Skip to main content

Full text of "Zur Geschichte der Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien von 906 bis 1620"

See other formats


Digitized by the Internet Archive 

in 2009 with funding from 

Ontario Council of University Libraries 


http://www.archive.org/details/zurgeschichteder02bond 


/ . ; 


ZUR 


GESCHICHTE DER JUDEN 


IN BÖHMEN. MÄHREN UND SCHLESIEN 


VON 906 BIS I620. 


HERAUSGEGEBEN VON 

GOTTLIEB  BONDY, 

EM.  PRAESIDENTEN  DER  HANDELS-  UND  GEWERBE-KAMMER  IN PRAG. 


ZUR HERAUSGABE VORBEREITET UND ERGÄNZT 
VONT 

FRANZ  DWORSKY, 

EM.  DIRECTOR  DES  LANDESARCHIVS  DES  KÖNIGREICHES  BÖHMEN. 


II. 

1577 BIS 1620. 


DS 

135 

C95B7215 

1906     , 

V.2 ! 

C.l 

ROBA 


HERAUSGEBER  UND VERLEGER  GOTTLIEB  BONDY  IN  PRAG. 
1906. 


Alle Rechte vorbehalten. 


Druck von »UNI£< in Prag. 


764. Kaiser Rudolf II. befiehlt dem Rate der Neu- 1577. 
Stadt Prag,  bei dem  Gläubiger  des  Juden  Salomon 
aus Prag  eine  Fristenbezahlung  derSchuld  auszu- 
wirken. Prager Schloss, 7. Jänner 1577. (Böhmisch.) 

Böhm. Statthalt. -Ar eh.  Cop. 97, Fol. 3v. 

765. Aufdem am 5. Februar 1577 eröffneten  und am 1577. 
2. März geschlossenen Landtage des Königreiches Böh- 
nien wurde in Betreff der Judensteuer  beschlossen: 

Zide pak v mestech Prazskych a v jinych mestech krälovskych, 
tez pod kterymz by koli pänem, rytifskym aneb duchovnim clovekem, 
aneb pod kymzkoli a kdezkoli na statcich byli: ten kazdy Zid, ktere- 
muzby nad dvaceti let let bylo, aneb zeby zenaty byl, dva uherskä 
zlata aneb pul druhe kopy grosuov ceskych, vsak na dva termi'ny, 
totiz pfi casu sv. Jilji, nejprve pi^fstiho, ctyficeti pet grosuov ceskychi 
a pfi casu Hromnic, te^ nejprve pristich, ätyficeti pet grosuov ceskych 
däti povinen bude. A kteremuzby Zidu dvaceti let nebylo a do desfti 
let stäfi ze jest, polovici toho pfi kazd6m tom jednom terminu vys 
psanem, to jest po pül tfinäct^m grosi ceskem däti mä. Vsak Zide 
starsi V mestech Prazskych nafiditi a na pfisahy sv6, kterez jsou k po- 
vinnostem svym ucinili, to opatfiti majf, aby vsecky Zidy v tychz me- 
stech Prazskych, i take ve vsech krajich v krälovstvf tomto, kterymz 
pfes deset let az do dvaciti a pfes dvaceti let jest a bude, vyhledajic, 
zejmena popsali, rozdelic zvläst^ Zidy v mestech Prazskych, a z kaz- 
deho mesta, mestecka a vsi v kraji'ch tez zvläste poznamenajfc, co jich 
V kterem mfste jest, a tu berni spravedlive vyberouc, coz se ji koli 
sejde, s tim jiz psanym poznamenänim a poctem na hrad Prazsky nej- 
vyssim bernikuom ihned pfi vyjitf jednoho kazdeho terminu, odvedli. 
Pakliby tiz starsi Zid6 toho tak, vedle tohoto zemskeho svoleni a 
vsemi tfemi stavy krälovstvi Ceskeho ustanoveni, neucinili a osob Zi- 
duov Prazsky^ch i krajskych zejmena nejvyssim bernikuom nepodali, 
aneb spravedlive se v tom nezachovali a berne z nich nevybrali a ne- 
odvedli, aneb tech Zidüv ve vsech mistech svrchu psanych bedlive ne- 
vyhledali a let jim uji'mali jakymzkoli zpüsobem, aneb jinak jakkoli 
toho pficina byli, a zeby se v tom pfi nich jaky forte! a nejmensf lest 
naproti tomuto svoleni vyhiedala a nasla, tehdy ihned nejvy§§i bernfei 


554 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1577. ty Zidy starsi dostatecnym vezenim opatfiti däti a do soudu zemskeho 
V temz vezeni dodrzeti, a däle se k nim, vedle nauceni tehoz soudu 
zemskeho, pokutou i trestänim skutecnym zachovati maji. 

Böhm.  Landt.  K 101. 

1577. "G6. Kaiser Rudolf II. bestätigt den Juden im König- 

reiche Böhmen die Privilegien und Rechte, welche ihnen 
von den vorigen Königen als auch den Ständen im Na- 
men des ganzen Landes erteilt wurden, insbesondere 
dass sie für künftige Zeiten aus Prag undderböhmischen 
Krone nicht verdrängt werden sollen. Prager Schloss, 14. Fe- 
bruar 1577. 

My Rudolf Druhy z bozi milosti voleny Rimsky cisaf, po vsecky 
casy rozmnozitel fise a Uhersky, Cesky, Dalmatsky, Charvätsky kräl, 
arciknize Rakouske, markrabie Moravsky, Lucemburske a Slezske 
kni'ze a Luzicky markrabie. Oznamujem timto listem vsem, jakoz jsou 
näm Zide starsi Prazsti i na miste vsf obce zidovske v krälovstvi nasem 
Ceskem ve vsi ponizenosti skrze suplikaci svou oznämili, jakä obdaro- 
väni, majestäty a vejsady i*take potvrzeni na präva svä a jine milosti 
od pfedküv nasich, pfedeslych cisafüv a krälüv Ceskych, zvläste pak 
od nejjasnejsich knizat pana Ferdinanda, pana deda, tez od pana 
]\Iaxim:liana, pana otce, nasich nejmilejsfch, obouch cisafüv Rim- 
skych a Uherskych, Ceskych kräluov slavnych pameti, i take list 
ode vsi zeme krälovstvi Ceskeho pod pecetl zemskou (v nichz i tou 
milosti, aby na budouci casy z Prahy a koruny Ceske vytisteni 
nebyli, ze opatfeni jsou) sobe nadane a potvrzene maji, pfedlozivse 
näm vejpisy hodnoverne tychz nekderych majestätüv a potvrzeni a 
prosice näs ve vsi ponizenosti, abychom z milosti nasi cisafske Jim 
tychz vsech obdaroväni, privilegii, vejsad, majestätüv na präva jich a 
milosti nadanych a potvrzenych tolikez milosti\e potvrditi räcili: kde- 
rychzto potvrzeni, jednoho totiz kräle Viadislava, pradeda naseho mi- 
leho, jest datum dominico die Laetare annorum Domini MDX, cisafe 
pak Ferdinanda datum jest zde na hrade Prazskem ve ctvrtek den 
svateho Benedikta leta boziho tisiceho petisteho sedmmecitmeho a cisaife 
Maximiliana tez zde na hrade Prazskem v pätek po slavnem hodu 
vzkffseni pana Krista leta boziho tisiceho pötisteho sedesäteho sedmeho. 
K jejichzto ponizene prosbe jsouce nakloneni, protoz s dobrym roz- 
myslemj, naSim jistym vedomim, s radou vernych nasich milych a moci 
krälovskou v Cechäch takovä präva, svobody, milosti, vejsady, privi- 
legia a obdaroväni s jich potvrzenim, kderäz tak nadepsani Zide sobe 
nadanä a propüjcenä maji, na ten vsecken zpüsob a s temi vsemi kon- 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 555 

dici'mi, jakz Jim prve od vejs jmenovanych cfsafe Ferdinanda, pana 1577. 
d6da, a cfsafe Maximiliana, pana otce, naSich nejmiiejsfch. potvrzena 
jsou, jsme tolik^z upevniti, schväliti, obnoviti a jich potvrditi räcili a 
timto listem nasi'm cisafskym ve vsech jejich znenf, polozeni, punktfch, 
klauzulich a artikulfch mocne upevnujem, schvalujem, obnovujem a po- 
tvrzujem ne jinäc, nez jako by tuto do tohoto listu na§eho cisafskeho 
slovo od slova vepsäna byla; chtfce tomu konecne, aby pfi tychz vsech 
milostech, vejsadäch a obdarovdni'ch svych v celosti, bez poruseni a 
vselijakych utiskoväni od jednoho kazdeho cloveka pevne a docela zü- 
staveni byli. A protoz pfikazujem v§em poddanym nasim ze vsech 
stavüv krälovstvi naseho Ceskeho a zemi k nemu pfisluseji'cfcb i jed- 
nomu kazdemu zvläste, jakeho koli fädu, stavu a düstojenstvi by byli, 
abyste s pocdtku psane Zidy a v§ecku obec zidovskou v jif dotßenem 
krälovstvi Ceskem pi'i teto milosti a potvrzenf nasem cisafskem jmeli, 
drzeli a neporusitedlne zachovali, zadnych jim v tom pfekäzek neci- 
nice ani komu jinemu ciniti dopoustejice pod uvarovänim hnevu a ne- 
milosti nasf cisafske i skutecneho trestäni. Tomu na svedomi pecet! 
nasi cisasafskou k tomuto listu jsme pfivesiti rozkäzati räcili. Dan na 
hrade nasem Prazskem ve ctvrtek na den svateho Valentina leta bo- 
ziho tisici'ho petisteho sedmdesäteho sedmeho a krälovstvi nasich Rim- 
skeho druheho, Uherskeho päteho a Ceskeho tez druheho. 

Rudolf. Wratislaw a Pernstain, supremus regni Boemiae cancellarius. 

Ad mandatum Sacrae Caes  Mtis propr. Georg Mehl. M. Walter. 

Cop. im Böhm. Statth.-Arch. Lit.  J. 4, 1. 

767. Kaiser Rudolf  II.  erlaubt  dem  Juden  Josef 1577. 
de Cerui aufdem Prag er Schlosse und in den Prager 
Städten das Golds eh miedhandwerk ohne Verhinde- 
rung  von  Seite  der  betreffenden  Zünfte  und  der 
Prager Juden  zu  betreiben.  Prager  Schloss,  16. März  1577 

My Rudolf oc. Oznamujem timto listem v§em, ze jsme od Jo- 
sefa de Cerui, Zida zlatnika, za to ve v§i pokofe ponizene proSeni, 
abychom k tomu povoliti a jemu z milosti nasi toho pfiti räcili, aby 
V mestech Prazskych tez femeslo zlatnicke provozovati a dölati mohl. 
Kdez prohledajfc My k pfimluväm, ktere^ se k Näm od pfednich osob 
za tehoz Josefa Zida staly, tez take k takove ponizene prosbe jeho, 
k tomu, aby on tu v mestech Prazskych aneb na zämku Prazskem 
dotcene femeslo zlatnicke, vsak neprovozujfc v tom zädnych forteluov, 
bez pfekäzky cechmistruv a mistruv tehoz femes'a i take Zidüv Praz- 
skych svobodnö ai do vüle Nasi cfsafske a nie dele provozovati a dd- 


556 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1577. lati mohl, milostive  povolovati a na  to  jemu tento  list  näs  cfsafsky 
otevreny dävati räcfme.  Tomu  na svSdomi oc.  Dan na hrade Nasem 
Prazskem, v sobotu po nedeli Oculi leta LXVII. 
Böhm. Statthalt.- Arch.  Cop. 94., Fol. 131. 

1577. "t>8.  Kaiser  Rudolt  II,  bestätigt  der  Jüdin  Eva 

Miinka die von den Königen Ludwig und Ferdinand 
in d. J. 1525, 1534, 1545 der Familie Munka verliehenen 
Privilegien. Prager Schloss, 15. April  1577. 

List otevfeny Eve Munkove Zidovce. 
My Rudolf Dc. Oznamujem timto listem vsem, ze jsme ve vsi po- 
nizenosti od Evy Munkov6 Zidovky, dcery nekdy Zalmana Munky 
Zida, poni'zenö proseni, abychom nekterych listuov a obdaroväni na 
rod tehoz nekdy Zalmana Munky otce jeji'ho, co se voleni nebo usa- 
zeni vejberöich k bernfm a jinym danim i take üfadüv starsich zidov- 
skych, aby po dvcu osobäch z tehoz rodu na tyz oufady voleni a usa- 
zoväni byli, dotyce, se vztahujicich, temuz rodu Munkovskemu potvrditi 
räcili. Ktefiito listove na papife ndm k spätrem' pfedlozeni jsou a jed- 
noho listu kräle Ludvika datum jest na Budine na den svateho Filipa 
a Jakuba [1. kvetna] leta petmecitmeho, druheho listu slavne pameti 
ci'safe Ferdinanda, pana deda naseho nejmiiejsiho, datum jest na hrade 
Prazskem v pondeli u vigili svateho Mateje apostola boziho [23. ünora] 
leta tficäteho ctvrteho, a tfetiho pak listu tez cisafe Ferdinanda jest 
datum tolikez zde na hrade Prazskem v pondelf den svateho Väclava 
[28. zäri] leta boziho tisfciho petisteho ctyficäteho päteho. K jejizto 
ponfzene prosbe nakloneni jsouce a tez listy a obdaroväni cele nepo- 
rusene ohledati davse, protoz s dobrym rozmyslem, nasi'm vedomim 
svrchu dotknutych listüv a obdaroväni ve vsem jejich zneni, polozeni, 
punktich, klauzuli'ch potvrdili jsme a ti'mto listem nasi'm potvrzujem, 
chtfce tomu konecne, aby tejz rod Munkovsky pfi tychz obdarovänlch 
a milostech od kazdeho cloveka bez pferuseni zachovän byl, pfikazu- 
jfce vsem poddanym nasim krälovstvi Ceskeho i take vsem starslm a 
obecni'm Zidüm Prazskym nynejsi'm i budoucim, abyste svrchupsany 
ten rod Munkovsky na budouci casy pfi tomto potvrzenf nasem meli, 
drzeli a neporusitelne zachovali, zädnych jim v tom pfekäzek necinice 
ani komu jinemu ciniti dopousteji'ce pod uvaroväni'm hnevu a nemi- 
losti nasf cisafske i take pokuty na to v prvnim listu obsazene. Tomu 
na svedomi pecet nasi k listu tomuto jsme pfitiskno'iti rozkäzali. Dan 
na hrade nasem Prazskem v pondeli po provodn; nedeli leta LXXVTI. 

ßöhm.  Statthalt.-Arch.  Cop. 94., Fol. 141. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 557 

769. Kaiser  Rudolf II. an die böhmische  Kammer 1577. 
in  Betreff des  vom  Juden  Isak  erkauften  Hofes  in 

B i s k u p i tz. 

Wohlgeborne, gestrenge, ehrenfeste liebe Getreue. Nachdem Wir 
aus eurem gehorsamben Bericht vom fünfzehenden dits gegenwärtigen 
Monats Aprilis mit Gnaden verstanden, dass uns der Hof, welchen 
Isaac Jud im Dorf Biskupitz erkauft, darumben Peter Linaris und Vi- 
ctorin Geldner gebeten, wie sie wohl fürgeben, gar nit heimbgefallen 
sein solle: so lassen Wirs auch darbei gnädiglich verbleiben und be- 
felhen euch daneben gnädiglich, ihr wellet sie auf ihr Anhalten ab- 
weisen. An dem erfolgt unser gnädiger Willen und Meinung. Geben 
auf unsern küniglichen Schloss Prag den 24. April 1577. 

Böhm. Statthalt. -Ar eh.  Cop. 96., Fol. 104 p. v. 

770. Kaiser Rudolf II. erteilt  dem Juden Jacob, Pferde- 1^77. 
händler  in Prag, einen Geleitsbrief vor seinen Gläu- 
bigern  auf  sechs  Monate.  Breslau, 27. Mai 1577. 

My Rudolf oc. Oznamujem timto listem vsem, ze jsme Jakubovi 
konifi Zidu v Praze, pfede vsemi vei^iteli jeho, zvläste ponevadz pfed- 
nejsi vefitelove sami za to zädali, gleit näs svobodny a bezpecny däti 
räcili a timto listem dävati räcime; kteryzto gleit dotcenemu Jakubovi 
Zidu od datum tohoto listu za sest mesicüv pofäd zbehlych stäti a 
trvati mä a nie dele. A protoz pfikazujem vsem poddanym na§im 
jakehoz stavu a povolänf jsou a zvlääte vefitelüm jeho, abyste jmeno- 
vaneho Jakuba Zida pfi tomto gleitu a bezpecenstvf nasem meli, drzeli 
a neporusitedlne zachovali az do nahofe jmenovaneho casu, zädnych 
jemu V tom pfekazek necinice ani komu jinemu ciniti dopoustejice; 
vsak proti tomu chceme, aby se Castopsany Zid v tom case väelijak 
gleitovne a pokojne choval pod uvarovänfm hnevu, nemilosti a skute^- 
neho trestäni naseho, jinäce necinice. Tomu na svedomf oc. Dan v mest6 
nasem Vratislavi v pondöli svatodu§ni leta LXXVII. 

Böhm. Statthalt.- Arch.  Cop.  96., Fol. 161. 

771. M. Heinrich Dvorsky von Helfenberg, D e- 1577. 
chant bei St. Apollin aris in Prag und Administrator des 
utraquistischen Consistoriums, an die obersten 
Landesbeamten: erklärt sich über das Gesuch des 
Petr de Linaris, Kammerdieners der Kaiserin, und 
des Victorin Geldner aus Aussig bezüglicli der Zu- 
weisung  eines  angeblich  an  den  Kaiser  heimgefal- 


558 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1577. lenen Hofes zu Biskupitz den Bittstellern, der sich im 
Besitze eines Juden befindet, und behauptet, dass 
der genannte Hof ein Zugehör der Kirche St. Apol- 
linaris  sei.  Prag, 21. Junii 1577. 

Cop. k. k. Finanzarchiv in  Wien. Böhmen. B. f. XIV. 

1577. 772.  Auszug  aus  den  jüdischen  Büchern  betref- 

fend  ihre Gesetze  über  die Wahl  der Ältesten und 
Gemeindeältesten. 24. November 1 577. 

Die Ordnung, so geschrieben und versiegelt v^^orden ist von den 
achtbaren und hochgelahrten, so nun in Gott verschieden, als nämblich : 
Rabi Maier von Pada, Rabi Lasarus Trifas, Rabi Jacob von Wurmbs. 
Rabi Saliern Herschlam und Rabi Isaak Lincz und die so zuvorn für 
ihnen gewesen sein, haben auch entschlossen diese Ordnung aufzu- 
richten, und wer wollt der Mann sein, der ihre Wort wollt widerspe- 
nigen und sonderlich deren Ordnungen, die man hat gebracht im 
Namen Rabi Jacobs, dass sich keiner keines Ampts soll gebrauchen 
es sei dann auf Wort des mehrern Theils der Gemein, als wie der 
Gebrauch ist an allen Enden, do Juden sein, und ihre Wort bedürfen 
keiner Bekräftigung und auch das die do begehren Ältiste, Gemein- 
ältiste und die Vornehmesten und ihre Ausgeklaubten. 

Nun ich zu End Benannt loss wissen, dass ich auch bewillige zu 
ihren Reten und mit Macht all ihrer Schwerigkeit und zu mehren 
ihre Straf, als sie und sie, der da überfährt ihre Befehlnus derselbigen 
Ordnung. Und ich hab noch ein Theil darzu gemehret mit Bewilligung 
aller Ältisten des Volks, wie obgemelt, und mit aller Schwerigkeit, wie 
obgedächt, der Zeit Nothturft nach und das nit mag in keinerlei Ge- 
salt zu sein, keinerlei Ampt in dieser Gemein, kein Ältister, Gemein- 
tätister, Rabi noch Richter, noch keinerlei Ampt nur auf ein Jahr und 
zu Ende itzlichs Jahrs sollen alle Ämpter verneuert werden als der 
Ordnung nach, wie ich es nach gottlicher Verleihung ordnen und m 
der Ältisten Buche einschreiben will. 

Auch hab ich gepessert, dass die Gemein alle Jahr etliche, so 
tueglich darzu sein, ordnen sollen, die alle Jahr Rechenschaft von den 
Ältisten aufnehmen, und solches alles hab ich gethan darumb, dass es 
wider Ihr. Kais. Mt. je nit sein soll. Verhofif zu Gott, Ihre Kais. Mt. 
werden allergenädigist bewilligen, dass die Gemein ihre Ältiste, Gemein- 
ältiste, Rabies und Richter ausklauben mögen, die sie ihrer Nothturft 
nach mit der Wahrheit wählen und Ihre Kais. Mt. werde sie bestätigen 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 559 

Und sonderlich wenn man Ihr Kais. Mt. errinern wurde, dass Moyses, 1577. 
so über alle Propheten gewest und alle seine Red Gottes Red und 
Geheiss gewesen, noch gleichwohl, als er ihnen Ältiste und Befehls- 
leute setzen wollte, saget er zu der Gemeine: Klaubet euch aus gelahrte, 
weise, verständige, so will ich sie euch zu Ältisten setzen, ungezwei- 
felter Hoffnung, Ihre Kais. Mt., deren Stuehl und Kaiserthum in ewig 
bereit sein soll, die werden in Gottes und Moises Wege gehen. Alles 
das obgemelt hab ich gesiegelt heut am Sonntag den 14. Tag des 
Monats Kisleft der weniger Zahl im 338, welchs der 24. Novembris 
im 77. Jahr gewesen. 

Synai Bezalls Sohn. Salomo Rabi Josefs Sohn. Maier Jacob Eb- 
steins Sohn. Juda Leb Bezalles Sohn. Afe Esri Judes Lefi Sohn. Za- 
charias Aberhams Sohn. Benjamin Josephs Sohn. Juda Seligmann 
Jacobs Sohn. Isaak Maier Brandes Sohn. Abraham Mosche Chaim- 
bachers Sohn. Jacob Chaims Sohn. Josua Moises Sohn. Isaak Isayes 
Sohn. Zallel Markufen Sohn. Marcus des Josephs Sohn. Haschky Sa-» 
muels Sohn, sonst genannt Veit Wokaty. Mayer Josephs Sohn Brandes. 
Menachem Abrahams Sohn. Lazar Safyes Sohn. Mardachey Samuels 
Sohn, sonst Meusel genant. Lazarus Maiers Sohn. Ascher Isral Lefes 
Harwicz Sohn. Pincker Lazars Sohn. Maier Abraham Sachsen Sohn. 
Izrahel Baroch Chometaus Sohn. Bahnem Lintheimb. Viktor Moises 
Goltscheiders Sohn. Moises Jacob Schicken Sohn. Joseph Jacob Nosken 
Sohn. Mayer Lazars Sohn. Enoch Baroch M^eisels Sohn. Saloma Maiers 
Sohn. Jacob Nathen Noskes Sohn. Jacob Chaims Sohn. Mardochey 
Gerschon Buchdruckers Sohn. Juda Gerschon Buchdruckers Sohn. 
Hirsch Salomons Sohn. Abraham Salmes Sohn. Moyses Lazers Sohn. 
Moyses Isaak Josefs Sohn. Samuel Moyses Sohn. Mayer Moyses Sohn. 
Gerschon Josues Sohn. Isaak Moyses Sohn. Menachem Lazarus Sohn. 
Asrihel Rabi Hoschkes Sohn. Ihomtoff Salmons Sohn. Joseph Urels 
Sohn. Mayer Jacob Noskes Sohn. Jacob Moyses Sohn.' Menachem 
Maiers Sohn. 

Auf einem Zettel mit A. bezeichnet: 

Am Sonntag den 21. Decembris des 78. Jahres ist von den 
Ältisten, so diesen Monat das Judischältistenampt gehalten, sampt den 
andern Ältisten, Gemeinältisten auch die, so von der Gemein ausge- 
klaubt worden, einträglichen beschlossen worden, dass man 4 Person 
ausklauben soll, die da bei der hohen Obrigkeit handien sollen, damit 
die alte judische Ordnung, was die Ältisten, Gemeinältisten und Richter 
belangend, wie gemelt, erhalten werden möge. Und die 4 Person sein 
zu  solchem  erwählt  geworden,  als  benehmblichen:  Rabi  Seligmann 


560 ZUR  GESCHICHTE DER JUDEN 

1577. Gans, Juda Buchdrucker, Isaak Arczl und Joseph des Leypolts Sohn ; 
und bemalte 4 Person sollen bei ihren Gewissen getreulich darinnen 
handien, damit gemelte Ämpter dem alten judischen Gebrauch nach 
erhalten mögen werden. Umb solches, wenn sie es zu Wegen bringen, 
als wir hoffen, soll man ihnen in allen Synagogen ein Segen geben. 

K. k. Reichsfin.-Arch. in  Wien. Böhmen B.  f.  XIV.  Cop. 

\hTi. 773. Schreiben  des Hanns Folk  (allgemein Hanns- 

tolk genannt), Prager Kaufmann und Bürger, an den 
Landesprobierer des Königreiches Böhmen Paul Gry- 
müller vonTrzebsko, inwelchemer das Leben und 
Streben insbesondere der Prager Juden verurteilt 
und seine Gehässigkeit gegen die Juden in leiden- 
schaftlichem, feindseligem Tone kundgibt. 157 7. Gleichz 
Abschr. im Wyschehrader Capit.-Arch. 

Pfi'pis psani Hans Folka, kupce a mgStSni'na Stareho ragsta Pra2skeho, kdeJ 
slove u Vläi'hrdlu k urozenemu vladyce panu Pavlu Grymüllerovi z Stfebska oc 
nejvySSi'mu  prübifi zemsk^mu krälovstvi Ceskeho o 2idovskem  nefädnem  po- 

koleni.*) 

Urozeny pane, mne laskave pHznivyl 
Jakoz ste se  casu minuleho  toho dotazovali,  na cem by  ta vec 
s temi dvema Zidy byla, s kterymizto o syna sv6ho pfed prävem sem 
ciniti mel,  a ode mne zprävu mfti zädali :  i to väm oznamuji,  ze sem 


*) Die Klageschrift des Johann Folk haben Jos. Jungmann in seiner Ge- 
schichte der böhmischen Literatur (Historie literatury ceske) sub IV, 645 und 
Jos. Jirecek in seinem Handbuch der höhm. Literatur (^Rukovet literatury ceske) 
verzeichnet und auch in andern Schriften geschieht derselben Erwähnung. Die Klag- 
Schrift enthält viele unterschiedliche Nachrichten und wenn sie auch die Sitten 
und Gewohnheiten der böhmischen Juden in ungünstigem Lichte schildert, ist sie 
doch als Quelle zu betrachten, die der Forscher nicht unbeachtet lassen kann, 
um die Feindseligkeit und den persönlichen Hass kennen zu lernen, welche Johann 
Folk dazu antrieben, die Christen zu beklagen und gegen die Juden aufzureizen 
In den Gerichtsbüchern der Prager Altstadt finden wir Hanns Folk oder mit dem 
ursprünglicherem Namen Hanns Falk unter den Beklagten oder Klägern. Werfen 
wir einen kurzen Blick in die Gerichtsstube, um eine richtige Anschauung zu 
gewinnen. Nekdy pFed masopustem r. 1573 sedeli za stolem u Kyliänä Hanns Folk se 
synem sv^m Janem, Hans Sibenbagbr, Mikulä§ Richter a hospodäi Lorenc Kostner. 
Meli mezi sebou rozprävku o Zidech, kterak berou lichvu po krejcaru nebo po dvou 
velkych i po biicm denäru z kopy do t^'hodne a tak kfesfany sidi. Jeden za velky hfich 
to pokiädal, ac bylo zäkonem Zidüm dovoleno. K tomu stary Hanns Folk mluvil, ze by 
tak6 chtel, kdyby sm61, po penizi do t^hodne od kazd6 kopy vziti, sv^ch penez dobrym 
lidem rozpüjciti, a ze by ztoho hfichu nemel (kfesfan^ nesraeli takovou lichvu bräti). 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN [,61 

s dotcenymi dvema Z\dy jiz vyslysän, a to mezi nämi na vejpovedi jest 1577. 
Ackoli jest na mne neco ukvapeno bylo, tak ze mne citacf aneb obe- 
släni od pänüv komisafuv jako dnes v ruce pfisla, v kterezto jest mi 
se porucenf stalo, abych jako na zajtfi räno se vsemi potfebami a pru- 
vody mymi pfed nimi stäl; coz jest mi nemozne bylo s tim se vsi'm 
pfes jednu noc se pfihotoviti, nybrz k tomu ctvrt leta i vice byl bych 
potfeboval, za pficinou tou, ze jsou nektefi moji svedkove, na nichz 
mi jest najvice zälezelo, odsud ven ze zeme vyjeli, a jini v cizfch zemich 
jako V Polste a Poznani a v jinych m^stech bydlice k tomu tak snadne 
prävne jicli sem dovesti nemohl. Vsak nicmene pokud mi jest mozne 
bylo, s ci'mz sem se nahotoviti mohl, to tak opatfil, ze sem suplikaci 
svou aneb zalobu dostatecne provedl a ukäzal. A ponevadz tak mnoho 
zlych a nefädnych veci na tyz zidy se prokäzalo, a neco vejse a vice 
coz tajneho lotrovstvi jich bylo a mne na ten cas prokäzati nemozne 
bylo, samo vsak v sobe pravdive züstavalo: zädal jsem, aby mi prävo 
ütrpne na ne pusteno bylo, a jestli tyz artikul na ne tudy vyhledän 
nebude, ze uvolim se dobrovolne JMCis. pokuty jeden tisic zlatych 
rejnskych do komory propadnouti. Ale ta vec az posaväd na vejpovedi 
ziistävä. Pän Buh vi, budu-li ja dotud ziv, nicmene castokrät sem o to 
solicitoval, ale nie sem zpüsobiti nemohl; nybrz jak na onen cas JMCskä 
z Prahy odejeti räcil, hned sou dotceni Zide z vezeni propusteni byli; 
z toho ze vseho posmech toliko maji a mne co mohou  na protimysl- 


A potom po chvilce jednou i dvakräte vypravoval zivou novinu, co se bylo stalo: ze 
byl u Estery zidovky v jeji'm pokoji, ze hledal Hefmana syna jejiho, vsak ze ho doma 
nebylo, a kdyby byl nasel, byl by tesäkem ho chtäl probodnouti aneb zsekati, kdy 
by ho zase kat nazejtfi stiti mel, a ze mu toho nechce jestä odpustiti. Pfi tom po. 
di'val se na syna, o nemz za stolem sedi'ci vedeli, ze s mladym Zidem Hefmanem 
Hoskem synem Estercinym jako s rovn^m sobS soudruhem v dobrem byl pfätelslvi, 
s ni'mz hräval ve vrhcaby a jinych vyhledaval rozkoäf na ceste sveho mlädeneckcho 
zivobyti. Nekdy nedostävalo se Folkovi penez, Hefman päjcoval, nacez ml. Hansfolk 
dal zästavu. Dluh rostl, suma byla znaCnä, a ponSvadz Ho§ek nechtSl vrätit zästavy, 
az mu vsecky peni'ze budou däny, roztrhl se svazek pfätelstvi mezi mladymi sou- 
druhy a stary Falk poslal syna pro Jifika hläsndho z tunicb kotcü, aby s nim sei 
do Zidü. Sli. Jifik mel sekyru na ramenou, kdyz do obydli Estefina vstoupili. 
Ptali se na Hefmana a kdyz ho doma nebylo, strhl Folk stkyru s ramenou hläs- 
neho i rozrazil kamna s hromovänim a slovy: »Zide! tu bude§ miti pamätku, ze 
te hledäm, kdyz nejsi doma.c Potom bezel k zadni'mu pokoji, kdez jeden 2id 
sedSl za stolem. Folk vytrhl kord a s vykfikem: >Ty-li si zrädce hräl s mym 
synem?* chtel vrhnouti se na nezndmeho, naöez syn zadrzel otce a fekl: »Pane 
tatiku, nehräl ten se mnou.« Das genügt vorläufig. Wenige Zeilen reichen hin zur 
Beurteilung des Charakters des Hanns Folk. Wir bemerken noch, dass gleichzeitig 
mit dem Prager Johann Folk auch Juden gleichen Namens Falk in Prag und Nim- 
burg vorkommen. 

3G 


562 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1577. nost az posaväd cini. A tak o teto rozepfi me bud'väm nyni ode mne 
tato zpräva zadosti uöinena. 

K tomu ke vsemu vidßlo mi se za potfebne väm, pane a pfiteli 
müj zvläste mily, neco i vice o tom ziem a neslechetnem pokoleni zi- 
dovskem pfipomenouti, kterezto k velik6 skodö a zahube tohoto krä- 
lovstvi jest, jakz pak i od väs v povinnosti üfadu vaseho v nekterych 
pricinäch nemale ztezoväni sobe do nich sem slychal. A kdyby mi 
chvile a cas prostrannejsi k dovedem' vsech svedküv mych propüjcen 
byl, bylo by i s podivenim, co by se na ne vejse a vice lotrovskeho 
vyhledati mohlo; nebo o jejich cinech a kusich zidovskych zädny clovek 
nemüze dosti vypraviti, vymluviti a vypsati, s cim oni zachäzejf a jake 
jejich obchody jsou, to kazdodenne mezi nimi se spatfiti müze; avsak 
nie mene vsickni mlcf, skrze prsty hledf, nie se tomu fi'kati nechce. 
Co jest mladych lidi v tomto krälovstvi, ktefiz jeste pod ochranou 
rodicüv svych jsou a züstävaji_ jimi zavedeno, netoliko mladych ale 
take i starych z kazdeho stavu lidi rozumnych na zkäzu v krätkych 
letech püvodem jich pfislo; a to vsecko mezi nimi a pfi nich v tej- 
nosti ututläno byvä a bez trestäni züstävä. Zdaliz sou nedävneho Casu 
jednoho mladeho cloveka z Plzne jeste za zivota otce jeho o mnoho 
tisfc nepfipravili, tak ze otec jeho velikym trapeni'm a zalosti nad tfm 
a proto umfel. Tez mnoho cistych lidi mladych a mestskych synüv, 
netoliko zde v Piaze, ale i v okolnich mestech, jako v Krälove Hradci, 
Zatci, V Litomei^icfch a jinych o mnoho tisi'c pfipravili; tez mnohe ku- 
pecke lidi z nüzne potreby, ktei'iz jim od jednoho sta do sta do roka 
lichvy platiti museli, kterych by se velkä suma jmenovati mohla, ty 
vsecky skrze sve obmysly a chytrosti zidovske sou o jich statky a zbozi 
na zkäzu pfivedli. Coz se pak stavüv vyssich panskeho, ryti'fskeho 
tkne, skrze dotcene sve zidovske fortele a obchody v mnohe nenälezite 
handle sve je uvedse k znamenitym tezkostem sü pfivedli, o cemz nyni 
pominu. Nebo dotceni Zide ten obycej majf, kde mlade lidi vedi, jezto 
od svych rodicüv neco ocekävaji, dotud za nimi chodi, az by pi'ihod- 
neho casu s nimi rozmlouvati a v znämost pfijiti mohli, sami se jim 
penez püjciti uvoluji, aby je vzdy k sobe obrätiti mohli, dobfe znajfce, 
ze toliko s takovym clovekem mladym o pocätek ciniti jest, ze potom 
sami za nimi budou choditi a behati. A kdot: se jednou mezi ne do- 
stane, nebude jich brzo präzden moci byti, naposledy pfsnicku jejich 
zpivati musf. A kdyz jednomu deset anebo nejvi'c dvaceti tolarü pujci, 
musi Jim za to v case jistem sto zapsati, a kdyz zaplaceni cas pfijde 
a oni nemajfce penez, Zid6 je tim snazneji napominaji a jim hrozf, ze 
rodicüm jich zalovati budou, tudy je strachem k tomu pfivozuji, ze 
dotceni  mladf  lide jim  listy  zase  obnoviti  s pfidäni'm  jim  roku  od 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 563 

Zidüv, jeste  vejse se jim.  aby  toliko  rodicum  jich  neptavili,  zapsati 1577. 
museji  Potom kdyz rodicove casem smrti sejdou, Zide s takovymi listy 
na plac  vyjdou  a takove  mlade lidi  o statky jich,  kterychz  sou  jim 
rodicove  zanechali, ti'm a skrze to pfipravuji; coz pak  lidem mnohym 
ku podiveni  pfichäzi,  ze sou  takove  deti  tak  rychle po smrti  otcüv 
svych statky  sve zutraceli,  nemyslice ze jsou  za zivota rodicüv svych 
slcrze zidovske a pokoutni falesne zäpisy toho odbyli. Take jim dotceni 
Zide radu dävaji, i skutecne tomu dopomähaji, aby se u kupcu vzdlu- 
zili a zbozi od nich brali:  kteräzto zbozi oni Zide od kupcü sami vy- 
jednävaji, pfipovidajice jim, zase je od nich za hotove koupiti, aneb jinym 
odbyti pomoci. A kdyz toho tak od kupcüv zbozi dostanou. nevedouce 
potom CO  s nim  ciniti maji,  musi  jim je  zase ne  za polovici,  ale za 
ti'eti dil,  a nekdy  i nfze,  penez  däti  a odbyti.   Jakoz jest  pak jeden 
mestsky  syn  z  Vratislavi  casu  jednoho  za  devet  set  zlatych  zbozi 
dobreho v slusne koupi od jednoho kupce dostal, nacez ho hned jeden 
Zid navedl  a za toz zbozi  jemu  toliko  dve ste a prsten  za padesäte 
kop dal.   Kteryzto kfest'an hned jest  sest set  a padesäte kop  ztratiti 
a skodovati musil,  a Zid to na nem zejskal a vydelal.   Protoz z tol.o 
pfichäzi,  ze castokrät Z'de lacineji  zbozi sva  nezli kfest'ane prodavaji. 
kdyz to tak  od polovice a nize  dosähnouti mohou ;  ale skrze takove 
obmyslne a lotrovske kupoväni a prodäväni jich mnozi lide o sve statky 
pfichäzeti museji.   Tak dotcene lidi mlade  i v to uvozujf,  ze na listy 
penfze  od nich  berou,  a kdyz jim  jednoho sta kop  püjcf,  tehdy jim 
proti ton.u dve  nebo  tri sta  zapsati  museji,  a to  vse  skrze Zidy  se 
jednä a obmysly jich,  cemuz oni  partiky fikaji,  a tu se jim od oboji 
strany dary dävajf,  a sami Zide tez  take pnjöuji  a takove jistoty  na 
kfest'any dävaji.   Takovi kfesfane i v techto  mestech Prazskych  nasli 
by se, ze skrze dary v tom se jim propujcuji. co za castokrät se pfi- 
häzl,  ze Zid pfes padesäte kop nepüjcf,  a dostane listu  za to na pet 
set kop svedciciho aneb vice,  tak tudy lidi v dluhy pfivozuji,  ze po- 
tomne  z nich  nikdä  vyji'ti  nemohou   Jakz  jest  Hefman  Hosek  Zid 
ucinil,  ktery jest jednomu mlädenci synu mestskemu  ctyrmecitma toi 
pujcil, a on jest jemu za to sto kop zapsati musil ; tez jinemu mlademu 
cloveku  okolo ctrnäcti let stäfi  devet a dvaceti kop püjcii,  za to jest 
mu dve ste  a osmdesäte kop zapsal  a k tomu se  vysokou  prisahcui. 
ze toho  zädnemu  nevyjevi,  zaväzati  musil.   A toho  se  tez  z vyssich 
stavüv osobäm nyni dosfi dostävä, ze k temuz pfivozoväny byvaji. Jak 
mnoho synüv mestskych zde  v Praze jest,  jezto jsou tak  a tim spii- 
sobem o statky sve pfisli,  a nyni skoro i zebrati muiejf,  aniz hanbou 
smeji,  jak  sou  o  statky  sve  pfisli,  komu  zalovati  aneb  oznamovati. 
A  jake pak  vice jine  neslechetnosti pä§i  ve falsoväni  minci, kterezto 


561 ZUR GESCHICHTE DER JUDEX 

1577. vybiraji coz tezkeho jest, vetsf, mensi, vselijake mince drobne na väzkäch 
vyvazuji, tezke zase pfepaluji, smelcuji, lehke vydävaji a jine takove 
b(le a male peni'ze pfebiraji, ty na dile, coz jim tak do rukou dobreho 
pfijde, ujimaji, ecujf, stffhaji. Jakoz pak nedävnych casüv mezi nimi 
sainych tech ostfizkü, kterychz sou od grosüv a jinych mincf nastfihali, 
plne hrnce nalezli, a kde jakou starou minci dobrou dostati mohou, 
tu meni', ven ze zeme nesou a zase zlou näm sem pfinäseji, ze jiz zfidka 
kdy dobrou minci v zemi dostati müzeme. 

Jakoz nedävno dva Zid6 zde v Praze ku prävu vzati sou, z Nydr- 
lantu posli, ktefiz sobe stemfle neb kolky jiz delati dali, na cesky räz 
mincovati chteli; to vse se vsim dostatkem na ne vyhledäno jest. A jak 
mnolio pak näm zlodejüv, loupezniküv, mordefüv, kurev, lotruv, svato- 
krädeznikü. jezto se do kostelüv loupajf, nadelaji ! Protoz sobe obzvläst- 
niho zlatnika zjevne chovajf, aby jim tim snäze takovä kradenä stfibra, 
kalichy, monstranci, kofliky a jine veci, na nichz se lidske znameni 
a erby spati'iti mohou (procez kfest'anüm s tim se zjeviti nesmeji), pälf 
a smelcuji. Co pak pod takovym zlatnickym femeslem svym klenotü 
lehkych, falesnych mi'sto stfibra a zlata s rozlicn^mi pffsadami a smelci 
na dile z medi odbyvaji, z cehoz take pfichäzi, ze my jiz zädneho 
dobreho a verneho celedina, pacholka, divky a kuchafky nemüzeme 
snadne dostati a zachovati, aby od nich nebyli svedeni; ktefiz nas 
V domi'ch nasich loupi, kradou, jako cejnove nädobi, saty Iczni a jinä 
hospodäfstvi domovnf jim nosi a odpolu prodavaji, oni je k tomu ve- 
douce, vsecko od nich pfijimajf; cehoz by se mnohokrät nedälo a tako- 
veho zlodejstva nebylo, kdyby pfijimacü podle stareho pfislovi ne- 
meli. Item, co pak hrozneho a neslechetneho zleho se vice v tomto 
meste od kurevstvi a jinych nefädüv päse, to vse na dile puvodem 
jich, i to za obycej miti: kdyz se manzelstva bud muzskeho neb zen- 
skeho pohlavi dotejkati chce, ktefiz pobozni a iepsi nad jine byti 
chteji a spolukrestanu se svefiti nesmeji, nad cimz clovek ustrnouti 
müze a toho se uleknouti, zidöm se svefuji a skrze ne manzelstva 
sobe jednaji a namlouvaji a do jejich domüv se schäzeji, a nad 
jine se jim v tech vecech duvefuji, coz nie hroznejsiho byti nemüze. 
Potom pak i k tomu pfichäzi, jestlize kdo z chudsi'ch pekne vydafile 
dite mä, musit velike stesti miti, aby mu s poctivosti dvanäcte neb 
ctrnäcte let doslo a od nich svozoväno nebylo. A delajf to timto ob- 
myslem: kde2 v dome peknou devec^ku vedi, a nemoha k ni jinäc, aby 
s ni mluviti mohli, pfistupu miti, zvläste zeny jich tak to cini, vezmouc 
nektere veci k sobe, jako zlate cepce, tkanice a jine k tomu podobne, 
coz na prodaj jest, s tim se vsim do domü jdou, oznamujic matefi, 
2e sou slysely,  ze by rada dcefi sve pekny cepec zlaty  chtela  koupiti 


IN BÖHAJEN, MAHREN UND  SCHLESIEN. 565 

a to panne ukazuji a fi'kaji: E) ! müä panf, vstavte na hlavu jeji, po- 1577. 
hled'te, jak jf pekne slusi, ej, kuptez jf. A nemohouli nekdy rodicove 
s to byti, aneb ze koupiti nechtöjf, a ony nemohouli tehdäz s tou 
pannoLi rozmluveni miti, pilne toho setri, kdyz ta panna z domu vy- 
chäzi, pfijda k ni takto ji mluvi: Pohled'te, milä panno, matka vase 
nechtela väm toho cepce onehdy koupiti, ja vim jednoho päna aneb 
zemana, ktery väm jej räd koupi, kdybyste mu slovicko fekly a za to 
ho pozädaly. Tehdy ihned vedeti chteji, kdoby ten byl, jakz mladych 
a vsetecnych Hdi, ktefiz takovych peknych veci zädaji, obycej jest. Na 
to jf zidovka tuto odpoved' da: Ej, nechci ja ho väm jmenovati, nez 
pfijdete vy ke mne v nedeli, bude u mne, tu budete moci vo'ne 
spolu mluviti. Kdyz potom pfijde, tu jiz bude pannu vi'nem napäjeti, 
az ji hlavu podrazi, a ona naposledy ke vsemu svolf, a taki; mladice 
zavozuji. A nttoliko panny, ale i zeny oddane rozlicnymi obmysly, coz 
by dlouho bylo vsecko vycitati, o poctivosti jich je pfipravuji. Sumou 
oni näm zeny, dcery i syny svozuji, i sami take s nimi hanebnö a ve- 
like lotrovstvi, kurevstvi a jine hrozne v^ci päsi a provozujf. Tim se 
sami zjevne chlubiti smejf, pravice: ze se Zidüm v Litomysli, kdyz sou 
na ne pravili, ze by dfte kfest'anske koupiti meli, ublizilo, s tim pfi 
tom dolozenim, ze jim neni tfeba ki'estanskych deti knpovati, ale ze 
jich dosti mezi sebou maji, kterychz sami naplodi. Jakoz pak jeden 
Zid na jednom kfestianu pozädati jest smel, aby mu dopfil, aby kdyz 
jeho zena v zenske tehdy nemoci byla, na ten cas dcery jeho nefädne 
pozivati mohl, proti tomu ze by chtel rodicum jeji'm to dobfe zaplatiti. 
Zdä mi se, ze to slyseti jest näm kfest'anüm cistä poctivost. Chodi take 
casem nocnfm s loutnami a jinymi instrumenty (nästroji) svobodne do 
senkovni'ch domü v panciffch s branemi, a zvläste kdez o takovych mla- 
dych zenäch vedf, i mohou-li, uperou nekdy kfestana. A nasim sluzbäm 
bozim na najvyssi se posmivaji, v divnych mumraji'ch chodi, v mnis- 
skych kukläch, a jeden mezi nimi koflik nebo kalich ukradeny vi'na 
plny nosi a vzhuiu jej zdvihä, jinym z neho piti dävaje; mnohe po- 
smechy tim provozujf, a to vsecko näm kfest'anüm a nasim kostelüm, 
fädüm a bozfm sluzbäm na posmech a potupu delaji. 

Jest take jeden Zid, kleryz, jak lide pravf, ze za zivnosti sve tak 
mnoho penez kupcüm pokrästi mel, jako säm stizi jest. Dotceny Zid 
v Krumlove krucifix s steny dolu strhnuv, pod svuj kim jej uvrhl, no- 
hami po nem slapati dal. Na krätce vsecko zle skrze ne näm se deje, 
nebo my kfestane nemüzem na to mysliti, s jakymi obmysly, chytrostmi 
a Istf vukol jdou. Kdo jest s pocätku partiky zamysHl? kdo je tolio 
püvod nez dotcenf Zide, skrze kterez jest jiz tak mnoho iidi urozenych 
i neurozenych  na  zkäzu  prislo,  nacez  zalostive  hledöti  i  mysliti jest. 


560 ZUR GESCHICHTE DEK. JUDEN 

1577. Skrze kterezto  takove  jich  false a lotrovstvi  näs kfesfany na nejvyssi' 
vyssavse, sou znamenitych zhoii, penez a bohatstvi dosähli. Jedinky Zid 

V Praze jest. kteryz tyz za zivota sveho o tak mnoho tisicü lidi okla- 
mal a pfipravil, ze by za dobre hrabstvi pocteno byti mohlo. Kdyby- 
chom  sobe  toliko  toto porozväzili,  jak velike mnozstvi Zidü zde nyni 

V Praze jest: nebo kdyz na rynk se vyjde, vzdycky splse ctyfi aneb 
pel zidüv na jednoho kfestana se uhlidä, z nichzto zädny nie tezce ne- 
pracnje, a ti vsickni jedi a piji a k tomu bohatstvi znameniteho naby- 
vajf. Kde berou, ponevadz nepracuji a nedelaji, ani zadne poctive a 
spravedlive zivnosti neprovozuji? nemusejl-liz tehdy tolio vseho skrze 
sve lotrovske santroky, oklamäni, Izive podvody, zlodejskä pfijimäni do- 
sahovati a nabyvati? V jinych zemich a mestech, kdeby takoveho skod- 
neho cloveka a zhoubci zemskeho vedeli, tak dlonho se po nein ptaji, 
az jej vyzdvihnou a jinym ku pfikladu ztresci. Ale zde na tisice se jich 
trpi. ktefiz näs tak oslepene ki'esfany hubi; to jest velike dopusteni, 
kter^mzto näs pän Buh pro nase vehke hfichy a nepravosti trestati räci. 
Nebo zädny vetsi jed, vetsi nestesti, vetsi zle nade vsecko zle na näs 
ki'esfany jest pfijiti nemohlo, aniz nam Turek, ani co jineho a krälovstvi 
tomuto uskoditi müze, Bylo by mnohein lehceji, snäze a uzitecneji 
vrchnosti nasi ctyry neb pet tisic hdu välecneho v poli ustavicne na 
näklad näs drzeti, tak mnoho by zemi teto skoditi nemohlo. jako näm 
zidovske pokoleni skodi. 

A my oslepeni kfesfane nemuzeme a nechceme tomu rozumeti, 
az näm voda do üst potece, teprv prohlednem, a kdyz näm zemi a näs 
vsecky obyvatele na zkäzu pfivedou, k posledku näs snad take z zeme 
vyzenou, toliko tfm se rozchäzi, ze se Jim mista toho nedostävä, v nemz 
by se k tomu volne zmustrovati mohli; a kdyby to meli, uhlidali by 
kfesfane, oc se zide pokusiti smeli. Mne se vidi, jestliby se oc v ta- 
kove mife pokusili; pro mnozstvi jich tezce a ne snadno by jim ode- 
pfeno byti mohlo. Casu jednoho smel jeden Zid v meste Frankfurtu 
toto promluviti: ze by sobe chtel vinsovati, aby sto tisi'c kfestanüv 
i dobfe mine zidüv v poli bylo, a ti vespolek bitvu svesti meli, to by 
pry se uhlidalo, kdo by pole obdrzel, Z tech slov toho Zida souditi se 
muze. CO o näs v srdci svem smejslejf. Meli bychom sobe z jinych zemi 
närodüv a m^st, jako Ulmu, Auspurku, Normberku, ktefiz se upffmne 
o dobrv fäd a dobre obecni verne starati umeji, pfiklad a nauceni vzi'ti- 
Kdyby pfi Zidech jaky uzitek spatfovali, take by je mezi sebou cho- 
va'i; ale dobfe znaji. ze jest lid zavfeny, skodlivy a hole nestesti kfe- 
stanüv, Turküv a vsech nepfätel nasich pfätele a zrädcove nasi. Nebo 
ne nadarmo jsou je pfedesle z nekterych zemf, jako z Frankreichu, 
Hyspanie, Englandu a pfednich mest ffsskych na jednu hodinu vyhnali 


IX BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN, 567 

a vypienili, tak ze se tarn do t6 chvile zädny Zid ukäzati nesmi. Jakoz ^577. 
pak i zde v krälovstvf Ceskem z Budejovic, z Litomefic, Zatce i jinych 
mest pro jejich velikä lotrovstvi tez se jim dostati muselo. Kterak by 
Turek lepgf pficinu k zradäm miti mohl, nezii skrze ne? Pfedesle Ci- 
käni spehefi jejich byli a nyni Zide sü, ktefizto vsecko vsudy vyspe- 
huji, feky, brody, mosty a mesta vedi a znajf, jake kde pevnosti, 
V jakem polozeni le^f, kterak a kde k nim nejiepsf pfistup a Jak by 
dobyty byti mohly. A kdyz by Turek do zeme dostati se mel (ceho2 
Biih zachovati rac), jista vec, ze by Zide pfedni byli k ukäzäni jemu 
cest a stezek, jimiz by k näm volny pfistup mohl mfti. Sumou ne- 
toliko vsi zeme, ale take jednoho kazdeho päna moznost vyzvedajf, 
neb o to pilnost maji, aby se velikych pänüv se vsi snaznosti pfidrzeli, 
pfi nichz väecky tejncsti slysice i take co jeden kazdy smejsli', a jake 
moznosti, povahy a vlastnosti jest, skrze coz Turek o vsech vecech 
nasich i o vuli a pfedsevzeti snadne vyzvedeti müze. Z toho oni Turku, 
kteryzto viry jejich jest, vsecku nadeji svü v nem sklädajiGe, ze po- 
moci jeho zase nekdy shromäzdeni budou, vfce nez näm kfest'anüm 
pfeji. 

Vice a vejse näm kfest'anüm nejlepsi zivnosti v obchodech nasich 
odjimaji. Nebo jiz i k tomu pfislo, ze sü sobe v nekterych krälovstvfch 
a zemich pfedni uzitky, cla a üfady obsähli, a my na to hledeti mu- 
sime; ve vselike koupe se dävajf v obilf, sejra, mäsla, v vlne i jinych 
vecech, K tomu kazdeho roku a tyhodne vsecky jarmarky a trhy po 
VSI zemi zbehaji, a tu vzdycky vice zidovskych nez kfest'anskych kupcü 
se spatfiti müze. A tak tudy näm kfesfanüm chleb z üst vydiraji a 
drahotu delajf; kdez pak temef vsecko Stare mesto Prazske obsähli, 
neb ffdko se dum v nem najde, aby Zide tu pokoje aneb sklepa ob- 
zvläste pak v rynku nemeli, a nez maly cas mine, ze Zide vsecken 
rynk obsähnou a kfestane se budou museti do zidovskeho mesta ste- 
hovati, a jiz tehdy nebude vice slouti v Starem meste, nez na Novem 
meste zidovskem. Take jsou se jiz ve vsecek tarmark uväzali, ze zädny 
kfesfan tu vice mfsta, sklepu miti nemü^e, aby zbozi sve volne vyloziti 
a prodävati mohl. Krätce, vetsi majf svobodu nezli ktery kfestan. 
Kfestan, kdyby chtel zivnost provozovati, musi sobe pfedkem prävo 
mestske objednati, a mnohokräte cely rok i dve leta o to stäti, nez 
toho dosähne, nemälo o to pfätel staiati, pfedkem list svuj zachovaci 
a rodicüv svych prokäzati, k tomu nemalou sumu penez poloziti, nad 
to vsecko purkmistru a rade rukou dänim i üsty slibiti vörnost a po- 
slusnost zachovati, naposledy to jest^ dobrymi sousedy uruciti. Zid 
pak toho vseho jest präzen, kdy mu se dobfe libi do mesta na koni 
neb  na voze  pfijede,  jsa Turek  nebo nejaky  spehyf,  purkmistru ani 


Ö68 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1577. zädnemu se neopovi, zbozi sve dve neb tri mi'le od Prahy, kde Zide 
bydleji, slozi, potom je pod slamou na voze aneb na kotcim pomalu 
säm do pfibytku sveho sveze a v mejtu nie neoznämi, a tak vrchnosti 
clo odjimaji, a potom o to lacineji zbozi sve däti mohou. Neb Zid 
mnohokrät na jednom kotcim voze v truhle, na kterezto sedeti bude, 
za vfce set zlatych zbozi, jako od sobolüv, kün a jinych drahych veci 
sem pfiveze, nez mnohy kupec na ctyrech i peti vozich, a cla nie z ni- 
ceho nedä; toho kfesfan uciniti nesmi, nebo musi nejprve zbozi sve 
do cla vezti, tu mu je ohledaji a popisi a clo od neho dati musi, a te- 
prva do domu sveho se s nim obräti, a kdyby jinäc ucinil a zbozi 
sve prve do domü vezti dal, nez by se v celnici oznämil a clo zaplatil, 
beze vsi milosti by mu vzato bylo. 

K tomu Zide na zädnou vojnu netähnou, a kdyz se co takoveho 
pfitref], bud ze lid do pole se vypraviti musi aneb berne dävaji, tehdy 
s kupectvim svym ujizdeji, az to vsecko pomine, potom se zase na- 
vracuji. Ale kfesfane museji tu züstati, tomu vsemu obvykati, byt: pak 
i statek i hrdlo melo platiti. I to se tez pfihäzf, ze purkmistr a rada 
nekdy se sousedü dotazuji, jake hosti v domech mivaji; kdyby to mezi 
Zidy meli vyhledävati, divne by tu hosti nalezli. Nebo kazdodenne 
cizi Zide sem pfichäzeji a mohou dobfe sami Turci byti, aneb turecti 
Zide mezi nimi, kterizto snadne vsecky veci vyspehovati mohou, a pfe- 
zveda neco zas ujizdeji a Turku donäseji K tomu jsou tak pysni a 
zpurni, ze, kdyz jim kfest'an jedno slovicko di, on mu zase na deset 
Izi odpovi, kfest'any zlofeci, tupi, jim iaji. selmami jmenuji, bitim hrozi, 
Jim pravice: ze sou tak dobfi jako my, a ze jest jim tak svobodno 
vsecko cinii, jako näm kfesfanüm. Protoz jim zädny kfestan nie fici 
nesmi, nez musi to od nich trpeti; coz näm kfest'anüm to nemä k ve- 
like potupe, takove bezprävi snäseti, byti? Ja drzim, kdyby kfestan 
Zidu policek dal. ze by vetsi tezkost proto nesl. nezby Zid kfestana 
zamordoval. Nemäzem ani smime to vsecko vypraviti, mnohem mine 
komu touziti, jakä näm ki'estanum velikä skoda a zähuba z dotcenych 
Zidü pochäzi; kdybychom chteli toliko toho poväziti, kdez Zide oby- 
vaji, ze okolo nich a v tech mistech mälo pilnych a bedlivych hospo- 
däfu jest, nez na vetsim dile chudych a znuzilych lidi, lotrü a zlodejüv 
se najde, nebo oni zädneho nezbohati, a kdyby jich nebylo, musil by 
mnohy z kfestanü v präcech a v obchodech svych pilnejSi byti, ktefiz 
toliko jimi se zdrzuji na ne spolehajice. Protoz Zide rädi v krälovstvi 
Ceskem sou a zviästö v Praze za pficinou dobre pastvy. Sumou vsecek 
jejich obchod jest Ihäti, oklamati, kurvy, lotry, zlodeje, loupezniky, jakz 
napfed povedino, delati ; svcdou mnohemu dobremu Cloveku i dceru 
jeho,  zavozuji  syny nase,  k tomu  je vedouce,  ze näs  okrädaji  a jim 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 569 

nesoii, ze jiz mnozi rodicove nevedi, co sobe s detmi svymi pocin;.ii 15' 
maji, ktefije ven ze zeme vysilajf, u vezeni drzeti, nektere ovsem tejne 
zazditi musili, nektefi take z nich zveseni byvaji, jini po ulicfch zebfi, 
jini kradou a na silnicich morduji. A ti vsickni skrze Zidy, jsouce od 
nich zavedeni, k tomu pfichäzeji. Hefman Hosek Zid, ten jest navedl 
jednoho syna mestenina Stareho mesta Prazskeho, aby otci svemu ze- 
leznou truhlu vyloupal a kofliky, stfibra, co tu mel, pobral A kdyz 
jest k tomu syn dotceneho otce promluvil, ze by nemozne bylo a ze 
by dotCenä truhlice osmi zämky zamcena byla, na to jest mu Zid od- 
poved' dal : aby mu on toliko zelezny sochor zjednal, ze mu pomuze, 
a takove stfibro do domu jeho spolu odnesti, a tu jemu ze by je 
zsmelcovati chtel, a tak zädny nebude vedeti, kam jest se podelo. 
Jakoz jest pak dotceny Zid t^hoz mestenina jeden vecer vyspehoval, 
ze süc na svatbu pozvän odesel, a syn toliko säm v dorne zustal, maje 
tez na svadebni veseli odejfti; tu Zid pt^ised t'ekl: Pohled', nyni by pravy 
cas byl, aby to stfibro pobral, prve nezli by pryc odsel, nebo otec 
tvüj sotva o pul noci se zase domü vräti. niohl by potom pokfik ude- 
lati, jako by to zlodeji vyloupali a ucinili, nebo toho casu zädneho 
jineho doma nebylo. Däle ho take navedl, aby otce sveho oträvil, ze 
jemu dotceny Zid säm jed zjednati chce, pravi'ce, ze vi jednoho Zida, 
kteryz umf takovy jed pfipraviti, tak ze clovek ve ctyrech, v osmi ne- 
deli'ch, ve ctvrti nebo pul lete, aneb jak by kdo chtel, umfi'ti musi, 
a ze by takovemu Zidu toliko deset tolarü za to däti mohl, a jakz by 
tyz jed pfistrojiti mel, jej vse naucil. Odpovedev mlädenec: Proc bych 
ja to uciniti mel r Na to jest mu Zid fekl: Ej ! budes potom säm moci 
svym pänem byti a zädnemu poddän nebudes, aniz se koho bäti budes. 
Nad to vejse dotceny Hefman Zid s bratrem svym Salomounem falesne 
listy a suldpryfy na tehoz mlädence na nekolik set tolarü udelali a 
s nekterymi osobami o to jednali a praktikovali, aby s nimi v totn 
spolek mely a kdyz toho uciniti nechtely, zädali jich toliko, aby takove 
falesne jich listy na svedomi zpecetily. Potom jsou s takovymi listy 
k kupcum behau, aby za ne zbozf dostati mohli, od tehoz mlädence 
kvitanci vzali, jako by takove zbozi od nich pfijaj, kteryz jest od nich 
za jeden peniz nie nedostal, nybrz dotceni Zide az do dneska takove 
listy a kvitanci pospolu za sebou maji a udrzuji. 

A CO jest pak jinych neslechetnych kusöv tento Zid v tomto 
meste provozoval v svozoväni a jinem, bylo by o tom mnoho psäti; 
a kdyby se jineho horsiho nie v tomto moste nestalo, nez to samo, 
CO sou tito dva Zide Hefman a Salomouu cinili, dosti by bylo, aby 
pän Böh neco tezkeho a hrozneho na näs dopustil, a i pro to samo 
ze se  takove zle netresce.   Kdyby se to  v zemfch jinych  nemeckych 


570 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1Ö77. stalO; netoliko ten Zid, ale i jini vsickni Zide, ktefiz by v tom meste 
anebo v te zemi se na§li, zmordoväni by musili byti, jakz jest o tom 
vys dotceno. 

A netoliko pak falesne listy delajf, ale i falesne svedky sobe for- 
muji. Sumou v§ecky zle false a sibalske kusy skrze ne se päsf, jakz 
se to kazdodenne pfi nich cim dal vice vyjevuje a kdo chce nejaky 
lotrovsky kus dovesti a jeho uziti, vezmi jednoho Zida k tomu, nej- 
lepet' to spravi a vyfidi. Zädny take Zid k soudu nepfistoupi, aby se 
pfi neni vselikä les£ a fales nemela najiti, tak ze svymi mistrovskymi 
a schytralymi slovy castokrät lidi kfest'anske k tomu pfivozujf, ze se 
Jim mimo jine düvefujf, s nimizto oni po prvu, druhe i tfeti upfi'mi 
a sprostni se ukazuji, a to proto cini. aby je däle tim snäzeji vetsi 
summü podtrhnouti a pi^ipraviti mohli a k sobe je pfitähli; a kdyz se 
to stane, a oni se v^ siimmu vetsi pfi nich vydluzf, hledi vselijak, aby 
je o to pfipravili, budto skrze false aneb jinou cestou, jestlizef se 
kfest'an dostatecnym svedomim proti nim neopatfi, jakkoli budou mu 
toho moci zapfiti, tehdy to ucinf. Jakoz jest se pak nedävno vys dotceny 
Zid Hefman Hosek v Starem meste proti jetinomu poctivemu muzi 
toho dopustil, kteremuzto jest nemalou summu pujcenou penez ho- 
tovych dluzen byl, na touz summu od Zida suldpryf jest mel, zpüsobil 
sobe falesne svedky, ze jest mu zaplatil, pfi vrchnosti solicitoval a po- 
ruceni sobe zjednal, aby ten, Jemuz jest Zid byl dluzen, ze ho z dluhu 
zaplaceneho upominä, pokutu trpel a strestan byl; coz jest se potom 
naslo, a Zid to säm vyznal, ze jest tu takovy list zase ukradl, divnymi 
a neslychanymi, mrzkymi a ohyzdnymi prostfedky (jichzto pro stud 
tuto psäti neslusf) dosähl a k nemu pfisel; vsak to vsecko lotrovstvi 
jeho jest ututläno. 

Jejich sibalstvo nyni jest tak velike, ze vice skoro po rathouzich 
s Zidy jest ciniti nezli s kfestany, a kfest'ane v svych spravedlivych 
vecech a pfech odklady mfvaji a fedroväni byti nemohou. Tez jest 
jejich lotrovskä povaha, k cemu pfiji'ti mohou ukradnou a zvläste jejich 
zeny, kdyz do domüv kfest'anüv pfijdou, do krämu, sklepa neb pod 
zästerou, jakoby neco kupovati chtely, nepfijde sama, nez obycejne dve 
nebo tfi spolu, jedna kupuje a jine kradou, pakli jinäc nemohou, tehdy 
setfi kdyz zase jdou, bylo-li by co na ceste: misa jakä, konev, svicen 
aneb neco, co pod pläst anebo sukni vezmou a s tim pryä jdou. 

Prve dosti od pana Boha obtizeni jsme, jedno nepfitelem Turkem, 
zlymi a drahymi casy; druhe nasemi manzelkami a ditkami a pracnymi 
zivnostmi, a jeste musime timto nejvetsim zidovskym nestestim k tomu 
träpeni byti; bud' to pänu Bohu pozaloväno. To by pak jeste vsecko 
snesitelne bylo,  kdyby näm toliko nasich manzelek a ditek nezavozo- 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 571 

vali, neb co jest potesenejsiho nad mil6 ditky? cemu se vice te§iti 1577. 
rodicove maji, nez kdy2 se jim ditky jejich dobfe podafi? Zase proti 
tomu nad cim vetsi zärmutek a holest srdce mi'ti mohou, nei kdyz se 
Jim ditky jich zle podafi? Nebo vsecka snaznost a präce, kterouz ro- 
dicove vedou, pro ditky jich se döje, mnohy by jednoho kroku pfed 
dum neudelal, kdyby deti nebylo ; s nemalymi näklady, outratami do 
cizich zemi na uceni je vysilaji, aby se vzdy necemu dobremu nauciti 
mohli, a coz tak dobreho rodicove jich jim cini, to tito tejni zidovsti 
zlüdejove pokazi, kteffz je näm na vSecko zle zavozuji. A tof jest näm 
nejnesnesitelnejsi v6c a nase nejvetsi pokuta a nestesti vseho zleho. 

O! jak sme my kfest'ane velice proti pänu Bohu nasemu musili 
zhfe§ ti, ze na näs takove zle veci pfipousteti räcf. A my kfest'ane sme 
tak oslepenf, fe otevfenyma ocima toto spatfiti nemü2eme. Proto2 
bychme na svä kolena padnouti meli, nikdä nepovstävajice, ustavißne 
se modliti, aby pän Buh räcil nasi vrchnost osvititi a jf poznäni däti, 
jak näm kfest'anum tento närod zidovsky skodlivf zhoubci jsou, cehoz 
se nikdez tak spatfiti nemüze, jako tu, kdez mnoho Zidüv jest a obyvä, 
totiz: V Polste, v Morave a v tomto krälovstvi. — Jeho milost cisafskä 
od päna Boha räci byti nad jine velice a vysoce müdrosti obdafena, 
a mnoho rozumnych rad osvicenych a ucenych lidi pfi sobe mi'ti: nu 
nech£ jedin^ho tak rozumneho a sprävneho muze vystaviti räcf, kteryz 
by tyto Zidy tak sprübovati umel a jejich ciny za prävo aneb spra- 
vedlive schväliti mohl? (o cemz ja mälo drzim). Oni jiste o sobe sami 
pravi, ze sou tez lide, a ze jest je pän Buh take stvofil, coz pravda 
jest. Ale ponevadz s nämi se u vife nesrovnävajf, aniz s nämi jedi a 
piji, ale ziofeci näs a za proklat6 maji, kazdeho dne se posti, volaji 
a modlise: aby näs Buh zahladil, zatratil, cehoz oni zapirati nemohou. 
A to mezi sebou za pfislovi maji, kdyz se Zid s druhym svadi, 
takto fikä: Ej! tak se na te hneväm, ze mne mrzis jako Goj, to jest 
kfest'an. Anebo kdyz neco nechce druhemu udelati, tehdy di: jestlize 
to udeläm, däm se pod Adonaj kftiti. Z toho rozumeti müzeme, zac 
oni näs maji, a kdyby näs kfest'any na jeden den mohli zbiti aneb vy- 
hnati, ucinili by to rädi. A kdyz by zädne jine pficiny nebylo, toliko 
to, ze jiz o näs mä tak posmesnö a potupne v tomto krälovstvi Cesköm 
slavnem a v jinych zemich mluveno byti, jako by zde zädneho präva, 
fädu a spravedlnosti nebylo, za pficinou velike svobody techto Zidüv 
a zjevneho lotrovstvi jich, kterez se zde skrze ne päse, a ze sküro jii 
zädneho mezi kfest'anem a Zidem rozdilu nebude, nie k strestäni a pfe- 
trzeni takoveho zleho nepfichäzi. Pro to samo v tomto krälovstvi trpini 
by byti nemeli; za temi pficinami mnohy, ktery odsud do jinych zemi 
pracuje, nesmi aby z tohoto krälovstvi byl, dobfe se jmenovati, eehozto 


572 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1577. Zide svyni lotrovstvi'm nejvetsj pficina jsou, a takovä zlä povest a jmeno 
teto zemi se cini. Protoz meli by '^pravedlive jako k sobe rovnym mezi 
Turky odesläni byti. Ale jsoul; näm pfilis chytfi, vedi, kde hfebik 
V stene vezi, na kteremz kloboucek jejich visf, aby jim ven nevypadl 
jak dobfe opatfiti. Mohla by dotäzka byti, take-.li bychom my kfesfane 
s to byti mohli a je ze zeme tak snadno vybyti a vyhnati? nebof jsou 
jiz V tech dvouch krälovstvfch, totiz v krälovstvi Ceskem a Polskem 
tak se vkofenili, ze by snäze vsecky holuby a vrabce nezli dotcene 
Zidy vyhnati odtud mohl. A k tomu coz od näs nabudou a dostanou, 
to u nich züstane a näm kfest'anüm se vfce nedostane. 

Slejchati tak6 jest od nekterych falesnych kfest'anüv, ktefiz se 
Zidüv pfidrzi a s nimi sve spolky maji: kdyby (pry) Zidüv nebylo, 
ze by kfesfane mnohein horsi byli nezli oni. Ale to miuvi ti kfest'ane 
nerozumni, ktenz se nemnoho o budouci zivot staraji, nemajice zädneho 
dobreho svedomi ani prave viry, toliko zijice na lidske mozoly, a jich 
zidovskymi praktikami cht( statku nabyti; to nejsou ani pravi Zide 
ani pravf kfest'ane, a dobfe mozne, ze by takove mezi nämi po sobe 
stepovati mohli a näm toho plemenka züstavili, nebo je casto v pfi- 
bytcich svych a v radäch okolo sebe mi'vaji, ze by horsi jich takovi slouti 
mohli. Take i tech näs pän Bäh rac uchovati. Kterak pak oni jmenu 
päna naseho Jezise Krista v sve hebrejske feci se hanebne rouhaji, 
toho tez pominouti nemohu, nebo nazyvaji päna Krista svüdcim lidu, 
obeseneho, a ze jest z ohyzdneho cizolozstva narozen; k tomu podobne 
i panne Marii se tez v hebrejske feci sve rouhaji, katovkou ji jmenuji 
a zjevnou hffgnici, kteräz by mela ve vsi necistote zivot svüj vesti. 
Svätost vecefe Pän6 jmenuji chlebem necistym, a kdyz to se kfestanüm 
podävä pravi, ze tim jedni druhe trävfme. Na§e kneii jmenuji holene 
plesäky, kalisne psy, kostely nase previty; apostoly anebo ucedlniky 
Krista päna rozptylitele ; latinskou fec pravi byti fecf necistou. Kfize 
svateho jsou tak velici nepfätele, ze kdyz nekdy vidi co na cestg kfizem 
lezeti, nemohou toho videti ani snesti, ale nohami to rozmitajf. Ale 
kdet jest kfiz na minci zlate anebo stfibrne, tot' mohou dobfe trpeti, 
a pfed ni se nie nestrasi. Take dobrovolne pfes zädny krchov kfe- 
st'ansk^ nejdou, a kdyby pfes nej sei aneb varhany v kostele slysel, 
za to mä, ze by modlitba jeho za tfidceti dni uslysäna nebyla. Maji 
take zvlästni dve modlitby jednu za den tfikräte stoje v zidovskem 
jazyku fikaji takto : »K okftenemu zädnä nadeje neni, a vsickni ne- 
v6rni maji ihned zahynouti. Tez vsickni nepfätele lidu izraelskeho po 
tlaceni a rozptyleni byti maji.« Druhou modlitbu fikaji pfi svem dlouhem 
dni po vykonäni sv6 domnele zpov^di ti'mto zpüsobem : aby Buh zkazil 
mysleni  a rady jich nepfätel mecem,  hiadem,  morem i jinymi zvläst- 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. b'tS 

nfmi ranami  pro ne.   Maji take  obycej,  kdyz  kfesfan  do jich  dorr.u 1577. 
pfijde,  Mkati :  »Set wilkomen«,  v jejich  hebrejske feci to slovo »set« 
znamena d'äbla. Tez kdyz kfestan s Zidem z koflika a jine nädoby se 
napije,  vice z te nädoby pfti nebude,  lec se tfikrät neb vice vymyje; 
tak näs za neciste a potupne maji! 

Ale takovi kfesfane, jakz prve nahofe oznämeno, ktefi je rädi 
v svych pnbytci'ch mivajf a s nimi rady sve drzivaji, to proto cini, aby 
se vsem takovym kusüm jejich vycvicili a sve obchody s nimi pro- 
vozovali. Takovf a Jim podobni nemeli by za mest'any, mnohem mene 
za kfest'any drzäni byti, nez meli by z cfrkve a obce kfesfanske vy- 
louceni a vypovedeni byti a s nimi zädneho spolecenstvi nemi'ti. Pfed 
casy by se za to kfesfan hanbil, aby s Zidem pfed lidmi mluviti mel, 
zvläste na rynku ; jestli ze pak s ni'm mluviti chtel, tehdy se s ni'm na 
stranu do ulice anebo do domu odvedl: ale ne toliko se jiz za to ne- 
stydi a zvläste mezi vyssimi v nejtejnejsi'ch mfstech svych i u postele 
je mivajf, do kterych mist mnohy kfestan a poctivy clovek vjiti nesmi, 
tu Zid svobodu mä. Mohlo by se vice povediti, ale snad bych nekoho 
uraziti mohl. 

Zdaliz i to neni smesne, ze my kfest'ane, kdyz mezi sebou sami 
V nekterem artikuli vfry kfesfanske neco mälo pobloudime, na cemz 
zädne zvlästni podstaty nebude, nebo se hned ve vsem s jinymi ne- 
srovnäväme, jak se vespolek sami mordujem, pälime, tupi'me a jedni 
druhe z zeme tiskneme: Zidy pak, jezto se v nizädnem artikuli viry 
nasi nesrovnävaji, k tomu jmenu Krista päna a näm kfest'anüm, jakz 
nejvyse mohou, hanebne se rouhaji, näs tupi a zlofecf, s tim se vsim 
mezi sebou je v zemi'ch trpi'me, snäsime, ve vsem fedrujeme a za sve 
zvlästni pfätely mäme, nad cimz se näm pohane, Turci i oni sami Zide 
zasmäti mohou. Ö, hanebnä hanba nade vsecky hanby näm ubohym 
kfest'anüm ! Dotceni zidovsti zrädci take tomu chteji, aby Jim v jejich 
svätek nebylo pfekäzeno : ale näs v tom nesanuji, nybrz näs v nedeli 
a svätky nase najvice zanepräznuji. Pfi tom pak obzvlästni o to präci 
maji a nmohe kfest'any na to vedou, cehoz by mnozi toho nie ne- 
potfebovali, aby na lichvy a ty lotrovske jich partiky püjcovaH, sobe 
namlouvaji. Mnohe take sprostnej§i z kfestanüv, ktefi okolo nich casto 
byvaji, k tomu vselijak maji, aby je i u vife jich präve zmotali a spletli, 
ze naposledy nevedi ceinu maji vSfiti. Co jest v teto zemi od roz- 
licnych peknych klenotüv a kameni draheho, tez mince dobre Stare 
bylo, to sou vse dotceni Zide do svych rukou pfivedli a ven z zeme 
vynesli, tak ze se jiz vice nie toho spatfiti nemüze. A co pak k tomu 
zde se v teto zemi nakrade, to vsecko do Polsky a jinam od nich vy- 
veze;  tez zase,  co se  v Polste pokrade,  to zde zase  v teto zemi  od 


574 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

15'7' nich zpenezeno byvä. A tak tim zpüsobem zeme kfest'anske, zvläste 
pak toto chvalitebne krälovstvl Ceske (nad cimz by se vübec vsem 
slitovati melo), vyssou, vylichvi, znuzf a na nejvyssi zkäzu pfivozuji. 

Kfest'anüm jest vymefeno, co jeden od druheho ze sta lichvy 
bräti mä, totiz sest zlatych, do tyhodne pfijde z kopy pul penize, a kdy 
by vice vzal, musil by cest i statek ztratiti: Zidüm pak jest dopusteno 
üplne dva penfze, a jeste jich vziti nechtf, nez museji jim z jedne kopy 
ctyry penize i do sesti dävati, do roka pfijde z kopy po jednom penfzi 
bilem ctyrmecitma kop z jednoho sta a po dvou osm a ctyryceti kop, 
a po jednom krejcaru dva a sedmdesäte kop, k tomu dvojnäsobny 
zäklad däti; a kdyz toho v casu jmenovanem nev^yplatf, tedy se to 
vsecko prostoji. A coz se tak toliko mezi nimi kazdeho roku zde 
V Praze prostoji, mohl by se na to hrabe a veliky pän vychovati, aniz 
by tak mnoho utratil. Jest k velikemu podiveni, ze jest tech tak mälo 
mezi nämi kfest'any, ktefi by teto veci lepe poväziti umeli, jest i smesne, 
ze kfestanu se nad sest zlatych ze sta bräti zapovfdä, a Zidum se 
ctyrmecitma, jakz povedino, dopou§ti; nebyloliz by dost, aby ze sta 
Jim se toliko dvanäct bräti dopustilo, a vice nad to krejcar z kopy ne- 
brati, obzvläste pak od obecneho lidu, coz jinak se jim bräti do- 
stane ze sta dva a sedmdesäte kop, lec by usetfili velikych pänüv. 
Protoz se näm i v tom jini närodove hodne posmivajf, ze tak velice 
neverne Zidy zvelebujeme a saini nouzi trpeti miisime. 

Jesteli by se i mezi kt^est'any naslo, ze by osobe panskeho neb 
rytifskeho stavu, aneb jinak dobremu pffteli naspech ku potfebe penize 
shledati rnohli, a jeden peniz maly od neho do tyhodne toliko z jedne 
kopy vzali, coz by za jeden mesic z jednoho sta tolar pfislo a io by 
kazd^ räd dal, aby Jen mezi Zidy nechodil, a po ctyrech, peti a az do 
sesti penez platiti nemusil, k tomu by se zäklad jeho neprostäl. Ale 
toho zädny kfest'an nesmi uCiniti, nez musi sobe mysliti, ponevadz Zide 
tak mnoho smeji bräti, totiz pet a sest penez a mne toliko pul penize 
jest dopusteno, ja svych penez nechäm radeji v truhle lezeti, a feknu, 
ze zädnych penez nemäm, a ja bych z toho pul penfze nechtel tech 
penez vycitati. A tak mnohy dobry clovek musi od kfest'ana mezi Zidy 
se obrätiti. A kdyby pak i sami kfest'ane mezi sebou lichvili, vsak by 
ta lichva byla mnohym k pohodli a skrovnä a ne tak zähubnä, jako 
mezi Zidy; nebo kfest'an by na desi'ti ze sta pfestal radeji, nezli by 
mu penfze lezely. A byf pak na krätky cas jeden maly peniz vzal 
vsak by sotva sest do roka z jednoho sta mu pfislo, kdyby sobe proti 
tomu CO jest mu seslo, kdyby mu penize lezely, pocisti m61, Zidüm 
pak po bflem penfzi se by dävati melo, ale on mine ctyf, peti, sesti 
nevezme,  jakz prve dotceno,  lec by  v tom  nektereho  velikeho päna, 


IX BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 575 

na n6mz by mu neco zälezelo, usetfil. K tomu Zid, kdyz tak potfeb- 1577. 
nemu a sprostnemu cloveku do jisteho casu püjcl, pocte mu lichvu 
z te sumy a hned mu ji na sume hlavni püjcene srazi, avsak nicmene 
krest'an hlavni sumu zouplna navrätiti musi. I vzdyt' by lepe bylo kfe- 
st'anu toho pfi'ti, dobr6mu pfi'teli naspöch do casu krätkeho za jeden 
maly peniz püjciti, nezli by do Zidu s svou velikou skodou se dostati 
mel. Co by take kfesfane tak zejskali, to by mezi sebou spolu stiävili 
a utiatili, cehoz Zide neudelaji. O tom tei jiz bud' dosti povedino. Kdo 
müze däle vsecky takovö handle a jich kontrabandy vypsati. 

Naposledy jeste i tim zavfiti musim, kdo by chtel obzvlästne krato- 
chvil a div videti, postav se nekde soukromi u biäny zidovske z daleka, 
tu uhh'däs, jak sem i tarn behaji pfes cely den Zide, nie jinäc, nez jakoby do 
hromady mravencuv hledel. a jeden ono, jiny toto z domu a domüv 
nese. Tez pak pekne mlade zenske pohlavi, v desiti ve dvanäcti letech 
panny, mezi nimi se prochäzeji; proc pak k nim chodi, to jinemu 
k soudu poroucim. V meste pak jdi kde chces, tfebas nekde do nej- 
zadnejsfch koutü, ano i zfidka do ulice püjdes, aby se s Zidem neb 
Zidovkami s nekolika nepotkal, ktefizto Zide neb Zidovky s neci'm se 
vzdy nesou, co by prodati aneb pod zämyslem toho, kdyz by dum 
otevfeny nas^i, do neho se vlouditi a odbyti sve veci tim lepe mohli; 
pfi tom toho obzvläste setfi, aby se v nejake rozmlouvani s lidmi dali, 
a tu jiz na kazd^m cloveku umeji se vytäzati: jaky jest obchod jeho, 
jakä moznost a jine tejnosti jeho, nebo umeji s lidmi se oni feci s tim 
se vsi'm potkati, co kdo räd slysi', a tim lidi oklamävaji a vse na nich 
pfezvi'daji, a fidko bez uzitku sveho zase vychäzeji. Nemohouli s muzem 
nie zjednati, pokusi se s panf, dcerou, synem, divkou aneb s nekym 
jinyni domicim, aby vzdy nekoho pozili. Mepodafili se jim ten den, 
väzi na to druhy i tfeti; a kdet' se v znämost vkofeni, tu jich nebrzo 
präzni budou, a tak vsecko vsudy vyäpehuji : kdo, co, kterak a sec 
byti müze. Skutky a ciny jejich lotrovske nemüze clovek vypsati, musil 
by k tomu dlouhy cas a nektery rys papfru miti; toto jest toliko po- 
vrchu prach jejich zlych a nefädnych skutkü, a kdyby mel jeden jich 
hlavni artikule vypisovati a einem' jich, mohl by jeden nekoho uraziti 
a snad i rozhnevati. 

Nez toto by k zäviree m6 zdäni bylo: jestlize by vzdy Zide byti 
musili, aby se jim tvrdsi udidla dali a v ne je pojali, a ne tak mnoho 
svobody, vüle a moci se jim poustelo, nebo lichvu jim odniti anebo 
umensiti, a podle toho na ne nejake prace a dila vzloziti, aby tukami 
svymi robotnö pracovali, jako^ i my kfest'ane ciniti musfme, a nad nimi 
pnsnä ruka aby drzäna byla. Tak kdyby se chovati nechteli, ven 
z zeme  aby vyhnäni  byli.   Nebo  jestlize se  toho nestane,  v krätk^m 


576 ZUR GESCHICHTE DER JUDEX 

15''7- casu öni tuto zemi a obyvatele jeji zahubf, zradf a prodadi. Kdyz se 
Jim toho dopusti, aby bily penfz brali z kopy, na cem oni nepfestä- 
vaji, ale i do dvou krejcaru z kopy do tyhodne berou; mohüt' tak 
dobfe zahäleti, ale kfesfan ve dne v noci rukama svyma pracuje, az 
pot oci zalevä, sotva mnohy s dftkami svymi sucheho chleba do vüle 
se najisti möze. Ac oni proti tomu mohli by fi'ci a ffkaji, ze jim toho 
se nedopusti: ale to pravda nenf, nebo z nich zädny delati nebude, 
nez my je na nase mozoly jako jine zahälece a lenive selmy chovati 
mp.sime. Zädnä zena jich sobe domu anebo svetnice neumete, musi 
k tomu kfest'ana nebo kfest'anku miti, aby i to jine za ne udelali. My 
je choväme jako sve päny, oni näs lichvami svymi hubi a nuzf, na to 
zerou, piji, zädny nie nedelä. Alohlat' by se jim dobfe sekera anebo 
kiatce do rukou däti a na vinice poslati; nebo mnoho synüv mestskych 
dobrych rodicuv, jejichzto otcove v nemale vzäcnosti a pi'ednich üfadech 
byvali, nemoha jinak na vinice chodf a na den delajf. Tez by i tito 
na ne choditi a delati mohli, aneb k staveni jich poti^ebovati, ano se 
sie takove deine celedi dostävati nemüze. Jest take na ne ulozeno, aby 
kazdy z nich na sukni zlute kolecko nosil a tak od kfest'anüv rozeznän 
byl, cehoz oni nezaehovävaji. Nez o tom se vi, ze z nich nektefi, a 
zvläste kdyz cestou jdou, po zeQiansku a v satech i jinak se odivaji 
a mfsto zluteho kolecka mnohy fetez zlaty na hrdle mi'ti bude. Sumou 
oni z näs kfest'anüv sobe bläznüv napofäd nadelajf, a mi'sto svych 
zlutych kolecek na h'avy nase zlutych bläznivyeh kuklicek näm na- 
staveji, ze naposledy nebudem vedeti, co budem miti ciniti. Pän Bäh 
rac däle nad nämi se smilovati. Protoz müj zvläste mily pane a ph'teli, 
na ten cas s timto se vsim se dobfe mejte; jestli ze sveho, dokud sem 
ziv, ortele s nimi st'astne se docekäm, neco väm o nich a veeech jich 
hlavnejsich budu moci vypsati. Pän Buh vsemohouci rac näs od tohoto 
i jineho vseho zleho vysvoboditi. 

1578. T73. Beschluss des am 2. August 1578 auf dem Prag er 

Schlosse eröffneten böhmischen Landtags über die 
Judensteuer. 

O Z i d e eh. Co se pak Zidüv v krälovstvi tomto dotyce, v mestech 
Praz.skych i v jinych svobodnyeh mestech a niemene ve vsech mestech 
JMCske a Jeji Mti cisafove, tez v panskych, rytifskych mestech, i v mest- 
skych mesteckäch, vesnicich, kdezby se ti koli vyhledati a najiti mohli, 
ty aby pfedne Zide starsi v mestech Prazskych na sve povinnosti, kte- 
rymiz jsou zaväzäni, vsecky spravedlive vyhledali a sectli; a cozby se 
jich tak koli vyhledalo a naslo, z toho jednoho kazdeho Zida, kteremuzby 


IN BÖHMEN, MÄHREM UND SCHLESIEN. 577 

nad dvaceti let bylo aneb zeby zenaty byl, po ctyfidceti peti gr. öe- 15'8 
skych, a kteremuzby Zidu dvaceti let nebylo a do desiti let stäfi ze 
jest, polovici toho, to jest pul tfimecitma gr. cesk. na tyz cas svateho 
Martina neb dve nedele potom aby sebrali, a od sebe nejvyssim ber- 
nfkuom s jistym a pravdivym pcznamenänim tychz Zidüv odvedli. 
A ponevadz pak se to nachäzi, ze Zide v jinych mestech, mesteckäch 
a vesnicfch od starsich Zidüv Prazskych tak docela vyhledäni byti ani 
k tomu, aby takovou svolenoii na ne berni zouplna vypliiovali, jich 
pfivesti nemohou: a protoz jsou vsickni tr'i stavove s JMCskou snesli, 
aby pfedne na statcich JMCske skrze hejtmany, oufedniky, purkrabe, 
tolikez kdezby koli Zide pod kterym pänem, rytffsk^m clovekem a pod 
kterymzkoli jinym, tez v mestech krälovskych obyvaji'ci byli, ti aby 
spravedlive se vyhledali a tymz zpüsobem z nich se täz berne sebrala, 
tak aby jeden kazdy Zid, kteremuz by dvaceti let bylo, aneb zeby ze- 
naty byl, 45 gr. desk. a kteremuzby dvaceti let nebylo a do desiti let 
stäff ze jest; ten pul tfimecitma gr. cesk. dal. A takovou sbirku te po- 
moci a berne z tychz Zidüv, cozby se jf tak seälo, pfedne hejtmane, 
oufedni'ci, purkrabove JMCske, nicmene kazdy pän a rytifsky i jiny 
Slovek, kteryzby Zidy na gruntech svych mel, pfi berni sve s listy pfi- 
znavacimi na tyz cas a terrain sv. Martina touz berni od Ziduov od- 
sylati mä; i tolikez z kazdeho krälovskeho mesta purkmistr a konsele 
v tom se take tak zachovati a touz berni vedle berni svych S; listy pfi- 
znavacimi odsylati maji a povinni jsou. A kteryz by pak Zid s tu berni, 
jakz na jednoho kazdeho svoleno jest, byti a ji däti nemohl, tehdy 
aby z tech gruntüv, na kterychzby ten Zid byl, odtud ihned ode päna 
aneb sprävce tychz gruntüv se vypovedel, a vi'c tu trpi'n a zase na ty 
grunty pfijimän nebyl. Pakliby kdo takoveho Zida na grunty sve pi'ijal, 
a on te berne svolene spravovati, pravic ze s to byti nemüze, nechtel, 
tehdy ten kdozby takoveho Zida na grunty sve anebo do mest Praz- 
skych a do jinych mest pfijal, ten kazdy aby byl säm za nej tu berni 
nan svolenou povinen däti. 

Böhm.  Landtagsverh.  V. 306. 

774. Verzeichnis  der  Ältesten,  Gemein deäl testen 1578. 
und der  Richter  der  Prager Judenschaft  in den Jahren 
1574, 1576, 1578. 

Anno oc 74. den 10. Augusti seind durch die böhmisch Kammer 
zu Ältisten gesetzt: Veit Wokaty, Jacob Parduwicz, Jacob Noska, vSa- 
lomon von der Heidt, Monesch Benesch. 

Gemeinältisten: Mayer Brandes, Rabbi Abraham Bacher, Mosche 
Schick, Manes Sax, Li})man Winteriiicz. 

37 


578 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1578. Richter : Baroch Schirmer. 

Darnach seind bei der jetzigen Kais. Mt. unserm allergnädigisten 
Herrn den 6. Augusti anno oc 76 zu Ältisten, Gemeinältisten und 
Richter gesetzt worden: Veit Wokaty, Mark IMeysel, Mayer Brandes, 
Monesch Benesch, Lasarus Moyses Arcztes Eidam. 

Zu Gemeinältisten: Lipman Winternicz, Pinkes Lazaros, Mayer 
Sax, Seligmon Horwicz, Rabbi Mayer Epstain. 

Anno oc 78 den 4. Juli sein nagst benambte Personen wiederumb 
zu Ältisten und Gemeinältisten durch den jetzigen Procurator auf Ver- 
ordnung der Cammer verneuert worden: Veit Woketa, Mark Meysel, 
Mayer Brandes, Monesch Benesch, Lasarus Moyses Arcztes Aidem 

Gemeinältiste: Lipman Winternicz, Pinkes Lasarus, Mayer Sax, 
Seligman Horwicz, Rabi Mayer Ebstein. 

Richter: Israhel Kumetaw. 

K. k. Reühsfin.-Arch. i)i  Wien. Böhmen. B. f. XIV.  Cop. 

1578. 775. Nachtrag  zum  unvollständigen  Verzeichnisse 

der Juden und Orte v.J. 1 570, 1574, in w e I ch e n die Ju- 
den wohnten und zur Abführung der im Landtage 
bewilligten  Steuer  verpflichtet  waren. 1578. 

Im 78jährigen Auszueg befindende Örter, allda Juden wohnhaft, so 
in vorigen zweien Auszuegen [1570, 1574] nicht zu befinden: Lasch- 
kowic 3 — Kirysch oder Kysch 3 — Tiesse 1 — Thurnaw 1 — 
Brosen 2. 

Summa aller im 78jähngen Auszueg zur Haubtsteuer verzeich- 
neten Juden 299 Personen. 

i. 

Cop. des böhnt. Statthalt.- Ar ch. y-~r' 

1579. 776.  Kaiserlicher  Befehl  an  die  böhm.  Kammer, 

dass sie die Streitigkeiten zwischen der Prager Rab- 
biner-Partei und den jüdischen Gemeindeältesten 
betreffs der Ratswahl untersuche und sodann einen 
gutachtlichen Bericht an die Hofkammer einsende. 
2. März, 1579. 

Von der Rom. Kais. Mt. oc unsers allergnädigisten Herrn wegen 
und auf derselben sondern Befelch der böheimbischen Kammer bei- 
liegende zwo underschiedliche SuppHcationes zuezestelien, daraus sie 
zu vernehmben,  was sich zwischen den Ältisten und der Gemein der 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN, 579 

Juden allhier vor Stritt und Irrung erhalten. Damit nun Ihre Mt, oc 1579. 
eigentlich und grundlich wissen, was es der Verwandschaft und ver- 
dächtigen Handlung halben, derer die Ältisten von der Gemein be- 
schuldigt werden, vor ein Gelegenheit und alsdann ferer die Gebühr 
und Nothturft in einem und dem andern zu verordnen haben mö^en, 
so sei Ihrer Kais. Mt. genädiger Befelch, dass sich die böheimbisch 
Kammer alsbald und anfänglich mit Fleiss erkundige, ob die Beschwär, 
so in der angegebnen SoUicitatoren von der judischen Gemein über- 
reichten Supplication begriffen, desgleichen die Veränderung des ju- 
dischen Senats und dass es allein durch sechs Rabbini beschehen 
sollte, mit der ganzen Gemeind Willen und Vorwissen erfolgt sei, was 
sie auch über die bisher gewesenen Ältisten und einen jeden insonder- 
heit vor Klag und Beschwer haben. Dabei dann in specie anzeigt werden 
soll, in was Sachen sie die Ältisten wider die Gebühr und ihr Ambt 
gehandlet, wie lang dieselben und ein jeder insonderheit das Ambt 
gehalten und warumben entlich ein Veränderung mit ihnen furgenumben 
werden muesse. 

Vors ander, was sich entgegen die Ältisten und welche aus der 
Gemein neben ihnen wider das ausgegangne Decret und die sechs 
verordenten Rabbini mit Billigkeit zu beklagen ; was sie auch der neuen 
Wahl halben vor Mengl und Bedenken haben, wie es damit zuegangen 
und warumben sie beides die Wahl und erwählten Personen für par- 
theisch anziehen. 

Und vors dritt, wie es bisher jeder Zeit mit dergleichen Wahl 
zu was Zeit im Jahr und wie oft dieselb gehalten worden, aus wess 
Verordnung und Zuelassung daselb jeder Zeit beschehen, warumben 
auch aus demselben alten Gebrauch gegangen und jetzo ein neuer 
Modus mit den Rabbinis furgenumben worden und wer dessen Ursach 
und Befürder sei. 

Und wie nun sie die Kammer die Sachen in einem und andern 
beschaffen befinden und verrichten würdet, das soll sie alsdann Ihrer Mt. 
zu Händen der Hofkammer mit gueter Ausfuehrung neben ihrem Rath 
und Guetachten, was Ihr Mt. nach Gelegenheit derselben ferer darbei 
zu thuen gebüern wolle, gehorsamblich berichten und sich die Sach zu 
schieiniger Befürderung angelegen sein lassen. Das sei also höchst er- 
nennter Kais. Mt. entlicher Willen und Mainung. 2. Martii anno 79. 

Per imperatorem. 

Orig. des höhnt.  Statth.-Arch.  J. 415. 


5S0 ZUR  GESCHICHTE DER JUDEN 

1579. 777. Die Ältesten  und Vornehmsten  der Prager 

Judenschaft beschweren sich beim Kaiser wegen 
des neuen Decretes, welches die Erneuerung der 
Ältesten und Gemeindeältesten noch vor Ablauf 
des Jahres anordnet und dieselbe den sechs Rab- 
binern überlässt; sie bitten, die Wahl nach der alten 
Form durch die ganze Gemeinde vornehmen zu lassen. 
Sine dato. (Ad 2. März 1579.) 

Allerdurchläuchtigister, groszmächtigister und unuberwindlichister 
Romischer Kaiser oc auch zu Ungern und Böhemb Kunig oc. Aller- 
genädigister Herr. Eur Rom. Kais. Ivit. können wir allerunderthänigist 
nicht verhalten, dass diese Wochen ein Decret aus Eur Kais. Mt. 
Kanzlei herunter in die Judengasse an sechs judische Rabbi lautend 
kommen und gebracht ist worden, welches Decret wir nie gesehen 
haben, noch uns zu Händen kommen, und wir beriebt werden, das 
Decret in sich soll halten, dass man Ältiste und Gemeinältiste ver- 
neuern soll, dessen wir gar wohl zufriden und gern gehört, wiewohl 
zuvor unter uns nie erhört worden, dass das Ältistenampt verneuert 
wäre worden, eher denn das Jahr herumbkumpt von der Zeit an Ver- 
neuerung der Ältisten, ausserhalb furnehmlicher wichtiger Ursach 
halber, und sich auch, ob Gott will, das allerwenigste auf uns in der 
Wahrheit nichts befinden wird. 

Auch allergenädigister Kaiser und Herr, so ist es zuvor nie ge- 
west, dass solche Erwählung auf sechs Personen Rabbi allein sollte ge- 
geben werden ohne Vorwissen der ganzen Gemein, sonder von den 
vorigen hochloblichen Kaisern die Erwählung der Ältisten und Ge- 
meinältisten stets auf die ganze judische Gemein, auf arm und reich, 
gegeben ist worden. Und itzund ohne Wissen und Willen uns Ältisten 
und der Furnehmbsten in der Gemein die VI Personen Rabbi durch 
etliche wenig und auch parteische Personen sich selbst erwählt und 
ausgeschossen haben, und solches insgemein thuen, welches dem 
mehrern Theil der Gemein gar heftig, beschwerlich und zuwider ist. 
Gelanget derohalben an Eur Rom. Kais. ]\It. unser allerhöchst under- 
thänigist flehligist Bitt: die geruehen allergnädigist verordnen und ver- 
schaffen, damit die Erwählung der Ältisten nach altem judischen Ge- 
brauch, nämblich mit Bewilligung der ganzen judischen Gemein, arm 
und reich, geschehen möge. Und ob man uns Ältisten gegen Eur Rom. 
Kais. Mt. etwan verunglimpft hätte, so bitten E. Kais. Mt. wir under- 
thänigist, die geruehen solchem nicht stattgeben, dann es sich, ob Gott 
will, im Grund nit befinden wurd. Thuen Eur. Rom. Kais. Mt. uns zu 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 581 

allergnädigisten Bescheid demuthigist befehlen. Euer Rom. Kais. Mt. oc 15'79. 
allerunterthänigiste, niederhaftigiste 

Ältiste und die Furnehmbsten aus 
der Gemein Judischheit zu Präge. 

K. k. ReichsfinrArch. in  Wien. Böhmen B. f. XIV.  Orig. 

778. Die Gemeindeältesten und die Sollicitatoren 1579. 
der Prager Judenschaft bitten den Kaiser, das Be- 
eret, nach welchem die sechs vornehmsten Rabbiner 
die Ältesten und Gemeindeältesten auswählen und 
deren Verzeichnis dem Kaiser einschicken sollen, 
nicht  aufzuheben.  Praesent. 2. März 1579. 

Allerdurchlauchtigister oc, allergnädigister Herr! Demnach die 
Altisten Juden E. Rom. Kais. Mt. ein Supplication praesentirt, in 
welcher Supplication sich hochlich beschweren, nachdem Eur Kais. 
Mt. ein gnädigistes Decret ergehen haben lassen, dass die sechs fur- 
nehmbsten judischen Rabbini neben ihren höchsten Eidspflichten und 
guten Gewissen taugliche Personen zu Altisten und Gemeinältisten ele- 
giren und Eur Kais. Mt. dieselben verzeichnet überantworten sollen, 
demselben E. Kais. Mt. gnädigisten Decret nach sich die Rabbini ge- 
horsamblich verhalten, auch ob demselben Decret ein arme Gemein 
Judischheit sich zum höchsten erfreuet und E. Kais. Mt. von Gott 
dem allmächtigen reiche Belohnung und gluckliche Regierung thuen 
wünschen. 

Erstlich, als sollten sie gar keine Wissenschaft gehabt haben, dass 
E. Kais. Mt. ein Decret an berührte Rabbi ergehen haben lassen, be- 
frembt uns nit wenig, dann es hat männiglich von Eur Kais. Mt. aus- 
gangenem Decret wohl bewusst und die gedachten Rabbi solches 
Decret öffentlich in unserer Synagog publicirn lassen und allda fast die 
ganze judische Gemein wohl zufrieden seind; dann solche hochgelahrte 
Rabbi sind unter uns als die fuhrnehmbsten und unsere obriste Recht- 
sprechere und Vorweiser unserer judischen Ordnung und Gesetz, die 
doch ohne Zweifel nichts aus Gunst noch Gab halben gethan, sonder 
was sie zuevorderst Eur. Kais. Mt. zum Besten und der armen Gemein 
Judischheit zu Nutz darinnen gehandelt. 

Ferner da sie sich in deme beschweren, dass E. Kais. Mt. die 
Verneuerung des Ältistenampts, ehe denn das Jahr verflossen sei, gnä- 
digist verordnen wollen lassen und E. Kais. Mt. Ordnung geben wollen, 
in deme sie sich gar verdächtlich geben : dann E. Kais. Mt. haben sich 
gnädigist zu erinnern,  dass im 77 Jahr zu Lincz etliche Personen von 


582 ZUR GESCHICHTE DER JÜDEN 

1579. der Gemein abgesandt sind gewest und E. Kais- Mt. mundlich und 
schriftlich derwegen underthänigist angelangt und sich gleichfalls be- 
schwert dieser Ältisten halben, dass vier Schwäger im Ampt sitzeni 
welches wider unser Gesetz und Ordnung, und E. Kais. Mt. dieselbe 
Zeit die Sachen allhier gen Prag remittirt, aber wir Arme die Sach 
stets beruhen haben lassen und E. Kais. Mt. derhalben nit behelligen 
haben wollen. Aber nun ferner seind wir verursacht gewest E. Kais. 
Mt. derhalben underthänigist nach laut unser Ordnung anzulangen, 
davon die Supplicanten und Ältisten gut Wissen gehabt, dass mit ihrem 
gutem Willen und Wissen Personen aus der Gemein verordnet sind 
worden, welche bei Eur Kais. Mt. umb Verneuerung der Ältisten nach 
judischer alter Ordnung underthänigist solUcitieren und anhalten sollen. 
Nun sich die gedachten Ältisten vermuthen solches Eur Kais. Mt. aus- 
gegangene Decret zurückzustossen und mit ihren Praktiken, damit sie 
am Ampt ferner verbleiben mochten, sich gar verdächtlich geben. Und 
da ein gemeine Judischheit an den sechs obristen Rabbi irgents ein 
Mangel oder Beschwer hätten, würden sie ohne Zw^eifel E. Kais. Mt. 
dasselbig nit verhalten, allein die Ältisten mit ihrer Freundschaft und 
Anhang solch gnädiges Decret und gute Ordnung gern zuwider sein 
wolten und ohne Zweifel, so sie sich wohl und recht gehalten werden 
haben, wird sich zu seiner Zeit wohl finden. Sind also der ungezwei- 
felten tröstlichen Hoffnung, E. Kais. Mt. werden über uns und über 
diese gnädige ausgangene Decret die gnädigste kaiserliche Schutzhand 
halten, damit E. Kais. Mt. ferner unbehelligt, wir und ein arme Gemein 
in guter Ordnung und Ruebligkeit verbleiben mochten. Thuen uns 
Gott und E. Kais. Mt. zu gnädigisten Bescheid underthänigist befehlen. 

Eur Rom. Kais. Mt. allerunderthänigiste niederhaftigiste Gemein- 
ältisten und die verordente SoUicitatores von der judischen Gemein. 

(In tergo.) Neben dem Decret zur böhmischen Kammer zu geben. 
2. Martii 79. 

K. k. Reichs fm -Arch. hi  Wien. Böhmen B. f. XIV. 

1579. 779.  Die  Ältesten   der  Prager  Judenschaft  be- 

richten  dem Kaiser über die Supplication  der Rab- 
biner,  Gemeindeältesten  und  ihrer  Sollicitatoren 
-   und bitten ihren Rat  von  der  ganzen jüdischen Ge- 
meinde wählen zu lassen. Sine dato. Vor 6. März 1579. 

Allerdurchläuchtigister oc, allergenädigister Herr! Eur Rom. Kais. 
Mt. können wir gehorsamist nit verhalten, demnach von E. Kais. Mt. 
verordneten Herren  böhemischen Kammerräthen  uns  ein Supplication 


IN  BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 583 

zugestallt  ist  worden,  unsern  wahrhaftigen  Bericht  darauf  zu  thuen, 157c 
welche  Supplication  die Gemeinältisten  und  die verordnete  Sollicita- 
tores von der Judischen Gemein Eur Kais. Mt. überreicht haben. 

Erstlich, allergenädigister Kaiser und Herr, inmassen die Suppli- 
canten anzeigen, wie dass wir Ältisten sich Eur Kais. Mt. gnädigisten 
ergangenen Decrets beschweren sollten: da sei Gott für, ja viel mehr 
sind wir des zum höchsten erfreuet, dass wir des Ampts entledigt 
mochten werden, wie denn wir in unser überreichtem Supplicirn klärlich 
gemeldet haben, dass wir demuthigist angezeigt, dass wir nie kein 
Beeret nicht gesehen, noch Wissenschaft davon haben, ist auch solches 
Decret nie in keiner Synagog (wie sie berichten) publiciert worden. 
Auch ist von Alters her unter uns Juden nie erhört worden, dass Rabbi 
allein sollten Ältiste und Gemeinältiste elegirn und bekräftigen, sonder 
ein ganze jüdische Gemein vergleiche und vertrüge sich zuvor darumb; 
doch nichts desto weniger alles, was Eur Kais. Mt. gnädigist schaffen 
und verordnen, sind wir gar gern und wohl zufrieden. 

Was anlangt die Rabbi, die mögen wohl in der Kunst erfahren 
und geschickt sein, allein dass sie Ältiste und Gemeinältiste elegiren 
und erwählen sollten, sind sie von der ganzen Gemein darzu nicht ver- 
ordnet, noch bestallt und den Sollicitatoribus ist nicht befohlen, noch 
bewilliget worden von den Ältisten noch von den Gemeinältisten noch 
von den Furnehmbsten aus der Gemein, dass sie es darauf handien 
sollen, sonder ist ihnen nur bewilligt, wie im beiliegenden Auszug, 
A: so in unserm Buche eingeleibt stehet, zu ersehen ist; desgleichen 
auch sollen sie nicht weiter noch mehr handien, dann der judischen 
Ordnung nach, laut beiliegenden Auszugs B: wie denn diese Rabbi, 
Ältisten, Gemeinältisten und alle Furnehmbsten in der Gemein sich zu 
dieser Ordnung mit eignen Händen underschrieben haben. 

Ferner demnach sie melden, dass wir Ältisten uns verdächtlich 
sollten geben in deme, da wir in unser Supplication gesatzt, wie zuvor 
unter uns nie erhört wäre worden, dass das Ältistenampt für Ausgang 
des Jahrs verneuert soll werden : geben Eur Kais. Mt. wir demuthigist 
zu erkennen, dass wir uns des nicht beschweren, wie sie furgeben, 
sonder gar wohl zufrieden seind, dass man andere Ältisten elegire, 
nach unserm judischen Gebrauch, doch auf gnädigisten Befehl und Ver- 
ordnung Eur Kais. Mt. 

Weiter als sie in ihrer Supplication melden, es sässen 4 Schwäger 
im Ältistenampt: so geben Eur Kais. Mt. wir in der Wahrheit zu er- 
kennen, dass wir also von der Gemein des mehren Theils erwählt seind 
und darzu solche Schwägerschaft gar weitläufig und solche fernere 
Schwägerschaft unserm judischen Gesetz gar nicht zuwider ist. 


584 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1579. Und wie sie furgeben,  dass wir Ältisten  oder ein Theil aus der 

Gemein solches E. Kais. Mt. ausgangene Decret mit Praktiken, da Gott 
für sei, zurückzustoszen, damit wir ferner am Ampt zu bleiben ver- 
meinten: allergenädigister Kaiser und Herr, solchen ihren argverdächt- 
lichen Vermuthungen wollten Eur Kais. Mt. gnädigist nicht Statt noch 
Glauben geben; dann wir wider das Decret gar nit streben, darzu wil- 
liglich und herzlich gerne des Ampts los und ledig sein wollen unsers 
vorigen demuthigen sämptlichen und sonderlichen Supplicirns und Be- 
gehrens, dann wir des Ältistenampts keinen Nutz haben, sonder eitel 
Unruhe, Unfried, Beschwernus und nun solche Beschwer lang genug 
geduldet und getragen, uns auch in dem Ampt, ob Gott will, stets 
ehrbarlich, getreulich und wohl gegen männiglich arm und reich ver- 
halten, wie sich, ob Gott will, wohl finden wird. 

Allein allergnädigister Kaiser und Herr, dies ist unser vorige und 
izige demuthigiste Bitt : Eur Kais. Mt. geruehen uns bei der judischen 
altherkommenen Ordnung und Gebrauch laut beiliegender Copia B. 
allergnädigist verbleiben lassen, damit die Erwählung der Ältisten, 
Gemeinältisten und Richterampt mit Bewilligung der ganzen judischen 
Gemein geschehen mochte, uf dass also in der judischen Gemein guter 
Fried, Ordnung und Einigkeit verbleiben und dagegen Uneinigkeit, 
Unordnung und Unfried abgewendet und amovirt werde, wie es denn 
bei hochlöblichster, seligister Gedächtnus Kaiser Ferdinand und Kaiser 
Maximilian Leben stets und je gehalten ist worden, laut beiliegender 
Copia C, aU ein obrister Rabbi von Ihr Kais. Mt Kaiser Ferdinando 
elegirt ward und eins Theils der Gemein zuwider war, haben Ihr Kai?. 
Mt. solche Elegation wieder aufgehoben und kraftlos gemacht.*) 

Sind derhalben der allertröstligisten underthänigisten Hoffnung, 
die geruehen uns bei obgemelter judischer Ordnung und Gebrauch 
allergenädigist verbleiben lassen. Das wird die ganze judische Gemein 
mit ihrem einfältigen und andächtigen Gebet gegen Gott unib E. Kais. 
Mt. langes Leben und glückliche Regierung zu bitten nimmermehr ver- 
gessen. E. Rom. Kais. Mt. allerunderthänigiste, gehorsamiste 

verordnete Ältisten in der Gemein Judischheit zu Prag. 
K. k, Reichsßn.-Arch. in  Wien, Böhmen B, f. XlV.  Orig. 

1579. -jgQ  Bericht der böhmischen Kammer an den Kaiser 

über das Verhör der um die Erneuerung des jüdi- 
schen  Rates  streitenden  Parteien  (der  Rabbiner- 


*) Siehe Nro. 565. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 585 

und der ganzen Gemeinde-Ältesten), über die Aus- if' "79 
sage des Kammerprocurators in Betreff der Erneue- 
rung nach altem Gebrauche. Die Kammer rät, die Sol- 
licitatoren der Rabbiner-Partei verhaften zu lassen, 
die Wahl bei der alten Gewohnheit zu belassen und 
die Parteien nochmals zu verhören. 6. März 1579. 

Allergenädigister Kaiser! Ob wir wohl mit genöthigern und E, 
Mt. mehr angelegnem Sachen als mit der Juden Hadereien überflüssig 
genueg zu thuen, so haben wir doch nichts desto weniger auf Euer 
Mt. genädigisten Befelch beide Parteien für unser erfordert, und seind 
erstlich die gemeinen Altisten und verordenten Sollicitatoren von der 
judischen Gemein auf der Kammer furkommen, welche auf die besche- 
hene Frag dits ausgesagt. Sie hätten von Alters her diese Ordnung 
unter ihnen, dass die Veränderung der judischen Altisten durch die 
Rabbi beschehen sollt. Weil aber demselben zuwider gehandelt, hätten 
sie vier aus ihrem Mittl zu Sollicitatoren verordnet bei Euer Mt. under- 
thänigist anzuhalten, allergenädigist darein zu willigen, damit sie bei 
solcher ihrer Ordnung gelassen und der Rath auf solche Meinung 
vviederumben verneuert werden möcht, sonderlich aus diesen Bedenken^ 
weil es ihrem Gesetz und Ordnung stracks zuwider, auch jetzo vier 
Schwager im Rath under den Altisten, die eines Sinnes und Mundes 
wären. 

Es hat aber bald der eine aus den Sollicitatorn Isak Arczt sich 
auf der Kammer von den andern seinen dreien Mitgesellen abgesondert 
und dits vermeldt: dass sie sich der Schwagerschaft halben billicher- 
weis nicht zu beschweren hätten, dann sich dieselb wohl in dus fünfte 
Glied erstrecket. 

Und do sie weiter befragt, was sie wider die bisher gewesene 
Altisten für Beschwer hätten, haben sie nichts wissen in specie furzu- 
bringen, sonder allein der Schwagerschaft halben abermals Erwähnung 
gethan. 

Folgenden Tags seind die Altisten, so jetzo im Rath sein, auch 
gehört worden; was sie nun in Sachen für Bericht thun, das haben 
E. Mt. inliegend mit Mehrerm allergenädigist zu vernehmben. 

Nichtsweniger haben wir Albrechten Bryckner, *) als der lange Zeit 
Kammerprocurator gewesen, hierüber auch vernomben. Der gibt uns 
diesen Bericht, dass die Juden hievor mehrmals angehalten und die 
Sach gern dahin befurdert hätten, dass ihnen Macht gegeben war worden, 


*) Albrecht Bryknar von Brukstein auf Lieben war kön. Kammerprocurator 
vom 1558—77. Stcfb 1590, 


58*5 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1579. ihres Gefallens den Rath zu setzen und zu verneuern. Es hätt ihnen 
aber nie begegnen mügen, sonder war dieser Brauch gehalten worden, 
dass die ganze judische Gemein zweinzig Personen elegirt und sonst 
zween Richter nambhaft gemacht, aus denselben hätt die Kammer fünf 
Ältisten und soviel Gemeinältisten, auch aus den zweien einen zum 
Richter verordnet. 

Es hat aber die Verneuerung des Raths kein gewisse Zeit im Jahr, 
sonder wirdet nach erheischender Nothturft und Gelegenheit die Sach 
gemeiniglich alle Jahr einmal befurdert. 

Und obwohl aus beider Parteien mundlichen und schriftlichen 
An- und Furbringen soviel zu vermerken, dass sie beide auf dem umb- 
gehen, wie sie die Verneuerung des Raths durch die Rabbi oder Ge- 
mein ihnen zueignen und die E. Mt. aus derselben Händen ziehen 
möchten: so ist doch solches keines Wegs zu rathen, sonder wirdet 
billich bei detn alten Gebrauch gelassen. Und haben sich die Juden 
dessen gar nicht zu beschweren, sonderlich weil auch in allen E. Mt. 
Städten die Verneuerung des Raths nicht bei ihnen den Städten, sonder 
bei E. Mt. steht. 

Und dieweil bemelte Sollicitatoren ein anders als ihnen von den 
Ältisten vermüg des Zettels mit A. gezeichnet, befohlen worden, ge- 
handelt und solches allen Umbständen nach, sonderlich aber von dem 
Puchdrucker, als der verschienen Jahren viel Meuterei angericht und 
darumben abgesetzt, allein darumben beschehen, wie sie zum Regiment 
komben möchten, inmassen sie dann von den Rabbinen alle ausserhalb 
des Isaaks Juden, an des Statt sie aber seinen Aidem den Meusel ver- 
ordnet, zum Ältisten elegirt worden, so ihnen doch gebührt, do sie 
einiche Beschwerung in einem und andern hätten gehabt, dasselb bei 
der Kammer anzubringen, alldo ihnen anstatt E. Mt. gebührliches Ein- 
sehen erfolgt war, sie auch nichts erhebliches wider die jetzigen Ältisten 
furbringen können: so wären wir der gehorsamen Meinung, E. Mt. hätten 
dieselben Sollicitatoren, als die aus ihrem Befelch geschritten, mit Ge- 
fängnus etlich Tag strafen und den jetzigen Rath weil auf sie nichts 
ungebührliches dargethan (do änderst E. Mt. darwider nicht erhebliche 
Bedenken hätten) noch bis zu Ausgang des Jahrs, nachdem nicht lang 
dahin ist, unverändert allergenädigist verbleiben lassen. Denn würden 
E. Mt. dergleichen Hederlichen Leuten in ihrem Anbringen Statt und 
Raum geben, so werden sie E. Mt. oftmals mit unnöthigen Klagen und 
unbegrundten Berichten behelligen und andern wichtigern Handlungen 
bei der Kammer allerlei Verhinderung bringen. 

Über das aber wären wir auch bedacht, do es E. Mt. also ge- 
fällig, dem vorigen und jetzigen Kammerprocurator in Euer Mt. Namen 


IN BÖHMEN, MA.HREN UNTD SCHLES[E>T. 587 

aufzulegen,  von  den  jetzigen  Ältisten  ihres  Empfang  und Ausgaben 1579. 
ordentliche Reitung aufzunehmen,  auch beide Theil nachmals in ihren 
Beschwerungen, weil sie also wider einander strittig, nach Nothturft zu 
verhören und Euer Mt. hernach davon ausführlichen Bericht zu thuen. 

Warumben aber aus dem alten Gebrauch gegangen und ein neuer 
Modus mit den Rabinen furgenomben und wer desselben Ursach und 
Befurderer, davon können E. Mt. wir keinen Bericht thuen. Actum den 
sechsten Martii anno oc im LXXVIIII. Euer Rom. Kais. Mt. under- 
thänigiste gehorsambiste 

Johann der älter Popl H. v. Lobkowicz m. p. Michael Sspanovsky 
V. Lissau m. p.   Humprecht Czernin m. p.   M. Nosticz m. p. 

Der Rom. Kais, auch zu Hungarn und Böheimb oc. Kün. Mt. oc. 
unserm allergenädigisten Herrn. 

Zu Händen Ihrer Mt. Hofkammer. 

Note. Der Juden vorige Supplicationes seint nit darbei, so ist auch 
sonst nit allerdings pertinenter berichtet worden, sondern in allbeg zu 
wissen von Nöthen, auf wes Verordnen und Zuelassung bisher die Wahl 
furgenumben und gebräuchlich gehalten worden, wann die nagst Wahl 
und durch wen beschehen, item wie lang die jetzigen Ältisten und ein 
jeder insonderheit das Ambt ghalten, des sich dann die böhm. Kammer 
nochmals mit Fleiss erkundigen und neben Wiederubergebung dieser 
und voriger Schriften furderlich berichten soll. 

Ex Camera aulica IX. Martii anno LXXIX.    D. Preuss m. p. 

K. k. Reichsfin.-Arch. in  Wien. Böhmen. B. f. XIV.  Orig. 


781.  Verzeichnis  der  von  den  sechs  Rabbinern 1579. 
erwählten   Aeltesten   und   Ge m e in d e ä 1 1 e s t e n   der 
Prager Judenschaft. Sine dato. Ad 6. März 1579. 

Verzeichnuss der Eltisten und Gemeineltisten, so laut I. Kais. Mt. 
ausgegangenem Decret von den sechs verordneten judischen Rabinen 
neben ihren Eidspflichten und guten Gewissen elegiert und erwählet sind. 

Eltisten: Rabbi Aaron, der Ewa Munkin Mann, Juda Impressor, 
Baroch des Enochen Sohn, Rabi Abraham Bacher, Marcus Meysel. 

Gemeineltisten: Jakub Parduwicz, Rabbi Mayer Ebstein, Mayer 
Sachs, Rabbi Selikman Horowicz, Isak des Joseph Judas Sohn. 

Judischer Richter : Lazarus Fuchs des Isaks Sohn. 

K. k. Reichsfin.-Arch. in  Wien. Böhrneti B f  14.  Kopie. 


588 ZUK GESCHICHTE  DER JUDEN 

1579. 782. Bericht  der  Hofkammer  an  Kaiser  Rudolf IL 

über die Wahlerneuerung  des  Judenrates  in  Prag. 
Prag, 21. März 1579. 

AUergenädigster König und Herr ! 

Es seint E. K. M. unlängst von den Juden allhier zu Prag zwo 
underschiedliche Supplicationen, eine in der Eltisten und die andere 
in der Gemeine Namen übergeben worden. Darin beschweren sich 
erstlich die Eltisten, dass unlängst in E. M. Namen aus der böhmischen 
Hofkanzlei an sechs der fürnembsten jüdischen Rabbi ein Decret aus- 
gangen wäre des Inhaltes, dass dieselben Rabbini newe Eltesten er- 
welen und E. M. verzeichneter übergeben sollen; das sei nun inen 
den Ältisten im höchsten verkhümerlich und nachtheilig, auch wider 
altherkombenen Gebrauch und Gewohnheit. Denn erstlich sei bisher 
unerhört, dass die Veränderung vor Ausgang des Jares (darzu noch 
weit sei) beschehen soll ; so sei auch zuvor die Wahl nit auf sechs 
Personen allein, sondern der ganzen Jüdischen Gemein, arm und reich, 
gestellt gewest, es verhielten sich auch die verordneten sechs Rabbini 
ganz verdechtig und parthaisch, welches alles der gemeinen Sach zu- 
wider wäre, mit untertheniger Pitt, E. M. wollten es bei vorigem alten 
Brauch verbleiben lassen, und im Fall sie die Ältisten etwa gegen E. 
M. verunglimpft werden, demselben nit Statt noch Glauben geben. 

In der andern Supplication aber, darin die verordneten Solli- 
citatores von der Gemein underschrieben seindt, werden die ausgegan- 
genen Decret als pillich und nöttig, sowol auch die vorbenannte sechs 
Rabbini Ellection für unverdechtig gut und nützlich approbirt, und 
solches fürnemblich darumben, dass under den jetzigen Ältisten vier 
Schwäger im Ambte sitzen und sich verdächtig erzeigten. Es wäre 
auch diese neue Verordnung gar nit wider die Gemein, sondern mit 
irer aller Vorwissen ervolgt. Mit underthenigster Pitt E. M. wolten es 
also dabei verbleiben lassen. 

Damit man nun desshalb auf einen gewissen Grundt kommen 
möchte, ist durch die böhmische Kammer eine Inquisition angestellt 
worden und befindet sich im kumbenden Bericht nach, dass sich die 
Sollicitatores, so die Gemain erwält, eines mereren als sie von der 
Gemain in Befehl gehabt underfangen, auch die Sach dahin gerichtet, 
was die Rabbiner Election fortgang betrifft, dass si alle ausser des einen 
selbst Ältiste worden wären. Es kann auch wider die jetzge regierenden 
Ältisten nichts ungepürliches oder verdächtiges angezeigt oder befunden 
werden, ausser dass sie geschwegert sein sollen, welches aber kein son- 
deres Nachdenken geben, weil sich die Schwagerschaft wol ins fünfte 
Glied erstrecke. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 589 

So berichtet auch die böhmische Kammer, dass bishero jederzeit 1579. 
der Brauch gewest, dass die Election des Jares einmal und dabei dieser 
Modus gehalten worden, dass die ganze Gemain 20 Personen benennt, 
aus denselben hat die Kammer fünf Ratsälteste, desgleichen fünf Gemein- 
Ältiste und ein Richter elegirt und bestettiget, und so die negst Wahl 
im Juli verflossnen 78 jars beschehen, 

Wiewol nun die Hoffkammer aus einem sondern durch sie der 
Rechenkammer selbst übergebenen Verzeichnus befindet, dass bis- 
weilen wol in zwei Jar damit verzogen auch eines teils die Ältesten zu 
vier und fünf Jarn im Regiment gelassen worden wären : hat doch die 
Hoffkammer underthänigst vermaint, weil es seit der jüngsten Wahl 
nit mehr lang zum Jar, E. M. möchten bis daselbst hin in voriger und 
bei dem alten Modo verbleiben lassen, und solches fürnemblich dar- 
umben, damit die Election nit, wie es vielleicht durch der Juden Practik 
und das erlangte Decret vermaint gewest, bei inen selbst, sondern wie 
pillich jeder Zeit bei E, M. stehen und verbleiben muss. 

Ob aber E. M. die Sollicitatores von der Gemain von wegen irer 
Ungever und dass sie sich ein mereres als sie in beuellich gehabt, under- 
fangen haben sollen, wie die böhmische Kammer raten thuet, auf ein 
etzlich Tag mit Gefangnus strafen lassen wollen, das stehet wie auch 
das andere Alles bei E. M. genedigsten Willen und Gefallen. 

Wolf, Kl. Sehr. 

783.  Kaiser  Rudolf  II.  befiehlt  der  böhmischen 1579. 
Kammer,  dass  die  Ratswahl  in  der  Prager  Juden- 
stadt nach dem alten Gebrau che vorgenommen werde. 
Prager Schloss, 27. März 1579. 

Rudolph der Ander oc. Wohlgeboren, gestreng, ehrnfest, liebe 
Getreuen. Wir haben aus euren uns vom sechsten und dreizehenden 
dies in Underthänigkeit gethanen Berichten nach längs gnädigist ver- 
standen, was es der Strittigkeit halben, so sich zwischen den Altisten 
und Gemeind der Juden allhier in Prag wegen der Election erhalten 
thuet, allenthalten vor ein Gelegenheit hat. 

Und weil sich dann befindet, dass die Election bisher des Jahrs 
einmal und dabei dieser Modus gehalten worden : dass die ganze Ge- 
meind sechsundzweinzig [sie]*) Personen benennt, aus welchen unsere bö- 
heimbische Kammer an unser Statt fünf Rathsältisten, desgleichen fünf 
Gemeinältisten und einen Richter bestätigt, auch seit der nägsten Wahl 


*) Siehe Nro. 780, 782. 


590 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1579. nit mehr lang aufs Jahr ist, so lassen wir es demnach bei jetzo gemeltem 
altem Gebrauch nochmals mit Gnaden verbleiben, seind auch gnädigist 
zufrieden, dass der jetzig Senat bis zu Ausgang des Jahrs im Regiment 
gelassen, folgends aber der alt ModuS; wie gemelt, gehalten und also 
die Election wie billich jederzeit bei unseren als regierenden Kunigs 
zu Böheimben Händen verbleiben und erhalten werden muge. Daran 
beschieht unser gnädiger gefälliger Willen und Meinung. Geben auf 
unserm kuniglichen Schloss Prag den siebenundzweinzigisten Tag Martii 
anno im neunundsiebenzigisten oc. 

Orig  des höhm. Statthalt .- Arch . J. 415. 

1579. 784. Beschluss des böhmischen Generallandtags, 

der am 9. Februar 1579 eröffnet und am  14. April d  J. 
geschlossen wurde, über die Judensteuer. 

Juden-Anlag in  Beheimb 

Die Juden aber, so in den Prager und andern Städten und 
Märkten und Döifern in diesem Kunigreich auf Ihrer Mt Herrschaften 
oder sonst im Land angesessen oder Inleut wären, da sollen Manns- 
personen die über 20 Jahr oder beheirat sein 2 Dukaten oder l^^ Schock 
Gr. beheimbisch zu zweien Terminen, jeden zu 45 Gr., zu reichen 
schuldig sein; die aber unter 20 und bis auf 10 Jahr alt sein, sollen 
halb soviel auf jeden Termin zu 22 Vo Gr. geben; doch sollen die 
Ältesten der Juden in den Präger Städten alle Juden in den Präger 
Städten, die von 10 bis auf 20 und über 20 Jahr alt sein, mit Namen 
aufzeichnen, die Steuer von ihnen ordentlich einnehmben und dieselbig 
alsdann zu jedem Termin den verordneten obristen Steuereinnehmbern 
aufm Präger Schloss sambt einer Verzeichnus der Juden überliefern. 
Da aber die Ältesten der Juden diesen Landtagsbeschluss und aller 
drei Stand Anordnung nit nachkumben würden, so sollen alsbald die 
obristen Steuereinnehmber dieselben mit genungsamer Gefängnus bis 
zum nägsten Landrecht versehen und alsdann auf des Landrechts 
weitere Verordnung mit Straf gegen ihnen verfahren. 

