور ادر منتار ظد له حفر واس او اولندقده ‏ 
معاوم او لور ( الاح ) ذ؟ ر اولنان لبن و رخاوت "معناسندن افعل در و مناستتله . 
کوزاری فار اولان بوبه افع الط رف اطلاق اولنو رکه چثم قور وچشم خسته 
وچ خواب آ لود تعیر اولنور قال غلام اف ا(طرف ای فار ( e‏ 
وز نده بر مو ضع آدیدر ( ۱ شم ) فانك فی و خالك تشددله فق و قمان تعییر ‏ 
اتدکار بد رکه آنکله قوش متولهسی صید ابدرار جیی فخاخ کلور فالك کنمیه . 
وفوخ کلور وخ و برموضع آد در عبد الله بن :8 ر القاروق ری اف عما 
آنده مدفوندر ک مصدر اولور اياقلرك بقامتلی کو شوت سلکیلغت معناسنه 
که فغه هاه 3 فعت‌نله و معنایه در هشال فخت رحلاه فغا ود ۳9 اذا ۱ 


1 
1 
۱ 


اسر خت وړ و 22 اوشوده يك‌ك موشلدامق من نید رز شال شم لام قا 
و فخا اذا غط ورا حه هر 2 فه یایاق. معناسنه در قال فخت الراحة اذا فاخت 
) الق ( فاك فک مدر در $ E‏ اولندی وفخه جاعدنصکر 0 اولان او قو به ۱ 


۱۰۰۳۵ 
هلاك ايلك معناسنه در قال ج العذاب عليه اذا اح عليه فاهلکه ( الطحه ) 
طايكت فحی و بالك 9 ۲ بر دراو اش4 بر ان اولان احق آدمه داور قال 
رجل طحّد ای احق لاخر ید و فته و احتلاله دنور تقول ا ولان ز من اطي 
ای الفتة ) الط یم ( معظم وزنده فاستد واه اواش شینه ه دنور تقال دی 


مخ ای فاسد و آوزر ند قطر ان سورلش دو هه دسور شال دويز e‏ ای مطل 
بالقظر ان ( الط ) طانك کله ضحك صوتنی حکاه در تقول قالوا چ ج 
مبنیا على اکن ای فهةهوا 

+ قصل ازنلاء ا لحم / ۱ الخ ( عاب | ننده حثار اغاپی صورننده ر اغاحك 


اسمیدر مفر دات طبه ده ۳3 شر حور اه مین در که حور روی دید کر در که با 
طمده در ها له اخود سکون نکنام و وین کی و کاهی جعنده دی مم 
سا کن اولور ينه وتین کی 

فصل العین الهم > ( الح )عیذلرك ضعیله برنو ع شچر د رکه کندو سیلهویبراغیله 
تداوی اوور مض لغو ون عیله اولدیغنی انکار ادوب خای مجمه اله حم در 
د دیلر واهل ان کتابلرنده خانلت شد عیله 4۶م عنواننده هر سو هدر لکن خلطدر 
لفظ مروری اهل معانی فصاحت بده تافر. حروفه شل ایاهشلردر لکن هاابه 
هضع عنواننده رسم ایتلرله موف عینی نقد له ابرادی محااف اولور مکر حریف 
نساخه ول اوله و شراح‌هانك کسری و خبك کس و فحیله نقیرد اباش-لردر 
وبونی براعر ابينك ترکت نافتی ترعی العهخع قو لندن اخذ ایلدیلر 

|| ۸ فصل الفاء 4 ( الفضة ) فانك فحى وتای فوقیه‌نك سکونی وفخيله برنوع خام 
: کر اسرد رکه ال وایاق پر مقلر نه عوررار عل ول خام کی کومشدن بر حلقه در 
زو ان صب رهق لر ينه طاقنو رار حجازده معادن سبعه دن پایلوب کان حلقه‌ر و 
| اکر قاشی اولورسه خام دبنور مات به اولدیغچون بزم دیارارده دی متعارفدر 
اک زهکیر حرق زیکیر تعبیر ابدرر نسسوان باش پرمقارینه طاقنورز ی فع 
1 کلور که جع جنسيدر وفتو ح کلور وجات کلور فحانله ( الفح ) فحتینله مفاصل 
|| اعضا ملاع وکوشك اولق معناسنه‌در على قول ال ایهمی وطبان طویل وعریض 
۱ اوق معناسنه در قال چ الرحل دحا من الباب ار اب اذا ادير خت مقاصلها 
| ولانت اوکان عريض الکف والفدم فى طولهما وفع بعض دوه منك جلى 
"| دیزلرنده واجکارنده اولان | کریلکه شبيه حالته دینورکه لوعا | کر ګه کور نور 
خلق اولان ۱ کریلکه. طرق دینور وفع صداسی اولیان حکراغی به ودف بول 
د (all‏ اجر وزننده بجه‌ری یمی و بو اولان ارسلانه. دنور معنای 

سس جر - 

رل 


وایت بال ی ستیاه و خرده و حکلر قالغله احمسی e‏ ۳3 ۷ 
مصدر او لور E‏ یاخو د بر دمه ذ کر اولان جاموری پلاشدرعق | 
معتاسننه در هال ط الى 317 لطے الط به ورنسته یی فرارعی معناسته‌در 
قال ط الشی" اذا سوده وکتابتی وزوب افساد ابلك معناسنه‌در تقال لل 
اذا افسدها وحس یلاشدرمق معناسنه در يقال طلته القذر اذا له 
به ( الطلاء ) جقاء وز ننده و افدر بون خانونه دنور و طلخا رده 
بر موضع آدیدر دمیاطه موصل اولان شاخ یل اوزره واقعدر ( الاطاج ) 
اج ار وزننده کوز تاشْله طولق معناسنه‌در نقال اط دمح عینه اذا تفرق 
وکوز یاشی آقق معناسته‌در بقال اط دععه اذا سال ( الط مغ ) طانك فی 
وميك سکول بز وخوت ایلك معناسته‌در بقال طمخ الرجل و 
الاول آذا تکبر ( اتطمراخ ) طانك فعیله على بن ها شم نام محدنك بدری امعیدد |[ 
عل قول بای موحده الددر نته ذکه کر اولدى ( الط )[طانك و ونك به | . 
پاغل ای جوق عکله تخمه وامتلا اولق E‏ قال طم ارجل خا | 
من الیاب الرایم اذا بشم وام و غلب على قلبه الدسم و مورمك معناسنه در | 
بقال طخ از جل اذا سي ( تفای ) تفیل وزننده ( والاطناخ ) زنك کله ۱ 
تمه وامتلا الك معناسته‌در قال طعّد نطنها واطقّه اطناخا اذا امه (الطعن)" 
حرکائلة احجق وعفز کسیه دینور ( الط ) طانك کسر یله کضددن بر بلوکه دنور | 
بقال مر طح من الیل ای‌طافة ( الطمالح ) طانك فحیله طاغنق و نوفقه ولودره 
دینور بوماده پرمقتضای ترئیب طحم ماده‌سندن مقدم ایراد اولغق لازم یکن جیم | 
سحّو ده وعلده اولغله] نلره اقتفااولندی ( طوخ م ) طانك ضعیله مصراو لکه‌سنده 
اون درت موضع آدیدر ( الطو خ ) طانك فحی ۳ سکویله بر کسیة رح 
و اسزا دوز سولكت یار کر به اش اك افو شال با ولا نا یطو خ 
ظوخا اذا رماه قر من‌قول اوفعل (۱ نی )مد ج وزننده وحم نسته به یلاشوب 
آ لوده اولق مرن و حنی و کرد معنوی اولسون بقال طاح الرحجل 
بطم طا اد 2 تلطع باقر و بومعناده متعدی اولور شال طاخ فلاا ادا لطتم 
اقب و یوکلفت معناسته در بقال طاخ فلان اذا تکبر ویموده و باطل ایشد 
دورشعك معناسنه‌در قال طاخ از جل اذا انيمك فى الباطل ( الط ) تفعیل 
وزننده ودج ب کر ېه نه اه “مق معناسنه در قال تط. 7 فلان اذا تاط اح بالقيخ 
( اتطوحم ) تفعیل وزننده برفنا وچ رکین شبته ببلاشدرمق معناسنه در ل مخ 
فلا اذا لطته باقع و ”موزلك کوده‌ی ج وشعم اه طلوم کی طو لدر مق 
معناسنه در قال طحّه السمن اذا ملا" سما وا سس عذاب وحن صوب 


هلا 

ی 


و ۶1 1 
6 ن س 
2 0 وای و میامن تہ .ناه اید ا نج 


ایا ی یک و 1 

men ae 
err 


۳ 

قال طح جاربته اذا جامعها ( المطخه ) ميك کنس‌به بر خته باره‌سیدر که جو جقار 
برطرفتی وفقلدوب آنکاه ليك کی اونارار ورال آه‌سی قدر دکری‌وهنقش 
مت در ۳3 دارا مادار وروت کرتشکنه ایب صاروف ری اوه ااندن انارق 
اوبنارار بزم دیارارده اکا حقشاغی تعبیر ابدرار ( الطخوخ ) قعود وزننده بد 
خویلق و دم احلق شرس وسوه معا مرت معناسنه در مقتضای نيه ومصدر 
اولقدر ( ااطخطاخ ) سلسال وزننده دخوی ودمزاج کسیه دنور وطخطاخ 
ال نو حلیاتلری آوازنه دیور که .حفشدی تعبیر اولور وبری برینه 
صقضوب قات قات منکاتف اولان ظلانی سحابه دنور وبررجل ا"میدر( الطخاط) 
علابط وزید, قرا کولی طات معناسنددر ( 2۳ خطۓ ) اسم فاعل نیدسیله بك 


سياه تسه به دسور و ضوف البدس اولان ا دنور ) ا (i‏ زور 


طاغنق ده یل احزاستی ریق بر ننه ْح و الصافله دوز لك ICP REIT‏ قال 
طط هی ۴ اذا سواه وضع إعضه الى بعض و طقطینر دده ادن کسه‌نك طیم 
ج دبه‌رك کولسندن <کابه در فهقد اک ) الطر خه ( شریده وژننده سول بو لك 
حوض طر ژنده مصلقه دور که حوضك پاغعر ی صونك جر اسی تانده اناد 
اوو رکه حو ضدن یاغمر ی مرادن 61 کوب افتضاسی او زره اورادن خر رعه 
احود باه به احرا او سور و افظ هن ل دخیلدر ی عرن خااص د کلدر 
) ط ر خان ( سيان وزنده و ونده طایك a‏ و ری از د کلدر هر نقدر اهل 
حدیت مید وکر له اال اندر ار اسه ده وواهل < : راشان لغتدر شر بف 
وذشان او لان RE‏ اسعیدر ۳ 1 نره اطلاق اول سور جي طر اخنه کور 
منرجم در که لخد اف اب برخان a‏ معز ی .اوق ار سلا طسه 
جات ومد ده دی سیق ابل‌کره مطلو بات دوایه دن معای و مس و هر و حمله 
مخض ام اولوت رجا وسشفاعتلری مقبول اولان آدمه ی عندار نده 
وزارندن تایه لو در وموف رط ریق ماد وشنده دیک رن کونه بان ات در انتهی 
( الط رخون ) طالك دح لد ترخون عر نی باق قرحا ددکلری دارو در 
ساول-شهوت جاعیه ی فا طعدر و بات ساءرده دی ط 0 تعر او ان 
سره در و عاقر فریا آ نك بای بو هنك کوکیدز ( الطر مج( سکن بوزشتده 
طوز سوب صلاموره باصیلان کو حك با لقلره دینور که طر هو ز دید کلری 
او له حقدر ) ط رخایاد ( طانك فی حر جان قضاسنده بر قر به در طر ج آ اد 
مغر يدر ) الط ) ای میلهد اب در ګه وزننده حفت وزق دوه 
وقار و یکین و وکت مقا بلیدر ( اطع ) ) 2 و سول شنیل صو ی 


