Skip to main content

Full text of "Vocabularius rerum"

See other formats^3 i fr fr 31 Ult 


l/ 

Ijy- J.l/. #> 
y> 


f. -I k 
/6:/J 

j IV. ■■ s -•> / ■ ' 

ö. /^- ^ 


'J / / A 


V 6 ^ 


V 

V 


I 


I 


fl , ff '^^cabularijfcquenriö 

Jpc bominc ct DeDiue^fe m&riö m co cxiftcUbuö &! 2 ±[ 
^ bommc ct Cc oiuctfio conomonibus tcviu 


)c confangmnibuö ct affinibus 


. I . . . ^ \ 

i 5c parmo a Debis quc requirunt aofaSaonc panni jux* 

*Oc nominibus vcftiu quibus vü folcnt la^ci * jifScij* ' 
Qc nomibus vcftiü quibus vö folcnt facerDOtcs piii 

>c4noumi^üspcDumct crurum ’• 

)c ornamentis quibus bommcs folent omad wv* ♦ 

)cIcä:iftctni)S ^ co:^:. vtcfilib^ qbus vti foict boics ;& vi; • 
i arnris quibus bomo foict fc ccfcnDrcc ^ y;cviij> 
vocabulisptinentibusaö attcm nauijanoi 
'oc nominibus manfionum m quibus bommcs folcnt mo=s 
ad ct quictcm babcre ?c^;5iup 

^ Oß nomim'bus fismficantibus partes coificij babitauoins^ 
bumanc 

^ De nÄfftnibus fisnificantibus coificia facra in quibusT)0=: 

' mo Dcum foict orace 

(T Cc nominibus fignificantibus vtcnfilia fuper quiblisuibi=s ‘ 

' CCS ^ vcgcö vcl pcelati folent fcDcte ct iuoicarc 
(f De nominibus fisnificandbus vtenfilia m quibus fFsTer^ 
^uabiles continentur 

tr öe nominibus fijmficantibus vtenfiHa quibus verm ut dr^^ 
'cacquos 

f "De nominibusfignificantibusmenfutas nccelTadasprq^^ 
municationc cerum quibus vtimur comum'tcr 
^Dc nominibus fignificantibus vtcnfiUa Domus 
^ De nominibus fignificantibus fetuatoda ct mftrumen tä 5=:* 

T ticulada aD frumenta ct pafeua ' 

IlfDe nominibus fignificantibus mllcumenta pertinentia aD 
curvp ct quaDrigas rfviij* 

iTDc nominibus ruPriconmi ct mftrumentorum* ctccfunirt 
' vaforum rufricalium plurimo:^ l* 


’c« nomibuö figmficanfib^ ca quc gtfnct aö fcriptc«c6 luj* 
'Dc fabde ct raftrumenüs cojum JGut 

Ä fab ^^5 Ksnad)5 ct hillrunienris cojiim l 

mutarijo ct nillrumcnüs co^iini Iv ij* 

^Cc nominibus omamcntocum a rnftrumcntomm pctStT^^: 

■ riumaDculcumtci ^ ^ Iviij* 

^ nominib9 Ub^o:^^ ccclcfic pctüncndü ao cultuf tci 
'oc nominib^ vbi folent fcpclite co:pa bumana Ixi* 
’Öc nominibus lococum ct tn(lcumcnto: 52 .pcnalium qui ma 
t^aroribus pcnc mfiig:untur 

’oc nominibus mfttumento:^ quibus lufotcs vüint Ixuj* 
jDc nominibus mftrumcntocumarti'fidaliumqmbus vti'mmr 
ao confon anrias muficalcs 
^TOc nommibus cultorum agro^uni ct cocura^’quc pcrunct 
^aoculmmsagro:ü • ^fÜl^ 

^Dc nommibus figm'ficanöbus ’potus fcumanös ct qucpd 
^nsnt ao talcs poftis ct Oe rnftrumeuüß ^ito:i;j* 

nommibus möllito:^^ ct mdrumenris co:^ IxM]* 
iL^c noib9 pifto^ a co^ mftrumcto:^ q princt ao cos f^tj' 
([j>c nommib9 cocozü ct coju quc pcrrinct ao cos 

e c vocabuV carrrificu vr lailcaru a mftmmcös 

c vocabur pifcato:^;!, ct co^ mftrumcus fcßLi_ 

^^t^c nommibus vcuatoai ct comm mftrumenris 
C Oc nommibus aucupum ct com mfttumenris* 

C^c nommibus ceroonü ct co^u q ptinct ao cos* 
ir^nomTnib9 futom ct com mftrumcntis* 

noib9 pcUificu ct fartom ct com mftrumcüs* 
noib9 mcccatom ^ co^ü q princt ao cos* 
f[*(^ noib 9 munliü ct vanom fcu vagatiu bommü 'T?:^i|* 
fenominibus to^tozü ct malcfaärojü* txxvTij* 

iT Oe noib9 balncatoeö ct com quc pünct ao cos* Ixxix^ 

IL C« mcoids ct coeu q ptinct ao mcoidnc artcs* Ixjdx». 

(li Oe nommibus magidromm m fdcnd js hberalib9 ct cOmm 


I xxvi * 

lxxvi)< 


C ^ tioniib 9 ct co 2 u quc gtitict ao co6 
öc noibp fapictu ^ ptefurit liif a Dubia ct occulta 
^ De uomtuibuö ofFiao:^ moicu ct opum ac aliqmm que co 
cürrun t ap iupiciariam paufam ct cogdtjonem • - 

C* t)p uoib9bigrmtatü ccclHaftica^ ci 9 Di^ \ xx^^ 

(T öc Tiomniitos pianitaru fcc^adum pföna^m 
^ ^c. uoibuö fi 5 iiincääb 9 ODiriocs boim ^ipqoeu* tyx ^x m 
uommjbuöpeqfiffionuni* ^ 

nonittiibuö coUcäimö bomniutti* 
uotumibuö qu^uDatu cga^tuDnJuni* fexW* 
nomTnib9 quaorupcDü fepm oeouic alpbabed , (t)* 

uommibus auiü Pm oeDnic alpbabcti v yü* 

(["fc uomrnibuö ptfdutnt - 

^ ( e noib9 veemiu ct fetpentu Pm oebic3 alpbabeti .. 
i; 5 e tiomtuibus arbptu m ^nctalWccutiDO m fpcoali Pm oe^s - 
ff'i >mcm alpbabeti: 

De nomnnbuö gmmmum ct betbarum fccutiDum oepmem. 


alpbabeti^ 

... 

baubtv€ft mcmlKU 5 ammalis m quo 
fenfuumtamoctmoium ^ tntaioaim 
ana poautit ctp« qölfiimtur altmmii 
oidt a vctbs capio-qnia capit cogtntio«« 
re^^i per (ctifus.'f el öidt a capio qa em 
fctifus ct oineo pbantafic mitium capiüt 
ta c)c CO omnis taufe ‘eigene* oritur^ Jo» 
etims a}parcfit.-€t qiioo^ caput p®^^ 
pdudpio ccilicut oidmus m capitc KbtiftriptS dt to dt 
in pdndpiOv(IluäDO (5 ponitur proprindpah vl ootmno 
altctius vl’ alio^ificutoidt vir iftcc caput muuws-vn 
vcdus^pdndpiu caput tftpats ccepotis «i connnatut* 

Caluidum ^ 

dfeluides glacj . , , , « - 

(Cdnis bar fl & fifcofe ptlofttase^c fumofe U^ifiuitat« 
nafccns <1 per foeos pettis poanftens ct calocc natntah 
tpalfa €toidt accenofccunoü voccm-.fcoqnium aD% 
Äationempotius oidt a oiftctnoqö fignificat oiftmg 
ucce vV fepare qaia bommesofftdo pc^nisab inuiccm 
öiftmgunt a feperät “ot «eult’jifiöcrus-'i iptic crincs für 
mulici^j vt 'oult bugo fic oictus quia vÄia otfeemütut 
vii v«fu3. coma qecupepis cobbtiiubafiuc leonis 

f q (EcfaricsbominiscdmpeopacmuUcds •K^uius'i illius 

"Tene eidtut elfe capillus- ' .... , 

f t büectex is-fcbc^tcU €11 fummaps capttts m q capiUt ab 
' — inuiccm eiftmgant-'t eidt a vetto qa ibi pili \«e(unf ct 
oiltmgf.nair ab inuiccm^ €t quanooi^ \)ettcx funntnt 
pjo fumitate montis vcl alterius m- 
m 6 (Capillus locb^ft cöuolutiomalto^j crimum wl pil<^ 
— €t eicif qnafi capitis pilas ‘od quält cap'.cns pilcsieco 
fadi • vt Cccojcm pteftant i ccccbeum aouerfus ftigus 
muniant t afolc ecienoant- 


(pffoUum j; 

ni ö 1^\9 H-c filu criiriu fingracc a Cndt pcl9 qa öe pcllc 43 *■ 
Gicruö 30pfF* c dcuaüo crimu tu ätcrionpt^capi *' ceoit 
riö vr dl pilo:^ plicat«ca*^i)idt a drriti gtecc q6 c.totiDß 
te laric:qa ill.i cim'ü d2uaücric v:a foUt pdsicce cttoii=i 
Dece-€t in oidt drriö rdc öcclniatomö iö c a lauoa Icz^ 
qöa3fpc6 auto bÜ6 tale dcuatiotic pcna^ ni capitt-S)if 
ve^fae^CDrno caput drrie volitat^ pe: acta drris* ‘ 
f q Gcfartcö rotbat* cmVütuDOcamu pdfo:^ aöOJtiata ct c 
4pric wo^*£r oidt a ccdo. 4:ut iöcui dl qp hidöccc* 
f p Coma fcbopfF- £11 tu ilütuoo crinni quaUfcuiK^-ct oitf 
a conto io*q6 fignificat ni ocotncm ponctc ct ocnacc quva ' 
conie comant bonuncs io dl o:nant 
ni ö (Cincrm9 vwcdocl* s>V Itaufbat^c collcdrö crimu p vnä 
■ tctojfionc'papiaö aut cndt q^ cidm fint crmcs 45 li?:c öc=* 
penoctce ficut cc capttc mKc:^^^ £t potcll öid a cmctm^ 
q6 dl mtcrio quarumlibet rerum |poedonali6 
f p udea 30pfF*c fttmcularis coplicaüo mlicris capUo:^^* 6t 
oidt qfi tria capics vl qfi tplicata io c tres plicas büs* 
vnOe vctfuö-®ctacacura mulieribus dl fua cuia* 
m t JFrons (lim»^6ll pars capitis antcrioe fupee oculos ao cd 
ncs peotda-6t oidtnr a foris quia dl m apto 
n t Tempus oris fcblafF^p quo qai^m, oiffccendalitcr oU 
cunt tnnpuS‘ ct dl pars capitis lateealis ab oculis 
ao aurcs pteufa-Stoiduir a tcpco vcla tempusre^ iÜa 
pars tepet ct vidTmi mutatur a colore ao frigioitatcj a 
ccouitfo ^ab bumoreao ficdtatcm ct cconuetfo.£t no^ 
ra q? b’agc) öidt qufeam ^oiotc proipfa patte capitis 
confiicuerunt Dicere timpus pee ^ q6 finc Dubio meW 
cll-Didur ciiim tcnip us pee e pro illa patte capitis et hi 
alia %nincationc*vt m voce nuDa fit ibi Diifcteutia* 
n t ^'ndput veicbeU 611 titptemap.its capitis feamDum »r 


Ifffolium ^ . ij* 

aliqefco fm buffuitioncm cit anterior feu prior pars ca 
piriöv^t CO ponitur a fincerus a caputtqa ifta pars c fm 
ce« a puta et patens eft iptet piloeum abfenriam* 
n t ©cdputnac^velneD* poftcema.gs capitis vel c5=: 
ponit a nomine ocrious*a*um*<i caput jqa cd oedoaa et 
pollrema ps capitis* vel coponituc ab ob a caput quafi 
cotia caput* vel qa capiti fic retroefum vii veefusv^inss 
dpur eft psrma ps capitis oedput^ma io eil vltrma* 
n s (Craneum birnfdDaU^ll olTea ourides capitis cuj cece== 
f p (Cran ella bmm eil muoluaim* 
f p (Caluaria bauptfcbal* vel toten f opfFv €(l ourides olTea 
capitis bonrinis moctui a crinibus Oe caluata tvnOe lo^ 
cus caluarie oidt Occollaoi jpter caluarias capituoedfo 
tUvSt oidt caluaria a caluo as*qa a crinibus e caluata* 
11 ö Ceccbi^birn.ällfubftantia in ctaneo capitis clauamq 
originalitct fcOet a fituatut virtusam'malis-fdiicet virtus 
fenfitiua ^ ne cerebrum leoatur ouride ollis natuia mtec 
ceceb:u actaneum meb:anulas coBocauir quarum fdlic3 
c;cterior q aobecet olTi fc3 mterior q moBide cerebri tägit 
f p JDatamate^auirecbimfi^a! , 

f t pia mate? Jjnnccbimfdoal 

ffades antlit..6:|l anterioe pars capitis a coBo furfum p 
tenfa*^ eil immutabilis babitus anterioris partis capi:* 
tio*a oidtur a fado quia ibi eil fig^uta totius bominis* 
m q fultus an tlit3^a)anOlun3’. ®t eil varius a mutabilis ba 
bicus iBius partis fecunoum variam anime affliärioncm* 
vnOcbomolempet habet eanOem fadem non tarnen eun 
0cm vulcum^^t oidtur a volo vis quia voluntatem ani 
me ollenoit vnOc verfus-SJultu talis ctis quaiia mente 
geris* 

s poilusaug-.iElloc^anum vifuS‘^oidturaboculoocu== 
lie qö figmlicatabfcoiiocce * quia abfeonoitur fub peile 


(['folium \y 

dlioj^imc aliq mcßöcüe iiriadc offen f:6c IcOa t vF iocotqa 
b3 lum 2 occultu iodi fccrctum x>V nituo mtcr pofitum- 
f t Albago imsaujcweiiriu^^^llc^ctctiorgo globo li oculo 
ru cladtaö ocro:^:fcu glaucitas m ocPo^J^tcm etiam 
aedpit ytenui polKcula pupilli oculi obtenfa que tmpe^- 
oit \>ifu3-augenftl®t oidtur a nomine albus 
f q Ades gefe^- {Jn ^ofito cll acaimen oculi m quo con^s 
fiftit virtus pctceptiuaipfius oculi- €t oideur ab acuo is 
et etiam habet pium figmficata^vnöe veefus - ©l ades 
belli* cultelli* vif as* oce Ili 

f p pupiBa aagapffcl*eft mdma feu meoia pats oculi m qua 
fenfus vifibilis tedpit et rnterius ^lunoatut *ct oidtur a 
p;paaun‘*io e!l paruustqaia parada efl ^ m cms pars* 
uitate viget virtus vifina ^ 

m t ®rbisaugcn3tub*vel augdng*8enemlitctoidturglo 
bulis*fcafpecica figam cuiufcun<^ rei- 9peo m propofito 
oidtur oculi totus drculads globulis 
f p palpcbcabeaw*mGoia coereptavr^ouära e folliculus q 
tegit ouil9*T oidta palpoas: qo m vna fignificatione e 
afnouemoaed:qma palpebre allioue niouentur aotnuU 
ccni vt afTiouo motu cefidant obtuitum 
n Ö (rGliambeave*ouofigmficat. primo moooGftiöeq?paU 
pcb:a*^tunc oidtur quaft celiuma celoastquia celat io 
cft abfoonoit oculos*9bccunOomooo eftoeoo pib^ qui i 
palpebea nafdtnr 

n s i'upeedlium obetbeave- 3t ell oeoo pilocummfonbrum 
palpebee mnawum- feeo ^fiOerus oidt q? fit meoiu ms 
tec fupecdlia qo efl fine pilis 

m s IDiccus bird augmwmcf el - angulus oculoeum m 
quo focoioa rnimunoides confluit et ccngrcgacur- 'iem 
00 mooo eft animal et lafduum fenipcc feruens ao cogt- 
tu cuius ouili aolibionicm in tmnfuc^fum afpidunt^Vi.Oe 


4f^oliu:n ü)‘ 

vecfü^. Cico cap:06 I^ircoG öculoö tranficc ipcz bircce 
f p fearba bart*^€ffc multiruöc criniam m fade ^\n ct ^idüiX 
qaafi varba quia vi'rocum eft ct non muUe^am* 
f t lanugo miomüet bart^ ßn p^ofito eft batba nouclla ct 
oidttir a lana quia moK3 eft ao moDum lanc- 
m 5 J^^'Jaö naß -eft ocganiim olcfaärus m ineDio fadri Occ 2 fn 3 
cleuatuo m q fieg^iarica fupfimrao Oe ccrcbeo expurgat 
oidt ano as-qa p nafus manat oooe ctfpuo io eftilJat 
f t jRariö naf beb ^ft fceame naft-i criä oicif ab bec nomie 
nac naris q6 eft flauiuo qui ouoo bet meatus ao nioöuni 
nariu vl' a nomme narus nari vV agnaras qöiOc 3 eft q6 
Idens quia p eas agnofennuo a fcnviusaliquiocoorc *101’ 
nates Oicucur a mano as.qfi manates quia p eas manat 
ODo: vel fpiritus v €t a naris oidt nario risure io eft fub 
fanate nares fticarc bec buguirio- jRora gp nafus cü'am 
oi nf a nomic narus qa fapicus c m Ocftrucoo ces ooore- 
‘Oroidfa noqa fp natio c Ruit putteome-vrnafusoidt 
clarior pats-ct fic tue fedioum buguirione oidtur nafus 
fccunoc Occlmarionis* 

m q 9f>eo nafusquonoam iliit quatte Oeclmationis quia Oc fe 
foemat nafurus 
m s jßafellus 

m s }Raficulus funt oinrinuriua io eft patuus nafus* 
m 6 fCaficellus 

f p ^irulanafcnrpic 3 .eftpsnafiaterioM acuta uoidfapir 
ceqo eftignislatmc qa acuta b3 figara ao mooii ignis 
fl ö Jnterfimumnafcncrulpcbvclnafcn vnOcrtat^(£it cairi= 
lag nofa mcoictas mtcr nares- ^t oiaair ao u tcr ct 
nio is q lia finit ct oiftmgait mtcr nares- 
f p GOala v\)ang‘cft catneb molüdes in faac utetaiis ct oi- 
doir ma;Cn grece io cftioainonni latrr.e vdoicuui* q ja^ 
li moiaqiria mclit dbos lo eft teac* 


iF^i^axina v^anjlrii'öiminuriuuiiia mala 
\f p ^ cna bü!?cl* * Ölt pars fedei vbi b^a md:>oat aD 
cmloö p^otenfa-ct Didfur a gonos gi»ce q 6 cft ba*ba la 
tmciqaia cft locus pzopc barbam 

sCOm ru ps fadci öcocfu tenÖc 5 ‘^ oidf a mpnco qa 
Ip^tfrcquiw c mmotu: vr Didt qfi mauoimcntu quia 
ibi mäöibolccoiungant*vn vctfus oifficccnriahs* QConö 
mcntimt^menta ceöolcr*mcn(um quo$ mauöit 

yf p (Kan pibula brnbaiUvOfft olTia fubftauöa ve:fu 6 audcuis 
las oilatata quc m manOcrioo mouctuc^^t oidöir a man 
öcnoo:quia cum lUa partc ma;cillc manörmus 
t A ans 02 V cft p2ominens carrilago ao poftcriorcm par^ 
tcm cccita» ct quafi vcntilab2um fonans ccuctbcmns <t 
ao fotamcn auoiuis tmmitf ens • ct oidtur quafi bauds a 
V22bo bauno bauasiqmabaudtfonos 
lL4L4^uricula dclm^cnminittuum 
l£-p 4 ^mala oclcplin ♦ ^ft auns parricula Dcoafum tenOcns ct 
oidttir a pm gcecc qö cft acutum lafinc : qma aUqualjte 2 
b^t acuta fig^tUv^^cD pfiocrus ♦;c^ctbmiOvDidt q? pmu 
la fit famma pars a ans fic oicba ab acuminc*£t fic oid^« 
mr a pm jrccc a acumcn lati'nc • 

* g $ „Osorismano* cft membrum animalis oegam'cum apct^ 
(umm tßdpiens a claufutam pct quoofunritur altmcnta3 
a oicitur quafi bos a nomine boftium : quia cibos intus 
mifiimus^ct cibos foris p2oi jermus: vcl oidtur a nomi^ 
nc boftium : quia ibi ingccoiunturcibict egteoiuntpr 
fermoacs 

Ins t abiam Icfft} €ft carnofa pcOis ori oefeeuiens - ct 

] n s l^abeam <{s cooperiens Ocfupcc ct intra a oi 

^ Elitär a lambo lambis :qma cum labris lambimus • vel 

labiam et labeuB cft c; trema ps pum quc alio m 5 oidf 


margc vtl cfc cxrtema pars Tcutcllc dcRc^ca v>cl a 
vulgariter fcbufTelianfiFtv jtem labaum effc vae abloto^ 
rium quäle efb alueus rii quo pueri tu aqua folent ablui* 
vulgariter baofebafF^St fic öidf a lauoq(i lauiü* vü no 
uuögccciila^labru vlUabrii margo vVtcRefitio queDa3^ 
JLutcr a alueuö eil labju ^ vae fbre cccoä*^ anqua3 fit 
; lauiü q’ millo rem lauofeoamvfe uotadrea p^nri figu! 
fieationebuiuooiä'iomö labrü vel labium qulaoicutqui 
oamq^labsu fitmftrio: pellio ori öcfctuieno^bcciöcoqa 
labeum ^tet a fouat afpere a quia mferioe pellis 
fetuieuo gtoiric« e iöeo couementcr labm fignificat itlam 
^t labium figniKcat fupmeeem peUem od Defetuientem^ 
€t quiöam oicut q> labeum fit virorum ^ labiam mulie^.^ 
Jöco qa vid afpetum babent os ^tet criueo barbc Jöeo 
lab2U3 eft virojum cum afperatiouc^ €t quia labium leni 
ter fouat jjOco conuementet cd mulie^umiquia leue ba- 
bent 00 et uon criues barbc vt viri- ^tem alabcum label 
lum et a labium labidum Duumutiua 
I F p Im pfua 3uug * ^ft paro caruofa mtm coucauitatem oris 
- mobilio et c?:tenfa * m qua guftatiua petentia magio vi^^ 
get*aoidair a Imgo io: quia cum ca Imgirnuo 
jf p <0 igma 3 mflrifcb^^Cft: caro mat.olbulc Deutibuo drcimoa 
^ ta-ccoidtur a giguoio-quia e,x caöcnteogignuutur*ffa^ 
Sraeft etiam ao Occorem ocutium*ne oen teo uuöiao bor:= 
rotem potius quam ao oenatum e,xiftecen t 1;^ 

Jm t 3 >et ts Ocutis 3an*^n: ofTca particula maudbulio mfixa ao 
tcrcanoum dbaria^patata - €t ddeur ab enoos grcce 
qu :)D efb oens larine-ct mtcr ocntco lUi qui fuut antcaio^ 
reo a acuti oicuiiCur pccrifores 

1 m t t >ieaforeo k>ov>zz 3an:quia omne quoo aedpimr boc ipa 
pc:m^niaö,:uc 


^folium . .. ’ / J iiiy 

) m Q jD gtifcaminuö FnipfF^ati-ct fuiit fcqimitcö pttdforibus 
^ fanc focttoces a masis rooinoi quorum ouofunt m Cvx 
tta matilla-T ouo m rim(lm.$t oicunti.r camimrquia ao 
firmHcuDmc ömrium cammö^^ cxiftunr.^t g? pnctcs no 
poHunt pcedoece illfe tmoant vt oonllringant-^T alio no 
nrine Dicuntur (DolomclK quafi columncffi a columna :quia 
longi q rotunoi funt ao mODum colunmc 

i.niJL^cnfmoladö ftocF 3 an vcl Fmp3an*$t vlritni a magiola 
ti ^ v>aleut ao molcuDfi a cominuenDu dlx)ö‘(t?entiu3 au 
tcm numcru Difce^mt qualitas fc;cus« P^m m vids plu= 
res«m feminis vero paudorcs.pam m vids ;cOTjtm mu 
liedbus veto x^viij^vnDc vetfus*^ ^nt bontinis Dentes 
tdgmta DUO comcDcntcs^ Uens maxillaris lapis cft molc 
^molaris 

|ti s palatum concauitas oris interius *$t Didf q(i 

poLatum a polus li* quoD iDcm e(l Cjp celumiquia conca^f 
u mi cll fuperius ficut celum-et ita m fua concauitate 
mi!ifuDmc3 babet ccli- 

Im t g aux ds ^um quanDOc^ iDc} ell q> palatum-fdlicet 
perior pars m ore animalis concaua et afpcta aD qua lig 
. ua dtos m ^lit atterenDO*^ tunc Didtur a fagin gtece 
iD ell comeDcce larine:quia cum ilia parte oris comcDim^ 

' (tuauDoqj Didtur m augufta fifcula gutturis per quam 
- vQcalis fpiriius ab intimo peärorc exiliens iD cft fonum' 
vods cmittenS‘^t tunc Didtur quafi fox ab (bsgreceio 
Cit fox latinc:quia percam funonnus vocem* 

LiLJLKunien JinDcucP* Didtur mfcricr pars gutturis qua fas= 

tn t jf ramen por dbi et potusDinofritur* a Didmr fi umen a 
fr aociquia in ea parte frumiur ct veftiraur dbaiijsxnafti 
caris- ^CD rumena vccfcc ruo is:quia p eam abus r-iir- 


(f folium , , , 

ct ^fcenoitao (lomad^u^Sf niDc oidtur Rumiuoaö. qö 
figmficat dburn Oc ftomad^o ceuocacc^aitc^mallicacc/i 
CU t faduut ammalia cornuta vulgante: mötucf cn 
jjnjJ^rguUofcblunot-oidtar mcatuö colli tntcnor fpmtum 
* Scalern ao lignamtianfnnttcnö*vt tbi frangatur in vo 

cem-^t oidt ur quafi gargulio a gamcnoo:qma pe: ip« 
“Tarn gar mms veloidtur a^tur 
jj p cBala fraSvfö mcatus coBi dbana concupiens-^ oidtur 
a guttute quanoo«^ ponitur p:ouo:ad coadtatc dbancM 
rum ct potaum-$t fic eil vnam Cefeptcm peccans mor 
talibus^ ^t fic non acdpitur bic-' f2ota qi ^fiöcrus öidt 
q> gula fit antedo: pars colli ct cerni;« polleaor 

ff p SD ua Autcmplat * cft caruncula pcntens a palata 
I F p ^ jula m fine Imgue quafi per vnam Imguam Ocfccn^ 
t € pi^lotis Dens ne quio Dcdoat in viam anhelitus ^ €t 
Didfur vuula ab vna:quia illa caruncula penöct ap mo=s 
DU 3 vue-ct fcmpct dl bamiDav^t buguirio oidt q> vna 
fignificet eantem carunculam cum vuula-q6 eft Diminuas 
ü jum ab vna ®pigloüs oidtur ab cpi i$ dl fapa -5 glo 
fa quia ponitur lupet glofam vt fit ccopculum focamis 
ipfius Imgue cooperient ct recl aDcns 
JuLtiPüttur bcL^il flDric pars colli anterior extra patens*ct 
^ Didtur quafi guttur a vc:bo garrio is^quta per ipfa3 eil 
qaiDani mcatus aD os-ct aD nares p:otenfuS‘p2t quc v> 
ces fiinomius ct garrimus* 

•JUS Ct oliam hals- $ftmeb:um anhnalis longum ct rotunpu 
capat ipfius fullmens fupet trunco. ®t oidtur quafi co^^ 
lumnum a columna : quia cft longum ct rotunDum baiu^ 
laus iD eil fullmens capat 

icis-bal^aDcr • c pollerio: ps ccUi fic e antcrio: vt 


illfiroliuni /o» 

vult »priacrus et oidmt quali ccrcbri?: via; qaia p« cam 
ceccb:uni ao mcDuüani Dirigimc» 
'Itt-S^fepatumfpc^cbd- (feft flejmaücus bumoalnigut ta^ 
ra3 ct albas *61 oidtur a fpuo is* io cll talem bumojcm 
amitte::c* 

Ln _t C^ lcgma rot3!'^(l hxmoz coplc^cionalis frigiDus a burni 
Das ao mo&a aquc-$t ponit bic jp bumoce fiuioo ct 
fcofo ÖC naribus effluenti ct cll paimitiuum* 

Ini s^I^attaKus fcbnuDccSIl fluo: teumc iugisio c frequens 
CK naribus que du ao vo:cs venerit btancos vocatur* 
IX^. JLaci^nna 3abccv^ bumo: qui zk Dolorc c^j^ois ^ melli- 

da mentis ab oculis Deriuatur*^ Didtur qfi laceias men=: 

tem 

ijBLilpropba^sfdDlunt to:^ota q?nafuta cuius fagadtas: 
1 m p GOcri tis non cft finis Dcuiairit a gutte Deoefum ve^fus 
ventrem duo mebta concaua a nccuofa quafi Duas vias 
fue DUOS meatus ab niaice3 Dillmärös* ct tamen contis: 
ga^ quo:^ vnus tianfmittit nutrmi^ta äD llomacbu3 
St Didcur ab^f os qD cll intra ^ fagrn grece qo cll come 
Cere latme quia mtroDiidt cömcila* Ac alio nomine voss 
catjt meri mDeclmabilc v ’SeD altet meatus cft quafi can 
na pe: q aam attrahitur ac: ao refri^au cocois pet an- 
belitum ct expellit ct rcfpiranbo emittitur calefactus ct 
vocatur trab-* 

^bea lun3enro:- St Didt a vbo tiaboio qa p arteria 
Arteriam eam ae: attrahitur aD pulm onem * ^cd ar - 
tccia Didtur ab artus a^ vnDt artccia quafi arta via* quia 
arcus ct angufhis ell ille meatus. 

^[f_£jCUmia pulmonis iDem .quia componi^it ex multis cm- 
niilis cardla^inis Dilatationem ct oDTiririftiontm red^ 
pientious ct pcolunDacur ctDcriuarur vi:Di(^ pe: pulmo 
nini " ‘ 
IfCoUum ^ 

f n t (tor 002013 mcteum animalis quoo fctmo 

^ mF“ct vltimo modcur quafi camcatoian gccce io oll coc 
latmc vcl ctbiniologifatur quafi cullooia omniü ccrunv 
JnOe oiminuüuum 

} n s d o 2 Cülam io oft paruum cot 
) n s l^ yoc02oiü vorb2tt3^ ^cainOU 3 aliquos c anterior pars 
tojois ao introicum qui eil quafi quioi noous venc mag 
ne intentis aoeor^^eo ^pfiocrus ctbiniolo^atu3 xj-oidt 
q^ preco20iü fttloois vidnas C020i et oidtut ptccoroium 
quia pcccft coroi ^ oft prindpium 002010 
t pptcalitas vulgaritec fptf aoe? 

f m t jR ilis vulgarim lobetaOcc 
jTpäpatica ioem 

^ jRota q> dbus in ftomacbo Oecodrus liquim oeputatus 
mdpit oc albari ot formam pifanc Cccodnonis babccc ‘Ot 
boc Occoctio vocatur bilis^ ot ifto Hlisa (lomadDO puo=: 
nam magna tmnfit ao epar que vena oidtur p 02 tala^i 3 
CO q? bumorem album aomooum laä:is oudt ao opar ^ 
Jtem nota q^ bcc laäris fccunoum buguitionc3‘cft que- 
oam pars ir;tcfttno2um illa vtn qua lac coagulatur * a ali- 
qui oicunt q>illuo mtcHmu fit quooam poBicula fn cuius 
quioeni bds lac coagulatur «ct pofiot vulgarifari Rcrnis 
magen 

. J-Pi tKil is. ^11 vena p 2 oceOcn 5 ab cpatcmmificata per Ion- 
gituonicm oorfi per quam bumor nuttmien talis m ern- 
te colore rubec colomtus effluit ot oüfunoitur pcc totutn 
corpuo 

)ffl t^ ulmo lung- ^11 mcnibcum anhnalio arum ct pocc'um . ao moDu fpongic cuiuö DÜataöonc a trcilncHonc ac^ 

rem attmbmiuo <1 expellimus m reft 13^1700:015 oi 
df qaafi pleatro a plcanioö g^cccc io eft pulmo latme- 
jni t .liccur Iclxr J|eau! cH menib:^ anmalis folioü et copa=: 
/m t €par ära} <:i qfi carn:^fu3 m quo mirrrmcritü-fedioa Oe 
codrioue oirigif ^ parü ab mipuro fiuc oucnicus ab hi- 
coaemente feßtegaf oidmr Cjfi iapir a vccboiaceoia 
da et a u omk pir io eft ignio : quia ibi ignio iacet et ibi 
babet febe calor igne jo quia iecur e!l valoe caliounn St 
nora q? antiqui oicebant iednar vV iednaooao-pro quo 
oicimuo Jcair vt oidt buguitio epar oidturab epi 

io e!l fup:a quia fu a politum fit- 
[JLp-^>itna lebcrbulm-eft mtc:iot a cocaua paro cpaüo 
p ^ imma p ouplexm i^ eft q? carnem vt babet ni legeoa 
fancti filueftd St oicut ambo a fima gcc:e q> e curuii lade 
j m sjp ccaao gaOcr vV xxaltwacbf- vl' barwacbo^fi: oireu 
figamentu}* oidt anecuoo grccc ioeftnctuuo latine 
vl' oidt quafi mb:^tuo^ab mbetenoo quia artuueoman- 
ctionio vmuiloTiccuoeum fibi muicem iiibeteut* 
jm 5 po:uo oonlllod^ vel fcbvvaPlocb-cft mimum et fvbu^ 
le foeamen m co:pe per qo fuoo: et vaporeo in fcjifibili- 
ter effluunt ct fpidtuo caapoeat 
;^n t ,(it)5>afragma p:uft vel fcbioRl - Sft pellicula fme mem^ 
b:ana qiafi pe: mcoifi animalio extremitatibuo drcula=s 
ter imata nitcr nicmbca fpititalia etmebea qae nutritia 
oiriiiic.€:t oiduir a oyaio eft ouo 1 frango lo-quafi ouo 
frangtu 3 ioell fepano q oiftmgucno^SJ'pafragma fupec 
ftomaebum j epar 1 nitcftnia vt fiimoo gcolloo ct frri^ 
003 a db.u:i)o aiccuoeiite 3 reuetberct-ct cc: pulmone} 
ab coMim mfrdrienc p:ereruet* 5 )icunaic autem Ipmralia. 
pulmo a cocmemba autem pdndpa-itcr nutriuaa iuni- 
l5:):omacbu3 cp.tr ct .nteitina ab epate OcfccuDa.ta vJ 


' IjOoIium ^ ^ ^ ^ -- 

ö^ftag^a a q6 ncjtät t)mifioiic3 fic oivP ob 
a frango qa oiftfnguit mcmb^a fpintalia a nutnttuis 
jtti 6 ^roniacb9 mag-c meb^^z. netuofü ct vilofum m q f?znno 
dbus ct potuö tcdpit ‘T ^a öigcftio cclcbzat-^t faä:a 
\h\ öecoöaonc iDud q6 cft gronu 3 a freuten tu aö mtcfci^ 
: na öcfcenöit. jDuöautcm q6 eft fabülc ct paru 3 aD epae 

tianfnnttxtur v^$t oidtur a ftamos gcccc qö cd es laünc 
I rurfus qo eil vente? quaft ao ventcem : quia dbum fu^ 
fdpit ct ao tntcllinum tianfnntut 


^tn ty pten rtnlc 3 - 6 ft mternnum mclacolicc fupctfimtariö co 
^ mitiuu*ct dl vcluo epar abozriaum* ct tx ojpofito epa^ 
ti'ö rn fimlliolattccc collocatur, ^t oidtur quafi fu|plen a 
fupplenoc vcl pico; qaia ex ofpofita parte eparis iacct* 
ct loaim conttadum fufplct 

)n t IF cl frlKö gal - $11 rntdlinum am'niah's vbi dl fcCcs et loss 
cus tcüuö amanttiöiniö et c6morioni5-€t oidtur quafi frsl 
a nomine ft)llb:qma frl dl fotlicubö feu vefica fupctflub 
tatem colode m fc redpiens ct confe^uans*' 6 t frl quan^ 
C 0(5 porritur pro Ipfa fupetfiaitate calodo oum fecaatuc 
in vafcnacucaU 

jf t C ilis gatlenbitterin-$ll bumo? frllens et amarus* vcl c 
^ frl ct irc fcöcö.vcl ex frllis comorionc pcoceCxns amad* 
taüo ^ ^t quanOO<^ ponitur p?o ipfo frUc ct p?o quolibet 
nigto a amaro ct malo bumoec.ct quanöO(^ ponitur peo 
ißi-ct oidtur ab aouetbio bis . 6t nota qy nonuri bomi- 
nesfunt fco paud. vt Didtjpliniusqui vcBccaretit quo 
rum valituoo ct vita longior cll-$tad(lc*oidt ornncarji 
mal carensfrüc oia viuit vt c clcua9-ccru9.camcl9-^*l=^ 
J f_m dill ifellis gallenblatct*vd palg-$ll nonien m== pbin 
Declinabile • ct dl vdica in qua bunior früis coBigitiii* 
ct jondnetur . $t oidtur quafi cifta ft üb* CfoKum ^ ^ Ijij, 

Ct tiota cp qojor funt bumoccs coplcxionaks* fc} 5>an=i 
Smö*flcßina*mcläcolia*ct colIcta*^^t fangiridnoti baüt 
j fupezflmtatctqma bomo couetrrit fangwnic tn fublläriaj 
aliri ncc ctta ficgwatqma boc cft: moigcftibilcv^cö mc^ 
Uticolia habet fupc^nmtatwn ^icolcia a fupctfluitas bui 
US ddmr vcl tünc^mm fetuatur rn vafe natutali* . 
i!LjRcticuIuni !ict5*^^ft membeona arufnofa feu camofa pet 
) ini^ irbua quä plurtmc vene paruulc continuantur vnoi 
inteftinis- a ab tntcftiins qö Oe dbo Ouldtct temanfcss 
rit cx{0:unt a epati ccoumt* n bcc vene vifcia okuntur ♦ 
a Didcura nominccctis-quia fimiKtuOmc habet atie*ctia 
cd tnoumentu capitis mulieris c;c filis cädDatis artifido 
fc faft:u V fila pipm tianfparcant vulgariter geftriePt 
bub- etiam cd fporta ^ cedibus cancellatis ao Oefeten^s 
öum in ea ces preparatas vulgariter irtct3v^ria3 cd oi 
] minutiuü a cethe^^co drbus habet etiam ao boc aliaj 
figmficationem Oe qua datrm patebit* 
ln 0 Jntedmü mge vodo vV geoärm- ^ membru concauum 
paruu3 quafi canale per q6 gronafugfluitas dbariorii 
a domadbo öefeenoit ao anu*^^ oidtur ab mms-epiiap^; 
te mteriori corporiscontineüir^ $t fdenoum q> ioeo 
dm a longis neribus m mooum drmlorum funt oromata 
vt fufeeptas efeas paulatim oigecant et fuper aooitis 
dbisnontmpcoiatuc* 

I ^ifeus eris-tiagenfingeweio-feo m numero lingulari a 
ro cegitur-fco m pluiali vt bec vifeem ßgmficat mtedi^ 
^ na et alia mtetiota^ ^^Oc ^fioorus ctbnnolopatum ic) • 
oidt vifeia non tantum mtcdma-fco quiequit fub corio 
cd figmficatv^t oidtur a vifco quia vifcola funt $>co 
driäre et afpropriatc loquenoo : tune vifeeta folum oi=s 
cuntar ida membra mtecioca qae folioitatem babent et 
carnofitatem et fangumcm*vt funt cor-pulmo- epar- et 


^ 6 ( Dmenm wani vrgtoarm^cfi: nrcftrnu fplen a ceacs 
)ti 6 ( l)niafum amplii i latu q6 alia nitcftma muolmt vt fac 

IIQ XCirbuö cuö» $t: oiditur äbo a boma grcce q6 c fttor 

latic:qa muolmt fttioa mtcftma- 6t frieuDu q? illuo mtc 
ftmii alio uomic oidtur dtb 9 -q[ aliouomic ma|puenüs 
{n a p lxä ^Ku bld gcöärm figmficat mfta gua mtcftma am^ 
imKu-^t öidt ab ^los gtccc io c obiioluccc qa i ca füt 
qucoä obuoluüouc6-i)nCc alc^auocj ^liaDcclmat 
|iij 5 ^;cta odö g^rof mgcDarm*figfkat mtcftma magna ^ 6t 
Didt ab c^to aö:qa c;cta Fadüt ventrc 3 mva ftacc iö cft 
a^arctc a cnnnccc*^! c tantü pralle niii- vii alcxanö* ncc 
/ mfi pri-^3 tnm0cduatiomb9 mucnit c;ctu ctüv|3ota q?i 
pfeäio aniali funt fc;c-mtcllma*Diffcrenria fta^moic et 
figam^-^t hoyi> pma tria fimt-c^nlia ct ftriära fco longa ^ 
<i 4>icuncur ^lia.^co tna poflcaom funt gtolTa* ampla* 
ct btcma-q;: pzimü mtcftmum oidt monocfm vcl cccu. 
qa ftK dbario^j no oitcärc ptiäfit p illuo ‘.fco ccoit cxics 
m bolhum fn quo mtctftiöt-it illuo lOcm orbue cc fac^: 
cue a mtcftmum roamoam nommatur 
jn elt ntcftrnum 
JL 6 ( toonocrm blmoctman 
_tn e ( Dtbue 

jiLö (^ohie Prume? oarni vcl f at oarm* 6t oidf a colon gcc^ 
JLogaon cc lo c mtcftmü latinc 6t m ifto tcftio p ct^ co 
pHcationcm fiuc couocarioncm ftde gcncmcuc pafiiQ quc 
coKta nonrinaturv^ccunoum mtcftmü norninaoir ccä:u 3 
, a tcärituomc fuc figucc 
|jij5 JSntcftmum ccärumfdDiccbtctoarm 

poocx areoarm» 6t oidmr quafi pcOcx a pcoof quoöcft 
fctor:qm^ fttiöum cft -St longaon oi itur a löngue: qa 
fua curuitatc protenöitur ni longanv €t 


tf folium /oij* 

nota lan jaoncll c^ctrenritas vltimi mtc!bni que alie no 
ntincDtdcuranue* 

]nLS JLumbus fXctbzat. ^ilniibni 3 m cozpe annnaliö m qua 
materia gtnecarionis colKgit a coferuatur» vP cft fcOes K 
bioiniö fc} ren vV lumbi vt m ipofitoacdpitur funt car 
nes ipfi oojfo mterias aobet entes m quibus ouo cenes 
tan^ fupculdtris collocant Otcutlubi a vbo libet jßä 
m viris caufa libioims et co:pc voluptatiseft m Irmois 
ficut m mulieribus m vmblico* 

|m t R en niec^^ft meb:^ carnofum copariru qfi rotimoum- 
vr ob Ion ju e?c multis ren unculis copofitua vnoi^pm 

g aeome muolutu at tamen madlcntu pee q6 vrma co=» 
ta tranfit ao vefica.fe alio nomine oidt rien cnis^fe 


oidt ren qfi rien anomine riuas da n oe nnmüoi riui 
fluut a Ocriuantur a qblibct anial babens renes babet ou 
03 cenes ^ aobeeent ao pofterius ooefi pofici literalitct 
fupee Umbos* 

jf pjipcficablatccv€(l memb^^imcoepcammalis cxmcmbea 
nula dccularitct figuratu receptiuu fupfluitatis aque te 
filientis e;coigeftionefccuoa ^ collata pe: cenes e?c oige^s 
frione quem epate celebeatur Jpota p:ima oigelVio ce 
ieb:a(ur m IlomadDO - ^t fafta ibi Decoridonc illuo q6 
gtolTum a ftculentii 'eft Defeenoit ao mteftma- qo aute3 
ell fubtilc ^ purum aoep:p: tranfmittif ao melius Oepu:* 
ranou ‘libi nutrimentufecuoaoccoärione oigerit^ bu^s 
mo: nutrimctalis qui m ftomaeb^ aliqaaUtcc cepit fieri 
albus m epate incepit colore rubeo col^ri-6t tue fan== 
guis puras a coueniens nutrimenta oifFunoit a effluit i 
totu co:pu3 pe: qnoam vena pcc longipoine oo:fi rami 
ficati q 4 e oidf hlis Oe q aa oirim cft .xco m pum fup^ 
fluitas ^ aquofa tcanf mittit pecmoou ccfaoationis ao:e 
nes T abinoe tranfit aoueficap qaeoi nuifibiliafocamia 


(ffoHuin , , , , , /iy* 

qui pori oicunt vcioices^ct iii^ c^cpcllit p gttiraüonis 
tucbruTTi*$t Dicit vcfka quafi vas aquc 
jtp t "^dDiccs blatc^locblni* ^uut pua fbtamia p que vriua 
p moDum cefuDattonis ttaufit in vcficaui* oicitur ab 
jtn s Pumerus aebePeU^ft ps bomis collatcta=: vriua 

lis iuterm coia collo et btaebijs* $t q6 iu bomtuc oirit 
buuiem9 iu bruto jjpottiouabilitc^ oirit aruius^ct oidf 
buuicrus quafi aruiecus ab aruius vt effet oiHuictio bo 
uiTUu quorü fuut bunicri aD aniuialia quaDrupeoia quo 
)ni s / Krmus bug^ runi fuut armi 

^bria fiebpaiu* q6 iu fiug^lari uou iuuemf *kz> tu pVi - 
tbck*arü* %m'ficat mcbta ofFidalia Defcruicutia motui 
|)g^niuo perlecto que quafi quatuoe coluuc tota3 mo 
lam fuftmeut et fubpojtaut quibus ^po^tioualitee i bo 
mtue DUO btuAia et duo crura fuut-vuD tbcla polTet fic 
Deferibi ^bda ell rnebrum a truueo aD motum aialis et 
opatiouem uatutalitee oeDtuatu ficut eft brad^iu grece 
iD e curuum latiue quia tu meDio fui curuat a.D mtra vel 
Dicit guafi bataebium* ab arc grcceri*fo^te latiue quia 
(bracbia fottia fuut peopter muficulos qui fuut iu eis 
).f ,p S^iia*vo 2 Dcr arm*ell ps braebij iuferio: mauii attiges 
^ Gt quauDO^ pouitur p toto braebio* ‘^uDc legit q> fi 
meou accepit puerum iu vluas io c braebia et oicif ab 
vlcifco? quia cu vluis iD e braebijs vlfcimur uos vV Di 
citur ab vlueos grece qD ell cubitu latiue* 
jm_J^acertus*b\uDcr arm-4ll ps btaebi) fuperio^ a truueo 
coepo^is vfq 3 aD cubitum ^tcufa Gt qu<^ etiam pouit 
y toto biacbio $t Dicitur a lacero as*quia illa ps co:^ 

' poris apta ell aD lacerauDum a viDcf quafi De coepoee 
lacerata* 

(pubitus ti*^cubog*ell pars braebia meDia rtf!c?fa*ct 
Dtcif a cubo as* qa aD cibos fumcDos i cubito folemus 


ffoHum lix- 

cubate 

/m 6 dOufcuIus muf btat- qucUbct pars animalis camo 

hns 'C bocus fa ct netuis littetalibus ct ftriänlibus tr.tcrclu 
fa et tti %utam rotunoam fiuc m longam teoafta • 
oicimr mufculu? a muciuif fimilimome quia latet m 
bris ficut mus m terta vel quia oifpofitum eft ao fimilim 
ornem muds ^tiam tboeus oidtur a torqueo es-quia l=! 
bi vifccia torta vioentur* 

M a* ucbffen vcl arm vcl vcttacb*^t Didmr ala ejuia 
tn mooum alc motue bacWj ibi mcboat 
(f p /ffcella* vtiCierucbneii* CtDidturquafiafdllaa vccbo 
Cml ^^bbircus dllco* io cft moucrc* quia btaebia ibi btne 
uiDc moucntur ^ oidtur fubbircusquafi fubtus balxus 
bircum lO ell fetorem birdneum* 

/ui Ö 'Cmnicu0*Fut3cl Rdfcb*^ oidtur a verbo dtiHo q6 
ao rifum vcl ao lu;curiani cotidtat perta^m* vul^arit 
Fut3len • ct fic cft ttanfinuum /^Ko mooo fig^at tremc^ 
ce-ct boc ;rptcr teuriam vcl iocm cft mecb^ri ct fic e 
abfolutum |jnOc titillus cll locus animalis m quo quis Oe 
fadli tidlatur ct ao rifum p:ouocatuif ^uuines enim meo 
loco taän Ocfadli condtanair aorifum 

j f p d^anoula* tru^»vcl vnrcm cx crefeentia cgtimoia 
nalis que nafdc^ fub afeeUis ct criam m ali)S memb^o^: 
rum iunSburis* w mul rodens cx fuperRuis humoribus 
inflatur ct nafdtur $t oidtur a nommee lans quia figura 
babet glanois* 

\f_gd^nus bant-^ft o^yanum vine contiguum qumq^ oi 
gitis oiffurcatum* ct poopric loqueoo folus bo 03 niaii 


f folüim , , • . . 

cctcris ctnm atiiniaUbuö nata arma iicccITatia p 
C«ltnfiotic fua fcnfuum fingVo:^ %to bomini Dcöit utx 
oncm ct matiuö fi fakicat arma ct inlhumcnta omcr =: 
fa it«o manus öidt oagatiü o^gano:^ ppttv ^ccl 
kntiä ämitiiftrariois* ct oicit a munib is»qa munit toz 
pus vV a mutiere qa ipc torius co^ts munus c ct omi 
bus alijs mebds munera Dar jpa eni dbü od miniftrat 
tpa ogat omnia at^ oirpenfat quia p ca accipimus ct 
IF p Q )cirt:cra*gcrccbtc bät*ct oicit a DO as»qa ipa Damus 
* Ö)cxtta* Dat impignus pacis ct intefte fiDei ct falutis 
, f p ^niftra*glincf bant^ct Dicit a fi'nco cs* qa rem finit ct 
fj2 icua*^miittit % Dicit a Icuo as*qa ipa eft apdoi aD Ic 
uanDum* ipa enim poetat clipeü enfem vt Dc;ctcra c^pc 
Dita fit aD agenDum 

f p Palma geftrachu bant*c manus c;ctcnra St Dicit a \>cr 
^ bo panDO is*i*apicc vcl Dilatare* vn palma quafi paufa 
quia fic apta et Dilatata c?ctcnfi's Digitis ct c;cplicatis 
Palmus*fpan ^t fm aliqs manus claufa iuxta ill6 '^cr 


m s 


ram palmo concluDis ^d bdto ct buguitio Dicunt q? 
palmus fit fpccic$mcnfurefc3 Wcnfio manus apoUicc 
\)fqj aD minimü Digitu ct Dicit a palma* 

[in s p ugnus* fauft* dl manus conclobata vt foetioe fit aD 
* ^ ct Dicit a pungenDo qafadmus pugnum ct cuco 

^ungjimus* 

wsj^gillus* Dicit parua pugnus Diminutiuu a pugnus • 
r]p~^la*inncrbant*c intcrioe ps manus ree Vas capiens ct 
^r* cofcruans*vnDe quiDä* vnDe verfus* ^mmoDio rcDt 
' vi^ eil vna vola feienDi ^t fccuuDü buguitionc Dicit a 
verbo volo fm fpeculum eil pdmitiuum* 

(tn s ^^tus*finger*^ll metnbrum manus c;ctrcmum c;c tri=: 
Dus’artieVis colÜtutu ^t feienDü q? in vtra^ manu für 
quin(5 Digid apto q Decenti oeDincoeDinati ct Dicuntur 


Cfolt'™, , , , ■ 

Digiri Cf öecigiDi a öecc qa öccc in numcro funt vcl di 
cunt Dccigitt-i-Dcccntcr mdtx a Decc3 ct luärus qa Deccn 
öffimü o^Dim bnt’^daiDü criä q? no folü G;cttema mcm 
bia niatiuü vocät oigjti P cüä c^trca mcbta pcDü g;c tri 
bu5 arüculfe'coftitut^u^a iÜD vn vcr^Ao limc Dtgi^s 
tos tcftirit vita fuos* ^ tue itcrü Dicutif Dtgiri Detc 
fuui qa Dccctcr löän cdftut* bwt Gtii Denariu numerü ct 
fiu t |io[le;c-Do Dielt a vet*pollco cs* ojDnic Deectiflimu 

c;c CO q? cctcris ppoUct m virtutc* 
p t JuDt/X ici3-3c>9^r*ct Dicit ab officio niDicr.nDi* 

\m ^ QOcDius-uiitlet it Dicitur fic a fitu* 

\ni 1 Aiiularis*s^cltfiii^r St Ditit ab co q? i ipo gcrit ätiul^ 
\w r Auricratis* ocgriibel* fic Dicit qa fua puitätc valct {iD 
icalpßiDum aurcs* 

Jin j "^pnguis-na^beft eocnca cxcccfcctitia vcl fubltautiala 
ta eoopics Digito^ pulpas extreas ^ Dicit qi ougüis 
ab enix gcccc-i*vuguis laric Sjcl c ctiä co^nca fubftan 
. üa accuta q cxcrcfcit moidtis pcDum volocrum anima 
lium viucfitiü De tapinis ^d vn^fa flaxo vV bwff-cft 
cocnca fubllantia p natura änata pcDibus animaliu ma 
fuctoeu et no viucntiü Ce lapinis* lx)c fiuc buiufmoi 
pcDesfint bifFioi feu folioi ct non fiTTi * 

/Jn t pGctus*ocis-piuil-c ps anialis antcrioea coHo aD 
J t Iotax*acis bcuftomacbioil^tata^ct Dicit apeftois* 
qa mulieres in peftote folent fibi peftere crmc5*vr oi^ 
cif quafi pleärus a vetbo pleärois* qa pkxu-i *p moDü 
virgaru opofitü eft rritcr eminmtes ptes mamilbrü qD 
aut pcä:us Dicit qi peäci totus Stbimologia eil ct non 
opofitio St caDc pars a grecis Dicit peebus Pm fignifi^ 
catiöcm a fpccio eis* Alia qoem anialia bafenf peärus 
aD tcriam Ofpreffum vcl ab afpeärii remcmm* 55 cd bo^ 
mrncs pates ct erectum babent pcä:us x^tputc plenum 


^lolunii r 

' rotic ct lO^o non iHösDitmnutiuuni * 


n e P^tufculum♦flc^ncbruft•iocftpamumpcall5 

cllüla pö anterior coapis que c a collo aD 
ftomaebü quä nos öidmus arebam quia ibi arebauum* 
xz> eft fccrctum tenet cuius eminentes pulpe mamilk öis» 
cuntur mter quas ps illa olTea- pectus oidf Ccxtcta ps 
et leua colle oicunt oidf a tbo20*cubili* qa m tbo^a 
ce ptes mteriojes tanqua m aibiculo collocatur bec bu 


f p ^ ofta*rip*q& m finjVari raro mucm’t fco i plutali colle 
' ^ ärum*^ figirificat ofTcas fubftanüas qi virge membta 
fpmtalia m peöroce concluOentes ^ oidt quafi cullä a 
cullooio qa collis membra fpmtalia aillooiuntur* 

{f p fcPamma* out-cll membrum lactifluum mulieris St oi- 
dtur a mala quia rotunoum eil ao mooü male* 

^£4? ((Dämilla oiminuüuum*Dutlm*ct ^zk eil viro^ etma^ 
ma mulierum* 

^p |'apilla*voart3*vel oiitlms fpit3*ell anrerioe noouo mä 
^ me quem fugens vetus habet m oee ^ oidt a papo as 
qö fignificat dbum cfi fotnm fummerc ficut Fadüt pueri 
laftantes vulsariter*fdDmat3en* quia pueri papant oü 
laärantur* 

|m t ^lxr*cutcr*a|peopdateoidturmembrülaä:if!uum ani= 
malis bruti vt vacce capre a cetera pomcur etiä peo mc 
beo lactiHuo mulieris 3u W iDuo €t vbera que fu;cilli « 
et oidtur quafi puec ab vua quia vuioum c et bumocc 
. laftis plenum in mooum vuarum ♦ 
if j> Pellis*fidDbaut*et oidt a pcUo is*quia extrema miurir;: 
^ corporis tegenoo c^cpellit* 
iL-t ^uti6*mefcbcbut«ct oidt qi cotis a coti grcce-indfto h ■ 
s (fodü*koer* et oidtur qi carium a carne qa tegit txa c 
et Cecarne ablbabi^r- 


M tams fe5>t*c po anialio a qua Tucipit mcr 9 \>V ni q 
^finit uiotiiö*^! aliuD c öextrii fc 3 a quo niocuo itidpir i 
aliuö fimftnl fc 3 tu quo finitur nict9 localiö da Oexttu p 5 
priu3 mop p9 fc ttubit fmifträ partc* ct oidt a laceo C3 
cj!ua noble iaccnribue TU CO later- 
ln, g, Cpeuibm-gli'o-c ps auialie corinua aa9c tuome vu:i 3 - 
SDcl c pe apialie ao ccrtu vV p^nil offiriu auiali a uafa 
tcputanl’Ct oidt a uicdor irie-i-uicururo qa pulcdmoo 
aialie cofiftit uiOcbita mctifuiu ^ocdouata utcb^o;!. ao 
\n\ q Artue*g^tace g uo-c uicbnl auialie uia^ie co=: rumccni 
pofioiut c,x utultte mä:ri3 ccrigiiie fi'att c totü bracbiü 
ct tctu ciue-ct aro tcpir tu fi'ug;l'arict oidt ab avceo ce 
quia i arm plurce pue iüä:urc p uctuoe coftaugunt ct 
» artaumr ardculue- 

\mji-^rücre oiminutim-gliolnido e pu9art9-vu oidt papi 
ae q? art9 fuut mcbta tuaiota vt btacbia vr crue- fcco 
artiaili fuut nicbta niiota vt oigiö vV ptce bigito^^ 
j f t ^ äpag'O^g'lctcb ^cl gUofingcr^c oollig^aft'o mctcosup 
^ uecuoe»ct oidt a copag^o ie-i-iugb qa ibi c uiucfa uicm 
:p_^ettcbta-^^ldcblui nooue grofiioj ofiiil co bsotuni 
jii4 *^ctübulu jlobatocil vl' oe ntcDiätc ofTa aliq oimigü- 
mr vcl cft ipa imdtiita ofTuiui 
(De cITie-bciu 6111 oundce tcrrca caruc u wiofq’ fuHctäe 
^ui cocpc auialie $t oidt ab oe orie qa tu orc ct no alibi 
i co:pc auial’ a^parct ofla alibi eni vbi^ oe camib9 ct 
jfü QDcouUa utarcf :c büo? vnä:uof9 in viiceab9 cooptu c 
olTiüocauitatc ccclurue £t oidt quafs tu mcoio lataie 
\f p Pucba-rucfcu marcft €ft nicoiilla tu nicoioooJi fpiue 
Ococfiiui a capitc ptcnfapcr qua viriue nicüua tou CO 2 
pod comunicaf ct quia a ccrcbro fumit ocnnu ifpimr x?er 
ao ipiue ccrcbd moUidcm ct ccloucm- 
jfjt ardlago- (Crufpcl - Qit pare r.crao ouno^ ct oiTc 


mollio? qi qSoä mcoiu rntcr ticruoö ct öfTi ao pfpkuis* 
täte acceteno ß no attigcö ficut ajpatet i auritiiö ct m 
fcrfim'o nafi Q( m e^ctremitatibus coftarfi ^ oidt a ca 
cco e6*qa catetoolo?« oufkcHtur* 

If t ^ ro*lcibfldr€b*g(tpsammaltemollio ct tenerambei 
c^oriö que p iietuoö offibus alligaf ^ oidt quafi cceo 
acrcosgtccciocftcarolafinc . ^ 

i f p j Milpa^bcerigs Rdfeb^^ftcaro fine pfngiicomc de 
^ caro m c;ctccniitaribuö 0!gito:52.«ct ficut c caro tumfea ^ 
groffa btacbio?ü ct ttvm fe oidt quafi palpa qa talia 
caro palpat ct ccfilit vcl qa i co viget virtus palpäw • 
It^ t H!)cntcr*baucb*ventcr inquantu alimentu öigetit a ^ 
Uterus* copfumit ct ventofitatcs cotinct ct meluoit & 
fnT 6 Aqualicus* oidt quafi veutü tcncs^vn venter c ps am 
in “ö Aluus* malis in quätum dbus mgcrcnoo tcanfmittit ct 
ibi oigci^noo Occoquit omnia mteftma aialis cotinens 
ct rnuoluens-fco vtcrus oidt mquantnm fetus condpit 
ct fems poudt ^t fm m boc folc mulieres bnt vtcrum 
€t oidf ab vter vtia vtru qa oupl^ c ct ab vtra^tc 
' IC oiuioit m ouas ptes q m oiuecfum oilFuf c ac teilte 


WlV4v IlivjMvlIltM 9 V>>%W iVvVWvM ^1. V’lvit 

quafi abluus ab ablucoo qa abluit*i*purgat afedbüs* 
jpn aluus c ill6 ccceptacrm qö dbu redpit ct m quo fo? 
tesfunt ctpurgarifolct’Vnct oidt fit qa abluat»i*pur=s 
^ ipa eni fo?ots ftctcoau tefluunt* fco a^alicus 
oidtmquantü aquis buoribus mtumefdt ft oiat ab aq 
et moeoidt aqualicus ct tue oidt quafi aqlicus- vii vet 
fus Venf ofumit parit vterus-egerit aluus. vn vtcrus 
c mllcris pccgnätisict loais ^?ic ocepccis/qa ouplcx 
Rt aluus virgims-fcö veter via vV comunc ao vtmn (5 
At tu venter ct aluus ponic p vtcro» gu:rta io bcams 


( 


veter q te po:tauit Qt iteru alu^ tuefdt*f no viceuetfa 
/^quaKcu 5 ‘fcbvoetti baueb venter po?d* 

Ini ö S)mbKcu 5 *nabcl 6[ft pemmens tioDusni mcoio ventria 
> quocollig^^ vetusmatridm vteromatriöctfufdpitnu 
trimentum ^t Didtur vmblicue quafi vmba ylium et tu 
' teftTno:^^ quta tegit tnteftnia 

JL 3 Öo^fut)i*rucF*c totalis pars pofteuo^ attimaUs ao, 
in e^ctg^ dunes 43tefa*ctoidtqtourfüq:ipapöOurae 
ao mooü fa;d fo^s ao po :täou-f oidt tergu a terra q? 
i eo fupi taceni9 i terra q6 fol^ bo poteft |2ä brutä aia 
lia i vetce aut i late tacete vn i eis abufiie oicunt terg^a 
i f jL^capraTcbult* c oblatu inter büoros bomtnü et armos 
^ *Drut09- locatum* ao q6 crura brutoru et braebia boim 
coHig^ant A: oidt a feapus q6 c cacumc vel fummitas* 
vel bumcr9* qa m cacumie m fummitate vel m burnero 
|f j) ^rfi fpma-ruef g^at*e olfea colüna e?c mul coDocant 
ns oflibus ottjuisoftituta p lon3ituDic3 oodi a coHo öe 
feeoens ao clunes*ct oidt oqrfj fpma*rutf g^at* c ofTca 
colüna ex mulris offtbus cottyuis ollituta p long!tuoie3 
. oojß a collo ^fcenocs ao cluncs ct oidf ooafi fpma qa 
mPtos b3 raoiolos ao mooü rpie 
ft. 5-jntfcaprm •3wüfcbc fcbulte^^e caua latt'moo oodi mt ^ 
ouas feapulas collocata*et oidt ab mter et feapula 
Ul t ^onoile*rucFc bdn »vn fpooilia oicunt qlibet ofla per 
a^ccgaü 5 c 3 fui oftituWa oorfi fpmä p q cerebru lon^ 

50 tr aäru ftrt ao certas partes corporis 
\ m s Jpalus ruef euFnopfF* vel fptc3*f m aliqs c ps fpooilis of 
Ka pemtnes et ereä:a * et oidcur palus qa acutus cd ao 
mooü pali qui terre mfingitur • 

* CO t Clums*arf bacF* vn dunes funt camofi g^loboU ipi9 cu 
Jl t JJates ris U qb9 tanquä addtds m mittimur i feoeoo 
oidt a clüno is*i* 0 cfenoo* qa Oeftnoüt ofTa feOentis 


HC co^c grauilcoaiif $tta bicunt tiatts qi mm a nitoc 
^ ^aetsTcocooninittiniur 

J^i! $ SiiQpuen im6*gcmcd:it* c ps animalis tn qua c Iccüs mc 
bro:^ g^ctationis ct oicttur quafi vuso is 

^ c öcnuatto quo ao voce ct tio fignincatfeuem 
m s^tceus 3ctf‘C mebru gcucmriois m viris ct oidt ab er 
t ^ Ubiömofa cupics vcucrco^^d -lu^curi 

in,X ois ofo^ qua pluccs in viamorii fedt cnacc*vn 
, f p toentula falomo*vmuct mulieres fadütapcllararcfa=j 
ff s : )riapus pientes ^3 oidf vetetru quafi viritrü qa vi=: 
f t ^ 5irga viril' rorii tm c ?)idt criä muto- quia fubito mu=: 
5 Paänlusftat Oe magm'tuoic m puitatc ct ccouctfd' vii 
vetfus cumu muto* teuoitur v% genu* Jtidt ctiä 
mentula qi emetula ab emmeo cs • qa cmfnct cu erigit • 
vuOe maximiniauus Cpcnmla ftftorii cultti;c opofa oic-« 
rum t^idt ctiä priapus mcoia j>ouä:a a priafee gcecc • 
fo c ccoimccc latiuc qa iacturä bumairi generis ccOemit 
!|^lij öicut q> priapue mcoia comepta fuerit qoa vir ut 
babet fup Oe pri*^tiä oidf p drcDfcriptionc virg^a viris* 
lis velcalamus virilis velmcmbru virile Stiä oidt oa=s 
ebilus a oaärilon gtccc^i^oigitg latinc qa c oigjitg a me 
tofi^rcputiü-c antcrioe pellicula virge viril' brö ipi9 viri 
q fm lege iuOeoeu oä:auo oic folebat pdoi oidf a p 
putio as*quia fignificat peedoere 

boo*^unt globoli p quos et a quibus mafeu^^ 
{irTs ^ellicl's Imu ferne foemaf* ct cflFcäde vif tute gnacois 
^ acquirit vn niiOu aial priuatü tcllib9 poterit generare 
^ oicunf a teftoe aris-qa teftät illu ec marc q b3teftc5 
vel oicunf a teftib9 qui^ Iwut ficut teftes qa teftes 
ao minus Oebent effeouo* Cjum fn ore ouorum vd triu 
ftatomc tcftioniilqe vo;r vm9 vo?: nll'ig vt oidf miutc 
|ii t ’^p ma atis-mans faum* c ferne virile qö i aäia gnatois 


li'toKum , . ^ ^ jnj‘ 

cfFunoit öldt a fpcrgcoo qa fpecgit ao fruQificäou 
) w j| ^ mcbau gctictacöis tn ftmiö* c>idf a 

nomle cunus-i» via occulta ct fub tcrtanca cuimus m 
muHcdbus ctiä c via occulta vV oidt a cuo iö-i»focOece 


vd fttccc quia iDuo wcmbcfi c fo^oioü ct inmiuou et 
tat ^t alio noic oidt vulua vt immcoiatc patebit 
|f p ^Iua*foc3»ct oidt qi valua»i*ia7iiia vetrio p quä fubi:* 
trat mafculniü feme q6 oidt fpma et exit veme* 
t (^ata;c*tiiuter faef vV bcntiuter 0ft nctuofa tuembiana 
fiue pellicula guttam mafculmi femmiö naf aliter 
betiö acofetuäs cuius gutte virtus actiuac6nii;cta*gut 
w femis fcmmd*fttu e;c fan guie ficut ex materia gwerat 
rn matricc-ct oidt a matce quia ftcus m ca geueiat 3pa 
eni fttü ccceptü fcuetcofotu*i‘UUtritu repat ct tepatu i 
membm oiftmguit 

f p ^ccuoma^fmosfelCftmebiauafubrilfeOemcnllruoge 
nctata cui pucc in t^tris vtcro c muolutus^et oidt a fc 
Quoj quia tipe ptis rupif ct fcquit fttus cu egreoitur • ^ 
CO t 4nibrio OTjis* vugebore f mt* Jpidt fetus oeeptus qui no 
ofl fufeepit animam mtcUeänuam 
n s gPenfauu V vedbes ber blut* e fauguis fupRuus mulieris 
" migulis menfibus p vuluam emanas ‘Ct oidt a mctiftiu 
US a-um^qo fignificat illuo qö folet fingulis menfibus e 
^ uemcc^^nota q? poftqua mulicc opleuit änos feu ctate na 
mraf augmeri ct nubiV fuerit incipit colligccei matrice 
materia piis acdpicOe* Q[t bec materia fanguinis mm- 
ftruus noiat St oidt mcnftruus:quia mulicteu no cod- 
pit^tunc finalis menfibus e^epurgat* ct inter oma ania 
lia fola mulicc inoiget c;cpurgacce menfbuo:^ cTi fit te 
nere opkxiois ct babuOet magis in buioo femiali* ^eo 
boc buioii ni beiiOs oucetit in ouridc pellis ct piloeum- 
Sjjä nota q> Oeferibit meftrau*c fanguis immous 


^9 /^ 1 


ex cui9 cotaSni arbctce arefo t*frugt9 ticn crcfcüt* gta 
mm ni^rdit-mctalla liqucfiilt^tnufcß meriuiit-crucG \ 
rabicni otieitunt fi cjiii omcöcrct ct terra tena?: q ncc ftr 
ro ncc acjuis DifToluit ctuorc polluto fpctc oifpetgi ^ 
tur-ct alio nomic itienfbruü oiat muUebria briü-pralitcr 
p 5 tCuHcbda-i -mefttuö m pKö uileri qa feU uiHer paüt 
feXRanic;c-fcbam bar c^t fiiobar-cll pMtaopiitibuu^^ 
oiö annata $ coopterio puDoris • ct oidt a vämm quia 
puoibüoa latent fub tamice Ct coopiunt qi fub tamis 
UjLS^ulus-arP-cft fbtamincfum membrum animalis pci* qo 
emittuntur (letcou* 

^ nus*ari3locb‘C dratlate fctanrcfi ipius culi p o6 efflu 
unt lletccta ao fcceffum^ct oidt qi än9 quia drcularis c* 
ficut annus ^ e prima ^Ducba‘fco anus prima co^rep^^ 
ta et femi generis ct qrtc ötclfnariois ioc e q? vetula» vn 
vetfus pum fe curuat anus-tunc fibulat ei cctro anus 
m 9 j )terais»Drecf »Iteccus cris genctaliter oidt CjUb3 putre 
jf pfocroa DO fo 2 Dioa p quä impiguautagri» ct fic o-tdf a 
ftetno is-qa fup ag^z. ftetnit aD pni^’en6cum vV oidt 
qi €^tcrg9 ab e^ctergcDO qa e^tgit ^ ftctc9 afpeopatc 
fumit p fupfiuitate fozoiDa q p aml cfFunoit aD fcccffu 
r Öt alio noie Dicit mcrDa qi mcia-i »piiia p ottariü qa mi 
mme puta c» vb Didt a merö grcce qD e Diaifio latie vl’ 
fegtegatio ga ipa mccDa p9 prima Digeftioc3 facta in 
llomacbo ai ipa fit groffa ^ in puta etü mcouenies ab 
alimeto regregat et Diuioif a fubtili ct puro ct cuemeri 
alimeto qD träfmitüt aD epar ut ibi mdio Depuert 
*s l^im9»mift !f p ^rina^barnwaffet vcl föchv^afTec^c 
quofafupfuiti- s Digcilionis fcDc-ctDicit ab vrenoo qa 
mocDctct aDurit res contaftas» vf Didtur quafi egtrina 
quia c;c renibus egerit /{Mio npmme ciatur Icdum quia 
Iota a muoa fadt veftimeta 


hu 

Isj 


^foKum 

p s (^ru5 cturi9*bcTn*c awalte a trunco cocporiö be 

o^fum j^gtcfliuo motui ocpuratum* ct oidmr qi aims a 
vcrbo curro is^quiacum cruribus currimus* 
ti t S[cmur*bult* cft pars cruris fupio? ab mg^mc ao gtnu 
rctnen * jtcufa q parte mota totum crus mcu€tur*ct Di 
amr a femma quia tbi fit oillmft:to fcmme ct vtri quia 
ibi oiuecfum bnt fc;cum* tarnen fdenou q? femota tuut 
wo:^*ct ftmma mulierum ♦ 

(Jox^*gefcbloP pars fupioe ftmori cori^a ao qua 
^ femur coUijat ct femur moucfur co;ca non mota* ct oidt 
qi pDa^ a co ct a;:is quia coiungit femori ficut axis rotc 
quia ficut a^cis m curru tion mouctur drailaritcr fco rota 
mouctur fic ct co;ca nou mouct ao ante p fc fco oum k==: 
mur anterior oirigit tunc co,xa pcft ^ cocaua pars co:xa 
oidtur vertebrum* 

^ertebeu oideur ioeo quia m ea caput femo:^^ vertitur 
\JL t ^ffrago*f i^ebiegin flexibilis neruojTitas q Oe fub 
tus senu ct tibia coBigat ^ oidf a fub ct frango is*qa 
fubtus fiangit*i*flcä:if ct no fup fiait m btaebio 
|in t Poblcs*f nufebeib*? latum ct rotunou fup genu pofimm 
in quo vel fub quo tibia femoria colligatur* 
q t£cnu*f nu* mOcclmabilc i fingulari feo m plurali e« 

tlmatur ^t e mcoia flexura femoris ct tibic ^ oidra ge 
na quia m vtcro matris genua ofponunt gems qa nifas 
in vtcro caput mclmatu tenet mter genua fua ct bme e 
vt oidt buguitio q? bommes ou ao genua fc j)!lecnut 
ftatim lacrimant *voluit cni nata cius vtcru maternum 
jocare vbi qi teebris ofeOebat anqua veniret ao luce 
I f p ^ibia*fATnbcm *cll ps cruris a femore Oeoefum v% ao 
peOem ptcnfa*ct oidt a tibrin grccc*i*iunams latinc qa 
, illa pars l^nga ct gradlis e ao moou vmd* 

[F p ‘^ra*veaö*äl caro mollis ct piguis a parte pollcriori 


übijs fm long^u aöbccens $t Didt quafi afliita qa aoiu 
encf cl* vcl ftioo*^ft curidcö cflca l ä:a c ribijs 
nnc ühk Utetalim vtvaq^ partc p cmti cs oidtur 
a toluö li-q& fignificat rotunoü p cn^menfia tn tcplo vd 
tum fc 3 fünntas tcpli \>cl curriö vulgariter firci^ f uO:= 
pff-quia talus eft rotuuous ao moDü toli* 
jni t bcs*F^*clt membru ribic fupoftril qa bafis tcri^ tuoP* 
vgI fic pes e membrum animalis ao gtaoicDü fibi a na^ 
turn t«putatum Jii peoulus Dimtnutimd-puus pes* 
t)idt pes qi pos a pos grecc q6 c pes lariue* 

^ p J)lanta-fcl*e pspeois mterios terris m calcans ^ öidt 
,a planus a um« qa plante m boibus n5 rotunöc lunt vt 
m auaorupeoibus feo plane at(^ Ipgiores foemate fiit 
vt llabik coepus bipes efficeret AUo mooo planta eft 
vegetabile paruum et tenerü De loco Tue genemticis ap 
ptu tmnfferri: vulgariter pflant 3 « vii veefus ifars e pla 
ta peois <^t planta rigatur m cetis 
fn 6 ^ubtel lis«f^bulm*e cocauitas peois fub tab St oidt 
^ a fub qi fubtal«quva fub talo eft 
im t ^ alx vctfm ^ft pofterioe pars pcDis fub talo & Did 
luTs^ !alcan’9 tur a vctbo calco as«qa cu eo terra calcans 


IfTpl )igitus*5ccb*e?cpcfitionem eius quere fupta* 
tTp p eoica-item q6 magis ^rie eft Fatbeota pcDu vel m-^ 
^ thrumentu capieoi peDes anialium« vulgariter Flob vel 
ftocF vel e^^feitbalt-^t Didtur quaft pcDem capiejis« 
ILt^öeps •eftpmgueDor>ulds Bu^ribilis vnäruofa camb^ 

* mtermixt9 ^ Didt ab ao et epulfl* vii aDcps qi ao epu 

Ium pUues ^t tranfumit p meDulla triüd q eft ps pm=3 
guior*vn pfalmifta Aoipe fhimeti factat te« vuDe vcrf 9 
Jntus aCeps-aruina tbris:pnigueDO fit vt vis 
LjlP mgucDO inis- Sjftpifpofitio coeperis vnäruob caufas? 
ta ex caliDo vel:)Cmeiiti temperato feu remiffio et 


tefolubilie a calioo vcbcmctitt fco a firigioc cotilbnti^t 
- €t artaf bcc oifpofiüo habet in coepc animalis, vulgari 

ff p Aruina-fcbmcr-fm-^ifiöerucpingucDofluri- tcrfaifti 
]f p /^n^ßia biliöcuti aoberens in comuni vfu ami = 
na acapit jpingucDincfiu;cibiu que pingucoo aobetet 
anialibus intcfHnisq alio nomine oicit an;cugia quafi 
vn^gia ab vngenoo quia eft vrilis $ vnöbuta* a 
ruinaoicit a nomine ata tc* 

^ ö jtarou6*fpccf*vt vult buguirio»c caro pin^is vV po 
it\ s rius pigueoo carofa alba^ vniformit fpifTa ^t 
pidt qi late arious quia Oe late io eil Oe ignefit arious* 
t) 5 ^^pum-vnlllit-fecöm buguirionem eil pingueoo 
^ ;dbiliter vnäruofa que inteftinis qrunoam animaliu ao 
betet fc 3 ao aruina vP an;cugia $t oidf p b* et non per 
p*qi febvoebu a fueqa fus plus habet pingueoinis qua 
alia animalia ^eo in comuni vfu fetibitp p oidt ping^ 
ueoo coa^laoilis que nafeif dtca tenes animaliu rumi 
nantium ^t fic oidt fepum per p ct nö p b»a vetbo fe^ 
pio is^quta fepit^io c ateuoat tenes» > 

JF p ^ na»blut aOet membtu paruü et quafi canalis fan 
guinem etfpiritus ouces vel vebens ^t femp oue ve^ 
ne cotigue fimul currunt quarü altera vebit fanguinenf 
ct bumoecs quibus coepus nutritur ^ bec eil quiena* 
Gt oicit vena a verbo venio is » quia per eam fanguis 
venit vel oidt quafi viena quia via fanguis eil ^eo al 
teta vena vebit fpils aniales q funt inllrumeta motiue 
virtutis et b^c afpeopdato vocabulo* 
iU Arteria» Atemaoer ^t oicit quafi arta aetis via 
f p ^ena pullarie a» 

m t " ^anguis»bl^ in Oem leib ^11 bumoe qui immeoiate w 
, uertit in fubllätiä mebeoi^ »et oidt fanguis qi fuauis qa 
1 oulds et fuauis e» vP oidt a fanguin grece»i‘rubiü latie 


. . . ‘X22U 

\ tn t (^ rito^-fcbvg^i^ blutaulTcd^alb ^slcibs^vn ^ec*^an^ 
^ ^uiöalit co2pu3*ciuo2 c Cse corpc fufus-ct oidtur cmoz* 
mafi curo? a vetbo curro is^qma curretioo effluit* 
jm q y enfu5*letplicb ccfautml^ vV fiu-c poteria fcnfiriua*paf 
^■^■^Tiua*co^ofcen6 tes fenfibilce fingijlaccs tcctpiens ff c3 
ccruiti nitta vel fic vult buguirio penfus c qoa vis a=s 
irime q bo auoit viöct tatigit guftat et olcfactt S)el fic 
fenfus c poteria fenfiriua p qua res ftnsratcs c^ctcnorca 
iiti^lanter pdpiuntur*^i prirno*ct oidt a fendeoo qa p 
CÜ imriniuö‘Vcl fic fenfus c virtus auialis extcrio:co:pO 
? tea pamo tes fctifibiles exteriores fiu jVari pceprioe 
dpics*vri oidt q? qui^fuut fenfus exteriores fc} vifus* 
auoit9*3^uft9*okfa9:9*taöm6* 

^jL 4 .^fus*geficbt* e fenfus tu quo cog;nofdiu9 colores T oif 
ftujurias colo^ et oidf a viOco es*quia vifu vi0cni9 vcl 
oidt a viuus a*um*qa viuario? c «teris fenfibilibus qa 
tpea fuo fubiccto magis fpiialiter immutat •et iceo ceiri 
us afprebenoit* 

|iLq^uoit9*gebo^o*c fenfus mq co^ofdm9ronos et oiffie 
reurias fcnoi^*et oidt ab auoio is-qap auoitu auoimus 
iiiLgJ$lcfaft9‘fdDmechiug‘C fenfus rii q coguofcim9 ooores 
{m^^O0Tat9* et fpes ooo:^-et oicit ab clefacio cis-qaclefa 
ctu olcfaci 9 -€t oicif ODotat9 ab ooore as*qa aDoratu ao 
vm q f ultus- vccfucbuug^c fenfus <mo co^ofcim9 oi:am 9 
^ fapores et oiffcreutias fapo^^t ^t oicit a gutture quia 
ms o^atium eft m Imgua que cft m gutture* 
jm q fdaaus-beruruug* c fenfus q alio^i fenfuu eft fuuoamc 
^ tum quo coguofcim9 primas qlitates acbiuas et paffi=- 
uas fc 3 caliou et frigiou bumiou et ficcu ^ oicit a tan^s 
geuoo qa fua obieäbataugeuoocomprebenoit 
^ p /^m'ma fele • ^ caufa fomialis a qua primo viiii =» 
mus 5)entimus et intelligimus **^1 ßc Anima eft 


c 


^ ,,,,,, 
p^incipmtn ^^tatiDi^fGticicoi^ititclligem* ctiiioiucii 

Ol* ^ bcc oiffinirio cft fojmaUo* ^ oicit amma quafi 

a linia ab alo fe*quia alit C02pu6*vcl oicir ab a*i*fitic ^ 

ncnic*iö cft fangxiiö co q> cft fine fatig^inc* vcl oicitur 

i a memen qö cft tribuere quia anima vitam tribuit*vcl 

oicitur ab animos ^ccc * io cft ventus latinc quia q^s 

oam putauerunt ammam effe ventum co q? o^c traben 

tes aerem viucre viocamur ^ boc vult buguitio* Jn 

animulia oiminutiuumJ ^ 

^^C[^ntcUccbus*mcnfcben fcl vcrnun!Ft*iOcm fijnificat 
Jl^t ;^tio fc3 animam bumanam vel ponitur in anima bu 
mana fupacma poteria ^3 oifferunt quia oicitur intcl 
le8:us inquantum intdlig^it fimplicia et principia feie^» 
riarum prima ^ oicltur ab intclli^o gte-quia p intcl 
hSta intelligimus ’^eo oicitur ratio inquantum oifcur 
rit ab aliquo p^ius noto ao alterum pofterius cogno ^ 
fcenoum ^t boc quanoo p eam argumentamur 

1 _ 1 «• It« rtr» «. A > • 1 ' ► 


IF t egens boebe fclfmfft gemut /Recipitur Dupliciter 
/m s ^ Ai/ 


^nimu5*vno mooo pro inclinatione aoopus Alio mo 
potentia bumana in anima fup^ema que alio nomine 
Dicitur intclleftus vel tario (fet Dicitur mens a memini 
feoe vel a meminifle quia mente mcminimus*S)eö ani=s 
mus Dicitur ab anima 

^_f_j^inDerifis* bimelfcbe felPrafft* ^ft ^tenria rationalis 
anime fccunDum quam immcDiate mouetur a Deo et ap 
petit tes Diuinas 


|F t Sjoluntas*will*vel menfcblicb^sitD * ^ft aipetitus 
“^"TS^onalis* 


lis* vel potius inclinatio afpetitus larionalis ce 
fpeftn finis ^ Dicitur a volo q^ ea ^lumus*. 