Und nach dem auch die Stand zu der Kais. Mt. und des Lands 
hohen Nothdurften über die vorigen Bewilligungen noch mehrere Hilfen 
zu leisten über sich genomben, so sollen solichem nach die Juden in 
den Präger Städten zu dem vorigen noch vom Haupt 2 Dukaten oder 
lY« Schock Gr. behm. zu obbemelten unterschiedlichen Terminen in 
zuvor angezeigter Ordnung und Gestalt reichen und erlegen ; weliches 
auch die Ältisten der Juden also, wie das andere, neben der Verzeichnus 
empfahen  und  den  obristen  Steuereinnehmbern  zu zweien Terminen, 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 591 

als den ersten auf Viti und den andern auf Allerheiligentag alles nagst- 1579. 
künftig, antworten, auch den Steuereinnehmbern desswegen, wann es 
ihnen auferlegt, alles ihres Empfangs ordentliche Raitung zu thuen 
schuldig sein sollen. Wenn auch über die abgezählten Juden etwo ein 
anderer in die Präger Stadt kumben wurde, sollen die Ältisten den- 
selben alsbald den Einnehmbern anzeigen, also wofern er seine Han- 
tierung in diesem Künigreich treiben wollen, dass er die Bewilligung 
und den Last gleichsfalls wie andere reichen und geben sollte. Wo aber 
dieses nicht beschehen wurde, und denen nit nachgefragt, so solle der 
Jud, der dem frembden Unterschleif gibt, die Steuer doppelt erlegen 
und noch darzue gestraft werden. 

Die andern Juden in diesem Künigreich belangend, da sollen, es 
sei Ihrer Mt. Haupt- und Ämbtleute, Burggrafen, auch die Herren, 
Ritterstand, Geistlichen und alle andere, so auf ihren Gründen Juden 
halten, dieselben ordentlichen abzählen und von ihnen, wie von den 
Präger Juden, die doppelte Steuer ordenthch abfordern, die sollen sie 
hernach neben ihrer Bewilligungen und der Bekanntnusbriefen, darinnen 
sie, wieviel sie Juden haben, die Zahl benennen, aufs Prager Schloss 
den obristen Steuereinnehmbern übergeben und antworten. 

Form  der Judenbekanntnusbrief. 

Ich N. bekenne hiemit für jedermänniglichen, dass ich vermug 
der Bewilligung, die auf gemeinem Landtag anno 79 Montags nach 
Lichtmess angefangen und Dienstags nach Palmarum beschlossen, alle 
Juden, so auf meinem Grund sein, abzählen lassen; derselbigen, die 
vermug des Beschluss die Steuer reichen sollen, befinden sich N. Juden 
zu 20 Jahren und die beheirat sein, deren aber so 20 Jahren noch nit 
erreicht und bis auf 10 Jahr alt sein N., und dass also mehrere Juden, 
von denen die bewilligte Hilf auf Viti gereicht werden solle, als die 
vorigen, derer N. sein, nit zu finden gewest. 

Ebnermassen soll die Bekanntnus zum andern Termin also lauten. 

Böhm. Landtag.  V. 462.  Gleichzeit.  Übersetzung. 

785.  Judenanzahl  auf der  Herrschaft Leitomischl. 1579. 
1. Juli  1579. 

List pfiznavaci Vratislava z Pernstejna, ze na panstvi Litomysl- 
skem vice osedlych poddanych nemä, ne2 2012 osob, z nich2 die sne- 
§enf snemovniho pfi tomto terminu sv. Vita 335 kop 20 grosü bernö 
dati se dostane; mimo to 6 Zidü, z nichz po 45 grosfch berne däti mä. 

Fürstl. Bibl. in Raudnitz, 


593 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

15:9. 786. Die böhmische Kammer befiehlt  den Prager 

Rabbinern, ihr ein Verzeichnis derjenigen Personen 
einzusenden, welche zu Vorstehern und Gemeinde- 
ältesten der Prager Judenschaft tauglich wären. 
Prager Schloss, 14  Juli 1579. 

Rabi zidovsti Prazsti. Posavad se ten obycej >zdycky zachoväval, 
kdyz se Zide starsi Prazstf predni a obecni meniti antb obnovovati 
meli, ze ste näm prve na vase svedomi a povinnosti osoby hodne jme- 
novali: protoz väm na miste JMti Cske p. n. n. porouefme, ponevadz 
JMt Cskä strany obnoveni t^chz Zidüv porouceti räci, abyste se i jeste 
tak poslusne zachovali a näm na tez svedomf a povinnosti vase osoby 
hodne, jakoz k pfednim starsim, tak i k obecnim bez me§kani jmeno- 
vali a poznamenane nahoru do komory odeslali, vedouc, ie na tom 
JMti Csk6 jistü vüli naplnfte. Dan na hrade Prazskem v outery po 
SV. r^Iarkete to jest 14. dne mesi'ce cervence leta 79. 

Arch. der höhnt.  Statthalt. J. djö.  Conc. 

1579 787. Die böhmische Kammer  befiehlt  den Rabbi- 

nern und der Judengemeinde in Prag, behufs der 
Erneuerung der Vorsteher, der Gemeindeältest'en 
und auch des Richters 26 Personen aus der Gemeinde 
zu wählen und die Namen derselben der Kammer 
bekannt zu geben. Prager Schloss, 17. Juli 1579. 

Rabi a obec zidovskä Pra?.skä. Jakoz jest se mezi vämi vzdycky 
pfedesle t«n obycej zachoväval. kdy2 se pfedni a obecnf starsi, tez 
i rychtäf obnovovati meli, ze ste pfedne 26 osob, z kderychz se pfedni 
starsi, potom obecni a rychtäf vybirali, volili: i ponevadz JMti Cske, 
päna naseho nejmilostivejsiho ta vuole jest, aby se v starsich vasich 
obojich obnova stala, protoz jmenem a na miste JMti poroucime väm, 
abyste na volenl osob tech. ktere by se k takovym oufaduom hodily 
a na poctivostech dobfe zachovale byly, hned zasedli a je volili, a ne- 
meskajfc poznamenanych do komory näm podali, jinäceji nikoli ne- 
cinice, neb ta JMti Cske jistä a konecnä vaole jest. Dan na hrade 
Prazskem sedmnäcteho dne mesice cervence leta LXX!X. 

Böhm  Statthalt.- Ar eh. J. 4/5.  Conc. 

1 579. 788.  Die  böhmische  Kammer  rügt  die  Rabbiner 

und die Prager Judengemeinde, dass sie die Wahl 
der zu Vorstehern und Gemeindeältesten tauglichen 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 593 

Personen  nicht  vorgenommen  haben,  und  befiehlt 1579. 
strenge,  diese Wahl zu vollziehen und ein Verzei ch- 
nis  von  26  Gewählten  der Kammer vorzulegen. Prager 
Schloss, 31. Juli 1579. 

Rabf a obec zidovskä Prazskä! Jest näm s podivenim, ano i stfzn^ 
de väs, ze vedouce jistou vuoli JMti Cske päna naseho nejmilostivej- 
si'ho strany obnoveni pfednfch starsfch i take obecnich a rychtäfe a 
jmaje o to jiz nejedno poruceni, abyste vedle starobyleho zpüsobu 
dvadceti sest osob z prostfedku va§eho voHH, z kterychzby od näs 
pfedni starsi, tez i obecni a rychtaf vybräni byti mohli a näm je ze- 
jmena poznamenane do komory odeslali, tak ste se poslusne nezacho- 
vali. A protoz jeste timto psanim na mi'stö JMti Cske pfi'sne väm po- 
roucime, abyste bez meskän: na takove voleni zasedli a v ponddli nej- 
prve pfist! sest a dvadceti osob zejmena poznamenanych, z nichz pfedni 
starsi i obecni, tez take i rychtaf vybrän byti ma, tim ranneji odeslali 
a tou veci deleji neodklädali, ac chcete-li se skutecneho trestäni pro 
neposlusnost a tvrdocelnost vasi uvarovati. Dan na hrade Prazskem 
V pätek posledniho dne mesice cervence leta LXXIX. 

Böhm. Siatthalt.-Arch. J. djö.  Conc. 

789. Zwei Beamte der Hol- und böhmischen Kammer- 1579. 
kanzlei und ein Diener der böhmischen Kamme r buchhal- 
te r ei bitten den Kaiser ihnen, die Forderung des Juden 
Marcus Meysel in Prag bei Johann Krzinecky per 
1 000 Thaler zuzuweisen, welche in den Registern des 
Burggrafenamtes versichert wurde und deshalb der 
böhmischen Landesordnung gemäss dem Kaiser ver- 
fallen sei.  11. August 1579. 

Allerdurchleuchtigister, grossmächtigister Römischer Kaiser oc. 
AUergenädigister Herr! Wir sein glaubwürdig berichtet worden, dass 
Herr Jan Krzineczky dem Marco Meüssl Juden 1000 Taler schuldig, 
und ihme dieselben bei dem Burggrafrechten allhie in Behaim mit den 
Ambtsregistern versichern müessen. Dieweil dann solche Versicherung 
in der behaimischen Landsordnung verboten, nemblich, dass den Juden 
an keinem Ort, das ist bei keinem Rechten, auch in Städten, kein 
Schuldt noch ichtes anders in die Büecher oder Register darf eingeleibt 

! werden, und do sich ein Jud dessen understeen, dieselb Summa als- 
dann  Eur Kais  Mt. ohne Mittel  fällig  sein sollte,  und also dardurch 

i   Eur Mt. gemelte  1000 Taler verfallen: so langt an Eur Rom. Kais. Mt. 

38 


594 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1579. unser allerunderthänigsts Bitten, geruechen uns dieselben lOCX) Taler, 
als ersten Anzeigern zu eins Theils Bezahlung unserer habenden Ex- 
pectanzen, theils aber aus Gnaden, umb unserer langwierigen Dienst 
willen und zu Ergötzlicheit unserer gethanen Einbuess allergenedigist 
zu bewilligen. Das umb Eur Kais. Mt. zu verdienen wollen wir gehor- 
sambist beflissen sein. 

Eur Kais. Mt. allerunderthenigiste gehorsambiste : Iheremias Benck 
und Georg Funk, Concipisten bei der Hof- und behaimbischen Kammer- 
kanzlei, und Mathias Borziczki, Diener bei der behaimbischen Cammer- 
puchhalterei. 

In tergo: Der Behmischen Cammer umb Bericht, Rath und Guet- 
bedunken. Uten Augusti 79. Ist per Decretum beschehen. 

Die böhm. Kammer, welcher diese Angelegenheit zur Begutachtung 
übergeben wurde, erklärte, dass die Schuldverschreibung nicht auf An- 
suchen des Juden, sondern in Folge der Intervention der Landesofficiere 
geschah, deshalb der Jude solcher Schuld nicht verlustig sein solle. 

K. u. k. Reichsfinanzarchiv in  Wien. Böhmen B. f. XI\, 

1579. 790.  Wratislaw  von  Pernstein  befiehlt  seinem 

Beamten zu Leitomischl, Wenzel Hubryk, die An- 
siedlung der Juden in Christenhäusern zu verbieten. 
Prag, 25. September 1579. 

Vaclave Hubryk mily! Pfälf bych, aby se dobfe mel. Jake jsou 
mi psani purmistr a konsele mesta Litomysle ucinili, tohot' pfflezite 
pfipis odsyläm, z nehoz jakou sobe ztiznost do Jokle kozisnika po- 
klädaji, za to s ponizenosti zädajic, abych domu tehoz Jokle na ztiznost 
v§i obce pro pouhou nedbanlivost jeho Zidmi osazovati nedopoustel, 
vyrozumi§. Kdez ja takove ztiznosti srozumevse a zädost jich sluoänü 
byti uznävajic, toho tak pfi tom zuostavuji, nad cimz ty ruky drzeti 
nepomijej a toho, aby se domy kfest'anske Zidmi osazovati mely, ne- 
dopoustej. S tim se dobfe mej. Datum na hrade Prazskem v pätek 
po SV. Matousi leta IxxvllU. 

Fürstl. Bibl. in Raudnitz.  VI. Ec.  7 {pag. 281). 

1579. 791.  Der  jüdische  Buchbinder  Manasses  in Prag 

versichert seiner Tochter und seinem Schwiegersohne 
eine Schuld von 25 Schock böhm. Groschen ob seinem 
Hause, und überlässt ihnen die Wohnung in dem- 
selben Hause bis zur Tilgung der Schuld. 21. October 
1579. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 595 

Manases knihaf Zid stoje osobne v rade pfiznal se, ze jest dluzen 1579. 
dluhu praveho a spravedliveho dvadceti p6t kop grosuov ceskych Ju- 
dovi Nydrlanderovi zeti, Egle zene jeho a dcefi sve, jimzto tech XXV kop 
gr. ujist'uje on Manases na domu svem, v nemz bydlf a jim manzeluom 
Judovi a Egle v tom domu bytu do casu vyplneni vrchniho dluhu 
pfeje V te nad6ji, jakz jsou i pfipovedeli, ze Manasesovi zädnych proti- 
myslnosti ciniti nebudou, ale radeji jakozto otce sveho setfiti a jeho 
poslouchati budou. ßyl pfi tom Abraham 2äk starsi zidovsky a Simon 
skolnik. Actum in consilio f. 4. post Lucam anno MDLXXIX. 

Archiv der Stadt Prag. Ms. 2169, f. 26. 

792. Der jüdische Impressor Marquard hat mit 1579. 
seiner Gemahlin ein Viertel seines Hauses seinem 
Sohne Samuel und dessen Braut überlassen, nach- 
dem jedoch Samuel vor seiner Verheiratung starb, 
hat die Braut aufjedes Recht zu diesem Besitze ver- 
zichtet. 9. December 1579. 

Markvart impressor Zid a Nucha zena jeho, stojice osobnö v rade, 
dali jsou a zäpisem timto dävaji ctvrt domu sveho, v nemz bydleji, 
Samuhelovi synu svemu, Minci budüci zene jeho i dedicuom jejich 
k jmeni, drzeni a k dedicnemu vlädnuti, präva a spravedlnosti zädn6 
sobe k te ctvrti domu nepozuostavujice, ale to vsecko a plne prävo 
sve na Samuhele, Minci zenu jeho a jejich dedice pfenäseji; toliko 
Markvart do smrti sve v te ctvrti domu mocneho hospodät^stvi si pozuo- 
stavuje bez vseiike pfekäzky budücfch manzeluov i dedicuov jejich, tak 
ze oni manzele ani kdo jiny bez povoleni Markvarta do te ctvrti zäd- 
neho uvozovati nemaji, a Samuhel tez Mince bez vule a vedomi jeden 
druh^ho takove ctvrti zädnemu prodati, smeniti, zastaviti moci nebudou 
krome synüm Markvartovym a to podle slusnosti i nälezitosti. Däle 
ve vsem k sobe se podle listuov zidovskych zachovati maji. Byli pfi tom 
Majer Brandejsky a Abraham Zäk, starsi zidovsti a Hefman skolnik. 
Actum in consilio f 4 post Nicolai episcopi anno MDLXXIX magistro 
civium d. Joanne a Drazice. 

Merle zidovka, Mince zidovky matka, stojici osobne v rade na 
miste Mince dcery sve oznämila: jakoz jest Markvart impressor Zid 
s Nuchou zenou svou Samuhelovi synu svemu a podle neho budüci 
zene Minci dcefi Merle ctvrt domu zapsali: ale ze Samuhel prve nezli 
Minci pojal skrze smrt z tohoto sveta ssel, protoz ona Merle na mistö 
Mince dcery sve takove däni ctvrt domu a zapsäni propousti, kazf. 
V nie obraci,  tak ze dcera jeji ani kdo jiny jmenem jejim na takovou 


596 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1579. etvrt domu a zäpis vrchnf potahovati se nemä ani ho uäiti moci bude 
na veön^ äasy. Actum in consilio f. 4 pridie Margarethe anno MDLXXXl 
magistro civium d. Venceslao Stika. 

Archiv der Stadt Prag. Ms. 2169, Fol. 27. 


1579. 793. Gutachten der böhm. Kammer an den Kaiser 

über die Bitte der Prager Judenschaft, dass sie nicht 
alljährlich um die Erneuerung ihrer Ältesten an- 
suchen müsste. Die Kammer rät ihrer Bitte nur in 
soweit zu willfahren, dass die Juden jährlich elf 
taugliche Personen zu Ältesten und einen Richter 
erwählen und zur Bestätigung dem Kaiser oder der 
Kammer vorschlagen. Prag, 17. December 1579. 

AUergnädigister Kaiser ! Was die Juden allhie wegen Verneuerung 
ihrer Ältisten suchen und umb ein offen Patent anhalten und pitten 
thun, damit sie nit alle Jahr deswegen anmahnen durften, das haben 
E. Mt. hiebei gnädigist zu vernehmben. Darauf erachteten wir ge- 
horsamist E. Kais. Mt. möchten ihnen solch ihr unterthänige Bitt 
allergnädigist bewilligen, doch dergestalt und mit dieser Condition, 
dass [sie] alle Jar eilf taugliche Personen aus ihnen zu Eltisten und 
einen Richter erkiesen und dieselben E. Mt. oder in deroselben Abwesen 
auf die böhmische Kammer übergeben, und dass jederzeit bei E. Mt. 
gnädigisten Willen und Wohlgefallen stehen solle, dieselben erkisten 
Personen eintweder zu bestätigen oder andere dazu furnehmben zu 
lassen. Jedoch zu E. Mt. gnädigisten Gefallen gestellt. Datum Prag 
den 17. Decembris anno oc im 79. 

Conc. des bökm. Statthalt. -Ar eh. jf. 4J.5. 


1579. 794.  In dem Entwurte  der  Bergordnung, die von 

einer vom Landtag gewählten Commission im Ein- 
vernehmen mit der böhmischen Kammer und dem 
Münzmeister übersehen und beratschlagt werden 
sollte, bestätiget Kaiser Rudolf II. das vom Kaiser 
Maxmilian veröffentlichte Mandat, dass diejuden 
in den Bergstädten sich nicht aufhalten dürfen. 1579.*) 

*) Siehe Nr. 713. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN 597 


44. O zäpovödi hör Zidüm. 1579. 

A jakoz slavn6 a svate pameti cfsaf Maximilian, pan otec nä§ 
nejmiiejsf, z jist^ho a bedliveho uväzeni, znajice toho velike pffciny 
■dan6 a v§em horäm zlatym i stfibrnym v krälovstvi Ceskem vysoce 
dülezite potfeby, räcil jest skrze otevfene mandäty vsechnem Zidüm 
väecky sve hory zlate a stnbrne v temz krälovstvi zapovediti, jak2 
forma tehoz mandatu, slovo od slova nize postavenä, ukazuje: a protoz 
i my, uznävajice to tez za slusne a potfebne bejti, toho potvrzujeme 
a nad to toto k tomu pfidäväme, aby netoliko tech nasich hör zlatejch 
a stfibrnejch, kter6 nyni v vyzdvizeni a tezeni jsou, ale take i tech, 
ktere v casich budoucich povstanou, vselijak a dokonce präzdni byli 
jakz Jim v temz mandatu vymefeno. »My Maximilian Druhy, z bozi 
milosti voleny Rfmsky ci'saf, po vsecky casy rozmnozitel fise oc. Vedeti 
daväme vsem vübec i jednomu kazdemu, poddanym nasim, jakehoz koliv 
stavu a üfadu neb povoläni ti jsoU; vsudy po krälovstvi nasem Ceskem 
usedlym i obyvajfcim: jakoz jsou näs nejedny hodnoverne zprävy dosly, 
kterak Zide, obzvläste pak ti, ktefi v Kolfne nad Labem mili od Hory 
Kutny, kdez jsou se nemälo zase, jako i jinde v zemi, vkofenili, bydleji, 
chudej souzenej lid hornl i femeslnej netoliko svymi neWest'anskymi lich- 
vami a jinejmi zlejmi 2idovskejmi podvodnejmi obmysly a pfevräcenostmi 
k zkäze pi^ivozuji, ale take pficina jsou, ze rudy a na dile stffbra, obzvlästne 
pak hertovnf zrna, kterez mnohdykrät odneäeny a skrze neverne lidi vzaty 
bejvaji, skrze ne prohandloväny, a tak nasi i obecnich kverküv mnozi 
näleziti uzitkove a slusni düchodove odiiati b^vaji; protoz se Zide ne- 
toliko k dotcenym Horäm Kutnäm, ale take i k jinym nasim horäm 
v Cechäch, obzvlästne rädi bli'zko osazujf, aby takovejch handlü ti'm snäz 
vyhledali a svejch zidovskejch obchodüv a praktik tfm pfileziteji vesti 
mohli. Jesto kdyby oni nebyli, tehdy mnohdykrät takove zproneve- 
feni, kterez se skrze ne zlodejsk^^m zpüsobem vejs psanejch rud a 
stfibra deje a fedroväno bejvä, pominuto by bylo, take by obstfihoväni 
mincf, pfepalovänf, zpagamentoväni a zvläste vystfeloväni tezke mince, 
ponevadz kusove ne vzdycky mohou jednostejne na stfizi se strefovati, 
s kterymiz oni jako lide präzdni, ktefiz sice zädn6 zivnosti nemaji, nez 
s kfest'anskou, lidskou a zemskou zkäzou se obfrajic, tudy se zdrzuji 
a obzvlästnö sobe pomähajf: i nemohli jsme my toho, ponevadz se tu 
netoliko na kverky a obecnf lid, ale i düchody komory na§f k §kode 
a ublizeni vztahuje, zädnym zpüsobem dele dopoustöti a tomu se di- 
vati, ale chceme a jim Zidüm i tem, pod kterejch oni spravoväni v do- 
tcenem na§em krälovstvi Ceskdm okolo hör v mestech a mesteökäch 
obydli maji, mocf tohoto otevreneho mandatu naseho pfi'sne pfikazujem, 


598 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1579. aby oni Zide v casu jednoho mesi'ce, od datum tohoto nageho mandätu 
pocitajfc, sve veci tak spravili, aby po vyjiti toho casu, i budoucn^, 
netoliko jmenovanych na§ich Hör Kuten, ale tak^ Joachymstälskych, 
i sice vsech jinejch nasich v tomto krälovstvf lezicfch hör, kdezkoli a 
V kterejch mistech ty jsou a jake jmeno miti mohou, dokonce a do- 
celase jim vyhejbali, jich varovali a präzdni byli. 

Kdeby pak po jmenovanem casu a pfes tuto nasi zapoved' jeden, 

nebo jich vice Ziduv, na dotcenych horäch, kdez ty koliv jsou, postizeni 

a nalezeni byli, ten anebo ti maji ihned do vözeni vzati, na hrdle i statku 

pfisne trestäni byti. Protoz se jeden kazdej Zid pfed skodou a tezkosti 

. säm bude vedeti jak stfi'ci a varovati 

A pfikazujem taky N. nasim zfizenym radäm komory ceske, nej- 
vysäimu mincmejstrovi, hejtmanüm horni'm, nejvysäim perkmistrüm a 
sice vsem jinym hejtmanüm a horniküm pfi dotcenych horäch v casto 
jmenovanem nasem krälovstvi Ceskem pfisne a chceme, aby nad tfmto 
nasim mandätem pfisne ruku drzeli, jej nepfestupovali, ani komu jinemu 
pfestoupiti dopustili. A to my pfisne minfme a na tom se jistä a ko- 
necnä vule nase vyplni. Dan v meste nasem Vidni §estej den mesfce 
srpna leta oc sedesäteho osmeho, krälovstvi nasich Rimskeho sesteho, 
Uherskeho päteho a Ceskeho dvadcateho.« 

Böhm. Landt.  V. 608. 

1580. 795. In dem am 11, Januar 1580 au dem Prager 
Schloss eröffneten Landtage wurde über die Juden- 
steuer beschlossen: 

Berne z Zidüv v krälovstvi Ceskem. 

Zide pak, bud' v mestech Prazskych aneb kdekoli v tomto krä- 
lovstvi jsou, ten z hlavy z muzskeho pohlavi, kteremuzby nad dvaceti 
let bylo, aneb zeby zenaty byl, jednu kopu gr. c., vsak na dva ter- 
miny, totizto na kazdy termin tfidceti grosüv ceskych, däti povinen 
bude; a kteremuz by Zidu dvacfti let nebylo a zeby az do desiti let 
stäfi byl, polovici toho pfi jednom kazdem terminu, totiz po patnäcti 
grosich ceskych, tolikez aby dal a spravil; a to vSecko aby bez pro- 
meneni tak a ti'm vsem zpüsobem jakz roku pfedesleho, vybiräno a 
fizeno bylo. Nicmene i k sbi'rce zemske, aby tak jakz z hlavy podle 
svrchu psaneho nafizenf, tolikez tu sumu z sebe sebrali; i take po 
krajich od jedne kazde vrchnosti z Zidüv aby sbiräna a nejvyssim ber- 
niküm odvozoväna byla. 

Ferner wurde beschlossen: Po vyjiti casu svateho 
Matouse,  kdozby koli  z obyvatelü  krälovstvi tohoto  a zemi  k nemu 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 599 

pfislusejfcfch, aneb jinych cizozemcuv, kiipcüv a handlefiiv, jakehoz 1580. 
koli stavu a näroda, tolikez Ziduv domäci'ch a z jinych zemi, takovou 
zapovedenou a cizi minci pod jakymkoli zpüsobem a obmyslem, 
aneb ukrytim do zeme teto vezl aneb nesl, a s nf, kdezkoli na cfchz- 
koli gruntech, pfistizen byl: ten kazdy, kdozby jej tak v tom vyhledal 
a postihl, bilde jemu moci takovou minci pobrati a k uzitku svemu, 
dadouc ji do mince, proti nälezite (vedle hojnosti jeji) zäplate obrätiti 
pakliby ten s tu osobu, kterazby s takovou zapovedenou minci se na- 
jiti dala, byti nemohl, tehdy bude jej moci prävem fbho mösta, me- 
stecka aneb vsi obstaviti, a to prävo povinno jest jemu na nem toho, 
jakz se nadpisuje, dopomoci . . . 

A kdez toho take jistä zpräva jest, ze 7Äd6 i jini nektefi p a- 
gament skupuji a do minci v tomto krälovstvi nedodävaji, a tudy 
pro vlastnf sve zisky dobre a pfednf mince spagamentuji a ven z zeme 
nesou a vezou, pod ti'm pfikrytim to cinice, jakoby na to nejake po- 
voleni miti meli: protoz aby nizädny jak z Zidüv tak z kfest'anüv, 
jakekoliv povahy clovek by byti mohl, toho se vice po dne§ni den ne- 
dopoustel; a kdozby pak v tom, an s takovou menou a pagamento- 
vänim tak handluje a vükol jde, bud' dobrou minci za lehkou meni 
a od kohokoli byl postizen, tolikez jemu to pobrati, a tak se v tom, 
jakz vejse strany mince cizi nafizeno jest, zachovati bude moci a k tomu 
kazdy v tom postizeny aby na hrdle trestän byl. 

Böhm  Landtag.  V. 682. 

796. Die Hofkammer ze'gt der böhni. Kammer den 1580. 
kais. Befehl an, dass es bezüglich der Wahl der Ältesten 
unter der Prager Judenschaft bei dem alten Wahl modus 
verbleiben solle, die Aeltesten haben ordentliche Amts- 
rechnungen vorzulegen und die böhm. Kammer werde 
einen dies fälligen Bericht an die Hofkanimer einsenden. 
29. Feber 1580. 

Von der Rom. Kais. Mt. oc unsers allergenädigisten Herrn wegen 
der böheimischen Kammer auf ihren vom siebzehenden dies der Juden 
Wahl halber allhie gethanen Bericht anzuzeigen: Ihr Kais. Mt. lassen 
es bei der alten Ordnung, dass nämblich von der ganzen judischen 
Gemein zweinzig Personen elegiert und sonst zwen Richter nambhaft 
gemacht, aus welichen durch sie die Kammer funt Ältisten und soviel 
Gemeineältisten, auch aus den zweien einer zum Richter verordnet 
werde, mit Gnaden verbleiben; und sei demnach Ihrer Kais. Mt. gnä- 
diger Befelcb,  dass  sie  die Kammer  nit  allein  solliches  also  in  das 


600 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1580. Werk richten, sonder daneben auch die gewisse Verordnung thuen 
wolle, damit von den vorigen und jetzigen Ältisten ihres Empfang und 
Ausgebens halber ordentliche Reitung aufgenumben, künftig also conti- 
nuiert und wie es jedesmals sonderlichen aber der jetzigen Ältisten 
gethanen Reitung wegen befunden, mit dem furderlichisten zu Händen 
der Hofkammer berichtet werde. An dem beschehe höchst ermelter 
Kais. Mt. gnädiger gefälliger Will und Meinung. 

Ex Camera aulae ultima Febr. a. LXXX. D. Preuss, 

Orig. des böhm. Statthalt. -Ar eh. J. ijö. 

1580. 797. Der Stadtrat von Leitmeritz ersucht den Haupt- 

mann der Herrschaft Raudnitz,  er möge den unter seine 
Amtsverwaltung zugehörigen Juden verbieten,  den 
Untertanen  der  Stadt  Leitmeritz  Geld  zu  borgen.  Leit 
meritz 1580 

Leitm. Stadt-Archiv. Konc. 114. 

1580. 798.  Kaiser  Rudolf  IL  gewährt  der  Prager  Juden- 

schaft auf drei Jahre das Recht sich ihre Aeltesten und 
Richter aus der Gemeinde »ohne Anmahnen« selbst 
wählen zu dürfen. Prag, 3  Junii 1580. 

Wir Rudolf oc Römischer Kaiser dc. Bekennen und thuen kund 
vor meniglich, als Uns die Eltisten und Gemain der Juden zu Prag 
umb Unser gnedigste Bewilligung und Zuelassung in Gehorsamb an- 
gerufen und gebeten, damit sie das Eltisten und Richterambt nach 
irem judischen Gebrauch jahrlich zu eligiren und zu bestellen Macht haben 
möchten und nit alle Jar derwegen anmanen durften: dass Wir hierauf 
in solch ir underthenigistes Pitten mit Gnaden bewilligt und lassen 
inen hiemit und in Kraft dies Briefs auf drei Jar lang gnediglich zue, 
dass sie die Eltisten und Richter jarlich aus irer Gemain für sich selbst 
zu kisen, zu wehlen und zu seczen Fug und INIacht haben sollen ; doch 
dergestalt, dass solches mit ainhelliger Stimme der ganzen Gemain 
nach Gebuer und Tauglichkeit beschehe und kain Mangl hieran er- 
scheine. Do aber ainicher Mangel oder Beschwer darob furkomben 
und vermerket, dass etwo hierinnen Freundschaft oder Gunst mer als 
die Notturft und Tauglichkeit der Personen in Acht genomben und hier- 
durch solcher unser Freihait missbraucht wurde, soll inen dieselbe 
wider aufgebebt und cassiert werden, die Änderung und Verordnung 
jeder Zeit bei Uns oder unser böhaimischen Cammer stehen und sie 
derselben gehorsamblich zu geleben schuldig sein, gnedigelich und ohn 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 601 

•Geferde. Zu Urkund mit Unserm hiefur gedruckten kaiserlichen Secret 1580. 
verfertigt. Geben Prag den dritten Junii anno im achzigisten. 

Böhm. Statthalt.-Arch. 82, F. 362. 

799. In  dem Gutachten  der  Schöffenmeister  und 1580. 
des  Rates'der  Stadt  Kuttenberg  über  die  neue  Berg- 
ordnung, die  von  einer  vom Landtage  und  vom Kaiser 
ernannten   Commission   übersehen   und  endlich  am 

6. October  1580  corrigiert  wurde,  ist  sub  XXXIII: 

Aby z dalsich budoucich nedorozumeni a vejkladuv sjiti mohlo, 
ponevadz tento mandät a milost netoliko na sam6 hory a lid hornf, 
ale vselijake femeslniky a lid obecnf, kterejz v meste horni'm neb na 
pfedaestf jsou, se vztahuje, aby to vysvetleno a dolozeno bylo, ze 
jakz hör a doläv, tak i mesta a pi^edmesti a jich obyvatelüv osobami 
i handly svymi a sumou vsemi obyceji majf präzdni byti. Neb i ten 
fortel a praktiku, zvläste Zide Kolinsti, na nas horniky sou vymyslili: 
nemohouli sami k näm na Hory Kutny se vypraviti a najiti däti, ale 
lid za sebou tarn do Kolina potahujf, a maji'ce je u sebe, s nimi roz- 
licne handle vedou a v mnohe tezkosti skrze prodäväni a na zaklady 
penez püjcoväni uvozuji. A tudy potom mnohä zanepräzdnöni, jakz 
nebohejm lidem, tak i prävu skrze dopisoväni o dopomozeni a sta- 
vunküv ohrazoväni cini, a schäzili casem z toho tehdy i k tomu pfi- 
vozuji, aby lide tarn za nimi do Kolina se trmäceli, tarn na präve jich 
stäti a ütratu a meskäni vesti musili a Jim prävi byli; z cehoz aby 
sjiti mohlo a lide takovymi vymejslenymi praktikami ztezovani nebyli, 
bude potfebi to napraviti. 

Böhm, Landtagsverh.  V.  789. 

800. Die  böhmische  Kammer  befiehlt  dem Koliner 1530. 
Stadtrate   die  Juden   mit  neuen  Zollabgaben  nicht  zu 
beschweren  und  sie  in  ihrem  Handelsverkehr  nicht  zu 
hindern.  Prager Schloss  1. December  1580. 

Moudfi a opatrni pfätele nasi mili! Vzneseno jest na näs jmenem 
Starsfeh Zidüv z mesta Kolina i na miste jinych Zidüv obecnfch, ze 
byste je novymi a prve neb^valymi cly ztezovali, totiz z kazdeho do- 
bytka, kteryz oni k sve potfebe zbiji, z vetäiho pohlavi bfly a z men- 
siho maly peni'z bräti meli; tez zbozf kupeckeho, kdyz je (davse z n6ho 
prve ungelt a clo k obci) po mestech a vesnicich rozprodävati chteji, 
2 brany poustöti nedali.  A pokudz by tak bylo, majtce vy nad tymiz 


602 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1580. Zidy die naseho väm na onen cas ucineneho porucenf proti jinym 
ruku ochrannou drzeti a jim v nicemz ubüzovati nedopousteti : protor 
vam na miste JMti Cske päna naseho nejmilostivejäiho porouci'me, 
abyste je takovym novym a prv6 nebyvalym dem i jinak nikterak 
neztezovali, ani jinym toho ciniti nedopousteli, vedouce ze na tom 
JMti Cske jistou vüli naplnite. Däno na hrade Prazsk^m, ve ctvrtek po 
SV. Ondfeji leta 1580. 

Na takove pfipomenuti odpovedeli purkmistr 
a rada mesta Kolina, ze to neni zädne nove, prve ne- 
byvale clo nybrz ze maji na ne jiz od kräle Jifiho 
slavne pameti a ode vsech potom krälüv ceskych 
vysadu, aby netoliko od pfespolnich, ale i od domäci'ch 
sousedü takov6 clo z dobytka bräno bylo. »Ze pak i tiz^ 
Zide VMti spravuji, ze dobytky toliko k sve potfebe zenou: VMtem 
oznamujeme, ze toho dobytka u velikem poctu honi a potom zbijice 
kfest'anüm domäcim i okolni'm dvofäküm ven prodävaji, v pytlich 
a V sudech vozi na velikou zähubu näs vsech chudych sousedü 
fezni'küv, kterych zde 30, a na to tezce a zalostive nafikaji a VMti 
za opatfeni prosi; za coz my se k VMtem pfimlouväme, ze jim 
Zidüm, aby ki'est'anüm masa neprodävali, to pfetrhnouti a zastaviti 
räcite. A jakoz däle ztezuji, ze zbozi, kterez odjinud pfivezou a 
vycli a z mesta do vsi a mestecek rozväzeti chteji, ze jich z mesta 
pou§teti nechteji: o cemz take mnoho nevi'me. Ale slusnä-li takovä 
jejich stiznost proti zjevnym otevfenym rozeslanym mandätum svate a 
slavne pameti cisafe Ferdinanda, jimiz takove hauziroväni zapovidati a 
kde by se takove veci dely, aby byly obstavoväny a bräny a polovici 
JMti Cske do komory a druhou polovici tomu, ktery by to obstavil, 
pfiviastniti räcil. Nad cfmz by se slusne ruka drzeti mela, nebo oni 
takovym hauzirovänim velike skody cini, sedläküm vsecko co potfebuji 
do domü pi^inesou a zase od nich co maji ku prodeji koiipi: husy, 
slepice, kufata, vejce, skopce, jehfiata, loje, vosky a vselijake küze; 
CO a s ci'm by sedläk mel do mesta jeti to od neho doma koupi a 
do mesta pfivezou, zase femeslniküm draho prodävaji, trhy kazi, ze 
z deseti jeden do mesta nejede a tak obci cla uchazi a z toho jich 
pi^ekupoväni nesmirna drahota pfichäzi a chudym sousedum ujma 
V jich zivnostech. S. d. 

1581. 801. Markus Meysl mit seiner Frau Fr um et undVeitl 
Wokaty mit seiner Frau Sara bekennen, dass sie dem 
Kaspar Bernauer von Feiburg 3700 Taler schuldig sind. 
Pra-, 31. Jänner  1581. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND  SCHLESIEN. 603 

Mardochens jinaW Markus Meyzl Zid s Fiumet zenou svou a Fejtl 1581. 
Vokatej Zid tez s Sarou zenou svou stoje osobne v rade vsickni pfi- 
znali se, ze jsou spolecne dluzni rukou spolecni a nerozdilnou dluhu 
praveho a spravedliveho secten^ho na penezich hotovych Jim pujce- 
neho, totizto urozen^mu a statecnemu rytffi panu Kasparovi Bernau- 
rovi z Felburgu, JMti Cske kommerdienerovi, budoucim dedicuom 
jeho, anebo komuz by koliv tüz summu k vyupominani porucil a 
V moc dal, jmenovite tri tisice sedm set tolaruov, tolar za sedmdesäte 
krejcaruov pocftajice ; kterouzto summu penez hotovych vycisti a zase 
konecne däti maji temuz panu Kasparovi Bernaurovi nebo dedicuom 
budoucim jeho i tomu kazdemu, kdoz by sobe tak od neho nebo od 
nich svrchupsany dluh k vyupominani mocnost danü mel anebo jmeli, 
na den Noveho leta, kdyz se poßne psati leta vosmdesateho druh6ho 
po datum zäpisu tohoto nejprve pfistfho i s ourokem rocni'm obyöej- 
nym podle noveho nafizeni, to jest z kazdeho sta tolarüv sest tolaruov 
pocftajic z te summy pfislym: kterehoz se jim pocitaje od Noveho 
leta nyni jminuleho az do roka pofäd zbehleho dostane däti dve ste 
dvamezcitma tolarüv, tolar vzdy za sedmdesäte krejcarüv pocftajice, beze 
vsech skod outrat a na to dalsfch näkladüv. Ujisfujfce a zavazujice 
oni temuz vei'iteli svemu ten a takovy dluh i s ourokem na domich 
svych i na jinych vsech a vselijakych statci'ch a jmenich svych, kterez 
nyni bud v nich anebo kdekoliv jinde maji nebo jmi'ti budou, nejprve 
a pfede vsemi jinejmi vefiteii jich, s touto vsak znamenitou a obzvlästni 
vejminkou : ac kdyby oni tomu zadosti neucinili a takove summy penez 
na ten den anebo dve nedele konecne potom nevyctli a nedali, tehdy 
ihned dävaji oni vsickni spolecne plnou moc a prävo temuz vei^iteli 
svemu nebo dedicuom budoucim jeho i tomu kazdemu, kdoz by k tomu 
zmocnen byl, aby se mohl nebo mohli v ty domy i ve v§ecky a 
vselijake statky jich nebo jednoho z nich, ovsem nie nevymienujic, 
prävem zvesti, zmocniti, prodati, smeniti a jako s svejm vlastnim 
statkem uciniti, jak by se mu nebo jim nejiepe zdälo a vid6lo, tak 
jakoby jiz prve na to vsecko prävo dovedeno a rozkaz i do slunce 
zäpadn vykonän, vydrzäno bylo az do dosazeni vsi summy sve i s sko- 
dami a näklady na to vzeslymi. Pakli by oni vsickni nebo ktery koliv 
z nich dfiv nezli by tento dluh docela vsicek zaplacen byl, zemfeli, 
tehdy jinf zivi pozuostali aby byli povinni tomu vsemu zadost udiniti, 
nebo deti i jinf pfätel6 jich po smrti jejich, jakozto näpadnfci a drzitele 
statku po nich pozuostaleho, povinni a dluzni budou tomu vsemu az 
do zouplneho zaplacenf dosti uciniti. Actum et relatum in consilio f. 3. 
post conversionem Pauli ac piidie Brigitae anno MDLXXXI magistro 
civium d. Laurentio Brzekovecz a Zavorzicz. 

Prager Stadt- Arch. Mattuscript Nro. 2169, F. 37. 


604 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1581. 802. Die böhmische Kammer befiehlt dem Weinberg- 

meister, dem jüdischen Arzte Isak bei dem Transporte 
von vier Fass fremden Weines keine Hindernisse zu 
bereiten.  Prager Schloss, S.März 1581, 

Cfsafe JMti päna naseho nejmilostivejsiho pergmistfe hör vinic- 
nfch, pffteli mily. Vezte, ze jsme na pfimluvu nekterych dobr^^ch 
pänuov a pfätel k tomu dovolili^ aby sobe Izäk Zid lekaf, k strojenf 
vfna zidovskehü, ctyry sudy pi^espolniho vfna sem svezti däti mohl. 
Protoz jmenem a na miste JMti Csk6 porouci'me väm, abyste mu 
V tom zadne pfekäzky necinili. Na tom vuoli JMti Cske naplnite. 
Dan na  hrade Prazskem v stfedu po nedeli postni Laetare leta oc 81. 

Böhm.  Statth.-Arch.  Cop. 68^1^, fol. 510. 

1581. 803.  »Marcus  Meysel  Jud  zu  Prag«  bittet  die  Hof- 

kammer, damit ihm die im J. 1578, 23. Mai der Kaiserin 
Maria zu Händen des Zahlmeisters für den Küchen- 
bedarf geborgten 2000 Taler sammt Interessen (als 
Pfand bekam er Silbergeschirr) zurückerstattet werden.*) 
Prag 1581. (Deutsch.) 

Wolf: Kl. Sehr. 

1581. 80-4.  Die  böhmische   Kammer  befiehlt  dem  Haupt- 

mann der Herrschaft Pardubitz, von dem Pardubitzer 
Bürger Johann Cecatka zu erfragen, wie viel und was 
für minderwertige Taler ihm der Prager Jude Jonas 
übergeben hat und wem dieselben wieder ausgefolgt 
wurden.  Prager Schloss, 21. April  \ö^\. 

Pane hejtmane, pfiteli nä§ milej. Jakoz nyni velmi zhusta neberni 
a lehci tolarove, ktefiz na dobrotu viceji neplati nez tficeti sest krej- 
caruov, mezi lidi se na nenabytü skodu netoliko JMti Cske päna naseho 
nejmilostivejsiho ale i vsi zemö vtrusujf a vydävaji: i zprävu toho 
m4me, ze Jonas Zid zdejsf pfed nekterym casem nedävno nemälo jest 
netoliko takovych nebernych a lehkych tolaruov Janovi Cecatkovi sou- 
sedu Pardubskemu vydal, ale take mezi zlatou minci do dvaceti uher- 
skych groäikuov stfibrnych. ktefi  tri krejcary plati, pozlacenych dal a 


*) Aus einem anderen Schriftstücke erfahren wir, dass die Kaiserin sich 
verpflichtete jährlich 25 Ü. Interessen für je 100 Thaler zu zahlen. Bis zum 
25. Februar 1581 wurden keine Interessen bezahlt. Die Kaiserin verlangte daher, 
dass die Hofkammer auf Mittel und Wege sinne, dass das verpfändete Silber- 
geschirr ausgelöst und der grossen Interessen überhebt werden möchte. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND  SCHLESIEN. 605 

ty po tom od neho zase pfijiti musil. Protoz jmenem a na mi'stö JMti 1581, 
Cske poroucfme väm, abyste nadepsanöho Cecatku Iined pfed väs 
povolali a na nem to dostatecne, avsak v tejnosti a s napomenutim, 
aby pravdu oznämil, zvlä§t' kdyz jest jiz to skrze jine na jevo vyslo, 
pfezvedeli, ktereho leta a dne, v jake sume a jake tolary a ci'ho räzu 
nadepsany 2id jest jemu neb komu jinemu vydäval a komu jest je 
tyz Cecatka zase od sebe odvozoval. A ceho se tak na nem doptäte, 
o tom näm na komoru nemeskajic zprävu vasi ucinte. Na tom JMti 
Cske jistü vuoli naplnite. Dan na hrade Prazskem v pätek po nedeli 
Jubilate leta osmdesäteho prvniho. 

Böhm. Statthalt. -Ar eh.  Cop. 68^\^, f. 528. 

805. Johann  Reymann  seh reibt  an  den  obersten 1581. 
Hauptmann  von Ober- und  Niederschlesien  Bischof 
Martin  von  Breslau:  wie  Herzog  Heinrich  die Stadtgräben 

in Liegnitz untersucht, die Türme bestiegen und den Ju- 
den aufgetragen hat, in einem Hause Pulver zu bereiten. 
Löwenberg, 26. Juli 1581. (Deutsch.) 

Sammlung von Quellenschriften zur  Geschichte Schlesiens 1850, II. 21H. 

806. Kaiser  Rudolf  II.  befiehlt  der  böhm.  Kammer 1581. 
den  Kammerprokurator  zur  Prüfung  der  Ratswahl  bei 
den Prager Juden  zu  verordnen  und  hernach  einen  Be- 
richt darüber einzusenden. Prager Schloss, 3. August 1581. 

Rudolph der Ander dc. Gestrenge, ehrnfeste, liebe Getreue! Wir 
haben euren gehorsamen Bericht vom fünfundzwanzigisten Tag nächsthin, 
in Sachen der Judenältisten und Richter Wählung, sowohl auch ihr aller 
Beschreibung betreffend, mit Gnaden empfangen und daraus verstanden, 
was mit solcher Wählung in einem und anderm furgelaufen. Dieweil 
ihr dann der gehorsamen Meinung seit, dass die Bestätigung der Ältisten 
umb bedenklicher Ursachen willen je ehe je besser fürgenumben werde: 
so befelhen wir euch genädiglich, ihr wollet unserm Kammer-Procu- 
rator in unserm Namen auferlegen, dass er die Sachen eurem rath- 
lichen Guetachten nach schleunig an die Hand nehmbe und die ganz 
Gemein nochmals zum Uberfluss befrage, ob solche Wahl ordentlich 
und ihren Pflichten nach beschehen sei, dabei aber dass auch alles Fleiss 
zuegesehen und in Acht genummen werde, damit nicht etwo was Ver- 
fänglichs und Nachtheiligs darhinter verborgen liege. Also wollet auch 
die Beschreibung erwähnter Juden wircklich betreiben und uns alsdann 
ferrer  eines  und des andern  halben  gehorsamen Bericht  zuekummen 


606 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1581. lassen. Wollten wir euch genädiglich nit verhalten und ihr vollbringet 
hieran unsern gnädigen Willen und Meinung. Geben auf unserm kunig- 
lichen Schloss Prag den dritten Tag Augusti anno oc im einundachtzi- 
gisten. 

Orig. höhm. Statth.-Arch. J. 4/5. 

1581. 807. Die Vornehmsten der Prager Judenschaft bitten 

die böhmische Kammer um Einsetzung neuer Gemeinde- 
ältesten. 8. August 1581. 

Rom. Kais, auch zu Hungern und Böhem oc Königl. Mt böhe- 
mischen Herren Kammerräthe oc Grossgunstige, gebuetunde lieben 
Herren! Euer Genaden ganz niederhaftigisten Gehorsambs undertäniglich 
vorzubringen nit underlassen können betreffende under uns der Ältisten 
Ambt. Demnach euer Genaden eine Verzeichnus behendiget worden 
und angelangt: nachmals eur Genaden gehorsamblich und zum aller- 
höchsten bitten than. die geruhen allergnadigiste ain Verordnung zue- 
than und mit der Ältisten Ambt wie zuvor bescheen die arme jüdisch 
Gemein unverzieglich zu vorsehen, da nothwendige und vielfaltig Sachen 
zueträglich, dass wohl von Nöthen und wie pillich vorkommen möchte; 
wie dann kein Zweifel, Euer Gnaden werden unser unterthanigiste Bitte 
anhören. Sich damit dero in Schutz und zu furderlichen Bescheid ganz 
undertäniglich und gehorsambist befelhen thuen. Actum den 8. Tag 
Monat Augusti anno oc einundachtzigisten. Euer Genaden niederhafti- 
giste underthänige 

die Vornehmsten aus der Gemein Judischheit in Prag. 

Orig. höhnt. Statthalt.- Arch. J. 4/5. 

1581. 808. Rudoll II. verlangt  von den  böhmischen Oberst- 

landesbeamten ein Gutachten in Betreff der Einstellung 
der Gold- und Silber-Ausfuhr der Juden Prag, 2 September 
1581. 

Rudolt De. Wir wollen euch genediger Mainung nit bergen, dass 
Uns bisher in mer Weg mit sonder Beschwer furkumben, dass sich die 
Juden in den hieigen und andern unsern beheimischen Statten allerlei 
zerprochen Gold und Silbergeschmeid aufzukaufen und ausser Landes 
zu verfiiren oder sonst in ander Weg zu verpartiren understehen sollen 
und das alles sowol wider die zuvor derwegen ausgegangne Mandate, 
als unserm Regal  des Gold- und Silberkaufs  zu sonderm Nachtl  und 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 607 

Abbruch, wie Wir dann dessen nun etzlich Jar her an unsern Münz- 1581. 
gfällen mit sonderm Abgang empfunden. Darauf ist nun unser genedig 
Begern an euch, ihr wollet Uns nach notturftiger gehaltener Berath- 
schlagung mit Rat und Guetachtten berichten, was Uns disfals zu tbuen 
gepuren wolle, und ob Wir nit befugt sein, derwegen von Neuem ernste 
Mandata mit dabei anghefter Peen fertigen und publiciern zu lassen, 
dergestalt, dass ein jeder nit allein dergleichen gülden und silbern Ge- 
schmeid nindert anderswohin als in unser Müncz widerumben wie zuvor 
zum Verkauf zu tragen, sonder auch die bei ihnen den Juden ver- 
standene Pfand, so sonst gebrochen und geschmelzt werden mussten, 
gleichsfals gegen die landgebreuchige Tax, sowol auch die valuirten 
gülden und silbern Münzen, die sie under anderm guetem Geld zu ver- 
schwerzen im Gebrauch haben, der Valuation nach in unsere Muncz 
abzugeben schuldig sein sollen. Und damit sich derwegen niemand fueg- 
licher weis zu beschweren Ursach haben möge, so wolten wir diese 
Anordnung verfuegen, dass einem jeden, der gerecht Ducaten-Gold 
darbringen wurde, dasselb alsbaldt vermunz[t] und für jede Präge- 
rische Mark 72^/o Stuck, alsviel auch sonst aus einer Markt gemünzt 
wirdet, gegeben werden; jedoch dass Uns entgegen der gewonliche 
Munczkosten, als von jedem Stuck ein weisser Groschen gezahlt würde. 
Dorauf ir nun eurn Ratchlag umb soviel besser zu richten und solch 
eur gehorsambes Guetachten ehestes zu befurdern wissen werdet. 
Daran vollbringt ihr unsern gefeiligen Willen vnd Mainung. Geben Prag 
den 2. Tag Septembris anno 81. 

K. k. Reichsfinanzarchiv in  Wien.  Böhmen löSl.  Concepi. 

809.  Beschluss  des  böhmischen  Landtags,   der  am 1582. 
5. Februar 1582 auf dem Prager Schlosse eröffnet wurde, 
über  die  Judensteuer. 

Berne z Ziduov v krälovstvi Ceskem. 

Co se pak Zidüv v krälovstvi tomto dotyde: v mestech Prazskych 
i V jinych svobodnych mestech a nicmene ve vsech mestech JMCske 
a Jeji Mti cisafove, tez v panskych, rytffskych mestech i v mestskych 
mesteckäch, vesnicich, kdezby se ti koli vyhledati a najiti mohli, ty 
aby pfedne Zide starsf v mestech Prazskych na sve povinnosti, kterymiz 
jsou zavazani, vsecky spravedlive vyhledali a sectli, a cozby se jich tak 
koli vyhledalo a naslo, z toho jednoho kazdeho Zida, kteremuzby nad 
dvaceti let bylo aneb zeby zenaty byl, ti z hlavy jednu kopu grosuov 
deskych, vsak na dva terminy, totizto o sv. Bartolomeji 30 grosüv ce- 


608 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1582. skych a o Hromniclch leta 83. tez 30 gro§ü ceskych däti povinni 
budou, a kteremuzby Zidu dvadceti let nebylo a do desiti let stäfi byl^ 
polovici toho pfijednom kazdem terminu, totiz po 15 grosich äeskych 
tolikez aby dali, spravili a z sebe sebrali, a od sebe nejvyssim ber- 
nikuom s jistym a pravdivym poznamenänim tychi Ziduov odvedli. 
A ponevadz pak se to nachäzi, ze Zide v jinych mestech, mesteckäch 
a vesnicfch od starsich Ziduov Prazskych tak docela vyhledani byti, 
ani k tomu, aby takovou svolenou na ne berni zouplna vyplnovali, jich 
pfivesti nemohou: a protoz jsou se vsickni tri stavove s JMCskou snesli, 
aby pfedne na statcich JMCske skrze hejtmany, oufedniky, purkrabe, 
tolikez kdez by Zide pod kterym pänem, rytifskym clovekem a pod 
kymzkoli jinym tez v mestech krälovskych obyvajfci byli, ti aby spra- 
vedlive se vyhledali a tymz zpüsobem z nich se täz berne sebrala, tak 
aby jeden kazdy Zid, kteremuzby dvadceti let bylo, aneb zeby zenaty 
byl, jednu kopu grosü ceskych, a kteremuby dvadceti let nebylo a do 
desiti let stäfi ze jest, ten aby 30 gro§uov ceskych na svrchu psane 
terminy dal. A takovou sbirku te pomoci a berne z tychz Ziduov, 
cozby se ji tak seslo, pfedne hejtmane, oufednici, purkrabove JMCske^ 
nicmene kazdy pän a rytifsky i jiny clovek, kteryzby Zidy na gruntech 
svych mel, pi'i berni sve s listy pfiznavacimi na tyz cas a terminy touz 
berni od Ziduv odsilati mä, i tolikez z kazdeho krälovskeho mästa purk- 
mistr a konsele v tom se take tak zachovati a touz berni vedle berni 
svych s listy pfiznavacimi odsilati maji a povinni jsou. A kteryz by 
pak Zid s tu berni, jakz na jednoho kazdeho svoleno jest, byti a ji 
däti nemohl, tehdy aby z tech gruntuov, na kterychzby ten Zid byl, 
odtud ihned od päna aneb sprävce tychz gruntuov se vypovedel a vic 
tu trpen a zase na ty grunty pfijfmän nebyl; pakliby kdo takoveho 
Zida na grunty sve pfijal a on te berne svolene spravovati, pravi'c, ze 
s to byti nemüze, nechtel, tehdy ten, kdozby takoveho Zida na grunty 
sve anebo do mest Prazskych a do jinych mest pfijal, ten kazdy aby 
byl säm za nej tu berni nan svolenou povinen däti. A ponevadz se ta 
zpräva dävä, jakoby nejaky fortel od tychz Ziduov pfi vyhledävänf 
osob a let jich a tak pofädneho vybfräni teto berne se diti mel, a ze 
se tomu az posavad vyrozumeti nemüze, jaky pocet tech Ziduov starych 
mladych, ktery tak podle tohoto svoleni berne vychäzetimä: porouäi 
se nejvyssim bernikuom, aby se vsi pilnosti a bedlivosti toho vyhledä- 
vali a na to se vyptali, tak aby v tom spravedlive se od tychz Ziduv 
dälo a beze vsech fortelüv zouplna tomuto svoleni od nich zadosti se 
stalo. A V mestech Prazskych takovemu vyhledani nejvyssim bernikuom 
näpomocni byti maji JMCske rychtäfove Stareho i Noveho mest Praz- 
skych.  Ti pak Zide,  ktefi pod stavem panskym aneb rytifskym jsou, 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 609 

päny tech gruntü, aneb byl-liby ktery v mestech; tehdy ouradem k tr.mu 1582. 
pfivozoväni a na nich takovä berne dobyväna byti mä. 
Böhm. Landtagsv.  VI. 200. 

810   Die böhm. Kammerräte  an  den Kaiser  (zu Han- 1582. 
den  der  Hofkammer)  über  den  ausständigen  Kammer- 
zins,  welchen die Juden  von Altersher abführten,  jedoch 
vom J.  1556 schuldig geblieben sind. Prag, 29. Martii 1582. 

Allerdurchläuchtigister, grossmächtigister und unüberwindlichister 
Römischer Kaiser oc allergenädigister Herr! Als Eur Kais. Mt. wir noch 
vom vierzehenden Julii verschienes ein und achzigisten Jahrs etlicher- 
massen von Mehrung der Einkommen und Ersparung der Ausgaben 
bei diesem böhamischen Kammerwesen, so viel uns damals furkommen, 
in Gehorsamb Bericht gethan, ist under anderm auch von den Juden 
Meldung beschehen, dass sie vor Alters ein Tausend Thaler jahrliches 
Kammerzins in Eur Mt. Rentmeisterambt gereicht, aber vom sechs und 
fünfzigisten Jahr her daran nichts erlegt, sondern sich mit dem ent- 
schuldigt, dass sie allemal in den gemeinen Landtagsbeschlüssen mit- 
eingezogen und ein sonderbare Kontribution auf sie gelegt worden, die 
sie bisher jeder Zeit bezahlen muessen und derhalben ihnen unmuglich 
sei diesen Kammerzins hinfüran viel weniger den versessenen zu er- 
legen, wie ihnen dann damals die Vertröstung beschehen war, dass sie 
dessen entgegen befreit sein sollten. 

Dieweil aber E. Mt. Stadt in Böheim neben der Steuer und Pier- 
geld auch ein Weg als den andern ihre jahrliche Kammerzins ohne 
Weigerung entrichten, ist darfuer gehalten, dass sie sowohl als die 
Christen solchen Zins zu reichen schuldig und billich nit laer ausgehen 
sollten. Derwegen dann E. Mt. Kammerprocurator neben dem böhei- 
mischen Kammerpuchhalter zu Aussuch- und Handlung deren Noth- 
turften zu Kommissar! verordnet worden seind. Nachdem aber die 
Sachen aus allerhand Verhinderung nit vollzogen werden mugen, haben 
wir dieselbe auf Guetachten und in Beisein Eur Mt. Raths und Hof- 
kammerpresidentens Herrn Ferdinand Hofraann selbst auf der Kammer 
furgenommen und erstlich den Juden nothturftig furgehalten, dass ihre 
bisher eingewendte Entschuldigung wegen der Steuer gar nit erheblich 
noch statt haben künde, sientemal dieselbe nit allein alle E. Mt. Under- 
thane die Christen in den kuniglichen Städten neben dem Kammerzins 
reichten, sonder auch die andern Juden so ausser Prag under den 
Landstädten wohn- und sesshaft waren, ihren Herren die Zins sowohl 
als die Steuer geben und leisten mussten, und derhalben sie vermahnet, 

39 


610 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1582. dass sie hinfüran nit weniger die ein Tausent Thaler Kammerzins 
reichen sollten. Was aber das verschienen betreffe, wofern sie was 
under eins thuen und sich also erzeigen wurden, dass Eur Mt. zu- 
frieden sein künden, wollten wir sie dahin befürdern, damit ihnen hieran 
ein Gnad beschehen möchte; under anderen auch der Schulden er- 
wähnet, welche ihnen die Singer, Trabanten und Hartschier verbleben 
und E. Mt. in Abschlag ihrer Hofbesoldungen bei ihnen den Juden 
ubernehmben lassen. 

Darauf sie nun ihr vorig Entschuldigung eingewendt und ihre 
Noth und Armut zum höchsten angezogen, dass sie ausser des mit 
der Steuer, daran sie noch ein starken Rest richtig zu machen schuldig 
wären, gnugsamb zu thuen hätten und dieselbe nit zu erschwingen ver- 
möchten, derhalben gebeten, damit sie nit allein mit diesem Begehrn 
verschonet, sonder auch ihnen ein Nachlass an ihrem Steuer-Ausstand 
beschehen möcht, doch sich daneben erboten gegen Nachsehung des 
Steuerrestes die obbemelten Hofschulden zu bezahlen : welches ihnen 
aber abgelaint und nach langer Traktation entlich soviel erhandelt 
worden, dass sie bewilligt die berührten Hofschulden, so sich auf ein 
Tausend drei Hundert neun und fünfzig Thaler verlaufen, für den ver- 
sessenen Kammerzins über sich zu nehmen und abzurichten, hinfüran 
aber jahrlich ein Tausent Thaler in die Kammer zu reichen, doch dass 
sie dagegen umb soviel weniger mit der Steuer unbelegt bleiben sollten, 
dann ausser demselben ihnen sonst unmuglich zu folgen wäre. 

Und wiewohl wir ihnen nun eins und anders nothturftig zu Ge- 
muth gefuert, auch etlichmal Bedenkzeit zuegelassen und sie gern auf 
ein hohers gebracht hätten, so seind sie doch auf ihren Einwenden 
beruhet, dass ein anders und mehrers nit als die ein Tausent drei 
Hundert neun und fünfzig Thaler zu erhalten gewest, die wir raitler- 
weil und bis auf Eur Mt. genädigiste Ratification von ihnen ange- 
nommen, die dagegen in Händen gehabte Schein abgefordert und dein 
Hofzahlmeister zuegestellt. Und dieweil es gleichwohl nit weniger, dass 
sie der mehrer Theils arm und do einer oder zween etwas vermuegen, 
hundert dargegen seind, die nichts haben, und soviel vermerkt worden, 
dass ihnen gleichwohl beides als Steuer und Kammerzins zugleich zu 
verrichten nit muglich: so wären wir der gehorsamisten Meinung Eur 
Mt. möchten solches also von ihnen genädigist annehmben, über welches 
sie dann auch ihren Steuer-Ausstand ein Weg als den andern, was 
sich in gueter Abreitung befinden würdet, zu erlegen schuldig sein 
werden; und damit hinfüran die ein Tausent Thaler Kammerzins wieder- 
umb richtig und ordentlich zur Kammer gebracht und gereicht werden, 
durch die Obristen Herren Landofficier bei künftigem Landtag tractiren 


IN BÖHMEN, MÄHREM UND  SCHLESIEN. 611 

lassen, das dieselben ein Tausent Thaler Kammerzins wie vor Alters 1582. 
bei der Kammer verbleiben und dagegen den Juden in Richtung der 
Steuer ein Linderung gemacht, damit sie über Vermuegen nit beschwert; 
auch weil furkumbt, dass viel andere Juden im Land diesem Kammer- 
zins nichts zu Hilf geben sollen, dieselben gleichsfalls zu Erlegung 
ihrer Steuer Gebuer gehalten werden des Versehens, weil dies ein alter 
Gebrauch und Kammereinkommen ist und dannocht über das der 
Steuer noch was ansehliches verbleibt, es werde solches den Ständen 
nit zuwieder sein. Jedoch zu Eur Alt. fernerem genädigisten Erwägen 
und Gefallen gestellt, deren wir uns zu kaiserlichen Gnaden under- 
thanigist befehlen thuen. Geben Prag den neun und zwanzigisten Martii 
anno im zwei und achzigisten. Euer Rom. Kais. Mt. underthänigiste ge- 
horsamiste 

Humprecht Czernin z Chudenicz m. p. Hertwik v. Seydlitz m. p. 
M. Nosticz m. p. Paul v. Lidlav m. p. 
Der Hofkammer Gutachten vom 6. Mai d. J. in rubro: A. Kaiser 
und Herr! Weil dieser fürgeschlagene Modus zu Vermehrung E. Mt. 
Kamergfäll gelangt, so hat die Hofkammer hinwieder kein Bedenken und 
mochten E J\I. solches zu künftigem Landtag gerathener Massen trac- 
tiren lassen. 

Placet imperatori 6. Mai 1582. 

K. k.  Reichsfin.-Archiv in  Wien. Böhmen. B.f. XIV.  Orig. 


811. Kaiser Rudolf II. befiehlt der böhmischen Kam- iö82. 
mer die 52 Prager Juden, welche wegen eines (nicht näher 
bezeichneten) Verbrechens in Haft genommen worden 
sind, gegen eine Bürgschaft von 20.000 Th a 1 er n und so- 
fortige Erlegung von 6000 Thalern auf freien Fuss zu 
setzen.  Wien, 3. April 1582. 

Wir werden von dem edlen unserm Rath, Hofkammerpresidenten 
und lieben Getreuen^ Ferdinanden Hoffmann Freiherrn, bericht, dass 
unlängst zu Prag deren daselbst wesenden Juden zwoundfünfzig Per- 
sonen umb ihres ungebührlichen Fürnehmens und Verbrechens willen 
in unser Straf erkennt und darauf in die gefängliche Verhaft auf den 
weiszen Thurm gesetzt worden, welche folgends sich erboten haben 
sollen Bürgschaft zu thuen, damit sie bemelter Verstrickung erlassen 
werden möchten. Nun ist Uns gleichwohl mittlerweil, bis wir Uns an- 
geregter Verwirkung  und Straf halber genädigist resolviren,  nicht zu- 


(J12 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1582. wider, sie solches ihres Verhafts zu erlassen, wofer sie sich umb zwainzig 
Tausend Thaler gnuegsamblich verbürgen und darunter sechs Tausend 
Thaler alsbald und ehe sie aus der Gefängnus gelassen werden, erlegen 
wollen; wie dann auch hiemit unser genädigister Befelch ist, ihr wollet 
solches, wofer ihr änderst kein Bedenken darwider habt, unverzogenlich 
ins Werk richten. Im Fall ihr aber einiche difficultirliche Ursach darbei 
befinden wurdet, alsdann die Sach mit einander berathschlagen und 
Uns euer berichtliches Guetbedunken furderlich zuekommen lassen. 
Daran oc. Geben Wien den dritten Tag Aprilis anno oc im zweiund- 
achzigisten. 

K. k.  Reichsfin.-Arch. in  Wien.  Gedenkbuch Böhmen 1582 — 3.  Cop. 

1582. 812. SchuldbriefderPragerJudenältesten fürKasper 

Bernauer von Feiburg über  1500 Schock böhm. Groschen. 
Prag, 4. Mai 1582. 

Izäk Ifkaf, Monys Benes, Majer Brandejsky, rabi Majer Ebstajn, 
rabi Jakub zel! Enochu, Majer Berle.s, rabi Salomoun syn Munkovy, 
rabi Abraham Bachor, Markus Meyzl, Fejtl Vokaty, Lazar zet Mojzise 
likafe, rabi Izak zet' rabi Leba, Juda impressor, Jonas Buria, Joachym 
Nosek, Viktorin Goltsajder, Mendl Fauber a rabi Samuel Mass, starsi 
zidovsti V Praze, stojice osobne v rade pfed panem purgmistrem a päny 
sami od sebe i na mi'ste vsi obce zidovsky pfiznali se a oznämili: ze 
sou dluzni rukou spolecnü a nerozdilnü dluhu praveho a spravedliveho 
penez hotovych pujcenych urozenemu a statecn^mu rytffi panu Ka§pa- 
rovi Bernaurovi z Felburgu, JMCske kamrdieneru, puol druheho tisice 
kop grosüv ceskych, kderüzto summu pfedepsani Zide däti a navrätiti 
maji na den Noveho l^ta po actum zäpisu tohoto najprve pfisti i s üro- 
kem podle noveho nafizeni na tu summu pfislym. Ujisfuji a zäpisem 
timto oni starsi zidovsti nahofe zejmena postaveni i jeden kazdy na 
domu svem, v nemz bydli i na jin6m vselijakem statku movit^m take 
nemovitem i na osobäch svych zapisuji na ten zpuosob: neucinilili by 
tomu zadosti a dluhu i vsi summy na den Noveho leta nahofe jme- 
novany s ürokem vzeslym neoplatili a nenavrätili, tehdy pan Kaspar 
Bernaur z Felburgu aneb ten, komuz by od päna poruceno bylo, mä 
a bude jmiti moc v domy dotcen^ch starsfch Ziduov i v jiny vselijaky 
statek jejich movity take nemovity prävem se uväzati, tak jako by 
vsecko prävo na vrch i do slunce zäpadu vydrzäno, zvod a zmocneni 
vykonäno bylo, je drzeti, smeniti, prodati a tu summy sve i s ürokem 
a skodami vzeslymi na domi'ch a jinych statcich, nicmene i na osobach 
jejich  postihati a dobyvati pfede vsemi jinymi jich vefiteh.  Actum in 


IX BÖHMEN, MAHREN UND  SCHLESIEN. fil3 

consilio  fr.  6.  postridie  Inventionis  crucis  et  pridie  Gothardi  anno 1'582. 
MDLXXXII magistro civium d. Philipo Redlwestero a Wilderstorf. 

Achiv der Stadt Prag. Mscr. 2169 fol. 63. 

813. Der  Buchdrucker Abraham  erklärt  seine  Frau 1582. 
Schöndl oder Kräsnä als lebenslängliche Mitteilnehmerin 

an  den  Gerechtsamen,  welche  ihm  in  dem  sogenannten 
Si Ihäcek'sch en  Hause gebühren. 4. Mai  1582. 

Abraham impressor Zid stoje osobne v rade oznämil, ze Sendl 
jinak Kräsnou zenu svü ke vsf spravedlnosti, kterüz v domu Silhäc- 
kovsky fecenem jmä, pfipousti, aby toho spolecne do snirti jich po- 
zivali a jeden bez druheho takove spravedlnosti prodati ani jinak za- 
vaditi nebude moci. Take dolozeno: splodili-li by oni spolecne v tom 
manzelstvi ktere deti, po smrti Abrahama i Sendl deti jejich a zädny 
jiny V te takove spravedlnosti pfedfeceneho domu budou pravi nä- 
padni'ci a dedicove. Pakli by zädnych deti nemöli aneb ze by Jim ze- 
mfely, tthdy dcery jeho Abrahama z pfedesle zeny jeho Betky posle 
tu spravedlnost obsähnou a odtud Sendli jeji veno budou povinny vy- 
dati, a pokudz by jf venem nevybyly, potud ona v tom domu bez pfe- 
käzky jich i kazdeho cloveka zuostane. Däle k sobe se ve vsem podle 
listuov zidovskych zachovati maji. Byl pfi tom Monys starsi zidovsky 
a Simon skolnik. Actum in consilio f 6 postridie Inventionis crucis et 
pridie Gothardi anno MDLXXXII. 

Archiv mesta Prahy. Rkp. 2169 f.  63. 

814. Kaiser Rudolf II. billigt die Verhandlungen 1582. 
der böhmischen Kammer mit den Prager Juden wegen 
der Begleichung einer Schuld der Hofsänger, Hart- 
schierer und Trabanten und wegen der Zahlung eines 
jährlichen Kammerzinses von 1 000 T h a 1 e r n. Die Kammer 
soll dafür sorgen, dass die Juden diesen Kammer- 
zins ordentlich abführen und dass im nächsten Land- 
tage deswegen sowie in Betreff der Milderung ihrer 
Steuerlast  das   Nöthige  vorgetragen  werde.   Wien, 

8. Mai 1582. 

Wir haben aus eurem vom 29. Martii nächstverschienen in Ge- 
horsam gethanen Bericht, welchermassen ihr die Handlung mit denen 
Juden, dass sie sich die 1359 Thaler, so ihnen unsere Singer, Hartschier 
und Trabanten  schuldig  verblieben  und  wir  in  Abschlag  ihrer  Hof- 


614 ZUR  GESCHICHTE DER JUDEN 

1582. besoldungen übernommen, selbst abzurichten, auch von nun an künftig 
1000 Thaler jährlichen Kammerzins, inmassen sie denselben vor Jahren 
auch gereicht, zu erlegen verwilligt, bis auf unsere gnädigste Ratifica- 
tion geschlossen, mit Gnaden angehört und vernommen. 

Dieweil dann eurem gehorsamen Vermelden nach bei ihnen und 
ihres Unvermügens willen ein mehrers nicht zu erhalten sein soll, so 
haben wir gleich in solche Abhandlung nit allein bewilligt, sondern 
auch euren dabei angewandten Fleiss zu gnädigem Gefallen vermerkt 
mit gnädigistem Befehlich, ihr wollet also hierfüro darauf gedacht und 
darob sein, damit durch sie, die Juden, solcher Kammerzins der ein 
Tausend Thaler jederzeit ordenlich abgelegt, auch bei nächstem Landtag 
deshalben sowohl wegen Linderung ihrer Steuercontribution die Noth- 
durft angebracht werde. Geben Wien den 8. Tag Mai anno oc im zwei- 
undachtzigsten. 

Böhm. Landt.  VI. 218. 

1582. 815.  Ladislaw  der  Ältere  von  Lobkowitz  berichtet 

dem Wilhelm von Rosenberg, dass das kaiserl. Mandat 
bezüglich des Wuchers, der Juden und Wiedertäufer in 
Schlesien, wie es von den Oberstlandesbeamten dem 
Kaiser vorgelegt wurde, ohne Änderung veröffentlicht 
worden, bezüglich der Lausitz habe man einige Cor- 
recturen vorgeschlagen. Prag, 22. Mai 1582. 

Hochgeborner Herr! Insonders geliebter Herr Schwager und 
gueter Freund oc. Nachdem Ihr Kais- Mt., auch wie E. L. sich zu er- 
rinnern haben, auf die Vergleichung der Stände in Ober-Lausitz das 
Wuchermandat und desselben anhängenden Artigel halben, solches alles 
durch uns haben berathschlagen lassen, wir auch Ihr Mt. unser Guet- 
bedunken diesfalls, nit allein Ober-Lausitz sondern auch Schlesien be- 
treffend, underthänigst angezeigt und dieweil die Generale in Schlesien 
albereit publicirt und vom Furstentag daselbst geschlossen, nit allein 
die Wuchermandat, sondern auch die Juden und Wiedertäufer be- 
treffend, hat man zu diesemmal keine Veränderung in Schlesien fur- 
nemen kunnen. So viel aber Ober-Lausitz anlangt, haben Ihr Mt. auf 
unser räthlichs Gutbedunken die General im Lausitz corigiren lassen 
und durch ein eigen Curier, dieweil der Landtag von Morgen über 
acht Tag in Ober-Lausitz gehalten werden soll, abgefertiget, mit der 
austruglichen Condition und Befelch, da wir ferner in sollichem kein 
Bedenken hätten, mehrgemelte Mandata alsbald allhie drucken zu 
lassen und Ihrer Mt. zu der Verfertigung zu übersenden; weliches also 


IN BÖHMEX, MÄHREN UND SCHLESIEN. 615 

geschehen, wie E. L. aus beiliegendem gedruckten Generalmandat nit 158'J. 
weniger aus der Abschrift, welicher Gestalt wir diesfalls Ihr Mt. be- 
antwort, zu vernemen haben, und verhoffen E. L. mit solichem auch 
wohl, dann es in der Eil nit anders sein können, zufrieden sein. Gleich- 
falls ist auch solliches dem Herrn obristen Kanzler zu der Nachrichtung 
insinuirt worden, allein durch mich obristen Hofmeister, dieweil sonst 
niemands allhie und Herr Johann Chinski heutiges Tages auch nach 
Kolin auf Herr Kaspars von Scherotius Hochzeit verreist. Und ich E. L. 
thue das, so ihr allzeit freundlichen lieb ist und uns alle gottlicher 
Warung beineben befelhen. Datum Prag oc. 

Orig.  Arch. in  Wittingau. 

816. Kaiser  Rudolf II  äussert  der böhmischen Kam- ^"^82. 
mer  sein Miss fallen darüber,  dass die straffälligen Juden 

in Prag gegen eine geringe Summe in Freiheit gesetzt 
wurden und dass die Kammer dieses Geld, das eigentlich 
für den Aufbruch des Kaisers von Wien bestimmt war> 
für sich verwendete. Die Kammer soll das Geld wieder 
erstatten. Wien, 2b. Mai 1582. 

. . . Dass aber die Juden zu Prag, so ihrer geübten ungebührlichen 
Handlung halber in unser Straf erkermt, der Gefängnus ausser unsers 
Vorwissens gegen eine so schlechte Summa erlassen, auch noch über das, 
beschehener Verordnung zuwider und ungeachtet, dass dasselb Geld 
eures Selbstwissens zu unserm Aufbruch deputiert gewest, wie es dann 
auch an sich selbst kein der Kammer eingeraumbtes oder zugehörigs 
Gefäll ist, dennoch darein gegriffen worden, das will Uns nit wenig 
frembd und bedenklich fallen ; können euch auch diesen Eingriff gar 
nit verstatten, sondern befehlen euch hiemit endlich und wollen, dass 
ihr Uns dasselb alsbald wiederumben erstattet und zu Händen des Hof- 
kammerdieners Ehrenpreis auszählet, wie Wir dann oberwähnten unsern 
Nothdurften nach gewisse Reitung darauf gemacht und desselben gar 
nit entbehren können. Geben Wien den achtundzwainzigisten Mai anno oc 
im zweiundachzigisten. 

K. k. Reichsfin.-Arch. in  Wiett.  Gedenkbuch Böhmen 15S2 — 3.  Cop. 

817. Kaiser Rudolf II. an die böhmische Kammer: bil- 1582. 
ligt die gegen  die straffälligen Juden  in Prag verhängte 
Execution  und  verlangt die Eintreibung  des den Juden 
auferlegten Strafgeldes  und die Abführung der Summe, 
die sie bereits erlegt haben.  München  22. Juni  1582. 


616 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1582. Welichermassen an Uns N. die Ältisten unter den Juden im Namen 
der ganzen Judenschaft zu Prag diemütiglich supliciert haben, das 
habt ihr aus beiverwahrtem Einschluss mit mehrem zu vernehmben. 
Weil Wir aber in solich ihr Begehren weder verwilHgen, noch aus 
unserer hierin zuvor ergangenen Resolution und euer darauf furge- 
nombenen Execution andern zu einem Exempel keineswegs zu schreiten 
wissen, demnach lassen Wirs in vorigen Terminis und bei der durch 
euch furgenombenen Execution gnädiglich verbleiben, euch darauf in 
Gnaden befehlend : dass ihr den Rest, so die strafmässigen Juden noch 
zu erlegen schuldig, nit allein mit Ernst furderlich einfordert, sondern 
auch denselben sambt denen durch euch bereits empfangenen drei 
Tausend Gulden zu Händen unsers allda noch anwesenden Hofzahl- 
meisters oder zum Fall derselb etwo von dannen bereits verreiset, 
unserm Hofkammerdiener Georgen Ehrnpreis gewisslich erleget und 
zuestellet. Daran oc. Geben in unserm kaiserlichen Hofläger zu München 
den zweiundzwainzigisten Juni anno oc im zweiundachtzigisten. 

K. k. Reich sfin.- Archiv in  Wien. Böhmen.  Gedenkbuch 1582 — 3.  Cop. 

1583. 818. Beschluss des böhmischen Landtags, der am 
13. Mai 1583 auf dem Prager Schlosse eröffnet und am 
27. Mai desselben Jahres beschlossen wurde, über die 
Steuer von den Juden. 13. — 27. Mai 1583 

Anbelangend aber die Juden in den Präger und anderen kunig- 
lichen und der Kunigin Städten, Städteln, Flecken und Dörfern, wo 
und an welchem Ort dieselben ausgesucht werden möchten, die sollen 
aller Massen und Gestalt, inmassen in den vorigen Landtagen ange- 
ordnet und geschlossen worden, von jedem zwanzigjährigen oder be- 
heiraten Juden vom Haupt ein halb Schock Groschen beheimisch aut 
Bartholomäi nägstkunftig zu erlegen schuldig sein; welche Juden aber 
unter 20 Jahren und lUjährig wären, da solle vom Haupt der halbe 
Theil, das ist 15 w. Gr., auf bestimbten Termin gesamblet und erlegt 
werden. Und dieweil fürkumbt. dass nit wenig an solcher alten Juden- 
steuer noch restieren solle, so sollen sie dieselbe zwischen hier und 
St. Veitstag gewisslich richtig machen und mit Erlegung derselben über 
itzt vormelten Termin gar nicht verziehen. Zum Falle es aber nicht 
beschäh, so werden sich die Einnehmber gegen ihnen mit der in hie- 
vorigen Landtagen angeordneten Pön zu verhalten und die Execution 
ins Werk zu stellen wissen. 

Böhm. Landt.  VI  32ö. 


IM  BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 6l7 

819. Der  Buchdrucker  Isaak  erkl-ärt  seine Frau 1583. 
Esther  als  Miteigenthümerin  der  Hälfte  des   Hauses, 
welches  er  mit  seinem  Bruder  Salomon  besitzt.   17. Juli 
1583. 

Izäk impressor Zid stoje osobne v rade pfiznal se. ze Esteru zenu 
svü pfipustil jest a zäpisem timto k polovici domu sveho, jejz s Sala- 
münem bratrem svym jmä, pfipousti, tak aby ona Estera umfel-li by 
prvy Izäk byla v te polovici domu rovnä a pravä spolecnice s detmi, 
kterez by spolu zplodili. Däle k sobe se ve vsem podle listuov zidov- 
skych zachovati povinni jsou. Byl pfi tom Zalman Munka starsf zidovsky 
a Izäk Kokes skolnik. Actum in consilio f. 4. pridie Arnolphi anno 
MDLXXXIII. magistro civium  d. Elia Behemo a Bawenbeiko 

Msc. im Ar eh. der Staat Prag. Nr.  2169 /  79. 

■820. Die böhmischen  Kammerräte  befehlen  dem 1583. 
Stadtrate  und  dem  kaiserlichen  Richter  in  Kolin, 
nachdem   die   Koliner   Juden   der   Falsch münzerei 
nicht  verdächtig  sind,  sie  in  ihren  Gewerben  und 
Handel n i ch t zu hindern. Prager Schloss, 30. Juli  1583- 

Moudfi a opatrni pfätele mili! Ponevadz jest se falesne mince, 
jakz jsme z rehci JMCske päna naseho nejmilostivejsiho expeditora pfi 
komofe ceske, nicmene take z va§eho pane rychtäfi psani porozumeli, 
v pffbytcfch  zidovskych  pfi  pilnem  vasem  vyhledäväni  viceji  krome 

V te zidovske studnici nebo derpadlu, kterez vzdycky otevfene jest, aniz 
sie  zädneho  podezfeni  nenaslo,  a  tak  tu  Zide  z  te  i  jinych  pficin 

V podezfeni byti nemohou : protoz väm na miste JMCske poroucime, 
abyste odpecetic jich veci (acby se prve nestalo) Jim v zivnostech a 
obchodech zädne pfekäzky necinili, ani jinym ciniti nedopousteli, nybrz 
nad nimi ochrannou ruku drzeli. Avsak pfi tom nicmene pfedce svüj 
pilny a bedlivy jakz mezi Zidy i kfestany v domich senkovnich a Jinda 
pozor dejte, jestliby kde takovä falesnä mince proskakovala, aby ten, 
kdoz by ji vydäval, vzat a näm o tom casne oznämeno byti mohlo. 
Na tom JMCske jistou vüli naplni'te. Dan na hrade Prazskem v sobotu 
po svatem Jakubu leta osmdesäteho tfetfho. 

JCMsti President a rady zfizene komory v kräl. Ceskem. 

Orig. Koliner Stadt- Arch. 

821.  Kaiser  Rudolf  II.  verlangt  von  der  böhm. 1583. 
Kammer  einen  Bericht  nebst  Gutachten   über  das 
Gesuch der Prager Judenschaft um die Erstreck ung 


618 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1583. desRechtes, ihre Ältesten undRichter aus der Ge- 
meinde selbst ohne weitere Anmahnung wählen zu 
dürfen, auf weitere 5 Jahre. Wien, 28. August 1583. 

Rudolf der Ander oc. Wohlgeborn, gestreng, ernfest, liebe Ge- 
treuen! Aus beiverwartem Einschluss werdet ihr gehorsamblichen ver- 
nemben, welchermassen bei uns die Judenschaft zu Prag underthänigist 
anhalten und bitten thuet, dass wir ihnen den hievor mitgetheilten 
Gwaltbrief, dass sie nemblich ihre Ältisten und Richter aus ihrer Ge- 
mein für sich selbst erwählen und kiesen möchten, noch auf fünf Jahr 
lang gnädigist erstrecken wollten. Und befehlen euch darauf gnädiglich, 
ihr wollet uns hierüber euern gehorsamben Bericht und räthlich Guet- 
achten unverlängert zuekumben lassen. Daran vollbringt ihr unsern ge- 
nädigen Willen und Meinung. Geben Wien den achtundzwantzigisten 
Tag Augusti anno im dreiundachtzigisten. 

Böhm. Statthalt. -Ar eh. J. 4/5.  Orig. 

1583. 822. Die böhmische  Kammer  rät  dem Kaiser den 

Prager Juden das Recht sich ihre Ältesten ohne An- 
mahnungselbst wählen zu dürfen, noch auf weitere 
3 Jahre zu erstrecken.  14. September  1583. 

Allergnädigister Kaiser. Auf E. Kais. Mt. an uns vom 28. Augusti 
verschienen ausgangenen gnädigisten Befelch und eingeschlossenen 
der Ältisten und Gemein der Judenschaft allhie Supliciren umb Be- 
willigung ihrer Richter und Ältisten Wahl auf 5 Jor lang: wollen E. 
Kais. Mt. wir hiemit gehorsambist nit verhalten, dass weil hievor in 
der gleichen ihrer Petition kein Bedenken furgefallen, soliches auch 
von pesserer Ordnung und zu Verhuetung vergebener Bemühung und 
Uberlaufens angesehen. E. Kais. Mt. geruhen nochmals ihnen die Begna- 
dung Vorigermassen auf 3 Jor lang bewilligen und die Fertigung dorauf 
gnädigist thuen lassen mochten. Doch solches zu deroselben fernem gnä- 
digisten Willen und Wohlgefallen gestellt. Deren wir uns zu Kais. 
Gnaden gehorsamlich thuen befehlen. Geben 14. Septembris anno oc 
im 83. 

Conc. Böhm. Statthalt. -Ar eh. J. 4! 5. 

1583 823.  Kaiser  Rudolf II. gewährt  abermals der Prager 

Judenschaft das Recht auf weitere drei lahre sich ihre 
Ältesten und Richter aus der Gemeinde »ohne Anmah- 
nen« selbst wählen zu dürfen. Prag, 23. October 1583. (Deutsch.) 

Böhm.  Statth.-Arch.  Cnp. 100.  Fol. 14. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. »J19 

824. Beschluss  des  böhmischen  Landtags,   der  am 15S3. 
18.  November  1583  eröffnet  und  am  14.  December  des- 
selben Jahres geschlossen wurde:  Wegen der Juden« 
Und  dieweil  der  Juden  Steuer  in  diesem  Landtagsbeschluss  nicht 
gedacht wirdet und sich dann nicht allzu richtige Ordnung in Abzahlung 

der Häupter und Reichung der Steuer und Gebührnus bisher erhalten 
haben, und dieweil dann vermelte Juden zur Kammer gehörig sein, so 
wirdet bei Ihrer Kais. Mt. stehen, wie etwo der beste und sicherste 
Weg in Abgebung solcher ihrer Hilfen anzuordnen und furzunehmben 
sein möcht; jedoch sollen die Juden in den Kreisen und auf der Stand 
Grund die Steuer, inmassen vorige Jahr, mit Bestimbung ihrer Häupter 
in den Bekanntnussbriefen ein Weg als den andern abzugeben schuldig 
und verbunden sein. 

Böhm. Landt.  VI. 467. 

825. Rudolf II. einem Ungenannten, er möge dafür 1583. 
sorgen,  dass  die  Juden  auf der  dem Grafen Sclilick 
verpfändeten Herrschaft Petschau und in der Stadt 
Elbogen nicht  geduldet werden.   Prager Schloss,  12. De- 
cember 1583. 

. . . Beschliesslich was die Juden betrifft, so zu Petschau, Elbogen*) 
und c-nderswo  umb  die Pergstädt  herumbwohnen  und  deren sich  je 


*) Wir lassen hier aus der Geschichte der Stadt Elbogen das folgen, was 
über die Juden berichtet wird. — Die in der Stadt Elbogen sesshaften Juden haben 
sich durch ihre Betriebsthätigkeit im Handel, vielleicht auch durch manche Ein- 
griffe in die bürgerlichen Gewerbe grosses Vermögen gesammelt und dadurch 
das Missfallen der christlichen Bevölkerung zugezogen. Schon frühzeitig hatte 
sich Elbogen ein Privilegium erworben, dass kein Jude sich im Inneren der Stadt 
aufhalten dürfte; dennoch fanden sich zu verschiedenen Zeiten wieder Juden 
ein, denen Bürgermeister und Rath nur bedingungsweise zeitweiligen Aufenthalt 
gestatteten. Die allseitige Abneigung gegen das Judenthum überhaupt haben den 
Rath veranlasst, am 5. December 1636 vom Kaiser Ferdinand III. ein neues Pri- 
vilegium zu erwirken, dass in Elbogen kein Jude mehr wohnen solle, und dass 
auch jene, welche bisher gegen Revers sich hier aufhielten, nicht mehr zu 
dulden und abzuschaffen seien. Die Stadt Karlsbad, welche ganz dieselben Privile- 
gienrechte wie Elbogen besass, hielt ihr Privilegium vom Könige Wladislaw 
(1494) sorgfältig aufrecht und duldete keinen Juden in ihrem Rayon, doch El- 
bogen gestattete Ausnahmen, und schon im Jahre 1496 waren Juden daselbst 
wieder anwesend. Eine Zuschrift des Burggrafen Kaspar Schlick, datirt P'ieitag 
nach Invocavit 1496 bekundet: >Karl Mendl Jud zum Elbogen, hatte die zehn 
Gebote von der Judenschaft in Eger geborgt, welche bei seiner Auswanderung 
aus der Stadt nur gegen Verpfändung silberner Geräthe der Elbogner Judenschaft 


620 ZUR  GESCHICHTE DER JUDEN 

1583. länger je mehr finden und einwurzeln sollen, da ist Uns nit gemeint 
solches zu gedulden und nachzusehen, wie ihnen dann hievor insgemein 
alle Pergstädt verboten seind, haben derwegen solch Verbot anjetzo 
wiederumb verneuet auch neben dem obgedachten Schlicken als 
Pfands-Inhaber der Herrschaft Petschau, sowohl denen zum Elbogen 
genädiglich auferlegt, sie die Juden von dannen wieder abzuschaffen, 
welches du ihnen also einhändigen zu lassen und dabei ferner Nothturft 
zu befurdern  würdest wissen;  wollten Wir dir genädiger Meinung  nit 


belassen werden sollten,« Denn die Juden in Elbogen hatten nämlich seit den 
ältesten Zeiten das Recht, sich der Judenbücher und der zehn Gebote der Egerer 
Judenschaft zu bedienen. In dieser Zuschrift ersuchte Schlick den Rath in Eger 
über den von Altersher üblichen Gebrauch dieses Buches Aufschluss zu geben. 
Die Juden in Elbogen mögen so wie jene in Eger von Zeit zu Zeit vom Könige 
die Bewilligung eingeholt haben, in der Stadt sich aufhalten zu dürfen. Im XVI. Jahr- 
hundert hat der Rath Jeden Bürger, der einen Juden beherbergte, mit einem 
Reichsthaler bestraft; dennoch wussten sich diese in die Stadt zu drängen und 
betrieben Handelsgeschäfte. Sie bestürmten deswegen den Burggrafen und den 
Kreishauptmann. Letzterer gab ihnen im Jahre 1559 sogar die Bewilligung, sich 
innerhalb der Stadt ansiedeln zu dürfen mit der Verpflichtung gleiche Lasten 
mit der Bürgerschaft zu tragen. So oft sie die Gemeindeabgaben verweigerten, 
drohten Bürgermeister und Rath mit der Ausweisung. Im Jahre 1640 mussten 
die von Elbogen, jedes Haupt gross oder klein, jung oder alt, Weib oder 
Mann, Kind oder Knecht 30 Kreuzer, jeder Jude aber einen Gulden zur Unter- 
haltung der Garnison beitragen. Auf den Elbogner Wochen- und Jahrmärkten 
durften die Juden keine Waaren feilbieten. Im Jahre 1693 musste der Bürger 
Paul Plankner einen Thaler Strafe zahlen, weil er in seinem Hause einen Juden 
übernachten liess. Es scheint, dass der Rath nur in Fällen dringender Noth 
gegen Widerspänstige von seinem Ausweisungsrechte Gebrauch machte, übrigens 
hörten alle derlei Repressalien nach dem Franzosenkriege auf. 

Die Judenfamilien in Elbogen standen mit jenen in Petschau, Lichtenstadt, 
Königsberg und Prag in Verbindung, wie dies viele Zuschriften und auch eine 
Aufforderung der Prager Landesstände vom 2. Juli 1629 bekunden, nach welcher 
die in Elbogen wohnenden Juden nach der Zahl ihrer ständigen Gewerbschaften 
zu der Landes-Contribution per 40.000 fl. konkuriren mussten. Die Elbogner 
Juden überhaupt, so wie jene in ganz Böhmen, wurden nach den allgemeinen 
Landesgesetzen behandelt, während dem jene in der Reichsstadt Eger weder die 
Judensteuer nach Prag zahlten, noch sonst zu Kronabgaben herangezogen waren, 
weil sie diese Abgaben nach Massgabe ihres Vermögensstandes direkt an die 
Egerer Stadtlosung leisteten. 

Als die Stadt Elbogen im Jahre 1599 die Zollstätte in Birndorf und Chodau 
vom Kaiser Rudolf II. erwarb, hatte nach dem Zolltarife jeder Jude und jede 
Jüdin, gross oder klein, so oft sie den Zollschranken passirten, zwei Groschen, 
in späteren Zeiten einen Weissgroschen Zoll zu bezahlen. Wahrzeichen von der 
einstigen Anwesenheit der Juden in Elbogen sind noch in einigen Kellern der 
Häuser in der Kirchingasse vorhanden und zwar des so genannten Judentauchens; der 
Platz vor dem alten Schlosse wird heute noch der Judenberg genannt. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. H21 

pergen, und es beschiecht hieran Unser genädigister gefälliger Willen. ^^^^• 
Geben  auf unserm kuniglichem Schloss Prag  den zwölften Decembris 
anno im drei und achzigisten. 

Cop.  Anh.  Stadt Schlaggemvald. 

826. Rudolf  II.  befiehlt  dem  Grafen  Sebastian i"'83. 
Schlick  innerhalb  Monatsfrist  die  Juden  aus  der 
Stadt  Petschau  wegen  des  Schadens,  den  sie  den 
Bergstädten  Schlaggenwald  und  Schönfeld  verur- 
sachen, auszuweisen. Prag, 12. December 1583. 

Rudolph Dc. Wohlgeborner, lieber Getreuer ! Nachdem Uns von 
den gemeinen Gewerken und sunst mit Beschwerung furkombt, dass 
in der Stadt Petschau und anderswo umb die Pergwerch herumb viel 
Juden wohnen und je länger je mehr sich finden und einwurzeln, zu 
welchen nun sunderlich das Pergvolk und Inwohner unserer Pergstädt 
Schlaggenwald und Schönfeld häufig laufen, bei ihnen ausporgen und 
mit ihrem hohen und übermässigen Wucher also von den Juden aus- 
gesogen und ihrer Hab entblöst werden, dass sie in äusserst Verderben ge- 
rathen; auch was man ihnen den Juden nicht zuträgt, sie selbst darnach 
laufen und bei der Nacht in unser Pergstädt wider die hievor darüber 
ausgegangene Mandat und Verbot einschleichen sollen: und dieweil 
Wir dann solches, so nit allein den Gewerken und gemeinem Mann, 
sonder auch Unserm Kammergut zu Schaden und Nachtheil gereicht, 
keinesweges verstatten und nachsehen kunnen, so befeichen Wir dir 
hiemit gnädiglich, du wollest alsbald bei den Juden, so sich zu Petschau 
aufenthalten, verschaffen, damit sie nit allein die Pergstädt meiden, 
sondern auch sich inner Monatsfrist von dannen und ans der Nahe 
machen und wenden, wie Wir dann hierüber zu männiglicbs Nach- 
richtung offene Mandat ausgeen lassen, davon Wir dir hiebei ein ge- 
fertigtes Exemplar übersenden, solches an gehörigem Ort anzuschlagen 
und zu publiciren lassen, wie du zudem es an ihm selbst billich von 
Gebur und Nothdurft wegen zu thuen und zu verordnen würdest wissen, 
und du vollbringst hieran unsern entlichen gefälligen Willen und Mei- 
nung. Geben Prag den  12. Decembris anno oc. 83. 

An Grafen Sebastian Schlicken. » 

Archiv der Stadt Schlaggenwald. 

827. Kaiser Rudolf IL erneuert das am 6. August 15G8 1583. 
erlassene  Juden-Mandat,  kraft  welchem  die  Juden  aus 


622 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1583. den  Bergstädten   innerhalb   Monatsfrist   ausgewiesen 
werden sollen.  Prager Schloss, 14. December  1583. 

Wir Rudolf der Ander oc. Thuen kund allen und jeden unsern 
Underthanen, wes Würden, Stands, Ambts und Wesens die allenthalben 
in unserm Kunigreich Böheimb sess und wohnhaftig sein. Wiewohl noch 
hievor im achtundsechzigisten Jahr wallend Kaiser Maximilian, unser 
geliebster Herr und Vater hochlöblicher Gedächtnus, durch offene 
Mandat den Juden insgemein alle Pergstädt bei Vermeidung ernster 
Straf verboten, darumben. dass sie nit allein die armen benöthigten 
Perg- und Handwerksleut mit ihrem unchristlichen Wucher und andern 
betrueglichen Handeln ansetzen, beschweren und in Verderben bringen, 
sondern auch Ursacher sein, dass ihnen die Erz und Silber durch 
allerlei Underschleif und Practiken zu und underschoben, aufgekauft 
und förder aus unsern Landen verschleift werden ; dieweil aber uns 
furkumbt, dass sie nit allein bei der Nacht heimblich wider die hie- 
vor darüber ausgangene Mandat und Verbot in die Pergstädt sich 
einschleichen, sondern auch sich in die Nahent herumb thuen und in 
Städten und Märkten, sonderlich aber in unser Stadt Elbogen, Petschau, 
Lichtenstadt und ander Orten daselbst umb mit Wohnungen einkaufen, 
damit sie sollichen Handeln desto bas aufwarten und ihre jüdische 
Gewerb und Practicen umb so viel fueglicher treiben muegen, zu 
welchen dann auch das Pergvolk häufig laufen, bei ihnen ausporgen 
und dardurch mit ihrem übermässigen Wucher also ausgesogen und 
ihrer Hab entblöst werden, dass sie in eusserist Verderben ge- 
rathen. So seind wir verursacht worden obangeregtes Mandat und 
Verbot meniglich zu errindern mit diesem und entlichen Befelch, dass 
erstlich alle Juden unsere Pergwerk der Cron Böheimb, wo und welcher 
Orten die sein und Namben haben, gänzlich meiden und fliehen und 
derselben muessig gehen sollen. 

Zum andern wollen wir denjenigen, auf derer Gebiet und Gründen 
sie die Juden umb die Pergwerch ihr Aufenthalt haben und wohnhaft 
seind, in Kraft dies unsers offenen Mandats ernstlich auferlegt und ge- 
beten haben, dass sie die Juden inner Monatsfrist von dato anzureiten, 
ganz und gar ab und hinwegschaffen. Da aber einer oder mehr under 
den Juden solches nicht thuen und über die bestimmte Zeit noch alda 
befunden und begriffen wurde, der soll nit allein mit Gefängnus ge- 
straft, sondern auch aller seiner Hab und Gueter verlustig werden. Es 
sollen sich auch alle unsere Inwohner, Pergleut und derselben Ver- 
wandte enthalten bei ernster Straf, die ihnen im Fall der Übertretung 
begegnen soll, mit den Juden diesfalls Gemeinschaft zu haben, zu pac- 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 623 

tiren oder zu handeln. Derhalben sich nun ein jeder für Schaden und 1583. 
Nachtheil zu hueten würdet wissen. Und gebieten hierauf N. unsern 
verordneten Präsidenten und Kammer-Räthen, obristen Munzmeister, 
Perghauptleuten, Oberpergmeister und andern unsern Perg- und Ambts- 
leuten bei ermelten Pergwerchen in unserm Kunigreich Böheimb mit 
Ernst und wollen, dass sie ob diesem unserm Mandat festiglich halten, 
darwider nicht thuen, noch solches jemands andern zu thuen gestatten. 
Das ist also unser endlicher Willen und Meinung. Geben auf unserm 
königlichen Schloss Prag den vierzehenden Tag des Monats Decembris 
anno oc. im drei und achzigisten. 

Cop. Archiv der Stadt Schlaggenwald. 

828. Kaiser Rudolf II. befiehlt insgemein und ins- 1584. 
besondere den Bürgermeistern der Städte Saaz, Laun 
und Leitmeritz, dass sie die Prager Juden zu den Jahr- 
märkten zulassen und ihre Geschäfte nicht verhindern 
sollen, da die Jahrmärkte und Märkte für ehrliche Han- 
delsgeschäfte frei sind und die Juden Zölle und andere 
Abgaben sowie die Christen zahlen müssen. Prager Schloss, 
U- JuH 1584. 

»Pfi'pis svobody, obdarovänf a nafizeni, aby Zide do jistych mSst 
V krälovstvi  Ceskem  na  jarmarky  a trhy  i  jinak  pu§teni  byli.« 

My Rudolf Druhy. Vedeti milostive däväme vsem poddanym 
nasim v krälovstvi Ceskem obyvatelüm, jakeho ti koli stavu, fädu neb 
povoläni jsou, a zvläste opatrnym purgmistrüm a konselüm mest nasich 
Zatce, Lüna a Litomefic, vernym nasim milym, ze jsou na näs ve vsi 
ponizenosti vznesli chudi Zide, obyvatele v Starem meste Prazskem, 
kteriz V pernych a chodfcich satech svüj obchod vedou a u velike 
chudobe pracne se zivi, kterak byste je, kdyz na svobodne trhy a jar- 
marky i jinak pfes svet po zivnostech svych jedou, do mest pousteti 
nechteli, kupovati a prodävati jim zbranovali, a tak se Jim tudy v ziv- 
nustkäch jich velikä pfekäzka däla, jesto by z toho, jakz näm clo nä- 
lezite platili tak i väm povinnosti vase cinili, prosfc näs v tom za milo- 
stive opatfeni. I ponevadz jsou jarmarkove a trhove k poctivym 
obchodüm svobodni, protoz väm vsem i jednomu kazdemu obzvlästne 
(krome Hör Kuten a jinych hornich mest) porouceti räcime, abyste 
nadepsane Zidy Prazske do mest na jarmarky a trhy i jinak pousteli 
a Jim V zivnüstkäch a obchodech jich, ponevadz z toho nicmene jako 
kfest'ane cla  i jine povinnosti  dävati  museji,  zädne  pfekäzky  necinili 


624; ZUR GESCHICHTE DER. JUDEN 

1584. a nicimz mimo nälezitost nestezovali, vedouc ze na tom jistou vüli nasi 
cisafskou naplnfte. Dan na hrade nasem Prazskem v stfedu po svatem 
Kiliänu leta oc vosmdesäteho ctvrteho. 

J^n. privil. Zidüv Prazskych v arch.  Cesk. musea. Böhm. Mus.-Arch. 

1584. 829.  Die Söhne  des  Buchdruckers  Moses  haben  für 

sich  und  ihre  Frauen  eine  Brandstätte  von  der  Witwe 
Rahel um 50 Schock höh m. Gros chen gekauft. 9. August 1 584. 

Salomün a Izäk rabi bratff, Mojzfse impressora synove, koupili 
sobe Salomün Pesl, Izäk Estefe zenäm, take dedicuom a budücim svym 
vselikü spravedlnost na spälenisti podle domu jmenovanych bratfi le- 
zici'm od Rachel zidovky vdovy, kterüz spravedlnost Rachel od Abra- 
hama likafe libro obligationum aureo fo. 253 zapsanou mä, za padesäte 
kop grosuov ceskych k jmeni, drzeni a k dedicnemu vlädnuti v tom 
präve, jakz jest ona Rachel sama jmela, drzela a vlädla majeci spraviti 
prävem mestskym. Jizto zavdali tfidceti kop grosuov ceskych. ostatni'ch 
dvadceti kop grosuov ceskych na svateho Jifi nejprve pfistiho aneb 
dve nedele potom podle listuov zidovskych dodati maji, penize penezuom 
rukojme jsü. Byl pfi tom Viktorin Goltsader starsi zidovsky a Izäk 
Kokes skolnik. Actum in consilio f. 5. pridie et in vigilia Laurenti 
martyris anno MDLXXXIIII magistro civium domino Thoma Grafio 
a Greifenbergo. 

Msc. 2169 Fol. 100  im Arch. d. Stadt Prag. 

1584. 830.   Durch   kaiserliches   Dekret   wird   den  Prager 

christlichen  und jüdischen  Fleischhauern  verboten  Un- 
schlitt von Prag auszuführen. 19. November 1584. 

Na JM. Rimskeho ci'safe a Uherskeho. Ceskeho oc kräle, päna 
naseho nejmilostivejsiho, se nynf opet vznäsi, kterak by feznici Praz§ti, 
tolikez i zidovsti proti vejpovedi a nafi'zeni i take mnohym dekretüm 
a porucenim JMCske nove loje od noze ven z mest Prazskych jinam 
vyprodävati a ty nemirne draziti a sobe nadsazovati meli: za kterouzto 
pn'cinou kdyby jim toho pfetrzeno nebylo, bylo by se v svieci'ch hodnych 
a nesmradlivych nemaleho nedostatku a drahoty obävati, nacez by po- 
ctivi a opatrnl rychtäfove JMCske, purgmistfi a konsele mest Prazskych 
jinacejsi pozor a vo to bedlivost jmiti meli. A ponevadz pak JMCskä 
osobou svou cisafskou i JJMsti arciknizata Rakouskä zde byti räci a pro 
dvür JMsti, tolikez take JJMsti tez rady a dvofany sluzebniky JMsti se 
toho viceji nezli kdy jinde potfebuje a potfebovati bude : protoz JMCskä 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 625 

rychtäfüm. purgmistrüm a konselüm nadepsanych mest Prazskych i584. 
pfistne porouceti räci. aby to ihned nafidili a skutecne opatfili, aby se 
nadepsani feznici v tom ve vsem podle vejpovedi, nafizeni a dekretuov 
JMCske pfedeslych v te veci vyslych, z toho nikoli vykracujice, chovali 
a jistou pokutii na ty, kdoz by z toho ceho vystoupil a proti temuz 
naffzeni se choval a takove loje cerstve a nove z mest Prazskych pfes 
takove jiste poruceni' a nafizeni JMCske vyprodäval, oni Prazane nic- 
mene take po cem by a v jake cene kämen nebo centnyf loje fez- 
nikuom a zase proti tomu svfce prodäväny byti mely usadili a iilozili, 
jinac nikoH necinic, tak aby v tom ten dobrej fad k zdravi a pohodh' 
Hdskemu a obecnimn dobremu slouzici drzän a zachovän byl. Decretum 
per imperator. majestatem in consilio bohemico in arce Pragensi. 19. No- 
vembris anno 1584. 

A/sc. Nr. 326 Fol. 17 im Arch. der Stadt Prag. 

831. Der  böhmische  Landtag,  welcher  am  14. J änner 1585. 
1585  auf dem  Prager  Schlosse  eröffnet  und  am  lo.  Fe- 
bruar d. J. geschlossen wurde, fasste bezüglich der Juden- 
steuer einen gleichen Beschluss wie im Jahre 1583. 

Böhm, Landtagsverh.  VI. 590. 

832. Vereinbarung  des  Kaisers  Rudolf  II.  mit  der 1585. 
Prager  Judenschaft  über  die  Höhe  des  Kammerzinses, 
welchen dieselbe jährlich zu zahlen hat.  Prag, 15. März 1585. 

Contract mit den Eltisten Juden wegen ihres versessenen Gammerzins 
und etlicher Kleinodien, so  sie der Kaiserlichen Majestät dargeben. 

Wir Rudolf oc. Bekennen für Uns, Unsere Erben und nachkom- 
bende König zu Böheimb, öffentlicii mit diesem Brief vor männiglich, 
als hievor die Eltisten und Gemein der Judenschaft zu Prag ein gute 
Zeit her unsern Vorfahren Königen zu Beheimb, hochlöblichster Ge- 
dächtnus, sowohl auch uns hernach zu ein jährlichem Kammerzins ein 
Tausend Thaler gereicht, weliches aber etliche Jahr her darumben 
hinterbelieben, dass sie die Juden von den Landständen unser Krön 
Beheimb jedesmal in ihre Steuerbewilligung mit eingezogen werden, 
und dann verschienes vierundachtzigisten Jahrs durch unsern ver- 
ordneten Präsidenten und Cammerrat in gedachtem unserm Königreich 
Beheimb mit ihnen den Eltisten und Gemein der Juden die Sachen 
dahin abgehandelt, dass sie schuldig sein sollen mit Eingang bemelts 
vier und achtzigisten Jahrs und hinfüran zu ewigen Zeiten jährlich und 

40 


626 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1585. jeden Jahrs besonder zu zweien Fristen als Georgi und Galli Uns und 
Unsern nachkombenden Königen zu Beheimb ein Tausend Thaler oder 
Schock rheissnisch zu steten Ordinari-Kammerzins, und daneben auch 
für die Steuer ein benannte Summa als jährlich vier Hundert Thaler 
bis auf unser genädigistes Wohlgefallen und anderweit Verordnung 
gehorsamblich zu reichen: dass Wir demnach in soliche Abhandlung 
mit Gnaden consentirt und bewilligt, thuen das auch hiemit wissentlich 
und in Kraft dies Briefs mit angehängctr Limitation und Bescheidenheit, 
dass sie die andern Juden, so ausserhalb Prag in andern unsern könig- 
lichen Slädten und Märkten sess- und wohnhaft sein, mit ihrer Rata 
und Gebürnus, wie von Alters gebräuchlich gewest, zu Hülf ange- 
regten Cammerzins zu contribuiren erfordern und anhalten mugen; in 
welichem Fall sie dann jederzeit, da dieselben mit Reichung ihres An- 
teils saumbig erscheinen würden, unser Kammer in Böheimb umb ge- 
bürliche Hülf zu ersuchen haben. 

Und nachdem Uns mehrgemelte Eltisten und Gemein der Juden- 
schaft zu Prag zu unsern Notdurft zwei Tausend fünf Hundert Thaler 
dargegeben und dagegen an berührtem Kammerzins und Steuer für 
das vier und achtzigiste Jahr ein Tausend vier Hundert Thaler all- 
bereit versessen, desgleichen auch an vorhergehender Contribution zwei 
Hundert fünfzig, und also in allem ein Tausend sechs Hundert fünfzig 
Thaler zu bezahlen hinderstellig verblieben : so haben Wir ihnen ge- 
nädigist zugelassen, dass sie berührten unsern Ausstandt in Abschlag 
ihrer Schuld der zwei Tausend fünf Hundert Thaler in Händen be- 
halten und sich gleicher gestalt des Überrests der acht Hundert fünfzig 
Thaler, so wir ihnen noch schuldig verbleiben, an den negst folgenden 
Cammerzins des jetzigen fünf und achtzigisten Jahrs bezahlt machen 
und abkurzen mugen, doch dass ein und ander Post in unserm Böhe- 
mischen Rentmeisterambt ordentlich übernomben und darüber quittiert 
werde, inmassen Wir dann unserm Verwalter desselben derwegen 
sonderbaren Befelich gethan. Und als sich auch neben dem bemelte 
Juden beschwert befunden, dass sie von den andern ihren Genossen 
ausserhalb Prag wohnhaft für das verschiene vierundachtzigiste Jahr, 
weil sie uns ihre Steuer sonderbar erlegt, zu Hülf des schuldigen 
Cammerzins nichts zu erlangen wüssten und derwegen umb Nach- 
lassung gebeten und sich gleich wohl befunden, dass von denselben 
Juden bemelts Jahrs ein Hundert neun und neunzig Thaler in unser 
Steuer einkomben: haben wir ihnen, doch allein auf diesmal, aus Ge- 
naden ein Hundert fünfzig Thaler daran zu Gutem nachzusehen ge- 
nedigist bewilliget, die sie gleichergestalt an ihrem künftigen Cammerzins 
abziehen und inbehalten mugen; dass sie also ihrer zwei Tausend fünf 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 627 

Hundert Thaler mit Ausgang des jetzigen Jahrs vöHig bezahlt sein und 1585. 
damit ihre Rest und Cammerzins allerseits abgelegt und richtig ge- 
macht, darüber Wir sie auch hiemit in Kraft diz Briefs quitt, ledig und 
los sagen. Und gebieten hierauf Unsern jetzigen und N. künftigen 
Unsern Präsidenten und Cammerrathen in gedachtem Königreich Bö- 
heimb und wollen, dass sie die Eltisten und Gemein der Juden zu 
Prag bei dieser Unser genedigisten Bewilligung und Quittierung nit 
allein geruhiglich verbleiben lassen, sondern auch von unsertwegen 
jederzeit in gebührlichen Schutz nemben, genädiglich und ohne Ge- 
fährde. Zu Urkund mit Unserm kaiserlichen angehengten Beeret ver- 
fertigt. Geben Prag, den fünfzehenden Martii anno im fünfundacht- 
zigisten. 

Böhm. Statthalt.-Arch.  Cop. 100, Fol. 116. 

833. Kaiser Rudolf IL legt den Pragern die B e- 1585. 
seh werden der jüdischen Gemeinde vor und befiehlt, 
dass sie die Juden bei der früheren Art und Ge- 
pflogenheit belassen, ihre Klagen berücksichtigen 
und sie in ihrem Lebenswandel, Handel nicht ver- 
hindern. Prager Schloss, 4. April 15S5. 

Pfi'pis resoluci JMsti ci'safe Rudolfa Pra2anüm uCin^ne, aby byli 2ide 
pfi starobylych zvyklostech a obdaroväni'ch svych züstaveni a aby v nie 
noveho  prve nebyvaleho  potahoväni  nebyli. 

Rudolf Druhy oc. Opatrni, verni nasi milil Vzaesli jsou na näs 
ponizene ztiznosti sve starsi Zide obecni i na miste vsi obce zidovske 
zde V Praze: jedno, kterak by z nich mnozi i usedli od väs bez vy- 
slyseni do vezeni däväni a suzoväni byli. Druhe, kdyz z nich kdo komu 
CO dluzen jest, ze jakz väs ohradni psani dojde, k skutecnemu za- 
placeni pfidrzäni i do vezeni däni byvaji, a tu takz dlouho, az se o ta- 
kovy dluh porovnaji neb zaplati, se zdrzuji, Jim pak dluznici jich dobro- 
volne platiti nechteji a zädaji-!i pfi väs za takovou pficinou ohradniho 
[)sani neb prävniho dopomozeni a opatfenl, toho ze uziti a tak k svyni 
spravedlivym dluhüm pfichäzeti nemohou. Ti^eti, ze mnohy da skrze 
jineho zäklad mezi nimi vypüjciti aneb zastaviti, potom ten, jemuz 
zäklad nälezi, pfijda oznamuje, ze jest mu tyz zäklad vzat neb ukraden, 
a kdyz by mu i soukopa postavil a ukäzal, tehdy ze na tom nechce 
pfestati, nez hned bez vejmluvy i penez, aby mu jeho zäklad navrätil, 
zädati smi: tu ze by z nich mnozi, nechtic nekdy dalsi'ch meskäni, 
nesnäzi a tezkosti docekati, takove zäklady navraceli a skodu nesli. 
Ctvrte, ze zastavujic mnohy svöj zäklad, kdyz jej vyplatiti chce, tehdy 


628 - ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1585. bez polozeni penez, co jemu na to pujceno neb lichvy vzeslo, zäda, 
aby mu to na prävo pfed rychtäfem slozeno bylo: ti'mto zpusobem 
ze by tolikez k nemalym skodäm i v nebezpecenstvi pfichäzeti musili. 
Pate, kdyzkoli jake rozepfe pfi präve vasem mivajf, by pak ten Zid 
dosti usedly byl, ze ku prävu uruciti musi: zase vini-li z nich kdery 
dluznika sveho, bud femeslnika neb jineho z kfestanüv, tehdy ze se 
bräni odpovidanfm a zädä, aby rukojme kfesfany stavil, coz by jim 
uciniti mozne nebylo a tak netoliko o sve spravedlive dluhy, ale 
i o zivnosti prichazeli. Seste, ze byste jim a jich rychtäfi v soudy a 
rozepfe, kderez se pfed nimi zacnou, vkracovali a v tom pfekäzku 
cinili. Sedme, kdyz se kterej zlocinec do vezeni dostavä a na träpeni 
CO vyznä, tehdy ze na jeho takove vyznani veden byvä do Zidüv na 
tarmark i do domuv jich k spätrem' osoby. cehoz by prve nebyvalo, 
neb ze by takovy zlocinec (aby toliko trapeni a vezeni pozbyl) na lec- 
kohos ukazoval a tak mnozi nevinne k skodäm a tezkostem pfivozoväni 
bejvajf. Osme, ze by se na ne castokrate bez viny prävo bralo, kdyz 
svou nevinu oznamuji a na presidenta a rady nase jakozto po näs 
sobe pfedstavenou vrchnost se odvo'ävaji; ze jim to postacovati nechce; 
nybrz hned se do vezeni dävajf, skrze coz by, i take ze se jim mestsky 
rychtäf s pisafem a pacholky svymi, kdyz je v cem a nekdy v pfi- 
cinäch näs se dotykajicich potfebujf, proti obycejne starodävni zäplate 
propujcovati nechti, opet k meskäni a skodäm pfichäzeji. Item, ze by 
V mestech Prazskych pfi branäch, na moste a pfivozfch neobycejnymi 
a prve nebejvalymi cly ztezoväni a sacoväni byli : prosi'c näs v tom ve 
vsem za nase milostive, spravedlive opatfeni a ochranu. I ponevadz se 
näm takove veci proti vsemu dobremu zpüsobu a obyceji a tak na 
nemaloLi zähubu jich vidi, nechtic aby ubozi ti'm ztezoväni byli: protoz 
väm poroiiceti räci'me, abyste je ve vsech tech nahofe oznämenych 
pficinäch (nie noveho a pr\e nebyvaleho na ne bez vedomi naseho 
neb dotcenych presidenta a rad nasich komory ceske nevymejslejfc) 
pfi predeslym zpüsobu a obyceji zanechali, jim präva udelovali a nad 
nimi ochrannou ruku drzeli, tak aby sobe däle nemeli slusne co ztezo- 
vati a näs zaneprazdnovati. Na tom jistcu vüli nasi cfsafskou naplnfte. 
Dan na hrade nasem Prazskem ve ctvrtek po nedeli postni Laetare 
leta oc osmdesäteho päteho. 

Kniha priv. Zidüv Prazskych v arch.  Cesk. mus.  Cod. jur.  mun.  r.  B. 

1585. 834. Die böhmische Kammer ermahnt den kaiser- 

liehen P r o k u r a t o r, Wilhelm W o s t r o w e c, infolge der 
nach der Erneuerung der jüdischen Ältesten bekannt 
gewordenen Gesetzwidrigkeiten,  damit der Kaiser 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 629 

und die Kammer nicht umsonst behelligt werden, die 1585. 
Verfügung zu treffen, dass die zu Ältesten gewählten 
Personen  unter  den  Prager  Juden  in  diesem Amte 
weiter  verbleiben.  Prager Schloss, 20. Juni 1585. 

Urozeny a statecny pane, pfiteli näs mily! Zdravi oc Jakoz jste 
ted' nedävno jminulych dnüv vedle jisteho poruceni naseho pfedni 
starsf Zidy Prazske tez starsi obecni obnovili, i ponevadz se to z jistych 
zpräv nachäzf, ze jsou se nekteri z t^chz starsich Zidaov neposlusnfe 
chovali proti jiste zapovedi JMCske, päna naseho nejmilostivejsi'ho, zlat- 
nfküm penez püjcovali a tak rozkaz JMCske zlehcili, item nektefi na 
primasa jich sahali a na nej kamenim häzeli, tolikez ze jeden mimo 
druheho chce starsi'm byti a starsi ustanovovati: procez by JMCskä je 
s'.usne V sve trestäni vzi'ti moci räcil. Z t^ch i jinych mnohych hod lych 
pfi'cin a zvläste, aby JMCskä, komora a jini znamenitf lide jich tak 
casteho temef nabihäni zbyti mohli, jest JMCske poruceni: aby na ten 
cas ty osoby, kterez sou tak od nich Zidüv za starsi pfedni a obecni 
podle pfilezicih ) poznaraenäni zvoleny, starsfmi züstaly. Protoz väs 
jmenem a z tehoz JMCske poruceni napominäme, abyste se, dä-li Buh, 
zejtra tim raneji mezi Zidy v obycejne misto naji'ti dali, jim takovou 
JMCske vüli v znämost uvedli i jine, coz pfi tom däle zapotfebi jest, 
vykonah s ti'm napomenuti'm a vystrahou, jestii-by se kdo z nich neb 
z obce CO toho, jakz se nadpisuje, neb jineho nepofädneho dopustil, 
JMCske komoru aneb koho jineho zbytecne, bezpotfebne a nenälezite 
nabihal, ze k nemu o to pfistnym trestänim )in;^m ku pfikladu bez 
usanoväni skutecne pfikroceno byti mä. A na tom JMCske jistou vüli 
naplnite.   Dan na hrade Prazskem ve ctvrtek den bozlho Tela oc 85. 

£d7n>i.  Statthalt. -Ar eh.  Conc. J. 42—6. 

835. Aus der böhmischen Kanzlei wird den Bürger- 1^85. 
meistern der Alt-, Neu- und Kleineren Stadt Prag 
das kaiserliche Dekret vom 13. September in Erin- 
nerung gebracht und befohlen den Juden in Geschäf- 
ten und im Handel derselben keine Hindernisse in 
den  Weg  zu  legen.  Prag, 5. October 1585. 

Pfi'pis dekretu JMCske slavne pamSti cisafe Rudolfa Pra^anüm, aby 
2idy  Jädnemu  mimo  pfedeSly  dekret nedopouStSli  ztS^ovati.  ucinfneho. 

Poctivi a opatrni purgmistri a konäele Star^ho, Noveho a Men- 
siho mest Prazskych v pametech svych maji, jaky jest k nim dekret 
z poruceni JMsti Rimskeho cisafe, Uherskeho a Ceskeho kräle, päna 
naseho  nejmilostivejsiho,  z strany  Zidöv  Prazskych  a  obchodüv  jich 


630 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1585. prosei, kteremuzto dekretu jest datum 13- dne mesi:e pominuleho 
Septembris jinak zäff; i stezujf sobe ji2 dotcenf Zide Prazsti, ze by se 
Jim V mnohych pficinäch ublizovati mimo takovy dekret cfsafsky melo, 

V tom JMCskou za milostive cpatfeni, aby v tyto nynejsi casy pfi 
temz dekretu a co v sobe obsahuje mohÜ züstaveni a nad nimi ruka 
ochrannä,  aby mimo slusne  a nälezite  ztezoväni nebyli,  drzäna  byla, 

V ponizenosti prosfce. A protoz JMCskä takovy dekret svöj jim Pra- 
zanum ku pameti pfivozujfce, jim räci porouceti pfikazujic, abyjmeno- 
vane Zidy, jakz dotceno, mimo n lezite nedopousteli zädn^mu ztezo- 
vati, nybrz jim. tak jakz v mnoho psanem dekretu obsazeno a dolozeno 
jest, handly a obchody sve provozovati nezbranovali a nad fi'm je chrä- 
nili, jinäce necinfce. Decretum per imperatoriam maiestatem Pragae 
5. Octobris anno etc. 85. 

yud. Privil. höhm. Mus.-Arch. 

1585. 836. Die böhmische Kammer mahnt die Prager 
Juden-Ältesten um die Bezahlung der rückständigen 
Steuer aus den Jahren 1576, 1577 und 1578. Prager Schloss, 
2. December 1585. 

Zide starsi Prazsti! Jest väm jminulych dnüv vejtah odeslän, jakü 
sumu berni z Ziduv Prazskych, jimz let deset a vejse, tez dvacet a 
vejse jest, z hospodäfuv i podruhüv, tez z synüv jejich, za leta 76., 
77. a 78. dluzni pozüstäväte, s tim napomenutim, ponevadz takove za- 
drzovänf na nemalü §kodu JMCske, päna naseho nejmiiostivejsiho, jest, 
a JMst bez te sumy nikterakz däle byti moci neraci, abyste takove 
berne ihned beze vsech dalstch odtahüv pänüm berniküm krälovstvi 
Ceskeho na hrad Prazsky odvedli: ale toho se, jakz sme spraveni, 
posavad nestalo, coz näm do väs s podivenim jest. A protoz väm, jakz 
prve i nynf, na miste JMCske poroucime, abyste odvedenim tech berni 
neprodlevali, nybrz je, pokudz rnozn^, jeSte dnes, kdez nälezf, konecne 
vycisti daH; ac chce-e-li se dalsi tezkosti a skutecneho trestäni vyvaro- 
vati. Dan na hrade Prazskem v pondeli po sv. Ondfeji, apo§tolu Päne, 
jinak druheho dne mesice prosince leta 85. 

Böhm. Landtagsv.  VI. 625. 

1586, 837. Kaiser Rudolf II. erteilt dem Prager Juden 
Jakob Golds ch eider die Erlaubnis, mit seinen Brü- 
dern das Goldschmiedgewerbe in Prag und in den 
königlichen Städten, wo Juden wohnen, zu betreiben 
und sogar Gesellen zu halten. Prager Schloss, 14. Mai 1586. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEX. ^ 631 

My Rudolf oc. Oznamujem timto listem vsem, ze jsme od Jakuba 1586. 
Goldschaydera, Zida Stareho mesta Prazskeho, za milostive povoleni 
nase cisafske ve vsi pokere proseni, aby podobne jako i otec jeho 
nekdy Izäk Goldschayder femeslo zlatnicke s bratffmi svymi v mestech 
Prazskych i v jinych nasich mestech v krälovstvi Ceskem, kdezby Zide 
svä obydli meli, volne a svobodne provozovati a sobe k temuz fe- 
meslu tovaryse, kolikzby mu jich koli potfebi bylo, chovati mohl. 
I majice My o jeho mimo jine Zidy dobrem choväni dostatecnü zprävu, 
protoz jsme k tomu sve milostive povoleni däti räcili a timto listem 
nasi'm däväme, tak aby oznämeny Jakub Goldschayder nejinak nez 
jako svrchupsany nekdy otec jeho Izäk Goldschayder takove femeslo 
zlatnicke s bratffmi svymi (vsak toliko do vule nasi) v mestech Praz- 
skych i jinych nasich mestech v krälovstvi Ceskem, kdez by Zide svä 
obydli meli, volne a svobodne bez piekäzky vsech lidi provozovati, 
sobe k temuz femeslu tovaryse, kolikzby jich koliv potfeboval, chovati 
a tak se v zivnosti sve vzdelävati mohl ; poroucejic pii tom vsem pod- 
danym nasim v krälovstvi Ceskem obyvatelöm, jakeho koli stavu, fäcu 
neb povoläni jsou, zvläste rychtäfuom nasim. purgmistruom a konseluom 

V mestech, vernym milym, abyste nadepsaneho Jakuba Goldschaydera 
pfi tomto nasem milostivem povoleni meli, dizeli a neporusitedlne za- 
chovali, jakz sami zädne pfekäzky jemu ani bratfim jeho v tom ne- 
cinice, tak ani jinym nedopoustejice. Na tom milostivü a jistü vuoli 
nasi cisafskü naplnite. Tomu na svedomi pecet' nasi cisat^skü k tomuto 
listu  jsme  pfitisknuuti  rozkäzali,  jenz  jest  dän  na  hrade  Prazskem 

V stfedu po kfizove nedeli leta tisiciho petisteho osmdesäteho sesteho. 

Böhm.  Statthalt. -Ar eh.  Cop.  95,  Fol. 187v 

838. In dem am 17. November 1586 auf dem Prager 1586. 
Schlosse eröffneten und am 17- December desselben 
Jahres geschlossenen Landtage wurde folgender 
Beschluss gefasst: Anlag oder Steuer auf gülden 
oder silberne Stück, auch Seiden w aar und ander 
Krämersachen. Von allen gülden und silbern Stücken, auch sil- 
bern und gülden Porten, von Zogen- oder Unzgold, dessgleichen Steften, 
Rösel, Madeien, gülden Knöpfen und all andern Kleinodien von Edel- 
gestein, insonderheit aber von dem ungeniesslichen Glasschmelzwerk, 
desgleichen von Zobeln und Luchsfutter, so also von Christen oder 
Juden verkauft wirdet, solle allezeit das zehnte Schock, soviel ein jeder 
in seinem Handel dem Werth nach haben wirdet, gegeben werden. Es 
soll auch keiner dieselben Gattungen und Waaren bei seinen Gwölbern 


632 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1586. und Häusern bei Verlust derselben abladen lassen, er habe es dann 
zuvor im Ungeld der Alten Stadt Prag angesagt, damit dasselbe von 
den hierzu e verordneten Personen besichtiget und geschätzt werden 
müge. 

Böh7n. Lattdt.  i'I.  74. 

1587. 839. Kaiserliche Antwort auf die Besch werden; 
welche der Bürgermeister und Rat der Prager Altstadt 
in Betreff der Einhebung der vom Landtage bewilligten 
Verkaufsteuer von Wein, Bier, Getreide, Wolle, Ge- 
sch meide und anderen Gegenständen unterbreitet 
haben.  Prager Schloss,  12. Februar  1587. 

. . Co se zlata a stfibra tazeneho, rüzicek, steftüv, medaji, knoflfküv, 
zlatych i vsech s drahym kamenfm klenotuov a zvläste tech neuzi- 
tecnych sklennych smelcüv, tez sobolü a rysü dotyce, o tom jest 
v sneme patrny artikul: avsak ponevadz se Zide tech handlü pfedne 
a nejvice ujimaji, obchody sve v tom vedou a tech veci se sem skrze 
ne v tlumocich, filcfch, na koni'ch, kotcich i jinak v tichosti forteine 
za mnoho tisic dostävä a kdez nälezf neopovidä; bude o tom starsim 
Zidüm, jakby to mezi sebou a jinymi Zidy vyhledävati a ty veci do 
ungeltu k spätrem' a sacoväni donäseti meli, poruceno. Decretum per 
dominum imperatorem in arce Pragensi.  12. Februarii anno  1587. 

Böhm.  Landt.  VII. 116. 

