Skip to main content

Full text of "Yeni muhit ül-maarif"

See other formats

اطم وص تی وهیشت جر ر به واس مه 


امرالله رب EE.‏ 
سایق فرق کلسا معوق » سایق معارف نار ی) 
۳ 
Ra 8‏ 

5 

طابع واشری ۳ 

بی عبط العارف .هیلت موسمی ان در وس 
نف ترق خفوظ در 0 

بصن 1 : ۱ 
1 قاب نشدس "ءطیعه‌سنده ا ۱ رهیئت علمیه طرفندن محر او عقده‌در کن 


0 و ری وهیت حر بر به زستی 
ا ام اه 
. ( سایق فرق کلسا معو ۰ سایق معارف‌ناطری ).اه ۳ E 


۹ بن ای و و رای a‏ مات و مان و als Sci ra‏ 
8 
۳ 


« حرط ا مورف » ودمقدمه اوله‌رق « ۴ وع » عنواف . شحتنده شرب رین رک 
قسمك مایعدیته دوام اىدىلهجك وو قسمی تشکیل اید‌حك اولان قوز مەل طبع اواس 
یط امادفدعلاوه زیم E‏ 4 
« عط العارف » لك برجی جلدبنك طمیی ختام ولدقدن صو کره من ۳ 
ای مایتنده حرط العارف علاوه ری شر ابدلهجك و اشو علاوه‌لره یکی ولوه‌حق لغات اله 2 
ارك نر اند ی اولان جلرارنده موحود لغت ماده‌لرینه کشفیات و حققات جدیدهدن ا 3 0 
معلومات ا درج ودل او لله‌حق‌در . ۱ ۰ 
خط لمارف إخارى صیرالامق اجون ااذ اولنان رف ارد ارا ۰ اد ۱۳ 
سان اولعش‌در ۵ E‏ 0 


امضال ولو عبان مقالات محرطبه ا ارك اطم وس ی وسر حر ری‌طر فندن از لمشدر. ` 

اقتطاعات 

اس ت مع ال 

ن فعل م ضمیر 

حر حرف کص که صو سه 2 

مص مصدر ند بدا 0 منادی 

فک سم فاعل 0 عر 

سمت ‏ اسم اك ص مرک 

2 ام تفضیل کر اسم م ےک 

2 اس اشارت ص ترکب اصطلاحی 

3 مصدر میمی ن محبط العارف + قسے محیطی 

و اسم زمان مثال » شو بلهکه ۷ 
7 اسم مکان ۱ کله نك معناسنك تد لنه اشارت(قسم لغوی‌ده) 

صف صفت سس محثك ند لنه اشارت ( قسم حیطیده ) 


لیات ساره رک رد ناه درج ر 


« 


۰ 


۳ 


۱ 


ا و سل »با 
افیا ده ت رل کر اون 
ااذ اد لش او لجو . ایک الف مقداری » درت 
الف مقدارى حکمك» مد اعك : اما نونكم تەی 
قر ائت عاص وروایت حفص اوزره درت الف مقداری 
ا [ ودد قره باش ] . || ا2د حسانده 
|| لور برجنك علامقدر : ازهل 
|| قاسكت شکل اولنه 


اشارتدر. > جو مده شرطین مز لنه علاهت‌در. | 


9 


وه اشارت‌در . 


عناصر اربعه‌دن تاره دلالت اندر . 
.عل ادب . ۱ 
عل آدب‌ده | حرفندن اوچ حیثیت له حث اند یلیر : 
(۱) الفا حرفارندن بر حرف اولق اعتبارلله (۲) 
که لر اک انشاسنده‌یعنی رکله‌دن دیکر کله کار | لەمك 
آص‌نده " برعنصر صرف» رحرف تااولق اعت ادو آندن 
بر ادات ولمق حهتتاه ( ۳ ) اجزاء کلامدن ر کله 
اولق آوززه . 
الشاده برحرفك آیی‌درلو و ار لنی واردر ۰ ری 
آغزدن حبقان‌صوت اولق اوزره» دیکری موصو نك 
رسعی بر دلیل اولق اوزره اولان مو جود یدر ۵ 


: رحرفنكت حقق‌موحودی صو ندن‌عنارت‌در. ناء علبة 


الفباده دخی رحرفدن ایک و حهله حت اند لیر : ری 
ادن دیکر ی‌ميو نان صت‌در. نظام خلقتده 
حرفك صولی الفبادەک شکندن مقدم‌در 
| سه‌حرفت شکلی صو لته تقدم ادر. ويك آمون- 


" درکه الفا اعتباری الله وراده اولا الفك شکلندن 


تنیأصوتندن‌حت ادهحکن . عبراسده اولدین یکی عرب 


بر 

الفباسنده و حرف خط اعتبار له » هس بر دلیل 
اولق اوزره متخذ اولوب تاه لاحم اولان 
صانتك صوتی اراز ادر رسمی برحرف‌دار. و جهتله 
کت خصو ص بر صوق وق‌در . SE‏ اشاده 
معتبر اولان قاعده بر حرف بالکز ر سسه دلیل 
اولق‌در . صوت اله دل بر برسه تعادل اتك 
لازم‌در. حرف هم صوت ملفو ظی » ۳ رسم‌مکتوی 
افاده ادر. حالبوکه عرب الفباسنده الف حرفنك» 
مان حرفلر کی خصو ص وهنفرد ر صوهه دلالق 
اولد یی اجون درکه‌مذ کور الفباده مسماسی اله دکل» 
ای اله ذکر ادیلیر. دعك ایس ته دور مکه | حرفنت 


کرب اشاسنده درت مدلولی واردر ۰ مخلا ادم 


3 
(1) ۰ اب (۱)»ابل(۱)ءاس (۱) کلهلرنده اولدیغی 


کی . ونان ولاتین فا لریالهمشتقا ننده وصوتلرك هس 
رنه آبری آلری دلبلار تخصیص او لندییی حالده» عرں 
الفباسنده‌یالکز ر حرف امه | راز آولقش‌در. شوقدرکه 
خط وکتاتده دلالت‌اتدیی تلف صوتلری فرق‌اعك 
او زره کوک دسم خطنده حاری رقاعده أولەرق - 
2 2 
آوستنه رر 2 رسمىەقو سلیر. o‏ < اک 1 
واقعا 6 عرب فن حروف اریای » حروف یادن 
هی بر نك اوستنه او بله بر سک قو و لدیفتی مطاعه 
ایده‌رك الفاده ر جى حرف اولان اده باشل باشته 
تلفظ اله مین اصو ادن عد سارو ناء عله آ ده 
حرکانه تابم‌طو عشارایسه‌ده اربابعلمك حقیقایی ابله, 
تابت‌ذرکه الف بحرفی اراز ایتدیی صوتلر ند یار نه 
خصو ص بر ر قد اولان وصوائت عبر اولونان‌حرفلردن 


1 ۱ a 


E 


ری و برجسی‌در 5 نته عرب ادو نتكالف‌سا کته 
وحرف مدد سه تفر یق اتدکلری الف 0 اله امت 
همزه (ع) دذکلری‌حرفك الفسا کنه‌اله ازدو اجندن 
متشکل‌ها اك‌د لا ت‌استدیی صوت‌اعتا ر له زم تلفظمز ده 
فرق وق‌در. ما کله‌سنده‌ی الفنكت صوت قمی ه‌ایسه 


ایا هک بر نجی شا نت‌ده اودر. 11 زالرنده ی ۱ 


بونك کي | ا رال )۱۰ (اب) 

ا 2 و ل استه رف ات 
اولوب ها:حکنده عداند لوم . شو قدرکه عبرای 

الفباسندهاولذیقی کی‌عرباافباسنده‌دتی صامت‌اوله‌رق 
همزه ای ور بان 7 حرف (ء) موجوددرکه ونك 
کار ات خرفا ون ری الک ددر 
له اس کات کته جادن سر کر مرت 
صات اولدیتی کی ۲ ندن‌ص وکره کان حرفده صامت‌در 
وسا ضامت حرفلر کی کا لاحتی اولان صانته 
ویا وکا دل وضم اوکان حرف حرکه۵ کوره تلفظ 
ا لته کک 1 
حرفلر لد 9 قوولان ح رکه 
لساتارتك خط وکتاتلرنده كلەنك سطرته یازیلان 


حرف صا سردن فرق صوت وخدمت حیتأه دکل 1 


ر فرق وق‌دز ". 


دناه کے عدا اغری خط وکتاتده صامت 


شکل وموضم اعتار هدر . ها 
س ۳ 
ها که كت سطرته ادخال 
آبکسنك‌ده ردر ۰ 
علامه صات خرف اولان اه © ناسون 
القباسنده امت اک و ف اولان شمز ه 0 بننده 


حرقك اوستنه‌قو عش 


ادلش > قمت و حدعمی 


صولبی ' رمتاست وقدر . وحرف اله صائت الف 

ا هتاشت الشاده‌ی تک تون حروف ها 
اله الف حر ق صا ار يار اسنده‌ی ی 
دکل‌در حقفقت 1 اک ت کرب ادسوین الف أله 
التاس اماد اعشاردز ۰ 


لف شو له تعر ِف ادلور ۳ 


متاستدن بشته رشو 
همزه بننده دقه شایان 
3 رجاه ( صاع ر ) ده ال 

« اف که برحرف‌در ء سار حروفك اصل‌وهیو- 
جلانی‌در . جابه کلات ولقات آندن متا لفه‌در. والف 
حقق الف سا کنه‌در . (ما) و (لا) که‌لرنده‌اولان 
الف کی. متحرك اولدقده | کا همزه اطلاق اولنور . 


۱ باشته صولی اولیان برحرف‌در 

رسمبەلرك آوروبا | 

روز کار متحرك اولیحی رم وساکن اولیجق هوا 
اطلاق اواندیتی کی وکاهیجه توا هرهمد. افا 
اطلاق اولتور - > [۱] - افك و صورتله درف 
وی عرت بازیلان اثارك > 
مباحثك هان جلسنده کورولور. وتعر یف وتحدیده 
نظراً عر ەدە ایک درلو الف معتردر : سای 
الف » هزه الف . عرب ادسونتك شا کی الف 


حروفه دار 


| ددکلری حرف فن حروف اعتاری الله لساعزده‌ی 


(۱) صانتدن » ونان ولانن الفبالرنده‌ی (ش) 
حرفندن باشقه بر شی دکل‌در: > صوانتك اول‌دو . 
اف متح 4 دن همز ه اسه خر کشته! کو ود 7 


یک 


۶ لی 


9 
ما 


39 درت صو ره تلقظ ادیلن اتری 
ار عد اولنمقده حقیق بر وجه کوره‌میورز + 
وتلر القا حرفلری دکل برر محادر 
اول دیدیکم تن > عرب القباسنده 3 دشلن 
حرف دیکر جله صامت حرفلر کی نذانه سا کن‌در 
. وحرق‌ده 
ر ار صامتلر کی حروف مصو نه محر دكت ایدرء صوش 
ار » حرف مرد حالنده دکل » هاده E‏ 
وتن ادر. هانك آوانده ايه کندبته لاحق‌اولان 
حرف صانتك وبا اوستته موضوع اولان حرف 
حرکهنك قوتی آلر . شاك صوکنده ایهکندندن 
اول کان حرف صانتك مصوائیتی [۲] اقتباس ابل 
حرفتی أنات در . مثلا باع » بات » ماب 
که لرنده اولدیتی کی رت اد یوی هانك پایتنده 
موقوف اولان صامت حرظلره‌ینا کن دوا 9۰ 
وامتالی کله‌لرده‌ی همزه‌لر کی . توممزهلر ايه > هیا 
اجره ی سار 
ولعدغلری زمان » اعر امه ا اولدقلری تقد رده 
EL‏ ا ا دکل‌درار . 2 
حالده الف حقبق اولق امجون الفك سا كن اوله‌سی 
کر کان د ا مادک ۳ 


صو ر ندهده اف حقق اولهمه‌رق ته صامت قال لیر 3 

[۱] ترجه قاموس‌دن . 
[۲ ]سس حقازمق‌خاصه‌سی.فر انسزحه 50001106 


جونکه راز د 


ضامتلز کی حال و ققه‌ده بعتی متحر لد 


AR 


وه کے 


هانك آخرندەک حرف صامت منون بولندیقی حال 
تدقیق ايدبله جك اولورایسه کورولورکه تنو بن حقیقتده 
انك | خرنده‌ی حرق‌ماقبلنده‌ی هادن تفريق‌|ىدەرك 
مابعدنده یک , بر ھا ا اعك واو حرف و هیا ه 

الاك حرف E‏ فقط دوهی ده صوک حفقتده 
سه سا کن, ر حرف وانور . 
منون یی شون اله اوقوەجق اولور اسه ادەۋن 
ده تکلم ادیلیرکه که نك ص و کندهک ن حرف هر‌حالده 
سا کن قالیر . 


مثلا « ادم »کسی 


اعر ابه کلنحه 4 عباره‌ده مبتدا وخر» 
فاعل وهفعول » مضاف ومضاف‌اله» صفت‌وه‌وصوف 
دو اند یخته اتود سر که اعتبار له کاه نت | خرنده واقع 
اولان تغیر کذلك حققتده حرف مایلندمی 
هیادن ارارق یکی بر شیامه مدا اناد الههءکدن باشقه 


رشی دکل‌دذر . مثلا « آذم » که منص و هسی اد4 
صو رز نده تلظ أىدىلەرك دی مه کی او هیا ه 
ابلاغ ادش اولور. آدم لفظی CC‏ 
ایک هادن عبارت ادی . اعاب اله کاه نكت صوك 
حرف اولان م او له باغلی بواندیغی 
تکل الدمش‌دز . 


دهم هحاسندن 
آربلدرق اوچنبی بر مه اسن 
وقاری به قل اک اولد غمز فتره | له لف_هز ه 
حقنده عرض ايلا دیکمز شومطالعات مقا یسه اد له جك 
اولورسه یك‌صرش اوله‌رق۱ کلاشیلیرکه عرب القباسنده 
| اف حقیق‌ماولا کله لر نده اولان‌صائت الف در» حرف هد 
اولان الفدرء عى( 5 رس خطده آر الرنده‌ی 
الشاسه ناء حرف صامت اولان هزههده الف 
دش وعیب الفاسنكت متننده وا باشده آیکسنهده 
ندل اولش‌در. بناء علیه وقاریدن بری‌ایضاح او اندیغی 
وجه اله عر ەدە ا سا کەن ESED‏ 
اولان ( أ ) اله یعی الف عدوده اله قاریشدر۔ 
مەد در .ری اصلا OL‏ وصاثت ابله 
تشر بت اد لش, رحرف صامت‌درء برهیادر. الفاده‌ی 
حرفلر ایسه, ها دکل هالرك اصوی» عناصری‌در . 
شوقدر وارکه عرب رسم خطنده که لرك اولر نده 


و حفمق الفت استعمال ا وا ودیک | 


القلرحقيق و صا تالف دکل همز دا رءهمزه | له حقیق فد | 
کب بر هبادر. قبط نو هیا ا لالب حقیتی رنندوی | 


فرقك تقد ری نازك بر تحلیل صولی اخراسنهمتوقف 
اولدیتی امجون که احدالرندەک حرف ( ۲) اله 
ھا (۱۶) بررنه اقاریشد راش وها ابله حرفك 
رسم خماجه التبانى ده وکا باردم اعش‌در . مثلاع جه 
ا 
خشدم: ماش ی ا 
اله فتحه دديكەز جرف حرکه‌دن (حرف صاددن) 
1 اسے فاعلی تشکیل 
او لندینی وقت قاعده مو حننحه همزه‌نك اوزر نه 11 
حرف مدی وضع اید دك لازم کلیرکه بوتقد رده کاه نك 
برنجی حرف مقامته ( ء | ) هیا سی قام اولنور . 
عر .كت رسم خطنده که لد اورتهلرنده وص وک نده 
بعضاً یازیلدیقی کي الف متحرکه دینیلن هزه 
کهلرك هر ایک صورتله بازبللشنه کوره تلفظده بز . 
فرق ادده‌ءهیز ؛ بز دکل یی عرب لسانیوی 
بك کوج آفریق ايده لیر ؛ عرب الفباسنه واصول 
تلفظنه کوره همزه الف مده اقتران اتدعمی ۲ (۸) 


2 و 
عبارت برشادر . آوب کاه‌سندن اب 


سله 


اولیور» فتحه حرف‌حرکه‌سینی آلدعی أ (6) اولیوره» 
ره موف کدی اله | (1) اولیور » ضمه 
حرف حرکستی اجه ف ( ۷ ) اولیور . نناء عله 
1 اله (ء) E‏ دو لند بغنه وره خطادنی | 
صورننده باز هرق وحتله هم حقیق الفه هم مزه به 
| لفاطلاق‌او انبور. برده‌عریی کاه‌لرك همزه‌الف الله 
اتدا | له مه سنا سبی عرب اد ونك ولدقلری و 
قاعدهه و جنحه سا کن‌ابله‌ایتدا متعذرآولهسیدر. ولك 
اجون درک شا ورن لعن ENS‏ اله 3 حقیق 
الف كاه اوللرنده باز لازءمتحرك |لف ددکاری هبزه 
باز یلیر . حال بوکه وقاعده طوغری دکل‌در . صا تار 
محر 2 » وناء عله نذانه‌متحر در . که نك او لنده و لنان 
بر الف حقبق اله اورته‌سنده ويا اخرنده گولثان 
برالف حقبق بیننده هیچ فرق وق‌در. متخر ك الف 
که نك اوللر نده‌ده (ء) صورننده‌یاز لتق عادت اوله‌دی 
او حالده. حرفار رم خطار نده هیچ برألتباس‌وقوعه 

|| کلز ادی, اووقت مخلا اوب کله‌سی ءوب‌صو ريده 0 
ی ءاب صورنده بات اعللا بار له لیر ادى , 


— 


الف حقیق اله‌هزه دە فرق عرب‌الشاسته» 
عرب تلفظنه کوره استه سامه‌ده «عتیر اولوت و 
الفبادن‌ماً خو د اولان فار سى وتر ك شا لرنده‌همز ه 
ولسانلرده 1 اله بر ابر 1 e ٤ (i) <“ (e)‏ 
حرفلری لاتین الفبالرنده اولدینی‌کی برر صائت‌در > 
عرب الفاسنده ۱ ولدیفی کی 7 9 با حرف مددن 
ھا دکل‌در , 7 رکه كت 
EES‏ بو شیب ایدر .وله اولقاه رار کتا عزده 
ربك همز ەسته لساعز امجون‌ده وحود NS‏ 
وترکه لرك اتدالرنده اولەزق هیزهنك استعمال 
اندیلدیی کورولبور . مثلا آوت که‌سی بت غریب 
اول‌رق ەوەت شکلده بازیلور . لسانك طببعق 
نوله املالری قبول اعز > تورك اصول حروننه 
مغاردر . زده له انی اولهش . (6) صاتی 
واردر . تراد املاسی ترك قاعده‌ستنه تابع در 
الا و اله رار عر بره N‏ 
اتقال | ىلههش‌در. فقط بوا قالطو غری‌دن طوغری ه 


Ss عبارت‎ Ra وا‎ 


دکل ازامیون » طون » سریانسون حت هندون 
واسطه‌لر له جاری اولش‌در. ( الفبای سای والقبای 

عی‌ی‌ماده‌لرنته مراجمت ). وحرفه,سریانه‌ده آلاف» 
عیرآسهده 9 لام اله ا بوناتمچەدە aT‏ 
Alpha )‏ ( دبرلر 0 توکله نت اصل شی‌در ومعناسی 
اوکوز دمك‌در. عرب الفباسنده‌ی و برنجی حرفه 
الف د نیلمه‌سنكت وجنه کلنجه» نووجه عرب ادو هده 
اراعش رما لهدر. بصاتردها لف الفتدن کر لور 
دیکر حروف هیا الله الفت اله‌مه‌سی وحه تسمه عد 
ادیلور . وتوجه باقیتدرمه‌در. وراده اكاولدقت 
-آید له جك بر نقطه- و اردرکه اوده الف که‌سی 
بوقه | شکلنه‌ی ولمس بر اسم‌در + وی تدقیق 
ابله‌ مت قطه‌سی در معنوم‌د رکه اشاه آد طاقق‌ده 
ات آدیلن قاعده‌لرك باشلیجه‌لری با برشیئكت صوتی 

تقلیدابله ۲ کااسی و برملت» بانشیهو عشل‌طر شن هکتمك‌در. 

اه جو ا اسم ويرمك ج با 
اولوه‌اندی نی کندی‌صوتاه تسمه ابلدمك الكمتاسب 
وموافق اولور"ابدعاد نهک لان الفالزنده هرق 
ترك الفاسینده ۲ حرف اولله تسمیه ابدیلر , قط 

سای لا تلرك الفسالرنده اتخاذ اولنان اصول حرفك 
صونه دكل + الفا شاد اولندقدن ج الفاده 


حرفك شکل وحطنه اسم و ترمت طرلق اولش‌دز ۰ 
۱ و نو بل اوله‌سی باشةه تله خروری ایدی و میت 


و خاص وءتحصر تك بر 
صو نك دلیل دکل‌در ؛ بر قاچ ون اراز ایدن بر 
شک ل‌در 6 oF‏ ك دیدیی ی کی کتابنده وین 
واردر 4 قط نعق‌ده مر وق‌ذر 5 
ااحرقته تاه وعرت اقالرطهی کل وو 
اسم 1 هه کذ با طبی‌د رکه تویایده 
اك ن 
موحود برشیته سک یلد ونك اسمی 
اشته لبان 7 
وتخیتاریته کوره » عرب وغرب الفبالرنك مأخذی 
اولان فتکیه الفباسنده برنجی حرف اولان احرفنه " 
عثیل وتشیه طریه آلف نای ویربلش و عرب 


9 


ا ای 


E 
۰ حر فنه و برمات اندی‎ 


الشاسته‌ده و تعبیر ال و اعش‌در . 
فتیکه خطنده الفك شکلی (ع) اوکوز دوینوزینه 
بکزر » علمای لسانبه‌نك تقدیرینه کوره وجه سه 
9 مشامته معطو ف‌در ۰ 

ات و بایده و نی رآعز او له دکل‌در . 
واقعا فتيكه القباسنده عض حرفك صوری اسمنكت 
دلاآت ابتدیی شيك شکلنه بکز ور. مثلا (الف)ك 
او ؟ ز وینوزنته مائل» (عین)ك شکلی( 9 ) 
کو زه مشاه‌در» (سین) صوری (۸#۸)ده دیثلری 
۲ کدیرر . و جتاه او حرفلرك اس لری تشده 
طر شاه وضع اولتق بلکه استعاد اند نله من ۳ 
قط فیک حررینك قنم | کی نوله دکلدر . 
رست‌اری اله اسملری بننده هرت او تلد جل 
برمناست‌ومشامت نوق‌در. مقلافتسکهالفباسنده‌آیکنجی 
حرف‌اولان (ب) نك شکلی وحرفك‌اسمی اولان به ته 
ی آوه‌هیج تک ی (ج) حرقتك شکلی ( A‏ ( 
ا له وت اسمی اولان (جل) بننده » د ( دالت ) 
حرف الله ونك دلات ایله‌دیی قو ازه‌سنده کذاك 
شک و مشامت وق‌دز . دیکر حرفلرده هان 
ج لو قییلد ندر E‏ قتبكة لبر لكر حروف ماه 


ما اف 


تشریه‌طریی الله‌اسم ویرمه‌لری‌اسانی قبول ايدىلەجك 
اقالسه د کالہ الفبالرنده‌ی برنجی حرف اوکوزد ك 
اولان آلف فامی رنه و نوز معناستی افاده ایدر بر 
کاه نی اسم تخصیص الهء«لری امحاب ادر ایدی 
حر فك شکلی اوکو ز يوشو زه مشابهدر. ققط اك ز باده 
یلك ونوزینه بکزر . فیکه‌لیار حرذلرش اویله 
فان او لندینی کی تشه طر قله دکل باشقه ر اصول 
اله تسیه اشاردر . من وطریه کلدن جز له اعتبار 
اله پاتلان برتسمیه طریی دیه‌جکم . نت هک بز و 
وت کاو زو ژاسام 
طریق ايشته ودر . اقتطاع دعك بر کله‌بی کتانتده 
اختصار امجون » باشدن رو يا ر قاچ حرفناه اراز 
و تا یه مکی تک 
هنك ری طوته‌رق جزئی ابله کل تسمه ایدباش 
اولور . 8 عله بر که نک عاعی بر ننه حر ی اقامه 
الەمكطو غری‌طو غری ه راقتطاع اولد خی کی e‏ 
کلی اله تسمبه اعكده بر نوع اقتطاع معکوس عد 
ایدله سل . الفالرشه درن ر نظر اله باقتلوحق 
اولورسه بك 1 شکار اول‌رق کورولورکه فتیکه الفباسنده 
هی‌حرفك اسمی و حرف اله ایتدا آیدن ر کاه‌دن 
عبارت‌در وحرفلرك استاری‌ده بين الناس اك زیاده 
معروف و اولان ,که لردن اعاب اولعش‌در . 
وندن استدلال اله حکم اد هلا 
الفبالرنده‌ی حرف هبالره اسم وبرمك امون حروف 
ادن هی بر له دءایدن اك »عروف و مستعم لکاه لری 
اعاب انده‌رك حرفاری توصور نله تسمه ا له‌مشاردر. 
اشته اوکوز معناسنه اولان الف کله‌سی همزه اله دء 
الدیی امجون و حرفه الف ایی وراش + هت 
( ت ) که‌سی که ب حرف اله اعدا ایدن رکه 
ماو تور وده (ب) به عل او لش‌در.دیکر حرفلرك 
اسماری‌ده هب ول‌در . قدم م صر لار دی‌حروف 
هالر ی تسمیه‌ده فنیکه‌لباردن اول نو اصوله صراجعت 
اا ابلی .ملا قطی الفباسنده الف حك 
: آحوم لسان قدع قبطی‌ده 
آفاده اندر . 


اسنمی ( آحوم SEG‏ 
لسر لعن قره‌قوش معناسی 
اوقد 


E 
) ر مادەسنه باق‎ 1 
9t 


ات ا 
بوقوشك رسمی ابله ابراز ایدیلیر ایدی. صوکره‌لری 
الشالرنده دی ۰ قوشتك آسمی الاك حرف اولان 
( الف ) ه عل اولدی . شو قدرکه ۲ کلاشیلد یفنه 
کوده » مصرلبلر فیک للرك الفنه مقابل اولان حزفه. 
وردکاری اسمی ونك شکایی بر شثه كز ةرك 
او وحه اله وضع مشار ۰ فط اولا رسمن‌باعش 
اولدقلری ر شدن استعاره اه مشلردر . عى حرفك 
الفباده شکانی اشیادن رنه بکز عك صوترتله‌دکل » 
حرفه ۰ کندی قدم کتاتلرنده»رسم وایرازالبلدیی 
اله اد ورمللردر . حرفه آسم ورمك 
اجون حرفك الشاده شکل‌ورسمندن باشلانیلم‌امش > 
توشکل ورسم تهیه‌یکز یور ده بروجه آزان‌امش 
شکل ورسمی قلید رت اولان شبئت طوغی‌ندن 
طوغری ه اسمتی استعاره الله‌مك طریق اله شوت 
انداشدر. حونکه حرف‌بازله‌دن اول‌سو له عش‌در» 
تکلم کتابتدن خوق مقدمدر ؛ وکتابت اولاترکب 
طر قبلهباشلاش > واك ص درکه کله لرك صوتلری 
حروف هاه تحلىل ای درك هر حرفه رسم خصو ص 
ااذ ادا درد یط اصو لنده باشلایان مریم 
ايسه بالطبم اشیانك یا طوغریدن طوغریهء با جاز 
وعلاقه طر ىلر سه لر نی اثات وابرازایله‌مکدن‌عبارت 
ادی 1 ناء علیه حرفلردن اول كاو لرك يازلمەسى و 
صورت الله اولنجه» ناصل‌که او له اولشدر > کله لرك 
باز له‌سنده‌ده نه‌عین طر قك اخاذی استعاد ‏ او لنه‌مز و 
يعن حرفلرك ترسیمنده و اصول حاری اولنجه ۰ 
توستمنده دخی الفاده‌ی شکلارندن دکل ٤‏ بوشكلارك 
اشاذه اصلرندن ذء امك طبی اولور . 

مثلا » قدعم مصزلیلر هیه‌روغلف وبا خط ملوک 
دیدکلری یاز پلرنده قره‌قوشی شو لله ( 1 ) ؛ کی 
رسمی اله اراز اندرلر ایدی ؛ و قوشك مصرقدےم 
لساننده اى آحوم‌در ؤك کی فشبکه لىلركده 
رسم معاتی طرقیله کلانی یازمفه باشلادقاری وقت 
اوکو ز کاهس بازمق امجون توحوانك رسمی باق 
ونا کلی کوس و رات صورنده ونوزلری رسم 
الله | کتفا انك اصو لله حرکت الهمه‌لری استیعاد 
او لنه سلیری 0 الا “خر کتاننده کله بت ما ی دسم 


مس چم سب 


انك طرق ترا‌ایدیلوب‌ده کله لی صوتاه یم حربوف 
هباسیاهابراز ابله‌م‌اصولی كشف وتطبیق اولمه‌سی + 
و ری شکل کتاشده اوکوزد يعت الفل رسم 
خلی اولان شو صورت کانك صوتلربی تحلیل 
نتیجه‌سی اوله‌رق ولونان حروف هادن برتجیسته يعن 
| حرفته تخصیص اند لهسی اوزرننه ارتق وحرفه‌الف 
اسمیو بر له سنك وجهنده هیچ تردد ایدبله‌من. تویایده 
AE E E‏ 
اولندقدن صوکرا چون الناه داخل اولان وحرفه 
نون اوکو زد ۳ بی تخصیص اولعش‌ده ۲ اله 
باشلایان بشقه ركاه كت رسمی و ر مش مستله‌سیدر . 
خلاصه فتیکهلرده +صرلبلره با حرفات شکانی بو 
حرف اله بدء ادن بر کلهنك مدلولی ويا اختصار 
کوزهته‌رك کلی حزئی اه تسمه قییلندن او مدلولك 
برجزیی ربم ایدمراد ابرازابله‌دیار ویوکله‌ی اوحرفه 
عم واولعرق ویردیاز . کیت کد کے در شتکارری 
تغیرو خطدستده بك چو ق مخقف ايده ر ك رسم اصلیلرندن 
لدت جل «ساعد. اسب ماله زوق 
اراز المك اجون مدلوللر بنك رسملری یاسلان 
کله لر اوحر فلره تام اوله‌رق قالش‌در .و احال دها 
زیاده مقرون حقیقت‌در . حت ( عین ) الله ( سین ) 
ر فاربتك, رسماری ابله اسباربنات دلات ابتدیی 
شیر یننده کوردیکمز مشایهت ومناسبت‌ده و توجه 
ابله ایضاح ایدلله یلیر . م‌مافه خطك اصل ومنشتی 
حقنده اطلاعانی هنو زقصان عون ن 
مسا هی تا ویلدن قورناره‌رق حقیقت صرفه رذ 
عاسات حال حاضررنده مکن دکل‌در . 
( الفبای‌فتک ماده‌سنه‌اجعت ). فر نت الفبالرنده‌الف 
حرف( صو ابله افاده ادیلیر» بز 
قدم خط ترک اولان اورخون الفباسنده| لف حرف( ۲ ه) 
عن صونله مسیادر . واقعا و حرف ( )تین 
ماعدا فرانبزجه‌ده‌ی (8) مقامنده () صوتی دخی 
فط لیاسو عزدن د عاصیم افندیتك 


بر لم 


د هد ه او بلددر . حق‌اك 


اراز ادر ۰ 


ژاقفاه بر صورنده تقد وتوحبه ایتدیی وچه‌ابله ‏ 


ترك قدے القباسنده )40( صا اجون آری 4 
حرف ااذ اده :۹ي تورك لسانده اهنك صوائت 

harmonie des voyelles)‏ من قانونتىك حکترما 


اوله‌سندن‌در. جو نکه اف حر فنات قالىن ھال کله لرده | 


(۱) » اعة الى که‌لرده(نه) تلفظ اولله‌سی لسايك 
طعت مقتضاسندن‌در [۱] ۰ حق شه اورخون 
الشاسنده عبن اصوله کر قبل وخفیف (لی-۲) 
صا متلریامجون»کذاك “قل و خفیف (أ3 »او -0,00) > 


صاتتلری الله نه قبل و خفیف ( او » اق تا ) . 


ضباتری اجون اری آتری رر حرف موجود 
و 1 بتاء عليه ورثه‌ده ولنان سک صاته 
ل الفیای قد ع تور کنده‌ده‌ه‌بری قبل وخغف‌آیی 
صوت اراز اعك ا درت حرف صا#ت‌واردر. 
E‏ عدد صو نه زره تک ز اواه‌مه‌سی شیمدیی 


اکر کی قانون اهنكك و باده دلالتی کاف 


اوله‌سندن‌در . دعك اولىوركە حط قدم تو رده 


جل ضوات . نام و مکملدر ب کال عرب 
الفاسنده وودن منقول الفبای عادد صاتلر 
تاقص‌در > و جیتاه الف حرف امجانته کوره (A)‏ 
(مم), . رن ۰ (ی) 
اقا در ء ر حرفك درت صولی > بر اسمك درت 
مسیاسی وارد عكدر. نونك امجون‌درکه الشای عر لی دہ 
اا حرق اسماه آواده اعك صروری‌در . 
الفتای 5 وکا ازوم قالهءش‌در . 
جونکه عصر حاص رك ترقدات موه لسانه‌سندن اولەرق 
زماعزده الفبای ترکنك حرف صانتلری | کلوقانون 
آهنكت‌دن سا به به ل حأحت قالمه‌رق سک ابلاغ 
اد لش اولدیفندن الفاعرده 1 اصول طبیعی به» وار 
اولینه توفیقاً الف حرفن ابراز امله‌دیی‌صوتت اسمی 
اله آفاده ايدەرك ( دبه تسمه وتلفظ اللدمك 
اقتضا ابدر. ززم‌الفبامزده‌الف بالكز (۲) جرف در. 


ساك و 


وکا (الف) دبه‌جك اولور ايسەك و حرفك دیکر ‏ 


میالری اولان با" > ای » او صاتتاره نھ اسم و رم 
۳ » وحرذلری صوتلری اله تسمه ار 
هی راتا علقاملمق لوزده صدر ا انا 
وحود ادن حر ف اولاده GD‏ درز والسلام 

1 د افند نك «اك اسی‎ AI 
6 عنوانی ا ريه مت‎ 

۱ 
نورل دیاز سی» 


I 


x 


تت #۷ 


إا دة الف + هیر معتواحه‌دن ,۰( لیا 
ماده‌سته باق ) . 

قو ام شامته لالز نده دایز مورف 
صامت اعتبار اولقش ادى . عرب الفباسنهده نو 
صقتله »کم شدار 1 تجو وندن ان حنی « سرالصناعه » 


]1۱[ تام اثر نده د بورکه « الف اصلنده هنك اسمی 
ادى . همزەنك غیریه اطلاق واستعالی توسعادر. 
| عل وف علداسی الفك بر حرف نام اولدیفنه » 
بلکه چیم حروفك ماده‌سی بولندیفنه بالاتفاق حکم 
اعشلردر . حرف نام كرك نطقده وکرك کا ده 
ضورنی تین ادن حرفلردن عباژت‌در . حال وکه 
الف وله دکل‌در . صورلی بالکز خطده نظاه 
اندر نطقده نظاه اغز . هزه اله الفك موی 
حرف واحد اعتبار ابدیلیر ۰« 
الفك عرب الفباسنه صامت اوله‌رق انتقال‌الددیی 
ای جنك توقاریده‌ی شهادناه‌ده شحقق دور . 
آوت عرشجه‌ده همزه برحرف صامت اندی. فتبکه لباره 
تعاً سار اقوام سامیه کی عربلر دخی بوحرفه الف 
دعفاردو: انا ان ج عرب الفباسنده الف تسمه 
ادیلن حرفك نطقده صورلی یمن قیمت تص ولیه سی 
اولد بخنك بك کوزل فرقنه وارە‌ش‌در. نطقده صو رای 
اولدینی امجون الشاده مسما سی اله دکل اسمی‌اله‌سان 
ایدیلیور . 
حقیقتعرب علمای حروفنك بان اتدکلری کی 
الف حرفنك الفبای عر‌وده صولی » نطقده صورنی 
وق‌در . بالکز خطده شکلی واردر و اعتباره 
لفق دوه 
سماعي اتچه برموضوع تشکیل ایده‌من . چونکه فن 
تصوت حرفلرك صوتی نظر مطالعه‌ه 1 لیر ؛ یالکز 
شکلی اعتبا ر بله رسم وخطه داخل اولور > حی 
و تکته ه مب در که لسان عریده سا | 
بازیلرده اوتو یه‌رق یلیر ( الف وصل ) کی . 
چو نک قو اعد عس سه دہ همز ةوصل الف سا کنه به 
قر یب و ندیه اند بل رگ بفضاً حرفق معدوم عد اند یلیر؛ 


7 « سرالمناعه واسرار اللاغه » لان ج 
ای الفتح ععان التوی فسنة ۳۹۲ «کنف‌الظنون»: 


وق کی قباس | بدیایر ٤‏ 

مثا واص‌آتر 6 باس »> فاس تخر ج کاه‌لرنده‌ی 
هم هلر تلافظدن ا 5 

بنه این جنك پك‌طوغری اولهرق بیان ادیک 
ی هزه‌نك » صامت اعتار ادیلن و حرفك قیمت 
توه سی ا فده ضورق واوذر ۶ هط اقا 
عری‌ده حر وف‌ها صره‌سنده اوقیمته دلالت اده‌حك 
معین بر رسم وشکلی وق‌در ۰ ولك اجون‌درکه 
نطقده صوری اولان هزه اله کتابتده EE:‏ 
اولان الف آیکسی ردن عرب‌علمای حرو عندنده 
حرف واحد اعتبار اولعش‌در . 

واقعا عرب لانہولی عندنده» صاتّت اولان الف 
لعنی الک سا که وعندن عد واعتار اواندیغی 
زظر مطا لعه به 1 لبنیرسه حرف صفي اله الشاه برهمزه 
قالمرکه ونك‌ده کو ود نوع ادن وجوه . 
عدیده خطاً ا کث مواقم‌ده الفا لله اراز اولندینی 
3 هیز هنك اك 9 ورن اولان هرز عدوده 
نطقاً دخی شمزه اله الف‌سا کنه‌دن‌عا رت اولدشندن 
لسان‌عرییده مزه الهالف یی حرکه قبیلندن اولان 
صات الف اله حرف اولان صامت الف حرف 
واحد عد اولعق‌ده اصا بت درکاردر ۰ 

ی وقار بده ایضاح وفصل انتدیکمز وحه آله 
سوک دقت اك لازم‌درکه عرب الفناسنده الف 
تامی‌صو تك اسمی‌دکل شت ادی‌در . وی اسه 
۲ صواندن ماعدا حقبقتده رر ها مقامنده ولنان 
همز ة عدوده‌نك » شمزة مفتوحه‌يك ۰ همرة 3 
ره‌ك » هزة مضمومه‌ك‌ده مشترك آسمی اوله‌رق 
قول اولعش‌در. باء علبه عرب ااشاسنده‌ی حروت 
ای ضورته کوره سمه اىلەمك اقتضا اشه‌ادی 
بوحرفلره صبره‌سیله ۰1 که لو ناملرىو رلك ` 
ااب ابر ایدی : 

حال بوکه تون حروف عر سه نلک تسمه‌سنده دفتیکه 
الفباسنده اولدیغی کی - اس‌لری الله انتدا ایدن‌بررکاه 
اناد اله‌مت طریق اختبار اولندیشندن اشکلنه حرف 
اولدرق فیک اباردن اخذا الف دخش» وونك‌سیانی 
اشباع ایدبل‌رك حاصل اولان الف نتّا کن مزهنكت 


مس 


لع الف صامتەنك درت لوعی اله رار اوتام مشترك 
۲ لته ۲ لعش‌در 

عرب الفباسنده فتبکه للردن کان الف صامته ه 
باغاصه مزه ويا مزه الف تسه ادیلر > 
والف كرك ا اولسون» كر كمتحركاولسون؟ 
دعك اولیورکه حقبقة لان عربدہ ایکی درلو الف 
واردی ی ات ا الف صافته ( الف مات 
اجون ۲ مادەس ته » والف صامته اجون همز ه 
ماده‌سته ص‌احعت ) . 

الف صامته ه همزه‌بای‌ده و ریلبور. الف‌سا کنه ه 
مزه دغز ۰ بالکز الف عبر ادیلر . حالوکه 
همزه‌ه الف متحرکه عد اولعق اعتبار له » ویا محاز 
طر قبلهء ویاخود که اتد ال ر نده الف صو رتنده باز سنه 
می اف دنه سلیر . 

شاء عله الف کلەسی عام انله خاص یننده 
مشتركدر. فقطالف‌اصا زا الا كتك 
اسمی‌در» همزه الف صامته ویامتحرکه‌نك اسم خاصی 
اولدینی کی 

توقار ده دک کی وان حن نك‌ده صدیق 
ای له ره اواری الب مره مسر 
دکل ادی . الف فتبكه الفاسنده اولدیغی کی‌همزهبه 
متحصر ادی . مزه ایسه اصول رت و رت 
عرب نظراً سار صامتلر کی حرکه لیر . معلوم‌درکه 
لسان عریده حرکه یمنی صامتاری تصویت ایده‌جت » 
مالرده صائت حدمتتی کوره حت اولان وسانط 
رسمبه ایک درلودر + ره حرف )۲۵۲6۵[6(‏ 

حرکه اشاره ( مرمب - منم ) . و حالده 

همزه كرك حرکه“ حرف الله كرك چ اشاره الله 
مختلف صورنده حرىك ايدىلهرك توقاریده E‏ 
کف اصول تصونده درت 0 بش درت صائتك 


و 


حرف مد 


0 افا اندر : 

عرب لساننده ٠‏ اولەرق الف 
سا کنه‌دن باشقه و »ی حرفاری‌ده واردر . هزه 
وا الف ت فة ن ایک حرف اله آری ابری 
رو اند بل‌رك صائت طونل خدمتق افا ادر 


شون ۰ قالوا جوا که لرنده اولدیغي کي برنجی 


| مصوت‌در »> صوانتدن معدوددر . 

کاه‌ده (و) حرف مدی هزه‌یی مد ایور > آیکتی 
2 ا مدایدور» اوچنیی کاه‌ده همزه حرف 
ی اله ایی حرف‌مددن عبارت ا صاب 93 
الف صامت اوسون صائت‌اولسون 
صوائت رد وحه ت رکباننه داخل‌اولبور ۰ 
الف حقیقکه ما و لا کلهلرنده اولان الفدر. و 
حرف فیک الفباسنده وق ایدی . عربار بو الی 
اورادن ۲ لدیلر . 
تولید ایتدیر > کندداری ولدیار. والنه علر حروف 
عی‌یی‌دهالف‌مصوه. الف‌سا کنه» الف‌هوانه دیرلره 
الف مصوه دیرلر » چونکه وحرف» هالرده ذاه 
دیکر برصوتك 
امد ادو اعا نهسته محتاج آونه‌رق تلفظ |د يلير > صامتلری 


3 ایدبور ع 


تصوبت ایدرء ما و لا که لرنده اولدیتی کی 2 الف, 


سا کته دبرلر» چو نکه وحرف‌ذانه مصوت وه‌تحرك 
اوھ اجون: افولا ے سا اه 
عد ادیلر . الف هواه دبرلر » ٤‏ چونکه و 
حرفك اخراجی اعضای صوه اعتاد اعبه‌رك عاد تا 
حوف‌ده ۰ هو اده معلق اولور . 
ومدارج صوندن بربنه نسبت ايد يرك جوقه » هو اه 
اضافه ادیلیر. ( ۲ماده‌سنه باقکز ) . عل جویدده 
الف مد تعبیر ایدیلیر : چونکه دیکر حرفلری مد 
ترا 

الشای عر نی دہ حرف اول اولان اافك قمت 
صوئیه‌سی - اصول تسمية حروف نظرندن [ (۵) 
اولق امجاب‌اندر. چو تکه | لف اسمی أ الله اوقو بورز. 
حروف انك نظم سریایسی اولان اجد: ترتینده‌ده 
الفك و قیمی ظاهر‌در [۱]. ذا الف سا کنه‌ده 
عرب علمای حروفنك قوللر ته فحه‌ك بعت مزة 
مفتوحه نك اشباعندن حاصل اوله‌مشمی ؟ 


عر يلرك اشباع حرکهدن‌تولیدابتکبری‌والس سا کته" 


ددکلری الف الله همز ةعدوده یی اصول‌هیای عر سدہ 
بربرته قارشدرمهءل‌در . عرب کا لری اتدالری 
ااا اجون_-صائت الف قو للاعزلرایدی. 


[۱] امجد هزه‌نك فتجله جروف هایی جامع 


کلابك اودر + (قاموس) 


اصول محر نده کک اشاعندن _ 


ونك اجون اعضا _ 


سس نیع تا 


بت ات 


که‌لری باکر صوامت الله املا ابدرلر ادی . مثلا 
) راهم ‌ اسماعیل 6 سای کان سلهان ۰ 
,ملانکه » لا کن ) کل لری الف سز اولەرق ابرهی ‏ 
اسمعیل » اسرئیل ۰ اسحق » عشمن » سليمن ٠‏ 
ملک -» لکن کی بازبلر ادی . وقه و املا ظن 
اولندینی کی کنات TOE‏ انسیا له 
عطف اند لدم . صوکره لسانلرنده حرکه اشبانندن 
متو لد اولق اوزره برالف ولد بلر > ماو لا کاه‌لر نك 
ال کی: نوناردهک الف ہی درک همه (ء) نك کر یکلہ 
حاصل اولان آ دکل‌در.عیشجه‌ده‌سا کن حرف‌ابله انتدا 
عکن اوار ., مکن اولی امجون, حرف سا کی محر بت 
أىلەمك امجاب ادرک او وقت اصول عره کرره 
الف همزهه منقلب اولش اولور . حالبوکه الف 
9( بذاه رحرکه‌در » صاتت‌در . 

ا اله هم مدوده سندمرق فرق زم 
ترعلمای لساسولیده فرقايدەەيەرك السنه‌سامیه‌دن» 
عرمیه‌دن بسبتون آری‌اولان رکه هده مزه اصوایی 
ادخال و تطبیق اله فن سر اف ز واه آتری آری 
رر صائت اولان حرذلرصی هزه عی‌سه‌نك مخ لف 
صو ر نده ح رکه لنش توعلرندن عد وقاس ار 
ايشته و غلطه بناء‌درکه اسک املالرده ۲ء اي اؤ ء 
اق » اۋ » اۋ صانتاری‌جاة الف صورنده باز یی 
۳ املای حدبدده‌ده و حرفلر همزه‌نك الف » واو 
ویاحرف مدلر له تحریك ادماش وعلری » صور:لری 
عد ادکده‌در. مثلا لساعزك اوز مال‌اولان (۲) 
صائی الفبای رکه مال ادله‌رك الفبای عی‌دده 
اولدیغی کی برح رکه مد مقامنده تلق اید لکده‌در 
ذاتاً اصول لسان عری‌ده‌ده حرکهلر هر لسانده جل 

الفبا هنك اصنول وارکای‌اولان صانتلردن باشقه برثی 
دکل‌در. شوقدرکه لته سامیه‌ده وحرکه‌لر تعن صا تار 
القبالره‌ادخال» حروف صره‌سنه قبد اد له رك صامتارك 
حریکنه» اظمار قستنه خدمت ودلاات ادن اشارات 
میانته. ام اولعش‌در . ترك کا لری دهم املائیونی کی 
ب القبای عییی قبول اتدکلری زمان - او خطابه 
دوشمشاردر. السنة آز ه جله‌سندن وامها نندن‌اولان 
سان فاربی ده (۲) صاتی مکمل بر حرف اولاري 

موحود ایکن وک التفات اهرك کات فارسبه نك 
انتدالرنده ولان آلری همزه اله الف مددن‌عبارت 
بر حرف قباس ا مشار و وطاق کله‌لری مثلا. آب 
( صو ) لفظتی (۱ اب ) صورننده بازمشلردر . 
عوت. سانترن صات او کشت اه SS‏ 
استعما له‌حوق زمان اول‌باشلامشارایسه‌ده وحر فك‌ماهیت 
تصو ته سی» آهمیت لفظیه سی حقیله تقد بر ید همه مش‌در . 
بونك آمجون‌اد یون عرب‌النبای عر‌بی‌ده الف مصوهبه 
- اصول تصو تهمبتنی اولان لفبالرده‌اولدینی کی برمقام 
مستقل لین ا همه مشلردر و شم ات اشاسنده ۰ 
حرف ها دکل » سار 
حرفلرك خدمتنه قاتم برحرف حرکه عد اولمش‌در . 


ا 
عرب الفراسنده اا کل > همز هدن باشقه 
برده‌عین الف اله لام| لف واردر. عبن الف يعت (ع) 
حرق‌که تصوتاً وده بر ضانت عد ال ا » کک 
الفاسنده اون التنجی حرف‌در . السته سامبه‌ده و 
حرف همزه کی اک ومتحر ك اوله‌رق ای 
او اندینی کی ا ا کک 3 صائت مقامنده‌ده 
استعمال ادیلر . السنة آزیاسه وتورانه‌ده (۲) 
صائتی امه ابتدا ادن کله‌لری عرب املاتیونی | کثریا 
عین الف الله ازارلر . عر هه ( اص آراه ) 
عربون ( ارابسون ) عي‌بکب ( ارایکر ) 
علکساندر (1 لکساندر) کی. كذلك السنة آزیانه‌ده 
سامیلركعین الا کثریا (۲) صا تی اله ترجه ابدیلیر. 
ذان تصوت ور جاعتبارینه کوره ازیانیلرك ( ) سی 
الله سامیلرصائت مقامنده اراد اتدکلری- (ع)ی 
بننده ا سوك فرق وق‌در . آیکسی‌ده اقصای 
قن کیره اك ا رای و تبرت ۶ 
آغمن اچىق ولنور ( ۲- صوت ماده‌سنه راجعت) 
حق‌امام خلبل [۱] ( کتاب‌العین) ی تریب ابتدیی 
وقت حروف شمانك‌جاز تصونده حنحره‌دن‌دوداقلره 
قدر مانب ومدارجی حقیق ایده‌رك ( ع ) حرفنی 
مره اقصاده ولش ۰ واصوله کوره امخاذا دی 


[ ۱] کتابا لعین‌ی امام خلاه اساد اد نلرا ولدیفی 
ی وار بت اولادیفتی ادعا ابدنلرده واردز , 

مت ۷ س- 


تریب حروفده ( ع) ه مقام‌صدری توجبه اع در 
کتاب‌الهین موت فن ر مستد اولان بو 
ترتیینده ( ع ) برنجی ۰ هزه صوکنچی حرف‌در . 
د که امام خلب له کو ره C2)‏ تصو جه ۲ حرفنه 


بدل‌در . 
الفعاى ی سده حرف آخبری ابراز ادن لام 
ال ااشاحه اف سا ادن باشقه بر شی دکل‌در. 


یالکز النبای‌عر.ك حرف اولندن شکلا" فرقل‌در. 
الف اول سریای الفیامی واسطه‌سباه القیای 
رنه E‏ > الف احری ستعلی 


طوغریدن طوغری ده الش‌در. . 


و از میا لفب لر ندن 


لو جح فك اند لهاد کته همح 


او لە لد رکه 4 اال ال لامدن ی ۳ ھا 


صفتنده للق افش »> و جهتاه الشاده » خطده 


مر 


اصیی 


یوم ۶ ماهر ر جرف عد ادش در مان 
ای وی کت اي 
ابوالقا د بو رکه متعاممنات لام الف تعر ری خطادر 1 
جونک ( لام ) و ( ااف ) قوللری الفیاده سبق 
بعش برراسم ‌ رف‌اولوب مسمیات جح روف سمبه‌دن 
E CEE‏ بان اك دکل: 

بساط حروفك ”اس لر ی سرد فا + علمای 
حروقفدن قسمی‌ده د رکه مس مات حروی ان 
امک احتیاج حاصل او ولدیغی وقت و مسمات اله 
ادا ادن برر کەی تحر فا ۵ ان E‏ 

E 2 

اا اء اء اء چم ال اک ۰ و بت سمه 
ار حروف اولان الف هو اه به کلنحه و حرفك 
E,‏ میتی اوطربق اله میەسی قابل اولدی > 
بوك اجون لام لفط اضافه واقادەاىدەرك توالفەدە 
اف لام دیدیلر ۰ 
کلام عبت ده ات 


ته اد یون‌دن ان دری دیورکه 

ل ایدیلن » اسلری » فعللری > 
حرکات‌واصوای ترکب وتشکیل ادن حروفك عددی 
یکرعی, طف وزدر . فقط جلهسی یکرمی سکن 0 
مرجع در ٠‏ کر ,طقوزجی حرف ایسه رحرف 
بلاصرف وبا ا وده الف سل کنهدن 
عبارت‌در 


اسان کت دہ: تعبین حروف i‏ باکر جا 


۳ 


ت پوس 9 5 ۲ 

حرف شماه نظ ر ندن دکل » شرعت قطهٌ نظرندنده ` 
مهم ولازم‌در . مثلا شانعه عندنده برآدم شخص 
آخرك لسانی بعض حروفك تکنمی باطل اولەجق 
صورنده زدهلسه ديت عدد حر وفه کو و ره وزیم 
لفبای عرلیدہ لا افك بر 
حرف بسیط وععین زارت اوله‌مه‌بی مساهسی ایکی 


ایدیلیر . لو تقدبرده الفا 
جیتله شایان حتیق‌در . 

وقاریبه تقل‌انتدیکمز اقوایی برلشدبره‌رلة مقا سه 
اده‌حت اولور اسوك جله‌سنك مضمونلرندن اولا 
ون اا TT‏ الثبای عر لی دہ صوك 
هده کان واسانمتعلمينده الف لام دنیلن حرفك 
حرف واحد و ! بط ۱ و اتاق علا واردر . 
حرف مد کور ظن اواندیتی کی لام الله ادن 
موف رحرف 9 دکل‌در. الفالردە صو وط 
ور ۲ ی حرفار مو جوداولد؛ E‏ ىذا لاماك 
حرف واحد اولدیتی حدیث نوی‌ده سله مویددر . 
تصوانه‌سته کلنحه ته اقاویل 
علما اله ثابت اولدیته کوره طق الف حقیق عن 
الف سا کنه كىدر . حت لام الف و اعتبار آل 
تولد ابدن الف سا کنه‌ه نسبت آله 
. بلکنده اصل الف حى بودر . بك 
تعمیق اندیلیرسه الفبای عرلی نك صندزنده تالا رت 


وحر فك ماهتنه» قمت 


قتحه اشاعندن 


دها اصل‌در 


اولان الف حرف اصول لسمة حروفه نظر ا عر جه 
همز مفتو حه دیئیلن ‏ (6) صائی اولق اماب ایدر. 
جونکه اسمی‌اولان که 1 حرش الهیدء ایدور. دگل 
يشل حروف هانلق الك حوف اوا بل 


لام ااقلت الفای کر دہ بالاستشنا لو حر ف | له بدء 


ادن ا SE‏ 
اولدیخته کفایت علمه الله دلالت ایدر. الفسا کته 
قیمت تصوئیه‌سی لايق الله تقدیر ولاتین الفالرنده 
بعض حرفلر حتنده جاری اولدینی کی وطاق حروف 
عر سە بهده_مسیالری اسم ااذ اندیله دی اووقت‌لام 
الفەده (۲) دییاه‌رك طبیعی براسیی بوعش اولور 
ایدی . فتحه اشباعندن حاصل اولان الف سّا کته 
خط عر‌نده شید E‏ تولدی اولان هزه الله 


مشترك اولدیغی جالده لام الفك کندته خصو ص 


ست ۳۲ سب 


| شاده ر شکل رسمبسی واردر شمدی 
دعك اولبورکه الشای عررده ایک نوع الف 
سا کنه واردر: همزه‌نك اشاعندن تود ادن الف» 
لام الف .لف اول ھ خط ده ھ ا شاده دعتیر 
اولدشی حاله الف اخرى بالکر اشباده موجود 
اولوت خط واملاده تعر ف وا الا تن SN‏ 
همزه الف الله عبن الفده و نلره ضم ایدبلیرسه 
الفبایعرن ده درت درلو الف موحود دعك اولور. 

لام الفك وجه تسمه‌سی » الفه لام اضافه 
ابلمك‌دن عبارت اولاسه كرك . 

تقد بر عاحزانه‌مه کوره اصل الف سا کنه به و 
نامك توجهی شوصورتله تأویل ابدیلییسه دها قرین 
حقبقت اولور : معلوم‌درکه الفبانك ۲ خری » لای 
(دلام,اشعله قاساً ) الف‌دره تواعتبار انلها ای 
ع‌یی‌تك صوك حرفنه إلف لا دشلمك الیته دها 
زیاده اوفق وانس‌در . 

همزه آافبای عی‌لی‌ده موحوداولان دیکر صامتلر 
ی ا وبا متحرك اولور . هزة 9 ند > 
امار کله‌لرنده‌ی هیزه‌لردر . هبزه متحرك اولدانی 
وقت حرکه* اشاره‌وحرکه* حرفدن برغ هرق لسان 
و ون 
ا اند رکه لسا مز ده ۳ 2 > او » او» وفر نت 
القالریده یلام ولا وا و6 وه صاتار نه تقايل ایدر . و 
حالده‌هز و متح رکه لك کتا بت‌عی سەده» کله زر سے وخطندہ 
پش‌مقامی‌واردر» پش‌صا تك بر ی‌طوتار؛ فقط ر حرف 
متحرك صائت الله حر ك اولهش بر حرف صامت 
دعك اولدغی اجون همزه‌نك تلف صوالر ا له 
تحريك اولع صورتارندن باشقه برشی اولیان بو 
اینته لستان 
عی‌ب‌ده فن تصوت اعتبار له الف حقىق لع اا وت 
الفدن باشقه الف صامته اولان مزه لك حختلف 
صورتده ګر یکیله حادث اولور ال نوع الف دها 
اعتبار اوه رکه تصوت شمه نظرندن هربری و 
لبانك صوانتدن رنه دلالت انار . ولك اجون 
درکه تکرار ادرز الفبای عرای‌ده کوردیکنز | لفات 


ی دوقا رب 


عرب ده ح رکاسنهکو ره 


حرقار حققت‌ده رر ها دعك در . 

'الفسا کنه رحرف مده همزه کندی حقبق‌شکلی 
| ملد بعنیاهر سے خطنده معتبر !ولان شکلی اله حروف 
شحاصره‌سنده‌وحودی‌انات ابدیلهن رحرف‌صامت‌در. 
الفبای عر‌ده‌ی الف ایسه » الف سا کته اله 
هیرخ مت ع رکه زا بش حاله دلالت ادر ۰ ر حرف 
اراك عد ایدله لیر » جلهسی ر الف اله افاده 
الور 
او لور “ر رکه مقا مزه نظ را نگ طاته لت 
اور . ایشته ننه ونك امجون‌درکه الفك القنای 
عر لی دہ کد عص و ص دعبن ومستقل ر قسمت 


ر حرفکه پرشه لوره اتی خرفه دل 


صو ۹سی » صورت نطقبه‌سی لوق‌در . 

عرب الفباسنده‌ی عبن الفده فن تصوت قط 
نظر ندن شمزه صفتنده بر حرف‌در . لوده همه کی 
بر لم صائت‌در . کاه جوف فک ك نای اله 
ال کیام رصات اولورکه کتاب العمن‌صا حبنك حرف 
اول اخاذ ابل‌دیی ايشته وحرف‌در ع کله سنده‌ک 
عین‌الف کین وکاه | نز اد ردر حه شضاه صامت ص 4 
سنه قرب ادر : اعمار » قعده » معده کلهلرنده 
اولدیغی کی . بعضاده هجوف فك اوضاع‌خصوصه. 
سنه کوره لسان عر‌بده او (0) »> او ( 01 ) »> 
رای )هه ا ) صاتارتك ری 
طو تار سس علوم َ عمارت کله لرنده اولدینی کی. 
نا صل که مز هده کندنه کوره و خدم‌تاری افا 
اسر فک اا ده )ور ی الف کی 
سار ادى . واتار و حرف ضامتدن او ( 0 ) 
صا نی تسیل ار 
ونانسلرجه‌ده معلوم ایدی . اوروپا الفبالرندهک (0) 
صا تار ننكده منشآی هب لو حرفدر . السنه ختافه‌ده 
صاعت | وله رق محر فه اشتراك ایدن و صا بت کله لرك لساندن 
لسانه لفظاً ترجه لرنده‌ده ظاهردر . مثلا عر جه عر ۰ 
ع کله‌لری لاتین حروش o (Al) < ( Omer ) al‏ 
صورتنده بازیلر + تورکه آزابه ۰ آزاق ار > 
Oméros) aliy‏ اوضروس )۰ Alexandros)‏ 
۲لکساندروس) که‌لری . لستان‌ هعرق ٠‏ 
عر واس علکساندر: شک رنده شل انار 
لوا عم 


د عات حر فاك فت ڪا سیق 


حروف ماده‌سنده بفصل 


او لندینی وحه اله تام عامنه بر الف صانته‌در » 
( 1 4 ) صوتی افاده ابدر . ( الف ) ك هیزه‌ه 
ا اولدیغی حالده لونده استقلال تام واردر . 
فقط کلام‌ده‌استعمالدن مهحور» یالکن الفبایعیی نك 
خاعه‌سنده مذ کور وم‌سوم‌در . اصلی 1 کلاشبلامد. 
یفندن‌اولای‌درکه همصونی اولان الف بو حرفه غلبه 
اعش» ریادکارماضی اولق‌اوزره بالکز الفاده‌شکلی 
قالش. لام الف بو له متروك قالدیشی» عینا لفك‌صانتلکی 
بكده نظر دقق جلب اقدیی حالده الف سا کنه 
آله ههلك بر رنه مناست ومنامی عل حروف 
عر نی دہ مباحثالی دای اولش‌در ۰ 

عرب صرفوی الف اله همزه‌یی بررندن فرق 
اىلەمك امجون دبرلرکه اصل‌الف جرکه‌سز میی‌سا کن 
" اولان الفدر . حرکه‌ی اولان الف همزددر» حق 
و وجهی بر تشیه ابلهده ایضاح ابدرلر : 
متحرك اواورسه رح وسا کن اولورسه هوا اطلاق 
اولندیقی کی . ەگ قطعة هده و تشبپی نضمن 
او ۶ 


روز کار 


کالف رىك الد ف‌اعبن الوری 
ولو شاء بیدی للعیون کهمز ة 
فکم . ن بار کالیوا 
اليك الب عون ونصرةر 
ولو جیه هیچ ده طوشری دکل‌در. لسانعرىك تصو نه 
اصول مخارحنه نظراً مزه اله الف بررندن حرکه 
قبدی اله دکل ماه" فرقل‌در . الف الله مزەنك 
صورت صونهلری باشقه » باشقه‌در . رنده حرای 
تصوت عاماً رت حجروده کون ادن صوتك 
طبعتتی حول یره حك موانع‌دن رده ما 
ای ولنور EE‏ مزماری ± رای 
ا ایکن حلقو مده » اده تیوه :| فز 
زور 
۳ هرز ه سا دم اولدیغی وقت ننه شمزهدر » 
متحرك اولدیمی حالده‌ده هزه‌در . هم لسان عریده 
اصل همزه» صامت اولان هزه » همز سا کنه‌دز: 
بدء » داء كله لر نك همزه‌لری کی ۰ حق اصل شمزه 
اه حرف مد ( الف ساکنه ) دن موّلف اولان 

هزه عدوده اله ء ات Es‏ بننددده تلفظ 
عرلیدہ موم فرق واردر » فقط اصطلاح ما سیتده 
توسع طر یله متحرلهیزههده الف ایو بر لش‌در. 

الا الف سا کنه بر حرف صائتدر. یعتی بذانه 
متحرلدر . وله فسنده حرکه‌یی اولان بر حرف 
ناصل اولورده تکرار حرکه قبول ابدر وهیزه‌لشیر ؟ 
باخصوص لسان‌عیب‌ده اجمّاع‌صا تین اصول‌ده وق‌در . 


چو نکهء اجهاع‌صا تین قاعد ةع جه اجناع‌سا کنیند عك‌در . 


عرب لساننده حرکه‌لهن الف دکل همزة سا کنه‌در. 
وقاری‌ده تفصیلی کدی. ا اک بالطبع تحر بك 
ند لەم (با CO Coe‏ 

عرب اا حروف ها نك مسمالرندن باشقه 
اس لر ننه‌ده مك زیاده امىت و رمشاردر. مثلاحرفلرك 
اسای متا ف اولدییی عدد خرفه کووه موی » 
مسروری ۰ ملفوظی قسملرته آییرمتاردر. ( حرف 
ماده‌سنه‌راجعت) وتقسیمه کوره‌الف ملفوظی نوعندن 
لع اسه‌لری اوچ حرفلل اولان قسمندن اولور . 

برحری‌ایی صورتله نظر مطالعه 4 له سلیرز دیدك: 
طون اعتاوطه » ك اا ی 2 
اولەرق » مر اوله‌رق ملاحظه آنده سلیرز. حرفلرك 
صوی‌فن تصوتك (فولولوجی) موضوعن تشکیل ایدر؛ 
الفك صو وتی تحقسق | مك اجون وحرفك لسانده‌صورت 
تلفظو استسا لی تدقيتق انك اتجاب ایدر. علم حروف 
عرنیده تصویت ا ایی نوع الف تفریق 
اعشلردر : الف صا 4 » الف صامته . 

یت الف ما و لا که لرنده اولان الف نوعند ند رکه 
عل آدب ( Cram naire‏ ) عی‌یی‌ده وکا بریته کوره 
الف سا کنه» الف هوائّه ۰ الف مد الف لبنهء 
الف اماله » الف ترخم عبر اندیلیر . الف حقیق 
اشته و الف‌در > هی لسان‌ده حروف شهاك 
اصل و هیولاسی‌در > از تصوتك ال مکمل 
حصول‌در ۰ با جاه مات الفساسه‌نك ا و 
مه ۰ صو اتك اول‌وا کیل‌در » اس‌الروف‌در 
( > ماده‌سته مراجعت ). نونک رار الفا واملای 
عری‌ده الف سا کنه ذانه مستقل ر حرف اوله‌رق 
طا امش > کتابتده حرف مد خدمتۍ اغاراایدر ر 


1 


AA — 


اشارت رسمبه» صامتلری حريك وعدید اک خادم 
۳ و حرقبه مقامنده تلق اولاش‌در + موجودیت 
حرفه‌بی ماهبت تصنونبه‌سی کرک کی تقدیر ایدبله. 
مه‌مش» ا مجی ده خدمت واه لاشبله | کلاشیلا. 
مه‌مش‌دار . بوك امجون‌درکه الفا نك اكوك رک 
اولان ۰ تصوعه اك مکمل صورنده تعين ادن و 
حرف رب لسانیونی فتحنك ‏ اشباعندن تولید 
ابله‌مشلردر. حال وکه وحرف اوله حرکه اشباعندن 
حاصل اوله رثی دکل. فن تصوت (۳۵۵۵0۵16) 
ماه نظر توه بذاآنه ام بر حرف تام > بر موحود 


متعین‌در؛ حق لسان طببعی ده باشل باشته برکاه‌در ٤‏ 
بر جلەدر . نه بو حرفك قیمت الفبانه‌سی حقیله 
کشت را ایدتوولیکتدن‌د رکه ات عرث 7 اا 


خارچنده الف دا » الف نيه » الف جع کی 
. حاللوکه و 
الفلر بنه فن تصو ڪه القبانك صدرنده انات وحود 
امك شانندن‌اولان صات 
وصرف رخدمت افااك اوزره کلهه علاوه اوتان 
ادواندن‌در . کله‌ده کوردیک خدمته ا او ناملر نله 
فرق اد یلیر . (۰۱ ادوات ماده‌سنه راحعت ) 

عرب‌الفباسنه قتیکه لباردن انتقال‌ادن الف صامتهکه 
وک عل آدب عی‌لی‌ده باخاصه مزه نامو ر برلر» عرب 
ها نامه‌سنده الف‌سا کنه نك‌غیری برحرف‌در. »فن تصویت 
اعتاربله 1 کی بر حرف حلق‌در + م صائت عد 
ایدیلیر ۰ باری‌ده قالش ۰ فعل تصونده بر تفر م 
اجرا ادن اك تضبق اله سل آنده‌مه‌مش بر 
الف‌در . انتای تصونده رای ضوت سرست 
اولور یی حنحر ده کون ادن صو نك طیعتی 
حویل أدەحك موانم‌دن E ۱ E‏ باق 
ولو تورسه وحالده حادث اولان‌صوت الفسا را 


اقسام الف فر شنه ‏ ازوم کورمشلردد 


و صوت ای حدوث وخروحنده حوف‌دن [۱], 

[۱] جوف بوغازك کوکسنه متصل اولان برندن 
لت قصبه تكت مد ارندن دوداقلرك ملافظنه( جو ره‌لره) 
وار جيه قدر وغاز اله ك اجنده اولان وشلغه 


دیرلر . 

صلق ا وادور ٤‏ اده قتصیلیر قا لبر اسه ایشته او 
وقت هر سا کنه حاصل اولور 
اسان عربده مزه اطلاقتك وحبی‌ده تواولسه کر . 
چو تکه قاموسده دٍیورکه: « همزه صیقمق وار طار 
بره صبقیشد رمق معناسنه‌در قال همز اذا ضغطة 
هبزه حرق وع ادن مأخوذدرکه خرحندن صقنی 


. حتق صامت الفه 


اله حبقار. ». حقبقت» فن تصو يت ده 2 صائت صفتتی 
حاز اولان و حرف اخراج حروف امر‌نده صدد 
صوت * صندوةه ردد خدمتی اغا ایدن جوف فك 
اوضاع مختلفهسنه کو ره ا ات E‏ أىدەرك 
صامت درحه‌سته تبرّل اندر . عر ەدە همز ەك وقیمتی 
تقد ر اده سامك اجون وسط و خر کله‌ده واقع 
همزة سا کنه‌نك تلفظه دقت اللممك کاف‌در . مثلا 
( بدء » انتلاف ۰ ۰۶1 وضوء ) کله‌لرنده‌ی سا کن 
مز لر کی وعضاده ارت و ك امه‌رك ااك 
درجهسته اعتلا ابلهرکه الف‌سا کنه‌اله همزه‌نك قطة 
اشتراك ومشاپی وراسی‌در . الف اله هزه نك کاه 
توحبدی وکاه فرلق حقنده ع لای حروف ازهسنده 
حریان ادن اقو ال متردذه »۰ آزای متبانه هب و 
قطه‌دن حدث اعش‌در حالبوکه حروف همحانكت 
یکدیکرندن ماه‌الامتبازی‌اولان کیفیت صونه ی تعیین 
ادن حهاز صوتك اقسام صردده‌سی اولد بغندن‌حوف 
فك بروضم خصوصى الله تعين آیدن هزه يع اف 
صامته الف سا کنه‌دن باشقه ر حرف‌در . وبانده 
اختلاف والتاسه محل وقدر . 
هزه دء > بر کله لرنده اولان سا کن همز هدر 1 
( همزه ماده‌سنه اق ) . 

همز ة سا کنه هان السة سامیه نه عض وش کا 
( همزه ۰ حرف ماده‌لرینه باق ). م‌مافه بولسا نارده 
هسردم لت مر یا 
الفباسنده‌ک‌همزه اصلا فتیکه الفباسنده > نظم‌نتریانی‌ده 
( امد نظمتده.) بشننی حرف اولان هاء حرق‌در. 
ذاتاً عرب اصول تصو بتنده هاء حرق رطرفدن همز ه به 
دیکر جهتدنالف سا کنه‌ه‌متصل‌در. عرب مصوتلری 
( فونولوغ ) همزه» هاء و الف حرفاری صره‌سیله 
اقصای حلقده‌تکون‌ایدن حر وف جله‌سندن‌عداغشلردر, 


— A — 


داعك او لو رکه عر بار ك هزه د دکاز ی حرف صو ی اعتبار تله 
هاء و 1 خر فا نه ,قربب‌در لعن آزالرنده خرج قربای 
واردر. خر ر ج دە قر یب اولان حر فار ك طبیعتیاه صو" تلری‌ده 
ربز نه یاقب اولور. فتیکبه الفباسنده‌ک‌هاء نم‌صانتتدن 
بونانیار 1۳ صاتتنی چقاردةاری کی عر بار دخی 
همزهیی اګجادابله‌مشاردر. ته عرب الفبا یوی تصویتا 
اوچ نوع مزه فریق اعشاردر : بین بین دیدکاری 
واوچ نوع همزهدن ری مزه اله الف ده ۰ 
دیکری مزه اله واو بننده » آوجنحسی همزه الله 
اء بننده معتبردر . ف‌الواقع ههار بر سی بعتی 
همه یله الف بننده. ولا أء آیکتجیسی یمن همز له 
واو بننده بولو اتی | > وجنجسی عن مز ه اله باءبننده 
اولای‌ده | صو ر تلرندنعبارت‌در. حر وف عر به ده الف 
سا کنه‌دیدکاری حرف دا ایی نوع عداید لب 
بسلیر. عرب اد یو نكا لف امالهو الف ترخیم‌دبدکار ی الف 
شا كن الفك آیکنجی بر نوعی‌در ..فرقاری قصر 
وطولبمدرم شواله عرب لساننده تصوزیت اعتار ل 
ای وع الب واردر : ( صامت اف : ,بر ء 
فداء » کف ٤‏ مشا که‌لرنده‌ی مزه لر کی 0 ا 
کله‌تننك‌هره‌سی کی). J|‏ ابل؛انداء کله لر نت‌همزه‌لری 
کی ) ۰ | ( افول ۰ اصول کلهلر بنات. هبزهلریکی) 
۲( الف‌عدده آیاء رجلا کله‌لرنده‌ی الفلز) کی. 

حثك رنج قسمنده نبان اتدیکمز وجهله عرب 
لانندەکی صامتالف» دیکر بتون صامت حرافل رکی. 
رکه حرف اوله‌رق ۱ صا تی مه ازدواج ابدر. 

آ ق و خصوصده صامت همزه‌الله دیکر: ء صامت 
حرفلر پننده نظر دقته الحفه شایان مهم بر فرق 
هرز ه‌انله ها توالف ( اک 

حر فاری بیننده خر ج قر بق ء ,صامتی 
اله | صانتندن مرک اولان :۱ گایی 
ا التباس واقع اول‌رق و جیتلها کنیا 
ا صا نك ,یکلم سرفینی . انم . تک ای ملظ 


واردر. جو تک 


لو لند بغته می 


ایدطز ء بر یاز یلیس »بر تلفظ ادیلیر ء حرفك شکل 
اکا ص وك لع »سمو عك دلیلی اولد نغنه نظراً 


طبيعي‌ذرکه بو التبابن. صوندن ومسنوعدن باشلامش 
وکتاسه اورادن اتقال اعش‌در.. مم مافبه لفت 
عر بك فصیسح تلفظندن هم ه نت اشباعندن اولان ء االله 
اصل الف سا کنه یننده‌ی فرق ظاهر‌در . 
غير فصیح اولان تلفظه .کوره‌در . 

مزه ( ۶ ) الله الف (۱) یننده‌ی .فرق خر جه 
میتی غیر فصیح اولان تلفظده وقاریده انا لهدیکمز 
التباس كذلك او ( اولتك) و ( جءوا ) هحاسیله 
واو(سکوت) صا ی‌ویاء (سفینه)خرف مدی‌بننده‌ده 
مو جوددر. چو نکه (او-ئو-و). شکار نك‌افاده ودلالت 
ابلهدکاری صوتلریکرك ملفوظاوله‌رق كرك مسموع 
اولدرق بر برندن تفریی ابده‌سليك اجون استعداد 
فطری وريه لازم اولدیفی کی أ اله اډ ( ایک ) 
پننده‌ک فرق عین صائت ك کیفیتندن می طول وقصر 


حالندن عبارت‌در . خالس عرب اولیانلر ویا تصویت _ 
۲ لتلری (جوف» حنجره» حلق » ۵ ) کافی برترسه . 


کورمه‌نر او » توء و شکللرننك ثلنظزنده هرالده 


الساسدان قو رتوله‌مزلر» ارالرنی حقباله ریق ایده ‏ 


مزلر . ايشته کورولورکه ۳ 
نای وبزیلن! خرف .هان دهان باه صا لی ارا 


1 (u) او‎ ۰ (i). .(E)Î ۰) ۸ ( ادیور:۱‎ 


( 0۲ ) ؛ اء (‏ ) کی 

لان جم وور بولنان اور( اوق (o‏ 
او ( اورنك 1 ) صاتل ری عرب ا بولەمادق 
تبز یل عر یاو لان‌قر آ نکر ع‌دهده وایک: صوت مو حود 
دکل‌در . لسان عس به: صو کر هدن دخضل اولان بعص 


کلهبرده محسوس اولسه سله لسانك ماهیت اصلیه‌سنه . 


بويك ۳ ثری اوله‌من . 

ستاء" علبه » الفدای عری‌ده الف جرف ولانكه 
کا ل موا ی المدیی اجون‌عیب‌فن صو تنده 
اف محئ صوائت محئ عد یل . سانتار اباتك 
ارکان اصلبه‌سندندر. 


1 لسانكت له 
الفاخی 3 تون اصوالی حبن تلفظده حهاز تصوتك 
ختاف ختلف وضع وشکل الان اجقلقاری الله 
تعین ادر . صاتلراد تلفظنده احبقلق ال ز اده 


التناس. 


حر وفنده الث 


بویله اولقاه برابر الفبیی‌تشکیل 
دق حروف هیا بننده سوت اولسون عرص مرح 1 
بر رنه قاریشد بر ربیف یکی کت به دی ارالری تفریق ۱ اولسون مطلق ر فرق وق‌در . 


a 


ا 


_ (حداعظی)در.صامتا رککنده‌ا1ز(حداضترری)در: 
‌الواقع بر تصویت حروف تجربه‌سی یابیاه‌جق اولور 
ایسه کورولورکه آغرك, اك زیاده آچبقلنی ٣‏ صانتنك 
تلفظنده واقع‌در. وقار بده‌دیدیکم کی انتای تصو یت‌ده 
جرای صوت ( جوف ) سربست اولور » یعنی 
حنجرهده تکون ایدن صوتك طبیعتی تغییر ايده جك 
موانعدن خالل واغن عاها ايق ولنور ایسه و 
اه ادت اولان صرت للف سا کنه‌در .,حوفده 
هیچ بر بره اعتاد ایدوب طورمز » جریان ایدوب 

کیدر. بناء علیه خالس برصوت‌حنجری‌در ۰ تصویت 
حروفده صندوقه تردبد خدمتقی افا ادن حوف 
م اف تشد ید ایدر > فقط تغبر اكز . مقاعی صا نتلر 
اله صامتلر یننده اولان وم صات وبا صامت عد 
اولنان همزه‌نك‌تصویت وتلفظنده‌ایسه حال رعکس‌در. 
کویا حنحر هده کوان ادن صو نی »که اصلده نه 1 صوتندن 
غیری‌دکلدر» آغزدن چقمه جق» خارجه اجر | ابدلیه جك 
اش کی جوفك‌قسمبالاسی پر وضع لیر دود اقار بر رنه 
هان ماس آیده حك درحه‌ده باقلاشر 4 صو نه طو لالی 
غایت‌طار رکد راقر. قاموسده سان او لندینی و وقار يده 
93 اندیلدیی وجه | له همز کاه‌سناك معناسن ده برطار 
بره صقیشدبرمق دعك اولدیفته کوره همزه حرف 
و معنادن ا دولنیو رکه خر جندن صنقنتی 
اله خروج احدیکنه دلالت ادر . هزه !له 
الف ازاسنده سه اغرك آجبقلتی اعتباری الله 
آ او واردر .و حرفك تفظن ده ا بر از 
دها زیاده‌جه اجبلر > مفتوح اولور. () صا تتك 
تلفظنده ایسه ا نه آودرحه اجلیر» فقط و آجبلش 
بالکز لت دوداغك اشاغی ه طوغری اغه‌ساه عادتا 
مکسور اوله‌سیاهواقع‌در. تون و حر فارك تلفظن اجر اده 

انك خدمی درحه درحد اخلمه‌سندن عبا رت‌در 2 

ان اجلمق !ج ون لد فوهه‌ستی احاطه ادن 

دود اقار تربرندن‌طیعی‌درکه 1 زچوق ارلق ا جاب آیدر» 

وقسه تصویت حر وفده‌دوداقلرك کندیلرننه خصو ص 

باشقه خدمی وق‌در ۳ 


3 
أ (ا) اۋ (uه)‏ صا تتار بنك تلفظلرنده ایسه غك 

درحه‌انتفا خبله ر انزد و اقارك استااد یصو رده روطع 
خصو صده عامل اولور .ولك امجون‌درکه وصنف 
صوانته» بر آزصوکره بیان ایدط‌یی وجله قدای" 
شفوی تعبیر ایدیلید . 

ا نسبتله برحرفك تلفظنه ایک وجه ابله‌اتدار 
اد اع اھ ر 
آیی صورنده‌ده حرفك تلفظی غك وضع مخصوص 
۲له‌سیاه اولور . شو قدرکه برنجی حالده اجقلقدن 
قا لیلنه ۰ آیکنجی حالده قایلقدن اچیقلفه کدر . 
ھی ایک حاله کو رہ طیبعی درکه حرف تلفظ ایدلدیی‌وقت 
1غك لدی وضی افاده آبدن تعببرلرده دیشر ۲ 
مثلا ضم آغزك اچیق ولندینی حاله کوره ۰ قح 
انك قای ولندیغی حاله کوره‌در 1 

بز » صا تارك تلفظنده آغن قبا لی اولدینی‌حاله کو ره 
مطا لعه‌مزری بان ایده‌حکز . توحالده آغ‌عزی el‏ 
آخارایبهك ۲ قا آیارایسهك آ۰ | صانتلری حاصل 
اولور.صات تلفظا ید یلیر آیکن ا 1غك اما 
و یا قا اجبلمه‌سی الله اکتفا ایدله‌رك دوداقارده 
تصو ته مداخله ایدر ودرجه درحه ر رنه باقلاشمقاه 
رار استدارت وضی احق اولور اسه اووقت‌ده 
أو ۶و سامتلا حاصل اولور . وصائت حرفار 
تلفظ اىدیلر آیکن غك ودوداقلرك آلدیتی وضعار 
فو توغ افره اد بلهرك مستقل ر لوحه حاانده حرط 
العارفه دیکر اصوات مقطعه الله رار حرف 
ماده‌سنده درج اد له جكدر ّ 

جوفك يعن جهاز تصویتك خارجدن کورونان 
قسمی وجوف امجنده حنجره‌ده تکون ایدن بر 
صو نك حرفبتنی تعبين الله‌مك خصو صنده المهم خده‌تی 
کیان آغن‌در > غك وشلتی»فوهه‌سی» دیشاری» 
جدرالی (حنك اعلل واسفل ابه آووردار ) دوداقلری 
ابله‌دیل‌در [ ۱]. آغرلك اچیلدینی زمان الت چکهنك 
محر بات ابدله‌سی | بله ۰ آووردل د اوضاع ختلفه ای 
اله » دوداقارك | لدینی a‏ | له > ديلك آعن 
اجنده ه جهته محر | ەسىلەدركە حنحره ده تکون 

[۱] اطرافاه دائراً مادارآغزه عر هده کلحه 
تعبیر ایدیلیر . 


ل --. ۲ 


عبت ٩۸‏ س- 


ادان صو تشد ید ام‌نده صندوقه تردید خدمتقی 
اغا ادن جوففك بع عن وشلفنك خم وهیتتنده 
وجوده کان. لفات بر طرفدن ۰ آغن اینده ديلك 
کاه حنکه » کاه دشار ار قاعده‌سنه اععاد ا بده رگ 
۲ لدیتی وضعار له دوداقارك کب الندیی هیتتار 
دیکر طرفدن حروف هبانك هویتاری تعیین ابدر ؛ 
حی. او :صوزنده‌که حرفلری حقنله تلفظ ارده لمك 
اجون احرا ادیلن تعلسعلر » آدما تلر هت او وحم 
وت ری شلد وکا استدبرمک منتحصردر 
اد عبن هش داعا عبن حرفت e‏ تا 
عليه بر حرف "فرظ آ بد یلیر ا 
کودوونن‌سم وم ی a‏ انس 20 
اولور اسه ات صو امه ۲ عزلوضعی یتنده‌ی 


. ماه د ادلش اولور‎ IE 


نسبت و اربا بو تست 

ِِ 
لسبزلره حروف هحای ر حر فات صو تی ۲ نلره 

1 ی و اسطه‌سباه اقا اجك قابل اوله‌مامه‌سنهه 
آد ۱ ) 

ناد وصعی له علم ادرلر 


(u) |‏ حری افظ ادیلبر آیکن ااك 


TEE 


مثلا 
آلدینی و ع 1 و N‏ لەرك ور بلدحت 
5 گت 4 5 م - 3 
اخارت اور لن هوا تسرب ایڈلدعی 
ا : 
رد لور حر فات صو ش درحاا ا 8 | ید پلیر . ته 


او سرت وارنا طه عبن د رکه اصو أت حرفه ی اه 


ط او قدر صرر او قدر لاتغیردرکه صاع ۱ 


وابراز امك اجون حروف ادن مس ری ماع ۱ 
| دیلیرآیکن ۲ عن ك فو طوغافبسی ۲ لنه‌رق ورس‌لردن 


رلو حه تشکیل| ید له جك اولور آ یه حر وف ها نك طبیعی 
را لا سی با لمشاولور. 
ترسیم و سل | لهاك طر فدارلری ماه وق دکل‌در . 
)ا 


سنده خر وف ها نك نستا تا نه- فوطوغافه | له اس 


آصوات‌حرفیه‌یی وطر بق| بله 


. رسیم خط ماده‌سته مم‌اجعت ) + حرف ماده 
بر الو حەسن محبطالعارف‌ده درج ا ده حکز 

«حرفارك اصنوان اله الفا شکاری دی 
E E E E am‏ 
حرفه‌نك تذخی ۰ 7 ن کک صفا ی بله الال عزلد 
حاوی اولدینی اشکال جرفه‌نك ادآی ت زاره 
حسوس‌در. کسکین رصوت حر فلك شکل حرفیسیده 

کسکق باز پلیر بر الیکش مان رصوت. حری نات شکل 
حر فاسندهده تا کو رولور. او او فیء نسخ حرفلری 
و مناستاتی ۲ کدبرر . ولك وحه و حکهی‌ده ك ِ 
طتی در. چو نکه حرفك ادن جقان صو حو فك 
ر کنتندن نشا تاہتدیی کی کتا تد هک شکان ده نه 
الك رح رکتندان جا ره وایی فرع کت بننده | انته 
را بط طنیعه واردر . حرفك آغرده رد 7 
خر 9 ادن وق سکی ال کسسکین ۳ 
حرکسدن؛صادر اولان ھکد کی اوور ۳13 
صوت تقد ناتال ادیلن کسکین سرت » تلم 
وشخم کی صفتلر ا اطق ES‏ ور 
جوفتده کقکان: الا موز و 0 
اولان صوتهده بالاضافه ککین درز» اطف واستكت 
اجساس اولنان بر حرکتت محصلهسی اولان‌ضو نهده 
ماک بررفاقت و ملازمت طسعه 


کرت ترسم 


او صفق ور رز 
اجا اوله‌رق او صو تلری صفتلر ته 
و عشله مبا شرت ایدر . 

فرانسه فدلولوغلرندن یامن دراسنته‌تر » 
فرانسز لساننده ولنان ما تلری خوف‌ده: وك 
تقطیع آدادیک علك lT‏ تلف ا ولد 


قار ته اوره ایک سلىت اه به عر رای اعش او لکینه 
e 3 EM‏ سلا موّخ شفوی سمه 


2 دج 
| بلدمش‌در ANID‏ ر» 3 ر دمنده | حر فتكمقای 


بوا یکی ساسله ملتقاسنده‌در ۰ | دن‌باشاهیان سلساهمقدم 
[ وت وب و -- 6 4] حروف E‏ 
E‏ 3 
وای سللود 


ك 

مؤخر شفوی [ 6-0-6-۷ 


حر وف صیر هوسق جامع‌در ۰ دار مدو 


شو حا و لده رر رط اعددر 
1 
ا 


3 


ا 

9 

ج, > 


وله ا توراجاری‌تبا ی را فان 
غراو ابق رصا ته اشارت ایدر: حا حرق فآ لسن 
حه‌ده‌ی 1 در . ۳ ساسلهه موخر شفوی 
دبنلمه‌سنا سبی و سلساه‌نك حاوی اولدیتی صا تار ۲ 
منطقه‌سنات ارقه‌سنده تلفظا و ما سند ن وتلفظ اا اد 
دوداقر اد استدارت | لهسندن ۱ د 
اک سلسله نما یننده و لنا ن 1 60-11 --- 61 -- 611 ] 
ایک ساسله بیننده 
متو سط اولان صا ترش احتوا ابدر . 
ان عر لی دہ موحود اولان 


مه ده مقدم شفو ی دسر ۳ 


صا تلری بزده 
۳ أىدەحك اولورسه‌ق دی 
حدولده جع اش اولورز . 


مقدم 


اور ده 7و راد نفظ 


فور 
۶ 
ا 
ا LE)‏ دو اعتبا ر له ایک درلو (1) 
واردر. طویل, آ٤‏ قصیر ٦‏ (یا) د ەک آ طویل کل )دەک 


۲ قصردد, الفبای عر دہ طویل ادن لشقه اول‌رق 


لام الف دشلن حرف دی عبن صو آفاده. | در . 
كذلك قصير الف صوتیتآده امك امجون ۲ دن‌باعدا 
ع+ ی حر فاری‌ده اندتعمالاید یلیر مر و+علکسا ندره رضی» 
فتی کله لر نەک ,ع امله‌ی‌صوتاری کی . قصير | لفك صوتی 
کسکین‌و رده تلفظ | بدیلیر» طویل | لفك صو ی ايه 
لىن و عدید ا هاه ۰ طرف اعرا 
اك اعظم احمغلغنه قا بل ابدر :. موسي ده وصوئك 
معن ومقن رده‌ری واردرکه اوحثده بان اد له 
جاور , کنات الفبنايك موسیقیی دعك اولان 
جو بدده رك اداسنده احکام "خصوصه حاری- 
Tal |‏ کاش لیر . موسیقی 
پرده‌لری کیو دده معتبر اولان او.احکای ضبط 
وب پات وی جع له اف اش باز مق 
مکن‌در 3 


عہں لا ده صوت‌اولهرقا یی درلو 1 واردر, 


درکه فن فرائت آرباندن : 

1 یک ع طا لمعارف ھی قر ادن‌وقر اثت ا رباندن 
ماسب ذوای دعوت | بله نوی با عخه حاایشه حق‌در ۰ 

ری قالی ار درکه ان مان قیال لر 
| بدیلیر . 

ا CN Tal‏ ۱ صو ۳1 هاء حرف 
بننده فن تصو بت قط نظردن ر قزایت 
وازدر . هاءك افاده انلد ی صو ت تال نك صو ننه 
بونان‌ولاتین الفبالږندهک 6 حرف (که 
زم للا دوا مادا رفک ا امه بشییی 
حرف اولان‌هاء (هوزك‌هایی ) دن اقتباس او لعش‌در ٤‏ 
صو ت حهتندن‌اولان قر ابت حر ف حهتنده‌ده‌قرای:امجاب 


ك باقین‌در . 


اد وره ايشته بولك آمون‌دزه ك ارت را 
ا صوتلری اخر کله‌ده هاء شکلنده‌یازیار . خصو صله 
هاء حرق الفبای عی‌سدن الفبای رکه اخذ وشل 
اوللنحه و خده‌ق ك عاك "و لش داز ۶ بعیی کتا بت 
ت رکه‌ده کله صو کر الرنده‌ی قبالىا ار داعا هاعشکنده 
بازیلیر + کله ایستر عر اولسون » ایستر فارسی 


وورک اولسون. معلمه » نده » دوه ۰ سوکه کی. 


ء 
آصویی خیفنده خقیف بر | دن‌بشقه رنی‌دکل‌در 


ج ي“ 1 اله ۱ بنند ودره اوقدر 9 ابت‌صو 0 


۱ ۲ به قلب ادیلیر , ل آلام » 
اد اباد کی 4 
وقار ده عرض اولنان جدولده E‏ وحهاه 
ا ۲ ابله ا صو تلری بننده و لنور 1 اجیق 1 
دها زناده صواننه 3 قبای ۱ د ها ز اده ۶ صو نله 
قرت‌در . مقناس غك احق غك درحه‌می‌در ۰ 
صو A‏ صو اتاك الك حاد اولای‌در + لو 


ز وقار رک حقار» نك 
کوشه‌ری وزولور و وصور نله حوفات ك عون اه ولي 


قدر طول قبصادلش اولور : 


"افظنده اه فرق اراز اند باه من ۲ 


ره 


.| صو نت EE:‏ نظراً 
رصا نت 
او کندی تولندیفی حالده سپولتله عم صا ات اور 
| سلساه" صواتك اك حاد بر صونی دی که 
کی ید ین رز 1 
و .صاتكت‌ده قصبر وطویل اولق اوزره ۳ 
برجه‌سي واردد , قصبیر اولدینی وقت دانما الف 
شکلنده باز بر + ابتدا » افعال» ابل کله‌رنده یا زلدیفی 


مد ۾ سح 


اوقو دینی ی طویل اولدیتی زمان مذ کور 


هبات باء شکلنده باز بلیر : کانی» جیب » کلیم» سفته: 


که‌ارنده بازآدینی ژاوقوندینی کی . کتات عر ەدە 
و ایک حرفك ۰ وجود واستعمالی اعتباریله | باشقه 
ی ناشقه برحرف دکل‌در . فن تصویت نقطهٌ نظرندن 
۳ صولی سلساه* صو انتك ی | رسنده اولان 
برنجی شعبه‌سته منسوب و دخی1 ی متعاقب 
ولان أ حرفنه قریب ولوندیعندن ۲ و آ کی ۲ نك‌ده 
الفباده ی شکلی الف صورننده ولغاسی موافق 
اولدینی کی دوبان و لاتین النبالرنده‌ک 1 صائق 
که الشاسنده اوعی حرف اولان ياء ( خعی‌نك 
یاسی ) صانتندن وبا ے صانتندن اقتباس اولندینی 
اون من + کار ا _اوااضار ده هط ف 
و رلدیکنه نظرا > عرب الشاسنده دخی ‏ والفنانك 
ا اا دی ا اتن وا 
صانتندن استعاره اولعش برصائٌت دولقاسی وو ایی 
حرف بننده شکلا" التباس موا جود اولاسی ك کو زل 
ا 

۲ صا نه کانحه و حرف وقارده اراز اعش 
ولات حدوله نظا صوائت مقدمه‌دن | صانته أك 


و 
قر اب اولان ر حرف‌در | حرفنده‌اوادیتی کی | ده 
و 
اه قرات و ا ۲ ضاعی دی" الت کل 
م صو رده اراز اولعش‌در 
کورولبورکه دلىلاردن بدء اولندیفته کوره‌الشای 


عر لی‌ده برشکل»ر حرف ولورز » حرف اول عى _ 


۱ تحرف ی که وندن درت صوه انتقال ادورز ی 
اکرم » احسان »> اسلوب که‌ارنده‌ی | حرقك 
صوتلری کی. تصویتدن بدء ابده‌جك اولور اي هك 
لمان عرده بررندن ابری اولان و درت صوه 
الفباده یالکز بر شکل تخصیص ایدلش اوادینی 
کورولور »شا مه البتای عرواده ی حرف 
| شکلی درت صوتك علامق‌در . عربلرك هزة 
سا کته ددکاری صامت الی‌ده علاوه اده جك اولور 

اسه‌ك بص اولور ۰ أيشته الفبای رده | حرفنك 
دلا ات ابتدیق صوتلر ونلردن عبارت‌در ۰ 

الفنای عیای . -- عل ااباسته | حری 
الشای عی‌بدن انتقال اعش‌در . و حرف » عرب 
الشاسنده اوادینی کی عمانی الشاسنده‌ده بر قاچ 
صوه دلالت اندر مشترك بر شکل ایدی حق دلالی 
دها ز اده وسم ادرك عرب لسانده اولان 
ۆ ( ۱ کوز = ا ۆكوز ) ۰ و ( اق = اوق ) 
صاتلر بنه‌ده علامت اولەرق استعمال ادیلیر 
ادی > واهنك قانونته کوره اوقونور ادى . فقط 
عنانی لسانی ترق وتکامل ابتدکه تخصیص وظائف 
قانونته توفقاً بازیده‌ه‌صوته مخصوص برشکل وبرمك 
ژوعی ادراك البرك الف حرف مشترکی ابلهتآدبه 
ابدیلان صوانتدن هرینه‌عغانی الفباسنده بررحرف 
راه باشلانلش‌در 

اولا سا تن وطویل الف آوزر نه بر مد لع 
آقری برالفجك وضع انك ( ۲ خط ماده‌سته 
باق ) صورتله برفریق یالش‌در . 
تفریق عہیی وفارسی لسانلرنده‌ده‌معتترادی ؛ فقط و 
ایکی لسانك رسم خطنده الف طوبله مخصوض اولان 
وعلامت عا نلحه‌ده الف‌قصیره‌ده تشسل ادلش‌در. 


واقعا وصورت 


شو قدرکه موشکلده یازیلان الف كله لرك ادا 


استعمال ادیلر » اورته‌رنده وصوکرنده ولنه‌جق 
اولور ایسه ننه ساده‌جه مدیسر اولرق | بازیلر . 
بویت وحمی مدانده‌در. جونکه که اهنك قانولی 
مو حنحه ها اور به‌سنده وبا ی کتلاه وتان برالفك 
بهوقت مفتوح اوقو نه جنی درحال معلوم‌در . ونکه 
رار فکر عاحز انه‌مه کو ره که نك هی برنده احرف مد 
اله بازلق دها موافق اولور. نوبایده عرض اده جکم 
دیکر برقطه دها واردرکه اوده عدود لعی اوزون‌الف 
مد اله یازلدقدن » و الف ابله افاده ایدیلن دیکر 
صاتلردن ه‌بری برر اشارت‌خصوصه اله تعبین و 
تفریق اولندقدن صوکره مدلی الى طویل الفه تخصیص 


1 


ابدرك قصیرا لك کله‌نك ره‌سنده اولورایسه اولسون : 


ساده‌حه ۱ صورنده باز لاسی هر واعدء دصو سته» هم 


بت ۷٩‏ سس 


عنعنه خطه دهاه‌ناسب اولور خن ندرم ) ۳ خط 
ماده‌سنه باق ) 

انا |( اكك ) صانتیده برعلامت مخصوحه‌ادله 
ربق الەمك لزوی‌ده انکار اد بله‌من.شمدی‌به قدر 
ویایده تکلف واجرا ادیلان اصلاحات خطبه‌دن اك 
مناسب وملام اولاتی | لفك اوزرننه برهمزه وضعباه 
حاصل اولان شو( )شکلدر. جواتکه (۱ كك)دەک | 
صولی( اقق )ده‌ی |اصوی ابله ۱( انتدا ) یعیی هزه 
بننده متو سط اولان بر صوت‌در. وله ایک صوت 
ار اسنده متو سط اولان‌والفباده حرف‌خضوصی ولان 
رصوی آوایکی صوی اراز ادن ایک حرف بان 
یانه ویاخود ری ر نك ‌اوزرنه واا نه قو ەرق رسم 
| مك مسبوق ر عادت‌در : واصول تح رر تجو دده 
دغی جاری‌در . شوحالده ۲ الله همزه یننده اولانا 


- (اکكت) صوتتك الف الله هزه‌ی برلشدره‌رلو ۲ 


جت غاب اولدیفنه اشارة هزه‌یی النك اوستنه 
قوه‌رق ا صورننده اراز اقك معقول ومنطق 
اولور . 

سەک > نه عبن ملاحظهه مق ۲( ابتدا ) 
صا تن ده همزه‌نك اوزرنه استعلا ایره‌رك ۳ صورننده 
یازمق موافق اولور . امام زحشری حضرتلری زم 
وراده بان ابتدیکمز کی» الف مفتوحه‌یی أ والف 
مکسورهیی | صورننده یازارر . 

مد تدر » عمانل دسم خطنده ا حرف هاء 
صو رننده‌یازلقده اولدینی کو رو لور کاه نك اور به‌سنده 
ویا م وکنده کے ابتدیکمز سات ف‌القیقه کل 
ها شلرنده ( دهوه > به کی ) یاز له لدیک معلوم 
ایسه‌ده کله اتداسنده اوشکلك استعمال اولغاسی واتع 
دکل‌در . كلك مذ کور طانتك کله اوره‌سنده ويا 
آخرنده ولندینی حالده الف صورننده یازلاسی‌ده 
دکل‌در . کر چه ۰ اءلامرده حففت مصدرارك 
اسم فاعللری ( کلان کیدان کی )اولاء کله لرك اودته. 
سندهده الف صو رتنده اله باز مش ایسه‌ده بوقاعده تەم 
اعهمشدر. حالبوکه املای صرف :و درلو حربری 
اقتضا ایدر . بز شمدی او که‌اریده کلان » -کیدهن 


شا 
یازیورز. والماصل» دعك اولیورکه» بان الهدیکز 
صائت اجون وکو ن مستعدل اولان ععانل حروق 
میاننده ایکی شکل موجوددر . بری | شکلی ( که 
بولی أ صورتنده‌یازمەلیبز) هان مان عمومیت اوزره 
که نك او لنده و بله بازارژ؛دیکری هاء شک ی که کله لرك 
یالکز اورته‌ارنده وصوکلرنده استععال ابدیلیر + 
ابتدارنده هیچ فو الانیامز ال ۵اه کنات کله 
اورته‌ارنده بعضا استعال ابدلدیی واردر . حفتای 
املاسنده ایسه الف حر که نك هن برنده | شکلنده 
باز یلیر » و آهنکه کوره مز آیدیلیر 2 

أ حرفنك هاء شکلی عثاتلى الفباسنه به اصلی 
اولان الفبای عر سدن کاش در . الكز خط عر ی دہ 
وشکل منحصراً کلهلراد ما تنه خصو ص آیکن عم نی 

حطنده فتحه اشاری مقامنده اوله‌رق که نات 
اور تهسنده استعمال ایدنلکده ولقش‌در . فقط و 
اولاری عر هده اولدیفی کی 
عما نلىجەدەدەیالک ز کلهلرك اواخر نه ار ادادیلیرایدی. 
احق کلات منرده کلات که حالنه کلنحه طسعتله 
اخر کله‌ده‌ی الف که كت اورته‌سنده قالش ووک 
قیاساً کلات مفر‌ده‌ده دخی کاه اوره‌لرنده هاء الف 
امال ادلکه باشلا عش‌در 4 خصو صله لساعزه 
۲ لدیغمن اجنی کاهلركاملالری زی وطر قه دهازیاده 
سوق | عش‌در ِ 

بوقار یده‌سو بله‌دیکم_کی‌عا نی سا ننده صوت‌اعتباری 
اله ایک نوع لفمفتو حه‌واردر. بر سك تلفظنده آ همان 
تون شون لین دوکر ك بلنولیده هان تون تون 

قا نی کی‌در. او لکنه ا أ دیکر مه تالا و 
حرفك صوت جهتندن اولان نو ایک حالنی شکلا ده 
اشارت ا بلەمكاقتضا اید ر کی مطالعه | ند نورم عماتلی 
لسانده شاصو وکند کتده وان د اا قبای‌در» و تلر یر سم 
خطده هاء یاب اراز ادورز. ها اور هسنده 

ونان كاملا آچیق‌در . کله واا ها اولنده اولان 
[ بعضاً قیال بعضا آئیق‌در.. از هبانكت بر 
ااسه ( ال »که‌ستده‌ی: ا ES‏ او ره 
حزء اوله وب باشل باشنه بر هیا تشکل ایدیوز ا؛ ایسه 
قبای‌دد ( اه -کله‌سنده‌ی 1 0 لے 


استعمالات حادث‌در . 


سس نز سس 


عمانل و و لنه‌خق ایسه‌م و ضوع 
حت اولان قا صابی هاء الف شکلنده باز مقده بز 
دعك خر کلهده‌ی قیال :ضانتك رتتم خعامن‌ده‌شکل 


حصو صی وار E‏ وائل #کا نده ضائت اخ او لتون 
فا اولنون E‏ ریاف GY‏ 
وار. ها ورن فاتنمكد. اولورايه اولسون 
او حراق اسععیاا ل اعکه لاك طبعی مساعد دکل 


شاید | بت اه | ده حك او و اس هکز سه 
یازه‌قسکز 


۱ 


لەمك کاه‌ستی نضل 
دی ۶ تسا هنماد 
طبیعتی وی نصل قبول ايده ساه‌جك؟ تزفر انسزجه‌ده 
و وله ۳ املابه تصادف ايده سلیرمیشک که طیعت‌لسان 
وا اعدیی تم ان تقل دا بزده دخی که للك 
نره‌سنده روا ولنون مزه الف ويا هاء 


تە بەلەمەك صو رده 


الف صا 3 


. اظيا ر اوەک او زهنه ساعل‎ OK 
ابلق » اسن ) صاتی عمانل لات‎ 2 < 
و رسم خطنه نظر 71 و لاك رن اصلستی‎ 


2 3 تور که‌ده > ی له 
ات 1 ادنع ور الک عما نلبحه‌ده داخل بولنان 
قو للانیلر . لسان عیده 
اولدیغی کی ترکه‌ده و صائت طویل وقصیر وعلرینه 
+ تورك لساننده‌طویل ۱ وی‌در ؛ بالکز 
عس دار آد ات مکتو رد ددکاری قصه | واردر . 
و نک رار عا شبو صائ تکه ار اتدالرنده 
) ا( ا اله وکله لرك اورته ویاصوکارنده 
ار له راز ات 
رابعاً | (اسکوب) صاتی انل لسا نك حال‌حاضرنده 
بالکز عرلی وفارسی که لر ته خضو ص اولوب کلات 
تو رکه اوللر نده‌مذ کو ر صائت او (ف) حرف سکساه اراز 
ادیلر : احق وشکل رت عبن زمانده دیکر او 
صاتكدہ ( اوت » اوکوز » اوز هلك اتدا 
لرندمی: ضانتلر کک دلیلی و لندیفندن بربررندن‌واود 
رسمی الله ويا اوزرنه قونان نقطه واشارت اله 
تفریق ادلك اقتضا ادر تک محبطدده و صاای 


ی 
۳3 ردق امخون و او اد اوزر ته بر نقطه وضع 


یی وفارسی کلهارده 
تفر دق اند 
ری اسر 


لی ر سم خطنده اش سنو 


آدیورز. 
عر وفارسی كلةلرك اتدل رده تولنان و نوع الق 
دای حقنده تکللف وطسق ادلدیی وجیله‌شکل 


جیتباه خصیص ویر اده لمك اجون ده به اشارت 
اولدرق 1 صورتنده بازله‌سی دن التاسه کفانت اندر 
ظن ادرم. نهک رز حطده وشکلی ال : 
اما ا(اموں) طائ ىكه انل لسانتك الان 
معتر اولان ر خمانده کله ابتدالر نده الف وواو 
تشادن کے ارات بر س ف اش کی 


اله ابراژ اولفقده‌دن 

و حرفنده واوك اوزرنه بر اشارت مزه وضعی 
لازم‌در . حط العا رف‌ده اناد اولنان رسم خطه 
کوره واوك اوزرنه او نقطه وضع ال | کنا 
اول عش‌در . اون کی 

شاد | (اوت) 
الف اله واودن ع ارت ر حرف ر اله افاده 
آدرز Ki‏ ز عبن شکل اله باز بلاندیکر ر صا تلردن یز 
ابله‌مك اجون ولوك اوزرنه »دی شوله ( 3 ) بر 
اشارت وضع ایلر اق کی 

رابعاً او(اوك). صائی‌که بوده‌امتالی کی عانلىحەنك 
لك حاضرنده. که اوللر ده واو | له رکه اوله‌رق 
چرس کلت او ورهار اس ۱۱ ۱۳ 
امتالندن تفریق اعك این ا 
وح ا ۰ 

آیشته کو رولو رکه ورا لساننده ‏ بدی ا 
EE‏ 
ای r‏ تک ریاف ر ف 
ادیلر ادی الفبای عمّایده وکە ر سے خطنده اشکلی 
هستك دلییی ادى . الا اه لساعزدمی صانتردن 
دردی الف اله واو زوم اد برك رر حرف 
کب شکانده اراز اولفق قاعده اولدی . 

وقاعده عا نی رسم خطنه الشا الله رار بنەعرت 
رسم خطندن اتقال اعش‌در .انتک نو لمانده 
موحود اولان او و ع صاتلردن بعضیسی او لد باز بلیرء 
او لت > ی 


شکلی El‏ راز a‏ اه لاك E‏ 


اضافت له شو له آسم و رمش‌در : 


صای که شید وک املامنرده وده 


٥هو‏ حوددر . لی رسے حط قد عنده لو 1 


اف مقتو حه مقخمة وعدوده 1 ۰۲ TT‏ 
٤‏ الف مفتو حه صرققه [ ۱۶ کكت ] 


ل 


الف مکو ره» اف ؛م یایجیو له[ | ۰ | ير ایب ] 
الف مطدوهه «فخنه [ اف » ارلق ] 
الف مضموه4 بسیطه [ او » او عك ] 
ت ‏ فت مه رتلا زز اوه فوارمنه] 
الف مضموهه مقلوضه [ او ءا اوشمكت ] 
وفیق اشا صرحوم ترکه‌نك بتون عانتلری جم 
اندن الت خرفته بدی‌اسم ی ید خطمز ده 
و اراد اشکاایی ررندن در ایده‌جات 
علامات صو صه اخادانلهحسص» و اهدده تواشار تل 
تحررفارق اتال ابقشذ 
عر ەدە صا ت و حصااتاوله‌رق مو جود وستعجل 
اولان همز ه ور تافظنده و وحرفك صو 
1 دنم حط د عر نه خصو ص‌در . حال و له آیکن 
تی لساعزده وین وق ین E‏ اک 
الک باشلاعش‌د 
RE‏ » لساغزده 
کا ارہ خصو ص اولق اوزده 
زەك ر 1 
خطنده اوق الورك و داند د ا اولان نوحرف 
استعمال الماك لا 
کودییودز » عريك هزهی ترکك املاسنه پكغریب 
وری که اوارنده :الف 
دفوحهه بدل باز زلود » هوت 6 تولات ° تودهق 


3 ۰ رت الہ اولدیتی وحیله زم دش 


و عر 


ري 
ره ( :جه ەم اجعت) ۰ 


وق‌در. 


مستعدل اولان 
ع ی دم 


9 E, تور‎ 


یش 


د ة‌ 


ر ری واردر . فقط 


مرک عه مغاردد ۰ ر زمان‌دد 


ر صو رده غود اید ور ۰ 


ددده 
ھ. رش طرن وانه ایدی وک ف امد مقامند. ا 
و » ی 2 تردیف اند لیرد او بولده بر املا 
امجادی بلک مو افو 
هر ه ولقدینی اجون هو وون کی املالر دود 
رر دعتدن باشقه برشی دکل‌در ۰ 

صوت .‏ اآلفبای ترک‌ده دی وع 
الف موجود اولوب‌هر ری تولسانده ولنان‌صوانتدن 
وه ول اولتور + کے لا آلت ام مشر 
۲ لنده داخل‌دد. ز وراه قدد الفدن رحرف اوله‌دق 
عق الشاده‌ی مو حو دی اعتاد له حت 
حت بو حرفك هم الفیاده‌ی شکانه ۰ هم مسموع 
اول‌دق نوشکلات‌دلا لت اتد یک قبمتنه تعلق اند دور ادی. 


ق کودینر ایدی . تورك لساننده 


اتداد ؛ 


حوت 

حر‌فات |اف.اده 4 حر ۶ ولفق 
اف سحو ع اولد عه رەد ۰ 
اافاده بازله‌دن 


حبایتیاه موجودری 
واعتا ر ا درک 


حر فار اولده دوجوددر جو نکه 
مکتونت اوله‌دن اول مسمو عدر . فسبواع اولەدن 
اولدة «لفوظدر. ايشته وسبوع عددکه بالاخر هلف ظط 
اتاد ر تحلیل‌سماعی نله تعیین و ہدز او اندقدن مرگ ۱ 
N‏ هت 4 اله 1 ك و القبا به ددج و ادخال 
ll ٤‏ حرف ا 
حرف مافو ظدر . تنم اولدتدن IL‏ 

عد دکل + . مکنتوب 
اولق اعتباد له حرف سيه اسل در : بورابه قدر 
الف, حر فندن .الفاده برحزء اولق هتما اع الم توب 


ردلیل ولعق اعتبارر له ودلبلدن مدلوله» شکلدن‌صو ته 


م ودر 
حرف عو عدر 


سر 6 
ات 


حرفه حرف دش در , 


کیتم ك طر شاه ح کت !تدك وف | قه وله جه عت تدك . 
حالب که و حرف حقند هک تدقیقات ومعاومای, اعام الوك 
اجون آپری آیړری ڪر ك حرف مکتو ك 
حرف مسەوعكحققت و ماهستلر ی ان الهمك ااب 
اد ور ۰ : 

حرف مسبو ع کوت دو رف مکتوب‌بازق‌دنه 
بوراده حرف»,ب.وعك حقیقت‌وماهتندن مت | مت 
د ءك ۱ حر هنت دلا لت وابرازالدیی صمو رك حقمقت 
وماهستندن حث أك د مكدر ۰ 

اولان اصو ات»ععه‌دد. 

ر صوت ایک صور نله مطا لعه و حصیل اند له یلیر : 

(۱) مسمو ع اوله‌رق ء رحالت وحدانه‌دن عبارت . 

NO)‏ اعاب 

ادن احوال متقدمة طبيعبه اول‌رق. رصوتك برنجی 
صودتله اولان تحصیل ومطالعه‌سی عل النفسه عاند بر 
ایی‌دد ؛ ایکنچی صودت مطالعه اسه ءل حبات 

E‏ طیعبه مباحثنه تعلق اندر تعبیر دیکر اله 

صولك اک درا لو حقق و اددد. بری م وحذایستی 

خر ی ات وا 1 اللفس‌ده صوندن حقق 
وجداسی اعتبار باه حث ایدیلیر E‏ هده > 
حقق خار جبسی اعا رنه حت 


حر وف هیا حو فده حاصل 


| صوت اوله‌دق 


E اه‎ ٩ علت‎ 
۳ 

اولود . 
ااانه رس حر اه رد ال 


حقبقت وماهیتنی ندقیق ايده لمك امچون بو صوتلری 
هم مسموع اولەرق » هم تحقق خادجی اعتب‌ادبله 
ملاحظه اله‌مك ااب ادر . 

لو بانده شمدی هه هلر ار ابدیلن حققات 
ودققات اوچ طریق الله اداده اولفش‌در .)0( 
سیاع طریق ؛ ( ۲ ) طریق میتی ؛ (۳) طریق 
0 

سماع طرشنده یالکز قولاقدن استعانه امدیلیر ؛ 
پاسلان جر ەی بالکز قولاق ادراك آیده‌سلیر. دیکر 
دة ایسه جر هه خواس سایره‌ده اشترالایلر» 
لامسه وباصرهکی. مسو ع اولهدق‌صوت یالکز ایشید. 
لدیی حالده قةت خا( جره اولدرق طو تولور وکودولور؛ 
صوت یط دکل ٤‏ ۲ لنان دسمی اوزرده تدقیق 
ایدیلر. ۲ نك اجون مذ کور آیی طرقه نام مشترك 
اوله‌رق دسم طریق دشلر . 

سیاع طریق ا طریق‌ده » وقار ده ددىكمز 
کی یالکز قولاقدن استعانه و استفاده ابدیلر . 
رسم طریق بودن اول تون مشاهدهلر » تون 
جر هار هب سیاع طرقیله اجرا ادلش‌در. وطریق 
رجالندن والاتا حکمیونندنمشهور(هلو لچ) 2صا ۳ 
حقنده‌ک نظر هی جوق زمان علمده معتبر قالش‌در. 
(ملمولج ) ك نظره‌ی شوندن عبارت ایدی : 

آصو ات مقطعه نك روجی مقامنده اولان سل 
صایتلر بر صوت اسای انل رطام اصوات معاونه‌دن 
عى آرمو عکر [۱] دن مسکب‌در. انسانك وغازنده 
کان اولان اوتار صوته جوف اجریسته جکرلردن 
سر یب آیدبلان‌هو انك حنحر هده اهاز اعسیاه وراده 
بر صوت اا اله وک عزو چ وملام درکن 7 
طا اصوات اذکلر بر لکده حاصل اولور 3 هلمو اج 
نوایکنجی طا اصو انه آرمو سك( آهنکین) امن و ر بور . 
اشو اضو ادن بری‌آغن جوفنك مداخله‌سی‌ابله بوراده 
تشدد ادر و خنجرهده وک ار اولان صوت 
اص نه اده | تضمام اردرك و صو اله آمحادندن 
صات حاصل اولور . 

1 از موك حح آهنکن >= harmoniques‏ 
(هلمولچ)ك بان ایتدیکمز شو نظربه‌سی زماعزده 
ر قاچ وحه اله م‌دوددر . 

اولد (هلمو لج) ‏ نظر نەسی موّد اسنحه ر ا 
تشکلنده هم حنحرهده »> هم آغن جوفنده حاصل 
اکى صوتك احادی شرط ایدیلور ؛ 

اکر ها رالد کوننده(هامو لچ )ك ادعاسی و حهله 
هم حنجرهك ۰ هم اغ جو فتك E EE‏ 
ولعق قول اد له حث اولسه او وقت بر تات 
مثلا ۲ صای آغن جوفنك معین و خصوص بالکز 
ان حاصل اوله سى لازمکلیر» و حونك 

ضع و شکلی دکیشدعی 1 صا تتنكده تلفظی تبدل 
ی اقتضا ادر ایدی . حالبوکه بو له اولیور ؛ 
آغن وشلتنك معین و مخصوص بالکز بر وضع و 
هیثی ابله دکل باجله اوضاع عکنه‌سی الله » اشکال 
ختفه‌سی الله ۲ صاثی تلفظ ادیلر . ۱ صانتكت 
تکو ننده آغن وشلفنك حنجره‌به منضم‌اساس پرخدمی 
وقدر . 

ET 0‏ ۽ | صالرندن هس بری 
ا بوش لغنك هیچ مداخاه ومشار 
یالکز حنجره ابله تلفظ اندلله سلر . 

ا 6 نه مذکور صاتتلردن هس برنی هان 
رده ( وط) دن اولور اسه اولسون مقباس تغمات 
داخلنده تغتی انك عکن اولور . 