\m q 4fpetitus*GrFantlicbc bcgirDc*Ct ^rie intentu animi 
a DefiDeriu-et Dicit ab apeto is*qa p eum appetimus tn 
fimpliciter ponit ^ inclinatione aD opus* 


J. 


- - tegijiL 

ß t (jOancs totcfcl-W mancö bo^ mamu»^ funt oij vP anic 
^^mbaa hiftrnalcs a cojpibuetcfclutc-ct Diditiir mkx^ 
naks quia fm anftquos omcö ak a coapibuö teklutc in 
tmbät mftrnu*aoicunt a mano as^qa manat it> ccrfluut 
a cc«pc \>V oioint a manon io cft bonu ^ cotmriü qa nö 
funt bom' 5 cruöelcs^Spmbta ^ut bic acdpit cft ania ^ 
Uta a cojpcquc Pm pocticä fiänonc 3 fingit volate dcca 
locü cojpods nö fcpulti^^t oidt vmb^a quia nö vifibiUs 
eft ao moöü vmbce cum vmbta eft fine lumine*^^^\_ 
f V *SD ita lebcn-j^ft ania oiücta cojgi vcl opario oiu^aaic 
et oidf a vmo i 5 ‘qa vita viuim^ vP oidf a vigcce quia 
vigore nafeenoiet ccefcenqi tenet vP oidt vira qfi vnn 
teneö et fic e etbjmolo^av 3 tc 3 vita ctiä eft pftetio anic 
g mtcUeäaue vt 0 c 9 -vn m cuagelio *^30 fum vita via et 
vedtas* etiä pom't jp qlitatc vP mooo viueuoi et fic hh 
Oetmin aap aoiüära aoieäria vt bona vita Iconica vita 
|Ljt. 4 oorö too-^ft priuatio vite fc 3 fqpatio anime a co^e*n: 
jinci ^bitus oidtur a motOeo quia motOct io eft Ocllruit- 
qintedt 9 a lacctat tem vP oidt a moefu primi bomisp« 
que mocfu 3 bö incurrit mocte: vP oidtur qfi a mococö ab 
amarituOrneqa amata c»^t alio noie oidt obir 9 abobeo 
fe io e mori ^ ^ce boim^^mocs omunc c aoboics et 
aialia* ^ria oidtmtcrit 9 ab mtcrio is-qö ftgnificat nicri 

im ^ feomnuö fcblalFv6|l ipfa oocmitio 

| 51 $ ^omniu ttom‘G ipaafperirio feu vifto in ooemitione^ ^ 
oidt a foirn9qafommü fit in fompno» ^3 fomn9.cft pnnti 
uü^ vn fic oifFinit fomn9 eft qes anialiu3cu mtcimonc na^* 
tumliu vbi nö q? anialee vmteö oiaiciir qnep kufisö ^ rö 
et nitclleä:9-l^ naralce vatcö oiauit afpctiua-rercjma 
oigeftiua-c?:pulfma. ^3 mfomno qcfcTit anialea x fetes 
(pü eni oeennt bö melioe fit oigeRio* a rndi 9 db^ 
tune bö nec vioctmec auoitmcc oifcermtmcc mtcütgit- 


-lot 

. ^ natutalcö vtutcs tue mten^unt fc} dgelliua a cctccc 
s^omnalus 

^ Ö ^omncHuö ^nia Dimiuuttua a fomnus^ 

fm e pomnieiduo ‘ 

5po2 iiaflt3Suu5 . pigtidco fomnu ptcucmcns ex 
Ibmiio tcUä:a‘Ct oidtur a vctbo fopio ie qö fignifxat fa 
cete Dor.iiitc:q ui a fopor ooemite fadt 
SjP ‘^gilia wadDung^Sfl: abUmentia a fomno» a oidt a vt 
5I0 as are • 

m anrafia Iciplid^ fcbeuiutig ot>cz utiff- jfeft afpcri 

alicuius rd ct pjopde prius cognite vel afpcebenfe ct 
oidf a pbanos gtcce io c afperitio latmc 
([" ^cq lit Oc bominc a Oe oiue^fis cooitionibus 
^ tJD onio menfeb animal raticnalc inoetalc* ct oiCttur 
quafi bumorquia Oc bumo faftus cft 
jm_s^ir man ^ric cft mas-ct oiduir a vecto vJteo cs: quia 
I m m. litis viret cefpcäni malicris 
1 f t Cjbuliec *«)ab‘ 9 toidt o^Ti moHieccja mollis c ct bebilis* 
fTpJFcnnna fraw*clt cnmi femina genems in fc ct no m alio* 
fiuc fit bo vcl aliuo aniaU^co mascft anial generans m 
alio ct no in fcmctipfo* SjinOc ftmina cft nemen cemunis 
qiia muliec: quia ftmina oidtur Oc bominlbus ct alijs ani 
malibus vt Oc faeds ic- feo mulier folum Oc bominibus* 
ct oidtur quafi ftmina a fbs grece io cft ignis latmc:qa 
ignea ct ftruioa3 babet cocupifeentiam vcl oidtur quafi 
ftrioa a feturquia fttom parit* 

jm s p aritus cman^ 6^ft vir ct coniunx alicuius mulieris- 6t 
Oideura mare quia mas cft 

p Cjparita cveeib • 0ft muliec coniunx alicuius viri ct alio 
nomine oidtur vxoir 

/jf^tJ*^Xpr iocm- ^t oidtur quafi vnxoi ab vnge is-ariti'c;ui= 
tusciiimpucllcnubetitcsdco vngebantui* -■ VW] 


. . .. r- -:ju 

jgj: (poiun;c gie gtniaci^cl dy^et wcfcb^cft q vP ^ fuo Ic^ 
matriitioiaU aftrrngit a copulat oidt qfi oiug-us ga» 
vtc:^ mi oiu^u3 c« altcro c fub coöc iugo matrimoui j - 
vcl oidtur acoiugo gisquafi coiuguötqma ccmüges fibi 
fnmcem coiunftifunt — 

iSL Ji^pofus b^cütgu* cft vi'r p q faftc fuut fpofioucs lö cft 
^Dmilfioucö ^ cautiocö vt aliquä mulictc acdpiat Icgitric 
m v?:oic licet aobuc nö fit matttmomalitct copulatus^ 
jf p 9{>ponfa mulicc talis* <i bicutur a fponOco cs io cft frtnt^ 
to quia öc ds ct pjo cis facbc fant p^ominioucs* 
f p ^iöua witvoc*c mulicc p9 mo?tc marid fui fupftcs ^ ao 
fr p RcUcta buc altri u 5 copulata*<i oidt a vir a ^09 gte=: 
^ ce io c oiuifio latmc* vu vioua qfi virioua 10 c a viro ok 
uifav^ ccliftaoidt a vbo celmq qöfignificat tftiö ftce 
ImquW ioc tmttcteiqa vir ca retro fc Imqt* fco vir poft 
mo2tc v;coris fui fupftcs ctiam oidt viouus vP reljSrus* 
jf p p atrona cnomc honoris ct caftitatis oiugalis-^t jpzo 
pric oidtur mulicc quclcgitttmc nupfit ct iam genuit* ct 
oidtur quafi matcc nari* vcl quia iam poft ficri natus • 
t ^irgo iuncfftave* ff ft bomo nooum aäru m genctario^s 
nis cxpcctuSv^ oicrcur a virco cs*quia fol3 vicece*^! flo 
cere ctatc a flöte caftitatis* 

|f^ Virguncula oiminuüuumparua virgo 
If t V iragc*manfaaFtveeibv ^ft mul^c^ virilibus aftibas m^ 
tmOcns*^ oidtur agens virum io cft opcm virilia c;ccc== 
cens^vcl oidtur virilitcc agens* . 

nuba*vngemabcliti magt*qucnon nu^tui.eft trabi 
tCv^t oidtur ab in io cft non ct nubo is:qa uon nupfit 
]f p ftronuba»cficgettn*cft mulicc mcoiatrix matrimonij con^ 
nabenoi-^t oidtur a p^o ct nubo is* quia incoiat et tta^ 

. ctat pao nuptu mulieris maritanOc 

jm s fJaianimpbus b2autbutcr*c cuftos virginis ^caftitatis 


iiiatrmiomali 5 ‘Ctia 3 oicitur nunduö mtct fponfum <i fpo 
fam vt tiupüao j^cucet* ct oicitur a pata io c iu;cta i tiim 
pba 10 cd oomma quafi !u;cta oomrnam pulcbiam cu llo 
t>imQ caftif atem ipfiue patanmipba mulict talis* 
ilLfi. 2 nucbus iottn* vt babctur ni cunucbo tbcrcnrij 
^TLö Aisainus 3\x)2^e2 c wdb man ^ ^t oiatur a bis n g^amos 
cp cd muUö quafi ouasmuUcccs babcns* vcl quafi ou 
arum mulietu vir ßigama mulict ralis 

/f p A mica ftcünom vcl baP- ^t oidtnr quafi amonscudos^ 
pd q amat moOedcyatia ooncdatis*q oidtab amo as* 
ultet cbriecbet*cd tüc qui coit cu qoi ugc non fao 
ödex suwdb vd gcDvtpidt mulicc cu quaaliquis ^'r Ic * 
^'ttimus coit cotm matrimomü. ^t oidtur quafi pcücx 
^dlido isiquia pcüidt ct Oedpit Iccatotcs 
pj^ncubina vncUebs wdb.^d mulict foluta cii qua coit 
Tolutus fine lege matrnnoni]* $t oidtur a cumbo is** 
vd a concubo is io cd coirc vcl cum alio iaccrc 
Jn^l^Uno onis riff^anct vrburcvDÜrt*c.mccetacator kV coss * 
^""inittcoi mcrctacij procurator* ct oidtur a lenio is: qa Ic • 
nit ct Icnicnoofcoudt mentes amafiocum ‘Z amafiarum ■ 
.pitena dffianerm*burenvoiirtm*mcrctacijprocutatdx vP - 
t äcrctdx mccctdx 

"pTProdibularia ^ 4 ^ - 

p uupanaria Cupabur vclfcbanowab^CJDccctrixcmu« 
pF p ^onaria ^ Tict que pro vili predo plurimocum liljioi:^» 
jF s^ coctum^ ni venalem fe cxponit^Ajlio nomic oidt 
dibulada ä pdibulo:qa in pdibulo rnocat^ alio noic 
oiat lupinaria a noic lupanar: qo i^ cq» pdibl m et me ■ 
tbapiyjd^^oidf lupa : qiiia cruOditcr lactmt ct oirum^ 
pit fubdantiä amatoris- 3t alio noic oicit nonaria co q ^ 
Ubioinofi pod nonam cum fint bcanfi ac dÜs et podbas ' 


jf'loKum i. . fe« 

reftän veficcem qucrutit- Alio nonrinc Didt fcoz^ 
tum quafi ex coztu^^/jibex coao asiquia excout libiömo 
foa fcom3 feömc corporis ct animc 
jf t Cfe ftcmt bcbam- c mKct btis arte ct ofFidü fubucm'cöi 
^ nuicribuö labozättbus m ptii» ^ oidt ab ob a fern C’i'o 
eil mata?c qa obllat ct cauct tic Icoatur feeta io eft ma^s 
ta;c vcl oidtur ab obfto a3:qma patienti obftat [ 

^ ^equitur Oe cofans-utnibue ^ affinibus ^ 

fci^Patce vatctv^ll illc qui in gcnccationc jDÜspeebet 

^ fernen cffcäriuc vtutis-$t oidt a paüt gcece qö c patet 
la tine*. vcl oidtur a patro a6*qö fignificat aStü vcncrc:? . 
um c;ceecctc:quia patce pattanoo generat filium* 

muter. Öll illa que m genemtione prolis pecbait 
pmdpiumateriale*^i oidt a matros geeee io c(l matee la 
tme.^ etbiwologifatur quali mamas cettasbabens* 
cn^Uv^ll patee patris vf matris*^! oidt ab auco 
'^^^sio cll cupio qa auoeum ell aucre a auaros ciTe vel oW 
dtur quafi euus ab euo io cll antiquitate 
, Lp /4ua an*matce patris vl matris 
. Le ^uia* 

^ SIS ttroauus vren^ 

f P Uroaua vran ^ 

I 'toauia 

l$li9 fun* oidtur qui m mcoiate cll ab alteto vP ab alte 
^ genitus p natuia ^ oidtur a pbilos grece io e amor 
filius a natura oiligitur a parentibus 
fjgjplia toebte^v que m meoiate ab altero vcl ab altem cll 
genita fiuc nata ; 

t dpepos orisPmosfun ioc nat9 a p\e*a oidt qfi nat^poll* 
JepöG Pmos tocbte: io e filia nata c?: psolc 
Lpr3ncp330iis.filiusnepori5 
b nepos filias peo neatis quafi longe natus a nepete 
(f oUjitn I 

abnepotis qiria C« nepotes et hitet ne - 
pte j computatur 

jm t "irmepos hUao ao nepotis vt fupm 

bsuöee.oidt qui cTi cot^ ab eifocm parniö'bas vV 
^"*^mtcroj)arcrste c!l gemeus-S^ Dicit quafifrutee a ftuäru 
quia ai altero c?: eobe {ructu io efe cobe fcminc eit natus 
vr oicit fratee qfi verealm:qa qnep ftatccs ita alTmiulä 
tur aom ucc 5 q^ vix vniio prell oifeerm ab altero 
f t ^ coc fd:)va?e!lce 

^Islp^truuo vcrtce-€(l fr atce patris md*! cidtur a patte 
quia attmet exparte patris . . 

I fo /^micta bap.eft foco: patris nia • ^t Didtur qfi alia ma^^ 
^^"^^cc.quia amat vt matcc puccos fvatrisfui 
tn^sA ttinculus eben ftatet matris mec 
^p^ attcrtc3 mum^c fo:oc niatris-ct oidt qfimatee altem 
m s^ ;xnat9 vattetmog^ et notat queUbet gtaou cefangai 
ni raris c r patte patris lat tcralitee Cefccu Oen tem 
|ns (pöfobzuri 8rlcl:)vvullctgutfmD-^nuice funt filij qfunt 
ouaip. feo^p. vd fovoris et fmtns oicutur quafi confoe 
rim tqnia ex foribus pcouenerut 
iatrucHs vettetf mo^^nmee föt ilK q fut ouo:^ fratru 
bpurias vngeeotbmt-^ft natus ex concubma- et Oidf 
quafi expurius io dl extm paritatem et niunoidcm con^j 
tmeuric natus 

^bus 3 uFnit‘Oidt qm Ce aoultem natus eil ♦ et oidtur 


a nota c io efl macula forCes vcl peccatum : quia Cenota 
io dt mfamia crimme et macula natus dl 
jOanfee burcnbnit.fll natus Cefcorta io dl publica me 
^errice-ct dl primiriaum et terde teclmarioms 
y.a s Itofrumusnacl^gebocenlmt • Didtur qm Ce vtcro ma^ 
ris parturiintis c'cdoitur : fiuc mortuus* uue viaus'.jvcl 
quinalatui’ ante generauems ceoitam rcmpus^^ct ("tolium 

öidcur ab onor ins* q6 fismficat non natumKtc: onri fd 
licet fine lege tiafcetioi 

jnLfi.5^eimni svo^ilacb-oiditur ouo pucti fi'mul geniti*’ St x>\ 
dair a giß^o iö^® cmelli oiminuauum \ \ . 
if p (pemenipeta muliec padene gemellos* 

/m s |>uc 2 bmtv^t oidt j>uct a pas qa m pute io e m cuHojs 
ou tet teneav^r oidt a punio is:qa pued vbcribusOc^s 
bet punid* vr oidta ^uitatc vF puritate pilo:^ et alioeu 
ce^^t nota q? antiq oi^etut bic ^ bec puet- ^tem oixe 
runr bic puecusbcc pueca*3tem bec peolcs Duias*j:)liö 
|c5 t ttrolc6iOe3 

; m 6 J >uecculus oiminuduum lo eft patuus puec , 
jm s t metul 9 ioe a puecus qö no e m vfa «pueeula a püeia 
^ m s ] Supill9mutctveaiP*c puec a matte moetiia oe^lÄ9-St 
^dt a pupus io cd pataus et mcoicus mftacum ' * 

J m 6 (urpbanus vateewaiP^ ^ puee a patte mq^taö O&eU 
äras quete m vocabulado fupea melius 
s^eodus fcb^oeftcemauvSt oidme a focote • 
t cfllos ris bcüoccswcib^^quetc fupea melius 

^^euit mans beüoer ftatec maritim St oidcut a leuus io 


|V»VII %i4V v/vwv ly 

i oudt'Ct oidf a nouus qfi nouitdais.qa a matte fup 
oudt nouus: kV oidt a vitro qfi vitdus cuftos ioeft^ma 
gtnad^tquiano eft vetus patec fco falfus*ficut cniin p(^ 
vit^ tes alitec vioct quä cfl:*vcl vioctur ^mago i no tes 
fimilitee viorf ille patet P non eft» vcl oiat qfi tenens vi=s 

M ^m cuftoois vcl patds ‘ , 

jbouccca fticfbnutee pt oidtut quafi noua atd^ä iO cd 
tSois a m confueta ateba io eft cuftooia v 
jm s bduignus ftiefffun-oidtut qui c:r alteco ouorum^niu 
^um natus eft altccanon fuopaicnd 


^(roliuni 
^uigna llicff 

fcbt^cbc^. ^ftpate: coiugis^ct t>mm a fodo ae 
quia alTodatur*, 

]t.^-^ocru6 f;^wige:v(|ft mam comgisfo cd maari vl'vx 
oriö-ct öidtur a fodo as 

m g^cnct tod^tctmä^c maritis filiV^oiatanoicgcn9 quia 
InT^iJilialtec ao augmefitäöU3fümrf * ^3 filiallc^ oidta. filia 
j3_6 pui* 9 fuiifwdp* 61 jt oidt quafi tioaurus* jo c 

' tioua v;cor fcpc ponitur p:oiuucncula , . 
jn s | 3 atrnius oot*^ft qui aliquem Oc facro fontc lcuamt*ct 
oidtur a patre quia patet fpiritualis eft 
if p toatrma‘mulie: talis et oidtur a matre* . ' 

üU„sfiliol9eftquiab aliq vcl ab aliqua leuat Oe facro fontc* 
Jm si liofus vf oudt ao cofirmanou3 ^t oidt a filiusic^ eil 
hlius fpiritualis fui patrini 

[f p Ciliola filiatalis eft-ct oidt a filia:quia cd filia fpiritua=: 
iF p fi liof a 'lis fui patrini vcl matrme 

(^onipatct gefattce* oidtur qui peolcm alicuius Icuauit 
facro fonte vel oa,xit ao confirmanoum*^t oidtur qfi 
m alio patej 

Yi t Cfonm^» mulicttalis-ct oidt qfi cüaliovU alia matcc 
^ ^^Pljr ‘^equitur Oe pamio et Oe bio que requi 
’ runtur aofaärioncm panni 

)f p 5 pnavooll.€/t multituoo piloeumouium*^ oidtur qua 
^ mtam'a a lam'o lanas: quia olim ante vfum tunbcoioucs 


lana laniabatur ab ouibns io cd extrahebatur 
I u s lanum flad^s-fe oidt quafi lenü:qalenc,^motlecxidit* 

I m slw us9:utcc fla^s- ^genus lini canoiöiiTmium-vcl c 
parmus Oetali Imocontcxtus u 

f t Qitiisüsbanif-® boeba vimofi cortii^s ^ tenads^fetoi 
~cüai* quafi canaoum vel canabis a caima-eo 9? dipitem 
bafctooncauum et paruumficut canna- 


(pifoUuni , 

f p f)tu|-pa V materia pamii fubriUs et tena;: Ce Hm vcl 
^ canabi vmnefa corüce peepavatä^^t Didtur q^iafi (lip:^ 
pa a Ib'po asiqaia per cam obllipanöir rtmemamum vl' 
vafcum 

|n 9 'äametum ävoctef * ^t oidtur a (umeo ee: qma non eft 
^ Hptile fco fcmpcc turnet m filo vcl tcla 
I^S^cftuca äsen . 

• fc^^ericum fao^ ^ oidtur a nomine irecc 9 qo cd nome plu 
talc: qma apuo e09 babunoant vetmes qni fcricum age 
. ^nt fc 3 bombicee quib9 bcc vüa drea arbocce Ceoucunt 

jLt-^nibc;c tomteoD^SIl fubriUe ctcanoioa lanofitas ah'g 
nonafeenG m ^ibufeam arboribue quafi fit fi:u8“9 co^ 
faoen v $t oidtur a filon g^ce^vel oidtur qiiafi pi^ 
lum a nomine pilu9:quia Oe piHs lane vcl Uni canabi vV 
ferid exroeqaitm: ^ jjn fingailari generis neutri |[n plutali 
^nerismafeuhm vel neutri 

jm s$ lomu5 mivSft filum vel mulrimoo filoeü m figum fpe^ 
JoLt^lomus eris ricam rotunoam vulg^aritet fnülu ^t oid 
tur a globustquia globalembabet figuta ^ 

^6 0olus H • 

jnCc \ (pclus gunef el vel roef * buguitio vult q^ firqumtc Oe 
clmarioms* ^ mftrumentü filatoeiu cui filoeum materia 
coUig^at'St oidtut a colo istquia muHetes colunt- f£tia 3 
coluö cd vas fubrile pet qo ccs Hquioc funbunt vt grofas 
fa fupet fint vulgariter fcidD 

m 6 liifusfpmocU ^dmdrumesitu filatotjum aii fila iam con 
torta muoluuntur-^t oidtur a fiinoo is’.quia pet ipfum 
fiinoitut filum queo extortu ed öc lana 
|n 9 /(v!ab^«m bafpeU(|d mdrumentü pet qb plurrmafilam 
figata dr ailarc3 e^ctenountur ^ ^t oidtur ab ala e» quia 
iDuö mdrumentu q6 ämco^cd alatum* 


r folium ■ ” " ■ - * . ; 2 ^', 

pi $(y ryIlusg:ytiltoll*c niftvumaitu g cp fila m drculö ^ 
täa hl figutä glomodöoiugunt*! oidt c drcui^* 

tus vr tcuolutotqa drcuit vP ccuolmt nomic oidf 
C«uoUt02iü:qa vectcöo tu giV tnfila ößuoIuunf‘ffilücnitii 
a colo oudüir rnfiifü a fiifo m alabni ct fic De finguKs 
tu s riaii 9 fpüPa Didtqfi päii 9 valct ao tcxtutam pamii 
Jm öJ^ancUuö iöem v ^ ojdmr a cantia quia fit Oe camife* 
jrp^ubtcla fpul vP fcl ftU 9 dtcuuolubüiö q immittitur . 
ipfi päno ou vila ab ipfo Ocuoluuuf m \ tcla ct oidcur a 
fub fubtus a tcla quia futponit filis hi tclä c;ctenöcn:^ 
oam-^tiam dl conigia quc tcnoit ao cauoä cqui^cc tue 
oicitur a fub q tclon gtccc io c(l Jongum latmc* ^ alio 
nomitic oidtut pollcla vulgariter getaio 
^^öj^ctübulum fpulc^feu* ^(l mlltumcfitum ftrtcum cui pä 
mfigitur ct fiUe dtaiwoluicur v €t oidtui* a ve?to 
quia ve^ütur ct drcumgiiatur 

jfj2^bela vocfp^^ft oiuclio filo:^fimul cccfcensni panu3*^ 
"^öiat a tbclon ib c longüioeo qa m longum ;^tenöi(ur 
in sj^bclariu llüoel* c mftrumetu cui tcla anc 8 dt ct 
m q änexa pän 9 tcrit »Gjt oidr a tcla qa tcla m ,co tcxjf 
jn 6 ^tamc wep vp3cttcU ^llmulritüöofilo:^ t^cnDoru3 
m longu3 ptenfa vt ci alia filattanfuetfalitct mtcxätuc» 
ctöidtur a fto a 5 :qaia Hat vPalia fila mtcxanjtut fitu 
1 f p "Cfmma vodeP J^ll mulütuDo filoiij m meoio ftamimajm 
fint ’^ubtegme mittenoamiäribuspcäriniöcoiitiabenoa- 
ct öidt a ttabo iö^^quia p tcla3ttabifct Oidtfubtegmen 
qa fubtcxit vcl fubtegitur ioeft abfeonoit fubftamen 
jt 0 l idü barlaufF vP voarffbano vP Pam vP rüdf c mftru 
mentum texto:^ ex fitis copofirum qaeoä pare pfC3 

filo^mflamic furfum mouct^^t altera Dcorium trabit^ct 
oidt a Udo io: quia cu co tcla Uduntar io dl nabuntur, 
ticiumquaooqi etiam oicimr ipmmet hlumtde quo tcla mcöo furru 3 :rrio:>o Ccwfatii ttabifur 
aöi 1)6 ';ocberfcbiffim-cft niftranicntil tevtorn 3 * 

paiinpftUö nmoluoio ct ilüo nicöiorircti=: 
uM jbiUömimitüt^ oidtur tav>\9 inetbapborice: qa ao 

fimilituDiTic3 taoij pcurrit tc vno c^ttcnio ao aHuö 
t)ucmoo mmä. pidtur aut namcula uictbapborice: qa 
aö amilimDmcm ct ^eüoucm uametqauatat m ftammc 
ct ni3U2tur CSC c^cttcnio aD c^xtccma ttaöuccnDo trän ä 
jm t p cd:en \m blat • cd hiftrumentü tcxtodo plurimiö lni= 
: gunculiö Diftantee coi'unädö copofituni quo Ha fubtcg^ 
nrinibuD cotrabuntur»ct cidtnr wctbapborict: quia aö fl 
nTiliCUö:Tic3 pcä:ini6 

JFp /^ cxtrma oaucf *^t oidöir a tc;co le p^o inilruniciito* 

r\ 5 "^cxtrnium fub pcDibue tc 3 :toao- 

amiu6 t&b-^fi opu6 textorio cx Hio cotcxüim 
ct Didur a pau gcece io effc tocum latnic vcl ccniuuc: qa 
cominitc^ ve! ab oninibuo bominibuo afpctiüir 

3wild:).ct oidt abio ‘T liduiqa bniababt lida 
rilix talicb‘Ct oidtut quafi ttnia babeno lida- 
occhiuo rote^pltllct-di pannuo fangunicu babciis* 
puta colore qui biriico tingit vt magio collocetur 
cchiia totcoHao 

bccniä fecuiiDiini alioo Dicfer a notninc ccccuo- q6 cfb 
fioo filacftrio qui di macurao eft in coma vcl coneba fua 
nutrit ve^nriailum ex cuiuo fanguinc tingitur lana ct Sit 
coccmü tnOCvfe oidt coccuo a )ionr nc coccon gt^cc qo c 
rubeuni latmcv^co in Ubris O^o^pfi cocaio cfb nlil ferieu 
buiurrnooi far.gumc tinärnni tingebatur autem bio * vt 
afparentioe cfTct tinebura ct erat color ille funilio minio 
pvO purpura oidtur quafi poepbo^a grece io ePc pur- 
pura latnic* 


folium \ ^ 

• ^tmdr9 fi^rrific^t rn libriö filu fcndi cclcUis co' 
jm faniat vP weiiT ^ pft llct ^ cft nottic grecu loas 

t cll pamiuö Irncus De Imo canDioilTmio contc^rtus icu5a*um‘iöcll Defcrico wllens« q6 componicur cu 
olon quoD dt totum ct Didfur olofmcus 
ns^lcfericu c^tclfeiDmvSt copomt cu fcmis vt fcmifcdcu^ 
“ ^ ^cmifcacu halb feiÖC‘it opom't cu ttama io cfubtcgmc 
'lamafcricii a oidt ttamafcac9 panp cui fcdcu c mtcxtu 
peo tiama:fco Imum peo llcaminc fuit c;ctcnfum m tela 
(ObcqöuiDe uomibue veftiu quibus vti' folent la^^d 
jf t ^llisirldO‘cllcooptoaupoetabil€coepu6:vV partem 
/m_a-^eftmientu coepis ambiens a ab aeds temperie Deftn 
Deus - Gt alio uomme Didcur veftmientum feD DifFeruur • 
vuDe vecfus-fEenuna vult vefte5*funt veftimenta vico^* 
runuGt ambo oiriiutur a veftio is ice 
^ s toalliu matel *e veftimentu rotuuDu a fiue manids a coU 
nT]^ palla lo Dcfceii^s et ^rie e viro^z-.^t Didtrrpalliu qfi 
"X p Penula peUiua pellisiqa talis vcftisolim fiebat De pel 
^ s y !olobiu 3 libus anlalium« vF Didt a pello is:qa DepelKt 
riTsjfeantus acris tcmperie-^cD palla e vellis lata ct qoea 
3feautc!l9 tafiuemamdsacollo vf^ aD vcIligiaDepe 
s bcanricFs Des et ipric e muliei^. ^ Didt a peDa lis: qa 
'foete olrm fiebat De pellibus* vel Didt a pello is- qa pellit 
1 x 159 * vF Didt a palm geeee io e motus vF mobilitas la=: 
tine ^teemotu q folet cHe drea fine illi9*vcllmi^ Gtia 3 
ponitur jd pano qDeato quo altare te^f ct oeuatur vuU 
garitee altectudo-^3 peuula eftpaliu ab altoDeoefu 3 ^ 
pon:is*^Didt qfi pcuDula a penDO is* vel cfl vellis vi?: 
tegens paupis nuDitatem-^t Didcur quafi pene nalla 
^oilobiiim e!l pallium longum vf^ aopcDes DeDu^um 
c peoprie cil Virgin u ^ 

l^aucuSv^rie cll palli« qo ^flrf otta tmbnic pluuia^ ^folium ^ jScäL 

Dicit quafimanuö tcgens^ct wo cft ni viu v 

in^OatcUaö a maticPs füt öiminuti'ua io c pu9 matcH^v^n 
rHrSnücro as paffia latent öefrauöace et Ceftruccc 
f p^ ^mca roefvit oidfut quafi totrica a tono aetqa oKm* 
^^mmee fiicrunt te peflibuö ammalium et tonabant ^ mo 
tu tnceocria 

jf p ij tetapcllrna ve^nofTen Pldo- velh's 'octuftatc cofunipta i 
oidf axeroö gtece io eil ficcum latinc et pcUis*^ *^n ;cem- 
pclltna c^uafi cxficcata et acefafta et Detrita pellis 
y p A arnijoa geficef ot vel gebtootes if Ido- ex*oiuctfi6 ir^ 
^ ajs vilium parnio^ cofuta - ®t oidüir a pannu6:<|ma0e 
oiuetfis pamiis eil confuta ^ * - 

t Etv ploig 3 voiualft^sMdo*e ouplex anriär^-^i oidt a o^a 
' ^eouo ^plois plica* vno^plois io c vellis ouplata*' 

ge frto f ldo*Dltni oicebatur pallium qo romam' 
comunitcc öellcebant tempocc pado^ ^ quanooq^ pom* 
tur peo ipfa pace^ 

ijp% tabca meoia coecepta fenOelMdo- l^ll vellis ptedofa* . 
et eil fignum bcatitiioinis et bonoris quafi ttans aliqs be 
anSv^llmiant aiit bene o^ celellcsbonnnes fapicutes ^ 
terra^ p 2 idpes*Roeo Oeo:^^oola in fignu oeitaris ttabca 
Oe purpura puriffnna Oe autata /fet vatesio e fapicutes i , . 
■ = ' fignum fapicutie velliüttir ttabea croed coloris q multu 
acceoit ao colorcm aud*^eo reges in fignu 3 maie 
llaris velliuntiir ttatxa*coiods canoioüTnni. ^t funt tria 
genera trabearum qbus vtebancur antiqui 
j[j;,yiclas aois finvoelf Ido-ell veftis totuoa totu 3 corpus 
tn^uoluen s nobilitate et petftetionem Deferentis Oefignäs 
oidcur a dclus io eil drculus 

if y (Tla mis iois* eil veHimeutu bonoris fdlicet paliun] lon^: 
gurn non cofutum fco fibula colligatUv^ ex vna patte 
inouuar*vt vultpapiasct^riocrusuedgrecsmi* ' 


<^£olwm , , ^ ■ iadij* 

f ^ lacerna rittctHcto^^c vcIHs ao Iat9C«ffcrGü6 apta*^ oi=s 
" idr a lat9 a cccno is^qa p cä poterit latus cemi»q coperit 

equitibus uc calcaria vefttbus nupUceuturtvr dt vdb's 
öG pamio uobili et fubtili etquafi pc^fpicua* vt pe: ipfa 3 
veltiri corpus polTit viteri et f m boc copctetctmulierib^ 
ja .^^aluörmentu fmoes flrio-c veftis q Cebet nioui cc;c vV 
tnipato: tpi belli -et oidtur qfi palä oäs mente3 pdndpis 
vt a palä lOeoqa tue omibus fiebat pala} io dl uianifellu 
bcBu tu ^?cmio elfe luöi;ivS)cl oidtur patliuui uiagilbalc 
et h capit boerius m Oe oifdplfua fcolariuui 
If p Capa fafp^dlvdlisquetotucoepusa capite vtfolu} 
7ti 's (Japudu caput tegit^et oidtur a caput quia pemdpali 
ter hiuoluit caput vel a capio quia capit i:^nuncui.C^a 
pudum ioem et oidtur etiaui a caput 
jljt^apnalc lisaum* vt capuduni ita vult bugnitio 
jniHlapidum gollce*dl os tunice vel alicuius vefris*ct oid 
/ tur a capio capis quiacapit collum 

tf p Cuculla munid:sbut*ct oidtur a culeo ^ — 

Ws Accule9*e qoa facc^cuiao pena} iufut patdoa ^mord 
ttaOet“! fic monad^ vioet tnfat 9 ut fit moetu 9 burc inoo* 
jji_t papulare febapean-^ oidtur a fcapula 
^^Sl^^urcoetus eft vellis mulieris manicata et vfq^ ao pc^» 
Oes peotenfa vulgaritet ifurfat 
|f ^ ^tola lagofla^Pm ali^s cftftisloga mrimomalecoue 
mesbondlati «te} ftnaliqse matronale opimentu qo cos: 
operto capite aoe?ctro laterem leuum mittitur qoidtur a 
fcalon grcce io ell milTio latmc qui furfum etoeoefu} mk 
titur* vel a Oe;rt:rom fim!lru 3 -feö quanoo^ oidtur fafda 
facerootali conuem'ens bondlati 
^ 6 ^erillrum Httel vP fcblucf • ‘^dlis mulieris linea fubti 
m tenuis a attrita^ a oidt a terois qa vultu teridp ou} 
plicatur vel oidtur a tberos gre^eio dlefcaslatme qa 


:oUiim 

cft vcfKö cftmaliö- 
jn ö RcsiOuni lciiiwat-fpTr.ct.ct öiainöir a nomine tegina 

conuemt tcginis 

^uparuö ftaacb*' ^ft vellis linea et rugefa qua muhet 
coppca t caput fuum ♦ ßt oidmr a fupec vcl effc manica 
crifpata tetcefta vcl tc^UioepenCet caufaosnams» 
s beplum fcblaiet.dl vcftimcntü capitis muliede q6 öc- 
^ fercut in fignum mattmiomali vel bonori5v^3 apuonos 
oidtur dtculus matrimom'alis caput drcuügans 
Jjj^amifia b:met‘Ct oidair acama c io efl leärus bccaistqa 
m ea oo^nTimus in canris io eil in leäns baeuibus et in - 
lliatis nollris-et oidcur quafi canabea a canabo:quia qn 
f folet fied Oc canabo 

. ’ JSntcmla vnOerbemet - St oidmr ab m io e!l inCüstquia 

intus iu^ta catnem portatuc 

Lp Bv^ca b 2 ucb*e(l inoumentü lineum quo tegunt pnoibu 
' S fjjmojale oa viro:^»ct oidtur a b^acosgre 't io c!l brci* 
6 Xumbate ue latme quiab:eac elltctiä oidt fcmo^aletqa 
"•.Wmo muoluit ftmo 2 a vulgadte^ lerioet* cöa 3 oirit 
bmbarc:quia folü muoluit gemtalia meba ne labo?an:=: 
tes in Fdgoce vcl niue rnrnis in illo m:b 20 Icoant* pt iHo 
inOumento comun.tcr vtunf cqi;itc3 tempe b5>emi3 pd=- 
apus co^ tempe fdgods Cepiat^^tiä oidmr tenq vdlis 
beuisOe pcUibas que jptenoif folu vF^ ao tenes «vulga 
riter bm(lbclt 3 .‘X oidfa cenus q6cllfiuui9getmanic vbi 
. cenombus macimc vtuiit bommesv vel lumlate eil cin- 
gulus latus ec cotco velpäno cofutus qui drea liimbos 
ligatur-vulgatitcc lenoet.pt oidtui a iumbo quia am 
Wt et mucluit loa« m lumbccum 
jn s j^cUidum bdc 3 .^ ^tl hioumcn tum manicarum Oe pillofis 
ncDibus factunvpt oidtur apeliis Mami ,, . , ferini- 

Jjpanftruga Piirfcbeti ^ (^t Didtiir quali tnonltrugaa 
monftruni : quia qui ca tnouiftir quafi nifttatmu babioim 
ttanf formatur. Ali j oicuntmanfauca 

nomimbV vcitiü qbu6 vri folcnt facc:ootcs* 
fjgj^lula mcoia pöacba cafuU^ vcftisf^ootaliö rotus^ 
oa fiuc q no licet offitiii miffc celcbmre.^ oidt acafa c 
löcft puaoom9 qa ao mftar cafc io c comucuk tcgtt to^ 
tum cc«p9 pfpitcri. ^eo plancta oidt a plages grccc io 
cft c:roc latmctquia plancta cria} ddt llclla c^iarica qa 
monetur ona motu firmamenti, jfet m illa fignificationc c 
mafeulim gnistlco jp vcllc lemmi gms*\)n vcrfosv^l 
lam vV lebeem Icftcm oie effe planctam, ^ro p?inio oat 
bic fco p:o reliquis bec ^ ' 

fula ctia e Dornuapadons poctabilis a calamis tcara 
et oidt a caoo is:qa vilitate minat cafu 3 et ruma 
\f ^ ^almatica.cll veftis o^paconi fup albam moura.^t oU 
atur a Dalmatica regione vbi primo luit contc?cta 
i? t^ubtilcvC veftis fubD 5 >acom fupalba mDutam*Vt Didf 
mbrile quia tepamio nobili ‘ifubtile fit^ no grolTb 

g t ^upbumemle bumerabet oidt ab bumeris qa facecDos 
tj )umctale eo tegitur m capite et m bumeds* 

. f p > liba alb‘^t oidtur ab albus quia eft albi coloris 
f p ; fona giirtcU^ftcm^fo eu q facootes fe folet cingere 
m s(fo anyl9 bantfan oidt a man9 et plico as: qa plicatur 

I nTs^ampul^ drea manu finiftta . fdio noie Didt pbano 
fm r jpbanon a qn$ oidt mapula ^tc: fimilimome'^ bit 
nr p CDapula cu3 mafpa* vn nouus gtcdfta.(jR)a}pula fue 
pbano mamplus fepe vocat bnx nan«}) manu drea 
leuam replicatur 

)LP ftol.^ft veftis fiFis mampulo fc5m latu cicceSs 
■ Pm lo 3 iaiohie 3 collum facccDoris nmolucns et laremlitet 
Deodam Dcrccnoenset per ligamina queoa que oioincur 


^folium ” , . , , 

" Tucdng^ula alldngttur in lateribus vtrif^ faccocctis 
6 ^uccmgulu vtiöetguttd 

^^npap^Mvm foerocf* oiritur a fupet et pelliciuni 
quia petlido olnri numeoiate folebat möin et fupetpom* 
uiDutnenris peoum et crurum* * 
jnispalceu^ fdDud:>»^6ft moumentu pectis e^ corco faftum*^ 
^ et Didt a calx calds* qbfigm'ficat ptem peois a pomt p 
toto peoetqa cu eo mouimus calcem id eft peDcm 
jlLl^tular b2dPfd:i5cb-|9l calceus quidlq^-et oidt qfi fu=: 
(ular a Tuo is»qa colutus eft-^ a^riate pomt pao bceui 
caluo quo petes tatumoDO hiDuuntur 
|f V Ocrea ftmel vl’ leterboP^ eft mDumcntu 3 cruris Dccoreo 
CtepiDa cofutum* vel Deft^ro fiue quocu<^ alio metallo 
fabricatu et contextu3v ^t Didtur ab ob io eft dreum et 
creos iD eft cato quafi drea carnem 
(|^cepiDa eft calceus ex coteo Duro confutus * ^t Didtur a 
crepo as:qma crepat id eft refonat m calcatiDo 
im_£ jtulpo baurenfebueb vel buntfd^ucb- et Didftir a culpo 
/m t P^to as-.quia ailpat ab bominibas Ddicaris* et alio no 
nnne Didtur peto a nomine peea iD eft facculus viatoris* 
quia magnus et mflacus eft aD moDu facculi 
(potoirnus filc 3 fcbud}*vcl mettnifcbud^* Sft calceamen 
tum grolTum ' 

Jm s t3aticus focf cln»^ Dtdtur a pateo pates * ^ecunDO mo:^ 
DO Didcur foDomita ! ; 

\f p ^oleafot €ftmfima pars caldameuri qua tereakttmgi 
"■planta mus et calcamus-et Didcur folum lidD eftWra: 
quia di ea folum id eft terra 3 calcamus.^^D planta ite* 
ctDidf a planpqa plana c*qfumif jp vltimagte calcei 
» n t ttcDale fiirfuf * et Didcur prepcDium a pre id eft ante et 
?n s tt repeoiam peoicam 

/n s^ anDalia 02 U bifeboft febueb* fut calcei tepiäi a ornari I 
^pEolium 

qmbao cpifcopas öimi rnifTas celcb:ät mouföir^ct öidtur 
a normtic fatiöalium quoö figmficat quenöä parniu ncfe: 
bilcm ct pcedofuj Xx quo bmurmooi calcd folctit ficri ct 
cooperiri ct parad , ^ 

IF p ahga ft nioumeiitu cruris De patmo confutu3- ct 
Didtur quafi caloccm gignens* 

Lp ^Kgula piminufauu a caltffa * .] 

. n_ t yoef-us foef Didcur quafi faccus {plius pcDis^ * 
*riga baut vcl boPncftcL ^ coerigia qua aliquiD Ugat 
Jt ibi fumjmr peo coerigia qua caliga fubligamr^t oidf 
a li^ as*^cD fubligar vocatur queoUbet Hgamcn 
FafiavotnPel 

l F p faftiolapinrinutiuubrnD« \x> cd liga cu q vulnctaligant 
"n^^ cDulcs lis^füf tud^* ßft p^s caligatu que pcDcm capic 
S Didtur a nomine pes ita oidt buguitio 
m t bcDu?: ds Fiipftricbv^ft laqueus quo peDes aHaqueunt* 
et Didtur quafi pebe capiens 

^’Cj)e ornamentis qbus bomi cs folentoenari 


f P batbant <t Didtur a vmdo is* qp fignificat ligate 

® tmnfumitur viära peo ligatura qua coeona capiti col 
ligatur V St etiam aedpitur peo ligatura qua mfula capitt 
colligantur 

F p |2afcula buben ncftcl- eft ligatura que pileus vcl mitia^ 
U 'üenia vel mfula capiti coUigatur ♦ ct Didtur a teneo tc^ 
jf^p "Qena nes-quia tenet pileum vcl mitram vV aliquiota 
jm^ J)ill€us le drea caput ^ ^t alio nomine Didtur nafeula 
T^q uoD tiarirum eft a vulgati* 

^ _s pileus biit - Sft ornamentum capitis roöinDum et ctc^ 
äriim aD boc Fäftum vt ftigeri rcfiftctur^St Didtur qua=: 
fi pcUcus : quia quanooq; De pelle fit • vcl Didtur a pilo* 
quia De pilis Durisfit ct conteritur quoeanoi animalium 


m 


- Jt} 


, , ' km- 

vcl cidt a ptUo fetqaia pclKt fagus ct tcmpcftatcs 
J^l-slßall€r 9 pÜ 3 trhibut‘cll:pillcu 6 pcgrnii*ct öidf a gaDw^ 
grccc fe tft coccü latnic:qma oltm ficbatit öe cocco 
y p^ tta baub* pillcuö fagioiis caput protegens qua 

^Ic cd ocuamentu capitis öcuotacu3Äco pillcus vircru 3 
nritm veto ftmiua:^ 

)n s Q alienocu fatihnt^ ^ moumefitu capitis pinoTutji co 
fctiiaus natiitalcm calocc 3 *T öidcur a calco calcstquia ca 
lotcm coufetuat* ‘ - 

g^s fflanKö b?autbüll«c(l tnoumetitü capitis tenue ct rubca 3 
4io vtuncur mulieres nubentes aouclanou fadem fuam* 
vt puoor ca:^ co mmusjoaleat cofiOcmriv pt oidt Same 
umtquia habet rubore fläme • ct mOe oidf flameolü t>vma 
iwti'uü io cd paruu3 flameum 
IfLcoimiculu gcsicrtcbüb^ccuoum vfü e omamSituquo 
tmtta in capitibus feminali aDigatur-fco m ^fjto acdi= 
pitur peo cojona vcl mitm oiucefi cobrisctoecoea^ ct öi 
dtur a ücOTmoisqo cd Ornate 

jti s Ca lamidtu fpanbarc^fen*vcl h^ufclcyfen.^ mdrumc 
tarn ferreum ciiquocdncscaTpanturpodcjua 3 cumtali 
ferro calcfiüt-ctoidf a calamo qa fit ao fil1tuoic3calanri 
uj^^ferime fcbaitclnagel* vt bic aedpif .6d mdrumaitu 3 
^''tigneum vrftpcu acutu 3 qcnncs muoluti'ab hiuice 3 c;c 
plicäf ‘l^t oidt aoifeemoioe oidmguecc vlTcparctquia 
CU oifcriminc ctincs ab muicc oidmgunt a fepanf v4lio 
moöo oiferimen ci^qö pierm-vn virgiliuSv|2fe multa 
. pifenmina m latiumtcnoim^ io cd p multa picula 
M" auris oerfng-^d oenamentu auris fc 3 drculus vP an 
fiulus qui per fomds auribus miTmttcbar.€t oirit ab m 
ct auris quia m aure ponitur 

J 1 1 "^^ques quisbalPring^f t oidf a toequeo q6 fignificat 
aiiquio drcufleärcre^ ^t tiunfumitur peo circulo nobiii et 


^ptöliuyi ^ \ . 

?jteco 20 cjiio colla nobiHu 3 drcuoantur.St fmaliquos cfl".‘ 
tnafailini gcncdo-fcafmalios cd ftmini gcneriö 
. f ^ Apiilla arniung: ^ ^11 circuluö nobüio a pccdofus bz^L^ 

^ ^ drcuDatuö aD omaninvct ddt ab armus q6 

cat partGiu anialis cui cram vcl b^ad^ia ao bereut: qma 
niöuirut bGaddjo mm armum 
msAtmuluo fingerlm-^t oidtur ab auustquia amiul^ dr=s 
et rotuuouo cd ao moöum am 

jn t fenile •Gpdofu 3 clmoöiü drea pect^grä öccods afFi?H 5 
^ ^^ecenula a öidta moueocs:cja menet femias Ce cadita 
Tfp 1 ainula te-vl' oidt qfi mumle a mumo is: qa mum't pe 
flTt ] bpmtct arusmiiUeas vtleccatoresibi no polTint rm^ 
f f purena nntte man9 ao mamillas P murena vulgaritcc 
^ " ^sbcu-^dfpespifcesvarijs colodb9 qfi punebata*^ ^t 

mCemurenula oiminuriuu^ ^t ttanfumitur ao fignificati 
oum memle gemls nobilibus variatu ^tez finnlituomG 3 
reptam in vtrif^-^^OnCe arido» vj^topico:^ »Pmes fe tmfs: 
ftrantes iuxta aliquä fimHituorne tranfftruut*' ^eo lunu 
la ed oiminuriau a luua-q tranfümitut ao fignificanoum 
monile in figuta lane fematu v5/go boc fpmter mCeclina 
bile-vel fpnitct eris-cd fibula nobilis ^ Ceco^a babeusm 
meoio Imguam pc^ qua vedibus poted amicäd» €t oid^: 
tur a fpmatquia fptnam habet in meoio; 
'^pmteeculumoiminutiuum 
Jatella fpeuglm vel bcttenln>^t cd oiminuftuuma ca=^ 
tbena»^t m ^^pofito cd claufura metallica vedes uobi=^ 
lium colligans acondrmgesis . 

Ji^^peculu fpic^b^d vit:^ tep:efentans>pmagiUC3^ta 
re ietbc 2 atione»quc tarne ^magines in eo nequa^exidut 
vn florida. j!|onem fpeeVo res»quä fpeailamur m iDo-emi 
net a noed m muliere fiocs-ct oidtafpedois:qa fi mulicr 
fpedem fiue vultum fpedt io cd cofiCeeat ^ fpeculat _ e 
Icfacc“)!!!! l'üäcn biüflhi-buftii ap!rd ♦ Dicitur ab 

clcfaaoco 

riuilc fd:afpcl‘ ct Didt a crinib^ co g? fit drculuö ctniu 
alio tiomic Didf fcr tu a fcno i^tqa De farijsfio 
oeona nbuo c eöfeemm vV faltnu colonb 9 aDoetiafum 
^aDcma ^^3 coeona p^aDcma laucca ibc fi^nificat fc3 
aarca ocnamcfitü capirio drcrarc c,x metallo pre^efo 
gcmiD vari)3 aDomatUv^3 cocona cfl nomen magio co 
munc quä aha* a qiij fumit ao fignificanDu tonfum capi 
to ckdealia p^aDcma e cocona regalfe q Deftrt m figuu 
regle maicftatio et Didt a D>9a io eft Duo et Cxmo is ♦' vn 
D^aDcma cfi Duo Dcmc6:qa cTi fit drculue tatet pemdpio 
ct fine- ct Defignat q? regalis feu impatoria pctcft:a%to 
'.tt nunDO fpcaco Dilatur *^3 lauria eil cceoila q gerit m 
fignü gloric triumphalis »et Didt a lauro: qa olrni victo 
res lauri ftonoib^ coeonabanr.qa ficut fblia lauri m b^e 


me non DedDunt vd arefdit*|ßta triumphalis honoeali) 
bDuoribus magis Dumt w 

JVjJ^Daris mcDia courepra bifd^oflFr ron ^ioaris mcDia r= 
TTp^iam Dudra-inueteri tefeameto fuit mitm ponrificalis 
quä folus fumus pSrife^c Deferebat: P th^^ata fiiit pilleus 
römnnis- cuilibet fimplid faceeDoü qui mcDietatcm capi^ 
Vfj^jJlnfula mfel- vcftimcfitu capitis pö= tis opiebat 
üficalis ct furfuni fimcur tu vno cono vcl m Duobas , 
m s Cmgulp nuns gürtcl- t?mia fubftätiua a ponunt p * 
(. ‘ii gul il fira vo c giir tel na q veftes coepi dotlaritce a^ 
i^X angula Ic gart ftringunt aD ven tretet Dicunt a cm== 
^ is:qacn.gro emgimas vclles»^t Difterüt mtce fe:qa_ 
cmgu [9 e 50 na p quä veiles viriles coepi viri aftrmgiin 
tue. ^3 cmgta c 30na p quä fcöa Doefo eq vifti ingif ct al 
. li‘gat.'X )3 csv.grm e 3 ona malicris- vt enom 2 genctalG ao 
jLtLÄOna g irtebdl cmgul 9 latituDmem habens preoidra 
^ icx\>iy 

ftniä- vü nou9 gcccifta-CijuIa clgit tquü- ? cigra füt 
wPi c:^ ♦ Cnigro cnigc viros ß gtccc 30na vocaris 

fcbmakgürtcl-^oiritafemis ^oimiDiu a cm 
önü qö G3onalata3nfcmiciäiuqfimcOia30na*i-rcriä:a q 
ft _^altbc9rittc^guitcl-e chigl's c;c materia ao latituönies 
^defa paracus et gcmisnobilibusaö omatus - - 
f p ^pHa gurtelfpäg-P ppnz e vefica vel tumo: ajpares m 
aq tpepluuiaU-aoidt abuHo istqa Oc aq ebulir ‘T ttanfu 
mit p omameto aurio vl' atgeto cmgFi qa tl e o^naiflen 
j> tum folet mtecöii elTc mflatum tmcb* 

f jPdeftilletnijs a eo:^ vtefilib^ qb^ vri folet bomies 
6|leä:9bctt* e faccus magnp pluis auiü vF ali^ alia moHi 
^ matraa ao tmplct9 Oeputat^ aö rcqc3 oo^rmctis*^ oidt a 
Icgo is-qa an vfii pluatu3 le^9 Oenarijsflodbus legcbaf • 
p G ^tatü omc ill jd qo fubfte2mt a fufponit bomiq 
efeeri pfemnü*^ oidt afterno is:qa fubftctmt quiefeenti* 
m spulumus bauptpflulg.€ffc faccus plumofus capiri fub 
m sjiulmllus ftctncnous-^Didmrquafiplumusiqa 
Jn ^ulumar öc pbmis e^nftit ^ t moc oidtur puluib 
lus Dimmutiuu - 

jji t pulumar bancFbolftct - €t oidmr quafi pluimat a plu^s 
~ matquia Oc plumis folet ficri 
(Cc:mcal bauptFiiff m faccus plumofus quaosams a 

paruiis foU capiti fubltctnenöus^Ct oidtur a cermceqa 
folum oifeetnit capiti et ce:uid 
Cjuldtm bct3iccb‘et oidüir quafi caldtma calcanoo:quia 
furnis calcanooaDmipletur-vcI oidr a colo is q6 habet 
culcum tu-quia colitur oiligenti culmta 
iS ^ l^täiftcemu betgevvano. Gjt Icörus et qaicqmt fubllct 
nifiir vice le8::*2t coponitur a leörus et Iteno is 
n t^^b^val OecFlad:).^^ pamius ci4e:fi coloris quo tegitur 
ipf 2 lcct9- et oidf a rboeus io eil kSt 9 t q% tianfümjttr 


iT^oUuni 

fubftennW ipri fcanirio 

Loö^^^ fot3 vcl g^olm*cft parnius ac ouas pilfo am'tnaÄ 
lium c6tc;c(u6 ao coopienoum Icftos vcl rcDiHa,0cputat9 
^ ct Didt quafi latae a lauo as quia lauatur ♦ 

|F p ^ ttaffula gcftmfFt3 tud^^ct oicitur a fte^no ieiiquia fub 
fte^mfuc IcäriöctfcöilibuöaDO^nauoum 
s filt^i bann tueb*^! oidf a fil u li:qa Cc filis piP aialiu fit 

s^apctu3 ößfpiÄ-cpäti^ oiiificolods pcoib 9 fubftccnco9 
‘Toidtqfi ftppctu a (leetio ^ pes qa fubftctnit pcöibus 
[U t jSft vclamcquoaliqs vV aliqo tegifet coopi 

fci ^egmen (ut ^ oidt a tc^ iö*^>imilitct tegme ct tegi 
n s/ aegmentü mentumcotcl^fu Cooptccium i^*ct oidt 
n s dooptoriu a cooperio is io e tcgctc^6t in coöc fcufu eo 
n $ i copePm opculum ^ cooptura ^ Oniia ioc figni ficat fc3 
Fjp ( ^ooptua pannu latum qui fufpenfus Oc c^tcemo m c;c 
p ( '02tma tcemu octenoit • ^3 oifFctuntcquia cortina 
ai s/ Delum , ofrif pami9 qui ptetenoif pieribus tbalami 

6 / .uclum vP fccceti' cubilis*vcl q ptiabitur an muKcÄ 

n s Anabtatu} ces tn pueeperio Occiilxntes* et oidt a corio 
l^tafma quia oltm fiebat Occotco ficut mooo oc pano 
vn vccfuS'pü fub comna di ple fua ccquiefdt CcU tegi 
n a fpPus ietuma nefdtv ^eO velu m pDofito cft panus q 
templo^ pietibus ptetenoit ao ornatu* vel q m ccclcfijs 
c?ctcnoit ao vclanou fanftrafancto:^ et fccteta faemmen 
ta ab oculis |pbano;t*ct oidt a velo as*- St ttanfumitut 
eua ao fignificanou panum q caput fädmonialiü tegit ^ 
velat vulgaritee vodlccv^eo aueluell pann9qui pietis: 
bus m aulapsindpu ao cenatum pectenoit*ctoidt ab au 
la-fco anabeatu3 e pann9 q fatfum m teplis vcl aulis pti 
dpum ao pietcse>:tenoif * et oidtab ana io eft furfum cc 
beatos gtece io e lutum tenue latmc : qa fuifum t cnoitut 
ct, latum qtenuis cft*vP oidt ab ana io cfb fucfu3^baim 


iD cft g:möu3:quia furfum graöi'fur ct cxtcno[mrl^5^c 
tafma cft parmsi q parietib^femplo^z ptenoi't ao c^ani 3 
.ji^simcbcii blacb vcl »jpicbjSIl pänus Oe Imo fatbus qm 

dtcalcctü fufpeiiDit tanij vc1u.': 53 gnalitee ponit qli 
bet linco- ct oicituc a nomine lmu:quia Oe Imo fit 

Jnjt iLnitbeamelc'jladj 'i oidta nomic Itnu qa Oc Imo fit 
^ILSf aciteegium bant tücblm • ßft pamms mollis ao abltee;s 
ffcnoum fuooeem faciet vel ao oculos Oeputatus.St Old 
nir quafi fadem tergens 

jf ß:$>uoartaroPwiifdDriicbv^ft parnius quo abllctgftür Tu 
oor ct puluis equoi^ ♦ €t 6idtur a fuoojc 
01 6 ^oarium ooten tücb " ^ 

armis quibas bomo folet fe teftuCcre ' 

01 s /^rma ojum^tantü plmalis niii waffen-ISt arma funt m 
ftrumenta quibus Oeftuoit coc^us abboftect pellitur ct 
Icoiüir boiVisvCt oidtur a nommc armusrquia p:mdpa= 
Ktc: cuftooiunt armos ^peärus m quo pom'tur cor quoo 
cft fcOes vite* 4. 