1587. 8-iO.  Die  böhmische  Kammer  befiehlt  den  Altesten 

der Prager Juden vier Personen zu wählen, welche die 
mit Gold- und Silberwaaren und sonstigem Gesch meide 
Handel treibenden Glaubensgenossen beaufsichtigen 
sollen, damit dieselben sich im Ungeldamte anmelden 
und ihre Gebühren ordentlich zahlen. Prager Schloss, 12. Fe- 
bruar 1587. 

Z'de starsi Prazsti! Jest na jminulem obecnim snemu mezi jinym 
take zavh'no, co ze vsech zlatohlavüv, stfibrohlavüv, z zlata a stfibra 
tazeneho aneb uncoveho, tkanic zlatych a stfibrnych, steftüv, rüzicek, 
medajf a knoflikü/ zlatNxh i jinych vsech s drahym kamenfm klenotüv, 
a zvläste tech neuzitecnych sklennych smelcü, tez z sobolü a rysü dä- 
väno a jaky v tom fad strany opovidäni tech veci v ungelte zachovän 
byii ma, jakz artikul snemovni to v sobe sifeji obsahuje a zavfrä. 
I ponevadz  vy  se  vedle  jinych  obecnich Ziduv  tech  handlü  pfedne 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 633 

a nejvfce ujimäte, obchody sve v tom vedete a, jakz jistä zpräva jest, 1587. 
tech vecf se sem skrze väs v tlumocich, filcich, na kon'ch, koteich 
i jinak v tichosti forteine za mnoho tisfc dostävä a kdez nälezi ne- 
opovidä: protoz ukazuje toho JMCske, päna naseho nejmilostivejsi'ho, 
potfeba, z kterez väm jnaenem JMti poroucime, abyste näm ihned ctyry 
hodne osoby, kterezby z tech nahofe oznamenych obchodü zädneho 
nevedly, jmenovali, tem bude potom däle pfisahou vymefeno, jakby ty 
veci mez'i vämi vyhledävati mely. Na tom oc. Dan na hrade Prazskem 
12. Februarii anno 1587. 

Böhm. Landt.  VII. 114. 

841. Die Ältesten der Juden in der Prager Altstadt 1587. 
berichten der böhmischen Kammer, dass sie der Ver- 
ordnung gemäss vier Personen erwählt haben, damit sie 
die Juden, welche mit Gold-, Silber- und ähnlichen Waren 
Handel führen, in Betreff der ordentlichen Zahlung des 
Ungelts beaufsichtigen. 23. Febr.  1587. 

Vysoce urozeny pane, pane presidente VMti a VVJMti pani rady 
JMCske zfizene komory v krälovstvi Ceskem, päni milostivi! Jakz ste 
näm milostivym psani'm svym poruciti räcili, abychom ihned ctyry osoby 
hodne, kterez by se tim obchodem, jakz artikul v snemovnim sneseni 
z strany spravoväni berne z zlatohlavüv, stfibrohlavüv, ze zlata a stffbra 
tazeneho neb uncoveho, tkanic zlatych a stfibrnych, stefcüv, rüzicek, 
medaji oc obsahuje, neobiraly a toho obchodu nevedly, jmenovali 
k pfisaze o tech vecech vymefene: podli takoveho milostiveho VMti 
poruceni cini'me a tyto osoby obravse jmenujeme: rabi Zachariäs Vo- 
katy, rabi Mojzis Sik, Lev Chajma Tauska syn, Jakub Nätana kantora 
syn. S lfm se VMtem k milostive ochrane poruceni ciuime VMti 
V sluzbäch vzdycky povolni 

N. Starsi Zide v Starem meste Prazskem. 

btatthalt.-Arch. des Kg. Böhmen. Orig. S. 15jl2. 

842. Der Eid, welchen bei der böhmischen Kammer 1587. 
der Rabbi Zachariäs Vokaty, Rabbi Moses Schick, 
Leo Sohn des Chajm Tausk, Jakob des Kantors Na- 
than Sohn geleistet haben, dass sie jede Woche 
strenge Aufsicht über die Juden führen werden, 
welche mit Juwelen, Gold-, Silber- und ähnlichen 
Waren  Handel  treiben,  damit  dieselben  diese  Ar- 


634 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1587. tikel   im  Ungelt  ordentlich  angeben  und  die  Ab- 
gaben  davon  richtig  zahlen.  3. März 1587. 

Pfisahäme pänu Bohu zivemu, kteryz stvofil nebe i zemi, mofe 
i vsecky veci, pfisahäme skrze vsecka jmena svatä jeho, kteräz napsal 
Mojzis, sluzebnik jeho, pfisahäme skrze patery knihy Mojzisovy, v nichz 
jest napsäno desatero pfikäzäni jeho, kterez jest säm pan Buh svou 
pravou rukou napsal a mne kfive pfisahati zapovedel, a nejjasnejsi'mu 
a nejnepfemozenejsimu knizeti a pänu, panu Rudolfovi, toho jmena Dru- 
hemu, volenemu Rimskemu cisafi, Uherskemu a Ceskemu oc kräli, 
pänu nasemu nejmilostivejsimu, dedicüm a budouci'm JI\Iti: jakoz sme 
podle snemovniho snesenf, kterez se stalo v pondeli po svatem Martina 
leta jminuleho oc vosmdesäteho sesteho, od JMCske k vyhledäväni 
mezi nämi Zidy, co se zlatohlavüv a stflbrohlavuv, zlata a stfibra ta- 
zeneho aneb uncoveho, tkanic zlatych a stflbrnych, rözicek, steftü, me- 
dajf, knofliküv zlatych i jinych vsech s drahym kamenfm klenotüv a 
zvläste tech neuzitecnych sklennych smelcüv, tez sobolü a rysü dotejce, 
ponevadz se Zide tech handlü pfedne  a nejvice ujimaji,  obchody sve 

V tom i take ,v vobilf, vlne, vfne a jinem vedou a, jakz JMCskä jistü 
zprävu jmi'ti räci, tech veci se sem skrze ne v tlumocich, filci'ch, na 
konfch,  koclch  i  jinak  v tichosti  forteine  za mnoho  tisfc  dostävä  a 

V ungelte, jakz snemovni vymefeni ukazuje, neopovfdä, nafizeni a zvo- 
leni, ze ihned dnes a potom kazdeho tehodne mezi vgecky Zidy, bud' 
ze V tech oznämenych vecech obchody sve vedou neb nevedou, a sklepy 
neb komory sve mezi Zidy neb kfest'any majf, s pilnosti bedlive do- 
hHdati, a u koho tak cokoliv (an se prve s tim v ungelte, aby to od 
osob k tomu zn'zenych spatfino a posacoväno bylo, nezastavil a ne- 
opovedel) nejdeme, to kus od kusu v pofädne poznamenäni uvesti, do 
ungeltu, jakoz oufedniküm JMCske, tak i k tomu zfizenym osobäm 
a vejbercfm oznamovati a v tom se verne, präve a upfimne chovati 
chceme a mäme; nicehoz, pokudz näm nejvejs mozne bude, zädn^mu 
nepfehlidati a sumou v tom ve vsem spravedlive se zachovati a toho 
jinak neciniti pro pfizefi, ani pro nepfi'zen, pro dary, ani pro strach, 
ani pro zädnü jinü vec. Toho näm dopomähej pän Buh, kteryz soudiii 
mä näs a veskeren svet skrze ohen ! 

Tuto pfisahu ucinili v komofe v outery po nedSli postnf Oculi leta oc 
87. V pfitomnosti JMti pana presidenta a pana Pavla z Lidlova : rabi' Za- 
chariaS Vokaty, rabi Moj2f§ Sik. Lev Ghajma Tauska syn, Jakub Nätana 
kantora syn. 

Böhm. Statthalt.- Arch.  Coric. S. Ibjl2. 13. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN 635 

843. Die böhm. Kammer verlangt von den Ältesten 1587, 
der Prager Judenschaft einen Bericht darüber, welche 
Anstalten sie zur Einhaltung der vom Landtag be- 
willigten Kapitalsteuer getroffen haben und wie- 
viel von dieser Abgabe bei ihnen bereits eincre- 
flossen sei.  Prager Schloss, 3. Juni  1587. 

Zide star§i Prazsti ! Ukazuje toho JMCske, päna naseho nej- 
milostivejsiho, potfeba, vedomost jmi'ti, jak ste to mezi sebou vedle 
snemovniho sneseni strany sbfrek z penez na ürocich nafidili, a co 
neb do ktere sumy takovych sbirek pfed rukama jmäte. A protoz väm 
jmenem JMCske poroucime, abyste n?m o tom ihned gruntovni psanü 
zprävu uciniü, vedouc ze na tom JMCske vüli naplnfte. Dan na hrade 
Prazskem tfetüio dne mesi'ce Junii leta 87. 

Böh77i. Landt.  VII. 172. 

844. Verzeichnis  derjenigen Artikel,  welche  die 1587. 
Hofkammer  und  die böhm  Kammer  auf kaiserlichen 
Befehl  den Oberstlandesbeamten  von  Böhmen  zur 
Beratschlagung   übergeben   haben.   Dieselben  be- 
treffen  auch  die  Kapitalsteuer  der  Juden  oc.  Prag, 

3. Juni 1587. 

Judencontribution vom ausgeliehenem Geld. Fürs 
neunt würdet im vergangenen Landtag unter dem, wie mans mit dem 
ausgeliehenen Geld halten soll, nit gedacht, was Gestalt die Juden des- 
selben halben contribuiren sollen. Weil dann weder auf ihr Bekanntnus 
oder dergleichen Weg, wie mit andern, sich nit zu verlassen und Ihre 
Mt. erachten, dass ein ander Weg mit ihnen furzunehmben sein werde : 
so haben demnach die Herren obristen Landofficierer über diesen 
Punkt auch zu berathschlagen, was anzuordnen sein möchte. 

Böhm. Landt.  VII. 175. 

845. Gutachten   der  obersten  Landesbeamten   von 1587. 
Böhmen  über  die  im Aktenstücke  vom  3. Juni 1587  be- 
zeichneten  Artikel,  welche  ihnen  von  der  Hofkammer 
und  der  böhmischen  Kammer  auf  kaiserlichen  Befehl 
zur  Begutachtung  übergeben  wurden.   Prager  Schloss, 

13. Junii  1587. 

Betreffend zum neunten die Juden und was sie von dem aus- 
geliehenen Gelde  contribuiren  sollen,  da würdet der Herren  obristen 


63G zun. GESCHICHTK DER JUDEK 

1587. Landofficierer Qutbedunken nach darfür geachtet, dass es der nächste 
Weg sei, dass die Hauptleute in den Prager Städten mit und sambt 
den Steuereinnehmbern sich derhalben nothdurftig unterredeten, und 
wie sich die Juden dieses Artikels halber hinfüro verbalten sollen, mit 
Fleiss berathschlagten. dann auch ob die Steuer von ihnen richtig er- 
folge und gereicht auch erlegt werde, Inquisition hielten, und was sie 
also in einem und dem andern befinden werden, das alles den Herren 
obristen Landofficirern zu ferrer Deliberation mit ihrem Gutachten 
furtragen sollen. Actum aufm kuniglichen Schloss Prag. ] 3. Juni  1587. 

Böhfn. Landt.  VII. 180. 


1587. 84G.  Vertrag  z w i s ch e n  dem  Bürgermeister  und 

dem Rate der Stadt Neu -Kolin und den Ältesten 
der Kolinerjuden darüber, wieviel die Juden von 
dem zu ihrem Gebrauch in der Stadt geschlachteten 
Vieh und wieviel sie an Erbzins und Bürgerrechts- 
taxe zahlen sollen  17. Juli  1587. 

L^ta 1587 v patek po Rozesläni apostolüv narovnani se stalo 
v pfitomnosti JMCske rychtäfe Jana Pachra toho casu mezi purkmistrem 
a päny, tez starsfmi obecnimi z jedne a starsimi Zidy na miste vsi 
jejich obce z strany druhe, co se cla z dobytkuov, tez zäkupnfho a pfi- 
jemnyho dotyce: tak ze za takove clo kazdeho roku pfi sv. Havle 
uvolili se ouhrnkem dävati padesäte grosuv ceskych, kterychzto pfi- 
lozic k sedmdesäti grosüm ceskym, jez prve z skoly sve a zahrady, 
kde se pochovävaji i s tfm kusem, ktery od Jana Saka z Bohunovic 
prikoupili, ucini 2 kopy gr. cesk.; vsak z dobytku toho mä se rozumeti, 
ktery by zde v Kolin6 k potfebe sve biti meli; z jineho, ktery by na 
prodaj hnali, pfedce dävati povinni jsou 

Zäkupniho pak spolu i odevzdäni hned, kdo jaky grünt prodä 
nebo koupi bud'za hotove penfze, bud' na roky, tez ouhrnkem 1 kopu 
12 gr. cesk. z oboji strany; vsak ten ktery prodä 24 gr., kdo koupi 
48 gr. cesk., cehoz obojfho jedna kopa dvanäcte grosuv ceskych ucini. 

Pfijemnyho pak, to jest za pojeti v pocet sousedüv mezi ne aneb 
spolecnost jejich s vüli magisträtu jinäc nie: chudsi patnäcte, bohatsi tfid- 
ceti grosuv dävati mä, vsak to na pfespolni toliko Zidy, ktefi by zde 
zrodili nebyli a zde se osaditi a mezi nimi sousedstvi miti chteli aneb 
meli, vztahovati se mä, domäcim pak a zde zrodilym se passiruje. Stalo 
se dne a roku svrchupsaneho za oufadu  pana Navary, jinak Mikysko 

Kohner StadtSuch 


IX BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 637 

847. Rudolf II. befiehlt dem Adam Krajif von Krajek, 1587. 
seine Bunzlauer Untertanen von einem Aufruhr gegen 
die Juden abzuhalten. Prag, 1. December 1587: . . . Vsak 
nicmene to mezi poddanymi tvymi Boleslavskymi skutecne 
opatf, aby se zatfm na Zidy od nich zädiie zboufeni nestalo a ne- 
jakä jinsi nefest z toho neposla, nebrz jestlizeby co toho byti chtelo, 
skutecne pi'^edchäzel a zastavel. Na tom jistü a milostivu vuoli nasi 
cisafskü naplnis. 

Orig  JVitiingauer Archiv. 

848. Der Weinbergmeister Johann Ornius von Paum- 1588. 
berg und die Steuereinnehmer in den Prager Städten be- 
richten der böhmischen Kammer über die Mängel, 
die sie bei der Einhebung der vom Landtag zur Til- 
gung der königlichen Schulden bewilligten Verkaufs- 
steuer in Erfahrung gebracht haben. 20. Jänner  1588. 

Deväte, strany pak zlatniküv, kterym, aby veci zlatnicke sacova'i, 
poruceno: ti näm oznämili, ze v domfch panskych i duchovn'ch ne- 
porädnych zlatniküv, handlifuv, jubilifuv ano i Ziduv, u kterych nemälo 
draheho kameni, fetezüv a jinych veci se nachäzi, co komu udelaji 
aneb delaji, ze to prodävajf, zädnemu od toho nie nedävaji', a prävo 
tam jfti nesmi. 

Böhm. Landt.  VII. 239. 

849. Die drei Prager Städte bitten im Namen des 1588. 
gesamten Bürgerstandes von Böhmen die obersten 
Landesbeamten, die Beisitzer des Landrechtes und 
die k a i s e r 1 i ch e n Räte um ihre F ü r s p r a ch e bei dem 
Kaiser, auf dass ihren wiederholten Besch werden 
Abhilfe zuteil werde. Unter anderen verlangen 
sie auch, dass die von Juden und Bürgern im Gegen- 
satze zu den städtischen Freiheiten und zum Ver- 
derben der einheimischen Weinberge ausgewirkten 
Privilegien in die böhmische Kanzlei wieder zurück- 
gelegt werden sollen. Sine dato. [Anfang Februar 1588.] 

Desäte, v tom take velkou stiznost mäme, ze nektefi z meäfan 
nasich, ano take i Zide pfi JMCske sobe jsou obzvlästni privilegia ob- 
jednali na senk pfespolnfch rejnskych, moravskych, rakouskych i jinych 
cizich vin,  coz jest proti privilegiim na^im  na zähubu vinic domäci'ch: 


638 ZLIR GESCHICHTE DER JUDEN 

1588. protoz pro opatfenl naseho siavu mestskeho a zachoväni privilegii 
nasich tolikez VMti zädäme, ze se za näs k JMCske milostive pfi- 
mluviti räcite, aby JMCskä oc, jakozto kräl Cesk^, z moci sve krälovske 
takova vsecka osobäm propujcenä a na senk prespolnich cizich vin 
vydanä privilegia a obdaroväni od tych2 osob zase milostive vyzdvih- 
nouti a do kanceläfe JMti ceske aby zase slozena byla, o tom po- 
ruciti a ve vsem nälezite näs a obce mest Prazskych i jinych mest 
krälovstvi Ceskeho opatfiti räcil. 
Böhm. Landt.  VII. 267. 

1588. 850. In dem  am 27. Januar  eröffneten  und  am 24. Fe- 

bruar 1588 geschlossenen böhmischen Landtage wurde 
in Folge des Umstände s, dass Tartaren und Kosaken 
aus Polen in das zum Königreiche Böhmen einverleibte 
Fürstentum Schlesien unerwartet eingefallen sind, be- 
schlossen, eine gewisse Zahl Reiter- und Fussvolk auf- 
zunehmen, um die Länder der Krone Böhmens zu 
schützen. »Es sollen auch zu diesem des Landtags Defension oder 
Bereitschaft die Prager Juden mit Hilf der anderen in diesem Kunig- 
reich wohnhaft auf sanct Georgi nägstkommend 500 Schock Groschen 
beheimbisch über all andern Hilfen und Anlagen, so sie sonsten reichen, 
ohne allen Verzug oder Ausflucht den obristen Landeinnehmbern zu 
gehöriger Nothdurft zu geben und zu erlegen schuldig sein. 

Böhm. Landt.  VII. 292. 

851. Nachricht über die Steinigung zweier Henker 
in Prag. 1588. 

V Praze dva kati ukamenoväni jsou az do smrti od lidu obec- 
niho pri stinani jednoho kfestana, jenz Zida, pohana zabil; a ti kati 
neumele s exekuci zachäzeli, procez se chasa na ne ponukly li'tost 
jmaje, ze kfestan pro Zida smrt trpeti musi, a nemohlo toho chase 
zbranoväno byti, nebo i rychtäf s sluzebniky musel odtad" uteci. 

Dalickji V. Heslov : Pamiti 1. 163. 

15S8. 852.  Die  böhmische  Kammer  befiehlt  den  Älte- 

sten der Prager Judenschaft die mit Gold-, Silbe r- 
und ähnlichen Waren handeltreibenden Glaubens- 
genossen, welche die vom Landtage bewilligte Ver- 
kaufsteuer zu zahlen sich weigern,  zu  ermahnen, dass 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 639 

sie die Steuer ungesäumt abführen, da auch  die Hof- 1588. 
Juweliere,   auf  welche   sie   sich  berufen,  von  ihren 
Waren  die  vorgeschriebene  Steuer  entrichten  müs- 
sen. Prager Schloss,  18. Juni 15S.S. 

Zide starsi Prazsti ! Jakoz nekteff z väs i z obce vasi z zlata, 
stfibra, klenotuov a jinych k tem podobnych veci sbirky na splaceni 
dluhuov JMCske, päna naseho nejrnilostivejsiho, svolene, dävati se zbra- 
iiujf, za tou pficinou a obranou, ze dvorsti kramäfi a jubih'rove z tak'o- 
vych veci nie nedävaji: i ponevadz jiz to nafizeno jest, ze dvorsti kra- 
mäfi z nadepsanych veci takovü sbi'rku zouplna beze v§ech odtahuov 
sloziti maji, protoz jmenem a na miste JMti poroucime väm, abyste 
osoby ty mezi vämi, ktere s tim handluji, ihned k tomu skutecne jmeU 
a pfidrzeli, aby takovü sbirku z nahofe oznämenych zbozi, zlata, stfibra, 
klenotuov, draheho kameni, perel a jineho k tomu podobneho, nac se 
snemovni sneseni vztahuje, ihned vybercim JMCske v Starem meste Praz- 
skem nafizenym odvedli a na hotove vyctli pod pokutou snemem na 
to nafizenou. Na tom JMCske jistü vuoli naplnite. Dan na hrade Praz- 
skem 18. dne mesi'ce cervna oc 88. 

Böhm. Landt.  VII. 336. 

853. Der Bürgermeister und Rat der Stadt Lei t- 1588. 
meritz erklären, dass Sebastian Hornigler aus Nürn- 
berg, Einwohner der Stadt Leitmeritz, zur Eintrei- 
bung seiner Forderung bei dem Juden Marcus in 
Jungb unzlau den Werner von Liepen bevoll mächtigt 
hat. Leitmeritz, den 11. Juli 1588.  (Böhm.) 

Arch. d. Stadt Leitmeritz 113. 

854 Die böhmische Kammer ermahnt wiederholt i588. 
die Ältesten der Prager Judenschaft, dass sie die mit 
aller Art Juwelen Handel treibenden Glaubensge- 
nossen zur Zahlung der Steuer anhalten, welche 
der Landtag von solchen Waren zur Tilgung der 
königlichen Schulden bewilligt hat. Prager Schloss, 1. Octo- 
ber 1588. 

Zide starsi Prazsti! Jakoz o tom jiste osmnäcteho dne mesfce 
äervna leta tohoto osmdesäteho osmeho poruceni psan6 jmäte, abyste 
netoliko vy, ale i ti z obce vasi, ktefiz zlatem, stfibrem, klenoty, prsteny, 
zäponami, drahym kameni'm, perlami a jinymi k tem podobnymi vecmi 


640 ZUR GESCHICHTE DER JUDE>; 

1588. handlujete, z takovych a k tem podobnych veci vsech, na kterez se 
snemovni sneseni vztahuje, ihned vejbercim od JMCske, päna naseho 
nejmilostiv^jsiho, v Starem meste nafi'zenym, sbirku od stavuov k za- 
placeni dluhuov JMti svolenou odvedli a na hotove vyätli pod pokutou 
snemem na to naffzenou: ale toho se jest od väs az posavad nestalo, 
coz näm nemüze nez stizne byti. Ac bychom pak k väm i k osobäm 
tem z obce, jenz s nahore oznämenymi vecmi handlujf, pficiny dosti 
meli, vam je podle snemovniho nafizeni v pokute do komory pobrati 
däti, vsak nejsouce skody vasi i jich zädostivi, jmenem a na miste JMti 
pfisne poroucfme väm, abyste osoby ty mezi vämi, ktere s vecmi z po- 
cätku oznämenymi handlujf, ihned k tomu skuteöne jmeli a pridrzeli, 
aby takovü sbi'rku z nahore oznämenych zbozi. zlata, stfibra, klenotuov, 
zäpon, prstenuov, draheho kameni, perel a jineho k tomu podobnehoi 
nac se snemovni sneseni vztahuje, ihned nadepsanym vejbercim JMCske 
k takove sbirce na Starem meste Prazskem nai'lzenym odvedli a na 
hotove vyctli; neb nestane-li se toho, tehdy vezte, ze se k väm pokutou 
snemem vymefenou pfistoupi a takovä zbozi v pokute poberou. Dan 
na hrade Prazskem prvniho dne mesfce fijna leta CLXXXVIII. 

Böhm. Landt.  VII. 359. 

15^^- 855.  Kaiser  Rudolf  II.  befiehlt  der  Stadt  El bogen, 

diejenigen Juden, die von Alters her auf der Herrschaft 
Elbogen und Königsberg angesiedelt sind, auch künftig 
hin  zu  dulden.  Prag, 18. October 1588. 

Wir Rudolf der Ander dg. Fuegen den ersamen Unsern getreuen, 
lieben N. Bürgermeister und Rathmanne Unserer Stadt Ellbogen hiemit 
gnädiglich zu wissen : nachdem Uns die Ältisten Juden über die Gemein 
der Judenschaft alhier in Underthänigkeit zu erkennen gegeben, welcher 
Gestalt ihr die Juden, so von Alters hero sambt ihren verheireten Kin- 
dern auf Unseren Herrschaften Ellbogen und Kingsperg*) euren Pfands 


*) Über die israelitische Kultusgemeindc in Königsberg 
lassen wir hier einige Nachrichten aus Pröckls Geschichte 
der Stadt Königsberg folgen: 

Die ersten Spuren der Judenansiedelung in Königsberg gehen in das 
XIV. Jahrhundert zurück, obwohl als sicher anzunehmen ist, dass hier schon viel 
früher Juden sesshaft waren. Die Egerischen Stadtbücher geben hievon Zeugniss. 
Nach dem Judenmorde zu Eger im Jahre 1350 wandten sich die geflüchteten 
Juden gewiss zu ihren nächsten Glaubensgenossen nach Königsberg, während 
dem einige Judenfamilien sich die Bewilligung erwarben, gegen Zahlung eines 
auferlegten jährlichen Schutzgeldes sich in Eger niederlassen zu dürfen. Die 
Aufnahme in den Gemeindeverband, sowie Gewährung des Aufenthalts in Königs- 
berg, stand nicht dem Stadtgericht, sondern  der Schutzobrigkeit der Stadt  zu 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 641 

Inhabung wohnen,  weiter alda zu wohnen, noch  ihre Narung und Ge- 15? 
werb  zu  treiben  nit  vergönnen noch zulassen woHten,  und uns dero- 


und es ist anzunehmen, dass die von Eger sich entfernenden Juden gegen Ent- 
richtung eines festgesetzten Schutzgeldes gerne Aufnahme fanden. Sofort hat 
nun die Judengemeinde sich vergrössert, welcher sich auch die nächst wohnenden 
Juden angeschlossen haben. 

Gegenwärtig (1884) sind in Königsberg 27 Judenfamilien mit 113 Seelen 
anwesend. In den dazu gehörigen Ortschaften Pochlowitz wohnt 1 Familie mit 
9 Seelen und in Mostau 1 Familie mit 7 Seelen, zusammen also 30 Familien mit 
134 Seelen. Nebstdem sind 10 Familien hieher zuständig, die zerstreut in ver- 
schiedenen Ortschaften wohnen. Man zeigt das Haus Nr. 98 als das älteste Juden- 
haus, dessen Besitzer die der Stadt Königsberg bei einem feindlichen Überfall 
auferlegte Brandschätzung aus Eigenem bezahlte nach dem Sprichworte desselben 
Besitzers: »Dem Feinde muss man goldene Brücken bauen.« 

Die Israeliten bezahlten ihre Judensteuer direkt an die Prager Judengemeinde. 
Nebstdem aber mussten sie alljährlich an die Stadtgemeinde 22 Schock und 
30 meissner Groschen, an die Herrschaft 4 Gulden Taucherzins, dann als Grab- 
stellengebühr 30 kr. bis 4 fl. bezahlen. Statt dem Scharwerk, Zinsen und anderen 
Abgaben der Bürger hat die Stadtverwaltung das oben genannte Pauschale von 
22 Schock 30 Groschen festgesetzt. Alle diese Zinse haben sich nun durch die 
Grundentlastung behoben und die Juden in Königsberg bewegen sich in den 
gewöhnlichen bürgerlichen Verhältnissen und gesetzlicher Gleichberechtigung. 
Sie besitzen hier ein eigenes Bethaus, eine Schule und ein Todtengräberhaus, 
und einen grossen, fast regelmässig viereckigen Leichenhof an dem nördlichen 
Bergabhange des alten Schlosses mit einer hohen Mauer eingefasst. Der älteste 
Grabstein hier gehört dem XIV. Jahrhunderte an. Als nach dem Judenmorde zu 
Eger im Jahre 1350 der ursprüngliche Judenfriedhof innerhalb der Stadt Eger 
aufgelassen und von den neu angesiedelten Juden bei dem Oberthore ein neuer 
Friedhot angelegt wurde, hat Kaiser Sigismund im J. 1430 de dato 15. October 
abermals die Ausschaffung aller Juden aus Eger angeordnet und wurde der Fried- 
hofsplatz zur Erweiterung der Stadtgräben verwendet. Die Judenleichen wurden 
nun nach Königsberg und nach Lichtenstadt begraben. Abermals haben die 
Juden Majestätsbewilligung erworben, festgesetzte Jahre gegen nicht geringe Geld- 
zinse sich in Eger aufhalten zu dürfen; sie hielten einen Judenmeister, »der das 
jüdische Recht regieret« und einen Sangmeister. Die von nun an bis an die 
neueste Zeit zu Eger verstorbenen Juden wurden in Königsberg beerdigt. Die 
Judengemeinde Eger, Königsberg, Eibogen und Lichtenstadt standen im steten 
Verkehre. Eibogen hatte das verbriefte Recht, sich der Egerischen Judenbücher 
und der zehn Gebote bedienen zu dürfen; gewiss hatte auch die nächstgelegene 
Gemeinde Königsberg dieselbe Begünstigung. Es sind von der früheren Juden- 
schaft hier nur spärliche Nachrichten vorhanden. In dem Königsberger Pfarr- 
archive sind noch einige Urkunden über »Judaica« aufbewahrt, namentlich der 
Landtagsbeschluss vom Jahre 1650, nach welchem angeordnet ist, dass nur jene 
Judenzahl weiter fortbestehen darf, welche sich mit 1. Jänner 1617 in Böhmen 
befand, und alle jene, welche sich nach dieser Zeit neu einbürgerten, unter Strafe 
von 30 Thalern oder »2monatlichen harten Gefängniss« wieder fortzuwandern 
hatten. Ein zweites Patent erfolgte den 24. Juni 1723, dass kein Jude unter Con- 

41 


642 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1588. vvegen in Unterthänigkeit angesucht und gebeten, sie sambt ihren Kin- 
dern ferner alda  zu wohnen geruechlich verbleiben  und  sie wider die 


fiskation der Güter, unter schärfstem und höchstem Verbot Häuser, »Schulen und 
Freythoff« aufrichten lassen darf. Eine weitere Publikation de dato 7. November 
1726 befahl, dass immer nur ein einziger Sohn der Judenfamilie pro incola als 
Stammhaupt sich verehelichen und sesshaft machen darf. Unter Strafe von 
1000 Dukaten hatten die Obrigkeiten diesen Befehl zu beobachten. 

Als im Jahre 1717 ein fremder Jude sich in Königsberg ein Haus kaufte, 
protestirte alsbald der Generalgrossmeister dagegen und der Herrschaftsbesitzer 
Graf von Metternich erklärte unterm 17. November schriftlich, dass er dem Juden 
einen anderwärtigen Ort anweisen werde. 

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts finden sich folgende Judenfamilienhäupter 
aufgezeichnet: Simon Lazar, Wolf Lazar, Moyses Löwl (Löwi), Salomon Jakob, 
Lob Hörsch, Simon Dawid, Mayer Dawid, Hirschl Salomon und eine Wittwe 
Hanna Mannlin. Auf Befehl Kaiser Josephs mussten sich die Juden Familiennamen 
beilegen, und sind die früheren Namensbezeiclinungen entfallen. Diese Zustände 
und Verhältnisse waren keine speciellen der hierortigen, sondern sämmtlicher 
Juden in den oesterreichischen Erbländern, mit Ausnahme Ungarns, wo diese 
Beschränkungen nicht waren; weshalb viele Brautleute nach Ungarn zogen, sich 
dort nach kurzem Aufenthalte nach dortigen Gesetzen trauen Hessen, wiederum 
nach einiger Zeit nach Westoesterreich übersiedelten. Diese Ehe war legitim 
und die meisten ihrer Ehen der damaligen Zeit galten gesetzlich als illegitim, weil 
ohne behördlichen Consens nur nach ihrem Ritus (Zivilehe) geschlossen. Durch 
Verordnungen vom 29. November 1859 pag 217 R. G. Blatt entfallen alle früheren 
Beschränkungen und wurden sogar ohne behördlichen Consens geschlossene 
Ehen als legitim anerkannt, 1849 jade Beschränkung der Eheschliessung, Ankaut 
der Leibeigenschaften behoben und im Jahre 1853 die Juden allen Staatsbürgern 
gleichgestellt. Das Recht des ältesten Sohnes zur giltigen Ehe wurde populair 
Familie genannt und konnte auch auf andere übertragen werden. Die Juden be- 
zeichneten ihre Häusernumerirung mit römischen Zahlen. Die israelitische 
Kultusgemeinde in Königsberg gehört zu den allerältesten Böhmens. Die ein- 
zige jetzt noch entzifferbare hierortige Grabsteininschrift reicht in's 14. Jahr- 
hundert, doch gab es nach Versicherung des verstorbenen Lehrers F. Lederer, 
der hier über 60 Jahr lebte, noch weit ältere Grabsteine und er betonte, dass 
schon im 12. Jahrhunderte hier Juden eine Gemeinde gebildet haben. Zur Zeit 
des grossen Judenmordes in Eger wurde ein grosser Theil der Gemordeten in Königs- 
berg begraben. Aufzeichnungen über die Gemeinde und deren Verkehr nach 
Aussen finden sich keine vor, was bei dem allgemeinen Indifferentismus und 
besonders der frühern diesbezüglichen rechtlosen Zustände nicht auffallend ist; 
haben ja selbst grosse Städte diessfalls keine historischen Aufzeichnungen. Vor 
circa 40 Jahren versuchte es der damalige Pfarrer, P. Dorant, eine Verlegung 
des Judenfriedhofes aus angeblich sanitären Gründen durchzuführen; an den 
komissionellen Erhebungen scheiterte aber dieses Projekt, weil, abgesehen von 
der guten Bodenbeschaffenheit, die Beerdigungen so sporadisch und der Friedhof 
so günstig gelegen, dass etwaige Ausdünstungen nicht schädlich sein können 

Der älteste schriftliche Nachlass über die hiesige Judengemeinde geht nur 
bis 1811 zurück und besteht in geschriebenen Statuten eines sich constituirenden 


IN BÖHMEN,  MAHREN UND SCHLESIEN. 643 

Billigkeit nit beschweren zu lassen. Wann wir dann ihr solch unter- 1588. 
thenigistes Pitten nit für unziemlich befinden, also ist hiemit unser ge- 
nädiger BefeHch und wollen, [dass] bemelte Juden, so von Alters hero 
alda gewohnet, sambt ihren verheireten Kindern ferner alda auf unser 
gnädigistes Wohlgefallen geruechlich verbleiben und wider die Billig- 
keit nit beschwert werden sollen. Daran beschiecht unser gnädiger ge- 
fälliger Willen und Meinung. Geben auf unserm königlichen Schlosse 
Prag den 18. Octobris Anno 88. 

Böhm. Statlhalt.-Arch.  J. 4, 1.  Co f. 

856. Durch kaiserliches Seh reiben aus der böhm. iä88, 
Kanzlei wird den Pragern anbefohlen, die Juden in 
ihren Geschäften insbesondere im Verkaufe ver- 
schiedenartiger Krämer- und Kaufmanns-Sachen auf 
Lot he und Gewichte nicht zu hindern. Prag, 27. October 
1588. 

Pfipis poruöeni JM. ci'safe Rudolfa Prazanüm väech tri mSst Prazskych 
o propustSni Zidüm rozli^nych zivnosti a obchodüv uöineneho. 

Jakoz jsou opet suplikacf JMsti Rimskemu ci'safi a Uherskemu, 
Ceskemu oc kräli, panu nasemu nejmilostivejäimu, vsecka obec zi- 
dovskä  Prazskä  strany  cineni  jim  pfekäzky  v  prodajich  a  handlich 


Leichenvereines und was sonst dazu gehörte. Dieser hatte bis in die neueste 
Zeit den Friedhof in Verwaltung; derselbe besteht heute noch und hat einen 
ziemlich grossen Fond. Die Zahl der Mitglieder ist gegenwärtig (1884) 42. Der 
jetzige Tempel dürfte nicht viel über 100 Jahre alt sein; wo früher ein solcher 
stand oder an dieser Stelle bloss überbaut worden ist, ist nirgends aufgezeichnet. 

Das Todtengräberhaus wurde 1811 neu gebaut. Die sogenannte Tauche 
bestand im Hause Nr. 450 in der Langengasse. Vor beiläufig 50 Jahren theilte 
sich die Gemeinde in 2 selbstständige Gemeinden in Folge eines Conflictes; ein 
Theil verrichtete den Gottesdienst im alten Tempel und ein Theil errichtete im 
Hause Nr. 98 einen Betsaal mit je einem besonderen Kantor; doch währte die 
Trennung nicht lange. Die Leitung der Gemeindeangelegenheiten geschah, in so 
lange keine Statuten bestanden, nach altem Gebrauche, das heisst traditionell 
und nach gütlichem Übereinkommen. 

Vor Erscheinen der Verfassung hatte nur die Prager Gemeinde das Recht 
»israelitische Cultusgemeinde« sich zu nennen. Stillschweigend, vielleicht noth- 
gedrungen, wurden die am Lande befindlichen Judengemeinden von den Kreis- 
und anderen Aemtern auch Cultusgemeinden genannt. Die Königsberger Gemeinde 
hat das Recht zur Errichtung einer öffentlichen Volksschule; wegen geringer 
Anzahl der schulpflichtigen Kinder wird dieses Recht seit 9 Jahren nicht benützt 
und geniessen die Judenkinder ihren Unterricht in der Allgemeinen Volksschule ; 
der Kantor rauss aber geprüfter Lehrer sein, im Falle eine israelitische Volks- 
schule errichtet wird. 

* 


644 ZUR GESCHICHTE DER JUDEX 

1588. jejich po zpräve poctivych purgmistra a kongelüv Stareho mesta Praz- 
skeho na dekret JMCske na pfedeälou suplikaci a ztiznost jich Zidüv 
vysle podali, tu JMCskä, vyrozumevgi tez vsecky veci, Jim Pra^anüm 
vsech tri mest Prazskych odsylati räci. A ponevadz sobe nadepsani 
vsickni Zide to, ze by mimo pfedesly zpüsob a obdaroväni jejich od 
kupcüv, kramäruv a nekterych i'emeslniküv nad privilegia tychz fe- 
mesel ztezoväni bejti meli a tudy velkou zähubu, nemohouc zädnych 
jinych mimo ty handle zidovske zivnosti vesti, musili nesti, vysoce 
ztezuji a JMCskou v tom za spravedlive opatfeni ponfzene prosi: 
i ponevadz dotcenf Zide od JMCske a pfedküv JMsti slavnych pameti 
jiste obdaroväni a nadäni, dokudz v tom krälovstvi byli a trvali, strany 
provDzoväni zivnosti a obchoduv svych maji, nechtic JMCskä, aby proti 
tem Zide v zivnostech svych utiskoväni byti meli, nybrz jakoz at po- 
savad bez pfekäzky je provozovali, protoz JMCskä nadepsanym Pra- 
zanüm vsech tri mest Prazskych räci porouceti, aby pfedjmenovanym 
Zidüm Prazskym mimo pfedesly starodävni zpüsob a jejich Zidüv ob- 
daroväni, kteräz jakz od slavnych a svatych pameti JMsti cisafüv a 
krälüv Ceskych nadäna [i] od JMCske potvrzena maji, strany pro- 
däväni vselijakych veci krämskych a kupeckych na loty a vähy, tez 
chlupatych veci od satüv, zädne pfekäzky necinili a ciniti zädnemu ne- 
dopousteli; vsak aby na spravedlivou vähu a miru i take hodne veci 
kupecke prodävali, z nich take nälezity ungelt a cla spravili pod pro- 
padenim takovych kupeckych veci a uvarovänim skutecneho trestäni, 
jinäce necinice. Actum per imperatoriam maiestatem in consilio bo- 
hemico Pragae 27. Octobris leta Päne tisiciho petisteho osmdesäteho 
osmeho. 

Kniha friv. Zidtiv Prazskych v arch. Ces. mtis. CoJ. . m. r. Boh. od J. Cela- 
kovskeho. 

1588 857. Die  böhmische  Kammer  erteilt  dem Proku- 

rator des Königreichs Böhmen Weisungen in Betreff 
der Erneuerung der Ältesten der Prager Juden- 
schuft. Prager Schloss, 9. November 1588. 

S. V. Urozeny a statecny pane pfiteli näs mily! Zdravi a jine 
v§ecko dobre pfejeme väm verne. Jake jest JMti cisafi pänu nasemu 
nejmilostivejsimu suplikaci Izäk Enoch, Zid, proti starsim Ziduom Praz- 
skym, ze by sami o sve ujme bez obce, aby toliko starsimi zuostati 
mohli, podle vuole sve voleni starsich Ziduov vykonävali, podal, a co 
proti tomu zase nadepsani starsi Zide za odpoved dävaji, tomu z pfilezicich 
suplikaci jich  §ifeji  vyrozumite.  I ponevadz  techto  dnuov starsi Zidy 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 645 

obnovovati mäte, i bude potfeba, abyste se na to prve, nez byste tyz 1588. 
starsi Zidy obnovili, na vobci zidovske vyptali a pfezvedÖli, stalo-li jest 
se takove voleni podli nälezitosti: a pokudz se k tomu pfiznaji, tehdy 
misto Judy, puchdruckera, Benese Manise starsim a zase toho puch- 
druckera starsim obecni'm ucinte. Pakli byste pfi tom voleni jaky nefäd 
seznali, tedy dffve obnovte rady a zprävu nam o tom zase na komoru 
podejte. Tez tak6 tymz Ziduom starsim poructe, aby pocty sve obecni 
nemeskajic ode tri let pofäd zbehlych pofädne a züplna na komoru 
podali, aby se tomu vyrozumeti mohlo, jak jsou za spravoväni sveho 
hospodafili. A na tom oc. Dan na hrade Prazskem ve stfedu po sv. Lin- 
hartu leta oc 88. 

P.  prokurätorovi  kralovslvi  Ceskeho. 
•  Arch  der lähm. Statthalt.  J. 411.  Conc. 


858. Die Stadt Leitmeritz verwahrt sich wieder- 1588. 
holt bei dem Bürgermeister und Rate der Stadt 
Teplitz, dass sie nicht verpflichtet sei demTeplitzer 
JudenNathan zur Eintreibung der demselben von 
einigen Leitmeritzer Bürgern schuldigen Forderung 
behiflich zu sein. Leimeritz, 26. November 1,588. 

Moudrym a opatrnym pänuom purgmistru a rade mesta Teplice, 
pänuom pfäteluom a souseduom nasim milym. S. s. v. Neni pochybne 
ze sou väm pan purgmistr, päni z mesta Ousti odpoved' nasi, co se 
psani vaseho k zädosti Natana Zida dotejce, aby jemu pfi präve jich 
na sousedy nase stavunk propusten byl, v znämost uvedli. I nenadäli 
sme se, aby§te sobe pro toho Zida tak na näs pospichati meli, vedouce 
o nasich ohradäch, ktere sme väm v psanich nasich v pficine te odsilali 
a se ohrazovali, ze my Ziduom zädnym dopomähänim na nasich sou- 
sedich neb poddanych povinni nejsme, jakz ty ohrady nase v sobe 
sire obsahuji, pfi cemz toho zanechäväme. A ponevadz Jan Kofinek 
a Mikuläs Prochäzka veda o zäpovedi nasi, ze s Zidy v zädne handle 
se dävati nemaji, toho se dopustili, sou oba do vezenl däni. I necht' 
sobe dotceny Zid v pondeli pfi'sti ku prävu nasemu plnomocnika, clo- 
veka kfestanskeho pfed vrchnosti svou pofädne zfizeneho, pro ne vysle, 
budou jemu podle zffzeni zemskeho na zäruku vydäni. Väs pak jako 
i prve za to zädäme, ze Ziduom v meste u väs porucite, aby podle 
Privilegium, o kteremz oni dobfe vedl, gruntuov nasich mesfanuov a 
poddanych nasich vsemi zpüsoby v handlich präzdni byli a je v dluhy ne- 
uvozovali, neb jim od näs dopomozenl zädneho cineno nebude. Kterezto 


646 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1588. ohrady nase zädäme ze pro budouci potfebu dobfe opatfiti porucfte. 
Dat. V Litomeficfch v sobotu po svate Katefine leta 88. 

Aiih.  mtsta  Liiomo-ic Notid.  listfiv l'jH8 — 91. 

1588. 859. Kaiser Rudolf II. versp rieht, dass die 2500 Tal er 
für den vom Markus Meysel und Rabbi Jacob gekauften 
goldenen Becher aus dem jüdischen Kammerzins in 
halbjährigen Raten p. 700 bezahlt werden sollen. 
Prag,  16. Dezember 1588. 

Wir Rudolf oc Bekennen für Uns, unsere Erben und Nach- 
kommen öffentlich hiemit disem Brief für jedermänniglich, nachdem 
Wir von Marcus Meysl und Rabbi Jacob beiden Juden zu Prag ein' 
gülden Becher umb zwei Tausend fünf Hundert Thaler genommen und 
erkauft, dass wir ihnen demnach zugesagt und versprochen, thun das 
auch hiemit wissentlich und in Kraft diz Brifs also und dergetsalt: dass 
Wir ihnen oder [ihrem] getreuen Briefsinhaber solche Summa der zwei 
Tausend fünf Hundert an dem jüdischen gemeinen järlichen Cammer- 
zins, als den Termin verschienen Galli diz acht und achzigisten Jahrs sieben 
Hundert und dann künftig alle halbe Jahr sieben Hundert bis zu fölliger 
Vergnügung obangeregter zwei Tausend fünf Hundert Thaler ihnen zu 
lassen und einzunemben gnädiglich bewilligt haben, Inhalt und ver- 
mög unreres derhalben an heut dato an unseren Rentmeister und 
Gegenhandler im Kunigreich Behaimb derhalben ausgangenen gnädi- 
gisten Befehlichs. Gnediglich und ohne Gefährde. Zu Urkund mit unserm 
hiefürgedrukten kaiserlichen Secret verfertigt. Geben Prag den sech- 
zehenden Decembris anno im achtundachtzigisten. 

Böhm. Statth.-Arch.  Cop. 100, f. 285. 

1589. 860. Die böhmische Kammer antwortet den Äl- 
testen der Prager Judenschaft auf die Besch werde 
einiger jüdischen Juweliere, von denen die Ein- 
nehmer die vom Lande zur Tilgung der königlichen 
Schulden bewilligte Verkaufsteuer vor der Ver- 
äusserung der Juwelen eingehoben hatten, dass 
diese Steuer erst nach dem Verkaufe abgeführt 
werden solle; wer sie jedoch nicht zahlen würde 
der solle mit dem Verlust der Ware und sonst noch 
strenge bestraft werden. Prager Schloss, 2. März 1589. 

Zide starsf Prazstf! Jakoz sou na näs vznesli Markus Meyzl, Josef 
Nosal a Josef Vlach zlatnik Zide PrazSti, kterakby se jim v spravoväni 


IX BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN 647 

sbi'rky zemske z draheho kameni, rüzf, knoflikü a jinych v snemovnim 1589. 
artikuli dolozenych veci od vejbercich tez sbi'rky zemske nemale ubli- 
ieni dälo, a to tak, zeby od nich z tejch vecf ihned podle poäacoväni 
k tomu nafizenych pfiseznych zlatniküv, prve nezli by co toho spene- 
zili, sbirku miti chteli, prosic, aby tim stezoväni nebyli: i na tom jest 
züstäno, aby dotceni Zide i jini takovych vecf handlifi a obchodnici 
byli povinni sbirku z tech veci däti ihned, jakzby co toho spenehli 
a prve nie, vsak s tim dolozenim a pokutou (nacez väm staräim Zidum 
tak dobi'e jako tem osobäm, jimz na to pfilezici hroznä pfisaha vy- 
däna jest, bedlivy pozor drzeti nälezi), jestliby se kdozkoli toho do- 
pustil, a bud po oznameni posacoväni a poznamenani kdez nälezi tech 
klenotüv a vecf, aneb pfed oznämenim, co toho ukryl a spene^il, ie 
netoUko ten klenot, aneb cozby koH toho tak forteine zamlcel a spe- 
nezil, v pokute propadnouti ale i jinak pnstne, jinym ku pffkladu a 
vejstraze, strestän byti mä. Protoz ukazuje toho potfeba jakz väm 
i jmenem JMCske, päna naseho nejmilostivejsfho, poroucime, pfikazujic, 
abyste toto psanf a poruceni nase s oznämenou pfisahou ihned v sko- 
läch vasich vübec pfecisti dali a nad tim skutecnü ruku drzeli. Jinäce 
nikoli necinfc. Dan na hrade Prazskem ve ctvrtek druheho dne mesfce 
bfezna oc 89. 

Böhm. Landtagsv.  VIT., 381. 


8G1. Die böhmische Kammer übermittelt d e n 1589. 
Steuereinnehmern in der Altstadt Prag den Befehl, 
den sie an die Ältesten der Prager Judenschaft be- 
züglich der Einhebung der Verkaufsteuer von den 
Juwelen und Schmuckwaren erlassen hatte, und 
befiehlt ihnen, diejenigen, welche mit solchen Wa- 
ren handeln, Juden wie Christen, streng zu beauf- 
sichtigen. Prager Schloss, 2. März 1589. 

Slovutnf pfätel^ mili! Jake porucenf starsfm Zidum Prazskym 
V pricine däväni sbfrky zemske z draheho kamenf, rü2i, knofliküv a 
jinych v snemovnfm artikuli dolozenych vecf, cinfme, z pfflezfciho pi^i- 
pisu slfeji porozumeti a tfm se pfi vybfräni takove sbfrky spraviti 
budete moci. A protoz ukazuje toho potfeba, jakoz väm pak jmenem 
JMCske, päna naseho nejmilostivejsfho, poroucfme, abyste na to z druhe 
strany tolikez svüj bedlivy pozor meli, aby takovym tech vhci obchod- 
niküm, Zidum i kfest'anüm, ke skode a ujme JMCske a te sbfrky, 
zädnych fortelüv a obmysluv pfehlfdäno a dopugteno nebylo. Na tom oc. 


64S ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1589. Dan  na  hrade  Prazskem  ve  ctvrtek  po  ned^li  postni  Reminiscere 
leta oc 89. 

Böhm. Landtagsv.  VII., ,381. 

1589. 862.  Besch werde  der  Prager  Judenältesten  bei 

der böhmischen Kammer über die Drangsale, welche 
die Juden in Kolin a. E. erdulden. Sine dato [Anf. März 
1589]. 

VMsti vysoce urozeni päni, päni, urozeni a statecni päni rytifi, 
JMsti Rimskeho ci'safe rady komory krälovstvi Ceskeho, päni milostivi. 
VMti se vsi ponizenou pokorou tajiti nemüzeme: jakoz spraveni jsme 
i vedome jest, kterak Zide chudi jakozto lide potfebni, obyvajici 
V meste Koline nad Labem, ztiznost vznäsi na pfikofi, kterez se jim 
i jinym prespolnim Zidüm od pänüv mesta Kolina (cehoz pametnika 
neni, aby to kdy prve bejvalo) nyni deje i v cem ublizuje, näm na 
dile jest ztiznost ta v znämost uvedena skrze nase Zidy. A ponevadz 
pak take oni k ochrane komory krälovstvi Ceskeho pod sprävu a 
ochranu VMti pfinälezeji, jsme toho ve vsi pokofe na VMti vznesti 
pominouti nemohli a VMstem ponizene a pokorne oznamujeme, kterak 
netoliko oni Zide Kolinsti. ale take nasi i jini Zide pfespolni sobe 
ztezuji. jake pfikofi od pänüv Kolinskych snäseti a ouplatky dävati 
museji; totiz pfedne, kdyz ktery bud z näs odtud aneb jiny pfespolni 
Zid tam pfijede, tu zädneho branou do mesta noclehem do hospody, 
ani o polednäch pustiti nechteji a sotva ze skrze mesto propusti. 
K tomu taky kdyz kterykoli Zid pfespolni, kdyz jeho pustiti nechteji 
a pfed branou se obmeskä, tu pacholata i jini jsou to ciniU a cini, ze 
je perou, kameni häzi a divne svou vüli s chudymi Zidy provozuji, 
jakoz i nektefi jsou nedävneho casu skodne zraneni byli a kdyz to 
pfed panem purkmistrem jakozto pfed vrchnosti stizeno byio, nestala 
se zädnä v tom ochrana. Tez taky kdyz Zid s Zidem v meste Koline 
pfed starsimi 2idy jejich co ciniti, bud rozepfi jakou neb vejpoved' 
mezi sebou ucinenou maji, anebo nektereho do trestäni do vezeni dä- 
vaji, tu oni se v to kladou, jinäce ortel ten opakuji, zmeni a toho, 
kdyz ktery z Zidüv ve vezeni jest, jmenem starsich Zidüv jeho, kdy 
se jim libf, propustiti käzi. Tez taky kdyz feznici zidovsti, nebo Zid 
domäci dobytek bud' velky neb maly koupi a domü pfizenou, tu na- 
fidili ted' nedävno, ze v bräne museji clo dävati, coz jest nikdy ne- 
bejvalo, ani Zide nedävali pfedesle a posavade jini feznici nie nedävaji. 
Tez take v pominuly cas morni räny bozi v meste v Koline jak 
kfest'ane tak i Zide ujeli, a kdyz jsou se zase navrätili, nechteli je zase 


IN BÖHMEN, MAHREN UND  SCHLESIEN. 649 

pustiti do pfibytkü jejich; musili pänüm ti Zide dati: jeden dal 20 to- i589. 
larüv, druhy 30 tolarüv, tfeti 15 tolaruv a tak vfce; co jsou jini dävali 
po mensi sume, to na ten cas näm v znämosti neni. Coz pak nikdy 
slejchäno a toho nebejvalo, ani pfi zädnem z mest jinsich a znameni- 
tSjsich toho slysäno neni. Tez taky kdyz Zid Zidu dum prodä anebo 
pfibytek svüj zameni, tu oni je Zidy po sve vüli sacujf, mimo staro- 
byly obycej a naffzeni jim platiti museji, a takovych artikulüv vice, 
kterychz my na tento cas v sve pameti nemäme. A ponevadz oni Zidy 
toliko na miste VMti pänü, pänü (pokudzby jakä potfeba byla k ochrane 
nälezite) sobe k ochrane porucene maji, ale do ceske komory pod 
sprävu VMti pfinäle^ejf, a oni chudf Zide bud' JMCske do komory 
nebo i k mestu, pokudz co nälezi, davaji a tak povinnosti zastävaji: 
protoz my VMti ve vsi ponizene pokofe snazne prosime na miste techz 
Kolinskych i na miste jinych pfespolnich Zidüv nejvys jakz müze pro- 
seno byti, ze jmenem a na mistö JMCske milostivym psanim svym 
nafiditi räcite, aby mimo starobylä nafizeni v zädne veci stezoväni 
a souzeni v nicemz nebyH, mimo jiste vedomi a vüH VMti, anobrz ruka 
ochrannä nad nimi (a obzvlästne aby mohH oni Zide starsi bud jine 
trestati a zle rusiti mezi sebou), nad pravem jejich starsich zidovskych, 
jako i zde v Praze a jinde, aby drzäna byla a v nicemz skräceni aby 
nebyli oc. VMtem se k milostive ochrane a ku prospesne odpovedi 
ponizen6 a pokorne poroucime a za takovy skutek milostivy, vse- 
mohouci pän Buh VMtem vecnou a hojnou odplatu däti räci. 

VMti ponizeni a poddani starsi Zide v Praze. 

Abschrift Stadt- Archiv Kolin. 


863. Die verordneten  böhm. Kammerräte befehlen i589. 
dem Bürgermeister  und Rate  der Stadt  Kolin,  den 
Juden  kein  Unrecht  zutun  und  sie vor  allen Wider- 
wärtigkeiten zu beschützen. Prager Schloss, 17. März 15S9, 

Moudfi a opatrni pi^ätele mili. Co sobe do väs Zide, starsi Prazsti 
na miste Zidüv Kolinskych i jinych, v nekterych rozdilnych artikulech 
stezuji, z pfilezici suplikace sifeji porozumite. I pokudz by se jim od 
väs takovä pfikofi däla, neräcil by JMCskä, pan nä§ nejmilostivejsi, 
nad tim zädneho miti zalibeni. A protoz väm na miste JMCske po- 
roucime, abyste jich pfi starobylem zpüsobu a obyceji zanechali a jakz 
sami Jim v nicemz neublizovali, tak i jinym toho ciniti nedopousteli. 
Pakli by v tom co jineho bylo, zprävu vasi näm s odeslänim zase jich 


650 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1589. suplikaci ucinte.   Na tom JMCske jistou vüli naplnite.   Dan na hradö 
Prazskem v pätek po svatem Rehori 16ta 1589. 

Cisafe JMti rady zfizene komory v krälovstvi Ceskem. 

Koliner Stadt- Ar eh.  Orig. 

1589. 864. GrafSeb. Schlick  zeigt  der  Stadt  Petschau 

an, dass er dem Juden Lazarus gestattet liabesich 
dort aufzuhalten, es aber dem Rate freistelle, ihm 
wann immer aufzuerlegen, sein Haus einem Ch r i- 
sten zu verkaufen. 8. Mai 1589. (Deutsch.) 

Cop.  Stadt- Archiv Sc ilaggeiiwald 

1589. 865.  Aufzeichnung  über  die  Verhandlung   des 

Prager Altstädter Rates in Betreff der Klage der 
Pfarrgemeinde bei St. Niklas gegen die Juden, welche 
von den christlichen Häusern, in denen sie wohnen, 
die städtischen Abgaben nicht leisten wollen. 1. Aug. 
1589. 

P. osadni sv. Mikuläse s Zidy. 

Vznesli osadni, ze obesläni sou Zide za tou pncinou, kterak oni 
ven z mesta sveho do domu kfest'anskejch pod divnejmi fortely se 
vloudili a v tychz domich se pi^echovavaji, z kterejchzto domü zädnejch 
mestskejch povinnosti bud'to zäkovstvu, faräfi, tez i jinejm osadnim 
nevykonävaji a toho väeho, co se melo schäzeti do vosady, to ze jim 
uchäzi. Protoz zädajf, aby v povinnosti a poplatku züstavali a jestliby 
nechteli, aby 10 kop gr. desk. dävali do roka. Cteno bylo porucenf 
JMCske, tez p. p. p. poruceni; podle toho zädaji osadni za opati^eni. 
Proti tomu od Ziduv: ze se tak stizne zaloby nenadäli, zädali za ho- 
jemstvi prävni cum conditione, tez za vydäni toho dekretu JMtiC. a po- 
ruceni pppänüv. Od präva: odklädä se do ctvrtku stranäm a vejpis 
toho dekretu se jim da. Potom vosadni 2ädali, aby Zide, ktefi ne- 
pfitomni jsou (jakz rejstfik poznamenäni jich maji) do vezeni vzati byli. 

Zide vznäseli: ze p. Jindi^ich Kordule vejpovedi zadost neucinil, 
aniz podruhum, jakz poruceno, stehovati se nedal, nybrz säm ze se do 
toho domu vstehoval a on ze v dorne tom temef celou noc svftil, do 
komor nesetrne s svetlem chodil a kdyz od ponocnych napominän 
byl, na ne kamenim häzel a s rucnicemi ocekävaje, snad kdyä prävo 
pfijde, aby se mohl bräniti, na hotove a s jinou zbrani byl. 


IX BÖHMEN, MÄHREN UiND SCHLESIEN. 651 

Zase povoläni Zide a od präva jim oznämeno: ponevadz on zäpis 1589. 
mä  p. Jindfich Kordule  na tejz dum  a zädä,  [aby]  na smlouvu  dän 
byl, prävo je Zidy s nim panem Korduli na smlouvu podävaji. 

Mscrpt. d. Stadtarchivs in Prag. Nr. 12S4, Fol.  13. 

866. Marcus  Meysl cediert  fünf Schuldbriefe  den 1589. 
Bevollmächtigten  des  Jacob Mensik  von Menstein. 
Prag, 16. August 1589. 

Markus Meyzl Zid stoje osobne v rade oznämil a dobrovolne se 
pfiznal, ze pet jistot neb suldpryfuov od Mikuläse Strejta mestenfna 
Star^ho mesta Pra^skeho jemu Markusovi ucinenych, prvniho na summu: 
tisic pet set uherskych zlatych, kazdy zlaty jedno sto dvanacte kraj- 
carüv platfcich, svedci'ci, datum toho v Praze v pondeli po svate Tro- 
jici (29. kvetna) leta tohoto LXXXIX; druhy na vexl uherskych zla- 
tych püjcenych dva tisire vosmdesate tolarüv v sobe obsahujici'ch, datum 
tez V Praze v outery po svate Trojici (30. kvetna) leta LXXXIX 
tfeti suldpryf tolikez na uherskych zlatych po jednom stu dvanäcti kraj- 
cafich platicich  summy  ucini  tisi'c  dvadceti tolaruov,  datum  v Praze 

V stfedu po svate Trojici (31. kvetna) svrchupsaneho leta LXXXIX; 
ctvrty na skoupenf sejru a mäsla jeden tisic dve ste devadesäte tolaruov 
obsahujici, toho datum v Praze podle noveho kalendafe tfinäcteho dne 
mesi'ce Februarii leta LXXXIX; posledni päty suldpryf na tri sta tolarü 
vse V vexlu na zlatych uherskych, kazdy za sto dvanacte krajcaruov, 
pocftajic, na kterouz summu vosumnacte tolaru Markus Zid Mikuläsovi 
Strejtovi nedodal a tak toliko dluhu na tom suldpryfu v Praze pfed 
svatym Janem leta tohoto LXXXIX, postoupil jest a zäpisem tfmto on 
Markus Meyzl postupuje slovutnemu p. Janovi Kobi§ovi z Bytisky, 
mesteninu Noveho mesta Prazskeho a Tomäsovi Slemerovi, plnomoc- 
nikuom urozeneho p. Jakuba Mensika z Menstejna a na Mokropsech, 
k ruce temuz p. Jakubovi Mensikovi, moci zadne, prava a spravedlnosti 
nyni i po vecne casy ani jake obzvlästnosti tejz Markus Meyzl sobe, 
dedicuorn a buducim svym k nadepsanym  peti suldpryfuom a summäm 

V nich polozenym nepozüostavuje, ale to vsecko a plne prävo sve na 
vys jmenovane plnomocniky p. Jakuba Mensika k ruce jemu p. Jaku- 
bovi pfenäsi. Actum in consilio t. 4. postridie Assumptionis Mariae 
anno MDLXXXIX magistro civium d. Paulo Fiselio a Paumberg. 

Prager Stadtarchiv Msk. 2169, f. 173. 

867. Die  böhmische Kammer  befiehlt  im  Namen  1589. 
des  Kaisers  dem  königl.  Prokurator  Wilhelm  Wo- 


652 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1589. strowec von Kralowitz, die beiden Juden Feitl Wo- 
katy und Bonum Lintenheim auf ihr eigenes An- 
suchen von dem Amte eines Judenältesten zu ent- 
heben. Prag, 21. October 1589. 

Edler, gestrenger, sonders guter Freund. Hiebei werdet ihr ver- 
nemben, was an die Römisch Kaiserliche Majestaet dc die Ältisten, 
Gemeinältisten und Vurnembisten der Judenschaft allhie wegen ihrer 
Wahl unterthänigist supplicieren und bitten thuen, damit sie bei ihrer 
ersten Wahl verbleiben möchten. Wiewohl nun nit Ursach vorhanden 
den Veitel Wokaty und ßonum Lintenhaim von dem Ambt der Ältisten 
herauszunemben und Veränderung zu machen, jedoch weil ihnen solches 
beschwerlich und sie selbst umb Entledigung bitten, und damit diesfalls 
gute Ordnung und Richtigkeit gehalten, so haben Ihre Kaiserliche Maje- 
staet auf diesmal bei ihrer Wahl, doch bemelten zweien Personen zu 
keinem Nachteil noch Verkleinerung gemeint, mit Gnaden verbleiben 
lassen und befehlen: ihr wollet gedachten Veitl und Bonum ihrer 
Eidspflicht wieder erlassen und an ihre Statt den Buchdrucker und 
Joachim Nossek bestätigen, mit diesem Anhang und Verwarnung, dass 
sich der Buchdrucker, weil zuvor allerlei Beschwerung seinethalben 
furkommen, in solchem Ältistenambt gebürlich erzeige und keine Klag 
wider ihn furbringen lasse. Wie ihr zu thuen wisset. Daran erfolgt oc 
Geben Prag den 21. Octobris anno oc im 89. 

An Procurator Wilhelm Wostrowec. 

Böhm. Statthalt.- Arch.  Coiizp. J. i — 5. 

1589. 868.  Jüdischer  E i d s ch w u r. 

Zid kdyz mä pfisahu uciniti k svedomi, mä se obrätiti tväfi 
k zäpadu slunce a hiavu pfikrytü miti. 

Pfisahäm pänu Bohu zivemu, ktery stvoiil nebe i zemi, mofe a 
vsecky veci, kteryz dal svate desatero bozi pfikäzäni Mojzisovi slu- 
zebniku svemu na hofe Sinai, ze v te pfi. kteräz jest mezi N. z jedne 
a N. z strany druhe, ceho sem vedom a v pameti mäm, verne a präve 
povfm a toho nezatajiti a jinäce neciniti, ani pro ph'zeii ani pro ne- 
pffzen ani pro kterü jinü vymyslenü vec, ze tu zädneho fortele uzi- 
vati nechci, nez pokudz mi vedomo verne povedfti chei. Pakli bych 
jinäce ucinil, tehdy pfijd na mne ta pomsta, kteräz pfisla na Da- 
tana a Abirona, jezto se za ziva propadli. Toho mi dopomähej pän 
Buh,  ktery souditi mä mne a veskeren svet skrze oheii.  1589. 

Resistra svSdom: soudu komorniho.  15S9 — 1625 Böhm. Mus.-Arch. Pias^. 


IX BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 653 

869. Vertrag zwischen den Beamten der Kirchenge- 1590. 
meinde zu St. Nicolaus in der Prager Altstadt und 
den Juden, die in diesem Sprengel Häuser besitzen, 
wodurch sich die letzteren verpflichten, für die Nicht- 
erfüllung der städtischen Gebüren von elf vorher 
christlichen Häusern jährlich drei Schock meissnisch 
vonjedem Hause zu zahlen.  19. Jänner 1590. 

Jakoz jsüu üfednici i na miste vsi osady svateho Mikuläse obe- 
slavse do rady pfed pana purgmistra, päny, zejmena tyto Zidy : Jakuba 
rabi Zida, Jakuba Enocha a Jakuba rabina spolecniky v druhem domu, 
rabf Sinai, Hefmana Hoska, Josefa zlatnika Vlacha, Mojzise Aurbacha, 
Majera Nedveda, Barocha Enocha, rabi Samuela Kokse, Lazara Moj- 
zfse lekafe zete, Zalmana a Hefmana brat ff, je obvinili, kterak osobivse 
sobe nektere domy, v nichz jsou pfedesle kfest'ane bydleli, ven z ob- 
mezeni sveho, z tychz domuov k tez osade zädnych pomoci na vycho- 
väni zäkovstva, faräfe i jinych näkladuov na kostelni potfeby necini a 
ütrpnosti bfemen osadnich se nedotykaji, toho na nich zädajice, aby 
za takove ütrpnosti osadnich z tech domuov, jimiz by kfestane, kdyby 
v nich bydleli, povinni byti museli, tymz osadnim na pomoc po vetsf 
summe nezli pfedesle jsou cinili, kazdorocne platiti se uvolili, anebo 
se vsemi jinymi osadnimi v podstoupeni bfemena i vsech näkladuov 
rovnost zachovali. Coz vse pan purgmistr, päni, majfce v svem bedli- 
vem uväzeni z jistych pficin räcili jsou dotcene üfedniky s tymiz Zidy 
k lepsimu dorozumeni na smlouvu podati a k porovnäni jich stran 
z prostfedku sveho pana Väclava starsiho Krocina z Drahobyle pri- 
masa mesta vydati, jehozto prostfedkovänim takto jsou porovnäni. 

Pfedne co se dotyce svrchu psanych Ziduov, ti ze jiz vice k tymz 
bfemenuom a ütrpnoslem, coz osadni podle starozitnosti megfanske 
pfi tez osade podnikaji, nemaji potahoväni a pfi jich zpuosobu zi- 
dovskem zuostaveni byti. Vsak za takove ütrpnosti i Jine povinnosti 
uvolili jsou se s potomky svymi tymz üfednikuom i na miste vsi osady 
svateho Mikuläse kazdeho roku z jednoho kazdeho domu, coz jich koli 
pfi te osade svateho Mikuläs se nachäzi a jest, po tfech kopäch mi'ä. 
platiti a to rozdilne na kazdeho puol leta pfi casu svateho Jifi i take 
svateho Havla po puol druhe kope mi's. beze vsech odpornosti. 

Ze pak tato smlouva zacätek sveho jednäni vzala jest casu let- 
niho leta dc LXXXIX a teprva skonceni sve vzala jest ted nyni leta 
oc XC, kdez za tyz rok minuly oc LXXXIX ani te summy, kterou 
jsou prve platiti meli, tiz Zide üfednikuom tez osady neodvedli, svolili 
jsou, ze za oba dva terminy svateho Jifi i svateho Havla roku jiz po- 


654 ZUR GESCHICHTE DER  JUDEN 

1590. minuleho oc LXXXIX ihned pfi actum a vlozeni do knih smlouvy 
t^to, nebo konecne ve dvou nedelich pofäd zbehlych, ze vsech tech 
domuov jedenäcti vsickni Zide a jeden kazdy obzvlästne po tfech ko- 
päch mfs. castopsanym üfednikuom odvesti a vyplniti maji. Pakli by 
toho kterykoli neucinil a tri kop od sebe z domu toho, v nemz bydli, 
Jim neodvedl, anebo potomne k budücimu placeni na kazdeho puol 
leta pfi termfnich nahofe dostavenejch, kterez pfi svatem Jifi nejprve 
pfistfm zacatek svüj mfti v placeni maji, po puol druhe kope neodvo- 
zoval a po näpomenutl jednom vypraviti zanedbäval, tehdy aby üfed- 
nici nynejsi i budüci osady svateho IMikuläse meli plnü moc a prävo 
beze vsech prävnfch zanepräzdnenf, vezmüce sebou rychtäfe v duom 
ten jednoho kazdeho, kdoz by tyz plat zadrzel, se zvesti, jeho se zmoc- 
niti, najimati, uzivati jako sveho vlastniho do dosazeni sve summy 
i s skodami na to pro tüz vec vzeslymi. Coz jsou sobe z obou stran 
zdrzeti a tomu dosti ciniti pfipovedeli. Relator z rady k knihäm p. 
Mistr Jakub Popovsky z Popovic. Actum in consilio f. 6. postridie 
Priscae ac pridie Fabiani Sebestiani anno MDLXXXX magistro civium 
d. Jacobo Melzaro a caeruleo cervo. 

Prager Stadt-Archiv Ms. 2169 f. ISO. 


1590. 870. B e s ch 1 u s s des b ö h m i s ch e n Landtags,  der am 

26. Februar 1590 auf dem Prager Schlosse eröffnet 
und am 9. März desselben Jahres geschlossen wurde, 
über die Contribution zur Bezahlung der könig- 
lichen Schulden: Gleichfalls so haben die verordneten Personen 
auch gegen die Goldschmiede und Juden, welche in der Herren und 
von Adel, Burger- und geistlichen Häusern dergleichen Verkauf und 
Handel führen, unter was Gerichten dieselben sein, aller Massen und 
Gestalt, wie von wegen der Wein oben angezogen, die Macht fürzu- 
gehen und zu verfahren. Es kumbt Bericht für, wie dass die Juden in 
Prager Städten die Contribution die vergangene Jahr fasst wenig geleist 
haben sollen und diesfalls viel List gebraucht: derohalben so haben 
die Stand den Obersteuereinnehmbern hiemit auferlegt, eine gewisse 
Verzeichnus zu machen und in Schrift zu verfassen, mit was besserer 
Ordnung solche Steuer von ihnen eingebracht und der Kais. Mt. völlig 
abgeführt werden möcht, welche Verzeichnus man bei den nächst- 
kunftigen Landrechten den Herren obristen Officieren übergeben solle, 
und was allda destwegen weiter verordnet, dabei soll es verbleiben. 

Böhm. Landtagsverh.  VII , öl6,  518. 


IN BÖHMEN'.  MÄHREN UND  SCHLESIEN. 655 

871. Marcus Meysl  kauft  von  seinen  Seh Wägern 1590. 
eine öde Wohnung  für  200 S ch o c k b. Gr.  Prag, 7. August 
1590. 

Markus Meyzl Zid koupil sob6 Frumat zene a dedicüm svym 
poustku mezi domy Salomüna h'kafe a Salomüna Muny obostranne le- 
zfci od Salomüna Hefmana. Mojzise Marka, vlastnich bratfi Ziduov 
nekdy Izäka likafe Zida synuv, svakrüv svych, za dve ste kop grosuov 
ceskych züplna i docela zaplacenych k jnneni, drzeni a k dedicnemu 
vlädnutf V tom ve vsem präve, jak2 jsü jmenovani bratfi 2ide sami tu 
poustku jmeH, drzeh a vlädli, spraviti majice prävem mestskym. Byl 
pfi tom rabi Mojzis Sich, starsi zidovsky a Chaim skolnik. Actum in 
consiHo  f. 3. postridie Sixti  &  Transfigurationis  Christi anno MDXC. 

Prager Stadt-Archiv. Mcrp. 21<id, F. 188. 

872.  Die  Ältesten  der  Juden  in Prag  bittenden 1590. 
Kaiser,  zu verordnen,  dass  den Juden  in  der  Stadt 
und auf der Herrschaft Elbogen  den früheren  könig- 
lichen  Mandaten  gemäss  der  Aufenthalt  gestattet 
werde. August 1590. 

Allerdurchleuchtigister oc Aliergenädigister Kaiser und Herr! Uns 
armen deroselben gehorsamen Underthanen und verei[de]ten Juden alhier 
in Prag zweiflt gar nicht, Euer Rom. Kais. Mt. haben sich noch aller- 
genädigsten zu errindern,  wie und wasmassen wir uns noch  von dem 
85  und  88 Jahren  hero,  als  zu  zweien  unterschiedlichen  malen  für 
E. Rom. Kais. Mt. in tiefister Demuth supplicando beschweret und be- 
klaget haben (aus Ursach), wie die Herrschaft Elbogen und Euer Rom. 
Kais. Mt. Pfandschilling damals  und noch jetzo  mit etzlichen unseren 
Mitverwandten  und  allda  wohnenden  Juden  Neuerungen  und  der- 
gleichen,  so  bei  vorigen  Herrschaften  nit  gewesen,  anfachen  wollen 
wegen ihrer Kinder  und denen zuverheirathen Personen,  dass sie bei 
ihnen nit wohnen sollten,  wie  das  E. Rom. Kais. Mt. in unseren zu- 
vorn überreichten Supplicationibus soHches alles mit mehrern allergenä- 
digisten vernommen.   Nun haben uns  und deroselben Inwohnern auf 
dero Herrschaft Elbogen  auf unser underthänigistes Supplicieren  und 
Solicitieren E. Rom. Kais. Mt. an die von Elbogen  zween ernste Be- 
fehlich allergenädigisten mandirt und mitgetheilt, sie wie vor Alters mit 
keiner  Neuigkeit  zu beschweren,  sondern geruchlichen verbleiben  zu 
lassen mitsambt deroselben verheirathen Kind, ihren Eiden, wie E. Rom. 
Kais. Mt. aus hiervon ausgangens Befehlichs und Mandat wahrhaftigen 


656 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1590. Abschriften mit Litera A und B signiert allergenädigisten mit mehrern 
ersehen werden. Nun haben gleichwohl jetzt obgemelte Elbogner über 
jetzt obgemelte E. Rom. Kais. Mt. hierinnen ergangene Befehlich und 
Mandat des Samuel Juden Eiden oder Tochtermann kurz verschienen 
Wochen ohne alle gegebene Ursachen gefänglichen lassen einziehen 
und ihne nit herauslassen wollen, sein Vater wäre dann Bürge, dass 
er sambt dem Weibe wegziehen soll und will; hat er gleichwohl in der 
schweren Gefängnuss ihn nit sterben und verderben lassen wollen, so 
hat er ihme also zu Errettung seines Lebens herausser bürgen müssen. 
So gelanget demnach an E. Rom. Kais. Mt. unser demuthigist hochfleis- 
siges Pitten, E. Rom. Kais. Mt. geruhen hierinnen allergenädigisten zu 
verordnen und befehlen, dass die armen Juden bei vorigen E. Rom. 
Kais. Mt. allgenädigisten Befehlich und Mandat geruchlichen verbleiben 
möchten, weilen sie alles das jenige gerne geben than, was andere 
Juden allhier in der löblichen Krön Böheimb than und thuen. Uns 
hiemit E. Rom. Kais. Mt. zum allerunderthänigsten und demuethigisten 
befehlen und eines genädigen Bescheides Hilfe und Antwort getrosten. 
E. Rom. Kais. Mt. gehorsame und geschworene Ältisten Juden 
in Prag. 

Böhm. Statthalt -Arch.  J. 411.  Cop. 

1590. 873.  Kaiserliches  Seh reiben  an  den  Stadtrat  in 

Elbogen, dass die Juden nicht vertrieben werden sollen. 
4  September 1590. 

Rudolf oc. Ehrsambe getreue liebe. Was sich die Ältisten Juden 
allhier abermals bei der Römisch Kaiserlichen Majestät oc wider euch 
beschweren, dass über vorige gnädigiste Zulassung des Samuel Juden 
Tochtermann ohn alle gegeben Ursachen im Gefängnus gehalten und 
aus der Stadt vertrieben werden solle, habt ihr aus dem Einschluss 
mit mehrerm zu vernemben. Und weil uns da Bericht sind komben, 
dass sich ermelte Juden nit allein allda in der Stadt geruhig verhalten, 
sondern auch sunsten mit Reichung der Steuern und Anlagen jederzeit 
richtig erfunden werden sollen, als ist hiemit Unser gnädigster Befelch, 
dass ihr sie wider die BiUichkeit nit beschwert, sondern auf Unser 
gnädigist Wohlgefallen bemelte JudeA sambt ihren Kindern allda wie 
vor Alters verbleiben last und anders nit thuet. Daran vollbringet ihr 
Unsern gnedigen gefälligen Willen und Meinung. Geben den 4. Sep- 
tembris anno oc 90. 

An Rath zum Elbogen. 

Böhm.  Statlh -Arch.  J. 4jl.  Conc. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 657 

874. Kaiser Rudolf II. bewilligt, dass Markus Meysl 1591. 
Mardoclieus den von ihm auf eigene Kosten und zu 
seinem Andenken unternommenen Bau einer neuen 
Synagoge unbehelligt zu Ende führen und in der- 
selben sodann mit seinen Glaubensgenossen die 
jüdische Religion üben könne; von solcher Schule 
soll niemals eine Steuer entrichtet werden. Für die 
treuen Dienste desselben erteilt ihm der Kaiser die 
weitere Gnade, dass zu Lebzeiten des Meyslindie 
Synagoge und in sein Haus Gerich tsorgane keinen Zu- 
tritt haben und dessen rechtmässigen Haiidelsge- 
schäften keine Hindernisse bereitet werden sollen. 
Prager Schloss, 13. August 1591. 

Markovi Meyzlovi, Zidu, obdaroväni na synagogu neb Skolu 2idovskü 
vnovg vystavenü, aby z ni berng nedaval, pfekaika 2ädnä se nedäla, a 
2ädne  prdvo  do  ni  ani  do  domu jeho  aby  nechodilo. 

Rudolf Druhy dc Oznamujem tfmto listem vsem, ze jest na näs 
s ponizenosti vznesl Markus Meyzl Mardochej Zid, primator a starsi 
mezi zidovstvem Prazskym, kderak by oumyslu byl, jakoz byl i pocä- 
tek ucinil, pro svou a budoucich svych pamatku na svuoj vlastni gros 
a näklad synagogu nebolizto skolu zidovskü, aby v nf zidovstvo sve 
shromäzdeni jmivati a ceremonie vedle näbozenstvi sveho zidovskeho, 
tak jako v jinych synagogäch a skoläch zidovskych se provozuje, pro- 
vozovati mohli, vystaveti dati, prosi'c ve vsi pokofe v tom za nase ci- 
safske oc povolenf, aby takovou skolu ti'm bezpecneji dostaveti take 
potom v nf sve zidovske näbozenstvi vykonävati mohl. 

Kdez pak my nemoha prosby jeho, tez pfimluv k näm za neho 
ucinenych oslyseti, a zvlä§'e maji'c zpravu, ze jest na to stavenf jiz do 
nekolika tisi'c vynalozil: protoz s dobrym rozmyslem, nasfm jistym ve- 
domini a s radou vernych nasich milych jakozto kräl Cesky räcili 
sme k tomu sv6 povolenf dati a ti'mto listem nasfm däväme, tak aby 
svrchu psany Markus Meyzl Mardochej, Zid, takovü synagogu nebo- 
lizto skolu zidovskü na svuoj näklad dostaveti, a kdyz na hotove bude, 
V nf zpuosobem a oby^ejem jinych skol zidovskych sve zidovske cere- 
monie a näbozenstvi s jinymi Zidy vykonävati mohl a vykonäval nyni 
i na casy budouci bez nasi, dedicuov nasich a budoucich krälöv Ce- 
skych i v§ech jinych lidi vselijake pfekäzky. 

A z takovy skoly on Markus Meyzl, Zid, ani dedicove a budouci 
jeho nejsou a nebudou povinni zädne berne dävati nynf i na casy bu- 
douci oc Mimo a nad to take jemu Markusovi Meyzlovi,  Zidu,  pone- 

42 


658 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1591. vadz näm kazdeho casu poddane a räd slouzi, i tuto obzvlästni milost 
ciniti räcime, aby do nadepsany skoly ani take do domu jeho dotud, 
dokudz on Meyzl ziv jest, zädne prävo nechodilo a choditi moci ne- 
melo, tez v handlich spravedlivych jeho nehyndrovalo a zädne pfekäzky 
necinilo; poroucejic pfi tom vsem tfem stavuom kralovstvi Ceskeho a 
zvlästne poctivym a opatrnym purkmistriiom a konseluom vsech tri 
mest Prazskych, nynejsim i budoucim, i jinym vsem poddanym nasim 
V kralovstvi Ceskem, vernym niilym, tez starsim i jinym vsem Ziduom 
Prazskym, abyste castopsanemu Markusovi Meyzlovi, Zidu, i jeho dedi- 
cuom a budoucim, tez manzelce jeho a budoucim jejim v tom ve vsem, 
coz se nadpisuje, zädne pfekäzky necinili, ani jinym ciniti dopousteli, 
nybrz jej pfi tomto milostivem povoleni a obdaroväni nasem jmeh, 
drzeli, chränili a neporusitedlne zachovah, a to pod uvarovänim nemi- 
losti nasi i skutecneho trestäni i budoucich kräluov Ceskych. Tomu na 
svedomi pecef nasi cisafskii oc vetsi k tomuto hstu sme pfivesiti roz- 
käzali. Jenz jest dän na hrade nasem Prazskem v outery po sv. Va- 
vfinci leta oc devadesäteho prvniho cc.*) 

Opis souc. V arch. inist. kräl.  Cesk. Majestalien.  95. fol. 260. 

1591 . 875.  Der  jüdische  Buchd rucker  Falk  kauft  ein 

ch r i s 1 1 i eil e s  Haus   im  K i r ch s p i e 1  des  heil.  Kreuzes 
in Prag.  9. Oktober 1591. 

Falk impressor Zid koupil sobe, Salomene zene, dedicuom a bu- 
diici'm svym duom v osade svateho Kfi'ze, mezi domy Mateje Hfeblka 
a Havla Taty oboustranne lezi'ci, od Jana Mateole a Mariany manzelky 
ieho za sto kop grosuov ceskych k jmeni, drzeni a k dedicnemu vläd- 
nuti v tom präve, jakz jsü jej manzele sami meli, dr^e'.i a vlädli, spra- 
vujice mestskym prävem... Pfi tom toto dolozeno : umfel-li by Falk 
prve nezli Salomena aneb Salomena prve nezli Falk a toho by domu 
do smrti sve neprodali neb nekomu nedali, tehdy kazdy z nich do 
smrti sve v tom domu mocnym pänem a hospodäfem zuostane, po 
smrti pak na deti jejich pfipadne. Vsak pan purgmistr, päni tohoto 
trhu Falkovi Zidu a prodaje Jana Mateola dopustili, ze Falk i dedi- 
cove jeho vselike povinnosti z toho domu k osade take obci bez od- 
poruov hotove vykonävati, s osadnimi svateho Kfize umluviti se, berne 
z neho dävati mä. Nicmene pfisel-li by k prodaji ten duom, toho zäd- 
nym zpüsobem  Zidu  odbyvati  Falk i potomkove  jeho  nebude  moci, 


*) Die Grundsteinlegung dieses Gotteshauses fand am 14 Adar I. 1590 am 
Erinnerungstage der Rettung Israels durch Mardochai (Klein-Purim). (Kisch, Te- 
stament M. Meysels.) 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 659 

nez jej zase kfest'anem  osaditi bude povinen.  Relator z rady i k kni- 1591. 
häm  p. Martin  Karchesius  pisaf  radni.   Actum  in  consilio  f. 4.  die 
Dionisii IX. Octobris anno MDXCI. 

Prag.  St. Ar eh. MS. 2169, f. 211. 

876. Die böhmische Kammer befiehlt  dem  kaiser- 1591. 
liehen Richter in Kolin, Magister Johann Pacheus, die 
dort  erwählten  Ältesten  der Juden  in ihr Amt ein- 
zusetzen. Prager Schloss, 28. Oktober 1591. 

Cisafe JMti pana naseho nejmilostivejsiho rychtafi, pi'iteli mily. 
Porozumeli jsme z psanf vaseho, ze jsou Zide Kolinstf die obyceje 
sveho starsi sve obnoviü, zvolivse sobe Davida mladsiho, Alexandra 
Zizkynda a Marka syna Izäkova, a jake pfi tom vase zdäni jest. 
I ponevadz se väm vidi, ze by Jim ta spräva svefena byti mohla, protoz 
k tomu na miste JMCske povolujem, tak abyste je pfedeslym zpüso- 
bem a obycejem, vydadouc Jim nalezitü povinnost, za starsi zidovske 
vyhläsili a dosadili, cehoz jsme väm k odpovedi napsati pominouti ne- 
chteli a na tom JMCske jistü vüli naplnite. Dan na hrade Prazskem 
v pondeli den svatych Simonise a Judy,  apostolüv Päne leta oc 91. 

Rychtafi  do  Kolina  Mistru Jariovi  Pacheusovi. 

Böhm. Statth. Archiv, y. 4 — 5, Konc. 

877. In der  Vorstellung,  welche  der  Bürgermei- 1591. 
ster  und Rat  der  Kleinseite  Prags an die  obersten 
Landesbeamten von Böhmen richteten und in welcher 

sie sich beschwerten, dass das Hofgesinde die fremde, 
geringhaltige Münze, mit der es ausgezahlt werde, 
zum allgemeinen Verdrusse ausgebe, ja sogar unter 
Drohungen die Annahme derselben erzwinge, wird 
angezeigt: Woher aber auch diese in so grosser Anzahl ungang- 
bare Münz in ermelt Hofzablamt kommen, wollen sie ihren Gnaden 
nicht bergen, dass dieselbe, wie öffentlich ingemein auf dem Markt 
davon geredt werde, von den Juden allhie umb gute gangbare Thaler 
eingewechselt worden sei.«  12. November 1591. 

Böhm. Lattdt.  VII. 5 82. 

878. Kaiser Rudolf II. erteilt seine Einwilligung dazu, ir>9i. 
dass  die  Prager   Juden   ohne  Anmeldung  selbst  ihre 
Ältesten  und  Richter  wählen  können.   Prag,  13.  Dezember 
1591. 


660 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1591. Wir Rudolf oc Römischer  Kaiser dc  Bekennen und  thuen kund 

vor mäniglich, als Uns die Eltisten und Gemein der Juden zu Prag 
abermals umb Unser weiter gnädigiste Bewilligung und Zulassung in 
Gehorsamb angerufen und gebeten, damit sie das Eltisten und Richter- 
ambt nach ihrem jüdischen Gebrauch jährlich zu elegiren und zu bestel- 
len haben möchten und nit alle Jahr derwegen anmahnen dürften: 
dass Wir demnach hierauf in solch ihr unterthänigist Bitten mit Gnaden 
bewilligt, und lassen ihnen hiemit und in Kraft dies Briefs gnädiglich zu, 
dass sie die Eltisten und Richter aus ihrer Gemein wie zuvor, doch auf Unser 
gnädigistes Wohlgefallen, für sich selbst zu kiesen, zu wählen, zu setzen Fug 
und Macht haben sollen, dergestalt, dass solliches mit einhelliger Stimb 
und Wahl der ganzen Gemein nach Gebür und Tauglichkeit geschehe und 
hierinnen kein Mangel erscheine. Da aber einiger Vortel oder Beschwer 
darob fürkomben und vermerkt, dass etwo hierinnen Freundschaft oder 
Gunst mehr als Nothdurft und Tauglichkeit der Personen in Acht ge- 
nomben und hierdurch sollicher Unserer Freiheit missbraucht wurde, 
soll ihnen dieselb wieder aufgehebt und kassiert werden; die Änderung' 
und Verordnung auch jederzeit bei Uns oder Unserer behemischen Kammer 
stehn und sie derselben gehorsamist nachzuleben schuldig sein. Gnä- 
diglich und ohne Gefährde. Zu Urkund mit Unserm hiefür gedruckten 
kaiserlichen Secret verfertigt. Prag den dreizehenden Decembris anno 
im einundneunzigisten. 

Böhm. Statthalt. -Ar eh.  Cop. 103. fol. 150 (v). 

1591. 879. In den Einkünften der böhmischen Kammer 

nach dem Durchschnitte der Jahre 15S8 — 1590 und 158^ 
b i s 1591 wurde der Jude n-K ammerzins und die Steuer 
m i t 4200 Taler für drei Jahre und per i 400 T a 1 e r 
auf ein Jahr berechnet. 1591. 

Böhm. Landt.  VII. 599. 

1591. 880. Die Rechte und Landesordnung des Fürst en- 

tums  Teschen  aus  d.  J. 1591  bestimmen:  Von  Juden» 

Articulus I. Es soll kein Jud keinen Unterthanen Herr- oder 
Ritterstands (auch andern) einige Gelder auf Zins ohne Bewilligung 
der Herrschafft ausleihen. 

Articulus IL Da aber ein Jud einem Unterthan ohne Bewilligung 
der Herrschafft etwas geliehen, soll die gelehnte Summa verloren, und 
der Bauersmann so dieselbe entlehnet gleichfalls an seinen Grundherrn 
verfallen haben. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND  SCHLESIEN. 661 

Articulus III. Es soll auch kein Jud von einer Mark wöchentlichen 1591. 
Zins I icht mehr a's zwei Heller nehmen; welcher Jud dann ein mehrers 
nehme, der  verlieret  gleichenfalls  seine  gelehnte  Summa,  der  Bauer 
aber nichts mehr als dies so viel er von dem Juden entlehnet, welche 
an den Herrn verfället. 

Articulus IV. Die Juden sollen auch kein gestohlenes Gut kaufen, 
und da jemand seine verlorne Sache bei den Juden antreffen oder er- 
fragen wurde, soll es der Jude andeuten und den Verkaufer, von welchem 
er es erkaufet, ernennen, dass deme also seie erweisen, und nichts 
destoweniger die verlorene Sache zu dem Ampt legen. Dafern er aber 
den Verkaufer nicht erwiese, soll demjenigen, welcher seine verlorne 
Sache bei dem Juden angetroffen und es sattsam, dass sie ihme ge- 
hörig, bewiesen, seine verlorne Sache ohne Entgeltung zurück ge- 
stellet werden. 

Weingarten, Fasciculi Diversorum Jurium. 1690. S. 333. 

881.  Supplikation  des Prager Juden  Veitel Wokatej 1592. 
an   die   böhm.  Kammer  wegen  Bezahlung  einer  Geld- 
Summe,  welche  ervonLadislaus  Popel  v. Lobkowicfür 
gelieferte Waren zu fordern hat.  1592. 

Hoch und wolgeborner Herr, Herr President, wolgeborne gnedige 
Herrn, HerrU; auch edle, gestrenge, ernveste Ritter der Rom. Kais. 
Maj. wolverordnete Cammerräte im Königreich Behaim, gnedige Herrn. 
Von Gott dem allmechtigen wünsch ich E. G. ein glückseliges freuden- 
reiches neues Jahr. Ferner kann ich E. G. zum unterthenigsten und 
gehorsamisten nicht umgehen, was anbelanget den wolgebornen Herrn 
Herrn Ladislaus Popel von Lobkowicz, welcher von mir genommen 
seit der Katharina des 91. bis auf dato anno 92. Jars von Waaren laut 
des Auszugs, welchen ich beiliegend E. G. zur Nachrichtigung über- 
geben thue, dieweil ich dann auch wegen meiner Schult bin verzeichnet 
worden neben andern Gläubigern. Derwegen gelanget an E. G. als 
meine gnedigsten Herrn mein untertheniges und demuttiges Bitten: 
E. G. wollen die gnedige Anordnung und Verschaffung thuen, damit 
ich auch möcht bezalt werden, denn die Frau Ir Gnd. wissen von 
allen Sachen, was Ir G. haben lassen nehmen, wie der Auszug dersel- 
ben genommenen Sachen E. G. grundlich übergibt (sie). Bit noch- 
malen E G. als meine gnedige Herrn, E. G. wollen verordnen, weil 
ich auch der Leute Schuldiger bin, hiemit mir solch Summa möcht er- 
lediget werden. E. G. um ein gnedigsten Bescheit bittende Euer Gnd. 
williger und gehorsamer Diener Veitel Wokatei, Jud in Prag. 

Orig. im Arch. der vereingt. Hofkaiizlei in  Wien. IV. M. 3. 


662 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1592. 882. Nachricht über die  Taufe eines Juden iniglau. 

Im Jahre 1592 16. Februar hat man in der Stadt Iglau einen Juden 
in der Pfarrkirche getauft. 

Chronik der Stadt Iglau v. d'Elvert 188. 

1592. gg3^ Benjamin Bondy und sein Schwiegersohn Israel 

kaufen ein Haus in der Judenstadt um 400 S ch o c k b. 
Gr. 22. Februar 1592. 

Benjamin Zid, Bondy Zida syn sobe. Regine zene a dedicuom 
svym, Izrahel Zid Bondü zel! sobe, Anne zene i dedicuom svym koupili 
spolecne duom zadni v Zidech, mezi domy Mojzise Podnosky a Jostfa 
Jednovokeho obostranne lezici, od Jakuba Wexlera Zida a Rüze zeny 
jeho za CtyTi sta kop grosuov ceskych, züplna i docela zaplacenych, 
k jmenf, drzenf a k dedicnemu vlädnuti tim vsim prävem, jakz jsü pro- 
davajicf sami ten duom zadni meli, drzeli a vlädli, spraviti majice prä- 
vem mestskym. Däle k sobe se obe strany podle listuov zidovskych 
ve vsem zachovati povinnj jsou. Byl pfi tom Mojzi's Sich starsl zidovsky 
a Chaim skolnik Actum in consilio f. 4. die Vincencii XXII. Februarii 
anno MDXCII magistro civium d. magistro Andrea Blovicio a Palatino. 

Prag. Stadt-Archiv. Mk. 2l69 f. 218. 

1592. 884. Rudolf II.  befreit  den Prager  Primator und 

Judenältesten M arcus Meysel Mardochai von dem 
Verbote und dem Banne, den die Prager Judenge- 
meinde, um ihre Mitglieder vor Schäden und Un- 
gebührlichkeiten zu bewahren, gegen die Geschäfte 
mit Obligationen oder diesen ähnlichen Rechts- 
urkunden verhängt hatte, und erlaubt demselben, 
dass er seine Schuldforderungend urch Obligationen, 
und derartige Rechts Urkunden oder durch die Ein- 
tragung in die oberstburggräflichen Register sich er- 
stellen könne. Prager Schloss,  14. April  1592. 

My Rudolf II. oc Oznamujem timto listem vsem. jakoz jsou Zide 
Prazsti i Jini obecni starsi na miste vsi obce zidovske Prazske, uznavse 
za slusne a potfebne byti, pro pfetrzeni mezi sebou skodlivych vecf a 
nezpüsobuov, sami mezi sebou jistou zäpoved', aby zädnych obchoduov 
a handluov s listy hlavnimi a s listy prävem listuov hlavni'ch nemi'vali,. 
a tech k sobe bud' sami nebo pod jmenem jinych uziVaj'c v tom svych 
obmysluov a praktik, zädnym obycejem nepfijlmali a to pod jistou vy- 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 663 

mefenou kladbou podle jejich zidovskeho zpusobu a obyceje, jakz taz 1592. 
V sobe ukazLije a zavirä, ucinili, coz jsme oblibili schväliti a jim toho 
jistym a vydanym dekretem nasim cisafskym potvrditi räcili. I proseni 
jsme poni'zene skrze podanou suplikaci od Markusa Meyzie Mardocheya, 
primasa a staräiho Zida Prazskeho, ponevadz nemale kupecke handle 
a prodeje vede. a tech provozovänim mnohyni osobäm bud' vyssi'ch 
nebo nizsich stavuov posluhuje i take tim pohodli nemalä, svefujic jim 
statek svuoj nebo lidskej (maji'c je) sobe take od jinych svefenej), 
castokräte za mnoho tisi'c kop, cinf, kdyby zäroven s jinymi Zidy 
toliko na prosty Schuldbrief bez rukojmuv a jineho näleziteho opatfeni 
mel lidem takove svefene veci od sebe vydävati a v tom se dostatec- 
neji neopatrovati, ze by musil' nekdy velikeho nebezpecenstvf a jisteho 
sveho zavedeni ocekävati : abychom jeho v tom osvoboditi a tu milost 
jemu uciniti racili, kdyzby tak kdy komu co jakejch takovejch ku- 
peckejch veci spravedlive a nälezite prodal, aby ten, kdozby tak od 
neho koupil, jeho Markusa Meyzie Mardocheya zase v jeho dluhu 
u toho, jemuzby dluzen by!, do tez summy zastoupiti a tejz dluh temuz 
vefitelovi, jeho Markusa Meyzie Mardocheya, aby bud' listem hlavnim 
nebo prävem listu hlavniho, anebo zäpisem rejstry nejvyssiho purkrab- 
stvi Prazskeho, jakzby se koliv vo to mezi sebou snesli a srovnali, po- 
jistiti, a ten kazdy, kdozby to pojisteni tak k sobe pfijal, aby toho tak 
pojisteneho dluhu a veci sve vlastni bez pfekäzky a odporu toho, 
kdozby to pojisteni cinii, i jineho kazdeho cloveka, mohl volne uziti, 
kudyzby take on Markus Meyzl mohl ti'm snäzeji k placeni svych 
dluhuov pfichäzeti, a taz kladba v sedmi artikulich obsazenä, podle 
jejich zidovskeho zpusobu, aby se na neho nicimz nevztahovala. 

K jehozto ponfzene prosbe i take k pi'imluväm, za neho k näm 
ucinenym od nekterych rad nasich, milostive nakloneni jsouce, zvlaste 
ponevadz näm I-azdeho casu poddane räd slouzi, a v tom, aby posavad 
jake nespravedlive a nepofädne handle a kupectvi pr»:.vozovati mel, 
toho nie pfed näs pfedneseno neni, nybrz jak na dobreho Zida nälezi 
se zachoval: protoz s dobrym rozmyslem, nasi'm jistym vedomim, mcci 
kräluvskou v Cechäch a s radou vernych nasich milych jemu Marku- 
sovi Meyzlovi Mardocheyovi Zidu tu milost podle jeho ponfzene prosby, 
aby toho tak, jakz se vejs vypisuje, svobodne, vsak v spravedlivych a 
slusnych svejch prodajich a handlich, v tom se upfimne a nälezite cho- 
vajfc, uzivati mohl a moc mel, ciniti a k tomu jemu milostive dovolo- 
vati a jeho v tom ve vsem i take pfed kladbou iidovskou, vsak do 
milostive vuole nasi ci'safske^ osvobozovati räcfme; pfikazujice v§em pod- 
danym nasim ze vsech stavuov krälovstvi naseho Ceskeho, nynejsfm 
i budoucim  vernym nasim milym, zvlaste pak Zidüm starsi'm Prazskym 


/■ 


664 ZUR GESCHICHPE DER JUDEN 

1593 a starsim obecnim, vsem Ziduom nynejsim i budoucim, abyste nade- 
psaneho Markusa Zida pfi tomto obdaroväni nasem cisafskem a mi- 
losti od näs ucinene jmeli, drzeli a neporusitedlne zachovali, zädnych 
jemu V tom prekäzek necinice, ani komu ciniti dopoustejfce pod uva- 
rovänim nemilosti nasi cisafske i nasich budoucfch kräluov Ceskych. 
Tomu na svedomi pscet; nasi mensi k tomuto listu nasemu jsme 
pfivesiti rozkäzati racili. Dan na hrade Prazskem v ütery po nedeli 
INIisericordias leta 1592. 

Böhm. Landtagsverh,  VIII. 23. 

1593. 875. In dem Berichte der Kuttenberger Gesandten 

in Prag über die Verhandlungen des böhmischen 
Landtags am 24. März 1593: 

Jakoz jest JMCskä pro nenadäly vf)äd base ßosenskeho do 
zeme Charvatske a base Budi'nskeho, kteryz do markrabstvi Mo- 
ravskeho vpäd uciniti chtel, s vuh' a povolenim JJMti nejvyssi'ch pänuov 
oufednikuv a soudcuov zemskych k takovy pilne potfebe na sto tisic 
kop. mis. vdluziti räcil, . . aby na zaplaceni sbfrka z kazde libry masa 
prodävaneho po 1. d. malym nafizena byla, a Prazane a jinä mesta aby 
to mezi sebou nafidili, aby se maso vsady na bbry prodävalo a ta 
sbirka aby trvala do roka. Take k tomu na pomoc te sbirky aby byli 
Zide a ten kazdy, kdoz by toliko desiti let dosahl, aby na pomoc 
z hlavy muzskyho i zenskyho pohlavi po tolaru platili a dali za tyz 
rok stavuom. 

Bö/iffi. Landtagsv.  VIII., 243. 

1593. 870. Die Prager und königlichen Städte  ersuchen 

die höheren Stände auf dem Landtage, sich bei dem 
Kaiser um Abhilfe zu verwenden, dass durch die Kon- 
kurrenz der Juden, namentlich in den Prager Städten 
die Kürschner, Sclin eider und andere Gewerbs- und 
Handelsleute in ihrer Nahrung nicht geschädigt 
werden. 2G.  März  1593. 

Druhä suplikaci vo femeslnicich a Zidech jim v zivnostech pt'ekäzky 

cinicich. 

VMti vysoce urozenf pani päni, urozeni päni z rytifstva oc. Mezi 
jinymi tezkostmi, kterymiz stav mestsky a zvläste my v mestech Praz- 
skych pfi vselijakych zivnostech, obchodech a femeslich se suzujeme, 
podäny  sou  näm  od  nSkcer^ch  femesel  v mestech  Prazskych  velmi 


IN BÖHMEN, MAHREM UND SCHLESIEN. 6ü5 

stizne suplikaci, jedna od starsich i na miste vseho pofädku feinesla 1593. 
kozisnickeho v§ech tri inest Prazskych JMCske a druhä od starsich 
i na miste vseho pofädku femesla krejcovskeho tez vsech tri mest 
Prazskych näm samym Staromestskym svedcfci, v kterychzto svych supH- 
kacich oni oboji vysoce a ponekud i h'tostive sobe steziiji a pfednäseji, 
jake znamenite a skodlive pi'ekäzky jim pfi femesh'ch a v zivnostech 
jejich od Ziduov jak Prazskych, tak vsech jinych do mest Prazskych 
pfichäzejicich se deji, tak ze se jim ve vsecky zivnosti i femesla vklä- 
daji, na kozesniky vsehjake veci chkipate i nektere nehodne vezou a 
lidem vyssiho i nizsfho stavu zase svobodne prodävaji, po meste sem 
i tam se toulaji, vsudy s temi vecmi stävaji a tak lidi temef bezdek 
k tomu nutkaji: coz vysoce jak majestätem od JJMti, slavne a svate 
pameti, cisafüv a kräluov Ceskych temuz femeslu propüjcenym, tak 
zvlästni vejpovedf od slavne pameti cisafe Maximiliana Druheho mezi 
nimi kozi§niky z jedne a Zidy z strany druhe löta oc 75 vynesenou 
zapovedino jest; k tomu ze stolife, nepofädne kozisniky, ktefiz s mesty 
Prazskymi nie nemaji, berni JMCske iiedävaji ani jinak bfemen mest- 
skych nepodnikaji, anabrz i nepofädne a zlopo. estne zeny sobe za 
manzelky berou, mezi sebou pfechovävaji i jinde v mistech zapove- 
denych podezfelych a kdez prävo mestske nemuoze, fedruji a tudy jim 
kozisnikuom, tez take krejcifuom vtakove pficine velice skodi; procez 
2e pro ne obojf hlav svych podzdvihnouti a dila sveho odbejvati ne- 
mohou, ani jake rady temef ze sobö däti nevedf, jak by takov^mu 
zlemu V cestu vkroceno i take tez zle a skodlive pfetrzeno byti mohlo, 
tak aby dokonce k zebrote, jakoz ze se jiz mnohym z nich tak jest 
stalo, nepfisli. Protoz ze näs zädaji, abychme jich obojfch stiznosti k sobe 
pfijali a VMtem pfi tomto obecnim snemu shromäzdenym take pfed- 
lozili a za ne k VMtem se pfimluvili, abyste VMti jakozto dva vyssi 
a [)fedni stavove v krälovstvi tomto Ceskem, takovym stiznostem jejich, 
podle zneni a suplikaci jejich v obsirnejsich slovich a smyslu pfed- 
lozenym, tolikez vyrozumeji'ce podstatneji k JMCske za ne se pfimluviti 
räcili a podle VMti my tez tak, aby takove skodlive a zähubne veci 
k pfetrzeni pfijiti a oni koziSnfci a krejcifi pfi svych majestätich, vej- 
povedi a svobodäch mestanskych od JMCske zuostaveni byti mohli. 

Jichzto zädosti my oslyseti nemohouce, ponevadz Zide v mestech 
Prazskych nejvice takove sve handle provozuji, k VMtem za ne, jakozto 
spoluoudy sve mestske, se pfimlouvajice zädämie, abyste, VMti vi-ickni 
tfi stavove .'^e spolcice, laskavou pfimkivu k JMCske uciniti räcili, aby 
oni pfi takovych svych svobodäch a privilejich proti nim Ziduom i jinym 
takovym sküdcüm femesel svych od JMCske milostive zuostaveni byti 
mohli. 


666 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1593. A  V pravde VAltem  v krätkosti  oznämiti  muozeme,  ze  se  tuto 

netoliko femesla a obchodu kozisnickeho a krejcovskeho, ale i jinych 
femesel a obchodniküv, jako zlatnikiiov, kupcuv a kramafüv, anobrz 
temef vsech vuobec v mestech Prazskych, jezto jakoukoli zivnost vedou, 
dotejce; nebo ffkaje toho femesla, obchodu a zivnosti, by£ dosti skrovnä 
byla, neni, aby Zide v ni se nevetfeli, ji neprovozovali a s ni vükol ne- 
chodili, an jak ve vselijakejch kozisnickych a krejcovskych vecech 
handluji, tak v vinich, vlne, vomastku, dobytku, vobiÜ, kupeckem a 
krämskem zbozi nejlepsi a pfedni zivnosti vedou, anobrz vymysleno 
byti nemuoze, vec jsou se nevydali a ceho se neujimaji. Nad to vejse 
tak pysne a nädherne sobe pocinaji, ze mnohy, Ziduov neznaje, takove 
ne za Zidy, ale za nejake jine lidi z stavuov vyssich je drztti bude, 
nybrz jak sou se, jakozto lid zavrzeny a pod glejtem JMCske v techto 
zemi'ch JAIti zuostävajicf, chovati museli o tom netoliko pameti se na- 
chäzeji, ale take mnohym to znäme a vedome jest. Z toho pak, ze 
takove svobody uzi'vaji a na zädneho temei" nie nedävaji. co jineho jde 
a pochäz], nez ze jak nizsiho tak vyssfho stavu lide a zvläste mladi 
skrze takove jejich chytrosti, tortely, praktiky, obmysly a santroceni 
o statky sve mizerne strojeni a pfipravoväni bejvaji. Kteremuzto zlemu 
a vsechnem stavüm velmi skodlivemu aby jednou v cestu vkroceno a 
pfekäzka ucinena byla, VMti obzvläste ve vsi uctivosti prosi'me a zä- 
däme, [ze] VMti vsickni tri stavove toho laskave näpomocni byti a 
jednomyslne k JAICske za to se pfimluviti räcite: coz kdyz se stane, 
zädnä pochybnost neni, nez ze to k mistnemu konci a vyfizeni svemu 
pfivedeno bude, tak aby Zide, inajice jisty fad sobe vydany, pokudä 
by se jakych svych zivnosti dotejkati meli, z neho nevykracujice, däle 
mest'anuom svobodnym v zivnostech, obchodech a femeslech jejich 
pfekäzky zadne pod skutecnym trestänim necinili ani ciniti se nepo- 
kouseh', z cehoz i to püjde, ze mesfane a obyvatele v mestech Praz- 
skych i jinde, zivnost a femeslo sve s lepsi'm uzitkem a prospechem 
vedouce, berne a vselijake dane jinaceji i lehceji odvozovati a jinä bfe- 
mena mestskä podnikati moci budou. Cemuz vsen-.u VMti kdyz do- 
konale vyrozumeti räcite, te nepochybne nadeje sme, ze se toho tolikez 
laskave ujimati a näs vseckny v tom sobe porucene jmiti racite, laskave 
a dobrotive odpovedi od VMti ocekävajice Datum f. 6 post anuntia- 
tionis Mariae  1593. 

Böhm. Landt.  VIII.. 2iH. 

1593. 887.  In  dem  Berichte  der  Kuttenberger  Gesand- 

te n, was im Landtag in Prag in der Zeit vom 30. März 
bis   1 .   April   1Ö93   verhandelt   wurde,   ist   s u b   15 : 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. (56 T 

Jakoz leta oc 75 svolenf vsech tri stavuv krälovstvi tohoto s milo- 1^93. 
stivou VLili JMCske jest se stalo, kdoz by se partyt dopustil, aby 
na hrdle, statku i poctivosti trestän byl : ponevadz stavove to sobe 
propüjceno maji, ze mohou s vüli JMCske k nafizeni'm svym pfidati 
neco i zase ujiti, prosi, aby JMCskä v tom s nimi se snesti räcil, 
aby z takove tezke pokuty seslo. Nez poznävajf, ze to jest vec velkä 
a handl takovej za pohanskej a z Zidüv poslej byti, kterehoz by se 
zadnej poctivej clovek nemel dopousteli ; vsak prosi, aby JMCskä k tomu 
pfistoupiti räcil, aby ta pokuta zmenena byla na ten zpüsob, kdo hfesi 
penezi, na penezich aby trestän byl, kdo na hrdle, hrdlem, kdo na 
poctivosti, aby take poctivosti vyhrazoval. 

Böhvi. Landt.  VIII , 258. 

888. Die  böhmische  Kammer  befiehlt  dem   Richter 1593. 
und  Primas der Altstadt Prags,  in  der Judenstadt unge- 
säumt  eine  Zählung  der jüdischen  Häuser und  Einwoh- 
ner beiderlei  Geschlechts  vorzunehmen  und das betref- 
fende Verzeichnis vorzulegen. 'J6. Juni  1593. 

JMt pan President a päni rady komory ceske na mi'ste JMCske 
p. n. n. porouceti räcf jiz tfeti'm dekretem JMCske rychtäfi a prima- 
sovi Stareho mesta Prazskeho, aby, pfijmouce k sobe dve osoby radni 
a deleji tim nikterakz neodklädajice, mezi Zidy Prazske na jich rathauz 
dosli: pfedne vsecky domy jich, potom take osoby obojiho pohlavi, 
muzskeho i zenskeho, nad dvaceti let, ktere by zenate a vdane byly 
obzvlästne, a nezenate a nevdane take obzviästne, a co jich pod dva- 
ceti let a az do deseti stäi^i jest, tolikez obzvlästne, domäci a pfespolni 
tez obzvlästne, poznamenati dali a takove po/namenäni bez prodleväni 
JMtem na komoru podali. Vedouce, ze na tom JMCske jistü vuoli na- 
plnite. Actum in consilio camerae boemicae XXVI. niensis Junii a. XCIII. 

Böhm. Landt.  VIII.  276. 

889. Die  böhmische  Kammer  befiehlt  den  Äl t es ten 1593. 
der  Prager  Judenschaft,  der Verordnung  in Betreff der 
Zählung  sämmtlicher  Juden  daselbst  Folge  zu  leisten 
Prager Schloss, 5. Juli 1593. 

Zide starsf Prazsti! Dävä se näm toho zpräva od JMCskä pana 
rychtäfe a primasa Stareho mesta Prazskeho, kterymz jest to poruceno, 
aby, sejdouce se na rathouz väs, vsecky Zidy, neb osoby obojiho po- 
hlavi, muzskeho i zenskeho,  nad  dvaceti let, ktere by zenate a vdane 


668 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1593. byly obzvlästne, nezenate a nevdane take obzvlästne, a co jich pod dva- 
ceti let az do desiti stafi jest, tolikez domäci a pfespolni obzvlästne 
secisti a poznamenati dali: ze by väs k tomu posavad pfivesti nemohli, 
coz nam s nemalym podivenim jest. A protoz väm jmenem a na miste 
J.MCske poroucfme, abyste sc v tom netoliko sami tak slusne zachovali, 
ale jine vsecky k tomu skutecne pfidrzeli. Neb jestlize by se toho od 
väs nestalo, jest jim poruceno, jak by se k väm pro takovü neposlus- 
nost nälezitym a skutecnym trestänfm zachovati meli. Na tom oc. Dan 
na hrade Prazskem v pondeli po svatym Prokopu leta 93. 

Böhm. Landt.  VIIT., 280. 

1593. 890.  Kaiserlicher  Befehl an die Ältesten der  Präger 

Judenschaft, dass sie für die vom Kaiser auf dem 
Prager Schlosse gehaltenen Löwen täglich 22 Pfund 
gutes Rind- und Kalbfleisch vorbereiten, wofür sie 
Vergütung  erhalten  werden. Prag, G. August  1593. 

Ir Eltisten der Juden! Anstatt und im Namen hechstermelter Irer 
Kai. Mt. ist hiemit unser Beuelch an euch: ir wollet bei einem oder 
zweien eurn undergebenen Fleischhackern die Anordnung und Ver- 
schaffung thuen, damit sie Ihrer Kai. Mt. Lewenwarter vom neg^tver- 
schienen Sonnabend, das ist den letzten Julii anzuraiten, für die Le- 
wen so Ihre Kai. Mt. aufm Prager Schloss halten lassen, auf künftig 
so lang solche Löwen gehalten werden, zu ihrer Unterhaltung alle Tag 
zweiundzwanzig guet lauter Rind und Kalbfleisch, wie und wann es 
der Lewenwarter oder die Seinigen jeder Zeit ausglauben und begern 
werden, erfolgen lassen und die Bezahlung darfur über euch nemben. 
Das solle euch hernach mit Gelegenheit widerumb bezalt oder an eurm 
Cammerzins wider abgeen und richtig gemacht werden; und ir volbringt 
auch daran Irer Kai. Mt. gnedigisten gefeiligen Willen und Meinung. 
Prag den 6. Augusti 1593.*) 

Kons. böhm. Statthalt -Arch. 


*) Dass bei dem königlichen Hofe aut dem Prager Schlosse Löwen ge- 
pflegt wurden, davon geschieht schon unter König Wenzel IV. Erwähnung, wie 
es die Bezeichnungen >Löwenwarter, Löwenmeister, custos leonum, magister leonis« 
unter den Hofbediensteten beweisen; ebenso war es auch unter den Königen 
Georg und Wladislaw (Tomek. DSje Prahy), auch unter König Ferdinand L, wo 
noch andere Raubtiere und seltenere Exemplare der Tierwelt gehalten wurden. 
Bartholomaeus bemerkt in seiner Prager Chronik von 1524 — 1530 (Seite 17 der 
Ausgabe von Erben), dass bei einem auf dem Prager Schlosse gehaltenen Landtage (um 
das J.  1520), als  über die  königlichen Schulden und die Abrechnung  mit dem 


IN  BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 6G9 

891. Beschliiss des böhmischen Landtags, der auf 1593. 
dem Prager Schlosse am 23. O c t o b e r 1593 eröffnet und 

am 3. November desselben Jahres geschlossen wurde 
wegen Wiederbezahlung der Hundert Tausend Tha- 
ler: Item die Juden, welche allhie in den Prager Städten und anderst- 
wo, die da nur in diesem Künigreich Böheimb sein, deren ein Jeder, 
so des Alters von zwainzig Jahren und darüber ist, zue zwei Ducateni 
und welche unter zwainzig Jahren, soll einen Ducaten zu geben schuldig 
sein. Ferner wurde beschlossen : 

Was Gestalt und Ordnung dieselb Anlag ein- 
gebracht werden soll. Die Juden aber in Prag und andern Städten, 
allda sie sich nun in diesem Künigreich aufenthalten, sollen ihren 
Altisten, ein Jeder die abgemelte Anlag auf zwen unten hernach be- 
schrieben Termine zeitlichen von sich abführen und die altisten Juden 
sollen dessen, damit kein Vortel gebraucht wird, fleissig sein und solche 
Anlag zeitlich einnehmen, keinen derselben übersehen, noch dessen, 
wenn einer zur selben Zeit, da er die Anlag reichen sollte, hinweg 
ziehen wollte, nicht gestatten. Und wofern etwas durch ihren Unfleiss 
und Vortel versaumbt oder zeitlich für voll nit entricht würde, des- 
wegen soll man die altisten Juden fürnehmen. Allda aber die Juden 
auf Herrn- oder Ritterstandgründen wohnen, gegen denen soll sich in 
deme die Obrigkeit obgemelter Gestalt nach auch verhalten, solche 
Anlag von den Juden einnehmben und den obristen Steuereinnehmbern 
überschicken. 

892. Rudolf II. befiehlt die Einhebung der V e r- 1593. 
kaufstcuer, welche vom Landtage zu dem Zwecke 
bewilligt wurde, damit von dem Ertrage derselben 
das von den obersten Landesbeamten zur Versorgung 
der ungarischen Grenz festungen und zum Schutze 
des Königreichs Böhmen aufgenommene Darlehen 
von 100.000 Thalern wieder bezahlt werde. 15. November 
1593. 

My Rudolf II. Oznamujem vsem . . Z strany pak sbirky z mas, 
starsi feznici  pfisezni na  sve  povinnosti  to  opatrovati povinni  budou. 


Herrn Lew von Roimital verhandelt wurde, ein armer Tuchmacher, mit Namen 
Kostroun, laut gesagt habe: »dass zur Zeit des Königs Georg nur die Juden allein 
in Prag einen Löwen und eine Löwin bis an ihr Ende gefüttert haben; jetzt 
aber könne nicht das ganze Land Böhmen einen »Löwen* (Lva z Rozmitäla) sät- 
tigen.« Es scheint, dass es eine Ehrenpflicht der Prager Juden war, einen Löwen, 
als Sinnbild des Landeswappens, für Geld mit Speise zu versorgen. 


670 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1593. aby V jednorn kazdem tehodni mezi sebou a svymi spolubratfi'mi be- 
dlive pfehlidali a skrze pi'safe sveho cechovnfho poznamenati dali, co 
ktery feznik jakeho dobytka pod'e zneni snemovniho zbije a z ceho 
CO zbfrky däti mä. 

Ze pak i Zide sve obzvlästni masafe maji, ktefiz Jim dobytky 
bijl: starsi Zide na sve povinnosti mezi sebou to tak opatrovati povinni 
budou a jsou, aby bedlive kazdeho tyhodne dokonale pfezvidali, co 
kter^ masaf dobytka a jakeho na prodej zbije, a coz tak se pfi nich 
vyhledä, tiz starsi Zide kazdeho tyhodne v outery s tymiz masafi pfed 
vejberci aby se postavovali a tu, coz cim kdo by byl povinen, sbirku 
z tychz mas odvozovali. Pakliby starsi toho ktereho tyhodne nevopa- 
tfili a V necem pochybili, pokuty pet kop gr. c. propadnou, kolikrätby 
koliv toho se dopustili, k cemuz vezenim pfidrzoväni budou. Datum 
V pondeh' po pamätce sv. Martina  1593. 

Böhm.  Landt.  VIII. 400. 

1593. 893. Magdalena von Lob ko wie bittet den Kaiser, 

ihrem Gemahl (Ladislav \^on L.) zu verzeihen und die 
ihr eigentümlich gehörigen Güter nicht zu seque- 
strieren... Betreffend aber die Felixburg, allergnädigister Kaiser 
und Herr, hält sich darmit also: erstlich wegen vier Tausend Thaler 
Schuld, darauf hat sich mein Herr lassen einführen und hat sich her- 
nach gar nahend noch bei drei Tausend Thaler andere Schuld darauf 
gefunden. Hat nun mein Herr die vier Tausend Thaler nicht wollen 
entrathen, so hab ich solche Schulden auch müssen abtragen und 
darüber allen meinen Schmuck und Silbergeschirr, so ich nach meiner 
lieben Frau Mutter und Schwester seliger Todesfall ererbet gehabt, 
bei Meysel und anderem Juden versetzen und lange Zeit mit jü- 
dischem Wucher verzinsen müssen, bis so lang ich aus meinen un- 
gerischen Einkumben dasselbige wieder bezahlet und das Meine ein- 
gelöst hab. Prag, 21. December 1593. *) 
ßokm. Landt.  VIIl. 412. 

1593. 89J:. K a i s e r R u d o 1 f II. nimmt Markus M e y s 1,  dessen. 

Gemahlin und all sein Gut in Schutz und verordnet, dass 
im Falle, wenn man über Markus Meysletwas Erdichtetes 
n a ch reden  w ü r d e,  kje i n  G e r i cht  die  Person  oder das 


"*) Siehe unsere Abhandlung »Der Process gegen Georg und Ladislaw von 
Lobkowic« im VIII. Bande der böhmischen Lahdtagsv^rha'ndlUhgen. 


IN BÖHxMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. G7I 

Gut desselben antasten soll, sondern dass Meysl 1593. 
verpflichtet sein wird, die Saghe dem Kaiser oder in 
dessen Abwesenheit den Statthaltern vorzubringen, 
von wo eine gerechte Entscheidung erfolgen wird 
Prager Schloss, 22. December 1593. »Da Markus Meysel stets und 
überall beflissen war, nach Möglichkeit und Kräften sow^ol Seiner 
Kaiser!. Majestät als auch dem ganzen Königreiche Böhmen mit Geld 
und andern Diensten beizustellen, und weil weder bei diesen Dien- 
sten noch anderweitig gegen denselben irgend eine unredliche oder 
unehrenhafte Handlung hervorgekommen, so bewilligen Se. Kais. Majestät 
ihm die ganz besondere Gnade, sowohl ihn selbst, Markus Meysel, als 
auch seine Ehegattin und beider Vermögen unter allerhöchst eigenen 
kaiserlichen und königlichen Schutz zu nehmen, über sie die aller- 
höchste schirmende Hand auszubreiten und allergnädigst zu verordnen: 
»In dem Falle, als es sich ereignen sollte, dass irgend ein Uebelthäter 
christlichen Glaubens, selbstverständlich ai:s Bosheit oder Rache, gegen 
ihn, Markus Meysel, eine Beschuldigung erdichten sollte, so soll weder 
auf Meysels Person noch auf dessen E'genthum gegriffen werden, son- 
dern es soll ein solcher Fall schleunigst zur allerhöchst eigenen Kennt- 
niss Sr. Kais. Majestät, in Abwesenheit Sr. Kais. Majestät aber an den 
k. Statthalter des Königreiches Böhmen geleitet werden; und Seine 
K. Majestät wollen diese Sache mit den höchsten Landesbeamten und 
königlichen Landesräthen in aufmerksame und wohlerwogene Ueber- 
legung ziehen, und hiebei mit möglichster Gründlichkeit und Reclitlich- 
keit vorgehen lassen. 

Weiter bewilligen Se. Majestät die besondere Gnade, dass Markus 
Meysel seines hohen Alters und seiner gebrechlichen Gesundheit wegen 
nicht mehr vepflichtet werden kann, das von ihm bisher bekleidete 
Gemeindeamt fortzuführen, wenn ihm solches von der jüdischen Gemeinde 
neuerdings übertragen werden wollte; es sei denn, dass er sich zur 
Uebernahme dieses Dienstes freiwillig entschlösse.« 

Übers, aus d. holim. in Alterth. d. Prag. Josefstadt von Foges. 

895. Die Eidesformel, kraft welcher die Ältesten 1594. 
der Prager Judenschaft schwören, dass sie die Kopf- 
steuer, welche der böhmische Landtag des J. 1593 
zur Bezahlung der entlehnten 100.000 Gulden bewil- 
ligt hatte, o r d e n 1 1 i ch e i n h e b e n und r i ch t i g abführen 
werden. 10. Jänner 1594. 

Pfisahäme predkem pänu Bohu zivemu, kteryz stvofil nebe i zemi, 
mofe i vsecky veci,  pfisahäme skrze vsecka jmena  svatä jeho,  kteräz 


672 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1594. napsal Mojzi's, sluzebnik jeho, pfisahäme skrze patery knihy Mojzisovy, 
V nichz jest napsäno desatero pfikäzäni jeho, kterez jest näm pän Büh 
svou pravou rukou napsal a näm kfive pfisahati zajrovedel, potom take 
nejjasnejsimu a nejnepfemozenejsimu knizeti a pänu. panu Rudolfcvi 
toho jmena Druhemu, volenemu Rimskemu cisafi, Uherskemu a Ce- 
skemu kräli, pänu nasemu nejmilostivejsimu, dedicüm a budoucim 
jMti: jakoz na snemu obecnim, kteryz drzän byl na hrade Prazskem 
jminuleho 93 leta v sobotu po pamätce svateho Lukäse a zavfin tehoz 
leta V stfedu po Vsech svatych, mezi jinymi v artikuli o zaplaceni sta 
tisic, V ktere sou se nejvyssi päni oufednici zemsti pro nenadälou po- 
tfebu mist hranicnich v krälovstvi Uherskem vzdluzili, take o Zidech, 
ktefiz zde v mestech Prazskych i jinde kdezkoli v tomto krälovstvi jsou, 
zavfino jest, aby kazdy, ktery dvadciti let a vyse stäfi jest, po dvou 
dukäti'ch z hlavy a ktefiz pod dvaceti let a n ze, obojiho pohlavf, stäfi 
jsou, po jednom dukätu däti povinni byli; Zide pak v mestech Praz- 
skych i v jinych mestech, kdez se koli v tomto krälovstvi zdrzuji, ze maji 
näm starsim svym jeden kazdy tu vys psanou sbfrku na dva terminy, 
totiz pfi kazdem svatem Jifi a svatem Havle az do tri let pofäd zbehlych 
casne od sehe odvozovati, a my Zide starsi mäme toho, aby se pfi tom 
zädneho fortele nedälo, pilni byti a takovou sbirku casne a bedlive 
zvyupominati, zädnemu ji nepfehlidati, ani, by kdo mel tehdäz. kdyi 
se sbirka dävati mä, nekam pryc jeti, lecby prve sbirku dal, nedo- 
pousteti; a jestli zeby co nedbanlivosti nasi aneb nejakym fortelem seslo, 
aneb ze by ta sbirka casne zouplna odvedena nebyla, ze se o to k näm 
starsim Zidüm hledeti mä, jakz tyz artikul to v sobe sife obsahuje a 
zavirä: ze se v tom ve vsem, coz tak tyz artikul snemovni vymefuje, 
verne, präve a upfimne chovati chceme a mäme, nicehoz, pokudz näm 
nejvyä mozne bude, zädnemu nepfehlidati a sumou v tom ve vsem 
spravedlive se zachovati a toho jinak neciniti pro nepfizen, pro dary, 
ani pro strach, ani pro zädnü jinü vec. Toho näm dopomähej pän Buoh, 
kteryz souditi mä näs a veskeren svet skrze ohefi 

Tuto povinnost ucinili tri starsi Zide v pondeli po svatych Tfech 
krälich leta 94 v pfitomnosti pana Funka a pana registratora v kance- 
läfi, kde päni sekretäfi sedaji. A Jakub Fejtl tez i nejaky Sax, tez starsi, 
maji ji jeste uäiniti. 

Böhm. Landt.  VIII.,  444. 

1594. 896. Aussagen  des  in  der Prager Neustadt im Gefängnis 

befindlichen Johann Pikhart von Grünthal (Zeleny Oudol) be- 
züglich der Schulden des Ladislav von Lobkowic, seiner Hän- 
del mit  einigen Juden oc. 19, Feber 1594. 


IN BOHxMEN, MAHREN UND  SCHLESIEN 673 

Pfedne co se Samuele Zida dotejce, tuto zprävu cinim: nepomnim 1594. 
jiz ktereho leta bylo pfinesl mi jistotu svedci'ci Väclavovi Nosovi na 
2000 kop mi's. na pana Vilima Zajice, a druhou na jeden tisi'c kop svedcicf 
panu Jindfichu Dvofeckymu, tel na pana Vilema Zajice; za takove 
jistoty zädal, aby jemu od pana Ladislava obili däno bylo, coz jest mu od 
oufedniküv z Krälova Dvoru zito po 3 kopach a zito po SVa kope däno. 

Item, jistotu na Stitn6ho na 1000 kop, kteryho Tejnec byl, pan 
Ladislav z Lobkovic od tehoz Samuele Zida na neboztika pana Miku- 
läse z Lobkovic svedcici dostal, ale co za ni dal, nevim, neb mi pravil 
Samuel; ze mu pän zapovedel, aby mne nepravil. 

Item, tez Rohovladovi prodäno skrze Samuele Zida za 600 kop, 
tu jistotu daroval pän uherskymu sekretäfi na kmotrovstvi . . . 