رابعاء (هلمو )ك نظر به‌می‌داخلنه منحصرقالند که 
ب اصو لله بر صانتك تشکیل واعادهسنه 
حالا امکان و لنه مه‌مشدر ك دیکر اصو لده عقد 
وترکب طرقله صاثت تشکیل اممك قابل اولورکه 
اشاغیده کرک 

رسم طرلقی Tg‏ 
بری‌طریق ممن دیکری طر ی ی کهر بائی؛ فقط آیكيسنك ده 
اشاسی ردر » تلقظ اولنان صانتلری ر واس طه 
انه قبد و ضبط اك . ازه‌ارنده‌ی‌فرق ضبط وقد 
اعه نك طرز وشکلند ه "کورولور 
3 رسم طراقله ادن جقان اترات ا 
وقد اك امن نظري مجتنده ايدي. چو نک صوت 


تى اولیه‌رق 


عقد و ترکب 


|۱9 TP OE 


تفنو 


— 0 


تحقق خارجیسی اعتباربله : دیکر حوادث طبیعیه کی 
حرکاندن‌عبارت و اندیفندن مکانده واقع اولان‌ه‌ح رکت 
قدرة" ویاصنعة_ناصل‌قیدایدبلیورایسه بونکی‌مسموع 
اولدقدن‌ص وکره قل صنعت| بل لو کت بته یازیلان !صو ات 
دخی‌مسمو ع آوله‌دن اول حقایق‌خار حبه‌ماهتنده ق قدرت 
:اله یف فظرته ازيل . ايشته هوا طبقه‌لری 
اصوات مقطعه نك یازلدیغی طبیعت تیفه‌لری‌در. صولی 
اجاب ادن وذرات هو اهنك مو حه موحه اه از انندن 
عبارت اولان حرکات هوانّه‌نك ته هوا اچنده 
خطوط ایله سم اولقش وفقلری ۰ چیزلش رسملری 
مو جود و محفوظدر. ايشته و وفقاری مر قلمق ۰ 
بورسملری رلو ح اوزرینه امات امك تیر بی 
ابله مسموعی می یاعق ارس طرقنك مهم بر 
اساسی‌در : 

۔ اولا شوی عرض آیده که بز و اسای بولغله 
اولیان بر شى امجاد دك ۰ فطرنی تقلید و تنظیر 
اله‌مکدن‌باشقه _برشی یاعه‌دق . باقیکز اصوالی مسموغ 
اوله‌دن اول حرکات صونه خارجبه‌بی فطرت دماغك 
حیفه‌اری آوزرینه ناصل قد ایدیور ؟ جوفده ٤‏ 
رە مدن کن هوا اهنزازه کاد می »و e‏ 
اهرازه آغزدن خارجه جقارق طااغه لنه طالغه لنه 
| کا توجه ادن قولاغه کلر و صماخك امجريسنه 
صوقولور . ايشته موحرکانك قبد معامله‌سنه صماخك 
ابچ طرفد» نات بولدیغی رده د ابدیلیر . قید 
ما کنه‌سنك میدثی وراسیدر . قوة فاطره صماخك 
منتها سنه هو|نك اهبزازانی1لهجی» داخله نقل ابده جت 
بر عضو کرمش‌درکه ملیع غشاق‌در + له بك 
مستعددر ؛ خارحدن کلهحك اك اوفاق بر تاثری » 
بر ار امزازیی بك سھو لتله قو له مهیادر. طبش 
قولاق اله اورته قولاق آزه‌سته طاوول کی کر لش 
اولان و عضو غشائیه طبل دورز صاخه کږن 
هواده‌ی اهز ازات وطل اوزرنه طوعوتور » وهی 
قطة اهزاز رجوب دورتر کې طوقو ندیغی قطه‌لری 
ار یه طوغری خفنچه ایتر ؛ واتلدکه وحرکات 
اهتز از ه طباه E‏ عاس اتش و او چ بارجه 


کوچك و اویناقی کیکدن بابلش اولبق خدمتق . 
کودن بر لت واسطه‌سی ابله طاوولك مقابل کر‌لش 
دریی مقامنده آورته قولاغك اور طرفی . قا بان 
دیکر برطله رغشابه قل اندر » یی خارجدن ۲ آدینی 
حرکات اهبز از هی طل داخل آوزر نه جر . و 
طبل داخلی ابله اورته قولاقدن فصل ادیلان ایچ 
قولاغك جوف بر مایم ابله طولو اولدینی کی‌جدرانی 
دماغدن کان عصب سمعی كت تشعا له مفر وش‌در . 
طبل داخل به ا ادن حرکات اهيز از ه د 
ورادن مالع مذ كور واسطەسی اله شعیات عصیبه به 
ونهات دماغه انتقال واتقاش ادر ۰ ووی متعاقب 
شعور آدمده خلق المی اله صوت دنذیکمز حاد له 
حاصل اولور؛ کویا که روح دماغ اوزرنه اوصور له 
اتقاش ادن خطی اوقوورده وجدانه عکش 
اتد رور . 

ايشته کورورسک که جوفده باشلابوب هوا 
امجنده سبر ادن و قولاق واسطه‌سی اله با دماغه 
قدن وایوب ارا امش رات هرا ا 
وفقاری صو نك حقیقتیی» حققت ماده‌ستی افاده ابدر. 
هوا اجنده جز يان فوالای ما رسد 0 که ره 
دماغه م تسم اولان و وفقار کوروله سلسه » طو توله 
بسلسه» می ومامو وملموس رحاله قونه بلمه او وقت 
صوی وصای حقبقت خارجه صورتشده تدقیق .و 
ملاحظه اغك قابل اولور ابدی " 

ايشته رسم طریق بو قابلتی نزه‌اشات ایدور؛ مسموی 
مرت رد دور زم‌ده وبابده‌با دیغمز شی قولاقدبدیکم زقید 
ما کنه‌ستی قلد وتنظیر ابله‌مکدن‌عبارت‌در .شیمدی 
قو لاغكطبلی کی تا یر صوت الله اهتزاز اء تتره‌مکه 
صا وقابل بر لوحه الوب توك اوکنده سوز 
سو يلبهم . بو لوحه معدن‌ضفه‌سندن تاذ اید له سلیر؛ 
قاوچوقدن اوله‌سلر. لوحه‌به اوجی سیوری برچوپ» 
بر کوجك قم ربط ادلش:» قلمك اوجی ایس اله 
سباهلاعش > .ویر وماغه صاریلی کاغد طوماری 
اوزرنده ویابالومیدن دوکاش براسطو انهء(قو وغراف 
قوغا ناریکی) اوزرنده ایشلیه ساهجك» چیزک چزه جك 
صورنده وضع وترئیب اولعش‌در . شیمدی لوحه‌یی 
آغزه باقلاشدیروبده نوکا قازشی سوز سوپلنه‌جك 


آواور اسه سك اهنز از ای درحال اوحه‌يك سعاحته 
اتغال اندر ٤ء‏ ولوحه‌تكت ق لدا اندیتی جو بك اوجی‌ایسلی 
کاعد آوزر نه وبا الوی اسطو انه 


رر 


او زر خه او 
اهز ازای قد و شارت ادر . و ساهده کاغد 
آوزرنده وبا اسطو انه‌يك سطبی [وزرنده هو اده 


آیکن کو رو عه‌یان اهراز SC‏ 


۰ 1 | - 
ملفوظه‌یی رس‌لری ۰ عادیا 


5 ی 
فو طو غراف ابله ۲ 
رسالری اورر اہ دفی و تیا BE‏ 

e E SES‏ لو حه به مر بوط اولان قلمك 
اوجن وماغه صارلش کاعد صیفه سی تدی اوزرنهء 
الو میدن دوگش سر ا سطحی آوزرنه اعیاد 
ره اک رگ ی آسه‌تیلن غارى|اىلەطولدورلش 
E E‏ دورو له بر وحانكت 
سطحی اور هده استتاد ره بل وعا به 
طو لد بر یلان ا 7 اة ق اله 
قا سلمك اجون مذ كور وع ( قاف ( ك 


ا 


غتاق 


وقاوحوقدن 


خار حه 
برطر فته عایده نت وروس یکی و امرك طرزنده اوی 
ییو یافش کو وتاك ره طاقلش‌در. توالت 
اله جر ه اند یلیر آیکن قامك :اوجن وعا اوزر شه 
اعتاد بله خففحه ر تضبق احرا او لننحه امجند؛ی غا 
تمتك یری ال اه «دوام انتدکهء ماد 


1e 


ماصو زەك اعه اوحندن خارحه حریان اد وقلرك 
صو رت تضبقنه کو ره هکل لب وتاء عله آغندن 


جدول وی خلاصه ایدر :. . - 


او تت اهتزازیل 
جقان صا تك صو رت اهاز از ی تء بر ایلر. موصورله 
جةان لعن 
اتدیی - کت صونه‌ی مشاهده اده تلمك اجون 
هوا و لامبهلر منك مه‌لری کی 
ماصو رةك اوجندن ياقلير؛ وحاصل اولان اه آلو( ك 
طو غراف اله طبط اندلر ٤‏ تورس‌لر 
او بو هتسفك ازقه‌سندن تانه‌ده ۱ وا ۲ هره سرعت 
اله کن خاس 
تك وا او صو راید 
وات E‏ اتراو ك 


اد اشر 


ی هوانك ( هواغازئ) عشل وصوز 


آنه لن غاژی‌ده 
ردسته‌لرزی فوا 


تر کاغد طبقه‌سی اوززنه ۲ لنه ۰ 


طریق و ده رجه ویرهش‌داز» 
ای کاغد اوژرسه رسم 
اسن 1 اسون < تلاو ی اسطو انه دی ملحن اقش 
اكش ان النار ) صو ر ده 
E‏ آواسون» او حند ده به تردر. 
یعتی عین طریق اله اجرا اولنان و او هر هنك 
اوجنده‌ده استحصال اولتان شحه لرقابل قاس 5را عین 
بای افاده اندر : ایشته بو جر ب لر کوره‌صا تار طلا 

طا اهاز طا هلر ندن عبارت و اند یغی اکلاشیلیر . 

اکی , اه زک ESS‏ 
رسال E‏ عبارت ایسه ۰۱ ای 
حاصل ر : 

واک ۳ طا تة آیکیشر آیکیشر _- رالااعش پرسلسه 
اه از ز اندن‌عتارت اا اله او صا ی حاصل|ولور, 

سوک 


شیمدی رسم موق ٩‏ ال ا شو تاج 
طوغ یی در دکلی در ٩‏ را قق ومیز ان ادها . 
اجرا ادیلان جر هلر لىل طرق در . ا ا 
وش بر ا یر وکن بر ی + دای 
ترکیب‌در. مجر به ابله تحلیل انتدیکمز جزءاری ترکیب 
آنده‌ركمقا بل انعا اشتشصال | غکموفق اولور 
ا تارج مرتحصله تاک :ادا تنده تردده حل قالز 
او له بان اد ش اولد,همز هلو اچ ۵ ات 
توب اا قق و دبز آننه امکان وله مدرفی 
ادك E‏ طر یق مون ده » نظر ره 
بوقابل در ۰ بع ترکیب اصول اله 
اهنز ازای » سلس‌ارده برد ر آیکیشر ایکاشر 
مت خر ان اج ریس 
ES‏ اصی ی نتکل اده سلیرز ‏ 
ولك اجون مصوات صواات نامنده اما د اولنان 
الب خضوصه استعمال ید یلیر . وا لت شور له برشی‌در. 


سورلش 
حلا دهده 

EAT AS ای‎ 


دکری لوحه ؛ جلاسی 
کندی مستویرینه عمود اولدری مکزلرندن > 

مورل ال اه م ل لوک ادن هر ر 
ا رر کک او اة اوله‌رق 
مك شکلنده پارقلر آجیامش‌در . شیمدی محورثری 
اطر‌افنده سرعت الله دونان ولوحهلرك اوزریته برهوا 


بش دنه » معدندن الاش 


جربا سوق وتسريب اند لك اولور اسه ۰ رده , 


ه.اولور ایسه اولشون ۰ او ۰ او 9 2 تار تی 
ایشیدبرز . اکن لوخه‌لرك حرکی سرام ایسه‌صاگ 

حاد اولور » بطی ایسه قبل اولور . 

صا تات هوی اهبز از طافهلر ننه مقابل اولان 
پاریق طاقار بنك باخود جلهلرندن هی ر ك باریق 
عددی اله تعن أدر. اکر بار قار رر تررصره‌للش» 
منفردا تنل اش السه او » ا وا ر آیکیشر 
آیکیشر طانم کل أندرك > ریت اولمشار اه 
او صاای و | اور اوجر طام اوله‌رق ENE‏ 
اانه ۳ ضای حاصل اولور 3 


سنه توا ات "واسطه‌سی اله ا صتا سار ی 


استحصال ابلءمك اون لوحه‌لرك اوزرندهک پارقلر 
RSE‏ ات ور ی ر رتنه موازی 
واه اولدرق ای N‏ ادر . و طولانی 
پار شلر ك آراری مساوی اسه ا صاتی » و اک 
آیکاشر آبکاشر طام اولەرق رات اوهشض ایسه 
أ صا تی حصوله کلیر 
و طریق اله استحصال اولان صاتلركد اصول 
N‏ را 
و صاتارك سه او اصول الله بط 
اولنان وفتاری بننده هیچ فرق لوق در اورک 
احرا e‏ و 2 به ار اله حلمل ترکیی تا 
ایدیور » ترکیب تحلیلی تصدیق ایلیود . 
فان - صاتلرگ اهبرازای 
رسم وت | بلمکده طریق کر بان‌دههوم برواسطه‌در. 
فرانسه موندساربدن بو ندهل بر تلفون لوحه‌سنك 
اهنزازاتی حاصل ادن حریانلری قد و ضط | 
موفق اولش؛ و ویانده ال ادیک اوس و غراف 
لعن ازاز e‏ عير اولنان1 ار و اسطه سبله اجرا 
اتدیی حر ارده دخی وقارنده سان ابتدیکمزطریق 
مونی ا له استحصال اولنان اجك عن وش در . 
ایا حصو له کتیرن اهر ازات ا ضط 
و قبد اید یلیر يسه آیدلسین استحصال اولونان تاج 
هروقت بردر . 
صااز نكل وتلفظنده عن وشافنك خدمتی 
هدن عبارت اولدیغنی تعب اده سلمك اجون دوقتور 
مارا اه اق» ET‏ صتا سر بان هس ری تلفظ 
یدیل آیکن بو بوشلفك آلدینی وضم و هی "قلیدا E 


وعثبل ایدر قالبلر يإعغه موفق اولش و و قالبلر 
مصوات ) سکل ۲( آوزر ته وضع و تطبیق اد هرك 
ووجه ابلدده مذ کور صانتلراد م‌سملری [۱] 
اادد 

۳ وطر لر قلر اله ءاعنده حالص(غیرمنون[ ۲ ] ( 
بر صائت حاصل اولق اجون لازم وکا اولان 
شراط هدن عبارت اولدیغی تعن وحقق اعش‌دو ِ 

تون بو تبعلرك» بتون بومجر هار تارج محصله‌سی 
اولارق القباده‌ی | حرفنك دلالت اتدیی تکمیل 
صوائت اجون شو تعریف صح اولور : 

حروف مصوله ویا صوائت حوف اتد حنحر هده 
واقم و اعزده متدد اولان براهیز از هو ادن حاصل 
اوقت اک ےو اهاز موان آ عنم یک ران 
اھتزازانك یکونی ابه هم وفاق » بك آواز اولور 
ا"صتاتلری حاصل 
الور ۳2۰دک يك رده و هم وفاق دکل ايه 
و تلردن غبری اولان رت نز لعج ادلش اولور . 
ما که و تلفظتده یالکز اا وشلتعی ایشلر 
ابه اوحالده حاصل اولان صائته صاّت ملوکه دبرلر 
ایشته لقردی‌ی E ma‏ ملهه كت دیدیکمر نوله 
و ور صاتك کون و تلنظنده الک 
حتجره ایثلر ايه وله اولان صامه صائت »لحونه 
دسر. آيشته ابر لامه وار ک‌ددیکین و له پرتلفظدر. 
و اکر صانتك کون و تلفظنده هم حنجره > هم 
ان برلکده ایثلر ايه و وجهله سوله‌نان صائته 
صائت منطوقه تعیر اولونور. ایشته زم وراده حت 
ابلهدیکمز سو هنان صات‌درء صاعت متطوقه‌در .۳1 ] 


اسه و حالده اق اف 4 > 


ارتیم سد ت اصول صونه‌ه موافق 
اولان بر القباده كوزەدىلەحك برتجی‌نقطه هر‌صوت 


الفاىنك ےش حرف مسموعك القاده خصو ص و 

Tracée [1]‏ 
1 خیشومدن جقان صانتلر اله ج صانتلرد 
غیری صا 2 دعك‌در . 
[۲] عرجه‌ده اقصای‌حلقدن تکلم | کہ قعبء عن 
بوشلنی انجندن تکلم اکر جع نبیر ایدرلر , . 


مستقل پردلیل مکتوبی ولو ی در. نع برحرف الفباده 
هم صوتاء م E‏ مستقل بولعالی‌در برقاچ صوت 
تك برشکل الله ابراز اسله‌می‌د. . دك ایسته‌رمکه 
لسانده قاپصوت واراسه الفاده اوقدر شکل‌موحود 
اولق اصو ل صو ته 4 مطابق‌اولان الفباارك الاساسل 
۰ حالبوکه الشای عریی . و الفبای 
ترک‌ده نو قاعده به رعایت ایدله‌مش‌در.. جونکه و 
الفبالر اصول صوته‌به مستند دکل‌در . اسایك 
اصوانتدن ۲ لعاعش» لسا نك اصوای مستعار برالفاه 
وق ادلش‌در ( الفا محثنه مراجت ) . 

وندن اولکی ششده کوردلدکه الف حرفتكت دلالت 
اتدیی تون صوائت ۰ سار یله اصوات کی > 
مسمو ع اوله‌رق‌اول ام ده صصفةدماعه مکتوب ولو تور . 
ديك‌که خلقتك نظامنده و کانتانك ترتیینده اصوات 
الفا هنك د خی حققتده‌مکتوی مسموعدن‌مقدمدرء ص 


2 قاعده‌سی‌در 


صو تكت » صوت اولادن حو فده »هو ادهء جلهعصه‌ده 
حرر بر وفق واردر . قط کتابت آذمه‌ده حرفك 
صولی شکلته دم ابدر. زم اجون بر صوی بازمق 
دعك مسموعی سر ونا موس قلمق‌در . ظاهرا 
کودونیان بر شتی کوز ابله کوربه بت ال ال 
طوتلاجق بر علامت ماده الله ارائه الهمك‌در : 
تعرینی حروف شاه حصر وخصص ادمجك اولور 
ایسهك ده‌بلرزکه بر حرف بازمق انك صوی بر 
شکل الفبائى اله اراز | له‌مك‌در 
مدلول» شکلی اوصوتك دلل‌در . 
دلیل الله مدلول 
لازم‌درکه دللین مدلوله » مدلولدن دلله انتقال و 
اعتار له مك دهن اجون قابل اولسون . ا 5 
قم انساتلر الف حرفتك دلالت وراچ CES‏ 


حرفك‌صونی 


بتنده متاست وعلاقه ولوعق 


ستده ۰ 2 علاقه ‏ 


ال د بل وازندیی مود 
کف تاد نه کی ر مناسبت ولشارده وصوائی, 
اوسکل اله ابراز ا اغاق | له‌مشلر . 

بر حرفك صولی ال شکلی بتنده اك طبيبى واك 
حقبق‌علاقه ومتاسبت» براحساسدن عپارت ولوان او 
صوت ابله نك 4 زات‌مو اه ad,‏ 


e ET IO 


۲ 


بالش وف بتنده درکار اولان مناسبت متقا هدر 
( ۱ - صوت محتته صراجعت ) . هو مناسبت او قدر 
حدی > دلالت او قدر تاد رکه صنعت له بر لوحه 
اوزرنه ضطاولوتان اووفق» صولی اولدعی کی حفظ 
الەدیک EAE‏ اعاده اندر . فووغراف قووانلری 
رز ر شالدر . اصوات 
مقطعه‌ی » حروق یازمق امجون اك ای طريق فى 
بودر؛ ۲تجق حرفار یاز غه باشلاندینی وقت بوطر قك 
میتی ولوندینی کشتات فيه موجود دکل ایدیکه 
ادن اساد اولونه سلمك امکای ولو عش‌اولسون ۲ 
آعزدن چقان حرفلری یازمی اجون اناد 
ایدبمحك آیکتجی طریق فى حرفلرك حین تلفظنده 
1غك خارجدن کورونن وضع و هيدر . حققت 
بر حرفك اغزدن چبقان صولى اله بر لوحه اوزریته 
ضبط ایدمله‌یلن ونق یتتده بر متاسیت _طییه و 
رابطة متقا له نولندیتی کی او صوت اله حین تلفظده 
۳۹ آلدیتی وطم وهعت بننده‌ده كذلك برعلاقه 
طیعبه موجوددر. اوبله که رحرفك‌صوتی کر نك 
وفق ابله ابراز اىلەمك ه‌قدر فی وطیعی ایسه‌مذ کور 
صوای لد ای تلفظ ادر اکن ۲لدیغی وفع و 
هثتك رسمى اله ارائه اعك كذلك اوقدر طیعی و 
فی بر طرز عل اولور . 1غك خارجدن کورونن 
وضع وهی ایله ووضع وهتته مقابل ومقارن اولان 
صوت تند هکی متاسشت و علاقه » صوت اله وقق 
زننده‌ی مناسبت و علاقه کی خی اولبوب ظاهصس 
ولوندیفندن تا اولان بری نظر دقق جاب اش ۰ 
و حروف هانك بو صورت ابله عثل و ارازی 
حوقدن ری ساحه طسقه کرمش‌در. الشای عبرأنی‌ده 
هزه‌نك والفبای فنک‌ده عين حرفنك شکاری آغزلد 
وضع و هتتدن امش اولاسنده بك بوك احیال 
موحوددر . حققت كرك عبرانی الفیاسنده کرد 
عرب و ك وعینك شکللری راز اشاغیده 
دسم اولوندیتی وحله حین تلفظده غك الدیفی 
وضع وهی اما ۲ کدبرر . حى عرشه‌ده همزه او 


شکلدن کناه اولارق غمز واشارت معناسنه سل هکایر.. 


عبنك تلفظنده ایسه آعن بر شکل استدارت وی 

لرک فنکه الفاسندن قل اله ونان ولاجن 
القبالرته صاتاولدرق یکی 0مد 2 
محافظه اعش‌در . ايشته و نقظةٌ نظره می‌درکه 
لان عبرآنی‌نی آدمت ان طییعیسی ان و اعتقاد 
أيدن بلحقانك اون بدتجى عصر موّلفلرندن وان 
هلمون سادن تازل اولش اعتقادنده. ولو ندیتی حروف 
عبرايه‌نك جلهسنده و طرز تتیی ولور . ذاتا 
و حرفاری تلفظ اندر آیکن غك آلدیغی وضع 
وهیئی ترسیم تصو ر اله‌ایراز اعك تصوری اورویاده 
اون دی عصرك اد مهم موحدات قکر ه‌سندن 3 
کک علمبه‌سندن معدوددر . وان هلمون‌دن 
2 نه و عصرك ی «حون DS‏ « 
۱2۱ بار خنده لو ندر هده تشر اک اولد.عی برالفاده 
وان هلو نداد ولدیغی اصولی تعقب آیده ر 2 ونون 
حروف سای ونلری تلفظ ادر یکن اعن اد ۲آدیتی 
وضع و هرتلری تصور أيدەرك اراز اندر 
اون سیر خیم عصر ملادده فرانه تساو ندن 
» پره‌زدان دوروس »ك « لسانرك شلات 
مهنیهسی » ناه تیف اش اولذینی برنرده تصور 
اا دیک اسان کلی به اساسر ات اولق اوزره ا4 
السنهه مشترك اولاحق انفای عمویده حروف 
ماك طیعی اولارق حمن تلفظده 1ك آلدغی 
وضع و هتار ابله ترسم وابراز اولوعه‌ستی کلف 
اعش‌در 
اوجنجی هده نه فی اولق اوزره کلف 
اولونان بر طریقده حروف ايك ابراز و عشلنده » 
یالکز اغزك ونم و هیثتی تصویر الله اكا 
اند له هرك حرفلرك تلفظ واصدارنده اعضای‌صومه‌دن 
ھ بر بتك دص خدمتی بر معادله* حربه | له آفاده 
الماك اصول‌در 24 
شو سان ابتدیکمز او ج طرشدن اك زیاده على 
وفی اولای شمه وق‌درکه فو وغ‌اف الفاسی تامیی 
وره سلمجکمز وفق اصول‌در و اصولده » مان 
وفصل اتش اولدغمز وله اعز‌دن‌جقان ه‌صوت 
مقعم »ید جا زار ضبط وتید ایلدکتری بروفقا له [۱] 

diagamme فرانىزجەسى‎ ]۱[ 


— مل هد 


ارانه اند یلیر 2 حرفلرك ارد عك اطر اقراه 
برانر جوف فده ولوان دیال » دیثارکی‌اعضانك‌ده 
دخل وا رک َ وکا نظر | اطر اف واعضای 
مدن ص رتك حرف اصدار ایدیلر اکن اغا 
حبری ج جک ا ج 


وازدر 


|ایلدیک حدمی ر معاد اه وا دستو ر 
کو سترمك عکن اولور . 

رحرف مقطعك صوت اولق اعتار له اك طبیعی 
دلبل الته حرف ادن حیاز صو یت 
هو اطقانته» دماغ ڪا ذه ا خطوط [ ازاز هنك 
فو نوغ اف لواشحته » جهاز معد سطحنه ضبط اولوتان 
وفق اولق لازمكلر . ۲ مج صونك راس خارجی 
اولازق حتق > وحدانده مسق اولان صضوتك حققت 
خار جهسی شه د تو ق که 3 


اصدار و اخراج 


و 
E‏ اولارق و وقتلر 

ق و طریق e‏ و حققات 
ور قات آحر استه ك مساعد 1 زمن اسهده لسان 
تعلنمتده عار ادبه الو رص . کرچه و ی اله 
مک کور زل همعز اید یلیر ° 
ی حلاث واردر . 


اوزرنده بدقة تی آدیلیر ۰ 


ر ی 


فقط دلا ل رسستی ابراز 


وک ر حرق ر ته ختلف أ 


ات ستقامتده: متنوع اشاده ر رطام حر متشادن عبارت 
رقفق اقامه اا تعلم لسا ان ر E‏ قطهٌ نظرندن 
نهدرحه مشکلات E‏ ری دعوت اده‌عی تعر هه 
محتاج دک در ویلدیکر اط 


نه فی اولقاه رار عبن E.‏ واد ر واردر . 
اراز 


دق حتندهدهء و نلرده 
اک ات وا ي 
بات اصو ات عصعه‌سیقی 


را وت رت شتا 
ای کال 


ابلهمت اجون 
ومعتر اولان درد جی 


EE‏ و وحد أىلەمشدر 
48 2 3 


ا ادنده معر وف 
طرییکه ایو اک 
> وطرتقك اساسی قدعدن 
الفا شکار ی از جوق 
تا وبا بر ر لله تفع اه بر لک ء نقماه وا 
بعض علامات عبر ه اله تفر یق ادهرك لسانك 
ال الممك اصول‌در > 


اصو اه و ره توفق SS‏ 
الفای عیای ده بادیعمن کی نت تزدن اول مارد 


ناب 


ری موحود ومتعامل اولان 


بعش اولدیمی کیء كذلك اوروب اقو اعندن بعضدسنات 


لاتین الفباسنده احرا اتدکازی تصرفات کی تفتتدی 
بز اه و طر بق له ۳ کت اىدەرك اف حرفت له 
دلا لت 7 صاتاراد هررنه رحرف خصص 
| لمات اجون با الى وات اله راد ورز 
يخود واو اله روج اله‌ورز ۰ ايشته و صورلله 
هر ضاتلر نی و رما اوزره شو شتکللزی 
E‏ 1 > اء او » اق» اق |ء فقط 
کورولوهورکه بتون بواشکال خصو صه برشکل اصلیدن»: 
بر رسم قدعدن متفر عدر و شکل و رہے اسه > 
معلوم 2 ی آوزره | در. + طیه 
ی عزی یاسورز ؛ ففط شکلی ع تره‌دن 
لش : انصل ولو عش‌در 


یاسورز: 


. ودن بق رایعه 


| عکلی القبای ترک‌به الفبای عبیدن کش درن 


إلا 3 2 1 چ چ یر ء 2 
ج ها عس نی دهد ه درد یی طرق عمل دأرەسندە 


سح 


عى ارجوف ل دل | نله اشای قیک‌دن انقال 
أىلەمش‌در: اوحالدەمىگلەقتىكىة |لقباستدەق الف شك 


مأخذومندتنی تعیینه قاللور. بقل عایده بارج خط بزه 


۳ 
5 
نه حبر ویر ور .؛ 


فتیکیه القباستده‌ی الب حرفنك بارخ خطه 
اجون بو الشا نه قدر ارجا ع‌نظر | مك٠‏ أا اند ور. 


الا یك موحدی عد اندیلن فک للر دی الشالرتت : 


الك حرنی اولان النك صورت و رسمی مصر قدع 
مکو ادن ا - 
(۱) صوی قره‌قوش رسمی الها راز ایدیلر آیدی. 
چو تک اسی مصرللر ( فرعونسلر ) اسانلرنده. وقوشه 
احوم ( ۵ ) تعیر اندرلر ادی حطظ قدم 
مصر نك دور اول که اشایی شکلری رسے وتصویر 
اله ارار اممك طربق اتداسندن عبارت ایدی» 

E | 


ری 


و اصو ده طبیعی‌د رکه نسری ععنی قاره قوشی 
اجون تو حواك رستی باسلم ادی . صوراری 
قطون ۳ صوت مقطم ( مقاطم 
و وتعببن | در YE‏ 
خطلرنده رر اشارت مخصوصه یعتی حرف وضع و 
الخاد آبله‌دیلر» ( الفا وخط قبطیبه مراجعت ) که نو 
حرفلركد برنجسی (۱) ی الف حرق 


ر 


ادی. ات 
مصری‌ده نسر معناسی ا ادن که نم 


ستی باحق 


خط قدم مصرده الف لعن . 
ميه انلمك طرشله القاارنده حرف ا 
تامیی و ردکار 6 به او متاستله ر ا 
صو ر تی‌ده اف ف اساوات: وت اىلەدبار. ال عله 
حط قدم مصری‌ده اف حرفنك شکل‌اوی واوادی. 
% 

ت‌اسی وقتدن رۍ مصر لار اتله مناست جار هده 
نولو نان فتکهاار ك الفبتاارتی معرللردن اقاس 
ا له در نه ۳ شمه قالامش‌در . ألقك شکانی ده 
| نلردن ۲ لدیلر ء قدع ( عادی archaique‏ ) شک 
خطنده الفك شکلی و 

ج 
ایدی. مصرلارك احوعی اله فتیكهلارك آلنی مقایسه 
اند له حك اولورسه الك ا ۲ لندیغی داهة 
تظاهی‌اندر. فک لارك خط دستارنده ( 0۱۲5۲6 ) 
سرعت حر کت امجاساه الف حرفنت شکلی دها زیاده 
ساده‌لکش > ال تاز سنه دها ال لو رتثل , اس تلم دراد 
تن یلار ال مرك اولان عبراسار 

یر ات ی لاان قباس 
ألەدكارى| ون الف حرفن ده بلطم اور آدن ۰ 
عض و لات اله الفبای عر به قل ابله‌مشاردر . 

آنده‌ی جدول وتمحولای ایضاح واراته اندر. 
قط ( هه روغلف یعنی خط ملوک ) پل 


ار رات ا 64۸۰ 
ی زر ین + بر 
۲ رز 


فک (سقل )سس | 
| 
ا سس تست | 


ر 


ری سس سس | 


۱ و شارك هقایسه‌سندن حقق ابدرکه الف اى 
عی‌ی‌ده ٭ رم الفازده‌ی الفك شکل اصلاسی مصر 


a ES DROZ 

قد عده هبه روغلیف خطنه رسده اولىور : ا حاب 
E‏ اله خط سادهلشه ساده له » قومدن قومه 
اتقال اده ايده شمدیی قو للاندیغمز حاله کا ش5 
اوروبا یزار بو ارت شکلی دی به او اصلدن 
قكة لارا عار ۸ له کر 
بو واس طه اله لابتلره » اوروا الف الرنه انتقال 
اىلەمشدر. الفا ماده‌سنده اتوام متمدهه‌نك الفبالر نی 
حاوی ر لوحه ر بط اد در هر له 
شکالری اوراده موحوددر » ماحعت ) 

) 5 صلات آمون‌ده انا و خط ماده‌لر نه 
ماجعت ) 

الا وخط عرلىده همزه‌ك ( ء ) صورشده 
بازبلان رسمی طوغی‌یدن طوغریه الفبای عبرای 
(ء) دن اقتاس اولو عش‌در ‏ عبرال الفناسنده الك 
See ey‏ 

و سل عس ارہ اقا اده E A‏ 
ایداك قلمده بالطبع (ء) صو رتنه اقلاب اللهمش‌در. 

عرب الفباسنده عین الف تسمه ابدیلن شو (ع) 
شکل ایسه که | لفراستده اون التتجی حرف اولان وعین 
تسدیه اندیلن (0) شکلندن اش در ( ع » ماده‌سنه 
فتیکه الفاسنده وحرف صامت ادی. 
وال و 
حرفدن 3 (0) e‏ هکل اعدد( 
تن أله دء ایدن بعض اعلام اجنیبهنك عرب 
حرو بله محر 
| ید یلیر :2 E‏ 6 علقو که لرنده او هک الف 
لامك شکلی اولان شو «لا» و عرب 
الفباسنه خط نطی‌دن انتقال الهیش‌در. ن طی دان 
خطده الك شکلی : ۵6) در . ( خط تطی » خط 
عرنی ماده‌لرنه باق ) ۱ 

لسانه دار کو ردنر بعض تا شرقمهده خط 
اراهیمی نای وریان وحضرت ار راهیمه اسناد ادیلن 
i‏ 


د عك‌در» ونده دی برنجی 


َه 
قماسعت در . 


کرب الفاسنه‌ده او بله قول اد لتدر ۰ 


E صات دذاه‌نده‎ 2 E 


تدققات جدنده‌به ا E‏ وی 


۷ صورننده مر سوم‌در + آل ده تتا ایدیلیر - 
عی‌بلر همعرقلری اولان اقوام سامیه‌دن طیلر > 


عبراسلر» سریایلر الله ه‌زمان مناستتده ولوندقلری 
اجون اصلا قبکه النباسندن الف حرف افبای 
عرییه بو او چ واسطه الله انتقال الله‌مش و بونك 
اجو ندرکه او الشاده نطدن » سر‌یاسدن > عبرانده 
منتقل اولق اوزره حرف الفك او ے شکلی ( ۰۰۰۱ لا) 
ولو عش‌در . سریایدن الان (۱) شک 
فیکیه النباسنك نظنه یمن تریب انجدی‌به نظراً 
القبانك باشنه بازیلدیشی حالده ( لا ) صوکنه درج 
اولوعش‌ر . 

و حرفه الف لام دسلمه‌ستك سبی بلکهده خط 
اراقیی ده وصف ادیلن خط نعیده ( آل ) 
تساه وسیم اولو عه سی در ر عل ادب ماده‌سته 
باق ) 

کون القباي ید لام افد میهد 
اساسا الفبای عرییه خط نطدن انتقال لامش 
الف حرفتدن باشقه بر شى دکلدر . 


گ ود 


حق بر شی 
بازه‌جغمز وقت حصفه‌نك وقاری طرفنه قویدیغمز شو 
معلوم شکل ده الفبالرده ايلك حرف اولان الفدن 
غیری ر 

بعض الفازده كائ قد عم ES e‏ 
رم مقامنده استعمال ایدیلن القك آری شکللری 
واردر مثلا کفتای قدے اریای بده متد اول 
اولان قلم جعفریده الفك شو ( ) شکلی کی 
ان حبانك کیمیانه دای « کتاب الراحه > نام‌اترنده 
الفاز كيمو هدن اولق اوزره حرف الف (۲) 
صو رده ص‌سوم‌در . 

الف و که کات عرنه انله کرمش‌در - ونكت 
شکلی (۱) 9 ترک‌ده بالکز اولارق بر - 
» او ء ډک صاتاری 
حرفلری ترس أىلهمك اجون استعمال ا 
مع ماه کلات تر که نك اور به‌سنده ° ا ) 1( 
مقامنده ‏ مد اشارن قو عه‌رق ساده‌حه بازىلىر . 
أ کدی مز ة مفتو حه رکه ته او مقامده 
ا ال آید یلیر 1 
طاعت‌ده الفك شکللری شو نلردر : 


شی آله E‏ ند بلح چ 


اقاده اوك ۲ 


آل ه آر که‌لرنده اولدینی 9 


اتداده : :۱ )اور هده (1) ارد (1) 
( خط ء قلم مادەلر ته باق ) 

ترکلرك قدم خطارندن اورخون خده ااتك 
شکلی ( 3 ) در . فصیلات اجون خط ترکی > 
اورخون > اویور ماده‌لرنه راجت ) . کتابت 
ز اولادق ر رقی 
اک دوز بازیلر. امجق بازیلردهء حسابلرده ویأخصو ص 
اقادات جر به‌ده الى واحددن تقر يق | بله‌مك» الساسه 
محل براقامق اجون الف حرفتی كرك نخ وكرك 
رقعه‌ده بأشلل اولارق بازمق اصوب واولادر . 

| شكلى عرب الفباسته قتکیه الفباستكك خط نبعلی 

وخطسریای و اسطه‌لریالله کلش‌درد بدك خطك آنو اعته 
کورها لف حر فتك‌عین اصل اوزر ته یازلش‌عتنوح اسل 
خطهی واردرکه خطوط عیانیهده الف حرقك 
شکلری خط ماده‌سنده در ج اد بلیحك‌در . 


ا عل وید ای ی ا وان 


حاضره‌ص‌ده اف رن بات 


ال داتعا 
۰ متحرك الف 


( مد 


حرف مد ES‏ حرف اظهماردر 
یعتی همزه ایسه سیب مد اعتبار ادیلر . 
اطیار ماده لر ته صر آحعت ( ۰ 


_ صرف نی . -- صرق عی‌سده ا 
حر بر قاچ حهتدن يلاحظه ابدلله‌سلر : 

(۱) کله‌ده ا وت دلالت حرفه‌می تاه 
آنواعندن محتدرکه بو قطة نظره کوره حرفك 
الفاده‌ی موضوعی اله اصل صرقه اولان موضوعی 
بننده مهم رفر ق واردر.اشاده مو ضوع اعتبار له 
الفك منقرد برحرف اوله‌رق‌بالک ز رسم و صونندنحت 
اندیلیر . صرق موضوعته کورم ابه الشاده بر حزء 
اوله‌رق دکل کله‌ده داخل برعتصر لفظی اولق اوزره 
دلالت واک اا رت و ۳ 
اولئور - 

( ۲ ) کله‌لرك انشاسنده یی 


رکه تشکیل اللهمك 


کک 


آم‌نده بر عنصر صرف > بر حرف نا اولق یی . 


ادواندن بر ادات ولقق جتیله محت‌در . 


و ان وا بت ی ی 


۷ 


(۳) اجزاء کلامدن جز عة , بر نوع کله آوزره 
حث در 1۱1 0 

(4) کلهده تلفظ اعتبار باه اولان محت‌در. الفیاده 
تصوندن » صرف‌ده تلفظدن حت اندپلیر » 

() املا حهتمله اولان حت‌در . 

ایفته صرف کر دہ و بش قطهُ نظره کر 
صره‌سیله حثه دوام, ایدورز . 

اولا صرف عریده الفك بعض انواعی معتبردر: 

(ت) الف اصلبهد رکه جوهر کلهدزدر 


کله‌سنت النی کی . 


ا ا ی اش هر احسن 
کله ريتك النی کی 

) ی . استیح دج استوفق » ان » 
اة كله( اک ت ) قم - وصل ماده لر شه 
صراحعت ) 

SM NIS SE I 
حاصل. اولان الف درک بوک آلف جموله دبرلر. فاعل‎ 
وفاعول کلهلرندەکی الفلر کی‎ 

(و) اصیل 9 باخود با اولوت لو حرفلردن 
مقاب اولان اله ٤‏ اف محوله دنر 2 
رخا » با ع» قال کله لرك القلری کی . واودن ونادن 
مات اولان ااا 1 

(ر) الف فاصله‌درکه یا فعالر ده واو جم دن | 
خط و کتاننده رسم ایدیلير واو چم الله مابعدنده 
اولان كلەنك ی فصل اجون ۽ زارا الف رسم 
اوباعه واو فابعديخه متصل قیناس ایدیلر . 
شکروا ۰ کفتوا کله‌لرنده‌ی, الف کی ؛ یاخود 
علامات. اناث اولان ون اله ون قله ۱ سی فصل 
عون زیاده قلنیر , انعنان کله‌سنده اولدیفی کی . 
"(ح) الف صاهدرکه فواصل آنات وقوانی». اسانك 
فتحه‌سته وصل اولنورءفتحه‌یی بان ادر . « ونظون 
باله الظنونا » O‏ عه‌ستنده ظنو باکت 


اد 


کی الب سله ابله ال وضاك فرق بود رکه الف 


صله لواخر اانه جاب و الحاق ایدیلر وااف دم 
ابا و افعال اوه آزیاده قرلنبر 3 

[Nl ۰‏ دی صفهده | علم ۳ هزات 

(ط) الف ون خففه‌در « لنشقعاً بالتاصیة»» آیت 
کر عه‌سنده اولدینی کی ۲ 

(ی) الف مددرکه » کلکل ؛ خام » دانق کله لرنده 
ککال » خانام » داناق دیدکلری کی . 

الف فاصله الله .الف وصل و الف مد کنهه یی 
برمعنا افضا یه رك یالکز خطوکتاننده رم اولور 
کر جه کله نت لفظ ورسمتی تفر ابدر فقط معتاسنه 
طوقنمز . 

ثانا عل صرف عر ده معتیر اولان قو اعده 
نظراً صرف ينی كلە نك اسن بوزمتی صورتیله بر 
کله‌دن دید ره تک اعك وا ر کله نك حالی 
واعای تدیل اعف۰ ( متلا ر انی منادی 
حالنه کتبرمك اعراب نو وال که ادل نة 
صراحعت ) باخود کا هده عدد وتا ات و افاده 
ابله‌مك امجون‌کانك اوائلنه » اواسطنه » اواخو نه 
اراد اوانان عناصر صرفه‌دن » حروف. نادن 
وبا ادواندن بری‌ده‌صانت او لسون » صامت اولسون | 
حرؤدر . | حرف کله انشاسنده افا اتدیی خدمته 
نظراً بروحه ان لوصف وتصنبف ابديلير . 

(ب) الف جع . مفرد اسملری جع باعق ۱ 
كەت اور ے کن > 
صاله > صالات حبل » جال مسجد مساجد کی 


عتبه » عتات » 

() الف یه . با بر اسم مفردی شل یمق 
اجون که نت آخرته کار کاتت» کاتان» شاهد. 
Ele‏ 4 با بر فعل مفردی شه اك اجون 
كذلك که آخرینه کتریلیر . بذ هان » حبسان 
نصرا » نصر با کی 9 : 1 

(د) الف وله . برفیلی اسم فاعل یاعق اجون 
ماضی صيغهسنك عبن الفعل الله فاء الفعلی بشته .کتبر یلیر» 
کتصین اکات و ات خلاق کی 

(ه) اال اص ۰ فعل ماضدن صيغة ام تشکیل: 
أك اوزره کهيك مر اجن ا 
5 ۱ 

ELE)‏ یم تفا ی 
با صبغه سنا او لنه کتریهر . | کرم واشرف کیت 
ل - ۳ 


س 


(ن) الف تعجب . فعل تعجب صيغهسن باق 
اوزره ماضنك اوه کت یل ما احسن کی 
.(ط) ۳2۳ زیاده. معنا زناده لند برمك اجون 
ثلالی صفه‌لره علاوه اولان الف‌درکه بونکږ بر فعل 
ثلا بابلردن مد نقل اولنور. . افعل نك همزه‌سی 
ی 5۹ ات والف مصدربت ۰ مر صعه 
3 اسم وا مصدر يإعق اجون استعمال ایدیلر : 
که کاس ک پم 
A‏ نا 
با رجلا» ازید کی . 
۰.() _ الف عوض‌که بتویته بدل اولور ء رآیت 
زیدا قولنده اولدینی ,کی . 
(م) الف نده . وازداه کی . 


مناداه کلیر. يا زد » یا زیدا » 


(ن) الفت تعایی‌د رکه مثلا ر ادم« انعر امتطلق» . 
دعك مراد ادوب ان عرا در دعن حصر اولوب.: 
مابخدی ادابه قادر اولامقاه اوراده انعمرا انعر اده 


رای مد ابدرك وقف ابل‌دکده ایشته اول الاق و 
مدابلددیی الفه‌الف تعایی‌دشور ( که عی‌ماده‌ستدن‌در 
کو یا انکیر شه کلامك انفتاحی استمداد ادر ۰) 
صو آد بواو چ الفك شکلی صرفی»خدمی ایسه دها 

زیاده حویدر ِ 

(س) ‏ الف تا اس کف ی هر وی 
راء سضاء کله لر ند اولدیغی کی با مدوده در ء 
یاخود سکریءحبلی کله‌لرنده اولدینی کی مقصورهدر. 

(ع ) الف عباره‌د رکه متکلم انل نفسندن 
. وکا الف عاماه دغی: دبرلر» نفس متکلم 
ضعه‌لر بنك الفلری هب و وغدن‌در . استغفر » 
افعل صضبغه لر نده اولدینی کر ۰ 


تعبیر ادر 


الا _ تخت احزای کلامدن ر کلهدر ۳ 


جزفدر.. الف خرانی صرف عر دهده اک وع 
که عد آولنه سار : .که استفهام » کلة ند 

الف عر جەدہ له فعلیه و با آسمبه ته 
استقهام مفنامنی ااشراب‌نایدق در[ لست کم 
آلا. ا ی خی( ان 


عرب اد موی > مزه ه و مقامده ادات استفهام 
اطلاق ادرار . حقبت حالده اسه الف ادات استفهام 
دکل‌در » حى حرفدن سوك برکله‌در . جونکه ادوات 
اجزای کلامدن معدود صاسامز » که انا آتنده 
استعمال اولان وکه نك ته وماده‌سته داخل اولان 
حروف مبالی قسلندن‌در . 

حروف ايه عباره امجنده > کله لر ند هی فسات 
واضافی آفاده ادن کله‌در 1 

ناء عله فکررجه همزة استنهام نه حروف 
معاتدل‌در » به حروف ما اندر ٠‏ ف و 
وقد ادن وداغا فعله و یا متبداه ملازم اولان کله 
وعندن عد اولنق منطق لسانه زیاده موافق اولور ۰ 
5 و استفهام ماده‌لرینه م‌اجعت ) 
ات تا رکه صو ته اولەرق الف عدوده‌در . 
وال عناصر EE‏ آوله‌رق متادابه داخل اولان 


الف ندا الله قاریشدررمه‌می در . ( ۰۲۱ لدا 
. مادەلر ىتە ص احعت ) ]1[ 
رای 9 عم صرف عی ل دہ تلافظه نظر الف حرف 


الف مدوده؛ الف مقصو ره وعلربنه تفریق | بدیلیر. 

معلوم‌درکه عر هده سکون الله ادا متعذر 
عد اوندشدن کات عر سەنك اوا لنده الف سا کنه 
وق‌در ۰ 

عریی کله لرك اورتهز نده وانان الف بیط کار 
دا مدود اوله‌رق تلفظ ایدیلیر . انسان » جال » : 
اجى کله‌لرنك اورته‌ارنده‌ی الفلر کی . کذلك نه 
عین قاعد هه ماس اولق اوژره بر که‌ده همز هدن 
اول‌واقم‌اولان الف‌سا کنه‌لر | کیا مدود اوقونور.. 
رداء »اء ء رداء ءغراء .عواه » اعطاء » اشتراء کی» 
لسا مزه شل اىتدیکمز کلات عر هده آنخرده واقم همزهلر 
حذف او لندینی اجو نا ی تکله ده | لف مفر د قا لر وحالده ده 
اصلة رعاث اله قاعده نه جاری‌در . آخر کلات‌ده 2 
مفرد واتع اولان الف سا تە( مقصوردر. عصا ٠٠‏ 

1 قاموس موی بصارده الى قرق وجه 
اوژره بت وفردا فردا مثاللر ی ابزادا بله‌مش‌دز . 

— ۷۳۵ 


قفا کې . معتل‌اللام اولوب ( ی ) صورننده بازیلان ۲ 
۰ کذاك 


القلر ۰ ( | »> بت املا عحشنه راجعت 
n‏ 
صدى ٤‏ طوبی و ال آخره کلهارنده‌ی الفا ر کی . 

SOA‏ دم الف نا کنه ابله هزة مدوده نك 
یکدیکرندن جهات فرقنی ۰ مواقم استعمالی 


مشتری » معطی 


يلمك زرد کنر ی عی‌بد ه واعده ۱ 


بیان اك اقعضا ایدر واقعا هه مفتوحەلكڭ ۰ 
هه تم و مه[ ۰ هرت :ك وزەنك الف 
سا کنەدن فرق صرح وظاهردر+ 1 ق همز 5 عدوده 
ھم لفظا هم کتابة (۱ .2 املا مه راجت ) 
| کر مواقم‌ده الف شا کنه به ملس اولدینی 
ون وای حرف بررندن تقرقه مدار اولەجق 
بعض قاعده بای پك ر E‏ چ 
مضاً ا اک بعضاً هرد مدودەصو رننده‌دن. 
وی تال له . عر جه به خصوص . اولان 
ا عدوده‌ی با مه ی با » بای ده‌ی با کی 
رحرف صامت الله الف سا کنه‌دن عبارت رها 
قباس ابدهمز که او وقت الف هررده الف 
سا کنه هزمده ب »ات کي بر حرف صامت 
عد آید بله‌رك همز ة مدوده E e‏ 1 
او وقت 
اده NE oe‏ مه» م صامی اله ه 
صا دن عبارت رگا ۳ كِِ صاای اله 
الف سا کنه‌دن م ےک برهیات» ره ...) اووقت 
ا کش مد کر د زم یار )زباخود 
مار طورنده + مبارات کهسن‌ده (مبارء أت ) 
خود مبار ات شکانده املا ابلك اتجاب 
بووجه املا هم خطعربیبه توا بسک کی ذا 
هزه معدوده - هر زەلرك سار ES‏ ی - 
غلم حروف عر یڈہ ی 6 حرف اس ار ٩‏ 
ھا دکل‌در ای شرفت صواعت.. کی عادی 
ب صتامت‌ده - دکل‌در 4 
مالك‌در . فا صا هتلك درخهسندن اک 


از ی 0 


۳ رخص و صلتِ حر فسه 4 


9 ك ادق ا 


» مغزی » ملهی | 


متلا مار کله‌سنی شتو صورلله. حلیل : 

قدر جاوز در از سا کته به اقتران ایثر 
: ابسته وکا 
مبنی درکه الفبای عربده صوامتك ‏ هنپرشه 
آری ابری رد انم خصوص وطع او لندینی حالذه 
صامت مزه به او له رام و رله‌مش وکلام بده 
هزم یالکن سکون وحرکه قطةٌ + نظرنده ند 
الف سا کتفن ری برحرف عد اولعق آله 
رار نه الف اعتہار اولمش » وایی جرفدن 
ربت الفت سنا رکه دیکزی‌طلف م شمه 
واقعا وحال ع حروف. عرین نه 
خصو ص برکینیت خصوصیه‌در » وقسه فن تصوت 
قط " نظرنده اصل هزه یدء > از کلهلرنده 
اولان هنزه‌لر اولوب فرك الفسالرنده‌ی صامت 
(6) کی 1 ۲۱ عربارك متحرك صفتیله مار 
اله د کار ی مزدلرك هری E‏ 
تصوی داندن عبارت برر صات‌در ز(ا اد 


قلتعش‌در 


ددن 


ضوت» هیزه ماده‌لر نه‌ماجعت) : فقط اصول + 

[ ۱]همزه اساسا المنةسامبه خصضانندن ایسه‌ده‌دیکر 
بعش سا تررك تلفظارنده‌ده‌م صورنده وین در ملا 
فرناك !لفبالرنده‌کی‌صا ت(0 #)دبنیلن حرف برد رجه به 
قدر 0 سا کنه خدمتخ ی (۰6 ») حر فنك 
وخدمی | کلاشله‌مدیفنه مب اوله‌ل‌درکه ,ب وکو نلرده 
درسعادت مطوعات ترکه‌سنده غریب برغلط الزام 
او قده‌در : فرانسزجهدن‌بر که به لفظاً هیکت 
اولان1300:5 کاه سی‌حروف رکب | له بو تریازلقده» و بهر 
اوو عقده‌در حالیوکه که كت اصلی همزه‌نكت‌سکو فی‌اءله 
(ونر) درفر نکحه‌سنده‌ی (م) عاد هزةسا کنهدد 
بز وفرقهاءتبار اهرك سوقخامه اله که‌ی‌دوخری 
پاز ورزده اور اده‌ی‌هر ء سا گنه ی صامت‌فان يدرك 
له کی تلفظ اید بورزایشته املامرك ر قصالی‌ده‌بوراده 
لعن هیزه‌سا کنه نك رب ہے خطنده‌ظاهی اولیور. کلهیی 
عمومىت اوزره اوقو ند 0 یازه‌ق‌لازمکلسه اوحالده 
([)صا یی توللانه‌رقی (سوآر) طرزنده یازەق امجاب 
ابدر شو (۰) بشکل دانا سا کن. همزه‌نك علامی‌دز. 
املانك‌طوغیسی ( ور ) در + فقططوغری اوقومق 
شترطناه . “« حط العارف 4 ۰ 


- ۳ 


عرسده الف. سا کنه الله هزةٌ عدوده بیننده 
e‏ برفرنق واردر ۳0 E‏ هیالرك اور ته 
سنده. ويا اخرنده ولنه‌رق صرف حرف مد 
بقلنمی اغا بعتی كھ مقدم آولان صامی 
مد و حربكت ‏ ادر 3 
جر ەدە شیچ روقت حرف مد خدمتی کوارمل 
وفرق برمثال الله دها کوزل ایضاح اده‌یارز . 
مثلا جم آولان مات کله‌سنده‌ی الف همزهدر . 
وکه‌یی الف سا کنه اله یازمجق اولسه‌ق هیات 
اولور وحیات وزننده اوقونور . کەی فرنك 
حرف الله رسم ادرسك له -167] شکلنده 
يازمق اجاب ادر مات اوقومق اجون هبالری 
فریق. ایدرك (اه-وخ) یازمه‌ی که او صورتله 
اوتیفی‌رهایل این هبات وهات پرا دة 
آیکیسندهده آبکنشر هیا واردر فقط هار 
(ھی مات )"دم الف آیکنیی همالك اتداستده > 
هبات (.مه, + یات). ده‌ک الف آیکنجی شاك 
اور ه‌سنده‌در . شمدی وندن اا اله 
هرزعٍ مدوده‌تك کلام عریده مواقع استعمالی 
لین آیده جات برقاعدة مطرده استتباط أده ح 
بلرز : ها اتدارنده ‏ ولنان الفار هرءة 
عدوده > ها اورتهلرنده ولنان الفلر | بله ها 
رویز ولنان الفلر ( جونکه ما آ وی 
الفر حرف مددن باشقه برثی اوله‌ماز ) الف 
دوقاعده عر جەدہ سا کن اله کله 
وھ اتدا انلمك متعذرادر کلام عر دہ 
اجماع ٠‏ سا کین غير جازدر قاعده‌لری أىلەدە 
مونندر . وقاعدەلره کورهده کله اتدالرده 
ولنان الفار | بله 6 که او انط ده » ولنوب‌ده 
ماقیل سا کن ویا صائت ( حروف صانته عر جەده 
شاک SE‏ ) اولان الفلر هزه‌در 
(ایضاحه حاجت وق درک کابت عر هده حروف 
صاتهه یی حرکات حرفهه بدل |ستعمال ابدیلن 
حرکات آشاره‌ده صاثت مقامنده‌در ( 3 آیشته و 
قاعده‌لره ا هیأت » ملاءن »,مال »ما توب 
E:‏ 6 مات ۰ ات وامتای که ارآ الفلری 


هر ه مد وده اسه ھا ٣آ‏ 


سا ما کته ونر ۳ 


هرد مدوده اولور . جونکه والفار > کله و 
هجا ابتدارنده واقع ویاخود حرف سا کن 
وصانتدن یو کر واردر ‏ ( | . - املا ماده‌سته 
مراجعت ) . 
خامساً -- یمن املا عه کلنجه لان عر يك 
خظده 
ه‌که‌یی آتداء ووقفه رعایت ادرك صورت . 
تلفطنه ره بازمق لازم‌در 
متخذ د کر بر قاعده وارد رکه و لسانده 
ستدا کو عه ادیلن بر حرف اله کله ابتدا ]۱[ 
اىلەمك تجوز ادلز » داتما متحرك اله ادا 
ادیلر . ونك اجون املای عری ه ڪوره 
که‌ارك انتداننده الف سا کته اراد ابدله‌سن . 
ET‏ ما ۳ ۱ 
ى عفردا ا ات د ا ا 
تشکیل الهمك اجون صائت الهده ابتدا ابدیلر > 
صامت الهده. . اصطلاح عر نی ده الفت سا اكه 
تعبیر ابدیلن حرف مکمل برصائت‌در . وصفته نظراً 
باشل باشنه ,رکه حی برجله اولدینی کې کانك 
هی برنده > اتداسنده اور 2۳ 
دو لنه سلیر 2 کندای کنذ نه ریا اولدیتی کی 
صامتارك اوکنه : صوکنه کبرك دیکر هبار 
تشکیل ادر . وحالده كلولرك ابتداسته الف 
ساکن هکز دعك فا طوغری اولهمن . احق اصول 
عر دہ اال اة الف حققبه عد اولندیتی ۰ 
د حروف ها ات سا کدنا 
اعتبار ادلدیی حألده اس سه رحرف مستقل 
صاسلمز > صاتاری محر يت و عد رد ادر ر ح رکه 
فرص یهرز ودره کوره ات ۱۳۳ 
کله بدء | بله‌مت رصامی مد آبده جك رحرف 
حرکه اله اتدا امك درکه او اوصوله کوره املاده 
آلف سا کته اله اتدا امك بالطبع عكن اوله‌ن . 
کله للك ابتداسنده بر صامت بولمەل ی که الف موی 
[۱] انداء اصلاحات لسانبه‌دن‌در ؛ بعدالصمت 
حرف اله نطقه مباشرت | مك‌در ۲ 


قو اعد حلبله سندن اول‌رقی املاء ور 


وه عر جهده 

ست ۷ 


تصویت وحريك ابلسین . بناء‌علیه املای عر بيده 
کله لرك انتداسنده الف سا کنه یازلز دعك وتوجهه 
کو ره صواب اوله سلیر . وحالده اوائ لکسانده الف 
ساکنه لك آملاسندن محث اعک محل وق‌در . 

کله لر كاورتەسنده‌واقع اولان السا کت هکتا قزده(۱) 
صو ر ننده‌یازیلیر. معلوم‌درکه الف حر وف منفصاه‌دن‌در . 
بولك اجون املاده .مابعدنده‌ی حرفه غير متصل 
او . ما لندمرکنه ,اتصال: اندر: ., چناب» کتاپ ء 
که‌لرنده اولدیغی کی طبیعی درکه کله لرده حروف 
منفصاه‌دن صوکرا کلن الف له مابعدنه » هده 


ماقبلنه اتصال از . جواب » دوام کی . الفك 
لامه اتصالی املاده رخصوصیت استثنائیه تشکیل 
ار بوصو رتل رکب ادیلن هیا قاعدة 
مومه له نظراً ( ۱۱) طر زنده دسم اولع 


اتحاب ادر ابی . حالبوکه املای جاری‌ده 
لام الف ( لاء لا ) صورننده پازیلیور. لا 
الف ددیکز و شکار الفبای عرییه خط 
نطیدن انقال اله‌مش الف سا کنه‌در باشقه برثی 
دکل‌در . خط هلویده دخی الفك شکلی ودر : 
( با وا ) کی ۰( - خط. ماده‌سته اڭ € > 
جرف تعر یفده الف » لام الله ترکیب اولندینی 
کی وکا قاساً ( لا ) حر‌ده لام ابله افدن 
مک رحرف مھا عد ابدل‌رك اغلب احماله 
کوده .(لا) املاسی وصورله حادث اولش‌در . 
ارکان دندن اولان صلات » ز کات کله لر نك 

الق ,دتم کت اه یا واه لته پار 
صلوة » ز .کوة کی . کذاك عرف قدم املا ه 
کوره ابر اهیم ل » اسحاف > سلمان ۶ عمان 
کی اعلام شخصه‌دن الفك حذفی جاتزدر . اوکلهلر 
رهم > اسعیل » اسحق » سلیمن» عثمن شکلنده‌ده 
.تصویر ایدیله لیر ۰ ثلائة کله‌سی‌ده ( ثلثة ) کي 
ات سس نت اشد کرت اا مین 
» ہے اله الرمن ارحم » مل حلله‌سنده باسم 
والرجمان که لرنده‌کا لتلر نقص ادلش‌در» (كذلك) 
کله‌سنك الى ده حذوف در . ارشته کلات عر مه نك 

اواسطنده نولنان الف سا كنهنك صورت اعلاسی 
حقنده لساغزه " تعلق اولان 4 و خصوصیات 
و نلردن عبارت‌در . 

آخر کلات‌ده واقع اولان الف شا کنه اصول 
کتابت‌عرسه به نظرآ هروقت ۱ صورتنده املا ابدلژه 
پرشه کوزه ( ی ) شکنده‌ده بازیلر :. وبایده 
ضوابط مصوصه واردر » لسايزه تعلق ادن 
عربی کلهلر حقنده . بوضابطه‌لر پروجه زیر بیان 
اندیلیر : 

معلوم درکه عر ەدە کله بالاستقر اء ‏ معتیر 
اولدیفته کوره اوچ درلودر : با جرف اولور » 
ا آسم با فعل . 

(۱) . آخرنده الف اولان کلبه‌لر بحروف 
توعندن ایسه الف ای ,(۱) صورتنده تجربر 
ادیلر . چونکه حرفارك اخرنده‌ی الفلر اصلی‌دن > 
اسمارده » فعللرده واقع اولدیغی کی واودن ویادن 
منقب دکل درکه اصیی اعتارله باشتقه درلو 
وجهه ازوم کورولسون . یالکز درت حرف. 
. نه با اله بازیلی : عیی»یل» 
ای حت کی. الف سا کنه ابله منتهی اولان‌حروف 
معالی‌دن ودردی قاعده‌دن الاستثنا با اله بازله‌سنكت 
اسبای ایضاح ابله‌مك اوزره نحوون درل رکه : 
( بل ) کله‌سی الفناك امال‌سته » ( على ) و (الى) 
كله لر بنك الفلری ( عليك" ) و ( اليك ) ده باه 
منقلب اولدیغنه » ( حق ) کله سی ابسه جرفاری 
عدد أيدرك الى درد جی هده واقع وو 
جهتله اسمه وفعله مشاه بولند یغه مبنی ( با ) ا 
املا | بدیلیر . 


وقاعده‌دن مستشنادر 


حروفه مشاه اولان کان مق > لدی 
که‌اری دخی با الله باز یلیر . 

لساعزه داخل اولان حروف عر ره حقنده و 
قاعده ی محافظه اله‌مك لازمدر. چو تکه وار صر 
عی‌سده‌ادو آت‌قبرلندن اولوب و ا 
معتر اولق لازم‌در :۰ 

(۲). اخرنده الف سا کنه بولنان .کله‌لر اس 


سے ۳۸ سح 


وعندن ایسه وحالده ایک شق فریی ایذیلر : 
آوچ حرفلل اسمار لد املاسی > اوچدن زیاده حرفل 
ا ملا 2 
" . کلاتعريەدن آوچ حرفل اولان استلرده ا آخرده 


اصلیه اولیوب الف . محوله‌در ۰ با واودن ویاخود 
بان منقل‌در . وله نظراً الك رسم خطنی 
تین اللمك امجونکه‌نت اصانه باقیلیر . اکر 
الف یادن منقلب ایسه کله يا ابله یازیلیر . فق » 
هدی کی : 
فق ام اولان کات ثلانه‌ده یادن مبدل وحرف 
الت اولان الف سا کنه‌یی (۱) شکنده بازمقده 
حائز اولور واك طوغری املاده ودر . 
٠‏ الف واودن مبدل ایسه نه( ۱ ) صورننده املا 
اولئور . تفا ۰ عصا کی , 
جر و بانده علیای صرفیون بیننده اختلاف 


واردر . بصر دونك قو لنه نظرا ذوات واودن اولان 


کات ثلائبه نك اوللری مفتوح ایسه وله اولا نکلات 


شاخ ال I‏ شا E‏ 


ای کلات مذ کورمدن اوار ی مضموم وی مکسورر 
اولانلر ( یا ) ابله حریر اولتق ملنزم‌در » ضعی > 
صی کی . چونکه آنلرك فکرجه اوللری مضموم 
ویامکنور اولان کلات ثلانهٌ منقوصه ذوات یادن 
ولفق آجاب ایدر اش . وی تعليل و ایضاح 
امجون د ور رکه اوائلکلانده ی ضبه وکره (واو) 
و ما مر ان ی و 
واو ویا اولان کلات ثلانه‌نك ایسه لای يعن آخری 
اصلا واو کاز » حالبوکه بعضاً با کر . ايشته بولك 
اجون حرف اولاری مضوم ویا مکسور اولان کات 
نلاب ناقصویي پا ابله یازمی طرفی الزام اعشار . 
مع‌مافیه علم ادب عر‌لی‌ده عومیتاه قنول ونطسق 
ادیلن قاعده ذوات واودن اولان اوچ حرفل 
اسباري هرجالده اخرنده الف اله پازمق‌در , 


٠‏ ادتیوندن بعضسی ده اخز کفده ی الف 
كرك واودن وکراد یادن منقب اولسون یت 
حرفی ‏ اسارا هنن .الف یله . پزادتک" 
کتاب اجون :طریق انهل ابشته بو قاعدەدر و 
شوقدرکهة منون یی تنویتیل اولان اساء ثلاننه‌ی 
قباس مبرده وفقاً يا ابله دسم امك ختار عد. 
آید یلیر . قاس مازی ایسه ننه الف الله يازمقدر. ` 

` . ان ی ده برکاه رت و واقع اولان. 
الفك اص واوی‌ی‌در ؟ پائی‌ی‌در ؟ بله‌سلمك 
اجون صرقتونك سان اتدکلری قاعده قك 
AR‏ که 
اولورکه هنك مردلی ببلمك اجون شه وجعنه 
واف اولق اقتضا اديور . CED Ne,‏ 
کله‌سیی » الف ابی ویاخود با ابی یازمق 
لازمدر وی تین ايده بلمك امون نيه سنه 
باقيلەجق نیەسی عصوان اولدیفی معلوم . اولنجه 
قاعدة مو مه به وفقا الف اله عصا باز لیجق. . 
کذاك ( فتبان ) که مشناسنك مفردی قاعده‌به. 
وفقاً يا اله فق بارلق- اجاب اده‌جك . 
کلام عرب دہ ا برکاه لك ایک درلو بع هم 
واو الله هم با انله کنش شیه‌سی واردرکه . وحالده 
۵ باعل ؟ همانی وع شه غالب ایسه اوکا 
تیان اید تفت شا را ۱۳۳ 
( رضان ) دن زیاده متداول اولدینی امون 
مفردی الف اله رضا > و ( رحان ) شبه‌سی 
( رحوان ) ه غاب کلدیکی | چون مفردی نا الله 
رح باز لوجی . آیشته تویانده‌ی مشکلات املام 
هك تعدد واهیتنه میتی درکه علمای ادسوندن 
رقسی آخری الفلل اساء اهلك جلستی اصله 

| نظر ابدله‌رك الف‌امله يازمق طرق ترجیج والزام 

المشاردرکه ز رده من‌درج اولان ملاحئه‌ده 
تشر اولندینی وجه اله ترچه‌ه الد بعمز e‏ 
عریه حقنده بزم وو آتحباذ اشەجكىز طربق 
املا بودر و واولل‌در : کا 


۳۵ سم 


درت ویا دها زیاده حرفدن مکب اولان 
اسمارده آخر کله‌ده‌ی الفك اصلی واو اولسون » 
یا اولسون داما (ی) صورنده یازیلر . 
دعوی » طویی » مشتری ۰ مرعی ۰ جلی» 
اقصی» صفری کی . یالکز الفلای ( ان ) 
اول کله‌ده يا ولنورسه او وقت ایک پا ر بره 
کله‌مك اعرن مستا اولهرق آخرده‌ی الف 
(۱) صورننده املا ادیلیر . علا » دئیا کی 
ودک برار آخرده‌ی الفدن اول با ولان 
کلهلر علم ایسه بنه قاعده‌به تایم اولور حي کی . 

فقط وصنف کله‌لر یمنی اوجدن زیاده حرونی 
جامع اولان اسماری ذوات واودن اولسون ؛ 
ذوات یادن اولسون الف اله بازمقده جانزدر . 
وحالده اوچ حرفلی اولسون ۰ اوجدن زیده 
حرفلی ولنسون » ذوات واودن اولسون » ذوات 
یادن بو لنسون بالا اسیاء منقوصة عربه‌ی الف 
اله املا اممك وجوب وجوازی شامل رقاعدة 
تمومیه احاذ ابدلله لیر > نتەک شاع ادنك 
دی تی وقاعده‌یی نظ م آعش‌در : 

و دوات‌الاء بالالف ا 
وکتب ذوات الواو بالباء باطل 

ملاحظه » - ترکهه داخل اولان اساء 
عربه اجون وقاردن بری نداد وشرخ 
اتدیکنز قاعده‌اره کهی حقها رعایت الله مک 
تورك املاسنده رحوریت لسانه وقدر ۰ ز 
کندی لا عزده » عس‌لی‌قاتده‌سنحه (ی) الهیازپلان 
آخری الفلی کله‌لری ثلای اولسون » دها زیاده 
حرفلی اولسون دائا (۱) صورنی اله املا ایده - 
بیلیرز . ذاناً لساعز «باده‌ی حق تصرفی چوقدن 
بری اشتعماله باشلامش‌در . زماعزده ( معنا ) ی 
معت » (قصوا) بی قصوی ( مستشا ) یی مستشی 
یازانار قالدی کی‌در . رکه امجون وتجدد مهم بر 
ار تصرف ورق‌در . پالکز لساعزده عباره‌امجنده 
قوللاندیغز م کات عريەده امییلای عرییه 


اقتفا ابلەمك تصویب ادله لیر .. لتایزه 
0 ا ا عر ده ا 
الفاری وسطده ولنسون ۰ آخرده واقع اولشون 
هی حاله کوره (۱) صورننده یازمق رکه اجون 
موم برقاعدة املا ا ادر . اوله بازمءل‌در . 
وقسه اصول عربه رعایت مجبورتی تلم اندبله ‏ 
حك آواوزبه ار وقت کتاب ربك سله تطسقدن 
ما عاحز قالدقلری او مشکل قاعده‌لری > ۳3 
قواعد کتابار نه ای ۰ كەك اصلی و 
یای‌میدر ؟ ورالری سلبك امجون لفات عریده 
تغور اله‌مك » علیای 
تحقيق اك » بصریونكت»کوفبوناك رآیاربی اوکر عك 
اجاب ابدرکه بسبتون آتری بر لبان اولان رکه 
اجون ومجبوریت هیچ بروقت تسلم اند یدمن . 
ذا لسا عز لد ویاب‌ده‌ی حق تصرق ههد ده 
مسلردر . و وندن اوسعید الاناری موضوع 
حت اولان مسال حقنده غایت مساعدەلی رقاعده 


اد يوك آرای مختلفه نی 


وضع اعش‌در . دوره : « رکه ذوات واودن - 
می‌در » وقسه ذوات یادن‌ی‌در ؟ سله‌مدعی او 
یل ای در ی ار 
چونکه ذواتیانك الفابله یازله‌سی‌جاز ومستحسن‌در 
حالبوکه ذوات واودن اولان یمنی واول که لرك 


یا ابله املاسی غير سائ‌در ۰ افظده الف اولان. 
حرفك کتات‌ده الف اوله‌سی اصل‌در . الفك یا 
امه کتای ایسه فر عدر ا وک برشبتك 


اصلندن قلنه دلل ولمهد غه ا " الم 
ته اصی‌در ۰ اصاین تقلته دلبل اولزسه حکم 
اصل اوزره باق اولور . » - 

انىارىنك وقاعده‌سی لساعز اجون بك مهم 
رمقتدادر زحه اصل مشکل که‌نك. اصل' 
واوی‌یدر ۰ یاق‌ی‌دز » ورالری لمك دکلی: ؟ 
لساعز اجون وی شلک جبورانت اوكتدیفندن 
حکم اصل .اوزرنته . معامله .ادرك ذوات:. یادن 
اولسون ۰ ذوات واودن: ولنسون او چ خرفلی 


نت وغ س 


اسملری داعا الف اله بازمقده ختارز . وندن 
باشقه درت.ویا دها زیاده حرفل اما عر سه ده 
الف الله یازمفه وقاریده بان اتدیکنز کی 
اسان ع‌وده سله جواز واردر . و حالده 
اساعزه آلدیشز عریی اسلری‌ده ذوات واودن 
اولسون » ذوات یادن ولنسون ۰ اوچ حرفلی 
اولمون ۰ اوچدن زیاده حرفلی ولنسون جله‌ستی 
اولەرق الف اله بازه سلرز و 
او له بازمهل ب . بالکز اعلامك املاسنده اعد 
کر نه اوضق ات اممك طبیعی‌در . حونک 
وطامْ اعلام - حروف 5 جود لاش 
اصلیلر ته اعتار دها زاده مقمول‌در 3 

اة او وت کی اافل کات عر سەك 
املامی لساعزده لاتفر رضابطهً مطرده تنه 
ادحال آشلش ولو » طرف عانن کتابرنده 
اوصنف کلهر حقنده خصوصی بیان 
اک توکله لره ادوات امحاق آولندینی وقت 
(ی) رنه (۱) بازیلر 
ذا وقاعده دی 2 رک ه محوعری دن 
انتقال اعش‌در. زرا کلام عربده اخرلرنده‌ک الفار 
(ی) صورننده یازیلان که‌لر ضمیرلره اضافه و لندینی 
حالده ( ۱ ) شکلده املا ابدیلر : فتاك » مستدعا » 
e E‏ لسان ع‌دن رهه ا 
اسملرى جل الف الله املا ابلهمك اصولى قبول 
اولسدینی عالده او قاعده‌نكده ارتق ترکه قواعد 
کتاپلرنده اقاسنه :ازوم قالهمش اولور . تکرار 
ادر زکه و اصول قول اعکدن باشقه‌ده املاعن 
اجون ار سلامت وق‌ذر . 
تعد ایدنلوه:قارشی بر کتاب‌ده منظورمن اولان اة 
هی وراه تقل اتک | کتنا درز ! 

ابوالماس اجد ین حي ین تعلب‌دن مروی‌درکه 


قاعده به موافق 


قاعده 


د عکیده حاجت وق‌در . 


و بيده تردد وبا 


یاژنش. ۰ اوالاس مد این بزید البرد مصحف 

شر غه نظر ابدرك » وا لخجی > کاه‌سنات ۳ اله رسم 
اولندیغی کورو جه کله ذوات واودن آیکن ون 
با ابل رسے انشدیکیی ان يدن سوال اش . 
بوده دع شکه كل هنك اولنده‌ی طمه ذوات ادن 
املاسنده بصر واك‌قو لنه‌مم‌اجعت). وجواب اوزر نه 
حضرت مرد او توهم وم قامته قدر زائل اولیه‌جق 
سورمشار CS‏ 

ایشته. عرب علمای لسانسوتی سله عریی وهه الق 
ادن و مسالداری_سپوات الله حل اللمكت طریق 
ولعش آیکن نه‌صعبه صااعق معقول a‏ 

وقتاە« اقدام E EG‏ اتن آباادیک علوم 
مقا لهلر نده 2 حت عی‌یض ومتق دقق 0 ۰ 
( اورابه مس‌احعت لوم عن .۱۰۰۱-۱۳۲۸ ) 

U‏ مفردات لغو هسی میاننده افعال عی‌سه 
ا داخل اولدینی اجون و بایده قعلاره دار 
اعده سانته شاحت زر ولد ی ۰ 

شمدی ی الف اد لع همز ه دك اصول 
املاس مان اده : ات ت عی‌به‌ده هرز ه ا متطر ف 
و ۳ 0 اتدا و اخرنده E‏ 
ەتو سط (یعنی کله نك اور به‌ستده ) ونور 

کلات عر هنك اتداسنده مز دد اتا E‏ 
باز یلیر . اك 2 وا مضموم » وبا مکنسور 
اولسون 3 راك هرز ادبله وباخود زایده او لسون 
) شمه ماده‌سنه ص اجعت 3 حرکه‌سته کوره اوقو نور 
ان ( آن )* ال ( 1ل ) » اجد E‏ 
احد ( آحد) : ابل ( ابل 60 
9 ار ر 8 اا واه ار 
E‏ نت انات ) کی 
همز هلت و وحه | له بازله سنا سبق ابضا ح‌صدد نده 
دير رکه همزه څرجده القه مشاركدر . الف ايه 
حروف لنهنك اخقدر ( | .س الفا ماده‌سته 
صراجعت ) ناه علیه مزهي خطاً مخقیف اك امجون 


. اوائل کلات‌ده 


| الفه ادال انتدپلر ۰ چونکه تخفیت لفظده. مطلوب 


eT‏ مقصو ددز و دك نظا نی 
مکن اولدندن E‏ حف حوتنه ای : 

و و قناعت علمبه‌ی . توحیه 2 
امد بل من : 


.< 7 
و تب 


الفبای ع دة استدآلری الا 3 هزه ایکسی 


ی لو حرفات‌ده فتیکه 
(۱)وار 

۰ اون کات عوت بر 2 بته وشکای 
E‏ , کو ت قد a‏ وکا 


بر کن عبارت اول 


الفباسندن خط عن ه اتقال قش ر شکلی 


ایدی 
استعمال ادرلر ادی 
شهادت ابدر 2 

I‏ الف الله هزه فرق 
فرق خطاد خی | بر ازا اك 
اقتباس ادیلن وو e‏ الك شکلی 
صورت ( × ) اله دسم او له باشلاندی : 

فقط کلات عی‌سه‌نك ابتدالرنده الف سا کنه 


ق | کلاشاه‌رق لو 
ِ ت اوزرها اغلب احیال خط عبر اد یدن 


اولان شو 


وله مەج . جهتله و مقامارده هزه اله الف 
بننده الاس ذوری ملاحظه اوهدرشندن که 
اتدالرنده‌ی شمزه‌لری کان الاول: »ال -شکلی" اله 
اراز الدمك عاد غافظله او لدیک بوده اك طیعی 
بر معاماهدر ( خط 
مساألهی و صورت الله توحه | بایمات اد له عامبه ته 


RS‏ مر حەت ( ‌ انشته 


مستند ۽ ودها زناده مقار رن حققت‌در . ا عربی 
ات اتذالر نده ولّان هزدلزی نوعنه کوره رر 

شارت شوت اه ری ات ملا اوه 
SS EA‏ اجون ك الرم‌دز" : هزه عتدودمن 
نا ضو رده بازمق کتا عزده اوددن رى عادت 
اوا . و املانك ہے ا خا 


شید ا 


بعض مطیوعات مصربهده کورلدیی کی همز ةه فتو حه 
( )شکلد اراز ا تاه مضمومه اله مکسوره‌ی 
ح رکه اشاره اله تتر یی الله ماك موافق اولوز هم 

لو E CES‏ اولور » الاه عل 
Eh IN E‏ 


سلیر . «یی‌حط العارف» ور سے خطی دولا غد 

| لفكت اوزر نه همزه نكت -علافت اه ی 
E AE‏ وضع ابر ی "الف 
ات( ( نشکلند دده رر اروت 

ان E‏ رن ان اک 
اقم‌اولدیغی. زمان همزه‌سی حذف ادیلر . 
ESE ٤‏ زد بن مرو کی . 

ظط ان کسی ایک عل يده واتع ا 
اقا ایدیلر . ۰ ان‌خلدون»ء ان سیا 
کی‌که و آیکنبی لا که‌سی صفت دکل خبر 
مقامنده‌در نات اىك 
والدهه > اب آعلانه اضافه رد وقت ائن کله سی 
سنه هزه اله پازیلیر : عیسی این مع > او السن 
این«الهتدی لته کی ۳ 


ع ی 


قد رده شمز ٩اسی‏ 


ابانك غیری به “ 


ابن کلهستنك سی حقندده حاری اولوب ساعزه 
قل تیه لذ رگن ا غ رھد وا قاعده‌لری اک 
افادهده وعباره‌ار امجنده قو للاندیغن او طاق, ترکییلن 
حقتاةه عا نطسق اك لازم‌دن. "جونکه بر لساندن 
لسان آخره.لنان ترکیبات تابع اولدینی اقاعده‌لری 
اه زان ۲ لفق مشروطدر : 

کات ع‌به‌نك اواستط و واخرنده ولان 
هزه‌لركد صورت کتای جفنده لسان علماسی -متعدد 
قاعددلر سان | تشاردرکه ونلرك ضط و طییق خبلیجه 
کانتلی کورونور > دم مافیه همزه کله نت وسطنده ويا 
آخرنده واقم اه حرف مددن مقدم ویاموشض 
ولنسون؛ هر الہ صورت املاسی ضوابط مطر ده 
مه چم ابله‌مات و نو ضابطه‌لری املانه تطبیق الله‌مك 
اوتدر کوج دکل‌دد ۰ . 

معلومد رکه اواسط و اواخر کانده ولان هزه 
پاسا کن اولور ويا متحرك ولنور ۰( اخطاره حاجت 
e ۳‏ عرمچەده حرف مد اولان الف » واو » با 
NE‏ رت 

عر کله لرك اور به‌سنده » 96 وات اولان 
هز ملك املاتۍ كرك زنك E‏ 

NE‏ تابع‌در 


— E۷ 


. اولاكلەنك آخرنه کان مزه : 
شاه رو رت کش کلهد واقع اولان هزه 
شرفت ددن صر اداع( از کال تیم 


سهاء . وضوء » املا » ا e‏ » ری » دی" » 


نی“ ۰ ضیاء کي . 
. شه . س کتات ترکه‌ده کلات عرمه‌نك 
ER ET‏ واقع اولان مزه لر 
. وقاریدە کی مار شا ۶ سا > 
املا » تشنی » بری * بدی طرزنده یازیلیر » انجق 
بو درلو کلهار فارسی قاعده‌بی اوزره ترکیبانه داخل 
اولدیغی وقت الف الله منهی اولانلرده همزه رنه 
( ی ) کتيريلر . چونکه ترکیب فارسی قاعده‌سی 
موجنجه اخ رکه‌ده‌ی همزه‌نك حرکه‌سی کسرهیه تحویل 
ابد له یی چتاه همزه و حالده (ی) حرف صاأنتنه 
انقلاب ایدر . دونك امجوند رکه ( ی ) صورننده 
او . سنای عالل » ضیای" اسیانی » کرای کیتر 
کی . فقط آخرنده با الله بازبلانارده ایسه همزه 
اعاده اولنور » نی» ذتشتان کی . فقط عر ی 
اصویی اوزره یابلان ترکبارده همزه حالبله اننات 
ایدیلیر . ( ترکیب » مرکبات ماده‌لرسته صراجعت ) . 
شوقدرکه برهما ی اولانکله‌لرده آخرده‌ی همزه کتابت 
ترکه‌ده دخی انات و اقا اولفق قاعده حکمنه 
کیزمش‌در , داء > ماء کی : دوصنف کله لردهت رکیب 
حالنده‌ده مزه یاه انقلاب از . داء مهلك » ماء 
لذیذ » سوء خرکت کي . 
ضابطه ۲ . - آخر کلهده‌ی همزه‌نك‌ماقلنده‌ی 

حرف سا کن اولورسه ( حرف مد کنده 
د٤كدر‏ ) نه ( ۶) صورننده بازیلر . 
U 1‏ > 
شطء » عبه » سمء ۰ کفء کی . 

3 ضا بطه بت خر کله‌ده وات آولان همزەنك 
مق منتوح ایسبه او وقت ( ) شکننده ریم 
ا 


ابات ایدلیور 


مثال : نبا ( خر ) » ملجاً » مبداً کی . 
iE EEE SEE E‏ 
يازیلیر . 
تبرو » تضو > تا کي . 
ماقبلی مکسور ایسه یااله ( ی“ ) شکلنده‌یازیلیر. 
قاری* » ری کک . 
انا کله اورته‌سنه کلن همزه : 
ضابطه 4 . که‌نك وسطنده ونان هزه 
الف مددن EZ‏ واقع آولویده حرکه‌سی فتحه انسه 
ایک EE‏ ر بره کله مت اجون ( وس ط که‌ده 
حرف مددن صوکرا بالطبع همز سا کنه اوله‌من ) 
(۶) صورنده پازیلر . راءة » قراءة اساءة > 
رطاءة » وطاءة » دناءة کی شو قدرکه کتابت‌ترکه‌ده 
بو حالده واقم‌اولان همزەنك موقعنه اشارة بردئدان 
علاوه ابدیلر. مثال راتت( راءة )۰ قرائت(قر اع2)» 
امائت ‏ اساءة ) » ( بطائت ( بطاءت ) کی 
مزه نك حرکهسی کسره ایسه او وقت کتارت 
عرسهده باه اشارة دندان الله املا ایدیلیر : 
طاثف ۰ فانده مانده » مائی»مسائل » زا رکی. 
و که‌ده واقع اولان هیزمتحرکه‌نك ماقبلنده‌ی 
حرف مد يا ایسه اووقت همز مذ کوره یاه اقترانی 
جهتیاه نه بردندان الله املا ابدیلیر : خطثه» ردیته 
بدیثه کی ۱ 
هر متحرکه‌دن مقدم آولان حرف مد واو. 
اولدیعی قدرده و طاق کلهلرك همزه‌سی مرو ٠‏ 
شندۇة که لرنده اولدیغی کی واوك اوزرنه وضع 
اىدىلەرك یاز یلیر ° مافبه املای ترک‌ده و صف 
کلهلرك هزسی آلته بر دندان یازلق واتم‌دد . 
روت کی . 
نتهک خملیته » رده بدیثه » صروئت» شندوئت» 
کی کله‌لرده‌ده او له باز للور 5 
ضابطه  .‏ وسط کهده ولنان مزه سا کن 
اولوب‌ده ماقبل متحرك اه بو تقدیرده همزه‌نك 
رسمی ماقرلنك حرکهسنه تابع‌در : 


0 . ماقبیی و ایسه. ( أ ) صورتنده 


بار بل .۰ 

مثال. : : ,رس » کاس ٤‏ شأن ۰ رأی» دب ۰ 
تالف + نایبت : مستاألف » ما خذ > مأآمول 
ا 


( ۲ ) ماقبیل ۳ ایسه یاه دلا بر دندانه 
اوزرینه ( ۶) صورنی. رم ی 

مثال : تر » ا و ان ۵ ا اف کی <. 

(۳) ماقیل مضموم ایسه مه به امارة" 1 
اله اراز اولئور : 

۱ متال : سور ۰ رژیت ۰ مومن ء لوم کي . 

ضابطه ٦‏ . ولنان مزه 
اا ونده‌ده هیزه‌تك مافل سا کن 
ومتحرك اولدیفنه کوره بر قاچ حال تفریق ابدیله 

١ (‏ ) . هنزه متحرك » ماقیل متحرك اولدینی 
و صورت‌ده همزه ماقبلنك حرکه‌سنه کوره 
باز یلیم یعنی : ماقبلی مفتو حاولورسه ( أ ) صورتنده 
تمحر بر اند یدیلیر e‏ پیات در ۰ 

ماقبل مکسور اولدینی حالده ت ار 
صو ريده املا اولنور . 
اا متاك هه EES‏ 

ماقیل مضموم ولنورسه واو ابله (‏ ) شکنده 


که اهر ا 


رسم ایدیلیر ؛ 
` مثال : مژنت» موجل. مژل؛ مۇلف› وت 6 
رولب شوال کی , 

( ۲ ) . مزه متحرك ماقبلی سا کن اولدیغی 


, حال : و تقدیرده‌ده کی حرکە نی اله 
باز پلیر لع 
املا اوللور . 

ا ِ معله » مأدبه + اسأه 6 
یه 


لیب . سب کتابت ترکهده بي درو کله‌لرده‌ی 


هزغ متوسظه‌ن .| کشت اوزره. دندام اله باذمی 
تست ۰۰ هیثت کی 1 


عادت او لش‌در : . فقط زەد ەا 
اولا و موافق اولان نو بایده املای را ما فظه.- 
اىلەمكدر 4 


پال ان اولان مزه 5 ازسه با به 
اشارة ۱ ۶ ,شکلنده املا ایدیلیر . 
مضوم ایس وآو ال e‏ بر 

ضا بطه و EME‏ باه بولنان هر - 
عدوده‌لر (۱ + س الفا ماده‌سنه صراحعت ) ماقبلی 
سا كن اولسون متحرك اولسون ۰ دما () 
صورتتده املا ایلیر : مأل » قرآن مأخذ » هبات 
( جم )۰ TT‏ ۱ 

ا ۸ . س کله اورته‌لرنده‌ولان هزه» واو 
ویا حرف مدلرندن ری اله عدود اولوزسه وحالارده 
حرف مد واو اولدغنه کوره همزه ونك اوزرشه 
قونەرق (و) بر روه حرف مد با ایسه کذلك 
همزه بالك اوزرینه وضع اولنەرق ( ى ) E‏ 
رسم ادیلیر ۰ کل روت د 
هیئی کلهلرنده اولدیغی 1 

شه . سس و صنف کله‌لرده هزه > واوك 
مدی افاده | بله‌مركت اوزره هزة عدوده‌نك آوزر نه 
بر مد آش اری وم أك » واوك اوکنه ر دیکر 
واو رس اللەمك ومثلا وقاریده‌ی کله‌لری : مأل ۰ 
مات هأت .مات » کوول » بووس» رووس 
تب بازمقده اصوب واولادر . 

هنه نك . رسم و املاسی حقنده وقاریدن ,ری 
بان اس کر ضا بطه لك جله‌سی ر اصله ارجاع » 
هی ی r‏ ادخال E‏ هزءنك 
املاسی یا کندبنك > با ماقانك 0 در 
حونکه که نك نره‌سنده ولنور ایسه ونون اک 
حالدن ۲ زاده اوله‌ : بان در ۾ امتح در , 
E‏ او تس اه 
عل اولدینی اون بالطبع کندی, صیورتی اپل 


(«ء) بازیلر. ( برنجی آیکنچنی ۶ ضابطه ) ۰ مزه 
سا کن ماقبلی متحرك اولدیفی وقت همزه‌نك املاسنه 


( اوچنی > دردنجی ضابطه ) . هرز 


متجرك ۰ ماقبلی سا کن ولندینی تقدیرده. طبیعی 
درکه هزه‌نك املاسنده کندی رکه معتبر اولور 


(" اوجنجی . بشنچی « شق لانی» ضابطه ) . همز 
کتدی محر » ماتا رد اولدینی حلده 
اه هد کندی حرکه‌سنه‌ده» ماقىلناڭ OR‏ 
اسا مت ت حانرز اولور 9 ايده علای تحوون 
اتلاف ES‏ , بر قسمى ماقتلنك کت که 
کم ر طافه‌سی‌ده کندی زر ر 
امک تصویب واختبار اله‌مشلردر . املای ترک هس 
حالده ماقبلك حرکه‌سنه اعتبار ادر ( بشنیی ضابطهء 
AEE‏ ای ضایطه ) A‏ 
ی حروف مددن بر حرف ولنورسه او وقت 
حرف حر کہ تغلب امدرك ماقتلاك حرکه‌سی معتبر اولز 
( مدکی ضایظه » روف ریس کی ) . 

وراه قدر هزم کلأنی منفرداً مطالمه اتدك . 
تلم( ی عباره‌لرده» افادهلرده که لر بربرنته اضافه 
ادیلیر ۰ 
اوائور . بو حالده آخر کلمه‌ده واقع همزه‌نك املاسی 
سدله اوغرامق طبعی‌در 
ادهل 3 

لساعزده قوللانديغىز عرنى كلمەلرك آخرنده‌ی 
مل و جلك عد ا62 ا ن ۶ و 
هه او اه 
مسپزی" » رو ٤‏ نۇ کي . 

آخی کلماندی همزهلر كرك (۶) وا (1) 
شکندة رنم‌ادیلون کر( تی ) ویا (و)صورنده 
از نی هریالده قعدمتی اوززیته بالاز کیان 
داخل اولدقلری رقت املای اصللر نی حافظه اندر 
یهت نه اوه بازیلبلر ۶ 


همزه‌تكک کندی 


آخرینه ادوات الیاق ادلهرلك تصریف 


٠‏ شیمدی و تبدلالی تدقیق 


۶ 
بدء » منشا 3 ری؛ ۰ هاری*» 
3 خزء کتاب . داء مهلك . ماء حاری ۰ 
ما کتاب . ملحا بوایککن ۲ 
قر امنهر ئ "ادا مرو نفس کیبل رنده| وادیتی ۱ 
نب شمزه تولنان که لره ادوات رکه اماق 
اد بلبرك تصریف, اواندقاری حالده همزهلر (۶) 
و( ا ) شکنده ولندشه کوره ایی درلو املا 
معتبردر : ادات الاق او لندینی صورت‌ده ھمزە نك 
جرد حالنده اولدینی کی سا کنلک باق اولورسه 
همز لرك 2 نه دکشمز جرد رد دیزی 
کی حافظه ادیلر : 

جزءر : جزعدن ‏ جزءدان 

ا تردن نت 


میداً اول قازرئء ِ 


وق وله اولوب‌ده ادات ا ع هزم 
حر کل او وقت هرایی حالده‌ده بعنى همزه‌نكت 
مک دی(« 6 اولمون مر( ار او د 
بر دندان ابل ادانه ربط ادارا دما (۶) 
صورتنده باز بلیر : ِ 
جزئی » جزله » جزئی » منشعی ۰ منشته > 
منشئك کی > اخ کەدەڭ مزه ( ی ) صورننده 
دسم ابدیلن. کله‌لره ادوات ركه املق اولندینی 
تقدیرده اشارة بر دندان رسم ایدبل‌رك همزه بولك 
اوزرینه وضم ابديير . قارتلر ۶ قارندن » منز ثار» 
می دادن کین » فقط اداتلری کله به روط اعبه‌رك 
بر نجی طام ده اولدیتی کی ری املا اله قاری" لرء. 
مستهزیالر » قارۍ دن » مستمزی*دن بازمق ادها 
صواب‌در . 
وی د کد ۱ متتهی کلات 
ادات الاق اولندینی حالدهده :بع املاق ار ی 
محافظه ادرر ۰ تبرژلر > هذودن کی . 
شیه .‏ ره ده قاعدة فارسبه" اوزره تشکیل 
یدیل ترا کب وصنقیه. واضانه‌رده موصوف وی 
مغاف اولان کله‌نك [خرنده کتریلن همز8مکسورهده. . 


کرت 


( ) صورننده رسم ایدیلر . خواحةٌ دابا » سفينة 
وح دیاجۂ کتاب کی ن 

ا ا ادب ععای س | حرو دن عل 
اذب عنانیده آوچ جهتله حت ایدبلهي : برتهیی 
الفباده بر حزء اولق اعتبارله حثدر ( ۱ -- 
سای مادم را ۔ ایک عل صرف 
موضوعی‌اولرق محثدر . اوجنحسی عل و مه 
نظرندن شحت‌در . 

ری جته کوره لع ی اصول الفباشه‌دن ولقق 
اعتبار له | حرفندن وقاریده ( | س الفبایععانی ) 
ماده‌سنده حت اتدك . لوراده مذ کور حرفدن 
عل صرف وتو قط نطر دن حت ایله جکز . 

EO IS‏ نه | حرفندن 
درت جهتله محت اولنور : برنجسی کله اتام ده 
ر عنصر صرف اولق اعتباریله . آیکنجسی اجز اء 
کلامدن بر جزء » ر نوع کله اولق حستاه . 
اوچنجس ی کلهده تلفظی طولا یله . دردجیسی کلهده 


آملاسی مناسبتیله . 
(۱) . الف حرف ترەد رعنصر صرق‌در . 


کی دک N‏ 
نناسته اراد و اماق ایدبلر » وداخل اولدیتی کله به 
صوتندن فضله اوله‌رق معناجه بر زیده‌لك افضا 
ایدر لعن وارد اولدینی که نك هیثق اله رار نا 
حوق معناسی‌ده ندیل ابلور . الفباده هما حرفلرندن 
ولفق اعتبار لله الفاظك ترکینه داخل اولەرق » 
توقار نده دیدیکمز کی صونندن بشقه بر شبثه دلالت 
ادیی‌حالده اصول‌صرفه توفقاً کله تشکلاننه کیره‌رك 
یی رمعنا آفاده ادر . وحهتله حروف معانیدن عد 
اولنور . ایش.ته عرب اد سو ننك زيادة‌حروف زيادة 
معناب‌دلالت ایدر قولار ی وقاعده‌بی خلاصه ایدر . نت هکم » 
متلا صرف عر بده افعال باك النی فعل مادا صلبه سی 
اوزر ه زیاده ادیلان برحرف معنا اولوب کله ه تخد به 
وبعضا سلب وازاله معتالری افضا ال‌دیی ۰ كذلك 

اسے فاعل صیغه‌سته علاوه ایدیلان الف محموله ین 
بو کله به اصلنده اولان یک ر معنا اشراب اتدیی 
کي ( اب مرف MEN‏ 
که ار تشکیلات صرفیه‌سنده دغی | حرف و قبیل 
خدمتاری ا فا ادر 1 

| حرفنك بر عنصر صرق اولدرق » ترکه کله 
تا حدم مواضم استعمالی تیده بیان اوور : 

( ب ) قعل مادة اصله‌سنك آنه کتبر هرد 
اسم تشکیل ایدیلیر » کله‌یه اسمیت معناسی" ورر 
لسا عزده وتو ع الفه الف .اسمیت ده سلرز » مثال: 
وتمق‌دن وفا . وزمقدن وزا . 
باقق ( بایشدیرمق ) ياقه. صوقق‌دن زوقا ( صوقا) 

( ح ) فعل ماد اصلیه‌سنك اخرینه کت بلهرك 
فعلدن صفث تشکیل اوور . مال 
صابه . یامق‌دن بایا . 

( د ) مادة اصله‌نك آحرنه الاق ابدلل‌رك 
بر صيغة فعليهدن دیکر إرصيغة فعلبه تشکیل ايديلير . 
مثال : کلكدن کله ( اوغورلی قدملی کله ) اولق‌دن. 
اولا ( اوغورار اولا » عافیتلر اولا ) قو ر لق‌دن 
قورتولا ( وردیی الهه براق حتی وله جنکه دوب 
چكکه وطن قورتولا ) طو نشمق‌دن طوتشا ( احټالدر 
پادشاهم دکز طوتشا ) . 

(ه) فعل جوهری ابله کب صیفهلر تشسکیل 
امك اوزره دى فلك مادة اصلیه‌سی, اخر نه 
کرد . مال ا فا لیم ا 
دی . اولا دی . سله ایدی « 

(و) افعال معاونه ابله صیغ ر اك 
اوزره بنه برنجی فعلك ماده اصلیهسی آخریته ابراد 


قاعق‌دن قابه . 


: صاعق‌در 
صاعق‌دن 


ادیلر . مثال : كله سلمك : کله یلیر اندی . طوّرا 
سیر اندی . اولا بازمق: اولا بازدی.. 


(ز) عری ب رکه نك ار سنه و ته دل کلدرلد 
او کلهبی عم اافعل اش مر تا 
یازدی ) . قشنا ( شنایلورم) . 


منف دا ) ەنەر د 1 


ات 
لدم ۳ SEL‏ ( جلا خرکت استدی ) . قویا | خدمت ادر . مثال : باش باشا ( باش باشا و برمشلر 
( قویا باغلادم ) . رما ( ۱ کا رما پایدم) ۰ بعضا | قونوشیورلر ابدی) . یان‌یانه ( یان‌یانه‌اوطور ورلر). 


( بعضاً اوتورز ) . ۱ 
(=) الفاظ تقلیده‌دن ایک كله نك مایننه کلدرك 
اسم اک تشکیل اسر » مثال : 
جکاچك ( اوج هواده صت عکاچك تیغدن : آواز 
ورعد وصاعقه ره کنان اولور - رعرنده رهوم 
جالاك : رخنچر ومغفر وجكاحاك - نغ ) . 
فشافش ( برابتد یکوجه‌ی‌صیت فشافش دامان : 
ارشدی زروة تاهنده جن‌عن خلحال نت تدم ) . 
طاقاطاق ( صباخدن ری بوطاقاظاق هدر ؟ )۰ 
"(ط) انس وغتر محانس ایک کله ننه اراد 
ا یذ یدرد که ما لفعلار ۲۱1 تشکیانه خدمت ادر. 
اولا آیکی اسم AEE SO AA‏ 
) با : لبالب (لیاب‌طولو) دوشادوش 
(دوشا دوش .کز ورلر). 
ادی) . بره بر (بره‌ر کلدی). فردا فرد (فردا فرد 
کوروندیار ) ۰ فوجا فوج ( فوجا فوج کلدیار ) . 
خنجا حنج ( اوطه خنجا خج طوادی ) . پناپات 
( ااپات کو ور ۱ 
تزا تا ایک صفتك A ES Eo‏ :۶ 
دار ( دارادار تشندی ) ۰ دورا دور ( دورا 
دور سس ایشیدیلور ادی ) . 
اا جانسن ایی کله فازسبه ننه کلدرك صفت 
م‌کبه تشکیل ایدر. کو نا کو نکی 
وم د اعتبار اله ڪه علوم E U SRE ES‏ 
ادوب) ان خلدون ترجه‌سی. 
(ی) مجانس ومکرر ایک کله‌دن آیکنحیسنك 
ضوکنه کتبر لهرلد و صو ر لدده م الفعل شک نه 


سرایا ( هر مت ابادو بعش 


: (قوت استعدات 

۰ 1 مم‌الفعل بر صفتی ويا بر فعلی لوصف و قید 
ادن کله‌در ادب عردو ال طراف: دیز 


بدل عم ادب عټالیده مع الفعلك فروی‌در 3 
وغاز وغازا ( وغاز موغازا کلدیلر ) . ال اله (ال 
اله و بردیار ) .۰ وز وزه ( وز وزه باقه‌جنز ) . 
قاری قارنه ( قاری قارنه بناشدی ) . 

(ك) انس ده انس ام‌صیفهلر تا آخرلرینه 
کر هرگ ےه ےک مم الفعلار تشکیل ادیلیر. مثال: 
بانه باقله ( بانبیا ی ) . سوه سوه (سوه 
سوه اوقودم ) . دوا دویا ( دویا دوا بدم ) . 
انه چقه ( بانه چقه کلدم ) . که کده ( کډ کنده 
اوساندم ) . دوشه اك ( دوش د کتدم ) . 
طیقا باصه ( طیقا باصه طولدبردی ) . 

(ل) مفرد امم صفه‌سنكت اخرنه کر درد 
کذلك مم‌الفعل تشکیلنده استعال ابدیل . مثال : 
باقەقالدم . ا طوردم . شاشا قالدم 
طوکا قالدم . چبقا کلدی . 

(م) فارسی کله‌لرك آخرنه کترلهرك اسمدن 
صفت کل ادلا ها :رت رت ۳ 
EE ۱ 3‏ 

(ن ) فعللرك خر ننه کلدرلك تا کید معناسن افاده 
ادر : باقا شوک باقسه‌کا کی OS‏ قوشه 


تىد سله اريه » لعر ل ا دعش ۰ تعر نات علوم 


دعه‌عش که حرف زاند اولور ؛ هیچ بر 
معنا تضمن امرك قافبه ضرورننه مب عربی‌وفارسی 
که( اد آخریته کتیرلز. 

ےت E A‏ = الف خرف ا 
معتر اولدیفنه کوره» عباره آمجنده رکب وجلهلرده» 
کله لر بیننده نسنت‌واضافت بان ادن بر عنصر حو ندر 
عل حو |صطلاحنده حرف نوغندن اولورکه بو نتاه 
کلام ترکینك اجزاسندن عد اوتور بر کلهدر . 
موحودات وحادنات از حققه موجود اوادیفی 
کی ذهنده ولنان مات بننده نسب وی ی واردر 
ایشته معالی و ايك دیل فظیاری اولان کلبات. 


۰ به‌طوردم. 


es‏ اش ی 


ار دة موحود ومدرك اولان و نسرتلری افاده 
ادن کله لره علم آدب‌ده حرف ععبیر ایدیلیرکه | 
حرف عل حو اعتبار له بو صنف کاندن ریدر . 
نسبت آیی حد پیننده اواور . بو حدلر با برر 
كلەدر » یا ترکب‌در > باخود جلەدر . بعضاده 
حدلردن بری کله اولدیتی حالده دیکری زمان ومکان 
معنالری‌در یعنی نسبتكایکیی حدی » یالکز ذهنده 
مقصوددر. ایشته بونقطهً نظردن حوترکده | حرف حو 
ع‌یده باء » الى » على » فی» لام کی حرف جراره 
مقابل ومعادل اولور . 
| حرفنك بر عنصر تحوى اولق شال a‏ 
جلهبه صلق اعك اعتبارلهدر یعنی جلهده ر کەی 
فعله ربط ونسبت ابلهمك تادر وقاریده » صرف 
عیانی حشنده بیان وتعداد ابله‌دیکیز الفا رکلات م که 
تشکلانته داخل اوله‌رق کاه ملازمت و مساوات کاه 
ملابسه ومقا لله» کاه مداومت و استمر ار معنالر ی 
آفاده ایتدیی‌حالده عنصر محوی‌اولان (۱) جلهده‌فعل الله 
مفعوالری وان یمنی فعلك تا ثیر وتعلق ابتدی یکلهلر 
TEA‏ 
ومعنای‌نست اول یااستعلادر: بره‌اوطوردمء طامه 
جقدم EK‏ یندم > آباغه قالقدم کی که بر آوزرنه 
اوطوردم ٤‏ طام اوزرنهچقدم» ت اوزر نه بیندم» 
آباق اوزرشغه قالقدم د عك‌در . و مثا للرد ەک | 
حوعر‌یده علل‌حرفنه معادل اولور . 
ناء ا ظرفت‌در: اوه کردم . واوره یتدم . 
خانه ابندم . کی‌که اوك امجن ه کردم . واورك امجنه 
بيندم» خالك امجنه ادم د عك‌در : بومثاللرده‌ک ۱ حو 
عی‌بدهنی حرفنه معالدر . 
لاء باانهادر: بغداد کید ورم. پارسه کیدهجکم 
کی‌که‌بنداده‌قد رکید بورم» پارسه قد رکید ورمد عك‌در 
یم ی‌کتمك فعلنكت. نها ی بغداد وبارس اولش اولور. 
ی | و رید ال حرفته معادل‌در . 
به س آخرایده صوانتدن ری ونان کله‌لره 
بنه اومعنالره اولەرق تحسین صوت اجون النه دل 
له ) کنیل ۰ رنه پیشدم کی اقافتا الیل 
اولان کلهلرده ته او سبه میتی قاف غینه تبدیل 
ایدیلیر: سوقاغه چیقدم» بتاغه‌یاندمءطباغه قوید مکی » 
رابعاء باستافت هار ج کر رە قدی؛ آوه کتدی: 
تحصیاهکیتدی کی‌که کورش اك امون چیقدی. آو. 
اجون؛ حصل امجون کتدی دعكدد. ومتاللرده‌ک 
| محو عر‌نده لام حرف جرنه معادل‌در ۽ 
خامساًء یاالصاق‌در : اللهه‌صیفندم . سغمبره‌ایتاندم 
اک که ومتاللرده‌ی | عرسده باء حرفنه معادل‌دز . 
ایشته شوه‌ثاللزده کورولورکه لا عزدهبرعتصر 
حوی اولان الف حرف فعل الله فعلك تعلق ادیک 
کله بننده معین رنسبق آفاده ادن رجزء کلام‌در ۾ 
خدمت. ووظفهی اك زیاده جلهده‌در . و حرف 
اولایبه جله تشکیل امین » معتاسی مام اولز . 
مثلا طاغه چیندم جله‌سنده فل اله مفعوی بننده‌ی 
الى نتص ايده جك اولهق جله ( طا جیقدم) کي 
قیریق برصورنده قالش اولور و وندن معا استفهای 
کون رز . جونکه لامك رجز منقوددر . 
بمضا اولورکه جاهبی اعام ایدن صغةٌ فملحذوف 
ولور » وکلام ترکیب حالنده کورونور . توتقدیدده 
الف حرف نسبق فعل ابله متعلتق اولان کهلر بننده 
بر رابطه افاده ایده‌عی SES‏ مذ کور کله( 
ا و 
صاغه صولا ء اوکه ازقه‌ه ؛ اوزاقدن اوزاغه 
کی . ۳ 
۱ استانوله عن عت » بارسه کرت ۰ اطناه 
مراحعت » شرقه توجه ۰ کونشه معروض- ک2ا 
رکوب > ارضه سقوط » سما به رو ج* صو بهکرمه » 
تحصیله شتاب » اللمه اعان کی ترکپارده دی قعل 
اله ملق اولان که یننده الف حرق نام جلبوز" 
اولدیغی کی استعلا » ظرفیت» انها» سنیت»: الماق 
معنار ی افاده اندر , 


NS 


ر با تلظ . + الف حرفنك. اضول العبا هدن 
ی دلا لت اتدیی صوتك «اخراجنه تصوت ي 
E‏ رجزء اول‌رق اظهارینه تلفظ تعبیر ابدیلر 
بوراده الف حر فنك کله‌ده e‏ حت سکن 
جیب" لفباستله‌فارسی ولاتینالقبالرنده!ولد یتیک اض ف 
که‌ده‌ایی وجه الله تلفظ اؤلنور: مدوده » مقصوره 
لساعزه داخل‌اولان کلات عر سه وفارسیه E‏ 
اولسا تاردن کله‌لر انل برابر العش الف اصار نده‌ی 
کی عدود اولرق تلفظ ادلکده ایسهده. اصل 
ترک اولان کات جاهسنده (۲) صورتنده اولان 
الف مقصور اولهرق تأده اولنور . 
الکن ایی استتتانی واردر : ری که ,صونه‌لر 
وتال اه بومقامده استعمال اوتان کات‌ورا کده 
کر نظم وشعرده عدود. تلفظ ایدیلیر . 
ولا لا تیار اباب فاهو . EE ENE‏ 
باش اوستنه کی که‌لرده | لف‌مد. ادیلر ( که صوته: 
منادی ماده‌ر ته مراجعت ) . 
ابا : نظم. وشعرده کذلك الفك.ضوی عدید 


ابدیلر . (وعه معلم) وبایده شو له بیان ادیور 


«حروف املا کلات‌ترکه‌ده فتحه به ۰ صده نه و 


علامت اول‌رف باژ بلان (ر اه و ی ) حرفار بدر 
و نارلسآعزده مستعمل کلات اجنده‌ده دخی‌قو للاسلیر. 
و ونلردن CEY‏ حرفلری حروف مد و 


| لر ۰ دو حالده | نلره ( حروف مب تحخلقه ( دییتلیرم: ۱ 2 عدود ارات 


حروف مد. عر لی فارسی کلانده فتحه یی » طیه ی ۰ 
کسره‌ی مد ادن ( اوی) حرفاریدر . بعضاً 
حروقامد. حرروّف املادن اولان (۱ و.ی) حکنده 
قالر وحالده ۲ تاره حروف مچ ز وله د لمیر 

حروف املا نك اساسا حد مد ج سا E‏ 
حرکهسن کوسترمکد در ».مد ایک دکلدر , حروف 
دك ا ا کک سي کوستر 
مکزر رار مک ا مكدر 


کر ا املد 2 حکنی اال ( حرف 

AY‏ )الک 


قا لمرسه ( حر ف محر زول 


یں »ز ,بحررف ماد حرف املا حکمنده 
) اولور - 

استخلاف حرق املا حرق مد رنه قو عقدر. 
وله املك خیال و یاعه 
مه (بان) دی( ۳ 
( جوعة مع ده سان وقدر ادلدیکنه ؟ کوره 

حروف ابلاین : عد او نان الف متصوره الهحروف 

مددن صاسلان الّف.عدوده ننه او باه ماهیه" 7 

فرق اولادیتی کی برنی حرف املا دیکرتی رس 

آزه‌لرنده ماهبت 


مد عد | له ک‌ده او قدر معتا وی‌در ۲ 


فرق دکل درحه درف واردز . ایکیی‌ده رشی‌در + 
صوت قیصه کیاد عی ات مقصتو ر اولور ت 


اوز,لدء 


داز 
توحالده ألفعدود او لوز. حرف املاوحرف 
ننه کانیخه کا 4 تلفظنده لوف 


ا سانه جك قطه الب سا کته تک 


مد تقر تع قه‌ده هیچ اختیاج 

وق‌در رن ۰ 
که‌امجنده ردده ف مد ور o3‏ تحرف املا اولدیفتی 
رل حرفك که‌ده 


تعبین و ربق ات 


ی دکل.» و 
مدودومقضور تلفظ ده جک مو اضی تقد رابلامکدر. 
عر که[ ر اجون و اده ضنوابط محصوصه سان 
AEE‏ <- 
ی کلەلردة الف سنا کته هرزمان علود. لفط 
باکت 


. صرف عیبی تلفغ حشنه ممراجعت ]۰ 
فار 
اندیلیر E SEA, ai a‏ 
وکر حق ا عی‌بی قارسیدن ۲ لدعم 3(6 
سا کنهل ساه تلفظ عو امد مقطوار 
اول‌رق ترجه 2 EE‏ 

تری کا اهر ده یا لک ز آیک حالده الف 
سا کته تک عدود تلفظ اولندیغی مثالاری ابله بان 
واراد السك‌در . ( جوعة معلم ) دن استعاره 


ابلهدیکمن فقر اتك بورابه شل ده ا ب 


ور أده ال عد 


دتم ٍ- 
وله امکانن خال بارر با عه 


عصم e‏ ) ان ۱ الف ا 
دود اظ ابدیلیور 5 ۱ 

تس 6 نت 


شو اهد آنبه دخی و بایده بزه, مثال. اوهل : 


بر دوش کییدر حق وکه معنیده. و عا 
کے کوزیوموب اجتجه زمانی کنر ابر 


ایک ول اوه ست اة مارستارن 
اك کونچك خی برتقالین ارغان 


اول طا ننه E‏ خر قه به باش 
E E I BEE‏ 


ر اة جلی زاده سوادر ش 


روس اهله اندر هرت ملاك داق 


وقاری ه نقل | بلهدیکمز بتارده اجنحه» رن 
باش ۰ قاره کله لرنده‌ضرورت شعره مین الف‌سا کنه‌لر 
مدود تلفظ ادلور . 

دسم خط ترکده الف سا رکنەدن صو 
شکلده الف‌مفتوحه .یمن ([) کلیر. وحرفك كلەدەک 
تلفظی ایی‌صور تلددر: ۳ قیای» با احی» امه کاه‌سنده‌ی 
(1 ) قبایی و أو که‌سنده‌ی( ).اجیق تلفظادیلر, 
: اولا کله‌ده «نفرد رها 
بت ش تا بویت 
اه که لهل نك ا دالرنده ولترلرده اولان 
آ رت وی , کی... 

انس کله‌ده باشته. بر هیا حکمنده او انوب ۰ 
دیکر بر ویا ایک حرف الله مزدوج اولارق ونان 
ای طفظ آو لیا lC‏ کلان کهلرندهق 
1 حرفلری کی ۰ 

O‏ به‌ده وحر فك ایک شکلندن‌ماعد اسی مستعول 
دکل‌در. راسے خط عربیده الف مکسوره (۱) الف 


بویایده اعد تلف شوادن 


ِ 1 
مضمو 4۰ ) ۱ ( مقاشنده الا څز ده 1 3 او حرف 
۰ ره سا که ۰ حراق اسه 


کلات ت رکبه‌ده هیچ وق‌در . ناء علثه وراده او 

حوفلرك تلفظندنت. اكه حل كورمدك. لساافزنده 
استصال انتیایکمر عزین که وم مهلك و حه املانی دة 
1 - صرف عر قسمتاه: اوا محثنده سان اوافقش‌در . 
وراده اترشه. قاعده سانته ته حلجت وق‌در . 
لسا عزده‌ی عرنی كلهلرك املاسنده. عرب لسانيك 
قواعد ی بوزمغه دا و 

املا مت رسیم خط الله املای رنه 
قارشدیرمامیی‌در ۰ تصوت الله تلفظ بررندن آری 
شیر اولدینی کی ۳ خط اله املاده یگدیکرندن 
فرقی‌در . ( رسے < خط ۰ املا تحتر نه صراجعت ). . 

الف سا كنەنك الفباجه رسبی معلوم‌درکه ۱ 
شکلی‌در. حروف منفصل‌دن برحرف بولندینی اجون 
تورك دسم ندن‌ص وکر | کلان. حرفه اتصال 
ای تالف E EEL‏ 
کاه هاء رسمه صورتنده بازیلی » تلفظی اساعزده 
جاری, اولان قانون اهنك تعین ادر. . 
با الف سا کنه‌یی که نك رده و رەسنده 
هم ۰ ه » صورتلرنده یازماهء‌یی‌در؟ وجه .تعن ابده‌جك 
ر قاعده ولقده‌در : 

اولا کله ك ر هادن عبارت ایسه اتداسنده 
اولسون » اورته‌سنده اولسون ۰ صوگنده _ اولسون 
الف سا کته دما (۱): شکلنده نازیر : ام » قاچ 
+ با کی . 

ایا کله بر قاچ مجادن ترکب. اندیور ایسنه. ناه 
ِ تفر یق امل در:: بری هنالرده‌ی( ۱ )صانتاری 
عرلا ا 

برنجی حالده کله‌نك, ايلك هداسندنه الف.سا کنه 
انك ره‌سنده ولتور اسه ولنسون داغا )1( 
شکنده یازلق » آیکنجی جاده تکرر ایدن عین 
ر ا شهاك صوکتته ایور اس اف ماد 
صورننده رسم اولعق مواقق اولور. مثال: اره ء 
داره » ماشه» پراصه * واری امه ارفه ‏ هه 
دامله کی . | کر کله. آیکیدن زياده هبانی حاوی‌ایسه 

ل - و 


خطنده» 


شو حالده 


»یکی اه کر “اکن الف سا که رن هاده 
٣‏ وی کی یال وای اند نکر اید نالف 
E Se EES.‏ ات ائ شو رة رلم 
ةرك فظن قانون"آهنکه "زاقالندر . إراة . 
الا .اورک 

آیکنجی الاد و اا ک2 اوا که 
متعاقب ه‌الرده تکرر اهرك دیکر صوائت الله 
ادل آیده جكٍ اور ابه هانک هاده ولتورازسه 
وماك و اوازر يسه" " اولسون, هنك قانوننه 
ده E‏ ااا ل را 
۱ ا 0 


قار اج 2 اراقه ۰ 


۰ دوما. قازولا کي . | 
الت مقو ح5 ية E‏ اتذارنده وا 

"دی دا عنم بازلل‌در ۳ 

ا اوزره ون ( ه) شکلنده یازمق خطادر . 


9 - اى عا ماده‌سته عر اجعت) که وها 
9 أ .مل اوزره گوعی ) دلالت ادر . 
قدرده ها الف | 5 


فاعل ا ۱ 


آورته‌سنده اتان اجاب ‏ 
. بالکز اسم 
ده ازا و اهک توا آوتز ي a‏ 
لا + کوزان ,کي .. , 


_ اتك > ها او له ¢ لپا مزد 


و املا ایدیلیر 


باهنکنیدن. استها a ae‏ انته | 


سوقت E E‏ اياس اولان رده ا ۱ تاقساع طر شیاه 7" حرف عاند اولیغی ا مْ تس 


اشا رتلا كل ایدیلیر + هه دره .دو ك . 