1 ۱۳ جامورر ولانق ضو به فتو ر که eA‏ جاحاد و ص بعنی صو جو لهاسی 
KRE A ET etre‏ و HE INARA N‏ و و ره وید 
سس سس ات بت سا مت 
area ۳۳ ov‏ , بقال طخ الشی" طن من الباب الاول اذا رماء وابعده وجاع اعلت معتاسسته‌در 1 


۱۰۳۲ 


العم طيخا من الاب الاول والثالث اذا انضجه ( الانطباخ ) اشاق وو 
( والاطباخ ) همزەنك وطای مشده‌دهنك کله افتعال" وزنشده مطاو علربدر ۱ 
يت معناسنه شال طط نط واا واطباخ افتعال وزننده E‏ خاد ايلك ۱ 
معناسته‌در قال اطخ اارحل اذا امتذ طبطا ( الط ( مقعد وزننده‌اسم مکاندد إإإ 
آشخانه به دنور ( الم ) فهر زوا ده ام اندر تر یه دنور ر ( الاح( ۱ ۱ 
کتان وزننده آشجی به دینور ( الطباخة ) ککتایه وز ننده آ شعیلق حرفته دنور ۱ 
( الظباخة ) کناسه. وزد طح اولوركن ترك فودان ایدوب دوک 
کو کته دیون( الطرع ) امبر وزنشده منصفدن ععنی پاریسی فا اجه فینادیلن sS‏ 
شرایدن بروعه دنور بقال هو یشرب الطعح وهو ضر ب من الصف وکر جه | ۱ 
وطوغلهیه اطلاق اولنور بقال اتلف ماله فى الطبح اى ابلص والاجر ( الط: )| 
طانك کله قبر وزننده عذاب ۳ ر شته ار نه اطلاق اولنور که طح احساد کت ١‏ 3 
وکقاره مأموراردر طاح هفر ددر ) الطباخ ) «حداب وز نلرنده UEP‏ 
واستوارلغنه دنور وزور وقوت معناسنه‌در وسموزاف معناسته‌در قال ماف 
فعله طبا خ ای احکام و لیس له طباخ ای قوة وق دنه طباخ ای “من ( الطبیع ) 
سکین وزنده اوه دنور ؛ کی شیاز حل ساننه گوزره جاز وب لفتردر از 
( الطا.م ) شدید اطراره اولان جابه اطلاق اور قال به اج ی. الطا.خم ای 1 9 
الصالب ( الطاعة ) او له اسیسنه اطلاق اولنور هاحره معناسنه وطاعه عام ا E‏ 
بن الیاس بن مرك لقیدر ( طبا.ع اطر ) اسينكت معومنه اطلاق او ور بقل ۳۳ 
ظهرت طبایخ اطرای مامه (الطباخیة ) کراهیه وزننده ( والطباخية ) غ‌ایید ۱ 
وات 2 طلوکجم خائونه عل قول کوزل وعقل ورد صاحبه‌سی قادینه 


وار قال امرأة با وطباخية ای شابد مكتز: اوعاقلة مل ( ااطع) 1 
حدت وزننده کار سین اد اولی اور یسنه دنور شار هد اول لفظتی 

سهو در و اولان ثالث اولقدر که او ججی یاشنه کبرن ولدی د٤ك‏ اول 
ان و مط اينه طلوکجم دلوقنلویه دنور ( الط ) تفعیل وزننده صی نشو 
و و لوب یال ويال ِ ی اواق معناسنه‌در شال ام الصى اذا ترص عوکر 
( الاطجع ) اجر وزنده ( والطند ) نبذه وزننده جافنده متانت واک کا 
مت 7 1 اجق اولان آدمه دنور بقال رحل اط وة ای مسعکم 
ال ) الطاع ) جع یه س یله مکه ده برهو ضع آد بدر ) الطبراخ ) قر طاس 
وزنده على بن ابی هاشم تام محدنك بدری لقبیدر على قول له طمراح‌در 3 
) الط ) طانكت فعی وخانك شددله برنسنه‌ی آ توب ۱ر راقلشدزمۇمعنامنەدد | 


قال 


وی ۱۳:7 پ‌ 
aS ۶‏ پم یز 


۹ تا 


رن ا 
۲-۹ 


۱:2۳ 


انه دشور وقواق حر کنه دنور ) الصاح ( علا رط وزننده ك فو ی سو ده | 


دیتور که وغد ۳ قاتملفش او له ( ااصماخطی ( سای وزنده وم‌ادفیدر که 
ذکر اولندی صعالح الصی دای اولك کوکلرندن اه اولان فلیر رنه 


اوو ) الصم ( صا دك کس باه سح وز ننده وم‌ادفیدر که 3 او (ندی ) الع ( 


کف 1 اصناعی عنی نشار نك کوکاری حقمش اعره دنور يقال فم 2 
اذا + رحت اصناخه ) ااصناخید ( عر ايه وز ده ابری ووی حه لو کسیه 
دنور بقال رحل صناخیه ای کم( الصعر ( ده باه کبر و تاسه دور شال 
لوه صكة ای درن ( الصاخه ) حفیفله اعضاده اولان کک چانور اصمر‌متدن 
باخو د بر اه طو ففقدن عارض اولان سٌیشه دنور که اتری قالش او له و داهیه به 


دور ی صاخات و حلی صاخ‌در ) الاصاخة ) هر منك کمر باه بر سوزه 


قواق طوتوب دك معناسنه‌در بقال اصاخ له اصاخة اذا اسقع له ( الصواخ ) 
رمان وده تاقلق ره دنور قال باد صواخ :ا کان تصوح فيه ار حل 
) الصوح ) سو خ وزننده ومرادفیدر که اق جامو ر مقولهسی ره باءق معناسنه در 
ال ساخت الرحل ععنی ساخت 

# فصل الضاد المحمة 4 ( الفح ) ضادك فحی وخاك تشددله کوز پاش دوکك 
ا قال خن العین ضڪا هن الباب الاول اذا دمعت و وی حبوق کی 


اوزادی حو کدرمك معن اسنه در قال تج بو له اذا مده و صوسرعكت معناسنه در 


بقال ضح اء اذا نضعه ( الأضخة ) ميك کیس له شول قاهشه دنور که احنه بر 


:1 طیقا ج اغا ج صو له اجندن ص وفشقر درار حوحق ملاعسدندر ) التردخ ( 


ضادل کسری و دالك ف فيل عظیم اولان سیک دنوو ( الشرداخ ) 3 اا وز 


۱ شایت صوی وعالی جنس او لان خرما اغا حنه داور قال ع ضر‌داخ ای صفید 


کر ) الف ( نله وزننده ده‌شاطر ادر در جه سن ده طیب سو رمك معناسته‌در 
شال ضمع جسده بالطيب ضعتا من الباب الاول اذا لطغه به حت کانه بقطر 
)۱ | لج مه بخ ) ضح معناسسنه در يقال ضح پدئه مین ضمی ( الانضماخ ) انفعال 
وزننده 0 والاضطماخ ( افتعال و زننده ( والتضمع ( تذعل وزننده طیب سور ء2ا 


معتاسثه‌در تقال انضمۓ پالطیب و اض طح وضع اذا تلطْ به ( الضمته ) ضادك 


کله سموز خائونه پاخود "موز ااقهه دینور وشبره‌سی نقاطر ابدن تازه خر مايه 
دنور( کات ( پادبه ده بر موضع آدیدر ( الضاخة ) خانك حفیفیله آفت وداهیه به 
دور 

۲ فصل الطاء » ۳ الطیم ) طانكت ی و بانك سکو تله وشورمك معنا نه در اد 


"ریا وکاب وقاورمه حهتیله وکرك تجر ده بشورمك جهتیله اولسون بقال اح 

شحو ندر بری بر ته قر یاد اىدشىك معناست‌نه در قال اصطر خ القوم اذا تصار خوا 
ای صرح بعضهم بعض (الصار جه) قاعله وز ننده مصدر در فر باده سل معنا نه در 
تقال صرخه صارخه اذا اغانه وصارخه استغانه صوننه دنور تقول سعمت صارخه 
القوم ای صوت استفائتهم ( الصراخ ) كان وزننده طاوس قوشته اطلاق 
اوور چاغر غان او لدیغعون ) صرح ) قفل وزننده برطاخك امعیدر ( الصرعة) 
۱ درحه وززنده خفت وزق معناسنهدر که ی مکی و سبکمش رب أولقدر ( الا( 
اصطم وزننده اصلا ایشقر اولان‌صاغره دینور بقال رجل اصل ای اصم جدالایسمع 
اله بولك مأخذى صلزدر فعتینلر بقال ص اارجل صلنا من الباب الرایع 
واصلط او وز ار کت دوه دنور موند صلن. دینور نقال جل اص و اقد 
صنناء وابل صلفی وبقال جرب صاخ ای سات سم جلد البعیر ( التصاط ) تفاعل 
وزبنده مواضعه صاغ‌لق كو ستورمك معناسته در شال تصاح الرحل اذا تصام 
( الصلوخ ) صبور وزننده مهلك وقتال اولان داهیهه اطلاق اولنور قال 
داهية صلو خ ای مهلكة ( الاصلناح ) اجار وزننده يان اوزره اوزاوب 
یاعق معناسنه در قال اص ار جل اصلاخ ذا اضطیعع ( الصماخ ) کتاب‌وزننده 
( والاصو خ ) اسلوب وزننده قولغك دلیکنه دینور وقولفك کندیسنه‌دهدتور 
ومنه تقول هذا کلام وا صماغی واصوغی وهو خرق الادن والصعاخ ایضاالاذن 
فسها شار ح دیر که کل اذن و لود وکل صاخ یوض دیرر بعنی ولدی بطننده 
حاصل اولان ذی روحده آذن تعبیر اولنور و عورطه‌سنده یدا اولانده صاخ 
دیئور حتی حاحده کل سکاء يض وکل شرقاء تلد دءشدر وصاخ آزجه صوه 
دینور تقول عندی صعاخ ای قلیل من الاء ( صعاخ ) عراب وزننده برضو آدیدر 
) لص ۲ صادك فعی ويك سکو له برآدمك صاخنه اورمق معناسته‌در شال 
صمخه صمیا من الباب الاول اذا اصاب صماخه وومرقله بربنك کوزینه اورمق 
معناسته‌در بقال صصع عینه اذا ضریبا حمیع کفه وجهرءیه کونش طوتنق‌یاخود 
کونش چالق معناسنه‌در قال صمخت الأمس وحهه اذا اصابته او اشد وقعها 
عله ( الصمه ) فرحه وزننشده کوده‌سی رو لازه ومطرا اولان وده دینوز 
قال ۱م [: صمخه ای غضة ( الصعاحة ) جبانه وز ننده اکنبه نك باشنده شير دان 
وقرق بابر تعبیر اولنان شیثه دینور قطنه معناسنه ( الصمع ) صادك کسس‌یله قورگه 
برنسته در که قیون قسمی طوغوردقدنصکرهحه مهبتك ام ر کر نده او لور واه 
شق ابدرار آندنصکره خالصس سود که بعلراکاغه بوصی تر اال مفر دی صعته در هابه ( الصملا خ) صادك کسیله( والصعلو خ ) صادك صبیله و لق‌دلیکنك 1 


اد 


r. 