Item, koupil Samuel Zid od pana Jana Rudolfa Trcky konf vosm- 
näcte peknych za 1000 kop mfs., a od pani manzelky päne omastku a 
vlny za tisi'c kop mfs. Pfi tom sem nebyl, neb mu to prodali na VeliSi. 
Potom mne pän psal a jeho suldpryf poslal, zädaje abych ho k tomu 
pridr^el, aby mu to zjistil: i tak sem na neho nastupoval a k tomu ho 
mel, hrozic prävem, ze Zide museli zafi slibiti. Potom ten jeden tisi'c 
kop odvedl Zikmundovi Senfeldovi a na druhy tisic kop Baroch Jan, 
kdyz koupil od pani Trckovy plätna, vlny, hrächu a jine veci za tri 
tisice, odvedl tu jistotu na pana Jana Slejnice, pet set kop mfs. porazil 
a jeste pet set züstävajf rukojmove dluzni. Ty kone prodal panu Hans 
Väclavovi. Daroval mi za to jistotu na Jana Vokouna na dve ste kop mfs. 
Mäm na neho zatykac, ale nemä nie, nechal sem tak. 

Barochovi Zidu Väclavfk oufednfk pani Bohuslavovy prodal vo- 
mastku, vlny za tfi tisfce, mel na pana Stefana z Roupova jistotu od- 
vesti. Vybral na to, jak mi pravil, do sestnäcte set. Toho sem se ja 
nie nedotejkl, nez oufednik pani; tu potom nechtela panf ostatek do- 
dati a na pänu z Roupova pfestati. I pfisla panf a zalovala na Barocha. 
Tu pan Ladislav pro Barocha poslal, jeho z toho trestal, co pfed sebe 
befe, ze nechce to panf, co od nf vzal, zjistiti. I pravil, ze mä s oufed- 
ni'kem smlouvu, ze mu mela ostatek na hotovosti dodati, a panf tomu 
odpirala, jestli ze jest s nfm oufednfk jakou smlouvu cinil, ze jest 
mu o tom neporucila. I tak pan Ladislav je smluyil, aby mu panf za 
ostatek dodala. I dodala. Oufednik panf odvedl proti tomu jistotu na 
pana Jana Slejnice. Ja sem se toho nie nedotejkal, nez kdyz to pro- 
däno bylo, zädala mne panf, jak by mohla opatfena byti. Oznämil 
jsem a zdäni sve povedel. 

Item, Meyzl Zid jednou prodal jistoty dve panu Ladislavovi z Lob- 
kovic na pana Voldemara na 7000 kop m. Ty potom pän odvedl panu 

43 


674 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1594. hofmistrovi bratru svemu za dve vesnice u Mostu, nez co za ne pan 
dal nevfm, nedal mi pfi tom bejti. Potom podruhy dve jistoty na tehoz 
pana Jana Voldemara, jedna pänu svedcila, druhä panf na VIII tisic. 
Tu jednu neboztikovi Bukovskymu pän postoupil a za druhou podle 
pfisudku od desk, kdyz za Pn'secnici penfze neboftik pan Slik polozil, 
vydäval ji pan Jifik Kosticky pänu, nez co je za to pän Meyzlovi dal 
nevim, neb jak je Meyzl tak od p. Voldemara dostal nevim, neb jsem 
ja jak ziv s panem Voldemarem nie ciniti neme'. 

Item koupil Meyzl vlny, omastku od pana Ladislava za XV set, 
vice koupil stfibra za dva tisice, odvedl za to jistotu jednu na pana 
z Eycinku na patnäcte set a druhou na dva tisfce na pana Ernfryda 
Minkvice, v niz sou rukojme pan Vaclav Ludvikovsky z Kolovrat a 
pan Baltazar Mehl z Zizelic. Ty pän dal Votikovi Bukovskemu z Hu- 
stifan. Ted' pak opet nenfcky koupil Meyzl od panl vomastku a vlny 
za pul ctvrta tisice kop mis.   Proti tomu  odvedl jistotu  na Mazance. 

Item, Samuel Zid a neboztik Hosek jednali se pänem, aby od 
Simfelda na zäpis VII tisfc, ktery na ne pfipadl, od nich koupil, jen 
aby Rodovskymu dvanäcte set dal hotovych, ostatek ze chtejl obili 
vziti. I dal je pän Rodovskymu XII set. Ty sem mu säm däval, ostatek 
obili dal. Tu postoupil pänu präva. Tu jest Meyzl od nich to obili 
od tech Zidü koupil. Jemu od oufedniküv päne z Lobkovic vydäno 
jest . . . 

Original züstävä pfi oufadu nejvyssiho purkrabstvi Prazskeho mezi 
jin^mi vecmi Samuele Enocha Zida se dotykajicimi. 

Daniel Svik z Lukonos. 
Böhm. Landt.  VIII., 468. 

1594. 900. Rudolf II. erklärt  den Landtagsartikel vom 

J. 1593 bezüglich der Besteuerung der Juden. Dar- 
nach sollte jeder Jude männlichen Geschlechts im 
Alter über zwanzig Jahre zwei ungarische Gulden, 
ein jeder solcher im Alter von zehn bis zwanzig 
Jahren einen Gulden steuern, die Frauen, Kinder 
und das Gesinde sollten von der Steuer befreit 
sein. Prager Schloss, 29. April 1594. 

Rudolf II oc. Vedeti däväme vsem ze vsech stavüv krälovstvi 
naseho Geskeho poddanym a obyvatelüm nasim vernym milym, jako2 
jest od stavü krälovstvi naseho Ceskeho na snemu minulym, kteryz 
drzän byl na hrade nasem Prazskem v pfitomnosti nasi cisafsky leta 
minuleho devadesateho tfetiho v sobotu po pamätce sv. Lukäse a zavfin 


IN BÖHMEN. MÄHREN UND SCHLESIEN. 675 

tehoz leta v stfedu po pamätce Vsech svatych, mezi jinym na tom 1594. 
züstäno, aby Zide, ktefi zde v mestech Prazskych i jinde kdezkoliv 
V tomto krälovstvi jsou, kazdej ktery dvaceti !et a vejs stäfi jest po 
dvou dukätich z hlavy a ti pod dvaceti let a ni'z u obojilio pohlavi 
po jednom dukätu povinni däti byli: i majfc Zide starsi Prazsti v tom 
artikuli nektere nedorozumeni a pfedklädajic pfi tom jiste pficiny a ne- 
moznost, ze by s to, jakz tyz artikul vymefuje, bez zähuby sve nikoliv 
bejti nemohli, prosili sou näs ponizene v te veci za vysvetleni, jak by 
tomu artikuli rozumeti a tudy se od pokuty tymz snemem vymefene 
vyvarovati  mohli. 

Coz vzavse My na takovou jich prosbu ponfzenoii s nejvyssi'm 
radami, oufedniky a soudci zemskymi v sve milostive uväzeni, takto 
tyz artikul v temz snemu dolozeny vysvetlovati racime : totiz ze kazdy 
Zid z muzskeho pohlavf pfes dvaceti let stäfi dva uherskä zlata, ti pak, 
ktefiz pod dvaceti az do desi'ti let sou po jednom uherskym zlatym 
rocne pod pokutou vymefenou däti maji a jsou povinni. Vsak zensky 
pohlavi Stare i mlade ty se vymmuji a v to potahoväny bejti nemaji. 
Coz se pak mlädeze zidovske od desiti let zpätkem pocitajic az do 
tech, ktefi v kolebce lezi, dotejce, nicmene i celedi zidovske, obojiho 
zenskeho i muzskeho pohlavi, ti vsickni se takove dane a berne osvo- 
bozuji ovsem dokonce. A protoz vAm vsem i jednomu kazdemu ob- 
zvlästne, ktefi jake Zidy na gruntech svych a pod sebou mate, o tom 
milostive porouceti racime, abystejich mimo toto vysvetleni nase nicfmz 
vejse neztezovali, nybrz pfi tomto vymefeni nasem skutecne zanechali, 
jinäce necinic, neb na tom jistou vuoli nasi cisafskou naplnite. Dan na 
hrade nasem Prazskem v pätek po svatym Marku evangelistu Pane 
leta devadesäteho  ctvrteho. 

Bdh7n. Latidt.  VIII., 548. 

901.  Rudolf II. befiehlt  derböhmischen  Kammer 1594. 
den  mantuanischen   Juden  Abraham   Colorni,   der 
sich  zur  künstlichen   Bereitung  des  Salpeters  er- 
boten hatte,  zu verhalten,  dass er sofort eine Probe 
seiner Kunst zeige. Regensburg, 6. Juli 1594. 

Euch ist gehorsamist unverborgen, mit was für einer Kunst sich 
ein Mantuanischer Jud mit Namen Abraham Colorni von wegen des 
Salitersiedens bei Uns noch zu Prag in Unterthänigkeit angegeben, 
welches halber es dann auch für Unserm Aufbruch von dannen auf dem 
verblieben, dass er solche seine Kunst im Werk darthun und erweisen 
solle. Dieweil Wir berichtet werden, dass er der durch ihne selbst an- 


676 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1594 erbetenen Prob bishero noch den wenigisten Anfang nicht gemacht 
und Wir doch gern Wissenschaft haben wollten, was sich auf diese 
des Juden angegebene Kunst und dabei vertröste grosse Nutzbarkeit 
eigentlich und mit Grund zu verlassen sein möchte: als ist Unser gnä- 
diger Befehlich hiemit an euch, ihr wollet ihne Juden zu Darthuung 
solcher Prob mit Ernst halten und darob sein, dass er dieselb ferner 
keineswegs nicht aufziehe oder länger verschiebe, sondern im Fall es 
nicht allbereit beschehen, gleich in continenti darzu greife, wie dann 
den darzu bedüiftigen Verlag unser Hofkammerconcipist und getreuer 
lieber Isaak Pfandler ein Befehl hat, soviel jederzeit vonnöthen von 
unsertwegen darzugeben. Daran vollbringt ihr oc. Geben Regensburg, 
den 6. Juli anno 1594. 

An die beheimische Kammer. 

Böhtn. Landt.  VIII., 583. 

1594. 902. Der Stadtrat  von Rakonitz  zeigt  der  Stadt 

Klattau an, dass er erst nach der Hinrichtung der 
Landbeschädiger ihr die Aussagen derselben ein- 
schicken werde, und ersucht, die Tauser mögen 
trachten, dass sie die Juden zu Tachau und Plan,*) 
welche den Mordbrennern Geld gegeben haben 
sollen, festnehmen. 1. October 1594. (Böhmisch.) 

Kopialbuch der Stadt Rakonitz. 


*) Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Tachati und 
in Plan lassen wir hier einige Nachrichten aus der »Geschichte 
der Stadt Tachau« von Jos. Stocklöw 1878 und der Stadt Plan 
von G. Weidl und Ed. Senft folgen. 

Die erste Judenschaft, von der wir Kenntniss haben, war in Tachau 
sehr spärlich vertreten. Die ältesten Stadt- und Herrschaftsurbare verzeichnen 
nur fünf Juden. Das ersttre vom J. 1552 nennt den Mathäs Jud, Maier Kohn, 
Leb Jud, Schewl Juden Aidem und den Hanns Priester. Dagegen nennt das letztere, 
vom J. 1555 Mayer, Benedick, Leb, Wolf und Jung Mayer, welche männiglich 
5 Schock zu Georgi und Galli zinsten, also hübsch stark belastet waren. Diese 
Silberzinse mussten sie als Schutzgeld der Herrschaft zahlen, unter deren Schirm 
die Juden standen. Alleio dieser Schutz war zu schwach gegenüber dem Juden- 
hasse, welcher sich nicht minder auch der höheren Kreise bemächtigte. la 
schlauer Weise suchte man sich dieser Schutzpflicht zu entledigen. Die Prager 
Gemeinde hatte ein Auskunftsmittel mit der »Judenausweisung« erfunden und 
dieselbe 1524 zum Beschlüsse erhoben. Die Hauptstadt sollte mit diesem Werke 
christlicher Barmherzigkeit nicht vereinzelt stehen. Als die Verpfändung der 
Herrschaft an den Herrn von Lobkowitz im Zuge war, kam auch die Bedingung 
zur  Sprache, dass  der Judenzins  Sr.  Majestät  vorbehalten  bleibe  und  er,  der 


IX BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 677 

903. Die böhmische Kammer  befiehlt dem Bürger- 1594. 
meister und Rate der Stadt Kolin, die Juden vor Ge- 
walttätigkeiten des nach Ungarn  ziehenden Kriegs- 
volkes zu schützen. Prager Schloss, 9. September 1594. 

Moudfi a opatrni  pfätele mih'. Stezuji sobe starsi Zide i na miste 
vsi obce zidovske u väs, ze by pi^ed lidem vä'ecnym, kteryz nynf temef 


Burggraf, ohne Vorwisaen des Königs die Juden von Tachau nicht »auspieten« 
noch in anderen Wegen beschweren soll. Das behagte dem Johann d. J. von 
Lobkowitz keineswegs. Wenn er (Lobkowitz) nähmlich den Juden ein Jahr vorher 
wissen mache, dass sie mit ihrer Habe die Stadt zu räumen hätten, so mussten 
sie dem Folge leisten. Es wurde dies damit begründet, dass die Juden der ver- 
brannten und verarmten Stadt Tachau in deren Nahrung zu merklichem Schaden 
und Verderben seien und dass er in den Artikel, nach welchem die Juden da 
verbleiben sollen, niemals gewilligt und desshalb auch den Zins von ihnen neben 
anderem Einkommen nicht annehmen gewollt. Der König willigte auch darein, 
jedoch mit dem Gutdünken der böhmischen Kammer, den Juden ein halb Jahr 
vorher zum Verkaufe ihrer Häuser und Einbringung ihrer Schulden zu gestatten, 
und mit dem Gutachten der Hofkammer, dass, wenn der König die Juden von 
Tachau abschaffen wolle, er es jetzt tun und zugleich dem Burggrafen auferlegen 
möge, keinen Juden mehr ohne Vorwissen Seiner Majestät wieder aufzunehmen. 
Auch in dem Promemoria der Wiener Kammer vom J. 1564 wird dem Kaiser 
empfohlen, die Stadt der unerträglichen Last der Juden, so bei der Stadt wohnen, 
künftig und in Ewigkeit zu entledigen (Urkunden im Wiener Hofkammer- Archiv). 
Zu einer Ausführung dieser unmenschlichen Massregel ist es indessen nicht ge- 
kommen. Die oben erwähnten Schulden waren ein Band, das nur schwer zu 
lösen war. Dem Pfandherren nicht minder wie der Stadt, als sie so glücklich 
war, die Herrschaft Tachau zu erlangen, mögen die Geldmittel geradezu unent- 
behrlich gewesen sein. Hatte ja doch die hiesige Judenschaft selbst die Stadt 
Nürnberg derart unsicher gemacht, dass sich der dortige Rat 1616 für mehrere 
Bürger ins Mittel schlagen musste, die von den »Israelitischen Juden von Tachau« 
wegen Zahlung gedrängt wurden (Ivönigl. Archiv in Nürnberg Missivbücher, 
Tom. 234, Fol. 284). Dem hatten es wohl die Juden zu verdanken, dass sie sich 
nicht nur weiterhin ihres Daseins als ein notwendiges Übel erfreuen, sondern 
auch vermehren konnten. So heisst es im grünen Urbar auf dem 3. Blatte: »Item 
dieser Zeit (1605) befinden sich auch bei der Stadt 15 angesessene Juedten; denen 
seint ihre Häuser nur auf Wohlgefallen zu kaufen gegeben worden und ist jeder 
jährlich vor seine Person Georgi und Galli jedesmal 5 Schock dem Amt und 
Schloss Tachau zu zinsen schuldig, tut zusammen 150 Schock. Ausserdem hatten 
die Juden beim Schlosse das Heu in die Schupfen zu räumen und den Hafer 
auf den Hoffeldern aufzusammeln. 

Aber noch ein anderer Umstand kommt hier in Betracht. D( r Protestan- 
tismus läuterte das göttliche Wort von mittelalterlichen Anschauungen und Ver- 
unstaltungen und vor Allem wurden vom Humanismus, welcher sich in Deutsch- 
land Bahn brach und immer mächtiger regte, vernünftigere Anschauungen, 
insbesondere der sittliche Wert des Menschen verbreitet Das Alles milderte 
die Gehässigkeit gegen die Israeliten  Gerade als der Protestantismus in Tachau 


678 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1594. kazdodenne skrz mesto vase do Uher tähne, jak sami tak i manzelky a 
di'tky jejich hrdly ani state^ky svymi bezpecni nebyli, ze by jim od tehoz 


in vollster Blüte stand, konnte sich die Judenschaft vermehren und immer fester 
an einander schliessen. In dieser Zeit fällt es nun, dass sie zu einer Gemeinde 
sich vereinigte und ein eigenes Bethaus herstellte. Die Verhältnisse der neuen 
Judengemeinde wurden in einer besonderen Instruction (Schlossarchiv 19. Juni 
1605) nachstehends geregelt: Zwei in jedem Jahre gewählte Kirchenväter hatten 
die Gemeinde anzuhalten, dass die Synagoge Abends und Morgens fleissig besucht 
und das Gebot andächtig verrichtet werde. Jeder, der während der Betstunde 
oder des Bibellesens mit Lachen oder Schwätzen die Andacht störte, wurde von 
denselben in Strafe gezogen. Selbst die Roschechols (Gemeindevorstände, 
Ältesten) konnten diese Strafe nicht aufhalten. Die sollten vielmehr den Kirchen- 
vätern gegen Widerspänstige behilflich sein, es mochte die Beleidigung in der 
Synagoge oder beim Sammeln der Almosengelder vorfallen. Wer den Erlag des 
Alraosenzettels verweigerte, dem konnte der Sitz in der Synagoge verschlagen 
werden und hatte er sich nicht binnen drei Tagen in Gehorsam erzeigt, so wurde 
er vom Schulmeister in den Bann gerufen. Wenn der Betreffende den Bann durch 
drei Tage nicht auf sich beruhen lassen wollte, so wurde er bis zum völligen 
Erläge der Strafe und dt s Almosenzettels im Arest angehalten. Im übrigen stand 
die Judengemeinde unter der Leitung von zwei Roschechols. Diese wurden eben- 
falls alljährlich g( wählt und mussten schwören, mit der Gemeinde aufrichtig und 
treu umzugehen, das herrschaftliche Interesse zu wahren, auch unparteiisch und 
gewissenhaft Händel und Streitigkeiten zu schlichten und nötigenfalls zu ent- 
scheiden. Ihr Richteramt erstreckte sich aber nur auf Bagatellen, d. h. auf 
Gegenstände in der Höhe von 5 Fl. und ging die Apellation an den Landes- 
rabbiner. Sie konnten auch nicht über mehr als einen Speciesducaten ohne 
Wissen und Willen der Gemeinde verfügen. Diese beschloss über alle höheren 
Ausgaben, übte die Strafgewalt mit Vorbehalt der Berufung an den Landesrab- 
biner aus, wobei immer 1 Fl. 10 kr. erlegt werden musste. Die Gemeinde ver- 
sammelte sich, so oft es nötig erschien. Die Roschechols konnten jene, so nicht 
vor Judenrecht gehen wollten, mit Bann und Arrest belegen und wechselten von 
einem Monate zum andern im Amte. Mit Ablauf des Monates hatte der Betref- 
fende der Gemeinde Rechenschaft zu geben. Ausgaben, Beschlüsse und sonstige 
Angelegenheiten wurden im >Gemeinbuch< verzeichnet, welches nebst der In- 
struction in einem Kästchen aufbewahrt wurde. Ein Roschechol hatte dasselbe 
in Gewahrsam, der andere den Schlüssel dazu und mussten beide Roschecholes 
oder bei Abwesenheit des einen ein anderer unparteiischer Mann zugegen sein, 
wenn das Gemeinbuch herausgenommen wurde. Kein Jude durfte sich unter- 
stehen, >mehr als zwei Kinder hier zu setzen, es sei dann mit Wissen und Willen 
der Gemein« und durfte ein Haus nie an einen Fremden, sondern immer nur 
einem aus der Gemunde überlassen werden. Der Schulmeister bezog für den 
Unterricht im a b c bis zur Bibel von einer Viertelstunde 22'/, Kr. Auch waren 
ihm für eine Viertelstunde Lehrzeit 3'/2 Kosttage eingeräumt. Das übrige wurde 
aus der Anlag genommen. 

Mit dem Pfandbriefe vom J. 1606 wurden der Stadt mit der Herrschaft 
auch alle an- und abwesenden, allda angesessenen und angenommenen Juden 
übergeben, >soweit sie sich der Gebühr nach und gemein der Stadt unschädlich 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 679 

lidu jiz dosti namnoze skody  se nadelalo,  proslce näs ponizene i pro 1594, 
Boha V tom  za ochranu.   I ponevadz JMCska pän näs  nejmilostivejsi 


(darauf ein Rat sein sonders Aufmerken und gebührlicfies Einsehen haben soll) 
verhalten werden.* Weniger Wahrheitsliebe als viel mehr blinder Eigennutz ver- 
anlasste den Regenten Hausmann zu der Randbemerkung, die er am 4. Aug. 1625 
niederschrieb: »Die Juden seint alle fort, deshalb geht der Zins auch ab.« Sie waren 
bei den Geschäften, an welchen es bei ihm nicht fehlte, sogleich zu Händen. Für den 
Salzhandel, welchen Hausmann der Stadt um 500 Rthlr. überlassen wollte, soll 
ihm ein Jude das Doppelte angeboten haben. Wie wenig in dem Juden die 
Menschenwürde geachtet wurde, konnte man unter Hausmann auf dem Maut- 
tarife in Bettlarn lesen. Dort war für ein Ross und eine Kuh je ein Kreuzer, 
für ein fettes Schwein 2 Krz. und von einem Juden 3 Krz. als Pflasterzoll zu 
entrichten. Das Ebenbild Gottes wurde einem Rinde und Mastschweine im Werte 
gleich geschätzt. Dieser Auffassung und der Gleichstellung des Juden mit dem 
unvernünftigen Tiere entsprach auch der Judeneid. Seine Formel enthielt soviel 
Verwünschungen, dass auch der Gewissenhafteste vor den fürchterlichen Worten 
zurückschrecken konnte. Sie lautete: »Ich schwöre zu Adonay, dem Schöpfer 
des Himmels und des Erdreichs, dass wenn ich unwahr schwöre, mich übergehe 
und verzehre das Feuer, das über Sodoma und Gomorrha niederging und alle 
die Flüche, die in der Thora geschrieben stehen, und dass mir auch der wahre 
Gott, der Laub und Gras und Alles erschaffen hat, nimmermehr zu Hilfe noch 
zu Statten komme in einigen Nöten und Sachen (Schwarzes Amtsprotokoll Bl. 43). 

Wie noch heutzutage, verlegten sich die Kinder Israels mit besonderer 
Vorliebe auf den Handel mit Häuten und Fellen, wodurch die Rotgärber ver- 
kürzt zu sein vermeinten. Hausmann kam diesem in dem ihrem Handwerke 1629 
erteilten Privileg mit folgender Bestimmung zu Hilfe: »Es soll keiner den Juden 
einige Haut noch Fell arbeiten und kein Jude ein Leder weder hier noch auf 
fremden Dorfschaften verkauten und ebensowenig eine Haut oder ein Fell in 
der Stadt, den Dörfern und Schäfereien kaufen, und da einer hierbei betreten 
würde, damit verfallen sein.« Das abgesonderte Viehschlachten oder »Schachen« 
bei den Juden »so deren eine namhafte Anzahl allhier gewohnet« führte zu 
mancherlei Missbräuchen und zum Nachteile der Fleischhauer suchten sie durch 
Verkauf von allerlei Fleisch unter einander Gewinn und Vorteil zu ziehen. Um 
dem zu steuern, verordnete Hausmann 1629, dass die Juden zukünftig, wie 
vordem gebräuchlich war, schuldig sind ihre Nothdurften an Rindvieh, Kälbern, 
Schöpsen, Böcken und Lämmern lebendig von den Metzgermeistern nach Be- 
lieben zu kaufen, und konnten sie nur die so gekauften Schlachttiere nach ihrer 
Weise schachen. Die Einstellung des Viehes in die Mästung und jeder heimliche 
Verschleiss war ihnen untersagt und dem Metzgerhandwerk gestattet derlei 
Vieh wegzunehmen (Art. 30 der Zunftordnung der Fleischhauer). 

Auch einen Abfall vom alten Glauben der Väter müssen wir verzeichnen. 
Am 28. April 1660 wurde in der hiesigen Franzi.skanerkirche ein Jude getauft 
Namens Johann Plarl, auch Perl genannt. Um mehr Aufsehen zu erwecken 
vertrat Joh. Sigmund Friedrich Reichsgraf von Götz, Herr auf Haid und Neu- 
stadtl, die Pathenstelle. 

Um eine gerechtere Verteilung der Gemeindelasten herbeizuführen, wurden 
zufolge einhelligen Beschlusses der Judengemeinde vom 3. Jänner 1663 drei un- 


680 2UR GESCHICHTE DER JUDEN 

1594. jak nad kfes^any tak i Zidy milostivou a ochrannou ruku  drzeti räci, 
nechtic tomu aby se Z^idum jake ublizeni neb pfikofi ditimelo: protoz 

parteiische Anläger aufgestellt. Von diesen hatte aber der dritte nur als Ersatz- 
mann einzutreten, wenn von den zwei übrigen Anlägern der eine oder andere 
wegen Verwandtschaft, Erzfeindschaft befangen oder aus der Gemeinde entschie- 
den war. Auch sie standen in Eidespflicht und hatten einen nach dem anderen 
aus der Gemeinde, wie ihre Namen auf Zetteln ausgeloost wurden, nach bestem 
Wissen und Gewissen einzuschätzen, d. h. sein Vermögen zu bestimmen und 
durch Vercrleichung von Einnahmen und Ausgaben das reine Einkommen zu er- 
forschen. Dieses bildete dann den Maasstab der Besteuerung und wurden von 
jedem Hundert Gulden 10 Kreuzer und je nach Umständen ein Kreuzer mehr 
oder weniger für die Gemeinde eingehoben In Geldsachen ging es nicht immer 
friedlich und schiedlich her. Joh. Anton Graf von Losimthal sah sich deshalb 
veranlasst am 17. Oktober 1719 die alte Judeninstruction zu erneuern und zu er- 
weitern und Hess zugleich deren genaue Befolgung unter Strafe von 10 Ducaten 
mit Handstreich angeloben. Die neu hinzugefügten Bestimmungen betrafen den 
Schulmeister. Dieser musste Hetacha Tosephis lehren und bezog überdies von den 
Kindern, welche Hetoeka Topheris lernten, den 4. Teil als Lohn und Kost. Ein 
zweites Viertel wurde von jedwedem aus der Gemeinde zu gleichen Teilen und 
die andere Haltte aus der Anlage bestritten. Das Schutzgeld betrug 100 fl. und 
wer den obrigkeitlichen Schutz geniessen wollte, musste zu Gaili und Georgi 5 Gul- 
den beischiessen. Was zu dieser Summe fehlte, wurde aus der Anlage ergänzt. 
Zu allen übrigen Ausgaben, mit Ausnahme der kaiserlichen Steuer, wurden 2 Drittel 
aus der Anlag und das übrige von jeglichem aus der Gemeinde beigetragen. (Ge- 
meinbuch, aufbewahrt im Schlossarchiv I.) 

Abermals musste das auserwählte Volk Gottes eine Täuschung erleben. 
Am 4. Mai 1728 wurde bei den Minoriten in Wien ein Jude Namens Samuel aus 
Tachau gleichzeitig mit einem jüdischen Weibe getauft und nach der Messe unter 
dem Andränge einer grossen Volksmenge christlich getraut. Merkwürdig ist aber 
dieser Ehebund deshalb, weil den Neuvermälten nach ganz kurzer Ehe, schon 
Tags darauf, ein Töchterchen getauft wurde, welches — nun welches erst sechs 
Jahre alt war. Nicht minder wurde die hiesige Judenschaft beunruhigt, als das 
Feuer, welches den grössten Teil der inneren Stadt eingeäschert und mehrere 
Menschenleben dahin gerafft hatte, am 9. April 1748 zufällig bei dem Israeliten 
Isak Samuel Bloch in der Judengasse ausbrechen musste. Alle Schuld des Biand- 
unglückes wurde nun diesem in die Schuh^i geschoben. Um den Hass der erregten 
Gemüter noch mehr zu schüren, wurden allerlei Gerüchte verbreitet, wie wenn 
Bloch das Feuer lange verheimlicht und seine ganze Habe in Gewölben und Keller 
*" in Sicherheit gebracht hätte. Weil Bloch das Ärgste befürchten musste, entfloh 
er noch in der Unglücksnacht mit Weib und Kindern. Die Erbitterung gegen die 
Juden wuchs unter der gesammten Bürgerschaft in solchem Masse, dass sie nicht 
nur ausgeplündert, sondern auch von dem rasenden Volke um das Leben gebracht 
worden wären, hätten sie sich nicht bei den Soldaten, welche in Tachau ein- 
quartiert waren, Salva Quardien ausgebeten. Die Bürger hatten geschworen, lieber 
ihr Leben in die Schanze zu schlagen als die Juden, durch deren Nachlässigkeit 
so viele Bürger ins Mitleiden gezogen wurden, fernerhin in der Stadt zu ge- 
dulden und ihre Häuser wieder aufbauen zu lassen. Aber mit Ausnahme des 
Schreckens hatte die Sache für die Juden keine weiteren schädlichen Folgen. 


IN BÖHMEN, MAHREN UXD  SCHLESIEN. 681 

jmenem  a na miste  JMsti cisafe  poroucime väm,  chtelo-li  by se jim 1594. 
däle od ostatniho lidu välecneho, kteryz jeste tudy potähne, jakä skoda 


Die ererbten Vorurteile brachten es mit sich, dass die Juden, soviel möglich, 
von der christlichen Gemeinde abgeschlossen wurden. Ja selbst dann machte man 
mit ihnen keine Gemeinschaft, wenn es sich handelte einer gemeinsamen Ge- 
fahr zu begegnen und dem Nächsten in der Not beizuspringen. Im Brandfalle 
bildete die Judenschaft einen Löschkörper für sich. Schon die Feuerlöschordnung 
vom J. 1749 (Art. 16) verpflichtete die Juden, dass sie bei dem Feuerlärm sogleich 
mit ihren Löschgeräten an Ort und Stelle zu laufen und auf menschenmögliche 
Weise beim Brande einzugreifen haben. Dagegen durfte keinem Juden ein Leid 
hierbei zugefügt werden bei sonstiger Verhaftung. Die Judenschaft musste ferner 
auf ihre eigene Kosten 4 grosse Wassertonnen mit eisernen Reifen, ferner 
4 Feuerhacken, 4 Leitern und 12 Wasssereimer zu jedermans Hilfe bereit halten 
und jeder Jude, der sich durch Heirat sesshaft machte und demnach unter den 
Schutz der Herrschaft begab, musste einen ledernen Wassereimer beistellen. Die 
12 Häuser in der Judengasse hatten daher gerade die Hälfte aller von der übrigen 
Stadt beigestellten Löschgeräte zu bestreiten. Diese Bestimmungen sind auch in 
die Feuerlöschordnung vom J. 1776 übergegangen. Nur fügte diese eine neue 
Vorschrift im Sinne der ausnahmsweisen Stellung der Juden hinzu. Die Feuer- 
beschau durfte in der Judengasse nicht von jenen vorgenommen werden, welche 
in der Stadt hierzu niedergesetzt waren, sondern sie geschah durch das herr- 
schaftliche Amt unter Zuziehung der jüdischen Roschechols. — Joseph II hat die Juden 
aus dem Staube zu Menschen emporgehoben. Ohne Rücksicht auf ihren Glauben 
entnationalisirte er sie zu Bürgern seines Reiches mit Dekret vom J. 1781, also 
früher, als dies durch Ludwig XVI und Napoleon in Frankreich geschehen war. 
K. Joseph befreite sie von allen schimpflichen Abgaben, behob ihre besondere 
Gerichtsbarkeit, gab ihnen Normalschulen unter Aufsicht dir Schulbehörden, ge- 
stattete ihnen Buchdruckereien, öffnete ihnen alle Universitäten zum Studium jedes 
Zweiges der Gelehrsamkeit; er gab ihnen frei alle Künste und Handwerke, alle 
Arten des Handels und der Fabriken und erlaubte ihnen Ackerbau zu treiben. 
Durch dieses kaiserliche Machtwort traten 372 tausend Seelen in die bürgerliche 
Freiheit über. Freilich der Geist, welchen ein mehrtausendjähriges Joch tief 
niedergebeugt hatte, konnte sich nicht eben so schnell zur Veredelung erheben, 
als dieses Joch durch die Hand des weltweisen Kaisers zerschmettert worden 
war. Doch äusserten sich bald die wohltätigen Wirkungen dieser Menschen- 
befreiung. Die Leinwand-, Cattun- und Zitzmanufakturen der Juden in Böhmen 
gehörten zu den ausgezeichnetsten des Landes und die ersten Fabriksarbeiter 
als Koloristen, Modellstecher u. s. v/. waren Juden. Oesterreich hat also unter 
den gebildeten Staaten Europas den Ruhm, der erste gewesen zu sein, welcher 
in Rücksicht der jüdischen Glaubensbekenner richtige Grundsätze, wie Vernunft, 
Menschlichkeit und Klugheit sie gebieten, aufgestellt hat, und während nord- 
deutsche Schriftsteller für und wider die bürgerliche Freiheit der Israeliten stritten, 
hatte Joseph schon die grossen Ideen verwirklicht, an deren Ausführbarkeit die 
Engherzigkeit jener Menschen zweifelte. 

Die Judengasse ist nach dem Brande im J. 1818 aus dem Schutte neu er- 
standen und zählte im J. 1836 15 Judenhäuser mit 266 israelitischen Bewohnern. 
1824 erfolgte die Bestätigung der alten Judeninstruktion, wohl die letzte. Bis zum 


682 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1594. neb ubiizeni diti, a to ze by od nich vzneseno na väs bylo, abyste je 
V tom skutecnö chränili, jinak necinic. Na tom JMsti cisafe jistou vüli 


1. Jänner 1848 wurden Juden zum Besitze von Christenhäusern und untertänigen 
Liegenschaften nicht zugelassen. Das Judenpatent vom 3. August 1797 verbot den 
Juden den Besitz unbeweglicher Güter, nur als Ausnahme wurde ein anderes ge- 
stattet. Erst das neue Staaisgrundgesetz hat den Drat der Judengasse zersprengt 
und den Weg in die Stadt freigemacht. Gegenwärtig besitzen die Juden in Allem 
über 30 Häuser. 1869 gab es in Tachau 294 jüdische Einwohner. Einen besonderen 
Stolz setzt die hiesige Judengemeinde darein, ihren übrigen Glaubensgenossen 
im Lande als eine Gemeinschaft von strengen Altgläubigen voranzuleuchten. 
Denn auch im Judentume bemüht sich eine Partei den alten Glauben der Väter 
mit der Neuzeit zu versöhnen, allerdings nicht ohne Anfeindung und Verfolgung 
seitens ihrer andersdenkenden Glaubensbrüder. Die Kultusgemeinde erhält eigens 
eine confessionelle Schule, welche von nicht 50 Schülern besucht wird. Trotz 
der grössten Anstrengungen kämpft dieselbe fortwährend um ihr Dasein. Die 
eigenen Mittel reichen nicht hin, um eine geeignete Lehrkraft zu fesseln und 
jenem Wechsel des Lehrers folgt immer eine längere Sperrung der Anstalt. Des- 
halb soll der Staat bringen, was man aus Eigenem nicht zu bieten vermag. Wie- 
wohl die Volksschule von der modernen Gesetzgf^bung ihres kirchlichen Charak- 
ters entkleidet worden ist, so gibt sich doch die Tachauer Judenschaft der süssen 
Hoffnung hin, für ihre confessionelle Schule die gleichen Bezüge aus den öffent- 
lichen Kassen zu erlangen, wie sie die Volksschulen im Allgemeinen geniessen^ 
Seit Mai 1865 besteht der israelitische Frauenverein Talmud Torah. Er ist zu 
Ehren Ihrer Majestät der Kaiserin Elisabeth gegründet und verfolgt einen frommen 
wohltätigen Zweck, nämlich fähige und unbemittelte Kinder bei ihrer Heran- 
bildung möglichst zu unterstützen. Kranke zu pflegen und für die Verstorbenen 
zu beten. Unter den 66 Mitgliedern kann der Verein auch die durchlauchtige Frau 
Mathilde Fürstin zu Windisch-Grätz als eine besondere Wohltäterin verzeichnen. 
Das Vereinsvermögen beläuft sich aut ungefähr 2000 fl. 

Zur  Geschichte  der jüdischen  Gemeinde  in Plan. 

Die Juden waren schon vor der deutschen Einwanderung nach Böhmen 
gekommen. Seit frühester Zeit auf den Handel angewiesen, sammelte sich das 
auserwählte Volk Schätze und Reichthümer und erweckte dadurch den Neid der 
weniger sparsamen und enthaltsamen Christen; dazu galten die Juden als die Nach 
kommen der Peiniger und Kreuziger Christi, als Feinde der Christenheit und mussten 
die Sündenlast ihrer Väter oft büssen. So verjagte schon Wladislaw IL im J. 1076 
alle Juden bis auf 1000 aus Böhmen, denn nur so viele sollten fortan im Lande 
wohnen dürfen. Den Juden war der Zutritt zu öffentlichen Aemtern und zu allem 
Grundbesitz verwehrt, hauptsächlich aus dem Grunde, dass ihnen kein Christ 
unterthänig werde. Der Jude galt als vogelfrei; er musste daher, um wenigstens 
seines Lebens sicher zu sein, sich unter den Schutz der Obrigkeit begeben. Dafür 
musste  er  der Herrschaft das Schutzgeld zahlen, unter dessen Schirm er stand. 

Von der Judenschaft in Plan, welche anfangs sehr spärlich vertreten war, 
erhalten wir am Anfange des 17. Jahrhunderts Kenntniss. Im J. 1611, am Sontage 
Reminiscere sind in der Judenvorstadt 4 Häuser und 5 Stadel abgebrannt. Dies 
war jedenfalls in der Nähe  des Stadtteiches; aber auch in der Fleischgasse gab 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN 683 

naplni'te. Dan na hrade Prazskem v pätek po pamatce narozeni panny 1594. 
Marie leta 1594. 

Stadtarchiv zu Kolin  VI. 


es damals schon ein Judenhaus, das des »Jakob Jud«. Die Juden erfreuten sich 
hier seitens der Grafen Schlick einer besonderen Duldung, was sonst in anderen 
Städten, wo Bergbau betrieben wurde, nicht der Fall war. 

Zu den fünf schon früher bestandenen Judenhäusern war mit obrigkeitlicher 
Bewilligung noch ein halbes dazu gekommen. Die Besitzer dieser Judenhäuser 
hiessen : 1. Jakob König, 2. Abraham Juda, 3. Moses Lewi, 4. Indele Juda, 5. Schlaml, 
6. Abraham Schoff (ein halbes Haus). 

Fremde Juden nach Plan zu zügeln, war verboten, mit Ausnahme der Ver- 
eheUchung eines Kindes der daselbst ansässigen Judenfamilien. Jeder in Plan wohn- 
hafte verehelichte Jude zahlte der Herrschaft jährlich an Schutzgeld 8 Reichs- 
thaler, ebenso musste eines Juden Sohn, der schon Handel und Wandel trieb, 
das Schutzgeld zahlen oder die Stadt verlassen. 

Alle Juden waren verpflichtet die herrschaftliche Münze in Plan mit Paga- 
menten (Bruchsilber) jederzeit zu versehen und dieselbe zu fördern. >Hingegen 
soll ihnen gnädig zugelassen sein, nach ihren jüdischen Gesetzen ihre Exercitia, 
unbeschadet der Christen, zu üben, ihren Kirchen- und Schuldienst zu verrichten; 
wegen ihres Freithoffs soUen sie beständig 1 fl. Erbzins geben.« 

Einem jeden Judenhause war gestattet jährlich nur zwei Stück Rind, 2 Stück 
Kälber und ebensoviel kleines Vieh zu schlachten; wer dawider handelte, wurr'e 
des über diese Zahl geschlachteten Viehes verlustig erklärt. Dieses Dekret hatten 
die Planer Fleischhauer von der Herrschaft erwirkt, um von dem Verkaufe des 
Fleisches durch die Juden sicher zu sein. Gelddarlehen und sogen. Fristengeschäfce 
durften seitens der Juden mit den Planer Unterthanen nur mit Wissen der Obrig- 
keit abgeschlossen werden und wurden beim Amte verzeichnet. 

Der Handel mit spanischem, französischem, mailändischem und englischem 
Tuch »item mit Poy und Futtertuch« ebenso der Wollhandel war ihnen »nach 
ihren altgehabten Freiheiten« gestattet. 

»Mit Versilberung unserer Viktualien sollen sie jedesmal auf Befehl unseres 
Amtes sich gehorsamb erzeigen und unseren Nutzen bestens befördern helfen.« 

Mit Indele Juda, dem »Hofjuden«, wurde sogar (1655) ein Vergleich ge- 
schlossen, dem zufolge er für den jährlichen Erbzins von 40 Schock meisn. allein 
in Plan befugt war den Hopfenhandel, aber auch nur mit Saazer und Pilsner 
Hopfen zu treiben. Um ja der Echtheit des Hopfens sicher zu sein, musste 
Indele Juda jedesmal von dem Orte, wo er den Hopfen bezog, eine ordentliche 
»Attestation« mitbringen, als Niederlage war ihm ein Gewölbe im Münzhause an- 
gewiesen. Kein Bürger Plans durfte aus einem andern, als aus dem vom Juden 
Juda gekauften Hopfen Bier brauen, es wäre denn, er hätte eigenen Hopfen gebaut- 

Nach dem Privilegienbriefe, welchen Grof Franz Ernst Schlick der Stadt und 
Vorstadt bei St. Peter im J. 1661 verlieh, durfte in der Stadt und Petersvorstadt 
in Zukunft kein Jude wohnen und ihre daselbst liegenden Häuser sollten sammt 
der Synagoge an die Bürger verkauft werden; nur in der Schlossvorstadt hatte 
der Graf den Juden auf ihr demüthiges Bitten die Bewilligung zur Erbauung einiger 
Häuser gnädig ertheilt. 

Mittels Kaufvertrages vom 15. August 1665 überging die Herrschaft Plan an 
den Grafen Johann  Joachim  von Sinzendoif  welcher jedoch  bereits am 11. No- 


684 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1594, 904.  In der Apologie,  welche  die Tochter Georg 

Popels  von Lobkowic, Eva Eusebie, um ihren Vater 


vember desselben Jahres mit Hinterlassung dreier minderjähriger Söhne starb. 
Seine Gemahlin Maria Maximiliana geb. Gräfin Althan kam am 21. November 1666 
nach Plan, wo sie die Herrschaft antrat 

Im J. 1668 verheiratete sich die Gräfin zum zweiteimale und zwar an den 
Grafen Anton Franz von Colalto, kais. geheimen Rath und Obrist-Landkämmerer 
in Mähren. An diese Heirat knüpfe sich nun, einer Erzählung nach, welche bis 
heute im Munde des Volkes fortlebt und auch mehrfach aufgezeichnet wurde, das 
traurige Geschick der wenigen in Plan wohnhaft gewesenen Juden, welche damals 
die Stadt für immer verlassen mussten. Es wird erzählt: Bis zum Jahre 1660 haben 
die Juden in der Stadt und Fleischgasse ihre Synagog nebst etwelchen Häusern 
bewohnt, so auch einige Häuser in der Schlossvorstadt gegen den Stadtteich zu 
besessen. Ehe Graf Anton Franz von Colalto die verwittibte Sinzendorferin hei- 
ratete, fragte er einst ihren Hau=;juden, »was die Gräfin für einen Hurror an sich 
hafcec. Der Jude antwortete: »Eure Excellenz werden mich armen Juden nicht ver- 
rathen, ich will die Wahrheit bekennen. Sie ist eine reiche Frau, eine gescheidte 
Frau, eine schöne Frau, aber giftig wie eine Schlange.« Nachdem der Graf sie ge- 
heiratet und öfters Gelegenheit hatte zu sehen und zu hören, »wie sie sich mit 
den Unterthanen ereifert«, hat er gesprochen: »Der Planer Jud hat wohl recht 
geredt«. Dies reizte die Neugierde der Gräfin, je öfter sie es hörte, und mit allem 
Aufgebote ihrer Redekunst drang sie in den Grafen ihr zu sagen, welcher Jude 
und was er gesprochen habe. Nach langem Forschen und Versprechen theilte ihr 
der Graf die Worte des Juden mit; weil er aber nicht zu bewegen war auch den 
Namen desselben zu nennen, beschloss sie, sich an allen Juden zu rächen und 
erliess den Befehl, dass die ganze Judenschaft von nun an das zu ihrer Herrschaft ge 
hörige Territorium meiden müsse, »dawider gar keine Vorbitt geholfen«. Die Juden 
nahmen ihre Zuflucht zum kaiserlichen Hofe und erwirkten ein kaiserliches Re- 
skript, welches die Worte enthielt: »Wo die Juden einmal auf einer Herrschaft 
sind, da sollen sie ungekränkt verbleibem.« Sobald die Gräfin hievon Nachricht 
erhielt, beschloss sie mit List durchzusetzen, was ihr mit Gewalt nicht gelungen 
war. Der Regent Hanisch von Greifenthal musste den Juden nämlich begreiflich 
machen, wie gut es wäre, wenn sie auf wenige Tage der Frau Gräfin aus den 
Augen gehen und dadurch ihren Zorn beschwichtigen würden; es müsse ohnedies 
die kaiserliche Entscheidung bald kommen, worauf sich wohl die Frau Gräfin zur 
Ruhe wird wenden müssen. Die Juden, denen das kaiserliche Reskript eben noch 
nicht bekannt war, giengen auf den Rath ein, Hessen ihre Häuser in Plan versie- 
geln und zogen nach Kuttenplan. Jetzt Hess die Gräfin sofort das kaiserliche Re- 
skript, welches drei Tage schon auf dem Rathause gelegen, publiziren, die Juden 
aber mussten, dem Wortlaute desselben gemäss, dort bleiben, wo sie einmal waren, 
nämlich in Kuttenplan. »Zum Uiberfluss«, so erzählt der Chronist »hat die Frau 
Gräfin ihre Herrschaften Plan, Gottschau, Triebl, Trpist und Marienfels zu Majo- 
ratsgütern gemacht mit der Klausel, dass auf denselben zu ewigen Zeiten kein 
Jude aufgenommen werden darf, bei Verlust der Herrschaften, welche ipso facto 
Sr. k. Majestät zufallen sollten.« 

Uiber diese ganze Geschichte ist in den Amts- und  Gerichtsbüchern aller- 
dings nichts enthalten, wohl aber findet man in denselben unter dem Datum 4. August 


IN BÖHMEN,  MÄHREN  UND  SCHLESIEN. 685 

wegen der ihm zur Schuld beigemessenen Verbrechen  1594. 
zu  rechtfertigen  und ihn  aus  der  lebenslängliclien 


1686 folgende Notiz: »Ihro Gestrengen der Herr Regent haben der Kuttenplane- 
rischen Judenschaft in hochgräflichem Amt ernstlich bedeutet, dass gleichwie 
vermög Ihro Kais. M. allergnädigisten Befehl ihnen auf den Jahrmärkten aller 
Handel und Handel frei passiret wird, aiso auch vermög dieses allergnädigisten 
Befehls ihnen ausser den öffentlichen Jahrmärkten aller Handel und Wandel hie- 
sigen Ortes untersaget und gänzlichen verboten sein solle.« 

In der am 11. Juli 1687 aufgerichteten Fideikommiss-Urkunde lautet der 
Artikel 7: »Uiber dieses will ich meine künftige Fideikommiss-Erben dahin aufs 
Kräftigste verbunden haben, dass sie keine Juden, weder zu Unterthanen noch 
unter einem andern Praetext, zu ewigen Zeiten auf solchen Fideikommiss-Herr- 
schafcen und Gütern nicht aufhalten sollen.« Ferner bittet die Gräfin im Artikel 
8 ihres Testamentes vom 12. Juli 1687 ihren Ehegemal, dass »weilen sie bei seinen 
Gütern in Zeit ihrer ehelichen Beisammen-Wohnung, wie er wohl weiss und 
sonsten bekannt ist, ihre ungesparte Mühe. Fleiss und Sorgfalt jederzeit ihm und 
den Seinigen zum Besten verspüren habe lassen, er solle Gott seinem Erlöser 
zu Ehren und ihr zu Liebe keinen Juden auf seinen Herrschaften und Gütern 
aufnalten, sondern auch, soviel als ihm möglich ist, seine Erben zu gleichmässiger 
Nichthaltung der Juden verbinden möge.« 

Die Häuser der ausgewiesenen Juden wurden später von Planer Bürgern 
gekauft, jenes des Juden Dick in der Fleischgasse brannte im J. 1682 ab. Die 
Judensynagoge stand in der Fleischgasse hinter dem Hause des Metzgers Anton 
Goller, welcher sie im J. 1723 von der Herrschaft um 20 fl. erkaufte und dann 
zu einem Wohnhause einrichtete. Ihren Friedhof hatten die Juden am Nordabhange 
des Eilandberges neben dem »oberen Judenteichel« ; auf demselben wurde im J. 1729 
ein todt gefundener fremder Jude durch dessen Kuttenplaner Glaubensgenossen 
beerdigt. 

Die Lieblosigkeit und Unduldsamkeit gegen Andersgläubige, wie sie im An- 
fange des 18. Jahrhundertes und auch no h späterhin gang und gäbe war, liegt 
sicherlich nicht im Sinne des Christenthums und es könnte dieselbe nur derjenige 
billigen, in dessen Herzen jedwedes Gefühl der Humanität, der wahren Liebe des 
Nächsten vollkommen erloschen ist. Als zu Anfang des Jahres 1744 in Plan einige 
Menschen von wathverdächtigen Hunden gebissen wurden. Hess der Planer Schloss- 
hauptmann fast alle Hunde einfangen; dies war gewiss recht klug und lobenswerth, 
schwerlich wird aber jemand das Nachspiel billigen, welches darin bestand, dass 
die eingefangenen Hunde (am 26. und 27. Feber) auf dem Planer Judenfriedhof 
erschossen wurden, wo noch im Jahre 1747 die Verstorbenen jüdischen Glaubens 
begraben wurden. 

Die Juden, welche im J. 1686 durch die Gräfin Maria Maximiliana von Sinzen- 
dorf aus Plan vertrieben wurden und für ewige Zeiten vom Planer obrigkeitlichen 
Territorium ausgeschlossen bleiben sollten, erhielten, wie schon erzählt wurde, 
eine sichere Zufluchtsstätte in den benachbarten Orten Kuttenplan und Dürr- 
maul, deren Besitzer die Freiherrn später Grafen von Heimhausen sich seit jeher 
durch Edelsinn und wahre Nächstenliebe ein ehrenvolles Angedenken in den 
Blättern der Geschichte sicherten. Seitdem war die Kutterplaner Judenschaft zu 
einer stattlichen Gemeinde angewachsen und erhielt im J. 1756 (16. Sept.) auf das 


686 ZUR  GESCHICHTE DER JUDEN 

1594. Haft ZU befreien, dem Kaiser Rudolf II. in deutscher 
Übersetzung  aus  dem  lateinischen  Original  über- 


Gesuch des Judenrichters Berl Löbl und des Löbl Honig vom Grafen Sigismund 
von Heimhausen die Erlaubniss, ihre ganz aus Holz erbaute, baufällige Synagoge 
und die nebenanstehende Rabinerswohnung einzureissen und ein neues Gebäude 
aus Mauerwerk aufzuführen. Im J. 1767 waren in Kuttenplan 16 und in Dürrmaul 

12 Häuser im Besitze der Juden, an beiden Orten überdies noch ein Gemeinde- 
haus; in Kuttenplan gab es 32, in Dürrmaul 18 Judenfamilien; ausserdem hatten 
noch 5 auswärtige Familien in Kuttenplan ihr Heimathsrecht. Im selben Jahre am 
8. September bestätigte und vermehrte Graf Sigismund die den Kuttenplaner und 
Dürrmauler Juden von seinem Vorfahren, dem Grafen Franz Ferdinand, ertheilte 
und 1727 von dem Grafen Ferdinand von Kupferwald, Hauptmanne des Pilsner 
Kreises und Vormund der minderjährigen Erben (Karl und Sigismund), confirmirte 
»Schutzobrigiieitliche Concession«, der gemäss, unter Hinweisung auf die der Juden- 
schafc im Königreiche Böhmen von der Kaiserin Maria Theresia bestätigten Pri- 
vilegien, denselben »Handel und Wandel, Nahrungs- und Gewerbetreiben« voll- 
ständig frei gegeben wurde. Durch dieselbe Concession wurde den zwei Kutten- 
planern jüdischen Metzgern, der freie Ein- und Verkauf des Viehes und Fleisches 
von und an jedermann gestattet und sowohl die Kuttenplaner als auch Dürr- 
mauler jüdischen Wohnhäuser von jeder Militairbequartierung und »anderen der- 
gleichen Bürden« für immer befreit. Weiter wurde den Juden gestattet »an ihren 
Sabaths und anderen jüdischen Feiertagen einige Christen- Menschen, dem alten 
Herkommen gemäss, gegen gebührlichen und mit den Christen zu vergleichen 
habenden Lohn zur Hausarbeit zu nehmen«. An Gebühren hatten die Kuttenplaner 
Juden der Schutzobrigkeit jährlich halb Georgi, halb Galli, zu entrichten: für 
ein Wohnhaus 10 fl., ein Inwohner 5 fl., eine Witwe 45 Kr, ein lediger Sohn von 
18 Jahren aufwärts 45 Kr, eine ledige Tochter desselben Alters 30 Kr. Die Dürr- 
mauler Juden zahlten, »nachdem dieselben in mindern Gewerb und Handel«, für 
ihre Häuser bloss 7—8 fl. Für die Synagoge hatten die Kuttenplaner als auch 
Dürrmauler Juden jährlich 1 fl. 30 Kr, der Rabbiner 1 fl. der Schuldiener 30 Kr 
zu zahlen. Das Neujahrsgeld betrug in Kuttenplan 9 fl., in Dürrmaul 3 fl. Die Be- 
nützung des hinter dem ^Pitlteich« gelegenen Hügels als Begräbnissplatz wurde 
den Kuttenplaner Juden gesichert, wofür sie für einen verstorbenen verheira- 
teten Mann 3 fl., für ein Weib, eine Witwe, eine ledige Person oder ein Kind je 
1 fl. 30 Kr an Begräbnisstaxen zu entrichten hatten. Zugleich versicherte sie der 
Graf des obrigkeitlichen Schutzes gegen jedwede »boshafte Neckung und un- 
gebührliche Anthuung. Die Abnahme des Rauchleders vom geschlachteten oder 
gefallenen der Herrschaft gehörigen Vieh blieb den Juden freigestellt. Aus dem 
herrschaftlichen Biandweinhause waren die Kuttenplaner Juden jährlich zur Ab- 
nahme von 400, die Dürrmauler von 200 böhmischen Seideln Brandweines ver- 
pflichtet; von jedem Eimer >Koscherwein« hatten sie der Herrschaft 30 Kr Nut- 
zungsgebühr zu  erlegen.  Wichtig waren die  Bestimmungen  der Artikel 12 und 

13 dieser Concession, welche hier desshalb wörtlich folgen mögen, sie lauteten: 
Art. 12. Gleichwie es überhaupt einer jeden Obrigkeit und Gerichtsbarkeit theu- 
erste Pflicht ist, jedermann ohne alle Rücksicht auf die Person er seie Jud oder 
Christ die heilsame Gerechtigkeit mit gleicher Waage zu administriren, als auch 
mein ernstlicher Will und Meinung dahin gehet, dass von meinen Beamten sowohl 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 687 

reichen Hess: Er (der Vater Georg Popel von L.) hat zwar schon damals, ^594. 
wie er auf Bartholomei desselben Jahres [25. August 1593] gen Prag 
zum Kammerrecht kommen, E. Kais. Mt Gemüth und Sinn ziem- 
lichermassen von sich abalieniret gesehen, aber er hat es doch erst 
damals also im Werke befunden; wie ihm E. Kais. Mt., da er auf 
Michaelis (29. September 1593) zum Landrecht kommen, den Kammer- 
schlüssel suspendieren lasssn. Derohalben er schon damals höchlichen 
betrübet gewesen, dass ihn Ew. Kais. Mt. verdächtig hielten, und hat 
gern hören und vernehmen wollen, auch deshalben fleissig nachge- 
forschet, was doch die Ursach sein möchte, dass ihm solches von 
E. Kais. Mt. wider alles Verhoffen und wider allen Verdienst wider- 
fahren war. Aber er hat nichts erfahren können, sondern dasselbig also 
mit Geduld von E. Kais. Mt. annehmen müssen und sich mit hoch- 
bekümmerten Herzen wiederum auf seine Güter verfüget und hat 
unterdess gehoftet, dass seine Missgönner, so ihm hinterlistig nach- 
stelleten, bald an Tag kommen und ihre Hinterlist bald offenbar würde 
werden. 

Welche Hoffnung ihn dann nicht betrogen, sintemalen nicht lange 
darnach ist ihm von Prag geschrieben worden, E. Kais. Mt. Kammer- 


ais den auf den Dorfschaften angestellten Richtern der Judenschaft wie auch den 
Christen in billigen Sachen auf jedesmaliges Anlangen alle gerechtsame, schleu- 
nige Hilfe und Assistenz gegen die einfache Tax der nemlichen Amt- oder Ge- 
richtsgebükr, welche ein Christ im gleichen Falle zu entrichten schuldig, unter 
schwerer Ahndung geleistet werden solle; wobei jedocl) dieses wohl zu beachten, 
dass dafern Jud wider Jud, oder Christ wider Jud rechtliche Klage anzustellen 
hätte, vermög uralten Herkommens dieselbe fürdersamst an den bei der Juden- 
gemeinde in Kuttenplan oder Dürrmaul angestellten jüdischen Richter anzubrin- 
gen und daselbst rechtlicher Bescheid oder Spruch abzuwarten seie, jedoch mit 
dieser ausdrücklichen Ausname, dass jedesmalen dem durch des jüdischen Gt- 
meinderichters geschöpften Erkenntniss gravirt zu sein sich erachtenden Theil 
frei stehen solle, seine Klage neuerdings via recursus an das hochgrätliche Amt 
zur abermaligen Erörter- und Entscheidung devolviren zu können. Art. 13. »Solle 
meinen oder meiner Erben und Successoren Beamten niemalen erlaubt sein, 
in meiner Anwesenheit einen ansessigen oder behausten Juden in Criminal 
oder Malefiz, diejenigen Fälle allein ausgenommen, wo propter periculum in mora 
eine schleunige Versicher- und Handfcstmachung der Person erforderlich, für 
sich allein und nach ihrem arbitrio in Arrest oder Gefängniss zu nemen, sondern 
Zeit zu Zeit über jeden Fall, wo in Civilsachen ei.i ansässiger Jud mit wirklichem 
Arrest zu belegen wäre, nur einen umständlichen der Sache Bericht abzustatten 
und hiernächst meine darüber schöpfende gnädige Resolution einzugewärtigen 
haben werden.« Die Schlussbestimmung verpflichtet alle Nachfolger des Grafen 
im Besitze der Herrschaft Kuttenplan zur Aufrechterhaltung dieser Concession 
für immerwährende Zeiten. 


688 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1594. procurator der suche mit sonderm Fleiss bei allen Ämtern und Rechten, 
ob mein Herr Vater etwas Ungebührliches, dessen ihn E. Kais. Mt. 
anklagen und citiren könnte lassen, begangen hätte, er habe aber über 
allen angewendeten Fleiss nichts finden können. Wie dies mein Herr 
Vater vernommen, da hat er sich viel heftiger, wie dervor nie, be- 
kümmert, doch hat er sich alles mit seiner Unschuld und guten Ge- 
wissen getröstet. Aber seine Conspiratores haben unterdess nicht von 
ihrem schändlichen Vornehmen ablassen wollen, sondern wie dies dem 
Kammerprocurator fehlgeschlagen, und bei den Christen nichts zu finden 
gewest, da haben sie die Juden hervorgezogen und sie geexaminiert 
und Wissen wollen, ob mein Herr Vater etwa mit ihnen jüdische Hand- 
lungen und Partiten gehabt hätte. Da sie aber aus ihnen weder mit 
guten noch mit bösen Worten nichts bringen können, haben sie ihrer 
einen nehmen und nach dem Schloss Pürglitz führen lassen, allda ihn 
zu foltern. Sie hofften, er würde entweder aus Furcht der Peinigung, 
oder ja dass er die Marter nicht länger könnte ausdauern, etwas falsches 
und erdichtes auf meinen Herrn Vater aussagen; derohalben sie dann 
zwo Personen den einen Herrn- den andern Ritterstandes als Com- 
missarien dazu verordnet, dass sie durch langes Recken und mancherlei 
Foltern etwas aus ihm treiben sollten. Aber ob sie ihn gleich gar in 
Bock spannen lassen (wie man darvon saget) haben sie doch nichts, 
dass mein Herr Vater etwas ungebührliches in Sinnen gehabt, ge- 
schweige dann, dass er etwas begangen hätte aus ihm bringen noch 
pressen können und haben also den armen Juden aller zerrecket, zer- 
zerret, zerrissen und fast todt liegen lassen.  1594. 

Böhm. Landt.  VIIi.,  759. 

1595. 905 Die aut dem Generallandtage zu Prag im 
J. 1595 versammelten Stände des Königreichs Böhmen 
und die Abgesandten der Stände aus Mähren, Schle- 
sien und aus der Ober- und Nieder-Lausitz erstatten 
dem Kaiser ihre Erklärung aufdie in der Proposi- 
tion gestellten Forderungen und berichten, was von 
jedem Lande an Kriegssteuer und Kriegs volk zu 
leisten vereinbart wurde. Allerdurchlauchtigister oc aller- 
genädigister Herr! Alle drei Stände dieses Kunigreichs Beheimb, so- 
wohl auch die Abgeordnete ausm Markgrafthumb Märhern, Fürsten- 
thum.b Schlesien und INIarkgrafthumber Ober- und Niederlausitz, E. Kais. 
Mt. getreue Unterthanen, haben derselben mundlichen und schrift- 
lichen genädigisten  Furtrag  in  ihrer  fleissigen  Erwägung gehabt und 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 689 

sich demnach unter einander folgender Weise verglichen. Die Juden, 1595. 
so viel ihrer in diesem Kunigreich angesessen sein, sollen zu voriger 
ihrer Contribution vom Haus zu 2 Thalern hergeben, nämlich alle 
Monat zu 10 Gr., welche Hilfen und Bewilligung den Montag nach 
Quasimodogeniti nägstkunftig in den Kreisstädten von hierzu ver- 
ordneten Personen für zwei Monat eingenomben und gewisslich auch 
endlich in einer ganzen Wochen von männiglichen erlegt und ent- 
richtet werden sollen ; der ander Termin zu Einnehmbung der Contri- 
bution ist der Montag nach Viti, der dritte Montag nach Mathei. 
Vor dem 4. März 1595. 

Böh7n.  Landt. IX. ^ 60. 

906. Kaiser Rudolf II. repliciert auf die von den 1595. 
böhmischen Ständen und den ständischen Abge- 
ordneten aus Mähren, Schlesien, Ober- und Nieder- 
Lausitz über die Landtagsproposition gefassten 
Beschlüsse und verlangt namentli ch, dass sie eine 
grössere Anzahl Reiter und Fussvolk zum Türken- 
kriege und eine höhere Geldsumme zur Befestigung 
Komorns bewilligen. 

JMCskä repliku dävati räci na odpoved' stavuov  k proposici snemovni 
vynesenou sabato post Oculi 1595. 

Co na mesta v krälovstvi tomtO; v hrabstvi Kladskem, tez v kraji 
Loketskem, na svobodniky, dedinniky, dvofäky, rychtäfe, faräi'e, kteff 
prebendy a duochody maji, tez na Zidy ulozeno a pt'i kterem terminu 
by se to vybi'rati a odvozovati melo nafizeno jest, to vse sobe JMCskä, 
jako i tento artikul, aby tyto i pominuleho roku svolene pomoci za 
stavy zuostävaly a oni sveho vlastniho colmistra (kteryz by vsak s JMCske 
colmistry dobrou upfimnou korrespondenci pro zastaveni a pfetrzeni 
mnohych nefäduv mel) chovati mohli, milostivö oblibovati a o tom 
pochybovati neräci, ze to stavove v zavfeni snemovnim, aby sbirky ty 
a pomoci pod jistou a vymerenou pokutou casne spravoväny a zouplna 
bez nedostatku sem z krajuov odvozoväny byly, dostatecne nafiditi, 
nälezite opatfiti nepominou. 4. März  1595. 

Böhm. Landt. IX., 68. 

907. Der Rat der Prager  Neustadt verwendet sich i595, 
bei  dem  Hauptmanne  derselben  Stadt  dafür,  dass 
die Kürschner  und Schneider daselbst  in ihrem Ge- 
werbe bei ihren vom Kaiser erlangten  Begnadungen 
gegen die Juden geschützt werden. 10  März.  1595. 

44 


690 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1595.  Panu hejtmanu Noveho mesta Prazskeho o starsi kozisniky a krejci 
odpoved" na suplikacf starsich Zidüv. 

Maje sobe od VMti skrze pana primasa naseho podle suplikacf 
urozene panf, pani Doroty Smificke z Sternberka, tolikez suplikacf 
Starsich Zidüv Prazskych a obecnich starsich i na miste vsi obce zi- 
dovske podanou, nepominuli sme starsim i jinym mistrüm jak femesla 
kozisnickeho tak i krejcovskeho, do kderejch sobe dotceni Zide ne- 
mälo stezuji, ze by pod jistou resolucf JMCske päna, pana näs vsech 
nejmilostivejäiho, vpädy do domüv jejich, sklepüv a komor pronajatych 
V domfch na tarmarce i jinak, kdez vorkafy sve majic, cinili i nekderym 
kozichy podsfvane i jine saty zdelane na prodänf ze berou, zädajice 
VMt, abyste räcili s panem Hertvikem Zejdlicem z Senfeldu o te re- 
laci JMCske ucinene JMti panu mfstokanclifi krälovstvi Cesk^ho pfi- 
pamatovati, aby byla vyhledäna a JMCske k vykonäni resolucf pi^ed- 
nesena, tak aby oni Zide milostive JMCske ucinene resolucf s nade- 
psanymi femesly k budoucfmu pokojnemu spravoväni uziti a opatfenf 
spravedliveho dosfei mohli, jakz taky jich Zidü suplikacf to v sobe 
plneji obsahuje a zavirä, v znämost uvesti. Kdefi'zto oboji pofädkove 
CO za odpoved', vsak rozdflne spisü svejch näm podavse, dävaji, spravu- 
jice se V tom, aby co na ten cas na nejake resolucf JMCske pozüstävati 
melo, ze o tom zädne vedomosti nemajf, nybrz ze vnove od JMCske, 
päna, pana näs vsech nejmilostivejsiho, poMdku kozisnickemu milosti- 
veho potvrzenf vejpovedi na onen cas mezi nimi a Zidy ucinene, uziti, 
tez i pfi jinejch milostech v temz privilegiu a majestätu obsazenejch zusta- 
veni byti zädaji, coz vse ze jest Jim Zidüm v znämost avedeno a v plne 
radö pfed päny a päny Stareho mesta Prazskeho pfecteno a pfi tom 
poruceno, aby se tak a nejinak, nechteji-li k skode pfijfti, chovati hle- 
deli a tak tim milostivejm potvrzenfm JMCske, jak jine pfedesle veci 
tak i ta commissi ze jest jminula. 

Starsf pak krejci oznamujf, ze jest jiz takovä resolucf mezi nimi 
a Zidy skrze milostive potvrzenf a jistou vüli JMCske vysla, kdez 
JMCskä Jim Zidüm, jak a pokud se jich femesel dotykati majf, v arti- 
kuli XVIII. majestätu jich vymefovati räci, ohradna se cinfce, jestlize 
oni Zide vzdy JMCske jistemu naffzenf protiviti a jim z rukou jich 
chleb bräti by chteli, ze by se podle jiste vüle JMCske a vymefeni 
pofädku jich daneho, tak a nejinak chovati a sebe obhajovati museli, 
zädajice näs oboji pofädkove v tom za spravedlive opatfenf a k VMti 
za laskavou k JMCske pffmluvu a ochranu. 

Protoz VMt, pane hejtmane, mily pane, näm laskave a dobrotive 
pfiznivy, znajice jich starsich obojich femesel zädost slusnou a spra- 
vedlivou byti, ano i sebe tim jim povinni, abychom je podle takovych 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 691 

milosti od JMCske pofädküm jejim danych chränili a opatrovali, aby 1595, 
volne sve femeslo bez pfekäzky jich Zidü provozovati mohli, kdefi'z 
take, jsouce s mestem trpici, nemalä jha a bfemena, dane i berne podle 
näs a spolu s nämi snäsejf a podnikaji, pro lepsi jak sehe, manzelek 
svych i ditek, tak i celädky obziveni a takovejch poplatkü od sebe 
odvozovänf a jinejch povinnosti zastävänf, VMt na miste jich jakozto 
potfebnych sousedü a femeslniku se vsi nälezitou uctivosti zädäme, ze 
se k JMCske, pänu, pänu näs vsecb nejmilostivejsimu s JMti s panem 
Hertvikem Zejdlicem z Senfeldu laskave pfimluviti racite, aby JMCskä 
je jakozto verne sve poddane pfi takovych milostech pfed temi Zidy 
züstaviti a zanechati a nad nimi ochrannou cisafskou riiku svou s VMti 
drzeti räcili. S tim sebe oc. Dan v pätek po nedeli Laetare 10. Martii 
leta 95. 

Archiv der Stadt Prag Nr. iOl, F. 87. 

908. Beschluss des Generallandtags des König- 1595. 
reichs Böhmen und der einverleibten Länder des- 
selben, Mähren, Schlesien und beider Lausitzen, 
welcher am 10 Februar 1595 auf dem Prager Schlosse 
eröffnet und am 17. März desselben Jahres ge- 
schlossen wurde. 10. Februar — 17. März 1595. 

Diese hernachbenannte Artikel seind auf gemeinem Landtag, 
welcher sich Freitag nacli Dorothea [10. Februar] angefangen und 
Freitag nach Judica [17. März] in Beisein der Rom. Kais. Mt. von allen 
dreien Ständen des Königreichs Beheim, dero Abgesandten aus Märhern, 
Schlesien, Ober- und Niederlausnitz als incorporierten Mitgliedern der 
Krön Beheim geendet, bewilliget und beschlossen worden. 

Die Anlag zu Bezahlung des Kriegsvolks betreffend. 

Von Juden. Die Juden aber alle, so allhie in Prager oder andern 
Städten in diesem Kunigreich Beheimb sich aufhalten, sollen ausser 
dero mit vorigem Landtag bewilligten Anlag aus einem jeden Haus 
zu 2 Schock, nämblich für ein Monat zu 20 Groschen, also und auf 
obbeschriebene Termin ihren Ältisten entrichten. Zu Auszählung aber 
solcher Judenhäuser allhie zu Prag ist Lorenz Brzekowecz Schotnowsky 
von Saworzicz, Ihr Kais. Mt. altstädter Kaiserrichter, neben zwo andern 
Rathspersonen verordnet, also dass er dieselben mit Fleiss auszählen 
und solche Verzeichnuss denen Personen, welchen die Anlag abgeführt 
würde, zustellen [soll] 

Allda aber die Juden auf Herrn- und Ritterstands Gründen wohn- 
haft,  gegen dieselben  solle sich  jede  Obrigkeit  demselben nach,  wie 


692 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1595. obgeschrieben steht,  verhalten,  die Anlag  von  den Juden  einnehmen 
und den Kreiseinnehmern abführen. 

Die Kaufleut betreffend. Und nachdem nicht ein kleine, 
sondern grosse Ubermass an Kleidung in diesem Kunigreich Beheim 
bei Manns- und Weibspersonen, bevorab von Golden und Silberstücken, 
den gemosierten und gedruckten Sammat, sowohl gedruckten Atlas 
mit Seiden und Schmelz geheft und in andern vielen dergleichen un- 
nöthigen und vergebenlichen Sachen aulkommen, vor welche Sachen 
nicht ein kleine, sondern ein gewaltige Summa Gelds ausgegeben und 
aus diesem Kunigreich hinweggeführt wird: als haben wir alle drei 
Stand dieses Kunigreichs Beheim uns dahin verglichen, dass doch in 
dieser so gewaltigen und hohen Noth vor dergleichen und vergebene 
Sachen und Waaren solche unzählbare Summa aus diesem Königreich 
nicht geführt und vergeben werde, sondern dass es auf etwas Nütz- 
lichers verwendt w^erden möchte, damit kein Kaufmann, Schott, noch 
die Juden kein Gold- noch Silberstück, goldene Porten, Passaman, ge- 
färbte, gemosierte und gedruckte Sammat, auch keine gemosierte mit 
Schmelz oder Seiden gehefte Atlas, alsbald nach nächstkünftig Georgi 
in diesem Kunigreich öffentlichen oder in der Still nicht verkaufe. 
Wofern aber Jemanden über diese Bewilligung und Landtagsbeschluss, 
keinen Kaufmann ausgenommen, solche obberührte Sachen und Waaren 
nach nächstkünftig Georgi verkaufen oder dass man dergleichen Sachen 
in seinem Gewölb oder Kramb finden würde, sollen solche Waaren 
und Sachen einem jeden genommen und Ihr Kais. Mt. Kammer heimb- 
fallen. 

Böhtn. Landt. IX,, 93. 

1595. 909.  Kaiser  Rudolf  II.  entscheidet  die  Strittig- 

keiten der Prager Juden mit den Kürschnern und 
Seh neidermeistern in Betreff des Handels- und Hand- 
werksbetriebes. Prager Schloss, 26. Mai 1595. 

»Pfipis resoluci JMsti  ci'safe Rudolfa o Z'diiv opatfenf;  aby v vecech 
chlupatych a satech obchod vesti mohli. « 

My Rudolf Druhy oc. Oznamujem timto Hstem vsem, jakoz jsou 
od dävniho casu nemale spory a rozepfe mezi starsimi mistry femesla 
kozisnickeho a krejcifskeho v mestech nasich Prazskych s jedne a star- 
simi i jinymi Zidy Prazskymi s strany druhe o prodäväni vselijakych 
chlupatych veci a satüv chodicich vznikly, procez sme casto zane- 
präzdneni od jedne i druhe strany mivali a za milostive a spravedlive 
opatfeni v tom proseni byvali.   Kdez chtice tomu milostive, aby jisty 


IN BÖHMEN, MAHREN UND  SCHLESIEN. 693 

fäd, podle kterehoz by se k sobe obe strany chovati povinny byly, 1595. 
nafizen a ustaven byl a z toho ustavicneho nabihäni a zanepräzdno- 
väni aspon jednou sjiti mohlo, a protoz uväzivse tu vec podle relaci 
kommissafüv nasich s pilnostf a bedlive, s radou vernych nasich milych 
a moci krälovskou v Cechach na nizepsany spuosob mezi vejs dotce- 
nymi stranami, jak by se v tom ve vsem nynf i na budouci casy 
chovati a handle nebolizto obchody sve vesti a provozovati mely, vy- 
mefovati räcime: pfedne, aby podle pfedesle vejpovedi, kderäz jest se 
na onen cas v appellacich od zfizeny-ch rad nasich stala, Zide zädnych 
stoh'füv, totiz svych pokoutnich kozisniküv a krejcifüv, kdefiz by jim 
§aty sili a podsivali, nemeli, nez coz by tak siti aneb podsivati däti 
chteli, to aby krejcifum a kozisniküm Prazskym siti, tei i vydelävati 
dali. Proti tomu pak take krejcifi a kozisnfci Prazstl. aby jim jiste 
mistry v kazdem tom femesle ve dvou nedeh'ch od resoluci teto nasi 
cisafske nafidili, kdeffz by jim Ziduom z slusnych penez siti povinni 
byii, a take aby kozisnfci Prazsti podle na to z kanceläfe nasi ceske 
vyslych dekretüv Zidüm v prodaji veci chlupatych, bud na siroky neb 
porüzno, tez i futer vselijakych pfekäzky zädne necinili. Strany pak 
futer polskych, o tech jakz kozisnfci Prazstf zprävu dävajf, ze tak 
dobrä iako zdejsiho vydeläväni nejsou, tomu se misto dävä; avsak 
ponevadz o tom jistou zprävu jmi'ti räcime, ze se od lidu obecneho 
za mnoho lacinejsi penfze nez futra kozisniküv zdejsich kupuji, a ne 
kazdy snad s to byti müze, aby sobe dobre a drahe futro koupiti 
mohl, a protoz jim Zidüm kozisnfci Pra^sti take i takovych lacinejsich, 
zvläste kdyz jim kozisniküm ta, kderä vydeläna nejsou, vydelävati 
däti museji, prodävati zbrafiovati nemajf. Co se sorcü a cepic a jineho 
hotoveho di'la prodäväni dotyce, ponevadz toho Zide sami nie delati 
nedaji, nez od kozisniküv v dluzich aneb za jinä futra frejmarkem bräti 
museji, takove veci tolikez svobodne prodävati moci budou. Nez kdyby 
to sami Zide na prodaj delati a tudy kozisniküm v femesle jich pfe- 
käzeti chteli, to aby se jim trpeti a pi^ehli'dati nemelo a nemä. Take 
jestlize by Zide co kradeneho a k nim pfineseneho nekomu z svych 
spesne pfedelati dali a tudy tu krädez ukryti chteli, a to na nekdereho 
z nich bylo uznäno, ten a takovy mä nälezite ztrestän byti. A proto2 
pfikazujem vsem obyvatelüm a poddanym nasim ze vsech stavüv krä- 
lovstvi Ceskeho, zvläste pak poctivym a opatrnym purgmistrüm a kon- 
§elüm vsech tri mest nasich Prazskych, nynejsfm i budoucim, vernym 
nasim milym, abyste casto psane kozisniky a krejcffe, tez take Zidy 
Prazske pfi tomto nafizenf a vymei^eni nasem nyni i na casy budouci 
bez pferuseni zanechali a züstavili a nad tfm, aby strany k sobe tak 
a ne jinak se chovaly,  skutecnou ochrannou ruku drzeli,  zädnych jim 


69-4 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1595. pfekäzek nedinice ani komu jinemu ciniti dopoustejice pod uvarovänim 
hnevu a nemilosti nasf cisafske, dedicüv a budoucich nasich krälüv 
Ceskych. Tomu na svedomi pecet nasi cfsafskou k tomuto listu pfi- 
vesiti jsme rozkäzati räcili. Dan na hrade naäem Prazskem v pätek po 
pamätce slavnosti boziho Tela leta boziho tisi'ceho petisteho devadesä- 
teho päteho a krälovstvi nasich Rimskeho dvadcäteho, Uhersk^ho dvad- 
cät6ho tfetiho a Ceskeho t6z dvadcäteho. 

Priv. 2idüv Prazskych v arch.  Öesk.  mus.  Cod. jur. munc. r. Boh. 

1596 910.  Im  Beschluss  des  Landtags,   der  auf  dem 

Prager Schloss zum 13. Februar 1596 ausgeschrieben, 
am 14. desselben Monats eröffnet und am 13. März 
desselben Jahres geschlossen wurde: 

Sbirka na zaplaceni lidu välecnemu. 

O Z i d e eh. Zide pak vsickni, ktefi'z bud' v mestech Prazskych 
aneb v jinych mestech v tomto krälovstvi se zdrzujf, mimo sbirky 
predeslym  snemem svolene  aby  z jednoho  kazdeho  domu,  kterehoz 

V drzeni jsou, po ctyrech kopäch misenskych, totiz za jeden mesic po 
ctyfidceti gros. mi§. tak a na ty terminy vejs psane starsim svym dä- 
vali a vyplfiovali, a oni starsi Zide takovou sbfrku casne vybirati a tu, 
kde^ vejs psanä svoleni a sbirky se sklädati budou, odvozovati maji. 
K scitäni pak takovych domü zidovskych zde v mestech Prazskych dc 
Wie im Jahre 1.Ö95. 

Jakym fädem täz sbfrka vychäzeti mä. 

Zide pak v mestech Prazskych  i v jinych mestech,  kdez se koli 

V tomto krälovstvi zdrzuji, maji take starsim svym jeden kazdy tu sbirku 
vys psanou na dva terminy, totiz polovici pfi svatem Jifi a druhou 
polovici pfi svatem Havle nejprve pfistim casne od sebe odvozovati. 
A Zide starsi maji toho, aby se pfi tom zädneho fortele nedälo, pilni 
byti a takovou sbirku casne a bedlive zvyupominati, zädnemu ji ne- 
pfehlidati, ani aby kdo mel tehdäz, kdyz se sbirka dävati mä, nekam 
pryc jeti, toho nemaji, lec by prve sbirku dal, dopousteti. A jestlizeby 
CO nedbanlivosti jejich a nejakym fortelem seslo, aneb ze by ta sbirka 
casne zouplna odvedena nebyla, o to se mä k starsim Zidüm hledeti. 
Kdez pak tiz Zide na gruntech pansky'ch a rytffskych jsou, tu se kazdä 
vrchnost pfi tom tak, jakz svrchu psäno stoji, mä chovati a tu sbirku 
od Zidü vyberouce berniküm krajskym odsilati. A ty vsecky sbirky 
z veci nahofe psanych maji tim vsim pofädkem na tech. kdozby casne 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 695 

nedali, dobyväny byti, jakz nize artikul o upominänf svolenych pomocf 15%. 
ukazuje. (I z krämüv meli Zide jako r. 1595 sbirku odvädeti.) 

Böhm. Latidt. IX., 257. 


911.  Die  Landtafelunteramtsleute  e n t s ch e i d e n, 15Q6. 
dass  der  vonTheobald  von  Lobkowitz  dem  Juden 
Samuel Jelen  schuldige,  in die  Burggrafenregister 
eingeschriebene  Geldbetrag  dem   Kaiser  verfällt. 
1. April 1596. 

V kvaternu pamätnem zlutem l^ta 1596 v pondeli po nedeli Judica. 

Vedle toho podäni od pänüv JMti a vlädyk z plneho soudu zem- 
skeho na üfedniky Prazske mensi desk zemskych mezi vefiteli zäpis- 
niky a rukojmemi Depoita z Lobkowicz ucineneho, tak jakz tez po- 
däni pänuv JMti a vladyk z plneho soudu zemsk^ho podane na 
suplikaci a jine pfipadne pfe v kvaternu zlutem leta MV^LXXXXV 
V pondeli den svateho Havla D. 5. plneji svedci a to vse v sobe sifeji 
obsahuje a zavira: tu üfednici Prazsti mensf desk zemskych slysevse 
prüvody zäpisniküv a tech, ktefi jsou präva dovedli, rukojmuv a jinych 
Diepolta z Lobkowicz vefiteluov svedomi dckami vedenä, tez listovnf, 
nälezy, zfizeni zemskä i coz däleji vedeno, ukazoväno a cteno bylo, 
toho v§eho s pilnostf poväzivse a vzavse nauceni o to od pänuov JMti 
a vlädyk z plneho soudu zemskeho takto o tom vypovidaji. 

Mezi kterymizto vejpovedmi tento artikul napsany stoji. Co se 
pak dluhüv od casto jmenovaneho Diepolta z Lobkowicz Zidüm po- 
vinnych listy a registry üfadu nejvysslho purkrabstvi Prazskeho po- 
jistenych dotyce: ponevadz zfizeni zemske vymefuje, ze Zide na listy 
a na registra nie püjcovati nemajf, v mestech krälovskych, panskych, 
rytifskych, v mesteckäch ani ve vsech Ziduom aby zädnych zäpisuov 
v registra v kanceläffch Prazskych ani jinde ani v knihy mestske ani 
nikterak jinak zapisovati nedopousteli pod zädnym vymyslenym zpuo- 
sobem a to pod propadenim te summy, na kterouz by kdo zäpis 
udelal, kräii JMti do komory; a tez take tento Samuel Jelen Zid uvedse 
sobe V zapsäni dluhu Diepolta z Lobkowicz, podl6 tehoz zapsäni dluhu 
jest sobe do register soudu nejvyssiho purkrabstvi Prazskeho pühon, 
stanne prävo, postoupeni präva sveho pro touz summu Väclavovi Magr- 
lovi z Sobisku zapsati dal, cehoz jest proti jistemu zfizeni zemskemu 
uciniti a tehoz dluhu v pokute na JMCskou jakozto kräle Ceskeho pfi- 
padlou  k sobe pfijimati nemel.   Z tSch pficin  ta summa se  JMCske, 


696 ZUR  GESCHICHTE DER JUDEX 

1596. V pokute na JMt jakozto kräle Ceskeho pfipadlä, to jest dvanäcte kop 
dva grose jeden peni'z vse ceskych, pfisuzuje. 

Ms. 1029, f. 1 Stadtarch. Prag. 

159. 912.  Peter  Wok  von  Rosenberg  verordnet,  die 

Juden in Netolic länger nicht zu dulden und ver- 
bietet ihnen sich dort anzukaufen. 6. Juni  1596. 

Aly Petr Vok z Rozumberka a vladat" domu Rozumbersk^ho. oc Jakoz 
jsou obyvatele mesta naseho Netolic od Zidü, ktefi jsou na onen cas 
tu mezi nimi v meste domy a zäkupy sve meli, v zivnostech svych 
V meste pfekazky mnohe trpivali a tiz Zide landänim vsudy okolo 
mesta po vesnicich se podle obyceje sveho pousteji a v mnohych vecech 
pfedek pfed mest'any a obyvateli miti chtejf, je lichvami a i jinäce 
utiskuji, drahoty cineji a mnohych jinych nefädü jsou se tiz Zide do- 
pousteli: nechtejice, aby budoucne prüchod tem Zidüm däti se mel, 
tomu chceme, aby nyni i na budouci casy zädnym spüsobem kdo 
Zidüv vice do tehoz mesta naseho Netolic pfijimal, nad to vej^e zä- 
kupüv jakychkoliv neb obydli neb podruzi pfi tom meste uziti mohl 
neb mel, nybrz odsud se dokonce odstehoval a tu trpen nebyl. Datum 
anno 1596 ve ctvrtek po pamätce sesläni Ducha svateho. 

Ms. Histor.  Verein in Prag. 

l59o. Qj«j  Kaiser Rudolf IL verkauft dem Bürgermeister 

und Rate der Stadt Sträz, die früher zu der Kammer- 
herrschaft Pfraumberg gehörte, das genannte Städt- 
chen um 8023 Schock m. und um den j ä h r 1. K a m m e r- 
z i n s von 50 S ch o c k m. Prager Schloss, 30. Juli 1596. 

Oznamujem, ze jsme podle dovoleni stavüv i take z mocnosti 
nasi cisafske jakozto kräl Cesky, tez s dobrym rozmyslem, nasi'm jistym 
vedomfm a s radou vernych nasich milych, purkmistru a konselüm, 
starsim obecnim i vsi obci mesta naseho Sträze, nynejsim i budoucim, 
od tehoz panstvi Pfindeckeho smahem mestecko Sträz s platy stälymi 
i beznymi a vselijakymi jinymi povinnostmi, jimiz lide poddani z tehoz 
mestecka spravedlive povinni jsou i s tim, coz az posavad od Zidüv 
platu rocnfho se schäzelo, s domy a dvory, pfi temz mestecku lezicimi 
a k nemu prislusejicfmi, s dedinami ornymi i neornymi oc za summu 
osm tisic kop a dvaceti tri kopy dvaceti grosüv vse misenskych de- 
dicne prodati räcili a timto listem a majestätem nasim ku pravemu 
prävu dedickemu prodäväme. 

Böhm. Landt. IX ,  307. 


]N BÖHMEN', MÄHREN UND SCHLESIEN. 697 

914. Der Stadtrat von Kolin a. d. Elbe berichtet 1596. 
an d. böhm. Kammer, dass der Jude Kawka und andere 
Landbeschädiger, welche in der genannten Stadt 
ergriffen worden sind, eben auf die Burg Klingen- 
berg in die Gewalt des Johann Georg von Schwam- 
berg  zu  Ronsperg geführt werden. 25. August 1596. 

Stadtarchiv Rolln.  Cop. 

915. Beschluss  des Landtags,  der auf das Prager 15%. 
Schloss  zum  11. September  1596  einberufen  und  am 

19. desselben Monats und Jahres geschlossen wurde. 
11. September — 19. September 1596. 

O Z i d e eh. Zide pak vsickni, ktefi bud' v mestech Prazskych 
aneb v jinych mestech v tomto krälovstvf se zdrzuji, k teto tak nevy- 
hnuteliie potfebe (na lid vojensky do Uher vypraveny), aby z jednoho 
kazdeho domu, kterehoz v drzeni sü, po tfech kopäch misenskych 
na ty dva terminy vys psane, totiz na kazdy termin po pul druhe kope 
misensky starsim svym dävali a vypliiovali a oni starsi Zide takovou 
sbirku casne vybi'rati a tu kde2 vys psanä svoleni a sbirky se sklädati 
budou odvozovati maji. 

Kdez pak tiz Zide na gruntech panskych a rytifskych jsou, tu 
se kazdä vrchnost pfi tom tak, jakz svrchu psäno stojf, zachovati a vy- 
berouc touz sbfrku od Zidüv berniküm krajskym odvesti mä. A jestli- 
zeby lid välecny z krälovstvf Ceskeho vyzdvizen bejti musil. tehdy 
dotceni Zide ku pomoci placeni rytmistrüm a hejtmanüm pet set kop 
misenskych nejvyäsfm berniküm däti a odvesti maji. 

A jakoz jsou Zide Prazsti i jini na vsecky tri stavy krälovstvf 
tohoto svou ponizenou prosbu vzlozili, aby podle starobyleho obyceje 
a privilegii svych suldbryfy na dluhy a koupe spravedlive pfijimati 
a podle nich upomfnati mohli: kterouzto prosbu jejich majice stavove 
V svem uväzenf a nahledse do artikule zfi'zenf zemskeho o Zidech 
ucineneho, na tom jsou se s JMCskou snesli, pfedkem aby pfi tom 
artikuli zi^fzenf zemskeho Z. I. z strany püjcek na listy a na registra, 
aby jich tfz Zide neuzfvali, zouplna zuostäno bylo. Nez cozby po dnesnf 
den kdo od Zidü pofädne koupil, aneb se u nich beze vseho fortele 
a oklamäni v summu hotovou vdluzil, na to jim jeden kazdej suldbryt 
obycejnej uciniti moci bude ; vedle kterehozto suldbryfu oni toliko 
sami Zide pfed üfad nejvyssiho purkrabstvi Prazskeho pohäneti a lychz 
dluhüv se dosuzovati a jich tak dobyvati sobe moci budü. Vsak kdyby 
se naslo  a vyhledalo,  ze ti suldbryfove,  bud'to  za veci  od nich  Zidü 


698 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1596. nespravedlive prodane, aneb na nepofädne püjcky ucineni sou, tech 
oni Zide uziti moci nebudou, nybrz proto vedle uznänl soudu, ze sou 
podle takovych nespravedlivych suldbryfüv vinili, trestäni byti a o tu 
summu pfijiti majf. Nez co se pfedeslych rozsudküv po dotcenych suld- 
bryfi'ch neb jistotäch ucinenych dotyce, ty se v to nepotahujf, nybrz 
V sve mife zuostavuji. 

A to svoleni do milostive JMCske vuole  a stavüv krälovstvi Ce- 
skeho a azby se vyrozumölo jak dotceni Zide s temi suldbryfy, prodaji 
a dluhy svymi vukol pujdou, stäti a trvati mä. 
Böhm. Landt , 327. 

1596. 916. Die böhmische Kammer befiehlt  den Ältesten 

der Prager Judenschaft, nachdem seit ihrer Ernen- 
nung bereits ein Jahr verstrichen ist, dass sie neue 
Älteste und Gemeindeälteste wählen und ein Ver- 
zeichnis derselben der Kammer eins ch icke n. Prag, 
25. November 1596. 

Jest JMtem panu presidentu a pänum radäm komory ceske 
do Zidüv Starsich Prazskych s nemalym podivenim, ze jminuvse jiz 
dävno rok, jak sou za starsi Zidy ustanoveni, posavad zädneho po- 
znamenäni, kdo by na tento rok za starsi nafizeni byti meli, nahoru 
neodsilajf. A protoz jest JMske jisty rozkaz, podle kderehoz se dotcen^m 
starsim Zidüm Prazskym porouci, aby to ihned vykonali, pfedni starsi 
Zidy, tez starsi obecni a rychtäfe na tento rok mezi sebou v obci 
volili a takove poznamenäni, jakz pfedeslych tak i novych starsich 
Zidüv bez meskänf do komory podali, vedouc, ze na tom JMCske jisüt 
vüli naplni. In consilio 25. Novembris 96. 

Konzept im Arch. d. Statthalt. d. Kg. Böhm. J. 4—5. 

1596. J)17.  Die  Kommissäre,  welche  zur  Inventierung 

und Abschätzung des zu dem St. Prokopikloster 
gehörigen, von Ferdinand Schwihowsky von Riesen- 
berg pfandweise besessenen und nach dessen er- 
folgtem Tode auszulösenden Gutes abgeordnet 
wurden, berichten dem Kaiser darüber, was sie mit 
dem Sohnedes genannten Ferdinand Schwihowsky, 
Theobai d, wegen der Vorlegung des ursprünglichen 
Inventars gehandelt haben. 31. December 1596. 

»Co by Mojzis Zid, üfednik tehoz statku klästera sv. Prokopa, 
od nektereho leta  k sobe penez pfijimati a z nich zase vydävati mel. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 699 

tomu se z pfilezeji'ci'ch register jeho sub lit. E. vyrozumeti moci bude. 1596. 
A ponevadz VCMti na tychz poctich nie zvlastniho nezälezi, protoz 
jsme se tychz podtüv jinäce neujali, nezli na ten zpüsob, ze proti jist^mu 
inventäfi do puchalterie slozeny a synum po temz panu Ferdinandovi 
Svihovskem zuostalym neb jinym vefitelüm jeho, kdyz by toho koliv 
pozädali, zase odtud vydäny bejti nnaji . . .  31. December 1596. 

Böhm  Landt. IX., 363. 

918.  Auszug   aus  dem  Rechnungsausweise   d e r ^^'^^■ 
obersten Steuereinnehmer des Königreichs Böhmen 
über die Einnahmen und Ausgaben der Steuern und 
anderer Umlagen vom J. 1596. 

Krätkej summärni vejtah z poctü nejvyssich pänüv bernikuv krä- 
lovstvl Ceskeho snemy leta 1596 nafizenych: co jsou k sobe tiz päni 
bernici jakych sbi'rek a berni tymiz snemy svolenych od p. bernikuv 
krajskych pfijah, a zase proti tomu na certifikaci a poruceni JMti nejv. 
p. oufedniküv a soudcüv zemskych vydaH, jakz nize pofädnö pozname- 
näno stoji, vse na misensko pocftajice. 

Pfijem podle prvniho snemu. 

Kontribuci domovni: 

z Stareho mesta Prazskeho  . 2251 kop, 12 gr., — d. 

z Noveho mesta Prazskeho  . 3600   »    —   » — » 

z Mensi'ho mesta Prazskeho .  384   »    —   > —  » 

z präva svate Anezky   ...    78   »    —   » —  » 

z Zidüv starsich. z domü  .  .   985   »    42   > 6  » 

z hlav zidovskych 2377   >    36   » — > 

Summa kontribuci domovni mi's. 9676 kop, 30 gr., 6 d. 

Sbirky z krämüv: 

z Stareho mesta Prazskeho   . 2168 kop, 30 gr., — d. 

z Noveho mesta Prazskeho  . 513   > —   » —  » 

z Mensi'ho mesta Prazskeho  . 884   » —   > —  » 

z hradu Prazskeho 274   * —   » —  » 

z Hradcan   9» 30» —  » 

z zidovskych krämüv  .... 500   » —   » —  » 


Summa sbirky z krämüv mis. 4349 kop, — gr., — d. 

Bühm, Landt. IX., 359. 

919.   Der   böhmische   Generallandtag,   der   am^ ■'>9"- 
27.  Januar  1597   auf  dem  Prager  Schlosse  eröffnet 


700 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1597. u n d  am  15.  Februar  geschlossen  wurde,  fasste  fol- 
gende Beschlüsse: 

Von allerlei unterschiedlichen Sachen verordnete 
Anlag. Soviel aber die Anlag von Fischen, Wein, allem süssen Trank, 
vom Vieh, gebrannten Wein, nicht weniger von den Juden, wie ein jeder 
solche Anlag von einem jeden Haupt zahlen soll, belangt: weil davon 
mit vorigen am Mittwoch nach Reminiscere (13. Mart. 1596) beschlos- 
senen Landtag ein gewisse Anordnung [und] Verwilligung geschehen 
und solche allererst umb Zeit nägstkunftig Galli ausgehen wird, dero- 
halben vermög der Landtagsverwilligung solche Anlag ohne allen Ab- 
gang von jedermänniglichen bei angeordneter desselben Landtags Pön 
bis auf die Zeit nagst künftig Galli ausgehen soll. 

Anlag von Läden oder Kramen. Und demnach sich Ihr 
Kais. Mt. mit den Ständen darauf gnädigist entschlossen, dass auf alle 
Krame der einheimbischen und Hofhandelsleut, auch aller Handwerker 
und Händler, sowohl auch deren so zum Hof gehören und süssen Ge- 
tränk schenken, ebenfalls der Juden und wer sonsten, in was Sachen 
es wolle, Kauf schlägt und handelt, allenthalben, niemanden hierinnen 
ausgenummen, sowohl auch auf diejenigen Handwerker, welche keine 
Krame haben (ausser allein der Fleischbank), gebührlicher Erkenntnuss 
nach in den gesperrten Städten ein gewisse Anlag angesetzt werde, 
weil aber solches bald, wie und durch was Mittel und Gestalt solche 
Gleichheit unter ihnen verordnet und angestellt werden sollte, nit er- 
funden hat werden mugen, so verordnen Ihr Mt. allhieher in die Prager 
Städte zwo Personen und die Stand thuen den obristen Steuerein- 
nehmbern diese Personen zugeben : Herrnstands Hans Sezima von 
Sezima Austi, Erbfürschneider des Künigreichs, Ritterstands Wenzl 
Budowec von Budow, Rom. Kais. Mt. Appellationsrath, aus der Burger- 
schaft Ludwigen von »drei Mörsern«; in andern Ihr Kais. Mt. und 
der Kaiserin als Künigin zu Beheimb Städten aber jetzige Kreishaupt- 
leute mit und neben Ihr Kais. Mt. Richtern, allda aber keine Richter 
sind, alsdann der Primas derselben Stadt darzu verordnen. Solche Per- 
sonen, wann sie sich mit einander eines gewissen Tags und Orts halber 
vergleichen, [sollen] vermög Ihrer Mt. und der obristen Landofficierer 
hierüber gegebenen Instruction alsdann solche Anlag gebührlicher Er- 
kenntnus nach auf einen jeden ansetzen und wofern sie irgend einen 
Mangel befinden würden, denselben in ein gute Ordnung bringen. 

Die Juden betreffend. Die Juden aber alle und jede, so 
in den Präger und in andern Städten dieses Künigreichs Beheimb sich 
aufhalten, sollen über mit vorigem Landtag bewilligte Anlag von einem 


IX BÖHMEN, MAHREN UXD SCHLESIEN. 701 

jeden Haus, das sie bewohnen, zu 4 Schock meisnisch, nämbHch jeden 1597. 
Termins, wann die Haussteuer gereicht wird, zu einem Schock 20 Gr. 
ineisn. ihren Ältisten abführen; die ältisten Juden aber solche Anlag 
zeitlichen einbringen und den obristen Steuereinnehmbern wiederumb 
erlegen sollen. Zu Abzahlung aber solcher Judenhäuser in den Prager 
Städten wird geordnet : Hans Plateis von Plattenstein, Ihr Kais. Mt. 
Richter in der alten Stadt Prag, welcher zu sich zwo Rathspersonen 
zu Hülf nehmen soll; in andern Städten aber, wo Juden sein, wird der 
Primas derselben Stadt darzu bestellt und geordnet, also dass er solche 
deren Häuser fleissige Abzahlung denen Personen, so die Anlag ab- 
geführt werden soll; uberantwort. Allda aber auf der Herren und vom 
Adel Gründen Juden sein, hierinnen soll sich ein jede Obrigkeit vor- 
beschriebener Gestalt nach verhalten und die empfangene Anlag den 
Kreiseinnehmbern abführen. 

Böhm. Landt. IX., 409—411. 

920. Rudolf n. bestätigt den Juden  in Jungb unzlau 1597. 
die  ihnen   von  Bohuslaw  Joachym  von  Lobkowitz 
und Hasenstein verliehenen Privilegien.  Prager Schloss, 

23. April 1597. Oznamujem timto listem vsem, ze jsme ponizene pro- 
seni od vsech Ziduov obyvateluov mesta naseho Mlade Boleslavi 
nad Jizerou, abychom jim listu a obdaroväni od urozeneho Bohuslava 
joachyma Hasistejnskeho z Lobkovic, tehdäz na Mladern Boleslavi 
a Krulichu. rady nasi, verneho mileho, kterymz je z nekterych platuov 
a povinnosti rozdilnych, toliko aby jisty penezity plat rocni jedno sto 
kop mfs., kazdeho puol leta po padesäti kopäch, jemu a budoucim 
drziteluom nadepsaneho mesta M'adeho Boleslave dävati a odvozovati 
povinni byli, osvobozuje, potvrditi räcili. Kterymzto listem se jim pfi 
tom i nektere milosti cini z strany zivnosti jejich provozovänf, nicm^ne 
1 strany pohfbuov tel jejich mrtvych v tom miste, kdez jim jest vykä- 
zäno, podle sveho obyceje aby svobodu meli se pochovävati bez vseli- 
jake pfekäzky, jakz tez obdaroväni v sobe to §ifeji ukazuje a zavirä. 
kter^hoz jest datum v pätek po sv. Bartolomeji leta tisfciho petisteho 
devadesäteho ctvrteho. K jejichzto ponfzene prosbe oc. Protoz pfika- 
zujeme oc. Tomu na svedomi oc. Dan na hrade nasem Prazskem 
V stfedu den sv. Jfi rytii-e (23. dubna) leta bozi'ho  1597. 

Arch. d. Min. d. Inn.  in  Wien. Reg. d. böhm. Hofk. 14, Fol. 408. 

921. Bürgermeister  und  Rat  der Stadt  Petschau 1597. 
berichten  dem  Schlaggen walder  Stadtrat  über die 
Schädlichkeit   der  in  Petschau   wohnenden  Juden 


702 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1597. für  die  Stadt  Petschau  so  wie  für  die  Bergstadt 
Schlaggenwald. Petschau, 16. Mai 1597. 

Ernvest, erbar, fursichtig und hochweise Herren ! Euer Ehrenvest 
seindt unser gehorsam und ganz willig Dienst zuvoren und uberschicken 
hiemit uf der Herrn Begern einen summarischen Auszug artickelsweis, 
was die Stadt Petschau und ire Einwoner in iren Freiheitsbriefen von 
alters hero begnadet und befreiet seindt, welches euer Ehrenvest hie- 
neben zu empfahen, der tröstlichen Zuversicht, die Herrn werden uns 
darwider nicht beschweren, sondern geruiglich und ungehindert darbei 
verbleiben lassen. Die Juden, welche anhalten, dass inen euer Ehren- 
vest unter derselben Schucz ir Wesen, Narung und Aufenthalten alhier 
wie bei vorigen Herrschaften lenger vergönnen wolten belangende, das 
stellen wir in der Herrn guetes und rathsames Bedenken und were 
zu wünschen, wol und gut, dass nimermehr kein Jude in Petschau 
kommen were, denn was es für ein los, heilloses, verfluchtes, ärger- 
liches, verrätherisch Volk und Gesinde die Juden seindt, das ist offenbar 
und am Tag, welche Land und Leut schinden, schaben und betrügen, 
und nicht allein Burger und Bauern uf dieser ganzen Herrschaften, 
sondern wie zu besorgen auch gleichergestalt die Burger und Bergleut 
zu Schlackenwaldte mit irem verfluchten wucherischen Wesen dermassen 
ausgesogen, abgemattet und noch bei inen bis über die Ohren in 
Schuldten stecken, dass schwerlich Rath zu finden, wie die Armut in 
diesen geschwinden Zeiten von inen kommen kan ; wie schedlich sie 
auch unserm Wochenmarkt und zwar sowol dem Markt zu Schlacken- 
waldt beschwerlich und nachtheilig sindt, das ist nicht wol zu glauben, 
dann sie überlaufen teglich dass ganze Landt, Dörfer und Märcke, 
kaufens alles auf, Hüner, Gänsz, Aier, Kees und Puttern, Vieh, Kühe, 
Kelber, Ochsen, Ziegen und Lämmer, machen muthwillige Teuerung, 
dass nichts auf den Markt kombt und die Fleischer klagen, dass sie 
desswegen ufm Lande nichts können zu kaufen bekomen, dass jederman 
irenthalben darben mues. Derhalben eines geburlichen Bedenkens und 
Einsehens wol von nöthen, wie man solchem unzimblichen Wesen 
steuern mag, dass es gegen Gott und der Welt zu verantworten ; welches 
alles wir euer Ehrenvest als einer christlichen Obrigkeit zu bedencken 
hiemit heimgestelt und uns derselben zu allen Gunsten bevolen haben 
wollen. Datum Freitag post ascensionis Domini anno 97. 

Burgermeister und Rath der Stadt Petschau. 

Tergo: Kaiserliche Mandata, Bevelch und Commissions Relation 
die Juden betreffend, so neben eines erbarn Rat Bericht, warumben 
sie umb und uf den Pergstätten nit zugedulden beigelegt und den 
9. Augusti anno 97. J. Kaiserl.  Majestät uberschicht worden. 

Cop. Arch. d. St. Schlaggenwald. 


IN BÖHMEN,  MAHREN  UND  SCHLESIEN. 703 

922. Die Judenältesten  in Prag bitten den Kaiser 1597. 
Rudolf II, die Petschauer Juden in Schutz zu nehmen 
und nicht zulassen,  dass dieselben vertrieben werden. 
25. August 1597. 

Allerdurchleuchtigister, grossmächtigister und unüberwindtlichister 
Römischer Kaiser, auch zu Hungarn und Behaimben Khonig. Aller- 
genedigister Kaiser, Khonig und Herr oc. Nachdeme Euer Kaiserliche 
und Khönigliche Majestät aus dero böhaimbischen Cammer underm 
Dato den vierten Julii negst verschienenen einem erb. Rat dero Stadt 
Schlagenwaidt uf unser allerunderthänigiste Beschwer und hochflehen- 
lichistes supplicando Bitten per mandatum allergnedigist anbevohlen 
haben, dass sie Euer Majestät zu Händen dero behaimbischen Cammer, 
aus was Ursachen sie bewegt worden, dass sie den armen Jueden, so 
der Zeit zue Pettschaw wohnen und ir Narung mit zuelässlichem Ge- 
werbe sondern Ruemb erbarlichen suchen, den dritten Monatstag Junii 
negst verschienen mit angeseczten Termin eines viertel Jars nicht al- 
leine eigenes Furnembens ausgeboten und abgeschafft, sondern auch 
dabei angehenket, dass nach Verfliessung gedachten Termins bei Ver- 
meidung irer benenten Straf sich niemandt von Jueden als dann mehr 
uf irem Grundt und Boden betreten noch darauf finden lassen solle, 
gehorsamblichen berichten, sowol als dan Ewer Majestät allergnedi- 
giste Resolution darüeber gewarten und gedachte Jueden wider die 
Billigkeit nicht beschweren wolten. 

Wann dann von gedachten Rath zue Schiaggenwaldt ein solches 
bis dahero verzogen worden und wir allergnedigists dahin beschieden 
worden, dass sie sich disfalls auf zwei kaiserliche offene Mandata refe- 
riren und damit entreden wollen, welche Mandata gedachtem Rat unsers 
Erachtens nach Erwegung der Billigkeit nichts fürtragen mögen : dann 
est ist wissentlichen, dass gar viel Leute erfunden werden, welche uns 
armen Jueden ganz unversuchet sonderlichen missgonstig und wider- 
wertig sein, auch in solchem unverschuldten gefassten Missgonst und 
WiderWertigkeit mit christlicher Sanftmuet uns gar nicht gewogen, 
sondern vielmehr wider die hailige christliche Concilia nach allem irem 
euserstem Vermögen uns und unsere Glaubens Genossen ungeburlichen 
zu verfolgen sich understehen dörfen ; dannenhero auch etwan unsers 
Erachtens diese angezogene offene zwei kaiserliche Mandata (welche 
nicht alleine die Stadt Petschau, sondern auch andere Städte mehr in 
diesem Königreich Behaimben, da Jueden gesessen oder wohnhaft sein, 
belangen thuen) ervolget sein mögen. Dieweillen am Tage ist und die 
Erfahrenheit solches getan hat, dass eben auch zu der Zeit, als solche 


704 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1597. Mandata sein ediret worden, die auch wieder zue Ruehe gesetzt und 
eingestellet worden, welches sonder Zweifel ohn sonder erhebliche Ur- 
sachen nicht mag beschehen sein; dann sintemal die Jueden aller und 
jeder Orten uf Edirung baider Mandata unverruckt verblieben, so ist 
vornunftig abznenemben, dass solche uf ungleichen Bericht und starckes 
Anhalten der Jueden Miszgönstigen werden sein ausbracht und gleichwol 
hernacher bald nach irer Edition von Euer Majestät und derselben ge- 
liebsten Herrn Vattern, hochstmildister Gedechtnusz, aus sondern er- 
heblichen Ursachen, vielleicht dass solche Auflagen sich auf die Jueden 
nicht werden erfunden haben, wieder eingestelt worden. 

In sonderlicher Erwegung dass in mehrgedachten Mandaten klar 
vermelt wird, aus was Ursachen die zu ediren Euer Majestät aller- 
genedigist moviret worden, nemblichen wie die Jueden nicht alleine 
die armen penotigten Perg- und Handwerksleute mit irem unchrist- 
lichen Wucher und andern betrüglich Handien ansetzen, beschweren 
und in Verderben bringen, sondern auch Ursacher sein, dass inen die 
Erz und Silber durch allerlei Underschleif und Practiken underschoben, 
aufgekauft und förder aus dem Landt verschleift werden sollen : welches 
gleichwol unsers Verhoffens, dass die Jueden zue Pettschaw sich in 
solchem was vergriffen oder der Gebüer nicht verhalten haben solten, 
uf sie mit Wahrheit nicht würde beibracht werden mögen. Dann es 
ist wegen aller dieser Puncten und Articul halben über gedachte Jueden 
noch nie kein begründte Klage furkommen, zudeme so haben die 
zue Schlaggenwaldt kein Silber- sondern alleine Zinn-Ercz, dass sie 
inen also auch kein Silber oder dessen Ercz nicht underschleiffen 
noch aus dem Landt entfueren mögen. 

Dessgleichen so ist niemand dieser Orten von den Jueden mit 
ubernombenem Wucher oder andern betruglichen Handien angesetzt 
und zue Verderben bracht worden, sondern viel mehr von den Jueden 
raennigelichen uf sein gebüerliches Ersuchen allmügliche Gonst, Hielfe 
imd Furdernuss widerfaren; wie dann auch wissentlichen, dass ein 
Juede mit Nahmen Aaron Mosch genandt zue Pettschaw ist, der hievor 
reich gewesen und nach seinem Vermögen mit Fürleihung die Perg- 
werch daselbsten herumb also befurdert und verleget hat, dass er dar- 
durch zue Unvermögen geraten und ganz arm worden ist. Und demnach 
in den heiligen christlichen Concilien erkennt worden, dass man uns 
Jueden, weilen der christliche Glaub und Hail aus den Jueden herfloese, 
auch in christlicher Sanftmuet gedulden solle, so können wir ja hiebei 
zue Erhaltung unsers Leibes und Lebens unserer täglichen notwendigen 
Alimentation nicht entraten. Weilen dann solche gebürlichen zu er- 
langen und erbarlichen zue gewinnen uns bei den Christen kein -statt- 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. lOt 

liehe Handtierung, noch Ackerbaw, auch keine Ambter oder Handwerke 1-597. 
verstattet werden, und gleichwol dabei in allen gemeinen Anlagen und 
Hielfen mit angeschlagen (wie dann auch der Herr Graf Schlick seliger 
bei seiner Zeit gedachte Jueden zue Petschaw mit hielflichen Furleihen 
ganz hochlichen angelegen und beschweret hat, welche hilfliche Für- 
lehen sie gleichwol nach seinem Tode schwinden und fallen lassen 
muesen) und belegt worden: als seint von Euer Majestät und dero 
hochlöblichen Vorfahren im Reiche den Römischem Kaisern und Kho- 
nigen zue Behaimben wir arme Jueden sambtlichen allergnedigist dahin 
begnadet worden, dass wir unser Baarschaft insgemein umb was hohers 
und mehrers dann die Christen ausleihen mögen. Derowegen auch gar 
nicht mit Recht wird beibracht werden mögen, dass die armen Jueden 
zue Petschaw mit unziemblichem und verbotenem Wucher als unchristlich 
und unrecht jemanden sollten angesetzt oder mit betrüglicher Handlung 
zue Verderben bracht haben, sondern es ist daselbsten herumb den 
armen benottigten Perg- und Handwerksleuten von den Juden vielmehr 
alle mugliche hielfliche Wolthat erzaigt und erwiesen worden; indeme 
öfters mancher armer Mann daselbsten sein Haus, Hof, Garten, Acker 
und andere Sachen, so er zue Erhaltung seiner Wolfahrt nicht ent- 
raten können, hette verkaufen und begeben muessen, da ime von den 
Jueden nicht hielfliche Rettung hette widerfaren sollen. 

So dann die Jueden zue Petschaw, deren neune dieser Zeit allda 
wohnen und sechse darunter hausgesessen sein, dieser Auflagen ganz 
unschuldig, beneben auch wie andere Haus- und Ehewirthe sowol als 
die inwohnenden Christen zue Petschaw ir Weib, Kind, Haus und Brot- 
gesinde ja nicht von sich thuen. können, ob sie schon ungeuert bei 
2000 fl. zuesammen uf der Herrschaft Petschaw ausgeliehen, davor sie 
ire tagliche notwendige Alimentation nemben sollen, so wird inen doch 
dabei kuemmerlichen genueg fallen von denselben einkommenden 
Interesse oder Jueden Zins ihr ganzes Hauswesen notturftig damit zu- 
versorgen oder davon auszuehalten. 

Dass aber auch etwan hiebei furgewendt werden will, sie mochten 
sich daselbsten fruchtbaren und mehren, dass der Jueden daselbsten 
etwan wol so viel werden möchten als der Christen sein, und wie zur 
Zeit der Pflugischen nicht mehr denn zwen Juden da gewesen weren: 
das ist ein unerheblich vergeblich Einwenden, dann was die Mehrung 
der Jueden belanget, das stehet bei der Allmacht Gottes und ist dabei 
ungewiss, ob ein jeder lebendig bleibe und wo er zue seinen erwach- 
senen Jaren nach Schickung Gottes sein Gelegenheit und Hauswesen 
anstellen möge. So haben die sechs hausgesessene Jueden ohn sonders 
Zuelassen  und Bewilligung  der Obrigkeit  daselbsten sich  mit nichten 

45 


706 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1597, heusslichen einkaufen können, wie dann auch forder, ohne solchen 
Consens und sonders BewilHgen keine mehr sich einkaufen oder da 
eiukommen wohnende werden können oder mögen. Dann so ist zue 
Petschaw auch ein Gassen, die Judengassen genannt und seint auch 
noch Vestigia vorhanden, dass vor Zeiten ein jüdische Synagoga da- 
selbsten gewesen, dardurch klar abzuenemben und gewiss ist, dass es 
vor undenklichen Jaren vielmehr als zwen Juden werden da wohnhaft 
gehabt haben. Dass man sich diesfals mit der Pflugischen Zeit auch 
gar nichts zue entreden habe. 

Was auch et^^'an unerheblich eingewendet werden will, die Juden 
zue Petschaw kaufen alles von Viehe, Huenner, Gans, Aier und Puetter 
auf, dass der gemeine Man daselbsten hievon nichts zuekaufen über- 
kommen könne und weren den Wochenmarckten daselbsten hiemit 
schädlich, dass an denselbigen wenig oder nichtes zue Marckte hienein 
kommen möge: dagegen haben wir von inen diesen Bericht, dass den 
Unterthanen uf der Herrschaft Petschaw ernstlich verpoten sei, dass 
sie den Jueden daselbsten von solchem nichtes verkaufen dörfen, 
sondern dass die Jueden dasjenige, was sie zue irem Enthalt und Not- 
turft bedürftig sein, bei den frembden und umbliegenden Untertha- 
nen suchen und erkaufen oder zuewege bringen muessen, und moch- 
ten zue furfallender Gelegenheit uf iren Wochenmarkten gar wenig 
einkaufen und sintemals sie dasselbige, so sie also zue iren Not- 
turften erkaufen, nicht weiter verkaufen noch verhantieren können, sie 
dem gemeinen Mann hierdurch an irem Einkaufen nichtes hinderlichen 
sein noch einige Uberteurung machen; zuedeme so lassen unser jue- 
dichen Gesatz nicht mehr zue, dass wir dergleichen alles essen dörfen ; 
derowegen auch ganz unglaublich fallen thuen, dass sie alleine alles 
gar aufkaufen sollten. Demnach aber sie dasjenige, was sie also zu ires 
Leibes Notturft und dessen notwendiger Erhaltung vonnöten haben, 
nicht selbst zeugen, sondern von Christen erkaufen muessen und die 
Petzschawischen Unterthanen inen von solchem nichts verkaufen dörfen, 
so erachten wir, dass es inen und meniglichen das von frembden Under- 
thanen zuerkaufen ut juris gentium est frei stehen thue und mit Billig- 
keit gar nicht verwidert werden solle oder möge. 

Derowegen der Rath in Schlaggenwaldt gedachten Jueden nichts 
erhebliches zu verweisen, noch sie also eigenes Furnembens also ab- 
zueschafen hoffentlichen gar nicht werde befuegt gewesen sein. Weilen 
dann derzeit die gefarlichen Kriegesläufte vorhanden, auch Sterbens- 
gefahr und andere teure Zeiten mit unterlaufen und einfallen, in welchen 
die armen Christen sich furnemblich der Jueden pflegen zuerfreuen, in 
deme sie sich furraichender Darlehen zue irer Benotigung bei inen zue 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 707 

getrösten Raben, das inen bei den Ciiristen zuerlangen öfters unmüg- 1597. 
liehen fallen will, ja etwan wo unter inen selbsten ein schlecht gering 
zu iren Notturften nicht aufzuebringen wissen: dann auch uf dass 
mit den Jueden zue Petschaw unsern Glaubensgenossen derzeit kein 
Neuerung möge angefangen noch furgenomben werden, deren sich 
hernacher andere sowol unterwinden möchten und Ewer Majestät dies 
auch allbereit uf dero fernere allergnedigiste Resolution gefeilet, wir 
auch immediate Euer Majestät sondern Verspruch und Schutz zuege- 
hören, zweifelt uns gar nicht, dass Euer Majestät uns in solchem aller- 
gnedigst lassen werden, sondern nachdeme wir unser Zueflucht hier- 
ueber auch zue Euer Majestät allergnedigst nemben thuen. Als langet 
an Euer Kaiserliche und Kunigliche Majestät hiemit abermalen unser 
sambt und sonders und vornemblichen im Nahmen der Jueden zue 
Petschaw durch Gott, der uns alle in die Welt geschaffen hat, ganz 
hochfleissigistes und aller demuetigistes Bitten, die geruehen aus an- 
geborner kaiserlichen und königlichen Milden, Guete und Gnaden sich 
hiemit unser aller, bevorab des armen kleinen Heufleins der wohnenden 
Jueden zue Petschaw, allergnedigist zuerbarmen und anzuenemben, 
auch dieselben wegen dieses Ausgebotes nicht gefahren lassen, sondern 
vielmehr sich allergnedigist dahin resolviren, dass sie die Jueden zue 
Petschaw, sintemal die Mandata zur Zeit irer Edirung nicht in ir Esse 
gesetzt worden, dasei bsten noch verbleiben, bei vorigem Schutzzins 
gelassen und ir zuelässliche Handtirung und Gewerb wie zuvor ge- 
bürlichen und von meniglichen ungehindert suchen und üben mögen. 
Auch darauf bei einem erb. Rath zue Schlaggenwald, wie sie aus kaiser- 
lichen und königlichen Macht und Vollkommenheit allergnedigst zue- 
thuen wissen werden, durch Bevelich die endliche und ernstliche not- 
wendige Anordnung und Verfuegung zuethuen, dass die Jueden 
daselbsten zue Petschaw bei solchem allem ruiglich gelassen und 
wider die Billigkeit in kein Weis nicht turbiret noch beschweret 
werden mögen. Welches so es auch zue Erhaltung Euer Majestät Re- 
galien und Cammerguets gelangen wollen umb Euer Majestät hinwieder 
gehorsamist zu verdienen wir sambtlichen neben den Jueden zu Petschaw 
mit Darsetzung Leibes und Guets zu jeder Zeit allerunterthänigist und 
gehorsamist ganz willig und gevlissen erfunden werden. Deren wir uns 
zue allergnedigisten Schutz und gewierigen Bescheide sambtlichen aller- 
diemüttigist bevehlen thuen. Actum den 25. Augusti anno 97. 

Euer Kaiserlichen und Khöniglichen Majestät allerunterthänigiste, 
gehorsamiste und diemüetigiste 
N. die Eltesten und Gemeineltesten Jueden der Gemein Judischheit in Prag. 

Orig. Arch. d.  St.  Schlaggenwald. 


708 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1597. 923.  Kaiser  Rudolf II. befiehlt  dem Stadtrate  in 

Schlaggenwald die Juden in Petschau zu dulden, da 
kein Grund vorliegt, warum dieselben ausgewiesen 
werden sollten. Prag, 6. September 1597. 

Rudolf oc. Ehrsame, getreue, liebe oc. Wir haben gleichwohl 
euern gehorsamben Bericht wegen der Juden zu Petschau und was 
von den Inwohnern daselbst für Beschwerung wider sie furgebracht, 
gnädiglich angehöret und solches den Altisten allhie, als die Uns von 
ihretwegen unterthänigist angelangt, fürhalten lassen; was sie aber 
darauf eingewendet, das habt ihr hiebei gehorsamlich zu vernehmben_ 
Wann sie dann, wie Uns fürkumbt, auch aus den alten Urbari-Büchern 
Unser Herrschaft Petschau erscheint, von ungedenklichen Jahren hero 
dies Orts für Inwohner und Robotleut bei der Stadt gt:dult worden 
und sich zu allem gebührlichen Verhalten erbieten thun, können Wir 
noch zur Zeit ihres gänzlichen Hinwegschaffens nit gnugsamb Ursach 
befinden, sondern würdet an dem stehn und gelegen sein, dass guete 
Ordnung allda gehalten und alle Ungebühr abgeschafft, auch diesfalls 
den Inwohnern und Bürgersleuten das heimbliche und öffentliche Yor- 
pfenden und Ausborgen von den Juden bei ernster Straf, wie zuvor 
auch durch Special-Mandat beschehen, verboten und eingestellt werde. 
Und beleihen euch hiemit gnädiglich, ihr wollet Uns über obberuerten 
Einwenden zu Händen unser böheimischen Kammer fernem Bericht 
zukommen und die Juden bis auf anderweit unsere gnädigiste Resolu- 
tion unabgeschafft verbleiben lassen. Daran vollbringt ihr oc. Geben in 
Prag den 6. September anno 97. 

Orig.  A?ch, d. Stadt Schlaggenwald. 

1597. 924.  Kaiser  Rudolf II.  bestätigt  das vom Appel- 

lationsgerichte in dem Processe zwischen dem Ju- 
den Wokaty und dem Papierhändler Friedrich Frey 
aus Reutlingen wegen nicht gelieferten Papiers ge- 
fällte Urteil. 20. November 1597. 

My Rudolf Druhy oc. Oznamujem ti'mto listem, ze president a 
rady na§e k appellaci n na hrade nasem Prazskem zffzene a usazene 
na ta od präva Stareho mösta Prazskeho odeslanä a odevzdanä za- 
pecetenä akta v te pfi mezi Matesem Vokatym Zidem s jedne a Fried- 
richem Frajem z Rejtlinku papirnikem z strany druhe . . co se z sedmi 
palikuov paplru nedodalych, töz take z nekterych veci, jako postoupeni 
nejakych tfidceti peti palikuov v Lip§te i tudiz take z skod skrze to 
vzatych obvinöni dotyCe,  jakz zaloba a acta te pfe  to vsecko v sobS 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 709 

sife obsahuji a zavirajf, povä^ivse toho vseho s pilnosti podle präva, 1598. 
zanechävaji toho ortele na temz präve feria sexta post visitationis 
Elisabethae [4. cervence] leta tohoto 97 mezi dotcenymi stranami uci- 
neneho pfi sve väze, ponevadz v te pfi, co za prävo, vypovedino jest. 
Toniu na svedomi peceti nasf cisafskou k tomu soudu obzvlästne zfi- 
zenou jest zapecetino. Dan na hrade nasem Prazskem ve ctvrtek po 
pamätce svate Alzbety vdovy 20. Novembris leta Päne 1597. 

Arch. der Stadt Prag. Mscr. 1029, f. 31. 

925. Die Polizeiordnung, welche Rudolf II. infolge 1598. 
des vom Landtage desj. 1597 gefassten Beschlusses 
für die Prager Städte zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ruhe erlassen hat: 
Kriegsleute. Was aber anbelangt das Volk, welches sich in 
Diensten wider den Erbfeind den Türken gebrauchen will lassen, den- 
selben wollen Wir ernstlichen befohlen haben, dass sie sich friedlich 
und ehrbar, wie in den Herbergen, also auch in den Prager Städten 
und auf den Gassen verhalten, niemanden weder Christen noch Juden, 
Schaden zu fügen, auch keines Unfuges weder unter sich selbsten noch 
auch gegen andere sich unterfangen, sondern wann sie die Leut aus 
Noth und Armut einer Zehrung halben ansprechen, an deme, was ihnen 
jemand aus gutem freiem Willen gibt, vergnüget sein und sich also in 
allem unverweislich, wie ehrlichen Soldaten gebührt, verhalten sollen. 
Prager Schloss, 9. Januar 1598. 

Böhm. Landtagsverh. JX., 502. 

926. Die böhmische Kammer verlangt von dem 1598. 
Bürgermeister und Rate der Stadt Schlaggenwald 
die Äusserung, wie sie den von den Juden abgeführ- 
ten Kammerzins nach Abgang derselben vergüten 
wollen; bezüglich der Petschauer Juden muss es bei 
der jüngsten Resolution des Kaisers verbleiben. 
Prag, 27. Jänner 1598. 

Unsern gunstigen Gruesz und gueten Willen zuvor. Ersambe 
weise guete Freundt. Wir haben euer abermaliges Schreiben und 
Beschwerung wegen der Juden zu Petschau empfangen und vernomben. 
Nachdem ir aber wisst, dass die Juden im Urbari nit weniger als an- 
dere Zins, ungeacht dass der Habernzins in newen ausgelassen worden, 
begriffen und weilen dardurch der Herrschaft Einkhommen nit ge- 
schmelert werden kann, dazue ir dann euch mit Revers gegen der 
Rom. Kaiserlichen Maj. unserm allergenedigisten Herren verpunten und 


710 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. '^u thuen schuldig seit, so begern wir von derselben wegen von euch 
hiemit zu wissen, ob und wie ir solchen Zins der Juden khunftig der 
Herrschaft zu vergwissern gesinnet, damit an den Einkhomen kain 
Abgang erscheinen muege. So wollen wirs Irer Kaiserlichen Majestät 
mit Gelegenhait furbringen und euch, wess sie sich hierueber in Gnaden 
resoluiren werden, hinach wissentlich machen. Sunst aber bleibt es der 
Juden halben bei Irer Kaiserlichen Majestät ausgangenem Mandat und 
jüngsten Resolution oc . . . Geben Prag den sieben und zwainzigisten 
Januarii anno oc im acht und neunzigisten. 

1598. 927,  Verzeichnis der Juwelen, welche Frau Maria 

von   Pernstein  geborne  von  Lara  bei  den  Prager 
Juden versetzt hat. 12. Februar 1598. 

Leta Päne MVCXCVIII ve ctvrtek po nedeli postnf, jenz slove Invo- 
cavit (12. ünora) pfi pfitomnosti urozenych pana Zdenka Zamrskyho z Zä- 
mrsku a pana Zachariase Käby z Rybnan, rady üfadu nejvyssiho purkrab- 
stvi Prazskeho, osob k tomu od JiMti urozene pani pani donny Maryje 
mladsi Pernstejnske z Laru dozädanych, stalo se s Zidy Prazskymi nize 
psany ucteni, co jest JiMt pani z Pernstejna od klfnotüv svych za po- 
tfebou dobre pameti pana Jana z Pernstejna pana manzela svyho za- 
staviti räcila a co jest lichvy zidovsky az do ouctu tohoto podle ceduli 
fezanych s nimi ucinen^ch zbehlo, jakz nfze poznamenäno. 

Leta MVCLXXXXIII sesteho dne Augusti podle cedule fezane 
zastaveno u INIeyzle Zida v Praze tri halspanty, tri visuty kUnoty s dra- 
hejmi kameny a perlami vysäzeny, Ji'Mti pani z Pernstejna nälezejici a 
jedna pozlacenä konev a medenice ve 254172 tolarü. 

Ty klinoty Ji'Mt pani Polyxena Rozmberskä z Pernstejna 23. No- 
vembris leta XCVII. vyplatiti räcila. A Meyzl Zid takove penfze pfijal 
a pfed nämi k tomu se pfiznal, ucini lichvy zidovske az do casu vej- 
platy, to jest za tri lita a dvadceti devet nedeli 2238 tolaru 65 kr. 
2^2 d* Summa summy hlavni a lichvy ucini ctyry tisfce sedm set osm- 
desäte tolarü tfidcet krejcarü pul tfetiho penlze. Id est. 4780 toi. 
30 kr. 2V2 d. 

Tehoz l^ta LXXXXIII dne XXVII Juli Kaufmanovi Zidu v Praze 
podl6 ceduli fezanjxh zastaveny dva klinoty ve 200 tolafi'ch. 