یافیله یا سیو رک ٠.‏ اوو مک کی( 
ا ی ۲17 
1 اتال "دی ری E‏ 


رش اوّلدری" 


دز یسب 
ˆ ([1] عهدی ردلالی اراق اغلات (علامت 
E‏ بدشی سيلنة لت ان در 3 سینگ" ضی | 


و لك ا س تعیر اید رز ا( موده 
بو ۱ برار تام E‏ ترچ ر زه ا 


عادت : 


۳ | رو ارقله رغاد د 
1 ها زیتییه صورتنده | مق ِ 


تیاده ۰( i‏ ۳ وحه | 


:اتتطاع طر تله [۲] اول که‌سته دلالت ایدر. : 
رم طر شله ايه اولا علمای منحمین نزدنده 
ثور برحنكت رعزی‌در 
شهادت اندر - 
« از جل سر" » الت-زئور ت ار 
کذاك عار نجوم‌ده شرطین منزلنه اشارت‌در . 
انا منطقده د شکل اوله اشارت‌در 
الا متوف‌ده :. انسان کامله اشارت‌در . 
رایماً حساب جلره » زملرده : واحده دلالت 
ادر . ۱ 


۰ ناص که ر فار سی‌ده 


حسات جل کببرده ۳ 2 

۱ اعددته ( E‏ حرفلرك حساب 
کر اور ر کک ا ٠‏ 

حاب جل صغرده : 2 

E a عددینه ( واحد کلمهستدهک‎ ٩ 


هام موسبق‌ده : لا پرده‌سته علامت‌در . 
متا تا عل اسرار حروف‌ده : 
عناصر اربعه‌دن تاره دلالت ایدر + علوم 
| غربه‌دن صاییلان بوعارده معتبر اولان دیکر حروف 


حروف و وطات حى برعباره له سما ا 


اولدیتی کی رسن طر قباه برشیته» برمعنا به دلالتابدن 
۰ "وراده‌ی 
,ییات تعبیری او نوغ علامانه متعلق رهبحت علق 
فعناسته اولرق کر ولش یک پراصطلاح‌در :. 

[۷۲)افتطاع عر مجەدہ بر کلمهنك بعض حروشی 
انات ادرك اتيس حذف | بلهمك‌دن عبارت‌در ۲ 


لود رک انواع حذفدن‌در. ۰ مثلا( ب )بعض 


| اة سنتك» ( ق ) قرعه لفظنك ) ٠‏ (م) محرم ابتك 


|( شا ) شاهد كلمەسنك » ( مص ) مَصنف لفظنك 
( مط ) مطلوب تعبيربتك ( س ) سۋال کهس نك 
اقتطاعيدر . نوتير فرانستزجه‌ده 9 
را ماما معادی‌دز 7 Eons‏ 


TET TET, WY E E IY OY 

و۳ مس 


یه + علمای؛مشارقه_ کوره : 
س » د > - وعلمای ماربه کوره 
ظه قء ن حرفلری‌دد . 


ا 


۳ . 5 
Eg ERNE 


م » ف» 


3 سایما غلل جپرده : 

9 معلومه به بدل اس مات ات 
ا آسته‌ده ۰ شکلی بر رقنك اد 
اون رک لو نه الساسه محل براقامق اجون افادات 
جبربه‌ده تو لالز . هندسەده برقطه‌ی و 


۱ اجون ساثر ا ې لوده مستعمل‌در الفك 
Ka‏ 
پازلدینی . حالده واحده الاس مذوری رفع 
ادل سل چکندن اووقت جر آفاده‌لرنده » .دستور 
لرندده استعمان اید له سلیر 


ب اس .1 الف با اوقونور] . حروف‌هیانك 
ری متعا 5 - ق اولەرق صره اله بازلش خدولی : 


نت یکری سکز حرفدر ر 


خوت هن واطول قرااتی تلم اچون تالف 
اولان کاب : امیاره ( صوباره ( تالا و 
ب اولەرق 
صره ابله باز لشن هیثت بمو عه سنه ا و اجون 


. سب حروف هیا یل رر ری متعا 5 


) صورتله نی باشل اولرق . 


هی لسایدہ ااذ اولان دا وحروف EL‏ 


باشیندن عتپارا 2 قاچ حرف 


کر جزئی اله نسمه اك طریق‌در . 


پالکز وتسمیه. بعض ااستهده ء اوحرفارك سارى | 
اولعقله اچرا | 


١ OS‏ صو دت سید وده 
EME E‏ 


وبعض السته‌ده دچ . ۳ د 


آولنورد: 


ام ایدپلیر قرائت ده | آیکیسی ده ردر 3 بالکز 
کتا ده ی ار 1 
, ی الواقم قبطیلزاد امجاد وان املهدکلری ‏ 


ا آعوم ایدی ( | 


وک اب مکدن | 


۰ خط ماده‌سننه 
مراجعت). فتیکه لار وحرفه ۲ لف ای ورد کلری | 


| ای عرش 

کی آیکنبی صایدفلری حرفهده هت دیعتلر .ایدی . 
ضوکرا کلی جزئی ابله تسیه قیشدن اولارق 
حروف انك بر نظام وضیی . آوزرنه: تریب 
اولان هیات رغ اب ایک «حوفت ای 
عوان اکان دیا هی هه ی ار 
باشذن الک ایک حرق اعتبار ادرك کل 


خروف مالك هیتات ستيه سنه الفبا ( عر بار ).+ 


لفاو تتا ( واتار) ۰ ۲ لضابه‌توم E‏ 
دینلدیی کی بعضسی ده ادن صره ابله . 
وبا درت حرف دق یب ث ۰ د 


)0 6 رازن امتی وړرمشاردر 


ايشته شوصورلله بزده دغی | ۰ ب ب حرف بنات 
مسالری لسا مزی بازمق.اجون استصال.الهدیکیز 
حر وف مالك ا سنه غنوان ذاوش در 
حت حروف هجانك ‏ هات مرنه‌سنه ايلك سرفلرك 
ناملری الله اس ورمك طریق حدیث نوی .ا بلهده 
اوذر غناری دضی‌اله عنه فخرالاسا 
صلى الله عليه افتدم حضرتلرندن آدم علیه‌السلامه 
مات کتاب تال اولای د وال اعشار . 

جوابارنده: کتاب‌معجم ات تب را 
ماد اصول اساء اولان حروف ها کتای‌در . : 

۳ بت تسمه اتدیکمز حدولده حر وف انك 
تر ی مختاف لسانارك انار ین کوده تالغ ادر 
حروف عر بنك ایک وع نظمی واردر' 
نظم اجدی » نظم الفبائى , نطم امجدی یاخود. نم 
سربای حروف انك موجدی ظن اولان قدم 
فنیکیا لبارك نظم الفبانبار نك عدر . بالکز 
فیکه الفباسنده موجود اولابان ثهخذءض‌ظهغ 


موّبددر . 


حرفلری سنه ورین اوزره نها ته علاوه اولاش‌دد . 
ابلەدیکم ‏ نظم کک 
اوادیتی اوزره شودد : 

| ب ج دھوزحط یا م ق اة 


۰ دیدیکم" کې 


ص٬‏ ق ر ش.ت ٿث خر ذ ض.ظ بغ 


و 


دو نظم‌ده (ت) حرفته قدر اولان حروفك‌اصللری 
فان عرا تون صیو کرد رزاولاقان س رف صو رید : 

حروف عر هنك نطم الفبایسنه کلنجه بونك 
ری نظم آمجدی به وافق اعورایه‌ده ننه اونظمدن 
لشن در. E:‏ ماافق دکل ‌ برقاعده به فقا 
۲ لمش‌در. وقاعده به ۳ حرفلری برنظدن‌دیکر نه 
شل ائلممك اجون اولا رسم خطده موافقت ۰ 
تالا لفظده SE‏ الا ارات مخرج . اساساربنه 
قات اولنو ر . 


وقاعده دك صو رت تطسبقنه دقت ایده حك اولود 3 


ايسەك شوه کوزورز: 

الف تون حروف همالك اصل‌دد 
نطم‌ده حق, موقم صنددی اشغال ادر . 

اننا نظم اجدی‌ده الف‌دن صوکرا کان ( باء ) 
حر‌فنك شک عت اولان (ناء ۶ء) حرفلر ننك» نقطه‌تك 
امجادندن اول > نظم الفبای به ار مجه درحنه بالط 
ازوم کودولهمش‌در . چونکه شکل بر . 

ا نه دسم خطجه ( جع ) حرفنك عینی اولان 
(حاء» خاغ) حرفاری‌ده ساآن‌آتدیکن سببه میتی نظم 
الفا ىده جلهسی دسم واحده حصر ادش‌دد . 

رابا بنه عین سببه میتی (ذال) حرف ( دال ) 
شکلی اله ادا اولعش‌در 2 

( ذال ) الله ( زا) ه کلنحه وتارك ننده 
قات ج واددر ‌ و حهتاه ) زا ( حرق ذال 
حر فنك يانه کتیرلش‌دد : 

خامساً (را ) حرف نقطه‌دن قطم نظا ادس زانك 
عدر . ولك امجون نظم الا ی‌ده تکر ار بته ازوم 
کودولهمش‌در 

ساها ردا 6 لن صو کید ( .ضبق ) ی 
کتیزمشار: »سبی قاعده موجنحه مقارنت خر ج‌در 


ایک 


۳7 دسمده رر اولدینی اجون ( شین ) :حرف 
نظم الفا نی ه قو عامشار . 
اما ( صاد) اجرف قالین بر ( سین ) دد » 


ضح اتدیکمن قاعد مو جنجه نظم الشنای‌ده (صاد) 2 
موقین شن 5202ا 5 
تاسعاً حرف (ضاد) اراد الله برشکنده 
اولانسته؛ ام عن ر ت کر ار 2 
قللامش‌دد . 
فا مرت( ای رشان و ۵ :۲ 
حرفنك شکلی کتبرلس . سبی قاعددهده سان 
ابل‌دیکمز جاورتدر . اوت نظم اجدیده (ظاء) 
حرف (ضاد)ك ۲ ت‌ظرفنده‌در. مع‌مافبه (ضاد) ال 
طاط اد4 تلنظیهد» مقارنت ۱ وارحژ طا ری 
ظاء حرفكت دسا" عى اولدینی ایجون لظم 
الفبانی‌ده بالکن برشکل ابلة کتنا ادلش‌در . 
احدی عشر (ظاء) حرفندن صو کره بنه قاعده خن 
موجینجه ازوم جاور ته مبنی ( غین ) حرفنك شکلی 
کش‌در . (عين ) دة اا بالطیع 
و شکلده کو رونور 0 
اتی عشر ( عین ) دن صوکره نظم اجدی 
صره سیاه (فاء) و (قاف) - صاد ازه و 
دی - و قاف صو نك خفینی اولدیتی حهتاه قاعده‌نك 
آیکنجی‌شق موجنجه «( کاف) حرفلری نظم الفبانیده 
صره‌سنله بو طو عش‌در . 
الت عشر (کاف) دن صوکره جاورت(کلن) 
علاقه‌سنه میتی ( لام ) » (هم) » ( نون ) حرفلری 
صرءلاعش‌دد . 
دابع عفر قاعده نه توفقاً حروف عله نظم 
اجدیدن نظم معروف !لفیا ه» وقارندن بریایضاح 
ایدلدیی وجاه» قل و تریب اولندقدن صوکره؛ تظم 
اجدیده صره ایله ( هاء واو » یاء ) حرفاری‌قالرکه 
و نلرده طبییی ته اوصره اله الفبای عرینك ماه 
درج اولغش‌در ۰ 
ادى :2وك معر اوه اطا الفیتای عری بك 
نظم اجدیدن مقتبس اولان ايلك صو دی شو ونجله 
تریب ایده یز : 


E‏ اس 


| ب اج د ر س ص ط ع اف ك لام.ن 
و ھی. 
بهد زمان؛ حر وف عر سه نه اماه وضع ايد بل راک 
حروف معجمه فریق ایدلك اقتضا ايدتجه مذ كور 
عونت محافظه ادلددك قطهی حرفار . قطه‌سز 
شارك رنه ويا پانارینه وضم ایدلش ووصورله 
قرات قطهٌ نظرندن غایت لازم‌اولان تعدیلات اجرا 
. شو وجه ابله الفبای عر اتیده‌ی 
شعلی لع ,شکل حاضری | کتساب الامش در : 
| ب ت ٿث 2 خ ود راز س ش ص 
ض ط ظ ع غ ف قك ل م ن :هبو ی . 
لفت کتابارنده متحذ ومعتبر اولان ترتییده واوك 
ها به قدم اید لسته نظرا وریب اله زم ولدیغمز 
تر یب الفبای وننده بو ایک حر فه نظراً بروطع فرق‌مو جود 
ایسه‌ده قابل ایضا حدر » مثلا قاوس و حا تر یبا رنده 
فصل اعتبار نه ,هاء ررواودین مقندم , کتبرلش‌در . 
جونکه آخر کلهده ولمق اعتبار له ریب لغانده 
واو ,یادن ار لەم وتریب ۲ کلاشتیلان الفبانهده 


قش دد 


اورادن‌انتقال اش . 

ابرانیلر دنن اسلام اما میرف اولاقدن بر مدت 
صوکرا الفبای عییییی قبول 
کندبارنه خصو ص اولان درت حرف( پ.وز2۰ ) 
ا چون نهر ج اعتبارله الفبای عیب‌ده اك موافق 
اولان شکیاری اعاب و قطه الله بو شکاردن 
SE IS‏ 
طرفنه بدرج آبله‌شاردر .. تزکبر .دی اسلامه داخل 
اوادقدن صوکره برزما نکندی الفالری ونسطودی 
حرفارنی محافظه انار ایسهده بالاخره او نارده 
ایرابارك وسیم ایتدیی البای عریییی قبول 


اتد کلری اوقت 


اه‌مان + لسانلریته ‏ خصوص اولان صاغی کا 
الفای .مذ کوره : ادخال 


کاف فاد سیف متعاقب 
اعبلر دد 1 

شمدی بوقار بده عرض امتدیکم 0 ی لامرك جروفت 
هیا مهسیی ال ال مك اجون با «ض حروفك 


بونارك نظم 


اولهجق؟ قاعده‌ص موجینحه و 


الفبابه علاوه‌سنه زوم کوروودز ۰ 

الفبا ده برلری تره‌سی 

حر ذلرك-وقعاری حر وف مو حوده‌اجنده ها نی شکلدن 

ی ایسهان ارت اب ایی وا لت راف ادلی 
اقتضا ایدر ۰ 

شوحالده حر وف عماسه دخی حزرواف اعربه قا سا 

شکل حاضر ننه کو ره نظا م1 اوزره تب و لنه جغندن 

۱ ن ت ت ت 

€ 

س 


2 


5 
Cl. GF ۰ 


6 
LL 
ی‎ 
( 

کک 


الفبا حروفزی:». لسامزده‌ی اصوات مقطعه‌دن 
هی بر بنه بر شکل خصیص امك اوزره | کل البل‌مك 
اسر راه اک و آقدبرده تریب خرروف اص نده مان 
| ستدیکمز اصول مو ضوعه ه مار مد اضافت اله 
با رحرف اوزرینه اشارت وطم ایدرك ویاخود. 
واو وبا حرفارندن برلله زوم ایله‌رك فریق امس 
اولد خیم( | الق ماکه‌سته ا اجیت) وای تاه 
صوتآ وک لکلا رک حرف افلان ( )دن صورکره 
ووکا درج قرانتلری اعتباریله رتيب المك اشجناب 
ادیک 1 (واو)دن آلان صانتلری دخی کذلث 
و تریب اوزرنه مذ کور حرفدن صد وکره ابازمق 
و(یا)دن 1 لنان‌حرف‌صائت امجون‌ده عین ری تکر از 
انك اقتضا اندمحك . 

لساعزك اب جدولی اشکال جرقه اغتبازی اله 
او درجه مکمل اول‌رق هنوز ثبت"وترتیب ایدله‌می 
اواسه‌ده ( یی عط العارف) ده او له" پرجدول موجود 
ومقبول فرض ادركلفایی" اک کوره انظم الاك وو 


وکا نظرا النباده مو جود اشکااك صره‌ستی" اساس 


عاد اله سكل واحد تختنه ادخال او انان اصتوانی : 


اسول تظوته کورم توتوت اك بر باه‌درج ابتدك 
مقلا کل اعتباربله باب‌الالف | حرف الله برایرصوت 
تاره ۲» أ | > اي اف > اق > اۋ» او صا - 
صانتلر ی احتوا أيدةجكدر . کذاك واو شکلندن 
الان ف » ق ۰ ۰3 ق صوتلری ترئیبکانده‌م ذکور 
شکلی تعقیب انلیه جك‌در. و شنک صائت حقنده 
ته u,‏ َ 

القبامرك حال حاضربنه کوره حر وف هان ك الفباده 
اشکالعاند اولان رسے خطی ابله کلانده اصواته دلالت 
آیدن‌رسم خطی پیننده برفرق کو ز عکهده بو رز. آلفبای 
عمّانی اصو ل صو هه مبتنی رالفبا او لسه ادى اوحالده 
التبا رسے خطی الل هکله رسم خطی یننده هیچ تخالف 
( اتصال وانفصالدن قطع نظر ) موجود اولز ایدی. 

رحرف منفرد اولرق الفباده تاصل بازیار ایسه 
جتمع اولەرق کله‌ده‌ده اوه بازلش اولور دی . 
حالبوکه» .الفبالریاصول صونه به مبتنی اولایان لسا نارك 
خلنه ورقفاد U‏ مثلا عرب 


دم وله‌مبور ۰ 


الفباسنده و والفبادن ما خوذومشتق اولان عا نی الفباسنده : 


اولدیغی کی 


صوت اعتباری اله دی‌صانته‌دلالق‌واردر . اأقباصزده' 


| حرفك کل اعتباری الله ك برقیمتی 


دی صائت اجون بالکز برشکل موحود ومعتردر. 


حالبوکهکله‌ارك رسم خطنده یالکز وشکل نله | كتنا ۱ 


انك اشکال قر ای موجب اولدیغندن و اشکاله 

قالامق اجون کله‌رك دسم خطنده مذ کور شکلی 
دلالت ابده‌جی‌صوتك نوعته کورة‌یابمض اشارات‌ابله 
مز اتک باخود واوویاء کی بعض حرفلرك شکالری 
اله زوج اجک بور اولورز . .ایشته عم نی املا 


مد کون مش كاك من مهم حهق ده الفا رس 


خی نله کله دسم خعلی رز رسه وافق ایده‌عه‌مکدن 
نشات ایور . وافق آنده سلمك امون برنجيو اساسني 
ناه الائ ار ل ضوشهنه کوره لت و 
المكدر . فقط و مستله بك کوج 5 و 
تصلیا ه جغز ؟ | لفتاده EE ES‏ فقط کند نه 
حصو ص ومعان رفت صو بای بولنیان آ شکلنی بو _ 
حرفك کات هوه مو جود ومستیل ونه ٠٤‏ 
والنبای دعن ا النای ن ینده موجود و 
دی وادبی وتارحی روابط شدیدهبه مبی بوآیی‌النا 
آزه‌سنده قمع علاقه ابلك قابل اولدیخته بناء بوحری 

اولدیت یکی اشاملك صدر ندهمحافظه الله رار | لی‌متعاقب 

( آ» » ای اق اژء اق» ای) صَانتلری‌وکذا واو 

شکلندن‌ص وکره (فء»3:ق) صانتلری ویاءدن‌ص وکره 

(ب) صا ی‌مستقل اشکال حرفیه صفتتله عمانلی القباسته 

درج المك اولامیه‌جی؛ اولسه القبامن ده اوادینی 
کی ریت اید لك لاز مک کله زسم خطی الهالقا ر 

خطی ریریته وافق آیده‌بلسین . 


ا 


CT RE EE E ات۳‎ 

E هاش‎ 

وس شاص ض اطع اف 

ق اد لد ل مرن ره با و۳ 

ۋ ۆ ى ى : 
۱ 

"قرق درت حرفل ر ۳ 


ماضیی‌ایله» اد اتن ابله بردن بره او عرتهرابله‌ی 
قطم | لماك هیچ ج اوله سلیری ؟ 1 
تیاده 2 الزده موخود ولان چ 
ابله النبای ضنوی‌ی لسانک اشاح کوره تا لش 
امك طرق‌در. ايشته (بی‌حنطالعارف)ده توطر یی" 
اختباز اتدك ۰ الفبا رسم خطتدة اشکال موجودهی" 
محافظه اتدك » که رسم خطنده اصل الفباه ملحق" 
اولق اوزره اشارات‌وضعی صورنله > زو محروف ۱ 
طربقله عضن وق مه قول ادد واض ول ۲ 
بزم امجادقن دكلدر . ذاتاً قدم الفب‌الرده اب 
حدوللری اوستنده کله رسم ا مستعمل اون 


اوزږه بت اولنان؛ ضه ‏ بح » کسزه وساتره کی 
حروف اشارالی الفبا حرفلر نك ۲ لنبهء اوستنه‌وطغ 
اعبەر ك واشارات مخ تلفه ( ى که نات‌ماده‌سنه دا خا ل‌حروف 
املائّه صفتنده رسم امك طرشته دها زیاده وسعت 
وبرمش اولدق. » اشلاعش : ری 5.1 له حالشدق, . 

هم القبا اولدیتی کی قال ٤‏ هم کله رسم خطنیه 


استال ایدبله ککده اولان حروف اشااوت یه , 


کاملا حروف املائه جدول الاقایدلات ال‌ماضیدن ٠‏ 


او قدر ار شو حالده دعر اد | ب حدولی 
متیر نون 

یت ات ده یاس 

| اسر‎ E 

و ظط ع 

اسف E‏ دنل 
م. ن ‏ ه و ی 


منرد صانتلر : ۲ أ | ۉ ق ژ و ؛ 
ا اواو اف او باه 

ایشته وحال الهالشامزد ریب شکلاسی وزولور کف 
بالکز هی شکلدن اخذ اولان حروف متمجه. تر یب 
ه او شکلی عقب امك 


صوآباربته کوده دنم خطد 
اوزره اب حدو انه علاوه اولور د مك‌در ۰ 
حروف ها جدولنی تریب صولیه کوره تشکیل 


اك‌یعنی الفبانك ترنیب شکلیستی تریب صولی نظامنده: 


اک هلمح 2 


انخاذ, الك علبی بر طریق اولور . 
لاك انبا ترسنده بو طر ته E‏ ایدلامش‌در ۰ 
a‏ حروف شالك ۵ 


نی اصوات 


تعقیب اولتش‌در . 


ترنپننده حارج حروفك سپا قن نظر ملاحظه »لور . 

بت ی | 
وقي عد ابدنله‌چك بر طریق اله ترتيي آیکنبیعصر . 
هر نك نصف اخينده تالف اولان و امام خلاه , 
0 واستاد ام لان کات ان ام لفت کت بنده | 
: مت اتب > روف ات / 


جوفلته مبدنندن یعنی( اقصیای خلفدن؛ , مما په ءا - 
دوداقاره وا نجه خر ج صره‌سته کوره. اقصای: £ 
اقب اولان تقد وابد اولاق تخي ایقك اوززدم, 
حر کت اغص‌در؛ اتصای حلقده وسیاق مارجه‌کوده . 
ات حر وف ها صرە بنك هبد بنده ع صوت و حریفر . 
ولشنو وندن دعا له اصو ات»قطعه‌ی صره لمش در م : 


ظن اد و مکه اصول صو مه ره دنر روف ها نا . 


ترسته ابلك تشدث E‏ وو تر بحر وف 


ها نج حرفتدرن باشلاد 2 نی اون درک مز 
او ترتیبه کوره تیف یلد یی ان اي نام 
و رمش‌در ۰ ۲ 1 
کتاب الیل ونیا یی و 
a a‏ 
ق ك ش ا 
ص س ر و ذد 
5 د ت ر ل 
ك م + ش.ه م و 
BR ‌‏ ی هد مها 4 
"کتابالعین ك متخدی, ا ۳7 اوالفرج 
+ اسلمه رین عبداه امات 7 al‏ رنظ م اکش‌در ا 
العبن | والجاء شم اه واخاء ‏ 
والغن والقاف ثم بکاف| كغاء. و 
الم والشين تم الضاد یب ۱ 


صاد وسین وزای بعده اء 
و الدال ابضالها کالطاء ره 


بالفاء دال وتاء دما ر با یه 


E‏ واللام وان مالقا ء والاء 


والم والواو والیموز والياء وا ا 


| بای 7 حروف بات ترتینده یکی قاعده تقد 
اولشش‌دز ۰ ر ارب تکلی آذیکری توش صو 
ریت شکلی ده کدرا : نم دیا تظم ابا 
صو ی کتاب السین‌ده متیحذ اولان نظم‌حروفب. 
ا هر اوحی‌ده وقارده. هان وارا الد . 
حر وف هبانك ترایبنده اصل, اوی اولان: نظم یوند . 


ار 


lue. 

اند 


ترئیب شکلی اسه استعمال وتعامله کوره اتاد اولخش 
بر طریق. القایدر. فت اولان بجی اصو لك عادت 
و عامله مستند اولان آبکتیی اصوله قاق وم جح 
و لندیفنی تسلیم ابلك ضروری‌در؛ احق ونك قوه‌دن 
فعله کلسی » ففلا قبول وتطبیق ادلی لسانك حبات 
نە سئه قالش بر حاد نه‌در . بزاو بله خن ايد نور زکه 
ترقیات فنیه ابله » بر کون هپ الفبالر اصول صوتیه 
اساسته کوره اصلاح وا کال ابدللميك » حروف 
سابك ترتیینده کذاك نظم صونی قاعده‌سی تطبیق 
اوله‌جق » ونهایت واصلاحات وا کلات ادن 
اولەرق عموم السنه‌ی یازمق اجون چوقدن رى 
تصوراونان الفبای کلیمستله" میمه‌سی‌ده بلکه‌اووقت 
حل ابدلله ساه‌حك‌در . 


ار ( الف » لام ء را) | بعض قران 
ام ( الف» لام » مم | سورە اركاش 
الر (الف ‏ لام » مےنسرا) | ظرفرنده اولان 
الس( الف » لام » میم صاد ) | حروفمقطعه . 


۰ قران عظم. الشان‌ده سور كر عەنك اوائل 
وفواحنده واقع اولان حروف مقطعه‌نك معنالری 
حقنده مقر ین عظام حضرای اقاو بل عدیده 
وتوجهات کثیره بان | عشاردرکه شیر کتا بلرنده 
٤لا‏ لتفصیل مندرج‌در . بعص علبا به کوره حروف 
مقطعة قل اة اقتطاعات [۱] دن عیارت‌در . 
شو که وقوله نظراً حروف فوا‌دن ھر ری 
اسیاء اللمه دلالت ادن کله‌لرك ايلك حرفلری 
اعتبار ابدیلیر . 


مغر ا کرام دن فر قه سی ده اوائل سورکهی 
حر وف î‏ رموز "و آیات مقامنده طق 
سورمشاردر . ووچه وضیره کوره‌ده حروف 
مد گرم ررمعتانه ویادن وامتحه بر اس حلیل- 
اخطره دلاآت آیدر 5 

1 الق تفه دمک ملق له حج‌اختت‌اولنه.. 


بعش مقنزلرده سنوزه باشتلرنده‌ی "حروف 
مقماعه اسم سوره او لمق کر در دعتاردر . 

امام اه سیر اولان ان اسحاق ابه دورگه : 
« اشنو حروف مقطعة قر اسه ائات امتشاها تان 
اولوب حققتنه عل ووقوف جاب علام الغو ته 
خصوص‌در . » ایشته قول ده ودر . حقنقت 
مقطعات قر ابه خق جل وعلا حضرتلرله تی 
ذیشایی ازه‌سنده تعاطی اولتش الات خشه درکه 
و جروفك احتوا الدیی اسراز وحقایق ابق 
حضرت الله اله رسول محطفاستته عبان آولوت ۱ 
او اسرار وحقاته وقوف عل اشرت 2 اولابان 
لدنات معرفتدن‌در , 


۳ اس . الفبامرده بر نجی صا و 


صویاعضاً وص اولوژ غ بیعضا] حول 
اولور آیاد ۰ ام نکی . ری کاا دلیف قصتردر . فقط 
بعضاحکلیر : ایءیا » ها .ياش اوستنه. || حرف تدا 


وخلاب: الول آنه .۲۰ کوکل |" حرف ۳ ند : 
ll. 1 il‏ حرف نه ۰ ۲حوحی ره ا 
که کات اند یف || که تحت ۱ 
بوراده نه کر ورسك .| حرف وحه و الات ۶ 


۲ حاتم || حرف استقمام : پازدك1. 
 .‏ تصوت -- ۱ حرق اصول صوته آوزرنه 
مبتق |ولان القبالر جاه‌ستنده‌ده ری حرف صا تدر ۹ 
ا 


الف سا كته » الف موائّه اطلاق 


بسن سای تکارت سوه وخرفه 
ایدیلر ( | . 
۲ صولی لفظ هرك طنت 
اسانیه‌ستی اتیل ادر . حکرلرد ۰ مغازاد ال 
خااص برمحصوله‌سی‌در ۽ لفط بشرده بك طسعی 
اولان رصوت در ؛ اعضای تکلی ورمار > 
کفته قوعاز » ىك سپو لتله تلفظ ادیلیر . حق‌علمای 
لاو ندن ذاتك ادعاسته نظراً دای شی دوداتغی 


ماده‌سته م احعت ( ۰ 


دی اولایان رادم سل وحرق ا ایده لیر 

مس ۰6 -- 


عش ء٤‏ چوجقلرك ۲غزندن ابلك جیقان صوت ده 
ودر . هی‌شخش ذوق وا » حبرت ولوخ 1 
احتسا سات متخا لفه ی هب وصوت اله افاده یدز . 

الفاظ بشربهده > السنة آدمنه‌ده وندن غو ٤‏ 
وندن طبیعی بر صوت دها وقدر . هی لسانده 
کات قم | کژی ا اق اه انتدا ادر . 

بره‌زیدان دوروس (président de Brosses)‏ 
درک 1 صوتی ترئیبات الفبایه‌ده دیکر باطله رنه 
قدم اك اجاب آیدر. چوتکه نظام طبیعی دہ بر جی 
ص‌نه‌ده‌در . دقت ادل شکه n‏ ( 7( 
جو حقلرك برنجی کلهسی » حسات افاده ادن لفا ظك 
سر دفتری‌در . 

کتاب‌العین نامنده‌ی لغتك مصننی دغی حروف‌ها 
ترسنده ابلك حرف ااذ ای ( اب .مد 
مراجعت) غ» صائت اولتق جتىلهحققتده ۲ دن بشقه 
برثی دکل‌در. نته کم حروف عر سە للك سباق خارجه 
رد تقیم وترنینده ع کی‌اقصای حلقدن کلان هر ه 
کذاك اول جر وف عداوش‌در. سه‌صائت اولق حشتساه 
جقفبزده مزه اله 2 بننده ES‏ 
دعك بتون لسانيونك اتاق اله ۲ لسانك برنجی 
صولى » الفبانك ايلك حرفدر . 

وکون شحقیقات فنبه ابلدده اتد رکه 1 ردق 
تکمیل جر وفك اصل, وهیولاسی ۰ اصوات «قطعه‌نك 
د اى وبا له اصوات الا نه‌نک‌میدی‌در . واقعا» انان 
ستك منشتی اولان حنحره‌ده کون .ادن صوت 
اصل(1) صویی‌در .:بجوفده آغن:امجنده تشددا تکدن 
بشت بر صوزابله کفیع/اجول. انز ؛ حنجز هده حاصل 
اولدیغی کی ۰ جوفك اهب بر طرفنه اغتاد اتمەرك 
کل شر کی امه واغرك تام انفتای" "امه خارییته 
چان برضوت‌در:, حروف هانك ماهاسی اینه کافة: 
صواکت اكرون صواامت اقلون» کر حنجی‌دده: 
كرك خوفك سار :اقام و اعضاسنده تحول اش 

ولو صورتله حرفی مین الاھ اولاں 1 صوت 
اصلیستندن بشقه برشی دکل‌در . نناء علبه بصارك 
« ال فکه ترحرفدر» سار حر وفك اصل‌وهولاسدر» 
مله کات وت 0 ما لفه‌در والف حقبق 
اسف را 
مراجعت ) الف‌دن «قصد الف سا کنه عى ۲ 
اولدیغئه وره ەقدر ف وصواب بر سوز اولور . 
ا حرف اشکال الفبا سه جه تون صو اتك اصلی اولدینی 
اکرو ا حروف د 

ابشتته اف وصفتله . نظام طسعی ده بو جی 
هده و لندیغندن بر جی اول‌رق کدف داش > 
نونك امجون الفباارده‌ده صدره کش‌در . اوالبشبر 
اولان حضرت ادمك نای له( ۲ ) اله بدء ادر . 

(هلمو اج)ك "کون مقبول‌اولایان نظر هبه‌سنده ۲ 
صو دیکن ون صانتلر کی بر.صوت اساس اله 
ز فان اس CUO‏ مرک ابش 
و ودد فاء یی » لاء الاق موحود وخسوس 
اعس [ | صوت ماده‌سنه ماجعت ] 

نه (هامو لج) ك فاته وتات و آهنکنلردن 
( 1 ) صواتی, ال زیاده عیبز وئعین ۰ ادن صنوت 
بسیط سیب پوده‌سی‌در. یعنی ۲ حرف تلفظ امدلدیک . 
مد سور خدمتن ,انا ادن ا اتك ا 
یل ادن جوف م اك زیاده و برده‌ه "توافق 
ادن عن ناسه‌ده ٩۷٩‏ کره اهتزاز ادن صوت 
1 نکن "تقو ه واعظام آیدر . 8 زمرق 
انك امجون ۲ صوتی فناً حلیل انلدمك امجاب ای رکه 
(هلمو لج) سکزعدد دیاپازون ( ءصوات ) استمعال 
اندرك. وم جر هی اجر ا الیش ۲ صوتك م کب 
اولدینی امنکینلری کویا تفریق ولاه موفق او لمش 
ونه جکمیوندن ( دوندرس ) ك جر هسه کوره ‏ 
صوتنك تلفظنده تغلب ایدن صوت آهنکین میج 


او ابور ۰ 


-- ۵/۸ = 


(مدولی) ! 
E‏ | ابدلش ایدی. حالبوکه اخیرآرسم‌طر نی 
| دیا لک زمسموع اوزرنده د کل مشموعك حقیقت خار جیه نی 
آوزرنده‌اح را قلنان جارب فنه هون به‌سن ابطال" 
المشء 5 صوق آوجر جر صر ول « ش‌اهیز | ات ا 
سندن عبارت اولدینی حقق اس در 1 لاک 


ماده‌سته‌م‌اخعت 7۲ . 

9 = البامزدهموجود اولان‌دیک صا رکی 
را‌دشی» فعل تصوت‌ده» اروك کوراد خدمتی 
رن حکرلزدن سوق و سرت ادیلن هوا | له 
او بار صو ته (هومادهه مراحت) نك اه از هکسا 1 
تلفظ اندیلير ۰ صولی حصوله کتبرن 
دی ازن ای نف وروی وی 
نهک ف1 0۴ وڈ ا ر 
منوان- اولور. نوق اکر * برقسمی بروندن خر وج ایدرسه 
اووقت‌صوت منون. اولور. غير منونآولانه‌صاتك. 
اخر اج وتلفظنده اولدیفی کی.(:۲) نك اخراج 
و تلفظندهده: ان مراد حیشوم.اله اتصال ا 2 
مات ( کول دیلم) بوقاری‌به قالقه‌ری آزه‌ارنی 
1 حر فیت.تلفظنده ان وآستها کنادم » 
دیل اشاغه ابنذیرلش: + دوداقاز اجیلمش. ولور > 
حر ای صو نك هیچ بر قطه‌سنده دارلق . ولاز . 
اوه لدیک قدر ی صوت اعضای تصو ندن 
هیچ :یرنه د اعیاد از ..عادتا وشلقده هواده 
حصو له کایر بولك امجون درکه .مات کرب وحرفه 
2 هواه د عش ار در ٠‏ حکدیوندن (Bruche)dsy,‏ 

ك هسه »_ قو لنه نظراً ( 1 ) نك ا 
حنجره راز وقاری قالقار . کلای تشکیل 
قاط واصوانی آداز 2 

بی اولان اك ( چونکه » ان قیال ایکن 
مورا" آخرام صوتمکن اولاز ) درجة انکشاف 


تساک مدز ۵ 


وانساع "مقاس " اشتاد أبدىلة جك اولورسه ]نك 
تفظن 1 عن أك سول - اجقلتنه شایل ادر 
1 | - صوت ماده‌سته راک 


ك 1 صوتی حتنده‌ی تحلیل و جر به‌لری 


کله‌لرده ولنور . عال > 
وت . اوزون (۲۱) نك دیکر ندن فرق صونكت 

اجون ‏ و 


موی 2212 نك تلفظنده لهات ( کوچت دیل ) 
غ اه حلقومك مابیننی بردرجهه قدر سدایدراد 
بوحالده چکرلردن كان هوانك قا دودقلر 
اراسان وا بروندن خرؤجن امجاب. ار . 
بولك اجون صاثت منون اولور .: 

تلفط اعتباری الله لساعزده ایک دراو ۲۰ 
تفریق ا TOI‏ 0 الف ( قصه 
۹1 ( مقصور الف 25 : 

قصه ( 1 )اص RE EE‏ 
آق » آت لفظرنده‌ک (۲ E‏ . اصل ترکه‌ده . 
اوزون 1 وق‌در . ۲ 

انجق بعض رک کله لرده )1 )را زچکیلیرومذاندیلر." 
ودم صیات لانه از چوق تعلق ومناسبق اولان 


کله‌لرده واقم‌در. (۱ ۲۰ صرفعیای‌مادهر E‏ 


الف عدوده لساعزه عری وفارستبدن ۲ لدیغمز 
3 لد و 


چاسق ا راز دها دواهنده ا . و 
نی (۲ ۲ ی فاد ر اشارت الله آیرمق مك 


فایده‌ل آولور . وندن کک آید یله جلت اك سول 
استفا ده لساعزده مد قو للاندیخیز عر و فارسی 


کله‌ار اله تورکه کل( ك ذرقنه دلالت مادنی‌در ‏ 


واقعا کلات عر ەدە الف“ مقصورهده ٤ eS‏ عصا_ 
مشترا کهلربنك ( ۲)لری کی . فقط عر کرو“ 
الى تره‌ده مدوده اولور » ره‌ده مقصوره اولور ۾ ` 
عل اڏت عرلیده وبانده قو اید مخصوصه ‏ تان ` 
اواندیغه نظر عرب کاله لردەک الف مقصو دهن 
فریق‌ده اوقاعده‌ره عا قولای.رشیدز:: شو 

مشروحه‌یی بر مثال ال ا ایدهل : 

مثلا ور دار ( ضبق معتاسته n‏ 
ابل مر جه دار ( او معناسته.)که‌سی املاچه بر ته 
ملتیس‌در 4 فقط . بو ای کله نت لصو بده فرتلری 


1 ی مدود و لندیغنه IT‏ ایدی [ ۱] 


مه 7 


کذلف توزرکه بال ( عسل معناسنه ) که سی اد عه 
إل لقفی‌ده ولبدر . اساعزده وقیل دها چوق 
کلهلر واردر . الف مدوده‌تك غير 9 ده‌دن بر 
شار تا ریو اسای رفته وك مذار اولور." 


هم فتار طوغری اوقو نورء هم جنساری فرق ایدیل. 


ولا شین نان اد اش مدوجو 


لسان خلق‌ده مقصو راوله‌دق تلفظ ایدیلر. قاضی گی. 
سر ر نے وخط BSE‏ 1( نك ر سم وخعلی النیاده‌ی 
| دن ادر 


هواه عد اتک ری والف اه وبا ات ی 1 


ددکاری و حرفك دسم خطی-«قصو ر. اولد نه کو ره 
. مار 
عرب سے خط قبول ابتدکدن صوکره الف لینه‌بی 
| شکنده یمق چنته رسم ال بازدیلر ۰, مثلا یار 
سافده او قسلدن اولەرق 1ب کلهبی || ب صو رده 
با بابر آیدی: بالاخره‌رسم خطده اقتصا ركو زه د له راد 
یکی شکل ۰ دها کو حك و آنقری اولهء‌رق دلل‌ند - 
مقاجنده برجی سکلت .اوزرنه:قولق ابله: اکتا 


اولنوب ایشته دو صو ر نله 1 سم خعی حاصل اولش‌دد .. 


و طریق احتصار پعض حرفك بر شکلینی خذف الله 
لوی دیک ر شلك اوزرنده بردلیل اشارن اله با ندال 
امك طریقکه :بوک :| کتقا دول اک ن عغانی‌دسم:. 


خطنه خصو.ص -ومنحصر بر قاعده ۰ دکل‌در حذف: 


اولنان حر نك نای باشنده‌ی عین حزفت آوزر سنه 


دللی وضع امك اضوّل بشقه لسا نلرده‌ده جارىدر. 
مثلا این" وف انلز رسم خظتارنده دخ ور 
حفته * کل له بعنی ی AA‏ 2 با ز پلیرادی 

e ۳‏ > عي سببه مین فاد هرك 
جزءگ اوزر نه > رف وف مشاه شکلده ‏ 


بر دلیل وضع اوللهیق کت طر بو ق ارام ,اویش 


3 حرت A‏ اصورتی e‏ % رم 


70 ا اف 


| وود اولذینی کی 

و صرف تزا عنانی ده رکه 
0 
اصولا_ برصوت مقطم افاده ابلهدیکی حالده که صوته 
اولان ۲ اولله بر حرف دکل؛ تعطیعی افاده اتدیی 
حالت قلببه‌تك ۰ حسبانك شدت ودوامنه ایم 
اختاری اوله‌رق 


صوئیه‌در اولوب حروف الفباتی صفتباه 


وغبر 
TED‏ 
طبیعیه‌دنعبارت‌در . ایشته ونك ا 
ای ات لیا دك عاص وتموراد ان افطل ا 
کلات ضوتمه تعبیر ابتد. اصل كا معنی اولق اجون 
او اصوانك بالاختبار اصدار و اعاده‌سی «مشروطدر 
( کل صوىه. مادهسنه ج اجعت) ‏ 

اسان طبیعی و حستناده ات بختلف ‏ حبسیا نه 
اجان اولور : 

(۱) ېت وحره دلالت اندر . موت و حبران «- 
اولان کسه قلىنه عارض اولان ER‏ اج اله 
بدن بننده‌ی برعلاقة خنه مقتضا سى اولەرق امارات 

طا هی به | له اظهار و اعا امك 0 طبیعی وغیر 
اختاری اوله‌رق اصدار e‏ اصواندن ری‌ده 


ا . هت وحرت ا ۳ ضیواق بنتده ‏ 
بر را بط طنیعه » ر نك قلبه ورودی دیکر شك 
آزدن صدورشی آ2 اب الك برعلاقة غ بز نه 
و صوتك ظیوری الله غك" 
ماما کشاده وعمی اره‌ستدهده اوه ر ماس 


وازدر ۰ مهوت ومتحتر اولان كلك آغزی احق 
قالر . ا ء عليه بهت وحبرت حسنات اسان طبیعی‌ده : 


اه دلا لی‌ده ره روط ومضاف 
۰ مر رابت 9 ی 


اولارق غلك آحقلاك وى در 
او هیخده زسم الله اعا ایدرار . حق لسان ذهنیده 
سله* مهوت حقندهء اسلوب تقایدی و خالی زمیانده تصو بر 
| مك |مجون( آ ری آچیق‌قالدی) تعبیری استعمال ابدیلیر. 


مه مت 


خدمی‌دها سو كدر لسان‌ذهنده جاهوظفه‌ست | ندر . اوت 
مهوت ومتحر اولان بردمك آدعه‌سی» لان‌طیعی 
اسان ذهن ه ترجه اد لمحك اولور ایسه ہت وحیرت 
اد ورم > شاشدم قالدم دعك اولور . 
ر جله‌به سله lele‏ صقیشد بر لهمیان > بلک برعباره 
| بلددخی» ا نی کی آفاده ابدلله میان برحاات‌روحیه 
لسان طییتك بلاغ باک زک » نك توصوث 
اله اظیار ايده سلیور. شو خالاه ۱ ضو له صرفو 
عزحه اوته‌دن ری عادت اتدکارق کی ستاده‌حه 
حرف درك ىو رمك وکله‌نك اب تشک قیمت 
وخدمتنی قدر آیدهمه مك دعك اولور بوملاحظانه 
مبی‌درکه بز موضوع حت اولان ( ۲ ) یی عتائل 
لسانندده احزاء کلامندن بر ر رکن موم اولق اوزره 


اک 


و ویک زاو توعندن برکله عداىلەمڭدە 
وی حقل کور ورز ۰ 

) ۲ ( لعحبت وحن حسار ذه دلاات ايد 
ری احاب ادن بر شی بر حاد نه قار شدستاه مع 
قالد همز وقت لسان طبیعندن غبر اختباری اوله‌رق 
صادر اولان صوت به ( در ( ہت وحرت 
وتعجب ماده‌رینه م‌اجعت ) . 

حبرت و عحب آفاده ادن | a‏ صو په نی لسانده 
الک ر اوله‌رق اکا اولندینی کی صیرهسنه کو ره 
باشتلی باشتنه بر جله اولءرق دیکر تر جله‌دده ربط 
ادیلر . 

1 سن نوراده‌نه کز بورسلت؟ کیک و عباره‌ده 
ای سل E‏ اولوت ) سن وراده هکز - 
ورست؟) جله" ناسه‌سته لوط وللبوره وراده‌ی 
aT‏ صو بهستی لسان دهی ه ترجه وو لبان اله 
آفاده ایده حك اولور سەك » شاشدم 0 حیرت‌آتدم 
سن بوراده ته کر ورسك » صوری لرک بر جی 
جله ایکتحتك متعلتی اولور 5 

(۳) حبرت وعحه مقترن ومتس اولرق 
۲ کله‌سی نة > تکدیر » نوجه والتفات ۰ نذا و 


خطاب کی معنالری‌ده افاده ادر . و ععتالرده دخن 3 
فلك ذهنه [۱] 1ز جوقمداخله وحکمی حاری‌در. 
زظر أدراك »> وهاةء احوال قلسه به» حسیات حهتلر سه 
منعطف اولور ۰ ی »> و صورت استعمالده | 


که صونیه‌سی بر جله بواعق. صفت او وضعیتنی غاب 
ادرعادتا مله“ اصله‌به متعلق رحرف معناص نه‌سته 
رل ادر : 

( ۱) تیه متال : ۱ 

۲ چوجق ! درسکه چون چااشمیورسك ؟ باق 1 
اوغل نره‌به کدنورسك ؟ 

( ۲) تکدر وشحه مثال : 

۲ چاشین + ۲ ملعون کی . 

( ۴ ) اثناته مال : 

> چام > ۲ کوزمك سک‎ ٤ JST 
. باوروم کی‎ 

٤ (‏ ) دا وخطاه مثال : 

او نال باغ دولت سگاده اندر انل 
۲ کوکل ! تہ آء ابدرسین وکا روز کار دیرلر 

۲ حرفت معناسی » بمضاده فك آخربنه لاخق 
او له‌رق استفام معناستی افاده آیدر 3 


بازدك کی 


a [11]‏ صو سه عر نلرك اضوات E ٤‏ دته 
وفیانسزارك انتر ژکنیون (18)67[601:00) دیدکاری 
کله 3 برجزء کلام‌در » لستان بحستبانده تعر 
اولان برکله‌در . قليك هیحاتی » زوحك شدید و ای 
سل بیان ادن واصوات دیتان کلهار الم ند" 
و ندیه حرفاری کلات صونبه‌دن معدود اولدیقی کی 
ترجان معتی وفکر اولان و لسان ذهنينك موادندن, 
نو انا ن‌سا تربع که ارد خی دلا ات الهدکا ی‌معن‌وفکره 
صو سه حکمته داخل‌اولور. E‏ آتدیی 
حسانك مقر ول » ولان حسانك ما منشتی‌عد اوفق, 
اعتباد له روحه با خاصه قلب ومعالی؟ بو افکاراد کت 
ورجی ولان دهنتك مبد ی اولق حهتله نهرونخه 


یک 
تس 


و صورث استنیام خاطدن جواب تصدرق 
منتبظر اولدینی حالده اراد اید یر 2 ( استنهام 
ماده‌سنه ص احعت ( 

اسه .‏ کلهصوبه‌دن اولان ( ۲) بل کله ار 
معتالری ,( بر که‌دن دیکر رکله تشکیل اللهمك 


اجون ). ويا -النی ( مثلا حردی منادی. با عق‌انجون): 


تبدیل الك اوزره و که‌اره ادخال وال ماق .اوانان 
الفاری ر رنه فارشد رمام در. وراده حت ابتد یکمز 
)1( پو کل صبویه‌در » علم ادب,عمانیده باشل 
باشنه معتبر ومستقل ب رکله‌در . حت بوقاریده دندیکم 
۳ پرج‌در . ا سیاده‌ی و كو زللك‌نه‌در؟ 


سیم 


| ! هیچ و اولور شیسی ؟ مثالزنده. آیکیشر جله 
ولورز . برمحجی جلهلری کله صونبه‌ار افاده اندبور. 
عباده‌اری سراپا لسان: ذه به قلب. ایدهجك. اولور 
یسەك برتجی جله :. تعجب ایدیورم » ساده‌ی بو 
کوزلك هدر ؟: آیکنجی جتله 
هیچ و اولور شی ؟ صو ر تی | اكات ادر . 
جن اومثاللوده رر جله حالنده اولان کله‌صونه‌لری 
" آبرمق‌امجونا و کله‌لردن صوکره! کی براشارت خطه 
وضع ایدورز . : 
حالیوکه حروف معانیدن اوله‌رق کله‌لره داخل 
ولاحق اوللر > آر تق کله نكت احز‌ای لفظه‌ستدن عد 
اودلنه ملان الفلر آتری رر که دکل » ادوات صررفنه 
قیلندندر. مثلا | چوجق‌درسکه چون چاليشىمبورسك؟ 
20 وله اد ورسك 5 کوکل 1 أیدرسین ؟ 
کوک ای‌طفل زیانکار اوونجاق دکل ۲. کلسهکه بورایه, 
۲ چاین یادقارك الویرمدعی ٩‏ کی عباره‌لرده‌ک الفلر 
آری ررکله اولا وب‌داخل ولاحق اولدیغی کلهده ر 
جزء زائد حکنده ونان واو کهه یک بر معنا 
افضا ادان» یاخود كله نك‌حالنی تدیل‌ابدر رحرف‌در» 
حروف معا ندن‌در » اذوات صرفه‌دن‌در. کادکلری 
کله‌لره اصلنده اولادینی حالده یه وتکدر ۰ دا 


حورت اند مرم ؛ 

وخطاب الات وتا کند معتالریی افضا ابدر ) او 
صرف.عیالن محشنه سر اعت ) . 


کلم ره اواك ۷( ۷۰ ا اعظاصر 


صرفنه وحروف معاندن ولان ۱ بى وحروف‌هیادن 
اولان ( آ) لری کل رسے 
او له‌حق صۈرنده ا خصو صه اتخادی ظن 
ابدرم‌که لا عز لد اصلاحات اد به‌سی جله‌سندندر . 
ایا | حرق کات ترکهیك اشدا- 


, حطنده بر رندن ریق 


ارنده مد الله (1) ووسطرنده 
بلا مك (۱) صو رده تازیلر. اخرده واقع اولورسه 
هم (۱) شکلنده ا 
اولور ؛ اهنك صوات قانوننه کوره تلقظ ابدیلیر: 
ټاننه » صارمه کله‌ارنده اولدینی کی ۵ فار س یکله ار نده 
رهده ولنورسه ولشون » دآتا الف عر یں شکلنده 
(۱) بازیلر » فقط بعش کلات فار سه نك وسطرنده 
ولنان (۲) نز الفه واو تردیف ابدبلارك (وا) 


او وقت 


صورننده املا اوللور . خواجه » خواننده خواس 
کی. وصورت اله یازیلان افه الف معدوله‌دیرلر. 
جوتکه واودن معدول عد ادیلر . 

وراده برمطا لعه خاطره کلور : 
مقصوز ۲ اابله مدود(۲ )ن ك که رسم خطنده شکلا 
بر رندن فرق ابتدیرلی آزومی عرض عش ایدم. 
قاموسده » الف لینه بابنده مضبوط آولدیغی 


او دناد ه 


اوزره 
دسم خط عرلی‌ده مقصور وهوقوف اوتونان الف 
سا کته اله عدود تلفظ ابدیلان الف سا کنه‌تك 
رسم خطلر نجه رفرق کوریلیور .ری ۱ شکنده 
دی ۲ صورسله ا سای عرب رسیم 
اده آله د کا کی ری ت 
اینته وکا قاساً بز دخی عټائلی رسم خطنده مدود 
الف امجون ۲ شکلنی مخافظه ابله مقصور الف اجون 
نه مدقویارق E‏ قول و استعمال انده حك او لور 
ايەك مطلوب حاصل اولور طننده ولنورم . 


جر اد 


|| عر ەدە حروف دادن در 


#ناداء بعده لدا اولنور 11۳ ز بدا اقبل کی 


ح- 


( | تشه اورویالا نلرنده‌حفته 1 (28). انلهاتدا 


ایدن‌اعلام اجیه‌یی لساعزه اصلی‌کی آیکی ۲.الهیازمق 


خطاً بك یاقبشیق آلدینی کی « قاموس‌الاعلام > ده 


اخیار ابدیلن اصوله کوره‌اوطاق که‌لری تك ۲ اله 
املا ابله‌مك‌ده‌ده اصلنده‌ک قرق اهال اعك نحذوری 
وأآردز. ونك اجون زده « یک طالعارف » ده 
اوضف کات اجتبه‌تك املاسنده رتجی (۲) ی 
عبن الف یله اب راز درك فرانسزحه ۸ ۵ را 

( ا ) یازمق رفقی تصويب و رجیح الهدك . 

و صورنده اوله کله‌لر اصلنه توفاً اھ ایک الف 
اه یاژ لش اولور > هر کراهت خط حذوری‌مندع 
اولور ‏ ذاع فر نکلر 
1 2 آبله ابرا 


ابلارنده بزم.( 


اسملری Aali‏ » ]۸۸۵۳1 طز زنده بازمیو,رلری ۹ ارده ۱ 


نارگ ل ام توفی: املاایدماك 
شو مطاقت رز 7 


لباندن دیکرنه انتقال ادن اعلامكت اصلر کت 


1 ولو رسه‌ق طر قنحه کو زەد له جك 


ا د زل و دلل اولور . ا 
رک اوا د ئ( اله باریلی ; 
اولان بر أسمك فرنك لغتلرنده مطلقا 4ھ ه مقا بل 


درا ۱ سر 
EES‏ 


1 وی 


3 اعلام احنبه 


«یک عط العارف» ده )ع (T‏ حرفری آله اشلایان : 
۳ مقدما طبع n‏ 


کات صر ەسندهہ بار زلمش در 


اتدار او لتان خبط المارف ده دی لو ترسی اختار 
1 و ماگ 

اش آندم ۰ ۰ 
ء اس 2 ون عی‌بستان‌ده ارف تجده 


مخصو ص لر دبتلن شجر عظیبات میوهتیدرکیآوزویه 


وه ار ۶ ! کل او تور > لذذدر ٤‏ 
آدو به ه قاسلیر > دری داغتنده قوللایلر ي ِ 


| نکر ۱ 


حقنده ”لع 


EE :‏ ر ت اشر 


وزوات آیدور ج 


5 
1 
E -‏ 1 
ر اخورلری وال ع ارف کیا 


اء ) رلاد ( ا ۷ عم کان شه حر ره فهسنده 


ار د مامت ودک اولی اوزرت کار 


قدعم کت پلرنده تصادف اید یلیر براسمدر. تاسپه رو نك 
قرون عتقه تار نده روات ۳ بر ققره رن 
بعض معلوماف جامع و لندیعندن آهستنه جا 
او ققره لی 7 ترجه انذراد و درج ادك : 

« سته € تِ_ برق مضنری ترك الله ی 
2 سور کرش کهراد 
چول داخ ل "ولو +"مصتری e‏ شویله تقل 

ی وله چیقدم. . شفق وقق (بته)ه 2 رام 
ys‏ دوغری توحه حر کا . ولده 


۰صوصادم 6 قو شه باشلادم < * وا زم قو رودی ‏ ۰ 


| کدی کا د ند مکه آیشته اه مۆت !۰ برد اه 


کندی طولادم.» قولاق قبارندم ؛ چو تک لطیتت 


5 لطیفت يوان منتلدی ایشد ور ایدم ۳ اوا نده ارگ 


وی کو رد مصردن. اوزاتلاشمق ون لالت 
ای ا ده یاو از ام اعلای؛ ورد 
زد ته e‏ 


ددم ٠‏ بدوی ال تابر ی مر 


‌ 


دآوزده وله چقدق 5 ECE‏ 
« سینه » بې اجار نه قبول ایدن: ۳4 ام 
من حاهدن غامد تا (ادوم) لاه قار توق ایدزثر . 
"و حوالتك متاح وروساسندن ری هی جاگ 
يدرك نزدنده قلا نا ۳ اندر کل 
ِ تاعده قال ۲ وراده مصر دیای اده ارس 
در "حقیقت سه آمر تزدنده مسافر AEE‏ 
E‏ کور > ولك آوزرنه مصرلى اوراده 


اقات الک اراو رر ب نته کدی اه Al‏ 


« امیر چوجارنه رین "اعاب ەدى 
E‏ ی بک و جوار علکته فر 
امرك ت تصرتنده ولان e E‏ 
براي ا اعبان یاودی . و چواد دیک کی 

اه ند 


فا تاباه روتکو ل ررر وراد 
ار » اوزوم بتشیر » صودن زیاده شرابی واردر 
بال بك چوق وانور . زتونلکار » عش آغاچلری 
E‏ ٴ« 

برلین موزه خاه‌سنده محفوظ اولان مصر ایروس 
(رس) اربنكت احتوا ایلدیی وملوماته نظر ا بلاد 1ء 
ارض آدومه جوار بر ملکت اولجق . MIN‏ 
وتا 1 یننده ات او له 0 خ ورواه 
حضرتموسن (ع. س)3مصردن خروج ومهاجری» 
ارض مدیانده یترون زدنده اقامتنی ا 


2 تورات 0 خروج ۰ ا اه راجت ) . 


: 2 اب ی کر دونان» عودت ادن 
«رخوع ادن . عثاتل لسا ده ادوا قو للا تار : 

2 ورادن کیت و اسیر دست هوا و هوش اولان 

"کسه‌اری"شکایت ایت د کر عکدبرده انل‌دیکندن 

3 و تخالت کدکاز ی" سمه ۳۱ لب و نظرمدن 
ِ ب اولدیلر .1 لتاق 9 ل اشا ]. 

س مترادفات : آقاب ۰ راجع» ll‏ 2 


۳ 2 فروق . و را مصد‌رازی اولان آوب » 


رجوع ۰ عود » انصراف ماده‌لری دردیده راد ۱ 


اوانان برمکانه برستته دوعك» وارپلان بردن کری 
كلت و یت القا ط مترآدفه‌دن‌دز : 


2 ومعناده ك صفت و کته کوره آزه‌لرنده ‏ 


فرق واردر. :1 اوب مطلق اولدرق کیرو دوعت‌در , 


عود. منصرف اولدیغی سنه به دو مك‌در ۰ 


وتراخى ل(غه‌رك هان ابزی -اوزره عودت المكدر ۲ 

اتر ۳ ۳ب ازم مقابی‌در . 
رارك اولد تی مت ومان درا 2 


هته دو عه 


رجوع 
۷ اا او ون ۲رلیه‌رق ٤‏ فصل . 


نك مقضدی | 

اشلانلان ویاخود " 


. له اتسال ایدا‎ OY 
س عرمجهده کناه ومعصیتدن رجواع الهیان معناسنه‎ 
ره ا ا‎ 
. فعلدن لب اولق کی بر استعماله تصادف اعد‎ 

۱ راجم ؛ عاد . رځله » بر شیثه ر شخصه 
ویا بر اصه رجو ع وعودت‌اندان مقامارنده استعمال 
ابدیلیر و ازا قوللاناه‌رق خصو ص ودار ومتعلق 
معنالر نه کلیر: وون ولوازم وارزاق ادرنهه عاد 
ادی - اوطاشار ر ختمده با لقده اولان تالرەعا ند 
ای دیا عا دک دار اع یه عاید : 
معارف مومه نظارتنه راجمدر ْ دونی مجلس 
وکلا مذا کرای هب صلحه .عاد ایدی ۰۰| راجم 
خاصه برحالتدن‌حالتاولاه عودت معناسین افاده‌ابدر : 


2E !‏ 2 
هس‌شی اصلنه‌ر اجع‌در. || منصرف خاصة برهیتندن‌دیکر 


زر اسممتصرف » اسم غیر منصرف 2 


س خلالی .۰ اوت ماده‌سنده اراد اوعش‌در 1 


اب (اس. فا) . مایم معلوم» صو. || ٠‏ آقان 


.صو : وله ۲تشله کاوب آب کی کمکدن ٥‏ قصدك 


آزارهەی تطبیب دل زازه ی در ندعم 1 ازوق ووك 
ووأسع صو کتله‌سی ان ا 


آه کت 9 آقور نور کوردیکم درددن « ب 


۸ 


واشجاری برق وف افش ات .در ۶ ات 


ر آمو ادرا ) eT‏ 


قنده‌مطلق دک او لنو رايسه هر ححون‌قصداو لور: 
رسوآد نظم مہا کر راب کذر ه کنند فخر رشتدای 


|| قلسفه قد عه‌ده 


وصار وعمعق [۱] - انوری. 


عناصر اریعه‌دن رت اسمی : 


| در انان قملیغنده آب وکلدر - اش با - 
,انصر افتا اسه واردینی بردن‌هان دو مك» اور ادن وز ا 


مجو نز مك‌در . مصدر ارده‌ک نوف قارب لطبع | نم فاغلار دهده ۱ 


مور رز واه برطوفان» صانکه سا آنه غرق اولدی. 

TI‏ ماوزاء هر 


شعر آسندن رشتد ق 
صابر رمدی ۶ ی شاری . 


- وچ 


س مشلا . بمض میوه‌رلحاوی اولدینیرطوبت: 
ول : کون بشید دانده 
ز اب‌دل بر تدر ه ظا هن وباط مجو جر باجح 
از ره اسن: | ضااناء ا| جواهی‌حلکده 
ری ب ار : ا اى هقدر لطیف» 
|| تصوفده نفس مهم. || شراب وباده: عال اب. 

وا 3 انل اعمال و استحصال 
اولان وصو قوامنده ولان بعض مایعات : اف 
اا دای ات ال - باق 
قدم اصطلاحنده جوه . 

س خلال[ ۱]: .ات 
آندان 


ترکیبات لنوه [۲] 


SN || ۰ آبدار‎ 


ی ۰ اب رو ۰ 


رکه ماد اضله والفرق نعضر معتاصر حصرقه 


زیاده‌ساه آندن‌تشکیل اولان‌یی کلهنرد جموعی عا 


تعر دیکر اله برکله نت اصل وفر ون 
تر سے صنرزی:. عاللهء کلتات‌ددکری ۰ 
صیغه‌لری عناصر صرفیه جک دهد 
1[ رک لغوی یاخود مرکةٌ لنویه اجزاء 
کلامدن ایک وبا دها زیاده کله‌دن تاش و 
ترکیب لفوی ترک صرفدن وسبتون آیری‌در . 
۳۳ عله و ایک 7 بر رنه قارشدرماملی‌ در 
9 آ O EE Sm‏ خوصلا 
وزلامش‌در و رکه ترکیب صرفده وکا 
داخل اولان کات مفرده‌ك هری کندی معنای 
لفویلرنی آتزی آری محافظه اندر . ترکب اضافی 
رک واصی > رک عط > رکب اعزنجی» اوضف 
ترکیی‌دیدیکمز توکس E‏ هت 7 ترا کرت صر فتهدندر. 
ودرلو ترکیات یالکز رنه معتردر . لقت‌اوله‌رق 
اما کر ای وواک د ی 
مرا کیلک اولدیفی کی تحافظه اله معناجه 
ری برحبت‌افاده‌ادر؛ حتیی اولسون. حازی‌اولسون 
معنای‌و احده‌دلالت‌ایلر »که و احده حکمتی 1 لبرء و و صفتله. 
درکه لت‌اوه‌ری لتامهاره» هاموساره. ایحهلره کر 
ترکیب لفوی دیدیکمز ترکیبات ايشته بونلردر . 
) کی عل أدب ماده لر ته مراحعت ) . 


بعض فار-ی 


1 


حاوی آولان 

آب وتاب ۰ آب ودانه ۰ 


_ عطق‎ EE 
آب‎ 


۲ 3 کت اضف 2 1" آر واه آب 3 ۳ 


ا اب ا اب ات آب باران. 
ا . آب بلخ , آب من. آب بتر . اب‌نستر . 


لح ا اب دهن 
بحات» ات حوان ماب خرتات ۱ 
آب رمت. آب رکن آباد. 
آت رو آب زسگان 
آب سکون . آب بی . 


آب شیر . آب شیوان . اب طارم,. 


اسم 1 ا 
۾ اب جوا اس 
a .‏ 2 . 
ای 2۳ 
a‏ |“ 
رو . اب رمم . 


ا 


آب سحر ۰ 


4 0 9 e 0 1۳ با‎ e 


آب طبرستان . اب طرب . آب طبره. اب طلاء 

آب عشنق . ابا عرق . اب فزس . اب قوچ 

اب کاشان اک کند 1 اف مغان ابرعم . 
۳ م ترکب‌وصنی -- رآ آبق آب بای > 


آب ارغوانی. آب‌ایستاده. e‏ آب ۲ تشرنت. 
ناتان ار ۳۱ 
راب شور, ۰ اب شوزان م ات-صاف ٠‏ اا 
اب کو ات من 

مدر و 
آب درد ایز آبکوزن 3 اسار ۰ 


آب‌ترازو » 

آنیاری . 
۵ بر کت مس ی 

زاب ۰ ج رکاب ۰ 


مقلوب -- اشکانه ۰ ااه 
خویاه . 4 
زهراب . زهرابه . شهدات O.‏ ِ 
مات تب ماه ا( ود زرم ا 
-- رکنات‌قوله [1]: آهدوشنك 2 وزمقء 
عو وتاه اولق ٤‏ ضايح اولق برباد الق ِ 
قو رقازم نو نه ی آله دوشورزسك زاهد 


خو تاب : 


رات ۰ 


هاه هنکام من موتحم عشرزت کاسین < 
1 رکنات قورله لنانده مستعمل اولاق. اوه 
رکیبارد رکه عباره: حکمند ددن .ا نه ہو کلوف 4 
ترکیب لغوی ماهیتنده اولا وب غام اولامش ر جله 
موقعنده ولنور | کثیا کنایات افاده ادر . 

0 
۱ 


سس ماد 


|| تقش تس = صو او زر ننه قش قباندن 


نات ودوای اودا نی 4 غاسله مریم الروال وغر 

2 22 2 
قار اولان نه : اقبال دنا هش ر آب 5 در ۰ 
اج ۳ ماددسی ۱ E‏ اوچ صو ر لد ا 


یدیا : با منفرد اولهرق» یا ر ۳ لنوی‌ده داخل 
اول‌رق » باخود ر ت قوی‌ده ولنه‌رق. واوچ 
اا و 1 از وت تدم آری آری زط 
دقته در 1 
دە متفرد اوهرق اسععمال اولان ات 
که سی فارسیده هر‌نوع صر ععناسی آفاده ایدر + 
رده صو کلهسی قا معناه دلاات دور اپسه 


. 
فار سی‌ددده اب کله اوقدر معنا سان ادر (اص 


ماده‌سنه مایت ) 4 فقط زم اد ماس نطو 
۵ آب کله‌سی صو 1 سیر نت و فارسیده 7ب 
لفظتك دلاات ەدى تیک معالی‌ین جات 


ار اب اله ا ات 5 صا لهس . 


2 بت 3 7 ی 


دکل‌در ؛ 


لفظا بر اواسه باه معناجه رده فرق واردر 
حققت ب رات فارسرده إعض معنالری 
واردر که بز او متالرده کله‌ی منفرد اولەرق 
لا عزده EN‏ از .شو انم اص لل اولو رده 
ترکات ات ی عبن کله عد 
ندیه سل ۱۰۰ تب کله‌ستلت شا مزده االله ,کوره 
5 ادیک معنالری ماده باشنده سان الهدك . 

آیی تور کیت و اا کا خفر انناده 
0 ا اسم ویرماتده غالب‌در . 


کا و اف 


CEE‏ ی ایله 


ھت << یامو ردن 5 


ٍ 
ر 


صرالا ح9 وعفندن کنا: نەدر. 


0 


بت شرف ڪڪ 
اب ی لام = دسا نك اقا ا ل ودو 

کنا هدر 

" اب تسرئلك؛ اب | تشباره؛ آب | تشن 

تور ۰ 2 طران چت 


وادەدن ک نا هدر 


۰ 


ان 


شراب 


آب‌روی رف و ندن ناهد 


) و کله لره مسا حعت ( ۰ 

- فارسی آب کله‌ كت باسی ۳۳ 
ا لر سه لو انیا ون آو افظی ده 
ابدیلر ؛ حکے 


بر ناد غو طه درمسانه و 


ی لسانیات 
واوه ادل ادر : 
ا 


لطیفر ناگ 


شو باه او لد یی که 


حق شبرازده 7 حوق صو لرد آو نای و ر یلیر ۰ 
فارسی قد ده زا ا > هاو » 7 
نگ الا هه 
اوها > حا ك إ۱[ ااه صر Na‏ اولان 1 


آنا که‌لری آوروبا هندووجر من 


ات عبن اصنادن صو معتا سنه در 


اسا نار نه س‌قد عدن 
اسقال ا لش‌در .غار مي ات کله‌سنكت اص ده REL‏ دت 
فرانزحه 6:۹ حرفلر له بازیلان (6۵0) 
ویکیجا اولرق (0-3) اوقونان کلهکه‌صو معناسنه‌دره 
اشتقاقی شمه نظر ندن فارسی هاو کله‌سنه ربط_اید باه 
لیر ۰ چونکه‌فی انسز 6حرق‌فارسی 


اب در ۰ 


ه صامتنه : و 1 
حرف واو صامتنه‌معادل اولق اعتباری الله فارسی ها 
اله فر انز حه 681 ایکسی ا اولور . 


ات اس 3 ریا قو عنده يازك صوك ی 
آغستوس. || عبرالی تقو عنده کدلك برايك اسمی : 


ی 
قامو س کک جمدلن معرب اولدیغنی 


را وعرای‌در 3 کرجه 
سو يلیو ر 
ایسه‌ده وتوحه فارسی صو معناسنه اولان آب | بله 
لنظاً التباس‌سبی اله ا اددر. له عتا والضیاده 


» اسک 


فرش تقو عنده» تقوم حلال‌ده عوزدن وا هلان 


دی و لغت حقنده آب ماده‌سنده دنلبو رکه 


باز اسدر ۰ E‏ ذیدیکمن , ستت شمه 
سم بارانك و آیده حلوی‌در» . برکره ای اسمی 
اولان ات کے فارسی دکل » سریان وعراق سی 
سای‌در . وی م فرهنکاریده تصرح وتصدیق 
ادور.نتهم فرهنك ‏ یاصری‌ده : « اب زان روی 
[ ۱] حالق ویاحلالق لسا نی اورویاده جلت (66106) 
ع‌قنه خصو ص 7 دیل‌در ۰ 

ل — هه 


ام ماه ناز دم ااك » ده لعریف اوور E‏ 
ات" زان روی‌ده سنه نك ی ااك ادد 
دیکر فارسی کر دمده وله مقیددر . بالکز 
بوراده اوفق بر تصحبحه‌لزوم کو ربرم» تعر غد ەک ر وی 
تعبیری سراد ون غلطدر .. رک .شرقیون اب 
نامنی استعاره اتدکلری تقوم سریاییه قوعم روی 
نمی ویردار ‏ سبی‌ده چو نک و تقوح, ۲ نلره آورود 
پایارك سیرو - ما کدونبین [۱] دیدکاری سورب 
ر اتال اش دی ابشته آب ده. بو بله 
ا وروی ظن اولمش‌در. بوقسره کله نەروىدر» 
ەجمی‌در. سای‌در. راك وعبرالی‌در ِ ات۳ فرس 
قدیع تقو عنده» تقوم جلال‌ده بزم آغستوس‌ددیکمز 
آله ورماه دبرلر ؛ ات درل چ 
سریانی تقو عارنده و آيك برنجی کو ننه صو ممع 
تعبیرایدیلیر چو نکهشرق خر ستبا ناری بو ایك‌ابتداسندن 
اون بشنجی کوننه قدر برهز طوتارلر. واون بشته‌ده 
پر هزد ن چیقدقاری | چون | وکونهدهفط رصع تعبیراپدرلر. 
مہو دیل ر کی اساساسنة قر ه استعمال آیدن‌عی‌بلر» حسابات 
هیده سریانی تقوعنه مراجمت ابتدکلری امجون و 
تقوعده‌ی ایلرك اسملری‌ده استعدال الله‌مخلر وو 
صورتله آب اسمی سار بعض سریالی ای اسملری 
ی تقوم عرلی‌بهده انتقال ابله‌مش و ورادن‌ماره» 
کار ندم نبرایت اقش‌در ».ابشته ونك امجون 
آغستوس آننه عر جه ی بات > فارسیده آف ماه 
۹ آب ف تعبیر ابدیلیر دس 
لانینحه اوغستوس اسمندن لفش‌در : 
شوم عبراقده » اب پاخود بسانده دء 
ادن سنة دننه‌نك بشنجی اه » تشری یعنی تهرین 
اولدن صایلان ستةمدنه‌نك اون برنجی انه کذلك 
اب عبر اولنور . تقوم رویه کوره موز انك 


رقسى اله آغستوس ابتدالر ننه مصادف اولور . 

syro- macédoniens [1 ] 

اوتوز کون‌در. عبرانیتقو عنده نسته جاری اولدیغندن 
آن ماه مر بنك اوزماه صادقی داعی‌در 5 

مهوديلر» حضرت هارونك وم وفانی اولق‌حسبله 
بو ايك برنجی کوفی صوم ایدرلر. کذاك معبد سلبان 
کلدانیار طرفندن و انك طقوزنجی کونی احراق 
اوندیخنه» وحلای ‌اسرالدن‌صوکره انتا ادلش 
اولان آیکنجی معبدی دی رومالارك احراق ای 
ننه او ايك طقوزننه مصادف ولندرفنه مق ه‌سنه 
او تون کندی عادت دښهلری اوزرنه صاتم اولورار 
جودیلر ظن واعتقاد ایدرارکه» ارض کنعالی کدف 
امك اوزره کوندرلش اولان مبعونلر» ته او له بر 
کونده معدکره عودت اثله فیح عصلاه ۰ ۳۳ 
اتدیلر. کذلك اعره‌طور آذرهن طرفندن مهودیلرد 
ارض فلسطن‌ده قلالری » وح قدس شر شك 
خرایتنه آغلامق اجون وراه اوزاقدنباقالری کذلك 
منع اولعقاه و کو نك خاطره‌سیی احا اجون‌ده ه‌سنه 
نهل و کون‌صوم ادرتر. ودا ملک ار زماننده آن 
انك اون سکز نج ی كرجه سی معبدك عر اننده‌ی مصباح 
سوعش ولدینی انجون اوکون. نه صوم اك 
مهو د لرحه عادت اولش‌در 2 

هودیلر » باشلرنه کان وقایعك خاطره‌اری 
حفظ ا لمك خصو صنه ك رعاشکاراردر. ايشته و 
صوملر هب احاء باد وذ کار خاطر رعاتکارلغندن 
نشاأت ادور . و قیلدن اولەرق حضرت ذ كرا 
حضرت موسی (ع ص ) طرفندن (قادش,رنع) دن 
ارض موعوده جاسوسار کو ندردیکی‌وقت شی‌اسرانباك 
اظهار ابتدکلری میرلتیاری تذ کارا ونو حرکتلر شه 
ES‏ بر وم صوم اناد او ندیفی بان ادر َ 
کنات پودی درک ی اه یی ۱ 
اعراف ف ا .وا کر ا 
حاورالری قبادلش‌در سثه و آیده مهو ديار ۰ مقدما 
فرانسه‌دن » انکلتره‌دن » اسیابنادن طرد ایدلش 
اولالری * شایان دقت اتفاقات غی‌سهدن‌در . 


اب اس. نصاراعندنده اقاح‌ثلثه‌دن اقنوم اولك 
آستی دد ۱ 
۰ تصارانكک آب کله‌سی عبرای اب دن‌در . اب 
و کله عبرانه‌دن کد اسار 
وسریانبلر؛ آنا (aرطة)‏ وتوناسار اس ( ففططه) 
اسماری تشکیل ابتدیار . کله اوبلهجه بونان ولاتین 
دبللر ده نو ظقالدی و وندن فر انسزحه‌ده ( 6ططة) 
لفظی‌بابلیدی. و بزده‌فرانسزجه‌دن الهرق لسا مز اجون » 
عط العارف‌ده اه و ۲ یی کلهارنی تشکیل ابلددك , 
( وکله‌ره ماجعت ) حوار وندن واس ومارقاس باب 
معناسته‌اوله‌رق کلدای‌ویا سریالی ابا کله‌ستی استعمال 
اعشلردر . چونکه‌او زمانار حاورالر ابله ايلك حامع 
خرستبانبه‌ده وکل سریانه مشترك ادی . 

سرای‌ده . ا کله‌سی ااه طبیعی, ویا حقیق 
ی تلم متا طیس . ند 
حرمت و مبتنه لايق کوریلان ذوانهده تشمیل 


عبر ارده با معناسته‌در . 


ادلدیکه و بر استعمال محازی‌در . ايشته و معناه 
کو رهد رکه هود اخاریده و ایی آلدیار. 
TI oO‏ 
ای ات E‏ اله اب صورننده استعما 
اولندی. بناء علیه اب عر مجه ده اقنو م معناسته‌ده [ لثیر. 
معلوم‌درکه عرشجه‌ددده بر شرئك امجاد واصلاحنه» 
حصول وظوورننه باعث اولان سبه آب اطلاق ادیلير 
و حهتله شرائع 
اولق اعتبار له حق تمالی حضرتلرنه‌ده اب دبرلر 
آدی. کد جا ناس و تعبیردن معنای ولادت 
قصد آتدیار . ابدته و باده‌ی اعتقاد فاسدلد منشثی 
ی و اودر .اتلك اشارا کا از کان و 
رجالنه‌ده آب‌تعبیر اندراز . ( آباء نراه ماده‌ارنه 


متقدمه اربای عند نده ساب اول 


صراجعت ) 


ات سلورن (turin)‏ مو زه‌خانه‌سنده موحود 

اولان بر پپیروسده مندرج معلوماته نظراً ( آب ) 
2 حکومیی 


یی سته » بر ای 6 بر کون دوام اش . 


مصر فرعو نلرندن بربنك اسمی‌در . 

~~ ۰ ج ۳ 
ال ابق ) اه ف ۰ ( قاحیجی دو دعكدر. 
و معنابه کوره کیمیای‌قد عده‌جیوه ه اسم در 
۲ دهده فارسی انك کله‌سندن‌معرب‌در 7 وايك 
فارسبده نه جیوه دعك‌در . 

اب ا ارایده رز ا 
ج یانایدن جر اخ‌نهر منك وقاری طرفلرینه آب‌ارغون 
ارغون افظی - فرهنك تاصری‌ده حرر 
اولدیتی او ره ج اتراك بر اند بر قبله كت 
اسمی‌در. اوطر فلرده سار اولان و قبله به نسبت 
اله کرای رتك و قسمنه اب ارغون بای 


د شبر . 


ورلش اولال‌در . 

دوس ابله چینالکاسی پننده حد سیابی اولان 
ارغون نهر ی و نکر قاریشدرمه‌مال‌در . 

داب ای بو اس هو ام ره متام : 
اامجك صو . 

-- طیعتده صولرك انوای بك جوقدر؛ صولرك 
جله‌سی دنك عضو تنه داخل و غدا اولهرق حانه » 
دده ناف اوله‌ش . غدا اولهرق عضویت دنه داخل 
وخاعره لازم و افم اولان صولره لسان فارستده 
ف اشای تعبیر ایدیار . 

ااا ی رس ر 
جنرافه اجون امو ماده‌سنه سراجعت ) 
اتاد س- فارسید هکذا لج خو ن ېر ته ورلن 
انی ده دل 


رز ادر ۰ حنحه ( ه15) دن ".۰ 


( معلومات. دغرافه امو مادهسنه المت ای ) 
و اندای ماده لر نه س‌اجعت ) 


= م۰ - 


سم 


[ ا اس. (ڑ (ei.‏ تقوم کی دا آغستونن 
تس ین 


. اس‎ A e 


5 آردمه‌دی‎ HEEE 


کک اسک ذوالقرنىن اب ا كت حوق 


( آب - تقو م شحشه باق ) . 


اب‌حبات: ادت آب 


د 


ت 
ار آمش ان > حت و صوی ! ولق اجون طامانه | 


قدر لتعش توله‌مایش فط ھچ اولز اه ای 


اوقدر آرادینی ن جرا نه اصافه اولعش‌در ون 
حات ماده‌سته مر احعت ( : 
Er‏ 9-۶ 
Cl‏ کولدر . 


. و كولك 
NG‏ 
بوك آمجون‌د رکه تامته ان استاده د غشدر تن له 
چایی بوکوله آقار 

ب وكولك سوبه‌ی مواسبه کوره تبدل ادر . 
بعضاً طاشه‌رق اطرافنده‌ی مرزغه ( اقلق ) لری 


نه نت ۵ فرسخ جنوشده کائل‌در 


: 
اد . صوی 


مجح بر طرفه جریالی وق 


ِ 
قارلار ‌ بعتا 


عامله کندی بتاغنه ۶ عت حقو رنه 
کا کی درت متره‌بی و ر أعز 1 


ما مگ 


ملحه كت ترا (طو بلاعا 


ایا 
سی) سبرله صو لی :ك ز یاده 
ای در اودرحه‌دهکه عنه چامنك طا تی صولری اله 
کک کین الا دها ت بایکن اولورل .کات 
کتارلری بالق لاشه‌لری وانقاضله طوّلودر . کولك 

طوزیلنی » تکمیل حوحه‌لرده اولدیتی کې تازه صو 
> ولك ارت یدق 


E ۰‏ ا 


جرتانلر نك ققد | ته معطو فدر 
۰ 5 ۲۱ مرب دد 
ترو اسرد 


امتداد ادر 


ده سم 
ك باران» اساران -- کابل مضافانندن 


خواجهٌ سه‌یادان تواحی-نده معپور بر فرحکاه‌دد . 
شرق حفرافیوی بینده جتان اربههٌدنا وصفیاه 
شعرای شرتك بو جه تایه مطهز 


معر وف 

اولان غوطه دمدق » شیب وان» سفد سمرقند ٤‏ 


آیاة ک 


۳ به لى مدز هات ار ضبه قدر خو احة شه‌باران 
مسیره‌سی‌ده شهرت ولش > ۱ نار کی بوده حتت ,دنا 
و صاه مدحباولعش ۲ اد مات ره ه کرهءش‌در ۹ 
ار 
اوک کیا چ بات تارانست 
E‏ رعش حهاحه EO TO‏ 
جت رزوی مایت و2 بر ت 


آن ها اس. 28 آب الله عی. قادن ). 
لعل جا شی اولنجه کویا ۳ 
حلة خاقای . 


آب‌حات ءِ آب جاو بد 3 
هر هنبردی لته آب‌شا ض 
E 0‏ 
حرای اعلاسی دار تلخ ورگ یی اجون تزع و 

تام بلوده باد ید یلیر ۰ 
ان ناس( تلم شم اء تاه اب کسای 
3 امن 2 ی 


عضوی‌ده > ضغ کی برنسته‌در . کته وحوف جوز 


اغاجلر مد کر رنده و تور > سرا( ودمیاداور E‏ 


ادو هجاه‌سندن‌در» 13 ندن بر نو ع سکب اعمال آدرلر» 
بعضار اک ان قره‌سی تعبیر ادوب بعضلر هند 
اشدار كت وصو لی‌در د ید بلر «رهان» 


عس دلر ۲ کا سواد دبرلر ۰ 


با ات 3 ۳1 ل ) اعاددن بر کون e‏ 


۳ وقت اران ده بامورسزاقی سباه قط عظیم 
اولشس » بر مدت وله کدکدن صز که تبرماهك 
اون التی کوی ول باغمور ول اعکل فارستان 
وکوی‌عد ااذ اله‌ملر: حذیش اعشلر ۰ بربرلرسة 
آب وکلاب سرعشار . ونك امجون اوکونه اب 
ات مر ای و و 

« ہار جم » 


~n 


DE اب‎ 


ل( 


صوساعی ( صو ساعقی 


ماده‌سته ر اجعت ( 


س ۹۵ سس 


۳۱۱ ی‎ OTO EAE 

و ا اس وان هاتندمله کوردر. مسعودی‌ده 

) ر ( ماورای ال 
اوزره اراد ابدیلیور 


بر ولابت و ر قوم اولق 


ات راژو اس ( تر - لم - فا . اب الل 


تراژو دن ) . صو ترازوسی 


جوده حر شعر عام اررفی دا 
خوش درس ع آب ترازو کرفه ات 
سراج احتفن 
اصطلاح فار سی‌ده رفاك 9 صوی برردن 
دیک ره نقل و اجرا اتك اصولق سلا رر . صو 
ولیلق فی که حققتده اصال میاه‌در زدهده صو 


ولیاق صنعتته معا ال اولور ۰ 


< بات ترازو س حانك» فلاحتاكاك برنجی 
لوآزمندن‌اولان صوندارکی انا ناری یع زماندهدوشو۔ 
درمش» مشغول آعش‌در. برامنده کزلهن‌مواری 
کدف و من | غات» بوصو لری‌سطحزمینه جاب واخر اج 
| مات و اقضا ادن , 
انسانلر امون مهم مهم ایشار نکل ایدرکه تاقرو 


قد هدن ری رفن 


زره سوق واصال اك 


معتنا اك حدونه باعث چ 
ات رات ارض اشنده‌ی صولری تشتف 
اك اصو لق 3 اساط داه 9 صو ری وقاری به 


حتاردقی طر قلر بی جادم ردفن اولدیت ی کې ی ار ك اف 
وی دی ر آورزنده‌ی صولری PE‏ خلدن 
دنر حللر ه سوق واحرا الماك وسااعی عام ادر 


بر شعية عرفت آولش‌در . تاصل‌که پك اسک ر 
E TEE‏ د ماه ( وماده بهص احعت)ده 
و بایده دعاو مات مومه دندرج‌در . بات ترازو نای ۰ 
وتات اتدیق وحهاه ر طرفدن موازنت ماه 
(هدروس اناف ) نظرباننه موقوف‌در . و حیتله 
اصا لاه ) هدرولك ) فندك موم ر شعبه‌سی 

صایار . بر صويك ولندینی بردن دیکر بر یره 
سوق واجرامی و ساط طیعبه_ دابژه‌سنده عکن: 
اولوب اوادبفی 
لر شهده ابشسناس کار 
E CO‏ 


E‏ و قد بر ادن صو مهندس 


2 ان ترازو شون 


- ات ترازو تعیرنك سوق و ادارة میاهه متعلق 

ج الحققین) ك 

ولوک اک اک ا 
بت ای اراو و ت 


برشعبة معرفته نام اولدیغی جناب ( سراج 


یعنی ( موازنت میاه ) تعبيربنك حرفاً توجه‌سی‌در . 
کونك تور امنده‌صويك اجر اسی وارزواولان نقطه نه 
ابصالی مو از نت ماه‌قانوننه تیم برکیفیت در . اچون‌درکه . 
اب ترازو ری 4 اسلا اومعنادن | له‌رق شی 
فر نکحه هیدروستانيك مقا بی آیکن ( ابصال میاه ) 
فننه قل اعدبر اوا کلاشتلود : 

بشیمدی بز یی وضع ایده‌چکیز اصطلاحات 4 
که ناک ومعناسندن استفاده اده‌بایرز . اصطلاحات 
O DI‏ 
وموافق اولور . 
حققت» اب ب تراز وت رکیی اساسا که کا (هیدروستاتیك) 


مقا لی آیکن بز بور کیب 
لساعزه »وازنت ماعات اله ترجه NT‏ 


) équllibre des liquides ( موازت مایعات‎ 


أ و یی شا فن ناهنه اولدرق 


«عاد لد رکه استواء و مابعات دءکدر . 
آبری اتری کله‌لردن عبارت اولق 
اصطلاحات علمیه اصول امجاانندن‌در . 
زماعزده طنیعیه و میتبانك بر 


2 


17 فرات 
مو ضوع الله ا 
با خصو ص 
شعبه مهمه ”ی 
اولان هد روس تا نات ق 0 ا٤ی‏ 
ور کا دلاات 


کل ادن 


ی لوس ادبلهرك بالکز 


لعو هب 
ا ار منیا کک 
جت ار بر اولش در . و قدرده ترجه 
طرقاه ( هدروستاتك ) مقایل فن موازت 
ماعات د كىك مصلب و مناسب اولاز کې 


N E 


فن موازت مایعات و غازات دعك اجاب ادرکه 
وده بك اوزون دوشر . علوم وفتون ساره 
اسمارنده اوادیتی کی فن موازنت مایعات وغازانده 
عباره امجنده‌بمضاً ا اولدرق استعما لاىلەمك ا جاب 
ادر : مثلا فرانسزحه (point hydrostatique)‏ « 
pression hydrostatique (‏ ) ۰ ترکیب علمیار ى 
CT lT‏ 
اولورق ونك قد ترجه‌سی وم‌ادف مصطلعی اولان 
ايدلهجك اولورسه اووقت وت رکب 
ترازو صورتنده کله و احده‌اوله‌رق استمال اوله‌رق 


آب‌ترازو قبول 


اوفته غایت مناسب برنام اوله‌جتی کی صفت مقامنده‌ده 
۲ له‌رق قطهٌ ایترازو ء ضیبق آترازو ده‌سلرز . 
۱ آووقت:ر انسزجه (متاوتاعاو0تا و )hal ance‏ تعیری 
لاب وجه الله لساعزه ترجه امَك تسیل ادلش 
اولور . شیمدی انصاف سورلسون حکنت طسعبه 
کدابارنده قوللادیغمز ( مایعات ترازوسی ) سوزی 
(بالا نس‌هیدروستا مك) معناسی فادها ده ملری؟ ماعات 
نیشن روت و اروشاع و 
خصوص برمیز ان‌معناسی | کلاشیلمازمی؟ حالیوکهبالانس 
هیدروستاناك وی ؟ ايشته هیدروستاتيك مقابی 
اولدرقی آب ترازو تعبیر موافقنك. قوی زی و 
معنا سزلقدن‌ده .قورتارر . او وقت ( بالانل هید 
روستاتك) هدنه آبترازو درز 0 


آب سب ده يازيلر (ablelah)‏ 


E 
هر, بلخ امیلهده معروفدم , لو هرك‎ 


Ty‏ آموددی [۱] نرب 

۱ «جیخون :نهر بثك رتور | 
آمون درا ويا آمول دریادر. وقتاه وچ لك کار ده 

نك تنوك و تامی ر شهر م امول دلد هس نة 
ل او اسبي آلش‌در .بت" عليه تریکه بعض 
5 حذ E‏ ۳ 7 ام درب و3 
ا E‏ 


a 2 4 
ونده اقامت‌ایدن اتراکه آب‌تلخ (داهاعاطه) نامنه 
نستتله اوفتالت ( فهاتلما(منه ) نام ورمشار 
ای ۰ . E‏ 

ر عرب مورخربنك, هباطله » دیکر بیض ثم 
مۇلفارينك هپتاله دیدکری + بزانس رز لربنك 
التتجی عصر میلادی‌ده اوفتالت » ودها صو کر | 
مصرلى (هاوفلافت) [۱] ك ادهلا تسمه‌ابتدکلری 
ترکلر ھٹا رشیدرا ۱۷:۷ تارشنده افتانستان‌ده 
یکی بر عکومت تشکیل ایدن ابدال قوی ايشته بو 
رکا در ( اندال » اجد خان » افغانستان ماده لر نه 
ص‌اجعت.) 


2 تم اس . تیزاب دینان» کیرشجی» اوجن 
مایم کذاب . | ۰ ومای e‏ حك ایدیلان 
معدلی رسم لوحه‌می ۱ 

0 E 
اوزریته ایس الله بویاعس بومشاق واه برطبقه‎ 
وره‌نيك طلا اپدیلیر. بعده وره‌نيك طبقهم‎ 
اوی سیوری ر فلم گزدرربلهرك لو صو راه قلمك‎ 
ماس اتدیی براردت وره‌يك فالدیر بلدزق سطح طلا‎ 
» اوژریده خفیف خفیف ارلر » ابزار بیدا ايديل‎ 
بات د واه بت اواورسه‎ ۵ ِ 
فلمك آوجباه وره ری قالدیر لس » ناء علیه چپلاق‎ 
يدرك یل‎ e فالس برد بو ی 2 معد نه‎ 
TE O 
وصورتله ا‎ 
ا كفيس آب‌تبزار بط‎ 

۳ ار حك أك اجون زاب ره 
عمش فواوز مولدلناء اال ابید ۰ ۳۳۳ 


9 احعت ( 


ی آوززنده 


شو حالده لوحه اوزر 


* اریات صنعت بتتاده ۳ 

"1 تهاوفلاقت ۰( 1602۳1۵016 ) که ىوقا 
Simocatta )‏ ) لقسياه مع روف‌در 
1 ونان موزخارندن 


۰ د جی عصر لد 


آولوب مصرده تولد ادر 


سم 


اک ی اس .. آپتیز اصول اف رس حلب 


ادن ارات هنره دبرلر 

ای تز #عبتی پارسده ۱۸۹۵ تارخنده 
وهویی الله کب 
فی صرف ممیی 1۱1[ اولان اصول صناعه حکه 


امتیاز اعك شانندن اولان آب‌تبز 


قارشی مد افعه و ماه اعكث اوزره تشکل اعش 
برجعت‌درکه اووقتدن ری کوندن کونه ترق ايدرك 
دوام اعش‌در . ه‌سته بارس رسم مب هلر نك اك 
رل ایی احتوار ادے بآ لبوم. یمن سکر. سد 
نشر ایدرك انظار هو ميه به عرض ابلر . 


اب بای اس . زرکرلرك ومصو رارك استعمال 
ایلدیی ماییع محلولك اسمی‌در : برتوعی قوی ففف 
وتقیص ولنس » کویا درج انیه‌به تلزیل ایدلش 


حامض اخبر ا لعن زاب خااصدن عبارت‌د رکه 
ونی زرکرار استعمال ایدرار . نوع دیکری وتاس 
ويا سوده عاو لد رکه صا و سه صوبی ناماءده معروف 
اولوب مصورلر» قاشار باغلل بویا رسملری تطهیر اعك» 
عام اجون قوللانيرال . 


اب جوالی اس (9 فا . اب و حوالی‌دن ( . 


0 حیات . 

اںجین اس (فا.۱ ب وچیندن). برنوع صاچ 
صو نی که قر ری وساض صاجلری‌سساهلند رمق اجون 
استعمال ایدیلیر . آب‌فرس ۰ اب‌قبط دی صای‌صویی 


زویت فضه یمنی جینم طاثی محلولندن عبارت‌دز . 

]1[ بو اجه ۷۷ کاه‌سندن معرب‌در . 

ا مضردر » صاحلری قرار » جو ادر حق 
جلدی له مخریب ایلر . 


ا 


حبات ابدی وران برص وکه چشمه‌سی 


اچ نکسه به کوب 


اب رجات( فا . 
1 مسکن 
اتدی ورای ظلمات س حلهٌ خاقایی س نظرنده 
مايش خنجر ۰ مو ج آب حیاتدن خوشتر ۰ 

مشلا 


ار کون وزندن اوتأنوب ان حبات #* 


۰ !| عون‌وهدایت: زه ویرسو ی خدا اب‌خیات 
وفیق « خضری ولسه‌ق ره ظامتده‌کلاهك قارز . 
عزت منلا . || ان باری :سن سنك اب حبات 
لبنك نشنه‌سیم + طالب چشمهة حنوان ایسهم انان 
دک -- عولی. || تصوفده عشقحتیی. || بدنه حیات 
و بازه‌اك ورن خالصس 6 لیف ٤‏ صواخو قه صو ۰ 
اث حبات صانورم . || روحه نشئه ورن مایم ۰ 
باده > اراق Ê‏ ان حبات که حبا له بدل‌در 

۱ مخز میات و اا ا 
کوروب آب حیات اچیش حال ایلر ہی س ندیم 
|| جات چشمه‌بی . 

متراحفای ۱ ات اهر 
ان اه آب زندکای . 

ENI SFO یی سس‎ EE 

ابدلدیی اوزره ظلمات امنده بر جشمه ا 5 
بولك صو ی انار حبات ده به و یا طول ره 
باثل اولور لر امش . اسکنندر ذوالفرتن وؤ 
جشمه‌ی آز امش _ولهمامش EE‏ اول خضر 
وایاس علینا اسلامده آب ای طب ET‏ 
وا وت ها E‏ 
حضرتاری چشمه‌بی 1 نارك E‏ ا اس . 
ونك ا IS EES‏ آرادنی » لماه 
قدار کتدیی حالده وله‌مامش . 

شه آف حات هر شمرقیه‌ده کوریان» 


اب جاودان . اب 


۰ a 
اب حصر ,و‎ 


مقو لاټ اتا طبر بهده تداول ادن معلوماث وندن 
عبارت‌در . و روایانده آب حااات خاصه‌سی تصرخ 


1 


۱۸ حت 


ادیلیوز . قط عل حول » با هانی الم 
نهای‌ده‌در . ؟ ظلیات‌آگنده بر 
وبرمك‌امجون وله رتا وله راجت اك طییتی‌در 
اسک حفرافیا کشابلرنده ماورای معوره‌ده غو 
3 ف اولان تون برلره ظامات نی ور بلردی . 
محر حط ده محر مظم 
ز عاماً یو الر 
دی . وقوف جفرافلری غرب جتنده منهای رع 
مسکون عداتطری خزاتر خالدات 
قدار به اطه‌لر ی اوه کمه‌مش ادی . 
عط اطلاتی و ولك ماوراسی‌هب 
دی ۳ 

بو توجیه کوره دعك اولیورکه فانیلری ایدی 
اك خاصه‌سته مالك اولان صوك منبعی 
طرفار نه دوشو جك . 
‘Foutaine de jouvence )‏ ) وا 
یر ال غیت( 


ده . معدومه وحود 


۲ 
ر 


۳ حي قدمای حغراشون 
تامیی ورمشاردی جو نک ورک 


ی شیمدیی 
۲ نارجه ګر 


حلماندن معد ود 


اشا 
او رویالل اد قرون وسطاده 
سم 5 
آب جوای 
اتدکطری جشده 
کم وت که قمای 4 مذ و رای گنن 2 
4 طرفارده لح احص تا سبتلر بده ار ابو ری ادی؟ 
خی تار خده مضوطدرکه ۱۰۱۲ 
یی زار کشت اعت امجون (نودهرتو) دن حرکت 
ادن (ونس‌ده ابون) تام اس 


اا قودانتك طا: تدلری 
و جشعه‌یی وله‌مدقلرندن ۳ زیاذه متام 


هد 


و نجیر 


اف لخا لمشار. حت( هر و)فاحی )7 مر ا رفاقتنده آم تاه کن 


اساسا E‏ تباغو دوکوبا) والسی تصب 
ادیان (فرتانودیسوتو) او تار ندن‌یکی ىسنە‌ص وکر | 


حدح4 شای نه اورالرده هری 2 . آوزماة 


اوزویاده‌وباخصو ص‌اسباناده ۰ ما 


قر وت 8 سم طاده | مو مت ری 
اولان و اع اده نظا آب جو ان او بله بر جدمه 


اعش که حذت ارضدن حبقار 3 صو لری € 


باده‌لری ۰ ۲ تون بارهلری الله بارلایان بر زمین 

ی ۱ 3 5 ۶ ِ 
ورر دده حریان اش ٩‏ 9 صوی امجتار ده 


حبات ايده هتال اواو ورەش مرلره شالی» يرامش 
نی عار 
_ قوم اوزرنده‌ی حزکلری دالفالر تاصل. دوزلدو 


آنده اژاله ایلر 21 


ایسه - و عش . آب کوان وا 
حشمه شاب صوری ,ازهتة قدعه‌ده دی موجود 
ادی . آیکنجی عصر میلادی مررارندن اولوت 
او رمان معلوم اولان وة ارضكت قے اعظی 
کزمش اولان باوزاناس ( ۳۵۵۵۴325 ) ۱۷ 
ار ګتار سنه دوظری باهش اولدیتی سالك ویانتان 
تام اترنده او له برجشمه‌دن حث اید نورودنورکه «مو ره 
کل دن اول قر ده قالانوس ( ۵12105) ) 
تاءنده بر حشه واوادوکد ژوستركد نظر نده داشا 
کنم و کوزل كوروعك اجون ژونون او حشمه‌ده 
ی ایدی ۴« 

اوژره ژوانی 
Jouveuce )‏ ) باخود ژفوتا ( Juyenia‏ ) 


ر 
(ژووستر ) ك حبوبەمی بر بری اولوب ژؤستراتی 


اساطر تیاده موی اولدیغی 


ره 4 و با ات ان 
اب جو الی‌قر ون‌وسطیر ومانلرنددده میم رو ضوع 


LG‏ ادر موف ات دده داعازرقمل دار معروف 
اولان ) کی ای اپلای ایک 
حد.4 شبات خالی ک۳ ده 
فکر نه , ۰ ( اۆژه ) و 


E‏ کت انددرك دنو رکه 


بر رومانده 
طا دب رت ری 2 e‏ ك 
براشد, دس در و ات 
برجول اجندددر . دن“ نت 
ارض‌دن اقار کر > او باه برخاصه‌سی. 


اجه واللر ی 


ونك اجون درکه ار حنخ صولش ‏ تازه‌لك 


لطا کش اولان قادسلر حشبه 4 شاد لھ سح 


ك 
سم E‏ س 


اوی اعاده ایدر > وزدەگ بروشتلری , 


۳ سب 


آمز ص وی خر بطه او زرنده آراوب ی 
فرتیونك آب حال یکی وجذ.»دهناپاب ! هاولوردی؛ 
توچشمه لر وله و باخود دهنا دوغریسی اولسه 
ادی ! دسادن‌ده فانباث كدر Ee‏ ار 
اعود نوم ! » تسیر نن‌ده حل قالازدی ۰ 

شو فصبلانه اکرو ر ا ا 
غ iy‏ 
قدع‌دن ری لات بشربهده تداول ادن راعتقاد 
اوله‌مك ؛ عاتبث دی » طراوت شبابی 
ال‌الاید محافظه اك ۰ توکنمز برترو» نائل اولق 


الا رف داز 
مراد در ۰ 


مسعو ديت حیانمه‌ی با ادن خصو صلردن دکلی ۹ 
توسعاداره بالطیع. مفتون‌اولان ابنای آدم عام حقرقتك 
درشتلکار نه قارشی اواسیاب ادن خبالار نده امجاد 
امدارءحقايق‌واضحەدن زادەغر اب احو الهاتا عفه میال 
اولان‌طبایع بغم او زرنده بونیالات قوت وله وله عاد تا 
اقاي هسه کلیشن‌در ) 
(فر باند) لره دنا دولاشدبران آعه آدملری افلاس 
اتدپرن » کار چه ساده دلالی اغف ال واضرار ادن 
اب شبات ۰ خر فلیفای er۵‏ ) 


اعظم ۰ 


آن حبات 0 
دوای کل 


خلبااری 


) ملرامه‌ولندار ۱ کسیر 
universekie (‏ ۵۵ )۰ شحر حیات 
هب اود راز اعتقادلرك اری‌در 

آبعته اصل سیلتات مج سراف هی 

« زهه الشتاق »ده دی عبن امبوان ی 
ضح رة وہ ی تام موقم‌ده تور اش دشور 


فر آنسه‌ده ما تون دلدهسی قر نده ه کا اولان 37 


حشمه هده فا ار ( ات‌جوای) (2[04 Font. dle:‏ 
۵ ) تامنی و برمشلردز ۳ 
تسج ات ات ده آفا جح ان بو نه مات 


ر حله‌سنده روات ایدادیکته کوره (حبل) ده رر ك 
ا . وکا هی س دخیویرار امیس ۰ نی خان الق 


و یه ده اوه بوز ولا ( که و 
جبال قرود ( ءیمون طاغلری ) اولوب جينك 
اور ته‌سندن حریان ادرك صین. الصنه ( ٩510۵6‏ 


a 


د لزه 


بش 


۵ مننهی وزتون شهری قر ده 
منصب اولور . 

» مالت رون » ك حدرافای ده ۶ کاب 
چلی لك جماا نام اترنده/ابوالفدانك قو م. بل اننده 
موجود اولان معلوماندن» استنباط ایلیکمزه نا 
اسن بتلوطه‌نك آب حیات هنی ,ویردیی صوع(چین) 
ك ایک بوك نهرندن ری اولان ا جه يان 
Kiang (‏ - ۱۵6 ۱۵۸۵ ) ر نه" مواصل - زرده 
ایضاحاو لندینی وجه اله-اولان وزون ) Wosung‏ 
جا ا 

بانغ چه کیان + چين - وصیف اهار ماده‌لربته 
ماحعت ‏ ) 

بروت‌ده نر اوانان « دائرة‌العارف » ده« این 


۸ ر 6 


Hoag - H0‏ )ری اولق اوزره تلق اوشور ؛ 


هقاه وس اعلام»قه دغی‌نه هوالع هوویابانع چه کم 


BNE‏ و ایک لو جبدده قعا دوع 
دکل‌در ۰ 7 ز که ك جوق حققات وتعات < | 


8 


E‏ نوراه درج ادور زکه 
طا لمن وقار ر امن نظر بده ۳۳ له نك حقبةتق E‏ 


1 ك هھ ہی بان هدن اول 


سن اتون . 
ده دنو رکه : 
خا زج متکسا SEEN‏ 
ان الق 
خای اعلاعت معاسته و [ ۵1 ] دبرلر 


تال 
ات 


عظم در غه و دیا ی 


لای اولوباهل 
و سا 


اسر )¢ ده مسطور اولدیغی اوزره یوج حفدی 


هت 


[۱] قظای( Killaye‏ ) ۰ (۲) مونغول لساننده 
ا و 


الق ۰ 2 وقصه SAE‏ 


کان سس ولا بات دعك اولور . 


چ 


« قوبلای » خان « قراقرم » [۱] ده منکوخا آن 
رت وت خاقان اولدی . رفاج وت ( چين ) ه 
کک کودروت غارت اتدکدن ضوکراختای 
خانلرمنك مقر حکومق اولان جنکدو [۲] نام شهر 
قرنشده ولیس [۳] تام نهر اوزرنده خان بالق 
ول ا ار اتدی . 
" نندرهتدوین اولان اولان زتون [4] شهرنه 
اکان زه نوشهردن برنهر حفر نی فرمان ایتدی » 
تا که مسان عفن آقوب حر هند ودن کنر 
کله . وصورتله از زمان اند خان بالق عمارنی 
غابته اروب در ملك ختای اولدی . 
" «#مالت رون « ك مکل حغر‌افاسنده دی : 
7 ملکتنات هرطر فنده ىك چوق جدواار 
خر شیو .+ درک ال سوک جتکز غاد 
دی قوبلای خان زماشده اکل 


الان وتحدول خاقانی ويا فغفور قتای ( لقصعع 


حفری 


مه ) د نيلان قانال درکه جنك جنو بتده 


سو چه‌او ( ۹00-10680 ) شه‌نه قدر اینر ». 


هو انم هو ( 208-10 80 ) یع هر اصفری 
يات چه کانم ) pia ) Yang - Tché=Kiarg‏ 
ارزو اھا اد شا 

ا سی چه او » شچرندن ۳1 اوتهده شنجو 
Chanh - Haig lı Shang - Hae)‏ )لعانی و لنو رکه 
توزونه ( Wosuug‏ ) چابنك دکزه دوکلدیکی ملده 
کان اولوب موقم مجارت » كز معاملات صناعت 
اولق اعتباری اله‌اهمیی ( قانتون ) دن کیروقالاز . 
فضله اولرق (شتجو ) نك بر" فانده‌سی‌دها واردرکه 
وشهر كلم جینی‌دور ایدن‌طرق مانه» جدوللر و اسطه‌سی 
ابله ملکتك‌ت اعظمی اله‌مناسب ومواصای‌واردر. 
E‏ مذ کور ارقه حاننشده ولوتان « بای 


( 157 ) کول واسطه‌سی ابله « سو چه او » به 

[۱] موتغول دولتك بای [۲] جنکوت [۳] 
]٤[ gu - ho‏ محر چين ساحلده عابتا میم برشهر . 
کب اتصال اش وو واه اله اورادن کن 
حدول حاقانی به ارتاط دا اش در دیکر حمتدن 
« وزوته » چاتك برایاغی واسطه‌سی الهده باغ حه 
کانغ نهر شه مر لوط اولوب وساههده دخی علکتك 
م‌کزلرشه » وسطلرته مناست حاصل آعش‌در.» 

نه « مالت رون » دن : 

» سباح مہو ر(مارقو نولو )ماتجی ) Manji‏ ) لعن 
ماچین (سوك چین» چينك‌جنوب طرفلری ) قطعه‌ستات 
انی اولان‌زه ون(701100) یاخودز تون (76۲/00) 
شر دق خرکت ادرک اوی اردد تا ای ۱۳ 
اطه‌لری زیارت اتدی . مارقو ولو و سباحنده 
» اونا 6 نت ۲ عش‌در .€ 

» او المدا > لك قوعم بلدانتدن 

زماعز ده زتون ای اله معروف اولان 
شنجو بلدهسی تادر حن‌دن ر شدردر » تورالرحه 
ندر فرضه اسن لعال دعك در . شتجو اح 
زتون شېری و دیاره مسافرت ادن تحار تنده 
بك شرت در و که متصل بر (خور) 
کول واردر. شتجوه بردمهر؟ قار. (خور) کو لتك 
صویی طائی اولوب دکزدن سان بو کوله کیررلر 
وخلق و کولدن صو امجرلر . € 

« اا » دن » « مالت رون > دن > قوع 
البلداندن‌|اقتباس الله وقاریبه قل اىتديكىزمعلومات 
« ان بطوطه نك »بك آب حبات نهری حقندەذ کل 
ایلدیی روایات اله تطبیق وهقایسه ابدلهجك اولور 
ایسه آب حبات دښ رك وزوله ( ۲۶ ) 
صو یولد بخنه شمه قالاز.جونکه اولا ان بطوطه‌نك 
زتون ددیی تدر بلاد چیندن شنجو ( - 8120 
B1‏ ) شهری اولدتی تابت‌در . قوع الادانك و 
اده شہادتی کاش اولدیتی کې (مارقو بولو)نك‌رحله - 
سندن مستبان اولدیتی وجه الله زتون شهری 
( چن ) ك ژاوناه مامت اولان ساحلی اوززنده 
وق اقتضا ادر ۾ شنجو انك ارقه طرفنده‌ی 

- No — 


تای ( ت12 ) کول تقوم البلدان‌ده ذ کر ده 
طات ی صو خوری اولدینی‌ده‌ك‌ظاهردر. (جیاغا) نك 
(مالت رون)ك و ردیی‌معلومانه نظرآده‌جدول E‏ 
پاختنه ربط ایتدیی شنجو وزیتون آیکسی‌ده عین 
بلده‌دن عبارت اولدینی حقفق ادر 

زبتون بادهسی نام دیکر شنجو شهری اوادیفی 
صورئده ( ان بطوطه ) نك روایتته نظا و شهره 
جریان ادن اب حات هریده « وزوه » صو 
وی . حت آب 
حيانك منبی اولاق اوزره « ان بطوطه » نك بان 
ابلدیی (وزوا) جال اله ( وزونه 0:06 ۷۷) 
نهر بتك اسه‌اری بتنده‌ی موافقت و مطابقت باخاصه 
شایان نظر دقت‌در . 


دك واضح: عمورنده مین ادر 


ارك ای منبعی اولان 
جاه ويا جلك نای ره علم ور 


اب حیوال اس . آب جات . اك سه 


امه ده اول فخر جهان * اک حبوان ایدی ظلمتده 
مان = حل 2 حاقای ۰ 


ن ونارت بح جپو نر بنك‌قسم اول‌در, 

جهاغاده آب خرنات» (تقوع البلدان ) ده خرنات » 
« ماك ترون » ده ( 182081 ) ده مضوطدر. 
( جیعون ماده‌سنه راجت ِ 

آب حیاتة عكدر: 


با خضراس. اولایان 


ماب فیض ا ا ووا رهری 
ای وو ااي 
کرامه‌خاص اولان عم لدلی‌به اطلاق ایدیار . 


خضر اولسه د 


در لك و سر غیب مضس 
در لفظ و 1 جر مدغم 
ول اصفها یل 


سم 


e) |‏ خور س آ تور ماد ه‌سنه ‏ اجعت ۵ 

ان خورسید اس . قدمای شمسرستان 
اصطلاحنده حیات د.ءك اعش» زعمارنجه رو ے تج > 
فض شمسدن عبارت اولدبغندن حبانه او ای 


ورمدار ۰ 
ات دزد اس . صولری حکوب ارض‌امجنه 


غب ادن محل وموضع . دؤدن : فرو رفته درا 
حلقوم او ۰ که دید آت دزدی اد زرم او - 
ظهوری[۰]۱ || جرکاب جقوری. || قد بر لت 
ی ۱ 

ا طقات الار ض. ور سطحی غبرقابل حلول 
يعن صوی‌بلعه تامساعد اولویده ر | لتنده قابل تفوذ 
یی ا ده‌سندن صو که سلیر بر طبقه ابله اتصال بیدا 
ايدهجك اولورسه و حالده مذ کور سطح اوزرنده‌ی 
صولری ات طرفده‌ی طبقه جلب وبلع درك بر 
ا ادر . وله بر او زرنده‌ی صولری اشاغه 
طوغری جاب ابدوب آ قیدان نقطه‌لره» محلاره طبقات 
الارضده | بدزد تعیر ادیلر. ارض اوژرنده اوه 
زر طبیتی اول‌رق ولوور و مان 
ایدیلیر . 

راك طبیبی اوله‌رق بعض مفاره‌لر > کهفار 
وار درگه س طح ارش اوزرنده‌ی صولر بر را 
نولب بلری اور الره‌ده هوم ابدرلر . بو نار آب‌دزد 
دکلدر باشقه اسملری واردر . 
فرهنکلرده تعر یف ادلی 
فده غایت 
و ظرفه صو قو نوب 


2 سه آب‌دزد فار ہی 
اوزره رظرثه اطلاق اسیلیرکه ۲ات 
سس ان دلکاری واردر . 
آحزی کم قابانییسه دلیکرندن صوجریان از . 
حالنوکه آزی اجبلدمی امجنده‌ی صو امغه باشلاره 
و تعر ف هکو ره آن‌دزد هوای نمی لك وجود ی ائات 
اك امجون استعمال ابدیلان الات حکمیه‌دنبر شی 
اولاحق‌که ( متونعقهد Arr‏ ) دیدکریآ لت 
مراد اولور . م ۱ 

]11[ ذلك لەر شنه دار بر ببت‌در . 


سح ۷ س 


هوای نسممی‌تك نضیق اساسته هستند اوله‌رق 
صناعتده مختلف ۲ لتار اعمال واحداث اولعش‌درکه | ز جاه 
څول ك شر دت 
قات ایشته.او لله 2 آلتدر؛ ایک بارچه‌دن عبارت بر 
آلتدر. بریارحه‌سی وەقامندە وقوغه شکلنده برقا بکه 
قا تاك آوره‌سنده مدور وکنشحه بردليك و اردر, 


چی بارحه ‏ کنات 


ES‏ بوقابات دروندددر, اتکی 


ر ته ايله وك صایی‌مقا منده ر‌ورودن سکب‌دره 
وحز یه نك جسیی» | کثریا» قاعده‌لرندن بثسش ١ای‏ 
مخ_وعی بارچه‌دن با لیر ۰ وقاری طرفده‌ی عفر وط 
ورو الها تال وخرتهاطه اشتراك ایدر ۲ لت‌طرفده‌ی 
خروطات ا ونه وروت ك وقاری او جید لك‌در. 
الك خز:سنه‌سی اصل شر دت و اولان فاك 
اچته صوقباوب چیقار له لیر . کوچاك خزینه دیونك 
اجنده طورر . د عك دنوىك سو سنه کوره‌هروقت 
شر بت اله طو لو ولنور 8 شر جى 
وقت ورونك وقاری طرفده‌ی دلیکی باش باره‌ی امه 
طقار والك دیکر قسبی الله وروی طوته‌رق 
حزینه‌بی ده ونك امچندن چکر » چقارر 


شربت صاه‌چتی 


. خز سەك 


ات طرفنده‌ی دلك طار وورونك آغری قبالی 
ولندیغی آجون خار جد مک هوانك تضییی خزسه‌نك 
اجندەکی < شر ته اج رای ار ae WEI‏ بالعیع 


اشاعی دلکدن رو ا ز قالر ایسهده شر ر 
ورونك !غزرنی اچه‌جنی زمان بع بارداغه شربت 
توتشالد اجنی وقت باش بارمغتی حکرد هوانكتأثیری 
اهقاع اندر . 
پارماغیله قپار وخز نه ی تکرار دوه ادخال ایلر. بز 
شر یراك بو آله نه اسم ویردکار ی اوکرهنه.دك . 


مج 2 مافه قق ادوب ماده‌سنده 9 او 
مادەسندە سان E‏ 


وبارداق 


ج 


آت د ده اس از ا هس کورن عن 
دی آبدیدة کریمی - مایق کورمش که 
بوق جانا می 6 فضولی 3 


صا عت اجون قو لاندقلری‌سطیل ویا | 


۳ | اولان صنی اجزاء کموهنه کو ردر 
ید و 

مسر ۰ 


اتد — نهر ارو .كت بر آیانی‌در 


. دیزئول قربندن کر ۰ 


وشهه اضافتاه ار دیزفول 9 د زفولده کل 


بر ادیده ا ہرم قان در ( قارون ماددسنه ماجعت) . 