مدد واغانه ادن واعانت ادن آدهلره دور (الاصطر اخ) افتعال معا 717" ۱ 


ا م e‏ ا 


aia iOS 
۱۰-۳۹ 
۷ عبدالله ام دك ةدر و مد ننهده N‏ آدیدر که احد یمه ند اشکر کاه 
حورت رسول اله اتی عله ااسلام ) الشخْی ) شنت کنیس بر بر ترب عشی4 
آدیدر طبر افنك باض اودی باعث عه در ( الشاخة ) قدو اندای معتدل اولان 

أدمه د نوز 
1 فصل ا(صاد + ( اة ) راو و بانك في سر معناسنه در ۳۹ شوراق E‏ 
دینور و صبع القطن سبح درکه محلنده ذكر اولاسدی ( الصح ) صادك فى 
وخاك تشد دیله برقای وىك سنه ری بر وف اولیوب ت اولان سیگه اورعق 
معناسنه در مشلا طاش ودهو ر ودکنك مقو له سی پرقیا نه اورعق کی ا تال 7 
امددعلی الصهر حا م ن الباب الا ول اذا وس نه ما E‏ و ج وحه مذ کور 
اوز ره اور يلان 9 a E‏ ماشته دون شالت اهر و ڪا و ها اذا صانت 
عبن قرعت بای" الضلب ( صفّه) هایله آ ندن a‏ فياك آوازندن حکابه در 
شا رژ ده ر دی و مر او ند شور تقول وو لامر all‏ روعه هر ای صو نا 
و بت و میم غه رن یاغر یی بروسله دور تشدرمكت معناستنه‌در که کیت 
تعیمر اولنور تقال الغراب ذا طعن دبره البعبر ) اضتاخه) خايك تشد ندیه 
هه و آوازه دنور سا ندنل و لقلری صاغر آیدر او له و صا<ه قیاهند و داهیه به 


اطلاق او شور قيامة اطلاق فة صور حسییله‌در مبالغة قيامته وصف اولور و صاخه 


اسناد ازى اوزره دمه معناسنه‌ده او لور زرا 2 دقیقتده وج او لاندر 9 


کله سندن ما خوذ EF‏ فولنی صاغر اجك هعناسته در حازا آواز شد ند وده استعمال 
او لقعدر قال که ڪا اذا ضر نه ۳۹ فاصعها و شال صاح موم .یي تد الا ذان 
و داهیة شدیده به اطلاق دی‌سماعنه قو لقلر طیا" عد یغنه . مبتی در مو اف اتصار وحهی 


اوزره : ات ا ) الص خد ( ضا دل فکی وراك سکو له عة سد ید هبه دور 


قال ف الاساس‌له عولة کعولة اشکلی و صم خة کصمخد اخبل وصرخه موذنك 
اذانه اطلاق اولنوره حقیقت شرعیه‌در تقول “معت الصرخه الاوی ای الاذان 
الاول ( الصراخ ) ضراب وز نده حیقرمق پاخود شدتله حیقرمق معناسنه امدر 
وعصدر اولور بقال صرح الرجل صراخا من الباب الاول اذا صاخ اوشددة 
(ااصرخ ( تعیل وزننده تاف حیقر مق معناسنه در قال تصرح ار حل اذا 
تکلف الصراخ ) الصارخ ( مدد وف یاده ناشن آدمه دنور مغیث معناسنه‌در 
وریا درس تعببر او لنور ومدد استن‌داد خواهه دیئور مستغیث معناسته وصورنده 
صد اولور اساسده صرح صوت موت و صوت فیثفیث ايله مقس اولغله صار 2 

رت رت ما حو ذدر وصار خ خروسه اطلاق اولنور (الصیش) امبر وزننده 


نودی صارخ معناسنه دور هعیش وغه دنور ) اذصر خ ( حسن و زننده 


et 


( والشنداخی ) شيار یله وتلرده طعام مد کذره در 07 0 5 
وزننده وجه مد کور آوزره شندخ دید کاري ام یاف ریت ايلك معتاسته دو ۲ 
قال شند خ الرحل اذا عل | آشند خ (اله 4 ) شین قعه ی ویانك سکویله (والشخون) - 
« ڪون وژننده سياستده رلك ظاهر اولان :یی جکر و سانلورده اوان کت | ۱ 
دنور على دول ال ی ياود اللی ر ار عره قدر ياخود سکسانه قدر شب A‏ 
اطلاق او تور شك جي شیوخ 2 کلو ز وشیوخ کلور شتک جاورت | ۱ 
با به م بنی درواشیاخ کلور وشخه کلور عله وز ننده و شه کلور صدیه وزنندهو شان 7 
کلورضیفان وزننده و مشخه کلور يك ويالك فحیاه ومشیه کلورميك هی وشینف 4 
| کسرله ومشروخاء کلور مدابله ومشخاء کور مك فی و ينك کسر له ومشاع کلود | 


I, 


باحك باننهکوره مشیضه ميك‌ویاك یله اسم جعدر مشارم الك جعید روش ۱ 
۱ هصغ بر وس دځ دینور ر دنور اء ا حون سر کسمر نله و قلیلا شوخ دنور واو ۱ 
ایاهجوهری قلیلا ورودی درل ابلامکله شوخ کلدیکیی انکار اعلهدر لکن حوهری 1 
اح لغت قیدده اواغله 22 مبالات ایلدیی باندن مستغن‌در و شم لفظنك 1 
|| مونننده شخه دنور هایه وشح ,هر آدیدر واو زر الاو ۱۳ 
و شه ها یله اسد و حنظله قب هار نك بلادنده برییاض‌قوملق آدیدر ذوا طرق الطهوی 
تام شارك قول کے اوزره اشبو * ومن جره باشه الینقصم × مسراعنتده 
مذ کور شخددن مراد ذکر اولنان قوملقدر منزج دیرکه مصراع زیر صدر 
0 ویر ار وع من تافقا ته * مصی‌آعیدر واستناد وم‌شده سح اطلاق ۸ ِ 
: وفسلنده | کبراو لدیعندندر ( ا لشخیان) بای ستل و له يه سيل عب اللطیف و 9 
1 زنط و عیدالله ن عد نمدا ليل تام کسه لر در سح میهنی دقن رتار ها منسوپلر در ۱ 
(اشع) فے۔ رم 4( وا لشيو خه) ينك ضعرله (والشیوخید ( تای شد ده اله (واسضر | 
شينك فحیله ( والشخوخیه ) اى مشدده اله 2 انسان قو جامق معناسته‌در | 
:شال شاخ الرجل شا وسیوخه وسیو یه وشخوخه و سخوخيه EE‏ شا ۱ 
ا( اشر ( فعیل وز ده ودی قوجامق معنا سنه در قال شم ار جل 3 ی شاخ 
ورآدی تعظیم قصدیله ی چاغ‌متق و ماوره‌ده باسح دە رك خطاب الك 
معناسنه در .قال شور اذا دعاء شا اوقال له بے نيلا و برکسه‌یی تعیب ابلك 
, معناسنه در بقال شح عليه اذا عابه وبرآدی رسوای ود ام الك معناسنه در 
ال سح به آذا فته ) اتشیم ) شعل وزننده قوجالق ما يقال ' ع 
الرجل اذا صارشا ( الاشیاخ ) شخك جمیدر که ذ کر اولتور وشه قولهم | 
اشیاخ الجوم ای اصولها مراد سیعة سیاره‌در قال اشایع وهی الدراری ای 
" السیارات ( رستاق انش ) اصفهانده و موضعدر( شان به FE GET‏ 1 


"۹ 
وه 


۱۰۳۷ ۱ 


سا ا وج 

قور مق هنا سنه در بقال شلنه بال‌یف شلفا من الباب الاول اذا هبرهبه ( شاخ ) 
هاحر وزنده دد ار اهیم على سنا وعلیه الم اممیدر ( اش ( شينك خی 
و ميوث کو( والشعوخ ( عو د و ك وکسكت و باند اولق فخا نه در 
قال شم البل شهتا وشوخا من الباب الثالث اذا علا وطال یعنی الى اسعاء | 
مو لفكث اند کوره کر حه ناب او ادن اولق لاز مدر لکن اص ول E‏ باب 
له مقیددر وش وشعو خ تکر ايلك معناسنه استعمال او لنور رفع اف منا سیتله 
بقال شم الرجل بانفه اذا تکبر وسهم بن قراره عربدن بر بطن آدیدر جوهری ۱ 
نفد E‏ بابنده ذ کر اناهدر ) الشمع ( فصترنلد بعید اولان وصد و بته اطلاق 

