Skip to main content

Full text of "Oratio habita in aede Divi Petri in Epiphania"

See other formats


-226 coRTESius (Alexander). 

Oratio habita in aede Divi Petri in Epiphania, 1483. 

Black Letter^ 33 long lines to a full fage. Cafital spaces; s-paces left 

for Greek. 

4to. Vellum. 

(Rome, Stephan Plannck, after 25th January, 1483.) 

Hain *5773. Proctor 3635. Pellechet 4006. British Museum Catalogue, Vol. IV, p. 82. 
H Only one copy in U.S.A. (according to Census). 
6ipx>Mihfon.mzx*Mkmdcr€i>zttfm* 

Hbui 020tionent &imA\iypon*iXhx*h\o diebue coi^ 
tuo^*1K'€^T* Seimm iti folenni €pipbanif cclebzitate 
(Duam qaidem quonia aebzf amico^ ef flagitationee cogebant 
vt rriiderem libiarifs impzimendaj: flolni quic$ mdiri pziuf ^ 
tii^ redieapoftolicf numen quod ozbi terra^ pzff idet inuocarcm 
(Quo certe nibil maiue in rebue bumanie iueniri potelt: H quo 
benefacta omnia mo2taliu demanant: (tni quicquid f it laude di 
gnu referri debet femper acceptum Sanctitati tiif iccirco bas mc 
a8 pzimitiae: rt in poetica blim cum tuae ree geftas celebzarcm: 
ita nunc in ozatozia rltra ofFcro t dedico» flccg tamcn boc fcribo 
Quod eciftimem a*S*2C'quf imenfie bumani gencrif gubeman 
di curie occuparur id legendum fo2e:(Z!um iampiidcm non mem 
erit mea vot dum perozarcm ad facmtiflimae aurce pcrucnirc» 
Scd feci vt ftquando buiue rei fericm quocuncg intcllcjccrie bc/ 
nedi^at mibi dcirtera tua:qua ccrtc nccg diuiniue mq^ cdeftiua 
quicq? babcri dcctt*ilDcne te feruet •panccpe demcnris* Sapicn 
ri{ tuf ac pietati f jlicitcr dignitari opri^t maj:«f jliccr* 

Sla:. Coztcfii oiatio: qua babuit in f dc diui Tpctri f rcquE 
ri**R.Car*Scnatu.rii)»idue ianuaripin €pipbania» 

tjidimue ftcllam ciue in ozicntc u* 

Uf cctcroe* •p^HmplieB» ad boc diccndi munus fufcipi 
en dum: folcnt ad bo2tari:ea me bie tempozibue marf/ 
me dcterrcnt:rd q6 illis qui ante buiufccmodi ozationee in boc 
oidine babuere:quantU5 mibi annietingcnw^doctrina^pzeftite/ 
re tanto f iducia maioz ad dhxndu fiiit: rcl quod co fo2n>idolofi/ 
uecft dicere* iluo multo JHuftrieB^dariea^fapienries^audito/ 
ree a 1funt:(Quo^ eriam oza oculofcp mtucri (anctu cft ac religio 
fuw^^ta^l^^S^rcftra bfcp2efentia;ioci maieftae:ponrificC:ccn/ felTuetreHqiiommfrcquctltia ^rpectatiot quj omnk alacritfltc 
quanda audieudi pzffe ferrc magno ftlcntio ridcntur mm riri/ 
bus dilf idcutcm iiuimum feufufq^ i pectue bozroic qHodani pcr 
terrcfBciuut atq^ perturbantX7arijcnim rcro tametfi confpcctug 
rdlcrrancrilTimu3locu0anguRifftmuB:ftatuebuiueo2ationia 
cminentifrimue fapicntilTmioium r iro!um p:gclana ingcnia crcr 
ceretine duin ipfe qui ncq^ ftate nec^ indufh-ia ralco tan ti? pcn/ 
derio fuftiiicrenntam? ca me fpcs crigit atcg cjctollit quod conU / 
do v<y3 pzo rellra incredibiii inauditaq} bumanitatc-ctia ft fepi 
entiss-reflTi^ aurib^-non fatilTccero indcJcm banc rclumatccp 
in re tam ardua pzobaturoe reliqua rero imbeciUita ti mce codo 
naturoQ Guod fi nulla alia ratiom in tanta formidinc rcfici rc# 
crearicp potcraj nonnc ad dccue boc aditu laudie crdtari inflS 
mariq3 debucramf cum piopofua big ftudiie pzcmia ridcrcm no 
ea tantil quf roe abunclatiiTHiic rirtutibus conferre femper con 
fueuiftis^t^^ ctia bcatitudinis futurf imoztalia illa ntq^ f tcrna 
(Quf cum animaducrterc oWatam fubiro mibieam (^iccndi ma/ 
teria cognoui qua nibtl rberiuecitibil crcellcntiue nibil acltnira 
biliu9 inueuit : €tem dc €pipbania boc cft de apparirionc dtii 
dicturu9 fum«(Qua gd poteft cfTc amplius qua j cuif» dc fumma 
^uidentiaf ©uid cfleftiua qua cum de ^riei cflof (Duid diui 
niu9 qua cum de dcQ loquit tadmonetKJocc tf ^n qua re non ta j 
rereo: ne ntmie multa diriffc qua nc potius plura pjctcrmiliiTe 
ridcartita cptum fiducif mibi cauf^ dignittie tribuit tantu anb 
dctrabit magnitudo. (Duid pziui? mcmoiD^p »3- rnde iniciu (m 
ma3 q nam tanta cuiuf$ diccndi (i>piafq6 tm ingcni) fiumcnfq 
tanta ri9 tantacg facundia potcft iwicniri quj iton dicam tracta 
re aut erplicarc: fcd perftringcre aut dclibarc tam immcnfa^ c^m 
ftiani numinis amplitudincm poITit f (Duid em.maii:^ pcft \yo/ 
minu mempiiam f uit:qua cum er liluie r udcetagrcftte; paftozce 
mm er dirmnaiea^regionibue regce: fapicntc^: 9?agnc9:illc0 
diuinie nuntii9:bo0 fpderie dnctn tanta terra? fpada cmenfos 
rniuerft mundi auctQ:em:nullo parcnti^ dolozc cditi]m:iu fcno iii ilabuloan pzf fqHo cxpolltmif.mfentcm rboipitcm nudurado 
ratmn fiypplidtcr veniflc»Sed qm f mc diuina opc nil?il bcnc po/ 
tcH: cuenirc tantj matcrif campum ingrcfluri rirginc pziuelba 
riam reluti olim 0?agi ad gcnua pzouoluti aducnfrcmur» (Dcm 
cam dcpzcccmur r t \m oculia quibus illoe intucbatur noe quo/ 
cg afpiccr^ dignct • poftrcmo ctiam Pt mibi bui^ mpftcrij pzimox 
dia rcccnferc conanti libcne rolcnfcg afTu atcp afpirct:€rgo per 
bennem illum mifcrico:dig fontan falutationc angclica tacitc iu 
uoccmue* Um Oiaria.tc. flunc rcro cum potcntiiTimu 