I n 6 ^nftrumen tfi vec?cp 3 eug bcrettfAaffc* ^ric oidtur 
ftduni quo vttmur pjopter fiuem.et oidtur ab mftruo is 
qö figmficat aliquio m alio ftrucrcrquia mcoiante mftru 
mento aliquio m alio ftruitur ct paratur 
In 6 ^belu gefcboP*ct oidt a tbelon grece qo e lougu latme 
Wsy laoius fd:wejt*(6mma fett ioem fi'gm'ficant*fc 3 fpede 3 
mtCOncro armo^ muaforiam latam ftrccam ct accutam. 


m t Sufis t^idtur enim glaoius quafigulaoiustquiagu 
ramca lam oiuioit^ pam cetem memb^a feeuu magis 
f p1 .opbea folent truncari v ^co coUum §laoio tantum* 
T p ^ Dpata quia ao boc pjtmo factus cft * fco mucro pro^ 
bplcOca pric cft glaoiuslongus- ®t oidtur quafi ma^ 
T p ^ adpera cro a macron grcce io cft longum latinc.^n=: 
US cft glaoius quicunq^'Ct oidtur a fccanoo*feoframca 


(ffduun iuix« 

6 idtur quafi ftrsatnen’cjufa öc Ittao cftTcö Ronipbea cft 
afpcopdatum vocabulum glaöij apuogcecoö*ctDidtur 
a vctto tumpo fevföpata oidtur a nommc fpadum:qma 
cft fpadofa ct lata-Tplenöta oidtur a veebo fplcnöco: qa 
fplcnoioa cft*(fDacbcia cft glaoius l^g^us c?: vna pat= 
tc accutu 6 *^t öiciturmacron gccce iocft Icngum latmc 
t quia longa cft*ficca ftabfd? wett • ct otcitur quafi fcca a 

vctbo fccca a 6 ‘quia fccat * 

ÄnjtÖugio ftcd^mcITcc^Git f^ics armo^j 
ji^sCluniculus muaforia bis*accuta ct aobctens latcri . $t 
ridf a pungenoorqma pungcnoo {^ctfo^at ct ocdoit:^t 
ir- alio nomine oidt cluniculus a clunibus io cft femoribus 
^ibus allegatur oum geritur 

jf^J^afta fper-^ft Ugnü longu} q 6 folct cu feero äcculco p 
armari* vnOc ettam p^cur peo ligno cum fereco acdilco 
i anterius pre munito-^t oidt quafi aftus:quia bafta ca=: 

lipum ct aftutum oominum vult babere*' 

/ f t (A fpisiois fpicf*^c c poftcrior gs lanccc fc3 ipm lignii 
Hancccv^t oidtur quafi cefpis a nonrincccfpis qöouofig 
nificat^'^no mooo cft tcrea cum gcammc cuulfa^ AHo mo 
00 cft ftutex vcl virgultum * Ä a cefpis po virgulto 
\)cm't cufpis:qa fit Oe ccfpitcäo cft Oe tali virgulto- 3tc3 
cufpis quanoo^ ponitur peo anteriori patte lancec-fqlicj ^ 
peo fereo vcl accuminc^^Stcm quan00(5 cufpis ponitur p 
ipfa lancca fdlicet peo li^o longo fereco accuminc accu^ 
Icato a fic act^itur bic ^ 

J[^tancta fp^^ tclum longumquoo quafi libeatur pum 
emittitur ^ ^toidtur a nomine lanx quoo cft pars tru^ 
tiuc fiuc libre ' i 

p s ^cnabulum iagf^cf *$t oidtur venor ans 4 

jf p ff alifta ambeoftv^t oidtur ab alin grccc io cft Gn^ttG:s 
tc latmc:quia fagittas emittic 


rais tog-tn ^ofito eil IxlKdl tnllruincn tu c;c Hgno m 
curuatoct coaoa vtia^ Ugni extremitate cotmene ao 
emittenou fa^ttas ao fitgatioum bollee* ^ oidt ab ac 
ceo ce:qmaarcetio ellrcniouet bollee 
[f j^C 2 oa e*fieti w*^:fpae eil lotigituoo funiclane fup extenra 
mufide hillrumsfie ^ et oidt a C 02 qa fic pulfue cocoie eil 
fn peä:occ ica pulfue cococ eil m dtbara*^! tmnfümitur jp 
pte ball Ile vel arcue ex rnultte fiUe cotc«ta cuip rmpetu 
fagitte bominee expeUutituc 

Jj2Jy:)arctia bödmet *£t oidtur quafi fttetta a feto ftre : qa 
iacula » 

^ $ Cprmtuebogcn f oebe:^ 611 dlla arcuu vel balillarum^ 
^toidturacorcoqmaOceofit 

^ e Amentu fdDuPdem vV fdDuutvGllcomgia ballie alKga 
ta pe^ quä lancea emitüt et rerabit ♦ 6t catbeloni buiuf 
niooi lan ceae vel fagittae oeferunt ao pugnam 
VL-S^j^lagellum ge^feUvt comunitee acdpit*ell nillrumeticum 
punienoi reoe ex corrigi je vV fiimculie cotoctu 3 vi oidt a 
flagello ae: qa di eo flagellam9 alios vV ab ali)s flagellans 
YJp ^agitta gefdDOp*et oidt qfi fagadtet iära a faga mur 
mftir.qa fagad iä:u emitüt penie eni volat ficut auis 
Jaculum geKboßv6ll telum qöcun^*q6 iadüir a pcopel 
mur in longinquu-St oidtut a iacenoo* 

H s^ilumpfeibGt oidt quafi pelumapcUenoo: quiapcUit 
io eil emitü'tur 

)«_ e ‘^piculu 3 että pfdl*^ oidt a nomine fpicatquiaaccuit ao 
tnllarfpice 

f p .^atabula bolt3 vel ftial*ell fagitta celi 
F p (foadDTna.SIl mlltumentu bellidi |)ijdenoi magnos la^ 
h ö feemeritu pioes m longiquu et oidt a mad^eos grcce 
t Jüoemen io c pugna latine^S)el madDtna oidt ome il 
luo qö mgemofe paratur^ Poemen qii^ oidt omc illuo q6 tnftrt paffiotie ooIoaofani.St potnt cüam p qualibet 
pc«a Dolc»:)fa-^ oidt quafi toequimciitü a toeqiico cs io 
eft crudo:qa tccqucoo mente crudat* \>ri oidt tomicntu 
qfi toequeo mcntc^ct cd ctbimologiactno copofitto^^re 
toementü qüöo^ dl bclKcu nillrumentu 3 quo vebemen 
> tet | 3 i)dunt lapiöes m longtnquü q6 aKo nomic Didt ma 
cbma-ct oidt toementu a toeqo es ♦ put figmficat lacula 
voUbiKtce cmittcuc:qma ctmtüt volubiUte: lapiocs 
^'ilLXJ^augo om'9 bolct vcl roPtaurd^ce-dl mcDiatoc metdö 
emenöa^^ Oidait quafi mambus ac^es a taugeno tes 
venDitaö vulgariter vnöerbdfFet^tem mango afpeopri 
ate oidtut meöiator ocnoitioms equo:^qui alicnominc 
oidt equitiuö vulgarite: roPtauf(bce^6t ddt qfi mani:=: 
buö agens equos et co^ vclodtatem e?:aminans vV mä 
go^6il mdrumentum bcEicü q6 manibus mouetao lapis: 
Des emitfcDOs* I tue oidt qfi manibus agens lapiDes* 
jF p toctmria ^ €ft mdrumenaim bcDicum quo fimul multi la^* 
^ piDes ennttuncur^Jbt Diat a petra:qma petus laat vuU 
^itee b^^ntvocccl* 

^ s^ribocus tribog^eft mlltumentü bellidi quo matrimi le.s; 
"^-^^piDcs vebcmentifTmie emittuntur* et oidt quafi teribotus 
a vetbo tero io*quia lapides emilTos teut 
jiLt Ades vdoct-ppric effc animal lanofam et coenutum quoo 
Äu fui capitis vebementet impmgit-^T oidtur ab ara qa 
animal peimo tale*aD aram fiiit maä:atam -et niDe fingi=: 
nius boc vetbum arteto as»q6 fignificat arietem cu coe =2 
nibus alterum impmgecc ^ ’J^ccundo arietare fignificat 
cum tali mftrumento muros vcl ediftda dellruccc ^ ’Siöioc 
Jn virgilio 

Xt tdluoo fibnecb. animal tellam quafi fuam domun^: 

culam poet a3‘^t alio nommz didtur |Lima;c*ct 
i F t "'^itis didtur teftudo a tefta * ^t ttanfummicur ad 


ip 


^(rpUuni 

f „pqPjiica ngnisicajiöfl cdiidum (xCiciJalfGab^ vl' frabib^ 
VL coiio coopcuni prafio ^kc g paaics cx virgio cctc?:t9 
ct öidr a cratni g:cc:rc iD c cotitiGcc latmc:qa virgc ibi co 
texte fecothicnt^^rii cratjo ddf niftrumciitü It:ccu3 ao 
c Tcncö vgI ptfeeo alTanöoo Depura ti^m v Jn bec caüoila 
Dinunutiuü-P3 vm3 ^dc e plata fc^rcuöfrudru De iq 
nem colligif-ct Didt a vmccDO iD eft UgäDO: qa vugg vi 
djitit ct ligant aobacroo-ct oirit a vnicoqa niDc vrnuni 
lateuG f at3enb:Gt ^rie Didt alT Jt feriptoriuG ^cteit 
t Didmr a platOG grccc io eft latuG lattne* 
n Da fd^ling • c niftruincncu3 bellidi q lapiDcG ni alrü 43. 
naaiif ‘Ct Didt a fünDO quia funDit io c crnitöt lapiDeG 
|fjL-$lanG fdblniS:Grtein*4pcic eft fruäriJG quctc9 a taüone fi=: 
t^iliiiDiniG trafümitur 45 lapi^ funDibulano qui cria ro^: 
fuuDuG eft aD niODum glanois 
if p dlaaa nagerrolb-(rt Didt a clainG fibi tnfi;ci 5 
^öiotuG folb '^ria figniiicat.ptnno c baatluG ligneuG fi 
" ne ftreo ni antedori pteique ruftid folent Dcfcrrc p ca^ • 
poG looo aifpiDiG-ct Didt a conuo qa Tnftd 9 habet vnam 
gcoiricuDie3 cj vlteri 9 teuDit in accutü*^^cDO mcDo ponit 
j) quoDa inftruniGto in antedod pte no habente ftrea3 q 
vtunt pagilcGv '^Ißtdo e ccg patdta in antedod pte hüs 
noDum ligneum qua vriair pifeator cjtpellcDo pifccG De 
laübuliG cauetnarum 

rtn spiluG moefclblüffch^t Didfut a pilarquia mcDiantcpi^ 
b CCG conteruntur m pila 

f t ^uDeG Dia 3aunllc:bGt Didtur q lafi fuGG a fno ia» ^ tdfu 
Initur fuDea p baiilo magno q vtunt pa apea vice gla=^ 

> Clipcuafcbilt’^il mrccumcntu latum quo coepua Di) 
Defecentia abiöribaa hoftilibua DcfcnDicurv 6t oidr qua 
fl ckpeuG a depo iaiD c fcror ada : qa coepua Dcfcccnüa 
quafi Suatur io eft fubriahituc Gt abfeonDitur 


m 


G 


c;foiium . 

clipcuö babcfiö fisuram lunc ^mx>k quafin 
gancur amofoncs vfifuific*vnC«tn lib20cc5um^(Fcdt cc^ 
falomon öiiceiita fcuta auro puro^^ taccntaö pcU 
taö De aui‘0 peobato^^t cndt a pcUetiDo qa pcllitiftus 
imt^giö iDis* cd clipeus palliofe vcHouis capdno coceo co 
\^pee(u5 ^ St ponitur peo omni clipco * et oidtur ab egle 
gtcce io cit capia latnic: quia capehio coceo fingitur co:i 
opcctus 

)arnia»cd clipeus <paruus*ct Didfur quafi pua arma 
jnö^cutu bucf Ict* cd clipcus rotunous poetabilis vna ma 
^ jT t Andle nu. oidtur a fcuton grcce io cd rotunoum la^: 

tinc*^ ^co oidtur audtlc quafi andfetquia andfum io c dt 
culadtct cefum io cd abfafum cd 
£^»tctta l5)Ocan bucf Ict-^d clipcus vd fcutum c^ccodo in 
outato patafus^ 

£^oaca bant3et‘Ct oidt quafi loris io c coerigijs caccns 
^tax ^rie c ps atnnialis anterior a coUo vf^ao doma 
)uni oilatata ct oidt a tboro cubili :quia in tboeacc par 
tes anteriores tan qua in cubiculo collocantur 
^ s CoUcrium gellet- Gd Tnoumentum Ocdnfodu ipfius colli 
p (feittaftreca bunt^ap 

p ®alca bdm* ^t oidtur a gaUcron grcce io cd corium la 
f Fl: ^affis iois ttnc:quia olrni fiebat Oe corio tnoutato -Gt 

c 1 t tnoumetifuni quo totum caput ct collum ftmul mouk 
für ct ab iddbus Oeftnoitur • ©co oidtur caffisa calTus 
calTa cailiim io cd vacuus : quia vacua cd • vcl oidtur 
quafi cafpis a capitc:quia cd moumentum capitis 
b t /^pex ids bdmfpic3-oidtur quelibet fummitas. Gt oict= 
^ ^ tut ab a ^ pes- vnOe apex quafi a pcoibuc remotus quoo 
enim in fummo cd a pcoibus remotum cd remotus quoo 


1 f' 


imy_ 

cnnn m imo c!l a pcDibiio rcmottim cH 
Im, Ö ^onuö fldnat aafF c'pncin belmv^ft quoobam clrnooi^ 
^ Tdila um pofituni fupec galeam* 

' vocabulis ptinenrib^ ao aitc uamgatioi 
If t |2aui6 fd^ifiP «ct oicif a nauus a-umio cft aflut9:qa aftus: 
tc j caDiöß^ arrifidorc copeUit ct tegit at^ gubcttiatur^ 
Gt oicit a na^s gtcce k> cft aq latme: quia vttmur naui 
j m aq ua * vel oidt a no as quia nat m aqua 

5 P ptosa voöctpcjt^'^ft anterior pars nauis curuate* ct oi 
dmr quafi priota a nomine prioc*Gt quanoo$ ponioir p 
tota naue 

ß t pufpis bmoetpo:tvfeft pofterior ps nauis*'^ oidt a poft 
jfj^aris fcbiffcit*cft lattcialis pars nauis*ct oidtur aiatus 
firmus:qa firma Octo efrc*i q% ponit ^ tota naue 
f X fAiffmengin v ^ multitutK) nauium ct ptedpue 
bcllicarum»ct oidcur quafi calafTisa calon geeee lo c lig^a 
- nu latmciqa naucs Oe qbus coftat cladis funt lignee 
/ Lp^alea mcoia j^öuära gallen* feo mcoia cor^pta cft fct:s 
reum moumentu capitis- vnOcveefuSv Armo caput gas: 
Ica.feom cquote currit galea« et cft fpedes nauis marine 
velodtcrmobilis 

^n^^^bafel9 fdrtiffv jfeota q? nomi a nauiu ometfificanf fcöm 
JLenibiis oiue^ficate magmtuoims figutc* motus a ofFi 
ft\ s Caccab9 00:52, cojunOcm ♦pbafelus ouo figmficat * vno 
S^capba mooo eftparua nauis ct fragilis- a oidtur a 
pbafe gcece io cft tianfitus latme- Alio mooo cft queoa 
fpedes ligaminis vilis- vnOe ve^fas- ^ixoo p flamen pet 
bumü qp fpetgo pbafclu} - ^Lembus cft nauis que no tmn 
fit m ^frnooP folii tagit fupfidc m s Caiipul9 quafi carens tono-^capba cft poanamera 


I 


(Folium ' , Jm- 

autic a qua piiutc ct fpoli atoas ti:ad5 ao fpc^ 

f p( ^auOca cuÜuöü a c;cplo:atiDU‘Ct oidt a fcapbon gte^a 
p jiatba cc io cft fpcculum latmc vcl fpcculatio lacmc* 
LLtCclo;c tprniba cft parua uauio que fupficid pluuio:^ i 
tu t Dente: cubit*^ oidmt quafi cumba io cft mcumba: qa 
fmTt paro aquis mcumbit ‘Ctabada cft nauis que c?c vua 

nm't QTiaparo tmbe cauatuc- ct oidtur a teabe (^aupulus cft 
- ^-ir^lbuite: uauis que pericula maris que fuftmccc no po^ 

iburn9 tcft v^t oidtur a cautus ct pello is* eo q? caute 
romo pcDatur et impellatur ao mare ct copeBat ao 
litus Cantica e uauis *ß cauOea cft uauis iu fiuc furfu cur 
uata-et oidt a cauoa quia vloetur babere cauoa ^ard^a 
cft pua uauicula que po?tatur fu magna pe: larituomcm 
maris fco iu;cta Ht 9 »c;cpo:tat merces ct pfouas Oc mag^ 
uis uauibus ao litus-^t 'oidtur ab aros grece io cft gta 
uc latme a ard^a^vuOc barcba quali gmuis arcba peteo 
ttarium:quia parua cft (^!elo>: cft uauis velox^ ct oidtur 
a ce(e::quta cekritct moactur* ct alio nomine oidtur bec 
celomSvC^entc: tri6*cft uauis bellica accumic fui roftri eo 
ftrmgens naucs boftiles*^ t oidtur a nomine Oeus: quia 
accuta cft ao mooum oentis - Paro cft uauis marina las: 
trombus aptatqui oicuntur pim’te a pit io cft ignisu^a 
fimul arma ftrunt ct ignem ao mcenoenoum naucs me: 
wtoeum ^ $t mOe oidtur paro quafi piaro a piratis qui 
ipfa vtitur^^iaparo cft parua paroXmte: vel bec lius: 
tris ♦ cft nauis que glutme vifeofo linitur ne aqua fubius: 
tret a lino lirns^ JLiburnus cft uauis vclo;c ct quafi liberi 
curfus^Ct ^dtur a libct^promo cft nauis magna vclos: 
ds motus^^^t oidtur a oromos grece io cfteurfus lathic 
^nOc quoooam animal vclods curfus oidtur oromeoa 
vulgaritet orumlcc v 6t mOe ^omeoarius ouä:or oro^s 
mcoa 


V 


jf'folium " 

jT^/f uftoda tuatcf tfcbifF* cd tiame inafftia quc «oh folum 
^ tcmis fco ct vcHö rm pclKtur»ct oidtur ab augco cs: qui a 
ci«5 motuö vcHö ct remis augetur 
M ^ 3Pposam9 vicbfcbiff*cft nauis ao tmouädottcm cquo^: 

rum fpcdalitcc Ceputata^ct oidtur ab ^pos io c equus 
f t Salonis bolt 3 fcbiffv^oidtacalo«grece io cd %«U3 
,f P C^l^na latme quali nauis ftrens ligna 
jn s cbalp fcgelbom- c lignu arbojcu longu i q vclu fufpeoit 
a oidt a malo grece io c rotunou latme qa rotunou cd 
In^s ^clufcgeU |Sn apofito cd pami9 Imcus latus malo na=:^ 
fiT s Ämtbcu uis affi;cus ct m valanga c?:panfus*6(t m per 
bafus mipcllentc ventu inflatus vt fic mot9 meuc^ 
at naucv^t oidr quafi vebum a ve^bo vebo is* quia cu 
vcnnis venit vebitf t mouct nauc ^ ^co oidt Imtbcum 
qaafi Oe Imo factuvfco oidt carbofus quafi carens bas: 
fc io cd lünoamento: quia pe? ventos agitatur bmc mOe 
et non firmitee mancij^ ba(c - ^ 

‘ m 6 tbccat9 vomogemetef- omia iS figm'ficät fc3 vclumiss 
-T^ s y entilogiu nimu qö no ao mouenoa nauc: fco ao peepe 

• m t A rtbemo oum qualitate vento^^j erigit m naui^ ^)cö 
tTsTfrtbemu oidt ventiIogiu 3 a vento :quia p ipfum oi^: 

* nofdmr quis ventus flare Ocbcatv^o oidtur aitbcmoab 
artus:quia edartum io eddriärum 

mi t AdyattS mittel fc^f c vclil magnü marmu qo in nauis 
tneoio fittuat-ct oidt qfi aqtconab aqua ct tbefis qö cd 
pofitio:quia magis ponitur iu^ta aqua 
n 6 ®alu vooe^fegefe v^clu marmu nmi9ct locat m psom 
' m s^cm9rüocc*c mdrumentu Ifgncü q bomics nauc 3 ^cU 
TiT s 'feonfus lunt* ct oidt a remoüco qa remouct ct oifeutit 
"TS p v^nf a fl aä:9 aq- tof us vV tonfa iS cp rem us-vcl po^ 
^ — tius oidt anterior palmula remi quc aqua peecutit* vnOc 
oiaincur a tonOeo quia tonOet io cd geutit aquas ' ^ 


Jnj ^pioconio bniCei* fc^l*5 vclum ni^inü miii9 ^ fjtiiariii 
pujpc'Ct öidc ab cpi iD cft fup ^ ccomo io c airfuö qma 
fupiaö locamr*vt cuifuni magie augtt a tcrgo* 
jt Ö15 fcbaltv ^ft ttmue fcr^o pce ^matue quo tia 

i?i6 tnipcDit cotitta fluuij öccurfuo* ct Dicicur a truoo ie* 
quia truc>it aauas* ' 

In^ Contuo ftofcl-^Jn tnllrunientil lignciim ba^ 

^ bcoantcriuo nooil quo -oritur pifcator c^pclienol^ifceo 
\ öclaribuHo cauc^narü 

jfjS j^almula Ic tuOcrlauff* ct oidtur a palma p20 manu c;c^ 
^ teiifatqmalatacftaömcoamanuo l 

Jno^ubernaculu ftcür riJDtr-c ccmuo majrmo Or p:db ct öe 
pufpc oinrifTuo aoccgcnou ct mflcä:eiioü naucm lattcca 
Utcr Ocputat9*ct oidt a g^bcrno ao^^} ampluftce figm 
ficat qucUbct ccmu- ^3 a ^uatc pom'tur pso rcmo mag- 
no qui aKo nonrinc oidtur ^bcrnaailü 
(m 0 C^ lauuo ftcür rüoer nugcL^ ^ofito c paro gubcmacu 
r "TTvel ampluftrio quc rctmctm manu rcgcnrio 
^m t fomo faibct oidt qfi fbmo a vo;r do 10 c lu?:: qa fünco fo 
lent ccta drcüoan ao vfum luminio-^ tüc oocantur luna 
Gt fdcriDU}^ fiinco ompfa fosriunt nomina fc6m oiuctfii 
tatcm matcdc ct magm'tuöim'o ct offido^ü 
tf t Rcftiorio wfc^^toidtquaficctbctGncno:qma cucefti=s 
buo rcda tenentur ct tmbuntur naueo 
jm 0 Remuleuo 3iigrailvCt oidtur a nomine ccmuotquta p cu3 
^ vite remo^ mbuntur nauco 
^ m t Ru^o icgclfaiU^unt fiince vclo:^ magni qbuo v,cla Oc 
pDnunt ct clcuanmr^ & oidtur a ruoo lotqaia pe:uhitoo 
m^ri rnoilr ct boeribilircr refonant tempe tempeftario* 
m. o'^^trupuo rüoerfail» eft ftinio quo renmoaliigamr nauw 
vr cqualite? penOeat vetfuo aqua 
f p jpi’oucfi'a bätfail-cft ftinio quo ligat nauio ao tonfillam 


JJP "Confiua pfbll vcl pfal‘ £(1: ftipce Hgticuo vcl ftrrcuö It 
ton fbrö'rcj mfigtnous ao naucm li jatioam ^ 6t Oi'dtur 

J a ve:lx> tonöeo tonöts 

f p Ani)oa ^cbct»6ftnillrumaitufttrcumCicntatü^taii 
qua3 niDigitos oiftnrctum cum quo nauio fimoo maris m 
mnoimr ctalKjaturvÖ: qucUbct magtia uaius babct 
tuor majtias andt^oms • quatuor fuis ang^Us oiirnttcn^ 
, oaSv^ oidtur ab an fo c(l drcum ct drcos io eil manus* 

quia dreumqua^ viöctur babete Digitos cecucuatos ao 
mooamipfius manus 

f p (Catbaboraris enef etblc^.^t mdrumentu ex ftme lon^: 
go a mafTa blumbcacaöcm alligata compofitum ao c;)cplo 
tanou pjolunoitatem maris 

ti t Antomne vooe^pcct vcl pOvt * dl tabula feu coifidu 3 c;c 
tabulis ligneis q6 f up latus nauis erigitur cotta ^Das 
€:t oidt a ttans quia c^ettanfuetfo ponitur in naui 
li t^mnilrüfcbiffllul'ir oidta ttas qa c;c ttanfuctfo pcm't in 
'm s /fVluc9*c loc9 p que 0ecurritfluui9-^ oidt ab abluo naui 
is cretqa bluit p aquas tanfcuntcs^€t oidt vas longuj 
Oe quo b:uta animalia bibunt vulgariter trog 
|fH_6 Alucolus fcbaff-peout dl mdrumentum nauticum tune 
^dl vas baufodu pc: qo aqua peoijdtur c?ctta naunn* vd 
cd pars nauis w qaa colligitur aqua pluuialis vcl flu^s 
äruum vt pofCt ci)d c^rtia naurm 
m s Pauclcrus. ^d ons nauis ct foetisno cd rceum conten^ 
tarumm nauc* ct oidt a nauis ct clcrus io eft foesnon cf 
foete vcl foetilcgio eligatur .fco quia habet fetem io cd p 
tem pemdpalcm rcriim cotentarum m naui 
f p ^auta febiffman- ^d qui vcl que c;c ofFido cc^'tnauc 3 
ct oidtur^a nauc «ctmOc p (incupam naura qö c magis 
in vfj q aä nauita qö eft iOem cum nauta 
t Reme.r giS'cltq metccOecoouärusrcmumouet * ctoidt 


m 


^^afi temutn agens vulg-adteeftrg* ^ 
ff p « plbad^a vbtifntet^^it aliauispaopric tt^Micendus ^ 
oidtur ab epi iö eft fupta et oacbon io cd gtclTuö quafi 
fe s (r ?aulum febifflon-^ft peedam qo p:o vltta gtaoienö 
ttaouärionc cpibadDC ttaoitar tiautc 

^f pcnoini biis matifioaunini qaibusbonmics 
ioient moaaa et quietem batxce ^ ^ ^ 

^om 9 bauß * c gnalc ao qolibet coifidu qo Oeput atu dl 
ao babitat6c3 boim. Steftqo copofitum lignis et la 
pioib^öcfenöcsnosabtmbtibas ^ caumatibas^^Jlla oiffi 
uiti'o incluoit cauf am materialem et finale 
Dornimmla io eil paruus oomus 
p®omicula 

“p^ula pfalc3^^fl: oomus Occens ^ peedofa a ^coja 
' “ ßalatiü balall^GIl oomus Ocans^Oecoja alicuius mag 
m comitis* vnOc illi comites oicunf palatini qui ck oigni 
täte fai gnis^ria babcni: palatia^^t oidtur a palo as*^ 
ioeft vager aristquia patet vagantibus bmc mOc* 
h ^dru burg*^t oidt qft cafa io e oom^ coftraära cu oiffi 

^ cttltatc* vl' oidt quafi cafa alta qa m altum pofitum eil* 
J[f45 (fciuitas^SIl multituoobolm ^te:fuffidentiä comanem 
S 3 cbs fimnl viuentiu fub caOe le^* vn duitas oi at I0C9 
coifieijs repletus ^ fbflatis a nmris drdioatus et munit^ 
<i fm iuriftas (Iciäre oidt locus latbeo^ali ecclefia mfig« 
m’tus-^t oidt duitas qfi duium vnita 5 *vn 0 c acillotilcs 
m poHitids flDtet enim m eqaälitate in fl^Po fep^ fit fcoi=ä 
tio-iilue alluoit m*t*c*m libris offido:^ oicens^ jfjibil cni3 
fjfunt armaab extm cu non fit pax bona ao mtm v^tem 
p antbcjiomafiä roma oidt vrbs io eil p cxcelleutii- vn 
vecfaSv^4^*^boncmali'a folctc^xcellenria oid • vn vrbs dl 
locusmuro dretoatus eoifieijs plenus in quoipfi dues in 
babitit*6t oidtur quafi o;bs ab o^lxio dl drculo:quia 


/« sy pioii 'Ocft-cftloc9 coificljs clrcl’arcfolet babcic figaia 
tcplGt9 1 muriö drcuoatusq mumtuö-P no fatbcorali cc 
' ckiia mfignit9‘Ct oidt ab ope io e au^•^lio• vn opiou qua 
^ fi opem oäö'.quia ineo alter altdftrtauxilm*vV‘t)idt ab If p. ^illa oocttv^itmultimDO Domo:^aD cultum agto^joeoi 
fis pagus iiata^muto:^mcnibusnomum'tavetDidtqfi 
valla: quia folu drdioata cft vallarionc valla^io e 
piou foUoo:^! non muro:^.^cö oidt pagus qfi pigusa 
pige giS‘io ell Oepccnio vel fons latme: quia tn lods 
ptcITiS vt in vallibus vbi funt fbntcs folent CDificari pa 
gi‘Ct a pagus oidtur paganus io eft villanus- ^t quia 
aliqui bomiesqui no aoomnt erilium non inhabitant 
uitates : feo pet fruärus campo;i;j viuunt Oe pafcuis am'== 
malium igitur tales vocamus paganos quos etiam fats: 
mcciios oictmus et gentiles* vel oidtur a nomine villus^ 

- quia manentes ibi funt viUofi io ell afperis vcllibus m^ 

- outi et drriioati 

Jji s ffoenm marcf t-^ffc multituoo oomo:^ membus no nmm 
ta p20 venoitionc re2um venaliu Oeputata* $t oidtur a 
fbrisiquia talis locus folet elTe foris extm *opi 6 a vel dai 
tates-^t tmnfunnturfoeupjo loco teru venalium mopu 
DO vel djiitatc*|[tem focum oidtur etia locus rerum iuDi^^ 
dalium * 3 t tunc Didt a for faristquia m tali loco vbi iuoi 
dales caufe tmärantur multa fantur io eft Dicunt* 

|m s SDiais vne^jlct vel gaP*^ multituDO Domocu extm dui 
^ tatem aDmuicem ocDhiata*^ Didtur a vicetquia vice dui 
tatis fit * ct ponitur etiam pcomultituDme Domocum mtm 
duitatem aDmuicem ocDm at a 

Oft ftmta publica inter vicos*^ If tolium . . " ^ ^ . 

" ft via publica ct lata ct rpaQofa* f fttata ojcit a ftctno 
iS'VuOcIlätä quafipcoibustmurc^ , 

xTurdö oacen $(1 coifidum almm ab boftibus öcftnfi^ 
uumctöidöir atcncoc 9 :c}uia tcaxtboftcs 
jn^öpropujiiaculü cccirci*cft coifidum ligticü öt mrd^tcn^ 
^ mm^ct oidtur a ipugno quia möc jpuguatur 
|t j? ODciiia rmctmaur 6t bidt qfi muuia quia nmnit duitate 
Jf p ttirma ct tantü c plutalfe numeri 

g^imia 31 mi *' accumen muto^ duitatie altu plus qm 
muri quo dueö fc Deftnount ne ab boftibus oflF^oantar^ 
^ oidt a pm gccce io eil accutü latmc 
Ift .ö.^imiaculu*e(l fuma pate coificij euiufeun^ 

dö dbmfte veft^-e fumitas (nrriu vl’ muro^ Oe qua 
bofteö cemoacut Fadli^ ct pbibent ab acccITu muco^-^i 
oidmr ab ar :^o es io e(l cemoueo qa cemoaet boftee* 
fa t Antcmaulesvvmgcc*^ muruö vP vallü menibus pri 
fn T prcmumlc dpalibas pcc ctcftue^ct oidtur ab ante ct 
"murus vcl a p^o ct murus 

ö^^pluriu fumetbauP vlTolet^clb oomus ampla jp comu^ 
m'bus fannlic c^oois oeomata* ct oidt a folc qa lurninc 
folts iHuftmtur ‘peta ibe*vnOe Oe fancto tbema^fadam d 
bi cctas b'pcmalcs ^ cftiualcs 
fin s^boemtus iregang vel vmblaufT* 
ft t l^fpciioiic ds voabüt^ paruü coifidu magnfs Oomi^ 

Bus ao iunctu ab c^etta* vcl fic eft oomucula que magne 
oomui aobtret fc3 que a^enoit parieri non babes teiu 
oiuifu m ouo htm.it öidtur ab a^enoo isiquia afpes 
bicur magm's oomibus 

g (tocm'auü bc5)llal vcl iOemdl q? afpenoi;c quafi coifidum 
Jn^ljrcfcärum Ccftaruofuv^t alio nommc oidtur peofeebum 
Tjuia ^ peofedris fit particulis lignocum- vnOe memanam 
peopric cd Oe lapioibus»aliuo vero oe lignis ^'(roUum ^ 

i t iDofpitalc fpital-ct aUonomlc olcitciucrfoaua oiuwus 
jL-SLOiuecfoau a-um-qa m co oiue^fi bcmiicö tcdpiunt^vPa 
ometto iötquia illuc Diuceöint botnincstii ticceflitate* 
jp^^^anöodDiü matcftbauP vPf-romgabc*f«opdc cd öom^ 
vcl pars oomus Deputata peotcbus vciialib9conllitutiö 
vr\ nou^gtcdfmuö v Jjanoocbiüq^ Domus tcb9 vcniaUb^ 
apta v^t Didt a pau io c totum vcl omnc latmc* ctood) 
06 io cfc paröiquia nulluö vcnoit totae mctces-fcö quä^ 
libct pattem merdum 

^ u ö Confiftodu tatbauP rid:)tbauP-^ Domue vcl locuö iu^ 
bfaaliö m quo plucce coeam iuoice fimul cofiftunt fdlicct 
actor ct tcu6 accufator Dcfcnfor*qöidt a cofifto i6:quia 
ibi plutce cofiftunt io eft coftant ct couemunt 
\ii e^eecatocium vuljaritct f auffbauP 
^**”^^X)catoaü wctxf bauP* c ge oom9 aD alicui9 atrie meeba 
mcc cxctdtiu oeomata^^t oidtur a mctcot crie^quia arti 
ft;c mcd>amcu6 m ca mccct foeft c?:cecct offidum fuu 
Vf pjbutrma fdDuftcebauP*^ oidtur a fuo ie^Cft oomue m q 
^utocce folcnt attifido fuo meceri victu 
f p 1tc?ctrma vocbcebauP ounef^^ft meritoriu tc?ctcmim*ct 
^ öidf a tc;co ie^quia in ca tc;ctor tc?dt* €t alio nomic oidt 
^p 03 cu ab ^poe io cd fub ct gc tma. qfi fub tetea* 
X|4^iftcma vulgariter pfifted^auP-^ft metitodu piftorutn 
ct oidcur a pinfo ie:quia in ca piftor pinfit 
f wernbauPv^ft Dom 9 vclgeDom9 ^ viftuali^s 
^"^Bue fc 3 dbie a potib9 venalib9 Deputata^ct oidf a tabu:« 

la:qa De tabulie ct Deaffeabue ct ramie arbo^e coftruit* 
) n e 't^uguriu birtcnbauP*cft Domücula creära in oetie vP vi 
^eie vcl agrie ao cuftoDienDü finalitct Deputat a*i Didt 
quafi tc3oriü:(p cuftoDit ct tegit campi paftoece* 

In tX Oagalc vulgaritet gartenbut ^ 

|n_rfeajpalc abis Ocputata-ct oidf a cena 

Vi 6 itacliniu beclicbbauf* c coifidu fcu ps oomus bfe cDifi 
^ aum fcöm tues 51309 DiftmcW ct clcuatu*^ tripUd oifcu 
benriu oeoinc öeputatu^ct oicitur a tris fo c ttes ^ jlino 
as*q6 non cft tn vfu fco fua compofita vt a clrno ^*ChiCc 
tdclmium quafi triple;: ccclinium 
iöLa Ard^ttriclinus iocm p^indpalis ao jjmDcnoum 
benribus in triclinijs 

nomibus figmficanribus pattes 
coifitij babitationis bumanc 

jma^funoametitü fcnoament vV gruntucteinfima ps ootn9 
fclioa fup tcrra 3 vd in tcwa^ ^ oidtur a funoo as io cft 
coificarc quia fimecfiinoamcntu fiinoatur coificium 
jlli_ s paries vcjano^^ft collateralis ps oomus in furfu erecta 
et oicit quafi pacestquia femp ouo parietes funt paces» 
alias enim ftruftina elfct oiff ormis 
hn s taciivc pars ooni9 fup cxtenfa«et oicit a tego {s 
ffj* '^cjulatcbinOcbc tabrabreuis ftriära qa tegit oomu 
oomus tegit vel coopcrit*3t oicitur a tego is* 

|f p ^cinoula biilt3infd:)tnOcU^t oidt a fctnOois:qa fcTnbc=* 
*in tXater lateris 3icgel-eft tegula fn igne Oe 00 formatur 
coSra qua oomusoiuicum cooperiuntur* ct oidtur a latus» 
^ lateres oli fueriit late figure 
jin s vtignus gefperr^ (f ft nomen ctroclitum* ct cft illuo liga 
\n sXij^um numfupccqotiRilluni affigitur j^t ^pmbrevds tacbnufcb vl' f enel*q[ c canalis oii canne 

^qaä aqua plauialis Ocfcenoit Octeädsoomo:^ 
jjp ftncftia venftcc.tft gfpicuuq tranfparens corp9 fteens 


Tn t fcncftralG widetbree ao noö lumcp q6 viCscnpcfrit 
V^jjLicanor tad:» vciiftctr vd lancblocb. pftfcncftia oonius 
^ pct tccfcuin Inmeii foli6fnbnitcarepc:mittcii6 
^ o_;iabulatiI öU oötäftb niftrum«itu öoni9G;c tabuKs 
fupc: ttabcsafFi^ö ct GXtcnfu*^ öidt a tablls ioc alTcas: 

> n oj^aumientü dtrid^ *c foUoitaoc;« la buß.a C{uib9 patat 
^ piötb 9 a cemeto coagulara fup tabulatu wcfa ct copla 

tiata*'^ fit c;c fmipUctbue lapioib^ cobuftfe vt ni cc 
clcfijö ct Domibue*^ t oirit a pauio i d itc^iocft ceößcc vP 
paitcce:c|uia ccoitur ct pe^aitimr vt fcUcctur* 

»n t taqucar gcoäfFcl vcl btniclc 3 .^ft: tabulattim ^fup afs 
p t'l^aqucatc fi;cumtiabibu5aöo:iia(um . 

|r t ^tabö trom« ct oidtur a ttabo, is-qma p:ottaa:uni dl m 
j ?.t^^tabc5 longutti . ’ 

/ i^^l^igam bant*^(fecnc?aKtct öidt vmmlumcumquo ali^ 
' ; .. ajm dl coftruärum-Gt Oi'dt a ligo as* , 
if p j btacua faub oidt Hgnu ctcäru aö postauDu cDifida 
jf^Tpolutiiua niuö«^ llatua oidt a (lo qa Hat ctcdra vPoo 
^"tuus fuIlruGt-cüä llatua c ^magc feulpta ct ctcära^'u^cta 
iIluöuabudDooonofor ctcxit llatuäv^olüua öidta nomi=: 

, ncculiric:coqimculmiucfeellnifümitatG dlctcära 
j!j tjfcclanicn ‘öidt omnc lö quo aKquio cclat ct abfcouoitur 
ct occultatut'ct ponitur p 20 tabulato : co q? tabulatum 
cc6 fubtus pofitas abfconoit ct cdat 
y p Jncallrata nutt^f (llnicatiö.coiicauitae fm Icn^'tuöfnc 
^ tr abitum cui alTcrco immittuntutv ^t pidt ab mcallro 
aö*q6 fignificat intuö callrare:quia mtuö cft caftrata io 
dl Tccanoocauata . 

iit^^amsn lod>dlpai:ua cocauitas ^ folioa^ct pidtur afö 
‘''7^ a6»qma fc^amcii facimus focanoo y / 

_.ro bcct-cftlignü latum €;c cuius aoiunärura laterali 

% CU altcrp aiTcre padcs,c6fütuit-6t oidf ab aßero is^f ut 


irfoliuni ^ ^ xxx^ i* 

fignifi'cat aomgtretquia vti9 aflct alta atJintigitur^ 
j m t.()afi6 faulfu^- ^ bafe cft (IIud qö p:ofuiiöanienfo fufpo 
Ws fitum cft columnc^^’^cö frilus ddtur omnc il 

5i3 Spiftilum lüö qo cft cccänjm ct longum, ßt oidtur fu 
lue qfi ftaue a fro qa ftatv ßptWlum cft capitcllu pofitu 
■ . . fupe^ ftilum columnc* ct ovatur ab cpi io cft fapra ct fti* 
- lue quafifupra ftilum 

f t forni?: fdovio^bog vcl pfdle:. Jn ^(itö iocm fdlicct coi 
t^'Jflcftuoo gc wlb fidum lapiocum arcuatum, ßt oidtur 
-v forni?: a nomine focna?::quia atcuaf aomcoumfornads* 
- [ vcl oidtur a foci5:quia foris pom'tur*^cooidtur teftuoo 

a nomine tefta: quia talc coifidu cft concauu ao mooum 
f tefte iüius animalis qö etiam oidtur teftuoo vcl lTma;c 

jf p (j^ amctabamec.^ pars oomus farcta ;p fomni requic 
^ Oeputata*^t oidf a camur gcccc ib cft curuii latnic: qa 
qiioo^ curuata folct baberi in fupori parte ao moou 
li que airuatuta oidf teftuoo vulgariter taffcl 
j« t (P ublic fd^lalFfamec ♦ 0ft pars oomus fccrctior m qua 
cubamas*ct oidtur a cubo as^io cft quicfcccc • 

ii n s^ balam9 b^autf-amc^c psoom9fpcdalitctOcputataao 

^ ^icte patrifamilias qui oüfponfus c?ät in caöc cufpon^ 
fa fua oo 2 nnmtv^t oidf a tbalomonc quooam viro qui 
p 2 Tmo ao nuptias mucm't vfum tbalami > 
tjt )cncttal vulgariter bnnclifdDcbamct*^ft mtcrior vcl fc 
eil cttalc crctior pars oomus ao cuftooiam rerum 

cautifftmaru Oeputata . ^t oicunf ambo pcnit9 a*um‘io 
cft nitimus vcl fccretusflnoo^ pomtur pcotota oomo 
S V (Difpmfa fpetPf amte . $ft pars oomus pco vircualibus 
^uarrois öcputata-ct oidtur fi'c qma ex caneceffaria oi 
fpeiioantur ioeft oiftribuuntur* 

02 ta qsiaft ioem fignificant fc 3 locu que mttat ct c?af 
jüUfß^es fc 3 babitaeulü habitationis bumiVnc ex afferibus 
^fojiuni IX/XXVij* 

copaiiim <^110 tak babitaculu clauöit öum opuscIT^^^ 
Ditfccuntqiiia D02taöelxt vrbi'-^ oidöir a po^to aö*aini 
tnim anöq volcbät coificacc aliquä daitatcttuc tndrcui 
tu öuccbat aratru ct m venerunt ao locu vbi poeta 
buit efTe rurpent)erüc 3X2it^ ne tangeret terra, fe: abifta 
poetarione Matn locus lUe oiärus Ä poeta • vcl öicit fic 
ab e;cpoetaftone et m poetatione per eam* feö öicuntur fb 
tes quali fttesab nÄrcnöoiqa rcsibi inferuntur • 

1« 9 Atidcu vooettur- feil boftiu paruum p poetas infcroou 
Ir p ^nüca cens a pp anpriori et öidt ab antc*e(l lanua a 
ji spollidi poftedoeipte in troouces occulte ‘qoldtapoft 
f pPoftica bmoeetürvetadD vcllaOv ^meDietasbolKj 
f £^alua velbolliü magnas fenellia6cIauÖes.fetoidfa 
voluo i6:qa volucnpoclaupt et aperit..^ nota q? bolli 
um ffde eil aflee qui ianue io c fbeamini afl^Hcat et ajpo 
nitur cotra bo(les.^fet Didf bollm a nomic boIHs bo=» 

angebe extrema ps bolltj ^ accu (Hb^ obijekur 
tafiipet qua bolVium clauoioje et agjcritur* vnöc eriäcar 
00 oidcur ipfum fbeamen m quo verdtur 
:f ip^em fcbloP-eft Itgnum vcl ft^rurn p qö bolKum: ne pof 
inttate clauoitnr a firmat 

jn, ,&JSl(au(lru groß f(i)Ioß*e feia vPclaufaia firma cüa oidflir 
oom^ mclutes munad^os vel munaebas fub vem regina 
viuentes.^t oidtur m vtm^ figmlkatione a claupo is 
f t ‘^eies rigcl-ofniafere ite figmficant*fc3 fterü vl' Ugnu 
mTQlx?c qo e;c tiäueefooTOnitur et obijekur boftio ne 
’ji s^f cpagulu patefeat- ^3 oinFerunt quo ab öeriuati'oncs* 
later quia ve^s oidt a veebo vebo: ^ mouct ve 
^irs^utr^ benoo:cu preponit aut auFectut^ $>3 obex oid 
jit ab obi)üo:qmaobijdrun'anue* ^co rcpagulu oidcur 
a repugno:qma repugnat mtiate voloiü^^o clatcc vF 
:latrusöidair a clauoo-et iprie dl cepaguluqöofponit 


r 


CfoKuffl , , . , ^ 

boftio*c:toram viticarum xnnito^m 
ipcITalum vulgatitcr agel vcl bült3mfiblcP*a pcHotcja 
pclKmt a tcpcllitur buc ct illuc 

tlauiö fcblülTcU^t öidtut a clauoo iö* 

j^ftiö vulgatitcr biftcUf ft lapiö v>cl lignum luxta la^ 
nuam fiituatuni*ctöidt quafi poft bofüuni ftratis 
titncii vulgariter gtfcbwcL^felapis vcl ugnutiiquco 
Limniate ao tuttoituiti oouihö pcoibus cd fubicftuTU 

oidtut alio tioirritic liwinace a Itwcii * qiria ficut Ifmes 
tcanniecfc iacet in aßto : ita Intien ttatifucrfc iacet m 
troim oomuö 


(^lau9 vulgariter uageUcIt mftrunientutu folfeum ac^= 
cutum mcoiatitc quo Hgnü aobccet 
cBumpbus vulgariter roPuageb vel cd clauue tnuifibU 
liö afTecCö ab intta cvndrmgens ' 
d^ellariuni (3)ninia iöcm fignificant • fdlicet partem 
bromptuaau oomus pro vifluialibus confetuauDis- 
penuo penui vulgarior f der v ^ oidtur quafi cela« 
[penuo penoris riumiquia celat io ed abfeonpit viäiia^ 
Jpenus pen^ui lia er necelTaria menfarum - feeo oidtur 
penum prompmarium.quia prompte quis intta 
Ipenu rc Oebet pro neceffarijs • feeo oidtur pe^: 

nus cuiufcun<5 Occltnarionis fiierit a penon gcece io ed 
nutrio latinc:quiaibi reponuntur ea quibus bomines 
tjutriuntw 

®c nominibus figm'ficantibus eoifida 
facta iw quibus bomo Oeü feiet orace , 


t ^cclefia vulgariter f ird:) v (ttnma ftre iOem figm’fi'cant 
^afilica fdlicet locum cum eoifido oiunio cultui Oepu 
Q)elubrü tatum * ^cooifFcrunt penes oiuctfitatem 
^wagega bominum quibus ajprof riantur penes 


olmm ^ ^ 

^cmpl um magmftiömcm locosum vcl coifidosunmH 
t ^«0 015 ant^clcfiaIoc9cüfü6cDifido oiuniocultu{öc^ 
J Ö-onaftcdu putatuöfcöm atu criftiano^^j q^ll gtcaim 
ct vctüt m latmu vt oidt mtctptetat cccldia 

gtece couocatio latmc^^o ^ ibi mulütuoo ;cpiatio:^ ho^ 
mtnö couocanmr ao cultu öiuiuü- qüöocp poir!f 43 ipa 

mulüüicjm 2 ;cpiano:^ ßafilica ^ipric c öömus ccgi6-fc3 pa 
lariu tcgiöct öidt a bafiHo gtcce iö c cc?c latmc-^ 3 iriO=s 
öo p ttauflaüonc bafilica oidf ccckfiaicia cft palaüüfum 
mi ccgiö fc3 xpi-üt)d: 1)25 a oHuenöotqa tu ccclcfia oilu=s 
uütur pcccata* vcloidt aodehöoiqa ödet pcccatav^i^s 
nagoga dl locus cü fuo cöifido öiumo culmi Deputatus fe 
cutiDü ricum iuDco:^^ ^t mteepeetat cogccgaöo co ^ ibi 
r L cogeegatur muWtUDO luDco:^ ao^lfu Diuiuüv^ qiiDO:^ 
^ ponif ipa mVütuDic iuDco^c 'jCcmplü oli Dicebat qli' 
bet Domus ampla ct fpadofa-ct Didt quafi tcäru ämpla3 
10 dl Dom9 anipla^^cD nunc fdu Didf oomusilla in qua 
Dn$ colitur ct aDoeat^$)co ali) Didit q? Dicattir a tcmploc 
atis: qa m tcmplo Debemus Diuma miilcria tcmplari io c 
cotcmplad vr meoitari. ^Des ipric dl Dom9 oiuittSv tt 
oidt ab CDO is:qa faära dl ao cDenoü-fco ponif ,p tcplo 
qo c 00m IS Deiv(fcDonalleeiu c locus cu fuo cöificio oepu^a 
tatusmanad^is :vr momalib9m amocc oiumoiuuen(xb9 
Deputatus*^ oidt a clauoenooquia iüue clauounf mona 
d:)i vd monialcsnc vagentur^^fco ccnobiumbicitur a cc 
non gcccß io dl comunc latinc : quia vidcus a vdlcs De^i 
bent ds cffccomuncs ^ vnifoemes 

sdl^^ll feccctior pars habitabilis claufld vnifes 
' ifoeputata *tt oidcur quafi cela a vetbo celo as^quia cc 
lat babitantes in ca 

n 6 Refeäroaum cefentab^ft pars claudam qjja efud^tes 
fiuc famdid dbis ct potibus refidanf ♦ ^ oicif a cefi enpo 


Y ö ?I) 02 mitoauiii vulg-arifcr Do:mitct*^par5cIauftdm 
monadoi comunitcc Dosrniant ct tequicfcunt^St oU 
dturaoo^micoo 

j« s Inclufoaum vulgariter claufen • ^ locus fccrctus tu q 
"^rri^ccluforiuni clauoitur aliqua petfoua Oco Oeuota - 
oidtur ab tucIuOchoo» feo cccluforium oldtur a ccclu 
CO tccluois* quoo in vna fignificationcrignificat vnci- 
' ^ clauCcte* fco m alia fignificaüonc figtiat claufaram toi 

Icccvclafice 

( f p (p apella vulgaritet cafpcl v $(1 patua ccckfia qucnoii 
m^^atclluni habet bapüfmum cmiitcriuni^ ^t ci:^ 

^ dmr a capra: quia oltm tabcenaculum pellibus capraru 3 
h fiicrat coopccömiv^cc fatclluni oinrinuüuu a (acru io eft 

J aruuni templum fdlicct capella 
baeVum fubftanttaü io eft tcmplü*fdlicet locus oiumus 
^ cultui oiumoconilicucus- 

^ s Oratorium vulgaritet bcthauf*^|^ropric cd locus in cc:ä 
^^T’ jraculum clefia oiuims lauoibus Oeputatus* 

^ '^t ambo oicuntur ab oeo oeas tquiaibi o:atur et con=: 
: ^ templatuc 

jgL? Cer . Jn ^fito eft locus m ecclefia ^ Occantanois oi^» 
uim's lauoibus OeputatuSvCt oidtur quafi concorusaco 
coroia vocum* 

Jn t_Altate ^igm'ficat* eoiSdum lapiocum fupee quo 
J p J\ra tbus et boftie offeruntur ^ ^t oidtur altare 
quafi alta ara io eft funimiori ara * ^co oidtur ara ab 
aro arasiquia oltm are conftituebantur vtbene aratori^ 
bus peouemret 

^sDericbolus vulgaritet vmblauff .^(1 murus dreuoans p criobolum omnia menia duitatis vcl oidtur coifid^ 
^ um in alto pet rireuitum magne oomus gratia fpacianoi 
ct vnoi^ fpectanoi^St oidt aperi qoe dreu aolon qoe 


(T tolium . ^ 

" totumiquia csrnit totä duitatem vcl to:amC)omiinr^ 

®ti (tircuituö crcüt3gang*cft aär^drmenoi^’^imilitee am 
jtii ß /^mbitus bituö eft aäuo ambienoi .^t oidtur ab ambo 
is^ambirc io eft deeuire* 

'^^^^dlibulü vo 23 dd:)cn voefeboptf. Sftpoetx^ftuc €öifi=* 
du autc po:ta3 rcmploi^ vcl oornuum c;ccelfarum 
q^o:ticu6 vo 2 fdD^ff*€ft coiSdu qopteeft fbribueoomu 
um et tcmplc:^-^t qo ao bcc faötü cd vt mtroitus do= 
mu6 vr templi ficcus et mur.ouo amae et pluuia peefet^s 
uecur-^t oid t’t a po:ta quia iu?:ta pojtam cd 
^ /^tdü voeboff-m comuni vfu loquenoi.^d locusau oo 
" mum oiuitiö bamilibus membus drcucmä:us*£t qüöoc^ 

p^it p dmitedo: qo cd locus ante cctlcriani paruis me 
nibus drdicmäruöv^St qTioO(ß ponif peo oemo ampla et 
fpadofa cui pcced talis locus, ^t qiiooq^ ponit p ecclefia 
cui pcecddmitedu 3 ‘ et oidt a nomine atet pjtc^caligine 
ignis q ui olim folcbat elTc m atno 
At s (fimiteaü f itd:)off‘cd locusfcpultucc*ct oidt a cums gijg 
Y s ^liano^a cc io cd oalcc la;mc-cc dedon io cd datio q: ^ 
^ n ehnidedü: quia dmitecium cd oulds datio io cd requi 

cs co:po:um Oclunärocum • vel oidtur quafi dmiterium.. 
quia ibi dms mojcuocum tetitur • vel oidüit a ds quia ds' 
io c ante ccclcfiam lolct hcri. feco poliar.ceu oic'tur a pd 
lis qö cd plumlitas ‘i ano:os qo cit vir:quia iU: vito;^^ 
io cd bominum plumlitas dpchtur 
^d)c nominibus fignihcantib9 vtenfüia fup qui 
bus iuoices ^ reges vel pcclati folent fcOcre et 
iuoicate* ^ 

^oliumfabvcl Kim'gsdubfcd feOcs tegic miiedatiG*^ 
"^mls^ronus oiduir folium quafi feoiam a feocnoo - vel oid<» 
tue quafi foliöum a folious:quia Oe foliois Ugnis fit peop 
tet cautelam regisv^o in plutali troni ti*ono:^figsicat 


mi ^ . " , . , jxl- 

quenoanioconie angelo^ qu5 laüna eloquio oidtur Ic^ 
jii_t Tnbuual dcbtftul - ^ftfeOes iuoicaria cui tribunus ro=^ 
^d^urulis manus infeOebat cum mtet aliqua iuoicabat* 
oicitur a tribunus quafi feOes tribuniv^tcD curulus e 
- " feOes caufa:^ crmiina lium v^r oidtut quafi cur alistquia 
I m mrru ftrebatur* vel oidtur quafi crurilis a eruere: qa 

"i ibi caufe fanguims oifcuttuntisir. feco tn communi genc= 
r ce oidtur ille qui ex dignitate feOct in tali oigm'tat;c«fds: 

licet in tali feOe vtpatetapuDciceronemfuisinepiftolis* 
Jf,pjgxc 02 a mtgebcnftul- eft feOes queoebetur iuoid aireffoss 
oidtur quafialTenoeaab alfiOco es* 

\f^_^incoca fadD vctbdccrlluU ^11 feCes que Ocbctui^caura 
^^'^"^rumetteftiumauoitori ' 

} f p Catbera maiftctftul vel lerer feOes ooftrocum-ct 
' oidtacbojosgrecepcftcomunclatine 
yjl s ^i^nftru fcbifFftuUCft feOes nautica in qua feoentesW 
^ uent naue remiscet oidtur a tmns 
in s^camnubaneb-etoidtur afcanocnOo 
"ß^cabcllum rd?emel*eft parua feoes que peoibus fubnrit^ 
)ubfellium tifur«^eo fubfellium eft parua vel bumi 
lis fella vel feOes .. 

Ifj^^eOcs ftuUcf feraliter oidtur quoolibet vtenfile oomus 
mt ^coile cui feoens fecunoum nates immittitur et mcu^^ 
T)it V fic eft nomen geneblc ao omnia fupiaoifta per 
ajp^oprietatem tamen attribuitur prelatis babetibus re 
grm en animarii* vt feoes apoftolica* et oidtur a fcCXo fc=: 
Oes* ^eoile oidt feOes queeun«^ 

^p ^ lla vulgariter fatteL^ft iocm q? feOes*ct oidtur qua^s 
feoa a feoeo feOes 


Ipipe nomimbus (igm'ficantibus vtenfilia 
m quibus res feeuabiles continentur* 


jf 4 i_^rcba .utb* gH nomjfi ^tier^ik ao cmnc vtcnfik fouS 
ct coiicauH hl qao pccunia ponitur et cefctuatur»^ oidtur 
ab arcco es.quia arcet io ek reniouct ct c;GcluDit a 
fauro raptotcö ctfiicco 

' If j) piFta bifb-cft vtenfik ligneum ct capa;c tu quocüWpc 
cunic ct rc6 alie confecuantur 

^ ^acßafopbiiatiü fd^atjbift-ajpcoptiacur tbcfauro tcgam vV 
. pchidpü vcl tcmp!o:^v pr oiatur a ga 3 a qo fignat Diui=: 
das '1 pbilax qo eil fctaacc 

t\ t ‘^as vafis e nomc gtiale ao omc capa^c tu q aliqopotcll 
5^,i^crimuni fd:)rehi-cfi: vt cfilc jp pecunia a rcbus fetuad 
pcedofis in oomo fctuanois- ^ tiaärü eil a fono ret* 

^ p ^urfa fccf cl ♦ (jbcncialitcc oidcur quilibet faccus Oecorio 
Taä:^ m quo pecunia reponit ^feeuat* ‘i oidt qfi birfa qö 
grcce figniBcat corium latmc:quiatnOcfokt ficri 
'yn s JLocaliis vnoettat^eft oiimnuriuu a locus- et ^'c figm' 
ficat paruu locu abfeonforiunt fubterea ct fignificat q6== 
libet abfeonforium paruu^^t fic burfa oidt loculus- vnOe 
kgit iuoas babuit loailos.^t ctiä ftretrü io eft vas 
ligneü hl q caoauce bominis abfconoiair tumulanoum 
fitiü büttclhi^'^t oidtur quafi nicoidum a mooicus a 
um:quia mooidi io eft paiuu cMftit peo mooica ct pauca 
pecunia ^fecuaiioa* 

i_ n sCto arfupiü 3 ccfaclr*vh ^alomou oihibus \>obis vnu mar 
"mpiu fit-^ t oidt a marfufpa grece io eft facculus latie^ 
C|2 autein oidtur marfupium quafi marcas fetuans ctßis: 
niologia eft ct non compofitio 

)jjLS^acais facb ^ oidtur quafi fagus a nomine fagü qö 
%m&ar pannum tenuem ct abeafum Oe ouris pilis ani^ 
malirico4ire,\:tü:qa faccus tenuis et abeafus eft ao mcou5 
^cailus fccblhi i 0 e 3 eft q> paruus faccus fagi 
sfaccellus , . . 


I .^foliam ^ ^ 

bilgtrrn täfd) 6 t c>icittir a pctij lO cfi: drcuni:quia 
collum fufpefifa poatattir 
^ala vulgaiitcr voatfacif 
[f ti^^atiica 

J^apfclla tafd^^^n comam xjfu clt fe^uatoriu Doiaao^ Oc 
corio confutum ct multis mtcrfinijs mtct(lmä:ü* ct quan=» 
öo<^ pomtur p20 pera ct olatur a cafpa 
^f^^^jPafpa cft vas c;)cfoUöa materia arriftdofc paratu p cc^s 
^"^ous peed 3 fis vV facris feccete fe:aaols vulgariter futcr | 
jn ^fcus fumgs f amet vel fri?at3)famet*eft cofctaatoriu p 
pccuma pemdplbus a faboltis in penam fcelerum Ocblta 
OeputatUv^ oldf a nonrine fifcusqo fignat arboeequan 
oam vbcrcm:qula lUe facais vUrioe c qua ali) facd 
jf p %po2ta bceb‘{lcc locmfignincant- fc3 vas amplum Oefu 
>^ni t (^rbls pce apertum virgis cote^tum«feO oifFerunt** 
"sCTopbmus $)poeta a|p:opriatuc rebus aomcnfam oe 
^ ^ftcenois-ct oldtur qnafi po^ta a vccba poeto as^^o cor 
blsafpeopriat ftugibris m;:ufutaois‘et oidt quafi curuis 
quia excuruaris virgis contexif^^eo copbm^ mcoia cor 
tepta ajpeopriat rebus cotcm^ribilibus expoetanois* ct 
oidt quafi capbmus acauus a-quiacauus eft 
^ 5 Oimiliru bret3 vel 3am »aipeopriacur ftugibuscolligefiff 
oiS‘Ct becbis oetoeum ftrenoisv ^t oidtur qfi camiillra3 
a caimis ex quibus contexitur 
sCa latbus vulgaritec borbltn v ^)Dcoia coerepta afpeo^s 
pnatur floribus coUigenois et feeuanois peo muWribus^ 
6 t Oiricur a calon grece io eft lignum latine : quia cx v>ir 
^s ligneis folet fieri a parari 
^ctbe nct3-ftre iocm Rgnificant fdlicet mllrumentum cx 
"^alTis fiinibus contextum pet qo violenter animalia 
|)laga mfioiofa arte capiuntur ct tenentur, ^co oif=: 
fcrunt:qaretbc afpeopriat pifdbus ^ anialibus filueftris 
^ , , , , , 

capict^^lö‘T Dicbi* a \>ctto tctrncorquia ccüirict pifcto, q 

aac 3 filucrca'S-f^aiTio cftuctbc veiiatoriü-^ öidt a cateo 

quia catcr folioirarc mfocaminibuöv ()bga cft cctbc ob 

longnm q6 tcnöi fict ao capimDum finas 

ni_o taqncu3 ftocf vtLaquc9 cft rcrinaculum e,x vno funiculo 

F p/CcnOuula ccmpUcatu p:o fingalte pcdbus animaliü 

f ^I)cdpu!a capieiiDi5‘& oidtur a nomine Härum io cft 

iS P CapteneVa fit jnr.quia De fihs folct fieri et torqueri* 

|T pp coica oiaila eft laqucuö vcl cetbe qui vel quoo 

Cenacula tcnoiair pcocapcum volucrum vel fttarum 

^t öidtiir a tenDO is. Cedpula cft cctniaailu quo animal 

mfiöiofa arte Oedpitur et tenetur* et oidt a Oedpio Dedpiö 

^am ponitur p:o fubüli et capüofa vetbocum öcceptio 

ne ficut cft aliqö fopbifnia v J)eoica mcoia pcoouSra eft 

ftrrca captctiaila pcOes capiens a mcluDcns vulgparitec 

c 9 frenbalt*$cönieoia cocccpta cft parspcois*vnCevct 

fus^pars pcoio cft pcoica* volucru capfuta pcoia^^t t>i 

diur quafi pcOcs capiens • 'Cenacula iöem * et oidtur a 

teneo tenes 

Y p (^ufipula fignificat tnftrumefitu factu jD maribus capi 
'^enDis*ct oidtur quafi mures capiens 

t tunis fril*eft funiculu ex materia flexibili et tcnadcontoc 
mm*ct oidf quafi fouis a fos io cft lux-ciuia fiincs ceta fo 
l«it dreuoari ao vfum lum;ms 

\£^^röa vulgariter rrit*eft longituDO filaris qucfiipec mu 
mftrumentoextenöitur • et fm altem petcufTa caufät 
confonanüam muficakm*^ oiricur a cor quia ficut pulfiis 
corois cft m pectore *ita pulfus cocOc eft m dtbara . fet 

^ttanfumitur coroa jp paruo flim'culo 

j p Copala*tprie cft iuniculü quo venator fanes venaticos 
concä’it m (tluis et tiaoudt campos. €t tt^mfumitur 
vmeulo matrimouijmtcr maatü et vxoccm 


CÖoUum * . , ^ 

tiomini'bus ftgfmficantibus vtcnfiHa 
quibuö vtnnur qrca cquo$ 

jii sftcnu 30ni* ^It cetinaculu pc: qö cquue mtxticcc ffub^« 
""^natur-ct öidt a ftcnöo cs-qo figmficat cxnimia xta aorn* 
uicem c5p2miccc-^t öefiöcrio o5tccecc:(^ cqui babcntcö 
frctiü ni 02G ftenöet c^rmunt ct ocutiut t«nt:c6 et mors; 
V p abetia batit3ugGl-$ft pats frcni que babetur m Cw 
wanuv^t oidtur ab babco cs* 

jW^^mus bif -ct quatiooq? pomftir p^c toto ftciiOv^t fcc5 
^ oum bujuiienem oidcur a campfo as^io dl flcärcce-quia 
ficärtt equum buciüuc 

}i) si^upatuhrumPbiP.Cft camus afpet et mo:Da?:«ctpomt 
^ p20 gcnecc fr cm afped quo qms moiget aö cquü opdo^ 

j cem ouri cris cesenoü»»ct Didt a lupus: quia ficut lupus 
I acriter morCet ct mequales Ocutes batet ita lupatum acu 

tmne fuo vulnemt os cquo^ ' 

s !Locum3omlc0crvJpidtquclibctcomgiafccm'*ctoidtura 
^ loron gtccc io dl corium latmc 
n s Capulu balffter* cft lig-am^ ^uo equus Kgaf a6 pccrc« 
n sC aptftru pc-ct oidt a capio is^quia capit cquu*^ oiete 
"" capiftrum :quia equus ligat cum capite ao ptefcpGr 
lOco oicit a caput.^t m fingulad eft neutri generis . j^n 
plutali mafeulim ct neutri 

P vella fattcl*€t^idtur quafi feoa a veri» fcOco es 
T pXmgulafattclriemv^^rie cfl patua ltngua*et ttafunritur 
^ cocrigia que caufa omat9 Oeoefum OepenOet a fella* vn 
verius- lingula lingua beeuis fit*lingula ps equitantis 
jn_s]f)anellus vulgarite: palfte? v ®ll faccus pilis cepletus 
qui quafi pa^ feile ooefo cqui amicantur ctaptatur.$t 
oidf a n6ime pami9 

^£tmgola gutt*(Jl 3ona pej qua fella oorio equi allringi^ 
tur ^ alSgatut-ct oidtur a cingo gis* y P vulgariter ftegreifr ♦ iDem fignificat fdKcetrir^ 

m Opcanüle culum vcl fcmicirculum quo pes fufriuc^ 
dir rnirnifTuö v 6t oicitur a ftcepo ftrcpis • ^eo fcaufilc 
a fcauöcnöo 

f p Antela fürbug v 6ft corrigia fiuc Hgameu öccorio ante 
^ä:u6 cqui f>tenfum et feile amie^um» ne tctroefumöed 
oat m afcenfu viarum»ct dritur ab ante 
F p^ftela afFtcr rciff* cojrigia fub cauoa cqm ccflc;ca 

f g^ubtela feile alligatatne fella oedoat antroefum m 
^ tefeeufu viarum^^t oidtur poftcla a poft* et fubtcla q8 
notat poft 

ITi e ^JtrigiUsvulgaritcrftrigelinuItarignatfeOTn ^ofito 
eft mftrumentumoentatum ao c;ccurienöunipuluecemDe 
öojfo ammaliu bsatojum teputatUvCt oidt quafi tergi 
liötqma ter^'t et tem^et puluetcm et futxjcem 
jf p ^uöaria V!)ü(yDtud:)*'3ft pamiue quo pulueces öecquo 
, ämouCTitur*ct öidcur a fuoore 
f pf aUeta »vulgatitet roPoec^m ^ $11 operfmcfitum quoD 
^upcc pomtur cquis gratia oenacuö*ctiam pom'tur ptooa 
natu aliarum cetum 

H $ jfet^ao:um vulgariter roPe^pfm.^^TicatftnTmenta 
quibus equi vel alia bruta animalia m peöibus fulfcia=s 
tut et Didcut fttrea a nomine ferrum 
I ^ s ^auterig prene'^fenv 6ft fetreu 3 dturgid mferumentuin 
quo ignito raebrum morbiou aourimr ao tepellcnou vi^ 
fcofos bumoces^et oidt quafi caute vtens* 

^ t Calcar fpoi. cfe ftnnulus qui cald peois arnieftitur a al 
vt cu eo equus mdtet ao cutfum* et oidt a cal;c 
♦ eo cj? cald peois eft alligatus 

no^rrimbus Tigmficantibusmenfums 
ne^nariasprocomunicationeltetuniquU t -p 
bus vt mi ut comunitec •* 


m ö ä^cnaniispftnnfiij^tic fig^m’ficatitrcj menfuta Tiiftrumc 
tiOj^mus talcm tcruiti comutabiliü^^cD dflPetuiit 
^jiL^lfeumifina atis quia öcnarius olmi oicebatur Cjöoain 
tms nutui* ^ oiccbatur a ticnus a*um*quia öcniö io cft 
ccm nümis vfualibus cquc K^almt-fco mooo acdptt pro 
nümo quolibet vfualivjpümuo oidt qucUbet menfuta 
ftrmctitaliö tcruni comutabilium Determinati faractcris 
ponDcriö ct mctaOi*^t oidtur a numa tege romano:^:. qui 
pau5 apuo latinoö nümos notauit ^maginibus ct cit«^ 
loemfcapfit* vcl oidcur quafi nomuö a nonrinc: quia nü 
•m folcbantolmi nomimbas pemdpum effigiari* vl’a nu 
mcruötquia nürni numerantur . Jßuntifma cd cataftetas: 
liö mferiptio ipftus nürni pee qua nürni oif cernuntur que 
alio nomine moneta oidtur * et pom'tur peo nümo ^ H)nDc 
matbei x;cijv(DftenDe miebi nümifma cenfus io eff num =2 
mum qui peo cenfu capitis oacur 
jtn s ^crupulüSvfet mcnfuia nürni vfualio- ita nümus g 
'^‘'"^tepUcatiom funvtut fm vt menfuta numeralis oim ceru m 
^ comutabilium* 6t Debet coftitui ex materia cata fecunoü 
fui natuiam predofa vt cd aurum qargentü er DcUt cet 
to ponDece menfuiari fdlicet ferupulo • 
m sCPbulus feretDemfignificant fdlicet meDietatemnumif 
w t As alTis matis vfuahs:quia obulus babet figuia toti9 
numifmaris paruam ^ ^eo as cd femidreularis meoietas 
nürni Diuifi 

m ö ^Hdus fAiDmg*ed mefuta numeralis ponDeris vt Duo 
Decim nürni codituunt folioü vfualcm* (jlnoo^ cd menfu 
ta ponpetalis-etfic DuoDeerm vndc cofdnunt vuü foiiDu 3 
et Didta veebo folioo astquiailli nicbil Dcclfe viDet*^^ 
Udü enim mt^um ct totü veteres Dicebant* 
Jf^L-libta pftint^q luanDo^ cd menfutanumeealis* ct fic vi^s 
ginti folioi nfimo^ condituut vnam libeam * 


Cfolmm . ,, 

^^ranx;$ cftmenfura ponpc:alfe* fe: fic ouoDccfm vn^ 
Wconftituutit vnam Ub^ani- ct dicitur quafi Ubwa a no=j 
mine Ubc 2 a*uiii ♦ eo q> alia minoea ponO^ea m fc continet** 
ct tpfa non continetur ab eis 

f p lib:a vulgariter vvag ftte tem fignificant frilicet fn^s 
!r p '^rutriia ftrumciitu mcnfuce ponOeealis*' ^t oicitut lU 
iF ^ "^catera bta a libeea p:o menfara ponOeeali- quia in ea 
afpenoitur* feo trutina oidtar a truoo is- quia truoitut 
btiKinOC’feO fcatera oicitur a fto ftastqa liat et erigit 
Cf t lan^ wagfdDulTel-jprieeftfcuteDapx^OcftrcoisaDnic 
lam feuänbus teputata que frequenter folet Ocpingivct 
f umitur peo parte tratine que babet figuram lands 
f p COarcf a marct 

m t Ouaosans vulgariter vietoung • tbidmr quarta pars 
^ iri t (ferto oiris cuiullibet ponOcris^S^eo afp^opriate poni^ 
"" ^ (ur p^o quarta parte marc^ 

\ f p S pntia vulgariter vnt3 v Cft menfuca pon^ealis conti:^? 
n^S oebo tragmas et ^rriiij-fcrupulos • 6t oidcur quafi 
vnitatcni vriidenö a li^nstquia vnitatem mino:^ 
C^rum fua viritatc vmdt ct ligat 
/f p (Centenaria vulgariter centncr.^ft menfuta pontecabW 
continens centum libras 

n s talentum pfunt vel pfuntftdn-^c6m quofoamefr me« 
nume:alis‘fdlicet viginti folioi - ct qrioo^ cft men=: 
fum ponOc:alis fdlicet oaooecmi vnde 
jf (pe nominibus figmficantib9 vtenfilia cornus 
^ufpcBe;« vulgariter bauPgef*ir- funt ambo mftrume 
'jTt ‘^tenfile ta quo q«is vtitur ac aliqua necelTaria pcc:i 
^ paranca.% cidtur fujpelle^ a fufpleoes- quia futplet Ce 
ftium cornus. I^ec wdtur vtenfile ab vter vtcristquia 
eo vtimuracciuerfa 

(!j!oquma vulgariter bud^in* (fhrma icem figm'ficant fc 5 

iTfclium 


iop^a parte bömu^pöccoquends dbatij 6 DffSffiSta 5 
^ uUma a oicit coquina a coquo is^^cD popina a popa 
(Jultna io effc pfegiicoo qa ibi curanttir phigma-^co 
foUma a fulginc - ^co culina oidf quali colina a colo qö 
fignificat colate liquores vt qofoliou difuffit vteupe? 
vafa effunountut» 
liiUgo tuP 

toenfula bacf b»t oocr bac^bancP 
Olla baff*ct oidcur ab oleo e6*qb fignificat qucmcun^ 
ooocem babccetqa olla oiufeeuat ooccem rnimilTum* vel 
oidcur quafi boBa a buDenootquia aqua in ea bulit 
_^lia iroinbaffendocni funt^fc} olla fictilis liquote 3 ali^ 
.ft^eria quem corinens a cofe^uans a oidt a fioclis quiafi 
iP-^^ccicla OeUter cofezuat liquorem ^ ^eO feria oidtur 
a ierum : quia feria ferum continet et confluar*' j^nicuc 
t tamen feria peo vafe tedeo confccuariuo vini ^^eo feriola 
oiminuriaumaferia 

m s ®acabus fariDcfiell mftrumcntu m quo vrina jjijdmr 
'fm^atbus vulg^iter glutbafFen*eft vas menfutatum fd=5 
?atbillum licet trium mooioeum»^ Deputatur peopric 
liquiois vt vino vel oleo* licet etiam in ali js rebus pro 
menfum babcacur*^t fic oidtur vas cum quo equis aucs* 
na oiftribuitur • JnDe b^iDum onr.inutiuum * et tm^ 
tat ^us fui pzxmiüvx* ^t eft vas teftium beunarum ar 
Dentium corJceijatiuum 

jm sLcdbims olbafFen vt efKghuj^eft vasolrivP vnjeti* 

, JL^Aliucmin \5ccfcbbauPv ^ft vas lotoj^m quo pulli vel m 
teftina puDceum* et peDes pcccoeum aluuntur id eft laua 
tui* et Diatur ab abluo is* ^ ' 

^ t fiuper eris vulgariter furiem nufri?. dft canalis p qua- 
re?:bunnDa effluit Decoqutnna 

jn t ^ripes vulgariter trifuP* $11 vtenfilc Domus pcDibus 


^Jäfolmni ^ 

tribus mfixuni.3t fupct illuo pouitur olla^ct öicSSToua 
fittcsbabcnspc^j 


JS 


)atxiia pfan-cll apta olla^ct drit a patco-fco^pattlla 
^a'cUa miuutiuü l|ö tnagis dl fn vfu cjuam patniriuü 
i>arta^ rofcb pfan- Jöcm %nificant fc 3 vas coqumalc 
JA3tü^\\B ftrtcum ao fti^auöu b dl ao ^coquenoum 
j^^ixorium dbariapnigacohic öeputatuni.fet öidt f^ta 
go a fartos gtcce io eil carolatmc ßt ago agis: quia m 
fartagtne cames ftixatiOc bme mOc ajuutur^ 

^ t $>triffllfo oidmr a llrioco eo . quia'talis patella eil llri=: 
oula et fonorofa 

^Lp^bmacula vulgariter babel ^ ^ffc nillruiiicnfum fn quo 
Tupet ignem oDc et caloaria amenountur 
^f^Cmricula vulgariter rofd^* ®lftrrcum mllrumentu tx 
ferreis hiftrumcutis copaä:um aö alTanoum cames fup 
cxtenfas*^t oidtur a nonniiß emtis qöfigmficat mllru=: 
meutum ex vir^s cointextu vulgaritceburt 
F ^Anrena vulgariter p^ante^fcn^^il ferreum mllrumdi^s 
^^^cum fuper quo ligna ponuntur in fcco aoignem- 
an s fbcus vulgariter feüer Hat vcl bcto.^ll locus igm's 
p T^orris prant*fdUcet lignü vna manu portabile et mce== 
t“^idooms oio patatö‘(eo oifferunt: quia torris dl lli 
ininoriu pes arOens iam:fcDnonou mdneres tefolut9 
et oidtur a torreo es-qö fignificat rem arioam et meenfe 
bilem facere vulgariter OcrrenvUidcell Ilipes meenoio 
Oeputatus:fcO nonou} meenfus* et oidtur quaft tcrUo a 
torreo .(Pimnoriu dl llipcs proparte m dnercsrefolutus 
fco iam abmeenoio igmscreptus*^ oidtur anomic dm's 
qa eil combullus i ab anteriori partc m dneres refolut^ 
jm t ^ttpes vulgariter fcbat-oiio fignificat*' *tDno mooo dl 
betbc* vel arboris que a raoice vfq3 ao raniufculos 
proteuoitutv^t fic oidtur qfi Hans pes vuigariterftam 


$riaiii tnnfuirriflir pzo qudibct ligno p(Xtab5U vna m 
nu quaUa folent parari niccndo* 

|m_t cparlx) vulgariteefoUfignificatgtona&fccUqmascom 
T)uftibüc5 carentcö igtic^^c oidttir a carcocarcß* quta 
carct ig-nc vcl Räma 

Jt^L^ri^na vulgariter glik^fignificat gcolTas aUc|uias afe 
cuittö combuftibiKs aouc fouaus aröoeem igitiSv J 
im t Citiiö afefc^^ft puluie te albatue niceiioio*ct' Didtura 

^ catiöto cet^ia cauDct fc dl albet 
j f t ff uligo magna foeoidee e^fiimo collcöta^ct oi'd^ 
(ur quafi fiimigo quia Cic fumo fit 
j f p ^ mftlla vulgariter gnaift vri futicE^lm^cn: minuriflrma 
particula igm'e que ab ipfo igne fdnöitur et peofilit ct 
(egatur*et oidtur a femoo ie* 

f p Cauffla vulgaritet yklen vcl fölen«. ^t oidtur a fce gcc 
ce io eft ignie latme 

jtti e fa mue vulgariter taud^-^ft wlafio tctecllrie ab igtic 
^ lurfum tcnOcne^ct oidcur quafi fbe mcans 
jf p fl amma vulgaritce flamv^fl: fiimue arOene^q oidtur a flo 
flae^quia flatu exdtatur 

if t h % faef el-ct oidtur a fce gccce io eft igm'e latme 
hTT^coalc beanoc'pfen* dl ftreum cum quo drugid alicui 
Teoalium vulnue apmnt 

Ji Ip tcoa Hen^cfc lignum pice peeun^um vt fadlitct mflä 
metur-et oidtur a vceb> teOet pee contmriutquia teoium 
iion conltrt*ct tcanfumitue qnocH^ ao figm'ficanoü folai 
mtatee’.quia teoe folcbant oltm m nuptije cremari ao fig 
mficanoum aroocem inte: coiugee 
Mij^ctu vulgaritee fpiP^ Significat baculum fttceum vcl 
'"^ugnocum m quo confi^c carnee afiantur 
vH 5 "Hperutu bmtlpiP io eft q> vccu armatü* vnOe carncefixe 
fH vctu oicunr carnee verute^ vii v* (fcic fi'necarnc vctu 


cicas oicarnc oidtur vetu a vcc9 a*um* 

jf jLj^tcagta frcvocl vd gcbclm* it« figmficant fc3 mftrumc 
Jf p faftiiia tum coqumalc öcnübue cccuriiatis di quo cat 
ff pfiiftmula tic 5 capit.cx olia* 

^TT^Cpoctanü mdifd vd pfefFe2ll:dm vas cntum vcl lapi 

* öeum cocauiim aD contctenou m ipfo fpcdcs aromaticas 
xV alias res. ct oidt a moj6:qma momficat ct cöllritigit 
ca qae immittuntticf 

f p^ipcusmola pftflfemul • poteft elfe vna oiäno vd ouc 
oiädöncs»c(l mauualis mola m qua fpedes aromatice co 
fp^ila llampfF vcl morfdftetu^ vtenfilc oo muncuc 
mus m quo gtatia arioa cotcr unt ct m pulacrem rcoigfl 
turnet oidtur quafi pmfa a pmfo is^qo m vna figmficatio 
ne fijm'ficat rem folioam m pulucrcm reoigere 
^ sj^ilus ftölTd- p^rnia jpouära ^ coiitus ao contccetioum 
ct res ni pulucres reoisenou-Stt oidt a pila 
^tn s Conms ftöfTd vl’ plucl. mllcumentum li0^iicum ba 
b&is ncDÜ quo vtuntur pugiles a^peccudenou 
u. ,^curis axt-^ft mftrmentü ao fccanou ligna*ct oidtur a 
nL$ ^ultce mcfr«.^^ft mftrumen tu ftrrcum cum fcco as 
quo panes carnes ct alie res nccelTaric femountur *ct oi=s 
dcur a colo is:quia frequente? coUtur io eft vfitatur 
5 C ultellus mcIT »Im onnmutiuum a cultcc* 
nTsH rtanus fucbrnmelTe? vifcbmcITct *611 culteDus coqut 
ne p?o pifdbus oiuioenois Oeputatus 
jn t (Rodern: vulgariter lofFcUCft tnftrumentu pc? q6 dba=: 
na ori mimittunair* ct pet magnum coclear oDabulicns 
Oerpumafur.^t oidtur qficoclear a concatquiaccncauii 
eft mooum cond^e 

h 6 (^ocleariumide vel loffelfütcr* poteft clTe mftrumen tu3 “ 
ugneum m quo cocliaria c6fe?uantur 

im 6 Ipteeus vulgariter 3abct*^t vas amplum aque capa?: 
. ^’toUuni . . jylv i* 

1 . ct oidftir ab är(i)C g’ccce io eil: capcee lati'nc 
r vulgaritcc c'pnie:^ Jn p^opofito cd vas cum quo 

> jp^iuila feauritur aqua öe fcutc ct teputcoct fuefam tta 
bicur -pt fm buguirionem öidtur ab vrgeo cstquia 
: : get iö cd coddngit ca q contmenf m ipa- ^t alio uomie 

Didt fitula a fido is:qma apta cd fidentibas ao bibenou* 
r Jf p^a wafTec gelt vcl febafFv $d vas aqua coüuens a co 
' fauau6*ct oidt ab yDcos gcetc fc cd aqua latmc 
. jni t foUfe plaPbalcP-^cd mdrmentu p qö ignfemcenDit a c;c 
dtaf «et oidtur quafi fouts a fouco cö«qma fbuct iguem 
ym ^ $ipbo voalTcc blaPbalcb. ®d mdrumentum rotuncum 
: ^ Dßcorio confutum-ct c;c vno latccc fbaaminibue plcnu vt 