Lichvy zidovske az do pondeliho po nedeli Invocavit leta LXXXX VIII 
za dtyry leta a dvaceti vosum nedeli ucini 221 toi. 63 kr. 1 d. Na to 
ten Zid sto tolarü pfijal a züstävä mu se jeste tfi sta dvadceti jeden 
tolar sedesäte tfi krej. jeden penfz. Id est 321  toi. 63 kr. 1 d 

Leta MVCLXXXXIII dne XXVI Octobris Mojzisovi Aurpachovi 
Zidu zastaveny podle cedule dva holspanty, jeden holspant mä tfidcet 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 711 

kusüv ruozi, patnäct s diamanty a rubiny, druhych patnäct s perlami. 1598. 
Druhy halspant jest prvnimu rovnej s diamanty, rubiny, perlami, ale 
toliko V nem dvadceti ctyry kusy, ty oba halspanty v skatuli zapece- 
tene a jemu Zidu dane ve 200 toi. Lichvy zidovske za ctyry leta pat- 
näcte nedeli az do pondeliho po nedeli Invacavit leta LXXXXVIII 
209 toi. 36 kr. 2 d. 

Vice tehoz leta XVI dne Novembris pujcil ten Zid na halspant, 
V kterym jest dvadceti sest kusü rubfnü, diamantü a perly zasäzeny 
200 toi. Lichvy zidovske za ctyry leta dvanäcte nedeli az do pondeliho 
po nedeli Invocavit leta LXXXXVIII iicini 206 toi. 46 kr. 1 d. Na to 
ten Zid pfijal sto tolarü a züstävä mu se jeste sedm set sestnäcte to- 
larü tfinäcte krejcarü, id est 716 toi. 13 kr. 

Leta MVCXCIII dne XXIII Novembris Hefmanovi rabfmu puch- 
drukerovi Zidu podle zneni fezanych cedul zastaven halspant, v kterym 
ctyfidceti dva kusy s jedenäcti orientälskymi dobrejmi diamanty a jede- 
näcti dobrejmi orientälskymi rubfny a ctyfidcet ctyfmi okrouhlymi per- 
lami zasazenymi ve 400 toi. Lichvy zidovske za ctyry leta jedenäcte 
nedeli az do pondeHho po nedeli Invocavit leta LXXXXVIII 411 toi. 
30 kr. 

Leta LXXXXIV IX Novembris vfce ten Zid püjcil na zlaty kffz 
s jedenäcti diamanty orientälskymi a tri visuty perly, tez dva zlaty 
armpanty, maji dvadceti ctyry klydy, dvanäcte klydü kazdej mä a dve 
okrouhle perly, sest klydu v ka^dem orientalsky diamant a sest v kazdem 
orientälsky rubi'n zasäzeny, 100 toi. Lichvy zidovske za tri 16ta a tfi- 
näcte nedeli az do pondeliho po nedeli Invocavit LXXXXVIII leta 79 
toi. 33 kr. 1 d. Na to ten Zid pfijal sto tolarü a züstävä mu se jeste 
osum set ctyfidceti tolarü tfidceti tri krejcary jeden peni'z. Id est 840 toi. 
33 kr. 1 d. 

Leta MVCLXXXXIIII dne XXIII Aprilis Regine Jakuba rabi'ho 
Zida 2enö zastaveno podl6 zneni ceduli fezanych koflfk pozlaceny du- 
plovany, stfibrny kalamäf a dve ste patnäcte zlatych knoflfküv ve 
600 toi. Lichvy za tfi 16ta ctyfidceti pet nedelf az do pondeliho po 
nedeli Invocavit XCVIII leta 565 toi. 50 kr. 

Tehoz leta LXXXXIIII dne XIIII Octobris püjcila ta zidovka na 
dva zlat^ fetezy a dve ste orientälskych perel 600 toi. Lichvy za tfi 
leta XVIII nedeli ucini 488 toi. 40 kr. Na to pfijala dve st6 tolarü 
a züstävä se ji jeste dva tisice padesäte ctyry tolary dvadceti kr., id 
est 2054 toi. 20 kr. 

Tehoz 16ta XV Juni Fejtlovi Vokatemu Zidu zastaveny dva kli- 
noty zapecet^n6 ve 500 toi. Lichvy zidovsk^ za tfi leta a Ctyrrnecitma 


712 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. nedöli az do pondöliho po nedeli Invocavit leta XCVIII 445 toi. Na to 
prijal sto tolarüv a züstävä mu se jeste osum set ctyfidceti pet toi. 
sestnäcte krejcarü dva penize. Id est. 845 toi. 16 kr. 2 d. 

Summa summarum hlavnf summy a lichvy devet tisi'c pet set 
padesäte vosm tolarüv, tfidceti sedm krejcarü pul penize. Id est 
9558 toi. 37 kr. V^ d. 

Pro lepsi toho duovernost, kdez by koliy toho potfeba ukazovala, 
my z pocätku psani Zdenek Zämrsky a Zachariäs Käba, ze to tak a 
nejinac, jakz se nadpisuje, jest a s jednim kazdym Zidem tento oucet 
se stal i take takove klinoty, mimo ty, ktere jest JiMt panf z Rozm- 
berka vyplatiti räcila, za tymiz Zidy pozustävaji, pecet'mi na§emi vlast- 
nimi jsme tuto ceduli oucet specetili a rukami nasemi se podepsali. 
Stalo se V Praze leta a dne z pocätku psaneho. 

Zdenek Zämrsky z Zämrsku mp.    Zachariäs Käba z Rybfian. 

Tento oucet v rade u pfitomnosti vyslanych od JfMti p. pani donny 
Marie z Laru oc a Zidüv v nem zejmena dotcenych, kteffz k tomu ke 
väemu, co se v nem zavirä, oustne se pfiznali, pfecten jest a od pänüv 
k tomu, aby do kneh mestskych vepsän byl, dovoleno. Actum et lectum 
coram partibus in consilio f. VI post Scholasticae 13. Februarii anno 
M.D.XCVIII Magistro civium domino Sebastiane Agricola ab Horssova. 

Leta Päne MVCXCVIII ve dtvrtek po pamätce Narozenf panny 
Marie [10. zäfi] Valentin Dytrych vyslany a sluzebnik urozene pani 
panf donny Marie mlad§i Pernstejnske z Laru vyhledävaje pi'i präve 
toho, CO se vrchnfho poznamenäni, secteni dluhüv s nekterymi Zidy, 
kterak by pfi tom z strany datum nebo actum tri ceduli i'ezanych tez 
jedne sumy, k cemuz se Hefman rabi Zid pfiznal, nejake zmejleni od 
pisafe, kteryz ty veci z ceduli fezanych vytähl a sepsal, se bylo stalo, 
dotejce, pfedlozil takove tri cedule fezan^ ku prävu, z nichz se naslo 
to, kdez V knihäch napsäno stoji takto: Na to ten Zid prijal sto tolarü, 
item 16ta MVCLXXXXIIII dne XXIII. Aprilis, tehoz leta LXXXXIIII 
dne XIIII Octobris, teho2 leta XV Juni, ze takto bejti mä: Na to ten Zid 
prijal pül druheho sta tolarü, leta MVCLXXXXIIII dne XXIX Aprilis, 
tehoz leta LXXXXIIII dne IUI Octobris, tehoz leta XV Juli. Podle 
cehoz z uväzenf pana purgmistra a pänüv k tomu dovoleno jest, ze 
na tech ctyfech mistech jako by to zouplna stälo, tak mi'neno a drzäno 
byti mä, mini a drzi se. Actum in consilio anno et die ut supra. Con- 
sule domino Thoma Hebnstreit a Streitnfeld. 

Mscr. 2169, f. 324. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 713 

928. Die Judenältesten  in Prag bitten den Kaiser, 1598. 
der  Stadt  Schlaggenwald  aufzutragen,  dass sie die 
Petschauer  Juden  in  dem  Stande  belassen,  wie  sie 
zu  Zweiten  des  Grafen  Seb.  Schlick  behandelt  wur- 
den.  Sine dato [1598.] 

Allerdurchleuchtigister, allergnedigster Herr! Dass Ewer Kaiser- 
liche Majestät auf unsern allerunterthenigsten Bericht und Fürbitt die 
arme Judischheit zu Bethschaw, die von einem erbarn Rathe zu 
Schlackenwaldt ausgeschafft werden wollen, mit kaiserlichen und könig- 
lichen Gnaden bedacht und dem Rathe zu Schlackenwaldt durch ein 
Bevelchschreiben, davon Copei hiebei zu finden, auferlegt, berürte Juden 
bis auf E. Kaiserliche Majestät anderweit allergnedigste Resolution un- 
abgeschafft verbleiben zu lassen, dessen thuen wir uns neben inen in 
allem undterthenigstem Gehorsamb höchstes Fleis bedancken. Und 
wiewol gedachte Juden zu Betschaw der allerundterthenigsten tröst- 
lichsten Hoffnung gewesen, sie würden zu Vollziehung E. Kaiserl. 
Majestät allergnedigsten Bevelchs schuldiger Gebüer nach ferner un- 
beschwerdt bei irem alten Herkommen gelassen und darwider nit be- 
mangelt werden: so will doch solches nicht ervolgen, dann obgleich 
vom Herrn Graf Sebastian Schlicken, seliger Gedechtnuss, als Inhaber 
der Herrschaft Betschaw die arme Judischheit der Art mit einer jär- 
lichen hochbeschwerlichen Steuer, dergleichen in Behaimb von andern 
Juden nicht beschieht, so sie an Habern reichen müssen. belegt worden, die 
sie dann hernacher seiner Gn. hinterlassen Mitfrawen, auch albereit eins- 
mahls dem Rathe zu Schlackenwaldt also geraicht, so will doch jetzt 
von wolgedachten Rathe der armen Judischheit ein mehrers und gar 
ein Unerschwinglichs zu geben auferlegt werden. Dann do zwar fünf 
Juden hievon järlichen zehen bis in zwanzig Strich jedoch unterschiedlich 
an grossem Maas geraicht, so wird denselben einem jetzt järlich dreissig 
Strich und den zweien unvermöglichen Juden, darunder derselben ainer 
zehen und der ander zwölf Strich järlichs geben, jetzt dem einen 15 
und dem andern 20 Strich hinfürter zu raichen aufgetrungen, wie inen 
dann albereit solchs zuvolziehen anbevolhen worden. Neben diesem 
auch ist bemelter Judischheit zu Betschaw von wolgenannten Rathe bei 
Straf zehen Taler, die der Kaufer und Verkaufer unnachlessig zubezalen 
schuldig sein sollen, auferlegt, dass sie in der gan^-en Herrschaft und 
auf iren Gründen kein essende Speis (deren sie doch zu ir undt der 
irigen Leibsunterhaltung nit entrathen können und bei meniglichen ein 
unerhörts Vornemen ist) nit kaufen sollen; item der Rathe zu Betschaw 
hat  den  Burgern  daselbsten   bei  Straf  zehen  Taler  geboten  keinen 


714 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. Juden in ire zugehörige Heuser bestanndtweis einzunemen, do doch 
die Bürgerschaft mit inen, dass sie also järliche Zins von inen haben 
können, wohl zufrieden und bisher irentwegen kein Beschwerd oder 
erhebliche Klag vorkommen ist. Wann dann, allergnedigster Kaiser und 
Herr, dies hochbeschwerlich Vornemen, das der armen Judischheit in 
der Herrschaft Betschaw zu wagen und zu volnziehen ohne ir euserst 
Verderben und Nachtheil fast unmüglich sein will, das Ansehen hat, 
dass sie durch sollich Mittel aus der Herrschaft E. Kaiserl. Majestät, 
obangedeutem Bevelch zu entgegen, vertrieben und der Ort selbst kein 
Aufenthaltung haben könnten, welches auch beschehen muesst, do mit 
solcher unerhörter Beschwerlichkeit gegen inen beharrt werden sollt: als 
gelanget an E. Römische Kaiserl. Majestät unser allerunterthenigists und 
im höchsten Gehorsamb flehenlichstes Bitten, dieselben geruehen aus 
Kaiserlicher und Königlicher Macht einem wolweiszen Rathe zu Schli^cken- 
waldt durch Bevelch auferlegen, dass sie bemelte Juden zu Betschaw 
bei der alten vom Herrn Grafen Sebastian Schlicken auferlegten Steur, 
die ohne das noch und aufs eusserst erstaigt ist und ohne Zweifel von 
E. Kaiserl. Majestät und derselben verordneten Herrn Commissarien in 
Einraimbung dieser Herrschaft die Judischheit mit einem mehrern nit 
angewiesen worden, gonstig bleiben lassen, und die beede Verbot mit 
Kaufung der notwendigen Victualien, deren si je zu irer Unterhaltung 
nit entrathen können, sowohl auch der Bestandtheüser wegen, weiln 
es der Bürgerschaft mjehr Nutz dann Schaden bringt, genzlichen abzu- 
stellen unverlengt verordnen wollen. Das sein umb E. Kaiserl. Majestät 
wir neben inen, als derselben getrewen Cammer Unterthanen, mit Dar- 
sezung unsers eussersten Vermögens unterthenigists Gehorsambs und 
Fleis zu verdienen jederzeit berait und pflichtschuldig, E. Kaiserl. Ma- 
jestät uns alle zu allergnedigster Hilf und Schutz allerundterthenigist 
bevelhende. E. Römischen Kaiserlichen Majestät allerundterthenigiste 
und gehorsambe 

die Eltisten der Judischheit in der Stadt Prag. 

Cop. Archiv der Stadt Schlaggenwald. 


1598. 929. Kaiser Rudolf II. bestätigt dem Markus Mar- 

dochai Meysl auf seine Bitte und die Fürsprache 
einiger kaiserlichen Räte und obersten Landesbe- 
amten, in Anerkennung seiner erspriesslichen und 
treuenDienstleistungen, alle demselben verliehenen 
Gnaden und erteilt ihm einen neuen Majestät sbrie f. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 715 

der gegeben ist aufdemPrager Schlosse am Mittwoch 1598. 
n a ch O c u 1 i (25. Februar) 1598. *) 

Pfedne, komuzby koli on, Markus Mayzl Mardocheus, co prodal 
a svefil za jakoukoliv sumu penez aneb zeby koho pujckou hotovynii 
penezi fedroval, bud' na sta nebo na tisice, to aby mu listem suld- 
briefem obycejnym pod peceti velikou erbovni od osob, ktere peceti 
erbovnfch uzivaji a I6ta svä dospelä maji, s podpisem ruk vlastnich do 
jisteho casu zaplaceni mohlo zjisfoväno byti. 

Item, jestlize by kdy komu co od zbozi sveho Markus Zid Mayzl 
prodal, nebo jakou sumu penez püjcil nebo uvei^il komu, aby se jemu 
tyz dluznik jeho, bud' ten z stavü vyssich nebo nizsich, rejstry nejvys- 
siho purkrabstvi Prazskeho pro tyz dluh nebo sumu jistinnou püj^enou 
nebo svefenou, i take pro lichvu zidovskou (z kazde kopy do tyhodne 
po bilem penezi pocitaji'c) na tu jistinnou sumu vzeslou, bud'to zäpisem 
pod zatykacem nebo pode cti a verou zapsati mohl, jakzby se o to 
spolu snesli, coz vyslovne dolozeno byti mä; a pro neplaceni a nedosti- 
ucineni tem zäpisüm, aby list zatykaci i jinä exekucf tehoz soudu po 
tychz zäpisech vychäzela a jemu, Markovi Mayzlovi Zidu, od purkrabi 
hradu Prazskeho a oufadu tohoto aby beze vsi odpornostf a odkladüv 
vselikych skutecne dopomähäno bylo. 

Tez take kdo by koupil od neho, Marka Mayzla Zida, jake zbozi 
na dluh, nebo se u neho v jake peni'ze vdluzil pod lichvou zidovskou, 
aby mu touz sumu za tez zbozi povinnou nebo püjcenou, i take s tou 
lichvou zidovskou, listem prävem listu hlavniho podle notule kanceläfe 
Prazske mohl pod peceti svou s podpisem ruky sve vlastni, s pfi- 
tistenfm jinych dobrych lidi vyssiho i nizsiho stavu na svedomi v temz 
listu podle neho peceti jich, nebo s rukojmemi v temz listu, zjistiti; aneb 
V temz dluhu jemu, Markovi Mayzlovi, jistotu nebo list prävem listu 
hlavniho na jineho vei^itele sveho svedcici (vsak aby se vsecko spraved- 
live dälo) pofädne s dobrou vüli, tez podle notule kanceläfe Prazske, 
odevzdati a toho odevzdäni a dluhu pojisteni aby on, Marek Mayzl 
bezpecne k sobe pfijiti a zase jinemu, komuz by se videlo, tez s dobrou 
vül) pofädne pod sekrytem svym, kterehoz po otci svem uzivä, aneb 
dozädajice se osoby, kteräz by na jeho miste peßtt' svou k tez dobre 
vüli pfitiskla, odevzdati a pakli by se takovych pojistenych dluhüv pfi 
soudu nejvyssiho purkrabstvi Prazskeho dosoudil, ty zase jinemu, komuz 


*) Diese Privilegien lassen wir hier wörtlich folgen, wie sie Ant. Rybicka 
in der Zeitschrift »Lumir« 1858 auf Seite 281 und 302 veröffentlicht hatte. Die 
jüdischen Original-Einschreibungsregister aus jener Zeit, welche f Rybicka be- 
nützt hatte, konnten wir nicht aufnnden. 


716 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. by se mu videlo, registry tehoz soudu volne a bezpecne jako i man- 
zelka a dedicove jeho, co by tak po nem Markovi Mayzlovi spraved- 
liveho züstalo a ceho by se on säm nedosoudil, postoupiti a tako- 
veho postoupeni jeden kazdy, aby tolikez volne a bezpecne bez vseli- 
kych pfekäzek jednoho kazdeho cloveka uziti mohl a mohli. 

Däle jestli by ktery pän neb rytifsky ClovSk pro velikou, pilnou 
a dülezitou potfebu co od neho, Mayzla, z kupeckeho zbozi (nemaje 
hotovych penez a nemoha se v rukojme obejiti) vytrzil a koupil, aneb 
hotovych penez vypujcil, item jestlize by koho hotovymi penezi pod 
lichvu zidovskou nahofe psanym zpüsobem z kazde kopy mfs. po 
jednom penizi bilem zalozil, a on take nemohl rukojme miti: tehdy 
k tomu JMC^kä milostive dovoliti räcil, aby on, Marek Mayzl, sobe 
cloveka, komuz by desky zemske slouzily, objednati a na t^hoz tak 
objednaneho hodneho a poctiveho cloveka zäpis dskami (väak aby se 
vsecko pofadne, nälezite a spravedlive dälo) svedciti a pravo aby k do- 
sazeni takovych sum pfedne tomu, na kohoz by zäpis svedcil, a potom 
i na nem zase (pokudz by se v tom upfimnS zachoval i nechtelj, jemu, 
Mayzlovi, dedicüm i budoucim, jeho kazdöho casu skutecne a beze väi 
odpornosti, tak aby k svym penezüm zase pfijiti mohl, dopomähati po- 
vinno bylo. Dale kdyby tyz Maidochaj kteremu pänu neb rytifskemu 
cloveku jistou sumu penez na zäklad pod lichvu zidovskou, jakz do- 
töeno, püjcil, a ten pan neb ryti7sky clovek vypläcenim zäkladu i spra- 
vovänim lichvy zanedbäval a obmeskäval: tehdy aby podle starobyleho 
zpusobu, kteryz se az posavad v podobnych vecech v krälovstvi tomto 
a v mestech Prazskych zachoväval, v tom kräceno, aneb aby on, Marek, 
s temi osobami jiste porovnäni nebolizto sneseni s podpisy ruky a pod 
pecetmi jich, jak by dlouho ten zäklad u neho byti a kdyby jej pfi 
vyjiti toho casu nevyplatil, dokud by jeste, dflve nez by se prostäl, 
shovivati mel, uciniti a v te pfifiine i skrze cisafskeho rychtäfe ceskeho 
tehoz päna neb rytifskeho Cloveka casne, aby zäklad svuj vyplatil a 
pfed skodami se varovati hledel, napomenouti dal. 

A jakoz se take zhusta pi'ihäzi, kdyz se lide neslechetni a zlo- 
povestni do vezeni dostävaji a mnohdykräte ze zlosti a zävisti i ne- 
pfi'zne, nekdy take i z nävodu a casem i z velikeho träpeni na Zidy 
nevinne nepräve mluvi, procez Zide do vözeni se dostävali i ztezoväni 
byvali, i ackoliv te nadeje nebylo, aby kdy co takoveho na neho Marka 
Mayzla, od tychz zlocincüv (ponevadz bez podezfeni dobfe a nälezite 
jest se kazdeho casu podle hodnovernych zpräv o nem ucinenych 
choval a az posavad chovä) vyznäno byti melo : avsak nicmene JMCskä 
jemu take obzvläätni tuto milost uciniti räcil, kdyby se kdykoli neco 
tomu podobn^ho sbehlo, tehdy aby prävo nizädnö na osobu dotceneho 


EST BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 717 

Marka ani na statek jeho nesählo, nybiz on aby povinen byl  pfihodu 1598. 
tu svou  ihned  na JMCskou  aneb  v nepfi'tomnosti JMCske  na mi'sto- 
drzicl cisafske v krälovstvi tomto nafizene vznesti, a JMCskä, majic tu 
vec  s nejvyssi'mi üfadniky zemskynai  a radami cfsafskymi v bedlivem 
uväzeni, räci se chti'ti na tom ve vsem spravedlive a nälezite zachovati. 

Nad to vyse JMCskä i k tomu milostive povoliti räcil, pokudz 
by se po smrti jeho, Marka Mayzla, jacf spravedlivi, jisti a nepodezfeli 
dluhove na lidech kfesfanskych a Zidech kdekoli v krälovstvi Ceskem 
a zemich k nemu prislusejiclch nasli a vyhledali: ty aby manzelka, de- 
dicove neb budouci jeho svobodnö a bezpecne mohla a mohlt beze 
vsf pfekäzky jednoho kazdeho cloveka zvyupominati a jich uziti. 

Nicmene take räcil JMCskä casto psaneho Marka Mardochea 
Mayzla, manzelku a dedice jeho i v tom artikuli osvobozovati, aby od 
zädneho pro cizi (a ne sve vlastni) kfestanüv i Zidüv dluhy, v tomto 
krälovstvi a zemich k nemu pfislusejicich, zädnym vymyslenym zpü- 
sobem na osobäch svych neb na zbozfch jich obstavoväni ani zädnym 
zpüsobem hyndroväni neb suzoväni nebyli a byti nemohli. 

Co pak se statku jeho, Marka Mardochea, vlastniho,. kteryz nyni 
mä nebo jeste by mi'ti mohl, dotyce: räcil JMCskä takovou mu milost 
uciniti, aby o temz statku svem za zdrav^ho zivota neb na smrtelne 
posteli pofizeni uciniti, jej dedicum svym, aneb komuz by koliv jinemu 
podle dobre vüle a libosti sve, kdyz by mu se koli zdälo a videlo, 
däti, odkäzati a pakli by bez ksaftu nebolizto pofizeni umfel, tyz statek, 
na cem by koliv zälezel, aby dedicove a nejblizsi krevni pfätel6 jeho 
zdediti a toho väeho bezpecne a bez vselijakych pfekäzek skutecne 
uziti a jej jako svuj vlastni drzeti a tim ziviti se n>ohli. 

A jakoz take onech let mnozi zoufali, ktei'i na potkäni lidem na 
zdravi i jinak zamordovänim skodili, se nachäzeli, proto^ aby Marek 
Mardochaj zdravim a jmenim svym bezpecen byl a toho se neobäval : 
JMCskä jemu milostive povolila, aby pro opati^enf sve osoby dve nebo 
vice osob, jakz by toho za potfebu uznal, sobe chovati mohl. 

Naposledy JMCskä z milosti sve k tomu tez dovolovati a jeho, 
Marka Mardochea, v tom obdarovati räcil, aby ve skole zidovske vnove 
od neho vystavene praporec kräle Davida, timz zpüsobem, jakz v pfe- 
desle jejich velikö skole jest a se spatfuje, udelati däti a jeho potom 
svobodne v t6z §kole Zide uzivati mohli . . . 

930.  Der  Buchdrucker  Salomon  hat  seiner  Ehe- 1598. 
frauFrumet  800 G u I d e n  rhein.  als  Morgengabe  ge- 
schenkt  und   auf  der   Hälfte   seines  Hauses   ver- 
schrieben. 25. Februar 1598. 


718 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. Salomün impressor Zid stoje osobne v rade oznamil a pfiznal se, 

jakoz jest pojfmaje sobe Frumet, nynejsi zenu svou za manzelku, 
jmenem vena ji vosm set zlatych rejnskych, kazdy zlaty po sedesäti 
krejcafich pocitajic, jmenoval a obvenil; ze takovych vosm set zlatych 
rejnskych dotcene Frumet zene sve zjist'uje a zäpisem timto na polo- 
vici domu sveho mezi domy Marka Mejzle a Mojzise krejciho Zidüv 
obostranne leziciho zapisuje tak : jestli by jmenovanä Frumet nadepsa- 
neho Salomüna zivobytim pfeckala, aby z tez polovice domu svych 
vosm set zlatych vennich vzi'ti a odtud se zädnemu pohybovati a ste- 
hovati povinna nebyla, pokudz by jf od dedicüv Salomünovych takovä 
summa däna a züplna nejprv a pfed kazdym clovekem odvedena ne- 
byla. Pfi tom vsak listy zidovskymi se fiditi maji. Byl pfi tom rabi 
Izaiäs Marie, starsi zidovsky a Chaim skolnik. Actum in consilio f. 4. 
postridie Mathiae apostoli 25 Februarii anno 1598. 

An demselben Tage hat der genannte Impressor den vierten Teil 
desselben Hauses seinem Sohne Philipp, gleichfalls Impressor, und 
dessen Frau Brendl gegeben, welche jedoch schon nach einem Jahre 
am 21. Mai 1599, nachdem ihr Ehemann inzwischen gestorben ist, auf 
ihr Recht zu dem Hausviertel verzichtete. 

Msc. Arch. der Stadt Prag., Nr. 2169f. 326. 

1598. 931.  Der  Stadtrat  von  Rakonitz  berichtet  dem 

Wenzel Ho ch hauser von Ho ch haus auf Pschoblick, 
dass die Rakonitzer Kürschner, nur um die Privile- 
gien ihrer Innung zu wahren den Juden aus Seno- 
mat die Pelze weggenommen haben, und dass diese 
Juden von der Entrichtung des Zolles nicht befreit 
werden können.  Rakonitz, 7. Mart. 1598. 

P. Väclavovi Hochauzaru z Hochauzu a na Psovlcich. Co jsou na 
väs Joachym a Kain. Zide vasi z mestecka Senomat, strany pobräni 
Jim kozichüv od Abrahama a Urbana, kozisniküv spolusousedüv nasich, 
a jich dem obtezoväni vznesli, z psani vaseho, v nem2 se pfimlouväte 
a pfätelsky a sousedsky zädäte, abychom jim ty kozichy navrätiti po- 
rucili a pfed dem aby osvobozeni byli, jsme porozumeli a tez psani 
V tom artikuli, co se pobräni kozichüv dotyce, cechmistrüm a mistrüm 
femesla kozisnickeho, sousedüm nasim, jsme v znämost uvedli. Na 
kterez co za odpoved dävaji z spisu jejich psani tomuto pnleziteho 
vyrozumeti räclte. A ponevadz v te pficine Privilegium poctivemu femeslu 
jejich daneho a potvrzeneho obhajuji, nemüz se jim za zle mi'ti a näm 
take, aby netco proti Privilegium ciniti meli, porouceti nenälezi. Mohou-li 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 719 

dotceni Zide jakym jinyin prostredkem k tem kozichüm zase pfijiti a 1598. 
nadepsani cechmistfi a mistfi jim je navrätiti chtiti budou, proti näm 
nie neni a nebude. Aby pak tfz Zide (ktefi'z sobe stezuji, ze by ne- 
nifrnym dem po sedmi penezich pfetahoväni byli a ze by jim to ne- 
snesitedlne byti museloj v meste nasem cla osvobozem byti meli, toho 
na protrzeni privilegii nasich a skodu obce dopustiti nemüzeme, neb 
se to ne näs samych, ale vsi obce nasi dotyce. A ponevadz Zide 
Prazsti ta da od starodävna v meste nasem podnikaji a celni nasi 
mimo starobyly zpüsob jich v nie noveho a prve nebyvaleho nepota- 
huji, nemaji sobe do tychz celnych nasicii, ktefi'z se v tom podle in- 
strnkd sobe vydane chovaji, slusne co stezüvati ani jich v tom, jako by 
je pfetahovali, dotejkati.   Neb na onen cas Zide Prazsti,  kdyz jsou se 

V tez pf feine do komory ceske utekli a za spomozeni zädali, JJMsti 
neräcili jsou k vznäseni jejidi proti privilejim nasim nie noveho na- 
fi'diti, ale züstaviv§e näs pfi tychz privilejieh, jak Prazsti tak i jini Zide 
pesi jizdni i s vozy ta cla od starodävna nafizenä podnikaji a spravuji; 
vasi dva nadepsani Zide aby liäkou obzvlästnf pfednost pfed jinymi 
mfti a ji pozivati na äkodu obce nasi meli, nemohlo by se dobfe trefiti. 

V cemz ze näm za zie miti neräcite, zädäme. V jinyeh pfi^inäeh näm 
moznyeh libeznou a sousedskou volnost väm prokazovati nebudeme 
odporni. S tim oc. Datum v meste Rakovnice v sobotu po nedeli Lae- 
tare leta oc 98. 

Kopialb, im Arch, zu Rakonitz. 

932. Die Aufseher über die Kramstellen der jü- 1598. 
dischen Kaufleute auf dem Tandelmarkte berichten 
dem Prager Erzbisehof über den Exzess, welchen 
der Pfarrer von Ws eh etat auf dem Prager Altstädter 
Tandelmarkte gegen die Juden verursacht hat, und 
ersuchen um eine entsprechende Genugtuung, o. April 
1598. 

Osvieene knize, pane, pane arcibiskupe Prazsky oe stolice svate 
apostolske oc pane, pane näm milostivy. Na VMt kni'zeei se vsi nä- 
lezitou uetivosti vznäseti musfme a k milostivemu opatfeni porucena se 
cinime, kterak dne pondelniho v letu tomto nynejsim, to jest v pon- 
deli po nedeli provodni [30. bfezna] knez Valentin, faräf Zävadsky ve 
Vsetavich [sie] pfiSedse s jednim pfespolnim senkyfem od Sluncü, 
kdez slove u Kulhavych Pavlu, v Starem meste Prazskem, po dva- 
mecitme hodine na eelym orloji do mista vysadniho, to jest na tarmark, 

V Starem meste Prazskem, nenälezite vytrznost provozujfce (an k tomu 


720 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. zädnä pficina däna nebyla), Zidy, Zidovky i kteff v tejmz mfste v^- 
sadnim v prodäväni zivnost svou provozuji, je prali, polickovali a podle 
toho V lidu pokfik a ponuknuti ucinil a na Zidy säm o sve üjme prejs 
poustel, a säm tyz knez svrhse s sehe pläst' svuj, tloukl, pral a aby 
jemu kord pfinesli zädal, pokfik ucinivse: Mila chäsko, tlucte a perte, 
vsak za to nie nedäte! Podle kterehozto ponuknuti jeho do nektereho 
sta lidu se jest sbehlo a mnozi vedle takoveho ponuknuti s dobytejmi 
zbranemi Zidüm (jsouce omämeni) skoditi sou chteli, ale ze pän Buh 
V tom chräniti a opatrovati räcil, aby od Zidüv zädny k zamordoväni 
nepfisel, od svejch krämu do domu slovutneho pana Jana Zahrädky 
sou utekü a v tejmz domu sou se zavfeli, az tak dobfi lide a sousedi, 
aby näky rozbroj v lidu se nestal, v to sou vkrocili a takovou rüznici 
sou pfetrhli. 

V. knizeci Mt se vsi nälezitou uctivostf prosi'me, 2e V. knizeci Mt 
tehoz kneze Valentina pfed V. knizeci Mt povolati, aby se z toho 
spravil, proc se jest toho nenäleziteho skutku v miste vejsadnim s po- 
nuknutim jinejch dopustiti smel a ze to vse V. knizeci Mt k milostive a 
spravedlive voprave pfiv^sti räci. S tim se V knizeci Mti v milostivou 
ochranu porucena cinime. V knfzeci Mti v sluzbäch povolni : 

Samohel Hofovsky rabi, Folk, Joachym Klaber, Zide Prazstf, jakozto 
od Starsich Zidüv naflzeni spravcove vsech mist na tarmarce prodä- 
vajicich Zidüv. 

Erzb. Archiv in Prag. 

1598. 933.  Beschluss  des  böhmischen  Landtages,  wel- 

cher am 3. April 1598 auf dem Prager Schlosse eröffnet 
und am 17. desselben Monats geschlossen wurde: 
O berni na lid välecny. Zide pak, ktefiz zde v mestech Prazskych 
i jinde kdezkoliv v tomto krälovstvi jsou, aby kazdy, kteiy dvadciti 
let a vejse stäff jest, po dvoii dukätich z hlavy a ktefiz pod dvadceti 
let a nize do desiti let obojiho pohlavi stäfi jsou, po jednom dukätu 
däti povinni byli. 

Jakym fadem sbfrka vychäzeti mä. Zide pak v mestech 
Prazskych a v jinych mestech, kdez se koliv v tomto krälovstvi zdrzuji, 
jmaji starsim svym jeden kazdy touz sblrku z rozliönych veci vys 
psanou na dva terminy nize psane casne od sebe odvesti. 

A Zide starsi jmaji toho, aby se pfi tom zädneho fortele nedälo, 
pilni byti a takovou sbirku casne a bedlive vyupominati, zädnemu ji 
nepfehlidnouti, ani, aby kdo mel tehdäz, kdyz se sbfrka dävati mä, 
nekam prec jeti, toho nemaji, lecby sbirku prve dal, dopousteti; a jestli- 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 721 

zeby  CO nedbanlivosti jejich  a nejakym  fortelem  seslo,  aneb zeby ta 1598. 
sbirka casne zouplna  odvedena nebyla,  o to se mä  k starsi'm Zidüm 
hiedeti. Kdez pak ti'z Zide na gruntech pansk^ch a rytifskych jsou, tu 
se kazdä vrchnost pfi tom taky tak, jakz svrchu psäno stoji, mä chovati 
a tu sbi'rku od Ziduv vyberouc berniküm krajskym odsylati. 

A ty vsecky sbi'rky z vecf nahofe psanycb maji se ve dvou ne- 
deli'ch od zavfeni tolioto snemu zaci'ti sklädati a z mest Prazskycb 
i z Ziduov Prazskycb nejvyssim berniküm, a odjinud bernikum krajskym, 
jeden termin pfi svatem Havle nejprve pfistim a druhy pfi svatem Jifi 
leta pfistibo devadesäteho deväteho, zouplna odvozovati pod pokutami 
ni'ze psanymi. 

Sbirka z k r ä m ü v. A jakoz JMCskä s stavy se na tom milo- 
stive snesti räcil, aby na v§ecky krämy domäcfch i dvorskych kupcuv, 
vselijakych femeslnikuv a handlifüv, ano take i tech, ktefi'z, nälezejice 
ke dvoru, sladkä piti prodävaji a senkuji, tez i z Zidüv^ kdozkoli v cem 
kupci a cokoliv prodavä, zädneho ovsem nevymmujic, ano i na ty fe- 
meslniky, ktefiz krämuv nt-maji (krome toliko samych krämüv i^ez- 
nickych), podle spravedliveho uvä^eni v mestech hrazenych jistou sbi'rku 
ulozili a jakymby prostfedkem rovnost mezi nimi nafizena a vybledäna 
byti mela, räcf JMCska sem do mest Prazskycb dv6 osoby nanditi, 
a stavove k nejvyssim berniküm tyto osoby pfidävaji oc. 

O Z i d e ch Zide pak vsickni, ktefiz bud v mestech Prazskycb 
aneb v jinych mestech v tomto krälovstvi se zdrzujf, mimo sbi'rky vys 
psane z jednoho kazdeho domu, kterehoz v drzeni jsou, po ßtyrech 
kopäch misenskych, totiz kazdeho terminu, kdyz se sbirka z domüv 
mestskych dävä, po jedne kope a dvaciti gr. misenskych aby dävaH 
a starsim svym vyplnovali, a oni starsi Zide takovou sbirku casne vy- 
birati a nejvyssim berniküm pod skutecoym trestänim casne odvozovati 
maji; k scitäni pak takov^^ch domüv zidovskych zde v mestech Praz- 
skycb JMCske rychtäf v Starem meste Prazskem pfijma k sobe dve 
osoby radni a v jinych mestech, kdez Zide sou, primas jednoho kazdeho 
mesta se nafizuje, tak aby je s pilnosti seßta takove domüv secteni 
osobäm tem, kterymz by se takovä sbirka odvozovala, odvedl. Kdez 
pak tiz Zide na gruntech panskych a rytifskych jsou, tu se kazdä 
vrchnost pfi tom, tak jakz svrchu stoji, zachovati a vyberouc touz 
sbirku od Zidüv ji berniküm krajskym odvesti mä. 

Böhm. Landtagsv. IX., 542 Jc. 

934. Die Petschauer Juden bitten den Schlaggen- 1598. 
walder  Stadtrat  ihnen  keine  neuen  Lasten  aufzu- 
erlegen. Petschau, 8, April 1598. 

46 


722 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. Ernveste und wolweise gunstige gepietend Herrn! Was wir arme 

Juden zue Petschaw in unterschiedlichen Supplicationibus an dieselben 
unterthenigHchen haben gelangen lassen, werden zweifelsohn die Herrn 
sich noch gunstig zue berichten haben; weil aber der ganze Intent 
unserer Beschwer nichts anders in sich hält, dann dass uns von dem 
ehrnvesten Herrn Georgio Raaben, Hauptmann der Herrschaft Petschaw 
aus E. E. zuekommenden Bevelch ernstlich aufgetragen, dass wir mit der 
vor alle lange Jahr gegebenen Contribution, als bei voriger unserer ge- 
nedigen Obrigkeit geschehen, höher beschwert und allen Mietherbrigen 
bis dahero und zuekunftig denen, welche solcher bedürftig, der Auf- 
enthalt sowol der Victualien Ankauf verboten sein solle: derohalben 
wir pillich, weil wir alle unter einem regierenden Römischen Kaiser 
gesessen, solches unsern eliisten Juden zue Prag klagende furbracht 
und umb Defension und Schutz bei der Römischen kaiserlichen Ma- 
jestät, unserm allergnedigisten Herrn, anzuelangen gebeten. 

Ob nun wol ehegemelte unsere eltiste Juden, welchen wir von 
Rechts wegen zuegehorsamen schuldig, auch ausser derselben Persua- 
sion nichts für uns selbsten thuen dürfen, von der Römischen kaiser- 
Hchen Majestät einen Befehlich E E.unserntwegen ausbracht, welcher uns 
vor wenig Tagen zuekommen, aber nichts destoweniger uns zuge- 
schrieben, dass wir E E. als unsern gepietunden Herrn selbsten mit 
Schriften guetlich wiedrumb ersuchen und bitten sollen, dass dieselben 
uns doch, wie bishero ehe denn E. E, diese Herrschaft in völlige Pos- 
session bekommen, neben Darreichung jährlichen gepuerlichen Contri- 
bution, wie vor geschehen, sowol mit Ankauf allerlei zue unserer Not- 
turft gehörigen Victualien und Herbrig ungehindert verbleiben lassen 
wollen. Weil dann auf unser embsiges demuetiges öfters Suppliciren 
und Anlangen nichts Tröstliches erfolgt, haben wir nicht umbgehen 
wollen E. E. und W. solchen uns von der Römischen kaiserlichen 
Majestät ausgeprachten Bevehlich gehorsamblich zue überantworten, 
neben untertheniger angehefter Bitte, dieselben wollen uns mit einiger 
Neuerung nie it beschweren, noch an den der Herrschaft Zuegethanen 
etwas Beschwerliches aufzuebringen gestatten. Sind wir erpötig uns alles 
unterthenigen Gehorsambs, wie bishero etzlich Jahre gescheen, gegen 
E. E. und W. sonderlich zuebefleissigen, wie wir uns dann auch alles 
Gehorsambs und Unterthänigkeit befehlen thuen, und sind hierueber 
gueter tröstlichen Antwort erwartent. Geben Petschaw den 8. mensis 
Aprilis anno 98. Unterthenige alle Juden zue Petschaw. 

An die ehrenveste wolweise Herren Bürgermeister, Richter und 
Rath der kais. freien Bergstadt Schlackenwald (u. s. w.). 

Orig. Archiv der Stadt Schlaggenwald. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 723 

935. Marcus  Meysl  kauft  ein  kleines  Haus  für 1598. 
200 Schock b. g r. 9. April 1598. 

Marek Meyzl Zid koupil sobe Frumet zene, dedicüm a budüci'm 
svym, domek s marstali pod nim i jinym vselijakym pfislusenstvim za 
dornem tehoz Marka Meyzle, a studnici proti Matesovi Vokatemu Zidu 
lezici od Marka Vokateho Zida za dve ste kop grosuv ceskych züplna 
a docela zaplacenych k jmenf, drzeni a k dedicnemu vlädnuti v tom 
vsem präve, jakz jest Marek Vokaty säm mel, drzel a ni'm vlddl, maje 
spraviti pravem mestskym. Byl pfi tom Monys Benes starsi zidovsky 
a Izäk Kokes skolnik. Pfi tom se vedle zidovskych listü chovati k sobe 
maji, a Izäk Vokaty Zid otec Marka jsüc od neho k tomu zmocneny 
k tomuto zäpisu se pfiznal. Actum in consilio f. 5. post dominicam 
Misericordias Domini 9 Aprilis anno MDXCVIII. 

Prager Stadt-Archiv. Mcrp. 2169, F. 329. 

936. Valentin  Zawadsky,   Pfarrer  in   Wschetat, 1598. 
rechtfertigt sich bei dem Prager Erzbischof Zbynek 
gegen  die  von  einigen  Prager  Juden  erhobene  Be- 
schuldigung,  als ob durch ihn Geschrei,  Unruhe und 
Zwist verursacht worden wäre,  und behauptet, dass 

er mit seinen Freunden von denselben Juden über- 
fallen wurde und sich nur gegen ihren Angriff ver- 
teidigt habe. 15. April 1598. (Böhm.) 

Orig. Erzhisch. Archiv in Frag. 

937. Der Bürgermeister und Rat der  Stadt  Petschau 1598, 
erstatten den Schlaggen waldern  einen Bericht über 
das Gebaren  der Petschauer Juden  und widerlegen 

die Beschwerdeschrift, welche dieselben dem Kaiser 
überreicht haben. Petschau, 22. Aprilis 1598. 

Ehrnfest, ehrbar und hochweis, günstig und gebietend Herren. 
Was abermals die unruhigen Juden allhier und ihre Ältisten zue Prag 
ohn alle Not und Ursachen an die Kais. Mt. unsern allergenädigisten 
Herrn und derselben hochlöblichen wolverordenten böhemischen Kam- 
mer im Kunigreich Böheimb geschrieben, sich über uns beschwert 
und beklagt haben, das ist auf E. E. Befehl uns fuergehalten : darob 
wir uns gleich etwas entsetzt und mit höchster Verwunderung und 
Beschwerd anhören müssen, dass dies Gesinde so durstig, vermessen 
und  unverschämbt  sein  dürfe  unsere  allcrgenädigiste höchste  Obrig- 


724 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. keit Ihre Kais. Majestät und derselben hochlöbliche wohlverordent 
christliche Regierung mit solcher wissentlicher und greiflicher Unwahr- 
heit ohn all rätlich und erheblich Ursachen zuebehelligen und zuebe- 
schweren, und geschieht uns von ihnen ganz unguetlichen, dass wir 
über kais. Befelch dieselben im allergeringisten beschweren sollten. Aber 
wie die ganze heilige Schrift und alle Cronica bezeugen und ausweisen, 
so ist es bei diesem Volk nichts neues und der verfluchte Vogel kann 
nicht anders singen, als wie ihm der Schnabel gewachsen bis am jüngsten 
Tag, so lang er ohne Bekehrung uns zum Spiegel der Besserung von 
Gott Selbsten faergestellt ist, dabei wirs müssen bleiben lassen. 

Wir sollen aber Euer E. zue wahrhaftigen Gegenbericht nicht ver- 
halten, dass vor der Zeit und eher als Euer E. diese löbliche Herr- 
schaft einbekommen, bei Regierung des wohlgeboinen Grafen Seba- 
stianen Schlicken seeliger Gedächtnus diese Ordnung gehalten, wie 
männiglichcn wohlwissend: dass bei einer nambhaften Peen und Straf 
allen der Herrschaft Unterthanen in Dörfern auferlegt, was sie am Vieh 
verkaufen, dass sie solches nirgends anders wohin geben sollen, 
sondern dasselbe alles den Fleischern allhier zuvor für andern anfeilen 
und verkaufen, und was sie sonsten für essende Waaren an Hühnern, 
Käs, Putter und andern über ihre Nothturft übrig den Wochenmarkt 
allhier damit haben besuchen und den Einwohnern, wer es bedurft, 
verkaufen müssen, w'e solches von alters hero, als die Herren Pfluge 
diese Herrschaft noch innengehabt, bis auf diese Zeit in löblichen Ge- 
brauch ist gehalten worden, dardurch der Teuerung gesteuert und die 
Einwohner in der Stadt und auf dem Lande ihre Nothturft am Fleisch 
und andern  Victualien allhier haben bekommen muegen. 

Deme allen aber zuewider haben die Jueden allhier diese Jahr 
hero sich unterstanden und allenthalben auf der Herrschaft den Fleischern 
das Viehe aus den Händen kauft und dasselb ubersatzt und schier 
mehrers als die Fleischer selbst geschlachtet, dass die Fleischer nichtes 
bekommen künnen und haben die Jueden das Fleisch den Christen 
mit Listen cingeredt, geborgt und ein wenig Gelds darzugeliehen, dass 
ihnen das Fleisch umb toppelt Geld ankommen, als man's sonst vom 
Fleischer hat kaufen können. Dardurch sie die Leute angeködert, in 
Schulden geführt, dass mancher armer Mann anjetzo zue schirmen und 
zue warten hat, bis entlich von Noth wegen auf unser Beschwerden 
diese Unbilligkeit verbessert, durch Euer E. Anordnung und Befelch 
mit den Juden wieder abgeschafft, die alte löbliche und dem gemeinen 
Mann nutzliche Ordnung renovirt und gleichfalls in unser Gemein dass 
ihnen niemands kein Fleisch abkaufen soll, darmit Übertreter gewehret, 
verboten worden. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 725 

Aus diesem kann nun mit Warheit nit erzwungen werden, dass 1598 
wir ihnen den Juden alle Essentwaaren und Victualien (deren sie nicht 
antraten können) abstricken sollten. Denn es wird ihnen durch oben- 
bemelte Ordnung nicht das ganze Land verboten, sie dürfen nicht gar 
ein halbe Meilen von der Stadt gehen, so kommen s'e auf derer vom 
Adel Stenssdörfers, Elbögners, Gfelders und ander mehr Edelleut Grund 
und Boden, item auf die Herrschaft Teusing, Töpl und Elbogen, derer 
Ort sie ihre Nothturft überflüssig kaufen und bekommen künnen. Dahin 
dann auch unser Fleischer, Bürger und ihr Hausgesinde gehen ihre 
Victualien, was sie bedürftig, so nicht zue Mark gebracht wird, daselbsten 
suchen und kaufen mü=sen. 

Eben also ist es auch mit ihren Herbergen geschaffen. Der Herr 
Graf seeliger Gedächtnus hat zur Verhuetung Feuers, Noth und Gefahr 
verordnet und bei einer sonderbaren Straf verboten, dass die Bürger 
kein übriges Prennholz in die Stadt und Häuser einführen sollen, sondern 
dasselbe an besondern Orten und vor der Stadt halten sollen, auf das 
durch Unachtsambkeit Feuersschaden mag verhuetet werden. Nun 
werden die Juden betreten, dass sie Holz und Püscheln über solch 
nothwendig Verbot in ihre Herbergen eingeschlept und versteckt, dass 
sie es wieder heraus haben schaffen müssen und die Bürger dai umben 
gestraft worden, und weilen ohnedas die Juden Tag und Nacht mit 
Waschen, Sudeln und Trudeln Feuer gebrauchen, gefährlich und un- 
achtsamb genueg darmit umbgehen: derhalben solchen Unrath und 
Gefährlichkeiten fuerzuekommen, sich gemeine Bürgerschaft bei einer 
Strafen ferner keinen Juden zueherbergen entschlossen und ver- 
glichen Ergo soll draus folgen (wie sie fuergeben) man wolle sie vertreiben 
und verderben, weilen sie keine Herwergen bekommen können, so 
doch der Juden ihrer sieben allhier sind, unter denen ihrer sechse ihre 
eigene Häuser haben, derer einstheils selbst Hausgenossen Inhalten und 
nicht mehr als einer ist, welcher kein eigen Haus hdt. 

Wann dann deme also, worumb dürfen sie reverenter solche un- 
nöthige und unverschämbte Lügen auf die Bahn bringen. Was ist es 
aber nu anders, denn dass wir den zenkhischen unchristlichen Leuten 
alles nach ihrem Lust und Willen verstatten, sie kochen und machen 
lassen sollen, wie sie es selber haben wollten. Sie selbst durch ein- 
ander will keiner dem andern trauen noch einnehmen; wir aber sollen 
gedrungen sein, dass wir sie einnehmen, von ihnen allen Unlust auf- 
klauben, Feuers Noth und Gefahr bei Tag und Nacht besorgen müssen. 

Aus diesen allen mugen Euer E. leicht ermessen und abnehmen, 
mit was Bestand, Grund und Wahrheit die Juden umbgehen und uns 
zur  Ungebür beschweren thun 


726 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. Dieweiln dann günstig und gebietend Herren dieses Juden Gesind 

sich je länger je mehrers häufet und fast eine ganze Stadt und Gemein 
mit ihren Luegen und Tücken ihrens Willens zue zwingen vermeinen: 
als bitten wir in gebürlichen Gehorsamb Euer E. in dem ein noth- 
wendiges und gebürliches Einsehen haben wollen, uns vor solchen der 
Juden falschen Antichten schützen und vortreten, bei alten löblichen 
Herkommen, Satzungen und Ordnungen unbeschwert verbleiben lassen, 
Denn mit was Condition die vorige Pfands Herrschaft das erste Haus 
einem Juden zwar wider unsern Willen zue kaufen bewilligt, dass aufn 
Fall sie uns der Burgerschaft beschwerlichen, schädlich oder aufsetzig 
sein würden, sie ohn alle Mittel und Behelf dieselben abtreten und 
wieder mit Christen besetzen sollen, das thuen beigelegte Abschriften 
und Revers mit mehrern besagen. Darbei wir uns dann nochmalen 
gunstig Hand zue haben und darwider nit bedrungen zue lassen, 
höchstes Fleiss gebeten und soliches in Gehorsamb zu verdienen erboten 
haben wollen. Datum den 22. Aprilis a. 98. 

Bürgermeister und Rath der Stadt Petschau. 

An die ehrnfesten, ehrbarn und hochweisen Herrn Bürgermeister 
und Rath der kaiserlichen freien Bergstadt Schlaggenwalde, unsern günstig 
und gbietenden Herren auf der unruhigen zu den zue Petschau wohn. 
Juden ungründliches Suppliciren warhafter Gegenbericht vom Burger- 
meister, Rath der Stadt Petschau. 

Orig. Arck. der Stadt Schlaggenwald. 

1598. 938. Die Ältesten der Prager Judenschaft bitten 

den Kaiser anzuordnen, dass sie die Kopfsteuer 
nicht dem Landtagsbeschlusse gemäss von beiden 
Geschlechtern, sondern allein von den Juden männ- 
lichen Geschlechtes zu zahlen verpflichtet seien 
Mai 1598. 

Nejjasnöjsi oc. Na VMCskou se vsi ponizenosti my chudf Zide 
potfebne vznäseti musime, tak jakz jest opet na snemu obecnym v letu 
tomto 98 na näs Zidy hlavni berne svolena ; tu pro uvaroväni snemem 
pokuty rädi spraviti chtice, od näs ji pfijiti se zbranuji pro pficinu, ze 
V tom artikuli snemovnim na listu 11. Zide obojiho pohlavi, totiz aby 
kazdy, kdery 20 let a vejse stäfi po 2 dukätich z hlavy, a kteryz pod 
20 let a nize do 10 obojiho pohlavi stäfi jsou, po jednom dukätu däti 
povinni byli, obsazeni jsou, na näs chtice mfti, abychom i od zenskeho 
pohlavi berni hlavni spravili, i ze tak näpodobne na onen cas v snemu 
obecnym, kdery v sobotu po pamätce sv. Lukäse v letu minulem 93 
drzän byl, o obojfm pohlavi dolozeno bylo, coz se vztahovalo na velikü 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 727 

nemoznost a zähubu nasi; za tou pficinou o vysvetleni toho artikule 1598. 
sme k VMCske v ponfzenosti suplikovali. Coz mevse VMCska s nejvys- 
simi päny, päny oufedniky a soudci zemskymi, VMCske radami, v milo- 
stivem a bedlivem uväzeni, räcili ste to vysvetliti a publice oznämiti 
poruciti, abychom berni hlavnf Jen z muzskeho pohlavi spravili z osob 
V tom vysvetleni vyspecifikovanych, jakz to vysvetlenf, z nehoz pfilezitö 
vejpis VMCske ponizene podävame, to v sobe obsahujfc zavirä. 

A ponevadz i tohoto leta 98 takove snemovni sneseni na oboje 
pohlavf nam Ziduom k velike nemoznosti a zähube se vztahuje, z ty 
bezelstny pficiny k VMCske i na mfste vsf obce zidovske se utikäme 
a za to ponizene prosime: neiizivajice my pozemskych statkü ani me- 
st'anskych zivnostf, vinic, zahrad, pivovarü, mlejnü, i hör stfibrnych a 
zlatych neuzivajfce, jen je sobe, nekdefi do jinych zemi po kupectvi 
pracujice, s opoväzenim hrdel nasich sem do krälovstvi Ceskeho pfi- 
väzi'me a coz rukama svyma a z posluhoväni lidem vypracujem, tim 
sebe, manzelky nase ziviti a VMCske berne nälezite i jine poplatky 
obecni spravovati musime, ze VMCskä näs v tom milostive use- 
tfiti a nyni take ten snemovni artikul, souc na nejv^s velikymi ber- 
nemi a sbirkami ochuzeni, vysvetliti räcite, jak bychom berni spraviti 
meli pro uvaroväni pokuty snemem ulozene, tak abychom mimo ne- 
moznost stezoväni nebyli. A coz v tom VMCskä pro näs chudou obec 
uciniti räcite, pän Buh räcf byti za to VMCske hojnä a vecnä odplata 
nebeskou radosti a zde dobrym zdravim, dlouhym kralovänfm, st'astnym 
a veselym vitezstvfm nad nepfäteli, zacez my take pana Boha prositi 
povinni sme. S tim poroucujic se VMCske k ochrane a k opatfeni 
spravedlivemu za milostivü brzkü odpoved se vsi ponizenosti pio.sime. 

VMCske v poddanosti verni a poslusni N. starsi a obecni starsf 
Zide Prazsti i na miste vsi obce zidovske. 

Böhm. Landtagsverh. IX., 574. 

939. Die Ältesten der Prager Judenschaft bitten 1598. 
den Kaiser um Schutz für drei Juden in Emden (Ost- 
friesland), welche aus unbekannten Ursachen ver- 
haftet wurden, indem nach den Privilegien der Juden 
die Gerichtsbarkeit über sie dem Kaiser allein zu- 
steht. 3  Juni 1598. 

Allerdurchleuchtigister oc. Allergnädigister Kaiser auch zu Hungern 
und Böheimben Kunig und Herr Euer Kais, und Kön. Mt. können 
wir von derselben allergnädigist furgesetzte Ältesten einer ganzen 
armen juedischen Gemein allhie zue Prag und im Königreich Böheimben 


728 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. wegen etlicher hochbeschwerten unsern Glaubensgenossen hiemit aller- 
underthänigist und gehorsamist anzuflehen nicht umbgehen: nachdem 
und obwohln unsere ganze gemeine Judischheit, soviel deren im hei- 
ligen Reich wohnen, in Euer Mt. und eines jeden Römischen Kaisers 
sonderlich Schutz und Versprechnus zustehen, darzue von den heiligen 
Vätern den Bäpsten und gemeinen christlichen Concilien, auch Euer Mt. 
lieben Vorfahren im Reiche, Romischen Kaisern und Königen gott- 
seeliger Gedächtnus, mit allerhand Freiheiten und Privilegien — (darunter 
dann auch dies zuerfinden, dass männiglicher eigentätiger Gewalt und 
Fürnehmbens gegen gedachte gemeine Juedischheit sich gänzlichen 
enthalten, auch auf bloses Angeben ihrer Widerwärtigen keinen Jueden 
noch Juedin und also niemanden aus ihnen an ihren Personen auch 
Leiben, Kab und Guetern eigenmächtiglich vergewaltigen, peinigen, 
marteren, noch vom Leben zum Tode richten, sondern dieselbigen ihre 
vermeinete und fürgefallene Klage, indeme auch sonsten ohnedas in 
Rechten niemand zugleich den Kläger und Richterstand fueren mag, 
zuvor an Euer Mt. und dero Nachkommen im Reiche die Römischen 
Kaiser und Könige, als gemeiner Judischheit im Reich oberste Obrig- 
keit gelangen lassen und daselbsten Bescheids gewartend sein sollen) — 
allergnädigst fursehen und begäbet, die uns einer ganzen gemeinen 
Judischheit, dann auch von Euer Mt. selbsten, allergnädigist wieder- 
uniben erneuert und konfirmiert, sowohl männiglichen bei hoher Straf 
und Peen uns ingemein dabei ruehig zue lassen und handzuehaben 
ernstlichen geboten worden. Nichtes desto weniger, so kommen wir 
durch die unserigen. welche jetzo von dem gehaltenem Jahrmarckte 
zue Leipzig, mit Verleihung gottlicher Gnaden, wieder anheimbkommen 
sein, zu gewisser Erfahrung, dass man zu Embden in Ostfriesland 
etliche Juden, so daselbsten wohnhaft sein und ihre Nahrung fueren, 
bevorab drei, welche mit Namen Maier, Pheyfuss und Seeligman ge- 
nennt werden, gefenglichen gegriffen und eingezogen habe, aus was 
bewegenden Ursachen aber ist uns unwissend. Weilen aber neulicher 
Zeit auch daselbsten zwo furnehmbe Raths oder Burgerspersonen etwan 
gefänchlichen eingenomben, sowohl durch den Scharfrichter gewaltig- 
lichen angegriffen und ganz schleunig vom Leben zum Tode gericht 
worden, als tragen wir die Beisorge, dass nicht ebenermassen durch 
Aufwieglung ihrer Missgonstigen mit gedachten Jueden auch etwan 
schleunig geeilet und eigenthätige Gewalt zue ihrer Wohlfart und 
Rechtens Verkürzung was furgenomben werden möge; und sintemal 
wir hiebei erachten, dass bemelte von Embden angezogenen gemeiner 
Judischheit allergnädigist verliehenen Privilegien nach hiei innen wider 
gedachte Jueden,  unsere Glaubensgenossen, aus  eigeneui Furnehmben 


IN BÖHMEN, MAHREM UND SCHLESIEN. 729 

nicht  zugleich  Kläger  und  Richterstand  zue  fueren  befuegt,  sondern 1598 
ihre vermeinte habende und entsprungene Klage, bevorab da die wider 
der Jueden Leib und Personen gerichtet werden soll, zuvor an Euer Mt. 
gelangen zu lassen und Bescheids wieder darauf zuegewarten schuldig 
sein werden. 

Derowegen weilen wir von Euer Mt. des allergnädigisten Kaisers 
hohen Gemuets wissen, dass sie allergnädigist wollen, nicht alleine dass 
männiglicher bei seinen von Euern Mt. Vorfahren gegebenen und wohl 
erlangten, darzu von Euer Mt. selbsten erneuerten und konfirmirten 
Privilegien und Freiheiten gehandhabet, sondern auch dass denselben 
zuwider niemand mit Gewalt eigenthatlicher Weise beschwert werde, 
sonderlichen aber einen jeden für eigenthatiger Gewalt und zu seinen 
befuegten Rechten aus kais. obliegendem tragendem Ambte allergenä- 
digist zu schuetzen und zu verhelfen geneigt sein, auch dass hernacher 
von solchen oder dergleichen ergangenen Geschichten sich niemand 
anderer Orten understehen möge die Juden hin und wieder mit eigen- 
thatiger Gewalt zue beschweren, dardurch sie oder wir dann nichts 
anderes als Verlust aller unserer zeitlichen Nahrung neben endlicher 
Verdruckung und Undergang an Leib und Leben zuegewarten haben 
würden, als haben wir dieselbe hiemit umb dero Kaiserliche Hilfe und 
gebuerliches ernstliches Einsehen allerunderthänigist anzuerufen und 
zue bitten nicht umbgehen können. 

Und langet demnach an Euer Kais, und Kun. Mt. hiemit unser 
allerunterthänigistes und in ganz demutigen Gehorsamb sehr hoch- 
fleissigistes und flehentlichistes Bitten, die geruechen sich hierin so 
alleigenädigist zu erweisen und erkennen, dass die von Embden wider 
die bei ihnen eingezogene und gefänglich haftende Jueden ohn Vor- 
wissen Euer Mt. nicht zugleich Kläger und Richterstand fueren mögen, 
sondern ihre wider sie entstandene Klage umb dero allergenädigiste 
Resolution zuvor an Euer Mt. gehorsamist gelangen zu lassen schuldig 
sein; auch darauf, damit bemelte Jueden underdessen ohne E. Mt. 
allergenädigiste Resolution und Erkanntnus an ihren Leiben, Leben, 
Hab und Guetern wider die Billigkeit weiter nicht beschwert, noch 
zue Abfuerung ihrer Unschuld nicht verkürzet werden mochten, bei 
der unnachlesslichen Peen, die in gemeiner Juedischheit allergenädigist 
ertheileten und von Euer Mt. erneuerten und konfirmirten Privilegien 
begriffen, bei denen von Embden die allergenädigiste Anordnung und 
Verfuegung -zue thuen, sowohl sie erstlichen dahin anhalten lassen, 
dass sie wider vielgedachte Juden weiter Thatliches nichts furnehmben, 
sondern ihre wider die Jueden entstandene Klage zuvor Euer Mt. fur- 
bringen  sollen,  uf  dass  wir  allergenädigiste  Handhabung  gemeiner 


730 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. Judischheit verliehenen Privilegien gehorsamist empfinden, sowohl als- 
dann nach Verhörung der Jueden Nothdurft von Euer Mt. ferner an- 
geordnet und ergehen möge, was Recht sei. Solche Befürderung der 
Billigkeit wollen wir insgemein umb Euer Kais, und Kun. Mt. langes 
gesundes Leben gluckseelige Regierung und Überwindung des Erb- 
feinds des Türken neben unseren obwohl unwürdigen doch pflicht- 
schuldigen und allerthanigisten, gehorsamisten Diensten gegen Gott 
dem Allmächtigen in unserem täglichen Gebet zu erbitten gar nicht 
vergessen, daneben uns zu aüergenädigistem Bescheide allerdiemuetigist 
befehlende. Actum 3. Junii ao 1598. 

Euer Kais, und Kun. Mt. allerunderthanigiste und gehorsamiste 
N. die verordneten Ältesten Jueden der juedischen Gemein zue Prag 
und im Königreich Böheimben. 

[In tergo:] An die Rom. Kais, auch zu Hungern und Böheimben 
Kun. Mt. unsern allergn. Herrn allerundethänigist Supplication und 
sehr nolhwendiges Bitten wegen etlicher ihrer Beschwerden und hoch- 
bedrangten Glaubensgenossen N. der verordneten Ältisten Jueden der 
gemeinen Juedischheit zue Prag und im Königreich Böheimben. 

Orig. Staatsarch, in  Wien. Böhmen. Fase. 2. 

1598. d40   Markus   M e y s 1  kauft  ein   Haus   mit  einem 

Garten am Ufer für 800 S ch o c k b  Gr.  27. Juli 1598. 

Florian Mates bradyf prodal dum se zahradou na bfehu Markovi 
Mayzlovi Zidu za vosm set kop grosüv ceskych züplna zaplacenych, 
k kteremuzto trhu pan purgmistr, pani dovoliti a zäpis aby do üfadu 
sestipanskeho s tymz domem pfiveden byl poruciti räcili, tak ze on 
Marek Mayzl za sebe i dedice a budüci drzitele jeho kazdeho roku 
platu stäleho k obci do jmenovaneho üfadu bez zadrzoväni po dvou 
kopäch gr. ces. a to pfi casu svateho Havla dävati a odvozovati pfi- 
povedel pod propadenim obci takoveho domu. Actum in consilio f. 2 
post Jacobi apostoli 27. Julii anno MDXCVIII. 

Frager Stadiarchiv. Msk. 2118, F. 286. 

1598. 941. Die Koliner Juden Abraham und David bitten 

die böhmische Kammer bei dem Rate der Stadt Kolin 
zu verfügen, dass das für weggenommene Ziegen als 
Pfand erlegte Geld ihnen von den Koliner Fleis ch- 
hauern  zurückgestellt  werde.  Kolin, 25. August 1598. 

JMCske zfizene komory v krälovstvf Ceskem VMt pane, pane 
presidente a VMti päni, päni rady, päni milostivi!  Z pfinucene a ne- 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 731 

vyhnutedlne potfeby my chudi, potfebnf Zide na VMti ponfzene vznä- ^598. 
sime, ze v nedeli nynf pominulou pfisel k näm do Kolina jeden ro- 
botny, sedlsky clovek, pobfdse näs na drobny dobytek, kozly a kozy, 
ze mä na prodaj, abychom k nemu se vypravili a koupili od neho 
Coz sme tak ucinili a projednavse sobe chlfv na pfedmesti u jednoho 
souseda, ponevadz pan purkmistr a päni Kolinsti v nedelni den nedadi 
do mesta dobytka hnäti, pokudz bychoni co koupili, abychom meli 
kde ten dobytek zavfiti a nazejtfi räno ze bychom do nasich domü 
pfihnati dali. A koupivse my dvamecitma kusü kozlü a koz^, kdyz sme 
je k Koli'nu hnali a Jeste podäl od pfedmesti mesta Kolfna byli, potkavse 
näs feznfci Kolinsti, sou näm ten dobytek pobrali, coz sme my na 
JMCske pana hejtmana zämku Koli'nskeho vznesli; ale ti feznici na 
psani pana hejtmana nie dbäti a näm toho dobytku koziho, az sme 
jisty zäklad sloziü, zase navrätiti nechteli. I jsouce my chudi, potfebni 
Zide, davse za ten dobytek nekolik kop grosüv ceskych, k VMtem 
panüm a ochrancum nasim milostivym, näm k ochrane od JMCske oc 
nafizenym, se utikäme a za to VMti pon'zene prosime, ze slovutne 
opatrnosti pänum purkmistru a rade mesta Kolfna nad Labem näm 
milostiveho psani udeliti a o tom poruciti räcite, aby näm tehdäz za 
tyz dobytek slozeny zäklad zase navrätili a näs v tom hubiti nedo- 
pousteli. V tom tak poroucejice se VMtem k opatfeni spravedlivemu, 
za milostivou odpoved ponfzene prosime. Datum v pondelf po svatym 
Bartolomeji leta 98. 

VMti verne poslusnf Abraham a Dav^d, Zide bydlici v meste 
Koli'nö Novem nad Labem. 

Orig, Koliner Stadt-Arch.  VI. 

942  Die böhmische Kammer  befiehlt dem Stadt- 1598. 
rate von Kolin, die Juden, wenn sie künftig an Sonn- 
u. Feiertagen Vieh  in  die Stadt treiben würden, durch 
Wegnahme  des  Viehes  zu  strafen.  15.  September  1598. 

Moudfi a opatrni pfätele milf. Porozumiväme tomu z psanf vaseho 
a V nem od cechmistrüv a starsich na miste vseho pofädku femesla 
feznickeho v meste Koline Novem nad Labem väm podane suplikaci, 
ceho jsou se Abraham a David Zide a obyvatele u väs kupovänim 
a do mesta hnanfm dobytka ve dny nedelni a svätecnf proti obdaro- 
väni slavnych a svatych pametf cfsafe Ferdinanda a na to konfirmaci 
cfsafe Maxmiliana feznfküm u väs däne dopustili. I ponevadz jsou 
se toho tak vsetecne proti jich feznfküv privilejim prve nejednou i take 
ted nynf  nemaje toho  uCiniti  dopustili:  slusne a spravedlive  Jim fez- 


732 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1598. niküm ten zäklad, kterehoz jsou tak mi'sto toho dobytka zanechali, 
nälezf, kteryz jim k dobremu, jakz vam pak jmenem a na miste 
JMCske poroucime, z präva propust'te a vydejte, a dopustf-li se toho 
Zide kdy vice, dobytek, kteryz by tak hnali, bez milosti bräti dejte. 
Na tom JMCske jistou a konecnou vüli naplnite. Dan na hrade Praz- 
skem V outery po pamätce PovySeni svateho kfi'ze leta devadesäteho 
osmeho. 

Orig.  Koliner Stadt-Arch. 

1598. 943. Bartholomaeus Miller von Untersberg,  kai- 

serlicher Richter in der Altstadt Prag, berichtet der 
böhmischen Kammer über die Ursachen, warum die 
Zählung der Judenhäuser derzeit nicht du rch geführt 
werden kann, und verweist auf die Zählung vom 
J. 1595,  welche  150 J u d e n h ä u s e r  ergab.   30  October 159<S. 

JMCske pana, päna naseho nejm.ilostivejsiho VMti pane, pane 
presidente a päni rady zfizene komory v krälovstvf Ceskem, päni mne 
laskave pfiznivf. Podle poruceni VMtf strany scftäni znovu, jakz sne- 
movni vymefeni ukazuje, domüv '^zidovskych, byl bych se dävno räd 
poslugne zachoval a to vykonal, ale ze nedostatek casty zdravi meho, 
an duom od domu choditi mo2nost mä nepostacuje, k tomu od dävnych 
casüv ty velike necistoty a smrady za pficinou vod ve sklepich a nyni 
obzviästne ta morovä räna sou vkrocily, toho az posavad tak zanechäno 
byti jest musilo; k tomu take nynf pro uti'käni Ziduv ani treti dil 
Ziduv doma se nenachäzi. Nadto vejse jistcu zprävu mäm, ze tychz 
domüv zidovskych od pfedesleho secteni jich. kterez se leta pominu- 
leho De 95 stalo a Zide podle toho berne sou odvozovali, do tohoto 
casu nie jest nepfibylo. To pak pfedesle secteni tychz domüv jestlize 
se pfi komofe nenachäzi, tehdy nepochybne pfi berni se nejde, z ja- 
keho poctu domüv tech jm.enovaneho leta oc 95 takovä berne snemem 
na Zidy ulozenä od tychz Ziduv rahoru jest odredena. Protoz jine 
ponizene nadeje nejsem, nez ze VMti takoveho secteni nebo poctu 
domüv pfedesleho pfi berni vyhledati poruciti räcite, tak aby potfebi 
nebylo znovu po tech domich zidovskych v tento nebezpecny cas cho- 
diti a je scitati. Take, pokudz se vsak VMtcm za potfebne byti vidi, 
mohli by starsi Zide pi'ed VMti povoläni byti, aby pod svymi pfi- 
sahami o takovem poctu domüv zidovskych, kteryz jim vejborne znämy 
a vedomy jest, v pravde oznämili. To mi se na ten cas, vsak proti 
VMtf poruceni nie necini'ce, VMtem pfedloziti videlo; däle jak od VlNIti 
nafizeno bude, tak se poslusne zaehovati jsem hotov.  Datum v pätek 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 733 

po pamätce svatych Simonise a Judy apostolüv leta Päne oc 98. VMtem 1598. 
k sluzbäm povolny JMCske rychtäf  v Starem meste Prazskem 

Bartolomej Miller z Untersberku. 

(In tergo.) Leta 1505 päni Prazane Stareho mesta Prazskeho podle 
svoleni snemovniho pfiznali se z 150 domuv zidovskych a z nicli podle 
tehoz svoleni odvedli  Actum pfi berni 18. Novembris anno  1598. 

MatyäS Jizbicky. 

Böhm. L-mdtagsv. IX., 598. 

944.  Mag   Johann  P a ch a e u s   von  Rajow,   k a i s e r- 1598. 
lieber  Richter  in  Neu-Kolin,  berichtet  an  die  böh- 
mische  Kammer,  dass  sich  daselbst  213  christliche 
und 32 j ü d i s ch e H ä u s e r b e f i n d e n.  Kolin, 2. November 1598. 
(Böhm.) 

Böhm. Landt. IX,  600. 

045. Der jüdische  Impresso r  Abraham  übergibt ^599. 
die  nacli   dem   ehemaligen   Buch drucken   Salomon 
überkommene   Hälfte  des  Hauses  seinem  Bruder 
Samuel, der ebenfalls Impressor ist.  13. Jänner  1 599. 

Abraham impressor Zid stoje osobne v rade oznämil a pfiznal se, 
jakoz jest na neho Abrahama po nekdy Salomünovi impressorovi Zidu 
polovice domu mezi domy Lazara Cerneho a Simona kotläfe Ziduv 
obostranne lezfcfho a druhä polovice na Samuele bratra jeho Abrahama 
pfipadia, ze on Abraham tüz polovici i vsecku spravedlnost s\ ü na 
domu tom odevzdal jest a zäpisem ti'mto odevzdävä dotcenemu Samue- 
lovi impressorovi Zidu, bratru svemu k jmenf, drzenl a k dedicnemu 
vlädnutf, zädne moci, präva a spravedlnosti k te polovici domu däle 
sobe nepozüstavuje, ale to vse a pine prävo sve na neho Samuele 
bratra sveho pfenäsi. Byl pi^i tom Mones Benes Zid starsi zidovsky 
a Izak Kokes, skolnik. Actum in consilio f. 4. octava Trium regum 
anno MDXCIX. 

Achiv der Stadt Prag. Mscr. 2169, f. 339 

946.  Derjüdische  Impressor  Samuel  und  seine 1599. 
Ehefrau  Dubra   alias  Veruna  bekennen,   dass  sie 
dem  kaiserlichen   H a r t s ch i e r  Luther  B r e i t e n b a ch 
,300 S ch o c k Gr. m e i s s n. s ch u 1 d i g sin d. 21. Jänner  1599. 
(Böhm.) 

Liber alh. Jud. 2169, Fol. 339 im Arch. der Sradt Frag. 


734 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1599. 947. Der Jude Markus Nosek cediert dem Konrad 

Skreta vonZawofic das ihm anFriedrichFreyvon 
Reitlingen gerichtlich zugesprochene Papier im 
Werte  von 500 S ch o c k b ö h m. G r o s ch e n.  28. Jänner 1599. 

Marek Nosek Zid stoje osobne v rade pfiznal se, jakoz sobe na 
Fridrichovi Frajovi z Retlinku, papirniku, papfru dobreho a hodneho 
za pet set kop grosüv ceskych rozsudkem präva tohoto s potvrzenim 
jeho od JJMti pänüv rad k appellacim zffzenych prisouzeno a pfivlast- 
neno mä, ze takoveho dkihu a papiru za summu tu jmenovanou po- 
vinneho s tymz pi^fsudkem prävnim i jineho vseho präva sveho po- 
stüupil jest a zäpisem timto postupuje Kundrätovi Skretovi z Zävofic, 
dedicüm a budüci'm jeho, moci zädne, präva a spravedlnosti on Marek 
Nosek k papiru tomu za summu vys polozenou, take k pfisudku däle 
a vice sobe nepozustavuje, ale to vse a pine prävo i spravedlnost na 
temz pfisudku svou na jmenovaneho Kundräta Skretu, dedice a bu- 
düci jeho ziiplna pfenäsi. Zäpis tento k ruce Kundrätovi Jan Täborsky 
pfijal.  Actum in consilio f. 5- post conversionis PauH anno MDXCIX. 

Prager Stadt-Archiv. Mscr. 2169, F. S41. 

1599. 948. Kaiser Rudolf II. nimmt  die jüdischen Brüder 

Samuel und Jakob Basaue (Bassewi) samt ihren 
Frauen, Kindern und ihrem Gesinde in seinen Schutz 
und verkündet, dass dieselben im ganzen römischen 
Reiche und in allen andern kaiserlichen Ländern 
unbehindert, frei und ohne jüdische Abzeichen 
wohnen und Handel treiben können nach jüdischen 
Ordnungen und Freiheiten; ausserdem erteilt er 
ihnen die besondere Gnade, dass sie nicht gezwungen 
werden sollen vor andern Gerichten, als vor dem 
Kaiser selbst, oder vor den von ihm verordneten 
Gerichten sich zu verantworten und dass ihnen bei 
Eintreibung ihrer gerechten Forderungen Hilfe 
geleistet werden solle; auch in andern Ländern 
soll ihnen der gewährte Schutz zuteil werden. Prager 
Schloss, 23. Februar 1599. 

Wir Rudolf der Ander, von Gottes Gnaden erweiter Römischer 
Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, in Germanien, zu Hungern, 
Behaim, Dalmatien, Croatien und Sclauonien Khunig, Erzherzog zu 
Österreich, Herzog zu Burgundi, Steyer, Kärnten, Crain und Wirtem- 
berg. Graue zu Tyrol, bekennen  öffentlich mit disem Brief und thuen 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 735 

kundt allermenigelich, dass Wir aus etlichen Uns fürgebrachten und i599. 
darzue bewögenden Ursachen, auch angeborner Guete und Mildigkait, 
Unsere Juden Samuel und Jacob Basaue, Gebrueder, sambt iren Wei- 
bern, Kindern, Töchtermännern und irem angehörigen Hausgesindt 
und Dienern, so sie jezt haben und in künftiger Zeit überkomen, auch 
iren Leiben, Haab und Guetern in Unser besonder Gnadt, Verspruch, 
Schuz und Schirm aufgenommen und empfangen haben. Thun solches 
auch hiemit wissentlich in Kraft dies Briefs also, dass sie sambt iren 
Weibern, Kindern und Tochtermännern, auch irem Hausgesindt und 
Dienern, und derselben Haab und Guetern in Unser besonder Gnadt, 
Verspruch, Schuz, Schirm und Glait sein, sich derselben freuen, ge- 
brauchen, geniessen und darauf allenthalben im heiligen Reich, auch 
andern Unsern Khönigreichen, erblichen Furstenthumben und Landen 
frei, sicher, one jüdische Zaichen, durchpassieren, handien und wandlen 
und sich der judischen Ordnungen und Freihaiten, so die Judischhait, 
sambt und sonders, von Uns und Unsern Vorfahrn im Reich haben, 
geprauchen sollen und mögen, von allermenigelich unverhindert. Wir 
haben auch gemelten Samuel und Jacoben Basaue, Juden Gebruedern, 
diese besondere Gnadt gethan, im Fall jemandts zu iren Personen, 
Haaben und Guetern Zuespruch zuhaben vermainet oder gewinnet, dass 
derselb sie, ire Weib, Kinder und Töchtermänner, auch ire angehörige 
Diener und Hausgesindt an kainem andern Ort, dann vor Uns oder 
Unsern nachgeordneten Gerichten, dahin Wir sie weisen werden und 
darinnen sie angesessen und zu antworten schuldig seien, mit Recht 
fürnemmen und ersuechen, und ire Personen, Haab und Güeter an 
andern Orten nit allein weder mit gefencklicher Verhaftung, Arrest, 
Kumm r, Verpot, noch ainiger Leibmaut, oder in andere Weege, nit 
beschwert, aufgehalten oder betrangt, sonder inen auch von jederme- 
nigelich umb ire verbriefte und unerbriefte kundtbare und richtige 
Schulde, und andere rechtmässige Forderungen an allen Orten schleu- 
nige und unerlengte Hüif mitgethailt werden und widerfahren solle. 
Und gepieten darauf allen und jeden Churfürsten, Fürsten, geistlichen 
und weltlichen Prelaten, Grauen, Freien, Herrn, Rittern, Knechten, 
Landtshauptleuthen Landtmarschalchen, Hauptleuthen, Landtvögten, 
Pflegern, Verwesern, Amptleuthen, Schulthaisen, Landrichtern, Burger- 
maistern, Richtern, Räthcn, Burgern, Gemainden, und sonst allen andern 
Unsern und des Reichs, auch Unserer Khönigreich, erblichen Fursten- 
thumb und Lande Underthanen unnd Getrewen, in was Wirden, Stand 
oder Wesen die sein, ernstlich mit diesem Brief und wollen, dass sie 
die genanten Samuel und Jacob Basaue, Juden Gebrueder, ire Weiber, 
Kmder und Töchtermänner,  auch derselben  Hausgesindt und Diener, 


736 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1599 bei obberürtem unserm Schuz, Schirm und Glait, wie auch den vor- 
bestimbten FreiHaiten, geruhigelich bleiben, derselben frewen, ge- 
prauchen und geniessen lassen, und darwider nicht tringen, bekümern 
oder belestigen, noch dasselbig jemand andern zuthun gestatten, in kain 
Weis noch Weeg, als lieb ainem jeden sei Unser Ungnadt und Straf, 
unnd darzue die Pöen des Glaitbruchs zuvermeiden. Wofern auch 
melir ernannte Samuel und Jacob Basaue, Juden, Gebrueder, ire Weiber, 
Kinder, Töchtermänner, sowol auch ire Diener und Hausgesindt mit 
iren Leiben, Haab und Guetern andere auslendische christliche König- 
reich, Furstenthumb und Lande beruren unnd durchralsen wurden : so 
wollen Wir dieselben mit Freundtschafc und kaiserlichen Gnaden er- 
suecht und ermahnt haben, sie sambt und sonders bei obbegrifnen 
ßegnadungen gleichsfalls bleiben zu lassen und darwider nicht zutringen 
oder wider die Pilligkait zubeschweren. Mit Urkundt dis Briefs besigelt 
mit Unserm kaiserlichen anhangenden Innsigel, der geben ist auf Unserm 
khunigelichen Schloss zu Prag den dreiundzwainzigisten Tag des Monats 
Februarii nach Christi unsers lieben Herrn und Seeligmachers Geburt 
funfzehenhundert und im neun und neunzigisten. Unserer Reiche des 
Römischen im vierundzwainzigisten, des Hungerischen im sibenund- 
zwainzigist[en] und des Behaimischen auch im vierundzwainzigist[en] 
Jahre. 

Rudolf. 

Orig. auf Pergam. mit dem kaiserl. Siegel in der Registratur der Prager Land- 
tafel sub 31, Nr. 41. 

1599. 949.  Beschluss  des  böhmischen  Landtages,  der 

am 23. März 1599 auf dem Prager Schlosse eröffnet 
und am 3L März d. J. geschlossen wurde, über die Judensteuer: 
Zide pak, ktefi'z zde v mestech Prazskych i jinde kdezkoli v tomto 
krälovstvi jsou, aby kazdy, ktery dvaciti let a vej§e stäfi jest, po dvou 
diikätich z hlavy a ktefiz do dvaceti let a nize do desi'ti let obojiho 
pohlavi  stäfi jsou  po jednom  dukätu  däti povinni byli.   Zide  pak 

V mestech  Prazskych  a  v  jinych  meste ch,  kdez  se  koli 

V tomto krälovstvi zdrzujC maji starsim svym jeden kazdy touz sbi'rku 
vejs psanou na dva terminy nizepsane casne od sebe odvozovati, a Zide 
starsf maji toho, aby se pfi tom zädneho fortele nedälo, pilni byti a 
takovou sbirku £asne a bedlive vyupominati, zädnemu ]i nepi'ehlfdati 
ani aby kdo mel tehdäz, kdyz se sbi'rka dävati mä, nekam prec jeti' 
toho nemaji, lecby sbirku prve dal, dopousteti. A jestlizeby co ne- 
dbanlivostf jejich a nejakym fortelem seslo, aneb zeby ta sbirka casne 
zouplna odvedena nebyla, o to se mä k starsfm Zidüm hledeti. A kdez 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN 737 

pak  tiz  Zide  na gruntech  panskych  a rytifskych  jsou,  tu  se  kazdä 1599. 
vrchnost  pfi tom take tak,  jakz svrchu psäno stojf,  mä chovati  a tu 
sbi'rku od Ziduov vyberouc berniküm krajskym odsilati. 

A ty vsecky sbirky z veci nahofe psanych maji se od svat^ho 
Jifi nejprv pfistiho zaciti sklädati, a z mest Prazskych i z Ziduv Praz- 
skych nejvyssi'm berniküm a odjinud bernfkum krajskym, jeden termin 
pfi svatem Havle nejprve pfistfm a druhy pfi sv. Jifi leta De pfistiho 
§estisteho zouplna pod pokutami nfzepsanymi odvozovati. 

Sbirkazkrämüv, A jakoz se jest JMCskä s stavy na tom 
milostive snesti räcil, aby na vsecky krämy domäcich i dvorskych 
kupcuov, vselijakych femesinfküv a handlifüv, ano take i tech, ktefiz, 
nälezejice ke dvoru, sladkä piti prodävaji a senkuji, tez i Zidüv, kdoz- 
koli V cem kupci a cokoli prodävä, zädneho ovsem nevymfnujic, ano 
i na ty femeslnfky, ktefiz krämüv nemaji (krome toliko krämüv fezni- 
ckych) podle spravedliveho uväzeni v mestech hrazenych jistou sbirku 
ulozili Dc. 

O Z i d e eh. Zide pak vsickni, ktefiz bud' v mestech Prazskych 
aneb v jinych mestech v tomto krälovstvi se zdrzuji, mimo sbi'rky vys 
psane z jednoho kazdeho domu, kterehoz v drzenf jsou, po ctyrech 
kopäch mi'senskych, totiz kazdeho terminu, kdyz se sbirka z domüv 
mestskych dävä, po jedne kope a dvaclti gr. mi'senskych aby dävaU 
a starsfm svym odvozovaH a vypinovali. A oni starsf Zide takovou 
sbirku casne vybirati a nejvyssi'm berniküm pod skutecnym trestänim 
casne odvozovati maji. K scitäni pak takovych domüv zidovskych zde 
V mestech Prazskych JMCske rychtäf v Starem m^ste Prazskem pfijma 
k sobe dve osoby radni a v jinych mestech, kdez Zide jsou, primas 
jednoho kazdeho mesta se nafizuje, tak aby je s pilnosti secta takove 
domüv sectenl osobäm tem, kterymz by se takova sbirka odvozovala, 
odvedl. Kdez pak tiz Zide na gruntech panskych a rytiTskych jsou, tu 
se kazdä vrchnost pfi tom tak, jakz svrchu psäno stoji, zachovati a vy- 
berouc tou2 sbirku od Zidüv ji berniküm krajskym odvesti mä. 

Böhm. Laiidt. IX. 643 oc. 

950. Die Ältesten  der Prager Judenschaft bitten 1599. 
den  kais.  Kammerdiener,  Hanns  Popp  auf König s- 
perg,  um Schutz für die Königsbergerju den,  denen 
von  der  dortigen  Gemeinde  bezüglich  der  Begräb- 
nisse Verhinderung geschieht. 30. März 1599. 

Edler und gestrenger, gnädiger Herr! Neben Erbietung unserer 
ganz willigen Dienst sollen wir E. G. dienstlichen nicht verhalten, dass uns 
die Judischheit  zu Königsperg  E. G.  untersessen,  berichtet  wie dass 

47 


733 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1599. ihnen von E. G. Underthanen der Gemeind zu Königsperg allerlei Be- 
schwerungen und sonderlichen in diesem begegnet, dass ihnen ihre 
Begrabnuss, deren sie sich von langen Jahren hero gebraucht, neben 
andern mehr, nicht verstatt und ihnen also an ihrem alten Herkommen 
Verhinderung und Eintrag gethan werden will; und uns derhalben 
bittlich angelangt, dass wir gegen E. G. mit einer Fürbitt, damit sie 
bei ihrer Gerechtigkeit erhalten, erscheinen sollten, welches wir ihnen 
als armen Leuten zue Billichkeit nicht zu verwe'gern gewusst: und 
gelangt hierauf an E. G. unser dienst- und hochfleissig Bitten, sie 
wollen diese arme Leute bei ihrem alten Herkommen und der Ge- 
rechtigkeit sonstig schützen und handhaben, und ihnen desswegen an 
die Gemeind zu Königsperg mit einem ernstlichen Befelch erscheinen. 
Das umb E. G möglichst Fleiss zu verdienen, seien wir jedezeit willig 
und bereit. Signatum 30. Martii anno etc 99. 

Allzeit dienstwillige und gehorsame die Ältesten der Judischheit 

hier zu Prag. 

An den edlen und gestrengen Herrn Hans Poppen von und auf 
Königsperg, Rom. kais. Mt. geheimen und vertrauten Kammerdiener und 
Burggrafen zu Eger oc dienst- und hochfleissig Bitten. 

Orig. Staatsarch. in  Wien. Bohemica. Fcisc. 2. 

1599. 951.  Kaiser  Rudolf  II  befreit  die  Juden  in  Prag 

und an anderen Orten von dem Kutscher- und Pferde- 
zolie, wenn sie ihre Geschäfte betreiben. Prager Schloss, 
3. Juli 1599. 

»Pfipis Privilegium od JMsti cisai^e Rudolfa Druheho Zidum da- 
neho. aby z kotci'ch a koni jich kdyz po obchodich svych pracuji, 
zädneho cla dävati povinni nebyli < 

Rudo'f Druhy oc. Vysoce urozenemu, urozenym, statecnym, sie 
vutnym, poctivym a opatrnym, pänüm, rytifüm, vladykäm, Prazanüm 
a mestüm i jinym obyvatelüm krälovstvi naseho Ceskeho, vSrnym 
milym, milost nasi cisafskou vzkazujem a vedeti däväme, ze jsou na 
näs Zide starsi Prazsti i vseckna obec zidovskä v tychz mestech i na 
miste jinych Zidüv v poni'zene pokofe vznesli : ze nebravse pfedeSle 
od jinych Zidüv pfespolnich, kdezkoliv ti v mestech, mesteckäch anebo 
ve vsech bydlici jsou, jdouce neb jedouce z tech mi'st, z osob jich 
zädneho cla neb mejta, ze by teprv ted nedävno, kdyz kdo k kderemu 
mestu do bran pfijedou nebo pfijdou a zvläste zde v mestech nasich 
Prazskych od nich clo zädäno bylo. a je Zidy v branäch ze celni pro 
to zastavuji a s nimi se o to trzi, tak nechti li Zide zdrzovani byti, ze 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND  SCHLESIEN. 739 

Jim to, na cem se koliv tfz mejtni aneb branni ustanovi, dävati musejl; 1599. 
k tomu, kdyz se tak s nimi o tez mejto trzivajf, pfitrefujice se tu lid 
välecny, sly§ice o tom, ze Zide jsou, ze napred cestou jdouce, v poli, 
na silnici na ne ocekävaji a docekajice se jich, Jim penize a jine veci, 
CO pfi sobe Zide nesou aneb vezoii, nenälezite brävaji a k tomu jeste 
biji a morduji, tak ze ti'z Zide nemohou jak na silnici, tak ani v mestech 
bezpecni byti; prosice nas v ponizenosti, abychom je v svou milostivou 
ochranu vzi'ti a to pfetrhnouti räcili. Kdez nechti'ce tomu, aby Zide ti'm 
i jinym zädnym spüsobem stezoväni byli, väm vsem, obzviäste pak 
Prazanüm vsech tri mest Prazskych porouceti räci'me, pfikazujic, abyste 
od tychz Ziduv zdejsich a domäcich ani z kotci a konf jich zadneho 
cli bräti ani jich tim stezovati nedopousteli, nybrz je skutecne chränih 
talc aby sobe nemeli do zadneho co slusne stezovati. A na tom jistou 
a konecnou vüU nasi cisafskou naplnite. Dan na hrade nasem Prazskem 
V sobotu po pamätce navstiveni svate Alzbety 16ta oc devadesäteho 
deväteho. 

ßöhtn. Musealarch.  Priv. 2,idüv Prazskych,  Cod. Jur. tnunic. r. Boh. 

952.  Rudolf  II.  erklärt   den  Ständen  B ö h m e n s, 1599. 
dass  sich  der  Landtagsbeschluss  bezüglich  der  jü- 
dischen  Kopfsteuer  nur  auf  die  Juden  männlichen 
Geschlechtes beziehe. Prager Schloss, 7. August 1599. 

Rudolf 3c. Vedeti däväme vsem ze vsech stavüv krälovstvi na- 
seho Ceskeho obyvatelüm, poddanym nasim vernym milym, jakoz jest 
od stavüv krälovstvi naseho Ceskeho na snemu jminulym, kteryz drzän 
byl na hrade nasem Prazskem v outery po nedeli postni, jenz slove 
Laetare, a zavfi'n tehoz leta v stfedu po nedeli Judica vse roku tohoto, 
mezi jinymi artikuly take na tom zuostäno, aby Zide, ktefiz zde v mestech 
Prazskych i jinde kdezkoli v tomto krälovstvi jsou, kazdej, kterej dva- 
ci'ti let a vejse stäfi jest po dvou dukätich z hlavy, a ktefiz pod dva- 
ceti let a nize do desiti let obojiho pohlavi stäfi jsou, po jednom du- 
kätu däti povinni byli: i maji'ce Zid6 star§i Prazsti v tom artikuli 
nekdere nedorozumeni a pfedklädajic pfi tom jiste pficiny a nemoznost, 
zeby s to tak, jakz tyz artikul vymefuje, bez zähuby sve nikoliv byti 
nemohli, prosiii jsou näs ponizene v te veci za milostive vysvetlenf, 
jakz by tomu artikuli rozumeti a tudy se od pokuty snemem vyrnefene 
vyvarovati mohli. 

Coz vzavse my na takovou jich ponizenou prosbu s nejvyssimi 
oufedniky, soudci zemskymi a radami nasimi v sve milostive uväzenf, 
takto tyz arlikul v temz snemu dolozeny vysvetlovati räcime: totiz, ze 


740 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1599. kazdej Zid muzskeho pohlavi pfes 20 let stäfi 2 dukäty,  ti pak, ktefi 
pod 20 let  az do  10 let  stäfi jsou,  po jednom  dukätu  pod pokutou 

V temz snemii vymefenou a k tomu vejse Zide Prazsti starsi mi'sto 
sbirky z zenskeho pohlavi, z ktereä je na tan cas propoustfme. totiz 
z kramüv zidovskych^ tak jako pfed dvema lety to se jest od nich 
stalo, 500 kop mi's. na jeden termin na hotove ihned däti maji a jsou 
povinni. Nez co se mlädeze zidovske od desi'ti let zpätkem pocitajic 
az do tech, ktefi' v kolebce lezi obojiho pohlavf, dotejce^ ti vsickni se 
takove berne a dane ovsem dokonce osvobozuji. A protoz väm vsem 
i jednomu kazdemu obzvlästne, ktefi jake Zidy na gruntech svych a 
pod sebou jmäte, milostive porouceti räcime, abyste jich mimo toto 
vysvetleni v nicemz vejse nestezovali, nybrz pfi tomto vymefeni nasem 
skutecne zachovali, jinace necinic, neb na tom oc. Dan na hrade Praz- 
skem V sobotu po pamätce Promeneni päna Krista na hüfe Täbor 
leta 99. oc. 

Böhm. Landtagsverh. IX.,  693. 

1599. 953. jMarkus Mardocheus Aleysl  kaufte ein Stück 

Mauer samt einem Schwibbogen um 1 25Vo S ch o c k 
böhm. Gr. 7. Dezember 1599. 

Marek Mardocheus Meyzl Zid koupil sobe, Frumet zene, dedicüm 
a budücim kus zdi i se vsim k ni pfislusenstvim, tez prampouch peti 
loket sifi, kteryz jde pfes ulici od zdi jeho Marka az ke zdi sirotkuv 
nekdy Izäka Brandejskeho, od Majera Brandejskeho Zida, porucnika 
oznämenych sirotkuv, za sto dvaceti pul sesty kopy grosüv ceskych 
docela a zouplna zaplacenych k jmeni, drzeni a k dedicnemu vlädnuti 

V tom vsem präve, jakz jest Majer Brandejsky na miste sirotcfm tyz 
kus zdi s prampouchem säm jmel, drzel a vlädl, jsüc povinen spraviti 
prävem mestskym. Vsak oznämeni sirotci, pokudz by Marek Mardo- 
cheus na temz prampouchu netco staveti dal. budou moci sobe po 
stranach tehoz prampouchu okna däti zdelati bez vselike pfekäzky 
Marka, Frumet zeny, tez dedicüv a budücich jeho i jineho kazdeho 
öloveka. Däle se k sobe ve vsem vedle listüv zidovskych chovati maji. 
Byl pfi tom Kapfik Sax starsi zidovsky a Chajm skolnik. Actum in 
consilio f. 3. postridie Nicolai 7 Xbris anno MDCXCIX. 

Arc/i. d^r Stadt Prag. Msc. 2169, Fol. 351. 

1599. 954  Der böhmische Landtag,  welcher  vom 14. bis 

24.  Januar  1600  auf  dem  Prager  Schlosse  gehalten 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 741 

wurde, fasste bezüglich der Judensteuer einen glei- 1599. 
chen Beschluss wie im Jahre 1599. 

Böhm. Landt, X., 30 oc. 


955. Spottgedicht auf jüdische Ärzte. 


1600. 


Kdyz se Zid lekafem pravi, 
stfez kiestane sveho zdravi. 
Stfez zatim mesce i penez, 
neb jiste smejsli v tonn, vez, 
kfest'anüm mesec hojiti, 
zdravi i zivot odjiti. 
A kdyz tak spravi nekoho, 
jeste k tomu penez mnoho 
za to smeji pozädati. 
Jsou tak troupi nestydati 
svetle se to vsudy vidi, 
ze z ümyslu lidi sidi, 
nemajic gruntu praveho 
drzi se Talmudu sveho 
pfibirajic z semhana fory 
cini kfest'anüm navzdory. 
Coz se vübec vi i sly§i, 
ze jakesi h'stky pisi, 
k tomu nitky bavlnene 
za h'karstvi prodävaji. 
Lehce penez dobyvaji, 
slibujice opatfeni 
pfed nemoci neb zraneni. 
A tak to jejich doktorstvi 
jest plno talse lotrovstvi. 
Strachuj se jejich hojeni 

Noiizenbl. d. hist. stat. Sekt. Mähr. 


anebo liku strojeni, 

zädnych veci vice neni 

jako jedu a trävenf. 

Neb hned vef mi toho cele, 

neni v jejich celem tele 

dobreho masa a koblasu, 

dobre küze, zily, vlasu ; 

ackoliv to pilne kryji 

zvlästn6 tu, kdez sve zisky ciji, 

vsak pod tim kde mohü ve sve Isti 

koho z kfestanu  podvesti 

nejvys potom dychti, touzi. 

proto Jen kfesfanüm slouzi, 

jakousi pfi'zefi tim tvrdi 

a pod tim sibalstvim smrdi; 

k tomu jsou take neplesi, 

ze se nehladi, necesi, 

pfevelmi mrzute chodi, 

hned se i nesvarne rodi. 

Procez slyse tyto veci 

kazdy se jich müze strici 

od jich leku a slouzeni, 

vida ze bez skody neni 

hrdlu, dusi ani mesci, 

o cemz vic sifiti nechci. 


956.  Die  Ältesten  der  Prager  Schmuckhändler i6oo. 
beschweren  sich  bei  dem  Bürgermeister  und  Rate 
der Prager Altstadt gegen die Juden. ICOO. 

Slovutne a mnoho vzäctne poctivosti VMti pane purgmistfe a 
VMti päni radni mili, päni a ochfäncove k näm milostiv6 a iasUave 
pffznivi. Pfedne k milostive pameti ViMtem pfivozujem, tak jakoz jsle 


742 ZUR GESCHICHTE DER JUDEX 

1600. z bedliveho uväzeni VMti, podavse my VMtem jistejch artykulüv, ciin 
bychom sami sehe i celädka nase fi'diti a spravovati se meli, k uvazeni 
VMti spravedlivemu, poctivy a pofädny pofädek näs smukyfsky vy- 
zdvihnouti a takove nase artykule schväliti i na to Privilegium pod 
peceti VMti vydati räcili: ze pak nektefi vsetecni lide, ktefiz s po- 
fädkem nasfm nie nemaji a na kterez se tyz majestat näs i artykule 
V nem obsazene nevztahuji, nybrz proti nim cell, näm se v tyz obchod 
näs smukyfsky proti vsemu obyceji a fädu, tez prävu a na velike 
zlehceni tehoz majestätu naseho näm od VMsti daneho vtiraji a vklä- 
dajf, do kterychzto takovych vsetecnych osob, jsouc k tomu jiz velice 
a vysoce pfinuceni, tyto ztiznosti rozdilne po artykulich do nich sobe 
poklädäm.e. 

Predne a nejprve jest od celeho pofädku naseho smukyfskeho 
Stareho mesta Prazskeho ztiznost na Zidy, ktefi s chlupatejm zbozim 
zivnost vedou a z cizich krajin sem pfivozuji'. co näm k nasemu smu- 
kyfstvu potfebne jest. Kdyz oni netco od chlupateho zbozi, totizto od 
sobolü z Polska aneb odjinud pfiväzeji, tehda näm k spravedlivemu 
trhu pfistoupiti nepfeji, ale sami ty potfebuji a mezi sebou prohand- 
luji, a Jim, ktefiz vyzvfdajf, kde ti stoli'fi bydleji a proti nasemu po- 
fädku Jim delaji, Zidüm takove zbozi prodävati pomäliaji s hauziro- 
vänim ; a tak jich velmi mnoho jest, kdeff ani mestske prävo ani nie 
nemaji, dnes zde a zejtra jinde jsou, coz näm k velike skode, man- 
zelkäm i di'tkäm nasim jest, ze tejne a zjevne chleb odjimaji se vselikym 
muzskym i zenskym dilem ode vselijakejch klobouküv a jineho zbozi, 
ktere zbozi Zide sem odjinud na näs vozi a kupuji, a to dävajf svejm 
stolifüm podsivati a spravovati a potomne s tim zbozim jednou ulici 
nahoru a druhou dolü behaji a je prodävaji. Ode vselijakych cepicek 
smelcovejch, zlatem, stfibrem a dobrejmi bilejmi perlami krumplovanejch, 
tolikez s temi hauziruji a je jejich stolife, jakz vejse poznamenäno, 
fedruji a je v svejch domfch pfechovävaji, nektefi i v svejch domich 
Jim delati dävaji a kdyz hotove dilo maji, tolikez s tim hauziruji. [Take 
i ten kundsoft maji, jak ktery posel do Prahy pfijde aneb pfijede 
z pfedu i z zadu obihaii Zid6, dokud nevyzvedi. do ktere hospody 
püjde nebo pojede. A dockati nemaji [sie] chvile, az je pfed sebe pfedvolä. 
Kde kfestan chce netco koupiti anebo prodati, jiz Zid anebo Zidovka 
prvotne tu byli a po sve libosti handlovali tak ze se vedeti nemüze, 
jake oni praktiky uzivaji.] A tudy oni näs sousedy dokonce v zkäzu 
uvczuji a tak nevime däleji pfi takove spräve jak se ziviti. Procez jestli 
by ta vec mela svüj prüchod, museli bychom s nasemi manzelkami a 
ditkami v zkäzu pfijiti ; toho na znameni, ze to tak jest, jest mezi nämi 
mestany  nase zivnost  zmensena,  to z pficiny jejich,  cehoz se  kazdo- 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 743 

denne dosti spatfuje. [By pak poctivy soused cht^l räd svüj dum 1600. 
z nouze prodati anebo netco jineho, co jemu pän Buh nadelil bud od 
zbozf, tehdy jemu co ho samo stoji nedajf. A jestli by ktery dum kdo 
chtel prodati, jako prve oznämeno z nouze, tehdy tento cas, co ho stoji 
tisi'c kop, chteji jen pet set kop däti. Proti tomu ze take i to mezi 
Zidy konecne jest: kde jest pfed ti'm casem prvotne dum za 500 kop 
byl, nejcko rädi 1000 kop zan dadi, tak ze jeste ani mista dosti ne- 
maji. Z cehoz se muze rozumeti, ze oni lepsi zivnost nezli my maji. 
A my naproti tomu v chudobu pfichäzime. Cehoz se kazdodenne dosti 
spatfuje] . . 

(Die mit eckigen Klammern versehenen Zeilen  sind  im  Orig. gestrichen.) 
Orig. Archiv der Stadt Prag. L, 133 — 55. 

957. Kaiser  Rudolf II. befiehlt  dem  Hanns Adam ^^^0. 
von Zedtwicz, die von seiner Frau dem Pilsner Juden 
Jacob Goldtschaider  schuldige Summe  binnen drei 
W o ch e n zu bezahlen. Pilsen, 28. März 1600. 

Böh?n. Statthalt.-Arch.  Mtsstv 97, f. 185. 

J)58.  Melchior  von  Redern,  Freiherr  auf  Fried- 1600. 
land undReichenberg, bestimmt die Höhe des Zinses 
und Wuchers  in der  Stadt  Friedland  und  Reichenberg.   • 
5. April 1600. 

Des wolgebornen Herrn Herrn Melchiors von Redern, Freiherrn 
auf Friedland und Reichenberg, Rom. Kais. Maiest. Hofkrigsrat, unsers 
gnedigen Herrn, wie es in etzlichen Punkten künftig hinfurtan auf ihr 
Gnaden gnedigen Befelch zu und bei der Stadt Friedlandt und Reichen- 
berg solle gelialten werden 

Vom Zins und W u ch e r. Landtsordnung. Weil auch der 
unchristliche Wucher nicht allein von den weltlichen Rechten, son- 
dern von Gott selbst ernstlichen verboten und sich gleichwohl in der 
Gemeine viel finden lassen, die dergleichen unchristlichen Wucher 
von dem armen bedrengten Manne nehmen, das sie auch den gott- 
losen Juden weit zuvor thuen. Welches von Christen eine grosse Sündt 
und Schande zu hören: soll hinfurt keinem Einwohner bei der Stadt 
sein Geldt auf höhern Wucher ausleihen, als von jedem Schock des 
Jahres 4 kleine Gr., den Gr. zu 7 D. gerechnet. Die aber zu 3, 4, 5 Schock 
mehr und weniger auf Wucher ausleihen, sollen die Woche nicht mehr 
von 1 Schock als ein halben wiener D. Wucher nehmen. Welche aber 
darwider thun vnd Mehres nehmen, soll die Hauptsumma sambt dem 


744 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

l 1600. Zins der Herrscbafft verfallen, und soll dieselbe halb dem, der diesen 
unchristlichen Wucher anzeuget, und die ander Helfte der Herrschafft 
verbleiben. 

Geschichte der Stadt Reichenberg von Dr. J.  G.  Herr?na?in. 

1600. 959   Johann Tejfovsky  von  Einsiedel  und  Chri- 

stoph Slowsky von Slowic, Hauptleute des Rako- 
nitzer Kreises, berichten dem Kaiser, dass sie be- 
züglich der Einhebung der Ladensteuer von Kauf- 
leuten, Krämern, Handwerkern und Juden den 
erhaltenen Befehl in allem befolgt haben und dass 
sie zugleich eine Abschrift der betreffenden Steuer- 
register an die königliche Kanzlei überschicken. 
Rakonitz, 3. Juni 1600. (Böhm.) 

Böhm. Landt. X.,  76. 

1600. 9()0. Teilung zweier Häuser aus der Verlasse n- 
schaft des Impresso rs Salomon unter seine drei 
Söhne. 7. Decembris 1600. 

Jakoz jsü pozftstaly po nekdy Salomünovi impressorovi Zidu dva 
domy, jeden mezi domy Marka Meyzle a Mojzise krejciho obostranne 
a druhy vedle domu Erbovic pfi same bräne lezici, k tomu synove tfi 
Mojzi.s, Benjamin a Her man : i o takove domy tiz bratfi a synov6 
Salomüna jsü se podelili, tak ze dum ten mezi domy Marka Meyzle 
a Mojzise krejöiho na rovne tri dily Ji'ti a oni v nem spolecne, jeden 
tak mnoho jako druhej a tfeti miti maji; v druhem pak domu pfi 
brane Mojzisovi bratru nejstarsimu jedna polovice a Benjaminovi tez 
Hefmanovi druha polovice spolecne, totiz kazdemu z nich dvou po 
ctvrti nälezeti bude, s tim dalsim oznämenim, ze Mojzi's a Benjamin 
k tymz dilüm svym v obou domfch jim nälezejicim pfipustili jsou a zä- 
pisem ti'mto pfipoustöji Mojzis Rebeku a Benjamin Judyt zeny sv6 i deti 
ty, kterez by spolu oboji manzele zplodili, k jmeni, drzeni a dedicnemu 
spolecnemu vlädnuti. Pfi tom vsak pfi vsem k sobe se vedle listüv zi- 
dovskych chovati povinni budou. Byl pfi tom Bonon starsi zidovsky 
a Izäk Kokes skolnik. Actum in consilio f. 5. postridie Nicolai 7. De- 
cembris anno MDC. 

Archiv der Stadt Frag. Mscr. 2169, F. 370. 

1601. 961. Der Jude IMarkus. Glaser zu Lieben, beschwert 
sich  bei dem  Prager  ErzbischofZbynek  Berka  von 


IN BÖHMEN, MÄHRP:N UXD SCHLESIEN. 745 

Dauba, dass er auf Befehl des Amtmannes im Hospital 1601. 
nächst der Prager Brücke, im Meierhofe zuCakowic 
und im Hospital die Fenster ausgebessert habe, 
aber bisher das Geld dafür nicht erhalten konnte« 
und bittet daher dem gedachten Amtmann zu be- 
fehlen, dass  er  ihn für solche  Arbeit bezahle. 1601.*) 

Orig. Erzb. Archiv in Prag. 


*)  Einige  Na ch richten  über  Lieben  vou  Hejtmänek: 

Pujmenoväni Liben jest püvodu rozhodne ceskeho; nemeckeho näzvu 
»Lieben« 4ostalo se ji v dobS, kdy urozeni majitele rovne s ostatni slechtou 
V nemcine si libovali; ale zejm^na nemeckeho näzvu zhusta se uzivalo v letech, 
kdy Zid^ z Prahy do Libne se pfestehovali. Tehdäz (v 17. stoleti) kdokoli z Libne 
byl, kazdy kfest'an i Zid povazovän byl Zidem a Nemcem »aus Lieben«. 

Prvni dokäzani majitele Libne jsou Rotlevove. Tito dostali se v drzeni 
Libne asi r. 1363 a mSli ji az do leta 1436. Roku 1513 dostala se Libeh Bryk- 
narüm z Brukstejna. V roce 1530 byl zalozen pfi mlyne pod tvrzi Libeiiskou ha- 
drovy ml^'n se stoupou na vyrobu papiru. 

Za vlädy Bryknarü potkäväme se s Libeiiskymi Zidy; jeden pro jakesi pro- 
vineni byl z rozkazu krälovske komory z Libne vybyt, druhy Abraham r. 1563 
pro utiskoväni selky v Kojeticich byl üredne stihän. Libeiiske hadrovny hadry 
opatfovali beze vsi pochyby Zide. 

Zidö V Praze byli isoloväni na jedinou svou ctvrt, a tato, kdykoli se v Praze 
jakäkoli boufe strhla, stävala se vzdy jevistem poulicnich vytiznosti, ba i dran- 
coväni a vybijeni. Zide, chtejice pronäsledoväni a stäleme znepokojoväni ujfti, 
opousteli Prahu a usazovali se na venkove. (!) Mnoho jich usidlilo se v Libni. Od 
ktere doby Zide v Libni se zdrzovali, neumime povedeti. Za vlädy Bryknarü 1595 
bylo jich tu valne, vice nez kfestanü, sie jinak by Nemci nenaz^vali Liben Juden- 
dorf, a za välky SOlete pocet Zidü se tu jeäte v\cq zmohl, nebof pfiprodeji Libne 
roku 1662 se jmenuje »Liebner Dorf mit allen neu- und alterbauten Judenhäusern 
und deren Zinsen«. 

Jan hrabe Hartvik z Nostic vydal Zidüm Libenskym privileje, kterymi za- 
bezpecil Jim pokoj, dal zäklad k jejich organisaci; vsak za to soucasne stizil je 
bernSmi. (25. zäri 1656.) 

Od te doby Zide v Libni zili bezpecne. Näsledujici vrchnost privileje jejich 
obnovila a doplnila. Obec Prazskä, koupivsi Liben nafidila, aby Zide zfidili si 
vlastni obec, jejiz starsi na roven konselüm vybirali panske dävky a vedli zi- 
dovske poddane v näleiite evidenci. Zpräva administracni komisse ze dne 20. pro- 
since r. 1762 o tom svedci. 

Z uvedenö zprävy jest zrejmo sefizeni zidovske obce, leö totez jeste urci- 
teji vynikä z dekretu ze dne 15. bfezna r. 1783. 

Pfemnoha, präve uvedenä nafizeni podnes jsou zävaznä. Zidovskä obec 
Libenskä citala rüzne obyvatelstva, ale pocet rodin a domü byl tu skorem ustälen. 
Rozmnozeni domü nebylo dovoleno, ale rozmnozeni rodin musilo byti k zädosti 
vrchnosti povoleno, 

Hned na pocätku 18. stoleti ucinena byla konsignace zidovskych rodin 
v Libni zijicich.   Celkem bylo  v Libni asi sotva vice nez 150 obyvatel kfesfan- 


746 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN' 

1601. 962.  Kaiser R u d o 1 f II. verkündet,  in \v e 1 ch e r Weise 

das Appellationsgericht das von dem Prag er Alt- 
städter Gerichte in dem Processe der Goldschmiede- 
innung gegen den Juden Jakob Libek und sein Weib 
gefällte Urteil korrigiert hat. Prager Schloss, 8. Jänner 1601. 

My Rudolf Druhy oc.   Oznamujem  tfmto listem,  ze president a 
rady nase  k apellacim  na hrade  nasem Prazskem  zffzene  a usazene, 


skych. Zidu bylo mnohem vice, tak ze to budilo pozornost üfadu krälovske ko- 
tnory, kterä roku 1713 poslala na zämek Libeiisky pi'semny dopis: »Kolik jest 
V Libni zidovstva, ktefi odsud do dalky 3—4 mil vsecka mestecka i vesnice vy- 
storcuji, sobe forttlu, ale kfesfanskym poplatnikum na zähubu vsecko skupuji, 
CO nejakemu zbozi se podobä, a stale jich pfibyvä? Jake jest jejich fictitium (pfi- 
znany vynos zivnosti/?« K tomu odpovedela spräva libenskä, ze nizädni novi Zid6 
se tu nepfiji'maji, nybrz ze se mnozi vlastnim dorostem. I podala krälovske ko- 
mofe seznam Zidü Libensk^ch, ktery sepsalo pfedstavenstvo jejich. Die toho 
censu roku 1713 bvlo v Libni 51 objtnych domü zidovskych, z nichz jeden byl 
obecny s peti näjemniky, potom 48, jichz majitele tu obyvali sami nebo s näjem- 
niky a nepochybne byla tu i zidovskä skola; a dva, jichz hospodäfi (Josef Lövi 
a pälenik Manasse) byli nepfi'tomni a näjemniky si chovali. 

Näjemnych stran bylo 43, tak ze väeho zidovstva bylo 91 stran, vsech Zidü 
286 dusi a sice 10 manzelskych dvojic, tri mlädenci samostatni, jedna panna slu- 
zebnä, vdov 17 a deti 195. V§ichni tvofili samosprävnou obec zidovskou, kterou 
fidil starsi obce Abraham Roubiäek, 75lety, maje k ruce pfi'sezneho notäfe (Abra- 
ham ben Moyses z Niklspurka), kantora Mojziäe, syna Lazarova, koseräka Mojzise, 
syna Abrahamova a Lebla sluhu. 

Zajimavä jest zpräva o zivnostech zidovskych. Rüzny ohchod vedli 3, prodej 
kozi 1, kramärstvi 3, prodej kofeni 1, hauzirnictvi 9, obchod v dobytku 3, k c.muz 
pomähalo 5 honäku, prodej kofalky 1; hokyni bylo 5, dohazovaöka 1, obchodni 
poraocnik 1. Däle byl tu arendator panske vinopalny Markus Schnürmacher, 
potom 12 Fezniku, 5 sevcü, 8 krejci, 1 rukavifnik, 1 klobouönik, 1 prymkäf, 1 nä- 
jemce panske kozeluzny, däle sievaC brokü, sklenäf, klempif, hudec a nosic, 
5 holicü. Posleze se tu pi'izivovaly 3 porodni bäby, 3 opatrovnice deti. 2 po- 
sluhovacky, 1 svadlena a 1 zebracka. Neznäme zamestnäni m^l jeden. Daii zivno- 
stenskou platiti musili vsichni i opatrovnice dSti. 

Bez bfemena dani byly pouze dohazovacka, sluzka a zebracka. Zivnosti 
byly CO do rocniho v^nosu bud skutecne vydatne aneb vysoko odhadnute. Nejvys 
odhadnut byl pälenik (500 zL). TSch, jimz vynäsela zivnost 100 — 160 zl. bylo 19, 
od 80 — 90 zl. 15, od 58—80 zl. bylo 31. Hauzirnfci platili z vydßlku päceneho na 
50 az 80 zl., honäci z 60—100 z'., nädennik z 60 zl., krejci z 40 — 90 zl. sevci 
z 40 — 90 zl. (ki-esfansti sevci 40 — 45 zl.), posluhovacky z 26 zl. Vsechen vfrocni 
vyd^lek zidovsky v Libni päcen na 6651 zla ych. Näjemci platili z bytu 4 — 6 zl. 
do roka. 

Pfijmeni rodovych u Zidü nebylo udäno s mäloktcrou v\'jimkou, Icda ze 
kazdy vedle osobniho jmena mel jmeno bud' sveho otce, bud' sveho zamestnäni 
neb rodiste.   Vyznacne pro pohyblivost Zidü jest, ze z 91 samostatnych zrodilo 


IX BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 747 

na ta  od präva  Stareho  mesfa Prazskeho  odeslanä  a  odevzdanä  za- 1601. 
pecetenä akta v te pfi mezi starsi'mi mistry femesla zlatnickeho v temz 


se V Libni jen 23; z Prahy jich bylo 10, z Ml. Boleslavi 4; byli tu rodili z Bran- 
d^'sa i Hrusova, ze Sestajovic a Pfemyslan, z Libeznic i Hozpozina, z Chvaterub, 
Benosova, z Rakovnika, Chys, z Polne, Turnova, z Teplic a Becova i Bydzova, 
z Kasejovic, Kaladay (Kolodeje u Vit. Tyna), z Pravonina a Krchleb. Byli take 
Zide z Moravskeho Mikulova, z Tfebfce, z Budlova a Jemnic, z PIranic, z Hole- 
sova, Sträznice, Mysliva a Prostejova. Z rakouskych rodisf Zidü se jmenuji Viden 
(Wiener, Weincr) a dve jinä mi'sta; z Uher byli dva (z Holic a Lottenbachu), 
z Polska dva, z fise tri (Bamberg, Siegenhofen a Lübeck). U nekter;ych neni ro- 
diste udäno. 

Z osobnich jmcn vyskytuji se nejcasteji jmena biblicka. Bylo 13 Mojzisü, 
10 Abrahamu, 8 Jakubu (jednou psäno i Jekeff), 5 Marko, Izäkü a Lazarü, 4 Jd- 
chymove, Eliäsove; po trech se vyskytuji jmdna Chäje, Jehuda (Jüdl), Fajse a 
Mendl, po dvou Salomoun, Aron, Ancl, Peretz, David, Gerstl, Jostf a Levi. po 
jednom Bejsiep, Ischiel, Benjömin, Guttmann, Gadl, Adam, Zalkind, Selig, Süss- 
kind, Jesie (Izaiasi, Smäje (Izmael). Libmann Nochem (Menachem), Äser, Neyfl 
(Neftalie), Simon, Samuel, Sander, Jeitel a Manasse. Casto jsou jmena po velke 
haveti, jako Leblü bylo 12, Herslü 10, Berlü 7, Romhardü 3, Volfu 5. 

Zidovky nazyväny byly casto jmeny biblickymi. Jmeno Sära (Sari) ozyvä 
se u 10, Lea u 9, Rachel 8, Esther (Esterle) u 7, Marie (Miriam, Mirl, Mariana) 
u 6, tfikrät pak cteme jm^na Salomena, Hanele, dvakrät Rifke (Rebeka) a El- 
kele, po jednom pak Chave (Eva) a Ciperle (Deborah). Ale mnohem casteji sly- 
sime näzvy nSzne jako Güttl (take ßüne ci Bona), u 13 Bella, Schöndl nebo Chüne 
u 12, Rosl (Rösl) u 11, Hendl (Hühnl) u 6, Malke ci Malkele (krälovna), Chajl 
a Zierl po petkrät. po tfech pak Bräunl, Fromml (Frometl) a Täubl, po dvou 
Rehle (srne), Mündl, Freudele (Frädele), Liebe ci Liebele, Blumele, Gnendl (mi- 
lüstka). Po jednom ctou se jmena zenskä Növe, Edel, Reitzel, Golde, Muskat, 
Nette take Garsche, Rana, Psachia, Thie a Veska (Wischka). Seznam take udävä, 
ktefi Zide nälezeli k vyznamenanemu pokoleni Levi. To byli Izäk ben Hersl, 
feznik z Libne rodily, Gadl ben Jachym, holic z Benesova a jeho bratr Izäk, 
klL-mpif Abraham ben Elias, svec z Ml. Boleslavi a Marek Radonitz, hauzirnik 
z Jemnice Moravske. 

Na zäkladech hrabetem z Nostic zbudovanych a vrchnosti Prazskou do- 
vrsenych, vznikla znenähla rozsählä iidovskä obec v Libni, od Prazske zcela ne- 
odvislä. Zfidila si svoji skolu a postavila slusnou synogogu. Pozdeji usazovali se 
Zide i mimo mesto zrdovske, zejmena v dobe, kdy byli Zide Marii Terezii r. 1746 
z Prahy vypovezeni. Tehdäz vzrostl pocet Liberiskych zidovskych rodin na 186 
o 766 duäich. R. 1825 bydlelo jiz 17 rodin zidovskych o 106 dusich mimo zidovske 
mesto V cislech 23, 32, 33, 34, 36, 43, 45, 47, 48, 127, 76, 49 a 52. 

Uvolnenim poddanstvi, zru§enim roboty a jin^mi opatfenimi v duchu osve- 
tovem ucinenymi, uvolnilo se i Libensk^m Zidüm, ktefi potom dosti houfne 
z Libne do Prahy se stähovali. Novymi zäkony modernimi postaveni jsou 2ide 
na roven ve vsech prävech s ostatnimi obäany stätnimi. Vsak patriarchdlni zfi- 
zeni u vecech obecnich züstalo u nich podnes. 

L. 1751 obnäsel pfijem vrchnostcnsky Stareho mesta Prahy od Zidü Libeii- 
skych:  Poplatek  na ochranu  300 zl.,  z pozemkö  2 zl.  20 kr.,  z ostrüvku  12 zl., 


74f8 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1601. Starem meste Prazskem z jedne a Jakubem Libekem Zidem, tez Salo- 
menou zenou jeho z strany diuhe, co se ujfmäni handle od stfibra 
a zlata rozlicnych vselijakych kusüv, stfibra nehodneho a lehkeho lidem 
za hodne prodävajic dotyce jakz zaloba a akta te pfe to vsecko v sobe 
obsahujf a zavfraji, poväzivse toho vseho s pilnosti podle prava, takto 
ten ortel na temz präve feria 2. post Laurentii 14. Augusti leta 600 
jiz jminuleho mezi dotcenymi stranami ucineny napravuji: ponevadz 
se z akt teto pfe zadne jiste vymefeni, kolik lotu stfibra jedna kazdä 
hfivna v dile femesla zlatnickeho vynesti a jak mnoho pfisady k ka2demu 
lotu beze skody lidske pfidati obycejne v temz femesle uzivati se mä, 
nenachäzf, protoz pro vyrozumeni toho a zprüboväni falsa a podvodu 
z vrchnosti prava se nachäzi, ze nadepsani starsi mistfi Prazsti femesla 
zlatnickeho s vuoli a vedomosti nasi jakozto krale Ceskeho, tez purg- 
mistra a rady Stareho mesta Prazskeho, srovnajice se v tom s jinymi 
mesty nasimi fisskymi, jiste vymefeni v te pficine uciniti, v cechu neb 
pofädku svem zlatnickym ustanoviti maji a povinni jsou a to pod pro- 
padenim vseho stfibra jednoho kazdeho pfestupnika, kdoz by se v tom 
nezachoval podle prava. Skody z hodnych pficin mezi dotcenymi stra- 
nami se zdvihaji. A co k apelaci slozeno, to aby zase i to stfibro za 
prävem zuostävajici na ten cas tymz Zidüm navräceno bylo. Tomu na 
svedomi pecetf nasi cisafskou k tomu soudu obzvläste zfi'zenou jest 
zapecetino. Dan na hrade nasem Prazskem v pondeli po pamatce svatych 
Tff kräluov 8. Januarii leta Päne tisiceho sestisteho prvniho. 

Archiv d.  Stadt Prag. Msc. 1029, Fol.  60. 

1601. 963.  Die  Artikel,  w e 1 ch e  der  Herrn-  und  Ritter- 

stand auf dem böhmischen Landtage bei der Be- 
ratsch lagung über die königliche Proposition be- 
schlossen und dem Bürgerstande mitgeteilt hat. 
1. Februar  16Ul. 

. . . Z strany püjcek zidovskych take JMti räcili o to mluviti, kterak 
mnozi, ktefiz penize pod ourok pfijfmaji, majic ze sta toliko sest kop 


z radnice zidovske 22 zl., z poräzky 30 zl., z v^cepu vina v panskem domS atd. 
425 zl. 50 kr., za pozemky a byty Zidü 254 zl. 52. kr. 

Roku 1845 byly postizeny Cechy velikou povodni. Tak6 Liben rozvodndni'm 
Vltavy tak byla zaplavena, ze nebylo o podobne povodni pametnikü. Liben 
utrpela velmi, zvläste zidovske mesto. 29. bfezna t. r. ve tri ctvrti na 6 vecer 
dostoupila voda takovd v^se, ze pocala vnikati do prvniho patra nekterych domü 
v zidovskem mSstS. Ze vsech domü teto ctvrti rausilo se obyvatelstvo vysteho- 
vati a V mistnostech Libenskeho zämku ve skole a v hostincich ubytovati. 

R. 1846, 23. listopadu polozen byl zäkladni kämen ku stavbe zidovske syna- 
gogy u pfitomnosti arcivevody Stepäna. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 749 

vziti, Zidum penize püjcuji a od nich z kopy kazdy tyden peni'z berou 1601. 
anebo neberou-li toho, tehdy od Zidüv tak mnoho dane na kuflicich 
a jinych vecech berou, ze za to dobfe stoji a vejse; a ponevadz jest 
nekfesfanskä vec a tou pn'cinou mladi lide k velikym gkodäm a za- 
vedeni pfichäzeji, aby k pfetrzeni pfijiti mohlo kdo by v tom postizen 
by], aby tu sumu propadl a polovice sumy te tomu, kdoz by o tom 
oznamil a druhä polovice k sbirce zemske aby byla. 

Co se pak Ziduv tkne, ponevadz oni majice jiste vymefeni i maje- 
stälem to potvrzeno, jakz nektereho casu to take ukazovali, aby vice 
z kopy na tyden nez po bi'Iem peni'zi nebrali, z toho vykracuji a vice 
berou, byl-li by v tom ktery postizen, aby vedle spravedliveho uznäni 
dostatecne trestän byl. 

Bylo take mezi jinymi vecmi mluveno z strany Ziduv, ponevadz 
ti ji2 se tak zpanosili a takovych satüv uzivaji, ze casem Zida od kfe- 
sfana rozeznati nemüze, aby zase zlutä kolecka na levem prsu vne na 
satech nosili, anebo beryty zlute a klobouky meli, a tak ti'm od jinych 
rozeznäväni byU. 

Böhm. Landt. X., 135. 

964. In  der   kaiserlichen  Antwort   auf  den   Be- 1601. 
schluss  der böhmischen Stände,  welchen  dieselben 
auf  die  Landtagsproposition  gefasst  haben:  Strany 
nefädnych pujcek Zidüv od obyvatelüv krälovstvi tohoto snäsi se tolikez 

pfi JMCske, ze ten artikul prve zfizenim zemskym zapovedin a pokuta 
na to ulozena jest. 9. Februar 1601. 

Bö'hm. Landt. X., 147. 

965. Landtagsartikel, welche  die  böhmischen Stände 1601. 
auf die kaiserliche Replik beschlossen haben: Z strany ne- 
fädnych pujcek Zidüm. ackoji zfi'zenfm zemskym nefädne püjcky zapove- 
zeny jsou, vsak zfizeni zemske na ty püjcky zidovske se nevztahuje, ani na 
sluzebniky JMCske  a dvofeniny  ani  na Zidy,  protoz  aby  ten artikul 

byl pfedce v snemu polozen. 14. Februar 1601. 

Böhm. Landt. A'., lil. 

966. Der  böhmische  Landtag,  welcher  auf  dem 1601. 
Prager  Schlosse  am 26. Januar 1601 eröffnet  und  am 

19. Februar desselben Jahres geschlossen wurde, 
fasste bezüglich der Judensteuer einen gleichen 
Beschluss wie im Jahre 1600; weiter wurde beschlossen: 


750 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1601. O nepofadnych püjckäch Zidüm. Take jest se JMCskä s stavy krä- 
lovstvi tohoto milostive snesti räcil, jakoz se to jiz zhusta nachäzi, ze mnozi 
jak obyvatele tohoto krälovstvi, tak take i dvorsti sluzebnici JMCske pod 
obmyslem Zidüm penez püjcuji, a majice s nimi srozumeni polovici lichvy 
zidovske berou a tudy na skodu mnohych z obyvateluv tohoto krälovstvi 
uzitküv svych nefädne proti zffzeni zemskemu vyhledävaji: a protoz 
aby takovä nefädnä vec pfetrzena byti mohla, na tom jsou se stavove 
s JMCskou snesli, kdoz by se koliv^ takove nefädne püjcky bud' z oby- 
vateluv tohoto krälovstvi aneb dvorskych sluzebniküv JMCske i vsech 
jinych cizozemcüv v tomto krälovstvi Ceskem dopustil, aby takovou 
vsechnu sumu püjcenou propadl, kterezto jedna polovice k teto nasi 
svolene pomoci na lid välecny obräcena aby byla a druhä polovice 
tomu, kdoz by na neho to provedl a prokäzal. A marsälek dvorsky 
na jednom kazdem z dvorskych sluzebniküv JMCske i vsech jinych 
cizozemcich, ktery by se toho tak dopustil, aby tu pokutu podnikh, 
skutecne pfidrzeti inä. Zid pak ten, kterej by se toho dopustil, bud 
od Cechüv, dvofanüv neb cizozemcüv takovou neslusnou püjcku k sobe 
pfijal, ten aby skutecne podle uznäni soudu zemskeho dostatecne 
trestän byl. A aby JAlCskä nad ti'mto snemovnim snesenim milostivou 
svou ochrannou ruku drzeti räcil, za to stavove JMCske ponizene zädaji. 