o:ationi0 mcf ctoi(m Jllinc mcrito puicifci ridcat : rt dc ftclla 
p2imu*2Cum dc magis: dcmum dc muncribuB pauca diiTcram: 
iurc mibi ia pzijuie r idco gcnue ftcllc pcr tractandum dfci^n q 
quidc3 queftionc pzftcrbfc quf nos dc gcncre dicturoe pzopofui 
mu0 pleric^ tempus ac locum adiaccre:2)c quibue omnibue di/' 
cam q5 b:cuiiTimcjX)tcro: gcnuB aut cft bmoi rt ncq^ dc i)6 ftcl# 
liij quc f itf rocant :dici polTit:nccg dc numcro incrrantiu cicifti/ 
mari,(Qimi^ omniu alic in altilTmio mudi rcrticc fitc:fummo q 
lo inbcrcn t^alif autc certo ragantcs crroic pcr flgna jodiaci ferti 
tur *Rcliquu cft igitur:rt ci: bis eam fuilTe dicamue quae rcp-en/ 
tc in acrc nafci compcrtu^ cft •iDotu cnim cf Icftium cozpo:^ quo 
ru riBcalefadendi attrabcndicp cft:matcria calida i ficcam clc/ 
nari in ettrcma rfc^ acrie rcgione:^^ rationc ardo2i0:loci:impct^ 
iiloij: eaminrtammari rcrtiq^inetfigiemftdlf: rciecti0alio:um 
opinionibuB tandcm 'peripatctici comp:obauerut» (Duod fi rari 
o: fuerit illc rapo::qui8 nefdt cum cderius dilTolui^ctquo pleru 
qs, cadcre fpdera ridcnturf Si vtro dcnfio: fit quis dubitat quin 
diutiu6p:otrabatur ifiat (Tomctce* (Duc^ tamai nccg longius 
ki:c*dieb^iiccpb:eui^«rii*perdurareannotatueft:(2!urrelaita/ 
re conrincntiefpauIocgtardiusobcratTirudincBi mouctiir:nifi 
fp:tc cum aliquod aut infequatur aftrum aut comitctnr^flaRi tu 
dcmuu rnacum aftro drca terra^ fefe reuolucntc curfu etringui/ 
tur diurno: lOomm omie perniriofi»3 'prmcipibue Sillij tcki/ 
moniobabetuf (frinccpflfamiueroterretfera regnaC^ometea* 
Banguiaeuin fpargens ignem:mouet atra rubcntes» 
f ar qio rapiosn fcna luce cozrufammr» 
Sdntillat fpdue: terrifcp ettrema minamr» 
Sed quid ad remf bic me implicat difficuItaB* 
•flam quo mc rertamf an ncpzimumfpderiebuius^naturam c6 
plectar cum fuerit pieter naturamf fln aftronimf regulie euoluS 
cum bgc facra fint illa pzofanaf Sn ratum ozacula commemo:em 
quozum plena funt rolumina quod infinimm eiTetf 3n gentium 
ecemple repetam:cum bcc omnia qu j rn$ fuerint miracula ejcce 
dantf (Quibue illa non modo: equare nepbae rerum etiam cotu 
ferrc impiiJ eft:*Eutiu9 ergo quedam fuper 2Cimeo iMatoniebu 
Infinodi rerba referentem imitabo2«(fft quocg inquit alia fanctt 
o: biftozia qu^ perbibet ozm ftellg cuiufda^: *Plon mo2bo9 moztef 
cp nunciata0:fed defcenfum reaerabilie dei ab bumana conuer/ 
(^tionis rei;r moztalium graciam:(Quam cum fufpctiftent Cbal/ 
deozum fapien tes riri: t in confideratione rcrum celeftium fatis 
ercrcitati qufftffc dicuntur recemem oztum dei:repertacp maie/ 
ftatepuerili rencratosefrctrotatantodeo conuenientianuni 
ci^iTetflon ergo illi riderutf rt apud Irmim. 
ardentemcp polum ff ammteqlocg roIanteer^Obliquaeper ina 
nt facc9 crinecg timendi* Spderie t terris mutatc^ regna €omt 
tem^flcc riderunt (Tiaudiani illud Huguriu qualis fecmrus ini 
quutpzecee fanguineo delabimr ignc (Tcmetee: "J^zodigalc ru/ 
bcB non illum nauita mto: 'flon impune r ident populi fed crinc 
minad^flunciat aut ratibu9 rento9 aut r rbibu9 boftes» <£t p:o 
fccto flc eft^^Tf do fuerit angelu9 domini: fnerit fpirituflanctu9: 
fucrit mum ct fupemi^ illi9 aftri9:fucrit tum pzimum ab opifi/ 
ce re^ factum^flon cjratia^ qualem ridit (Brjcia cum ad Sala/ 
mina pugnaret: flon Ippon quem rti diru^ Hegipti) abominS 
rur^flion crinita $ (i^far Suguftue patri9 anima falfo ejciftima 
ri roluit:flon l^ogonia^^flon ^fppia^^flon lDpppeu9 1 ne fm/ 
gula cnumcre nibilbo? oftento^ f uit: flouua faluato: rencrat: ■floua kx f irmanda crat:flouuni fpdu9 terrie effnlfit*JDc gcnc/ 
re vt opuioz farie dlcimus^flunc rcro tcmpue ac iocu perfcrutc^ 
mur:dc quo dubitaflc plcrofcp intclligo^fiuippe ali) bicnb ante 
natalcm dni ali) rt pzimum in luccm pzodiit lur jtema oztum f? 
du9fufpicantur:5>iui0 Huguftino i Cbzffoftomo dilf icilc vifu^ 
cft tam longum itcr: tam bzcui tcmpoic fuilTc confcctii (Duozum 
qusdcm auctoiitati facilc cfdcrcm nifi i fcipm idcm Suguftinue 
mo]c emcndalTct i alioium mibi fentenria pz^ftabilioz ridcrctur» 
Tflam de loco quid dicamf 3^^ iudf a non nulli pzindpio ftella ma 
gi9 oblatam putaucrunt» *par8 a 'pcrfide rfcg contcmp!anribu9 
a}TuUiiTeconfirmant*(Duo0egofUiccret rcdarguercmT nimif 
cunolitaris accufarcm*(Quid enim iuuat in minozi negocio rarf 
onem quercrcrcum eam in maiozi contcnnasf (Quafi rcro nodif 
fidliuefticrit angeloe dei puocaflc paftozee^iDe quo tfi nibil an> 
bigitupHut non idem fit reniiTc coe etiam li inter illud bicnnio 
cdnfecerint ac fi tredecim dicrum fpado peruencrint^JDummodo 
conftet rcnilTe non nc eun dem alTccuta fuit effcctum noui fpde 
ris clari tudof Ceterum noa fommo? rirozum controucrliam in 
medio rdinquamue t iam rcniamue ad 9?agoB:f uilTc magoe 
perfarum facerdotc0 pzoculdubio imter omnce faiptoies conue/ 