, £X bis aqua gutattm öcflucns puluctcm fcCct* 

, m t fipbo^cd edam fotiuö mitiäruce mulieris 
jn efa liuiim vulgariter faltsuas ^(b <>as moDicum m quo fal 
öccoqcnois dbis m co*qunia cepom'tur ct fetuatuiv St 
; dturafalc 

jjis (tantaruö vulgärer batitv ^d vas C« quo vmu p:opi 
, ‘ natur ao potum^^t endt a cantanoorqma vmu Icriftcat 

cor bomim's ct fadt cantarc^^da} bibuli cantare folcnt 
: öum cantarum viOent vcl manu poetant* 

]n s d^oltum vulgariter wdnfiiff*J|bc fignificant fdlicet vas 
TTp^uipa magnu vini cofetuaduu«^ oidt oolcu a Dolo as 
öc lignis oolads coponitutvCfufpa oidtur quafi cap 
pa a capo isrquia capa;c cd* 

brugv^d vas tedeum m quo vmu 3 vPaqua 
biicumbcndbus ajpoctaturv^t oidfur ab am ct dreum et 
ftres io cd ferretquia apta cd vt drdifbratur 
n 6Örib?u fib *^ vas fc^amimbus plcnu pc^ q6 fubdlitas 
V'^Tarme Ocflait-mrfiice furfum manctc^^t öccurritfarmafÖ 
tilior * ^t öidtur quafi crcbnim^quia crebm io cd multa 
fo?amina habet* (['(Folmm , . , , 

m ^^ifcuö vulgariter tcllctvjjii ^ofttoibc fignificant* 
j[ ^^iclla cet mftrumcntu cfcariu3 romuou^ plauii tn quo 
f t P^apfe camcöapifcesDiraibenübueajponuiif'^öii: 
atur oirms quafi oaue cfcae^ct oidt tclla quafj tolla a tol 
Io fe:qa tollit io cft c^ctoUit fibi fup pofita ctno abfeonoit 
9 bcutclla fcbulTcU Jn ^Dofito ioc fignificant‘fc3 vas efea 
f \|Lan;c m m quo dbaria bominibus pccpouunf •$)3oifFc 
' tuut qa fcutcDa cft uouicn gcuctalc ao omnia buiufmooi 
vafa cfcaria*ct oidt a fcuton gcccc io cft rotunou latmc* 

• qa rotunou babet formaceo lan?c |pcic cft fcutcDa lata 

babeiis labia fpadofa*vnOc ctiäoicit Ian;c a latus a*um^ 
qa lata cft^Parapfis cft vas efeanu quao:angulatum et 
r quaodlatum- et oidtur a par arisuo cft cqualis et apfis 

afpiois io cft latus l^ipcds* vn parap fis qfi pares babens 
apfiocs io e cqualia latcm^ ^ parapfis ponit ^ fcutclla 
vn in cuangclio:qui mtingit mecu in parapfiocm 
’ n 6 ^atmu vulgariter f ar -Sft vas fiSrilc vinarium^St po 
iritur p:o vafc efe ario viodicc t pso f ofteDa 
f t peluis bccbm- cft vas cneu y lauanois pcoibus vP alijs 
mebrisb^im Ocputatu^ct oidt quafi peOes lauans 
n sffufociu giePuaf *cft vas effafiuu aqua:^p:o manuu ablu 
tionCvßt oidtur a fimoo is:quia fimoit aquas 
in 6 cputurdnu l6cbcrot3 ^eßuas^eft vas cauu fupeti^ vnuj 
fbämen.babcns qo oigito prcftctgitur et apitur inferius 
multa babens foramina pet que gutatim Oefluit aqua p 
manuu ablurione^St oidt a gutta* 

X. t fotis l6dDGrot3 vas v ^ft vas Oc quo mox Oefluit aq vel 
liquor mlufus^ct mOe bic et bcc futilis et boclurile»ct cft 
vas quoo non poreft cctmere ea que immittuntur^ St oi 
dtur futis a fiinoo ftmoisiquia ftmoit io cft effunoit buss 
morem in miffum 

f p t^ifpeufa vulgariter fpeiPgaoetiv Sft f ^ oom? fcafi^ 


i. 


y sipi fpaifoaum vcl caiiiü coararutn i pam's mitoöia Oe 
^ ^tata^ oiöitur a oifpcnoo ts* quia mOc pifpcnount 
et oiftdbuuntur viSruaUa 

)n t (te)enfalcoifdDlad5-eft:pamiu6catio{owsproptctopoi=! 

jTTxßaufepe ram ct öccotcm menfc fatbus^ct oidtur a men^ 
^•■'■^.cBaufcpc cüa qiiDO<^ 

g ClOafpa f orb \^rr\ fijnificatit quere capitulo illo De uo^s 
n t C banutlc minibus fignific antibus vtcnfilia quibus 
$ ^ ^Danutetgiu ccs fctuabilcs corinentuc 
\ m 6 Cepbinus ct verte txia fclia 
3porta 
^ r ( 'orbis 

^ipbus vulgariter PopfF*iccni (i^'fi’cant* fdlicßt vas 
ni t ttatbe^ vini potorium^ ^ oidt quafi dbos foucns 
Qiatbcta quia ^tusbunn^ nutrmientü grolTum fU 
tilitat ct ao nicbea peroudt^^D oidt ctatb^acratbm 
gcece io dl drcüficä:ete latinetquia olfm fiebat De vgis 
- drdiceptis- nora g? ctatce Duplicem fadt a^iuum nt 
ftngulad fc3 cratberem ct cratbem • 0t fimili ter in pluta 
li vt cratbetes ct cratberas ’^imlitee ct pantbce lam^ 
pas ct ctber bcc ludamus oidt» 
jj p j^ tcra ofFnee boplF^mcDia ccr^epta-cft dpbusapmSv^lEt 
Didt a patco cs^^cD mcDia j^DiÄa fitit fl^rium nomen 
cuiufDam viUc De qua odüDus fiiitfanärus jRicolaus*vn 
vfusv^ft dpbuspatcra jpicolai viDa patcra 
)tti s (fiacus bopff^mcDia coreepta vcl fcbcncFuas Pm vfiiDej^ 
vnDe veefas.be multis dads multi picte fdatis . ^cd ni 
vfu noftro comuni vas in quo vmum portatur vcl 
^ potum bibcjiü'buspeopmatut 
vfü ^ajpa vulgariter napfF.^ vas vini potatorium Defuss 
'"^^pcc apertum ct cd traäuun a vulgari 

tagen a vulgariter Icgcbcll vas qD c on9 bomis vF cq 
f t ^laguncula oimmufiunm alagtna 
jmX^afco vulgarim fUfd)«. ^ft vas vruaniini babcns figu« 
tamfpcrc oimiDic-ct cft tmäruni a vulgaii 
IU t Sjfttee biitrid?^$ft vas vini ventrofum po 2 tatoriuuj*ct 
l)idtur ab vtcrus io cft venmt^ia fimilituomcuibabct 
ventri6*S|f: pjopric vttcs Oecodo fiunt» ^ 
anHusbarill* W f pOtbaanorigfoj^ff* ^11 vas vini portorium ventrofum 
mooice quantitatis vnanibabensauriculam^q oidturab 
otbis grcce io cft auris lattnc 

f p,^ 5 )Otba vulgariter 3VDc^6rigPopfFv^ft vas ouas ba^ 
bens auriculas fiuc otbas quibus tcnccur»fe oidt aoya 
io cft ouo ct otba 

^pc nonnnibus(igmficanrib 9 feruatoria 
n mTtrumeta j^ticularia aofrumeta a päfcua 
^ s $tanariiivulgaritc?^ociibauP-6ft:öonius\)clparsoo 
mus ao fetuanoum oiue^fas fpedes ftumentoeum ojoina 
t a*^St oidcur a nomine gc'änum 
f p ^bccabaft. 

lis intccllinäru in quo fe^uatur aliqua certa firumentoru 
fpedes fcpatnn»ct oidt a tbefis grece io cft pofitio latu: 
iic:quia ibi reponuntur frumenta 
furnum fiirbv cft vasmagnucotc^tum jjfenianoo fru^ 
mento paupis Oeputatum • ct oidtur quafi camum a ea« 
mur grece io cft curuu 3 lathic:qa Demruatisfit vimibns 
*^amius * cft vas vimineam ao Oepurganouni triticum 
^ palds oromatum- Sftalio nomine oidcur ventilabrum 
i ventilo as- qo fignificat grana Oe palds oifcutcce ct fc^ 
CjOaloeum maltct-^ft mcnlum cotinens x^i)‘fc;icta pare 
abstet cft nomen fiäram a vulgari noftro» 


üii ^ 

(jCooiiiD 'oulg^itcr ititt vcl fdr^cfFcU €(l mcvSnn con^ 
tnicaiö ;c.xi)-fc?:tarioö. ^co in noftro viu loquendi acd^ 
püic proniabrovelp^onicnfuia minore aliquantilum 
vcl maiore ^ oidcur quafi moDus prout moous lOcm 
eil q? mcnfuta 

fcuattalc vulgariter viertel ^ oäraua vel DuoOcd=j 
.puattarium ma pars mabri vel mooij- et oidt quar 
tale vel qu^tarium a quams a*um* quia eil qiiarta gs 
fextarij*^ Pota menfurc oiuctrificantur in oiuerfe lodö* 
iocc non potell certa expofirio oari De nominibus meii^: 
fataru que in omni loco et omni tge obfcruecnr 
iDoftarium vulgariter llreid^boltj^fe rnftrumcntilpee 
quCD equatur et planatur fupeefidcö frumenri menftu^j 
ratodo nafi * ^t Didmr ab antiquo verbo boftio bollis 
icc*q6 ioem eil q? aD equarc 
ftnile bävogaDcn-ell Domus vcl pars Domus pco lenofee 
uanDO‘^t Didcur a nomine ftnum 
fcnu bavo * et Didmr ftnum quafi fbenum a fos grece io 
eil ignis latine:qui a fadlitet ab ign c incen Dtmr 
s A tabulum vulgariter llaU ft Didmr a llo (las: quia in 
eo (laut bnita animalia 

bicilab mcDia peoDuära in obliquis* 
^ ^t Didmr quafi boum llatio 

^Ouile vulgariter fd:)afF(lalv^ft ftabulum ouium* et Dia 
^aula mr a nomine ouis*^^eD Didf caula ab aula gre 
ce iD eil receptaculum latme 
jfita vulgaritec verberllig-j(2ota ara pdma longa Di^ 
dmr altare-fcD penna brcuis-eft llabulum poecoj^. vn^^ 
De verfuS’liord ftant in ara^miiram cantans ftat in a;j;a 
^ nota q? ara pro altari non afpiramr^fcD pro ftabiilo 
bcc ludamus* , a 

n s prefepe vu!garitcefrip*^ft velut aluccl^inquobob^ 


f ’Colüim “Ubciti" 

^Äccfcpium ct alm inaiodbuö b^atiö animalibus pa^^ 
bulum mimil^cut öidtur a pcc io eil ante a feps ^ 
ante boucs contc,\nmr quafi feps* 
n s Cenoftcloriu vulgariter nnflbctv^ll tnftrumciiftimpct 
fimus öcllabulio expoctat-et oiaoiia cenum io effc In 
tum ct vebo iö*quia in eo lutü vebicur 
' ^t^^rioeus n^gabeU^fl: mllrmcutu tccs babens fecccs 
öcntcs:quo fimus cenofcä:oao folct fupe: poni 
^(pe nonnn;b9figmficantibus niftrumcnta 
pertinentia ao airrosct quaDcigas 
CO pAuriga wagen man vV für pn artiftx qui fdt m 

^a regere curros ^ vcbiailam motu.^t oidt ab auris ^ 
rege* vii auriga quafi iumento^ aures regens* 
jil^qÖurrus wagv (pcnemliter Didt eme vebiculumqö p ro 
~^s voluitur etmoucf*et oidt a curro curris quia currit* 
$t ajp:opriate ponit pzo vd:)icu Io q uatuor rotarum 
' i)i s Currus vulgariter Ifar:- ^ vehiculum buarum rota* 
f 'plt^ruta rum fuper quo ono^ofe res per vias terra* 
rum vebuntur^^t oiacur a carrio is*quoD figmficat ter* 
ram femOere vel femoenoo cauerc: quia carrus carrien* 
^ oiuioit tcr:am 

} f p Qrbita vulgariter wagenl^J 
^ pUaftema vulgariter voag^ f 11 curras p^o rebus Itincta 
j spilentum rfs pee longa itinera tmoucenois paratus 
^n siplauUrum $t oidtur quafi vafte:na io ell vic(le:na 
_^n_ spetoritum q ui a ptz vias et liratas mouetur vulgari 

^n^^^arrata ter lant wagen- ^arpen tu eft atrrusmag 
nus ct pompofas bürget wagen* ct oidtur quafi carrus 
ponipatiais - |^ilentunl cll airrus qui multa vclodtate 
volubilibus rotis meuctur * €t oidtur a pila pile p 20 m^ 
(Iramcntis conterenois : quia pilentum terjam conterit 
vulgati tce fcbnellct wagen- |ilau!lruni ell jp vebenois 


- 


1 


^tclüjm ,* j. 

S^amimbus ««putatas vuls^aritcr-fcl» »aqÄi. Ä 

bSJcx'il? sT" leforimm-c currus pro 

Usms et ^loibus cöifiaoai «^ranoibus a portanots «e 

putatus ^ oratur ^afi petens toaiDum et ficc jj et itet, 

rf « waseu.^rramm tW ^ 

' ä rptarum ao eunöem 

^mene et luaanum eftsenus vebicult ciuatnoe rotarö 
^ ‘ ^ ‘i“»a totas ba 

tettiyaeft carrus ouatum rotarum. ^ ^ 

Sali c^is tmams vn fdenoum q, feewS 

%a^Driffa et coliSiHaoiS 
a numero rearum et a vetbo agro i's* vnC« bi<?a öi bi- 

S 4“*?* ‘’“^'’"8ra quafi quaSorlloris 

SofeS«?® nominibus confimilibus 
teeo r^noum alios iDa nomma otcuntur a nomine eq=: 

tum et a nomme lusum- vnöe bigra quafi ouo equoeum 
wsurn.^aonsa quafi quatuoe equorum iurf^ fuo 
mooooicctur Oe confimilibus* 

)flL^ltb^s. eft vcbiculum liberf motus et agilis ^ oid£ 
quafi hbete currens * ^ «>V( oiac 

Stnctaliter omne inlbumc=. 
^ terrarum trabenoo 

Ä 5f ^«tc^olobilibus moueantur fi. 

mune viCelicct lUa quem fup roft's qjoue'tur fdlieet boc 

ilIir^flM™°ti^^ '^iailum fpcdaliterafpropdatur 
m s rnftrunicnus que fim roas labantur oidtur vebi 

otlum a oebo ts* qma m vebiculo res onorofe vebunf 
p vias terramm* 

» 


|f- p iflpta*Tao:€fl: dmihris p5 cirt^Iuolubilte c;c cuiu6 rcuo ] 

, . lurione mrr^ m cuct :ct oicit cji mta a ruo io *02 mit . 

ni^ ^Catituo nabvC mcbiuo trucuo rote cui taoi) innn^iiittwr » 
ni 6 QDoöioluo ^ bidtur a cano i o-quia camuCDooiuö eft 
^ vao macne meijfucc« et bic poniair pro trunco mact no 
in Vota ad caput a,tio immitumr ^ a mootuo oidt mo ^ 
oioluo oiminuüuum qö criam Duo fignificat fc3 päruufn C 
- vaommfutarorium^tpanmni truncum rote» ^ 


j m öRaDiUj fpadD-pjoprieellcjualitao vifibilfefcainoum 
|f t ^'teilio q’lmeariterpeoceDit aco^clummcfo^ Did 

. . cur a uDio io -quia taoit et abraoit tencbiao»ct ttanfümi 
. dir ipter fimilirnomcm aD fignificanDu qj 

1, inöoiclo aD dra^-fttendam mfigimr»et (Icllio Didmr 
. : a llclla jpter fimiliaiDmcm taoiojum* 

^ p, (lirpufei^nria • eft nomcu generale ao e?:tremitatem quä 
T \ liUt ambientem tarnen ^ropnatur rcte que Dum rc = 
* ucluicur faltil fadt €t Diacur a d^cumuero quia dreum^ 
ftrmr , . . . 


• i 


jm t A,xiOta;ct-€ll, centralis baculus rcte ambas parte^an. ‘ 
n exbfpofiüo fitas ampUftes 

\m t X IxnioDeicbfTel-^llpö cumis vcl atatd fc 3 ftipes tm 
balis anterio? cui iumenta laboranda alligantur» et Did 
. tur quafi tbdo a tbdon gcccc io e(l longum ladn^» 

I m t f^uno »laun vel ljkl:)flen» eft clauis axi anterion paiti m^ ^ . 
^ fixuo» vel cR: baailuo ab antwriod parte axio fuifum ^ 
tcnDcao-et eil tractum a vulgari tbcutuni.o: 
t Columbar-lumen Ipcb- proprie cd foramen m quo eDi== 
ficant columte $t tranffmitur pro loco concauo m naui 
p quem cmltdtur remus» quiaiimilio eft Foraidmi m quo 
' ^m' dficant columbiCtni p^ofito tranfunntur jp tcramdic 
‘in axe qD tianffigitur luno» ... . r : .. 


T 


n 


fffoUum . ^ ^ } l* 

ouo Hgm ttabalta rn curm p 

baculos futit copaära* 

CPamlla^wagcti lc^m»plum figitificat fcom pcopciito e 
ttitoümcnöini quaotaugulatum ftipmbus magnis fi== 
uc ttabibus paruis opaftis^pamtum q6 c^ctcnfum mm 
rotas ces impofitas cotinct nc pcroantur ♦ viiOe fdoula 
dl c?ctremam pars cauillc fcUicet ipa Ilipcs trabalis* ct 
^ t>icimr a cauilla a cauillo as* j5ut iocm eil 9? cauo vd p 

fozaas* 

((f tpc nominibus rufticonim ct mllrumcntocum* 
ct ccrum ct vafoju rullicaliü plurimo;^ 
|msKufticus*baur*dl nomen cooitioms a vituperij ct artis 
^ ^ errim rullicus aliquis q eil fetuilis conoitiom's • vcl 
eft aliquis babens grolTos ct ineptos mo^ vcl c opa 
rius qui in rure moratur ct rus colit ^ quanoo^ ponit 
aoicctiuc vt rullicus 02*mus*vulgatim* bcudicbcr ^ 
oicicur quafi rus colens a nomine rus et a vetbo colo is 
quia colit rus* 

j5i^^älloc birt*cft ^ui gerit curam brutocum ammalium ne 
Icoant in pafeuis* vcl rapiant a ftris* St oi eit a pafco is 
jisJ|^c*milcb*fll liquoe albus ab vberibusanimalium c;c 
^'“'“^tcirus* ^t oicitur quafi leuc a Icucos gtcce io eft albu 
laünc* 


s ^luftrum *^t lac 91 poft partum ftatim mulgecur* ct 
coluftmm ct mulfum etiam ponuntur pao bu 
^ " moec laäns tenui ex trafta fubftantia coepulenta*^ 01 

_ citur coluftrum a colo as*q6 ^rie figmficat liquoeem • 
vt q6 groflum fit per vafa cItunOcre vulgariter auffe^ 
ben c|n^ colufttu quia colatur io c cfFunoit '^co mul= 
fum oicitur a mulgeo cs*quia mulgemr i^b eft ab vberi== 
bus originaliter cerabitur * vnoe nouus grccifta • £ft 
mulfum feu cclaftrum lactis liqaoc illc* <Sui Oe caftclis 


(Tfolmm ? 1* 

Dum fiiititllillatabnit«* - 

j n 6 $)cnini •bcPwaflet 6t oidtur a fcro is* quia fcticur io eil 
ex fedt et emittit Dt cafco / ' 

jrt 6 ^rodum aliqui oidit fetadum* 3 igtr Gft g^offa fubfta 
tia laOns dbalts ftagilioc et mmue vuäuofa quam cafe 
uö* virtute accetofi bumoris ab aquofa büioo fegtega^ 
ta 6t oidtur a ferum quiaremouet poil fegrcgatiÖ 3 fed 
m 6 Cafeuö f eP* €11 fubllantia groffa cibalis ex lacte pcc 
n s Coemaöium ^opetadouc coaguli feg^gata 6t oidtur 
^ cafeus quafi carcus fero ctl:)imolo^a et noii compofitio* 
©CO fomiaoiu oidtur a fc:ma quia foema vafis cui im^ 
primitur coufomiatur et mfupetficie coufigutatur* 

. I n 6 Coagula*tetr9u*6t oicif a cogo gis^gerc-qa cogit lac: 
In s Coagulatum •gercnnt-ficutlac* 

“ Coalcfco fcis»fqecc4o eil concocfcerc conglutinacc* 

^n 6 2>uttirum*buttcc* meoia p^ooucta eil fubllantia vnäii 
cfa fupet tiatcns et congregabilis m vnam maffam et 
^ oicitura bouequia fit Oe lacte bouis* 
hl. s ©muin‘fepfar*vclcll vas rufticum m quo fccuatur lac 
f” > ' gt oidtur a finus us*ui* quia fincrofum io eil concauü 
et tapax exillit ^ 

f p.(!X)ulciar gelt vcl mclclgeltc* omnia ioem fignificant fc 3 
n 6 (DDultrum vas rullicu in quo lac.mulgetur 6t oicuntur 
n sdDulttale amulgeoes , , . y 

m t l^afto? cd nomm geneialc ao quemlibet qui cutam ge^* 
ut brutomm animalium 
j m s ßubulats^ocbflen bitt^eft palloe boum- a oidtur a bus 
• io eil bos et ^pcos-io eil cuftos " 

Jjn s ©ubulcus^fd^wdn bitt^ell pallöe fuum io eil poecoeu* 
; , et oidtur a fus et 5 >cos io eil q.illos quafi-cullos fuum-<i 
cd ctbimolo^ia et no compofitio 
[n^s 6n35>cus geiPbirte* 6dpafto? captarum et oidtur 


Uffclmm Ir 

ab cno5 c capta ct jcOö*foc cuftoö cji aiftos captanl* 
?ni t OpiUo-fcbafFbkt»ct öidcur OjUafi onüio a Tiomnic cuio* 
m t Q)0uUo-c pafto^ inuloaim^ct öidtur a tiomiirc mnliiö* 
in t Ag^a30 mcDia paoöuia c pafto? a3tii02uni * ct öidt qua 
fl agcnö a^tnoö 

jn 6 |&cöuni»b‘!tti^ifrab-€ftbaailuöpartc;jadltfrae^^^^ 
titur nc noccat paftcrituö* ct Didöir a pce quia 
fuftcntat paftoccm tanqna terduö pcs vcl quia cum co* 
cobccet pctcö.ammalium* ^ 

Im g 9 ^timulu 5 * 8 cttvclgcrtc^fcn‘jpaccft aca{ku6ftrccu5 
• quo rufrico^ bacculus pcc armatur ao impdlcucum i'u:=: 
nimta‘Ct oidtur quafi fti0^iluö a ftt^arc io c fümulus • 
ct ponitur pco toto baculo cum aatlco ptc atmato^ 

jn 6 Atatrum^pfluj* c mftrumcutum quo ms atatur ct m ful 
cos fdnDitur*ct oidtur ab aro atas * cui a cum co atamus 
jf p ^üua gc 5 >t 3 *€ft pars aratri poftrema m Mio retinacu 
(f p ßuris (ia vcl ouo comua H^ca bifiircata-ct oidöir fri 
ua quafi ftaua-a fto ftas» quia ftar creära 9rcD turis M 
dmr a bus lO c bos quia cum tali mfmimcuto labocant 
^ boucs* 

|tn t *^®omct*ms*voagc'9fen ©tfercurnrnfmuncutumm an 
tcricri partc rotiinoum ct accutum ct m poftcriori i^artc 
latum vt tcrram dITam Ocntaliicaat m fulcum* ct oidtur 
' a vomo is-quia vomit io cft fdnoir ct cruit tcnam^ 
jjn t (Dentale* fccb* cft fercum nrltrumcfitumlonGUrn jpius 
atatri teoefum pentcus ct tcriam fcir.Mns • ^ oidtur a 
Mus qnia fdnMt ao mooum OenUs* 

|f p ^!am*Gcr • cft mftrumentü Ug neu lanl Mnubg Ugnds 
futtus ct m fine fpmis armatum quibg globi tenr agro 
rum fcpanmr*ct oidtur a tubo is* 


Ij. 

f t Calx-S'icbel» ^egtö-rclxnnicffct nillmniöiamiftr 
i tcum aptü vmm fcgtöbuo ct ptario-vnö vctfuö^falcß 
^ puto VTncam meto fata-tcnt)co bmta*q oidtur cji fXv qz 
pdnio folcbant bommes filiccm pdnDcrc falce 

m t filc?:-t>idtur beeba öe cums-dneribue fiiitit 
n t falcaftium fcbtic>ptc^fm vcl fcbtidomcncc mftru^* 
n t SDirgariu- meru ftreeu jp ccfccäDio feu äputäoi 3 arbo:^ 
n t falcariu- virgrtoö a Didt a noic falx ^3 virg^ariüanoic 
virg-a 

n t fcnbfroaumfcbo?-potcllotdq6Ubetmfttumc<imnic)uo 
tcru fooitur ‘Ct oiatur a fooo is- 
n 6 Roltum^cecb-ni comum vfu acdpitur pmftrumcjitoftr 
reo ct lato quo terra fooimr St oidtur quafi raoiftrum 
a raoo io* qa taoit terram St c ctrocHtü vt m alcxäoco 
ni t !Lig^o*bavD‘ vcl eil ioem q> tallrum vcl eft ioem q? Denta 
Ic St oidtur Hg^o quafi Icg^o vcl Icuo qiiia Icuat terram* 
n ö IDocreum »fcbcu wcc vcl fcaOel* Sil oomus felis parieti- 
biis extremis ambita ao cotiretuanoum mefTurn fruges 
apta - et oidtur quafi orocum quia ibi oroium oonfetua 
tur 

f p Area -ten vcl bofFftat‘Ouofigm'ficat«viiomooocll|la^! 
tituoo terte foliOe et couOenfate fupcc quam lig^mma 
frumenta et mcfics tritulantur a oidtur ab atco cs* quia 
arioa ct ficca Oetet cffe-'S'ccunoo mooo Sft foadnm ter 
. cc cui Tupet coificatur oomus SDulgantcr boir Hat* 

f p tribula pflcgv'U cmUrumcntum rufticum tritulatoriu 
n s "Cribulum cxtruOcnoum gtana Oe palds Ocpiitatum * 
et oidt quafi terribula a tc;o teris^quia terit frumenta 
f p furca* gabcl- ouo figmficat - SDno mooo cfi: mflTu 
mentum lluPacocum ßiccaue • Cum quo mcuencar 


Iffolmm ^ ^ ^ Kj‘ 

frumenta m ar^ et öidmr quaß ftumenra capiens vel 
luouens a uomme frumentum et a verbo dDeo cs4d cft 
moueo quia cum ea frumenta mouentur et capiuntur • 
vel furca copcnioir aferoctca^utquaficaput ferens 
quia antiqui felebant Ocfercc capita ocdfoeum m ea 
cunDo mobo furca cft genus tormenti* vulgariter galg 
Gt fic oidtur furta qu^i futes capiens^ vel oidtur quaU 
fiirdlla a nomine fur et a vecbo dlleo es* quia ibi fures 
dllentur ioeftmouentur 

II s ‘^entilabrum*^^tfd)aufFcl vel veecfffcbaulFcl: plura 
figm'ficat* vno mcoo c lig^m concauum quo ploe ve 
rilantur m area et fic aedpitur bic Alio mooo eft vas vi 
mineum ao purganoum trifteum öe palas oeomatu q6 
alio nomine oidtur vannus»ct fic oiatur ventilo as ♦ qa 
cum ventilabro pake ventilantur Oc tritico* 
m t ^^s*3aun*e tontexatura virgarum in mooum parietis 
dreuoas et cuft^^Ss res inclufas et OefenOens fegetcs<l 
öidtur a fepio is* 

f p lLarua*fcbiem*€ft fimulacru concauum ctbotribfle fiue 
^mago concau^ bonibilis bqmmis vel alterius am':^ 
malis aotcrren^uui pueros Deputatum Gt quanDO (5 et 
I rigicur in fegetibws ao terretioum volucres et fetas fij s 

ganoum 

n 6 S^arculum re^tc^fen^eftTnftmmentumtertinOenoiru^fl 
f p ^apa pfluitatesarbo:5ivele;i:tirpaoi bbasnociuas ab 
agris & ambo oiciitur a verbo fario is* q6 figmficat re 
fac^ ab arboribus vel eucllere ab agris vel oetis q6 
eftinutikctnodimm* 

(TDc noibus fignificatibus ea q ptinct ao feriptoees 

m t ^criptoe-fcbtribcr^oiriturillcquibabetartempmgfei 

lirtetas Gt oidcur a feribo is*quta feribit Uttcias* 

f p Catta^pirment* cft pellis per opus artifids et Dealbata 


fPffolmm \{y^ 

n 6 Pa jämcWuni* ' fit apta jp h'ttens c?: tncaufro öefup 
fcribcnois St bi cicur carta a cacco C6*cjuia carctpiliect 
carnibus* ^€0 pecjamcnu öicicur a pctjamum nii*q6 
cft proprium nomc cumfoam duitatis apuö quä pdnio 
fuit inuericusy vfus pctgamcni 

f s papdtus*papdr* cft fpccics carte ck pannis inuctemtis 
confcära in qua bomtnes folent feribere vice pctg^amcni 
f p Ccöula*3cDcl*cft pars pecyameni öc qua ^tcr fui par=: 
uitatem non poteft fieri Uber aptus Qiani ceouü quan 
Doep oicitur prima fignatio aliaiiusfcripti que aobuc 
non cft in Ubrum reoaä:a que alio nomine oicicur proto 
coUum* 

m t Pumex *bimP 0t lapis leuis et porofus quafi fit ex fpu 
ma maris coagulatus quo vtuntur feriptoees ao afperi 
tates petgameni tollen oas*etoicitur quafi fpumex quia 
ex öenfitate fpumc eft compaftus* 
f p Creta * f ceio- eft lapis albus vcl natumlis vcl artificio 
fe confeänisqui pcc coerofionem pulucri3aturfupetpct=» 
gamenum ne Oeluat fiue oifFunoatur mcauftum 6t oi^^ 
citur a creta quaoam mfula in qua babunoat illuo ge= 
nus lapiöis 

n 5 Coeroforium^febab e 5 >fen*ponitur jp rnftrumento fcrip=i 
toris p qö creta oimmuitur in puluccem fpargenoum in 
petgameno 6t oidtur a coerooo is* 
f p prenula-preP* oidtur inilrumeiitum aim quo libri fcu fb 
lia Ubeoeum aoinuicem coprimuntur 6t oidtur a premo 
is*quia premit fclia aommeem 
n 6 '^lum*fcöer fcl*6(l pellicula latcns in penna et etCem in 
nata quafi meoulla 

n s 3ncauftum* oinr*6ft liquoe mger vcl vifeofus ex quo . 
^epia fint ex materia figuranter littcce feripeutanim • 
6t oicioir ab in ct cauftos*et alio nomine oidc a fepia , 


I 


^Colium liü’ 

quODam pifcc ^ cuius fan^rnc oprimum fit mcaullum 
vn pctfiuS'SnrofTa p uiFiifani vatifdt fcpia Umpbam^vl’ 
TTicaudum cft riucbuta fcribetiöi* 
m 6 pluteus fcfcccibprct*cfttafc«laUg^ucafupquanidoi 
1 ) 6 piuttcu tur pg:anicuum*vcl cft tabula Uguea qua 11=^ 
bcr fudentat ♦ et oidtur quafi' platcus a piatos gtecc • 
io cft latum larine* 

f p Regula imiabgeuetalitcr oidturiUuoqSiuftcomgft 
n 6 Imcarium opattonem agetis vuOe etiam Imiadum oid 
tur tegula *c autem Imeacuim mftrumentum fcriptonim 
fccunoum Cj6 fomiat Imcas quibus Dirigitur feriptoe m 
feribeuDO Direfte Httcmlcs figuras* 
n 6 Puuä:odum‘puuä: e^feu* 6ft mftrumentum accuri ati=5 
guU aopccforauoumfubtilitcrpgamenum* 6tDidtur 
a pungo is* . : 

f p CauiHa-cauil* 3« pjopofito cft mftrumentum fo cft pec 
fpeiaculum quo pofito fuper cxcplari vttitur feripto^ 
ut vifiis cius rcfttatur certius et peompri9 ao c?cemplar 
et oidtur a cauo uas-p^out ioem cft q? pctforo as*quia 
pctforata cft vifui* 

f p Antipira*Hccbt febirm * c mftrumentum Definforium q8 ? 
locatur mter ignem et lumen ao oculos bommum ne ta 
Dij vifualcs p c^cceUentiam luminis oifgtegentur 6t 
dtur ab anti et contra et pir*iD cft ignis quafi otra igne* 
f p JLaterna* latcrn- 6ft mftrumentum concauum lateribus 
foliois et pfpicuis ambitum intra fc lumen couretuans^X 
oidtur a lateo es*quia mtus candela latet* 
f p lucerna* brinnents liccbt* cft lumen in vnftuofa mate 
ria iä aroens vl' e caoela iam luces et arpens St oidtur 
n sCrudbclum liccbt ftdn* vel tigel*e vas vn- . a luce- 
n s cßrafTetum ctuorc materie luminis contentiimm St 
Dicitur quafi crudans ßolum -iD cft^QDoefcllum * 


vcl frulbim ftpi vcl altcrrus ntatcric lurnrnis vticbuofc* 
^0 öicitor a jraflb? aa6*q6 ßgnificat mua 

^rc xzl ptcoari quia rnuaoit ct pteoat matcnam vn :* 
ctuoram* 

m s JLig^nus oacbt 611 foiriculus Imi fuccoifus fn materia 
fl eJLignum lummisviÄuola 6 töi'dmraligm' 58 ri«cc*i* 
lu;c vcl lumen latme* 

fl ö 6munckorium-fcbürc5>ren*6ftilIuopq6carbotic6qK 
g^iia coaptantur m foco 6t oidtur ab cnningfo fe* 
n 6 öpicauftcrium^figmficat pannum quo tabula feriptoria 
tegitur* et fup ewnoitur ^ergamenum vt manus ferip 
toris minus leoatur €t oidtur ab epi io c fup^ ct mcau 
ftum* 

m 0 Quatemus-quatem* cd comum'ter octo foHo^ contun^ 
Sdo 6t oidtur a quatuoe quia quatuoe continet plicatu^: 

' ms que fadunt oefco foUa Pota q? qtemp eil pars libri 
c;: quatuoe arcubus et odto folijs petgamon ccnne^ca*^ 
ita qumtemus e?c oecem folijs^ct fc?:tcrrms c^ jdy con^s 
wgatur 

m s tiber bueb ‘cfl: coepus e;c pluribus peci js pgamem' q 
n t SDolumen omngularisconnc^cumet figuris clementa:s; 
m t Goöe^ ribus figmfi'catiuis conferiptu & oidtur a libeo 
_ S> interiori coeticcarbods tenui ct fubtili S)olumen oid 
mr a voluo is*quia p lefto vno folio libri voluitur ct a 
liuo legitur Coo^x oidf quafi caOe^ io eil truncus quia' 
ficut vnus truncus oiuerfos b3 ramos ♦ ita vnus coOe;c 
continet multos libeos parciales 6t fdeoum quäuis co^ 
OCX oicatur genemliter quilifcet liber tarnen afpeopriatc 
oidtur liber fpedalis legis duilis 
H t 6 xcmplar*excmpcloamanabfcbrcibt 61 lpemdpium 
foemale ao cuius fimilituoinem fit res exemplata* 
n 6 6xemplum*oas man ab febreibet * oidtur res ao inftar 


aD fimflittionic aliaa'9 facta^ xmC« lilxr C)idtiir exemplar 
originalia ^ U6 ab eo tranfrcript9 oidt excplu et oicit 
qi exäplü ab ex cjb c valOe a äpl9 a*um*q^ valöe amplu 
quia a( tantnm fit vml exemplar ipm exemplum ao mul 
ta et plurima fc oilat* r: 

n ö Rcgiltrum-regiftcc vd buch fcbtiür- m ^fito eil 30ua 
vcl mulütuoo 3ono?um mter pofita fblijö quatemomm 
ut feriptuta que queritur ddue mucm'atur et fadltuo ti u^ 
m'ri pofTit Qti'am oidtur liber m quo fummarie conferibu 
tur ea que alias particulariter et oiffufe feripta vcl fa - 
fta füllt 6t öicitur a rego is* 

n s Cenaculum bcbe>pfeii6ftilluopccquoofexternccum 
au^uli couftrinsuntar iie complicentur m rugas 6t oid 
tur a tcu:o es- 

f p 'Cabula-tafFel-^u ^efito eil mlhrumcutum feripterium 
quaoraugulum Oe viio afTcre vel pluribus afTcribus c5 
plicaris m quo fcribimus elementales figutas 6t oidüir 
m illa figm'ficariouc a tabula peo afTcre lato apto jp pa 
rieribus conftitueuois 

m s ‘Salus fteilct« generaliter poteft oid cmne iUuo qo c Ion 
gum et erectum* vnOe cüam ftilus oidtur ligamen fclU 
oum p 06 frudiis plantarum planUs aoberet vulgari 
tcr fritl-W oidtur a fto ftas-quia ftat ereftus* vel criam 
oidtur mftrumenaim feribenoi metallicum et accutum-et 
alio nomme oidtur grapbius 

ffl s eßtapbius ioem oidtur a gtapbos grece io e feriptuta la 
tine- 

m s Calamus-fcbrcib feOer*|prie eft pars betbe fructifere m 
ter taoiccm et fruärum concaua mter noocs vulgariter 
balni 6r tranfümitur jp mftrumento feriptorio concauo 
p ^6 mcarfLum Ocoucttu? in elementares fcripGitas* 6t 
oiciair a ca!a uns jp mftrumento il!o oidtur caiamare 


Ifffclmm Ilii)* 

n t Calamatc* fcbrcib 3C11 j vcl pcual- cft iirfcrntiien tu fcri 
u '0 Pennale* ptoriö cöcaiium öe^rio Duro cofutum m quo 
ponuntur niftrumenta fedptori^ vt cultclluo et calamp* 
€t alio nomine oidtur pcnnale a nomine penna* 
m t Pugillaris cft ftilus vcl calamus feriptoris vcl tabula 
n s Pugillar manualis 6t oiriturapugil 
n t Pugillarc*lus* 

n s jr2iirium*rotc omt* cft coloe rubeus quo Oepmgj fplent 
littcre capitales 6t oidf a mmuo is*quia minuitur ante 
qua mOe coloe fiat* 

n s JLa3arium*plac omr^c coloe plancus vl' celeftisque ctia 
tcpmgi folcnt littcre capitales* 

Equitur Oe fabris ct mftrumeutis coeum* 
m s (Faber*fdamio*oidtur omnis araftxm materia oumfub- 
icära ouris mftrunicöLS opatis ct laborans vt in li^m's 
lapioibus a metallis 6t oiuecfificantur fcamoumoiucc 
fam fpedem matcric fubicärc* 
m s IFcrrifaber C5>renfcbmiö*qui labomtetopafur* 
m s faber ftrrarius m Itrro* 

m s Cuprifaber*f upffec fcbniiD*qui laborat ct opatur m cu=: 
pro* 

m s Aurifaber*goltfcbmio* 

m 6 JLi3Trifaber*buffrdomio 6ft faber qüipeoestumentoeu 
. fuif erat a oidf a fuffero a5*i*fubt9 vcl infupfidc ferrarc 
6t oidcur faber a fado is quia fadt ct operatur operati 
One tranfumitur in materiam c^criorem* 
m t fornax cP^fignificat coifidum faper ignem quo fumus 
m s Cammnus coudtur ctccbusC/Xtcrioribusabmcenoio 
pcccauctur* ct oidtur a fos grccc * io cft ignis latiiic ct 
vrna c*^eo caminus oidtur a campfo as* io cft celeftc 
tc quia in fc flammam reflectit* 
m s QDalleus* cft mftrumcutum cuius iäibusmaHa metalla 


^(Folium 

^ , c?:tcnDimr m arrifidalce fig^utas & c^idtur quafi motlcus 

a moDio is- quia mollit ftrriini.* , . 

m t 3iicus*mcoia ^Dufta cft maffa fmc mmcus ftrrcus pia 
nus fupius ct ptcDums ct ligneo triinco inf^us fupee 
■ qua ftrrum crebris iä:ibus ^tcnöimr m . artificiales fi 
’ gums*ct oidtur meus ab ra ct cubo is* quia m ea aliqo 
ruDimret malieuoo p^obudtur 
f t fowps^e'pferifcber-e tcnacVmbifurcatu quo ferrum ig=: 
iiitu llringicur capit cttcnef-ct oidt quafi ftrriccps io e 
finrrum capiens*ct febni prifdanu eft: generis mai-quam 
uis veteres m feninitip genere pofuerunt 
f t fo^pdc.-fcbcrer feber-eft mftrumentu ferreum di quo fos: 
r. Imt fupfiuitates crinium Depem' ct prefdnoi Gt oidt qi 
ferrum pillouim io cft aptum ab pilos pfdn^noos vel 
oidtur quafi fonnans pilos* 

F t fqde/X-frawcnfcber-c mllrumcutiimcuqubpamiusfob 
, fccari et oidmr c|uafi ferru filorum io cft aptum ao fila m 
docnoum vel öiatür‘ quafi foamans fila* vnOe vetfus oif 
ferentialcs-forficc fila-pilum cape forpice -fo^dpe ferrum 
e filoi^ ceps ferri*pex <5 pilorum* 
f p linia cft inftrumcn tu ferru prcourumctafpcrücui90en 
tibus %ceis auflFcmnt afperitatcs ct fcjOes metalli* Gt 
oidf a Itmiis qa limum aufert Oe ferro ipm poHenoo 
H s Scalptu rginibel ^fen vel mdffel vel ftoß c'pfen ^igni 
ficät inftrumentü ferireu preourü m cono q6 cfFiganf 
5 >magincs in lapioibus vel metaU' Gt oiaf a fcalpo is * 
vel oidt quafi fculpru a fculpo is ^co celtes oidt a cc= 
lo as-p^out ibem e ^ fculpo is* vel pingo 
f t Cos coris*vDcttftdn-c lapis per cuius attritionem accu:= 
, untur ferrea mftnimenta ct oidtur a cotin grece io e 
dfio latine qiiia ferrum ao mdOendu accuit^ 
m t follis £ laf balcfc * Gt oidmr foUis quafi fouis 


Ifffolmni . 

afbuco cö^quia Ibuct t^ticm* 

m 6 Alucoluö‘l€fcb tro0^rcft Gt capiüif pro, 

vafc aquarum quaDtau^lato fmc pso trunco m cj mc 
tallum canOßUS immccgiüir ut per anUpaallafim*iö eft 
conttarij ceßftetttta mourctur ©: oidtur ab abluo 

ü G Afpeeforium* fprcn^voaocl 6ft flabellum p q6 aq gut- 
taüm fpcrgimr fup igucm vcl flammas peorumpejitcs 
teftringat et m mtcnoccm wtutem igm's meenoat* St 
oidmr ab afpeego 15 * 

n 6 Auticormmvfurfcboas oie febtufc für ficb bcficPmo*c 
codum q6 Oefenoit labotatoccs ante fauülas* et oidtur 
ab auti fo eft contia et conum 

f p QDmeta*cct3*eft corpus minctum coagulatum a ftigioocc 
folubile a calioo p natumm fi autem a calioo ccTolutum 
fuerit et jmpulueri3a(ur tunc oidtur lapis et eft a oomU 
neo terreum ^i autem a calioo tcfolutum fuerit et cotifi 
nue manet et Ruit boc proprie oocatur metallum et eft 
a oommo aqua x>el aqueum 

n s QDetallum-gefcbmio^Sftmmetamoutabilisetccnftans 
a frigioo coftringenti vt pofTit frigioa Dilatari et refolu 
bilis vt fluat a caliDo DiflTolucntc* St Didtur a metaUon 
gtccc-io eft fpes larine* quia natum eius eft vt ibi vc:^^ 
na vna afperuerit ibi fit fpes muenieiiDi aliam * St notä 
q> feptem funt genera metalloeum fdlicet aurum* argen ' 
tum «ftrrum^es eleänum ftannum et plumbum Das mt 
fpedes metalli e;c pemdpije effendalibus Diftmguerc p 
rinet aD pbilofopbum naturalem -feoaD ^maUcum p=^ 
tinet Declarare quio nominis e;c qualitrubus omumbus 
vt e;c fignis St ita oidmusq? aurum eft metallum rubi 
cunoi fiue flaui fiuefului coloris St oidmr ab auron g^ 
ce io eft fecuare latine quia eft rarius et prcdofms ali j:- 
metallis et iDeo Diligentius fcmacur vulgariter golo* 


Ipfolium ^ 

n 6 Argentiim-filUr€(liiictallimicatiC)foicolcaöGtc>ic!t‘ 
ab argcnrin ^ce io cd fplcnooa latitic* 
n s €l€^nT-3tfcbmdt3t 50I0 611 fpcctcs mctallt cjuc qn 
00(5 fit ab arte c|uatiDo^ a natura qmnoo fit ab arte • 
tune eft aua a argtntt |po?dcnata mixtura ^co qoaoo 
^ fit a nätum tune eft metallum vi jorofiuö quä fit aurum 
‘ . 6t oidtur ab cl'^os gtecc-io eil fcl laüne quia eil fulgi^ 
Dum ficut fol 6t natutalc elcftrum eft ludoius et vigo« 

^ rofiu^mfuganoo venenum (^lä fit artifidale* 

n 6 Audcaliaim-mcfling-e metallum purius cupro feo m pu 
. rius auro 6t oidtur ab auram et coljcftiuo gtcce c hjc : 
laüne quafifexauri* 

n, 6 6s*6r* vel glocfetifpdf • quanD0(5 fummitur ao onrne - 
metaDum et ao Dmitias Denotanoas QuanDoqj fummit 
* . ftriäre et ipric tune eft metallum picDurum et rigiDü vt • 
malas extenoi non polfit nifi poftquä Diu calet feo val 
Ce eft fonorofum 6t oidoir es quaß aes ab aic quia eft 
fplenDiDum aD moDum acris 

ti s 6uprum‘^pffcr 6ft metaDum Cefidms ab auricaico et 
vetgens aD colorem ruteum et eü'am m’grum* 

0 6 Cetrum* evffti^cft metaDum cuius Duride alia metalU v 
maücantur 6t oidtur quafi farru a farce quia farta io e 
femma ftugum rerte tonoit vel oidüir quafi ftrium a ft 
- rictiDO io eft percuüenoo quia ouridc fua reliqua metal ^ 
la ferit io eft percuttt* vel oidtur quafi firmum a firraita:* 
te quia nuBum cp^pustam firmum et Denfum ficut fcrru 

m t Calips -ftabel'^t ftrrum aliquantulum arüfidaliter m^ . 
. Dutatum«eta ftdbus expurgatum-q oidüir calibetali po ,, 
pulo qui continue laboiat m prepataüöe buiufmcoi mt 
talli- ^ : . 


Ivi* 

ti 9 >5i:aittmni* mctaDum Ocfidens ab argtnto ^ m can 
Do:c ct foUoitatc St oidt a fcanatos qtcce*fc cft fcpa^ 
ratiö latinc quia mi?:ta m fc metalla Difibdat Stab auro 
ct argento c9 blumbu f^at et oifeernit Alia quo^ me 
taBa ab igne cefenoit oidtur ftagtmm quafi aqua 
ftansnec oifcurrcns* vnOe vcf*oifFeccnttale 9 Satans aq 
Oat llagnum fpedeT^ metallica ftannum (B retinet pri 
tmm* vult P^gemmarefccunoum 
H 6 plumbum*ble^ Sft metallum Dcfidene a Hanno m ma=: 
tene puritate et canooec vergens ao cbfcuritatem terre 
: tcrreftrem* 

f .t ^gO’tofl:* vel oidmr dnis qui confumit metallum St 
oidtur ab erugo as »io eft valöe rugofum facere* 
f t (Ferrugo*c^fenet roft*St oidmr a nomine ferrum St dd 
mr quafi ferri rubigo etbimclo^a 
f p S^quama* Sftouridescutipifdumet (imiliter ferpentu 
tanqua veftimcntum a natura puifum St oidtur a fqua 
.. loee io c bumore vifeofo St tmnfiimitur ao figm'ficano 
latas particulas armoeu xmlgariter-blccb* Emitur eri 
; am ao figmficanDum ouridem latam et tenuem a ferro 
canoioopeofilicntem*vulgariter Ruoacb* 
f p ^coria*3un0el* Sft faculenta leficentia groITa quocu 
' ^ metallo igmto et liquefaddo relifta & oidfur fcoria 
ab ex coquetioo quia Oe metallis excoquitur* 
f p Cacbmia-golt fel* Sft feculenta refiOentia grofTa ex au 
ro liquefaftio relieba 

Coquitur öe fabris lignarijs 
ct mftrumwtis eoeum* . 

m Ö Carpentarius c 3 immec man* ffalxr lignarius eft arfefe : 
m 6 faber lignarius* cu ouris mfteumentis m lignis operas 
ct labomns* St alio nomine oiamr 'carpentarius a cat:^ 
pentum io c currus popaticus quia fdt facere (^rpenfa 


(ffolmm Ivij* 

ct alias Ibucfcutas Ugncas* 

f t 5)cairi6 a^t*c nomeji comunc ao omnia mflmmcnta ftr 
i rea accura quibus ligna fecantur quocunqj mooo 6t oi' 
dtur a feco as 

f p Allia -be^bd-cllparua fcwris- 
ti s Dclabrum bart*cllfccuris lata ct longa p er qua ligna 
f p Dolabra fcft:aplanantur*^oidturaooloas*iocftpla 
nate ligna* 

f t pipcmis»3voercb a?ct 611 fccuris llaä:a*ct rn partib9 kt 
ri Duabus nia;cinic oiftatibus accuta pcc qua ligna fub 
angulari perforantur figura* ct oidf a bis ct pemrn gte 
ce io cll accutum latinc qa bis cll accuta 
n s ^crebrum^ncgboc* 
n s ^cretcUum oiminuttuum* 
f p’5>crra-feg'6tDidturquarirccearccoas* 
f p ilcuiga-botxl-vclbobclc9fen*vclfcbabc^fen»nicD{a 
coapta 611 inllrunierifum carpentariorum meoiante q 
Icucm io dl planam fadunt fupfidcm ligno:^ abfdnOcn 
DO fupfidd mmorem:ct Didtur a Icuigo as*iD e planare 
m s cBnamcellus^wmcfclmcJ 

m s Cirdnus-riß cllmlltumentum carpentarij bipcDalc quo 
vno cius pcDe liante ct altero drcücuä:o Deferibitur dr 
culus mrupctfidc* 6t Didtur a dreus quia Deferibit dre« 
iD cll drculum* 

n s pecpeuDiculum-blc^ mef 61lTnllrumentum menfurato 
rium continens ncDum plumbeum -v^cl ftrreum in corDa 
fufpenfum per q6 perpenDitur ct reftarum columnarii 
ct parietum rcd:ituDo-ct Didtur a perpeuDo is* quia per 
ipm pcrpenDitur reärituDO parietis ct columnc* 

(TDc murarijs ct mllrunicntis eorum 


QDurarius mautcr* eil arüfex qin habet artem Fadwöi 
Ccmttitaciuö tniiroö lapit>ibiio* et alio tiotnnie oidt 
Cpiitator cementadus a cemento qina c;c ccmejito et la 
pioibuö murum copcm't 

ni ö CDuruö maur»cll parico lapiöeuo peo mum'tionc duita 
rio* 

CO p i-apidoa fl:eiiimet 3 cbDidmr qui c;c arte nouit ^ 
m 9 lathomus cijs muroeum fecatc lapioes et quaorate Gt 
t)idcur quafi lapioee dOcuo io c fccans JLatbomoö oidcur 
a laos gcece io eil lapis latiue et tbomos gccce io c oi^ 
uifio latiue* vnOe latbomus quafi lapioes oiuiOens et fe 
cans 

{ t CaU ds^FalcF* €ft lapis a calioo refolums m puluccem 
vel eft ipe lapioeus puluis Oe quo fit cementum 6t oidt 
a caleo cs*quia calct oum aqua mfunoitur- 

n s Cementum *moetcr vet pfiaftet 01 mixtum calds et are 
ne pet quä lapioes coufillunt et murus firmus folioatur 
0;oidtur a ceoo is-qa Oe cefis et i^foluüs lapioibus fit 
n s fabulum* fant*ell multituoo mnumembilium coepuf cu 
loeum m littoribuspofitoeü 0 alio nomme oidt atena 
f p Arena g^ef 6t oiatur ab arco cs * quia auoa folet dTc 
m littcribus aque* 

m 6 (ßipfus*gips*ell lapis albus et Oe fadli cefolubilis a ca 
lioo vt fiat mOe cementum ^nuemtur ctiam boc gipfum 
ct eil nomen precum* 

m s'üopbus taucFildn* 611 lapis porofusetFotammofus 
6t oidtur a topbos grece io cd lapis latinc* 
n s Pauimentum-cftricb*0 oidtur a pupio is io c pctcutc^ 
re ceOccc vcl ferire quia pctaititur ccoitur feritur 611 ro:^ 
lioa planidcs ex lapioibus ct cemento coagularis pam 
ta* 


(Tffolmm 

f p '^^mlIa»Ml-0‘tTnfttunicttcuniamentarionani ao plana 
oum apnl q6 cd quafi coclcar ccmmtu pojtans ct oidt 
qitruDa a truDO is^quia cctruDit lapiöcs cum ccmcnto 
vcl luto 

m t AmufRs^plc^ wag*? q? pctpcnoiculum^ct oidtur 
ab a io eil fine et mwfT o io eft oubito quafi fine oubita-^ 
üone quia cementatium ccooit certom* 

(f De nominibus oenamentomm et mftrumcntouim perti 
nenöu ao cultü Oei 

f p 6cdefia*f ircb*c locus cum fuo eoifido oiuino cultui Oepu 
tams fecunoum dtumjjt confuetuomem ;cpianomm* 6t 
quanoo(^ pom'cur ^ ipa mulütuome edfriano^m 6t m 
tclligitur ecclefia io e couocario* eo q? emnes couocat ao 
fern vnamfioem* 

n s S5c^Uum-van-eft pannus quifufpenfusrnbaftapeefer 
(ur militibus bellaturis vel clerids fanftoeum vcl celiq 
as poetaturis*et oidtur vexillum pec oiminudone a ve 
lum* 

ti s Canopeum ^^taubbülm* ioem fignificant fc} velum ro 

n s 'Cibumium tunoum qo pro ornamento et Oefenfodo fu 

m s 6pidclus pec altace OepeOet ne pulmis vel veemes oe 
orfum mdoant factamento 6t oidtur a nomine canap9 

? ia Oe filis canapi frequenter m mooum retbis cotc^if 
iburnium oidtur a ribur uris*queoä duitas vbi pd^ 
mo inuentus vfus eil dburm'oeum* ^eo cpidclus oidt 
ab epi io eil fupta et dclus io eil drculus quia fub figu 
ta drculad penOet furfum 

f p papilla*alm tucb*3n peopofi'to eil pannus ao coopie^ 
oum altada confcctatus* 

11 s Pulpitum IcPbancf-figmficant tabulam cleuatamfüp 
n 5 Analogium quä libds alte pofitis qo fedptum cd legi 
m t Ambo ems tur data voce» 6t oidtur pulpitum quafi 


(Tlrolmm . , . , 

publicum a uöiuiuc puBUcus quia m publico fit vt illa 
quc ru CO Ic^äntür a populo confpici pofliut oicit 
analogium ab ana io eil ceftum et logos io eft feemo 
c|uia Ecäais et verus fermo clacc legitur in afpcito 'Jjco 
ambo ouo* vno mo6o eft pulpitum peo ftftiuis kä:iom- 
bas o^oinatum Seeuoo niooo c loais in ccclefta vbi fa 
ccroos psonunciat fefta fanctoeu* 

m s Cancellus*canccl* JJn fing^lari eft loc9 altus m templis 
in quo ftans prefpiter moicit fuboiris agenoa* ^5^0 in 
plutali cancelli cancelloeum fignificat parietem lig=:^ 
nie vcl virgis obliquis in mooum tetbis conte;ctum p‘ 
quem quiö bene poterit vioerce^tna nee ipe bene vioeri- 
poterit* 

f t pm ag 0 ‘ bilO‘C ccprcfcn tatiiium coeporale vd fpiritualc ' 
qo eft fimile tepeefentato* vnCe figura fa8:a ao fimäitu. 
oinem rci viuc oicitur cius ^mago Gt foema rcceptaiu 
virtute cognofeitiua oicitur -^mago tei quam cepi^at ; 
tat Gt oicitur quaft ^mittago a vetbo 5 )nimittoe ^mit 
taris quia 5 )mittatur rem cuius eft in corporeis lincame 
tis et oifpofiüone partium fiimlituoo aliter proprie non. 
oicitur 'pmago* 

f p^taua gefcbmttcfibiloe:ftaua*ouoftgmficat* vnO' 

f p Lepioa* mooo eft lignea columna eoificium oomus 
fujpoetans* Gt oicitur a fto ftas-quia ftat creära* et fic 
non accipitur in propofito^ Alio mooo eil ^mago fcul^ 
pta • iu;cta iüuo nabuebooonofoe crcrit fibi llatuam* et 
fic aedpitur bie fLcpioa etiam ouo fignificat^vn) mooo 
eil queoam fpecies-alio mooo cll^mago quam antiqui 
fibi folebant erigere quc memoriam pcogerritoaim vt a 
fpcctus illius etia componerent fuos a&us-Optimü eft 


(f foliam ^ IiX* 

cm' m fcqui vcftigia ptc^cfTonim fi bene ^fTcru)! t 
f t Cru;c cceut3*clt ao pumöiDum tccs turpiflimiim mftru 
mentum 6t oidt a crudo asno c pum'o vc! toamnito* 

H 6 Cmdfi^cum-martcr bUö»Gft ^mago bommis fculpta et 
piaraliguo figutam cruefe babenti cotiiuuöba 611 autc 
hgum emds ca quä tenet bomo emm ftiö m oicefto la 
tetalitcr extenoit btaebia m quantum potcll* 

f p Reliquie arum*bdltum*peopae oicuntur partes cefibuc^ 
6tiam oicuntur ofTa vcl vcfnmcnta fatÄccum que noB 
‘ tclmquuntur vt coaim merita recolentes cos eigne vcr= 
^ necemur et coeum vitam immitemur 6t eicuntur a reim 
quo is*quia nobis celmquuntur vt conim vitam in coe 
potemus* 

n ,s Sacrarium fege^ vel teefebPametTunt omnia loca te 
n s ^ccretariu pli m quibus veftes facereotales et cali^ 
f p’x^acrifta ces et aliaoen amenta fetuantur 6t factarium 
et facrifta eicuncur a facto ^ee fcccerium eidtur a feccc 
to quia locus iftc fcctctus cmd eft ae babitationem ccm 
munem eiftmarus* 

F pCifta fere ioem figm'ficant fc3 vas amplum et vacuum 
f pAreba firmis feris mvnitum dearmatum afpeopda=* 
ri s Armarium teeidcurpeofctuanoislibrisquialibrifüt 
ckricorü io eftcouem'entia mftrumenta vulgariter Pall 
^ce dlla eidcur quafi culla a cuftoeio is*vcl eidt qua 
fi colla quia fiait cofta fetuat mteriom ventris m ca co 
tenta fic dlla culloeit ca que continentur m ipa ^ee ei 
dtur arebaab arceo es* quia arcet ie eil remouet et e^^ 
clueit a tbdauro feruato taptores et fures S>ce armari^* 
um eidtur ab armoeum qe fignificat cuitiflibct artifids 
mllrumenta quiaibi reporuiitur arma * io c ckricocum 
conucitientia milvum enta 


m t Cali^ Pclcb* 6H potorium ct oirimr a calou '^ce io c 
ligonum laüuc qiii'a buiufmooi vafa fuerunt hg-nca tc^ 
porc primiüc ccdcfic* 

f p Patena» pa^n» Gfl latum coopettorium caliriö ficut oi-: 
fcu3 et uou in cctitauo profuuoum*ct oiritur a pateo es 
quia patet ct oiffufa eil ct non p^ofiinoa* et ajpeopria=s 
tur coopertorio calids rotunoo ct lato 
f t pi^ciö'ioiö » 0t vaö p^o conftäriene aromatica ptedofa 
fccuanoa patatum 6t oidcur a pi;co5 g^cc io eft bu;c 9 
latine quia Ce buxo folet fieri ct patari 0 m peopofito 
afpeopriatur vafi ni quo feruantur oblate feu bollic pzo 
ctt^riilia confemanoa 6t aliqui oicunt buieis loiö 
45 piriö vuljaritcr buebs» 

U D Ciborium »cailm buebo 611 pitamioaliö llruäruta Occe 
tcr oenata peo cuftooia factatifTimi facramenti» 6t oidt 
a cibtt‘0 quia factamentum qo in ipo feitiacur eft dbus 
anime* 

f p Anipula^ampelcft vas vcutroeum Oe quo fitnoitur vi== 
num ct aqua in faemmmtum altarii3* 0 oidmr ab am • 
io eft circum ct buUa quia dreum mHata ct ventrofa eft 
aomooum bulle io eft vefids vel cumeris afparentis m 
aqua tcmpqcc pluuiofo* 

f p IFiliala* 6ft vas vitreum ct ventrofum 6t oidcur quat| 

. . biala a b^^alm grece* io eft vitrum latine quia Oe vitro 
fit* 

f t lampas liecbtuaP vel ampeMampas gtccc genetali^s 
f plampaoa ter oidcur meenoium latine* ’Seo in propo^ 
fito eft vas vitreum old pro materia luminis contenti == 
uum ^)eo pcopric vt oidt buguitio lampas c vas vV 
flamma m vcttice Intens 6t oidtura lambo is*quia lam 
tentis motum oftenOecc vioecur* 


IfffoHum . ' 

m 6 Ccteuö-wGcbniTi Kccbt Sft can^la 6ß ata faära 6t 01 
«turanomnicccra* 

m t ffuitiö fc^l‘C vmculum g;c matcoa Rc;dbfli ct tcuaci coii 
& oicitur qua fi fc Wö a fos jtecc iö c lu;c latitic» 
quia funcs «ta folcnt ctrc^oari at> vfum lumtnfe* 
n t Lucanat liccbt vcl Hccbt tiagcr*c lampas aröcuo 

m acte vcl rft mftrumcntum petens m alto cui multc cä 
tele aröentcö affigantur 6t Dicitur a lu?: ct acc quia lu- 
am prebetacri* 

f p CanDcla^f ctt 3 6ft mftrumcntum cobufribilc feu liginum 
tn mcDio fui p^tenfüm materiam i3;m5 coagiilatam ut 
cctam piccm vcl fepum 6t Dicitur a cantco c$*quia ac» 
ccnfacanDct ... 

n 6 CanDclabrum-f cttftal 6ft mftrumcntum fupcc q6 peni 
tur canDcla arDcns vt luceat bis qui funt m Domo*ct Dt 
citur quafi canDclaftrum quia canDclam fert* 
n 0 ^uribolum*taucbuaP*cft vas mctalKcum pro cr^an- 
DO tburc offerenDo' fäcrifici js Deputatum • 6t Didtur ab 
acer qD dl arbo^ (Icrilis ct filucftris- vulgariter maffal 
ter quia De ligno illi^ arboris folct fieri* 

11 t ^uö* weimcb* cd gummi nobilis ftiHans De quibufoa 
arboribus nafeentibus m faba ct dl ODoris fuäiuffimi • 
6t Didtur a tbcos grcce io dl Deus latinc* 
tn t 'Cbimiama*tbimian*6ll conftäio aromatica fuauis « 
Dclens que folct loco tburis cremari* 
n ß ßapriftcrium *muff ftdn *dl vas vbi vd m quo bapti}?. 

mur*Gt coponitur a baptifmus ct ftcriott llatio 
n ß Afpetforium • wctcbwaDebdl bacul9 m anteriori parte 
»lucibus particulis Difiircacus pet que fup populum a i* 
fpccgitur bencDidra-ct Didtur ab afpgo is. 
n ß DDealogium. vrlc^ vi’ 3dtglocf 611 mftrumcntu q6 k 
abfenUa pndpalis arrifids^rcDDit certis boris ofonaat:> 


I 


I 


. . (fColmm ^ 

mufkalcs ct ao cas öccamant^s c^at munacboö 002 ^ 
mictie 6t oidtur ab boia ct a vctbc^lcgfo ie-quta in ipo 
legitur ctco^nofdturccctituoobotaru r- 

f p Campaua* gIocf*cft pitamis ctica concaua ct rotunoa 
Ul cuiuö nicoio penöet contus ferreus ct mobilis qui 
cufTus ao campanc latteta cauf^ fenum* et oidtur a cä 
pania pcoumaa in qua primo fuic muentus cius vfus ♦ 

; f p Carapanella glocf lin vcl fcbell* 6ft parua m piramis 
f p JfJola* cnea concaua ct rotunoa m aii9 mcoio fimilitcr 
. eft aliqo co^pus Durum qö motum äD lateta caufat fo ' 

. num 6t Didtur a campana pcc Dimmutionem ♦ fcD nola 
oidtut a nola,duitatc .campame in qua cius vfus pd =» 
mo foit muentus 

p },s ^mtmabulum ♦ glocf enfloffebvcl glocf cn balme vcl 
j fcbwenchb eft contus metallicus vel ferreus qui pcOet 
m mcDiocampanc 6t cft nomen fiftum a fono: 
j p, 6 Gämpanilc*gloctbauß vcl voentel ftein 6ft turris alta 

_ m quo camponc fufpenDuntur.vt carum fouus lati9 au 
! ; \Diatur6t Didtur a nomn^c campana V 

|‘ " j De nominibus librocumccclcfie 

pcctinentiumaDcultumDe^ ^ 

|i H 5 pfalterium-pfalter*Duo fignificat* vno moDO cft mftru 

I mentum muficum babens corDas c;ctcnfas ♦ ct Didtur a 

ii , pfaUo is* quia DauiD cum tali inftrumehtb pfaDebit iD c 

j| grates ct lauOes Duo Decantabat »fecunDo moDO cft qui 

ji; . . ‘ Dam liber DauiD fic Diftus ab illo inftrumento quia aD 

if vocem illius inftrumenti Dauio Decantabat pfalmos an 

te arebam in tab^naculo Dommi ^ 

n i s Antipbonarium*antiffnar*6rtlibercotinensanripbba5 
f p Antipbbna*^ntifFanr-6ft cantus qui folct prcceDerc fo- 
li I .. num pfalmi 6t Didtur ab anti io cft ante pbonos to c 

_ fonusquiauntcpfalmilfo^ . 


1 

1 ^' ■ 

Ji 

■I ' 

'•! i. 