او لنور قال نید شم ای بعيدة ( .اشعاخ ) شداد وزننده اسعاددر شاخ ن حلیف 
وشعاخ ن اکتار وماخ ۷ العلا وشماخ U‏ وشعاخ ن ضرّار وشعاخ ی 
ای شداد شاعراردر ( شمحز ) زبیر وزننده پررجل اسعیدر که ابوعاس اله مکی در 
) الاج ( بو کك وعایی نسنه‌به دنور شال حبل‌شاخ ای ساهق وعر و یلد 
بروی وقری طوان یادکاره اطلاق اوور بقال رجل شاع ای رافع اه 
عرزا حجی موب کلور رکم وزنده وثاخ ررحل امعیدر (اشعو خ) صیور وز ننده 
اراق مسافه‌به اطلاق او شور ال مفازة شعوخ ای بعيدة ( الشعراخ ) شيك 
کس له ( و اشعر وځ ) شبنك یله حوپلو صالقمه دنورکه اوزرنده خرما باخود 
اوزوم او له وهعراخ طاغك نبه سنه دنور و نك و کست بلوتلره دشور وات 
قسین_ل [ لننده اولان غر یه یعی باضه دنور که احه اوزون او لوب» ږون, 
دلکار نك ارالفنه قدر انوب لکن دوداغنه وارعش اوله ترکیده اکا صقر تعب 
اولئور وووحه اوزره اولان آله شهراخ اطلاق اور جوهری اطلاق اولود , ۱ 
دعکله غلط ایشدر (ذواشعراخ) مالك بن عوف النضری تام كسةنك فرسی امعیدر 
( شم اخية ) خوارجدن برطانقه‌درکه عبداله بن شراخ اتحايدر ( الشمر خذ ) 
العذق على بي الام ای اخرط شمار عه الب قطعا ( الشناخ ) کتاب وزننده 
طاغك برطرفه طوغری سيور یاوب حقان پرو ننه دور ( الشحم ( معطم وزنده 
خاک ری آرتلاغش خرها اغاحنه دنور ) a)‏ عیل وزننده خر مایك کرای 
آیرتلیوب اك ایاگ معناسنه‌در بقال شم عايه الخلة تشنضا اذا تى عنه لاء 


اد جر خه وزشده دالدن صالقم كمك وصالقم صر مق معنا سئه در تقول شرح | 


(الشند خ) فد وزننده طقناز کوده‌ی او زون و شد ند اولان اسان و حیو انه دور 
وارسلاه دنور و ] تشلو باوز :2 دنور وشول طعام و ضیافثه دنور که پر حلد ید 
قو اق نا ادن باخود سفردن کان باخود ضایعیی ولان کسه رات اندر و 
شیاز تعبیر اوور (الشنداخ) سينك تعره (والشندا خ) شیک کسر له (والشندخده ( 
Fat e OLO TES AF °1 
اب وز میا لغه در و شبن فحیلر ده 1 بعضا زباز ددر ا مر والکانا 
9 حاهلٌده حکام ع دن ابدی که مکر مه‌نك ول خصو صنده قصی 30 
خر اعه ده تزاع واقع او لغله کیدرك رب ان رب سنای مودی اولوب ۱ 
بالاخر ۲ مر قو مه خر انجافنت او لدی دماه کک زاعه ی یت قدمنه شر خ ععنی هدر ۱ 
وابطال الله قصی طرفنه حکم اعکله شداخ اله تلقیب اندیلر باس یاه 1 
کوره عر بلر شدخ رماء هم ت قدمه درار دملرنی هدر وابطال ایتدی EL‏ 
ذ کر اولنان غر شادخهدن مأخوذدر ( اشداخ ) هرك فحیله عقیق مدد از 
پر وادی اسیدر ( الشادخ ) ترونازه کج اوغلانه دنور و شادخ اعتدالدن . 
حر فی اولان شیثه دینور قال ام شادخ ای مائل عن القصد ( الشدخ ا ۱ 
حلقع ی اعام اولان دوس 8 اطلاق او ور ) الشاذیاخ ) ذال محمەنك کینمرا 
2 سهر شهر سیاورك اسم قد عیدر و صو فصادرنده بر قر نه آدیدر ( الشمرخ ) ھک 
وزننده هر سك اصلنه وع ونه دنور ورسك سرو ر حه تودوب حقان او 
دنور حرق ای" معناسنه مثلا شرخا القوق در ر تشه یه سیل اوق کرینك ۱ ۱ 
کرتکنك ایی جابنهکه "وه‌سکه اولور و شرخا الرجل دبرار عر او واک 
قاشلرینه وشمرخ جوانلق حالتنك اول هنکامته اطلاق اولنور قول فعاته شرخ ۱ 
شبای ای ف ریعانه واوله ومر سنه ولد ايدن دوه یاور بلرنته دیتور و اناك | 
ولدننه دنور قال هو شرخ فلان ای له وهنوز صوارل امش ووی ی 1 
ا 96 نه دیئو وشم خ شارخ (ز‌ظندن جع او لور حب وصاحب کی توجوائلرا ۱ 
دعکدر وش خ باشد اشه دنور همراد معناسنه قال هوشر خه ای رنه و لدنه دش | 
ومانند معناسنه در يقال هباشی‌خان ای مشلان جیی شروخ 2 کلور وش خ 2 وشرو خقمود 
و زننده دو .9ه ع :زی دای بار مق معناسنه در تقال شرح خ ناب البعير شاو و / 
من‌الباب‌الاول‌آذا 0 شق‌الیضعد( الشار خ) تاز ەد لوقنلوبه د تتور شاپ هعناسنه ( الم و خ) ‏ ا 
شینك یر شرت ور ذکر اولندی وشروخ ابری ميشه اغاجلر بنه‌دیتور که 
یکتلو او لور مغیلان ک ی وقولهم شرو ح شرح کر کم تلبالغة بش ونکده مفردی ۱ 
شر خ در ) وشح و دطن اممید رکه (الشیباخ) بای مو حده اه قر طاس وزننده 
سولیو کلنوپ فاسد واه اولش مناره دنور ( اشمر‌داخ ) شرباخ وز ننده طبای 
يوك واناو اولان ادمه دینور قال رحل شرداخ القدم ای عظیها وعر یضها ۱ 
( انش ) شينك ی ولامك سکوییله اصل وعرق معناسسته‌در قال انه لکرم 
۱ اش ای الاصل والعرق وانسانك ولدنه على قول نطفه سنه دنور قال الشادح 
ومنه قول لبيد * ذهب الذین تعاش ا کنانهم * وشیت ی سل جلد الاجرپ 
+ وشل عوریك فر جنه دنور وم مصدر او لور قد رک هی اور وب ات 


فوپر مق 
۳۰ ا 
معناستة ثار ح مناوی درک سیاخ سار امهانك بای اوزره مقر ددر ناء الطین 
ععناسته حي سيو حدر ۱ 

3 فصل الشین الحمد ) ( اشح ) شينك ی وبانك سکو یله سود صافیلورکن 
ظهور آندن فشر د بسندن حکابه در تقو ل شمیت ت شم الامن ای صوتة عند الللب(ال 4 
شيك فعی وخای محمه‌نك تشددیله ايشدمك معناستنه در يقال شم الصي *ه 

آذا یال وسود صاغیاو رکن فشر دامق معناسنه‌در تقال 2 الان اذا صات عند 
0 واوور؟ ن موشلدامق معناسنه‌در بقال شح فی نومه اذا غط ( الخ ) 


۳ ول ا اذا امعد کالقضیب ( الخشعن ) زرك وزننده شه ج E‏ 
قال سے بوله عن تج به 0 محر سلاح و کاغد خاش دیار بنه و فشدیار ننه 
ور که حکایه در و ونده مصدر دش او لور هه کی و شی حوکش با ود 


7 کش وفری طو ٤ق‏ معناسنه در قال شد حن الناقدٌ اذارفع صدرها و هی با رک 
3 اخشاخ ( سلسال وزننده بولنی حبوق کی‌اوزادی > کدرر اولان کسیه دنور 


) الشدخ ( شنت فڪی و دالك واه قیاق وقاون کی رطب نسنه یی قهر مق على قول 


:باش ويك مق وله سی با دس نسنه ی قمر مق‌معناسنه در بقال فالاو ل شد خ الط را وا لنظل 
آشدعا من‌الباب البای و شال فىاای شدخ واه او العظم نش فا ادا دق وحاح 


وراه وسار بعض امهانده قاون وباش کی ای بوش نسنه‌ی کر اله مقیددر 
کرد رطب وکر ك پاس‌اولسون واساسده تویعله شی PRS‏ ویار خص وملام 
نەف صقو ب او فا :له که او دی احوف او له بت که حدظل باه عشلی ق 


]هر اد وشدخ هیل ابلك معذاسنه در شار دك بیانه کوره طر ی مستفورن هیا 


وا افش ايلك معنا سنه در اک 3 حدی وک 4 معنوی او لون شال شدخ ال حل 
اذا مال عن الصد و 1 ا 1د او لان باض زونه قدر ۸ او لوب بایاق 


| منود بقال شدخث غرة الفرس اذا اشرت وسالت سفلا ویرکسه‌ك‌مشدحنه 


بعنی بورفا ج بریه اورمق یاطوقفق معناسنه‌در بقال شدخ فلاا اذا اصاب 
مشدخة ( التشدخ ) تفعل وزننده ( والانشداخ ) انفعال وزنده شدخت معنای 
اولده مطاوعلردر ىقال شدخ الاظل فنشدخ وانشدخ ای انكس ( الشادخه ) 
]یل آلندن پرو ننه قدر ءتد اولان غ هب4 دنور ) الاشدخ ( اجر وزشده 
شادخه‌سی اولان ارکك آله دیور مؤشنده شدخاء دنور واشدخ‌ارسلانه دیور 
ال معطم وزشده هنوز ر طت اولامش > رما و زغنه دیور که ال اله 


صفلیر قبر یلوب او فا ور او له و و نك ورغاج ی دور مقطع العنق معناسنه 


اول و 

۱ 
e,‏ ( نبذه وزشده رز و یازه تسا یه د ور ) الشداخ ( شین صعیله طوال 
AREER RRS Fa EFER GRR aaa aaa aa aa ma KE r.‏ ؟ ۲ 1۰ 


دیشر ك کوکنه و دنور 4 ای اسه عار ضه‌سنتك رنه وحدنه 0 
اطلاق اوانور و سح < خراسانده ررك آد در اعلامدن ذا کر ۳ ای بکر السعی ۳ 


اورادندر ( أ لس نوخ ) رسوخ وزنده وا ات واستوار اولق معناسته در 


بقال ساح الى سنونا ععتی رح ( الاح ) فعنیته برنسته بوزلق تغیر معناستهدد ا 
بقال س الدهن سخا من الاب الرابع معنی زع ای تغبر وطعای جوغه كمك || 
معناسنه در قال سم E‏ اذا ا کش ( السناخه ) سينك فعیله ( والسكة) ۱۱ 
فعا ار بد ومتعفن راه به دنور قال له شناخده وس ای رخ منشه وسناخه ۱ : 
کیر وپاسه دینور وشم معناسنه ودباغت ار بنه دنورکه متعفن او لور (اسم) . ۱ 
کف وزننده سقه‌سی جوق وخم پړه دنور قال باد سح ای a‏ ( ساح ) نصی ‏ ۱ ۱ 
بن اجد نام محدئك حدی اسعیدر على قول بوحای هله اهدر ( التسزے ) تفعیل | 
وزننده سنه ایسقك معناسنه‌در بقال سح منه الشی" اذا طلبه ( السکتان ) | 
سينك ضمی ونونك سکوئیله ایک آدم ویی مقداری اولان قوییه دینور شارحك | 
عبادن نقلی اوزره ترجه اولندی ( الس ) مس‌هد وز ننده مس مر معناسته در که ۲۱ 
ذکر اولندی و اوه اسیلکنده وله کیدن آدمه دینور ( السوخ ).سینك»فحی ا 