ا 2 ( فا ب الہ عم. E‏ 
بنمور. تورکهده | کغریا آب‌خذف اند اا ر گر 2 
هه چوق رجت باغدی : 

1 رچے ل یکر یداد شرقنده > رن کل) 
دیان یردد ق کی مز انك انت یداه امد یکی 
قره‌صو ( بومادەبه مراجعت ) 


اور ۳1 ا 


5 آنادده برحتهه‌در 


حافظك ی بتنده وارد اولش‌دد. 
بده سای ی باق که درحنت وام باقت 


کنار آبترکن راد و EES‏ 
۱ اک اس (فارسی! ب اناد رزنکن‌دن) 
چين مس کی وسیه الله الان صنولی نا 


رسیلری تقلید وتتظیر آیدن برنوع حكدر. || و 
اسول حك الله بییلان ریم لوحهاری ۰ استامهر 

O‏ باعق اجون مختلف ومتعدد طر تار 
واردن. قطجاستک‌اسایی 0 
ات ال ارزو اه 
ار ء فقط و 


صور نله دم بأعق‌دی دنعدن‌عاری طن اولعاسوز ‏ 


۴ | رس بالکما حصوله کترمك اجون دوك ترس 


واجر اسنده‌خل‌مهارت لازم‌در تص که رسمی باضیایاعق, 
(فوطوغرای) طریی باه تون تون صنعتدن استاتا 
ایده‌من .حت ابر نکن اصو ی انلیا سلان‌رسلر مقبول. 
اوله امك اجون اجرالرنده صنعت ولق خر‌طدر ‏ 

آ پرنکین إعق 
ومتعدد طر لرك اك زیاده «یتعمل اولان دودو 


اون ابرا وتان 2 

مت ا 


رباقر لوحه | لنەرق سطحی خفیف برورنك طبقه‌سی 
الله ستر ادلدکدن صوکره اوزرنه فورچه الله 
زرتون اتی 3 ترەق رو ی۰ دومان ا ماده‌لرندن 
با لش کب قو للانه‌رق صو لو ہویار سے با لیر . دو سکب 
طوقندغی برارده ورنک حل ادن ۰ وحل او لنان 


ورسك پارچه لری اجه بر تولیند اله لیر e‏ 
صور له لوحهلك صو واش اولان رارینه اجه | 


وز حالنده قلفو ا سر لیر و ورحنه ماده‌می لوحه دات 
سطحنه‌پا پشمق اون لوحهکاف درجهده قزدریار؛ بعده 
لوحه‌نكت اوزربنه تیزاب دوکلیرکه اشبو مایم قلفو نیا 
طقه‌سنك اچىق شطهلر ننه تفوذ ادرك باقر لوحه بولازم 
اولان رلرنده بر. ومعامله القوو کو لکهلر حصوله 
کانجه به قدر EG‏ او لنور 

آبرنکین اصول اله استحصال اولنان‌استاممه‌لر 
مقبول اوللك. امون ا بر رسامك » اي بر 


نقاشك انزری اولای‌دد ۰ 


کر جھ و صورتله اعمال واستحصال ابدیلن رسم 
حکیار ۰ یعنی حکوکه‌لر ق حك الله ابداع ابدیلان 
کوک لر قددحابز قیمت دکاسه‌ده زماعزده رن 
اصول حبك عالی رص نة E‏ واصل اولش‌در . 
بوسایده بك کوزل رسم لوحه‌لری ۰ تابلولری اعمال 
ایدلکده‌در. رسام ژازه (200ه) واصول الهحك 
یك فیس استامیه‌لر نع ادر . اب رنکنارك 
قيمع ماهس بر مصور ويا رسامك الندن جقمغه 
و سول خت ای ۶ طافاری 


(هی‌کولزهکی)ه ۱١٣۰‏ تار خنده- دیکرلری‌پارس 
حکا کار ندن (شاریانتیه) ویاخود (ژان‌لوبایست‌رنس) 


تام ذاته مل و اسناد ادرلر ۰ ژان بات اب 
رنکین اصو لك موحدی دکاسهده اکال و ترقسنه 
ك جوق حدمت اش در ( حك ماده‌سته مس‌احعت ) 

أت روان اس( فا - آب؛ و روان دن ). 


ااا د 


. آب‌روای‌مبذول رر = قولای وہل : 

ا E NT‏ ا 
و نصیح اولان متکام وصفنده اراد ادیلر . 
طلبق اللسان معناسنه: له لسانك‌طلاقت بان وفصا حتله 
حریانته » ان روان کی سلاستله حری واستمر ار نه 
اطلاق ابدیلر - قاموس ترجه‌سی ( . آقار صوه 
و صو مادهلرینه مراجعت ) 
اب رو اس .( فا . آب اله رودن ) 
بوذ صوبی » شرف » حبثیت؛وجاهت : 
آب روی حبیب | کرم امون 
کر بلاده روان اولان دم اجون . 
اغه پارب با هدی تساه 
:وزی خلق امجنده قبلمه سیاه - 
سلطان ماد خداونں کار 
|| مدار فخر ومیاات: فضولی شعرای عماسه نك 
اب روو‌در . 
س ترکیبات قو لبه -آب‌رو دوکك = نذالا نمك: 
آب رويك دوکه هر تخل پلیدك پاته 
میوث مطلب ا اواز با اولور عام بويا 
ات ار وه رکه ده وزصویی کی > حققتده 
نوز سقایهجق ۰ عیزلهبهجك صو دعكدر. ویه‌عنادن ‏ 
محازاً وزك ورندن اقلغندن کناه اولور . وز 
پاکای» وزنوری انانك شرف اخلاقبسنه» مکارمنه. 
نشان‌در. e:‏ برحدیت شر فده موراش‌در 7 ایشته. 
وال ری NG‏ 
ا ذم شیر را 
قورشون يارەلرىنك النیباعی اجون استعمال اولنان 
E‏ 
مس قدیعدن بری آب زخ سنك ای ابله براب 
ایام معلوم ایدی‌که اسلحة ناره‌نك حاصل ابتدیی 
حرشه‌لری تداوی امك اوزره خارجا استعمال ایدیلیر 
ر صو دی . اشهاری مدت مددده پاداد اولان 


۳ 


(هدن): آب‌زخی ۱۵۰ غرام خام کیربت یمن زاخ 
بانی الله ۸۰ درجه‌ده ۱۵۰ غرام کوّلدن عبارت 
بر ماع اد ی که بو مخلوطه‌به ۱۵۰ غیآم‌صوده حل 
اولفس ۳۰۰ غرام شکر علولی اللہ ۷۵۰ غر ام 
قدرده سو ز ولش قو زو قولاغی عصاره‌سی‌علاوهادیلیر 


ادی ۷ زماعزده ات رت 7 شود : 
حاهص توت ۰ غرام 6 سس رکه لیام 3 
کل یمن اسپرطو ۰۰ غرام »> عسل مصفا ۲۰ 
و 
او زلال طاتل وراق صوغوق صو , | 


رمایم‌درکه مورطه آقتك زلالی صفردن بوکسك 
۳ دره تاره کت حالنده براقله‌رق حلل 
اعسیاه استحصال ادیلر . ( زلال ماده‌سنه 
سراحعت) . || من . 
-- آب‌زلالابرانده شدترقصه‌سی حوارندهبرنهردر. 
صو لی غایت خفرف ولطیف وصغوق اولدینی اجون 
ونای آ لش‌در. وتانسار و مره مقدما. «اولاوس 
درلر ادی 
« لغت جغرافبه وتار ځیه » 
آب زلال نهر قارونك جبل لور ویاجل اهوازدن 
کلیر بر. ‏ یاغی‌درکه شستر ویا تستر شهربنك قر دن 
کدی ا ها ا 
ر تر تامی‌ده وبرلش‌در . كذلك اب 
فوج آب کردستان نامارل‌ده موسوم‌در . 
وتانارگ اۆلاوس ( 108ق1ت ).د دکاری صو 
اسه قادون E‏ ات زلال + و ٤‏ 
و اك بر آنانی‌در 2 ان کل قارو نك دیکر 
| پاغی‌ده وقاریده ذ کری کک آب دز ويا آب 


دزفول . 


دسر وبا ےم 


ونان جفرافونتك ( اقلهلاوس ) نامی 
وردکا ی وتورانده سوب دابالده [۱] مت اولونان 


a 


[ ۱] تورات » داال ء اح 3 

اولای ( فان ) نهری او ایک ایاقدن تشکل ادن 
قارون هرید رکه وکا قدم جغر افیا تا لد 
( دحل‌الاهواز ) نایده ورش در ۰ ( فصلات 
جغر أفبه به . اجون قارون ماده سته صر اجعت 5 

| ب‌زلال اس .امجنده عو رطه آ قد وکلش صو- 
اوچدن اله قدر عورطه‌نك اق بر لیتره صوده 
دوکله‌رك کو وک ۲ انير ی ا اجون ال ال 
ایدیلیر > اق سلیانی نك‌ده بادزهری‌در. : 

اب زندکایی اس (ه. آب ابله زنهکاودن) 
آب یات 


ات سبیل اس ( فا .ابابله عر ۰ سیل‌دن) 
پولرده الاش وقف ۰ موی چشده که بلا عوض 
هکس ۰ !| سییل صویی . 


سم 


ات سجر س خراسانده ان سحردن 


ادن اتفاع ادر 


جبقو ب یسا وره کلبر برصو دك اسی‌در 
e‏ طول اوه 
«حها غا» 


: تواحس‌نده 


اا تون a‏ ق ماده‌سنه مس احعت 


اب و اس(فا. | الع . سماویدن) 
رتکته نظر ا بو تام الله تسمیه اولعش‌در. و 0 
۲ سا تیغرام شت تحاس (۵ (Sulfate 16 ui‏ 
عى کک زطاثی (زاجقر یی (Vitriole de chypre‏ 
۳۰ شام صو دروننده جل ااا و علوله ۲۰ 
دامله ان لعن نشادر روج علاوه ابدیلر 
کوز ادوهستدن‌در ۰ ااا ۳ 
جامکانلری امجنده تزینات مقامنده قونلان سوك 
شیشه‌لره اوکوزل سا ماوسی رنکی ورن ايشته و 

۱ آب بمای‌ودر . و صویه ماء سیاوی آبکنودده 


| در ه 


و 


قم 


اب دی بح ابرایده محر فارسه حربان ادن 
آب‌شوراد اسم دیکری 


8 سياه هندده رم قر ده ر صو 


رصودر. 


سم 


آ دی‌در 


لاه اس فا اب ان سیون 
0 عارض اولان ر علت قار اصو . 


مراجعت ) 


) و ماده به 


۱ ب شار ۳ (شار اس (فا. | ب‌ابله‌شاردن) 


اس . قادن قانه » وککدن ا باغه شارلق الله 
دی اه کی ۶ || وت فات مشق ردیان 
| یاقلری کي یالش بر بردن پارچالانه ۰ پارچلانه 
دوکیلان صو کتلسی . وله صوارك موضی 

 نایالغاح‎ E E 
. قسطال‎ 


اوچار صو . 


I رن‎ END ET 
کی ابلان‌صو, کر همد لکدن امور صو حك اغا‎ 
ور جاك , تاغنده طقه طقه منعقد وقوش‎ ۲ 8 
» ودنك رلردن دوشن صودر . جاغلایان » قسطال‎ 
شاه سس ل ادوان و وکسکجه برلردن‎ 
دوکلان صو مر الریکه باغچه‌لرده پارقلرده صنعی‎ 
اوله‌دق‌ده پاسلیر. جندل ررك مر الر ده جوق‌قیا لق‎ 
اولان پرلردن ووک کدن صولرك کورولی اله‎ 
دوشدیکی موضعردرکه بو نوع آبشارلر سیر سفاننه‎ 
انکل اولور‎ 

غارا جتادل کی . 
- . (حاغلایان» شلاله» حندل ماده‌لرینه مراجعت) 


سم 


. مصرده حنادل اصوان ام‌شاده ۳ 


ات بله شوردن ) 


طوزل وا صو ب ومناستاه ابران‌ده مر ۵ ام 


اطلش در . 

2 ا ارانده حر فارسه د وکلور بر 
م نام دیکری (د ورود) در. وکا | ب‌خور . 


قور [۱]دی درلر . ( وماده‌به صاحجعت ) . 


۱ بت شوران اس, (فا. اب اله شوراندن ) 
ردن‌فشقران صو؛ ماء فوار» عبب ‏ ردن‌فشقزان 
صولری ول اولدینی امجون ۵ ۳ ر 
اولش‌در . 

قفقاسبه به نك هس | یک جانبنده ری ر ا 
1 مجقمش ایک‌پارم اطه‌و اردر . قره‌دکزده گنه 
طمان» محر خزدده کنه آب‌شوران‌باخود ابشوراندوّر: 
روسجهەده اوقوره‌سا (0(:۵۲6882) تسمه اولعش‌در: 
بو یارم اطه‌تك ارضی 9 و برکای اولوت دکز 
اجروسنه طوغری نه برکای اطه لر ابله‌اوزانر کندر. 
شبه جزیره‌دك منهی اولدینی هه ا شوران 
CE‏ اب هیحان وفوران 
ادن معناسته اولان شوران کله‌سندن بش بر اسم 
م کب در ۰ اوروبا حف‌آفیو نندن بعضلری وباحاصه 
امانبایی(وژن‌سدلیج) شبه جز بره‌تكاوروپا لسا نارنده‌ک 
| بخه‌رون اسمنی فارسی‌ده طتل صو معناسنه اولان 
آب‌شیرین‌دن کتیررلر 


کوره شبه جزیره‌نك شرق شمالی ساحلنده (مقدس) 


. وجه تسمیه‌ار انلرك بولیشنه 


أطەنك قاد.,شسنده ردن فوران ادن بول‌طاتلی صو 
ای اتن نای و صودن شون اطه به علم 
اولش . شبه جزیره‌به ویریلان اسم فارسی او لئجه 
وت ال اب‌شوران ادلی دما در وتک 
( اب‌شوران ) تلفظحه اوروبال ارك اصلندن تحريف 
اتکبری (۱بشه‌رون ) کلهسته دما باقین 
اولدیغی کک معناجهده اطةنك حال وصفتنه اك زیاده 

]1[ قور Kour‏ ویا قوروس ) Corius‏ ( 
فارسی شور ویاخور لفنظار ندن‌حرف اولوب «یبلین» 4 
قو للاندینی ( ٩۵05‏ ) تعبیری ایسه لانینجه طوزی 
د عکد رکه اک را تام ر چه‌سی‌در 


= ات 


متاسب‌در. واقعا وراده اطه ه آسم اول‌حق درحه‌ده | 


کژتل طاتل صو اولادینی کی رنه طو زل 
وصیحاق صو فواره‌لری ولو ندنه نظرا. زم وجیمز 
صو اه دها زیاده مقر ون او لسه کرلددر اب غوران 
شبه جز رهی قفقاس سلا حبا لك استطاله* شرقه 
سندن» و(قورا) نهر بتكا علرنه‌قدر اوزانوب کیدن 
ساحل وندن تنکل ایدر ی نشته ویارم اطه‌فعا بت 
برکاسه نك دای برع یک ی‌در 8 هر‌طر فند ہک صبحاق 
صووغاز فواره‌لری» زوت معدنه منبعلری ۰ چامور 
ولاو ی رکانلری:(با کو), کورفزی اطر افده نصف ارہ 
شکلنده استداره ابدن تون اوحوالنك زمین لننده 
و اقع اولان شورش واضطرابه دلالت وثمادت ایر. 
وروس جغر افبستت‌دیدیی 1 بتون قفقاسیه قطعه‌سی 
الق قوتلری 
صانکه قفقاس دیتن واستحکام طبیعی نی زورله هرق 
محر حزری اوه کنك اتجون صوك شدي وراد 


برندن او شادن وقاری قالد ران 0 

صرف ایدیور ؛ مم‌مافیه یاقین وقتلرده شبه جزیرهنك 
بض جهتلری آلالش‌در . سوعادنة امحطاط( با کو) 
لماننده صو التنده‌قاللس مبائی‌اله ولعانده‌ک (ناغرن) 
اطه‌سیی مقدما شبه جزیره‌نك رجز ی آبکن‌صوکرهدن 
قرددن ایرلی‌حفنده موحوداولان تواتر انات‌ابدر . 


حقق 


شه روس حنرافوندن ( خاندهوت ) اك 


ایلدیی و حهاه او عی عصعر میلاد دن رم زماعزه 


ده کین حر حز رسا حل ءقفقاسبه قطعه‌سنات اقصای‌شرق . 


جا لمرنده زمان بزمان کاه بوکسلمش» کا‌ال ما مش‌در. 
بروقت EUS‏ ۸ ره دها وکك آیکن 


سم 


وک دا( ۵ میره دها اا اش 6 لعده نه 


او کان نه الا لش‌در ۳ e‏ قطعه‌سی اما 
وآ کاس :وط اولوب شرق جهتندن‌شبه جز رهی عدید ادن 
ایرد داور ۱۳ 
ورالری‌داخلدن وقاریبه‌طوغری تا ثیرادن برقو دافعه 
اناد کز صولر ندن‌جقوب ‏ وکسلش ار اضدن عبارت‌در. 


ابی و ا ں بای طی 

عاز منبعی 


مب کوبوی ما مور رولقای 


و :۱ 


3 کور 9 


a 


س ٩‏ سب 


شوقد رکه ك اش وان خر ا لمات 
ارت ك عار ضه لرنده رقا بات 


کورپایرکه ونلر شهه‌سز 


ھی برنده بر دکل‌در ۰ 
E E‏ 
تضبق ج اناری‌در .جامور رکا نار ندنمت کل خر وطلر 


شه حز بره نك زمن اوستنده و كلش وس تفع ولندیینی 


حالده ستاقلقلر ايه طرف طرف قطعه نك جقود برار.ی: 


املا ایدرء اعماق ارضه‌ی طولدیرر . ۱ ب شوران 


شه جز رسك ته ونامده اولان واس اسه ر 
اوراق‌شکلنده جامش‌در. اب شو ران‌راستك 2 
کان اولان وروسحه ( نواتوری اوستروغ دیق 
E O E‏ ۶( ك واطه وکر ك 
جو ارده کی د اطه لرك جلهسی صولر اجندن وکا ب 
جقمش در ونلردنبری» قومالی اطه‌سی ۱۸۰۶ ار 
میلادیسنده دکز امجندن ظیور اش‌در»دیکر بری‌ده 
بعت لوژی اطه‌سی ۱۸۷۰ تار دہ اوچ دفعه آندفاع 
اش وحي‌هو اه ندتی طاشلر (الات رر نه 
دوش‌ش‌در. ای بالنی د ینن ا سورو 
a‏ بای شوه ور ی 
سه حك بالق 171 تولورلر. 
بورالرده ی ار د دورد : 


خر دا فان غاز و فت اله 


ار رات شبه حز بره‌ستك طو براعی منبت دکل‌در 
ی وطوزل در ك ناء عله ہا باتش دہ فص وقوت 
وقدر . »ع‌مافه وشبه جز بره‌ده کو ك ویا» زغفران 
باموق شد بر دلیز. عاد زمقی فت اله ص‌طوب در . 
چوق رده ط و راق قازیلدعی 
| جبلدعی درحال قابل اواك غازار ج ایدر 2 
ورالرده کو حك رشراره سوك بر بانفن امجادا ده 
سلیر . وو بانفنار شدتلی بریاغور ۰ باخود قوتل 


SEG‏ دلك 


رفو رنه کاو بده سو اجه به قدر دوام اندد. دا 
غازار کندی کندنه اش ۳ روز کار یکجه۔ 
ارده ضا رندن اورلش برو جك کسوهلری کي صرتار 
اوزرنده فوسفو ری ار رلاقلقلر لد حفبف خفف ê‏ و 
لعان| بتدیی کور یلیر بعضا ار دکز اجندن له 

فت مرالری ظهور ایدر صولراد التندن قاس قاتا به 
حریان ادر 4 طالغەلرك اوزرنده قات | ه ورك 
امز نفت طبقه‌لری وزر » تا اوزاقاره قدر کدز . 
(با کو )نك جنو بند هکان اولان(شیقوف) بروی قر بنده 
دکزدن جقان بر غاز فورانی صو اوقدر شدتله 
دوندبرد» او له کرداب‌یاپارکه وراده کیلر طو تو نه لمك 
امجون دمیر | عفه محبوراولورلر. غازلرك چقدینی لك 
اوزر نه‌یاعش راسطبه ا مکزهوادرحال | تش] لر 
یاعنه‌پاشلار» وامواج ضیا سطح محر اوزریته یابیلیر. 
5 بعص للرده ر الى قوتلری غاز » بترول 
باحود ااسفالت ا عفله کفایت انر دكزالرك دیی‌ده 
با کو جوارنده دکزدن بر کوچك 
ى 


اطه نات جقدینی کودلش‌در ". 


قالدبرر بروقت 


وغازلر کماده هیدروژن‌قار وره (2€ #1yd 0g‏ 
(carburée‏ دان اجسام محعیل درد ر 5 ۱ 

ال اکال اولون از اکن را سود 
ناك ه ۱ کلومتره شیال شرقنده (سلقان) N‏ 
کوتلر نك حوارنده کان برطوزلی کول تکنارنده‌در. 
فرس وهند محوسارتك مذپور | تشکاهلری‌ده 
. و | تشکاهده ر مراب وارادیکه- 
قاش کی رورو طوراغه صوقولتن ادی. 
بوقاری اوجندن اسپرطو آ لونذن دها خالص زماوی 
1 جبقاردی . اتش برستلر وا لوه « ورادی » 
نظری اله اقارلر ادی . فقط روسار سود 
و ردیر | تشگاه دیتلان "و محل عالده ] تشبرستلرل 


وراده ادی 


باننده 


مقا م مقدسلری اواق اوزره معروف ومذمو ردر 

فقط وا ند کده‌ناك هچ اولز ايه شکل حاضری 
عمو ما ظن اولند:نی کی اوقدر قد دکل‌در. ۷ ای 
۰ و بار ده بك‌حوق هند محاری 0 
شماخی» با کوء انار خاناز بنك 


عصرده ۳ ادر 

سنرایلر نی زیادتادرلر 

ادى . بوکون ايه آ ب‌شوران شبه جزیره‌سنده‌ک 

اش محدی کرت ر مرلن * دع ,و غات 
ل ل 


استخضارینه صوص اولان جے بر کارخانهنك بر 
کوشه‌سنده براقلش بر زاوه‌دن عبارت‌در 
قەده تحت الارض انشلر محروقات غازی اوله‌رق 
استعمال ابدیلیر . الوم ۱ تشکده‌نك . خدمتده قاعم 
اولانار صاغلام ومعین بر دته صاحب دکل‌درلر . 
| تشکده‌نك حرایی اوزنده سیو ار ,د لار نك یاننده 
پارس مذهبنه عاد وازولر روسارك سن‌نقولا صو 
رتلری » قتولیکلرك سم وصلیب تثاللری کوریلیر 
ونو صودتلره » هنك جلهسنه عین درجهده حرمت 
وتعظے اولئور . 
آب‌شوران شبه جزیر 
کارخان طییبه تیه ایب 
صناعیه‌می بك عالیدر ۰" تون احدده‌نک -کتقات 
واختراعای » صنایم حاضرهنك کوندن کونه تکملاق 
سامهشتده ارول وره ا راز 


۰ وقار۔ 


کچ فك اعمال ایدر 3 


. ونك اھات 


استخراجات صوك س‌لرده بك مهم بر راده‌ی 
ولش‌در . با کو a‏ 
عمقنده حفر اندیلن ۰ فت قو وسندن بك کلیتل 
فت استخراج ابدیلر . قنقاسیه‌ه کلن پترولك بش 
سدسی او قوولردن چقاریلیر . 

زنکن فت معدنارشی حاوی اولان اراضنكت 
پادچه پارچه صالاسندن حکومت‌خزنه‌سته ۳میلیون 
روله واردات اولش‌در 

و برارده کر فورونلری انشا اعکدن قولای 
بولك امجون کرے طاشلری حاوی 
اولان طقات ارضیه امجندن فشقران غازی طوتشدر. 
م کات ادر . و صورت اله 7 2 طاشلری 
تیف ۰ باما تاو ری ار سل 
اولان حاله کار . ا 
اولان ود تسخن اجون ۰ ویر اجون طبخ 
اجون وغاز استهمال ولنور. مع ماغیه ( بلقان ) 
غازنتك خاصة کو و ا صنیی اولفرق: استتعبال 


حو ار نده ۰ تس 


بر شی لوقدر . 


غاز قشقران 

چو تک رکبند هکور 


اولنان مواغازدن دها | زد.. 
| کك‌در 
داخیی تضیقاری تیجه‌سیدر . اشاغیدن وقاری 
اولان بو خضبتك ری مهد رکه قت » دورهء 
تا لشه تاک اك اوست قورلری !وزرشه مستند اولان 
قوم وچاتل طقه‌لر نه موذ ادرك خارحه ظهور ایلر. 
غاز ياتى ایسه برك درتلرندن وکاهرك رار چوق 
مقدارده قوم کتیررکه بو قومار ياغك جیقدینتی 
دلکك اطر اده واون بش متره ارتفاعنده حروطی 
تبه لر تشکل ادر ۱۸۷۰ دن ۱۸۷۸ تارشته قدر 
استحصالات هان اون قات 1 دعش‌دد . ( سلقان) ده 
۳7 منبع کونده ۰۰ طو نه لقت ورر ..فقط- 
ابشاهد نارك جیالي وزندن دك حوضر ولمادینتدن 
د رکه هو / درت هفته لوشته افش کد 
با کو لعانته کلان بر چوق واورلر زیت معدن الله 
سخین اولور . 

با کونك طوزی 
۰ ده و کوللردن 
اولعش‌در ۳ 

اساطرده | تس خرسزی‌اولان (رومته) مصالنك 
امده که با کونك الال و ماهی اوززنده 


کوالریده اهمبتلی طوز وبرو : 
۰ طو نه طوز استحصا 


له آقو 
ظیور ادن آتش اله بعض مناسیق واردر . 

ا کو قر ده بر نه‌دن اض فقت خقار . 
فقط مقداری ك ۳ 
ا اید رار . شبه جز رەك اك مشپور ری 
با شپر ندر ۰ 

۳ شیر ابرآن‌ده محر " حزره حریان 

( قزیل اوران ) 

بر ROR E‏ ور 
تار خلرده 2 ب«ض اتکی حغر افا "اما نی 2 

اوله‌رق کوریلن 

قار یشدرمامل‌در 


ار 1 ونی دوا مقأمنده. 


ES ga 


« نهر شب »ی و e‏ | نله 


> هر شیر ویا اصل دوغریی 


ان 


( شیر هر ) شهر دحله هرك ساح اوزرنده و 
قدم قطسیفون ( ۱690[1006/) ) یعنی مدان شهری‌که 
دجاه:ك شرق ساحل اوزربنه مب ادی - مقا نلدده 
اسک رقصبه اولوب نام قدعی سلوسی ( 1۵ں S616‏ ) 
نی سلفکة عی‌اق ادی . را او بردزکه کتت 
تار هده مسطور اولدینی آوزره خلافت حضرت 
عمر عصرنده سعد ان ایی وقاص فارسیلر آوزرشه 
مشمور ( قادسه ) مار ه‌سیی قر اندقدن | 
اردوی می تقباً مداین اوزرینه حرکت اشدیک 
آردوی اسلام اله اورابه ( لعن هر شيره ) کاش 
ايشته وراده » حضرت موسی نوجالی اوزرندن 
ارض موی چ ا او بر طرفنده و اق ار حا 
شهرنی عاشا ات -- اهل اسلام دی دحله 
ری اوزرندن مدای » انوان ن کورمشار : 
تکبی کتیروت ايشته اللهك و رسولنك زه وعد 
احدیکی ایض کسری بودر دشار ایدی . 

اب شبروان -- دحلهه جریان ادن دیاله 
NOE‏ 


| ب شیر ن جڪ ابر انده جل د داردن‌جقوب 
شی ار ر ا ا رو 
و حوالسنده دیکر ارت دو نایدر : 
«که هس کز ۳1 شیر سل عثبر سازاعی دادر » 
٠‏ صراعی ا جر حقنده اوله كدر 
ا رسد ای دا اطه 
بازاری قضاسته ملحق رناحه‌در . ( فصلات‌جفر افه 
اجون اطه بازاری ماده‌سنه هر لحعت ۰ 
اب طارم. س ارانده سفید رود و باخود 
قزیل اوزان نهربنه آقار بر چايك اسی‌در . 
اب طبرستان --طرستان صوی د ءك 


) اشاغی ماده به م احعت ۰ ( 
اب طیربه جم فرهتکار بتك بیاننه کوره 
طرستانده بریکاد ( کار ) اعش. صوبی بدی سنه 
ا دی سه" سار اک 
. طبعتك صو ندابرنده » عیون‌طیعه میاننده 
و صذف بیکارثر وق دکادر. قدع روما طسو نندن 
لین « تارج طیعی » نام اثرنده اولله بر کار ذ کی 
وتصو ر ایدورکه ثمالی اتالاده قوم (٥06۲۱)شهری‏ 
قربنده‌در . اورویاده 3 قاچ رده دها صولری 
وقت وقت آقار کسرلیر واا شدت ادر اودرلو 
سکارلر واددرکه محلنده ذ کر ایدبهچکدر . 
بونلره عیون موقوله عیون ناه ویاعیون متقدامه 
درلر. برد آب طبر به سی ده اوقتیل بکارلردن ,دی 
اولدیغته شمه اید بلهمن. | کلاشبلیو رکی طبرستانده لو بله 
پرصوه‌شاهده اتشارء بوصو هواورابه نسبتاه ابطر هء 
آب طبرستان نامنی ویرمشاردر عیون موقوتهه 
ز کندی | صطلاحات علمعه هرد ده او یای و رسد 
بك مناسب الوا وطن یدرز . 
عبون متقطعه‌ده صویك رمدت آقوب وا 
کستلمهس و بات و ور له ا 
حادثه‌سی‌که برغبية طبیعیه تشکیل ایدر عل حکمت 
طبیعبه توبن ale‏ حل و ايضاح اناس در . ی او 
باده‌ک ایضاحانیتا سد واستکمال اك اوزرہ اوغرة 
طیعیه ی قلبد ادن ۲ لات حکمبه سله احداث اولو عش‌در. 
نافوره استروم ( آب دزد » نافوزه متقطعه ماده‌لره 
مراجعت ) . ۱ 
آب طبره دیدیکیز طبیعی وموقوت یمن آقار 
کسلیر بکارارده صويك وصورتله جریان واقطای 
وبمدالانقطاع بنه آشی‌حادنة طبیعیه‌سی علم الطبیعه‌ده 
سیفون یعنی عاص نظره‌سی ابله بك‌اعلا حل وابضاح 
ای بله سلیر. کتب شرقیه‌ده بك غر ادن اولق اوزره 
تلاق اولان وحاد هی وراده ایضاح امك ایستیورز. 
بونك امجوندرکه آزمجی اوزونحت ایده‌جکز ,سیفون 


د مت 


ویاخود عاص کساخانه‌لرده » فتون وصنایم اجرا 
آننده پرقابدن دیکر قاه مایم قل اتمك اون 
استعمال ادیلر بر عضو . عادی سیقون عر 
مساویا یی‌قول لاعت ا کی برورودن 
عبارت اولوب ( شکل ۳ ) وال استعمال اعك 

( شکل ۳) 
اون اولا تیم اعت اعاب ایدرکه بو كفده 


سم ور معوج وروی صو الله دولدرمی صورتاه 
حاصل اولور . ونك اجون سیفونك اعزلری وقاری 
طرفه کتبره‌رد تووضعده آیکن صو اله دواد بر یلیر 
و بعده ان دلیکلر ىموق قیابه‌رق بورونكت کوجود 
قوی قل اند نله حك ماعك درونه اسر > ویاخود 
اولا سیفون بربنه قونور » صوکره ب خرجندن 
التك دروننده‌ی هوا اغن الله استنشاق آیدیلرکه 
وحالده ورونك امجی هوادن خالی قاله جنندن قابدهک 
صو هوای نسمتك نضیي اله وقاری صعود ادرك 
وروی کاملاً دولدرر . 

سبفونك تلقیمی له صورلله اولورسه اولسون 
مایمك جریانی کوچك قولدن وك قوله دوغری 
واقم اولور » وکوحك قولك ای ماك امجنده 
ولدقه حریان دوام اندر .ورونك آغزی صودن 
قور تلد لی تک حریان‌ده منقطع اولور وو صورلله 
جریان کسادکدن صکره ورونك اوجی انا 
اتدیر بلهرك تکرار مایعه باتیرله ۰ و باقالك امجی 
یکیدن مایم الله دولدیرله جريانك اعاده‌نی اجون 
یکیدن سیفونی تلقم ابلدمك اماب ابدر . 
عل الطیعه ] تلرندن بردرلو سیفونده واردرکه 
عاض اة اجرد ا مه وال ادا وق 
در . ونوع سیفونلگ جریای»تصل‌دکل ء تقطم در . 
سیفون بارداق کی رقاب دروته رات درل 
اولوب ورونك قصه قول قامك دنه ین اجلیر 
يوك قول ایسه قايك دیندن‌که‌رك خارجه مفتوم‌در 
) شکل 1 ) قانه وتاری طرفدن دای صو ر يده 
E TEE‏ 
عله قاب EE‏ 
سوة ما درجه 
دزجه وکسلر > 
و وکد الد که‌سقونك 

سقو رلک تلشعی مانعكت اترتضیی اول‌رق کندیلکندن 
حاصل اولور شکلده ار اه او لداع و حها له حریان وعو عه 
ا 


قانه کان که كت مقدارندن زداده اسره حریان دوام 


7 


شیمدی سیفو دن‌حریان ادن صو نك مقداری 


اد که طیتی د رکه قاب درونده‌ی مایعك سوهه‌سی 
درحه درحه تزل ایدر + وایت سفو نك کوحك 
قوی‌صودن قورتتلیر ‏ اووقت تلقیمه خلل کله‌جکندن 
جریان بالطبم منقطم اولور حالیوکه قابه وقاردن 
ا 2 و 

متصلل صو کادیکندن سفونك جریالی اقطاع 
اتدکدن 0 قاب آمنده مایعكك سو هی ته 
توکسامکه: باشلار » سقو نك ارتفاعنه .قدر واصل اولور 
و و قدیرده ته ص وىك قق اه کرت د تلقم 
ادلهحکتدن دران تکرر ایدرک و ری ال 
حر باتک حصول ووقوق عادی وتادل ابلر 

ایشته اب طبر ره دشلن عون تاه دخی طعتده 


هراد ند 


کا 
شش 

شقوق ارضه نك | مه تانتال طر زنده تشکاندن‌حاصل 

اواس سیفونی قابا کی‌در. بالکز فرقی» طبیعتده‌ی 


ا پاستالر عات ا ( تسیل ۵ 1 


قدربدن وحوده 

( شکل ١‏ ) 
شکلده ح خز ته سی ويا مور صولری لباو اش باو اش 
دولار. سو هة ماء سیفونك د کو جات قول املا انله 
دا E E I‏ 


اولدینی 5 


یا اول‌رق تلقم واتع 
اولور » وات اوزرنه ی 99 س غو اڭ سوك 
قۇ لك ] عزندن صو جریانه باشتلار » واوقطهده 
سطح ‏ ارض‌ده ربکار وجوده کار . وقاربدن » 
حوار منبعلردل ج خز ده‌سنه کان صويك مقداری 
بعض اساب طییعبه ه مین سینونك اوجندن ااقاق 
صودن مقدارچه از ایسه‌بدیهی درکه برمدت‌صوکره 
خر هد دی صو كت سو هی رل ايده ایده 
نات کو جك قواك.دخلی صودن قورتبلهجی درجه به 
این . وحالددتاتیمه خال کله‌رك طیعتاه جریان وتف 
اندر ۽ فابط حر ااك اقطاعندن ص وکره وقار دن 

9 بر لتنده‌ی طبیعی غار ار اله کت صو خز نهده بریکهركسوية ماء تکر ار و کسلیر » 


قولنك نپایت ارداءنه واصل اوادیتی کی سییفوتی 
اد ار برش وا کات تردن سره 
نسعانه باشلار ووحادنه او منوال اوزره ال ناه 
دوام ادر ۲ ات طبر به دنان سکار- 
نرده صوبك مدت اقطای هی د رکه 
تلقے یننده کذرایدن زمابه‌ساوی‌در. 
وزمان اه رکون 5 برای» برسته 
ا 
و رواته 5 و حشههده 
مدت انقطاع دی سنه اوله‌حق . 
( دها زیاده تصیلات امجون عبون 
ناته ماده‌شته باق ) . 

0 
وا ب روان نامیاه دیکر برسکار دها 
تعر یف و دو صرف ید یلیر وچمه طبیبیده 
ولابت طبرستانده بر 9 ه ثور 
شاهقه‌سندهکاتن اعش با عراشب اولە‌رقشقل اولوندیغنه 
کو رهب رکه اوسکارك آوزرنده (دور!) ده چاغرسه 
IME u‏ 
و(ا ق!) دبه‌ندا ایاسه ا ته | قاغه باشلاراعش 
و بو امرلر بر ساعتده بك دفعه تکرار ابدلسه 
ی سا لت ی 

بمض فرهنك صاحباری اب طبر به ابله آب‌روان 
ویا آب طبرستالی بر شی عد اعشردر . و توجه 
صوابه بك مقرون‌در . جونکه طبیعت‌ده او بله اس 
اله قار کسیایر چشمه وق‌در. واقعا عیون‌نابه‌نك 
ابضاحنه مدار اولق اوزره اون دی 
حکمیونندن آل انال ( استروم ) بر نافورة متقطعه 
امجاد | تش ادیک و۱ لت حقهباز ر ادا لنده اص‌جشمه‌سی 
نا له خیی ترت ولش ادی. ( استروم ) ك و 
ی شویله رک اس ای ا او 


رای اوه لین طرش فا مقر اهر 
وو قاك ۷ اهاط فده دی عابتا داز بر قاج 
موصلق طاقلمش . فرض ایدیکز که مذ کور قاب 
صو الله دولو اولمون موصقارده آچیق بوانسون. 
و حالده رز قطره سله ر جریان ار ( ات,دزدده 
اولدیغ یکی . وماده »ماجمت)چو که خار ده ک‌هو انلك 
اه ما جریانه مانم اولور . 

اسطواه‌نك قاعده‌سنه شین بر داك ا 
درکه بو واسطه اله » دوننده صو بوانان قاه هوا 
ادخال اند له سلیر . 


حوض واردر » شیمدی اسطو اه نك دلی آجىاه‌دق 


است‌طو اه نك دهده اوفاق ۳/۸ 


قاه هوا نفوذ اتدعی اچرا اند جک تضقه ار 
ڈرال مرا اه ا تفن 
صو حوض‌ده تراک اده‌حکندن طو بلانه طو بلانه 
مایت » ارتفای اسطوانهده‌ی دلکی تجاوز ایدرد 
منفذ صوایله سند اولتور وبونك اوژرینه موصافاردن 
صويك جریای منقطم اولور . حوضك‌ده بر موصلنی 
واردرکه بونك‌دلیک «وقار یده ولویان قابده‌ک مو صلقار ك 
دللکاری بموعندن اصفردر. احق وقاریکی مو صلقارك 
جریای منقطم اولد می حوض = امجنده بریکن صو 
موصلفندن اقه‌رق س یاواش یاواش وشا 

وانتاده حوضده‌ی صو كت ارتفای اسطوانه دلکندن 
آشاغه کلدمی دليك اجلەرق ورادن اوست 
قاده‌ی صویك اوزریشه نه هوا دولار و تضیق 
اجرا اندز » و درحال خربان تکرار باشلار . راز 
قور ناز لقله قانده‌ی صوبك اقه وکسلمه وبتلری تین 
اید له کین حفهازار « اق » و« دور » 
قومانداسله و مصنع جشمهیی ایشاه‌دبرار. و و حیتاه 
اد نە ده ( آعض حشمدسی [ در در : 
جملرك آب دزد ددکلری (آبدزد ماده‌سنه‌راجت) 
ا ار د بالکز « استروم » ك امجاد 
و اولان 1 لت دها مصنع و مکلف‌در . فقط 


لو حشمه 
اصلی » ترئیب اساسیسی اعتاری اله ایکیسی‌ده بر - 
شی‌در . اصطلاحات هده « نافورځ استروم 9 
آب دزد ده ديه بیلییز . بو آلت سیفونار کې آب 
طربه وعندن اولان عون منقطعه‌بی ردرحه‌ه قدر 
ایضا حه مدار اولور ایسه‌ده حقه بازلرك توجهی کی 
اس چشمه‌سی صفتیله بونی طبیعته تطبیق ایله‌مك مکن 
دکل‌در. طیمتده اوبله انا نارلداس وقومانداسی اله 
حرک‌ایدر» ابشار چشمه‌ار بوقدر . ناء عليه جم 
فرهنکرنده توصیف ادیلن آب روان ویا اب 
طبرستان یا بر خرافه‌در وبا آب طبره‌دن کنامه‌در » 

طلا اس [ آب. صو . طلا سورمك ] 
آسون صویي . آب زر ؛ زر یاب » آب نقره. 


) ا صو ماده‌سنه احعت ( ۰ 
سم 2 
اب کرت ا فا . آب | دعس .عرق دن ترصولی 


را 
عرق تر دمكدر ۰ کی 


معناسنه ] اس . کل صولی .|| اراق 

و ریات 
دی رفحك جلودن:+حهان رطوت‌در . کاه تطا 
روح دریسندن چیقان تره تشیہاء قر لرك جلدندن 
جبقان رشخه‌ره ؛دستباردن‌صبزان‌قطره لره » دواراردن 
ترشخ ادن طاماه‌لره » هوا امجندیی شخاردن جام و 
امثالی مصیقل سعاحلر اوزرینه ترسب ابلهیان کو حك 
کوچك صو پارهلرینه تشبیها اطلاق ایدلش‌در ۰ بول 
ترلردن‌ترا کم ایدن‌صوبه‌ده آب‌عرق‌دینلماسی یك‌طبیعی 
بر ثی‌در . ايشته و قیلدن اولەرق کل صو 
اعا لنده اننبکك درو نده ا ادن مار تکاتف 
و قاطرندن حاصل اولان مایعه تر صو معناسنه 
اوله‌رق اب عرق درمش‌در . جونکه تکاثف ادن 
هر‌قطره اشبکك آرله‌سندن حاصل‌اواش ترطا مله‌سی‌در 
راق معناسنه اولان اب عرق حقندهده عین مطا لعه 
وارددر . 

صاعت - ( کل صو آزاق مادهار نه 
ماجعت , ) 


اب فط (فا. آب صو. عر. قبط). آب‌چین 
بوماده به مراجعت . 
ات (طرالی اس (فا. بصو اع قطراق.) 
"قطران روج الله مخلوطصو. 
۰ غرام"(قره "اوزوت ) یع قطران زوحی اله 
0.۰ عیام صودن عسارت ر خلو طدر . 
. باره‌ری بیقامق و غسوله یمنی نطول یاعی امون 
ات را کے 


متعفن 


اس دیع ابرانده‌قار ون‌نهر نی 2 نشکا ادن 
باشلیحه ایک آیاقدن ر اك اسمی‌در . حمستان‌ده وکا اب 
رلالو ا بکردستانء نہر تستر دبرلر. (آبزلالء اب 
شاق »بر ستر وقارون ماده لر ته صراحعت ) 

ا5 ( کاشان‌صو د معناسنه) ا ارانده 
پرصودر . قطر طاغار ندن حبقوب کشانه کار .و 
مناسدتله آب اسان دعش‌در - 

ات کید (اس ء سس ای ووا 
ماجعت ) 

اھ ود سب چين دکزلرندن عر اخضر 
باخود حینجه (۱108-1) دوکر بات تام فار سیسی‌در . 


کو دکز دعك‌در عر مەی حر اخضر ( لومادهه 


صراجعت ) 
~~ 
شان -- فارون رتك شرق‌طرفندن 


کلان‌ایاغنه آب زلال» آب قو چ( بوماده لره‌ص اجعت)د نلدیی 
118 آب کردستاز ده دبرلر 2 E‏ و صو دك دمبیی 
اولان وتستر اله اصفعان بننده ولنان حبل لور وا 
حبل اموازده کردلر حوقدر . ايشته ونره نستله 
او صو ببعتی مه استره آب تردستان تای‌ده‌و برلش‌در. 
اب کرم ( ف. آب-صو. کرم - صیجاق ) 


ا ٠‏ راما « ,کش اباو مضبوط اوی اوزره ترکستانده دخشانك شال طرفنده کان ر 
خانلق اندیکه رکز ادارهسی نه اب کرم نامنده بر 
کوجك شپردر. خلق اوز بك ترکلرندن‌در . ابلیجه۔ 
NEN‏ وا دن ۱ توستیبا, خانلده 
آ بکرم ی اندلش‌در 

E EBD E‏ وی کوش ی مهن 
حوص صونی ) اس . الماسء اجو وسار ذی‌قست 
طاشلرك ریق وشفافیق ان || رحسمك سط» 
وزی جلالی وهصقل اولوب‌ده راق صو کی ضایی 
عکس ارت ساجار لت بلاسه لاب دیتلیی ی 
ضیای عکس الل رار مو هلد رن > صو اقیور 
کی‌خاره یی کوستران سطحلرد» و وخاصه ابله برار فضله 
الان ا اد وین کارت ا ر اه 
فارسیده اب کو هی عبر اوانور (صوء الاس‌ماده‌لر ننه 
راحعت) || حواهرك لر اتدیی وقت درونده 
حفظ اتدیی صو ه دی اکب رو هر تپ رشن و هی 
اشماد اتدی احاطه خو ندرد + کایده ضمن 


حواهرده اولان اب ااا - نای . 


ات لار س ابران‌ده لارستان‌ده 7 صو كت 


اسمی . 
سم بت 
ات دقان مر فان و هدان دلوت 
مردقای کر ساوه‌ه وارر بر چای س «جهاغا» . 
4 : 1 4 
ارت صر ‌عان اس ۳ شبرازده بر مسيره لك 
اس دیکر نه روم به آب صرغان « دیکر 
تخورم کنات حرغان ۰ || صیفیرجق صلو دك 
اندینی سکار . ۱ شبرازده پرسیرکاه اسمی ۵ 
هت یت ارانك‌قیتان ولاتنده بر سکارد رک هکو یاصو نی 
میفرجق قوشارنی جاب اولذاه جک رکەیی دافم اولق 
اعتقا د ده اوزاق برلردن ا لرارمش ۰ -- ( قاموس 
الاعلام ۰( 1 


برهان قاطمده و سار بم قاموسارنده‌ده عین 
روایت: مط رور .. هرات سنه عصر رایع 
مورخارندن مسعودی « مرو ج الذهب » تاماه 
یازدیتی الرده‌ده صغیرجق قوشاری جلاب ابده‌حك 
ن راخشافون کت یور هط 
معودی لك روآننده صغرحق سوریلری چک رکه 
قتشه مدعو دکل > زتون طاشممغه و 2 
کویا وقتاه روم کراده جسے پررهبان معدی وار 
کن “کان زمان اجساد معدنه‌دن صغرجق 
قوشی صورتی یابدیروب طلسم اولق آوزره وصوری 
معبدك بر یته وضع اعشلر . ه‌سنه لوم معنده 
اطزآفتهصنعیرتجی ادر ری ورتا مد ىرەك ا 
جع اولهرق آغزلرنده کتیردکلری زبتون دانهار.ی 
ا دم اید رکی اوراه بر آقبرلر اعش ۰ معبدده 
سا کن اولان رهبانلر ودانه‌لری طویبلائوب معبده 
لزوی اولان زتون یاغیی بو قريب الله استحصال 
ابدرلر اعش . کوزیله کوردیکی حقایق تاره 
ارراسنده ایشتدیی » اوقودینی خرافانی دی قل 
ادن سیاح شهیر او لا چلی‌ده توافسا هی قاحبرمامش 
مسعودی‌نك روماده رمعید ستونی اوزرته نصب 
اتدیی طلسمی چلی افتدی استانولده حنبرلی طا شاك 
باشته قوندرمش > قوشلرك رذمت سالاه اوله‌رق 
ENI LES ES‏ 
ا . 

طورك موسم موسے سورو الله وطویدن مسافرت 
ابتدکبری » ارض اوزرنده بر محلدن دیکر عله نقل 
ابلهدکار ی > انسان کی قوشلرلده قبشلاغه و بازلفه 
کت دکلری ۰ تبدیل آب اسدکلری » دیار دیار 
که زدکلری ارخ طبیعی‌ده محقیق و دتیی اولس ر 
تا اد نه تون حیوانات کی ی قوشلركده غوغاسی 
ادو ع اولانلری آولامتی» 2 لاوب اولدرمت 
1ا وش اقك کذات یران عالنده طیی 


س ۶ 
ظِ عادت‌در , امجي مسااده | کلاشیبلامبه‌چق 8 


ایضاح اا كت ی جیت وازدرک اوقه ا 
صولی سکارلری ده معروف اولان غللردن علکتك 
بعض جیتلر بته شیشهر دروننده کتیر یلان صويك 
صغیرجتی قوشار بتك سورو » سورو جکرچه بیشینده 
اوراره کله‌سته سب ظن واعتقاد او لمی‌در ‌ 
بر حادثه اله نك سبي وده _مناسبت ع و 
داه ولعق اعده‌در . صغیرحق قوشلر شك مان 
ابلەدیکمز مسافرتی چکرک‌لری تعقیب ابلهمك خصو - 
صنده‌ی مسارعی الله قیستان‌ده ولنان بر کاردن 
آلنان صو سند علمی برمناسبت سبیه ءارا 
حققیه موحود دکل‌در . مهود صوده صغرجق 
قوشاری حلب ومع آیده حك بر خاصه موحود او لسه 
ابدی و قوشارد داعا او صوبك منبعلرنده ولعاتی 
اقتضا ادر ایدی . میدانده حقق بر 
مه تسس مس ۱1 
بوعش بخ ونیا او صوده اوله بر خاصه وقوت وار 
| ع شکه . کار ندن و بده رهه کتو ریلیر اسه 
کویا فوق الطبیعه بر جاذبه الله جکرکه قیرمق اوزره 
و 2 جوم اد راعش .طلے دیف غیر 
عامی سببلركده تضور و تلقیسته البته ر سنب 
اوهجق . صترجق صوبی ابله صعیرجق رقو شار بتك 
سان اولان مسافری ونتده ظاهری و غ حقیق 


اولسون نڪل و هناست وش » نه کی بروسیاب" 


سیب اولا ڪه 


اغاق اله و متاسبت نظر دقق حلب اعش ؟ محا . 


آب مر‌غان‌ده و قوشار کاتلی تولنیورهش چک رکه اره 
دش‌نلکاری جرب ولندیفنه کوره » و صويك 
شبثه‌ار الله اوتهبه ریه تقل ادك فکریی‌حاصل 
اولشس؛ اوله‌سلیکه دیکر صوار کی > قهستان سکاری 
اسرار ۲ لود بر طام روایاته موضو ع وللش‌ده 
صويك دیار دیار شلنده او اسرار الله » وات 
کذشه اله متنا مات ماسم خصو صه عاد آوعش . 

و صویی اطراف کته طاغیدان خدامك مندآلری 


هدر ؟ بورالری ك چو حبق تاج در. آرادیضز 


N MDa Dn i in ی‎ aia im. <. ain, Î 


معلومانه بائل اولدقجه( یی عبط العارف) ك شهری 
علاوه‌لربنه درج ایده‌جکز . شمدی سلدیکمز بر شی 
وارایسه نقل اتکی روايانك موحودی وصغرحق 
صوبنك بر تجارت سبییله انخاذ ایدلش بوامیدر. 
هی سنه موسم و صنده ۰ کویا قهستان‌دن » 
شبثه‌لر ابله صفرجق صو وکلی »> ذی علماده 
و طانم ادعر کاير . قصبه قصبه ۰ کوی کوی 
طولاشیر ۰ و شيشه‌ار راسم خصو صه الله معبد 
دیوارارینه تعلیق ایدیلير . بوکا مقابل صفرجق صوی 
کتیرنار مصارف سنربهلریته مقاپل اهالیدن؛ وتندن 
کندیار بنه‌جانژه وعائدات ویریلیر . 
ری توا عت جر تاه LA‏ اولاری 
و وتارك ارقه‌لری تعقیب ابل‌مالری کیفیی تاریخ 
بیع به عاید بو مسآلهدر ۰ بض حوانارك دیکر 
حبوانلره عداوت ووی » دیاردن دیاره مسافرلی 
۲ نلرك دماغلر نده کو ز ر خصلت ارنه اجانی‌درکه 
فن حاضر بتون و مساه‌ژی حل اله مشغول‌در . 
نه چاره‌که حادنات عالك ایضاحی امرنده ایشه تکمیل 
صلاحتق اه کچ مداخله آیدن غقل آذمه بدل اسک 
زمانلرده قوة اه و مسالدلرده اك زیاده ایشاهمش؛ 
ایشته و قادن اوله.ق آب مرغان وصغرجق صوی 
حقنده اوهدن ری داو ادن روایات هب او 
مور مدان الش‌در . 
مسعودیتك ؛ اولا چای نك روایث اتدګاری 
او کی‌خرانهرهوانا ابا تلز . حالبوکه صفیرجق‌سو بنك 
فضیات وکر امتنه ال اولانلرعلکتم رده | کسيكدکادر. 
دو اعیقاد عامیانه قوتی حالا محافظه ادوب دور ورکه 
حهالت یادن ۰ صفوت خلقدن استناده طر قنده 
تمارتی ‏ آزرایان بر طم آذمار ازته‌لرنده زئبیل 
آدولوسی شیتهر یله هرت عالت ای قضا فا 
دولاشمقده > هی رده حسن قبول کورمکده » 
زرايك جبارندن» بل هر صندوقار ندنع ندهلر القده, 

وحاله نه قدر اجینسه شایان دکلی ؟ خلقمز آزمجی 
دوشنمنمی‌که بو صغیرجق بابالری ای الى صاندقلری 
شبشه‌لری ‏ تردن دولد ر بورلر ؟ اوصوده او بله بر 
خاصه اواسه قوشلر صو دك منبعنی ترك ایدوب» دریای 
راقوب‌ده قطره‌نك ارقه‌سنه تاصیل دوشهسلورار . 
پرشی له قدر طویلی » کیتلی اولورسه طبیمی‌درکه 
قوت وخاصی‌ده اوقدر زیاده اولور . قاعدة که 
دن‌درکه بر فعل ابله بولك سبب ظهوری بیننده يع 
عات اله معلول ارذ کہ بر مناسبت حقیقبه موجود 
اولی‌در . قهستان بکاربنات » ویا دیکر بر منبع 
و ورای ره کل دا سر ی و وت 
جاب ودعوتی هدن امجاب اتسين ؟ فعل الله سبب 
بیننده هیچ ررابطة حقیقبه » مناسبت معقوله وق . 
فقط له وار . صغرحق قوشاری عادات واخلاقضه 
طبور مسافرن صنفندندر . یاز اتدارنده شماله 
دوغری هرت ومسافرت ادرار ۰ اطراف غالک 
آقین ایدرار > ۳ و قوشار قاتلاشرات وحك 
اولدوران حوااندن‌در > حک رکه د ید د من حشرأنه 
و حک رکه لوعنی عقب وتحخریب ا مك 
عادتلری‌در ( صغرجق ۰ حکرکه ماده‌لرته مراجعت) 
صغرجق قو شار نك طبیی وخلی اولان و خاصه 
وعاد تار نی غیرطیعی وصرفب جعلی برسیبه ءطف| مك 


‌ 
غیرجا زد ۰ 


آب ی اس ( فا آب- صور عر . ریغ 
- دمیر . دمر صول ) . قرم طار طار ودمر 
ا بل شراب روحندن پاش حبار صو امجنده از د ل‌رك 
حاصل اولان ملولدر ۰ شوله که اعلا. جنسدن 
بر (بانسی ) حی ۲ لتهرق [۱] برلیتره قاننار صويك 
تس فر هه ان ي 
اعمال ابدیلیر . بوناره‌حب‌الریخ ( چونکه مرح کیمیای 
قد ده دمبرك اسمی‌دد ) دیرلر . انی به نسرتاه حب 
تانسی ( Boule de Nancy‏ ) بامیله معروف‌دد , 


64 — 


آمجنه قو نور» رقاب دقبقه ر اقبلیر. صورت استحضاری 


ادیلیر . 


وندن عبارت‌در ۰ 
داو سنده استعنال 


سم 
اب ۴ اس (فا. آب-صوء مریم اسی‌حاص) . 
صلاح وعفت : معحز SS O‏ اعا‌هنوز ۰ 


زاب ضرع کرد ویا عسی* عشقت ظهور . 
و ملک اس (فا: 


آب. صوعی. ملك‌دن- 


پادشاه» صوی قرال صوی ) 
حامض ازو ت اخر ( ماه ۸۵۲6 ) یی 
تبزاب خااص اله حامض قلوربدريكت Acike‏ ( 
gz, ( chlorhydripue‏ طوز روجی مخلو طی د رکه 
لت ار ك خاصه‌سنه مالك‌در . 6 
قد ده e!‏ عى معد نلر ك بادشاهی افی‌و برادیی 
آچون مخلوط مذ کوره دی بالاضافة آب ملک نای 
ورلش‌در . ومایعه آب طلا» آب‌زر» آب نقره‌ده 
تعبیر ایدیلیر (بوماده‌لره‌مراجعت) . | کشیا ولوطده 
اد قلوربدریك بریته ملح حری بع مطبخ طوری 
ویاملح آمو (Chlordydrate de dJammoniac) LL‏ 
استعمال اید یلیرکه عبن ۳ ثری احرا ادر. اب ملک 
7 اجون بك قیمتلی بر مذیب‌در . تون 
ا ۲ نومه او این تون ۶ ل 
باللاد وم معدتلری آب ملی اده درحال تذاب 
اولور . صباغت و ورسلین کارخانهرنده 7 حل 
اعك» ویا قلای مر‌کبانن تشکیل اعك اوزره‌استعمال 
ایدیلر . اب ملک‌نك حل واذاه اسدیی کافة معادن 
بو خلوط الله قلورود حالنده ترسب ادر . عرب 
ES‏ شهیری. ( جار ) ابلك دفعه اولەرق و 
خلوطی ۳ و تدر د 
آزوت یعتی تزاه برمقدار ملح آمو ساق علاوه ایررد 
آب ملک مخلوطتی بو صورتله تشکیل ایدیور ایدی . 
ان وناب اس (فا. آب -صو. تاب - ضیا) 


قرده‌ک‌پارای؛ اشیا و اجسامده اولان‌صو: آب‌ونا ده باق. 


ب وسعاً : لطافت » طراوت ۰ کوزللك » 
چهره‌سنده‌ک آب‌وتاب نة خش ملس اولدی- 
معل تاجی ۱ 

کے لد : ور » فض : 
احا | بلهمتتدر دوای SGT‏ ه‌کوشه‌سنده رتو 
کدی و و تا واه ء قات 
ذد کا: اولایدی آب وتاب فیض طبم. طبع فضی‌ده د 
ایدردی فضه مستغرق سواد ملك لاهوری . 


آب و یاب عداك 


عداك دد 


ا کت آب وتاب بر کة عطفبه‌در ۽ مترادف 
مترادفه معطوف اولدیتی, امون تا کد معنا تن 
اندرء جونکه آن اله تاب کله‌سی وراده آیکسی ده بر 
معنا به‌در >بارلاقلقد عك‌در. بری برأق‌صودن آلفعن» 
صو بك برشندن» انعکاسات واتکسارات.ضامه‌سندن 
استعاره اولخش» دیکری ۲ تشاث» بر منبع حرارننك 

ا یلدیک بربار لدن» پرنودن اتتاس اندر 
ایشته ومعنالره کوره آک وتاب کا مکبه‌سیعنا 
ار هه‌دن ایک عنصردن طو غمه بر تعبیردر . خواحه 
سامايك : 

بیش رخسار عرقاك ومه‌را آب‌یست 

چشمهةٌ خورشدرا کرتاب هست این آب‌نیست 
سنده اب وتاب کله لرندن هبری عین‌معناه اولرق 
جع ادلش‌در . یمتی شاعی دورکه || ستك رل 
بتاغنك بانشده الك e‏ وق‌در 6 ره a‏ 
خورشيدك ( كونشك ) تاب واردر اما ایدەک انه 
اک وق‌در . 8 ۱ 

ایشته وراده هم اب هم تاب ابری ایری براق 
رتو > تور . بارای معناسنده قوللا نلور . تو ای 
که وت رکیب مر جی ابل رکلم که صورنندهجع ایدلدیی 
حالده بوکه‌نك افده ايده جک معنانك قوت ومؤ کد ۍ 
حاصل اولور . 

آب اله تاب کهلرنك معنالری رده رابطه 
وغلاقه اوقدر صرځ وظاهردرکه شسك تابی ارضك. 
آنه تشبه اولعش » حم خورشد خال مستعاری 
۱ 
2 


خم 


مشکل اولور 8 


اجاد ادلش‌در ؛ و ونك ت عکسی اول‌رقی آبه دی 
تاب د بتلیر ا شاعی ۲نده‌ی او مات اشراب 
آلەمشدر : 
آقیور لور کوردیکم دره‌دن 
آب واشحاری رق برق‌اولش . 
طیعتده ه متابع ضادن صادر اولان اشعهة بارقه 


بر وزنده‌ی صولر ابله اوقدر مرجم اولورکه عرب 


شاعی نك : 
دق الزجاج ورقت ار 
فتشاا وتا کل الاس 
دیدیی کی آندن ثابی + تابدن کی آپیرمق حيقة 
بز ماهك ای جرم رده مشاهده 
آلله‌دیکمز و آب امجندەده اشا ایدرز . او 
صورنده‌که آب اله تاب یکوجود اولش . مادة 
واحدهه حلول ا لش‌در + کویا که بر رندن ا 
میورسکز . اى آبده ی اده رتور گر ۰ 
ولورسکن . خواجه نصرالدنك ای چشمه‌بلاغنده 
کورمهسی و علاقه نه بام ر شاهد خای‌در . اصل 
اله ونك خالی خواحه ادنك ذهننده رلشدیک 
کی جچلەمرك نظرندهده آب ابله تاب اولهجه احاد 
افش بنه نونك کی ن سواه عکس‌آنن 
ود عبن احساس ولد ایدر » عین احادی 
اشراب انار شروس‌نده آن نادن فریق,ایده 
,سلیرمیسکز , تفر یق‌ایده‌جك اولوراینه کز اومنظرهبی 
درحال وزارسکز . A FE‏ و انقاق 
کله‌ارده اتحاد معنایی امجاب اله‌مش‌دد . بلکه تاب 
تابدن کلش‌در E‏ آرردود 
لرنده‌ی مناست لفظة مقارنت معنوه اصول اشتقا. 
ادد ( باب ماده‌سته راجت ) 


آب دن و یا آب 


قبه حه قراته دلا ات 
آب الله تابك حقیق‌معنالرجه اولان تومناسبت معانی* 
ماز به‌لریده‌ده وافق ادر 4 ایشته نونك آمجون‌د رکه 


ضیایی عکس ایدن جلا ومصبقل س ماحارك کوزه 
چاربان بای ازعکاسات ٤ E‏ احسامكت ۰ 

۹۱ = 


حبوان اولسون > 
طبیبی پارتبارنهده آب » تاب ویا آب وتاب تعپیر 
اپدرلر. تاب‌حسن » آپ‌روی کی هب اومعنابه کوره 
مستعمل‌در . معنا و درجه‌ده قاز غیرجیای اولان 
موحوداته » بعض افعال وحرکانه‌ده وصف ونسبت 
نەک سار 
اف وتاب عدلك احبا ابله‌مش‌در دولق 
ملكنك هس کوشه‌سنده پرنو عدلك دید 
پتنده وصورت ااك ور لور 
مدلریته سرایعت ) 
آب و تاب پرتو و پارلاقلق معناسندن طربق 
مجاز و تشبه اله ذهنك ضا و ذ کاسن‌ده اطلاق 
اولعش‌د رکه اطلاقات ج از هدن‌در .کو زار الوان‌واشای 
کو رمك امون ضیایشمسهحتاج اولدین یکی بصیرت‌ دیق 
قلب کو زیده حقایتی ایک وره‌سلمك اجون تور عقلهء 
ضاء ذهنه‌عوقوف‌در. وضو ح» ذهن آدسلفی دعك 
دکلی ؟ ايشته ونك امجون‌درکه عربار نی کورن ۰ 
ادرا کی تز اولان ذهنه فوصت اوه وه ذهن وقاد 
یر ال . حق پرتو ذهنك سیابه عکسی حکنده 
و ذ کانكت » دقت نظر ك علامت ظاهر ی کی تلتق 
اولدان وز بارلاقلفنه کوز لعانته تاب دنور . نتهم 
شاعرك : بالای سرش زهوشمندی « میتافت ستارة . 
بلندی. بق بوکاشهادت ایذر. نهآ ومعنادن‌درکه ذهن» 
صفای ادرا که میتی آنه به تشه اولعش‌در : 
جاك : 
اولایدی آب وتاب فض طبم طبع فضی‌ده 
ابدردی فبضه‌مستترق سواد ملك لاهوری 
بتنده اب وتاب رتو ذ کادن > طبع وقاددن کناه 
اولور . 
مترادفای . ریق . فر . فرند .جو . 
تر . صو . ( صوماده‌سنه مراجعت ) . 


جاد اولسون > نات اولسون » 


ایدییر . 


و ان ناسا 


ايشته 


37 وداه اس. ( فا. اب_صو. داهحه ) 


مقدر اولان""نسه حك اكك ۰ امجعحك صو . ر 


مقسوم انا ودانه سر لیر اکتا اقسیت 
کک رن 

میر‌ادهاان )45 ماد ضراعت ) 

اب و هوا اس ( فا. و عی. هوا) 
صولرك طافنتدن » هوانك جادشدن. عبارت 
اولان حالت اقلمه : داعا وله مفر هی و ای 
دلگشا + فش زمان آب‌وهواسی نوله روح افز ابی‌در؟ 
س تی . || طوراغك فیض ویرکتی: آب وهوا 
او لنحه برخا کدن کر ت ا 1 

 .‏ قدمانك عندنده مولد طبعتك ارکانندن 
عد ادیلان عناصر اربعه‌دن آب اله هوانك حات 
عموسه وحات ادمه اوزرنده ا فوضخناسی 
نی رم ق E‏ ی E‏ 
حات داده» عافت ابدانده آب الله هوا المبذول 
E‏ طیعی؛دن » مواد لازهه‌دن‌در ؛ اصول 
حباته ھر حھتله ص‌وطبت طبعه‌سی درکار اولان‌اشا. 
SEE al IS‏ 
صه‌سیی اك زیاده تعین ادن حای ترسه‌ده » نشو 
و عاده الزاده موجب فيض اولان آب‌هو ادر. ب 
وموانك و ا يرات سنه مبق د رکه علرطب‌ده آب 
وھو اتعہیری اقلم لع قطعرة به معنا نسنه E‏ 
ایدیلر . حققت اقالم هات اوصاف وشرائحنی 
تین ادن آب‌وهوادر . 

آب وهو | کا کبه‌سنك افاده ایتدیی معنا به کوره 
بوگاه‌ده داخل اولان آب ال هوانك آری آتری 
ابضاجی اقتضا اد ور 
انا موا هلر تى تحلیل انك ایسته‌رز . 


۰ ر شاه نظر دن 3 اولا ك 


ور اده ادن عفته تا رن اعتبا ر بله حت اده 
حکز او حهتدن اده ار اه جفیز اوصاف وکفات 
شردر + صفوت :حوتشکوا اولق , خوشحریان 
ایق ۰ 


)۱ صفوت نی صو خالص اولوب حته مضر؛ | 

صو دك شرااط بەس اخلال ادن دواد اجنیه‌دن 
خالی اولق . ونك تأثتزی طوغریدن طوغری‌نه 
بدنك هیثت ۲ لیه‌سته‌در + عضویت بدنبه هدر ( صو 
حفظالصحه ماده‌سته .هر اععت.) 

(۲) خوشکوار اولق اجر آیکن ذاقه‌ی تطب 
انك عى لذیذ اولق » حس آلییه خوش كلك 
بوخاصه صويك صنوتی امجابی‌در. بونك تآثیری حسه 
سم لد نه تعلق اندر ؛ مع‌مافیه سنه صفوی اعتبار بله 
صخت یدنه راجع اولور . 

(۲) رنك» صویك رنکی وزوق ارلامل. نظری 
وت ال در ولرک ونیا مه 
مناسبت واردد؛ خالس ررك اله رار صو شقاف 
وراق اولل‌در . ادن ضیا بر طرفه که » 
( شفافت ) اشعة ضانه‌ی رزهلدرمل اتکستاز 
اسدرهه‌ل‌در ( براقت ) . ونك تاأئری لزید 
بصر » تشرط رو حدر + کوزاکنده‌در 5 

ارشته واو ے صن حائز برصوبه اممك اعتیار بل 
فارسیده اک تاب دبرلر . 

)٤(‏ خوشجريان اولق » صو معتدل ۲قق‌در. 
0 طورر کی اك إطى نجار کی كسرع او لامقاه 
برابر خط حریایی اتحتای لطیف ايله معین ولعالیدر 
بوك تایه نظری تطبب ۰ روحی دودر ۰ 

() درج حر ارلی ا لامسه‌یی خوشلاندیره‌حق 
صورنده لطف اولق . تونت‌ده بدنه روحه وات 
معتدله‌سی ددکاردر . 

ردن طبیعی اولارق نعان ادن صیحاق صولرك 
جر املف تن ا میس ا 
اوه‌دن ری متعارف اولان اب ودوا حشنده 
بو نوع صوار مقصود دکل‌در . 

ايشته آب وهوا که مس که‌سنده‌ی ات مفرد نت 
مناسی ودر , وقاردن ری ان ا 
وکا كەك بر جزئی اولان آب معناسنده بض 
اوساف له ابله راد جرازت > ا 2 

ا 


OOOO O TIS 


هد شمه 


طتعیهده مندعدر . ونلردن بشقه ترايك جنسی 
وترکیی‌ده داخل‌در 9 
یه ۰ نله الوت ااا 6 دونوت 
طولاشدینی رارك طبیعت ترابه‌سنكده بك سود 
دحل و اردر . 
جریان ا دی دراك ادى استلزام ابدر. بوب 
برارده وه نشو و ماه صلاحبتی درکاردر . 
E‏ عله محشنده ولتد يغەز ات حت وعافته نشو و 
ما به خادم اولان عوامل طبنعبهی زده دور دعك. 

آن و هوا که مس‌که‌سنده آیکنجی جزء اولان 
موا تیرسك مناسن یل ایدمجك اولزد 


جونکه ص وك صنو ننده 


صاف و راق وگو ار صوار 


۱ ایسه‌ك ونده دخی ۰ انك معناستی محلل ده اولدییی 
ار فا و صفوات ر حرارت 
1 9 كت 

کر د رک 


رنی شوع ایدر . 


هوائ‌ده او بله کال او بله لطنف رنکار 


(۱) صفوت هوانك نی اشکال ایده‌حك ۰ 


حبات و عایاخلال ابله جك مو اددن خالص اولا سی‌درکه 


صاف هوا ىي ودر ( هوا تفس e‏ 
ص احعت ( ۰ 
(۲) رنكت . هو انكت رنی ضاء ت هواه 


حلولندن» هواطیتانی امحنده انعکاسندن وانکسارندن 
وهواه کندی رنکری اعاده واشراب ادن مواد 
من ارت ادر ۽ و و حو اله کوره هوا نك 
احق هوانك دنی بدقه » 
روز کارلل هواك رکه مطاف افلدرن براقانی‌ده 
دوام اتدیکمز شو شنده بك زیاده نظره شایان‌در. 
راقلق هوا طبقای امجنده ضانك انعکساس و 
اتکارندن حاصل اولور . الق بر هواه راقلق‌ده 
انضام یدنه نظ لرك احاطه انده‌سلعچی قدر حط 
بیدا 
اولور » وعه نوعه نظر ربا حشدیدلر اله برری 
اوزریته او قدر متناسب صورنده سغیلرکه و الواح 
سای تا ار ۲ ۱ طو ەمن ؛ هوا آجنده ضانك. 
کون کون تلو نای »رتك ربك عو خا , او درحه‌به 
واررکه ضيا الله هوایی » هوا ابله سابی بررندن 
فزقا ا .د کرک ا ای 
مفتون ومسخور ادن او کوزل رنکلر ضانك‌در ۱ 
هو انك‌در؛ ضا اله هوانك حسن اهتزاحندن حصوله 
کلان متاظر ددبعه سيانك‌در! هواك » سالك وحالق. 
ایسه بر پردر » اقلم اقل در بولك امجون‌درکه بر برك 
آب وهواستی اقلم اده افاده ابدرز . 

هو انك صفوی کت دنه هقدد مفید ایسه» راك 
بدنك عافیق 


روحكت نشاطته و ط اولدینی» دوح مضعر بو اند قه 


ورلق روحه اودرجه فر حبخش‌در . 


ال صاف بر هو و ابمضاتق مان ی ده جک دوشو لحك 
اولور اسه ای رل 
لازم اولدیتی 

اچیق ویراق برهوایه ۰ اطیف پرسیایه روح‌افزا 
دینایکمز .کی 
مغوم وی 
, رسا قلبه روچو وفرخ حش اتد یک حالده وا لی برهوا» 
۰ جو 5 


احیق» ضادار ر هو اده ددح ای ۳ مايش ولور 


برهوانك حفظ حنانه ه زه 


درحال قدر اند یلیر ۰ 


قىالى 5 هو اه > لوزوق ر سادهده 


عير ادرز ‌ حققت رهوا» راق 


لوروق رساد روحه صةندی» غصه ورد 


نظر مل فضاده سبران أده ساه حث ای 1 ىدان 
ولور » نظر تك و سبرانته حائل اول‌حق 6 ناته 


صقندی و ره دك برحران اجنده دکل‌در .قار 
هو آده ایسه » افق» نظر نی طا رالته‌حق مانعه‌اره 
مصادف اولدبفندن‌عادتا جکیلوب وزیلور» اوزولوت 


از لور َ طیقا توب قالبور صلق ۲ اتنده ولور 
نظری اله ا فاقده اوزاعی. زر ۱ 
طبیعی اقتضاسندن‌در . طعته الف 


ایشته بونك امجون‌درکه قیال 


د ءك‌در ۰ 

أك روحك 

هر‌حال روج صقار . 

برهوا ,زی تضبیق ایدر » آچیق ویراق برهوا زی 
ا 

(۳) ا 


حر ارث‌در ۰ 


فقط حبات وعاه فض‌ورمك‌امجون هوانك حراری 
ئل مراك 
سمنه کوره بر ر دکشیر »‏ جراد تیاده و2 
ارضك معن اقلماری واردر . 
تعبیری آ لتنده جم |0 


معتدل او1 وار ن اسك مواد 
ایدته آب وهوا 
شرانط اقلمهه‌دن 
بری‌ده هوانك حرارجه اعتدای‌در . معتدل رهوا 
دراحه حرزارن ۷:۵ | بله ۳ آزه‌سنده‌اولان هو ادر. 
هو انك اعتدال‌حرارلی صت‌ایدانه و ۱ اولدینی 
ا حاسة لامسه دلالق الله روحه‌ده خوش و 
اجرا اندر ؛ صانکه روحی لطف برصورنده‌ایصیده. 
رق اوخثار » حسی بار » فکری حرارتلندیرر . 
)٤(‏ شعریت. هوانك درج رطوبت وییوسی‌ده 
هوأنك رطوبت 
وسوست حالنه‌شعریت تعبیراندیلیر ( ومادهبهم‌احعت) 


عاقبت اندانده ك زیاده موّتردر . 


ت اا اوفرق هو وی رات وه ری 
بابس اولای‌در . رطوتل برهوادن تهدرحه مشتی 
اولدیفیز معلوم‌در . ناء عله عت ددن نقطه نظندن 
حاط اولدیغمز هوانك شعره‌ده اعتدالل لازم‌در . 

(۰) حرکت . هوا ولدیخیز شنده ایی حاله 
کوده ملاحظه ادله سل : حال‌سکون» حال حرکت. 
a‏ متحرك هوابه لساعزده روز کار » یل ويارخ 
تعبیر ابدیلیر رياحك ”آثیرات اقلیسه‌سیده قابل انکاد 
دکلدر . هوا اولورکه اکر زمان ریا شدنده‌به 
اودر غایت سرت اولور یمن بدتی اا 
صارصار. وله هوالر صاف اولسه وجوده تربار 
ادر » تتفبی تضییق ایلر . هوا اولورکه مان داغا 
را کددر» لهس ودکشمز > جدد اىلهسن. طوره 
طوده وزیلر ؛ وده ته جوق مضردر . 
هواسی حال عادی اوله‌رق خفف 


بر برك 
حف شدتل 
روز کارلره اوغراق اولاملی » یازن سرینء قدشین 
صیحاق اسمەل‌در . وله رهواه نسے عير ادرز 
شاعرك « اسدی نسم توهاد » مصرعنده‌ی قصدی 
ايشته وهو ادر . 
شو توصیفمز وجاه حرکتنده اعتدال ونان بر 
هواک > اوغا عاعرات متا ۳ 
ومعروف‌در. جانه قوت. دنه تازهلك قبررء روحی 
اوخدار . 

ایشته موضوعه تعلق اعتبارله هوا حقنده‌ک 
مشمزده وقدر . 

شملای آری آبری سان ا ی 
توصیف اله‌دیکمز حاللری احاطه ابدرك ملاحظه 
او لندیفنه نظراً آب‌وهوا كله صکه‌سنكك» مسکلهعطفیه. 
سنك افاده اتدیی معنا کرک کی توضح اد ور : 
ومعنادرکه یلك ادرنه شهرنی وصف آدن‌مشمور 
قصده‌سنده‌ی 

داعا وله مترجی وجای دلکنا 

ه‌زمان آب‌وهواسی وله روح افرآی‌در . 
یتنده وه بدعك : 

باق استانبولك شو سعد آباد نو انه 

آدمك جانلر قاتار اب وهواسی حانته 
وخالنك : 

آنبوهوا اولنجه بر کدن نهتقز 
پتلرنده وضو ح وقوتی کوسترور . 


آب وهو | که‌سنده‌ی آب اله هوا معنالری ». 


منفرد اولرق + یمتی هربربنك کندی ماهبتاریشه 
کوره آیری آبری عللره موضوع اولش‌دد. کیا 
حکمت طییه» فیسیولوجی» حفظالسحه» فن زراعت 
فن نداوی ۰ جغرافیای طبیعی کی علملر هب مته 
مدخل‌داردر . ( صو » هوا ماده‌لرته مراجعت ) 
وراده‌ی حت آب وهوا مک عطنیه‌سنات دلاات 
ابل‌دیی معن‌ادرکه _ آب وهوانك مواقم طییعیه‌به 
نسبة حبات وعاه تعلق وارتباطی اعتباز له 
. فی‌القیقه بو اعتدال 
ولطافت آب وهواده سان وتعداد اتدیکمز اوصافك 
لەس جع وخلاصه ادر 


اعتدال و لطافتدن عبارت‌در 


/ 


ات ی کت ای وی تن ی تشه ی .با هت ی 


۳۳ ف۹ ¬ 


= ترکیات لفویه. تبدیل آب وهواء آوهوا 
ديل و کسیر لا رده اقتضای یه مبیی بر 
لین آب و هواسی دها ابی اولان بر عله کیتمك 
ی بو تب ,بیس ده 
مختصر اوله‌رق تسدیل هوا 7 N‏ زبانزد 


معناستی آفاده ایدژ ۰ 


سم 
اا اس , ودن طوقتئن قا وقالیحه‌فاش: . 


پرطوپ با ضانون الدم . 1 تراك . نا باغمورلی. 
| آنادن مغمول اك اوسته کار اوزون وکنیش 
لباس » جبه » شلح شو ابی کتیر 
E NG‏ 
ای ) بوکلهاره ص‌اجعت) . 
ب ترکیہات لفویه : آندین آباسی = فایت 
1 قیصه صالته. بالیکسری اباسی = دها آوزوجه‌سی 
بغداد ااسی = قالنحه صوف . 
کی ترکنبات قو له : E‏ باقق le)‏ شیاولیدن 
۱۳ در اا کد رن 
بت امد 
( عن م اجون هر بردر دجك رده ضرب 
اولور ) . 


اسای ال 


مترادفایی : ایا : عاء 

دای د وکن معمول خرقه »,ده 
ومشلح توعندن‌ال اوګته 
آل عباء ) عباء ماده‌سنه ص احعت ( | 1 کر نو 


. کبلیر اوژون‌و ول رلباس‌در 


ونامده اولان قاشه ۰ ۸ وفاشدن معمو ل ا 


معروف لباسه در . 

کش ات( ورک ااك مایت 
وار ری‌لغت ماده‌سنده تعر یف ایدلدیی کی بر قاش » 
دی ی و قاشدن معمول لاس» قاشمی اسر لناسه 
ورمش ؟ وقسه ا ی ا کش 
" طبیبی‌در (مجازس‌سل) که ماده‌دنمعموله كمك طراقیاه 
قاس تایه ا وازمتن‌دو ۰ اک رال 

3 بر انم وار ارم رده او لسه‌بتارم 

. دها وار قاش اسمی اولان 1 الا ره برکاهبی ؟ 


دز وقسیه, عی لی عاء کله سند کی خر ۰ 
عرشهده عباء قاشە‌وتم اولقس پراسم دکل» لباسك 
ای ای :د اد ا تور 
ایسه» دعك اولیورکه او لباس الله رار اسمیده بز 
عر مجەدن الش ۰ بمده.عبا اعمال ار قاشه‌ده 
اولیورز . 
لا سدن‌قاشه اسم ویرمك بك‌طوغرو 
اولەمن 2 ظن اید نور مکه 11 ا و رکله‌دز 
قط بوبایده صواب برحکم وره یلمك امون تارشخی 
اسان خبلی شعات وندقیقانه احتیاج واردر . ونك 
امجون شمدیی الاه ابا هسك اصیی ره 
مشکو كدر [ ۱ ۰ 

مات ی ACA‏ نوعه تقس ا 
ادلی : (۱) قاش ابا اعمال + (۲) لباس یا 
اعمالی. ,ری نوع اعمال صنعت نسیج‌ده داخل ۰ 
ایکنجی نوع اعحمال‌ایسه صنعت خا کت‌ده‌یمین ترزیلکده 
داح در 


اونای و رش وله ر وجیهده اوقدر 


اصابت وق‌در. 

1 نان عریده عبائكت وصف فنوعنه کوره رو" 
حوق ا ری واردر . ول ول طط اوله‌رق 
نج ایدلش عبایه ماد ؛ طوقوماسی صیق اولوب 
صو ی نشف اعبان عبا به سفیح E‏ قاہلٰی نج 


اوقش عبایه سیحان ؛ وک چوق اولان عبابه اغثر 


درت ,کوشه‌ل عبا ه جیصه؛ کی طا فه‌سنك کدی 
ونلرك جلهسی لاس اولان 
عبادر ؛ عبا الله برایر دیکر صرت لاساری اعمال 
اولنان ماش معناسنه اوله‌رق عس جه د ه عا کله‌سنه 


عبابه حوذبا دار ۰ 


تصادف اعدك . عر ەدە عبا معرروف صرت لاسی 
اول‌رق بوکدن طوقتدش وبا اورولش ر وبدر . 
ترکه‌ده 1 اسه ری دا ار آو لاس اله 
برایر دیکر وع صرت واآیاق وباش کیلری اعال 
دعك عس بت عباسی | بله ورک 
ناش N‏ فرق وار ۰ 


ابدبلان برقاش‌در 


۳ 


٩۳ طوقوراحلب انوم قاس طراع‎ O 
جبلغنك بر شعبه‌سی صابلیر . مع مافیه نو نوع قاشه‎ 


صو ص بعض خصو صات وتفرعاده وق دکلدر ٠.‏ 


آنا اعمالنده درت معامله واردر : (۱) وک 
نيه امك . (۲) وک أ كرمك عى غرل یاعق 
(اغتزال) . (۳) طوقومق (نسج) . (:) دۆكك 
باخود د سشکږمك : 

اولا وک [۱] تپبه امك دوک نيه اتلد عك 


هھ ای عزل صورتی 7 ميا 0 حاله قو عق دعك ت 


درکه معاملات ابه‌دن عبارت‌در ۰ (۱) وک سقامق 
(ت) سرمك . (ح) بوک ابیرتلامق . (د) وک 
ماک (ه) وی E ML‏ 
طرامق . وک سقامقدن مقصد ی مواد اجنبه‌دن 
تطهیر اليك‌در وی سرمك سقادقدن صوکره 
طوپ طوپ اولان بوك پارچهلرنی قولامجه قوروعق 
اچون او پارچه‌ری آچهرق پاك بربره وی دال وبا 
وجیق شبکلراوزرینه یاعق‌در. بوک آییرتلامی» «وکار 
قورودقدن ضوکرا اعلا و ادناسپی حنش نش 
تفریق ايك‌در . سانه حاجت وقد رکه ابالر اشاغی 
جس اغیدن بایلیر؛ بوکد كت پرمقار له آبيرق 
امجنده قالش اولان سای ماده‌اری حقارمق‌در . 
وی سیلکمك» طوزلری‌کیدرمك ویااصه اجزاستی 
اجق اجون دکنك الله دوکك معاعلی‌در . وک 
طرامقده‌ی مقصد ایسه امجنده قالان طویاقاری 
حوزمك» الافی دوزلك» تسوه وعدد ابلهمكت‌در. 
وك الای وصورله تسوه و عد ید ایدلدکه ادن 
عزل اعمایی جوق مشکل اولور . 

[۱] وك حوانك وستنده آیکن تخیر آ بدیلیر 
قرقلدقدن صوکرا بای دبرا رکه عرشجه‌سی جفاه‌در . 


نتهک قاموس‌ده حفاهنك تعر شنده « حفله عره‌وزننده 

قرقلش که دننورکه سای تعر اوانور » سای | 


خاص > نوك عام‌در 3 
انا وک ا كیرمك. طراقدن جیقان طولانی وك 
قععه ل ری ا الك عر هده مغزال دخان الت 
واسملهسی نله ا کرو با 6 0 
طوتو بان لیر ه ترکهده اب تعبیر ایدیلر . برازقا 
وقالحه‌در . 

الا و لیر ویا اسار ارش و آزغاج ( بوکه‌لره 
ص‌اجعت ) اوله‌رق تریب و نظے او لندقدن ی 
دستکاهلرده طوقتور . 

راما ا طوقندقدن صو كرا قاشك نسح صقمق 
و کم اك امجون صو امجنده د کلور ي بای 
صو امنده دوکك اجون باعادی طو قاق قو للاسلر. 
پاخود آبا طولابی ودینك نامی وبریلان چرخلر انشا 
واستعمال ادك آا طولابلری اساسا شاقول بر 
مور اطرافنده صو كت حریالی اله دور ادن بر 
جرخ الله طوقاق خدمتتنی کوران وجرخدن لدی 
حرکت اله متعاقاً وقاری قالغان و آشاغه دوشان 
أفق برآغاجدن عبارت‌در . دستکاهدن حقار بلان 
ابا بافت‌لری‌طو لابك بو لندیفی ۲ قار صو ب ك کنار بنه باقین 
ر رده‌وصو امنده اوزری‌دوز و سو که برطاش‌آوزونته 
قو نور » وص وىك اقندیسی اله طولانوت وو 
طوقاغی بافته اوزر نه متعاقاً اهرك و وله ]با 
دوکىلر : 

۵ خر E‏ ۱۳ 
صقشدقدن » طوق اولدقدن صوکرا قاشه کندی 
طبییی لونندن غیری ررك و رلك ابسته‌سلیر اسه 
بوحالده او رتکه بویانر.ونهایت یمن جندره‌صفوق اوو 
( وکلهم اجعت)دن کیره رك قیصه‌قیصه طوپ‌شکانده 
دور درك صناعت وتجارته سوقاولور. اباطو رید" 
کندلیده آزدر » جهایت ر اا ی 

خا کت س لا متسوجانك قنم اعظیکی 
طوقندینی دستکاهدن حبقدیغی حالده‌استعدال ابدلز. 
صعت تا a‏ تود اما ا دیفیکیر هاش کل 


لت دال وحدت واستقلالك اك فداکار. 


اش 


E‏ قالجین » دیزلات» وطور . جیکن » صا لطه 
جامدان » حیددی » جه » پانتالون » يلك » جا کت 
الطو ۵ قابوط > یاتحورلی اما اولنوو: . 

که ادن و بعضاً قبو برده‌سی » 
دوشمه وزی کی کا هی کا او ار 


با طولایی (ان. م. ) آبا دوکك امجون . 


صو چ ر‌الرنده الان بر نوع طولاب ( پا . -- 
ماده‌سته س احعت ) . 


ایا - مارستانده سکف (Seke)‏ 


آها لاسی كمسل 


قالون مذهننده‌اوله‌رق( ۳۰ ۲ )در .ق صر ەدە مسو جات 


قومیتاسی EE‏ 7 قصبه‌در . 


فارقه‌لری .۰ معادن صولری واردر . 

۲یا ) Giusep P2 Cesare‏ ) » اتا لاش اسندن 
۸ ادخ م الاد بسنده» ( که‌رو مونته لوت ) ده 
طوعش ۱۹۱۰ ده ( رسیحا )ده اولش‌در . 
۰ ملادك ۱۸۵٩‏ تارننده ایدی‌که ابتالاده حریت 
و استقلال حهادی باشلادیفی وقت صاحب ترجه 


۳ ساردنا قر الیش سو اری اد عسکر لك خددمتنده , 


بولنیور ایدی, بنه بو تاریخدن اعتباراً بری ایتالیاده 
تابوی قرالشده حرکات اختلالیه باشلبود . شون 
اشالبای بر دوات اولهرق برلشدیرمك» و ملکته 
دات و اسقلال امن امك فکرری؛ الاك 
وی امار ی کر دن کونه دواج بولیور ایدی . 


ايشته وفکرلشیو عواتشاری‌د رکه ان ۱۸۰۰ 


تارخنده بالارمه بلده‌سنده پاطلایان قیام و اختلالی 
اجاب اتدی . وفتك مشهور و معروف وطنرور. 
قهر مانلرندن ( غاریالدی ) نك بکلردیی فرصت‌ده 
وادی ۾ درحال غاربالدی ۰ کوجت بر اردو 


۲ کل اعد ۳9۵۵ ماس ۰ ار شنده جنوهده 
" طوبلانان وکو چك کنيبة وطنك مقداری نحق ۱۰۰۸ 


0 کین عبارت ادى فقط تون اعالا دوف قلىلەدە 
عثل ایدی [۱] صاحب ترجه ( آبا ) ب وكوك 
اردوده انالا حر بت و استقلال مار بهسنه اشتراك 
اتدی. ۸٩6‏ تارندن ۱۸۹۸ تار نه قدر ازه‌ده 
ننه زا دارا لفو ننده حصالنه دوام ات دکدن هر ای 
۸۹ ده‌تکر ارسلاحء صارلدی. (زهقا) حار ه‌سنده 
برطوییمافظه اله مكده بو كفدا کار لق کوستردیو و 
جماستتمکافانی اولدرق شجاعت عسکر ه‌ماداله‌سنه تال 
اولدی. (۱) وطننه قارثی حاسله جوم دلك ادرك 
افکار سیاسیه‌ستی ۰ امال وطنيهسنی سینی اله ا 
ایلرا یکن قلمی‌ده‌عن مقصدالهایشلیور ابدی؛ ادبات ۶ 
واهار اه مس لور ۰ ای رت و 
ااه سس مرو نی ۰ فر ا 
شعری نشر اولندی . ۱ 

( ۲ ) تدری س اده مشغول و لندی‌اولا (فانزه) 
لیسه‌سته » صوکره ( رسیجا ) موسسة صناعیه‌سنه 
ممل ای لا وا ی 
الك کوزااری بيك بر کیجه تعلبقاتی ۰ ابله کنجلکه 
خصو ص اولق اوزره N O‏ سکار سفر ی 
ومکتب کتاباریدر ۱ 

مکار سفر نك اللنجی فاد دورهسی ۱۹۱۰ 
ار خنده حلول امش اندی ووسیله اله احرااو نان 
ماسم واحتقالات‌وطیروران‌ده (غاربالدی) تك‌رفیق 
وصاحی اولان واختیار ادیب شانلی تعظیانه مظهر 


اولش‌در 0 اعيا نلفه‌ده تال اولدی : 


ایا س , ونانستانده وکیده‌نك‌شمال غررنده کان 
پرشهردر . روات ا ااا ای (آرغوص) قرای 
( آاس) نا | مش در.(الولون)معبدنده‌ک‌هاتق » باخود 
مهکنەسی اله مغہور ادی . اران 0 
رس اد ورای ات ای ن 
[۱] واردونك اجرا اله‌دیی حرکات حر سه به 
اتا لبا تارحنده بیکار سفری تعبیر اوللود , . 

ای ا 


آهای‌مذ کور عپری د در اوه نی آ ی وز 
اط‌سته هرت اغشلردر . انلره تله و اطه‌ه 
(ااتیس) اینه (محخق) نای ده ویرلش‌دد . ( بای 
ماده‌سته احعت ) . 

اخطار . 
پرته شه اران قدم EIS‏ ( آردشر ( 


ند قاموس الاعلام ده ( رک 


بازلش ابهده اردشر نای ( ۸۱۲62:6108 )۰معادی 
اولوب ونانستانه آیکنجی دفعه سفر ادن > و () 
پر ی وب ال وا لرك ( XêsۃXe‏ ) 
ددکاری ری دارانك اوغل و خلی سرخس 
اول‌در . واقعا پیش عم تار لرك ضبط ابل‌دیی 
سالسلة ملوك فرسه نظراً وتانارك (62269) ی 
_ آردشی بالك اولق ظني اجاب ادر ایسه‌ده 
خقفت. رم دیدیکمز کی‌در ۰ 

ا ( ساموثل ) - محارستان قر اللرندن در . 
قان برادری اولان قرال (سبر) ( که وندیکلی وا 
الان‌ده ملقب ادی ) ادارة حکومتده بز ومسکتنتی 
سباه ظهور ادن قیام وعصیا ندن استفاده الله سلطنق 
ضط وغص ادرك ۱۰۶۱ سئه میلاده‌سنده تحته 
نال اولش‌واوپسنه رك حکومت اغش‌در . مظالندن 
طولایی اهالی عصان اله اوه حکومی ادن 
۲ دینی‌سانی (بی) حامیسی ونان اعراطور اوچنجی 
(مانری) طرفندن 4 4 ۱۰ تارخنده خلم اولاش‌در . 
رواته‌نظآ. خلمدن‌ص وکا (بر) کندیسی اولدر عش. 
ر رواتده دخی مار هده هزم ومغاوب اولسی 
اوزرته ترك حیات: امش . 

سح 

یاء لس (عی. اب له جی ) ۰ ببلر . 
ر ادك ا اس تست اول کف ا 
قریه‌سیکه این فلان ان فلان ای فلان . 
ذ کر وضیط ادیلر : اولکرع ای کرع افضل افضل 
زاده » جد بجد ابلهدی احا اثر این - ترکی , 


۰ د بهر [د 
۳ آدمات کندی قوم و قیناه‌سی ”اده مر وف و 


مضبوط اولان اصول تسى : (۰. . حالجرك قطماً 
آباء وقبا له و امکنه‌ه انب وق‌در . سائرلری :کی 
آاء و قائله و کمی امکننهه منوب دار ترجه 
موس ) 

و ِ آیاء AL‏ تدان اصوال قر -4 4 
اطلاق اوشدیتی کی اصول 
مذمب لا ۱ 

لا : ابلك کتلر؛قدمای آسلاف تلا او ای 

| برطر بقتبرمسنکت پیرری»اواولری: آامدین: سی 


لوده به تعبیر ایدیلر : 


آیاءدین او انلردن + «دیکلردم ی لی‌شر كت وی قصان- ‏ 


|| وطن وقوم افرادندن » :هان 
عا نله به‌منسوب اولوزنه اولنون > زماناً اول کاش 
اونار؛ اسلاف: قواعدش وکت واحلالار ی دعام عن 
وظفر اوزر شه استو ار :ادن آباءو اسلاف ترغده؟ ان 


توفق فکرت 3 


عدون آنذلسی. | علل واستات ٤‏ افلالد OEY‏ 


آاء علوبه. || مر‌شدلر + بر : بء معنویه د مشاه 
ربانیون ( اتل علماستی ) ۶ احبا ز ( تورات‌علماشی)- 
|| رسای روعانه ۰ اقسه ( بایازلر ) » استاققه 
( پستیوسار» متره ویدار » مطرالر ) ۰ طرق 
رهب اه وال :11ء مه هد ابا ع ا 


لصر‌اسه ۰ 


ا ترکتات لغو به 2 یا اولن ۰ آاء واحداد . 


E ۰ اصطلاحه‎ Sy 
ءلوه . اباء کنن : اا ا‎ 

لد اجان اه ۳ 

معلوم‌درکه آببباه » جدبابانك بباسته بابانك بباسته 
بعنیدهده بهد ندیی حالده بو کل‌رر جع اولمرق استعمال 
او لندیغی تقد رده اباءاصول قر نه ه بمنی‌سلسله نسده‌حاله 


ین اولان اصوله واجداد ابه آصول ا 


سلسلة ننیده اوزآق ولان ااه ر ادیلر ۰ 
- مقابلی: اماء, اولاد ( ت و که‌لزه مراجعت.) 

شنت 


اء علو یه اس . مس . (عی . اء وعلو هدن ) 
وه درب سل ا 
امیات سفله تعبیر اولور . و ترکیب اصطلاحیده 
شفک ازباء علل و اسساب معناسته‌در . فارسیده و 
مقامده دران بلند بدرلر . اباء حقیقته اولاداد 
حدونته سب اولدییی 3 آناءعلو به ده‌فلسنه قد عهده 
لا حوادت عالك؛ وقایم آذمیهنت ظهور وطلوعنه 
عات عد اولعش‌در 
وتا ری آدیان قدهده باخصوص براهمه ۰ ومه آیادیان 
مذهلرنده ( آیادیان > رمن ماده‌لرنه صاجعت ) 
قول اولفش براعتقاد ادی. و فکرار هند وفرسدان 
ونان حکمتنه » عرب فلسفه‌سته‌ده انتقال اتمش‌در . 
آیشته آباء علوه واعهات سفلیه تمبرار نك مدلوللرندن 
ماش وج له تا و ییاز ال ارات 
وسفلباتك علت ومعلولیت طرشاه ارتباطی مالەس 
افاده أك ا 5 متکلمین دی و ارت اطی 
اتکار ایوزار قط تایادہ قاثل دکلدر یمق سیارات 
و افلا که اتاد ار 1 
اعلام علسادن حضر بك و بایده‌ی ملك مکی 
بیت | يده نظم اادد 

للعلو پالسفل زبط لاعلیل 
اد قدیدور مداز بل‌مضافات 

انب طالم بشرده سیارات وکوا کیت تأثیری 
ادعا و استخراج ایدن اهل جوم ابله ( سیارات 
سبعەی ) ارباب ومد رات ع اعتقاد ابدن ویاخود 
مدبراتعالم دینکاری‌روجانیارك واسطة تدبیر وتأثری 
ظن أبله ن « ارباب عزاتم وخواص وخی 
مذ کوره‌به آاء وعناصر امهات درار . 


2 سیار انك حوادث دناده دخل 


حو ادت عالده قدرت علت 


سبار ات 


اباء رسو لین ایب ( بر . اص )با صر | سه نك 
بر صنفنه و ر یلان امد ر( آیاء نصر اسه ماده‌سنه‌م احعت) 

سم 

ایاء اتان ا 


7 صنفك اسمی‌در 9 تراه ماده‌سنه‌ماجعت ) 


: اص) . آباءتصر انسه‌دن 

ااء حاقه اس , مر . ( عر . آباء وحلفه‌دن ) 
فرانسز اختلال کسبری هنکامنده ‏ ۱۷۹۰ تار ګنده 
هبات مت تتظیمات مدنه‌سنه متعلق وضع و 
اعلان ادیلن قانوئی قول الله مین ادن پایازاره 
ناء مخلفه » واو قالونه عي آشوب‌ده خلف اد ار 
ویاخود بعدا تتعلیف "عبتارندن رجو ع ایدن أقسه هده 
آباء غبر محلفه ی وبرلش‌در . 


نا مناضلن الاو مر . را 


بەنك رقسیمی ( آراء نصر انه هاده‌سته OE‏ 
~~ 1 
اباء اهر اه اس(تر.اص). اون آوچنجی‌عصردن 
مقدم کلان نصرای رباسولی‌درکه بونلرك عقا ید د نه به» 
اخلاق و اداه دار اولان افکار واقوال خرستیان 
ال ی OT‏ 
.- یک برد نك‌ظهو ر نی متعاقب 1 نك احکام و سایغاتی 
تعلیم وتلقین اغات»تفسیر وتا ويل ابلهمت‌اوزره رضتف 
علاك تشدبی‌هنزمان کوریلره اصطلاجر ده وطام 
د ينعيو ی عاماسنه ربانیون» ودین: وسویعلماسته | بار 
آسرادلش‌در[ ۱]. طاتتة نصارا کندیاصطلاحار جه 
بزم ریاسون ددیکمز ص نف علماه ا تصراسه . 
آاء کنیسه درل , کذل آباء ری ارده بالفعل 
خدمات د کاو روحانه اقا ادن ویانه باه 
[۲۱ ا EAE‏ اهل احسل » والاخبار ‏ 
علماء اهل الکو را « کات ایی‌القا « 
[۲] خرستانلقده ۰ کاس‌الرده آیین عبادت 
احر اسنه مامور اولا نلره ه شیج معتاسنه اولان رک 
۲ هرق با ۳ 
تعبير اندیلر . لساعزده بولك معادل قيس واا 


فیدر . شرق کاسالرنده » اور ودوقس مذهنده 
قسیساره روعه بان معناسنه اولرق ( باباس ) وا 


( وپ ) دزار و تعبیرلری عن معناده بزده او ترز 
پرونستا نلغك ظهورندن صوکره o‏ ور ) 
آعبیری قتو لبك باناسل رنه منتحصر اقالدی. پرو تست نلك 
موّسی اولان.( لو تر)ك تعدیلاتی‌قبول ایدن‌کلیتالرده 
اوقامده راعی معناسنه دك ويا ناظر معناسته 


منلیستر دنر ۰ 


ویایه‌دن 


ص هه 


صب اولان رحال کند کنيسبه هده اطلاق آیدیلیر. آیشته 
پابه صره‌سیاه » پاپاس » ( قسیس» کثیش ) پسقپوس 
(اسقف) متره بولید (مطران) اوطاق مآمورین دنه 


وروحانه‌دن‌در . وماك اك وقاریسنده» باشنده 


بولنان الاوك باه صاحىنەدە ات عر دہ اوالایاء 


تمیرا اولیورکه رنه با مناسته اولان با وبا پر ته 
( لاه با دعك ) ویرلس برعنوان‌در . نت ابن 
خلدون ترجه‌سندن وراه نقل ابتدیکىز شو عباره 
سانامزی تمد وتصدیق ایدر : «"ویطریق اعظك 
اطراف وبلادده لواب ووکلاسی اولان اساقفه نصارا 
پطریق کیره تعظے و اجلال قصدله والد وی 
معناسته اولان اا لظتی اطلاق ای کو 
دی بطر یی وکارعن اولان اعفد اسمله 
IEE ESE ELAR‏ 
سار اساقفه میاننده اسے ولقب حیتاه فرق وامتاز 
باق قالا وب وتعظے واحلالده مساوات واقم اولعاه 
" اسکندر هده بر نت کیز اولان هرقل‌روی زماننده 


ومراسم تعظييك تکییل‌انجون لسان عریده انوالا بء 
معناسته اولان پابا اسمی . بطریق اعظسه خصیص 


پطرقك اسانفه‌دن انم ولقیده فرق و بزی 


ونعین اولنوب اساقفهه اطلاق منع او لندیو بطر یق 
که وضع ونعیق واتدای ظیوری دیار مصرده 
هرقل روی وقتده اولق اوزره جرحس ‌ااعمید 
تار خنده مسطور وعصر حدر » . ايشته کوریلورکه 
صومعه وکلیسالرده مہاسے عبادی‌اقامهبه مأموراولان 
پاپازاردن وقسیاردن بده الله اساسا و خدمتی اقابه 
صلاحتدار اولقله رار بر دار 

سا کن‌اولان جاعتك باشنده ولان واموربته نظارت 


روحاسهده 


آیدن قوس ومتره و لدلره ونهایت اوی اك 
سوك رس جه و ار جه ه جله‌سته اب وچع اوله‌رق 
اا تبیری متعارف وی ر در ).دا بایاس > اا 


- پطریق که‌لریده عین معنایی افاده ادر بعت باب 


دعكدر » پسقیوس ) عن اصل با خا ( ۶ ۲ 


متره‌ولید ( مير بلده‌دن ) امور جاعته قیام ونظارت 
اعتار له ورلش اس لردز . وقسه اپازلر کی e‏ 
پسقیوسار ومتره‌ولدلرده آاء تعیری حتنده داخلء 
د اء کله‌سی » مقردی اولان اب کی تصر انیت 
اده لاغ اولان ات د 2 
اوجاقاری رجالنەدہ توسیاً نبیر ایدیلیر آبءیسوعیین» 
ناء لازارون و اولدیتی کی 2 1 
تصرانه ترکب اصطلاحیی دیانت عیسو به ار ځخنده 
حوار ون زمانندن اون اوجنجی قرن ملادیه قدر 
کلان وائرلری عقاند خرستانه‌ده مقبول ومعتبر 
اولان علبای تصرانه‌ه ۰ کتاب مسیحه‌به خصیص 
اولتش‌در . 

آباءتصر أنه نك ترام احوالندنء ۲ تارومو لفأنندن 
حت ادن تارج کنیسی شعه‌سته‌ده کایسا اصطلا حنده 

آباء ویا ییات ای وود . وایکیسی پرشی‌در. 
فقط 


اء متا خر ندن محت اندر . 


آراء تصرانه‌یی او صنفه تقریق ادرار : 
آباء رسو لین 
آباء مناضلین 
اء کنسیین 


آیاء رسولینن حوار وه معاصر اولان وا نلردن 


Péres apostoliques 
Péres apologétiques 


Péres écclésiastiqué 


تعر دی ادن آیاء تضرانه‌دره حو !ردو نکی و نلرده 
خرسایانلنی شر وتعمیمه خدمت اخثلردر . 


آباء وسو لبین شونلردر : 


بار تاا ی Barnabas‏ 
قله‌مان Clément‏ 
هز ماس Hérmas‏ 
اغناس (اغناطوس) Ignace‏ 
بو للقارب Policarpe‏ 
دەس Décnys‏ 


آباء کنیسیون ميلادك آیکنجی عصرندن اون 


شاف تست 


نے ید 


تست اه سب 


اوجنجی عصری ناته قدر کلن وقاتوليك کلیساسی 
ری اوژره عامل اولان آاء نصرانه‌در. بروتستان 
کایساسی آباء کنیسیه‌یی آیکنجیعصر ابله النجیعصر 
پنده ظرور ایدن ااء نصرانه‌ه حصر ادرار . 
وتر باغاصه دنه دایز اولان تا لفاتلر لد اشتهار 
اعا 5ر 2 
1 مناضلین » دیانت عیسوبه‌یی وشونه » اسرد 
لبون » فلاسنه‌به قادشی 
تصر ايتاك فضائل حقنده اعیراطوراره رساله‌لر قدیم 
. ونلرك يا دتلری 
مدافعه‌نامه لرمده ۰ کتابات نضاله ( وعتعملوم ۸ ) 
تعبیر ایدیلیر . 


ناء «تاضلین امنده ال زیاده اشتار ید نلر ذوات 


قلءلر باه مدافعه آندن » 


ایدن اۋلین کتاب مسیحه‌در 


هدن عبارت‌در : 
سنژوستین (ژوستتا نوس) Saint jusin‏ 
قادرا (۲نه کلساسناك ری ) 
Aristide 06۸۱۵۵۵‏ 
اون Ariston‏ 
سن مه لون (سارد اسقز ) ٩. Mélitpn‏ 
یو لثر ( ھەر و ابس‌کلبساسنك Apolliaire‏ 


Quadrat 


آرستید (1 نەل 


مدیری ابو لیر 
سەن Tatien‏ 
آه باغور Athénagore‏ 
سن ه اقفیل Saint Théophil‏ 
ه‌مبوس Hermius‏ 


بونلردن تنەلی ( از بستید) آیکنجی عصرملادیده 
بازدی بر نضاله ( ۸۳0۱0836 ) ده دين هو 
متا قوق‌الطیعه‌سندن قعم نظر » بر فلسفه صفتنده 
اول‌رق مدافعه دیور . 
مناضلیندن(ژوستنیا نوس) ابر اطورمتت (۲ نو نین )۰ 
ستاتو ( مجلس شیوخ ) به» روم‌قومنه (دومالیلره) 
E‏ یازدیغی ایک قطعه نضالیه‌ده دن مسیحك 
الميككن» ظلمك افعا ل شیطانبه‌دن اولديغىء نصرايار 
اعبراظورلغه » حکومته مضر اولادقدن باشقه 
اون ات زار ۳ ا 
عم تربه س یک یور ادن‌ردین اجون 
N E 2‏ اتاو ۱ ر 
اداره ابلدمكت كطبنی برهی‌در. نصرايتك ظهوری 
الله تسه عومیه اوزرندء ارا ایک نات نهدن 
آباء نصر انهنات» ايلك عصرلرده 
تبشن علمای مسحه‌نك و بانده‌ی مسالك وافکاری 
له مسکزده ادى ؟ ترية عومیه تارخی قطلة 
نظرندن و مادەلرك تدقق اهستدن ساقط دکل‌در . 


عبنارت اولدی ؟. 


حونکه اباء نصرابه ملادك الك بش عصرنده 
رة مسبحه نات مد رلری > اظرلری ادیلر ۰ حق 
قرون وسطادن تا زماعزه قدر ترسه و مه 
الزرش چا ا ار وا 
حالاده او تا شدتی صافظه‌ده دوام اد ور 
ناء عيسو بلك رة عمو ميه به: دار اولان فکر 
وسلکری هد وایضاح 
آدمیه‌ی نه نقطهٌ نظردن تلق الهدکاری » ترسه 


أغەدن اول و نلرك ترسه 


و تعام‌دن نهنتیحه بکلرذکار ی رلمك لازم؛یا که درت 
محشك حقاه بین ونویری اعداد و ہیل ادلش 
اولسون. چونکه بر اه هلف ابا اناد ادیلن 
ELD‏ سلنمز سه و مقصدی حاصل انك اجون 
اختبار اولنان اسباب و وسائطك لاشله تقدر و 
ادرا ی متکل اولور . 

آباء نصر انبه‌عنذنده‌تر سه آمیه‌دن مقصدتر سه‌مسحه 
ایدی. نارجه وتربه‌ایسه نفوسی‌هی‌شیدن‌اول‌حیات 
سماو به هاعد اد ابله‌مکدن ءبارت عدادیلیور آدی. و 
حاه‌اشتراك ايده سامك‌ده اول باول کلیس قبوسندن 
بر کره اجریه کرمك نی نصرایته دخالت امك 
شرطله مکن فرض اواندینفی حهتله آباء نصررانه تک 
تصور ابتدکاری ترية حققیه » آدمی - قاچ ياشنده 
اولورسه آولتون کیا کیمک + ضرا فول 
حاضرلهمقدن باشقه ر شی دکل ادی . فقط و 


تاره رال 


تربهمیحه‌ین اطفاله تطسق ابلدمکده عشکلاته تصادف 
وک تزبیه ا اکن 
أك عکن دکل » جوحةلرك 


تر سه وتعلمنده ونلری اجنده یاشادقلری» افرادندن 


او تیور ا ی . 


اعد اد نصرا ته حصر 


واندقلری جعت دومه كت عادات مغیشتنه.» اداب 
معاشریته الیشدیرمق حتقده الزام ابلامك » نظر 
اعتناده بولند رمق مقتضی ادی. واقعا اطفال اجون 
روما جعتندن اد کاك اعك, قابل . اولاوب حالبوکه 
تصرالی اولاسهلرده او جعت امجندن اک و 
شه اشا می زنر ی اکان ادی )تایه E‏ 
صر اهلك ر سه و علم حقنده فکرلری و خلاصه‌دن 
تصور اتدکاری رنه اساسا دی 
وسیجی اولغله زارواسانی محافظه اله عکن مره 
اجهاعی تر ق حار اندی. . 
فقط اناء صر اله 


عبارت اولبور. 


مقصد تعن ادى . 
و متصده واصل اوله لمك اجون 
نه صو ر له E‏ اعلری » ۵ کی وساط و دار 
امضاذ آطلرى لازم : 


شر 2 ادهل 


اولا" 6 خرستا تلق یو اتدیکی وقت ونان 
و روما حکمتنك »عونت + اد اننك کتخانهلر 
طولوسی آباری موجود ادى . فلاسفه آوادتول 
فامله تلقیب آندیلن برطام مدرسار > معاملر او آترلری 
اوقود ور تشر وتفیراید ورلردی + تعلیم آهالی 
معارف عصر وتارك النده ایدی . خرستانارك 
تامتی وردکلری و مصنفات 
تصرانيتك ظهورندن اول عکنا وادبای ونون 
طرفندن یاژلش کتابلر ادى . نصر انيتك , امجاب 
ای ترسه و تعلم طبعد رکه u‏ احکام د ذه به 
مستند وموافق اولهجق » فقط و رب مسیحه 
ذهنك سراسق حر انه مانع اوله‌جقمی ادی ؟ قرون 
عءقه دك بویان وروا د کاسنك وجوده E‏ 


سح 5 
انار غير معدبه 


او عیتی انار که ا ‌ قون قد مه م بر طرف 

۲ اه جقمی ایدی ؟ ايشته خرستانلاحه تر حومه . 


تار خنده بوك ول بسا هدر حکمات وادسات غير 
مجدهیی يا کیاً رد ابلمك ويا نصرآيتك وضع 
اسن اک اعام الله تلف المت ایشعه 
اول باول انوەسالانك حل وفصیی اقتضا آیدوردی که 
لوده بالطب ۲باء نصرانهه قلاش خصوصاندن‌ادی. 
خر ستتبانلغك يلك عصرلرنده بتیشن اباء نصرانه‌نكت 
قم | کثیدین مسیجی‌ی قول ادن اول 
فلاسفه يك > اد سو نك ع ترسه و علمنده پرورده 
اولش ۰ وان ورو کرت و ادبای حصیل 
الهەش رخال ەعرفتدن, و ندقلری اجون و صنف 
۲باء نصر انه بالطب وان وروما کات واد ساننه 
مايل ابدیلر . " وچتله اومعارفه نظر حرمتله باقارلز 
ادی 

خر سیا نلغك ظهو ری زماننده ,موجود اولان 


مدرنهلرده فلاسفةٌ و نه‌يگ, ۰ وه یبای 


غایت واسم اند ۰ او له که عادتا کون اورویاده‌ک 
علوم مس ات بل کی O‏ معادل 
وه ی 

بوتدریسات ایسه . قرون وسطی حکمیاننده قون 
سبعه ایی النده & ایدیان دی فندن عبارت 
ابدی که خو نا در 3 

عل ادپ + علم جدلء قر ات ۰ موب ۱ 
آر یی (عم ساپ ) هد + مت 

ودن بنته ادسون درینات ارف ۱۱۳۳ 
ا وشعر هل ده e‏ ادرلر آپدی . 

ایفته اد تون وفلاسنه نك اداره اتذدکاری و 
تدریسات‌عاله ه مقایل | باءنصرانهنك اصل‌وظیفه‌سی‌ده 
خرستا نلعك تعلیم ونشر نه علق ایدور ادی . 
ذاتا . ونلرك ابلك ایثلری » اك مهم حدمتلری 


۱ شا توسیم و عم ابله‌مکدن عبارت وئر 
بالذات حوار وی تعلم اتدی., 3 
حواریونده آباء نصرانه نك معدلری ایدی .. ونار . 


دی ؟ حضرت عدسی 


- +۳ 


اجو نده ابر ی به » ملك حوارونه اقتفا الءمك 
لازم دی . بووظینهبه کوره آباء نصرانسه عندنده 
رة مسبحه EE‏ وقار بده عبن ابلد یکمز وحه 
اله اد حا ت تياو هه حاضرلق اوزره لاق 
ادیلتوردی 4 کاس اه داخل اولق ع ماعت 
تصراته نه التحاقی اله‌مت ايشته اباء نصرانه اجون 
مقصند تسه وندن عبارت اولغله رار ». «وقاربده 
دیدیکەن کی اطقالك ترسه‌سنده یعنی نص ران با سند ه احاد 
افر ادندن و لوندقلری جعتك احوال مه 7 عك» 
شراط حانه‌سیی.حسابه قاعقده لازم ادی . 
باء تصرانه نك اصل متصده من تیب واحرا 
ایلدکا_ی تعلیمه (قانخیسیس) وهعل‌لره (قانه‌خبست) 
طذلره (قاسخوه+نوس) واو تعلبمت صو رت احر اسنه‌ده 
( قهخرمه‌ما ) تعیر ادیلیرادی . 
وتعلم اسه کلیساجه تصویب ایدیلن ترئیبه کوره 
" خرستا نلفك , اضول واحکاءتی تلم ابله‌مکدن عبارت 
ادی . 
(قاته خومه‌ا) دیلن تعام دی خرستبانلغه قول 
اجون برنوع جره وامتحان دوری ادی . 
حت و تعلم کلساده احزا اندلیوب تعمد خا نار ده 
اداره اوانور ادی » ور ادم دوغی‌دن دوغریه 
خرستانلفه قبول اولغوت اولا قاتخومه‌نوس اولارق 
دار عله قبول‌او نهر قکندسنه احکام. نضر انه تلقین 
اد پلر ۶ لم و ره دوری کدکدن رود تعمید 
اد بل رگ تصررانلکه صو رت قناعه‌ده داخل اولور 
اد ی کور بلیو رکه خر نتا نلق دایت انتشارنده عادیا 
کل برطر بی کی ایدی. 
ایشه اباء نصرانبه‌نك. اجرا اشدکلری ره 
وتعلیمك پرجی‌مم:,+سی بوندن عبارت. ایدی. میلادك 
ايلك اوچ عصر بده ترسه دسبحه, هان وله دوام 
استدی . کارا مظالم وتعدیات امجنده افراد واعواتی 
(قاخیس) اصو لله تزیده چالیشور ایدی . قط 
و ذو تك» فلاسفه ودسونك اداره اتدکبری تدریسات 
عالهبه قارشی رة مجهي بو درجهبه حصر اك 
قابل اولیور ایدی . 


تار نجه نظراهیته » العفه » حت وتعسیق 

وحالده اء نصرانیه اجون رمم ماده دائرة 
تعلیمی برازتوسیم اعك» ادون وفلاسنه مکتبارنده 
دوام انان :دریسات الله کندیلربنك ا 
ا‌نده احرا ابلذکاری تدلمای لف ا 
خصو صندن ع ارت دولنبور ادی . 