^ ; I 


n ö ßreuiarium bd'cuet €ft Kbcr m quo Icgtnoa vcl can^: 

. tanoa in ommo offido pcc drculum anni bteuiter futit 
’ ^ €t Didtur a bjemo as^qma Icgcnoa ct cantan 

oa in ofFido mamöno ct Didmr a niatuftnum q6 ao \m^ 
cci catitatur tcmpotc matuftno 6t Didmr ab aoucc 
biomatic* 

n tODiffalc CDcPbucb*€ft liber in quo coiitincmriiiiftcriii 
‘ wifTc- — - ’ 

n t (ßmoualc giaouab Sft quioam cantus midc qui poft 
U t Obfcquialc cpiftolam vd rcfpqnfodum canitur 6t oi 
dtur ioeo gtaoualc quia g^oaüm ct paulattm canitur 
^ vel quia intta ymous cbod^ ^bct cantari ©cd qmoam 

ponunt oifFctcnttam quia oicunt quoo gtaoalc fit libet 
, m quo cft fcriptus buiufniooi cantus ct pluces alij qui 
ao milTam cantantur ^co graoualc cft ipc mct cantus • 
n t6;ccquialc obfcqmal*DOtcnbucb*^vcltauff bucb*cftl{ 
n t Obfcquialc ber continens ca quc faccroos lc3crc Oebet 
ct opctari drca moetuo^um bommuni fcpultutam 6t oid 
tur a nomine c;!ccquic* 

f p 6;ccquicarum* notat obfcquia quc fiunt drca moetuoeu 
fcpulturas oidrur obfcquialc ab obfcquio io cft fa 
mulatu carorum quia ibi continentur ca qucpcctincnt 
aoobfcquia quc fiunt drca fcpulturam caronim amico* 
rum* 

0 t QDanualc^b^nt bucb*6ft liber paruus qui frequeter ab 
betur in manu.ct oidtur a manu* 

HfDc nominibus lococum vbi folent 
fcpclicc coepora bumana* 

n 6 Cimitcrium*Fircbboff*vclfcc^boff*6ftlocusfpacio 
fus muris feu mcm'bus ciraimcinöbs pro fcpultura ca=: 
orucrum bumanocum* 6t picitur acimen io cft bulcc 
ct ftcrion io cft ftario quia ibi creoitur cfTc oulds ftatio* 


(Tffolmm \jd* 

m 6 Rogii6*ptaiitfl:ätöcrootcn* |?otag[>atiriciniolinition 

fokbant mojtuomm caoaucia fcpcUtc ko ig^tic cobuw 
tc fcu ccemarc ct illuD pto ctemanöis mojtuorö caoau« 
ribu3 Ugn^aum congtuem congtc jabant quc quanoo 
tionoum fuit accenfa Dicebatur tojuö quafi cojroguö 
a coarogo a6*iD eft cotigcego aö-§cD iam arDcns ct a=* 
Stil cabauct coctemam Di^atur ^ 
f p pte* Dotcn furbrunft St Di'dcur a pir gccce iD cft igms 
^ laünc ^D um m cinctes cuifi caDaucta ccfolirta fticrüt 
Dicebatur bufrum qi comburtum 
n ö ßuftum-Dotcn ptant ftat-St Dicitur a comburo iö*^cd 
qma bumana caDaucta uunc uon cremantur ficut oKm ß 
fcpdliuntur iDco buftum pomtur pro fcpulcro* 
n öffcüctrum bar SftmftrumcntumquomoctuoaimcaDa 
f ptibirma ucia offeruntur ct Dicitur aferoftrsquiamco 
ftruntur^iD cft poetantur caDaucta mo^ruocum \U 
bWna Didtur a Ubet verbo im^fonali pec anüftafim iD c 
p cottariam c^pofiöoncm quia mim'mc Ubet* 
f p ^mbä farcf *iDcm figm'ficam fc 3 vas qö cum melufo 
f p SDrna caDaucre fepeUtur vcl ipm babetur loco fcpultri 
m 6 S>artofagu5 St Didtur tumba quafi cumba a cunDO is 
vcl Didtur quafi tenens vmbtam^D cfr fimilituomem De 
functi ^D vena jpric cft vasquo baurituraqua Depu 
tco etiam aedpimr p vafc menfuiatodo liquiDomm*ctiä 
fummit p vale Defunän coeporis^vnDc lucanus Cclo tc 
gifur qui non b^bet vmam St Didtur ab vrgeo cs* quia 
vrgct*iD cft conftringit ct copccbenDit ca que continen 
tur m ipa ^2D fartopbagus Didtur a fartos- io cft caro 
ctfagin iD cft comcDercJßammco carnes caDaucrisa 
veemibus comebuntur* 

m 6 'Cumulus- gmb- fere iDem fignificant fc3 locum m quo 
n s QDonumentum fub terra caDauecl>>mmis cft fcpultus- 


(fffoUum^ ^ Wi; 

n s ^cpulcbniiti DifFotint qma mmuluö ptopric oi 
dtur quilibet tcrrc Iccus mooicum cicuatuö» 6t oidttir a 
\>crbo tumco tumc6-ct rcllriugitur peo bommis fcpultu= 
ta qua cüam terra tumet* feö moimmcntum oidtur a mo 
neo moTies* qiria mouet et ammonet ttanfcütes vt moe 
tem memoretif et uou peccent* ^eo fepulcbrum oidtur 
a fepelio ^o buftum oidtur quafi combuftum a com - 
burocoburiö vt prius oi3:um eil* 
f p^anoapila cOelbcrreiigiabdoemfignificantrc3nobu 
f t Pimrais bilcmqpredofamftrudnuam ^recoeoaöone 
n s CDaufcolum moetuoeum nobilium * feo oifferunt quia 
fanoapila peoprie cd vas lapiocum q6 babetur vice fc 
pulcba* et quanoo <5 ponitur peo fctetro in quo caoaue 
va moetuorum ao fepultutam Itmtur vnOe iuucnalis* jn 
ter carm'ficcs et fabros fanoapilarum 6t oidtur a fanoa 
lum io eil pannus m quo moetuoeum caoaucta coopcri=> 
untur*feo b^c prianris priamiois*mcoia correpta oidtur 
getietaliter figuia fupetfidalis vcl coepomlis mdpiens* 
Oeoefum ab amplo pcoe et afeenOens fub figuta rotunoa 
furfum et Oefinens m conum acaitum 6t rcllringitur ftri 
fte profepulcbro tali figurato 6t oidtur a pir io eft ig . 
m's quia latam habet bafim et m accutum afccn^it ficut 
' ignis COaufoleum oidtur a quooam gteco pdndpe peo 
quo faä:um fuit ptedofum fepulcbrum* 
fl s ^itbapbüim*ulxr ^cbrifFt* eil driptura breuis fepul 
ebro alicuius bommis OefunäH fupet feripta ao lauOes 
et ao mores eius* 6t oidtur ab epi io cd fupra et tba ^ 
pbos quoo ed lapis quafi fupet feriptio lapiois* 
n t fanus cri5*bar oocr Idcb »cd omnis moetuus eui fcpeli:^ 
cur 6t oidtur a funibus cera drdiouäis et ac^nfis qu{ 
folent ante feretrum portari* * 


(fffoKum (xfj. 

n t Cao^ct ootcti lcib*Sr pidmr quafi caro Data vctmib^ 
' x4 Didtur a caDo is*quia caDit ct ftarc non potcll 
f p gxcqmc arum-teg^btriP vcl bc^tebo-ccc Dicuncur opc 
tarioncs aobibitc drca co^pota tuniulaiiDa»ct Didcurab 
c;ccqu 02 cns^quia caa vfqj aD fcpulcutam (bient fcqui fu 
Oö ct non vitta* 

f p 3nfracarimi*Dotcnfel opffct*^untfacrifida jifcpultis 
fub tdria St Didtur ab tnferue* 

|[^Dc nominibuö locojinn ct 
Tnitroniento:^ pcnalül q malcrs 
faäroribuö pcnc mlig^untur- 

m t ODarccr*FetFet*Sft cDifidum firmum ct tcncbsofum pco 
multorum bommum cuftoDia Deputatum* a Didmr qua=5 
fl coctccr a coetrio codD c conllangfcrc vcl pumrc qma 
iW conftnng^untur ct puniuntur malcfid 
f p Catbcna*fctten*cft vinculum ftrtcumc^cmulüöCttrcuHs 
fibi tnuiccm immiffis connc^cum 6t Didtur quafi capien- 
DO tcnenö vcl quafi captum t^cns 
m 6 Cifpus-Dicb ftocF*^implidtcr pom'tur p^o trunco* vcl 
cft truncus m cuius foraminibus conftringuntur capri^^ 
uoeum ttbic fupcc talos St Didtur quafi capiens pcDes ♦ 
f p PcDica c'pfenbalt *iDem figm'fican t fc3 feteum vmculu 
f t Compcs q6 pcDes vcl cruia bominiun conftangit*^ di 
f p ßo^a citur pcDica quafi pcDes capienSv fcD compcs qi 
coDigans pcDes*fcD bo^ fummitur a vulgari 
f p Q^anica* arm c^fen* Sil catb^ia btacbium vcl manum 
coftringcns St Didtur quafi manus capiens*vnDe’pfal=: 
mifta* St reges coeumm compcDibusct nobiles coeum 
in mambis ferreis Sriam cft pars vcftimcnti bmebiü te- 
gens feu in cluDens 

h t Columbar balß c^fen*cft vmculum.conftringens coU 
lum St oicitur quafi columbar a nomine collum* 


(f Colmni . ^ Wu: 

n 0 (Fiagpum gc^pfcl ^nc fignificat fummitatcs arboris fic 
ri s fflägtHum ?:ibiUs m ^uas ramus DimDimr cxcrcfccnoo 
6t Dirimra flo as* quia ttcbris ventorum fiaribus agi^ 
tantur 6t ttanfummitur p^o mllrumento mooico vctbc 
lanoi* 6t criam fummitur p?o 50 Tia vcl cozdgia uooofa 
pec quä cqui coudtantur ao curfum^ 
f p Anguilla-all 6(1 fpcdcs {^ifccs opUcabilis m ftipam-ct 
oidtur ab anguis qma fimilituomcm habet cum angumc 
m t 5)coepiooms*fco2pion-cftam'malvcncnofumq6cum 
cauoa pungit ct venenum immittit • et tmnfummicur ^ 
mlbmmento. verbemnoi valoe Doloeofc q6 alio nomine 
foete oidtur anguilla» vnOe in libro regum ♦ oi;cit filius 
; falomoms pater mc^ cedoit vos virgis* ego vero vos 
cedoam fcoepiombus* 

f p *^irga ruC‘propricell pars arboris parua et fle;cibili5 
f p^^Jcurica mquatamusoiuioitur cxcrcfcenoo6ttmn = 
fummitur ^rga pro mooico et flexibili vetberaoi mferu 
mento *quta cum fummitate virgarum pueri caftigant* 
et oidmr quafi virga a vireo es-quia viret* 
f p ©curica*eft mftrumentum vetbemnoi pueros ^ anriCas 
peo leuibus foee faäis*et oidtur quafi e?ccutica ab e;ccu 
tiopccantipbtafim 

f p (Ferula fcbulrut* 611 mllrumencum pumcoi fcolarcs ao 
n s palmarium manus*etoidturaferioi6*ioeftpctcutio* 
palmarium oidtur a palma io eft manu* 
f t ‘^ibe^-riem 6ftfpedcs arboris habentes tamufculos fle 
?:ibilc5 Jtem etiam fignificat figna reliära tx pctcuffioc 
vn vcf*6ll vibe^telbis qo pcuflus fatis ellis* 
n slancumnum-marterfolb-eftmiltumentum vrbetanoi 
latum et obtufum* 

m s 6ailcus*vclter geriill«c inlbumetitu m quo toemetaoi 


(flrolmm kiii* 

kuantur m altum vt jpria fatctittir O^liära 
n 6 Paübulum g^alg^-ftrc iöcm fi^ficat fc 3 fpcciem to^mc 
f t CrU/tdö riquaöamnanöifufpmDunüirnialaim^öif 
firunt quia paübulum bab 3 nimus perrc qua crux quia 
ftaüm fcangulat afpcnfum cru?c affixos oiu crud 
at St öidtur paübulum a padoa*quia oamuanoi ibi pa 
cmutur crux dcitur a crudo a6*qma crudat ccum* 

m oCuHeus martcrfacF^ellfaccuscuioamnanousnifmcur 
ct m CO fubmctgiüir St oidturquafi clauocs a clauoo is 
quia m fc clauoit oamnauöum vcl oidüir quafi occulc9 
ab oailo i6»fe eil abfcouOcrc* 

(TOc nominibus Tnllrumento:^^ qbus luforcs vüinttir 
in t lLufo^»fpilcc-gcnciaHtcr oidcur qui cxcrcct aäaisodcära 
. bilcs ct iocofos ct fpcdalitcr fadt boc m fpc lucri ct tt 
moce Damm St Dtdüir a luDO iö*iD eil a^s iocofos ct 
Delcarabilcscxctcccc 

m t Alco*bub» Sil lufoc qui fccqucntcr ct Dclcärabilitcr alc 
am ccpcüt ct fub fpc lucri plurimum pDit* vii Ouioius 
De ccmcDijs Pc male pctpioit uon ceffat luDctc lufoe*a 
Didmr a leone quoDam milite qui beDo troiano primom 
uenit artem luDenoi* 

f p Alia‘fpilbret*cll affet fiuc tabula ao luDum taxilloeum* 
fpcdalitcr Deputata* ct Didmr a Icone greco milite q pri 
mo alic luDum inucm't* 

f p ^effeta vourfFcl-iDem fijmficant eil coepufculum cubi 
m 6 'Calus mm vnoi^ punäramrn aD foedeuDum peo lu=, 
m s taxillus cro vcl viä:oria Deputamm St Didmr teffeta 
tn s Dedus a tefferon g^cc iD eil quaDtamm laünc * ^cd 
talus oidmr a talo in iundcuta pcois ct übie £c a talus 
pet Dimmuüonem Didmr taxillus ^:d Dedus foete Did 
mr a Decot quia Decenter eil foeniams 
m s pirjus ^pil velt- ^Sll pars alec vcl tota planidcs m 


Ififolmm^ ^ ^ Wüj* 

limbo ptemmcfitc coticlufa 6t oidtur quafi pct^s a p 
50 i9«quiafup cam ta;cilla pctgit ct nituctur iactari vV 
I ' cd accuta fuj) alce platridcm öjpiära ♦ ct oidtur a 
pir« io cd igniö quia ni amplo mdpit ct in accuto cono 
fifrimr ficut ignis furfum motus* 
m t SDmO'Cp* 6d vm'cum püänim m quaotata fupfidc ta?cil 
m t As affis li tcpiftum*^ oidtur ab vms Alio uommc oi 
dtur bic as qo cd tmarum a vulgari q6 oidmr cP*Alio 
moDo p mctapbomm oidcur carne quia furfum pofitum 
oamnincat ct m entern mc^Oet* vuOc ouioius Oe arte oa 
uofi fadto dent tibi fepe cancs ^ 
in t ßmio*öauP*6d ouo punära m quaotata fupfide ta;cilH 
Oeputata 6t oidtur a bmus a*um* 

iti t trinio tre^*cd tria puuiamquaotata fupfide ta;dli: 

U ocputata*et oicitur a tris io c tres* 
m t Quaorio*quater*6dquatuorpuuftamquaotatafupfi 
cie taxilli Oeputata 6t oicitur a quaorus quaom um* 
m t Qumio*3mcf* 6d qum^ puueta m quaomta fupcrficie 
taxilli Oepifta 6t oicitur a qumus a*um^ 
irti t ^enio* feß*6d fex puuära m quaotata fupecficie taxilli 
Oepiä^a 6t oicitur a fonus a*um* 
m s ^atuS‘fcbacb 3abel*ed luous qui exetcctur nidrumcn^^ 
öS luforijs*ao mdar excccituum armatoeum contmfeni 
uiccm pugnantium gratia x^iärorie optinenOe 6t oiucc 
f fa mdrumenta luforic illius luoi • repafentant oiueefos 
datus bommum neceffarionim et vtilium ao pugnano* 
ct ao nominationem etiam buiufmooi bommum quioam 
nominantur vt rcx^^ic^vt mFia immcoiate* 
m t Rex 3n peopofito ed indrumentum luforium reprcfcn^ 
f p Regina tans petfonam oommiimptalis qui rex vocat* 
m s Retbus ’S'GOrcginafignificatmdi'umcntumlurorium 
m t CDiles fignificans vxerem regis que Debet eff : di rege v 


. fCoUum Ixniij« 

m ' 6 Alficuo cf TTi cufloDia ipiu5 cegfc fco rocb9 c rnftrumc 
m 5 Calculus mm luforium apccfeuris equum agilem et ve 
locem vulg^arirer roclv^o miles eft hiUrumcurnm lu- 
forium verum militem teprefentaue allicus vel fc=: 
nex* 6fl mfrrumentum lu^o^^um tepccfcti tatis virum fc 
ttem px^uiOenria oonfulmm- calculus m peopofito 
! mftrumeutü luforium fetuum cepcefctttatis* vulga=: 
riccr vctio 

CT'^^uimr De nommibus mftrumcutoaim arrificialium q 
bu5 vtimur ao cotifonaurias muficales* 

n s Cejamim comumter (Dem fignificant fc 3 efficietis (me 
n Ö 3til^nictitiim agens q6 agit ex aliena virtute 53 oif 
fcrunr quia oeganum oideur De rebus naonalibus ania- 
ris vt manus peD^3•et Dicuntur oegana mftrumcn 
' tum Didtur De rebus arüfidalibus ficut fecuris eft mftru 
mentum fccanDi Conrubiair aurcm organum aD figm 
ficanDum q6libet mllrumetitum mregtum et perfectum 
pro caufvmDis confonan:i)3 muficalibus Deputatum '5‘3 
aD buc magis Urictc cennabicur ao figm'ficanDum mu^ 
ficum mftrumentum qD copom’tur ex plumbeis pbiftulis 
fiuc cannis et ex follibus exrruDcniibus violenter aecem 
p fifnilas et perfotamma clauis obfttuära et Dum claui 
manibus tanguntur Pota gp mufKalium mftrumentois 
qucDvtm fenum faciint pet tactum corDarum ficut pfaU 
terium dtbeta fiDula et fic De alijs 
n s pfalrerium^pfalrer* c mftrumentum m ^ofito nmfiai ba 
bens corDas fup lignum cauacum cxtenias quibus pet 
cufTis a taäris fecunDimi arte tali ligno cauato fupeaus 
exit fonusct confonanaa muficalis £r Diacur a pfalk) is 
quia cum tali mrmtmento Dauio Deo pfaüebar* 
f p Cirioau*barpif -Sfe mfrrumetitu muficu haUns coroas 


fupct Hgtiutu cauatutn c^tctifas quibus pctcuins ct tas 
ftns fccuurum artem mfmus G;tit fonus ct confouanria 
muficalis* 

n > 6 pauplum-rot-6ft mllrumcntum muficum majuumbiis 
ex vttac^ parte co^Das ligni cauati 
f p Ala vetricb-eftmftrumetum muficum magnum co:Da 
mm babens figura ale magne 

f pfiDula fitebvelgeig^Sftniftrumcumm muficum mag 
f pffiDcUa num et ventrofum • 
u .6 ßarbimm- rubeblm^cft paruum mftrumcntum muficum 
ct oidcur a barrus io cft clepbas quia pro filijs pdnd == 
pum cbocc Oetotamr* 

f p litu Ic^r- cft mftmmencum muficum qo babet m aluco 
vafis coeoas ct p rottulam Oe fuptus vettibulo gitante 
' taäras m pulfu clauomm peopo^donabilitcr oiftanriö 
cenfonantium variantes Gt oidtur a lirin gcccc io c va 
rictas latine quia variat fonu 

n s COonacosoium-febdt 6ft mftrumcncum muficum vnam 
babens coeoam longam tantum fupct alueum ligneum 
peotenfam que taä:a p^o^tioabiliter in oiucefis partib9 
: fuis ccooit confonantias muficalcs* 6t oidcur a manos 
gtece io cft vnum latine ct coeoa quafi babens vna coe 
oam»J^ota q? nmficalium mftrumcntoeum queoam funt 
romnoa*ct mfpimtione Ratus bumani moucntur ao fenu 
fimt fiftula tibia fambuca bucdna tuba ct fic Oe alijs- 
Ciftula-pftiff-cft mftrumcnfum pet^atorium multoeum 
.fbtammum * ct oidtur quafi fcftula a fos^qo cft vox ct 
fcolon io cft mifpto quali vocem emittens* 
f p ^ibiafcbwc^l-vdfcbalmcx>‘6ftniembcum animalis 
vel os membri animalis a genu vf^ ao peCem proten^ 
fum- St tianfummitur peomrmimcnto mufico cfico per 
. flatorio*. 


f pj^ambuciiö -Sflfpdccß avbons cuius ami multam ba = 
bcntmcDiiUam* 

f p ^ambuca^fcbvocgtl vcl pftifF 611 inllrumctitum lig^nc 
um pcclatonu’Ct oidcur a bucca qui pctüatur cu bucca 


f p^uba bctbo:n*6ftni(lrummcummuricurtipctfiatoriij 
n 0 Clafiitum babens obmfuni ct maguum fonum aö con 
m ö ilituus fottauDum animuni in agcnoio ^cö clalTitum c 
mfbumencum pccHatorium bubcns fonum nia^imum ao 
^ conuocanoum multos m vnum * 6t oidair a claffis q6 
notat mulütuomem nauium ^co litnus cft mllruin ciitii 
peclatorium babcns fonum accutuni a c^cdtans milites 
ao amOEcm armocum 6t oicituc a litc quia couocat bo 
mmes ao litiganoum- 

ti 0 ^impanun? ^rum ♦ jTJota q? muficalium mllmmeuto^ 
queoam fonant ratione pellis extenfe ct violentiam paf 
fe 6t ]x>vUin queoam bubent pellem rotunoam ex vtra 
qj patte exteniam fupctfcnoum droifccentic lignee fi ^ 
cut timpanum quoo fic oicitut a timio is- quia timit io c 
caufat confonätiam niuficalcm quäoo artificialiter cfb p 
cufTum Quoooam autem talium mllcumentotum mufi ^ 
calium habet pellem rocunoam tantum ex altera parte 
extenfa fupet fimoum circumfercntic fiait fimpbonia* 
f p ^impbonia^oicitur a fin io cft con ct pbonos io cft fo^ 
nus* vnOe fimpboma quafi cenfonantia quia fempet oue 
fimpbonie fimul confonant ♦ io cft fimul caufarc folent 
conlbnanüam muficalem quanoo artificialiter funt per ^ 
culTe 

f p Pola -^bell* Jpota qp muficalium mfuiimciitonim que 
oam funt cre lufa vt nola ct timbalum^ 6ft autcni ncla 


. campäncUa pua pitumioalis 6t oicit fic a n^la ciuitate 
vbi primo fait rcpta-iiola ctia oicit campanelia irdn'a ^ 


C'ffoHum 

romtioa ct fnftaus petfomtat 

n ö Cinibaluni*5mibcl*cft ttiftrumentuni babcns nmltas ca^ 
pancDaö fub flX)2rionata magtrituc^me cometifutatas i 
vno h'gtio droilaa fufptfas ficut viöemr ni quibufoam 
bo2oIogi)5 moiiacbo:^^ • 

m 5 Clauuö Ifsyv nagcl * vd g^istn iiagd*bic fummirur ^ 
liffno panio rotutioo m quo co^öc Kgatc tenebuntur 
ni t Clauis* fcblufTcl-bic fummitur p K^o quo fotamia Ra 
tui pec via clauountur vt in oecy am'e ct tangunt 
vt m lins* 

H s^Dctöbulum Ic^ccnwecbcltgnumTnan^Iorccurua 
tum pet quoD rotula coeoas moueus continue drgiiat • 
n tpedren ftaffcb^npcopofitocftparsmufidinfttunienti 
coeöaefuftincnsetfuppoetane* . 

n ö picdnnim fteer Fe^l »e mftrumentum pet q 6 in dtbata 
vcl in pfalteno coeoe tanguntur 6 t oidtut a pledro is 
10 c vetbero vF flefto 
f p Co^Da fc«t* 
f t fiois* 

f p CX)clooia gut geoon vcl fiif gefang* Qt cantus Odcs 
^biliö auoitui ficut dbus oulds Odcftabiliö gufrui ct 
oidtur a mclos grccc* io eft oulcc latinc ct oooö io c cä 
tuö quafi oulds cätus* 

f t Cantio gefang* eft alta cmifTio vocum bumanaru fub 
m q Cantus mclooiamuficactfonoiaCtoicuntur acano 
caniö* 

f p Cantilena ‘lico*fl:ac eft cantus Icm's oulds ct fuauis*i 
oidtur quafi cantus Icuis* 

f p Coeca tant3*cft multituoo bommu ^nionabilitcr fal 
tantium ao confonantiam muficalcm* 6 t oidtur a noic 
corus p^o multituomc l^Dmmum dreulariter Itantium p 
oiumis lauoibus Occantanois vt quooam moris fuit* ß 


iiunt ImiaUtcr flare folent* 

i[ De tiomtiubuö cultcmm agronim et co^ 
que petünent ao ailmtae agromm* 
f p Agricola aef ec nian^vd bawnian»oidtur üle qm agrii 
f pRuricula coUtioeflipm aofruä^um cnfpottitamnpo* 
finianr>o*ct oidcur agri:ola quafi agrum coleneRuricu^ 
la quafi ruö colcfiö 

m 0 ColoTiuö‘ oidtur a colo is- peoprie cobnuö oidcur 

aouena qui a louge vcmruo agrum locatum fibi cclit* 
m 0 Agcr-acfe-cfl: fpadum terre q6 coKtur vt peefetat fru 
ftum^ct Didtur ab ago i6*qma m co eil crebta aäio* 
n t Ru 6 ba W‘cll terra arabiUö et abilis aC) colcnoum • \>n 
peoprie rum funt agri m culri vt filua pafaia* ^eo qui 
colitur oidtur ager 6t oidcur ms a ruo isrio e euecto is* 
quia pet amtrum euectitur et mculcatur* 
n t juger eriö 611 fpadum terre vno amtro et dföem iugis 
boum ambilc vno Die* 

f p tim fiircb* 6(1 dffuta vel fbffuta Imearis quä fadt am 
m 0 Sulcus mim termm fernere oimOenDo*et oidtur a H s: 
ms ß^recc io eil lim larinc ^eofulcus oidtur quafi feiern 
capiens vel a fuo ie* quia vomere fuitur vel quia quafi 
fucnoofuld fiunt* 

m 6 manfus*bub* dlpofTeffio multo:^ agroeum dcem patri 
familias pecrinenüum* 

m öffunous ligenoe 5 >gen*funousouofigmficat*vnomo^ 
n s Preoium oo eil mfima pacs vafis rem liquioam conri^ 
nentis* vulgariter grünt vel boOen ^cut oidmus mfu 
oo maris vel mfunoo dpbi*ct oicitur a funoo is*quia fu 
oit rem liquioam- feamoo mooo eil aga* Oe quo iummi 
tur fmftus vcl area fupec quam eoificium conftruitur * 
ficut oicimus* Cluc alieno funoo fuper coificata fuerint 
ccoiiiK funoo * 6t ifta fignificatio vioetur effe rmä:a 


(f ffolmm ^ ^ 

pet mctbapbotäm a prima vcl ddmr fimous m fccunca 
figm'ftcattonc a fon:>o is^quia cfFunoit iD e cmittir opcs 
ct omitias ^co premium eft pofTcffio fita ante eöem vcl 
iu;cta ctem*io c oomum vel c ager vd fpadum tcrrca^ 
Höii patrifamiliaerpünenö inr^ ^rictario ct no iure vc 
CDali* St öidtur quafi peemoium cuia pte ali )5 viöemt 
coHtur ct amatur ‘vd oidtur peeoium quaß pte alijs pof 
fdfiombuo Ditans oommum fnum • 
f t Palus uDis* Q^of *Uocus aquofus cui multum c De terra 
aD mi;ctum • ct Didtur a pale qö notat Deam pabuH vcl 
pafeue St pom'tur pro ipo pabulo vcl pafma quia pal 9 
nutrit palc i-pabuÜ iumcto:5;2.fc3 ^ma Jn lods enim 
paluDmofisbabunDant gramma que funt papula et pa 
feuabruto^m animalium*^ 

m t limus le'^^etcrrabumiDaq tenofafiCUtcftnifonDO 
aque St Didtur quafi Icmius quia knis ct moUis eft* 
n 6 lutum f at-e turbulenta terra ^ confufionc terre ct aq 
n s Cenum confufa St Didtur lutum a luo is* ^ut iDcm eft 
9? De turpo as^quia lutum Deturpat* vcl Didtur quafi lo=: 
tum p anüftafim quia minime lotum eft ^cd cenum Did 
tur a amo as*p anüftafim quia mmime cenamr* vd Did 
tur a cenon grecc iD c lumm laüne- vnDe vet^ ^us gau 
Det in ceno plus quä in fonte fereno* 
f p Argitla lett-c terra tena^ ct vifcofa. Qt Didmr argilla 
ab argis fo c greds apuD quos primo ex ca fadra funt 
. vafa viebilia ^CD glarea Didtur quafi darea p antifia- 
firn quia minime claret et clara c fcD mrbiDa ct immuDa 
. ^cD glis Didmr a glifco is^put ioem e 9? capio quia cu 
piDe et tenadter fibi met aoberet 
m s Cimus mift»e rnulümoo fttaminum et palcarü cum ftcr- 
n t Stercus coribus animalium putrefafta St Didmr fim9 
a fio hs fit ct mus iD c terra quia finius fit mu# io e terra 


(f folium ^ kvni* 

^tcccus-cfl: quecJ foroioa puttcoo quc tu agris llcc 
tritur ao ptuguauoum Gt oidtur ftcccus a ftccno is • qa 
ftcrnicur fup agros vcl oidtur quafi c;crcr5U6 ab 
go b*quia c?ttcrgitur* 

f p$lcba fcboU* dl pozüotcrce 6t öidmr quafi globa a 
globus quia cd quafi globus* 
f p Aunona fo2u*fignificat femen terte commeftttile 
n s frumentum nafcens m arifta vcl foDiculo quoo ab 
f t fruges bommibus fummitur peo nutrimento* et oi 
ti s £>laoum dcur annena a nommz annus qa p^ouenit 
annuatim*fcD frumetum oidcur a fruo? frucris: quia fru 
mends fruimur*feo fru;c vel fruges frugis- oidcur etiam 
a fmoz quia frugibus fruimur*feo placmm oidcur que^s 
libet annona generaliter vel fpcdaliter triticum* 

n t far vDe5»t3*genemliter oidtur omne femen quoo m ari 
fta nafdmr ct mte^um non fummitur m cibum feo m fa 
, tinam teoaäram* fpcdaliter tamen p copter e\*cellentiam 
aedpifur peo quaoam teterminata fpede annone 6t oi 
citur far a ftangenoo quia frangitur ct mollitur ni farina 
vV quia olim farta frangebantur in pila antequam vfus 
^ molarum effet* 

n in Aoo: v[)e^t3enmcl*velfemelmel-6ftaocp6 frumenti 
fubuliffma ^ optima De qua fbemanDus eft panis in ob 
Jationem ct facrificium Dei cui Debentur optima 6t Dici = 
tur ab aDoeo aDctas*quia cum talibus facrificijs aoora 
turDeus* 

n s Cantabrum voc^t3en gruft* Gft grofficics c,x farte * 
f t farrago gcmufcbtfoen-cft mixtura farris cum alijs 
. frumentis 6t Dicitur a far et ponitur pco quacucp mi): 
tura pabuloeu*ctiam ponitur peo muldtuDmcfcolariuni 
c:x Diuctfis gentibus collefta* 


(plFolmm Ixvitf 

f p ^pclta fcfcn vcl orncfd* 611 fpcdcs fhintaiö c« cutuö 
calamio ^tatia tabulfe cudlutur.ct Didtur quafi fcpclra 
a fcpcUio io*quia ^tanfi tu cius fblUculie c fcpulaim 
n 6 fctn jjn ccnwni vfu loqucoi fignificat g^utia 

frumcntt quc pec tutniani öc paldöfutit c;cttura 6t D;d 
mr a trituta quia trituiatiöo c^ctruoit 
f t inis^mcoia correpta vu^ariter roef • vtiöc vet* 
bona c fiUgo^fit tnOc bonu9 ftUg^o iD eft prmö* 
f p Auena-bafcer €11 fpedes frumenti aii^ g^na mtcr pa== 
leas moUuntur et ao efum pauperum tcoig^ütur et ktu 
tiö ammalib^ mtegta mimltranf 6t oidtur ab aueo es* 
quia crefdt auioe- quia m verc ferif et m eftate eiufoem 
anni metit ^eo alle fpedes frumenö' rn autumno ferunt 
n ö O^Ocum-gerll-c fpedes frumenti au'us adfta habet fpi-^ 
^ naö boerioas et accutae et ao muicem oeoniate locata® 
a oidtur ab boerocc vel arome fpicarum 
n ' t iLegumen -fcbmal fat-eft fpedes frugie auu3 gtanis vc 
llimur mtcgri® 6t oicitur a Icgo is^quia finguta gta - 
na colHgt pofTunt ao vfum * 

f p faba^bon 6t oicif quafi faga a fagin gtece io eil come 
Oerelatinc 

n 6 pifum ecbiP6llfpccie5lcgummiöquecrefcit m vari 
f p pifa nie que penOent m calamo fuo * & oicitur a pmfo 
' i 9 -i ♦ terccc quia cius gtana fuis vagim's c?:poliata ptn 
funcur io eil conteruntur 6t fic oidtur pifum quafi ptn- 
fum ^eo buguitio oidt q? pifa oicatur a piö grcce io e 
aurum latine quia cum pifa penfabacur aun mniutum* f 
in plumli bcc pife pifarum 6ft queoam duitas vt oidt 
buguitio Jtem aliqui vclunt tn fingularibcc pifaeJeo 
in plutali bcc pifa oeunv ‘Sco bis contrarij funt prifda 
nus et petrus bcl^c et i ugiiitio qui oiamt q’ pifa tan 
tum fit ftmmini geneds et fmgularis numid* 


f'fclmm Ixviij 

m t Cxcer criö‘Hcbei‘‘ 3 it 3 Cc*erf> 6 »cftfpcdcölig^imnifeM 
pifc TTifi q? aus gtana triatigularcm babiit ftgutam* 
f t lens IcnUs kmfen ♦ Gll fpcdco Ugumniis cuius giana 
funt rabca ct alijs grauis mtuora^ct oidtur a Iciitus len 
ta ientum* quia lentc io cd tarOc crcfccrc vioet- ^3 Ics 
lenois eft pamus vctmiculus C/X ftce pcoiculoaim ua == 
feens vulgariter laus 6t oidtur eriam a lentus lenta Ic 
tum^quia lentc io cd taroc tiiouctur S)nOe veefus ILens 
lenois capiri-lcns lentis conucnit ori* JLens luo^O^t pet 
6 mo^Oetur fi capiat t* 

m 6 pi^afclus pbafcU* Ugummis in figura finrilis dcedT ct m 
y talia apuo aliquos babunoantcr nafdtur*ct oidtur a 
pbafclus quaoam tnfula geede apuo quos iDuo genus 
Ügummis plurimum babunoat* 
m ö iLupmus*vi?olff drei vcl bem* cd fpedes ligimimis eui^ 
grana funt magna ao quäfitatem fab fco figuram ba 
bnt rotunoamlub vna fupetfide copreffam 6t oidtur 
a nommc lupus quia fuo fonitutcret lupos cum enim lu 
pus mtrat lupmas ipi folliculi fonant ct ita illc teretur 
ct pjopetr boc lupi iugiunt betbam lupmam * 
n s QDilium birf 6t oicitur quafi multü a multituonic fru=^ 
ftus vcl oicitur quafi millium a mille quia vnum gra== 
num milij femmatum podea facit mille* 
ti ß Ccmculum vencbrbSd bteba o^tenfis cuius tarn tbir ' 
fus quam raoicesaceuunt vifum 6t oicitur a dnumqa 
fijnum eft nutrimentum oculo^m vcl oicitur a fos ^ 
f ct iojeft igniö latinc* Quia talis beeba calioa eft ct fic- 
ca* / 

n ß Pam cium vcnicb ♦ xft kgumen m ooicum ficut mili il 

ti s ^cnicium* ct eft rubi coloris ct crefeit m vaginulis 
iCöaourtatism tantum ♦ ct oicitur a panc quia fufplct 


^folvtttti y ... 

I päupcnbuö viccm pams St alio norntnc Dicitur vcni =: 
i ciuui a uommc fenum Sft ctiam qucDam bcrba feUonu 
Tcum qua irijram faciunt ttncburam bcc buo^iüo* 
f p' S)icia*wicf*Sft fpccicö Ugummiö qucfua fpontc fc cft 
^ fine fcmniiö paoi'cäionc nafötur mtcr firugcö St oicltur a 
vidum quia vidofa cft et mala vcl Didtur a \>icc qma 
^ bonmics m quibuföam patribus vtuumr ca vice panis 
ctro Zi 3 ama* vulg^aatcr*b6P ftmit* Sft fpedes Icgrunri ^ 
niö que folum aD boc feritnr vt bruris ammalibus m pa 
bulum mmiftrccur & Didtur ab cruo eruis* quia ciuicur 
m beeba* 

n t fernen vulgariter fom ♦ femen ‘cft omne iftuD quoo 
n ö Memmium Dedfum a quocun<^ corpore am'mato ba 
ti 6 ^vmenrinum bet virtutem genctanDi alttum talc qua 
f t ^vmenriö le cft illuD a quo cft Dedfum* viioe et fernen 
Didtur iftuD quoD fpet^mr m agro aD gignauDum fru 
ä:um Sriam fernen oiatur illuD quoD fpcrglmr aD gig^^ 
nanoum fetum quoo alio nommc oidtur fperma et oid- 
(ur fernen a fero is-quia feritur ao gi'gnanoum ralc qua-* 
le feit iDuo a quo cft Oedfum* ^co femimum cft fernen 
vcl euiufeun^ tei c^coeoium vel cft quoo c;c femme p^:3 
iefto m terram fupet c^ccefdt quafi lucrum* et oidtur a 
femme ’^emenris cft fernen ftugum vcl cft virtus femi == 
uariua c^ftens m femme et oidtur a femme 5>cmenrinu 
oidtur illuo quoo peopter boc vt fit fernen et fpctga = 
tur m terranr* St oidtur a femente quia petrinet ao fe s 
mentem* 

11 t ^ctma vulgariter fom-fcilicctam'malis* ^ 
ti 5 Saturn vulgariter fat *ct oidtur a fero feris »pjout fi ^ 

, gmficat fcmmarc* vnOt facum quafi femmacum Sft f eme 
nouitor fparfum m agrum ao gignanoum fruotum* 
iTürclüiTi IxiV* 

f t wacbfTcno fat* Gll feinen ni betba vcl 

ba geiivTatiua frummfi^ct Didmr quafi feres a fero io« 
ut fi'jniftcat fcnitnacc quia ferit io eft femtnaf« 
f t CTeffio fcbmtügfo^n-jpric eft feges matura« vnDcfnc 
voangelio mefTis qmoam niulta opari) vero paud &ä 
quanooqj Didt tempus aptum metendis fcgeti'bus Güi 
qii^ oidt ipe actus mcteiiDi-ct Didtur a meto is« 
tu 6 CDampluo ^arb COam'plus plum figuificat^feo m peo =* 
f t CDccges* pofitofi3^ficattantiifcgttcsquantumman9 
potcll capere vna vice-ct oidtur quafi manum implens 
et eil etbimclo^ia et ti5 copofitio« Äeö meeges pcnulü=! 
ma jj^ucta ioem«ct oidt a mets-ois-quia p agrum met 
gitur poll Cedlionem • et quanooqj ponit garba 
garb* 

f pC0arba garb «611 magnum pont)Usfmgumcalam9col 
f p Cßelima ligatum-Toidturgarba«a vulgari tbeutum'co 
^co Didt gelima quia genubuset mam'bus Ugata« 
m 5 Calamus«balm«iOem funt fc3 Ibpes frugum m bette • 
m 0 Culmus queaaoicepjotenoiturrnarillam« feooifFc 
runt ratione quia calamus oidtur oum aobuc manet m 
terra 6t fecunoum aliqtios fic oidtur caoamus a caoo • 
is«qma frequenter caoit ventus et gtanoine flagellatus 
'5)eo culmus oidtur pollqua abfdfus a terra ao tegenö 
ailmma oomoeum*potcritafplicari‘Ct oidcur a oilmmc« 
io eft a tefto oomoeum quia culmis ccopiunturoomus: 
feo Duguitio oidtq? calam9 oicatur a caleo es« quia ca 
let e;cf!atu immiffb^feo culmus oicatur a calamo quia ail 

ums eft calamus« . 

f pArifta cbet eftfupioe^arsfrugummbetois grana ca 
fblliailis conlnens 6t oidtur ab arco es«quia arct *1 oü 
aruit metitur vd oidtur ab aro as « quia propter r.riftas 
ararur« 


(ffoKurn^ Ixt' 

f p ^pica agtti‘ Gft aculcu 5 aartim fi'gutam de 
f pS)cftuca fbßimlio gtan 02 ü pnnio c^rillenö et Tupcc c?: 
crcfens vcl p^ofctpcno* 6t oidturfpica guafi fpeca a 
fpccto 15* quia cp amtnODO fpccit ct pxfilit öc ftipula • 

' €t ponimr pro fblKailo frumcnü ^co ftftuca cft co 
tntnuta ftm ccfioenüa vcl antionc 6t pidtur quafi ftnura 
a aomriic fttiuiTi*vulgaatcr*bcw blum 
f p paka* fprcwcc^cll foßiailus gtana fmmmtf continens 
inuoluta*ct Didmr a nommc pala quia cum pala K>enri!a 
tut vcl Didmr a pale tn vctricc fmgum vcl oidcur a pa 
bulo CO q? palca pafeenois brutto ammaUbuo primo p=s 
be«r 

m 5 CoBuculu5»bulP*p:opriccR:paruu5{blK6&pomfiir 
tcca tomenti m qua gmnum fetuatur mtcri^ ct vmucr 
falitcr vbi aliqufe continetur tanquä m vaginaboc po 
teil oid fcUiculuo 6t oidmr a nommc foUis quia follicu 
luo eil paruuo follis* 

)) 5 Bornen »llravo -fi gnificat calamoo togum qui brutto 
animalibus fubllctnütur 6t oidtur a ftctno io* quia fub 
fteenitur brutis animalibus* 

m 0 cBloffus fcbaub*funt fttamma longa fimul m vnu pii s 
öufculum colligata* 

H t pabulum* futcr *11 oidtur a pafco io»quia pabulo am'ma 
Ua bruta pafeuntur* 

De nommibuo figm'ficantibus potrsbumanoo ct 
q ptinct ao talcs potuo ct Oc mdrumetio vmito:^^* 
m t S^mitoc* v)cmgattcrbawmanccbman*pcopricoidtur 
iftc qui nouit artem colenoi vmca56r oidcur quafi vme 
ator a nommc vmca* 

f p ‘^mca^\x)cmgart*c(l locus aptus ao crcfccntiam vmi*ct 
oidtur a vmo fiait tofetum a rofa vV fpinctu a fpma» 
f p SDitis Weinrebe c pUnta mcoic oifpofitiois mrer acbc?c 
If (FoKum ixK* 

ct bßcbam g^nsmua ftnStn^ De quo fit poms maxime 
confomiiö humane nature qui vmum Dicitur 6t cidt vi- j 
tiö vincietiDo Hjanoo quia vires vmdunt ct lijant aö 
paloö* 

f t Palmes bcrbafFtijfcbuflms^cftnouusiam^vitisfhi 
tfcum afferens* ct oidtur a palma peo manu quia palmi 
tes De vitibus aD nioDum btacbioaimfcu manuü cmit:s 
tuntur j 

tti t ©paDO vnbe Aafftis’ febuf Img^-^dc eft equus cmu=s 
(ulatus ct ftcolisv 6t tmnfummitur pro tamo vitis Herili 
et non afferente fruärum* 

m s JTJodus berbafftig f nopff*vel aug*^« fl^ofito {Dem {U 
m s Oculus gniftcan t fc3 i tluD De quo pullulat fruänis* 6t 
f p cBcmma illa trianommaacdpiunturpccmctbapborä* 
m s Comubus reb gebunD*ell vilofitas vitium tamufculus 
m s Capreolus exerefeens aD palum vel aD aliuD fuftctita 
culüni cclligans ct cxtenDens ct.oidtur corimbus qt cud 
anibus a curro is*ct ambo is* vnDe corimbus quafi currc 
DO ambiens quia currenDo* iD c crefeenDO ambit lignü 
cui ajpoDiatur ^cD Didtur capreolus quia tenti t fc in al 
tum ficut capreolus et capta quauDo querit pafeua ten- . 
Dit ct mittitur m alta 

m s Pampinus reblaub-c fblium vitis cuius fubfiDio vitis a 
frigore ct aroore Depenoitur ao Deftnfionem vuarum ct 
botrorum 


m sßotrus ttaub* 6llfmSais vitis vuas plurimas conti=s 
nens ct Debet feribi p b* 

f pJLabrulla voeintcr ttaub* vel bctlTng*peoprie cft vitis 
agrellisct in cultu que in terre fiue m vinee marginibus 
nafdtur 6t Didmr quaft in labris* iD e cxtcemitatib9crc 
fcens vel Didtur quafi labta capiens etiam oidmr labru 
f ftia botrus matus tie^ matutabilis ct fic acdpit b* 


IfColmni ^ 

m 6 Raccmup- Farn vcl voantctUms^I-cfl: par5 bota tamo 
fa m vaa aDbcteat-ct öicimr a ncmmc ramuo & qaqj 
pomcur p^o botro aon aiaturöapto tarnen ao maturaa^: 
oum vulgariter agtell* 

f p SDua* VDCiabcr* cd rotutioa patüaila fruänis viris vmo^ 
fumbumc^Tticlutens^ct oicitur vua quafi quia 

Ulterias bumote eft plena et fucco* 
m s Adnus vceinbcr lldnltn-cftriitrinfeca pars vue outa et 
m 6 Arillus folioa et expecs bumoris vtnofi quafi jtaniini 
n sActtlum vclg^ncUumcompaäiim Gtoidcuradmus 
vcl adnum ab aceto quia fopcccm habet accri aril 
las oidtur ab aceo es »quia licet fit in meoio bumoris ta 
men arious cd et bumoris c^epets 
n t X^ecular*Fclter wetnpreP- ed diuSaita qua vmum ab 
vuis c^ctoequetur Sriam mucm'cur boc toeculare* et am 
bo pouamt baue fillabam ai 6t oidcur a toequeo es*^ 
ut iöem cd q? premo is*quiä expremit vmum öe vuis • 
n 6 Pcelum-tcrgelbrct*6d toecular vcl poriusps toecula= 
ris cocaua fc 3 funD9 latus Ce quo vmum Ce vuis exptef 
Tum Ceüuit vcl oidillat* 6t oidtur pcelum quafi prernü 
fi'militcr a premenoo^ 

f p ^pita- toecFclfpmCel • peopric cd Imea fertea babens dr 
culare figura ao mooum fpere* feo m ipofito pom't pro 
parte torcularis fc 3 ligno trabali cceäro cauato fc6m li=: 
ncam fpiralem mius dreunoariSe ponöerofa ligna torcu 
laris exprimentia vinuCe vuis mouent furfü vF Ceod*u- 
n 6 Calcatodum»tcet 3 uber* ed mdrumf^tuni m quo calcan 
' tur vae ao expreffion cm bumoris vmofi • 

m sQualas feicb3emlm‘VclfdcbFori)*6dvasvmcu vcl 
n 3 QuaxiBum ce falice fa^u pcc qö miifca colantur 6t oi 
dtur qualus qi quolus io c C0I9 acolo as-are* c \2 p ipm 
colantur vma cta qualus oidt quaxillus oiminariuü cd 


(fColmm ^ ^ \yxi* 

tarnen fdenoutn ^ bic valKt tegrula c>ini{ mirionis quia 
qualus ct qua^Uum non funt ciuföem gentris ficut tue 
teguh fonat fco c>:dpiuutur 

ti ö QDuftum^moft’cft fubftanrialfe bumoc vÄii Oe botris tc 
centci- c^mfus St oirimr a mus gtccc io eil tena lari:=: 
iic*^ teneo cs» vnoc mufeum quafi mus tenens co q? mfe ' 
Hmum et terram habet mi^ä 

n s ^mum ’ win» vinum eil pottis Oe virium fruäribus re 
n s COcriim coUcftus 6t p ftris rcceOenriam Oepuiatus» ec 
11 s temetum oirimr quafi Oe vite namm» CDcrum eil vmu 
fua claritate peefpieuum et e^ctiancis bumoribus m pmi 
?:mm: 6t oirimr a metus*a*um»io eil clarus* vcl oirimr 
a mcc jcccc^io eil oiuifio larine quia a ftribus eil oiui=s 
fum» 

n s 'üernemm^ tll vmum fua calioitatc et fumofitatc vebe 
mentcr inebrians ct vfum rarionis interrumpens 6t oi^ 
rimr quafi tenens ioc ligans mentem* 
n s^alecnum guter wein» vnOevGr*Sriuatmctemumqui 
oat potare valctnum Qui oat micbi villum» mala paf= 
fio toequeat illum* 

ti s ^llum»fcbvoacbtt vorin »fe^^ger voem »eil oiminuriuum 
a vmum 6t oirimr quafi viuillum»ct e ptauum vel puil 
vmum»vcl vmum cum aquapeemivrnm 
n 6 Acemrn »cfficb»cll vmum poll fui corruprionem arimm 
babens faporem» vnöe in gallico vocamr vmiger quafi 
vinumegrum* 

m t COcoo met»ell poms nutrimctalis e;c melle ct aqua w 
m sQDcous fta ppoerionabilitcr omixris confeärus 
f pCeruifia biet »eil poms cv aqua et Frumento coftäus 
n s Clarcmm-lautcr tiancF» eil poms cv vino et aromaticis 
fperiebus conltäuS'Ct oirimr a clarus a»um» 
t) s QDoremm maulbcrwrin 


If Oc nommibuö moHitoj^ et mftruniciitio ecrum- 
m t QDoUtoJ Didmr illc qui habet artcni moletiöi/Ct fruri:c 
m t ODultoe orni inntuniülTimaö partes ct farinam contcren 
m t QDolmomatoe di ♦ ct Didtut moUtce ct multor a malo 
I6*q6 habet mclui m pretcrito ct molitum vcl miilcum i 
fupmo ‘S^cD molcnomatoe oidtur a nomic molcjiDmum 
n 6 QDolcnomum müh eft Domus vcl pars oomus Ceputa 
f p COola Ic* ta ao otcccuDu j^na m farina 6t oidt a mc= 
lo is-’X'S mola c mftrumeutü quo aliquio rcoigit m fari=: 
uä 6t in oidf mola a3Tnaria-cfcl müh c que p a5mcs de 
diuoUüt vcl q tarDa eft ao moDü a 3 mi* 
m t avolaris mülftdn^c lapis magu9 et rotuDuö Deputatus 
aD moleriDü triridi i farina »et Didf Des ma.xillaris £,r 
ct obmfus quo dbum molimus* 
f p "Catatätaia*rcDftab*c baailus m moletiDmo moncus tri 
ticum aD molarcm*ct c nomen niDeclmabilc fiä:um a fo = 
HO tei quam fig^'ficat 

p ffarina*mcb c multituDo a tbomaliuin coepoeum ex comi 
nuto ipi9 frumcticollcära«^ oidt a farrc qe colligit a far 
6 Am olu fchon mel c farina fubüliffima et op re otrito 
üma 6t Didcur a molo is* 
m t Curfor-flc^ grüll*cgtofndcs purgata ex faria*ctDidf 
a faria qe purgamtu c ex fadna: vÜ Didt a fürcDO qe ab 
ca minutioe fbema fubtrahit ct fxirah vl’ Didf a fürn9 ^ * 
um-qe obfeu^z- c etc ni*g-ct n5 n^iait volucrut qDa co 
tra quos feriptp c veef^ illc ffurfura q Dixit femp De fiir 
furc vixit* Didt hec furfur vU furfurio qucDÜ auis que 
Didf fic quia non pafdf nifi furfure* 
j^Dc noibus pifto:^ et co;^ mflrumcto:^ q pftuct aD cos* 
m t piftor pfiflec 611 arüfex panes ex farina ofidens confo 
m t Paniltx liDans ct mDurans regulariter m fbenace* 6t 
in sArtocopbus bidturpiftoe apmropmfie*qDfigmfcat 


f 


n 


i 


(fColium , . te'j- 

lii e furnarius tem foliDam rn pulucrcm vcl c pul 

um aliauuö m m vnum coapus aöunai« ‘xjco panifec 
oirimr quafi pancm fades* 

Artocopus oidtur a nomic artos* io eil panis et copoö 
10 effc laboa quia labomt et opacur drea panes» vnOc iu 
ucnalis’x^alua fit artocopi ccucrcntia* vel oidoir ab ar=: 

' tos*io eil panis et copos »io e rndfio quia panis artifid^ 
[olis figuris indoit- ^amen fd^noum-q^fecunoum ali^^ 
quos artocopus SU panis elabotuois ao vfum ootnrni 
fui*vV eil panis arufidofus figuris indfus ^co oidt für 
narius a furno quia pan cs ex farina Oeooquit et inourat 
6tiam potcll oid ille qui fadr vd parat furnos* 
ti s pillrinum pfillcc 5 ) vcl bacb bauf *€ll ofFidna piftoris 
f p piftrina 6t oidtur a pillrio piftris irc» io eft pinfo fis* 
quia panis ibi pillrimr*io eft pinfitur* 
m s Clibanus baef offen * in ^fi to eil eoifidum fiä:ile in 
f t fo2nax quo babcüir igriis pco Occoärione panum* vel 
liquamine metallocum 6t oidtur clibanus a nomine cli^ 
uus a*um* qo eft pofitio terre ab bumili in alcum ouccs 
quia clibanus in ercarionc fit ccücftus ^co fbenax oid 
tur a fbs io eft igm's et vma*vn fbenax quafi fbs vida* 
vel oidtur quafi ibs vrgens* 

n t foenacale offen febirm * fignificat qölibet niftrumentum 
foenads 6t oidmr afocnace 

n s Capiftcrium niulter* Aedpitur pro quaoam vafe i quo 
fimia in pallam rcoigif et aounatur* 6t oidair a capio 
^ capis* quia vas capax eft* 

f p pafea te^g*cft mixtum farine et aque que m pancm Oc 
coquittir in fornace 6t oidtur apafco is*quia pafdt 
n s ftnnentum i:)cuel oOer vrbab 6ft pafea amaricat a et p 
f pEima vctuftatcni coeruptaetcorruptiua et mfiaüuac 
pafee rccctis* 6t oidtur quafi feruimenaini a ferueo es * 


IfffoKuni ^ ^ 

quia tumcre ct Hucre ct tarcficri fadt pafcam ctpanc vP 
5 ^ Dicimr a ftrtnai grece iD cd corruptio lariiic quia cojru 
pftuum efi ^co 3ima oidtur a 3 iniani gccce quoo c 
mcncum lannc* 

. m t pani5*brot‘6lt:dbu5c?cfim|5Hdbu6Fadiiacta^aco=Ä 
mixcu3 ct ignc Ccxäns 6t oidtur a pan gcccc io e to^ 
tum latinc-oidtur cmmtctalio bommum tcftSdo* ^ 
f p Crufta*rinD« 6ft pars panis c^tcrio^ igm's att>ccc mou 
tata i^afi fit coatc;:* 6tiam oicitur fmgmcntum rnctaDi 
vcl ligni vd lapiois* 

f p CDi ca brofam 611 pars panis mtedot molKs ct tcFaci:^ 
li tcftniibiUs 6t oicicur a mmuo is^quia minuibilis cd • 
m sCuncus wccF*Pota g?pamsDiuccfa nomina babcnt 
quanr> 0(5 a figura ficut cun 2 us ct tocta* 6d cm'm cunc9 
fpccics pams balxns accutam figuram fiaitcuncus talc 
mfrmmentum quo fcmountur ct oiuiountur ligna vul 
gacitcr fpdod* 

f p T^octa^f utb vcl 3 clt* 6d pams latus ct rotuous babcs 
fupetficicm toctuofam 6t oicitur a tocrus ano cd curu9 
vcl in cqualis quia cutuam ct angulofam du in cqualc 3 
habet figuram* 

f pfimila fcmcbcdpam'scanofoiffimusquafifitm'mfrmiV 
in canoocc* fco fc6m pBos*cd grofTa Farina »fcDm vero 
theologos cd Oelicatiffima bec lucianus* ct oiettur a li 
milo as^quia talis pams fimilat eje fimiP ct rotun 09 cd* 
n s !Libum lct3clt* 6ft pams aromaticus fpccicbus ct mcllc 
conoitus vcl Di)s vcl hominibus in Mto oco^ fub no^ 
to boni hominis oflFcrcnous 6t oicitur a libo as* io eft 
•^olo as*qma pams ^molaticus eft* 
n s paftillum-f uchlin 6rt pam's carnes contifas vcl oua vP 
fpccics aromaticas habens infra paftam conclufas * & 
dcitiir a pafta; 


|["ffolium ^ IxxS}* 

f p Attboccca:PiapfF*c pama Me camcö concifaD fiimul m 
palta Cccoä:a6*Gt öicit ab artos^i^pams et ctco 5 »t*caro 
n elajanuni flao^cftpamsouaGtcafcosbnsoniutosct 
fup paftatn extenfoe ^cd alij oicunt g? fit a 3 imuo panis 
tu olca^no bumocc Decoä :9 1 pollca cu melle afpeefuö 
6t oidt a lojos^gcccc io c lepus laünc q: oulds c ficut 
caro lepous* 

f p pianta*pfant 3 clt *5 pam's qui vn^aiofa pinsueome cos* 
^ ebusfummit di meDc afpetfus*vn quiDam öicSt vetfü • 
Dant oleum fi'mila uiel pms^coo qa placcta- 6 t oidt a 
placeo C 6 *q 6 fignificat ajpeöbile effe c\z taV pam's jpter 
fui Dulceome eft afpcübiP ^ alij oicunt q? placenta fit 
panis oua et cafeos bns comixtos et fup pafta extefos 
Quanoo^ pam's fo:titur tiome a catentia vP paudtatc 
ftumenri vt a 3 imus*' 

m s Afimus^oidt pam’s qm c omm'no fine ftumeto* et oldt 
ab a io eft fine et fermeto • 

m s Acrifmus*fwft 3 ebGlot 3 beot*c pam's qui mooice c ftt 
. . metat9*et oidt ab acros*i4ene et 3 imad*ftrmctiJ qi lern 
J(f De iioib^ coco:^ ^oy:> q ptinct ao cos tcr fermetat9 

m s Cocus* Pocb-c arrifex q cruoitate dbaao:^^ i^m's ajpo=^ 
fitioc oirigit et m ds Ocleärabiles fapoccs moudt ö ot 
dt a coquo is*g? figmficat meftibilia et moigefta caloce 
tiammli vP artifidali oigeretc et eftibilia facere* 

?i s J^trimentU’furung-'gnaliter fig-nificat omne te omefti 
- , bilem et träfmutabilc m' fub ftäriä co^pis alimetü aiaö 
. ao ceftauiac 6 c 3 n ofctuacöe 3 calioi nafaV et buioi taoi 
^ cdis*i: oidt a nutrio i 5 *i*fbuco nutrimeutu nutrit 
vt fbaet ^3 alimentü oidt ab alo is*q 2 alit* 
m s Cibus fpeiP* iprie c nutrimetitu q? ;|pom't bommibus 
n ,6 Cibariu ao comeOcnoi> :t oidt quafi cabus a capio is* 

; .q? capit ab bommibp gtatia fam't atis fuäce vV oidt qi 


) 


CCclium ; // W 

cumbu5*!*6ifcubu5 c\t futunnt ab bomtnibj oifcubcnüb^ |ii 

ao menfam <}? no fiadunt alia ammaUa* ! 

n ö SouUu cffai*g^nalitcr Didtqlib3db9cuiulaiq^(it’^<^ |i 

f p Cfca fit9aDconicöciiDü*<Tajpropatcpomf ^coq6ba 'i\ 

mo muoluit pifdbus capicois* a oidt ab coo C5*c 6fca ;? 

^ ctiä cpialitcr oidt qlib} dbus cm'diqj fit jpoit9 ao omc 
^iiDu ©: ajp^priatc pcm't ^ co q? laqucisatincefcif vf 
afponif auibuö capicnDis €t cidt qt cfcä capice* |i 

f t Daps piö* ttacbt* oapcs illc nti9 no c ni vlii^ct Didt q f 

f t Dapcöfe* libctfpccics cibario^ boTidlisct nobilibus 
n 6 ff ctculum bommibus in cooc ptanoio mtnillrata* ct oi l! 

cttur quafi oaüonc paräs jRobilcs cni cibos fupRuos iu 11 

bcnt afponi oe quib9 cüä alijs oatc poflunt ^3 feculum | |j 

Dicit q(ib3 fpcs cibarij q in mcnfa alicui pponit omcocti | 

Gt Dicit aftroq^fet io cptcftrfcomcDcnü* | 

f p ^ipa^fup* c liquor xmctuofus ct caliD9 quo panis I 

funDit’Ctponit panc tali liquocc pfülb»ct c nomc tia^ j 

ftu a vulg^ari vcl fono* | 

n 6 PtöDiü» prü* c liquo: pinguis in quo camcs vc! pifccs 1 

vcl alic CCS ömcftibilco artificialiter Occoquunt*ct viDet 
efletrafibua vulgari*^ i 

n 6 3us iuds^ufTcl : ^dc c ars valens aD rcguläou opatio 

ncs büanas*ct Dicit aiubco cs«q: iubet ct ttanfummit ^ i 

Uquocc opofito c?c Diucefis cebus vt aq vino hStz melle 1 1 

pipe croco*^C‘Ccbus i qb9 camcs vP alia alimeta vV ci- 
baria Decoquunt* ct c illa figm'ficatio traOra a pdma qa 
talis liquo: arte ct lege fi^* ^ ^ ^ 

f pOffa gegofTenbrotvjRotaDrnacTntcrofiFasvtppäct 

f p S)ifpa ^fl:>ä-q: offa c cib9 c;: panc et vnäuofa pmguc 

f p^pa DmctinSruscoftiu5*ctoicitqiobfaabobiDc i 

cotra ct fans q: nocet fand vrenome onomotope^on* j 

ex fono omcoctis fiä:n^3 vippa vulgarif»voci vii b:ot 


U 


• feuij* 

cft panio fob vrno mat^faÄro' cibo»Gt Cncit a noninie 
\mium ctpanio ^co ^ppa vtilg-aritxr vcaffer vnbrot* 
cft panis ^ cibo aqua fimplici maOefacta Gt oicimr ab* 
^öocg:cece4»aqualam]cctpams* 
f t l^b müP* ftrcjoc fignificät fc3 dbu UqiÜDu* 
u ö pulnictarm puls ^pric c dbus liquious oc fimpHd aq 
n ö pulmditu ct farina C«coa:9.et öidt a pcüo istcp pcüit 
f t ^oabitio accct>ine famis vl' oidf a puluis quia fit De 
pulucre farine ^co pulmenru oicif g-nalitcr quilibet ds‘ 
bus tiquiDue De qcun (5 materia fiat* ct Didt a pulte* vn , 
nouus gtecifmus-pulmctu a pulte cccaf* Pulmetarium^ 
iDe Gt fdmDü q? quauis pulmcutu ct pulmctariu pprie 
fölum ac(feiant jp dbo liquiDo tu f m buguittoc 3 gcnG= 
mliter poflunt. aedpi ^ quolibet cibo pter pane Gttunc 
pofTunt vulgari 3 ari 5 ÜmüP* \*n in aiangelio pucri non 
baberis pulmeuriu.^ebitio e aebus fo^bienoi vV cib9 
liquiDus q Del^adli cglutif ficut feiet ficri De farina Gt oi 
dt a foebeo cs^quia joebet ct oidt a foebitio* 
f p ^oebiriünculatDiminuüuu io cft parua foebtrio: 
n 1 3antacVn1-moegen b'rot*e dbusq fummit an ptanDium 
a öicit a veebo iantoe aris*qö fignificat m pricipio Dici 
fc5 De mane dbum fummere ct iciunium folucre* ‘ 
ö Ptanoiii 'pmbis Gft dbus qui comuni ritu bommum fu^ 
niitur St oidf quafi patanDium a paratu cDcDi qe pluta 
patarit De manc ao comcDenDum quä m fero * 
f p QDccenDa*abct brot‘C dbus mtcr praoiu ct cenä fumptp 
fc3 bota nonaict Didt a mcdDic qa drea mcriDic fummit 
vcl oidtur a merioe cris* qe meremtibus io c laboiantib9 ‘ 
qup:^ coepota laboe cxficcat feiet Dari* 
f p Cena nacb^ nial*Gft cibp q fummit verfus noccc fc 3 , 
n s Obföniu tepe vcfptio*et Didt a cen 5 grecc‘i*üb!a latie 
' qe fumit v^^fp vmbrä nodus Öbföniu c cena vV db5) q 


poft cenam fumnnt drca fomnS Gt c^idt ab abfono as* 
mcDia pDufta q6 fig^ficat cenace vcl p9 cenä fc 3 vct 
fu$ fomnum dbum cape* 

f p Ctapula»geftcP 6t oidt cmpula quafi cmoa cpula* 

H ö 3ctumum*vaft*Gft abHinentta a dbis 6t öicif a nonne 
icmm'um q6 fisinficat mtcftfnu fcmp tcnuc ct vacuum 
q^icium'ü c]c mcoia mtcllfna ccooit vacua ct matria* 

(f De vocabulis canrifidi vcl lamftarü ct co: 52 .Tn(lrumcöö 
m pILam'lla mct 3 gcr vclficifcbbacfet*cqui maftatctla^ 
m t Carm% m'at cames fe c laceat carncs ammalium oc^ 
dforü ct quanoo^ pcm'cur pUftorc Carm'fc^ioc & oi 
^ dt quafi carncs Fadens 'Camc apuo nos in comum’ vfu 
! loqueoi fLamfta ct camife;« ponitur p co q pcccota ma^ 

ftat ct cames venoit* 

n ö CDacel!um*mct 35 * c locus vbi maftantur ct venountut 
carncs ammaliu oedfo:^^ 6t oicitur quafi maceBü a ma^; 
cto a5*q? ibt pcccora mactantur^ 
m t lFartoj:vDuift macbcc c cocus vP artifc;:* coco fubmim' 
ftras q rcplct Oe cocifi's minuatis carmbus maäratoeu 
ammalium mteftma* 

n t Carcimc* veurft c mteftmu Oe ocifis a mmutis caimib^ ao 
impletu 6t oicit fartoe ct farcimc ct farcio is*i>aoimplc 
f p Difla» rofcnwurll 6ft fpdmc qo fit Oe multis mtcftim's 
pm^uib^ vnü ma^ü implctib^ mteftmu vubctiä fd^ii 
n 6 ’Salfudu^rcbublig vVbratvJurft jprienotat belveurft 
carnes falfas vt a putreoic prefetuent 6t ponit |5car:* 
m'bus vcl pifdbus artifidalitcr copofitis ct ialfis JJn peo 
f p Hctna m t ßacbo-bacb»oidf to pofitopomf pbiD^ 
ta pmeyucoo poeri vnifbemitcr fpifTa* 

(f De vocabulis pifeato:^ ct co:^ mftrumentis 
m t pifcatoe^vifcbctvoidtiüeqc^cartevPolFidoafrioucca 
pit pifees 6t oidf a pifcoe aac*q6 figmficat pifccscapc 


CffoKum ^ ixxx^ 

f p plasa^nct^^plaga pHnia coarcpta Di'citur rctfcc oblon- 
1 ) t Rctbc j^tn qö tcncnt aö capicDü volucrc3 vcl pifccö 
Retbc c Tiillrunictü cx fombus canccDaüö cotcxtu p pi 
rdbu3 aiiibiB feds filucllrio capicDis 6t Dtdt a tctinco 
CO» ^ q> cerinct auco vl' volucceo vl' fctao filucftcco yV 
M 6 Rcdculum* icic paruu cctbc oiminurim a cctbc* pifceo 
f p C0acula»niaP\fl5ric c vidu vF tiirpfmöo 6t oidt a macu 
, baodocOt turpate ’5>3ni^ofitootdt^filotctbio* 

f p ^ageua-fcgcn* c tctbc pifcatodü magtiü ct oidtur a fa 
g^o quia tara cd ao mooü fagi^ 
n $ ^a^um »c geuuo päm tenui ct abtafi Dt Durio pilio am 
malmm contc;ccum* 

m 0 Damno- atigcl»6ft ferrum tecuruil cuquo capiuntur pu 
fceo ct ^pudt bac- ni o. ^fuo ber* 
m oCot9 ftoffcl- if’Dciioib 9 vcato:^ctco:5im!brumGti5 
m t SDenato:-iagcr-Didt tUc qui c;c arte vV offido affiDuc af 
fiftit fedo (ilucftdo capienoio 6t Didt a venot ado * qö 
' ßgmficat ammalibuo filucftrio mfiftcre p captuta: 
n 0 ‘^cnaculu-iag: fptep- cd tclum robadii venatodbuo ap 
tum-ct Didt a venot aris* 

m öJLaqucn5-ddcP*6d Dtccptodu reünacVm quo vctiatot, 
vcl aucepo condringit fetao vV auco- ct Didf quafi a no 
mhic litium q6 fignificat filum tclc qt Dt litio iD c De filo 
f pfcta*v\5ilD6tief-comcamalmDO^ folctftcdcttocqucd- 
^ mitu qD impetuofe bincin fert vP iDco Didt ftta qc non .. 
b3 Dommiü fui aä:^ ficut bo ct mouct fcDm vclDcmcntc 
. paffio 3 -ct n5 agit f potis» agit ct Didt^a fero feto* q^ to 
f p Carofmna*vciltprct:Didt caro edibi^ to coepc fertur*^*: 
liö aiiurcunc}) anialio mDomiti ct filueddo* 

*Dc nominibuo aucupum ct co:^ mdrumentio^ 
m t Aucepo- vöglet »Didt iUc qui c^ arte vcl offido affiDuc . 
capit auco 6t Didtur quafi auco capieno* 


(Tlrolmm , . 

m 6 Amailamis* jpuc Dicit auceps capicsaiicspanias Sc 

oicif ab auiajla qö lOc cd q? pania ams* 
f p S^irg-a vifcaria ‘lepmrut* c virga babfe lamos ^ifco ab 
Ouä:os vt tnfi^ntcs volucccs a^bcccatit ct capientur» 
ct copnif a virga ct vifcus 

m 6 Laqueus ftricb-immcöiatc prius futit c^epofita» 1^ 
n t Reebe* f p piaga nct^- 
f p Captcncula*fcblag*gnalitcr poteft öiri qoUbet mftru « 
mentum p qö am'mal mfioiofa arte capitur et tenetut» ct 
oidt a capio is* 

f p DedpulaTcblagÄet) Oedpula oidt a öedpio is»ete* 
f p Cauea*vogel baui> e arüfidalis claufuta vclwru vV ft 
rariü volucres enim oicunt fecuari m cauds fimiliter leo 
nes ct oidtur a cauo as-quia cauata e • 

II^De nomttiib9 ceroonu ct q princt ao cos» 
m t Cetoo c attifec pparäs corium*ct oidt a ccroon gcecc* 
IOC corium larinc 

m 6. PeUipariuS‘lcocrer St oidt pcHiparius qi pcllcs paräs» 
f t pdlis^baut an 0cm vicb-eft c^cma ps am'malis bniti 
que vnoiq^ totu cotpiis muoluit qt pannus 6t oidtur a 
pcllo is*qt vnoi^ c^ctreas miurias cqcpis tegeoo pcHit 
m s ‘Ceegus abgcfcbunoc baut« c cutis liuc pellis acami 
n t T^ccg 9 oris busabfolutanoouoffidoceroomsttanfs: 
n 6 "Cccgu gi* mutata« ^o tergü gi;<Fpric c cuüs anialis 
coniufta cami« vn vec.'Cccgus crit fine camc« cutis ca 
ro cum camc tergum 

n 6 Coriu*leOcr«c pellis a carnibus abfoluta ccroois ofFido 
ttanfmutata ct ao vfus boim afplicata« ct oidcur quafi 
camiü a noie caro qc camc tc^'t ct a carnc abftrabtur • 
n 6 Cutniu«lav£) vV la\erio-c puluis ceiocriü q coria ppant 
De nominibus futo:^ ct eocii niftrumcntis« 
m t ‘Sutoc-febüftet» eil artife calccos confucns ao figuram 


fotmarä«ct öicitur a fuo fe-qma fuit calccos: 
m 5Coriari9*fd:)üftccCoriarioa Dicita corio qj i cocio opat 
m t Calcoatoc: fcbu(lcr*a calceo in noia fntri;c vr calciatrix 
f . p futttna-fcböftetbauP^vcl gaoc-c mcc fd3ucl:miacbctTn 
catociu vU ofFicia futocis xV oomus vfpö oom^mqua 
fuunt calcei Gt oicit quafi futrina a futoce^ 
f p forma ♦ k^ft: fn cfpofito eil mdrumen tu quo artifices foc 
mä ct figurä rebus arrificiaris moucunt Gt fn illa figni^ 
ficationc foema oicit a foema oifpofmoc coepis* 
f p rubula«all:dl mllrumcntü ferreu ct acutum cu quo cals 
ciameta fuuntur Gt oicit a fuo is^ 
f p Aluca*c6cöTn vcl febonf Icocr* e fpes coJij munoiffirac 
pwpatata^et oidt ab a-io c fine ct lutum qi fine luto öt 
gomturpeo calceo* 

f p ^cta*böcll-cll camö tigious ct ourus pocco:^ * ct oidt 
qi fucta qc a fuc j)ceoit xV oidt a fuo is- qc V 3 aofucou 
f pAbita: tmt m s^pagusioem 

CfDc noib9 pcUificu ct farto^ ct co:^^ mdrumeutis* 
m t ^artocTcbnci^r» f tfaittbc^fcbudocan- 
f p ^arm'na-fcbtidöcr gaC«n*vl bauP*c olfidna fartocis • 
m t Pcllife f iirPnci**oicit artifex q Ce bkf utis pellibus auia 
Hum fadt bommib^moumcta^ct oidt pcllida Fadens : 
f p pdlicma^FurPncr gaoc-cll oflnema pcUifids* 
f q Acus naCcl-Gt oidt ab acuo is*qc acuta eil* 
f p Digttcca * vmger b&* cd coopimentu ex mcrallo vF ou 
ro corio faä:ü* quo palpa oigito:^ antcrioc oiffcnoif ne 
a cauoa acuum in confuenoo Icoar Gt oidtur a oigitos 
ct tego is*ct oidtur quafi oigitega.* - 
n 6 filum-faOen :cd laue Imi canapi xV ferid jptvadtio lmca= 
ris fub oigitis manuu volubiliter dreuuoluta ct folioa 
ta ao confuenoum coriü fiuc pannü Gt oicit quafi pilu 3 
qc fit Oe pilis lanc Imi catiapi vel ferid Gt c uomc ctro^ 


IfffoHum j 

clitum vt pat3 p alcxanorum* 

(f De noibuö mcccato?u et cocu ^ ptinct ao cos: 
m 6 QDeccato:» fauff man* genahter oiat ilk qui fm confuctü 
Dmc x>V arte mccce9*(*te6 vealcs emc fol3 vtcari^illas 
venoat*et oidt a metco? aao*q6 figmficat ‘woe vf eme 
m 6 3 nftimt 02 -f tarnet* i omum' vfu loqn^i oktf ille ccs 
no \>\dta\ neceffarias f 3 oenam folet venOcre* et oicit ab 
mfto ao-are-qö i vna fig^m'ficatioe fis^nificat mtus^ feu m 
teriuö (lare qe Hat tntcri9*i*i offidna fua \>cl oidt ab m 
ftita qö notat ofFidnä mllitoda c\z otinue nianet m m« 
llica fua* 'Camen no q? antiqu9 gredfmg aliJ point fen 
teua Ce (igirificacoib^ tfto;^ Duo^^z- noim fc 3 mctcatoe et 
inftimto 2 qe oidt q? mcrcatoe oicir lUe qui metces emit 
6t oicit ab mPto as* qa mllat mctdb9 veOenois et emc 
t>is vV mllat veoitod ^ mmutioc pet)* vn poit tales x^e 
fus Clm venoit mctccs meccatoe oicitee* Jnllitoe bmc 
mllat p pdo oiminucoo QDercatoe vcoit ^nlKtoe illuo 
cmittit*f 3 bec Differentia no Puat* 
f t CX)ercatrix*c vxoe metcatods f t ^nldtdx c v^oe mlH 
f p 3nllita*from g;aCen*c offidna mftitoris* toriö* 

m tCDango*met3ger*vnDcrfdffcl*cmeDiatoe venDiö'oiöcq 
ru*^ Didt qi manibp ag^cs cquos et co^ vclodtate exa 
mmäö* fcöo mo c metcator fuie mambg mctces traäras 
et eoru valore exploeäs £t Didt a manu et ago is*quta 
fuis mambus mctccs bmcmCe agi't: 
m s Gqdus*rof 3 taufeber 6t oidt a noie equus* 
f t CXc:x* f aufmanfcbat 3 *CDerx c res vcnalfe-q venDit et 
ODetcioniu cmitöt €t Diut a mereoe cns^qz meref p- 
n s Com ecriu c Diiifarü rcnl omutaüo • vn miü et f olutiöc3 
m i carnatöe oni füit mitabüe ometeiü qn ho oceffit Ceo 
buaitate a De 9 boi Ceita-DfccDit Diuitas afccoit büaitas 
m t Capfoe*mcbPler*Didt illc q omutäoo Dat vnä mccta 


fflrolmm 


P öicit a canibto fe* cjö fijnificat oitiutaöo vnu 
p 20 alio oace* 

j m 5 J?umulaa9; cft aliqs vcnofe ct omutae riumos p^o 
alijs Tmnimfe‘Ct oidt a nummis* 

^n 5 <?ambiu* wccbfTcl^^ric € omutatio pccumatu ct oicitur 
^ a cambio is*ct ponit etiam comutarioc aliaru cetum * 
jn s 'Cmpa3ctu»wccl:>frcl bancf »e mUrumcutu te vno aiTcrc 
faä:u at) numeranou tcnacios depuratu* vulgariter 3 al 
ptet* vel e tabula campforis* 

m 6 ^futari^ wucberer * oidt ille q pcccum'ä fuam mutat ao 
m t ‘^nctatoe*voucbcrct* venit a verbo venero? vfutam* 
arisno eft vfurus redpere* 

ti 6 ®Dutuum • gel 5 )b«i gut* eil res fub certa metifuta nucri 
vel vafis vl’ ponteris ellimatc ao vfum et oommiu al 
terius ttanflata at) primu oommu fub priods valoris^x 
fpedd fimilimoic rcuerfum fe oidt mutuu qi te meo tu- 
um qa Oc meo fit tuu ct te tuo reuettit ct fit meum* 
f t 9bo?3-tEs*baupt gut-fignificat fummas piidpales a lu=5 
eris ct fenoribuc fup crcfccntibus Differentes * ct oideur 
fumma capitalis ♦ vii Didt quoo cccoito? tenet rellicue 
Debitori qcqt recepit vitra foete : 

]m s 0Donctari9’munt3ct* e fabricato? vel venDito? monete 
®t Didtur a moneta* 

f p OOoneta-munt 3 *StDidmr a moneo cs*q? monet* 

(f De nominibus mutiliu ct vano:^ feu vagariu boim aleam repetit ct fub fpe lucri plurimu pDit ct Didt aleo 
a Icon? quoDa milite q primo vfu alia:p aDmucmt St a 
Icato? ab alea 'xjcd luio? a luDO is* 


^ ... 

liti t Al^to:* fpilcc iti t Cufoa: lO^nv^ . 