وواوك سکوئیله ایاق وردکن چامورلق کی «وعشق زه باتوب کوملت معناسنه در ۱ ۱ 
قال ساخت قوام اار تسوخ سوخا ععی اخت ورنسنه صويك دنه چوکك | 
معناسنه مستعملدر بقال ساخ ای" فى الاء اذا رسب ( السیوخ والسووخ ) | 
قمود وزنلرنده ( والسوخان ) فحالله قعر زمینه بامق معناسنه‌درکه خسف اولق | 


14 
1 


5 


تعبیر اوللور قال ساخت الادض بم سیوخا و سووخا و سوتانا اذا اضسفت 
ايله متعدی اولغله موف لازمیله تفسیر ابلشدر ( السواخية ) علابطه وزننده 


حوق چامور له دینور ( السواخ ) غاب وزنده ( والسواتی ) سنك ھی ٠‏ 


وواوك تشددی والفك فصر یله شقاری وزننده جاه‌ور تاغنه دنور شقال صارت 
الازش سواعا وسوانی اذا صارت دات مو ايه ونوای که سا ا 
سو و خه دنور وحوهری سوای عل وزن فعای ای کنر ہا زراع الط ر قول 
لعف سوای خیاری کی قانت ڪيل فعای وز ننده‌در دسی غاطدر ) السو 
شعل وززننده تاقلغه دوشىك معنا سته در قال و الرحل اذا وفع ف السواخ 
( سوخ ) سينك ضمیله برقر به آدیدر ( ال سح وزننده ( والسخان ) فحاناه 
رسوخ وثبات معناسنه در شال ساخ زب ی 2۰ سا و سحا نا اذا ر مج وپرمق 


پاخود ایاق چامور کی ومدق ره کوهلك معناسنه‌در بقال ساخت قدماه ای ]| 


تخت ( السیاخ ) کتاب. وزنده چاموردن. یاو بان ساره د شود اة الطان 
معناسته 


1 

۳۳۳ 


اسیدرکه کویا که صویاش قبوقدر و نك حقیقتی هند وعانده ابت برشعر دالار ينك 
هدر بعضا دار جين اع لرنده دی ولور وو دی قم او اور عنبر قبوغی 
۰ دیدکلری قر مزی توعییدر واکا قرفه الدار صییی دی دبرار ۱ و ساحر ) هنوز 
طوعش ونده اطلاق اوور وبان دیدکاری اغاحك مسك وسار طیب اله تربیه 
او قسزین ساده دهننه دینوز و بان ترکیده سورقون اغابی و بك اغابی دبدکلری 
سهی وموز ود ورزر وسا الر دث مرعای دوایدن رمث دید کاری مزاك 
مرعی اولیان پر نه دینور قبوغندن صولش اولور ( السلاخ ) “يك کسرله 
خاصه یلائك صوباش دریسنه دینورکه قاو تعببر اولنور هر سنه برکره فاولیوب 
حقردینی کوملکدن عبارئدر وهنوز ءشی پشل وخام ایکن دوکیلور اولان خرما 
اغاحته اطلاق اولتور ووزلش دری‌به دنور اهاب معناسنه ( السایم ) امیر 
وزنده شول کثی‌به دسورکه شدد اباع اولوب لکن کبه ابلز اوله قال رجل 
سم مرجم ای شدید الجاع ولا 2 ودادی اولیان عزه نسنه‌به دنور طبراق 
وطاش کی بقال شی" سم میم ای لاطع له بوراده من لاطم تسقو‌ری غاطدر 
اک 2 ماده س‌نده ماابه مثبتدر ( السلاخة ) سينك فعیله دادسزلغه دینور 


قلان آبلك شیه‌سنه دینور ( الاس لخاخ ) اجرار وزننده ان اوزره اوزانوپ 
پاق معناسنه‌در صوباش دری کی بقال اسم ار جل استضانا اذا اضطیم (الاساح] 
ازمیل وزنده ر بات آددر ( اسماخ ) سينك کمربله صاخ وزننده وم‌ادفیدر که 
_ وراده مرادقو لقدر وماخ شيشه آعربنك باغنه دینور عقاص معناسنه ( السحخ ) 
ستاك فصی وهيك سکول رآدمك قولفنه اور وب ایشتکدن ] لیقومق معناسنه‌در 
قال سه سمفا من الباب الثالث اذا اصاب نعاخه فعقره و اکین طبراقدن 
هنوز اروب کورعك معناسنه‌در يقال ”حع الزرع اذا طلع اولا ( السمتة ) 
مینك ک4 اکنت طبراقدن او ح کوستورسی هیثنه دور که بناء وعدز 
قال ان هذا الدرخ لسن السمعة بو کویا که ذکر اولنان ععاخسدن مأخوذ در 
۵ ای ای دل او حنده وغه مرن اولق مناستنه مبی‌ذر 
( ال ماوخ ) سك یلا صلوخ معناسنه‌درکه قولق دايکنك اج طرفیدر 
وبفداحق اونی دید کاری اوتك دالر ندن قویریلان تازه فلبر ه دنور ( السملاخ ) 
سينك کیتربه سملوخ الله معنای اولده مرادفدر ( ااسیانلی ) سينك حى و بای 
مشدده باه دادسن وعره اولان سوده وسار طعامه دنور وشول سوده دنور 

_ طلومیله پوغرد اولق اجون چقور اجره موضوع اوله ( الس ) سينك کسریله 
براسته نك اصل ومناسنه دیشور قال فلان لاحم له ای لا اصل له وسح السن 


سار کف 


د 

بقال فيه سلاخة ملاخة ای ليس له طم ( السز ) فعتنله ارباك | کیرد کاری ایکده 

mereme aera ATI eager TTR N‏ سس سم« 

اجر ۰ شدر مت دی آك جر ته واصل اولق باه NEE‏ شال سل فلان 

TY 


ق الظپرة J‏ السرپاخ ) قر طاس وززننده واسع بیابانه دنور قال هه E‏ 
ای واسع ) المح ( مسر‌هد وزننده بعید بره دنور قال مکان هسس مش ای بعید : 
) اردوخ ) سينك عیله اوزرننه صو دوکیان بعنی تر وازه اولق اعون صوده 
اصلدیان خرمایه دینور ) الاسفااح ( هنك اکر ا سره معر وقدر 7 ۲ 

مر فله اسیناق دید کار بدر طیعتی ملین وپرمقدار جالی بعنی ماده ابله ۱ 

۱ | 


یناه کیر وب . با سین ش وفورهش رطوتلری ميل وغساله بعی رطوبت و شلان 

سیه و عصودن وضلا مني در وبل و کو کن آغر یر بنه تافعدر زاس ( 1 

سین کی ولامك Re‏ ل مذو حك درسی وز وب حة رهق معناسته در يقال ۱ 
سل ال شاه سین هن الباب الاول والثالث اذا کے شرط لا و انسان آر ها 
لباستی صوهقده دی استعمال اولنور قال سلخت الرأة درعها اذا زعت و مته 1 
| اله امار ۳ الیل ای ات اد بعی حق دعای انعر لیلدن صر وب حقر دی ۸ 
وس آی ا ر اوق دما ام ال او اور شال سے الشهر اذا محی وآی ۱ 

1 

1 

سهر e‏ ای امضاه وضار ق آخره وتات صراروب قور عغه هه بنه 
یسروب تازه لك معناسنه 2 قال سل ابات اذا اخضر بعد ال#ج‌ویلان 
قاولهمق معنا سنه در شال مت ت اه اذا انسسی عن سل نبا وراده ملف فعلینك 
ری مونث وبری ۳ ابرادی حیه لفظنك E‏ که مینیدر و سل آنك 
4 ر کوننه اطلاق از سید پالصدردر ياود یی مفعو لدر ومذ وحدن 
بوزیلوب طلوم حیقاردیان دری‌به دیور ( السلو خ ) دریسی بوزیاوب جقر لش 
فیونه دینور ( الانسلاح ) انفعال وزنده ذ؛عه‌نك درسی وزیلوب حفراق 
معناسنه در ومناستتله سل کی ای آخر اواق معناسنه استعمال اولاور قال 
انسح آلشهر اذا مضی وکوندز کجه‌دن صیریلوب چقبتی معناسته مستعملدر تقال 
سل اه النبار من الیل فانسز ( ( اللخ ) ذ کر اولان سلخك مف ددر که طلوم 
حقاریلن دری‌به ویلانك قاو تعبیر اولنان صویلش در یسنه دینور ( اسم ) ميك 
ضمی ولامك عيله بود سل کی آك آخر کوننه اطلاق اولنور ( الساخ )شول | 
او وز علتنه اطلاق او لاور که اصا بت ایلدیی دو منك در سی صو یلوب حقار 
اوله و ساځ سياه يلاه دینورکه بك ابری اولود مر سنه قاو لدیجون اطلاق | 
اولفشدر مو شده اسوده دینور سانله اله صفتلفر قال اسنود سا ور استووان ۲ 
ساح يعنى لانثنى فى الصفه ونقال امساود ات وسواط وسل کرکم وسلد ۲ [ 
) الاس ) اجر وزننده باذك اوکی کل اولان آدمه اطلاق اولنور اصلع معناسته | 
ويك قر مری جهرهلو آدمه اطلاق اوور ( السلحْد ) سفینه وزننده پرکونه عطر | 


اميد رکه ry 


وابراقلفق معتاسته در بقال سح الرجل اذا تباعد ( اسع ) امبر وزننده اوزرینه 
هرهم مقوله‌سی دوا وق اون بصلیرح ش وق بار «شنه دنور مقردی ساهه در 
هال و حلاحلندقدنصکره اكيراك احون اوزون اوزون دورلشعوق سبیکهار بنه 
دشو رکه طشره ترکیسنده درك تعبیر اولنور وقوشارلتویی توکیلوب هواده اوچان 
پلکننه دیور جى سباي کلور ( السة ) فحاناه وبانك سکونیلهده اغتدر طیراطی 
حوراق بره دنور جی سباخ کلور مينك کسریه و سه پصره‌ده بر موضع 

آددر عباد عباددن فر قد ن دعقو ب الى او رادندر و سر حوق طوران صوك 
ا کن و مقوله‌می E‏ دیئور ( ره ) هروك ۳ 1 
یمق جواراق طبر اغه وار ۳۹1 ودر و معناسنه در شال اس ف حفر ۰ ۱ ۳ ذا بلغ 
السباخ ( الت ) تفعل وزننده ا سی :سا کر وی اهدر تقال نسحم ار 
اذا سکن ودب (ا#خاح ( E‏ وزننده طبراعی وهشق وصوی و ا کر اه 
اولان ار طره دنور که هر به که ر و رس او لاسه مر رعا نشو و ۳۹ و لور 