nk* (Qui duabu0 bis artibue fapicnria i pictate fadlc rcl qe mo2 
talibue antcceIlerent.(Quarum altera fbtura diuinarcrakera pt 
piriae fibi deozum mcnteeconciliare putarent •^flud itaqs inge/ 
ni) :boc r irturis opus babebatur *'floe igitur ingeni) p: iue glwi/ 
am eicequamur^diu^ enim littercf (Dui auditozesf (Du{ biftozif 
c02um fcientiam non cdebzaruntf ^am rcro quie igno^at illozu^ 
difdplinas nullie intcrcederibue commcntarije pcr tot milia an 
nozum p2ope miraculo perduraflef lCcftce funt noftrozum Iccu/ 
plcriflimi fDagnus 3^co t 2)iuu6 (Bregozius qui pzudedfiimce 
illoe ac fapientiiTimoe frequen ter appclIant.!2Ceftie ariftotclce 
6tagpritc9 pbilofopbozum princcpe qui in Iib20 (Due^ magicon 
infcriplit Hcgppriie lT)ago9 ait efle anriquiozcB qui pzflni pbilo 
opbiani iauenerunt:auct02e502oafte'2Ccfti9iDarriu9 Eullius e!oquc5itte dcaxe\€t in perlte mquk diumartt '0?agi qui con/ 
gregammififanointerrecofnmentandi et colloquendicaufa» 
t)ec quitquaf^rpcrfarumpoteft eflequinonante 9?ago2um 
difdpiinam fcientiamcg perceperit : Jteflis •plinius iDpflozie in 
pzimi^ grauis auctoz • iSpcbagozam : (Jmpedoclent : (Democri/ 
tum: TMatonem ad banc difcendam cjciliis reriuf q^ peregrina/ 
tionib'? fufceptis nauigalTe: banc rcuerfoe p2fdica(Te:banc in ar 
cbanii? babuilTc^SCeflia iterum O^arcueKuIlius ©ua nocte in 
quit tcmplum (Epbeft^, ©ian? dert agrauit eadem conftat ejc ©/ 
Ij^inpiade natum efle Hletandrum atcg rbi lucere cg)iflet daini/ 
talTe IPagoiJ peftem ac perniciem Hft^ p!orim:nocte natam.2Cc 
fl:i0berodotu0 aipcarnafeuBquod BftfagipzimumpofeaCp 
ro fomnia illa celeberrimaf idilTmte interpzetati funt:£t cum al/ 
tcr et: fozoze i;item dzocreatam ridiffet in fomni/e qu j rantie Uii 
am obumb:aret«S[ter tree folee appiebcndere conanri libi e ma t 
fiibu0 effijgifTe ilH ei:;ea qui roriue Sfif poriretur nafdturum bu 
ictriginta annos rcgnaturumquod rtrumcgcuenit rerilTtme 
p2§dicerunt«3Cefte0onmium genriumlinguf omnium monu/ 
menta populozum artcm illam quam ab iuueniozibue iPagita j 
rulgus appellat natam pzimum cn medidna t matbematids fu/ 
perltitionum riribua aluilTe ac dcftderarilTimtB bominibue 
pollidrie eamadoIcuifTe.(Du^quidemomnia fummafuiflcin 
bie rcrum peririam Itquido dcmonftrant» (Quo circa iam rirtu/ 
tce rcliqiua peifequamuratq^impzimie aufpicadflimumdiui 
iDicronprni p^ecouium afFcrantus ,qui illozum abftinentiam ejc 
€buli bpftozije acccptam bie rcrbie illuftrat ♦ JCrfa entm genc/ 
ra 9)ago2um apud 'perfae fuifTe commemozat: quo2unt p^imos 
qul funt docrilTimi atcg cioqucntifTtmi cjcceptafarina i olcrc ni/ 
bil aliudfolitoe in cibo fumere 'Ht laerrium 2)iogcncm:2)iodo/ 
rum Siculum : et i>tolomf um in cttremum collocaiti quon iam 
aullieozumquoelcgcrimde £Dago2um mo2tbueac difdplinia 
copioliue difTcrucrc, (Dui mc 'Jndo^um (Spmnofopbiftie:flec ^udeozum (STpe : Vitc (Sal!omm'2)ruidi0 : Iflec, Sflpriozum 
Cbaldf is: "flcc Hcgpptiozum facerdoribuB 0?ago6 perfaru^ rel 
fcienria rerum: velritc intcgritate: rel cnltu rcligionie vt\ oza/ 
culia piecinendisiriferiozeerllomodoociflimaut: "^mmo rero 
ctfuifleauctozeerapienticaflFirmant etrotaetfacradije facot 
coufueniflc rcluti foli ab bis ocaudircntur» ©iuinationem ercr/ 
cerc:ftatua6redarguere:JDelub2anonfab2icarc quod ignoza/ 
rent cff igiem dei» (Duin etiam cum frcquenter inciderim in di/ 
fceptatione de Hftronomif inuentoiibus* Cum nonnulli Segp/ 
ptioerafte frcisatcpbozofcopiefnmma induftriadcpzebendii) 
fe eam contendant* Hlij Babilonioe qui pioptcr raftam planiti/ 
cm alTiduo patentis cfli afpectu motustraiectionefcp ftellarum 
contemplarcntur : alij eos qui in (Taucafo figna circuli obferua/ 
uerintquodpzimieozum curfusperfecutifmt • •pareatblantem 
JLpbicum pzincipem buiusarriB ettollant • (Duidam Ibpppar/ 
cbum confimtatO2emdicant:quiinferccnto0anno0 ftellarum 
ambitue atcg difcurfue quali nature cofcius pofterirari mandaf 
fc memo2atur,(Jx>mplurc0tamcn mc reperifTc memini qui rel in 
p:iini0 iDago2um ftudije defcrant palmam quod bi) iufticia et 
^religione quedcograriflima creduntur intcr mo^ralce pzffta/ 
rent toriue mundi notidam reluri diuia inftituri alloquife ba/ 
buiflent.(Quodfi 2Cbalerem£DiIIefiumdeftcrionem foliepii/ 
mum Hft^agc regnante p^cdijciiTc legimu0.Si»"p. IRigidum ac/ 
cepta b02a (Dctauiani partue dominum terrarum 02bi natum af 
f irmalTc audiuimus^Si» Hnatimfindrum monitue pzius lacede 
monioB rtcj: rrbc ruitura crircutabinteritu liberafieaccepi/ 
mu0»(Quid mirum 9?agoe fpderum contemplationi femper in/ 
tentoe tantum mpfterium p^euidiflc f Kuinam alif ct itKcndio 
remplip2efagiere;:bumanigener{0 falutemei: fideri^ nouitst: 
non p2ffagientf *Regemmo2ralcmc]c riri^amplitudine ratici* 
narifunt:Kege ftemum cjc clariflimo iubare non raridnabunt f (Tpri 1 Stondri caduca imperia picdirere Jdh dbiifti regnum 