I tn 6 itotricus* lottcr* c hö vanus ct ni vcccainoiie q tnfilb't 
^ faftiö fcumlibus vt in bnt nummcntü * ct c nonic hStü 
Im t jLcccat 02 ‘lccf ct*cft bo vanus ct g^ulofus /a vulgari* 
h qui fcquif Iccadtatc *ct oicit a lcä:a c*qö ioc c qi 

tas lingcDi ^ pafiit9 ta* oidt a pata ct wta (itos iö c 
panis quafi tcncs fc iu;ctapanc6*ct poudt mcöiam* 
m s l^atafiais ioem figniftcat* 

m 6 0Dcnfmagus-3ipflct** cd bo vanus q fcpi9 mcfas fcquit 
alicnaS‘Ct oicit a meufa ct vago? aris- qz vagat De mc 
\m t ^anco boff Iccf ec-c bo van9 S^ulofus fa aö mefam* 

^ q fcquit curia alicui9 pddpis p nutrimcto-ct oidf quafi 
gamio a gamo is • q6 fignificat vanc ct tnuülit loq q: 

. vanc ct irutiUt fepe loquit * ^ feurra oidt qi fcutcllas 
taoes ct c ctbi *ct no opofitio tn p ^)curra ioc figficat 
I m s ^ulon9 fcblccf a** oidf bo q cu Defiocrio ct magna li^: 
biohic dbarijs inbiat fe oidf ab cpuV qb9 mfillit- f gu 
lonusoidtagula* m 6Cßulon9ioc ßputecmsioc 
t Art)clio*fcblunot:c bo fbta?c-q axocter cpul' inbiat ^ oi 
citur ab aroco cs*q^ aroet-i-artenter afpetit cibos-P bal 
tro quafi batalatro a noic batattü q: vetaret mfaciabi 
lis c qi batat:5i-i-Tnfcrnu m t S>alatroiCcm* 
im tfilico vnvüarbaffögcrvnftcttcr-cbo vanus Icuisct in 
^ conftans« ®t oicit a filicc*c aut ftlix berba mutilis ct no • 

tiua colonis ^ t oicit nebulo qi Icuis ct mconftäs eft ao 
m t ßdxiloiöem* mooumncbulcv 

f p ‘^bta faten^r man*®ll bomo vanus ct inutilis fine 
m 6 fagus certa tatioc oifeurrens bniciii- ®t oidf ab vm 
bta ab obfeuritate nois fiuc lauois • fco oicicur vagus a 
vag 02 aris* q6 fignificat fine certa tationc bmcmoc öi 
fmrrctc: 

(f l)c tiommibus to^to^um ct malcfaä:o:um* 


(fffolmtiT IxxviJj* 

m t ILi6bo:*bencFctj|ii jjpofito öidt illc q ceos a moicc vF 
m t Carmfey a pndpc or^nat9aD pcnä aliqua cojpalcm 
fuiö punt t mani buö pcutics vcl m txiice f ufpenticö ct fc 
ciiDu busumoc5 liäro: öidt qi litoj a vecbo lito aö*atc 
^ q6 fignificat aliqo C«o mo^'ficaöo offcrrc qa litat ct oc 
ciöit vF punit teos ^3 alij volunt ^ liä:o2 oidt a noic 
_ lc;c gisct a vccbo ico id^-i *pcutio vii lictoj qi legis ic^: 
tor* quia idt io eil pctcutir (ecunoum legem : Carm'fex 
ouo figm'ficat'Vno mo e ioem q? \\ 8 toz* alio niooo c ma 
cellari9 q anialia oedoit- ct oidt a carnifico as*i*carnes 
facecc vel interficere vF lacerare * 

CO t fur-oieb 6t oidt a fiirno a*um* q^ furtio^fobfcuro tepe 
vtit fc} t^e noäris ^ric eni fiir oidt q Ce noä:c vaoit 
CO t Clcps co t Clepes ioc für 6t oidt ct oom9 pfboitv 
a tlcpo is-io e fubttabete vcl fiirari* 
in s Abigeus^vicb oicb^e qui fojöue vcl oolofc aialia bniÄ 
ta Ce fuis pafeuis aboudt et ^ folis pellibus excoriat ct 
abDuära venoit 3n abi^at 9 usmi*6ll liirtu atigei* et 
oidt ab igus ab abigo isri^m lotiginquu peOere qe abi 
ge9 c für q furat peccora ct i lon^nquü pcDit ct vcoat* 
m t ^ifpilio grab bruebeb e latro q violcter fpoliat caoa 
ucra bommum mo^tuocum • folcbant cm'm olim oiuites 
mouti predofts vcllibus fepelire et oidt vifpilio quafi 
vefpilio io eil veftes fpolians* 
m t Raptor raufcer»oicit ille q wlenter ct mam'ftlle arripit 
m t preoo res alienas* et oicit a mpio is* fco preoo oicif 
a preoa io eil rapina* 

m t lltarilata»llrafeuber*etaptori liratis publicis lattitäs 
vt fpoliat boies tranfeutes 6t oicif qi in llrata lates* 
m p pirata*cin mec raubcr*cll preoo marinusqui niore fpo=: 

^ liat nauiganteS'Ct oicitur a pir io c ignis 6t ratis ioefl 
nauis quafi ignem babens in naui qr foliait feoulc bat e 


(TCoKimi . ' ^ ^ 

m t latro -fcbacb cc moc^r. oidtur ißc qu! ^ la^ ig^ncni* 

tibiiUo filiiarum tnfioias ponit ttanfiWitibus et ccö vioss 
lenter fpoliat vel vt capüuos aboucat Gt latro a tap- 
tote quia latro oolofe fuum crimen abfconoit-fcD tapto? 
£ qnafi lauoc querat tK auoada et fortttuotne cospali non 
celat penitus fnü faä:u*feo falfo ti'ailo fc excufat Gt oid 
tur latro a lateo cö*q2 latet io eft latent babitat nifiluis 
5 "Oe nominibus balneatouim et co;^ cj ptinct ao cos 
m t ßalncatoe batcr • in comum' vfu loqueoi oicit vir qui 
balneo pcecft^ct oidt a balneo as* 
m tßarbitonfot trucfenfcbcccr-oidf artifc^c pdccs vV auf 
m tRafororis feens pilos capitis vcl barbam in fade viri 
li Gt oidmr a barba et tonOco cs^crines vel beebas p ^ 
doereTco tafor oicitur a raoo is*io eil pilos prcdCerc* 
n sRofarium* fd^arfacb^cftmftrumcntumftrccumraroris 
f p Pouacula cuquo folct taOere barbam Gt oicimr a ^ - 
f p Kalla 00 islco nouacula oicioir a nouo as-quia no:= 
uatbommem* 

tn t Clebotomatoe lafTcr v>cl vintaufee * Gfl: aitife;c venas 
m t QDniutoe bommum pctairiens ct meioens vt fan 
^is fuperHuus vel cotrupms exiat ct minuatur* Gt oi 
citur a flebotomo flebotomas*io cK venas cum fleboto^ 
mo percutere ct fan^mem mmucre • fco mmutoe oicit 
a mmuo mmuis^quia mmuit fangumem* 
m slElcbotomus*flicOel:cftmllrumen(um ftrrcum quovena 
percutitur in fanguis mmutionc * 
f p faftiola bmO‘cft ligatum Imca qua vulneta lignatur ♦ 
ct oicitur a fallca quo pucri ligantur* 
m tfcamxatoc* ftbrcpflrcr«ct oicit afcaraxoas-fco facrifi- 
m t facrifcatoc tato z oicitur a facrifico as-ct f caraxo eft cu 
tem in fupioribus membris mfciocre mcoicionaliter* 
f p SDctofa 4 af f opflF*c vas feataxateds creü- vf ligneil ao 


0oUutti ' 

cogtcjanpu tt mvaheti^ü bumotcs malos p cutc bcic9 
priuö rndfam ^utafa*6t ddt a vcto c\z vctoc plcna 
f p Ambubcia bao ailxamcfaiiniafcequcedrc^ balnca 
ct ab ambco is-oidt ct balricuni»vn ambubcia quafi am 
bjensbaluca* 

n sJLWuiu caqlotoriacapttiöbuam'c^cpccmWoncdnci' 
f p li;ciuia m ct aqiic* 

|i t ped3onia ari5*foft*^ric c vclliö q folum gcmtalia tc = 
^luf fc3 femutalc ’5>3 bu^mo oidt ^ fit tumca Oe fr un 
oibuö facba qualc oimcä fcdt ons pcimis peuribuG fc3 a 
Oc ct cuc poftquä cicdt Oc pataoifo*ct oidtur a pc. 
n io c iu;cta vcl drca ct 3oma io cft cocpus quafi luxta 
Corpus* 3n biftoria autc oidt fic fcccrant fibi pc30ma* 
[v fucduäroria^ptacas bteucö‘^o m ;4pofito pom'tur pco 
fafdculo ftonoiu quo vtunt balticaui^s ao tcgcnoü gc, 
mtaha ao munoanoü camc ct ao c:rdtanou fuooccm • 
f t StrigiHs baolacb*m flDofito c patiii9 lmcu3 quo folcnt 
f t ^abafauoo rnoui q balncaut ct oidt a ftrioco cs ^3 m 
bac f%mficarioc pon9 wdt qi ftcrgilis a tcrgo is - quia 
tcrgit • io cft abftcrgit fuoorcs ^co fabafirjoo oidcur a 
faba ct fiuoo fiuocms* 
n ö^^badu^baobcmct* 

n 6 ßalncii* bao^c ablutio focom cocpotaliu ct qn3 pom't p 
loco tar ablutioiö Gt ojdt a balno g^cc »i »balncu latic 
w e Gftuariu baoftub^c oom9 vl' ps oom9 artifidaUtcr ca^^ 
f p 5)mpa Iclaära ao c^ctiabcnou fuooccs ct ao müoanou 
carnc buanä St oidt ab cftu io c caloc ftcucs a vi;c toi 
letabilis S)co ftupa tiaftum c a vulg:ari tcutum'co» 
f p 'Cctme aru- uatcurlicb bao* ftgmftcat aquas cah'oas ct 
fumatitcs Oc fcrca uatuialitcr mauätes Gt fp c ptts tiu=^ 
mca*ct oieuut terme qi Oc terra manantes* . 

If De mcoids ct co^j q ptinent ao mcoidne artes* 


m 6 CDcoicus art3ct*öldmt iftc qdi cx arte fck cuiatc co?:^ 
ih tArcbtgencs poia infirmo^ & ^idmr a medeor cri5-q2 
mcOrtur co^oia mfirmom Archigene» oidt ab arcbo 9 
gtcce io e princeps latinc et genefis gtcce io e natua la 
tine qi pcmceps nature qe nature pbet au;riliuni • 
m t AUptes- wuno art3t*6ft arrift^c feu nicoicus curans vul 
ro öCimrgic9 nerafiue plagas* 6toidt ab alo is -qc-cuU 
nera fmc pia jas alit-io e fanat^Cirurgiais oidf a deos 
io e manus et ago is^quafi manu agens* 
m spigmentarig J^potecFcr-earnfiptfcumcoicusfubfct- 
m 5 Apotecarius uienc*oiuetfis fpedebus aromaricis arüfi 
m 6 Spedebus dofe omittis fibi ^ qualib3 infirmitate ppa 
' lans meoidnas*vnOc ell ^uafi cocus mcoid €t oidtur a 
pigmento Apotecari^ bidt ab apcteca ’S'peciari^ oici 
fi ^ tur a fpecie go m vna fignificatione notat tes aromari- 
• eas quia tta«:at oiuctfas fpecies aromaticas* 
n s pigmentu* 3cfamc geftoflen fpeccr^ 6ft omne illuo q6 
c?c oiucefis fpebus aromaticis artificiofe comtis et comi 
;cti6 oponit vel aounat fiue fit cibus fiuc potus vel alia 
* ces meoicionalis-et oicit qi pilamentu a pila p vafc eo 
tritorio eo qj m pila conteritur et paratur* 
f p Apotcca*e repofitojiu rerum venalium aromaticaruni* 
vulgariter apotecF* 

ip s Der&ilariu3:Fccurcr mriftcc vel haut fucbcr:c(l ille qui 
oiucefas nofeit et venoit betbas • 
f q^ccies fpecercyjn^fitofignificatoiucifastesas 
romaticas vcnabilcs m ajpoteca 
n sSmplallrum art 3 etpfiaftcr-cmcoicmaleDleaaimmcm 
n t Cataplafma bro oolenti fbrinfecus cofcematum et ap- 
pofitum ^ locum ooloris-et oicit ab en »io e m et plaf 
ma*io e faäiita qi pofitu m faftura • Cataplafma oicif 
a cari:>a io e ipe et plafma»io cft Faftiira* 


ffolmni* "" ^ 

n e SDngtntu fatb^ vii jefiüim cd coftcfcio oleagina etoidt 
n öfoemamm abvngovngis^'ct foematüfmmeoicoöcft 
ti tApofima iOem 9? viiä:io vel vngemum* ct Didf a foj 
D tCDalag-ma matoiigtccc-i-viigtntularic Aponmaeft 
weOiCTna faära (iX bctbi'ö vcl fucco k>V Oecoctiois* 

betbaru* ct otdt ab apo q6 c iuxta ct fima 4 *vi 6 quafl 
wcoicia iu;cta vim bdiba:^ Cecoä:aru QDalagma ick^ 
Qno meoicialis St fm aliquos oidt qi nialum ages vl’ 
oidc quafl molagma c\t molciioo ct tercoo agit €t 
' vioet vcUe ^fi*etbi*qtto* vbi oidt qp malagma oidt i! 
\ luö qo fine igne maccret ct coprebaioat fine igne quia 

i b^bc ct fpedee c;: qbus fit n 5 Oecoquunf f3 macemnf «i • 
; conterunt qa fc6m buguicöc3 maccmrc*i»otcrerc fange 
tc ct oilam'ate ct molÜfitatc* 

f p ff armacapola^falb vctfaufFcdn «emulier' vcnöcnevngc 
ta«ct oidt a fbematio grcce io c vngctu laünc ct polo 
grece io eft vcttOere latinc** 

f p 'Cmta mdfTd-couolutio ftujpclmi vcl canapifamofa 
f pPlagclla vulneri vl'vlccdinimifTa ne partes vulneris* 
vr vlccris cotinuctur antequi pftä:a fam'tas inoucatur* 
6t fbetc oidt qi tenoa qe vfe^ ao funoü vulneris vV vl 
ceris tenoitur feu c?ctenoit«ct fcom aliquos alio nomme 
plagella a plaga vulnere qe vulneri immittit vtlW 
cm citabat feu coucat plagella c oiminutiuu a plaga * 
io cft vulnus ct fic non acdpittirbicv 
ti t CUdcrc-cliftict- e mftrumentu meoico:^ meoiate quo p 
anum meoidnala?catiua mfiinoif ao ftomaebum ao pur 
ganOü'Ct oidt qi elepeus ftetais^vr oidt clillcre qi cui 
• leus*i -faccus lletco^ vel oidt qi collatio fteteoris quia 
pet ipm colatur ftcrc9 vl' oidt clillcre a deo io c melino 
ct fteccus qa fadt frcrc9 mdniari ct Oepom * , 

n 0 Clillcrium«iOcm fdlicet elidere* 


CColrnm* „ . , _ 

f p ^irinja^sutiipfFen ♦ eil niftrammtu mctalhm puü 

p q6 dnirgic^ vitgc virili mcoianas tcfoluüuaö immit 
i rit aD ofringen^u calculü m vcfica* vii nouus g^ccdlla • 

SDcficam virge firinga p anteri^ia S)cD llomacbfi diftc 
reiuuarppollcrioia* 

(f De tioibus Tnagiftr02;j m fderijs libctali:» 
bu5 et conim niftrumenris* 


m ö C0agillec*iiidftcc-3ii ^ofito oidtur illc q auftcrita^: 
tm et ofFidu Doceoi oifdpVos fderias et virtutes COa == 
giftet cidt eria maior alicui9 duitatis vt fenatoe coful 
luOc^c Gt oidt a maioe et ftcrioti io c ftatio qi maior in 
^ ftationc q? aut magiftcc oidtur qi magis oodriis* etbi*c 
et uoti copofitio* 

m s Dioafealus lercc- oidt ille q meoiaute fetmonc fuo fde 
m t Doäroe* das tmnffiiuoit m aliü ♦ et oidf a oioafcalon 
Q;tece*iD e ooctoelaüue ^ ooftoe oidt a oocco cs*iö c 
fdentiam meotaute fetmoue fuo m alium tiauffunoetc* 
CO t^wlaris fcbulct’Gftbooifcensmfcolis fderias et vir 
tutes Gt oidt a fealou gtece« io eft vacario larine qe ibi 
fcolarismfiftit ftuoio liteiarum* 
m s DifdpVs la*3ungct^e bomo q alten fubie9:9 c et ab co 
oifdt fderias et virtutcs*et oidf a oifco \s*ccc* 
f p ffcrula*fcbul rut^c mftrumetü punicoi fcolares ao man? 

et oidf a ftrio is'pcutere -feo pa!m:teriu oidf a palnra • 
m s C&amaric9*ceoletcr«c atrift^cfdcnsrcftummoöufcribc 
oi et pftrcoi et oeomäoi litteras m fiDabas m oiftaoes 
m otarioes-et oidf a gramarica* 

7 ! X cßiama biiebftab* m ^ofito ioc fignificatit fc 3 mframä 
f pJLitteca partc vocis opofiteGt oidt gramaaris^agta 
n s Glemetu ma-i* Imea qe Imiarim fiut gramata feriptad* 
quibufoä Imas et ^)traanoib9*fco littera oidf a lego a 
ura*as*q^kgeoo iteraf vV oidf a Imo is*q: littcre fm 


confuctuc'wc anriqüora rn ccrarie rabuliö fcabebant:.ct 
. , ' poftca lTr.i±>ant ct fic oinc Dicitur Htcw qi litura 6t fm 
.* boc litcra tm Didt Cc figura- ^cD qucdl<^ fit Dcouatio 
vd copclirio iIK9 npfe litcra femp tu Debet feribi tantum 
■ ‘ p vua t ^D elemdu giialitcr Dicitur illuD c;c quopmo 
fe aliquiD et q6 vltcduo cft irrcfolubilc rorum naturaliu 
et quatuoe pma coepa fimpUda quibus fm antiquos 
tanqua e?: primis prindptjs oponunt omia cbepamixta 
* \ . Dicunt elementa £t Utere c;c quib9 täquä ex primis pn 
- ^ Cipi js coponunf Didaoncs et otarioes Dicunt elemeta di 
ctionu et omrionuct Didt dementu qi ^Icmmtii ab ^Ic 
grece ip e primoepialis materia latinc qe elementa funt 
quafi prima pemcipia materialia teru opofitai^ • 
ti 6 Alpbabetu Dcr bucbftabcn oeonug 6(1 oeDO fiue oeDi^^ 
nata mulrituDo litciarii elcmßitariü larinarü qui primo 
pporiit folaribus aD DifeenDü- 6t Didtur ab alpba qp 
“ notat prima Utera feu figura elemetare apD geeeos* vfi 
alphabetum id cll abcceDcnariu 
F p ^Daba-filb-6!l wpecbefio pluriu literaru fub vna vo 
ds ccrinua prolatioe 6t Didt a filabm gtece io e copee^ 
. l^etiDcrc larinc Qn 3 tn vna fola Utera conUituit fiUabam 
t Dictio vocet- vt l^ic aedpit Didt qDlibet fignu vocale i 
■ . coplexum 6t Didtur a dico Dicis- 
t Qtatio- rcD-Comumter cfl congeries vocum ^eD pro^s 
prieell confries vocum aD aliqiuD impetranDum m pe 
^ - un tcatentium-6t Didtur ab oro oras-quoD peopriefi= 
gnificat aD alterum eum albus veneratione loqui fimul 


et rogare- ‘ 

m s.to^qis G^n Fund fuebenDer metftcc- gencraUtcr Did 
cur artiftx habens fdentiam De fermone fiue fit gra - 
madricus fiue rbctboricus fiue p^alcticus St pidtur 
iLq5>qi3 a lÖ 5 >ca large ♦ iD cft fdetitia fccmodonalis • 


fco lo^cuö rpccialitcr oictt arrife;« Ms WentiamOc mooo 
argucoi ‘X Oe pambue attributiv ao i ^ in omtu mooo 
ct figuia opoucoo oiuiOcnoo ct boc m aäni filogiftico 
rofe ct fi'c c vua fpcalb fcicria Oc fcptc artib^ Ubeialib^* 
m ö D'palcftcuv-cm lerer Ocv reoUeb« friege^m Ocrhinft-oi 
cimr illc qui batet arte Oe oifpumti'onc mm ojponetiS 
ct rcfpooctc ct oidt a o^alcttca io c feie^ oifputatoria 
m ö 'Cermmus cuCcr vcl enouug^-xt fummit m ^fpofito oi^ 
citur iHuo m q6 refoluif ;ipofmo 6t oicit a termmo av* 
quia tcrmmatrcfolutiocm ^fmomv* 
f t Propofirio oicit qi ^ alia pofmo vt babetur in lo^ca a 

S o et pono feiere 

ogiTmus^befcblicfrcnSrioc cocluOeus: 6t c otario m ^ 
quibufoä pofiriv ct occfTis at: vt m lo^ca batet 6t oici 
tur a fiu : lO c cou ct logov io c feemo vn ßllogifmuv qi 
congregatio fetmonum 

m p ^pbifta*tucgcr»oidf q di no fit cupit tantu aR^arcre* 
vnOe ari(lo*pmo clenco. ^pbifta magiv qnt viOeri ct 
apiri ct no c;ciftcrc quä c^ciftcre ct no apici* ct oidt a fo 
pnoö grccc'i «fapiev latinc q: cupit ajp arere fapiens* 
w vRctboe fd^onetreolcrer oucmütmbocq>bntnorida 
mt Omtoe artifidofcloquctic*i*artcbntoenanoifcrmonc 3 
ao pfuaOenoü iuoid vV otatori* fco m boc oifFcrüt quia 
tetboe fonat mbabitü ct fadlcm potcüam ooftrinanoi* 
fco oiatoe fonat m aftu ct ofFidu pfuaoenoi* vn retboe 
c iHc q in publidv ct priuativ caufis pftäta vtit cloque 
eia Omtoe ctiä oidt q oraoo aliqo pctit*ct oidt ab oro 
ao* vii vec'Oiatoe criftu rogat ct vetbu bene ^ftrt* 
m 0 Arifmctricu6*dn 3 almdfl:cc o5 recbcmdftcc* c artifbe ba 
beno pidam Oc quätitatc oifereta fc} oe numerio ct ^ric 
tatibue numcro^^j^ct oidt ab arifmctrica* 
m 6 (ßeornem cm cco meffet * eft artift;: babeno fdetiam öe 


fj^iroKum ^ ^ ’ Ixj^xxy 

m p^omctta quantitate c5timiafc3 De magnituDme men 
. . futabiU-et oicunt a geometria * 
m öAftronomuö ftctnfcber •Differentia eftqsallronomus 
m ö Aftrologus ftern (xDeutcr-eft arti^ confiDeians mot9 
aftroeu et Diftanrias eorü ao muicem et circa loca plac 
taru vcl figniö^et Didcur ab aftronomia ’S'co aftrolog^ 
eft arrife c;c motibus aftrorum et eoeu ab muicem oiftä 
rijs et certis eonim lods cogmri's pfeies ^ poicco llitos 
natalcö effcä:9 et peftilentiä fterilitatc bellum »et oidtur 
ab aftrologia tali fdentia* 

m ö ODuficus^gefang mciftet:et Didt a mußca tVi fdentia.« 

JTDc nommib^ Diä:ato:^ et eo:i,j que ptinent ao eos ^ 
m 5 Profatoe^dn tid^ter on vctfcb*-c artifex Fadens oiärami 
na neq^ meittrids mq^ rief mids legibus coartata* et oi 
dmr a peöfa as-i »Diäramia ^faica faccre * , 

f p Profa^geoiebt on vetfeb* 
n t Carmen geoiebt^m flX)fito eil ioe qp oiftamed ‘Otatio 
n t Diäramen certis metro^ peoibus menfutata ♦ et oidt 
carmen a carmente Dca carmmis" 
n ö CDctrum^gemcfTen gebicbt*i ^ito c carme certo peou 
numero menfutatu*ct oidc a metros grcce* io e menfuta 
m s S}ecru 5 ‘vccfcb*m ^ofito c oeoiatü carme ex me latinc 
. trico peDe collans-^ Didf a verto is.qe täoiu Deb3 vecri 
quouf (5 reSre et Debite ollicuaf et ogruatur: 
m t S)ctfificoe aris*ic> c vetfus facere * 
m tS)ecfificatoe* vetfeb macber* 
m 3 Rief mus-re^im-ell Diärame qD ex metrids pcDibus ab^ 
folutü ex certo condat nüero fillaba:^ fub ofoemitate fo 

noeu*ct Didt a riefmos gcece*i*numer9 laüne: 
f ~ t poefis-.fund geoiebte gedifter Dig:c fta:io fiue opofito 
. poetid carmis vl’ ipa ars Gt oidt a po^^o is*i*fingerc : 
n t poema: dn geoiebt gediS^rer Dmg*cd carmen metrice^, 


cofcriptu ct vnä exprimetis fiima l{ttcralc 3 et aliä meta 
Um fubfimilib9öfiä:i6 occultas ao exatanoü m boiiri== 
nib9 vcbcmctcö paiTiocs aui Gt oidt a po^»i*fiiigecc 
m p poGta^du oiebter ^ftifFtcr omg^eft faä :02 carmmis ct 
^rU fabulofi Gt oidt a po^o fe*io c fingere* 
m 6 liricus a*um *man^rlc^ lob tiebter* liric 9 a-umri- vari9 
vcl omctfus*ct oidt a lirin cp:ece4»varictaö latiiic-ct jn 
j, carmma oaeij oicunt Hrica \o c varia feu oiuetfa ^tcr 
varietate ct oiueefitate que m eifoem carmmib^ repitur 
ct Uricus poeta qe Urica carmma confcribit lo effc varia 
ct oiilfa carmia varietate et oiufitatc lauois impoetätia 
w 5 ^lagicus vrlui 8: tiebter* c poeta ttagicu carmcti Ocfcri 
m s'Ctageo^ bcnsGttra^ds poetis bene Oeferibentibp fee 
lera magnatu oabat bitcus m premiu ao fignanoü ftto 
cem ct turpituome in cooe feripto* vii orati^* Carmen q 
tra^co vilem termmauit ob bircu* 
f p ^tageoia* vrluig geoiebt* Gft carnien Oe fceleribus pti 
dpum Gt oidt a ttagos wced^biicus latinc- q ooos-i* 
cantus 3n0e tmgicus vt lupia* 
f p Conieoia^beurifd) geoiebt* c carmen ppofitu oe morib^ 
villanoi;^ ficut funt libri tberenci) ^noe 
m s Comicus beurifcbec geoet tiebter-eft pocta viHanoru 
m s Comeous mores Oeferibens* 
m söcem'cus 0erleutantrer*cpoctatedtansgellu6ctmo 
m s COmi^ res bumanos Gt oidt a feenos grece*i* vmbta 
latine ^o mmius c ioculatoe mores ct bumanos 
motu fui coepis reprefentäs* jRota q? oUm m redtatioc 
comeoiaruvn9 mores viüanonim carmmeredtauit Gt 
ifte oicebacur fcenicus a feeno quooä loco rome vmbro 
fo in quo folebant poete fua carmia Alter aut cedtatoe 
qo veebo oieebat motu fui coeporis expriebat et ille -oi 
f p ^atira^c carmc repl^oifoeiu vcl repbefio cebaf mnn9 


CrColmm^ ^ ^ I;c;cxh> 

• cotteftioms- 6t öicimr fi'c'a faüita lancc qma fioit i(la 
lan?c rcplcta ctat t)iuetfi5 generibus faaxlarum ita et fa 
rita plena cfl: ötuctfis gencrib us vido:^- vcl Didf (iüta 
a fatiriö Disnemoeum ipter cuafoam ^prictates tamfa 
[ tute tarn fariris ouemetes qe laöta eil Icuis nuoa gartu 
' [lofa öeriforia faltatoria pcöcs babcs caprinos fiait et fa 
üri 6t a fati'a oidtur fariricus- 
m s ^aüricus faricarum Ocfcripüöis ceprebenfoe* 

Uf De nonitnib^ fapieiitu q pfunt futa oubia et occulta- 
inj p Propbeta^wdffa^-pplra ^prie oidt qui omiaccuelatce 
CO t Spätes fatuta poidt 6t oidt a verbo ^fer aris-i-poicc 
vel preFad "Seo vates comunis generis plura fignificat 
. ^ fco m ^fito löc eft q? ^beta et ^ric q ex fubüUtate 
rngeni) futa poidt 6t oidt vates qi vi- io c vigotc me 
tis tuetur io e intuetur fubtiliter veritate* 
m s COagus* voc^ifer man vel 3 autecer ^com q? tranfummi 
tur a ligua perfarum fic c valoe fapiens et in oiebus oi 
^ uinis pifus 3uxta illuo magi venerunt ab oeimte* io c 
^ viri fapietes et in afluologia piri 
in t [;5n cantatoegaubecer mit veoeten^e qui carminibus res 
naturales immutat*ct oidtur ab incanto a6»io cd carmi 
nibus et veneeijs rem aliquä immutare* 
n t Carmen * in ppofito c fermo ex cerris vetbis et certo oe 
oine et tepe certo copofit9 ctpjlatus bns efficariä immu 
tanoi res natales vii virgilius in boccolids Carmrnibp 
dree fodos mutauit vlixes* 

m t feftinatoegauterer mit vooetcn-c ioe q? in cantatoe*vn 
virgilius pefdo quis teneros iamfellinat agnos-et oi== 
dtur afeftino aS‘ tarne aliqui volunt q? in canto cantas 
fignificet res natales p verba inimutace» vulgariter 3an 
fceren »^3 fcllino as’ioc fignificat res naturales p aliqu;i 
opa immutare ^ bcc oiffmirio no fetuatur* 


If foUum ^ . r 

m t Pcclligiatoi'SaucFIct »Mcit illc qul tarmniiciß magide* 
ct opibuö CtflüDit ct Dcfcipit vifum bu^twninn ita vt 
clbmct vtöcce ^effttaUtcr ceo abfentcs vF talcs <^a 
Ic6 noti futit vccbi ^cut aliqui fadut c^tccdüum 
mtlitum armatoni ö öidt a prclligio as* fijitificäs illu 
n ö Pcclligiu*8^aucFcIvoet^ •€ mooue OcdpicDi vifu aftu 
bumanum magis camiibus attcmptat^.ct oidtur quafi 
pccftigium a pteftmgo is* q? prcftritigit ^ obtunDit na 
tumlcmmoou vioenoi* 

in s jRigromanticu6‘cin tcufel bcfcbwcrcr* eil cfx\ poidt fiis: 
turos cuentus tx ceuclatiöc maligno^^j fpintnü p fufdta 
ta caoaucm mortuoju €t oidt a m'gros q6 cd mo^s ct 
mantbo6*iö c omiario q^ quibufoam mcantatioibus fa 
dt ccfufdtatoö mojtuös oiumate io c fuis mfcrrogatioi 
^ bus tcfponößcc Gt fdenoum q> aö fufdraoum mojcuos 
fanguis bumam' caoancqs aobibetur qt öemoncs oioin 
tut amacc fangninem bumanu»ct iCco quodenfeunq^ fit 
mgromantia todes cruo;: aque mvfeet vt Otmpnes colc 
fangumis fadli9^uoccntur* 

f p pbicomllaidn fcl bcfcbvocccrin -c mulicr bns arte mo^ 
mo 5 miocanoi vt interrogantibus Dent tefponfa Gt oi 
dtur a pbido*i-a^IImc q pnmo banc arte oiuinaoi oi . 
dtur muemlfe vbi fdenou afpolb oicif pbidus a pbido 
ne quoDam feepente: 

f p ^biila dn we^fe wdiTagerm* oidt jpbcüffa tx Diuma 
tclationeprcfda fudiro^ Gt Didt a f^os gtccc io e Deus , 
latine et bole grcce iD c fdenria latinc« vn fibilla quafi 6i 
bns fdeiitiä Gt fdctiDu gp quäuis jpbcüfTa poffir Did fi 
billa et fcDm boc fibilla fit nomc afpellarim tii olim fucs: 
tut folu Decc Retine q fibille anti^onomatice Dicebant 
m t Aurufpc;c*vod(rag Durch ingevodD Der toten vifcbe* c ; . 

‘ Diutnaroe qui fiicuros teptat pDicere euccus e^ tnfpe?cice 


• . ? . * v 

animafium ocdronjm aö racrifida m;cta atas* ct 
ab aa io c altarc ct fpccio ie* vii aurufpc^ qiiafi atc m 
fpcclo^ f} qz aurufpc;c compit primam fillabä fioit ata 
. y ftabulo pozco^ teeo volunt cp aurufpc;: fit oimarot 
' qm pöicit fttoö cuenmsp^m^^ vifccra am'maHü*oc 
. cifocum 6t oicat ab ata f)ftabulopo 2 Co: 52 ,cta fpccio iö 
m t Au^; wctffag.c^urcb vog^cl gcfcbcc^'^ oiumatoj qui 
tTC ffarritu ct ^cftu auium nouit flitoö ^iccce cucnms* 
ct oicit ab auiö ct garrio is^quafi garritu auium confias 
fibctanö ct obfccuano^ 

m t Aufpcx^ wdfTag Durch vogtl flicgtn-cft Diurnato: qui 
/ cx garritu ct gcftu auium cofiDcrane ct obferuans: 
m t Aufpex cis^vodnag Durch vogcl fiicgcn*cll Diurnato: 

' futuros prcDiccns cucntus cx volatu auium filucftriü fa 
flto furfum vcl Dco:fum aD Dcxtcrum vcl fimftrü ct dki 
- tur^ab aui 5 ct fpccio i s* vn aufpcx quafi aucs fpcciens • 

’ iD eil mfpiciens* ^ 

m 6 cßcnccliatu6*voetfrag Durch t)ic geburt d fmD ♦ 611 qm 
confiDcrat gcnctationcm ettempus gcnctatiois aliciiius,^ 
pucri vt cx böc fatiemet ct prcDicat eiDcm ^fperos et 
’ aDueifos euntes ♦ ct oidt a gtnefis iD eil gcnctatio vcl 
in ^ 6 Dorofcop9* wdflag Durch c'pn geuangen natiuitatis* 
5dt oic wdl dnet arbeitet 611 qui ftifos pDidt cucntus* 
confiDcräs bpms incepti inidj opis 6t Didtur ab bota et 
- fcoposgrcceiDcmtcnDerclafinc* 
m t ’Salito: vodffag Durh eveegung 6 aDem*Didtur t)mi- 
tti t ^alifator nator qui fitfos pDtdt cutmtus ex falcu mcm 
bro:um vcl tremore venarum* ct Didt alio noic fali 3 a^ 
tor-ct ambo Dicuntur a falio.is* q: ex faltu mcmbro:ü fu 
mros preDicun t cucntus * 

m 3 CiromanticustvoctfTag Durch bcfchawug Derhcnte-cft 
Diuiato: poiccs fuf a p Imeas ct figuras m manibp a na 


i 


C'foUum ^ ^ 

mvä öcfcaptas^ct oidt a dros^fo c rnanüs ct mantboö* 
iD c Diuiatto qi tn manibus fades oiuiattonem* 
m 6 ^jülcg^usidn lefet* e oiumatoe fiifa poicens c;e quo« 
oam fpede fifatc tcUgiois m pfceutatiöefcripra;^ ct p 
' fiö^m culfäm Cei ct fpmmü beato^^i* ct oidt a fo^sn^foc 
^ tu iiä vcl cafus ct Icc^o is‘ qui a fo^lcg us oidt fc legere 
ct legenoo mtclligc fortuitos ct cafualcs cuentus* 
dfDcnommibusofFidocu iuoicum ct opumac alioui* 
que cocurmnt ao iuoidariam caufam ct cogm'coc3* 
w 1 3 uOcx-ricbtcr*öidt cuius ofFido copctit caufas comm fc 
Itögantiu ftn iuds o^omc oiflFim'rc: 6t oidt qi ius oans 
^ \>cl iure caufas oifcutics*3uOc;:cvDmari9»cccbtcrwclt 
oidt cui vf a pndpc v)cl ab clcftioc canoica operit i tcc 
ta cerris limiribus oiftmä:a i urifoiäno perpetua io c iu 
oidaria oillmärio caufaru 6t oidt iuOe;c oroiarip ab oc 
Omc io c ocomata mulrituomcao iuoicanoü omunitcr c 
clcdnis: 3u0c;c 0clcgatus»0em ctHcb facben cmpfblbm 
‘ femo oidt cui princeps vcl iuOc?: ocoriiarip certas cau= 
fas oifcurieuoas commitrit 611 autem princeps m ccclc 
ßallico ocoic folum fdlicet papa : ^co m feculcri criam 
vnus folus fc 3 impatoc» vel ao imperium clcfttis cc;c« ct 
bidtur luOcx Oelegatus a Oe ♦ io cll Ocorfum ct lego as* 
quia illi tanquam mleriori iurifoicbio caufarum commit 
ritur ct legatur ^uOC/C fub Oclcgatus*vnOer richtet* oidt 
iUe cui iuOe;c Oclegatus caufas fibi comiffas comitrit cx*= 

! >coieflOas m toto vcl m parte 6t oicitur quali fub Oc^: 
cgjato legatus* io cft milfus ao alicuius caulae c;cpcoi- 
oirionem* c;e Cmmbus iam oi^is patet q? primus iuOc;c 
cui caufa ^mmitritur oicitur legatus: fccunous oclega^ 
tus* Cercius fub Oclegatus* 6t iffce oicimr fub Oclcga:* 
tus • 3oeo quia non poteft alteri committere iurifoiäno 
nem fuam * io clt caufarum iuoiciariam oifcurioncm • 


^cD bn potcil alten omittere alique aäru expc'bictc} m 
caüfa vtpüta publicatiöe5 Uttem:^ vV ^ alk|ti6 m pof 
fefTiotie co%aleni Ducat Jßota q? etiam lolifö brlegatus 
^ ^ pemdpe potcli alten omittcrc vicee fiias: 
m 5 Arbiterieiti fcbeib man* eft iuOe;« tioti e;c lege feo c?c li:s 
beca voluutatc jptiu oftitutuö St öidt ab arbitroe arie ♦ 
iD cd iuöidu ammi j^fcrre* 

m t Affciro2»bc‘^ftt3ct«cm6 riebtere vedfer^e vir p5t9 fuis co 
fiU)ö oingmö aftus moids impiti St oidt ab afliDco e$ 
iD c jpc altetu fcDe c\i affilUt iuDid et eu ofilijs Dtngit • 
ifl s S)icariu6- vicari vcl vetvoefee* c qui alicuius offici) fibi 
comifli a^us m fc recipit G;cetceD06-ct oicit a vices qe 
fujplet vices alterius fc3 comitteritis* 
m t Offictar*öfftciab vcl aftipt üiah’-öictt q caufas iuoiciaa 
äs auäroritate alicui^ piari fibi otfiilTas examiat et oiffi 
m't‘a oicit ab Officto q^ circa iübiciu hi officiuiuoicaDi 
m p 3urifta wol geleift^ m geiftlicbc geriebt tDicif iDe qui 
tu s 3us pit9 b3 artetet caufas lirigiofas fm iurifDiarionem 
e^epeoienob et Dicunt a iuie 

ri 1 3us*cedDt*c avs valens ap regratiDu oparioes buanas 
m p !Lc^lla*cm gelcrter m wcltUcbe rechte * cd aliqs pims 
m daturis fecl'aribus p qö criä Dccioit caufas litigiofas 
fcDm b<5mn1u mditüta^et Picit a lege» 
f p JLex 8^f^t3 *c iüs fetiptü Piriges boneItu et a?blbc5 co^ 
ttariu‘i*lex e regVa aptaltata feribt Piriges b<^ntcs ut 
m s APuocat9 furfproeb ut fumif rii H^ofito Dt s: botri fiat 
m s pattotl9» cit ille q co jä iuDice Caüfa$ alieuas cu iuris c 
legatione PelenDit» et Dicit ab apüoeo as*iD e alique aD 
fe' ipter patroemiu vocare ^ Dicif patronus quia c au 
fas affeäru paterno DefenDit* 

m t Podulato:- recbt5 tegerer* e qui podulat boc qo Dicit 
fbre iudu vV cquu*ct illc q eu Defenoit Dicit clientulum » 


(["(FoKum * ~ / . / . 

luftu vV cquum*ct illc q cum t>cfcnöit öiciair clim culus* 
m ö Qiccul9* dti furfpcccb cm tefcbirniet im cccbtc o6 vor 
oc rccbtcti* oidt qi fctu9 q^ pdo vcl prcce fubfetuit po 
iti t A3:oc* anflagcr q? m luomo p^mdpaU ftulatcd 
tcr trcö pfonc funt nccefTaric fdlic} aä:oc tcus ct iuC)c;c* 
Aftca c qui aliu co?ä moicc vocat m caura 3 a quere lä 
luoid ^oßtam-ct oidt ab ago is* viöcciir cm'm cau 
fa Uris ages ct cfFidcö* m sRcu5*veffIagtcr*oidf il 
Ic a quo adtoz perit aliqo comm luoice^ct oidt rcus no 
a rcatu*i*culpa qe mulri vocantur m caufam q cria 3 funt 
tnnocctcs: ^ oidtur a re que perit ab ipo corä luoicc • 
CO t ^^eftis* gtt3eug*oidt illc q rebus vifis vel auoiris pbi 
bet vcdtatc*ct oidt ä tcllor aas*q6 vno moioem eft q> 
jbo qe ybat aliquio oiä:u vV faä:u^ 
m s rigiflatoa figlcc- oidf illc q c^ manoato alicui^ prcLiri 
m sfigiüifcr figiTla poetat ct impenit* 
m s ßotanus» Icbreibr -c^idtur iue qui coercet officium feri 
fenoi ct peopdc q fade aUc 9 pndpis auä:oatatc»et öid 
tur a nota c*i* fignü qe feribit notas* io c figna rerü agi 
tabilium ct gcllaru ct c;camTnaricc3 ipi9 rei in libro* , 
m t Auoitoe-facb v^^bocer* Jn iure oidtur iDc cui iuOe;c cau 
fam aliqua cxammäoo emitrit ct cxamTnariöc 3 ipi iuoid 
temittc0U‘Ct oidt ab auoioe iris: 
m t ©cammatoe*itcmauoitoequia caufam examfnat: 
m s ComifTariuS’iCiem quia caufa exammanoa fibi omitrit* 
f p litteta cxammatois’ban bdGff*nota cxcomuicari o m’l aU 
c nifi a qlib3 lidta omuionc ct legirimo actu fepario • 
& fpccialiter funt ouc cxcomuicariöcs Oe quib9 traefcat 
ccclcfia fc 3 maioe ct mmor Sxcomv.mcario maioe* c q fc 
pat a factam etiris ab mgreffu cccfic ct a omunioe fiDeli 
um-f3 examiario mmor c q fepat alique afacramerio cc- 
clcfic 1 vtta(^ illarÜGXccmüicatic mPigit qn3 a iure qn3 


(f ffoKu.ni ^ ^ . 7 

ab bolc 6t fic littcta c^comimicatcto c Kttcia autcntica 
‘coüncö fcnt^ä luDicis q? alicjs c^c6miiicat9 c;ci!lat * 
f p Cittcta abfoluüöi6*bati c«i tfcblad) b ric!f*c lirtcra 4 lu - 
öc?c aliquc pd9 cxcomumcacois vnicVo mncoato ab co 
Dc vrncVo Ubciat ct abfolm't ^ Jpota abfolwüo vt.btc 
accipit c aliau9 a vincFo c^coniunicatcislibeatio ^3 m 
tcroiäru rn ^oito c ^bibiüo oiaio;:,* ct Dicit ab iiitcroi 
CO is^iöc j?biberc qz p iiitcrDlctn fit pbibitio ouuttorü 
f p iLittcra tntcrDiän^cin vecfcblacb bricfF« oidt ifba f.i cjua 
in^y, aliquo loco piuia officia pbibct cclcbtari* 
f p Cittcta rcla;cariciö*ciu cntfcblacb bricF* dcif illa m q in 
öcx totaliter relaxat »io c oifloluit fefitiae ktciDiS:! v et 
deimr ala^o aö*i:)ct)inblucrc* 
f p JLittcra fentctic^an vrtcil bcicfoicit illc q tu cc Dubia iu 
Diciuui iuDida continfe* 

f p lententia vctcil ♦ Ju jpc Tito c oratio feripta ab tuDida 
fcDctiö orc jDlata orineno fap re Dubia DDcnat 5 c 3 vf ab 
folutione alteri^ ptis 6 t Didt fentcuda qi faifum io c tu 
teHcftru iuDiciij tcu:ii 6 * 

f p ILittem a}pellati 6 io^eiu 3 eus bdefF* c que cotiuct ^iioca 
tione ab tultriori iuDicc ao fupiocc* 
f t Afpcllatio»vert 3 c> 9 buug;- vctleus-ü 3 ^: ct D'dr ab aipello 
aO‘iD c caufam ab mfttud iuoice ao fupiorc iuoicc 
Ducere vcl Deferre- 

f p littcm reoDQ^uaceiö^du baut bdefF* oidt feripmta cou 
ftriugens alique c^ certio caufio aD roluticG3 Cebitoip-ct 
Didf a rcco^nofco is-io c cofi'tcoe* 
n 6 3ullruuicfitil- 3CU5 bricif -Ju ^ofi'to c littera ab aliqua 
pfoua autcuiice confer ipta fup tc aliqua ruibuens veri 
tatem-vn etiam Dicit ruftrümmtü ab iuUruo is* 
f p 6piftola* botfcbafrt brieff * c clomtio litteralis ab faiti 
pfbnc Directa* ct Didt ab epi iD c fupra 6: fcolou io cll 


miffio ö^fupica ^tcr aliquä caufain mittimi:* 
m 6 ^cqucftec fta-Fricg- g^ütce bcbaltcr auf tecbt^ c aliqufe 
Ul t ^quellet ftris* mip fibei t»6 Imgiofa comktif cofetua 
DO ao fiuem Hös et qui certatittbus meoiue fc mtcr 

*: pom'r* vri Diciit luriftc pouat ccs cum fcqucftro'imcc mi 

ebi ucc tibi Xxi fco vm' terdo comittatur* 

3tcm fcqucllcf c criam altquis q oifco?^6 padficat vul 
garitcr fcbio man* 

f p^cqucftia \)ccficncrin*focftrccondHatrtic* I 
m t Procutato?* m t Curato?* 
m t ‘Cuto?* vetwefet vf bcfcbirmct 

m 5©mDic9 m 6*^coiiom9 
m öjßunti9 bot* 

f p !Litcta brieff n 6 Autentfeum* glob briefF* 
f p Copia* abgefebrift* f p CTcbronavngefigeltbdcf 
n 6 protbocoUum* c'pn cutwoefFcn b?fcff* 
n 6 Citatorium »laD brieff 
n öProcuiatosium dnwePbriefF* , < 

m 6 £i bellus* c 5 >n anfptacb beieff* ^ V .f ( 

11 6 S^peäratoeium^ ein wart brief* ^ ^ 
f t Ammomtto*manb?iGf* i p Apoca*fant beiefF: 

De noib^ oig^m'tatu ecclenallicaru a oflFido^ eiufoe : 
m p Papa* bapft*qn3 fümit omumf et tune c ioc q? pfpif et 
vulgo fonat*pfafF :^3 p antbonoma 3 iä afpeopriat fum 
mo pfpitero:^ £t fic papa c epus eccFie fanii petri m 
vrbe romana pater et ons m oiuis negodjs oifponcöis 
et oidt a pape mterieäriöe* vn papa qi aDmiiabir*q? au 
te öidt papa qi paf patru*etbi »e et no opofitio*f 3 cano 
ludeinfoe ecclefie romane q funtcoUateales pape fc 3 af 
fiftenoo et confulcnoooicunt m t CaroiaF-caromal 
oidfacaroie q?fmit ianuanüquämouetmfi carooftt 
pndpiu mot^ita ppa e^ peicipio caroialiü et nö aliter 


(fffoliüm ^ Iwcvij* 

iiioucri Cietet m avouie tic jödjs pajcois* 

!ti p Pataarcba‘patriarcb*6ft arcbi cpus biiö aUo5 plutes 
vV falüm vnu fuflVagaticiini* ct oidi a parir grcce*i*pa 
tcr larinc*^ arcboö io c prtiic^pö^i princeps patrü-Jßo 
. . g?patriarcbc^coicunnlficpi qpfuntilliöoieb^qui 
bns oUm apH pfiierüt vt coftanrinopoli alc?:äoric CDar 
cuö cuägelifta patri aplfe Anriocbtc pctnis HcrofoU« 
tniö 3acobus*ct fcöm boc olim fucrut folu qtuo: patri== 
arcbc in 11160 fc3 Cöftanrinopolitan:^ alc^canorinus An 
riocbcuö ct bietoroUniitan9 ^0 qp arcbicps q b3 Tiib fc 
alios vd aliu arcbi c^s vV arcbtcpm ßbi fuffrajacos 
q non pccfunt iHis ccclcfi)s qb9 olim apPi pliicrut no x>\ 
cunt jpric patriatcbc P primates fc3 aqlcg^aifis dStan 
oefis ß>ituriccfis-f3 nüc iUi ctiä volunt fc patriarchas co^ 
muniter nun^ri co q? cu ipi fint arebiepi ct bnt fub fe 
alios arcbvcpoS‘Ct fic gcnctalitcr accipicoopatriatcba 
^nt mo vi)*patriarclx in osbe fc3 Cöftaünopolitan 9 * 
alc^anorinus* anri oebcus* bictofolimitan^ Aquilegeßs 
8;ranCcnfis ct ßitunicenßs* 

tri s Arebieps» crt3 bifcboflP*oidtur eps q di fit c^ fup all 
m s QDctropolitan^ os epos cccViaftica b3 cenfurä*^ oidt 
ab arcbos-i^priceps ct eps qi priceps c^^*ctDidt me 
tropolitanus a metropoli* vri metropoP duitas c ao c9 
menfurä cctcrc oifponümr fc3 vbi c arcbi cpat9* Jri me 
tropolitan^: io c ons fc3 arebieps ipi9 metropoP cuius 
auioritati ct ooftrinc cetcri epi funt fubicän ^lidtu 
DO enim torius peouiric ßbi comilfa eft^ 
m t primas aris:primat:^ ^ ^ • 

m sSpus bifeboff* eps cquicu fit facerDostedpitp bene 
m tprcful DicHoneabipoDuob 9 alijs* 
w tponüftx aftanribus auftodtatem* 
m tAntiftesftitis* m s Decanus teebantv 


m 6 Pcepofitus pjcpll f p Pccpofiüita propftc^; 
m ö Arcbit)iacotmö ect 3 cwangtlicc 
m s Arcbipü^fpittr* ctt 3 pricftcc 
in t Abba6»apt-c platue monacboi^i cuifoS oucntus ddgcö 
cos ct ce^rans ct mtcrptaf abbas pat in abbafilT a: ^ 
f p Abbatiffa* Sptiflin^c pi:clata monaliü eaföcm öiugcs 
tcgulans tn agenDis 

m 6 C&nacbus* niuncb*.|pric Didtur q fm tcgra 3 fanäi bn 
oiä:i vV coftittitiocs fup aODitas religione cerri oeoinis , 
6t öidt a mcno6*i* vnü ct icos cuftos qi vni^cu 
ftos fc3 fui ipius anic fingraris rcgratiuus*ct iii Dicitur 
f p COonacba*nun-c mllcc q f m teglam votu menaeba* 
ftdt obcDicüc caftitatis ct voluntaae pauptaris- 
f t COoinalis Didt a monos-i • vnu q^ vnicä ct fingularc dc 
bet baberc vita a fccVadbus aä:ibus fegeegata ■ 
momalis eil fonia confcctata ct fanärinioina DeDicata*ct 
Dicit a fanctimonia*i*faTiä:itatc vl Didt quäfi Taticla ct 
facrata monialis* 

CO p Ccnobica^flollcc niuncb*ct Didt anotnic cenobium 
ti 6 Ccnobiu-iDc^claullrü monacboeu vf moialiu » ct Didt 
a ccnon iomunc qe ibi boniies Debet viucre cotrunitcr 
ct De omm^vn vcr*^üt ccnobicc qbus c omuio vite 
in t pdoe vt bic fumtnit eft pcclat9 plati vices gerens i re 
ligiofo ouentu-ct fcDm boc c folum m^gencris* 
f p priodfla* 6ft mulier prelata vcl vices nmlicris prclatc 
gerens in religiofo cuentu* 

m s SarDianus*garDian*c platus fiatru mmoeü ciufDc DO - 
mus ipos Diriges in agcDis 6t eil nomai barbaru* ^ 
m t Cometatoe* f ometer* Didt q precll ; licui religiofo coü c 
tui fratru tcutuhico:?. vl frat:^^ fanäd iobis bofpitaV ic^ 
tofolimitani a foete Didf a omcDo as* put iDc c vt emit 
to is-qe füc pmiffioi alicjs oacoio emittit ct oinenDat: 


If fohum ^ ^ ^ , , , -kxxvnij*- 

I m t Cuftoc* fuftct'Matur cums oigmrati a pccdofc 

? ni . 5 Tbc3autari9* tcs ccckfic omimint fecuatiDe £t öidtur 
a cuftoDia c\z öeb 3 babc cuftooia drca rc3 cccVic ofctuä , 
036 ^gO tbc 5 auian 9 oidt a tbc 3 auro q? fcruat tbc 3 au 
tu GGcric* I cuftoö magtö ^alitcr c q tc5 qfcu 3 culloöit 
IW t Canto: »fingtr* c q oifpomt qo p quo6 ct qualiter in oi 
ninie lauoibuö folennitcr fit cantanou ct oidt a cano 
tn t Pcccento:*vo:finsct*oicitqmq6cancoiic ctTncboan . 

oum incboat^ct oicit a prctnio 16 * 
m t tucceto:- nacbriug^r-cquicatuaprccctoccTncboatu 
otinuat fucctneoo^ct oicit a fuccino fuccinis* 

,tn 6 ^colallic9*rcbulnidftcc*ccuiu6Dig”nitatiopctit j3uioc 

ce ooctorc fcolatibus littctalitcr in fbemaoiö ct ctia fcos. 
lalbcuo a »uni « nomc aoicäriuu fignifitat aliqo ao fcola 3 
ptinc6‘Ct oicifur a fcola fcolc- 

m 6 $anonicu6*fo:bcr:*c q iuo b3 in ccctta collcgirta pUti 
oam vV pfitiani accipicoi »et c nomc aoicä:iuu ut cano=* 

- nicu6 a*umd-ccgl'an6*ct oicit a canon gccccdo c ccgu 
la latinc q: certam tegfam vwcoi obfctuarc tcnctur* 
m 6 plcbänu5‘pfarrcr*cqui habet curaaia^jplcbiö in aliq 
patroebia oftitutc-ct oitit a plcbc- 
t m 6 ‘^iccplcbanuö gcfcl vcl vetwefee: oicit illc q plcbäm 
m 6 Icarius offidu in fc recipit c;ccrcenDü 6t oi dt vice . 
. plcbanuö q: vices pleb amTujplct •fco vicarius gcncia 
liter oicif q alieni ofFici j fibi omiffi actus in fc recipit c;c 
m t ^aaroos pticllet^oicit virfacrarnctu coe crcenoo3 
^ m t ^refpitcr podset fanguis^epi confetuans 6t oicif qi 
facta oans ct oocens verbo ootoic et c^ccmplo fancte 
vite prefpitcr quafi pbes alijo itcr^ct fc6m boc eft nomc 
latinum vcl oicicur a prefpicen grcce io dl fenio: latinc 
vii prefpitcr io fcm'o: non ^pter etatem feu feneftutem 
fco propter honorem ct oignitatem quä accepit pfpif 


(flrolmni* ^ ^ 

vocat apuD antiquos qmoa vocabant cpi ct pccfpitca 
m t D5>acon^ cwangißUec* cft vir at> Icgcnöuni cuangtliu 
fin 6 D^paconus ;cpi a poicanoum fccmoncm oiuniu ab cpi- 
m t Öyacöncs fcopo bcncoictus ct oidtur a o>pacon grccc 
m p Ccuita fo cft mniiftct laUnc q^ ficut faccroos habet 
confcctatcdta o^acon h3 cofcctaUonc mnnfttacc- fLcuita 
bl dt a lern q^ fiU) lern primo fiicrüt m o^acenos ofecrari 
» m 6 ^ub05>aconu5- cpifllct*oidtur vir ab epo confcctams 
f in p ^blcmta ao mllintcnoum aqua ct vmum fn cali 
ccm ct aö ofponenou bofliam 43 cucarillia confeeräoa 
^t oidtur fubö^pacon vcl fubo^^aconus a fub ct o^aco 
' ' iius quia fubiacct off ido o^iaconoeü ♦ oidtur fublcuita 

CO q? Clus ofFidü cft fub ofFido Icin-io c o^aconi* 

5 m s AcoUtus accolitvOidtur iftc qui ab epo poft benco{:=! 

• m 6 (pcrofciari9 ä:ionc rcccpit ofFidu prepamnoi lumia ct 
acccnOenoi ca qn Icgcnoum cft cuangcliu ct aicariftia 
’confccranoa tune enim lumma accenount AccoHtpgre 
cc i'o cft ccrofttarius laünc- 

Jm s ß)oftiariu5* bütcr* oidtur qui poft bneoiftionem ♦ 
rcccpit off idum ao mittenoi bonos a c^rcluOcnoi malos 
Ct oidtur ab boftio c\z habet offidum clauOenoi ct api 
enoi boftium ccclcficfiue templi: 

.m t Lcä:oe 4 cfet^ cft qui poft bencoictionc recipit offidu lc=: 
^ ' genoi m ccclla faem fcripta^ct oidtur a Icgcnoo* 

^m pS3:ordfta* befcbvocrcr* 

‘m t ^falmifta^pfalm lcfcr*oidtur iftc q redpit prima tonfu^ 
tarn clericalem c^ qua clericus cffidt ct reooit abiiis ao 
benefidum ccclcfiaftidl obUncoi* ct oidt a pfalniis quia 
b3 offidu Icgcnoi pfalmos ct verfus* 
trii sGlcrus* pfaffbrit* 

m 1 3am'toe ioem q? boftiarius 6t oidtur a ianua quia p ia 
nuä oigtios mttomitrit ct ioignos c?:cluoit ct mabilcs« 


(fJroHuni , ~ ^ ^ T 

m p’^'acrilla facriftc^: 
m öSDirnuö^nicfnccvclfitcbvoartcr^ 
tn 5 GDanfiotiariue mcßncc* 

CO p pccemita-c'^tifiOcUoidt qiai $ ainocc omio a cotiium Bo 
mmuiti cofo^rio fcqucftracur viuit m bcccmo rn lods 
ucftribus ct tnculüö ct oidtur ab b^remo* 

CO p Anatbodca-bimeUfcbci^^pcnultima j^oucta oidt aliqs 
\)d aliqua a fccularibus ticg^oci js fcpams vV fcpata ba ' 
bctiö drca celcllia ct öiuhia alTiouani cotcmplatiom* ct 
. t>idcur ab anado eil furfum ct cor cocofe ct tcnco C6* qi 
coc furfum tcuens vcl Didt ab ana * io c furfum ct corus 
quafi m fupno co^o poficuö p contemplationem* 
m s Gonuetfu5*conucrf s^iftlicbcc bruocr-in ^ofitoc ftatcr 
ccligiofuo qui quäuis non fit litteratus tarnen ^ amocc 
Oci reg^Vam certi oeatiöis eil pfeffus vt m ca Cco ct mo 
naebiö famulet St oidtur a coucctos edo* 
i f pCcnuctfa*gci(llidxfcbwllec*oidtforo?tri6rcligiofa: 
m 6 Jnclufuö’ f IcuPncf* oidtur ille q p amore oiumo alicut 
, loco paruo meluoit ibioc pafeenous ct nunquä ab tnOe J 
impetpetuum ^ceflurus St oidf ab mcluDo? cris* St in 
oidf beemelufa* « , , • > 

f p |nclufa-flcuPncdn-cU: mulier que pjo amocc oiumo^ali 
aii loco paruo niduoitur* 

([!Oc nommib9 oigmtatu fcailarium pfonaru^ ^ 
i CO t g^rmceps^farft'cll bomo babcs pdndpalc oommiü fup 
" alios St oidt quafi pdmatü tenetis St nota qp fcöm iu . 

ciftas tm ouo funt prmdpes intet boies apiane fioci fc3 
papa ct impatoe quoi^ vnus preeft* ct eft fummus i oz 
Ome cctlcfiaftice oi^nitatis fc3 papa Alter vero prccll» 
fummus in osome fcculari fc5 impato? S^ oi^s p^tet 
q^ epi abbates ouces ^ comites in ,|pde oicunt piicipes 
fccunoum iunllas» 

C'CoUum , ^ ^ 

\w P (|0.otT>i2cba*cll vnuö'foluö pcntccpebabens prindpatfi 
fup omncö alioö vt öcue oidf monarcba totme inunoi* 
& oicitut a monsMö c vtiü ct arcbo5*fe dl pdnceps" 

,«1 t dcfar^fc^fcc’cft fummus pdticcps onrnium ?cpiaiioaini 
JJmpato? m orörnc fcculan* Gt fdenoimi 9? cefar oh'm 
fuit jpdum nomc cumföa3 fumtni principis qui Dicebat 
cefar a ceoo is^cefum fu*quia Dc «fu ventris matris fuc 
c^cttabd^^t'vV oidt a ceoois-quia fomtcr alios m bello 
ccDebat vV qe ipc primo ceDebat io c pceDebat cefariu* 
vd di cefario natus fuit vd a cefos io dl dcpbas quia 
ipc fing^lari certamine Deuicit cUpbatcm ct quauis Cc 
lar olim fuerit ffdn nome cuiufDam impatoris romani • 
tn moDo quilib 3 impatoe romanus Dicitur cefar ficut au 
guftus ab augufto ^cd impatoe Dicit ab impo as*iD e 
peipere quia batet ali)s prccipcre^ 

\ f t Smpatrix f c^ferin- v;coe impatoris* 
jm t Rex* f umg *dl Dns aliuiius magne ;pumde fceptro et 
D^aDematc Decoratus ct Didt a rego is*cre* 
pn p Tettarcba-f umg liber an vicrtril eins teicbo-Didt pei 
ceps fup quarta parte tegm' • ficut berpDes folt tctmr^s 
cba gaUilce Grat aut gallilca qrta paes tegm' iuDcoeu 
Gt Didt a tetras iD c qtuoe ct arcbos iD dl princeps 
jm 0 ^irannus*wutricb*jRota q? pcmceps et timnnus com 
muniter DilFeru^Conucmut m boc q? vfer(5 ptecdl te« 
gno fubDito^ ’x>3 Differunt eo q? princeps pdl regno 
fuboito^ aD falutem comunem ^irannus aut aD fkuss 
tem fuam |priä ct famuloz^, fuoeum in quo:^^ jjfpcrifa« 
te fpedalitcr Delcftat: vii ver* princeps lege tegit po== 
pulum fine lege timnnus* 

m t ^aro *banct berr bete* e Dns terte graDis et fortis ^ 

^ tn po^nria forari 6r ^idtur a bate gtccc q6 dl gmnDe 
vel foete latine* 


! 


^ ^ ^ Um* 

] m t bcrt3og^* vt bic fummtt -eil bm maq;tK p:ouhidc 
non babens alique fupiorc fc irifi rcgi^ni oiettur a cu 
coiVqjfuoöfuboitooDudt f p t&idna*v?cc 2 Ducis» 
jim t J^ccree crü-lano^ berj^j^a't crio*mcoia co:repta i ob 
Uquiö m fingl'ari numero non e(l tn vfu f} m plutali 6t 
funt ^ceces ^dc lapioes Oe muro quafi capita pmmai 
tes ao fujpoetanou trabes traouebao et p ofcqueiis coi 
fidum totum ipi 9 oom9 ^oicunt a ^ccoo ts^vnOe’ pro^ 
ccccs quafi peoceöee quia ante peoceount 6t tranfumi 
tur ao figmficanoü oommos terrarum q: ccterc pmmet 
mulutuomc et qoammo fublcuät i pius mif crias all j 

volunt q? oni terraru oicant jDceres quafi peoail a caric 
\ m t €omc6»gtaff ♦ vt accipit m ^gDofito eil io e immuöiüa 
nome oi{ymtatie q iuafoiä:i6c3 b3 fup Oetermmata pte 
proumcie ao premeiioü malos 6t oicitur a como as*i*> 
ccfplenOecc qe fplcnoious eil quä nomie quä bonore- ' 
^ f p ComitifTa» greif m*v?:o: comitis*6t fcictioum q? oiuerfa 
' " funt noia comitu que oiucrfi'fi^nycöm oiucefitate iu^: 
' tifoiftiois et Dignitatis velfrom ipam Denominationem 
Ipco^ Dmctfam verbigtatia vt mfm* 

Im 6 palatinus *pfalt3 gtaff 6t Dicuntur a palatio quia peo =2 
^ ' pria babent palatia.* 

[m 6|Lantgrauius4antgrafF*tra9:uma vulgad* 
im öburgtaui^ burcf gtaff* ‘ 

ni s^arepgrauius* marcfgtalf*tmä:a a vulgari tb^utu« 
I m tpDarcbioom's* m'co: 

! m t S>enatoe*r6mifcbec ricb^*ell «9:0: inttaneus poguli 
romani 6t Didf a fenosdo c fenfus quia feufatus et pm 
Dens Debet efle.. 

;m q Renatus oidt multituDo Dmgentiu popülu romanoeus 
Didf fenatus et quilib 3 De illa multituDic Dicit fenatoj: ^ 
. m t Dictatoe*r6mifcbcr bcre*Diä:atorcs olim Dicebant qoa 


\ 


CTfolmm* , _ ^ ^ 

feonotati' TU vtbc roniaMÄ quafi pnnctpcs ct pceptotcs • 
ct mr\t ouo ptcdpui Cluc^um vnus prcfuit i'pi vrbi ct 
loco mtdnfccuö Alter •>otzo^x> boftco c;cttatic9 be^a gc 
‘ rebat ct {;c ponn^cuie ct mlius fiicrunt m fff öiäratoccs 
■ ;f p ©ictatuiu erat oisnita5Diä:^o:^ctfi»it locus oigm'ta 
tis imptaUs & Oicebantur oiäratetes eja oiä:abaut ct 

f l ocomabant aroua uejoda romatiocum ct DÄata 
ötiarum gcccuftom Ccmanoabät* 

-m 6 X^ribunus* ft^r mdftet* 
m t ^öulis* gotsbauP wartcr^ 
in ti^ceto:* mo:t achter ootdebte^ 
im tÄulb^ Hag^riebter* 
i m 6 Acuocatus vogt* 

^ m s ©cultetus fcbultbcis* 

m t^onfiillie* tatgebv 
^m 6 ^cabmus ^ 3 un!rtmaifl:et ^l feb^en* 
im 0 CDagiftcc dämm •burgtrmdftcc* ddtur qu{ maio^ eff m 
tcr duc 0 efufeem opW vV dmtads* 
s Prcft^sdöem vcl vogt* vf pc oic ftat bcuolhai ift*oi 
dtur cui duitas vP iuoidu m duitate a t>no omittitur qü 
tjns p fc non vult nee pottft juoidjs interne ct oidmr 
a prefido is^qt alijs ^df ct Reornatur* 

■ m s ^agiftet milicuni. rittet mdftct vP baupt man* oidt 
4m ö Capatancus quiprccftomm milidcalicttmsonitcni 
poraP • Capatancuö iöem quia ipe caput prmdpalc re- 
fpcä:ualioeum* 

{m p fcatmpa 4an t vogt* c ex auftoritatt pfcft 9 vP rector 
" al(c9 jDuidc vP citaüs* et öidt qi fetis patus ao exeque 

c>ü manoatu fui pridpis qntii apuo nos gt iDuo no pl^ 
\>ifitat apuD perfenas quä apuo ncs^ 

^ m s (tOagiftec aide • hoff mdftct* oidt q prccft illis q pfunt 
in curia aliadus prmdpis vcl prelad* 


(f Colium ' \xxxx\* 

m t Ambafiato: colct bot‘c{llc3;a(U5 vcl prindpiö m ar:*: 
m sApocrifariuö ouis ucc^ocijs* 
m p CiUarcba*taufcntcr bcrj'Oicitur prmccpo fup millc* Gt 
oicitur a cik gtcca fijura que figtiificat miDc ^ arcbcs 
io cd ptmcepö qi princeps fup millc* 
m t Centurio ‘bunO^rterberj* 
tu tDccurio* 3 cbcnticrbcr 2 * 

CO t CCilcö militiö*rittcc Des ftceit3*aKqn oicit bo aliquali U 
bertari Donatp no q? fit liber fco c}? no feruiat Doniio fuo 
in vilibuo opibus nec oanoo pcccum'am feo fctuicoo ei 
1^. DeftnDenoo patriam in armis Gt oiritur milcs quia olim 
fiicrüt folum milites in numero vcl oidt a millc qe olim 
fS cx mille vix vnus degebat Griä eft nomc ofFicij Gt tue 
milcs Didt quilibet bomo bellids actibus intenDens* 

CO t Gques iris* reutcr^pcnulttma coerepta in obliquis qn3 c 
^ nomen aftus Gt oidt omis illc qui ein feffee cqui vt al 
, tcrius quaorupcDis vulgariter rittet Quanoo^^ cd no^ 
' men Dignitaüs vulgarit rittcr- ct oidt ab cquus a ftc- 
m . t Cluidsiüs* romifeber rittet* prinio mö ioc cd quenria 
bada*fcöo moDo ioem c q? milcs ct fcDa fignificaüo 
tvaä:a c a prima qe milites femp olim inceffevut badiati 
t ^iroonis* newer rittet Gd qui coepc robudus ct mctc 
. fbds bellids tebus quafi nouis ct pulcbds mtenoit et 
oimicanoo confligit* vcl oidf nou 9 milcs nouit i milida 
ti s ^idniü-Didt prirnii tepus vl* mitiü militic* clcftus * 
m 6 ' 5 'tipenDarius* folDncr*cd qui dipenoiü ct metccoc red 
pit ^ belli labore*ctDidtadipe}ioio: 
n s ^ripenDium*folD*cR: mctces b:llids militibus cquali pö 
Derc oidributa: 

m t Cenro:*crtc5>let*ed iuDcx ct jpric iuoitat Cc moribus ct 


m 


m 


cos coerigit'Ct oidt a edeo cs^q^ not dacucre ^ iuoicatc 
s ^:nafcalc9 marfebaUF* c qui immeoiatc fub pvmdpc 


C'ffoUum ^ ^ ^ IxOTcij^ 

m öQDarfcalcuö ^ItitotusTn tcrtaprrndpisoea^ofepu 
blids ct folcnmbus ct p quos ct qualiter oaoiuat et 
fpomt^et Didcur a fenos^io eft fenfus et calleo es* quafi 
fetifatuö et calKc>9^et alio uoie oidt a vr^ari marfcalc^* 
m p pnicenia*furfl:€u febatef • oidt qui ccmit ödFectum xi 
ftualiu et fujplet oitebctiüb9 ao menfam 6t oidt a pi 
[ua gtKce 10 eil famee latine et cemo is* qi pruä ct famc 
w sPdmiccrmsobriftetfametcr.^u^ofitooicit temes 
fummuö camctari9 alicuius priudpis* ct fcom baue fig 
itificaUoc3 oidt a prini 9 ct curia ^i primus tu curia* 
m s Camerarius famcrcr^oidf illeqe?cofFidob 3 cuftooire 
cametum fupioris €t oidtur a camcia» 
f p Canieraria*v;ro 2 camerarij* 
m 6 Callcllarius*burcf bcrj^GIl m babitator callelli* ct oi 
m sCafteBauus dtur a caftello* ^ 
m sOpioauus* 

lu t A{paritoe*buttel*vcl veevbcl: 
m t pccco*icem* 6ft qui Oecrcta prindpis vcl iuoids fup 
genpis et obmitteuois agilibus Denundat fuboitis ct p 
oidt ct coram iuoice iubet pacece dtatos: 
m t’^augo* Icut veef auffet* 

‘ noibus fi gnificäribus ooiriocs boim 

m 6 5)cruus* Fnccbt* oidtur ille qui alterius gratia eft viuit 
et opatur 6t oidtur a fetuoas* quia olim m bcllo' capri 
cü iure pofTeut oedoi fetuabaut ct Bebaut feeui 3oeo oi 
dtur a fecuauoo licet quioä oicaut mooo ferui qe talim 
uou fueruut fetuati ^uOe ferua mulier talis* 
f p ^ctua c mulier que altcri9 gratia e io eft viuit ct opat 
a alio uoic oidf ancilla 

f p Andlla*magt c'^gin v^b 6t oidt ab au io c dreu et dl 
leo * io c moueo qz drm circa mouet ao fccuienou xV oi 
dmr ancilla ab ancon grecc*io c curuu latie qe mcuruat 


(pColmni ^ ^ ' lx:5cxx{)- 

ao voluntate One fuc vulg-antcr e> 9 n vn& magt* 
If P ‘^ctna-cDlc niagt vcl fnab-vmia eil famro vlTamraq 
vel que di Uberis oom^ nutrit Gt oicit a vemo as*iöc 
. fplcnOeo qe pre alijs feruienübus ccfpleiitct s>V oiUglt * 
fcD tu veena ponit jp quodiq^ faml^o vcl famVa pücre - 
et agiUtcr feruienre Gt fni buguirioc 3 oicit a vetno as 
qe vecnat-i-fpleutet i oomo pulcbrimoic vc(liu*in oi 
. mriiurim vetnula ftritcr vemaeVa rii cooe fenfu* Gt bic 
liti 9 ‘^ccnaailus lOem feruus nobiKs* 
jm 6lLiber*fi:e^-okit q {plus gtatta c-i-viuit et opat- Gt oi 
^ eit a Ubero as-i^abfoluctc q? abfolut 9 c a vmeVo fmiim 
ti5 €t fic ^eie olcif Uber q nafus c Oe Ubero matrionio 
et oico ex Ubero matrionio ni ex Ubero et ancilla orri-fec 
uüis funt ooiriois femp eni qui nafeit Oetcrioria penüs 
fequit flatu Gt a Uber oiett Ubereuo* 
m sliberms gemachter frc>p‘ Ubertus oicit quafi Uberatus 
m s GOanumiffus a iugo fermtuüs CDanumilTus oic i t a ma 
m 9 CöUbertus 4nu mitto is^q? figm'ficat alicui q eil fub po 
tellatc nollra oare potcllatc vt Oe fc ‘i fuis cebus agat 
qö voluerit Golibert^ oicit quafi cu alio factus Ubertus 
et a libertus oicifUberttn 9 * * : ; 

m 9 Libertinus fiU^ Uberti^ct oicit qi Oe Ubero nat9 - et ergo 
tlis 0200 prio c fcruus^fcöo Ubert9 q Oe feruo faä:9 c h == 
ber*tercio libertinus fiU 9 Uberti ♦ qrto eil fili9 Ubertim' et 
V illc iam fimpliciter oicit Uber* 

) (§ t |lobiP:eolcc‘Oicit q mo2ib9c gne*i-moeib9 fuis-ct gne 
fuo:^^ petü oigne ognofeit et notat fc3 c9 nome et gcn9 
cognofcif*etfc6m vulgares nobff oicit illc q^fpteroi- . 
uicias antiqs m fpfoc nobiV et Famofus*? fc6m cei veri 
täte nobilis oicit illc q ^fl^tcr excellentia fua:^ virtutum 
Oeberct efTe nobilis quafi n5 vilis etbi-e et n5 copofitio* 
CO t Jllullris* bocbgeboener^figficat fccularis oignitaris al 


Oolutm* , , ,, 

rifTimurn ftätu-oimoit enitii Harns tiobiUü gfonarü fccu 
larium q: primi oicanf lUufttcs* 

CO 1 6 /Xpcä:abiltG‘ von alter vool gebo^n-ct c mcDÜis fco fiU 
m s (^lariffimus ourcblcucbrigeftcc*Gt ucllris eft vlrim?- 
: fiequioem ccgi'a j:)fapiafunt narioidmeur* 

(Tpe nommibus pjofenionum* 

|m 6 Juteus • iuo-oicit ille q le^ mo>pli ao Httcra tenet fc 
m sßcbccus dreiidoenoo et aha legalia fadenoo* et oirit 
im 6 ^ctp9 pi* a iuoa filio ^acob a quo iuOci primo ta^Cs: 
, runt originem 6r oidf bcbccus ab beber nepotc^cm a 
quo fimilitcr orü funt* vn primo oicebant bebtei ab bc 
. btcc €t pollea iuoci a iuoa ^eo verpus jpric c mcoi9 

«« #/«. «a 1 


poileriora et obpeobrium fempiternum Oeoit dsv Jßam 
fingulis anm's m crudfidone oni emittunt fanguie 3 p w 
^ pofteriora que tii remouenöo vettut p pooicc eo oigi^s 
to €t in ille oigitus c verpus qi vccrcus pooice* vn ao 
buc ille Digit 9 m obpeobriü onoif iuOcis que ft alicui iu 
Oeo oftenOeris nunquä poftca tc oiligit* St iii c q? vec 
pus quanoO(^ ponit peo iuOeo* 
m s luoaifmusriuoifcbdt-c ritus vP ofuctuDO vel geiisiuöc 
f ppmagoga o^u et oidt a tuoa Smagogac locus oiui 
r* HO culcui Oeputat 9 Pm ritu iuOeo:^ vel ipa mulrimoo iu ^ 
' Ocoru Gt oidt a fin*i*con et gogos ouärio* ioouä:io*i* 
i co t Cpcntilis c qui nee drdidoit vt cogeegario iuoeo^i* 
1 m s ßagan9 iuOcus nec baptifat vt xpian9*ct oidt gentiP 
m . 6 ^armeenus qi gcm't9 talis c \2 talis c qualis c gerntus 
m.stfarbatus vulgariter bdoen ^^co;cpianusnon 
manct talis qualis ftiit genitus cfua eft bapri3atus fimi 
liter JuOcus mutatur quia drcumcioitur Paganus pro^ 
prie ioem eil q? villanus: Gc oidtur a pagus grece • 
io eil villa larin: Gt ejuia quioem bomics qui nec lege* 


([TiFolmm ^ . . , . . . 