غریبدرکه و انقولی صاحك الارض الب اطر: قولنده واقع ره کا اك 


فاد و هم اعکله > ا ملاع اولان بر اله رجه ایلشدر اول اسه با 
هصعو مه اد رکه ارض طسبه د عکدر و ماخ ماو راء ار ده ازع نیع آد ,در 


) اسضا-خ ( سك فيه مصاخ تاه ورگ صو ی و مندت وطبراعی ومشق / 


ره دنوز ( المطاء ) خاك نه دد راه وزننده ومرادفید رکه مرا ی ومشق 

, بره دنور ج ”ای کلور را کی ( الح ) سينك فحی و خانك تشدیدله 
سبر وحفر مقولەمی علار ده مبالغه وامعان ايلك معنا سنه در قال 2 ق الفر 

والسبر خا من الباب الاول اذا امعن و حکرکه مورطلق احون قویرغتی بره 
کوعك معناسته در قال مت ابر ادة اذا غرزت ذنما ف الارض جیع امهانده 
وشرو حده بو معلا 2 اله مقید اولغله و انقولينك ماخ اله ترجه‌سی وهمدر 
) الح ) سينك یلد که امیهده و عر يده مستعملدر اوزاندن یکری درت 
بطمان مقداره دشور ( الانسداخ ) انفعال وزنده پایلق معناسنهدر قال انسد خ 
غل الارض اذا انط ( السر.م ) پای موحده الله جعفر وزننده ارض واسعه‌به 


دنور وشول ارضه دور که آ نده برطرفه ول و لفیوب هر طرف اوه اولغله اک" 
٩ "‏ دوشنلر کر اه اولور اوله ال ارض سر. 2 ای مضلة ( السرعة ) دحر جه وز ننده 


1 کین و خفیف مشرب اولق فعدا سنه در شال سرح الرحل ادا خی ویزق 
وتأی الله آهسته آهسته ورك معناسته‌در بقال سر الرجل اذا مشی رودا 

واوبه اسپلکنده رله بوریوب كمك معناسته‌در قال سرخ الرجل اذا مشی 
لے 
° 
بقال عقبه زمو خ وز ای بعيدة شديدة ( زی ) زانك ضعیله قط وزنده بجق 
ایالتنده برقضانك آدیدر ( الم ) زانك و نونك فحیله باغ وزلق معناسته در که 
راحه‌سی متعفن اولور شال زع الدهن زغنا من الباب الرایم اذا تغیر و تاذ ًإ 
قونی واوغلاق سود امرکن بوغازنه سود طورمقدن یاخود بوغازی قور هقدت ًإ 
: تاشی باشتی وقری ات معناسته‌در قال زے العل اذا رفع رأسه عندالارتضاع 

عمش اوآ جلق ( الع ) کف وزند. رامسی ا 
بقال دهن زے ظّ متغیر ( ازوج ( قعود وزنده زلوخ معناسنه‌در که ذ کر 
اولندی قال زے القراد زنوخا من الباب الاول و الثاق معت زع ( الر ع ) 
فعل وزننده تکلمده آچلق واولوق کی بو شالق معناسته‌در قال بزع ق‌الکلام 
اذا تفج کویا که قار سیده اولان زع که‌سندن متصم‌قدر وزع کر معناسثه در 
قال نز الرحل اذا کر ) از مد ) فر حه وزنده اف اط اوزره صوسرلقدن 5 
بغر سقلری حکیلوب و قارنلری طار اولوب بوکوراری بری برته یاپشعش اولاث || 

دوء‌لره دینور بقال ابل زح اذا ضاقت بطونها عطشا ( زواخ ) غراب وزننده | 
برغو بیع آدیدر مکان و بقعه اعتبار له متصرف و غبر منصیرفی اولور ( ازیخ) ۱ 
سح وزننده ( وال نان ) فعاتله جور وظر ايلك معناسنه‌در تقال زاخ ارجل |[ 
زعا وزشانا من الباب الثانی اذا جار وظر اولدینی محلدن ] لارخه اولق معناسنه‌در | 

تقال زاخ عن الکان ادا تعی ( الازاخة ) همره‌نك کسریله اولدینی بردن آلارغه 
اعك معناسنه‌در فال ازاخه اذا حاء ( الترجم ) تفعل وزننده برندن یراق 
معناسته در بقال تریح عن مکانه اذا تزیل 

۶ فصل السین # ( التسح ) تفعیل وزننده محفیف معناستنه‌در ذکری آ لی سر 

قطندن مأخو ذدر بقال سیم الله عنك ای تسیخا ای خففها و تسکین معناسته‌در 

بقال سحم اله اطر ای سکند و حلاجلفش به و ود مقو له‌ستی ا کر مت احون 

آوزون اوزون دورمك معتاسنه‌در قال چ القطن وحوه اذا الفه یعتی لتغرله 

الراة وطمر و خعدن اغى شدته آعقدن وآخ‌دن ساکن اولق معناستهدر که 

راحته منقلب اولور يقال سح العرق اذا سکن من ضمیان و ام قال الشادح ال 
سعت ام‌ایا قول اطدله على نسم العرق و اساغة الریق و مشسغله‌دن قارع ۱ 
وخالی اولق معناسنه‌در بقال سح ارجل اذا کان فارغا و نوم شدید معناسته‌در 
ال جح الرحل اذا تام شدید او ۱ سی سا کن اولق معناسنه در قال سح ار 
اذا سکن وفتر ( انسح ) سينك فض وبانك سکول ودنی مشاغلدن فارغ اولق |[ 
معناسته در ومنه فری ˆ و له تعالی [ ان لك ق اامار سحتا طویلا ] ای فراغا وس 2 2 
[ نوم شدید_معناسنه در بقال سج الرجل سخا من الباب الاول اذا نام شددا | 


وار اقلفق 


۹ 
i 5‏ رخ واا ۷ ۱۰۹ 
أ س مس سس 

| براویرق بره قاقوب دوشورمك عه‌ناسنه‌در قال ژخه زخا من الباب الاول اذا 


او قعه نو هدة و رکسیه غيظ وغضب اك معناسنه در قال زج ز دا اذا اغتاظ 
وتخ رامق معناسنه در بقال ز خ الرحل اذا وثب وج و کدر مرك ايشه‌مك معناسنه در 
شال‌ز خ بول اذا رماه ودوهی عتف وشدلله سورو ب كمك معناسنه‌در یقال زخ 
اعادی اذا سار بالابل سیر اعنفا وحاع الك معناسنه‌در قال زخ الراة" اذا 
جامعها و زخ و زج آتش کوزی تلذرامق مفتاسنه‌دز قال زا زا 
ح وز ها من الباب الثانی اذا رق ( الرخه ) ميكکسری و فحیله برآدمك خاتوننه 
دنور آلت‌جاع ومحل جاع اولدیهعون ( الزخة ) زانك فعیله مر خه‌معناسنه در 
فعله عن مفعولدر ( المزخه ) ميك وزانك فخي اسم مکاندر خاتونك فر جنه دینور 
( الز خرخة ) زلرله وزننده ود جاع ايلك معناسنه‌در قال زخرخ المرأة اذا 
جامعها ( آلزخاخة ) معاقه وزنده جاع هنکامنده فر جندن صو فشقردان قاریه 
دبنور قال ات زخاخه اذا کانت بز خ پالاء عند الجاع ( الزر رح ) زاك کنس له 
جر معروفدرکه توکیده زرئیق تعبیر اولنور بیاض وقرعری وصاری وعی او لور 
وزر نیم صعید اولکه‌سنده بر قریه آددر ( الرط ) زالك فحى و لامك سکوییله 
صرق بره دینورکه یاشلفندن یاخود پال لغندن ایاق طونامفله قوب کیدر 
او له هز له و من لقه کی و بر اوق آ ی مسافه به دنور غلوه السهم مڪنا سنه وزخْ 
معصدر او لور مز راغك دیب دمو ر له دور چك معناسننه شال زنله بارخ ز لا 
من الباب اثثانی اذا زحه ( اخ ) کف وزننده ود صبرحق و طااجق یره 
دنور ( از ) فخت سورمك معناسنه‌در قال زٌ الرحل زا من الباب 
الرابع اذا من ( ال تلد ) زانك طمیله قبر, وزننده قبراق تعییر اولنان نسنه‌در 
ز حلوقه معناسنه بادیه‌ده قبر افلری دىك اساعی صمرحق 11 اوله حقدر و زنله 
برکونه وجع اسمیدر که انسانك آرقه‌سته عارض اولوب کتند که وس ینور غلیظ 
اولور متلا اولان آدم العياذ الله تعالى حرکندن قالور ( اززنلان ) زانك حى 
و لامك سكونيل ( وال نان ) فعائله ورعکده ولداشلره سبق و شدم ابلكث 
معناسته در قال زار جل زنلا وز انا وز تلاا من الباب الاول اذا نقدم ق‌اشی 
( زاخا ) زانك فعیله صاحبة حضرت وسف عليه السلام اسمیدر (الز لح ( 
تفعیل وزنده ریری یالجین صر حق ايلك معنا سنه در شال 3 ا اذا ملیه 
( الرخ ) زانك فحی وميك سکونیل كر ابلك معناسته‌در يقال زخ الرجل زا 
من الباب الثالث اذا تكر ( الاخ ) بك وكدك شاخ معناسنه‌در قال جيل 
زا ای شاخ وباشلو اولعولش اولجکه اطلاق اولنور بقال کیل زاڅخ ای وافر 
( الرموخ ) طبور وزننده ( والرخ ) فعتینله ابراق ويك صرب وقشه دنور 
آیدن دمك لشای هر نقدر عر نه يانقبن اسه ده له تکلمده چم لسانی 2 

واشیوب رام اولق ععناسته‌در قال ارخ الرجل اذا لان وذل وطوار قوجالفه | حا ان 
E ۱۸‏ معناسته در اصل ارتضاخ عطية قلیل‌یه ائل اولق معناسنه اولغله معنای میور 
] ندن ما خو ذدر تقال ی لکن عمية اذانشاً معهم 3 صار ال العرب فهو ‏ 
ینز ع الى العم ف الفاظ ولوا <ند ( التراضع ) تفاعل وزنده آ مق معناسته در 
تقول راطعنا ای ترامینا ( ارفوخ ) رانك وفانك یله ۲ فات و دواهیبه دنور 
ظاهر ا ردی راثمخدر ( الرافع ) وسعتلو خوش دیرلکه دینور بقال عیش‌راثخ | 
ای رافغ ( الرخ ) راك ا طوب حتلنی اغاجلفه دینور ( الراء ) جراء || 
وزننده رخ مذ کوری اوتلامغه دوشکون اولان قیون ذععنه دنور ( ازعة ) | 
غه وز نده ( ES:‏ خرمانك یکلغم ش قورغنه دنور بے معنا سنه ۱ 
جبی رخ کلور عئب کی ور رخ کلور ا ى ( الارماخ ) همءنك كدرل هرا | 1 
اغابی رخ ويرمك معناسته‌در بقال ارت الخ اذا مرت ارخ وس کش آدم 1 