Böhm. Landt. X., 184 dc. 

1601. 907. Das Testament  des Markus  Mardochai Meysel 

1.— 2. März 1601. 

Am Pfingstag, ^) den 27. Monatstag Oders, der kleineren Zahl 
nach 361 ten Jahrs (1. Martii ao 1601) ist kommen der Ober Rabiner 
Herr Lobe, und Rabbi Joachimb Brandeys und Rabbi Mayer Epstein 
Lewy und ich Kauffmann Lewy, geschwohrner Gemainde-Schraiber, zue- 
besuchen in seiner Krankheit den ehrberen Mordochäum Maysl, Sohn 
des Samuel seeligen, und hat mit guetem seinem lauteren Verstand 
geredet den Inhalt der Rede, wie nachfolget, und gleich den Freitag 
hernach vor mir -j und Moyses ^) Schulruefer zue mehrerer Bekräf- 
tigung einen Mantelgnff gethan. 

No.  1. Wrgen Posnan und Krakau.^) 


^) Noten  aus  »Das Testament Mardochai Meysels« von  Dr.  Alex.  Kisch. 
Donnerstag. 

-) Kaufmann Levy. 

*) Enochs. 

*) Nicht näher angegeben. 


]N BÖHMEN', MAHREN UND SCHLESIEN. 751 

2. Die Schuel  soll bleiben  in ihren Kräften  ewiglich,  wie es zu 1601. 
Ende vertragen ist worden^) mit der Gemain. Privatpersonen  oder ge- 
sambte Nacherben sollen nichts können änderen und solle nichts darvon 
gemindert  werden ;  soll  auch  in Stadtbücher  eingeschrieben  werden; 

wie er eine teutsche Abschrift gemacht hat, und Niemand soll kein 
Sitz ^) dörffen verkaufen ; und von Nutzung oder Zinsen sollen die 
armen und elende Leut unterhalten w-erden, wie Alles in dem Vertrag 
beschrieben ist; sollen auch die Erben nichts änderen können und 
wegen ihrer eigenthümblichen Stellen sollen ihr Recht haben wie weiter 
folget. 

3. Das Panier soll zu ewigen Zeiten in die Schuel gehören und 
alle seine ') heiligen Sachen, als sein Vorhang und sein Mandtele, Plech 
und seine Zehengebott '^), doch die zwei Samuel, seiner Brüder Söhne, 
die sollen die Sachen darheimb halten; allein alle Festtagen sollen sie 
die obgemelte Sachen in die Schuel bringen. Jedoch bleibt es heilig, 
wie obgemelt. 

4. Wegen seines Weibs Frummet und wegen des pergamentenen 
täglichen Bettbuchs, dann die fünf Bücher Moyses auch von Pergament, 
wie auch ein Feierstag-Betbuch von Pergament, die erstgemelte drei 
Bücher sollen durch ein Loos zwischen der Frummet und beeden 
Samuel getheilet werden. 

5. Dem Joseph, Sohn Salomon seeligen, soll man ihme geben acht 
Tausend Gulden rein, als nemblich die Helfte in Bahrem zue seinen 
Händen, und die andere Helfte soll geleget werden zue Händen, wohin 
erstgemelter Joseph will, und das Capital sambt Interessen soll seinen 
Söhnen und Töchtern wohlverwahrter gehören. Auch soll er haben 
einen Theil, was ihme der Portion nach gebühren wird, von denen 
Stellen, so in der hohen Schuel,^) wie auch in der Schuel, so Mardo- 
chäus gebauet hat, an Mann- und Weibersitz und wie weithers folget. '") 
Auch soll er haben seinen Theil an denen dreissig Tausend Gulden, 
so bei denen drei juedischen Gemeinen'^) vermög seines Buechs, und 
dermit soll er von allen und jeden liegendt- und fahrenden Guet ab- 
gefertiget sein, wie folget.^-) 

^) D. h. in einem Vertrage festgesetzt wurde. 
*^) la der Hoch- und in der Meiselsynagoge. 
■") Des Aleisel. 
") Tiiorarollen. 
*) Hochsynagoge. 

'°) D.  h.  nach  Verhältnis,  wie  die  Sitze  weiter  unter  die  Neffen  ver- 
teilt sind. 

^') Posen, Krakau und Jerusalem. 

'•) Durch die Einsetzung der beiden Samuel zu Universalerbf^n. 


752 ZUR  GESCHICHTE DER JUDEN 

1601. 6. Dem Meyer,  Sohn  des Salomon  soll gegeben werden  sieben 

Tausende Gulden rein, bahr und sein Theil an denen Stellen wie oben 
gemeldt ist, bei seinem Bruder Joseph und ander Sachen '^), wie oben 
gemeldet,  und mit diesen soll er abgefertigt sein,  wie oben gemeldet. 

7. Dem Jacob, Sohn Salomons sechs Tausendt Gulden rein.» 
dervon soll der mehriste Theil depositiret werden, auf Interessen und 
soll nicht in seine Hände gegeben werden, und soll Alles beruehen 
auf denen obberühreten Dreien '*) und auf mich obbemelten Kauffmann; 
dergestalt soll es ihme gegeben werden und auf keine andere Weiss, 
damit dass er und sein Weib und seine Kinder können Begnügen 
haben und keinen Abgang tragen; sie sollen verzehren die Interesse 
und das Capital soll immer verbleiben, als wir die Obgemelten ver- 
ordnen werden. ^^) Die Sitz in der Schuel wie oben gemeldt. Das 
Übrige wie oben gemeldt, und mit diesem soll er abgetheilet sein, wie 
oben gemeldt. 

8. Dem Samuel, Sohn des Salomon, fünf Tausend Gulden rein, 
und nicht anders als in der Manier, dass man seiner Tochter alsobaldt 
zum Heirathguet soll geben 1000 Fl. und ihm 500 Fi., seinem Weib 
zue der Nahrung 500 Fl. und die uebrigen drei Tausend Capital sambt 
Interesse soll seinen Kindern gehören; doch wenn er sich wohl anlässt, 
soll ihme gegeben werden die Stelle wie oben gemelt; darmit ist er 
abgetheilet wie gemelt. 

9. Moyses, seinem Brueder, fünf Tausend Gulden rein, und die 
sollen hier''') in Deposito verbleiben und soll die Interesse verzehren, 
und wenn er eine ehrliche Heirath thuet, soll man ihm die Helfte 
geben in seine Hände nach der Hochzeit, und das Übrige soll stets 
ligen bleiben, und die Interesse mag er verzehren; die Stell wie oben 
gemelt; die andere Sachen, wie oben gemeldet; damit ist er abgetheilet, 
wie oben gemelt. 

11. (In margine: N. B. Anstatt 10 ist in hebräisch 11 gesetzet) 
Israel, Sohn Mayers, soll gegeben werden zehen Tausend Gulden rein., 
zwei Tausend Gulden in seine Hände und acht Tausend Gulden soll 
er einlegen in Hände, wohin er will, und die Interessen mag er ver- 
zehren und wohl bewahren. Er mag vermachen, wohin er will, davon 
zu nehmen eine Stundt vor seinem Ende; auch soll er geben etwas 
seinem Sohne  Salomon etliche Hundert, damit er sich allein ernähren 


'^) Anteil an den 30.000 Gulden. 

'^) Rabbi Lob, Rabbi Efraim Brandeis und Mayer Epstein, 
*^) Danach wurden die »depositirten« Gelder beim Rabbinat und der Vor- 
steherschaft verwahrt. 

*^) Bei der jüdischen Gemeinde. 


IN BÖHxMEN, MÄHREN UND  SCHLESIEN. 753 

kann, Sitz in der Schuel nach seinem Theil, an den Sachen, wie oben 1601. 
gemelt, und mit diesem ist er abgefertiget wie oben gemelt. 

12. Beroch Maysels zehen Tausend Gulden rein., sein Theil von 
Sitz, wie oben gemelt, das übrige wie oben gemeldt, und damit ist er 
abgetheilet, wie oben gemelt. 

13. Alleweg von jetzo wird geschenkt das grosse Haus völlig 
wie es jetzo ist, und das Haus aus der Gassen und die zwei Sitz in 
der neuen Männerschuel, die gehören von jetzo an denen zwei Samuel, 
seiner Brüder Söhnen seeligen auf alle besste Formb und alle Gerechtig- 
keit wie bräuchlich  vermög Satzung  unserer  hochgelehrten Voreltern. 

14. Moysses Kaffka. 

15. Rabbi Elias hat einen Staar^^) per 600 Fl, der soll bezahlt 
werden vermög des Staar, und soll ihme nachgegeben '^) werden 400 Fl. 
zum Aigenthumb. 

16. Der Reizel des Isaak Aschkanes Weib, allen ihren Kindern, 
die nicht ausgeheirathet sein, soll einer jeden gegeben werden 200 Fl. 
rein, von einem auf den anderen. 

17. Der Jungfrau Braue], des Rabbi Lazar seeligen Tochter, soll 
ihr geben werden über ihr Heirathsguet 20O Fl. von den beeden Sa- 
muel ihren Possess. 

18. Denen fünf Schwestern, die jetziger Zeit hier seind, ein jed- 
weder 200 Fl. rein.: Schendl, Hena, Sari, Milka, Frommet des Mayer 
Maysels Töchtern. 

19. Des Simons Tochter, des Josephs und Mayers Schwägerin 
500 Fl. 

20. Petzele Dukherin,'^) EnnikP'') der Teltzile Sohn 200 Fl. soll[en] 
eingelegt werden wegen Zurückfallung auf die zwei Samuel. 

21. Gütele, Tochter Rabbi Mandl Rabbi Zallel seel. 300 Fl. soll 
eingelegt werden, Capital und Interesse gehört der Jungfrau, wegen 
Zurückfallung zu denen zwei Samuel. 

22. Mayer Levy 200 Fl., jeden Gulden pr. 15 Patzen. 

23. Moysses Schöndels 100 Fl. 

24. Seinen Brüdern Student 100 Fl. Allen, die er da gegeben hat, 
das keine rechte Erben sein, vermög unseres Gesetz, wann es käme zu 
einer Zurückfellung, soll es denen zweien Samuelen gehören. 

Wegen der Sitz in der Schuel sollen alle getheilt werden, vermög 
unserer Rechten,  doch sollen  die beide Samuel die drei obristen Sitz 


") Sl-.aar für Schuldschein. 

'*) Nachgesehen. 

^^) Dukhcrin, im Tauchbade angestellte Person. 

-") Deminutiv von Enoch-Enochlein. 

•'(8 


754 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1601. zue der obersten Seiten in der Männerschuel nehmen unter ihre Sitz 
ohne Loswerfung, und sollen nicht mehrer gerechnet werden als vor 
3 Sitz. 

Und betohlen, wir sollen an einem anderen Tage wiederumb 
kommen, da will er sein Rede schliessen. 

Am Freitag, den 28. Monat Oders, 361 der kleineren Zahl, das 
ist im Martio anno 1601. 

Samuel, Sohn Rabbi Elias Mayssel seeligen, mit dem anderen Sa- 
muel, die sollen von jetzt an geschenkter haben Alles das Übrige, es 
sei Goldt, es sei Schulden, es sei Fahrnussen, es sei Häuser, und sei 
was ihme künftig gebühren möchte, oder jetziger Zeit possediret, alles 
was der Mund reden und was das Herz erdenken kann, auf alle 
besste Formb ihnen zue Hülf vermög Gesetz unserer hochgelehrten 
Voreltern. 

Alsdann sollen sie zahlen alle die Schulden, was man schuldig 
ist, und bedörfen kein Erb, keine Reittung zu thuen, und sollen vor 
kein Gericht kommen, sondern durch Mittler ein jedweder sich einen 
nehmen. Da sollen die Erben zuesammen kommen wegen seiner und 
ihrer Ehr in allen denen strittigen Sachen, was zwischen ihnen ist. 

Samuel der kleinere Sohn Simon Mayssels seeligen, der hat das 
Recht, als wie gemelt bei Rabi Samuel, Sohn Rabi Elias 

C G. 

F U. 

Zum letzten hat er gesagt : Höret meine Rede und schreibt und 
unterschreibet das Alles, wie obengemelt, dass soll dergestalt sein, 
wegen aller Theil, so er an seinem Guet getheilet hat, dass wann, 
Gott vor sei, käme vor die Obrigkeit ein Ungelegenheit, bis vier Tau- 
send Gulden sollen die Unkosten gehen aus der zwei Samuel ihren 
Beutel. Wann derer Unkosten möchten mehr sein, das soll auf die 
Kinder des Mayer seeligen und Mayer Maysels Kindskinder und auch 
auf die andere Erben der vierte Theil geschlagen werden, und sie 
Erben sollen den vierten Theil, der Proportion nach, was ein jeder 
empfangen hat, eintheilen, und soll ein jedweder einen gueten Theil 
einlegen, und die übrigen drei Theil die bleiben auf die obgemelte zwei 
Samuel. 

Anfang wegen der Privilegia. 

Am Freitag den28. Monats Oders 361 kleinern Zahl. Zur mehrer 
Gerechtigkeit und Bekräftigung, obwohl die Rede eines Kranken 
gleich sei, als wenn er selber geschrieben und überantwortet hätte, 
und  als gestrigen Tags  hat er bekennet  und  gesagt  das Meiste  von 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 755 

Allem vor dem Oberrabbiner und einem von den Juristen und vor Rabi 1601. 
Mayer und einem von uns und mit ihren Willen und Befehl ist es ae- 
schehen, alsdann sagt ers jetzt wieder und thuet den Mantelgriff vor 
mir und vor Moysses Schulklöpper, und mir und dem Schulklöpper 
befohlen, alle die Sachen nach der Länge aufs Beste zu bewahren, der- 
gestalt, dass von diesen nichts zurückgestellet werden soll, und alle 
Sachen ausführlich beschrieben und vorgelesen und den Mantelgriff 
gethan zu mehrer Bekräftigung und Schönheit auf Alles. 

Dieses Alles soll sein, wie oben gemelt, in den Kräften als wenn 
Alles ausführlich geschrieben wäre in der bessten Formb, vermög Gesetz 
unserer hochgelehrten Voreltern seeligen. 

Mehr am selbigen Tag hat er gethan einen Mantelgriff und Be- 
kennung auf unterschiedliche Schulden zu unterschiedlichen Männern 
so nach längst. 

Archiv der Stadt Prag. Msc. 1098, f. 263 oc. 

968. Rudolf II. befiehlt dem Burggrafen des Prager 1501. 
Schlosses, Georg dem j. Wratislaw von Mitrowic, den 
Majestätsbrief, welcher dem Markus Meysl auf seine 
Handelsgeschäfte erteilt und in die Gerichtsregister 
des Prager Burggrafenamtes eingeschrieben wurde, 
aus diesen Registern zu löschen. Prager Schloss, 7. März. *) 
1601. 

Rudolf Druhy oc. Statecny verny näs mily oc. Jakoz jsme z hodnych 
jistych a slusnych pficin majestät a obdaroväni na onen cas na zprävu 
omylnou od näs Markusovi Mardochovi Meyzlovi Zidu na handle jeho 
danej vyzdvihnouti räcili a zprävu toho jmäme, ze by tyz majestät näs 
do register soudu nejvyssiho purkrabstvi Prazskeho slovo od slova ve- 
psän byti mel: protoz tobe milostive porouceti räcime, aby tyz majestät 
näs a coz tak koliv v tychz registfich na provozovänf handlu a pujco- 
väni penez dotceneho Meyzle svedci a v tychz registfich se nachäzi, 
ihned pfekancellovati a pfemazati dal, nebo tyz majestät zädne' dalsi 
platnosti nemä a miti nemuze, aniz pfätele t^hoz Markusa Meyzle podle 
toho nac se potahovati aneb toho oucastni byti maji. Na tom jistou 
a milostivou vuoli nasi cisafskou naplnis. Dan na hrade Prazskim 
V outery po nedeli postni Laetare leta 1601. 

Statecnemu Jifikovi mladsimu Vratislavovi z Mitrovic na Zalsi, 
purkrabi hradu Prazskeho oc. 

M. S. d. k. k. Prager  Univers. -Bihlioth. II. A. 21, Fol. 91.  Orig. 


^) Noch vor dem Tode Mard. Meysels. 


756 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1601. 969. Nachrichten  der  jüdischen  Historiker  über 

Markus M o r d e ch a i M e y s 1 . *) 

In Prag lebte damals ein Jude, Namens Mordechai Meise!, ein 
sehr freigebiger und angesehener Mann, der bei Regenten Zutritt hatte, 
da er bei den kaiserlichen Fürsten im besten Rufe stand. Er hatte 
eine Frau, aber keine Kinder. Als er alt geworden war und betagt, 
war der Ruf seiner Biederkeit weit verbreitet und Mordechai war an- 
gesehen am Hofe des Kaisers und beliebt bei der Menge seiner 
Glaubensgenossen, denn er vertheilte jährlich Gaben unter die Dürf- 
tigen und sein Name hatte sich durch das ganze Land verbreitet. Als 
nun der Sterbetag Mordechai's nahete, rief er seine Frau Frommet 
und sprach zu ihr: »Gehe doch über die Kiste, in der die Goldmünzen 
sich befinden, nimm eine bedeutende Summe heraus und gieb sie dem 
Herrn R. Loewe, **) damit er sie unter die Gelehrten und Armen der 
Stadt vertheile, denn es heisst: Wohlthätigkeit errettet vom Tode. 
Nachdem sie ihm versprochen hatte, also zu thun, belog sie ihn in 
ihrer Engherzigkeit und gab vor, bereits Alles gethan zu haben, was 
jener ihr aufgetragen hätte. Doch er bemerkte ihr: Du ungetreue Wider- 
spenstige, ich kenne deinen Ungehorsam und deine Hartnäckigkeit, du 
warst, als ich noch in Gemeinschaft mit dir lebte, schon gegen mich 
widerspenstig, wie wirst du es erst jetzt sein, wo ich dem Tode nahe 
bin.***) Hierauf verschied der Mann, starb und ward zu seinen Stämmen 
eingethan, bei welcher Gelegenheit ihm auch sämmtliche Fürsten des 
Reiches die letzte Ehre erwiesen und selbst der Kaiser schickte Ge- 
sandte, die seiner Beerdigung beiwohnen sollten. 

Nachdem aber die Trauerzeit um ihn vorüber war, liess der 
Kaiser all sein Vermögen in Beschlag nehmen, die ganze Habe, die 
er erworben und zusammengebracht hatte, und man trug aus seinem 
Hause mehr als 600.000 Mark Silber. Auch mussten die Rabbiner in 
seinem [des Kaisers] Namen jeden Judeii mit dem Banne belegen, der 
jenem [dem Meysel] angehörige Pfänder, silberne und goldene Geräthe 
oder schriftliche Dokumente in Händen hätte und sie nicht herbei- 
brächte und dem Aufseher ablieferte, um sie in den königlichen Schatz 
zu bringen. Es hatten ihm nämlich seine [des Kaisers] Gelehrten gesagt. 


*) Mardoch. Meysl  starb  in der Nacht vom 13. auf den 14. März 1601  im 
Alter von 73 Jahren. (Kisch, Testament.) 
**) Rabiner Löwe ben Bezalel. 
***) Dieses in so harten Ausdrücken gefällte Urtheil von Seiten ihres Mannes 
stimmt indessen  durchaus nicht mit  der Schilderung,  welche  David  Gans  von 
dem Charakter der Frommtt macht.  (Foges.) 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 757 

dass er ein Anrecht auf die Erbschaft hätte und dass sie ihm gebühre, 1601. 
da jener keine Kinder hinterlassen hätte 

R. Joseph ha Cohe?i (* 1496 f 1575) inEmek habacha, übersetzt von Dr.M. Wiener. 

Der mit Meysel gleichzeitig in Prag lebende 
Ch ronist David Gans hinterlässt von demselben 
na ch stehende Schilderung: » Von Mordechai Meisel, Mäcen 
der Wissenschaft, Heros der Wohlthätigkeit, Vater der Armuth, un- 
ermündlichem Gönner seines Volkes, Freund seiner Glaubensbrüder, 
Haupt des Kaufmannstandes, dessen zahlreiche Verdienste eine grössere 
Würdigung verdienen, erlaube ich mir hier am Schlüsse dieses Werkes*) 
eine Skizze zu geben, auf dass das Andenken an die uns erwiesene 
Liebe und Wohlthaten, wohl Nah und Fern bekannt, auch kommenden 
Geschlechtern erhalten bleibe. Er erbaute aus eigenen Mitteln die 
prächtige Hoch-Synagoge, spendete viele Thora-RoUen, goldene und 
silberne Ritual-Geräthe für Prag, Polen und Jerusalem, erbaute hier ein 
Gemeinde-Frauenbad, ein Krankenhaus für Arme und Sieche, Hess auf 
eigene Kosten die Judenstadt mit Steinpflaster belegen, und erbaute 
die nach ihm benannte, herrliche Meisel-Synagoge, welche nach Angabe 
der Bauleiter einen Aufwand von über 10.000 Thalern veranlasste. 
Diese seine monumentalen Schöpfungen sind der Oeffentlichkeit be- 
kannt, für seine Privatwohlthätigkeit, die sich täglich verjüngt, ist keine 
Schätzung zulässig. Als Mäcen der Wissenschaft ist er splendid gegen 
Gelehrte mit Sustentationen und kostbaren Geschenken, sein Tisch ist 
ein Sammelplatz für Dürftige, den Hausarmen macht er Feiertage durch 
reichliche Victualienspenden zu Festtagen, gibt unbemittelten Gewerbs- 
leuten unverzinsliche Vorschüsse, die sich zum heurigen Weihnachts- 
feste (1592) allein auf 800 Thaler beliefen, er versieht die Mehrzahl 
der jüdischen Stadtarmen mit ganz gleicher Bekleidung, stattet all- 
jährlich zwei wohlverhaltene arme Mädchen aus. Ich fasse mich kurz 
und bleibe lange hinter der Wirklichkeit zurück, wenn ich die dem 
Publikum bekannt gewordenen, in den letzten zwei Jahren von Meisel 
gespendeten Gaben auf 20.000 Thlr. veranschlage. Nun Leser! Schlage 
die Jahrbücher auf, suche Männer seines Gleichen, seines Herzens, 
suche solche feste Säulen des öffentlichen Wohles; fürwahr! seine 
Thaten sind der Unsterblichkeit werth 1 

Auch seinen beiden Frauen gebührt Nachruhm ; dessen selig ver- 
blichene erste Gattin Eva, eine fromme, kluge, gottesfürchtige Frau, 
genoss ihrer ausgezeichneten Klugheit, ihrer Bescheidenheit und glän- 
zenden Mildthätigkeit wegen allgemeine Verehrung; und seine gegen- 
wärtige Gattin, Frau Frommet, ist ebenfalls ein Biederweib; die Krone 

*) Zemach David. 


758 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1601. ihres Gatten, gottesfürchtig und zum Wohlthun stets bereit, sie besitzt 
ihres Gatten volles Vertrauen, steht bei seinem edlen Wirken ihm als 
treue Gehilfin zur Seite, ja sie stärkt und befestigt ihn im Wohlthun, 
ermuntert und ermuthigt ihn zu all dem Guten, das er übt. Gott ver- 
gelte ihnen ihr Wirken 1 möge ihr Verdienst uns Heil bringen. 

Alterth'umer d. Prager yoscfstadt von Foges. 

1601. 970.  Die  Ältesten  der  Prager  Juden  berichten 

dem Präsidenten und den Räten der böhmischen 
Kammer: dasswenn ein Jude in Gegenwart des be- 
eideten Seh reibers oder Schuldieners testierte und 
andere Rechtsgeschäfte vornahm, dies nach alther- 
gebrachter Gev^^ohnheit vor dem Gerichte volle 
Geltung hatte.  15. Mart. 1601 . 

VMti, vysoce urozeny pane, pane presidente oc. Jakoz jste näm 
vcerejsiho dne oustn^ milostive poruciti räcili, abychom VMtem toho 
hodnovernou zprävu dali, odkad to vi'me : kdyz kdo z närodu naseho 
pfi pfitomnosti pisafe a skolnika ksaftuje, ze ten a takovy ksaft v sve 
plne moci bez pfekäzky jednoho kazdeho cloveka zuostati mä? Na to 
milostive poruceni VMtem däväme ponizene jistou, vernou a pravdivou 
zprävu tuto: ze jest ten obycej a ceremonie od mnoha set let po- 
sloupne az i posavad v närodu nasem se zachovavala, 2e jsou pfedkove 
nasi i my sobe pisafe a skolnfky pfisezne v obci sve nafizovali, jimz 
by vselijakä spravedlivost a k svedomi pfi präve nasem podstata se 
svefiti bezpecnö mohla, a tak jacikoli dluhove, suldbriefove, svedomi, 
Vena, zäpisove, ksaftove i vsecky jine veci, kterychzkoliv tak ku prävu 
jakä potfeba ukazovala, pfi pfftomnosti s jistym vedomim a podpisem 
jich vlastnich rukou se däli, ti v sve plne moci a podstate ku prävu 
kazdemu zuostävali, aniz komu proti nim jakä pfekäzka neb vejmluva 
postaciti kdy mohla. Ny-brz toho pfikladove jsou, ze jsou se vena tim 
zpuosobem zapsanä, jak v rade, tak i pfi vrchnim präve pfede vsemi 
vefiteli a dluhy mnozstvikräte stvrzovala a na ne se jisti pfisudkove 
däli, aniz kdo mezi nämi ve vsech svrchupsanych potfebäch kdy jinäce 
byl strany spravedlnosti sve opatfen, aneb aby se ty a tem podobne 
v^ci nekterak pecetiti mimo vlastni podpis pisafe a skolnfka naseho 
pfisezneho mely. Cehoz jsme VMtem na milostive porucenf VMti po- 
nizene za zprävu pravdivou podle povinnosti nasich uciniti pominouti 
nemohli. S tlm VMti v ochranu päna Boha vSemohouciho poroucime. 
Datum ve ätvrtek po svatym Rehofi leta 1601. 

VMti pokorne poslusni starsi Zide Prazstf 

Orig. Archiv d. höhnt. Statth. J. iß. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 759 

971. Die  Frauen  der  gefangenen  Juden  Meysel 1601. 
und  Kavka,  bitten  den  Kaiser  um  die  Entlassung 
ihrer Männer aus dem Gefängnisse. 2. April  1 601. 

AUerdurchleuchtigister oc. Allergnädigister Herr ! Euer Rom. Kais. . 
Majt. haben wir arme und aufs euserst hochbetrübte Jüdin unser 
schmerzlich Anliegen in tiefster Demut und Unterthänigkeit supplicando 
zu mehrmahlen vorgetragen, in dem, dass unsere beede Ehemänner 
unversehens zu Prag gefangen genomben, von hier hinweg geführt und 
anderer Ort noch in schwerer Gefängnus (wie wir zu vermuthen haben) 
enthalten werden. Wann dann, allergnädigister Kaiser und Herr, unsers 
einfältigen Erachtens, unsere beede Ehemänner albereit nach Notdurft 
verhört und von ihnen dasjenig ausgesagt und bekannt worden, was 
Ewer Kais. Majt allergnädigist von ihnen zu wissen begehrt und ihnen 
bewusst gewest und sich unsers trostlichen Verhoffens bei ihnen, als 
frommen eingezogenen Juden, die ihr Lebenstag kein Kind beleidigt, 
kein Mishandlung oder strafliche Verbrechung erfunden haben wird, und 
sie durch langwirige schwere Gefängnuss als schwache, blöde und zag- 
hafte und sonderlich Moyses Kafka seines Leibs sehr gebrechliche 
Personen umb ihr Leben kommen möchten, dardurch uns armen hoch- 
betrübten Weibern mit unsern viel kleinen unerzogenen Kindlein die 
väterliche Nahrung gar und gänzlich entzogen würde: als gelangt an 
Ewer Kais. Majt unser umb Gottes und die höchste Barmherzigkeit 
des allmächtigen Gottes willen unser demütigste Flehen, Anrufen, 
Seufzen und Bitten, dieselben geruhen sich aus höchst angebornen 
kaiserlicher milder Guete und Gnaden unser und unser armen un- 
schuldigen Kindlein allergnädigist zu erbarmen, und unsere beede ver- 
hafte Ehemänner ihres Gefängnuss wieder mit Gnaden zu entledigen 
und sie zu uns und unsern Kindlein zu Gewinnung derselben hochbe- 
dürftigen Leibsnahrung kommen zu lassen, allergnädigist verordnen ; das 
wird der allmächtige Gott Ewer Kais. Majt mit allen zeitlichen und 
ewigen Wohlthaten wieder reichlich belohnen. Derselben uns zu kaiser- 
lichen Gnaden und mildem genemigem Bescheid allerdemütigist bevel- 
hende. Signatum 2. Aprilis anno 160L 

Ewer  Rom. Kais. Majt. allerunterthänigiste  demütigiste arme  betrübte 
Daubra Samuel Meüsel und  From Moyses Kafka beeder verhafter 

Juden Eheweiber. 

Wien. Staats- Archiv. Bohemica fasc. 3.  Cop. 

972. Nachricht aus Prag über die Beschlagnahme des Ver- 1601. 
mögens nach Markus Mard. Meysel. Prag, 23. April 1601. 


760 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1601. Meysel Juden,  so unlängst  allhier Todts verschieden,  haben die 

Kais. Maj. (ungeachtet er deroselben 10.000 fl wie auch sonsten für 
das Spital armer Christen und Juden viel haar Geld vertestirt) am 
darauf folgenden Sambstage [17. März] als der Juden Sabbath, dessen 
sie sich nicht versehen, durch den Herrn v. Sternberg der Zeit Praesi- 
denten uf der beheimbschen Cammer in das Haus fallen und alles, 
was vorhanden, nehmen lassen, welches sein verlassen Wittib, weilen 
sie bereits den besten Vogel ausgenommen und versteckt, gern herfür 
geben, darzu dann ohne allerlei andern Sachen, als Silbergeschirr, 
Schuldbriefen, Kleinotten, Kleidern auch allerlei Sorten Münzen, an 
parem Geld 45 M. betroffen ; demnach aber Herr Praesident, wider 
welchen die Juden und des Meissel zween Bruders Söhne hart sup- 
plicirt und bei den geheimea Räthen verklagt, mit solchem Geld und 
Sachen zweifelsohne auf Ihrer M. Bevelch nicht vergnügt gewest, ist er 
zum andernmahl bei Nachtzeit eingefallen, den Knecht wie auch den 
einen Brudersohn gefangen heimlich verführt und dermassen mit Maister 
Hemmrlin besprechen lassen, dass auf ihr Anzaig erst folgende Bar- 
schaft auf die beheimbsche Cammer geliefert worden : 

an genom. einf Dukaten zu 2 St. 5 Mill. thuet 

an ganz guld. Portugalesern zu 20 f 5 M. thuet 

Rosenobeln zu 4 fl. 5 kr. 1 St. 15 Mill. thuet. 

an Dueblon Dukaten zu 2 Sf. 30 Mill. thuet  . 

an Gratzer zu 2 St. 10 Mill. thuet 

an Silberthaler zu 70 St. 60 Mill. thuet  .   .   . 

mit sammt Vorstehendem .   .   . fl-   45.000 

Summa fl. 516.250. 

(B. Foges Prager Josefstadt.) 

1601. 973. Bericht  und Gutachten der kais. Prokuratoren 

über die dem Prager Juden Meysel in den Jahren 1592 
und 1598 erteilten Majestätsbriefe, in wieferne 
diese Privilegien der Landesordnung zuwiderlaufen 
und dem Kaiser, den Inwohnern des Kön. Böhmen 
zum S ch a d e n g e r e i ch e n. 5. Mai  1601. 

Nachdem die Rom. Kais. Mt. unser allergnädigister Herr durch 
derselben Befehlich dessen Datum aufm Prager Schloss den Montag 
nachm Palmsonntag [16. April] anno im sechzehen Hundert und 
ersten uns genädigst auferlegt, dass wir alle briefliche Urkunden oder 
Maiestat auf wailand Marken Mardoche Juden lautend mit Fleiss durch- 
gehen,  übersehen und daneben  auch  ob sie sich  in allen Articln mit 


fl. 

160.000 

fl. 

100.000 

fl. 

61.250 

fl. 

60.000 

fl. 

20.000 

fl. 

70.000 

IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 761 

der Lands Ordnung vergleichen, oder derselben worinnen zuwider und 1601. 
der Kais. Mt. oder den Inwohnern des Kunigreichs Böheimb zu Schaden 
sein, nach Nothturft berathschlagen und folgends Ihrer Mt. über einen 
idwedern insonderheit unser rätlich Guetachten zu Händen der böhe- 
mischen Kammer übergeben sollen, inmassen gemelter Befelich ferner 
in sich hält und vermag. 

Also haben wir darauf erstlich den Maiestätsbrief, so von der 
Kais. Mt. Marcusen Meysl Juden erfolgt, dessen Datum Mittwoch nach 
dem Sonntag üculi [25. Februar] des achtundneunzigisten Jahrs für 
uns genumben, und nach embsiger Erwägung aller Umbständ (doch 
den gemelten Maiestätsbrief noch einichen in der Welt daneben nicht 
tadeint) unser einfeltig Guetachten in diese Verzeichnuss gebracht. 

»Item, durch diese Begnadung wurdet im ersten Articl Meysl 
Juden zugelassen, umb was für eine Summa Gelds oder da er jemanden 
etwo mit einem Darlehen pares Gelds befurdern thät, dass ihm soliches 
mit Schuldbriefen unter eines jedem grossen Insiegel und einiger Hand- 
unterschrift versichert werden mag.« 

Dagegen gibt die Landesordnung den Juden zue, Z. 1., dass sie 
allein auf Pfänder leihen sollen, und auf Verschreibungen oder die 
Register des Purggrafenambts gar nicht, darbei sie dann auch von 
Ihrer Mt. und den Ständen mit dem 96 jährigen Landtag gelassen 
werden; was aber etwo jemand von demselben Tag an von den Juden 
ordentlich kaufen oder par entlehen würde, dass ihnen ein jeder einen 
gewönlichen Schuldbrief darüber fertigen muege. Soliches ist mit dem- 
selben Landtag nur bis auf der Kais. Mt. fernem gnädigsten und dann 
auch der Stand Willen und Wohlgefallen gestellt und zugelassen. 

Nota. Dieser Landtag verleiht allein den Juden, dass sie selbst 
ihrer Schulden halber laden und dieselben einbringen muegen, aber 
ihr Recht andern abzutreten und dass dieselben (andere) auser der 
Juden Recht einfordern sollten, das lässt der gemelte Landtag nicht 
zue. Derowegen soll ausgesucht werden, wem die Juden was abgetreten 
oder übergeben. 

»Ferner dass Meysl Jud mag verkaufen oder ein Summa Gelds 
darleihen oder porgen einem jeden aus allen Ständen, und dass der- 
selbe solliche dargeliehene oder vertraute Hauptsumma, sowohl den 
judischen Wucher, von idem Schock meisn. die Wochen einen weissen 
Pfennig gereit, es sei mit einer Verschreibung unter dem Steckbrief 
versichern oder sich derhalben bei Treue, Ehren und Glauben mit den 
Registern des Obristen Purggrafenambts verobligieren muege.« 

Dies wurdet der Landsordnung in vorberuerten Puchstaben Z. L, 
dass die Juden auf die Register nichts leihen können, zuwider befunden. 


762 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

^^^^' So ist es auch der Landsordnung entgegen P. 1. wegen der Sattlung, 
nämblichen: »da ein Christ par darleihet und davon über das gewön- 
hche Interesse sechs p. cento noch ein anders Ungebräuchiges oder 
aber Verehrungen nemben thät, der kumbt dahin, dass er für einen, 
der in schwarzem Buch verzeichnet ist, sowohl für ein Ubelthäter er- 
kennt und gehalten wird, der sich keines Rechts gebrauchen noch 
fähig sein kann und dessen Zeugnussen bei den Ambtern nicht an- 
genomben werden, es haben guete ehrliche Leut mit einem solichen 
kein Gemeinschaft und macht sich des Gelds verlustig « Und dass nun 
einem Juden das zu gebrauchen frei sein sollte, was den Christen so 
hoch verboten wird (ausser was einer auf Pfand liehe) und dass ihm 
einer einen solichen hohen Wucher mit den Registern des obristen 
Purggrafenambts, oder mit Haubtbriefen unter grossen Insigln versichern 
lassen muege, allda befindet sich nicht, dass dieser Articl der Lands- 
Ordnung gemäss sein und ohne der Inwohner des Lands Schaden ab- 
gehen sollte. 

»Item, so jemand vom Meysl Juden einige Waaren, die wären 
von wo sie wollten, kaufen oder in Pargeld sich bei ihme under den 
jüdischen Wucher einschuldigen thät, dass ihme derselbe einen Haubt- 
brief mit Burgen darüber fertigen oder andere Verschreibungen auf 
andere Personen lautend mit guetem Willen übergeben, er Meysl dessen 
genuessen und solichen Haubtbrief wieder mit guetem Willen unter 
seinem Secret, oder eines, den er darzue erpete, Insigl, übergeben, 
oder da er die Schuld beim Purggrafambt erhielte, dieselbe mit den 
Registern allda einem andern abtreten muege.« 

Dieser Articl ist der vorn beruerter Landsordnung auch klar zu- 
wider, dass den Juden Hauptbrief gefertigt und dieselben an den Christen 
mit guetem Willen, auch von Christen den Juden übergeben werden 
sollten; ingleichen dass der Jud Meysl Macht habe dieselben ihme mit 
guetem Willen eingeraumbten, sowohl die auf ihne selbst lautenden 
Versicherungen andern mit guetem Willen, sonderlich aber nach er- 
haltenem Urthl und Recht mit den Registern des Purggrafenambts zu 
übergeben und abzutreten: welches (da es auch gleich sein kunte, dass 
ein gueter Will unter einem judischen Secret, oder nur einzigem Insigl 
gefertigt werden sollte) dennoch der Landsordnung O 30, 31 entgegen 
ist, und sollte dergleichen und mit sollichen guetem Willen abgetretene 
Verschreibungen frei und sicher der Billigkeit und Rechten nach vermueg 
der Landesordnung niemand geniessen und kann auch nicht beschehen; 
denn wenn die Juden mit gueten Willen Versicherungen von sich geben 
und andern abtreten kunnten, so würde hierdurch dasjenig, so an die 


IN BÖHMH-N, MÄHREN UND SCHLESIEN. 763 

Kais. Mt.  kumben  sollte,  sowohl  die  Ihrer Mt. gebührende  Peenfäll l^oi. 
und Interesse, verschrenkt und vertuscht werden. 

»Weiter, wofern jemand ausm Herrn- oder Ritterstand in seinen 
Nöthen was von Kaufmannswaaren von dem Meysl ausnehmben, cder 
gar kaufen, oder aber ein pare Summa Gelds entlehnen, ingleichem 
aufm Fall der Jud jemanden unter dem judischen Wucher mit Geld 
verlegen würde, dass er Meysl ein Person, der die Landtafel dient, zu- 
wege bringen soll, auf weliche die Verschreibung mit der Landtafel 
lauten und der das Recht zu Erlang- und Einkumbung solicher Schuld- 
summen verhelfen thät, wie auch hernach nicht weniger wieder an der- 
selben Person, da sie sich diesfalls untreulich verhielte, das Recht ihme 
Meysl, damit er seines Gelds habhaft werden muege, die geburliche 
Hulf zu erzeigen schuldig sein soll.« 

Dieser Articl mengt durcheinander Sachen zur Ausnehmbung oder 
Erkaufung und auch die Entlehnung des paren Gelds, weliches dem 
Landtagsbeschluess anno 75, der Dienstag nach Mathei [27. Sept.] ge- 
halten worden, zuwider, dardurch dergleichen Erkaufung und Ent- 
lehnung darzue des paren Gelds und Schlagung eines zu dem andern 
verpoten und für ein Partida angezogen und genennt wird, von derer 
wegen auch einer vom Adl Georg Woderadsky von Hruschow, der 
sich sonst (ausser dieses Verbrechens) ehrlich und wohl verhalten, 
Leib, Ehr und Guet verlohren; und als auf denen hernach folgenden 
Landtagen mehrmals derwegen tractirt, damit sollicher Articl der Par- 
tiden halber aufgehoben und cassiert werden möchte, hat doch die 
Kais. Mt. (zweifelsohne aus sonderer Erwägung und Bedenken) niemals 
davon lassen wollen, denn sich viel böses darauf aufgehalten hat, und 
würden furnehmlich Ihrer Mt. Strafen dardurch vertuscht und bedeckt 
werden. Ingleichen ist es auch dem gemeinen Nuz und Frumben zu 
Nacht), dass junge Leut, auch ir viel, die ihre mündige Jahr haben, 
aus gedrungener Noth allerlei Waaren dermassen teuer annehmben 
und das dargeliehene Geld darzuschlagen thuen; und da auch gleich 
manichsmal die Versicherungen unterschiedlich beschehen, dennoch 
gehen sie unter, die Geschlecht verarmen und die Händler nemben 
unmaessig aut und bereichern sich. 

Und als auch in dem gehörten Majestätsbrief und diesem Articl 
dies mitbegriffen und angehänget ist: »wann Maysl Jud jemandem ein 
Darlehen oder Verlag mit parem Geld gegen den judischen Wucher 
thäte, dass derselbe dem Juden anstatt der Purgen die Versicherung 
mit der Landtafl auf seinem Guet durch ein Person, der die Landtafl 
dient, thuen muege." 


764 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1601, Soliches wuerdet  gleichfalls dem Recht und Landsordnung  auch 

allen Freiheiten zuwider, in gleichem der Landtafl, die an sich selbst 
klar, wahrhaftig und ohne Tadl sein soll, zur Verkleinerung und 
Schmählerung vermerkt; denn hierdurch und unter diesem Wesen die 
Juden sich die Freiheit zur Landtafl nemben, in die Haltung der 
Landgueter einschleichen und zum wenigsten mit solichen vortlhaftigen 
Einleibungen (die fast für einen Betrug anzuziehen und zuhalten sein) 
die Landtafel beflecken und versehren wuerden. Da doch bei Menschen 
Gedenken kein Jud sein Leben lang nicht allein öffentlich, sondern 
viel weniger unter einem Deckl durch niemanden die Landtafel zu ge- 
niessen nicht befuegt gewesen, noch Recht darzue gehabt; wie auch 
dieser Maysl, da er in Rechtsfertigung bei dem Landrechte gestanden, 
in die Landstueben noch zu den Schranken nicht treten dürfen, sondern 
gar an der Thür (noch mit Erlaubung der Herren Landrechtssitzern) 
stehen muessen. Dann so ist es auch der Landsordnung E. 28 30. 3L ent- 
gegen, die da besagt: wer frembde Gueter, darzue einer selbst kein 
Recht hätte, in die Landtafl einleiben thät und wer dergleichen Gueter 
mit der Landtafel annehmbe, dass derselbe für einen Fälscher gehalten 
werden, dem Kunig in die Straf fallen und solich Guet gegen dem 
Kunig verwurkt haben soll. Ingleichem ist dieses wider die von der 
Kais. Mt. und den Ständen auf allgemeinem Landtag anno 96 be- 
schehenen Bewilligung, dardurch auf Ihrer Mt. und der Stand Wohl- 
gefallen den Juden verliehen und zuegelassen ist, dass sie vermueg der 
Schuldbrief, die sie von den Christen annehmben werden (doch die 
Juden selbst allein nur), vor das obriste Purggrafambt laden, soliche 
Schulden rechtlich ausüben und also sie selbst (laut des Text) ein- 
bringen mugen und nicht dass sie dasselbe durch jemanden andern 
sollten thuen kunnen. 

»Und als Maysl Jud vermeldet, wie es ein alter Brauch, der bisher 
im Kunigreich Böheimb und den Präger Städten gehalten worden wäre, 
dass wegen der unter dem judischen Wucher bei Meysl Juden ein- 
kombenen Pfand der Kais. Mt. Richter eine jede des Herren oder 
Ritterstands Person zeitlich, damit sie ihre Pfänder lösen und sich für 
Schaden hüten thäten, vermahnen lassen muege«. 

Dieser alte Gebrauch würdet nirgends in der Landsordnung noch 
den Stadtrechten gefunden und dass soliches von Rechts wegen be- 
schehen muesste, davon schweigt die Landsordnung ganz und gar 
stille. Sondern Maysl Jud hat die Präger Stadt hierdurch unter sein 
Dienstbarkeit bringen wollen, damit ihme bei den Gerichten sonder- 
liche Bücher angestellt und gehalten, darin dergleichen Vermahnungen 


IN BÖHMEN, MAHREN UND  SCHLESIEN. 765 

dfier vom Herrn- und Ritterstand ihrer Pfänder halber einverzeichnet 1601. 
werden und er also sein verderblichs unkristlichs, . wucherisch Be- 
drucken [und] Anziehen der Leut zuwider dem Verpot der Lands- 
ordnung und dem Landtagsbeschluss stärken und bekräftigen hätt 
mugen. Item, die Landsordnung K. 56, 60, 58 H. 8 (nach der sich 
alle drei Stand des Kunigreichs Böheimb zu richten und derselben Ge- 
horsamb zu leisten schuldig sein) thuet Ausmessung: wofern ein Ubel- 
thäter auf einen von Herrn-, Ritter- oder Burgerstands etwas böses 
bekennen thät, wie sich derselb, der nach einer sollichen Aussag, von 
dem Herrn Purggrafen des Prager Schloss, zu des Ubelthäters Aus- 
führung citirt wurde, verhalten soll, und wer sich nun also auf soliche 
Erforderung der Landsordnung nach gehorsamblich nicht verhielte, von 
demselben zeugt die jetztgemelte Landsordnung, seind auch Exempl 
verbanden, in was für grosse Straf derselbe gefallen. Item so war es 
wider die Landsordnung A. 23, wann imand aus allen dreien Ständen 
zu den Landsrechten nicht gestehen, sondern seine Freiheiten und Be- 
gnadungen zum Schutz und Behelf furwenden wollte. Einem ehrlichen 
Grauen in Böheimb kunnte soliches nicht zu Theil werden. So vermag 
die Landsordnung A. 23 klar, dass vor dem Land- und Herrnrechte 
niemand soll begleitet werden. Nun wurdet Bericht gegeben, dass nicht 
allein dieser Meysl, sondern auch etliche andere Juden mehr sich hier- 
durch aus dem Gebiet und Gewalt der böhemischen Kammer ziehen 
und entledigen wolten. 

»Und nachdem auch ferner vermeldet wird, dass nach Maysl 
Judens Tod seine Schulden, die sich unter den Leuten in diesem Kunig- 
reich Böheimb und dessen angehörigen Landen befinden, sein Weib, 
Erben und Nachkomben sollen einmahnen und geniessen künnen, in 
gleichem, dass Meysl Jud, sein Weib und Erben an ihren Personen 
noch Waaren nicht anestirt werden sollen und dass Meysl Jud von 
seinem Guet testiren muege, da er aber soliches nicht thäte, dass das- 
selbe seine Erben und nachkumbende Bluetsfreund ererben sollen, er 
Meysl auch zue seiner Verseh- und Wartung sich zwo oder mehr 
Personen halten muegen.« 

Dagegen ist dieses, dass wohl von der Kais. Mt. sonderbare kunig- 
liche Machtsbrief denen von Herrn und Ritterstand, als auf die sich 
die Landsordnung sowohl Kunig Wladislai Begnadung erstrecket, und 
gar selten den Burgern erfolgen, sie werden aber nur auf die erblichen 
oder Pfand und nicht bald auf Lehengueter gemeint und bewilligt; 
dieser Meysl Jud aber und alle andere in diesem Kunigreich Böheimb 
und desselben incorporirten Lande n wohnende Juden seind nicht allein 
Lehenleut,  sondern  ganz  und  gar  Ihrer Mt. als Kunigs  zu Böheimb 


766 ZUR G-ESCHICHTE DER JUDEN 

1601. Gefangene, die sich auf Ihrer Mt. Wohlgefallen und unter derselben 
Gleit allhier aufhalten und haben zu dem nichts, was denen vom Herrn- 
und Ritterstand auch Städten verliehen wird, kein Recht, noch Ge- 
rechtigkeit. Derhalben so kunnen sie auch nicht wegen ihrer Gueter 
testieren, noch der kuniglichen Machtsbrief geniessen und wann sie ab- 
sterben, verbleiben ihre Gueter ungetestirt und fallen nicht auf die 
Freund, wo sie keine Kinder haben, sondern auf die Obrigkeit, an 
Ihre Mt. den Kunig zu Böheimb, und also wie Ihre Mt. hierumben 
guetwillig genädigste Anordnung thuen wollen. Dann auch die Herren 
aufm Land, so auf ihren Gründen Juden haben, schwerlich den An- 
fällen nach ihnen ausweichen, dass sie dieselben nicht erheben und zu 
ihren Händen nicht einziehen sollten. Ist also dieser in der gemelten 
ßegnadung eingebrachte Articl der Landsordnung zuwider und der 
Kais. Mt. Anfällen zu Nachtl und Abbruch. 

Die Arrestierung umb frembder Schulden willen betreffend: diesen 
Schutz, darauf sich Meysl Jud beruefen, kunnen andere ehrliche christ- 
liche Handls- und Kaufleut, so in der Welt hin und wieder reisen und 
ihr, ihrer Weiber und Kinder Nahrung muehselig suchen, von Rechts 
wegen nicht geniessen, und wäre klarlich der Landsordnung und Stadt- 
rechten zuwider, sonderlich weil er Meysl Jud dasselbe erlangt, dass 
er andere Leut wegen der Nichtverhelfung des Rechts arrestirt und 
gekümmert, wann er dergleichen von einem andern nicht minder em- 
pfinden, sondern dessen befreit sein sollte. 

Dass ihme auch bewilligt in der auf seine Unkosten erbauten 
Schul Kunig Davids Fanen zu haben, so'.liches hat seinen gewissen Weg. 

Und ob er nun soliche Begnadung vornehmblich der Kais. Mt. 
nochmals den Ständen des Kunigreichs Böheimb zu Nucz und Frumben 
gebracht, sowohl ob sich dieselbe mit der Landsordnung vergleicht 
oder nicht und worinnen die Ihrer Mt. zu Schaden gereicht, ist leicht 
abzuenehmben. Wenn auch dieses erwogen wird, nämblichen, dass er 
Meysl keinen Hauptkaufmanns Handl gefurt, keine Kaufmannssachen, 
die sich gehorten, ausm Land nicht verfurt und von andern Orten 
und Enden auch in dies Kunigreich nicht bringen lassen, sondern was 
er in hohem Geld unter dem Namben Leihen hinausbrmgen wollen, 
das hat er von andern Kauf- und Handlsleuten. als seidenen Zeug 
und Kleinoten von Silber und Gold genummben, und wie die Reden 
ingemein gangen, soll er viel Kleinote von Silber, Gold und Edlstein, 
so einander gleich gewesen, zu etlichmalen den Leuten unterschiedlich 
und sehr theuer verkauft und wieder bekummben haben; so hat er auch 
von den Wirdten, WoU, Putter und andere Sachen (wie in dem vor- 
gehenden Maiestatbrief, dessen Datum aufm Prager Schloss den Dienstag 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN 767 

nach  Misericordia  im 1592 Jahr Meldung  beschiehr,  dass  er  anderer 1601 
Leut Sachen  hinter  sich zu haben pflegt) genumben,  die seind durch 
ihne den Christen abgefuert worden. 

Item, so hat er viel frembde Schulden an sich selbst und einen 
grossen Theil derselben an andere Personen, die niemals kein Darlehen 
zu thuen vermuegt, gebracht und hernach soliche Verschreibungen 
durch die ander dritte oder vierte Hand auf denjenigen, den sie be- 
troffen und angangen, mit Vertuschung und Unterdrückung der Par- 
tiden, Wucher  und  Ihrer Mt. gebuerenden  Strafen  übergeben lassen. 

Und hat numer dies Land dahin gebracht, dass selten einer dem 
andern ein pares Darlehen gegen dem gewöndlichen Interesse wird 
thuen wollen, wiewohl es schon itzunder sehr schwer zu erlangen ist, 
es war denn Sach, dass zuvor durch den Meysl und anjetzo durch die 
andern Juden was erfolgt, die alle miteinander das Recht sich zuschreiben 
thuen, dass sie zum Wucher die Wochen vom Taler ein w. D. auch 
ihr viel wohl 3 w. D. von Rechts wegen nehmben durfeft und mugen. 

Und weil dann mit dem 96. jährigen Landtag die Sach auf der 
Kais. Mt. fernem genädigisten Willen gestellt ist und beruhet, bis 
unterdess vernumben werden muge, wie die gemelten Juden mit so- 
lichen Schuldbriefen, Verkaufen und Schulden handln und umbgehen 
wurden, und aus dieser hie obbeschriebener einfältigen Guetachtung 
soviel zuspueren und zu befinden, dass unter diesem Landtagbeschluess 
viel unordentliche und unbilliche Schulden gemacht werden und fur- 
laufen, daran Ihrer Mt. Strafen und Interesse verdeckt und untertruckt 
werden : derowegen so möchten Ihre Kais. Mt. mit den Ständen bei 
nächst künftigem Landtag diese Articl einstellen, aufheben und bei der 
Landsordnung Z. 1. verbleiben lassen; doch soliches alles zu Ihrer 
Kais. Mt. fernerm gnädigstem und ihren Gnaden, wem es gebuert, reifem 
und billichem Erwägen gestellt. Actum Sonnabends nach dem Heil- 
thumb anno im sechszehen Hundert und ersten. 

(Von aussen.) Der Kais. Mt. Procuratores Bericht und Guetachten, 
worinnen Meysl Judens ausgebrachte Begnadung der Landsordnung 
zuwider, sowohl Ihrer Mt. und den Ständen hochschädlich ist. 

Staatsarchiv in  Wien. Bohemica fasc. III.  Orig. 


768 ZUR GESCHICHTE  DER JUDEN 

1601. des   Sch ätzungwertes   als   Steuer   bezahlen.   Prager 
Schloss, öO. Juni 1601. (Böhm) 

Böhm. Landt. X., 215. 

1601. 975. Kaiser Rudolf IL verbietet Christen und Juden 

den zum Abbruch der Regalien und zum Schaden 
der Länder der Krone Böhmen in betrügerischer 
Weise geübten Kauf, die Auswechslung und Ausfuhr 
von Gold jeder Art und Form, sowie desgeschmol- 
zenen, gekörnten, dann des Bru ch- und Pagament- 
Silbers. Prager Schloss, 30. Juli IGUl. (Böhm.) 
Böhm. Landt. X., 217. 

1601. 9"^^- Vertrag zwischen den Beamten  der Kirchen- 

gemeinde zum Gr. Kreuze in der Prager Altstadt 
und den Juden, welche in diesem Sprengel Häuser 
besitzen, wodurch sich die letzteren verpflichten 
für die Nichterfüllung der städtischen Gebühren 
jährlich einen bestimmten Betrag zu zahlen. 16. August 
1601. 

Jakoz jsou üfednfci i na mfste vsi osady svateho Ki^ize Velikeho 
V Starem meste Prazskem, obeslavse do rady pfed pana purgmistra, 
päny, Zidy vsecky, ktefiz v osade jich v domich kfest'anskych bydleji', 
vznäseli: kterak oni osobiv.se sobe nektere domy, v nichz jsou pfedesle 
kfesfane bydleli, ven z obmezeni sveho aneb z ulice zidovske, z tychz 
domüv k tez osade zädnych pomoci na vychoväni zäkovstva, faräfe 
i jinych nakladüv na kostelni potreby necini a ütrpnosti bfemen osadnich 
se nedotejkaji oc (dalsi slovne jako v listine z 19. ledna 1590) takto 
jsou porovnäni: 

Pfedne co se dotyce svrchupsanych Zidüv, ti ze jiz vice k tymz 
bfemenüm a ütrpnostem, coz osadni podle starozitnosti mest'anske pfi 
tez osade podnikajf, nemaji potahoväni a pfi jich spüsobu zidov- 
skem züstaveni byti. Vsak za takove ütrpnosti uvolili jsou se s po- 
tomky svymi tymz ürednfküm i na miste vsi osady sv. Kfize Velikeho 
ti toliko Zide, ktefiz nyni v jich osade v domfch kfesfanskych bydleji, 
krome läzne zidovske, z kterez starsi Zide kazdeho roku po dvadciti 
groäich bilych k temuz zädusi plati, pfi tomto svatem Havle ted' nyni 
pfistim dvadceti pet kop misenskych däti, a potom v budücich casich 
kazdeho roku na kazdeho svateho Havla po dvadciti kopäch mis. a 
zvonikovi sluzebniku jich, nynöjsimu i budoucimu, z kazdeho toho domu, 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 769 

coz jich koli jest, pfi kazdych suchych dnech po jednom grosi bilym I60l. 
na casy budouci a vecne platiti a davati. Pakli by toho neucinili a 
takovych dvadciti kop mis. na kazdeho sv. Havla nedali a nezaplatili 
a sluzebniku neb zvonfkovi jich pfi kazdych suchych dnech kazdy 
z nich toho grose bileho nedal: tehdy aby üfednfci, nynejsf t6z i bu- 
douci', osady sv. Knze Velikeho nieU plnou moc a prävo beze vsech 
prävnich zanepräzdneni, vezmouce s sebou rychtäfe, v kterej kolivek 
by se Jim h'bilo dum, v nemz Zide v jich osade bydleji, pro tu summu 
tak zadrzalou tez i pro plat zvonfkovi nälezejicf se zvesti, jeho se zmoc- 
niti, najimati, uzivati iako sveho vlastniho do dosa^eni sve summy 
i s skodami na to pro tyz plat vzeälymi. Coz jsou sobe z obou stran 
zdrzeti a tomu dosti ciniti pfipovedeli. Actum et lectum in consilio 
f. 4. postridie Assumtionis b. Mariae virginis anno MDCI consule do- 
mino magistro Andrea Blovsky a Palatino. 

Archiv der Stadt Prag. Msc. 2169, F. 859. 

977. Die  Witwe  Kwetna  nach  dem  Buchdrucker 1601. 
Hefmann  überlässt ihren  drei Söhnen  ihr Haus  zu 
gleichen Teilen. 5. Decembris 1601. 

Kvetna zidovka pozüstalä vdova po nekdy Hefmanovi impres- 
sorovi rabi Zidu stojecl osobne v rade pfiznala se, ze jest dala a zä- 
pisem timto dum svüj mezi domy Mojzise krejciho a Marka Meyzle 
Zidüv obostranne lezi'cf (vsak teprva po smrti sve a prve nie) dävä 
Mojzisovi synu svemu a Rüzi zene jeho s detmi, kterej by spolu zplo- 
dili; item Benjaminovi, druhemu synu svemu a Rozine zene jeho s detmi, 
kterei by spolu zplodili; item Samuelovi, tfetimu synu svemu, vsem 
tfem na rovne dily k jmenf, drzenf a k dedicn^mu vladnuti. Vsak ona 
Kvetna mocnou hospodyni v tom domu az do smrti sve züstane a 
domu toho prodati, smeniti, zavaditi ani jak od nich odciditi nebude 
moci. Nicmene dotceni synove po smrti ji Kvetny matky sve nemaji 
a motci nebudou miti bez vüle Rüze a Roziny, zen svych, zädnemu 
dflüv svych prodati, lec jeden druhemu. Däle se maji k sobe chovati 
vedle listüv zidovskych. Byl pfi tom rabi Selykman Hofovsky, starsi 
obecni zidovsky a Mojzis skolnik. Actum in consilio f. 4. postridie Bar- 
barae virginis 5. Decembris anno MDCI. 

Archiv der Stadt Prag. Msc. 2170.  F.  6. 

978. Der  böhmische  Landtag,  welcher  auf  d e m 1601. 
Prager  Schlosse  vom  21.  Januar  1602  bis 4. Februar 

49 


770 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1601. d. J. gehalten wurde, fasste bezüglich der Juden- 
steuer einen gleichen Beschluss wie imj. 1601. 

Böhm. Landt. X., 266 yc. 

1602. 979. Der Bürgermeister und Rat der Altstadt 
Prag legen dem Kaiser Rudolf II. die Gründe dar, 
warum die Juden aus Prag und dem Königreiche 
Böhmen  ausgewiesen  werden  sollten.   1.  April  1602. 

Nejjasnejsi oc. VCMti ve vsi ponizenosti v tomto nasem poddanem 
a ponizenem spisu pfedne k milostive pameti pt^ivozujeme: kdez jsme 
od nektereho casu i az posavad pfi VCMti, pänu panu nasem nejmilo- 
stivejsim, z strany vypovedenf te proklate zbefi zidovske z mest Praz- 
skych, podle dostatecnych a podstatnych pficin a düvodüv VCMti 
pfednesenych, v ponizene poddanosti vyhledävali, ze vzdycky a kazdeho 
6asu od VCMti näm vernym VCMti poddanym milostivä a potesitedlnä 
nadeje o tom ucinena jest byla, jakoz take pfi tomto minuI6m obecnem 
snemu na laskavou a kfestanskou JichMti vsech tri stavüv krälovstvi 
tohoto k VCMti za näs v te veci, jakozto pänu Bohu libezne a netoliko 
mestüm Prazskym, ale i vsemu krälovstvi vysoce potfebne a uzitecne, 
ucinenou pfimluvu tymz zpüsobem milostivä nadeje od VMti jest uci- 
nena; podle cehoz take vzdy az posavad na to vsecko milostive otcovsk^, 
cisafske a krälovske resoluci bez vselike pochybnosti i dalsiho roz- 
mySleni v pokoie ocekäväme. A ze by se pak pod tim takovemu kfe. 
sl!ansk6mu, pänu Bohu libeznemu a vsemu krälovstvi tomuto, zvläste 
möstüm Prazskym a pfedne Staremu, velmi uzitecnemu a vysoce po- 
tfebnemu skutku nejakä pfekäzka diti chtela, tomu jsme na tento cas 
z spisu tohü, kteryz VCMti od p. prokuratorüv, co by se jich Zidüv 
obdaroväni dotykalo, mi'sto dobreho zdänf, jakz näpis ukazuje, ucinen 
a podän jest, poddane vyrozumeli. Pfi kteremzto jich dobrem zdäni, 
aby V te takove pficine nyni teprva nejakä obdaroväni nekdy Zidüm 
na jisty zpüsob a pod tezkymi a neprominutedlnymi pokutami pro- 
püjcenä, z nich[z] nekterä i dävno pfesouzena i dokonce vyzdvizena 
jsou, tak vysoce väzena a zastäväna byti mela, nikdy na to mysliii 
ani o tom smejsleti jsme nemohli, nad to se toho nenadäli. A ponevadz 
takovy spis z milostive a obzvlästni otcovske vüle, milosti a dobroti- 
vosti VCMti näm vernym VCMti poddanym, jichz se pfedne dotyce, 
k vyrozumöni jemu a däni na nej odpovödi, z cehoz VCMti ve vsi 
poslusne poddanosti dekujeme, odeslän a podän jest, protoz tak6 
chovajice se v tom poslusne k nekterym toliko pfednim a podstatnym 
artikulum,  na nichz tato pfedsevzatä vec pfedne  zälezi a nejvetsi po- 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 771 

tfeba  ukazuje,  zädnemu  k ublizeni  nie  necini'ce,  nybrz  kazdeho pfi 1602. 
svem  smyslu  zanechajice,  ohläseni  krätke  ucinime  a  pfedlozime, ve 
vsi pokofe prosice, ze je k milostivemu cisafskemu a krälovskemu svemu 
srdci V milostive otcovske läsce a dobrotivosti pfipustiti räcite. 

Jsou pak pfednf a hlavni pfi'ciny, na nichz to dobre zdäni za- 
lozeno jest, proc by Zide z mest Prazskych vypovedeni byti nemeli, 
polozeny dve: 

Jedna, kterak by leta 1567. od slavne a svate pameti ci'safe 
Maximiüana. pana otce VCMti nejinilejsiho, Zidüm tem, ktefi'z tehdäz 
V krälovstvi Ceskem byli a bydleli, majestät propujcen byl, *) na jaky 
zpusob by ti'z Zide spolu s svymi v zemi züstavati meli, jakz se niie 
k artikulüm, tymz Zidüm o tom vymefenym, co nälezeti bude a za 
potfebu byti se uznä, pfedlozi. 

Prve pak, nejmilostivejsf ci'safi, nezli se k tomu pfistoupf, v po- 
ni2enosti prosfme, ze VCIMt tuto nasi poddanou protestaci pfedkem 
k svemu milostivemu cisafskemu a krälovskemu die düstojenstvi a re- 
galii VCMti uväzeni milostive pfipustiti räcite v tom, jedno ze mysl 
nase nikdyz takovä jest nebyla a posavad neni, abychom pfi VCMti 
ceho toho, jakz nepochybne od nekoho tak vyklädäni byti müzeme, co 
by bud'to proti VCMti kräli a pänu panu nasemu nejmilostivejsimu, 
a podle toho, tez proti majestätüm a milostem jak od pfedeslych 
slavnych krälüv Ceskych a zvläste cisafüv Rimskych, tak od VCMti 
komukoli propujcenym, öehoz mily Buh näs kazdeho casu uchovati rac, 
bylo nebo byti chtelo, vyhledävati meli; druhe ani ta nadeje byla, 
aby proti tomu nasemu kfesfanskemu a bohdä pänu Bohu libeznemu 
pfedsevzeti a pfi VCMti ponizenemu o vypovedenf te proklate zbefi 
zidovske z mest Prazskych vyh!edäväni netco takoveho pfednäseno 
byti melo nebo mohlo, jakoz se v tomto dobrem zdäni nachäzi v techto 
slovich, ze by (prej) dotceny majestät cisafe Maximiliana, tez pfedesly 
cisafe Ferdinanda spolu s konfirmaci VCMti na ne leta 77 vyslou**) 
(v niz by obzvläste dolozeno byti melo i toho, ze Zide na casy budouci 
z Prahy a z krälovstvi Ceskeho vytiskoväni byti nemaji) a k tomu 
i ty milosti v nich obsazene slusne a nälezite v sve hodnosti a podstate 
züstati a zanechäny byti, a tak i oni Zide jich pozivati meli : proti 
kter^mztö majestätüm nie takoveho od näs v te pficine pfedsevzato 
nein', znajice z milosti bozi to, jak o tom smejsleti a drzeti jednomu 
kazdemu nälezi. Avsak ponevadz to zfejme jest, ze to obzvlä§tni VCMti 
jakozto  kräle  Ceskeho  regalia  jsou,  a ze  VCMt  vzdycky a kazdeho 


*) Siehe iNro, 696. 
^*) Siehe Nro. 765. 


772 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1602. casu k vernym a poslusnym poddanym svym, anobrz k oudüm Kri- 
stovym a podle toho take k tem milostem, kterez oni sobe jak od 
slavnych pfedküv VCMti pfedesle nadanö tak od VCMti potvrzene 
i zlepsene a zvejsene majf, pfedne a obzvlästne i vejse milostive sve 
cisafske, krälovske a otcovske zfeni miti räcite, nezli by jake zidovske 
milosti pod glejtem, v nemz Zide zde posavad trvajice, jak v zädnem 
stavu krälovstvi tohoto nejsou tak ani mestskych veci (aC i z toho 
nyni od nich na nejvejs vykroceno jest, a proto tato nynejsi vec predse- 
vzata jest) dotejkati se nesmeji, jim na cas toliko propüjcene, k zkazc 
a vyvräceni tychz milostf kfeslianskych vice väzeny a pocteny byti, 
nad to pfedciti mely. Tudy näs take nadeje poddanä a ponizenä 
k temuz pfedsevzeti vedla, te nepochybne ponizene düvernosti byvse 
i posavad v ni züstävajice, ze VCMt kral a pan pan näs vzdycky näm 
nejmilostivej§i k dotcenym milostem, jak od pfede§lych cisafüv a krälüv 
Ceskych, a zvläste od JichMti slavne a svate pameti pana deda a p. otce 
VCMti nejmilejsfch, tak od VCMti näm vzdycky vernym a poslusnym, 
take hrdly a statky svymi hotovym VMCske poddanym, z milosti a ste- 
drosti nadanym, vice nezli k tymz proklatym a jiz slovem bozim od- 
souzenym i zatracenym Zidüm, nebo k jakym jejich milostem na cas 
toliko a to pod tezkymi i hroznymi pokutami jim propüjcenym, tolikez 
sve milostive cisafske a krälovske, anobrz otcovske zfeni miti räcite, 
tak aby dotcenä klausule v tom dobrem zdäni polozenä a tak vysoce 
väzenä pro pficiny a znamenite duvody, jak pfedesle pfedlozene tak 
i nyni pfipomenute, mista sveho v nicemz nemela. 

Pfi cemz se i to, vsak bez vselijak^ho vymefovänf, v ponfzenosti 
vidi, ze by podle spravedliv6ho dotcen6ho majestätu a artikulüv v nem 
polozenych uväzeni, jakoz se ponekud vzdy pfi zäverce tehoz dobreho 
zdäni neco toho, ac take s pfimisenim nejakeho jineho pfidavku na- 
chäzi, takovä kategorica solutio byti mela: ponevadz jak oni Zide, ktefi'z 
toho casu, kdyz jim ta milost ucinena byla, na svete a v teto zemi 
Ceske byli, tez jini z nich posli, tak tito nynejsi podle te takove milosti 
cisafske a artikulüv jistych v ni pod tak pfisnymi pokutami polozenych 
jsou se nezachovali, nybrz ze vsech na nejvys, jak se däle pfi kazdem 
tom artikuli uslySi, vystoupili, anobrz take mimo dotcene artikule 
mnohem tezsich vecf a vejstupküv se dopustili a tudy touz milost i vseli- 
jakou jinou sobe propüjcenou propadli i dotcenou pokutu na sebe 
uvedli, protoz podle milostive JMCske vüle a ponizene zädosti Prazanuv 
Staromestskych täz zbef zidovskä netoliko z mest Prazskych, ale i ze 
vseho krälovstvi vyhnäna byti mä; zvläste a nejvice k tomu patffce, 
jakoz se i v temz dobrem zdäni neco toho dotejkä, ze to obzvlästni 
regalia kräle Ceskeho a nad to cfsafe Rimskeho jsou, je Zidy jakozto 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 773 

po vyvräceni Jerusalema po vsem svete rozptylene, zavrzene a od cirkve 1602. 
Kristovy vzdälene, z zemi svych däti vyhnati a s temi die vüle sve 
milostive beze vseho i jakychkoli Jim prve propüjcenych milosti, zviäste 
kdyz se dostatecne a podstatne toho pficiny nachäzeji, usetfeni na- 
loziti. Jakoz se to vse take podle pfedjmenovanych artikulüv v temz 
majestätu JMti cisafe Maximiliana däle poznä, ze netoliko tychz malych 
a skrovnych artikulüv jak oni stafi tak tito nyn6jsi Zide jsou nezacho- 
vali, ale mnohem tezsich a hroznöjsich vejstupküv se dopustili a nej- 
vice nyni se dopousteji; pfi tom v ponizenosti prosice, ze VCMt näs 
verne VCMti poddane v tom däle milostive vyslyseti a to vsecko take 
k milostivemu cisafskemu a krälovskemu spravedlivemu uväzeni pfi- 
pustiti i skutecnou brzkou toho vseho exekucf vykonati milostive po- 
ruciti räci'te. 

Prvni artikul v majestätu slavn6 a svate pameti cisafe Maximiliana 
V dotcenem dobrem zdäni pfipomfnä a klade se tento, ze ti Zide, ktei'iz 
toho casu V krälovstvf Ceskem bydleli, s zenami, detmi a potomky 
svymi v zemi züstati maji a handle a obchody sve v vecech slusnych 
a hodnych bez false a obtezoväni lidf vesti mohou. Ten artikul jak od 
nich posavad drzän jest a zviäste techto casüv se drzi, to vsem lidem 
vysgfho i nizsiho stavu, jezto s nimi ciniti maji, vedome jest, an zaloby 
a nafikäni ze vsech stran na ne jsou, tak ze mälo kdo jest, aby od 
nich koupe neco nebo jaky zäklad mezi nimi maje, ponevadz netoliko 
po 2 d., ale obycejne po 3, 4 i 6 penezich od kopy do tyhodne dävati 
musf, voskräbän nebyl; k tomu jake false a oklamäväni ve vsech vecech 
od nich se provozuji, mnoho by o tom psäti bylo. Nad to vejäe, kdyby 
nynej§i Zide po rodech vyhledäni byti meli, jest vec jistä, ze by se 
z tech, kteri'z leta Päne 67 v zemi byli, dosti mala cästka nasla, nez 
coz jich koli jako na tisi'ce starych a mladych nyni toliko v Praze jest, 
Jinda pak po krälovstvf nesci'slny pocet se nachäzi, ti na vetsim dile 
vsickni z jinych cizfch Ziduv jsou po§li a posavad pochäzeji. A tak 
ten prvni artikul naskrze od nich jest pfetrzen, protoz take spravedlive 
ta milost, Jim na onen cas propüjcenä, jest potracena a oni ji däle 
uziti nemaji. 

Druhy artikul tak zni, aby zädnych cizfch Ziduv a neznämych 
nad pocet tech, ktefiz tehdäz byli, bez obzvlästnfho milostiv^ho JMCske 
i budoucich krälüv Ceskych, jako nyni VCMti, dovoleni mezi sebe ne- 
pfijimali. Jak tento artikul od nich zachovän jest, neni potfebi mnoho 
provozovati; nebo vec patrnä, jaky znamenity pocet Zidüv cizich a ne- 
znämych, z rozlicnych zemf netoliko kfestanskych ale take tureckych, 
po ta vsecka leta do Stareho mesta Prazskeho ano take v jinä mista 
krälovstvf  tohoto,  a to vse  bez milostiveho  jak pfedesle  JMti  cisare 


774 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1602. Maximiliana, pana otce VCMti nejmilejsiho slavne a svate pameti, tak 
za st'astneho panoväni VCMti dovoleni, zvlä§te techto casuv nynejsfch 
se jest pfistehoval, skrze nez jak kfesfane ve vsech zivnostech, handlich 
a obchodech na nejvejs se obtezuji a utiskujf, o cemz pfedesle hojne 
vyprav^eno a vypsäno jest, tak v techto letech tezkych a neürodnych 
takovym nesci'slnym poctem jich ve vsech koutech drahoty pochäzi. 
Tudy opet netohko dotcenä milost zmrhäna a potracena jest, ale oni 
take i mimo vypovedeni netco jineho zaslouzili, nechovaji'ce se tak, 
jakz Jim vymefeno bylo. 

Tfetim artikulem bylo jinn dopusteno, aby domy sve, jezto od 
ohne (nepochybne skrze ne same tehdäz, kdyz se leta 58. podle jich 
vypovedeni z mest Prazskych i ze vseho krälovstvf stehovali) skodu 
byly vzaly, zase staveti a opravovati niohli s tou pfi tom pfisnou zä- 
povedi, aby mimo ty zadnych vice od kfesfanüv tolikez bez JMCske 
a JMti budoucich krälüv Ceskych dovoleni nekupovali. Podle tohoto 
artikule jak jsou se zachovali a po^avad chovaji, jest tez patrne, ie 
pro tak nescfslny pocet jich ta ulice jejich stavenim domüv zidovskych 
nestacila a posavad nestaci, a tudy proti takove pfisne zäpovedi veliky 
pocet domüv kfestanskych, ven z ulice jejich lezicich, jmenovite a to 
velmi blizko k nekolika kostelüm tez k klästeru sv. Ducha, anobrz 
take temef az k rynku Staromestskemu v tech letech jsou skoupili 
a divnymi praktikami sobe pfivlastnili, v nichz take jakä rouhäni proti 
pänu Bohu, zvläste synu jeho jednorozenemu Kristu Jezisi a podle toho 
i jine vsecko zle a to podtaji se püsobi a deje, mnoho by o tom psäti 
bylo. A ponevadz v tomto artikuli proti te pfisne zäpovedi, o niz se 
sice pfi rade Staromestsk6 tak mnoho jest [jednalo], jsou ucinili, tehdyf 
ovsem, byt' jinych zadnych pficin nebylo, jakoz tech bez poctu jest, 
netoliko o tüz milost sami jsou se pfipravili, ale take tezsf pokuty 
s tim vypovedenim zaslouzili. 

Ctvrty artikul na to se vztahuje, aby se v svych handlich a ob- 
chodech vselijak nälezite a pokojne chovali. I jak jsou se v takovych 
svych handlich az posavad chovali a zvläste techto casüv chovaji, to 
netoliko domäcim, ale vsemu svetu zvläste v mestech Prazskych i po 
vsem krälovstvf tomto jest vedome; o cemz v prvnejsi stiznosti nasi 
ponizene VCMti podane, - pokudz se handlifüv, femeslniküv a obchod- 
niküv vselijakych s mesty Prazskymi trpicich tkne, an se jim ve vseli- 
jake zivnosti, proti patrnym jejich vysadäm a majestätum od JichMti 
slavne a svate pameti cisafüv Rimskych a krälüv Ceskych z milosti 
nadanym i take proti spravedlivym rozsudküm od VCMti mezi ne- 
kterymi femeslniky a nimi Zidy vyslym, vetfeli a znamenitou nena- 
bytou skodu ucinili  a posavad ciniti nepfestävaji, - obsirne v hojnosti 


IN BÖHMEN, MÄHREM UND  SCHLESIEN. 775 

vyjädfeno jest, nacez se take tuto poddane potahujeme ; procez tolikez 1602. 
te takove milosti sami jsou se zbavili. 

Paty artikul toto vymefeni mä, aby se zädne false a Isti, anobrz 
nejmensiho pfecineni proti kfest'anüm nedopousteli, mnohem mene jich 
uzivali, ale bez ouhony a vejstupküv zivi jsouce väelijak nälezite se 
chovali. Tento artikul tolikez mnoho düvodüv nepotfebuje, ponevadi 
vec pfilis vedomä a patrnä jest, s jakymi podvody, Istf, falsi, partit- 
skymi a jinymi vselijakymi zlymi vecmi, jak duchovnimi tak svetskymi 
prävy a pfedne zäkonem ßozim zapovedenymi zachäzeji a vükol jdou, 
i tez jaky zivot bez ouhony a ublizeni kfest'anüv vedou; a v pravde 
kdyby bez false, Isti, tez partitäfskych a podvodnych praktik zivi byli 
a sve obchody bez ublizeni kfest'anüv vedli, nezbohatli by tak, jakz 
pfiklad na Mejzlovi i na jinych mnohych ukazuje. A tak dotceni Zide, 
jak jejich pfedkove, ktefiz toho casu v zemi byli, tak tito nynejsi v nej- 
mensim punktu podle dotöenych artikulüv pod tezkymi pokutami vy- 
danych jsou se nezachovali, nybrz mimo to jeste mnohem tezsich a 
hroznejsich vystupküv se dopustili a podnes se dopousteji; kterak by 
tehdy pfi takove milosti züstaveni byti a ji uziti mohli? Protoz take 
te poddane nadeje jsme, ze VCMt tüz milost jakozto potracenou jim 
vyzdvihnouti a näs, VCMti verne a poslusne poddane, ponizene zädosti 
nasi milostive oucastne uciniti räcite. 

Druhä pfiCina v nadepsanem dobrem zdäni, proc by Zide z mest 
Prazskych  vypovedeni   byti  nemeli,  polozena  jest  takto:  kterak  by 

V konfirmaci VCMti na majestäty slavne a svate pameti cisafe Ferdi- 
nanda a cisafe Maximiliana, VCMti p. deda a pana otce nejmilosti- 
vejsfch, se vztahujfci a leta 1577 Zidum dane take toho dolozeno bylo, 
ze ^la casy budoucf z Prahy a z kralovstvi Ceskeho vytiskoväni byti 
nemaji; k cemuz, nejmilostivejsi cisafi. my verni VCMti poddani jineho 
povödfti nemuzeme  nez to toliko,  byt' i to  tak bylo,  vidi se nicmene 

V ponizene poddanosti, ze by Zide ani te milosti uziti nemeli, proto 
ze se ta klausule nepochybne na vsecky ty hofejsi artikule vztahuje, 
a tech ponevadz jsou Zid6, jakz jiz ukäzäno, v nicemz nezachovali a 
tudy o tu milost sobe tehdäz propüjcenou sami se pfipravili, tehdy 
jak onu pfedeslou tak tuto milost naskrze a dokonce jsou potratili; 
nebo kdo milosti sve zle uziva nebo ji pferusuje, ten kazdy netoliko 
o ni pfichäzi; ale take pro urazeni düstojenstvi dafitele, zvläste nejvyssi 
vrchnosti kfest'anske, v pokutu upadä; anobrz jak dafitel takovych mi- 
losti z stedroty a milosti z jistych pffcin nekomu je davä, tak take to 
zase pro jiste pficiny, zvlästö kdyz se proti te milosti prohfesi, nebo 
ze by täz milost jinym ke skod^ byla, zrusiti muze. A to se stävä, kde 
se samych  toliko kfest'anüv  dotyce,  mnohem  tehdy vice,  kdez  Zide, 


776 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1602. nepfätele bozi a vsech vernych kfesfanüv, majice jakekoli milosti na 
jisty zpüsob sobe propüjdene, podle nich neloliko zivi nejsou a se ne- 
chovajf, ale pfedne ku potupe jmena bozi'ho a nejvice Krista Jeäise. 
spasitele vseho sv6ta, potom tez vsem lidem zvläste ph te obci, kdez 
svä obydli majf a obchody vedou, k nevypravitedlne §kode jsou ; a tak 
zädnä nadeje neni, aby tato pfic^ina druhä jako i prvnf, coz slysäno, 
takovemu kfest'anskemu pfedsevzetf ku pfekäzce byti mela, ponevadz 
to obzvläätni regalia VCMti jakozto kräle Ceskeho jsou, a ta vsecka 
vec, jako i ti majestätove zidovsti v same vlastni milostive moci a 
mocnosti VCMti postavena jest. 

Deje se pfi tom v temz dobrem zdäni take zmfnka o nejakem 
vidimus pfedeglych jich Zidüv majestätüv, an by se az do 1557. leta 
vztahovati meli, s tim dolozenim, ze se ti, jak by podstatni byti nebo 
nebyti mohli, pfi sv6 väze zanechävaji. Kterezto vidimus aby k jak6 
platnosti byti melo, neni nadeje, jakoz take to dobre zdäni same na 
pochybnost, pokudz by podstatne byti mohlo nebo nie, vztazeno jest. 
Jest pak vec zfejmä, kdyz se originalove jakychkoli majestätüv v po- 
kute potracuji, ze vidimus k zädne platnosti neni a byti nemüze, lec 
by tyz majestät zase k napraveni a obnoveni pfisel; k tomu vsem 
vedome jest, ze vselijacf jich Zidüv majestätove a milosti, tehdäz kdyz 
od s. pameti p. deda VCMti nejmilej§iho, toho casu kräle Ceskeho, 
skrze obecny snem v letu 1542. a na to vysly mandät vsickni Zid6 ze 
vseho krälovstvi Ceskeho vypovedini byli, dokonce k zkazeni jsou 
pfisli, a tak do leta 1557. v sve podstate züstävati nemohli; nebo od 
tehoz snemu a mandätu v dotcen^m 42. letu vysleho oni Zide na pfi- 
däväni Ihüty a glejtu az do leta 67. i däle az posavad züstävali a zü- 
stävaji. Z Cehoz vec patrnä, ze tez vidimus od nich Zidüv pod tim 
vypovedenim a dävänim Ihüty, tez glejtu, tez nenälezite a na urazeni 
velike düstojenstvf cisafskeho a krälovskeho ukryto jest bylo, proöez, 
jakz prve polozeno, zädne platnosti jakozto podvodne miti nemüze 
a nemä. 

Naposledy i toho dolozeno jest, ze by dobrä a ne zlä rada byla, 
aby podle klausule v dotcenem majestätu cfsafe Maximiliana postavene 
Jim 2idüm k dalsimu jich v mestech Prazskych züstäväni jistf artiku- 
love nafizeni a vym^feni byli, a ty oni Zide pod tezkymi a pfisnymi 
pokutami zachovati aby povinni a zaväzäni byli. I nejmilostivdj§i ci'safi, 
kdyby k tomu pfijfti melo, jakoz bohdä nepfijde, je vec jistä, ze by 
takovi artikulove rovnez tak jako nadepsani prvnejsi, zvlääte v casech 
prodlouzenych budoucich, od nich zdriäni a zachoväni byli, an prve 
tolikez V zfizeni zemskem a v mnohych snemich obecnich dosti tezke 
pokuty  za pficinou  nekterych  nefädnych veci  a zäpovedf, zvläste co 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 777 

se partit tkne, kterez se tak dobfe na Zidy jako na koho jin^ho vzta- 1602. 
huji, vymefeny jsou; ale jak se to vse od nich drzi, o tom vsem vübec 
vödome jest. A tak byf jeste te^sf i hroznejSi artikulove take pod po- 
kutami hrdel i statküv ztraceni a propadeni jim vymefoväni byli, jest 
vec zkusenä a zprübovanä, ze za pficinou rozlicnych pfipadnosti a 
zvlästS jejich vymyälenych a jiste d'äbelskych chytrostf, Isti, fortelüv 
a praktik ti malou a zprosta zädne platnosti nepfinesou. 

Protoz nejmilostivejsi cisafi, jak kdy pfedesle tak nyni obzvlastne 
VCMti, kräle a p. p. naseho nejmilostivejsiho, v nejvyssi pokofe a po- 
nizenosti prositi nepfestäväme, ze VCMt k takove ponizene, velmi po- 
tfebne a pfedne panu Bohu libezne, näs vernych a vzdycky poslusn^^cli 
VCMti poddanych prosbe a podle toho k tem podstatnym a dosta- 
tecnym motiväm a pficinäm nejednou pfedlozenym, obzvlastne pak 
i k te laskav6, dobrotive a kfest'anske JichMti vsech tri stavüv kra- 
lovstvi tohoto z pln^ho snemu obecneho letosniho k VCMti za näs 
ucinene pfimluve, a to pfedne pro oslaveni jmena bozi'ho a vsi Tro- 
jice SV., tez zpomozeni a ziepseni zivnostf v§ech vernych a poslusnych 
VCMti poddanych, anobrz take k vecn6 VCMti jakozto kräle naseho 
a otce vlasti pameti a pochvale, milostive pfistoupiti a mandäty svymi 
milostivymi exekuci skutecnou vykonati nafi'diti poruciti räcite. A my 
jakozto vernl a poslusni VCMti poddani hrdly a statky svymi chudymi 
nad pfemozeni kazdeho casu VCMti, kräli a p. p. nasemu nejmilosti- 
vejsimu, slouziti povinni a zaväzäni jsouce, za takovou obzvlästni ci- 
safskou, krälovskou a präve otcovskou milost Staremu mestu Pra2- 
skemu a. näm vernym VCMti poddanym z stedrosti a läsky otcovske 
ucinenou, päna Boha vsemohouciho za prodlouzen6 vyborne zdravi, tez 
st'astne a prospesne i dlouho trvajfci nad nämi vsemi vernymi pod- 
danymi panoväni, nad to zädostive vinsovane a ustavicne nade vsemi 
nepräteli, pfedne pak nad nejühlavnejsim vseho kfestanstva a krve 
kfest'anske zi'znivym nepfftelem Turkem vitezstvi, na svych, aö nehod- 
nych, vsak vroucich a ustavicnych modlitbäch prositi budeme. A tak 
to väecko jiz VCMti k nejmilostivejsimu a dostateänemu uväzeni, tez 
k milostive, dokonale, brzke cisafske a krälovske i otcovske resoluci 
v ponfzenosti pfipoustime, a podle toho tez VCMti kräU a pänu panu 
nasemu nejmilostivejsimu sehe i spolu se vsi obci Staromestskou k milo- 
stive ochrane a pameti dobrotive porucene Cini'me. Datum v pondeli 
po kvetne nedeli leta 1602. 

VCMti verni poddani 

purkmistr, konsele Stareho mesta Prazskeho. 

Böhm. Landt. X , 310. 


778 ZUR GESCHICHTE DER JUDEX 

1602. 980   Der Jude  Samuel  Enoch  bittet  den  Kaiser 

Rudolf II. um Freilassung aus dem Gefängnisse. 
18. April 1602. 

Nejjasnejsi a nejnepfemozenejsi velikomocny Ri'msky cisafi, 
Uhersky a Cesky kräli oc kräli, pane näs vsech nejmilostivejsf oc. 
Na VCMt ja chudy zarmouceny Zid ponizene nepfestäväm vznäseti, 
kterak u vezeni v Starem meste Prazskem pul leta zustaväm, majic 
rozepfi s slovutnym panem Jeremiäsem Sedläckem z mesta Opavy 
o n^jaky revers vyvazeny, kteryz dostal po näpadu bratra sveho. A tak 
po vse casy sem zadal, abych na rukojme dän byti mohl a svou pfi 
pofädne vesti a nevinu odvozovati, a v tom tez nektefi pfipoved' jsou 
na mne ucinili, ale zädny mne pfes pul leta z nicehoz nevini. Protoz 
VCMti pokorne nejvys pro päna Boha, milosrdenstvi bozi prosi'm, ze 
VCMt ke mne chudemu Zidu se milostive nakloniti räci a o tom panu 
purgmistru, pänüm Stareho mesta Prazskeho milostiv^ porucenf udiniti, 
aby mne na rukojme. ktefi usedli sou, z takoveho vezeni propustili. 
Jestlize mne kdo z ceho chti'ti bude viniti, chci jednomu kazdemu präv 
byti. Co tu VCMt pro mne chudeho a souzeneho Zida uciniti räci> 
pän Buoh VCMti räci hojna odplata byti v krälovstvi nebeskem. 

VCMti verny poddany Samuel Enoch Zid u vezeni. 

Orig. im h'ohm. Mus.-Arch. 

1602. 981.  Die  Richter  und  Geschwornen  und  sämmt- 

liche Insassen der Kirchengemeinde Libic bitten 
denkaiserlichen Hauptmann der Herrschaft Pode- 
brad Johann Habartitzky von Habartitz, sie zur An- 
nahme des vom Erzbischof verordneten Pfarrers 
nicht zu zwingen, da weder derselbe noch der Pfarrer 
von Podebrad unter beiden Gestalten kommuni- 
eieren wollen.  18. ^lai (praes.)  1602. 

. . . A ponevadz pak pan Buh väemohouci pfedne a JMCskä pän 
näs vgech nejmilostivejsi ve vsem sirokem svete miti räci rozUcny a 
vseliky närod, ano i ctitele a vyznavatele jmena jeho nejsvetejsiho päna 
Jezise, a nad to pak ten neverny, zly a zarputily lid, närod zidovsky. 
rouhavy a potupny jmena syna boziho, pfi svem näbozenstvi züstävä 
zvläste zde v tomto krälovstvi Ceskem : a my pak sprosti lide, jezto 
vyznäväme Boha otce, Boha syna, Boha ducha svateho v Trojici svate 
Boha nerozdilneho, pfi svem näbozenstvi züstaveni byti nemözeme, 
jedine proto, ze nechcem od ustanoveni syna boziho a ksaftu jeho po- 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 779 

sledniho  upustiti  a takoveho kneze  pod jednou  zpüsobou  lidu  obec- 1602. 
nimu pfisluhujiciho pfijiti oc.  18. kvetna (praesent.) 1602. 
Böhm. Landt. X , 323. 

982. Ein  Prager  Jude  Samuel  Hirsch  bittet  den 1602. 
Prager Erzbischofum dessen Fürsprache beim Ottav. 
Cavriani,   Haushofmeister   des   Erzherz.   Mathias, 
dass  er  auf  Grund  seines  vom  Kaiser  erhaltenen 
Privilegiums  sich  frei  in  Wien  aufhalten  könnte, 

da durch ein Decret des Erzherzogs Mathias den 
fremden Juden der Aufenthalt daselbst verboten 
wurde. Sine dato [1602]. 

jl|mo  g|-  ^jmo   principe,   sigi?  patrone  mio  colen= !   Havendo 

animo  di andare  a stanciar  in Vienna  ho  procurato  et  ottenuto  da 

S. Mta  un previlegio  di  poter  cio fare  liberamente;  ma intendendo, 

che gli Hebrei  di Vienna  sotto  pretesto,  che  loro paghino a S. Mta 

contributioni per la guerra, hanno ottenuto  dal serni?  arciduca Mathia 

un  decreto,  che  nissun  Hebreo  forastiero  possa  habitar  in  Vienna 

senza loro licenza et pagare buona somma  di denari.   Pero perche il 

mio privilegio e anteriore a detto decreto et noi Hebrei di Praga pag- 

hiamo come loro  a S. Mta  le contributioni  per la guerra,  supplico il 

ser52 arciduca sodetto, si degni decernere, ch'io  possa in uirtu di detto 

privilegio habitar  in Vienna  et  goder  gli altri Hebrei  di  quella  citta. 

Et perche  io son  sempre stato  humilissimo  e devotiss?^ servitore  di 

V. S. 111^ et  Rd5^  et tutta sua casa  ill;^.  a  lei  hora  ricorro  humil- 

mente  supplicandola,  si  degni  favorirmi con 1' illli;^ sig.  Ottavio Cau- 

riano, majordomo  di S. Alt^^ ser"^, perche interceda per me appresso 

S. Alteza,  accio ottenga  la gratia  ch'io  humilmente domando.  per la 

quäle restaro a V. S- 111""=? et R?^  perpetuamente obligato di servirla 

i n tutto quello potra venire  dalle debili forze mie con ogni prontezza 

D  V. S. 111'"^ et. R-"^ 

humillissimo et devotissimo servitore 

Samuel Hirs. 

Air  principe  et  l'arcivescovo  di  Praga  humilissima  supplica  di 
Samuel Hirs Hebreo per favore presso l'illustr. sign. Ottavio Cavriano. 

Erzb. Archiv itt Prag. 

983. Rudolf  IL  befiehlt  dem Administrator  und i6u2. 
den Mitgliedern  des  utraquistischen  Consistoriums 
^ürdieCorrection  des Chrudimer Pfarrers  und an- 


780 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1602. derer Priester Sorge zu tragen und selbst mit gutem 
Beispiel  voranzugehen.  Prager Schloss, 20. September 1602. 

Rudolf Dc. Velebny a poctivf verni nasi mili! Vedeti väm milo- 
stive däväme, ze toho zprävu jmiti räcime, kterak by od väs na faru 
mesta naäeho Chrudimö nejaky knez za faräfe podän bejti mel, kterej 
netoliko ziejm chovänfm a nepfikladnym zivotem svym, ale i ucenim 
a sluzbami cirkevnimi (novych a prve nebejvalych zpüsobüv näsledujic) 
z pobozneho, starobyleho, kfest'anskeho rädu a ustanoveni cirkve svate 
ki^esfanske vystupujice roucha mesnlho pfi sluzbö bozi neuzivä, velebnou 
svätost tela, krve Päne nepozdvihuje, nez misto toho hfbetem k oltäfi 
a k lidu tväfi se obraci, a jsouce na knözstvi, jak on zprävu dävä, 
posvecen, zenu sobe pojal ; misto archy stai e, kterä obrazy svatych 
ozdobena byla, jine nov6 archy, na ktere dsky Mojzfsovy z star6ho 
zäkona, anebolizto desatero bozi pfikäzäni a zidovsk6 charaktery psäny 
jsou, uzivä, jakz tomu z pfilezici zprävy psane o to näm ucinene vy- 
rozumite. I ponevadz netoliko pfi temz faräfi takove nefädy a ne- 
zpusoby, ale jak toho jistou zprävu mäme, pfi mnohych jinych knezfch 
V krälovstvi tomto pod sprävu vasi nälezeji'cfch takovä bezboznost a 
rozpustilost s znamenitym pohorsenim lidu obecneho se deje, tak ze 
netoliko nad starobylejmi, kfest'anskymi, od cirkve svate naffzenymi 
a pfed tim od starodävna vzdycky v kosteifch pod oboji pfijimajicfch 
s poboznosti zachovanejmi pofädky ruku drzeti nechti, nybrz mnozi 
je sami tupf, haneji, Jim se rouhaji a na käzäni i jinde neväzne a po- 
smesne o nich mluvi, z kterehozto nekfest'anskeho pfedsevzeti vselijakä 
bezboznost, neväznost, rozpustilost i hfichove proti pänu Bohu a vsecko 
zly pochäzi oc. Dan na hrade nasem Prazskem v pätek u vigili sv. Ma- 
touse 1. 1602. 

Böhm. Landt. X ,  354. 


1603, 


984. Die zur Beratung von Steuerangelegen- 
heiten ernannten Commissäre erstatten dem Kaiser 
infolge des von der Hofkammer erhaltenen kaiser- 
lichen Befehls ihr Gutachten darüber, wie der Aus- 
stand der vom Landtage des J, 1601 bewilligten 
Steuer von Gold- und Silberwaaren, Juwelen und 
ausländischen Pelzwerken von den Hof- und Stadt- 
handelsleuten sowie Juden eingebracht und der 
Abgang dadurch ersetzt würde, dass die betre f f e n d e 
Steuer auf dem bevorstehenden Landtage für zwei 
oder  mehrere  Jahre  begehrt  und  zur  Vermeidung 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 781 

der überflüssigen Pracht  und dadurch entstehenden 1603-. 
Verarmung   eine   gewisse   Ordnung   in   Kleidung, 
Schmuck, Essen und Trinken erlassen werden möge. 
Prag, 7. Januar 1603. (Deutsch.) 

Böhm. Landt.  Ji., 393. 

985. Der böhmische Landtag,  der aufdem Prager 1603. 
Schlosse am 9. Jänner eröffnet und am 16. desselben 
Monats  1603   geschlossen   wurde,   fasste  bezüglich 
der  Judensteuer  einen  gleichen  Beschluss  wie  im 

J. 1602, mit dem Unterschiede, dass die Kopfsteuer 
mit einem Dukaten und die Haussteuer nur mit 
2 Schock m. bemessen wurde. (Böhmisch.) 

Bö'h?n  Landt. X., 402 pc, 

986. Der Jude Isak, Glaser in Reichenau, bittet 1603. 
Burian Ledsky von Chroustowitz, Beamten der Herr- 
schaft Reichenau, um Schutz gegen den Leitomischler 
Dechant, Jakob, welcher ihn bei dem Begräbnis der 
Frau von Oppersdorf ungebührlich geprügelt hat. 
Castolowitz, 1603. 

VMt, urozeny pane Burjane Ledsky z Chroustovic oc, pane oufed- 
nice panstvi Rychnovskeho. Pän Buoh vsemohouci rac VMti dati vej- 
borne dobre zdravi a pfi tom jine vseckno dobre, toho VMti z srdce 
upfimneho od JMti bozske vinsujic zädäm, Z velike sve Htosti tuto 
svou prostou suplikaci VMti podävajfc, jakä mne k tomu pficina pfi- 
nutila, plactive oznamuji, ze zädna jinäi nez toliko tato: kdyz jest JMti 
urozenemu pänu panu Friedrichovi Oprstorfovi z Dubu z Fridsteina 
na Castolovicich a Tynisti, JMCske rade oc pän Buoh vsemohouci pro- 
stfedkem smrti dobre a svate pameti JfMt urozenou pani pani JMti 
pane z tohoto sveta pojiti räcil, JMt pän obravse jistej den totiz stredu 
po SV. Janu Ki^titeli [25. cervna] v \et€ tomto 1603, aby to telo mrtv6 
vedle fädu kfesfanskeho a rodu vznesen6ho jakz nälezf pohfbeno bylo, 
sezvati jest räcil mnoho panstva a rytifstva, nad to vejs i nektere 
z vükolnich, päny preläty, o cemz räci'te dobrou vedomost (ponevadz 
jste rääili pfi temz pohfbu panem kuchmistrem bejti) miti. Kdyz pak 
po tem^ slavnem pohfbu bylo, jsouce ja tez od JMti päna jmenova- 
neho k poslouzeni dobrejm pänüm dozädän, na räno ve ditvrtek, co 
jest mi poruceno od JMti päna bylo, povinnost svou konaje mezi päny 
preläty, kteff tu jeste zdrzeli se, do domu farnfho tu v moste Castolo- 


782 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1603. vicich jistej pocet krmi sem nesl; kdyz sem takove krme pänüm 
prelätüm od sehe odvedl, jsouc mezi tymiz päny preläty dvojfctihodny 
knez Jakub [Frank Klivicky z Klivie] pan dekan nynejsi Litomyälskej, 
hned beze vsi pficiny ode mne jemu dany, neuäetfivse v tom jak 
zämku JMti päne ani zärmutku, v kterem pän postaven byti räcil, ani 
domu farniho, slovy hanlivejmi selem, zrädcü a jinäc mne nadavse se 
obofil a z nejakeho dluhu, abych mu jej dal, upominal. Ja sem kneze 
Jakuba peknejmi slovy odbejval, ze na tu chvili pro povinnost svou, 
kdy s nim o to mluviti (omlouvajic se mu, aby mi za zly nemel) 
nemäm, on pak nepomeskavse na mne v temz dorne farnfm jmeno- 
vanym vejtrzne sähl, mne bil, pohlavkoval a jak se mu dobfe videlo 
se mnou zachäzel; ja vzdy, pokud sem mohl, pekne sem ho zädal, aby 
pamatoval na fad i na prävo a säm sobe nenapravoval a me nebil, 
budu-li mu cim spravedlive povinen, ze mu chci räd platce bejti, 
anebo aby to na VMt, an jste räcili pfitomni tehoz pohfbu bejti, 
vznesl. On na to nie nedbaje a na tom biti oznämenejm nepfestavse 
bran svou, kterou pfi sobe mel, popadse, chtie mne ni na zdravi mem 
skoditi, dobejvati z posvy pocal a kdyby mu od jinejeh zhajoväno ne- 
bylo a ja v tom neutekl, byl by oumysl svüj nade mnou vykonal, a 
tak se vejtrznosti vedle vymefeni prävniho N 19 zfizeni zemskeho 
L 36 nade mnou dopustil. V kterezto pficine a v ublizeni mne stalym 
VMti pro Boha zädäm, ze räcite kJMti urozenemu pänu panu Fried- 
richovi Operstorfovi pfi'mluvny psani uciniti: ponevadz sem se do te 
präee napfed oznämene vsetecne nevetfel, ale s jistym dozädanim JMti 
päne a s dovolenim VMti k ni pfistoupivse verne a upn'mne sem se 
ehoval, aby JMt pän räcil me v te kfivde me na gruntech JMti päne 
stale zastati, tak aby mne od tehoz kneze Jakuba pana dekana Lito- 
myglskeho to vgeeko ublizeni k näpravö pfivedeno bylo. Jsem k VMti 
te düverne nadeje, znaje zädost mou slusnou bejti, ze j( misto pfi sobe 
däti räcite a s tim VMt v ochranu bozi porucena cinim. K spräve VMti 
nälezeji'ci  ve  vsem  poslusny 

Izäk Zid sklenäf v meste Rychnove obyvajici. 

Orig. Erzb. Arch. in Prag. 

1603. 987. Die böhmische Kammer eröffnet  den Prager 

Juden, dass sie den zwischen ihnen und der Prager 
Altstadt geschlossenen Vertrag über die Abgabe 
vom Tandelmarkte billige.  Prager Schloss, 21. Juli 16U3. 

Camera.   Zide  starsi  Prazsti.   Na jaky zpüsob jest  ta vec  skrze 
pana Jakuba Mensfka z Mensteina na Skfipli a Velkem Vosove, JMCske 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 783 

päna naseho nejmilostivejsiho radu a purkrabi hradu Prazskeho, mezi ^^^^• 
päny Prazany Staromestskymi z jedne a vämi z strany druhe o plat 
z tarmarku tymz pänüm Prazanüm vychäzejfci, narovnäna, tomu jsme 
z zprävy teho2 pana Mensika näm na komoru ucinene netoliko vy- 
rozumeli, ale i take takove narovnäni a smlouvu mezi vämi obapolne 
na miste JMCske do tri let pofäd zbehlych od svateho Havia nejprv 
pfistiho poci'tajic schvälili, stvrdili: tak ze vy Jim pänüm Prazanüm za 
tri leta pofäd zbehlä, ucinic v tom zacätek pfi svatem Havlu nejprv 
pi^istim, kazdeho roku po 80 kopäcii mis. na ctyfi rozdilne termfny, totiz 
kazdeho termfnu po 20 k. mfs. platiti jmiti povinni a po vyjiti tech tri 
let jak päni Prazane tak i vy na vuoli jmiti budete, v te smiouve i na- 
rovnäni stäti aneb od toho upustiti. Vsak naproti tomu od pänüv Pra- 
zanüv väm aneb tem Zidüm, ktefiz na tarmarce kousky od vselijakych 
hedbävnych veci tez i aksamitu prodävaji, az do vyjiti tychz ti^i let 
pfekäzeno byti nemä, toliko pokudz cechüm vysadnim to na pfekäzku 
nebude. A protoz hled'te smiouve a tomu narovnini dosti ciniti, takovy 
plat casne pänüm Prazanüm odvozovati a ph'ciny k ztiznosti nedävati. 
Na tom oc. Dan na hradö Prazskem v pondeli po pamätce Rozeslänf 
svatych apostolüv, jinak 21. dne meslce cervence leta 1603. 

Konc. böhm.  Stattlialt.-Arch.  J. 4jl7. 

988. Flagellum Judaeorum.  Bic  zidovsky. B. Arnosta 1603 
Ferdinanda Hesa v umeni lekafsk^m doktora na svfetlo vydäno, 

a nyni od Martina Carchesia jinak K r a u s a z Krausnthalu 
pfedniho pisafe radniho v Star6m meste Prazskem v cesky ja-^yk pfe- 
lüzeno. Leta Päne 1603. Druck. 

989. Der  böhmische  Landtag,  welcher  auf  dem 1604. 
Prager  Schlosse  am  11.  Februar  eröffnet  und  am 

24. desselben Monats 1604 geschlossen wurde, fasste 
bezüglich der Judensteuer einen gleichen Beschluss 
wie i m J. 1603, mit dem Unters chiede, dass die Kopf- 
steuer mit zwei Dukaten und 1 Duk. und die Haus- 
steuer mit 4 Schock meissn. bemessen w u r d e. (Böhmisch.) 

Böhm. Landl. X., 551 Qc. 

990. In dem Voranschlag über das mutmass- 
liche Erträgnis der Kriegssteuer, welche der Landtag 
des Königreiches Böhmen im J. 1604 bewilligt hat, 
sind »Von Juden vom Haupt  zu 2 und 1 Dukaten und 


784 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1604. vonjedem Haus zu 4 Thalern  bei 4468 S ch o c k m. Gr.« 
eingetragen. 

Böhm. Landt. X , 576. 

1604. 991. Die böhmische  Kammer  äussert  der Prager 

Judengemeinde ihr Missfallen darüber, dass die- 
selbe trotz erhaltenen Befehles die Wahl neuer 
Juden- und Gemeindeältesten und des Judenrichters 
nicht vorgenommen hat, und befiehlt mit Strenge, 
dass längstens binnen zwei Tagen ein Verzeichnis 
der zur Neuwahl vorgeschlagenen tauglichen Per- 
sonen der Kammer vorgelegt werde. Prager Schloss, 
4. März 1604. (Böhmisch.) 

Böhm. Landt. X., 584. 

1604. 992.  Die  Prager Jüdin,  Witwe  Judit,  zeigt  dem 

Prager Erzbischof Zbynek Berka von Dauba an, dass 
sie das Kirchen gerät, welches sie bei sich hatte, den 
Judenältesten abgeliefert habe, und bittet von 
weiterer Beschwerung deswegen befreit zu werden. 
10. März 1604 (Praesentatum.) 

VMti, nejdüstojnejsi v Bohu otci kniie a pane, pane mne milo- 
stiv^! Na svych nehodnych modlitbäch Vkn.Mti od päna Boha vse- 
mohouciho v§eho nejlepsiho dobreho zadati nepfestäväm. A podle toho 
ponlzene Vkn.Mti toho tajiti nemohu, kdyz jiste poruceni od JMti 
pänüv rad komory krälovstvi Ceskeho starsim Zidüm Prazskym ucineno 
bylo, ze by se nejake kostelni klenoty anebo kalichy ztratiti mely a 
mohlo-li by mezi nämi to nalezeno byti, aby o tom starsim nasim 
dano znäti bylo: coz uslysevsi ja o tom a toho tajiti nechtice, jsouc 
zena tem vecem nerozumnä, sprostnä, kostelnfch veci nikdä neznajici 
a Jim nerozumejici, maji'ce je u sebe, ihned bez meskäni pfed starsf 
nase ty vsecky veci malo nebo mnoho, tak jakz jsem toho sama do- 
stala, sem slozila. Ale ze pak nektere kusy z tech veci zlämäny aneb 
poruäeny jsou, o tom jiste poruceni a nafi'zenf od Vkn.Mti se jest 
stalo, aby zase opraveny a zlepseny byly: ackoiiv ja nerozumnä a tech 
veci nikdä neznaji'ci zena skrze to pfisedsi k nemaie skodö, cehoz sem 
se nikdä nenadäla, to pänu Bohu svemu poruciti musim a v tom se 
tak poslusne zachovati a takove klenoty sama na svüj gros, cozkoliv 
zapotfebi bude,  zase  opraviti  a udelati  däii  se  svoluji a,  pokudz  ty 


IN BÖHMEN, MAHREN UND  SCHLESIEN. 785 

klenoty zase na mfsto dostaveny nebudou, ty dostatecne starsfmi nasimi l604. 
zidovskymi zaruciti, anebo tak mnoho zäkladu, co by za to lepe stät 
mohly, zanechati chci. Toho pfi Vkn.Mti, ze k tomu sve milostive 
povoleni däti a mne (jakozto zene tomu nerozumejici), to milostive 
väzice, z sve knizeci Mti te milosti udöliti räcite, abych nebohä, 
zarmoucenä zena jiz skrze to daläi töäkosti, kterez sem se nikdä ne- 
nadäla, jiz tak sprostena byti a na potomni cas v tom usetfiti se mohla. 
V cemz se Vkn.Mti k ochrane porucena cini'm a za milostivou od- 
poved pokorne prosfm. Za Vkn.Mt k modlitbäm hotova 

Judyt vdova, zidovka Pra^skä. 

Orig.  Erzh. Ar eh. zu  Prag. 

993.   Befehl   der   böhmischen   Kammer   an   den 1604. 
K a m m e r p r o k u r a t o r   und   den  K a m m e r s e k r e t ä r   in 
Betreff  der  Erneuerung  der  Ältesten  der  Prager 
Judenschaft. Prager Schloss,  19. März 1604. 

Der Rom. Kais. Mt. verordnete Praesident und Räte dero be 
haimbischen Cammer im Königreich Böhaimb oc denen wohlgebornen 
i:nd edlen Herrn Florian Danieln Meistritzkey de Vaticano und Herrn 
Johann Peldfzimowsky von Wiskoritz, Rom. Kais. Mt. Rath und Cam- 
merprocuratori im Königreich Böhaimb und böhaimbischen Cammer 
Secretario, unsern lieben Freunden oc. Entpieten euch hiemit unsere 
Dienst, freundlich geliebte Herrn. Demnach das Jahr von Vernewerung 
der Eltisten Präger Juden Eltisten der Gemeinde und Judenrichters 
allbereit verflossen, als befehlen wir euch hiemit im Namen und anstatt 
der Rom. Kais. Mt., dass ihr auf nächstkünftigen Erchtag euch in die 
Judengassen verfueget, vermög hiebei gefuegter Verzeichnus obberührte 
Gemeineltisten und den Richter, wie vor diesem bräuchlich, vernewert 
und sie dahin vermahnet, wie sich die Eltisten zur Gemeinde und hin- 
wiederumb die Gemein zu den Eltisten verhalten soll. Werdet ihnen 
auch benebenst folgende Articul intimiren und im Namen Ihr Kais. Mt. 
solchen nachzukommen alles Ernsts anbefehlen nämlichen: sofern irgend 
ein Jud in der Gemeinde ein Missethat, unbilliche Händl oder der- 
gleichen was sollte anfangen, denselbten sollen die Eltisten Juden seinem 
Verbrechen nach nach ihrem Guetbedunken der Gerechtigkeit gemäss 
mit Gefängnus am Guet und auch am Leben abstrafen, und sofern auch 
für dergleichen Verbrecher etwan Intercessiones beschehen, als sollen 
sie auf solche Intercessiones ohne unser anstatt Ihr Kais. Mt. Ver- 
willigung und Befehlch keinem nichts nachsehen und ihm sein Ver- 
brechen vergeben, sondern einen jeglichen obbesagtermassen dem Ver- 

50 


786 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1604. brechen nach abstrafen, damit also dardurch dergleichen Inconuenientien, 
so bis dato under ihnen im Schwung gangen und andern zu einem 
merkhchen Nachtheil und Schaden gewest, zu wirklicher Abstell- und 
Abstrafung gereichen möchten Hieran wird vollbracht höchsternennter 
Ihr Kais. Mt. gnädigister auch endlicher Will und Meinung. Geben 
aufm  Prager  Schloss  den  Freitag  post dominicam Reminiscere 1604. 

K. u. k. Reichsfinanzarchiv in  Wien. Böhmen.  B. f. XIV.  Cop. 

1604. 994. Die böhmische Kammer befiehlt den Prager 

Judenältesten, das Verzeichnis derjenigen Personen, 
welche sie zu Ältesten und Richtern unter ihnen 
erwählt haben, dem königlichen Prokurator zu über- 
geben, da derselbe die Erneuerung ihrer Ältesten 
vorzunehmen  hat.   Prager Schloss, 22. März 1604.  (Böhmisch.) 

Böhm.  Statth. Archiv. J. 4/6.  Konc. 

1604. 995. Kaiser Rudolf II. bestätigt den  von den Älte- 

sten der Prager Judenschaft vorgeschlagenen Efraim 
zum obersten Rabbiner. Prager Schloss,  13. April  1604. 

My Rudolf oc. Oznamujem timto listem vsem, ze jsou na Näs 
starsi Zide i na mfste vsi obce Prazske vznesli, kterak jsou vzdycky 
V obci zidovske nejvyssiho rabi chovali. kteryz Jim v einen! orteluov 
i rozeznänf, oc mezi stranami ciniti byvalo. toho vyfizovati näpomccen 
byl, nynf pak ze by tyz nejvyssi rabi vekem sesly byl a te präci za- 
dosti ciniti nemohl a za propusteni zädal, oni pak starsi ze jscu sobe 
jineho rabi jmenem Efreyma k tomu obrali, kteryz v obci jejich v zädnem 
pfibuzenstvi neni a tak pfi soudu a udeloväni spravedlivosti k tomu 
osoba hodnä a bez podezt^eni jest, Näs v tom za milostive opatfenii 
abychom jim jeho potvrditi a pod ochranu Nasi pfijiti räcili, ponizene 
prosice. Kdez znaji'c prosbu jich slusnü a osobu jeho k tomu hodnü 
byti, jmenovaneho Efreyma rabi pod ochranu Nasi cisafskü jsme pfijiti 
a tfmto listem pfijimati räcime, jemu toho dovolujice, aby on spolu 
s starsimi Zidy to vsecko, coz oufadu a povinnosti jeho nälezi, fiditi, 
konati mohl; ktefi by pak z obce k nemu se neposlusne chovali a 
proti nemu spurne ukazovati a na odpor se staveti chteli, k tem aby 
podle uznäni nälezitym trestänim pfikracovati däti mohl. Tomu na sve- 
domi oc. Dan na hrade nasem Prazskem v outery po kvetn^ nedeli 
leta 1604. 

Konc. Böhm. Statthalt.- Ar eh. J. 4 23. 


JN BÖHMEN,  MÄHREN UND  SCHLESIEN. 787 

996. Die Hofkammer verlangt von der böhmischen if04. 
Kammer ein Gutachten darüber, auf welche Weise 
die Beschlüsse des jüngsten Landtages bezüglich 
der Kriegs-, Verkaufs- und Judensteuer, der Ernen- 
nung der Obersten und Rittmeister durch den 
Kaiser, der Förderung der Bergwerke, der Wert- 
bestimmung der Dukaten und Taler, der Bierge- 
fälle und der Teuerung der Handwerker am er- 
spriesslichsten durchzuführen wären. 

. . . Ferner was zum dritten die Anlag von gülden und silbern Stucken 
Perln, Kleinoten und anderen hiebei mit mehrern specificierten Waaren 
belangt, wurdet Ihrer Mt. zwar in diesem jüngsten, sowohl als vorge- 
hunden zweien Landtagen heimbgestellt, wa^gestalt Sie in diesem Fall 
die Hof- auch andere Handelsleut von Christen und Juden belegen 
wollen ; weil aber bisher deswegen nichts wirklich efectuirt worden, so 
wolle demnach die böhmische Kammer erwägen, und ihre Meinung 
und räthlichs Gutachten eröffnen, wie vermüg dieses Landtagartikels 
sowohl die allhiegigen als die Kauf- und Handelsleut in den Städten 
dieses Künigreichs Beheimb, befreite und unbefreite, von Christen und 
Juden, zu der beschlossenen Contribution von allen ihren dergleichen 
gold-, silbern-, seidenen Waaren, Edelgestein und dergleichen zu bringen, 
was für Personen darzu zu gebrauchen; so werden Ihre Kais. Mt. aut 
ferner Erinderung alsdann von der Hofkammer und dem Hofmar- 
schalchambt gleichsfalls Leut darzu verordnen, und ob dieses alles nit 
auf den modum, davon beiverwahrte Ihrer Mt. deswegen verordnet 
gewester Commissarien Relation in original! Meldung thut, oder was 
für einen Weg am ehisten und besten festzustellen sein möchte. Da 
neben ist noth, dass man em richtigen Auszug von etlichen Jahren 
hab, was für dergleichen Waaren allher in die Prager Stadt gebracht, 
m den Zöllen angesagt, vermauthet und zum Theil allhie verkauft, das 
Übrig von hmnen an andere Ort verführt worden, weil die Stand diesen 
Aufschlag bereit vor drei Jahren bewilligt haben^ aber davon auf dato 
noch nichts erlangt worden; dass auch alle bürgerliche, frembde und 
befreite Hofhandelsleut und Jubilierer und mit was jedweder hantiert» 
beschrieben, dabei jedes Vermügen beiläufig in geheimb notiert werde; 
also auch was die Juden für Hantierung haben und wie dieselben zu 
belegen sein. Prag, 3. Mai  1604. 

Böhm. Landt. X, 5W). 

997. Die  böhmische  Kammer  verlangt  von  d e m »604. 
Rentmeister   Elias   Schmidgrabner   und   von  dem 


788 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1604. Buchhalterei-Vorstande Konrad Skreta ein Gut- 
achten darüber, in welcher Weise die vom Landtag 
des Jahres 1 604 bewilligte neue Steuer von Gold- 
und Silberstoffen, von allerlei Gold- und Silbe r- 
waaren, Juvellen, Gefässen aus Edelsteinen, von 
Zobel- und Luchspelzen auf die christlichen und 
jüdischen Kaufleute umgelegt werden könnte. Prager 
Schloss, 3L Mai 1604. (Böhmisch.) 

Böhm. Landt. X. 614. 

1604 998.  Israel  Meysl  cediert  die  ihm  von  Markus 

Morde chai Meysl testamentarisch vermachten 10.000 fl. 
der Frau Johanka Meyslin für eine von ihr erhaltene 
Geldsumme.  10. Juli  1604. 

Ich Israel Meussl, Jud und Inwohner der Prager Judenstadt, thue 
kund und bekenne hiemit vor mich, meine Erben und Erbnehmben 
öffentlich in diesem Brief: demnach der verstorbene alte Mardachej 
Meussel, gewesener Jud und Inwohner zue Prag allhie, mein lieber 
Vetter mir neben andern seinen Agnaten und Befreunden in seinem 
Te.stament zehen Tausend Gulden legirt und verschafft, und von der 
Rom. Kais, auch zu Hungarn und Böheimb Königl. Mt. aus Gnaden 
sowohlen von Recht utid Billigkeit wegen bewilliget und gegeben werden 
sollen; dann ich demnach aus wolbedachtem Muth und zeitigem Rath 
mit gueter Wissenheit, ungezwungen und ungetrungen und unüber- 
lüstiget, ganz freiwillig in der allerbesten Maass, Weis und Gestalt, so 
ich das im Rechten oder nach Gewohnheit am allerbeständigsten thuen 
soll, kann oder mag, bemelte meine zehen Tausent Gulden Legatgelder 
der erbaren Johanka Meusslin, Jacob Meussls, Juden, allhier, ehlichen 
Hausfrauen, meiner lieben Muhmbe umb eine Summa Gelds cedirt, 
übergeben und abgetreten habe, welche Summa Gelds ich von ihr zue 
meinen sicheren Händen alsbald baar empfangen und hinwieder an 
meinen und der meinigen scheinbarlichen Nuczen gewendet habe. Sage 
sie Johanka derentwegen quit, ledig und los mit Verzeihung aller und 
jeder Behelf der Rechten, sonderlich aber der Exception non nume- 
ratae pecuniae oc, tradire cedire und übergebe darauf obgemelte meine 
10.000 fl. Legatgelder mehrgemelter Johanka Meusslin, ihren Erben 
und rechtmässigen Briefsinhabern solcher Gestalt und Meinung, dass 
sie mit solchem meinem angefallenen Erbfall hinfüro als mit irem 
eigenen proprio Guet handeln, dasselbige bei der Rom. Kais, und Königl. 
Mt. und allen denen Orten, dahin sie anderwärts allergnädigist an und 


IN BÖHMEN, MAHKEN UND  SCHLESIEN. 789 

überwiesen werden, als das irige zue solicitiren und einzubringen guet I004. 
Fueg, Macht und erlangt Recht haben sollen, als ob solcher mein 
Antheil ihnen erblichen an und heimbgefallen wäre. Gerede und gelobe 
auch hierauf ich obbemelter vor mich und meine Erben bei meinen 
wahren Worten, Trauen, Ehren und Glauben, an unsers jüdischen Eides 
statt, solche Übergab und Cession wahr, stets fest zu halten, nimmer- 
mehr darwider zue thuen, noch zue handeln, auch niemandes änderst 
von unsertwegen zu thuen gestatten in keinerlei Weise noch Wege, 
wie solches Menschen Sinn- und Nutz erdenken und erfinden möchte, 
dann wir uns aller bapstlichen, kaiserlichen und königlichen Freiheiten, 
Beneficien, Statuten, Saczungen und Ordnungen der Rechten, wie die 
genannt sein oder genannt werden möchten, dargegen zu gebrauchen, 
hiermit ganz und gar expresse und deutlicher verziehen und begeben 
haben wollen, ganz treulich und ungefährlich. 

Geschehen und geben in Prag in Gegenwärtigkeit und Beisein der 
edlen, erbaren und nambhaften Herrn Georgi Humbleri, notarii publ., 
Salomon Petzalts und Heinrich Künzels von Augspurg, als erbetener 
Gezeugen, die ich auch bittlichen ersucht und dahin vermügt, dass sie 
ntben mir ihre Insigel, Petschaften zum Zeugnus vorgedrucket und 
sich mit eigenen Händen underschrieben, doch ihnen iren Insigeln, Pet- 
schaften im allerwegen ohne Schaden; welches wir Gezeugen also von 
bittwegen beschehen sein hiermit bekennen und Urkunden den 10. Juli 
im sechzehen Hundert und vierten Jahr. 

Subscriptio judaica: Salomon Peczalt von Thuml, Heinrich Künzel 
von Augspurg. Georgius Humbier, notarius publicus. 

K. k. Retchsfin -Arch. in  Wien. Böhmen. B. f. XIV. Cop. 

999 Die Ältesten der Prager Judenschaft bitten 1604. 
den Kaiser, dass dieselbe wegen ihrer Armut von 
der Leistung des von neuem begehrten Darlehens 
zu Kriegszwecken verschont bleibe. Sie führen an, 
was die Judenschaft in den letzten Jahren an Steuern 
und sonstigen Gaben geleistet habe, und bieten 
sich an, ein Darlehen von 1000 Gulden aufzubringen. 
Der Kaiser entschied jedoch, dass von den Juden 
entweder 5000 Gulden als Kriegssteuer oder 10.000 
Gulden als Darlehen auf 2 Jahre verlangt werden 
sollen. 10  August 1604. 

AUerdurchleuchtigister, grossmächtigister, unüberwindlichister Rö- 
mischer Kaiser, auch zu Hungern und Beheimb König dc. Allergnädi- 


790 ZUR GESClllCHJE DER JUDEN 

1604. gister Herr! E. Rom. Kais. Mt. können wir arme Leut abermaln unser 
Anliegen untertiiänigist vorzutragen nit unterlassen, dann E. Kais. Mt. 
Kammerräthe zu Beheimb uns dieser Tagen beschickt und von der- 
selben wegen ein ansehenliche Hi^f und Vorlehen zu dem hungerischen 
Kriegswesen an uns begehrt. Nun erkennen wir in allen müglichen 
Sachen E. Kais. Mt. unterthänigists zu gehorsamen uns schuldig; es 
werden aber dieselbig aus dieser wahrhaften Erzählung, dass wir zu- 
vorn hocli belegt und jährlichen zu Steuer, Bern, Haupigeld, Türkenhilf 
und Rosshinleihung ob den zehn Tausend Thalern, item inner zweien 
Jahren hero für E. Kais. Mt. auf Begehren Hans Haidens eilf Tausend 
Thaler und nägstverwichens Jahrs auch zu Hilf des ungerischen Kriegs 
drei Tausend Thaler, so müssen wir alle Jahr von dem ausgeborgten 
und entlehenten Geld ob den zwei Tausend Thalern Zins und wöchentlich 
zu Unterhaltung der armen Leut, die sonsten und ausser unser Hilf in 
Hungersnoth sterben und verderben würden, fünfzig Thaler ablegen 
und bezahlen, allergnädigist abnehmen, dass uns fast unmüglichen ein 
Mehrers zu erschwingen und mit demselben aufzukommen, dann unser 
Einkommens, das die armen Leut von ihren geringen Händeln und 
schlechtem ausgeliehenem Geld müheselig erobern und reichen, sich 
so hoch nit erstreckt, dass wir obberührte hohe Auflagen darvon ent- 
richten können, sondern müssen uns je länger je mehr in Schulden 
einstecken und vertiefen, dann wir keine Landgüter noch andere an- 
sehenliche Einkommen haben. 

Gelangt derhalben an E. Kais. Mt. unser unterthänigist Flehen 
und Bitten, dieselben geruchen unser äusserste Noth aus kaiserlicher 
angeborner Milde und Güte zu beherzigen und die gnädigiste Ver- 
ordnung thun, dass wir dieser hohen Auflag und begehrten Anlehens 
entladen und enthebt, oder im Fall je solches wider unser Zuversicht 
noch gegen uns beharrt werden sollt, wollen wir uns dahin bewerben, 
ob wir mit ein Tausend Gulden anderer Ort aufkommen können, die 
wir zu solcher begehrten Hilf leisten wollen, jedoch dass uns künftigs 
Jahrs solche ein Tausend Gulden an unsern schuldigen Steuern und 
Anlagen wieder innengelassen und abkürzt werden, damit wirs mittlerzeit 
künftig wieder ablegen und uns der schweren Zins etlichermassen ent- 
laden können. Dann E. Kais. Mt. in müglichen Sachen äusserst unsers 
armen Vermögens, das wir gern und willig darsetzen wollen, zu ge- 
horsamen, erkennen wir uns jederzeit begierig und pflichtschuldig, der- 
selben uns zu kaiserlichen Gnaden und mildgewierigem Bescheid aller- 
unterthänigist befehlend. 

E. Rom. Kais. Mt. allerunterthänigiste gehorsambste arme 

die Eltisten gemeiner Judenschaft hie zu Prag. 


IN  BÖHMEN, MÄHREN  UND  .-iCHLESIEN. 791 

(In tergo:) Auf Ihrer Kais. Mt. Befehl soll man mit den Juden 1604. 
weiter handien, dass sie eintweder 5000 Gulden zu dem Krieg jetzo 
gehorsamb und gutwillig dargeben, oder aber in 10 Tausend Gulden 
auf zwei Jahr [ohne] wiederzuzahlende Interesse darleihen wollen. Könnt 
es nit in Bargeld sein, doch halben Theil in Geld, halb in Silberge- 
schmeid, oder auch theils in guten annehmblichen Tuchen. Per impera- 
torem 10. Augusti 1604. 

1000. Der Stadtrat  von Leitmeritz besah liesst Still- 1604. 
schweigen  darüber  zu  beobachten,  dass  die  Juden 
die Weinberge bearbeiten, welche Adam Hrzan von 
Harasow  als  Pfand  von  Polyxena  von  Rosenberg 
besitzt, obwohl es sich mit den Privilegien der Stadt 

n i ch t verträgt. 20. October 1604. 

Tehoz dne [v stfedu po sv. Lukäsi 1 1604] bylo v rade uvazo- 
väno: kterak Zide v lisu toho casu od ]i Mti pani z Roimberka panu 
Adamovi Hrzanovi pfi vinicich Biskupkäch lezfcfm a zästavou toho 
vseho drzicfmu vi'no sobe vydelävajf a tarn se sdrzuji, an to proti pri- 
vilejim od JMti krälüv deskych potvrzenym, aby Zide mesta Litomefic 
mile zsiff i zdeli präzdni byli; kterak by to pfetrzeno byti mohlo. Jest 
sneseno a uväzeno takto: ponevadz vinice ani lis na gruntech obecnych 
nenf a on pan Hrzan clovek neduotklivy jest, aby se ta vec tak jako 
V nevedomost obrätila a mlcenim pominula. 

Leitmeritzer Stadtarch. Rathsacta 1603 — 1607. 

1001. Vertrag über den Verkaut von Butter von 1504. 
der Herrschaft Böhmisch-Aicha an die Juden Va- 
lentin von Aicha und Markus Sliastny aus Jung- 
bunzlau, für welchen letzteren der Jude Jakob aus 
Sobotka Bürgschaft geleistet hat. 3. December 1604. 
(Böhm.) 