fempitcmum non picdicentf (Equidem eoe committere magnuj 

piaculum reoz qni audent cogitare dcnm omnipotentem ia oztu 

piincipium terrcnozum ftgna quf dam plerumcg mififlc: i qui ea 

interpzctarcntur multiQfcnfum infpirafle» 3Cum rero cum vnu 

gcnitum f ilium nafci boininc^ iulTit poztcnta e qlo tam dara dc 

diiTc: 1 ncmine qui ea intclligcret inueniri potuiflc^Oua rc ma/ 

goeticu peritia aftrozum miraculum admirato8.Seu a Balaam 

quondam oraculie monitoa : fxuc ctiam quod fanctius octima/ 

turqui iamdudumamalia dcmonibus circumuentirt alium 

ciTcdeumcognofccrent atq^rulgarent:dei:inftinctu conuoca/ 

t09 rcritatie crfc arbitroz regioe illoe acfapietee pietatie caftos 

atcp integcrrimoe f (limare«<Que quoniam fimul a rcligionie no 

ftrf magnie alTcrtpzibue defenfata: fimul a pzimie illie faaj lei 

gie conditozibue appzoteta pic ac finccre crpdimue iam conful/ 

to pzftcrmittam ♦ Uideo in mc omnium oculoe coniectoe quali 

fuolococj:pcctantiumrtantiquaefati qufftionee attingamct 

•prifdllianf bcrcfie commenta perucrta^^quf banc ftcllam fuiffc 

fatum domini impudcntilTime alTeuerabat» 'Jtacg rcpzcbcnden/ 

da cft illozum impictae cum iam pzobatum fit bominie rita^ no 

fubijci rfqucqnacgcurfibuefpderum: igemelloeeodem puncto 

tcmpozie natoe diuerfa rfoe foztuna compertum fit:i: apud *per 

fae ^temcg apud (Balloe 1 nunc quocg inWpania regna per fuc 

j ceiTionce tradi i cum r na pziuati t fcr ui cum rcgije f ilije nafcan 

# turboein rcgno:ilIoein feruitutcritamagcrc^T^wuidcntiam 

I rero clTc in fupcrnf mcntie f irmitatc fatendum eft ♦ 'flam quod 

J rerti omnia turbato ozdine ffl^e arbitrariiur noftri iudid) ctnkn 

1 duecftcrroz nonpzim? illiue caufequemutari nonpoteftatcg 

^ bonum omnc quod eft fecit i creat. (Duod fi pzouidcntia eft fwm 

ma ratio qu?cucta difponi£:eiTe etiamfatum opoztct inbcrcntej 

rcbue mobilibue difpofitionem: rt vduti ad intelligentiam : ra/ 

tiodnnatio: ad id quod cft : id qnod gignitur : ad eternitatem: 