' (tOo^fi fecuätit ncc ?cpm aoorat tio mbabitat citatcs ß 
I p plana campo:^ viuunt tc pafcufe trce vocamus pa= 
granos ^3 farmccnus Oicit a prima fuc babitariois vd 
okit fata^cmis-io eft Oc facta gcmcus qz fanacem' Oc 
fata Dicunt gcm'ri vV Dicit fidg^nus qz fcDm quofDa 3 ^ 
origine firo:^ Dicuntur geniti* 

^m' 6 tbagamTmu3*briDcnfcbafFt*cll ritus vcl mos vd colle 
drio pagan02um*ct Dicitur a pagano ct mos oris* 
m 6 Criftianus criften ♦ Dicit ?:pm imitans ct crcDcns i^ 
m p Criftola veru Deu ct boic 3 *ct Dicit a ß ;cpicola Di 
^ cit quafi xpm colens* 

m s Crilriaitifmus* criftenbrit*io c ailt 9 vcl ritus ^cpianoi^x 
f p ^cePia €ccVia c multituDo boim ;cpiano^ vP p vna 
Dctcrmiata puicia ollituta vP ctia p totu munou Diftri=s 
buta interpretat etiam gtece*:ouocatio latine: 

(["De nominibus colleft:iuis bommu* 

^ f t ®cns*lanDe 5 volcf^J^ota q? Differctia c mt gente ct po 
’ pulum*gcs c multituDO boim tn vna ^umcia collcdro:^ 

' fic m afia vP grccia c ges ct Dicit ges a gigncDo qz ab 
vno gignete trabit origine |pPus e multituDO boim 
m vna citate viuctiu ciiDc legibus rcgPata 4t fic m fpi 
' ta vel m augufta c fpPs ct no ges* ct Dicit a polis*i*ci 
uitas latine qz c multituDo boim m vna citate collcfta# 
vulgant Hat volcf *^cetca f cicDu q? Drna c inter popu 
' Ium plebe ct vPg9 qz fpPs c coUedrio tä nobiliu qm ig 
nobiliu cj9De citatis c*plcbs e colledrio boim i citate De 
getiu et no biitiu olficia Dignitatu-cin gemein volcf »ct 
^ Dicit qi polcps a poP gtcce*i*pPalitas latine qz plures 
no biites Dignitatu officia* vP oicif a pleo es qe plet*i* 

• replet citate ^3 valgus vulgariter boucl volcf* 
m s *^lgus*c multifuDo boim viliu ct mic vtetiii roc* ct Di 
'dtur a volo*i*ago qz quif^ agit quio vult vel potius 


"^3 


CColi'am Ixxrxiüj* 

agit ao fc q6 vult inipcfu pafKoml vU aliter pc teft d 
ftrngui vt populuö oicat coUcario nobilium ciuFocm d 
uitatiö-ct plebö coücä^o mcoio: 5 i ciufoc duitatio*^ vul 
guscollccHo ignobiliu Giufocm duitatis j£t nora c\j pd 
‘ fdanuö oidt q? vulgue tä ma-g.qm fe-^-mucnit-ct illc 
ablatiu9 vu%o pomt aoicfe'ualit vt vVgo pidt-i»>ii 
9 vcl p vuluu fiue vulgariter* 
f p Turba fcbar vcl mcugin *e multituoo Ix>im ogrcgata 
f p Turma Gtoidtaturboomö*q6figmficat vcutüvcbc 
m ö Cjecus mentcr omotu qe mrba ao mooü turbim's vcl: 5 c 
mciitcr ct impcmcre niceoit ao bellum • et a turba oic:t 
mrma ct c ffdc multimoo triginta equitii fic ala e mul=s 
timoo triginta pcoitü Cet 9 oidf quafi coctus a coeo is* 
irc*iö c coiungi vV ogregari coaounari vl' cuemte quia 
ibi plures bommes cogregari* 

]; f t Condo*cin 3efamcn geruftc mcugin*eft nmltimoo boim 
^ couocata ®t oidt a cotio is-ire-i-ouocace* 


h 


q ^eadtuö geo:riGt3 ber 3U Oem llreit* eft bemmü multi 
s (Euneus tuoo ao Uborc belli vcl alteri9 opis aounata 
q Adßö Gt oidt ab c^crcco cs*Cunc9 tria fignificat*pd^ 
f p Ala le mo c multituöo militü oeoiato:^ ao pugnä a oi 
f t j^balä^ gis dt qi concus a coeo is*qe ameo cocilt ocs 
muitos* Sbc6o mö c inlbrumcntü ferreü vE ligneu accu 
tu ao fdnocou li^ea vulg»fpc^Oel vE weef -et oidt a 
V coeo iö-q: coit »Terdo mo tranfumit ao fignificanoum 
qnoä fpem pais bntis figurä accuta fiait ccne9 quo fei 
r ount ligna* Ades tria fignificat*prio mo e accume feri 
vcl cultelli vV lade et oidt ab accuo is*Tnnrilmir ctiä 


P pugna militari fub accuta figuta ao pugnä oifpo(?ta 
ct ppata "^^räfummit ctiä p mtcriorc virtute pceptiiia 
ipi9 ocK Al-’l^*clpde c mcbril vclatiP aialio latcmle p 
roedonarc bucbiloboini £t oidt ab alo ic-o? mctütc 


(fffolmm 

ala aufe alit pullos Tuos ala oicit ps pilofa iub bxä 

cbijö que alio uomic Dicicut a llcHa ^dä ala oidr nmlti' 
tuoo cquitu ao pu^na oifpofita ao moöüm ale: 

I f t l&balan^ gi5:cttani lOe ell q? turba* 

Jf p f alaugra xxxm balla* vii vcc*oiff ciicntiaKs* aiitc pbala 3 
^ fietata phalanx fajerc phalangam 
f p g)bala U*61l turris vi' pugnaculum vF mumftb ante d 
(TDc nommibus quorunoa egricuDtnum * uiratem: 
jf q Calmdcö*Fdm*c priuario pilo:^ capitis • et oidtur a cal 
uns a-um Ao cil crini bus priuatus* 

[f q Caniucc* gratam *c Oe albario capilloeu c;c virio rencftu 
ris oidtur a canus a* um» qö fignificat illum cuius cri 

nes m femo Oc albantur 

f p ^mea*gtmt @11 fcabies capitis ♦ et cidt quafi tenea a 
teneo cs*quia tenet caput* 

f q ^abics»tauo c immunoa et pellio vlcetatus» @t oidt a 
fcabo is »io e fricate qr fcabiofi fccqucntcr Iricant* 
f t Prurigo inis -f rat 3 ung» @11 fricatio q fit circa fupSeiem 
oiris fenfu ta8:us peepta gc bumore felfeomis 6: oidt 
prurigo qi p vrigo is»qc p vrit io ell atOet coepus: 
if p *^3riole-vrrd?lccbt:runt apoilcmata pua m cute @t oi^: 
cuntur variole ci varie leOentes qe m cute oiuerfas par , 
tes occupant apoftemaoo a infidenoo e^ fangumis coc 
f p pufcula*blettet[m *e mfupfide airis praui bu^ ruprioe* 
A moris coUedrio metrioa et albefeens @t oidf apus io c 
putccoo»vnOe pufcula io ell paruo putreoo* 

. f t lentigo * rofem* ell inter cutanea macula fadei fimilans 
gtamini lentis @t qn 3 fit Oe colcra aoulla @t qn3 Oc ca 
bre folis*ct oidt a lente qe babet figuiam lentis: 

^ f t ^ecpigo nec veiP*funt Oe genere fcabici funt em'm mfe 
[ f t $mpti go ftiones curis ftoalioe et imtnunOe magnum 
^ ^t lacum fpadum occupates Seo oifFcnint quia ferpigo 


I 


f 

f 


’v; 


(p(rolmmt , . 

' eil rubor cutis cu c?: llaiitia pufeulatu 0 t oidt ferpigo 
vd feepenoo a fccpcoo q: ferpit p mcmbia P imperiqo 
cd fcabics ficca ^lumens cu afpedtate a rotunoiratc fbr 
nic*ct Didt ab impeto io^qs mebra impetit et muaoit* 
t ^erpcoouOcm* 

p ®Do:pbca-mifel glcicb^cft feoario cutis maculofa feu ma 
culis oi(lniä:a et n5 continua ipam cutem mutens tranf 
fbemans Oeftoans et c?c afpans ao fitifuoic 3 Icpeofo^-ct 
oidt a mo^pbos ^rcce io e tmnfmutatiolatinc q: p eam 
mutat coloe natalis m no natalem 0 t fdmoü q? io qöc 
morpbca in cute eil lepm in carne a cafa moepbee c^au 
fa Icpccnifi q? caufc lepre funt ^llinoiotes et Ibetiotcs* 

I n t Reuma* bauptflup*cll fiux 9 bumo:^ tuentiü a capite ao 
partes fubicä:asct vidnas 0 t fecunoum meoicos oidt 
quafi mens materia* 

m sCPatbarrus catbarus*eftfluoeteumee?ctiarib 9 qmou 
m oßtancus ao fauces venerit bmneus vocatur* 0 t nota 
p Cori 3 a ttes fpedes famofe rcumatis Cfeitbarr 9 branc 9 * 
Goeba- 3)um fluit ao peä :9 oidt catbarrus vulgariter 
fluP 3 Ü Oer brull-ve! fdDnuOer* ^eo oum ao fauces pet^ 
uenerit oidmr btancus vulg^ariter RuP m Oer feien ^eo 
quanoo ao nares oidtur cori 3 a* vulgariter fiuP 311 6 nef* 
^nOe vetfus* Ao fauces btancus ao narcs oico cori 3 a ♦ 
% fluit ao peärus oicatur ceuma catbarrus '^amen ca 
tbarrus quanoo^ fimplidter pomfur peo fuo genere fcj 
licet rcuma fic ornms flu^s reumaticus vnOc di^ ßuat 
fiue tx mare fiue tx coHofiue aure large oidtur ca s: 


f 


f 

f 


tbaru 
p ® anoula r rüp veioergeno vnrefn teil caiuncula oi m^ 
p ^cropbula flariorie fui e^crefeens-e fdenou q? glanou 
Ic et fcropbule funt fepata a moebo in quo (lant et in - 
uolutc in ccoptorio P aöbcrcut'aiti vt oiamt meoid • 


V 


\r. 


1 1 

Sä 

i:;»' 


i, 


€t DICK a glan?« (^ia p:iniMiafclt fub figrufci glanofe 
®co fcropbula oicttur a fcvopba quia fcropbc babiiii=: 
oantfcropbaHö* 

i f t^ccttgo* fcbwmtcbvcm'göcftpalTiofcnruoCO 
* ni c| ^celTuö vigilic munis q fadt boic 3 cteöcte oiSta mo 
f q ^»tbomia ucri in gimm £t oidt quafi vcttcnsm 
*' girum vt pucri moucnf aliqiiäDo £t qn aliquis vitcc 
nubes vcl molas vcl rotas vl’ aqua foetircr moucn cre 
wt fe moucri cum ilKs ct ioeo opoetct q? fcOeat nc caoar 
E wfTus vigilic JlSota vigilia cft abftmciitia a fomno q 
Dam naturalis vocatur ct vocatur c,x gcllio fomni quc < 
Dam cxtm natutam quc fit cx nimio motu ccrcbri vcl ex 
ficcitatc vcl cx calore 6t qii} cft moebus p fc^ctqnoc^ 
^ cft acccDcns morbi ficut ftbris vV frenefis €t fcDm q? 
cft morbus pet fc multas habet caufas vt Didtur m me 
Dicina ^CD fcotbomiaicft paffio fenfus omunis qua pa 
dens fc crcoit viDerc mufeas ct Didt a fcotos ct viDere 
ct mias mufca quafi vifio mufcaru3 (Taufe aut funt bti 
mores ct vapores co erupti ct tenebrofi potiffimc exifte 
tes m anteriori parte cerebri* 6t vemt aliqii talis va - 
poe a ftomacbo aliquanDO ab alijs partibus ct aliquan 
DO a caufa priuata in capite jpota q? fcotl^mia ver ^ 
tigo valDe coucm'unt qe ambo funt coeruptiua vifus ct 
fubito afparent padentibus oinia quafi volubilia ct nc 
bulofa fiue tenebrofa 6t caDem cft caufa caDicalis am == 
bo^ fc 5 fumus penetrans intcrioccm partem cerebri* vii 
fpirims vifibilcs pturbant jj^ta g» fcotbomia ct vetri^ 
go Differunt quia fcotbomia fit De grolfioei fiimo ftabi 
li ct fixo*vnDe fpiritus vifibilis pftS:c ao pupiöam penc 
ttace non potcft*iDeo fit ibi vifus coeruptela ^cd vciti 
go fit De mmo fubti'Hori qui in girum verritur vcl vol ^ 
m sJLctargus fcblaffcuDc totfucbt*6ft moebus q uitur* 


CCclmm _ , Ixxxrcy 

jf p tctargia fadt bomnKtn omtriu oblmifd ct Do:niic?ic>o 
mori €t Didtur a Ictl^oö gccce io cfl obliiuo latinc qiiia 
mDudtobliuioncm* 

f p ApolcMa oiG fallciiö fucbt * 05 Fallcsiö vccc Apo 
m 5 Ct)OGb 9 caouc 9 Ic^a eil paflio cerebri auftrcns fe«ifu 3 
f p Gpilenria et motum coepio repete ^tcr opilaüo 

f p Cataplw nem oügetite m veutdadio cerebd ct 

f p Atiale^cia mcatibuo fpidcuo faifibilio q mcüui q 
^bibet ttanfitü virtutu feiifuo' et motuo:et oidt apclc^aa 
a po q 6 notat au 3 :mctu ct mtenüoncm ct ple^uo quafi 
multa phyxo io eft toemeutil Tue crudatuo ct pena* £t 
1 alio nomie oidcur inoebuo caoucuo qe fadr padeiitc ca 
oerefupterram QEr fc 6 m nKoicoo treo funt fpedeo apo== • 
le?de feu moebi caoud fc 3 ^pilctiüa catap!e:^ia ct anale - 
■ ;cia quia qn 3 apole^ia vel moebuo caoucuo eil Oc caiifa 
pduata in capite tunc vocat epilßiüa oidtur ab epi 
io eft fupra et leoo i 6 ‘quafi lefio partium fupioeum fei !3 
\ capitio 'iPGO quanooqj c Oc mateda vcninitc a peOe vcl 
a poUicc vV ab alia patte coepio c;ccepto ftomacbo tüc 
vocatur cacapleda* 3t Oe ifta fpede oidt bali^y vioit 
quenoä fedptore Oe euiue btaebio te^vtro afeeuoebat fo 
muo vel vapoe Fdgio 9 ao caput ct tune caOebat j 
babuit paroxifmum cpilentie quia Oe vapore malo afee 
Oente ao caput Oe membdo fit illa fccunoa fpedeo caou 
d morbi- oidtur cataplexia a carba qo notat 
mcfitum vcl mtentionem ct leoo io* quafi mtcnFa et ma^ 
gna lefio: ^co quanoo(^apoleda vcl morbuo caoucuo 
' eft Oe mateda veniente a ftomacbo ao caput et cccn = 
ra 3t ioco fiunt in eio moebi dreuitienio oidt Aui- 
cenna* ^liI oicunt quoo Apolexia neu fit genuo Scco 
fpedeo moebi caoud 6 t fecunoum boc funt quatuor fpe 
I deo moebi caoud fdlicet apclexia-cataplcAia *ar.akMa • 


cpttenüa Pm itlos cd oiff ct^nria mrcr apolc>:iä ct c:^ 
pilenttam quia apolcxia fit qn onics nicatus ccrcbri opi 
lantur oplcrc ^cd cpile»iti'a fit qn quibiifoam meatibus 
acdöic noaimmmm ^tcr qö ofpilantiir coplctG«f 3 no co 
plctc fl: ter boc l apole^ia pa 3 :i fmi funt longi bic vc 
ro btcucs ct apolexatus iacet qi moemus Du pungit no 
feiitit ct ftcftit fiuc fomno ♦ 

: f p QDania^vnfmn-c alienatio fane meutis 6t Dielt a maeba. 

bim gcccc-iD c mfama latine q: faclt bommc mfamtc* 
\m 6 CK^aniatiis a*um*iDeni mfanus» c fl^rie iüe q o|pnnomb9 
errands aliquibuo fitmus aDbetct et abeis nequit auel 
li verbigmtia aliquis crcDit fe non babete caput ct ab 
boc opmionc n on poteft Dud * 

, f t IFtcnefis* tobfucbt*fcDm mcDicos c apeftema cctcbd in 
iratuni vel inflammatio bumoeum drea cccebtum vel dl 
infirmitas moucns aD mfamam ct fiirorcm St qijaDO<^ 
dl morbus p fe quanDo^ aedDens altcdus moebi^ct di 
dtur a ftenos grecc iD c mms latine qe frenefis c impcs 
Dimcfitu meutis 6t in freneticus ♦ 
p ©tbalima* augcnfcbvoer^efl: apodematio ceterioris pel 
^ Halle oculi oculum calefadcns ct bumocem rcplcns^apo 
demantur eirim ocli fiait cetem membta corporis 6t di 
dt ab ob*i»cotra a tbalmüri *ocPs qi moebus otm oePos 
)f t ti pituDo *ai]gcn f!uP ♦ c vitium oculoeum qo bumore De 

flüente fit et ce cerebri mfiifionc bumoeu palpebro 

forcs ceidunt ft Didtur lifpus a*um: 

"(m s |Li jpus cd cuius ocli cotinuus fiuunt bumoribus:ct opo 
nimr lifpus a liquo: ct pus io e putriDu liquore p ocu=: 

> los emittunt liipi* 

f t J)aralifis* pctlis* pcnultima co:repta c »loebus p quem 
co:pus vcl aliqua ps coepis Dedruitur ab opaüöe ien 
fus et motuS’Ct Didtur a pam iD crc et lifis fqlurio quafi 


vr 


(f Colium . 

tcfcluüo mcbto:^‘Ctcoponit patalifie a gs ct Icfio- 
galifisqfilcfio güö:qa aliqiloolcoitur mcoictasco^piea 
capitc vf(5 ao pcOesct pe^oit Icquda ctpetaliöcaf luig; 
s ua*vl' fm totu* vcl Pm pattc*ct ifta \)Ocat galifis virluct 
•i faliöv /^liquäoo palmcatur Imgua tm vcl bradoi ü rantu3 

vcl manuö ttiivvcl Digitus tm^vcl ribia* vl' pars* vV V119 
aröculp pcDis- ct ifta Didtur galifis particulacis 
f^p J)qumauda vrd^'iüoulft Der cumor vV mRatiom 

tcrioas mcatus ipft9 guttuds* vn Didt galictias-S^i moz 
bus ni gula venerit a inflatione fui fpirit9 tenuit fquinä 
tia iD cfulfocatio vecaDa crit-^t eft: palTto g accuta ^ d 
ro moeuficäs vt eabe Die fcöa vcl terda ct tnDe fquinan^: 
öa vocata anguftarenü guttur ut mfirmus : ne: dbum 
polTit ccdpcrc nee potü nifi vix* 
t plcurcfis gefdDWCc De beull-^ft: D0I02 lateris accudis eu 
ftbtc ctfputo fanguinoleto-ct Didt a plcuta grece iD eft 
Iat9 latinc* jEota q? fm mcDicos plcurcfis c apoftema co 
ftaru fug D^afragma vP fub D^afragmate Dextroeru3 vV 
finiftreefuv Jpötaq» figna vere plcurcfis funt bec pennu 
•ftbris accuta Pm Dolor* lateris pugitiaus nitcn^ in coftis 
fugioribus-terdü coftri8:io anbditus ‘i DifFicultas-qrtum 
eft tnnis*qunitu eft pulfusDiuerfus ct Durus 
•f t ^copisgefdDwrnbc*c ablatio fenf9amot9 in coegePm 
maiocc gtc fl:ter Debilitate coeois* vnfi'ncopiseqfi mors 
I f p CoeDia b^t3ritt.€ft motus cocDis tremulus et parua 
in naturalis <fptee tcreocem anguftiä vcl trifttdam caufa 
tu6^€t Didtur a cocDia grccc iD c coelatic-alio noicDidr 
if t ^alTio coeDiatav nota q? fincopis ct cocDia non DÜfe^ 
^ tunt nifi Pm magis ct nnnus:quia caufc cocDie funt C^bi^ 
liorcsifcD caul c fincopis f unt feö'orcs* 

^ t Xuffis buft. Cft comoö'o pulmom's c;rpiian5 cum fonitu* 
ctDidtur atunDO quia tunDit peä:u6 


\ fpffollliitl XCV!]* 

vel Iuiig‘c1icd:^ta^* cfl:*oIccci({o ct ti^< 
niorpil]ii:itia*vnfGqnit cofumpio öintiimrio toftp co:pji 
da- vn ct tbifo io c cofumpüo latmc:qa ri:)ifim feqmt co 
fumprio coGgfe. 3n ti:)iTtc9 lunq^c ficcbet c paö'ms tbi fi'm 
^ ö faftiöiu inaiPIdDhi \>rjluft m dten viini trnicf C‘G ablatio 
'' afpcüt9ni dbo ct poaj-i oictt afaftioio ia-iö c cotcmnecc 
]f p Jfaufca vnvoiLGft volütaa vonicttoi fbcccca* coOccc 
^ fwc cfFcctu^Ct öicif a tiauia quta contmgit tu naui c?: (üc 
bationc crccbri p:optej aqua vcl fetotcm 
ym q ?)tiigul(u6 (Ka*iri*bcfcb-®ft tv^d:p tpfiua anbcKms cum 
fumptu ct DiJficultatc vt vult bugamo^^)3 fni papiam 
. p oidtfulpidu vifce^u pulfuaplotario gcnut9triftida plau 
j ^ ftuö^ö öidf fingultus a finß^ldo is-ire^io c fpitamc fcu 
aubditü tiabcre cufotrifu ^ Difficultate ct öubctfacc fiip! 
' num finguldtii fadt aut fingultu* vü fingulto aa^vetbü 
firequeu tariuü* ct fitigult? aöuccbiü^jpt fdciioü q? finguU 
tua fit exffomaebo a ive aut ^tcc nimiü fi:ig9 vl^nimia 
ceDlcUonc* vclnimiä m amtionem fit cüa qi )3 ^tcr fletum 
:ni q *^omit9 tua fpc^ung.^nalitcr Sid | nimiu di Dclote 
tut cuiufcu(^ tei cxpulfio c>:ftomacbo pc: fupcdpctdfidü 
faä:a fiuc fit bumoc fiuc fauguia vel aliuD^ 9t Didtur a 
vomo i a« aliquiD a ftomadDO pet oa crnittcte * 

■f p picaria fcee tria nomina mboc coueniunt q? fignifiri 
'f p Cienteria cat infirmitatem fa dente flu;:um vencria no 
p OilTenteria natuialcm.^eö oifferüt quia D^arria eil ni 
firmitaa mteffmoi^rimplicc^i iugente fadca vetriafla^ru 
vulgariter rur**0t Didt a o^a ^ce io eil oiaifio vl oif 
foluüo latmetquia Dicaria eft ventria folutio^lfota q? tri 
ple;c eil ventria fliixua piculbfua rc 3 D' 9 arria lienteria ct 
Diflentcria^ 05 >arria eil fimplcx fluxua bumoaum non d- 
fco?am -fiuc exeorriatione vel contniiutaa folurione» 
ILientcaa v:to eil flaxua» vel dbo:^ moigelto;!! 


|[|Colmm ^ ^ ^cvuj* 

noiiDu m bumoteo couc:fo:^ ^3 Oiflmtcna £llffux9 hu^ 
moru non dbo^z, fmc cx co 2 aarionc intcftmo:^ ct ventris 
ct cöttniutaris folurionc.^ $tfdenou g? oicaria C 3 :fadli co 
uctü't m liejitcriä 1 oifTenteriäÄdcnOu criam oicatiafit 
€X mima bumo:^ ccpkrionc vV go^ mnria Uquioita^ vV 
fiuxMitatc» ^t o^arriä fcpc fcquit absafio viüo:^ (toma 
d^i ct mtcfttno^^et fic o^atria fit oifTentcriatqnooq? criä 
;jptGr abcafioncm villo:^!, ftomacbi ^ mtcfttno:^ dbi dtius 
' Ggctunt quä fint Digtfti* ct tue oifrentGriamfcqmf lientc 
ria a fit c;c fifxfitatc ftomacbi ct mteftiniv^t oidt a l^c^ 
nosno eft IcuG vcl planü ct entcria czü qö notat tntefti* 
na quafi Icuitas a planidcsmtcftmo:^ ^ gnteftinis enim 
exirtentibuö Icuibus ^ planis ^ non viüofis nuBa fit teten 
rio dbado:^»^^co oiiTenteria oidf a ois q 6 notat oiuifio^: 
nem et entcriao^um-qo notat mtefrina quafi oiuifioct Oi 
fcontinuario mterrinozum 


jf P 5^liäca eft pafTio m feeuoo mteftinogr adli quafi m tollere 
labilis ^ criminofa jDbibens ftcrcus c;rice ab mftrioce pac 
tc aliquanoo cogens fteccus vcniccv 6t oidtur ab -^iieon 
gccce io eft mteftmum paruü ct gtadlc 
\f t ömo^oisiois^DasrotfisP-ouofigmficat^^^Momoöofig 
^ nificat qn^ tamos Hlis venc qui tetminanf mano»^ /^Ko 
mooo figm'ficat flu;eü fanguinis pe? (Das vcnas’.ctoidtur 
- ab cmaft io eft fanguis ^ rois q6 eft flux^s quafi flu;cu3 
fangttis*^ ^t nota q? talis fia;cu5qnoo$ c natotaüs ficut 
funt fla;cu6 menftruo^ m muUerib^* vnOc ficut mnlicces 
finguUs menfibusmenftcuant-ita quioem mafeuli padä^: 
tut fluxu Gmo:oion:qaiÖc in qmor arnit temporib9: quiöe 3 
fcmcl in arnio ct iftc fluxus no Oebet ceftrmgi a nüsnoifica 
(Uta a multis fupfluitatibus qn<j fiuntm natutalcs vl' qa 
nimis fiunt vel quia inflant et tiic Oebet aobiberi meoid 
na*^ mt« oidt cmojoifus a«um«cft q talem mfitmitatc fc 3 


([ f oUimi ^ ;ccvn)‘ 

Jfliixam farigmniö pe^ cnio^ofcöo paritnr* 

Im ö fiai‘3 fag Uul vcl blatcr* ^ric cfi: fpccics ätbom ftcuoi 
^ or ^ ftt^ador onribue all jö aibo:^ l*pcd€b9* vri cüä öicit Iti=: 
aio ftuä:9 iftius arborio^ ^öä ttatifümittir ao figniftcan 
oum fpcdc mojbi q cccfdt ni ano in loco cgcftionis aoiU 
Iiu5fi:uä:9finnlitu0mc tncunicfccs-'i^bj notanoü q? bug^ 
uttio oidt q? bcc fic9 d*rit arlx>r a fccuoo as» oiSrü qa fit 
) I fedioior omibuö alijs artoab9:qa bfe vV tcr gxncmt fru 
[ ftuD tn äno ‘T vno maturifcctc odf älter • vn bcc ficus cuö 

fi:uct9 illiuö arboris^ JJnucnif criä jp qnaoä mfirnntatc 
bic fic9 cuö ui- ^3 Diffeüt illa ouo:qa jp niocbo eft gnis 
mafeuUni et f»fi:uäai gms lenu-(pedUanu6tn voluit oi 
cerc q? ficus jp mod» efiet fc6e teclmatöis- vn mardalis 
^ COCU6- vn vccfuSvCu fic9 qfi riöes barbata vba- €t 

1 Old ficos cedliane iubcs- 3te nouus gtedfmus-vn vetfus 
^ ^ft ficus ni 02 b 9 et fi'cus Ir uä:9 ct arbor-ficu jp nic«bo t>\^ 

cas pdmi fbee fe;cu6*ftnnni reliqua quarti tam ommafle 
^ ;cus-^eD ficus quarti regitur fiue fecunoi 
f p fiftula fifteb^ric eft inftrumeutu muficu^^t tianfumituc 
ao fignificanoü fpede moabi qua pui i corcupri büotcs m 
aliq nicb:o anialis e?ciunt et erupunt*et oidt a fiftula ^ 
mftrumeto gflatocio : qa fic talis fiftula ab anteaori an=s 
gnftu habet fbeamc et in alia gte ext^oit in latfi ita ffc 
foila extenus bet orifidum ftrietü et in j^lunöo wreooic 
f t TenaftnonDa3get3xoang-DidturoifFiailta5 | in lamm 
" esttenoi cum maximo conam- jOnOe vioemr q? longaon 
mulra babcat expellere cum ftre nid^il babcat- 
i m s ^afmus irtam vel gtrni * fant non voluntarij moms qs 
/ m s^ctanus membra voluntarium mommbabcutia 
"paliunrnr peopter plcmaioincm necuoeumvel awitione 
^CD öiif crunt * nam maior fpafmus eft contiaä^io fubi^: 
ta partium aut neruo^:. cu oolore vebemeti qöteran^ eft 


mai'c« cotitiSrio nttuOTp fpafnius a ccriuce v%ao öoj 
f p QDarifTc anlfunt glanpulc p^opc igucin ^ fum 
f t ^oc(^ifo\\)afikfud:)tvgftnic^U9aqaoruöniflariscoi: 
f p ^^pbi^cba* pu6-ct öidt ab ^D 20 ö gccce io cd aq larinc 
f t unnpanitcs }l?ani*grcd^O02aquaafpcllätv$ftctiibu 
f t Afd^litcs mor fubciitatic^ di mflattonc turgctc ^ 
bditu ftüDo ct C/X vido vcfice ^»uGdensv £t bm9 niorbi 
tceö füt fpcdG6*fcilic3 5>poratdDa tmipanitcs ct afcblitcs* 
^pofarcba cd qüDo materia aquca iö c aquofus i anguis 
fca flcgmarica cufanguic pcnctiatomia nicb:a corporis* 
ct ita nifiat C 02 p 9 vmuctfalitcc a cqlitcr m oini ptc fc3 m 
pcDibus m fade a fic Xc alijs^ctoidf ab ^pos io e fab ct 
locbos io c cato*vn ^fpofardDaqfifüb carnc torius coapo 
. risv Afcblitcs c qnoo materia aqaofa penetmt fpadu ve 
trisv $t maxime vmblidi*ct oidf ab afebi gcece io c ven 
tez latmciqa ventre fadt valoc tumioü ct mflatü*^Tm= 
panitcs cdqfiOO ventofitas cu alicjua bumioitatc * ücet 
parua aliqualiter tuflat et extenoit ventre ao moou tim 
pani^et fadt q? ventet pculTas fonat qfi trmpanü^^t fd 
enoum q? tmipanitcs no cd vcm >poeopifis:qa veta ^oro 
pifis cdoc fola aquofitate-feo timpanites cd Oe ventofi 
täte di aliqua bunnioitate fco valoe parua 
f p ^trangiria batnvomo. ®d parua ct fcpilTmia minä:u|^ 
ct oi icur quafi drangulans vrmam 
(Calcai 9 Oer ddn‘€d coUedrio moebofa vifcofi bumorisni 
vcüca codans m arenam vf lapiOem^St fdenoa q? lapis 
neu folü generat m vdica^fco ctiä qnooc^ m renibus 
f p Artbctica lio gefud:)t‘C oolor tun8:a^*q oidf art9 ct tc 
nco qfi art 9 tenes io c iüäruras vV cccatbc nationes* §a 
örure cniqfi dicatbena fif tenenf*ab mo:b 9 a la^ds ois: 
dt gatta* et füttres artbetice fc 3 pooogra drogca fdati 
'V p l^ooagr a pc^ 3 tcm*cd ooloe m articlls pcoimi ct ca 


xcit- 

F p Cirogi-a m calcaiicö- ct coniunitcr fir cJ Doicte ^ apo^ 
f p ^datica ftcinatc fptet CJefccnfummatcdc ao illum locu 
6t oictf quafi pctie fiipgcaoiene-Gt fic oiffimt m mcdcia 
P^D^sra c Doloj iunfta:^ ttiftrio^ ab-atricuKr a pollic:^ 
buö peDu nidpieo Ocmöc ao calcancü fc G?:tcnbe6 ct vltz 
mo ao co>:am fc miilüpUcäs pcDumflarioiicm caufäö3tcf 
ium ct fbationJ impcoics platitaö nimiö mollificas a m fi 
nc ^öcopifim catifans *^^3 drogta cft Dolo: miüiuasma 
mul ct Digito:^*ct oidt a drcs io c(l maii9 ^gcaoiot cns 
qfi mamisfupgcaoicns.Ct fic oifFniit* Cicogta cft ocloc 
m lacectis ct iuäruds manuu ao taoice manus fc cxten^ 
Ocns ocinoc a laoice manus ao cubitu fc oilatans (umorc 
ct fic?:ibilitatcm mouccus oigito^i.^darica cft oolot m 
ancba ct oidtqfi fdenüa tcnenSvJßota q? mancba funtfc 3 
fupior pats olTis coxc ct vocat vettcbcu a vcttcnoo m 
pi;ciOe c a ibi m c;ctccmitatc and^c pi;cis io c cccauitas’/i 
\>ocat ab aliquibusTda ct cft ligamcntu os cu cfTc ^ oo 
lor millo * licet f m aliquos fit mfeiifibilc exteuoit aO lac 
tos dreuoantes a tune cft ibi oolor fdaricus- ct cft ita tn 
^ cc q’ ligamen tu illuo cft mfcjifibilc io cft no babetfenfum 
alitet ennn cx cotinua fricatione pai:üü aomuicc fictet co 
dnuas ooloc* ct ita bomo ma;dc lanus fi mouctet oolorct 
m and^a qö no cft vc^tqa vbi oolor ibi narcat c3tiftioi=: 

aumois m cätids ‘^datica fic oifr mit -cft oo 
lor andDC mdpics a iuctura du^oefeenbes retro ao co^a3 
motu tmpcoife Oebitü c^mateda gutatim o^fcenbctc p 
ucnieiis a poftc^ antiquat ao genu ct ao articulos pcOu 3 
fc c?:tenOcns a membeü plus 0cmaceian9 ct oolcrem vc=: 

, bemendocem ali)s oolodbus iunärarum faderis-jpota ^ 
m boc cft oilferenlia mtcr fdaticam ct pcoogram quia 
pooogiu vr comumtet fit cü tumete ct apoftematep^op 
tcr Ocfcciifum matede ao locum v S^co fdatica cft mag^ 


* ^ 


(f (Foliuitl ' , ^ ^ 

öcmacßdtio^^^ota cj? ^fi^rus ctbi-^rto t)idt <j? ^dafis 
10 eil fdaüca paiTio ht ciefiegmate quoüene OefeenOcritm 
ccä:a olTa et effidtiir ibi coticluütiaöo 
f p ^utta eft pticula parua aqiie et qfi mOimfibUfeq 
ao fubftatiöä a nanfunmir ao fignificanou mcßbum qm 
qfi gutatnn fiait rn mebas et maculat cute* vn a areb^ÖÄ 
ca CU oniibus fuie fpedebus a la^^de vocat gutta ^Stno 
ta q? fi ooloc fiat m lüäruris peoum oidt pooogra- %\ m 
[ iimfturis manaö oidt dtogra^^ii m iucturis auebe oidt 
fdadca •’^si aut fiat m alia iüämra ab illis ficut m coDo s>V 
ooefo vl alibi non batet nome iprtum ^eo vocat no^ 
mine gtnemli artbetica vet gutta falis patds 
J t Cebns nt vF fuebt- Sft moeb 9 quf ou affligit femp calct 
vn etiam oidt aftruccc.Sll enim babunoatia coloris et 
qaafi mnumctabileslpdcs fm meoicos 
• f p Gptmeta dns tags md^t. ®ll febris fimple^ et nen mo^s 
lella affligens folu pet vnu oiem et no vltia ‘Gt oidt ab 
epi io dl fupca etemetas gcece to eil oies latme qfi fup 
vna oie:qa lolü outat pcz vnu oiem et non vltta^St no^; 
ta q? epimcia qnoo^ eil mo:b 9 peefe qnoo^ eil aedbes 
altcri 9 mojbi • Gt qnooqj fupuemt apollomario iuguri^ 
ms a llclli vcl coHt 

f pJGtbica fcbwmfucbtv ^Ell febris ctöm'ca vi?c vel nunqua 
cuiabil q facit C02p9 padctisqli codmie matcefTece et co 
fümi-et oidtabetbi grcce io eil mos latmerqa qnoofup 
uenit coepori quafi in naturale moctem vettitur ♦ vcl oidt 
ab etbijs io dl babitus: quia pollquä fupucnerit corpori 
vertitur mbabitum* fit enim vido membco^^z. que carnem 
cedpiut immutatione et cam receptam taröe Oeponunt 
f t febris cotinua vulgariter rin fuebt* Gll iDa que exiftens 
m co: po e animalis vfque ao fui creticam Ottcrnnnaüo*^ 
nem continue aifiigit 


ffoiiiiiti ' ' • . G 

f t Cofe bX-czt fiTiincDicoo-c(l vcbctiicns ct vltrmuo mc^ 
m mtuve fc6m (J? ni accutacgrituortic iuoidufumitur C!c 
coualicuDnic vcl Dc mo2tt*a Didt a cnfiö gcece locffc iudi 
m 6 Creticus a^utiviocH ao crifiui pthicns Gt dum larinc 
f t febris (^oiauatcglid:) ritt«Didtur que oidf a crifis 
quoridc aliqua bo:a afSigit 

f t ff ebrio terdaiia vulgariter occ^tcglid^ritt-öidtut que t« 
terda oie ni tcedam affligit* 

f t febrio quaitaua viecteglicb ritt*£ft q öe quarto oie aB^ 
fligit . St nota q? ftbrio qUoiaua teedana quartana fut 
febeeo mtcrpolate et non cotinue 
m oSnutriccuo 3 voiualtigritt 
m 0 Paro, xifmuo ritten bic 5 

n t ^laio aiP * eft tnrugfide curio magnuo tumor c?:bumo« 
corciipto caufatuo et poftij maturuerit infamem eft Ru;a^ 
bile* St Didt qfi oltuo ab oleoeo io eft fttere qafttet*vn 
vctfuo DifFcrcnrialio*3tlatu vln9mf!ai:um oidt vlcuo 
Si Apoftema rio gefd 3 vvec*e(l multa aggregatio vV mfup^ 

ficie vel rii jpfiinoo bumo^conple;donalmcoreupto^*ct 
oidt fic a coUeärionc bumo^^^^jRam gced apoftema coU 
Icädoncö bnmo^ vocant. jRota q? omia apoftemata na^^ 
fcunt 0 ebumorib 9 ao mcbta m quibuo funt Ocfiucnribuo* 
f t Anttax ado giffrig gefdbvoce.^ Sft apoftema paruum et 
venersofum copofitum ex triplid bumore cople^ionali fc3 
tx coleiu langume a melancolia* vnOe eriam drea fe babet 
triplicem colorem vnri dtrinunvalium rubeum v'Cccdu li 
uioil fcu nigrum* St mpemcipio afparet ao quantitatem 
Icnrimle patuc et babet nigreomepuam rnfupcrfidc 
m t Cancer crio brepf.^ Ql vlaio ex mclancolia putreFaära 
nacu nuHio mcDicamcurio cutabile ct eego predoi folet a 
coepe memb^ vbi nafcif *St oirit cancer canccrio a can^ 
cro pifce: quia frmilicuoriie babet di iOc vel m retro tmn 


(fCoaum ^ ^ ^ 

fcetiDO fic canar pifcte vV mtcnadtcr rctrncoo loca quc 
coprcteiD't ficut ct cancer ccütict fccti'tcr vcl in colocc 
rubco quc habet ficut cancer codt^. 6 t nota q? cancer c 
equiuocu-vn veefus- 6 ft cancer nio?b 9 cft: fignü cancer 
in aftdö-Pcetcrea canccr eil pifds rn cquore natusXati 
cet ^ moebo öcfi'gno pifce marino» Didf cqmuoce gen 9 
bic eil VOX fcdioi» peo moebo reliqufe bic cancee can^: 
cerie aoDCv ^3 nouue gcedfmuö alitcr oidt fic mquiensv 
Die cancce caned folget m allro natabit. Cancer cance 
de eft neutrum moebumq^ notabit.^epe tarnen meoic? 
reliq uio moebum fodabit» 

m 6 lupus vulgaritce vi£)olff» 6 ft coreuptio vel putrefaärio 
m t Derpes is carnis excolem aoufl:a» 6 t predpue folct na 
fd mcr.idbus vel m coxis » et oidtur lupus quia carnem 
I coreooit ct oeuomt ficut lupr s » 6 t no aauo habet ccmc=: 

dum nifi loco oolend fupee ponatur gallina vel aliuota 
le »ScD oidtur heepes gcece io eil feepens latme: qa fet=s 
pit di*diqua<^ ao carnem 

F p lepm vulgariter mifel vcl aufrec 3 ighc> 9 t» 6 ft afpedtas 
cutio fquamofa cuius oolor nunc m mgteomem veeticuc 
nunc in alborem: nunc m ruborem ct in coepore hominis 
ita lepm otnoldt fi variatim mter fanas cutis partes oi=: 
ucefus color afpareat aut fi ita vbi(^ fc oiffunoat vtom 
ina vm'us colods cßuis aoultcdm fadat. 3 ta oidt ^fioc- 
rus cthimolog'parum quarto . Jpota q^lcpm hu^^ 
modbüs pufreFaäns » ’S^unt autemquatuor humords- 
coplerionales ex quibus fit Icpm mclancolia Coleta Reg 
ma et fanguis . 6 t f m mcoicos quatuor funt fpedes le= 
p:e fdlicet elephantia vt mfoa 
f p Ckphantia» 6 ftfpcdcslepte que fit ex melanx)lia mfid 
eure» 6 t oidmr ab elephante: quia ficut e'epbas eft oU 
uetfis maailis tmärus it \ pad:iio h^nc fpedem Icprc» 


Ifffoliutn , Cvj- 

vcl fioit cicpbas cd maior omnlbue anmialibus ita cctc 
palTiombuöbcc maior 

»f p Iconia-cft fpccicö Icpcc fafta Occolcm mfidentc 

ncm^^T oidr a Iconc'.qa ficut Icocft anial ftruioü ct imcun 
öimi ita bcc fpcdcölcprc oi ftruotc C 02 p 9 ^aloc affligit 
f p "Cida cd fpcdcö kprc faä:a Oc flcgmatc mfidentc fangui 
nlm^St oidt a tbiro fcrpentc:qma ficut iüc fctpens Ocfa 
dli Ocponit fpolium ita qui laborat m bac fpcdc Ocfadlc 
Ocponit cutcmiquia fdto putrefdt cutis ct cato aoiacens 
p^optcc corcaptioncm flcgmatis* 

^ p Alopida*Sd fpcdcs lepre quc fit c;c fangumc cormpto«. 
^ St oidtur ab alopioibustquia ficut alopiocs io cd vultu 

CCS babent Tupe^dliaOepilata ita illi qui laborant m bac 
m s Später igmsfantantbomsfcür^Sdapo== ji'fpcdc Icprc 
f p <4rifipila dema faä’a Occolcra igneamemb^o aii mfiOct 
cor^ooens cofumens coburens^St habet plus cobudio:^ 
nis qua mflatioms» ct oidt ignis facct io ^ ignis cxccrä 
ous pet anufrafim* Jpam mfupfidc rubca fläma cutis rube 
fdt‘Ct gcccc oidtur crifipilc vcl crifipila 
\ f p Pcdil^öa fd:)clm*^Sd corruptio imgfe^a pceoucensao 
I f p Spioimia gememee too moetc fubitä pluau pfonarum 
' quia vno afpeebenfo celccite: tranfit ao alium*^ oid^ 
tut quafi padilcntia a padois* io cd Oepado is* quia ffc 
cut incenoium pafdt io cd Oeuadat vnu3 pod ccliquum 

fic pcdilentia epioimia cd ffrccum — — — 

— f ^]7(pcnomim^us qaaoeupcööTb^oeomc alpbabeti 
f p ßedia tier^ßedia ct fcra oifFcrut: quia.omis bedia cd k 
f p ß^idra wilos ticz ra etnon ccouetfo^^t funt qfi nomina 
gcncralia*ßcdia cnrni cd anial beutu qö moefibus ct vn 
guibas knitfm efftenitate ctmot9 impetu fegetes etfru 
ctas Ocuadans-Sc oidmr quafi vedia a vado: quia res 
vtilcs vadat ct non oircetnit vtrum poflit vcl obftr*vt 


([’ffoauiii ^ f C-iy 

öidt bcllia quafi xifdaaui qnaTcuiuüÄcD htä gctieta^^ 
Utct fignificat q6libct anial filucftrc m Domituw ct hon 
matifuctö criä finon fcmatniorfibasctvncjiubiiOv ctctri 
tur a ftro ftte qa ftia naturali vö'air libertate ct ecfiöcco 
fuo ftrt quarc omis ftra non oidt beftia ^ Qudo^ cüani 
beftia u5 cidt nifi q manfionc bominü vücur. €t tune d 
. j dcur a betb fe eil oomue ^ llo as-^iioiminatiuu bellicli 
. f p ßclua uc mctüetvSil filucftris m oomita que borai^ 
ni rcfiftit a ipf lini Icöjce folct vt lupue-apet» vrfus 
j: ^ oidtabeUüqactacdpitf^ftramadnaqaniultucbeDäv 
^ ftn ö/^gnuö valgaritctlamp.Sftftüiöoaiotcnclluöctao^ 
(m 6 Agnclluö lemlm ^iminutiiiü |uc fiii ^iiceationi vldn9 
^ ctoidtabagnofcoquiafola vodflratiouc agiiofdtina 
• ^ teem fuatu ct agnofdcxir ab caöcra 
, jm ö Apet vulgariter veiloscbcr fcbwcin ^@11 fu6 Hruc ctfil 
ueftdö^ St oidtur ab afperio ietquia ajpcdt io cIlfcniDit 
CU accamiuc öcutiuTufuo:^ ca que obijdunttir-DiIfcrcntia 
eft inter apeum ct verrem nefrenoum ct ncfretiDcin c^uiä 
apee oidcur fus filuellaö^^ct) vccrcs ^idcur Domeftiais 
. poecusbabenstclliculos 

^t^ crrcö becbccbel oöer bdmlidDö berrd^ vodu- St öidttir 
a ftreo \s* quia Ducidc fui rollri veetit fata* vcl Didcur qfi 
vires a viribus quia granöes vires habet 
Jin s JßeferenDus vulgariter vetfebnittes berrebvorin-Cidtur 
poecus Domcfticus carcus tcHiculiSv St ddttir anc ^ fre 
Cco fr entes: quia non freutet Oenribus vt aper et vetres 
) m t ßcfrenois mafeulini generis ^ Sfr fcropba oomcRua - 
r .^cD quanöo cd communis generis oidtnr mfans quafi 
non frenoens öcntibus vulgariter ff anfref Im» vcli’ai:g 
ftcblm-^ll porculus vcl porcula acuc laS'ßjs Oenübus 
nonfcenOct 

jm 6 poecusbarg* Sft animal gtinibilc ct laroofum* et oidt 


(f'foUum ^ ’ Ci)* 

quafi purcus io cH pure catce^Po^c? enim eft animal in 
munDl.qa ni gargitat fc ceno et imnietgit fc luto* vl' ei 
dcur qfi fpurcus a fpurc9 a*imi*iocft in muöus vP oidt q 
fi pueiö cd cuftoö putccöiniö^vcl öidt qfi poccäs terc 
00 rollco clcacatum viüa ftctcoaarnOc bec po^a 
f p po 2 ca mn .^ic po 2 c^eft fus mas fic porca c fuo fcmla 
CO t ^us favo-eft: anial fttigeru gtinibilc qö aoboc fclu nu- 
tdcur vt eins pingucoinedbaria oulcocennct oicit a fuo 
io*qmafutocc6 petfccam fuos codofilos inoucunt 
m t Aricö iedö voioct*Gft omo mafcula-ct oidt aries ab ara 
m t eds qa pcimo iftuo anial maäratü fiiit ao ara 5 
vri virgili9vAricöniaä:acusao aram* veruex oidf quäfi 
vmen in vrice postas eja cosnib 9 1 outa capitis impingit 
et impellit obieä:a tan<^ a mosoicäte vmiculo corsooat 
in t QDuto bämling <jprie eftaries caitems* et oidra mums 
ä-um-quia nee falte ccmurmuiat cosä tonöcte vel ctiä oc 
döetCv^pora q? muto eriani oidtur vtrga virilis*6t tune 
oidcur a veebo muto as: qaia aoaSru genctarionis crigf 
tur et mfiatur*a iterum Defadli pesmutatur 
m s C0utom9a‘C aliqo Dcmutoneeddcö ut carnesmutome 
m s Afmuö efeU Gft animal quaosupes oomefticum tarouin 
qoammoöo infenfatum* 6t oidt quali afious ab affideoo 
quia antequababucrunt cquoe afinisalTiOebant* vcl oi 
dair ab a io eft fine et fenos io eft fenfus quafi fine fenfu 
io eft fine peefteta et accuta virtute fenfitiua* et inOe oU 
dturafina* 

fjP Afina ‘cft ftmina afini* 

^ t ßoö bouis rint-eft am'mal quaosupes animatum aptum 
mugiccet oidt a bus geece ic eft vos latme 
^ s "^rus eft bos filueftris babes cornua tarn magna vt e^ 
eis p maifis oiuitu vafa potatoria peeparanf vulgari- 
tec vrod^P^et oidt ab vros ic» eft bos latme 


m 6 ^b^uruö fätr* 6ft bos märculus tioti cafttatus ao fttuni 
oatioum vaccaö pcz coitnm öcputatus 
m e 3üucntu6 ftictv Sfttoöäniö ct virib^ ^ooncus ao arati 
Dum ficut Dü a vitulo ccccDit ct iuuarc nicipitv6t Didtut 
a iuuo a 9 *qma mdpit iuuatc laboccs* 
f p 3üuenta iralbcl vV iun^ bü-cft iuucnfe bos 
f p ^acca cftboß ftmia Didt a vacco as^qö fignificat 
c;iciunTia Debilitate fututa m niccfTu paoftcnOccc vuniam* 
S)nDc vacca quafi vadtla io eft Debilis ccfpcäru tbaud ; 
m ö S)ituluö vulgatitee f albv 6(1 boe tenellus nupee natus* 
6t Didtut quafi vitulus a viteo cs* 
f p SDitula eil bo6 tcncDa nupe: nata • 6t Didt qli vitula a 
^ viteo cs*|ptct teneritatem ctatisv^itulus enim e(l pat:= 
f uus et vitula patua et nonDum eni;ca*^pam eni^a iuuen 
ta cd aut vacca vel vitulus a vita qa fit oignus vita 
m sßubalus*6ft bos filuellris*^ Didtut quafi bobalusabo 
ue vulgatitcewilDsrint ' • • 

^ Camelus Pameluctv 611 am'mal De Ibeme bma babens fw 
Doefo cubciuv 6t Didtut a camut gtece iD c(l cutuum la 
tine: quia cutuum ct tuttuofum m Doefo 
m s CameleopatDus bamelbatt*eftanial quaDdfoemc babeö 
foemä quatuot anialiüm qa tctgo afTmiilat patDo : eo q? 
t babet albas maculas fupee afpctfus ficut patDus* Collo 
affimilamt equo pcDibus bubalo et m capite camdo*ct 
cll m ctbiopia-et Didtut a camelo equus ct patDus:co q? 
bis omnibus finrilis cll m aliqua patte 
c5 t Cams bunt*6ll animal multu faga;c plus fenfatiuu ce:^ 
teris anialibustqnia foliis canismtet beuta anialia ma =2 
gis fuu cognofdt Domlnum-ct fuum Dnm Diligit-DOmum 
Domini Dcftnoit peo Dno fuo fc moeri obi jdt volutaric* cu 
Dno fuoaD pteDamcumt coepus Dominifui cria moctutm 
no telmquit cuippolltema nata ecxttaboicsnopolTeefrc 


Colium ^ Oiij* 

6t oidtur’a duos gtccc iö cH came laftnc 
Ul 6 Caniculas guuöcaniömafculuöoiminutiuu 
m 6 Catuliis^ 6t fdeuDü qp catulus trib9 moois fümitur* vtio 
moDO fignificat paruu cancm^^cDO acdpit vcta ocfiti 
bus ct vnguib 9 armata fuc gcncsaüoni vidna vtrigciö 
ct tigris ^ Ico s^nctant catulos*' ^c:do fignificat pifces 
maris fuc gcnciationi vicmcs ct a ma^i^s pifdbus ptc 
cccatos vt cctus* 6t fdenoü g? ;p5ric filij canu oicunt ca== 
tuli:fcoabufiuc filij bcftiarü*ct filij magnoj|;i pifdum catu 
li aipellant •6t multa funt gcncta canum 
f p Canicula iccm parua canis fcmia 
f p Catula 

m s COolofus tauo* 6(1 canis magn9 aptus ao cuftooienou 3 
gccgcs pcccuöü nc Icoant in pafcuis a lupis vcl aUjs Iti- 
ris filuc{trib9‘6t oidt a molc io cft magnituDmc (iii cots: 
poris* vcl oidt a molarqa talcs cancs babcntur in molen 
omo^vcVoidtuc a molcfiaccgtonc 
m t S)cltcr voinD^Cft canis cocpis gradlis ct oblongi ac vc 
lodlTnni aptus |pte? vclodtatcni fui curfus pco quibufc 
oam ftris filucftribus capicnois 
f t CanilTa bünttin 

m t Canis lcpo:ari9barcnbunt^ 01 canis päru9 ^ vclo^cap 
tus j3lcporib9 ct non niaiorib9fcri6fiIucfrrib9 capicnois 
m t Cams venaticus iagbunt-pidtur qui aptus cft ao vc:= 
nanoü ct conucnit venationi* 

m s Ooodfcquus fpurbunt^6ll canis qui f^s filudltus la 
ttatu continuo fcquit ^ maniftftat^ct oidt quafi clangu^ 
la a clango is^qb fignificat cofiifa voce fonarc:quia con^s 
tin uc poft ftms clangit io cft lanat* 
m s Culpet fr awen bünolm*cft canis paru9 ö^li^^t9 9^^, 
ncs IC folct babcce mulieres nobiles ct oiuitcs vt cu ipo 
- mulieres pcoat cani culpam imponant^ 6t oidt a culpo 


([ (rolüiiii 

mlpaetquia ailpatiit ^ pcöorc quem hon fadt 
m 6 Capet tocif-cftanial qoeupee fatigteu et coenutii^ inä- 
ni s Diroiö Tuctu et aö coitum valce fcruiöfl*6t öidt capc:‘ 
qfi carpec a carpo iö* qa carpit io eft tecepit fruriceo et 
virgulta ar’co^ • vel oidt qfi capiens arDua folet pafcisa 
: fua querere m locis aroute et m alös rupibus faxo^*. ^2 
[• oidt bircusab birc9 d-qö figm'licat oailc:^ angulos qa 
' olrm bird fl^ter nimia lafdihä et ftruorem aoeoitum afpi 

ciunt mtmnfuctfum ao angulos oculo:^* 
f p Capea^e fenha capd vl' bird c ftmia duföc fpedd cu ipia 
f p Capelia geiPlhveft oiminufiuam a capea io dl paruaca 
p 2 a. Söam fignificat ecclefiam vt peius patuit 
m 5 Söue vulgariter bitstn. 611 letus capre genemrioni vid 
" nus^et Didtur ab eoo istquia tener eil cömcilibilis* 
m s Capteus ced^boeb-Sd animal filueftre vdodfTttni car^^ 
f p Captea fus fimile capeo vel cap:c 
Ul 6 Capreolus iöe puus capreas. 6t fdenoü qy licet m vfu 
comuniter oicat caprea^th non mucnitcipreola et ccon- 
tm licet m vfu comani oicat capceolp tarnen non hmemt 
f p Capreola ioem parua capea capreus 

in 6 Capricoenus vulgariter ftemboep. 611 animal ferum ct 
m 1 6 gloceron onris filuellrum qö coenua habet capema»^ 
oidtur a capm a comua quafi coenuä babens capema.^ 
cgloceron oidtur ab egle io eil capea et men io eil cot 
nu quafi cornua babens capema 
m t Callor oris 6ft animal lam'getum bibes mor:=i 

m s Camfponücus oa?: babens cauDam fimilem cau== 

m 6 (Fiber öe pifds . S)nöe cöam non porcil 

m s ßcuct f m gallicos oiu viucce nifi caiiDam ccntfniie r.i 

aqua babeat vel tcncat*ct oicitur a callro caferas ♦ quia 
fendens venatores fc fcquentes feipfum cafetat fdeiic fc 
fegaii peopter tcfticulos 


C'Colmm _ Cuij* 

ni ö Catüia anial qojupcs C)onic(Hdi öc fua tiaüiram 
m tCÜufio fi(lciiömuab9captcDi6*€tcndt^ficauöi6acau 
ni öCCurilcg 9 tuöa-um‘i*allut9a«umqa a{lut 9 cniurib 9 ca 
CO t QDiiaccps picDie^ ctDidtur cfx mufio a musmuriö coq? 
munbußc maniftllue» ct oidt mualcg9 qfi muccö Icgcs 
fo dl colli 3 ^n 6 -ct Oidc tnuriccps quafi muces capiens 
IM 6 C^us birf'cfi: anial qo^upcs filudlcc fpadofa babens 
tn t ffcKs cornua ct caniofa*6t oidt a ccron giccc io c cocs 
nu laftnctqa comucus dl-ct alio nomine oidt fclis 
- f p C^ua bmO‘3tcm binnuli funt cctuo^ filij 
m s bimuKus vulgariter binncnfalb*6(l ccruuotcncDus ct 
aobuc fui g^etattom vidnus 
m 6 Suniculus fünlnu 611 anial fimilc Icpori in colorc ct 
giita ct minns tn molc qö fuis vnguibus rnftas fadt ca 
uitates i t^zta pojofa* vn ctiä oidt a caniculo $ viafubt 
lanca-qafolet cocauitas fa:ccc fubtcr^ancas* vcl oidtuc 
qaafi cankulus:quia tn oaginc capitur* 
f p Dama vulgariter gemP. 01 animal quao^upcscomu^ 
tum filudlru ünioum ct m bcne*6t oidtur a Oe ct manu q 
fi oema quia öc manu effugit 
f p Damula ioem parua oama 

CO 1 0cpbas bdffant • dl animal mtcr alia anialia qotupe« 
m 5 6 le^anc 9 oiama^cimcqntitaüs babens rollrum ö£cc 3 
m 6 ßarrus cubitoj^ c;c cam c carulagin ofa quo pabuln 3 

attvahiuQt ffluo rollru oidtur peo mufdoa . 6 t fupet fc 
po:tarc turrhn ligneam aim quinquaginta armaös * ct 
oidt clcpbas vel elcpbans ab clcpbos gtcoe io emons 
laöne:qma magnuo dl aoinftat montis^ 6 t muenif clc^ 
pbantusri-m coOem fenfu*vnOe vctfu 6 - 6 ll elcpbans tce 
ne repitur fepe fccunOe vt quioam oicunt fempet plum^ 
Ic fecunOe cil^gt oidt barrus a barron grece io dl gran 
Oe vel foete iatine:quia granbe a foetem habet fui coepis 


(['Colium ^ ^ 

m 6 Squu 6 roP-OiTiiaiöc 3 (ig‘mficaiit oifpofmoucm 
tu t ^ompce fc3 anial quaoaupcs fcffiftrubumanis vfib^ 
m t Quaonjpcs aptu ctbinibilc^^^cooifFctut penes otucc 
m t Cornipes fas ^rictates illius anialis-ct oiuetfas ao 
apüoncsciuföe aialis abcqupaumu^apt^auqabuams 
vlibus c a^s* vcl oidt ab equus a-um- j?ut iCe c qi cq^s 
lis quia olmt qnoo ecpi cumb^ i augebant tilc cqmbiut 
jRam pares fbjuia et fimilis curru copulabant qua^ 
ojupes oidf a numeto peoum^ St qnooj^ point ^cquo 
tue nome generis ponit ^ nonnne rpedri»^ oirit fonipes 
qfi fonans peoib^-et oidt cornipes qfi corneos bns petes 
m 6 CabaDus ccittolJ vel bengft-et oideur quafi cauaUus a 
camtate peouni babet enmi vngulamquafi cauam 
iti s Äuncin9 bavoroß vel aclrccroß vel gure.Sll cqu9 vilis 
et eft ttaOrum a vulgari galli 

m 5 Palcfce 09 pfert*ell equus eqlitcr plancet leuiter tefttes 
in feirojeni^St oidtor quafi pafTus Tuos leuiter ferens 
m 1 5>paD0 münd^^cßeneialiter oidtur omne animal q6 tefti 
culis ell pnuatu*ct oidtur a fpata ioeft glaoius vcl m^s 
ftrumen tu ftrteum quo tclliculi e?cdount ^ St a peoprie« 
täte ponit p:o cciuo peiuato tcfticulis 
m s ^cllad9 Tattclroß v ell equus aptatusaoboc vt in fella 
Deferat infefro 2 c*ct Didf a fella 

m 6 Smiflariusfcbell vel laufFcc. Sftequ^aD fecunDanoum 
plutcs e<^as pec coitum Deputaois-ct Didt ab emitto is» 
quia emiffus eft io c(t c;ctm laborem milTus 
m s ^aginai^s fomet*' 6(1 equus ao DeftrcnDu magna ionc 
m s ^aumarius u Dcputacus^et oideur a fagina vl' fauma 
qö ell onus equi 

m s De;ictturi9 banoroß . SII equus qui Ducifolet ao manus 
vt tempore ncceffitatis foetior mueniator* et oidt a De?:c 
quia Dcjctta manu Dudtur 


m 0 6dci9 ig^l‘ c amalfpitife cocgtu qä fc cotrabit qfi rimcr 
m 5 Sanaci9 ct ddf qfi crigiuo ab crigo istqa crigitfc qii- 
öo fpinioclauoit qmb9 c:qa ftari di ali^ 

qö pfcnfcrit fc furdgit at(j niglcbum coucefusm fna ar 
m t Hirooniö niurniclticc*c anial lu^udofu nia fc tcco Digit 
qö nimio in gurgitat fc dbio a aömooumbcmio coit . 6t 
oidf a furn9 amm^qa obfcurosq occultacuocfFoöit a cij^ 
m t cßlio do tat3-6fl: q6oam gcn9 dt ptcDa quä niucncdt 
inudo p totu b'pcmc öocmieo ct in cftatc itc:^ tcuiuifccß 
' ct cndt a gUfco iodo c cccfco io» vV m ptnguor am* qa p 
foninü valöc ctcfdt a impinguat vD iöeo qa cccfdt onic3 
f p D^iena b'^en^c anial qo^upco in nutriu quantitate 
magnitUDic lupi q6 cquoi^ ftabulo fcquif auöitu alTiDuo 
öifeitnome qö expmat imitatione vodo bunianc*vt bo^ 
I minem cuocatu ocdoanCanco vcnätco cam li vmbcam 
ei9 attingät voce amittut qa lattate nequeunt colone eu 
voluedt mutat .Omne animal cum luftraucdt betet ve 
ftigio in afiFdca b^ene funt multe 
ffl 1 ido ftcinboclf mcoia cortcpta*cn: aniai cccnutu qä 
alio nomicoidt capdco:n9»ct oidt gtcce oarcao*ct oidt 
ibex qfi ab ex ab abioio* qa ao mllarauiü abit ^ceceoit 
ab mftdodb9 aroua ct cxcelfa tenenoet m fablimi babt=s 
tanOv^ta vt ex fublimitate vix bumanio obmtib9 afpa^ 
m tUco Icon. 611 aialqo:upc5filuclltectvnguib9ct tcat 

tendbuo armatum nature calioc pcopte: qo cft fttax val 
te* ct oidtur a leoo gtece io cll patneepo latinc vel tex* 
quia’psmcepo ct tex cft omnium ferarum 
f p iLccfia i^m ftmina Iconis eiufocm tamen fpcdd 
F p lea cum ipfo leone* 

m t lepus vulgaritet baP. 6ft animal umiou vclods fuge^ 
6t oidtur quafi Icuipcs quia velodtcr curdt^ 
m t linx linds c!r animal tam accutum babens vifum ct etiaj 


If Colium ^ ^ Ovj* 

onnbus atiiaKBus pttualct viocnoo* vttOc fef pcflc h(y» 
^ mis mtcaoja viTu penctiace* ct oidt a licos gaco io cft 
(upue latmc : qa fiimlb clt lupo nifi q? b^bct pcllcm va« 
ri jö maculis oiftmäram fcj parous 
m 6 JLupus wolffvGltam'mal tapa^c ftaubulcntuctebco pcc 
cod ponens mfioias ^ipm Oeuocans 6t oidtur quafi lu 

E us a licos gceccio cft lupus latmc 
upa wulfpm-io cd ftmia lupi eiufocm fpcdet* 
m t luter ottc?v6ft anmial aftutu colc«c foftum pclk m'tens 
pifdb9 viuir qs in aqua c^t tnfpitameab acte cedpit* 
vn edä fcpi9 fufFocat m aq qn fntrat caucas flDtcrpifccö 
f t QDartdx matoer . 6ft animal aftutum ao ma^'öiofncm 
catd pcHcm babens p:o alijs peedofam qö fttum 0 U 02 U 5 
m niois öeuocat ct Oeuaftat 

m tCDigalocft animal rapa^vojax ctoclofummuftcle fi^s 
nnlc folo colocc oiffetens a nmftclav 6ft enim albiffinnij 
ct Oß pctlc cius vcftcspßmdpum aoojnanöir 
m t COoncros rods dnbürn *c(t animal paruü fcom fbßdtnoi 
m t Rmocccos rods iic 3 co^isbccuiasbiTS crura Pmmagm 
m 6S)m'com9 ms meme fuä ita ccla c q? capi no potcllcot 
m s QDmoccro onds nu biis m mcoio firontc a quo edä clc^s 
m t Rmoccro onds pbas cutusc*ct oidf a manosioc vnum 
qceros io c comu: qa tantü vnü habet coenu mfirotc^Ri 
noceros oidt arinus io c nans vV nafusa ccros io c cor* 
«u:qa vnu bäte coenu öepenOens vltia nafum* ct oidtut 
II 5S)mcomiumiöc vnicoems ab vnitatc corna 

in 6 COulus vulgariter maul 
c5 tCDus udsmauP 
ö p CDuftcla vulgariter vDtfcl 
m t Cßnaget gei-walo cfel meoia cottcpta*6ft afi'nus filua« 
fticus et feruS'Ct oidt ab on goece io eft: tetum latmc et 
ßcia gccce ioeft ftru latmc*^nöß onager qfi totus ferus 


' Cvj. 