وز طوق عل قول نك طاولتوب ایکلری طولقون آولق ععتاسنددز قال‌ارعت | 
الداية اذااخذت ف السی او انقت ( ار ) رانك حى ونولك سکویاه بكسست | 
وفار اولق معتاس نه در شال رع ار حل را من الباب الاول ادا هر و 
[الرحم : ) تفعیل وزننده ستر کش انسان وحیوای رام ايلك معناسته‌در بقال رنه | 
اذا ۷ ( الم ) تفعل وزننده ال الله یاپشوب طوق معناسسنه در بقال رع | 
ته اڏا تشت به ( النزوخ ( E‏ امور تاغنه دوعك معنا نهدر قال 
تروخ فق الطین اذا وقع فيه ( ار ) 2 وزنده (وارو خ ) قعود وزننده ر 
کسه کوشیوب صالقملفق على قول آیشی ابر بلوب فاوشدرمقدن عاحز اولق 
معناسته‌در بقال راخ الرجل بر رما وربوخا اذا استرخی اونباعد مابین فغذبه 
حتی رعن طعهما ( الزشح ) تفعیل وزنده سست وزون قلق معناسته‌در ال 
ضرو افلانا حتی روه ای وهنوه ( المر رع ) معظم وزننده مرد اسم اسییدر که 
ده‌سنك تعبعر اولان داروی معروفدر وقطر داق کی شول ملاع کیکه دبنورکه || 
و نوزك دیب طرفنده کی احنده او ور TL,‏ واکا مرح دی دینور | 
امیر وزننده یی امرخه‌در ( ری ) ديك وزننده خراسانده برموضم یاخود ینا | 
بورده بر تاحیه‌در حدتیندن عمد بن القاسم بن حبیب الصفار و ذریتلری که هپ‌حدثلر | 
ور یون الله مشتهرلردر اورادندر 


فصل الزاى الججمة 4 ( الزتوخ ) تاى فوقیه ابله قعود وزننده کنه دندکلری و جك ا 
یر تلق اعون کندو سنه با یشان آدمه ياپ عق معنا سنه در بقال: ز ما لقر ادز توخامن ا لباب . 


الاول اذا شبث من علق به ( ازرخ ) زانك فعی و خانك تشددیله بر کسهن ‏ 


5 ۱ ۱۰۱۱ 
| معناستهدر یقال ارخ ق الاس ارخاخا اذا بالغ فیه ( الارخاخ ) افتعال وزننده 
کو شیوپ سلپو کلفك معناسنه در بقال ارم الرجل اذا استری ورآی وذکر وندبیرده 
مططر باواق معناسنه‌در بقال ارم رآبه ای اضطرپ ( ال خر خ ) غبغب وزننده 
( وا رخراخ ) ساسال وزننده صیویق چاموره دینور قال طین رخر خ ورخراخ 
ای رقیق ( المرح ) مضطر وزننده کین سرخوشه اطلاق اولنور بقال‌سکران 
مرش ای طافع ( رخان ) رمان "وزننده مرو قضاسنده برقر یه آدیدر ( رخه) 
رانك میله برموضعدر ( الرخ ) رانك فصیله برنسنه‌ی ایاقله جکفك معناسته‌در 
تقال رخ الى رخا من الباب الاول اذا وطثه ومشروبه صو فاق معناسته‌در 
تقال رخ الشمراب اذا مرجه پالاء ( الردخ ) رانك فى ودالك سکویله باش 
|| ارمق معناسته‌در بقال ردخ رأسه معنی شدخه ( اردخ ) فحتینله اوزلویاپشقان 
بالچغه دنور ردع معناسنه ( الزز خ ) رانك فحی وزای»حمه‌نك سکو یله مزراغك 
دیب دمو زر له دور ك معناسته در شال آوزعا من الباب الاول اذا زحه 
بارع ( الرسوخ) قعود وزننده برنده ثابت واستوار اولق‌معناسنه دریقال ره‌حرالشی" 
رسوخا اذا دت مولفك قاعده‌سنه کوره باب اول اواق لازمدر کن امهات سایرهده 
۲ باب اله " مقید در وكولك صو حکیلوب بره باق فعناسته استعمال او تور تقال 
۲ رح الغدر آذا نش ماوه و نضب فذهب وإغمورك ر طو بتى قعر زهسه تاو ادوب 
تا که مناك اولان طبراغه ابر مك معناسنه مستعملدر يقال ره‌ح الطر اذا نضب نداه 
فى الادض فالتق الثر يان وران فهاتله ری لفظندن تشه در ( الارساخ ) هروك 
کسم له بر نسنه‌یی برنده "ابت واستوار قلق معناسنه‌در قال ارسشه اذا ائته 
( از صوج ) رسوح وزننده ومراد فیدر يقال ر ”حف الام ععنی رسخ ( ار ضع) 
رانك فحی وضاد محمه‌نك سکو له بك ننه ی قر وب اوفاعق مغاس نه در تقال 
رضم اطصی رطها من الباب الثالث والثانی اذا کسی‌ها و آز جه عطیه وبرمك 

" | معناسته‌در بقال ر حر له اذا اعطاه عطاء غير کثیر ور نسنه‌یی زود ايله بره چالق | 
معناسته در قال رط حم هالارض اذا جلده ہا و دو بنوز لو حیوا نارسو سشمك معناسنه‌در 


مد4 کا 


۳ 
وق‎ ym 7 


بقال رضخت التیوس اذا اخذت ق اللطاح ورضح شول خبره دینسورکه برنبده 
کوشزد اولوب لکن اس‌تیقان اوغامغله جل ومعم قاله عطية قلیله معناس‌ندن 
مأخوذدر ومنه بقال هم پر تون انلبر ( الرضاخ ) مفتاح وزننده شول‌طاشه 
دینور که ] نکله خرما حکردکنی قبررار دوه بدرمك اجون ( المراضخة ) مفاعله 
وزشده برنسنه‌یی مع الکراهه ويرمك معناسنه‌در بقال رافح زید شیا اذا 
اعطاه کارها وبری برینه طاش مق فعناسنه دربقال راطْحر فلان فلا اذاراماه 
پاخعار: ( الارتضاخ ) افتعال وزننده عمی"اصل اولوب بعده ع ب اجره ءنشئت 


ع ج و کات اجنین EN‏ جک 


OS 
۳ 


E 


ایدی ( ار وخ ) صبور وزننده څول خانونه دنورکه جاع حال ده بایلوب ‏ 


خود او لور او له و وشدت شهو له ماز ج رخاوندن غيت اندر قال امرأة روخ 


اذا کانت یغشی علیبا عند الجاع ( الب ) فعتینله خالون ربوخ اولق معناسنه‌در ‏ 


بقال رت ال 5 رعا من الباب الرابع اذا صارت روا بغقی علیها عند الماع 
ودوه ھی وومسالده شدت وله وروب زجت حکمك معنا سنه در قال 
رتت الابل فى الرمل اذا اشتد علما السير فيه ( الرباخ ) رانك فحیله رج اله 
معنای اولده مرادفدر نقال ريت المرأة رباخا من الباب الانی اذا صارت روخا 
( الاریاخ ) همنء‌نك کسمریله ویو خ اولان جاریه اشترا الك معناسته‌در بقال اځ 


ارمل اذا اش‌نری جاریة ریوخا وقوملق قالین وکشف اواق معناسته‌در بقال 


ارج الرمل اذا تکاتف ون وشدانده اوض‌امق معناسنه‌در قال ار الرجل 
اذا وقع ف الشداند ( النر.ع ) تفعل وزننده کوشیوب صالقيلفق معناسنه ور بقال 


رنج الرجل اذا استرغی ( راع ) جد اولکه‌سنده برموضع آدیقر ( مزع )من 


وزننده باد به ده پرقوملق آددر ( ار وخ ) تافو قیه الهقعود وزننده جامور وځار 
مقولهسی نسته صیویق اولق معناسنه‌در يقال رع الطين والحین ر توخا من‌الباب 
الاول اذا رق وبرمحلده مقع اولق معناسنه‌در بقال رم بالمكان اذا اقامبه وقصد 
ایلدیی خصو صدن تخلف ابلك‌معناسته‌در يقال رم عن الامر اذا خلف ( الارح ) 
اجر وزننده قوری نسنه نه دنور بقال حلد ار ای باس ( ازع ) کتف وزننده 
ول کنه به دینورکه طوارك دریسنك اوستلرنی یاروب پاپور اوله تقال قر اد 
رخ اذا کن یشق اعلى املد فیلزق به ( الرح ) رانك فى وتانك سكوليه ترخ 
لفظیله ایک معنالرنده دخیم ادفد رکه ذ کر اولندی ( ال ضد) فعاتله ردغه‌معناسنهدرکه 
صولو وصیویق بالجغه دینور ( الرخاخ ) خای محمه اله وسعتلو دیرلکه دنور 
یقال‌عیش رخاخ ای واسع وطبراغی کوشك بره دنور قال ارض رخاخ ای رخوة 
ننه که رخاء دخی بومعنالره‌درکه اول معتلدر ورحاخ ککیش بره دنوز ازض عتسعد 
معناسنه عل قول‌طبراغی کسکلی یشکن‌بره دبنورکه ایافله حکنندکه ایاق التنده 
قير لوب اوفانور اوله و آنده بورعك عسبر اولور ورخاخ کله‌سنك جعنده رخانی 
دینور ظاهر ارخایم مقلوییدر ( الرخ ) رانك فعیله بومشق ر وتازه نبانه دیئور 
ودح سطر ج مهر هل ندن برمهره آددر جعنده رحتد دنور ور ط وقرطه کی‌ورخ 
پرییوك قوش آدیدرکه ک رکدن‌دیدکلری بیوك جانوری‌قاپوب‌کوترر بونی خطا وهند 
اقلهلر نده اولور ديو حکابه ادرر وضتامتنه دار مبالغة عظهه ذکر انذرر ورخ 
بسایور شهر ينك اریاع نواحیسندن بررعك آدیدز اعلامدن هار ون ی‌عبدا لصعر 


الریالنسابوری اورادندر ( الارخاخ ( همز هنك کسس له بر خصو صده مبالغه ابلك | 1 
معناسته در 

a‏ ی تدارا زب 
۱۰۱۵ : 