Arch, der Stadt Böhm. Aicha.  Kniha zdpisu f.  61. 

1002. Speculumjudaeorum,  to jest Zrcadlo  zidov- 1604. 
ske  od  Arnosta  Ferdinanda  Hessa  v  lekafstvi  doktora 
vydane,   a  nynf  skrze  Martina   Carchesia  jinak   Krausa 

z Krausnthalu, pfedniho radniho pisafe v Starem meste Prazskem 
na cesko pfelozene. Leta Päne 1604. (Druck.) 

1003. Die  Juden  Aron  Munk  und  Samuel  Meyzl, ^qs. 
kauften  zum  jüdischen  Hospital   ein  Haus  um  350 
Schock böhm  Groschen.  19. Jänner 1605. 


792 ZUR GESCHICHTE DER JUDEX 

1605. Aron Munk a Samuel Meyzl, Zide,  üfednici nad spitälem zidov- 

skym nari'zeni, koupili k spitälu duom vedle krchova zidovskeho za 
fortnou lezfci od nekdy Matouge Blovskyho za pul ctvrta sta kop 
grosuov öeskych k jmeni, drzenf a k dedicnemu vlädnuti v tom vsem 
präve, jakz jest tyz dum Matous säm jmel, drzel a ni'm vlädl, maje 
spraviti prävem mestskym. Zävdavku neboztikovi Matousovi slozili pul 
druheho sta kop grosuov ceskych. Däle platiti maji oc. K tomuto trhu 
a zäpisu Vaclav Blovsky, syn dobre pameti Matouse Blovskeho stoje 
osobne v rade i pfi knihäch i na mi'std Alzbety matky a jinych spo- 
lecnfküv statku po temz Matousovi pozüstaleho se pfiznal a jej vy- 
konal. Actum in consilio f. 4. post Antonium 19. Januarii anno MDCV. 

Arck. der St. Prag.  2170, f. 49. 

1605 1004.  Der  Impressor  Samuel  ernennt  seine  zu- 

künftige Frau zur M iteigentümerin seiner Haus- 
hälfte. 16. Februar 1605. 

Samuel impressor Zid stoje osobne v rade oznämil a pfiznal se, 
ze k pul domu sveho mezi domy nekdy Marka Meyzle a Mojz'se im- 
pressora lezicimu phpustil jest a zäpisem tfmto pfipoustf Breyndl, Salo- 
müna Gregora dceru, buduci zenu svou a deti, ktere by spolu zplodili, 
k jm6ni, drzenf a k dedicnemu vlädnutf. Vsak jak Breyndl bez vüle 
jeho, tak on Samuel bez jeji vule toho puol domu smeniti, prodati ani 
jak zavaditi nemaji a motci nebudou, ale vedle listüv zidovskych k sobe 
se chovati majf. Byl pfi tom rabi David Zachariäs obecni starsi a Enoch 
Altsul skolnik. Actum in consilio f. 4. post s. Valentin! 16. Februarii 
anno MDCV. magistro civium domino Vencesilao sen. Krocino a Draho- 
bejle urbis prim. 

Arc/iiv der Stadt Prag. 2170. f. 50. 

1605. 1005. Der Landtag des Königreiches Böhmen, w<u 1- 

cher auf dem Prager Schlosse am 4. Februar eröffne^ 
und am 19. d. M. 1605 geschlossen wurde, fasste be- 
züglich der Judensteuer einen gleichen Beschluss 
wie im J.  1604. 4.— 19. Februar 1605. (Böhm.) 

Landt.-Quat. Zel. snim 1603 — 10 im böhm.^ Land.-Arch. 

1605. 1006.  Die böhmische Kammer befiehlt dem könig- 

lichen Prokurator Florian Daniel von Vatican und 
dem  K am m e r s e k r e t ä r   Johann  Peldfimowsky   von 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 793 

Vysckorzitz, die Erneuerung der  Prager  Judenältesten 1605. 
zu vollziehen. Prag, 10. März 1605. 

Urozeni a statecni rytifi, päni pfätele nasi mili. Zdravi dc. Nastävä 
jiz toho cas, aby Zide starsi Prazsti. starsi obecni a rychtäf mezi nimi, 
tak jakz se to kazdeho roku vykonävä, podle zpüsobu pfedesleho ob- 
noveni byli. A protoz jmenem a na miste JMti Csk6, päna naseho nej- 
milostivejsiho, väs napominäme, abyste, dä-li Buh zejtfejsiho dne sje- 
douce spolecne do ulice zidovske podle pfileziciho poznamenäni ty 
starsi, tez starsi obecni a ryahtäfe zpüsobem pfedeslym obnovili, a 
ucinfc Jim vsem napomenuti, jak by se tiz starsi k obci a zase proti 
tomu obec k nim starsim chovati jmeli, ved'e toho Jim nizepsane vy- 
möfeni v znämost uvedte a jmenem JMti Cske, aby se tak chovati 
hledeli, o tom poructe, totiz: jestli by se ktery Zid v obci jich jakych 
zlych skutküv nerädnych, nenalezitych handlüv, anebo ceho k tomu 
podobneho, kdy budoucne dopustil, toho kazdeho Zida aby oni starsi 
podle provineni jeho a jich spravedliveho uznäni bud' vezenim, na 
statku neb i na hrdle ztrestati dali. A pokudz by se od koho z osob 
stavü vyssich jake pfimluvy za takoveho pfestupnika däly, na takove 
pfimluvy, bez jisteho naseho na miste JMti Cske k tomu dovoleni a 
a poruceni, aby zädnemu nie nepfehlidali a provineni jeho neodpousteli, 
nybrz kazdeho vedle zaslouzeni trestaii, tak aby tim zpüsobem ti ne- 
fädove, ktefi'z sou se posavad tejne i zjevne mezi nimi nachäzeli a 
pröchod svü) nejednem lidem na znamenitou zhoubu a skodu jmeli, 
k skutecnemu pfetrzeni pfijiti mohli. Na tom JMti Cske milostivä vüle 
naplnöna bude. Dan na hrade Prazskem ve ctvrtek po nedeli postni 
Reminiscere 1605. 

Conc. Böhm. Statthalt. -Ar eh. J. 4/6. 

1007.  Beschluss  des  böhmischen  Landtags,   w e 1- i605. 
eher am  I.Juni  1 605 auf dem Prager Schlosse  erö f f n e t 
und am  14. Juni desselben Jahres geschlossen wurde, 
über die Judensteuer.  1. — 14  Juni 1605. 

O berni z domü zidovskych. Zide pak, ktefi jak v m.e- 
stech Prazskych tak i jinde kdekoliv v krälovstvi Ceskem osedli jsou, 
ponevadz v pokoji züstävaji a dosti skrovne pomoei k teto poti'ebe 
välecne cinf, niemene obchody a handle sve hojneji nezli ktefi fe- 
meslnici vedou, berne z domüv svyeh zidovskych pfedeslym snemem 
na ne vlozene, kterez prve nejvyssim berniküm odvozovali, ty nyni tez 
k üfadu nejvyssiho purkrabstvi Prazskeho nize psanym nejvyssim ber- 
niküm zemskym od näs ti'mto snemem nafizen^m sklädati maji. A jakoz 


794 ZUR GESCHICHTE DER JUDEX 

1605. jsou prve na dva rozdilne terminy, totiz na svateho Bartolomeje po 
dvou kopäch misenskych a na svateho Mikuläse tez po dvou kopäch 
misenskych dävali: nyni pak k teto tak nevyhnutedlne potfebe, mimo 
touz pfedesle od nich odvozovanou berni, pfi kazdem vys jmenovan6m 
terminu jeste po dvou kopäch miäenskych vyseji, tak aby toho pfi 
kazdem ternninu po ctyrech kopäch misenskych ucinilo, däti a odvesti 
maji a povinni jsou.  1. — 14. cervna 1605. 

Land -Quat. Zel. snSm. 1603 — 10.  Böhm. Lafid. 

1605. 1008.  Beschluss  des  böhmischen  Landtags,  wel- 

cher am 30. August 1605 auf dem Prager Schlosse er- 
öffnet und am 5. September d. J. geschlossen wurde, 
über  die  Judensteuer. 

O berni z domüv zidovskych. Zide pak, ktefi jak v me- 
stech Prazskych tak i jinde kdekoliv v krälovstvl Ceskem osedli jsou, 
ponevadz v pokoji züstävaji a dosti skrovne pomoci k teto potfebe vä- 
lecne cinf, nicmene obchody a handle sve hojneji, nezli ktefi femesl- 
nici vedou, berne z domüv svych zidovskych pfedeslym snemem na ne 
vlozene, kterez prve nejvyssim berniküm odvozovali, ty nyni tez ber- 
niküm tfmto snemem volenym nizepsanym k üfadu nejvyssiho pur- 
krabstvi Prazskeho na dva terminy vys psane po dvou kopäch mlsen. 
sklädati maji a povinni jsou. 30. Aug. — 5. Sept. 1605. 

Land. -Quat. Zel. snSm 1603 — 10. Böhm. Land. 

1605. 1009. Beschluss  der  Prager  erzbischöflichen  Sy- 

node über die Juden. 28. September  1605. 

De professione fidei et ejus tuendae cura. 

Ut spiritualium damnorum, quae ex nimia Judaeorum consuetu- 
dine, nimioque commercio fidelibus afferri solent, occasionem adimamus, 
prohibemus, ne Christiani ad convivia, nuptias, vel dies festos syna- 
gogas Judaeorum accedant, aut cum eis ludant, choreasve agant, seu 
in eorum famulatu sint. Neve christianae mulieres Judaeorum nutrices 
in eorum domibus esse ullo pacto possint. Patentes autem ne filios 
suos, filiasve mittant ad aliquam artem, sive liberalem, sive alterius 
generis a Judaeis discendam. 

Nulli clerici vel laici pecuniam apud quemvis Judaeum deponant, 
ut ratione mutui vel depositi aliquid, praeter sortem ex convento, vel 
principaliter ab eo, alioque homine sperent, alioquin usuram committunt 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 795 

De baptismo. 1605. 

Antequam baptizandus admittatur, sive Judaeus sit, sive paganus, 
sive Turca, quaerentur a nobis, vel ab officiali nostro testimonia certa 
de ejus conditione, anteacta vita statuque omni, et ejus voluntatem 
diligenter explorabimus, utrum ex animo, veraque pietate baptisnium 
petat. Si ita comperiatur, illum alicui pio et religiöse viro committemus, 
a quo fidei et christianae vitae institutionibus accurate erudiatur; qui 
tum sie instructus ad ecclesiam ducatur communi vestitu, ut a nobis 
seu ab eo, cui id muneris delegabimus, baptismum suscipiat, et statim 
albam vestem rite accipiet, sacris caeremoniis ex sanctae ecclesiae in- 
stituto adhibitis. Et quoniam diiatio baptismi adulti convenit, poterit 
plerumque ad majorem sacramenti cultum, unum ex statis temporibus 
paschae et pentecostes expectari. Interroganti sacerdoti respondeat ipse, 
non patrinus; qui tarnen semper assistat, tanquam pro baptizando 
spondeat. 

Quod vero, licet horribile dictu sit, aliquando tamen evenisse 
compertum est, aliquem scilicet ad turpem quaestum iterum baptismum 
suscepisse; id ne accidat, antequam aliqui baptizentur adulti, omni studio 
curetur, ut isti homines. vel Judaei, vel Turcae, qui baptismum sibi 
conferri petierint, plane dignoscantur ; de illorum conditione ac statu 
omni, quantum licuerit, testimonium a probatis viris obsignatum nobis 
exhibeant. 

Druck. Synodus archidioecesana Pragensis oc. 

1010  Rudolf  IL  befiehlt  dem  Rate  der  Altstadt 1605. 
Prag,  den Juden  Jakob Golds ch eider  bei  dem  Eide 
zu belassen, den die andern Juden zu leisten pflegen. 
Prager Schloss, 29. Oktober 1605. 

Rudolf oc. Poctivi verni nasi mili! Jakou jste pffsahu techto casüv 
neobycejnou Jakubovi Goldäeyderovi, Zidu Prazskemu, v te pfi mezi 
tymz Zidem a urozenou Marii slechticnou z Sternberka na Zelene Hofe, 
näm milou, pfi prave Stareho mesta Pra^skeho zasle, v spisu podali, 
a jej k vykonäni ji pfidrzeti chteli, to vse jsme v milostivem a spra- 
vedlivem uväzenf Nasem cfsafskem jm.iti räcili. I ponevadz jest jiz z ta- 
kovych pffsah zidovskych, kterez jsou pfedeäle v zvyklosti byly, dävno 
seslo, protoz toho pfi nynejsim zpusobu zanechävati, a jej Goldseydera 
pfi obecni, kteräz se od jinych Zidüv techto casü zachovavä, pffsaze 
zuostavovati a väm pfi tom porouceti räcime, abyste vedouce o takove 
jiste resoluci Nasi cisafske jej Goldseydera k te od väs jemu podan6 
pffsaze nenutili,  nybrz jeho s jinymi Zidy v rovnosti zanechali,  jinäce 


796 ZUK GESCHICHTE DER JUDEN 

1606. necinice.   Dan na hrade  nasem Prazskem  v sobotu  po ss. Simona a 
Judy leta 605. 

Cop. Böhm. Musealarchiv. 

1606. 1011. Kaiser Rudolf II. befiehlt dem Bürgermeister 

und Rate zu Jungbunzlau, mit dem jüdischen Rabbi 
Salomon wegen einer massigen Abzahlung des ihm 
vom Glockengiesser Wenzel schuldigen Geldbe- 
trages zu verhandeln. Prager Schloss, 19. Jänner 1606. 

Mladoboleslavskym o Väclava zvonafe oc. 

Rudolf Dc. Opatrni v. n. m. Z pfilezici suplikaci Näm od Väclava 
zvonafe spolu souseda vaseho podane, v jake pi^fcine k Nim se strany 
dluhu Salomounovi rabi Zidu u vas v Boleslavi bydlejicimu povinneho [. ..] 
a take za jake milostive zpomozeni a ochranu Näs v te veci ponizene 
prosi, vyrozumfte. I ponevadz jest tomu rozumeti, ze jest tyz dluh na 
vet§im dile lichvou zidovskou vzesel a nyni by jej tyz Zid o zivnüstku 
jeho, chtice jej pojednou zaplaceny miti, pfipraviti usiloval, protoz väm 
milostive porouceti räcime, abyste suplikanta v tom nälezite opatfili, 
s tymz Zidem, aby od neho touz sumu na terminy v suplikaci jnieno- 
vane bral, jednah a jej k tomu, aby to mirne podäni tehoz zvonafe 
ujal, pficiniti hIedeH. Vedouce ze na tom jistou a milostivou vüli Nasi 
cfsafskou naplnite. Dan ut supra [ve ctvrtek po sv. Prisce]  1606. 

Böhm. Statth.-Arch.  Cop. 115, f.  6 r. 

1606. 1012.  Kaiser  Rudol    II.   befiehlt  dem   obersten 

Münzmeister Christoph von Sebuzin, bei den Schöp- 
penmeistern und dem Rate zu Kuttenberg die Ver- 
fügung zu treffen, dass sie dem Juden Lazar aus 
Jungbunzlau zu seinen bei einigen Kuttenberger 
Bürgern aushattenden Forderungen verhelfen. Prager 
Schloss,  IS. Februar 1606. 

Panu nejvy^simu mincmistru krälovstvi Ceskeho Krystofovi z Se- 
buzina o Zida Lazara. 

Rudolf Dc. Urozeny v. n m. Z pfile?ici suplikaci Näm od Lazara 
Zida z mesta BoiesJava Mladeho nad Jizerou podane, jakou sobe stiznost 
do poctivych sepmistrüv a konselüv na Horäch Kutnäch, ze by mu 
k dluhüm jeho spravedlivym pfiznalym na nekterych spolu sousedfch 
svych  netoliko  dopomähati nechteli,  nybrz  jich  v tom,  aby  mu  ne- 


IX BÖHMEN, MAHREN  UND  SCHLESIEN. 797 

platili, berouce ph'cinu, ze Zide Hör Kuten vsemi obyceji präzdni byti 1606. 
maji, posilnovali, poklädä, a jakeho opatfeni v te pficine pfi Näs vy- 
hledävä, vyrozumi's. I ponevadz se tomu srozumi'va, ze tyz Zid tarn 
na Horäch Kutnäch zädnych handlüv nevede, toliko femeslnfky, ktefiz 
k nemu do Boleslave pfichäzeli, vorkaufem i jinak pro pohodli mesta 
neb lidu na tychz Horach Kutnäch bydlejiciho zaklädal, procez slusne 
oni Hornici jemu nedopomähäni'm k tymz dluhüm pfekäzky ciniti ne- 
mohou. A protoz tobS milostive porouceti räcime, aby to pfi nich sep- 
mistfich a rade na Horäch Kutnäch dostatecne nafidil a opatfil, aby 
oni nechaje takovych zbytecnych a daremnych vejmluv na strane, na- 
hoi^e jmenovanemu Zidu k tymz jeho dluhüm, ktefi na zädnem odporu 
nepozüstävaji, skutecne dopomähali a Näs tim däle zanepräzdnovati ne- 
dopousteli. Vedouce, ze oc. Dan oc v sobotu po nedeli Invocavit 
[leta 1606]. 

Böhm. Statth.-Arch.  Cop. 115, f. 21. 

1013. Kaiser Rudof II. befiehlt dem Bürgermeister 1606. 
und Rate der Stadt Pardubitz, mit dem Bürger der 
Prager Altstadt Laurenz Stork wegen der Zuwartung 
oder ratenweisen Abzahlung der Schuld der Jüdin 
Salomena aus Pardubitz zu verhandeln. Prager Schloss, 
18. Februar  1606. 

Pardubskym o jednäni s vefitelem Salomeny zidovky. 

Rudolf Dc. Opatrni V, n. m. Odsilati väm räcime pfilezite suplikaci 
Salomeny zidovky u väs v Pardubicich bydlici, z iiiz jakeho zpomozeni 
z strany dluhu poctivemu Lorencovi Storkovi mesteninu Stareho mesta 
Prazskeho za veci krämske povinn^ho, pro kteryz ji (jakz zpravuje) 
velice ztezuje, chti'ce mu jej, toliko aby male strpenf mel, az by dluhy 
sve mezi lidmi zvyupominati mohla, nälezite zaplatiti, pfi Näs vyhledävä, 
si'feji vyrozumfte. Kdez aby te chude zidovce zpomozeno by'ti mohlo, 
tak aby dokonce pficinou jeho Storka k zähube piivedena nebyla, po- 
rouceti väm milostive räcime, abyste s tymz Storkem dostatecne jednali, 
jemu to vse, jak mnoho tisic jest mu täz zidovka v nekterych letech 
za veci a zbozi krämske na hotove odvedla, aby maje nad ni utrpeni 
jl toho pozustävajiciho dluhu, nejsa zähuby jeji zädostiv, do nektereho 
casu, aby ona tolikez dluhy sve pfi lidech zvyupominati mohla, scekäni 
ucinil, anebo jej od ni na terminy ji k placeni mozne pomalu bral, 
pfedloziii a jej k tomu, aby ji takove pohodli v placeni ucinil, povolnym 
svym jednänim pfivesti hledeli. Vedouce, ze na tom oc. Dan oc v so- 
botu po nedeli postni Invocavit leta 1606. 

Böhm. Statth.-Arch. Cop. 115,/. 26 p. v. 


798 ZUR  GESCHICHTE DER  JUDEN 

1 606. 1014.  Kaiser  Rudolf  II.  verwendet  sich  bei  den 

böhmischen Ständen für die Aufnahme des Philipp 
Lang von Langenfels und seiner Söhne zu Ein- 
wohnern des Königreiches Böhmen. Prager Schloss, 
23. Februar 1606. 

Do snemu krälovstvi Ceskeho o pfijeti za obyvatele do zeme 
Filipa Langa s syny jeho Ferdinandem a Ondfejem.*) 

Rudolf oc. Vysoce urozeny, urozeni statecni, slovutni, poctivi a 
opatrni v. n. m. Milostive väs tejna necinime, ze sme od Filipa Langa 
z Langenfelzu, rady Nasi a hejtmana obojfch mest Kremze a Stainu 
V. mileho, ve vsi poni2enosti za milostivou pfimluvu Nasi, abyste jej 
s syny jeho Ferdinandem a Ondfejem za obyvatele krälovstvi Ceskeho 
prijali, snazne proseni. Kdez jsouce My temuz Filipovi Langovi, jak 
pro sluzby, jez jest od tficeti let a osm slavnemu domu Nasemu Ra- 
kouskenm a Jeho Läsce, dobre a vzäctne pameti, arciknizeti Rakou- 
skemu Ferdinandovi, panu strejci Nasemu zviäste milemu, az präve do 
smrti a sjiti z sveta Jeho Läsky verne a pilne cinil a v nich vStsi dil 
veku sveho pocestne stravil, tak take Näm k milostivemu zalibeni Na- 
semu jiz od nekolika let pofäd tez pilne a verne ciniti nepfestävä, vsi 
milosti Nasi cisafskou nakloneni, a aby budoucne tim podstatneji Näm 
slouziti mohl i take toho hojnejsi pi^icinu mel cim Näs k sobe milosti- 
veji nächylneho byti: k väm se za neho milostive pfimlouvati i take 
zädati räci'me, kdyz pfi vas toho vyhledävati a za pfijeti do zemö zä- 
dati bude, ze jej i s nadepsanymi Ferdinandem a Ondfejem, syny jeho, 
za obyvatele krälovstvi tohoto podle starobyleho, chvalitebneho po- 
fädku a obyceje pfijmete a teto milostive pfimluvy Nasi cisafske a 
krälovske (kterez se velice tesi) vskutku uziti däte, neb na tom ob- 
zvlästni zalibeni a milostivou zädost i take vüli Nasi cisafskou naplnite, 
coz My väm zase vsi milosti zpominati a vynahrazovati räcfme. Dan 
na hrade Na§em Prazskem ve ctvrtek u vigilii sv. Mateje apostola 
leta 1606. 

Böhm. Statthalt.-Arch.  Cop. 115, f. 31. 


1606 


1015. Kaiser Rudolf II. befiehlt dem Bürgermeister 
und Rate der Stadt Neubydzow, mit den Gläubigern 
des Juden Isak Lazar wegen der Abzahlung seiner 
Schuld zu verhandeln. Prager Schloss, 28. Februar 1606. 


*) Philipp Lang, Kammerdiener Kaiser Rudolfs II. seinem Herkommen nach 
ein Jude aus Tyrol. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND  SCHLESIEN. 799 

Novobydzovskym o jednäni s vefiteli Izäka Lazara Zida. 1606. 

Rudolf oc. Opatrnf v. n. m. Odsilati väm räci'me suplikaci pff- 
lezfcf Izäka Lazara Zida u väs pfi meste Bydzove bydlejiciho, z ni'z, 
jakeho zpomozeni pfi Näs strany vefiteluv svych, kteffz na nej o zä- 
platu tuze nastupujf, oznamujic nektere pficiny, proc jim tak pojednou 
(chtice to räd uciniti) platce byti nemüze a k jakemu jest nestestf pfisel, 
vyhledävä, sffeji vyrozumite. Kdez aby tomu Zidu nejak zpomozeno 
bylo, poroucime väm milostive, abyste s tymif vefiteli jeho, o kterychz 
väm od neho oznämeno bude, s pilnosti jednali, jim to vse, k jakemu 
jest nestesti po dvakräte pfisel a tou pfi'cinou sebe v dluhy uvedl, pfed- 
lozili, aby oni, majice nad nfm Iftost, jemu nejake pohodli v placeni 
tych^ jeho dluhüv ucinili a pfidinou dokonal<§ zähuby jeho nebyli. 
Vedouce, ze na tom jistou a milostivou vüli Nasi cisafskou naplni'te. 
Dan na hrade Prazskem v outery po sv. Mateji leta  1606. 

Böhm  Statthalt.-Arch.  Cop. 115, f. 34  v. 

1016. Die Prager jüdische Gemeinde bittet d e n i606. 
Kaiser um die Bestätigung ihres Gemeindestatuts 
durch einen Majestätsbrief, in welchem die Bestim- 
mung enthalten wäre, dass die von der ganzen Ge- 
meinde alljährlich erwählten Personen den Juden- 
rat sammt dem Richter ernennen und das Verzeichnis 
derselben dem Kaiser unterbreiten sollen. Prag, 
[7. März] 1606. 

AUerdurchleuchtigister, grossmächtigister, unuberwundlichister Rö- 
mischer Kaiser, auch zue Ungern und Böhemb oc König oc. Allergnädi- 
gister Herr! Euer Kais. Mt. wünschen wir von dem allmächtigen Gott 
glückselige langwürige Regierung und Uberwundung aller Feinde ganz 
treulichen. Und haben demnach nicht umgehen können Euer Kais. Mt. 
in aller unterthänigsten und tiefen Demueth supplicirent zue bitten: 
demnach bei Regierung und Zeiten hochlöblichister Gedächtnus E. Kais. 
Mt. Vorfahren, als Kaiser Ferdinandi und Maximiliani, E. Kais. Mt. 
hochstgeliebten Herrn Grossvater und Herrn Vater oc, dieser löbliche 
Gebrauch und Gewohnheit gehalten, auch bei glückseliger Regierung 
E. Kais. Mt. als unsers allergnädigisten Herrn dies noch observirt und 
gewöhnlichen gehalten wird, dass, wenn alljährlichen die Altisten oder 
der Juden Rath renovirt und verneuert solle werden, von und aus der 
ganzen unser juedischen Geme ne zweiundzwanzig Personen auserkoren 
werden, welche mit einem sonderlichen juedischen Eide beladen und 
beeidiget werden, dass sie fünf Ältesten und dann fünf Gemeinältesten 


8U0 ZUR Gb-SCHICHTE DER JUDEN 

1606. sambt dem Richter, fromme, verständige, tüchtige Männer, die da be- 
sonders Gott dem Allmächtigen, dann E. Kais Mt., als unserm aller- 
genädigisten Herrn, letztlichen der ganzen Gemeine dienstlichen und 
nützlichen fiirstehen und dienen mögen, erkuesen und erwählen, welche 
hernach verzeichnet E. Kais. Mt. in aller gebüerender Reverenz und 
demüetigisten Gehorsamb fürgeiragen auch von E. Kais. Mt. durch 
wohl darzue verordnete Personen beeid get und anstatt Euer Kais. Mt. 
confirmirt und bestätiget werden und worden sind. 

Wann dann nun, allergnädigister Kaiser und Herr, solches ein 
löblicher und zu Erhaltung einer gueten Ordnung in unser Gemein ein 
heilsamer und nützlicher Gebrauch ist, als gelanget an E. Kais. Mt. 
unser der ganzen juedischen Gemeinde demütigistes und in allertiefsten 
Unterthänigkeit sehnliches Flehen und Bitten: dieselben geruehen jetzt 
gedachten und nun langhero observirten Gebrauch uns aus hoher und 
angeborner kaiserlichen Müdigkeit und sonderlicher königlicher Genaden 
mit ein kais. Majestätsbrief und Privilegio zue confirmiren und bestä- 
tigen, dass wir also, wie viel Jahr hero, auch das jetzige laufende Jahr 
und zue künftigen Zeiten bei solchem löblichen Gebrauch und Gewohn- 
heit erhalten und verbleiben, E. Kais. Mt. als unsern genädigisten Kaiser 
und Herrn in solcher Ordnung in allem demüetigisten schuldigen Ge- 
horsam und Unterthänigkeit dienen mögen Solches sind wir die ganze 
judische Gemein schuldig mit Leib und Guet in unterthänigem Ge- 
horsamb treulich zue verdienen schuldig. Bittend einer genädigisten 
Resolution.  E. Kais. Mt. 

unterthänigiste gehorsambste ganze juedische Gemein 
der Alten Stadt Prag. 

In rubro : Fiat confirmaci, vsak aby ty vosoby po voleni na rati- 
fikaci JMti jmenovali. 

Orig. Böhm. Statthalt. -Ar eh. J. 4j5. 

1606. 1017. Kaiser  Rudolf II. erteilt  den Prager  Juden 

das Privilegium, ihre Gemeindeältesten und Richter 
alljährlich selbst wählen zu dürfen. Prager Schloss, 
10. März 1606. 

Rudolf Druhy oc. Oznamujem tfmto listem vsem, ze jsou na Näs 
ve vsi ponizenosti vznesli starsi Zide Prazsti i na mfste vsi obce jich 
zidovske oznamujic, jaky jest se mezi nimi zpüsob od mnoha let pfi 
obnovoväni rady neb starsich mezi nimi voleni zachoval, tak ze jsou 
kazdeho  roku,  kdyz  jest  rada  nebo  starsi jich obnoveni  bejti  meli. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 801 

jistej poäet osob z obce sve k tomu, aby ony jakz pfedne starsi tak 1606. 
tolikez obecni starsi a rychtäre, majice sobe obzvlästni pfisahu jich zi- 
dovskou k te veci danou, muze hodne, kdefizby se k te präci a po- 
vinnosti hodili, tak tolikez aby mezi nimi svornost a dobrej fad za- 
chovan byl, jmenovaly, a ty osoby ze jsou potomne skrze prokuratora 
naseho, nebo v nepfitomnosti jeho skrze jiste osoby k tomu naffzene, 
pfede v§emi vyhläseny a potvrzeny bejvaly, prosice Nas ponizene, 
abychom jim tejz starobylej spusob voleni tychz oboji'ch starsich a 
rychtäfe pro budouci pamet, tak aby pfi tom pfi vsem jak roku tohoto, 
tak i na budoucf casy vzdycky züstaveni a zanechäni byli, potvrditi a 
majestätem Nasim cisafskym vysaditi räcili. K jejichzto ponizene prosbe 
jsouce milostive nakloneni a znajice, ze toho pro dobrej fad, kteryzby 
mezi nimi trvati a züstävati mobl, pfi näs vyhiedävaji, s dobrym roz- 
myslem Nasim, jistym vedomi'm, s radou vernych Nasich milych a 
jakozto kräl Cesky nahofe jmenovany artykul a zpüsob voleni mezi 
nimi starsich schvalujem, potvrzujem a timto majestätem Na§im cisaf- 
skym mocne vysazujem, tak aby oni kazdorocne pfi obnoveni mezi 
nimi rady neb starsich a rychtäfe voleni jistej pocet osob z obce, 
kterez by, jakz nahofe dotceno, maje sobe k tomu pfisahu vedle jich 
obyöeje vydanou, jakz pfedne starsf, tak tolikez obecni stargi a rych- 
täfe, muze hodn^ oberouc jmenovaly a ty potomne Näm k ratifikaci 
Nasi cfsafske, presidentu a radäm Nasim do komory Nasi öeske po- 
znamenane podaly. Chti'ce tomu konecne, aby nadepsani Zide a bu- 
douci jich pfi tomto Nasem jim nahofe jmenovaneho artykule schvä- 
leni a vysazeni jmfni, drzäni a neporusitedlne bez Nasi, budoucich 
Nasich i jinych vsech lidi vgeiijake pfekäzky zachoväni byli: protoz 
pfikazujem vsem obyvatelüm a poddanym nasim ze vsech stavüv krä- 
lovstvi Naseho Ceskeho obzvlästne pak presidentu a radäm komory 
Nasi ceske, nynejSim i budouci'm vernym milym, abyste casto jmeno- 
vane Zidy Prazske, nynejSi i budouci pfi tomto jich voleni osob z obce 
sve do rady a za starsi jich i rychtäfe a pfi tomto schväleni a milo- 
stivem Nasem cisafskem tehoz nahofe psaneho artykule vysazeni jmöli, 
drzeli a neporusitedlne zachovali, zädnych jim v tom pfekäzek necini'ce, 
ani komu jinemu ciniti dopouSteji'ce a to pod uvarovänfm hnevu a 
nemilosti Na§f cfsafske i Nasich budoucich  krälüv Ceskych. 

Tomu na svedomi pecet Nasi cfsafskou jsme k tomuto listu Na- 
semu pf'vesiti rozkäzati räcili. Dan na hrade Nasem Prazsk^m v pätek 
po nedeli postni Laetare leta boziho tisfciho sestisteho sesteho oc. 

Na temz liste nota : Zide starsi podle tohoto od J. M. C. jim 
udeleneho obdarovänf o to vselijak usilovali, aby obnoveni jich podle 
toho  a zvläste  podle jich voleni  jiti mohlo,  nechtic Zide  tomu mi'sto 

51 


802 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1606. dati, aby tomu slovu v tom majestätu dodatecnemu (totiz k latifikaci) 
rozumino byti mohlo. aby ty osoby, kdere oni meli, meneny byti m^ly, 
nez ze tak pfi tom a jejich volenl mä zuostävati; ale Jich Mti nechtic 
tomu mista däti a J. M. C. säm däti tak sobe ruce sevfi'ti, aby J. M. C. 
neb komora neräcil jmi'ti moci jejich voleni zjinaciti, räcili sou Jich 
Mti proti takovemu Ziduv voleni takovou jich obnovu [provesti] a tak 
jest tan jich majestät tou obnovou jiz protrzen, budoucne dale bude, 
jakoz prve to byvalo, po vuoli J. M. C. a komory k voleni zidovskemu 
pfistoupiti aneb tak zanechati. 16. Jiilii  1608. 

Vidimus in böhm.  Statth.-Arch. J. 4jö. 

1606. 1018.  Die  böhmische  Kammer  zeigt  der  Prager 

Judenschaft an, dass sie die von ihr selbst (d. Kammer) 
ernannten Ältesten von den Pflichten derselben ent- 
bindet und die vorjährigen Ältesten wieder in ihr 
Amt einsetzt, und befiehlt nach altem Herkommen 
solche Personen zu wählen, die zu Ältesten tauglich 
wären, und das Verzeichnis derselben der Kammer 
einzusenden. Prager Schloss, 18. März 1606. 

Cfsafe JMti President a rady zfizene komory v krälovstvi Ceskem. 
Zide starsi Prazstf. Ackoli sme väs, tez starsi obecni, ktef'z ste na 
onen rok voleni byli, z povinnosti vasich propustili a na vasem miste 
jine starsi, totiz Izrahele rabi, primasa a jine k nemu pfidane osoby 
nafidili a ustanovili, vsak ponevadz jest pfedesle mezi vämi ten zpüsob 
a obycej zachovän byval, ze ste vzdycky prve, nezH jest se takovä 
volba mezi vämi däla, sami mezi sebou podle stareho obyceje jiste 
osoby za star§i, tez i za starsi obecni volivali a ty ze näm potom te- 
prva na komoru oznamoväny a podäväny byvaly: protoz nechtfce, aby 
ten starodävni zpüsob mezi vämi k pretrzeni pfijiti mel, nybrz tak jak 
jest pfedesle bylo i budoucne aby zuostävati mohlo, protoz propou- 
stejic Izrahele rabi a jine vedle neho nai^izen^ osoby i starsi obecni 
z povinnosti te, kterez sou k tomu ucinili, väs zase na prvni misto 
pfedesle dosazujeme a pfi tom jmenem a na mi'ste JMCske, päna na- 
seho nejmilostivejsiho, väm poroucime, abyste, svolajic obec bud vsecknu 
aneb toliko dfl, coz se väm za slusne videti bude, na rathouz vespolek, 

V pfitomnosti jich, tez Izrahelovi rabi a tem vedle neho nafizenym to 

V znämost uvedli, aby podle toho vsi sprävy obce zidovske tak jako prve 
se ujali, touz obec do dalsi jine obnovy ffdili a spravovali; po vykonäni 
pak toho nepomfjejte ihned podle stareho obyceje vaseho jine osoby, 
kterez by za stsrsi a starsi obecni byti mohly, mezi sebou voliti a tech 
näm po slavne pamätce vzkfizeni Krista päna od mrtvych nejprve pfisti 
na komoru poznamenäni  podati.   A my vyrozumejfc  tomu,  koho tak 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 803 

voliti budete, porucime potom znovu takoveho vaseho voleni, tak jakz ^606. 
pfedesle byvalo, potvrditi a znovu obnoviti. Na tom oc Dan na hrade 
Prazskem po nedeli Judica v sobotu  1606 
Cop. Böhm. Statthalt. -Arch. J. 412—6. 

1019. Mit Beschluss  des aufdem  Prager Schlosse 1606. 
am   25.  Februar  1606   eröffneten   und  am   22.  März 
desselben Jahres geschlossenen  böhmischen Land- 
tags  wurde  die  Kopfsteuer  der  Juden  mit  2  und 

1  Dukaten  und  die  Haussteuer  mit  2  Schock  b. Gr, 
bemessen. 25. Februar bis 22.  März  1G06. 
Landt.  Quat. im  B. L. Arch, 

1020. Der  am 6. Mai 1606 gefasste  Beschluss über die ^6*^6- 
Anordnung  des  Landesaufgebotes:  O  Zidech.  Co se pak 
Zidü dotyce,  ponevadz na ne ti'mto naffzenfm nie ulozeno nenf, to se 
nejvyäsim üi'ednikuom a soudcuom zemskym v moc dävä,  co by koli 

za slu§ne uznäno a na ne na penezich ulozeno bylo, ze to podniknouti 
a tomu vsemu dosti uciniti povinni budou. 

Kv. desk.  tn. v arch. z. 

1021. Politia  historica. Von M. Daniel  Adam von Veleslavin. 1606. 

O vrchnostech a sprävcich svetskych. 

Zide nemaji mezi kfest'any trpeni byti. Tuto by potfebi bylo napome- 
nouti vrchnosti o zlofecenych Zidech, aby jich na svych knizetstvi'ch, 
panstvich a v mestech nepfechovävali ani netrpeli, aneb pfi nejmensim 
tak vysoce jich sobe neväzili a tak velike svobody a zvüle nepropüjco- 
vali a nedopouäteli. Ale ponevadz vidim, ze svet tento v lakomstvi a 
vyhledavani vlastniho osobniho zisku vsecken pohfizen jest, a ze zädnä 
napomenuti jakkoli ucenych a slavnych muzüv, ktefiz tvrde proti Zidüm 
a jich neslechetnostem psali, nie spüsobiti nemohou a zadne platnosti 
nenesou, nepokusfm o nich tuto mnoho psäti, abyeh za pficinou jejich 
daremne präce nemafil. Kterez jsou vrchnosti pobozne a kfest'anske 
a mnoho sobe väzi slova bozi'ho a cti syna jeho mileho päna Jezu 
Krista, jehozto Zide jsou ühlavni a nejhorsi nepfätele, a jemu jakz nej- 
viee a nejpotupneji mohou rouhaji se a zlofeci: ti dobfe budou se 
vedeti, jak k takovym potupnfküm, zlolejcüm a häncum spasitele jejich 
zachovati. Kterymz pak vzdy tak mnoho na tech hanebnych a zlo- 
fecenych Zidech  zälezf,  ze  pro n6  nedbaji  ani na slovo  bozi,  ani na 


804 ZUR  GESCHICHTE DER JUDEN 

1605. cest jeho mileho syna, ani na obecny prospech a uzitek svych pod- 
danych, ani na vlastni spasenf sve, pro nejaky chatrny ziscek nebo neco 
jineho: ti mohou take pfedce to uciniti, a Zidüm tfebas az do soud- 
neho dne pfedniho mista pfiti; je v poctivosti miti a tfebas za pouhou 
svätost je drzeti a ctiti. 

Vsak proto slychal jsem nekdy, ze mnozi a v rozumu jiste ne 
zpozdili lide za to meli a tak smejsleli, ze ti, jizto tak mnoho o Zidech 
drzi, mälo sob6 vaziti museji sveho näbozenstvi, a ze pana Krista, jemuz 
se Zide hanebne a potupne rouhaji, nemuseji mi'ti za sveho spasitele, 
ale tejne a pokoutne byti jeho nepfätele, rovne jako ti, ktefi casem 
nepfätele pana sveho pfechovävaji v poctivosti maji a fedruji, za ty 
slusne jmfni a drzäni byvajf, ze pänu svemu nemnoho dobreho pfeji, 
ale tejne a nepfatelsky o nfem uklädaji a jemu se protivi, ponövf dz to 
na vzdory jemu ciniti smeji; jeäto by toho jiste necinili, kdyby pänu 
svemu dobreho pfäh, nybrz vice na to by myslili, kterak by nepfäiele 
pana jejich za svemyslnost a spouru svou hodne zäplaty a mzdy dosli. 
Ale bud' jak bud', vzdy to jiz nejednou zkuseno jest, ze jsou Zide mälo 
CO dobreho v kfest'anstvu zpüsobili, ale proti tomu mnoho zieho a 
äkodneho nastrojiti umeli. Pro kterou pak pficinu nyni na nekterych 
mistech mnozi tak tuze nad nimi ruku drzi, bylo by se ovsem cemu 
podiviti. kdyby to zjevne a patrne nebylo, ze nektefi pro vlastni zisk 
a uzitek vsecko, bud jakkoli neki'estanske a neslusne, uciniti umeji. 
Jini chteji chväleni byti, kdyz co dobreho ucini, jine haneji a zädneho 
nesanuji, aniz na to co dbajf, kde jejich duse a svedomi züstane, aby 
se opravdove chlubiti mohl tim slovem: Semper contrarius esto, to 
jest: bud' vzdycky vsechnem odporny. Z cehoz vyborne poznati se 
muze, jak zi^idka nalezen byti müze pravy kfest'an, a ze ovsem snadno 
jest o tom pekne mluviti, ale nesnadno toho skutkem a pravdou do- 
käzati « 

Druck 1606. 

1607. 1022. Der b ö h m i s ch e L a n d t ag, w e 1 ch e r a u f d e m P r a g e r 

Schlosse am 7. Mai eröffnet und am 23. desselben 
Monats 1607 geschlossen wurde, fasste bezüglich 
der Judensteuer folgende Beschlüsse: die Haus- 
steuer wurde mit 2 Schock b. Gr., die Kopfsteuer 
mit 2 und 1 Dukaten bemessen, von den verkauften 
Juwellen und Schmucksachen der 8t e Schock oder 
G r o s ch e n. 7—23 Mai 1607. 

Landtags- Quat. 3.  im böhm. Laiidesarchiv. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 805 

1023. Der Prager Jude Veit Hus [Zema ch], erklärt 1607. 
seine  zukünftige  Ehefrau  Fradl  als Miteigentum e" 
rin der Hälfte seines Hauses. 30. Juli  1607. (Böhmisch.) 

Mscr. Achiv der Stadt Prag 2170, f.  84. 

1024  Verordnungen  und  Vorkehrungen,  w e 1 ch e 16'>7. 
in  den Prager  Städten  zur Zeit  der  Pest  bezüglich 
der Juden getroffen wurden. 22  August bis 14. September 
1607. 

Artykulove z slrany räny morove jnieneni JMCske nafi'zenf. 

Tfetf. Z stran}' Iny morove, ponevadz ta na mnoha mi'stech 
z dopusteni bozi'ho pioskakuje, o tom JMCskä pfisne vymefovati a 
porouceti räcf, aby z tech mist, kdez täz rana morovä prochäzi, zädny 
zädneho do domu sveho ani do hospod nepfiji'mal. A ze se proslejchä 
kterak by i zde v domi'ch zidovskych taz räna morovä proskakovala 
aby zädny do domuv svych tychz Ziduv nepoustel, jich nepi^echoväva 
a netrpel. 22. srpna 1607. 

Podle pfisneho jmenem a na mfste JMCske skrze JMt päna pana 
hejtmana Stareho mesta Prazskeho ucinöneho poruceni toto se pfi 
pfedesiych artykulich s pilnosti vyi^iditi a nad ti'm skutecnä exekuci 
konati mä. 

Z strany Ziduv, tem jest poruceno, aby zädny z mesta sveho ne- 
vychäzel, po domich, po ulicich, na tarmarce aby nie neprodävali a 
semotam se netoulali, ponevadz tak nestydati sou, ze jakz hodnovernych 
lidi zprävy se cini i ti, ktefi bolestmi mornimi nakazeni jsou, do domüv 
i po ulicich semotam behati se nestydi. Naposledy z strany kfi'züv 
bflych na domich deläni a pedeteni, to se pfi pfedeslem naffzeni zü- 
stavuje. Actum in consilio feria 2. post s. Bartholomaei 27. August 
anno 1607. 

Z kanceläfe JMCske dekret, aby Zide na jiste artykule z ulice 
sve zase vychäzeti mohli. 

Poctivym purgmistru a konselüm Stareho mesta Prazskeho k dodäni. 

JMst Ri'msky cisaf a Uhersky, Cesky oc kräl, pän näs nejmilosti- 
vejsf, poctivym purgmistru a konselüm Stareho mesta Prazskeho v znä- 
most uvozovati räci, ze jest k tomu, aby Zide zase z ulice sve vy- 
chäzeti mohli, milostive povoleni sv6 däti räcil vsak na ten a takovy 
zpusob: 


806 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1607 Pfedne, aby zädny z nicb na most nevchäzel ani pfes pfivoz pfe- 

vozovati se nedal a Male strany hned dokonce präzdni byli. 

Druhe, aby po rynku ani po ulicich Stareho ani Nov^ho mesta 
semotam zädny se netoulal, obzvlästne po donnich s koberci ani zädnymi 
vecmi na prodaj nechodil, lec by od nekoho z vyssich stavüv pro ne 
posiäno bylo. 

Tfeti, satüv chodiecich statych obzvlästne pak pernatych aby 
zädnym spüsobem bud' v zidech neb kfesfanech, obzvlästne pak v tar- 
marce, neprodävali. 

Ctvrte, z sklepüv svych ven na stolecky aby svych zbozl krämskych 
nevyklädali,  nez v sklepe,  dvefe otevfenö  majice,  sedeli  a prodävali. 

Pate, ktefi od niti, krc^jküv, capraküv a jinych bi'lych veci prodaj 
vedou, tem se propousti, aby v miste k tomu od starodävna nafizenem 
prodävati mohli, totiz pod loubim v tarmarce. 

Seste, tuläci a nähonci zidovsti, ktefi jim kupcüv dohozuji, ti trpini 
byti nemohou a jim se docela zapovidaji. 

Sedme, co se masafüv zidovskych dotejCe, tem dne pätecniho do 
sedumnäcti liodin a nie dele aby sobe dobytka nakoupili se povoluje. 

Osme, zädnych komor neb pokojüv v domich kfest'anskych aby 
sobe k bydleni nejednali a nenajimali, nybrz jich dokonce präzdni byli. 

Deväte, tolikez se jim zapovidä, aby do senkovnich domüv kfe- 
st'anskych na pivo nechodili. 

Desäte, ktefi Zide odsud sou odjeli, tech aby vsech jmena po- 
znamenäna dali a zädneho sem zase bez vüle vyssi vrclmosti nepousteli 
a nepfijimali do dalsiho o tom poruceni. 

Jedenäcte, cistotu ve vsech domich svych zidovskych a zvläsf po 
ulicich, odkudz nejvice nakazeni povetfi pochäzf. aby zachovati hledeli, 
vselijakä bläta, necistoty, kterez se z domüv jejich na ulici vypoustejf, 
aby na bfehy vynesti dali a to pod skutecnym trestänim, nad cimz 
star§i jich obzvlästnie pozor jmiti maji, neb bude tolikez jedna osoba 
naschväle nafizena, kterä by k tomu, aby se tak a nejinac chovali, do- 
hlidala. 

Dvanäcte, ponevadz läzne kfestanüm sou zapovedeny, jim se 
tolikez zapovidaji, aby jich netopili. 

Tfinäcte, v kterem by dome nemocny byl aneb umfel, ten aby 
se ihned specetil a na dvefich misto bileho kfiie kolecko zlute aby 
se udelalo. 

Ctrnäcte, hroby pro mrtve sve aby hluboce kopati dali, na mrtve 
telo kus väpna nehaseneho vlozice, na hroby tolikez väpna nehaseneho 
nasypali, nicmene v domfch väpnem steny biliti dali. 


IN BÖHMEN, MAHREN UXD SCHLESIEN. 807 

Jestli pak kdo z 2idüv prott kteremu z vejs polozenych artykulüv 1607. 
neceho by se dopustil, mä nejprve do vezeni vzat a potom nälezite 
vedle uznäni pokutovän a trestän byti. A protoz vejs dotcenym purg- 
mistru a konselum JMCskä porouceti räci, aby tyto svrchupsane arty- 
kule vuobec Zidüm v znämost uvedli a nad takovym JMCske nah'zenim 
skutecnou ruku drzeli vedouc, ze na tom jistou a milostivou vüli 
JMCske naplni. Decretum in consilio bohemico Pragae 14. Septembris 
anno 16u7. 

Mscr. Archiv dir Stadt Prag 326, f.  70. 

1025. Paul Neubauer von Weitenfeld, Hauptmann 1607. 
der Herrschaft K o 1 i n, befürwortet bei der böhmi- 
schen Kammer: die strittige Angelegenheit zwi- 
schen den ch ristlichen und jüdischen Fleischhauern 
in Koiin bei der alten Gewohnheit zu belassen. Kolin, 
4. Oktober 1607. 

Sluzbu svou VMtem vzkazuji oc. Podle toho VMtem oznamuji, 
ze jsou ke mne pfisli Zide starsf na miste masafüv zidovskych tu pfi 
m^ste Koline Novem nad Labem obyvajicich, dävajice mi zprävu, 
kterak s päny starsi'mi femesla feznickeho mesta Koli'na Noveho v pfi- 
cine biti dobytka nejakou rozepfi a nemale, nez hrube zanepräzdneni 
maji; kdez tez starsi mistfi feznicti to Jim odnfti a aby jen toliko c^tyfi 
z tychz Ziduv masafuv femeslo provozovali, vselijak usiluji, zädajice 
mne snazne nadepsanf starsi Zide Kolinstf, abych VMtem o nich vy- 
s^-edceni a v jakych pi'icinäch oni zämek JMCske ledruji, zprävu svou 
ucinil. Kdez nemoha zädosti jejich odepfi'ti, obzvlästne pak ze samo 
V sobe jest VMtem takto voznamuji: ze nahofe psani Zide a masafi 
Koh'nsti ku potfebe JMCske zämku Kolinskeho, tez i vsech dvorüv na 
temz panstvi, kdykoliv toho potfeba käze, masa dostatek za skrovnö 
peni'ze die starobyleho zpüsobu a urbarni'ho vymefeni däti a objednati 
museji. A tak tou pricinou, kdyby toliko ctyfi, ktefi tim femeslem ob- 
chody sve vedou, züstävati jmeli, nikoliv by toho vykonävati a zadosti 
uciniti nemohli ; tak by se z krämüv mnohem dräzeji kupovati muselo 
a düchodu JMCske ubyvalo. Procez se za ne k VMtem sluzebne^ pfi- 
mlouvaje VMti zädäm, ze panu purkmistru a rade mesta Koh'na No- 
veho nad Labem, aby jiz castopsani starsi mistii feznicti tymz masafum 
zidovskym v tom pfekäzky zädne necinili, nybrz jich pfi pfedeslem 
zpüsobu femesla a obchodu jejich zanechali, skrze milostive poruceni 
VMti dosta'^ecne poruciti nafiditi räcfte, tak aby oni mohji pfi pokoji 
züstävati a jak  pfedesle  tak i potom däle  zämek JMCske,  co se jim 


808 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1607. poruci, V tech pficinäch fedrovati. S ti'm VMti v ochranu svrchovaneho 
päna Boha porucena cinfm. Datum v Kolirie ve stfedu po pamätce 
SV.  Michala archandela Päne leta 1G07. VMti kazdeho casu 

volny a hotovy sluzebnik Pavel Neubauer z Weytenfeldu. 


1607. Komora  ceskä  odpovedela  v  te  pficine  purkmistru  a 

rade mesta KoHna: Znajice my takove nove a prve nebejvale veci na 
skodu JMCske düchoduv panstvi Koli'nskeho byti, nebo ti'z starsi fe- 
mesla feznickeho takoveho majestätu, na kteryz se odvolävajf, na skodu 
JMCske sobe jsou vyjednävati nemohli, a kdyby se o tom tehdäz 
V kanceläfi JMCske, jak samo v sobe jest, zpräva byla ucinila, nebyl 
by Jim takovy majestät nikoliv dän a povolen, jakz pak take tomu od 
näs nikdä jest mfsto däno nebylo. Za temi pffcinami züstavujic toho 
pfi pfedesle nasi vyslanym vasim jeste leta jm.inuleho devadesäteho 
deväteho na komofe dane odpovedi, pfi tom jmenem a na miste JMCske 
väm däle porouci'me, abyste, zanechajice zbytecneho tychz fezniküv 
starsi'ch a spolusousedüv vasich zas'äväm', pfi nich to dostatecne na- 
ffdili a skutecne zastavili, aby se v pfedsevzeti svem spokojili a mimo 
prvni a starobyly zpüsob nie noveho pfed sebe nebrali, nybrz tychz 
vsech Zidüv masafüv pfi provozoväni femesla jich zanechali jim v tom 
ve vsem na konec pokoj dali a näs v tom vice a vejse zanepräzdiio- 
vati nedopousteli, ac nechteji-li se s necim jinym a jim inad nehrube 
pfijemnym potkati. 

A jakoz take pfi tom takovou zprävu mäme, ze by tiz starsi po- 
fädku feznickeho s jistym vedomfm a povolenim vasim nejaky fad 
mezi sebou a tymiz masafi feznickymi uciniti jmeii a to takovy: jestlize 
ktery Zid v tom kdy postizen bude, an by komu z kfest'anüv, bud 
domäcim neb pfespolni'm lidem maso prodäval, tak ka2dy ze povinen 
jest pokuty jednu kopu gr. däti a takovä pokuta ze se väm aneb tymz 
fezniküm k dobremu odvozuje. K cemuz my mista däti nemuzeme, 
nebo ponevadz Zide pod sprävu näs komory, jakozto lide glejtovni 
näle^eji, tehdy ta pokuta Zidüv take do düchoduv JMCske a ne väm 
odvozoväna byti mä. A protoz väm o tom jmenem a na miste JMCske 
porouci'me, abyste dadouc to s pilnosti vyhledati, coajakmnoho tych^ 
pokut na präve jest se seslo a väm k dobremu pfislo, takove penize 
do düchoduv JMCske panstvi Kolinskeho odvedli, budoucne pak takove 
pokuty na skodu JMCske sobe nepfivlastnovali, na tom JMCske jistou 
vuoli naplnite. Dän na hrad6 Prazskem leta 1(307. 

Cop. Stadtarchiv Kolin  VI., 137 b. 


IN BÖHMEN, jSIAHREN UND SCHLESIEN. 809 

1026. Die  Prager  Judengemeinde   bericlitet  deri 608. 
böhmischen  Kammer,   dass  die  Erneuerung  der Äl- 
testen,  Gemeindeältesten   und  des  Richters  dem 
Befehle gemäss vollzogen wurde,  und bittet um die 
Bestätigung der neuen Funktionäre  in ihren Ämtern, 

19. Mai (praes.)  1(508. 

VMti, vysoce urozeny pane, pane presidente, a VMti, urozeni 
päni, pani, urozeni a statecnf päni z rytifstva JMCske päni rady zfizene 
komory V krälovstvi Ceskem, päni, päni milostivi! Jakoz jste näm VMti 
milostive poruceni uciniti räcili, abychom podle starobyleho obyceje 
jiste osoby mezi nämi v obci volili, kterez by tohoto roku za starsi, 
tez starsi obecni a za rychtäfe v obci nasi byti mohly a v tech povin- 
nostech, jak pfedne ke cti a chväle pänu Bohu vsemohoucimu, tak 
potomne JMCske, kräli a pänu, panu nasemu nejmilostivejsi'mu, VMtem 
i vsechnem lidem v vecech jim pfinälezitych se hoditi a prospesny 
byti hledely: i nemüzeme VMti v ponfzenosti tajiti, ze jsme se tak 
poslusne a poddane zachovali a vedle starodävneho obyceje jiste osoby 
mezi nämi v obci k naddotcenym povinnostem nälezitym prosti'edkem 
skrze obzvlästnf osoby vybrane, pfisahy na to majici, volili, jezto by 
se k tomu slusne hoditi mohly; kterychzto nyni na rejstfiku pozname- 
nanych pfilezite VMtem pokorne podäväme a za to VMti ponizene 
prosime, ze takoveho naseho jmenovanych osob k tymz povinnostem 
volenf, jmenem a na miste JMCske starobylym zpüsobem potvrditi a 
dosaditi milostive nafiditi räcite. V cemz sebe vsickni VMtem k milo- 
stive ochrane ve vsi ponizenosti a poddanosti poruceni cinime. VMtem 
ponizene a poddane poslusni starsi Zide Prazsti i vsechna obec zid(jvskä 
V Starem meste Prazskem. 

Böhm.  Statlhalt.-Arch.  J.  4. 

1027. Die böhmische Kammer ermahnt den Pro-' 608. 
kurator des Königreichs Böhmen, Ulrich von Gers- 
dorf, und den Sekretär der böhin. Kammer, Johann 
Peldfimovsky, dass sie die Erneuerung der Ge- 
meindeältesten unddesRichters der Prager Juden 
anordnen und dieselben an ihre Pflichten erinnern. 
Prager Schloss, 14. Juli 1608. 

S. s. V. urozeni a statecnf rytifi, päni pfätele nasi mili, zdravi oc. 
Nastävä jiz toho cas, aby Zide starsi Prazsti, tez starsi obecni a ryehtäf 
mezi nimi, tak jakz se to kazaeho roku vykonävä podle zpüsobu piede- 
§leho obnoveni byli : a protoz jmenem a na miste JMCske p. n. n. väs 


810 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1608. napominäme, abyste, dä-li Buh, ve stfedu nejprve pfi'sti v hodin osm 
na puol orloji sjedouce spolecne do ulice zidovske podle pfflezfciho 
poznamenäni starsi, tez starsi obecni a rychtäfe spüsobem pfedeslym 
obnovili a ucinice jim vsem napomenuti, jak by se tiz starsi' k obci, 
a zase proti tomu obec k nim starSim chovati mela, vedle toho jim 
nize psane vymefeni v znämost uvedte a jmenem JMCske, aby se tak 
chovati hledeli, poructe. Totiz jestli by se ktery Zid v obcl jich jakych 
zlych skutkuv nefädnych a nenalezitych handlüv, anebo ceho k tomu 
podobneho kdy budoucne dopustil, toho kazdeho Zida aby oni starsi 
Zide podle provineni jeho a jich spravedliveho uznäni bud' vezenim 
na statku neb i na hrdle ztrestati daH, tak aby tim zpüsobem ti'z ne- 
fädove, ktefi'z jsou se posavad tajne i zjevne mezi nimi nachäzeli a 
prüchod svüj nejednem lidem na znamenitou zhoubu a skodu meh, 
k skutecnemu pfetrzeni pfijiti mohli. Na tom oc. Dan na hrade Praz- 
skem V pondeli po sv. panne Markete, jinak 14. dne mesice cervence, 
leta 1608. 

Conc. Böhm.  Statthalt.- Archiv, y. 4. 

1608. 1028. Die böhmische Kammer  zeigt den Ältesten 

der Prager Judenschaft an, dass Ulrich Ch r i s t o p h 
von Gersdorf und Johann Peldfimovsky von Wis ch- 
korzitz zur bestimmten Zeit in ihre Gasse kommen 
werden, um die A m t e r zu erneuern. Prager Schloss, 14. Juli 
1608. 

Zide starsi Prazsti! Dä-li Buh v stfedu nejprve pfisti k väm do 
ulice vasi pfijedou urozenl a statecnf rytifi, pan Voldfich Kristof z Gers- 
to:fu a z IMalsvic na Mifkove JMCske rada a prokurator v krälovstvi 
Ceskem a spolu a vedle neho pan Jan Peldfimovsky z Viskofic JMCske 
sekretäf komory ceske za tou pficinou, aby starsi pfednf, tez starsi 
obecni a rychtäfe podle jisteho jim od näs podaneho pomamenäni 
mezi vämi obnovili. Protoz jmenem a na miste JMCske päna naseho 
nejmilostivejsiho poroucime väm, abyste dadouce vsecku obec zidovskou 
k temuz dni k hodine 8. räno na pul orloje svolati a obeslati, na ta- 
kovy pfijezd a takovou obnovu na rathause vasem zidovskem na tyz 
nahofe oznämeny den ocekävali. Na tom oc. Dan na hrade Praz- 
skem v pondeh' po sv. panne Markete, jinak 14 dne mesice cervence 
leta  1608. 

Conc. Böhm.  Statthalt.-Arch.  jf. 4. 

1608. 10*39.  Verzeichnis  derjenigen  Personen,  welche 

im  J.  1608  zu  Ältesten  der  Prager  Judengemeinde 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN 811 

eingesetzt werden sollten.  Die Erneuerung geschah 1608, 
am  16. Juli  1608. 

Starsi : Simon Brandejsky aneb rabi Josef Tovacovsky za primasa. 
Rabi Izäk, impressor. Jakub Munka, Lazar Sovle. 

Starsi obecni: rabi Josef, Jakuba konffe zet'. Enoch Sik. Samuel 
Mejzl. Rabi Josef Teplicky. Rabi Josef doktor, Vlach. 

Ryahtäi": rabi St'astny Ventura. 

Podle tohoto poznamenäni jsou Zide Prazsti obnoveni v stfedu 
po pamatce apostolüv bozich, to jest  16. dne mesi'ce cervence leta 1608. 

Cop. Böhm. Statthalt. -Ar eh.  J.  4. 

1030. Die neu er wählten  jüdischen Würdenträger i609- 
in Prag schwören,  dass sie das ihnen an vertraute Amt 
gerecht  bekleiden  werden.  16  Juli  1608. 

Wir Ältisten und Gemeineältisten, auch Richter, schwören einen 
Eid zue Gott dem Allmächtigen, der Himmel und Erden, Meer auch 
Laub und Gras und alle Creaturen erschaffen hat, bei seinen heiligen 
zehen Geboten, die er uns gegeben hat durch seinen getreuen Diener 
Moisen; desgleichen schwören wir auch dem allerdurchläuchtigisten, 
grossmächtigisten und unuberwundlichisten römischen Kaiser Rudolphe 
dem Andern von Gottes Gnaden, auch zue Hungarn und Böheimb 
König, unserm allergnädigisten Herren, dass wir uns in unserm an- 
befohlenen Ältisten und Gemeinältisten auch Richterambt fleissig und 
aufrichtig, getreu, redlich, gerecht und billich verhalten wollen, rechte 
UrtI und Sentenz sprechen dem Armen als dem Reichen, Wittib und 
Waisen bei ihrer Gerechtigkeit schützen und handhaben, keinem zue 
Lieb noch zue Leid, auch nicht von wegen Geschenk, Gab oder Forcht 
oder durch andern Vortel, List und was der Mensch erdichten und 
erdenken möcht, auch Heimbligkeit nicht offenbaren (dem Gott für 
sei) zuewider Ihrer Rom. Kais. Mt. unserm allergnädigisten Herrn. 
Und solches alles Gott dem Allmächtigen zue Lob und Ehr, der hoch- 
löblichen Obrigkeit zne sonderlichem Wohlgefallen, Ruhm und Preis. 
Darzue helf uns Gott der Allmächtige. Amen oc. 

Cop. Böhm.  Statthalt.- Ar eh. J. 4. 

1031. Die  böhmische  Kammer  befiehlt  dem  Pro- 1609. 
kurator  des Königreichs Böhmen  und dem Sekretär 
der  böhmischen  Kammer,  die Erneuerung der Älte- 
sten,  Gemeinde ältesten  und   des  Richters  der  Prager 


812 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1609. J u d e n   vorzunehmen  und  dieselben  an  ihre  P f 1 i ch- 
zu  ten  erinnern.  Prager Schloss, 21. Juli 1609.  (Böhmisch.) 

Conc.  Archiv der böhm. Statthalt.  J. 4. 

1609. 1032. Die böhmische Kammer  befiehlt dem kaiser- 

lichen Richter in der Prager Altstadt, Johann Kir ch- 
maier von Reich vvitz, dass er das nach Markus Meysel 
an den Kaiser heim gefallene Häuschen der Frau des 
Jakob Meysel, Johanna, als Eigentum in die Stadt- 
bücher einverleiben lasse. Prager Schloss, 7. September 1609. 

Cisafe JMsti päna naseho nejmilostivejsiho rychtäfi, pfiteli mily. 
Z zprävy vasi a JMCske pausreibera hradu Prazskeho, Jakuba Hyble 
ze Stradane porozumeli sme, zac by ten domcek po nekdy Markusovi 
Meyzlovi, zidu Prazskem pozuostaly a na JMCskou pfipadly, kdyby 
k prodaji prijiti JmeJ, stäl, v kteremz na ten cas Johanka, Jakuba Meyzle 
zida zena, obydli sve jmä a za kterejz JMCskou, aby ji Jakozto bli'zke 
krevni pfitelkyni tehoz Markusa Meyzle z milosti darovän a do kneh, 
kdez se domy zidovske zapisuji, vlozen a vepsän byl, prosi: i ponevadz 
se tu, jakz se tomu ze zprävy vasi porozumivä, skrovne veci dotyce 
protoz nemajic v tom zädneho tak obzvlästni'ho rozmysleni, na miste 
a jmenem JMCske k tomu povolujem a väm poroucime, abyste t6z 
Johance zidovce a Jakubovi Meyzlovi, mun jeji'mu, k jich dedicnemu 
a jich dedicuv a budoucich uziväni a vladnuti takovy dum do knfeh 
mestskych, kdez se jine domy zidovske zapisuji, vloziti a vepsati dali. 
Na tom JMCske jistou vüli naplnite. Dan na hrade Prazskem v pondeli 
u vigilii narozenf blahoslavene panny Marie, to jest 7. dne mesice zäii 
leta 1609. 

Cisafe JMsti rady zfizene komory v krälovstvi Ceskem. 

CbJ>. Arch. Prag.  Cult.  Gem. 

1609. 1033. Einige Fragen,  welche beim peinlichen Kri- 

minalgericht  dem  Philipp  Lang  vorgelegt  wurden. 

14. Wo er das Sigillum Salomonis, so ihm der Seligman Jud 
gegeben, hingethan? 

15. Wie lang er es gebraucht? 

16. Wann der Seligman ihme dasselb gegeben? 

17. Wo der breite mit hebräischen grossen Buchstaben geschrie- 
bene Zettel hinkommen? 

18. Wer ihm denselben gegeben? 

19. Worzu er gemeint, dass derselb nuz sei? 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 813 

20. Ob nit Philipp Lang mit den Juden ihrer jüdischen Ceremo- ^609. 
nien und Glaubens halb Gemeinschaft gehabt ? 

21. Warumb er dann sich so oft bei ihnen und in ihrer Schule 
sehen lassen? 

33. Wie viel er für die charta bianca, die ihm der Camillo, Georg 
Endl, Isaak Puchtruckher und Salomon Jud zugebracht, gegeben, und 
was für Gewinn er darbei gehabt.? 

73. Ob er nit von des Meisl Judens Schuldbrieuen etlich zu 
seinen Händen bekommen, und umb wieviel Haubtsumma und auf 
wen dieselbige gelautet haben.?* 

74. Warumb er die Meislische Schuldbrief abgefordert, und wem 
er die, so er davon behalten, zugestellt und durch wen ? 

75. Ob er Ihr Kais, Mt. darumb angesprochen und auf wessen 
Begern er es gethan, und wieviel Ihr Mt. ihme hieraus zugeben be- 
willigt ? 

76. Wo die andere Schuldbrief hingegeben, und ob sie Ihrer 
Kais.  Mt. zu Nuz kommen? 

77. Was er von den hinweg gegebenen Schuldbrieuen für ein 
Vortl gehabt? 

Philipp Lang von Friedrich Hurter. 

1034. Auf dem Landtage des König r. Böhmen, der 1609. 
auf dem  Prager  Schlosse  vom  25. Mai 1609 bis 23. Fe- 
bruar 1610 abgehalten wurde,  haben die Prager und 
der  dritte  Stand  einige  Artikel  vorgelegt,  welche 
dem Könige referirt  werden sollten;  unter  diesen: 

Dvacätej ctvrtej n posledni artykul o 2idech 
V k r ä I o V s t V 1 C e s k e m z u s t ä v a j i c i eh. Za casüv slavne pa- 
meti cisafüv Maximiliana a Ferdinanda z jistych hodnych a dobi^e 
uväzenych pficin z strany tychz Ziduv na tom jest bylo züstano 
i vübec prohläseno, aby vsickni Zide krälovstvi Ceskeho v jistem 
casu präzdni byli, v cemz i na dile zacätek se stal, väak nektei^i 
potom to uplatili. Tiz pak Zide, jichz od toho casu znamenity po- 
cet pt^ibyl, na jakou hroznou vsech kfest'anüv zähubu zde v tonito 
krälovstvi züstävaji, to vsem vubec dobfe znäme a vedome jest. Nebo 
vsecky obchody, handle a zivnosti zvläst zde v mestech Prazskych tak 
sou sobe zäsobili, ze majfc sobe ve vsem tom nad jine kfest'any (ktefiz 
se aspofi svymi cechy a pofadky spravuji a z toho na skodu jedni 
druhym nevykracuji) svobodu dokonalou pustenou a spolehajic pri tom 
na ochranu a folk, jakyz se Jim jak od kanceläfe tak od komory drzi. 


814 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1609. na prosto vsecky kfest'any svymi nevypravitedlnymi a na dile dosti 
nepatrnymi a siiptylnymi praktikami zdirajf a o vsecko jmeni pomalu 
pfipravujf, sami pak beze vsi tezke prace sbohatnou a sve zbozi z zeme 
jinam vyvozuji: tak ie z nevyhnutedlnych pficin slusne stav mestsky, 
mezi nimiz oznümeni Zide bydleji, o to se pfi tomto snemu domlouvati 
a za to VCMti s pnmluvou JMsti pänüv stavüv ponizene zädaji, aby 
na to nastoupeno a pokudz nejvys mozne k tomu pfivedeno bylo, aby 
äastopsanl Zide jak mest Prazskych tak i vseho krälovstvi, jakozto lide 
skodlivi a teto zeme neuzitecnf, v jistym a jim terminovanym case präzdni 
byli. Pakli by vzdy v zemi züstati jmeli, tehdy aby se jim od JMCsk6 
a panüv pänüv jiste dokonale a pfistne vymefeni, vedle nehoz by se 
chovati povinni byli, ucinilo, pokud by a jak i v cem handle a obchody 
sve kde a v kderych mistech a na jaky spüsob, tak aby to jinym 
kupcüm, handlifüni, tez i vselijakym femeslniküm z kfesfanüv na üjmu 
a ublizeni jich nebyvalo, provozovati jmeli, tak jakz toho v jinych cizi'ch 
zemi'ch, kdez dobfi a chvalitebni fädove vyzdvizeni jsou se nachäzi a 
odtud pfi'klad dobry vzat byti müze. 

Item oznameni Zide aby povinni byli takove vsecky sve handle 
a obchody ne nekde jinde ku pfekäzce jinym vesti. nezii toliko v samem 
zidovskem meste a v tarmarce. K tomu stavenim zidovskych domüv 
aby se däleji ven z mesta zidovskeho nevydavali, tez na bfezich se ne- 
osazovali, domüv nestaveli, lec by jim k tomu s voll vsi obce a ne od 
samych osob oufadnich povoleno bylo; pro rozdil a rozeznani jich od 
kfest'anüv aby znameni jim pfedesle ulozene, totiz biryty a kolecka 
zlute barvy na satech mivali a nosili, a to vse pod jistou skutecnou 
pokutou a trestäni'm, kdyz by koliv se ceho proti jim vydanemu fäda 
a vymefeni dopustili. Nebo jake velike a znamenite nafikäni na same 
toliko Zidy, ty ktefiz zde v mestech Prazskych obydli sv6 maji, netoliko 
od vselijakych kupcüv, handlifüv, ale takmef ode vsech femeslniküv 
a jich poi'ädküv kazdodenne se deji, toho obzvlästne oui'adni osoby 
v mestech Prazskych i s nemalou Utosti nad spolusousedy svymi, jichz 
se tu dotejce, zacaste doslejchati museji, jakoz pak pfilezite nektere 
stiznosti Jim v te veci od svrchu dotknutych kupcüv i take jinych po- 
fädküv podane k dalsi'mu vyrozumeni a do toho nahlednuti v spisich 
tuto pfedkladaji a na miste tychz sousedüv svych v te veci za ochranu 
a nälezite opatfeni zädaji a prosi. 

MS. Prag. Sf. Arch. 112. f. 499. 

1609. 1035. In dem  auf  dem Prager Schlosse  am 25.  M a i 

1609 eröffneten und am 23. Februar 1610 geschlossenen 
Landtage des Königreichs Böhmen wurde die Kopf- 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 815 

Steuer  der Juden  mit  zwei  und  einem Dukaten,  die ^(>^^- 
Haussteuer  mit  7  Schock  m.  Gr.  bemessen  und fol- 
gende  Beschlüsse  gefasst: 

O deffensi aneb vefejne hotovosti a o mustrun- 
c 1 eh. Zide pak, ktefi zde v mestech Prazskych i jinde, kdezkoli v tomto 
krälovstvi jsou, aby kazdy, kteryz by dvadcfti let a vys stäfi byl, po 
dvaciti grosich misenskych a ktefi pod dvaceti let a nize do desiti 
let muzskeho pohlavi stafi jsou, po desiti grosich misenskych aby dä- 
vati povinni byli a takove berne od jednoho kazdeho do mest Praz- 
skych jmenovite do celnice bernikum temto odvozovati majf. 

O p a r t y t ä eh. Pakli by Zid jednatelem a prosti'ednikem te 
püjcky (partyty) byl, ten aby hrdlo a statek svüj a jmeni vsecko svrchu 
psanym spüsobem ztratil; a kdozby pak koho z partyty vinil a toho 
na nej neprovedl, ten kaidy aby tomu skody vsecky proto vzate na- 
hraditi byl povinen a k tomu cernou vezl na hrade Prazskem, neod- 
chäzeje odtad, rok cely aby vezenim trestän byl, krome J. M. C. pro- 
kuratora, kteryz se v tez pokute nepojimä. 

O s e d 1 a n 1. Vsak däleji toho se doklädä a za prävo ustano- 
vuje: kdozby koliv ze vsech tri stavüv krälovstvi tohoto Ceskeho mezi 
Zidy penize sve na lichvu zidovskou püjcoval, a Zide püjcujic kfe- 
s£anüm takovych penez pod lichvu zidovskou, zase te lichvy bud' polo- 
vici, vfce neb mene tomu, kdoz Jim penez püjcil, dävali a odvozovali, 
spolek v takove lichve s nimi meli, tez take jakekoliv dary z toho 
brali, tez to vse za sedläni jmino a drzäno byti a ten kazdy penize 
püjcene propadnouti mä. 

Artykulove obecni tfetiho stavu se dotykajicf: 
Co se pak stiznosti Prazau z strany nekterych handlüv a obchoduv, 
klerez 2;ide v mestech Prazskych provozujf, dotyce, s JMCskou stavove 
na tom jsou se snesli, aby Prazane o tü2 vec k JMCske se utekli, tak 
aby JMCska jiste kon.missafe k tomu nai^iditi racil, ktei'iz by je Pra- 
zany s tymiz Zidy v tom vyslyseli a JMCske zase zprävu svou ucinili; 
a JMCskä mezi tymiz Prazany a Zidy z strany tech stiznosti jiste a 
milostive vymefeni, jak by se v tom k sobe zachovati meli, uciniti 
a poruciti raci. Vsak dokudz by ta vec nahofe psanym zpüsobem 
k mistu a konci pfivedena nebyla, Prazane Jim Zidüm zädne pfekäzky 
v handlich a obchodich jich, jak jsou ceho toho nyni uzivali, v tom 
ciniti nemaji. A ponevadz pak stavove pott'ebnou vecl to byti poznä- 
vaji, aby ta kommissi coz nejdnveji mozne mezi tymiz Prazany a Zidy 
nafizena byti mohla, procez za to JMCske stavove poni^ene zädaji, 
aby JMCskä mezi timto casem a nejprv pfistim snemem takovou kern- 


816 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1610. missi milostive  nafi'diti poruciti räcil  i take  na jine jeste vymefene a 
jMCske od stavu tfetiho podane artykule. 

Landt.-Quat. hn höhm. Landesarchiv 3. 

1610, 1036. Befelil  der  böhm. Kammer  an  die Ältesten 

der Prager Judenschaft in Betreff der Aufnahme 
von Zeugenschaften vor ihrem Richter. Prager Schloss. 
7. Mai 1610. 

Zide starsi Prazsti! Meh jsme vsecky spisy näm od Doroty Sipat'ky 
mestky Stareho mesta Prazskeho a proti tomu od Marka Hlucheho 
Zida i na miste Ewy manzelky jeho, kdefi'z spolu s sebou pfed rych- 
täfem vasim zidovskym o jistou summu penez soud trpi, na komoru 
podane, toHkez i v te veci jak panüv Prazanüv Stareho mesta Praz- 
skeho tak i vasi zprävu näm ucinenou spolu s JMCske päna naseho 
nejmilostivejsiho panem presidentem a päny radami nad appellacimi 
na hrade Prazskem v svem bedhvem uväzeni, kterdzto vsi veci pozü- 
stale na tom zälezi, zdali by svedomi ta, kteräz od svrchupsane Doroty 
Sipafky V te veci zavedena a pfi präve panüv Prazanüv Stareho mesta 
Prazskeho piijata a zapsäna jsou a jichz oznämeny Marek Hluchy, aby 
ctena nebyla, vseHjak bräni a zhajuje, publikoväna byti jmela cili ne ? 
a to za samou tou pficinou, ze täz svedomi tohko sekrytem pfisezne 
osoby, kteräz jest täz svedomi pfijimala, a ne peceti mestskou upece- 
tena jsou, v kterezto veci zastävajice vy v tom nadepsaneho Zida a 
chtic vsehjak k tomu pfivesti, aby täz svedomi k svemu ctenf a pu- 
bhkoväni nepfisla, nekterä instrumenta, kterä jsou na onen cas jistym 
osobäm, jenz tak co pfed soudem zidovskym prävne ciniti jmely, Jim 
udelena a od präva pod peceti mestskou specetenä jim vydäna byla, 
pfed nämi ste pfedlozili, zädajic spolu s tymz Markem Zidem pfi tom 
züstaveni byti. 

' I ponevadz se takovym tehoz Marka Zida ano i vasim vlastnim 
V te veci pfedlozenym obranäm mfsta däti a k tomu z mnohych pfitin 
povoliti nemüze, aby täz Dorota Sipafka svedküv svych pofädne podle 
präva zavedenych a zapsanych pro tu samou nahofe dotknutou pfi'cinu 
odercena a odsouzena byti jmela, a tak tudy sve zaloby provesti ne- 
mohla, zvläsf ze se to pfi tom patrne nachäzi, ze oznämenä svedomi 
od osoby pfisezne pfijata a sekrytem jeho upecetena jsou, tak ze tu 
nie proti prävu pfedsevzato a pfehlidnuto neni; jesto hyi pfi kterem 
koliv präve neco osobou pfiseznou seslo, tehdy strana te veci zädajfci, 
ponevadz sama toho nefidi, aby ji to k pfehiidnuti slusne pfipsäno 
byti mohlo,  nikoliv v tom  hynouti nemüze,  nybrz to zase  k näprave 


IN BÖHMEN, MAHREM UND  SCHLESIEN. 817 

pfichäzf.   Vedle cehoz slusne podle präva  a spravedlnosti täz Dorota i^io. 
oznämenych svedkuv uziti a taz svedomi publikoväna byti majf. 

K cemuz pfistupuje i to, ze vy mezi sebou zädneho präva vej- 
sadni'ho nemäte a jmiti nemüzete, pro*:o ze jste lide giejtovnf a toliko 
pod ochranu JMCske a komory JMsti zustävajici, tak ze väm soudove 
ti, kteffz se mezi vami k rozsouzeni jistych rozepfi a pro spokojenf 
nedorozumeni mezi stranami vzniklych drzivajf, toliko na jisty spüsob 
tak, abyste fidfce se ti'm jako nejakym fädem a pravidlem v dobrym 
fädu stäti a v jistych mezech zustävati hledeli a ne nejake obtiznosti 
a souzeni kfest'anüv tech, kteri'z by k jakym soudüm pfed väs pfed- 
stoupili, propüjceni a propusteni jsou. A protoz z tech nahofe psanych 
vsech pficin nemohouce k neslusne zädosti vejs psaneho Marka Hlu- 
cheho Zida i take vasemu jeho v tom zastävänf, nad to pak zhäjeni 
oznämeneho svedomi povoliti, jmenem a na miste JMCske väm po- 
roucime, abyste neohlidajfce se na zädne dalsi obrany a vejmluvy, 
jakychz by v tom kdokoliv pozivati chtel, dotcene svrchu Dorote Si- 
pafce V te veci zädne pfekäzky ciniti nedopousteli, nybrz oznämenä 
svedomi vübec cfsti a publikovati porucili, tak aby vsecka ta vec tfm 
dfive k vyslysenf pfijiti a na to vejpoved prävni s vejhradou vrchniho 
präva vynesena byti mohla. Jinac necinfc. Neb na tom JMCske vüU 
Jistoii a konecnou naplnite. Datum na hrade Prazskem v pätek po 
svatem Florianu tojest 7 dne mesice mäje leta sestnäctisteho desäteho. 

Vypis tohoto poruceni z komory krälovstvi Ceskeho podän do 
rady pfi originälu specetenem svedcicim starsim Zidüm, kteryz Jim 
odveden jest f. 3 post Rogationum 18. Maii 1610. 

Stadt-Archiv Prag.  Msc. 326, F. 85. 

1037.  Die  böhmische  Kammer  ermahnt  den  Pro-i6io. 
kurator  des Königreichs  Böhmen  Ulrich  von Gers- 
dorf und  den  Sekretär  der  böhm.  Kammer  Johann 
Peldfimovsky,  die  Erneuerung  der  Prager  Juden- 
ältesten  vorzunehmen.  Prager Schloss, 4. August 1610. 

S. s. v. urozeni a statecni rytifi, päni pfätele oc. Ponevadz opety 
rok vychäzi, jak sou Zide starsi Prazstf, tez starsi obecni a rychtäf 
skrze väs spusobem starobylym obnoveni byli a dotceni Zide näm po- 
znamenäni volenych osob na komoru podali: protoz jmenem a na 
miste JMCske p. n. n. väs napominäme, abyste, dä-li Buh v stfedu po 
SV. Vavfinci [11. srpna] apostolu Päne nejprve pfi'sti, räno v hodin 
osm na pul orloji sjedouce spolecne do ulice zidovske, tyz starsi Zidy, 
tez starsi obecni  a rychtäfe podl6 pfilezi'ciho poznamenäni  pfedeslym 

52 


818 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1610. starohylym spüsobem, ucini'c jim pfi tom vsem napomenuti, jak by se 
ti'z starsi Zide k obci a zase proti tomu obec k nim starsim chovati 
jmeli, obnovili a vedle toho pfipomenouc jim vymefenf, kterez se jim 
kazdorocne v znämost uvozovalo, jmenem JMCskö jim porucili, pokudz 
by se ktery Zid v obci jich jakych zlych skutküv atd. (jako v listine 
ze dne 14. cervence 160b). Dan na hrade Prazskem ve stfedu po pa- 
mätce nalezenf sv. Stepäna 4 dne mesice srpna leta 1610. 

Conc. Böhm. Statthalt.- Aichiv . J. 4. 

1610. 1038. Jakob Bassewi kauft ein Haus für 1000 Schock 

b. Gr.  1. September 1610. 

Jakub Bassevi Zid koupil sobe Hyndl zene, dedicöm a budücfm 
svym dum v osade svateho Mikuläse närozny, vedle domu Konopovic 
lezici, od Jana Turnovskeho pekafe s jistym vedomim a povolenim 
Havla Turnovskeho otce jeho, jakz se k tomu Havel pfed panem Janem 
Peträckeni z Vokounstejna a Simonem Vofikovskym pfiznal, za tisic 
kop grosüv ceskych k jmeni, drzeni a k dedicnemu vlädnuti v tom 
vsem prave, jakz jest jej on säm mel, drzel a vlädl, maje spraviti 
prävem mestskym; jemuzto zavdal tri sta kop grosüv ceskych. Däle 
platiti mä na svateho Jifi nejprve pfistiho tri sta kop grosüv, potom 
pak vzdy na kazdeho svateho Jii^i pofad zbehleho po jednom stu 
kopach grosich ceskych az do vyplnenf vsl summy; penize penezüm 
rukojme jsü. Vsak Jan Turnovsky s Havlem otcem svym tak jako 
kdy prve volny byt do svateho Jifi nejprve pfistfho miti maji. Bassevi 
pak za vobedy do skoly svateho Mikuläse kazdeho pul leta kopu 
grosüv ceskych, tak aby kazdeho roku dve kopy grosüv ceskych vy- 
chäzely, odvozovati a platiti mä na casy budouci a vecne. Relatorove 
k kniehäm z rady vys psany pan Jan Petracek a z obce pan Simon 
Vorikovsky. Actum in consilio f. 4. ipso die Egidii 1. Septembris 
anno MDCX. 

Archiv d. Stadt Prag. Msc. 2170, F. 127. 

1610. 1039.  Ein   Patent   in  Betreff  der   Einfuhr   von 

fremden  Weinen  in  die  Prager  Städte  und  deren 
Ausschankes. 22. September 1610. 

. . . Ctvrte. I to se vysoce zapovidä, o demz take präva krälovstvi 
tohoto vymefuji, aby zädny z meslianüv a obyvatelüv mest Prazskych 
s Zidy aneb s cizozemci a s jinymi, ktefi'z s mesty Prazsk^mi trpici 
a usedli nejsou a na ne privilegia mest Prazskych se nevztahuji, ni- 
zädnych spolküv  v handloväni  a penezeni vin  jak hostinskych  cizi'ch, 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 819 

pfespolnfch tak i domäci'ch Prazskych, pod jakymkoliv srozumeni'ni 1610. 
nemel ani v domfch svych jim sklädati a pfechovavati k jejich zisku, 
prodaji a handli zjevne nebo tajne nedal. A pakli by kdo toho se ceho 
dopustil, ten kazdy pfedne takovä vi'na JMCske v pokute propadce a 
vyse take obci v pokutu podle uznäni pana purkmistra pänüv pro 
takove docineni sve nenälezite upadne. 

Osme a naposledy. Co se Ziduv v Praze pod glejtem JMCske 
züstävajici'ch dotyce, ktefiz z sve pouhe vsetecnosti tu svobodu sobe 
zosobiti a pfivlastniti chteli, ze pod rozlicnymi praktikami a partytami 
vin jakych koli dochäzejice, jich do domü svych v ulici zidovske i jinde 
postranne vselijakymi obmysly a forteli svymi zidovskymi dostävajf, 
i s nekterymi kfest'any potutedlne handle a praktiky v nich (an k tomu 
zädneho präva ani svobody nemaji) na oklamäni a ukryti sbirek odtud 
JMCske tez i obci nälezltych vedou: ti ovsem zädnych vfn jak hostin- 
skych cizich tak ani v tomto kralovstvi krome hör vinicnych Prazskych 
zrostlych zädneho casu pi'es cely rok do mest Prazskych sobe uvozo- 
vati ani jake spolecnosti s jinymi, kdo by kohv ti byU, v nich miti ne- 
majf a to pod pokutou propadeni jich. Nebo to vsem vübec vedonie 
jest, ze tfz Zide zde za Hdi glejtovni drzäni jsou a toHko pod ochranu 
JMCske a komory JMsti zfistävaji. Kudyz senku vina svobodneho, jakz 
to sobe jiz nenälezite zobycejiti chteh, zaroven s dobrymi a poctivymi 
hdmi, zvläste pak mest'any Prazskymi usedlymi stavu tfetiho svobod- 
neho V kralovstvi tomto uzivaji'cimi, provozovati a uzivati nemohou a 
toho hodni nejsou. Ponevadz slavnä a vzäctnä privilegia a majestatove 
mestüm Prazskym od JMsti slavnych a svatych pameti clsafüv Rimskych 
a krälüv Ceskych nadana od JMCske nynejsiho päna, pana naseho nej- 
milostivejsiho potvrzena a hojnejsimi milostmi platne a mocne rozsi'fenä 
na same toliko mest'any Prazske a ne na tu glejtovni zbef zidovskou, 
ktefiz jiste vymefeni glejtovni pokud a v cem obchod jich jfti mä, 
ucinene sobe maji, se vztahujf. 

A protoz takovy vefejny senk jim Zidüm z moci nadepsanych 
privilegii zastaven byti mä a se zastavuje. Vsak pokudz by vina k svemu 
piti mezi sebou v svem okrslku a ulici zidovske mfti chteli, aby je sobe 
od mesfanüv a obyvatelüv Prazskych z vinohradü okolo mest Prazskych 
lezicich vedle pfedesleho spüsobu kupovaii, je k pohodli svemu vydelä- 
vali a tak tech pfedne odbyvati pomähali. Trefilo-li by se pak kdy 
ktereho roku, an by pro neurodu nedostatek v vinich prazskych byl, 
aneb toho jakä slusnä pfiCina a potfeba uznäna byla, tu budou-li sobö 
kterou nädobu vina hostinskeho od pana purkmistra, pänüv a to s ve- 
domi'm JMCske pana pergmistra hör vinicnych Prazskych k propuäteni 
do ulice jich Zidüv a vysenkoväni jeho mezi nimi Zidy, tu zädnych partyt 


820 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1610. i  jinych  zapovedenych  obmyslnych  nespüsobüv  a  talcüv  zidovskych 

V tom neuzivajice, pfi panu purkmistru a rade Stareho mesta Prazskeho 
tez p. pergmistru moci objednati a z nich coz näleziteho JMCske i obci 
bilde odvedeno, to za vdek pfijiti moci budou a jinace nie. 

Pakli by ktery Zid toto nafizeni pfestoupil a to nan shledano 
bylo, vi'na ta kazdemu v pokute pobräna budou. Jakoz pak v podob- 
nych pfipadnostech, kdyz sou se Zide v Praze bydlici co tolio do- 
pousteli a vfna cizi do ulice jich zidovske k senku a na prodaj uvozo- 
vati dali, ze o pobränf takovych vin v contrabantu propadeni jiste vy- 
mefeni  a  poruceni  od  JMCske  päna,  pana  na§eho  nejmilostivejsiho 

V letu 1584 k JMsti pergmistru hör vinicnych Prazskych toho casu 
p. Janovi Ornyusovi z Pamberka oc o skutecnou exekuci jest proslo, 
cehoz take mnozi jini pfikladove patrne dotvrzujf. A tak nad ti'm nade 
vsi'm, cozkoli tuto se vübec vyhlasuje a patentem ti'mto publikuje, 
JMCske p. pergmistr hör vinicnych Prazskych podle zneni dotcenych 
privilegii mestüm Prazskym na to danych, obzvlästne podle povinnosti 
a instrukci sve bedlivy pozor mi'ti a ruku ochrannou s vykonänim 
skutecne exekuci drzeti povinen jest a byti mä. A kdoz by koliv z hade- 
psanych mesfanüv a obyvatelüv Prazskych, ktefiz by takovy senk vinny 
Vesti chteli a vedli, aneb kdekoliv a na kteremkoliv präve svetsk^m 
neb duchovnim bytnost svou meli, a pod ochranou tez vrchnosti zü- 
stavali, bud'to ze Cechove zrodih' aneb cizozemci jsou, proti tomuto 
vedle privilegii a svobod mest Prazskych ucinenemu sneseni a tolikez 
proti JMCske vübec proslemu v letu 1604 otevfenemu mandätu na 
odpor pod jakym koliv zämyslem aneb vymluvou staveti se chteli, 
tomu zadnemu zadnä pnmluva duchovnf ani svetskä ku pomoci po- 
staciti nemä a moci nebude; nybrz k tomu kazdemu jakozto rusiteli 
obecneho dobreho fädu a präva, tez potupniku privilegii, svobod a 
starobylych zvyklosti, vedle zaslouzilosti a pfecineni s nälezitou a ne- 
prominutedlnou pokutou pfistoupeno a k nemu se zachoväno bude. 
O cemz vsickni vübec i jeden kazdy obzvlästne vedouce, chcete-li 
takovych pokut a trestäni ujlti, hledte se tak a nejinac zachovati. Stalo 
se v stfedu u vigilii sv. Matouse apostola a evangelisty Päne to jest 
22. dne mesice Septembris leta boziho 1610. 

Archiv der Stadt Frag. Msc. 326, F.  87. 

1610. 1040.  Verordnung  darüber,  wie  der  Zoll  an  der 

Prager Brücke von den Juden eingehoben werden 
soll.  1610. 

Zide. Pesi kdyz pfes pole jde anebo jede povinen cla däti 2 den. 
alb ; pakli na koni jede, tehdy da 1 gr. alb. 

Urk, im Frager Stadtarchiv. /.,  49— 1, 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 821 

1041. König  Matthias  bestätigt der  Prager  und 16II. 
der ganzen Judengemeinde im Königreiche Böhmen 
alle  Privilegien  und  Rechte,  welche  ihnen  von  den 
böhmischen Königen verliehen wurden. Prager Schloss 
15. August 1611. 

My Mathyäs Druhy z bozi milosti Uhersky, Cesky, Dalmatsky 
a Charvatsky kräl, arciknize Rakouske, markrabie Moravske, Lucem- 
burske a Slezske knize a Luzicky markrabie. Oznamujem timto listem 
vsem, ze jsou na näs ve vsi ponizenosti vznesli starsi Zide Prazsti i na 
miste vsi obce zidovske, kterak jest JMt a Läska Rfmsky cisaf a 
Uhersky, Cesky kräl, Rudolf Druhy z bozi milosti, pan bratr näs nej- 
milejsi, vseckna privilegia od pfedeslych slavne a svate pameti Rimskych 
cfsafüv a krälüv Ceskych, pfedküv nasich, obzvlästne cisai'e Maximiliana, 
Ferdinanda a kräle Vladislavr, tez ode vsi zeme Jim Zidüm jak na to, 
aby na budouci casy z Prahy a koruny Ceske vytisteni nebyli, tak 
i na handle a obchody jich danä milostive potvrditi, a kdyz se jim 
V prodäväni vselijakych veci chlupatych a §atüv chodicich a potom 
veci krämskych a kupeckych na loket a vähu pfekäzky däly, s uvä- 
zenim rad svych spravedlive resolucf vynesti räcil, jakoz jsou näm pak 
listy in originali [okäzali], pfedne svate pameti cisafe Maximiliana, jehoz 
datum na hrade Prazskem v pätek po slavnem hodu vzkfiseni päna 
Krista [4. dubna] leta patnäctisteho äedesäteho sedmeho, item cfsafe 
Rudolfa, jichz datum na hrade Prazskem prvniho ve ctvrtek na den 
svateho Valentina [14. ünora] leta patnäctisteho sedmdesäteho sedmeho, 
druheho v pätek po pamätce slavnosti boziho tela [26. kvetna] leta 
patnäctisteho devadesäteho pät^ho, tfetiho pak hodnoverny vidimus 
z registratury kanceläi'e nasf ceske, jehoz datum patnäcteho dne mesice 
JuUi leta patnäctisteho vosmdesäteho päteho, prosice näs ponizene, 
abychom jim takove vsecky privilegia, milosti, nadäni a resolucf, tez 
starobyle jich v handlich a pujckäch zvyklosti a obyceje, jak toho po- 
savad v uziväni jsou, milostive potvrditi räcili. K jejichzto ponizene a 
pokorne prosbe nakloneni jsouce, s dobrym rozmyslem, nasim jistym 
vedomim, s radou vernych nasich milych, moci krälovskou v Cechäch 
Jim svrchu psane svobody, privilegia, milosti, obdarovanf, resoluci a 
starobyle v handlich i pujckäch obyceje tfmto listem nasim ve vsech 
jejich znenf, polozeni, punkti'ch, klauzulich a artikuh'ch tak a na ten 
spüsob s temi vsemi kondiciemi, jak jim od JMti a Läsky cfsafe Ru- 
dolfa, pana bratra naseho nejmilejsfho, potvrzeny jsou, schvalovati, ob- 
novovati, potvrzovati räcime, ne jinäc nez jako by do tohoto listu slovo 
od slova vepsäny byly, chtfce tomu konecne,  aby pfi tom vsem, jakz 


822 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1611. se svrchu pise, v celosti bez pferuseni a vselijakych utiskoväni od 
jednoho kazdeho cloveka pevne a docela zustaveni byli A protoz pfi- 
kazujem vsem poddanym nasim ze vsech stavüv krälovstvi naseho 
Ceskeho a zemi k nemu prislusejicfch i jednomu kazdemu zviäste, 
jakeho by fädu, stavu a düstojenstvf byli, abyste s pocätku psane Zidy 
a vsecku obec zidovskou v jii dotcenem krälovstvi Ceskem pfi t6to 
milosti a potvrzeni nasem krälovskem jmeli, drzeli a neporusitedlne 
zachovali, zädnych jim v tom pfekäfek necinice ani komu jinenm ciniti 
dopoustejice pod uvarovänim hnevu a nemilosti nasi krälovske i sku- 
tecneho strestäni. Tomu na svedomi pecet nasi krälovskou k tomuto 
listu jsme  pfivesiti  rozkäzati  räcili.   Dan  na hrade  nasem  Prazskem 

V pondeli po svatem Vavfinci leta sestnäctisteho jedenäcteho a krä- 
lovstvi nasich Uherskeho tfetiho a Ceskeho prvniho. 

Matthias. Ad mandatum sacrae 

Sdenco Adam Popp! de Lobkowicz     regiae Mtis proprium 
supremus regni Bohemiae cancellarius. Pavel Michna. 

Cop, im Archiv des bShm. Museums. 

1611. 1042  Einige Artikel  der Prager  und des dritten 

Standes, welche auf dem am Prager Schlosse den 
11. April 1611 eröffneten Landtage vorgelegt wurden. 

Dvanäcty artikul o Zidech v kräl. Ceskem jeste züstäva- 
jici'ch A jakoz jest za casu slavnych pameti ci'sai^üv Ri'mskych a krälüv 
Ce-kych, JJMti Vladislava, Ludvika, Ferdinanda a Maximiliana, z jistych 
hodnych a dobfe uväzenych pficin z strany Zidüv pro jejich hrozne 
praktiky a pächane neslechetnosti a nepravosti, v nichzto seznäni byvali, 
na tom züstäno, ano i k tomu ted nevelmi dävno od JMCske z moc- 
nosti krälovske k tomu pfikroceno bylo, aby ved'.e nafizeni nekdy 
kräle Vladislava a vyzdvizeneho glejtu vsickni Zide ven z Prahy vy- 
byti a krälovstvi Ceskeho vjistem casu präzdni byli, v cemz i na dile 
zacätek se stal; vsak potom jak pfedeslych casüv, tak nejposleze na 
nektere pi^imluvy i na jich Zidüv ponizene prosby mnohä podvolovänf, 
däväni  jim  byli  prütahove  a  rozdi'lnych  let  rozdflni  glejtove,  jako 

V letu 1507 na sneseni velike obce Prazske podle jisteho povoleni 
JMsti vys psaneho kräle Vladislava meli se ven z mesta v roce poi^äd 
sbehlem vystehovati, coz kdyz k zmeneni i v letu 1508 pfislo, nic- 
mene leta 1542. v nedeli provodnf a potom däle, kdyz podle sne- 
seni na snemu obecnem a glejtu od JMsti kräle Ferdinanda toliko do 
jisteho ca=u jim daneho ven z Prahy stehovati se musili a jsouce take 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 823 

V letu  1561.  z krälovstvi Ceskeho  vypovedini,  skrze  velike  pfimluvy 1611. 
gleit obdrzeli a tak do dnes v zemi a v Praze züstali. 

Ti pak Zide, jichz od toho casu znamenity pocet pfibyl v krä- 
lovstvi Ceskem, obzvlästne pak v Praze na jakou hroznou vsech kfe- 
st'anüv zähubu zde v tomto krälovstvi jsou, to vsem vübec dobfe znäme 
a v<5dome jest.   Nebo  vsecky obchody,  handle  a zivnosti,  zvläsf zde 

V mestech Prazskych tak jsou sobe zosobili, ze maji'c ve vsem tom 
tiad jine kfest'any svobodu dokonalou sobe pustenou a spolehajic pfi 
tom na ochranu a folk, kteryz se Jim odev§ad cinf, naprosto vsecky 
kfest'any svymi nevypravitedinymt a obmysinymi praktikami sziraji a 
o vsecko jmeni pfipravuji, sami pak beze vsl tezke präce zbohatnou 
a sve zbozi z zeme jinam vyvozuji, tak ze z nevyhnutedinych pficin 
slusne stav mestsky, mezi nimiz oznämeni Zide bydleji, o to se pfi 
tomto snemu domlouvati a za to J. K. M. s pfimluvou JMsti pänüv 
stavüv ponizene zädati musi, aby na to nastoupeno a pokudz nejvej§ 
mozne, k tomu pfivedeno bylo, aby castopsani Zide, jak mest Praz- 
skych, tak take i jinych mest krälovskych a JMsti krälove, jakozto 
lide skodlivi a teto zemi neuzitecni v jistym a Jim terminovanym case 
präzdni byU a pryc tähli. 

Pak-h by vzdy v zemi za nektery cas züstävati meli, tehdy aby 
se Jim od J. M. K. a pänüv stavüv jiste, dokonale a pfistne vymei^eni. 
vedle nehoz by se chovati povinni byli, ucinilo, pokiid by a jak v cem 
handle a obchody sve, kde a v kterych mistech a na jaky zpüsob, tak 
aby to jinym kupcüm a handh'füm, tez i vselijakym femeslniküm z kfe- 
st'anüv na ujmu a ubh'zeni jich nebyvalo, provozovati jmeli; tak jakzto 

V jinych cizich zemi'ch, kdez dobfi a chvalitebni fädove vyzdvizeni jsou, 
se nachäzi a odtud pfiklad dobry vzat byti müze. 

Item, oznämeni Zide aby povinni byh takove vsecky sve handle 
a obchody, kterez by jim tak od J. M. K. vedle jisteho uväzeni a vy- 
mefeni vsech tri stavüv krälovstvi tohoto naffzeny a novym glejtem 
do jisteho casu vymefeny byly, ne nekde jinde ku pfekäzce jinym 
dobrym poctivym lidem, nezli toliko zde v mestech Prazskych v same 
Zidovske ulici a v tarmarce provozovati; k tomu stavenim zidovskych 
domüv aby se däleji ven z mesta zidovskeho nevydävali, domü kfe- 
sfanskych däleji neskupovali, tez na bfezich se neosazovali, domüv 
svych na ublizenf jinym dobrym a poctivym lidem ne vejs mimo pfe- 
desly spüsob, jakz sobe totiz Zide glejtovni, ktefi'z s jinymi mimo ty, 
o nichz prävo mestske pod literou Ma 42. patrne vymefuje, srovnäni 
b^ti nemohou, zobycejiti a zosobiti chteli, nestaveli, vejhlfdkami z domüv 
a pelesi svych  i jinymi nepfilezitostmi neskodiH  a toho,  co k staveni 


824 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

^^^^- pfinälezi, nie pfed sehe nebrali, lec by jim k tomu s voll vsi obce a 
ne od samych osob oufadnich po strane povoleno bylo. Tolikez take 
pro rozdil a rozeznäni kfesfanüv a dobrych poctivych lidi, aby znameni 
Jim pfedesle ulozene, totiz biryty a kolecka zlute barvy na satech mi- 
vali a nosili, tak jakz to v letu 1551 z rozkazu J. M. kräle Ferdinanda 
na pfiklad knizete Vratislava v letu 1067 se stalo a oni Zide s takovym 
znamenim choditi musili, a to vse pod jistou skutecnou pokutou a tre- 
stänim, kdyz by koliv se ceho proti tomu vsemu jim vydanemu fädu 
a vymefeni dopustili. Nebo jak velike a znamenite nafikäni na same 
toliko Zidy ty, ktefi'z zde v mestech Prazskych obydli sve maji, ne- 
toliko od vselijakych kupcüv a handlifüv. ale takmef ode vsech fe- 
meslnikuv a jich porädkuv kazdodenne se deji, toho obzvlästne oufedni 
osoby V mestech Prazskych i s nemalou litosti nad spolusousedy svymi, 
jichz se tu dotyce, zacaste doslejchati museji. Protoz aby tomu jednou 
V cestu vkroceno bylo, v tom ve vsem sebe i chude obce k milostive 
krälovske ochrane J. M, kräli a panu svemu milostivemu ve vsi po- 
nizene a poddane pokofe poruceny t'mi. 

1611. 1043. Mit Beschluss  des am 11. April 1611  aufdem 

Prager Schlosse eröffneten böhm. Landtages wurde 
die Haussteuer der Juden mit 7 Schock m. bemessen. 

Landt.  Quat. 3 im böhm. Landesarchiv. 

1611. 1044.  König Matthias IL  erhebt  den  Jakob  Bas- 

sevi zu seinem befreiten Hofjuden und unterweist 
ihn und seine Familie der Jurisdiction des obersten 
H o f m a r s cha 1 1 am t e s.  Prag, 18. August 1611. 

Wir Mathias der Ander von Gottes Gnaden zu Hungern, Behaimb, 
Dalmatien, Croatien und Sclauonien Khünig, Ertzhertzog zu Osterreich, 
Hertzog zu Burgund, zu Steyr, zu Kärnden, zu Crain, zu Wirtemberg, 
zu Lutzenburg, Ober- und Nieder Schlesien, Margraf des heiligen Rö- 
mischen Reichs zu Märhern, Ober und Nieder Lausnitz, gefürster Graf 
zu Habspurg und Tyroll oc. Bekennen öffentlich mit diesem Brief und 
thuen künde jedermenniglich als Uns nit allain Jacob Basseui, kaiser- 
licher Hofjud alhie zu Prag, Fürweiser dies seine von der Römischen 
kaiserlichen Mt. Unserm freundtlichen geliebten Herrn und Bruedern 
habende und den drei und zwainzigisten Februarii des lengstverwi- 
chenen fünfzehenhundert neun und neunzigisten Jahrs datierte und 
ausgeferttigte Freiheit in Underthänigkeit fürgewisen, sondern auch 
Wir  sonsten  seines  bisher gefürten erbarn,  aufrechten  und  redlichen 


IX BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 825 

Wandels glaubwürdig erinnert worden, und er Uns nun gehorsamblich I6ii 
gebeten,  weil  Wir  nunmehr  durch göttliche  gnedige  Fürsehung  die 
Behaimische Cron erlangt,  ihme  bemelte Freiheit nit allain gnediglich 
zu  confirmieren,  sondern  auch,  weil  sich  dieselbe  seinem  Fürgeben 
nach,  weiter nit  als allain  auf  das Khünigreich Behaimb  und dessen 
ziiegehörige Länder  erstrecken  thuen,  dahin zu extendieren, damit er 
seinem  Gefallen  und  Besten  nach,  sambt  Weib,  Kindern,  künftigen 
Tochtermännern, Gesindt und Brodtgenossen, gleich wie jetzo alhie zu 
Prag, also auch in Unserm Ertzhertzogthumb Osterreich und sonderlich 
in  Unserer  Statt  Wien  mit  heuslicher Wohnung  und  allerlei Waren 
Handtierung  sich  nieder und anrichten müge: dass wir sowol in gne- 
diger Ansehung gedachts seines ehrlichen Wolverhaltens als auch der 
bei Uns für ihne eingewendten  ansehenlichen Recommendationen und 
Fürschrift  ihne Jacoben  Basseui  zu  unserm  Hofjuden  gnediglich  an- 
genommen  und  angeregte  seine  kaiserliche  Freiheit  bestättigt  und 
extendiert.   Thuen das auch  hiemit wissentlich  in Kraft  dieses Briefs 
also  und der Gestalt,  dass er Jacob Basseui,  hinfüro Unser  befreiter 
Hofjud  und sambt seinem Weib,  Kindern,  künftigen Tochtermännern 
auch ihrem Hausgesindt, Dienern, Brodtgenossen und derselben Haab 
und Güettern in Unserer besondern Gnad, Verspruch, Schutz, Schirm 
und Glait sein, sich derselben freuen, gebrauchen, geniessen und darauf 
allenthalben in Unsern  Khünigreichen,  erblichen Fürstenthumben  und 
Landen frei, sicher und ohne jüdische Zaichen durchpassieren, handien 
und wandlen müge, von allermenniglich unuerhindert. Wir haben auch 
gemeltem Jacoben Basseui diese besondere Gnad gethan, im Fall jemandts 
zu ihme oder seinem Haab und Güettern Zuspruch zu haben vermaint, 
dass er, sein Weib, Kinder, künftige Tochtermänner auch ihre angehörige 
Diener,  Hausgesindt und Brodtgenossen  an kainem andern Ort,  dann 
vor  Uns  oder  Unserm  obristen  Hofmarschalchambt  mit  Recht  für- 
genommen und ersuecht werden,  und sie zu antworten  schuldig sein, 
und weder mit gefängklicher Verhaftung, Arrest, Khummer oder Ver- 
bott,  noch  ainiger Leibmaut oder  in ander Weeg  anderer Orten  be- 
schwert, aufgehalten oder bedrangt, sondern ihm von jeder männiglich 
umb ihre verbriefte und unuerbriefte,  kundbare und richtige Schulden 
und andere  rechtmässige Forderungen  an allen Orten schleunige und 
unuerlengte Hülf mitgethailt  werden  und  widerfahren  sollen.   Da er 
auch  sich  sambt  seinem V/eib   Kindern,  künftigen  Tochtermännern, 
Gesind  und  Brodtgenossen  seinem  Gefallen  nach  zu  Wien  heuslich 
niderrichten  und  daselbst  seinen  Handl,  wie  andere  Unsere  befreite 
Hofjuden  treiben wurde,  soll solches  ohne  allen  seinen Entgelt oder 
ainige  Auflag  der  Einkaufung  beschehen,  und  darbei  durch  Unsern 


826 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

^^^■^' jetzigen oder khünftigen obristen Hofmarschalch geschützt werden. 
Wann und so oft er mit seinen Waren auf die freien offenen Märckht 
ausraist, soll er allenthalben zu Wasser und Land von denselben 
mehrers nit, dann die christliche Maut, wie andere Unsere Hofhandls- 
leutte, zu raichen, wann er aber Unserm Hofe nachraist, daruon nichts 
zu geben schuldig und verbunden sein, sondern allenthalben frei, sicher 
und unaufgehalten passiert werden. Entgegen aber soll er sich aller 
Contrabanten mit Zuefür- und Handtierung unzulässiger und verbotener 
Waren, wie die Namen haben mügen, gäntzlichen enthalten und eines 
erbarn, auch richtigen Lebens und Wandls sambt den seinigen wie 
bishero befieissen, bei Verlust dieser ihme erthailten und verliehenen 
Freiheiten. Gebieten darauf allen und jeden Unsern in Behaimb und 
Österreich auch andern denselben angehörigen Ländern nachgesetzten 
Obrigkaiten, geistlichen und weltlichen, auch Undterthanen und Ge- 
treuen, und sonsten allen andern, was Würden, Standts oder Wesens 
die sein, denen dieser Brief fürgewissen wirdt, hiemit gnedigist und 
ernstlich, dass sie mehrgedachten Jacoben Basseui, sein Weib, Kinder, 
khünftige Tochtermänner, derselben Gesindt und Brodtgenossen, bei 
obberüerten Unserm Schutz, Schirm und Glait, wie auch denen vor- 
bestimbten Freiheiten geruewig'ich bleiben, derselben freuen, gebrauchen 
und geniessen lassen, und darwider nicht dringen, bekhummern oder 
belästigen, noch dasselbst jemand anderm zu thuen gestatten in khain 
Weis noch Weege, als lieb ainem jeden sei Unser Ungnad und Straf, 
und darzu die Peen des Glaitbruchs zu vermeiden. Hieran beschieht 
Unser gnedigister auch ernstlicher Will und IMainung. ]\Iit Urkundt 
dies Briefs, besiglt mit Unserm khüniglichen anhangenden Insigl, der 
geben ist in Unserer khüniglichen Haubtstatt Prag den achtzehenden 
Augusti anno im sechzehenhundert und ailften, Unserer Khünigreichen 
des Hungerischen im dritten und des Behaimischen im ersten 

Mathias. Ad mandatum sacrae regiae Mtis proprium: Melzer. 

W. Sig. Herr zue Losenstein. 

Reg. der Prager Landtafel- 

1611. 10J:5.  König  Matthias  konfirmirt  den  Juden  in 

Jungbunzlau den Majestätsbrief Kaiser Rudolphs II. 
dd. 23. April 1 597, mit w e 1 ch e m ihnen die von B o h u- 
slaus Joachim von Lobkowitz erteilten Privilegien 
bestätigt wurden. Prager Schloss, 23. August 161L (Böhmisch.) 

Archiv d. Minist, des Innern in  Wien. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 827 

1046. Die böhmische Kammer befiehlt dem königl. 1611. 
Prokurator   Ulr.  von  Gerstorf   und  dem   Kammer- 
sekretär  Joh.  Peldfimovsky   die  Erneuerung   der 
Prager Judenältesten am 7. September zu vollziehen. 
Prager Schloss, 5  September 1611. (Böhmisch.) 

Coric, des ööhm.  Statthalt.-Arch, J. 4. 

1047. König Matthias bestätigt dem Prager Juden 1611- 
Joachim   Brandeis   das   den  Munkischen  Erben  er- 
teilte Privilegium. Breslau, 11. Oktober 1611. 

My Matyäs oc. Oznamujem tlmto listem vsem, ze jsme poni'zene 
proseni od Joachyma Brandejsa, Zida Prazskeho, abychom obdaroväni 
od JMCske a Läsky pana bratra naseho nejmilejsiho jemu nadane po- 
tv'rdili a jej milosti te, kterouz dedicove Munkovsti sobe od näs po- 
tvrzenou maji, jsouce on s nimi blizce zpfi'znen, tolikez oucastna uciniti 
räcili. Kdez prohlidajfce k mnohym zafi cinenym pfimluväm k takove 
ponizene prosbe jeho se naklonovati, obdaroväni jemu pfedesle dane 
potvrzovati a tomu chti'ti räcime, aby bez pofädneho obvineni od ni- 
zädneho vezenfm stezovan nebyl, tez ve vsech mestech, mesteckäch a 
vsech v krälovstvi nasem Ceskem a v zemi'ch k nemu pfipojenych, 
kdez by koliv Zide prve bydleli, vedle sve libosti se osaditi a bydleti 
mohl. Tolikez v chlupatych i jinych vsech kramäi^skych a kupeckych 
vecech, jak by se ty pak koliv jmenovati mohly, bud' na miru neb 
vähu kupciti a ziviti se mohl a zädnych cel mimo obycej a vysazeni 
jich ani po vode ani po zemi ze vsech zbozf a veci svych dävati po- 
vinen nebyl ; tolikez pro cizi dluhy jak on säm tak take i celädka a 
veci jeho nikdez obstavovän nebyl a kde by jake dluhy za lidmi jmel, 
aby vrchnosti jednoho kazdeho mfsta jemu vedle spravedlnosti bez 
daremnych odkladüv skutecne a co nejdfiv mozne, dopomähali oc. Dan 
v meste nasem Vratislavi v outery po sv. Divisi 1. 1611. 

Cop. Archiv d. Minist, des Innern in  Wien. 

1048. Verordnung  bezüglich  der Pflicht  der Pra- 1611. 
ger Juden zur Mithilfe bei den Feuerlös ch arbeiten. 

5. Dezember 1611. 

Zide vsickni, kde by koli v mestech Prazskych v kterym koliv 
miste oheii vzesel a oni o tom zvedeli, aneb kdyz by jim o tom oznä- 
meno od koho koliv, ze ohen vzesel. bylo, ti vedle starodävniho na- 
fizeni z präva povinni jsou ohen pomähati pi'etrhovati a hasiti a to 
pod vezenfm a  1  kopy rychtäfi v pokute propadeni. 


828 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1612. O cemz väickni vfibec  i jeden kazdy  obzvläste  vedomost  maje 

V tom se tak zachovati povinen bude. Stalo se toto spolecne sneseni 
z uväzeni purkmistrüv a rady Stareho, Noveho a Mensiho mest Praz- 
skych na rathauze staromestsk^m v pondeli nazejtfi pamätky svatö 
panny Barbory leta boziho 1611. 

Archiv mSsta Prahy. Rkp. 326, f.  94. 

1612. 1049.  Polyxena  von  Lobkowitz  verpachtet  dem 

Prager Juden Hieronymus dieNutzniessung der Melk- 
kühe und Schafe in einigen Meierhöfen auf der Herr- 
schaft Ch 1 u m e t z. Prag, 4  Juni 1612. 

Cedule fezanä s Zidem o näjem dobytka. 
Leta Päne 1612. ctvrteho dne mesice cervna od JiMti vysoce 
urozene panl pani Polexiny Lobkovske rozene z Pernstejna na Chlumci, 
Sedlcanech a Roudnici nad Labern, projednäno jest a pronajato Jero- 
nymovi, Zidu Prazskymu, krav dojnych ve dvofe Oustupenskym ctyfi- 
ceti sedm a ve dvofe pod zämkem krav tficet, ve dvofe Klimetickym 
dvaceti tri, coz v jedne summe jedno sto krav; vovec jehnic v ovcinu 
Chlumeckym osum set devadesäte ctyry, a to ode dne svrchu poloze- 
neho az zase do ctvrteho dne mesi'ce cervna leta nejprv pfistiho 1613., 
to jest za jeden rok pofäd zbehly. Z kterehozto dobytku näjem takto 
vypravovati, omastek anebo mlicne säm sobe na svüj näklad kliditi a 
opatrovati mä a povinen bude: od jedne kazde krävy pocitajic po peti 
kopäch a tficiti grosi'ch, dostane se pet set padesäte kop mis. a od 
jednoho sta ovec po desiti kopäch tez se dostane osmdesäte devet 
kop dvaceti ctyfi gro§e, cehoz vseho v jedne sume ucini sest set tficeti 
devet kop dvaceti ctyry grose vse misenske, kterouzto sumu jmeno- 
vany Jeronym Zid na tyto dva terminy, pfedne nejprvnejsi termin pfi 
vänocfch nejprve pfistich, ostatek na tyz den ctvrteho cervna leta bu- 
douciho 1613 JiMti pani vypraviti povinen bude a pfipovidä. A ze se 
tomu jednomu kazdemu terminu a od neho zadosti stane, tyto dve 
osoby N. Z. N. Z. Zide Pra2sti pfed starsimi Zidy Prazskymi a s po- 
volenim tychz Zidüv starsich za neho se v rukojemstvi postavuji a pfi- 
povidajf, tak a na ten a takovy zpüsob, jestlize by od pfedpsaneho 
Jeronyma Zida kteremuzkoliv termfnu zadcsti se nestalo, tehdy ze tiz 
rukojmove N. Z. N. Z. na miste jeho a za neho takovou sumu za- 
platiti povinni budou. 

Naproti tomu pro vysoleni takoveho mh'cneho nebo omastku 
JiMt pani räci v tom se zakazovati temuz Jeronymovi Zidu tri prostice 
soli pfidati a k tomu item omastek anebo mlicne, kdyz k prodeji pfijde, 
poruciti do mest Prazskych odvezti. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND  SCHLESIEN. 829 

Cehoz pro lepsi toho düvefenl tyto dve cedule fezane v jedno- 1612. 
stejnä slova jednou rukou sou sepsane, z nichz jedna za JiMti pani a 
druhä za tymz Jeronymem Zidem zustävä ; a kdykoliv na takovou 
sumu pronajatou co penez od neho se odvede, to do teto jedne i druhe 
cedule poznamenävati se bude. Stalo se v Praze leta a dne svrchu 
psaneho. 

Cop. Fürstl. Bihl.  in Raudnitz, 

1050. Die böhmische Kammer ermahnt den königl. 1612. 
Prokurator  Ulrich  von  Gerstorf und  den  Kammer- 
sekretär Joh.  Peldfimovsky,  die  Wahlerneuerung 
der Prager Judenältesten am 19. September zu voll- 
ziehen. Prager Schloss, 18. September 1612. (Böhm.) 

Conc. Böhm.  Statthalt.-Arch. J. 4. 

1051. Erzherzog Maxmilian zu Österreich befür- 1612. 
wortet  beim  Kaiser  das  Bittgesuch  der  Hofjüdin 
Johanka. Prag, 10. October 1612. 

Allerdurchleuchtigster. Aus beigeschlossener Supplication haben 
Euer Mt. und Lieb mit mehrem zu vernehmben, was Johanka Jüdin 
sich beschwert und unterthänigst bitten thuet. Wann dann die Sachen 
also beschaffen sein sollen, so wäre wohl billich, dass ihr geholfen würde, 
und obwohl E. Kais. Mt. und Lieb ich selbst darzue incliniret weis, 
so gelangt doch an Dieselbe mein gehorsamb- und freund-brüderliches 
Gesinnen, Die wollen ihr beförderlich darzue behelfen lassen, darzue 
sie befuegt ist. Und thue mich Euer Mt. und L. zu bruedet liehen 
Hulden ganz gehorsambist befehlen. Geben Prag den 10. October 
anno 1612. 

Orig. Reichs fin.- Ar ch, in  Wien. Böhmen. 

1052. Herzog Heinrich Julius von Brauns chweig 1612. 
verwendet sich bei dem Kaiser Matthias, dass auf 
Grund des Befehls weiland Kaiser Rudolfs II. das 
Legat per 10.000 fl. aus der Breslauischen Kammer 
der Bittstellerin Hofjüdin Johanka ausgezahlt 
werde.  Prag, 15. October 1612. 

Allergnädigster Herr! Ewer Kais. Mt. geruhen gnädigst beige- 
schlossenes Memorial sich underthänigst vortragen und berichten zue 
lassen, wann es nun ungezweifeltermassen hierumben änderst nicht be- 


8bO ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1612. wandt, inmassen ich mich dann zu erindern weiss, dass weiland der in 
Gott ruhende Kais. Mt. hochseligster Gedächtnuss Ewer Kais. Mt. ge- 
wesener geliebster Herr Bruder das angezogene Legatum der 10.000 fl. 
aus dero Presla wischen Cammer richtig zue machen, kurz vor dero 
seligsten Abschied gnädigist gewilliget und anbefohlen haben : als 
an Ewere Kais. Mt. hiemit mein underthänigiste und gehorsambiste 
Bitt, Die wollen diese meine vorbesagte eingewandte underthänigiste 
Intercession änderst nicht, dann gnädigist in guete und beste ver- 
merken und Dero Behelf zue Exequirung Dero geliebsten Herrn 
Brueder der sei. angeregten beschehenen Bewilligung und Befelich die 
gnädigste Anschaffung zue thuen, damit Supplicantin nach länger ge- 
haltenen demütigsten Geduld und Dilation nunmehr unverlangt zue 
dem ihrigen verholfen und befördert möge werden. Ewer Kais. Mt. 
thuen und verrichten daran ein Werk der heilsamben lieben Justicae, 
dieselbe hiemit gottlicher gnädig kaiserlicher Protection und Schuetz 
und mich zue allen kaiserlichen Gnaden underthänigst und getrewlich 
empfehlende. Actum Prag den 15. October anno 1612. 

Heinrich Julius Herzog zue Brunschweig und Lüneburg. 

Reichsfin.-Arch. in  Wien. Böhmen. 

1613. 1053. Die böhmische Kammer befiehlt dem kais. 
Richter in Kolin die Einsetzung der gewählten 
Judenältesten daselbst in ihr Amt zu vollziehen. 
Prager Schloss, 13. März 1613. 

Cisai^e JMti päna naseho nejmilostivejsiho rychtäfi, pfiteli mily. 
Koho by tak Zide Kolinsti pfi vyjiti roku za starsi mezi sebou volili 
a väm poznamenany'ch podali, tomu jsme z psani vaseho porozumeli. 
A ponevadz pak ty osoby, o nichz v psani vasem doklädäte, totiz 
David mladsi Izäk syn Salomounova a Abraham Pacovsky, väm po- 
vedom6 a k te präci mezi jinymi dosti spüsobne byti poklädäte, ne- 
maji'ce proti tomu zädneho rozmysleni, na miste JMCske vam po- 
roucime, abyste jim pfedeslym spüsobem k tomu povinnost vydali a 
tak je za starsi vyhläsili a dosadili. Na tom JMCske jistou vüli na- 
plni'te. Dan na hrade Prazskem ve stfedu po nedeii postni Oc. leta 1613. 

Orig. Stadtarchiv Kolin. 

15J3 1054.  Schuldbrief der  Prager jüdischen Impres- 

soren  Isak,  Samuel  und Moyses  auf 16.000 S ch o c k m. 
dem Wilhelm Bezdruzicky von Kolowrat.  22. März 1613. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 831 

My Izak impresor, Samuel impresor, Mojzß impresor, Zidove 1613 
Prazsti, vyznäväme tfmto listem vübec pfede vsemi a zvläste tu, kdez 
jej cisti a slyseti nälezf, ze jsme dluzni dluhu praveho a spravedliveho 
sestnäcte tisic kop mi's. dobrych stf ibrnych v tomto krälovstvi obecne 
bernych a to urozenemu panu Vilimovi Hendrychovi Bezdruzickemu 
z Kolovrat na Bystrem, dödicüm a budoucim päne, i tomu kazdemu, 
kdozby sobe tento list pofädne postoupeny a odvedeny mel; kterouzto 
sumu my vsichni spolecne nerozdi'lne, jeden od druheho placenf te 
sumy V nicemz se nedelfce, däti a zaplatiti mäme na den sv, Jiri leta 
nejprv pfistiho 1614 konecne, bez vselijakych zmatküv, odporüv, vy- 
mluv a obran. Pakli by se tomu zadosti nestalo, tebdy pfedne ti'mto 
listem däväme JMst pänu plnou moc a prävo, pro touz sumu präva 
stavneho näsledovati a sumy prävem stavnym tak dobyvati, jakz v tomto 
krälovstvi Ceskem za fad jest. Jestlize by se pak JMsti pänu nevidelo 
prävem stavni'm te sumy dobyvati, tehdy aby JMst pän räcil moci 
na näs bud' vseckny spolecne neb na ktereho koliv z näs rozdilne aneb 
na statky nase, na cem by ti koliv byli a zälezeli, sähnouti, osoby pak 
nase poruciti vziti, do vezeni däti, aneb na statek svüj, tu kdezby se 
dobfe videlo odvesti däti poruciti, a s nämi pro nevyplneni te sumy, 
jakozto s temi, ktef-f bychom JMsti pänu viry nezdrzeli a tomu zapsäni 
dosti neucinili, tak naloziti, jak by se JMsti pänu videlo a zdälo. Proti 
cemuz my zädnych obran a sumou coz by lest lidskä vymysliti mohla, 
nicehoz pocinati nemäme, vsech obran prävnich se zbavujeme, präva 
se odfikäme, a pro nevyplneni te sumy pänu se die JMsti libosti v mcc 
podäväme, tak aby JMst dfiveji zaplaceni te sumy neräcil byti po- 
vinen v pfedsevzetf svem odstoupiti, s ti'm pfitom opati^enfm: jestli 
zeby z näs ktery umfel, tehdy zivi pozüstävajici budou povini a jsme 
tomu zadosti uciniti, coz se svrchu nadpisuje. A mel-li by pfi tcm 
JMst pän jaky nedostatek a nevidelo se JMsti pänu na jinych pfestati, 
tehdy räci moci pän na statek umrleho sähnouti jeho se ujlti, a na 
nem dotud a tak daleko postihati, jakzby statek ktereho z näs nejvys 
na vyvazeny di'l te sumy vystacoval. A i v te pi'icine vsech obran 
prävnich se zbavujeme, na kterez aby ani budouci nasi nastoupiti nc- 
mohli; däle i s tim dolozenim, ze z te sumy ürok obycejny podle 
noveho naHzeni od sv. Havla 1. 1613. jiti mä. Na potvrzenf pak toho 
a pro lepsi jistotu tento list dluzni sekryty svymi sme upecetili a ru- 
kama se podepsali. A my FradI, Breindl, manzelky jich, vedle nich 
a spolu s nimi pfipovidäme, ze nasi muzi jakozto vfry hodnC tomuto 
zapsäni sv6mu zadosti ucini a nestalo-li by se tomu od nich zadosti 
(o nichz my toho nesmyslime ani zädne nadeje nemäme), tehdy vedle 
nich, spolu  s nimi to vsechno podniknouti mäme  a povinny budeme, 


832 ZUR GESCHICHPE DER JUDEN 

1613. nac se toto zapsäni jich vztahuje, tak aby JMst pan die sv6 libosti 
s nämi naloziti moci räcil, i my vsech obran pravnich se zbavujem. 
Datum suldbrifu ten pätek po nedeli druzebne 22. dne mesice Martii 
leta 1613. 

3fs. Prager Stadt- Archiv 2170. 

1613. 1055. Zwei  nach  dem  Prager  Juden  Markus  Mar- 

docheus Meysel hinterlassen e, an den Kaiser heim- 
gefallene Häuser werden aus kaiserlicher Gnade 
dem Samuel Meysel abgetreten. 17. Juni 1613. 

Jakoz jsou po nekdy Markusovi Mardocheovi Meyzlovi, Zidu 
Prazskem dva domy pozüstaly a ty na JMCskou prävem odoumrtnim 
pfipadly, kterezto dva domy JMCskä z milosti a ne z nejakeho präva 
Samuelovi Meyzlovi Zidu milostive postoupiti räcil poruciti, coz az 
posavad vyfizeno byti nemohlo, protoze jest dotceny Markus Mardo- 
cheus nekterym masafum a senkyfüm zidovskym i nekterym sirotküm 
do osmnäcti set rejnskych zlatych dluzen züstal. I stoji'ce osobne v rade 
i pfi knihäch Jakub Munka, starsi zidovsky, a Enoch Altsul, skolnik, 
oznämili a vysvedcili, ze jest ty vsecky dluhy a zävady Samuel Meyzl 
svedl a zaplatil. Protoz vedle jisteho cisafe JMti pana presidenta a 
pänüv rad zfizene komory v krälovstvi Ceskem poruceni, jehoz datum 
na hrade Prazskem v stfedu dne sv. Rudolfa, to jest 17. dne mesice 
dubna leta 1613, ty dva domy, jeden vedle domu Mojzise pisafe a 
Salomüna impresora, druhy vedle Jonäse a Mandle Frayra lezici, tak 
jakz po temz Markusovi Mardocheovi Meyzlovi Zidu pozüstaly a jemu 
nälezely, temuz Samuelovi Meyzlovi Zidu se od zävad vrchnich na vy- 
svedceni svrchupsanych Jakuba Munky a Enocha ocisliuji, do kneh 
kladou i zapisuji k jmeni, drzeni a k dedicnemu vlädnuti v tom v§em 
präve, jakz jest ty dva domy dotceny Markus säm jm^l, drzel a jimi 
vlädl. Actum in consilio feria II. post s Viti, 17. Juni anno MDCXIII. 