رجی» ایکنجی» اوجنجی عصرده کان آاءنصرا۔ 
هنك بوبایدەکی فکرلزی یك‌متخالف در . اباء موی 
ال ہیی ر کواز مه تدقیق اك اجون اوپ صنفه تفریق 
امکی هم مش ی او 
اجون بارخ صره‌بی دکل» عرق فرق نظر اعتباره 
[ آلقش‌در. ابشته وتقسیم هکو رهميلادك ابلك او عصر نده 
رخات آولان اه سوت رش مره رش 
عنصنری ۰ آیکتیی طافنده ونان عنصری » اوجنعی 
قس مش 5 روم روما عنصری غالك‌در . صنف اواله 
منسوب اولان ااء نصر انه با جا صه عا تله تربه‌سندن ‏ 
حت ارعتن. ۰ ایکننجی رط امین اولان آباء اك راد 
» قا ببس » دسلن تعلم ألله. مشغول اولش > 
اوجنجی قم 0 نصر اسه‌ده خرستبا نارك او زمانلرده 
حاری اولان ترسة وشونه وفلاسنه ه صورت ودرحة 
اشترا که دار فکرومطالمه ان اتمشاردرک آربانات 
ایدنک 
شایان اولان ال ایکنچی واوجنجی صف آنانكت 
ارا و اباری‌در ۰ 

برنجی E‏ نصرابه .- ونارك رة 
او لااد به به دار ياز دقلری اثرلرك جلامی, لا ونای 
اوزره تا لف اولشش وري مستا اولارق هسی 
سوره وروماده وجوده کیلش در 1 و رز ۱ 
ا افکار اسراسله رشح ندر 0 

کوازه و نلردر :‏ رسال“ اقلمنظی. » "رستاله* 
اه اولکنك تقلیدی‌در : تعلیم- حو اریون 

ا عم 

راعینامة ھرماس 

مو عظ اقلی‌نطیه 

کک ا 

قوانن حواره 

أك زیاده رة عا نله نصرانبه‌دن حث ادن و 


“4 


۵ سب 


آنرارده اولا اسقاط حنین 0 لوز ادلری سوقاغه راقق 
عاد : تلر تك ر توصبه ادیلور ۳ فل طندن 


حقان هو دیارده ویاسلرك » رودلرك وراد رسكت . نه حضرت سعمان بر رده و زورک 


سوفاغه براقق عادتلری تقبیم وتعییب اغشار ایدی. 
ايا چوجقرك قلباربته اك كوك یاشارندن اعتباراً 
( مخافة الله ) حستی القا مك وونك امجون‌اطفالهه 
تکلمه باشلاد قاری کی ۲ لتب مقدسه‌دن بعض بارجه‌لر 
ازتر اعلری تکلف اولیور . 
باننده داب مود دی و ایدی . ملت اسر 


ذااً تربةٌ ولدان 
راله‌ده 
اولدینی کې SE OES‏ و ری مرت 
ترسه وتعلم وااده‌لره حمیل ابدیلیور 
ایته ,با لابدیرلق 


خلاصه وقار ده ذکر وعداد 


رنه اد 
E ۳۳۶ E‏ اوزرنده 3 
«امتدیکز اثرلردن مستفاداولدینی وحه امه خر ستبا نلغك 
ات احو النده عا نله ره بت هو دیلرده اولدینی 
۳ 3 
. حوحق معارف ساره 
حصلنه سوق آید اسه‌ده او حااده اه و حصادن مقدم 


0 صرف دی ادی 
ال ترسه‌سیتی | کتساب اش اولوردی.. 

بنه آار مذ کورهده مندرج اولان وصایای 
تون اول اور توت ان کم 
شجه‌سی موحب وخامت آوله ساه‌خك درجه‌ده حلم 
ومسامه کوسترلاسی : اطفالك افعال وحرکاتی داغا 
نظر دقت وترصد ااتنده تونندره‌رق امجاب اتدکه 
بلا عابتا دنات ا اا 
سان ایدیلور . حت قوانبن حوار ه وماده‌یاوزون 
اوزادی شرح اذور : 

« چو حقلره عتاب وعقاب ا صاقتسکز 
اطقالی عنف وشدتله تآ دیب واصلاحه سی ند 
توبایده استعمال ایده‌جککز شدت‌ودرشی الهاو نلری 
اولا رسک قورتارمش اولورسکز . حضرت 
سلیان امثال عکتنده بیوردیفی کي جوجنک دیب 
انتد کا رات ورن CE O o‏ 

ومحاژات ال امید خی :امین اده‌سلیر . سن اوق 
دکنك الله دوکرسك ۰ قط روحیی ماندن قورتار 


ا استلزکه‌یان اولادی سومن. چوجق ان 
اولك کر نوک ودک وق ت ور لوف تک 
عاص RES‏ 3 

a‏ ی ام اولان اولاد نه 
اانا د5 «. 

و باده‌ی وصایا بزه‌ده انعقال اعش‌در 2 زم 
کوجکلکدزده مکتبه جوجق باشلانیکن » خواجه‌نك 
يد ره سنه جوحق تلم یدیل کن والدەلركدرلرك 
معلمه ایل کلامی » کلام اجایی : « ای ستك کک 
ےم » دستوری آیدی . ر او التاتری کوره: 


ا 


ادك ۲ 


ولقارپ استشنا ابدیانجه - چاه تر ونانبه‌علهنده 
ادیلر . هله و صف آنادن اولان هوددن 
تصر اش اولاناباء و بایده بك ایلری وارورثر 


ای . چونکه ونر اجون ود تعصی 


باق اولوب عندارنده _قانون دی ۰ :قانون سیاسی + 
قاتون مدای هی شی واحد اوادیی بلق ترسه 
و تعلیده عیاصس دنیه‌ی » عدلیه EL‏ جاع ر 
کلة تدریسیه تشکیل ایدیور ایدی . نونلرك احبار 


ببوددن فرق‌بالکز عید عتیق‌دن باشقه عهدجدده‌ده 


لعن اجاه‌ده اءان الکدن عبارت دی ۹ 

سای عله ای مذ کوره عندنده علوم ونانیه 
هککل عد اولندقدن فضله بتون بتون ازوم » 
نج صاسلور ادی . قوانن حواره‌ده» کتاب 


معارفده 3 مو اعظ اقلمنطانهده علوم وتاه و ۱ 


الهيهه ۰ اخلاق حستهه مغابر اولق اوزره ام 
او لعض‌در ِ 
ك شدتل ر سان قو للااش‌در 


ر ا اا تصرانبه - اقل‌نطس الله 


باخصوص مواعظ اقلیینطنی‌ده وایده | 
معلومدرکه . 
E‏ قد عه‌ده تحصبلك شمدیی درحه تايەھ 
۱ 
0 


ا ا ع 


تا دل ادن لوعی ادسانده ار شعر نك شرح 
و فسرندن عبارت اید که ودرسزده ادسون‌مناست 
دوشدکه هرشحثه دار معلومات وربرلر » خصو صله 
اساطیر نونانه‌دن معبودلرك » قیرمانل رل تارهارنی 
تقل وتوصیف ابدرلر ادى . اباء نصرانه ناك اعترا 
ضاتته قارشی ادون درحال حس انتدیارکه حقبقت 
درسخانهلرده مار خر ی نقل کر ی ودرك 
| کر احوالی عقل سلیم اله قابل توفیق اولیه‌جق 
اباطل اخباردن عبارت. او وقت فلاسفه» دن‌وتنیونی 
وجدان وترق؛ افکار اله هم اهنك اولمجق بر 
صورت الله اویل اعك» ادسونده ایادی"متعلمین‌ده 
(هز ود) ك (اوس‌وس) ۱۵ ثار ی محافظه ابلبه سلهاك 
اجون او آترلرده رموز وسات اله » تلمیحات 
ولمامات الهمتواری وصایای اخلاقه «ولغه‌جالیشدیلر 
وموفق اولدیلر ۰ يعن و قیبل | ثار ادبه‌نك تغیرنه 
اويل وموفق اولدیلر. تور ه‌طر شن تطسقاتدیار . 

معترضلنه و دورار ابدی‌که او اثرلر حکما 
طر فندن‌غابت استادانه بر صنعت الله تالف اولفش‌در. 
احتوا انتدیی توده‌لر 1لتنده کزله‌نان نکات واا 
بالکز ادراك حکماته مستعد اولان اهل عرفانه. 
نکته‌شناسانه معلوم اوله یلیر . 

فقط بوماهرانه تدبیرارده امین مقصده کفایت 
ادی بعنی مصنفات دونانه‌یی آباء اولنك تعر‌ضات 
و تمدیاندن صیانت ایده‌مدی . 

مواعظ مولن ود برلرده» توت وبللردهده فلاسفه ی 
وایوی ازعاج ادەجك یک یک اعتراض نقطه‌لری 
ولیوردی : «حقایق يافعه‌ی بر ظرف انه ستر 
اعكکده» ویاخصوص وظری مخل عار وحار صو رل 
اقاب ابلدمکده معنا هدر ؟ حققت‌ده > اساطر 
دعت‌شیاطن‌در . جونجقاره | نار شعرالی اوقوتدیره‌رق 
تعلیم اك او جاره معصوملرك اخلاق و فطرتلری 
اساد واخلال الهمکدر » خصوصاکه جو حقلقده 


3 


| کتساب ادیان ملکانك بالاخره امحاسیده بك 


زوردر . ايشته ونك اګوندرکه قیرلرده» ترلالرده 


هیال » ر اة وان ر 


وزولادش‌در شاء عله و حصیل اداه 
سوق اه در ۵ بالکز مار شعر هدن دکل 
ار قلسفبه‌دن‌ده احتراز | بله مات لازمدر ۰ اولای 

اطفال غایت احتباطکارانه ٠‏ دوراندیشانه حر کت 
ادرك چوقار نك روحاری - و شم سا ادرا 
ادن اول - ملکات فاضله افاضه ادهجك کتا بر 
ابله تریه وتشکیله ذل هت اتل در . حت و بایده 
دها زیاده حصیل امنبت اون جوحقاری ارکن 
اولندرمل‌در [۱] 


عبن وصابا اله مای‌در . شو قدرکه ونك لساتی 
اوقدو شلاتل دگل‌در , ان رار در 
وادییات ونانبه حقنده شولله کوچك برمساعده‌وار: 
برآدم وقتیاه معارف دونابه حصیل اعش اولورسه 
ونیون الله خلاف [۲] ده وندینی زمان یالکز 
اووقت معارف مذ کوره‌ی تا و خطر آیده سلیر 
اعش 

کوریلورکه رجی صنف اباء نصرانه نك ترسه 
وتعلم امال حفنده البزام ابتدکلری رآیلر هپ مهو 
دیلکدن رشح اه فکر لردر ۹ مهود دن دو غه‌اولان 
و طا ناء نصرانه نك » احباردن وزمه ربایون 
عيسو هنك خرستا نلفه پودیاك قاریشد رمق خصو 
صندەکی غبرتلری » سطهٌ غرای اجدبنك درر پاش 
انوار اولدیغی دور اول اسلامیتده هوددن مسلمان 
اولش احبار نی اسرائل‌ده تقلید انك ایسته‌دیلر » 

[۱] وده ہودی عاد تدر : 

, خلاف مائل دنه آوزر نه محادله‌در‎ [Y] 


. سوب لهدکه حاجت واد ق 
کتب ونانیه‌ی یالکز چوجقار دکل سوکلرده قرائت ‏ 
ومطا لعه‌دن قطعاً احتتاب عدر .¢« مه 

« مواعظ اقل‌نطه 9 « کتات معارف » دهم" 


ست 0 سس 


اسلاعتهده افکار پو د + القا | لدمات عه نده تو اند بار که 


علمای محقتین بوافکار دخلهیی بك‌عالانه برندقق الله 
و يدرك هنشکه نظر آ اباطیل مقامنده ابیراسلات 


نامیاه میجور الادیار . 

® آیکنجی سیر آباء تصرانه ,ن بر نجی 
صنف اء تصرانه نات سکبزی شورنه» روما ادی. 
الک طاقك. کی 
EES‏ ا دود اول افکار اسرائله. 
کو ورشور : لکن وراده 
- خرستبانلغك ظهورندن اول - اسرایلیت دونانیته 


مصر 6 اسکندر هدر ۰ 
لك حت فود وتا ثرنده 


عاس اغش » عنصر ویاه قاریشمش ۰ و سباه 
تحوله اوغرادش ادی هه کی 
ر او نك اولین و آخر ته .مهداقبال اولات‌اسکندربه‌ده 
ومد نة ع و کت ده هودیت روع قلسلفه وحکمت 
اویش ایدی + ياء غل نصرانیتك مصرده؛ اسکند. 
ره‌ده تصادف اتدیی فکر ود » سور بهدهک کی 
صرف ورایی دکل » فلتغة واه ابله ا 
پاشقه بر فکرا ایدی ۰ ودياك کی خرستیا نلق‌ده. بو 
اقلم معرفتده حوله دوحار. اولدی > فاسفه‌ه مىل 
اتدی 


مضرّدهک استادان تصار ااصول تعلنلر نده» افلاطون ,. 


اسرائیی فی ابله اشتهار ادن (لون)ك » ودی 
فلوسوفنات اصو لی طو ديار آناءاولیندن اسکددره‌ی 
اور انوس اسکندرهلن اقلتمظش وایکتجی ضنفت 
دیکر بعش ااء تصرانسه (سلون )ی فوق‌ااهاده بر تظر 
تعظم وحرمتله قدر وتلق ا رحا 
تربیه وتعلیم اله > خانه دکلء:باماصه مکتتب ادی: 
مدرسه ایدی. ودار حصالره متعلمتن. تصارا اقتن 


مصر دہ سکن 


ادیوز > مکتب يالك بر عضو رسیی صفتنی 
لور * (اسقت) ك نظارن محسده ترق ابدور 
تی نصارا مکتبلری ونیون مدسه‌لری ابله رقاته 
چالیشیور : اووقت وننیون‌مدرسه‌لری» بوقاریده‌بیان 

ابتدیک زکی شمدیک اوروپا دا ااتولر هیاس قبول , 
آبده‌حك‌در حه‌دهء وسعت دریات اله متصف‌ایدی. 
تلاصه _اسکندره مکب حكمتنك اسک تلذلای 
اولان ا نصابه دریات دنه | باه در سات 
علمیه واد يهي توحد الهمك ء علوم موجوده لي 
تلغات دنه‌ه مدخل ااذ امك 19 ری ليرام 
اتدیارا در وه ا ار ا 
تصر یه ح دیدیکیز کی قیاری دن عیسابه ‏ 
ربط اعهدن اول .حکمات واد.یات ماضیه ه مفتون 
اولثلر ادى . بولك امجوندرکه دین اله فلسته‌ی 
لت .ا يلمك > قل .الله عقلى توفیق ۱ 
دوشدیر . ذا .۲ نلردن اول‌فلاسفة ہوددن افلاطون 
اس سل لقساه اشهار ادن اسکندره‌ی (بلون) ده 


اعك غمربته 


و د بلاك اجون : و غبری اظهار اعش ادی . 
معلومدرکه رواقبون یاخود اصاب مظله دینلن 

فرقة ‏ حکمانكت منطقلرنده علم جدل اله رار 

عل بلاغت وعل ادب داخل ایدی . بوندن باشقه 


ککای رو 5 شعر هل ده تفر اندرا دیک 
ابلك !ولا » ونان شاعی‌لرندن « هومیروس » ك > 
« هة زود » ك اشعارنته اصول و تطیق ادن _ 
نه ۲ تلزدر . او وقتك تدریات حکمه وادمه‌ستی _ 
نشکیل ایدن علوم ثلثهبه غلم موسیتی e‏ 
عل هندسه + علم هیثت کی ریاضادن علوم ار به 
انضیام يدرك دريس بروغراعی وقاریذه صاندیفتر - 
دی علملری احتوا ادردی هت جوعهستهده ۱ 
سیعه تامی ورنلبردی و علتارد اميل اخرازه 
خصو ص اولدیمی انجون فقون حریه نامیله یاد 
ایدیلیردی . 

اسکندر ەلى سلون بو معلومانك حمله‌ستی, لته 
کله نام مشترک التنده جم ابددك بولك جاهم اولدیعی 
فصول وحقایق‌توره وکنا ه‌ظرز نده اولهرق‌تورات‌ده. , 
کاملا" موجود, ومندرج ولیور ایدی ر. a‏ عليه - 
تورانك احتوار یی _ مأل ومصانیبی E‏ اد 


۷آ تسج 


س ۱۰۷ 


ایده لمك اجون علوم سبعه‌یی حصیله + فلاسنة 
ونه‌نك ۲ ار ی مطالعه اعکه ازوم کور ور ایدی. 
لوك اقوال ومدعانته نظراً : 
اولا مسائل درنه‌ه تعلق ادن سفسطه‌لری رد 
وجرح انده‌يليك اجون ع جدل حصیلی «الزم‌اندی . 
تا علم بلاغت اوکرءك - چونکه عقل وحکمت 
Ak‏ انار داقها E‏ 
۳۶ بالات وهت بے اعهل رک 
فکر بش و ساهده احای علمه‌نت اساسترندن 
ولازمۂ حکنتدن اولان جرید وتعسم کی افسال 
ودایر ذهنیهه الیثر » نظام عالی تقدیرده» کتب 
ماو هیک حاوی اولدینی اسراروحکمیای فيم و ادر | که 
استعداه کش اندر . 
و‌نلردن باشقه ساون انار شعربه وادسه طا لعه_ 
ستی‌ده مرتبهٌاولاده تصویب وتوصیه ایدور. چونک 
اوده رواقبون وادسون کی شمرانك نقل ابتدکری 
افسانه‌لرك » نظم ارىئ خرافه‌لرك داه متتر 
معانی* مميقه ورموز حکمیه ولیور اندی. کوریلیو- 
رکه سلون وديك امجون معارق دونانه‌نك حصبلنه 
یالکز مساعد دکل » لزومنه قاثل . 
ايشته میلادك ابلك عصرلرنده تشن اباء نصرا. 
هدن اسکندر هی (اقلیینطس)2 ۰ (اور مجانوس) لد 
خرستتانلق نقطة ِ_ کات .وشن هوق 
فکرلری‌ده .او م‌کزده ابدی .۰( اور انوس ) 
کتب مقدسه‌نك فم وادرا کی اجون اقتضا ابذن 
علملری صایدقدن صوکر! دنورکه 
فیلسوفرك > هندسه ۰ موسیق » 
علر بلاغت » 
عل‌لر فلسفه ‏ محصیلنه هقدر مظاهی وهقتضی !اسه 
علم فلسفه‌ده خرستا نلقه او درحه لازم‌در 
ایکتجی صنف اباء تصرانه‌دن اسبکندرههی 
یط »عارف وناب نم تحصیل جقدهتك 


عم ادب 


عل هیثت . حقنده ‏ دیدکاری کی و 


چو ادا کلم لد .وه مین 


۱ حصبده راز ایلر مش 


ادرا که‌یاردم ابلددیکی بلر اندی 

تصار ابه معیشتده فوق‌العاده ساده‌لاك» ریات وضه 
ایدور ایدی, ری ناه ییاز دی ارده اجو ل»سرخت 
ومعاشرنك اككوچك تفرعانته وارنجهه قدر تصویر 
وتفصیل اللدءش‌درک اثر ك و پارجه‌سی اداب معاشرته 
دار اون التنچیعصرده اطفال امجون 

بر کتا به سله قل وددج اول عش‌دار 5 
کنجلرهشیر ای ۰ ضافت | کاحهلری 


شان اجون أستحمامة ك از رد 


۲ [ اف آدیلن 
اقامنطاس 


ث 


نع آیدیور . 
ساعده ایتدیی 
حالده جب ناستیق درسارنی شد له توصره ایلور 

ذلك آباء نصرانه‌دن اسکندر ەل (اور جانوس) 
دی‌معارف بونانیه نك شد لی حاه ملرندن» غیر ی ناش ار 
تن ادی 
ار جلف اولدیتیمکست متعلمیی: 1ز زمان 
انده‌اوقدر تکش اخ شک (او. مجا نوس) طلبه یی ایک 
معاونه ترك ايله 
اولان کار اک 
آاری بر سیاعخانه ده وکرك درسار تعلم ا 
باشلادش . درسنه و نالي معلمی دکامك اوزره 
ویو هیام ارول اف کچ ا 


حضوز نده مذاهب فاسته ی تقد ومواخذه اندر 3 


اسکندد هده J‏ اقامتطس ( دن ا 


~~ ۳ 2 2 
قسمه ایبره‌رق صنف اتدایسی ۳ 


فعا نت وذ کا صاحی اولان "یذلر نه ریاضیات تعلم 
اندر » و وجه اله با نلری حصیل حکمانه اعدد 
TT‏ 
اد سات مل ای توصبه اند راد مدار رغیك 
اولق اوزره 9 درلو محص لار ك کر دقدس 4ن 
. (او: محانوس) 
رده اخلاف رماتده و و 
فكرلرك رواجی اودرحه قول اولسهده ته دوام 
اش ۰ درد ګی 

(ورمانوس) اسکندر هدن دفار قت ایس دکدن 
و قیصریهشامه( تیصاره ) کلارك و اده قدس ‏ 
وتصیه اس تفل ر بنك ابت وجات تند یی ب 


شمر ی 7 اند ین 4 


عصر لك ما شه قدر سوره‌ش‌در ۰ 


کے 


E E.‏ الاش درک و سا هده قتصادبه بلدەسی 
او وقتلر خرستانلغك شهر لي ر رکز معرفت او مش 
ادی. ( اور جانوس) عادت قدما ه حالف اوله‌رق 
درسارد ملسن کندی درعهده اعش ادی. الخاد 
ابلبدیی اصول تدریس (سوقراط) ك انحای تعلیمنه 
تقیداً ری زرع اعه‌دن اول فلح انك یمن | که‌دن 
اول‌سورهك قاعده‌سته موافق ایدی . (اورګانوس) 
و قاعده‌ه توفقاً اولا اذهانی حرائت ابدر » حاضر- 
لار » پنده صره‌تی الله عم تخل علم طعت > 
هت ات عل اخلاق 


و دن صو کر اده عا درسارتی اوتودر ابدی. 


عا کان ا هندسه ء > 
سک 1 


اتای تدریسده تلامیذنه CEE‏ وادسات وتاه ه 
دای اولان باه ۲ تاری مطالعه اهر ی توصه اندر 
ادی . بالکز ۲ثار ملحدی و وصیه‌دن استثا 
ابلر ادی ؛ بك حقل اولری دور ادیکه: انان 
عکمادن یانکن ترك ره واقف ۳ اسه او 
وق مضر ور تشر ده قالش اولووه ۰ دزت 
اجون تکمیل حکمانی اوقومل ۰ مقااسه اعل‌در . 
کندسی‌ده و قوله توفقاً تلامیذی اله ر لکده کانة 
مذاهب فلسفه‌ی ری آری تدقیق الله ضوای 
خطاسندن تر بق ادر ادی ۰ (اورمان) دیار 
ومعزفی وله ستربست سربست سیر اکا کند نی 
جنتده ظن ادر اعش . اسانك هس نقطه‌سندن » 
7 بلده‌سندن. کند سك درسخاهه‌سنه قوشوب کار 
يك جوق اجه » خی بر طاق اس فتار یله ابو امقلم 
شهیری دکله‌مك ۰ حلقة تعلیمنه كيرمك اجون اوزاق 
برلردن قالةوب کایرلراعش. (اورجانوس) تلامیذی 
و رباونك فکرلو نی ولاتك باشلیحه شهرلرنده نشر 
اتدیلر یر جوغی‌ده اوز الرده اسقنت اولیای : 
تصبرانيیه قلوب. ابله رار اذهانیده جال 
ایدن » کیب مقدیسهبی توریه طرقیله ایضاح 
ادرك عقاند اولنه نصرانبه ن نوعما بر مذهب فلستی ٠‏ 

شکلنه افراغ ابلدیان وغیرت علمیه بالطیم معارضه‌سز 
قالادی . است‌کندر هده له سوك ر فرقه مواعظ 
اقلیمنطی هی تنظیر ابددچه‌سنه اومسلکك علېنده 
بولتیور آبدی. واقعا بوتلربردرجه + قدر(اقلیمتط)لری 
(اورجان) لری وردیلر » فقط منع ایده‌مدیار . 

اوچنچی صنف ااء نصرانبه‌دن افر قال 
ترتو لیا نوس (۲۳۰-۱5۰) ایسه بازدینی اراد 
رده مهار O‏ ۳ 
دوشمکسزین سلوك ابده یله یکاری مکاسب وصنایعت 
تعیی_ متا لسندن 2ے ای د کر 
ادسهنك مناسیات بشره‌ده ازومتی تصدیق اله 
تحصبلات ديه نك تحصیلات اديه وحکیهبه موقوف .. 
اولد غن اعتراف اللش‌در . ( ترتولیانوس)ل فکرته 
کوره اطفال تصرانسهنك فکرنته رة ادمه‌لری 
اد سو نه تودییع اممك امجاب ادور ادی . حونکه 
وذات نصارا اجون ادون صنفته سلوك ای 
قطیاً جوز ايور ایدی ۰ . ۱ 

ايشته ابلك ارچ عصر مبلادی‌ده ظهور ادن 
آباءنصرانه نك تریهعمومیه حقنده‌ی فکر ومسلکاری . 
وقاردن ری ایضاح ابدلدی. اولاد نصارانك ترسه 
دنه‌لری باعا نلدده ویاخود قانه‌حیس اصولنده اولان 
مکتبارده جاری اولیوردی . ونکله رار خرستیان 
چوجتاری ادات وعلوم حصیل انك اجون ونیون 
ادون مکتبرنه‌ده دوام ایدوزلر ایدی . معارف - 
توتانبه‌نك محصیلی »> مدارس وئنونه دوام ابله‌مكت 
.خرستا نلر اجون‌ده سربست ادی . دردنجی عصر ‏ 
مبلادی و حال امنده ادر ال الددی ِ 

دردجی و بشنیی عصرده آباء تصر انبه درد جی 
عصرده ائل استقلال وسربسی. اولان كسالك ۲ 
خرستیان اولاد ی ویون مکتبرنه دوام اشُکدن 
منع اعسی» زمان زمان تکشر ادن ذریات نصراننه- 
اجون کندی اصول واحکای تحتنده یکی بر ملك 


2 4 


ور سه و تلم اناد ا بل مسی بك‌ماً مول ایدی. حالوکه 
وله اولادی. واقعا وتتیون ومع رکینك بعض ماسم 
علسه و آیین خارجباری منع او لدی . فقط مکاب 
و شه عبلمنه هیچ بر دبر زجر وشدت اخاد 
وال باوغادی . الک مارفا وه مطیر 
رغت اولدی ى دزدنجی عصرده خرستاناردن‌ده 
ادسون, مساکنته , تسیاب .ادنار اولدی . جودک 
و عدادبه کت کے نا ا مق اولان 
۱ مس آبیم وشهه رعایت اتک محبوریت قالامش ادی. 
ادسون نصرانه شعرای قدعه‌یی وئنیت قطهٌ نظرندن 
دکل یکی برفکر حکمت. نقطۂ نظرندن ایضاح امک 
, باشلادبلر . نصارا اد سو عك اك قده‌دلری دردجی 
. عصم رده ششان اباء تصرانه‌دن (باذیانذا) لی (غرهغو 
ريوس ) الله ( سن باسیل) و ( سن آمیروواز ) 
در. ونلرك اوجرده اور انوس مکتی راد ند 

دردجی عصرده معادف ونونه طرفدار ومدافع 
قالان !اء نراه امجنده ( غه‌غور وس ) و 
عصر میلادیده اكزیاده ذ کره شایان‌در . 

( غره‌غور یوس ) ادسونك بحت ترسه‌سنده 

بتشمش» فلاسفه وخطا اله مناسیات صممه عقد 
لش ایدی . ونك انجون علوم وادبات وتانیه ه 
بك زیاده طرفدار ابدی . بازدیفی بر آرده دن 
ار نی ات واعتراف اتل برا رر ستبا نار 
اجون معارف ونانه ه اشتراك اعكث حقتی م صر انه 
طب ومدافعه الش‌در. خی راا اده .وعظ 
اندرکن کشت برجاعته قارشی‌علوم وادسات ونانبه‌ی 
مدافعه صددنده شو له دعشدر : 

« علوم وادیات وتاه زم اجون سوك بر 
لعمت‌در . معارف وتاه عامهندهک اععاضات اه 
۽ قدر حوق اولور ايه اولسون نه حقسزدر . 

حکمات وادسانی حقي ایدنلر برطاق قبا آدماردن » 
معلومانسز که‌لردن عبارندر . جهلارندن اویاندقاری 
اون ایستر رکه هرکس‌ده اونار کې هل 
اولنون » . 

بنه عکرار ایدم که معارف ونانیه‌ی » حکمیات 
ونبولی ازام 
اسیاع پاش ۵ ۱ تاک فاود در شا نله تدش 
ثار متقدمسیی محصیل ؤه طا لعه الهەش 
معلوماندن ایدیلر ويك اون او معاری جاه 3 
مخاصمار سنه قار شی مدافعه اور لر دی . فقطمیلادك 


ادن ۲باء نصرانه فلاسفه وادسوندن 


اریاب 


ايلك عصررنده ششن 0 نراه امجنده معارف 
واه دشمناریده | کا دکل ادى » فقط 
ا اولمىوردی . فلاسفه ۰ ادون در بسا نه 
دوام اد ورلر ا تەر اولادی . ورك 
مک له سمردست سرست کوندر ورلر ادی 

شوقدرکه اد سونك» فلاسفه‌نك اباء نصراسه اوزرنه 
6 اولدینی کی معارف بونانه به ماصم . اولان 
اء .تصرانه‌نگ‌ده اد ونك تدزبساننه بنفوذی 
اولش‌در . وتلر بعض اعتراضات حقه قارشسنده 
تضر اتك فکر زمانه خش اتدیی استعداد. مقایلنده 
تدریسات ادسه‌ده» تفسیر اد از حد بده | بله 
فتناس, اصلاحات, و محددات احراسته جور اولح ؛ 
اسک زمان اصنامنك افانه‌لری اله طولو اولان 
علم طعت 
مباحث متنوعه‌اشحاد 


آ یار شور به‌یی تور به آله 9 ادرك 
وعلر اخلاقه عاند اودرلو تأ ویللی 
الدلردر A‏ 
رواجی وقاریده ری کے إعض. اء نصرانسه نك 
مایت وحای ساه‌سنده احق درت عصر قدرهاری 
اولش > ومدنده خرستبا نلق اومعارفدن کلی استفاده 
| عشن‌ایسه‌ده 6 2 تص ات عالق برحیا ات 
ظلمی قالبلاه‌رق وحال عصب تادور اتاهه قدر 


خرستا نلقده معادف و نامه نك‌دو ام 


حکینی سورمش‌در ۰ 

معارف وتاسه علهنده خرسئیا نلفك ابلك مداخل 
و ۸ تار مسلاد بسنده‌عقد ابدیلن‌قار بار جه 
و ون نت و آربله باشلامش‌در ء 

علوم واه علیهنده ولنان آباء نصرانهتك 


اك شدتلییلاتین کلیساسی‌ارکانندن (سن اوکوستن) 


E 


ی نو ادم کک اه رد وه بلاغت 
تحضیل اش 0 شعر ه بت ز یاده خت اظهار الامش 
ابی . فقط تتصر ات دکدن شک e‏ شای ه 
a‏ 


آذت 0 


لك افکار ی ون تون رك ورد اعش‌در . 
وس تم اوقدر شوق ومتتاه حصیلء (روما)ده» 


(ملان) ده اوزه نه اورەه دريس الهش اولد بمی عم 


عق قر اجون ابراد اکدیی تو سوزلری | 


شابان د کاردر : 

« ین‌ده برزمان لاف باز رکانلتی انمتن ابدم» . 

(هیپون) بمنی (ونه) اسقن أيكن (جبجرو) نك 
آ تارندن‌بمضش کوجپارچه‌لری استیضاحانجون کندیسنه 
مراجعت ایدن کیسهلره‌جوابا : « ظن ابدرمیسکزکه 
راسقف وله شیارله مشغول اولسون » هم بن 
۰ ایسته‌سهم ده (هیبون)ده حبحر ولك ابارندن بر لسخه 
له ولمام » دعش . 

وپاپازك اا انه ناء درکه قاریاجه سندوسی 
استفلره آثار وتوك مطالمهسق متم آعش‌در . 

روما و و تان‌علوم‌و اد سای‌رو اجدن ساقط اولدقدن» 
تدر بس ءمطا ۸ء سی منع اندلا کن صو کر اصلرّابت‌ده 
Eg‏ از کبردی ۰( 2 
A aE AS E e TS‏ 
او له > » استفار وپپازلر اجون باه عار ومعرفت 
اور عك معاددن صا لغ باقلادی . لس ‌عضرده 


ات کدی کون 


سوك ) سن غی‌دغو وار ( اد دد اولان 
صرف و حو خطالری »> کله لنلری | له افتخار ایلر 
وکویا مقام معذرنده « هاتف الك کلامتی قواعد 
اده به تابح طو عقدن عاب ایدرم ا 
جل الله نه تأ ویللی اا 
بته (,.عس) باش اسقنی اولان ( هریو ) نفستی 
شوب 
ادر امن 


محصیلدن ری قملدینی اجون شرف ويرك 


ە‌حاحت نے رآیتده حت ی اتی آیدیلان» 


خرس انلدك اك ری عر زرندن عد اولان 

(شائوریان) سله دما دون « الهه خوش کورو مك 
اجون حاهل اولق لازم‌در » دعه‌مشعی اندی 2 
(العاد باش) : 

اوروبا مۇلفلرىتك اک دردنجی عصردن ‏ 
صوکرا تون خرستیانلق عالنی استلا آبدن » دود 
انتاهه قدر اذهان جومهیی نجهٌ آهنبنی امجنده 
صقوب اران جالتك سب کلیساه عطف اعکده 
تراز ماه ابدرلر ۰ طرفکیراك کوستررار .حالوکه 
اك طوغری سق دات بار ىه اله اتک اورویاده 
قرون وسطا حمالتنك ۰ باربارلغنك دی E‏ 
عتقه‌دن موروث آدم اولان علوم ومتارفك "تشر 
وندریی منم او اندیغی تار در . علوم وادبانده 
دورانتاهك منثی*ده‌معارف قدعه‌نك ۰ ۲تاراصله نك 
اندلس اسلاملری دلالی ابله یکیدن نظر آعتباره 
۲ لندییی زمانه تصادف ادر . اور ویاده توفترت 
علمیه ه باشلیجه کلیب| سب اولش‌در . چونکه علوم 
ومعارف قدعهيك دور کثایشیی کلیسا منم اعش » 
دور اتاهك افتتاحه‌ده ال زیاده نه کارا مخالفت 
تس کر 

دين من اجدنك علویت اخکامی مقتضای 
منیقندندرکه اهل اسلام عل ومعرفی رهده ولورسه 
اخذ وطب اك کی بروطینة جلیاه اله مأموردر . 
« الحكمة ضالة الومن اخنها اغا وجدها > حدیت 
شریی وبابده نه قدر عالی برخت بلیفه تشکیل‌ایدر . 
حققت علمك دن‌وعلکی وق‌در . ولك اجو ندرکه 
اسلامیت هرزمان علوم ومعارف عقله‌نكت حصیل 
وتوسیعنه .حرص ورغبت کوسترمش * وخر ستبا نلغك 
ناء تصرانه دورنده علوم ومعارف عقله غلهنده 
SE E SE EB‏ 
کوروله‌مش‌در اسلامیت‌ظهورادر اغزشرفاش ا دشار 
اولدینی اقلار وٌالکده ولدینی حقمق علوی دارة 
حصلله احد أدرك ترقارنه‌ده بك زیاده خدمت 
آبلهمش‌در 3 دردجی عصر ری“ هنوز امجامتی 


Rea 


أذراك اعامش ادیگه هندك . حك » مصرك 
تونانك‌علوم وحکمبایقرضة اسلامە کیش ۰ اوزمانلرده 
مو جود ومدون اولان نار مهمه عليه لان 
اسلاممه هل وتر چه او مش ابدی ایشته | باء نصر انبه نك 
فکر وتعصب جاهلانه‌لری1 لتنده غیدهعلوم‌ومعارف 
عقله کلب عو ومندرس اولق درحه‌سته کلش آیکن 
مسلما نار اعکام جلله* د هه توفیقاً علوم ومعارنی 
ظل جاه‌لرنده حفظ وصیانت » ترقیات علمبه ه بك 
زیاده صرف غیرت ایدرك شرق باشدن باشه انوار 
معادفه غرق اتشلرادی . 

بوحققت اك صرح ينات قله » اك قوتل ححح 
ره تاره ابله ابت »> آناری الوم کوز اوکنده 
باق ایکن نه اوروبا موافارندن بعض غرصکاران 
اس‌کندر ه کتیخانه‌سنك قح اسلامده حضرت عر 
(رضی‌العنه) ك اله احراق ابدلدیکتی ادعاده 
اصراں کو تور از 14۰ كوا فاح مصر اولان (عرو 
ش‌العاص) حضرت خلیفه به یاز مشکه«اسکندر ەدە سو لد 
برکتیخا نه وار وراده‌ی کتا باری نیام ؟» کویاخلینه 
حضرتلری‌ده جوا بارنده : « اوکتابلری ندقیق‌ایدیکز 
مندرحاتلری قر ان کر عه خالف اسه یایکز »موافق 
ایسه قران وار آیکن انلره ازوم وق نه باقیکز « 
دعش.. وله معناسز ومتتاقض بر جواب حضرت 
خلقه ه اسناد اولنه سلیری ؟ اودرجه‌حای" عار وع فان 
اولان » علمی صوك درجه‌ده تعزیز وقدیس ادن 
بردین حلبلك مقام امامتنده ولنان برذات على شان 
ون علرعاندهاویله برام ويرمك هیچ قای‌در ؟ 
نه وك برم‌تان ! 

الوک تارخ صیم او خر کدی دات انات 
اسکندر ه کسخانه هرت رقسمی 
فتح قصر زمانده احراق اولندیفی کی قم 


اعش‌در 


متباقیی‌ده نصرالر الله ونولك یعنی دی عیسوی 
اله کت نوتاه لك ادله‌لری > حار بهلری‌هتکامنده 
بی ملادك ۰۳۹۰۰ تار خنده تعصب نے رای تشیله 

باعشن» حي .اور وا خرستیا تار شك "اخبراً (اندلش)ده 
اسلام کتبخانه‌اری عا‌زده 9 ات کار ی وح رکت 
معر فتسو زآله اووعت اسکندر ه بطر شادی مقامنة 
قا اولان راب نصررانينك ام وتشوشیلهیا اش‌در » 
مسلا نار ایسه او انش ردن قورتلسلن انار 
عله نی محافظه اعك شرفله مباهات ایده‌سلیرر . 


اباء ) عم ) اس ( ر اص ) . آباء نصر انسه نك 
وااصه 11 متقد مینك رام احواسدن ۰ ۷۲ بار 
ومو لفاتندن باحت‌اولان‌تارخ کنیسی شعبه‌سنه ویریلان 
اسمدر ) اباء نصر انبه ماده سنه م اجعت). 

انات :ال که نضران هن راا اا 
متقدمدث ترجه حاللر دن انار ومصتانندن پاحث 
اولان ED‏ شعبەسی ( ناء تراه مادهسته 
مراحعت ( : 

ایاء واحداد اس ( ر. ل 4 بر ادمت سب 
حیتندن اصول قر مه و بیده‌سی : و زار کا اباءو|جداد 
مدن قالادی» ارف کدی سعیمله‌قز انم ۰ || 
بر قوم ووطنده زماعزدن اول کلش اولثلر : ناء 
واجدادمزلك قانساه وغرولش اولان و یرلری ,بزده 
قا عزا له حا فظه امز ۰ 

س حتوق جزاده بابا ابله دده . 
اله حده : 
دکل‌در - اصول‌ا که حزانه 3 وراده آناءواحداد 
کت لغو بسی وألده اله جد نهد ه شامل‌در ۰ 


توس تا و الده 


مممات 0 واحداد ك شا ده مسمو ع 


بت فقه س علم قهده تعبین نب مسب نی مهم 
ری رو ار 

عماومی رکه نت زا انا مسر نان E‏ 
بر رندن رم ات ادن اشحاصض ا اا 
وارتاطه تعیر ایدیلیرکه وده ایک نو ع اولق اوزره 
معتردر . نست باالطول ونا نب عمودیدرکه ناء 
واا پننده اولان اشتراك واتصالدر . مثلا اا ء 


E‏ ار ید 


اوغل » ذذه » طورون نسب بالطول ده دأخل‌در. 
نسب بالطول ده ایک قسمه اریلیر » سلسله" نسیده 
وقاری حقلدقه کان اشخاص نس بالطولك اصولی 
برشخصدن بدهء اله و آشاغه ابنادکه کلان اشغاص 
نسب بالطولك فروعی اولور . آیکنجی نوع نسب 
دخی نسب بالعر ض‌درکه بر آنل شان ز2ت ادن 
امه اشضاصات یننده‌ی اتصال واشترا کدن عبارت‌در 
قرداشار » قرداش جوحقلری » عموحه» یکن اره 
برنده‌ک E‏ . و نسدته قرابت حوازده درلر . 

تین نسب ماده‌سنده بالطول » بالعر ض تعبیرلری بر 
وجبه خطی‌در . چو تکه سلسله" نسی دم طر شاه 
- که بوسلساه‌یی کوز ابله ارائه اده ساهجك اك مفرد 
برطریق‌در - اراز الهمك اجون رشخصك اصول 
وفروعیی وقاریدن اشاغی برخط طولی ویاخط‌عمودی 
اوزرنده صرهله‌مق . وقراته جواره داخل اولان 
افر اد عائله اوخطه عمود اوله‌رق چزیلان عی‌ضانی 
خطلر اوزرنده کوسترمك عادت اولش‌دز . ایشته 
ونك اجون بعنی رسم طر شندن اقتباس اولندینی 
امجون‌درکه عار فقهده برخط مودی اوزرنده بولنان 
اصول وفروعه تسب بالطاول ویا نسب عمودی » 
وعر‌ضای خطلر اوزرنده ولنان اقریا و تعلقانه‌ده علم 
بنەفقهدەنسب بالعر ض تسمه اولقش‌در. شمدی طریق 
سم ابله بر ادمك كرك اصول وفروع جیتندن » 
کرد قرات حواره [۱] داخل اولان اقرباو تعلقاتی 
عر یف ابتدیکمز کی برحد و له درج ایده حك او لەق 
کوزالله کوریلیر . بناء‌علیه ضبطی بك آسان نام بر 
لاام وجوده کتبرلش اولور . اک قها اء 
واحداد وسلسله‌نامه‌ده خط ودی اوزرنه بازلش 
Ere‏ ده نا ی 

[۱] جواز قومشولفه » بان يانه ولغغه درلر . 
نونك امجون‌درکه بر خط عی‌ضالی اوزرنده بان انه 
نولنان اقرباو علقانتك نسسنه ومناستتله قرات‌حوارده 
تعبیر ادلش‌در ّ 

‌القیقه آباء واجداد دنلدعی طیعیدرکه و 
تردن نس بالطولك اصولی مقصود اولق اقتضا 
ادر . چونکه آاء اب جى » اجداد حدلجعدر " 
و تق‌درده موجه دای کی نسب بالعرض‌ده داخل 
اولان اشخاص تعر فدن بالطبع خارج قالق لاز مکلیر 
دوشنلرسه نسب االعر ض‌ده داخل اولان اشخاص 
هرحالده .اب مشترکده متصل اوله‌جفندن € ر 
ادمك جدی هم بباسنك هم موجه‌لرننك «یدری 
دعکدر_ واتصال واشترا که نناء آیاء واجدادتبیری 
ابا وجدابله برایرجداك. دیکن اولادی اولان |محامه‌ده 
تشمیل اندله‌ساسه‌ده هرحالده ر شخصه نستتله آفاده 
او لندینی حالده ایاء واحدادده نب بالطولك فروعی» 
نسب بالعرضك افراد کبارندن بشقه افراد داخل 
اوله‌ماز . ايشته وسعة معنابه مین‌درکه لساعزده اباء 
واحداد تعری نسدن اولان اسلافه‌ده اطلاقادیلر 
فقط » فقه‌ده ۰ حقوق‌ده ااء واحداد تعبرندن مطقا 
نمت بالطواک-اصهیل مدد تن و۳۱۱9 
واصلا اب معتبردر . [ نسب ماده‌ستنه راجعت ] 
شو قدرکه حقوق حزاده تغلباً والده و حده ده 
شامل‌در . 1 

س حقوق اصول ما کة جزائەنك ۲۷۳ جى 
مادەسنك تقر اولاسى مو جنجه متهماك آباء واجداد منك 
شهلدنی‌مسمو ع‌دکل‌وننه قانون مذ کو رك ۲+ بجی ماده. 
سه نظرا خصمندن برسنك آلاء واجلّادندن آولوب 
عکمه‌ده اعضالق حقنی 5 اولان ذات رد اولنور. 
وماده‌لر واجبات اخلاقیه ابله واجبات قانونه‌نك لزوم 
1 ا عملیه‌سنه مدر واقعا بر آدمك باباسی 
ویا دده‌سی علهنه شهادتی و وصورتله جر علریته‌دلالق 
اخلاقجه کربه کودولدیی کی هلرینه واقع اولجق 
عیادت دی و عا اعال ابر ۱۳ 

جل احکامعد لبه نت ۱۷۰۰ جى ماده‌سی مو جنحه 
آباء واجدادك اولاد واحنادی هلرشه شہادنی مقبول 

9:۳9 


-- ۱۱۳ — 


اولن . جو تک وراده ماله جرع وتز اولاوب 
حقوق شخصه‌ناك استیفاسی اولدیغندن ع حکم 
محکومك ذاننه دکل » مالنه عاد ولندیفندن حقوق 
حز اده اولدینی کی عاہنه شمادنده منافات اخلاقه 
تصور ایدلهن . لهده واتع اولەحق شهادت ایسه 
عدالی اشکال ایده بلیر . 

اصول عا کت جز اه قاتونتك. فر انسر جه اصلنده 
Parents ascendants (‏ ) تسری ‏ مستعملدرکه 
نونك إساعزه ترجه‌سی آباعوا حداد | له افاده اولفش‌در. 


ee‏ حقنده شادتك عدم مسموعیق قانو ا بالکز ا 


واحداده منحصر دکل‌در (شہادت ماده‌سنه ماجعت) 

ااناس - بره‌زیلانك رل ووحتی اه لینندن 
بوعشیناگا اسمی‌در. (ماتوغروسو)ولاتده‌سا کدرا 
( كۆ ۱) رت ووری قرلری ارستده 
کان اولان اورمانارده اقامت اند لر 5 

ابابای رایت شی انتبل اطه‌لرنده: تشن 
خرمانه تکزر بر اغاحك ری اهالی پننده اسبی‌در. 
قاوژن کدی شکلن دة مبوه‌می اولور ۰ 

ایاو یی جح اطه لرنده ششن 7 وع 
دیکنی بورتقال غاحناك رل لاتم اسمی‌در 2 
اورویاده قشلافار ده تشد بر بلیر ۰ فقط موه ق و م 2 

اباك یت اوز كت رکا ندن اوقل قبد ل سند و 
اوبک ) وماده + مراجعت) ایدی. ترك مورخلرندن 
(اوالغازی)نك قل ورواشه نظراً صاحب ترجه نك 
تارج نامنكذ کر نهعلی سلطان‌نسا ایله شاهطهماسب 
ستنده ظیور ادن بر ار هده معتنده‌ی سو ار یار اله 
على سلطانك.امدادینه شتاب ايد رك احر ازظفره» مین 
غا (دته باردم اغا سی‌در. وغار هی تورك تاز جى مو انی 
جیب عاصم بك) ( او الغازی)دن‌شو بلءنقل ایلیود: (علل 
سلطان‌ناء ایورد» اورکنج» اسب وکات طرفارنده 

مولنان ( اوقل کفلانك) قبله‌سندن برات اله سلمك 
امید بل اورانه کیتمش ایدی. شاد طهماسب و نك دفعنه 
۰ فرله بدر خانی مآمور ایلدی . عی‌سلطان 
( کورکان ) صوبی کنارنده تدافیی بر موقم الدی. 
عل سلطانك معتنده ۳۰۰۰ فر اوزبك واردی . 
ونلر ساده ادی . ارانلرك هیومنه مقاله أده - 
ساو رار اندیسه‌ده‌سواز باری اول ادیغندن موفقدتلریدن 
استفاده. اده‌میورلردی . ايشته او آرالق اوزبکلرك 
( اوقل ) قیاه‌سنده اویی رهسن انز اولان آات 
او وز قدر سواریق اله امداده تشه‌رك نارق 
کاملا" حو اک مووفق اولدی . و ارده اق 
درخان قورتلدی. وقغه‌ی پازان اوالغاری» تاره 
بان اغبورسهده : « وواقعاندین اون بش يل 
او نکاندین سوك » د هرك باشلادیغی فقره‌ده على 
سلطانك ارتحالنی خر ورسورکه وده ٩۷۹‏ سنه‌سی 
اولدیفندن وقعه‌نك ٩۰۱‏ سئه‌رنه طوغری جرنان 
اتدیی ا کلاشاسور 1 

رآ" 

بات ) Nicolo delle Abatte‏ ( —~ انتاء 


بای دیع هکردر 2 هم قاش ۰ هم ا 2 
معمار ایدی. ۲ ار لر نه طوغری ( موّدن)ده 
[۱] ولد ا عفن ۷ ١‏ تار خنده (بارس )ده وفاث 


اش‌در. (رافاثل)ك تلامیذندن وزمانك استافلندن 


رسام شام ) ژقل رقّس) 2 خیغر لاه تشتمش‌درا ۰ 
فرانسه قرالی. ر تجی فرانسوانك خدمتنده وسان. 
وکندی کی‌نقاش ونحاتومعمار اولان (رعابس)2 
دعولی اوزرینه ( فونت بلو [۲۲) به كلش ونك 

[۱] موده‌ن » اتا لباده رشپردر . 

[۲] فو نت‌بلو ( ۳۵۳/۵۱۵6۵۷۵ ) » فر انسه‌ده 
بارسلت, ٩۰‏ کلو متره جنوبنده ۰ کوزل براورمان 
اجنده کان 5 دلده‌در . 

ل — ۸ 


NNE 


امه رلکده ( فونن‌بلو ) سراغی ( اولیس [۱]) ك 
ماجرای حباتی تصویرادن قوش اساطیره اله رین 
اىلەمشدر. صاحب ترجه صنعت مششده ( فو نن لو ) 
قولىدىنىلن مسلكك مؤسسارندندر. 1ار مشهوزه‌سی 
شونلردر : ولادت مسیح » رستش مغان عى 
عبادت موسان [۲] 

(ا و کوستن‌قاراش) نامنده‌ی رشاع‌صاحب ترجه 
حقنده نظم اتدیی برقصدهده د بورکه «مسعود نقو لو 
( میشل ۲ نز )ك فن تصورده‌ی عظمت وعلوتی » 
( يتين ) ك اسلوب حقیقبتی» (قوربهج ) ك صنعت و 
ظرافتی » (رافائل) ك صدق تتاظر نى (پارفر آن) ك 
احتشام وزنتی قلمنده ج e‏ 

. شاعرك وسوزلری کوزل ؛ فقط صرفشاعرلك 
مقتضاسی مبالغاتدن عبارت e‏ كء وقسه بر ام 


طعنده اوقدر خصالص بر کز بدة صنعق Î‏ اعكت 


تصل اولور . 
ابات d, Abbat)‏ ماغعمش»3010 = آبآوده 
درل . اون التتجی. کے ر صبوکرده شلامش 


ات لال برطبیب‌در. براترنده حو انك‌اعضای تاسله. 
اا کک ت و 
ایر ور سلانك آنده بادزهس خاصە سی أولد يغ وتر ياقك 


وخاصه‌سی سلاندن اقتباس او لندیغتی ادعا ایدر ایدی. 
الات س س مصرده سل نهر نده(فاه) اطه‌سندن 
آترلش 1 نك‌قر نده کائن» قبا لقلر اله حفوظ اولان 
رمو ضع در وراده مبنی اولان رمعد درو ننده مصر 
1 اولیس ( ۲1۲596 ) ونان قدعده ابتا که 
حکنداری دی . 

[۲] اران قدعده یشوای دن اولناره » ( مغ ) 
دنیر آندی. مود معناسته توتانیلر توکله‌نی (ماغوس) 
عر بار ( جوس ) یابدیار فرانسزجه‌ده (ماژ) اولدی. 

[۳] آساب‌ویا کلالب‌سمیه سلانلرك زهرلی اولان 
دیشار نه دنور . 


۱ آترلرنده ور 
قدع کاهتلری( ابزیس ) و ( اوزرس ) نام اهلرك 
قبرلر نی‌عافظه اتدکدر نی ادعا ادرلر و وقبراری زیارت 
ابل‌مك حقیي بالکز کندیار ته حص ر ایلرلر ایدی ۰ 

روما تعرا وعلناسندن وک اله عا 5 
ك قدممصر لبلرجه يك‌حترم اولديخى وبك 
چوق پاپیروس تشد ردیکت نقل ایددلر 

بعض جغر افبون قدعه به مصرده ( ۰و ریس ) 
کو لنده کان اولان براطه‌ه واسمی و ررر . 

کے اساطیر -- اساطیر وتانه‌ده ( اباو )حم 
ال a‏ 
اتو ی (Jaque Pierre Abbatucci)‏ -— 


بر فرانسر حترال‌در . ۱۷۲۰ ده قورستقه‌ده 
ظو تمش »> ۱۸۱۲ ده وفات اعش‌دو 2 ملک 
جنوه لاره قارشی مظفرانه مدافعه الادی فقط فر انسه 
علهنده‌ی حار ه‌لرنده طالبی اوقدر اور اولدی . 
اطه‌تك فرانسه اردوسی طرفندن ضیطی اوزرنه 
الى اون التي لوتی 


طرفندن اردو مشری نص او ندی 


عی‌ض اطاعت درك فرانسه قر 
. موخرا قور 
سبةه ی حنرال (راقل) وانکاز لره‌قارشی مدافعه هم مور 


ا 


کن »و فق‌اوله‌مبه‌رق فرانسه به عودت‌آتدی. 
ری جرال ( وتاباره ) به 
رفاقت الددی . 


اناوی ) Abbatucei‏ علض - 


وده فرانسه جنراللرندن‌در . وقازیده ترجه‌سی سبق 
ادن آباتوجی نك اوغلی آولوب ۱ ده قورسقه‌ده 
طوتهش ۰ ۱۷۹۲ ده وفات اعشن‌دزر ۱ 
(ینه‌غرو) نك یاود حریی ایکن ( قانا-قامبره‌سیس) 
( لاندره‌کیس ) و (مه‌نین) حاره‌لرنده احراز ظفره 
بالفعل حدمت ابتدی رن نېر تك ر جى عبورنده 
اوقدر شجاعت وجتكاورلك ابراز اعشدرکه مکاقاة" 
وتتا که 


ا 


و محار ده حترال ربه‌سته نال اولدی . 


— ۱۱۵ سح 


جنرال (موّرهای) باوه‌رابه کیردکدن صو کیل رجبته 
حوراوادی»دمدار نی( اباتوجی) نك قومانداسنه تودیم 
امش ایدی. بعده (هونينك) شر نی اوستریالبارلد 
تجاوزنه‌قارفی مدافعه ومحافظه اك اوزره بنه و کنج 
حنرال‌ما مورابل‌دی. پر نس(فو رستمبرغ) اردوسی الله 
کلوب شر مذ کوریماصره ابتدیکی وقت آباتوجی هء 
سلم اولستی تکیف ادر . ہادر حترال برنسه : 
« لک ۱ » . ده تك كلهلك بر جواب کوندربر. 
شهردن برخروجاجرا اتدیی‌صرهده ۲ لدینی جر شه‌دن 
وفات اعشدر س آباتوجی‌نك مقتولا" دوشدیی رده 
اولدیفی علمی‌متففین 
٥‏ ده هدم اتدیردیلر + کی بو عم شه 


مجدید ایدلدی . 


( مورهاو )ك نص اتد رمش 


Jaque Pierre Charles ) اا و حی‎ 

۸۵1 ) — ترجه حالی وندن اول پازیلان 
آاتوجی نك یکن‌در 
سباستندن‌در ۰ ۹ ۱ ده قو رسقه‌ده طو نش 


۷ ده پارسده‌وفات آعش‌در. قورسیقه طرفندن 


فرانسه نك اراب قانون ورحال 


فرانسه ه میعوتااب اوالنه‌رق وخدمتنده (کزق) 
قابینه‌سنه فوق‌العاده متمردانه مخالفتده ولفش‌در . 
۸ ادن وک ابزبازش جک امیش ذه ن 
بعده محکة عییزه مشاور اعضا تین اولدی . 
۹ ده مؤسسان ومعونان محلسارنه ( لواره ) 
ولاتی طرفندن مبعوث اولدینی زمان ریس لس 
(لوئی بوناپارت)ك سیاستی‌تروج وادامهه جالیشدی . 
۱ سنهسی کانون اولك آیکیسنده سناو یمن 
مجلس اعبان اعضامسی 
E‏ 

س خدومارنك اك بوک (ژان‌شارل) ۱۸۱ 
۰ ملس موی به مبعوث » اعره‌طورلق 


زمانده شورای دو لته ودها | مجلس ی 
اعضا اولدی . 


» بعده عدلیه ناظری تعن 

` — آیکنجی اوغلی (1نوّواند3مبنيك) ۱۸۷۸ 
۸ _ حنرال اولدی . 

-- اوچنجی اوغلی ( ول سه‌وه‌رین ) ده برقاچ 
دفعه قو رسدقه مر اولش‌در ۰ 

انایی ( تلعطه متعمامه ) -- ابتالیا شرا 
من در ۱۰۱۰۵ :ده طو مش > ۷ ده وفات 
اع ٤‏ ر قاچ جوعه اشعاری واردر . 
ارشیدوقی (لاۉولد)ك شاعری اندی . 


آوستریا 


اا ڪڪ یات ماده‌سنه صر آحعت ۰ 


اباتنی ( طط4 ) س اون بدتجىعصرك 
اتایا قاشارندن‌در. صاحب‌هنر اولد ینی حالده‌ضرورت 
امنده باشامش > هیچ برایشده موفق اوله‌مامش‌در 
طالسیز بر ادم اعش . ۱۰۵۰ وباسنده متره‌ستی 
کورم كت او زره خانه‌سنه کلدیی صره‌ده مطعو نین 
آزابه‌تی E‏ الق اوزده قبوسی 
اوکنده طو رد نی کورمش ورواته نظراً و حالدن 
فوقالعاده متهیج ومتار اوهرف از زمات صو لد 
وفات | بللهومش‌در 2 


ااج اس ااصاتان! استافت : 

۱۳ TNT 

ااجیلق اس . رابا صق . 

ماسقا سجرباده توبولسی ول شهار 
کوچك شپردر ۰ ( ریس ) نره جنوباً ملاق 
اولان ( ايشم ) بعنی قیر غیز دیلنده ( ایسل ) چایی 


اوزرنده ونفس توولسق شپر نك ۲۰۰ کلومتره 
قدار حنوت شرق ستده کان‌دز ‏ 


اباخ الانیاده (باوه‌را) قرالنی داخلنده 


— 1 بعد 


باوهرغزر ( ۵996-2۳676 ) ولای مضا - 


طونه نك ساحل؛ + 


فانندن بر قضب‌در ح ری 


اوزرنده کانن‌در ۰ وراده اك معد دا طاش 
اوحاقلری » ک وکر دلن وقلوی معدن:صنواری: وادرن 
امتلاء بطن » جلد خه لقلری اله‌نقریس وروماما 
مبتلالری‌ورجم مضطر بلرینداوی‌اجون ور اه کلرلر. 
اناری‌قوریایر. قصبه‌تك‌یاننده (هانر خسورغ) قاه‌سناك 
خراه‌اری موجوددرکه الانتا امراطو رلرندن ایکتعی 
(هاتری) وقلەده طونحش‌در . 


ك : 
ار E‏ مې در 2 


EE OED O I SI 

امال االو بر آلا ای ولا مادن ما هنی 
مقایل EEE‏ 

.ع اد" وازل رمان تص وذ نف" رر صفت 

. زمانده ابتدا اولامغه اد اتپا اول مامغه 

ه انهاسی 


عقلیه تی در 
ازل تین ادیلر . زمانك نه اتداسی > 
اواامق‌ده سرمدت‌دز . 

ايشته آباد مبدئی » باشلتفجی اولیان » فقط نما 
اولان زمانلردر . 
زمانك » زمان مقیدك برمندئی ۶ برمنتهاسی واردر: 
واقعك باشلادینی آن اوزمانك مبدئی ۰ تدیک» فانی 


واقعه اضافله مدت تعبر اولنان 


اولدینی 1 ماس در 
واضای‌در ۰ 


کندیلکندن بدء ایشین. فطرنده واقع وحادث‌اطلاق 


۰ فقاط و اتدا وا لسی 


وقه هیچ بر اص وشن , وق‌درکه 


ابل‌دیکیز هرامس وشتنك آ ندن اول واتع وحادث‌اولان 
بر ام‌وشنته اتصالی واردر. شوخالده ظاهرا منفضل » 
ماضی به آ یه اربا طی مفقود کی تلق, اولنان ببر امل 
وان حققتده حوادث عالم سلسله‌ننده هرای حهته 
م بوط رحلقه حکمنده تعقل ادیلر. بوتقدیره کو ره 
حقبقتی دوشنه جك اولور ايسهك > رواقعه ویاحادنه نك 


دوامه باقی اولان زمانك مدا وتاس مین 
لةك ناصل عکن اولور . شوحالده آهصفی معقول 
وملام ا وله امك | جون زمانك وقایع وشوندن جرد بر معتا 
ایشته بالکن 


اولەرق تصور اولغاشی اقتضا ادر.. 
اوقت زمانه آید استاد انده‌ییرزت. 
بر واقعه نستتله بداعی ولان » راس تار ع ااذ 
اسان زباتلزده مبدا ادو و کو اہ مق 
مبدئی اولان زمان اجون وله برتکرر اولاسه ج 
اون و زمایی جع اولهرق افاده امك حققت 
حاله مو افق دوشن . مع ماقه ته جع اوله‌رق اناد 
دیورز . وتك وجه وسکتی, وق دکل»: ااه 
طرقته کیدلش . واتعا وطزیق امه اتداسی‌اولیان 
زمانه کشر مدآ عطفك. ادل ایر .اوت زفای 
یط دایرم‌به .تشه اغهار . وله بر اا ع 
آوزرده متصل دور ابدور فرض, ولنان زماه‌حط 
داتره اوزرنده بر مبداً عبن ایدلهمن . جونکه 
هرنقطه‌سی مدا ومتها صااهبلیر. حنی قدممصریار 
سرمدتهیعنی ادا واتهاسی اولان زمانهسمه‌وعلامت 
اولق اوزره حلقه شکنده قورلش ۰ !عله 
قویروغیی ایصیرمش رصورنده بربلان رسم ایدرلر- 
دی 4 دور دام معناستی وله ارابه ایلرلر ادى . 
حق ويه داه شه معتانستة اولان سل ال سلاق 
کلهلری پننده‌ده اوله رمناست وق دکل‌در . رده 
زمانده ادعقلك واره‌مه‌جتی درحه‌ده اعد وشن 
بو افتازه > 


و ره اوزمان بدك تره‌سندن باشلانه 
زمانده اد تصورنه حائل اولز لت و اعتاره 
وعرض اندیکیز وجه وتشتیهه میدرک ابذك جممی 
ایا معتاسی ذهنده بر ودی کی کەی ده لسانده 
استختال اولغش‌در . 

اناد ( اس . فا ) . آقار > نافم وثابت‌صوری 
ونان » اوتلری ول وف اوان اولان بر . || قره 
قصبه » بلده » معموره » شنلك, س ومه:اده مطلق 
اوله‌رق قوالالز . بعض اسماره الحاق اد بله زا 


ANY 


ت رکب الغوی هیئتنده شهر ۰ قضبه وقر به 
تعکنده استعمال للبار 


ولده مختا تدم 


اسملری 
: الله نادء ا اباد کی 
مطلی 399 او لندینی وقت شهرنه 
اء كع مکرمه‌نه » مکة مکرده اطلاق ابدیلیر : 
ژاتوت بکبارة لعل جام ۰ درخشان دان خانه اباد 

#۷ کے اسدی. CEE‏ 
او لسونمعنوی اولسون: شمسباد ۱ ی 
خر اباد( خری ,ول حل ): کاهی اوقونوردی خر 
آباد * نای اولنوردی خیر اله یاد کی 

"تم آباد ((تیسہنی بول حل) <: کوگلیجه ,زمان زمان 
مصادفمچشممدہ جهان تسم آناد. || موضمءمقام: بشت 
اناد (جنی ول ما ل): بار ك الله | ای e‏ دی یر 
حهان ». صابك لله ای سرای دلکشا ودل ان -- 
ت EL CO‏ 
ایبا دسلرسین » ادوب خرمنکيم یکر خراب آاد 


آر به و بغداعی 


سلرسین هو ای دنا نکه کد مده نه ولدم وخ اب اناده 
معتالرده دخی بعض كاه لرك 
صوکار تنه لاحق اوله‌زق جفرافا اس لری تشکیانه 
ال :اولور ے٤‏ لااد ا ریا اا کد اھ ف 
پزلره » مهاه » موضعاره ءلم اولور بلال آیاد 


تامق ل . و 


حمل 


3 عس بستا بده رمو ضع‌در) سعد آناد ِ باق استاولك 
و بعد اناد ته : 
س فلا" + راد دیار هز ده ینبل 


محمدن‌اوامي ات ‌ فضای عشق ده اباد کوریکك 


a و‎ 


اد ان . معموره 
LY N‏ 


لا اتس اباد کاو اشنك صنو رات او جود سا 
مه باقیلمجی -اولور:ایسته ۰ خوت إ۲ ]بر کله 
]که تیوه ۳0 شوخ تسایر 
ار دی تشک ل سنوت کیب یفن لل وال 
ل اه RES‏ نی ٤‏ کندلنی‌درا؛ اوضو - 
ر رکه اواد خی فرق ا ب یچو ناصل 


وشتقاقه وتوف تٍِ ۳ ۰ ۳ و 
اولدیفته حکم ایدبله یلیر .يعض فرهنکارده بوکله نك 
( اب ) ابله. ( آد ).اد آنندن, کب اوی بئان 
ادیلور . و صورت 17 توریگه‌ده ( صولاق) 
که‌سنده‌ده. ولورز» 1 جق م فکر جه اناد کله‌سی واقعا 
منوت اولەزق بر لغت‌در؛ فارسی ( )اله حافظ 
وحارس معناسته اولان ( باد )- لفظندن کب اولوب 
که ادات اراد+ضورتی ٤‏ لش دز اناد کله‌ستتاك 
صو رت لفطهسی حقنده اوقدر توك برد ل کو رز لض 
ES O E‏ 
ملاحظه‌دز . 

اناد » کله لك معنای اصلیتنه کوره صو ول» 
وونك جه طبعيەسی اولەرق .اوی چوق اولان بر 
د مك د رکه تور که صولاق واقّتلاق کله‌لر نك مترادی 
اولور . شوقدرکه صنویی ول اولان ر بر اباد 
اوله لك آمجون اوراده‌ی صولرجازی » ونافم وثابت 
اولای‌در. هیچ برطرفه | قبه‌دق‌طوران وحبات وعاه 
مضراولانصولرك و اندینی برلرء‌دوام وشای,اولیه‌رق 
موف اک اهر ی ا ا 
و آباد تعبیریغالاً > او له اولان‌صولی واوتیی اووالره 
ا 

دوبت حاتنك اباك قرار کاهلری اولان ر 
طییبی‌د رکه او؟ ې مواضم اولش‌در. رر دا 
تاشلادینی رتا کت کویلرلد + قصبەلرك آباداولان 
رلرده تشکل اغاسی‌ده طس دکلی . 
وعلاقه ب یدیک ایاد معموزقو وشهر - معنلسندهده 
قو للاللش‌در ۳ ۰ الله آباد > اجد‌اباد » ۲ زرتلیاد 
کرد TS‏ 


شر و معموره معناستی فاده ادد 3 .معمو ره م ختدا 


یه ورابطه 


ا دلدة الله » معمورة م اجد. - باخود لد .اج نخان 
وای آخرہ دعا اواو کی ا اوي اادد 


0 اتد یکمن وجه الله جر ابا | ری یدیک 
تج یت 0 امتال کات وه | لد اد لساتارده 


NN NAE 


حاری , 
ا نه شهر وقصه معناسق‌افاده ادن ( ویل 
Ville‏ ) كلەتى اوقسل جغرافا اطع واه 
م لباعزده اناد معناسته مقابل ومعادل اوله‌رق 
استعمال اولنور. جلال‌الدن ور (بۋرغ » عر جەسى 
Filippyille ( J gl » (zy‏ ) کیکه حلال‌آلدن 
شپری > قلب شهری دعك اولور [۱] لاعزده 
نه و شاه اد ی اوله‌رق معبوره که‌ستی‌ده 
قوللآتيرز معمورة العزیز کی . 

ال آیاد لغتی اولی استعماللرته ملایس ومتاسب 
اوله‌ری مح لکثرت»مو وضع ومقام معتا ار ىده آقاده آیدر . 
كرك حقق اولون » كرك جازی 
آیاد» فرح آیاد» ۳۹۳9 > خراب ااد» تراد » عشق 


اولسون ۰ رلاد 


آناد > پشت اناد کی ( ماده باشنه راجعت ) 


انادي اس . شتلت» مران 


4 یاجی . 


اادی اس 5 اسکدن و ای وا عه کاعد. 


E 


: معدات ادۍ 

س هندده دولت اناد بلبه‌سنده اعمال او لتدیتی 
اجون و شپره نستتله ابادی تمه اولقش‌در 
( معلومات محبطه اجون کاغد ماده‌سته صراحعت ) 

اناد س فرس قدع اعتقادنجه جم طانفه‌سته 
اك اول ميوت اولان زك اسی‌در ( مه آاد 
آنادیان مادەلر ته م اجعت ) 


اباد 2 بلوحستا ده 3 قصه‌در تاک هر سه 


العا ادن ( فاری ) صونك ساحل ع اوزرنده 


کانن‌در ۰ سورد به ( هندسعایت نم , یی ) ده 


دخی او تام‌ده کک ر حل واردر. (ساکار) اه 
ا( رانور ) بتده‌در . 


کے 
[۲۱ 2 8 ار ران‌ده ۰ عالك عايەدە 
يو معتالره رود شهرلرء قصبه لر > قر هلر »آووهلر > 


موضعار ¢ مسیره ار واردر ۰ 


ر اصولدر . مثلا هتدیده ( ور ) لفظی » | 


ب هاش صوتك وبنده نامعلوم بر مکان اولق 
اوزره شجرء ترکیده مذ کوردر . 


E ) اس لسان هندیده (کرکدان‎ Sb 


آسی‌در (کررکدان ماده‌سته مراحعت ) 
انادان.( فا . صف ) . شپر- معمورء یاشن: 

انقلات اتر زمان برمعتدر هشت کر 

متدلر حو اولوز > هر‌فر ده حرت کر ِ 

مله روت وحود دولته قوت کار ۰ 

کوردیکك ماوال اادان اولور . 

ام کال 
اول E‏ معمور وآیدان دی 


شمدی وتران 


ه ی 


تس عا زا . شن > ادن ددهلر کریان آکن 


کو کل حدان ۰ ع ور آن آیکن دل آنادان اون ۹ 
کا : آیادانی 3 آنادانلق . اوادانلق 
GE —‏ ياشىن که‌سته ساحعت ۰ 


a‏ صفتی اناد که‌سندن‌در : عى آادك 
صقت وحال‌در » اد .اولان ر بر طیی‌درکه شلف 
اولور ۽ چوتکه 3 اورانه اور . فطر نك اسیاب 
لادی بو رلرده امك سعی وصنعق اله 
. یعتی روت طعه‌به رفته 


رفته تروت اقتصاد به | تضیام وترا ک ایدر > ابه 


معاشی : 
رغاه ۹9۹ حصو له کار 


آادان لغی اسان قارسنده و حال وصف ادن برکله 
ا 
صفت اولش‌در > موضوق ابه با عانله اوحاعی 
اولان خانه وموی اولور » با ملت حاتی اولان 
وطن وعلکت اولور. باون بعرتك مسکن‌ومقری 


س انا حالده آیادان EE‏ 


اولان جان اولور . رشخص خنده مادی‌اولسون 
اولون اراد ایدلز. آنادان برحانه > ادان 
روطن د ساه‌سلدیی حالده آنادان 
جعیت برش رکت تعبیر ایدبه‌مض . 


7 وی 


۱ ءِ آنادان بر 


- ۱۱4 


ایشته وقاریده کل بك صرحو مك قل اتیکین 
ره 


آنادان اولور ) مصرعنده ونه خواشامة ویس‌دن 


: ( شمدی .وران کو ردیکك ما والر 


لد بغمز BD):‏ زماعی ع معمور و انادان آدی) 
فقره‌سنده » آناد ان کله‌ری او وحهله استعمال 
اولغش‌در کی اک وان بإعق عبرسنكث 
دلالت اشدیی خان قلبه اضافتله آنادان کله‌سی 
سنه صفت اوله‌رق قو للا سله سلیر جو نکه کله ماد ام 
) آیاد ) دن‌در بولك کی او استعما لهده دکری تسلم 
او لئه سلر . 

تب 

ر ناه 
بعت ماز در ان قطعه‌سنده قدم بر شهر ادی. وره 
رن ( توغلات حابال - اسار ) بورالری 
ا ایتذیی وقت شہر مد لو ری‌ده ضط اتن 
ادى . بزنای‌ده ( آندادان ASE‏ 

س قاموس الاعلامده شط العربك مراسی 
امنده دکزدن اوتوز کلومتره لعدنده » ولصره اكت 
تفا مر جلو ده اولق اوزره دیکر 
بر( ایادان) ۹3 اندیلورسهده بولك عرب جغرافه. 


رنده (عبادان ) تامیله دعر وف اولان بلد ه دک غبری ‏ 


اولادینی معلوم‌در . دام قامو س الاعلام‌ده دخی 
» عنادان » مادەسندە : « عبادان شطالعر كت دکزه 
منص اوله‌دن اول آرآدینی ایک قولك E‏ 
جز بره‌ دك ساحل خر بیسسناده و اصره‌يكت ٥‏ کلومتره 
۱1 

د ناه‌رك و ایک أاسمك برمسمانه دلالت ادیک 
اتان اوعش‌در ۰ حالیوکه عبن موقعده اول‌رق ری 
بصره‌نك ۵ ٩‏ کلومتره دیکری ٥‏ ۵ کللوزمتره جنو ندهء 

[۱] « عبادان ع‌اقده بر جز ره ( دلا ) آدی 
5 د ا شه احاطه اعشبدر » 
اورادن حر فارسه ماصت اولور ۰ قالالشارح 
ومنه الثل ‌ ایس وراء عبادان ڌر به ۰ 

« قاموس » 


شرقس‌ند ه وا قصه‌در . 
SE ERR‏ که و ور 

ری آبادان 0 دیکری عبادان پامنده ایک شهر 
آزهده‌ی بو اون کلومتره فرق ایسه 
او اسه کر ددر 
عرب جفرافیولی عبادان شهرنی بصره‌نك بر چق 
ص حا حنو شده رت 1 ظن آبدرمکه لغت 
حغرافبه صاحی ووین [۱] صرحله‌یی ۸ ساعتدن 
م صاحی ۸ شاعتدن دون فر ض 
و تقدیر ابتدکلرندن او سو کیلومتره حساننده بر 
فرقدن حاصل اولش‌در 3 
رده ا قد عه عر هده عبادان بصنره ,کوبرفزی 
ادن اولق اوزره کک ایدیلیور ۵ 
نک موقعی اسه دکزدن اوتوز کلومتره قدر 


توقدرا .۰ 


۰ - ۰ 
م‌حاه‌يك قدرندن نشات اش 


مضه قاموس اعلا 


بعبددر . و اک موقم ده رور زمان اله رد 
کتبردیی رسوبات الله دکزك دولاسته لاد لله بیلر. 
و ال امثا لرله تار ده مثدت‌در . 


ابادی + شنلاك » معموریت : 


ی 
ر کلة عبر اننه‌د رکه خرایی ‌ 


دای اس 0 
عدل اولور بادی 10 
ابادون اس 2 


تاهی » موت منالری افاده ادر . تورات‌ده > 
مرامیرده » سفر اویده موتك محل قراری اولان 
رو یای 
وحناده [ اتوقالیس ۲ ملك هاوههه جراد 

[۱] « ( ۸22۰ ) شط العرب ك ساحل 
هرك قولاری ) نك 
ر اطه‌سنده» کال ۳7 o‏ قر ۳ صره‌دن 1۰ 
کلومتره آشاغیده» ی ا ا مسافەدەدر 
قدمای مصنفین عرب و ری جوق ذ کر ادرا .» 

[۲] آوقاایس ونامجه کثف و الیام معناسنه 
کای رکا هدر . طریق اهام اله کیت ای ه دار 
بازلشس اولان بعض ار دشهه و نام وریلر . 
فقط احخاصه وحنانك بأعوس حز بره‌سنده یازوب 


هاوه معناستی ده نضمن اعکده‌در ۰ 


شرقبسی اوزرنده دتا ( لع 


عهد جدىدك ضوك کات کل ادن سفره عير 
ایدیلر . روّیای وحنا الله معروف‌در . 


مات زاره وترعلن ام ادر و ی 


رت هو افلریعراخه هلاك معتاسته اولان اید اصلتدن 
که را 


A‏ قارسده اصغپان اله شمراز شتقمق 


5 = ت کات . 
طك حرا تصتنده و اب شور اوزرده کا 


ر 


سور a1‏ حصو ر رعصه اولوب حازج سورده رو 


: با‎ 9 ۳ E 
اف اغلزی بتاتلری واردر . هوابی لطف صوق‎ 
کوزل‌در ی قدر هعمو ز گر ه خم اه مخاقی‎ 


- = ۱ تاد 

تکل اندر تا ES‏ تقو سی حاو در . مصتوعات 

حشده ی اله محپو ردر . 

ان لاه >" دو 
س + ۳ و ک 

دیکر آعده دخ کزمان طر چ أو ریده کای‌در ۰ 


ام بل 


بودن یه ه او ارانده مت ۳5 به دها 
وو ت 
سس 2 


ابادس انساناده(حعو سه) شپربدت 
مره عر ھلک جك ر یدو 


اياده ساس 


برقصبه‌دز. ) ی اك صول‌ساحل و E A E‏ 
r‏ آنه عانعدن امش »کوژل ر کو ريدن خلر . 
مت توعی واردر ۰ 
2 ك 
اد إ_ااده عالجا ولاتده 3 


اهدر . ( موند 3دق ) قت تضاسته ا 


دی 3 ل بحسین عظے € آادی. 


0 2 4 آادیانه عادد علقدر: تقوم 
a‏ 


ەاردر. 


(1 


ید کی ها ماده‌سته مس احعت 


با دی (لون ) ) ج فرانسهیر بت 


E‏ نطو تمش E‏ تار بارلرته. و غر ریق 
بارس خسته‌خا هل سنا دیدج غلل اچيه اولتر در . 


| 
ند 
11 ا 1 1 
دی( تون ( و ات عار ىدر . 
3 3 ۱ 
۳ ده طو تمش ۲۸۰۸ ده وفات الهمش‌ذر . 
مس زا 2 ۰ ِ + ۳ - 
قراته‌ده خلى ار ومایی واردر . 


اوعل تول (۱۸۸-۱۸۱۲)آدی کندک یکی 
معماردر . فتون یدعه افادماسی اعضالعته اتل 
آولش‌در,-وكده قر انبه‌ده عشپور E‏ واردر: 


آرکه آولوجی‌ده وسعت درایت و حود دت کر ره سب اه 


بعیار ەدە ( ری ماه تو در زانت ) 


(حویلن) ده 


ر در ۰ ۱۸۱۵ ار که 
تولد اعش < ۷ ٩‏ ۸ ۱ تارینله و قات الیمشی‌در ۰ 
رهز لانی» مصری ارت ای ک حیش محاه- 


یسیع 1 ۹ 
دن بلاد ,وراده. دی 


ر 


IA ED — ۱۸۱۷ ) 
۰۵۱۸۹۷ جر افه‌اجر ا اعتنء‎ E EE 


عا دور تعلمه الي EE‏ 


2 ین‎ 
A 


ن جوا .ی 


ود ك توراده‌زهن‌ميكت 
رت ی‌دره مو و لقا بتك 


( Géodésie de ja Faufe Eth!op1e ) میمی.‎ 4 


رصد | لدم 


اوستند 


ی حبده.یالاتت قرط ارعی لادک ک: آبر یدرد ۰ 
رادری (ارتاوهتتل) الق (4 ۲۱۸۱ -هد) 


حزآتردم =٤‏ عصرده 
راد ر لک رفاتتديب پلاد 
ج اد انا اس کته دوام اعد ال 
ال سر ضر (Douzans dans lzhzute Elhiopi®.‏ 


ی خبعه آلاده اون ایک ته غنوای الله ر سا 
جاه فش 


ّح 
خش‌در . ناس ار اند 


۳ ا e.‏ 
)5 ادن معپور و 


7 E 3 بای‎ 


ا ت م ار orp‏ ای( 


عش °< ۷۲۷ ۱ ده و ندره حو ار ند 


تن را واسحر 


و فات الهمش د دین ‏ صرایتك حقبقی 
(la Vêrité de La religion chretienne )‏ < 
mall‏ عیبسی ( Divinité de Jésus-Criste’‏ ( « 
فن‌معررفت ننس (Art. de connîatre S01ٌ+11ê e)‏ 
اء ری اله وسار عنو انلر اله 7 فا بارحه ری 


واردر ۰ 


للها رک بر مزر قاد هجاوا تدم كو يبك 
( ازیکتایا) جای اوزرنده ودکزدن 


۳۵ کیا مره متاقەدەدر . 


ر تلدەدر . 


ایادیا سم اسباناده رقصبه‌در ۰ وراده 7 
دوقلرشك سر ایلوری واردر 
منکویتنی متعاقب بورابه چکدش ایدی . 


ااا ابا یاده نزن خوالسنده 


۰ مشېور E‏ دوفه سی 


( تورهن ) ولایتده (ینهرژلو) باخود (یننه‌رژای) 


کار هستگه کاس ر تاحبه‌در ونی ۱۱۲۰ در . 


۳۳ 
| بادا ی سالو اور و اتالاده» توسقا- 

اده سنه تا ولا نتنده (مو نته پو انو) س 5 رتیه 
id‏ ر شمردر هوسی ° دصر 

1 ابادیان اس . فرس قدے اعتقاد شه جم طا ننه‌سنه 
ال اول ل مبعوث .اولان آباد ویا مه آبد ۳ یبرد 
تعپیر ایدیل .۰ 
: ان دی ارآن. قد ده ردهت مذهنك 
هورندن مقدم و جود اولان بردین ی هب رره 
ی ایدیلیور. آزردشت دنه دارمو ود آولانآثاز 
ی فوسلو زرد شت‌دن او رل عقا ند دینهاری 


رجنبدم. بزه شی هیور د کروی :دی 


اله آفدن ول 1 اده مو جود ان د ا دته 
بجوم نایبت اور بل موجودی, ایدی. یک دین 
تاک ج جچیقدی . ززدشت دشت مک 7 بواد تنو أضعیی بر؟ 
وکت ده اول واجوداولان بردنی دید واجلاجي 


انتدی »4 اناد دی اله زردشت دی ارما اوه 
بررابطه وق در ؟ 

آلا علماستدن و( لاد) دارالفتوی معللرندت 
( شاته‌ی ) ار ادیانه عاید اولهرق نازدیغی 
ت دينك کتایۍ اولان ( بای ) 
اجبی وغیر ایرانی اولان ادیاندن كتیرمك .طوغری 
ی ج زردشت دنه حارحت» و خصوصاه 
بابلار اد وا لامبارك مض یی اولش‌در . تقایل 
ارد ۰ ای نوت ثر آنك حققت حالاه هدن 
عبارت اولدیفی تعیین وسان اك بزم اجون عکن 
اوله‌عز. دیکز حهتدن ابستاده‌مة کوراولان عاداتانله 
تورا تار ك عاد ای يننده نظره‌شا یان اولان عشام‌اندنده 
ایرانیارلتورانلردن اخذواقتاس‌دین اتد نه حکم 


ارده 


دنورکه 2 


ورن . زردشت دی حقنق بر صوزنده بالکز 
انرانك شرقنده سا کن اولان "هندیارد عقاندسه 
روط اند تله سلیر . واماضل ازکار اوا کک اتاك 


ان وتلقن اتدیی دی خالض "زرد شت دید کن در. 
نوتاك حتویانی حولان دك هردوره‌سنه » اه 
درحه‌سته عاند بربرتی طوعز ۰ ازه‌لرنده رابطه وق 
۷ بر طام عقا ند مختلفهدن عبارت‌در . » 


فا لققه هد آر بلری اله قرس آریلری بر 


خيددن-ظهو ر اش “صو TEE‏ 1 امن 


اولدقلری "نظر دقته- ۲ لنبرسته :هد از یلر سك قاد 


اولهلری ‏ حتنده سانخقریت لساننده موجود 


اولان تیار قك یه رده بعش - معلو ماه دس ترس ولو 


تنه“ کو ره و معاو ماه قاب ا قسن آو با تحاث 


حول ك دی رودت ت د نندن- اول هتد 


ep ۳‏ -عشقه اه ۳ج دوچ قر وقواف 
تحاصل | 
و 


+ و اترلره 
رھ آزایلرنی 
شد مء عة الد شفته. اشتراك وا فاق کووتلوون 


ليه نهد - ا AD‏ 


ا عبادتلری ر . تعبیرات دنبهده اشترالك هو جوی, 


سا کے 


وه‌دا ( ۲۵۵5 ) دینلان ار دنيهةٌ هندك حرر 
اولاق ( سانسقریت ) لالی الله وندن متشتت 
وابرانك لان قدعی اولان زند لنتنك تار عا مجلات 
و رقبای مقایسه اد لله‌حك اولورسه و اشتراك قق 
ادر . فقط موک الیئ اره ل نده د ڪه اختسلاف 
ظهور اعس » هندیلرده تکمل الیلری خالقعو ال 
مدر اعظم صفتلری حائز اله واحده ارجاع اليك 
استعدادی اویاندیتی حلده ابراده بالعکس E‏ 
مذهی ظهوز ابلامتن مدا ر مدا شر آولق 
اس ایک اله قبول ادلش‌در . ايشته بار كت 
ضبط وتصور انلددیی زردخت مذهی و و اساس 
اوزر ته قورولش‌در : 


اوتله اسه آیادیان دننك منشتی هندده آرامال ز : 


اوزرنه بع مت اساسی 


اك زیاده اععاده شایان اولان روابات وا ار 
تار هه ا زردشت ر محدت وبا واضع دن 
دکل 33 مصلح دی‌در 
آتار واعکای اضمحلال بتیر اولان بر دین قدعی 
جدید واصلاح الدمك‌دن عبارت‌در. زردشتك‌جدید 
واصلاح ابتدیی دن ایسه ملحوظدرکه بك اسک 
زماندن ری ابرانده حکه‌فرما اولان ۶ م‌وراعصار 


الله بر چوق تدلانه اوغی‌ایان مه انادیان د نی‌در , 


. خدمی دا:| موحوداولان 


مه اناد ویا آنادیان دی حقنده صاحعت ابد بت 
ساهحت ایک ار موجوددر : دساتر » دستان . 
دسا تر » کویا کلام الله دعك اعتن ۰ اون بش 
حفدن عبادت اولوب متعاقاً اون بش ,سغمیره بازل 
افلشب ید در LE‏ من ,اعطق 
وص وکنجسی ساسان ان اعش . 
اون اوچنیی اولق اوزره زردشت له صایلیوز 
,ساسان‌یانی 


4 نارك صر هسنده 


1 بران‌حکید ارارندن خرو رویز زماننده 
1 شایود اعشس عربارك فتوحاتی آوزرته ساسیانارك 
ستوطندن طقوز سنه اول وقات اش 2 مه بادك 
زمان قیوری مین دک . 


دساتبرك عقل قول ایده مه حلت درحه‌ده بعد 
وغریب اولان وصرف قورو خالدن بشقه, بر 2 
تلق آدلیان قو عدن ۰ زماننامه‌سندن. صرف 
نظر هانتانه بر ظر ده سان ای وقایع بار مه 
دخی شاان قول i‏ دکل‌دز . مه کل آیکنجی 
(دادا) نك‌اوغیی و(اسکندر)ك قرداشی اولذیتی تان 
ایدن برشجی (ساسان) ماتوابله» شاموراله‌مناقتانتدن» 
حت فخر عا صل الله ا ادس ابله مباحخا ندن 
اعت زماشدن الق وطقوز عصر ر اولان 
بنه نونك کی خسرو پرویز 
دورنده ولدیفی سویلان وساسانانك سقوطدن 


وقانهعدن محت آید ور 


طقوز سته مقدم وقات اعش اولان بشنجی ساسان 
عی‌بلراگ فتو حانتندن » ركرك دولت وسطونندن 
حت ایدیور. چن | کلاشلورکه علمای خبرقیوندن 
(ساسی) نك بان اتدیی وجاه دساتبرك صوك ای 
جزی هر یدن دی عصر اول هندده ویا دیکرجوار 

برقطعه‌ده بازلش‌در . احزای متباقهسی ايه رىك 
یر ویااوجتجی عصرنده یف ابدلش اقلال‌در 
ايشته ونك امجون‌درکه دساتیر اوروب علماستك 
معلوتى. او لنحه مشکود عد اولفش:» وزماعزده 
اوروپاده هیچ که و اترك امین وقد بر وشقه 
او اد عنه قان و لعش‌در . 

بو نکله 1 بته دساتیر دین وفلفه تار ند همم 
وقیتل رار عد اد نله سلیر . وقاریده د 
(ساسی) د ورکه : « ھی لھ قدر دساتیر اوقدر قدم 
بر اثر دکلسهده مع مافه بنه بر طاقم اسک عتعتات 
وروایاتی حاوی‌درکه عانانه وصانانه احرا ادلعكت 
ر اله ارده محوٹ اولان وارك ماهتی 
و زان یی فکرلر تفریق اندلهجك اولوز ایسته 
هرحالده متدرحاتدن استفاده اد له‌سلر . 

دساتيرك بازلس اولدعی لسان زندو پلوی 
لسانلرندن وشمدیی ووو 
اوضورندهکه وکون دساتيرك رهسن سله ۱ کلامق 

— ۱۲۳ س 


قابل دکلدر . ایکنجی ساستانك فارسه ترجه 
اولفش وترجه‌اری بند بند » سطر بطر اصله 
علاوه ادلش نسخه‌سی الده موحود ولنورده و 
سابه‌ده مندرحانته وقوف مسر اولش‌در . ساسان 
بالکز وکتایی ترجه امه قللامش ۰ اکارده تفر 
یاز مش‌در . دساتر اون بش صفدن عبارت اولق 
اوزره اون بش سغمبره کوندراش . 

دساتر» (ساسان) ك ر چه و تشغ یر یا لله راز ۱۸۱۱ 
تار مده (ملافیروز ن کاوس) ك همتبله (ومبای)ده 
طبع اولفش‌در . . 

دبستان » محسن فانی نام ویا خلصنی طاشیان ‏ بر 
ذانك اری‌در . فارسی اسای اوزره بازلش‌در . 
هی فلت ولو ای ناه رده 
جهان ) ك سلطق زماننده هرك ٩٩۹6‏ سهه‌سنده 
تولد اعض‌در . مر شك اك حوق قسمی هندستان‌ده 
ر لاغ 
۱ کزدیکی برلرده اوقطعة عظبمه‌ده‌منتشر اولان مذاهب 
دنه ومسالك فلسفیه‌ی حصیل و دقبق اعسشس در 
هندك تون اثار دنه وکتب فلس نیه‌سین. مطالعه 
ابله‌بش» تکمیل حل وعتعناننه ‏ عقاند واسرارنه 
وقوف كب اس » اوزمان هندده اك زیاده 
معروف ومشمور اولان علما وحکما الله مصاحبه 
ومباشهده ولهش » منقولات ساعیه‌ی منقولات 
مکتو ه اله مقاله ومقایسه اللهمش‌در . ايشته و 
تتبعات وتدقیقاتی ۰ محاهدات وقیقاتی جع وتاقیق 
ایدرك ( دیستان ) نامنده‌ی اومهم اثری وصورتله 
( دبستان ) ك برجی حلدی 
ایی قسم اوزرنه متب اولوب اران قدعك‌مذاهب 


وجوده کترمش‌در 
" فلسفیه وعقاند دننه‌سندن باحت‌در . برمجی قسمنده 
رر دست مذهی بله وندن مقدم ارانده موحود 
ومعتقد اولان مذاهب بان ادیلور . وقسیده 
مولف» (زردشت) ك کتای‌اولان ( زندایستا ) الله 
آادیان مذهبنك احکام وقواعدنی حاوی بولنان 

(دساتیر) ك مندرجای ر ازه‌رنده اساسلی ر فرق 
اولیه‌رق هان مان قل وتکرار ایور . 
آبادیان‌مذهی حقنده‌ک ما خذار دساتیر ابله‌دیستان- 
دن عبارت ولندیخته واوروپا اهل نقیدی نظرنده 
دساتیر شایان وئوق واعتاد بر اثر اولادینی کی 


دبستان دخی آنادیان مذهی حقنده ویردیک معلومات 
تارشخه‌ی دساتردن قل امش ولندیفنه کوره و 
بابده‌ی معلو ما نه هیچ روقت حح نظر ىله باقیله‌من . 
چوغی روایات اساطرربه قادن تلق اولمال‌در . 
ا ار اب وس رت و آورزه 
ذ کر ادیلن اون بش ذاندن برمحبی‌اولان مه آباد» 
قدمای فرسك اعتقاد نجه (ایران)ك پالکز سغمبری 
دکل ۰ دور حاضر عالك آب اول » نوع بعرلد 
جونکه ونلرك اعتقاد 
ارمجه دور اول عالك نهابتده نوع بشر بر بلای 
بای الله حو و هلاك اولدقدن صوکرا آیکنبی 


دفعه اوله‌رق 4۰ آناددن لورەەش ۰ ۰ اناد نساندن 


اباك شارعی عد اولقده‌در ,۳ 


آناد تامله آون او چ سخمبر وا ملك کلش» و و نلرك 
جله‌سی مه آنادیان سلاله‌ستی تتکیل أىلەمش. وسلاله نك 
ارانده دوام ایتدیی‌مدلی سنه‌الله افاده امك هیچ بر 
لسانده‌قابل دکلدر. ٩‏ عدد نكا وکنه ۲ ۲صفر قونورسه 
اس ته E‏ اوصورتله عدد سنين رم اله اراز 
ادلش اولور . 
دکل‌در . چو نکه تقوم مه آبادیان‌ده سنەنك کل 
زخلك ر دور بامندن عبارندرکه وده ۳۰ سته 


فقط و أفادة رقەمه۹ده دوغری 


شمسیه به معادل اولور . 

نه وتقوعده لی کون برای‌صا سلیر > اون ایک 
سم ۰ 
ای بر سنه عد ید بلیر 6 و و بله لور سه‌ه رفرد » 
سك فرده صد » سك ص ده حاد» ّ سك حاده راد » 
سك راده دئی زاد درار اش . وحساه نظ را 
دسانیر قو لنحه مه آ باد سلاله‌تی ابرانده وز زاد حکم 
سورمش اولور . 


E 


مه باد یاندن صوکرا ( جی افراام )سلاله‌سی یع 
فرق حبا نکرور . ج‌افرام ابرانك مذهیحه آیکنجی 
مقتداسی اعش . وستلالهده رملون سنه 
( سن آبادی ) حکومت اعش.. 

اران قدرعك اوچتجی-متنی‌سی ,(,شای کلیود ) که 
EE‏ 


ابرانده 


سلاله؛ . شاشاهتكت دیس ,وموسبیدر 
ابر انده رشار یع تقوم شس حسا. جه , اون‌متلیون 
سنه قدر دوام. الامش . 

شای کل سلاله‌سته شای میول ك ك اوغلى وا رابك 
درد ی متنی سی بسا ن‌سلاله‌سی خلف اولشوسلالهنك 
مدت‌دوامیدءطقان سلام» یع طقو زمیلیون طقو زوز 
ك‌سته اعتن. مه | بادیانه» فرقه‌جانه» زم‌شاسانهه 
IOS‏ کب وصنات جاسیبسه 
ادك آحکام دینه‌سته‌موافق اعص سلالهء باسانانك 
انپاسته قدر متنان حمك. جلوبی .ملت مه اد 
تقو به‌سته ا آندیلر ا اده رود 
ظهور اتدی . 
ورت کات اولان « زندابتا » ده معتقدات 


ونك مذهی شاییع اولدی ۰ جق 


ت ِڪ 
مه ابادیان وفق اوزر سه با ويل ایدر ار 
2 8 
دساتیرده - نة مترچه‌سته ظ را _ ایک يوك 


5و ۰ و تور ۰ بری ار خلرده عقلك . تصبور 
وق ب اده ميه یی 7 رجه‌ده‌مبا لغات زمامه +لیکتجیی 
تاقضات تار یه : 

٠‏ نه ته دساتیردن ۳ ل اوادد.ته 1 دور 
آو لندم مه آباد ده ری وار ایدی . حتاب حق 


وک عظم درت وجوق اولاد ان الى _ ۰ 


که ۱ سر و فیردی» پىرآة د 
E‏ مه آباد دی ۱ لوا عدل وداد E‏ 


e:‏ اانه آبربخد بشدبردی . ۰ روخ اسان وک 


نیا لھ ربجم مات وقواعد دوات وضع وتاسیس 


عم ۱ ۳3 درت" قسمه- آیردی : 


اولا 0 دن وعرقای معرفقت ۰ قر نک 


افاده اد - ۳ دا ر ا 


قو اعد ک بنبه واصول مذهبه تک محافظه‌سته تاک 
ومو کل اولدیلر توتلره هود وهیرد ای ویزدی 3 
۳ : خروان کور وسهداران تک رکه وتار 
جهانی آباذ > ورعاناي دلشاد ادر » زیر داف 
نعمت عدالتدن‌حصه‌دار ایله‌لر» نوفرقه و ده‌جنتری[ ۱] 
تامیاه تیه اتدی با که حامةٌ آنام انلرك. ظل معدلي 
اماری الخد ا د غا 
۳5 : اهل حرفت وازتاب زراعت که بوفرقەڭت 
تامته ده باسی ددی. جو نکه فرس قدځ ده انی بسار 
+ بو طائنه یکی فرقه‌لردن 
زيادة اولدیتی “اون او وجه اتله تسه اولونشی ‏ 


وال ۲ادی عق غعمور يت معتاسته‌د کر . و 
حجاعت اع فو ریت ها1 7 اولدایتی اجون و 
کور ج وگیی چا با ا هش رت 

SAS‏ هخدمانه ورفم زجانه معین الا تلردر. 
. جوک خلته 


ارات و مه نه حدمت اندرلر 


توتلره سود امتی وضع 
قا ددلیی اولور . 
مه اناد خن تشک ل ادن درت عتصزه مقابل 
حلق فریق ووحه | نله 
ااب ا ال »۰ اوضام طرایف وا و 
وشطم انلهمش‌در دساآرده هی کونه رز 
وھ اب بو 5 ومندرج اک تسام 
کو ره ۲ بادیانك عقده‌لری شو لله خلامه 

قات زان یم ال والوادنميرآء ديار را و[ 
غاا تىا ۰ وصفندن‌شعر و آد» .رتد e aS‏ 
وقام ما فاص روما نی در تلد نار وقات چکو خی 
e‏ و مو جود اڭ هک 
ر . علعي ت سول عکتات "آودریته 


۳ آراده 


دوت خوت اتش < 


تبر ترچه‌سته 


ات ردان‌ده 
وو وددن کر 9 
مب ات 
[:] ری )چری دی 5ک عسکر ایی 


AN — 


وخات کی صفات لبه ی مستجمع در ل ناو کات 
عقل‌در . وو واسطه الەتكمىل عقو ل خلق|اولغش‌در 
وده | بادیان سه دبرلر که نور خۆرشىد | احرامه 
نسستله نه اسه ذات زدان ځا نه نستله اودر . 
ازلدن موبحود ایدی و اندالاناد موحود اولهحق‌در . 
عا کو ن‌وفادده نهواتم اولورسه ساره‌ارك عى ۱ باء 
علو نەك (وماذەبه م‌اجعت ) اثریدز. مبدع حقیق 
سبحا نه وتعالی اجر امو سمو ا کو | کی او بله خلق| شد رکه 
انرك ,کردش. وحرکانی, شهه‌سنز, جهانده ابناز ۱۰ ار 
ادر .امهات سفل نك حوادنی, ىشك اباءعاو هدندز. 

مه انادیان. عندنده اش مظاه بامه‌دن سلنر 
و۲ تشه احترام واجب صابلیر . مه اباديانك عقا دنده 
نوتاه اولانا بز بے الات رات اول مات 
حوایات . مضره‌یی » سای قتل اك 
ایسه واجت‌در. آناد بلر اعمار عاله سجی بيغ صرف 
اتدیلژ. » ابادی حهانه جمد واهیام اللادیار . 
کت بارنده مسطور اولدینی‌او زره مه آیادیان‌دن‌ض وکر | 
نه اباد نامی اله دها اون‌او چ مقتدالری کاش‌در . 
و ونلرمده کف و کتب ازل اولشدرکه هس بربنك 


حر افدر . 


مضولن دن مه آنادی تقو هدن عبارت ادی . و 
ونلردن LEL‏ دها اون‌درت اباد کلشاد رکه و نارك ده 
کسته‌عقاندده رهبراك کیننه. حکو مت وبرلش‌در. اك 
صولگ . فت ات اداد اتن . 

آنادیان ر متو ضعد که نشکده اناد اتدیلر » 


اوراده مالقا بک ھکل گم باد یار 7 لو نلره عظ 


واخترکده‌لره. شکرع ابدرلر وخلق هنکام شدایدده 
و سکرلر نزدنده استفاه ایلرثر وداما ذات بزدانه 
طریق عبودیت ودک 1 تشکده وسکر کنهلرده 
اقا اندرلر ۰ دین لته :اد ی کا ( و ماده‌ه 
صاجعت) دو نده زردشتك وضع ایتدیک » مازادبه 
مهبنك یمن دين مجوسينك ظهور نه قدر حکم 


سوا رعش حت زردشت یک‌باشدن بردین‌واضی اولا وب 
بعض تسدیلات واصلاحات انله آیادتذهنیی اخا انلمش 
کویا زددشتك اجرا نی اسک مه آبادنانت طر لو نی بر 
درحه هقدر تدیل واصلا ح ابلدمکدن عباارت اولشل. 

وقادیده دعش ادك که »> فرس ا اله 
هند از بلری اينات ده دای" احاد حاسرت و را 
با افکار وعادات مدنه‌جه» عقاید داه حه مناسیت 
و اشرراك کرریور . جى مه‌اادان مذهی حقنده 
درحه‌ه قدر ر درحه‌ه قدر دها کج عاد اله ساین 
معلوماوده وسا هده اندنته امك قابلدر . و قول 
۳ و ا امك اجون فرس قد خلقنك 
ابلك مذهلری اولان راما دنق شوله ر مقایسه 
اده . 

اسک مالل دل ك مقتدالرنه رهمن اب 
دبرلر . رهن آاد مقابل اولهرق منتعمل‌در . 
نوحالده رهن | کراله مه اناد عى اباد اکير بننده 
متأست واردر. شو مقا بسهده ری موافقت ھر ایی 
دین‌ده دسق اول عد اولان ذاه وریلن اس 
دلالت وضعهلرنده کو زلور 1 

ا : پارست ان عندنده مه اناد آدمته معوث 
اولان سغمبره او لنه‌ده اطلاق اد بلیر قدم هندیار 2 
ره برهمن | کرده او صفتله طاعش‌دد . و 
اعتقاد مشترکه کوره پارسیانده مه الاد » هندیلرده 
هن ار او اد ادزم ور( را 
برهمن ماده‌لرنه مراجعت ) » 

انا : براهمه مذهنند. اهالن درت صنفه یر ناش 
ایدی . مه انادیال مذهبندهده خلقك صتوف ار هه 
تقیعی عینیله جاریدر + حق بو صنفاره ویریلن اسار 
دغی هر ایک مذهبده بررینه موافق کلپور ۰ مه 
آنادیان مذهنده حوایات غیر «ضره‌ی قتل اعك 
حرام ابدی . براهما مذهندهده ولادرز . 

براهنه مذهبنده کوا کب وجومك جهان اوزرنده 
افعال وتا تبرای قبول ادپلیردی» مه انادیان مذهننده 
دخ عین اعتقاد موخوددر . 1 


ا 


خلاصه و ایک دين بنشده دیکر بعض جات 
مناسبت دها واردر . 

7 ۳ نان مذهی براهه مذهبنه 
يك شین‌در . و ایک دين فسا بای یلد میت 
آزیلر نك بریرندن ابرله‌دن اول احاذ ایله‌دکاری 
۳ مشترکك بعد التفرقه حادث اولان ایک فرعی 
دعك اولور . 


اپادان بر بارخ دسارده مندرج. 


اولان معلومانه نظ ] مه‌ایاد لاد سك ابلك 
مؤسس اعتقادی زعم اولندیغی کی ملك اول‌ده عد 
ادلش .2 ریاست روحانه‌ده ولعش هم اع 
این . مه باددن صوکرا: کندی,-تلندن, کر 
آیادلر دها کاش‌که ونلرده آیادیلر اوزرشه اجرای 
وتاست و E ES‏ قرون عتقه‌ده و 
صورتله یعتی ریاست و حکومتك اشترا کی اله اداره 
ابدیلن عکوهتلراك امثالی هوق دکل‌در. نی استرائیل 
تار ی نو بابد بر مثال اولي . 
دساتبرده مندرج oN‏ و-روایانه نظر] 
آیادیان ابران‌ده حکومت ادن یشدادیان‌دن اول 
اورالرك مقام روحایساه حکومتده ولفش ۰ جبان 
فرقة اجان :طبر ر .قدز دوام امله‌مش تلوت‌ریاست 
روحابه مقام وحکم وحکومتار حسابسز عصرلرجه 
آیادیان سلاله‌سنده قالش‌در . 
مق اد EE‏ سوک شدای ره ی E‏ 
اسمی ( آادزاد ) ان وذات E‏ کار وبار 
حهاندن کف دد اله » عبادت بزداه » برستش 
سبحانه حصر اوقات امش صوکره ( جی افرام ) 
تامنده ری قاعد عکومت اولدینی عقنده بعض 
. اصلاحاتله اشتغال انلس و اولاد واحنادی بر چوق 
عصرلرده اثر دره اقتفا ولنده بك ایلرو کتمشاردز. 
بو تر ‏ و ( جی آلاو ) در ا مه آنادیانده 
مسطور اولدیتی اوزره جی افرام « اد زاد » ك 


اوغلی عش . آمجق بو آیکیی بینندهک احوال 
مول قالش‌در . « جى الاو »‏ عکومتی متعاقف 
اران مالک به خراه موز طوعش» ونك اوزرنه 
جى الاوك اوغی ( شای کلو ) نه بدرتك 
منصبنه تام » اصتلاح عاله مأمور اولش ( شای 
کلو اله ) ادا آیدن فرقة شاسانك ادارءٌ عادله‌سی 
حتده از زمان اجنده علکت اعادة معموریت 
ا عن ۰ خلق حضور و آسایشه تال اولش ۰ شا 
و شالی عاد معتاسته اعش ور کدرا عبادنته میتی 
الاو زادهه کلو شای وا شان دغش. وخاندان‌ده 
خل “مدت هام امس رعش اناد ا ۳ 


حكمدارك اسمی شای مهبول اعش. ونك وقتنده‌ده ‏ 


اوره لقده تکرار بعض او یغو نسز لقلر با شکو سترمش» 
اهال زرخ روزد( او اوی عاد ۱۳۲۲ 
چکلمکه مجبور اولش. نہایت‌الام ( مهبول‌شای ) ك 
اوغلی ( یاسان ) مقام روحانی وحکومته نائل اول‌رق 
اعادة عمران و آسایته موفق اولس . توت و 
حکومت یاسان خاندانشده‌ده جوق زمان فالس »> 
و آخرثری اولان ( باسان اجام ) ك وفانی آوزرته 
امور حکوشت‌نته رکسشکس( و بریشا نی به اوغیامش‌در. 
چونکه اوغلی (کلشاه ) عمرلی عبادت ابله کیرد » 
هیج که اله الفت از » اصول ادارة حکومتء 
رسوم قواعد ملته التفات الهش اعش . وحال الله 
عالت بریشانلفی صوك درجه به واردندن ایت 
( کلناه ) امور حکومی هرق همت و اداره‌سله 
جهان ته حضور و سلامته » روت و معمورته 
تائل اولش > ظلم وحور اوره‌دن قاقمش > رفاه 
ال غودت اعفن -نوداتان (ععاه ) - اوالاکی 
درار ۰ ( کلضاه ) بمض مورخارك قولنه کوده 
یشدادبانك اول اولان کیوث اعش : 
وقاردن ‏ ری نقل اشدیکمز روانته نظرا 
آبادبانك ‏ ابرانده حکومت ایدن بیشدا دیاندان اول 

-- ۱۷۷ 


اورالرده ریاست اعش »> رقا طبقهبه (قسام 
ای وه تساه اولق آفرره ۱ شور 
وروایات دساتیرده مندرج ایسهده معلومات 
برهك حال حاضرنده اعیاده شایان معلومات 
تار هدن عد ابدله وفالق الله موند دکل در 
هله آامیان خاهدانات مشم اولدینی فرقەلرك 
هلت ای هنده د ا 
اولان مبالغهلر عقلك ټول اده سلهجکی حدی 
بك زیاده جاوز ایدور . مع‌مافیه وقیل رواتلر 
تار مخدن عد اوسه‌ده ته منقولاندن صا له سلیر > 


سل 


و و صفتله معلومات بشره جله‌سنه حق اتسای‌واردر. 
۳ منقو لا نك بار خه خدمی مسام‌در ۳ منا بع نار یه 
۳ مقای دولو لور ‌ داتا » هس قوم_ك 
اوائل احوالی بار مخحه ادت دکل‌در . روایات اله 
منقول‌در. باخصو ص منقو لاك اد سانده 3 خصو صله 
اد یات ملىەده خدمت و رى انکار اند بله من 
E‏ و ملا حظه‌ره مبنی د رکه وقلع تاره مباننده 
دکل آیسهده روایات ما تورات صفتنده اوله‌رق 
» آنادیان » حقنده دساتردن 5 دس‌ترس اوله- 
بیلدیكمز بعض معلوماتى خلاصة وراه درج ألهدك. 

انادیان (ھرے) س اادانك دن کا اولان 
«دسا بر ده مسو ط اولدیغی وحه اله تاریخ آبادیان‌ده 
قباس زمان‌امجون ۳۰سنهٌشمسیه تقد بر ایدیلن‌مدت دور 
ژجل اساس و مقیاس الخاذ اولعش‌در . زحاك بر 
دور تای بر کون اعتبار ایدیلوب الق کون بر آی 
واون ایک ی بر سنه‌دن عبارت عد | بد یلیر ۰ که 
بو حسامه بر سته مه آنادی ۷ 0 سکب 
دعكدر . زخلك حول شمس‌ده مدت دوری قربا 
او توزسنه شمسیه به‌معادل ۱ لند بغنه نظراً [۲۱ و وم 

[ ۲۱ زحلك حول شمسده مدت‌دوری ۱۰۷۹۲ 
کون‌درکه ۹ سنهدن زاده اندر 1 

مه آنادی اونوز سنه شمسه ۵ و بر OLE‏ آنادی 


. ۱۹۴ سنه‌شمسه به بام اولور. وز سنه مه آنادی نه 


اصطلاحلرنده فرد ( که زم اصطلاجزده عضر د٤ف‏ 
اولور ) : نك فرده مد » مك رده حاد » بسا 
حاده راد » بك راده واد رار امش : 
ملاحطه - قوع مه انادیان‌ده دور زحاڭ 

تقدیر زمال اجون مقیاس ااذ اولندیفی دساتبرذة 
مصر حدر . فقط ملاحظة عاجز انه‌صه نظراً و دورآد 
دور موری اولی ا > حققته دها زاده 
مقرون‌در. زخاك محوری اطر افنده دوری ۱۰ مق . 
ساعتده حاصل اولديخنه کوره کولك تعریننده ومدت 
اساس انخاذی قبول ابدیلنحه مه | بادیانك تار خلررنده 
کر دک جرد تایذیر مبالغات زماننه‌ده پردرحه ه قدر 
وین و ایضاح ابدله سلیر . جونکه اووقت نة 
مه آبادی سن شمسبه‌دن ۲۵۹۲ کره وك اولاز » 
تام ٤‏ ه کوندن عبارت بر سنه اولورکه سنه شمسيه‌دن 
قرا د, ٩‏ دفعه دها روك قالر . : 

وم مه 1 بادی نات ۰ سنه شمسبه نه معادل اعتبار 
ادیلن مدت دور زحلدن ا اولدیغنه دار دساټر 
ترجه‌سنده کوریان معلومات بك حتمل‌درکه اثر تغییر 
اوللسون » ويا دور زحلی ایضاح امون مرم 
وش طرفندن علاوه ادلش ولنسون . هرحالده 
مالك صورت هدهل دساترك نسخة 
اصلیه‌ستی اوقوبه لمکه موقوف‌در . ففظ ظن غالب 
زم ی ورد هر ی ۰ دساتیرل دلاات استدیی 
درجة معلومات ومدیته نظراً ااديانك ارلله .ب 
سنهلك رکون قبول اعاری بك هستبعد.» بل‌کیده 
مستحل‌در , . و قدر اوزون بر کونك نار خده 
استعه‌الی غبر قابل‌در . 

تادیامی ‏ 0 و 


طاغلری وقاری سمتارنده بر قصبه‌درکه ساحل وی 


NA 


جریان ادن( نر و دون) پر نك ناقولی اولان (دۆر انعو ) 
صو اوزرنده کان‌در . 

قو سی ۲۰۰۰ کارا صنایم جدیدبهسی واردر . 
۵ تار يده قار ابستلرك. عق دون قارلوسل 
طرفدار نك قوماندایی ( ماروتو) اله قرالچه امنه 
اردوه قوماندا ادن ( آسیارته‌ر ) , وقصب‌نك 
جو أرند ەسان ۱و لین مذکه‌سنده برلشه‌رگ » اختلافات 
جدبهه خاعه ورن (ورغارا ) عهدنامه‌سنك مقدماتی 
مذا کره اعتاردر . 


انادت ( ۸200 ) س عبادی کله نك 
فز انسر حه حزق در (عتادة ء٤‏ عبادی‌ماده لته ض انجعت) 

س 

انادت ( 6 6 -- ع 2ه ءاد 


كلەس ناك حراف‌دد ے ع اد عشكت کم باه عی‌بدن 
۳ عه قائل «تفرقه‌ه اطلاق ابدیلرکه عراقده حبرا 
تام محاد ه باک ایدیلر ( عبادی ٤ء‏ حبره ماده ار ننه 


باق ) . 
اناد ر اس .. فتیکه لاراك .ا لولرندن رنه ور 


دکازی انم . قزون قدعه‌ده قکانك" زادع عماری 
اولان قار ناحه‌دهد دخی برنجی ضَنفت اللره و یام 
و بلزدی . 

ەك اصل سای اولق لازم کار اسنا 
سفت اك سوك آاسفتدن ( اء آصرانه مادەس ه 
ص‌اجعت) معد ود اولان سن أ وکوستنکه(1۳۰-۳۵6) 
قار تاجهدة معاملك اعش اندی ۰ یازدیعی بر اترده 
(اباذیر) که‌سنك اصلی سای اولذیفتی بیان ایدور . 
می‌مانیه کهنك اشتقاق مشکولدر. اوروبا «ولفلر منك 
بوایده‌ی اقواله نظرا نادیز لفظی فیک لاننده با 
معناسنه اولان آب مغردی الله بارع معناسنه کلن 
اک رکه‌سندان, اعش‌که وکا نظرا اب بارع دعك 
اولور . 


کمن اوله ایک لفظدن ترکب اجك حل ماله 

کتایت ادورسه اوالدم ( آلدیر) ی سای آب, 
افظاه فارسی ادر (۱تس) کله‌سندن تشکیل اللدمك 
دها صاب اولور . زرا فتبکه‌ابلراك مذهب اصلبلری 
شمس ( بعل ) برستاك اولوب و مذهيك‌ده فرس 
قدع‌دن انتقال واتثار انتدیکنه اقلرسه اساطر 
فرس‌ده اله شمس وبا فرشته شس معناستنه اولان 
( آدر ) لفظنكده اعقاد الله رلکده فتکه للره 
کے ملحوظ ودا اه سامهتم ا تا ۳۳ 
وعلت معنایته‌ده اله‌رق و تاه الپه اب اطلاق 
( اب ایا انمادهل نه‌ماجت) متعامل اولته کاء: 
الد ادر رکبنه دل آب‌آدر ركرك اتاد واستصالل 
دها زيادة متاسب اولور ظن أيدرم . 

مورخ (ازیدور) كلانده بوکه حریف‌ایدلش 
و ( 1غادر ) صوری الش‌در ( اروش ) 
کله نی ( ازیدور ) ده بولدیتی کي آلص وله بو 
غریب شکلده | امه به تقل الامش‌در . 

ابا مصرقدح اساطرنده الهلردن بربتك آسمی‌دی 

الا بته ‏ ( آیادیر ) فک للراد و قارماجه ارگ 
مھا اخار مقدسه‌دن بر نك اسمی‌در. وقار نده 
ذکری چن سن :وت قارطاجه وحوالیستده 
(ایأدیر) دتلن اخاره رستش اولندیفی ازور . 

تکار تلا یعنی طاشه طاعق مذهی خترقده 

ظیوار اعشن. » واورادن انتتار الهمس‌در . قدمای: 
شرقون تصور اتدکلزی الولره شکل ادی‌ورمه‌دن 
اول قتا وتولش ۰ مس بعض طاشلره الهتقامنده 
تعد وزستش ایدرلردی . اورویای. قدعده مات" 
قروهلخ دیتللن اخاردنیسنکیرستاك | تارندن اوه 
مظن اوانذخته نظراً قک‌لار ( آبادیر )- 
دیدکلری الزلری تج اتدیردر ی طاشارمده ندا 
اونای, و برمتلردر . هو عادت طاشلری وونته‌رق اله 
دوزمك اصولنك » یم ترستلکك مقدمصی: اياف 


کر كدر 

۱۲۹ — 


خطوه‌سی د عك‌در . وان قدع‌ده > اساطر اورویا۔ 
e‏ (36۱168) د تلان طاشلرده [۱] اخار 
مقدسه ومعوده‌دن‌ادی. تار خده‌مذ کوردرکه اسیار- 
طهده (مینروم) معدنده اوه بر طاش دل آعش و 
خلق وکا پرستش ادراکش . روما | عراطورلرندن 
آلغابال [۲] فتنکه‌دن روماه مخروط شکلنده سياه 
ر طاش کترمش » وو طاشه تعد أك اوزره 
خلقه‌اص اس ایدی . (تیل) نامی‌وبریلن طاشار بر 
روا کوره‌ده سیادن بازل اولش ۰ 1 کلاشبلان 
و طاشار اخار ساوه اولهجق . زمان حاهلیتده ۰ 
ادن رول ‏ اسبایی سانمدیکتندان. مك ات 
وحبری جلب ايدرك عبادتارنه مظهر اولش . 

تالا (آبادیر) اساطی تونانه‌ده برج ر لداسمی‌درکه و 
طاشثی(سا تورن۳ )ك زوجه‌سی(اوپس) رقو نداق انه 
صارارق»طوغو رمش اولدینی چو جغك[ ٤‏ ] رنه زو جنه 
بوتد یرهش |يدی. چو تکهزوجی ارکك چو جنی‌طوغده» 
الاخرہ بو چوجقار بیودکاری وقت کندیسی تختدن 


1۱1 اون بد جى عصر لد مشم‌ور مستشر قلر ندن 
(سەوئل بۆشار) فر انىز جە(e‏ 11 8) که‌سیی عبرالى 
لغتنده « بت ایل » دن کته بز . و لسانده بت ایل 
ببت خدا د مكدر . حضرت عقو دك رکیجه اوزرنده 
باندیفی و بر روّیا کوروب اویاندقده زیت الله تطیير 
ادیک طاشكت حلنه بر بت پاسلورق فاهته بت ابل 
دغش »۰ اوطاشهده ونام اضافه ادلش . 