6t fdcnpum 9? <^agri Tutit niajm ftcc ficut cqm et futit 
ni öomiri ct babirant hi affrica pcz öcfctta 
f t Oufe fcbaff^canial cjö^upce nianructü lamgtru ct cojiij 
f t tum-T Didt qfi oblauis aboffcccnöo:qma olrm tu 
facrifidje^Deo^ offcccbar^ct oidcur bic^ne a ouobp öetitf= 
[ busqui pcminent ct cu quibus fb^tat uard.6t fm fccufe 
dum oicunair oucs biocntcs quafi bigcutcs io cft ouoru 
arniommtquia talis ctaris clcgtbancur ao lacrifidu 
m t Pantbe: pautcWcj mcDia ^pucta eil anial vati j coloris 
f p pantbem fpedofu qö rmm'misqfi orbiculis pi8:uccful 
oidt a pan gcc« io eil totü quiaommu amma=! 
t lium fit amic9mfitmcom:vcl qafuigeneris fodetategau 
' Ocat*et ao ean^ fimilioiohie qmequitaedpit ccooit . 6t 
uota 99 pautbe: ouplicefadt accufariuu vt patet tri ale;c 
f p ^roplxa rd:)Wttu6 mutet »SU fus lemma*^6t auo^o 

uota q? fiärum eil a fono animalis* vel oidtur a ferobe io 
cd fbueatqa rollro fuo quccenoo efeas fadt ferobas 
m 5 ^periolus vulgatitet eid^boan * 6 ft animal quaojupes 
filuellte agile e^'guum babens co^pus peocs oigitatos 
ct cauoam fpedofam 
f p ^drm iOem 
m t Meinte* 

m s ^nmius vulgaritc?alf*ell animal fimum feoamet nigp:* 
f p S>Tmia effin fam babens fadem ct ceteta memb^a bns 
q> ammooo ficut bomo.6t oidcur a fimus a*umrio c cur^s 
uus ct pjopric fcom nafum quia habet fimum nafum-Gt 
nota 9? quin^ funt geneta fima:^ ^ricopcoici5)cino3c^ 
pbali ^pingens Satid cBallitrices 
f t ^pmx gis vd ges vulgariter mctbat3v^c&m ^fiocrum 
ctbmio * 6ll fpedes fintic molles babens comas ct ma^^ 
miOas prominentes. ^3 ficut redtatur mllatiotbcbaioos 
Spin;: eil animal volatile quoo feOet rupibus acrue ct 


ITffoUutti Cvij* 

tanfcaiiribuö.^ponitcmgmatactiicrdentcöfoluccc 
uoiat^ct potcH Old dn bell vogeL ^3 coijpus pater pol 
tniüs folmt cm'gma ct ipram fpmgem ocaoit 
tn t Soüe;«c fpic3mauP velt niauP-€ft anial cor2ofiuü ct oidt 
qfi fcce;c a fe:ta quia m tnooü fcrcc cestpeedoit et fccat 
cp p ^!pa tnoltvoctfffcbc: • c anial fubtertancu ct cecJor^ 
toö a piata oarnnofcfuffooicö a tc^iä in cumulos elcuäs 
tn ö 'Ca^cus oaebs * eft anial bnö C02p9 OepITum pelle fetofa} 
m 5 COelus cauoam minutä cruta breuia oentes mojoaccs 
in t CDelon Oc oie in fblTis latttäsfb^amimb^ feu cauctms 
f p CX)elota et Oc noftc quetens dbu v Sfmelus ct fimilia 
Oicunt a mclictqma fauos mellis Ocfiöctat ct afFeä’at 
f t 'Cigris ttger üer-eft queoä beftia vari js oiftmära colod =5 
bus cü maculis virtute ct velodtate mirabilis exeui^ no=i 
1 mnic flume tigris afpcllatieo is mpfcifnm9 fit omnium 
Ruuio^vSt nota q? ügtis ^Ixftia eft gms femi ct habet 
gemriuü fiVem nto v ^co p flumine eft gniö m -iois m ge 
m t Culpes fud:)f*cft anial filucftrcrubecpcUis niriuo 
ftauoulentü mfioijs plcnn 6t oidt qfi vclupcs eft eni 
volubilis pcöibus ct nun ^ reäris itincabus fco turtuofis 
currit ♦ 3tcm aliqui oicunt vulpis vV vulpes in nto ct iftt 
ma;crme cceät.^co vulpes m nominariuo ct vulpism ge 
iritiuo vt patet c;c Oeriuariene qui oidt a nomie velo;t et 
peseteftmafeuUm' gnisa oidt mftmio genere vulpecula 
oiminuriuu*qa comunitcr mior c vulpe vulgariter vod) 
f p AHopida grecum eft iOem 
W s S)rfus berieft anial filueftrc quaoeupes bns coepus oifs 
fbeme pilcfuni et bomoum afpeftu-Gt oidf quafi oefus 
a nomie os oris:qa orc fbmiat fetum fnü^Oidcur enim q> 
vrfus mfceme generet carne ^ carne mater lanibcoc in 
membra oifpomtifeo bec m maturitas geus fade ^ 
f p ^Orfa berin^eft ftmina vrfi* . « 


(ffolium Gvii- 

SDrfulus 

m 6 SDtfiailuii-oniiiia öimiiratiua tem parnuo vrfus 
S^tfcUuö* 

Zabuluö vulgariter 3 abcl- vt oidcut cd qucöam beftü*^ 
ponitur cü ^p^o oyab olgi/" ^ 

^ — 7 ^ IL^Dcnomlnib^auru feem o^C'mcm aipbaberi 
f t Anis vo^U^gn^ficat generaliter omne anial volarilc 
pemiiö faiTiö-St oidt ab auco es* quia valöc auice ceme 
dt- vel oidt ab a te ed fine et viaquafi fine via:qa tcärä 
vit'm volanöo non fctuat.St fic ed etbu^i no copofitio 
f p Aiuailaitejlrparuaamö 

Acbalanüo galan^r* cd fpedes auis moDica ouIdlTunc 
Ad^antis a^^ant -Sd auio medea nigto cantans 
croceoep colore in capite et tuffo- et ddt ab aebantus io 
, cd l^e^ba fpinofa:quia femp ed fpinis afueta* 6t alicnO:s 

nrine ddtur carouelis 

Aedpite: babid^ *ed auis m tapienoio ali je auib^ auioa 
plus anlino etiä atmata vnguib^ virtutem maioeem nri 
note co2pc gedans-Dec auis ftreut impia cITc drea puU 
lo6 fuoo:quia cu viocrit cos polTc volare nuHas eis pbet 
efeas fco veeberat penniSvGt a nioo predpitat et copd^s 
Ht ao preoam ncfe^tc aoulti pmgucfcant-ct oidt ab ac^s 
dpienoo iö cd rapienoo vnOc aedpiter io ed taptor 
f p A lauoa lctd)-cd queoa 3 fpedes auisque fublnnc volat 
m s Amcttellus vulgariter cmetlmg* 
f p Anas ne entt 
f p.Aneta- 

Ul .t Anfee vulgariter g-anf 
f p Auca vulgariter ganS 
f .t Apis bin 

ep p Aqnila vulgariter aolct 
p ArOea vulgariter raiger» * ^ 


cp pAfia 
m 5 Aunfri'liuö* 

f p ßetncra vulgariter gliJ vogelnt ^ 
f t ßibio vedn mucif • 
f t ßombex vulgariter fetoin wurmlni 
cp t Carouclia 
ni 6 CarcueD^ ftiglicj 5)iftel vogeU SU aufe moDica nicro 
m t Acbantiö croceo^^coloremcopeet rufFoTUcapitCvCt 
f p CicaDa oidtur a caroao quta caroufe nificet* 

f p Cicaoabexofcbncfel* cve:mkul 9 volatilis ^faltarilisq 
poll (5 nafdturfdto moritur et etiam fdtocaCens 
f p Cicom'a fto^clf .ßft auis magna cc folioa fupet oomibus 
bomim folct nloificare m qaantitate anferis collum bns 
pwenfum et peOcs longcs* et oidtur quaß dcania a 
HO vods quem fadt am roftro quadato 
m ö'Ctgn^ elbsfcbvoan *611 auiö notabilis albi 
m 6 Olor coloris 

f t Ciniftsmuef-füt vmes volatiles minufintmifcqntesaiiÄ 

bcHtu bommu 3 a peccuoum*^6t oidt a dnos gccce io eil 
canis latme quia mufee canum* 
f p Cmomia bunos fluig^SIl mafca canina magna et venc 
nefa que CefuDore canu nafdtur a öidt a dnos io dl ca^ 
m s Columbus vulgariter taubet ^ nis latine 

f p Coluba taub*eauis oomcftica fine vcDc q m babitatone 
boim couccfatutvCt oidt acolorcao fingulas veefiones 
mutat colores vl' oidtqfi colens lübos qa pluries mänö 
f t Cornix bräw*c auis filueftrix m'sca et peooudt fttu 
änofabtis coep 9 ni qntitatc columbe* et oidtacoenu quia 
garrula et clamofa eil ficut coenu* vel oidtur ibeo a cor^i 
nu quia ofu ourat et viuit ficut coenu* 
m 6 Coni 9 ta}p*Sll auis vorax et nigra maior cornice 
m s Coturn 9 repbun*e(l auis filueftrism qntitate columbe 


([’CoHum Cvü)* 

m 6 (Durlcgt 9 non m aitii volans fco airrcs frequenü 9 
f t |betoi;c tcr:ä*ct oidt cotiirn9 a fono.jEtnota q? pct^ 
^ oix eil auio fraiioulcta eja fatamr alten pccoidcta fua et 
cxvubat ca:feo iila Ir aus cainno iimat qa quä (latmipul 
li reflä c^nant et voce c:ecubatad6 auoiüt mne ^ hifthi 
5 S:ii natucali fenfiunt cä tion fbee fiiä ^uam matte et ca 5 
cclmquut et ao cantJcm que gcnuit tcuectanttit^Jftctctea 
. aulö lila dl aOeo imniuoa q> mafailus m mafculu mfuts: 
<^'t a oblimfdf fe>:u5 libioo pcccepe* et fimafculü moum 
fue coiugle mnencrit odlruit et oua abfo:bctv 4:t oldtur 
pccoix a ppenoo co q? ^:|pria oua poat ct alicna excubat* 
' ’ vV oidtur a pccoo q? pteceps libioo oifctcüonem fcr= 
XU6 peeoat ct oblimfcatur 

j m t Culex mucr vel fdrjnccbv dl vetmis volatilis babce m 
roftro aculcam cum qno pungit 
fm 6 Cuculus gauA vV guclec*dl‘ auispi^r oua fua m mn 
' ' 00 poncs alieuo. ct oua nioi Ocuoias alicni*^ afono vods 

fic normnaf* vn vecfas-<3luäuis p multos cucuboscäta=s 
^ uedt änos oifcctc nefdt»aouc aliuo qua oicecc gugeug 
j f p Cutuca gtaPmucPvSft auis mooica ac fatuilTmia a cuta 
oicta quafi cuta capieus:eo q? alicnoo fiUos coucat quia 
0113 aiailus das oua fodxat fua tclinquit que caufa oiu 
fuit vt puUos natos coucat ctcnutat:oonccfili) mOc na 
ri ca ccmcouiit vnOc ct cutuca oidcut iüc qiii mm ctcoat 
filios fuos nutatc*nutnt alienos* 

If p ^meOcc atam m.ec vogclmv^üt auesm gteda mmag 
^ nimoinc tigno^ cöl^tcn^ babtntes canofou ct tojlta mag 
n 1 ct Centata a m gtege volant ao aqs*^ ^co cu gtems 
venedr d bläoiunait feo alterius nationis bomincs im^ 
pagiant*St oiamta oiomctctquia ao fabulas focij oio^ 
meois olim m i Üas voluctes fant ccnuctfi 
ynt falco facl-*^rt auis rapioa vnguibus ct coflro armata 


(fjolium ^ ^ ^ ^ CiV 

m ö^apuö q pcä:oaöfm i9:u vcbcmend alias auc5 Dnjdt 
1 (5ptcbenöit-£t alio nomic ddt capus a capb fe-quia 
I f p f iceöula actfd^neplF* vt vult ^jfiöDrus capax cft 

Gtbmio*Duoößdnio eil auis que c« ficub9 et vuis pafdmr 
Gc C'idcur ficcDula quafi ficus ctens q6 patet tu boc vcc 
t fu veteri ^ Cur me ficus alat cum pallor ouldbus vms ^ 
y (Eur poöus uomen uou öcoit vua m\(hi^ ali j oieuut 
’ qö ficeoula fit auis panii coepocis et lougi rollri que tti 
lods l^abitat paluoofis 

}cp s CrigeHus vulgariter bud:)ftucf ♦ Gll auis m magm'üioi^j 
ne palTcds varium babens eoiorem ‘T caumm m ellateoe 
leä:abilem et iocunoum-q oicitur a frigere quia m ftigo 
te quafi oolen DO clamat* 

p fiilica vulgariter bet gaup* eil auis que m ftfituoo aque 
libenter babitat feu vetfatur* 
m ö fiifarius vulgariter ooeen oeeAPel 
’ m 6 cBallus vulgariter bau ♦ Gll auis oomellica et manfue^ 
f p cßallma bemi J ta genemns in gallmam fuo cantu Oe 

nundans tempo:^ oillmäriones- Gt oicitur gallus quafi 
caffcnaHus a callro as- quia fola mtee omnes aues calltasa 
tur cßallma auis eiufem fpedei genetans et viuificanstu 
feipfa. Gt fdenou qp gallus pluta fignificat* vnOe veefus 
: cbaüus auis»gallu6 populus^gallus que facctoos^ell flu 
ui9 gaHus qui bibit mOe ftirit 

m t €apo cagjombueuise pma-ellgall9calltatti6*&3 caupo 

eil pma loga io eil tabeen^i 9 v Refert cauponis carnes 
m s {buüus bcuuvfienetaliter oidtur * conoirc capoms 
qolitet animal volatile vel quaosupes fue gcnctatiom ^ 
pinquu vnOe nati recentes ornmii auium oicuntur pulli • 
Gt oiduir quafi paruulus a paruus a* quia paruulusell 
vel oiciair a pupus a-um-io ell mooicus a^^ä^eo aipeopd^;^ 
• . ate ponitur pco feto gallinarum* 


% woUum „ Ci>:* 

cBi:jcul9 tucb-cH aufe tn magt^ioiDic comiciG mgca corgc 
q r oftrü bfe aliqualiter grifcum fcu fub albu^ St oidmr 
quafi garrulas a garrio is iquia loquaafTmiu cft genus 
auiam t valoc vocibus tmpoctunu 
m t cSraoipes rtap*6[l auis magni coepis ct taroi volamo 
gtraoiesis pcoibns» non enim ficut alie volucres attolli=s 
(Ut velocitate perniarum 

m t eSirifalco gcirfalcf • 611 auis mpirilTima que vna auem 
poit aliam Ocijcit* vn^ a aquilam mpit et m boc culpans 

m 6 

f t cSrifts is*gteifF^6ftaucs.quaoeupescapitc alias aquile 
fimilis*. feo maiori eria} alia parte cc^ßfe Iconem imitatur 
equis vcbcmcfitcr cfc in ftfta ct bonrinibus ao eo qö eq 
tem armatum aim equo riifubltme rapiat* 
f t cßrus f lanid^-e auis gregaria dnerci coloris m cHate ao 
uolas q m b^cme Ocuolans»q oidf gr us a fono veds 
ep t Dirunoo fdDvvalb.6ft auis nigra ct vclodITnna m acte 
dbum querens^q oidt birunoo quafi m acranoo io cll m 
f t 3bis ftorcf *efc auis aquatica vitelicet acre cOens 
deonia cgipriacus que anum ^rio rollro purgat et cll 
. fetpeutib9* vnOc verfus*^ 611 ibis quao^upes auis ibis ct 
iuuious ibiS‘bollis fe^pentu oidtur auis ibis 
m 1 3 pi 6 n vodlTcr gdr. 611 fpedes vulturis alba et vulture 
noftro mino: 

m 6 JLaoficus veA vel wamienveabel ^ 611 auis lapa?: mua 
res q lace:tascapi^s et exiguos vokcelJos 
f p JLocufta bovefcbricircb 6ft vcrmidilus viriois volatilis 
babens fb:ma co:porisao moou equifeo ouo crura bab} 
retro longfo:a quibus falrat ♦ 6t quanoo que colleftio 
agmiti: ruit in c;ctraneas regiones* 6t oidf quafi longa 


tur uc qm o^pom t le ommous auibus 

]0£rooi9 fm aliqs iof -ct oidt betes qfi io cll ons aliara3 

auiuv 6t m toto co:pc Occlmat ao albeome nifi m peärore 


C folium 

balla CO ^ ao moDU ballai;^ louja habet cruia vclquafi 
loco (laus p anöfrarmi qa minmuftat io c qaicfdt ni cc:^ 
cp t CDcmnoniDcö met vogclm^ ^üt queoä auco cem loco 
cgiptic q femp mqutoano catcruatimvolatilc Oe cgipto 
ao lodi vbi oedfus fuit memnon ^ibi ouob9 oiebus dr== 
ca lodi fcpulcbri mironfe dr üuolant a terdo oic xidlTmi 
iucuntco pugnam fc vnguibuö et rollrio oilacetant* et 
oicunmr mcnoniocs a menone cuius anniuetfanum femg 
viOentut fcmcl in quinto anno celebrate* 
m ö O^ctgo ftatp» c(t auis Ruuialis que in aquis peo capien-S' 
ois pifdbus alliöac fc immeegit 
m 5 QDetgulus oiminuduu oaucbct-fignificat ouo-SDnomo ^ 
00 eil paru9mecgu5- Alio mooo eil inllrmnentu ferteu 5 
• cui lignus lampaois infi;ci5 clco imniecgi(ur*vnOe nouus 
gteafmuSvQDetgulttS eil alcs vcl knnm lampaois in 4 
immctgo lienum coppno fiue relinquo 
m t CDetops vulgariter gtilnfped^tvSIl auis vinois colons 
m 5 cßaulus et alio noinine oidtur gaulus 
f p QDccula anipfcl* 611 auis nigri coloris in coepore et colo 
rem croceum babens in rollro que feiet maicrmc cantare 
tempore pluuialiv6t oidtur a metus a*um*quia meta io 
eil fola volat * vcl oidtur quafi rneouHa a mooulor aris* 
quia ouldtcr mooulat io eil cantat 
cp 6 CX)ilu9.vulgaritarvDei*c aui5tapaxauoa;cimparens aui 
f p QDolliuaga bus et tinrious in magnis a auibus oome^ 
(lids maxime infioiafur et caoaueribus enutritur. 6t oi 
dfur quafi mollis auisiquia moDis eil tarn viribus quam 
volatu V 6t oidtur molliuaga :/quia moHi et leui volata 
aeta pccnagaiur 

f p moneoula vulgariter ciil ouL 6(1 auis mooiaim minor 
columba nigri coloris fiirnue ccnoiöbms : quia fi nmn- 
mos vcl aliquio fale mucnit auffecr ctabf^oir * 6t oidf 


|[‘folmrti V Ox* 

quafi moncmla qui'a moiide fe dl nuimfinata fcu öcna^ 
rioö fiitatut ct occultat 

f p mufca fluff-c vctmiculp vclaölis ct vcntrofus büe alaoi 
tcgcas a totales aD cujp captmä arctia tcxit telam 
•n 6 pifus fpetwee* cfl auis nobiHspceoa capiens q cüa fui 
gcneas auibp non pdt feo cas gfeqtiit a tapat ct pccua 
Ict ct Dicit a nitor cns-io eil canor aris* vP lluoiofc lato 
f to:^uiaftuDiofelaboiatproauib9capieno{s*v:l oidcut 
a nil'o rege qui oidt m auem iüam mutatus fuifTc^ 
m s ^pet wari us ioem j 

f p JPifulalprint 3 Dinnniriaum a m'fus 
f p Picc oula • eil fpedes corui ^uebombus eil m ftlla nam 
Oeoiecunö viöetbuborics niccoula öeniDisbubonufadc 
fubtmbit ets oua* bubones tarne ccotm Cc noftre cum no 
viDßt niccoula oua ipfi^ fubtmbit ct fuiatur 
f t Jßoaricom;: nadot tajp * 611 fpedes auis tc noärc volans 
ct oidt a niäros grcce io eil no;c latme a cornax io 
dl com 9 latme- vn noSneoeax quafi noftis coeuus* 
f p Jßoörua cül* eil alias fpedes auis fimilitcc Oe noärc vo^s 
f p ^lula lans vl' fcöm aliqs eil caöe fpedes auis que ot 
dttir noädcomx*^ noärua tenebeas amat folem vioerc no 
potcll que fl oie volat a cetcris auibus nnpeoitur-caput 
Defceme batet murcs pctfequicur 
m t cBri/X igis bebee* meoia coerepta m obliquis eil auis fiU 
uellds varij coloas minor columbe 
f t ff ornixbircfbun-ell gallina filudlris 
cp t Ortbogometm orban^6ll coturnix que oudt grege qfi 
00 ^ aut limplidtcr ponit p cot«rnice*et oidf ab oerbos 
io cll reatu etmetros io cll menfum quia menfurat q tc 
git volatum alioeum ita vt vult buguiuov Seo ali) vo:s 
lunt q? fit gallus filuellris 

m 5 OlTiftagas bdn beucbetv6ll auis queoi q cITa o'mittit 


(fffolmm ^ ^ - 0)c’y 

Gt frangit • ct oiaW qnafi ofTa frangens 
f t palumbes is bolt 3 taub*Gll columba filucdris rn arborib9 
moificas« a öicir a pabulo quia pabulo feiet effr ceftära 
Qö aüt Ol dt palubcs qfi patccns lübis etbi^eft ^ no co- 
m t papilio friualtec*cll puu volatile q6 mavme pofitio 

' ' babunoat flocefeentibus m aluis^St tmnfumitut ao fig= 
mScanoum tentorium calltanfe 
f t Parix meiP*G auis mooica valoe ^lifica qöoidtapa 
m s pbafian9 pbafanON Gft auis filueftris m rienoo 
magm'tuomc galli catnes babens fapioas ct valoe ouU 
[ ces*^£t oirit a faf^ quaoä mfula gtede* vn pjtmo Riemt 
afpoetatus* vcl oidf qfi vigianus a fagin gccce io eil co 
meOete Iatrnc:quia oulds eil ao comeOenoum 
cp t palfe fpac3.Sll auis mooica et alluta et ma^rme lu?cu 
ricfa-ct oidtur quafi paruec a patuus a*um* quia patu9 
eil vel a patior atis »quia oiue^fa patitiir 
m t Pauo vulgariter pfan^'Sll auis oomeftica magna cuius 
cauoa mfigni colore fpecularitec eft oepiära^^r oidt quafi 
pauocem vebens m ’obe* habet enim borribilem voce ct 
fepe pauocem meutit auoienti * ^co iDuo vioetur potius 
effe ctbi*et non copofitio* vnOe potcll oid q> pauo trabat 
P nomen a fono vods* vti vetfus^ SDoce fatban pluma feta ^ 
pbm ceruice oeaconem cBcelTu fortiuo öefignat pauo la^ 
tronem •[jtem pauo gt aoum frris clamorem Oemonis vc 
’ (leSv^Angelicas et caput aguis habet 
tri s peDicanus peDican-Sll auis fluuialis albi coloris^ct oi:= 
dtur quafi petlcm babqis canä io effc petmas albas^Dec 
^ auis oidmr oiligece pueros fuos^S^eo cum ipfi m fadem 
eius ceount alis* eos oedoit et tune OemOe feipfum in la=: 
tece vulnetat et afpetfione fui fanguim's viuificat ipfos 
St figtrificat criftüm qui ofFcnOentcs homines pro fuis 
• peccaus motrificauit inerte etetna - St pollea effufione 


c; folium ^ ^ Cxj* 

p:opaj fat^mmö cos vmißcauu: vlta ctcctia^ 
tti ö ^1016 ® (l auis arboccs roftro pcncttas fcu mci 

Cis vt möc cedpiat vmioilos ^nutrimcto puDosfuos m 
cauctms arbo:^^ enutrit qs fi clauo p2c(lrin;cccat ftatrm 
aoiunära quaOtm betba djdtvQ: funt multa gciiciapis 
f p pica vulgaritcralllee corum ' 

m 6 p)fitacuö vulgatitcrfitrid) 
f p^bilomena vuljatitc: nad^tgaU 
P ) f p tucimanc* 

m s Regulus f ünglrti*€(t auis mitnma q feSm Fabulas efoi 
picas cobetens alis* aquile ttanfccnöit aq uilam muplata 
p:optcr qö obtinuit nomen tegis* 
f p tapiuaga wafrccftclt3v€ft auis moDica et cjrigua qcau 
oam cotinue monens m ripis fluuioi^s vagatur ♦ et oidtuc 
quafim ripis vagans 

^ f p ^epiuaga saunfebliiffim* cfi: aufe mooica q ccebeo va* 

* , gatuV m fepib9*ct oidmt quafi fepibus vagans , 

f t ^tri;c gis 3dPlm*c auis noeburnaq 43 cantu (lriött*<i ofe 
m sS>trutiolltauf‘eamalq6aofimilituomc »dtatrioeoes 
auis b^t ala5*ct liat m eis nun^ vtat ao volanou: fco • 
tene ao cucenou: qa alas erigit a celetrimc m tena cur^ 
rit penas babet a copitris*bcc auisoua fua fcuete negK 
, git:feo ea fcoit fub tera*et operit eu 3abub quibus coss 
opettus ceceoit a ftatim obliuifdr.nec vita ao ea »uet« 
titut*cfi: enim natucaliter obUuiofa v Ouis igit calcfaftia 
fub aranea a fole puUi eoucun t ex ets ante<^ aute3 ponat 
oua:eleuat oculos ao celu vt vioeatfi ftcHa virgilij afem 
oatvuo enim prius oua p<^t cognofdt enim m celo te^ 
pus fuu bec auis tante calioitatis e qö fetru3 comeoit et 
oigerit* equii ooit a[cqu9 eu m tantu vt cum viOece noti 
auOeat bifliccas batet vngulas qnib9 lapioes copccbcti 
oit et p^oijdt fe pFcquentes oua eius tam magna fut vt 


([felium ^ ^ 

ex ds vafa fiut ao pottan öu fca bibe« Du-St f m piftianu 
‘ cft mafculii« jms licet niteam ^ob m ftmiogcnccc poni 
videat* vn dicendu cft qd 15 telaftuu que ccfttat ao auc 3 
ni 6 9bcurn9 ftar^Sft auis filuefttfs nigta ‘T^ct pärua bobüs 
vb amica‘Vndc a geesarim volitat interboues 
ni s Turdus lrtamat‘uogeU6ftaui5 filucftris parua varijeo 
loris cui 9 cames fapocem babent ex gtanis iuttiperi^ Gt 
diricur quafi tardus quia tarde fc ccftrt frilicet ui fine aur 
ni puta ni confinio b^pemis inde bcc 
f p Turdela troftcl qda 3 alia auis duldf cantas turdo firniss 
I f t Turtuta (urtcltaub*c auis in domita ^ * 4 lis in colore 
mire pulcritudinis a pudidde q boim couctfatione 3 fiigit 
cui ccotrario coluba Wpida diligit bumana donio:^bla =2 
da a habitatrix*^ didt a fono vods*^ 3 tc 3 turtur cft fpes 
des pifds et tunc cft mafculini generis* vnde veefus*^Dcc 
turmr fit ams*bic turtur didto pifds 
i tjHt ^cfpc^^lio Red^rmauP-bee auis ludfiiga quia felem vi 
derc non poteft indpicus volare m tempore vcfpcttino et 
babet alas totales id cft integras et quafi corio colliga^ 
to diftindras-^ed fcdm ambeofiu vefpcttilio didtur am'^ 

■ mal ignobile a vcfpere nomen aedpiens ^ ®t didt quod 
fit volatile quadeupes et dentibus vtiturnon oua:P puU 
los viuentes generat volitat autem m acre auium more 
Pcrefpufculo vefpcttin<x 6t nota qd vcfp^lio e niafcu- 
lini generis qo patet in prifdano qui ait q? nomina m o 
terminata bubenria i ante c*quando non funt ve^lialia^ 
participialia mafculina funt vtftcUio gurgulio et nibil 
exdpit ab bac tegula^f^ 

m t Vultur vulgariter geir v €ft auis magna et ponterofa 
que quainuis roftro et vnguibus fit mumta non tamen 
capit predam:fcd de caueribus enutritur^ ^t didtur qua 
fi volatus tardi ' 


Cffolmm ^ Oxiy 

f P .‘^upa wiobopfF^Sft: aiiispulcbta 'xtalHo g^alcati»^ 
pcbununfe (leteodbas fadt niöum.Cui9.fatiffUTnc d qs 
fc hi tfrifcerit oo^nhtu v aC)ctis fommat c\i ctim ^on v ult 

fuffyatc* JITOc nominibus pifdum* 

Jm t pifds vnfi^vSfj: animal aquatile pennatu cfibilc bomim 
bus-et oidf pafds qfi a pafeo is^qa eft palhis bominu 
f p ^uama fcbüjpcbÄ ourid«^ cutis pifdu: et riimlitcr fec 
pmtu e^crefeens tanij vefthncntu a natuia f vifum- et 
oidt quafi fqualioa a fqualco es : quia fquama e(t quali 
queoam afpccftas cutis fqualioc 
f p ßtanda f a w vP flos- io eft fau;« feii locus fn cofinio capi 
ÜS ^ co:pi5 pifds plurimis faf dolis catnets mtctdfa et g 
\ foanc patte pifds attiabit et c;cpcllit aquas m ccftigeriu 
caloris natma (icut qonipeoia mcoiante pulmane^&pcc 
cccenriam buius membri poteft oifcctm tcccntia totius 
pifds^ Gt pifdslubricus p^ft m boc mcmb:o firmus tc 
ftringi-et oidt ab mucus ri-ioeft^^ttuc qigfi guttur if)^* 
f p gpma gtat-^rie eft acdilep atbuftis fius pifds 

innatus :feö metbopl^cc oidt fpma ofTea vPcartalagis» 
nea columna c;c mnlrisoffibus vr cattbalaginibpconltisa. 
tuta pctlongimome ooafiOcfccntics ao lunes- et oidtut fic 
qömultos habet moios accutos ao moou fpmatu* vnOe 
ctiabuiufniooi moii aut acculdmpifdbus vocant fpme* 
f t ILacds imlch-fig^lKatfemjnalefubftanria pifdu maf^ 
n s Poligtanum vulgariter rdg-fignificat Imaruiji 

feminalem fubftantiam pifcuimftmhia^ 
n t Xllec bering 
f p Alofa aguiHa vulgariter all 
f p Amneaniecfpinn 

f p ßalena vulgariter balien vP wal vif*^ ^ J? 

m 5 ßatbalus vulgariter batm (pCanccePapy 
m t Canis vulgariter merbunt 


([’foUum ^ 

m r iapito vulgariter gtop vP boptnig vcl f atp i 
m öCacapuö' 

m t Catpo omö l^arpfF (f Cefue vulgaijtcr u:ct viTii) 

f p Coneba metfd^atö (f ceaco vulgariter met 

tti t Dclpbm me: fd:) voriu baufen- 

f p ffuuDula vulgariter gtuntil (riiOcam.ettalb 
m 6 eßladuö me:f(b) voett (f cßmrius vulg^iter If cePlmg 
m t cBlobio vulgariter blccif (f Darniio oute batmel vif<;fi 
m t Daufo ^ppocue häufen 
m 6 ILuccuö bed^t (Tlupue beebt 

m 6 CTclauuruö vulgariter febwarts me: vifcb 
f p QDucen a lampres CT Orbis balp vifcb vU platciPlm 

f p Oatea vulgariter mufcbeH Cf pdauus pftill . _ 
f ppc:capctfmgeglmg 
f p po:ca trÄrugeuD vel eriam Parpff- 
f p Raua vulgariter ftofdD (f Roternu$ biief mg 

m s Rumbus firicr * ^ 

n tRatilerubicularctlmg n * • 

m t^almofalm C'ecxaölisbtecbfamfteuibiP 
• m 6 ^pmadus fpmada fted:)luig 
f p Mirena f^^ren CT - turgio ftür^ 

f p X:euta fcbldn (f'CeftuDomctfdDuccf 
m e^ttnallus afcb 
f p "Üruca-S^arus vo:ben 
m s ‘^tulus mccfalb 

ff De nomibus vc:miu ^ fetpentü fm o:DmG alpbabcd 
tn t 'iDetims vourm^eR auial qö ple:^^ nafdt fme cocubicu g 
putrcfaädoncdicet etiä aliq vetmesgeueraut e;c ouiS‘et 
fuut vetmes aut tcr:e aut fcoepio aut cautbarioa et fU 
milcs aut aq vtfanguifuga» at aeris vt aranea aut fron 
Diu vt ctuca aut ligno:^!. vt te ceoo aut vefttmento^ vt 
rinea aut carnium vt cm'gtam^ lumbricus aftariDes codi 
j[ tolium ^ ^ ’ 

pcoicuU pulicco Icirocö taini9ratiuü6 vaa rimc^c*^ oidt 
v«mio a vct 20 io* qa neu vt fetprno apris palTibus: fcö 
fquama:^ riifious rapir.quia non eft illi fpriic agor:fco m 
oicectum corpufeuli fui partes gcaDatmi pocri^coas co= 
tiactas cottabcuöo pojtccbas inocum cxpliclar fic^^agi^ 
tafus vct:csioo paobabicur ♦ vcl DidöJt vc^mis quafi vccc 
racaus qa tu vctc c;dt* vcl oidt vetmis qfi vecc luatcria^« 
tustquia calor Tolis qui tu vere tutenöitur eil illis vicepa 
tus et cor:upta materia vice niatus* 
ttt s'^ernuailusvDÜruilm 


m t Angais fd^laug- D(dt omuc am'mal anulof am et copl{ 
lu sColuto cabilctufeipmetcarcn5peoib9motutori9cor 
q t^ctpctis poastcemebuDomouccurfupfuisfquamis^et 
oicitur augais ab auguloiquia angulofus eft m ntteuOcn 
^ nuus^ euuu pe: oireäru hitenoit 9 femp angularitetv 
Coluber oidcur colens vmb^as babitat enriu iu lods ob 
feuds a teuebcofis io eft vmbcofis* vel oidt quafi colubri 
cus a con io eft fi'mul et lubac9*Setpen6 oidt a feepois 
io eft latentst icc-quia occulris pa(rib 9 vaoit non apris 
palTibus feo fquama:^minurifrtm9nifibas et eft generis 
oSniuitis fccpßflö* vn nou9 geedfmuSv^Jetpens que genc 
eis comunis oico patentet ^eepit io e tepit et vaoit vc 
tcc latenter qö pceoiöba tria nomia Tunt nomia genetas: 
lia omniu feepentu-quäuis aliqui velint qö folu fepens 
fit nome genetalc et anguis a coluber fint fpes fetpentis 
n t Reptile briecbenöcr vourm* 
f p Anipbiftbona 5 voe'pbcprigee \eurm 
f p Aranca vulgariter fpimi* 

tn sßafiüats vulgariter vncf*vnöc ve^fus^Sll animal lc=s 
calc fatban qne notat bafilicus 
m t ßufo vulgariter brott*vnöc vctfiis* ßufb putat fenig 
q? Celfidat fiti tcrca 


CffoKuw ^ „ Äo C'Xiuj* 

m t ßruco Pcue: 

f p Cccula vulgariter blmöfcfclri^ 
f t Cctallcö vulgariter gebümot^fd^Iatig 
f tCime^c V(5ant3 J" 

f t Cicaoa brimvclgtill 
m 6 Cocoöjillus Imtveucm 
m t Dtaco cwacl? 
f p Draca vulgadut D^aePm 
f p Draceua 

D^pfas vulgariter Dürft fcblaug 
m ö Smigtaniue vulgariter bauptwurm 
Gmoroiö vulgariter blutfcblaug 
f p Sruca vulgariter fiautwutm 
f p Co:mica vulgariter aumaiß 

formicalem ameilTeti hinig vel fiicgMt aniöiö 
focue crien*' 6ft apiö que mello laboribus apu col 

lefta comeoitur et oriofa tamerdt» Gt otdt quafi fagus a 
fagin gcece io eft comeOccc latme • focus eriam eft coloc 
fopbifticus et aDulterinas quo mulicces fuas folcfit pcc 
ungetc fadeo vt pulcbcc afpareaut 
m s gcillus vulgariter bdm vel gtiH 
m t SurguUo vulgariter vdbeU 
f t J^ruuDofcbvoalb 
m s Jaculus fdbußwurm 

f p laarta eepeß* 5 fetpeus q pmimma ftigioitatefue co:ö 
pofiüoms oiu manet m igne natumli'ter ita q? no coburit 
fco ccfifrit -St nota q? iuuenalis Didt bic lacermsri mma 
mafculmo genecc oidt virgiliusb^ lacetta m femino ge 
f t ILens oisniß nete 

f t lrma;c fd^neef 

m s lumbricus vulgariter Darm wurm 
f t Jßatri;c natcr 


tL (roll um „ ^ * 0;cmj* 

iti 0 Ocflct biirniPvSfi: vctmfc volariUs fintife apitfcomaio 
m ö Afiluö m cojpodspnigmö aailco fuo iumcnta ao 
fum ffcatigir^St cft oifFctctiria nitcr afilum li*nicöia 
cta ct nicöia correpta 'Curbat afiluö apcs: mifcris (uc^ 
currit afilum 

m 6pcDiail9 vulgariter lauf 
f p Pole, X vulgariter floeb 
i p ‘Salamanora vulgariter ftuctwun» 
f p ^auta vulgariter fcblaug 
m t ^'tcllio vulgariter motl 
f t ‘Seps vulgariter f lehifd:)latig 
m t Scorpio vulgariter tataut*vnöe vctfu5-5)co:pio cft fiss 
m ö ^coepi9 gitum vcjmif^ fagitta fiagelluniv^coepiofcc 
pentum fignuni locum^ figumt 
m t ^ario fucc -cft vetmis que mtm eurem nafeit tn mam’bus 
m 6 Cirill^ IÖC 3 > oedofis 

m 6 'Carmp vulgariter mao 
. f p 'Carttica fd^orp. 
f t t^cftaöo fcbuccb 

ft ^cceoobolt 3 Wutm*^Gft veerniöliguu terens ‘icomeSö . 
f p S)irea tmlvv 

f p S)cf pa vulgariter voefft3.6ft vcrmicutus firmlis apibus 
feö maioris corporis ct crocei coloris* ct Dicitur quafi pö 
geus quia cum vi iD cft violentia pungfit 
f p ^efpem nater * 

m t SDfum ve:l:)etlauf vcl filc 3 lauP* 
m s^^ocusvoafTe^fd^lang 
f pPö:a 

n s ‘^.^icnu gifft. 6ft bumioitas aquofa fubtilisabombfl' 
coepus bamaim a tota fpede prmens et ocdcens 
s^usautergiffe*. SUfanies vencncfa*ctcft mOeclma^ 
bile neutri generis 


^M\m 

IfOc tiomibuö arjbb:^ ni gcnccaK fccunoo _ 
tn fpcdali Pm oaötticm alpbabctt* 
f p ^ilua vulgariter voalt fdUcet wüoet 
m 0 J^emuö luuger walt 
m öCucuöoicfctvoalt 
m 6 Calais bocbeewalt 
f p Corclla forft 
in öCorcrtariusföftec r- 
iLucariuö 

II t lucar ariö vulgariter fcjftcdon 

Arbutue vulgariter vrilöcr bom gewed^P 
Arbutum vulgariter wttört bom ftüd^t 
f t Arbor vulgaritc: bom 

n s Arbuftu bom ge wed^P* Didt arbor noueDa et teiicm m 
qua mfctüo fieri poteft-^ oidt arbuftaquafi barborieba 
fta vAli) oicut arbullu elTe looi m quo arbo 2 e 6 babuuoä^ 
f p pianta lebenOtr Idb on ctf antnüP^vt arbores _ 

m t frutex ftauo 

frutearamvuljariter ftauOen gevueefcp 
n 6 S^irechim vulgariter gcürxsgevo^P 
n e SDirioarium C « ö pomerium bomgart 
ö t Cotoex äulfe riuo^Sft extrema ps arboris et dus par^ 
uum fin^ularis - 6t cortex m planta pellibus anlalium 
c ^Jttonabiliter coparat*et oidt coetex qfi coriu 3 tegens 

plantans.6t oiuioif cortex fenfibiliter m tresgtespri^ 
ma fc 3 extrema eft Dura ariDa et rugofa et multodes fifa 
et colore dreuftanris acris colemta et bcc a^riato voca^ 
balo Didt cortex V ^eDmeoia ps dus eil magis moHis le 
iiis et vifcofa et colore ^rio colerata*ct afp^opriato vo^ 
cabulo Didcur bic Uber a Uberoas:quia UIxrat ^ Defcuoit 
lignum vcl Didtur quia ille interior coetex Ubetatur io dl 
C^fenoitur ab anteriori 


Miivm Oxv* 

m 6 valgadtcr niDcr anö 
ni 6 Qbee valgaritcr baft* 
tii 6 ^acciiö vulgfaritcr TafFr 

iignum vulsaritcr boIt 5 «Sft arboris foKoa ct co 
pacta ct pjoprie oidtut 5c abfdfis. 6t oiritut quafilume 
gtg^nans 

f p QDconlla vulgatircr matcP* 
n t (Bmnen- eil lacDictas f!o:uni vcl gtanum a quo fruänis 
Tnimcoiatc peoceoit v 6t Dicitur a geio geris: quia gerit 
iD cd p:oiert fructum, ^cl fi'c germen cd plancula tadci 
vel tamo anuata qiic eft im'fiurn ipfms floris.6t oidüira 
g!g^o is-qma gigmt floccm 
f t RaDitvviirt3 
ni s ^rmiais vulgraxucr piccf 
CO t ^iripes vulgariter dam 
m sRamus vulgariter ad '■ 

m s jdam/ailus vulgariter ädlm 
f pS)irga 

n 0 S^irgultam vulgariter vil auffgenterad ] 
f p Cmia vulgariter tolo 
f t Apc?c valgaritcr tolDcufpnt3 
ft S)ette,x 

.piinta vulgariter 3vveig.6d uomen aö omuc am'matu 
plantarium anima vegetariua vnöc pfantarum alia 
b:^tba‘a!ia arbor.CluanDO^ etiam cd vegetabile tene^^ 
rum ct noucllum Ce loco fuc gencradom's tranflacum vel 
apcuni tranfferri vulgariter pflant3. Cluanooq^ cfiam ed 
fureuius hl fuccum aptus*^ alio nomine öidftir plantariu 
( 3^-^^ planta cd plamdcs peöum*vnte vetfus.pars ed 

piar.ta pcoie*ct planta rigatur m ortis 
3^^"^^ vulgariter 3 vvrii!ng. jRota q? multe arbores fut 
3nfetdo que vel a fiia Ipontc vel Ce proicäro femine 


' jpCoIium Cxv]’- 

rafaincur fi ttanfponmiüir vcl pctnifitioiiciti coluntur fcu 
ctas faciant meliores et plurcs- cfi: autem mficio-opcm= 
tio callid qua planra fiae furculas Oe arbore fertili bona 
fructum ftrciite mfigicur et nKoepomtur m virioi trunco 
altctius arboris vel fterilis vel acctbum fructu ferentis 
Gt quanoocp penicur p:o tempore buiufmcoi operatio^ 
nis*£t oidfur mfido ab mfcco is*et pcoprie pe? tmunffio^: 
nem mniorum v £t alio nomine oidcur infeedo • finnlitcc 
abnifeto is* 

n 5 ^it0^alcum p?out bic aedpitur Dicitur mmus qui pe? 
' mooum virge nafeitur Oc robore arboris vel rami vulga 
riter fchüßlhig 

‘ f t S^auligo vulgarite? vnbcrbafPtig gefdDOP ^ Gft tamu^s 
*1 t SDiculamen fculus inftruSbuofus pallular s a ra^s 

oice a^ris fine viris non babens virtutem getminantu 
Gt oidtur forte a nomine vitulus: quia furfum faltat ao 
moou vituli io cft celeriter furfum crefdt 
m 0 ^urmlus vulgariter bcrbafftig gefd^o^ Gfc arboris 
u. vel vitis tamufculus bibens virtutem germinanoi Gt 
oidturquafifurgulus afurgo furgis* quia dto mfurgit 
frudum ^ 

f t frons fronois vulgariter laub^ Gll arbor vel pars arbo 
ris foliata^Gt oidtur frons quafi ferens a feros io eft fer 
rctqaia fert virgulta 
n s folium vulgariter piat* 
f pcßenima vulgariter IxrtnopfFvd bcrfpeoß 
m s jRoous 
m s Oculas 

m t flos vulgariter blum blut 

ni q fruäuis vulgante? vel obs* 

n s Sarinetimm abfdpncitid^»^igmficantparuas particulas 

n t Quifquilie arioas et facll:s vt igne accenoantur.Gt 


([*Colm;ii Cxvj* 

tJicttur a fario is^io cd prccitw : quta fatmcta 

tanquä hiutilia ab arboceprcciöunt 
‘Difcus vulgariter millcl 

f t tanti vel queöa fpcdcö arboris cogua=: 

ta pTUO*ct öirit ab abco is * quia ctcfceöo furfum abi)t m 
acceui et cd qumtc vel terde ößcltnariorris* nouus 
gccdfmus.S^ ables gcniüuus erisfadt ac abid 
f t Acer crismalTelrer tom-^dfpedes arboris derilis^fil 
uedris* et oidtur ab acet p^out lOcm ed q6 amarus quia 
eius fuccus amarus ed 

f >s Alnus ctler vel ctlm bom^ ^ fpedes arboris derilis tc 
nera et mollis que m paluoibus folet nafd • 6t oidcur al- 
uns quafi a latere pjo.xtraa entm aquis libenter nafdtur* 
nec fadle e^tm vnoas viuit 

f s Amigoalus njanOelbom‘ed fpedes arbpris cuctas^aliao 
arbores preuenies mflocenöo et ed nomen grecu* et eius 
ft udrus gcece oidt amigoalum feö latme oidt nux lon^ 
ga v6t fdenou q? amigoalus j^ftrt ouplicem ftuänim fei 
licet oulcem et amarum »St Ouldaamigoula vtilia funt 
ao dbum amara v^aö meoidnam 
n 5 Anrigoalum vulgariter manOclm# 
fpjpu^c longa 

, f p Amaritlus ammelbcrbomv 6ft arbot rubcum ftcens ftu^ 
ä:um cuius ftuftus oidtur amaritlum ' 
n s Amerillam vulgariter ammelbcr 
f p Auelana bafelbom vel bafelnuP*6ft arboequeoampar:« 
^ uulas ftcens nuces que fimiliter eo0c3 nomine nominatur 
®t oidcur ab auelano quooam opioo capam'e vbi babu 
oantvSt alio nomine oidtur conilus 
n 5 Agadum fcbledo . 

f p ij^alfamus balfambomßft arbor vl' ftute;r aromatica no 
crefeens vltm alü'tuomcm ouo:um cubito^:, et dips dus 


([ (FoHum 

dl fimiUs vitt ni fblijs mtm rimlKs cfl rute*fcö albiori- 
bus fcmpe:^ manciitibusgta oidt ^fiOeruS‘Ct öc bac ar 
bDccbabentur tiobiliffmia vngcnta quGomtiia gcnoali 
nomine balfama nominantur 
n 0 jp^alfamiim balfam-frnärus balfami 
f 5 ^u;c 9 bud:)f bonvG atbor fg vires q foli js e ftmilis tute 5 
maiorib9*^ oidt ab ipos gtcce io e bu ?:9 latid^n bu;cü 
n s ßu?mm buebPbom boIc3.21l!i3nu.n baxi 
n s J&ubctü bu(i)f b 6 mm* 6 (l aliqoe« bu;co vel locus copee^s 
' foenfiuus multo:^^ bu^oi^i. ^ota q> omia nomina arbo2U3 
fcöm comunem ccffulam funt ftmi generis- ^eo nomma 
ftuäruum funt neutri generis- 6 t quia buxus non habest 
vüliorem fruärum quam fit fubftanria fui lijni - 
bec buxusfigm'ficat arboccm • et boc buxum figniücat 
lignum ♦vnOe veefus- J/)ec buxnöcrcfdt-boc buxu cce=: 
feere nefeit 

f t Ca{parismcoiacocrepta*eftutcxfpmofusexpanrusfup 
teriä fimilis lenrifico cui 9 fernen fupet omnia meoicamma 
viodicet cötca ouridem fplem's m oriente nafdf et maxif 
me m antiquis muris a gteds ttaxiffe vioctur HOmc eö ^ 
babcat m f ümitatc lammü rocunoa capitella 
f p (Dallanea vulgariter f G|lmt3 bom vel befl:m't 3 * (£11 ar^ 
bor gignqis fcuärum rotunoum mtta felliculum m mo^s 
oum telliculo2um«5t oidmr quafi callcanea a vetbo ca=: 
ftro cafttas* quia oum fruebus calltanearü mra fbüicu^: 
lum generatur eijdtur tune quafi calltatur a non folu ar^ 
bor:fco etiam fruärus arboris e(l 
f s (peD:us vulgariter ccOtrbom^ j?(l arbor altiflnna afpe^s^ 
8 :u puld:)etcmiafGmpe: retinens vigcrc3 fuum olefactu 
‘ ooorifTmia omm'um aüarum arbo2um regina et oonrina 
buius arboris rofa oidtur cc orus et maxime äo confet^^ 
I uationem librori m - J^am libri C« bac perundi* 


(['IFolium Cxvij* 

ncc tinm cor:oouritur:ncc tcmpotc fcncfcunt 

( f Ö (Jlctafus vulgariter furpp ’ 

w 5 petafum fruäruG ceiafi 

f Ö Ctiiiiö f ded^temrifp^ {»ni*clt arbor alta et TpruoTa 

n sCtmmi vulgariter fdcd)3ifpct*fruauj6dm 
f 0 GipcefTus 3 ifpe:toni • Gft arbor nobilis et ramofa a frus 
^ vacua ooorc vinol«* ta vnibra ^adofa* 

^ 6 uomus bagen oorn^€ft arbor ouri ligni et fpmofa- £t 
oidtur a cornu quia babet fptnas ao mooum cornuum 
Jn s Gom9 bagen but 3 *fruämö talis arboris* vn vetf^^Go^s 
na gerit com^peccuou funt co:nua cornu*3n bec cometu 
! n 5 Cornetum locus vbibabunoantcoini* 
f s Gorulus iöcm auena bafclbom 
f 5 ^oäranus vulgariter ftittcfibom*f (l arbor bumilis fe 
j f s Citonius rens ftuärum crocei coloris* , 
n s Coäranu vulgariter fiitten* fruius coarani vV dtonij* 
n stitomum 

furnus brioelbcrfrauOvCfl: fructuu muWmoo con^fa*^ 
inDe oidtur moea oumi 

1 f p GCc:a oumi beiOelbcr *e quioa fruct^ m'ger qui m oumrs 
J f p cpbaw^ ^11 fr ute?c vel Ix^ba oiu er uote nafdt 

^ fe:uas et m b^eme folia no amittens^ arborib^ aoberct 
$t oidmr c^ta qfi be^m abbereo es:quia tepente folet 
arbori ao betere* vel oidf eOem ab eous qa fumptus m 
bum a capris lac 00:52. m mamillis multiplicat 
]f p Oculus vulgariter afcbelbom-^ fpedes arboris cuius 
l ^ fruftus eft fosbilis a abilis vt ut efca*aoidtur ab eoo is 
ct CIUS fruärus oidtur efailu 1 

I n s efculuni fructus efculi vulgariter af*pel 
Hs fagp bu*. €ft arbor glanoifem triangulas gerens gla 
^ Oes^St oidtur a fagin grcce io cft comeOcre latmc* quia 
oicunt pocte 9? ante vfum frumenti b^xs d^slanoibus 


trffoKum ^ Cxviij* 

In ö fagum vnitg^mbucfxIftuar^Fagi vcfccbant 

I f ö fkiiö ftig vcl ftigtnboni* efi: fpcdcs axbom ftalofe 
tnbus alijö arboribus : quia bis vcl tcr fn armo gtnciat 
fruärus ^ £t vno macurifantc oricur alrcr*ct bmc caruca 
oiritur fruftas das a copia* vnöc bcc ficus us-fruft^ifti 
US arfcoris Suuetritur cüam pao quaoam mfirmitatCv 
miHtcr bic ficus ficus ficui vt pcetaärumüfi: ni capitulot« 
nifirmitaab9.(?t oidfur ficus pco arboccquafifttno ioclt 
ftcunoustquia valOc ftcuoa cftvSt tiota q? triafunt no^s 
mina quc fub ca^)cm terminatione figm'ficant arborem et 
- ftuärum dus* vnOe ant!qu9 gtedfta • f^s caftanea nu;c 
bcc tria tantu iignu cu toätu fub cot« nomie fignant 
|f p ficulnea iöcm parua fic 9 öinTinuriuu a ficus 
s firagus etipecftauOv^ft beeba queoam bumilfa quc nafd 
tur pcope tercam ^ oidtur a ve^bo frango is^quia ifta 
betba valöc fragilis cd * 

yn 6 fragum ctjpec ‘ftnärus fragi bom' cooris et efibilis et eft 
rul^s ‘iroftin 09 ao moDum mori 
|f 6 fiapmus vulgariter afd^ vcl afebb^m Sft arbor apta 
pso ballis et lanceis ^t oidmr a nomine fragus: quia 
iHa arbor magis m afpeds lods et montanis folet nafd 
ficut fragus 

If 's€»ariofblus vulgariter ne^lm vel negelmbom^ Sft quc 
oam fpedes arboris ni moia ftrens ftuärum aromaticum 
coloris ctfoporis accutiooorisfuauis i 

•f t ^le;rc5Ki)v®fi: arbor glanoiftta et amiofa 
f s Quercus ioem 

f t <^lans ois ^rie eft fruärus ^lids: licet quaooij etiaj p 
' fruäru aliarum arbocu filueftrum muenianuir* 
f p 3unipet9 v^Pcd)alt!lauo* c arbor ftutecti accuto:^ fblic:^ 
fcres grana nigri coloris a mocoicatis foporis*ct oidt q(i 
gigmpcr9 2 gignens pir *iagnc3 qa dnis d 9 carbones 


(fffoUum 0;«vüj* 

öiu vrpotc pec amrutn viuos cotifctuat 
n 6 ßtam iunjpcri V5cc(4)altcrbc2‘t>idtur kudtu^ iunipca qui 
psrnio vtdöuo purputc9poftca ct vWmo fdlicet quaöo 
tnamruö fic fubmgcr cfFidftir 

f 6 Gaut9 loibcrbaunivf ft fpcdce fp viccns ct oidrqfi laii^ 
t>m: qa olmi lauöib9 viäro:^ capita laud fronDib 9 co^o 
nabanf in fignu^ viöbodc:qa fc fch'a laud tu b^cmc uou 
öcdöüt vV atcfcut ita triumpi: aUe bonc: all je bouodb 9 
f p ßacca lo:bct*cft frucbus rotuous laud /magtc Dutat 
€t quDC^ p:o firuäru rotunoo oHuc ponicur 
T ö l^öTcus mclbom » c arfcoc mcoidnalie bumilia ct fpmofa 
CU taoice alta mplurimae ptcs öimfafruadi fttcne fiVcm 
imrto:fco mr\ozi ptcm rubea mtcri9 bet qr^ do eft ma(ur 9 
^ f ct öidoir alcutuö peout icsni eft ^ Rc?:ibili6:quia cufpfe ei 
U6 eft bita 10 eft mcUiö ct flc?cibili9 
ft QDafti;coidcür rifmaduö 

f öQDaluö ap!fclbom»cft arbor ftrdlte multu ct fccunoa^vii 
, f s Ö®niu9 pomue quafi opmi9:quia ftttiKs et ftcuuoa ^ 
pcö oidöir malue a malon gcccc io eft rocunoum lariuc 
n ö CDalu apftcUjßota ^ pomu < qaromnoü ftuä:u fert • 
n 6 Pemii aedpir oupUdtcr *^«0 mooo large a geuctalitc: 
jp quolibet fructu cuius mollccft c?ctta ct ouriim mtra fic 
cerufa ct peunclla ct piramala a fiTia tege oicunt poma 
ct fic pomu ct nu^ ofponunf-uam uu?c l^ge capicnoooi 
* dtur quilito fruä:9 qui c^tedus eft oudor ct mtcri9 mol 
lio 2 vt pmca caftauca aucUaua glans ac*^c6omoöoca 
pit ftrictc a fic pomu eft fruä:9coprcirc fperitads babeg 
carnofttatc tamm ct tcnceam ct fic pomu ct piru o(po=» 
uunf. }Ram piru c pitamioalisfpcritatisbns camofitate 
folioam ct copaöram 

; f $ CDalumgranatus gturictcr apffclbm^St oidtur arboe cu( 

' US ftuä:us oidmr malugranatum 


(fffolmm» 


^ n 5 QDalumffOTamm ^canat apfFcI* ^ co g? tntia cosricc 
i n 6 QDalriinpunicu otiticr nmWcuömcm ganomm »et Did 
^ ‘tue nialuiTipuni'aim ei eje pum'ca tegiöc fit acueäü vd 
p qiita gtaiia babeat mfcca quafi pumtw ft nota q? mala 
lüulttö niot)iö oicuntur valet tn bu^moticm tn capitVo 
^ f p (JDirca^mirten bom*cll arboe atabic altioiotnis malon 
^ qum^ wbito:^ fifis fpuie ®tiam t>iat jummt ciufoem 
arboris^ct oidt quafi amata qe cd viri^ et amarum* 
f sQDtrtuDti* murftauD‘^llarboebumtli6 ooodfeta* 
ö 0Dircum vusentu oDouferum De mi'rta faftum * vn 
vcr*cft vnguem mirrum jummt m mjna vd arboe* 
n öQTirtctimi'dllocuömquocrcfcunt mirri* 

■ f ö moeuö* maulbcr bom : cd arboe ferens fr uärum venttts 
fliucum foluüuu qui tu floee cd albus fbematus aut rutt= 
lat-morus enim jrece io cd rubeus lati'nc*viiDe cd mo^ 
rus Didmr quia ftuftms cius rubet* 
u smoru5*maulber«fruä:u3mort* 
f sjf?dpulu5tn2fpelbom* jBcfpulum:ncfpd* ^ 

f f iDiir.niiB \?cl nui^bom.^ !f p jRux louffa-matiDcl nuP* 
f p JRu;: mulcata* mufeat nuP* 
f p(plca* 6lböm*cdarboebabc6fronDesfubalMDa6ct 
pPUua mollcs viroeispultbdmDmc 5 nicdatcctnibie 
mc conferuans retineiis flores mmutos ct multos fuauU 
tcc reoolmtcs coericem Durü taoicc amarä ct ftuctum 
pmguem fapiDu at^ Dulcem*ct oicunt ambo ab olcon 
grccc io cd oleum larinc*nam vnchiofus liquo> vr fuc 
cus lüms arbods Dicitur* 

n s Oleum* 6l*f t nota q > Didt bucjuitio q? oliua fit arboe 
n 0 Oliuum olca aut fruärus olcu vl' cUuum liquoe vf fic 

bacca ftuarne fcpc omn\ boc wzitta <5 coOTtnricur* 
f p Olcag^nia 6ft taoix oHue* . 
m 6 Okaftct* wüoer olbom vnfrucbtbcr* cd fpcö olcG vd 
oliuc Wucdaö arbo? ni culta amata at^ t firuäucfa fiuc 
ftcriliö’Ct öicit guafi olca ftcrilis* 

6 Otnuö bas^n biicb^cft arboj filucftrio ct llcaüö* 
p Paima*palm bom-cll arboj iiobili3 ct mfigm's fcmpi'tct 
uc pultbamonik ct vireris* j^ccro ct öccoco virgulto 
cnumriTir<^ vcllita fronoibus ct fclia fua fine vila fuc r; 
a^fpioue pferuaus 6t oirit a palnia y mauu Ix^mmis ex 
tenfa quia ao moDu palmc bommis batet tamos exten 
foö-ct quia folia illius arboris femp virioa manent et i 
, b^eme non öcHuut* vcl arefeunt igTcur vüores olim co 
renabantur fronoibus palmc vt Cenotaret viftonl glo 
. ria femp manere* vri iuftus vt palma Rorebit ^Oco paU 
ma que fignificat arbo:cm viärorialcm qri 3 pom't jDipa 
m öDaciilu6-palmbomfrucbt*6llfruä:us mctvicloria 
palinc 6 t öidt a oa^lon grece io c oigims lafinc quia 
fimilituomc oigito:^ imitari vioccur* 
f 6 Pci‘ficu6*pfirfidb bom* eil arbo 2 ftuariftia fecns ftuaru 
romnoum ctfuaucm ctioamoü* 
n 6 Pccfiaim pfirficb* eil fruäras pfid*ct oidt a pfia regiöc 
vnOc primo foit aoueära vcl oidt a pßo rege qui ca pri 
f 6 Pmus*tan-cll arbc? rii altii mo m cgipto plantauit. 
crcfccs cuip folia funt puula ct acatta*ct oidt a ptn gce 
ce-baltillatic qz c alta arbo:*vl oidt a prii5 grecc lO c 
acaitil laünc quia accuta b3 folia • 
f p pinca* tan 3 ap!F*^ eft fructus pmi nuptus (lipitc grolTus 
ct rctunous in fummo vero piiamioalis ct acatms* 
f p pirca* vo::bm* c queoa fpedes arboris fi! cs pmo cmn( 
moCe in foüjs in |:ruco vl' in flipitc-ct oidr pixids eo 
OcfuOat picc vl’ picea c fpes pmi Ocfuoaro pacc picc- 


f t pix* becb‘ cft fpcdcs rcfinc quc t^fuoat öe pi = 

f tptn>c iiöJvncrianioidmrpixpiirix*ciuiac?cfuccopnii 
f 6 ^ru6* bitcn bom* cft arbo: ftuctiftta cuiuö cffidtur • 
fruäns ab amplo md^it ct m accutü Oefimt ficut ptr«i* 
igmö cfptct ^ cüa omt a pir wcc io g igtiis latinc cp 
fi^ram b} ficut ig^nis 3upc cft 
it ßpinim:bit*cftftuä:u5pid* 
f sPomum^apffclbom-pomumapfFcl: 
f 6 populu5*alberbom platanus aöbo 2 iif»Aiv 
f 6 pdnus • pflamc bom^cft arbor ftuädfcia bcc fola arboc 
gumnri glutinofum ct copaftu oiftiüat quo vmnt mcoi 
dctfcdptorcs 

f 5 Qucrcus eptb»cft arbo? glanoifcra ct annofa: ct oid^ 
f t ^le^* a qucro is^quia oUm gentiles querebant a oi)s 
mis tcfponl a ao fua interrogata ao illa3 arborem vF oi 
dtur a querenoo quia olim ante vfum ftumend bommp 
quefmerunt glanOes ao vidtum-ct oidf 5 >lc^*ab elige- 
00 quia pdmo bomtnes fructum illius arbo?is fibi elege 
runt ao vidnim antequa effet vfus fcumcnd bomies vi 
;ccrunt Oc glanoibus* 

f s Ramus- voi ft -cft fpedes ftutids vP brrbc que primo cft 
mollis ct poftea in fpinas vcttiüir: ct oidtur a ram?|pt 
muldmoincm ramoaim* 

f p Rofa*rofcn bom vel ros- cft arboc fpinofa ct pua fiorc 3 
ftrens Ocectiffimu qui cda rofa oidt-c aut ouplc;c arboc 
rofa quia queoam e oömcftica ejueoä filueftds Domefti 
ca fmc c^tenfis plantatur ct colif ficut vitis quc fi renia 
fedt in culta ct a fupfluis non purgata genctat cria fiU 
ueftram Agreftis aut fiue filueftds rofa p fequctc put 
gati onem cultumm cfRdtur vere rofa • 
n 6 Rofetii-rofen ftauoc geweefos f s Rub? praun ftauo 
f pQDorumbd-btaunbcr- 


Cffolmni* - ^ 

f 6 Rufcuö! brufcb*cR: <i5öani gtnüs fruticis fprnofa ct ftc^ 
rilis-ct oidt ams q? m lods ftuWs ccefdt* . 
f t^ali^cidS’VoiDvclfeUxr 
f 6 ©iccotiior^ arbo? fiTis niOJO 
f 6^anibuai5fambuca*bol6» 
f ö ^ag:niTnaau6*bart rcg^li : 
f p ^aunia*fcuclbom* 

f p fcopa- bitcP* eil arbo: arbufeula c;c qua fit iHuo mftru=^ 
f t S)ibo;c mentü multis virgis ceptrofis colligatu quo^ 

- pauim eil tu vcl atrium oomus purgat qö etiam fcoba^o* 
dtur a foobo is* io c purgare quia cis virgis colligatis 
fit vtcnfile quo oomus a fo^oibus purgatur* r 3 vite;: e 
arbo: bno ta.mufculos flc^ribilcs * ct oiatur quafi vimc;ci 
ammme • quia lamos batet fle;cibilcs ct vimmofos 6t 
quanooqj vite;: pomtur p vmdfionc e;: 'occtecc virge 
vibice m co:pc reliära vulgariter llrc 
F sfoabus u sfocbuni*frudaisfo?bi* 
f ,pfpma 00211 
n sfpmetum 00211 gcvcccbl^ 
f sfpmus n sfpmcllum ooreufcblccb 
f s ta^xus ctbm bom 6ft arbo 2 vcncuofa Oc cu59 fucco ve ' 
iKua co;cita c;:p 2 imunt ao aqua qua aucs vementes ii5 
reOeunt p^tcr amarimomem. cius Gtiam cft animal qo 
etiam oidtur melotes cuip pellis oidtur melota et tunc e 
gnis mafculmi S}n vcrf9 ^ 6rt animal tax9 fi oicas bic 
erit arbo 2 bcc fi preceoit et iocm cfTc melota 
f pülia lTno*eftarbo2lcui5 ligni ctvtiliacourumtclo^js 
p>tcr q? ctiani oidt tilia quafi tcUa a telo * 
f s 'Cremulus^afcbp^qn cll aoicänuum tue oidtur onme il 
luoqo inilabilitcr ct affiouc tremit* ^eo qn cll fublla 
riuum fignificatquenoa arbore filucfrrc et ftcrilitatem 
cuius folia ftequenter ct multu tremunt- 


f t '^bu5* voc^racbbom vclwc^tacb^cftarbojatabiem 
mciifa ct tatnofa boc tbu6*c(l refina fiuc jummi no 
bilc aD caoc atbccc ftiDanö* q6 ao bonorc öei crematur 
^tcr fuauitatc ooonö c^calanris 6t oicit a tbcos fo eft 
l- tcu6 qz ao cultum Xxx mcenoit 6t fic öcbet feribi p afpi 

. müoucrn* vcl oidt a tutioo xs- qz touoit io c toutcrit vt 
. p fc expiret ooorem^ct fcom boc cacct alpitaöoc* 
it 6 ILibatiu oidt a motc libao vbi colligit* vti nou9 geedO^ 
mu5 ^uoo feu tbcoö oat tb9 q figmficaiarbo? et ipi9 
gumi tii bmc oubitat ^x fenfu ab vtro^ gemis iicut;^ 
f p ^pa5‘pccm*cfi:utß:tbumili5ctfpiofaqm ve tcncaf* 

. fteö ct pilos lacerat tranfeutitis 6t oidt quafi vipreocs 
vclquafi XJcftcs poatis vV quia vcllcta poantes oicut 
f 6S)lm9*faulbom*cftqucoa arbo?q?fm^ftOeru vepres . 
ctbi-;c vi)*3oco fic vocat q? muli^ofis lods ct bumiois 
mdius ^fidt nam mmontams ct afperis mmus Icta eil* 
(["De tioIb9 grammü ct becbai^ fm oaoic3 alpbabctt 
1 ) t eßtamen : gr^ ‘giiali tcr potcll oid* qudibet betba oum 
aobuc getmiat ct eil gmdlis et tcucUa & oidtur quafi 
gctnien q^ dt germe ipius betba vl' potius ipa betba 
gcrmmaiis met* vV fic grameti c pua plantula feu tjctxc 
feeutia tcrce ^ bruta^ auimaliü pafeuis apta* 
f p Dctba*f raut*gcucralitcr c quclib 3 plauta mellis Ib'pi:^ 
tis terre m natis raoidb9 aoberens: 6t oidt qi arua qt 
laftofcmmcmaruu non longo tepe poltca pullulat m 
berbam vcl ab bereo cs* qz terre fircis laoidbus aobcr 3 
u t Olus-gartcn Fraut*c betba o:tcnfis bumani s vfibus ap 
ta 6t oidt ab olco cs*q 2 e^ oleribus copom't dbiis olc9 
10 dl reoolcns ct fuaue oootc prebens vcl quafi alus ab 
alo is*qiua alit nos* 

f t CDaguOcris toz^ vcl tage* dl mcoia pars berba tu fc 3 
m s 'Cirfus llipcs que a terra v% ao ramurculos dl 


p^otcnfa ficut ct otdtur robo:* 
m t Kohoz Didtur mcoia po arboris quc a ttrra ao ra^ 
mos cxtcnoit ^20 iiias-uOcriöpriniiüuuniniucmtcöa 3 ^ 
magiioar p apocopam m cooc faifu • fco rifus oicimr a 
terra ct furfum quali' a terra furfum couOcfcenOcus* 
f t Abfi ti tbcum • vtctmik »eil betba acerrim a virioc vF fub 
albiDum babens colorc ct faporc ponricu (iuc amarum * 

■ 6t Utifdt m lodö m cultis ct fapofis 6t c nomcii grccu* 
f 6 Abrotanum * febab vcurt 3 gcrtvTurt3*61l berba ooorift 
ta caliocs virtutis multos biis ftipites ex viia taoice ua 
famtes ex quibus 4 ?ccount tumufculi babentes fblia ao 
mooum aneri gtanufculi babetes 6t oidmr quafi afFro 
"* , tanum ab cfFrooia ioem venus quafi berba vcncrea* 
f p Acer* gunoreb* eft berba campdlris longi ftipiris non 
mulcum fc erigentis fco fcrpeutis ^c terram a quo Cepc 
.^nt folia ao vidum rotunoa ct m extremitatibus mooi 
cum riitcrdfa ct ficis cius coloris cd pland vF celeftim: 
f p Aedoula *faur ampfFcr •eft berba babsns folia aliquant 
tulum oblonga fajpocem babenria aedoii feil accetofum 
p:opter q? omeoi lolet m vere ct crefdt rii pmtis ct m lo 
. dsarenofis* • / 

f 6 ff rioillus AUium *0(1 berba filucftns balx ns taoicem no 
oofam ao mooü alli) fl:tcr q? alio nomine oidtur allium 
fihieftce* .. 

f p Agrimonia*agrimom'* 

f p Aücluia-bafen cle bafeti cmpfcr*eft berba babens folia 
paruula ct rotunoa ao mooö foliomm quin^ folij et fa^ 
porem adoum ficut acdoula* 6t nafdtar m filuis iuxta 
trunsDS arborem filucftrium* 

f pAltca ^fcbp*cllfpcd€smaluecccfcensmaleum valos 
f s^^bifeus valens aoapollematamatutanoa et oidt ab 

alrius quia m altum crefdt* - ' 


trffolmtn Omi- 

f ö Aümrti’fnoblocb’cft bctba oetctifis oootio fbrnlTimi fa 
podö pontidnuü capitc fub terra nafetnte maxime vd =: 
'mur-ct Didtur quaß okum ab oleo es* k> eil ooerem ba 
bere quia ooorem habet foröffimum qui tatxoiic fui fosti^ 
tuDmiö omcö alioö oootcö tarn bciios qua malos repd 
mitetrupemt^ 

f s Auetum^tubmcDia peoouärap' b*kdbi Oebet ficut ait pa 
piaset eft berba oetulaua bafensfoUa parnula et accu 
ta 6t eins fernen tarn berba qua moix oidmr a mTum* 
f 5 Anifunv fern vel berba an:tt- et eft berba fimilio ancto 
fc^ faporem ouldorem habet et fernen nigrum mnmmm 
q6 fimilitcr a nifum öidmr 6t licet fernen fit mmuftTTi s? 
mum in quantitate et tarnen multum vdk in virtute et 
- pludmumfalutifcrum 

n 5 Apium*temtcr epfF^eft berba qua fclebät coeonad ca 
pita bommum* et oidfur a nomine apex quia apiceö io 
capita bommum cum ea coeonabantur • 
f p Adllologia* bolt3wur^* eft betba multum mcoidnalis 
qiiamuis amata cums ouc funt fpedes fc 3 rotunoa et lo 
^a rotunoa bakt folia fimilia eoere ooore bonum cum 
quaoam auftedtate florem album et taoicem romnoam 
Altera fc 3 longa batet taoicem longam cum lamio et 
floribus longioribus qua etiam oaa:ilum vocant qe fic 
taoice Digitalis et longa* 

f p Artbimcfia-bucFebcft betba comum's virorem fub albi 
Dum batens-nafeens in lods mculris et petrofe que mt 
ro mo oidtur moebo;: oiucefis Oeftetibus fuccurrere et 
. fubucnice ^ter qö oidfur mater beebarum* a oidtur ab 
artbenis q6 eft D^iana-quia olim illa berba fiiit Cee oi- 
anc agentibus confectata* 

f t Arunoo*roe*cft canna fluuialis 6t fecunoum bu^aitio:« 
nem peopric eft folium DepenOens fco fepe fimplicitcr 


^{rcliiim . Cxxij* 

canna ponimr €t Didcur ab acco cs^quia cito atct* 
Arnog^lolT \ * wcg-gricb • 

Ardplex-nialt ♦ c bcrba cfibtlio bwnn'oü ct ftigioü bnö 
natam fcu vircutc^^vnOc m cibo fumpta vcntrc foluit- 
f p ßarbaioufe* bauPwurt 3 *cft bctba mcoicinalis bumioe 
ct firigicc virmtiö babens folia valös fpifla anterius ac 
cuta femp vicenüa |ptcr q? oicit femp viua* 
f p ^mpuiua‘bauPvcurt3*ct nafdt tn teäris oonio^ vF m 
f tßaftKcon-bafalicF*cberbaoooaftm^tcrq6m muris 
vaffö pariiiö terra repleris feritur ct plantat at> reprime 
oum ooorc feu fttorc malum ct ao valuas feu feneftus 
foUoonim ponitur* 

f p ßetbom'ca* betbom'-eft beeba m filuis vel ptaris nafccs 
cirius fblia' bnt x^iriomc fub albioa mtcr que c Ros cro^ 
cei colods faris vltm fclia elcuatus* 
f pßctba*mangolt ßletumioem* 
f pßencoiära bcncoiäfcn wurt 3 * 

ßcoagar*wecbb^Seti X)om ßotago ioem^ ^ 
f p ßuglofla*ocbnen 3 UTt^ ßucbalmus*tottcr blum* 
ßlanturfuia* voilou munt3*c berba queoa mente fimff * 
Calamentu Gt c ouplc^ fc3 montanum ct oomeftieu * 
Gquimmta Gt alio nomic ddf cquim^ta qs fiVis c 
Calamus aromaticus beimifeber sitvcan^cll mente 
mulris moois gcnicFatus mim flagrans obo^ fuaüitatc 
Canimilla* carniU* vcl ganf blum 
Capillus vcncris*tcr min locF* 

Caprifolium Corrigiola*\«mD: 

Capioium »capus Carex ‘riet vcl pmt3* 

Carouus oiftcl* Caroucclla batet moeb*' ^ _ 

Carni^vdt f umitb ♦ vntc ver «Cum carui carui nunqua 
fincfcbrifiii* Caulis fbl* 

Ccliooma»fcbelftaut* Centbauceaierotgall* 


(Tffolium . C»:nj.- 

Cepa Ccpcr 3 wmcl* 

Cicuta*fcbetlmg- voicttcncb* 

Cimniuni*r6niifcbcr f umicb*cft femen aromaticum colo 
. - te palioo calipum et ficcu* 

. . Coloqumdoa« wflocr Imb ftucFebeft berba quafi ^itis 
fe oiffunDit m fepibue fruft:u mooico et rotunoo fimilis 
cucumeri alio nomme Oidcur cacurbita filuelWs* 
Cucuibita filueftris 

V Comum glaffa* ell berba mutiKs babens flocem croce 
um qui nafqttir m agris vel vmds male cultis* 
Coftus*ftawen Fmut vel voilocr falua^*eft betba cdo=s 
rifea babens folia faliue fimiUa feo maiora: 

Cucurbita* f urpf *cft berba ramos et folia fimilia et fla 
gella ao mopum vmec oiflFunOcus a quibufoa Ugame^s 
tis fic viris conoOcus et fruäus eius qui fimilit cucurbi 
ta oidtur vi:x ^fidt iceo Ocfidt vel puttefdt ficur ltuä:9 
vmee fi a terra non erigitur et lignis vel virgulis non 
Cucumcc cto apffebmeoia correpta 6ft htc fuftetat 
Cucumis ba o^tefis cuius fhianis rotunous fimir c fru 
ftui cucurbite et ftmiliter nafdcur ^e terram et crcfdt i 
r caliois terris Qt oidtur cucumcc ab aoucebio quanoo^ 
qj et a nomme amarum • vnOc cucumcc io cft quanoo^ 
amarum quia licet fit amarus tn oulds nafd pbibitur Ti 
. leäre mellito eius femen mfimoitur: 

Crocus*faflFran*cft berba fub ruflFum feu purpureum fi 
cens florem *et oidcur quafi corucus a ccrico quaoam ve 
bc vbi babunoat vf oidt a croco quooam puero q fcÖ5 
fabfas mutat^ftiit m fioee*vii croc9 oift:9e flos*P ^de 
oideur boc arcu p flore puero vero oidcur b'c crocus 
Dragontea eft berba maculis rofpccfa ao fimilitut>mc 3 
orax>ms fcu vipece* 

S'ccpentaria Colubrina iocm ♦ - 


(pfoKum ^ "CxxWi* 

Dams wflöß tiictcl>cft qu^am bctba»ba 

Cafdnata a^ jcelKs , fcens taoicc carnofam m q 
duö confilbt* 

D^nifia:\^c 3 :wart blüm*€ft bcrba purpuceum ftccnö 
Cenünooiö ct Ros o^omTic* flocenh 

Diptamuö'oiptati vcl birPwurt 3 * 

€bulu5»atüdD* 

€ößta»wniD cpbcvo • 

^ I Gllcboruö* tricßwurt 3 * clb bctba filudWs flcgrmaticoö 
^ purg^atiö bumotes €t eil öupkx fc 3 ct alba* 

^uca* wilöcr fenff vcl gerbcU 
Gparica4cbcr f taut* 

f p 6rula*btacb fuiut* (TSupatoctum^voUötrfalua^V 

f p fabaria ‘buef* ^fem'culum fenebd* 
n s fenng^cum* romtfÄcr f Icc vcl Fricebifeb bc w* 
f p fcbri{u3a*C0acctana*tuatricaria*niatian* 
m 6 fittuus tcrccttaubeu fropf 
f pfaUcriana* valorian* 

-feb wan vcl pftifct 
n 6 cßallmcu'banen fuf • 

f p (ßalla*ricb apifcl* cd fmetus quetd qui ao aptamr me 
, öicammibuöctmcauftfe* 

f p Cßalansa*salgcn »eil bcrba mcoicinaUö ftomacbo aps 
m 6 cßlanoiolus fcbwcrtcbcft bcrba fig:utani fpa tiffima 
f p Spatula tc feu glaoij ccprcfcntane* 
f p eßendana: gcndan*cft fpcdcö mcoidnalis mulfum vas* 
lens m faniö quia teoött memoriam et öircccüoncm* 
f p eßenefta^bdo* cd arbudum cccfccns m lods Deferrie et i 
culriö at^ fopofiö ariuö peefenria cd tedis ftcrilitatis i 
arioitatiö tre vbi cccfcit • 

DcnTiooaänlis*3cvtlo5*.vcl foveen haut: 
m oDumuluö* m olupuluo b^pff* 3adiiftu3*plaw plilmlm 
m ß^foj^uö 
f p3talka*wollr3a8tl- 

3ufo,uiam9»pulf^ • 

f pKalcfioula^rins^lWüm- Kniifsivgtcmrricb^ 
f p !Laa:uca4atricb*c betba wtualitcr fagiöa c?c laftci fcu 
mono vbccatiüa fic vocata vcl qc fumpta niitriaitcofe 
tao laftc impkt* 

lafpa-flctt-cft afpcm ct fpmofa aobcccns vcib 
buo rmnfcunriü* 

n ö lafparium-blctfcb vcl meng-a^cft bcrba qucoam latifä 
fima babcno fcte quc m pratio nafcuntur ct m lodo pa 
loomofo S>co aii| volunt q? lajpaöum fit ioem ficut lap 
f t laipatcs fabus'cftdbuocxqmbufoam bctbio pa* 
octcnfibuo lajpio vcl lajpadjo fimilibus copofioiö ct co 
’ fcäus qm apuo noo opoficum tioiatur £t fcöm alioe cit 
gcnuö caiiHo babms foh'a* 
f p CaureoIa* 3 ilant vcl 3 ilef 
f p Caucnoula qucoam betba* 

IcmlHaiO’lubiftiaim* luib ftücFcI* 
n 6 ^olatrium-nacbt febat* Hgufttum* glccFcn blumc* 
n 6 lilium »gi Igcn b lum* 
n 6 Hqücritiiim-füfbolt 3 vcl IccFci* 3 W'pg* 
n 6 lolium ♦trcfiFt 3 lnium*fiacbP OTaluapapcI* 
f ‘ p CDanoagom. aliauti CDanorubium »anooen* 
n 6 COatubiunnDem CDenta-mmt3*vcl tcumeiit*' 
n sQCtücfblmm-barbuuc vFgcrtcl 
m 6 CDurcuO’bifcm* 

m 6 jrjapuö- fcbvDcb nlb»cft bctbao^tciife ct oomcIKca ai 
ins väm eft ,p kxdcn • €t oidt quafi rapno a rapa enia 
fimilio eil: rape: 
^ CxxKij* 

n 6 pafturriu bctba octulana cfibiliG ct vrloc acri 

fapoas 6t oidt quafi naftojftum a nafuo ct to:quco C[Z 
toJquctnafuni» 

f pmpta fat 3 enwa^boiat cfTc bcrba varij coloriö ct lli 
piüö afpcri ct iiot>ofi bSs fblia parua ct accuta* - " • - 

f p nigcHa* taot^cffc bciba tr utiUo ftcene f emc m'gd coloris • 
quc b^rba fua fpotitc fmc rcmmis ^icä:ionc ctcfdt tntct 
ftugcs* 

n s ‘Shiapium fenff* vt volutit aUqubcft bc^ba qucoä ba 
f t ^mapis bens fcontcs fimilcsfoUjs naparuni*vii cria 
oidf Tiapcum a nopo tali bcrba ad tii ffclijs fimulatur ^ 
6t alio noninicoidtur finapis quaß fimilisnapo 6t qn3 
fitiapfe ponit ^femmc mooicatiuo ipius bc^bc 6t qn3 
p ccnfcäriöc dbali c,x bumfmcoi fcmic opqßta ct oftfta 


jpTtiit vocabulariuö rerum 
6x ofFitina ^oBis Feiler 
in Augiifta* Anno oni 
CD*CCCC*iL?:;cvii)- JOHANN KELLER 

BRACK, Venceslaüs. Vocabulafius rerum. 1478. 

Panzer, 42; Hain 3699; Pollard, part 2, p. 360. 

The type js semi-gothic. The format 185 mm., and the text measure 197 X 114 
is quarto, with 32 lines to the page. mm. Initial strokes and underlines are 
There are 126 leaves, of which 3-126 are in red. On the foUrth leaf, where the text 
numbered. The size of a leaf is 273 X begins, there is a border decoration. 

Brack lived in the fourteenth Century, at Constance. His dictionary is an 
untisual one: instead of an alphabetical arrangement, it groups the words to- 
gether according to their meaning. For example, all the v/ords relating to the skies, 
or the human body, or the parts of a building, are classified under one h«iding. 
In all, there are sixty-six such sections in the book. The dictionary, written in 
Latin, gives also the German meaning of the words. Many similar works were 
compiled in the Middle Ages, but Bra<.k’s “Vocabularius” was particularly popular. 
Within thirty years of its first issue it was printed at least fifteen times. The 
book here described is an editio princeps. 

After the Middle Ages classified dictionaries went out of use. No such 
dictionarj' was produced again until the nineteenth-century', when (in 1852) 
M. Roget published his “Thesaurus.” A comparison between the old “Vocabu- 
larius” and Roget’s “Thesaurus” naturally offers itself, though the latter merely 
gathers together Synonyms for ideas, not the names of objects in a common field. 
Similar to Roget’s “Thesaurus” was P. Boissiere’s “Dictionnaire analogique.” The 
French lexicographer, however, published also a “Dictionnaire ideologique” (i86ä), 
and in this the words are arranged on the basis of their literary, historical, geo- 
graphical, mythological, or other relationship. 

Roget’s purpose in compiling his dictionary' was “tö facilitate the expression 
of ideas and assist in literary composition.” The principle which guided him in 
his verbal Classification, he wrote, was the same as that employed in the various 
departments of natural histoiy'. He also referred to a thousand-year-old Sanscrit 
vocabularj', published in English in 1808, which had a similar systematic arrange- 
ment. Otherwise he regarded his work as unique. Curiously, he does not seem to 
haVe been acquainted with the Constance lexicographer’s work. 

Bought in September, 1878. 


% 


» '4'. Jiv-'K '* •