Cop. Arch, d.  Cultusgem. in Prag. 

1613. 1056. Diejüdischen Gemeindebeamten bitten um 

die Entsendung einer Kommission zur Besichtigung 
einiger UnzukömnAlichkeiten in der Judengasse. 
5. Juh 1613. 

Oui^ednici zidovsti pfi vstoupeni zädajice prosili, aby do ulice jich 
zidovske vejchoz ucinena byla, ze lazebnik mnoho svinskeho nerädu 
häzi k jich läzni, Cehoz trpeti nemohou a päni mistodrzfci Jim poruceni 
uciniti räfiili, aby v ulici jich cistotne se chovali. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 833 

Oufednici äidovsti zädali podle vejchoze vykonane za dovoleni 1613. 
zdeläni tri studnic v ulici jich zidovske pro nebezpecenstvi ohnö. Prvni 
pfed domem Abrahama Frenkle, jdouc k stare skole, druh6 v placu 
proti pfibytku Samuele Bassebe, Vlacha, tfeti u Simona Brandejskyho 
mimo Davida Dodresa k bräne svateho Ducha jdouc. Pfitom za pfe- 
trzeni nefädüv mezi hokynämi kfesfankami, kterez v ulici jich sedaji 
a do cesty vozove se tisknou, pro nez volne s vozy jezditi ani temef 
choditi se nemuze. Do pondöliho odlo^eno. 

Archiv der Stadt Prag. Msc. 475, F. 12. 

1057. Johann  Erzbischof zu  Prag bestätigt, dass 1613. 
Polyxena   Lucia  s a m m t   ihren  zwei  Kindern  vom 
Judentum   zum  katholischen  Glauben  übertreten 
sei und sich nachher mit Matthias Schubartvorschrifts- 
mässig vermählt habe. Prag, 9. Juli 1613. 

Wir Johannes von Gottes Gnaden Erzbischof zue Prag, Fuerst des 
Stuels zue Rom, Legat und der Kreuzherrn mit dem rothen Stern 
durch Böhemben, Mähren, Schlesien und Polen obrister Meister und 
General, bekennen hiemit öffentlich und thuen kund jedermänniglich, 
dass gegenwärtige Polyxena Lucia, welche weiland im Judenthumb 
geboren sich vor diesem zue deme nunmehr abgeleibten Esaiasen 
Münzenberger Juden von Franckfort verheirat, auch in steender Ehe 
ein Söhnlein und Töchterlein erzeiget, bis in ihr ziembliches Alter in 
ihrem Irrthumb verplieben, aus Gottes sonderbarer und unaussprechli- 
cher Barmherzigkeit neben treuherziger Vermahn- und Unterweisung 
etlicher fromber gottsferchtiger Menschen freiwillig dem judischen 
Irrthumb, darinnen sie geboren und bishero gelebt, off"ent]ich abgesagt, 
widersprochen und sich zue dem allgemeinen christlichen Glauben be- 
kennt und ergeben, von uns sambt einem Söhnl anno 1605 den 19. Mai 
an unsers lieben Herrn und Erlösers Jesu Christi triumphierenden Him- 
melf^rtstage in der Kirche des Klosters Strahof, sonsten bei unser 
lieben Frauen auf dem Berg Sion genannt, durch die heilige Tauf von 
Sünden abgewaschen und der rechtchristgläubigen Schaar mit Nahmen 
Polyxena Lucia, das Söhnlein aber Wilhelmb Friederich genannt, zue- 
geordnet und einverleibt seind worden. Die Taufpathen oder Gevatern 
waren die hoch- und wohlgeborne Herren, Herr Friederich, Graf zue 
Fürstenberg, Heiligenberg und Werdenberg, Landgraf in Baare, röm. 
kais. Mt. geheimber Rath und obrister Hofmeister und Don Quilielmo 
de Sto. demente, kön. Mt. in Hispanien Rath und Orator am kais. 
Hofe löblicher Gedächtnus; auch die wohlgeborne Frauen, Frau Poly- 

68 


834 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1613. xena Poplin von Lobkowicz, geborne von Pernstein und Frau Lucia 
Slawatin von Koschenberg, geborne von Neuhaus und andere ansehen- 
liche Herren, Frauen und Jungfrauen. Es hat sich auch bald hernach 
gedachte Polyxena Lucia mit dem ehrbarn und bescheidenen Mathesen 
Schubart, ihrem einzigen Eheman in Heirathverlupnus eingelassen und 
sie bede darauf ihren hochzeitlichen Ehrentag am Sonntag st. Trini- 
tatis den ö Junii angeregten 1605 Jahrs celebriret, an deme sie beede 
öffentlich zue Kirchen und Strassen gangen und ist die Mahlzeit nach 
dem ordentlichen Kirchgang und gebräuchiger Solennisation in Phi- 
lipp Volgenachs gewesten Richters auf dem Pohorzelecz Behausung 
in Beisein vieler ehrlichen Leute Manns- und Frauen -Personen in 
allen Ehren gehalten und vollbracht. Und nach demselben ist auch das 
obgemelte der Polyxena Lucia Töchterlein zuvor Mechele genannt den 
eilften Decembris obgedachts Jahrs in der Kirch bei st. Thomas in der 
Kleinen Stadt Prag katholischer Ordnung nach getauft und ihr die Na- 
men Anna Maria gegeben worden. Taufpathen oder Gevattersleut 
seind gewesen der wohlgeborne Herr Christoph Truchsäss von Walburg 
und die durchlauchtige hochgeborne Fürstin Frau Elisabetha Land- 
gräfin zde Leuchtenberg, Gräfin zue Hals, geborne Gräfin von Man- 
derscheid und Frau Anna Maria Breunerin, geborne Truchsässin von 
Walburg oc. 

Dieweiln dann obgenannte bede Eheleut über dieses alles, so 
obgeschrieben, glaubwürdigen Schein und Kundschaft von uns in 
underthänigen Gehorsamb begehrt und instendigs Fleiss gebeten: als 
haben wir ihnen solche ihre ziembliche Bitt der Wahrheit zue Steuer 
nit verweigern mögen, sondern uns umb mehrer Beglaubung willen 
mit eigner Hand underschrieben und unser Secretinsigel wissentlich 
hierunder trucken lassen. Geschehen in unser erzbischoflichen Residenz 
zue  Prag den neunten Juli 1613. 

Conc. Erz. Ar eh. in Prag. 

1613. 1058. Intimat aus der kais. Kanzlei, dass der Hof- 

jüdin Johanka Meyslin bewilligt wurde die 10.000 fl. 
auszuzahlen. 21. November 1613. (Deutsch.) 

Reichsfin.'Arch. in  Wien. Böhmen. 

1613. 1059. Die  Wiener Hofjuden  bitten  die Hofkam- 

mer, dass ihre Kassa, die infolge eines Wechsel- 
geschäftes mit einigen Prager Juden gesperrt wor- 
den  ist,  wieder  geöffnet  werde.  December 1613. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 83B 

HochlöbUche kais. Hofkammer. Gnädig hochgepietende Herren! 1614. 
E. Gn. wissen sich gnädig zu erinderen, wasmassen uns wegen eines 
Verdachts unsere Cassa gesperrt worden. Nun hat man inquirirt, nichts 
aber wider uns, dass wir uns unserer Instruction zuwider gehandlet 
haben, befunden, wird in Ewigkeit auch auf uns nichts Unrechts be- 
funden werden. Und können E. Gn. denjenigen Juden, mit deme wir 
nichts zu schaffen, durch Befelch dahin compelUren lassen, dass er an- 
zeige, mit wem er gewegslet habe, wird sich, Gott wolle, befinden 
dass wir hierin niemals interessirt gewesen ; weil dann schon ein ziemb- 
liche Zeit verflossen, dass uns die Cassa gesperrt worden und den Spott 
zum Schoden anjetzo leiden müessen : so bitten E. Gn. wir gehorsamb- 
lich, sie wollen verwilligen und gnädig verordnen, dass uns angeregte 
unsere Cassa wiederumb geöffnet werde. Hierüber E Gn. thuen wir 
uns unterlhänig befehlen. Euer Gnaden unterthänig gehorsame 

N. und N. die gewesten Münzinteressirten Hofjuden. 

0. Reichsfin. Arch.  Wien. Böhmen. 

1060.  Beschlüsse  des  Komotauer  Stadtrates  in i6l4. 
Betreff  der  Handwerker  und  Juden  7. Jänner 1614. 

Weilen sich eines Teils Meister der Lohgerber sowohlen auch 
Kürschner unterstehen von den Juden in ihren Häusern von Heuten 
und Fellen zu kaufen und mit ihnen zuwider e. Raths habenden Pri- 
vilegien zu handeln, als soll solcher Lederkauf hinführo genzlichen 
abgeschaffet und eingestellet sein. Im Fall aber ein oder das ander 
Handwerk in solchen brüchig befunden und hinfüro mehr was von 
Juden in ihren eigenen Heusern kaufen würden und er darüber betreten 
darauf dann gewisse Bestallung gemacht werden soll) sollen dieselben 
Verbrecher und Übertreter ein ganzes Jahr des Handwerks verlustig 
sein. *) 

MS. Regrstr. des Komot. Bezirksger. 


*) Zur Geschichte der Juden in Komotau und Eidlitz aus dem Buche »Ge- 
schichte der Bezirkshauptmannschaft Komotau« von Nikol. von Urbanstadt: 

Aus einer genauen Durchsicht des ältesten (von 1468 bis 1583 reichenden) 
Grundbuches erhalten wir eine sichere Nachricht, dass einst schon Juden in 
Komotau nicht bloss wohnten, sondern häuslich niedergelassen waren. Es wird 
sich die Frage aufwerfen, zu welcher Zeit sie nach Komotau gekommen sein 
dürften. Dass dies schon zu den Zeiten der deutschen Herren (von 1252 bis 1410) 
stattgefunden habe, ist nicht nachzuweisen. Wenn es aber im Jahre 1421 heisst, 
dass sich die Juden und Jüdinnen, welche sich in dem von den Hussiten er- 
stürmten Komotau befanden, lieber in die Flammen stürzten, als dass sie von 
dem Antrage im Falle, wenn sie sich würden taufen lassen, begnadigt zu werden, 


836 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1614. 1061. Auf dem in Böhmisch -Budweis am 29. Jänner 

eröffneten und am 27. Februar 1614 geschlossenen 
Landtage des Königreichs BöhmenwurdedieKopf- 
steuer der Juden mit 6 und 3 Schock m. und die 
Haussteuer mitlOSchok m. bemessen. Bei der Au- 
dienz am 19. Februar d. J. wurde folgender Beschluss 
der Stände Böhmens vorgelegt: 

O  z i d e eh.   A  kdez  jest  se  take  svoleni  snemovnf  stalo  na 
sneme leta Päne tisiciho petisteho devadesäteho sesteho ve ctvrtek po 


Gebrauch machten, so dürfen wir woh"! annehmen, dass darunter auch Juden 
waren, welche in Komotau häuslich angesessen waren. Dass sich nach Abzug 
der Hussiten die zum Teile geflüchteten Juden oder neue jüdische Ansiedler 
wieder in Komotau, das sich wieder aufraffte und aus den Trümmern neu her- 
stellte, niederliessen, ist als sicher anzunehmen. In dem ältesten Grundbuche der 
Stadt finden wir nun, dass im Jahre 1468 Juden bereits Häuser besassen, und 
zwar in der untern Vorstadt (ihrem Hauptsitze): der Friedel Jud, der es im 
Jahre 1481 dem Mathes Tuckell verkaufte; der Abraham Jud, der es 1491 dem 
Lorenz Kuchler verkaufte; der rothe Jud, der es 1496 dem Fleischer Jakob ver- 
kaufte; Joeoff Jud neben Weinholts Hof, der es 1500 dem Juden Eysak Maier 
verkaufte; Ssima Jud, der sein Häusel im Jahre 1506 dem Mosse Jud von Trup- 
czicz, und dieser im Jahre 1516 dem Jakob Kaszkopp verkaufte; Josef Katz Jud 
neben Simon Juden, der sein Häusl im Jahre 1510 dem Juden Eysak Glaser ver- 
kaufte; Josz Jud, der es im Jahre 1513 dem Mosse Jud verkaufte; Calmanin Jüdin, 
die im Jahre 1509 ihr Häusl dem Judajud verkauft und in welchem im Jahre 1531 
der Schmidt war; Rabin Jud, der im Jahre 1519 sein Häusl dem Paul Herold ver- 
kauft; der alte Salamon Jud, der sein Haus im Jahre 1519 dem Fleischer Wolf 
verkauft. In der obern Vorstadt hatten der Isak Jud Rothfuchs, der es im Jahre 
1470 dem Juden Simon verkaufte; der Abraham Jud, der es im Jahre 1482 dem 
Jork Frank verkaufte; der Eysak Landfarer, der es dem Salmon Jud im Jahre 1505, 
dieser dem Juden Maier Pewttler im Jahre 1506 und dieser im Jahre 1511 dem 
Mose Jud, einem Beutler verkaufte; im trunl^nen Viertel der Aaron Jud, der es 
im Jahre 1491 der Elsz Küniginn verkaufte und der Glaser Jud, der es im Jahre 
1518 dem Langhans verkaufte; vorn Weinthor der Aaron Jud, der im Jahre 1471 
sein Haus dem Michel Egner verkaufte; dann in der Stadt selbst und zwar in der 
Pfauengass das Haus des Bulmann Juden (1476), der es im Jahre 1481 dem Linhard 
Schuster verkaufte; der Gözer Jud, der es im Jahre 1479 dem Peter Schuster 
verkaufte; in der Weingasse, wo im Jahre 1481 der Jacub Jud mit Michel Breiler 
tauschte und in der Neustadt der Isaac Jud, der sein Haus im Jahre 1465 dem 
Wenzl Homer verkaufte. In der Stadt selbst scheinen sie daher keinen festen 
und langen Bestand gehabt zu haben. 

Dagegen fanden seit Bestand des Grundbuches Käufe der Juden von 
Christen statt in der unteren Vorstadt im Jahre 1475 Isaak Jud von Linhard 
Scheiszteuffil, im Jahre 1479 Sinai jud von Hans Cziwisch, im Jahre 1481 und 
1487 Meyer Jud von Wenzel Schell neben Melzer's Hof, der es aber im Jahre 1487 
dem Simon Jud  verkaufte;  1481 David  Jud neben  Weinholts  Hcf von  Reffler 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 837 

svate Lidmile,  aby  Zide  pfi artykuli zfizenf zemskeho  Z.  1. z strany 1614, 
püjcek na listy a rejstra neuzivali,  nez coz by jiz po ten den kdo od 


welcher es im Jahre 1487 dem Sal. Jud verkaufte; im Jahre 1483 Jakubjud genannt 
Döring von Michael Brower, im Jahre 1484 der Beutler Jud ein Häuslein von 
Jan Gnacz, im Jahre 1491 der David Jud von Hanus Kewer neben Weinholts Hof 
im Jahre 1491 der Josef Jud von Niki Melzer und der Abraham Jud Beutler von 
Veith Beck und 1497 der Abraham Jud genannt Beutler vom Gärber Kolb, im 
Jahre 1497 der Calman Jud einen Hof von Peschel von Pran, im Jahre 1503 der 
Salmon Jud von Wenzel Pewssel und der Josef Kacz von Jocoflt Schotte!, im 
Jahre 1506 der Salmon Jud von Brunnersdorf ein Häusl von der langen Netherin 
und Simon Turck Jud ein Häusl von der Lorenz Pudtnerin, im Jahre 1518 Mager 
Jud von Georg Schlesiger neben Judel Jud; vorn niedern Thor im Jahre 1506 der 
Mosse Jud ^Geczels Sohn) ein Haus von Christel Buxbaum; in der obern Vorstadt 
im Jahre 1470 der Isaak Jud ein Häuslein von Tolderlein, im Jahre 1477 David 
Jud von Paul Melzer, im Jahre 1513 Marckwert Jud ein Häusel von Nithel Hueters 
Erben, im Jahre 1517 der Peutler Jud von Mertin Kürszner; im trunkenen Viertel 
im Jahre 1477 Aaron Jud (Stoczengrosz Aiden) von Erhard Plobner; im Jahre 1505 
die Gutel (des Glasers Juden Weib) ein Häusel von Mathäus Reffler, die es aber 
bald dem Mathes Brewerin verkaufte; im Jahre 1505 David Jud ein Schwertfeger 
ein Häusl von Haweyssen; im Jahre 1515 Kele Jüdin ein Häusl von Hans Ha- 
weyssen; in der Hottergasse im Jahre 1468 Calmon Jud vom Maler Arabrosius ; 
in der Pfauengasse im Jahre 1479 der Goeczschalk Jud von Nikel Phlewmil; im 
Jahre 1471 Bulnar Jud von Jakob Czrt, im Jahre 1473 Calman Jud von Hans 
Phlewmil und im Jahre 1475 Goczer Jud von Wenzel Hundl. Im Jahre 1470 besass 
der Jude Isak auch einen Weingarten bei Michanitz, den er verkaufte. 

Von ihnen wurden auch Gewerbe betrieben. Erwähnt werden Beutler 
(1484, 1491, 1497, 1506, 1511, 1517 in der unteren Vorstadt) und ein Schwertfeger 
(1506 im trunkenen Viertel). 

Die Juden hatten hier auch ihre eigene Schule (Synagoge). Selbe war in 
der Vorstadt. Die alte Judenschule war schon im Jahre 1505 von den Brüdern 
Feidl Juden und Josz dem Leb Jud und von selbem im Jahre 1518 dem Salmon 
Jud verkauft. 

Von der neuen Judenschule ist im Jahre 1519 die Rede, wo selbe der Hans 
Gremszdorfer, an seinem Haus gelegen vom Judel Jud kaufte. Von Letzterem 
heisst es aber auch, dass er (1519) dem Kürschner Johannes Rech die Juden- 
schule (die vielleicht einen grösseren Umfang hatte) verkaufte. Noch im Jahre 1582 
finden wir, dass der Tischler Georg Gebhart dem Peter Frisch ein Räumlein 
von seinem Haus (die Judenschule genannt) verkaufte. Ob auch die neue Juden- 
schule in der unteren Vorstadt lag, ist nicht angegeben. 

Im Jahre 1517 bewirkten es aber die Komotauer, welche sich ein Geldopfer 
von 400 Seh. gefallen Hessen, dass Sebastian und Peter von der Weitmühl 
welche seit dem Jahre 1515 die gemeinschaftlichen Besitzer von Stadt und Herr- 
schaft Komotau waren, von den Chronisten im Allgemeinen sehr gelobt und be- 
sonders wegen ihres katholischen Sinnes wegen gerühmt werden, die Juden 
für immer aus der Stadt Komotau verwiesen. (Siehe 22. Apr. 1517 S. 226.) Dieser 
Schlag  mag  unerwartet  erfolgt  sein, da wir  im Jahre  1518 noch  finden, dass 


838 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 


1614. Ziidü pofädne koupil,  aneb se  u nich  beze  vseho  fortele  a oklamäni 
y summu  hotovou  vydluzil,  na  to Jim jeden kazdy suldpryf obycejny 


der Jud Noger noch ein Häusel in der unteren Vorstadt von einem Christen 
kaufte. Dagegen kommen in den Jahren 1518 und 1519 viele Verkäufe der Juden 
von ihren Häusern vor. Alle späteren Bemühungen der Juden, diese Ausschlies- 
sunCT rückgängig zu machen, blieben bis zum Tahre 1848 erfolglos. Da ein Landtags, 
beschluss vom Jahre 1650 bestimmte, dass überall, wo seit 1. Jänner 1618 keine 
Juden wohnen, selbe auch künftig nicht aufgenommen werden dürfen, so Hess sich 
Komotau obigen Freibrief von späteren Regenten des Landes nur deshalb be- 
stätigen, weil selber den Juden selbst den Handel in der Stadt untersagte. Wie 
strenge auf diese Fernhaltung gesehen wurde, ist daraus zu ersehen, dass man 
nicht nur keinen Ju-ien bei der Stadt litt, sondern nicht einmal — ausser mit Er- 
laubnis des Bürgermeisters, wofür selbem 6 Kr., und dem Torwarten, der einen 
Juden anmeldte, 1 Kr. gezahlt werden musste, in die Stadt einliess. 

Eidlitz. Als im Jahre 1421 die Stadt Komotau von den Hussiten in 
Sturm genommen und beinahe alles, was in der Stadt am Leben sich fand, ge- 
mordet wurde, sprangen die Juden und Jüdinnen in der Stadt, denen wenn sie 
sich würden taufen lassen, Gnade verhiessen wurde, lieber selbst in die Flammen. 
Ob diese Juden bloss eine Zuflucht in der Stadt gesucht hatten oder in Komotau 
selbst wohnhaft waren, ist nicht gesagt. Dass sie gerade von Weitem anher ge- 
flohen sein sollten, ist nicht wohl anzunehmen. Wenn sich im Jahre 1517 die 
Stadt Komotau das Privilegium verschaffte, dass kein Jude nimmermehr bei 
ihnen wohnen, noch häuslich sitzen soll, so lässt dies sehr wohl die Annahme zu, 
dass früher wirklich Juden in Komotau sesshaft gewesen waren, und dass zu 
dieser Zeit i,1517), wo die Juden vielleicht wieder in die Nähe z. B. nach Eidlitz 
gezogen waren, selbe auch in Komotau erwartet werden konnten. 

Im Jahre 1538 wurde in Eidlitz ein Jude gehängt. Er soll am Galgen noch 
3 Tacre aelebt haben, weil derselbe, wie es an vielen Orten Deutschlands be- 
zücrlich der jüdischen Verbrecher üblich war, nicht am Halse, sondern bei den 
Füssen aufgehangen worden war. 

An den Herren von Hassenstein scheinen die Juden geneigte Gönner be- 
sessen zu haben, weil wir zu ihren Zeiten in Orten ihrer Besitzungen, z. B. in 
Körbitz oc Juden finden, wo später keine bestehen. 

Im Jahre 1602 wird uns ein Jud Bräunl, Samson und Samuel genannt. Letz- 
terer hatte das Haus des Hans Kautzner gekavift, trat es ihm aber (^1608) als Brand- 
statt wieder ab, da er nicht Willens war, solches zu erbauen. Auch ein Jud 
Essig wird um diese Zeit erwähnt. Im Jahre 1604 zahlten die 18 Juden in Eidlitz 
36 Seh. und die 23 jüdischen Häusler daselbst 3 Schock 50 Groschen, dann die 
2 Juden in Körbitz 5 Schock 30 Groschen an die kgl. Kammer. 

Dass der 1. Jänner 1618 das Normaljahr für die Juden bildete, sei hier 
nur angedeutet. Über die Zahl, die sie an jenem Tage in jedem Orte betrugen, 
durften sie nicht vermehrt werden. Daraus können wir also ersehen, an welchen 
Orten und im welcher Zahl damals schon Juden bestanden. 

Im Jahre 1688 brachte die Obrigkeit zu Horzenz ein Häusel an sich, in 
welches sie Juden hineinsetzte. 

Am 6. Mai 1694 erteilte Graf Ernst Karl von Hrzan der unter seinem 
Schutz habenden Judenschaft zu Eidlitz  den Konsens  zu  Erbauung einer neuen 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 839 

uciniti moci bude.   Vedle  kterehozto guldpryfu  oni  toliko  sami Zide 1614. 
pfed oufad nejvyssiho purkrabstvi Prazskeho pohäneti a tychz dluhü se 


Schule, die, weil sie selbe ganz und gar aus ihren eigenen Mitteln erbaut habe, 
der Judenschaft eigentümlich verbleiben soll. Sie scheinen also vordem ihren 
Gottesdienst in einem Privathause gehabt zu haben, da nicht wohl anzunehmen 
ist, dass ihnen früher durch die Obrigkeit eine eigene Synagoge, die Eigenthum 
der Obrigkeit war, erbaut worden sei. Da sie diese Schul- undRabbinerswohnung 
auf eigene Umkosten erbaut hatten und in Bau halten mussten, blieben beide im 
Jahre 1727 auch zinsfrei. Mit dem Jahre 1694 beginnt daher auch das älteste 
(bis 1824 laufende) Eidlitzer Synagogenbuch Nro. 1., welches die Verschreibung 
der einzelnen Sitze enthält. Es ist in hebräischer Sprache geführt, und dürfte 
daher bei genauer Durchsicht eines Sprachkundigen noch Manches, was der Be- 
achtung nicht eben unwert ist, enthalten. 

Mit dem Jahre 1727 trat eine bedeutende Veränderung in den Verhältnissen 
der Eidlitzer Juden ein. Es bestanden damals 15 Häuser mit 24 Wirten in 
Eidlitz. Selbe waren: Jakob Veit, Markus Barbierer, Friedrich Salamon, Moises 
Postelberg, Isak Lämrael, Moises Löwl, David Isaak, Hirschl Abraham, Koppl 
Veith, Löwl Schneider, Saul Salamon, Hirschl Lammel, Moises Glaser, Markus 
Hirschel, Löwl Benjamin, Hirschl Salamon, Elias Adam, Markus Koppel, Veith 
Joseph, David Lichtenstat, Wolf Jakob, David Moises, Jakob David und Israel 
Koppel. An Hausgenossen zählte man 26. Die Häuser hatten bisher die Juden 
unter Zins genossen. Selbe waren daher ein Eingentem der Obrigkeit, die auch 
alle Reparaturen vorzunehmen hatte. Es hatte sich nun herausgestellt, dass 
letztere »auf die von den Juden fast alle Jahre mehrer beschehende Verwüstungen 
nahmhaftig gestiegen waren, also dass, wenn die Ausgabe von dem entrichtenden 
Zins abgeschlagen, ein Geringes zum Genuss überbleibe«. Dadurch fand sich 
nun der Fürst Auersperg bewogen, diese Häuser den oben genannten Wirten 
umsonst sammt der Schul- und Rabbinerswohnung (die keinen Zins entrichteten) 
und dem Judenspital sammt dem Wasseilauf (welches die Obrigkeit unterhalten tut 
und von diesen letzten beiden den Zins in das Rentamt laufet) erblich zu über- 
geben und darüber ein ordentliches Grundbuch (um diesen Haupt- und gleich- 
falls eines jeden Hauswirtes Privatkontrakt darin einzuverleiben) einzurichten. 
Dagegen sind aber selbe verpflichtet, diese Häuser künftig auf ihre eigenen 
Unkosten allezeit zu repariren, oder — wo erforderlich — neu zu bauen. Doch 
dürfen sie kein Haus nicht übermässig in die Höhe und nicht im geringsten in 
die Breite und Länge, ohne Vorbewusst der Obrigkeit, bei einer Strafe von 
50 Thaler erweitern. Mit des Amtes Vorbewusst kann Jeder sein Haus auch 
erblich vermachen oder verkaufen. Auch wird ihnen erlaubt, wofern aus denen 
jetzt in Eidlitz bestehenden Familien Jemand sein Kind verheiraten möchte, dass 
derselbe über die jetzige Zahl, die sonst nicht vermehrt werden darf, noch 
daselbst als ein Hausgenoss verbleibe, doch sein ordentliches Schutzgeld über 
das jetzige Geldquantum an die Obrigkeit entrichte. Den Zins sammt Schutzgeld 
haben die sämtlichen Juden, wie bisher gebräuchlich gewesen, halbjährig an das 
Rentamt zu entrichten, ohne dass sie wegen Häusern, die sie etwa eingehen 
lassen, oder zur Ersparung von Reparirungskosten abbrechen, einen Abzug machen 
dürfen. Der bisher laufende Zins und Schutzgeld, von dem der Rabbiner, Schul- 
meister, Schächter und Spitalmann frei ist, n.acht halbjährig  (zu  Georgi und zu 


840 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1614. dosuzovati a jich sob6 tak dobyvati ze moci budou, jakz tyz artykul 
to V sobe obsahuje a zavird, coz vse do milostive vuole JMC. a stavü 
krälovstvi tohoto Ceskeho ze stäti a trvati mä, sne§eno jest. 


Galli) 194 fl. 30 kr., von Spital- und Wasserlauf 6 fl., von Koscherwein zu Set. Galli 
ganzjährig lO kr., für die aus der Eidlitzer Floss zu nehmen obligirte 31 Schrägen 
(a 4 fl.) weiches Holz halbjährig 62 fl. Für die richtige Einzahlung haben sie 
solidarisch zu haften. Die durch Feuer Verunglückten werden durch 2 Jahre von 
der Entrichtung des Zinses frei erklärt. Über diese Punkte war mit dem dama- 
ligen Primator Moises Löbl und mit zwei Deputirten der jüdischen Gemeinde Isaak 
Läml und David Moises verhandelt worden. Der Hauptkontrakt ward ddo. Wien 
am 23. April 1727 ausgestellt. Von selbem scheint auch eine Ausfertigung auf 
Pergament den Juden ausgefolgt worden zu sein, die aber seit einigen Jahren 
verschwunden ist. Auch mit den Juden von Görkau (vulgo Seifertshäusern) wurde 
ein gleicher Vertrag an demselben Tage abgeschlossen. 

Im Jahre 1736 lesen wir von einem Excesse, welchen sich Komotauer 
Studenten zu Eidlitz auf dem Judentriedhof, wo sie Grabsteine umwarfen und 
in der Schule, wo sie die Fenster einschlugen, erlaubten. 

Im Jahre 1710 starb der Gemeinde- und Kreisreligionslehrer (Rabbiner) 
Leb., dessen Grabstein noch vorhanden ist. Als Rabbiner von Eidlitz kommt 1718 
und 1750 (wo er in Eidlitz ein Haus kaufte) der Abraham Löbl vor. 

Im Jahre 1752 wird die Streitsache der Eidlitzer Judengemeinde (in causa 
litigiosa sepulturae judaicae) bezüglich der Beerdigung dem Eidlitzer Magistrate 
zur Untersuchung übetragen. 

Im Jahre 1761 verkaufte Josef Kohla einen Obstgarten (zwischen der 
ehemaligen Ratsscheuer und den jüdischen Häuseren) um 300 fl. rhein. dem Juden 
Moises Josef zur Erbauung eines Hauses. Von diesem Juden lesen wir später, 
dass er am 3. Mai 1764 unweit Eidlitz erschossen wurde. 

Im Jahre 1765 werkaufte die Judengemeinde ihr jüdisches Gemeinde-Spital 
In 6 Teilen an verschiedene Parteien. 

Im Jahre 1767 gab die Obrigkeit zweien Juden die Bewilligung, dass sich 
jeder, gegen einen jährlichen Zins von 20 fl., eine Fleischbank gegen die Synagoge 
zu, für die dortige Judenschaft erbauen dürfe. 

Am 8. Mai 1767 überliess die fürstliche Obrigkeit der Bilenzer jüdischen 
Gemeinde die dortigen 15 jüdischen Wohnungen um einen Betrag von 300 fl. 
rhein. zu einem Erbeigentum, wie diess schon früher bei Eidlitz etc. im Jahre 
1727 geschehen war. Sie sollen unter einer Strafe von 20 Talern keinen Haus- 
genossen einnehmen, ehe solcher nicht zur Bezahlung des Schutzgeldes dem Amte 
angezeigt worden ist. Der diesfällige Kontrakt ist von allen, worunter 1 Juden- 
richter und 2 Geschworene, gefertiget und steht in dem Amts-Verschreibungsbuch 
der Bielenzer Schutzjudenschaft käuflich überlassenen Wohnungen angefangen 
1767. Im Jahre 1770 (27. Nov.) bewilligte der Fürst, die Bielenzer Brandweinhaus- 
Wohnung sammt dem dazu gehörigen Stück Grund den 3 Schutzjuden Salomon 
Jakob, Köppl Löbl und Isaak Abraham um den Betrag von 150 fl. und einen 
jährlichen Grundzins von 25 fl. mit der Befugnis zu verkaufen, dass sich ein 
Jeder derselben auf diesem Platze ein Wohnhäusel auf seine Kosten bauen dürfe. 

Im Jahre 1779 kommt Nephtali Herz aus Emden aus der Familie Heilbronn 
als Rabbiner in Eidlitz und Kreisrabbiner  des Saazer und Elbogner Kreises vor. 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 841 

I ponevadz se tomu vyrozumelo, ze dotceni Zide s tömi suldpryfy  1614, 
prodaji a dluhy svymi dosti nenalezite s ublizeni'm a zavedenim mnohych 


Auch ein Kantor und ein Diener der Synagoge wird erwähnt. Die Gemeinde hat 
ein eigenes Siegel mit der hebräischen Umschrift: Kohl (Gemeinde) Eidlitz. 

Im Jahre 1781 fand die erste Militair-Assentierung der Juden statt. Unter 
Kaiser Leopold konnten sie sich um 30 später um 120 Gulden, frei kaufen. 

Im Jahre 1782 ward die Eidlitzer Synagoge erweitert, feuerfest gebaut und 
in ihren jetzigen Zustand gesetzt. 

Im Jahre 1809 wurden auch die Juden von Eidlitz für alle Polizeigegen- 
stände dem dortigen Magistrate zugewiesen und dem Amte Rotenhaus abge- 
nommen. 

Im Jahre 1809 waren in Eidlitz 597 Juden. Im Jahre 1811 war Israel Stern 
als Rabbiner in Eidlitz angestellt. Bei seinem geringen Gehalte war er veranlasst 
mit dem Unterrichte der Kinder (in der Bibel und im Talmud) einen Neben 
verdienst zu suchen. Er ging hier im Jahre 1831 mit Tod ab. 

Am 16. September 1815 ward auch die ganze Judenstadt (die sogenannte 
Judengasse) von Eidlitz ein Opfer der Flammen, da hier die Häuser ohnehin 
nicht feuerfest gebaut waren. Von der Synagoge brannten nur die Fensterrahmen 
und die Seite des Hochaltars ab. Dass die engen Gassen und Plätze der Juden- 
stadt gar kein Pflaster, keine Kanäle und Abzugsgräben und die meisten Häuser 
nicht einmal Abtritte hatten, und dass der Unrath und der Kehricht vor die 
Häuser auf die Gasse geschüttet wurde, machte die Judengasse ganz unsauber 
und ungesund. Auch die neuen Häuser mussten nach dem Brande wieder an 
denselben Stellen auferbaut werden, da man zur Erweiterung keinen anderen 
Platz anwies. 

Im Jahre 1822 ward der jüdischen Gemeinde von Eidlitz bewilligt, eine 
eigene jüdisch-deutsche Elementarschule zu errichten. An selber ward der ge- 
prüfte Lehrer Isak Gerseus (?) aus Teplitz angestellt. Er blieb bis zu seinem 
Ableben im Jahre 1863 und man war mit ihm zufrieden. 

Im Jahre 1824 zählte Eidlitz 40 jüdische Häuser mit 111 Wohnparteien mit 
227 männlichen und 254 weiblichen Individuen. 

Im Jahre 1831 wurde, nach Stern's Ableben, Markus Fürth aus Kaledei zu 
Eidlitz als Rabbiner angestellt. Er war, sagt ein Religionsgenosse, der alten 
Schule entstammt, und zur Abhaltung rein deutscher, auf rhetorischen und homi- 
letischen Regeln basierter Vorträge nicht befähigt. Doch wich er von dem alten 
Gebrauche in so weit ab, dass er deutsche Predigten hielt. Im Jahre 1837 kam 
zu Eidlitz, unter dem Vorsteher (Hausvater) der Kultusgemeinde Jakob Löwy 
die Steinpflasterung in der ganzen Judenstadt zu Stande. Jeder Hauseigentümer 
bestritt selbe bei seinem Hause, die andern Plätze v/urden auf Kosten der Ge- 
meinde besorgt. Unter demselben Vorsteher kam auch eine Renovierung der 
Synagoge zu Stande, besonders wurden die Ornamente vor der Thoralade ver- 
goldet und staffiert. Ein Umbau des Inneren erfolgte im Jahre 1840, unter dem 
erst im Jahre 1870 verstorbenen Vorsteher Isaak Kohn, indem die beweglichen 
Stände (Betbücherpulte) entfernt und feste Sitze auf Bänken vorgerichtet, vor 
der hohen Lade eine erhöhte, umgitterte Estrade für den Vorbeter und zur 
Thora- Vorlesung erbaut,  an der Nordseite  eine  Gallerie für Frauen und an der 


842 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1614. vükol jdou, protoz stavove se tak snesli, aby tyz artykul snemovni 
nadepsany jim povoleny ihned minul a na potomni casy uzivän nebyl, 
nybrz toho, co se Zidü a pujcek jich dotyce,  aby pfi vymefenf zfizeni 


Wr stseite für den Chor errichtet wurde. Die Funktionäre der Synagoge erhielten 
einen angemessenen einfachen Ornat. 

Nachdem durch mehrere Jahre David Obereck, welchem Abraham Grün- 
feld aus Kolin folgte, als Synagogen Vorbeter fungirt hatten, ward im Jahre 1839, 
nach Austritt des Letzteren, Valentin Müller, welcher an der sogenannten Chor- 
synagoge zu Brandeis fungirt hatte, allhier als Cantor angestellt. 

Da die bisherigen, mitunter der Didaktik ganz unkundigen Privatlebrer, 
welche den Unterricht im jüdischen Schrifttum und in der Religion erteilt 
hatten, den Anforderungen der Zeit nicht mehr entsprachen, ward im Jahre 1844 
eine Gemeinde-Religionsschule errichtet. In selber sollten die Kinder einen 
gleichförmigen Unterricht in der hebräischen Sprache, in der Bibel, in der Ver- 
deutschung der vorzüglichsten hebräischen Gebete und in der eigentlichen Reli- 
gionslehre erhalten. Vorerst wurden die Lokalitäten vorgerichtet und die 
Unterhaltungsmittel herbeigeschafft. Als Hauptlehrer wurde D. Jeiteles aus Prag, 
dem im Jahre 1847 Israel Weiss folgte, angestellt. 

Wie sehr die Constitution vom Jahre 1848 auch auf die Juden Einfluss 
nahm, ist bekannt. Selbe brachte ihnen die Befreiung von der Dominikal-Unter- 
tänigkeit und der besonderen Judensteuer. Das Schutzgeld ward unentgeltlich 
aufgehoben und der emphiteutsche Zins abgelöst. Auch erhielten sie das Recht 
christliche Häuser und Felder zu kaufen oder zu pachten. Zum Andenken an 
dieses Jahr pflanzten die Juden von Eidlitz an der Westseite der Synagoge 
2 Bäumchen, die noch heute 1870 blühen. Aus ersparten Synagogengeldern wurde 
ein grosser und schöner bronzener Leuchter, der in der Mitte der Synagoge auf- 
gehängt werden sollte, ein silberner Leuchter und vor dem Betpulte des Kantors 
ein grosser silberner Kelch beigeschafft. 

Im Jahre 1851 war David Löwy, der jetzt (^1870) Prediger in Maria Hilf zu 
Wien ist, Lehrer an der israelitischen Schule zu Eidlitz, wo von ihm »die Rab- 
biner« zu Saaz in Druck erschienen. 

Im Jahre 1853 ward in Eidlitz ein abgesondertes jüdisches .Armen-Institut 
errichtet. Anfänglich wurde es blos aus den jährlichen Beiträgen der Gemeinde- 
glieder erhalten. Aus mehreren grösseren Beiträgen, die später der Anstalt zu- 
fielen, bildete sich ein eigener Armenfond, der jetzt (1870) bereits zu 2300 fl. 
angewachsen ist. Nebenbei wird durch Aufstellung einer Armenbüchse bei 
Leichenbegängnissen, bei Beschneidungs- und Hochzcitsmählern und durch Ge- 
löbnisgaben bei Vorrufung zur Thora nachgeholfen. Im Jahre 1858 zählte Eidlitz 
637 Juden. 

Im Jahre 1846 waren 40 israelitische Häuser mit 130 Familien, Im Jahre 
1862 zählte Eidlitz mit Komotau 104 Familien mit 560 Seelen; Bielenz 34 Familien 
mit 170 Seelen und Horzenz 23 Familien mit 93 Seelen. Eidlitz, Bielenz und 
Horzenz haben auch eigene Friedhöfe. Das Synagogenbuch von Horzenz be- 
ginnt mit dem Jahre 1748 und das von Bilenz mit dem Jahre 1826, wo sie eigene 
Synagogen erhielten. Die jetzige Synagoge zu Horzenz ward im Jahre 1839 am 
Platze der frühern gebaut, doch soll in alter Zeit die Synagoge im Dorfe selbst 
gestanden sein. Der Synagoge und  dem Kultusvorstande  zu Bilenz sind nur die 


IN BÖHMEN. MÄHREN UND SCHLESIEN. 843 

zemskeho Z. 1. züstaveno bylo Vsak ktefi'z by 2ide pfed zavfenim 1614, 
tohoto snemu jake takove pofädne suldpryfy meli, anebo z nich jiz do 
soudu purkrabskeho pohnali, tech aby uziti mohli, neuzivajice pfi tom 
tiz Zide zädnych forteluv a obmyslü/. A jestlize by se pak co toho 
fortelneho a obmysln^ho pfi tychz Zidech shledalo a naslo, tehdy aby 
ten neb ti slusne ku pfikladu jinym na hrdle aneb statku bez vseli- 
jakeho prominuti trestan byl a byli. Nez co se pfedeslych rozsudküv 
po dotcenych suldpryfich neb jistotäch iicinenych dotyce, ty se v to 
nepotahuji, nybrz v sve mife zustavuji a potud vice mimo to zddnych 
takovych suldpryfüv aby uziti nemohli pod pokutou v temz zfizenf 
zemskem Z  1. polozenou. 

Landtgs.  Quat. ö. f. ß. 2o  im h. Land.-Arch. 

1062.  Verzeichnis  der  Präger^   Raudnitzer  und 1614. 
Teplitzer  Juden,  welche  am  11.  März  1614  auf dem 
Prager   Altstädter   Rathause   wegen   Ausführung 


Juden von Bilenz, jener aber von Horzenz auch die Juden von Hruschowan, 
Liebisch und Neosablitz zugewiesen. 

Da der alte israelitische Friedhof zu Eidlitz in Kurzem schon nicht mehr 
Raum bieten wird, ward im Jahre 1864 von dem Beerdigungs- Verein unweit 
der Judengasse von Josef Hirsch ein Feld um 290ü fl. gekauft, welches zum Teil 
zu dem neuen Beerdigungsplatz hergerichtet werden soll. Mit der Herstellung der 
Einfriedungsmauer soll in der nächsten Zeit begonnen werden. 

Seit dem Jahre 1868, wo Fürth nach Prag übersiedelte ist Eidlitz ohne 
Rabbiner. In Folge der Freizügigkeit, welche die reichsten und ansehnlichsten 
Juden veranlasst, nach Komotau und andern grossen Orten zu ziehen, verliert 
auch Eidlitz immer mehr an jüdischen Bewohnern, so dass es, wenn sich mit 
der Zeit die Komotauer Juden zu einer eigenen Kultusgemeinde konstruieren 
werden, ganz verarmen und herabsinken wird. Dass in neuester Zeit ein h. Mini- 
sterial-Erlass die Rechte der Muttergemeinde Eidlitz gegenüber denen, die sich 
in Komotau sesshaft gemacht haben, wahrte, lässt doch die weitere Erhaltung 
der Eidlitzer Kultusgemeinde und ihrer öffentlichen Anstalten gewärtigen. Dem 
Vorsteher Herrn Markus  Stein gebührt hierin das  erste Verdienst des Erfolges. 

Von den jüdischen Grundbücher vom Jahre 1727 herab, haben wir bereits 
gesprochen. Auch das Amtsverschreibangsbuch der Bilenzer Schutzjudenschaft 
vom Jahre 1767 und die Synagogenbücher von Eidlitz, Horzenz und ßilenz wurden 
früher erwähnt. Wir fanden auch ein Beschneidungsbuch vom Jahre 1750, ein Buch 
über Heiratsbewilligungen vom Jahre 1764 und Matriken (Geburts- Ehe und Sterb- 
Bücher) vom Jahre 1788. Für die neuere Zeit (von 1811 bis 1868) lieferte uns 
sehr schätzbare Notizen die Beschreibung der in der Eidlitzer jüdischen Kultus- 
gemeinde vorgefundenen Zustände und Institutionen von N. H. Fischer. 

Die Stiftungen für die Talmud-Tora-Schule sind in der Synagoge ausgehangen. 
Die Beerdigungs-Bruderschaft ist wohl schon so alt, wie die Gemeinde. 


844 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1614. von Münzen  aus  dem.  Königreiche  Bölimen verhört 
wurden. 11. Mart. 1164. 

Tito Zide Pra^stf, Roudnictf, Tephcti täzäni jsouce 11. die Martii 
1614 na rathouze Stareho mesta Prazskeho, oznamovali, jakz nize po- 
znamenäno. 

1. Salomoun Durfleusz, Zid a kupec Teplicky, oznämil, ze 900 si- 
rokych tolarü vezl a nekterou kopu ceskych grosuv rozlicneho räzu; 
z nich ze 400 bratru jeho Salomounovi z Roudnice näleäi, kteräzto 
suma jest na rozlicnem räzu, tak jakz spravoval, bez 6 tolarüv toliko 
sectena. Co se pak tech 13 kofliküv, ktefiz stareho dila jsou, dotejce, 
ty ze jest vyclel, na to cedulku okäzal. 

2. Salomoun z Roudnice, kupec mimo dotcenych 400 tolaröv, ze 
250 fl. rejnskejch na öeskych grosich rozHcneho räzu vezl, tolike2, Jak 
oznämil, Jest shledäno. 

3. Samuel Smur z Roudnice kupec, oznämil, ze 800 na sirok^^ch 
tolafich vezl, vice nebo mene, a 500 fl. rejnskejch na rozlicne minci. 
I secteno jest rnimo tech 800 tolarüv a 5Ü0 fl. rejnskejch, jez na se- 
stäcich, cesky'ch grosich a maisch penezich byly, jeste na jine siroke 
minci okolo 50 fl. Tech pak 500 fl. ze v pfedeslym poznamenäni do- 
lozeno nenf, pficinu zapomenuti pisafe byti pfedlozil. 

4. Mojzis Brandejs, Zid a kupec Prazsky, ze 400 fl. renjskych 
vezl, oznämil; takovä suma na 200 sirokych tolafich a ostatek na sestä- 
cich jest sectena. 

5. Lebel Brandejs, Zid Prazsky oznämil, ze 250 fl. rejnskych vezl; 
takovä suma tolikez na tolafich sirokych do 80 a do 25 kop na sestäcich 
a ostatek na drobne minci jest spatfena. 

6 Lazar rabf, zid a kupec Prazsky, ze jest na vexl do Lipska 
dal jednomu Zidu jmenem Jozefovi z Poznani 190 dukätü, na to 
vexlbrief ukäzal. 

7. Mojzis Sibrajnsky, Zid a kupec Prazsky oznämil, ze jeho suma, totiz 
350 fl. rejnskych na tolafich a pfi tom 1600 sirokych tolaru svrchu dotce- 
nemu Leblovi Zidu pfinälezejicich na jiny füre do Lipska jiz jest dovezena. 

8. Bernhart Sulklepper, Zid a kupec Prazsky, ukäzal vexlbrief na 
950 fl. rejnskych na Zida Rabelesera z Krakova, kteremuz ze jest zde 
V Praze takovou sumu na rozlicne minci odvedl. 

9. 10. Samuel Kleber a Elias Kleber, bratfi Zid6 a kupcove 
Prazsti oznämili, ze 500 tolarü sirokych vezli, ale nenaslo se jen 491 
tolar a to sküro vsecky noveho räzu lonskeho mincoväni; kdezto täzäni 
byvse, kde by tak pospolu tu novou minci shledali, povedeli, ze na 
vötsim dile zde v minci Prazske  vymenili,  proc  by pak  toliko na to- 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 845 

lafi'ch  vezii,  toho  ze  zädnä jinä  pficina  nenf,  nez  ze  kupci  vidouce 1614, 
takovou minci, spiseji se s nimi umlouvaji. 

11. Salomoun Kandel, Zid a kupec Prazsky, tak jakz oznämil 
ze vezl na tolaffch 550 fl. rejnskych, naslo se jeste mimo to 27 fl. na 
soblochovejch sestäcfch. 

12. Michal Sabl, Zid a kupec Praäsk;^, mimo 70 fl. rejnskych, kterez 
k vyplaceni iiäkeho Zida Mendle, vezne do Lipska vezl, je§te 280 §i- 
rokych tolarü vykäzal. 

13. Hersl, underhandler zidovsky, nie nevezl, nez toliko proto, 
aby koupi jinym dohozoval> do Lipska ze jest jel, oznämil. 

14. Jonas Melscher, underhandler Zid Prazsky, vedle zpravy jeho 
vynaslo se, ze jest vezl 500 fl. rejnskych na sestäcfch rozlicneho räzu 
Izrahelovi Saulovi^ Zidu Prazskemu nälezejicich. 

15. Izrahel Saul, vedle pfiznäni jeho vyctlo se 200 tolarüv sirokych 
a vexelbrief na 500 fl. od Leble z Bunu na Zida Mendle z Hanu 
sv^dcici. 

Naposledy byvse jeden kazdy z nich obzvlästne pi^istnä dotazo- 
vän, zdali by o fiäkejch jinejch vexlifich, ktefi hodne peni'ze ven 
z zeme vyvozuji a zase zlou a nebernou pfivozuji, vedel, o tech aby 
pod ztracenim hrdla netajil, oznämili, ze docela o zädnem nevedf, nez 
ze za pffcinou dosazeni kupectvi noveho a k zaplaceni stareho creditu 
peni'ze jsou s sebou vezli. 

Copie. Reichsfin.-Arch.  Wien.  Böhmen. 

1063. Die obersten Landesbeamten befehlen 1614 
dem kais. Richter der Prager Altstadt, Joh. Ducho- 
slav V. Devin, dass er diePrager, Raudnitzer undTe- 
plitzerjuden, welche wegen der Ausfuhr von Mün- 
zen aus Böhmen sich in Haft und Untersuchung be- 
finden, gegen eine Bürgschaft von 20,000 Schock m. aus 
dem Gefängnisse entlasse.  Prag 20. März 1614. (Böhm.) 

Fin.-Arch.  Wien. Bö hm et:. 

1064. Die obersten Landesbeamten von Böhmen 1614. 
berichten dem Kaiser, dass die Untersuchungskom- 
mission die wegen Münzausfuhr aus Böhmen be- 
schuldigten Prager, Raudnitzer u. Teplitzer Juden 
nicht für schuldig befunden hat und dass daher dem 
kais. Befehle gemäss die genannten Juden in Freiheit 
gesetzt wurden. Prager Schloss, 25. März 1614, 


846 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1614. Nejmilostivejäi ci'safi, kräli a pane näs! Jakoz Jste ndm milostivym 

psanlm svym, jehoz datum v meste Budejovicich Ceskych ve ctvrtek 
po nedeli Reminiscere (27. ünora) leta pfitomneho, poruciti räcili, 
abychom od komisafüv, z strany nekterych Zidüv Prazskych, Roud- 
nickych, Teplickych a jiny-ch v Starem meste Prazskem tehdäz u vezeni 
züstävajicich od VCske Mti nafizenych, zprävu pfijali, zdaz by oni Zide 
cfm takovym, coz se Jim pficitä, vinni byli, a pokudz bychom se 
znali, ze se nie toho na ne vyhledati nemuze a tfm ze vinni nejsou, 
abychom je z teiioz vezeni na dostatecne rukojme pod dvadceti tisic 
kop mfsenskych a pfes to pod propadenim vseho statku a jmöni jich 
k stäni i dostani ku prävu, pokudz by däle z ceho obvineni byli, pro- 
pustiti nafidili: tak sme se poddane a poslusne v tom vedle dotcen6 
milostive VCske Mti vüle zachovali a majice sobe relaci a zprävu od 
tychz komisafüv podanou, kderez VCske Mti pfi'pis ted' odsyläme 
ji sme uväzili. A ponevadz se to z tez relaci komisafüv, ze nie zcest- 
neho od nich pfedsevzato neni, az posavad nenaslo, tehdy podle 
VCske Mti poruceni na dostatecne rukojme a zäpisy, jak z pflleziciho 
vejpisu dekretu v te pficine vysleho milostivd vyrozumeti räcite, je 
z vezeni propustiti sme nafidili a toho VCske Mti ponizene tejna uci- 
niti nechteli. Vsak jestlize by co toho se nepoi^ädneho vyhledalo a na- 
jiti mohlo, podle tehoz psani a poruceni näm od VCsk6 Mti ucine- 
neho, vzdyckny jak VCskä Mt, tak kdokoli jiny, jak se svrchu pise, 
k nim podle tehoz zaruceni pfikrociti mocti bude. A tak se VCske 
Mti s nasimi ponizenymi a poddanymi sluzbami porucena cinime. Dan 
na hrade VCske Mti Prazskem v outery po nedeli kvetne leta 1614. 
VCMti verni poddani a sluzebnici Adam z Sternberka, Adam 
mladsi z Waldsteina, Hainrich Mathes hrabe z Turnu, J. M. Depolt 
z Lobkowicz. 

Orig. Reichs. Fin. Arch.  Wien, Böhmen. 

I6I4. 1065. Die böhmische Kammer eröffnet der Prager 

Judengemeinde, dass sie ihrem Gesuche um die 
Erneuerung ihrer Ältesten, Gemeindeältesten und 
ihres Richters willfahre. Prager Schloss, 11. April 1614. 

2ide starsi Prazsti! Jakoz ste toho pfi näs roku pominulöho, kdyz 
rok obnoveni väs starsich, tez starsieh obecnfeh a rychtäfe vaseho vy- 
, chäzel, V pokofe vyhledävali, aby za jistymi v tez suplikaei vasi dolo- 
zenymi pffcinami tez obnovy az do naseho zase sfastneho s komorou 
sem na hrad Prazsky pfi'jezdu a se navräceni poodlozeno bylo, coz se 
take i  na  jist^ a od  näs  skrze  psani  tobe,  Jakube  Munko,  ucinene 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 847 

V znämost uvedeny zpüsob stalo. Kdy2te pak nyni mezi vämi jist^ 1614. 
osoby za starsi, tez starsi obecni a rychtäfe voleny jsou a toho pfi 
näs, podavse näm tychz osob v spisu poznamenanych, vyhledäväte, 
abychom ty starsf a jine osoby obnoviti povolili a porucili: tedy uznä- 
vajice prosbu vasi slusnü byti, nepominuli sme toho nafizeni pfi JMti 
Cske rade a prokurätoru v krälovstvf Ceskem panu Voldfichovi Gers- 
torfovi a JMti Csk6 sekretäfi pfi komofe feske panu Janovi Peldfi- 
movskemu z Viskofic uöiniti, aby, dä-li pän Buh v pondeli nejprve 
pfisti räno v 8 hodin na pul orioji k väm do uUce Zidovske sjeH 
a takovou obnovu vykonali. Vsak na ten a takovy zpüsob, ponevadz 
jest se tim obnovenim pfes pul druheho leta a mysHme i viceji prodlilo, 
aby se tu zädnemu, komuz co od takove obnovy od väs dati nälezi, na 
regälu jeho skräcenl a ujmy nestalo, aby ste se v to prve uvolili, ze to 
vse vynahraditi chcete. Protoz, jak po vykonäni takove obnovy bude, 
hled'te to coz komu odtud nälezi, bez dalslho dopisoväni duplem a 
jako za 2 lete odvesti, ci'mz se spraviti k odpovedi motci budete. 
A na tom x. Actum na hrade Prazskem v pätek den Svätosti to jest 
11. dne mesice dubna leta 1614. 

Conc. böhm. Statth. y. 

1066. Gutachten der böhm. Kammer an die Hof- 1614. 
kammer über das Gesuch des Prager Juden Meier 
Sax Meusl um die Gewährung eines Freibriefes zur 
Aufkaufung und Bearbeitung roher Viehhäute: die 
böhm. Kammer räth, mit Hinsicht auf die Privilegien 
der Prager Gerberzunft dieses Gesuch absch lägig 
zu bescheiden. Prag, 8. Julii 1614. 

Wohlgeboren, edl, gestreng, besonders liebe Herrn und Freund. 
Unser freundlich willig Dienst seint denselben jederzeit bereit zuvor. 
Den Herren mögen wir auf ihr Erinnerungsschreiben wegen Mayer 
Sax Mensel Judens alhier bittenden Freibriefs umb Aufkaufung und 
Ausarbeitung roher Viehäute freundlichen nicht verhalten, dass wir 
deswegen die Rohegärber in den Prager Städten mit Bericht ver- 
nomben haben, welche uns ihre vom Kaiser Ferdinando hochlöb. 
Gedächtnus erlangte und von jetziger Kais. Mt. verschienes 1612 Jahrs 
gnädigst confirmirte Privilegia fuergezeiget und sie darbei verbleiben 
zue lassen gebeten haben. 

Well dann die Gerberzunft wider dergleichen begehrte freie Auf- 
kaufung und frembde Ausarbeitung der Häute stadtlich versehen sind 
und diese der Juden Partierung Ursach zur Teurung und Aufschlag der 


848 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1614. Häute, wie auch folgends zue Beschwerung des armen Volks geben 
möchte, zuedem je den Christen, als welche alle gemeine onera tragen 
muessen, für den Juden ein Praerogativa zue gönnen ist: als können 
wir unsertheil zur Bewilligung der Judenpetition nicht rathen und 
vermeinen, dass er von solchem Ansuchen billich abzuweisen sein 
möge. Wollten wir den Herrn zue begehrten Bericht freundlichen nicht 
bergen. Mit denen wir uns sambtlich göttlicher Bewahrung befehlend. 
Geben Prag den achten Julii 1614. 

Rom. Kais, auch zue Hungern und Behaimb Kün. Mt. verordneter 
Präsident und Cammmerräthe in Behem. 

In tergo: Den wohlgeborn, edl und gestrengen Herrn Herrn N. 
der röm. Kais. Mt. verordneten Directori und anwesenden Hofcammer- 
räthen unsern besonders lieben Herrn und Freunden. Lincz, 

Den Juden also zu bescheiden. Factum 13. Aug. 1614. 

Reichsfinanzarch. in  Wieriy Böhmen. 

1614. 1067.  Die  zur  Verhandlung der Verlassenschaft 

des Prager Juden Mardocheus Meusl ernannten Com- 
missäre berichten an die Hofkammer über ihre Ver- 
richtung.  Prag,  12. August 1614. 

Euer Gnad. und Gestr. unterm sechzenden Julii nächsthin an uns 
abgangenes Schreiben sambt zween Berichten und uberschickten Ac- 
ten haben wir empfangen; ingleichem auch und diesem nach, wessen 
dieselben uns wegen wircklicher und unsaumiger Fortstellung deren 
von Ihr. Kais. Mt. unserm allergnädigisten Herrn uns umb willen 
Erkundigung des verstorbenen Mardochaei Meusels Judens Verlassen- 
schaft allergnädigist anbefohlnen Commission gnädig und günstig 
erindert, ob deroselben uns unterm dreissigisten Juli jüngsthin einge- 
■  händigtem Schreiben nach Nothturft vernomben. 

Hieraut denselben wir nicht verhalten, dass zue gehorsamister 
Folge Ihr. Mt. Befehlch wir obbemelte Commission allbereit angefangen 
und darin als viel an uns, an unserer Mühe und müglichstem Fleiss keinen 
Mangl erscheinen lassen, sondern gegen Ihr. Mt. alles underthänigisten 
Gehorsams uns so willigst als pflichtschuldigst bezeugen und dero Be- 
fehlch gehorsamist ferrer nachgeleben wollen. 

Wiewohl nun aber die Personen, so zu examiniren und zu ver- 
hören, da nicht alle zur Stell und dahero der Process sich etwas zum 
Verzug geneigt anfangs ansehen lässt, verhoffen wir dass doch diesem 
durch gewisse Mittl zue remediren und abzuhelfen sein würd. 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 849 

Belangend Georg Heidelium, gewesten Primas der Alten Stadt Prag I6I4. 
bericht er dieses und soviel, dass er wegen des Meislichen Verlassen- 
schaft-Processes hiebevor nebenst Herrn Secretario Plateissen, damals 
gewesten kais. Richter der Alten Stadt Prag, seine ausführliche Relation 
nebenst Gutachten eingegeben hätte, welche bei den Philip Langischen 
Commissions- Acten, do man anders fleissig nachsuchte, ohngezweiflet 
zu befinden sein wurde. 

Ob nun E. Gnad. und Gestr., damit bemelte Relation und was 
derselben zugehörig, aufgesuecht und uns zue unserer Nachrichtung 
zuegefertigt werde, Verfiiegung zue thuen geruhen wollen, stellen 
zu dero gnädigen und günstigen Wohlgefallen wir gehorsamb- und 
dienstlich, denselben uns hiemit zu Gnaden und Gunsten befehlend. Prag 
den zwölften Augusti sechzehenhundert vierzehen. 

Euer Gnaden und Gestrengen dienstgehorsamb und willige N. zur 
Meusslichen-Commission verordnet anwesende Commissarien. 

Orig. Reichs finanzar eh. in  Wien^ Böhmen. 

1068. Der Prager Jude, Maier Sax Meusl, bittet die 1614. 
Hofkammer, dass ihm ein Freibrief zur Ausfuhr von 
rohen Häuten aus Böhmen erteilt werde. Derselbe 
stützt sein Gesuchaufden Umstand, dass ihm sein 
Anteil an der von Rudolf II. eingezogenen Verlassen- 
schaft des Mardocheus Meusl entgangen sei. 19. Au- 
gust 1G14. 

Edler, gestrenger, gnädiger und hochgebietender Herr. Eur Gn. 
berichte ich in allem unterthänigistem Gehorsamb und tiefester Demuth, 
wasmassen ich verschienen bei Eur G. allerdemüthigist vorkommen 
wegen Ertheilung eines Freibriefes, meinen Handel, wie zuvor, zu treiben: 
von Eur Gnaden aber an Herren böhmischen Praesidenten gewiesen 
worden wegen eines Bescheids, auf welches mich obbemelter Herr Prae- 
sident berichtet, dass er mit Eur Gn. der Sachen halben darvon reden 
wollt. Dieweil dann, gnädiger und hochgebietender Herr, ich armer 
Mann lange Zeit hier liege und in so teurer, schweren Zeit all das 
Meine schir vorzehret, und dadurch in die äusseriste Armuth gerathen 
möchte: als gelanget an Eur G. mein allerdemüthigistes und umb Gottes 
Willen höchstes Bitten, dieselben geruhen genädigist mir obbemelten 
Freibrief gnädigist ertheilen lassen, damit ich also nächst Gott, from- 
mer Herren Hilf und Beförderung mich, mein Weib und Kind mit 
Ehren ernähren könnte, auch solches meines Vettern Mark Mardochaei 
Meusels  Verlassenschaft  (über  welche wir  Freunde  kaiserliche  Ver- 

54 


850 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1614. Schreibung gehabt, er stürbe mit gehaltenem Testament oder ohne 
Testament, vollkommenHch erben sollten, auf welchen meinen Theil über 
die achzig Tausend Thaler kommen wären) und grossen Gutes wegen, 
so Ihr Rom. Kais. Mt. Rudolphus christmildister Gedächtniss zu sich 
genommen, in Ertheilung solches Freibriefes fruchtbarlichen Genuss 
gnädigst empfinden lassen, sintemal dann Ihr Rom. Kais. Mt. Nutz 
darbei ist, indeme jegliche Haut pro sieben Kreuzer vorzollet wird, 
welches endlichen eine grosse Summa bringet. Solche von Eur Gnaden 
mir erzeigete Gnad und Hilfe wird Gott der allmächtige Eur Gn. 
reichlichen vergelten und ich will solches auch die Zeit meines Lebens 
treulich zu vorbitten schuldig und beflissen sein. Zu dero unabschlägigen 
Hilfe auch gnädigisten und tröstlichisten Beförderung mich allerdemüthig 
gehorsambist befehle. 

Eur Gnaden demüthig gehorsambister Mayer Sax Meisl, Judt von 
Präge. 

In tergo : Dem edlen und gestrengen Herren Herren Vincenz 
Muschinger zu Gumpendorff, Rom. Kais. Mt. Rath, auch Hofcam- 
merdirectori, Ihr fürstl. Duchlt. Erzherzog Maximiliani Cammerer dc. 
meinem gnädigen und hochgebietenden Herren und Beförderern 
demüthigste Supplication. 

Der Rom. Kais. Mt„ unserm allergnädigisten Herrn gehorsamist 
zu übergeben, und weiln dieser Supplicant von seines verstorbenen 
Vettern Mordochei Meusl Judens Verlassung viel Tausend Gulden zu 
praetendiern, er aber bis daher wenig erlangt und sambt Weib und 
Kindern in höchstes Verderben gerathen: als vermeint die Hotkammer 
gehorsamist, dass ihme der gebetne Freibrief wegen Ausführung der 
rohen unausgearbeiten Haut aus der Cron Behamb, obwohl der böhm. 
Cammer hievor gethanem Bericht nach dieses bei dem lederer Hand- 
werch der ahen Stadt Prag ein Beschwer causiren möchte, doch allein 
auf Wohlgefallen und nur auf ein Zeit lang, sintemaln dieses Ihrer 
Mt. zu grossem Nutz und Vermehrung dero Zollgefäll gereichen thuet, 
gnädigist bewilligt und hierüber die weiter Nothturft verordnet werden 
möchte. Doch stehets zu Ihrer Mt. gnädigstem Gefallen, dero sich die 
Hofkammer gehorsamist befehlen. Act. den 19. Aug. 1614. 

PIacet-11. 7 ris 1614. Hotkammer. 

Orig. Fin. Arch,  Wien. 

1614. 1069.  Mathes  Seh et tinger  aus  Steiermark, Feld- 

webel, der  18 Jahre  in  Ungaren  gegen  die  Türken 
Kriegsdienste leistete und verwundet wurde, bittet den 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 851 

Kaiser um einen Befehl an die Prager Juden, dass ihm 1614. 
ein  jeder  von  ihnen auf die Dauer  seines Lebens wö- 
chentlich  1  kleinen  Pfennig  zahle.  Prag,  August 1614. 

Allerdurchleuchtigister dc. E. Rom. Kais. Mt. mit diesem meinem 
underthänigisten Supplicieren zu behelligen kann ich nit umbgehen, 
nachdeme ich mich in die 18. Jahr lang in Ungarn, Krabathn, Schweden 
und Denemarkt für einen Kciegsman und Befehlshaber gegen und 
wider den Erbfeind christliches Namens den Türgen. laut meiner 
habenden gueten, ehrlichen Passparten je und allzeit bei Tag und 
Nacht gehorsamb, willig und fleissig gebrauchen lassen, darinnen ich 
auch 4 Schuss, sonderlich einen gar hart schedlichen reverendo in 
den rechten Schenkl empfangen hab, so mich am sehristen beschmerzt, 
daher ich Ursach mir umb Wägerung und Ruhe zu trachten. 

Weiln ich dann bei mir selbst befinde, auch am Tag wahr und 
wissentlich ist, dass jeder Soldat und Kriegsmann, so quartieren umbher 
zeucht, von einem jeden Pauersmann ein halben oder Pfennigs Werth 
guet einnimbt, so wurde es nit unziemb'.ich sein, wann mir in der 
königl. Hauptstadt zue Prag in Böheimb ein jedwederer haussässiger 
Jud ein und alle Wochen nur ein klein Pfennig mein Leben lang jähr- 
lichen und alle Jahr auf mein Begehren und Ersuechen ertheileten. 
Würd ihnen allen sament und sonderlich kein Alengl oder Schaden 
bringen und mir entberete es ein stille Ruhe, damit ich mich aber mit 
Weib und Kind dahin begeben möchte. Ist hierauf an E. Rom. Kais. 
Mt. mein durch Gott höchstes Flehen und Biten, die wollen solch mein 
Elend und Schaden, auch in Kriegswesen müglichistes Wohlverhalten 
allergenedigist beherzigen und mir aus lauter kaiserlichen Milde und 
Gnad einen kaiserl. Befehl an die Juden alldorten zu Prag sament und 
sonderlich (wie ich verhofT, sie es auch gern thun werden, dass mir 
jederer, wie ob steet, wöchentlich und also fort alle Jahr jährlich ein 
klein Pfennig reiche und erlege) allergenedigst erteilen, will mich noch 
in Kriegswesen oder andern, worzue ich von E. Kais. Mt. erfordert und 
ernandt wurde, allergehorsambist, willig und fleissigist finden und brauchen 
lassen. Es wirds auch neben dem der reiche alles wohlhabende Gott 
und Vater auf mein euferig zu ihme thuendes Gebet mit Erhaltung 
langwierig glücklicher Regierung vielfältig belohnen und vergelten. Thue 
mich hierauf E. Rom. Kais. I\It. zu dero E. Mt. allergenedigisten Ge- 
werung underthenig und gehcrsambist befelchen. E. Rom. Kais. Mt. 
underthenigister und gehorsamister 

Mathes Schettinger von Potta aus der Steiermark, 
Feldwabl. 

Copie.  Reichsfinanzarchiv ^ Böhmen. 


852 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1614. 1070.  Die  böhmische  Kammer  an  die  Hofkammer, 

das Gesuch des Feldwebels Mathes Schettinger in 
Steiermark, dass ihm für seine geleisteten Kriegs- 
dienste in Ungarn ein jeder angesessene Jude in 
Prag auf die Dauer seines Lebens wöchentlich einen 
kleinen Pfennig  reichen solle. Prag, 28. August 1614. 

Wohlgeboren oc. Es hat uns der Rom. Kais. Mt. unsers aller- 
genedigisten Herrn Rath, Kammerer, obrister Lehenrichter in Behemb 
und behemischer Kammer Präsident Herr Wilhelmb Slavata von Chlum 
und Koschenberg eine Supplication, so der Kais. Mt. vom Mathesen 
Schettinger von Potta aus der Steuermark Feldwabeis übergeben und 
von den Herren dem Herrn Kammerpraesidenten umb seinen Bericht 
und Guetbedunken alldort zue Linz zuegestellt worden, hieher zuge- 
schickt, so beiliegend wiederumb zue befinden ist. Daraus wir ver- 
nomben, was er Schettinger wegen seiner wider den Erbfeind den 
Türken in Hungern und andern Orten mehr verbrachten Krigsdienst 
zue seiner Unterhaltung für eine Gnad begehrt, nemblich dass ein 
jeder sesshafter Jud allhie zu Prag ime ein und alle Wochen einen 
kleinen Pfennig auf sein Leben lang geben und reichen sollte. Solch 
sein des Schettingers Begehren haben wir erwogen, können aber das- 
selbe für billich nicht befinden, dann die Juden so ohnedas mit vielen 
Beschwerungen behafft; der Kais. Mt. als Königs zue Behemb Gleits- 
leuth so unterm Geleit auf Wohlgefallen Ihr Mt. zu Prag gelitten werden, 
seind der Kais. Mt, mit einem jahrlichen Kammerzins, damit ihne 
Schutz gehalten, verbunden und werden ohnedas mit den Darlehen 
zu der Kammer Nothdurften zum öftern und mit andern Bürden mehr 
belegt; sei auch zue befahren, sie in dergleichen Begehren nit ein- 
gehen und bewilligen würden und weil dann dergleichen Exempel 
keines verbanden und hindurch eines schädlichen Eingangs und Conse- 
quenz zu besorgen, als können wir zu solchem ungebräuchigen Be- 
gehrn nit rathen. Die Herren werden ohnedas wohl Mittel wissen, wie 
diesem Suplicanten, wo er änderst, wie er fürgibt, so verdient, ge- 
holfen werden mochte. Ferners so hat gedachter Herr Präsident uns 
zugeschickt Ihrer Kais. Mt. genedigisten Befelch Gertraut Munkin ge- 
freite Hofjudin und ihr von Herrn Ernst von Mollart Freiherrn ab- 
getrettene Summa Gelds betreffend, und weil dann die Kais. Mt. ge- 
nedigist befehlen, sie die Judin aufs ehists zu contentieren und wir 
aus Mangel der Einkommen kein Mittel darzue haben, als thuen den 
Herren wir hiebei eine Schuldverschreibung, so wir im Nahmen der 
Kais. Mt. auf sie die Jüdin verfertigen lassen,  darin die Bezahlung auf 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 853 

tiegstkünftig S. Georgi gerichtet ist, übersenden, die werden die Herren 1614. 
der Kais.  Mt.  mit Gelegenheit  zu  dero genedigisten  Subscription  zu 
übergeben und uns alsdann  wiederumb  zu  überschicken wissen.  Be- 
nebens uns bederseits in Schuz des AUerhöchstens  befehlend.  Datum 
Prag den acht und zwanzigisten Tag Augusti anno 1614. 

Rom.  Kais,   auch  zu  Hungern  und   Behemb 

königl. Mt. verordnete Kammerrathe im Königreich 

Behemb oc. 

Orig. Reichsfinanzarchiv  Wien. Böhmen. 

1071. Wilhelm Slawata, Praesident der böhm. Kam- 1614. 
mer, befiehlt dem kaiserlichen Richter der Altstadt 
Prags, die Gläubiger der Hofjüdin Johanka vor sich 
zu laden und dazu zu bewegen, dass sie dieselbe 
Jüdin, weil sie sich mit ihnen ausgleichen will, aus 
dem Gefängnisse entlassen, damit sie sich um dir 
Befriedigung ihrer Gläubiger kümmern könnte. 
Der Kaiser habe es ausdrücklich angeordnet. Prager 
Schloss, 10. Oktober 1614. 

Ihr Rom. Kais. Mat. unsers allergnädigsten Herrn Richter, guter 
Freund! Aus beiliegender Supplikation, welche der Kais. Mat., sowohl 
mir Praesidenten der böhmischen Cammer die Johanka Jüdin Wittib 
und anstatt ihrer Kinder übergeben, was sie also ganz underthänig bitten 
und anhalten thut, dass sie ihren Gläubigern, von welchen sie ein solange 
Zeit in der Altstädter Herren Gefängnus verbleibend grosse Noth und 
Elend mit ihren Kindern ausstehen müssen, in solcher Gefängnus nit 
zahlen, weder ihr aigne Sachen, damit sie ihre Gläubiger zufrieden stellen 
möchte, zu End und Richtigkeit bringen kann, habt ihr aus derselben 
zu vernehmen. 

Weil dann gedachten ihren Gläubigern mit solcher ihrer Gefäng- 
nus nichts geholfen und ehe gemeldte Johanka Jüdin ausser solcher 
sich umb Contentirung ihrer Gläubiger besser bekümmern möchte, als 
haben wir solche underthänige Bitt nicht verweigern können, in Be- 
trachtung, dass von Ihr Kais. Mat. insonderheit uns anbefohlen worden, 
dass wir gedachte Judin, solang ihre Sachen bei Ihr Mat. nicht erörtert, 
zu End und Ort gebracht sein, in unsern Schutz nehmen, mit Gefäng- 
nus noch in ander Weg Beschwer oder Überlast geschehen lassen sollen. 

Darauf befehlen wir im Nahmen Ihr Mat., dass ihr ihre Gläubiger 
nochmals  für  euch  erfordert,  ihnen  solche  ihr Noth  und Dürftigkeit 


854 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1614. gnugsamb furhaltet und mit ihnen mit Fleiss handelt, dass sie doch 
ihres eisersten Verterben sambt ihren Kindern nicht begehren, mit ihr 
Mitleiden haben und tragen, sie solcher Gefängnus. weil sie gern be- 
zahlen will, entlassen wollen, damit sie also solcher Gefängnus und Ver- 
halt ledig, sich umb ihre zustehende Summa bemühen und bekümmern, 
ihr eigene Sachen bei dem kaiserlichen Hof zu Ort und End bringen 
möchte. An dem. erfüllet ihr Ihrer Rom. Kais. Mt. ernstUchen Willen 
und ^Meinung. Geben auf dein Schloss Prag Freitags nach Francisci 
anno 1614. 

Cop. Böhm. Statthalt.- Arch. L. 34, 1. 

1614. 1072.  Die  Hofjüdin  Johanka  Meyslin  berichtet 

an den Kaiser über die an den Kaiser heimgefal- 
lenen, aber bis jetzt verhaltenen 100.000 Tal. November 
1614. 

Ailerdurchleuchtigister, allergnädigster Herr! Euer Kais. Mt. aus 
billicher Pflicht ich kürzlich vorzuetragen nicht verhalten demütigst 
berichtend, wie dass im Königreich Böheimb E. Kais. Mt. vor etlich 
verwichener Zeit Hundert Tausend Taler, von welchen mir gar gewiss 
wissend, heimbgefallen seind, aber bis dato Euer Kais. Mt. verhalten 
worden. Wann dann E. Kais. Mt. mir solches zu verschweigen als dero- 
selben Hofjüdin nicht wohl gebühren noch ziemben will, als habe 
ich underthänigst anzumelden nicht underlassen können, mit ganz ge- 
horsamb demütig underthänigst Bitt : E. Kais. Mt. die geruhen mich 
durch einen Befehlich neben der Person, so mit in der Sachen interes- 
sirt, er sei gefangen oder nit, welchen der löblichen böheimbischen 
Kammer ich nahmbhaft machen will, erstlichen citirn zue lassen, damit 
neben ihne ich unvorhindert komben und E. Mt. zu ihrer billichen 
zuestehenden Summa gelangen möge ; der tröstlichen Hoffnung E. Kais. 
Mt. werden hierumb meiner wegen bei deroselben habenden For- 
derung in Gnaden bedenken. Zue E. Kais. Mt. Milde und Gnade mich 
underdemütigst empfehlend. Euer Rom. Kais. Mt. underthänig dem.ütig 
gehorsambst. Johanna Hofjüdin. 

Reichsfin.-Arch.  Wien. Böhmen. 

1614. 1073. Die Hofkammer an den Präsidenten  der  böhm. 

Kammer Wilh. Slavata, was in der Angelegenheit 
der an den Kaiser heimgefallenen, aber bis jetzt 
verhaltenen 100.000 Thal., über welche die Hofjüdin 
Johanka berichtet hat, zu verhandeln wäre. Wien. 
6. November. 1614. 


IX BÖHMEN, MAHREN UND  SCHLESIEN. 855 

Wolgeborner Herr, besonders freundlicher lieber Herr Pre- 1614. 
sident. Unsre freundwillige Dienst seind demselben jeder Zeit bevor oc. 
Und hat er aus beiverwahrtem Einschluss mit mehrem ohnbeschwert 
zu vernehmben, was bei Ihrer Kais. Mt , unserem allergnedigisten Herrn 
die Johanka, Hofjüdin, wegen ein hundert Tausend Tal. so vor etlicher 
verwichener Zeit dato verhalten worden sein sollen, angebracht und 
darüber für Verordnung zue thuen begert. Wann dann Ihre Mat. No- 
turft erfordert grundliches Wissen zue haben, wie es mit solcher ange- 
gebenen Summa der 100 Tausend Tal. beschaffen, als haben wir 
nechst sein erachtet, sie die Jüdin hierin an den Herrn zue weisen 
mit dienstfreundlichem Ersuchen erstere dieser Sachen halben alldort in 
loco umbstendig und noturftig vernehmben und was alsdann zur Be- 
fürderung Ihr. Mt. Interesse hierein füeglich zue thuen und fürzue- 
nehmben sein möchte, uns mit seinem Guetachten unbeschwert be- 
richten wollen. Der Gnaden Gottes uns damit sambtlich befohlen. 

Geben Wien den 6. Novembris 1614. N. der Rom. Kais. Mt. 
Hofcammerer Director und Räthe. 

Cop. Reichsfin.- Archiv  Wien. Böhmen. {F.) 

1074. Die  Ältesten  der  Prager Juden bitten  die 1614. 
böhmische  Kammer,  dass  ihre  Beschwerde  betreffs 
des  spöttlichen Benehmens  einiger  Leute  vor  dem 
jüdischen Richteramte baldigst  erledigt  werde.  [Sine 
dato.]  1614. 

VMti milostivi pani päni! K milostive pameti VMtem pfivo- 
zujeme ponizenou suplikaci nasi VMtem dne onehdejsiho podanou 
V pffcine potupneho se choväni nekterych neväzlivych lidi pfi üfadu 
rychtafe naseho zidovskeho, zädajice v tom VMti za opatfeni. Jakoz 
pak i on säm rychtaf näs na VMti. co mu se opet nyni vnove pfi- 
hodilo, vznäsf, zacez VMti ponizene prosime, aby täz suplikaci nase 
k svemu brzkemu vyfizeni pfijiti a prava sveho näleziteho od VMti 
opatfeni dostati mohla. dfi've nez by skrze to k nöjakemu vetsimu za- 
nepräzdneni a nebezpecenstvf pfiSlo, ze na näs v tom milostivou pamet 
mi'ti räcite.  VMtem k ochrane poruceni starsi Zide Prazsti. 

Cop. Böhm. Statthalt. -Ar eh. 

1075. Der j üdische  Buchdrucker  Isak  in  Prag,  bittet 1614. 
die Hofkammer um die Verordnung, dass das Silbe r- 
geschirr  und  die goldene  Kette,  welche  jemand  im 

J. 1609 bei einem Juden um 3000 Thal, versetzt hat, aus- 
gelöst werde.  1614.. 


856 ZUR GESCHICHTE DER JUDEX 

1614. Hoch und wohlgeborne, gnädig und hocbgebietende Herren. Ewet 
Gnaden habe ich gehorsambist zu berichten nicht umbgehen können 
wegen dero 229. Mark Silber und der güldenen Ketten von 442 
Dukaten, welche pfandweise bei einer Person umb 3000 Thl. ver- 
setzt, aber in einer Truhen verschlossen und mit des Herrn Verwalters 
Petschir besiegelt und bis dato unverletzt verwahret worden. Solches 
aber dabei beredet und conditionirt, dass von Acto der versetzten 
Pfänder auf 3 Monat, das ist vom ultimo Januarii bis den ersten May 
a. 1609 kein Zins darauf laufen, aber nacher der gewöhnliche Juden- 
zins darauf gehen und entrichtet werden solle. Wann dann bis dato 
allbereit eine ziembliche Summa Zins bei 1596 Seh. aufgeloffen, derent- 
wegen ich mich bei Ihr Gn. Herrn Hofzahlmeistern zum öftern ange- 
meldet und gebeten, weiln ich auch von denen Personen, da die Pfand 
versetzt, zum öftern überloffen und sehr befahret worden, damit die 
Pfand entweder gar ausgelöset, oder aber der Zins davon entrichtet 
werden möchte: derowegen gelanget an E. Gn. mein gehorsambes Bitten, 
die geruhen die gnädige Anordnung zu thuen, damit gedachte Pfand mit 
ehistem ausgelöst, und der schwere Zins ferner geübriget werden 
möchte. Dabei ich dann des vielfaltigen Uberlaufens und besorgenden 
Gefahr enthoben und weiter verursacht sein werde E. Gn. in der- 
gleichen Sachen mehrers gehorsamb und willig zu dienen. Welches ich 
hiemit E. Gn. zu gehorsamben Bericht nicht verhalten sollen. Dero 
Gnaden mich demuthig empfehlend. Ewer Gnaden gehorsamb williger 

Isak Buchdrucker Jud in Prag. 

Orig. Reichsfin.-Arch.  Wien. Böhmen. 

1615. 1076. Der Erzbischof von Prag verwendet sich 
bei dem obr. Kanzler des Königreichs Böhmenfür einen 
jungen Menschen, der einen Judenknaben zufällig 
erstochen hat, dass er aus dem Gefängnisse entlas- 
sen  werden  möge.  24. Mart.  1615. 

Unsern freundlichen Gruss oc. Durch wasserlei klägliche Suppli- 
cation wir von einem armen gefangenen Menschen Namens Eliasen 
Thiel von Villach umb Intercession und Fürbitt an Ire G. G. die 
Herren Statthalter und obriste Landofficirer durch Gottes und des 
jüngsten Gerichts willen gebeten seind worden, das geben wir Euer 
G. aus dem Einschluss mit mehrerm freundlich zu vernehmen. Weiln 
dann der Supplicant zum höchsten betewert, dass die Entlaibung des 
jüdischen Knabens von ime aus keinem Vorsaz vilmehr (sintemal er 
den Knaben nit gesehen, ime auch das Unglück nicht vermeinet hette) 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 857 

casu beschehen seie, darüber er dann von Grunde seines Herzens 1615. 
treuliches Laid trage; wir auch von dem Herrn obristen Burggrafen ver- 
standen, dass S. Gd. in deren Anwesen zu Wien dieses armen gefan- 
genen Menschen halben mit Euer Gn. allbereit Underredung gehalten 
und bei deroselben sovil erlangt soll haben, dass sie sich erboten, 
darauf bedacht zu sein, uf dass wegen Erledigung seiner Person von 
Hof aus schleuniger Befelch ausgefertigt möge werden, so aber bishero 
zuruk verblieben: als gelangt an Euer Gd. unser gönstiges Gesinnen 
und ganz freundlichs Bitten, sie wollen in sonderer Betrachtung des 
armen jungen Menschen (welcher ein zimblich Schreiber ist und wol 
zu gebrauchen were) angezogenen hochbeteüerlichen Unwissenheit, als 
des in so langwiriger Gefenknus ausgestandenen grossen Ungemachs, 
Hungers und Kumbers (damit er unsers Erachtens den mit dem Stich 
ins Judenfenster begangenen Freuel wolgebüsset) genedig dahin bedacht 
sein, damit der arme Mensch vermittelst Ihrer Kais. Mt genedigsten 
Beuelchschreibens sein Leben erhalten [möge]. 24. Martii 1615. 

Conc. Erzh. Archiv in Prag. 

1077. Verbot  des  Egerer  Stadtrates  die  Juden 1615. 
und  deren  Sachen  in  Bürgerhäusern  zuverwahren. 
1615. 

»Demnach Ein e. R. gründliche Nachrichtung hat, dass etliche 
Juden von Königsperg und andern Orten allerhandt Contrebant alhie 
treiben, auch bei etlichen Burgern eigene Zimmer und Losament be- 
standen, darin sie ire Sachen verwahren und man inen solche zu- 
gestatten keineswegs gemeint ist: so lässt derwegen wolgedachter 
Rath der Bürgerschaft hiemit ernstlich und bei Strafe 10 fl. gebieten, 
dass hinfürder keiner weder Kleider noch anderes von den Juden in 
seine Verwahrung nehmen, viel minder inen eigene Zimmer dazu ver- 
lassen soll.« 

MS. Eger, Stadtarchiv. 

1078. Die  böhmische  Kammer  befiehlt  dem  k ö n. 1615. 
Prokurator und dem Kammersekretär J. Peldfimow- 
sky die Wahlerneuerung der Prager Judenältesten 
zuvoDziehen. Prager Schloss, 25. Mai  1615. (Böhm.) 

Conc. h. Statth. ArcJi. J. 4!5. 

1079. Die Ältesten  der  Prager  Juden beschweren 1615. 
s i ch  bei  der  b ö h m i s ch e n  Kammer  über  das   u n e h r- 


858 ZUR GESCHICHTE DER JUDEX 

1615. same,   schamlose  Benehmen   einiger   Fleischhauer 
gegen ihren Richter. Linz, Mai 1615. 

VMti milostivi pani, päni ! K milostive pameti VMti pfivozujeme, 
jakoz jste na poni'zenou suplikaci a zädost nasi räcili to milostive na- 
fiditi, pokudz by se jakä pfekäzka rychtäfi nasemu zidovskemu na 
zlehceni präva stala, abychom to na VMti vznesli: i oznamujem VMtem^ 
ze ihned pfi nejprvnejsim zasednuti jeho na prävo nejaci feznici majice 
pfed ni'm neco ciniti tak nestoudne na nfeho se domlouvali, neväzlive 
kfikali. nechtic na oznameni jeho pfestati, nybrz aby Jim po jich vüli, 
jak by oni jemu rozkäzali a miti chtöli, ucinil, jako by ho temef za vlasy 
vziti chteli; coz nepominul näs opet v tom za opatfeni zädati. A pone- 
vadz se od tech nekterych neväzliv^ch lidi takova neücta präva a pfe- 
käzky nenälezite velmi zacaste ddji, tak ze byste zacaste temi zalobarni 
zanepräzdnoväni byti racili, ponizene VMti prosime, ze temuz üfadu 
rychtäfe naseho zidovskeho jiste vymefeni a instrukci napsanou, aby 
se na tabuli neb na stene zavesiti a od lidu obecniho cteno byti mohlo, 
vydati a nad nämi, tez fadem, prävem, aby takovy nefäd pfetrzen byti 
mohl, svou milostivou a ochrannou ruku drzeti räci'te, tak aby pro tu 
vec nebylo zapotfebl tak zacaste na VMti nabihati a zanepräzdnenl 
VMtem ciniti. V cemz se VMtem k ochrane poruceni cinime a za 
milostivou odpoved' pokorne prosime. V Linci Mail 1615. VMtem 
k ochrane porucenf starsi zide Prazsti. 

Kopie im Arch. der böhm. Statth. 

1615- 1080.  Verordnung  der   böhmischen   Kammer  in 

Betreff der Rechte und der Gerichtsgewalt desjüdi- 
s ch e n Richters. Prager Schloss, 25. Juni 1615. 

My N. cisafe JMti, päna naseho nejmilostivejsiho president a rady 
zfizene komory v krälovstvi Ceskem. vedeti däväme vsem, jakeho ti 
koliv fädu, stavu neb povoläni jsou a obzvlästne tem lidem, ktefi pfed 
rychtäfem zidovskym v ulici Zidovske v Starem meste Prazskem o jake- 
koUv potfeby, pfe, bud sprävne neb jinak die potfeby nastale co ciniti 
a fiditi maji. Ze jsou na näs ve vsi pokofe starsi Zide Prazsti na mi'stö 
jich rychtäfe zidovsköho vznesli, ne mälo nez vysoce sobe ztezujic, 
kterak by mnozi lide majice pfed tymz rychtäfem o dopomozeni 
k dluhüm neb o jine vselijake veci a potfeby ciniti a pfichäzeji'ce 
k oufadu rychtäfskemu, ze by sobe nektefi z tychz osob velmi ne- 
zpüsobne a nenälezite pfed tymz rychtäfem zidovskym pocinati, ne- 
malych nefädüv se dopousteti, tehoz rychtäfe a oufad jeho potupovati, 
zlehcovati a zacnouce  pfed  nim  pofad präva  a zädajic  od neho do- 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 859 

pomozenf^ kterehoz se kazd^mu podle spravedlnosti udeluje, a kdyi. ^^^^^ 
kteremu po jeho vüli neucini a jak by ktery chtel, tak se nezachovä, 
tehdy od toho präva rychtäfskeho, ze netoliko upousteti a na zlehcenl 
toho jinam se utikati, i vybojüv se pfi temz oufade dopousteti, ano 
i take v vecech rychtäfe v pokoji vlastnim jeho se vsetecne pfebirati, 
i casem nektere veci, an jejich nebudou, pfec odnäseti obycej maj', 
prosice näs ti'z starsf Zide v tom za slusne a nälezite opatfeni a tako- 
vych veci za pfetrzeni. I ponevadz pfi obnoveni starsich Ziduov Praz- 
skych, tez i tehoz rychtäfe od näs aneb z porucenf naseho, to se tymz 
.starsim Zidüm a rychtäfi jich porouci, aby jednomu kazdemu k spra- 
vedlnosti dopomähali a pokudz by jim v tom kdo pfekäzku ciniti chtel 
to na JMtCskou aneb na miste JMtiCske na näs vznesH, ze nälezitö 
opatfeni byti maji : protoz nechtice aby takovi nezpüsobove a ne- 
fädove däle se diti a tem nekterym osobäm pfehlidäni a trpeni byti 
jmeli, videlo se näm za vec slusnou a vübec vsechn^m, kdoz tak 
cokoliv a ockoliv pfed tymz rychtäfem ciniti jmiti budou aneb maji, 
toto napomenuti uciniti, abyste se vgickni a jeden kazdy zvlästne nä- 
lezite a pokojne chovali, mä-li kdo jakou vec a spravedlnost, to aby 
stffdme ajak nälezi pfednesl, püvod aneb odvod svüj ukäzal a na to 
oznämeni a vypovedi ocekäval a nevidi-li se komu na tom pfestati, 
v tom podle vymefenf präva k vrchnimu prävu se odvolal a dalsiho 
tu opatfeni a ne tim zpüsobem, jako posavad hanenim, hampejsovänim 
a nenälezite tehoz rychtäfe dotykänim vyhledäval. Jestlize by se pak 
kdo ceho tak neslusneho a nenäleziteho dopustil, k tomu kazdemu tyz 
rychtäf zidovsky podle vymefenf präv mestskych zachovati se moci 
bude. Jakoz pak JMtiCske rychtäfi, tez pänüm, purkmistru a rade Sta- 
reho mesta Prazsk^ho na miste JMtiCske poroucime, pokudz by se 
kdokoliv po dnesni den co a jakeho takoveho nefädu a vystupküv 
pfed tymz rychtäfem zidovskym na potupu a zlehceni oufadu jeho proti 
vymefenf prävnimu v cemkoliv dopustil aneb neuctive se zachoval, sobe 
nenälezite poöinal a to na tehoz jeho rychtäfe vzneseno neb jim o tom 
oznämeno bylo, abyste to nafizeni pfi rychtäfi mestskern ucinili, aby 
takovy kazdy pfestupnik do v6zeni vzat a pro takovy vystupek podle 
uznänf a prävnfho vymefenf vezenfm ztrestän a pokutovän byl a tudy 
takovy nefäd se pfetrhnouti mohl. Nicmene kdyz by se tak koliv 
jakä vypoved od tehoz rychtäfe s vyhradou vrchniho präva stala 
a strana na ni pfestati nechtela, nybrz k väm se o to utfkala a teprv 
zase nove 2aloby ciniti chtela, te veci vfce aby§te se, jakozto jiz 
prve pfed rychtäfem zidovskym zasle a vyslysane i rozsouzene, ne- 
ujimali,' k sobe a ku prävu vaäemu nepfijfmali, nybrz pfi zpusobu 
toho o apelacich vymSfenem zanechali, tak  kdoz by na jmenovaneho 


860 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1615. rychtäfe zidovskeho vypovedi pfestati nechtel, aby od ni odvoläni 
k vrchnimu prävu vzal a tu dalsfho sveho opatfeni vyhledäval. O cemz 
vedouc nepochybujeme, ze se jeden kazdy v tom jak zachovati vedeti 
bude. A na tom oc dän na hrade Prazskem 25. cervna 1615. 

Konzept im Arch. der böhm. Statth. y. 4. 

1615. 1081.  Der   böhmische  Landtag   des  Königreichs 

Böhmen, welcher auf dem Prager Schosse am 15. Juni 
1615 eröffnet und am 3. October d. J. geschlossen 
wurde,  fasste  folgende  Beschlüsse. 

O z i d e eh. 

A jakoz jsou Zide Prazsti a jini na vsecky tri stavy kiälovstvi 
tohoto svou ponizenu prosbu vzlozili, aby podle starobyleho obyceje 
a privileji svych suldpryfy na dluhy a koupe sprav^edlive pfiji'mati, tez 

V prodäväni lidem vyssfho i nizsiho stavu zbozi jakychkoliv a jinych 
veci na scekäni züstaveni byti a podle nich upomfnati mohli. Kterouzto 
prosbu jejich majice stavove v svem uväzeni a nahledse do artikule 
Z. zfizeni zemskeho o Zidech ucineneho na tom jsou se s JMCou 
na nize psany zpüsob snesli: pfedkem, aby pfi tom artikuli zfizeni 
zemskeho Z. z strany püjcek na listy a na registra aby jich Zide 
neuzivali, zouplna züstaveno bylo, jestlize by kdo z kfestanüv od 
Zidüv CO pofädne koupil aneb se u nich beze vseho fortele a oklamäni 

V summu hotovou vzdluzil, na to jim jeden kazdy suldpryf obycejny, 
vsak toliko do summy 1500 kop mi's. anebo nejvejseji dvou tisic kop 
misenskych, aby uciniti mohli; vedle kterehozto suldpryfu oni toliko 
sami Zide od osob svych a zädny jiny z kfestanüv pfed oufad nej- 
vygsfho purkrabstvf Prazskeho pohaneti, viniti a tychz dluhüv se do- 
suzovati a jich tak sobe dobyvati moci budou. Vsak jestli by to pfi 
nich Zidech,  ze  by jake jistoty anebo suldpryfy podvodnö skupovali, 

V nich handlovali a je jinym lidem kfesfanüm neb Zidüm jakyrnkoli 
vymyslenym zpusobem prodävali, postupovali aneb na sebe nepofädne 
pfevozovali i take nötco jineho forteln^ho a obmyslneho v tom poci'nali, se 
naslo a vyhledalo, tehdy ten aneb ti Zide aby ku pfikladu jinym na 
hrdle a na statku trestän byl a byli. Vsak pfi tom s touto znamenitou vej- 
minkou, ze toto svoleni do milostive JMCe vule a stavüv krälovstvf 
Ceskeho a az by se tomu vyrozumelo, jak dotceni Zide s temi suld- 
pryfy prodävaji a dluhy svymi vukol püjdou, stäti a trvati mä. 

Komu  dluhove  ze  svolenych  pomoci  placeni  byti  majf. 
Starsfm Zidüm Prazskym,  kterychz jsou v letu  1611  na  hotove 
zapüjcili 3000 kop. 


212 

» 

55 

» 5 

404 

> 

17 

» 1 

404 

> 

17 

» 1 

428 

> 

30 

» — 

428 

» 

30 

» — 

454 

> 

18 

» 4 

IN BÖHxMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 861 

1616 pfi termfnu sv.-Havelskym   .   .   212 kop 55 gr. 5 kr. 1615. 

1617 » > sv.-Jifskym   .   . 
»    >     »     sv.-Havelskym 

1618 pfi termi'nech sv.-Jifskym 
»    » » sv.-Havelskym 

1619 > » sv.-Jifskym 
>    »     »        sv.Havelskym 

1620 »     » sv.-Jifskym   .   .   454   *   15  >   5  » 

1082. Die böhmische Kammer erlässt ein strenges 1615. 
Verbot   gegen  jegliche   Herabsetzung   und   Miss- 
achtungdesjudenrichters, und fordertdieRäte aller 
dreiPrager Städte auf, über die BefolgungHandzu- 
halten. Juni 1615. 

JMtiCske pan president a rady zffzene komory v krälovstvl 
Ceskem, na miste JMtiCske päna vsech nejmilostivejsiho oc vsem vedeti 
däväti räcime, jakehokoliv stavu, fädu a povoläni jsou, ze od JMtiCske 
nafizeneho a k tomu vystaveneho rychtäfe zidovskeho jistä zpräva näs 
dosla, ze nektefi lide, kdyz o sve ujme, bez zädneho pfinuceni k oufadu 
rychtäfsk^mu zidovskemu pfistoupi a tu dopomozeni bud na mnoze, 
neb na male s vejhradou vrchniho präva vyhledävajf, dosti nezpusobne 
a nefädne sobe poäinaji a to v pficinäch techto: ze pfedne na povinnost 
jeho, od JMtiCske k tomu volenou a pfiseznou, mälo se ohledajfce, 
temef za nie sobe poklädaji'ce, kdyz kteremu po vyslyseni a prävniho 
rozeznäni, co spravedliveho jest, die präva a zfizeni zemskeho vyrCenf 
ucini; ne po vüli kazdeho, nezli co spravedliveho präva vymefuji 
a povinnost jeho ukazuje, tehdy zacna pfe a vyhledävaje dopomozeni, 
oufad a povinnost jeho zlehcuji, potupuji, sobe nie neväzi, nybrz od 
toho präva upusti a jinam se utfkajf, coz proti patrnemu prävu jest, 
proti prävu N. 17. vejboje cinf, v zädne uctivosti nemaji, i jinak v§eli- 
kterak nefädnö a neslechetne se chovaji. I prohlfdajice my, aby 'takovi 
nefädove pfetrzeni byli, jmenem a na miste JMtiCske, päna naseho 
nejiTiilostivejsiho, pänüm radäm vsech tfi mest Prazskych porouceti 
räcime, aby, kdyz od rychtäfe vejpoved s vyhradou vrchniho präva se 
stane, aby nad tim ochranu drzeli, ty veci k sobe nepfijimali, lec by 
nekdo prävne apelovati chtel podle starobyleho zpusobu. Tez JMtiCske 
rychtäfi S. m. P. porouceti räcime, aby, kdyby koliv a kdokoliv tak 
nefädne pfed rychtäfem zidovskym od JMtiCske nafizenym a vystavenym 
neuctive se choval, vejboje proti prävu cinil, pfe zacna pfed rychtäfem 
zidovskym, toho nedokonal a jinak nenälezite sobe pocinal, naft to 
shledäno a väm o tom oznämeno bylo, tehdy ihned nafi'dice to pfi rych- 


862 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1615. tafi mestskem, aby vezenfm zjiäten a z vezenf propusten nebyl az  do 
dalsi JMtiCske resoluci. To jest JMtiCske jistä a konecnä vüle. 

Cop. Arch. d. böhm. Statthalterei J. 4/2. 

1083. Die Juden in Lieben dürfen kein Fleisch 
nach  Prag  liefern.  20. Octobris 1615. 

JMt Rfmsky ci'saf a Uhersky, Cesky kräl, pän näs nejmilostivejsi, 
räcil jest tomu sporu a nedorozumeni, kter6 jest mezi urozenym Janem 
z Tschernhauzu a z Polkenheimu na Grafstejne a Libni radou svou vä- 
lecni, komornikem a nafizenym nejvyssfm, na miste Ziduv Libenskych 
z jednC; a starsimi cechmistry i jinymi mistry feznickymi vsech tri 
mest Prazskych z strany druhe o vnäseni mas od nich Zidüv Libeii- 
skych do mest Prazskych vzniklo, milostive vyrozumeti a po bedlivem 
toho uväzeni mezi nadepsanymi stranami takto vypovidati. 

Ponevadz jest dotceneho Jana z Tschernhauzu a z Polkenheimu, 
plnomocm'k zadneho obdaroväni a osvobozeni, aby tiz Zide na vnä- 
seni sem mas od JMCske jake mfti meli, ani take pofädneho a staro- 
byleho bez pfekäzky toho uzfväni neprokazal, z prüvodüv pak jich fez- 
ni'küv Prazskych jakozto strany odporne to se vyhledalo a naslo, ze 
privilegia Zidüv Prazskych na ne Zidy Libenske se nevztahujf, tim pak 
ze almuznlci Zidü Prazskych jsou, oni starsf Zide k Privilegium jich je 
pfipustiti nemohou, nybrz ze to jich mas vnäseni vzdycky pokoutnö 
se stävalo, a jim, kdyz se to na ne shledalo takove maso bräno by- 
valo: protoz JMCskä räci jiz jmenovane feznfky Prazsk^ pfi jich privi- 
lejich, vejsadäch a pfedeslych vejpovedech züstavovati; Zidüm pak Li- 
befiskym porouceti, aby oni viceji zädnych mas tejne nebo zjevne ve 
dne ani v noci do Prahy a to pod pobränim jich nevnäseli, i take 
V dalsim sem o to suplikoväni pod skutecnym trestänim se spokojili. 
Cimz se strany na konec spraviti moci budou. Decretum per impe- 
ratoriam maiestatem in  consilio bohemico,  Pragae  20. Octobris 1615. 

Prag, St. Arch. 323. A. 

1615. 1084.   Der  Jude  Sigmund  Mautner  in  Prerau,  bittet 

Karl  von  Zierotin  um  Reparier ung  des  schlechten 
Weges.  9. Novembris praes. 1615. 

VMti vysoce urozeny pane, pane müj milostivy, od vecneho a vse- 
mohouciho päna Boha VMti prodlouzeneho vyborneho zdravf, sfastneho 
za mnohä leta panoväni i jin^ch vgech potegitedln^ch veci na mfch 
ponizenych modlitbäch zädati nepfestäväm. Milostivy pane, pfed VMti 
mym  milostivym pänem  se v§i ponfzenosti tajiti  nemohu, kterak ma- 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 86b 

jfce ja od pana purgmistra a rady mesta Pferova mejto pferovsk6 jiz 1615. 
od nekolika let pronajate, vezniouce jiz nejeden rok skodu za pfici- 
nou näramne zle cesty u Mostenice, kterejzto mnozi formane i me- 
stane vyhejbaji'ce, jinymi cestami jedou a mejtu ujizdeji, coz mne 
V pravde k näramne velike skode jest. I ackoliv sem jiz mnostvi- 
kräte v tez pfi'cine tytyz pana purgmistra a radu zamestknäval, za 
odpoved' mne dano, ze na gruntech jich nejni a tak k opraveni jim 
nepfislusi a ze sou touz vec na VMt vznesli. I ponevadz pak, milo- 
stivy pane, täz cesta tak näramne zlä jest, tak ze kone i vüz tak 
hluboko zapadaji, ze jeden vüz mnohdykräte dvaciti i vice konmi sotva 
se vytähnouti a zmoci müze a mejtu prerovskemu k näramnö velike 
skode jest: procez se k VMti milostivemu pänu utikäm a VMt se 
vs( nejvyssi ponfzenosti pro Boha prosfm, ze se milostive v to vlo- 
ziti räci'te, tak aby täz zlä cesta, na kterouz netoliko od formanü a 
lidi prosteho fädu, nybrz i od Jich Mti vyssich pänü stavüv velike 
nah'käni jest, opravena byla. A coz v tom, milostivy pane, nq, tuto 
mou ponizenou zädost uciniti räci'te, pän Buh vsemohouci räci toho 
VMti zde casne a potom vecne hojnä odplata bejti. Za milostivou 
odpoved VMti ponizene zädäm. 

VMti ponizeny chudy poddany- Zikmund Zid, mejtny Pferovsky. 

[Po strane pfipsal Zerotin:] Chci o tu vec purkmistrovi psani 
uciniti, a pokudz by nestacilo, na stavy vec vznesti. 9. Novembris 
1G15. 

1085. Einige  Artikel,  welche  von  den  Prager  Ju- 1615. 
denältesten zur Bestätigung vorgelegt wurden. 1615. 

Artikulove, jichzto starsi Zide na miste a k ruce vsi obce zi- 
dovske za vysvetleni a pfi tom za milostive darovänf, tez potvrzeni 
zädajf. 

Jedno, aby starsi Zide Prazsti, t6z rychtäf zidovsky^ pfi jich vej- 
sadnem prävu vzdycky züstaveni byli tak, kdoz by koliv z stavüv 
k kteremu z Zidüv bud' o dluhy nebo jine veci hledeti chtel a skrze 
to k nim o dopomozeni se dopisoval, aby kaidy toho Zida, jesto by 
dluhu neb cemu jinemu na odporu byl, podle sroceni starsi'ch Ziduv 
pfi prävS jich neb rychtäfe zidovskeho pofädne vinil a tu v tom 
sporu pofädnö vyslysän i vejpovedi s vejhradou vrchniho präva vy- 
nesenou podelen byl. Pakli by pfi präve jich starsi'ch Zidüv a rychtäfe 
zidovskeho Zida viniti nechtel, tehdy aby jeho pfi präve pänüv Prazan 
Stareho mesta Prazskeho vinil, tu slysän i rozeznän byl ; mimo to 
iädneho Zida v obci jich nizädnymi obstavunky a vezenim nestezujfce. 


864 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1615, Jestlize by se pak od koho z kfest'anüv co jineho pfed sebe bräti 
chtelo, coz by proti Zidüm celilo, aby pfi zädnem präve zädneho 
prüchodu a moci nemelo, Tez take aby jak v mestech Prazskych, 
tak i jinde v krälovstvi Ceskem, kde2 by Zid6 bydleli, aby na zäd- 
neho Zida usedl^ho a sve zakoupeni majicfho od zädneho z kfesfanüv 
pro dluhy i jine veci rychtäfem mestskym prävo zaklädäno a bräno 
nebylo, nybrz aby fädne ku prävu obsiläni a vineni byh'. 

NB. Vide sub Ht. A. Privilegium kräle Viadislava, ji'mzto tu mi- 
lost sobe ucinenou majf, ze ze vseho pfecineni Zid v krälovstvi Ceskem 
obyvajici pfed vrchnosti tou, na kterez by gruntech osedly byl, vinen 
a rozeznän byti jmä, nace^ se obdaroväni pänüv a rytifstva na miste 
vsi zeme pod peceti zemskou utvrzene a od slavne pameti kräle 
Viadislava, JMti budoucich cisafüv Rimskych jakozto krälüv Cesky-ch 
potvrzenä nadänf sub literis B. 1501 Aug. 6. C. 1510 10./3., D. 1527 
21/3., E. 1567 14/4., F. 1577 14.12., N. 1611 Aug. 15. vztahujf. 

Druhe, aby Zide v mestech Prazskych i jinde bydlici pro dluhy 
od kfest'anüv povinne od starsich svych pfedstavenych psani zalobni 
neb ohradni k vrchnostem dluzniküv jich vyzdvihovati, pfi tom pak, 
kdez by jim k dluhüm dopomähäno nebylo, prävem stavnym opove- 
denym skrze rychtäfe mestske dluhuv svych i skod dobyvati mohli, 
jakz jest se toho v.sudy v krälovstvi Ceskem Zidüm dostävalo a do- 
stävä, ze od vrchnosti a präv vejsadnich, pod kterymiz bydlejf, v ta- 
kovych pficinäch psani ohradnich jsou u?.ili i posavad jich dostävaji 
a tudy snäze k dluhüm svym pfichäzeji, krome Zidüv Prazskych, jenz 
takovych psani pfi präve Stareho mesta Prazskeho v potfebäch jich 
dostävati nemohou, skrze coz od nich jak na kanceläf tak i na ko- 
moru ceskou mnohä zanepräzdneni pfichäzela a pfichäzeji. 

Notandum. Jak by Zide k dluhüm svym spravedlivym pfichä- 
zeti mohli, a jim se skutecne dopomozeni stäti melo, o tom Privi- 
legium kräle Vladislava sub lit. A. vymefeni cini, a jinä toho vseho 
potvrzeni na to se vztahujf. 

Tfeti, aby zädny z dvofeni'nüv JMC na zädneho Zida od nizäd- 
neho z kfesfanüv pod zädnym vymyslenym zpüsobem zäpisüv diuz- 
nfch, kterez by z pocätku pfi dvofanech vzdeläny nebyly (jakz se 
to prve dälo) k sobe nepfijfmali, nezli rnel-li by kdo z kfesfanüv 
(kroire dluhuv na same JMC dvofany svedcfcich), ockoliv k Zidu hle- 
deti, aby jeho sobe vinil prävne tu, kdez nälezi. 

Nß. Toho Zide za vysvetleni a daroväni zädaji. 

Ctvrte, aby Zide, mivajice pfi prävich kfestanskych jaközkoliv 
soudne rozepfe, coz by se odvozoväni pamätnych od vejpovedi vyne- 
senych,  tolikez  sklädäni  penez  dükladnych  k  appellacim  dotykalo, 


IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN. 865 

vedle  taxy pfedesle  Prazanüm ucinene, dokonale  züstaveni  byli, ano 1615, 
i jinych beneficii  prävnfch väudy volne uzfvali. 

Nota. Tehoz za vysvetleni a potvrzeni zädaji. 

Pate, aby starsi Zide Prazsti pfi vysvedcoväni jich, bud' oustnfm 
anebo listovnim, pod peceti üfadu jich o Zidech v obci jejich used- 
lych a zakoupeni svä niajici'ch, kdyz by koliv jine Zidy z vezeni vy- 
rukovali, vedle starobyleho zpüsobu züstaveni byli, a na tom kazdy 
z kfestanuv (krome interesse a jinych v6ci JMCske pfinälezejicich), aby 
prestati povinen byl. 

Tez take aby svedomi vsechnech 2idüv pod soudy ku potfebäm 
lidskym prävne vydana bez potupnych vejkladüv (jakz se prve mlsty 
dälo), pfi vsech soudech v krälovstvi Ceskem postacovala a väzena 
byvala. 

NB.  Tehoz take za potvrzeni zädaji. 

Seste, aby starsi Zide Prazsti ani rychtäf jich k vyhledäväni 
kfest'anüm Ziduv, ktefiz by se nekde ukryvali, mezi nimi nebejvali, 
nebo k spatfeni svobodne na svetle se neukazovali, potahoväni a nu- 
ceni nebyvali, jakz prve nejedni proti obyceji a prävu to na nich 
jmiti chteli, i toho sobe dovedli, ze skrze takove veci skoly jich k za- 
pe^eteni pfichäzivaly, tak ze jsou v nich näbozenstvi sveho vykonä- 
yati a pänu Bohu slouziti nemohli: aby se za takovymi i jinymi pfici- 
nami skol jejich zapecet'oväni vice nedälo, a tim aby budoucne su- 
zoväni a nuceni nebyli. 

NB. Toho zädaji za daroväni a potvrzeni. 

Sedme, aby starsi Zide Prazsti ani rychtäf jich v pficinäch Zidüv 
zlocincuv, kdyz by ktereho pro jeho zle Ciny do vezeni a k strestäni 
pfipraviti dali, a on potom u präva nebo pfi examinoväni jeho z pouhe 
zlosti toliko na vymsteni se nad nimi neco smysleneho postranniho (oc 
by täzän nebyl) proti nim povidal, ku postaveni se pfed teho2 zloCince 
nikdy od zädneho präva v mestech Prazskych potahoväni nebyH, a vice 
se toho (jakz prve byti chtelo, ale z spravedUveho uznäni a uväzeni 
JMC pana presidenta a pänüv rad komory ceske, odkud^ ta vSc i do 
appellaci na rotslag podäna byla, toho jsou osvobozeni) na zlehceni po- 
vinnosti a präva jich vejsadniho nedälo: ponevadz v takove pficine 
patrnä zlost a mstitedlnost zlocince toho se byti püvod uznävala. 

A jakoz jest se prve i ten nespüsob zachovävaj, ze kdyz nekdy 
ktery zlocinec kfest'an bud pfed träpenim nebo po träpeni o necem 
na Zida seznal, povidaje, ze by tehoz Zida neznal; tehdy rychtäfove 
m^ststi a celädka jejich napadna ktereho Zida v ulicich s nimi se do 
vezeni pfed toho zlocince vodiii aneb s tfm zlocincem do ulici mezi 
Zidy chodili a tu se ho, zda by ten ktery Zid byl, na n^hoz vyznävä, 

B6 


866 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1615. dotazovali: aby se toho vice od rychtäfuv mestskych a celädky jejich 
(ponevadz proti piävii jest) proti Zidum pfed se nebralo a nevykonä- 
valo. 

NB. Zädaj! tech nespusobüv za osvobozeni. 

Osm6, aby Zide Prazsti i jini pracujic s ßelädkou svou po zivnüst- 
käch svych kdekoliv v krälovstvi Cesk^m mimo vejsadni cla, kdez 
kfest'ane toliko od osob svych clo dävati museji, nikdy jinde z osob 
svych zädneho cla neodvozovali, v mestech pak Prazskych Zide z osob 
jich, z koni a vozüv dokonce nizädneho cla nedävali, jakz jsou toho 
jistym obdarovänim slavne a svate pameti ci'safe Rudolfa osvobozeni. 
Vide supra litera M. 1599 Juli 3. 

Take Zide Prazsti kupujice od svobodnych mest'anüv Prazskych 
jakäzkoliv vi'na, aby pfi branäch ani na moste z nicehehoz zädneho 
cla nevypravovali. Nicmene aby tymz Zidüm Prazskym (ponevadz pod 
ochranu komory ceske pfinälezeji) od pänuv Prazanüv z strany do- 
dävani Jim do mest Prazskych k senku zidovskemu vfn hostinskych 
zädnou merou zbranoväno, ano take z takovych zädnych vfn hostinskych, 
po vypraveni z nich JMC ungeltu, a co by k üfadu perkmistrskemu 
nälezelo, od zädneho vice mimo to nie jineho na ne uklädäno ani od 
nich bräno nebylo. 

Nota. V prvnim punktu zädaji potvrzeni a v posledni'ch dvouch 
obdaroväni. 

Devate, jakoz z strany zäkladüv od kfesfanüv mezi Zidy zasta- 
venych, mnohe nesnäze a nedorozumeni pochazeji, aby pro pfetrzenf 
toho ten artykul vysvetlen byl, totiz: jestlize by kfest'an od Zida zä- 
kladu sveho po vyjiti dne a roku od zastaveni jeho a k tomu jeste 
dvou nedeli pofäd zbehlych, v nich2 by jemu die starobyleho obyceje 
skrze rychtäfe mestskeho k vejplate vedeti däno bylo, nevyplatil, 
anebo pfi nejmensim Interesse po bilyni peni'zi z kazde kopy mi- 
senske do tyhodne jemu nevypravil, tehdy aby ihned potom takovy 
zäklad jakozto v tom casu dokonale prostäly, Zidu züstal, a on 
vezmouc od rychtäfe mestskeho o tom starodävnym zpüsobem listovni 
vysvedceni a povoleni pod peceti üfadu jeho, s ti'm zäkladem mohl 
uciniti kterak by mu se videlo, jako jiz s svou dedicnou veci, beze 
vsi toho kfestana i jineho kazdeho cloveka odpornosti a pfekäzky. 
Kdoz by pak z kfestanüv zäklady sve casne pfed jich prostänim 
u iZidüv vypläceti chteli, aby ne jinde, (kdez by kfest'an cht^l, aby 
mu se zäklad od Zida nosil a ukazoval) nez vlastne mezi Zidy, kdez 
zäklad zastaven jest, pfedne vzdycky penize na nej piijcene s lichvou 
na to vzeslou zouplna Zidum odvozovali a potom teprva zäklady sve 
od  nich  k  sobe  vyzdvihli.   A jakoz se i to n^kdy pfihäzelo, ze da- 


IN BÖHMEN, MAHREN UND SCHLESIEN. 867 

douce nekdo z kfestanuv zäklad svuj bud' skrze manzelku, syna, 1615. 
dceru aneb tfebas i skrze celedina sveho a nekoho jineho u Zida za- 
staviti, po nekderem case zasikujice nekam pryc od sebe osobu za- 
stavuji'ci pfisedse k Zidu chtel na nem zaklad svüj uptany, povidaje, 
ze by mu ukraden byl, darmo bez vejplaty miti, coz proti vymefeni 
od slavne pameti kräle Vladislava Zidüm v tech pficinäch ucinenemu 
patrne cell, a tudy Zide nevinne ouskoky lidskymi ke skodäm pfivo- 
zoväni byvali: aby vice takovy nefäd prüchodu zädneho nemel, a Zide 
takovym zpüsobem hyndroväni nebyli, nybrz chtel-Ii by kfesfan od 
Zida zäklad svüj uptany skrze kohokoliv zastaveny zase mfti, aby jej 
sobe slozfc pfedne Zidu summu hlavnf i lichvu povinen byl vyplatiti. 

Jestlize by se take kdy trefilo, ze by nekdo z kfestanuv jakö 
zbozl sve budto od satstva neb jinych vecf nekomu tez z kfestanuv 
k prodäväni anebo jinym zpüsobem svefil, bud na ouverek doko- 
nalym trhem pustil a prodal, zatim ten kfestan, kteryz tak k sobe od 
druheho ty veci pfijal, u Zida by je jako sve vlastni zastavil nebo 
prodal : aby v takovych pficinäch ten kazdy, kdoz by zäkladu sv^ho 
kfest'anu, jakz pak koli svefil a zanechal, zase k nemu vlastne samemu 
jakozto k soukupu o nej hledel a ne aby potomne, nemohouc od 
kfestana svych veci dostati neb jich k zaplaceni od neho pfijiti, toho 
Zida, kteryz na nö püjcil neb je koupil, pod nekterym zämyslem o n€ 
stezovati jmel, sice jinak mel-li by k nim prävo a chtel je od Zida, 
dokudz by se neprostäly, jmi'ti, aby je slozenfm hlavnf summy i s lichvou 
vyplatiti povinen byl. Tez take kdyby kdo z kfest'anüv podle obyceje 
pfedesleho v §koläch jakou svou vec ztracenou provolati dal, a ona 
by se jakymkoliv koupenim neb na ni püjcenim vynasla a k skol- 
niku dostala, tehdy aby tüz jakoukoliv vec skolnik nebyl povinen 
jak bez penez, zac by koupena neb zastavena byla, vydävati, tak 
o Zidu, ktery by za sebou mel, zädnemu, ktery by byl, se spravovati. 

Notandum tohoto artikule, ponevadz se na nej Privilegium kräle 
Vladislava, tolikez jinä obdaroväni a confirmaci vztahujf, za potvrzeni 
a V ostatku za obdafeni zädaji. 

Desäte, aby vSickni Zide v mestech Prazskych i jinde v krä- 
lovstvi Ceskem obyvaji'cf handle, obchody, femesla a zivnosti sve 
v kupoväni a prodäväni vselijakych kupeckych a krämskych zbozi na 
lokty a vähy, tez metallüv rozlicnych svobodne vsudy provozovati 
mohli.   Vide supra litera K., Oct. 27. 1588. L. 26. Mai 1595. 

Tei take koze syrove i vydölane a jakezkoliv, tolikez vlny, 
obili, masa i vi'na pod obruc a vselijake jine vöci i pro nase vlastni 
potfeby a potravy skoupene odjinud do mest Prazskych a jinych 
mest bezpeCnS pfiväzeti, je prodävati nebo nekter6 z tychz veci, co2 by 


868 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

I6i5. se näm videlo zase ven z mest a krälovstvi Ceskeho jinam k prodaji 
a spenezeni odvazeti a v tom ve vsem bez kazd6 pfekäzky prüchod 
volny jmiti mohli. 

Zädaji potvrzeni i obdaroväni. 

Jedenäcte, aby Zide vsickni v krälovstvi Ceskem bydlici i s po- 
tomky a budouci'mi jich vedle privilegii a obdaroväni Jim od slavnych 
a svatych pametf JMti cisafüv Rimskych a krälüv Ceskych i ode 
vsechny zeme danych na budouci casy v krälovstvi Ceskem (nejsouce 
nikdy z zeme a koruny Ceske vytisteni) stäle züstävati a jakoz 
v mestech Prazskych pfi ulicich zidovskych v mistech pfilezitych, tak 
i vsudy jinde v mestech, mesteckäch a vesnicich na panstvi a grun- 
tech JMC jakozto kräie Ceskeho svobodne se osazovati, k zakoupeni 
domüv a vselijakych v nadepsanem desätem artikuli obsazenych do- 
volenych zivnosti v kupeck6m spüsobu pfichäzeti a na domy pro 
dluhy spravedlive i jine potrebne veci nälezitych zäpisüv do kneh 
mestskych, neb register gruntovnich, proti mfrnym zäplatäm dostävati 
a takovych domüv, ktere by k nasemu drzeni nepfihlizely, po zvodich 
a präva na ne dovedeni kfest'anum zase bezpecne postupovati mohli. 
Proti cemuz aby se Jim v mistech zädnych i jinde nikde^ skrze ne- 
kterä v obcich o Zidech sneseni a nafizenf, zbranoväni i nizädnf od- 
porove a pi^ekäzky nedäli. Nicmene kdez by koli na gruntech kterych 
osob z stavüv Zide od starodävna obyvali a däle pfi jinych osobäch 
jeste by sobe to objednali, aby v tech mistech tak jako na gruntech 
JMC z strany bytüv jich a vedeni zivnosti züstaveni byli beze vseho 
odtud vytiskoväni a vybejväni nyni i na casy budouci. 

N. Zädaji in genere pt^edeslä privilegia potvrzena a v pficine 
bytnosti tez provozoväni svobodne vselikych zivnosti rozhojnen6 jmiti, 

Böhm.-Mus. Arch. 

1616. 1086.   Eintragung  einer  jüdischen   Ehescheidung  in 

das   städtische   Bürgermeisterbuch   in   Kolin.   —   11. 
Jänner 1616. 

David, Marek, Mandele, Isäk, starsi Zide a obyvatele mesta Ko- 
lina Noveho nad Labem, stoji'c osobne pi^i oufade purkmistrovskem, 
tuto relaci pfijimajic k sve povinnosti, kterouz jsou od JMtiCske pana 
rychtäfe, JMti pänüv spoluradnfch v plnosti rade pfijali, ze jest pfedne 
pfedstoupil Fridrich Bernart z soukenickeho Rychnova ajimnekterou 
pficinu, pro kterou s Ludmilou zidovkou, nekdy manzelkou svou 
bejti nemüze, oznämil, zädajice tychz staräfch, aby s ni tak, jakzjejich 
zidovsky obyCej, skrze jejich rabf pofädne rozveden byl. Coz se i stalo 


IN BÖHMEN, xMAHREN  UND SCHLESIEN. 869 

a V nedeli prvni po Tfech krälich, jez jest 9. dne mesce ledna, 1616. 
V dorne Slomolesa Zida tez obyvatele mesta v zidovsky ulici lezicim 
pfi pfitomnosti dotcenych starsich i nekterych oboji'ho pohlavf Zidü 
jsou se rozvedli. O kterenizto jeho s nahofe oznämenou manzelkou 
rozvedeni starsi Zide za poznamenani pro budouci pamet de knih 
purkmistrskych pametnych jsou pozädali. Actum v outery po sv. Tn 
kräliiv 11. Januarii. 

Kol. Stadtarchiv.  Kn, purkvi. 

1087. Kaiser   Matthias  erteilt  den Prager Juden das 1616. 
Vorrecht,   dass   ihre   Ältesten   als   beeidete  und  dem 
böhmischen  König   verpflichtete  Personen   nicht  ver- 
pflichtet  sind,  sich  zum  peinlichen  Verhöre der  Ver- 
brecher zu  stellen.  Prager  Schloss, 8. Feber 1616. 

Eine Erwähnung in der Confirmation jüdischer Privilegien des 
Kaisers Ferdinand II. 

Siehe Nro. 1087 Art. 7. 

Ccd für. mun.  r. B. I. olö. 

1088. Jüdischer Eidschwur 27. März 1616. 

I na to pnsahäm pänu Bohu zivemu, kteryz stvofil nebe, zemi 1616. 
i mofe, a kteryz vydal desatero pfikäzäni sve Mojzisovi sluzebniku 
svemu na hofe Sinai, ze sem mimo ty veci ode mne koupene, u mne 
nalezene od sküdcü jich manzelüv vfce nekoupil, k sobe nepfijal, jich 
za sebou nemäm, ani kde by ostatek tech veci dotcenym manzelüm 
pobranych byl, zädne nejmensi vedomosti nemäm a povediti nemohu. 
A jestli ze pravdy nepravim, tehdy zbavuji se paterych kneh Moj- 
zisovych a zäkona Päne sameho Boha rukou psaneho a toho zä- 
däm na sebe, aby na sfji mou smola a si'ra prsela, a aby me za 
ziva zeme pozfela jako Datana, Abirona a malomocenstvi mne na- 
padlo jako Namana a Gezy, ty pokuty aby na mne dosly, kterez 
pfisly na lid Egyptsky pro nepropusteni lidu zidovskeho, a pfijimam 
to na dusi mou, z kterez mäm v den soudny panu Bohu pocet vy- 
dati. Tak mi toho dopomähej Buh Abrahamüv, Buh Isäküv, Buh Ja- 
kobüv a ta pfisaha, kterouz sem vykonal. Amen. 

Tato pfisaha od Izaiäse Kobse Zida vykonäna v skole zidovske 
nove bliz rathouzu jich zidovskeho pfi oltäfi prostfednim s pfikrytou 
hlavou a drzeni'm prave ruky na pfikäzäni'ch bozich hebrejskym ja- 
zykem psanych, leve pak na prsech v pritomnosti pana Andresa 
Leinhauza  z  Bfevnova   radniho a pana  Adania Väclava Andreae pi- 


870 ZUR GESCHICHTE DER JUDEN 

1616. safe  radniho  k  tomu  od  pana  purgmistra  pänüv nafizenych,  jako 
i V pf itomnosti Jana Fedrmona  püvoda  na prave strane a rohu tehoz 
stojiciho  a  Enocha  Altsule  skolni'ka  v  leve  strane  rohu  stojiciho. 
Act. f. 6. post anunciacionem b. M. v. 27- Martii 1616. 
Prager St. Arch. MS. 324 f i-jS. 

1616. 1089.  Befehl  der b ö h m i s ch e n Kammer b e z ü g 1 i ch 

der Erneuerung der Aeltesten der Prager Juden- 
schaft.  Prager Schloss, 28. Mai 1616. (Böhmisch.) 

Orig. Reichsfinanzarchiv  Wien, Böhmen. 

1616. 1090. W. Herkules von M o rch e n d o r f, Oberzollamt- 

mann in Schlesien, berichtet an die seh lesische Kam- 
mer über den neu aufgerichteten Zoll in Gross- 
glogan, gegen welchen die Prager Judenschaft Be- 
schwerde  führt.  Breslau, 23. November 1616. 

Gnädige grossgunstige Herren. Wasgestalt die geschwornen Elti- 
sten Juden im Namen der ganzen Pragischen Judenschaft bei Ihrer 
Kais. Mt. anwesenden Hofcammer zu Prag sich über den vermeinlich 
neu aufgesetzten Zoll zu Grossglogau beschweren und umb Relaxirung 
desselben, wie auch Erstattung derer allbereitins ZoUämbt von ezlichen 
englischen Tüchern erlegten Gebürnus anhalten und wohlgedachte 
Hofcammer Euren Gn. und Gunsten Bericht und Gutbedunken darüber 
erfordern, solches habe ich aus beigefügtem Einschluss mit Mehrerm 
vernumben. 

Hierauf soll Euren Gn. und Gunsten ich zu begehrtem Bericht 
underdienstlich nit bergen, dass ungefähr vor zweien Jahren nach er- 
folgter Publication des newen kaiserlichen Zollmandats der Glogische 
Undereinnehmber Elias Lange mir zu vernehmen gegeben, wasgestalt 
die Prager Juden, wann sie von den polnischen Märckten zurück nach 
Hause reiseten, neben andern gemeinen Waaren zu Zeiten auch en- 
glische feine Tücher und andere zollbare Sachen mitbrächten, und davon 
den im Zollmandat geordneten Zoll abzulegen sich verweigerten mit 
Vorgebung, dass sie dieselben nur durch nach Prag führeten und allda 
im Tein den kais. Zoll, als von jedem Stück ohne Unterscheid 5 böh- 
mische weisse Groschen erlegen müssen. 

Derowegen ermelter Lange mich umb Belernung ersucht, wann 
von erwähnten Pragischen Juden weiter dergleichen hohe Waaren ge- 
bracht würden, ob man sie da