ای ۰ > ا و افو ساطه‌دم 
اند مكدر. (ایل غابل)ویا(آله‌غایل) فتیکه دیلنده‌اله 
شمس د مك اولور. وجهتله سوره‌ده(اس) بلده‌سنات 
معبودنه وتام و رلش ادی . (الهغابل) اعبراطور 
اولادن اول لو معبو دك خدمتنده و لندیعندن اوکا 
لش 2 

[۳] سائورن ونان وروما اهلرندن‌در . 

1[ اق بس كطوغوردیغی چوجق اساطیریونانده 
باش اله اولان زو یر اش 2 
اندیربرارخوفنله نلری وتاراعش.ايشته ونك‌اجون" 
درکه‌قاریسی( ژوییتر ) ی طوغوردیفی‌زمان چو جغنك 
حباتی‌صیا نتا لت فکر له ويله برحیلهه تشب الهش 
وحی قوجه‌سی فرقنه وارمامق امون طاشی صاردینی 
9 دريستك اوزرنه سود سرعش . دیهان 
وی و سودك فان داهلهر دن E‏ افش 
( ساتورن ) بوطاشی بوندقدن صوکره (متیس ۱ ) 
EL‏ کدی ه و بریلان بر مقیتی امجه‌رك جقار- 
مش . طاش ( دلنی ) ده ( ایو لون ) معسدنده 
حفظ اولفش . هی‌کون باخصوص اعیاد کو نظرنده و 
طاشك اوزرته تقدیساً زیتون اغى رش اببرر 
ای 

۲ اع ال اا ات ادن 
و کله بر رنه ملالس معنالرده اولهرق ملل قدعه 
تا ا تسد 

آیادیوا اس. غادوس جنسندن برنوع بالق‌درکه 
شمال دکزلرنده ولنور . 

ابا وت اس اسلا مرت ا و اولوت 
الق کر اورا و ادد فووصانی ادن 
طا تفه ه اورویاجه ویریلان اس درکه ( عبادیون ) دن 
رت اولو عش‌در . ونار موا قورصانلنی رك 
ادرك کرد دز ره‌سنده وطن اغشار ۰ زراعته 
سلوك اىلهمشالردر : (ادا) طاغنك جنوب طر فنده 
کان یکری قدر کوی خلق هب ۲ نلردندر ۵ 

وا یا دشر سای 
افاده ایدر برکله‌در ۳ 

س کیمیا - (خزن‌الادوه) نام ائرده قورشونك 
صورت احراق بروجه ای تعریف ادیلور : 


بر دمیر بوه‌نك امجنه ر مفدار قورشون اله 
[۱] متیس اساطرده ونان اهلرندن ری . 
0 

سس ۱۳۰ 


کی قو لور . دوه دمیرجی اوجاغی اوزرنه وضع 
ایدبل‌رك کرک کی قزدریلر . و معاملهنك نتحه. 
سنده ابار حصوله کلیر . 

شو تشه 6 IE N‏ نطها ابار اه کرت 
TOES‏ ( اول EE‏ ا دیدیکمز جم 
اولدیخنه‌شمه اد لهمن. چو تکه(اول کریت اسرب)ده 
لسخین واذاه طر يق ا له عین و جهاه استحصا ل | ند یلیر : 
قرمزی درحه حرارنده اردلش قوش و 24 ارت 
قار یشدیریلیر . کوچك قورشون پارچه‌اری ک وکرد 
ارنده انش ال ۰ ۲لوابله باناز و(" اول کریت 
اسرب ) حبه‌لر شکلنده هنك دنه کی اک 
بونك اجوندرکه اوجسمه یاعش قورشون نای 
ورلش‌در . 

CO‏ اسرب طیعی یمق معدلی اوله‌رقده 
بوانور . ومعدنته فر تکجه‌ده (غالانه) تعبیر ایدیلیر . 
صناعتده قو لاندغمز قورشون ات اوزره و 
جوهردن چقاريلي . ( اسرب » قورشون ماده‌لرینه 
راجعت ) 

ا دات کا او اع واک کے 
ونان کت کل یی کوز ادوه‌سندن اولق 
آوزره توصیه ادیلر . اشاف للابار دنلن ادوه 
عد هروک ات N‏ اسر زر کل ادها که 
ماجعت ) 

ابار ( ام ها ال تشر هد مر 
ماده‌سنه .ص‌احعت ) 

آبار اس. هون ع تلد" حنسیه‌سی تحتنده لصيف 
ابدیلان وتوركعانله* توعیه‌سنه منسوب‌اولان برقوم. 
واو الله (اوار)ده دنر. 

۰ محیط -- تارج : وقومك بك مظلم وم 
اولان تارخنده شو ایک دوره‌ی نظر اعتباره الق 
اقتضا ادر : 
اصلاً حرحزر تواحیسنده‌ی اووالرده توطن اش 


دورة اة » دورة آورویانه ن 

اولان آارلر اقطار بیدهه طوغرو یاسلرش بكواسع 
7 مار له اشتفال آدر ار وبا خاصه بلخ قدم اله بابل 
محصولات ومصنوعای قل ومادله اله‌مشغول اولورلر 
ادى . حرو و جنکاور بر قوم اولوب عشکراك 
شطه نظرندن بكمکمل تشکلانه مالك اندیلر ۽ وتان 
قدم هو رخلرندن ( | ستراون) ك روات هکوره ابارلر 
قومشواری بوانان وزماعزده‌ی خزارلراولاسی حتمل 
اولان (سیراق) لر الله احاد ادرك ارمتی حکمداری 
(مهرداد)ك اوغلی (فارناس)ه ایک وز سك سواری 
کوتسیار E o‏ 
حكمدارلرىنك متفقاری اولان خزارلری جاوزدن 
منم امك امجون آبارلری استخدام اعشاردر . 
آپارلرك تارخنده دورة آورویانه » اون التتجی 
عصر ملادی اواسطنه طوغری وارك اوروا 
قطعه‌سنده ظهور اغلرله ادا ادر سس و 
تارخده درکه اپارلر » روسالرك ودیکر اسلاوارك 


تسمه اشدکری وجه الله اارلر ( اور ) نای : 


تسده اولەرق غره طوغری توحه ابدیر. اولا 
آزاق دکزی احاسنده سا کن اولوب ( بایان ) 
نامنده بر رسك قومانداسی ده طونه سواحانه 
مول ومتدشر اولدنلر + اارارک ادن ۳ 
(لومبارد)لرله اتحاد ابدرك وارك مظاهرت ومعا وتاه 
(بانوا) قیعه‌سنده تسس اعش اولان ( کید) ار 
اچراطور ف کر وه اح د ۳۷ 
(لومبارد)لرك افتراقی وعودندن‌صوکرا ابارترمجاوزات 
متواله‌لری ابله ( پانونیا ) عالکنی باشدن باشهقيضة 
علکلرسته الدیلر . دالاجیایی استیلا ات دکدن‌ص وکره 
(تورینح)ه قدر الان ما لکنه دخول وحق‌اتالا ده 
نفوذ وحلول آدوب اوراده فرانق (شمدیی‌فر انسزلر 2 
اصلی) لر و ونلراك متفقین قدعه‌سی (لومبارد) لر اله 
ځار به اتدیلر وطونه نهر بنك‌سواحل شماله‌سنده متمکن 
اها ان كکافه‌سی ده حت‌انقاده الدرق‌قرهدکز بلفاراربنه 


N کی‎ 


— ۱۳۱ اس 


کی ل اک حرو ل ٩۱۱‏ 
تار میلادیسنده استانبول سورلری اوکنده اوغرا۔ 
دقلری بر عدم موفقیت ابارلرك طالعلرنده نامساعد 
برانقلابحصو لنه مبداً تشکیل ایدر. چو تک بومغلو یی 
متعاف او وقه قدر تحت اسار تار سه کروکطری ملل 
واقوام 1 نار كعامار بنه‌قیام ایدوب آباراری‌اولادالا چیادن 
طرد و اخراجالهدیار. نونك اوزر نه ارا ر غر به طوغرو 
نوجه ابتدیلر ایبه‌ده قارشبارنده فرانسه خاندانندن 
( قارو لتویان )لرك | عیراطور لفنه جاندیلر واععراطور 


(شارنان) ك بالذات سوق واداده اتدیی برگار ده | 


آبارثر طانه‌مدیلر» مخلوب‌اولدیار (ا. ملا ۰ ۷۹۰). 
ایت ‏ ۸۰ ارم وی LL‏ اارارشما حت 
اطاعته آلمشلر وقمما احا ایدلشارایدی . افراد باقیه 
(قار نی) حوالیسته وبانونا اله‌هو نفاریا قر اللةلر نده‌حددا 
احدات ادیلان قو تلقاره طاغیلد یار ؛ ونلردن برحزء 
قلسل ده قافقاسبه به عودت ابلهدی ۰ ۶ o3‏ 
آانادلرك نی صفةٌ تارشخدن کاملا" سبوب کبتدی. 
(زه کرلر) تامیله توس اولان هونغاریا اهالیسی - 
روایات عنعنبه 4 اعټاد ایدادیی تقدررده - وغاب 
اولس ملتك صوك از تل واراز اعکده‌در.. 

۲ لتتجی‌عصر مسلادی‌ده آبارار مها جرت. عظنمه‌سی 
انتاسنده امجلرندن برقسمی قافقاسیه‌ده قالش ادی . 
اوت الا شیمدیی (ز کل اجدادیاولهرق تلق 
ایدلکده‌در ونار الوم از کی طرفارنده (قوو صو) 
هری سو احلنده مقم اولقده‌در وقبله ریا کر دح 
دن اسلام الله متدن اولوب اور (۲8ط0) باخود 
انار تام طاه قد وتف شا سك خانەدن عبارت 
وللقده‌در . يار خان نامنده‌ی رییسلری روسه 
ین کت ردرو اد صاحب 

ابار ای . (عی. پتك جمی ) تویور . 

-- اصطلاحات فبه یاعق اجون لساعزده قو الا 


سلیر» ت رکباره‌د اخل اولور: انار تافو د به » ابارمنشنه ‏ 


کې" 

جو ار دهج اد ده 


آبار معجم‌البلدان‌ده مذ کوراولدینی‌اوزره 
عراق عربده واسط قربه‌لرندن بر کوی‌در . 
آبار اه از . اص ) .هان وعاجلاً ردن 
صو حقارمق اجون استعمال اولنان حاضر قو ورکه 
دوکه دمیردن اعمال ادیلر . 
اار اه طلومبه‌یی بر ورولردن عبارت‌در 
شویلک بورونك آت طرنده کوچك کوچك 
بر چوق دلیکلر آچپلیش» بوقاری طرفنه‌ده بر امه 
طلومیه کرلش‌در وورو ره چاقاهسلمك اجون 
CO‏ اف مک روت 
ده و رالد تن 5ر 
و صورتلهاعال آیدیلن 
ورو بره صوقولدبنی 
حالده تن سو به ما سه به 
تصادف ادرسه طلومیه 
ايشلەدىلەرك ردن صو 
انباط ایدله‌سلی. )٩(‏ 
عره‌ی شکل و نوع 


بر قو و اراز ادر 2 

شکل ده ب ب حر ذاری 
ی ی 


طاو مه ك 


جح و ق 
7 72 


SE 2 مر 

امه ا ژر له بوراده بر 

LL 


نوع د د صو خز ۹ سی 


حاصتل اولور کرد 

صو ر لله ار اده صو 
وقاری | لنیر ۰ 

ورو توولر ايلك 
اول ۱۸۲۰ یار خنده 

حز ارده ) اران ( 

دی تطقه قو دی ۰ موحدی (ووعان) نامنده ری 


— ۱۳۲ — 


اعس .فقط اخیراً چوق مهندسار» خصوصیله فرانسز 
( دوه ) اتکلز ( لودتون ) یام ذاتلر و کشق 
کندبلرنه صحابت ادير . ورو تو ولرك 
استعما لی تعمیم | بله‌مت اجون ۸ لد ماد 
جر به‌لر اجرا ابدلدی . فقط مقصد حاصل اولادی . 
بو قویوارك استعمالی بك کارلی‌در . چونکه مصارف 
انتامه‌دن حوق تصرف ادیلور. فقط ورو قو ولر 
تطبیق ایدبهبيلك اجون تحت الارض نايت بدی 
مه در نلکده ر سوه ماه ولق مگر وظد رکه 
وده هربرده مکن اولاز . انا قوونك بری طاش 
اولایل ۽ ورونك کرسنه مساعد طقه‌لردن متشکل 
وال تسیل 
اولان رارده وروقو وارك استعمای هرحالده مونقیتل 
وفانده‌ل‌در. ص حار دہ » ی صولی اولان اووالرده 
دوقو واردن جوق استفاده ادیلر . 

نار ساره TEE‏ 
حفر آدلش‌اولان قو وار. وناره دی" نادهو ر بر 
مقایل 2 آزار عاد به 5 

مد عي‌بستانده » صولریی | کا برد ۱ لندن 
درد انوم وسیمدءتوردطيم درک بو 
اهم و اردر . وهاه قو لراور الرده‌زمان حفر نه»صورت 
حفرایته ظا تلف ومتعدد نام وصفتلر اخذ آبدر . 
(قبو ماده‌سته‌صاجعت) . ايشته وملاحظه ه ممن د رکه 
زمان‌اسلامده حفر ادلش اولان قبولره عر بار بننده 
آبار اسلامیه تعبیر اولعش‌در. بوتعبیر ابله اوقیولرك قدم 
اعتبار بله عاد قومنه عاد اولادیتی آفاده اندیلیر. عربلرك 
کندی‌زما نلرنه‌منسوب اولا بان هش ی*قو م‌عاده لت 
اعك اسک عادتلر در . 

ا نم بان و وه 
مذ کوراولدیتی کی عربستان شبه جزیره‌سنده (اجفر) 
ابله (فد) یننده واجفردن اون ميل مسافه‌ده کان 


و ۰ ابار عاو نه SE ARE AAD‏ 
اسلامدن اول‌حفر ایدلش اولان قد قو ولرددکه قوم 
عاده تستتله تمه ادلش‌در . - مقایل آزار 
EE‏ 
۰-- رر کدی زمانلردن‌اول اولان‌وتاد خی 
محبول ونان هر‌شیتی‌قوم عاده نستتله تعر یف ادرار. 
ایشته عی‌بستان‌ده دم زماندن‌قالش»ونه وقت حفر او (دینی 
محهول ولهش اولان آیار قد عه به كذلك آزار عاد به 
تیه ابدرلر . عی‌بستان شبه جز بره‌سنده قو وارك 
چون اک بررده هان 
کاله منبع آت قو وردر . ويك اجون اور الرده 
قوبولره داتر ر طاق اوصاف واحکام خصوصه 
وشسته تعب ادلوس و اوصاف واحکام قو و 


اق ىك زاده‌در . 


ماده‌ستله فصل آید بله حك‌در ۰ 

آبار مور مه اس 0 اص . ) عمومت 
حق استفاده‌سی اولان‌قو ولردر. بونلره انار موقو فه‌ده 
دبرلر (قو و ماده‌سته ص‌احعت ) . 

انار ES‏ ( تر . اص ) . معدن حبقارمق 
ا چون آچبلان قنور . (معدن قو واری‌طاش‌قو نولری» 
طاش | وحاقلری ماده لر سه ص احعت ( د 

سم 

انار مدمه اس(تر. اص) . صو ی کن برالتنه 
۲ قیدان‌قو ولر. آب دزد (یعیی صوی‌جالان قبولر) . 

۰ قوو اچقدنمقصد یر لتنده وانان‌صولری 
وراده‌بان ایک 
قولر اسه بر خدمت افا اندر > ترسته ایشلر 


بر وزنه چقاروب آلق‌در . 


یی و قیولر » بر ۲ لتنده‌ک صوی بروزته چقاره. 
جق‌برده ونك عکسنه اوله‌رق پروزنده‌ی صولری 
بر اله آقیدوب غب ایدر . بز و نوع قیولره 
بر ترکیب اصطلاعی اولهرق ( آار منشفه ) تعبیر 


ایدورز . چونکه نشف و نشف قاموس‌ده تعریف 


۱۲۳ 


او اندینی وحله طو براق وحوض مقولهسی صو 
کد کرت الجمك»وصو ره باع معناسنه کابر ۰ 
و حالده مور 


ادن بر تعبیر اولیور . 


ترکیب اودرلو قیواری اما توصیف 
آبار مندفه عادتا آب دزد 
معناستی آفاده ایدور؛ جو نکه و قو ولرده آت دزد 
دیدیکمز نقطه‌لر ( بو مادهه صاجمت)کی بر بوذ نددک 
صواری جالوب کوتورور . -قیقت يار منذنه 
آب‌دزد شکنده لش قولردن بشقه رشی دکل‌در. 
خلاصه صولری چالان برطاقم قیول رکه ترکهده بونلره 
آوغری قبو دخی ده سلرز . 

سطح ار ضك برط فنده غیرقابل حلول یی صو مز 
برزمین آوزرنده بریکوب‌طور ان‌صولری‌اوراد نکبدر مك 
و و لاصو برلری قو ر و عق» صودن له ابلدمك اجون 
باشلیحه ایک جاره واردد . يا جدول حفر اندبلررد 
وواسطه الله مذ ور صولر برمراه اقبدیلیرویاخود 
صولرك ولندینغی میت النده قابل حلول بر طقه 
تولومجه به قدر قو ور قازیلیر . 
تراک ایدن صرار بر آلتده قابل حلول یمن صو 
کر برطتة ارضبه ابله اتصال بدا ایدرك و واسطه 


دو حالده 4 آوزرنده 


اله زیرزمیته جریان ادور . ايشته ودرلو قو ولره 
که یر اسیر. خاهرده جرب ملاع 
اجون قازیلان قو ولر دی ووعدن‌در . 

صناعتده فلاحتده » پر منشفه‌دن .ك زياده 
استناده ادیلر . بر آوزرنده صنولری طونان غير 
قابل حلول طبقهنك تحتنده سطح ارضه شین وقابل 
حلول بر طبقه موجود اولدینی حالده وله موقعارده 
صوارك ترا کندن حاصل اولان باناقلری قورو مق 
اجون بار منشفه حفری اكفانده‌یی برندبیردر (تفحیر 
ارافی» تصحی اراضی ماده‌سته ماجعت) : 

معدن اوجقارنه هوم ایدن صولری‌ده اارمنشغه 


اچه‌دق زیر زمنه اجرا انك | کثریا ااذ ادان 

ندبیرلردندر , جوملکجی کارخانه لرنده‌ی‌بالق حو طلرنده 
(یعنی قو ولرنده) بریکن یا مورصولری دی آبار منشفه 
و اسطه‌سلهاجر اابدرلر . خلاصه اعمار ات ارضه ده آپار منشفه 
حفری فوائد عظیمهیی موجب اولور ۰ نحق و 
ایشده موفق‌اوله‌سامك اجون اول ام دهقو رد لهجق 
بتاقلرك» صولری خلیه| له جك رلرك مستنداولدیی 
طبقەلرك » صخرهارك جنس وت رکبیی » بنیه ونشکیلق 
سطح زمبنه بعدی ھن له مرت اقتضا ایدرکه لوده 
فن بشرك اعداد واختراغ اتدیی وسائط کشفه 
ساهه‌سنده قولای برایش‌در. طبقات ارضه‌تك جنس 
وترکین وبناء عله قابل حلول اولوب اولادیفی 
(سوند) بعنی منقب دینیلن خصو ص ورغولر واسطه‌سی 
اله کتف وحقق ایدرلر 1 و 

انار منشفه به آب‌دزد ( وماده‌به باق ) دنلدیی 
کی فرانسه مشا هیر علماسندن ( اراغو) نك غایت 
معدب وموافق اولان ر ترخیت در آنار تافو رة 
سالبه ) Puits artésiens négatifs‏ ) ده تعر 
ادیلر . چو تکه ابارمندفه‌نك خدهتی يار تافو ر هنك 
کوردیک حدمت می حوي‌در . ق المققه انار تافو 
ره‌نك خدهی موحب ویا مثت اولدیغی حالده آتار 
منشفه نك خدمی ساب وا منق‌در. اک کک 
کندنه ایشار + ری بر ۲ لندن صو ر اوزدنه 
جقارارق مثت. ر ایض کورور کر ی ی 
صورنده عمل اندرك بر وزنده‌ی صوی ر لته 
باتبره‌رق من رخدمت اذا اندر . 

ملکتمزده باناق برلری قورو عق اجون آبار 
منشفه‌دن بك زیاده استفاده او انه سلیر . 

منمونه (تر. اص) . دله قول . 

۰ قیولر یا حفر ابدیليی » يا نقب ایدیلیر ؛ یع 
باقاز یلیر » یادلنیر . 

امهادن استتباط اولندینی اوزره ( قب ) ای 
مخلثه اله نافذ وصفغیر اولان د ليك دلکدرکه مثقب 


NE 


ابله دلدکار ی دلييك کې . ونقب نون ابله تمیق 
ونافد وعظم اولەرق دك دلك‌در . د وارلرده » 
طاغلرده دلدکاری دليك وام کې 7 

شو تعر فەنظراً قب تببری‌بره درن وعظم دلك 
مق معذاسته ۲ لنه ساه‌جکندن آبار منقو به رک عاما 
دله صورناه اجلان قبولره یح اولور . ابار تافو 
ربه قب طرقیاه آچیادینی امچون بونوع قیولره‌دغی 
ابا منقو به تسه اولقش‌در . قازمه قبولر الله دله 
قبولر بننده‌ق فرق قونك کنیشاك ودر نلکنده ۰ 
حفر و قب‌امجون استعمال اولنان الانك اختلافنده‌در. 
قب اوللان قبور حقیق بردايك کی‌در ۽ و دلیکك 
قطری‌نسية دها کوحك‌در » منقب وامالی الات الل 
اک . اسان فولا ور نک 
نسة " دها زیاده‌در . قازمه وکوانك وامثالی آلات 
اله اچلیر . 

آبار تافوربه (تر. اص ) . صوی بردن 
فیدقیران » فوران ادن قیولر ؛ بورغو قیواری . 
o‏ دور قوولرده صوسطح ارضه قدر چقمازه 
قو نونك الت طرفنده ر رده » بر ارتذاعده قالیر . 
بو قویولردن صویی بر واسطه ابله بوقاری‌به چکماك 
ویاچیقارمق لازم‌در: یاقوغه ابله» پاطلومبه الله. حال 
وکه انار ارتوازبه ویا آبار نافوربه دیدیکمز قو و 
ارده E‏ وقاری‌به جیقار » وتافوره 
7 قوونك ۱غزندن خارجه فوران ادر » فرلار. 
بونك انجون‌درکه نافوره‌لره تشیباً و نوع قوبولره 
انار تافوربه تعبیر ایدیلیر . اورویاده بش الق 
SS‏ 
قدیم ولاتلرندن ولنان آرتوواز ( »0ات۸ ) ده 
اماد ادادیی اجون اوراه نسرتله اسمنه آرته‌زین 
قو ولری وی آبار از واز به‌ده دسامش‌در. مافه 
اسک زماندن ري اسیاده » 


ار افو ره ك 

افر شاده‌مو جوه‌ایدی. نیا قبقه اسیا جولر نده» حیل‌ده» 
هندستان‌ده » افر شا کر اسنده آبار تافو ر به آباری 
کودیلر » ۱ 

تور که‌ده آبار تافور هه ورغو قو بواری‌دهد برارکه 
ونك‌ده وحه تسمیه‌سی شمدی ایضاح اید بله حك‌در ۰ 

انار تافو ر ەلى فا وصیف وصورت انار 
تعریف اعه‌دن اول وقو هلرك مستند اولدینی نظر بة 
طبیعیه‌ی بیان امک ازوم کوریورم: بونظربه‌هپ‌زگ 
یلدیکمز فسقیه نظربه‌سی‌در : 

از چوق وکك برره موضوع برصوخز ننه‌سی 
ويا صو ابی ۲ لنوب‌ده بونك ۲ لت‌طرفی بر بورو الله 
اتصال اتد ر يلیر» ووورو اشاغیه طوغرواوزانوب 
اندکدن صوکره ایستنلدیی نقطه‌ده قبرىلهرق اتصال 
اق قالق اوه ا بر وضع آل » و وضعده 
دج ا جوف امتداد ايدرك نتاه ااصال باق فالق 
اوزره تکرار وقاریبه طوغری قبریلیر » ووروك 
و قيربلا قسمنه بر وضع شاقولالی ویر له جك اولود 
ایسه خزنته ويا قاب صو الله طو لد برادینی حالده و 
صو ورو ادر ولان ابر بات ۱۳۳ 
قسمنك بسن کبی ات فوران ابر . وصو 
خزنه‌سنده صولك ار:اعی الله شاقوی ورونك 


وروات ارتفا بنده‌ی نسبت له قدر زیاده ایسه 


وورونك حن هقدر از ایسه ورونك امجنده‌ی 
صو اونستده توکسکه جبقمغه ميل اندر . ورودن 
فیشقیران صوىك غایةٌ مییل قاب امجنده‌ی صو بك سو به. 
فسقیه‌ك خزینهسی طولو ایکن ورونك 
اشاغیدن وقاری امتداد ادن شاقوی قسمی قیال 


سمی‌در ۰ 


اولور ایسه بالطبع فسقیه ایشله‌م» ورونك اوجندن 
صو فوران اعزء‌طیقاجی اندقی درحال‌صوك‌نوران 
اتدیکیی کورورز. ایشته طعتده‌ده قدرندن‌قو رو له 
وله جسم جسم فسقمه‌لر » فواره‌لر واردر. توفسقیه 


وفواره‌لردن صوبی بروزنده فیشقیر عق امون رثی 


- ۱۳9۹ — 


تولفسندن عبارندر » و حالیده بروجه زر تصویر 
ایدورز . طبقات ارضبه‌نك اخذ اتش اولدینی 
اوضاع ختلفه امجا حه بعضاً اولورکه ایک طبقةٌ غير 
قابل حلول بیننده حصور اولان بر طبقة قابل حلواك 
اوك ویا ازته جهتدن یان‌طرْنی سطح ارضه تلاق‌آبدد؛ 
صاغ وصول جالری ایسه بنه غیرقابل حلول طبقات 
ايله حدود ونور . عق اوصورته تشکل اش 
اولان قابل حلول طقه حقبقتده کنبش ومستطل 
شکلده بر ورو صورتی آلرکه پراوجی سطح‌ارضده 
وکسك بر محلده وزه چبقدینی حالده دیکر اوجی بر 
اآچنده سط‌زمینه از چوق بمید برمسافه‌ده ولور: 
وقتااك سطح ارضده وکسك بر ملده وزه چیقان 
اعنری قنال درونه خارحدن جو رمان بری‌در . 
باغمور یاغدینی وقت ک وکدن اتان صولر سطحارض 
اوزرنده میلار ی تعقیب ادوب قدا لك ۲غزندن» طقه 
قابل حلولك وزه جقدیتی ملندن طقةٌ مذ کو رهه 
دخول ادر. ايشته طقه‌امنده‌ی سو هة ماءوصور له 
وحوده کر . 

رو وة فان اوه بت وت 
طِقه دروننه حول ایدن صولز اولا طبق‌نك ال 
یلاق نقطلرنی اشباع ایدر » طولدیریر : درجه 
درجه بوكسك برارینه سرایت ایدر » نايت طبقه نك 
تکمیل خی استیلا ایار . ايشته بر برآلتی قتالی 
وضعنده ولنان وصو اله مشبو ع اولان طبقة قابل 
حلول ارتق تنكل اس ولور . 

بر طبقۂ قابل حاول کہ ایکی طبقةٌ غیر قابل حلول 
آزه‌سنده صقيش.س قالش ۰ طقات ادضیه نك 
ا ره ر من کي آسهرلد چیف‌رن 
اا ی ارزامس-کتسل» باوج ارت ات 
وکسك بر برنده » بر طاغ سنحنده [۱] سطحه 

فا تسین ایکنه قدر اولان 
سطعی‌در . فرانسزجه‌ده ۷۵۲۵۵۳ + ترکه‌ده وره 


آعبیر ایدیلر م ٠‏ 

چیقمش وزه کاش ۰ بوک مقابل اولان دیکر بر 
اوج‌ده ۲ باق بر پرده بنه سطح ارضه تلاق اقشس 
فر ض اولندیعنه کوره» باغمور صولری اوست باشندن 
یعیی بوکسك اوجندن و طقه‌به کیربور. اولا آل اق 
قطهاری ۰ صوکرا درحه درحه تکمل احاستن 
طولد رلور » اور اوجندن‌ده و صولر خارجه جریان 
ایور ۶ بر منبع ES‏ اند ور . ده او 
صورتله توصیف ابتدیکمز طبقه‌لرك مقطعی جسم 
بر فسقیه ترئینه تشییه ابدله سیر . اوبله بر فسقیهه 
وروی ارض امجنده مائل ومعو ج اوله‌رق‌وقاریدن 
آشاغه اوزاعش ورطاغ وره‌سنده وزه‌حیقمش‌در. 
حقمامش ایسه فقیه عام اولی امجون . اشاغندن 
وقاریه طوغری شاقول استقامتنده امتداد ایده چك 
اولان تول | كلت شمدی صنعت ول الله و 
قولی امجاد وا کل اسدیکزی فسقیه عام اولش‌در » 
درحال ایشلکه باشلار. جوتکد تمریف ول اللادیکم 
شو يوك فسقیه ترتیننده بورو خدمتتی کورن طق 
قابل حلولكڭ بر طاغ وره‌سنده وزه حبقان وقاری 
قسمی صو خز نه‌سی مقامنده آولوب دادن وروه 
صو کرور » وروی دولا رور » اشاع ادور » 
شمدی ویورونك بر برنده بر بوزینه واصل بر دليك 
آچباهجق اولورسه ووجیله شاقولی قولی اکل ایدلش 
اول‌حفندن طبق فتقیه‌ده اولدینی ای صو ود لیکدن 
قار » و وقاریه طوغری شاقولا" فوران ادر » 
اویله برارتفاعه قدر فیرلارکه بوارتفاع هم بودویه صو 
کان خز هلك ار فاعنه» هم ده وروه آخبلان دليك 
اله صو خز ننه‌سنك بسن وان مسافه افقه‌نه ابع ر 

دعك اولورکه ار تافوربه سطح ارضدن 
اشلاه‌رق تجتالارض ایک طبقهةٌ غير قابل حلول 
3 حصور رسوبهً ماه به تصادف اد جه ه قدر 
شاقول اسقامتده سوندا (منقب) اله اجبلعش بر 
E‏ 


کت 


قطه قو ونك سطح ارض اوزدنده آجباد تی نقطه‌دن 
دها وکك ولدیفی اجون حکنت طبیعه‌ده 
جره اندیلن اتصالین دار و" طروت مرا 
قانونی موجبنجه صو قبونك اعزندن بوقاری به 
طوغری ۰ کلدیی نقطهنك سوه‌سنه قر یب برنقطه ه 
قدر فوران ایدر . 

آرتواز ويا ورغو قویورنده صويك اوصور له 
خروج وفورای رمسأله مرکه‌در . ومأله نك 
حل وایضاجی ر طرفدن‌ده اتصاللی قابلرده ععتی 
ظر وف gaa‏ اصاهده ( Vases communipuantS‏ ) 
استوای وزن مایعات (Epuılidre des lipuides)‏ 


وتو نته ) لوماده به مراحعت ) تایع‌در 

( کل 

بدی عرهل کل ایی طیهغیر قابل "حلول‌بننده 
محصور اولان برطقة قابل حلواك وصیف آنتدیکمز 
صورتی اراز ابدرکه بوراده نقب ابدیلن بر ورغو 


CN 


قیوسی واسطه‌ساه طبه مذ كو ره نك حاوی اولدیغی 
صولر خارجه فوران ایدور . 

طبيعتك صو تریباننده بعضاً اوله اولورکه طیعة 
قابل حاولك ارض آمچنده از چوق ميل واعوجاج ابه 
ماروچ کی اوزانوب کدن قمی» سطی الق 
بربرده»ء روادی کوشه‌سنده وزه‌چیقمش و لنور ایسه 


آاشته وحالده ورغو قیوسمی آچنه وقت اوله رق‌صو 
کندیلکندن وقاری هفبتقیرر» واونقطه‌ده طیفی بر 


قرض‌دن » ذهنده تصور اسدلشس ر موهومهدن 

با[ ۰ ۴ 4 ۳ مرت 
عبارت ص ادلستن . صیعتده حوق برلرده حقق ۱ 
اکن بر حالدد موحوددرء حزارده رجوق برلرده 
اودرلو عون فوارهبه یمتی صولری بوقاریه‌فیشقیرر . 


سکارلرد» طبعی قدسقمه لره صادف ای یلیر توصو ر له 
بردن‌حقان‌صولركد خی بعضاً ك زاده ESD‏ 
ورالرك تتکات ارضه وتدیرات رت اوت 
وندقق‌اد لامك اولورسه توفوارهلر وقاریده تصو ر 
انكر دردلجی حالك تطبقات طسعه‌سندن‌آولدییی 
تظاه اندر : شو که نو باه رلرده 
بر طعه غير قانل خلول اوزرنته ۲ 
اد امسر بنه ۱ ۱۳۳ 
موجوداولوب بونك‌حاوی اولدیتی . . 
سوا ماته‌ی شک ل و اداره ادن 
صو لرمد کورطته ك‌طاع‌سفحارنده 
سعحه جتان » بانو رن طرفدن 
aes‏ تا بو صواز 
سودان جنده » طرف مقابلتدن ‏ 
حریان ادر ۰ 

شوتعر یف اتدیکمز عبون فواره (مىاه‌متدقه ) 
| بلهارلانداده » نووهل زدلانداده موجود اولان .> 
آورو لسانلرنده ( غازهر ) ناماه معروف اولان 
قاس اعام در 


ا واد 8 
غابزرلر وعما اندقاعات رکانه قلدندر . 
لو نلرده صویك صعودی » فورای جزابرده‌ی عیام 


مُتدهه کی ضبق با اتضاط آب رارون 1۱1 

) Sources jalllissantcs ) فر انسرحه‌ده‎ ]۱[ 

دشلان ووراده عون‌فو از هد به 7 ر مه اتدیلمرصواره 
ى مه دهعت عبر بایدیله- نت هک هو سده تعر E‏ 
عبد تضیقامیردن 


حریان اہین ا دسیر ا 


فرشقیروب‌فو را آن ادن و وسکوره‌رك 
ماو مد فقه معتاسته ۰ ووی وون 

EE‏ ۷۵۵ بت 


شحه‌سی دکل‌در. طسعتك شت‌الارض ایشله‌مکده 
اولان کا اوحاقلرنده قانایان صولردن جال اولان 
شا رد قوغ‌الاستبقه‌سی ۲ ثاری‌در ( غابزر » ماده‌سنه 
مراجعت) .. 

اد اوه اولورکه طبقات ارضه‌نك . ر رنه 
نسبتله وضعت وتر بن اماي اولەرق ‏ چو نکه طقات 
ارضیه اکن پرارده بربری انه قو نول س کو وجار کی 
مو ضوع وم تدرا یک طبفةًغی قابل حلول بنندهحصور 
اولان طقةقابل حول وقارده‌ی تشیه‌ده تعریف 
ابتدیکمز کی ماثئل بر وری شکلنده دکل مقوس بر 
وری‌طرزنده اولور اوصورندهکه طبقه نك سطع ار طه 
ملاق اولان طرفلرندن نی ورونك ایک اوجندن 
دها الاق اولان بر نقطه‌ده حیقان. صو لر وقاری به 
فیرلار » ته‌آوراده برفوارة طبیعیه‌حادث اولور. و و 
#ارنت ارتمای طبقة مذ کوره‌ه ضويك داخل 
اوادیتی نقطه اله خرج نقطه‌سی ییننده‌ی فرق 
ارتفاعه مقارن اولور ۷ عره‌ل شکل ووضعی‌ده 
ار ابه ادر : 

۸ عره‌یی شکل دی عین سویةٌ مادن صو چبقار۔ 


مق اوزره الان برعادی قو اله بربورغو قوسن 
( شکل ۸ ) 
شکله دقت سوریلیر ایسه کو ریلږکه 
- صاغ طرفده ولنان عادی قبو ارضك بوکسك قطه 


3 سئر ور . 


سنده بریابلاده الم در . وقونك امجنده‌صویكت 


ار تفاعی سوبه‌ما نك مدخلی اولان برك ارفاعنه قدر 
صعود اقش واوراده بالطب طوروب قالش‌در ۱ 
و صویی وقاری الهسلمك امجون با قوغه يا طلومبه 
ایستر . صول طرفده ولنان ورغو قوسی اسه 
ارضك الاق بربرنده» بروادی بطنده اجیلش‌در. 
صو آلدینی برك ارتفای دونك اعیادینی محلك 
ارتفاعندن خلى وکسك ونك اجون فبسقه‌لرده 
اولدیتی کی قبونك آغم‌ندن خارجه فرلانور . 

طبقات ارضه‌نك وضعت وتریندن حاصل اولان 
عبون فواره‌ی حقیله ایضاح ايده لمك اجون اولا 
فيسقيه به تشیه طرش البزام ا مادك حالیوکه وایضاجی 
تام فی برصورنده | کل اعك اوزره حکمت طسعهده 
معروف اولان اتصاللی قابار نظر به‌سته‌ده م احعت 
اه مك اقتضا ایدر ۰ 

و MM‏ 
أده لماك اجون برازده اتصاللی قابارده استوای 
میاه یمنی صولرك موازتی قانونندن بحت اىدەم . 

(شکل ٩‏ ) ده کوسترلدیی وجه ابله پرتوصرولی 
اصاللی ورنك 
قوللر ندن ر نه ان 
ندن هر 


۲ لتك 
قولله‌ده حقار و 
موازنت قرر اتد 

تن ۱۹9 قو لار- 
دە ی صو بك‌ارتفاعلری 


3 سو بهده قالبر ۰ 
( کل ٩‏ ) 
۲ مرهل-( شکل *) اتساللی هریدم لوادی ۱ 
۲ قوللرك ری دیکرندن اقصر اولسون »,نود 
قولك به‌سنده صوامله علو کوچات برخزبنه وقبصه 
قولاده پرموصلی طاقیلمش اولسون ۰ وموصاق 
قیال اولدیغی حالده بوك قولده‌ی صويكت سو هی ۰ 
کوجك قولده‌ی صو يك سوه‌سندن (شکل ٩‏ 
ارتفاعی قدر فرقلی ولنور .. اء عله "اتصاللی... 


شبمد ی‌فر ض ایهم که 
ج دب جر 


لورو دروننده‌صویك موصلق اوزرنه اجرا اله‌دیی 
ضغط ونضیق ۰ قاعده‌سی کوحك قولك مقطعنه » 
ارنقاعی 7 و بعدنه مساوی رصو ستوننك قلتنه 
مساوی‌در . شو حالده موصلق اجبلیرسه تضیق و اقعه 
مبنی ورو امنده‌ی صو وقاریه طوغری شاقول 
استقامتنده فوران ادر . فورانك ارفاعی < و 
ار قاعنه مساوی اولق لازم کار . لکن صو او قطهٌ 
ار اعه قدرجقما ز؛ چو نکه صو اك ح رکت‌صعود هسنی 
اولا ورونك کنار رنه صوبك اعتاد و احتکای > 
انا صو "فوران ابدرکن قالدردیفی هوا کتلهس نك 
مقاوم‌ی راز تعد بل وتقیص ادر 

ايشته ایی طت غبرقابل حلول اراسنه قابل حلول 
بر طبقه داخل اعسنه مبنی طعت‌ده حادث اولان 
خدای فواره‌لرل صورت حصول E‏ هو ری 
اتصاللی قابلرده استوای میاه قانونی مو جبنجه بك مکمل 
ایضاح ادلشاو لبور. طةة قابل حاولك حاوی اولدیغی 
تیه مانه‌نك باشی » میدئی و کسك بر نقطه‌ده > 
ور EISELE O‏ 
1ل اق . 
اوزون اتصاللی رقاب حاصل اولمش . شکل‌ده‌ک 
آیکی نوس‌هلی انه-اللی قابده اولدیغی کی عین قانونه 
توفقاً طیعی اولان اتصاللی قابلرده‌ده صو بنه 
عین صورتله خارجه پوسکوریور » فوران‌ادیور . 

ايشته بر طبقة قابل حلولك ای طبقة غير قابل 


حلول ننه صیقیشمه‌سی کی ترییات طیعبه ۲ ثارندن 


و صو ر له طسعتدهده ری قىصه 5ی 


اول‌رق وقاریده توصیف وتر ابشدیکیز وجه 
اه بعض مللرده ردن طبیعی اولەرق فشقیران » 
از چوق بر ارتفاعه قدر صعود ابدن صو منبعلری 
قدرندن موحود آبار تافور هدن باشقه برثی دکل‌در. 
طبیعت و لطن هر‌رده ابذال امش . فقط‌صناعت 
يشر به به به طور ور 5 طقا كت او درلو وضعاندن 
استفاده انك » ایک طقة غبر قابل حلول ازه‌سنده 
محصور اولان بر طبقة قابل حلولك حاوی اولدیتی 
صولری فن قوتله بردن فبشقیرعق قابل دکلی ؟ 
تصادف امکای‌ده‌انسا نلره کوسترمش‌در. حدذاننده 
ته‌قدر ساده بر مسأله > اوللهکه ایی طق غر قابل 
اول ازه‌سته تداخل اعس» بریانی وکسكت بربرده 
سطح ارضه چیقش» سويه مائه‌ستی بورادن تدارلد 
امش اولانرطعَة قابل حلوله قدر ارضه بردليك 
اچق کفایت ایدور . 

سطح اوزرنده ررده از چوق وستی بر 
حوطه حفراق فر ض ادهل ۰ (۷) ول شتکل‌ده 
ح حرف الله اثارت اتدیکمز حوضه کی . 

بو حوضه‌نك آلتنده غير قابل حلول ایک طبقه 
ال وترك آزه‌ستده حصور ر طتة هبل لول 
ولنسون . شکلده غير قابل حلول اولان طبقه‌لر 
(د) و( =) حرظری یله بل رل ار ۳۳ 
(ق) حرفی ابله کوسترلش‌در . بته فرض اده م که 
(ق) طقه‌سی - شکل‌ده اراز اولندیتی کی - وکك 
بر رده بوره جقن مر مه ۱۳۳۱۰ 
اس اولسون (سکلده ع حرفاه کوسترلدیی کی) 
ورادن کرن > طقه اجنه صزان بانمور صولری 
طقه نك ميل واتحداری تعقب ايدرك حوضة حنرا. 
فنك ۲ لتنه کلبر > ووراده رو ادر . چونک 
۲ اي اوسی» درت طرف غیرقابل حلول دیکر طقات 
اء علیه وقاریدن کان صول دشته 
بر بره حلول ایده‌ش » حوضة جغرافنك تحتنده 
طوبلانیر » بریکیر . ايشته حاضرلاش > طبقة قابل 
حلولی اشباع اش برسويه ماء » اوراده طوربور» 
برطرفه کیده‌میور ۰ سطح ارضه چیقامیور » چونکه 
حبقاحق ری وق دعك ر ده محفوظ بر صو 
خز نه‌سی وار » شمدی وسو هنك اوزرنده‌ی طقة 
غير قابل حلول منقب الله دلینه‌رك سطح ارضدن‌طقة 


قابل حلو له قدر ر منقط اجل‌جق اولورسه استو ای 


اله مسدود . 

سس ٩۳‏ س 


میاه قاتوتی موجینجه صولر دايا بر سو هده بولوعنه 
میل اده‌یکندن اتصاللی قابلرده اوادیفی کی آجیلان 
دلکدن وقازی به طوغری جقار . ES‏ ماه نك 
کلدیی مطه نه قدر بوکسكت اسه او درحه به یاقین بر 
ارتفاعه قدر فوران ادر . 

انار تافوره‌ده حبقان صوبك واصل اولدخی قط 
ارتداعه‌سوية اب تر از وی تعبیراند له سلیر. حقیق‌او لندرخنه 
نظر ا انار تافورههده سوب آن‌ترازوی ات دط‌در < 
زمان زمان توکسلیر » آل الیر . 


اداره ادن ورد کرت وقاتنه ابع در ۰ ايشته 


اد سوه ماه ی 


بار تافو رنه حقنده وردیکمز ایضاحانی 7 ادر 
بر حادثه دها . که قابل حلواك ستطح ارضه لاق 
ایتدیی برلرده صولر بول اولدیفی زمان وة آب 
ترازو وکسلور » ازالدیتی وقتا لا لور. جونکه 
سو به ماسه نك ارتفای دل آدور . یعی اتصاللی 
قاك اوزون قوانده‌ی صوك سوهسی آل الوب 
یو کسلیور دعك‌در . 

شو شر شا دن | کلاشلورکه آیاز تافو رنه سیسنده 
شرط موفقت» قو و اجامجق رك ۲ لتنده-وقاریدن 
بری کراراً تصرح اتدیکیز وجه اله - صيره الله 
ا فا تسرد ادلی اا 
ل لول ر غه ولوان اا 
آیکنچی طبقهنك آلندهده شه غير قابل حلول 
بر طبقه موجود اولای‌در . چونکه بر کره قویو 
د لته ابا رط الری 
سویة مامه حاصل اولهمن . بوقابل حلول طقه‌نك 
اوستندهده غبر قابل حلول بر طبقه بولماز ايسه و 
حالده ( برنجی حال ) یالکز بر جنس طقه موجود 
دعكدر» اوستدن کان » باندن کیرن صولر طبقه‌نك 
آلت قسمندہ ترا کم اعکه باشلاه‌رق سطع ارضه 
جریان ابده‌جك خر ج بولهمن ابه باواش یاواش 


طقهنك بوقاری قس :لر خه طوغی‌ی سرایت ادر » 

هرطرفنه یاسلیر » سطحنه قدر حلول ایلر. 0اد 
محدود بر صو خزنته‌سی حاصل اولهمن . طبقه کاملا 
اشباعه کل دکدن صکره ازتق صولر طبقه‌نك سطحی 
اوزرنده تراک اک باشلار ۰ ورادن يا رطرهه 
آقار وبا اوراده پرصولاق » برکول بدا ابدر . 
کار ار اه اک فرط موهتده 
طبةة قابل حلولك نوکسك بر برده سطح 
. وله اولازسه طقه‌ه صو کرمك قابل 
اوله‌میه جنی کی اتصاللی قابلر نظره‌سته موافق بر 


ارضه تلاق 


ی در 


سوه مانه‌ده حاصل اوله‌عن . 

ارت اا طرفارنده و شر‌طلری حاوی 
طبقه‌لر » ارضه‌لر واردر . وله برلرده آپارتافوره 
ی هرحاده عکن اولور ۰ ایش بالکز سویة 
ماه حاوی اولان طقهه قدر ديك دلکدن 
عبارت قالر . طقه‌لرك او صور ئله وضع وترتیبار ی 
کذف وحقق ال.مك‌ده طقات الارض اریای 
عندنده کوج ی دکل‌در . ایارتافوره‌یی اداره 
ادن صولر بعضاً یکرعی اوتوز فرسخ اوزاق برلردن 
کیر. وقو ولرك عي‌یعنی درل‌ده‌موقته کوره‌در. 
بارس شهرنده آپیلش اولان (غره‌نل) (وپاسی ) 
قولرنك سو مائه‌سنی حاوی اولان قوم طبقه‌سی 
هی دور رف و لته و۲۱۰ لوماره 
بعدنده‌کاتن اولان (لانغر ) پایلاسنده‌سطح ار ضه جبقا ر . 
(بویایلانك ارتناعی ۰۱٩‏ متره‌در) اء عله مذ کور 
و ول صولری اورادن کار سی ٩‏ نجی شکلده 
۲ لوهده رسم ایدیان ( < ) صوخزنه‌سی وراده 
بر برده‌در . مذ کور طبقة اندار . اوستنده‌ی 
غیرقابل حلول طبقه غایت قالین صخره‌لردن » اشیر 
طاشاردن‌عارت‌در. ايشته وریب الاطقه (لانفر) 
اپلاسندن بدهء امه پارسك لته قدر کلیر ۰ ۱۰ 
نومرهل تکل وحوصه‌نكک بارس الله لانفر بیننده‌ی 
قسمنك مقطعنی ارانه‌ابدر. (باسی) قو وستك درینلی 


SNS ST 

( شکل ۱۰) 


۰ ۷ متره» (غیهنل) قو وسنك‌می‌ده ۸ متره‌در 


وقو وارك سویة آب ترازوسی ۲۳-۳۰ متره‌در 
یعتی قو ونك ادن م ادد ا اوچ متره 
ارتفاعنه قدر فرلار. صولرك درحه حرارلی قو ودن 
جبقدقلری وقت غره‌نل قو وسنده ۲۷ درحه پاسی 
قو وسنده ۲۸ درجددر . 

عادی قویولر کنیش‌در . ونر قازیلیر » حفر 
ادیلیر . جداراری ۱ کثریا طاش ابله اوریلیر + بو 
صورتله تحکے ابدیلیر ( قو یو ماده‌سته مراجعت ) . 
آبار ناخو ره ده اسه طاردر ( قطری ا ایک ۰ 
یاخود اوچ ده‌سستره‌یی ‏ کاوز اغز ) ونار دادر > 
تقب ادیلر ؛ وقاردن اشاغی به انه ساچ ورولر 
ار . صو وروار امندن صعود ادر . اناد 
تافو رهه ورو راشدرمکدن » فرش الهمکدن 
مقصد قو نوناك جدارلری تحکے | ات وطقات مختلفه 
آزه‌سندن‌دیکر صو صبز نتب ر_ی‌هنع | مك خصو صی‌در . 
و از تیار ای وطوزی صولردن عبارت 
اوله سلیرکه وحالده قو نونك اصل صو ته قار بشدرله 
جوز ادلز 

ار ناوه اچق اجون برطاق نقب التلرى 
امجاد اوش د رکه قو وحلق ماده‌سنده نو 1 لتلر 
فصیل 
اولوه‌حق‌در . وآ لتلر اساسا بری دلك اجون 
اجاد ‏ وترئیب اولس برنوع یر ودغوارندن 
عبارټدر . ورغو اله ادش اجون درکه آبار 
تاقودهه لان عوام ده ودغو قوواری نایده 


ورلش‌در . 


لعر ف و صور اد هجك 5 مات قبه 


س 

آبارنافو ردن چقان صولرك کیت صعود و 
روستك قطر نه > سوه آب ترازوسنك ارتقاعته » 
محت‌الارض سو به مانه‌ده صوبك صورت- ۳9 
تالم در . ويك اجون درکه آبار افو ر هدن حوق 
صو ۲هسلمك اجون درن رطقة قابل حلول 
بولق امجاب ایدر . ابارنافوریه قيب ادر آیکن 
1 قات قات رقا سويةٌ مانهبه تصادف ابدیلیر . 
وحالده سو هلر اك در نی اك زیاده صو ورودر. 
فقط وحالك استئناسی‌ده واردر جونکه اك در نده‌ی 
سو به ماه ی اداره ادن صوبك کلدیکی قطه وقاری 
طقه‌لرده کان اولان دیکر سوهلرك مأخذندن دها 
اف ا سوب باه ۱ ۱ 
آبار تافوره‌نك جدارلریی کل اعتنا الله وروله‌مل 
درکه اك ۲لننده‌ی سوه‌دن کان صويك برقسعی 
دیکر قابل حلول طقه‌لر طرفندن نشف ابدلسین . 
ذاع آزار تافوره‌یی ورولهمق‌دن برمقصدده برقاچ : 
طبقة قابل حلول امجندن نکن قووارك م1 ور 
طبقه لر اله اتصال واشترا ك نع | بله مك‌دن 
عبارت‌در . 

بررته_ شین اولتق اوزره متعدد آبارتافوره 
اجلرینی حالده ونارك عددننه » صعود ورولرنك 
قطر ننه کوره . یمنی وقوولری اداده ادن سویة 
مانّه‌نك ابعادی اله صعود وروئرنك مقطعلری 
ونك نسیته طا رك اخراعات اد 
ندله اوغرار . تاقص ادر 1 

Historique) 4# li‏ ( ات انار تافور به كت 
اسک وقتلردن ری معلوم‌در ۰ اختراحانت يشر هنك 
رده اوادینی کی وقو ولرك اجادنه‌ده تصادف 
باردم اثش‌در . معدن اینلمك ف اوقدر قدم 
برصنعت درکه اتدای امجادی ازمنه اوله‌ی ستر 
ادن ظلام جهو لت امجنده جتن در . طسعتك ارحام 
زمین‌ده حنظ ای وقیمتل رکازی » دفنه‌لری . 
کف وتحرى ابلهمك امون بك چوق زمان اول 


— ۱2۵ — 


منقبه‌ار » بر ورغولری اعمال امك » وواسطه انله 
طبقات زمینك محتویاتی وقلامق بر ام طبیعی ایدی ؟ 
ايشته بك محتمل درکه وله تحریات انتاسنده معدن 
آزارکن ردن صو فبدقرمش وو تصادف انسانلره 
آزار تافو ر به ای طر نی ا E‏ 
تصادف دناده هى صنعتك بری‌در > ايشته 
نونك امجون‌در که تازمان قد ېدن ری جن‌ده ۰ 
ها صغر أده » اران‌ده» هندستان‌ده» افر شاده 
انار نافوره آچیلمش‌در . هله جیتللر بك قدعدن 
ری غابت درین آتار تافو ر به مق که ارت 
کوسترمشاردر . 

آورویاده آثار تافو ر به حنری اون آیکتتی 
عصردن دء ادر . ابلك آجبلان ورغو قووسی 
(ارتوواز) ولاتده > (للیه‌ده) شار تروز دبرنده 
لس در ٤‏ رواته کو ره وقو و ۱۱۰ تار خنده 
انعا اول ووع قوولر مق فی ارتوواز 


ش‌در . 


قو ولره‌ده آبار از نوواز به » glî >» Puits artésiens‏ 
یادکار قالش‌در. ۱۰۷۱ تار نده فرانسه قرالی‌اون 
دردجی لوئینك اتالادن جاب اعش اوادینی علم 
هت ارباندن‌اقاسیی اووقت(مودن)ده» (بو او ی)ده 
لنش اولان ابار منفحره اوزرنه علمای عصرك 
نظر دقت واعتبار ی جاب اتدی ۰ ۰ ار خنده 
اون آلتجی لوی (دامبوه) ده کندی کو زی اوکنده 
اویله برقو و آچدیرمش‌در . 

اوروپا و آس‌قاده آبار نافورمه‌نك تکتر وتعسی 
اون طقوزجی عصر میلادی اوائلندن اتدا ادر . 
جونکه وزمانه قدر ار تافو ر به مق اجون 
CEE‏ 
تین ۲ تاو قو ليور ادی . واقعا عار الار ضك 
بدققات وکشفیانی ارض اوزرنده اا آبار تافو ر به 

اجه مساعد موقعلر ولندیغق » سنبل اوله‌دن 
ری بر ۲ لتنده 7 اش صوخزنه‌لری موجود 
اولدیغی یاد بردی» صوسزلق‌چکیلن پراره وخزینه‌اری 
اقتمق قابل اولدیفی اکلاندی . فقط عملیانده » 
اجرا آنده متکلات جوق » اصول قدعه الله ايش 
کورمك » اوه برطاق کې ادوات ابله قعرزمینه قدر 
دلکار انمق قولای رفی دکل ادی . 

نونك آمجون‌د رکه آپر نافوربه‌دن هر‌جیتجه ید هك 
استفادة عظیه‌یی نظ دقت واعتباره الهرق ۱۸۱۸ 
تار ګنده » موسیو ( وری ) لك راوری اوزرنه 
(ش رکت ترغییه) قو و دلك عملاتنك اصلاح وا کال 
حقنده رهسا قه آجدی . و بارخدن اعتباراً كرك 
رکت مد کوردنك وک ژراعت کتک 
سنك هم وماعسی ساه‌سنده فن تقب سرعتله ترق 
اعکه باشلادی . بر طرفدن‌ده او وقتلر نشر ابدیلن 
خاطرهلر آپار نافوربهنك هی صورتله اهمیت ومنفعتتی 
ائات اتدی . ونك اوزرنه اوروبانك هی حهتنده 
آپار حفر به اجق اس‌نده ر غیرت مومیه اویاندی » 
آپار افو رنه کوندن کونه جوغالفه وز طوتدی . 

خوارق فنه‌دن اوله‌رق » میندسارك النده سوك 
برمهارتله اپشلمین منقبهلر ‏ عصای موسی کی -- 
بردن صو فیشقیرعنه * قوراق چولر اوره‌سنده 
مفحره‌لر »> مشحرهر اویاندیرمفه » سابانلرده وستانار 
پشالند ره‌که وارحام ارضده هان اولان صولری رر 
توزته اقتدیرمنه باشلادی . 

بوقاریده ذکری کن (پاسی) و (غرهنل) قویولری 
و آار یمق قوو دلك دت استکمال ساسنده 
وحوده‌کان ۲ او ميهد در (باسی) قو وستی فر انس 
میندسارندن (مواو) نام ذات امش » ( غره‌نل ) 
قوبوسنی استوچای ( کِند ) نقب اغش‌دد. تنقیب 
آبارفننك ترقياتنه بو ایی مهندسك بك سول خده‌تلری 


او لش‌در . 
ل — ۱۰ 


<< 


پارس شهرنده کان اولان وای قو و ارضات‌ناشه 
طبقه لری ایچندن ده لینمش» سو دة ماه ی حاوی اولان 
یذیل‌قوم طبقه‌سنه واصل اولش‌در. بارس‌حوضه‌سنك 
تدقیقات ارضیه‌سی بویایده ی موفقیق قطیاً تآمینه 
مدار اولدی . بارس طقات الارض علماسندن 
(م ۰ واشه‌دن) مد كور طقه آندارك سطح ارضه 
چقدیی یی کشف اض ایدی . بولك سطع 
راهن ا اوا ا 
موقعنك بنه سطح حردن اعتبارا ارتفاعی ۳۱ متره 
اولدیغنه نظراً غره‌نل قو وسندن صوبك فورانی اوله 
معلوم وحقق ایدی. اصل کوچلك سطح زمینه ٦۰۰‏ 
متره قدر درینلکده ولنان طق رملیهبه قدر بری 
دلکدن عبارت دی 3 

غره‌نل قووسنك شنه ۲٤‏ کانون اول ۱۸۳۳ 
ار دہ ندء اولندی... عملات مق ۲۰۰ شنباط 
۱ سنه سنده ختام ولدیک ۷ سنهدن زیاده 
دوام عش د مكدر . وقو ونك ممت ۵۷ متره‌در. 
صو ۳۰ متره ارفاعه قدر فوران ادر. قو بوثانبهده 
قریاً 4۰ لته صو ویر 

(پاسی) قو وسی » ادوات شبة جدده البوحرد 
مقامنده ارما کنه‌سی استعما یله (غره‌نل)قو وسنك 
حفری اوزرنه حاصل اولان جر به نه 8 ده لننه حك 
طقات ارضه‌نك جنس وطیعتنه دار معلومات 
ادشممتن اول ا دی اف را 
اندر . عملیاته ه ابلول ۵۵ تار حنده 
باشلاندینی حالده ۷ سنهسی مارننده قو ونك 
درتلکی ٩۲۸‏ متره‌به واصل اولدی .٦2ت‏ برعارضةٌ 
مهمه مليانك تعطیلنه بادی اوادی . طو رای طوعق 
امجون قو وه اندیریلان ساج ورولر رك تضیقته 
مقاومت ايده مه رك »قو دونك | غز‌ندن ۲ ۰ متره آشاغی ده 
كاملا پارچەلانهرق وسببله عملات انناسنده قو و 
طیقاندی . میندسی موسیو ( کیند) پارس بل سنه 

قارشی عملیانی آیی‌سنه‌ده اکل اعك اوزره عهد 
انش ادی . قیربلان ورولری جقارمی اون 
بك حوق اوق اسستدین »> موفق اوله‌مدی مایت 


عمليانك اداره‌ستی ترك اعکه مجبور اولدی . ونك ٠‏ 


اوزرنه طرق ومعاتر اداره‌سی مأامورا سك هت 
نظارننده اوله‌رق ایضه ار میاغرت اولدی. 
مم مافه موسیو ( کیند ) میندس صفتیله تتقیب 
عملیانته بته اشتتراك اديور ایدی . عملبات ته به 
تکرار اسدار اتەدن اول قوون له اك 
امجاب ایدبور ایدی . بونك اجون مذ كور قویونك 
حولنده ۵۳ متره درشل که قدر دیکر بر قولو 
حفر ادلدی که بولك ارتفاعنك ابلك ایک فلشنده 
قطری ۳ متره » اوجنجی ثلشنده ۱ وبا (۰:۷) متره 
ایدی. وایکنجی قوبونك جداراری (۰۳و۰) متزه 
دام دو زک ورولر اله 2 ادلدی اسی 
قووسی و صورتله تخل ایدادکدن صکره عمیات 
تسمه به دوام اولدی و ۵۰۷۰ مره در نلکنده صو 


و لتدی e‏ فقط صو قو ونكت ته شین ر ره 


قدر جبقارق اوراده قالدی . بويك اوزرشه اصل 


قو و وروسنك امجنه قطری کوجورك و ۵۲ متره 
طو لنده ر ورو دها اندیرلدی وقو و راز دها 
ده‌لندی ایت ؛ ۲ ابلول‌ده صو کل تهورله خارحه 
فرلادی . اولا حقان صوك مقداری ٤‏ ۲ساعت‌ده 
۵ بك متره مکمی ادی . یاواش باواش بکرعی 
سك متره مکعینه ۳ حقدی. اوله تخمین او اندیتی 
وجهله (باسی) قو وسنك اچیاسی اوزرته (غرەنەل) 
قووسنك صو براز ۲زالدی. ری درت‌ساعتده 
۰ متره مکمندن ۷۱۷۰ متره مکعینه تنزل‌ایتدی. 
نونتیجه‌نك حصولی طبیعی ایدی . چونکه لوقو ورك 
ایکیی‌ده اداده ادن بر سوية مائه‌در . اورالرده 
دیکر قو ولر اجله او ایک قويونك اخراجات ماه 
سنه بنه بالطب قصان عارض اولور . فقط یکی 


@ 


N 


اچیلهجق قو وارك اخراجات مائّه‌سی جوع موجود 
ایی قو ونك اخراجات مائه‌سی نقصانندن چوق فضاه 
اولهجنی حهتله اوکی بر لرده بکندن آبار تافو ریه اجمق 
هرحالده منفعتلی » کارلی اولور . 

ا لاناده دخی آبار تافو ر به نقی اس بر صنعت‌در. 
وت ( ۱ تارضم ده کد رر زماندن 
. بری ابارنافوریه موجود اولوب شو قدرکه زمان 
تا تفای صورت قطعه‌ده معلوم فش م تصر 
حاضر ظرفنده مالك مذ کوره‌ده بك چوق آار نافوربه 
احلمش در . زراعت ۰ صنایع و قو و ردن کای 
استفاده اند ور . هله صو لری 7 اولان بر ارده 
الاد تافو ریه علکته بول ول صو احرا الهمکده‌در. 
ار دده آم‌شاده کذلك باك جوق. آتار افو ر به 
آچیلمش‌در, اس قادہ أك درین‌ورغوقو وسی سن لو 
(سان لی ) ده بر شکر فابرقه‌سی امچون آچیلمش 
اولانی‌درکه عي ۵۵ ۱۱ قدم‌در . 

افر‌قاده » مصر قدع‌ده ابارنافوره مق اصوی 
معلوم. اک حکمای اسکندر انبون‌دن وای عصر 
مبلادی رجالندن ( اولعیو دور ) روایت اید بو رکه : 
« واحه ارده بر طاق درین قویولر حفرایدیلیر» بوتر 
بعضاً ۰ ۸ ۱ متره‌در بنلک‌قدرو اصل اولورء ان ار ندن‌نهر ار 
انفحارادر» صولرفیشقریر. اهل زراعت تارلااری» 
ار ی اوصول اه اسقا قاروا ادزك کل 
استفاده ادرار » . نحق صوکرالری مصرده بو 
صنعت یعنی ابارنافور ه اجق فى متروك اولش‌در . 
خوقدرکه. فاته مهندسریدن ( داغوزه ) نك 
سانته ا آفر قاده باد به نشین اولان حور اسکہدن 
سول ال رده لا رورش ابدو 
اش . ادریسی ( نزهة الشتاق ف‌احتراق الا فاق ) 
بای هر نتم لسان فده 
ساقبة اللصارا دان محلده بر افوره قو وسنكك وحو- 
دندن محث اندور ۰ ووکا فو اره یامنی ور ور . 

خدیو مصر مر‌حوم سعید باشا ۱۸۵٩۱‏ ارشنده 
اسکندر به قز نده کان بغجهسنده اورویا مهندساری 
معررفتیله بر بورغو قویوسی حفر ابتدیرمش‌در . اون 
متره درینلکده صو ولعش » بر ق متره قدر 
حز ابر جر اسنده انار 


تافو ر به ی مساعد 2 ر سوية مامه 


قاری ه صعود اله‌مش‌در . 


مو جود اولدیغی اوطرف اهالسنك قدعدن ری 
معلومی ایدی. توصوی بر وزیته جبقارمق » فوران 
ابتدیرمك اجون ك اک وقتاردن ادا ادن 
نانك ۲ماری اورالرده الان مشاهده ادیلی» 
بك‌چوق آبارنافوریه نشانلری کوریلير . قط اصول 
تقیب غایت اتدائی اولدیتی اجون تشیثات واقعه‌ده 
موفقیت نادرآحاصلاولورایدی. ونكامجون اورا لرده 
لزوی قدر آبار تافو ره اجبله‌مدی. چو نکه ات 
رد در نلکنده بر قو و حفر اتك امون سئه لر حه 


۹ | بدله‌مت 6 حالیشمق امجاب اندور ادی ۰ خصو صله 


اننای تنقیب‌ده ده‌لینسی کوج ۰ زورلی بر صخره‌به 
تصادف او اندمی | کثریاصویی ولغه برآیک‌مترولق‌مسافه 
قا مش آیکن عملیانی تر اتک جبوریت‌حاصل او لور ایدی. 
سنهلرحه صرف ایدیلن امکار ق 1 شبحه ادر ال 
اد له جک زمان وله هدر اولوب کید ور ادی . 
حزار کر اسنده باشلانوب ده سیر مه مش ابر تافو به 
اثرارینه کثرتله تصادف ادیلير . عصر حاضرلاواثلنه 
ی افرویاده تفت بان فك ای الا تن 
پارسده ( غرهنل ) قووسنك موفقیق اوزرینه 
E ۱‏ 
یکدن ات لدی . ۱۸۵۹۰ ار ده فرانسه 
حنرالی ( ده‌وق ) نك اثر ادای اولەرق صحرای 
شرق ده ر افوره قووی اجلدی . عملنات 
تقبیه قرق کون سوردی ۰ ٩۰‏ متروده سويهٌ مانیه 
ولندی و ورادن خارجه ول بر صو فیشقیردی 
( دققه‌ده 4,۵۰۰ لتره ) . و خارقه اورالرده‌ی 


٩6 


اتدی. حققت‌صو سز ربرده» 


اوی 


: اهال‌ی‌سروره مستغرق 
چول امجنده ردن ره او لله ول متبعه تال 
ته سوك gE‏ اللر پوقو و ه‌عین‌اللام تامی 
و ردیر ."راز ۳ را جواك , 
دها کا E‏ بدویلر بو 


اطر افنده خرما اع حل ری د بکد بلر 3 


ر طرقده انی قو و 


عرہانی داوندن ها E‏ تسوق‌اعكت 
اجون آزار تافو رنه حقری به‌قدر اقتصادی » ەقدر 
قاده‌ل رندییردر. ګراده (سد رشد) واحەسی ىك 
شن ومعمو ر آیکت صو .كت قلحته م خر اه وز 
E‏ 


طو عش دی ۰ دعقه‌ده 3۳ لتره صو ور بر 


حفری اورای یی ادن احا 


بر بورغو قیوسی 


واعمار اتدی 


۰ تار ده صرای شرقده ۰ه قدر ار 


تاقوریه موجود ادی‌که بوتلرك هن ری وس طی 
اولەرقدققەدە ۰ لتره صو e‏ آدسورادی. 
بوقو ولر ساه‌سنده اورالریمعوریت یوزیکوردی. 
وی مات آوورداولان واا( کی دو کت 
عمران اتدی . اغاحلر تشدیرلدی + جول جامجا بر 
اقلم معنوره جو 

عالك عا هده دی سلانكت ‏ ازمر کی دکز 


ل الددی . 


ساحلده وات بعض تہ ر لرده انار تافو ر به e‏ : 


یی 
اسهده بك ات ز قالش‌در ۰ قوتي 3 سو نه ماه 


بوانه‌مدیتی امجون بو نلردن بك از 
همست و وس عه CE‏ 
س‌ده نج 
عمقنده بربورغو قو وسن ایی ادن از بر زمانده 


و 1 
حال که ۷ متره در کی 


اولان ( غره‌نل ) قوستكث شی دی ستهدن زیاده 


قومپانه‌رندن بری پار 


وحو ده رده ۰ 


دوام | عش‌ادی. اس‌شاده اصول سةك تائل اولدیعی 


کل افکز ۰ 


ااد وراه وان ن ا 
مومه 3 صتایم 0 ززاعت تاق ور هدن یك‌زیاده 
استفاده آیدر . E‏ 9 


برنحی سلب ر صو كت سطح e‏ تا 


آز حوق وکنك ر منافه‌به فار کتدیل‌کتدن 
وفوراو‌در . که زج > مصرقی وق. 
علكتك e‏ توت کته نقطه‌سته احبلان 6 


صعهە د 
۳2 


ورغو قو وستك دولری هر طر فه اساله اند تله لیر 
اء علیه سوقاق صولامق » باه صولامق ایشلری 
و قو ولر ساهه‌ستده لك زاده سل اولغش‌در 5 
لد طوروبت قالوحی اولان صولری 0 
3 تورسه حقاروب هرا عو EF‏ > صو سز برلری 
صو نه عرف اىلەمكدەگ فا یده نت درحه‌سی صور 
اید له سلیری ۴ آتار تاق وره‌یك قو اند و تایبا لک 
اسقا واروا خصو صارنده دکل‌در. وصور برکتل و 
قا اولدیعی 
جر عدوند رماك» ما کنه انشلمك اجون ده قو للا لر. 
و قو له سار دک 7 3 


اجون قار قه رده قوة ح رکه مقامنده 


فراتسهده ما کنه‌لری 
ن ( لو 16 بلدەستدە 


NE»‏ متره‌در تلکده 


قار هه لر واردر ۰ فرانه شرل 
براك متحه‌ستات 
اولان ودقعەده ۰ 1 
قو وستك صو لری! له ۹ اندر 
وی )ا دة رشکر قار 
انتاهدیلر . 


اس تقاده (سان 
رقه‌سی‌ده کذاك توصورتله 
انار تاقوره صو ولری صتایمده دکرمتلرده > 
وا شه لر ده وة و مقامنده e‏ اولدیتی کی 
21 ی اس اعت توصو ار حرارندن‌ده 
ای که 
ت اوررة دری‌طقه لردن 
وصولرك 


درجةحرارتی بوقو و لرك عمقتة بابم‌در. (آراغو) نك 


بك حوق استاده ادر Ê‏ توقار يده د کی 


ك 


انار تافو ر ةنك صو لر یا کتره 
کلدیک اتون 


درحه درحه صحاق درلر 


کک ومحققنه کوره برامنده وتازیدن ای ص 


وت نش اش PN O OO POT‏ تفس نی سس EE O‏ یی ی بت ۱ 


YE اف‎ 


متخ cdiin An hanan. AANA‏ شین میتی ین ی ی ای ی mci‏ < ای in‏ 


- ۱۵4 


۰-۰ متره دریتلکه» سانتغراد یع تقسیم مثی‌به 
مه پر درجةٌ حرارت اصایت ایدود . ايشته 
پارس‌دهی (غرەنهل) قو وسنك صو ری - وشهرده 
راك جر ارت وسطه‌سی ۱۰:1 درحه اولدینی حالدم 
مره 
درتلی اولان(سان‌اووان) استاسوننك قو وسندن 
انکلتره‌ده 


نسم 
(شبرنس)ده اجبلان و 1۱۰متره مق اولان ورغو 


RE‏ در ا مالك در 
تا و رک درحه رارف ۱۳٩‏ در . 
قو وسندن چقان صولرك حراریی - سطح زمينك 
OR De‏ - ۱۵۵ 
درحه‌در ۰ 
تاء عله آیارتافوره‌دن فوران ادن صولر لحار 
اولد یت حر ار ندند ی استفاده اله مكطر قاری دوشو مش 
و نوصو ار اله فار قه اری» تیتلاقاری تسخن اللدمك» 
ال ری اولداش وفت دونان سشولری» دک مان 
ارق (خرق) » جرخ اولونغی کی وز طوتان محر 
لری ار مك ماك جاره‌اری اتاذاولوعش‌در. 
الاساده (فور عرغ)ده آبار تافو ر به‌صو اری وروارالله 
دور اتد ر لهرك فار قه‌ار وصورلله خن ابدبلیر. 
توصو لرك حراریی ابت اولدیتی اجون قیشلاقاری 
تسین أك خصو صنده ابشه بارار . 
شلدئل قیشار حکم سوردیی رمان غد 
یمن | کرلارده بالقلر | کثریت اوزره صغوقدن 
تاف اولور . لار تافوره اولان رلرده و نوع 
6 ات صو اال ركا فرك عات 
حباتی ا مین ایدیلیر . 
(آراغو )نك تحقیقنه نظراً ایی بيك بش بوز » اوچ 
سك متره عمقنده اولەرق اجبلا حق ر ورغو قویو- 
سندن قانار یعنی ۱۰۰ درجه‌حرارنده صواستحصال 
الهمك قابلدرکه توصو بوروار واسطه‌سی اله امجاب 
ادن براره » اواره » چاشیرخانه‌اره » مطبخلره » 
جاملره قدر توزیع و ایصال‌اید له سلیر. توطریق اله 
هم صودن هم حرارندن استذاده ادلش اولور . 
آبار نافوریه صواری غایت براقدر . و جتله 
کغد اعمالندهده قوللایلر . خصوصله باحورلی 
زمانارده منیم» هر » چشمه وعادی قوبوارك صویی 
ولاق اولدینی امون و زمانلرده کاغد فابرقه ری 
راق صو مله‌مدقلرندن تعطل اعاله جبوراولورار. 
حالبوکه آبارنافوربه بولنان برارده بو جبورته حل 
وق‌در نار افو ر به‌نك صولری اوزاق برلردن » 
قوم طبقه‌لری امجندن ارتشاح طرقیله یمن سوزیله 
سوزلله کادیی اون هیزمان راق‌درهيج بر وقت 
بولانیق اولاز. اباد افوره‌نك‌داعا بول‌وصاف اولان 
صو لری‌تره ترلالری احداث اله‌مك اجون استعمال 
ایدیلر. الاناده (ارفورت ) ده ابارنافوره صولرندن 
کل ادل در لا ی وارد کن 
فرانق حاصلات کترر . 

ملاحظه - مالك عیانه‌ده آار نافوریه تأسیسته 
هیچ امیت ورلهمش‌در . و نوع قوورك حت 
عمومیه ه » زراعته » صنایعه خدمی تقدیر ایدلله 
مدیکندنی وقسه قطعات ثلث ارضدن اقلم اقل 
نصیی اولان علکت وستعه عمّانه‌ده آبار تافو ر به هغه 
مساعد زمین‌ی وق ؟ ملكتمزك جغرافیاسی .کی 
عا الارضیده ناقص‌در» هم نك تاقص‌در. بزفر انسه نك 
برهزیلبانك اوستنی ۲ لتنی. سلدیکمز ویا سله‌جکمز قدر 
علكتمزكهیچ رنقطه‌ستی بیلمبز . جغرافیای عنانیی 
ال ابلەمك علکتمزلد خریطه ار ی تصحیح وتنطیم 
اتك اجون ر زماندن بری‌در » ارباب فندن 
مک هتار مالك عمانه‌ی طرف طرف دولاشمفه 
مرو ادلدی . و متلرك دوامیله شمه بوق که 
ملکشزاد علر جرافیسی بیوك ترقیاته مظبر 
اوله‌حق‌در . عل طبقات الا ض امجون‌ده وله برهت» 
و له بر عنایت ایستر . او وقت رارمرك » طاغلر- 
مرك تتکلانی » حت‌الارض طقاتك احناس‌وترکیبانی 


حقنده ر در جه ه قدر معلومات کافه ER‏ 


= ۵ سح 


یده‌یلرژ. هم عم مستفیض‌اولور» هم ملکت‌ستید 
اولور.ملکتیز ك ر الری» و اسم‌بایلا اری‌چوق, وبایده 
يا لەجق شحصات‌علمه‌سا به‌سنده الکامملحاوی اولدینی 
معادن‌ده بر وسله اله صو رت‌رسمه د هکذف و نحقیق ابدلش 
اولور. اووقت علکتزل الده دکرلی برطقات‌الارش 
ولتور . 
قابل‌در ۲ کلاشیلير . البته » او قطعهه یایلش 
ورد واسع بر الکاده » طاغلری مبذول 
اووالری بر طرفدن وکسك قطه‌ارده طاغ 
باماجلرنده» یایلالرده سطع ارضه چیقیش قابل حلول 


( 7 ۳۲ سر 
خر بطه سی ده تره ار ده آزار تافوره ایق 


واردر 
قورو اووالری استقا أك ٤‏ ار اضی* مو ای احا 


ا لمات 0 حوللری شتلند رمك a‏ صو سز لقدن ص ای 


چکن شر لری ۰ قصبه‌اری» کویلری صوه قاندیرمقی 
الیته قابل‌در . 


طقه ار ع او له برلرده آار ناقور به اچەرق 


فقط ارامق یلِعق لازم‌در ۰ یار 
تافور به حقنده و ماده‌نك دادن ری و ردیکمز 


فصلات و قو ولرك عریف ماهتنه » تقدیر اهتنه 


کافؤ در ۰ ملکتمز ده قحط ماه متلا اولش نه قدر 
رن وار . احا ل که و برارد ر ایک لوز متره 


اه جوق زمادن بری ترا اعش » خارجه 
انفجار اعك امجون تقابكت ورغوسنه انتظار ادوب 
قالش براق صو سوه‌لری «اوریور . نهراری جدول 
حفر ابدرك آشاغی بەدوغری مکل آقیتمق قابل اوادینی 
کک > ری دهل‌رك التنده جع اولان -متوازی 
شاقو له" بوقاریبه اجرا اله‌مك‌ده نه درجه ارده قابل 
اولدیفی وقاردن بری ایضاح واتات الدك. ايش 
ری ولق و ده‌لكت‌دن عبارت . 

رتور لهس بو 
بر آلته آقبتمق امون یابیلان قو وار . آآر مندنه . 

- فرانسه علماسندن ( اراغو ) نك اتاد 
ایتدیکی بر تعبیر جدد رکه آبار منشفه‌یی حتی توصیف 
ادر. ( وماده‌ه‌م‌احعت) . ایک طبقه غير قابل حلول 

آ راسنده محصور اولان طعة فابل حلول عن طقه 


نشافنك سمل ارض الله جت اشترا کی اولدیتی ‏ 


حالده طبیی د رگه بو طقه ودن حال ولور . 
ارض اوژرنده بر رده یوژه خقمامش که بورادن 
سو دی ی بو E‏ 
ارضدن رده‌يك اجاه‌جق‌اولور ابه يار تافوربه‌لرده 
اولدینی کی بوده‌یکدن یوقاری‌به صو فیشفیرمدقدن 
باشقه لوقاریده بر اوزرنده ولنان صوار مذ کو 

ده‌لکدن طبقة ننافه ه حریان ادرار > بلع او انورلرکه 
آپارنافوره‌نك عکی بر حادئه ظهور ایدر . 


ونك اجو ندرک بر تشیه ریاضی‌ابله ودرلو قو واره 


1 د 


یمبی آبار منشفهه( آراغو) آبارنافوريةٌ ساله‌دعش‌فر: 
آپار منشفه ماده‌سنده بیان اواندیفی وجه الله سطلح 
ارضده غير نشاف بر طبقه اوزرنده ترا کر ایدن‌فضاه 
صوار » ضررلی | کرهکلر* بوواسطه‌ابله ازاله‌ادیایر. 
فرال ( وه ) اسی وت دہ ماوسلا را ۳ 
اولان ( بالونس ) اوواستی احاطه ادن بااقلفی 
قور وعق اجون 1 تقطه‌رده بر چوق آبار 

و اووای استلا ادن 
ضواری او درول وا الا ۱۳ م 
ادرك عل مذ کور قابل بر حاله کان 


منشقه ا برهءش‌در ۰ 

زراعت شدر 

NEE‏ اوزرنده بر قطهده 0 تافو رنه اله 

فر انسهده ) سن دە ( 
۰ ۰ ۳ ۳ 

شهر ده اجىلەش اولان بر ورغو قو وسنك حو ری 


آبار منشفه جم ادیلر . 


بك مبذول اولدیفندن بازن شهری باشدن باشه . 


و ی و 


نوز امجنده قالیور اندی . ازن او صويك مبدولتی 


فا ده به بدل قبن سوقاقار 


محافظه اجك » قیشین شهری وزدن قور تارهی وم 


HES‏ ی اس اب 


مهندس ( وا ) 


آیار افو ر به اله یا ا جع انك صور ساد ر 


مساله‌ی حل و , شولهکهمو جودورخ و 


قو وستك سوه ماه به قدر این وروسن حط اوله‌زق ۰ 
وب دها وك قطرده اولق‌اوزره برطقهٌ نشافه 
| وة قدر برك اګنه دیکر رورو اندردی . 
7 ا ورو بننده محصور اولان مکان حلقویده 
ر صو وق‌در . قبشین ورغو قو لوسنك فضله 
۱ و ای وواسطه اله طبقة نشافه ه اجرا ابدیلر . 

_ زماعزده ار منشنه » آب دزد ( ومادهه مراجعت) 
ی قوم ركه احداث اللك فکری‌ده اوباعش 
در ۔روشکرك اساسی بربوزندهی صولری‌تحت‌الارض 
رطقه‌نشافه ‏ اجرا أك » صولرك قوةسقوطه‌سندن 
3 استفاده الله يك قضیه‌سی‌در . 

و 


اون TT‏ 
۰ 9 پترول قو ولری ESN‏ 


د مت 
ایاراقا ( دون وا کین ) س ابارقا دەدیرلر . 
بتقوسارندن ادی. (اراغون)ده ۰ ۱۷۸ده 
طوتحش ۶ ده وفات آعش‌در . اسیاناده 
_ قرال بشنجی (قارلوس) طرفدارانندن متشکل اولان 
ِ 3 روساسندن بری اولش ایدی 
تي اودی » (توژن) قرنده کائن اولان (لانزق) 
متاسترنده ترك ۱ 


۰ ده 


جات آىلهمش‌در ۰ 

1 ا کے ترانن حرمەسنك 
وطعنه خا لفت ایدتلردن بری‌ده صاحب ترجه ایدی . 
E‏ 3 اباران حب روسەدەه » قفقاس هده آونام‌ده رف 
او رنه کان رتصیه‌ور. اران ( ارئوان) ك 
۲ کلومتره شمالنده‌در ( آباران ) چایی ( آزاس ) 
1 ر نه شال حهتندن کلوب ااتقا ادن e‏ 3 
و منم ۳ 

ایرال - الاران ده درر . اسباناده 
- مورچه ولاتده کان رقصبه‌در . فوسی ۰۲۸۰۲ 
سم 

ابار بار ه خرافهت ویانیهده ( تایاد) دیق 


صق فرشم‌لرندن یی صو پریارندن بری‌درکه(ترقه) 


۱ ارح بازمغه تشت 


ست ۱ -- 


حکمداری ( لااوندون ) ك ولدزناسی اولان (بوقو 
ون ) دن ایک چوجنی املش‌در . بربنك آدی 
(ۆزەبوس) ٤‏ دک کی (ەداسوس) در 


۳ بائل ( اسحق بن وده ۳ باخود 

اوائل ده تسه اوانور. معروف برخاخام ابدی . 
( لز ون ) ده ۱:۳۷ ار ده طو نش ۰ ۱۵۰۸ 
وت اد وا ا ر 
وته‌قاستبلیه قرالی‌بشنجی (فردناند)ك زمانلرنده ماله 
ناظر لغی اعش‌در . ۱۶۷۲ ار حخنده مهو د بلر اسیا۔ 
نادن اجلاایدلدیی وقت‌صاحب ترجه اولا (نایوَّی) به 
وصوکره (وندیك)ه هیرت‌اعش ووراده اولش‌دد. 

عهد عتبقه شرجی ؛ حضرت مسبحه عاید بر اثری 
واردر . 

آبارقا E‏ تست 

ارقا (پیر) 
۹ ده (ژاتا)ده طو نش ۱۰۹۳ ده (بانسه)ده 
(سالامانی) دار ار ده بکری 
اعش‌در . اهساته دار 
لاتین لسانده بازلش متعدد الرلری موحوددر . 
ونلردن باشقه اسپانبول لای‌اوزره رده( اراغون) 
تار خی 6 اعد 3 


تاب‌در ۰ 


ااال بر جزویت‌در . 


وفات اىلهمش‌در ۰ 
بش سنه البات ندرپس 


و اثر غایت مقبول بر 


بارقا ( دون ژءروم) -- اسپانیاده (ازاغون) 
اوالنده برحات ادی . ازاغون قرالیتنك مکمل بر 
اعس ده كى ماع 
اولادشندن ایرد | کاله موفق‌اوله‌مامش‌در. مع‌مافه 
(اراغون) ك اكعالم مورخلرندن (زورتا) اوائردن 
جوق استفاده اله‌دیکنی لان قدیر اله بان 
اید ور . 


- ۱6۳ — 


پارچ سس فرانه‌ده (لوار-زیر) ولایتده > 
کان برقصه‌در . غوسی ۶ صناأدمده وكك 
فرو نلری 1 قالخا نه ری واردر 3 

ابا یس -براسمدرکهاساطیرده ذکریچوقچر. 


اوصورنده‌که واسمدن ابارییه (1006:ظ۸) صفق 
تتکیل ایدبله‌رك ( خرافات ابارمیه ) تعبیری زبازد 
اولش‌در . اساطرده ( اباریس ) تامیله معروف 
اولانلر شو نلردر : 

١‏ د قدے حبش EEE‏ (کفه) نك 
قزی ( آندرقمد) ابله تانلیی ( برسه ) نك ولیه 
جعتلریاجرا اولوندغی صره‌ده کووه‌کی‌یی اولد رمك 
اوزره! قزك عمحه‌سی ( فتوس ) ضیافت محاسنه 
ENT‏ 
(فتوس ) لد قلیبی ۲ لته کلنلرلد ملست قتل ندرك 
(رسه) ده تلف ایده‌یی انده پرسه (مەدۆس)ك 
باشتی کوستره‌رلفیتوسی» آناریس وساتر رفقلری الله 
زار طاشه قلب اعش . 

۲ -- قدع اتالاده ( لانوم ) اقواندن 
(روتول)ركگ حتکاورارندن بری‌در. (ترقه) مار 

بارندن ("وریال ) الله ( یسوس ) ك ( روتول) 
اردوسی اوزرنه تریب واجرا اتدکبری شیخون‌ده 
( اقریال ) مرقوم ( آپاریس ) ی قتل اتش . 

۳ س خرافات قدعه‌ده » روماده ( اوغوست) 
عصری شعر اسندن (اوود)ك منتسخات نام انرنده 
تصو بر اولوندیغی وجه الله قوشه اسخ اولو عش ر 
ا در ۰ 

۶ -< سکت سحرازارندن ری‌دنکه الولون 
یی شمس ااك اقطار شیاله‌ده اجرا انل‌دیی سیا 
حك ماق کے اغسنه معافاة و اله ( آباریس )ی 
کندبنه قسیس اعظم یمق باش پاپاس اعاب امس 


ا براوق و رمش که واوق اوزرنه ینه‌راد 
اقل هو اده‌سیر وسناحتادداعش. فضله‌اوله‌رق کندنه 
کاهتاك خاصه‌سی‌ده‌احسان اعش. ( ابو لون) كام لله 
۰ تار ځار نه طوغری ونانستانه 
کاس » وجدانلری تہذیب ۰ مر‌ضایی تشنیه اتش > 
( آباریس) آتوللون اهته ونانانده‌سنی‌اك اعش. 
( آپولون)دن آلدیتی توت ابله زازلات ازطیه ناوت 


قبلالیلاد 


ایدر اعس » وبای قووالار (عش ۰ فورشه‌لری 
طورد رر اعش. واماصل و ادم کویاغداسز باشار 
7 : 

خرافات آناریسه ( r1¶ueةط4‏ ) مك حوق‌در . 
اوقد رکه تار خده اجندن حقله‌ماز 

اباریس - فاسفة ونانه‌دن ( فثاغور ) ك 
تلامیذندن عد ادیلان برکسه‌د رکه ترجه‌حای افسانه‌لره 
ورو عش‌در . 
ری معلوم‌د کل‌در. 


اقو ال و یار حکمه‌سندنده هیچ 


ابار ها اس . سن توما اطه‌ستده بت ی بر 
نوع خرما اغاجی‌در . ولك مبوه‌سته برل لسانتده 
ی تخا دبرلر کارا جیزلدیی حالده پرشیره ترشح 
ادرکه ونی زنجار اخار اتدیره‌رك بر توع ید 
اعال ایدرلر ۰ 

ابارءون شب اسکساده ر ملكت اع شکه 
اهاليسنك آیاق بارمقلری طباترنده اعش وشه 
اهالسی کندی علکتارندن بشقه رك هواسق تفس 
اده صرلر اکن 2 

یازا( ۱ ا ۷ روسه‌دوات ادمارندن 
بری‌در. ۱ اار حتدهطو ځمش» ۱۸۹۰ده وفات 


اعش‌در ۽ اولا «هوسار» ۲ لایر نده خدمت‌اتدی , 


E 3‏ ایسه‌لرده 

— ۱۵۲ سب 


را و و ) نك تشرضات مدر تنده 
وله‌رق عورولری اداره‌سنه کیردی . دها صوکرا 
| عبر اطور لق جلسنده قم اقتصادی ی لعین 
او لندی» نظار قومته‌سنه اعضا وماله ناظری‌اولدی. 
آیکنجی دفعه اولەرق ننه اعیراطور لق حلسنده قم 
اقتصادی ر سی نصب ایدادی. حریت بر ورواصلاحات 
طرفداری رذات ایدی. طو زو رکوس لغو اىتدی؛ 
صنف زراعك» كو پیاركاصلاح احوالله چوق هت 
ابلودی ث 

اباژد اس. ( آوج طولوسی معناسته آپازدن) 
ال آهسی الله انزال . 

ترکبات قوله . آیازه جکمك ح ال ابله 
انزال اّك . 


یاه مه استمقا اه لته عات . 


ابازه اس. قفقاسیه‌ده‌سا کن رطا نفه اس درد 


ی ۱۱ یره ا ا رک : آبازه 
E‏ 
اولدییی ملکت : محجر‌ستاه آبازه قیسنده کان اولان 
7 

۰ اتوضرافا س عرق ابیضه منسوب ۰ 
قفقاسهنك !اهال اصلیه‌سندن پرصنف خلق اولوب بنه 
قنقاسیه‌نك اهالی* قد مه‌سندن (ابازج) لرك انسال 
چرکسار الله جنس ۰ هم اصل 
علم انسات ام ده ۲ نلردن آری برملت عد 
ایدیلیرلر. آباژه‌لر کندیلرینه (ابسا) تامنی ویررلرکه 
لسانرنده 2 ملت دعكدر . نەک ھ اى 
اولان چ رکسلرده کندیارننه (ادیذا) دبرلر 
انار ( آخای ) درلر ادی . بزانسلیلر عندنده‌ده 
( بازج ) نامیاه معروف ابدیلر . 

آبازه لاد شه‌لری غابت قوتلی» مشاق ومراجه مك 


باقبه‌سندن‌در . 


. لوملته 

متصل‌در ۰ وجوداری بك چو يك‌در . انداملری 
معتاست 4 وکنت اور ره باقبشتل درلر + فقط 
N‏ قدر دکل. زار حثه حه ده ون دها 
ار گی ا دا ا 
وصاجلری دها زیاده سیاه‌در . اازه‌لر تون قفقاسه 
قطعه‌ستی سير أيدن يوك مهاجرتلردن اول قنقاس 
طاغلر بنك جنوب وده‌ستی» (انغور) وادیسیله (بزپ) 
وادسی سدهی اراض ی هان باشدن باشه اشغال 
واسکان اید وزاردی » حت بعض نقطه‌ارده اوطاغار ك 
تبەلرنی باه اشه‌رق چ رکس عالکنه مجاوز ایدرثر 
ادى . و اعتار الل ملکلای ( کیل )در 
دندن پر و ال سنو ر ته قدر دکز ساحلل بو ڪه 
امتداد ادر ۲ 

آبزهر ابله چ رکسار اتنوغانیا می عل انساب 
ام نقطة نظر جه براصلدن تشعب اش ایک‌ملت‌در. 
لساناری مقایسه ادبانحه و حققت تظاه ادر . 
بار MIM LC‏ 
بررندن ابرط مشار . تار افتراق اوزاقلاشدقه لسان 
وعادتلری تخلف ابدرك مور زمان الله آبریابری 
اک مت یا اا ای انا راک 
آبرلدقدن صو کرا بربراری | کلابهدیه‌حق درجه‌ده 
سل ابله‌مش‌در . 

آبازه ا ملهچ کں دیل ر برندن الک فا ابری 
دکل » قواعد اساستة لسانه‌جه‌ده» اشکال‌صرفه جه‌ده 
فرقل‌در . معا ح رکسجه‌ده اسه‌ارده بان وان لار 
قاعده‌سی کوزه‌دلدیی حالده آنازه لساننده وقاعده 
ص ی در . 

حت الاسا مشاهير طیعنون ونساینندن اولوب 
مو نغول وقفقاسه لیحه‌ثری حقنده تدقیقات عمبقه آحرا 
اس اولان ( باللاس ) تام ذات ايازه لساتی 
دناده موجود اولان دبلرك > هجەلرك تیم بر که 
بکزه‌مدیکنی سان ادور ب عالوه تور معلهای 


طبعیو نندن(غولدنسته‌د) ۱۷۹۱ تار ګنده قفقاسه 


٩6۶‏ سب 


ملتلر نك احوالنه دار بازدیغی بر رحله ده اتازەلرك 
لسان وعادتلری ج ركلرك لان وعادانته بك زیاده 
مشاه اولدیغتی یازمش‌در . مع مافیه آیازه‌لر الله 
کر تا اولدینی کی اخلاق قو مه حه‌ده 
فرق واختلاف موجوددر . این وعادتلری باشقه 
باشقه‌در . خلاصه بر برندن آبزی ایک طا شقه‌در . 

علمای نسایندن ر EE E‏ رآشه نظ را و 
اخلاف قومیت ابازه‌ارك اورالره وقتله استلا ادن 
ابتای اپرانمه ابله اختلاط وتصالیندن نشأّت اش 
در .. ی‌الواتم آبازه‌ارك عادانشده ابران قدع عقائد 
واخلاقی | کدیریر عض حاللر کو 

بعض قدم تار لرك رواتنه نظرا کویا آبازه‌لر 
قائل قریش‌دن ( عبازی ) تامنده رك اولاد 
وانسالندن حاصل‌اولش رقوماعش . کا هاو انیو رکه 
و (عتازی) حضرت مر ( رض اله عنه ) زماننده 
عرں مل وکندن (بشه) تامنده رماکك اوغلی اولوب 
عدالت فاروق‌دن فرار ادن "رادری حبله ودیکر 
قرداشی E‏ ا اله E‏ قسطنطایه 
اعیره‌طورته دخالت اعشار ..وکویا استاننول‌قیصری 
و نلردن حبله به دی آرتاوودلق ط رفت کناه ۰ 
f‏ جر کیان > وعبازی‌اده قنقاسهه نك 
قره دکز ساحلتی اقطاع المش »آزناوودار جباهدن ء 
چرکسلر کدادن» آبازه‌ار دخی عبازی‌دن اوره وب 
تشمش.. ايشته ابازه‌ارك قریشسه نسب وصورتله 
انان وایضاح اوعش‌در 

جها غاده حرر اولدیتی اوزره بعض مورخلرده 
آبازه‌ارله »چ ركسارك کویاوقتیاه اسباط بی‌اسراشلدن 
بوطرفه اقل ورحات الین اوچ سبطدن اوره‌مش 
اولدیغنی بان اندرلر ۰ بلوج قو متك 
عین روایت موجوددر . 


منشی ۶ 


حقند دده 

7 رواتلررمات ته اخار واباطل حکایات‌قسلندن‌در ؛ 
یعنی اصلسز افسانه‌ردن‌عبارت‌در. وقسه‌عصرعری‌دن 
عصرارحه مقدم آبازه‌لر» کک » نه قنقاسه‌ده» 
اورارده کک رر امت اوله‌رق موحود ابدوی 
آ ار ودلائل . هم آیازه‌لر سام 
SES‏ در دوقار یده دننک ۳ ی عرق‌دافتدن‌دد. 
قرون اولانك تا .داتلرندن بری اازستان‌ده حال 
اولوب قنقاسه‌نلت ری 
اها اسندن ع E‏ اصلیه‌سندن معدوددر . جونکه 
آباز دارآ توقطلعه به دیکر برردن هرت اتدکلر نه 
دار تار جه معلومات مضبوطه هوق . حالبوکه ابازه 
وجرکسار قنقاسیهنت برلی خلی اولق اوزره ونان 
قد مورخارنك معلومی ابدی . 

اوه ۲ بازه‌ار بدو بت حالنده ادیلر > 
اورمانلرده باشارار . حبوان دعي اله اشتغال 
ایدرارایدی. چ رکسار کی نونارده شجیم ومادد آدمار 
اولدتلرندن جوار عالکه این اله غصب وغارت اعك 
سی واسترقای ابلەمك باشلحه‌عادت وصنعتلری‌ادی . 
آازهز » روق درا ا ۱ ۳۳ 
اوزون ویل > یلکن وبا کورهك الله ورور وه 
بری وزدن اوچ بوزه قدر طانذه لر کیاری الله 
آبازه ساحلندن قره دکزه آیاه‌رق قرع اناطول 
ات 
مدخلنه قدر کایرلرادی. بالاخره دویت معیشتی برك 
اله مدئیته ۲ لبشدیار. نحق قره دکز انطباط التنه 
۲"لندقدن صوکرا قورصانلقدن‌ده واز کدیلر ؛ 

نی الواقم آبازه‌ار گیجلکده‌ده ماهس وجسورادار. 
وقتبلهاوفاق وسریم قاقلری یعنی ( خچاپا ) ار آوزرنده 
قورصا نلقابدرك قره‌دکزاد اوطرف ساحالری‌اوزرنده 
8 بخما كرلك ایدرار دی . وتانلر 2 ۳ 
وردکلری ایازه‌ار زوری و دساس قورصان اوله‌رق 
طا عشلردر . ایازه‌ارك قورصانلقی فعلنده‌ی تعدیای 
کی فرح ا 
اولدقدن صوکراده 
اعنه‌ زد او طرفده" تحارت محر هی 


بار شخبه آله مثبت‌در 


دویت‌ده باشار برقوم 


وروم ابی قاری اورورار وحی‌قره‌دکز 


شین وقتلره قدر دوام اد ح 


قو رصا تلفي ك 


AT EE r مد رد اه‎ 


شنت ای 

۲ عادی وتوالسی 


— ٩66 — 


سکته‌دار ادوب طو رورار دی چ ی سلطان 


مود خان ای دورنده او حهتارده ارت رە ا 


عانی تجارت کیاری اازه قورصانربنك جاوزا 
نندن مافظه اك امجون طر زژون والسی حسن 
آوزر نه دردو لتحه بض ندا یراحتاطه 
ماد نه ازوم کورو عش وو ميانده فیابعد اوسواحله 
کده‌جك کار اول امده انامه کلوب اورادن 
قلاووز ومستحفظ آلدقه حرکت اعه‌ماری روّسای 
سفا ثه بلیغ واعلان اولفش‌در 4 

آبازه‌ار قدم دبنارنده اغاجلره طاپارار ایدی . 


ذا شحر رستلك سار قو ملرده‌ده و اس ۵ 


ماه اجلریته مجوسی ای له کیرمش ایدی . 
موسیلکك وراه اتشاری وقتباه اورالره‌قدر 
استبلا ادن اسکی ارایلر واس طهسله اولسه 
در 
دردنجی عصر مبلادیده بزانس اعبراطورارندن 
(ژؤستنږان ) وناره دن عيسو ۳ قبو ل اتد رمش 
بررواته کو رهده آنازه‌اره خرستیان دیی اوساحالرده 


تجارت اجون طولاشان جنویز کیجیاری واسطه‌سی 


ابل هکیرش در . فقط نص ر انیت وملت‌ده تقر راده‌مدی. 
آپازهار اخیاً ۱۱۹۵ تارا ده صوغوجق والیسی 
نصب ایدیلن فرخ علی پاشانك همت دیانتکسترانه» دلاات 


و ارشادکارانەسی اله دن اسلام اله مرف اولدیار. 


دا اازەلرك دها اول اسلامه میلری ۰ امجارنده 
مسلمان اولنلری وار ادی . چو نکه حضرت مر 
رضیاه عنه حضرتلر نك زمان خلافتلرنده اراتك 
فت انتاسنده اردوی اسلام اوطر یق اله طاغستان 
اا ا ت اعس ۰ ولو ل 
اسلامیت او طرفلرده تورایت حش اتشار اولغه 
باشلا مش » فتوحانك واسلام حكومتلر ك 
اورالرده اسلامنك توسعی تأمین 


اتش ادی , آبازه‌لر دخی تفقاسیه‌ده‌ی مسلما نار له 

مناسدتو اورت حسە نىلە بالطب اسلامته میلآنتدبر. 
| ولهق طو شا نه آبازه‌رندن علکتلر شه 
عودت ادن مسلا نار همشمر بار ته دن اسلا تلقین 


رده ال 


وبلغ ایدیورار ایدی . 
اولا چلی او کے فا e‏ زمان بعض 
برارده مستلا ن انز ده تصادف اولدشی ۰ حق 
7 قاج کویده مسجد کوردیکیی سباحتنامه سنده 
بازور .ناء عله ا ارندن بر طاقی قبول استلام 
التدی ؛ فقط احکام حلل" جدبه‌ه کرک کی وقوف 
حاصل آیده‌م دکاری حهتله عادات قد عه‌لر نی ۰ عقا ند 
اصلیه‌ارنی تون تون ترك ایده‌سوراردی . و حال 
فرخ عل باشانك زمان ولاتنه قدر دوام اتدی و 


مشمور مسا حتنامه صاحی 


آبازه‌ار لد عقا ید قد عه ری حقنده صوغوحق‌والسی 
۳ على باشانك خدمت اکتا بتنده ولعش اولان 


م افندبنك آازه وحر کسلرك احوال وعقاندی 
حقنده 0 اولدینی اتردن قلا جودت تار شنده 
کوریلن معلومات حه تعلق جتیله بروجه ذیر 
نقل ادلدی : 


9 و انازه دح سار اقوام دب ی 
اه تولنه سله‌حك بر باطل سبه مبنی قودوش 
آغاجی دیذکاری آغاجی معبود الخاذ ادرك ۱ کا 
پرستش ایدرر بای ۰ 

ی و وا کاس له ورن 
میانشده غوه تعبیر اوور جالده ميشه اغاجی 
جنسندن کبیر وجیب بر آغاجکه بر چوق غاجارك 
بر رده پتویده شش‌سندن حاصل اولشدر . اکا 
قودوش ا غاجی درار سنه‌ده ا EL‏ 
ندن غایت يوك ومهیب بر بوغه رل باش قودوش 
آناده اولور واصتلا 


. حاضر اولان جاعت هان اوزرنه 


آغاجنه طیایوب قربان اولغه 
خالفت اقزاعش 
واروب قران ادرار ( و وغانك صاحبه آخین , 
دبرر اعش وه آبازه لساننده قودوش غا 


اسمی «ناحتعا» اعش ) وباشنه وکوزننه وزه وعرق 


— 6۷ — 


دو کوب ای اولو کک ونده‌اریک اولان عنات 
حد وحبایی وقدرء دو قلباقار نی اللرته ]لوب اش 
E‏ اولدتلری 
وغه نك ات و در 


حالده اول اجه پرستش. ابدراد 

ینار نده 
ی و قاسغله قورصانلفه ویاخود 
۱ 
نك وزره 


تقسیم ایدوب 
اولور ايهم 
وبغدوردن قا ولبه‌حق برشبتك اعلاستی 
قودوشه کتورهم دو نذر ادوب آک و زورک نله 

داللرینه اصارار. ناء علیه قودوش ۲غاجنك‌اوزرنده 

بو مقوله بك حوق. اشنا آویزه. اولوب ا ر 

لکن کے الوب رکه ار و شتیاردن 
بری ENT OE‏ اولسه ر درلو جات احالی 

اولیوب هان هلاك اولور دبرار اعش 

« سار رازده دخی قودوش وکیلری اولوت 

( طغالك ) تعبیر اولنورکه خانه‌لری ا وکنده‌بکندکلری 

اد کوزل وموزون بر ۲غاجی قودوش وکل ادوب 

اطرافی برمقلق الله ستر ایدرار وه‌ستی اوت واب 
اه عمامه کی باغلاوب ( طفالك ) تسمه اپررار 
وا کدکلریذخاتری طغالکك حفظ جایتنه احاله‌وامانت 
اقوت کندومك وسافررمك ما کولاعزدد کن 
ن رحا 
اترم دنو قلپاقلرتی چیقاروب کون طوغیسی طرفه 
طوغری اغاج 
کی‌قربان ابدوب باشنه بوزه وعرق‌سربرار. ایشته‌وقت 
حصادهدك بو وجیله رجا واناز ادوب | کرم‌املری 
حاصل اولورسه طغالکه عرض تشکر ادرار وا کر 
مام وما موللر نك خلای ظهور ادر ایسه طنالکه 


امعال ادوب چون r‏ سور گی طو عمدك دو 


سته ان EN‏ کرم اله وسته حوق اولسو 


1 لتله پرستشر آدر رو رقیون‌ویاخود 


برك وباری وخ وستونی عم واحراق الله دیکر 
آغاجی الك رنه نصب ادرك عام حرمت اند کدن 
سوا ماک موم اناوت ای م یک 


شم سندن اول ,دسلش ش ایلدیکم طفالك کستاخلق 


ابلدیکندن. یاروتوره القا ایدم وستی کندعه جدداً 
طغالك ادوب طا دم سندئی‌موزعی دیک ایسه‌اد 
سی دی احراق ابلرم دو تشه الك عادات:قدعه 
ن 

ايشته فرخ على باشانك چرکسستانه مآموری 
اواننده چ رکسلراد برطاقی اعتفادات قدعه‌لری اولان 
برستش هجرده دام اولوب برطاقی‌دخی وله بلان 
یا کل مسلمانلقده ولدقاری کې بعضاری دی 
خرستانلغه مقلد اولةرق سضة ر ایدزار 
ا 

آنازهلر عادات قدعه‌ارندن ‏ احوال اجماعبه‌ارندن 
اوادیتی اوزره بررله » قساه قساه‌ح اره ادەرك 
طو ندقاری که‌اری‌اسیر صفتله خارجه صاتارارآدی. 
جزاه‌مقایل مجرمی اسر عد اله صاعقده عادتلرندن 


ادی ارککلری کوجل 3 قوتي 3 قاد نلری حستا 
اولدیغی امجون ابازه‌لرده اسیر نجار .ت‌زیاده توسع 


اش ابدی . باخصوص وبجارت بزانسلیلر زماننده 
بك‌زیاده رواج بولدی . 

حت بزانس مورخاری ( اباز) ناعتی ویردکاری 
وملتدن .| کیا اسارت مناسبی الله حت ادرار ‏ 

آیازه‌ار ادارة عا هه کردکنن» ۱ 

على باشانك هی » دها صوکره عصر مود 
خالوده طرزون والسی ججن زاده حسین باشانك 
غبرتی امه کاعلا مسلمان اوله‌رق دو ت‌علله ه» خلافت 
اسلامیهبه زایطه‌ری تابد اولمش‌دو . 

ازور حرف رراعت لله اشحال اسر 
آیازستانك‌هر‌طر فندہ پاستهبا عو ی اجون داریا کندیی 
کی قوتاس طرفرنده یعنی. آازه ولابتنك اقصای 
تمانده بغدای زراعي‌ده رواحلل‌در . فقط آداژه‌ار 
| کرت اوزره زا درل جونکه بواری رح 
حبواناته دها زیاده ماعددر . 


اری پسلرار» کو 


حبوان اوره‌درار > 


وزل جنس 9 ا ونلردن 

اج اد ور 

مایا وی یوک نج 

— ۱6۵۷ کے 


باشقه دمیرجیلك صنعتنده بك ماه‌درر. فیس وقیمتلی 
اساحه اعمال ادرر * ارد و ر 
اعاسن کول نی :وزرا . 

اراک رای رک ماهر ۶ نی 
وزرداوه » دلق» حزر » صانصار کورکاری » پال» 
با موی ۰ شمشیرآغاجی کی اشیاه منحصردر . وقتیله 
اسیر تجار ده ازستانك اك مهم وجانی اخر اجانندن 
ادی . 

ادخالاتی باروت ‏ قورشون > سك اوق بای 
وتلیج کی اسلحه » کوماك زی > اوجاق دمیرری؛ 
قازان ۰ اوجاق امه قازان اصه‌جق دمیر » زیر » 
طور.» صاون ای شتیلردن عبارت ابدی . مادله 
عا احرا ار 


ایدی » باره هدر سلمزار ادی 


. جو تک ی کی سکلری وق 
۰ ينر نده رھ 


ومعتیر اولان واسطة میادله انك ادى و طاهه‌ری 


/ قالش عد او للور دی ۰ و حیتله بر کوچك قرض 


بر قاچ سته صوکرا پرسورو اله آوده‌تر ایدی 

حى بارخ حودت‌ده مرر اوادینی وحه اله اباك 
دفعه اولهرق اردوی هانوتی کوردکاری وقت بمض 
لوازم ماه اقك قصد له عسکرك کندیارنه ورد 
کر ى ەلى دقتارحه اا TT‏ فش 
قدبر أدەمىەرك ره ۲ در 

اتدوغر افا اعتبار لاي اتازەلرك منقے اولدبنی قا ثل 
رو جه ان تعداد ایدیلیر : 

( اوەچةوۋاش ) ار 

( باغیس ) ر 

( الیست ) ار 

( ابنا لقتوپ ) ار 

( مادجاوه‌ی ) ار 

( اوك ) لر 


( ساسق ) لر 
اټازهلر ۱۸۱۲ تار خنده عهدا روسیه ادازه‌سته 


اکمش‌دد ۰ 


2 


فقط ونر جور وجنکاور » طبعا 

فوق العاده استقلال رور اولدقلری امجون خلى 
ان ره فا کر ی A‏ 
تاو کلم رفس اا ارا ان ودار 
. روس استلاسندن اول ده مسامان 
اولان آبازه‌لرك سې ره سا ۳ 
دو لت عایه حه منع اولندیغی لط تار حنده مسطوردر. 
از ا 
ابازستا نك وسیه بة ا ا 


ایدم لدی 


ادلش‌در : 
آازه‌دن حل خانه مالك عا هه هرت ادر . 
چ رکس ملق قیاهارندن بری اولان (آبازخ) ار الله 
ادلی بر رنه قاریشدرمامل‌در . اسماری ر رنه 
11 زلور ایس ده کندیلری انتو عیافاحه آبری 1 ی 
رر عرق عد ادیلی . فرخ على پاشانك کای مد 
هاشم افند بات و ا مرکا 
آبازه‌ار اد عادات‌واحو ال مله‌لری حقنده_خیلیمعلومات 
مو حود ومندرج‌در ۷ 

یاو ار > غایت صاغلام ر امت‌در . 
فضا ثل طیعبه‌اری شایان‌ستایش‌در. یالان‌سو له‌رار. 
هله بالان بره قطماً مين اعزار . فطرت ومشربلری 
۰ دوک 
اولدبرمك کی قاح ودنودن غانتله اجتناب ادرار . 
بربراریته بد معامله اغزار . حت استرقاق ابتدکاری 
اسیراری سله حوس طو اور ۰ ما و 
قارثی مناستلری غایت متواضعانه » حرمتکار اه 
کر و رات رطس 
مر در هدور ده ستاو رای E‏ 
E Ng‏ ج قیام ابدرلر . 
اك ك | راملری باسته » 
ا 
باخصو ص قاد تلرزو جلربنه چوق زیاده حرمت‌ایدرار. 
قوحه‌لری اله بر لکده سفر ه به اوطو رمازار »> ایاقده 
طوروب خدمت ادرار . فحثیاندن غایت‌حترزدراره 


حسن آمیزشه‌میال ۰ معتدل‌در ۵ ر کات 


جریان اد 


مساو ەدە 
رسری مد ولد 7 


1 طاووعی‌در . 


9 — 


شاد امرنده وار کار کے جر ات ایدن 

اولورسه یا ترك ملکته محبود قالبر » يا اسیر اول‌رق 
صاتسلیر » دن ادیایر » ویا اولد ریایر . خلاصه قور- 
تولش وق‌در . 

مممافیه آبازه‌رده خرسزلی اتك» غصب وغارت 
ا مك معدن صایلماز » یکیتلك عد ادر . 
ذاتاً دشمن اورته‌سنده » اقاع اولنان غص‌وغارتار 
ھی آن لازم اولان قو شحاعت وجسارنی ادمان 
وا کله پروساه عد ادیلر. تە وقتاه و بانستا نلك اك 
شرفل اقوامندن عد ادیلن اسبارطه لبار e‏ 
اجرای سرقه موفقیت بر فضیلت» ر ا 
امتثال عد ادیلر ادی . 

آنازه‌ار ادارع ملکبه جه 7 طا بکلکلره منقم 
ادى . هی بكلك بام كز اداره ااذ ادیلن قصبة 
ولمانك نای الله ویا عشیرت اسمی اله باد ایدیلیر 
ادی . اداره‌اری اصول ادارة اجماعبەنك شکل‌اول 
اولان ( اوت ) طر زنده ای . هی قبىلەدە اوتەدن 
بری حسب ونسبجه بوك طاغش خاندانلر موجود 
اولوب قیال امجنده مرعی اخاطر ابدیلر . و ناردن 
اك ہیوک کے ايسه قبیلەلك امیری وبا یی طانیلیر » 
سوزی عمومه نافذ اولور ابدی . امورعامه وحرکات 
حر سهده هی قبله کندی بکنه اطاعت ادر و3 
اه بان ات ات 

آبازه لر اورمان اجنده متفرق صورده اقامت 
ایدرلر ایدی » اولری نحته اورتولی ساز قلبه‌لردن 
عبارت اولوب هراون او مشترك بر چت سور اله 
احاطه آدیلیر . وله اون خانهه رقباق دبرلر دی 
بس اون قباقده برکوی تشکیل ادر ایدی . عمومه 
عاد میم بر اش ظهورنده وبا بوحرکت حربه انخاذ 
ادىلهجکی زمان طاغدن طاغه برررنه سسلنه‌رد 
ی ا 
طو بلانه‌رق متا ارم مصلحت» ابر اه باندی ‏ 


آبازهلرك اصول وعادات عدلیه‌لرنده السوك جزا 
جرعه وعیبلق‌در. محرمدن درجةً جرمه کوره جزای 
قدی استحصال ابدیلر. حزای‌نقدیه حکوم اولا نلر 
همه‌حال وجزالی تا دبه اعکه مبوردرار . تددن 
عاجز اولدقلری حالده محکومار اسر ابدیلر بازارده 
صا لهرق بدلرندن جزای نقدی تسوه اوور . 
امجلر ندن بربنك‌مالیی اشیران سارقدن اومال استرداد 
اوئدینی کی بدك طقوز مثل‌ده جرعه حصیل 
ا ید یلیر 1 

کذاك زاودن» زانه‌دن دل فروخی الله نونك 
طقوز مثلی جرعه ۲ لنیر . 

زا ادن عورت حزاء اولادی اله رار اسر 
صفتتله فرروخت ادیلیر . 

ا قتل ادن قاتلدن دیت آلنیر . دیت اوچ 


م‌تبه‌در . اوسط مرنه‌ده اولان ری قتل او لسه 


دی یکی طوپ تعیر اوللورکه ولك بش طون , 


اریشدن‌چقش [۱] بش پاش اسیر ۰ ویس طون 
رر اسیر ماسته, اولق اوزره بش راس ا © 
طوینی کذاك برر 2 هاسنده اولق اوزره یش 
عدد زره ویباق بش طون شوشقه یی جح و 
ویای و برلك اوزره قانون آولوب ہمه‌حال حصیل 
ا 

قاتلك وقق وق اسه » اقرا و تعلقااننده‌ده بر شی 
بوامز ايه مجرم صاتیلدرقی بدلندن تسویه ایدیلیر . 
آیازه‌ارك اصول عدله‌سنحه انسان م مال قزانیر ر 


[ ۱] قاریش تعبيرنك معناسی ودرکه ارده نقد 
وسکه اولادشتدن ہا قدبری قاریش حساسله‌در . 
اسبرك کوزللکته وجرکنلکنه‌ده اعتبار ادلز . 
عندارنده یام اسبر الق قاریش اولق اوزره اعتبار 
اولئوب وندن اشاغسی ناقص عد ادیلر . مثلا 
بری دیکربنه عام براسیر ويرمك لازم کندکده درت 
قار یش وننده براسیر وره‌حك اولسه اوست طرفی 
بردیکر شی الله عامله‌مق لازم کار . 

سس ۱۵4 س 


شخص ۰ هم مال عد ادیلیر »> ولك اجون‌درکه 
خر عه ی تأ ده ادەجك مالی اولازسه کندسی يدل 
وریشلور . 

هاشم افند نك رساله‌سنده تصو بر او تدینی و حیله 
آیازه‌لر شریعت اسلامیهه نائل اولزدن مقدم بینارنده 
ازدو اج ونکاح کیفیق شوصور له حریان ادراعش 

اوغلان‌قزل خانه‌سنه کلاركمکاله ور ری‌بکنوب‌ده 
ال اتدکدن صوکرا ر کون ادا ویاراناری الله 
اله قان دری اولاحق آدمك خانه‌سنه کوب دبت 
ماده‌سی کی رتبه‌ارینه کوره مقان اولان مقدارطوپ 
اوزرنه ایلیی واسطه‌نی اله قرك ہاسی تعلع 
اولنور 
دیکرئ پرقیلیج» او ری راسب و روب عل‌اساب 


آدرلر وباقستی داماد تدارك 


صو 11 داماداد دوستلرندن ری بررره 


اوله‌رق قان بدره اس 
ا ورمك ا جاه ختام ویروب بری 
ر کدرا . 