ا ا وباشی دوز اولیوب تضار وسل بعنی چاقر جقور اولان آدمه دینور 
تقال رجل مدع اذا کان فى رأسه احفاض و ارتفاع ( الدان ) فهاله اض 
ولد شتسه اعکلیه رد ز.جت E‏ نور ك معنا نهدر قال دم ارحل 
واا اذا تثافل ف الشی بالجل ( الدنف ) دالاف و فانك فحیله ابری و ومری 
تسه یه دینور و بر رحل اسمیدز ( الدوخ ) دالك فحی و واوك سکویلر 
خوار و ذلیسل اواق معناسننه در شال داخ الر.حل دو ځ دوخا اذا ذل 
وشتهر(ری کوب قهر وغلبه اله سکاننه استیلا ابلك معناسته‌در قال داخ 
البلاد اذا قهرها و اس‌تولی على اهلها ( الندو .2 ) تفعیل وزننده وواوی یاه 
قلبله ددجم دی اغتدر دوخ اله معنای ايده مر ادقدر قال دوخ البلاد و دحها . 
ععنی داخها وندو ذلیل ايلك معناسته‌ در بقال دوخه اذا اذله ( الدایخ ) اصی- 
دواخ ادى بك قراکو کجهه دینور يقال لیل دایم ای مظو ( الدع ) دالك 
کنیس لله خرما صا لقمنه دنور جی د ګه کاور دیك و ده 4 کی 

۶ فصل الذال الحمد * ( الذوذخ ) ذال محمه اله کوک وز ده حین جاعده 
حدثلین کشی بد د نوز که ووه ۶ كە اڭ ضعفندن نششت اندر عذو ط معناسته‌وعنین 
آذفه دنور ) الذخذاخ ( ال و باه پالطبع مفثش او لا کته دینور که 

هر شیی" صور شدروب آراشدرر اوله بقال رجل ذخذاخ ای منقب عن کل شی" 

ای باحث مفتش ( الذ خذخان ) معان وزننده حوق سوز يلور طلافتلوفصاحت 
ویان صاحی م آدمه‌دینور قال رحل ذخذخان ای ذو النطق العرب (ذاذع) 
ارم وزاشده ا اعالندن برقره آدیدر ( الذخ ) فستینله ( والذخ ) د 
وزننده برنوع آغاجك عشی اممیدر ( الذځ ) ديك وزنتده قورده دنور ذئب 
ی وحری" ودلمر آدمه دنور وآیغر آنه دنور وکرو وت معناسته‌در و رقزل 
کوکب آددر وخرما صالقمته دنور وك تویاو اولان ارکك صرتلانه دینور 
د دشدسنه ذه دنور ها له ج ذو خ کلور واذیاخ کلور وذ که کاور عنه‌وزننده 
( الد :ع( شعیل وزنده‌ند لیل معناسنه‌در شقال ذگه نذا اذا ذلله ودیشی حرما 
د 4 میوم‌دن وش قالق معناسته در قال ذصت الغ اذا لم تقبل 
الابار ( الذمحد ) هسیعه وزانده قورداره دنور دات معناسنه ووذ لفظندن 
جعدر شیم وعشعه کی ( الاذاخة ) زنك کسریه برلاک جوره‌ستی دوز 
وطواف الك معناسته‌دو بقال اذاخ پالیکان اذا اطاف‌به و دار 

# فصل الراء ) ( الرئخ ) امیر وزننده اری دوه سر بنه دینور قتب طم معناسنه 
حوهری الم من الرحال فولی جيه وهم ایلدیکتدن رزحل طخم ومسترتی ايله 
تقر ایلکله فاط ابلهدر اکر السترخی قول اواسیدی‌صحر و اعخه جل اولنور 


ETE 


ای سواد و كدرة ( الدخدخ ( هدهد وز اده ( وائدخادخ) علابط e‏ 3 
ودور کشی به دور تقال رحل دخوداخ ودخاد خ ای قصیر ( ودخدخ ودخدو خ ) ۱ » 
واو زیاده سیله اصواندندر برآدی اسم و اسکات ابلك علندء آزار اله ابراد ]| 
اولنور که صوص دعك رندهدر سوزئی اغ‌نده قومق موقعنده سویلور اذا ]| 
ارادوا ان یقعدوا الرجل ویردوا کلامه ق فيه قالوا له دخدخ ومدوخ 1 
( ال ندخدخ ) زازل وزنده وز یلوب وررمق معناسنه‌در قال دخدخ ۱ 
ارحل ادا اقبض ( :الد رة ) دحرحه وزننده.دیشی کوک جن جفتلشیل ضبنده 3 
ارککنه رام اولق معناسنه‌در قال در مخت الما لذ کرها ادا طاوعته للفساد | 
ورکو ع هیده اوله‌رق باش کوب ارقه‌ستی بسط ابلك معناسنه‌در قال درخ | 
ازجل اذا طأطاً راسه وبسط ظهرء ( الدج ) فعتبنله سعورمك معناسته‌در ال | 
دح الرجل دنا من الباب الرابع اذا سر ۳ الاخ ) کتف وزنده ( والدلوخ ) 
صیور وزننده آندن وصفاردر ( الدخْ ) دکع وز ده ( والدواځ) دوالب وزننده 
داك جعیدر طاولنوب من وقوت صاحی دوهءلره دنور شقال ابل دځ ودواځ 
-ای حصب ( ( الداخ ) خصب ورخا صاحی امد دیور جعنده داتلون دنور 
( الدخلة ) دالك ضميله هره وزنده ( والدلاخ ) اب وزنشده قی بو | 
اولان خانوه دینور شال ام دنله و دلاخ ای حراه جى دلاخ کلور دالك | 
کسرله ( الدلوخ ) صبور وزننده بك حوق میوه طوعش خرما اغاجنه دننور | 
( دخ ) دالك فعى و ميك سکو یله بر طاغك آددر ودڅ مصدر اولود نفخ | 
اولق معناسته شال دح الشی" دمحا من الباب الثالث اذا ارنفع و رآدمك باش 
پارمق معناسته‌در قال دځ رأسه اذا شدخه ( الداخ ) ه اسی ونه صوغوق 
اولان معتدل کهد به دینور قال لیل داخ ای لاحار ولا بارد ( دماح ) عراب وزننده ای‌ایه محصوص بر اوون آددر ( دماخ ) کتاب وز ننده جد او لکه سنده 

بر نجه طاغاره دود ) التد یم و شعیل وزننده وج وسکتله سرقر و ق 
ی شال 2 لد فا اذا حضع وذل و خا ظا ز و و برآدم کندی 
خانه‌سنده دوام اوزره اقاتکزین اولق معناسته‌در شال دم فلان اذا اقام يته 
وقاون وفر بوز مقوله‌سی سیر وات بالجله اوکوب تیوب کیی یاتوب وکھی î‏ 
معناسته‌در قال دت البطخة اذا ابرم بعضها و خر ج بعضها وقفا كك يوك 
اولوب قولق توزار بنك اوزرار غه حوکك اولغله قولق وزاری ایی بنلرنده 
اولان ککل 2 ده دز بنه طوض‌ی صوفیلوب کی رکین وبائق اولق معناسنه‌در 
قال داضت دفراه آذا اغروت دوه ودخلت هی خلت الاسشاوبن ( الدخ ) 

خدث وزنده دا فضیاب سو یلن د ژبان کسه به دنور قال رحل مدع 


یی 


ETN, 

آدم وسیث ووح در بوت وحن و سلطنت حهتلرنی جامع اوغ مثلث ہے 
اطلاق او اغشدر علوم ر یاضیه کندیار نك ابر معتبرار در ) انلو خه ( خاک فحی 
و واوك سكوليه اوطه‌نك دوارنده اولان باجه به دیتور که آندن اجر وه اشیق 
کیرد وایی کاب ارالغنده ری بر بنه که جك کوحك قمو طر ژ نده دلیکه دور 
اوزرنده تد فیوسی اولیوب آحیق او له قو مش‌و دلیی تعیمر او ور و a‏ 
دبره اطلاق اولتور که بدنك یاحه سیدر و ب رکو نه زا زا قاشه دور و شفتالو به 
داور ا حلي ی <وح در ) انلو خاه ( ڪر اء وزنده ) و انلو خاء ة ( ها له احق 
و عغز ۰ ادمه دور جعند ه خوخاون داور ) الاوكية ( پلهنه وزنده | 


و داهیهبه دور ) رو صه 7 خاخ) ف اله مد اه بننده ها ۳ آد در و 


طلبی منصرفق و نوع اولور بعنی بالعلیه مکان وشعه اعتبارا له منصرف و غير 
متصمرفق اولور و ادن عر الاج القطر بل مدننددر ف الاصل ۳ 
مر وره مسویدر ( الاخاخد ) هنك کر فا انو قسعی بك آز جه او لدیفندن خن 
در حه‌سنده اولق معناسنه در ال اخاخ العشت اذا حق و قل بعتی کانه دخل 
او 

۶ فصل الدال ¢ ( الندرح ) تفعیل وزننده رکو ع هینتنده اوله‌رق باشتی اساغیه 
نك | کوب ارقه یی طومالقق معتاشه در ۳ دم دج لو معذابه در تقال دع 
ار حل ند؛ضا اذا قبب ظهره وطأطاً زاسه ( الدباخ ) رمان وزنشده بين اطفال 
العرب بر او ون آد در کیره خر ننده او و ی دید کار بدر ) الدخ ) دالك ھر 
وضعی وخانك تشدیدیه تونه دنور دخان معناسته ( الدخدخه ) زلرله وزننده 
سرکش انان وحیوای بواشقق و رام ومنقاد ايلك معناسنه‌در قال دخدخه 
اذا ذلله وکف ومنع ايلك معناسنه‌در تقول دخدح عن کذا ای کفه و آدءری 
صيق صيق آ هرق ور عك معناسنه‌در يقال دخدخ الرجل اذا قارب الاطو 
و ور یلوب فر ومانده اولق معناسنه‌در قال دحد جح ار حل اذا اعی قال الشار ح 
وال دخدخ الیعیر اذا برك من‌اعیاء و صورنده وانقولينك اعيا کلهستی متعدی به 
جل اه ورغون اعك معناسیله ترجه‌بی وهیدر و دخدخه سرعتله ورمك 
معناسنه‌در بقال دخدخ الرجل اذا اسرع یعتی ق‌الثنی ودخدخه تسوی دقع 
ايلك معناسنه‌در تقول دخدخ عیی الدخان ای کفه ) الدخداخ ( شتا 
وزشده بر کوچك وجك آددر و دخداخ بشاز ن برد نام شاك برادزی 
اسمیدر وامام مالك تلامیذندن خداش نام محدئك پدری اممیدر ( ادخ ) الواندن 
کدودتل اه وتک ورگ قرامتق اولور تون رن کی که فهوه ر نکی 

۱ تعبمر او ور و بودن فعل نصس فيل نع ده ادخ دور شال لو به دخ و هو اد خ 

۱ ۲ ا ی 
جر فلاا بالسیف اذا قطع من‌ه بضعة ( ابللاخ ) غراب و