tcmpuead punctum medium circulue: ^ta fitfari feriee mobi/ 1ir< feadpmdcntif ftabilcmfimpKmtcm: Cimm mcrcecatfccnaj 
aurcam circum fcfc rcuolucntcm nominaucrc^Scd plcriqj cozum 
qui fatum cflc conccdunt libcrum roluntatis arbitrium tollune 
quali altcrum altcri obftct: ct pzofccto falluntur, Tflam po2ro ini 
quit Suguftinus: li dcus pzffduit quod futurum cfTct in noftra ^ '^ 
roluntatc non rticp nibil fcd aliquid futurum dTcp2jfciuit: (Er ^'^ 
go 1 illo piffdcntc aliquid cft in noftra rolunmtc«at cnim fi ant ^ 
manoftra intcllccriuapiimiintclligibilis natnram rcpzcfcntat 
ccrtc quod adco pioficifdtur fari nccibue oon cobcrccrctur: 
•flamcg 02bi9 fcfc drcum cardincm rcrtcns quan to pzopinquio! 
cft tanto illiue nature magis cft particcpe i minozibue fati r in/ 
culie implicat :(£i6 1\ quoquo modo illi coniungarpf nitus libcr 
atcpfolutu9cft»5niP2ndcntiu6 piogrdTu^fuminbae qujftio/ 
ni9 anguftia9 robi9 picfcrtim audicnribu9« •patrc9*H' qui om/ 
nia bfc non folum dididfti9 ocacrilTimc: rcrum criam e loqucn/ 
tiflimc doccrc potuifti9* (Quozum innumcrabilc9 rirtute9 cum 
bac pcrpctuaf^icitatc coniunct^fadunt ncfdo cjuidconfuma/ 
. tum atcgperfcctum rt non minoi fit co2um qui robi9 parcnt in 
ctcqucndo quamrcftraqui imperari^in mbcndo roIupta9» 
Scdpzofccto mcliu9 cft immo2taIc9 rcftra9laudc9 tadte renc/ 
rante9 filentio p2ccerirc:rt f it in facri9 $ rerbo tcmcrc riclarc^ 
3tacg ad p2opofitum rcucrtaniur^tfencrc iDierofdpmam 9?agi 
q6 rbi p^imii intdIcj:it:berode9 bladiti/rt ado^ato co9 intcHctit 
pucro adfcrcdfret»<J?dcmeria inaudita^Ofcjuitia intollcrada» 
<D Icuiflimi boi9 ranitate:3Cu nafcenri ?f^bo infidiari^f 2Cu mc2 
tcm immortalitari cogitaef 3Cu diuinum 02dincm doli9 pjcucr/ 
tcrc contcndi9:abiere illi:non rcucrtuntur* (Quid furi9 f (Duid 
fceul9 in pucro9 innoccnte9:rt nc tuo quidcm fanguini parca^f 
(Quid fruftra infonte9 trucida^f Bn igno^aa quot in terra ocd/ 
di9 tot in qlo renafd f Sed diu mc ambiguum diftrabit» (Duc 
nam maio2 fucrit clemcnria an t)crodi9qui d<uina turbarcau/ 
dcret: an *f>banfeum qui quid fnrcnt aIio9 doccrcnt ipli face/ 
rc negligcrcnt- Jdwm ju9 ille "^nquilinu^ iudaiccrum ej:pcr9 fai cro2Uin per rim impermm arripuerat^flondum regm munimen 
taf innarat^Heliquiae omnea regifftirpie eirtiguere agitante ini 
nima fnfpicio deterrebat •poflremo illiun diuinitne co vefanifip 
grefmm reoz vt inligue nefarif atrodmtie facinuepatraretiquo 
perpniuerfum terrarumozbeminauditi famaflagitijruJgaret 
T^iamtumfuauefaluri6ignammgenu0 bumanum libcratozie 
fui acceiTum quocuncg modo piffentiret 3d euquam late patuc/ 
rit binc licet edimare quod ©ctauium contot ditilTe per;iocum 
malle fc toerodie pozcum effe ^ f ilium.SDulta ergo Kprannum 
ctcufen t fiqui9 damnato renie locus eflct^St robis iudei que ta 
ta caligo:quf tcnebzjrquie ftupo: mcmee occupauit«,©idicifti0 
a parentlbue reftrie rcntu^ dei f ilium cum regnu reftrum adc 
rtero0 tranfFcrrcturttranflatu crat:cur'non crcdidiftisf "patree 
rcftri Beti?leem patria f uturi rerbi pzccmucrunt roe docuiftis 
rencrat rerbum:cur non crcdidiftis: Barbari Icgum reftra:^ in 
fci) a robianafcentie dei locum qucftcre:ro0 dcmonftraftie: illt 
fldozarunt: roe non adozaftie» Si b^ Barbari quf roe contenc/ 
batia fcccrunt:Cur non crcdidiftief Sint fane bp: obfcurfoza^Si 
illa non pcrfuadcnt rt obmittam Hb2abam:£Dopfcn: 'Jacob:rcIi 
quofcp oiiginis reflrf auctozcs toticne id raticinato0»(Quid da 
riu0 did potcft $ a (Dauid mag^nif iccnriflimo ratu^ iifMt rer 
bum (an i fanauit CO0 1 liberanit eo0 dc coa-uptiontou0 co2um« 