بعده داماد ارالق ارالق قان بدرنك خانه‌سنه 
کلوب عالى اولهحق قز ابله ملاقات ومصاحبت ایلر. 
ووالداتدن خالی بروقت بولدقده قىز اله قول وقر ار 
ادوب شو هه بل سی و یک طوغهجق 
اوچنیی یاخودبشنیی کیجه‌سی 
فلان اغاحك ااتنده ولم دو تا کید ایدر. واول 


انك مثلا 
اتدا ی 0 
رند ادر اهر باس سول 
ریلردن بکرمی اوتوز قدر قنادار الله اول ۱غاجك 
۲ لته کایر وقیز دی والدنندن کیزلی اولرق اوراده 
منتظر ولنور . 
کورودسه مان / 
استه کتروب دنا و اکت کرعه‌س اولاش ادلور 
شو باه که دی رنه وارمه ظهور ادن اولادار بنك 
بررنه عقد تکاح ایدللری قانونارجه از اولاز . 
وا کر قزی آلوب‌ده فرار ایده‌جکاری انناده قیزك 
باباسی وستار قىىاە سى ا اول‌حقی اولورسه درحال 


سواربردن اک ادا قیزی کم 
ترکیسنه الوب 5 تال انا 0 

۲ نار دی سوار اولوب طرفندن آغاز حنكت وجدال 
اولنه‌رق بر سوك هنکامةٌ ال اولور . 
E‏ انز رواد بخ 
او هش وعل الحساب i‏ راش دح i‏ 
ایسه‌ده کوز کوره قبزیی داماده تسلیم امك مغایر 
طبع قبائل اولدیغندن وله سرقت وللو الق عادت 
جاربه‌لرندن ابدی . وچو تک کین اولان قزه ا ناسی 
وباباسی طرفندن برثی ورلك معتاد اولا دیخندن یی 
کووه‌ی درون حال‌ده مک اک رل » ر قازان 
اله رارت و ات تدارا اب میات 
متوال مشروح قیزی قاپان ذانك خاه‌سنده مسافر 
اولورلر » واوراده سوب امرلر . 

فرخ على پاشادن صوکرا دین اسلام اوحوال‌به 
متسر اولهرق شیمدی عاذت اسلام» اوزره نام 
حاعره‌رق احکام شرعبه به توفقاً عقد ناح | بدرار ۳ 

و 
اواد نی ملکت‌در ْ 
اوزره‌ملتك نای علکته‌ده عل اولش . 

کوه قاف دیدیکمز قنقاس صره طاغلری قوبان 
هر نك منصبی جنو بنده ۰ کر وغازی قر نده وقره 
دکز ساحلی اوزرنده کان اولان اناه قله‌سندن 


قفقاسبه‌ده آازه‌لركد سا کن 


توسیات جغر افه‌ده عادت اولدینی 


ندء الله شا غریدن جنوب نی ه طوغری امتداد 
واکسارت ادرلقور نهریهنصنك شا لنده اب‌شوران 
شبه جز بره‌سنده ګر خزره متتهی اولور . و طاغلر 
وضع جغرافی اعتباری الله اوچ منطقهه تقسیم 
اولو عش‌در : قسم‌غریی > قے م ےکزی » قم‌شرق . 

قففاس طا غلر منك شم مرقلتی قره‌دکر ك ال 
موق ا موازی‌اولهری اوزاوت کدر. باعل 
الله از اددی مسافه 
کارنحاك لماننك شال شرقسنده ساسله حنوب شرق ه 
طوغری 0 ادر ودرحه درحه توکساه‌راد واستقا- 
مده دوام ایار ؛ بمض قطهرده ارتفاعی ۲۰۰۰ » 


N ۰‏ £ ا کنلومتره راده‌سنده‌در. 


س ۰ 


۰ مترهنه قدرواصل اولور. وقسمك ال وكك 
قطه‌سی اولان اوجتك ( ارتفاعی ۵۷۵ متره ) 
حبلنده ساحلدن ۰ کلومتره مسافه‌دن اعتبارادامی 
قارار باشلاد. وته‌تك‌قارشیسنده شاله طوغریسلله 
اصله‌دن ایکتجی طاق طاغلر اریلییکه ونلره‌تره‌ییلا 
بای وبریلیر. قرهیابلا طاغلری سلله* اصله به‌موازی 
اوله‌رق براستحامك خندق اوکنده‌ی شیوزاری. کی 
امتداد ايدرك کوه البرزه اتصال ایدر . ف‌الواقع و 
طاغلرك یالمی بعنی رآ ی اوقدر ص شم دکل‌دره 2یا له 
طوعری؟ 5 که زار آزار 17 اتدیی کا 
جتوب جهتنده ردن ره وعادنا شاقیل ایتر » وو 
وصعتاه ۹ ر طاغلر اله اصل قنقاسه بده بر 
وادی » ر حوضة جفرافه وحوده کر . ارتفاعی 
اهتسز درجهده اولان بعض بررنده قره یایلانك 
رآسی بار لءرق وراردن شماله طوغی متعدد چابلر 
جریان ایدر. قنقاس طاغار بتك قسے غربسندن تشعب 
ادن جبال فرعبه عل‌الا کثر ٣ا‏ سلسله الله زاوية 
قامه تشکیل ایده‌رك ایریلر . جنوب غربی جهتندن 
غایت دك ميل الله قره دکز ساحلله اینر . و لرد 
آزره‌ارنده‌ی دزه‌اردن دکزه صوار حریان ابلر . و 
شمبەلرك اك یدمک طاغ جان طاغ‌در. شال شر 
وره‌سنده‌ی طاغ شعبه‌لری قوبان وادیسی امجر بلرینه 
طوغری امتداد ادر . و مره القا ادن ایاتلر د 
اوزون وعی‌ضالی وادیاری ررندن فصل وفریق 
انار . جان طاغ‌دن اعتبارا سلساهه اصلیه وفرعك 
استقامتنده اوله‌رق ردن بره شال شرق‌ه وجه 
ا ا طوضری ارز ات 
قےغربیسی بعض بوفازاری احتوا ایدرکه بوتلرساحل 
ا داحل ا کے ر کک 
اندر . لکن اراه ایشلمه‌ه مساعد دکل‌در . 
ایشته اصل ابازه علکی قفقاس طاغلر تك‌شو تو صف 
اتدیکمز قى غر يسنك جنوب وره‌سیاه (انفور)و(زیل) 
وادیلری يناده » صوحه‌دن صخوم‌قلعه ه‌قدر حرساه ساحلدن عبارت‌در . ابازستانك شمال ول شم 
طرفنده چ رکس علکیی » ده رل ولاق 
واردر . 

اناده آبازه‌ولای شو صور له ۳ 

« آنازه و نلرقره‌دکز ساحلندهء ڪل کن جنو بنده 
اولورلر واتدا حدلری صوحه لمانتدن حاق قودور 
ارماغنه وار ګجهدرکه اول سمته صخوم دبرلر . انازه 
ولای قره‌دکز ساحلنه عتددر جاق مکریل ولاتتنه 
منهی‌در ۰ > 

حماخانك و حدبدی بوقارىده تصرخ کی 
تحد داه ماما مو آفق‌در . چونکه صو حه لها نی (بزیل) 
وادیسنده کان » ( قودقر ) چایی ایسه صخوم 
قلعه نك راز حنو نده مد 

وقاردن ری حدودی » اطرافتی تین وحدید 
اتدیکمز آازه‌ملکی حفرافای طعیه نقطةً نظرندن 
مطا لعه و ہو اقلم طاغلق بربردر. 
امجندن وافر چالر حریان‌آیدر. 
جوق برلری‌اورمان اله مستوردر. حرارت‌ورطوبت 
برلشه‌رك و ساهده قوة انامه‌سی غایت فیضللی > 
نبانای بك کوردد . اقا ظوبراغتی | کدرر . 
على دی ارادا ورا ا 
وغارار . 

از زستانك توصف حالی حقنده وقار ده‌معلومات 
آیازه طاغلر سك ازه‌لرشه داره 


فةط غات منت‌در . 


کافه و رلدی . 
E‏ سوك سوك وادیار صقشمش‌در. ووادبلردن 
اوچی بالحاصه شایان ذ کر وتصوردر . ونلردن‌بری 
قفقاس طاغلر نی تشکیل ادن قے غریی | ناسلساه‌سنكت 
شاانده اولوب قره بابلا طاغنه قدر امتداد اندز 

کک آیکنی الىسلەك حنو نده واقع در . ونار 
سلسه اصلیه‌دن تشعب‌ایدن‌فرعار ابله بربرندن تفریق 


اولور. متعدد چایلر ووادیلری‌اروا ایدرکهباشیجه‌لری 


(زیل)» (اجارا) ( قلیج ) و (سکن) صولری‌در . 
جله‌ی‌قره‌دکزه جریان ابدر . 

E > 


۳ اساطز تویانیه‌ده ۰ ادیات قد عه‌ده ك زیاده 
شهرت ولان ( پرقمهه ) قایاسی بوبابده دوران ایدن 
روایات خرافهه نظراً آبازہ جالنده ۰ قم غربی 
ما سناسله‌سندن اتریلوب ( کا کری ) قر بده قره 
دکزه‌منتهی اولان‌فر, غ جبلك ذروهٌ ساحلیه‌سی‌اوزرنده 
کان‌در . 

آبازستانك اقلیمی معتدل» هواسی غایت لطف‌در . 
صولری طاتلی ومبذولدر . معالری ولدر . 
ورالرده کلیتیی مواشی ری ایدیلر Ie‏ ات 
بتیشدریلیر ,| ودیارده موجوداولان دیکر حیوانلرك 
باشلیجه نوعلری شونلردر : 

طلم کے بر طاروشان» قوفارجه» ظربان » 
کوجن > مفرق‌الفنم ۰ قا » زرداوه » ارغه‌ی یی 
سان قوبونی [۰]۱ واشاقتلککه ونارك بوستارندن 
اور الم مر جفال ۶ فورد. » آیده ولوت 
و نلردن باشقه برجوق طبور مفترسه‌ده واردر . 

قه راید اشوین ارزه سرو 
هل ( قزیل آرد.ج) E‏ 
آغاجلری و م 
و رده ودره لدی شنال »,اعبر 
1 غاجاریيك کوزل میوه تشدیررار . آنوا» بای 
قایصی ۰ اريك » خرما » عناب کستانه اغاحلری‌ده 
مبذول‌در . هله اوزوم اصمه‌لری بك فضل‌در. وده 
اقليمك اعتدال ولطافتنه دلالت ابدر . وکسكت 
وادیلرده » یابلارده سای یاسمین » یاسمین» للاق» 
قفقاسبه کلی ششیر . شهال طرفلر نده سناء‌می ۰ راوند 


مشه 


قا سب رر ده نو ظ اولان 

حبق » ور نوع مقوی سحاب و لاور . ساحللرده 
111[ آزغه‌ی مو نغو له ب رکله‌در 0 طاغ قو ویی» 


کان قو ون د٤ء‏ كدر . ارغه 9 ارقه ) او 


لسانده ذروه » طاغ با لای معناسنه کایر . و حیوان 


9 طاغ باشلرنده ياشاديغی اجون اواسمده اد ۲ لش‌در 


فار سی‌ده غرم دبرلر ۰ 
- 0 

سبزه‌نك‌انوای ششیر. ختایی برلوع چای حاصل‌اولود, 
چوق شمش لکری‌واردر . آباژه و ادیلرنده » طاغ 
صرتارنده هی درلو حبوبات زرع ایدیلیر . پاموق 
| کیلیر . طوت آغاجی» جوز آغاجی تشد ریلر. 
اورماتلرنده آیکنه ( ابری‌الشکل ) باراقلی آغاجار 
غالت‌در. و نکل برایرشمشیره | جه اغاج» دیش وداق؛ 
حوزاغاجی وای میوه‌دار غاحلرده ولنور. ۲۷ 
متره ارتفاعنده‌قاین » ( شجربتولا ۰ آق قواق ) » 
ا 

طاغلرنده دمیر» باقیر» قورشون معد ناری موجود. 
در ۰ سواخل باناعلینه اعدد ر کوزل م 
ساوی‌در . 

اباد انك ما لحه تقریباً ۱۱,۲۰۰ 
کبلو متره ص بی در . روسه دولتنك قفقاسبهده اناد 
ایتدیی تقسمات »لکیه وعسکرههده آبازه ملک 
قوبان ولابتنه داخل ۰ صخوم قلعه و (چرنومورسک) 
داره عسکر بل سنه منقسم‌در .۰ 

اناز ال فوبی ۱4۵ بسك راده‌سنده‌در . 

جفرافیای تارشخبه : = غرباً قره‌دکز ساحل 
| بل E‏ قنقاس طاغلری ذر وه‌لری| له حدود و محفوظ 
اولان آبازه قععه‌سی بك‌اسی بر زماندن ری استقلال 
ملکیسیی شحافظه اش ایدی . تارم2 قدعده آیازیا 
دنبلان بوقطعه نك سکنه‌سی بزانس روملرینه اپازج» 
وقدم ونانساره آخای نامیله معروف ادی. مسعود 
( موح‌الذهب ) ده (اشحاز) دورو وطا هنك اولاد 
وح‌دن عامورش‌یافت انسالندن اولدیغی سان‌ایلود.: 
اون اوچنچی عصرده ( ۱۲۰۲ م ) فرانسه قرال 
( سن‌اوئی ) طرفندن سفارله قاچاق حکومتی نزدنه 
کوندریلن ( رقبریی) آبازه‌لردن ( آز ) نامیله حت ‏ 
ابدور وچ رکسلره جاور بر قوم‌در دور. اون‌بشنبی 
عصر مبلادیده ارم ترك مول ( نقولا حالقو ندیلا 
س ) ك قابازتی دیدیی ته آبازه‌در . رومالار ». 

ل -- ۱۱ 


2 ۳۳۲ 


بزانشیاز و مدل‌کته کویا مالك اولدیلر > فقطحا ک 
اوله‌مدیار . دزانسلیاردن ع کر ع چ 
E ۰‏ ملادینده تعورلنك ضط اتدی . 
فقط براز صوکرا آبازستان بنه استقلالت ملکبهسنه 
ناثل اولدی . ۱۱۳۵ ار خلرته طوغری دولتعل4 
عهاسه روسبه وارانه قاری قنقاسه‌ده فود وقوی 
حکم وتشدید اجون مناسب تدبیرلر ااذ ایتدیی 
صیراده‌قره‌دکزك قفقاسه ساحل كنف ابد هرك[ ۱] 
|مجاب ادن رلرنده قلعه‌ار بتاسی: شیب اولعش ادی . 
ايشته و تدایر مصیه جله‌سندن اولهرق اوزما نر 
کرجستان ساحلنده فاش قلمه‌سینا اولندیتی کی 
قنقاسه ساحلنك شالنده‌ده قرعه هن صوغوحق 
قلعه‌بی انشا ادلشدی . ۱۱۸۲ سهه‌سندن 
ودرا دولت عله و حوایه رفاندها انظار دقتی 
نصب اسشدی . ورالرتك اعماری موافق مصلحعت 
کور درك قفقاسبه سواحلنده لعا نار تا سإس امه مات » 
قلعهلر شا امك » چرکرستانده نفوذ دولت عله‌ی 
ES‏ وتحکے | بلدمرت اوزره رحال دولت علیه‌دن 
فرخ على پاشا صوغوجق والیی تەین اولنه‌رق 
اورالره کوندرلدی 3 

علی پاشا صفوجفه کلدیی وقت کندی تصویر 
اب مه موی وی ی دار ان 3 
قله‌سندن وجك ایک قبولی برپلنقه اولوب دروننده 
مهجود آا ونفر وامام وموذن جما E‏ درت 
آدمزدن عبارت اعش . حت فرخ على اشا د رەس 
دوزوب مهمات ولوازی متصحاً کیارله صوغوجق 
لعانته واصل اولدینی زمان طوب انداخت اتدکده 
قلعه‌دن مقابله اولقامش و سب اوکرعك اجون 
تن قلعه نه کو ندریلان ا قلعه مستحفظار.ی 
آجلقدن ی تاب ومترقب عات برحالده کو رمشار . 

علیه مسارارندن خرمجی مد اغا کوندراش ایدی. 


۱ 

مکر اوسته مستفظارك درعلمه‌دن اتب ومعتاد 
اولان ذخرره‌لری کوندرلك اوودولش . 

فرخ على باشا صوغوجنی وسیع > قلعه‌ستی 
تصیر امش . جامع وجام بنا اعس » اطرافدن 
قرعم وطماندن مهاجرار جاب ایده‌رك وراده اسکان 
ابلهیش» صوغوجنی مصور رقصبه حالنه‌قوعش‌در . 

صوغوحق قصه‌می آناه‌نك ٩‏ فرسخ جوب 
هرفنده‌در ۰ کوجك" وکوزل رلمانك مدخلنده 


م‌در . موقم تجا رت‌در قفقا سه ات هک 
اولان کلینجك لمانی موقم طبیمیی اعتباریله مد 


اغانكت ذ کری کن کفتامهنددده ان اراک 
وحعله کوزل وامن برهاندر . حودت تار ده 
نولیان حقنده شو له دینور : 

« صوغو جفك آناطولی طرفنده برمیل بعد کیجات 
لهانی‌که بربر ائینه‌سی‌شکلنده برلعان اولوب چ رکسستان 


رع 


سواحلنده اولان أمانلرك اك اعلاسىدر . قرخ عل 
پاشا دح باشیی انواع مواعید الله اوراه آغا نصب 
ادوب اقامی اجون اوظهلر وطابه‌ر ور جامع 
شریف انشا واه طوب وحه‌خانه وضع ادرك 
اغانی ومعیتنده اولان رای جویسون بکرندن قرع 
خانی معپوّر شاهتکرای یکت شود د کا اولان 
اون:درت اون بش باشتده ( تا زب کر امت۳ا 
بک امور وخصوصاتی اصیارلانوب کیفبق على اللفصیل 
در تمحر بر واشعار اله‌متدر - 

فقط نه تارځ جودتده مندرج اولدیغی اوزره 
وساحلار ده اصل ج رکستانه م رکز اداره اولهلهحك 
بر ۲ناه‌نك موقبی اولوب احق بمض جغرافا 
رسالهلرندن استتباط اولندیفته کوره اولوقت ناه 
خراه‌زار وک مورومار اولوب سقلمش قاعه 
دنوارارینك ‏ طاشارندن بشقه علاتم اعا وقس . 
اشو طقسان سته‌سی خلالنده فرخ على باشا بورالرك 
تقو بت و استحکامنی لیت اعکل صوغوجق جبه 
E 


قلعه‌سندن سك قازمه و نك کورهلك جلب‌ابله اورالرده 
اسکان ایدیلن وغای تاتارارندن عمله تدارك ايدهرك 
اوکوز دیل كد لماه تاظر اولان حل که ۲ تا هنك 
موقی‌در » او طرق محر ابله حاط اولوب جانب 
بر سنده ایک سك آیکی وز یکرمی ایک ذراع اولق 
اوزره‌میندس حسین اغا معرفتی اه رسم قلمه‌اوزره 
ر ری متعاقب طا هلر رسم او انه‌رق خندقك حفر ننه 
مبادرتوآز وقت ظر فنده اتلودن امین اوله حق‌قدر 
@ اله ۷ سته‌سی خلاانده ۲ نابه به وضع اساس 
اولو عش‌در . 

فرخ ءی باشا ۲ ناب قلعه‌سندن بشقه بولك 
قرشده حریان ادن مور اسك اوته ط رفنده 
دخی برقاعه کف اس و اعش ادی ٤‏ 
استحامات اون سك وغای تاتاراری عل العموم 
ایشلهد هرك دی کونده ختام ولوب نامنه نوغای 
اسہ وم4 ولو عش‌درکه حالا حل ر‌قومه وغای خندق 
دبرار ۰ 

عل باشا ناه به طماندن مهاحر حلب آیده‌رگ 

قشله» جاع : جام؛ غان» دکان انشا أبتدرەرك ۳ 
مدت ظرفنده اورای ر شهره لابق درحه‌ده اعمار 
اور یس روز طسان کک ن 
خلالنده جارشوده موجود اولان دکان و تحار اوطه. 
لری تعداد اوله‌رق اوچ امم واو جام وانة 
میره‌دن باشقه بشو زاللی باب دکان وقیوه‌خانه مو جود 
توش درو 

ایشته فرخ على اشا صوغو حفی اعمار » ەى 
جددا تسیس وبا الدیی کی او حوال‌ده دوت 
عليه‌تك شان وفوذی اعلا امك امجون طاقت 
آذمبه نك مساعده‌سی فوقنده حالیشش 


متاعبه قاتلا مشدر ا 


6 2 ادلز 


اكد صوك شاسی آنا‌ده کندی 


رەسىدر 3 اه غفر اشده زوجه‌سی اله رار 
مدفون‌در . ( جناب حق آیکیستی‌ده غریق رھت 
ابله‌سین ۰( 
قنقاسیه نك قره‌دکز ساحلنده صوغوجق ائله 1 نانه 
دو ات‌علیه بنا کرده‌سی‌اولان قصبه‌اردن‌در . صخوم‌قاعه؛ 
قاغری » باخود کا کری ۰ جوه‌ندا اسکیدن موجود 
اولان مر دري 

فر خعل پاشا نك جیت وهی الله وحوالی دوت‌علیه به 
تأمن. اوتدقدنر وکا ا مار وا 
ادارة عمانه ادن قالدرق و زمان‌ده روسه‌نه زك 
او لغش‌در ۰ 

آیازه‌ر ادارة ملکه‌جه ر طا ا ه منقسم 
ایدیکه ه‌تکلك مس تقل م کز اداره امخاذ ایدیلن 
قصبه نك ای له ویا عشبرت اسمیله معروف دی ۰ 

وقتنده ابازستانه ساحت اش و وعلکتی ودن 
وه کزمش اولان (اولیاچلی) مشهودات و محققانی 
اوزرنه آبازه طافه‌سنك عشیرتلری ۰ بکاکلر ی 
سیاحتنامه‌سنده بروجه‌زیر ضبط وتصویر اعش‌در : 

(۱) . چاچلر عشیریی س مکر یلستانك قارشی 

طرفنده و (فاشه) نهربنك صاغ جهتنده سا کن‌درار . 
مکر یاجه‌ده سویله‌شیرار . چونکه مکریل حدودی 
اوزرنده بو ‌اندقلرندن و نلر الله مناسیتلری زیاده‌دره 
اون سك قدر توا ES‏ مالك‌درلر . هسی بر 
مذهبدهدکل‌در. ادر برقوم‌در. سلاحلری عربار کی . 
اوق ۰ بای وحر در لوی ار اس ده باده‌لری 
شیاز » دلبراری شمنازدر ۰ اسکلراری غرب‌ده یی 
قو اقلق مسافه‌ده (لاقا) درلر ر ردر. طر زون‌دن 
او وز میل عظم بر اسکلردر . کار قشلاه‌ماز . 
شونته E ES‏ تس تزور ره 
بورادن غرب طرفنه طوغری لب‌دریا ابله کیدیلير 
ایسه ( ازلان ) عشیرتی حدودنده ( خفال) قر هسنه ‏ 
تصادف اولنور . 

(۲) . آرلان عشیرتی -- اون‌بك قدر مادره 
مالك‌در . منت ومحصولدار اا واردر . 
اسکلرسی (لاحیفا) درکه باش اسکلردر. اطیف لماندر» 
صرف وشاده کیاری ا کت اولاز , 


بورادن بنه 


-- 1۹۵ = 


حاف عرت‌ده ان و مسافه‌ده اندالر عشتری 
واردر ‏ ۳ 

(۳) » چاندالر عشیرنی -- اون بش سك قدر 
ادر قوم‌دد . سح آیاژه ونلردر [۱] . بکلری 
واردر . وتاره طاغ چاندالزی دبرار . اسکلزاری 
( کاغری ) در . طاغده ( خوفه ) نای اله دراه 
ناظر باغلل وباه‌ی برکوی واردر . ورآدن‌ده خر به 
طوغری لب دربا بل او چ قوناق کیدیلنجه « يوك 
جاندالر » عشیری حدودنه کانیر . 

(4) . وك چاندالر عشیرنی س یکری بش 
قدر کویلری واردز ۰ اون بس ك عسکره مالك 
اواوب اروجه بکلری واردر . لماه ( جاندا ) 
درآر . کیلر قیثلاه‌ماز . و قباه‌نك طاغلرنات 
ازقه سی ( مامشوح) رس ۵ ولای‌در . و 
زورون سا خای عضو مات وزیا ا کوان 
درك ( یار ) عشیرنته واریلیر . 

(۵) . کیارعشیرنی -- باغ‌ارم مثالی محصولدار 
ترولابت درکه تس باره قرادن سکب درو ایک 
تبك قدر فتك انداز عسکره مالك اولوب رده 
بکاری وازدر . ضولری آب خات متال ذ یذ 

. ولطف‌در‎ ٠ 
کل" کور . ونهر کوه الرزدن ری کلوب وعلږه‎ 
:ماو توف تک وضو‎ ALS ار هن‎ 

[ ۱] وراسی اصل آبازستان الله اذه بننده 
حدوددر. حو تهج اقا اصل انازهملکتنك حدودی 
و ( کاغیی)دن دء ادر . کاغری‌دن فاشه چاه 
قدر اولان برلره احاذی نای وریلیرکه ورالرده 
وطن امش اولان آبازه‌ار عکریل وکورجلر ابله 
اختلاط درك اصل آنازه‌لردن بر درج ههه قدر 
آرلشلردر ( آصحاذی ماده‌سنه راجت ) . بناء‌عله 
اولا حلنك‌اصل آیازه لر ونلردر د عه‌سی مك‌طوغری 
و و افادسی موی الك ایازه‌ر حقنده‌ک احققاتنك 
صدقته دلبل‌در . 


تلع تسد زود عیی وازع رگ 


بر صودر . قیش کونلری کیار انار امیل بربردر ۰ 
جیار قومندن وله کانجه بونبرك ایکی ابی ۲ 
کون خدایی میوه ورر اشحار دلارا اله مز ندر : 
وعشیر كت اون سث علکوتی اولوت جوغی | تل‌در 0 
اولو قوم‌در . ورادن ایک قویاق اونه‌ده ( ارت ) 
عشیری کر . ۱ 
)٩(‏ . آرت عشیرنی -- کر قومندن چوق 
در .اما اونلرقدر جادروشجیع دکللردر . | کین 
جاردر 


زرداوه صبد ادرر . خنز براری 


. مذهب ەدر کتاب ەدر سلمزار 3 


غابت جوق‌در 


1 - چک ے 
فقط صاغ سوزی رقوم اولوب او توز سك قدر ادمه 


مالكدر . وتلرگده بربی واردر . وعشبرتك 
اسعهسته ( آرقلر ) دیرلر . لقانی آچیق در .کی 
قشلاه‌ماز . ر استلسده ( وش ) درار . 


وراده‌ده ککلر قیشلاه‌ماز . ق ازن ۲ای ای 
يانه لیر . فقط ندر اسکزدر . ونك شالده 
عظیم طاغلر امجنده ( حدشه ) ولای واردر . 
(۷) . حدشه ولای ید #۷ امد باشا 
: یال جاننده‌ی چرکس قوعی لها لوب 
وردکاری حسباه چر لجه‌ی و فصیح 
یلار . بدی بك شجیع» توانا بهادراردر ۰ بونلر 


شور وش‌ندن ا و انازه‌ار داءا حذر اوزره 


ولای‌در 


درلر . آرت قوی وناره امان ویردکار ندن ( آرقلر) 
ا ار ول کر ر 9۳ 
SE‏ و ا اوے قوناق 
مسافه‌ده (قامش) عشبریی واردر . 

(۸) . امش عشیری ر کات ا 
اون بك‌قدر ہادر » شجع قوی واردر . وقامش 
قوی اه استانیولدن » وصردن کله طو انه 
مسحدلری» اولاد وأآتاب صاحي 


عات اطیف در ِ 


انازه‌لری واردر. 
مسلما نلری حوق‌در ۰ 
کویلری قاهبه متوجه (قرهیابلاطرفلری‌اولهجق) در . 


اوهو اسی 


-< ۱۳۵ 


ورادن‌ده لب دریا اله غره‌طوغری او پقوناق 
کد پلنیحه (سوحهلر) عشیرنه واریلر . 

)٩(‏ . سوح‌لر کی ت ونلرلده بر بکلری 
اون سك قدر اده نامدار E‏ واردر . 
ری کان او دن ری ازدد. اسکلسی 
واردر . 

سوچه‌لردن جانب غربه لب دریا اله ایک قوناق 
کد بلدرد هبه عشیرننه تصادف ادیلیر . 

(0۱۰ . چیه عشیری -- بر بکاری وایک بسك 
ناده عسکری واردر . 

(۱۱) . وزدوق عشیری 
ایی کون غرندهدر . ونرلده یک واون سك 
آبازه ( بوزدوق ) ی ابله چ رکس 
( وزدوق ) ی بننده ( اوور ) طاغی واردر . 
یکدیکریی باصوب اولاداری اوغورلر . 
بوزدوقدن یاف غربه لب دریا یله ایک قوناق 
دیلوت «اوسوو لین» عشبرننه واریلر . 

(0۱۲ . هر 
بان قا اوزرنده بر کته خراب قلعه‌سی وار . 
بکلر ی واردر اوچ ك 
قوم‌در . اسکلسی ( کرمن اوسوولین ) در . 

ورادن جانب غره ای کون کدیلنجه 
[ اشغنال) عشرنته کانیر . 

(۱۳) . اشفیال عشیرتی ‏ ووناركده بی اولوب 
ایک مك قدر ادمه مالك‌در ۰ غابت ادر وشجیع 
درل 3 وراده‌ده بروران قلعه واردر . اسکلږسنه 
EA‏ : نوراب کنه کرش » طمان ی 
اما قبشده یانه‌مازار » اچیق بردر . 
عا عه 
اجند. 


ی ات 
سم 
ادی , واردر : 


تازه 


آوسوو این عشبری سے 


جلهسی وفك قو للاثر 


حوق کلیر . 
طاغلری محصولداردر . 
قربەسی طاغ امجنده بر ENS‏ 
طو خا نه آبازه‌لرندن مسلما نار واردر ‏ 

ك وکو دن حر کد برقو اق مسافه‌در. 
هبار چ رکس اله جنك ابدرلر . اشغیال‌دن ایی 
قوناق اوته صغوق صو عشیرق کایر . 


رده مسحد 
)۱٤(‏ . صغوق صوعشیرنی ‏ بربکلری وااوچ 
سك مادرلری وار . ا!سکړاری ( حارونه ) در. اعلا 
تاق, عاق «واردر . صغوق صو نامیله" کید و رصن 
برنم_عظیی واردرکه چ رکس طاغلرندن ظهورادوب 
وحلده قره‌دکزه منصب اولور . آب حباندن تشان 
ورر رصودر. ایشته ونهر کنادنده واقع اولدیفندن 
وعشبرته صفوق صو نای وبزلش‌در . مالدار ومنم 
آدملری واردر . ورادن حانب غه ایک قوناق 
کید بلورك (قو تاس) عشبرننه واریلر . 

(۱۰) . قوتاس عشیریی -- بر بکاری واردر. 
جلسی بدی بيك عسکر اولور . اسکلدلرسته(قوتاس) 
دیرار . ته ابله بنا اولمش حصير اورتیلی مخز نلری 
واردر . کویلری لماه حواله طاغلرده‌در . لماننده 
کفه » طمان کیلری جوقدر . و قوتاس قومنك 
سازدن مه اورتوی اولری واردر . اون اوه بر 
(قان) تعبیر ادوب جوانب اریعه‌سی قلعه‌مثال چیت 
دواردر . له حبو انلر نی حوظ ادوب کجه 
صباحه قدر ارسلان مثالی کلبلری اله نوبت بکلرار . 
چم آبازه عشیر تارست ال ودر . وقوناس قوی 
اله ژانه چ رک س "اکهار ی E‏ ا 
لساتیده بیلیرلر . :ونار چرکسه » چ رکس ده بوتاراك 
لمانته امان اله متاع کتیررار . 

وراه قدر ذ کر ایدیلن آبازه عشمرتلری سا 
نونده آقامت ایدرار . طاغلرده اولان با 
عشبر تاری‌ده SB‏ ی 

وشری عشیرنی س مکر نله قریب‌در . بکازی 
وار . دی سك عاصی قوم‌در . 

اخچیسی عشیرن عد ی ۳ وار. اون 
يك قوم‌درلر . 

ENE‏ وار . دی سك قوم 
شجییم‌در ۰ 

مکلبه عشیری اوپر نت رك 
بکاری واردر. . 


برار قوم ورد 


۱۸ 


وای غا عشیرنی = بکلری وار . 
قوم‌در ۰ 

باغرسی عشیرتی س بکلری وار » جله سکاز بوز 
قوم صعبف در 


لك عدد 


آلاقریش عشیرلی -- بشیوز قوم اولوب برده 
یکلر ی واردر : 

چرقوس عشیرنی س چاه اوچ بك ادم‌در . 
بکلری واردر . 

سغر به اوه تفه سرت eA‏ ال 
اجون صراجعت ومطااعه ایدلمحك اولان اثرار 
شونلردر : 

ا سای طمو ن و ا 
(ياللاس)ك رحلهسی (۷0۲۵۵6). اسو ره عاللرندن 
(غو لد نسته‌د) ار وسبه‌وقفقاسبه‌رحلهسی (60 همم ¥ 
(Russie et dans les montagnes de Caucase‏ 

6 شیر (قلا روت )ك قفقاسیه‎ قرشتس٥‎ EW 

ان رحلەسی ) Voyage au Caucase et en-‏ 
Géorgie‏ ( 
فرانسەلی سیاح (غامبا) نك جنوی‌روسیه‌وماورای 
قنقاس رحلهسی ( Voyage darus la Russie-‏ 
méridionale et au de lû de Caucase‏ ( 
روس‌ی مشپور طیعی ( امخوالد ) ك حر 
حزر وقفنقاسبه رحلسی ) 06۲ Voyage sur la‏ 
Caspienne et au Caucasé‏ ( 
" ارعان سیاح اسومجرهلی (دووا 
دومولبه‌رو ) نك . قفقاس اطرافنده » حرکسار 
و آازالر ژدنده جولای ) Voyage autour du-‏ 
(Caucase, chez les Teherkesses et Abkases‏ 
انکلتره تاجرلرندن و ارمادوررندن (بل) ك چر۔ 
۳۹ ر اقامت روزنامه‌سی Journal d,u1e-)‏ 
résidence en 6‏ ) 


۴ و نلردن باشقه UT‏ علااسندن ( روزەن ( ك 


ميکر یل 1 ایو ان و اازه لسا نار ته دار اولان | 
Ueber di Mingrelisclie, Abchasiche; Und) 
)۱۸۰ نام اثری ( سته‎ ) Süaniche Sprache 
ابه موسیو ( شغرهن ) ك بترسسوزغ اقاده‌یا عی‎ 
(Bulletin Scientifique ) فو قj نه تاه عامسنده‎ 
منددج اقلان برندی ( و ون‌دوسن‌مارهن) ك‎ 
ده مندرج اولاق زر‎ ,) Annales des voyages ( 
مقال‌سی باخاصه شانان هط له‌در<:‎ 

مد ماقم اقدنك رسالهیده [۲۱] اباژه‌تر 
وچرکار حقنده بك مهم آنار اتنوضرافیه وتار یه 
aS‏ اولیا جلی سیاجتاماساه اد ۳ ۱3۱ 
وانازه ملک حقنده خیلی معلومات مندرج‌در . 

آانازه مار - ارا ا 
قفقاسیه الله مشتركدر . بوحهتله بازه تار خی اجون 
قفقاسبه ماده‌سنه صاحعت سورسون ۲ 

اا اا تب اصلی ابازه» نای ددر. حاو لاد 
اوغلنك خزنه‌داری اولش ادی. ۱۰۱ تار نده 
سردار | کم قوجه مراد ادا جانولاد اوغلسكت 
فرقه‌ستی منپزم ویریشان اتدیک وقت ابازه‌ده اسیر 
آید لور حضور شردازه: کرت ان بهادرودلاود 
بر یکیت اولدیخندن بکنجری آغاسی خلسل. 1غايك 
شفاعتله قتلدن خلاص اولش و وکوندن اعتباراً 
لإ اغابه اواب ال دی ۰ ایشته ا حد 
باشا نك شخصبت تار ځخهسی و زمانده دء ابدر : 
آازه 5اد ادر ایس ری ۰۰ ۰ ۳۳ 
اولدهندن خلبل آغاه خدمتتی بکندرمش و 1غانك 
جابه‌سیاه درحه درحه رق آیده‌رك تائل مناصب 
اولش ادی . 

( ۱۰۱۷) ده خلیل آغا قبودان درا نصب 
اواندیغی وقت کسی اولان آیازه به درا بکلی 
وررمش دی ۰ 

( ۱۰۴۳۰ ) ده خلیل پاشا صدر اعظم وسردار 

[ ۲۱ عاشر افند يکتیخا نه‌سنده نسخه‌سی موحوددرر 


لوبانده يذل مقدور ایدوب جله نف رکله کلسز. باخود 
قاتل داود باشا ایدی. بزم مدخلمز وقدر ES‏ 
اول ماده‌ده مدخل اولردن عدا وحسن اا 
وفردن آلتونجی اوغلو واشبی حن ودعاجی مد 
وکورجی علي ووی مراد وقوری اوغلو وقاقبی 
مصطنی وجاوش اوغلو وونلرك امثای اشقیایی قتل 
انده‌سك حر الر نی را والسلام » 

فا نار ده مذ کوردرکه غا اغا و مکون 
اوقوبوب بز جله یکیچری الله تمس بيك پوق . بو 
نه بلند برواز حریف اولور دیدکده ظرفادن ری 
ان عبانم وی SSE‏ 
عودت اتدیک وقت نفر واوتوراق وتورجی چاه 
یکری بش بيك آیکن عطیه کونرنده قرق که 
MC es‏ 
ظاهرده لطبفه امش وفقط اوجاق حقنده غایت | بی 
پرسقیدده ولفش‌در : 

خوتیل سفر ندهکیمغاو بيتك سبی واووقت یکیچری 
ای دور ات ازور اس آبازه اعات 
دعواسنده نەقدر حقلی اولدیغی 1 اسر ۱ 

نا ر کوحك ) - مغپور ابازه باشانك 
دابره‌سی ارکنندن ایدی ار باشا طر فندن طلب 
امداد مآموریتیله مجم شاهی نردینه کوندرلش‌ایدی. 
و و مجر یکلی بر آذم اولدیفندن آبازه باشا و آدبی 
مهم وتازك ایشلرده قوللانر دی . ( ایازه باشضا 
ماده‌سنه صراجعت ) . 

ار دک مههور آازه ااك شینی 
وص‌شدی ایدی . اسمی عبدالرحي‌در ( عبد الر حم 
و آبازه باشا ماده‌لرینه صراجعت ) . 


ا 


4 
کت 


ی اس. کے خصو صنده آبازه پاشا 


طوري ۰ موداسي » 

س ترجة حالی بوقاریده بیان ایدیلن آبازه پاشا 
کوزل ویاقیشقلی برادم اعش.تبافتی دوزمكو لاس 
كمك خصوصارنده‌ده اعتتاسی » حسن ‏ آنخایی وار 
ا . فتوا امم شیج زاده افندی قل ابدرکه 3 
» | بازه ا حدم اولوب لباس E‏ 
ودستارده لطیف اختراعلری اولغله کندوی وآتارنۍ 
لوان وادی تزیین اتک مائل ادی . آیازه‌دن 
صکره آبازه کسیمی قفتان » اازەلی قاووق » و ابازه 
طرزی رخت » قلٍج خاق E EN‏ 
ڪه سل دوام اس » لعدهمترواك ومنسی اواش‌در .» 
حق ساطان مراد دابع حضرتلری سله اوطر ز کسی 
I‏ ی NINES‏ 
ا ا ا 
باشی‌د رکه اوطور رمدت خلق‌بننده معتبر اولش‌در. 
جو نکه «قدع الزماندن بری‌عادت و له‌در. مقبو له لوك 
اولان مخت قوی صاحبلری اثواب وا للات ومسکن 
وادوانده هرنه اختراع ادرلر ايس تفسنده مقبول 
ومطبوع دکل ایهده عاد ناس | کا تقلید ادوب 
بر طور آخرك ظوورنهدك بازار افتخاراری اول 
اعتبار حادث الله رواج شیر اوله کلشدر » ( از 
۱ 


ایشته نادشاه 


ابازه حسن اشا ج جسن باشا ماد هه 


EO O E SOE 
آبازولویا اس. مک لردن بر نباتدرکیالکز‎ 

بر نوعی معلوم‌در . لوده اصلا عکسیقادن کبش‌در ۱ 
ااژور اس. بردرلو ره قنادی‌درکه صفحه 


[۱] سی اه واوزونجه نخته ويا معدن پارچه‌لرندن 

[۲۱ صفیحه باصی لسنه دعك اولوت قبو» جره 
قنادلر نك اک اولدیغی مخته لرك ماده‌سنه دانير , 


کا ۲ ,و 


الا ت رکیب «اولنه‌رق ش‌ساكه ,ضاشن ی 
جره باجه [۱] لرضك اوکنه طاقیلیر . پاجور . 
۱ || معدندن » ورسلدن یاخود کاغددن وبزدن 
باسلان بر حتره [۲] ۰ بر معکس‌درکه ضیاسن‌قیرمق 
لجو ف جوره‌لامبه ارگ وشنمدانار كااوزربنه کرزلیر, 
_ مترادفایی : قفس". 

آباژور رهدن خانه درونته کلان ضیایی طو عق 
امجون‌در . قفس ايه خارجدن و داخلدن روّی 
عکن مره سد امك اجون تو لا لر ۔ 

آیکسی‌ده اخشادن ويا معادندن معمول اولوب بر 
وع رده ای کوراور ۸ 

۰ لسانات - آاژور کلهنی » لساعزه 
فرانسزحه‌دن ۲ لعش‌در : و لسانده رک که اولوب 
قران معناسنه کان ابا ( اقطش) لفظی الله ضا د عات 
اولان ژور (000) لغتندن بالش‌در. ضا طوتانء 
ضبا قيران مفهو من افاده ابدر. فقط که نك اص فار سی 
او لم ق کر كدر. چو نکم اساننده (یاد) ویا(پاد) کی حافظ > 


طو ی معناسنه او لان(بان)یاخو د( پان) ال هکو نو آیدینلق 


معناسته کان روز کله لرندن م رکب نوور . باتروزطیتق 
فرانىزجەسی کی ضبای طوتان » قیران عناستی 
بادزهی ویاتزهی تعبیرلری زهری‌طوتان» 
اا تا لسن حفظ ادن دعك اولدیغی کي بانروز 
دص وی ۵ ان وان معا ی ادا بل 
فرانسزجه کون وضا دعك اولان ژور کله‌سی عبن 

معنانه اولان 0 روز لغتنك مقلوی وللدینی 
ملا حظه اند یله حا اك اولوراسه آباژور كله افر تجيهسنك 
فارسی باروودن ا اولدیخنه احمال ور هسیر . 


بیان ایدر . 

[۱] باحه دوارلرده راقبلان و بافذ اولان‌او وق 
و اخبقلنه دبرلر : قو وره فتحه‌لری کی . 
[ 1۲ حتره‌وحتار بر نە تا[ مادار احاطه 


ادن شبه د سیر : قالور والك قصتاقاری کی . قادرو 
معادی رکلة عی‌به‌در . 


(زا) ابله (را) حرفلريتك (جیم) ابل » (ب نك ا) 


اله ادلی ( .روزه‌دن اوروج » ژورنالدن حورئال 


کی ) ملاحظه ابدلجث اولور ایسه کله‌نك " 


او باجو ر صو ر ننده ابتقال انلدمتی طببعی 


کو ذا وکی ترادل وقلب فارسده‌ده مشهود. . 


در. مثلا کونك» اند تلك مقا بل اولان فارسی‌دجور 
کله‌سنده (دی) ماده‌سی سلب اجون ۲ لندیفته کوره 
توکله‌ده‌ی (جور) ضا معناسنه دلاات ایدر . شو 
حالده لاعزه‌فرانسزحه آاژوردن ۱ لهرق‌قو للاندیغمز 
اور تبیری ۰ لمجة نی ا ابتدیی 
ا آباژ ور اد غاطى عد اىدلك ىك‌ده طوغری اوله‌ن. 
حق دهجکمکه ( ره ) کله‌سی له ( پا جور ) ك بر 
مقصوری‌صا ساه سلیر. فارسیده بان وباد کی آنان و اناد 
کله لری‌ده‌حانظ معناسته 9 آیاد ماده‌سنده ایضاح 
اتدجکمز وحماه محل 3 معناسنی افاده ادن آراد 
لفظكت و معتاسی حفظ هت مان 9 
انا ر تاه پر ۳ 
کوئبی بول بر دك اومجنی دوشو اه آي ) 
کندیی ایل اوور ا 2 ا 2 ا 
آبادروز تعبیرلری دخی شایان استعمال اولدیغته حکم 
اید تلد سلیر. بعید کو رونهده ومطالمهه مب فرانز. 
لرك » لسانرنده بر فعلدن اخذ اش اولدقاری 
( 424 ) کی اله فارتی حافظ «معناسه, اولات 
( اباد ) لفظی بینشده بر قرابت یله تصور 
ادلیلر . جونکه فرانزجه اوکله‌نك اخرندمک 
تا (1) تلنظده اظهار ابدبلچك اله لنظلرده هاق 
ر فرق قالمور . شوحاله کوره ایشده بر غلط وار 
ایسه ونكاصلنی هر حالده 2 تعبرده دکل و تعبری 
| لدیفمز لانده ارامق اقتضا ایده جك کی کلیور ۰ 
ضیا نک ندری کی وفروده انسایك ودی 
اتعابایدر:راحتن اخلال‌ایلر. ونك امچو نكر كشسدن 
کان طيانك شدتی قیرمق » كرك خاله دروشده 

۱ 
۱ 


تسم 2 اب 


ا نصب اولنەرق جم فته ع عت اتدیی 
زمان اازه‌ی برابر آلدی وکندیسنه معش ایال 
وجه ایلدی . 

اام جنتمکان سلطان عمّان ای حضرتاری ال 
خوتبن سفرننه‌عزعت اش ادی. وسفرده‌روم‌ایل 
پکار بک اک . مار هدن عودنده E‏ مت 
ارضروم ولاتنه تعیین اوندی . E‏ ارح 
عماوده شرت واهسی اصل, ورادن. باشلیود + 

سلطان عمان, حضبر تلری‌خو تین سفر دک باراد 
اعد ادل جك برعسکر اولادیفی» نظام و اداره‌لرنه 
تشوش عارض اولدیغی ری العین کورمه‌لری اوزر نه 
اوجاغه بك زیاده مغبر اولشار ویکیچری اوجاغنك 
| لغاس له یی ر ۹ تیکسا ا مك حهتتی تصور 
بیورمشار ایدی . 

و تقدر وتفرس الله بادشاه حقایق ۱ کاه ایک 
و ر ان وکا ال ستلطتت. اولاق 
دیکر بر بادشاه اعظمه + کنندی کی کنج رحکمدار 
عدل عنوانه سوك رعکت شاهانه درسی‌حاضرلامش 
د مك‌در 

خضرت بادشاهك و فکرلری خارجده تقدر 
ادن رحال بك ز اولغله زار صاجب ترجه ناه 
با ی اا کاک فک وا 
سلطان عاك خان رك فکرارینه ءوافق‌ادی. 
‌القیقه یکیچربلرلد نظامسزلنی دور عمالی‌ده 
صوك درجه‌ه وارمش ایدی . خوتین سفری بو 


EE‏ رانا Co‏ کیت 


پارك اصلاحی قابل اولدیفندن دفع وندمیرلری ا جاب | 


امش ادی . ايشته سل ن,عغان . حضرتاری کنج 
بر سنده اولقله رار او ژوی قدیر ادهرك 
وله بر اس معضله تشبت اش ایدیرکه و تصور 
ماو نك تقو ءصیب اولدیفتی اانه حاجت وق‌در. 
بو فکره اك زیاده خادم‌اولانلرگ ری آیازهباشادر, 

آنازه باشاییده و فکرده اد و جع ایدن آیازه 
شیخی دمکلږ مروف شیج عبدالر حم افندی دی 
( ترجه‌سنه صاجعت ) . ا 

او اه اا م خا ار ا ا 
کر بو مات درجه‌به واران شتقاونی ولایاته‌شايع 
اولدقده آبازه باشااوحاقلو علهته‌اظها ر شدتهباشلادی: 
ارضروم‌ولای اله رار سیو اس ولایی‌ده آنازه باشانك 
عهدهسنده‌اندی. CL‏ اقتداری هرو جھلەمسر 
اولوب و افرسکبان‌جم ایلدی. اولاارضرومدن‌بدا الله 
یکیچرپاری قیرمفه باشتلادی . 


وطائنه‌دن تنایص وشرق طرفندن کرجستا نه قدر 


ارضروم قعله ستی 


له اتدی . وطرقی تست اتدکدن صکره غر به 
دوندی . وخبرك استاننوله عکس اه می‌وطاق طاق 
شکایتجیر کلهسی اوزرنه یکیچر بار آبازهنك قتلی طلب 
داد پلر . خلیل باشابهده آناژه به طر فد اردر د هرك 
تعر ض انك ایسته‌دیلر. ونك‌اوزرننه «ارضروم‌بکاز 
بکیسنی عزل ابتدم خلیل باشانك وخصوصده دخل 

وقدر اعتمبه‌سز» ده خط هاون صادر اولدی . ۱ 
ایالت ارضروم مصطنی باشا به ودیع اولندی . فقط 
آازه » مصطای باشانك متسلمی. قبول اغدی»» 
حراکتی توسعه باقدی . حدود ابالتده واقع اولان 
قره حصارده م‌نضی باشا آبازه به اطاعت اعدیکندن 
اوزرنه واروب اس و محاصره‌دن ضکر هس لی 
پاشا ناچار قالەرق قلعه‌دن خروج وعسکربله برایر 
آبازه باشانك «عبتنه التحاق اتدی . بعده آنازه 
باشا سیواس واقره اوزرنه بوروهرك اطراف 
بکار بنه دعوتتامهلر کوندردی» چوغی‌اطاعت ابتد بار 2 
مزر کن و ا ا 
اتدی . سنو اده طبار باشا دی قارشی جبقوب 
آبازه‌به التحاق ال‌دی . چونکه رجال وفتك چونی 
0 سرک لکیدن فان بزار ابدی . ایازه 
پاشا انتاي راهده زبلدده کنندی علهنه سنوء قصد 


س ۷۸ ات 


متاه قلاوون وسف اشاق ازاله اتدی. آیازه‌ی 
شبتی قصر هل عبد الرحم افندی حر‌منده متصل 
تحکیم و نشج ایدسوراندی « آیازه ز هدن جوروم 
و آندن کنفریه کادی . وراده نوغای پاشا 
استقبال وضافت ابلددی , آیاژه باشا آوغی‌ادیتی 
قصبات وقر أده کی نامنه کی ولدیسه هان قتل 
ایدرایدی,۲ تاطو لیدکی یکیچر يلر اورکوب استان وله 
دوکولدیلر . 
آیدسورایدی کلوب قرق مك عسکر | نله ۳ رە 


حاصره اتدی 


آبازه‌ده استانبول ول اوزرنده حرکت 
. آازه‌تك اوحر کې عصاندن بشقه 
برثی د کل ابدی, خصوصا اوغی‌ادینی بلادك اها لیس 
بك زیاده جرم اعش‌آادی ء هی‌طرفدن ف ادلر 
جوا لبود د بکبجر يلرك پاغریشلری ارتو دادی.نپایت 
۲تاطولی کنر بی الاس اشا اله قره‌عان بکلر یکی 
ایا لتاری عسکر له تازه علم‌نه ات مأمور اولدی 
ودر دواتدن حناله زاده وزر ود باشا سردار 
تعین او ندی. و نلر اردول بلهیکیا ز ار نه قدر کتدیلر. 
فقط برایش جر ەميه دك دوندیلر. ابازه اوه انقره‌نك 
صولری کسهراد واروشی آلدی» فقط اج قلعه به 
موفق اوله‌مدی . قیش کلدیکندن تیشلهمق اوزره 
نیکده ستجاغنه چکلوب کیتدی . 

ساطان صر اد رابعك دایت حکومتلری هکامنده 
ايسه آبازهنك دالرة حرکی خلدن خیل توسع 
اعش ابدی..- 

ارتق دولتحه ایازه آوزرته سفرجدی مقرر 
اولغله چ رکش مد پاشا وزیر اعظم وسردار اکرم 
تین اوله‌رق اردوی مان اله حرکت اتد 
1تاطولی بکلر بی الناس پاشا الله قره‌مان بکلریک‌ده 
اردوه داخل اولدیار > آبازه باشا ايه ترك > 
زد ۰ ترکان وساره‌دن کلی ھک چ أىدەرك 

سیواس التندن ح رکتله تاه سرداره قارشی ورودی . 


وا جر وت اه بدایت حر ده 


بر آرالتق ظفر" زؤه پاشاه توجه ادر کی اولدی 
ایسه‌ده آبازه‌ه سو زو رن ركن اولوسار نك جکلری؛ 
طبار پاشا ابله ‌تضی پاشانك‌دخی بالاتفاق عسکرار نله - 
برار اردوی ماوه دخالت والتحاق ابلری اوزرنه 
آبازه نك اردوسنه وهن عظم عارض اولهرقعسکری 
وزولس وایازه باشا مهزماً فرارادهرك اعوانی‌انله 
آازه 
بومغاو یتدن نوميد اولیه‌رق ارضرومده یکیدن‌عسکر 
ندارک‌قید نهد وشدی. فقط از اه مصلحو ن توسط انده رد 
آبازه محدباخانک خدمتده ونان کزيك آبازه‌اغتذاز 
صورشده سرذاره کلوب استهان اتدیکندن اصاحة 


برلکده آرضروم قلعه ست4 الحا اعش‌در 


ایالت ارضروم نه آبازه‌باشایه توجبه اولنه‌رق‌منشوری 
کوندرادی . فط اچ قلعهه بر مقدار یکیچری 
اقامه‌سی شرط ادلدی . 
وصورت تسوه موقت ادی . انازه باشا چوق 
سورمدی؛ نه خروج وقیام اتدی. اج قلعه ه آقامه 
ادیلن بکیجریلری قتل ابلددی. م سفرندن عودت 
اعك.اوزره اولان خلل باشا که اازەنك ول‌نستی 
ادی اوزر نه کوندرادی . قط آازد ناا 
قبولری قپابوب خلیل پاشانك عسکرینه طوپ هرق 
مقاله اتدی . خلیل باشا ارضروی رمدت محاصره 
اعش ایسه‌ده برایش كورەمبەرك چکلدی کتدی ِ 
آبازه‌نك نوده‌ی حرکی » خیل پاشانك برایش 
کوره‌میه‌رك عودلی سلطان مراد خان حضرتلر تك 
مسموع شاهاه‌اری سورلحه غضناك اوله‌رق‌خسرو 
پاشایی سردار | کرم تصب ابتدیلر . اردوی هاون 
الله ارضرومه آیازه اوزرنته کوندردیلر . آیازه‌لیار 
سردار سابق زمانتدن ری طانم طا باشالرندن 
رلوب عرض اطاعت اعکده » وحسن و 
مکده اولدقلرندن ايازه‌نك اعوانی کت کده آزامش 
ادی. ونك امجون آیاژه پاش جم شاهندن اداد 
تدبیری‌دوشوندی . کتخداسی چوور بکری کو چك 

۱ 
۱ 
7 

- ۱۹۵ — 


آبازه ابله شاه تم نزدینه کوندردی . مجم شاهی 
طرفندن شمی خان معتنده برقام بك عسکر امداد 
کلسکده اولدیتی ار دوی‌ها نویده خبر امه سیاهعی | لمجاه 
کت اىدىلهرك وقتدده ارضرومه ششادی» وشهر 
ماصره اولندی (۱۰۳۸) . آبازه وله بغت قوشا 
دلديغندن حالنك هبه منجر اوله‌جتی 1 کلابرق ماه 
حرمك ٩‏ دده شیخی وس‌شدی اولان قصر هی 
سید عبد الرحم اقندی‌یی علما ومشانندن یی غر 
کسه ابله‌سرداره کوندره‌رك نفننه » مالله» اتاعنه 
بوضرر اولامق‌شرطاه جرا ساقه‌سنه توه‌واستغفار 
وسردار | کرمه اطاعت والتخا ونسلم حصار أك 
او د ومان ورا ایر تعرو پاش دی 
آبازه‌نك مسئولیی قبول ایده‌رك وجه مشروح اوزره 
وعد وعهد ایلدی . جمه کولی آیازه‌باشا لای الله 
کاوب کر دار ۷ کر مب اطاعت ادى » خرو اشا 
مضی مامضی دبه‌رك آبازه به ور ررك آغال رنه 
خلعتلر الباس واحسان ادى . 

خرویاشا آباژه‌ی مستصحاً استانبوله کلدی‌ونزد 
شهربار ده شفاعت ابده‌ركد حضرت بادشاه‌ده حرائنی 
عنواتدی. حباتی اغشلادقدن صکر ه کندیسته وسنه 
ایالتن‌ده توحبه ابلدی. پادشاه حضر تلر منك لوسمو حلمی» 
و علوعاطفتق کراه سل قالدی. لوسته والبلکنده آیاژه 
باشا دشمتان دولتك سرحدده رسد آهنییی اولدی » 
اعدای دولی عل‌الدوام قهر وندمیر اتدی . 

آبازه باشا وسنه‌دن عزل اولنوب سلستره‌واوزی 
محافظه‌سنه مأمور اولدیتی وقت سلطان عثان اللم 
خوتین سفرنده ولندینی زمان دوچار اولدتلری 
موفقیتسزلکك اجیستی چیقارمق وله الله دید حربه 
وساه حاضرلامی اوزره له عالکنه هوم ادەرك 
وراده‌ده خلی موفقتاره ائل او لمش در. آنازە نك عرض 
واپاسی آوزر ننه له سفری قرر اکل بادشاه 
تحضرتلری ریب سفر ضمننده ادرنه‌ه شر‌فلرنده 


اه پاشا دعوت اولنه‌رق کلوب رکاب پادشاهی ه 
لوز سوردی ‏ وحضرت پادشاه اکل ترتیات الله 
درسعادته عودت بیوردةارنده معیت مانونده‌استانسوله 
کادی . 

یادشاه حضرتار شه بك زیاده تقرب مدا أىدەرك 
مصاحب عال‌العال شهر باری اولدی . فقط ابازهنت 
واقبال جوق‌دوام اعدی. )۱۰٤٤(‏ تار مختنده اعد ام 
ا 

اعد امنك سبب ظاهیسی اووقت دوملر ابله‌اره‌نبار 
پنندهحدث اش اولان رما ده ارمنیلردن رشوت 
اخذاتدی ی کیفیق‌در. فقط حقیقت حالدهبادشاه حضر تلری 
آبازه‌نك خروج وحصیانه وسبله امخاذ ابله‌دیی دعو انك 
ماهتنه نظا کندیسنی مجز له اىلەمكدە برمدت‌مساخه 
سورمشار ایسه‌ده 1 ندن‌مستشعر ووجود ی‌ازاله اك 
اجون دیکر برفر صت ووسله‌ظوورنه مترقب ایدی. 
برطر فدن‌ده دی ےی افندی اله بایرام بشاوساحدار 
اغا ایازه‌نك بادشاهه تقر ی استثقال ابدوب یادشاه 
نزدنده آبازه‌نك علیهنده ولیورثر ادی .۰ ایشته 
مذ کور رشوت مسأه‌بی آبازه باشانك قتلنه بروسیله 
اولدی . 

قوجه صرادیاشا تر هسنه دفن اولندی. ومناستله 
نعم دورکه 

« مےادپاشا م حوم جانولادی‌بی بوزوب انباعنی 
قلیحدن کوردکده آااره نازه یکت اولقله کک یری 
اغاسی خلیل پاشا رجا ایدوب قتلدن خلاص اتش 
ای ٠‏ کل اا حدمتدن- نماث دوب وور 
وقعه‌لر ظیوره کتوروب عاقبت صر ادپاشا الله مقبره 
و اولدی . فسحان القادر القاه » 

آیازه‌باشا ادر وجدی ر عسکر ابدی ۰ شکل 
وشائل‌ده رال ادى . توعنك اسن اشکالنه 
مالك ادی . ونکلٍ رار لاس خصوصنده ظرافت 
وقیدی ابداع درحه‌سته وارمش ادی . فتوا ام 
شيخ زاده افندیدن منقو لد رکه | بازه بانشانك 


جنشت 


و ین اهاط اقاه تولتفن E A‏ 
طبعنه خوش کلوب | بازه نکونا لباس ولوب کیرسه 
بادشاه حضر‌تلری دی | کا قلد ادوب موم اله 
اوبله لباس کیرار اعش . حق برکون آیکیسی برابر 
۳ کر کار ادى > ا ناس بپننده 
او طرز تلبس تیم انش . ( ابازه کسیمی‌ماده‌سته 
احعت م4 

آازه باصانك نار عيانيدم خصوصت ولفردی 
اتل اردوسنك مجدید واصلاحی امجون یکیجری 
اوحاغنت اورهدن قالد بر لهسی خصو صنده اتخاذ اتدیی 
فکر ومسلی. وومقصدی عقب اص نده کوستردیی 
عم وجرآی‌در . ترجه حالنده مان اتش اولدیغمز 
وجهاه سلطان عیان حضرتلری اله خوتین سفرنده 
بو لندیفی زمان یادشاه حضررتلر نك وینده‌ی فکر ته 

اما اشتراك اش وصاغلام بر قناعت. الله باغلاعش 
ادی . بر طرفدن شیخی‌ده انی و فکر وملکده 
تشجیع ,دوب طور ور ادی ۽ که « سن 
مود من عندالله‌سك الله تعالی سین وقوم ظام ( بعتی 
EES‏ اوزرنه مسلط اعشدر قورثه فرصت 
ES‏ دراش . هم فکری وافتدیی اولان 
سلطان عمانك وقعة شهادنی یکیچری علهنه قبام اك 
اجون ابازهه فرصت اولدی . 

آبازه پاشانك دعواسی او وقت بکیچری اغاسی 
اولان تمد اغابه کوندرمش اولد ا 


مرج در ۰ بويك اجون او ا وراه قل 
اد ورز : 
« ع‌تلو قر نداشم 5 EEL‏ تمد اغابه. 


سلامدنصکره ( ول ارده آنازه 0 سیقر کز 
صدر اعظم اله کنده‌رز, توسفر همان بکیجری 
سفر ندر . سای و بکر دن زه امداد وق‌در . آازه‌نك 
دردی) بزماه‌دد. کورهم نه قدر یکجر ی حتقار) دلو 
اوطهباشباره حم تنبیه ایدرمش‌سلت, برخوردار اول, 


و اردر. 

بادشاهك اعک سکا حلال اولنون:. شمدی غرت * 
چکدن آیسه‌بادشاه‌مظلوم اوحاکزه دخارد وشد کده 
غبرت کو دی TAET‏ سرانده ج 
او له سز مهم اولازدیکزه. .هی ر دغ 
کندو اورته حامعده قتل ایده‌لر سز باقوب 
طوره‌سز.. ۱ کی سیاهی الله. قرنداشلرز دبرسه کز 
سیاهی قبه ۲ اي مناصبندن‌غیری تولبت وجباته وار جه 
بر شی قومالوب ابر نزمه دای ۰۰ ۳۱۲ 
باردم اتم هکز یالکز انار ته قادر ابدی . اهل 
عرضك واعبان دولتك خانەار ی ہا اھک فانده‌بی 
قیاس ایتدیکز 
اولدیکز . سلطان عمان خان .سیاهی قیوسته وارسه 
وله اولازدی . ۱ کر انعام امجون ابلدك دیرسه کن 
پادشاه مظلوم سزه الیعر التون ویرهم ددی . 
کرجه سلطان مصطنانك والده‌سی ایازه اولوب بزمله. 
قرای اولدینی حئتدن بادشاهافنه از مسرور 
اولق کورسوردی » لکن/عنمده دد 9۰ 
علیمدرکه انجتی بادشتاه مظلومك قان امون غيرت 


هقدر تفرك واراسه 


. الك اسلامیه ی قماغه سب سز 


حق غله وظهور ایلدی. هان 
جعده وار قوی بازو ه کتور . حت نصر بخ 
ای مومت فان اون ا 
پودی قتل ادیک کی دی دامن درمیان انیت 
پادشاه مظلومك قالی ایجون یکیچری قتلنی تش بیکه 
وارنجه ابرهدیرمت آوزرهم ومصاف جک اولدقده 
دی وراء برد غبده مقدر اولان ظهور ایدر . 
کو رەم سا هدن سره پاردم اولوری ؟ ۲ خر برد 
امدادیکز اله رر ته قادر دکل آیکن جفته دك 
وکوحك صاحی اولدیلر . ہی اجقلر سز یه واصل 
اولدیکز ؟ ابت قانل سلطان اولدیفکز فالدی. مم 
روم خلیل پاش یکیچری اغاسی آیکن بن سلحداری 
ایدم سلورسز . اعدی معلوعزدرکه_ اغالق شو یله 
طورسون اوجاقده سوز یکیچری کنځداسنك در 


ی رورم کب 


" اهلد نعر ای ا ری تعدیل وم 
مات وا لاصل‌هی‌آیی‌ضورتلمسا کن‌داخلنده معتدل 
بر حط :نورالی E‏ اعك اوزره ااژورر اجاد 
واستعمال اولعش‌در : 
ایغ ته جره‌لره طاقبلان اباژورار ضیای شسی 
قبرمق» خانه‌ك آندیتلختی معتدل ر حالده بولند رمق 
اجون قو الاملان سرلردر. صفیحه عت قنادصور ننده» 
نب رنه موازی اه واوزوفید نب 
پارحه لرندن و معدن لوحه‌لرندن تر؟ لب وراب 
او انه‌رق رەك بعنی خانه و ضا کرن باه‌نك 
اوکنه وم او اور (شکل ۰0۱۱ ره تام‌طاق اولدرق 
هوا وضا کرمك‌اوزره د واره 
آچیلان رباجه اله جادلی چر چروه‌دن» 
ا ویاقفسدن وبعضا باجهین 
بتون اورتن قباقلردن تشکیل 
| ید یلیر( عره‌ماده‌سنه‌صاجعت). 
ناءعله آباژور» جره 7 


داخل اولان رحزقدر. ی 

و احقلقدن ځانه درونه کرن 


AEE 


اىلەمكدر .2 ره نك ا وکنه‌قو هرق > کو زده‌طبقة لور ەك 


شمس ضاسنی قیرمق » عدیل 


کر وم ولنان کر لرك وظیفه‌ستی افا ابدر. 
آناژورلر اوصور تله اعمال ابدیلیرکه وا ماه مهنه 
امه صقیحه‌ستی ت رکیب ایدن‌مو ازی‌پارچهلر ر بری او زرینه 
ندر بلدرك و صورتله صفیحه یککاره بر قناد حاله 
قو ور » قبا دیغی وقت عادتا قیاق خدمتی ادا ایدر. 
( اعا لات صناعیه‌سی امجون بانجور ماده‌سنه‌ساجعت 
سورله) . 

لامه‌لره طاقلان اباژورك وظفه‌سی ضيانك شدتی 
قیرمقی» تعدیل‌وتوزیم املهمك‌در. ونار | کتریاطو توق 
زنکلی ووزی زحاجدن » معدندن » کاغددن ۰ 
قاشدن اعمال ادیلر . لامیه‌لرك اوزرینه وضع 
ید بل‌رك ضایی قبزار » معتدل صورنده نشر ابدد» 

لوزم اولان اه عکس ابر ۰ ونرا کت غروعل 
شکلده او لوب ه‌ماده‌دن يا سلیرسه‌یا پلسین لامبهك زنق 
اوله‌رق‌ده استعمال ادیایر. هله‌قاشدن‌اعنال او لا نلری 
لامبه به بك‌زیاده 1 ورر (شکل ۲ ۱). و اوغ 

0 


آیاژو اردن ۱ تار حر ره ده اتج ۰ ۵ ۱۷ تار میلادیسنده 
: دراک سس این 

قد در ؛ اون بد جى عصره قدر جقار واووقتار ابآژورلره 
اورویاده (غارد وف) یعنی «کوزقورویان» دنیرایدی. 
سک آباژورلر شمعدانلره طاقلیر ادی اد 2 
حوق شفاف اوله‌رق تلف شکلر » وضعلر وبریدیر 
ادی . زماعزده سانو دیرسکلری » اوونماصه‌ری 
اوزر ته قوتان کو جاك موم ناژ ور ار نه بکزهزلر 
ادی او زه موملری اوزر نه قو نان فاوسرده 
وقیلدن‌در . 


حت ادیلیور. دم ماه مد 


اباراس اس . اسک وتانللرك تقو عنده ۳ 
ع اسمی 


بدا از اس دوا صو صہ ن معنا نه اولان 


(بااکش ) که‌سندن له عش اعش . قدعم وتایلر 
ستنده از دن عبد دیلز او وی کی سوز 
سوىلەمەرك تام بر سکوت امجنده اجرا اولندینی 
اچون بو تام اه تیه ایدلش‌در ۰ روایته نظرا 
نو اویونی اسیا قرای (ده‌نیس) احداث المش . 


2 

2.257 EOL 

۱ 
١ 
0 
1 
۱ 
۱ 
ANE 


سر 
انازای د هند اله أفغان حا- ودی اوزرنده 
انکلزار طرفندن تاسیس ابدلش اولان مواقع 
یات و جله‌سنده داخل اقولان برقلعه .كت آسمی در 2 
آبازرج قفقاسبه‌ده قولکنده حواليسنك 
ی ابارد تن ندرم 
کلدیی روات او تور ۰ 
ا اس. حر کس قبس لویدن بر شك اسمی‌در . 
.-مبلادك ع ٩‏ ۸ ۱ ار خته‌قدر حر کسستا نده‌قنقاس 
طاغار بنكك شمالی وره‌سی اوزرنده (لاه) و( سیته) 
چایاری ازه‌سنده سا کن ابدیلر. او زمان روسیه ار 
اله غایت خونریزاه وشحاعتکارانه حار هلر ابتدیلر. 
وز بك‌نفوسی شامل اولان وقببله تارمذ کوردن 
صوکرا ( قوبان ) وادیسته باسادیار و ( صوچه ) به 
قدر اوزاندیار قم اعظمی‌ده دولت عة عمّا مه 
عالکنه هرت الادیاز > جر كرك ال جور 
وحنکاور قاءلندن‌در . 
اباس س ونان قدم تارخ واساطرنده و 
نامده رن قاچ E‏ وقهرمان مذ وردر . أك 
معروق موره‌ده (۲غرقس) باده‌سنك ۱۲ تجی‌قرای 
اولان آناس‌در . 
حبلوس اش ۰ ۱۱ سنه حڪومت اله‌مش ۰ 
دوندهده ( اه ) E‏ اات ت( و 
ماده به ص احعت ( قو مناك تایی» ار ور مه رنه 


میلاددن ۱۵۱۰ سنه مقدم ته 


و ریلن AD)‏ اسمی آناس‌دن انتقال ابلهمش‌در. 
جنك اک بك حریص بر حکمدار ادى . خلق 
E‏ اودرحه خوف ادر اع شکه اولدکدن 
صوکرا له تسخیر ایتدیی ملكتارك اهاایسی عصیان 
انتدیی‌وقت کندیلر بنه( آباس)ك قااقانی ارانه امدیلنحه 
درحال ا اطاعته کبررار اعش . 

ونك انسال واعقاشه تارخده ( اباسیون ) دبرا رکه رجال اساطیربه‌دن(بره‌توس )۰ (آقریزیوس): 
(دانائه )۰ ( برسه ) ۰ ( استه‌ه‌لوس )۰ ( اباس)ك 
درف یر وال ا 

اناس کے فان اط د ( ۱9 
ون )ك ويا بعض رواته کوره (سلور) و(مناتر)ك 
اوغل‌در . بغدای وحماد اله سی ابلهء و اله به تقدم 
اولنان قربانلر اله استهزا انتدیی امجون مذ کورالهه 
ای کرک صورته نسخ اعش ۰ 

اا اط وا ا ۲۳ 
ادم اولق اوزره تصور اولنان بر خلوقدر . 
(لابید)لر علهنه محاربهاعس. مورخ (هزبود ) انی 
سکسائار تسمیه ایتدیی جيشك ریسی اولق آوزده 


بیان اديور . : 


سم 3 
الاس س (ترۋوا) برنی ( )نك رفقارندن. 
E‏ (رۋوا) نك طط و لندیفی کجه حار به‌ده 
اولدرلش . 
الاس — وده ( آه) نك رفقلرندن ری‌در . 
(ترۋوا) سفریته کیدر آیکن‌ظیور ایدن ر فو رطهده 
ونان کیار نك قارناجه ساحلنه دوشدیکی انناده وفات 
آعشن‌در ج 
اماب -- کذدث (آنه) نك رفلرندن اولوب 
(ترۋوا) محاره‌سنده (مرانس) ك اوغیل(لاوسوس) 
طرفندن قتل اولعش‌در ً 
اباس س اساطیرده(ملامب)اوغلی و( لز عاق) 4 
بدری‌اولوب وندن زوحه‌سی (الاؤس) ك بش‌ارکك 
جوحنی و (ارشفل) بامنده رقزی اولش‌در . 
اناس س اساطر ویاسهده ( تون ) اله 
(ارهتوس ) ك اوغلی‌در . اوه لع شیمدی5 
(آغی‌سبوز) آطه‌سنه (اباتیس) می ورن ودر ۰ 

تم 
اباس << اساطبر تویانه‌ده (آرعاس) ك اوغلی 
اولوب ( ترژوا ) وکنده ( دییومد ) طرفندن قتل 
اولش‌در 
۳ 
۱ اناس مت اساطیر ونانه‌ده ( پرسه ) نك مق 
رجالندن اولوب بوتهرمانك ولعه جعتنده واتع‌اولان 
غوغاده (بالانس)ی قتل اعش‌در 
اماس وان کاهتلردن » غب‌شناسار ندال 
بری‌در . ( دای ) معبدنده بر هیکلی باپلش . 
اباس ( دییومد ) ك رفقارندن بر ی که 
بولی ( وه‌نوس ) الپهسی قوغو قوشنه نسخ وقلب 
این ۰ 
اباس PERR:‏ بر دور مهو له منسوب وان 
فاسو در ۰ 
سم 3 
اباسمال س ( دقن‌ژوزهتناند ) اسپانبال 
ر جنرال ایدی . 
طو نش ۶ ۱ سنه‌سنده ( مادرید ) ده وفات 
اش درو ۱۸۰ ده ( هرژ) خد لوی لعن قا عمقای 
عیین او له‌رق ۱۸۰۸ ده ره م سکن به علم‌نه 
اعلان عصیان ادن و ملک ر قا سنه دها 
اسیانسا به محافظه ایده پلمش‌در . 
اوجنیی ( فردناند ) ك ام له عزل اولندی . 


۳ ار شنده ( اۋوەدۇ )ده 


۱۰۹ بار خنده 


اراسمانتوس س اطادن‌دز . میلاد لك ایکنچی 


عصر‌نده ( لون ) ده تولد اعش‌در . تون ترام 
یاز انارك اتفاقیله مروی‌درکه وذانك صنعت طب‌ده 


ان حکے نامدار ( حالنوس ) ك تقدبر واعیادی 


جاب ایده‌جك درچهبه بالغ اولش . نی القبقه‌جالٍنوس 
اترلرنده لان صو ةو منه دوا اولق اوزره صاحب 
ترجه‌نك ( آیاسقانتوش بادزهری ) ای الله اشستهار 


یدن دواستی .دح وتوصیه ایدور. زماعزده عامله 
معلوم اوليان بو دوای اموي وار يناك استانی 
فربیون اولوب و نبانك ابی خاصیتی سم 
حبوالی اله اناد اولان تاره‌ی باقه‌رق او مو ضعك 
قوه بلم و امتصاصتی اعا وو صورت ابله عو ار ضن 
وخیمه‌نك ظهورنی منم ابدر. (ا قانتوس )ك ۲ ثار 
علمبه‌سی معلوم دکل‌در 7 و آدمدن با لکیز 
جالینوس محت اش وکتابارنده (آباقانتوس)ه‌اسناد 
او نان اوچ تج دوا لعن رحته ذکر له مش‌در ه 
اعقاب وانسالنه وریلن اله بایدر ( اناس ماد مه 

اباش اباخ ماده‌سته مراجمت . 

سم 

اناشو اس, ( اتالیانجه‌دن ). الت وا لنده‌ی 
مقامنده > محر به اصطلاحا مز ده قو الائلان رکله‌در : 
اکر غاسه . 

. آباشو کلهسی اصطلاحات شر هده بعض 
کله‌اراد او لنه 9 . مثلا حفته غاسه ی مسا وه 
۲ لت طرفده‌ی غاسه که ( اباشوغاسه ) دینیر. 
بعضا و تعبيرك رنه حرف اوله‌رق ( ۲ لا باشو ) 
Ns‏ غانه بوبا یر پی‌کنارك ( بت کیان 
لرىته ( تاباشو باقه‌سی ) [۱] دینلمکده‌در . كذلك 
( ۲ تا ,اشو چالمی ) ده بلکتارك وت روت 

N ایا که اه ی ات‎ NT 
معنا سن آفاده ابتدیکنه کوره ۱ تاباشو ) کی‎ 
N E SUE ری‌ورکه دی‎ 
CEDEL ا ( ا ای کک‎ 
تر کیب نو رکیسندن ( آباشو ) کله سنه باقلاشد بر بلەرق‎ 
تالا جه لدد ر لص ر تعب اولاید. نته کم (31ا۔‎ 
باشایاقه‌سی ) بلکنات ۲ لت کنار نه اطلاق اواد نه‎ 
نظر ( ۲ ت‌باش یافنی ) مفرومی افاده ابدر.ه‎ 


سس ۱۸۷۹ مس 


( 1لا باشو ) لر بنك استرالهلره‌طوقووعامنی اجون | کمیانوش ) ی اددل قرالی تخاب اتدیرمش‌ایدی. 


حین اعماللر نده وقاری به طوعرو وریلان احنادر ۰ 
س ۰ نطق -= رضا شی ۰ 
| اش جه اس , قفقاسه‌ده کان | عبر نه ع 
امار شك لقی در . اون بدنجی واون سک ز جى عصر۔ 
ارده و غلکتك تارنده مهم ایشلر اغا ابتدیلر . 
کذاك علکته‌ده او یام وریلر : ( آغیرنه و اجتق 
باش ماده لر نه مر احعت ( 1 
راغ اس. اکر اتی اوتنك تابار حه ا 
کے مترادفانی : رسف ۰ سرحس » کیل دارو » 
| کرلق اوتی . .کر اوی ماده‌سنه صاجعت ) 
O EA ET SEE‏ 


فا سول 1۰ آسیاده» روسیه‌ا لکنده‌ماورای 
بانقال‌دیارندهکا بر موق مستحنظدرکه‌قالون با خو ددالای 
تور ( مونغو له ووك کول دعكدر ) کولندن 
آرغان جاتك جیقدیتی قطه‌نك راز اشاغستده » 
غوبی چولنك منتهای شال شرقیستی تشکیل ادن 
آبلانغان بایلاسنك شعال جنوی حدودی اوزرنده 
واقم‌در . محل مذ کور ٤٩‏ درچه ۳۰ دقیقه عرض 
شمالده» ۵ ۱۱ درجه ۲۵ دققه‌طول‌شرقیده‌و لور. 

اش I O‏ 
برنسلرندن‌در. (۱-۱۱۱۷٨٨۱م)‏ سته‌سنده دوات 
عة عمانه طرفندن اردل قرالى نصب وتعين اولنه 
رق دوات عیانه‌ك تحت جابه‌سنده ای رت 
اعشی‌در ‏ شو که آوستریا اعراطوری ) لو ولد ) 
ارداستانی دولت عله الله کندی عالکنه بر حدود 
مانعه ااذ | بله مك تصورنده وانەرق ومقصده واصل 
اولق ای ف ا ا آردل_ لس 
نواشه کندی ادى وجاه کردسی اولان ( ژان 


اردوی مانون سرداری عل‌باشا ( کمانوش)هزقب 
ومظاهی اولهجق دیکر برقرال ااب اك خصوصن 
دوات علهه صادق قالش اولان ارداستان شهرلرسه 
تکلیف وا اعس وونرده فطات وهجاعق ابله 
مشتهر اولان ( میخال اباق ) بی ملکتلرته قرال 
اخاب اله‌مشلردر . ( الاق میخال ) اوستریا ا مبرا۔ 
طوری طرفندن نائل جایت و مظاهرت اولان قوئل 
ررقبه قارشی زمام حکومتی کال متانت وجسارلله 
بد اقتدار ننه ای ( کمانقش )-وسته E‏ 
یی ۲۳ حزبران ۱۱۶۰۲ رده » اردالستانك 
(شسبۋرغ) بلده‌سی قر نده واقع اولان بر مار هده 
على باشا نك سف_غالبی اله مقتول اولدخندن اوسترید 
لرك مداخلانندن بزار اولان (رانسلوانا) خلق 
باب عالینك منصویی اولان (آبافی)ی عمومیت اوزره 
قراللغه قول اتدیلر . 

۶ اارختنده دوات عليه اله اعراطور 
(لوولد) بتنده هت نان طمشوارمصاله‌سی (ایانی 
میخال)ه اردلستان‌قر الغا مین الل‌دی. وندن‌صوکر | 
دوات عله‌عاننه جاه‌سنده بلامراجه اجرای‌حکومت 
اتدی . اردل لکت بر طرقدن ۲ 
جیتلردن دوات‌عله واوستریانه جاور» وله يکد یکر ته 
مراقب وخاصم او ی 
بر موقم میم اولدیغندن ( اباق‌میخال) تواوچ دولتدن 
هیچ بری کوجن‌دیرمه‌مك اچجون تکبل مهارت 
ودرایتی صرف ابدور ابدی. لکن اوستریاه قارشی 
رفع لوای عصیان ایدن مجارلیلری حابت ومظاهرت 
اعك عالکتك منافنه دما زیاده موافق اولدیغی 
سقن اعکلر اوستریاه اعلان‌حرب ابتدی و وتجاوزی 


حقلی کوسترمات اوزره اسباب مقوله* حری مشعر ۷ 


لاه بر ساننامه تنظ ابدرك ٩۸۱‏ ۱ده بتون‌آوروباه 
تفر اتدی م سنهة ەدە عما نبارك ویانه‌یی محاصره 


۸ 
سس 


وتسشیر انك اجون اوستریاه اعلان اله‌دیک مار هده 
عما لہ لو طرفنه اشتراك اله کندی عسکر نی مار لرك 
قوماندای اولان (تکل) نك اردوسنه‌ااق اتدی. 
دولت عليه اردولری قره مصطنی اشا قومانداسنده 
اولەرق ویانه‌یی محاصره انك اوزره اوستریا| لکاسنه 


" کدیی صرءده مار یل ابلهمتفقاً اعبراظور (لئو ولد)ه 


قارشی بر مدت غار هده دوام اش ایسهده عمانل 
ارد وسنك ویانه محاصره‌سیی ترك ايدەركعودتەچبو ر تى 
اوستریا اردولری قوماندالی( اران) دوقاسنكموفقانی 
واردلستانك قم اعظمی ضبط واستیلاسی اوزر نه 
( آباق‌مسخال) اوستریا اعبراطور نی طا عغه‌جمور اول‌رق 
انك ابله عقدصلح اتش واوستریا دواتنك جایه‌ستی 
قول ايلە قر اللغتی ۰ تار مخنه قدر فقط صو ری اولەرق 
محافظه اه مش‌در . نوندن‌صوکرا ( اباق همال )عر تك 
صوا کته قدز رات یله حکو مت سورمش ۸ باشنده 
اولدینی حالذه ۱۰۹۰ تارخنده ( ویبسیورغ ) ده 
وفات اعفل در . 
لا چە یکو زل سلیراندی. (آای) دوت‌عمانبه طرفندن 
اددلة نص اولان قراللرك ص وکنجبسی‌دز . 

م‌حوم‌مصطیی باشا (نتایمالوقوعات) نام ثار نه 
( )نك قراللفی شویله تصویر ایدبور : 

« اردل قر اللغندن مهحور اولان راقو ی اوغل 
( ین آیکنبی راقومی ) جم ایده‌بیامیی عسکر 
اله ارداستای اشتلاه عازم اوادی ایسهده ودن 


اد سا4 منتسب» برقاچ لسان‌سو بلره 


. والسی سبدی اجد پاشانك سیف شمامتیله ممزم 


ومنعدم اولدفدن ص وکره مجه لوار اسای ما ربه‌دن 
کیمیانوشه عسا کی .وافره ترفیق ابله اقدار وارسال 
الودکیرینه وعسا کن عیانیه دی مشتاه چکلیش 
و لندیخنه میتی مر ور کیمبانوش اردان ا 
وطرف سلطت‌سنبه‌دن منصوب اولان قرال آقوشی 
دفع و استیصال ادیک خری واصل دردو ات‌اولدقده 
قبودان کوسه على باشا سردار تعبین ونسیا رقلندی. 
سردار مشار اله مك تش بر سنه‌سنده حصون 
اردلدن (وراد) قلعه‌ستی تسخیر وابر ی سنه ښبور 
کیمیانوشی دخی ندمير ال اباق میخال نام‌بکزاده 
اخاب اهالی اله مقام قرال‌ه اقعاد اولندی . موی 
اله ای میخال حاب دولت عله‌دن نصب اولان 
اردل فر اللز منك خاعه‌سی اولوب ویانه محاصرءسته‌قدر 
اک سنه‌دن متحاوز زمان مسند حکومتده بادار 
اف5 . ۱ 

نی (ایکنجی) - ررنجی نك اغل‌دد . 
بدری وفات ایتدیی وقت اون او باشنده ابدی . 
اددلستانك صوك قرال‌در . اوستریا اعراطوری 
( لو ولد) اولا ایکنجی( اباف)ی اردلستان قرای‌اولق 
اوزره طا یش وصفر سن حسییله کندیسته وصیلر 
تعیین الش ابدی. حالسوکه برنجی (ابافی) نك وفانن 
اوزرشه اردل قرالاغنه دولت عله عمانبه طرفندن 
(تکه)ی نصب‌وتمین اولقش ابدی. اء عليه (نکمی) 
اردل حکومتی ضط انك امجون آیکنسی (آاف) 
اوزرشه ورعش ۰ اعراطور عسکربی وزه‌رق 
ترانسیلو انيانك مقر اداره‌می ارلان(هرمانستاد) کیرمش 
ایدی . واناده‌صدر اعظم کو ربل پاشادخی اعبره‌طور 
آردوس بریشان اد ور ادى . لکن او وقت دولت 
علیه ی بعض وقوعات ساسبه اشغال الهمکه باشلادیفندن 
تکل غلای ادامه اده‌مدی» ترانسلواساده استقرار 
بوله‌مدی. اوسنه امجنده پادپرنسی (تکهل) بی مغلوب 
ایده‌رك اردلستاندن چقاردی وو ساهده آیکنبی 
(آای) اوه ر رقبدن قورتلدی . لکن (اباف) و 
موفقتلردن حوق زمان استفاده آیده‌مدی . آعیر. 
اطورك رضاسی خلافته اوله‌رق ترانسیلوایا قوتی 
( بورک تلم )ك قیزی تزوج ابله‌دیکندن ذاناً وب 
بر فرصته انتظار ایدن اعبراطور او ازدواجی وسیله 
و انه اله کنج قرای ویانهه جاب امش ۰ 
قبد حبات شرطیله ر مخصصه ماله بدل اردلستان 

ل — ۱۲ 


"۸/۸ ۰ 


آوزرنده‌ی حقوقحكومتن ترك اھک مجبوراتش‌در. 
کنج: ابا ۳ ارده ۳٩۹‏ باشنده اولدیی 
حالده ویانهده وفات اله‌دی . 


ا باق اس . مو نغوله‌ده گمحه . 


19 

اقا اس. فبلیین جزاترنده: خصوضیاه (وسون) 
آطه‌سنده تشن ر وع موز غاحنك اسمی‌در . || 
و اخاجك صاباری تشکیل ادن الباف‌که اورویاده 
مانبلا کندیری نامیاه معروف‌در . 

عل تبات+ > وبا نك نام فنسی. (مو زفیل)در 
( موز ماده‌سنه ماجعت ) . 

شریف ادریسی (نزهة الشتاق ف‌احتراق الافاق) 
یام ار نده و نوع موز غاحنك حن‌ابر رامحات‌ده یعتی 
مالدو اظه‌لرنده دخی تیشدیکق باز ور . 
یو صناعت س صناعتدة: اسععمال ابدیلان 
اقا البافی ونامده‌ی ۲غاجك حاصل ابتدیکی نرمادهٌ 
فتبله انساجی‌درکه یاپراقاربنك صایلرینی تشکیل ایدن 
خبوط نسجه‌دن عبارت‌در . 
( مانیلا کندیری ) دبرلر . 

"بو النافك اك زیاده اخراحایی فلیین اطه‌لرنث 
صکز اداره‌سی اولان (مانلیا)دن واقم اولور. بونك 
اجون د رکه اوزویاجه اسمته مانللیا, کتادرقع دعش‌در. 

.اقا البافنك يع مانلا ٠‏ كند رك لوی ساض 
با اسب es‏ 
منظره‌سی‌حر بری‌در . اوقدر ومناق دکلآنه‌ده جوق 
طیانقل در .. الافك طوللری 
ماسلا .کتدبری اورویا کندرندن دها خففدر . 
رطوبت ویوستك تأتیانیله موزولاز . بك سو لتله 
نویا قول ادر. ابود الله معامله اولنه‌رق بعده 
خامضن کبر شات یرنه ترك ایدیلیرسه كت 
ویانبر یره | ا E‏ 

ریت کو ق صناعتده جان‌و جنفراق اببلزی» 


ار 


و البافه اورویاده 


وبارلاق‌در . 


۱,۸۰۰ متره‌در 


کی خلاطری ۰ لنم فتیلاری > اقل تلر الله تلف رف 
قبلورینه مخصوص صارغیار ۰ که » حصر » پاپيس 
اعمال ادیلیر. مالیا کندبری‌پاموق املکالذقاریشیق 
اولەرقمنسو جات اعما لنده‌ده قو للاسلیر. "یاقا البافندن 
کاغد اعمالی‌ده تصور اولندی . لکن ای چبقدیفی 
اچون ایش ایاریه کیتمدی . مالیا کندیرنك ‏ 
انکاتره‌ه ودول تمه اص‌شاه ادخالای و کونه 
قدر رقده دادر و کندبردن اعمال آبدیلن 
قاشلرك خصائص صه‌سی اقا الاقنك متانتنهء قابلشت 
انساطته » رونق و آنه معطو ف‌در ‏ . 
کیحبك س اقا اللاقدن اعمال اولنان 
خلاطلر متین اولوب بو جتله باقاخلاطلری هند جوزی 
آغاجنك الیاندن بایلان خلاطلره مشابه‌در ۰ قضله 
اوله‌رق خثیف اولدقلرندن صویك اوزرنده‌طورورلر 
یعنی طاف‌درار 4 صو ورطوبت تا ره جورومزار . 
اعماللرنده قطران استعماله‌ده حاحت وق‌در . و 
صفتله ( غومبار ) دینلان لطیف. خلال وعنه 
داخل‌درلر . 
آبقاخان س ارانده حکومت ادن 2 
مونغول‌خاندر. هلا کونك‌اوغلل وخلن‌در. »و نقول 
دولتنك غرب ایالتلری اوزرنده اجرای سامت 
اعش‌در . ملکتتی جنوب طرفنده اتارارك مهاجاته 
قاری مدا ایده بسن اده ار ر ادن 
حبقارمش» محافظه آده‌مه مش در . آناقاخان بدری‌هلاکو 
کي باق دینش تورك قانوننك» ا 
ريتك محافظه‌سنده بك‌زیاده تعصب کوسترن برحکمدار 
ادی .۰ ونك اجون درک زماننده‌تورك یبای رنه 
اسلام شریعی قائم اولامق اجون چوق عناد اس 
دی . 
( آناقاحانلت) تورك نیبام رشن 
. ( حط العارف )ده مفصل ترصورنده باز لش اولان 
ترجه حالی بورایه نقل ایبورز هاب قاخان جکیزك 

۳ ۱۷۹ 


(تول) نام آوغلندن دنابه کلان مشود هولا کونك 
اودر . باپاسناك ٩۸۳‏ سنه‌سی دسم‌الا زنك 
بدیسنده مر‌اغه‌ده وفانته مب ارانده ونان موغول 
اس اسك اتحاد اراسیله ر ته کیلش و-کوامتی 
اوزمان جنکیز خانك تأسیس الددیی امبراطو رانك 
مقام رياستنده ولنان عموجه‌سی ( قبلای - قوبلای ) 
قاان طررفندن‌ده تصدیق اداش‌در : 

هولا کونك دورحکومتنده الهشپور سرعسکری 
( کنتقا) نك اسلامه (عین‌جالوت) ده مغلوب‌اولی واك 
سوکیل قاری اولان ( طقوز - دوقوز ) خاتونك 
خرستیان وای حسییله غرنی آسیاده خرستیا نار 
جما هه مظهر اولقده وحکومت ساساننده حکومات 
اسلامبه الله مخاصمه وتصرانبه اده حسن امتزاجی 
کوزنمکده ادی . ايشته و مناسبی راز دها 
قوتلتديرمك اجون 'بیزانس اغیراطودی یدنجی 
(میخال‌پاله تولوغ) ك ( دسلو ازن ) اذل برقاردن 
بیدا :ایلدیی (مادیا) نام کر عه غیرمشروعه‌سنی برچوق 
حهاز وهد هلرله هولا کو ه تقد الش ادیسهده 
قز کلدیی زمان کندسنه قو حه اولەجق ادم دنادن 
ال ومش بواندیغی حمتله ناقا به قسمت اولش‌در : 

آاقانك موقم اقتداره کمه‌سن متعاقب ايلك ابش 
قرداشلرندن (شامات) وبا ( یوت ) ی قېچاقارك 
آقی ماز شه فاشو كلك اوزره ) در شد ( طر فنه 
مأمور اعك اولذى . واقعا دشت قبجاق آل 
حنکیزدن حوجی اولادی بعت اباقانك عمجه‌زاده‌لری 
النده ولمقده ایدیسهده قیجاق تورکر له خواد 
زمشاهان آزراسنده تا قطب‌الدین مد زماننده علاقة 
صهریت مو جود ولمه‌ینه وجنکزك وناری الده*ا كت 
[قرن تن وتو رمع و وا رازب 
صوکره موغولرك ورالردن طوتدقاری کنج اسبراری 
الان ار ونلری مصره صاتوب اقب دنب 
اوراده‌ی « اليك مصره » دنلن HESE‏ 

چیقمه‌سنه » وقیچاق حکمداری برکه خانك اظیار اسلام 
اله‌مسته مین قحاقلارله مصرللر آزاسنده بر رابطة 
معنوبه وسیاسیه وجوده کلش و بونار بالطبع ایران 
جنکیز يار ننه خم اولمشلردى . ايشته کیرد 
قیچاق وارانده‌ی طورو نلری اراسندهک برمتافرت 
ورقابت سدااوله‌سی‌ده قیجاقلبار | نله صر بر بدنزده تعر فی 
براتفاق عقدبنه وسیاه اولدیخندن اباقانك , سبوره 
اوزرینه حرکتن منم چون قپچاقلیار دربندطرفندن 
اشغالده ولبوراردی . ايشته شوحال اباقابك مصز 
علوکار یی تضییق اقتداریی قبردیتی جهتله متفقلری 
اولان ,اهل صلیب قیه‌سی انطا که ودها برچوق 
سوره شهرلری مصرلاره ترك امک جور 
اولد پلر ۰ 

اف تمغ اسان ین سای ونان 2 
سرعسکراك پاهستی ۰ شس‌الدین ده وزارت 
E‏ وریاست وکلا منصینی» نووز رك اوغلیاءالد شه 
اصفهان امارتی ۰ « تاریخ جهانکشا » مؤلی عطا 
مك علاءالدن جویی‌به‌ده بفدادامارتی توجه‌ابتدی. 
اقا امور خارجه‌ده نصراسلردن استفاده۵ حالشمقله 
رار تابستنده وانان اسلامك قللریی اله ۱ لغه 
NY ۳‏ وحنسدن اولان سعهسی حقنده 
الزام عدالت وحقانیت اعشدر . 

موغوللرك تربه‌لجه حرکتلریی الزام الله برار 
بای زماننده ظیوره کان بغدادك گخریی کیفیت 
موسنه‌ستنی تعديل اون اوشمرك يكدن انا و 
اعمارری جو یه سپارش ابله‌مش وحقيقة عطاملکك 
هی اله اطرافدن هردرلو خلق و ارات صنعت 
طو بلانه‌رق بغداد هان اک حالنی ولشدی : 

آباقادات ایکنجی شه عم را قیحاق‌ده تکوم 
ادن ( رکه ) خان درند طرقیله انرانه کزمکه 
حالشدنسه‌ده آناقانكت اورای مافظه ه مأمور ایلدیی 
قرداشی کبری جویرمکه موفق اولدی . شو عدم 
موفقیت خلافنه اولرق برکه خان بنه اوچ نوز بيك 


صت 4 )ات 


لاله درنندی زورلا هرق (قور) نېری ساحلنه 
کلش ایدی * شوحسامجه بشون ابران اولکاس 
قجاقذاز الله دوشمك ملک‌سنده اولدیفی ان 
اقا وار قوتی طوبلاه‌رق تفلیسه کلدی؛ آجق‌ایی 
اردو قارشلاشمه‌دن رکه فوت اولدیشندن «میتنده‌ی 
ازدو تیان علکته دوندی . 

E‏ ماوراءا له عکومت 
اندن دیکر زادهلرنلهء جفتای خانلر له » خا صمه به 
جبور اولدی . ونلردن « راق اوغلان » ام‌اسندن 
مشهور ود بلواج بکك اوغلی مسمودبک یاقا خانه 
اسوزده عرض احترامه کو درش » و وکا اران 
احوالی » ولری» تفحص | کی اصارلامش‌ایدی . 
مسعودبك استکشافات اجرا ایدرکن برنفر ایشی 
1 کلاش وهان باش وزیر شمس الدنه خر ویرمش 
آبدی . شه‌س الدین» EE‏ عو دننده‌طو تدرمق 
اله کفتی طو عامز لغه كلارك کندیستی فوق|لعاده 
راد ماه قول ابلدی مسعود بك وداع ا 
e‏ توله‌چقدی ؛ ایلریده باشنه کله جک ا 
حساب انده‌رك اول 25 » مز لاه[ ده ينك آتلری 
و لندرمش اولد بفندن » شس الدین طرفد نکند .سین 

| یاقهلامق اوزره‌بوله چقار لاناك النه یاقهی‌قابدرههدن 
قورتلدی . راق اوغلان ول احوالنی | کلادقدن 
موه ار وی مرا ار رک 
ابلودی . 
۱ ۷ سنه‌سی وزسك آتل اله وان اک راد 
آز بر مقاومتله ,خراسانه مستولی اولدینی کی تا 
آذر باجا نه قدر. ابلر بلدی ایسهده آباقا كت وراده 
طو,بلادیفی قوت دها ایلر سنه مانع اولدی.. 
۸ ده اقا بالذ ات خصمی آوزر نه وردی . 
هرات جوارنده ادیلن اوزون » شدتیی برمار هی 
مایت قازاندی . قرارکاهده بولنان برچوق شیلری 
الده ایتدی .راق اوغلان‌ریشان برصور له جحونك 
اوه طرفنه کدی . شومظفریت اوزرینه پرقوة 


کله اله قرداشی ( نشین ) ی اوراده براقه‌رق 
نی آذر بامجانه کلدی . ۱ 

مصر ملوکار ندن ملف ظاهی ہرس الیند قداری 
۸ سنه‌سی اهل صلب الندنعکا قلعه‌ستی‌قورتاردقدن 
صوکرا ۰ ازتق موغولرك کم وراقبه آلنته 
کیرن سلچوقية روم مالکنی کدف ونجسه مراق 
اده‌رگ رنه امین شدهرندن ريسن بالتوکل 
دیل قافتله تا قونه‌به قد ر کادی . ورالرك احواای 
کوز له کوروب ۲ کلادقدن ۰ کر تاعبت حالنده 
وان اس ولك کر ےه رای 2 
ولنان ايلخاارك غفای اسدن اوه اوکرندکدن 
صوکره مصره دوندی ؛ اورادن و الکانك‌متبوعی 
اولان یاقا خانه بر ایی الله مکتوب کوندره‌رلد 
« سیاحت طر شاه مالك روی طولاشدم » ونشانه 
عزیعتم اولق اوزره‌قون‌ده اشجی دکاننده بر مجوهن 
خاتم براقض اندم . خاتم مذکوری اول ین فك 
اه طرفزه. ارسال بورلسى القاس اولئور » ده 
یازمش . اقا خان شوقیجاقی تورف چس ار نه 
حبران اوله‌رق‌رومده وکیل اولان معین‌الدین روانهه 
بوزوکك ولد بر یلوب کوندرلستی ام ابله‌مش واورادن 
E‏ وزواد کین صا حنه اعاده اعشدر . 
فقط برس شو ح رکتیاه روم عالکی حنده‌ک فکر 
استلا کار انه‌سی وس بتون میدانه فوعش اولدینندن 
جغتای اولادی عامنه آچبلان دهشتلی مار ه‌دن‌عودت 
ادن اباقاخان سوره‌نك مدافعه‌سنه قالقشدی . 
شوه«قصد نك حضولی اجون حکومات نصر انه نزدینه 
وباخاصه فرانسه قرالی سن لوئی » سجلا قرای ژاق 
نزدنه اتفاق‌تکلینی حامل ایلچیلر کوندردی(11۸). 
کیدن ابلچبار هب بوحكمدارلرك . برس علهنه یی 
بر اهل صلیب ماره‌سی هغه عازم بواندقلری خی 


کک ا ۰ برس سور هدن بشقه | تاطولی هده 


کیرەش » وورانك اقا طرفندن وال عمومیسی 
معین‌الدین سلپان (روانه) ده حکومت مرکزنهه 


NANE‏ ند 


خافته قالقمش ایدی‌که بولك مسبي‌ده روایتده‌سیرس 
ی لا اوظرفدمی ع کنن امین اهون-قرقه 
کونلك برمسافه‌ی اون بش کونده قطم ایلدی . 
بولك اوزرنه سرس هان تاطول‌یی ترك ایلدی . 
موغوللر مصر حدودنده وتلره تشهرك دمداردن 
ایی بيك نفر سیر ابله برخیلی غنيمت ۲لدیلر +ویش 
کت زد عا ده ولکده | لوب ونوردیز . 
شفت کے ارک ل موه کک ارت 
ایده‌مدیلر صوکره آیاقاخان ۲ ناطو لی به کیرە رك یکر ی 
ك عسکر ابله اورالری تسکین آنلددی. و رو اآنه‌وده 
الده ابده‌رك بلندن ایک ولدردی ِ وجودی بارحه 
پارچه‌اتدردی , یاقا سرس‌الند قداری و1 اطول 
اشاربي ستردکدن صوکرا 1۷۰ ده بفداده یکلدی. 
فقط بغدادده شدتل رقحط ولع حسیاه موغول 
اردوسی سور هده قالهرق عینتاب ورها طر فلر نه 
يليار . ایرتهسی ۱۷۱ سنه‌سی موغوللر (بیره) یی 
محاصره به قالقشدیلر . مرس ونار عامنه وروه‌رك 
EE‏ که ری E ES‏ 
و کن سے ار اکن کا مرا 
قایدردقلرندن مصر اردوسی بونارك منجنیق وسار 
محاصره ۲ لتلر ی اغتنام ابلیه رگ ( بیره ) محاصره‌دن 
قورتیدی حق شومغلو یت اوزرینه برقاچ سل‌موغولر 
اورالره که‌مدیلر . ۱۷ ده ( 1نتای ) قومانداسله 
کناری‌ده برس کیری وسکورتدی . 

توان شو مغلو تارك جيسن چیقارمق امون 
آیاقاخان حکومات‌تصرانبه اله اتفاقاىدەرك سورهه‌ی 
الده امک قیام الادی ؛ پیا اونتجی غره‌غوارده 
ومتصدله لونده بر ( قونسیل ) طویلامشدی . 
آاقانات وراه و ندردیی ایلجیلر بايا وقو نسله اشتراك 
ادن حکومتلرك م‌خصلر له اغاق مقاوله نامه‌ستی 
امضا اتدیلر . ايشته شو مقاوله نامه اقتضاسندن 
اولهرق آباقا قرداشي (منکو جور) ی قوتل راردوه 

سردار نص ايده رك مرس علمنه جره کولدردئ: 
منکو يور مصربارك تون ملکتلری آلفه؛ مأمور 
اولش: ادى ایاقا بالات ( رحه ) محاصره‌سته: 
کیتدی » منکو پور (قبادوقا) ده بوانان‌خر‌ستبان. 
قرالی اله متحد اسو ر هبه کیره رك بتون ملكت حا 
وجصه قدر تخریب ابتدی. بوتار ده موقع جکومتده 
وانان ءالکدن ملك منصورسیف الدین قلاون‌شام‌ده؛ 
ولنبوردی. هان اردولری‌طو بلادی» تورك وسال 
جنس ام ای اسلامیه‌سندن صهیون امیری‌سنقرالاشقر ٩‏ 
جا او یلرندن ملك منصور اوالندا اساعیل ۰امش ` 
السعدی » حاجی اوزدمور > عل الدین الد ود اری 0 
بدرالدین البصری ءايلبك ؛ بدرالدین بیليك‌الابدمود؛. 
دیاین ای کی ده مب بود عم بل 
(قلاون) اردوسنه التحاق ابلهدیلر.. اسلام اردوسنك" 
صاغ جناحنده جا حکمداری ملك متصور اوالفداء . 
صو لقو لده‌سنقر الاشقر ولنیوردی. (قلاون) سور 
ده‌ک و البسی حسام الدین لاچین؛قلبده و لنان‌شامعسکر بنه 
قوماندا ادیوردی . رعرب اردوسی صاغ حناحه 
استناد کل ادیک کی رتورکان اردوسی‌ده‌صول 
حناحه استناد اولوردی . موغول اردوسی بش 
کدی سر ندن ۰ قضوری کوری :رای 
و ادن رات اوتوز سك مقدارنده ادی . 
متکو ور م‌کزده ؛ ختوم صاغ جناحده ابدی . 
ایی اردو ۱۸۰ سته‌سی رجبنك ۱4 بجی ,جشنبه 
کولی مص جوارنده کوزل راووهده ماصمه ه 
باخلادی . ايلك اوکه موغوللرك صاع حنای اسلام 
اردوسنه هوم اتدی » ر موغول قوماندایده 
دیکر برفرقة اسلامیهه تعرض اللددی . موغوللر 
وهیومارنده موفق اولهرق اوچ کون فرق مغلوه‌یی 
شامه قددعقب مهد یر برخیلی تنفات وردردیلر» 
اددو خدمتکاراری » لعن سقاأ وچادرجی کي آدماری 
قلیجدن کیردیار . شومهاج موغولار کندی‌طرفار ې 


A 


غالب صامامتاردی ؛ حال بوکه اسلام اردوسنك 
صول جتاحی ابله مركز بنك دها پارلاق رغلبه ه 
تاغل اولدیفی » متکو يورك قرارکاهۍ ترك اله 
قاچدیغی خب ر آلدقاری کی کری دو که مبور اولدیر. 
اسلام تکرار طوپلاه‌دق » منکویی بکنکده اولان 
(خوم ) وسائر موغوااره قارشی طوردیار ۰ متکو 
اسه فرات ساحلته واره‌رق اردوسنك شبه‌السیوفی 
اوراده بکلوردی . ختوم آرقه‌سندن سو ف اسلامبه 
| كسك اولیه‌رق علکته قدر فا بر صو ریده‌دوندی 
کیتدی 4 تون ایشه بار ار ضا بطلر بله اردوسلنك 
قم می طعمة شمشیر اولدی . مکو و رکدرندن 
زره ای رده هلاك اولدی . آاقاخان ( رحه ) 
حاصره‌سن ترك الله ابتدا بفداده > ره شد انه 
کده‌رك اوراده خرستیا نلرك سول باسقالاسی‌مناستله 
کلیساده ولله‌رق اينه اشتراكایلدی (1۸۱) . ایشته 
شوهز مت موغول‌اردوسنده انق جنک زخانك وضع 
مله دیک قو انين حر سه نك حکمدن‌دوشد یکی ۲ وسترسور» 
پاسقاليانك ایرنه‌سی کو نی اقا جلةالنی شس الدندك 
پرضافتنده ولندی . کال رکو ی کیک توضافتده 
بك زیاده خسته له‌رق ۱ سنه-ی ی | لقعده‌ستات 
ا تصادف ادن بسانك ايلك کونی فوت 
اولدی . 

جنکزخان واحنادی خصو صات مذهبهه ماعه 
کارانه برنظرله باقش ادیلر . حق اوقوحه موغول 
اعیروطور لغنك ەو سسی اولانجنکز ضرب ابتدبردیی 
ت وجهنه : « الناصر لاله امیرالومنین » 
SE‏ فا 
ولش وسکه نك اززقه سنه‌ده » العادلالاعظم جنک ز خان « 
دی ۱ 

جنکیزدن صوکرا کان موغول قاآنلری هب وله 
اوزمانك عادت اسلاممه‌سنه اساعاً که شہادت وسار 
ادعبه واذکار حلیاهی حتوی سکار ضر بنه دوام 


عباره‌ستی قاد ردره‌ش 


اتدکیری کي اباقاخان‌ده کر سکیلرنده واثره | 


کات کو وا یم رکنات و2 
طرز وخط اسلاین مافظه ابله ظهرنده خط اولان 
(موغول - اویغور) خطله کندی اد ودیکر بر 
نوع IE‏ وحیی‌ده « دز آوزر نه اوطورمش 
وایکی الله کوکنه طوغری برهلال طو عش رانسان 
تصو ری » لی حاوی ولمشدر . ایشته‌علامت‌وتوحهانه 
نظرا حکومت ابلخانه واا خان زماننده ا لامك 
خاطر نه رعایت ادلکده اولدیقی استدلال اولور 
ولو رمتفعت ماده اجون اولسون , : 
ماد میب عاصمك تورك ا ۰ 
انوالندا تازهنی ۰ اموالفرج + ای‌الافیر کامل ؛ 
بارخ این شحنه . مجم باشنك حایف الاخاری . 
سرو طبنك مص ر تار یخی .غفوری آفند بنك عمد ةا لتو ار ی . 
مبارك غالب ربك مارلا یه ۸ مسکوکانی 2 
وسایره . 

Déguigne: histoire des ۰ D’herbelot: 
Encyclopedie orientale. D‘hosson: histoire 
des mouügoles, ete: 


ا فلیین اعه‌لرنده ( لوسون) جزیره‌هی 
اها لیسندن رطام او تیگ ( وجا ) ولاك » 
جنو شده(قار انفلان) جو ار ده آقامت‌امدرار؛ و لندقلری 
سمتارده عنی ثمالی (دوغ‌اند) نهر نك‌منبعی طررفلر نده 
اولان ال ده » وکسك‌طاغلن برلرده قیمتل آغاحلر ی» 
صاف وسریم امریان سیلابلریمبذول اولان‌اورمانلق 
امجلرنده باشارلر . مقدما کندیلر نه خصو ص ومستقل 
رلبالری واراعض, قط ولا ا 
اتتوغرانا اعتباری اله ( آبا قاس ) لر ماله عرقنه 
ماسوب‌دز ۰ 
آباقاقدیس 


حریان ادن برچای درکه_آمازون رنه التقا ادر . 


-- ره‌زیلاده (بازار) ولایتده 


ااقان- روسده حتو ی سیریاده جربان " 


ادر برجای‌در , (صایان ) طاغلرندن ظهوراده‌ركگ 

ساره 


شال شرق» دوغری آقار ( مینوسینسك ) قصبه 
کت وان وار ده شى ۱۲۱ غر 
ملاق اولور . طولی ۳۵۰ کلو متره‌در . آیاقان 
چاينك ایاقلری لوی قوملر کتیریر . بوچايك 
جوارارنده ۲ ار قدعه ومحکوکات (موسیات ) ناتأره 
مشاهده ابدیلير ( ایاقانسق ماده‌سنه راجعت ) . 
سای جنووده سا کن اولان انار قادن 
بر قاچ طاثنه الا ن آ باقان نبری ساحرنده اقامت 
ایدرار . 
اباقان ست روسەده » سبریاده کان بر وز 
قیردرکه (مینو سینسك) بلدەسنك علاوه‌سنده (نسی) 
هپری. وعه امتداد ادر ۰ کلومترو مسافه‌سی 
واردد . ۳۹ 
اف ی کے سریاده(متوس‌تسات) بادك 
سفاله‌سنده رقصه‌در : عصر ساشده (مبنو سينك ) 
بلدهسی موجود دکل‌آیکن میم بره‌وقع مستحکم آیدی. 
( با قان) جایی اوزرنده مبی اولدینی اجون نامتی 
ادر مج ادن رسمه 
اچون‌اسکیدن موجود اولان بر آنده‌سی‌و اردر. صاغ 
قیینده‌ی قبانك‌سطمی ای مافظه اولهش موسات 
ابله‌مستوددر . وتلرك جله‌سی مونغول لساننده‌دد . 
( پاللاس ) وراده آیکده "نارجه بازاش | بده 
کورمش‌در ۰ 
(اباقانسق) طومسقمد رتنه تابم‌در. نفوسی‌تقرسا 
1 ۰ اقلیمی معتدل‌در. توقلعه سوك تروطررفندن نا 
ادلش‌در. حوالی* قصبه‌ده - جنوبی سیبريانك‌مومیت 
]و هرطرفنده اولدینی کی- ان قاله .ك‌چوق 
قر توماری واردر ر ب اوطرفلرده اولان انار 
قطای مرارلری‌د رار . وقبرلرده مضاً اوا 
[۱] ورالرده سا کن اولان برتاتار طا سنك ده 
0 1 ۰ : 
معادندن‌با لش بعض حلیات ولنورکه وائرار مذکور 
توملری احداث ادن امتك قدم مدفته 2 هکره له 
دلالت اندر . كذلك باقان چانك.اوزرنده ۴-۲ 
متره ارقاعنده » طاشدن بر طانم قباد رکار وش 
درکه بونارك اوزرارنده حکو اولان خطلر »مواسم 
اوروپا علما سنك انظار دقت وم‌اقنی جلباغش‌در . 
موسیو (قلاپورت) وا نارك جلهستی قبرغیز ترکار بنه 
اسناد ابدور . الك قولنحه ونار مونغول دورنده 
حاقا ناءیی‌حامل اولوب میلاد عنسادن سکز تجیعصنرد 
نها تنه قدر جنوبی سیبریاده توطن وتشکیل حکومت 
اشلر (قبرغیز ء حط ران ماده‌لر ىنەم اجعت .) 

اباقس اس : معد الاحتحه فرفه‌ستدن اغول 
وحك فصیل‌سندن » فه‌رونه قیله‌سندن ر جنس 
حشرەنك اسی‌در . اوروپا قطعه‌سی _ اقالم معتدله. 
سنك اورمانلرنده » طاغلق برارنده سا کن اولور . 
و حوانلرك رنی سیاه » بدنلری یامی‌در . تارج 
طبیی‌ده یکر ی ر وی معلوم‌در . مثال‌نوی (اباتس 
استرولا ) دشلن وجك‌درکه ونی ۲۵ مسلمتره 
طو لنده اولوب فرانسه اورمانارنده حوق ولنور . 

اراقو ا وای و اکا مس وه 
فدر . اون التجى عصرك انالا معمار وحکاکار۔ 
دن‌در ؛ معمار ( سان غالو ) نك یابدینی رسار 
اوژر نه روما تردق مشهور (سن بسر) کلیساسنث 
بلانلری حك اعش‌در . کدی مولفانندن اولان 
( روما 1 ثار عتیقه‌سی ) نام اثری تشکیل وتزین 
ادن لوحه‌اریده کندی قازمش‌در . 

آباقو - حر عط اطلاسی‌ده (لوقای) یاخود 
(یاحاما) < ار محتمعه‌سنت اقصای‌یما لنده کان اولان 
تام قدعی (یوقا) باخود(لوقایا) 
ایدی . رکز اداره‌سی (قارلتون) باده‌سی‌در . بو 
آطه (لوقاي) جز اترك اك بسوي‌در . ونك اجون 


بر اطه نك ا 


)پر 


يوك لوقای نامیادده تسیه ایدیلیر . تج اجک 
صا صواری وق‌در . ورادن کلیتل کرسته ومیوه 
اخراج اولنور . بوك لوقای ويايوك ابقو اطه‌سنك 
متهای‌شم لیسنده کو چك آباقو اطه‌سی کائندر. وك 
آباقو (باحما) جز اثر بجتعه‌سنده اك زیاده مسکون 
اولان بر آطه‌در ۰ بیاض عرقدن اولان اهالیسی 
اس قادن نوراه شیر ت‌اعش‌ اولان قرالبون‌در . و نار 
اسالر ی خالص محافظه|خك» برل‌عرقه قارشمامق اجون 
یذاررنده او لنیرارء بر ل لر دن قز | لوب و برمزار و جهتاه نیه‌اری 
انز الهاوغیامش‌در . سوك وکو چك اباقو اطهری ر برندن 
طاروصیغ برقنال اله‌تفریق اولعش‌در : وایی آمله 
(بارس)ه نظراً ۸۰ تجی نصف انار دار حتنده 
و 00 اله ۲۹9۰ عرض شمال 0 ۵ 
بو اطهلر | نکلتره به ابع در 

آباقو اس . یایاده عل حسابه ویریلن بر 
ام‌در» لا عه ( اا کوس) لفظندن آلعش‌در. ناجه 
(اباقس» ابا کیون ) لاه ( با کوس) عر مجه خت 
وقتبله اوزر ننه اعه قوم دوشه هرك و واسطه اله 
اعمال حساه اجرا ادیلن رلوحه ویانختهدن عبارت 
ادی. کرد لوحه نك اسمندن» کر ك آوزر نه دوشه‌نن 
قوم‌دن هرق الستة متله‌ده علم حسابه نام ااذ 
اولعش‌در , ايشته‌عی مجه‌ده حساب التخت‌والیل» عل غبار 
کذاك فر انسزجه‌ده ( اباق ) وایتالبنج‌ده (آبافو) عم 
حسابه عنوان اولش تعبراردر ( الا کرس ماده‌سنه 
مراجعت ) . 

آاقو ( ول‌ده‌ل) اس . اون درد جی عصر لك 
هندسون‌وهشونندن‌در . و نکر برابر(ول اباقو) نك 
بعض مجامیع ادبه‌ده مندج انار شعر سی ده واردر. 
حتی ارباب درایت‌وانصافدن اولان منقدار (آیاقو)نك 
شعرلری افکار وحسیات جتندن تقدیر امشلردر . 
فقط اساوب افاده‌سی معاصرلری اولان شعرادن 


(دانت)» (حینو) و خصوصاه (بترارق) ‏ اسلو بار سنه 
قباس قبول از. مونکل برایر (ااقو)انك ترچ حای 
اورویاده طقات شعراده » ترام احوال شعراصیرا: 
سنده تاراش ده : قاه وس ریاضات‌ده خر زر ازادتی 
اوزره صاحب ترجه‌یك اورویاده الاو علمْ جير اله 
اشتغال ابلددیی ظن اوللقده‌در . 
الله کندی خترعاتندن اولان آلات زصداه اله ر 


حوق مهم رصدات احرا ابا دیی‌ده روایت ایدبایوره 

فقط ول آاقو اك زیاده عل هندسه > عم 
حساب علماسندن اولق اوزره حب معروفت 
واشتار اعش‌در . هاه عم حسابده زماتك 
فریدی عد ابید له حك درحه‌ده وسعت معلومات اراز 
اعش در : ونك اجون تامنه ( ولده‌ل انقو ) نی 
ساج ول دغش‌در . ول ااقو ۱۳۷۵۰ "سنه 
میلاد ه‌سنده وفات آغش‌در E E‏ 


ااك کے ون ولابتنده 3 توقاد EY‏ 
اریمه قضاسته ملحق برناحه‌در ۰ ( احوال جفرافبا 
اجون ار بعه مادەسنە س |جعت ( ۰ 

با کت اس. مغمدالا جنحه فرقەسندن فەرونین 
فاما لاسندن رجنس وحك‌در ۰ سیاه وا طونمجی 
ریك‌ده قرق قدر توعی واردر . قد عاك اقطنار ‏ 
ارهد E‏ 6 افر قانك ا آوروبانك نوب 
طرفلرنده منتشردر . 

اا وه اس 0 ارقامك ویاخصو ص صفر 4 
ا مجادندن اول» اععال حا ەی احرا |اىلەمك اجون 
احدات اولهئن بر لت‌درکه اقو ام ختاغه زدنده درلو 
شکل و نامار اله نداول اد ه‌کلش‌در. حساب و 
من 

کڪ آنا کو سك اشکال ختلفه‌سی واردر: (۱)اغه‌توز 


حساب حدوی . 
٩۱۳۵ 


ااجلهویار چوب‌پارچهسی اله اج | ابدیلیدی. (۲) بر 
چارچیوهداخلنه کرلش موازی‌تلرابله ناره‌طاقلسش 
وار لقلردن عبارندد. ( ۳ ) اوژرنه موازی‌اولوقار 
اشامت ر ویا طاش قطعه‌سندن عبارت ابدی‌که 
جساء‌تلری مختلف ووار لقار مذ کور اولوقار امجنده 
قایدیر بلدرق وصورلله حساب یال ابدی ۰ ( ٤‏ ) 
آغاج ويا طاش برلوحه اوزرنه اولوقاره دل موازی 
هلر رم آولفش بر ۲ آندی‌که وندنده< اعنال 
حسا هیا اوفاق‌طاش پارچه‌ری ابله ویاخود آیس‌دینن 
اشارات خصو صه واسطه‌سی اله اجرا قلیتیر دی . 
" وکون اوروپاده اباق نامیاه معروف اولان 
واه دومایلر ( آاکوس ) ۰ نایار (آبااکس 
09 کون ) جنار (سوآن‌بان ) غار اله روسار 
چورنکه عربار شبکه تعبیر ابدرار . 

ات بای کلا نك ا وروا 
علماسی اختلاف اعشلردر . بعءضیسی «کله‌ی عبراعه 
توز» غبار معناسنه اولان عبق لاظندن کتیررلر , 
اعمال حسابه اجرا المك اون دوز بر اه 
پادچه‌سي او ژر نه پاسلان نوزه‌نظر ا ۲ لته اسے وبر لش 
کر رطاقی‌ده طبله » :دامه هی معناسته اولان 
آبا کس کاۃ تونانبه‌سندن اخذ ابدرر . 

جم وروس لسانرنده متداول اولان چورنک 
لفظی‌ده سانسقریت دیلنده جار طرف معناسن افاده 
ادن جو رکهته کله‌سندن مشتق اولق متمل‌در . 

کت ری مور "واتط اب 
عصر ساقك اوتلنده روسره انتقال اعسص واو ناز 
و اسطه‌ستلهده آوروباه کمش‌در 

اخیراً ات مذ کوده اصلاح و اکل اىدبلهرك 
ساب ( کناماوجصی Boulier‏ ) نامیاه مکاب امه 
ومکاتب صییانی‌ده عل حسابك تسهیل تعلیمنده استعمال 
ایدلکدددر د 

توسیعاً حساب جدولار بن‌ده ابا کوس نایور یلیرکه 


نوارك اكمعروف ومشروری جدول فثاغوردر , 

مد ریاضاتت صاعق عل عددك مبدئی‌اولدییی 
اک انسانك عدد الله افاده اوه سله‌يك تون معاد. 
ملاتنت‌ده موقوف علمی‌در ۰ ه‌خصوصده اولدییی . 
وحهله انسانكت 1 ومعاملهی معنویات وجردات 
آوزرنه ایشلمه‌دن اول مشخصات ومادیانه باغلاندیتی 
جتله صاعی امرنده دخی, تصوور ايده یج ايك 
چاره قابل تعداد اولان اشا ومتخصات اوزرنده 
ایشاه‌مکدن عبارت اولاسی بك‌طبیمی‌در. ات انسان» 
اطر افنده بو لنان‌اشیا ی صا به سامك اجون اول اصرده‌عددی 
بولق» نسبت عددهین ,کشفا مك لازم‌در. واولا خب 
کرچه انسان‌احساس. دلالتیله بربرده .طویلانان‌اشانك. 
کثری ۰ بعض اشا کومه‌سنك دیکر اشیا کومه.. 
سندن از ویاچوق اوادیفتی بر درجه‌ه قدر ادراك 
اقا را ار 
ولندیفی وراده ایضاح ايده حك دک . عدد و لندقدن 
صوکره انسان.متاج اولدیغی معاملات حساببه ی که 
جلاسی صاعق معناسی ضمننده مندخ‌در ب اما 
وبالفعل ایایه ناصل طریقی ولش‌در؟ حنه اصل تعلق 
اولان ايشته و جت‌در . بز پوکون اعمال حساهبی 
عددارك دابلاری. اولان ارقام اه احرا ایدورز , 
کر چه رقسزده, یالکز عدد اللهده‌حساب یاسله‌سلیر» 
حساب ذهن‌ده اولدینی کی. فقط معاملات حسابه‌هی 
حالده بر مجی صورت محاسبه لی اقتضا ایدر. شوحالدەرم 
وق ایکن ويارق سدینارهکوره اومعاملایی اغا امك 
اچون برطریی بولق انساناره بكلازم ایدی. واقعا. 
عاد واصول تعداد تولفش اولدقدن صوگ هخا ر تسده 
مشاهده اندیکیر اشنای کترەن صاعق ول ولش 
دعك ابدی . مثلا وظریق امله برسورو قبونی» بر 
صبرا آغاحی صاعق قابل اوللور . فقط انسانك 
حباتملیه‌سنده حتاج اولدییی معاملات. حسا سه‌یا لکنز 
وندن عبارت دکل . چم | مك» طرح اعك» ضرب 
وقسم ابلهمك کی حسابه داخل اولان معاملات 
ابتدانه‌ده لازم . و معاملات اسه اشپانك وجوت 


NA — 


خارحیاری اوزرنده هروقتیالهمل. اشبانكوعددارك 
جاسی دکیشد می مسا ده دکشیر. شوحالده اومعاملاای 
مکن قی یلك اجون حابك تعلق ایتدیی اشیایی 
شون اوصاف‌طبعبه‌سندن جر بدا نده‌رك نو نلری بالکز 
صای هموضو عاولهببله جك برصفتلهملاحظه ١ك‏ وبونك 
اچون‌ده‌اواشیایی برطام‌مادی‌دلائل ابله عثنل ابله‌مك 
اجاب‌ادر. ارنق یاسلهجق معاملات حساسه‌طوغی‌یدن 
طو ری به انشا اوزرنده دکل 1 نلرك دلبلاری اوزرنده 
پایلر . عادی ر مثال ابله ایضاح ادهع : بر رشجبر 
ترلاستی سورديرمك اجون ۵ عله استخدام | عش 
وهی برنی ۲۵ غروشه پازار اش . رر عملهه 
قاچ غروش وره‌جك . ايشته و کوجك مسألهی 
حل ايدەبلىك اون بایلهجقی ایس اولا نك 
قافتندن » شخصاری عییز ادن اوصافندن قطع 
ر ابدل‌رك هی‌ری اعاب ابدبله‌جت بردلیل‌مادی 
ابله مثلا برچاقل پارچهسی اله وبنه هرظروش یکذلك 


پنه عین دلیل ابلهابراز ویکو نار یره اثبات امك 


انا اجاب ادن معامله* حسایه‌ی اجرا اله‌مك‌در. 
زم شیمدی قو للاندیهمز دلالر معلوم‌د رکه رثلردر » 
الفا حرفلری‌در . فقط علامات مکئو هنك امجادندن 
اول وله دکل دی . دلائل عدده کوچك چاقل 


پار چه‌اری > کوج ووارلاق نسنه‌ار کی قولایلقاه ` 


استعمال ایدله یله جك ماده‌لردن متخذ ایدی. یازبنكث 
امخاذندن اول وله اولاسی‌ده ذاتاً ضروری رکیفیت 
ادى . ايشته دلبلاری ولدق . فقط ونلر واسطه۔ 
سبله معاملات حسابه‌ی رهده » له واسطه | بله 
ایه‌جخز ؟ رم دیدیکمز علامتاری استتمال 1 
یابدیفیز حساباری بر حیفه ويا لوحه اوزرنده اجرا 
ادورز . ايشته رقدن غیری اولارق قوللانبلان 
علامات ماده وجمانه واسطه‌سیاه معاملهه حنابه نك 
ا 


وت الت راستی, زما نراد ادى اى اك 
ل طبمی. بر شبکلده با لمسنه خادم. اولدیفی اجون 

وکون دی حسابات رقبهه مألوف اولیان کسان 
یننده ا ادلکده‌در . شه بو کا مبنی د رکه 
ONEN CS I I‏ 
چونکه چوجقاره بر درسی فطرنده بواندینی طریق 
اله تعلیم امك اك موفقتلى بر ول‌در . 

اا کوس ه شکلده اولورسه اولسون بو ۲ لتك 
احدای تعداد عشری فاعده‌سنك کشف. ومعرفتنه 
موقوف‌ادی. وده اولااونه قدر اعدادك مادیرشی 
ویااعتباری ردلیل( یس) ابلهابر ازینه» ونان عددلرك 
وضعنه » منبه‌سنه کوره قیمتاربنك ۱۰ ويا انك 
قوتلری قدر تزاید وتناقص انك عهدبنك اخاذ 
وقبولنه منوطدر. برصا بينك‌مادیاشیا ابلب «عد ود ات 
اله ارازی وعدده دلالت ایدن شيك واندنی 
وضعه ه مقامه کوره قیم‌تنك ۱۰و۱۰ للك قوتلری 
قدر اید وناقصی بر اص وضی در. وق شه‌طیعتدن 
مقتس‌در . انسانك ابلك الت حسایی اللر بنكت 
پارمقلری‌درکه اون دانه‌در . پارمقار تعدادك اساس ` 
تکیل ایدرءنقط حسابه کف دکل‌در. بونكاجوندرکه 
انسانبیوکه حناباریاجرا ایده لك امچون طبیعنده: 
مپذول اولان وه‌بری بر واحد طبیعی تشکیل ادن 
چافل طاشاری اله حساب بإعق طرق ملاحظه 
اختردن .تاش خاب مات اولدری ۳ 
مستعمل آولان احصاء که چاقل ديك اولان (حصی)دن 
فرانسزجه عین‌معنایی افاده‌ادن (ف لکود) .مین (جای‌قل) 
کله سی ده نه او بله راصل‌دن کلش‌در. تورکه‌ده‌صاعق 
لغتى كذلك ذره نهر دعك اولان (جای) ا 
مأ خوذدر. بوكلهلر انسانك ايلك‌زمانارده تعداد چسایه. 
ناصلباشلامص دا کی اعا ایدور . ۱ 

واحدك تصوری امور تفسابه‌دندر. انسان ون 
اولااکندی تفستده مشاهده اله بعده اشیای طعه به 
تطییق الەمش واشیای تعداده باشلامش‌در . تعداد» 
آحاد طبیعیه نی برپرینه ضم بلدمکدن عباوتدر, تعداد 
بااطبع اشاي ماچ به اوزرنده ۰ معدودات و زرنده 
> AM 


احرا ایدیلیرکه تو ناره اعداد مقده دبرار ۰ 2 
ری انسانلر احاد واعدادی اشیای طبیعه‌دن نزع 
وجرد ایدرك لعن اشای طیعبه ومعدوداندن قم 


| تظراله‌ملاحظه ایلیه‌رك اعدادجرده‌یاحداتووطریق 


اله عل حسابك اساست اعدادا عشلردر. 
پاخارجده اشیای طبیعیه اوزونده اجرا ادیلر وا 
اعداد جرده‌ابله اجرا ادیلر . کذاك تعدادیاذهنده 
وبا اعداده دلبل اولق اوزره احداث ادیلن و ارقام 
هیر ادیلن اشارات خصوصه اله یاسلر » ویاخود 
بوقاریده سان اہتدیکمز کې بر طاق وسا ثط طبع هو یامتخذه 


ءِ 7 
اء عله عد اد 


اله اجر ا آید یلیر .مع مافبه و نارده دلائل‌عدد هد ندر 1 


مقلا رباتجەدەک آغاجاری رربرر صاعتی تعدادطبیی در 
قهوه نك ویرمش‌اولدینی قهوه‌ارك يکو تى ولق‌انجون 
تباشیرا مله یازدیغی ج زکیاری‌صا عاسی تعد ادد لی در ۰( چو نکه 
هرچیزک برواحدطبییی نك د لبل‌در) کذلك ای ك کو نار ی 
پارمقابله‌صایعی» تسییح بلهصاعتی؛ چاقل طاشی وامثالی 
وساط ابله صاع ه عداد دلیل‌در. ونوع تعدادده 
حسابی مطلوب اولان » صاییلان پارمتار ‏ نسیح 
داهلری » چاقل طاشاری اشير حو ای دکل‌در ۰ 
- وتار وسائط وجوارحدن عبارت ؛ اصل معدود 
باشقه شی‌در ۰ بلادلیل » بلا واسطه اول‌رق ذهنده 
اجرا ادیلن تعداده‌ده تعداد هوائی تعبیر ایدرار . 

معلوم‌د رکه آحاد واعدادی ارقام تعبیر | بدیلن اد له 
مخصوصه ابل ابراز وائبات ابلەمکدہ ترقیم دبرلر . 

حساب یالکز تعداددن عبارت دکل‌در . جع 
طرح » ضرب » تقسیم کي اعمال خاب واردرک 
شیحه‌سی » معلوم اولان عددلر واسطه‌سی اله حهول 
اولانمطلوی استحصال ابله‌مکدر . 

اعمال اربعة حسابه‌دغی» تعداد کی يا بلادلیل » 
6 اا ی ف خهنده اعرا ایلرک وکا 
حساب هراق درل باخود طیعی و وضی 
ادله الله اجرا اولنور .ودلبارده با زشر ؛ با 


چزکیاردر ! باپارهمقاردر؛ چاقل‌طاشی وتسبیح دالبی: 
کی شیلردر . الك پارمقاری دلبل اتخاذ ایدبل‌رك 
باسلان حسایه عرب اصطلاحنده‌خارجه ویاحساب‌العقود 
والاصابع تعبیر ادرلر . 

حاقل طاشلری‌وسا تردانه‌لرد لىل اخاذاو لنه‌رق باسلان 
حساب‌ایسه ] با کوس‌جسای‌درکه اوبله برطاق وسائط 
بلترتیب واجر اایدیان برحسابدنعبارندد. صوکر الری 
(ا با کوس) ه ارقام طرزنده اشارات خصوصه‌ده 
تطییق اولندیک | یسل ع سس مد 
التخت والتراب فنونندن حساب‌الشیکه ددکلری‌ایشته 
ودرلو رحساب‌در . زرده تشر ابدیلر . 

وتانبارك » روماللرك رخته ویالوحه اوزرشه 
ری ی رسم وبا اولوقار حفر ایده‌رك اعمال و 
اسالا ی انا د اه ا ونان 
لرك چورتکه دیدکاری تللی آبا کوساری پربرینه 
قارشد رماءیی‌در . واقعا وایی | لتك‌ده اساسی 
قاعده‌سی برد ر عقط مرت ی از بری‌دره 
ش‌اولانلوحه‌طرزنده‌ی ابا کوس‌دخی 
بسرتو ن‌باشقه‌دد. ونك ا رقوم نسعه نك احدانه 
سیا نله زار 
يازىلەرق عاد ا حاب احرا ایدیلیر آیدی . شیمدی 
قو للاندیغز طاش نخته ل رکی برشی . عر بار ك حاب‌غباریکه 
ارقام اله اجرا ایدیلیر؛ ایشته‌بورادن ا لمهدر. ابا کوسك 
بونوعنده مقدما ایس دين اشارات خصوصه الله‌ده 


اوزر بنه توزیاسله 


موقوف‌ایدی. لوحه نك او زر ننه چوپ و اسطه 


حساب یلیر ادی ( آیس‌ماده‌سنه مراجعت ) . شو 
حالده اعد ادك م انینی کوسترن‌مو ازی‌چ زکیلر» اولوقلر» 
E NE ۳‏ موحود اولوب ونلر رقم اعشاریده 
اعداداد مانب وضعبه‌لری»قیمت نسییه رن یکوستریر. 

دعك او لو رکه نا کوسلردهعدددللبلاری یمن رقم وکیلاری 
با ) رن نان ) ده» چورتكده اولدینی کی 5 سییح 
دانه‌سی کی تاره کیرلس؛ ويا اوبوتلرده‌تایدبریلان 
وارلاقلردن عبارت اولور؛ ویاخود لوحه‌اوزرنده‌ی" 
مووازی‌خطلر آوزدنه‌وضع اپدیلن اوفق‌طاش پارچهرندن» 
وسانردانه‌لردن‌عبارت ولبور, والحاصل (ایس) دیف 


= ۱ سب 


برطاق اشارتلر استعال ایدیلیور . خته‌سی اوزرنه 
اعه‌قوم ویاتوز الان ابا کوس هر ایک صورنلاده 
استعما له قابل‌در . برنجی صورنده عددار جوب 
واسطه‌نی اله باسلان نقطه‌ار ابله ( مثلا ه عددی 
بش قطه اله ) ایکنجی صورنده اشادات رقه 
امه حاب اجرا ایدله‌سلر. فقط ۱با کوس‌اوزرنده 
اشا رات رهه اله احرا ادیلن اعال حسایه حاب 
مفتوح [۱] ده اجرا اولنان اعمل حساسه کی‌دکل‌در. 
| با کوس حسای یمن حساب الشیکه» باشقه» | حساب 
مفتوح باشقه‌در . اورویاده قرون وسطاده ابا کوس 
حسانی متداول‌ادی ونكامجون اووقتك‌حساسونهده 
حبر ونه مقایل ابا کیت (6ادند»:۸) ایی ویر یلیر 
ایذی . اشارات رقه استعمال ادیلن انا کوس‌شمه 
وقدرکه ووارلاقل انا کوس‌دن صوکرادر. هرحالده 
چنلارك سو آن پای‌دها مقدم اولق لازمکلیر . 

از کول اه توزلی » اولوقلی > تللی اولدقار نه 
کوره الواعنی اده تفصیل ابدورز : 

توزلی ایا کوس -- با کوس نای ویریلان 
۲ات حسايك ال بیط واك قدعی اوزرشه توز 
سرلش اولان ابا کوس ظن اندیلیر . برنجی عر 
میلادنك نصف اولنده برحیات اولان شاعی(برسه) 
بریتنده اوزری توزلی برآنا کوسدن حث ایدور . 
ا اوابه‌انسا نلری اعمال بسیطة حسا سه ی 
اا اجون اونی عا فا ا 
اتدکلری OI‏ واشارات I‏ 
قوم طقه لرندن استفاده ابدرلردی 1 ایشته عل الرمل 
اوندن قاله بر تعبیردر . هر برده‌قوملی سطح و انه يه جفندن 
برخته پارچه‌سی اوزرنه قوم وضع ایدرك ایلالت 
حسایهبی بوصورتله تشکیل ابلدمك بك سہل وطییعی 
ادی وایجاد سامیاره معطوف ایسه تامنك‌دهءبراعه 
توزمعناسنه اولان (عبق) کله‌سند ن کله سی دك محتمل‌در. 

[ ۱] حساب مفنتوح» جو لشی ابلهیع ‘سا لله افاده 


اویه رق‌اجرا اپدیلن حسابدرکه حساب چر مقایل‌در,. 

فط اقوام سامه‌دن عربلرك و صورئله احرا 
ایدیلن حا به (حاب لتخت والتراب)د عار تهباقبلیرسه» 
کتک کرت کر ر ا O O‏ 
آنا کون لفظ ونانیسندن مشتق اولی دها زناده: 
مظنون‌در . جونکه عرشه‌ده تخت ابا کنوان‌معتانتیی» 
تراب توز معناستی افاده ابدر . اوروبا قرون وسطا 
ریاضونندن ( رنه لوس ۵۳۳6[[05) نام‌ذانك ( لر 
آبا کی)عنو ااه بازد بی ب رکتا ده ابا کوسی‌شو له تعز اه : 
اور : ابا کوس مال قوم الله مستور ومصیقل: 
. نونك اوزرته اشکال هندسه وبا برطام 
چزکیار رسے ابدیلیرکهونلرك اوزر ننه‌ده‌عددلر اشارت 
ایدیلیر. ( برنه‌لیوس ) ك تعریف ابتدیکی ابا کوس 
(وئس) ابا کو سی امبلەمعروف اولان1 ات حساسه نك 
ترئیینه موافق‌در . ۱ ۱ 
اولوقلی وبا چزکیلی آبا کوس .ا كوك 


بونوعی بنه هدن » طاشدن وا معدندن میول 


برطله‌در 


بولك اوزرنه وقاریدن آشاغی‌به" 
طوغری بر رنه موازی اولوقار آچلیش ۰ وا 
خطار ست اوللش‌در . و دراو ۲ کوش دہ عددار 
ا او وقلر امجنده اج وقاری ر آستد بریلن 
کو چك ووارلاقار واسطه‌سی الله ویاخود چزکارك 
آوزر نه وض وتریب ادیان اوفق جاقللر الله اراز 
رومالارك استعمال ادیک انا کوسار 
اولوقیل وعندن‌آادی . روماده ( کیرشه‌ر) 2 
نوله بر ایا کوس موحود وفو ظدر RON‏ ادخ 
میلادیسنده ونانستانده » سالامین‌ده ولنان مستطل 
شکلنده رمم طبله ( زماعزده‌ی آوون طاولسی ‏ 
باخود طبلەسی ( 4 مشاه ,روضع و ربده‌در م 
ذا ایی ملاحظه ابدیلیسه طاوله » ( زار اووف 
طبلسی ) دامه » سطر ج نخته‌اری بدا حاب اجون 
ادات و اال آومس را تن ۳۳۳۰ 
طاو له ددیکمز طله عاد 


برطاه ادی ۰ 


اید یلیر ادی : 


طله‌سندن عبارت‌در . 

زد 


۲ خانهه ‏ تقم او لنش بر اهزاس ( تعداد اشا 
عشری. COT‏ ولار ی‌ده اعداده دلالت ادن 
علامتلردر. کذلك دامه وا سطر ج خته سی دہ ابا کو س 
( وان )لته 2 ن راسقه 
او اي 
اولندیغی کی خطو طع‌ضانه‌ابلدده ولو عش» اعدادك 
کته » ‌اننه کوره خاه‌ار کا اولمش‌در 
شمدی تعدادععری ه کوره صاغدن صولهو اشاغدن 
وقاری ه اوترخانه ه منقے ردامه تا برش یک 
فرض اند بلنجه اب کوس قاعده‌سنحه صاغدن اعتباراً 
برنحی خط طولای اوزرنده‌ی خانه‌ار احاده آیکنجی 
خا اوزرندهک عفیرانه ره او جنحنده کار ا 9 
اک ره ۰ رات الرته ات الووه 


oon‏ «عتبر 


صره خانه‌ار واحددن طقوزه قدر اولان اعداده 
تخصیص قلله ج ق اولورسه وتقذرده صاغدنو اشاغیدن 
بر نجی خانه‌ده ولنان رطاش (دامه طاثی) واحد ۰ 
ایکنحدهم‌ی ۲ ه اوجنعی خانه‌ده‌ی ۳ ۰ و ال 
طقوز جی خانەدەک طاش ٩‏ عددنه دلالت ادر 
صاغدن ایکنجی و اشاغیدن برنجی خانهده‌ی طاش 
آیکنجی :هده وواحد مقامنده ولندشدن ۰۰۱۰ 
شه توصیراده آوجنجی SC‏ سس Mc‏ 
ی اون دلالت‌انده‌جی 


کی بالفرض صاغدن بشنچی ۰ آشاغیدن برشجی‌خانه‌ده 


co) و۵‎ 


ولان برطاش عش بيك عددی افاده اعض‌اولور, 
شمدی دامه ی اوزرشه دامه طاشلری اله 
مثلا OS‏ قرق ایک عددی اشارت‌و 
[۱] و رقم انتا عشری‌ده صفر الله رار ۱۲ 
رم ولنور . بر خانه صولنده‌ی رق صاغدن برجی 
ی اورقك ۱۲ م افاده ابدر . 
ی 


اوصو زندهکه : ۱۰ I‏ 
۱ ۲ ۰ ۱46 ۱۷۲۸ عددار ار بنه 


دل اولود . 

افاده اله‌مك اشجاب اسسه صاغدن باشلابه‌رق بر جی 
طولانی صرانك اشاغیدن اکى خانه‌سنه ر 
طاش » ایکنی طولانی صبرانك اشاغیدن درد ی 
خانه‌سنه رطاش ۰ اوجنجی‌طولانی صرانك اشاغیدن 
۲ لتنجی خانه‌سنه رطاش ۰ درد ګی طولالی صبرانك 
اشاعندن آیکنجی خانه‌سنه رطاش واماصل بشنجی 
صيرايك اسان بدنجی خاه‌سنه_ رطاش قو هجق 
اولورسه‌کز عدد مذ کوری ام افاده اشن 
اولورسکز 
آتری آتری رقاج عدد ردن یاژه‌مازسکز : چونکه 
۱ شام دە طاشلر اوعدداردن هرر ته عاد 
اوله‌سلر» بوجهتله اتاس‌ذوری‌وار. والتباس | 
رعددی نتکل ادن طاشلرك انه نظا 


رطان بر صیرا آوزرنده ولعامسندن زیت اندر 0 


. فقط وصور تله دامه ته سی او زاره 


وقسه رصررا اوزدنده وله سلسه اووقت دامه 
فته‌سی اوزر شه ری آبری ر وق عددار 
باز له سلیر واعمال حسانه‌ده اجرا قلنه سلیر : رعددی 
شخته نك عر ضا رصیراسنده پازه سلمك امجون ایسه 
طولالی خاه‌رك هر‌رنده ۱ دن ٩‏ ۰ قدر اولان 
عدداری پرشکل مخصوص الہ ترسیم ابله‌مك امجاب 
ایدر. شیمدی ۱ دن ٩‏ » قدر اولان عددلر اون 
رر شکل مخصوص اتخاذ ابدلهجت اولورسه مطلوب 
حاصل اولهجی . اوقت وقاریده‌ک تمس ایک ك 
۲و قرق ایی عدد ی دام ات درا 
صبرالرندن صاغدن بر مجی خانه ه آیی عددنهعوص 
اولان اشارت رقه‌ی ۵ ایکنجی خانه به ٤‏ عددنك 
اشار ی وای۱ خره وصور له یازه‌رق مذکور عدد 
کاملا افاده ان اولور . 


ته سی او زر نه رقا عدد ردن ری آبری پاژ نله 


ایشته وصورلئله دامه 


سلیر ۰ واعمال ا یه احرا اید له ایر 2 
و رق ده طیبیی د رکه مو جود اولیان مهار نوش 
راقلیر . مثلا آلتبوز دی عددی -که ونك‌عشرات 


0 هیر مجح 


مرشه‌سنده ,برشی وقدر - صاغدن بر جی. خانه ه دی 
عددینك دقی بازیلر » آیکنجی خانه وش راقلر . 
اوچنجی خانه ه ی عدد بنك ان وضع او لئور . 
وش قالان خانه به ضفر تعبیر اد لیر ادیکه معناسی 
وش وحال دعکدر» ص وکره‌لری ترقم اعثاری‌اصوی 
(شیمدیی بزم. استسال ایند یکمن اصول نیقی )تال 
باشلاندیفی وقت وش اولان خانه وشلفنه‌اشارة آوفق بر 
حلقه (ریاضیون‌عی‌دن مدخو ارز یك وضع وامجادی) 
اله اشغال ابدلدی‌که اصلنه شا واشارتهده صفر 
بای قالدی. کوریلیورکه ارام تسعه اف او لیدقدن 
یه دامه ی زر دی طریق ترقيمك 
حساب حدیدده مستعمل اولان طریق ترقیمه اقلا 
ورقیسی صفرك امجادینه موقوف ایدی . فقط صفر 
وشادقه دامه یمن ابا کوس اصوانك شحافظه‌سی 
ضروری ایدی . 

اوروپاده وئس ابا کوسی [۱] ده تعرف ایدیلن 
لت حساسه طبق تعریف اتدیکمز وجه اله دامه 
کی کی رشی ادى . وئس ونك خاه‌لرسك 
وقاریسته آحاد » عشرات » مت » الوف خانه‌لره 
اشارت اولق اوزره ( 1 , 026 ,1 ) حرنلری 
وضع ارعش ویردن طقوزه قدر اولان عددر 
اچونده ایس ( بوکهبه باق ) دی ارقام تسعه‌ی 
استعما ل اله‌مش. (ونلری حقیقة استعمال اله‌مش 
اپسه ارتام عی‌سه‌دن اقتباس ابلدیکنه هیچ شه 
وق‌در . جونکه شکلاردەک مشاہت طا هدر .۰ ) 

( وئس ).2 وصوکره بوکا تقلیداً یاببلان برنه - 
لوس وسائر رياضيونك ابا کوس‌لرنده ترقیم دامه 
تخته‌می اصو لنده اجرا اندیلیر» اعمال حسابه وکونی 
عملانه موافق برصورنده یابیلیر ایدی . یالکز تقیم 
عملنده مقسوم » مقسوم علیهدن باشقه دیکر قاسمار ينه 
تفزیق ادبل‌رگ ونار جع ایدیلير . ووطریی ابله 


_ [۱] بشنجی‌عصر مبلادی روم ریاضو نندن‌در . 

مقشوم علنه استحصال اوللوز .ابدی:. نا ذک 
بکك نشر نها تدارابله‌مش. اولدینی‌قاموس ریاضات‌ده 
شو لله بر عونه اراد اولقش‌در. مثلا: 1۷۲ عددی 
٩‏ عددی اوزرنته تقح اعك اون اولا : 


۷۲ 1 1۰۰۰ << ۲ 

e Ss = و‎ 

: TO DAT ۳۰ DESEO) 
#9 اولدیخنه عطلف نطرله‎ 
(NIX. Xet ۲ XC ۱٩ کا‎ ۷۲ 


— ۳۰۰ ۱۷۵۱۲ 
اولدیتی وئانباً عین ملاحظاته توفقاً : 


۷۲ = ۱۸۰ ۱۲ 
ی ۳۱ 
٩ > ۱5 Z2‏ +© ۲( +ه) 
= ۱1 که AH‏ ۱ 
E‏ - 
Ak ¢ ٤۸‏ 
YX ۲۰ =‏ 1 ۷ 
جر NOG‏ را( 6 ۳ ۱۱ ۱ 
— ار جرج ۸۳ 
و آخرالامس : 
۱ 


بولندینی وو وجله مذ کور ۷۲ عددنك ۱٩‏ 
۱۳۰ > ۱۹۷ ۳ ۱۹۴۲ ۳ ۱ حاصل 
ضربارینه افراز اوله‌یادیی کوراعلر وو حاصل 
ضربارك ۰ ۱اله قسب‌ارندن چیقان خارج قسمتلر نظیر» 
نظره ۱۴۲۹۹۲۲۰ و جوعلری‌ده ۲ عددنه 
مساوی اولور . ۱ 

اولوقلی ابا کوس‌ده اشارات رقیه استعمال ادلز 
ادی . ھر اولوق صاغدن اعتباراً صره اله حاد > 

وا هه فص میت شیم 


یت وه E‏ 


Orhan TUT AY 


E 


2 مات ۶ الرف ا وال ره ا :ول لت 
ادر ادى . فقط ردن طقوزه قدو اولان عددر 
هی اولوقده‌ی ووار قلرك عددی اله (هی اولوقده 
۷ ووارلق وار ادی ) ات ار بدیلیر دی . 
مثلا وله بر ابا کوسده درت ورز ایی عددی 
بازمق اجون صاغدن بدنجی اولوغه وقاربدن آشاغی به 
ایک ووارلاق چکییر» ک اولوق وش بر اقیلیر » 
اوجنجی اولوغه وتاددن ٤‏ ووارلاق اندریلر 
وصورتله عدد مذ کور افاده ادلش اولورایدی . 
ول او شاه ردن طتوزه قدر اولان 
عددارك اشارات ‏ مخصو صة اله ارازی صورننده 
اك زیاده قابل استعمال‌در . وك اشارات رقه 
قوللانبلان دیکر نوع آبا کوسدن‌فرق شوک واشارتلر 
قوم اوزدنه رسم او لندقدن » عملیات یتدکدن 
ص وکره قوم دوزله بر » درحال دیکر رعمل حسای 
احراسنه باشلانه‌سلیر . اشارت ق اله يازىلەجق 
اولورسه سیلوب قوروعسی مشکلحه اولور . عربلرك 
ات ات والترای وزل اتاق حسایی 0 وحساب. 
التخت والبل دیدکاری قلم الله پایلان ابا کوس 
حسای اولل‌در ‌ 
کی و توزسز ااا که اسار ده دای" یع اشارات 
رقه استعما لندن مقدم ماه دال اولان 
خطوط اوزرنه وجك قوم داه‌ری ویا وکا مائل 
اوفق شار وضع اولنه‌رق بردن طقوزه قدر اولان 
عددلر هرم تهده توصورلئله آفاده- ابدیلر دی . 
. جی‌ده‌معلوم اولان‌و ور ادن عصر سایق اوائلنده 
اوروباه انتقال آیدن تللی آنا کو س (شکل ۱۲ )ده » 

ری ۱۲) 

اشاغیدن اعتباراً هی تل بر مره انخاذ اولشش » 
وھ الہ کیریان اون عدد ووارلاق هر مته نك‌احادی 
عی٠‏ ردن طقوزه قدر اولان عددی ابر ازه خدمت 

ادر . وندء‌ده اعدادك رقیمی اولوقل ف 
اولاش کې آفاده أىدىلەجك عددك هر‌ص‌نبه‌سنده 
قاچ واحد وار ايسه او مرشهلره مقابل اولان 
تردن اوقدر ووارلاق صاغدن صوله حکیاه جث. مثلا 
۹ نوم ەل وقار دن آنناغه ۳۲۵۹۰۹ عددی 
بازلش‌در . 
موتللی NS‏ | جال وشکل وصوری اصلاح 
آید بر اورویاده‌مکاب صبانه‌ده‌میادی؟ عل حشا بك 
تعلیمنده استعمال ایدلکده‌در یامته‌ده محساب 
(Boulier-compteur)‏ دیرر E.‏ 

ابا کوسار لد انواعی IS a‏ 
۲ کلاشیلیورکه بوا لتلرك جلهسی ایی قاعده اوزرننه 
موسدر : ری صناغدن صوله کدادکه فتاث 
هرمر 4 ده ا رن ه سومسی > دیکری بردن‌طتوژه 
قدر اولان آعادلد وحه ارازی . 

کو ار راب اعداد طبله 9 
وقار دن آشاغی رر نه موازی اواءرق جزیان 
خطلر الله ويا برچارچبوه داخلنه e‏ تلار آله 
أشعارایدیلیر : ھر مته نك آحاد یکو سترمات اجون‌ده 
ایی طریق اوله‌سلر : یا ووارلاق » باچاقل‌طاشی کی 
اشیای ماده » ویاخود ردن طقوژه قدر آحاده 
دلالت ایده‌جك رقوم موضوعه . ايشته آنا کوسارده 
نوعنه کوره آحادك وایی صورت ارازیده تطیق 
اودر د ا دك اد اعرت ی 
ماد ه استه‌مال ابدن] با کوسلر ار ا ا 0 
هو وم ل‌در. حت ونلرده صفرك امحادواستعما ی 
اله شمدیی رقم اءشاری اصولی ولعش‌دز . 

کلم شمدی هدوت : هی ورد ابا کوس 
الله حساب ناصل یاسور ؟ وی تمرف اجون 3۲ 
تومر‌وی شکلده کوشترلدیی وجهله بدی تللی بر 
با کوس استعمال ابده‌یکز . بدی تللی دعك بدی 
ال كو ناه عل و ات "له لوق 
( میلیون‌ده داخل ) ه قدر تعداد وحساب باپایلیرژ: 
آ لته طاقلش اولان موازی تلار ابا کوسك وضعه 


<< ۶ 


1 اشاغیدن؛ وقاری ه ( ضاغدن. صنو له دل ( 
اکاحاخلمی 
تل خاد ص -4سنه ۰ اشاغیدن الک 59 


ل 


خانه‌ر نی ومر" وار نی اقاده ا در 


عشبر ات مته سنه » وال نهابه صوکنجی تل میلیون 
انلز واد جره واج 
داه‌سی سک تاد او تر ووارلاق کیرلش‌در . ونار 
9 رایمه که 


تون او نه قدر ای کر 1 
ا کج آنا کوس ۹ عددی 
نان ایدر . اشاغیدن آیکتجی خاه صول طرف حال 
و لندیفندن صفره دلالت آیار . 
دی وف SE‏ 
ا متام زف ولد ارق داد 
شو لله اجرا ایدیلر : اولا احاد خانه‌سنده‌ی ووار 
۳ رر برر چکلهرك صول کر هسی 
کت ده جك اولور اسه صایی اون اولور . (اون)ك 
اوزر نه تعد اده دوام اعك اجون برنجی خانه‌ده‌ی 
تووارلافر به عاملا صاغ ظرفه گیرلدکدن صوکره 
ی ماس تاه کت موی شرت ون 
عیدبنه مقایل, اولق ,اوزره تلك. بر بووارلاقیکد بل 
he a‏ اولنەرق ا لتده‌ی E‏ 
کاملا" صوله کدکه تکرار صاغه_نقل ادیلیر و بوکا 
بدل اوستنده‌ی خانهه صاغدن صوله برووارلاق‌تقل 
او لنور وص وکنه قدر وله دوام ایدیلیر 8 
e‏ عمللرندن جع ابله طرح شا رورا 
هتنه» ری لاقص حهتنە ياش تعداددن باشقه رشی 
اولادشی اون آا پوس واطس یله نمی 
جع: وطرح عمللر تك اجر اسنده هیچ مشکلات 
بوق‌در , . مثلا: . ۵ ۰۳۲ ۲ عددری‌جع | ك 
اقتضا الله بو ی ارقام واسطه‌سی آله باه‌جق 
اولورایسه‌کز اولا. اصو لله توفتاً اوعدداری خانه‌سی 
خانه‌سته كلك اوزره بر رتك ۲ لته یازارسکز , قط 
نك بر: ابا کوس اله مونك‌نظیرنی‌یاءقی قابل دکل‌دد. 
وکرکه ج جع اواسه‌جق عددلر آتری ری مره لرده 

٠۰‏ کی. . و تقد رده مع یا هفه 


۰/۸۰ ٩ وانسون»‎ 


حاحت وق» لت اوزرنده‌جم کندیلکندن با لض» 7 


یکون اولدیعی کی کوسترلش‌در. اوله اينه اصولا" 
جع اه یلك اون طو بلانه‌جق قاچ عدد وار 
یه اوقدر ایا كوس استعمال اك لازم اولمجق . 
وقاریی مثالهءودت‌اندهم لعن ننه ۲۰ ۲ و3 
عددار ی جع ایده حك اولهم . ونك اچون اوچ 
آبا کوس قوللانرز وهر پربنه جم ایدبلهجك عددارك 
ری اشارت ادرز . بعده دردجی بر ایا کوس 
۲ هرق جمی بويك اوزرنده ايار زکه تعدادیتکر ار 
ابل‌مکدن باشقه بر شی اولز » ابشته باق تصل : 
۵ دها ۰۷ : دها ۰۱۱ ولك ری درد ج 
۲ كوسك آخاد اسه واوتی عشمر ات خاه‌سنه قد 
ادرز.. نه ۰۲ ٤‏ دها + و٤‏ دها ۱۰ دهرك و 
0 عشرات خانهسنه عاد اون و احد اولدیغی اجون 
ابا کوسك خانه‌سته ۱قیدابدرز. ونه؟» ۸دهاا ۱ 
دها ۱۷ اده‌یکندن بولك ۷سن مأ ت. خانه‌سته‌و » انته 
دل الوف خاه‌سنه ۱ قبد ادرك جى ,ال 
اش اولورز که حاصل 
۰۱ اولدیقی کوریلر . 
قو الاعه‌رق تك بر ات الله | كتا اىدلهجك ویر 
انسه ج ده جات عددار اله صره‌سله که 
جم الورك حرکت اولنورکه و معامله تعدادك 
تکرارندن عارت اولور.شو بلهکه: انا کوس آوزریده 
۲ قد اولندقدن صوکره وکا اولا ۴۲۰ 


نوله متعدد ابا کوس 


واا ۶ ضم وجع اندیلیر . 
طرح تاقصل جتندن بر چم در . er‏ 
تونك احر اسی‌ده‌یك قولای‌در- تخو نکه 1 مطروح 
منپك‌خان لر ندنمطر وحك‌خانه ارنده کر ی 7 معادالر ی 

تللر آوزرنده‌صولدن اغ که مک عبارت اولور. 
سس ۳ تقسیم مکرر پرطرح او لدینندن 
کال اوزرنده عبن اعد اد اد جعت ور عددن 
ر عددك طرحن تکرار اید‌رك ضر بو قتعم 
عمللری‌ده اا کوس‌اوزرنده قو لایلقاها جرا اند له سلین ء 


جع ابا کوس اوزرنده . 


وس اوزرنده 


YI WIEN IEP FEET TRT TTT 


بت ساب 


کوک وطاد و اوروتاده حداب عمل ابا کوس 


قواعدی ابله اجرا اوئدینی اجون علر مذ کزرهده 
ابا کوس» آیاقو (باقو». ول‌داباقو ماده‌سته‌‌اجعت) 


ای ویریلیب وحساب مفتوح الله مشغول اولان 


ا حبر دو نه دی خوارزمیوه مقایل ابا کبست 


دنر ایی ۰ با 
کر کرد ماده سنه مرا جعت ) 


E,‏ ا آبردجی). تصار | طا مه ناه 
روحانی ریسلری» باباسلزی » رهباناری ».|| کلییتابنه 
وعباده دغوت اجون :چاك. جالان .که‌لر... 

+ ایا غود الوس 0 هی ع زود 
۰و تن وقدمای 
جفر افبو ندن ( پلن )ك روابتته نظاً و آطه‌ده کهر با 
رد میذول اعشسنکه اه خلق و جسمی مروقات 
بره استعمال لبدرار اعش . و اه به قد عا (بازییا) 
ىده و ریلر اعش. . .و اسك ( بالتیا ) که‌سنه 
بای نظردقته 1لنیرسه ابال لفظی- اناا » بالا 
e‏ برنك. جرف اولق احتای -وارد اوله بلر. 
موقد ره کوره اال بالق دکزبنك ویاخود ودکزده 
کائن, اولان آطه‌لردن برنك نای اولق کركدر . 

جغرافیون قد مەك ,انال اطه‌ستی شمدیی (ورنهول) 

حز بره‌سی اولق آوزره تلق آید نلرده واردر . 


کان ر رونك اسم قد میدز 


ایالاق -- روسه‌ده.» سیریا طرفارنده کان 
بدکوی‌در 2 ار یش ای اوزرنده » وووسق 
بلده‌سی ۰ توراده ( آبالاتسک ) نامر 
مناسترده روا خوارقدن معدود اولهء‌زق رت 
3 ۰ سبل قرا 


حوارنده‌در: 


م عت رر ضدو ری موجود. اعش 
مذ لوره زار نکاه اولش‌در ۵ 

ن كتا یایاده( كېب زاقو ۲ ) ولابتنده 
( آرالار ) طاغنيك شنال بورهسی اوزرنده کان بر 


قصبه‌در . وفصه‌دك بروقت: روت ومحموریلق جاب 
آندان باقر معد نلری عصر سانقك اتداشندن ری 
متروك دز ۰ جر 

1 سب ور شهر اسی‌در. ) آوالژن 1۳۳ 


1 اس : ۲ کین ٤‏ ۳ : 2 
اق نصل E E‏ 

سب 7 س فقیر * 0 یز 
یال . 
س ترکیات قوله 
مان افراد . 1 
کناه : ,اور ابأل‌به کے 
واک اد وکات . 


لال 


مته مس ر قر هدز ۰ وز اة قا امجنده 
قدرندن اوولش برکیف بِ افر با شهر 2 
باعث او مدر ۰ 1 : 

ننه ووا ا ر آت‌طنر به بعش .ور تب 
آق کل بر حشیه ار 


۲ لک سر 


پک اران و 


الما سے و 1 طبر : r‏ یی ۲ 


0 اولقز متمل‌در . 


کوانه اطلاق ایدیلیر 


۱ داخل ا : 


انان (اس. فا) . فرس ا ۳ ۳ 
مؤ کل اولان فرشته . صو ریسی . |[ فرس قدم 
تقو عنده » تقوم خلالىده نەك ا آنته 
و ریلان اسے درک تس زویده تشریل اول تم 
قا بل ادر . || قوع بزدحردیده هی انك" اوعی 
.ااا | وکوزه‌دجی ماه 
اول‌زق ته فارسی بان افش کي ا 

آباعاه » آبانکاه . 
ل — ۱۳ 


بت ۱۹6 — 


٠‏ لسانیات س بان کله‌سی (آب) الله حافظط 
وحارسمعناسته کلان (بان) دن منحوت‌اولقکرلددرکه 
صو حافظى دعكدر. (اان)ك E‏ معنالری ۲ندن 
ا 

س تقوم س فرس قدم تقو منده سکزنجی 
آيك اسی‌در . قوم رویده شرن ال آنته 
توافق اندر . تقوم فرسك وضع و امخاذی ملوك 
یشدادیاندن ( جشد ) ه عطت .واشناد ید یلیر 
م‌عافیه ابران قدع‌ده بوك شاهارجلوسارنده رآس 
تارخی جديد امك عادت ابدی . ايشته واصوله 
میق‌درکه نوبت حکومت آخر ملوك پیشدادیان‌اولان 
بزد حرد ان شهر باده کلیدیی وقت و شامك 
حت ارا قعودی جددا رآس ار اخاذ 
اوللدی . و جهتله فرس قدم قوعی .زد جرده 
تسبتله تقوم زد جردی نامیله اشهاد اش‌در . 
تاء عله آنان تارخ بزد جردیده سک ایك 
اسمی اولش اولوں »: 

آبان » ملوك سلجوقیه‌دن جلال‌الدین ‏ ملکشاه 
ان الب آزسلانك زمان حکومتنده احداث اولنوب 
ویادشاهه اضافتله ارح خلال وا ار ملک ده 
معروف اولان قوع ده ته سنه‌نك سک آنه 
ورریلن اس‌در » چونکه تقوم جلال‌ده داس تاریخ 
ورآسن سنه تتدیل اوله‌رق آیلرك اسملری ابله 
صیراسی بارخ زد حردی‌ده اولدیتی کی کا الاول 
حنظ اوش ابدی ( تار.م جلالی ویاملنی ماده‌سنه 
ا ). ۱ 

رود قوم بزد حردنده ا تقوم جلالده 
e‏ اولدینی اوزره آبان که‌س نت آی 
معناسنه اولان ماه کله‌سی الحاق واضافه اىدىلەرك 


بان رنه | کثیا تاه دررر e‏ 


امك اوزره رنه نما زد جردی او رنه ابا ماه 
جلالی در . ۳ 3 


انا آبان. تار مج زد جردیدہ هس اك اوععی 
کوننه‌ده اطلاق اد یلیر جو نکه قوم فرس قد دة 
ای هفتهبه منقم دکلدی .. بولك امجون‌درکه رم 
0 هفته لك ھی ۔کو ننه دکل بر آنده کی اوتوز کويك 
ه.بر به آتری آبری 0 وبر یلیر ادی . ایشته 
آبان واسملردن ریدر re‏ ا 
پونلر آدی . 
اورمد » ہمن » اردی پشت ۰ شېر بور » 
اسفندارن » خرداد » مداد » دباوز در 
5 
سروش ۰ رشن ۰ فروردین »> مهرام رام باد » 
دسادین؛ دینء ازد » اشتاد » اسمان » زامیاد » اد 
اسفند » انران . 
ا 
شو منظومه‌ده جع اغش‌در 2 


هندی تون واسیاء ایای 


اور داست دیکر من وازدی ہے ا 


دیکر شپرور اسفندارمن خرداد وض داد است 


e 3 Po ۰‏ ۴ 
زدساور 1 آذر وابان وخور باشاد 


توماه وت کوش ودر هر این عه افتاد است 
رسد 9 وسروش ورشن و فروردن وهرامت 
جورام و دادن ودن وازدو اشتاد است 
وزانس اسان » زامباد و اسفند و انیران دان 
که آين سی روزه‌مه باد از حکم فازسی باد است 
اساطیر س اساطیر فارسیه ده‌صو اوزریته مکل 
رفرشته آدی‌در. وله صومعناسنه کلان. (آب) ابله 
حافظ دعك آولان ( بان ) کلهلرندن سکب اولق اقتضا 
ایدر. صو قو ر جسى د عك. نو وجهله تشکیل اولنان کله‌ده 
یکی (با) یان‌یانه کلدیکندن بری حفیفاً حذف اولعش. 


آبان آننده وقوعبولان امور و مصالك عشیته 


ماموز اولان فرشته‌ده اساطیر فارسیوده کذاآان 
دیراراعش. 1 که ماده‌سنه م اجعت 6 هر 5 


58( و غقند 


اا ا وفیه دک ا ان 
اسکر موقی و قسطموی ولای داخلنده ستوب 
لواسته مضاف استفان قضاسی ملحقانندن برتاحبه‌در. 
امالیسی عبل‌السموم ملاحت الله مألوف اولدقلرندن 
قنقجیلق» وماونه‌جیلق وکیجاك ابله تعیش‌ایدرل . 
سم 7 
اباناق N aE‏ آوایاق ماده‌سنه م‌احعت ۰ 
۳ ۳ تار اس . او به لع آغرسوز اطەسنك 
قدم اها لسی 5 

. ونان شاع قدعی ( هومرقس ) ك 
( یادا ) ام اترنده رواد بت اولندیغی اوزره ونر 
( ترقیا ). ماره‌سته اشتراك اغش‌در". موخرا 
ف وکده و ابر قطعه ار نده‌ده انتار ولعش ۰ آبانتا راك 
اصلی جهو ل ودها طوغریسی مشکولدر ن‌ ف وکده‌ده 
() تردن شات ای ے اء اسمار الات 
د غش‌در ۰ 

انانتو سے س اسا ناده 0 شال طر‌فنده ۰ 
بیسقای ولاتنده کان رقصبه‌در . فوسی ۷۱۵۰ . 
آبانتو قصبه‌سی رموقع صنای وجماری اولوب 
معموریت حددده‌سی اوحو ارده غات ز نکن‌ومهمور 
اولان دمیر معد نلر نك ایشلدله‌سی ساه‌سنده حاصل 


۳ 
a O‏ 
ابا ند بے اناس ماده‌سنه مس اجعت ٣‏ 


E‏ --قدم ونانده (قورنیت) جوارنده 
(واسیلیقو) نام‌موقعده الا ن‌خراه‌لری موجود اولان 
7 ماف ا ا رت 
ری اولان ( قلیاس ) ی قتل ابدرك حکومتی 
غصب ادن جبار برامیردر ( قبل‌الللاد ۰ ۳۱۰ ) . 
کندسی ده قبل‌اللبلاد ۲۵۱ ده مقتول‌آولش‌در. فنون 
ادبه‌ه میل وحبق وارادی ؛ حکمادن (دناقس )ك 
ومشهور ( اریسطو)نك درسارینه ملاژمت‌ایلر ایدی . 


تانق یازا مه مت روط یلار 
دورنده ابات قو منك سا کن ولعش اوادینی(اوه)نك 
يعن آغربوز اطه‌سنك اسک اسی‌در . 
الاق A‏ تال EEE‏ 
فوسی ۰۱۵ . (آندو) 
قصبه‌سی معد نارك و باخصوص دمير معدانك کثرتی » 
وصنایم محلیه‌نك وسعتی حسیله شین بر زمانده کسب 
اهمیت اعش‌در . وراده ما کنه فابرقه‌اری؛ ما کنه 
قرانلری. اعمالاتی » کاغد فابرقه‌اری » بترول. تصفیه 
خاه‌ری » طوغله و کره‌مید مسالری موود 
9 ۰ 


ولابتنده کان برقصه‌در ۰ 


مس. مق ناه دیش | 
: دوهی آندبردی 1 
آاش اس. برلوع انامه ( بوماده به ساجعث )۰ 


ا _ بای باخود کوچك جاوه اطه‌سنده 
e‏ ظا ون کرو زیت 2 رکان 
درکه ارتفاعی ۲۳۰۰ متره‌در . 


اب مای تست آس‌قاده EG)‏ 
) بور عاس ) داره‌سنده کال ر ولاتك اسی 
وبوولاتسك مقر ادارەسی 


ا 


اولان 3 
شهر مذ کور (آپورعاق) نهربنك بر آیانی اوزدنده 
مبن‌در . جوارنده شکر قامیشی کلیتله بتشدیریلیرکه 
باشلیحه محصولانندن معدوددر. آبانقای‌شکری(هرق) 
تک اک + اعلا E‏ صا لت ۰ باعلا 
ولاتتك فوسی ۱۸۹۰ ار نده 
اوش دی . آانقای شهرنك فوسی اسه 

۰ در . ولات داخلنده E‏ قامبشندن باشقه 
قهوه‌حصولده شایان ذ کردر. کوش معد تاری دی 
حوان تشدرمك وولانتك باشلحه اساب 
مجاریی سکره » باموق ۰ نوتون ٤‏ قنەقنه 
قهوه » قاقاق ماده‌رنه منحصردر . 


۰ قدر 


واردر . 
تروندن‌در . 


- ۱۹4 - 


+ (انقای): قر ده (آنورعأق) هری اوزرنده » 
و( ما ) دن ( کوزقو )‏ كيدن بولك کذرکاهنده 
تلدن بالش براصمه کوبری واردر که منظره‌سی 
مهب در باقانك 3 اوستندن كنك باش‌دو ندبرز 0 
مور - رنه ده تال ولایتنده (قابره) 


امین پنجه‌در 3 ۰ه ۰ وراده روما 


شوسی : 
زماندن قاله بعض رسوم عتیقه کوریلير . 
يۇر و فرانسه‌ده ) اۋواز ( ده‌پار عا ننذه 
کان و ) بووه:) از رو ندید خلنده‌واقم برناخه‌در. 
وى Cee‏ جوارنده روما وقتندن قاله بر قدم 
ول اتری مشاهده ایدیلیر ۰ 
اباموّر فو اياوات ولان ) س 4 ۱۱۷ده 
باردسده طو تیش» ۷۴ اوراده وفات [ش‌در. 
ی 


ایدی. وفاند هکت به‌شنده بایرو رسالە لر ىجام موم 


پر تشون 0 کندستك افسا نه به ودر امه 
متعلق | آ ناری واراپسوده E‏ شار دکل‌در . 


ااقژر ( شارل قاو هه دابانقور) سح فرانسز 


احا که 
۱۷۹ ده :وفات اش در 4 


۵ وار جه م اتل 


۱۰ ۱۱ ده تولد اش 


فرانسه قرالی اون التتعی ( لوئی ) مك اواخر 
بساطنتته. طوغرو مالیه نظارتی احراز اتش اولان 
مشهوږ (قالون)ك, هشیره زاده‌سی ایدی. ۱۷۹۲ ده 
رال اون ای لو ما نی 
1 ال اا 
( توئله‌ری) سراشك ام مدافه‌ستی رتہب تیش 
اولق مله اام البرك سار موقوقلر الهرار 
(ورسای)ده امایی طی‌فندن 


E‏ ا 


مؤ کل اولان ری نك فرشم ك آسمی 


نظار نه لعیین : یداش در » 


و قتل ایدلدی ؟ 


: اساطیز فارسه‌ده‌صو آو زر نه 


EE ان‎ 


. صو پریلری» صوفزشتبلری» صو لهلری یالکز 
ال فارسبه ه خصو ص ومنحصر دکلدر . بو تاره 
هر‌قوم وملت‌ده باشقه باشقه‌صورتلر اله دیب ای 
مثلا آبزاسل تما سین عندنده عدن بای و ریلن بریلر 
کول ولك ی د کرات دع ما کک اولوب 
صوارك حفظ وحراستنه مأموردر. هند يار ك مز يارا 
7 توریا رده صو اه لری > صوفرش‌اری وار ادی, 
ای ترکارك صو آناری ده باشقه برشی دکل‌در . 
قدم توتاسارد نایاداری » رومالارك صو | لپه‌اریده 
کذاك و قیلدن‌در . 


الا اس. آبانلامق فعلندن.اسم .: 
بائلانش آس: پردراو .امه ,. 


سم ۱ 
e‏ مص ۰ بوك آدم هرق ور عاك ۰ 


اد علری آجارق اولمك . 
اه اس . آبان آلی ۳ ا تقوم ) 
۰ ماده‌سته عر ااجعت ۰ : 


باه اس. اباق فلندن اسم . 


اباعق مص . چتال شکلنده باجاقار نی اپارق 
فان رشی آرق E)‏ امش 
طو ر بور اندی. || ته و وضعده اولطر فه! کرد ور 
ثی‌اوزرنه طانه‌رق طورمق: ماصه به الامش خر بطه 
دقیق ادور. جره‌دن آباعش باقیوز . || دیزلری 
بزه‌قوه‌رق واوکه | کله‌رك برفی اوزرنه‌اعیاد ادوب 


اوزرنده طورمق : 


طورمق: لوان خصمنه د رز < رکد رمش -واوستته آناعش 


ایدی. !| آیاق‌طباناری وال آیلرغی اعتاد اشد یرل . 
أا دنك کووده‌سی برثی 


وشی اوزرنده ملورفق ۰ 
اوزر ده اعماد ادوب اوزاعق 

و برشی دیکر رشق اوززبنه E‏ جسماه 
اوطورمق» قوعق : ارضك داخل تشکلاتنده ر 


E FES TTY 


لخاد 


دیکری آوژر نه ا اوج اوحه بر یر بتك آو زونه 
نمك . کره‌میدار ای آباعامش ٠.‏ || اصیلمتی 
اوموزمه اباندی . 

ااعق کلسننك دلالت اتدیی ععناده ایک 
اصل تفریق ابد له سلر : برجسی دنك ینز وضع 
وهیئت » ایکتصی دنك خارجنده اولان بر شی 
. واقعا ایاعق معناستی لىل ايده جك 
اولوز ايسەك وقبنل متعدی فعلارك جله‌سنده اولدینی 
کی وایی اصلی ولورز. ففط کله نك معناسنده غالب 
اولان اصل دنك وضع وهیثق در. بور اده تمد به اس بدك 
قما وا عاما بر ره اعاد واتصالندن عبارت‌در . 
آباعق معناسنده پرنجی اصل يعن بدك وضع وهبتی 
درلو ذرلو اولور. برنجی رده شودر: آیاقلر بر 
بره‌استناد واعتادادەرك و مجاقلرچتال کی آچیق 


اوزرنه تعده 


ق‌اوله‌رق 


دنك قا آلدیغی وضع » کویا 1 ۱ 


طورش . و وضعتده تعده یالکز آیاق طبانلر نك 
ره استناد واعتادندن عارت‌در. ریاضت دنه دی 
ادمانلرده و وضعك رمقای‌واردر. اک س‌نه سی 
دنك برتجی وضعته زانداً کووده‌نك ایلری طوغری 
میلآعی | کلمه‌میو و نعلر برابر اللر وبا کووده‌نك 
al‏ وا ا برشیته استناد واععاد همه سی حالی‌در : 
اوچنجی مربه‌سی دیزلری بره قوبه‌رق ری اوزرينه 
درد ی ص دده 
آیاق طبا نلری وال آیالری بر بره وا بر شی آوزرنه 
أعاد واستناد اتش » بدن اقیجه بر وضع آلش 
ولور . ووضع‌تده نعده لعن اعیاد واتصال یالکز 
طباتلر .اله ایالرده‌در. بشنجی مته بدنك کووده‌سی 


رثی آوزر نه اءمادو استناد أىدەحك بروضع. وهیننده 


آءیاد واستناد الءمك هیتق‌در . 


و لنورکه 9 وضعده تعد به ديك عص حر -لرنده 
دکل 3 همان خکملنده‌در ِ 


ابشته انا عق کله‌سندن اساعزده | کلاشیلان معنا . 


فرقاری بوناردر . کله‌يك و معنا فرقارندن هی‌ربنك 

لسانده وفتونده, ری واردر . انمق ر تعبیری< توسیتاً 
عا ذی‌روح اولان دیکر اشای‌دهتطبیق 
و شمیل اندیلیر. ؛ 
واقعا طیعتده وضعنه تصادف ای 

اوزرنده آقان نهرلر , عضا زاوال رک منصبنه, ین بر 
مبافه‌دم ایک قوله نز لور تال برشکل ادوا 
د وکیلر . اویله موقملرده» کویاکه : نہر ایک آیاغبله 
دکزه ابندیی وتاووشدینی رده بو یو کي 
اوزرنه باعش کي طورد,. احالکه عق تعبیری 
ووضع آب‌دن لعش‌دو . شورابی ظا هرد رکه آناعق 
لغتنك معناسنده نهر . آیاقلر بنك وقوللر نك ملتقالرنده» 
آغاج دالر نك تشمباننده واديني کي اهب 
جتاللق وضعی مضمون‌در » حى بای چتال اولان 

لته باب دور ز که ونك (MD)‏ ا اله 
قر ابت وم‌ناستق درکادر . 
فعللر ىده با مق‌معنالر نه کلد یکی ما حظه ابد له جاك او لور 
اسه و که اراد لقطحه‌ده اشوا ی کی ریلر". طیعتده 
آناعق-معاسنك آیکنچی بر حقی‌ده لننده مشاهده 


بااعق » باماعقی 


ادیلیر: طیقات ار ضيه نك بر ږې آوزر ته تاک ومستند 
اولان وضعلری کی . حقیقت ارضك طبقه‌لری بربری 
اوزر ته ا . ایشته وحال آبا مه نت وقار بده 
من بشنجی مه سبنه, ر قثال کل 
ادر . ااعق معناسنك ر جققده کوك وزنده 
مشاهده ابدیلیر کر : بمضار بلوط باره‌سی 
دیکر ر بز لوط باده‌تی ا E‏ ۳ 


فقط الا ممنا سیب اصیل محققای ماده باشنڈه 


ذ کر ایتدیکمز معاللرده اولدینی کی کندی فعا از ده 


مشپوددر ‏ 3 
عق +عناسی ننه توسیء صنعتده‌ده 
امل وی اندیلیر . 0 
مثلا بر بر ی آوزر ننه ی قاش‌طو 


اوستنده‌ی ۲ لتندهکنه آبأعش‌در ۰ من برقاش‌طو یی 


۱۸ ب< 


آلتنده كينك اوژرینه تون حسمیله اعیاد ایدور 
دعك اولور . و معناستنه کوره آباعق فررالسزحه 
)superposer(‏ معادلی‌در . کذلك اوستده‌ی شبئك 
۲ لندهکینه اعټادی تکمیل جیمیاه اولزده یالکز بر 
جزنله‌مثلا: اوجله‌ویا کناریا له اولورایسه‌آووقت‌ده 
که نت اصل معناسته قاس بنه آلاعق تعریر نی استعمال 
ایدرژ. ايشته چانی سطعی اوزرینه دیزیلن کره‌میدلر 
پزرینه آباعش‌در . 

خلاصه آبامق‌ده اولا بدنك آلدیفی وضع » انا 
بووضم اله رشی اوزرینه اعغاد وآز چوق تضییق 
ملاخظه ابدیلر . وسعك‌هیشته» عاد و تضيقك‌صورتنه 
کوره که‌نك‌معناسی حول ادر . 

ریاضت بابه فننده » بدن ما کنه‌سنك حرکایی 
جله‌سنده بوقارپدن بری بیان ایتدیکمز ابأعه‌لر ندقیق 
ومحصیله شایان‌در . 


ا( )هم یی ھا کی شتی 


ایتالبای برعال‌در. ۱۲۵۰ تارج میلادیسنده ( اباو )ده 
طونمش» ۳۱١‏ ده (بادۋ) شپرنده وفاتالمش‌در 
۲ تار ده انکزیسون حکمهسی حضورنده 
سحرباز لقله آنا مایدلش ایسه‌ده برانتنه‌حکم اولعش‌در. 
۵ اده تک ان ) انکزیسون) ك تسلطنه‌معر وض 
اولوب علهنده حقیقات اجرا ادلکده آیکن عقایه 
اتقال | غش‌در. حسدی (ماریتا) نامنده‌ی خدمتجسی 
طرفندن صاقلا عش‌اولدیفندن انکیزیسیون مأموراری 
احق تصو ر نى وله‌رق‌حلاده احراق‌انتد ره ملمشاردر. 

صاحب‌ترجه روجه‌بی استانبولده اوکر عش‌وصکره 
( اد ) دارالفنوشه معلم اولش ادی . اوراده‌ی 
تدریسات طبیه‌سی بك پارلاق ادى . عربلرك طب 
وفلسغەسنه وباخاصه ان الرددك مسلكةة بك زیاده 
تقدیر خوان ادی . طبه دار اوچ ار تالف 
یلهمش‌دد . 


سم َ 

او -- ابالیاده (ادق) ولابتنده کاتن بر 
شپردر . جلد خسته لقلر نه غات ناغم اولان قالحه 
ری اله مشهردر . فوسی ۲۸۸۲ . 
زمانندن‌قاله انيه قیه‌لری کوریلیر. وبلده مورخ شهیر 
(تيتلبو)ك مسقط رأنی‌در . سحر بازلق متیله 
۷۲ تار خنده اعدامه محکوم ادیلن سالف الترجه 
طییب ( بر ابانو) كذلك وشهرده دنا ه کلش‌در ِ 


وراده روما 


آانوز (فا. آمنوس‌دن‌حرف) اس.مار اننوز لقده 
اسعبال اران سرت وساه وی علا قبول لد 
بر خشب‌که انوس آغاجندن اولور : و چکمجه 
آزانوزدن‌در. || انو ز کی سرت واو رنکه انان 
و‌انتوزانده انوس مقامنده ایشلهای بعض اخشاب؛ 
آبانوز تقلیدلری . ۱ [ 

-- مشلا : قوو وبارلاق سیاه: آلانوزصاجل. 

|| قوتلی» طبانقلى » متين : آبانوز وجودل . 

س بعضاً بیرتلکدن وسیاهلقدن کناه اولەرق 
قو الابلیر : کیردن پاصدن وجودی اانوز کیلیش. 

س اورویاجه آیانوز زنجی اسیردن کناه‌در 

- تجارت -_ آانوز دیش اخشاب. آبنوسیه 
فصبله‌سندن ر جنس اشحا رك اوزدکلر ندن اولور , وجنس 
آاچلریاشلاند قه خشب صادقلری یمنی آوزدکبر منك ار 
طرفلری کوزل سیاه بررنك] لیر. ساض قالان خشب 
کاذبار یمن قانوغه متصل اولان‌اوزدك قسماری اصل 
آبانوز صاسلمز . 

آبآنوز غایت سرت‌در . قولای جلالانی ؛ رنکی 
سیاه‌دز. و اك زاده‌معتراولان الزیاده ساء‌اولالی‌در . 

آبانوزك اسر » قرعزمتراق » بشیلیسی » سیاه 
طبرل » ابرولی» صارمترآق» شل ( کر ی کک 
رنکده اولانلری‌ده واردر . 

صناعت وجارنده اصل اوس تاه اولانی‌درکه 
وکا .وار واصناف بیننده موریس ابانوزی ویا هنم 


اس ۱۵۵ - 


آبانوزیدبرلر» جوق‌سرت » چوق آغیر» حبه‌لری‌چوق 


| عه خلاقبو لنه ك‌مستعددر . فقط ابانوزك بعض نوعلریده 
واردرکه اوقدر آیدکلدر . سرتاکی» رنک» لوعنه 
بت کار باتوی ای ده ن 
اخشابده بولنورکه آبنوسیه فصیله‌سی اجناسندن 
حاصل‌اوله دکل » ۲ نلره مشاه بشقه جنس اشحاردن 
چیقار یلیر . 


مجارنده مور یس‌ویاهند آبانوزندن باشقه ماداغسقار 


ره‌زیلا » ورتکیز > سه‌غال » غایان آانو زاریده 1 


Ns 
نه ارده ابانوزك تقلیدلری‌ده واردر . اوز‎ 
اا ستط ای بر نوع آزمود اج قم‎ 
نا کی خعباری سرت وآغر اولان اغاجارگینت‎ 
NSS اله ا تویانه‌رق نوز برىتەتجارته‎ 
ونار نویامه آبانوزاردر ۰ مع مافبه حیح آبانوزی‎ 
تقلدندن فرق انك اوقدر کوج دکل‌در ۰ یلانجی‎ 
آانوسه ه‌قدر جلا وریق‌ورلسه ساخته اولان دنک‎ 
. اراعه درحال فرق ایدبله یلیر‎ 
حقیق الوس قرون عتبقه‌ده‌صیدا جارننك‌باشلجه‎ 
موادندن ری ایدی . ونان وروما مؤلفاردن بر‎ 
طاقنك رواتر نه نظر ا ازمنة قدعه‌ده اسیای‌شرقیدن‎ 
وبااصه هندستاندن بك کلیتلی اننوس اخشابیاخراج‎ 
| ایدیلی اعش. حبشستا نك دخی فیل د بشی اله باشلیجه اخر‎ 


جانسدن‌بری آبانوزایدی. قرون‌عتبقه مورخ‌ومو لفلرندن 


(بلین) و(دیسقوریدیس) اك ابی آبانوزك حبشدن وکو تو۔ 
سنك هنددن کلدیکن اثرلرنده بازورلر. نه اوزمان 


مو لفار ندن(ته اقفر است) ایسه‌هند آبانوز نی تر بح ید دور . 


ف لقیقه جبش آبانوزی هند آبانوزینه فائق‌در. سیاه» 
غایت اه حبه‌لی» بك زیاده سرت» کوزل رجلا و 
برداخت قبو لنه مستعدا ولد یغندن‌قد عدن ری مکل ف ومزرین 


"اشیای ته اعا لنده استعما ل ا دیلیرایدی. وکو ن جار نده 


او نوع از ابانوزاخشایی معتردر ؛ ری رتیه المقبول 
واك کوزی موريس آنوزی درک ۲ متره‌طو لنده 

۰ کاو اور جر برةمد کورغدن 
کتیریلیر . موریس آبانوزینك زنکی غایت کوزل 
قوی سیاه‌در. ماده‌سی‌ضیق» کثف» رزن» حبه‌اری 
غایت‌رقیق» کوزل رصقل ورداخت قبو نه صا در : 
ئەچارەکه دانما چاتلاق اولوز ۰ وبعطًاده ساض لکار 
الله بنکلی بولتورکه بو قصورلر قینت وأمتبارش 
تقیص ادر . آیکنجی نوعی ورتکیز سیاه آانوزی 
درکه ره‌زیلادن کلیر » فقط اورویاك ا کد انه 
ورتکزدن سل او اندینی اجون جارت‌ده اوتام اله 
معروف‌در » وده موریس آبانوزی مکی مت 
کثیف » صیق ۰ رزین‌در. الکن دنک برازحول 
ایدرکه قویو سنجابیه مائل» بشیلمترای طمارلر اله 
نشجی‌در» اوچنجی نوعی قرمزی طاری آانوزدرکه 
و دځی ورتکز واسطه‌سی الله_بره‌زیلادن 
کر . آبانوز صوه ره درحال 
دبه کدر . باندینی‌وقت کوزل بر رامحه نشرایدر, 
طعمی هر را ترا دنک 
قوولاشدرمق وپارلاعق امجون ام‌شا یر ری 
آہانوز اغاچنی قطع ایتدکدن صوکره کویا ر کو مار 
اشن ۰ 

س صناعت س آبانوز آغیر سرت انساجی » 
وحه‌ری ‏ غایت اوفق و.صیق ». خلفتدن کوزل 
بر سیاهه بویاعشء ایی جلا وصیقل قبول‌ایدن براغاج 
اول یغندن نوخاصه لر نه 8 صناعتده طاقل‌وظر یف 
مکلف ومرن اشا واوانی اعمالنده قوللالیز > ماده 
اولور. آبانوز یالکز مرانغوزلقده دکل صدفکارلق 
صنعتنده استعمال اولنان مواددن ریدر . 
اجنده صرمس ه‌ایسه اخشاب امجنده آبانوز اودر . 
مرم 1 کنریاصنعتل طاش ایشارنده استعمال او لندینی 
کې آانوزده اودرلو اغاج ایشارنده قو للایلیږ. 


ا 
آغبردر . 


شار 


N 


آبانوزك ذ کر اتدیکز ز خاصه‌لزی قر ون عتبقهدن 
بری جرب واو اوي اختاه ا وقتاردەده 
آیانوز ایشاری دا متا ومصنم اعيا اعالاننه 
منحصر کی ایدی.. حق بت پوستار آانوزدن بت 
والهعشاللری. دوزرلر ابدی . زماعزده مارانتوزلر 
ی اه وا صدفکارار آانوزدن . چکمجه 
توطوء دولاب ّ کرسی » ا پتاق کی‌شیلر 
امال ا 


انور اغاحی اسء یز ماده‌سنه‌ص‌احفت. 
1 ای اس. پردراو ساض بزکه اسکدن ننج 


ابدیلیر وزمیننه زغفر آی‌دالیر ایشلنير : بای صا 
رای ورغان . 


اایللا - 


ریقء 

هند ابأنیسی 

اسیا اده فورحه ولایتده کان 
بر شهر در - ,اسکی ویکی قصبه ناملری الله ایک به 
ابرلش‌دره ایک قصه‌ده‌خر اب او مش برقاه واردر. 
شهرك نفوسی ۱۸۷۷ نارشخنده اجرا امدیلن تمحر بره 
نظراً ۰۰ راده‌سنده‌دره وراده الك منسو حا 
یلیر . 

تور ا E‏ اون اتکنیی عصرده تصارا دنك 
اصو لنه دار آ ار تشر ادن مشپور ر موف در . 
تاباتك امور زوحانه ه وساك رها ته دار ا طار 
اک اولدغی حر نان سیر اعش‌در 


سم ج 2 : ی 
3 اسای ) SIN‏ مارا ) = قتو ليك کلسا. 


اریده اوقوعفه خصوص اولان ادعیهن بسته‌لکده 
اشهار اش اسایذه‌ین اولوب ۱۵۹۶ شه‌سنده 
( یفرو ) ور رواشه کیو ا(7 فا دی کنو 
طونیش و ۱۱۰۷۷ ده ( قاستللو ) شهرنده وفات 
اعشن‌در 3 ۵ ۷ اده اولا روماده ( سان ژان 
دهلاتران ) کلیستاسی بسر مفتیلکینه. تعیین قنمش 


۱ آمریتای مشو ر 


ودها ءلری ى کلیسالرده دی وخدمق افا 
اش ایدی. . بك جوق ادعیه بستهلهمش ایسه‌ده 
تونلرك بك 1ز برقسمی طبع اوانه سلوب دیکرري 
مغتیلکنده واندیقی کاب الرك کتبخانه‌رنده ‏ قالارق 
انتثار آعه‌مش‌در . صاب ترجه سا رگ او هرا دی 
سظم ايدەرك ۱ ار ر شنده روماده صن عاشایه 
2 اد رعش . : 

اس انتا س ناردنیا. آطه‌سنك, قم غرپیسنده 
کاثن » قالباریولاتنده ۰ برقر هدر لفوتی 2۲۰۰ 
اساقق -- آباقو ماده‌سنه ص‌اجعث Ea‏ 

اس ۇمىت سب فر انسهدهوقتاه وکا ات صو یله 
درضیط اندن ورمبا نکر وهندن‌اولان ام‌ای‌تلکه ه 
حانز اولان هلر یمتی دیارلر . 


اساسر فرانسهده ) دن ( ۱ ولاتنده 
برقر هدز زیروالا (۱سا نس) نار بله یک بهمنق‌در. 
اساتق حح اتالاده ) وه‌نه‌سیه ) حوالسنده ۱ 
( باد ) ولای دایره‌سنده کان بر ناحیه‌در تغومی 


رت ِ 


ات جو د مود ور 
رگرردر .۰ ۲۸۰۵ 
( اریم ده طوتن 
اعش‌در . برادری ( ژاقوب - یمقوب) الله مشترکا" 
ترام احو اله دار ت قراللر و قرالحه‌ر > رج 
تاه لبو نك تار خی ۰ يوك فره‌در نك 15 ره اا 
خر تتا ری نامار له مصتقای ا یق 
آسوت ) 2 اصل هنت وی محر رلکدن زیاده 

م ابکدہ سبق .ادن خدمتده‌در. توصفتله آمر‌نقاده ۱ 
یت هوك a‏ 


مار ده 


6 ۱۸۷۷ ده وقات 

۷3 
3 


" رغبت مو مه به مطهر 
۱1۰ اد شهیره خالده ¢ بطر فندان نب 


اس او 


جون وت اماق اده ( ماما شوست ) حکومی 
داخانده رقا قضاده خدمات دنه‌ده ولفش آیدی 


| 2 وقضالردن برنده «جست ابه» تامیله برهیتت‎ E 


ایدزكه و عبت حضو رنده‌و الد هرك رة ار ي 
آولان وظا شه دار رقاج مصاحه و رمش‌در ۰ 


ومصاحبه‌ار بر جلد کتاب تشکیل ابدرکه ايلك . 
دفعه اول‌رق ۴ ار محخنده اس او اندینی وقت , 
و و رجات فان ندر یدب اشن 1 کا ۲ 
ارم شی انسیا اقات بس ررغ له 
ترجه ابدلش‌در . شهرث واعتباری ,هی طرفه اثشار | 


تایدن وکاب (Motferathome)‏ نامنده بر ایرد رکه 


اد ماد ناسله ترچه..ادبرلدنصر | 


اولعش» کتبخانة ع‌فا ءز ه یادکارقلمشدر ۰ [۱] 

جون اوت > رمدت ا | رادری ژاتیب دک 
,ده غایت «عتبر ومفد کے کتا بای یان مشن‌در - 
اله مففاً لو ستونده رمکتب کداد حى 
ومکب از زمان امجنده اصول حدیده دارهسنده 
:حریان ایدن برد وانضاطاه کیب نام وشهرت 
اتدی . »کتبك کمیل نظامات وتعلهای شا کردار 
و جا امراش 


9 .آیدی,دها صوکر اجون آبوت » ژاقوب ودیکر ایک 


برادری له مشترکا" بومورقده يۆك پرمقیاس‌اوزره 
) ار اتوت اال رر شی ر کت عر فاو تأسپین 
ادیک نسوانك تحصیل تانوی» ائلیتلری جقندەک 
يلك تشه تشبت آيشته ودر . 

2 5 خره E)‏ ده اد تات دوق مس بلك 
"مسلکههغله ادى . مكشلك' اداره‌سنی دیکزشريك 


یک وانشر ننه قو ولدیار. مائراركجله‌می 


ای رد 

اولدی . آم‌شاده مفارف ‏ 


عموومیه نك ۰ بمکاتبك ترقیانی قا بو ایی رادرك 
تاره مدوون‌در . 
۱۱۱ ء : 
اسشوت (ادون) ست ابل ر رن 


صاحب درات ۳ آدم‌در AEA‏ تار خنده 
لوندره‌ده طوعمش‌در. صبرا الله اولا ( بیرمتنام )ده 
معلل ۰ ۳ لوندره‌ده سته مکتبنه » دها صوکز | 
( قامر_ج ) دارالفنوننه مدر » ( اوقسفورد) 
دارالفنو ننده رەد اتور لعنی وا آولش‌در ۳ 
نامواشتها رینه باعت اولان آثاری‌اجنده: ( كرك 
دعر وادبی) ابله (باتون وآسسکس) و(فطرت مسییخ 
اوزریته) عنودانارنده اولانلر شایان ذکردر . 
ابوب اناد او تست دی سنحاب‌ده 
برشهردر. هندانکلزیده» سند نہر ن ك کو چك ر آنانی 
. (يشاور)ك ۱ کلومتە شرق 
شمالنده » (لاهور)ك ۹ کلومتره شال غرمنده‌در. 
توش ۱۸۷۷۵۹۸۲ رده ) . توب کی 
نا اولفش‌در. اهالیسی اسلام‌دد وفوق‌العاده مترق‌بر 
هیر مرج حدوددن اوزاق‌اولادینی ازن ءج کت ده 
اهمتی واردد. وراده اقامت ادن الا ار مرك 
آناقاری. آزه‌لرنده کی اباك غرب جهتنده سا کن 
اولان باغستان اها لیسنك مجاوزانته قارشی مها در" 


آوزرنده کانن‌در 


توت 9 تورد) 
۰ ميل » 0 
نمزم بات ۲۹ مىل شرقنده ۰ .شش مند و فر خطی 


قر نده کان رقر به‌در 


E E E‏ 2 اسبتاففورد ( ,شهر نك 


ء فوسی ۱۹۶۰ حیبست وراده 


سوك حیوانات پازارارۍ قۆرۆلور . 

امات ری مت :انکلترەدہ و 
قونته‌سنده‌مانش دکز ی کنارنده کاب برقصبه‌در. قوی 
۰۵۵ , ورادهاسقو مر صد یکی وود ار 


س 


عتیثه‌دن روماللردن واه براردوکاه وقروملك[ ۱ ]ره 
واردر . 

اوت فور بب تشم ا مشپور 
انکلیز رومان نوی ( والتراسقوط) ك ا ارده‌سی - 
در ۰ ۱۸۱۱ ار خندن بری رومان نویسك‌سکناسی 
دی و و جهتله اشمار اه در . اسقوجاده 
(مرقّز) و(دبورغ) دبراری‌جوارنده » (بود) چای 
کنارنده (آد میورغ) 5 ٤٥‏ کلومتره حنوب شرقنده 
کائن‌در. قلعه وجوارنده‌ی خراهلر (والتراسقوط )ك 
اذ کار بآ لوده اولد نی امجون‌چوقزیارتامدیلن برلردر. 

سم 

اوت خا تا اتید رده هر تم 
داخلنده ۰ فورت کورفزی‌ساحلنده کال بریاحبه‌در ٤‏ 
. بالق صید ابدیله‌جك برلری» وز » 
فاسله اعمالانی واردر . 
ابوت لا تغله‌ی ست انکتره‌ده ه‌شورد 
قونته سی داخلنده» (غر اند ژونقسیون) یعن‌ملتقا یکر 
فنالی اوزرنده » شال - غرب شمندوفر خطی دونده 


وی ۵۷۳ 


کان ز تاحبه آولوب فوسی ۲۱۰ در. وراده‌کاغد 
فابررقه‌اری واردر . وناحبه‌نك مضافات وتوابمندن 
اولان ( ون ) قره‌یپاپ! دردنجی ( ارهن ) ك 
میقط رآسی‌در . 
ا عام برفرانسزراهی ایدی. ٩ ٤٥‏ 
CERA Eas E E.‏ ده 


طوځمش» 4 ۱۰۰سنه‌سنده(رهژل)ده‌اتلاف او للش‌در. 


فرانسه قرالی ( رقیر ) طرفندن سفارت سیاسه 
الهبایابشتجی (غره‌غو وار) 4 زد ه کوندرلش ایدی. 
اوچ سینه‌وس بع ثم دی‌ده ولش‌در 32 

_ [۱] قروملك بر کل اجنبیه اولوب قدعم غول 
: یج حلالقه. قومنت .زمانندن قاله بعض ار قد عه به 


اطلاق ایدیلیر . م 2 چمم چمیم وبوکسك ر طاشك 
آط‌اننه داره شکلنده 7 رت طاش ارحه‌ری 
درل رف وی 


"موی‌الهه بك‌زياده امنیت واعتادی وارادی . 


ییون E ONS E‏ 
مبلادگ ۰ ۵ ۸سنه‌سنده‌طوععش» ۲۳ ده‌وفات | ش‌در. 
(نورمان) لر پارسی محاصره ابتهکبری وقت (آنبون) 
ومحاصره‌ده ولقش ابدی ( ۸۸۷۰-۰۸۸۰ ) ۰ نات 
مغلق لاه اسات الله و محاصره‌نك صورت جریاای 
یاز مش‌درکه وار تار خجه واثق مهمه‌دن معدوددر. 
رکزو ) و اثری فرآنسزجه ه ترجه یب‌رك لیات 
تار سی میاننده نشر آبلهمش‌در ه : 
ااضوات رق بر سب انکیزدر.علمایمتامیندن 
دی ۰ ده ( کیل دفو رد ( ده طو نمش ۰ 
۷ اده بنه اوراده‌وفات | عش‌در. انکلتره‌حکمداری 
برنجی ژاق صاحب ترجه‌یی اوقسنورد دارالعاومته 
دی . بر آزالق‌ده (زاق)ك 
سعه‌دار ی اولدی . دها صوکرا ۱۱۱۵ سنه‌سنده 
سالیسوری اسقنی نصب اولندی . اك کزنده اثوی 
« نقدم قوای ملوك » نام کتایی درکه وارده موّلب 
او عصرك جزویت پاپاسلرندن اولوب پبانك قو 
جیاسه‌سی قراللرك قوه سلطتتی فوقنده اولدینتی ادعا 
وائات ادن (بلارمن) و(سوآذه‌ش) نام معترضاره 
قاری حکمدارانك حقو ق محافظه ومدافعه اعش‌در . 
سالیسوری اسقفلی کندیسنه وخدمته مکافات‌اولق 
اوزره فرال ژاق طرفندن احسان اوندی . ` 


معلل قرای‌تعیین ابله‌مش 


ایو رورا ۳۳۰ 
(آبوت) ك برادری‌در. ۰۰۲ ۱ده :( کلدفورد)ده 
طو مش ۳ اده اوراده‌وفات اعش‌در آنغلقان 
مذهی متألهینندن اولوب | نکلتره‌ده(قانتورری) باش 
اسقی نصب اولفش ابدی. اختلافات دینه‌نك منازعات 
سیاسیه » انضام | طلهدیی برزمانده خدمات جدبه‌سی | نله اشتهار 
اش رذات اولوبانکلتره حکمداری‌برنجی (ژاق) 
وىك 
اجون (ژورژ آنبوت )ی انکاتره و اسقوجنا کلیسا۔ 


س ۱۳ ۷۴ 


لربنك توجد وتا لیفنه ۰ امچیل یکدن آنکایز جه ه 
ترجه ه مأمور اش ادی. (ژورژ انوت) حس 
ند بر ۱ موفق اولدی. (ژاق)ك 
وفتتدن صوکره‌خلی پرشچی (شارل) زمانه پرمدت 
معزول ومنکوب قالدی ایسه‌ده بالاخره ما مو رتنه 
اعاده اولندی . 1جق (ژاق)ك زماننده‌ی‌اسی‌اعتا- 
ری ولهمدی . مشپود (لود) اله آزه‌رنده امور 
مذهیبه به عادخیل مباحثات‌ومناقشات حریان | عش‌در. 
(لود) صاحب ترجه نك الد ر خصمی‌امدی. بعض مو رخلرك 
قولنجه ( ژورژ آنیوت ) ك خرسنیانلفی» باالنی تحقیر 
وتزیف اتمكدن عبارت اش . 

تن الامتپوراری: رسم کانتات (-[1(6807 
(ption de ۵۷۵۵‏ ا فیدر . 

RC‏ | نکلتره قانون‌اهلندن 

ابوت ۱ شارل کک yy‏ 
۲ ) . مجارت مره قانوتلرینه دار غایت هم 
زار تشر آعش‌در ( لوندره ۱۸۰۴ )۰ 

اسازيا ا مجادستان‌ده»| ستریاولاتنده 


اقلیمی لطبف ومعتدل بر موقف‌در . فيومه كورفزی 
داخلنده کان اولوب اقلېمنك ٠‏ آب وهواسنك فوق 
العاده لطافت و اطرادی حسبله آذريانك سواحلنك 
اك ایشلك بری ۰ زواری ول بر موق ی در . باز » 
قنش وراه کلنلر | كسك اولاز . 

مصارق رومانا قرای ( قارلوس ) طرفندن 
ور بلدرك وجوده کترلشض غایت کوزل بر منتزهی 
عى کزنی ری واردر. ۰ سهه‌سنده قصبه نك 
۲ خروات اهالیسی وار ابدی . 

اسۆويل سک فر انسه‌ده حزار ولاتنده یی 
تشکیل ایدلش برقصه‌در . مؤسسی اولان موسیو 
( او ) به نستله آنبوویل تسميه اولعشدر. قصه نك 
سی اولان موسو و اول إِصده فر انسه‌نك | لب 
ماریتم ولاتندن ۰ عا له اله کلدر اد وراده توطن 


مت و ز قصبه به ) ووا ساقره ) بع 
مقدس قورو ايده ویر یلیر . ۰ در . 


ألەمش در ۰ 
فوس . 


1 رتوع عد سبه‌د رکه مقر و- 
گنه دص 


ابه جهازی > ورك ا 
ابدلدیی تقد رده خرده بنك لاا 


لوحه‌سی اوزرنه قونه‌جق اولان 

صفیحه زحاحه آوزرنه شعاعات 
اه نك بر نقطه‌ده اجیاعی 
سقوب ماده‌سته ماحعت ) 


امین ایدهر . ( میترو 
ابه‌قور س فرانسهده ( ازن ) ولاتنده 

(لائون) سنحاغنده کان برقر هدر 

بوراده برشکر فابرقه‌بی واردر . 


۰ نفوسی ۷۰۰ 


ابەقۆر ‏ فرانه‌نك (اۋواز) ولایتده ر 
قربه‌در. فوسی 6٩ ٤‏ در . وراده | تارقد عهدن اوله‌رق 
(بره‌مو نتره) أوحاغنك پروقتار دك مشهور آولان‌د بر نك 
بقایاسی کودینیر ۰ انكلترەنك ( قانتوریری ) اسقق 
( سن‌توما ) فرانسهده واندینی مدمه و مناسترده 
اقامت اش ادی . 

ابه‌قزر __ 
کان برقر هدر ۰ و کویده دشر حد دد ومازاا 
داخل سولفاتلی» بیقاد بای صغوق معدن صولری 
واردر وا ملک صا اولوت خشیفحه مسمل‌در . 
صبره حه خسته لغنه قارشیده ا ابدیلیر ۰ 


آیه‌ما ) لور 
۰۵ ده طو نمش‌در فومدی‌فر انسز 
اولان ( لوئمز قونتا ) 
اله ۱۷۹۱ ده فرانسه حر به ناظری بولنان قونت 
(لوئی ده‌نار ) نونك اعقا بندن‌در. مادمازل ( آنبه‌ما) 
٤‏ سنه‌سی ددم صالوننده تشهیر ۲ باره‌باشلادی. 
براقدیغی آباری امجنده صورتلر » تصو رات لز نيه 


صولی وبا رنکین کر مادال ی واردر. 


فرانسه ده (سناوواز) ولابتنده 


)| فرانسه‌ی مصور بر 


قادس‌در . 


5 9" لس 
ناتروسنك مشہور ر اقتریسی 


اسندور = روسبهده ۰ (ساقس)' ولا تند 


بر قربه‌درکه (الار) نهرینك بر آیاغی"ازلان اوک 


سس ۷۲۰۶ - 


حانی آوزرنده کانن‌در 5 قوسی Na‏ وراده 
کاغد قابرشه‌لری زوت کارخاهلری ومعصره‌لری ٤‏ 
دمیرخانه‌ار واردد . 

موش -. ترق دة 24197 ساحلل ) 


. ساحل محرده (لاغوس ) 
بطحه‌سنه حریان ادن ( اغون ) انی اوزرنده 
۰ ۸ کلومتره داخاده‌در . 
٥‏ تار جت ده 


اوزرنده کان رشهردر 


میق‌در وساحلدن 3 
الوم قوتی ۲۲۰۰۰۰ در . 
اقلیمی سال برموقعده 6 ۱۰۷ متره ارتفاعی اولان 
بر بالا اوزرنده اسرای اقه یی فراری اسرا 
طرفند نکند یار بته برملجاً اولق‌او زره‌قیالر آزاسنده» او 
مترو وککلکنده پرطویراق سیر الله حاط اوله‌ری 
تا وتاأمیس اولفش‌در تم اما انوا 
آ کا آمتندن ك‌جوق احرارده‌کلوت التحاقا عشلردد. 
ا وشهر اسقلالت اداه‌سی قا ضایم ایتدی. 
ی مر » جاه‌سی شتنده ولنان ( لاغوس ) 
مستملکسنه ۰ اها یی الزیاده فلاحت ابله 
اشتغال اندر . مع‌مافه صنانعده‌ده فعال‌در . قاش 
فارتقه‌اری » صباغتخانه‌اری مبذولدز . 

آه‌اوقوناً بلدەسى افرشا قطعەسنك اك سود 
شهرارندن بری‌در . و قطعه‌ده دا | ک فائی 
اولان بالکز قاهره اله اسکندره‌در . طویرآقدن 
یاسلوب ایک اوح متره‌قدر وکلدلش سور 19 
الله طبض طرقده آوچ متره عی‌ضنده اجلش 
ختدقك تشکیل الهدیکی چوره ۳۲ کلومتره محطنده. 
در. واصل‌باده‌نك وسعتی ۳ مق کلوستره | کندهو۷ 
اجره پونده‌در . شهرك منظره‌سی مك‌غریب‌در . 
اوزاقدن باقلنجه انقده»طالفه‌لکش براووانك‌اوزاندیتی 


ق‌در . 


وه او میاه خرایت موی 
د وکسلمش تلف در حه لرده ارتفاعلر تشکیل له مش‌در. 


سو ه‌سندن ٩۰‏ متره ( دکزدن ۱۷۰ متره ) متم 
۲ 


توانور . اهالی وقیایی بلیهلر نك حاقظ وعارسی عد 
. اووانك طالقه‌لری اوزرنده وکلوب سیو 
رین ه‌صخره پرشکنده‌در. بعضیلری دبررقن هکی مستد. 
بردرء بعضلر ی اسه | کنه کی آوزانوب‌سیورلش باخود 
دستره دیشاریکی کنیلمفن» بعضلری‌ده بردو ار کی 
اوزاعش در . خصو صباه امل ر نده ریو اردرکه‌طاغ کی نسو ك 
۲ برقبلوبغه تک بفه‌سنه یک همش‌دد. او موصخرهلرلواغاج 
بوک لربنك دیارنه‌با لش‌دد. آوصورنده‌که صخردار لد 
سنجابی رنکبری الله آغاجلرك یشیل رنکلری 
آزه‌لرنده يكکوزل‌منظره‌لر اراثه‌ایدرار. ( 1ه وتو تا) 
لكت.مبناسع طاشن آل دعتجر. ققه سس برد 
بك حقیق بروصقت اولش‌در . ی 
(اه‌وقو) بلده‌سی یک نا اولعش بر شپردد . 
وناسته‌ده اورویالی اسر مجاری سب اولش‌در . 
اوحوالده برقام کوی حل غدار اسیرجارك تعر- 
ضاننه قارشی کندیلر نی مدافعه ابدهساهجك پرموقعدة 
تولا دقلرتی" دوشو نەركقر لر تی ترك اله هحرتآعکه 
قرار وبرمشار و ۱۸۲۰ بارتذه براستحکام طیعی 
EEE‏ اولان‌مذ کورغرانیت سغیتلر تك ازهسته السجا 
اشلردر + وراده اسرجباره موصت ان مدافه 
اده یلیر ایدی ..چوق. کفدی» اوطزظرده تاکن 
اولان تون او عازه‌ار ویک لته دو شار ایشته و 
ی افرقانك بر 
هری اولدی شهرك اطراقه : > أنضباطدر E,‏ 
ا اصابت اولان E‏ تمر ضار تی دغ 
اک کای وواسع پرسور یاپلدی . بوذ کله براتر ال 


ابدرلر 


صورتله بر قا ستتهدم اور اس 


زیاده مومه ماعد اولان تدم مق شرو تدم 
عبادان طریی اوزرنده بررشه موازی اوچ خط 
مستعکم انشا اوندی . وبنه رب جیتنده (اوغون) 
نہر بنك صاغ باقه‌سنه رقا پارچه استحکام دهایاسله‌رق 
وصورتله صول یاه‌نك استحکامانی اکال اولندی . 
چونکه اسیر فیاریلری الم سیر ده چك کیبل 
= NG س‎ 


افامت ایده‌چکاری بلده حریتی محافظه ابده‌سلمك 
اجون دای رخر له ار بولمالی‌در : 

ابه ق قتا جهو رت ی کندیار نی مشترکا قورومق 
اجون طوبلانان و خلق بنارنده سربست ومستقل 
برحکومتتشکیل اعشلرایدی . 

- ےکر بلدەنك باشلنعه مله‌سی اولان ۲ که‌در. 
و نام 1 کبارد قذم وت حرکزی اولان 
قصبه‌دن‌استعازه او لفش‌در. نهک بادهنك‌دیکر مسا کن 
طافه‌لریته یعتی ملهلرته کذلك اهالیسی وراه‌هانکی 
کویدن شرت اش ایسه اورانك نای ورلش‌در . 
هس له حکومت متحده نك اش کیان ادر . 
او کت جهوره‌نك عهلرت» تقل اس اولان 
اقا ای و کی امتبازاری:» سول وعاداتق 
مذهباری‌ده برایر کتیرمشاردر. داخل اولدقاری یی 
جهو ر بتده ونار مصون و مفو ظدر. ایشته وتو تا 
بلومسی » هربری کندینه مخصوص علامت فارقه بی 
حاتزء لسانلری» تار خلریء دین آیینلری ابری آتری 
اولان العش قدرقر به ویاعلهدن عبارتدر.. امحلرنده 
مسلمان وخرستنان اولثلری‌ده واردر . عاله دیش 
مسلمان اهال برقا سك مهاجردن عبارت‌در. بوناره 
شمالدن كلهجكفاتحلرك بیشداراری مقا منده تلق‌ایدل کل 
برایر ه‌درلو حقلرینه حرمت ابدیلیر . برقاچ دوز 
خرستیان میاجر دخ‌میسیونرلر طرنندن ناوتًسیس 
اولنان کلیسالرك جوارارنده بر لشمشاردر. ايلك‌زما نلرده 
ومیسیور کدی اوا ادلش ایسه‌ده 
بلده مجلی‌ص وکر ابوا سیسات وتشکیلاتی برطاق‌سیاسی 
فکراره انتنار اوجاقلری ماهیتنده تلتق ایدرك اجنی 
عاتن شهرذن طرد الهمش‌در. مم‌مافیه تصر اش 
ار ت مار تمصو آنه اجراستی ربت 
براقش‌در , 
وق لك م‌کزری سس ادر : 
اوقتا اهالیی بننده بر درجهیه قدر تقسیم 


0 ۰ 
فقط اخیرا شمرده تن روتتان 

اعمال حاری‌ذر. هی‌جوحق صنعت او وت . هر خاله 
رستنك بر مکسی اولق لازم‌در . شهرده قاش 
فابرقه‌لری» ویاخانه‌لر کشیردر. بوزلرجه ماه انشا ات 
ترا و ار ات ی 
E SC‏ شا ۳ قر ہ۹ تی حيو انانك 
اقاع انتدیی‌ضرراره تا وش طورور» ا کیلمز 
فقط براز ایلریده » وسطی اوله‌رق. شهرك سورندن 
۸ کلومترودن ۰ ۳ ,کلومتره مسافه به قدر امتشداد 
ادن تارلا ووستان منطقه‌سنده حرائت مبذول‌در » 
آب‌وتوانك اقغون چای اوزرنده بر قاچ لمانی 
واردرکه ونلرده شهردن معدوددر . ۲ 

صوار بو كسك اودش وقت کار شپردن. ۳۶ 
کلومتره مسافه‌ده کان (ازق) شلالهسنه قدرکهسلیر. 
جهو رتك ٩۲‏ ۱۸ تار نده ودها ص وکر الری داهو مه 
قرالنەغلبەسى سایه‌سنده (اقغون) نېر ی وهانمنصینه 
قدر ایک ساحل جهورته ین اوعش‌در : 

جهو رتك الك سوك حا کته ملك دبرلر . مطلقا 
قومك درت سوك قبلهسی اجندن اعاب اولور . 
قدرنى بك مدوددر . ملك الما صه قله E‏ 
ا ورلش اولان حا کلری وزالەجك ر 
اتناف حا کی صفتنده تلق ابدیلر : 

ملك قدحیات الله اخاب اولنور . مع مافه‌تعه 
انك ااذ ابل‌دیی مقرراندن » وحرکتندن عنون 
بولفز ایسه کندیسنه برهیتت کوندرهك چکلمکهدعوت 
اندر. اولاری ننه عبن مقصد ا بله او نومه ه دعوت‌ادرلر 
ادى . وملك حرام دایره‌سته چکیلیر » و از زمان 
ص وکر | نوم ملوکانهنك باشلادیفی طوبلیر دی . 

آنه ةؤ ناحکو متنكآکنجی رکن» فقط قدرت حققبه 
اعتبا ر بله برنجی آدمی اردو ر سی ويا قوماندای‌در . 
قوماندانك‌تروثی مار به‌ارده 1 لنان غتادن کندنته‌عاند 
حصه‌سندن حاصل اولور. آیکنجی درحه‌دهر بسار د» 
عوهت ادماشحت مان شود ن سید 
استىفا او لئان اوقتورووا واردانندن عبارت‌در . 


اد 


برقاچ ضا بطه رسوعی اله ۲ نغاربه > وتلکة مله 
زماننده‌هی نوع‌خانهپاشنه طرح ابدیلن رورک جهورتك 
ودحه‌سقی اداره ادن واردات‌در ۰ 

آبهوتونا جهو ر تی زماعزده استقلالنی قا ضایع 
اعفن انکلتره نات ابعیی التنه کرمش در 

سم 

ابە ويل حح فرانسه‌ده (سوم) ولای‌داخلنده 
برسنجاق م کزی‌در. (سوم) نېر بنك » منصبنه ۱5 
مره قاله برقاچ قو له آر لدرق اروا اتدیی‌منبت 
و حصولدار ر وادیده ونهر مذ کور اوزرنده کان 
برشهردر . حنوب وعرب حتلرنده برقنال | له احاطه 
اوعش‌در. بارشدن o۷‏ ۱ کلومتره کال شرق‌ده‌در 
(امین)دن (ولونا)ه کدن شنندوفر خطی‌آوزرنده. 
در . فوسی ۱۹۸۵ . مقدما بر موقم مستحکم 
دی . شمدی صناعت ومجارت شهری‌در ۰ 

لوشهرده جوحه ۶ کلم : سحاده ٤‏ یلکن بزی» 
۳ خلاطی» اوترخت قطیفه‌سی اعمال اید یلیر وجوراب» 
الد و آن» ا که » يلك» كوملك»دو نکی شبار اودیلر . 
: کذك مذ کور شهرده دای » حویات دهنه 
کراته ولا الاشرانی» موكویاموق قا شاری » 
حلت‌کر ادوانی» اخشاب تحارتی احرا ید یلیر ۰ 

لعانی ( سوم ) نهری اوزرنده‌در . و قیارده 
ایک متره قدر ارتفاع کسب ادن مد حر س‌ده 
6( 
طو نلاتو لغهقدرلمانه کی کرمسنه مساعده‌اندر. کا 
همست تجار هسنه مبنی وراده روسبه» برووسبه» اسوچ 
نوروج» بورتکیز» فلمنك دواتلربنك قونسلوس‌لری 
ولنور . 

"موسسات عله : کتبخاه موی (۲۲ ك کا 
ی واردر ) آ یار عتقه و بارخ طبیعی موزه‌سی» 
مکتت اعدادی" . 


سم 


( ۳0۵۰ ۰۰ ) راده‌سده‌ و( ۱۰۰ دن 


ابه‌و بل سنحاغی e‏ ع یک اداده‌سی آنه. 
ویل شبری اولوب ۱۱ قضایی شامل‌در . سنجاغك 
وع فوسی ۰۰و۱۱ . 


ابەوىل سے آم‌نقاده دول متحده‌ده حنولی 
(قارۉلین) حکومتنده برقونته‌در . غرب تنه دوشر. 
شالا ( سالودا ) جنوباً ( ساوانتا ) نهرلری يننده 
کائ‌در. وآیکنجی نهرمذ کور قونته‌یی (ژه‌اقرژی) 
حکومتندن فصل وحديد أيدر . ترا ٤‏ کلو 
متره مر‌بمی وسعتنده‌در . فوسی ٤۷,۰۰۰‏ قربا 
ایی ثل آفر قا عرقندن‌در . 


ابی ( جو ن )‏ پارس‌ده ارغنون اتمالی 
اله شهرت قزاعش برهنروردر. ۵ ۷ ده اآنکلترهده 
(ویلتون) شپرنده تولد آاغش‌در. ۷ ده سرگ* 
مل اجون مثل نامبوق بر طرزده اال اتدیی 
ارغنون‌ابله» مۇخراً (توئله‌ری) سرایی و (اقیرا) 
تباتروسی امجون یادینی ارغنونلر نادیده اثرلردن 
معدوددر . شابان تا سقد رکه وارغنو نارك آیکنحسی 
۰ ار خنده‌قضازده اولدینی کی اوچنجیی4 ۱۸۷ . 
سته‌سی حراشنده ,اورا تباتروسیله رار بأعش‌در » 
E‏ س فراشتهده رح رار آبی دیق 
قدم مؤسسات دنه ه اضافه ادله‌رگ وام أله تسمیه 
اوعش‌دد . فاص که انکتره‌ و لاناده بنه ونسته مب 
( آبی )بای لش برار واردر. بزمملکتده‌مناسترکی- 
فرانسه‌ده ( ایی )اسع ا اولان 02 1 شنلدی 0 
أ تومبانده بردرجههقدر EE‏ بان 
اولانلر ( شارات ) ولاتی مضافاتندق اولان (ی) 
قر سی (که وراده برکاغد فارقەسى واردر) اله 
(آزسی_سوراقب) ستجاغی داخلنده (آبی‌شویلانی) 
قره‌سی واردر. وقره (اوّب) نهری اوزرنده کان 
اولوب جوارنده قدم روما دورندن قالش اشښه 
آماری کور یلیر ۰ 


۲ انی ج اسو جر هده (وو) قضاسنده بوك 
برقر به‌درکه (ژق) کولنك منتهای شمالیسته طوغری 
— eV 


شرق ا اوزرنده کانن‌در بوراده‌ک .اتکی 
(آنی)دن کلیایالکز ابلهبرقله‌الش‌در . . لفوسی ۰ ۱۳۷۳۰ 
و قره‌نك حوازنده جنم قازانلری دان "کت 
a‏ واردر ۰ 


1 ا بر محل‌در . لفوتى 
eyi 8‏ ۳ ودمر معدنلری واردر . وکله 
يوك بربتانیاده برچوق ڕڕلركء شهرارك» قصبەلرك » 
قر بهلرك بل[ اسملو نه _داخل‌در 

ای (اقبووا) ‏ پارسدہ (سور) سوقا۔ 
غنده کان راهنه‌ار جعق اندی . ۱۰۲۷ تار ده 
ایدی‌که فضائلعشره صومعه‌سی دان توان اتی 
) 1 اوووا) 1 اولندی . فرانسه اختلال 
کبری زماننده توقینخانه اتخاذ ا دلدى ا 
نه ام حالنه اعاده او ندی. و صو معهده راهبه‌لره 
خصوص اولان داترمنك خارجنده کبارعالی نسواننه 
موی اولق اوزره رجه ر ته تفریق. واتضاذ 
اولفش ایدی‌که مصنیبت کورن کار قادناری وراه 
الجا ادرلر » ووراده ولندقه خارج ابلهده 
مناسبانی قطع ایقزار ابدی ؛ بنه کار خلق انه 
کیدر کلیرار ایدی 
ورامی بر وع استراخت قله بری ایدی . خسن 
و اسله مشهور » وتون جهانه معروف اولان مادام 
(ره‌قامیه) ۰ 4 ۷۸۱ ارختتده و دار عله چکلش 
ایدی‌که اووقت و خانه‌نك ‏ صالو نار نه قول اولفق 
شرف زمانك سدوق مشاه وامدارانتك مفبوط 
وەش تاق ادى .. لامارتین ۳ ايلك تفکرات ) نام 
اثرتی بوراده اوقودی . (شاتوبریان) هنوز مکتب 


رحلهر نه وداع ادن ( وشتور :هوغو )ف نوراد 


شاعی مفلق ۰ شاعر داهی ۔اعلان ابتدی.. حاصنی 


فرانسه‌ده یک تبشن باجله شهره ادبانك ادات عالنه 


کیر مك چون دسم تعمتد و تبریکاری ه ور ادهلبر| 
ایدیلر ادى ۰ 1 2 8 


. اوطاق كار نسوان امون 


0 


ای (زندائی ) س بو بای قدعك نار 


| انثاسی مختله معلوم دکل‌در . ممماقبه ببض مؤرخار 


۲ نشنه‌سنه طوغری انشا او لندرفتی باز ورر » 
اتداری پارس‌ده کان ( شن ژرمن دە ره ( 
در بنه ملحق رسجن ادى ۱ ۰ بع که اوه 
بٍیل» الق وباصیق بر بت صوکراری عکری 
حبسخانه‌سته حویل ادلدی .. 

۲ ار شنده نه ی از کت 
ايشته و بار ده فرالسه اختلال کبری ایمندن 
اولان ایلول قتل‌عامنك باشلعه ماحرا کاهلرندن. 
بری اولدی , صوکره سیاسی محرمینه. توقبفخانه 
ااذ ال 
. قیمتیی ادبه‌لردن ادا ( رقلا) واختلالیون 
ارکانندن (مارات)لقانل اولان ( شارلوت قورده:) 

کیلیونینه کیتمزدن اول موقوفتلرنی وراده کیرمشار 
ایدی. اعراطوراق زماننده نله عسکری حتخانه‌بی : 
اولدی . مایت ۱۸۰6 سنه‌سی هتدم یله رلد: 
فرانسه:تار خنده مشئوم بر دار او لمش ِ 9 
بنالك وجودی E EN‏ 


و 


ای با (موا وادا ادمات 
آدانه ا ایتالباده ا 
ولاقبده و (مبلان )۰شبر سك ۳۶ کاچ غ 
3 ا 2 د اولوب دا سک ی و 
۳ رندن ( میلان) ه كيدن وسیستاله J‏ 


Ss 


کلسالری 0 م a e‏ واردر 


اولان رقنال آوزدندهکان‌در. > "فومی ۰ 

۳ کے ایتا نا ا‎ E 


رس ولایتنده قر هدر TE‏ ت 


-سحلا چا ات 


آت ( وماس ) -- اون سکزنجی عصر 
امجندم الاساده بشن اك ظر‌ف ویز به محرراردن « 
امتاز متفکرلردن بری‌در . آلانیاده (اوم) بلده- 
سنده ۱۷۳۸ سته‌می پا ستارنده طوغمش‌در . دها 
بك کنج آیکن جدی تحصیااره محبت و استعدادنی 
اظهار ابله مشار اولس ایدی . ( حال) دار الفتوتی 
درتاریته دوام آتدی واولا کندیستی الاه 
الیاته وردی . فقط آز مدت صوکره و علك 
حصیلیی براقه‌رق فلسفه وریاضات حصلنه قو ولدی. 
متراسله ( فراقتور )دار الفنونته فلسقه موتا 
و (زتلن) دارالفنونته ریاضه مدرسی اولدی . وؤ 
شهرده اقامتدن وندریس اون اوصانه‌رق 
حقوق تحصیل اله‌دکدن صوکرا جنوءیی:۲لاناده » 
فرتاننه‌ده » اسوگره‌ده سیاخت ومسافرته جقدی . 
( قونمینواز ) جلسنده مشاور واعضا آیکن 
۰ (غان) 
صاحبترجه یی لا نیا حکماسندن(لینیج) ابله (وو لب) 2 
ع بتتي نید ا موجه 
آجق ( ابت). ریاضیاندن زیاده اخلاقیات اله توغل 
اعش‌در . خصوصله اخلاقانده‌ده فباسوف اولقدن 
زیاده برحررصفتیله عیز ابلهمش‌در. تيز ووقادبرخلهبه 
ماللق». سپل‌وظز یت بزقلمه اجب اولدرق! تاری] بادده 
کندی ۲ لسالی اوزرنته صلاعکار بر اثر براقش 
وشاضری اولان (لسیتم) ابله برابر الاما ادبباتنك 
یک وای وللره کرمسته. باردم اند . بول بر 
حر رل آارنی محلل ابله‌مك‌قولای رایش دکلدر. 
انك اون وراده بالکز اثرلری ذ کر الا کتفا 
ایدم جکز : وفاتندن ص وکر ا مۇلقاى جع ايديلەرك 
۳ ا ده ( ۰۱۷۰۸ ۱۷۸۱) نشر اولندی . 
يك تلف وبك متنوع موضوعاره تعلق ادن بو اثرلر 
اعاعا ره اران رگا ای داطذر , 
برینات نامی, (مابت‌,وطن) دیکر نك‌عتو انی(عزنت) در. 


٩‏ سنه‌سنكك صوکرنده وفات انتدی 


۱ فر دون در تك اسعی 


ماده‌نه مر احعت ( e‏ 
اتل 
راب تلخ آندال ماده‌لر تة م‌اجعت) . 


این اس . فارسیده‌فس کامل سا 
+« کرع خطیب » اسعدالسعدا . + 1 


یاخود آب‌نله. نهر جحونك‌اسمی‌دد. 


2 س قدع ابران‌ده حکومت ادن‎ a 
تار مخدن ز.یاده متقولات اساطی هه عانذ اولان‎ 
بشدادیان خاندان ملوکندن فردونل برنك اتی‎ 
3 قد عه‌ده وی ومضو طدر‎ E اولق اوزره‎ 
که‌نك‌اص‌ده مشکولدر . ( فرهنك جاتکری ) ده‎ 
بای مکنوره » بعده تا وبا اله آتین شکنده دسم‎ 
اوفشن‌دز : ( فرهنك رشدی ) ده سکون وی کنر‎ 
با اله اشن صورننده مضوطدر ۰ برهان د هک‎ 
با وتا اله عادین وزنتده منقول‌دز . حق ضاحب.‎ 
برهان د بوكله يانك ناه تقد کو‎ 
: رادم کر اه خن‎ 

که نك اصلته کلنجه بضیار تا قو انحه زند لفتنده 
مدا اولق معناسنه کان اتن امه آب لفظدن ¬ 
ا ۽ لو تمعناسی صو ٍِِ_ دعك اوله‌جق . ۲ 

دام توق 2 تین ) ك در فریدون, 
اولدیفتی سان. صددنده تار مخنده دیورکه ِ فریدون؛ 
بله جشید. یننده بدی بطن کمش‌در ۰ بو بطنلردن 
هل بربنك نای .اوکوزلرك دنکنه کوده آغش .: 
فضلای علمادن او ران اد يروي“ خواززیده: 
«۲ بارالاقه» نام اترنده او بطنلردن مه ابو یکی" 
وناره کاو زرد » کاو سياه » کاو دنه کی تامار ˆ 
Î‏ ورلدیکنی بان اله دی تصدیق و سد ادا 
ایرانك‌قدعم مورخلرندن بعضلری (. اتن )نی 
جچشده: ارشدو رار 4 معط ال ی سر 
حفدی دکل‌در .. 

سح زاوج 


ملك اولەرق آنتین نامنه اد سات واشعار فارسه‌ده‌ده 
تصادف اد یلیر . ازجله : 
آلوری‌دن : 
مذ لور فرزندناج خش 
مشو ر قرزند تاحدار 
حکے شنانء دیدن : 
دشت عراب را سره و زن[ ۱] 
خاك جم‌را جر آنتمن 


لطبدن : 
کل رع ست جر ار روسم ل راك 
ا 


5 سم 
اجا شر‌دون شد ان 


اعا علك شد طعان تكن 


لاد جم‌ده a‏ . او عبدالله 
ت م الا ج وراه ملسوب‌در . 


ايرا هندستانده مرستد ساحلنده من 


برطا نفه‌در . دو نلر تراهآمذهینه غبرسالك‌در. و بان‌شاعی 
دستانیسی ( هومه‌روس ) ك اشعارنده 8 ایدیان 
( حیره ) لر طافة مذ کوره‌نكت عب ظن ادلدی . 
محر ال رد ار می سانسقر بت قانوننامه‌لرنده طبقات 
فاسدن ر صنف اد نای اذاده ابار. ی حغر آفباسنده 
هندستان طر فار نده ) ایریا ) یامنده ر بلده‌دن حث 
اندر E‏ مستذرق ( لاسسن) الاد آمیرایی 
ا وارد اولان بلاد (عفیر) اله تفسیر ابر . 

ااذه اخاز دج د رکه اسک جغر افنا 
د ااذه ملکتنه تعبیر ایدیلیر ابدی . حد.ید 
ا نظرآوکون RM‏ اصل ا 
اله آگناز وا تازه رعلکتدر بر برندن آییرمنه 
و اشنا بهیی آنازه‌دن برحزء عد اک محل وقدر . 
بعض جد جفر افو نه کوره قره دکز زك ساحل شرقبی 
او کان و آبازه ما لكنك حنوت ۲ :فد 
: واقع اولان ( زيل یاخود بزب ) چای آمخاذبه‌ی 
اصل آبازه ملکتندن هرق ادر و و قطعه یا 
اهدر امتداد ایلر. آبازه جنر افا ماده‌ستنه 
مده حد ید سییر دیکز آازستان نه ودر . 


ا 
اخور اس. ( فا. آت اله خوردن‌دن‌باباش). 
سه‌حك امه حك . نصت » قسمت ۰ تو رکه حرف 


آوی رد , ا 
درن اور نس تشد آخور 
ا ردیر 
سم ۵ 
ابر اس . ( فا. آب امه خاستن‌دن یابلش . 


ی » صودن فالقان » وکسان دعك ). 
طالغه . || اطه . 
اىدار صف. ( فا. اب الله داردن مرک .( 
اچنده صویی اولان: چاه آبدار. طبقة اندار, ` 
توسیعاً, انجنده رطوتی‌اولان. ياش تازه » 
طری اولان : مبوهٌ آندار شکو فة آیدار , : 
سس ملا . آب وای اولان : دیشاری او 
| جوھرلی: خار دوارریاض‌ماك وملت 
حفظچون ۰ نوك تيغ آبداراد ما خواریز اولور - 
فضول. || بارلاق معنای» دنکین : ه‌قدر آنداردر 
شعر ‏ + آب زره یاز لسه شایان‌در س ۰ 
س تار . قدم ابران‌ده حکمدارلرك اجه حت 
صو ہی محا فظه ادن » صو خدمتنده وللان ما 
EE‏ 
٠‏ لسانات س ایدار کله نی فارسی اولوت صو 
معناسته آب‌ابله طو تان دعك اولان دار لفظلرندن کب 
بر لغت‌در. وراده دارکله‌سی ادات لعن صرف رعنصر 
مقامنده متعامل ومستعمل‌در. کله لك تورکهمعنامی‌صو 
طوتان » صویی ,اولان دعکدر . آتجی و ترکیده 
کی آب کلەسنك معنا N‏ حقیق صود عك دکل‌در , 
عليه آبدار لفق ررر سرو ا 
و حللر حقنده ادرا وص ف اولور .ەدەك آب دها 
زیاده توسیم وعثیل طرقیله رطوبت » ۱ 
بازه‌لك » لطافت » ریق » رونق وحوهی معنااره 
۰ 


| قدم ابران‌ده حکمدارارك اجك 
ر 
۰ صو نی حافظه ایین» صو خد متندم 
ولنان ی مأموری ۰ 


ل س ۱ 


س ۷۷۵ سم 


ادال اس. (عر. آبدال‌دن).