<Quid p«)p2itt0 $ ablDpfaiaf Stwtu0 domini fupcr mc p^opter 
quod rntit mc cuangeli^arc paupcribu^mifit mc p2fdicarc capti 
wi0 indulgcntiam:'! qd^ lucem» 9?ulta mc p2cterirc lod buiu0 
ratb cogit* Sed quem per dcum immoztalem bfc 02acula non g 
mmttnt ftatua^ : faica : crdtarcnt: t)cb2f i mo2talium peitina/ 
rilTmii norxdum ctiam conuerriminif (Quoufcg tandcm in ifta g 
f idia rerfabimini Sempcr nz piotcrui % obftinari^Sempcr nc co 
rumacc0 pcrdurabiri^: (Duin cmrgiri^ t capcfcitc ritum cb^ifti/ 
fluum: Sfpicc rcgc^ commcmo^abili pi^tatc qui tuguriu^ ingref 
fi i^umili cefpitc drcumfeptum in mcdio boui^ 1 afdli pucrum ru 
bentempalpitantemqjcompcriuntbumiiacentem; Jwta riigu mlamtoiulopalce inftrmmtcnermcoifmvtlipamo inuol/ 
vmtmi^tq^ mbclitn pecozuj rccenti^fftue tremutos arctus fo 
ucutem: ©pzgdicandam iX>ago2um fidem/nondum riderant 
1 crf debant: riderun 1 1 adozarunt*® perfectam diuinitari^ no/ 
ticiam:<£n infantem:(£n cafulam:<£n pujrperium; t ramen pio 
ftrati p!ccabantunin camc rerbuj:in infantia fapientiam: min 
firmitaterrrtutem:inbomini0reritate:dominumaieftati0»opi 
tuleruut pzfterca dona 3Dju9 deo» Hurum regi* {Dirrbam rero 
bomini: vt no9 i|Io9 partij in rna perfona buirnanitate diuintta 
tecg coniunctam co!uiffe:rvartim mpfterium trinitatie cognouif 
fc iudicaremu6«9>ai5n9 mibi copiafuppetit mcmozandi $ mul 
ta fnp^ InjB fcriptozes ccmentati fmt:nili de curfu iam fpatio tc 
pu0 ad mtta5 ? namrandu admonerct^lDaiozes nuftri^ib-H^bu/ 
rafmodi condoncs in (oknnibm* feftia babendaeinftituerc vt 
memozia rerum a faluatoic noffro gefta:^ quidam igniculi gene/ 
rolfe animis fufcitarentunquibus accenft rjaut illiua facta quan 
tum poifcnt imitari arderent:aut fal tem pzcceptie eiue parcre in 
f uefcerent: ^tacg in bac cclebzitatc bumilitae majrimc laudatur 
quam inido oitus fui imitandaj nobia {:^opofuit cbziftue. ©u5 
quidem ita demum alTcquemur cum ipf i nobifcuj reputabimu9 
no9 addf um cognofcendum nequa^ parce effc • Sic enim 
ftella fupcrn j lucie coi liberum illuftrabir:t ab bi9 quf cozpozei^ 
oculi9 ctmmtnr abftractmn luminc intelligentif pcrfundet: 
tum pzo auro tbcfaunint cozdi^ offeremu9 : li cozam illo diuinf 
fapienti? fulgozc refplendebimu0»1Q?u6 autem fi ranae cogita/ 
tione9alTidui9 pzfcibueinara pectozieincendemu^* (EtJBDir/ 
rbam poftremo li camie lujcum incoirnpt^ mcntie mundida at/ 
cg abftinetia octingucm^* dn timo2e:igit a treozc vt monet apfe 
noftram falutcntopercmur •9?atrcm rirtutum omuium cbarita 
tem domini:crga no9:crga pzorinmm iniitcmur» Spem nmQO'^ 
in colendo ftncerc'puerij:in ado:andi9f irmiter facramcn tis^f i/ 
dem eo:um inaedendo ftellg radij9 in.obiruandie eccldie man datie ^abeamuB^iizudeririaj ad euirandae iDerodie Ixk efl dia 
bdi falladae : foirimdinem ad rollerandos longi itineris. ideft 
ritf pzcfenrie labozcepzeftemuBtad no^ enim potifTimuj IjuIub 
arcbana mpfteri] pcrrinent.boc die conuocati f uimiie ad falutc^ 
boc die per Iegato6 a deo rejiiam impetrauimu6:bic diee pzimu 
perdite quondam moztalitari f.tuftue ac felijc illurit.Uidcte ergo 
bodieriia luce quantum jrie alieni cum deo contrarimuetcon^i / 
derate quantum ei debeamua qui f:cit no9 tefte apoftolo in par 
tej fozrie fanctoi^ in lumine qui eripuit nos de poteflate teneb:a 
rfi 1 tranllulit in regnu f ili/ dilectionie fuf cmcntc iDpfaia (Sen 
tium populus qui iedebat in tenebzie ridit lucem magnaj i qui 
babitabat in regione rmbif oim Inj: o:ta eft zis* f>{zxo quc pbi 
diuinumappellauerccum loquiciTctanimatuQt 

quod ftt dicerc non cft aufu8 boc folum de eo (dcm quod fciri q 
k lit ab bomine non ppfTit.nos rero quibue cc^ofcendi dei re/ 
ri gfaj fcdt jcps rcrua deu9 nonne e)ccitamur:rbi inter moztalea 
bominem deum nobifmm pijrilTe intelligimus mnnc ocpergifci 
murf rbi eundem pzopter nos acerbam mo2tem obi/fTe animad/ 
uerrimu9: nonne ab iniurie licenria* t maleficio nofmeripfos re 
dicamuaf iluo magi9 annitcnda cft rt noe tale9 pftcmu9 qua 
Ie9 coaefTc decet qui non rmb2a:i tenebzis fcd fplendozc ta clari 
fpderi9 ad celcftem glozam occitantur. Sed cum iam fingula rt 
potui pertractarim:reliquu mibi r idetur tanri faftigij maieftatc 
ozarc atcg obteftari rt It quid perperam diri aut lectiflimia rf i9 
auribu9 grauioz fiii rel comuni bominu inf irmitari condoneri9 
rel f tari buic mej reniam deti9»Sic.*p.S.Cquo9bono2i9 ac rc 
nerari6i9 gracia firequenter appcllo^ fic inqua ille:qui bae ara9 
bunc cetum:banc cdem aliai^ omniu caput i decu9 afpicit:feruat 
fouet:Beari99.*i>onrif iccm &m littcrai^ ac fapicnrij lumcn:pa 
ci9 % quieri9 fundat02cm:i deniqj r irtutum omniu numen i fp/ 
du9:reftrucg bum: facrariffimu fenatum in bac rita augcat i foi 
tunct in altcra ftemitatcm mfrenribu9 largiatur» iiui r iuit et 
rcgnat in fecula fcculo? Smen» aiejc:(Jort.€pil<:qx)*Signm»S* 

(Duffiui fr^uentcr Signin^mi.ciuid nm dintim agcree apu4 
l^micos tuo6:icum bactenue ignozarim nnnc pzimum intelle 
ri te rufticari:rd potiuB rullicum fieri: Henifti ne ad periclitan 
temf iituiftinef aut fuWeuafti quic^f •pzffertim am Epronem 
meclTei)emomeliu0fciretquampi: tc erdamabam: tcdefidera 
bam:re9 tamen fine tc acta eft;t fi egrius $ putaram* 'flam rbi 
pdmufuggeftum concendi:atcgoculo0circutuIi: mibi crede Cf 
farem fum oWitus^Sed cozam b§c melme* 9?itto interim ozari/ 
unculam quam cum legerie relim ne parcaa 
memineria tamen quid libzi carent fpiritu illo pzopter quem ma 
ioza eadpnilla cum aguntur:quam cum leguntur riderifdcnt: 
rt tuu0 Ciccro ait^^po^cunt banc plurimi i ii quibue negare ne/ 
queo : fac tua cura mi Signin» ne piodeat ita incumpta* € men/ 
da quicquid offendee* €ftoHriftarcbu0*Sci0«n«quantu tibi dc 
ferarn: i quanti te facerem nift eiTee •pompenianus: diuerterem 
. fld Salinae nili tempoe rrgeret 'periifti vt fcribercm qui raleret 
7^«C3r*"fleapoIitan»p2incep0 noftcr rirtutum cdumen: Edle ia 
babet: i vt folet pacem fouet atcg illuftrat: ct quo vt dicere fole/ 
mu0©Uuerii nomen foztitua ridetur: re^ b{c alio loco copiofi/ 
U0 nun$»n*fari0 laudari poteft integrita^ fancritae fapicria bu 
iu0 opt.p2incipi0 quibu0 illc r ia^ alfectat Olf mpo^Uaic t refcri 
be aut potiu0 reutrtere» (& r rbe Jd* lan* CCM.»1^ont*Si5nin*Slejt:« (Jozt^S* f[©rarionem tuam Slcrander legi tam accurate ^ auide**Ram 
cam 1 tota illa die qua eam accepi erperiui i piorima nocte sntc 
^ eam'accipcrem per quictem i in fonnia quafi a pbafmate qucf 
dm T ab imaginibue tui^ pero:anribu0 vidcre mibi rifim eram 
<£ccc tibi numcn Sequenri die tabe!lariu0 tu 

m cnm cpiftoh % ozatione fuftuli manu0 1 ad comite^ couerfua crpofiuiiifommaqugmaneWecifckm in kimtioncmmmz 
1 in cma ariolatue fum* "Dp: fcribo ad lignif icartdam ozarionis 
mc eitjcariam ac plane diuinitarem- 2)e ca autem quid fcntiam 
quid atri?tet fcribere: (£go te noui t ta me tantuj-n. abed rt ego 
tt doceam aut eruiia: vc a te potiui3 docedua erudiendufcp fiin 
cum ego iftud tuum ingeixium i tantam crga tc 

benignitarcin admirari foleam^^tac^ oza tioni tue manus admo 
ntrc sion»fu5 mdie ridebar«n«rulnerariu0 futunis nifi.foitc illa 
6jc i!itegra t nitida mancam mutilamcp reddere roIuilTcm^t tan 
(^ cicaci-icofam Omnia mibi piobantur matime aaionem ride 
rerideoj quiettu^ lingu^ ocplanationemirocemi lareraiil/^ 
lud 03 piobum rt de •pyompeio magno*rfurpatum cft nouitSed 
i^noicc ti te cumpompeio comparaui rolui diccre cefarcm libcn/ 
rer bic erro i fepe ba ba be rellem ridere tecum i iocari per littc/ 
raa fcd rt fpero tc piopediem r idero i totam agcmue» c)c lignia 
bot(>ko^*viiyk^*fcbimriylmiiy 

Jrauedeo» «1 MORTY, 

eiseI 
/^ r i i